+ ipil.sk

Sorbimon 20 mgPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O zmene REGISTRÁCIi, EV. Č.: 2108/00468


Písomná informácie pre používateľov


Sorbimon 20 mg

Sorbimon 40 mg

(isosorbidi mononitras)

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko


Zloženie:

Liečivo:

isosorbidi mononitras (izosorbidmononitrát) 20 mg, resp. 40 mg v 1 tablete

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum pregelificatum (hydrolyzovaný kukuričný škrob), copovidonum (kopovidón), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát)


Farmakoterapeutická skupina:

VazodilatanS


Charakteristika:

Sorbimon je antianginózny liek. Liek sa nesmie použiť na potlačenie akútneho anginózneho záchvatu. Účinkom Sorbimonu sa uvoľňuje hladká svalovina cievnej steny.


Indikácie:

 • profylaxia a dlhodobá liečba anginy pectoris,

 • liečba ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi.


Kontraindikácie:

Sorbimon 20 mg a Sorbimon 40 mg sa nesmie užívať pri:

 • známej precitlivenosti na nitráty alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku,

 • akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps),

 • kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak,

 • súčasnom podávaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (liek Viagra R), pretože potencionálne zosilňuje účinok liečiva na pokles tlaku krvi,

 • výraznej hypotenzii (systolický tlak krvi 90 mm Hg).


Nežiaduce účinky:

Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúsenosti väčšinou odznejú po niekoľkých dňoch po ďalšom užívaní.

Pri začatí liečby, ale aj pri zvýšení dávky môže byť pozorovaný pokles tlaku krvi a/alebo ortostatická hypotenzia, spoločne s reflektorickým zvýšením tepovej frekvencie, sprevádzanej zmätenosťou, závratmi a pocitom slabosti.

Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

Môže prísť k výraznému poklesu tlaku krvi so zosilnením príznakov anginy pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov). Boli pozorované kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.

Celkom ojedinelo sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.

Upozornenie:

Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi pri chronickej kontinuálnej liečbe izosorbidmononitrátom vo vysokých dávkach. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti treba sa vyhnúť aplikácii vysokých kontinuálnych dávok.

Pri podávaní izosorbidmononitrát môže nastať v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilovaných alveolách prechodná hypoxémia a u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou aj ischémia.


Interakcie:

Účinky lieku Sorbimon 20 a 40 mg a iných liekov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo začnete užívať počas liečby tabletami Sorbimon 20 a 40 mg, a to na lekársky predpis alebo bez neho. Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Sorbimon.

Zníženie krvného tlaku účinkom tabliet Sorbimon 20 a 40 mg môže byť zosilnené súčasným podávaním vazodilatačných látok, blokátorov vápnikového kanála, liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, tricyklických antidepresív a alkoholu. Súčasným užívaním s inhibítormi fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (napr. liek Viagra®) sa môže účinok lieku Sorbimon značne zvýšiť. Sorbimonmôže zosilniť zvýšený krvný tlak vyvolaný ergotamínom.


Dávkovanie:

Sorbimon 20 mg

Užíva sa 2-krát denne 1 tableta Sorbimon 20 mg (čo zodpovedá 40 mg izosorbidmononitrátu). U pacientov s vyššou potrebou nitrátov sa môže dávka zvýšiť na 3-krát denne 1 tabletu (čo zodpovedá 60 mg izosorbidmononitrátu). Výnimočne sa môže dávka zvýšiť na 2-krát denne 2 tablety (čo zodpovedá 80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

Sorbimon 40 mg

Užíva sa 1-krát denne 1 tableta alebo 2-krát denne 1/2 tablety Sorbimon 40 mg (40 mg izosorbidmononitrátu).

Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 3-krát denne 1/2 tablety (60 mg izosorbidmononitrátu) alebo výnimočne na dávku 2-krát denne 1 tabletu (80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

Spôsob a dĺžka užívania

Tablety sa prehĺtajú po jedle a nerozhryzené s malým množstvom tekutiny.

Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.


Upozornenie:

V humánnej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v čase gravidity a počas laktácie. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenia plodu. I napriek tomu je nutné dôkladne zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prospechu liečby pre matku. Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.

Vzhľadom na možný pokles krvného tlaku môžu tablety Sorbimon 20 a 40 mgnegatívne ovplyvniť schopnosť vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Toto platí najmä pri súčasnom konzumovaní alkoholu.

Činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť, môžete vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku deťmi, prípadne dospelými, sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom.


Uchovávanie:

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


Varovanie:

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Balenie:

Sorbimon 20 mg: 20, 50 a 100 tabliet.

Sorbimon 40 mg: 20, 50 a 100 tabliet.


Dátum poslednej revízie:

Apríl 2008


2Sorbimon 20 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O zmene v registrácii, EV. Č.: 2108/00468


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU

Sorbimon 20 mg

Sorbimon 40 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Sorbimon 20 mg

1 tableta obsahuje 20 mg isosorbidi mononitras.

Sorbimon 40 mg

1 tableta obsahuje 40 mg isosorbidi mononitras.


 1. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

 • profylaxia a dlhodobá liečba anginy pectoris,

 • liečba ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Sorbimon 20 mg

Užíva sa 2-krát denne 1 tableta Sorbimon 20 mg (čo zodpovedá 40 mg izosorbidmononitrátu).

U pacientov s vyššou potrebou nitrátov sa môže dávka zvýšiť na 3-krát denne 1 tabletu (čo zodpovedá 60 mg izosorbidmononitrátu). Výnimočne sa môže dávka zvýšiť na 2-krát denne 2 tablety (čo zodpovedá 80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

Sorbimon 40 mg

Užíva sa 1-krát denne 1 tableta alebo 2-krát denne 1/2 tablety Sorbimon 40 mg (40 mg izosorbidmononitrátu).

Dávka môže byť v prípade potreby zvýšená na 3-krát denne 1/2 tablety (60 mg izosorbidmononitrátu) alebo výnimočne na dávku 2-krát denne 1 tabletu (80 mg izosorbidmononitrátu). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 – 8 hodinový interval medzi dávkami.

Spôsob podávania a dĺžka užívania

Tablety sa prehĺtajú po jedle a nerozhryzené s malým množstvom tekutiny.

Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.


4.3. Kontraindikácie

Sorbimon 20 mg a Sorbimon 40 mg sa nesmie užívať pri:

 • známej precitlivenosti na nitráty alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku,

 • akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps),

 • kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak,

 • súčasnom podávaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (liek Viagra R), pretože potencionálne zosilňuje účinok liečiva na pokles tlaku krvi,

 • výraznej hypotenzii (systolický tlak krvi 90 mm Hg).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

ISMN (izosorbidmononitrát) môže byť podávaný len po starostlivom zvážení pomeru rizika k prospechu liečby pri:

 • hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konstriktívnej perikarditíde a tamponáde perikardu,

 • nízkych plniacich tlakoch, napr. pri akútnom infarkte myokardu, pri obmedzenej funkcii ľavej komory srdca (ľavostranné zlyhanie), (malo by sa zabrániť poklesu systolického tlaku pod 90 mm Hg.),

 • aortálnej a/alebo mitrálnej stenóze,

 • sklone k ortostatickým poruchám regulácie krvného obehu,

 • ochoreniach, ktoré súvisia so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (zatiaľ bolo ďalšie zvýšenie tlaku pozorované len pri vysokých i. v. dávkach nitroglycerínu),

 • ťažkej anémii,

 • ťažkej poruche funkcie pečene (zvýšené riziko methemoglobinémie),

 • glaukóme (nebezpečie zvýšenia vnútroočného tlaku).

Sorbimon 20 mg a Sorbimon 40 mg nie je vhodný na liečbu akútneho záchvatu anginy pectoris a akútneho infarktu myokardu.


4.5. Liekové a iné interakcie

Účinok izosorbidmononitrátu môže byť zosilnený pri súčasnom užívaní vazodilatačných látok, antihypertenzív, blokátorov vápnikového kanála, betablokátorov, neuroleptík, tricyklických antidepresív a alkoholu. Zníženie krvného tlaku účinkom tabliet Sorbimon môže byť zosilnené súčasným podávaním inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (napr. Viagra). Účinok dihydroergotamínu môže byť pri súčasnom podávaní Sorbimonu zvýšený.


4.6. Gravidita a laktácia

V humánnej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v čase gravidity a počas laktácie. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenia plodu. I napriek tomu je nutné dôkladne zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prospechu liečby pre matku. Nie je známe, či sa ISMN vylučuje do materského mlieka.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom na možný pokles krvného tlaku tablety Sorbimon môžu negatívne ovplyvniť schopnosť vykonávať činnosti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.). Toto platí najmä pri súčasnom konzumovaní alkoholu.


4.8. Nežiaduce účinky

Výskyt nad 10 %:

Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúsenosti väčšinou odznejú po niekoľkých dňoch po ďalšom užívaní.


Výskyt medzi 1 a 10 %

Pri začatí liečby, ale aj pri zvýšení dávky môže byť pozorovaný pokles tlaku krvi a/alebo ortostatická hypotenzia, spoločne s reflektorickým zvýšením tepovej frekvencie, sprevádzanej zmätenosťou, závratmi a pocitom slabosti.


Výskyt menej ako 1 %

Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

Môže prísť k výraznému poklesu tlaku krvi so zosilnením príznakov anginy pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov). Boli pozorované kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.


Jednotlivé prípady

Celkom ojedinelo sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.


Upozornenie:

Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi pri chronickej kontinuálnej liečbe izosorbidmononitrátom vo vysokých dávkach. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti treba sa vyhnúť aplikácii vysokých kontinuálnych dávok.

Pri podávaní ISMN môže nastať v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilovaných alveolách prechodná hypoxémia a u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou aj ischémia.


4.9. Predávkovanie

Príznaky predávkovania

Môže sa objaviť pokles tlaku krvi s ortostatickými poruchami regulácie, reflektorická tachykardia, bolesti hlavy, pocit slabosti, závrate, flush, nevoľnosť, vracanie a hnačka.

Pri vysokých dávkach môže prísť k methemoglobinémii s cyanózou, dychovou nedostatočnosťou, tachypnoe v dôsledku metabolizmu organických nitrátov a vzniku nitrátových iónov.

Pri veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť zvýšenie intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi.

Pri chronickom predávkovaní boli zistené zvýšené hladiny methemoglobínu; ich klinická významnosť je však sporná.


Liečba pri predávkovaní

Okrem bežných opatrení (výplach žalúdka a horizontálna poloha s vysoko podloženými dolnými končatinami pacienta) je potrebné dôsledné sledovanie a korigovanie vitálnych funkcií erudovaným lekárom.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku by mala nasledovať objemová substitúcia; môže byť tiež podaná infúzia noradrenalínu a/alebo dopamínu na úpravu krvného obehu. Podanie adrenalínu (epinefrínu) a príbuzných substancií je kontraindikované.


Podľa stupňa závažnosti, je možné použiť na liečbu methemoglobinémie:


1) Vitamín C: 1,0 g p.o. alebo ako sodnú soľ i.v.

2) Metylénovu modrú: až 50 ml 1% roztoku metylénovej modrej i.v.

3) Toluidínovú modrú: spočiatku 2 až 4 mg/kg telesnej hmotnosti striktne i.v. V prípade, že bude nutné podanie niekoľko krát zopakovať, tak toluidínovú modrú aplikujeme v hodinových intervaloch v dávke 2 mg/kg telesnej hmotnosti.

4) Kyslíková terapia, hemodialýza, výmenná transfúzia krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoteraputická skupina: vazodilatanciá.

ATC kód: C01DA14.


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Izosorbidmononitrát pôsobí priamo relaxačne na hladké svalstvo cievnej steny a spôsobuje vazodilatáciu. Tok v srdci sa zmenší, klesá objem ľavej komory a plniace tlaky („praeload“ pokles). Zníženie srdcových plniacich tlakov zlepšuje perfúziu ischémií subendokardiálnych vrstiev myokardu a môže sa zlepšiť kontraktilita stien. Zmenšená náplň ľavej komory a systolické napätie stien znižuje potrebu kyslíka. Dilatácia veľkých artérií vedie k zníženiu systémového („afterload“) a pľúcneho odporu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Izosorbidmononitrát sa rýchlo plne absorbuje pri orálnom použití. Systémová biologická dostupnosť je 90 – 100 %.

Izosorbidmononitrát sa metabolizuje v pečeni. Vzniknuté metabolity nie sú aktívne. Plazmatický polčas je 4 – 5 hodín.

Izosorbid mononitrát sa vylučuje obličkami vo forme metabolitov. Iba asi 2 % izosorbid mononitrátu sa vylučujú v nezmenenej forme. Pri obmedzenej funkcii obličiek môže byť polčas predĺžený.

Bolo pozorované zníženie účinnosti aj pri konštantnom dávkovaní a konštantných hladinách nitrátov. Vzniknutá tolerancia po vysadení terapie zanikne do 24 hodín. Pri zodpovedajúcom interminentnom podávaní neboli pozorované žiadne príznaky rozvoja tolerancie.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita

Pokusy na potkanoch nepreukázali žiadny toxický účinok. Po perorálnom podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti izosorbid mononitrátu sa pri psovi zistila zvýšená hladina metemoglobínu iba o 2,6 %. Koncentrácia nitritu v sére je po podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti izosorbid mononitrátu na hranici preukázateľnosti (menej než 0,02 mg/l). Alkalická fosfatáza a GTP sa nemenia.

Mutagénne a kancerogénne účinky

Pokusy mutagenity vykonané testovacími systémami (in vivoa in vitro) prebehli s negatívnym výsledkom.

Reprodukčná toxicita

Štúdie zamerané na embryotoxicitu a peri- a prenatálny vývoj nepreukázali žiadny teratogénny účinok izosorbid mononitrátu. Nie sú však žiadne skúsenosti s podávaním prípravku u človeka počas tehotnosti a laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Pomocné látky

Lactosum monohydricum, maydis amylum pregelificatum, copovidonum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas.


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


6.5. Druh obalu a obseh balenia

Al/PVC – blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Obsah balenia: 20, 50, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadna zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH

89079 Ulm

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0568/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.06.1995


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2008

4Sorbimon 20 mg