+ ipil.sk

Sorvasta 40 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/02835

Písomná informácia pre používateľa


Sorvasta 5 mg

Sorvasta 10 mg

Sorvasta 15 mg

Sorvasta 20 mg

Sorvasta 30 mg

Sorvasta 40 mg


filmom obalené tablety


rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sorvasta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sorvastu

3. Ako užívať Sorvastu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sorvastu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sorvasta a na čo sa používa


Sorvasta patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.


Sorvasta vám bola predpísaná pretože:

 • Máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;

 • Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu. Kým užívate Sorvastu, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a cvičení;


alebo


- Máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo iné zdravotné problémy.


Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Sorvasty

Sorvasta sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.


V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • Sorvasta znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.

 • Zabraňuje vo vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať ho z krvi.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace zdravotné problémy.


Je potrebné, aby ste naďalej užívali Sorvastu, aj keď ste dosiahli normálnu hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak prestaňte užívať liek, keď vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sorvastu


Neužívajte Sorvastu

- ak ste alergický na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Sorvasty, okamžite ju prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Sorvastou používaním vhodnej antikoncepcie,

 • ak máte ochorenie pečene,

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek,

 • ak máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,

 • ak užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


Neužívajte Sorvastu 40 mg alebo Sorvastu 30 mg (najvyššiu alebo druhú najvyššiu dávku)

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom),

 • ak máte ochorenie štítnej žľazy,

 • ak ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, ak sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind),

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.

 • .


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sorvastu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste v minulosti mali opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov, keď sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku;

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak máte ochorenie štítnej žľazy,

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľa pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu;

 • ak užívate lieky používané na liečbu infekcie HIV, napr. kombinovaný liek pozostávajúci z dvoch liečiv lopinavir/ritonavir, pozri Užívanie iných liekov,

 • ak je pacient mladší ako 10 rokov: Sorvasta sa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov,

 • ak je pacient mladší ako 18 rokov: 30 mg a 40 mg tablety Sorvasty nie sú vhodné na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov,

 • ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Sorvasty, ktorá bude pre vás vhodná),

 • ak máte vážnu poruchu dýchania,

 • ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind, váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Sorvasty, ktorá bude pre vás vhodná.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:

 • neužívajte Sorvastu 40 mg a 30 mg (najvyššiu dávku alebo druhú najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku lieku Sorvasta.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test pred liečbou a počas liečby Sorvastou.


Iné lieky a Sorvasta

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov),

 • warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“),

 • fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát) alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • perorálne antikoncepčné lieky (tablety), hormonálnu substitučnú liečbu,

 • lieky na liečbu HIV infekcie (napr. kombinovaný liek pozostávajúci z dvoch inhibítorov proteázy lopinavir/ritonavir).


Účinok týchto liekov sa môže vplyvom Sorvasty zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Sorvasty.


Ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár pozorne sledovať. Riziko vzniku cukrovky je vyššie, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak.

Sorvasta a jedlo a nápoje

Sorvastu môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte Sorvastu ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Sorvasty, okamžite prerušte jej užívanie a informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Sorvasty používaním vhodnej antikoncepcie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania Sorvasty viesť vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby Sorvastou trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Sorvasta obsahuje laktózu (mliečny cukor).

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Úplný zoznam pomocných látok nájdete v časti 6. Ďalšie informácie.


3. Ako užívať Sorvastu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčané dávky u dospelých


Ak užívate Sorvastu na vysoký cholesterol:


Začiatočná dávka

Liečba Sorvastou sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky

 • prítomnosti faktora, ktorý by mohol spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka Sorvasty bude pre vás najvhodnejšia.


Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg) ak:

 • máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind,

 • ste starší ako 70 rokov,

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek,

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, za účelom dosiahnutia optimálnej hladiny cholesterolu, že vám zvýši dávku lieku, až na 40 mg denne, ak to bude potrebné. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Najvyššia denná dávka Sorvasty je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na adekvátne zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.


Ak užívate Sorvastu na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:


Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov (pozri Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku 5 mg).


Zvyčajné dávkovanie u detí vo veku 10‑17 rokov

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre vás stanovil správne množstvo Sorvasty. Maximálna denná dávka je 20 mg Sorvasty. Sorvastu užívajte jedenkrát denne. Sorvastu 40 mg a 30 mg tablety nemajú užívať deti.


Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.

Sorvastu užívajte jedenkrát denne. Môžete ju užiť kedykoľvek v priebehu dňa.

Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo vám pomôže zapamätať si, kedy máte liek užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Sorvasty, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Sorvasty ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie.


Ak ste hospitalizovaní, alebo ste liečení aj na iné ochorenie, informujte zdravotnícky personál, že užívate Sorvastu.


Ak zabudnete užiť Sorvastu

Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Sorvastu

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Sorvastu. Hladina vášho cholesterolu sa po vynechaní Sorvasty z liečby môže znova zvýšiť.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne ľahké a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte Sorvastu užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou).


Tiež prestaňte Sorvastu užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte nejaké zvláštne bolestialebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Častémožné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov):


 • bolesť hlavy,

 • bolesť brucha,

 • zápcha,

 • nevoľnosť,

 • bolesť svalov,

 • pocit slabosti,

 • závrat,

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Sorvastou (len Sorvasta v dávke 40 mg a 30 mg),

 • cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.


Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ale viac ako

1 z 1 000 pacientov):

 • vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie,

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu Sorvastou (Sorvasta v dávkach 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg).


Zriedkavémožné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1000 ale viac ako

1 z 10 000 pacientov):

 • ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s vyrážkou, resp. žihľavkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte Sorvastu užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov u dospelých – prerušte liečbu Sorvastou a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli očakávať,

 • zápal pankreasu, ktorý sa prejavuje ťažkou bolesťou brucha,

 • bolesť kĺbov,

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.


Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • žltačka (zožltnutie kože a očí),

 • hepatitída (zápal pečene),

 • stopy krvi v moči,

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť),

 • strata pamäte,

 • gynekomastia (zväčšenie prsných žliaz u mužov).


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:

 • hnačku (riedku stolicu),

 • Stevensov - Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),

 • kašeľ,

 • dýchavičnosť,

 • edém (opuch),

 • poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory,

 • sexuálne problémy,

 • depresiu,

 • problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a / alebo dýchavičnosť alebo horúčku,

 • poranenie šliach,

 • cukrovka. Je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sorvastu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sorvasta obsahuje:


 • Liečivo je rosuvastatín.

Každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 30 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

- Ďalšie zložky sú: laktóza, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, magnéziumstearát a koloidný oxid kremičitý v jadre tablety a monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 a bázický butylovaný metakrylátový kopolymér v obale tablety,


Ako vyzerá Sorvasta a obsah balenia


Sorvasta 5 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom 5 na jednej strane.

Sorvasta 10 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom 10 na jednej strane.

Sorvasta 15 mg sú biele okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom a 15 na jednej strane.

Sorvasta 20 mg sú biele okrúhle filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Sorvasta 30 mg sú biele obojstranne vypuklé filmom obalené tablety v tvare kapsúl s deliacou ryhou na oboch stranách.

Sorvasta 40 mg sú biele obojstranne vypuklé filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


Liek je balený v blistroch.


Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, tel. 02/571 04 501, e-mail: krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.

7

Sorvasta 40 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č: 2013/02835


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. Názov lieku


Sorvasta5 mg

Sorvasta10 mg

Sorvasta15 mg

Sorvasta20 mg

Sorvasta30 mg

Sorvasta40 mg


filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Každá tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 30 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocná látka:


5 mg

10 mg

15 mg

20 mg

30 mg

40 mg

Laktóza

40 mg

40 mg

60 mg

80 mg

120 mg

160 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Sorvasta5 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom 5 na jednej strane.

Sorvasta10 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom 10 na jednej strane.

Sorvasta15 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety so skosenými hranami a vyrazeným číslom 15 na jednej strane.

Sorvasta20 mg: biele okrúhle filmom obalené tablety so skosenými hranami.

Sorvasta30 mg: biele bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsúl s deliacou ryhou na oboch stranách.

Sorvasta40 mg: biele bikonvexné filmom obalené tablety v tvare kapsúl.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Dospelí, mladiství a deti vo veku 10 rokov a staršie s primárnou hypercholesterolémiou (typu IIa vrátane heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie), alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta v súlade s platnými odporúčaniami.


Sorvastasa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.


Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín.

Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4 a 4.8).V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na dávky 30 mg alebo 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom období liečby, a to len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávky 40 mg alebo 30 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia


Použitie u detí majú určovať špecialisti.


Deti a dospievajúci vo veku 10‑17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok)

U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5‑20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u pediatrických pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala. U detí sa nemajú používať 30 mg a 40 mg tablety.


Deti do 10 rokov

Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa rosuvastatínneodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Podávanie starším osobám

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania pokiaľ ide o vek.


Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávky 40 mg alebo 30 mg sú kontraindikované u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie Sorvastypacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiekje kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri časti 4.3 a 5.2).


Podávanie pacientom s poškodením funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9.Sorvasta je kontraindikovaná u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávky 40 mg alebo 30 mg sú kontraindikované u pacientov ázijského pôvodu.


Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4).

Dávky 40 mg alebo 30 mg sú u týchto pacientov kontraindikované (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Sorvasta je kontraindikovaná:

 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6,

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN),

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • u pacientov s myopatiou,

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávky 40 mg a 30 mg sú kontraindikované u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min),

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,

 • pacienti ázijského pôvodu,

 • súbežné užívanie fibrátov,

(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkami 30 alebo 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5-krát ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK >5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Sorvastu podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:

 • poškodenie funkcie obličiek,

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • vek nad 70 rokov,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2),

 • súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (>5-krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie Sorvasty alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.


V klinických skúškach s rosuvastatínom sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia Sorvasty a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním Sorvasty s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie Sorvasty v dávkach 40 mg a 30 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované(pozri časti 4.5 a 4.8).


Sorvasta sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní Sorvasty je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba Sorvastou sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie Sorvastou.


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intersticiálne ochorenie pľúc

Výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc sa vyskytli pri užití niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravia (únava, strata hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že pacient má rozvinuté intersticiálne ochorenie pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus

Niektorédôkazynaznačujú, žestatínyako skupina zvyšujú hladinu glukózyv krvi auniektorých pacientov s vysokým rizikomvzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná liečbadiabetu. Nad týmto rizikom všakprevažuje zníženievaskulárneho rizika statínmi a preto nemá byťdôvodompre ukončenieliečby.U rizikovýchpacientov (glykémianalačno5,6‑6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zvýšená hladinatriacylglycerolov, hypertenzia)je potrebnésledovať klinický stav aj biochemicképarametre v súlade s miestnymi odporúčaniami.


V štúdii JUPITER bola hlásená celková frekvencia diabetu mellitus 2,8 % u rosuvastatínu a 2,3% u placeba, najmä u pacientov s hladinou glukózynalačnov rozmedzí 5,6‑6,9 mmol/l.


Pediatrická populácia

Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.


V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, (laponského) deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín:Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).

Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.


Antagonisty vitamínu K: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže nasadenie terapie alebo zvyšovanie dávky Sorvasty u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Sorvasty môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy (≥1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg a 30 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Ezetimib: Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi Sorvastoua ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Inhibítory proteázy: Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50%. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín: Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20% poklesu AUC (0-t)a k 30% zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (HRT):Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky: Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Izoenzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro a in vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28% zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Sorvasta je kontraindikovaná (pozri časť 4.3) počas gravidity a laktácie.

Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu.


Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.

U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:

časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.


Poruchy endokrinného systému
Časté: diabetes mellitus1.


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy, závrat.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.

Zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia.

Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: asténia.


1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno 5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní 10 mg a 20 mg rosuvastatínu u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní 40 mg rosuvastatínu približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg rosuvastatínu sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.

U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (>5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Postmarketingové skúsenosti:

Počas postmarketingových skúseností s rosuvastatínom boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäti.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

S neznámou frekvenciou: hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.

Zriedkavé:zvýšenie hepatálnych transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé:artralgia.


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Veľmi zriedkavé: hematúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

S neznámou frekvenciou: edém.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:

- depresia,

- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr,

- sexuálna dysfunkcia,

- výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4),

- poškodenia šliach, niekedy komplikované ruptúrou.


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Pediatrická populácia:Zvýšenie kreatínkinázy >10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód:C10AA07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.


Farmakodynamické účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0


Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS;1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg rosuvastatínu dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C (<3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL-C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL-C (<3 mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20‑40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL-C o 22 %.


V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL‑C (pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamské riziko <10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l, ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o 0,0145 mm/rok [95% CI -0,0196 až -0,0093; p <0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola -0,0014 mm/rok [-0,12 %/rok (nesignifikantné)]v porovnaní s progresiou [+0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p <0,0001] u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu Sorvastou v dávke 40 mg. Sorvasta v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥50 rokov) a žien (≥60 rokov).


Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8 901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8 901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45% (p <0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre >20 % (1 558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1 000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9 302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥5% (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1 000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).

V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Pediatrická populácia

V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10‑17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10‑13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.Po 12-týždňovej štúdii sa LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.


Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).


Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (>1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia

Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N -desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Eliminácia

Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/hod (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP - C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie

Farmakokinetika rosuvastatínu nie je u dospelých klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Deti a dospievajúci" nižšie).


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmax u pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Porucha funkcie obličiek

V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N-desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Porucha funkcie pečene

V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Pediatrická populácia

Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo formetabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Laktóza

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý


Obal tablety

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 6000

Bázický butylovaný metakrylátový kopolymér


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pre svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal: blister OPA/ALU/PVC/ALU

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sorvasta 5 mg: 31/0698/10-S

Sorvasta 10 mg: 31/0699/10-S

Sorvasta 15 mg: 31/0700/10-S

Sorvasta 20 mg: 31/0701/10-S

Sorvasta 30 mg: 31/0702/10-S

Sorvasta 40 mg: 31/0703/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.09.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013

14

Sorvasta 40 mg