+ ipil.sk

Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsulePríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/00241 - ZME


Písomná informácia pre používateľa


SPIRIVA 18 mikrogramov

inhalačný prášok v tvrdej kapsule


tiotropium


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je SPIRIVA 18 mikrogramov a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SPIRIVU 18 mikrogramov

 3. Ako používať SPIRIVU 18 mikrogramov

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať SPIRIVU 18 mikrogramov

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Spiriva 18 mikrogramov a na čo sa používa


SPIRIVA 18 mikrogramov uľahčuje pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) dýchanie. CHOCHP je chronické pľúcne ochorenie, ktoré zapríčiňuje dýchavičnosť a kašeľ. CHOCHP je spojená so stavmi chronickej bronchitídy a emfyzémom (opuch pľúc). Keďže CHOCHP je dlhotrvajúce ochorenie, SPIRIVA 18 mikrogramov sa má užívať každý deň a nielen, ak sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP.


SPIRIVA 18 mikrogramov je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, ktoré pomáha rozširovať vaše dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie. Pravidelné užívanie SPIRIVY 18 mikrogramov vám pomôže, ak máte pretrvávajúcu dýchavičnosť, ktorá súvisí s vašim ochorením a pomôže minimalizovať vplyv choroby na váš každodenný život. Každodenné používanie SPIRIVY 18 mikrogramov tiež pomáha predchádzať náhlym, krátkodobým zhoršeniam príznakov CHOCHP, ktoré môžu trvať niekoľko dní.

Účinok tohto lieku pretrváva 24 hodín, preto ho stačí užívať jedenkrát denne. Pre správne dávkovanie SPIRIVY 18 mikrogramov si, prosím, prečítajte časť 3. Ako užívať SPIRIVU 18 mikrogramov a návod na použitie sú uvedené na druhej strane tejto písomnej informácie pre používateľa.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Spirivu 18 mikrogramov


Prečítajte si, prosím, pozorne nasledovné otázky. Ak na niektorú z týchto otázok odpovieteáno, prosím, poraďte sa so svojím lekárompredtým, ako začnete používať SPIRIVU 18 mikrogramov.


 • ste alergický na tiotropium, atropín, alebo podobné liečivá ako ipratropium alebo oxitropium alebo na mliečne proteíny (bielkoviny)?

 • užívate iný liek obsahujúci ipratropium alebo oxitropium?

 • ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo dojčíte?

 • máte glaukóm s úzkym uhlom, problémy s prostatou alebo ťažkosti s močením?

 • máte problémy s obličkami?

 • vyskytol sa u vás za posledných 6 mesiacov infarkt myokardu alebo ste mali za posledný rok nestabilný alebo život ohrozujúci nepravidelný tlkot srdca či závažné zlyhanie srdca?


Nepoužívajte SPIRIVU 18 mikrogramov


Nepoužívajte SPIRIVU 18 mikrogramov ak ste alergický na tiotropium, na jej liečivo alebo monohydrát laktózy, ktorý obsahuje mliečnu bielkovinu.


Tiež nepoužívajte SPIRIVU 18 mikrogramov ak ste alergický (precitlivený) na atropín alebo jemu podobné látky napr. ipratropium alebo oxitropium.


Upozornenia a opatrenia


 • Ak máte glaukóm s úzkym uhlom, problémy s prostatou alebo ťažkosti s močením, povedzte to svojmu lekárovi.

 • Ak máte problémy s obličkami, prosím, prekonzultujte to s lekárom.

 • SPIRIVA 18 mikrogramov sa používa na udržiavaciu liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc, nesmie sa používať na liečbu akútnych záchvatov dýchavičnosti alebo sipotu.

 • Po podaní SPIRIVY 18 mikrogramov sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie, ako sú

vyrážky, opuch, svrbenie, sipot alebo dýchavičnosť. Ak sa vyskytnú, kontaktujte, prosím, ihneď svojho lekára.

 • Inhalačné lieky, ako je SPIRIVA 18 mikrogramov, môžu spôsobiť bezprostredne po inhalácii ťažobu na hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosť. Ak sa vyskytnú, kontaktujte, prosím, ihneď svojho lekára.

 • Dávajte pozor, aby inhalačný prášok nevnikol do vašich očí, čo môže viesť k urýchleniu alebo zhoršeniu glaukómu s úzkym uhlom, ktorý je očnou chorobou. Bolesť alebo nepohoda v očiach, rozmazané videnie, videnie kruhov okolo svetelných zdrojov alebo farebných obrazcov v súvislosti s červenými očami môže byť znakom akútneho glaukómu s úzkym uhlom. Očné príznaky môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, nevoľnosťou alebo vracaním. Ak sa objavia znaky a príznaky glaukómu s úzkym uhlom, ukončite používanie tiotropiumbromidu a okamžite sa poraďte so svojím lekárom, najlepšie s očným špecialistom.

 • Sucho v ústach, ktoré sa pozorovalo pri anticholinergickej liečbe, môže pri dlhodobom používaní viesť k vzniku zubnému kazu. Preto nezabudnite venovať pozornosť ústnej hygiene. V prípade, že sa u vás za posledných 6 mesiacov vyskytol infarkt myokardu alebo ste za posledný rok mali nestabilný alebo život ohrozujúci nepravidelný tlkot srdca či závažné zlyhanie srdca, informujte o tom, svojho lekára. Je to dôležité pre rozhodnutie, či je pre vás SPIRIVA vhodná.

 • SPIRIVU 18 mikrogramov nepoužívajte častejšie než jedenkrát denne.


Deti a dospievajúci

Spiriva 18 mikrogramov sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov.


Iné lieky a Spiriva 18 mikrogramov

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Prosím, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi,ak ste užívali alebo užívate podobné lieky na vaše ochorenie pľúc, napr. ipratropium alebo oxitropium.


Pri súbežnom používaní SPIRIVY 18 mikrogramovs inými liekmi používanými na liečbu CHOCHP, ako sú úľavové inhalátory, napr. salbutamol, metylxantíny, napr. teofylín a/alebo perorálne a/alebo inhalačné steroidy, napr. prednizón, neboli hlásené špecifické vedľajšie účinky.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak dojčíte, konzultujte to so svojím lekárom. Tento liek nemáte používať, ak vám to výslovne neodporučí váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Výskyt závratov, rozmazaného videnia alebo bolesti hlavy môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Spiriva 18 mikrogramov obsahuje monohydrát laktózy

Ak dodržiavate odporúčané dávkovanie, jedna kapsula jedenkrát denne, každá dávka obsahuje 5,5 mg monohydrátu laktózy.


 1. Ako používať Spirivu 18 mikrogramov


Vždy používajte Spirivu 18 mikrogramov presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je inhalácia obsahu 1 kapsuly (18 mikrogramov tiotropia) jedenkrát denne. Nepoužívajte vyššiu dávku ako je odporučená dávka.


Spiriva 18 mikrogramov sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov.


Pokúste sa používať kapsulu každý deň v rovnakom čase. Je to dôležité, pretože účinok Spirivy 18 mikrogramov pretrváva 24 hodín.


Kapsuly sú iba na inhaláciu a nie na perorálne užívanie.

Kapsuly neprehĺtajte.


Pomôcka HandiHaler, do ktorej máte vložiť kapsulu Spirivy, vytvorí v kapsule otvor a umožní tak vdýchnutie prášku.


Uistite sa, či máte HandiHaler a či ho môžete správne používať. Návod na používanie HandiHaleru sa nachádza na druhej strane tejto písomnej informácie pre používateľa.


Uistite sa, že ste do HandiHaleru nevdýchli.


Ak máte akékoľvek problémy s používaním HandiHaleru, poraďte sa so svojim lekárom, zdravotnou sestrou, alebo lekárnikom, ktorí vám ukážu, ako pomôcku používať.


HandiHaler máte čistiť raz za mesiac. Návod na čistenie HandiHaleru sa nachádza na druhej strane tejto písomnej informácie pre používateľa.


Pri používaní Spirivy 18 mikrogramov dávajte pozor, aby vám prášok nevnikol do očí. Ak sa prášok dostane do vašich očí, môže sa u vás vyskytnúť rozmazané videnie, bolesť v očiach a/alebo červené oči, okamžite si vypláchnite oči teplou vodou. Potom sa okamžite poraďte so svojim lekárom.


Ak cítite, že sa vám dýchanie zhoršuje, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.


Ak použijete viac Spirivy 18 mikrogramov, ako máte

Ak inhalujete viac než 1 kapsulu SPIRIVY 18 mikrogramov denne, máte to okamžite oznámiť svojmu lekárovi. Môžete mať vyššie riziko vzniku vedľajších účinkov, ako je sucho v ústach, zápcha, ťažkosti s vylučovaním moču, zrýchlená srdcová frekvencia alebo rozmazané videnie.


Ak zabudnete použiť Spirivu 18 mikrogramov

Ak ste zabudli použiť dávku, použite ju hneď ako si spomeniete, ale nepoužívajte dve dávky naraz, alebo v ten istý deň. Ďalšiu dávku si potom vezmite ako obvykle.


Ak prestanete používať Spirivu 18 mikrogramov

Pred ukončením používania SPIRIVY 18 mikrogramov sa poraďte so svojím lekárom alebo so svojím lekárnikom. Ak prestanete používať SPIRIVU 18 mikrogramov, znaky a príznaky CHOCHP sa môžu zhoršiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledovných frekvenciách:


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osob

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u ľudí, ktorí používali tento liek a sú uvedené podľa frekvencie, ako časté, menej časté, zriedkavé a neznáme.

Časté:


 • sucho v ústach: je obvykle mierne


Menej časté:


 • závrat

 • bolesť hlavy

 • poruchy chuti

 • rozmazané videnie

 • nepravidelný srdcový rytmus (fibrilácia predsiení)

 • zápal hltanu (faryngitída)

 • zachrípnutie (dysfónia)

 • kašeľ

 • pálenie záhy (porucha gastroezofageálneho refluxu)

 • zápcha

 • kvasinková infekcia ústnej dutiny a hrtanu (orofaryngeálna kandidóza)

 • vyrážka

 • ťažkosti pri močení (retencia moču)

 • bolestivé močenie (dysúria)


Zriedkavé:


 • nespavosť (insomnia)

 • videnie kruhov okolo svetelných zdrojov alebo farebných obrazov v súvislosti s červenými očami (glaukóm)

 • zvýšený vnútroočný tlak

 • nepravidelný srdcový rytmus (supraventrikulárna tachykardia)

 • zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia)

 • pocit búšenia srdca (palpitácie)

 • tlak na hrudi, prepojený s kašlaním, sipot alebo dýchavičnosť bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus)

 • krvácanie z nosa (epistaxa)

 • zápal hrtana (laryngitída)

 • zápal prinosových dutín (sinusitída)

 • upchatie alebo zastavenie prirodzeného pohybu čriev (intestinálna obštrukcia vrátane paralytického ilea)

 • zápal ďasien (gingivitída)

 • zápal jazyka (glositída)

 • ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)

 • zápal úst (stomatitída)

 • pocit na vracanie (nauzea)

 • precitlivenosť, vrátane okamžitých reakcii precitlivenosti

 • závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre a hrtanu (angioedém)

 • žihľavka (urtikária)

 • svrbenie (pruritus)

 • infekcie močových ciest


Neznáme:


 • zníženie množstva vody v tele (dehydratácia)

 • zubný kaz

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia)

 • infekcie alebo tvorba vredov na koži

 • suchá pokožka

 • opuch kĺbov


Po podaní Spirivy 18 mikrogramov sa môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky vrátane alergických reakcií, samostatne alebo ako súčasť závažnej alergickej reakcie (anafylaktická reakcia), ktoré spôsobujú opuch tváre a hrtanu (angioedém) alebo iné reakcie precitlivenosti (ako sú náhle zníženie vášho krvného tlaku alebo závrat). Navyše, tak ako pri používaní iných inhalačných liekov, niektorí pacienti majú skúsenosti s neočakávaným zvieraním na hrudníku, kašľom, sipotom a dýchavicou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus). Ak sa akýkoľvek s týchto príznakov vyskytne, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Spirivu 18 mikrogramov


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po použití prvej kapsuly z blistra musíte pokračovať v používaní kapsúl nasledujúcich 9 dní, jednu kapsulu denne, z toho istého blistra.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Spiriva 18 mikrogramov obsahuje


Každá kapsula obsahuje 18 mikrogramov liečiva tiotropium (ako monohydrát bromidu).

V priebehu inhalácie sa pomocou pomôcky HandiHaler podá 10 mikrogramov tiotropia.

Ďalšia zložka je monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Spiriva 18 mikrogramov a obsah balenia


Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule sú svetlozelené tvrdé kapsuly s kódom lieku TI 01 a logom firmy vyznačenom na kapsule.


Liek je dostupný v nasledovných baleniach:

balenie obsahujúce 30 kapsúl

balenie obsahujúce 60 kapsúl

balenie obsahujúce 90 kapsúl

balenie obsahujúce 10 kapsúl a 1 HandiHaler

balenie obsahujúce 30 kapsúl a 1 HandiHaler

Nemocničné balenie: spoločné balenie obsahujúce 5 škatuliek s 30 kapsulami plus pomôcka HandiHaler

Nemocničné balenie: spoločné balenie obsahujúce 5 škatuliek so 60 kapsulami


Navyše, zdravotnícka pomôcka HandiHaler je dostupná samostatne.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii pre Spirivu 18 mikrogramov je:


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Výrobca pre Spirivu 18 mikrogramov a pomôcku HandiHaler je:


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Lichtenštajnsko

Spiriva 18 Microgramm Kapseln mit Inhalationspulver

Belgicko

Spiriva – 18 mcg poudre pour inhalation en gélule

Bulharsko

СПИРИВА 18 микрограма прах за инхалация, твърди капсули

Cyprus

Spiriva Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 18mcg

Česká republika

Spiriva 18 µg prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách

Dánsko

Spiriva, inhalationspulver i kapsler 18 mikrogram

Estónsko

SPIRIVA, Inhalatsioonipulber kõvakapslis 18mcg

Fínsko

SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojaue, kapseli, kova

Francúzsko

SPIRIVA 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule

Nemecko

Spiriva 18 Microgramm Kapsel mit Inhalationspulver

Grécko

Spiriva Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο INHPD.CAP 18mcg/CAP

Maďarsko

Spiriva 18 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában

Island

Spiriva 18 míkrógrömm, innöndunarduft, hart hylki

Írsko, Malta, UK

Spiriva 18 microgram inhalation powder, hard capsule

Taliansko

SPIRIVA 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida

Lotyšsko

Spiriva 18 mikrogrami, inhalācijas pulveris cietās kapsulās

Litva

Spiriva 18 mikrogramų inhaliaciniai milteliai, kietos kapsulės

Luxembursko

SPIRIVA GELULES 18 MCG

Holandsko

Spiriva 18 microgram, inhalatiepoeder in harde capsules

Nórsko

SPIRIVA inhalasjonspulver, hard kapsel 18 mikrog

Portugalsko

SPIRIVA, PÓ PARA INALAÇÃO, CÁPSULA DURA 0,018 mg

Rumunsko

SPIRIVA 18 micrograme capsule cu pulbere de inhalat

Slovensko

Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Slovinsko

SPIRIVA 18 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde kasule

Španielsko

SPIRIVA 18 microgramos, polvo para inhalación

Švédsko

Spiriva, inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrog


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovanáv januári2015.


Návod na používanie HandiHaleru:


Milý pacient,

HandiHaler vám umožní inhalovať liečivo obsiahnuté v SPIRIVA kapsulách – ktoré vám predpísal váš lekár na liečbu vašich problémov s dýchaním.


Morr1jpsf3ggw/yliFDhvjG//t//8/HhRde2Er2WBRIzgo4V8bjyC6G8udmR1QooVxlOdeDIGFo6aWXJlIOsagS2j2DqM3BFR80aJCP+BqvueYaK9rIOioRIj5eeuw/XyGEEG1B+61DudELz/3dws0mKsUCXAn5+LOf/WzZZZe1VG7OilWL4e8iAMO8B9dToG4CuvCII47wcf7557dUpY0JmQGpMIgVhBfp6yNGjBg9erQV7w47kOZFT6CllloKB1LO+MnVEKL8Vx6zl8svNJ+YA/MgXEG5WjZ3AmqMc/vFL37BiTFjWRUpkqp9iUcgOZzy29/+to9kpN1xxx3WKM6tq9zVtN86JIQQoifRfusQ5mpudfPmm29SPpkMANrDrLPOOj5uvPHGpBNFKokV45dX/Dg9vuviY489ZsUB87Wvfc1K7FykDTGZzEAXPQqnjgMtX3n4/tprr/m42GKL0QyG4g4LLbSQFScWgsMvWS54kTvJhiJB4mDPIp5yOKW/BQdYpIPE0bLXyoqBzI1x2WWXWWlUs+iii9aVUI6+E+1IJI1xEfM9Q0FCUg+//vWv42EVXUf7rUNCCCF6Et1iHcrxTrnNDIanv4Ilm1uDYLTiVOjTpw/JJb///e99XHvtta1RRtoaZm+u0FwvYvapBjP4+34sMFFzzTUXsYJROtpKOBkSxCfqtNNO843vf//7VlQReTDoIX8L9mCWC/jMKpGEuTB2bs/j1iL7cAU5zhtvvGGl6e2NN944cuRIawgLK11Q1113XWs0geUTc7vbSjAk5GIHUXqOX3EaiB5OLzuTrDlOLwcHRi+rfJM88MADPj7//PNWSk74b9mfaZES6hlUeivnfzIbbbSRlUZTJ5xwwj777GPlDypr6yj8Eb3KrEc/Wek6usU6JIQQ4hNLt1iHchZ9TnfH6HBbAxMDmxTTlce4JAw9/PDDNBZaddVVrdiwXVQXoPvAnLiNhi2GxGFamKh5553Xx5NPPhl5tMwyy1ix6KPVqTXUTA79wsSjNysf4a+zJ8KL5HMqWPPGOeecEyccjp8LLrjASiWCr3zlKz5uscUWXKDsgIlEn7rbZrqI6nDAt8iC6b8N4mz5arnhpn9NJoT78OKLL/Zx//33t4b7isPmE8vNisK7JtqUKB/H3c4zAFoT/eAHP7BGrTmCJ5daailrLoEYf0fcDFkqiemiW6xDQgghPrF0i3Uol9Cu13lzncQOZAuxA8bL/fffb43+qhRM22GHHawYuRgsPTjQJdQMU4Fphg5ACzI5Z511Fk+3qQiA8Y7Rx6PwyB/KyVU5H+sfDay4ne666y4r00sO0PXXX3/fffdZKXaw1VZb+bjeeutZSVTyIyN2I2MpPsivJi9WHtZPO27M1qtl8xG5gIIVmTjXXHPFe2m55BPIV7vuuut8fPnll624r8DnNnuDenDpjU8UccPklLLsKSSGc/Dgwddee61vrLjiilb0dKVeu9pQ/Y/oL0oIIUQr6RbrUJTNtmarHIPdzU9+ZMQa5YnthRde6OOuu+5K7j3mSa67zBF6JEyaa8RcKgKzHScQ/SV9B6pTV0oMWIp8y3OV/TQ86fbrgg148sknW+kAhEJCFS233HLbbrutFcmFAykX1Y6PyHooLMpc75xPnC7BERGP+cyzCycSRCLbLLbDAcZ5YvauscYacfDoTZVnLH9Q6DnRdlREDHdsdkXzF/G9732P4FvuHF7kiULEneb0MvkLO4H+hIQQQrSSbrEO8UwWWxh7BKMDK9XtC+xubFKShPBS/OEPf/BxiSWW4DjZT9C3b18r2qhHEi1o+Y7UIMhpLuTBDBkyhB+JcGNieQUD0MdsGOY5jHwIigtwwGOOOcbKnIfXhyvFFcyZTBAVDbJMqeRt5AIZ0zsP9Qyw/I38mFlyZWXDh44fP/7SSy+Nd+28886xA0eO75JDOrOHQLQvfpPXiwfmRLHFFltsww039I0bbrjBx6233trKTRsBvVmRi07QLdYhIYQQn1i6xTqEkY4tn2OcsFDmnHNOt1itFNKmWho1Aqil7XIKTcD+HI1klx78rDZKHtRbKzEbTzzxhDWqVjOxWSDmmEM3AHO9YWYMhTr33HP7ePXVV19xxRW+8Z3vfMfHgQMHWnP98koGTz3u0c+Q/bPBGL6iuhU5XVFzfuSsWvL9U+mvyjnkBKN7773XxzPOOAPBR4smJioXj4iTzG2KRLvDneC3eta+4dG0lIWGHqIU91e/+lUrvYyp09irV69cv0OqqBN0i3VICCHEJ5ZusQ7ldBYsC2xzsjomTJhAoSfSOyiCiz2CJnjppZf69+9vRQN9Qqo8RfNQ5i0LDuz65Zdf3koMmzUbazkccZZZZslV3fgVD75ffPFFa0w45cwp3MelyfFv1tzaJ9uDvB5Nb7OSyI6oCp1zumQdlkWPzwxGLt8XbX3iiSdaCSn0r7zaaqtZo+9q5RzCoZWD4nLV9krvK9F2+D0Zbh5rjhqNm5x/L1RHpCnRZpttZrX8ISmhTtMt1iEhhBCfWLrFOpTtcYxNntHTSPSUU07BYPnNb35jJWkf8HzMPffchPbzXoL6e3AlBYjAnhzh8+STT1qZKEq6UdHASrxcrkkRXUrZIGoo++qOPPJIHwcMGEBFBqxCCmnncnaWxJk1KxIsRL8WudJ53tmaKyB0op6CH7P+6fmYrod4jn/88cf7+NBDD1l5yk8/pGOPPXaVVVaxIrIhf4vQZ9lM7vGCu8cThd5RtDklDrhd/f7hj4tyc9xFFE6kvmX0dM4+RTFddIt1SAghxCeWLlyHsEYj1iiHM2FoRIAKP2afEPWbzzrrLGtkxvzwhz+0Rt6+NTcMrXTShB6vhCDmMzSHlZpyaJrBgwdbemadO9Jm94mV6KBczhyNhX9ogw02wD+Ej4eQPD6uUrGbH+v1hit6Ir/o51PvAJsLLsS7sgOMDwpzNduwgH2KdBs2bNh5551nJdIPbUf1cTTNbbfdRnXt7FnMPqrYzo1rRbuTQ0OtWQll/Dbj3iM6l1LctH6mVqG/MXcMUEpZJ5AeEkII0Uq6cB0K4zd3UMVkyCazWyXZAsXQOP300+OV4447Ds9ErnQrIkQn54FT95q4r2jwk+c/SlRYsesnTZqESUhFhhwvx1vmm28+NvAwoYcQHEgofyVXUsi+mYpC4kwY2cGPHF13rVkTR/xeznZi50rT1ddee81K+a+nnnrKx6uuusqKOnRdiKOL0EEcZswDt5nvwJfi4Gq3KipwG+MTpfwgUZdxe2fHp+gE0kNCCCFaidYhIYQQraQL16EIIuARB6EHuc0UD0M+9alPkX9Krck//vGPPu67774+7rTTThwht23Wc7kKTCnPM2lMt+uuu1pzA3Vr7pqRff6zzjorE8tVAMr/8PBh+eWX50e8shyQnSPAIS6llYd1ETNtqVkfn57vgX/+85855IEIi2hPxxj5tnFATowwipNPPplST3yLtdZayxrVjKx0iPfTnnPOOa08HuTpIuPw4cN9POCAA3JzvPx0UYiAx8XrrLOOlWrLr7/+ujUKj3Ezq65Pp5EeEkII0Uq6cB3C3+tGKP693NAB25w44HvvvZcymtiztLYjzfCVV16xRnYheYhSQpkIi2fe7rnnHis96HLEto/MG2ogd3wAFyK56xe6BCWBS7Zfv35EiLADlzUHartCytWYuNDIFy5x3759UVS5URhHixqR7InMYpur/+yzz9Kom3uAUOyxY8f6OG7cOB+333579B9tm3Mfs2h/l1tRMBsIR1h99dVz9qvCskWFHLqyyCKLWHmWQ1jQBhtsIA30PyI9JIQQopV04TqERRyN2jA52cZ8GDFihI/nn3/+Ukst5RtHHHGEjwsssIClgj3W8C5gO6tsRib00KuvvmolRnmTTTaxUoAnqjcy27m1YC7N6VONRMDoO+ecc2K3Lbfcko9A0XLtcouwKIVSb68X3h1ruAbZ4Di8l9N+8sknkSZUJEIDoZAoQeRvye0bqKRCB4oll1zSGm3KchYzd07G54EDckOyA6VgV111VT4ot8UTokOyE4g86Msvv9zHddddV56h/xHpISGEEK2kC9ehaBrNk31sYXpLExRH1NOwYcPQQICJndsTuDmc+xRID2V8kh988EErvpn11lvPigqJOLRcVylHvuGGiUxSkjrxz1EIB/ERziR24zh8HK/4daHnHnFr6BtCieadd1525uoT4TZ69OjYYdFFF11//fV9Y5dddon9v/CFL1hKd81lcPlSmJ9RXJIvktN1o+MDZ87TfAQikoszOeSQQ6y5KJQlHfm/XhvRU8jBk9xUOCMvuOACa9xR3LEK6O000kNCCCFaSZfX9Xn//fcxFuhiR9z9mmuu6eMvfvELazzlJ7UIIsbJUoWY3KJN5gZgfLk+oF06zhI6F6APKtU5c1oMJn/0L6C/Bk0Qtt9+eyuKBBlB1Rwr+RMcnG2OeeWVVxLxyHXMAUWk6fjOaN8llljCx6FDh/q40EILWSMYj8KRfB2kc64SFGWf+BZZG4XfEQ2ErIkozZgon4fctY/CP2QU0dnMb9Gc3lSRR0JkuD34A1l88cWt8QCAH0Wn0Z+cEEKIVtKF61A8xKer9ymnnGKlRMLWW29txbJwIxp7NhvpubOZ74ZxHaUBhKVan/hjdtttNytzmFOFos4ps00QGl4WvEQTJ07kAi244II+fve737VSUjYChHhX9tKxfeedd/p40kknbb755r6x1VZbxenhEIoOe5xSTtCJS5zL1+Ye5xGDlHVwLp8aPSBy+dTc0iIyqHLm0PPPP29FtDEDMzWoTKzqKYiAuzffe3hGBw0a5OPIkSPxcepRTaeRHhJCCNFKZkTfhwEDBlij+7I1ipVZc/V+tzIqT/P//5MrT+o/IZ6hXPggvmzu15DTFPDQnHjiibg6VlpppfgVtnx0dctl31A2QPGCCy+8kDJrRMplT0nIl1woAScQjdvpkfzzn/985ZVXtuYmdagTNFmHgiOoByNBJEjVJ6qSqMGJZSWdG3j718+xghSeOOigg/LOWT9JCYkKOYONP0+E+wYbbGCNQNMdd9wxXszhqTCVe1gpayA9JIQQopXMiHrbBJOw/mOP5+etbrT2eKEzjeSs/iiMHVk+ViQO2+TB/N///R9N03N7t1wIzl/hgOgnNBAy5YYbbrBGmXOOkHdA7rz00kvWcKJkBwxX87TTTvORQhh9+vTJlmD9u3RpnrkfnNspp7vneEtr9gwRnkepjlxIonKeMlRFUBc33Fq0jlx++eW5tXAXKcGxE0gPCSGEaCVdHi9nxRtEbFKlLpkla1TkkLCI2so/oodQM+eff741ZpWH1OzAZOYe2zPPPHO9UffDDz/s41lnneXj97///W9+85vx6cgvih1QvTsK0NEWiM+97LLLfPzd735nDVWUHTDZr1MRHF1BpJdBVkUVoUPhCYrv8dUqokeP7MVHkh/eoKqHDBkyatQoK48HpvH+0W2WkR4SQgjRSrpwHYrU/Wyq50f52WQW1jwtEe2GaiTJBhcORQouueQSH48++mgcHrkYNkdAhvrIYVEzKKGf/vSnPu6+++4+brrpplwg9FNuDsQxI96MbivXXHONj3vttZc1al1b6qjLxc3pQdF0teuKFMTp5WDCXJrd70O+2siRI31cZZVVrDluUA/0xdTJ2qUe0LvGGmtceeWVVv6C+IOt+ETlepw60kNCCCFaSZfHy8Xin/OQs7Hs2+rbAfWKAK6KmCtEBlY8HhrKHwwZMoTEICY2+4eiWSoHpKvpfvvt5+POO+/s4xZbbJF3YMSaQwnxof46dRPOOOOMeC8J5LnQtRUVlR1aOaOoi4hyCbn0XP50f50urvRv3WyzzeK97By331QyloTI5A6tCy+8MI8rKKJI4USIih6tOcv2QXpICCFEK+nyegphC+cQpmyHRsNQETlDlvQN5jlKiFrR6KF99tnHkvstjzl+rFevXpTTpvYBbX4oRhcBdVwaPFK8SEE/Xvn73/9ObcBNN93Uip5gN/xVUcKuTmjirrvE/tF1qzN3gvFZHTt2rBXrlXg5qNyBclWKaST/uc0yyyz4aP0vxUr5mIz+v30k0kNCCCFayYxYh3Kxr2gqYyrkVSPnD4WaRCTRBIg2qTQZWmONNayhS/DiMLHEy2Vf0YsvvkiWD7kOVDrHpcQOvnOurparnj/77LM+Hn744fSLWnfdda20CMr24H8bWHOKUi7G5b/tOhdRuHPqmiwkOCXJqQTRr18/030opp8ssrMz0kojomeeecbHtddeO94iJTSNSA8JIYRoJV24DoVdnyO+MBByUWdqKwgrU8G04JtxswvLHYv+qquu8vGEE06w0uDH1QwCBQMNt010wrVG2yeCeQ4++GArHh0IZxJhb/iEgKLaZ555po9f//rXaUpEKF0ORUPuhKLix5yOE5lMXVdSwe8lpih3Lcoxb35WPLinhgJ1PdiZb2SyW8U0kG+SiisRp+Nf/vKXaT/aDCi92EZIDwkhhGglXb4O+bKffQk5am4GBFO1F9lPE4lWiIybb77ZSvemwYMHx1vefffdXCcbYx+FdPHFF/s4YsQI6sgRxoNIijgfawgvOhhxBALzfvWrX1kpwbDtttvy4sSJE634mfgIjuAiLFdwyFcT4esflxvs5np3rkvyA/dK7yWbBoMxovVyalpu1/S5z33uySeftOLfyt896hxmLSV3keiQ/OeZexz7HbXCCitYeX6Qn2pwX/lfQe5HzHu5A3PDrU8y0kNCCCFaidahbgQmEt6aEIu4fO644w4fDz30UGtuFORKJVdPQKY8/vjjPlLz6sQTT6TyAvsjGjhC1Kyj3AAheYcccoiPq622mo/bb7+9NRxRHBZVRKmFbO5FUB9kE6/DCtYdlt6aku6J906pzIFPVI7xYw5zDOG4ceNIdKdFU5Y7ccxcUUKICvk2zmM84yF/iHZE/B3xR8cd6HdmfgZQibUTpnVICCFEa9E61I1AdmDLg2uRU0891TeWWWYZKzlD+Gko5uZvwbDC2L///vt9POyww6zRWMgaPVGw2rJEwEsUcYz4h3JfV5RQNNLNJcBz1FzYhjk5DOrGY4cvViRIfgQfTF0w+RGirIMVDxMnibdszJgxfHc8ZNlDWdFDlbKHHV8k8cmjfktww4RbkZQ+NNATTzxhjaJzlmQTzyGiALx15Ar9JKN1SAghRCvROtSNwFBC6OAWOv/88+n3Q00EyiWgS8DtKUwtrDCU0Je+9CUfhw4dag3DP+fKZE2DLXbTTTdRSBsLbt9997VSdABPVYS05aZEKAyOFjYd558FRxiM9eZAYV3mhKQOVcjUpYn/lk/BwMyBebjEnnnmmUUXXdRK/lD+0HBrZUNVSkhUyHcvVLJ/CCIdOHCgj/RmXWeddSz9LeTyItx1ChLOaB0SQgjRSrQOdSNyyYlHHnnExz/84Q9bbbWVNdw81hwSRprCXHPNRVudI444wopFhmcoHDC5CDd2GWLr2muvtUbSAx+x7bbbWhE9KIkQUthx/IhoyBorioJHOoU1O2BcsXEEyMWtI3ssC5SPbJCaJUs4pQjnQzI+//zzMYfXX389s5eD+iqOq+yCkh4SHZJv6Sz948dBgwb5eOONN1r5C6JGSRRgzKX05RnKaB0SQgjRSrQOdSMwmsg/OPvss3386le/Suga4I9hN+rLPfroo0cddZSVOLcDDjjAisGFspk4cSLhcBRHQGqQWnTTTTf5eNBBB6211lpWBBZSCVWBf4ijWfEMITtyBynXOtiDCI5cThCjzz+0nqATZbmzu6sTtQz8JCdMmGClBN8999zj41133RXTNXbsWCpK5Enu8IOkh8R0Ee4fbieeRvCHFsl51rjZshO04h8VpnVICCFEa9E6JIQQopVoHepG0G0BPyfJqgcddFD2juZ0y1deecUaUQaEAOywww4+zjvvvHEcXo+2CDwoO/LII3188MEHrYRor7baajlGgI/gqQJP5/7xj3/wIk8C+RXbEa3AnjzTe/nll2ObU500aRIPCfOzCB73ffrTn2bPOFtrDqZ48803eVBJbZ7XX3/dyqMPdvAvmzuaL7TQQj7utNNOVvzGJ5xwAg8t64/d4pVpjI8Qn0zys9x6xd6o0MO9xz3MQ+wIDsqJAfm5nKK3QeuQEEKIVqJ1qBvx0EMP+YhT/Sc/+YmPffr0IS6AIALsKdQAma2+/fOf/9w3FllkEStiBfFB8Z5evXoRvnzppZdaKXVDJ70w33JQNVqEgOwIsM6JoiihXFrUj4ACI0aAxFvkGn5aNwCzqstNIlyIcJ58QV6MHoCcCV8HycU2kRcUl1xuueX69u3rG4xUWOH0mCiXUKTl1snV+y1VYTGF1YpE5T6xZj0Utwp/XMRqcw/HvZQVlTRQHa1DQgghWonWoS4nOgHW+wrzuosA1MMvf/lLHzfddFMfv/a1r1nqg5d7qKNmxo4da42GdUsvvbRvELscn2hFWzz66KO///3vrXSBo9wI0gGHihtu2TOEHRf96/IB+bEiVji3c88914oS+spXvmKlUmr4XTjzesVSP3IO6c7ngPTxV1BCkMVKOJ/4lJxgC8Sdux7CP5QbZORvFIVcc6pv3tmaiw/lT4+YXciBuWH8Zts5V0IKfwOTw/etfK7oDtQvRyQzWPI48uewxBJL+Egr+mWXXdYaTybYP/8tK3o7o9tdCCFEK9E61OXM1CB+zJYU9pGbzBdccIEVY3nzzTe38pTZreMcSIayoUc4xUkXX3xxfEJY4nTiwluDt+mvf/3rj370I99YYIEFfJxnnnmsGP5h/kc6qpVn3HTGCxcOyiki3KxoKcY//elPF110kRUlt8UWW1ipa4KN70fOzSwqz8ezvGCM7553Q9zwK04VGcFXjh0IrhszZoyPN9xwgzX64NFFkN4ZfEEKU4b8yiZqh2Uoc3RTjrvz2cgXKH+jeGP+avVu0P56fm8OqZKPqh3h/sl/lZW+J/IP1dE6JIQQopVoHepy3LbNXbRzYBivjB49etiwYb7BSORb9E3Agt5vv/18fPXVV3286qqrrMSMuQjAHkco4CV68sknrVjTW221Ff3fsMUITssBcn4m2UwjxiyUEOeArMFsR2zRsm/XXXe1Rtwd3cT5IHQJ7w0Rk4v31Oenw9eZAT8TPpFTQoExb2i7xx9//NZbb/WNu+++O06SwqbLL7+8NRKkrrvuOmvotnhvrjs5xxxzuKy0hri00v1vscUWs6LnZp99dqa37gqqqJn8XWLn3DUg53LFJWaucqkk+YfaF2JE+UusxMtlgasiUhnd7kIIIVqJ1qEuxw2f3AoBUzfn4hx11FGbbLKJlYQeNASGkttWl112mRWHxymnnGLN7pNIryF/G78OKUfIhQUWWABXTT3iKwz2HLrDrzDYER/+Chvw3HPP+YgAIjRos802IwAve1mQfbw+fvz4HPNWr2hgza6XrAn8TNifr4muwrvjSsgarQL5gnvssYePq6++uhVlFs4YFBUzhpLjLYi/F154gegmHG94mJ555hkrziRXqAisJZdc0opg5SPmm2++iruocvX/0yB+rLt8Ihs/p+vLP9S+cHNSVaTSe6VeT0GA1iEhhBCtROtQlxONq7OXCH3w29/+1hqlB0499VRLHpHYzcXQSSedZA2r30rMW6X4W3TvtlJiAD2EweU7150N2SEUsVvZlseNFBIEE2/48OFW6jisscYaVpKE3NzjHJAXPB/nQ8mLcmWGPMqfHuScG0CNcWL+6eg/TolvjTokYtA12Z577mmlr3m9O7ifCbIMmCI+DsEUZNnK832XStZw4NFU4sILL4wvFZ4emo6TooRXCcFEZQf/aDx5nHluqBE+J0Rebi2YG6aJ9oLnEFziyCGr9xQXGa1DQgghWonWoS4n0vVz1eorrrjCSim53/zmN5jMgJIg+uv444/fe++9rRhZeDWymewqgYNnDZQ1ge+McV33UuSzsmYzDascV4qromOPPdY3iDrbeeedfVxhhRUslbPLFRzYxvBn27XFVPxDdc9QrrftooHz512YmWeeeaaP/fv393GvvfbCVYOHjNljol588UVr+HhwvCE7OMlKbYhc/osjzDfffFZUzuDBg2O2rdnD5FONOHv66ad9vO+++3w855xzrMgmP20uLuKSkDwkFIf90pe+RIQecFiupmhH+APPhTOC7EpUFlFG65AQQohWonWoy/n3v/+dw8+wqfFt7LLLLj5usskmuVsPyf+4hQ488EAqwmGqMyJ3MP9dZ+QgHMiCyQUEfogcL1cJzeJXuZoA1hxhZvvuuy/CwpWHFecH34IjR0AgX5PTy96OSkWJjL+eDcOsijiaHyFLhHvvvdeKaDjuuON8XHDBBZFlL730ko942mh8jgTx2UAP/fjHP7bi2cJoDW2USx5EAFud7OOh1ZPvTBBdjnDj/OkgNXbs2Mcee8xKAN5tt93m41NPPWXF5+faaJtttvGNH/7wh9ZcMCJnJol2IXs3K5UU8rbyhzJah4QQQrQSrUNdjosPTCREBj4h3A9bbbWVJR/PqFGjrASkrbbaaj5uuOGGGNr4RTgOagZb3l+ppyZkR4hrgqhiZ80xciEC6s1e0WRnn322NSK+qOaQq1YjNUI65FDAfJyorfCRT8PzDlldRTltvDK0OPrWt75lxdfiH0pUGx2bCO3jzHHM+PmQg3X00Uf7uP/++/u4/vrrW7JG86fXkzxCMuZ+M5EwlOP98q8ofLfccstR1oGrwEzyXZ599llrFNH44x//aCXeb4MNNjApoXaG+yFXxwgPcf0mryecfTLROiSEEKKVaB3qDLmXjDV7BXIvnGiiiqvg+uuv9/Hyyy+3YrCTYvLBBx+MGDHCGtFx1nAXxejHzD1LsvWElyLkQj0ELiJ28unlgLSoqoCzh4wZegj97W9/s1KfbbPNNmNPPFK5H2uQ263C9NZJm9KDcv/onNBD1yVa0IYbhnA+5NHBBx9sjZ5DVvxbAwYMOPDAA63Ul0MbDRo0yBq+JWYgt7vN7YLg0w2mdNpZBVbO3JItXG8vxNVfbLHFqAt++umnWxHKOOFQRVGdLDuu8sS6ZZ2L5vG5qOHwFHIz5N5R+Nt45d13362XPgvBnT89j/FxvDefXiVdhunls3Ixveixm3vy1vVofATkc6jAi7mYYZRP5I6ttIayFLGZK2JUZgMHJDvkv0TO39UtXj3+NOof4UfjXXzNKRVUzDNWfzHL7koPrTwVOfuwjdA6JIQQopVoHeoMWaO4MZLj07DB+RUeAt8BTwBNevBPkEGCjfP3v/8d3wZ6iF/169fPkrGWDTQ+HSOoV69ebFROKV5xkw3zENsNiyzLFz/5J554whppTFZs8G9/+9tWGva4DGL/DpVQV5C/RfxIrXFM5pxwE8UOCEFEMO27775WVNHSSy+NBtphhx18fPjhh63RlMiKS8aNxxyIOL2+mSlpvnC/8UWygZ+LJrgA2nbbba0U19h9992tFLKLjrQcMKuQrM/8yPjh2JPz4b2M/kouFZEzqLD0w0OZby1s/LnnnpsXc9GHDiti1JuNRkFx7rocQsmJhfjgNHKbq/xd/ONyQGn2TaLRfZvD8uCBU43bO8vcLNM5q6DeByvgjzqnl2UfratJinRQtoNShNyozIl/EDdVfnSRvbaVe6ZDZ2p9euNOyF9wKtGe3RmtQ0IIIVqJ1qHOgB2EEeqih/AnzBNsomzfuRn45z//2TfWXHNNH7/+9a9bMXwoynvQQQdRpGDVVVe1ZnM1yrJlo5v3RrJOLpWGqZXjzaw5WyirK+SaqzQSWVZeeeU4SRJuou0pWgozk1PKOUkfO7nmdJh7lCfIhScw/V577TWEGu6WI444wsdll13Wxy233NIa5cyff/55K94gdqbANhPuU8dn5cIT017rOj+4z0IzjP18qKxjKskl+LcotEFY4EdOUT6BDneIj65XW2eb2fDpokAGl5W7N6pyZPcJWiT8OnkHqgty1+W714/DzcmNzSdyHdnB9QR/QdmNlCt0+AflGhZMMhqFvyD/S8xihSNUHiR0ziszlRm2FCbKF+TE+Kvn4yJik/8V2fXYYdvfqZBbgvEF4wJlX1SbFvPWOiSEEKKVaB3qDLmT0KRJk7ABsUeyyYaFyHN/K6FcxCk98MADPv70pz+1RsoIjU3rYVFu6dQtX0w8jEc3xOIZtDU/vGZnN50w1tifU7399tt9JG3Fd8MbtOKKK1oRSfQxwrYKFxQHxBauB8h9jGRd4iefg6CQm5icUWMid2DiC3L+9KX17XzA7CGouF4wOae38FdWPx2G1WVpkuPl+BY+vbxr/PjxVkQGdbvJhfI35iCu/EGhcacUzlcJCcv3Tw6p8ose0sSaU8See+657DTKzqcoJ5ilBoqKqxBOkexVYmf+NDhtV0jEB+ZgsEqjrHwO9Xnwt2Qdlnf242R3aT4sf4khuPMDgw7LY+fDMl3s5n96yLL/+7//s/IXxM7IIL91+VL8Jdbz+Tq8ahWy0MlexkrbXz6RC9RGaB0SQgjRSrQOdQZscxrtuAmJYUisDvkfmD8/+tGPrBGadeSRR1qxvzA5cWPgktlxxx2zRVkpRZXDYLJlHU/5s38Ia5SPwGSba665sEZ5kZC8m266yRqJQVYSlaxYYbhSsOmyW8iaA8m6tFpwNlpjBhAHhMZh7vHFF1poIWxAirah7WiMdNddd1nDSzRw4EArkXJ4htgt6v7lrza9Ii8n5eSYq5Bf2YbNvqIwWonx4/6h5S6ZW1FDPdv+2XiPcUrtbeL1vH+97IVv59p6OTmmElRWP1rls3IgXBw8Aufic3Mukd+0ucIh70Isckz/Q8t1QHIp69AEWUtl+W4dOU5ywlOHeqjDv8d6ch7n48ehOj5xp0Rpcu0qRRPqZzKNN5u/McvESgV6NnC88bnKHxJCCCGmA61DnSGbXVHADSVEGA9FEzDef/e732GP47RAkWy88cY+kjjixniuv9ChoVQvAYdl5GZjTut57bXXrFhGmIp+Ptdee62Vnj0kpvz617+20pnUj5MfuNPoCHuKuCnfASM3u6+6NCAn26fhLSPajSwi4LRXXHFF8pyY2F/96lc+3n///VYcGD4PVLwmQYr0LALq4gpywHqKybSQs8eyuRphZtl5Uy9kN3LkyNNOO803NtpoIyu3RI6ZrPSv+kjq/Zwq5IIFoQnq9RQw+ePmzBcl71ap0ZevGvPgb8xfhw/iWUIlNDEXLEChVm4zXsy9rCpfqv7YoHK29bIjoQXzOVTeizjLojnPhuu5ueaaK3b7y1/+4uNaa61lxWfpGiXrJ6gXobDm61W5dvxzyOfPEwIr/3Oy+6rtytZpHRJCCNFKtA51BswNrJvIHsAaoinOLbfcYsVCX3zxxREWiCTC0jbddFNL+Qc5kz/robCFIT9fjqC4LFPIV+BXZKKce+65WKOUbEBV5Gfr77//fs6Hz+USQijkx+U5g6GLzK5sWfsH8SmkBxEvRxcisn+cE0880ccDDjjAip7gV4ie559/HhN17bXX9vEHP/iBFUca5qrb5v9L8eP8sD5XAajswIxRUp3zGTZsGOfAeXK3QLZq/dzq4qbeXbeyw1QkVM7MDxs/hxTm4K7KHZipvM5hudkq/qG8f4d9d+ozn3eLe7Je/C0kY9b008i071wPP+swOYnvzv8BFDn35DvvvFOpYBJHqFQnqV/o2OawOVVu6NCh1hBe/NXnvKsudd92BVqHhBBCtBKtQ52h0sAUs/rQQw+1YvAec8wxVsLh3n33Xex3HhnjockVt9yEyT0cc/aPv1J/rg1RsTjnD1E27eKLL7YSLeZGEx1dQ15YswPDbb1wNVmzyRZfM2ugXHysi8Jy8jz4x/HpBAJ98YtftCL1lltuOc6f+WfOCQKkoBwCdKWVVqLSNoW/MPNzj1f/+nxi9vRMO7n4Omn/REyNGTPGGoliFC8nnI/vQi9XeiB94xvf8DO05ryZqZjqdWdGJaCrQ8EB/02NbivV6rKGy7J7KmKrQl17VWLP8olVjlAPIcvKwM+t/on5fMLHk0PyOqwlkc9/2r9a3iFL1fibwkPDPXDyySdbc/Ra/AXxJ5YvdOjRKSmheOW6666zUlWEP3PC8/yvgM/KIYhtR1uetBBCiB6D1qHJZCMxR/u4+YzdhC2TXUE8lnXLGv8E5skvfvELH1dffXUrAXI+YsVjtnDYnP4dKd+VvBNGjPTcYrUSjvXSSy9ZkQgkBg0YMMDHPfbYw8clllgit2PJtekgnlBnSyqH8UQGT46b6tIEhWw8uvBiA4YMGWLF14W+XHfddbkozNuXvvQlH1dZZRUr7p+oGJ1NXQzVqISdJyTrgJjq+owRuTdhwoQHH3zQitx55plnrMQZcoQ+ffpwM+y4445W9ByRTox+TSumfWU2OvTxTKNgmsqv8hf0rzyVeLPseKgXI/fZyMWk62os+idxnOxriY+of8ePdN50qKs6VAMfGWc4jcGf+c8z1732K8idRhWMH/7wh9NytExFMtbDYn37oYcesoa4t9LJ9/HHH7dGgCv3W/4PNu3VEbsJWoeEEEK0Eq1Dk8HozgkluEDeeustTBIsaBwAWLK4AS6++OIXX3zRSrE4jHQslPnnn9+S+yeXoas8gs91siutZXD8RPdVK8UO4tMxlBZYYAEfv/e978U2cq3tMqutCA5STPz8uRw5SetrX/uaj6eeeqo1Zg9HC0QInCXRWZc72ZEQv81qmOoGNIF94YUXuMTMOb/iTvCrQ21ykrEIg6RaGk2S/Cpw5+RvUVEVdQ3RpVkgWVtHgx/SU3KjzziTutuMIzCTleyrSqSfpRqJ+cX2MtjzBeowGwx3I1lEnaBS1Lxe2cGni/uNmy3HzvmE88+hw9ZQ7YLWISGEEK1E69BksCPQEBQDpmoZvgcrFhwiiSezJ510ko8vvfQS5eNI1MeuxEjkOJgtQY61C7Ltk9NN5plnHn7EzCdvACcQYTkuuRAHpCVhGWGdRT78xzpPM4JcNdwFR+Q5WblM3/zmN3286qqrfDz99NMxFWnsRIIRhD0etcnjVzlAcdy4cY888oiVAnT42/D0RMscdBhCh+JvtAvy13PZ4w7N/Fxkoa7MfKwHQ3ZpPnz2MoJPeJ4cfuUq0Bql2fkRz9agQYOsuQuUX5cp5QzFF+eCTm/Hne5JDmcF36aOCTfJdBEyqD4t+R+Fzyf3P22ab731VitXwf8z8FefhWbbTbLWISGEEK1E65AQQohWonWoCdzIhCHgcXU5zLMUHnMhwI8++mgrjyAOPPBA4jVzzGXuzF0pZQiVspI5eIFHfzlY3IoLlFqlp59+upWEzeWXX37hhReO08OFzlPBaH/XdkUPc1fpz3zmM7mDH1+QMASezp199tlcjhtuuMHH/fff30oELQ8zY/551EZzPAr1E3I9fvx4HnGQYszzVaaXaZ9//vl53NdhfZe6f7iSlZn92/UipLFDHNA6ilj5GMmhvZx8xF4//fTTVm4wmtkPGDCAgIuLLrrISrTOPvvs4+NXv/pVS236IH8XHsT5weu5n+1FftiVo7fju5BeSo3g6aLyXK4+OXHb8J+H53JEzay55prWuJrtGItUQeuQEEKIVqJ1aDKoEMztrGPmmGMObB9KxQwfPtxK3DCZiW70YS5hfROVQKRARQ/VezcEWEMdtg1GEv34xz+2EjpBqiy1Yfwjsg7jW+TuyJ/97Gc7FGTdmexl9Tkh3ANpgnmYmx/vtttuRBlQPHTrrbe2EmDNzhMmTEAeIXTowUGi63e+8x1ryB30EP7eDmMNcpeEShmYrIDjRWtWNsFUNEG9/EwXkeULIQbvvPPOlVde6RvnnHOOlYJDdLl2G5998JNTrIhGFX/4wx+sUcpz6aWXtuaSnbneq9+ikS9s09n/rVuRz79Sfon7jfzx6aLD9i6Q/1H4DU/uKteCHOr+/ftb49lAbjbfptHbWoeEEEK0Eq1DkyHzFD2BXYwZ7lYG1jdhrDxA/+Uvf2kpLw8bhPcSQ4x9jWMjCrdk0zg/Dg4DHJMzOxL8vSNGjLAisDD2id4OQyn3Bc+pguDn33Z6KAcW+8iP2ceA6OS6uBlOAVMCqWn4TfNvGiu4oLzkkkusuP3wcHTYSy1T0Td1kVQpAjuV42QFkM3VDt0/M8yZxw3GLepS8qijjrJSq5cmjZX0VWYMF9ohhxxi5QnBxRdfzI/ZeRYNsy013u4ZdOjI4VYkb3266FAP1T9i4sSJXCncwIw8EfHd6vWRpYeEEEKI6UDr0GQwk/HxZHPVLRGis2hWxos8Ot9vv/2sIZtyXc4cCoUJg06y5qibypg/MZv/t9xyC0myP//5z62EgWXZ5FZq7hWWq7PwcW6ptZ01mt0JVqLjmN56rcyZZ56ZF/m+iB6qnRJWNHbsWDxDlYJJVotYy9ZoFkB+PnX9OpXmAvUe2/HeXB8z/A25k2Euo9mlcD4vv/yyNfQ9DkjqEmX5PmHCBKYXYx/Tm6itiFc866yzrIh1AgsjUs7asEd1nSl1rAjBxw4EFnbuyPV4y/xs45VXXuEfFIWm+JdCfS/+5K25VFXboXVICCFEK9E6NJncGC03vfYRgUKFQfpqU32d4DorlkjWMRjvkXiUbee64RMmc07pwJY/+uijN9lkEytKKJfq4b2ujXI7hnpVD7dM267IBzMQhUGz3MFLkYVmlI0BxCK/4nWfSZx/lCLNrQ3CVK/UUKlsVyz6qbR3m0r/gvqD+xBP9Vo4XUpua7Lbbrv5uOWWW+JXiwhDH1E5F154YY4T22WXXXzcZpttrJj//t7DDz/cSpvB1VZbzYqEjdmoeyjbSyTlm6FD4cLX4QabLipyuXJYK1P35ptvsgOJSvybwkvqr/NHUW+y10ZoHRJCCNFKtA5NJje4y9rCjXEskdtuu81KyjRFRSGe7U7F4OXHSiqJ1Z4450QNPs7t+g022CBezKZ6h32Fsz1e/7h2oZIJUW+WzLeudLfj+2Zn0hJLLGGNsCJKl2KuZks8nu/XE+Y/spvc9IYk1VNDPnK36aVe6bJSlyHvQNIVSnHPPfdkSsnBwhnJ3ejbeNeee+45K702iOGkqsLKK69M7Ynjjz/ex0svvbRyVn4mnECHPS/aghyKlt14fBcXKyiSXGN3GqncCfn2zu05Ro8evdxyy1kpxcvzmCgvm9Pp2i44FrQOCSGEaCVah5rIZk5ELr311ltW2n5jiWQrJgzY+jPZ6bVtc6cJspfcxpmS40dAGPv1ntZYqb1796Y2V52KNZodIe0Yd1S/30KpZw3HeO655/q40047WeOGv//++63UU1h11VWtdHScZ555uC0pFkCa0fnnn29FGx122GFrr722b1x77bU+3nnnnVZ6cETEV57SduyDlxN0ckUMbrl33nmHOw0tPl3Es4182FysgQchDz74IHrorrvusmY99I9//IPnB/n+b7t/FFqHhBBCtBKtQ1OEx9muSIhRQQ8RL9Rhgsj/DofCtqJiVd++fadUzFhAFBTPMW9oSqpa9O/fn0rbGOmQS3JFvfOeQT24yy3lrEjGjx9vRbjsueee1ugESDltUlKYKEJD8VJYEetU+VtvvfV8vPnmm61Rh5tEuqFDh/p43333WVFU6IOY2xwA1l5M6VEHd9GYMWPogPeRRTrqRIhs9k0y59zD/B8YNWrUzjvvbEWJbrXVVlbuXr8uuf6I4uWEEEKI6UbrUBM5ECvizYi2wkjBSKx4ayrtZOJo0/usFnuKJ8I4pRZZZJEpxRq1bzjcx0ulfFlOjuF115R0G6K6NpPMbpWyBe2V1FInOy0qDpjcNee6666zkpGG1+fss8++9957feMnP/mJlcQgQun8OJjbiBvqL7DDRhtt5OMll1zy2GOP+QaJbgceeKCV1LoO9UE7avosMvLIzLiypLZhp7+aT3L+75H/YzDh/s9ngQUWsPJ/gP9CHZbWbsfpNa1DQgghWovWoSawIknXJx7fTcjRo0dbsRyjWFzXQcNQ5NfAgQNzlFG2agX4bNTDF7O56sYjyVhvvPGGla4t9TSvHkzoPIqG3HrrrT5uuOGGVmzqq6++mhAsSrljdEe5CgQW7grK9/EHQj7/QgstdMstt1gpwMjO1Dtnqv3q5IahM6B03sdOjjNkcvITkb/+9a90bOo0frT8R537luGW9n8+FPKn+TLaNIpJdqiA24v2uyeEEEL0JLQOTSbnn2P4oIfee+89Hp2vsMIK1lwvOb/ROnoyO72GNuYqKQJhy2dbLHcFbWvz52MkimHnWnBMF/6JQYMG0UX3+eeft2KkT6VkXDs2DP3IgtD8SOQngvtnP/uZjw888IA1SpLvvvvuVgqXYXpzq/t7OQhqEks8i07XQ8hNPBm4MTjsmmuuyRFygks7Ui82yDae41dffZWHJZ34k4xbLr+Xj2DCR40aZY1/PjyV+eIXv2jNlR1CD9V7j7URWoeEEEK0Eq1DTeTuL9FTkh6sxOzXPTQfo+GMTwgLiESNOeecM6cFZINdwCyzzFI3V5lJJqpfv34Y+E899ZSV1kSVsMZs4LdjR8sc/pelXsQNsoEixMOBCX/xxRdbo15iLkYOMRu8N6o7W8kl4oHBIossQjgiPiG8RDTArdjm2WBvLzU/pScQjz/+uDUkIG6zThMFL/LkcNOOGTPGx+23355JdnFvzdGzkRxWaan1v5zPjEfrkBBCiFaidWgy9cpOeGusJFLQf6juSLDm5/L14tDTbpvwuWRQ83H+Sm5llO2yNn0Q/LHjk8y05NnO+UNhq77wwgvW3LK2Ypu3aW0um/LNEK8zIdTZw9PJK7fffruPm2++ee5hk31s1pHjIVpDWcMJxwwjDoi7w1cU2Xi521M76qFMngdqkLtGyX+e05WFxjyEDM33LZoeVTRw4EAKXqy++uqxPwGNkyZNyvUU8n+wNkLrkBBCiFaidWgymDnZGUPs0G233UbmOTnklYYumf+93nYOxcHYjGNixWN2taPB3qWQ2lJPdAe/CksuuaQV/xAGJn2kovFuvqC5ule7MKWkHISLzwkbzADF0LijaPs7ePBgqnhk4RJGer1WNzcnU+TzSdYRemjTTTe18ndEeJ7/4XCoDmtYtAVZyXH+lMOnhxP/GWyq/xymRIR6Mv+53fDIkSOtqHl/nShHrh23N1fBPy42rG3/ObTfPSGEEKInoXVoMkiNXKGL7XPOOYdKt8QLTZo0ybosHCVHK2HjWLN51b4OjK7DjdCcrl9ve+q2JL1baLFD4T7MzJBNOQCpHRuG5hsjOxFDxDBFlH0jxQejm5LkbuPnOz9HXlnNXVT5IFdF/fr18w0CurIqnTDh/2vvzKOtqM68vRMT0YUREQy2AqI4IIKKU3BEFGNQ2yHiQBoX2rZTDCRiNDGKs3Z3HJKItq0EXY04RWNsDIpJC+LMEE0UhGii4gwyyJjY7Zd876rHvdd7qy4IF491Tt3f88dedc+pU+ecqjp3v7/9TgtD1g+32LOn4RwYCW4VVDWC78ADD+SpFji90llFCXHeEJpvvPFGyNrdhqwNq69s2Wwg4qq81A2B5iEhhBBlonnoE/waK7AgO2vWLNLCi0FZnzkcFmso+YeK7UGVReQxWx7T3l87TlHqIIUeeuihh0LMoUnhiOzvXReNGMrlpYYn57EgHM4ESogeDvxkIX53f5P7KhWhuWITSdmQe0R8KcsGhHKRZmQ7+KiwhjPVQ3MlKriL+Mq77rpri/8t5F7Incyfr7/+uo3f/OY3bfzlL3/Zp0+f0NRDnKRPMRCx4U6y5iEhhBBlonnoE7zliE1BE88uXbrwFMZdTY1l3BXE6RG1ZW/tjVPfXKcR3Ri1wKxCrhonxFuFWJd2Jolowic0c+bMEFuOJovea6lGzEj39q8PSEsBgTzoHWB4ODgndh68HZ2rX+5DSXmtD6hLr6XNazrnwf1k/CltRM+QvxmIPOQuwtOW/kW0+J9DanrL6WUlhpOGvnzxxRdpestiiXdgh6b/HBrx7g2ah4QQQpSL5qFPQIv4QBTWZ3v06OENzJouv/q8JWxJs3F88BLv3ogOjNrxf//3f14yel2bwuGw+nfaaacQy/dBuo5eXDbc2npYdY3w9Ii/i5As3EWpn5bPxs/FXBX7kDZbnY8MGJ8qlCjKrEaHmpP7779/cN2DWqBFkkb0dRCmTp0aYqoQ9eXsTvYlvZvtxNrQaB4SQghRJpqHPgGLhpGwItpWnnbaaazJeoOxprAATThT0mfF5jqNaLbXgmSPe0s8l0uBMNpll11s/J//+R8b33rrrZCt7Dd7wM/tw3+2eEXIDZN0HqGDnByivMgc4q5uVqmkKs7+UL58H4+n1QJ+Jv5GRWzlkl3whfiCF40CX4ScIcTfPvvsE7Jz6+vLrRW5cnA47Z599lkbt99++7Tds2dPzhhnz//20+3KhWjQls2ah4QQQpSJ5qFP8PlDZIajivbdd99U2iB8LivdZFYrSWgNsWvh9ZC/NGkZHXPVjEobH3vsMRufeuopGwcPHuwP1aCxRoliDxuwR7ixaWpFVQXECsXd0/6+nkLOFepPi6+0Ztt0DkXHI7Z8sQY7QqPX2Aa+FM4bUqbQ00kPtYAUscl5xnlJchLuTEoCnnjiiV7R5trv+n9KDXr3ah4SQghRJpqHhBBClInmoU/wblgKwAwcODBkIb8s0H0OghdljUMyBXT6pZLison4+OOP/QoSZ49tljLsTLIDtXxIDJw+fbqNgwYNCtmZ9OUjG3d9o3hLpOgb1tBo0ECMBl+Qdbm0g39VruiRD/3wEQorVqzAdU+1U35HPNWpU6fg7mFoxDxWYJmXXg/URuK7pDK7Lbhn0s3GKWIVjvPPncxiYI8ePXwx39wt6i9Qw0UogOYhIYQQZVLxecjsMiIsSQ6la4O35sx88HYEzlvsu7POOitk+aRYPYzJxF7zz2C2ubdfvPGSQrTx6FIZZeLEiTb+4z/+Y8hiYQng9q3ehCfX1dsHlSQb3/t4d9xxxxBDUWhfjU4KTS9QI7Zr87kHXuHZdyHel36Ajz/+eIiedu5Au8mLmbwpONsX3uXk+JAEu3Vppve1r30txOxvX+00NDXtG6jBoO+KGeLPk0DqCy64oLh/C36eKTyEd7njjjtsPOKII0LMYKXPerNh7kkhNXQHPGi8H5sQQogqUfF5yMxAlBA+Hh8SjXWWOoBhwRGUyeIvq9tmiWB3tCBJDczSRJNh+2AP8nmWLl3Kp8LYHDduXIiL+JTmtBf6FflUtjI0uPlTIttss42N48ePD3Gtv0OHDm3btg3xEjdiAdlVNZdLNwnmNjc2cdvc1Zjb06dPHzBgQGgqu1ObOzoHYpLzFtzPqbkDwog4Y6x437TN3oh396Wz6sG7yW/QvpFvplAsoJUckARV0ymDKjt8l6TwWuD6Sv9VqG36wQcfhChbp02bZuNRRx0VXOmgqlLxeUgIIUSdU/F5KOXQeROPMYWlITLmzZtn40033WTjCSecYGO7du1CIRyrBSrE3s57mLDCWGFPtYL4SBMmTLDx2GOPDdG6tB2wtrwTq3EjjuqB7t27hywAycYbb7zRxkMOOcS7LvwFahS8Hsp1bQjuDtxyyy3Tg88995yNQ4cOtfGcc86h2SMLBpwNVIKdDQ6IZPQeVkT8woUL3377bds49dRTQ9T0NB7kJ2bv7mti+bDGcvG/rODcLaGpHvp7Rsia0dm45557hqiHOAO2m+9ft1Zfjeti/4Jw2u2xxx4hdgTnaNyolV/8qPg8JIQQos6p/jzk6ypSRpB17aSQMIvGjh0bYgDVAQcc4F/iE3pasK5tdhZmpq9R6I9mO2Cc0uthu+22C9EyXbBgAZ/WF61RndOWwfnHX4jhedVVV9k4d+5cRBI0on/IU7zBkmuBGDnTfzY+8cQTNl522WU8NWfOnBBVuG+2ZgY7QgGfkA8rZYcXX3wRjyaON9YVDj/88PR5Uv5QvXUtyRVy5Wvyu/PY5yfjCv/Q97///fRU+i7ImhbEWHI+ly9fTvndk08+2cZbbrklROGVpGcjJrStOdWfh4QQQtQz1Z+HvJHis3aIArLt559/3jaefPLJkHV5CNFwxjIy2xBDyS++r5UWSdkbrCanKKN0zEWLFt155522ceihhwYXKRdcT2Ve61tfi7WFM89Sfu/evUMsrf/LX/7yhz/8YYgXJWW9NBC5qqahID64i7h/SE0bNmxYiL+CwYMHc/9zQrwitKN5p1Eu1jRkkp18F9YSOnToEJp6NVLj9npT8ClWjQ/m/1Hw60s/eZw39JLnzoEkVlqsofnfYiefnMWFCxemd6csb64FeFWp/jwkhBCinqn4PJRCy7zEwewl/sfsu8svv9w2DjzwQBu//vWvh2jm4Eyyl/hYtRa0Y7CjkSdEAJ73V6HM7r77bjIwjjzyyBAzmZJcK/a8qp8MjMbCeykQnbgx7r333m9/+9sh9inw0rNR8CGUxQbeNvpIS5xAlIOj/MGJJ56Iu4gyEwcddFCIJ8qkj79XEQ1Y8Q888EDI2lfvt99+tnHllVfauPXWW4fY05o3tfPpQ8jqpw9erkqb/0H5oL558+bxTfmCxfUVu6+4Wwgm5B/LGsJbjB49mjIft912m429evUKMdkLX13KI6wqFZ+HhBBC1DkVn4fMiPC5Cz4bnO0nn3wSO+i4445Lu9EujBXbL2eEphlIa5XBk4pHpfrE6S1YDh4/fjyGOaFcvpOYvcRbsqvp4iw+Fa9K0cSI4HHjxlF+++CDDw6NWVnOG8ufentwFw0ZMsTGBx980Mbzzjvv+OOPt43f/OY3Ia4EcDduuOGG3JCcFn47uIJmzZoVsgwkRBXnEE1fLNEdWpReU1OSPi4mCHof4dSpU/nN4rDhDPiwulRPoQV3Dv0Y586du9dee4WoR3fffffQtPhL5Wm8n5wQQogqUfF5KNUjwPbBEsQNQNLyHXfc8dOf/jTEilioEEpcYw/aS3yN7RZoEbNosMFx+bB8TNI+5s/bb79NrkDqYx2iRWZSjHf3Wqp+LMrGgoKBVFfD25Hix2699Vbb6NevX2gaWtaINFv+w9+3fDWMbipKzJgxA0VOh29+EVRY6N+/Pz8EdMAjjzwSovQ55ZRTQpaJ9a//+q+2gUW/zz77hKjp0z3s65hwJ9eDpmeNIck1H9THg/wfuOeee3Ab+2hbSGU4+JG2oJQ4p7pPnz5UluPs2Z/pk3AmK/+Tr/g8JIQQos6p+DyUssF9pBl22e9///uQRe9QKoowHr+inQtL84bSWmFv51fGeXcMT8zwIUOG+JVlHyDHpwoxiKvyZlFNQQl5PcolPuCAA04//fQQg8e23Xbb0LRZTqox6Fn33JGaspobFVVNONbgwYNtvPrqq4lz409fYeTRRx9FR7722mvpsBdeeGGIbXJ+9atfvfrqq7Zxww03hGi/I6G41e1+9vUV6yeLKNfAtLjg8fLLL4fsriCk1hce9NlUNnoXsj8av197tlgZcubMmTZOmTLFxjPPPJMC8D/+8Y+Du7VClI82+vJ31aPi85AQQog6p+LzUMqcKNZkY3vDDTestYFmb0Gklq/KRVliUoX69u2LPVVtk6d0MC2xarkfCElq3749KTUUVKa2gl/rN6sWKzh1z0xP1acYWj0pcy7EqLlZs2ZhiQ8fPtxGYueOPvrokJWhe/PNN22jc+fOIRbSpqDcY489ZuOkSZPOPffcEBOSUEKQfFT+11c/NePRNPZJUmvmEH+DBLJef/31IUsyo2OvX41o1hVU/CfDkZM25c5B6Pii5mPGjKHCIc2NcMX5tRnVlxNCCCFqSMXnITMiinIHywLDx2ycWhsayT/k231OnjzZRppgmnWJBSRqCvasbxWDCbzxxhsfdthhIfOF2HjSSSeFWJoawWRCNpUGCE3TRJKx30B41xe/jlNOOYXAuXvvvdfG73znOyGK9X79+vF9faPS3/72tzb+/Oc/D5lCIvSuqIQgeVw4UfWghCCnaXxFPgJZadc7aNCgd999N8TzhsuH3VKHWZ9WyK3CU6k0JSeEP7mLCJDDnWaKnL6rLJmQv8VpT0eudiJRxechIYQQdU7156Hioq0PRzHrptapDKn8FJ+BaCXMHNKGzCbyxqaoESl4KT2CDG3bti0V0iZNmmTjfffdZ+P3vve94JLnuUD+CMnCbTgXEToghWIaO+ywwyWXXBKy4DcbjznmGBsHDhwYYq25kGW5hdgah+9+/vnn27j33nvjcErRcemwDXE/2xXkKqP/YNSoUSF+5QsvvND7tLyPB0z6eJHnC+ghoVLJBl/hED9lt27dbDQxROYQjmTvSKuf8MKaUv15SAghRD1T8XnIbIpi6S0eYfmVGgc1xSwjTCRiriZOnGgj4TFUdjCTpyEsx0bHqxkfRWmPp8BFG3/961/bePbZZ4foHzKrlj19KeXGrfXnbfkk5ih4eOyxx4bYWZUOodddd51fP6DkBAF1JFolfB2HXO1qH2FYP16iJFy4+twS1FAgXg6voYkVvo6PmfTdae0m8amBvl0Zb5H+C3k3kj9FdiZ9chWn2p/JZjPYqkTF5yEhhBB1TsXnoVzugrdKCNVfsWKFXyivBWYNYcu88847IatoF7KOL2mHFE4jakrRaMVTYuYn5i3lt+fMmROyljA20pfIdvMBjb7iciNeOO/Q4ub/61//ijRv3759iHXHd9ttt5AVoeC8YbBTKZGwLr67vZZTkauunbAT7hue1k94YYp281KDOElq5VFQvGfPnsVCCZD8Rt515AVf8vE02xQqHcfuRjxDxBz6DljcqCbFqp1cWPF5SAghRJ1T/XnIewJ80ScKbNuzBLD5jiOfLWbIYAnS5X7+/Pkh5qWn5WP2rB9TsZL4lA5/V5g5jKFKF1EqT9900002fu1rXwtZaWquoM89anRwhOAWsjPjqwlgiaONbOQHgnbMJbWETBf6P5stw1hvSqhZOAP8JPnKNO21k5Nia0N02PhvZF/fF670pNSrYg9lr8vtLRCa7Mb5b1Utx6o/DwkhhKhnKj4PmR1RzIHHxKCKsBkdtOasnR6yt+Ytpk6daiOlzLCGkvnjMwZEjfB9pPzyvd0k/LlgwQIbe/ToEeINQ9mL7t27oxv8wr2vStBYkLnCN0r3IV/Kl1BL4WS+Hp3va5wq2XslVCwf94WM9Gexn2lZJI+L/3hEys2YMSPE+nL2gX2cre9alH6wxUBc7yvK6aFiOX871d55mR4M8QazfyCN2CZ4zanydxNCCFH/VHweSoZeWodNY8pnppwwJYRTQ5F0hFxAlLdoUgK5T0nxZk7KJHjxxRdtg5EsdKxprEIzuNRY6HPDp2Wki+vD57iCI0aMsPGKK66wsWvXroMGDQpNl+kb95L5jqK+M1CO3BcsuihyFvqqEoNyj9RUCflfX06sFEmfnz35P0AnKqppEDuX3If+sN6/mPvTe4nStpeMXvSkT1hsC+Bj8KothkLl5yEhhBB1TmuZh3x9J4wOkqi7d+8+ffr0EHvCFxdwE95UyeUTFG0ZHsGKsWNOmzbNNnr37h2i8PJ+hdwCuqgHOnToEGJ9gfHjx5Naj5LI5aLVQ2kAAUU3TK73j/+h+RrYxu233x6i+4pqb62qwlu5tJZ5SAghRH1S8XkoLcJ6f4AXK6ZRxowZYxtDhw4NUaZ4C9de4v8sWlVJD/k2LYz4jRYvXoxniALGJK5jdqWWJ4qUqze4THvvvbeNzz33HO15aNVK1ByXrBHj5SqM96OkVQ2f3lR0wNj41FNPhRjOesYZZwTXqjU4/5CoHRWfh4QQQtQ5moeEEEKUScXnIVPWKdsuNA2sZGWsa9eub731VoiLLcSqFp2Zoamiz0WC+obfxTeaPHkyf5Ig6TtMp1op/Fn56h0NBJeJwIRDDjlk3LhxITZEoOsBSzeKU6grikW8UhlT/+PyP/DFixffddddIcYm9OrVK+3Mvwi7vvph1pqKz0NCCCHqnIrPQymPrNiuOGW2+rZga0guhtvHJvgyiPPmzbNxwoQJPXv2DLF0EB+JbL5kZ8kRWm/4ip+77bbb3LlzbYPm2ehaKtWayVwPJWoErCbZ1jeX8xVvR40ahaI99NBDQ9RAFD0qZrWLGlHxeUgIIUSdU/F5KPVcKEZsYwQtW7YMe9Z7d5pte1XsYZUrHFLUQ6+++qqNixYtoq2Wr23KDslG8x9S1A/cFXbhjjzyyBBb5F1zzTVpJCtZ1CE+XDvhixXde++9Nk6ZMoVYbRLbEUlUOyV2P0gS1Z6Kz0NCCCHqnIrPQynJtFiaHlP3/fffp/sZoWu58pehULbH75AUEmrG1xThqZkzZ4asmxZWM6ZW6qYcnNgq6jBRLlwRguIMeh9Q/vLqq6+28dZbb7Vx+PDh+BJEPcACAz/21OaDS+m7oT/33HM23n333SELhqSGE9eaFi0oIX6wCon8HKj4PCSEEKLOqfg8ZEaQ736GcEGLwMKFCxErxd4NOY1SzBxKeghzib5V3nVEJXmzlwnC4S04Ap+KCDo7TrFckCgXX6J/ww035IIifU488UQbr7rqKht33XVXXEeiHvBLHeR+2SO+oRwuW6o07bvvviELk+P3y78FlBAvkdf2c6Pi85AQQog6p+LzkMmO1Fg3xIVj1vqXLFkSMnWCkcvqsK+TmARQscGdN7tyhRS9C4o3ev/994nS8YYVQXqpjELRLyXKxXd1+/jjj71g3WWXXWw888wzbfz+97+/0UYb2cZBBx0UmvonknT23cSbhbvF30VFN+TqP2qrUtI+ei39Hn1lYfw6yWvra9HecMMNNs6fPz9Eb9//ywhNFyp8PZRWdW7LouLzkBBCiDqn4vOQ2Ti+sa43c0gXsJH6ct72zMXLNRtEFwptsnjQ22Lbbrutja+88sqyZctCbK2Gr8i/kakl5Frlu/82ELkCHN47iJZFFR1zzDEjR460je23397Gzp07h6ap+6kzvb/i3gGZypf5mypniedaurU2coqw6KMNUUfi12H5YcWKFSFbk3j33XdtY/To0TY+//zzNl500UWfzycXa4j+8QkhhCiTis9DZjphnKYW3SEaTeihdu3aLVq0KKx6FT4tvhebBOfEExaZN3Uxme+//34C5wjg8bWt+FSmkHhQadv1Q07+8qc3t5E+AwYMQE9/+9vftvHSSy8NWT26EOOv7KLjesx1gk/bdtGLpdw/Vfrk5Hu1E1xMHa5qqSB19ea8ef8Q3lk7veR7vf322yFGOaokYL1R8XlICCFEnVPxechMRa9jvLLBtjUDykslHw6XXrgq4zQ9Xuw/xGu7du1q42abbUa15t69e6dP4ksw2Oi1lKgHvB5K1wVDG8cD6rZDhw7/8i//YhvnnnuujT/4wQ9svPzyy0PsKW47kyXm4y1z8sXfos06P5r9s9lHKkk6Xf5E8WAuCtGf5MWLF9t41113/elPfwpRsLZr1y7tnIrxi9Kp+DwkhBCizqn4PGQmj3e9eOGCbZtW54tjEivNtmcNziHkxRZCh4NjMh900EHPPPNMiGFU7MBnWL58uY0bbbQRvgS1fawfcsqYa51S9EO8xLYb9Qm/853v2Pif//mfNl5xxRU2Xn/99SFrVlQsPLiahr9eEzcrd3ydw1ZCWpPwTaEgaRrCUMnlWrBgQYjltO+8887vfve7trHjjjva+N5774VYx0TUDxWfh4QQQtQ51Z+HiFPCXMKe4pFkbC5dujQ05+OB1N9+NRT7D3E0xoEDB06aNMk2xo8fb+Oxxx4bojbik5gYarWpIXULAiglnPnyCj4LzS46988BBxwQYjuin/70pzaefvrpNl544YX77bdfiOFbxSShFO1W7Zi3dSHFK/rzzy+Ic2g6FSVEoYRRo0bZ+Pjjj4csVahjx4628eGHH4aoaDmO/EP1Q/XnISGEEPVMxeeh1D0I/KJ/WvGnlgFJHughX+Mr5Q8VV/aTPVVs+ep322yzzQiduv/++0PmMAgx/Z51arPUUq5DbU6DWGty5QRzJcuCu9BUaCYLrVOnTjZedtllIQZonXbaaT/60Y9sA1XEdcdnmXS2l0eedMsVfUL+Zkv9fKtKrq4EJCXEn2RxjRkzxkbcseecc46Nm266KT8uZCt4dSXqgSrfvkIIIeqfis9DZkIidHzWji//ZfYUZhG7kWidq5dcrO7lo3dsNx8jh4nq7dMFCxaccMIJIXaB/M1vfhOiKuJN27Vrh/tKBlr9QHoZ5naquQ6+5IEJaK4d5Tl8tWZyiV5//fXrrrvONm677TYb+/bta+PWW28dojYyuYw8QotzB/rSG3ZX4EfkT18psZXcMPYz8Ql2nAcfu/jCCy/gE/rggw9CLIW+1VZbhexXSVQqp5ezlzxzpXwdUaTi85AQQog6p/rzUKqbEJoW5UWLdOnShY1Zs2aF2EWGbB4sU7N2WV/GquJB7y0I0QoG34UI0hL2iBEjbPzWt75l40svvWTjHnvswdFyy/3BhQb5euHAx8MqFGuOv/qQMlH8FeRUc3q5N9bLCE1bBCURzO2Rq7EdYur+RhttRJnB//7v/7ZxxowZIcbO2b1n4xZbbOHfCxBA7Gbb7NmrVy8bu3Xrlg5O66z27dt7ReVJnXVW5eNMFGs6rCaGs1kl4W/UonxM+G5M6Vr4MhO+G1ASnfzJ785/iwcffDBktbQ5Feedd15o+tOwbX9ROILCU+uN6s9DQggh6pnqz0PIEWwilvIx2TA2V65cicRB7oAvdmC7EQq16aabpiOsVTZ7qhZMMBWq6NFHHw0xx9vMQD5k0dxLf3r/Fh9Y2Q9ri08R84+EpgFsGM6ITgIabTfOP/cMVjx3gu0wZ86ckHXdtXHmzJk2zp49O8RcFrPTqcx91FFHhViCnYwWHBh2V3DwhQsXhpjm4iX7vHnzXnnllRATYtjNdxa2++Gwww6zjS233DIdFn3Ake2+8hF3vj4e95LdV77oIu/L3WhvxAY6xnci5t1N8HEobu/i7Wpnz78qdTEOBU3vy5kn52vIfgupmVCIvZV/8Ytf2HjjjTfyZYmOS585HbPZCpOi3qj+PCSEEKKeqfg8lLRIseE8FpaZn9iPGFbt27cPsVIypqLtzFo89q8Po1pzvDU9aNAgG8eNG2fjb3/7WxuPOOIIvyZerLscXJ+VIJuupXhTPZeRw4OY/L42YPL6II/oq4tF/8Ybb9j49NNPcxFptsu9hPTZZ599bNxhhx0IpUNee6GQfH6++oYPhOOTmOTiQTJglixZkraRXDY+/PDDtjF58uQQY8bQNOmN/Ft4X2Oznp6cb8bnS3EE/0hyBSFTqGtAQCDuzx49evAnni1OLL+jJNd8+b7XX389xMoUnHC7Cmz8/ve/t/GOO+4IsYgc1UkOOuggfq3e+Zcud6utU95AVHweEkIIUedUfB5KC9+YeCz3e2Nziy22+OEPf2gb99xzj43Dhg2z8ZZbbgnRnjXBxP4sW7Oy751Jn4q93IcPEQp1/PHHh6wYsI177rknksu7LpIq8kFEPtqnVVVc/kzwYWneY2Fn2CeU+IgvHnn55ZcfeeQR2/jd736XjoZvb6eddvrVr35lG1Tdxir3Bd1NdqNduO5e9CC2bORdfIKLl7wmxbyGQ7JvttlmNm633XZ8yGOOOSZERcIX9BFo9l38F0SX+zsqFVH0le54xI5W1N9eGyX3DyNflrLWeM5SB6Bi8Ua27WOjhPxTHCdXLqFPnz4hrijgaeNs2FuzXMFb5JrV+vw/KaH6pOLzkBBCiDqn+vOQN9Yw8bBDU8sfM2lt44ILLrCR0CYalpx//vkhM758rB3hTGtVzivX4ojjnHTSSTY+8cQTIcuBOOOMM0JTJ1Cyx72J+qnNacRqKNaIS4qEB33u16uvvhqiA++1115DHFMiAW8H95KpHFQIR/Bl3dFGNnrl4UPCch1FuT3YIRc55ltb+e+SK0DnM5+8Q9RGX6aBD8znTxrF9yP2CTcmnnLyIjT1saV35+vgDCNyb8CAASFbY6A16h//+Ecbp0+fbuPPfvazEH0811xzDa4jvrW/4VOqHJ8cpxEfEo8R38V2Ln7y9CG9uytXG3CN7x1RW6o/DwkhhKhnKj4PJVO32DIVw83sSm97IlNI0bjhhhvYgQoI3mBcK1I3T2Abb8Epp5wSslaeQ4cODa6aWXDL98VKYlJCLSNXoTm4MDlSxIjU+vOf/xyyQDgbd955ZxsvvvhiqmWDr9zsiyCEpiY2kiUVy+CpFIQZXIa/90v52yNddG/F+6ufs+i98PLJOnZkbnLUvC/unhS2Fw3eAWkvLLYqzv0KvEjCBcthUx4S33qvvfYKzq8WYnns++67b8iQISGWJEcD8dqUsOXXJPgM/GCT4Ct69dIpKuoeKaF6o+LzkBBCiDqn4vNQijfzUVJAokNqLePX0/EM9e7dO2S9ZKZNm2YbV155ZWiRHkrdJL3ZS5IHXodevXpRXuHggw8OUailMDm/5O3HVlJr+TMEqxy5Q+Tb888/HzL3Dzv07NkzRA10++2327jNNtuE7AqSqeOPk/SBVxL+oqSGob5ONsa+7yua8zV6iz5XMsOb+Tl1zlP+g/Huqdg878gOvih4rpZ88TazlxTvwJwi5+W8ly9FnxSePwISjRS9/fff38azzz77kksuCbGPrXe/cbrsPBSrYPhPngoAFsvHpXoKop6p+DwkhBCiztE8JIQQokwqPg/llt1worKAkBY9fCFUH31LdRZ7hDDurl27hthia61W52znYqke33Dv5JNPJpeWdSFg2TDR7CqKWCuI9H3yySdDXIv7+te/buM3vvGNlA4Zom+ci0X8gl0mmn+nOjTBLZ0Vm6rllkxTQmhoLlU5NBcM7Y+QblQfmuw/Qy6cwa/ppRYV/lXNrugWwx/Sytjq771UOKeYA5tKmrK85kuX+ij2c889l2Vqcsnpp07CeArL9kuUPh82/br9Yl3uGylKu/6p+DwkhBCizqnhPJTcg76iRrHRVk29iMn08xms3iILTe1QbzpRCPXQQw+99NJLQ3Rcv/nmmzZ+73vfs/Ef/uEfgktT9W3WfEZksuZ8NRQfnL3nnnsOHz48xDBWohUw1e1DYqqTCUg4byshmcDYv8VOaCm312tZRA/yhRO+fPnyZ5991jaeeeaZEFsdEjFPumWKNQB/k6TGBL5RXg4vL3znCEimevGpHN5gzx2BjdVIruJxfPhDs4pqNayV7G42dhzSSSs26GMRgovVrVu3iy66KMSLQnuL4447zr/Qx+b4orTp3kgdCz/1E4o6RHpICCFEmWge+gQflopvhnRFM6YGDx4cohYZO3asjSNHjrTx9NNPt3G33XbjKW+q8wjlUM1k84vXqZ90iMvfHTt2pHw9ZU6o3k8hy1122YXcQ6+EsAEr3AcPUxc/jZ1P3HXgzXykp9nCnBycECghjsDOjz322NSpU23j1FNPtXHbbbcNsYBT6k5d7EUtagrXjhQFo3v37jaedtppIa4KDBw4MDhvk1+oKNYtVWZ3o6N5SAghRJloHvoEnzeHNY2V/dFHH7GWjYHWo0cPG0ePHh2i+XbWWWedffbZ6TjY4Jh7yU4vGto4HtgtFT75p3/6pxCbfVFjZu+99/br4CiDXDfl6uGvhZm6/OkLt0Bqps5p9HVxOGn073jrrbeuvfbaEKtk+khFXmhiSOGInzMoGNYD7DoSyHr44YfbeN1114UY1oiXNEl/7yXyLr3koxUNiuYhIYQQZaJ5qAn4JHxwlFnZxKphhfXq1ctGwnuo23jjjTcS4fPP//zPIbbnoiuaL8gYmpahxJZPhf0ROgTgHXbYYTY+9dRTIQuT8w2PfX2UCuN7wdnIGSu2d+My2TY7cO0ee+yxEIMbuVg/+tGPaCvgez2kgjccs9gkTfZ1TeFi4UD9W4Zt0A0SX+l9990X3K+pmLGXu2RqC9nQaB4SQghRJpqHPsFnjeQSNTDTMNnmzZsXYjdiDLcDDzyQopk4jcjAHzFihI1HH300R/Zd+HyET1I2CCOWy/fdd18bJ0yYELIIOmz5YtvjCsOJIn+rTZs2XhH6wLbU4ABP0vXXX2/jrFmzQuzZQYsB29k3GPRxhsnT0EqEZv2AEmJVYOnSpfzEkDh4SdFDr7zySsj00KraOuSa3ekKNiiah4QQQpSJ5qFPwDTLdRQOmdGNTCH4jbJX7ICPYZNNNiFF/4gjjrDxtttus5E69jSMOOOMM0gGIiiIfCAfBWdWOYdiBztgiAopFe9Ke4amde8rCV+NK2JfGbnjQxB9h/WHH374kUceCVGkjhs3LsRzmPpz89oUXxeaFs5IrQF8XTVZ1jXFx7zZBfKF70jtIrVoxowZISs4wnXPVUIJqyg2IRoOzUNCCCHKRPPQJyRvRIiCA4vYNAobXhUBkiUZzmywut2pUycbb7755pCVE6Z09ze+8Y0QTXVsc1bJ7cgpcC7EvBmwbT6M726+hlXCGhfOQCp2wDf1EodKcZMmTQrZVRg2bJht9O3bN8SYQ+RmcsX5yn5e8lb4HNY5nHnqy5ke4sfFegChdFxNyqIvXboUsev9o7mqCrqUDY3mISGEEGWieegTqCnnexunMm5FVwGP4HUwIw4jHUVFcNeAAQNCbPs9ffp0gn8uu+yyEJsMXXjhhTbuuuuuwZUM4DisjPPupgxQQtjylfcMgTd7Te5wYh988EEbx48fH6Ir6Pjjjw9ZUGLqshNiYXIs6+ROQ256keRdQSn1hMvq2+SIGsHpTR47lhm4Xlws9NCUKVNCtmDAzzPXQz0UPHy6ag2K5iEhhBBlUsN5KNkmza7npt3skXpY2/X5Q55cio//LpjtuSYrPpgHbdS/f//99tvPNubMmWPjAw88YOPFF18cYrW6E044Yffdd0+vwjYko+K9997baaed0rvjOPHlBuzz+BPrP39yh9SDkYip62PVUkaILx+HnwDQNO+8886dd94ZoquAtjTf/OY3QyytbV/cy1POee6OWr2xnNO79XC6Kk+uh5B34HGT89OAN954Y6uttgpN1wP4RaSbvPJF6KuN9JAQQogy0TxUc8x8w+7r3bt3iIbe008/HWLE19ixY3EgUaCBKgBdunSx8aWXXjI5FaKxjw2IPejj6EKUGqnkWqiz6tEIHcSKF462zWem2xMSB2P5iSeesPHRRx+lTNwFF1xg4xZbbBGaZp/IBG5EUi/d4KLdfDntTTfdNMQ6jStWrPC3sY91TOsT9bCmIlqM5iEhhBBlonmo5nz00UekRAA6AI/RwQcfHDLRM3HixBCD6Pr06RNiatHs2bPfe++9EOVRSqkJLtbIh4GxA2PymtSDJEK3eSdQzn3I1yE07q677grZaQmZQ2jIkCFpN+/pWZVLTzQKKROOW9TrIUIiO3ToEDKtvCpxn+4H1b9oaDQPCSGEKBPNQzVn/fXXJwQIQ48wMGx5KqTtkBFipe37778/xH6Uy5Ytw5P0rW99K70KRZUqT/vwOR7ksDxiz9aPqcgn5wMj2kz2kS9Fav2oUaNsfP/9922kSkL//v2LBd+SbynIP9SYcAWTvvGuPi60V/bcz4lm6237CoGi4dA8JIQQokw0D9Ucs9Sw2rwN6DP5bQee2mOPPWzce++9bTz88MNtvPbaa//rv/7LNrbeeusQQ+kIJUpH81akT2xK7/75fdVV4z1DJEih7WybTksPPfRQiAUmfvzjH6fdTE0m5RTiFyTuDgnlv6xoLHLZhP5Pf1enoFCfvZeLl/vcP7v4LNE8JIQQokw0D9UcM9YIBgN0TC68zWf8sBpOhbpDDjmEhjpjxowJWXtWG7/73e+GKJ7atm2LbuBViAyOwzFTMFK5oPyoEuZN3dGjR8+ePds2LrroIhv32muvECsupwQpOjbxdXAm+eLodSL4xFrB/ZDuTO845KfB/Uy9x3bt2hXVT9FLJBoXzUNCCCHKRPNQzTGN4nNcvO1GJlB6EOuPzAlMfrMTTzrppJAJIxuptPYf//EfITba6dWrF5WJt9lmmxCzcHwImT3CYcuFL7hkyZIQK8XddNNNIfvYd9xxh23QspZPzm6Ip8WLF+MN4qvxFIazCmM3Lrmak8W0MKT/Bx98ELImyF4PJaHvj1b5plzVRvOQEEKIMtE8VHO+/OUvF605n+5jxqB3fviwOtMEKACeOu+882wcOHCgjZSkmzVrFplGZJ4TULftttva2K1bt5DJpnrwD2HY/vznP7fxzTffDLFm9lFHHeXD/3zNbBQhXzzEeDk8ar6+nC9wLhoFXzk73Z9cVpLt0EPz5s0LsepgwvuH0rb0UEOjeUgIIUSZaB6qObmArmJ8V/JweL9OathDjW1AIpBLRP1pswcRTH/84x9D1vvVxmeeeSZkZbxDZlduv/32tkGLIwLSNt988xC9LPbufsE9J9R4xJf/8jZs8tMU7VBShWbOnGnjtGnT/vCHP4RYIsE0UIiix17LYRl9sQnC4ZLc8b04/UvE2rJWoiGJlU9V1f6wqdhHyDLAuKCp21BomkVnIpibHEcmjsA///nPITpBTTGnytyhqV8wvbAeRL9oMZqHhBBClInmoUYFk9OkDPF1VGFA7lBogLV100MPP/ywbfzpT38KsWwdViQOpJ49e1LdjtY+vnRbanmZqwYWomWKz2aTTTZBrNBwdvLkyTa+8sorIXp3OnfufPPNN9vGdtttF6Lo4bX2+X1BhNTcVtQbn5qvg6oGL1/s/mEDBcNuuaqAPp2IHd56660QuxKbQkraPTRNMAK7hbyOFw2H5iEhhBBlonmoUcFCNAPQawgUDFYkVQm23HJLPENErL377rshGpsUMpg2bRoiiagksnYYO3bsyMgB8ejwFrw7hbEnTZpEShBWMGv6hMOZ2ApZ/B4fBqOVgKjkYfLOJ4SXd4mJz5y1cqU0m56V00PFIm/e45jarQIXGucfu5my8f4k9DFFNNIx2YHRx0wmipJdNBCah4QQQpSJ5qFGJZWSwzDEzCTiyC/Em4hh46tf/aqNnTp1spESDFiXCxYsoOXr0qVLbZwyZUqIQocYPDsm70Vyj++ihBG63Xbb0V52t912C7GyA5omtUwlfA7QUljEZin7mnjpwVqeObEWrMm18DLXF5JvNtbOC18ut90PXtywMyGdU6dODZkrkfS4VH8kxBuMndPjOZEkGgXNQ0IIIcpE85AQQogy0TzU2KRlE1Yk/Body24pD9Q7nIl5ZbevfOUrm2yySYjLZQcccEDIqouGmDZrx2F/Sq0QFM77EvDdsWNHwhD8R/Jvsf766/tWDn6VJuXAFrubi3ogVzbJX7tcUICPLim2qksP+hzk1P3Eryrzjqzx0vTkpZdeInebFFfWeH1esx2Hp1TkqUHRPCSEEKJMNA81KkSvmgHoQ1p90Z3kMfbyyDcOT+KDp7wTmDCEpHI4wlZbbZU7eKqw4pv7eR8127lM2JxN7WN81cqh3mjW899seLTv5+0fCVEqpZshNO3cYTKIP9mNnIH+/fvb2K9fv5BFK7BBSVwvmhWoXQ00DwkhhCgTzUONSjI8vWfFSx8we7YYNettyVQtFHOVNXpvwP4tIzQXfcsjZtX6SHGf1ZiO4N/Cuw3sEf8n30UFTGvKWmmItHOxrk96hI1i9nHyEnlR5VuAp0I+pEgvXLgwZN6gkDU0sXHu3Lkhc0PyFkh2r+ZTLxUf/S8aDs1DQgghykTzUKOS1AzqwbfX87LDzE+eworkQR+zZC/x/hgsUx9rlxpD+Bgn3/chNYbgKSxTrGNeaI/kPFLBWbL+w8gzVG/YtfPqp3j/JFVEGBuShXuAzNZly5YRPEmi9KJFi2x84403bHznnXdsfPnll4nMJEqTWwVXUJ8+fWw89thjSWul2A93nf889hLeV3qoQdE8JIQQokw0DzUquSZ1fvk+F5a2qnScZpf+/c65IxeNzbSzP4IXXskZkPMJ5b5FKHiSRHC9EPnTZ8wgONL59NljePh863Tb2XtouECIFdTJ/PnzESsIF1pykCj2+uuvIzWQOxzcv3u69GganmI3nw8Umpb8oRgubUH2228/yvaggdhmZAd7CR+veJPkPJSiQdE8JIQQokw0DwlR7yApfHKVlztJp+JfoUkHIobRHkHNoCpoVPjcc8+F2EjepAxZO/T+SP0+QlYYlwq5HJbKpMC7b5ARYs6Z/3gIL5NxvlMDOyC80iNePReb5qlKQuXRPCSEEKJMNA8JUafga0npNavyz6WQNnQJD6JvUo0MusJfffXVNtLmY+edd7Zx+PDhIWtU6Ouz+X50djRCH33EI7vlfHs+g8eP9tnY03uVfORkOk4xRUmVBlsJmoeEEEKUieYhIeqUlLa1qvJ9KZsHNcNTPm6NCgW33HLLpEmTbGOvvfaycejQoTZ27tzZRkqtr1y5EuXkfTy4cNq0acO786f/YKl8hs/98sFsq+mhl6ussapiDSnJrMXnUDQEmoeEEEKUieYhIeqU5BDy+qPYxcceJ1OHpwiKu+uuu2ycMGFCyFxBV111VYi94Yl5I39o/vz5IQtp84oKbZScTzzIq4qNhewRXyzOF1zIfZFitfVmd4CiQhIVRvOQEEKIMtE8JESdgiJZLyPEKDUcP6nRbcgi2Qiomz17to0jR4608f3337fxzDPPtLF37968Fk3jK14nlcNhcQLxFN2nTDb5Ogg+jC1Xn3BVHbCaFUA5N5LXUsX6IKLyaB4SQghRJpqHhKhTkkPIV3VDwXgfj0mfhx56yDZuv/12G3v16mXjOeecY2P79u1DJoDY33uVIEXikR5EPTeUDQe3x9kfp5GXKamkm+8dlWu2G1w4nK/P7cvB5eocFislisqjeUgIIUSZaB4Sok7JtZjCCUShBGoi3HPPPTbeeeedXbt2tY0f/OAHNu64444hiqdUmc0XJkC48FSKxGMHamz7ALlc0QT/wXJypxhKl6vUXmzRu4YRdKrCXnk0DwkhhCgTzUNCrBPoBqoYeB9Jrjaa7yKKgc8OOGZCdMAgUNiZ7eXLlyNu5s6da+Ovf/1rGydOnBhiw56TTjpp//33T2+E0MmJDP+nD2zzj4QYgJd7sEjRkROaUy3NCh0vnvwja/IWoqpoHhJCCFEmmoeEWCeoX5BkTWiaoJOKHRB+hsigjBueHjqihqzTj41Lliyx8c0337Rx3rx5Nj7//PPPPvtsiClBhMAdeOCBNvbt2zdkDiE+gxANiuYhIYQQZaJ5SIh1AnEDBIOhhBBAJoYo3caIE4UdaJ/apk2bd999N8TsnylTptj46quvpt1M+gwePNg2unTpEqLwwnWEuvrggw98m1QhGg7NQ0IIIcpE85AQ64RPxFm+fHl6nPpsppAIhPMBdWgamgPde++9Tz31VIghZN27dw9ZCJyN22yzTciEFAfnOMTOpdJzIQbsCdG4aB4SQghRJpqHhFgnfJkA7wRCuPz1r39FtRAOx1PTpk2z8dJLLw1ZUNyQIUNsY/fddw9RRflaBqa3OBRvhJby6TX21qo4IBoazUNCCCHKRPOQEOsEWuTDDz+0sWPHjukRcno6dOhA/tCMGTNs/Ld/+7cQu6AefvjhNg4YMMDXq0ZXeWeSySlfZo0dUEU8YsdnTyEaFN2+QgghykTzkBDrBDXZcOEkn1CI5bH/93//94EHHrCNsWPHhujRGTp0qI19+vQJmbIh4o5wODxD7dq1S8cxreMdTozFKm1CNC6ah4QQQpSJ5iEh1gkECnFuXtMgVq655pq7777bNk444QQbjz766NC0rc7KlStRVMTa+WJ0OIHsmOzPYX3FbrDHV1MbW4j6R/OQEEKIMtE8JIQQokw0DwnRDL5W6frrr++by7GAxlOpaTcjK2nsMHLkSBsfffTRyy+/PDRt1+3bu9lL+DPXqDvtkBpy+7W4ZrvYCdGgaB4SQghRJpqHhGgGIg7o6WB6xVfW4Slo06YN6oeipUiWm2++2cbHH3/cxlNPPXXfffcNsbWdapIKUUTzkBBCiDLRPCREM+CVQQYtX76cHt44jf7yl7+EmKb68ccfU9GHUj30sqOED9VL+/Xr99prr9nGV77yldDUxyOEAM1DQgghykTzkBCrhFA0kzIEs5FwihKiq/fGG2/89ttv28aJJ55oY9++fW288sor087rrbceKa6qwSPEqtA8JIQQokw0DwnRDDhyUucFEnoWLFhgY/v27W3s3LmzjU8//TTt7A477DAbBw0aFLJeDzYuW7YsZA4ktBSjGjQIUUS/CiGEEGWieUiIVUKlg1SKlKg5tmfPnm3jqFGj+PO4444LMd+IDnjUVli4cCH6Cf8QqkgI4dE8JIQQokw0DwnRDL7RXNu2bUkS2myzzWx84YUXbPz3f//3kCUYjRgxIjRtypD619m4+eabL1myJEQVJYQoonlICCFEmWgeEqIZUEKMK1euJASOQgnUzya16Pzzz+cp/kQJbbzxxiHWYli6dCn5Q8uXLw9SRUI0h+YhIYQQZaJ5SLQWcNgQsUb5OCpnm+hBpqBp8PGQMMQjpmwoHPeTn/wkxKIJw4YN47A+BI63QAmlR3gXKSEhVoXmISGEEGWieUi0FihwgLcGycL23/72N/w6/Il88Y1Tr7jiipkzZ9rG8OHDbaSfUBI9KhwnxDqieUgIIUSZaB4SrQWqIaBjKHZAVtCXvvQleqqS6EOjoJUrV9p43XXX2fjaa6+de+65ttGjR48Qq8ylctpqKSTEOqJ5SAghRJloHhKtBYLfCITz/qEvfOELPIUqojrcxRdfbOOcOXNsPPLII1FC6CeKyHEEGzmgEKLFaB4SQghRJpqHRGuBnCGfHoRrJwW8Pf744zb+7Gc/C7FeHKUT2rVrRzUE9ie4bpNNNgmZG4kDCiFajOYhIYQQZaJ5SLQWvH8I2F62bNktt9xiG7/4xS9s3GWXXWw866yzQgyKsxeimSiXwINEzW2wwQbKHxJiHdE8JIQQokw0D4nWAjqGJKGvfvWrIWqaSy655He/+51tnHrqqSGWjyPZCAn1xS9+EdGzYsWKEFUUGUht2rSh/oIQosVoHhJCCFEmmodEa4GMH3w8N954o41jx461sWfPntdee61tdOrUycZFixaFps6kpUuXbrjhhrbB6FsT+dLaQoiWoXlICCFEmdRwHsKiDDFvA8sRAxOblIV1paOLdcHuK24w77bxleI++ugjPEMvvPCCjWPGjEnb/fr1s/GYY47p2LGjbfzlL39Jr6KrECMFFELMHwLu4aB626LBadOmDelx/I7InLNfTYg3uf0n56naIT0khBCiTGo4D6U8c+ZSDFUe9Mam9JBYFzbeeGNqY2O7oWnatWsX4s22ePHikSNH2sYf/vAHG3fddVcbR4wYYePuu+8eMgOQwnHIHcSTqiSIVoKJIf4JF0XP5/YrkB4SQghRJjWch5hj/57R7A5aWBfrztKlS7nB0EOsbqNv2L711ltNEtnGlVdeaePmm28eYnU4FsFXrFjBvYoS8upKiMrzxYwQHfasCvh/2utl1PQz6McmhBCiTGo4D2FRmuhhgsUbBPiKhFh3zFJD9xCfya1FNYQJEybYOH78+J/85Ce2seWWW6bdqIwAG2ywAfcqtyiWoPxDopXAzydEJcSf/BZ4xMZaFw2RHhJCCFEmmoeEEEKUSQ3nIaTc3//+d99/zC+e8LiJPq2BiBZj9w+N6bi1uOvo8D169Ggbd9555y5duoTYvw7wuzJ+/PHHRHvzJ69NWdhCVBuidULTpBp+R+kftfJYhRBCVJnPI48VMxP3Fzap78es6G2xLqy//vrYbm3btg3RmkMJEYwwbNgw5A7GXXK9hih6vvSlL/FaHlTpUtGqsPvfr0jxK+DHwtqA/Y5qvTwgPSSEEKJMajgPUS/SZlofDuvzoZhjpYfEOsItxDI30mfixIk29u/f38YtttiCBFXkESYej3BnpvVxFsH9KETlSVqHf87oIe5/fjIffvghhbJqh/SQEEKIMqnhPHTyySfb2K1bN4rwf/J+WcKg7wTxhYzafQxRbUzTIHG87H7mmWdsnDt3ro2TJ09mT9+5jm0WwW3b+4S4ReUlEq2EJP3RQ3hbeRCpZGKIH1TtkB4SQghRJms3D2FsYksyYZoR6tfTqRE5atQoG+fPn/9Zf1ohhBDlsMcee4ToTyX++bNaypIeEkIIUSZrNw/5UApmwvXWW481RB6kg/LWW29t40477fRZf1ohhBDlgBIq9oBIzX1aLI+kh4QQQpTJ2s1DxZnQJkBmQqIsSMtAFQkhhKgMqUNEaNoYJVcgtAXaSHpICCFEmbRkHspNd76HGKN3IAkhhKgAxX/paS7gqRZ3TpAeEkIIUSZrNw+RZO5Lb9k0yJ+kpvsmQ+gkIYQQlYF/8n5VLOkkNnw7hTVEU4UQQogyack8lKuZXZwYUULqsiqEEBXD/2NvVvS0IDJAekgIIUSZrGv+UI51zKoVQghRz/h/75/VP3zpISGEEGXSknrbhEOkbqp+MiwWoBNCCFExvJfI/u2v43976SEhhBBl0nL/kM8ianYHIYQQlcQLIPmHhBBCNDaah4QQQpSJ5iEhhBBlonlICCFEmWgeEkIIUSaah4QQQpSJ5iEhhBBlonlICCFEmWgeEkIIUSaah4QQQpSJ5iEhhBBlonlICCFEmWgeEkIIUSaah4QQQpSJ5iEhhBBl8iV1TRVCCFEi0kNCCCHKRPOQEEKIMvn/ydo1eMyWfFEAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt1" align="left" hspace="12" width="130" height="130" id="Objekt1">

Pozorne sledujte pokyny na používanie lieku SPIRIVA, ktoré vám dá lekár. HandiHaler bol špeciálne vyvinutý pre SPIRIVU. Nesmie sa používať na podávanie iných liekov. HandiHaler môžete používať na používanie lieku počas jedného roka.


HandiHaler

 1. ochranný uzáver

 2. náustok

 3. telo

 4. tlačidlo na prepichovanie kapsuly

 5. stredová komora1. Ochranný uzáver otvoríte tak, že úplne zatlačíte tlačidlo na prepichovanie kapsuly a uvoľníte ho.


mOr6+vb9r74NyLy+eo4fI5arh8jhoun6OGy+eo4fI5arh8jhoun6OGy+eo4fI5arh8jhoun6MGpXxfX18+QcbBQyPfox3JdpxjwChBIJ+b59QO/Pr1C37K5+fnqnxu3m00z/irak2W5HPzTgU4s3OeNZmXz83bGvj0ERoGMClfb9eRRnqnmJaJIJDRC2ZGPs88MZCH2oJJEwzL5+YJkA7yplYhGZPPzeMmHuGznUsMyOfmsXKVdhGsfG4eHxdqF8HK9/RP3T9yrtUuMlB23T9anoN5rXaRsQ6H+0fC5YGXGB5qcf8W8cBLzAwyA/75pQsAD7yCyctrUTKPQDweeDVLs1q8BCNx85qszudz/2C81AIQzGR2/3p44MHQ3MPhTcAaN+8VyrvXbHZ1MR8J2j23Vmo/Pz/t7EzOgfft6gawBx4edvmSCjZzMZDumJs3BKN8eQI9p+QJfxn/hjpAbp4iLPIVjZ5HO45XMYVZ8ywffHr5itMQ37zZQ0CyxIdZ8yJm941Yvtq8+KNYzZ1g0T/75p3f2wXGF+KbP9I/4+bNISYr2UJB9e4qfuAmLrrExw8puIV5o2dB8qzRLBSEMc94+EXwEbiFeaMI5wXBQkHw7ubv5zD/DkO+Uq2u1TK6u2f4d2TsyTO/Vgvm6Dc/TDL+Lc61AZqAKubFsSq+11VpoE+u1YLc0V4/Xz7/Jlw0GM9puPSM3OW6vPY6vCR8wS0QzfvSKrjxcKUfaQfttcYlZhYK2vpjh4xAOwU3Ml12XzVVHBEbXihorofRfBZ3+EXP6u2/+meq4C629g65wjFqHuZtC/gH/L6pYO8p8rFH1ckw65/EZFL4zSsOvuB7IcLmjWqHaQI2T4GulAOrVE3sJfIzZ8c/9YI7pN1Q59fgxCKUfLt3MmCSf4oFd04j8laQMEL3cJgaeakBXpfPvDyKhiosVedD3cV3+RaPPv4DZ/DKG6t5o1sm6X+Yyj+5u9dMvW0M0byhphK+rTY6zQm/8Y14kY/ko79X+OX9j2dn/vz503zYx8dH+n96zPNLckXIP7Gjnyg+RO/btTDy1yM517ONCrxMfIGX7m0AXpfppXMg+QhbPEM1V9K/CefyzCue+PwfDj8L5iXgi0+Bv0civWKBnZZf1G7auaHnRobM0z1EMjtgtMPBGn5Ju49/CKBGtXPw43uMZh4fr9sXaxR25eMbZbBw2SOal/5f/LUpXPORvS0X704983pjioBkAv7pdDgUi+/zoSoc6qmWWOyCIN8pUyNv+nJI4PfP9CpVWj3fRdvy8MOYx9e3eN2ybhNcrcOhXnwFhlQCrsYBMUMyyLq4BT7a8rFeSrfT4WUlvk38BdzmX2sjZa4Crz8dg2bZVQ8/JmIjkuTkNWfg9f5UPMb+x1tHvtHw28W/qB33yHD8D1DE16danTbO1+SMEvz792/5sOm91txMreK5Mm9ETT47PY9pHueCvRqHHMYrUHkXpodaCuz4Z1O7Gsv7Fox0OPYqvsm8XXbYLA35LN+xoRt+uwTeLljpcOwSflvs5C7ot/l26XnELq2bR0hDvue8+lGu8WNCjn7yhR3CL7b2HFpMyDeBsH8eexxYkW+7noezjhX5wg7F16HFkHwC1NOYHUVsyefhdxVt+RRHW/gaf/GmtY+PDw8/I9hKvsiQdsjwyxfBWL8D1yHBonwJ2vCLhjXvVfM4VKErn+51jqHi+xp+eT/DJbOD3eSjavx5D9cskHwHXOR18yxjN/nCSPg1K+/ilw3lvC4/5UzwIp96+A0V38I2zzzjmE6+BMa/+Nd8kVDBHXRmeJdPPfyCjWkHXnnJQSWfBf8s4P7Rgi276v5ZCL/w/4X9XnFNYQbafHb8a/71s1o5num6RbNZ2dwr5D3b1zq6R4cjkfzDfAxiShH6V2QesAPfv38PiNV249gQ4OjZXo7JF8MvGDgohX917EWKKokUEV4WF2j2RecwG8+HJIELg+lor6zAYpbh5EsfVvXLvsjH58Ihm2vwF7/UL413Lgx+sWV88M+fP/NnGfn8rzNZdiXbf7VtefGNv0FG2koJrgMP41xoRd0iebHeWsH5Np+RaS8Ci6aHyjy+qMNzgIJLHQ6xJmCz1Cbz8ol6+dQppt4ubF5e2QXm92+t4GpvV+zNA029pF36UpdAemE3j72meb0+TbOJyWFk0WvexUKaoRaVz18ee5H6xBOGX6Fd71sn81dsvnRtJJWOaTu7BCHlOB+3gnX4Ncd74y+LP00rmGIP6CkPxS38hUckIu5Si+kHmVlLQLP4FvFW/AjcuoG8VobvU88FbbNSr1uoPij2CtcVjqIEBDoL634GPm+KFMS7Eh8Jm/rnHxYLfZ3lixbauS5Qw355rbYwZ+6IwCMsgAFFCg5Z8moV7QzCtKtxhuyKgmYjUO7abvPwyYzSFcw1B18fNjThBUna5qMgSQSa8k95YsHKAY1RVOccvvA1a3HvkdxfTglvNkbgYSV4s1ktPVYipxggzH/f/LH3WgJ3ngO3RCG9NFWCN5bvOY4p/Na3Vs8FrIdv4IzkvmvktcWJz0UjJXhj+cJ//sX/LypYqIPpr7DC/SoW/NtbvpCVm8XKW/ymNy7YfDA3qWFA+9Lq/m0vXyJZSLJKAfLKGOZZrwCir28cRrcLco58AmCucDBtmQ/FLojLRwmTQ2mSBMfGIyol2OXbA0zoLg4Eyvt3oHxpCIZj45ZXNUUu0gog7N+B8vFR343xhA332DJm+2neF5V/QaQL4vIt8ZwqAf+GIPEviHRBzpRvsfLutcIV0/IxAiX4TPlWeD2XRa6wht/cZtfDL8Jdgk+Wb+LMYVKE6tSSwL1qFmsJPlC+OPVj4pZe/ImU8c9OU5KpBJ8jX5puNHeMRtt5FvJPcrFADv9OkC9FXfH75zdD4aE+xWgI2DyOzwZ5E3Bv+XrajbISIXEeA3kHGf7YaC2QStsE3FU+pHaY8Jv+CnuxlWKsQVWCN5NvsWHXRH1OZQ1J7LG2Skn820a+6QoLh996/RLukGoV3Jp1/zaQj6phV7N+Ikf7NIvYMS+y2AWxKx9hhW0qYu1EJpo29xZFhREYD1rpgliUjy/qErTmkYdfs+9s86MSmSvB5uR7zGNa4crOBYNXYpwwHQomJkqwLflkDjd5waVdiDJVSfW7y0YZLcGG5OM2jyn8CDc7dOM3EvnLgPjPjBX5ZDIvimIkSzC3u28XfhFkCTYh316Nm3WKrmta/M/INC0SMCXYhHz30BwxiXncM2/T8IvAO68vn2TsKZ5FeKDOwgQtJoASrCzfDeYhx4cB/9bDb31tvxV6JVhTvuObeqOXJZj8MzL7po5ANfmEzROOvbmrYSET5dQSHLK1kHXkOzjzprVLxOfWEbh1zyMnXb9RkE/ePJlztq5dTrMEW1tUeRH93u4ZiI1dD327UCpwNou4tHznxR5fWx7uf2Be2qZzCVH5zjMvwvcS8PifcbdekZPv4E4GKwePPwvJp2LeGX3DcK5/EvIdbJ6Fwdt9YZfvYPMiMi90ZPjxyne8eZKc5x+jfMebJ2/5Yf5xyacyqhLEh/5Put4gD4t8p47n9V4RUJDczpPCj16+482LL5e/YpoKkP/ovEIs3yXmNf9UBGH9eyqOCT9K+eSn6AWTMZPvkg8EAtDIJ7DARY6WdhMpG1PK4CfEAgTyiQWebqNqcRa7+1ezKp+MeeoVdtEe96/Jknxi5vlpO5J5+QTMUw+8tBvr0ZXuDCJ5O2d0eGfkE+heGNGOFiO3MNphWD7uwLOmXQo8knabN/5yxuRjNc+adg43WPm4S63NPCj2ysOPFpR8HngJ2n7D5Sjft2s5A3r7lqYRkOz5zSq/y8cUe8YP+qtbQzNZeluz/NkT4EU+PvPOOOjNmSzIt3bMQZhGoezaP+hzEwjSczGDefYPggCQfOSxZ7zURtavZDS3WTzGR5sDIB+Heca1k6GeCH0tQmV3F/MEVhXa4jjI0JaPNvZ2OeK77OcxECdfff52OaMC+0n4EgdMaQlN+eZir+5MbNG9CFL7ucuHUJJSvpWCi7mP1RpiTmxxNIT5n3yLTb29blzFf0IWBSUfVTmj5oZcvkXzthAuIVwE9zo4Yvwrny8bugvHxF5Qn9WiwlDseUeBj7/luyr27CyvMbe1Y2IvRPnuMa8HU/ectqtxmHnhtrILzA8FRJlLr3TD5egTe1s7zLxwlXywQ8358emUw89tPtHrySsXyfdK9C95k4dW70v3msHmA3tIbpEPGUXJv4D4fp+eeeRT0Y40L9wj3xDA1y0Dz+LotRxsXnD5CuCT/fwJGJbyzBvF5RvAzaPF5bPIDeaFS+RDxhJwyuHVQnxgZY4r5MPQM+91kRrM8OGQmpfEXnD5Is3zjVkbyZt6K7h8bbS+OO4e84LLFxZO+dDA9esjbzMvXCIfcPp7BVc49i40L1winzpw+N1pXrhcPsnY6/l3rXnhZvnkz3pzet+15oVr5dPKm/zW5pu1i1whX1Hv4CsZAl0NNy/yt3w3rBVXvMc4gIx55NBm8QA7cA9/AXrxdI8Db9BkAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="132" height="132" border="0">

2. Úplne otvorte ochranný uzáver vytiahnutím smerom nahor. Potom otvorte náustok tak, že ho vytiahnete smerom nahor.

MORfLRTQSybIoOO5fejML0R5dw6XPhXwu65HNEE3XsxTr/sos3/nBhN87TbiT8a0GjfJQ0wVxnhFTX9wpHuZ6SGjkTkECpfHRz6i7jQnP5fJHGu8rBjC31ZSryXa+ZK3XGiOZc5itT9ril/Ei48tQ3y1t3lfzI1RG9yReSLscNf6hdO1X9U7KVie4tN9mFKlVfy933xPrP79iQj9a3winpop+/veu42aScH0hll8XJlIV1+cRb3pA9CkblTx6ld2QzWbKLQxMKmkm+kLQjSKwK8g6xW9ag548Sdj2t7KUwKZ8ju+GKS5f5ctoXBueXEENatlwooUk+VS1vSNR/YlkLnnyuI/t23Q2To9CaPDTZ8c9w8nmi9d/2ILybHJmUIHx6tA3s7ujhRgqFX/JFtMqnNvxCCkEYUZ7qY6lM1f7wrhUjp5Ypbtl+4ROSzxFunXK3ZJvg6kiCpQdZnSyMKsa+kE1tlZcdl3TIpz/8ombrbjtWy0uYVDA1L9sFVP5+ruY5yedIJ//uEqjQG4tu71Uw+g4UNjGkKyVco2wTTvfJpz/86GYLfkR0L3tDnF1+yHbyeOdZoq+W8k+qO/lM+EcL1j/8zHNjmWnXM+3SMb6T6aqP/tmWkWbXkH/EmgGRT11l3o2sZ97JNDXTRB8reQ+DfT4r/tHKgWSXgks9KHQrq09cU6MmxgcchvyjXH8rWhoeK7OlIV6072FR4TuZGu3a8i+EsUXOLmZkHzBAeXbQOrNTLRb94x2LVINzsmmz9d52wTDPZ9E/+nvuz3yPx9yrVgXPJLPzjyx8GK6e7qwzd4Kj/joPYCIO2FY43BKhZgVD7YAGmJfXvIKq/FOi3cAS81JkdxXQorVd3wqT9Ftc1c71/Fp2oDgmJ4TDK3Vo+4ruZ9XGAv8uizTE3p7etKvKOvZyIvNIaxOxmbW7Wq7vt/sgNwRhGFeNzkWXv7hKqD4xfDldaxt3DdwK/1rKFG9zaal83jwKbOCanU9bxq6Qc9pFteq6DhAdn1vzrJIvNC8kvHFmmm149BBpN1Ngtr8Y8fH7otMR7mJZx0q8RL478yJ2Dj99C5se9LpruCYt/m3GSptLz9vJHBJ26e70mjEPTMIvX2PsrabFKhbz5sNv8xmTSmKP2OUzZN4G9rfI2voAZTjls2WeEkEZ8fsUyw9TEnvEKJ8t8/ZQbU95f9STNInVAo98Gsy7m0O5ezBjhavdvm8jl43aDIN8SswTr0Mv7LFnDvNTLV2B55+y39TCVDPLKMFiss7KJxh7A9qRaEYennMpU/KJmFdYqzgWi7FHM/LtN28s6qISNte5OuCdb3ONmkfD8km1thbTbukChl3z6AEDjnYUjohtLUiwMyKfVFfPVoMbkr1oFU0PQUzHHg3Ip2FWrxcNmVe9XF8v1s2jXvlg3jwwz9MhH8wrHOXkrtswNgYcYw5pyzwunhF71C6fxdh7HuUT4czRJJ+seYg9x2MCz1OXD5knSLgX4WHmUVU+cfP0x55b9Ft0fdnnCRdSkk/cvDH2N7j+cPOHvkp4tnAht/JpMO95/bYyR5lHmqda9De40eFO+6rMk5dPPPZMmKfk0HbJyCdu3hj7P34IN0ksnwbzej/U+U2mk7BYeFqHjyL5xM2zcjZQeFzk3zD/5NNgnqGzgXgrcGDskZcP5g0cWlx96/zIB/N6D+3+4KrAmbFHTj5b5skOL8QHN09C7yRzFg0tHW8Fjo09MiSfhshhV/9k80iDfNWeuwbtwArk5aOifxraWQdijx0V8qU8/oIsMI/0yOfDD43sOWiRzzmnp5GN4K0YYs8hLx+i7lgk5bOiHWJvEWLyqW1hwTYE5LMSeCtA7IXsls9c4JmrsCH2yXdy4DkQexGb5DOaH4zVhnkpO+Qzah5YzVr5TDe1iL3VLJTPdODBvA0skc904PEC8wrwy2c68Bw4J20PnPIh8EJgXhXm5HuAebj8wDY45YN5oAv5LVXPA7HXCOT7BxrczUC+/4F5+4F8QAzI9wNiTwTIB/PEgHxAjB/5/Bnax8LyDrzf7/lCjuI/eMVxs2dqUH4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="132" height="132" border="0">

3. Vyberte kapsulu SPIRIVA z blistra (iba tesne pre použitím, pozri zaobchádzanie s blistrom) a vložte ju do stredovej komory (5), ako je to znázornené na obrázku.

Nie je dôležité, akým smerom je kapsula v komore uložená.4. Pevne zatvorte náustok, kým nebudete počuť kliknutie. Ochranný uzáver nechajte otvorený.


5. HandiHaler pomôcku uchopte tak, aby náustok smeroval nahor a len jedenkrát úplne zatlačte tlačidlo na prepichovanie kapsuly a uvoľnite ho. Tým sa urobia otvory v kapsule a umožnia uvoľnenie liečiva potrebného na vdýchnutie.


6. Úplne vydýchnite.

Dôležité: vždy sa vyvarujte vdýchnutiu do náustka.
7. Vložte si HandiHaler do úst a zovrite pery tesne okolo náustka. Hlavu držte rovno, pomaly a hlboko vdychujte, s takou intenzitou, aby ste počuli alebo cítili kapsulu vibrovať. Vdychujte až kým nemáte plné pľúca, potom zadržte dych, pokiaľ vládzete a zároveň vytiahnite HandiHaler z úst. Znovu začnite normálne dýchať.

Opakujte kroky 6 a 7 ešte raz - tým sa kapsula úplne vyprázdni.

8. Opäť otvorte náustok. Vyklopte použitú kapsulu a vyhoďte ju. Zatvorte náustok a ochranný uzáver na pomôcke HandiHaler.Čistenie Vášho HandiHalera


HandiHaler čistite raz za mesiac. Otvorte ochranný uzáver a náustok. Potom otvorte telo nadvihnutím tlačidla na prepichovanie kapsuly. Opláchnite celý inhalátor teplou vodou tak, aby sa vymyli všetky zvyšky prášku. Vyklopte HandiHaler a dôkladne ho osušte na papierovej utierke a potom nechajte dosušiť na vzduchu. Ochranný kryt, náustok a telo nechajte pritom otvorené. Suší sa na vzduchu 24 hodín, preto HandiHaler vyčistite hneď po použití, aby bol pripravený na ďalšie použitie. Ak je potrebné, vonkajšiu stranu náustka čistite vlhkou, nie mokrou utierkou.


Zaobchádzanie s blistrom


A. Odtrhnite časť blistra pozdĺž perforácie.


B. Stiahnite fóliu (len tesne pred použitím) pomocou uška, až kým nie je úplne vidieť jedna kapsula.

V prípade, že je aj ďalšia kapsula náhodne vystavená vzduchu, musí sa znehodnotiť.


C. Vyberte kapsulu.SPIRIVA kapsuly obsahujú iba malé množstvo prášku, teda kapsula je len čiastočne naplnená.


CE značkaVýrobca pomôcky HandiHaler:


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko

10Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/00241 - ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Spiriva 18 mikrogramov

inhalačný prášok v tvrdej kapsule


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 22,5 mikrogramov monohydrátu tiotropiumbromidu, čo zodpovedá 18 mikrogramom tiotropia.

Podaná dávka (množstvo dávky, ktoré opustí náustok pomôcky HandiHaler) je 10 mikrogramov tiotropia.


Pomocná látka: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok v tvrdej kapsule.

Svetlozelené tvrdé kapsuly s kódom lieku TI 01 a logom firmy vytlačenom na kapsule.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Tiotropium je indikované ako bronchodilatans na udržiavaciu liečbu na zmiernenie príznakov u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Tento liek je určený len na inhalačné použitie.

Odporúčaná dávka tiotropiumbromidu je inhalácia obsahu jednej kapsuly jedenkrát denne vždy v tom istom čase, pomocou pomôcky HandiHaler.

Odporúčaná dávka sa nemá prekročiť.

Kapsuly tiotropiumbromidusú iba na inhaláciu a nie na perorálne užívanie.

Kapsuly s tiotropiumbromidom sa nesmú prehĺtať.

Tiotropiumbromid sa má inhalovať len s pomôckou HandiHaler.


Špeciálne skupiny pacientov

Geriatrickí pacienti môžu používať tiotropiumbromid podľa odporúčaného dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek môžu používať tiotropiumbromid podľa odporúčaného dávkovania. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou (klírens kreatinínu ≤ 50 ml/min) pozri časť 4.4 a časť 5.2.


Pacienti s poruchou funkcie pečene môžu používať tiotropiumbromid podľa odporúčaného dávkovania (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

CHOCHP

V indikácii uvedenej v časti 4.1 neexistuje náležité použitie u pediatrických pacientov (do 18 rokov).


Cystická fibróza

Bezpečnosť a účinnosť Spirivy u detí a dospievajúcich nie je stanovená. Údaje nie sú dostupné.


Spôsob podania

Aby sa zaručilo správne podávanie lieku, lekár alebo iní zdravotnícky pracovníci majú zaškoliť pacienta ako inhalátor používať.


Pokyny na zaobchádzanie a používanie


Pozorne sledujte pokyny na používanie lieku SPIRIVA, ktoré vám dá lekár. HandiHaler bol špeciálne vyvinutý pre SPIRIVU. Nesmie sa používať na podávanie iných liekov. HandiHaler môžete používať na používanie lieku počas jedného roka.HandiHaler

 1. ochranný uzáver

 2. náustok

 3. telo

 4. tlačidlo na prepichovanie kapsuly

 5. stredová komora1. Ochranný uzáver otvoríte tak, že úplne zatlačíte tlačidlo na prepichovanie kapsuly a uvoľníte ho.


2. Úplne otvorte ochranný uzáver vytiahnutím smerom nahor. Potom otvorte náustok tak, že ho vytiahnete smerom nahor.

3. Vyberte kapsulu Spiriva z blistra (iba tesne pre použitím, pozri zaobchádzanie s blistrom) a vložte ju do stredovej komory (5), ako je to znázornené na obrázku.

Nie je dôležité, akým smerom je kapsula v komore uložená.4. Pevne zatvorte náustok, kým nebudete počuť kliknutie. Ochranný uzáver nechajte otvorený.


5. HandiHaler pomôcku uchopte tak, aby náustok smeroval nahor a len jedenkrát úplne zatlačte tlačidlo na prepichovanie kapsuly a uvoľnite ho.

Tým sa urobia otvory v kapsule a umožnia uvoľnenie liečiva potrebného na vdýchnutie.


6. Úplne vydýchnite.

Dôležité: vždy sa vyvarujte vdýchnutiu do náustka.


7. Vložte si HandiHaler do úst a zovrite pery tesne okolo náustka. Hlavu držte rovno, pomaly a hlboko vdychujte, s takou intenzitou, aby ste počuli alebo cítili kapsulu vibrovať.

Vdychujte až kým nemáte plné pľúca, potom zadržte dych, pokiaľ vládzete a zároveň vytiahnite HandiHaler z úst.

Znovu začnite normálne dýchať.

Opakujte kroky 6 a 7 ešte raz - tým sa kapsula úplne vyprázdni.

8. Opäť otvorte náustok. Vyklopte použitú kapsulu a vyhoďte ju.

Zatvorte náustok a ochranný uzáver na pomôcke HandiHaler.
Čistenie vášho HandiHalera


HandiHaler čistite raz za mesiac. Otvorte ochranný uzáver a náustok. Potom otvorte telo nadvihnutím tlačidla na prepichovanie kapsuly. Opláchnite celý inhalátor teplou vodou tak, aby sa vymyli všetky zvyšky prášku. Vyklopte HandiHaler a dôkladne ho osušte na papierovej utierke a potom nechajte dosušiť na vzduchu. Ochranný kryt, náustok a telo nechajte pritom otvorené. Suší sa na vzduchu 24 hodín, preto Handi Haler vyčistite hneď po použití, aby bol pripravený na ďalšie použitie. Ak je potrebné, vonkajšiu stranu náustka čistite vlhkou, nie mokrou utierkou.

Zaobchádzanie s blistrom


A. Odtrhnite časť blistra pozdĺž perforácie.


B. Stiahnite fóliu (len tesne pred použitím) pomocou uška, až kým nie je úplne vidieť jedna kapsula.

V prípade, že je aj ďalšia kapsula náhodne vystavená vzduchu, musí sa znehodnotiť.


C. Kapsulu vyberte.Spiriva kapsuly obsahujú iba malé množstvo prášku, teda kapsula je len čiastočne naplnená.


 1. Kontraindikácie


Tiotropiumbromid inhalačný prášok je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na tiotropiumbromid, atropín alebo jeho deriváty, napr. ipratropium alebo oxitropium alebo na pomocnú látku monohydrát laktózy, ktorá obsahuje mliečnu bielkovinu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tiotropiumbromid, ako raz denne dávkované udržiavacie bronchodilatancium, sa nemá používať na úvodnú liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu, t.j. ako záchranná liečba.


Po podaní inhalačného prášku tiotropiumbromidu sa môžu vyskytnúť okamžité reakcie precitlivenosti.


Pre jeho anticholinergickú aktivitu sa má tiotropiumbromid používať s opatrnosťou u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom, hyperpláziou prostaty alebo obštrukciou hrdla močového mechúra. (pozri časť 4.8)


Lieky na inhaláciu môžu spôsobiť inhaláciou indukovaný bronchospazmus.


Tiotropium sa má používať s opatrnosťou u pacientov s nedávno prekonaným infarktom myokardu < 6 mesiacov; s akoukoľvek nestabilnou alebo život ohrozujúcou srdcovou arytmiou alebo srdcovou arytmiou vyžadujúcou zákrok alebo zmenu liekov za posledný rok; s hospitalizáciou pre zlyhanie srdca (trieda II alebo IV podľa NYHA) v poslednom roku. Títo pacienti boli z klinických štúdií vylúčení a uvedené stavy môže ovplyvniť anticholinergický mechanizmus účinku.


Keďže pri znížených obličkových funkciách stúpa plazmatická koncentrácia, u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ ako 50 ml/min) sa tiotropiumbromid podáva len ak očakávaný prínos prevyšuje potenciálne riziko. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek nie sú dlhodobé skúsenosti (pozri časť 5.2).


Pacienti si majú dávať pozor, aby im roztok nevnikol do očí. Majú byť poučení, že to môže spôsobiť precipitáciu alebo zhoršenie glaukómu s úzkym uhlom, bolesť alebo nepohodu v očiach, prechodné rozmazané videnie, videnie kruhov alebo farebných obrazcov v súvislosti s červenými očami z konjuktiválnej kongescie a korneálneho edému. Ak sa objaví ktorákoľvek kombinácia týchto očných príznakov, pacienti majú prestať užívať tiotropiumbromid a okamžite konzultovať špecialistu.


Sucho v ústach, ktoré bolo zaznamenané pri anticholinergickej liečbe, môže pri dlhodobom používaní viesť k zubnému kazu.


Tiotropiumbromid sa nemá užívať častejšie než jedenkrát denne (pozri časť 4.9).


Kapsuly Spirivy obsahujú 5,5 mg monohydrátu laktózy.


 1. Liekové a iné interakcie


Aj keď sa nevykonali žiadne formálne štúdie interakcií liečiv, inhalačný prášok tiotropiumbromidu sa používa súbežne s inými liekmi bez klinických dôkazov liekových interakcií. Sem patria sympatomimetické bronchodilatátory, metylxantíny, perorálne alebo inhalačné steroidy, ktoré sa vo všeobecnosti používajú na liečbu CHOCHP.


Nezistilo sa, že by užívanie LABA alebo ICS zmenilo expozíciu tiotropia.


Súbežné podávanie tiotropiumbromidu s inými liekmi obsahujúcimi anticholinergiká sa neskúmalo, a preto sa neodporúča.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O používaní tiotropia u tehotných žien je veľmi obmedzené množstvo údajov.Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitou v klinicky relevantných dávkach (pozri 5.3). Ako preventívne opatrenie sa neodporúča používať Spirivu počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa tiotropiumbromid vylučuje do ľudského materského mlieka. Napriek štúdiám na hlodavcoch, ktoré ukázali, že tiotropiumbromid sa vylučuje do materského mlieka len v malých množstvách, sa použitie Spirivy počas laktácie neodporúča. Tiotropiumbromid je dlhodobo pôsobiaca látka. Rozhodnutie o tom, či pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu Spirivou sa má urobiť po zohľadnení prospechu dojčenia pre dieťa a prospechu liečby Spirivou pre ženu.


Fertilita

Pre tiotropium nie sú dostupné klinické údaje o fertilite. Predklinická štúdia vykonaná s tiotropiom nepotvrdila žiadne známky nežiaduceho účinku na fertilitu (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Výskyt závratov, neostrého videnia alebo bolesti hlavy môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Mnohé z uvedených nežiaducich účinkov môžu byť pripísané anticholinergickým vlastnostiam Spirivy.


Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Frekvencie prideľované nežiaducim účinkom uvedeným nižšie vychádzajú z približnej miery výskytu nežiaducich reakcií lieku (t.j. udalostí pripisovaných tiotropiu), pozorovaných v skupine s tiotropiom (9 647pacientov), získaných z 28 súhrnných placebom kontrolovaných klinických štúdií s trvaním liečby od štyroch týždňov do štyroch rokov.


Frekvencia je definovaná pomocou nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme *(z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov/Preferované pomenovanie podľa MedDRA

FrekvenciaPoruchy metabolizmu a výživy


Dehydratácia

neznámePoruchy nervového systému


Závrat

menej časté

Bolesť hlavy

menej časté

Poruchy chuti

menej časté

Insomnia

zriedkavéPoruchy oka


Rozmazané videnie

menej časté

Glaukóm

zriedkavé

Zvýšený vnútroočný tlak

zriedkavéPoruchy srdca a srdcovej činnosti


Atriálna fibrilácia

menej časté

Supraventrikulárna tachykardia

zriedkavé

Tachykardia

zriedkavé

Palpitácie

zriedkavéPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Faryngitída

menej časté

Dysfónia

menej časté

Kašeľ

menej časté

Bronchospazmus

zriedkavé

Epistaxa

zriedkavé

Laryngitída

zriedkavé

Sínusitída

zriedkavéPoruchy gastrointestinálneho traktu


Sucho v ústach

časté

Gastroezofageálny reflux

menej časté

Zápcha

menej časté

Orofaryngeálna kandidóza

menej časté

Intestinálne obštrukcie, vrátane paralytického ilea

zriedkavé

Gingivitída

zriedkavé

Glositída

zriedkavé

Dysfágia

zriedkavé

Stomatitída

zriedkavé

Nauzea

zriedkavé

Zubný kaz

neznámePoruchy kože a podkožného tkaniva

Poruchy imunitného systému


Vyrážka

menej časté

Žihľavka

zriedkavé

Svrbenie

zriedkavé

Precitlivenosť (vrátane okamžitých reakcií)

zriedkavé

Angioedém

zriedkavé

Anafylaktická reakcia

neznáme

Infekcia kože, vred na koži

neznáme

Suchá koža

neznámePoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Opuch kĺbov

neznámePoruchy obličiek a močových ciest


Dysúria

menej časté

Retencia moču

menej časté

Infekcie močových ciest

zriedkavé


Popis vybraných nežiaducich reakcií

V kontrolovaných klinických štúdiách boli často pozorované anticholinergické nežiaduce účinky, ako je sucho v ústach, ktoré sa vyskytlo približne u 4 % pacientov.

V 28 klinických štúdiách viedlo sucho v ústach k prerušeniu liečby u 18 z 9 647 pacientov liečených tiotropiom (0,2 %).


Závažné nežiaduce účinky súvisiace s anticholinergickými účinkami, zahŕňali glaukóm, obstipáciu a intestinálnu obštrukciu vrátane paralytického ilea a retencie moču.


Ďalšia špeciálna skupina pacientov

So stúpajúcim vekom sa môže zvýšiť výskyt anticholinergických účinkov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Vysoké dávky tiotropiumbromidu môžu viesť k anticholinergickým znakom a príznakom.


U zdravých dobrovoľníkov sa však nevyskytol žiadny nežiaduci systémový anticholinergický účinok po jednorazovej inhalačnej dávke do 340 mikrogramov tiotropiumbromidu. Navyše sa u zdravých dobrovoľníkov nepozorovali žiadne relevantné nežiaduce účinky, okrem sucha v ústach po 7-dňovej liečbe pri dávkovaní do 170 mikrogramov tiotropiumbromidu. V štúdiách s opakovaným podávaním sa u pacientov s CHOCHP s maximálnou dennou dávkou 43 mikrogramov tiotropiumbromidu dlhšie ako štyri týždne, nepozorovali žiadne signifikantné nežiaduce účinky.


Akútna intoxikácia neúmyselným perorálnym užitím kapsúl tiotropiumbromidu je nepravdepodobná z dôvodu nízkej biologickej dostupnosti po perorálnom užití.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné liečivá na liečbu obštrukčných ochorení dýchacích ciest, inhalačné látky, anticholinergiká, ATC kód: R03BB04


Spôsob účinku

Tiotropiumbromid je dlhodobo pôsobiaci špecifický antagonista muskarínových receptorov, v klinickej medicíne často nazývaný anticholinergikum. Väzbou na muskarínové receptory hladkého svalstva bronchov tiotropiumbromid inhibuje cholinergické (bronchokonstrikčné) účinky acetylcholínu, uvoľneného z parasympatikových nervových zakončení. Má podobnú afinitu k subtypom muskarínových receptorov M1 – M5 . V dýchacích cestách tiotropiumbromid kompetitívne a reverzibilne antagonizuje M3 receptory, čo má za následok relaxáciu. Účinok je závislý od dávky a trvá dlhšie než 24 hodín. Dlhotrvajúci účinok je spôsobený pravdepodobne veľmi pomalou disociáciou z M3receptorov a má preukázateľne významne dlhší polčas disociácie než ipratropium. Tiotropiumbromid, ako N-kvartérne anticholinergikum je topicky (broncho-) selektívny pri inhalačnom podávaní, čím je daný akceptovateľný terapeutický rozsah, skôr než sa prejavia systémové anticholinergické účinky.


Farmakodynamické účinky

Bronchodilatácia je prevažne lokálna (v dýchacích cestách), nie systémová.

Uvoľňovanie z receptorov M2je rýchlejšie ako z receptorov M3, z čoho sa vo funkčných in vitroštúdiách vyvodila receptorová selektivita (pri kinetickej kontrole) k subtypu M3oproti subtypu M2.

Klinickým korelátorom vysokej účinnosti a pomalého uvoľňovania je významná dlhodobá bronchodilatácia u pacientov s CHOCHP.


Elektrofyziológia srdca

Elektrofyziológia: V štúdii zameranej na QT interval, zahŕňajúcej 53 zdravých dobrovoľníkov neviedlo podávanie Spirivy v dávke18 mikrogramov a 54 mikrogramov (t.j. trojnásobok terapeutickej dávky) počas 12 dní k významnému predĺženiu QT intervalu na EKG.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinický vývojový program pozostával zo štyroch jednoročných a dvoch šesťmesačných randomizovaných, dvojito zaslepených štúdii s 2663 pacientmi (1308 užívalo tiotropiumbromid). Jednoročný program pozostával z dvoch placebom kontrolovaných štúdií a dvoch štúdií s aktívnou kontrolou (ipratropium). Obidve šesťmesačné štúdie boli kontrolované salmeterolom a placebom. Tieto štúdie zahŕňali hodnotenie pľúcnych funkcií a ukazovateľa zdravotného stavu, ako je dyspnoe, exacerbácie a kvalita života v súvislosti so zdravotným stavom.


Pľúcne funkcie

Podávanie tiotropiumbromidu jedenkrát denne počas 30 minút po podaní prvej dávky prinieslo významné zlepšenie pľúcnych funkcií (forsírovaný expiračný objem počas prvej sekundy - FEV1a forsírovaná vitálna kapacita FVC) trvajúce 24 hodín. Farmakodynamicky rovnovážny stav sa dosiahol počas prvého týždňa s prevažujúcou bronchodilatáciou na tretí deň. Podľa záznamov v pacientských denníkoch sa ukázalo, že tiotropiumbromid signifikantne zlepšuje rannú a večernú PEFR (peak expiratory flow rate, vrcholová výdychová rýchlosť). Bronchodilatačný účinok tiotropiumbromidu sa pozoroval počas jedného roka podávania bez znakov vzniku tolerancie.


Randomizovaná placebom kontrolovaná klinická štúdia so 105 pacientmi s CHOCHP potvrdila

zachovanie bronchodilatácie počas 24 hodinového dávkovacieho intervalu v porovnaní s placebom bez ohľadu na to, či sa liek použil ráno alebo večer.


Dlhodobé (šesťmesačné a jednoročné) klinické štúdie:


Dyspnoe, tolerancia fyzickej záťaže

Tiotropiumbromid signifikantne zlepšil dyspnoe (hodnotené použitím indexu Transition Dyspnoea Index). Toto zlepšenie sa udržalo počas celého obdobia liečby.


Dopad zlepšenia dyspnoe na toleranciu fyzickej záťaže sa skúmal v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách so 433 pacientmi so stredne ťažkou až ťažkou CHOCHP. V týchto štúdiách, počas bicyklovej ergometrie, šesť týždňová liečba Spirivou výrazne predĺžila symptómom limitovaný čas tolerancie fyzickej záťaže o 19,7 % (štúdia A) a o 28,3 % (štúdia B) na 75 % maximálnej funkčnej kapacity v porovnaní s placebom.


Kvalita života ovplyvnená zdravotným stavom

V 9-mesačnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii so 492 pacientmi, Spiriva zlepšila kvalitu života ovplyvnenú zdravotným stavom, meranú celkovým skóre pomocou dotazníka „St. George’s Respiratory Questionnaire“ (SGRQ). Podiel pacientov liečených Spirivou, ktorí dosiahli významné zlepšenie v celkovom skóre SGRQ (t. j. > 4 jednotky) bol o 10,9 % vyšší v porovnaní s pacientmi liečenými placebom (59,1 % v skupinách so Spirivou v porovnaní so 48,2 % v skupine s placebom (p = 0,029)). Priemerný rozdiel medzi skupinami bol 4,19 jednotiek (p = 0,001; interval spoľahlivosti (CI): 1,69 – 6,68). Zlepšenie podoblastí SGRQ skóre bolo 8,19 jednotiek v podoblasti “symptómy“; 3,91 jednotiek v podoblasti “aktivita” a 3,61 jednotiek v podoblasti “vplyv na každodenný život”. Zlepšenie všetkých jednotlivých podoblastí bolo štatisticky významné.


Exacerbácie CHOCHP

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 829 pacientmi so stredne ťažkou až veľmi ťažkou CHOCHP tiotropiumbromid štatisticky významne znížil počet pacientov, u ktorých sa prejavili exacerbácie CHOCHP (z 32,2 % na 27,8 %) a štatisticky významne znížil počet exacerbácií o 19 % (z 1,05 na 0,85 prípadov na jedného pacienta pri jednoročnej liečbe). Navyše 7,0 % pacientov zo skupiny, ktorá dostávala tiotropiumbromid a 9,5 % pacientov zo skupiny, ktorá dostávala placebo bolo hospitalizovaných z dôvodu exacerbácie CHOCHP (p = 0,056). Počet hospitalizácii z dôvodu CHOCHP sa znížil o 30 % (z 0,25 na 0,18 prípadov na jedného pacienta pri jednoročnej liečbe).


Jednoročná randomizovaná, dvojito zaslepená, dvojito kontrolovaná klinická štúdia s paralelnými skupinami porovnávala účinok liečby 18 mikrogramami Spirivy jedenkrát denne s 50 mikrogramami salmeterolu HFA pMDI dvakrát denne na incidenciu stredne závažnej a závažnej exacerbácie u 7 376 pacientov s CHOCHPa exacerbácie v anamnéze v predchádzajúcom roku.


Tabuľka 1: Súhrn koncového ukazovateľa exacerbácie


Koncový ukazovateľ

SPIRIVA
18 mikrogramov (HandiHaler)

n = 3 707

Salmeterol
50 mikrogramov (HFA pMDI)

n = 3 669

Pomer
(95 % CI)

p-hodnota

Čas [dni] do prvej exacerbácie

187

145

0,83

(0,77 - 0,90)

<0,001

Čas do prvej závažnej (s hospitalizáciou) exacerbácie§

-

-

0,72

(0,61 - 0,85)

<0,001

Pacienti s ≥ 1 exacerbáciou, n (%)*

1,277 (34,4)

1,414 (38,5)

0,90
(0,85 - 0,95)

<0,001

Pacienti s ≥ 1 závažnou (s hospitalizáciou) exacerbáciou, n (%)*

262 (7,1)

336 (9,2)

0,77

(0,66 - 0,89)

<0,001


Čas[dni] sa týkajú prvého kvartilu pacientov. Čas do analýzy príhody sa vykonal pomocou Coxovhoregresného modeluproporcionálnych rizík s (spoločné) centrom a liečbou ako súbežnou veličinou; pomer sa vzťahuje k pomeru rizika.

§ Čas do analýzy príhody sa vykonal pomocou Coxovhoregresného modeluproporcionálnych rizík s (spoločné) centrom a liečbou ako súbežnou veličinou; pomer sa vzťahuje k pomeru rizika. Čas[dni] pre prvý kvartil pacientov nemožno vypočítať, pretože podiel pacientov so závažnou exacerbáciou je príliš malý.

* Počet pacientov s príhodou sa analyzoval pomocou Cochran-Mantel-Haenszelovho testu stratifikovaného v spoločnom centre; pomer sa vzťahuje k pomeru rizika.


V porovnaní so salmeterolom Spirivapredĺžila čas do prvej exacerbácie (187 dní voči 145 dňom), so 17 % znížením rizika (pomer rizika, 0,83; 95 % interval spoľahlivosti [CI]; 0,77 až 0,90; P<0,001). Spirivapredĺžila aj čas do prvej závažnej (s hospitalizáciou) exacerbácie (pomer rizika, 0,72; 95 % CI; 0,61 až 0,85; P<0,001).


Dlhodobé klinické štúdie (viac ako 1 rok, až 4 roky)


V 4-ročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s 5 993 randomizovanými pacientmi (3 006 pacientov dostávalo placebo a 2 987 dostávalo Spirivu) Spiriva v porovnaní s placebom trvalo zlepšovala FEV1počas 4 rokov. Vyšší podiel pacientov ukončil ≥ 45 mesačnú liečbu v skupine so Spirivou v porovnaní so skupinou s placebom(63,8 % vs 55,4 %, p < 0,001). Medziročný pomer poklesu FEV1bol medzi Spirivou a placebom podobný. Počas liečby sa o 16 % znížilo riziko úmrtia. Výskyt miery úmrtia v skupine, ktorá dostávala placebo 4,79 na 100 pacientorokov v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala tiotropium 4,10 na 100 pacientorokov (pomer rizika (tiotropium/placebo) = 0,84; 95 % CI = 0,73; 0,97). Liečba tiotropiom znižuje riziko respiračného zlyhania (podľa záznamov hlásených nežiaducich udalostí) o 19 % (2,09 vs 1,68 prípadov na 100 pacientorokov, relatívne riziko (tiotropium/placebo) = 0,81; 95 % CI = 0,65; 0,999).


Štúdia s tiotropiom kontrolovaná aktívnym liekom


Bola vykonaná dlhodobá, rozsiahla, randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívnym liekom kontrolovaná klinická štúdia s obdobím pozorovania až 3 roky, aby porovnala účinnosť a bezpečnosť Spirivy HandiHalera Spirivy Respimat(5 694pacientov užívalo Spirivu HandiHalera 5 711pacientov užívalo Spirivu Respimat). Primárnymi koncovými ukazovateli boli čas do prvej exacerbácie CHOCHP, čas do mortality zo všetkých príčin a v podskupine (906 pacientov) minimálny FEV1 (pred podaním dávky).


Čas do prvej exacerbácie CHOCHP bol numericky podobný v štúdii so Spirivou HandiHaler a Spirivou Respimat (pomer rizika (Spiriva HandiHaler/Spiriva Respimat) 1,02 s 95 % CI 0,97 až 1,08). Medián počtu dní do prvej exacerbácie CHOCHP bol 719 dní pri Spirive HandiHaler a 756 dní pri Spirive Respimat.


Bronchodilatačný účinok Spirivy HandiHaler sa udržal vyše 120 týždňov a bol podobný ako pri Spirive Respimat. Priemerný rozdiel v minimálnom FEV1pri Spirive HandiHaler oproti Spirive Respimat bol 0,010 l (95% CI −0,018 až 0,038 l).


V postmarketingovej štúdii TioSpir porovnávajúcej Spirivu Respimat a Spirivu HandiHaler bola mortalita zo všetkých príčin vrátane ďalšieho sledovania vitálneho statusu podobná počas štúdie so Spirivou HandiHaler a Spirivou Respimat (pomer rizika (Spiriva HandiHaler/Spiriva Respimat) 1,04 s 95 % CI 0,91 až 1,19).


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Spirivu vo všetkých vekových podskupinách detí a dospievajúcich pre CHOCHPa cystickú fibrózu (pre informácie o použití u detí a dospievajúcich, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


a) Všeobecný úvod


Tiotropiumbromid je nechirálna kvartérna amónna zlúčenina je slabo rozpustná vo vode. Tiotropiumbromid sa podáva prostredníctvom inhalácie suchého prášku. Všeobecne sa pri inhalačnej ceste podania väčšina podanej dávky ukladá v gastrointestinálnom trakte a v menšej miere v cieľovom orgáne v pľúcach. Mnohé nižšie popísané farmakokinetické údaje sa získali pri použití vyšších dávok, než ako sú dávky odporúčané na liečbu.


b) Všeobecná charakteristika liečiva po podaní lieku


Absorpcia: Po inhalácii suchého prášku mladými zdravými dobrovoľníkmi absolútna biologická dostupnosť 19,5 % poukázala na to, že frakcia dosahujúca pľúca je vysoko biologicky dostupná. Perorálny roztok tiotropia má absolútnu biologická dostupnosť 2 – 3 %. Maximálne plazmatické koncentrácie tiotropia sa dosiahli 5 – 7 minút po inhalácii.


V rovnovážnom stave boli vrcholové plazmatické hladiny tiotropia u pacientov s CHOCHP 12,9 pg/ml a rýchlo sa znižovali v mnohokompartmentovom prostredí. Rovnovážny stav minimálnych plazmatických koncentrácií bol 1,71 pg/ml.

Systémová expozícia po inhalovaní tiotropia cez pomôcku HandiHaler bola podobná tiotropiu inhalovanému cez inhalátor Respimat.


Distribúcia:Väzba tiotropia na plazmatické bielkoviny je 72 % a dokázaný distribučný objem je 32 l/kg. Lokálne koncentrácie v pľúcach nie sú známe, no spôsob podávania poukazuje na podstatne vyššie koncentrácie v pľúcach. Štúdie na potkanoch ukazujú, že tiotropiumbromid v relevantnom rozmedzí neprechádza hematoencefalickou bariérou.

Biotransformácia: Rozsah biotransformácie je malý. Je to zrejmé zo 74 % vylučovania močom nezmenenej látky po intravenóznom podaní u mladých zdravých dobrovoľníkov. Ester tiotropiumbromidu sa neenzymaticky štiepi na alkohol (N-metylskopín) a kyslú zlúčeninu (kyselinu dietylénglykolovú), ktoré sú na muskarínových receptoroch inaktívne. In vitroexperimenty na mikrozómoch ľudskej pečene a ľudských hepatocytoch poukazujú na to, že určité množstvo liečiva (< 20 % dávky po intravenóznom podaní) sa metabolizuje oxidáciou závislou od cytochrómu P450 (CYP) a následnou konjugáciou s glutatiónom na rôzne metabolity fázy II.

V in vitroštúdiách na pečeňových mikrozómoch sa odhalilo, že enzymatická cesta môže byť inhibovaná inhibítormi CYP 2D6 (a 3A4), chinidínom, ketokonazolom a gestodenom. Teda CYP 2D6 a 3A4 sú zahrnuté do metabolickej cesty zodpovednej za elimináciu malého množstva dávky. Tiotropiumbromid aj pri veľmi vysokých terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 alebo 3A v mikrozómoch ľudskej pečene.


Eliminácia:Účinný polčas tiotropia u pacientov s CHOCHP sa pohybuje medzi 27 – 45 hodinami. Celkový klírens bol po intravenóznej dávke u mladých zdravých dobrovoľníkov 880 ml/min. Intravenózne podané tiotropium je väčšinou nezmenené vylúčené močom (74 %). Po inhalácii suchého prášku pacientmi s CHOCHP do dosiahnutia rovnovážneho stavu je vylučovanie obličkami 7 % (1,3 µg) nezmeneného liečiva za 24 hodín, zvyšok je prevažne neabsorbované liečivo z čreva, ktoré sa vylučuje stolicou. Renálny klírens tiotropia prevyšuje klírens kreatinínu, čo poukazuje na vylučovanie močom. Po dlhodobej inhalácii jedenkrát denne pacientmi s CHOCHP sa farmakokinetický rovnovážny stav dosiahol do 7 dní bez kumulácie liečiva.


Linearita/nelinearita:Tiotropium vykazuje lineárnu farmakokinetiku v terapeutickom rozsahu nezávisle od formy.


c) Osobitné skupiny pacientov


Geriatrickí pacienti:Tak ako sa očakáva pri všetkých prevažne renálne vylučovaných liekoch, zvyšujúci vek sa spája so znížením renálneho klírensu tiotropia (365 ml/min u pacientov s CHOCHP < ako 65-ročných, oproti 271 ml/min u pacientov s CHOCHP > ako 65-ročných). To neviedlo k zodpovedajúcemu nárastu AUC0-6,ss ani hodnôt Cmax,ss.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:Po inhalačnom podaní tiotropia raz denne do dosiahnutia rovnovážneho stavu u pacientov s CHOCHP viedlamierna porucha funkcie obličiek (ClCR50 – 80 ml/min k mierne zvýšenej AUC0-6, ss(o 1,8 – 30 % vyššej) a podobným hodnotám Cmax,ss v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek (CLCR> 80 ml/min).


U pacientovs CHOCHP, ktorí majú stredne ťažkú až ťažkú poruchu funkcie obličiek (ClCR < 50 ml/min), intravenózne podávanie tiotropia zdvojnásobuje celkovú expozíciu (o 82 % vyššia AUC0-4h a o 52 % vyššia Cmax) v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek, čo sa potvrdilo aj pri plazmatických koncentráciách po inhalácii suchého prášku.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:Neočakáva sa, že by pečeňová nedostatočnosť mala relevantný vplyv na farmakokinetiku tiotropia. Tiotropium sa eliminuje prevažne renálnou exkréciou (74 % u mladých zdravých dobrovoľníkov) a jednoduchý ester sa neenzymaticky štiepi na farmakokineticky neaktívne látky.


Japonskí pacienti s CHOCHP: Pri vzájomnom porovnaní štúdií boli priemerné vrcholové plazmatické koncentrácie tiotropia 10 minút po podaní dávky v rovnovážnom stave o 20 % až 70 % vyššie u japonských pacientov oproti pacientom bielej rasy s CHOCHP po inhalovaní tiotropia, ale u japonských pacientov v porovnaní s pacientmi bielej rasy nebol náznak vyššej mortality ani vyššieho srdcového rizika. U ostatných etnicít alebo rás nie sú k dispozícii dostatočné farmakokinetické údaje.


Deti a dospievajúci: pozri časť 4.2


d) Vzťah farmakokinetika/farmakodynamika


Nie je priamy vzťah medzi farmakokinetikou a farmakodynamikou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mnohé účinky pozorované v konvenčných štúdiách, týkajúce sa farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a reprodukčnej toxicity možno vysvetliť anticholinergickými vlastnosťami tiotropiumbromidu. U zvierat sa spravidla pozorovala znížená spotreba potravy, nižší prírastok telesnej hmotnosti, sucho v ústach a nose, znížená lakrimácia a salivácia, mydriáza a zvýšená srdcová frekvencia. Ďalšie relevantné účinky sledované v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní boli: mierne dráždenie dýchacích ciest u potkanov a myší v zmysle rinitídy a zmien epitelu v nosovej dutine a v hrtane, prostatitída s proteínovými depozitmi a litiáza močového mechúra u potkanov.


Škodlivý účinok na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj sa zistil len po hladinách dávok toxických pre matku. Tiotropiumbromid nebol teratogénny u potkanov ani u králikov. V štúdii celkovej reprodukcie a fertility na potkanoch sa nezistili známky nežiaducich účinkov na fertilitu alebo výkonnosť partnerov pri ktorejkoľvek dávke u liečených rodičov ani u ich potomkov.

Zmeny na respiračnom (iritácia) a urogenitálnom (prostatitída) systéme a reprodukčná toxicita sa zistili po lokálnych aj systémových expozíciách vyšších než päťnásobok terapeutickej expozície. Štúdie zamerané na genotoxicitu a karcinogénny potenciál neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečnu bielkovinu)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení blistra: 9 dní

Pomôcku HandiHaler zlikvidujte po 12 mesiacoch od začiatku používania.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hliník/PVC/hliníkové blistre obsahujúce 10 kapsúl.

HandiHaler je pomôcka určená na inhaláciu jednorazovej dávky, vyrobená z plastu (ABS) a nehrdzavejúcej ocele.


Dodávané veľkosti balení a pomôcok:

 • škatuľka obsahujúca 30 kapsúl (3 blistre)

 • škatuľka obsahujúca 60 kapsúl (6 blistrov)

 • škatuľka obsahujúca 90 kapsúl (9 blistrov)

 • škatuľka obsahujúca pomôcku HandiHaler a 10 kapsúl (1 blister)

 • škatuľka obsahujúca pomôcku HandiHaler a 30 kapsúl (3 blistre)

 • nemocničné balenie: spoločné balenie obsahujúce 5 škatuliek po 30 kapsúl plus pomôcka Handihaler

 • nemocničné balenie: spoločné balenie obsahujúce 5 škatuliek po 60 kapsúl.


Pomôcka HandiHaler je pribalená/dostupná v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0415/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.06.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2015


21


Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule