+ ipil.sk

Spiromon 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2012/03032


Písomná informácia pre používateľa


Spiromon 10 mg filmom obalené tablety


montelukast


Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Spiromon a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Spiromon

3. Ako užívať Spiromon

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Spiromon

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Spiromon a na čo sa používa


Liečivom Spiromonu je montelukast, ktorý je antagonistom leukotriénového receptora, blokujúceho látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež vyvolávajú príznaky alergie. Blokádou leukotriénov Spiromon zlepšuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zmierňuje príznaky sezónnej alergie (známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).


Lekár vám predpísal Spiromon na liečbu astmy, ktorý pomáha predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.


 • Spiromon sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú dodatočnú liečbu.

 • Spiromon tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou.

 • U tých astmatických pacientov, u ktorých je Spiromon určený na liečbu astmy, môže

tiež zmierniť príznaky sezónnej alergickej nádchy.


Váš lekár určí, ako sa má Spiromon užívať v závislosti od príznakov a závažnosti astmy u vás.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie ktoré zahŕňa

 • ťažkosti s dýchaním v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.

Medzi príznaky astmy patrí:kašeľ, sipot a ťažoba na hrudníku.


Čo sú to sezónne alergie?
Sezónne alergie (známe tiež ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často spôsobené poletujúcimi peľmi zo stromov, tráv a burín. Príznaky sezónnej alergie zvyčajne môžu zahŕňať: upchatý nos, nádchu, svrbenie v nose; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiaceoči.


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Spiromon


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré teraz máte alebo ste mali v minulosti.


Neužívajte Spiromon

ak ste alergický na montelukast (liečivo) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedenú v časti 6.).


Upozornenia a opatrenia

 • Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhoršia, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

 • Spiromon nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal váš lekár.

Vždy majte pri sebe inhalačný záchranný liek na astmatický záchvat.

 • Je dôležité, aby ste vy alebo vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, predpísané vašim lekárom. Spiromon sa nemá používať namiesto iných astmatických liekov, ktoré vám lekár predpísal.

 • Každý pacient užívajúci lieky na liečbu astmy má mať na pamäti, že ak sa u neho objaví kombinácia príznakov, ako ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, má sa obrátiť na svojho lekára.

 • Nesmiete užívať kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSAIDs), ak zhoršujú vašu astmu.


Použitie u detí

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii Spiromon 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii Spiromon 5 mg žuvacie tablety.


Iné lieky a Spiromon

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Spiromonu alebo Spiromon môže mať vplyv na účinok iných liekov.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predtým, ako začnete užívať Spiromon, informujte svojho lekára, ak užívate nasledujúce lieky:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekcií),

 • gemfibrozil (používaný na liečbu vysokej hladiny tukov v plazme).


Spiromon a jedlo, nápoje a alkohol

Spiromon filmom obalené tablety sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Váš lekár určí, či môžete počas tohto obdobia montelukast užívať.


Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, musíte sa pred užívaním Spiromonu poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Nepredpokladá sa, že Spiromon ovplyvní vašu schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však môže líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti so Spiromonom, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Liek Spiromon filmom obalené tablety obsahuje mliečny cukor, laktózu.Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Spiromon


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u vášho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna filmom obalená tableta Spiromonu 10 mg raz denne, večer. Spiromon 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Spiromonu, ako máte

Ihneď kontaktujte vášho lekára a poraďte sa s ním.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Spiromon

Snažte sa užívať Spiromon podľa predpisu. Ak však dávku vynecháte, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta jedenkrát denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Spiromon

Spiromon môže liečiť vašu astmu len vtedy, ak ho trvale užívate.

Je dôležité pokračovať v užívaní Spiromonu tak dlho, ako vám ho váš lekár predpisuje. To pomôže kontrolovať vašu astmu. Musí sa užívať dokonca aj vtedy, keď nemáte žiadne príznaky, ako aj pri akútnom astmatickom záchvate.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa Vášho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s filmom obalenými tabletami obsahujúcimi 10 mg montelukastu boli najčastejšie hlásenými vedľajšími účinkami (postihujúcimi až 1 z 10 liečených pacientov) bolesť brucha a bolesť hlavy.


Navyše, po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté(môžu postihnúť viac než 1 z 10 pacientov)

Infekcie nosa a hrdla.


Časté(môžu postihnúť až 1 z 10 pacientov)

Hnačka, nevoľnosť (nauzea), vracanie, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, vyrážka, horúčka.


Menej časté(môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientov)

Alergické reakcie (alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní), abnormálne sny (napr. nočné mory), poruchy spánku (nespavosť, námesačnosť), podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, chorobný motorický nepokoj vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, depresia, závraty, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvaty kŕčov, krvácanie z nosa, sucho v ústach, poruchy trávenia, tvorba podliatin, žihľavka, svrbenie, bolestivosť kĺbov, bolesť svalov, svalové kŕče, únava, celkový pocit choroby, opuch (edém).


Zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 1000 pacientov)

Zvýšený sklon ku krvácaniu, tras, pocit búšenia srdca, rýchly opuch kožných tkanív (angioedém), porucha pozornosti, zhoršenie pamäti.


Veľmi zriedkavé(môžu postihnúť až 1 z 10000 pacientov)

Zápal pečene a poruchy pečene (pečeňová eozinofilná infiltrácia), halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy, citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum), závažné kožné reakcie (erythema multiforme).


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Spiromon


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvlášne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na blistri a vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje k poslednému dňu uvedeného mesiaca.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Spiromon obsahuje


Liečivo je montelukast (ako sodná soľ montelukastu).


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.


Ďalšie zložky sú:


SPIROMON 10 mg filmom obalené tablety

Jadro:

mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, edetan dvojsodný, magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva:

hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Spiromon a obsah balenia


Spiromon 10 mg filmom obalené tablety sú béžovo sfarbené, okrúhle, dvojvypuklé filmom obalené tablety.


Spiromon je dostupný vo veľkostiach balenia:


Nylon/Alu/PVC – hliníkové blistre:

Blister (bez označenia dní v týždni): 28, 56, 98 tabliet


HDPE fľaša :

28, 56, 98 tabliet


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37Praha 10, Česká republika


Výrobca :


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Takeda Pharma Sp. z.o.o., Lyszkowice, Poľsko


S. C. Zentiva S. A, Bukurešť, Rumunsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnýminázvami:


Bulharsko: Спирокaст 10 mg филмирaни тaблeтки


Česká republika: Montelar 10 mg

potahované tablety


Estónsko: Spirokast 10 mg


Maďarsko: Mokast 10 mg filmtabletta


Litva: Spirokast 10 mg plévele dengtos tabletés


Holandsko: Spirokast 10 mg, filmomhulde tabletten


Poľsko: Spirokast


Rumunsko: Spirokast 10 mg, comprimate filmate


Slovensko: Spiromon 10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

5Spiromon 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2012/03032


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Spiromon10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.

Pomocná látka so známym účinkom: Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Béžovo sfarbená, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Spiromon je indikovaný v liečbe astmy ako prídavná liečba u tých pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých podávanie „podľa potreby“ -agonistov s krátkodobým účinkom nezabezpečuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


Spiromon môže u astmatických pacientov, ktorým sa indikoval na liečbu astmy, priniesť tiež symptomatickú úľavu od sezónnej alergickej rinitídy.


Spiromon je tiež indikovaný v profylaxii astmy, ktorej hlavnou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších s astmou alebo astmou so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne, ktorá sa má užiť večer.

Spiromon možno užívať s jedlom, alebo bez jedla.


Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Spiromonu na ukazovatele kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacientom treba odporučiť, aby pokračovali v užívaní Spiromonu, keď je ich astma kontrolovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia.

U pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým hepatálnym poškodením nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkým hepatálnym poškodením. Dávkovanie je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.


Liečba Spiromonom vo vzťahu k inej liečbe astmy

Spiromon sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy:

Liečba Spiromonom sa môže použiť ako doplnková liečba u pacientov, keď inhalačné kortikosteroidy plus"podľa potreby" krátko pôsobiace beta-agonisty neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu. Spiromon nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


4-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.

5-mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

10-mg filmom obalené tablety sú k dispozícii pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť informovaní, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel pri sebe mali k dispozícii svoju zvyčajnú vhodnú záchrannú liečbu. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, má sa použiť inhalačný ‑agonista s krátkodobým účinkom. Ak pacienti potrebujú vyšší počet inhalácií ‑agonistu s krátkodobým účinkom než zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že pri súbežnom užívaní s montelukastom je možné znížiť dávky perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy sprevádzaná klinickými znakmi vaskulitídy zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej syndrómom, ochorením, ktoré sa často lieči systémovou kortikosteroidovou liečbou. Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením dávok alebo vysadením perorálnej kortikosteroidovej liečby. Možnosť, že antagonisty leukotriénových receptorov môžu byť spojené so vznikom Churgovho-Straussovej syndrómu sa nedá ani vylúčiť ani preukázať. U týchto pacientov majú lekári venovať pozornosť výskytu eozinofílie, vaskulitickej vyrážky, zhoršenia pľúcnych príznakov, srdcových komplikácií a/alebo neuropatii. Pacienti, u ktorých dôjde k vzniku týchto symptómov, sa majú znova vyšetriť a majú sa prehodnotiť ich liečebné režimy.


Liečba montelukastom pre pacientov s astmou citlivou na aspirín nemení nič na tom, že títo pacienti sa musia vyhýbať aspirínu a ostatným nesteroidným protizápalovým liekom.


Spiromon obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Montelukast možno podávať s inými liečbami bežne používanými pri profylaxii a chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa zmenšila približne o 40 % u ľudí, ktorým sa súbežne podával fenobarbital. Vzhľadom na to, že sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9, pri podávaní montelukastu súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín je najmä u detí potrebná opatrnosť.


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silným inhibítorom CYP 2C8. Avšak údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (skúšobný substrát reprezentujúci lieky primárne metabolizované prostredníctvom CYP 2C8) preukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo.Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast výrazne meniť metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je substrátom CYP 2C8, a už menej významne 2C9 a 3A4. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúce montelukast a gemfobrozil ( čo je inhibítor ako CYP 2C8, tak 2C9) preukázali, že gemfibrozil zvyšoval systémovú expozíciu montelukastu 4,4 krát. Pri súbežnom podávaní s gemfibrozilom alebo s inými inhibítormi CYP 2C8 nie je potrebná rutinná úprava dávkovania montelukastu, avšak lekár by si mal byť vedomý možnosti zvýšeného výskytu nežiaducich reakcií.


Na základe údajov in vitrosa neočakávajú klinicky významné liekové interakcie s inými menej účinnými inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprimom). Súbežné podávanie montelukastu s itrakonazolom (silný inhibítor CYP 3A4) viedlo k nevýznamnému zvýšeniu systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidných žien nepoukazujú na kauzálnu súvislosť medzi Spiromonom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh.


Montelukast sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Laktácia


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Montelukast môžu užívať dojčiace matky, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak, vo veľmi zriedkavých prípadoch pacienti hlásili ospalosť alebo závrat.

4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast sa v klinických štúdiách hodnotil nasledovne:

 • 10-mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických pacientov vo veku 15 rokov a starších,

 • 10-mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých astmatických pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších,

 • 5-mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických astmatických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u astmatických pacientov liečených montelukastom hlásené často (≥1/100 až <1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a dospievajúci pacienti vo veku 15 rokov a starší

(dve 12-týždňové štúdie;

n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri dlhodobej liečbe obmedzeného množstva pacientov v rámci klinických štúdií trvajúcich až do 2 rokov u dospelých pacientov a až do 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Skúsenosti po uvedení na trh

Nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú uvedené v tabuľke nižšie podľa tried orgánových systémov a špecifického pojmu označujúceho nežiaduci účinok. Kategórie frekvencie boli odhadnuté na základe relevantných klinických hodnotení.


Trieda orgánových systémov

Pojem označujúci nežiaduci účinok

Kategória frekvencie

Infekcie a nákazy

Infekcie horných dýchacích ciest1

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie

menej časté

hepatálna eozinofilná infiltrácia

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, insomnia, námesačnosť, úzkosť, agitovanosť vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, depresia, psychomotorická hyperaktivita, (vrátane podráždenosti, nepokoja, triašky2)

menej časté

Porucha pozornosti, zhoršenie pamäte

zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a správanie (suicidalita)

veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty kŕčov

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka3, nauzea3, vracanie3

časté

sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka3

časté

modriny, žihľavka, svrbenie

menej časté

angioedém

zriedkavé

erythema nodosum, erythema multiforme

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia3

časté

asténia/únava, malátnosť, opuch

menej časté


Kategória frekvencie: definovaná pre každý pojem označujúci nežiaduci účinok podľa incidencie hlásenej v údajoch z klinického hodnotenia: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000).

1Tento nežiaduci účinok, hlásený v klinických hodnoteniach u pacientov liečených montelukastom ako veľmi častý, bol tiež hlásený ako veľmi častý u pacientov liečených placebom.

2Kategória frekvencie: zriedkavé.

3Tento nežiaduci účinok, hlásený v klinických hodnoteniach u pacientov liečených montelukastom ako častý, bol tiež hlásený ako častý u pacientov liečených placebom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V štúdiách chronickej astmy sa montelukast podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom boli hlásené prípady akútneho predávkovania. Tieto prípady zahŕňali hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1 000 mg (približne 61 mg/kg u dieťaťa vo veku 42 mesiacov). Pozorované klinické a laboratórne nálezy sa zhodovali s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. U väčšiny hlásených prípadov predávkovania nedošlo k žiadnym nežiaducim reakciám. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sa zhodovali s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonista leukotriénových receptorov

ATC kód: R03D C03

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové receptory (CysLT) . CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej permeability a mobilizáciu eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Zistilo sa, že intranazálny imunologický test s CysLT zvyšuje rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa s vysokou afinitou a selektivitou viaže na CysLT1receptor.


V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu spôsobenú inhaláciou LTD4už pri dávkach 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený ‑agonistom bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom. Liečba montelukastom inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie navodenej expozíciou antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (podľa merania v spúte) a v periférnej krvi a zároveň zlepšila klinickú kontrolu astmy.


V štúdiách u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie ranného FEV1(zmena oproti východiskovej hodnote 10,4 % vs. 2,7 %), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena oproti východiskovej hodnote 24,5 l/min vs. 3,3 l/min) a významné zníženie celkového používania ‑agonistu (zmena oproti východiskovej hodnote ‑26,1 % vs. –4,6 %). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.


Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický účinok inhalačného kortikosteroidu (zmena FEV1v % oproti východiskovej hodnote pre inhalačný beklometazón plus montelukast oproti beklometazónu: 5,43 % oproti 1,04 %; použitie ‑agonistu: ‑8,70 % oproti 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 g dvakrát denne s nadstavcom (spacer)) preukázal montelukast rýchlejšiu počiatočnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (% zmena FEV1oproti východiskovej hodnote pre montelukast oproti beklometazónu: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie ‑agonistu: ‑28,28 % oproti –43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


Klinická štúdia sa uskutočnila na zhodnotenie montelukastu pre symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy u dospelých astmatických pacientov a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších, so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii preukázal montelukast v dávke 10 mg, podávanej jedenkrát denne, štatisticky významné zlepšenie výsledku denných príznakov rinitídy, v porovnaní s placebom.

Hodnotenie denných príznakov rinitídy je priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (priemer upchania nosa, nádcha, kýchanie, svrbenie nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer upchania nosa pri prebúdzaní, problémy pri zaspávaní, počet nočných prebudení). Celkové hodnotenie alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa v porovnaní s placebom významne zlepšilo. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym predmetom tejto štúdie.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom signifikantne zlepšil respiračnú funkciu (zmena FEV1oproti východiskovej hodnote 8,71 % vs. 4,16 %; zmena dopoludňajšieho PEFR oproti východiskovej hodnote 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) a znížil použitie ‑agonistu „podľa potreby“ (zmena oproti východiskovej hodnote ‑11,7 % vs. +8,2 %).


Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV122,33 % pre montelukast oproti 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 44,22 min pre montelukast oproti 60,64 min pre placebo). Tento účinok bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 17,76 min oproti 27,98 min). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. ‑1,74 % a pokles celkového použitia ‑agonistov oproti východiskovej hodnote –27,78 % vs. 2,09 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10‑mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10‑mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5‑mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné jedlo ju zníži na 63 %.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Cytochróm P450 2C8 je hlavným enzýmom metabolizmu montelukastu. Okrem toho sa môžu v malej miere podieľať CYP 3A4 a 2C9, aj keď u itraconazolu, ktorý je inhibítorom CYP 3A4, bolo preukázané, že nemení farmakokinetické premenné montelukastu u zdravých subjektov, ktorí užívali 10 mg montelukastu denne. Na základe in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo <0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg jedenkrát denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69‑násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), čo bola maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc z telesnej hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200 násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľným svetelným spektrom.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitroa v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Mikrokryštalická celulóza,

Monohydrát laktózy,

Sodná soľ kroskarmelózy,

Edetan dvojsodný,

Magnéziumstearát.


Filmotvorná vrstva

Hypromelóza,

Hydroxypropylcelulóza,

Oxid titaničitý (E171),

Žltý oxid železitý (E172),

Červený oxid železitý (E172),


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvlášne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nylon/Alu/PVC – hliníkové blistre:

Blister (bez označenia dní v týždni): 28, 56, 98 tabliet


HDPE fľaša (s PP uzáverom a vysušovadlom):

28, 56, 98 tabliet


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., U Kabelovny 130, 102 37Praha 10, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0348/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.06.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

jún 2014

9Spiromon 10 mg filmom obalené tablety