+ ipil.sk

Spironolactone Orion 25 mgPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/00056-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/05550-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Spironolactone Orion 25 mg,

Spironolactone Orion 50 mg

Spironolactone Orion 100 mg

tablety

spironolaktón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Spironolactone Orion a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Spironolactone Orion

3. Ako užívať Spironolactone Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Spironolactone Orion

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Spironolactone Orion a na čo sa používa


Liečivo tohto lieku, spironolaktón, nadmerne znižuje množstvo tekutiny v tele tak, že zvyšuje vylučovanie moču. Líši sa od mnohých ďalších diuretík (močopudných liekov) tým, že telo v moči nestráca draslík.


Tento liek sa používa na liečbu:

 • vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania, ako prídavná liečba u pacientov dostatočne neodpovedajúcich na inú liečbu

 • opuchov spojených s ochorením obličiek, pečene alebo inou chorobou, ak iné liečby neboli účinné

 • primárneho aldosteronizmu (nadmerné vylučovanie hormónu aldosterón v nadobličkách).


Lekár môže tento liek predpísať aj na liečbu niektorého iného ochorenia, ktoré nie je uvedené v písomnej informácii.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Spironolactone Orion


NeužívajteSpironolactone Orion

 • ak ste alergický (precitlivený) na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • ak máte akútnu alebo chronickú nedostatočnosť obličiek

 • ak sa u vás znížilo vylučovanie moču

 • ak sa vo vašej krvi zistila príliš vysoká koncentrácia draslíka

 • ak máte v krvi nízke hladiny sodíka

 • ak sa u vás zistilo, že máte akútne zlyhanie funkcie kôry nadobličiek (tzv. Addisonova kríza)

 • ak máte dedičnú poruchu červeného krvného farbiva hemoglobínu spôsobujúcu pľuzgiere na koži, bolesť brucha a poruchy nervového systému (porfýriu).


Upozornenia a opatrenia


Pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom

 • ak máte zlyhanie pečene alebo obličiek

 • ak máte cukrovku a aj poškodenú funkciu obličiek

 • ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy

 • ak súčasne užívate prípravky obsahujúce draslík, máte diétu bohatú na draslík, užívate doplnky výživy (napr. minerálne soli) alebo niektoré lieky, ktoré znižujú krvný tlak, pretože to môže viesť k príliš vysokým koncentráciám draslíka v krvi.


Prosím, lekárovi povedzte aj to, ak máte nejaké ďalšie ochorenie alebo alergiu.


Ak potrebujete liečbu operáciou

Ak potrebuje liečbu operáciou počas užívania tohto lieku, ošetrujúcemu lekárovi povedzte, že užívate

tento liek.


Iné lieky a Spironolactone Orion


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Súčasné užívanie s niektorými liekmi môže ovplyvniť ich účinok alebo účinok Spironolactonu Orion, alebo spôsobiť výskyt vedľajších účinkov.


Je veľmi dôležité, aby ošetrujúci lekár vedel, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania alebo ochorenia obličiek, najmä tzv. ACE inhibítory (napr. enalapril, kaptopril, lisinopril, perindopril, ramipril) a blokátory receptora angiotenzínu II (napr. irbesartan, kandesartan, losartan, telmisartan, valsartan)

 • digoxín na liečbu srdcového zlyhania

 • iné diuretiká šetriace draslík (amilorid, triamterén)

 • blokátory aldosterónu

 • heparín alebo nízkomolekulárny heparín (lieky používané na zabránenie vzniku krvných zrazenín)

 • doplnky výživy obsahujúce draslík

 • warfarín zabraňujúci zrážaniu krvi

 • takrolimus na potlačenie odmietnutia orgánu po transplantácii

 • protizápalové analgetiká (lieky na zmiernenie bolesti) (napr. kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, ketoprofén) používané pravidelne a dlhodobo

 • lítium na liečbu porúch nálady

 • noradrenalín

 • niektoré anestetiká

 • mitotan na liečbu rakoviny.


Nezabudnite o týchto liekoch povedať svojmu lekárovi pri nasledujúcej návšteve.


Spironolactone Orion a jedlo a nápoje

Tablety sa majú užívať s jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Najmä na začiatku liečby alebo pri úprave dávky sa môže vyskytnúť závrat, únava a ďalšie vedľajšie účinky (pozri časť 4). Takéto účinky môžu narušiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Na začiatku liečby týmto liekom a pri zvyšovaní dávky neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, kým nebudete vedieť, ako vás liek ovplyvňuje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Spironolactonu Orion

Tablety obsahujú laktózu 57 mg (25 mg tablety), 114 mg (50 mg tablety) a 228 mg (100 mg tablety). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívaťSpironolactone Orion


Denná dávka sa môže užívať ako jedna dávka alebo rozdelená v dvoch dávkach. Tabletu zapite pohárom vody alebo inej tekutiny.


Tablety sa majú užívať s jedlom. Vezmite si, prosím, na vedomie, že sa liek lepšie vstrebáva, ak sa užíva s jedlom.


Vždy užívajte liek v rovnakú hodinu, aby ste zachovali vyrovnaný účinok lieku. Je to aj najlepší spôsob, ako si na užívanie lieku spomenúť.


Dávkovanie Spironolactonu Orion je individuálne, závisí od vášho ochorenia a celkového zdravotného stavu. Nasledovné uvedené dávky sú zvyčajné odporúčané dávky. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám bude počas liečby pravidelne kontrolovať hladiny rôznych chemických látok v tele (napr. koncentrácie sérových elektrolytov a kreatinínu).


Dospelí:

Závažné srdcové zlyhanie: Začiatočná dávka je zvyčajne 25 mg denne. Ak je potrebné, lekár môže rozhodnúť o zvýšení dávky na 50 mg denne alebo znížení na 25 mg každý druhý deň.


Vysoký krvný tlak a opuchy: Zvyčajná dávka je 25 až 100 mg denne.


Závažné opuchy: 200 až 400 mg denne počas krátkeho obdobia.


Liečba nadmerného vylučovania aldosterónu (hormón vylučovaný kôrou nadobličiek): 100 až 400 mg denne pred operáciou. Lekár určí čo najnižšiu účinnú individuálnu dávku pre každého pacienta, pre ktorého nie je vhodná liečba operáciou.


Starší pacienti:

Ak starší pacient nemá zlyhanie obličiek alebo pečene, úprava dávky zvyčajne nie je nevyhnutná.


Deti:

Lekár predpíše dávku v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa a jeho ochorenia.


Zlyhanie obličiek:

Pri určovaní dávky a sledovaní liečby lekár zohľadní zlyhanie obličiek.


Ak vám lekár povedal, že máte ťažké zlyhanie obličiek, neužívajte tento liek.


Ak užijete viac Spironolactonu Orion, ako máte


Ak vy alebo niekto iný, napr. dieťa, užijete príliš vysokú dávku lieku, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Príznaky predávkovania zahŕňajú únavu, zmätenosť, vratkosť, vracanie, kožnú vyrážku a hnačku.


Na návštevu lekárskej pohotovosti v ambulancii lekára alebo nemocnice vezmite so sebou obal tabliet.


Ak zabudnete užiť Spironolactone Orion


Čo najskôr užite vynechanú dávku. Ak je takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, vynechanú dávku už neužívajte. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku ani dve dávky krátko po sebe. Pred odchodom na dovolenku alebo na výlet sa uistite, že máte dostatok lieku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najpravdepodobnejší výskyt vedľajších účinkov je u pacientov so zlým zdravotným stavom a s kombináciou viacerých ochorení. Neurologické vedľajšie účinky, ako je zmätenosť, bolesť hlavy a otupenosť, sa vyskytujú najmä u pacientov s cirhózou pečene.


Vedľajšie účinky sa vyskytujú s nasledovnou početnosťou:


Časté vedľajšie účinky (u viac ako jedného pacienta zo sto):

Bolesť hlavy, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, hnačka, vracanie, suchá koža, ospalosť, zväčšenie prsníkov u mužov, citlivosť prsníkov, menštruačné poruchy, impotencia.


Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako jedného pacienta zo sto):

Príliš vysoká koncentrácia draslíka alebo príliš nízka koncentrácia sodíka v krvi, zmätenosť, poruchy citlivosti, kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka, kŕče v nohách, zmeny koncentrácie kreatinínu alebo renínu v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako jedného pacienta z tisíc):

Dehydratácia (odvodnenie), otupenosť (napr. pasivita, strata iniciatívy), zmeny sexuálnych potrieb, závrat, zlyhanie obličiek, pokles počtu bielych krviniek alebo krvných doštičiek.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako jedného pacienta z desaťtisíc):

Porucha funkcie pečene, vypadávanie vlasov, zvýšený rast ochlpenia, benígne nádory prsníka.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Spironolactone Orion


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Spironolactone Orion obsahuje


- Liečivo je spironolaktón. Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg spironolaktónu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón, polysorbát 80, silica mäty piepornej, koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Spironolactone Orion a obsah balenia


25 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacou ryhou s priemerom 7 mm, kód ORN85.

50 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacou ryhou s priemerom 9 mm, kód ORN213.

100 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, mierne vypuklá tableta s deliacou ryhou s priemerom 11 mm, kód ORN352.


Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety sú balené v HDPE plastových fľaškách s uzáverom.

Veľkosti balení:

25 mg: 30, 50, 100 a 250 tabliet

50 mg a 100 mg: 30, 50 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca:

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Fínsko: Spironolactone Orion

Česká republika: Spironolactone Orion

Dánsko: Spiron

Island: Spiron

Litva: Spironolactone Orion

Nórsko: Spironolactone Orion

Poľsko: Finospir

Portugalsko: Espironolactona Orion

Švédsko: Spironolactone Orion

Slovensko: Spironolactone Orion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.


5Spironolactone Orion 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/00056-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. nÁZOV LIEKU


Spironolactone Orion 25 mg

Spironolactone Orion 50 mg

Spironolactone Orion 100 mg

tablety


2. KValitatÍvNe a KVantitatÍvNe ZLoŽEnIE


Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg spironolaktónu.


Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje monohydrát laktózy, ktorý zodpovedá 57 mg laktózy (25 mg tableta), 114 mg laktózy (50 mg tableta) alebo 228 mg laktózy (100 mg tableta).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Tableta


25 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacou ryhou s priemerom 7 mm, kód ORN85.

50 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými hranami, s deliacou ryhou s priemerom 9 mm, kód ORN213.

100 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, mierne vypuklá tableta s deliacou ryhou s priemerom 11 mm, kód ORN352.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Liečba chronického systolického srdcového zlyhania (NYHA III-IV) ako prídavná liečba k štandardnej terapii

 • Liečba edémov spôsobených nefrózou, ak je iná liečba edémov neúčinná a najmä vtedy, ak existuje podozrenie na hyperaldosteronizmus

 • Liečba ascitov a edémov spojených s dekompenzovanou cirhózou pečene alebo portálnou hypertenziou a iným ochorením pečene, ak je iná liečba edémov neúčinná a najmä vtedy, ak existuje podozrenie na hyperaldosteronizmus

 • Liečba hypertenzie, ako prídavná liečba u pacientov, ktorí nereagujú adekvátne na iné antihypertenzíva

 • Primárny hyperaldosteronizmus


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka sa môže podávať ako jednorazová dávka alebo v dvoch rozdelených dávkach. Tablety sa majú užívať s jedlom (pre lepšiu absorpciu). Počas liečby sa majú monitorovať sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu (pozri časť 4.4).


Dospelí:

 • Chronické srdcové zlyhanie (NYHA III-IV): Začiatočná dávka pre pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) je zvyčajne 25 mg/deň, v kombinácii so štandardnou terapiou u pacientov s hladinou sérového draslíka ≤ 5 mmol/l a sérového kreatinínu ≤ 220 mikromol/l. Ak dôjde k retencii tekutín a pretrváva ešte 8 týždňov po začatí liečby a ak hladina sérového draslíka zostáva < 5 mmol/l, dávky spironolaktónu sa môžu zvýšiť na 50 mg jedenkrát denne. Hladiny draslíka a kreatinínu sa musia po 1 týždni vyhodnotiť. Ak hladina sérového draslíka stúpne na 5,5 mmol/l alebo sérový kreatinín stúpne nad 220 mikromol/l, dávka spironolaktónu sa musí znížiť na 25 mg každý druhý deň alebo sa musí vysadiť. Pokyny na monitorovanie sérového draslíka a sérového kreatinínu, pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní „Hyperkaliémia u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním“

 • Edematózne stavy: Zvyčajná dávka je 25 až 100 mg/deň. V závažných prípadoch možno dávku zvýšiť na 200 mg/deň. Pri závažných edematóznych stavoch, napr. spojených s pečeňovou cirhózou možno krátkodobo podávať denné dávky 200 až 400 mg.

 • Liečba hypertenzie: Zvyčajná dávka je 50 až 100 mg/deň. Úplný terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne v priebehu 2 týždňov liečby, čo je potrebné zohľadniť pri úprave dávky.

 • Liečba primárneho hyperaldosteronizmu: 100 až 400 mg/deň v predoperačnej príprave. V prípade, že pacienta nemožno operovať, terapeutickú dávku treba znížiť na najnižšiu účinnú dávku.


Starší pacienti:

 • Ak pacient nemá zlyhanie obličiek alebo pečene, úprava dávky zvyčajne nie je potrebná.


Deti:

 • Začiatočná dávka je 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri dlhodobej liečbe alebo pri liečbe v kombinácii s inými diuretikami je dávka 1 až 2 mg/kg/deň.


Zlyhanie obličiek(pozri tiež časť 4.4):

 • Opatrnosť je potrebná pri podávaní spironolaktónu pacientom so stredne ťažkým renálnym zlyhaním (klírens kreatinínu 30 až 50 ml/min)

 • Pacientom se závažným renálnym zlyhaním (klírens kreatinínu nižší než 30 ml/min) sa spironolaktón nesmie podávať.


Zlyhanie pečene(pozri tiež časť 4.4):

 • Pri zlyhaní pečene je metabolizmus a eliminácia spironolaktónu spomalená. U pacientov so zlyhaním pečene nie je potrebná úprava začiatočnej dávky.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • Hyperkaliémia

 • Hyponatriémia

 • Addisonova kríza

 • Akútne a chronické zlyhanie obličiek, klírens kreatinínu nižší než 30 ml/min

 • Anúria

 • Porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby Spironolactonom Orion sa majú pravidelne monitorovať koncentrácie sérových elektrolytov a funkcia obličiek.


Riziko hyperkaliémie je vyššie u starších pacientov a u pacientov s renálnym alebo hepatálnym zlyhaním ako aj pri kombinácii spironolaktónu s ACE inhibítormi, blokátormi receptora angiotenzínu II (ARB) alebo inými diuretikami. U týchto pacientov sa majú starostlivo kontrolovať koncentrácie sérového draslíka (pozri tiež časť 4.5).


Hyperkaliémia môže byť smrteľná. Je velmi dôležité monitorovať a upravovať sérové hladiny draslíka u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorí užívajú spironolaktón. Títo pacienti sa majú vyvarovať užívaniu iných draslík šetriacich diuretík. Pacienti so sérovým draslíkom > 3,5 mmol/l sa majú vyvarovať užívaniu perorálnych doplnkov draslíka. Kontrola draslíka a kreatinínu sa odporúča 1 týždeň po začatí liečby alebo po zvýšení dávky spironolaktónu, mesačne po prvých 3 mesiacoch liečby, potom kvartálne počas 1 roka, a potom každých 6 mesiacov. Liečba sa musí ukončiť alebo prerušiť pri hladine sérového draslíka > 5 mmol/l alebo sérového kreatinínu > 220 mikromol/l.


Doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík alebo diéta bohatá na draslík sa z dôvodu rizika hyperkaliémie neodporúčajú (pozri tiež časť 4.5).


U pacientov s cirhózou pečene sa hlásila počas užívania spironolaktónu hypochloremická metabolická acidóza s hyperkaliémiou i napriek tomu, že mali normálnu funkciu obličiek. Pacienti s cirhózou pečene ako aj ostatní pacienti s rizikom acidózy sa majú starostlivo monitorovať.


Zvláštna pozornosť sa odporúča pri liečbe diabetických pacientov s poškodením funkcie obličiek.


Opatrnosť sa odporúča pri liečbe ascitov, aby hmotnosť pacienta neklesala rýchlejšie než 1 kg denne (z dôvodu zvýšenej diurézy).


U pacientov s peptickými vredmi môže spironolaktón narušiť hojenie vredov, a preto sa má používať len po starostlivom posúdení.


Spironolaktón spôsobil alebo stimuloval rast nádorov u pokusných zvierat. Pri používaní lieku je potrebné to zohľadniť. Tento účinok môže byť spôsobený hormonálnymi zmenami rovnakej povahy aké spironolaktón vyvoláva u ľudí (pozri časť 5.3).


Tablety Spironolactone Orion obsahujú laktózu. Pacienti s dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Spironolaktón znižuje riziko hypokaliémie spôsobenej inými diuretikami, a preto sa môže v prípade potreby kombinovať s ďalšou diuretickou liečbou.


Opatrnosť sa odporúča pri anestézii pacientov užívajúcich spironolaktón. Spironolaktón znižuje obehové účinky noradrenalínu. Účinok nedepolarizujúcich svalových relaxancií sa môže zosilniť.


Spironolaktón má synergický účinok s inými antihypertenzívami.


Súbežné používanie s doplnkami draslíka (minerálne prípravky obsahujúce draslík, diéta bohatá na draslík alebo náhrady kuchynskej soli), inými draslík šetriacimi diuretikami, ACE inhibítormi, blokátormi receptora angiotenzínu II, blokátormi aldosterónu, heparínom alebo nízkomolekulárnym heparínom môže viesť k závažnej hyperkaliémii (pozri časť 4.4).


Kombinácia spironolaktónu a ACE inhibítorov je možná u pacientov so srdcovým zlyhaním NYHA III-IV, ak sa táto kombinácia ukáže efektívna a ak sa starostlivo kontrolujú hladiny sérového draslíka a sérového kreatinínu.


Kyselina acetylsalicylová (nie v nízkych antitrombotických dávkach) a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) môžu pri kombinácii spomaliť elimináciu metabolitov spironolaktónu, oslabiť diuretický účinok spironolaktónu a zvýšiť riziko hyperkaliémie.


Účinnosť warfarínu sa môže počas liečby spironolaktónom oslabiť.


Počas liečby spironolaktónom sa znižuje klírens digoxínu a zvyšuje polčas digoxínu. Pri kombinovanom používaní digoxínu a spironolaktónu sa odporúča opatrnosť, pretože spironolaktón môže tiež v určitej miere zmeniť výsledky testov hladiny sérového digoxínu.


Pri používaní spironolaktónu sa môže zmeniť eliminácia lítia a odporúča sa kontrola koncentrácií liečiva.


Takrolimus môže spôsobiť hyperkaliémiu, ktorá sa spironolaktónom môže zhoršiť. Pri kombinovanom používaní sa majú starostlivo kontrolovať koncentrácie draslíka.


Metabolity spironolaktónu fluoreskujú, čo môže mať za následok nesprávne hodnoty niektorých fluorometrických testov (napr. stanovenie kortizónu).


Spironolaktón ruší antineoplastický účinok mitotanu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


O účinku spironolaktónu na fertilitu nie sú dostupné žiadne klinické údaje. Štúdie so zvieratami preukázali poškodenie fertility u samíc (pozri časť 5.3), o fertilite samcov nie sú k dispozícii žiadne údaje so zvieratami.


Údaje o používaní a bezpečnosti spironolaktónu počas gravidity nie sú dostatočné. V štúdiách so zvieratami sa zistilo, že spironolaktón spôsobil feminizáciu samčích mláďat potkanov. Užívaniu spironolaktónu počas gravidity sa má zabrániť.


Aktívny metabolit spironolaktónu, kanrenon, sa vylučuje v nízkych koncentráciách do materského mlieka.


Účinok Spironolactonu Orion na novorodencov/dojčatá nie je známy. Po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku sa musí rozhodnúť o prerušení dojčenia alebo ukončení/zdržaní sa liečby Spironolactonom Orion.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Osobitne na začiatku liečby a po úprave dávkovania sa môžu objaviť závrat alebo únava, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najmä pri dlhodobom používaní sa musí zohľadniť možná závažná hyperkaliémia. U pacientov s cirhózou pečene sa vyskytla hyperchloremická metabolická acidóza. Liečba vysokými dávkami spironolaktónu môže mať za následok hyponatriémiu a dehydratáciu. U pacientov so zlyhaním obličiek môže spironolaktón ďalej zhoršiť funkciu obličiek. Ak zreteľne stúpa koncentrácia kreatinínu, liečba spironolaktónom sa má ukončiť. Počas liečby spironolaktónom môže v určitom rozsahu klesať koncentrácia urátov. Neurologické nežiaduce účinky, ako je zmätenosť, bolesť hlavy a apatia sa vyskytujú najmä u pacientov s cirhózou pečene.


Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000) ;

Neznáme (z dostupných údajov).Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)
Benígne tumory prsníkov

Poruchy krvi a lymfatického systému
Trombocyto-pénia,

leukopénia (aj agranulocytóza)


Poruchy metabolizmu a výživyPoruchy elektrolytovej rovnováhy, ako je hyperkaliémia a hyponatriémia

Dehydratace


Psychické poruchy


Zmätenosť

Apatia, zmeny libida


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Parestézia

Závrat


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Poruchy gastrointestinálneho traktu, nevoľnosť, hnačka, vracanie
Poruchy pečene a žlčových ciest
Dysfunkcia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Suchá pokožka

Kožné vyrážky, pruritus, žihľavka


Alopécia,

hypertrichóza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Kŕče v noháchPoruchy obličiek a močových ciest


Zvýšená koncentrácia sérového kreatinínu

Akútne renálne zlyhanie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Gynekomastia,

citlivosť prsníkov,

menštruačné poruchy,

impotencia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Ospalosť
Laboratórne a funkčné vyšetreniaZvýšená koncentrácia renínu
4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie spironolaktónom môže spôsobiť únavu, zmätenosť, vracanie, ataxiu, závrat, kožnú vyrážku a hnačku. Chronické predávkovanie môže mať za následok hyperkaliémiu a hyponatriémiu. Jednorazová dávka 625 mg vyvolala miernu intoxikáciu, po ktorej nasledovalo vyprázdnenie žalúdka. Prvá pomoc pri predávkovaní je podanie aktívneho uhlia, v prípade potreby aj opakovane. Ak došlo k predávkovaniu pred krátkou dobou a požité množstvo spironolaktónu je značné, možno zvážiť vyprázdnenie žalúdka výplachom žalúdka. Liečba predávkovania je väčšinou symptomatická, je indikované monitorovanie funkcie srdca, elektrolytovej rovnováhy a funkcie obličiek. Špecifické antidotum spironolaktónu nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty aldosterónu, ATC kód: C03DA01


Spironolaktón je kompetitívny blokátor receptora aldosterónu: viaže sa kompetitívne na receptory v distálnych tubuloch obličiek, a tak zabraňuje syntéze proteínu dôležitého na transport K+a Na+iónov.

Spironolaktón má diuretický a draslík šetriaci účinok; zvyšuje exkréciu sodíka a vody a zadržiava draslík a horčík. Spironolaktón inhibuje aj adrenokortikálnu biosyntézu aldosterónu u pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom. Účinok spironolaktónu závisí od aldosterónu: čím vyššia je koncentrácia aldosterónu v organizme, tým účinnejšia je odpoveď na spironolaktón.


Účinky spironolaktónu sa zakladajú na účinkoch liečiva aj jeho aktívneho metabolitu, ako je kanrenon. Ak je exkrécia aldosterónu nadmerná, napr. z dôvodu cirhózy pečene alebo pri užívaní diuretík, spironolaktón zvyšuje exkréciu sodíka a vody a znižuje exkréciu draslíka. Ak je exkrécia aldosterónu normálna, diuretický a draslík šetriaci účinok spironolaktónu je slabý. Koncentrácie krvného cukru, cholesterolu a triglyceridov zostávajú nezmenené. Spironolaktón má dokonca aj antiandrogénny účinok: mierne zabraňuje androgénom viazať sa na ich receptory a inhibuje 17-α-hydroxylázu dôležitú pre syntézu androgénov.


Chronické srdcové zlyhanie: Randomizovaná Aldactonova Evaluačná Štúdia (RALES) bola multinárodná, dvojito-zaslepená štúdia s 1 663 pacientmi s ejekčnou frakciou ≤ 35 %, so srdcovým zlyhaním NYHA IV v priebehu posledných 6 mesiacov a triedou III-IV v čase randomizácie. U všetkých pacientov bolo potrebné, aby užívali kľučkové diuretikum a ak bol tolerovaný, ACE inhibítor. Pacienti s hladinou sérového kreatinínu > 220 mikromol/l na začiatku liečby alebo s nedávnym zvýšením o 25 % alebo s hladinou sérového draslíka > 5,0 mmol/l na začiatku liečby boli vylúčení. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1 : 1 na skupinu užívajúcu spironolaktón 25 mg perorálne jedenkrát denne a na skupinu s placebom. Pacientom, ktorí znášali dávku 25 mg jedenkrát denne, sa podľa klinickej indikácie zvýšila dávka na 50 mg jedenkrát denne. Pacientom, ktorí neznášali dávku 25 mg jedenkrát denne, sa dávka znížila na 25 mg každý druhý deň. Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie RALES bolo hodnotenie času do úmrtia z akejkoľvek príčiny. Štúdia RALES sa ukončila predčasne, po priemernom následnom sledovaní 24 mesiacov, vzhľadom na významnú mortalitu detekovanú v plánovanej predbežnej analýze.


Spironolaktón v porovnaní s placebom znížil riziko úmrtí o 30 % (p<0,001; 95 % interval spoľahlivosti 18 % až 40 %). Spironolaktón znížil riziko kardiálnej smrti, predovšetkým náhleho úmrtia a úmrtia z progresívneho srdcového zlyhania v porovnaní s placebom o 31 % (p<0,001; 95 % interval spoľahlivosti 18 % až 42 %).


Spironolaktón znížil aj riziko hospitalizácie zo srdcových dôvodov (definovaných ako zhoršenie srdcového zlyhania, angíny pectoris, ventrikulárnej arytmie alebo infarktu myokardu) o 30 % (p<0,001; 95 % interval spoľahlivosti 18 % až 41 %). V skupine so spironolaktónom sa skupina NYHA zlepšila na konci štúdie u 41 % pacientov a zhoršila u 38 % v porovnaní so skupinou s placebom, v ktorej bolo zlepšenie u 33 % a zhoršenie u 48 % (p<0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Spironolaktón sa v gastrointestinálnom trakte dobre vstrebáva (70 – 80 %). Jeho biologická dostupnosť je vyššia pri užívaní po jedle než pri užívaní nalačno a dosahuje 25 až 70 %. Maximálna koncentrácia sa dosiahne v priemere za 1 až 2 hodiny po požití, distribučný objem je 14,4 l/kg. Väzba na bielkoviny je vyššia než 90 % a klírens 100 ml/kg/min. Eliminačný polčas spironolaktónu je 1,3 až 2 hodiny.


Spironolaktón podlieha značnému metabolizmu po prvom prechode pečeňou. Spironolaktón sa metabolizuje na kanrenon, 7α-tiometyl-spironolaktón a ďalšie čiastočne aktívne metabolity. Eliminačný polčas týchto metabolitov je asi 15 hodín, čo významne predlžuje účinok liečiva. Spironolaktón sa vylučuje najmä močom a v rovnakom pomere biliárnou exkréciou v stolici, najmä vo forme metabolitov.


Úplný diuretický účinok spironolaktónu sa zvyčajne dosiahne počas 2 až 3 dní od začatia liečby. Diuréza pretrváva ešte 2 až 3 dni po ukončení liečby. U starších pacientov môže byť klírens spironolaktónu znížený a polčas predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Spironolaktón a jeho metabolity prechádzajú cez placentárnu bariéru. Podanie spironolaktónu samiciam potkanov počas gestácie spôsobilo feminizáciu samčích mláďat.


V reprodukčnej štúdii s 3-ma vrhmi, v ktorej samice potkanov dostávali dieteticky dávky 15 a 50 mg spironolaktónu/kg/deň, sa neprejavili žiadne účinky na párenie a fertilitu, ale pri dávkach 50 mg/kg/deň sa zaznamenalo malé zvýšenie výskytu mŕtvonarodených mláďat. Pri injekčnom podávaní spironolaktónu (100 mg/kg/deň počas 7 dní i.p.) samiciam potkanov sa zistilo predĺženie estrálneho cyklu následkom predĺženia ruje počas liečby a vyvolanie nepretržitej ruje počas sledovaného obdobia 2 týždňov po liečbe. Tieto účinky sa spájali s oneskoreným ovariálnym folikulárnym vývojom a so znížením hladín cirkulujúcich estrogénov, čím sa predpokladá poškodenie párenia, fertility a fekundity. Spironolaktón (100 mg/kg/deň) podávaný i.p. samiciam myší počas 2-týždňového kohabitačného obdobia s neliečenými samcami znížil počet párených samíc, ktoré nezbreziveli (tento účinok môže byť spôsobený inhibíciou ovulácie) a znížil počet implantovaných embryí u samíc, ktoré zbreziveli (tento účinok môže byť spôsobený inhibíciou implantácie). Pri podávaní dávok 200 mg/kg/deň sa predĺžila aj latentná perióda parenia.


Výsledky testov genotoxicity a mutagenity boli mierne rozporuplné. Pri metabolickej aktivácii spironolaktónu sa hlásili niektoré testy mutagenity u cicavcov in vitroako negatívne a iné testy mutagenity u cicavcov in vitroboli nepreukazné (ale mierne pozitívne). Pri metabolickej aktivácii spironolaktónu bol kanrenoát draselný hlásený ako pozitívny v testoch mutagenity u potkanov in vitro, nepreukazný v iných a negatívny v ďalších testoch.


Spironolaktón podávaný vo vysokých dávkach dlhodobo spôsoboval tumory u potkanov. Význam tohto nálezu pre klinickú prax nie je jasný.


 1. FarmaceuticKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Povidón

Polysorbát 80

Silica mäty piepornej

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE plastová fľaška s uzáverom

25 mg: 30, 50, 100 a 250 tabliet

50 mg a 100 mg: 30, 50 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Spironolactone Orion 25 mg: 50/0089/12-S

Spironolactone Orion 50 mg: 50/0090/12-S

Spironolactone Orion 100 mg: 50/0091/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.02.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

9Spironolactone Orion 25 mg