+ ipil.sk

Spitomin 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2107/2682, 2107/2683


Písomná informácia pre používateľaSpitomin®5mg

Spitomin®10mg

(buspironi hydrochloridum)

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri ul. 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko

Tel.: (36-1) 265-5555

Fax: (36-1) 265-5529


 1. Čo obsahuje váš liek

Každá tableta Spitomin®5mg obsahuje buspironi hydrochloridum (buspironiumchlorid) 5 mg.

Každá tableta Spitomin®10mg obsahuje buspironi hydrochloridum (buspironiumchlorid) 10 mg.

Každá tableta obsahuje aj lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalickú celulózu), carboxymethylamylum natricum - typ A (sodnú soľ karboxymetylškrobu - typ A), magnesii stearas (magnéziumstearát) a silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý bezvodý).


 1. Prečo užívať tento liek

Spitomin patrí do skupiny liekov nazývaných anxiolytiká.

Predpisuje sa na liečbu pretrvávajúcej úzkosti. Spitominom možno liečiť príznaky ako sú triaška, nutkavé pohyby, napätie a neschopnosť uvoľniť sa, zvýšené svalové napätie, svalové zášklby a bolesť. Tabletami Spitomin sa lieči aj spontánna nadmerná aktivita, prejavujúca sa zvýšeným potením, suchom v ústach, rýchlym tepom, skrátením dychu, zrýchlením dýchania, závratmi, pocitmi pálenia alebo pichania, zvýšeným močením, hnačkou, brušnou nepohodou a bledosťou kože. Niektorí lekári považujú tieto tablety za užitočné pri zvládnutí psychologických príznakov sprevádzajúcich úzkosť, ako sú nepokoj, vzrušenie, agitovanosť, obavy a strach, vrátane strachu zo smrti, nadmerná pozornosť vedúca k podráždenosti, ťažkosti pri sústredení a poruchy spánku.


3. Kedy by ste nemali užívať tablety Spitomin


Tablety neužívajte, ak:

 • ste alergický na ktorúkoľvek horeuvedenú zložku,

 • trpíte vážnou poruchou obličiek a/alebo pečene,

 • sa už liečite inhibítormi MAO, keďže vzniká riziko vývinu život ohrozujúceho prípadu vysokého krvného tlaku.

Ak sa snažíte otehotnieť, ste tehotná, alebo dojčíte, pred začatím užívania Spitominu sa poraďte s lekárom. Tieto tablety môžete užívať, len ak to vyžaduje váš klinický stav.


Deti a mladiství do 18 rokov by tablety Spitomin nemali užívať.


Pamätajte:Tieto tablety boli predpísané len pre VÁS. Nedávajte ich nikomu ďalšiemu, aj ak sú jeho príznaky podobné vašim.


4. Upozornenia pred začatím liečby


Pred začatím liečby vám lekár môže dať urobiť niektoré laboratórne testy.


Uistite sa, že ste svojho lekára informovali o všetkých ochoreniach, ktoré máte a o ktorých dosiaľ nevedel, ako sú napr. akútny glaukóm (zelený zákal) alebo myasténia gravis (chorobná unavenosť svalov). Mali by ste mu tiež povedať, ak netolerujete laktózu.


5. Upozornenia počas užívania tabliet


Počas liečby Spitominom je lepšie vyhnúť sa pitiu alkoholických nápojov.


Tablety užívajte tak často a tak dlho, ako vám určí lekár. Liečbu neprerušte, aj keď nebadáte žiadne zlepšenie vášho stavu. Účinok lieku sa dostaví za niekoľko dní až týždňov.


Neexistuje žiadne riziko stať sa závislým na Spitomine.


6. Ako môže byť liečba ovplyvnená inými liekmi


Pred začatím liečby Spitominom oznámte lekárovi, ak už užívate hocijaké iné lieky .


Poraďte sa s ním, ak máte Spitomin užívať súčasne s nasledujúcimi liekmi:

s hocijakým liekom pôsobiacim na centrálny nervový systém (napr. s iným anxiolytikom - liekom proti úzkosti, antidepresívom - liekom proti depresii);

s liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku;

s liekmi používanými na liečbu ochorení srdca - glykozidmi;

s liekmi na liečbu cukrovky - antidiabetikami;

s antikoncepčnými liekmi užívanými ústami.


Ak užívate antihistaminikum alebo cimetidín, môžete užívať aj tablety Spitomin.


Ak sa liečite liekmi ako sú benzodiazepíny alebo sedatíva, alebo ak ste pravidelne konzumovali alkohol, pred začatím liečby Spitominom by bolo potrebné tieto vplyvy najprv postupne znižovať, až úplne zastaviť.


7. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby Spitominom


V počiatočnej fáze liečby Spitominom sa vyhnite vedeniu motorových vozidiel, obsluhe strojov a práci so zvýšeným rizikom úrazu. V neskoršom období liečby sa poraďte s lekárom, či je pre vás už bezpečné tieto činnosti vykonávať.


8. Ako užívať váš liek


Liek sa užíva perorálne (ústami).

Lekár vám povie koľko a ako často ho užívať. Uistite sa, že postupujete podľa jeho pokynov.


Počet tabliet, ktoré užívate za určitý čas, sa nazýva „dávka“.


Lekár môže určiť začať liečbu s 5 mg (1 tabletou Spitomin®5mg) trikrát za deň, potom zvýšiť o 5 mg za deň každé 2-3 dni. Priemerná denná dávka je 20-30 mg (4-6 tabliet Spitomin®5mg, alebo 2-3 tablety Spitomin®10mg). Vaša jednotlivá dávka nemá byť viac ako 30 mg a maximálna denná dávka by nemala prekročiť 60 mg.


Ak máte problémy s obličkami a/alebo pečeňou, lekár sa môže rozhodnúť dávku znížiť a priebežne sledovať váš stav. Uistite sa, že neužívate viac ako je dávka, ktorú vám určil.


Pamätajte:Ak užívate tablety v pravidelnom čase dňa, ľahšie si to zapamätáte a nezabudnete ich užiť. Pomáha to dosiahnuť lepšie výsledky.

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete, aj keď je skoro čas na ďalšiu. Neužite však dvojitú dávku, aby ste nahradili chýbajúcu.


Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet alebo sa domnievate, že tabletu prehltlo dieťa, spojte sa ihneď s najbližším pohotovostným oddelením. Vezmite všetky zostávajúce tablety a túto písomnú informáciu, aby ste ich mohli ukázať lekárovi.


9. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť


Môžete pociťovať nasledujúce: nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, nervozitu, poruchy spánku, bolesť v hrudi, tinnitus (hučanie v ušiach), zdurenie nosovej sliznice a tráviace problémy.


Ak vám niektorý z vyššie uvedených prejavov spôsobuje problémy alebo sa u vás prejavujú iné nežiaduce účinky, ktoré tu nie sú uvedené, musíte to oznámiť svojmu lekárovi!

Možno bude potrebné vo vašom prípade znížiť dávku!


10. Varovanie


Na obale je vyznačený dátum použiteľnosti. Po tomto dátume sa tablety nesmú používať.


11. Uchovávanie


Liek uchovávajte pri teplote do 300C na suchom a chladnom mieste.


VŠETKY LIEKY USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


12. Balenie


60 tabliet x 5mg

60 tabliet x 10mg


13. Dátum poslednej revízie textu


Apríl 2007

- 4 -Spitomin 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2107/2682, 2107/2683


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


 1. NÁZOV LIEKU


Spitomin®5mg.

Spitomin®10mg.


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta Spitomin 5mg obsahuje buspironi hydrochloridum 5 mg.

Každá tableta Spitomin 10mg obsahuje buspironi hydrochloridum 10 mg.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.

Vzhľad: biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché tablety so zrezanou hranou, bez vône, s deliacou čiarou na jednej a označením (Spitomin 5mg) a (Spitomin 10mg) na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie


Spitomin je indikovaný na liečbu pretrvávajúcej úzkosti. Hlavné použitie je na zmiernenie symptómov generalizovanej úzkostnej poruchy (GUP), ako sú:

- tremor, nutkavé pohyby, napätie a neschopnosť uvoľnenia, zvýšený svalový tonus, svalové zášklby a bolesti, ktoré preukazujú existenciu motorického napätia,

- autonómna hyperaktivita prejavujúca sa zvýšeným potením, suchom v ústach, tachykardiou, dýchavičnosťou, zrýchleným dýchaním, závratmi, parestéziami, zvýšeným močením, hnačkou, brušnou nepohodou a zblednutím,

- psychologické symptómy obyčajne sprevádzajúce úzkosť: nepokoj, vzrušenie, agitovanosť, obavy a strach, vrátane strachu zo smrti,

- nadmerná pozornosť vedúca k podráždenosti, ťažkosti pri sústredení a nespavosť.


Spitomin možno tiež použiť ako doplnkové liečivo pri liečbe pacientov závislých od alkoholu alebo depresívnych pacientov. (Pozrite časť 4.5. Liekové a iné interakcie.)


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky treba individualizovať podľa stavu pacienta.

Odporúčaná úvodná dávka je 3 x 5mg denne. Možno ju zvýšiť o 5mg denne každé 2-3 dni. Priemerná denná dávka je 20-30mg. Jednotlivá dávka by nemala prekročiť 30mg. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 60mg.

Dávkovanie pri obličkovom zlyhaní: Pacienti so slabým až stredne ťažkým poškodením obličkových funkcií vyžadujú časté monitorovanie. U týchto pacientov je obyčajne potrebné redukovať dávku.


Dávkovanie pri cirhóze a pečeňovej nedostatočnosti: U týchto pacientov treba zvážiť zníženie dávky.


Dávkovanie pre geriatrických pacientov: Pre geriatrických pacientov možno použiť rovnaké úvodné dávky ako v prípade dospelých pacientov.


 1. Kontraindikácie


Spitomin sa nemá podávať pacientom s nasledujúcimi ťažkosťami:

 • hypersenzitivita na liečivo alebo ktorúkoľvek pomocnú látku,

 • vážne poškodenie pečeňových alebo obličkových funkcií.


Pre nedostatok potrebných štúdií na ľuďoch možno na liečbu Spitominom počas gravidity alebo laktácie pristúpiť len v prípade klinickej indikácie.


Účinnosť a bezpečnosť buspirónu sa neštudovala na deťoch ani mladistvých do 18 rokov. Použitie v tejto vekovej skupine sa neodporúča.


 1. Špeciálne upozornenia


Neexistujú údaje svedčiace o možnej interakcii medzi buspirónom a alkoholom. Aj keď liek nezvyšuje poškodenie fyzických a mentálnych schopností vyvolaných alkoholom, pacientov treba upozorniť, že sa majú požívaniu alkoholu počas liečby Spitominom vyhnúť.


Aby sa prejavili uspokojivé anxiolytické účinky, môže byť potrebných niekoľko dní liečby (7-14dní). Pacientov treba upozorniť, že nemajú očakávať okamžité zlepšenie. Optimálne výsledky vyžadujú opakované dávky lieku. Pre maximálny terapeutický účinok sa môžu vyžadovať 4 týždne liečby. U pacientov s vážnymi symptómami úzkosti je potrebný lekársky dohľad.


Pri buspiróne sa nevyskytuje závislosť ani abstinenčné príznaky. Použitie lieku môže byť osobitne dôležité v prípade pacientov s anamnézou zneužívania liekov.


Pacienti s akútnym glaukómom s ostrým uhlom a/alebo s myasténiou gravis môžu užívať Spitomin len pod prísnym lekárskym dohľadom.


Pacientov netolerujúcich laktózu treba pred začatím užívania Spitominu varovať. 5mg tableta obsahuje 55,7mg laktózy a 10mg tableta 111,4mg laktózy.


 1. Liekové a iné interakcie


Spitomin sa nemá podávať súčasne s:

- inhibítormi MAO, kvôli nebezpečiu vzniku hypertenznej krízy.


Používanie buspirónu spolu s inými anxiolytikami a liekmi pôsobiacimi na CNS nie je dostatočne zdokumentované. Súčasné užívanie Spitominu s neuroleptikami alebo antidepresívami preto vyžaduje výnimočnú opatrnosť.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní Spitominu spolu s antihypertenzívami, srdcovými glykozidmi, antidiabetikami a perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami.

Spitomin možno podávať spolu s antihistaminikami, cimetidínom a nikotínom.


Spitomin neodstraňuje abstinenčné príznaky po náhlom vysadení benzodiazepínov, sedatív-hypnotík, ani alkoholu. Ak sa má ukončiť užívanie niektorej z týchto látok, odporúča sa pred začatím liečby buspirónom postupne znížiť jej množstvo.


 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


Tehotné ženy nemajú užívať tablety Spitomin bez klinickej indikácie, keďže nie je k dispozícii dostatok údajov o rozsahu ich účinku počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách ukázali, že látka preniká do materského mlieka. Zodpovedajúce štúdie na človeku chýbajú, preto sa u dojčiacich matiek podávaniu lieku treba vyhnúť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Spitomin má slabšie sedatívne účinky v porovnaní s inými anxiolytikami. Počas liečby týmito tabletami však treba pacientov inštruovať, aby neviedli motorové vozidlo, neobsluhovali stroje ani nevykonávali práce so zvýšeným rizikom úrazu. Toto opatrenie treba striktne dodržiavať aspoň na začiatku liečby. Neskôr možno obmedzenia stanoviť individuálne.


 1. Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť nasledujúce ťažkosti: nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, nervozita, poruchy spánku, hrudná bolesť, tinitus, zdurenie nosovej sliznice a gastrointestinálne symptómy. Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť extra-pyramidálne príznaky. V niektorých prípadoch je indikované zníženie dávky.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie Spitominom sa prejavuje nevoľnosťou, vracaním a inými gastrointestinálnymi príznakmi, závratmi, spavosťou a miózou. Liečbou prvej voľby je výplach žalúdka spolu so zvládnutím sprievodných príznakov. Špecifická protilátka neexistuje. Buspirón nie je dialyzovateľný.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anxiolytikum. ATC kód: N05BE01.


Buspironi hydrochloridum, liečivo tabliet Spitomin, je nebenzodiazepínové anxiolytikum. Presný mechanizmus účinku nie je známy. Na rozdiel od klasických anxiolytík, buspirón nemá antikonvulzný, sedatívny a svalovo relaxačný účinok. Znižuje acetylcholín v niektorých častiach mozgu a neviaže sa na benzodiazepínové GABA-receptory, ako preukázali štúdie in vitro a in vivo. Potencujúci účinok buspirónu na dopaminergný systém sa zisťoval in vitro. Ukazuje sa, že látka blokuje presynaptické dopamínové receptory selektívne a vyvoláva zvýšenie frekvencie výbojov v dopamínových neurónoch stredného mozgu. Navyše má buspirón a jeden z jeho metabolitov vysokú afinitu voči serotonínovým receptorom. Buspirón bol klasifikovaný ako parciálny agonista selektívneho serotonínového podtypu 1A (5-HT1A) s presynaptickými aj postsynaptickými receptormi 5-HT1Ain vitro. Predpokladá sa, že anxiolytické účinky buspirónu sú spôsobené jeho účinkom na serotonergný a dopamínergný systém.


Buspirón nemá negatívny účinok na schopnosť výkonu psychomotorických funkcií. Počas liečby sa nevyskytuje závislosť na látke ani tolerancia, a objavenie sa abstinenčných príznakov je nepravdepodobné. Látka nepotencuje ani tlmiace účinky na CNS vyvolané alkoholom.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


NÁSTUP ÚČINKU A JEHO TRVANIE

Postupné liečebné účinky sú pozorovateľné 7-14 dní po začatí liečby, pričom maximálny účinok sa dosahuje po 4 týždňoch.


ABSORPCIA

Po perorálnom podaní sa buspirón rýchlo absorbuje s biologickou dostupnosťou blízkou 90%.


DISTRIBÚCIA

Buspirón má celkovú viazanosť na bielkoviny 95%. Dve tretiny buspirónu sa viažu na albumín, zvyšok je viazaný na -1-kyslý glykoproteín.


METABOLIZMUS

Liek je rozsiahlo metabolizovaný pri prvom prechode pečeňou. Zistili sa tri skupiny metabolitov: 1-pyrimidinyl piperazín (1-PP), hydroxylované deriváty a glukuronidy. Spomedzi nich sa 1-PP považuje za farmakologicky aktívny metabolit.


VYLUČOVANIE

Eliminačný polčas pôvodnej zlúčeniny je 2,4 - 2,7 hod., pre metabolit 1-PP je to asi 4,8 hod. Menej než 1% perorálne podanej dávky sa vylúči močom bezo zmeny. 29-63% perorálnej dávky sa vylúči do 24 hod. po podaní, predovšetkým vo forme metabolitov. 18-38% dávky možno nájsť v stolici. Štúdie na zvieratách ukázali, že látka sa vylučuje do materského mlieka. Zodpovedajúce štúdie na ľuďoch sa nevykonali. Buspirón nie je dialyzovateľný.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


AKÚTNA TOXICITA

Toxické účinky buspirónu po jednotlivej perorálnej dávke sa študovali na niekoľkých živočíšnych druhoch, ako ukazuje nasledujúca tabuľka:


Druh

Hodnota LD50 (mg/kg)

Myš

621,5

Potkan

196

Pes

586

Opica

356


Intravenózne, subkutánne a perorálne podanie hydrochloridu buspirónu sa vyhodnocovalo na potkanoch a myšiach oboch pohlaví. Toxické príznaky vyvolané látkou zahrňovali hypokinézu, kŕče sprevádzané slinením a opistotonus. Slinenie a klonické kŕče boli pozorované u psov. Vo všetkých študovaných prípadoch sa tieto zistenia vyskytli nezávisle od spôsobu podania lieku. Pitva zvierat uhynutých v dôsledku respiračnej nedostatočnosti ukázala patologické roztiahnutie žalúdka u potkanov a hypersekréciu žalúdočnej šťavy a poškodenia povrchovej sliznice v oblasti gastro-pylorického spojenia u psov. Obidvom skupinám zvierat sa podávali perorálne dávky hydrochloridu buspirónu.


Pokusy s opakovanou dávkou sa na zvieratách nerobili. Dlhodobé skúsenosti u ľudí potvrdili, že môžu znášať dávku až 375mg/deň počas 30 dní bez prejavu vážnych vedľajších účinkov. Pozorovala sa nevoľnosť, vracanie, pocity chvenia, ospalosť, nespavosť a rozostrené videnie.


REPRODUKČNÁ TOXICITA

Vykonali sa dva súbory štúdií. V prvom súbore sa vyšetrovala reprodukčná a vývojová toxicita potkaních matiek a plodov pri podávaní perorálnych dávok buspirónu od 7. do 17. dňa gestácie. Použili sa dávky buspirónu 2, 12 a 75mg/kg/deň. Najvyššie dávky spôsobili zastavenie rastu plodu s následnou nižšou váhou plodu a zvýšeným výskytom abnormálnej kostry. Pôrod, pomer živonarodených mláďat, postnatálna diferenciácia, schopnosť učenia a pohybový a emočný vývoj však neboli ovplyvnené. Je zaujímavé, že vrhy dvoch generácií samíc potkana pôvodne ošetrovaných buspirónom nepreukazovali žiadne odchýlky v pozorovaných parametroch.

Druhý súbor štúdií zisťoval možné toxické účinky buspirónu pri podávaní látky počas perinatálneho a laktačného obdobia. Podávali sa dávky 2, 12 a 75mg/kg/deň buspirónu samiciam potkana od 17. dňa gestácie do 20. dňa po vrhu. Najvyššia dávka vyvolala zvýšenie počtu potratov, pokles príjmu potravy testovaných matiek a následne pokles váhového prírastku. Novorodené mláďatá mali nižšiu schopnosť prežitia a tiež oneskorenie v rôznych vývojových štádiách (napr. uvoľnenie boltca). Motorický a emočný vývoj nebol ovplyvnený. Vyhodnocovali sa aj vrhy nasledujúcich generácií, pričom sa neobjavili žiadne negatívne zistenia.


Záver: Liek spôsobuje zmeny plodu, preto je potrebná opatrnosť. Keďže nie sú k dispozícii dôkladné štúdie na človeku, počas tehotenstva sa treba užívaniu buspirónu vyhnúť. Jeho účinok na pôrod nie je známy.


MUTAGENITA

Neboli pozorované žiadne bodové mutácie v žiadnej zo študovaných bunkových kultúr 5 kmeňov druhu Salmonella a myšacieho lymfómu. Po podaní jednorazovej alebo viacnásobnej dávky buspirónu neboli zistené žiadne chromozómové zmeny ani abnormality buniek kostnej drene.


KARCINOGENITA

Dlhodobé štúdie (24 a 18 mesiacov) na myšiach s použitím 167-násobku maximálnej odporúčanej perorálnej dávky pre človeka ukázali, že látka nemá žiadny karcinogénny potenciál.


 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 1. Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, carboxymethylamylum natricum (typ A), magnesii stearas a silica colloidalis anhydrica.


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov.

 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Liek uchovávajte pri teplote do 300C na suchom a chladnom mieste.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Vnútorný obal: OPA/Al/PVC blister (6 plátkov po 10 tabliet).

Vonkajší obal: papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 60 x 5mg, 60 x 10mg

 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Len na lekársky predpis.

Pozrite aj 6.4.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť · Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Spitomin 5mg: 70/0344/00-S

Spitomin 10mg: 70/0345/00-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.10.2000


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2007.SPC: Spitomin, tbl 6

Spitomin 10 mg