+ ipil.sk

SPORANOXPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


SPORANOX

kapsuly


itrakonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sporanox a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly

3. Ako užívať Sporanox kapsuly

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sporanox kapsuly

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sporanox a na čo sa používa


Sporanox je liek určený na liečbu infekcií pošvy, kože, ústnej dutiny, očí, nechtov alebo vnútorných orgánov spôsobených hubami.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly


Neužívajte Sporanox kapsuly

- ak ste alergický na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná (výnimočne však môže lekár Sporanox predpísať aj v takom prípade).
Ak ste vo veku, keď môžete otehotnieť, používajte vhodné antikoncepčné opatrenia, aby ste sa ubezpečili, že neotehotniete počas liečby Sporanoxom. Pretože účinná látka pretrváva v tele ešte určitý čas po ukončení liečby, pokračujte v používaní antikoncepčných opatrení až po ďalšiu menštruáciu nasledujúcu po ukončení liečby kapsulami Sporanox.

- ak máte problémy so srdcom (známe ako kongestívne zlyhanie srdca), Sporanox môže stav zhoršiť. Ak váš lekár napriek tomu rozhodne, že máte užívať Sporanox, zabezpečte si rýchlu zdravotnícku pomoc, ak u seba spozorujete skrátenie dychu, nečakaný nárast hmotnosti, opuch nôh, nezvyčajnú únavu alebo sa začnete budiť v noci.


Neužívajte niektoré lieky, ak užívate Sporanox kapsuly. Existuje mnoho liekov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú so Sporanox kapsulami. Prečítajte si „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sporanox kapsuly“ časť “Iné lieky a Sporanox“.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Sporanox kapsuly.

 • vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akýkoľvek iný liek, pretože užívanie niektorých liekov spolu môže byť škodlivé.

- povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že máte problémy s pečeňou. Môže byť potrebné upraviť dávku Sporanox kapsúl.

- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa počas liečby Sporanoxom u vás objavia niektoré z nasledujúcich príznakov: strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, únava, bolesť brucha, žltá farba kože alebo očí, svetlá stolica alebo veľmi tmavý moč. Ak užívate Sporanox, váš lekár môže požadovať pravidelné vyšetrenie krvi. Dôvodom je včasné vylúčenie porúch pečene, pretože sa tieto poruchy môžu veľmi zriedkavo vyskytnúť.

- povedzte svojmu lekárovi, ak máte poruchy srdca. Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví dýchavičnosť, neočakávané zvýšenie telesnej hmotnosti, opuch nôh, nezvyčajná únava alebo sa začínate prebúdzať v noci, pretože toto môžu byť príznaky srdcového zlyhania.

- povedzte svojmu lekárovi, ak máte poruchu obličiek. Môže byť potrebné upraviť dávku Sporanox kapsúl.

 • povedzte svojmu lekárovi alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte závažnú alergickú reakciu (charakterizovanú závažnou kožnou vyrážkou, svrbením, žihľavkou, ťažkosťami s dýchaním a/alebo opuchom tváre) počas užívania Sporanox kapsúl.

 • prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite informujte svojho lekára, ak zostanete precitlivení na slnečné svetlo.

 • prestaňte užívať Sporanox kapsuly a okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objavia závažné kožné ochorenia ako napríklad rozšírená vyrážka s odlupujúcou sa kožou a pľuzgiere v ústach, na očiach a na pohlavných orgánoch, alebo vyrážka s malými vriedkami alebo pľuzgiermi.

- prestaňte užívať Sporanox kapsuly a informujte okamžite svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek pocity brnenia, zníženie citlivosti alebo slabosť v končatinách alebo iné problémy s nervami v rukách alebo nohách.

- povedzte svojmu lekárovi, ak ste zaznamenali alergickú reakciu na Sporanox alebo na nejaké iné antimykotikum.

- ak máte cystickú fibrózu, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím liečby Sporanox kapsulami.

- povedzte svojmu lekárovi, ak máte neutropéniu (nedostatok určitého druhu bielych krviniek), AIDS, alebo ste sa podrobili transplantácii. Pravdepodobne bude potrebné upraviť dávkovanie Sporanox kapsúl.

- ak pociťujete akékoľvek príznaky straty sluchu, prestaňte užívať Sporanox kapsuly a ihneď to oznámte svojmu lekárovi. Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola u pacientov užívajúcich Sporanox zaznamenaná dočasná alebo trvalá strata sluchu.

 • povedzte svojmu lekárovi, ak je váš zrak rozmazaný alebo vidíte dvojmo, ak počujete zvonenie v ušiach, ak stratíte schopnosť kontrolovať svoj moč alebo močíte viac než obvykle.


Iné lieky a Sporanox

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky sa nesmú užívať spolu v rovnakom čase a ak sa užívajú v rovnakom čase, musia sa vykonať úpravy (napr. dávky).


Liečivá, ktoré sa nikdy nesmú užívať, ak užívate Sporanox:

 • terfenadín, astemizol a mizolastín na alergiu;

 • bepridil, felodipín, nisoldipín, lerkanidipín, ivabradín, ranolazín, eplerenón; na liečbu angíny pectoris (zvieravá bolesť na hrudi pri ochorení srdca) alebo vysokého krvného tlaku;

 • tikagrelor; na spomalenie zrážavosti krvi;

 • cisaprid; na liečbu tráviacich ťažkostí

 • simvastatín, lovastatín ktoré znižujú cholesterol;

 • midazolam (užívaný cez ústa), triazolam lieky na spanie;

 • lurasidon, pimozid, sertindol; užívané pri psychotických poruchách

 • levacetylmetadol (levometadyl), metadón;

 • halofantrín, na liečbu malárie;

 • irinotekan, liek proti rakovine;

 • námeľové alkaloidy vrátane dihydroergotamínu alebo ergotamínu; používané na liečbu migrenóznych bolestí hlavy;

 • ergometrín (ergonovín) alebo metylergometrín (metylergonovín); používané na kontrolu krvácania a udržanie stiahnutia maternice po pôrode;

 • disopyramid, dronedarón, chinidín, dofetilid; na liečbu nepravidelnej srdcovej činnosti;

 • domperidón, na liečbu nevoľnosti a vracania.


Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl.


Liečivá, ktoré môžu znížiť účinok Sporanox kapsúl:

 • karbamazepín, fenytoín, fenobarbital; na liečbu epilepsie;

 • rifampicín, rifabutín, izoniazid; na liečbu tuberkulózy;

 • efavirenz, nevirapín; na liečbu HIV/AIDS.


Ak užívate niektoré zo spomenutých liečiv, povedzte o tom svojmu lekárovi, aby sa vykonali potrebné opatrenia.


Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl.


Liečivá, ktoré sa neodporúčajú, okrem prípadov, kedy sú podľa vášho lekára nevyhnutné:

 • axitinib, dabrafenib, dasatinib, ibrutinib, nilotinib, sunitinib, trabektedín; na liečbu rakoviny;

 • aliskiren, na liečbu vysokého krvného tlaku;

 • sildenafil, keď sa používa na liečbu pľúcnej hypertenzie (zvýšeného tlaku krvi v cievach v pľúcach);

 • rifabutín, na liečbu tuberkulózy;

 • karbamazepín, na liečbu epilepsie;

 • kolchicín, na liečbu dny;

 • konivaptan, tolvaptan, na liečbu nízkej hladiny sodíka v krvi;

 • darifenacín, na liečbu inkontinencie moču;

 • everolimus, podávaný po transplantácii orgánov;

 • fentanyl, silné liečivo na liečbu bolesti;

 • apixaban, rivaroxaban; na spomalenie zrážavosti krvi;

 • salmeterol, na zlepšenie dýchania;

 • simeprevir, na liečbu hepatitídy C;

 • tamsulozín, na liečbu inkontinencie moču u mužov;

 • vardenafil, na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Skôr ako začnete užívať niektoré z týchto liečiv, počkajte najmenej 2 týždne po vysadení Sporanox kapsúl, okrem prípadov, kedy je ich užívanie podľa vášho lekára nevyhnutné.


Liečivá, ktoré môžu vyžadovať zmenu dávky (nielen Sporanoxu kapsúl ale aj iných liečiv):

 • ciprofloxacín, klaritromycín, erytromycín, telitromycín antibiotiká;

 • bosentan, digoxín, nadolol, riociguat a niektoré blokátory kalciového kanála vrátane verapamilu ktoré účinkujú na srdce alebo cievy;

 • kumaríny, cilostazol, dabigatran, ktoré spomaľujú zrážavosť krvi

 • metylprednizolón, budesonid, ciklesonid, flutikazón alebo dexametazón (liečivá užívané cez ústa, injekčne alebo vdychovaním pri liečbe zápalov, astmy a alergií)

 • cyklosporín, takrolimus, temsirolimus alebo rapamycín (taktiež známy ako sirolimus), ktoré sa zvyčajne podávajú po transplantácii orgánov

 • maravirok a inhibítory proteázy: indinavir, ritonavir, darunavir posilnený ritonavirom, fosamprenavir posilnený ritonavirom, sachinavir; používané na liečbu HIV/AIDS;

 • telaprevir, používaný na liečbu vírusu hepatitídy C;

 • bortezomib, busulfán, docetaxel, erlotinib, gefitinib, imatinib, ixabepilon, lapatinib, ponatinib, trimetrexát, vinca alkaloidy používané na liečbu nádorových ochorení;

 • buspiron, perospiron, ramelteon, midazolam IV, alprazolam, brotizolam; na liečbu úzkosti alebo na spanie;

 • alfentanyl, buprenorfín, oxykodón, sufentanil; silné liečivá na liečbu bolesti;

 • repaglinid, saxagliptin; na liečbu cukrovky;

 • aripiprazol, haloperidol, kvetiapín, risperidón; na liečbu psychóz;

 • aprepitant; na liečbu nevoľnosti a vracania;

 • fesoterodín, imidafenacín, oxybutynín, solifenacín, tolterodín; na kontrolu podráždeného močového mechúra;

 • sildenafil, tadalafil; na liečbu erektilnej dysfunkcie (porucha erekcie);

 • prazikvantel, na liečbu motolice a pásomnice;

 • bilastín, ebastín; na alergiu;

 • reboxetín, na liečbu depresie;

 • atorvastatín, na zníženie cholesterolu;

 • meloxikam, na liečbu zápalu a bolesti kĺbov;

 • cinakalcet, na liečbu nadmernej aktivity prištítnych teliesok;

 • mozavaptan; na liečbu nízkej hladiny sodíka v krvi;

 • alitretinoín (užívaný cez ústa), na liečbu ekzému;

 • eletriptan, na liečbu migrenóznej bolesti hlavy;

 • telitromycín, na liečbu pneumónie.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré zo spomínaných liečiv.


Aby sa Sporanox kapsuly v tele primerane vstrebali, musí byť v žalúdku dostatočné množstvo kyseliny. Z tohto dôvodu sa majú lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu, užiť najmenej 1 hodinu pred užitím Sporanox kapsúl alebo sa nemajú užiť skôr, ako 2 hodiny po podaní Sporanox kapsúl. Z toho istého dôvodu, ak užívate lieky, ktoré znižujú tvorbu žalúdočnej kyseliny, zapite kapsuly Sporanox nediétnymi cola nápojmi. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, Sporanox neužívajte.

Ak ste v plodnom veku a môžete otehotnieť, používajte antikoncepčné opatrenia, aby ste sa uistili, že neotehotniete, kým užívate tento liek. Keďže Sporanox zostáva v tele určitý čas po ukončení liečby, pokračujte po ukončení liečby Sporanoxom v používaní antikoncepčných opatrení do ďalšieho menštruačného cyklu.


Ak dojčíte, pred začatím užívania lieku Sporanox sa poraďte so svojím lekárom; malé množstvo lieku Sporanox môže preniknúť do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sporanox môže niekedy spôsobiť závrat, rozmazané/dvojité videnie alebo stratu sluchu. Ak pociťujete tieto príznaky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Sporanox obsahuje sacharózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Sporanox kapsuly


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Sporanox vždy užívajte hneď po hlavnom jedle, pretože týmto spôsobom účinkuje lepšie. Celé kapsuly zapite malým množstvom vody.

Dávkovanie a dĺžka podávania lieku Sporanox závisia od typu plesne, ktorú máte a od miesta infekcie. Lekár presne určí, ako máte liek užívať.


Najčastejšie sa používajú nasledujúce dávkovacie režimy:

typ infekcie

počet kapsúl za deň

časový interval

Vaginálne infekcie

2 kapsuly 2-krát denne

alebo

2 kapsuly 1-krát denne

1 deň


3 dni

Infekcie kože


2 kapsuly 1-krát denne

alebo

1 kapsula 1-krát denne

7 dní


2 týždne

Ak sú postihnuté dlane rúk alebo chodidlá nôh, potrebujete 2 kapsuly 2-krát denne počas 7 dní, alebo 1 kapsulu 1-krát denne počas 1 mesiaca.

Infekcie ústnej dutiny

1 kapsula 1-krát denne

2 týždne

Infekcie oka

2 kapsuly 1-krát denne

3 týždne

Vnútorné infekcie

1 – 4 kapsuly denne

dlhšie trvajúca liečba

Infekcie nechtov: lekár podľa vašich individuálnych potrieb zvolí neprerušovanú alebo pulznú liečbu

- Neprerušovaná liečba infekcií nechtov na nohách

2 kapsuly 1-krát denne

3 mesiace

- Pulzná liečba infekcií nechtov

2 kapsuly 2-krát denne

1 týždeň


Potom sa Sporanox na 3 týždne prestane užívať.

Celý cyklus sa opakuje, jedenkrát pri infekcii nechtov na rukách a dvakrát pri infekcii nechtov na nohách (s infekciou alebo bez prítomnosti infekcie nechtov na rukách) (pozri nasledujúcu tabuľku).


Miesto infekcie

1.

týždeň

2.

týždeň

3.

týždeň

4. týždeň

5.

týždeň

6.

týždeň

7.

týždeň

8.

týždeň

9.

týždeň

10.

týždeň


Len

INFEKCIE NECHTOV NA RUKÁCH

2 kapsuly 2-krát denne

bez užívania Sporanoxu

2 kapsuly

2-krát denne

KONIEC LIEČBYINFEKCIE NECHTOV NA NOHÁCH

s infekciou nechtov na rukách alebo bez nej


2 kapsuly 2-krát denne


bez užívania Sporanoxu


2 kapsuly

2-krát denne


bez užívania Sporanoxu


2 kapsuly

2-krát denneKONIEC LIEČBY


Infekcie kože: Pri kožných infekciách poškodenie úplne vymizne za niekoľko týždňov po ukončení liečby Sporanox kapsulami. Je to typické pre plesňové infekcie: liek ničí samotné plesne, príznaky choroby však vymiznú až pri obnove zdravej kože.


Infekcie nechtov: Narušený necht odrastie v priebehu 6 - 9 mesiacov po ukončení liečby Sporanox kapsulami, pretože liek zničí len samotnú pleseň. Necht potrebuje dorásť potom, čo je pleseň v postihnutom nechte zničená, čo trvá aj niekoľko mesiacov. Preto sa neznepokojujte, ak počas liečby nepozorujete očividné zlepšenie: liečivo zostáva vo vašich nechtoch niekoľko mesiacov a postupne pôsobí na pleseň. Preto ukončite liečbu len podľa určenia lekára a to aj vtedy, keď nepozorujete výrazné zlepšenie.


Infekcie vnútorných orgánov: môžu vyžadovať vyššie dávky Sporanox kapsúl a dlhšiu liečbu.


Vždy dodržiavajte pokyny lekára, ktorý môže prispôsobiť liečbu vašim osobným potrebám.


Ak užijete viac kapsúl Sporanoxu, ako máte

Ak užijete príliš veľkú dávku lieku Sporanox, okamžite vyhľadajte lekára, ktorý vykoná nevyhnutné opatrenia.


Informácia pre lekára v prípade predávkovania

V prípade náhodného predávkovania liečba pozostáva z podporných opatrení.

Ak je to potrebné, môže sa podať aktívne uhlie. Itrakonazol nie je možné odstrániť pomocou hemodialýzy. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak počas liečby Sporanoxom zaznamenáte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí):

 • bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, bolesť hlavy.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • môže sa vyskytnúť precitlivenosť na Sporanox kapsuly. Môžete ju rozpoznať podľa vyrážky na koži, svrbenia, žihľavky, skrátenia dychu alebo ťažkosti s dýchaním a/alebo opuchu tváre.

 • porucha menštruácie,

 • ochorenie pečene, v súvislosti s ktorým sa môže vyskytnúť jeden alebo niekoľko z nasledujúcich príznakov: strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, pocit únavy, bolesť brucha, žltačka, veľmi tmavý moč a svetlo sfarbená stolica.

 • žihľavka, kožná vyrážka, svrbivá vyrážka,

 • zápal prinosových dutín, nádcha, kašeľ a prechladnutie,

 • zápcha, hnačka, plynatosť, vracanie, porucha trávenia.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1000 ľudí):

 • zvýšenie hodnôt pečeňových testov (preukáže sa to v krvných testoch),

 • strata schopnosti udržať moč alebo potreba močiť častejšie,

 • problémy so zrakom vrátane rozmazaného a dvojitého videnia,

 • zmena chuti, tras, znížená citlivosť v končatinách, pocit mravčenia v končatinách alebo iné problémy s nervami v rukách alebo nohách.

 • niektoré poruchy krvi, čo môže viesť k zvýšenému riziku infekcií,

 • zvonenie v ušiach,

 • strata sluchu (môže byť trvalá),

 • závažná bolesť hornej časti žalúdka, často spojená s nevoľnosťou a vracaním (zápal pankreasu),

 • opuch z dôvodu zadržiavania tekutín,

 • sťažené dýchanie,

 • nezvyčajné vypadávanie alebo stenčenie vlasov (alopécia),

 • vysoké hladiny triglyceridov v krvi (preukáže sa to v krvných testoch), červená, svrbiaca, šupinatá alebo odlupujúca sa koža, kožné vyrážky,

 • precitlivenosť kože na svetlo,

 • poruchy erekcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sporanox kapsuly


Sporanox kapsuly uchovávajte pri teplote 15 až 30 oC. Chráňte pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „Použiteľné do: (mesiac/rok)“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sporanox obsahuje

- Liečivo je itrakonazol (100 mg v jednej kapsule).

- Ďalšie zložky sú mikrogranuly sacharózy (pozostávajúce zo sacharózy, kukuričného škrobu a čistenej vody), hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol, indigokarmín E132, oxid titaničitý E171, želatína, sodná soľ erytrozínu E127.


Ako vyzerá Sporanox a obsah balenia

Sporanox sa dodáva vo forme ružovo-modrých kapsúl. Jedno balenie obsahuje 4, 15 alebo 28 tvrdých želatínových kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Janssen-Cilag S.p.A.

Borgo S. Michele, Latina, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


8


SPORANOX

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


SPORANOX

100 mg kapsuly


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna kapsula na perorálne použitie obsahuje 100 mg itrakonazolu vo forme granúl a pozostáva z modrého nepriehľadného viečka a ružového priehľadného tela kapsuly.


Úplný zoznam pomocných látok, pozričasť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie


Sporanox je indikovaný na liečbu:

Gynekologické indikácie: vulvovaginálna kandidóza.


Dermatologické/mukózne/oftalmologické indikácie:

- Pityriasis versicolor, dermatomykózy, mykotická keratitída a orálna kandidóza.


Onychomykózy spôsobené dermatofytmi a/alebo kvasinkami.


Systémové mykózy: Systémová aspergilóza a kandidóza; kryptokokóza (vrátane kryptokokovej meningitídy): u imunodeficientných pacientov s kryptokokózou a u všetkých pacientov s kryptokokózou centrálneho nervového systému je Sporanox indikovaný len pokiaľ nie je vhodná liečba prvej voľby, alebo ak bola táto liečba neúčinná; histoplazmóza; sporotrichóza; parakokcidioidomykóza; blastomykóza a iné zriedkavo sa vyskytujúce systémové alebo tropické mykózy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Na dosiahnutie optimálnej absorpcie sa Sporanox užíva hneď po hlavnom jedle.

Kapsuly sa musia prehĺtať celé.


Gynekologické indikácie

Indikácie

Dávka

Trvanie liečby

 • Vulvovaginálna kandidóza

200 mg 2-krát za deň

alebo 200 mg 1-krát za deň

1 deň

alebo 3 dni

Dermatologické / mukózne / oftalmologické indikácie

Indikácie

Dávka

Trvanie liečby

 • Dermatomykózy

200 mg 1-krát za deň

alebo 100 mg 1-krát za deň

7 dní

alebo 15 dní

Výrazne keratinizované miesta (plantárna tinea pedis a palmárna tinea manus)

200 mg 2-krát denne

alebo

100 mg 1-krát denne

7 dní

alebo

30 dní

 • Pityriasis versicolor

200 mg 1-krát za deň

7 dní

 • Orálna kandidóza

100 mg 1-krát za deň

15 dní

U niektorých imunodeficientných pacientov, napr. pacienti s neutropéniou, AIDS alebo pacienti po transplantácii, môže byť biodostupnosť itrakonazolu po perorálnom podaní znížená. Preto môžu byť dávky zdvojnásobené.

 • Mykotická keratitída

200 mg 1-krát za deň

21 dní

Trvanie liečby má byť upravené podľa klinickej odpovede.


Onychomykózy spôsobené dermatofytmi a/alebo kvasinkami

Onychomykózy

Pulzná liečba

Dávka a trvanie liečbyPulzná liečba pozostáva z dvoch kapsúl dvakrát denne (200 mg dvakrát denne) počas 1 týždňa. Dve pulzné liečby sa odporúčajú pri infekciách nechtov na rukách a tri pulzné liečby pri infekciách nechtov na nohách. Pulzné liečby sú vždy oddelené 3-týždňovým intervalom bez liečby. Klinická odpoveď sa stane evidentnou po odrastení nechta, ktoré nasleduje po ukončení liečby.


Lokalizácia

onychomykózy

Týždeň

1

Týždeň

2

Týždeň

3

Týždeň

4

Týždeň

5

Týždeň

6

Týždeň

7

Týždeň

8

Týždeň

9

Infekcie nechtov na nohách s infekciou alebo bez infekcie nechtov na rukách

Pulz 1


bez užívania itrakonazolu

Pulz 2


bez užívania itrakonazolu

Pulz 3


Len infekcie nechtov na rukách

Pulz 1


bez užívania itrakonazolu

Pulz 2
Onychomykózy

Kontinuálna liečba

Dávka

Trvanie liečby

Onychomykóza nechtov na nohách s postihnutím alebo bez postihnutia nechtov na rukách

200 mg jedenkrát denne

3 mesiace


Eliminácia itrakonazolu z kože a nechtov je pomalšia než z plazmy. Optimálna klinická a mykologická odpoveď sa takto dosahuje za 2 - 4 týždne po ukončení liečby pri infekciách kože a za 6 - 9 mesiacov po ukončení liečby pri infekciách nechtov.
Systémové mykózy

Indikácie

Dávka

Priemerné trvanie liečby1

Poznámky

Aspergilóza


200 mg 1-krát za deň


2 – 5 mesiacov


Pri invazívnom alebo diseminovanom ochorení zvýšenie dávky na 200 mg

2-krát za deň

Kandidóza


100 – 200 mg

1-krát za deň


3 týždne –

7 mesiacov

Pri invazívnom alebo diseminovanom ochorení zvýšenie dávky na 200 mg

2-krát za deň

Non-meningeálna

kryptokokóza

200 mg 1-krát za deň


2 mesiace – 1 rok


Kryptokoková meningitída

200 mg 2-krát za deň

2 mesiace – 1 rok

Udržiavacia liečba: pozri časť 4.4

Histoplazmóza


200 mg 1-krát za deň

200 mg 2-krát za deň

8 mesiacovBlastomykóza

100 mg 1-krát za deň

200 mg 2-krát za deň

6 mesiacov


Lymfokutánna a kutánna sporotrichóza

100 mg 1-krát za deň


3 mesiaceParakokcidioidomy-kóza


100 mg 1-krát za deň


6 mesiacov


Údaje o účinnosti liečby parakokcidioidomy-kózy kapsulami Sporanox v uvedenom dávkovaní nie sú k dispozícii pre pacientov s AIDS.

Chromomykóza


100 – 200 mg

1-krát za deň

6 mesiacov


1Trvanie liečby má byť upravené podľa klinickej odpovede.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Klinické údaje o použití Sporanoxu u detí a dospievajúcich sú obmedzené. Použitie Sporanoxu u detí a dospievajúcich sa neodporúča, ak sa nezistí, že potenciálny prínos liečby prevyšuje nad možnými rizikami (pozri časť 4.4.).


Starší pacienti

Klinické údaje o použití Sporanoxu u starších pacientov sú obmedzené. Použitie Sporanoxu sa u týchto pacientov odporúča len vtedy, ak sa zistí, že potenciálny prínos liečby prevyšuje nad potenciálnymi rizikami. Všeobecne sa odporúča, aby sa u staršieho pacienta pri výbere dávky vzala do úvahy vyššia frekvencia zníženej pečeňovej, obličkovej alebo srdcovej funkcie a prebiehajúce ochorenia alebo iná farmakoterapia (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití perorálneho itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Expozícia itrakonazolu môže byť nižšia u niektorých pacientov s renálnou insuficienciou. Pri podávaní tohto lieku v tejto populácii pacientov je potrebná opatrnosť a môže sa zvážiť úprava dávkovania.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití perorálneho itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pri podávaní tohto lieku v tejto skupine pacientov je potrebná opatrnosť (pozri časť 5.2).


 1. Kontraindikácie


 • Sporanox je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na itrakonazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Súčasné užívanie liečiv, ktoré sú metabolizované CYP3A4 je kontraindikované. Zvýšené plazmatické koncentrácie substrátov, spôsobené podávaním s itrakonazolom, môžu zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické aj nežiaduce účinky do takej miery, že môže nastať potenciálne závažná situácia. Napríklad, zvýšené plazmatické koncentrácie niektorých z týchto liečiv môžu viesť k predĺženiu QT intervalu a ventrikulárnym tachyarytmiám, vrátane výskytu torsade de pointes, potenciálne fatálnej arytmie. Konkrétne príklady sú uvedené v časti 4.5.


 • Sporanox sa nemá podávať pacientom, u ktorých je známa ventrikulárna dysfunkcia, napríklad kongestívne zlyhanie srdca, alebo jeho výskyt v anamnéze, okrem prípadov liečby život ohrozujúcich alebo iných závažných infekcií. Pozri časť 4.4.


 • Sporanox sa nesmie užívať počas gravidity (okrem život ohrozujúcich prípadov) (pozri časť 4.6.).

Ak Sporanox užívajú ženy vo fertilnom veku, majú používať antikoncepčné opatrenia.

S účinnými antikoncepčnými opatreniami je nutné pokračovať až do najbližšej menštruácie nasledujúcej po ukončení liečby Sporanoxom.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na srdce

V klinickej štúdii s intravenóznou liekovou formou Sporanoxu i.v. u zdravých dobrovoľníkov sa zaznamenalo prechodné asymptomatické zníženie ejekčnej frakcie ľavej komorytento stav odoznel pred podaním nasledujúcej infúzie. Klinický význam tohto zistenia pre perorálne liekové formy nie je známy.


Ukázalo sa, že itrakonazol má negatívny inotropný efekt a Sporanox sa dával do súvislosti s výskytom kongestívneho zlyhania srdca. Zlyhanie srdca bolo častejšie hlásené v rámci spontánnych hlásení pri užívaní dávky 400 mg/deň ako pri užívaní nižších denných dávok. Preto sa predpokladá, že riziko zlyhania srdca sa môže zvýšiť v závislosti od dennej dávky itrakonazolu.


Sporanox sa nemá používať u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca alebo s kongestívnym zlyhaním srdca v anamnéze, pokiaľ očakávaný prínos nepreváži nad možným rizikom. Má sa zvážiť toto individuálne vyhodnotenie pomeru prínos/riziko ako aj závažnosť indikácie, dávkovací režim (napr. celková denná dávka) a individuálne rizikové faktory kongestívneho zlyhania srdca. Tieto rizikové faktory zahŕňajú ochorenie srdca, ako sú ischemická choroba a chlopňové chybyvýznamné ochorenie pľúc, ako je chronická obštrukčná choroba pľúcrenálne zlyhanie a iné edematózne stavy. Títo pacienti majú byť informovaní o prejavoch a príznakoch kongestívneho zlyhania srdca, majú byť liečení so zvýšenou opatrnosťou a majú byť monitorovaní kvôli prejavom a príznakom kongestívneho zlyhania srdca počas liečbyak sa takéto prejavy alebo príznaky objavia počas liečby, Sporanox sa má vynechať.


Blokátory kalciového kanála môžu mať negatívny inotropný efekt, ktorý môže potencovať takýto efekt itrakonazolu. Itrakonazol môže inhibovať metabolizmus blokátorov kalciového kanála. Preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri súčasnom podávaní itrakonazolu a blokátorov kalciového kanála.


Potenciál interakcií

Súčasné podávanie určitých liekov s itrakonazolom môže viesť k zmenám v účinnosti itrakonazolu a/alebo súčasne podávaného lieku, k život ohrozujúcim účinkom a/alebo k náhlej smrti. Lieky, ktoré sú kontraindikované, ktorých použitie sa neodporúča alebo sa odporúča opatrnosť pri ich použití v kombinácii s itrakonazolom, sú uvedené v časti 4.5.


Skrížená hypersenzitivita

Informácie o skríženej hypersenzitivite medzi itrakonazolom a inými azolovými antimykotikami sú obmedzené. Sporanox kapsuly sa majú predpisovať pacientom s precitlivenosťou na iné azoly po starostlivom zvážení.


Neuropatia

Pri výskyte neuropatie, ktorá sa môže prisudzovať Sporanoxu, sa má liečba prerušiť.


Strata sluchu

U pacientov liečených itrakonazolom bola zaznamenaná dočasná alebo trvalá strata sluchu. Niekoľko z týchto hlásení obsahovalo súčasné použitie chinidínu, ktorý je kontraindikovaný (pozri časť 4.3 a 4.5 - Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom). Strata sluchu obyčajne ustúpi, keď sa liečba ukončí, ale u niektorých pacientov môže pretrvávať.


Skrížená rezistencia

Ak je pri systémovej kandidóze podozrenie na prítomnosť kmeňov druhu Candidarezistentných na flukonazol, nedá sa predpokladať, že sú tieto citlivé na itrakonazol, a preto sa má ich citlivosť otestovať pred začiatkom liečby itrakonazolom.


Zameniteľnosť

Neodporúča sa zamieňanie Sporanox kapsúl a Sporanox perorálneho roztoku, pretože pri podaní rovnakej dávky lieku je expozícia lieku vyššia u perorálneho roztoku ako u kapsúl.


Účinky na pečeň

V súvislosti s užívaním Sporanoxu sa vyskytli veľmi zriedkavé prípady závažnej hepatotoxicity, vrátane niekoľkých smrteľných prípadov akútneho zlyhania pečene. Väčšinu týchto prípadov tvorili pacienti s preexistujúcim ochorením pečene, liečení pre systémové indikácie, s inými významnými ochoreniami a/alebo užívali iné hepatotoxické lieky. Niektorí pacienti nemali žiadne zvyčajné rizikové faktory ochorenia pečene. Niektoré z týchto prípadov boli pozorované počas prvého mesiaca liečby, časť z nich počas prvého týždňa. U pacientov liečených Sporanoxom sa má zvážiť monitorovanie hepatálnych funkcií. Pacienti majú byť poučení, aby urýchlene oznámili svojmu lekárovi prejavy a príznaky podozrenia na hepatitídu ako sú: anorexia, nauzea, vomitus, únava, bolesti brucha alebo tmavý moč. U týchto pacientov sa odporúča okamžite ukončiť liečbu a vyšetriť hepatálne funkcie.


K dispozícii sú obmedzené údaje o použití perorálneho itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Potrebná je opatrnosť, ak sa tento liek podáva tejto skupine pacientov. Pri používaní itrakonazolu sa odporúča starostlivo sledovať pacientov s poruchou funkcie pečene. Pri rozhodovaní o začatí liečby inými liekmi metabolizovanými CYP3A4 sa odporúča vziať do úvahy predĺžený polčas eliminácie itrakonazolu, ktorý bol pozorovaný v jednej klinickej štúdii s jednorazovou perorálnou dávkou itrakonazol kapsúl u pacientov s cirhózou.


U pacientov so zvýšenými alebo abnormálnymi hladinami pečeňových enzýmov alebo s aktívnym ochorením pečene, alebo u tých, ktorí prekonali hepatotoxicitu s inými liekmi, sa liečba Sporanoxom dôrazne neodporúča, pokiaľ nejde o závažnú alebo život ohrozujúcu situáciu, kedy očakávaný prínos prevyšuje riziko. U pacientov s existujúcimi abnormalitami funkcie pečene, alebo u tých, ktorí prekonali hepatotoxicitu s inými liekmi, sa odporúča monitorovanie funkcie pečene (pozri časť 5.2).


Znížená acidita žalúdka

Absorpcia itrakonazolu zo SPORANOX kapsúl je narušená, ak je žalúdočná acidita znížená. Pacientom so zníženou aciditou žalúdka sa odporúča užívať SPORANOX kapsuly s kyselinotvorným nápojom (napr. nediétna cola). Týka sa to zníženej acidity žalúdka spôsobenej ochorením (napr. pacienti s achlórhydriou) alebo spôsobenej súčasne podávanými liekmi (napr. pacienti užívajúci liečivá, ktoré znižujú aciditu žalúdka). Má sa sledovať antifungálna aktivita a ak je potrebné, zvýšiť dávka itrakonazolu (pozri časť 4.5 a 5.2).


Pediatrická populácia

Klinické údaje o používaní Sporanox kapsúl u detí a dospievajúcich sú obmedzené. Použitie Sporanox kapsúl sa u týchto pacientov neodporúča, pokiaľ sa nezistí, že potenciálny prínos preváži nad potenciálnym rizikom.


Starší pacienti

Klinické údaje o použití Sporanox kapsúl u starších pacientov sú obmedzené. Použitie Sporanoxu sa u týchto pacientov odporúča len vtedy, ak sa zistí, že potenciálny prínos liečby prevyšuje nad potenciálnymi rizikami. Všeobecne sa odporúča, aby sa u staršieho pacienta pri výbere dávky vzala do úvahy vyššia frekvencia zníženej pečeňovej, obličkovej alebo srdcovej funkcie a prebiehajúce ochorenia alebo iná farmakoterapia (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití perorálneho itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Expozícia itrakonazolu môže byť nižšia u niektorých pacientov s renálnou insuficienciou. Pri podávaní tohto lieku v tejto populácii pacientov je potrebná opatrnosť a môže sa zvážiť úprava dávkovania.


Imunodeficientní pacienti

U niektorých imunodeficientných pacientov (napr. neutropenických, u pacientov s AIDS alebo u pacientov po transplantácii orgánu) môže byť po perorálnom podaní znížená biologická dostupnosť kapsúl Sporanoxu.


Pacienti so systémovými mykózami bezprostredne ohrozujúcimi život

Kvôli farmakokinetickým vlastnostiam lieku (pozri časť 5.2) sa neodporúča začať liečbu kapsulami Sporanoxu u pacientov s bezprostredne život ohrozujúcimi systémovými mykózami.


Pacienti s AIDS

U pacientov s AIDS liečených kvôli systémovým mykózam ako sú napr. sporotrichózy, blastomykózy, histoplazmózy alebo kryptokokózy (meningeálne alebo nemeningeálne) a u pacientov, ktorým hrozí riziko relapsu, je potrebné, aby ošetrujúci lekár posúdil nutnosť udržiavacej terapie.


Cystická fibróza

U pacientov s cystickou fibrózou sa pozorovali rozdiely v terapeutických hladinách itrakonazolu pri ustálenom dávkovaní perorálneho roztoku itrakonazolu 2,5 mg/kg dvakrát denne. Ustálené koncentrácie > 250 ng/ml boli dosiahnuté približne u 50 % osôb starších ako 16 rokov, ale u žiadneho pacienta mladšieho ako 16 rokov. Ak pacient neodpovedá na liečbu Sporanox kapsulami, treba zvážiť prechod na alternatívnu liečbu.


 1. Liekové a iné interakcie


Itrakonazol je metabolizovaný prevažne prostredníctvom cytochrómu CYP3A4. Iné látky, ktoré sa metabolizujú tým istým spôsobom alebo modifikujú aktivitu CYP3A4, môžu ovplyvňovať farmakokinetiku itrakonazolu. Podobne itrakonazol môže modifikovať farmakokinetiku iných látok, ktoré sa metabolizujú tou istou metabolickou cestou. Itrakonazol je silným inhibítorom CYP3A4 a P-glykoproteínu. Pri súčasnej medikácii sa odporúča vziať do úvahy príslušné informácie o spôsobe metabolizmu a možná potreba úpravy dávky.


Liečivá, ktoré môžu znížiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu


Liečivá, ktoré znižujú žalúdočnú aciditu (napr. liečivá neutralizujúce kyselinu ako napríklad hydroxid hlinitý, alebo supresory sekrécie kyseliny ako napríklad H2-antagonisty a inhibítory protónovej pumpy) zhoršujú absorpciu itrakonazolu z kapsúl s obsahom itrakonazolu. Odporúča sa, aby sa tieto liečivá používali s opatrnosťou pri súčasnom podávaní kapsúl s obsahom itrakonazolu:


Pri súčasnom podávaní liečiv znižujúcich žalúdočnú kyslosť sa odporúča podávať itrakonazol s kyselinotvorným nápojom (napr. nediétna cola).


Odporúča sa, aby sa liečivá neutralizujúce kyselinu (napr. hydroxid hlinitý) podali najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po užití Sporanox kapsúl.


Po súčasnom podaní sa odporúča monitorovať antifungálnu aktivitu a ak je potrebné, zvýšiť dávku itrakonazolu.


Súčasné podávanie itrakonazolu so silnými induktormi enzýmu CYP3A4 môže znižovať biologickú dostupnosť itrakonazolu a hydroxy-itrakonazolu do takej miery, že môže byť znížená účinnosť. Príklady zahŕňajú:


Antiinfektíva: izoniazid, rifabutín (pozri tiež Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom), rifampicín.


Antikonvulzíva: karbamazepín (pozri tiež Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom), fenobarbital, fenytoín


Antivirotiká: efavirenz, nevirapín


Preto sa podávanie silných induktorov enzýmov CYP3A4 s itrakonazolom neodporúča. Odporúča sa, aby sa tieto liečivá nepoužívali 2 týždne pred liečbou itrakonazolom a počas nej, pokiaľ prínosy neprevážia riziko potenciálneho zníženia účinnosti itrakonazolu. Po súčasnom podaní sa odporúča monitorovať antifungálnu aktivitu a ak je potrebné, zvýšiť dávku itrakonazolu.


Liečivá, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu


Silné inhibítory CYP3A4 môžu zvýšiť biologickú dostupnosť itrakonazolu. Príklady zahŕňajú:


Antiinfektíva: ciprofloxacín, klaritromycín, erytromycín


Antivirotiká: darunavir posilnený ritonavirom, fosamprenavir posilnený ritonavirom, indinavir (pozri tiež Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom), ritonavir (pozri tiež Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom) a telaprevir.


Odporúča sa, aby sa tieto liečivá používali s opatrnosťou, keď sa podávajú súčasne s itrakonazol kapsulami. Odporúča sa, aby u pacientov, ktorí musia užívať itrakonazol súčasne so silnými inhibítormi CYP3A4, boli starostlivo sledované znaky alebo príznaky zvýšených alebo predĺžených farmakologických účinkov itrakonazolu a ak je potrebné, aby sa znížila dávka itrakonazolu. V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie itrakonazolu.


Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom


Itrakonazol a jeho hlavný metabolit, hydroxy-itrakonazol, môžu inhibovať metabolizmus liečiv metabolizovaných prostredníctvom CYP3A4 a môžu inhibovať prenos lieku P-glykoproteínom, čo môže viesť k zvýšeným plazmatickým koncentráciám týchto liečiv a/alebo ich aktívnych metabolitov, keď sú podávané s itrakonazolom. Tieto zvýšené plazmatické koncentrácie môžu zvýšiť alebo predĺžiť terapeutické aj nežiaduce účinky týchto liečiv. Liečivá metabolizované CYP3A4, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, môžu byť kontraindikované s itrakonazolom, pretože kombinácia môže viesť k ventrikulárnym tachyarytmiám, vrátane výskytu torsade de pointes, potenciálne fatálnej arytmie. Keď je liečba zastavená, plazmatické koncentrácie itrakonazolu sa znížia na takmer nedetegovateľné koncentrácie počas 7 až 14 dní, v závislosti od dávky a trvania liečby. U pacientov s cirhózou pečene alebo u pacientov užívajúcich inhibítory CYP3A4, môže byť pokles plazmatických koncentrácií ešte pozvoľnejší. Tieto interakcie je potrebné zohľadniť najmä pri začatí liečby liekmi, ktorých metabolizmus je ovplyvnený itrakonazolom.


Interagujúce liečivá sú rozdelené nasledovne:


 • Kontraindikované“: Za žiadnych okolností sa liečivo nepodáva súčasne s itrakonazolom, ani do dvoch týždňov po ukončení liečby itrakonazolom.

 • Neodporúčané“: Odporúča sa, aby sa tieto liečivá nepoužívali počas liečby ani do dvoch týždňov po ukončení liečby itrakonazolom, ak prínos neprevýši potenciálne zvýšené riziko vedľajších účinkov. Ak sa súčasnému podávaniu nedá vyhnúť, odporúča sa klinické monitorovanie znakov alebo príznakov zvýšených alebo predĺžených účinkov alebo vedľajších účinkov interagujúcich liečiv a ak je potrebné, dávku znížiť alebo prerušiť liečbu. V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie.

 • Používané s opatrnosťou“: Odporúča sa dôkladné monitorovanie, ak sa liečivo podáva súčasne s itrakonazolom. Po súbežnom podaní sa odporúča, aby boli u pacientov starostlivo sledované znaky alebo príznaky zvýšených alebo predĺžených účinkov alebo vedľajších účinkov interagujúcich liečiv a ak je potrebné, aby sa znížila dávka. V prípade potreby sa odporúča merať plazmatické koncentrácie.


Príklady liečiv, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť zvýšené itrakonazolom sú uvedené podľa liekovej skupiny s odporúčaním pre súčasné podávanie s itrakonazolom:


Lieková skupina

Kontraindikované

Neodporúčané

Používané s opatrnosťou

Alfa-blokátory


tamsulozín


Analgetiká

levacetylmetadol (levometadyl),

metadón

fentanyl

alfentanil,

buprenorfín IV a sublingválny,

oxykodón

sufentanil

Antiarytmíká

disopyramid,

dofetilid,

dronedarón,

chinidín


digoxín

Antiinfektíva

telitromycín, u osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo s ťažkou poruchou funkcie pečene

rifabutína

telitromycín

Antikoagulanciá a antiagregačné lieky

tikagrelor

apixaban,

rivaroxaban

kumaríny,

cilostazol,

dabigatran

Antikonvulzíva


karbamazepín


Antidiabetikárepaglinid,

saxagliptin

Antihelmintiká a antiprotozoiká

halofantrín


prazikvantel

Antihistaminiká

astemizol,

mizolastín,

terfenadín


bilastín,

ebastin

Antimigreniká

námeľové alkaloidy, ako dihydroergotamín,

ergometrín (ergonovín),

ergotamín,

metylergometrín (metylergonovín)


eletriptan

Antineoplastiká

irinotekan

axitinib,

dabrafenib,

dasatinib,

ibrutinib,

nilotinib,

sunitinib,

trabektedín

bortezomib,

busulfán,

docetaxel,

erlotinib,

gefitinib,

imatinib,

ixabepilon,

lapatinib,

ponatinib,

trimetrexát,

vinca alkaloidy

Antipsychotiká, anxiolytiká a hypnotiká

lurasidon,

perorálny midazolam,

pimozid,

sertindol,

triazolam


alprazolam,

aripiprazol,

brotizolam,

buspiron,

haloperidol,

midazolam IV,

perospiron,

kvetiapín,

ramelteon,

risperidón

Antivirotiká


simeprevir

maravirok,

indinavirb,

ritonavirb,

sachinavir

Beta-blokátorynadololom

Blokátory kalciových kanálov

bepridil,

felodipín,

lerkanidipin,

nisoldipín


iné dihydropyridíny, verapamil

Kardiovaskulárne lieky, Rôzne

ivabradín,

ranolazin

aliskiren,

sildenafil, na liečbu pľúcnej hypertenzie

bosentan,

riociguat

Diuretiká

eplerenónGastrointestinálne lieky

cisaprid,

domperidón


aprepitant


Imunosupresíva


everolimus

budesonid,

ciklesonid,

cyklosporín,

dexametazón,

flutikazón,

metylprednizolón,

rapamycín (tiež známy ako sirolimus),

takrolimus,

temsirolimus

Hypolipidemiká

lovastatín,

simvastatín


atorvastatín

Lieky na respiračné ochorenia


salmeterol


SSRI, Tricyklické antidepresíva a súvisiace antidepresívareboxetín

Urologické lieky

fesoterodín, u osôb so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene,

solifenacín, u osôb s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene

darifenacín,

vardenafil

fesoterodín,

imidafenacín, oxybutynín,

sildenafil, na liečbu erektilnej dysfunkcie,

solifenacín,

tadalafil,

tolterodín

Iné

kolchicín u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

kolchicín,

konivaptan,

tolvaptan

alitretinoin (perorálna lieková forma),

cinakalcet,

mozavaptan


a Pozri tiež Liečivá, ktoré môžu znížiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu

bPozri tiež Liečivá, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu itrakonazolu


Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môžu byť znížené itrakonazolom


Súčasné podávanie itrakonazolu s nesteroidným antiflogistikom meloxikamom môže znižovať plazmatické koncentrácie meloxikamu. Odporúča sa, aby bol meloxikam používaný s opatrnosťou pri súčasnom podávaní s itrakonazolom, a aby boli monitorované jeho účinky alebo nežiaduce účinky. Odporúča sa, aby sa dávka meloxikamu v prípade potreby prispôsobila, ak je podávaná súbežne s itrakonazolom.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Sporanox sa nesmie užívať počas gravidity okrem život ohrozujúcich situácií, keď potenciálny prínos pre matku preváži možné riziko poškodenia plodu (pozri časť 4.3).


V štúdiách so zvieratami itrakonazol preukázal reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Informácie o užívaní Sporanoxu počas gravidity sú obmedzené.

V priebehu postmarketingového pozorovania boli hlásené prípady kongenitálnych abnormalít. Tieto prípady zahŕňali skeletálne, urogenitálne, kardiovaskulárne a oftalmologické malformácie rovnako ako aj chromozomálne a mnohopočetné malformácie. Kauzálny vzťah so Sporanoxom nebol preukázaný.


Epidemiologické údaje o použití Sporanoxu počas prvého trimestra gravidity – predovšetkým u pacientok s krátkodobou liečbou vulvovaginálnej kandidózy – nepreukázali zvýšené riziko malformácií v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nebola vystavená žiadnej známej teratogénnej látke. Na potkaních modeloch sa dokázalo, že itrakonazol prechádza placentou.


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú kapsuly Sporanoxu, majú používať antikoncepčné prostriedky. S účinnými antikoncepčnými opatreniami je nutné pokračovať až do nasledujúcej menštruácie po ukončení liečby Sporanoxom.


Laktácia

Veľmi malé množstvo itrakonazolu sa vylučuje do ľudského mlieka. Preto sa má očakávaný prínos liečby Sporanox kapsulami zvážiť voči potenciálnemu riziku počas laktácie. V prípade pochybností pacientka nemá dojčiť.


Fertilita

Pozri Predklinické údaje o bezpečnosti týkajúce sa informácií o plodnosti zvierat relevantné pre itrakonazol.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že sa niekedy môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie ako závrat, porucha zraku a strata sluchu (pozri časť 4.8).


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek v liečbe Sporanox kapsulami identifikované v klinických štúdiách a/alebo zo spontánnych hlásení boli bolesť hlavy, bolesť brucha a nauzea. Najzávažnejšie nežiaduce reakcie na liek boli závažné alergické reakcie, zlyhanie srdca/kongestívne zlyhanie srdca/pľúcny edém, pankreatitída, závažná hepatotoxicita (vrátane niekoľkých prípadov fatálneho akútneho zlyhania pečene) a závažné kožné reakcie. Frekvencie a ďalšie pozorované nežiaduce reakcie na liek nájdete v časti Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľkách. Pre doplňujúce informácie o ďalších závažných účinkoch pozrite časť 4.4.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľkách

Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke nižšie boli získané v otvorených a dvojito zaslepených klinických štúdiách so Sporanox kapsulami, v ktorých bolo 8499 pacientov liečených na dermatomykózy alebo onychomykózy, alebo zo spontánnych hlásení.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie na liek podľa triedy orgánových systémov. V rámci každej triedy orgánových systémov sú nežiaduce reakcie na liek zoradené podľa výskytu, použitím nasledujúceho pravidla:


Veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Nežiaduce reakcie na liek


Infekcie a nákazy

Menej časté

sinusitída, infekcia horného dýchacieho traktu, rinitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

leukopénia


Poruchy imunitného systému

Menej časté

hypersenzitivita*

Zriedkavé

sérová choroba, angioneurotický edém, anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

hypertriglyceridémia


Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy

Zriedkavé

tremor, parestézia, hypestézia, dysgeúzia


Poruchy oka

Zriedkavé

porucha zraku (vrátane diplopie a zahmleného videnia)


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

dočasná alebo trvalá strata sluchu*, tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

kongestívne zlyhanie srdca*


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé

dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

bolesť brucha, nauzea

Menej časté

hnačka, vracanie, zápcha, dyspepsia, flatulencia

Zriedkavé

pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

abnormálna funkcia pečene

Zriedkavé

závažná hepatotoxicita (vrátane niekoľkých prípadov fatálneho akútneho zlyhania pečene)*, hyperbilirubinémia


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária, vyrážka, pruritus

Zriedkavé

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza, multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, leukocytoklastická vaskulitída, alopécia, fotosenzitivita


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé

polakizúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

menštruačné poruchy

Zriedkavé

erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé

edém


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená hladina kreatínfosfokinázy v krvi

* pozri časť 4.4.


Opis vybraných nežiaducich reakcií

Nasleduje zoznam nežiaducich reakcií súvisiacich s itrakonazolom, ktoré boli hlásené v klinických štúdiách so Sporanoxom perorálnym roztokom a/alebo Sporanoxom i.v., s výnimkou nežiaducej reakcie „zápal miesta podania injekcie“, ktorý je špecifický pre injekčnú cestu podania.

Poruchy krvi a lymfatického systému:granulocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému:anafylaktoidná reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy:hyperglykémia, heprekalémia, hypokalémia, hypomagnezémia

Psychické poruchy:stav zmätenosti

Poruchy nervového systému:periférna neuropatia*, závrat, somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:zlyhanie srdca, zlyhanie ľavej komory srdca, tachykardia

Poruchy ciev: hypertenzia, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:pľúcny edém, dysfónia, kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu:porucha gastrointestinálneho traktu

Poruchy pečene a žlčových ciest:zlyhanie pečene, hepatitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:erytematózna vyrážka, potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:myalgia, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest: porucha funkcie obličiek, inkontinencia moču

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:generalizovaný edém, opuch tváre, bolesť na hrudníku, horúčka, bolesť, únava, triaška

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotranferázy, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina gama-glutamyltransferázy, zvýšená hladina pečeňových enzýmov, abnormálne výsledky vyšetrenie moču


Pediatrická populácia

Bezpečnosť Sporanoxu kapsúl bola hodnotená u 165 detí a dospievajúcich vo veku od 1 do 17 rokov, ktorí sa zúčastnili 14 klinických štúdií (4 dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie, 9 otvorených štúdií a 1 štúdia mala otvorenú fázu, po ktorej nasledovala dvojito zaslepená fáza). Títo pacienti užili najmenej jednu dávku kapsúl Sporanoxu na liečbu plesňových infekcií a poskytli údaje o bezpečnosti.


Na základe zlúčených údajov o bezpečnosti z týchto klinických štúdií boli u detských pacientov často hlásené nežiaduce účinky: bolesť hlavy (3,0 %), vracanie (3,0 %), bolesť brucha (2,4 %), hnačka (2,4 %), abnormálna funkcia pečene (1,2 %), hypotenzia (1,2 %), nauzea (1,2 %) a žihľavka (1,2 %). Povaha nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich je vo všeobecnosti podobná ako u dospelých, ale detí a dospievajúcich je vyšší výskyt.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Znaky a príznaky

Vo všeobecnosti boli nežiaduce účinky hlásené v súvislosti s predávkovaním v súlade s tými, ktoré boli hlásené s použitím itrakonazolu (pozri časť 4.8).


Liečba

V prípade predávkovania sa majú vykonať podporné opatrenia. Aktívne uhlie sa môže podať podľa uváženia.


Itrakonazol nemožno odstrániť hemodialýzou.


Špecifické antidotum nie je k dispozícii.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimykotikum na systémové použitie, triazolové deriváty

ATC kód: J02AC02


Mechanizmus účinku

In vitro štúdie preukázali, že itrakonazol zasahuje do syntézy ergosterolu v bunkách húb. Ergosterol je životne dôležitou súčasťou bunkovej membrány v hubách. Výsledkom narušenia jeho syntézy je antifungálny účinok.


Farmakodynamické účinky


Mikrobiológia


Itrakonazol, triazolový derivát, vykazuje široké spektrum účinnosti.


Pre intrakonazol boli hraničné hodnoty stanovené prostredníctvom CLSI len pre Candidaspp. z povrchových mykotických infekcií (CLSI M27-A2). Podľa CLSI sú hraničné hodnoty nasledujúce: citlivé ≤ 0,125; citlivé, závislé od dávky 0,25-0,5 a odolné ≥ 1 µg/ml. Interpretačné hraničné hodnoty neboli stanovené prostredníctvom CLSI pre vláknité huby.


Pre itrakonazol boli hraničné hodnoty stanovené prostredníctvom EUCAST pre Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. nidulansa A. terreus, a sú nasledujúce: citlivé ≤ 1 mg/l, rezistentné > 2 mg/l. Hraničné hodnoty neboli prostredníctvom EUCAST zatiaľ stanovené pre itrakonazol a Candidaspp.


In vitroštúdie dokazujú, že itrakonazol inhibuje rast širokého spektra plesní patogénnych pre človeka v koncentráciách pohybujúcich sa zvyčajne ≤ 1 µg/ml. Patria k nim:


Candidaspp. (vrátane Candida albicans, Candida tropicalis,Candida parapsilosis a Candida dubliniensis), Aspergillusspp., Blastomyces dermatitidis, Cladosporiumspp., Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Geotrichumspp., Histoplasmaspp., vrátane H. capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Penicillium marneffei, Sporothrix schenckiia Trichosporonspp. Itrakonazol tiež preukázal aktivitu in vitroproti Epidermophyton floccosum, Fonsecaeaspp., Malasseziaspp., Microsporumspp., Pseudallescheria boydii, Trichophytonspp. a rôznym ďalším kvasinkám a plesniam.

Candida krusei, Candida glabrataa Candida guillermondiisú všeobecne najmenej citlivé druhy Candida, vrátane niektorých izolátov, ktoré vykazujú in vitrojednoznačnú rezistenciu k itrakonazolu.


Hlavné druhy plesní, ktoré nie sú inhibované itrakonazolom sú Zygomycetes (napr.Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Mucor spp., a Absidia spp.), Fusarium spp., Scedosporium spp. a Scopulariopsis spp.


Zdá sa, že rezistencia na azoly sa vyvíja pomaly a je často dôsledkom niekoľkých genetických mutácií. Mechanizmy, ktoré boli popísané, sú nadmerná expresia génu ERG11, ktorý kóduje cieľový enzým 14α-demetylázu, bodová mutácia génu ERG11, čo vedie k zníženej cieľovej afinite a/alebo prenášač nadmernej expresie liečiva, následkom čoho je zvýšený eflux. Skrížená rezistencia bola medzi členmi azolovej triedy liečiv pozorovaná pri druhoch Candidaspp., aj keď rezistencia voči jednému liečivu zo skupiny ešte neznamená rezistenciu voči ostatným azolom. Boli hlásené kmene Aspergillus fumigatus, rezistentné na itrakonazol.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah pre itrakonazol a všeobecne pre triazoly nie je celkom objasnený.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné farmakokinetické údaje

Maximálne plazmatické hladiny itrakonazolu sú dosiahnuté o 2-5 hodín po perorálnom podaní.. V dôsledku nelinerálnej farmakokinetiky sa po opakovanom podaní itrakonazol kumuluje v plazme. Rovnovážny stav je všeobecne dosiahnutý za 15 dní s hodnotami Cmax 0,5 μg/ml, 1,1 μg/ml a 2,0 μg/ml po perorálnom podaní 100 mg 1-krát denne, 200 mg 1-krát denne a 200 mg 2-krát denne. Terminálny polčas itrakonazolu sa obvykle pohybuje od 16 do 28 hodín po jednej dávke a zvyšuje sa na 34 až 42 hodín po opakovanom podaní. Po ukončení liečby klesnú plazmatické koncentrácie až na nezistiteľné koncentrácie počas 7 až 14 dní, v závislosti od dávky a trvania liečby.Celkový priemerný plazmatický klírens itrakonazolu je po intravenóznom podaní 278 ml/min. Klírens itrakonazolu klesá pri vysokých dávkach vďaka saturačnému mechanizmu pečeňového metabolizmu.


Absorpcia

Po perorálnom podaní je itrakonazol rýchlo absorbovaný. Maximálne koncentrácie nezmeneného liečiva v plazme sa dosahujú za 2-5 hodín po perorálnom podaní kapsúl. Pozorovaná absolútna perorálna biologická dostupnosť itrakonazolu je približne 55 %. Biologická dostupnosť perorálneho itrakonazolu je maximálna pri užití kapsúl ihneď po hlavnom jedle.


Absorpcia itrakonazolu z kapsúl je zmenšená u pacientov so zníženou žalúdočnou aciditou, napr. u pacientov užívajúcich lieky známe ako supresory sekrécie žalúdočnej kyseliny (napr. H2antagonisty, inhibítory protónovej pumpy) alebo u pacientov s achlórhydriou spôsobenou niektorými chorobami (pozri časť 4.4 a 4.5). Absorpcia itrakonazolu nalačno sa u týchto pacientov zvyšuje, keď sa Sporanox kapsuly podávajú s kyselinotvorným nápojom (napríklad nediétna cola). Keď sa Sporanox kapsuly podávali nalačno ako jednorazová 200 mg dávka s nediétnou colou po predliečení ranitidínom, H2 –antagonistom, absorpcia itrakonazolu bola porovnateľná ako pri podávaní Sporanox kapsúl samostatne (pozri časť 4.5).


Pri podaní rovnakej dávky lieku je expozícia itrakonazolu nižšia u kapsúl v porovnaní s perorálnym roztokom (pozri časť 4.4).


Distribúcia

Väčšina itrakonazolu prítomného v plazme je viazaná na plazmatické proteíny (99,8 %), predovšetkým na albumín (99,6 % pre hydroxylované deriváty). Itrakonazol vykazuje taktiež značnú afinitu k lipidom. Len 0,2 % itrakonazolu prítomného v plazme sa vyskytuje vo voľnej forme. Itrakonazol je distribuovaný do rozsiahleho kompartmentu (>700 l) a extenzívne sa distribuuje do tkanív: koncentrácie v pľúcach, obličkách, pečeni, kostiach, žalúdku, slezine a v svaloch sa našli 2-3-krát vyššie ako zodpovedajúce plazmatické koncentrácie, a vychytávanie v keratínových tkanivách, obzvlášť v koži, je až 4-krát vyššie. Koncentrácie v mozgovomiechovom moku sú oveľa nižšie ako v plazme, ale bola preukázaná účinnosť proti infekciám prítomným v mozgovomiechovom moku.


Biotransformácia

Itrakonazol sa extenzívne metabolizuje v pečeni na veľké množstvo metabolitov. In vitroštúdie preukázali, že CYP3A4 je hlavným enzýmom, ktorý je zodpovedný za metabolizmus itrakonazolu.

Hlavným metabolitom je hydroxy-itrakonazol, ktorý má in vitro antifungálnu aktivitu porovnateľnú s itrakonazolom; plazmatické koncentrácie tohto metabolitu sú približne dvojnásobné ako u itrakonazolu.


Eliminácia

Itrakonazol sa vylučuje hlavne vo forme neúčinných metabolitov močom (35 %) a stolicou (54 %) v priebehu 1 týždňa po podaní dávky perorálneho roztoku.


Renálna exkrécia itrakonazolu a aktívneho metabolitu hydroxy-itrakonazolu predstavuje menej ako 1 % intravenóznej dávky. Na základe perorálnej rádioaktívne značenej dávky sa exkrécia nezmeneného liečiva stolicou pohybuje v rozmedzí od 3-18 % dávky.


Redistribúcia itrakonazolu z keratínových tkanív sa zdá byť zanedbateľná, eliminácia itrakonazolu z týchto tkanív je závislá od epidermálnej regenerácie. Na rozdiel od plazmy, koncentrácie v koži pretrvávajú 2-4 týždne po ukončení 4-týždňovej liečby a v nechtovom keratíne – kde môže byť itrakonazol zistiteľný už 1 týždeň po začatí liečby – pretrvávajú najmenej 6 mesiacov po ukončení 3-mesačnej liečby.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene

Itrakonazol sa prevažne metabolizuje v pečeni. Farmakokinetická štúdia bola vykonaná u 6 zdravých pacientov a u 12 pacientov s cirhózou, ktorým bola podaná jednorazová 100 mg dávka intrakonazolu kapsúl. V porovnaní so zdravými pacientmi bolo u pacientov s cirhózou zaznamenané štatisticky významné zníženie strednej hodnoty Cmax(47 %) a dvojnásobný nárast polčasu eliminácie (37 ± 17 hodín vs. 16 ± 5 hodín) itrakonazolu. Celková expozícia itrakonazolu založená na AUC bola však u pacientov s cirhózou podobná ako u zdravých pacientov. Nie sú k dispozícii údaje o dlhodobom užívaní itrakonazolu u pacientov s cirhózou (pozri časť 4.2 a 4.4).


Porucha funkcie obličiek

K dispozícii sú obmedzené údaje o použití perorálneho itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Farmakokinetická štúdia s použitím jednorazovej 200 mg dávky itrakonazolu (štyri 50 mg kapsuly) bola vykonaná na troch skupinách pacientov s poruchou funkcie obličiek (urémia: n=7; hemodialýza: n=7 a kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza: n=5). U uremických pacientov s priemerným klírensom kreatinínu 13 ml/min. x 1,73 m2, bola expozícia, na základe AUC, mierne znížená v porovnaní s parametrami normálnej populácie. Táto štúdia nepreukázala žiadny významný vplyv hemodialýzy alebo kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy na farmakokinetiku itrakonazolu (Tmax, Cmax, a AUC0-8h). Časové profily plazmatických koncentrácií ukázali široké interindividuálne rozdiely vo všetkých troch skupinách.


Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky boli stredné hodnoty terminálneho polčasu rozpadu itrakonazolu u pacientov s miernou (v tejto štúdii definovaná ako CrCl 50-79 ml/min), stredne ťažkou (v tejto štúdii definovaná ako CrCl 20-49 ml/min) a ťažkou poruchou funkcie obličiek (v tejto štúdii definovaná ako CrCl < 20 ml/min) podobné ako u zdravých jedincov (rozsah stredných hodnôt 42 až 49 hodín vs. 48 hodín u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u zdravých jedincov, v tomto poradí). Celková expozícia itrakonazolu, na základe AUC, poklesla u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou poruchou funkcie obličiek približne o 30 % resp. 40 % v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek.


Nie sú k dispozícii údaje o dlhodobom užívaní itrakonazolu u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Dialýza nemá žiadny vplyv na polčas rozpadu alebo klírens itrakonazolu alebo hydroxy-itrakonazolu. (pozri tiež časť 4.2 a 4.4).


Pediatrická populácia

K dispozícii sú obmedzené farmakokinetické údaje o použití itrakonazolu u detí a dospievajúcich. Farmakokinetické štúdie s itrakonazol kapsulami, perorálnym roztokom a intravenóznou liekovou formou sa uskutočnili u detí a adolescentov vo veku od 5 mesiacov do 17 rokov. Jednotlivé dávky vo forme kapsúl a perorálneho roztoku v rozmedzí od 1,5 do 12,5 mg/kg/deň boli podávané raz alebo 2-krát denne. Intravenózna lieková forma bola podávaná buď ako 2,5 mg/kg jednorazová infúzia alebo 2,5 mg/kg infúzia raz alebo 2-krát denne. Pri rovnakej dennej dávke, dávkovanie 2-krát denne v porovnaní s jednorazovou dennou dávkou znamenalo maximálne a minimálne koncentrácie porovnateľné s jednorazovou dennou dávkou pre dospelého pacienta. Na AUC itrakonazolu a celkovom telesnom klírense nebola pozorovaná žiadna významná závislosť od veku, zaznamenala sa však mierna súvislosť medzi vekom a distribučným objemom itrakonazolu, Cmax a mierou terminálnej eliminácie. Zjavný klírens itrakonazolu a distribučný objem sa javil ako súvisiaci s hmotnosťou.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Itrakonazol bol testovaný štandardným súborom predklinických štúdií o bezpečnosti.


Štúdie akútnej toxicity itrakonazolu u myší, potkanov, morčiat a psov preukázali široký interval bezpečnosti. Štúdie sub(chronickej) toxicity po perorálnom podaní u potkanov a psov boli zamerané na niektoré cieľové orgány alebo tkanivá: kôra nadobličiek, pečeň a mononukleárny fagocytový systém ako aj na poruchy lipidového metabolizmu prejavujúce sa prítomnosťou xantómových buniek v rôznych orgánoch.

Histologické vyšetrenia kôry nadobličiek preukázali pri vysokých dávkach reverzibilný opuch s celulárnou hypertrofiou retikulárnej a fascikulárnej zóny, ktorá bola niekedy sprevádzaná stenčením glomerulárnej zóny. Pri vysokých dávkach sa zistili reverzibilné pečeňové zmeny. Mierne zmeny sa pozorovali v sinusoidných bunkách a zaznamenala sa vakuolizácia hepatocytov, ktorá preukazuje o bunkovej dysfunkcii, avšak bez zjavnej hepatitídy alebo hepatocelulárnej nekrózy. Histologické zmeny mononukleárneho fagocytárneho systému sú charakterizované prevažne makrofágmi so zvýšeným bielkovinovým materiálom v rôznych parenchymatóznych tkanivách.


Nezistili sa žiadne náznaky mutagénneho potenciálu itrakonazolu.


Itrakonazol nie je primárnym karcinogénom u potkanov alebo u myší. U samcov potkanov sa však vyskytla vyššia incidencia sarkómu mäkkých tkanív, ktorá je pripisovaná zvýšeniu nenádorových, chronických zápalových reakcií spojivového tkaniva, v dôsledku zvýšených hladín cholesterolu a cholesterózy spojivového tkaniva.


Nie je dôkaz o primárnom ovplyvnení fertility v priebehu liečby itrakonazolom. Ukázalo sa, že itrakonazol bol príčinou dávkovo závislého nárastu maternálnej toxicity, embryotoxicity a teratogenity u potkanov a u myší pri vysokých dávkach. U potkanov sa teratogenita preukázala v rozsiahlych skeletálnych defektoch; u myší v encefalokélach a v makroglosii.


Po dlhodobom podávaní itrakonazolu bola u juvenilných psov pozorovaná všeobecne nižšia kostná minerálna denzita.


V troch toxikologických štúdiách s potkanmi vyvolal itrakonazol kostné defekty. Vyvolané defekty zahŕňajú zníženú aktivitu kostných platničiek, stenčenie zona compactata dlhých kostí a zvýšenie kostnej fragility.


Karcinogenita a mutagenita

Itrakonazol nie je primárnym karcinogénom u potkanov a myší. U samcov potkanov však bola vyššia incidencia sarkómu mäkkých tkanív, čo sa pripisuje zvýšeniu nenádorových, chronických zápalových reakcií spojivového tkaniva v dôsledku zvýšených hladín cholesterolu a cholesterolózy spojivového tkaniva.


Nie sú žiadne indikácie mutagénneho potenciálu itrakonazolu.


Reprodukčná toxikológia

Zistilo sa, že itrakonazol pri vysokých dávkach spôsobuje od dávky závislé zvýšenie materskej toxicity, embryotoxicity a teratogenity u potkanov a myší. U potkanov teratogenita pozostávala z vážnych porúch kostry, u myší pozostávala z encefalokély a makroglosie.


Fertilita

Neexistuje žiadny dôkaz o primárnom vplyve na plodnosť počas liečby itrakonazolom.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


mikrogranulovaná sacharóza

hydroxypropylmetylcelulóza

makrogol

indigokarmín E132

oxid titaničitý E171

želatína

sodná soľ erytrozínu E127


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 - 30 C. Chráňte pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal tvorí PVC/LDPE/PVDC – Alu blister. Vonkajší obal tvorí papierová škatuľa.

Sporanox sa dodáva vo forme ružovo-modrých kapsúl.

Jedno balenie obsahuje 4, 15 alebo 28 tvrdých želatínových kapsúl.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Johnson & Johnson, s. r. o.

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


26/0194/90-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. júna 1990

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. mája 2007


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2015


26


SPORANOX