+ ipil.sk

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2014/01284-REG, 2014/01283-REG, 2014/01282-REG, 2014/01281-REG


Písomná informácia pre používateľa


Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety

levodopa/karbidopa/entakapón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Stacapolo a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Stacapolo

3. Ako užívať Stacapolo

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Stacapolo

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Stacapolo a na čo sa používa


Stacapolo obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapón) v jednej filmom obalenej tablete.

Stacapolo sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.

Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje

množstvo dopamínu a tak zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapón

zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Stacapolo


Neužívajte Stacapolo, ak

ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapón, alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek

tohto lieku (uvedených v časti 6)

trpíte glaukómom so zatvoreným uhlom (ochorenie oka)

máte nádor nadobličiek

užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO)

ste už niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS – toto je zriedkavá reakcia na lieky

používané na liečbu ťažkých duševných porúch)

ste už niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov)

máte závažné ochorenie pečene

Stacapolo obsahuje lecitín (sója). Ak ste precitlivený na arašidy alebo sóju neužívajte tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Stacapolo ak máte alebo ste

niekedy mali:

srdcový infarkt alebo iné ochorenia srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných

ciev

astmu alebo iné ochorenia pľúc

problém s pečeňou, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť

obličkové alebo hormonálne ochorenia

žalúdočné vredy alebo kŕče

ak budete mať dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prejav

zápalu hrubého čreva

akúkoľvek formu ťažkej duševnej poruchy, napr. psychózu

chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť a

sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy)

liek, ktorý môže vyvolať zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele.

Pamätajte, že Stacapolo môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania Stacapola:

všimnete si, že vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa dostavia prudké zášklby, alebo ak sa objaví

chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku.

Ak sa niektoré z týchto účinkov objavia, okamžite to oznámte vášmu lekárovi

cítite skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo zaznamenáte neobyčajné zmeny vo

svojom správaní

pocítite, že náhle zaspávate, alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V takom prípade nesmiete viesť

vozidlá, obsluhovať stroje alebo používať nástroje (pozri tiež časť 'Vedenie vozidiel a obsluha

strojov')

všimnete si, že sa po začatí užívania Stacapola objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak sa to stane, váš lekár môže zmeniť dávkovanie vášho antiparkinsonika

objaví sa hnačka: odporúča sa sledovať vašu telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému

poklesu telesnej hmotnosti

všimnete si zhoršujúce sa nechutenstvo, asténiu (slabosť, vyčerpanosť) a pokles telesnej

hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Vtedy je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie

vrátane vyšetrenia pečeňových funkcií

máte pocit, že by ste mali prerušiť užívanie Stacapola, prečítajte si časť 'Ak prestanete užívať

Stacapolo'.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrujúcich všimne, že máte potrebu

alebo túžbu k správaniu, ktoré je pre vás nezvyčajné, a neviete odolať nutkaniu alebo pokušeniu robiť

veci, ktoré vám alebo iným môžu ublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha impulzívnej kontroly

a môže zahŕňať závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmernú

sexuálnu túžbu alebo predpojatosť sexuálnymi myšlienkami a pocitmi. Váš lekár možno bude musieť

prehodnotiť liečbu.

Váš lekár môže počas dlhodobého užívania Stacapola vykonať pravidelné laboratórne testy.

Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, oznámte, prosím, vášmu lekárovi, že užívate Stacapolo.

Používanie Stacapola sa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov (napr. nedobrovoľné pohyby, chvenie, stuhnutosť a svalové sťahy) spôsobených inými liekmi.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s používaním Stacapola u pacientov mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie Stacapola u detí neodporúča.

Iné lieky a Stacapolo

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Stacapolo, ak používate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B, alebo neselektívne inhibítory MAO).

Stacapolo môže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky určitých liekov. Tieto zahŕňajú:

lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitryptilín, desipramín, maprotilín,

venlafaxín a paroxetín

rimiterol a izoprenalín používané na liečbu ochorení dýchacej sústavy

adrenalín používaný na liečbu alergických reakcií

noradrenalín, dopamín a dobutamín používané na liečbu srdcových ochorení a nízkeho krvného tlaku

alfa-metyldopa používaná na liečbu vysokého krvného tlaku

apomorfín používaný na liečbu Parkinsonovej choroby.


Účinky Stacapola sa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

antagonisty dopamínu používané na liečbu duševných porúch, nevoľnosti a vracania

fenytoín používaný na prevenciu kŕčov

papaverín používaný na uvoľnenie svalov.


Stacapolo môže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte Stacapolo a výživovédoplnky s obsahom železa v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete druhý liek.


Stacapolo a jedlo a nápoje

Stacapolo možno užiť s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa Stacapolo nemusí dobre

vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (akou sú mäso,

ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to

týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas liečby Stacapolom nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Stacapolo môže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že budete cítiť slabú zmätenosť alebo mať

závraty. Preto buďte pri vedení vozidiel a obsluhe akýchkoľvek prístrojov a strojov obzvlášť opatrný.

Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte, kým budete opäť pri

plnom vedomí, kým začnete viesť vozidlo alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje vašu

bdelosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


Stacapolo obsahuje lecitín (sója)

Ak ste precitlivený na arašidy alebo sóju neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Stacapolo


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím

istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších:

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Stacapola máte užiť každý deň.

Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

Vždy užívajte iba jednu tabletu v rovnakom čase.

V závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže váš lekár navrhnúť vyššiu alebo

nižšiu dávku.

Ak užívate tablety Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg tablety, neužite viac ako 10 tabliet denne.

  • Ak užívate tablety Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg, neužite viac ako 7 tabliet tejto sily denne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si myslíte, že účinky Stacapola sú príliš silné

alebo príliš slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú možné vedľajšie účinky.


Ak užijete viac Stacapola, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet Stacapola, ako máte, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo

lekárnikovi. V prípade predávkovania môžete pociťovať zmätenosť alebo vzrušenie, môže sa vám

spomaliť alebo zrýchliť tep alebo sa vám môže zmeniť farba pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiť Stacapolo

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky viac ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, a ďalšiu tabletu v obvyklom čase.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky menej ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, počkajte 1 hodinu a potom užite ešte jednu tabletu.

Potom pokračujte ako zvyčajne.


Vždy dodržujte odstup aspoň jednej hodiny medzi tabletami Stacapola, aby ste predišli možným

vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať Stacapolo

Neprerušte užívanie Stacapola, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. V takom prípade váš lekár možno

bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečilo

dostatočné potlačenie vašich príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie Stacapola a iných antiparkinsoník,

môže to viesť k nežiaducim vedľajším účinkom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Ak sa u vás počas liečby Stacapolom vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte vášho

lekára:

- Vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa objavia prudké zášklby, vyskytne sa chvenie, nepokoj,

zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Toto môžu byť

príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavá závažná reakcia na lieky

používané na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy

(zriedkavé závažné ochorenie svalov).

- Alergická reakcia, ktorej príznaky môžu zahŕňať žihľavku (vyrážky žihľavky), svrbenie,

vyrážky, opuch vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní

alebo prehĺtaní.


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 pacienta z 10)

- nekontrolované pohyby (dyskinézy)

- nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

- neškodné červenohnedé sfarbenie moču

- bolesť svalov

- hnačka


Časté (môžu postihovať až 1 pacienta z 10)

slabá zmätenosť alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

zhoršenie prejavov Parkinsonovej choroby, závraty, ospalosť

vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, suchosť v ústach, zápcha

nespavosť, halucinácie, zmätenosť, neobvyklé sny (vrátane nočných mor), únava

duševné zmeny – vrátane problémov s pamäťou, úzkosť a depresia (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelná srdcová frekvencia alebo

rytmus

častejší výskyt pádov

dýchavičnosť

zvýšené potenie, vyrážky

svalové kŕče, opuch nôh

rozmazané videnie

anémia (chudokrvnosť)

znížená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť

bolesť hlavy, bolesť kĺbov

infekcie močových ciest


Menej časté (môžu postihovať až 1 pacienta zo 100)

srdcový infarkt

krvácanie do čreva

zmeny v počte krviniek, ktoré môžu viesť ku krvácaniu, anomálne výsledky pečeňových

funkčných testov

kŕče

pocit nepokoja (agitácie)

psychotické príznaky

kolitída (zápal hrubého čreva)

zmena farby iná ako zmena farby moču (napr. kože, nechtov, vlasov, potu)

ťažkosti s prehĺtaním

neschopnosť močiť


Hlásené boli tiež nasledujúce vedľajšie účinky:

- hepatitída (zápal pečene)

- svrbenie


Možno pocítite nasledovné vedľajšie účinky:

Neschopnosť odolať nutkaniu robiť veci, ktoré môžu vám alebo iným ublížiť, zahŕňajúce:

silnú túžbu hrať hazardné hry napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu;

zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás

alebo ostatných, napr. zvýšená chuť na sex;

nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie a míňanie peňazí;

záchvatové prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie

sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu).Ak budete u seba pozorovať takéto správanie, povedzte to svojmu lekárovi; preberie s vami

možnosti zvládnutia a zmiernenia týchto príznakov.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Stacapolo


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Stacapolo obsahuje

Liečivá v Stacapole sú levodopa, karbidopa a entakapón.

- Každá 50 mg/12,5 mg/200 mg tableta Stacapola obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

- Každá 100 mg/25 mg/200 mg tableta Stacapola obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

- Každá 150 mg/37,5 mg/200 mg tableta Stacapola obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

- Každá 200 mg/50 mg/200 mg tableta Stacapola obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.


Ďalšie zložky v jadre tablety sú sodná sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, dihydrát trehalózy, celulóza, síran sodný, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

Zložky vo filmovej vrstve tablety sú polyvinylalkohol (E1203), mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), červený oxid železitý (E172), lecitín (sója) (E322) a žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Stacapolo a obsah balenia

Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 6,85 x 14,2 mm, s označením “50” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 7,23 x 15,3 mm, s označením “100” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 7,68 x 16,2 mm, s označením “150” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 8,21 x 17,2 mm, s označením “200” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.


Tablety sú balené v HDPE obaloch uzatvorených fóliou a PP-uzáverom.

Veľkosti balenia:

Stacapolo sa vyrába v piatich rôznych veľkostiach balenia (10, 30, 100, 130, 175 tabliet).


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcaDržiteľ rozhodnutia o registrácii

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poľsko


Výrobca

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitza

BulharskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2014/01284-REG, 2014/01283-REG, 2014/01282-REG, 2014/01281-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKUStacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety

Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.

Každá tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakapónu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mgobsahuje 0,48 mg lecitínu (sója).

Každá tableta Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mgobsahuje 0,60 mg lecitínu (sója).

Každá tableta Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mgobsahuje 0,72 mg lecitínu (sója).

Každá tableta Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mgobsahuje 0,83 mg lecitínu (sója).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 6,85 x 14,2 mm, s označením “50” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 7,23 x 15,3 mm, s označením “100” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 7,68 x 16,2 mm, s označením “150” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.

Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg, hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy, veľkosti 8,21 x 17,2 mm, s označením “200” na jednej strane a “LEC” na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Stacapoloje indikované na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním

motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou na báze levodopa/inhibítor dopadekarboxylázy (DDK).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná

dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou zo štyroch dostupných síl

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mglevodopy/karbidopy/entakapónu).


V prípade, že sa titrácia dávky nedá dosiahnuť s dostupnými dávkami použite iné lieky, ktoré obsahujú rovnakú kombináciu liečiv v odlišných dávkach.


Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba jednu tabletu Stacapola. U pacientov, ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nevoľnosti a vracania. Zatiaľ čo je skúsenosť s celkovou dennou dávkou viac ako 200 mg karbidopy obmedzená, maximálna odporúčaná denná dávka entakapónu je 2000 mg, a preto je maximálna denná dávka 10 tabliet za deň pre sily Stacapola 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg a 150 mg/37,5 mg/200 mg. Desať tabliet Stacapola 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy za deň. Podľa tejto dennej dávky karbidopy je maximálna odporúčaná denná dávka Stacapola200 mg/50 mg/200 mg7 tabliet na deň.

Stacapolo zvyčajne užívajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami

levodopy/inhibítora DDK a entakapónu so štandardným uvoľňovaním.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí užívajú lieky s obsahom levodopy/inhibítora DDK

(karbidopa alebo benserazid) a tablety entakapónu, na Stacapolo.


a. Pacienti, ktorí sú aktuálne liečení entakapónom a liekom s obsahom levodopy/ karbidopy so

štandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety Stacapola, môžu prejsť priamo na

liečbu príslušnými tabletami Stacapola. Napríklad, pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom

50 mg/12,5 mg (100 mg/25 mg alebo 150 mg/37,5 mg alebo 200 mg/50 mg) levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakapónu s obsahom 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 50 mg/12,5 mg/200 mg (100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg)Stacapola štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakapónu.


b. Na začiatku liečby Stacapolom u pacientov aktuálne liečených dávkami entakapónu a

levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách Stacapola 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo

100 mg/25 mg/200 mg alebo150 mg/37,5 mg/200 mg alebo200 mg/50 mg/200 mg), sa

dávkovanie Stacapola musí opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa

dávkovanie Stacapola musí nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne používanej celkovej

dennej dávke levodopy.


c. Na začiatku liečby Stacapolom u pacientov aktuálne liečených entakapónom a

levodopou/benserazidom v liekovej forme so štandardným uvoľňovaním sa musí podávanie

levodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie Stacapola sa musí začať nasledujúce ráno.

Počiatočná dávka Stacapola musí zabezpečiť buď rovnaké alebo mierne vyššie (5-10 %) dávky levodopy.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí neužívajú entakapón, na Stacapolo

Zahájenie liečby Stacapolom je možné zvážiť s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe u niektorých

pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho

intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/ inhibítorom DDK so

štandardným uvoľňovaním. Avšak priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na Stacapolo sa

neodporúča u pacientov, ktorí trpia dyskinézami, alebo ktorých denné dávky levodopy prevyšujú

800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča podávať entakapón ako osobitnú liečbu (tablety entakapónu)

a ak je to nutné, upraviť dávku levodopy pred prechodom na Stacapolo.

Entakapón stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť predovšetkým u pacientov s dyskinézami

nevyhnutné znížiť dávku levodopy o 10-30 % počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby

Stacapolom. Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením

dávkovacích intervalov a/alebo redukciou množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky v priebehu liečby

Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo

použitie alternatívnej sily Stacapola v rámci odporúčaní pre dávku.

Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka Stacapola buď

znížením frekvencie podania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením sily Stacapola počas podania.

Ak sú súbežne s tabletou Stacapola podávané iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať

odporúčania ohľadom maximálnej dávky.


Ukončenie liečby Stacapolom: Ak je liečba Stacapolom (levodopa/karbidopa/entakapón) ukončená a

pacient je prevedený na liečbu s levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakapónu, je nevyhnutné

upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň

kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Stacapola u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje..


Starší pacienti: U starších pacientov nie sú potrebné žiadne úpravy dávky Stacapola.


Pacienti s poruchou funkcie pečene: Stacapolo sa odporúča podávať opatrne pacientom s mierne až

stredne ťažkou poruchou funkcie pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2).

Informácie o ťažkej poruche funkcie pečene sú uvedené v časti 4.3.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Poruchafunkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku

entakapónu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u

pacientov s poruchou funkcie obličiek, preto sa má Stacapolo opatrne podávať u pacientov s ťažkou

poruchou funkcie obličiek vrátane tých, ktorí podstupujú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Každá tableta je určená na perorálne podanie buď s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta

obsahuje jednu liečebnú dávku a môže byť podaná len vcelku.4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Ťažká porucha funkcie pečene.

- Glaukóm so zatvoreným uhlom.

- Feochromocytóm.

- Súbežné podávanie Stacapola s neselektívnymi inhibítormi monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-B) (napr. fenelzín, tranylcypromín).

- Súbežné podávanie selektívneho MAO-A inhibítora a selektívneho MAO-B inhibítora (pozri

časť 4.5).

- Predošlá anamnéza neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) a/alebo netraumatickej

rabdomyolýzy.

- Precitlivenosť na arašidy alebo sóju.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Stacapolo sa neodporúča na liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.

- Liečba Stacapolom sa musí podávať opatrne pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkým

kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, ochorením obličiek alebo

žliaz s vnútorným vylučovaním, s peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

- U pacientov s anamnézou infarktu myokardu, ktorí majú pretrvávajúce atriálne uzlové

alebo ventrikulárne arytmie; musia byť kardiálne funkcie obzvlášť pozorne sledované v období

začiatočných úprav dávky.

- Všetci pacienti liečení Stacapolom musia byť pozorne sledovaní pre prípad vývoja mentálnych

zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého

správania. Pacienti so psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti musia byť liečení s

opatrnosťou.

- Súbežné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť

antagonistov receptora D2, sa musí vykonávať s obozretnosťou a pacient musí byť pozorne

sledovaný pre prípad straty antiparkinsonických účinkov alebo zhoršenia parkinsonických

príznakov.

- Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť Stacapolom s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

- Stacapolo môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa Stacapolo musí podávať opatrne

pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

- Entakapón v súvislosti s levodopou sa spája s výskytom ospanlivosti a/alebo príhod náhleho

upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a

obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

- V klinických štúdiách sa dopamínergické nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie

u pacientov, ktorí užívali entakapón a antagonistov dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín

alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Dávky iných

antiparkinsoník bude možno nutné upraviť, keď sa liečba Stacapolom nahrádza u pacienta, ktorý

nie je aktuálne liečený s entakapónom.

- U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému

malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Preto každé náhle zníženie

dávky alebo prerušenie podávania levodopy musí byť pozorne sledované, obzvlášť u pacientov,

ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný

motorickými symptómami (stuhlosť, myoklonus, chvenie), zmenami mentálneho stavu (napr.

vzrušenie, zmätenosť, kóma), hypertermiou, poruchou autonomických funkcií (tachykardia,

nestály tlak krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V individuálnych

prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je

dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu

zahŕňajúci svalovú stuhlosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie sérovej

kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym prerušením podávania antiparkinsoník. V

spojení s liečbou entakapónom neboli v kontrolovaných štúdiách, kde bolo podávanie

entakapónu náhle prerušené, hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakapónu na trh

boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entakapónu alebo

iných súbežne podávaných dopamínergických liekov. Ak sa to považuje za nutné, náhradu Stacapola levodopou a inhibítorom DDK bez entakapónu alebo inej dopamínergickej liečby je treba previesťpomaly a zvýšenie dávky levodopy môže byť nevyhnutné.

- Ak sa vyžaduje celková anestéza, v liečbe Stacapolom je možné pokračovať kým je pacientovi

dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak je potrebné liečbu dočasneprerušiť, Stacapolo

možno opäť podať v rovnakej dennej dávke ako pred tým ihneď, ako je možné prijímať lieky

perorálne.

- Pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií

sa odporúča počas predĺženej liečby Stacapolom.

- Odporúča sa sledovať telesnú hmotnosť pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, aby sa

predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca

hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakapónom môže byť prejavom kolitídy. V prípade

dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa liek má vysadiť a má sa zvážiť

patričná liečba a vyšetrenia.

- Pacientov je potrebné pravidelne sledovať kvôli vzniku porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a ich ošetrujúcich je potrebné upozorniť, že pri liečbe dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s obsahom levodopy vrátane Stacapola, sa môžu vyskytnúť v správaní prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa.


V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

- U pacientov, u ktorých sa vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti v

pomerne krátkom čase, sa má zvážiť vyhodnotenie celkového stavu lekárom, vrátane funkcie

pečene.

- Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na močové

ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení zahriatím vzorky moču na bod

varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na

glykozúriu.

- Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mg, obsahuje 0,48 mg (Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg obsahuje 0,60 mg, Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mg obsahuje 0,72 mg a Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mg obsahuje 0,83 mg) sójového lecitínu v tablete. Pacienti s precitlivenosťou na arašidy alebo sóju nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká: Doteraz sa nevyskytli známky interakcií, ktoré by zamedzili súbežnému

užívaniu štandardných antiparkinsoník so Stacapolom.

Entakapón môže vo vysokých dávkach ovplyvniťabsorpciu karbidopy. Žiadne interakcie s karbidopou však neboli pozorované v rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakapónu až 10-krát denne). Interakcie medzi entakapónom a selegilínom boli skúmanév štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a neboli pozorované žiadne interakcie. Denná dávka 10 mg selegilínu nesmie byť prekročená, keď sa selegilín používa so Stacapolom.

Pri súbežnom podávaní nasledujúcich liečiv a levodopy sa musí postupovať opatrne.


Antihypertenzíva: Symptomatická posturála hypotenzia sa môže objaviť, keď sa levodopa pridá k

liečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva. Môže sa vyžadovať úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva: Zriedkavo boli v prípade súbežného používania tricyklických antidepresív a

levodopy/karbidopy hlásené reakcie vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakapónom a

imipramínom a medzi entakapónom a moklobemidom boli zisťované v štúdii s jednorazovou dávkou u

zdravých pacientov. Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Významný počet

pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakapónu s

niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného

vychytávania noradrenalínu ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú

metabolizované COMT (napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Neboli pozorované

žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súbežnom používaní týchto liekov a Stacapola sa však musí

postupovať opatrne (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá: Antagonisty dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká),

fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky so

Stalevom musia byť pozorne sledovaní pre prípad straty terapeutickej odpovede.

Kvôli afinite entakapónu k cytochrómu P450 2C9 in vitro (pozri časť 5.2) môže Stacapolo potenciálne

ovplyvňovať liečivá, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. Avšak v

interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nespôsobil entakapón zmenu hladín S-warfarínu v

plazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18 % [CI9011-26 %]. Hodnoty

INR sa zvýšili v priemere o 13 % [CI906-19 %]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa Stacapolo

začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formy interakcií: Keďže levodopa súťaží s určitými aminokyselinami, absorpcia Stacapolo môže byť

znížená u niektorých pacientov s výživou s vysokým obsahom proteínov.

Levodopa a entakapón môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa Stacapolo a

prípravky s obsahom železa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitro údaje: Entakapón sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže

niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z in vitro štúdií sa významné

vytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa náznaky takýchto interakcií

doteraz neobjavili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii príslušné údaje o používaní kombinácie levodopa/karbidopa/entakapón u

gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť

5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Stacapolo sa nesmie používať v gravidite, iba ak prospech

pre matku preváži nad možným rizikom pre plod.


Laktácia

Levodopa sa vylučuje v ľudskom materskom mlieku. Existujú dôkazy o tom, že je dojčenie počas

liečby levodopou potlačené. Karbidopa a entakapón sa vylučovali v materskom mlieku zvierat, ale nie

je známe, či sa vylučujú v ľudskom materskom mlieku. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo

entakapónu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby Stacapolom nesmú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách so samotným entakapónom, karbidopou alebo levodopou neboli

pozorované žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách sa nerobili

s kombináciou entakapónu, karbidopy a levodopy.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Stacapolo môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa, karbidopa a

entakapón spoločne môžu spôsobovať závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto sa pri riadení

vozidla a obsluhe strojov musí uplatňovať obozretnosť.

Pacienti liečení Stacapolom, u ktorých sa objavia ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do

spánku, musia byť poučení tak, aby sa zdržiavali vedenia vozidiel alebo vykonávania aktivít, pri

ktorých by ich znížená bdelosť mohla ich alebo iné osoby vystaviť nebezpečenstvu vážnych úrazov alebo

smrti (napr. obsluha strojov), kým tieto opakujúce sa príhody pominú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami pri užívaní kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón sú dyskinézy, ktoré sa vyskytujú u približne 19 % pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15 % pacientov a hnačky vyskytujúce sa u približne 12 % pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa u približne 12 % pacientov; a neškodné červenohnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa u približne 10 % pacientov. Závažné príhody gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s kombináciou levodopa, karbidopa a entakapón alebo entakapón v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom. Pri použití kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón

sa môže objaviť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýza a

neuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


b. Tabuľka nežiaducich reakcií

Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z

dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3230 pacientov (1810 liečených

kombináciou levodopa, karbidopa a entakapón alebo entakapón v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom, a 1420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ DDC inhibítorom), a z post-marketingových údajov od uvedenia entakapónu na trh pre kombinované použitie entakapónu s levodopou/DDC inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené z hľadiska frekvencie, najčastejšie najskôr, s použitím nasledujúcej

konvencie: Veľmi časté (1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (1/1000 až <1/100); zriedkavé

(1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov nemožno

odhadnúť, keďže z klinických alebo epidemiologických štúdií nie je možné odvodiť nijaký odhad).


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Menej časté: Trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*


Psychické poruchy

Časté: Depresia, halucinácie, zmätenosť*, abnormálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté: Psychóza, agitovanosť*

Neznáme: Samovražedné správanie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Dyskinéza*

Časté: Zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomén “on and off“, dystónia, mentálne poruchy (napr. porucha pamäte, demencia), somnolencia, závraty*, bolesť hlavy

Neznáme: Neuroleptický malígny syndróm*


Poruchy oka

Časté: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Príhody ischemiskej choroby srdca okrem infarktu myokardu (napr. angina

pectoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté: Infarkt myokardu**


Poruchy ciev

Časté: Ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté: Gatrointestinálne krvácanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Hnačka*, nauzea*

Časté: Zápcha*, vracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v

ústach*

Menej časté: Kolitída*, dysfágia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov*

Neznáme: Hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom (pozri časť 4.4)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážky*, hyperhydróza

Menej časté: Zmena farby okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)*

Zriedkavé: Angioedém

Neznáme: Urtikária*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: Bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté: Svalové kŕče, atralgia

Neznáme: Rabdomyolýza*


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Chromatúria*

Časté: Infekcie močových ciest

Menej časté: Zadržiavanie moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudi, perfirérny edém, pády, poruchy chôdze, asténia, únava

Menej časté: Nevoľnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entakapónu alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel

frekvencie výskytu aspoň 1 % z údajov klinických skúšaní) s entakapónom ako s levodopou/DDC

inhibítorom. Pozri časť c.

**Výskyt infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43 % a 1,54 %) sú odvodené

z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2082 pacientmi s motorickými fluktuáciami pri poslednej

dávke užívajúcimi entakapón.


c. Opis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakapónu alebo sa vyskytujú častejšie s entakapónom

ako s levodopou/DDC inhibítorom sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré

z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopamínergickou aktivitou (napr. dyskináza, nauzea a

vracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosť

a frekvenciu týchto dopamínergických reakcií. Máloktoré nežiaduce reakcie možno priamo pripísať

liečivu entakapón vrátane hnačky a zmene farby moču na červenohnedú. Entakapón môže tiež

v niektorých prípadoch spôsobovať zmenu farby napr. kože, nechtov, vlasov alebo potu. Iné nežiaduce

reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe buď vyššej frekvencie ich

výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1 %) v údajoch z klinických skúšaní s entakapónom

v porovnaní s levodopou/DDCI alebo na základe jednotlivých hlásení bezpečnosti lieku, ktoré boli hlásené po uvedení entakapónu na trh. Kŕče sa s levodopou/karbidopou objavili zriedkavo; avšak príčinný vzťah s liečbou levodopou/karbidopou nebol potvrdený.

Poruchy impulzívnej kontroly: Patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita,

kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie a kompulzívne prejedanie sa môžu

vyskytnúť u pacientov liečených dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s

obsahom levodopy vrátane kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón (pozri časť 4.4).

Entakapón bol v spojení s levodopou viazaný na výskyt izolovaných prípadov nadmernej ospanlivosti

počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Údaje z postmarketingového používania zahŕňajú izolované prípady predávkovania, v ktorých boli

hlásené najvyššie denné dávky levodopy aspoň 10 000 mg a entakapónu aspoň 40 000 mg. Akútne

symptómy a príznaky v týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu,

bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, Cheynovo-Stokesovo dýchanie, zmenu farby pokožky, jazyka a

očnej spojovky a chromatúriu. Zvládnutie akútneho predávkovania Stacapolom je podobné akútnemu

predávkovaniu levodopou. Pyridoxín však na zvrátenie účinkov Stacapola neúčinkuje. Odporúča sa

hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a

opakovanými dávkami živočíšneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakapónu obzvlášť

spomalením jeho absorpcie/opätovnej absorpcie z GI traktu. Primeraná funkčnosť respiračného,

obehového a renálneho systému musí byť pozorne sledovaná a príslušné podporné opatrenia

uplatnené. Musí sa začať s kontrolou EKG a pozorným sledovaním pacienta pre prípad možného

vývoja arytmií. Ak sa to vyžaduje, musí sa podať náležitá antiarytmická terapia. Musí sa zvážiť

možnosť, že pacient okrem Stacapola užil aj iné liečivá. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je

známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsoniká, dopa a jej deriváty.

ATC kód: N04BA03


Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus

striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu,

prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy ochorenia. Keďže levodopa sa do

značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho

nervového systému, keď sa levodopa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.

Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na

dopamín a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy

znížený pomocou súbežného podania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a

výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, je znížený.

Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (catechol-Omethyltransferase,

COMT) stane hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapón je reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súbežné podávanie s levodopou. Entakapón spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická odpoveď na každú dávku levodopy vystupňovaná a predĺžená.

Terapeutické účinky kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón boli preukázané v dvoch dvojito zaslepených štúdiách III. fázy, v ktorých dostalo 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu buď entakapón alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK.

Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakapónom a bez neho boli zaznamenané

pacientmi v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapón zvýšil priemerné hodnoty denného

ON time” o 1 hod 20 min (CI95%45 min, 1 h o 56 min) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto

zodpovedalo 8,3 %-nému zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného

OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24 % v skupine s entakapónom a 0 % v skupine s

placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5 % (CI95%0,93 %,

7,97 %) v porovnaní so základnými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ON

time”. V súlade s tým poklesne denný “OFF time” o 18 % v prípade entakapónu a o 5 % v prípade

placeba. Pretože účinky kombinácie levodopa, karbidopa a entakapóne tabliet sa zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakapónu podanej súbežne s komerčne dostupnými liekmi karbidopy/levodopy so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky taktiež použiteľné pre popísanie účinkov kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiv

Absorpcia/distribúcia: V absorpcii levodopy, karbidopy a entakapónu sú podstatné inter- a intraindividuálne odchýlky. Obe látky, levodopa a entakapón, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa

sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez

ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33 %, karbidopy 40-70 % a entakapónu

35 % po perorálnej dávke 200 mg. Strava bohatá na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a

znížiť absorpciu levodopy. Potrava významne neovplyvňuje absorpciu entakapónu. Distribučný objem

levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) a entakapónu (Vdss 0,27 l/kg), je pomerne malý, zatiaľ čo pre karbidopu

nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba do malej miery, asi 10-30 %, karbidopa sa viaže približne

36 %, kým entakapón sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98 %) - najmä na sérový

albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapón nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá

(napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam), ani nie je týmito liečivami pri

terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesňovaný.


Biotransformácia a eliminácia: Levodopa je rozsiahle metabolizovaná na niekoľko metabolitov:

dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O-metyltransferázou (COMT) sú

najdôležitejšími metabolickými procesmi.

Karbidopa je metabolizovaná na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme

glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30 % celkovej exkrécie

v moči.

Entakapón sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20 %) a žlčou/stolicou (80

až 90 %). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakapónu a jeho aktívnych metabolitov,

cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5 % celkového množstva v plazme.

Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakapónu v rozmedzí 0,70 l/kg/h.

Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre

entakapón po ich samostatnom podaní.

Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy

alebo entakapónu.

Údaje z in vitro štúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že

entakapón inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 μM). Entakapón vykazoval slabú alebo žiadnu

inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a

CYP2C19); pozri časť 4.5.


Vlastnosti v závislosti od pacientov

Starší pacienti: Ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakapónu, je jej absorpcia u starších

pacientmi výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími pacientmi. Avšak po

skombinovaní karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy podobná medzi staršími a mladšími

pacientmi, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších ľudí, a to kvôli zníženej aktivite DDK a

nižšiemu klírensu vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy

alebo entakapónu medzi mladšími (45–64 rokov) a staršími pacientmi (65–75 rokov).


Pohlavie: Biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo

farmakokinetických štúdiách s kombináciou levodopa, karbidopa a entakapóne je biologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakapónom nie sú známe rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Porucha funkcie pečene: Metabolizmus entakapónu je spomalený u pacientov s miernou až

strednou poruchou funkcie pečene (stupnica Child-Pugh, trieda A a B) a to vedie k zvýšeniu

koncentrácie entakapónu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli

hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poruchou funkcie

pečene, odporúča sa však, aby sa Stacapolo pacientom s miernou alebo strednou poruchou funkcie

pečene podávalo s opatrnosťou.


Porucha funkcie obličiek: Porucha funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakapónu.

Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poruchou

funkcie obličiek. Je však možné, že bude nutné zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly kombinácie levodopa, karbidopa a entakapón u pacientov, ktorí podstupujú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o levodope, karbidope a entakapóne testované samostatne alebo v kombinácii a

založené na konvenčných štúdiách farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkach

genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne zvláštne riziko pre ľudí. V štúdiách

toxicity opakovaných dávok s entakapónom bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôli

schopnosti entakapónu tvoriť cheláty so železom. Ohľadom reprodukčnej toxicity entakapónu bolo

pozorované zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených

systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy

spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIEJadro tablety:

Sodná soľ kroskarmelózy

Hydroxypropylcelulóza

Dihydrát trehalózy

Celulóza

Síran sodný

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Polyvinylalkohol (E1203)

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 (E1521)

Červený oxid železitý (E172)

Lecitín (sója) (E322)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE obaly uzatvorené fóliou a PP-uzáverom.

Veľkosti balenia:

10, 30, 100, 130 a 175 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIVipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Stacapolo 50 mg/12,5 mg/200 mgfilmom obalené tablety: 27/0176/15-S

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mgfilmom obalené tablety: 27/0177/15-S

Stacapolo 150 mg/37,5 mg/200 mgfilmom obalené tablety: 27/0178/15-S

Stacapolo 200 mg/50 mg/200 mgfilmom obalené tablety: 27/0179/15-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

Stacapolo 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety