+ ipil.sk

StadalaxPríbalový leták

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene , ev.č.: 2012/00478PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Stadalax

5 mg, obalené tablety


Bisakodyl


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať užívaťStadalax obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do jedného týždňa, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Stadalax a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Stadalax

3. Ako užívať používať Stadalax

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Stadalax

6. Ďalšie informácie1. ČO JE STADALAX A NA ČO SA POUŽÍVA


Stadalax je laxatívum (preháňadlo), ktoré patrí do skupiny triarylmetánu.


Stadalax sa používa

 • na krátkodobú liečbu zápchy a porúch, keď je potrebné uľahčiť vyprázdnenie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STADALAX


Neužívajte Stadalax


- keď ste alergický (precitlivený) na bisakodyl (liečivo) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6).

- keď máte ťažkosti, ako je bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie alebo horúčka. Môžu to byť znaky závažného ochorenia ( upchatie čriev s poruchou pasáže črevného obsahu, nepriechodnosť čriev (ileus), náhly zápal v oblasti brucha, bolesť brucha liečená chirurgicky, ako je zápal slepého čreva). Ak máte takéto príznaky, okamžite máte vyhľadať pomoc lekára.

- u detí do 2 rokov.


Stadalax sa nemá používať na poruchy rovnováhy vody a elektrolytov (napr. značný nedostatok telesných tekutín).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Stadalaxu


- V prípade zápchy sa laxatíva majú užívať iba počas krátkeho obdobia.

- Pri dlhodobej (chronickej) zápche sa pred užitím tohto lieku musíte poradiť so svojím lekárom.

- Zvýšený úbytok tekutín môže viesť k odvodneniu (dehydratácia). To môže mať za určitých okolností (napr. u ľudí s poškodenou funkciou obličiek alebo u starších ľudí) nebezpečný vplyv na zdravie. V takýchto prípadoch sa má prerušiť užívania Stadalaxu a pokračovať v ňom je možné len pod dohľadom lekára.


Pacienti hlásili prímesi krvi v stolici; zvyčajne to opisovali ako slabé a samovoľne miznúce.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky neutralizujúce kyslosť žalúdka (antacidá)


Lieky neutralizujúce kyslosť žalúdka (antacidá) sa nemajú užívať spolu so Stadalaxom, aby sa liečivo obsiahnuté v Stadalaxe predčasne neuvoľňovalo.

Ak musíte užiť liek na žalúdok, neužite ho skôr ako pol hodinu po užití Stadalaxu.


Liečivá na podporu močenia a hormóny adrenálneho kortexu (kôra nadobličiek)


Liečivo bisakodyl môže zvýšiť stratu draslíka spôsobenú týmito liekmi (napr. močopudné tablety, hormóny kôry nadobličiek).


Lieky na posilnenie srdca

V dôsledku straty draslíka môže byť zvýšená citlivosť na určité lieky na posilnenie funkcie srdca (srdcové glykozidy).


Užívanie Stadalaxu s jedlom a nápojmi


Stadalax sa nemá užívať spolu s mliekom.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo plánujete mať dieťa, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Od uvedenia bisakodylu na trh nie sú známe žiadne vedľajšie ani poškodzujúce účinky počas tehotenstva. Štúdie o použití počas tehotenstva sa nevykonali. Stadalax, podobne ako všetky ostatné lieky, sa počas tehotenstva môže užívať iba po porade s lekárom.


Dokázalo sa, že liečivo neprechádza do materského mlieka. Stadalax sa preto smie používať, aj keď dojčíte.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Uvedomte si však, že sa môžu objaviť vedľajšie účinky, ktoré teoreticky môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Stadalaxu


Stadalax obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ STADALAX


Vždy užívajte Stadalax presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je:


Použitie u detí


Deti do 10 rokovs dlhodobou (chronickou) zápchou sa môžu liečiť iba pod dohľadom lekára.


Stadalax nesmú užívať deti do 2 rokov.


Krátkodobá liečba zápchy


Dospelí a deti od 10 rokov:

1-2 obalené tablety (5-10 mg) denne pred spaním na okamžitý účinok.


Deti od 2 do 10 rokov:

1 obalená tableta (5 mg) denne pred spaním na okamžitý účinok.


Spôsob podávania


Tablety sa majú užívať nerozhryzené ráno alebo večer nalačno a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.


Ak užijete Stadalax večer, vyprázdnenie čriev bude nasledovať asi o 10 hodín.


Ak užijete Stadalax nalačno ráno, vyprázdnenie čriev bude nasledovať asi o 6 hodín.


Dĺžka užívania


Bez porady s lekárom sa Stadalax smie užívať iba počas krátkeho časového obdobia (najviac jeden týždeň). Ak máte dlhodobú (chronickú) zápchu, musíte sa poradiť so svojím lekárom.


Ak máte dojem, že účinok Stadalaxu je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Stadalaxu, ako máte


Predávkovanie môže mať za následok hnačku a brušné kŕče s veľkými stratami tekutín, draslíka a iných elektrolytov. Ak pocítite závažné príznaky, poraďte sa so svojím lekárom.


Liečba predávkovania má postupovať podľa prevládajúcich príznakov. V prípade potreby sa majú vyrovnať straty tekutín a solí (najmä draslíka).Opatrenia

O laxatívach (napr. Stadalax) je známe, že pri dlhodobom užívaní vysokých dávok môžu spôsobiť vznik chronickej hnačky, bolesti brucha, nízkej hladiny draslíka v krvi, nadmerného vylučovania aldosterónu (hormón) a obličkových kameňov. V súvislosti s dlhodobým užívaním laxatív (preháňadiel) sa tiež hlásilo poškodenie obličkového tkaniva, vzostup koncentrácie zásaditých látok a svalová slabosť podmienená zníženou hladinou draslíka.


Ak zabudnete užiť Stadalax


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Stadalax môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky počas užívania sú bolesť brucha a hnačka.


Hodnotenie vedľajších účinkov vychádza z nasledovných frekvencií:


Veľmi časté

Postihujú viac ako 1 z 10 užívateľov

Časté

Postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté

Postihujú 1 až 10 užívateľov zo 1 000

Zriedkavé

Postihujú 1 až 10 užívateľov zo 10 000

Veľmi zriedkavé

Postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme

Frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov


Možné vedľajšie účinky


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: stredne závažné alergické reakcie, opuch kože a slizníc, reakcie precitlivenosti


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: strata tekutín


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: brušné kŕče, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť s nutkaním na vracanie, vracanie, prímesi krvi v stolici, žalúdočné ťažkosti, bolesť konečníka

Zriedkavé: zápal hrubého čreva


Poruchy nervového systému

Menej časté: závrat

Zriedkavé: krátkodobá strata vedomia (synkopa)


U pacientov užívajúcich bisakodyl sa hlásili záchvaty závratov alebo krátke záchvaty bezvedomia (synkopa). Hlásenia o súvisiacich prípadoch naznačujú, že sú to pravdepodobne synkopy, ktoré sú vyvolané samotným procesom vyprázdňovania, alebo tlakom, alebo reakciou obehového systému na žalúdočno-črevné bolesti, ktoré sú spôsobené zápchou, no nie nevyhnutne používaním bisakodylu samotného.


Pri nevhodnom používaní (pridlho alebo privysoké dávky) je častá strata tekutín, draslíka a iných solí. Môže to zvýšiť ochabnutosť hrubého čreva. Môžu sa tiež prejaviť poruchy srdcovej funkcie a svalová slabosť, predovšetkým pri súbežnom užívaní močopudných tabliet (diuretiká) a hormónov kôry nadobličiek (kortikosteroidy). Môže sa zvýšiť citlivosť na niektoré lieky na posilnenie srdca (srdcové glykozidy).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STADALAX


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Stadalax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistrovom balení po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Stadalax obsahuje


- Liečivo je bisakodyl. Jedna obalená tableta obsahuje 5 mg bisakodylu.


- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, celacefát, dextrín (z kukurice), sirup tekutej glukózy, čiastočne vyššie nasýtené acetylglyceroly, zemiakový škrob, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, dextrín, ricínový olej, sacharóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec, montanglykolový vosk, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Stadalax a obsah balenia


Biele, lesklé, okrúhle, obojstranne vypuklé, gastrorezistentné obalené tablety.

Veľkosti balenia: 20, 50 alebo 100 obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2012.


5


Stadalax

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene , ev.č.: 2012/00478


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Stadalax


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 obalená tableta obsahuje 5 mg bisakodylu.


Pomocné látky so známym účinkom: 1 obalená tableta obsahuje približne 0,4 mg sirupu tekutej glukózy, 51,8 mg monohydrátu laktózy a 14,01 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta

Biela, lesklá, okrúhla, bikonvexná, gastrorezistentná obalená tableta.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na krátkodobé použitie pri obstipácii a pri ochoreniach, ktoré si vyžadujú bezproblémovú defekáciu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Deti a dospievajúci

Deti vo veku 10 rokov a mladšies chronickou zápchou majú byť liečené iba pod dohľadom lekára.


Bisakodyl sa nemá používať u detí do 2 rokov.


Krátkodobá liečba zápchy

Dospelí a deti od 10 rokov

1-2 obalené tablety (5-10 mg) denne pred spaním na okamžitý účinok.


Deti od 2 do 10 rokov

1 obalená tableta (5 mg) denne pred spaním na okamžitý účinok.


Použitie pri ochoreniach, ktoré si vyžadujú bezproblémovú defekáciu:

Pri ochoreniach, ktoré si vyžadujú bezproblémovú defekáciu, je dávkovanie najskôr rovnaké ako pri krátkodobej liečbe zápchy (1-2 obalené tablety). Dávkovania sa má kontinuálne prispôsobovať požiadavkám základného ochorenia.


Spôsob podávania a dĺžka liečby

Tablety sa majú prednostne užívať ráno alebo večer nalačno. Majú sa prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.


Po večernom užití sa vyprázdnenie čriev prejaví asi po 10 hodinách. Po rannom užití nalačno sa vyprázdnenie čriev prejaví asi po 6 hodinách.


Bez diagnostického overenia sa laxatíva majú používať iba počas krátkeho časového obdobia. Dlhodobé užívanie Stadalaxu má často za následok zvýšenú supresiu motility čriev.


V prípadoch chronickej zápchy sa má urobiť diferenciálna diagnóza.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Črevné obštrukcie, ileus alebo akútne gastrointestinálne poruchy (napr. zápalové ochorenie, akútna apendicitída).

 • Silná bolesť brucha s nauzeou alebo vracaním, čo môžu byť znaky ťažkého ochorenia.

 • Deti vo veku do 2 rokov.


Stadalax sa nemá užívať pri

poruchách rovnováhy vody a elektrolytov (napr. značný deficit telesných tekutín).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípadoch zápchy sa laxatíva majú používať len krátkodobo.


Zvýšený úbytok črevných tekutín môže viesť k dehydratácii a aktivovať príznaky, ako je smäd alebo oligúria. Toto môže mať za určitých okolností (napr. u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u starších pacientov) nebezpečný vplyv na zdravie. V takýchto prípadoch sa užívanie Stadalaxu má prerušiť a obnoviť ho možno len pod lekárskym dohľadom.


Pacienti hlásili prímesi krvi v stolici (hematochézia), ktorá bola opísaná ako slabá a spontánne miznúca.


Stadalax obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, intolerancie fruktózy, deficitu laktázy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Deti a dospievajúci

Pred použitím u detí s chronickou zápchou sa má vykonať diferenciálna diagnóza.


4.5 Liekové a iné interakcie


Bisakodyl môže zvýšiť straty draslíka zapríčinené inými liekmi (napr. diuretikami, kortikosteroidmi) a

z tohto dôvodu môže zvýšiť citlivosť na srdcové glykozidy.

Mlieko a látky neutralizujúce kyslosť žalúdka (antacidá) sa nesmú užívať súbežne s bisakodylom. Ak sú takéto prípravky nevyhnutné, majú sa užiť najskôr jeden a pol hodiny po podaní Stadalaxu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na fertilitu u ľudí.


Prípady nežiaducich alebo poškodzujúcich účinkov v tehotenstve a počas dojčenia od uvedenia bisakodylu nie sú známe. Kontrolované štúdie sa nevykonali.


Preto sa Stadalax, tak ako všetky iné lieky, má počas gravidity používať iba na odporúčanie lekára.


Klinické údaje ukazujú, že aktívny metabolit bis-(parahydroxyphenyl)-pyridyl-2-metán (BHPM) ani jeho glukuronid sa nevylučujú do materského mlieka. Stadalax sa preto smie užívať počas laktácie.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Doteraz sa neuskutočnili žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti však majú byť informovaní, že z dôvodu vazovagálnej reakcie (napr. na brušné kŕče) sa môžu objaviť nežiaduce účinky, ako je závrat a/alebo synkopy. Ak sa objavia brušné kŕče pacienti sa majú vyhnúť výkonu potenciálne nebezpečných aktivít, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


4.8. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby sú bolesť brucha a hnačka.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

V tejto časti sú frekvencie nežiaducich účinkov definované nasledovne:

Veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1 000 až <1/100); zriedkavé

(>1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Anafylaktické reakcie, angioneurotický edém, reakcie precitlivenosti


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: Dehydratácia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Brušné kŕče, bolesť brucha, hnačka, nauzea, vracanie, krvné prímesi v stolici (hematochézia), žalúdočné ťažkosti, anorektálne ťažkosti

Zriedkavé: Kolitída


Poruchy nervového systému

Menej časté: Závrat

Zriedkavé: Synkopa


4.9. Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Pri predávkovaní môže dôjsť k hnačke a abdominálnym kŕčom s klinicky relevantnými stratami tekutín, draslíka a iných elektrolytov.


Liečba predávkovania

Pri akútnom predávkovaní v krátkom časovom období po použití môže vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka znížiť alebo inhibovať účinok lieku. V prípade potreby možno zvážiť opatrenia na nastolenie rovnováhy elektrolytov. Za určitých okolností môže pomôcť aj podanie spazmolytík.

Opatrenia

O laxatívach (napr. Stadalax) je známe, že pri dlhodobom užívaní vysokých dávok môžu spôsobiť vznik chronickej hnačky, bolesti brucha, hypokalciémie, sekundárneho hyperaldosteronizmu a obličkových kameňov. V súvislosti s dlhodobým užívaním laxatív sa tiež hlásilo poškodenie obličkových tubulov, metabolická alkalóza a svalová slabosť podmienená zníženou hladinou draslíka.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakologická skupina: Laxativum.

ATC kód: A06AB02


Bisakodyl je laxatívum zo skupiny triarylmetánu, ktoré po metabolizácii inhibuje resorpciu vody v čreve a zvyšuje vylúčenie vody a elektrolytov. S tým súvisí zníženie konzistencie a zväčšenie objemu stolice, ako aj stimulácia peristaltiky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Bisakodyl sa hydrolyzuje enzýmami sliznice tenkého čreva, vzniknutý deacetylbisakodyl

sa resorbuje a vylučuje sa žlčou vo forme glukuronidu. Bakteriálnym štiepením vzniká v hrubom čreve účinná forma, voľný difenol. Enterohepatálny obeh zabezpečuje po perorálnom podaní rýchlejší nástup účinku ako po rektálnej aplikácii. Bisakodyl sa vylučuje prevažne stolicou ako deacetylbisakodyl, malá časť sa eliminuje renálne ako glukuronid.

Nie je nič známe o jeho väzbe na plazmatické proteíny.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Vyšetrenia akútnej toxicity na rôznych druhoch zvierat nevykázali žiadnu zvláštnu citlivosť.

Chronická toxicita

Vo vyšetreniach chronickej toxicity na potkanoch a myšiach sa nezistili žiadne toxické účinky.


Mutagénny a onkogénny vplyv

Neexistujú dlhodobé vyšetrenia onkogénneho vplyvu u zvierat. Bisakodyl v pokusoch in vitro (Amesov test) a in vivo(mikronukreárny test na potkanoch) nevykázal žiadne mutagénne účinky.


Reprodukčná toxicita

Vyšetrenia na potkanoch vykázali reprodukčné embryotoxické účinky v dávke nad 10 mg/kg/deň.

Nie sú známe žiadne upozornenia na teratogénne účinky. 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, celacefát, dextrín (z kukurice), sirup tekutej glukózy, čiastočne vyššie nasýtené acetylglyceroly, zemiakový škrob, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, dextrín, ricínový olej, sacharóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, mastenec, montanglykolový vosk, oxid titaničitý (E171).


6.2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladovať pri teplote do 25 °C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/ALU blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosti balenia: 20, 50 alebo 100 obalených tabliet.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


61/0199/03-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27.6.2003 / bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2012

5Stadalax