+ ipil.sk

STALEMED 50 mg/12,5 mg/200 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/07125-REG


Písomná informácia pre používateľa


STALEMED 50 mg/12,5 mg/200 mg

filmom obalené tablety

levodopa/karbidopa/entakapon


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Stalemed a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stalemed

3. Ako užívať Stalemed

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Stalemed

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Stalemed a na čo sa používa


Stalemed obsahuje tri liečivá (levodopa, karbidopa a entakapon) v jednej filmom obalenej tablete. Stalemed sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky nazývanej dopamín v mozgu. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tak zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapon zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stalemed


Neužívajte Stalemed

- ak ste alergický (precitlivený) na levodopu, karbidopu alebo entakapon, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte glaukóm s uzavretým uhlom (ochorenie oka)

- ak máte nádor nadobličiek

- ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO)

- ak ste už niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS – toto je zriedkavá reakcia na lieky používané na liečbu závažných duševných porúch)

- ak ste už niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov)

- ak máte závažné ochorenie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Stalemed, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak máte alebo ste niekedy mali:

- srdcový infarkt alebo iné ochorenia srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných ciev

- astmu alebo iné ochorenia pľúc

- problém s pečeňou, pretože možno bude potrebné vašu dávku upraviť

- ochorenia obličiek alebo hormonálne ochorenia

- žalúdočné vredy alebo kŕče

- ak budete mať dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť príznakom zápalu hrubého čreva

- akúkoľvek formu závažnej duševnej poruchy, napr. psychózu

- chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože možno bude potrebné vašu dávku upraviť a sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

- antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy)

- liek, ktorý môže spôsobiť zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele. Pamätajte, že Stalemed môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania Stalemedu:

- si všimnete, že vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa dostavia prudké zášklby, alebo ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Ak sa niečo z tohto stane, okamžite to oznámte vášmu lekárovi

- cítite skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo spozorujete nezvyčajné zmeny vo svojom správaní

- pocítite, že náhle zaspávate, alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V takom prípade nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo používať nástroje (pozri tiež časť 'Vedenie vozidiel a obsluha strojov')

- si všimnete, že sa po začatí užívania Stalemedu objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak sa to stane, váš lekár môže zmeniť dávku vášho antiparkinsonika (liek na liečbu Parkinsonovej choroby)

- sa objaví hnačka: odporúča sa sledovať si svoju telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému poklesu telesnej hmotnosti

- si všimnete si zhoršujúce sa nechutenstvo, asténiu (slabosť, vyčerpanosť) a pokles telesnej hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Ak sa to stane, je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie vrátane vyšetrenia funkcií pečene

- zaznamenáte nadmerné hranie hazardných hier alebo nadmernú sexuálnu aktivitu

- máte pocit, že by ste mali ukončiť užívanie Stalemedu, prečítajte si časť 'Ak prestanete užívať Stalemed'.


Povedztesvojmulekárovi,aksivyaleboniektoz vašejrodiny/ošetrujúcichvšimne,žemátepotrebu alebotúžbuk správaniu,ktoréjeprevásnezvyčajné,a nevieteodolaťnutkaniualebopokušeniurobiť veci,ktorévámaleboinýmmôžuublížiť.Takétospvaniesanazývaporuchaimpulzívnejkontroly a môžezahŕňaťzávislosťnahracíchautomatoch,nadmernéprejedaniesaa míňaniepazí,nadmernú sexuálnutúžbualebopredpojatosťsexuálnymimyšlienkamia pocitmi.Vášlekármožnobudemusieťprehodnotiťliečbu.


Váš lekár môže počas dlhodobého užívania Stalemedu vykonávať pravidelné laboratórne testy.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, oznámte, prosím, vášmu lekárovi, že užívate Stalemed.


Stalemed sa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov (napr. nedobrovoľné pohyby, chvenie, strnulosť a svalové sťahy) spôsobených inými liekmi.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s použitím Stalemedu u pacientov mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie Stalemedu u detí neodporúča.


Iné lieky a Stalemed

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Stalemed, ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B, alebo neselektívne inhibítory MAO).


Stalemed môže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky niektorých liekov. Tieto zahŕňajú:

- lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitryptilín, desipramín, maprotilín, venlafaxín a paroxetín

- rimiterol a izoprenalín používané na liečbu ochorení dýchacej sústavy

- adrenalín používaný na liečbu alergických reakcií

- noradrenalín, dopamín a dobutamín používané na liečbu srdcových ochorení a nízkeho krvného tlaku

- alfa-metyldopa, používaná na liečbu vysokého krvného tlaku

- apomorfín, používaný na liečbu Parkinsonovej choroby.


Účinky Stalemedu sa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

- antagonisty dopamínu používané na liečbu duševných porúch, nevoľnosti a vracania

- fenytoín, používaný na prevenciu kŕčov

- papaverín používaný na uvoľnenie svalov


Stalemed vám môže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte Stalemed a doplnky výživy s obsahom železa v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete ďalší liek.


Stalemed a jedlo a nápoje

Stalemed možno užiť s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa Stalemed nemusí dobre vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití jedla bohatého na bielkoviny (takými sú mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby Stalemedom nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Stalemed môže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že sa budete cítiť slabo omámený alebo mať závraty. Preto buďte pri vedení vozidiel a obsluhe akýchkoľvek prístrojov a strojov obzvlášť opatrný.

Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte, kým budete opäť pri plnom vedomí, kým začnete viesť vozidlo alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


Stalemed obsahuje lecitín (sóju)

Obalová vrstva tohto lieku obsahuje lecitín (sóju). Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek


3. Ako užívať Stalemed


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších:

- Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Stalemedu máte užiť každý deň.

- Tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

- Vždy užívajte iba jednu tabletu.

- V závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže váš lekár navrhnúť vyššiu alebo nižšiu dávku.

- Ak užívate Stalemed 50 mg/12,5 mg/200 mg tablety, neužite viac ako 10 tabliet denne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si myslíte, že účinky Stalemedu sú príliš silné alebo príliš slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú možné vedľajšie účinky.


Ak užijete viac Stalemedu, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet Stalemedu, ako máte, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi. V prípade predávkovania môžete pociťovať zmätenosť alebo vzrušenie, môže sa vám spomaliť alebo zrýchliť tep alebo sa vám môže zmeniť farba pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiť Stalemed

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky viac ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu hneď ako si spomeniete a ďalšiu tabletu v obvyklom čase.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky menej ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu hneď ako si spomeniete, počkajte 1 hodinu a potom užite ešte jednu tabletu. Potom pokračujte ako zvyčajne.


Vždy dodržujte odstup aspoň jednej hodiny medzi tabletami Stalemedu, aby ste predišli možným vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať Stalemed

Neukončite užívanie Stalemedu, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. V takom prípade je možné že váš lekár bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečilo dostatočné potlačenie príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie Stalemedu a iných antiparkinsoník, môže to viesť k nežiaducim vedľajším účinkom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak spozorujete niektoré z týchto vedľajších účinkov, porozprávajte sa so svojím lekárom hneď, ako to bude možné. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Výskyt je definovaný nasledovne:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 osobu z 10)

Časté (môžu postihovať 1 až 10 osôb zo 100)

Menej časté (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 1 000)

Zriedkavé (môžu postihovať 1 až 10 osôb z 10 000)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 osobu z 10 000)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Veľmi časté

- nekontrolované pohyby (dyskinézy)

- nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

- neškodné červenohnedé sfarbenie moču

- bolesť svalov

- hnačka


Časté

- slabá omámenosť alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

- zhoršenie prejavov Parkinsonovej choroby, závraty, ospanlivosť

- vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, sucho v ústach, zápcha

- nespavosť, halucinácie, zmätenosť, neobvyklé sny (vrátane nočných mor), únava

- duševné zmeny – vrátane problémov s pamäťou, úzkosť a depresia (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

- príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelná srdcová frekvencia alebo rytmus

- častejší výskyt pádov

- dýchavičnosť

- zvýšené potenie, vyrážky

- svalové kŕče, opuch nôh

- rozmazané videnie

- málokrvnosť (anémia)

- znížená chuť do jedla, znížená telesná hmotnosť

- bolesť hlavy, bolesť kĺbov

- infekcia močových ciest


Menej časté

- srdcový infarkt

- krvácanie do čreva

- zmeny v počte krviniek, ktoré môžu viesť ku krvácaniu, výsledky pečeňových funkčných testov mimo normy

- kŕče

- pocit vzrušenosti

- psychotické príznaky

- kolitída (zápal hrubého čreva)

- zmena zafarbenia iná ako zmena farby moču (napr. kože, nechtov, vlasov, potu)

- ťažkosti s prehĺtaním, neschopnosť močiť


Hlásené boli tiež nasledujúce vedľajšie účinky:

- hepatitída (zápal pečene)

- svrbenie


Ak sa u vás počas liečby Stalemedom vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte vášho lekára:

- Vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa objavia prudké zášklby, vyskytne sa chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Toto môžu byť príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavá závažná reakcia na lieky používané na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy (zriedkavé závažné ochorenie svalov).

- Alergická reakcia, ktorej príznaky môžu zahŕňať žihľavku (vyrážky žihľavky), svrbenie, vyrážky, opuch vašej tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní.


Možnopocítitenasledovnévedľajšieúčinky:

Neschopnosťodolaťnutkaniurobiťveci,ktorémôžuvámaleboinýmublíž,zahŕňajúce:

  • silnú túžbu hrať hazardné hry napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu;

  • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás alebo ostatch, napr. zvýšená chuť na sex;

  • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie a míňanie peňazí;

  • záchvato prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu).

Akbudeteusebapozorovaťtakétospvanie,povedztetosvojmulekárovi;preberies vami možnostizvládnutiaa zmierneniatýchtopríznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Stalemed


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Stalemed obsahuje


- Liečivá v Stalemede sú levodopa, karbidopa a entakapon.

- Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

- Ďalšie zložky v jadre tablety sú sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, dihydrát trehalózy, prášková celulóza, bezvodý síran sodný, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát

- Ďalšie zložky vo filmovej vrstve tablety sú polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný (E1203), mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 3350 (E1521), červený oxid železitý (E172), lecitín (sója) (E322), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Stalemed a obsah balenia

Stalemed 50 mg/12,5 mg/200 mg: červené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety bez ryhy s označením 50na jednej strane a LECna opačnej strane.


Veľkosti balenia: 30, 100, 130, 175 alebo 250 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CANDE s.r.o.

E. Belluša 6752/4

921 01 Piešťany

Slovenská republika


Výrobca:

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

6


STALEMED 50 mg/12,5 mg/200 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/07125-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


STALEMED 50 mg/12,5 mg/200 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.


Pomocná látka so známym účinkom:filmová vrstva obsahuje lecitín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Červené oválne bikonvexné filmom obalené tablety bez ryhy s označením 50na jednej strane a LECna opačnej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Stalemed je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou na báze levodopa/inhibítor dopadekarboxylázy (DDK).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Optimálna denná dávka musí byť stanovená u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou zo štyroch dostupných síl (50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, alebo 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon). Existujú aj lieky, ktoré obsahujú rovnakú kombináciu liečiv v iných dávkach.


Pacienti musia byť poučení tak, aby v každom čase podania dávky užili iba jednu tabletu. U pacientov, ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nauzey a vracania. Zatiaľ čo skúsenosť s celkovou dennou dávkou viac ako 200 mg karbidopy je obmedzená, maximálna odporúčaná denná dávka entakaponu je 2 000 mg, z toho dôvodu je maximálna denná dávka pre sily Stalemedu 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, a 150 mg/37,5 mg/200 mg 10 tabliet. Desať tabliet Stalemedu 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy na deň. Podľa tejto dennej dávky karbidopy je maximálna odporúčaná denná dávka Stalemedu 200 mg/50 mg/200 mg 7 tabliet.


Za bežných okolností sa má Stalemed použiť u pacientov, ktorí sú už liečení zodpovedajúcimi dávkami levodopy/inhibítora DDK a entakaponu so štandardným uvoľňovaním.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí užívajú lieky s obsahom levodopy/inhibítora DDK (karbidopa alebo benserazid) a tablety entakaponu, na Stalemed


a. Pacienti, ktorí sú v súčasnosti liečení entakaponom a liekom s obsahom levodopy/ karbidopy so štandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety Stalemedu, môžu prejsť priamo na liečbu príslušnými tabletami Stalemedu. Napríklad, pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom 50 mg/12,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou entakaponu 200 mg štyrikrát denne, môže užiť jednu tabletu 50 mg/12,5 mg/200 mg Stalemedu štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávok levodopy/karbidopy a entakaponu.


b. Na začiatku liečby Stalemedom u pacientov v súčasnosti liečených dávkami entakaponu a levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách Stalemedu 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo 100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg), sa dávkovanie Stalemedu musí opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa dávkovanie Stalemedu musí nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne užívanej celkovej dennej dávke levodopy.


c. Na začiatku liečby Stalemedom u pacientov v súčasnosti liečených entakaponom a levodopou/benserazidom v liekoch so štandardným uvoľňovaním sa musí podávanie levodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie Stalemedu sa musí začať nasledujúce ráno. Úvodná dávka Stalemedu má zabezpečiť buď rovnaké alebo mierne vyššie (5-10 %) dávky levodopy.


Ako uskutočniť prechod pacientov, ktorí neužívajú entakapon, na Stalemed


U niektorých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/ inhibítorom DDK so štandardným uvoľňovaním je možné zvážiť začatie liečby Stalemedom s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe. Priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na Stalemed sa však neodporúča u pacientov s dyskinézami, alebo u pacientov u ktorých denné dávky levodopy prevyšujú 800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča podávať entakapon ako osobitnú liečbu (entakapon tablety) a ak je to potrebné, pred prechodom na Stalemed upraviť dávku levodopy.

Entakapon stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť potrebné, predovšetkým u pacientov s dyskinézami, znížiť dávku levodopy o 10-30 % počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby Stalemedom. Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením dávkovacích intervalov a/alebo znížením množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky v priebehu liečby


Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, má sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo použitie alternatívnej sily Stalemedu v rámci odporúčaní pre dávku.


Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka Stalemedu buď znížením frekvencie podávania predĺžením intervalov medzi dávkami, alebo znížením podávanej sily Stalemedu.


Ak sú súčasne s tabletou Stalemed podávané iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať odporúčania ohľadom maximálnej dávky.


Prerušenie liečby Stalemedom: Ak je liečba Stalemedom (levodopa/karbidopa/entakapon) prerušená a pacient je prevedený na liečbu levodopou/inhibítorom DDK bez entakaponu, je potrebné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť Stalemedu u detí vo veku do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti: U starších pacientov nie je potrebná žiadna úpravy dávky.


Pacienti s poškodením funkcie pečene: Odporúča saStalemed podávať opatrne pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2). Informácie o ťažkom poškodení funkcie pečene, pozri časť 4.3.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Poškodenie funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením funkcie obličiek, preto sa má Stalemed podávať opatrne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek vrátane tých, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Každá tableta sa má užiť perorálne s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta obsahuje jednu liečebnú dávku a má sa podať len vcelku.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Ťažké poškodenie funkcie pečene.

- Glaukóm s uzavretým uhlom.

- Feochromocytóm.

- Súčasné užívanie Stalemedu s neselektívnymi inhibítormi monoamnooxidázy (MAO-A a MAO-B) (napr. fenelzín, tranylcypromín).

- Súčasné užívanie selektívneho MAO-A inhibítora a selektívneho MAO-B inhibítora (pozri časť 4.5).

- Predošlá anamnéza neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) a/alebo netraumatickej rabdomyolýzy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Stalemed sa neodporúča na liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.

- Liečba Stalemedom sa má podávať s opatrnosťou pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkým kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, ochorením obličiek alebo žliaz s vnútorným vylučovaním, s peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

- U pacientov s anamnézou infarktu myokardu, ktorí majú pretrvávajúce atriálne uzlové alebo ventrikulárne arytmie, sa majú funkcie srdca sledovať so zvýšenou pozornosťou počas úvodných úprav dávky.

- Všetci pacienti liečení Stalemedom majú byť pozorne sledovaní pre prípad vývoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého správania. Pacienti s psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti majú byť liečení s opatrnosťou.

- Súčasné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť antagonistov receptora D2, sa má vykonávať s obozretnosťou a pacient má byť pozorne sledovaný pre prípad straty účinku antiparkinsoník alebo zhoršenia parkinsonických príznakov.

- Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť Stalemedom s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

- Stalemed môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa má Stalemed podávať s opatrnosťou pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

- Entakapon bol v spojení s levodopou spájaný s výskytom ospanlivosti a/alebo príhod náhleho upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

- V klinických štúdiách sa dopaminergné nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie u pacientov, ktorí užívali entakapon a antagonistov dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Ak sa liečba Stalemedom nahrádza u pacienta, ktorý nie je v súčasnosti liečený s entakaponom je pravdepodobné, že dávky iných antiparkinsoník bude potrebné upraviť.

- U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Každé náhle zníženie dávky alebo prerušenie podávania levodopy sa má preto pozorne sledovať, obzvlášť u pacientov, ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný motorickými symptómami (strnulosť, myoklonus, chvenie), zmenami mentálneho stavu (napr. vzrušenie, zmätenosť, kóma), hypertermiou, poruchou autonomických funkcií (tachykardia, nestály tlak krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V jednotlivých prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu zahŕňajúci svalovú strnulosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie hladiny sérovej kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym prerušením podávania antiparkinsoník. V súvislosti s liečbou entakaponom v kontrolovaných štúdiách, kde bolo podávanie entakaponu náhle prerušené, neboli hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakaponu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, obzvlášť po náhlom znížení dávky alebo ukončení užívania entkaponu alebo iných súčasne podávaných dopaminergných liekov. Ak sa to považuje za nutné, nahradenie Stalemedu levodopou a inhibítorom DDK bez entakaponu alebo inej dopaminergnej liečby sa má uskutočniť pomaly a môže byť potrebné zvýšenie dávky levodopy.

- Ak sa vyžaduje celková anestéza, v liečbe Stalemedom sa môže pokračovať kým je pacientovi dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak sa má liečba dočasne prerušiť, liečba Stalemedom sa môže opätovne začať hneď, ako bude pacient môcť užívať lieky v rovnakej dennej dávke ako pred tým.

- Počas dlhodobej liečby Stalemedom sa odporúča pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií.

- Odporúča sa sledovať telesnú hmotnosť pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, aby sa predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakaponom môže byť prejavom kolitídy. V prípade dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa má liek prestať užívať a má sa zvážiť primeraná liečba a vyšetrenia.

- Pacientov je potrebné pravidelne sledovať na vznik porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a osoby, ktoré sa o nich starajú je potrebné upozorniť, že pri liečbe agonistami dopamínu a/alebo pri inej dopaminergnej liečbe s obsahom levodopy vrátane Stalemedu, sa môžu v správaní pacientov vyskytnúť prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie alebo nakupovanie, záchvatové prejedanie a kompulzívne prejedanie sa. V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

- U pacientov, u ktorých sa vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti v pomerne krátkom čase, sa má zvážiť zhodnotenie celkového stavu lekárom, vrátane funkcie pečene.

- Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na močové ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení zahriatím vzorky moču na bod varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na glykozúriu.


Lecitín

Filmová vrstva tohto lieku obsahuje sójový lecitín, ktorý môže byť zdrojom sójovej bielkoviny. Ak je pacient precitlivený na arašidy alebo sóju nesmie užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká: Doteraz sa nevyskytli príznaky interakcií, ktoré by zamedzili súčasnému používaniu štandardných antiparkinsoník a kombinácie levodopy/karbidopy/entakaponu. Entakapon môže vo vysokých dávkach ovplyvniť absorpciu karbidopy. V rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakaponu až 10-krát denne) však neboli pozorované žiadne interakcie s karbidopou. Interakcie medzi entakaponom a selegilínom boli sledované v štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a nepozorovali sa žiadne interakcie. Ak sa selegilín používa so Stalemedom nemá sa prekročiť denná dávka 10 mg selegilínu.


Pri súčasnom podávaní nasledujúcich liečiv a levodopy sa musí postupovať s opatrnosťou.


Antihypertenzíva: Symptomatická posturálna hypotenzia sa môže objaviť, ak sa levodopa pridá k liečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva. Môže byť potrebná úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva: Pri súčasnom používaní tricyklických antidepresív a levodopy/karbidopy sa zriedkavo hlásili reakcie vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakaponom a imipramínom a medzi entakaponom a moklobemidom boli sledované v štúdii s jednorazovou dávkou u zdravých dobrovoľníkov. Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Signifikantný počet pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakaponu s niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú metabolizované COMT (napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súčasnom používaní týchto liekov a Stalemedu sa však musí postupovať s opatrnosťou (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá: Antagonisty dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká), fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky so Stalemedom musia byť pozorne sledovaní pre prípad straty terapeutickej odpovede.

Vzhľadom na afinitu entakaponu k cytochrómu P450 2C9 in vitro (pozri časť 5.2) môže Stalemed potenciálne interferovať s liečivami, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. V interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi entakapon však nespôsobil zmenu hladín S-warfarínu v plazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18 % [CI90 11-26 %]. Hodnoty INR sa zvýšili v priemere o 13 % [CI90 6-19 %]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa Stalemed začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formy interakcií: Keďže levodopa súťaží s určitými aminokyselinami, absorpcia Stalemedu môže byť znížená u niektorých pacientov na diéte s vysokým obsahom proteínov.


Levodopa a entakapon môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa Stalemed a prípravky s obsahom železa musia užívať s odstupom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitro údaje: Entakapon sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z in vitro štúdií sa významné vytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa príznaky takýchto interakcií doteraz neobjavili.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii nie sú dostatočné údaje o použití kombinácie levodopa/karbidopa/entakapon u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Stalemed sa nesmie používať počas gravidity, iba ak prínos pre matku preváži možné riziká pre plod.


Laktácia

Levodopa sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Existujú dôkazy o tom, že je dojčenie počas liečby levodopou potlačené. Karbidopa a entakapon sa vylučovali do mlieka zvierat, ale nie je známe, či sa vylučujú do ľudského materského mlieka. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo entakaponu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby Stalemedom nesmú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách so samotným entakaponom, karbidopou alebo levodopou neboli pozorované žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách s kombináciou entakaponu, karbidopy a levodopy sa neuskutočnili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Stalemed môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon spoločne môžu spôsobiť závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto je pri riadení vozidla a obsluhe strojov nevyhnutná obozretnosť.


Pacienti liečení Stalemedom, u ktorých sa objavia ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do spánku, musia byť poučení aby sa zdržiavali vedenia vozidiel alebo vykonávania aktivít, pri ktorých by ich znížená bdelosť mohla ich alebo iné osoby vystaviť nebezpečenstvu vážnych úrazov alebo smrti (napr. obsluha strojov), až kým tieto opakujúce sa príhody pominú (pozri časť 4.4).


4.8 Nežiaduce účinky


  1. Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami pri použití levodopy/karbidopy/entakaponu sú dyskinézy vyskytujúce sa u približne 19 % pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15 % pacientov a hnačky vyskytujúce sa u približne 12 % pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa u približne 12 % pacientov; a neškodné červeno-hnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa u približne 10 % pacientov. Závažné príhody gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakaponom alebo entkaponom v kombinácii s levodopou/inhibítorom DDK. Pri použití levodopy/karbidopy/entakaponu sa môže vyskytnúť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýza a neuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov z klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


b. Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z jedenástich dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3 230 pacientov (1810 liečených levodopou/karbidopou/entakaponom alebo entakaponom v kombinácii s levodopou/inhibítorom DDK a 1420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/ inhibítorom DDK alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ inhibítorom DDK) a z postmarketingových údajov od uvedenia entakaponu na trh pre kombinované použitie entkaponu s levodopou/inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie výskytu, najčastejšie ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: Veľmi časté (1/10); časté (1/100 až < 1/10); menej časté (1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov, keďže z klinických alebo epidemiologických štúdií nie je možné odvodiť žiaden odhad).


Tabuľka 1.Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté:

Anémia

Menej časté:

TrombocytopéniaPoruchy metabolizmu a výživy

Časté:

Znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*Psychické poruchy

Časté:

Depresia, halucinácie, stav zmätenosti*, abnormálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté:

Psychóza, agitovanosť*

Neznáme:

Samovražedné správaniePoruchy nervového systému

Veľmi časté:

Dyskinéza*

Časté:

Zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomén “on and off“, dystónia, mentálna porucha (napr. porucha pamäte, demencia), somnolencia, závraty*, bolesť hlavy

Neznáme:

Neuroleptický malígny syndróm*Poruchy oka


Časté:

Rozmazané videniePoruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:

Príhody ischemickej choroby srdca okrem infarktu myokardu (napr. angína pectoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté:

Infarkt myokardu**Poruchy ciev

Časté:

Ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté:

Gastrointestinálne krvácaniePoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

DyspnoePoruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Hnačka*, nauzea*

Časté:

Zápcha*, vracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v ústach*

Menej časté:

Kolitída*, dysfágiaPoruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:

Abnormálne hodnoty funkčných vyšetrení pečene*

Neznáme:

Hepatitída s prevažne cholestatickými charakterom (pozri časť 4.4)*Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

Vyrážka*, hyperhydróza

Menej časté:

Zmeny zafarbenia okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)*

Zriedkavé:

Angioedém

Neznáme:

Urtikária*Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté:

Bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté:

Svalové kŕče, atralgia

Neznáme:

Rabdomyolýza*Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté:

Chromatúria*

Časté:

Infekcie močových ciest

Menej časté:

Zadržiavanie močuCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Bolesť na hrudi, periférny edém, pád, porucha chôdze, asténia, únava

Menej časté:

Malátnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entkaponu alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel frekvencie výskytu aspoň 1 % z údajov klinických skúšaní) s entakaponom ako so samotnou levodopou/inhibítorom DDK. Pozri časť c.


**Miera výskytu infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43 % a 1,54 %) sú odvodené z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2 082 pacientmi užívajúcimi entakapon, s kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu.


Kŕče sa pri levodope/karbidope vyskytli zriedkavo, avšak príčinný vzťah s liečbou levodopou/karbidopou nebol potvrdený.


Poruchy impulzívnej kontroly: Patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita, kompulzívne míňanie alebo nakupovanie, záchvatové prejedanie a kompulzívne prejedanie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo inou dopaminergnou liečbou s obsahom levodopy vrátane Stalemedu (pozri časť 4.4).


Entakapon s levodopou bol spájaný s izolovanými prípadmi nadmernej ospanlivosti počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošne pozitívny výsledok, keď sa na vyšetrenie na močové ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení zahriatím vzorky moču na bod varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošne negatívne výsledky na glykozúriu.


c. Opis vybraných nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakaponu alebo sa vyskytujú častejšie s entakaponom ako s levodopou/inhibítorom DDK sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopaminergnou aktivitou (napr. dyskinéza, nauzea a vracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosť a frekvenciu týchto dopaminergných reakcií. Máloktoré nežiaduce reakcie sú známe ako priamo zapríčinené liečivom entakapon vrátane hnačky a zmeny farby moču na červenohnedú. Entakapon môže v niektorých prípadoch tiež spôsobiť zmenu zafarbenia napr. kože, nechtov, vlasov a potu. Iné nežiaduce reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe buď vyššej frekvencie ich výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1 %) z údajoch z klinických skúšaní s entakaponom v porovnaní so samotnou levodopou/DDK alebo v jednotlivých hláseniach bezpečnosti lieku získaných po uvedení entakaponu na trh.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Údaje získané po uvedení lieku na trh zahŕňajú izolované prípady predávkovania, v ktorých boli hlásené najvyššie denné dávky levodopy aspoň 10 000 mg a entakaponu aspoň 40 000 mg. Akútne symptómy a príznaky v týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu, bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, dýchanie Cheyne-Stokes, zmenu farby pokožky, jazyka a očnej spojovky a chromatúriu. Zvládnutie akútneho predávkovania Stalemedom je podobné akútnemu predávkovaniu levodopou. Pyridoxín však na zvrátenie účinkov Stalemedu neúčinkuje. Odporúča sa hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a opakovanými dávkami živočíšneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakaponu obzvlášť spomalením jeho absorpcie/opätovnej absorpcie z GI traktu. Primeraná funkčnosť respiračného, obehového a renálneho systému musí byť pozorne sledovaná a majú sa začať primerané podporné opatrenia. Musí sa začať s kontrolou EKG a starostlivým sledovaním pacienta pre prípad možného vývoja arytmií. Ak je to potrebné, má sa podať náležitá antiarytmická liečba. Má sa zvážiť možnosť, že pacient okrem Stalemedu užil aj iné liečivá. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsoniká, dopa a jej deriváty, ATC kód: N04BA03


Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu, prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy ochorenia. Keďže levodopa sa do značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho nervového systému, keď sa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.


Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na dopamín a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy znížený pomocou súčasného podania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, je znížený.


Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (COMT) stane hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súčasné podávanie s levodopou. Entakapon spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická odpoveď na každú dávku levodopy vystupňovaná a predĺžená.


Terapeutické účinky levodopy/karbidopy/entakaponu boli preukázané v dvoch dvojito zaslepených štúdiách fázy III., v ktorých dostalo 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu buď entakapon alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK. Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakaponom a bez neho boli zaznamenané pacientmi v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapon zvýšil priemerné hodnoty denného “ON time” o 1 hod 20 min (CI 95% 45 min, 1 hod 56 min) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Toto zodpovedalo 8,3%-nému zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného “OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24 % v skupine s entakaponom a 0 % v skupine s placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5 % (CI 95% 0,93 %, 7,97 %) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ON time”. V súlade s tým poklesol denný “OFF time” o 18 % v prípade entakaponu a o 5 % v prípade placeba. Pretože účinky tabliet kombinácie levodopy/karbidopy/entakaponu sa zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakaponu podanej súčasne s komerčne dostupnými liekmi karbidopy/levodopy so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky použiteľné aj pre popísanie účinkov kombinovaných tabliet levodopy/karbidopy/entakaponu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiv


Absorpcia/distribúcia: V absorpcii levodopy, karbidopy a entakaponu sú podstatné inter- a intraindividuálne odchýlky. Obe látky, levodopa a entakapon, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33 %, karbidopy 40-70 % a entakaponu 35 % po perorálnej dávke 200 mg. Strava bohatá na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a znížiť absorpciu levodopy. Jedlo nemá významný vplyv na absorpciu entakaponu. Distribučný objem levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) aj entakaponu (Vdss 0,27 l/kg) je pomerne malý, zatiaľ čo pre karbidopu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba do malej miery, asi 10-30 %, karbidopa sa viaže približne z 36 %, kým entakapon sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98 %) - najmä na sérový albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapon nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá (napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam), ani nie je týmito liečivami pri terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesňovaný.


Biotransformácia a eliminácia: Levodopa je rozsiahle metabolizovaná na niekoľko metabolitov: dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O-metyltransferázou (COMT) sú najdôležitejšími metabolickými dráhami.


Karbidopa je metabolizovaná na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30 % celkovej exkrécie v moči.


Entakapon sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20 %) a žlčou/stolicou (80 až 90 %). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakaponu a jeho aktívnych metabolitov, cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5 % celkového množstva v plazme.


Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmedzí 0,70 l/kg/h. Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre entakapon po ich samostatnom podaní.


Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy alebo entakaponu.


Údaje z in vitro štúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že entakapon inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 μM). Entakapon vykazoval slabú alebo žiadnu inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19); pozri časť 4.5.


Vlastnosti v závislosti od pacientov


Starší pacienti: Ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakaponu, je jej absorpcia u starších jedincov výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími jedincami. Avšak po skombinovaní karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy podobná medzi staršími a mladšími jedincami, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších ľudí, a to kvôli zníženej aktivite DDK a nižšiemu klírens vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy alebo entakaponu medzi mladšími (45–64 rokov) a staršími jedincami (65–75 rokov).


Pohlavie: Biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo farmakokinetických štúdiách s levodopou/karbidopou/entacaponom je biologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakaponom nie sú známe rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Poškodenie funkcie pečene: Metabolizmus entakaponu je spomalený u pacientov s miernym až stredným poškodením funkcie pečene (stupnica Child-Pugh, trieda A a B) a to vedie k zvýšeniu koncentrácie entakaponu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poškodením funkcie pečene, odporúča sa však, aby sa Stalemed pacientom s miernym alebo stredným poškodením funkcie pečene podával s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie obličiek: Poškodenie funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Je však potrebné zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly Stalemedu u pacientov, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o levodope, karbidope a entakapone testované samostatne alebo v kombinácii a získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní s entakaponom bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôli schopnosti entakaponu tvoriť cheláty so železom. V súvislosti s reprodukčnou toxicitou entakaponu bolo pozorované zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


  1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Sodná soľ kroskarmelózy

Hydroxypropylcelulóza

Dihydrát trehalózy

Prášková celulóza

Síran sodný, bezvodý

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný (E1203)

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol/PEG 3350 (E1521)

Červený oxid železitý (E172)

Lecitín (sója) (E322)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša zatavená fóliou, s PP uzáverom.


Veľkosti balenia: 30, 100, 130, 175 a 250 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CANDE s.r.o.

E. Belluša 6752/4

921 01 Piešťany

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0355/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

12


STALEMED 50 mg/12,5 mg/200 mg