+ ipil.sk

STAMICIS 1 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


STAMICIS 1 mg


súprava pre rádiofarmakum

tetrafluórboritan tetramibimeďný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo odborníka na nukleárnu medicínu, ktorý bude robiť vyšetrenie.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo odborníkovi na nukleárnu medicínu, ktorý bude robiť vyšetrenie.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je STAMICISa na čo sa používa

2. Skôr ako použijete STAMICIS

3. Ako používať STAMICIS

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať STAMICIS

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE STAMICIS A NA ČO SA POUŽÍVA


STAMICIS je prášok používaný na prípravu rádioaktívneho roztoku na injekciu technécia (99mTc) sestamibi.Technécium (99mTc) je rádioaktívnyprvok umožňujúci znázornenie orgánov, ktoré viažu sestamibi.Roztok sa vpichne do žily na vašej ruke alebo nohe a liek sa dá ľahko sledovať vo vašom tele.


Tento liek je len na diagnostické použitie.


Liek sa používa na zhotovenie obrazov (scintigrafiu) vášho srdca, prsníka alebo tkaniva prištítnych teliesok, ktoré lekárom poskytnú viacinformácií o:


 • prietoku krvi a činnosti vášho srdca,

 • nájdení možných abnormalít prsníkov popri bežných kontrolách alebo

 • nájdení príliš aktívnych prištítnych teliesok.


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE STAMICIS


STAMICIS vám nemá byť podaný,

 • keď ste alergický (precitlivený) na tetrafluórboritan tetramibimeďný alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek obsiahnutú v súprave.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku STAMICIS

 • ak máte chorobu obličiek alebo pečene,

 • ak je možné, že ste tehotná,

 • ak máte menej ako 18 rokov, lebo použitie lieku v tejto vekovej skupine nebolo úplne preskúmané.


Ak máte akékoľvek ochorenie uvedené vyššie, informujte svojho lekára alebo odborníka na nukleárnu medicínu, ktorý bude robiť vyšetrenie.


Použitie STAMICISU zahŕňa vystavenie malým dávkam rádioaktivity, váš lekár má vždy pred použitím tohto lieku zvážiť možné riziká a prínosy.

Kvôli maximálnemu zníženiu dávky žiarenia absorbovanému močovým mechúrom sa odporúča, aby ste po injekcii pili veľa vody a pomohli tak častému močeniu.

Váš lekár vás bude informovať, ak je po použití lieku potrebné prijať nejaké opatrenia. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na svojho lekára.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie STAMICISU s jedlom a nápojmi

Ak sa liek bude používať na prípravu snímok vášho srdca, budete požiadaný, aby ste nič nejedli najmenej 4 hodiny pred vyšetrením.Po injekcii alebo pred vykonaním snímky (skenu) vás požiadajú, aby ste, ak je to možné, zjedli jedlo s nízkym obsahom tuku, alebo vypili pohár či dva mlieka, aby ste znížili rádioaktivitu vo svojom tele a zlepšila sa snímka.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom a/alebo odborníkom na nukleárnu medicínu, ktorý bude robiť vyšetrenie.


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak je možnosť, že ste tehotná.Použitie rádiofarmaceutických liekov počas tehotenstva má byť starostlivo zvážené.Váš lekár vám tento liek počas tehotenstva podá len vtedy, ak predpokladaný prínos vyváži jeho riziká.


Ak dojčíte a podanie rádioaktívneho lieku je potrebné, môže vám byť povedané, aby ste si odsali materské mlieko pred injekciou.Dojčenie sa má 24 hodín po injekcii zastaviť a mlieko odsaté počas tejto doby zlikvidovať.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

STAMICIS nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. AKO POUŽÍVAŤ STAMICIS


STAMICIS sa musí rekonštituovať s roztokom technecistanu (99mTc) sodného predtým, ako sa môže podávať.Váš lekár rozhodne, aké množstvo rádioaktívneho lieku STAMICIS sa má použiť.V závislosti od vykonávaného vyšetrenia sa odporúčaná dávka bude pohybovať medzi 200 a 2000 MBq (Megabequerel, jednotka používaná na vyjadrenie rádioaktivity).


Potom, ako sa nerádioaktívny STAMICIS skombinuje s rádioaktívnym technecistanom (99mTc) sodným, výsledný injekčný roztok vám vpichnú do žily pred vykonaním skenu. Skenovanie môže prebehnúť do 5 až 10 minút alebo až do 6 hodín po injekcii, závisí to od vyšetrenia.


V prípade vyšetrenia srdca môžu byť potrebné dve injekcie, jedna v pokoji a druhá pri záťaži (napr. počas telesného cvičenia alebo podania lieku). Tieto dve injekcie budú vpichnuté v rozmedzí najmenej dvoch hodín a celkovo bude podaných nie viac ako 2000 MBq (1-denný protokol). Dvojdenný protokol sa dá tiež uskutočniť.

Pri skenoch abnormalít prsníkov vám do žily na ramene oproti skúmanému prsníku (alebo do žily na nohe) bude podaná injekcia 750 až 1000 MBq.

Ak sa zisťuje nadmerná funkcia prištítnych teliesok, podávaná aktivita je 185 až 1000 MBq (podľa použitej metódy).


Keďže o použití rádioaktivity, práci s ňou a zneškodnení existujú prísne zákony, STAMICIS sa bude vždy používať v nemocnici alebo podobnom zariadení.Manipulovať s ním a podávať ho môže len personál, ktorý bol zaškolený a má oprávnenie na bezpečnú manipuláciu s rádioaktívnym materiálom.


Tento liek nie je určený na pravidelné ani nepretržité podávanie.Obvyklý protokol však môže počas vyšetrenia zahŕňať druhú injekciu.


Ak vám podajú viac rádioaktívneho lieku STAMICS ako je potrebné


V nepravdepodobnom prípade predávkovania vám lekár môže odporučiť piť veľa tekutín, aby sa vaše telo zbavilo stôp rádioaktivity.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo odborníka na nukleárnu medicínu, ktorý bude robiť vyšetrenie.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj STAMICISmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie v poradí svojej frekvencie výskytu:


Frekvencia

Možné vedľajšie účinky

časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Kovová alebo horká chuť, zmena čuchu a tesne po injekcii suchosť v ústach.

menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Bolesť hlavy, bolesť na hrudníku a nevoľnosť.

zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Závrat, opuch (edém), podráždenie okolo miesta vpichu, nauzea, vracanie, hnačka, pokles krvného tlaku, svrbenie, žihľavka, horúčka, návaly a nesvrbivá vyrážka, únava, ťažké lapanie po dychu.

nie známe: frekvencia sa z dostupných údajov nedá určiť

V literatúre bol odhalený jeden prípad, ktorý popisoval výskyt Erythema multiforme, rozsiahlej vyrážky na koži a sliznici.


Každý rádioaktívny liek môže spôsobiť rakovinu alebo chyby prenosné na ďalšie generácie, ale keďže dávka žiarenia prijatá pri technéciu (99mTc) sestamibi je nízka, spôsobenie týchto účinkov je veľmi nepravdepodobné.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo odborníkovi na nukleárnu medicínu, ktorý robil vyšetrenie.


5. AKO UCHOVÁVAŤ STAMICIS


Tento liek na diagnostiku nesmiete dostať ani uchovávať.Robí to kvalifikovaný personál v centre nukleárnej medicíny, ktoré toto vyšetrenie vykonáva.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


STAMICIS nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C. Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

Po rekonštitúcii uchovávajte v chladničke pri teplote (2C – 8C) a použite do 10 hodín.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo STAMICISobsahuje


 • Liečivo je tetrafluórboritan tetramibimeďný.

1 injekčná liekovka obsahuje 1 mgtetrafluórboritanu tetramibimeďného.

Ďalšie zložky sú:chlorid cínatý, dihydrát, monohydrát cysteíniumchloridu,nátriumcitrát, manitol.


Ako vyzerá STAMICISa obsah balenia


STAMICIS je súprava pre rádiofarmakum, ktorý sa má pred použitím rozpustiť a označiť rádioaktívnym technéciom. Keď sa tento prášok zmieša s roztokom technecistanu (99mTc) sodného, vzniká roztok technécia (99mTc)-sestamibi.

Tento roztok je pripravený na intravenóznu injekciu.


Veľkosť balenia:5 injekčných liekoviek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


CIS bio international

B.P. 32

91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

FRANCÚZSKO

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Krajina

Názov lieku

Držiteľ

Belgicko

STAMICIS 1 mg

Trousse pour préparation radiopharmaceutique

STAMICIS 1 mg

Kit für ein radioaktives Arzneimittel

STAMICIS 1 mg

Kit voor radiofarmaceutisch preparaat

CIS bio international

Route Nationale 306

Saclay

BP 32

91192 Gif-sur-Yvette cedex France

Česká republika

STAMICIS, 1 mg

Kit pro radiofarmakum

Dánsko

STAMICIS 1 mg

Radiofarmaceutisk præparationssæt

Fínsko

STAMICIS 1 mg

Valmisteyhdistelmä radioak­tiivista lääkettä varten

Francúzsko

STAMICIS 1 mg

Trousse pour préparation radiopharmaceutique

Grécko

STAMICIS 1 mg

Κιτ για παρασκευή ραδιοφαρμάκου

Holandsko

STAMICIS 1 mg

Kit voor radiofarmaceutisch preparaat

Írsko

STAMICIS 1 mg

Kit for radiopharmaceutical preparation

Luxembursko

STAMICIS 1 mg

Trousse pour préparation radiopharmaceutique

STAMICIS 1 mg

Kit für ein radioaktives Arzneimittel

Nórsko

STAMICIS 1 mg

Preparationssett til radioaktive legemidler

Portugalsko

STAMICIS 1 mg

Conjunto para preparações radiofarmacêuticas

Rakúsko

STAMICIS 1 mg

Kit für ein radioaktives Arzneimittel

Slovinsko

STAMICIS 1 mg

Komplet za pripravo radiofarmaka

Slovenská republika

STAMICIS 1 mg

Súprava pre rádiofarmakum

Spojené kráľovstvo

STAMICIS 1 mg

Kit for radiopharmaceutical preparation

Španielsko

STAMICIS 1 mg

Equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica

Švédsko

STAMICIS 1 mg

Beredningssats för radioaktiva läkemedel

Taliansko

STAMICIS 1 mg

Kit per preparazione radiofarmaceutica

CIS bio S.P.A

Corso Italia, 13

I-20122 Milano

Nemecko

STAMICIS 1 mg

Kit für ein radioaktives Arzneimittel

CIS bio GmbH

Alt-Moabit 91d

D-10559 Berlin


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v septembri 2013.

4


STAMICIS 1 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


STAMICIS 1 mg

súprava pre rádiofarmakum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 1 mg tetrafluórboritanu tetramibimeďného.


Rádioizotop nie je súčasťou súpravy.


Pomocné látky:

Jeden ml roztoku obsahuje 4,5 mg sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Súprava pre rádiofarmakum


Biely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Tento liek je len na diagnostické použitie.


Po rekonštitúcii s injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného, získaný roztok technécium (99mTc) sestamibi je indikovaný na:


Perfúznu scintigrafiu myokardu

Detekcia a lokalizácia choroby koronárnych artérií a infarktu myokardu.


Hodnotenie celkovej komorovej funkcie

Technika prvého prietoku na určenie ejekčnej frakcie ľavej komory a/alebo gated SPECT (GSPECT) na posúdenie ejekčnej frakcie, objemov, porúch kinetiky a perfúzie srdcovej steny ľavej komory.

Scintimamografiu pri detekcii suspektnej rakoviny prsníka

Detekcia suspektnej rakoviny prsníka v prípadoch, že mamografia je nejednoznačná, nevhodná alebo nejasná.


Lokalizácia hyperfunkčného tkaniva prištítnych teliesok u pacientov s rekurentným alebo perzistentným hyperparatyreoidizmom a u pacientov naplánovaných na chirurgický zákrok prištítnych teliesok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek je určený len na intravenóznu injekciu.

Kvôli potenciálnemu poškodeniu tkaniva sa extravazálnej injekcii tohto rádioaktívneho produktu treba prísne vyhýbať.

Tento liek musí byť pred použitím rekonštituovaný s injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného. Získaný roztok technécium (99mTc) sestamibi je číry a bezfarebný, bez viditeľných častíc.


Pokyny na prípravu a kontrolu rádiochemickej čistoty rádiofarmaceutického produktu môžete nájsť v časti 12.


Dávkovanie


Dospelí

Navrhnutý rozsah aktivity pre intravenózne použitie u pacienta s priemernou váhou 70 kg je:


Scintigrafia perfúzie myokardu: 400-900 MBq.


Hodnotenie globálnej funkcie komôr:600-800 MBq, roztok vpichnutý ako bolus.

Na diagnostiku ischemickej choroby srdca sú potrebné dve injekcie (pri záťaži a v pokoji), aby sa dala krátkodobo odlíšiť od perzistentne zníženej absorpcie myokardu.


Odporúčaný rozsah aktivity pre diagnostiku ischemickej choroby srdca podľa Európskeho procedurálneho návodu je:


Dvojdenný protokol:600–900 MBq/vyšetrenie

Jednodenný protokol:400–500 MBq

pre prvú injekciu, tri razy viac pre druhú injekciu.


Pre jednodenný protokol nemá byť celkovo podaných viac ako 2000 MBq a pre dvojdenný protokol viac ako 1800 MBq.Pre jednodenný protokol majú byť podané dve injekcie (pri záťaži a v pokoji) v rozmedzí najmenej dvoch hodín, ale môžu byť podané v akomkoľvek poradí.Po záťažovej injekcii treba na ďalšiu jednu minútu pacienta vyzvať k fyzickej námahe (ak je to možné).


Pre diagnózu infarktu myokardu môže postačovať jedna injekcia v pokoji.


Injekcia s aktivitami vyššími ako lokálne DRL (diagnostické referenčné hladiny) má byť odôvodnená.


Scintimamografia na detekciu suspektnej rakoviny prsníkov:750-1000 MBq, roztok vpichnutý ako bolus do ramena oproti lézii.


Lokalizáciahyperfunkčného tkaniva prištítnych teliesok: 200-1000 MBq, vpichnutý ako bolus (použitá aktivita by mala byť v každom prípade taká nízka, ako je možné). Typická aktivita je 740 MBq.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola úplne stanovená.V prvom rade sa majú zvážiť alternatívne techniky, ktoré nezahŕňajú ionizačné žiarenie.

O použití technécium (99mTc) sestamibi u detí a dospievajúcich sa musí starostlivo zvažovať na základe klinických potrieb a hodnotenia pomeru rizík a prínosov v tejto skupine pacientov.Aktivity, ktoré majú byť podávané pediatrickým pacientom, sa majú upraviť podľa odporúčaní Paediatric Task Group EANM (1990).Táto aktivita sa má stanoviť z odporúčanej aktivity pre dospelých na základe telesnej hmotnosti pomocou nasledujúceho koeficientu násobenia:
3 kg = 0,10

12 kg = 0,32

22 kg = 0,50

32 kg = 0,62

42 kg = 0,78

52-54 kg = 0,90

4 kg = 0,14

14 kg = 0,36

24 kg = 0,53

34 kg = 0,64

44 kg = 0,80

56-58 kg = 0,92

6 kg = 0,19

16 kg = 0,40

26 kg = 0,56

36 kg = 0,66

46 kg = 0,82

60-62 kg = 0,96

8 kg = 0,23

18 kg = 0,44

28 kg = 0,58

38 kg = 0,68

48 kg = 0,85

64-66 kg = 0,98

10 kg = 0,27

20 kg = 0,46

30 kg = 0,60

40 kg = 0,70

50 kg = 0,88

68 kg = 0,99


Metóda podávania a scintigrafické vyšetrenie


Perfúzna scintigrafia myokardu


Ak je to možné, pacienti nemajú jesť najmenej štyri hodiny pred vyšetrením. Odporúča sa, aby pacienti zjedli jedlo s nízkym obsahom tukov, alebo vypili pohár či dva mlieka po každej injekcii pred zobrazovaním.Týmto sa podporí rýchly hepatobiliárny klírens technécium (99mTc) sestamibi, a dosiahne sa tak nižšia aktivita pečene na obraze.


Zobrazovanie sa má začať asi 60 min po injekcii, aby sa umožnil hepatobiliárny klírens.Dlhšie zdržanie sa môže vyžadovať pre snímky v pokoji a pre záťaž so samotnými vazodilatátormi kvôli riziku vyššej subdiafragmatickej aktivity 99mTc.Neexistujú žiadne dôkazy o koncentrácii alebo redistribúcii látky s obsahom rádioizotopu („tracer“), preto je možné zobrazovanie až 6 hodín po injekcii.Test sa môže vykonať v jedno- alebo dvojdennom protokole.


Podľa možnosti má byť vykonané tomografické zobrazovanie (SPECT) s koreláciou s EKG alebo bez nej v súhlase s aktuálnymi medzinárodnymi usmerneniami.


Zobrazovanie prsníkov


Produkt sa podáva do žily ramena kontralaterálne k prsníku so suspektnou abnormalitou.Ak je ochorenie bilaterálne, najlepšie je injekciu podať do dorzálnej žily nohy.


Optimálne je začať so zobrazovaním prsníkov 5 až 10 minút po injekcii s pacientkou ležiacou na bruchu s prsníkom voľne visiacim.10-minútový laterálny obraz prsníka s podozrením na rakovinu má byť získaný s kamerou čelne čo najbližšie k prsníku.


Pacientka má potom zmeniť polohu tak, aby kontralaterálny prsník visel a má sa získať jeho laterálny obraz. Potom môže byť získaný predný obraz v polohe naznak s rukami pacientky za hlavou.


Zobrazovanie prištítnych teliesok


Získavanie snímok závisí na vybratom protokole.Najpoužívanejšie vyšetrenia sú buď dvojfázové a/ alebo subtrakčné techniky, ktoré sa dajú vykonať spolu.


 • Subtrakčná technika aktivity štítnej žľazy:

Kvôli zobrazeniu prištítnych teliesok sa môže najprv podať technecistan (99mTc) alebo jód (123I), po čom nasleduje technécium (99mTc) sestamibi, alebo sa technécium (99mTc) sestamibi podá ako prvé a po ňom nasleduje technecistan (99mTc).

Ak sa použije jód (123I), podáva sa 10 až 20 MBq perorálneho jódu (123I).Štyri hodiny po podaní 123I sa získajú snímky krku a hrudníka.Po získaní snímky s jódom (123I) sa vpichne 185 až 370 MBq technécia (99mTc) sestamibi a snímkovanie sa vykoná 10 minút po injekcii v duálnom snímkovaní s 2 maximami energie gama (140 keV pre technécium (99mTc) a 159 keV pre jód (123I)).


Ak sa na zobrazenie prištítnych teliesok použije technecistan (99mTc), vpichuje sa 40-150 MBq technecistanu (99mTc) sodného a obrazy krku a hrudníka sa získajú po 30 minútach.Potom sa vpichuje 185‑370 MBq technécia (99mTc) sestamibi a po 10 minútach sa získajú druhé snímky.


 • Dvojfázové vyšetrenie:

vpichuje sa 350-1000 MBq technécia (99mTc) sestamibi.Skoro (10 min. po injekcii) a oneskorene (1,5 až 2,5 hod. po injekcii) sa získavajú tzv. „high-count“ obrazy.


V prípade poruchy obličiek sa expozícia ionizačnému žiareniu môže zvýšiť. Toto sa musí vziať do úvahy pri výpočte aktivity, ktorá sa má podávať.


Celkovo treba byť opatrný pri výbere aktivity pre pacientov so zníženou funkciou pečene – obvykle sa začína na spodnom konci rozsahu dávkovania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na účinné látky alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak dôjde k reakcii precitlivenosti alebo anafylaktickej reakcii, podávanie tohto prípravku sa musí okamžite prerušiť a v prípade potreby sa musí začať s intravenóznou liečbou.Kvôli možnosti okamžite zasiahnuť v urgentnom prípade, musia byť neodkladne k dispozícii potrebné lieky a vybavenie, ako endotracheálna trubica a ventilátor.


Správne zavodňovanie a časté močenie v prvých pár hodinách po injekcii sú potrebné kvôli zníženiu ožiarenia močového mechúra.


U novorodencov, dojčiat, detí a dospievajúcich treba venovať mimoriadnu pozornosť účinnej dávke na MBq, ktorá je vyššia ako u dospelých, pozri časti 4.2 a 11.


Pri vyšetreniach scintigrafie myokardu v záťaži sa majú zvažovať celkové kontraindikácie a bezpečnostné opatrenia spojené s navodením ergometrickej alebo farmakologickej záťaže.


Všetky lézie prsníkov v priemere menšie ako 1 cm sa scintimamografiou nemusia zistiť, lebo citlivosť technécia (99mTc) sestamibi pre detekciu týchto lézií je 52% vzhľadom na histologickú diagnostiku.Negatívny nález ešte nevylučuje rakovinu prsníka, najmä v prípade takej malej lézie.


Rádiofarmaceutické látky má používať len kvalifikovaný personál s dostatočným vládnym oprávnením na použitie a zaobchádzanie s rádionuklidmi.Na ich prevzatie, uchovávanie, použitie, presun a zneškodnenie sa vzťahujú predpisy a / alebo vhodné povolenia od príslušnej miestnej oficiálnej organizácie.


Pri každom pacientovi musí byť expozícia ionizačnému žiareniu odôvodnená na základe pravdepodobného prínosu.Podávaná aktivita musí byť taká, aby výsledná radiačná dávka bola taká nízka, ako je to reálne možné, pričom sa musí zvažovať potreba dosiahnuť zamýšľaný diagnostický alebo terapeutický výsledok.


Rádiofarmaká by mal používateľ pripravovať takým spôsobom, ktorý spĺňa radiačnú bezpečnosť aj požiadavky na farmaceutickú kvalitu.Majú byť prijaté primerané aseptické preventívne opatrenia, ktoré spĺňajú požiadavky Správnej výrobnej praxe pre lieky.


Gravidita, pozri časť 4.6.


Upozornenia týkajúce sa pomocných látok:


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na injekčnú liekovku, t.j. v podstate je „bez sodíka“.


4.5 Liekové a iné interakcie


K dnešnému dňu neboli popísané žiadne liekové interakcie.

Lieky, ktoré majú vplyv na funkciu myokardu a/ alebo prietok krvi môžu pri diagnostike choroby koronárnych artérií spôsobovať falošné negatívne výsledky.Z tohto dôvodu pri interpretácii výsledkov scintigrafického vyšetrenia treba vziať do úvahy súbežnú medikáciu.


4.6 Gravidita a laktácia


Ženy s možnosťou otehotnieť

Ak je potrebné podávať rádioaktívne produkty ženám, ktoré môžu otehotnieť, vždy treba hľadať informácie o gravidite.Každá žena, ktorej vynechá menštruácia, sa má považovať za gravidnú, kým sa nedokáže opak.Ak existuje neistota, je dôležité, aby expozícia žiareniu bola minimálna potrebná na dosiahnutie požadovanej klinickej informácie.Mali by byť vždy zvažované alternatívne techniky, ktoré nezahŕňajú ionizačné žiarenie.


Tehotné ženy

Postupy s rádionuklidmi vykonávané na tehotných ženách vždy vystavujú dávkam žiarenia aj plod.Počas gravidity majú byť vykonávané len naliehavé vyšetrenia, pri ktorých prínos pravdepodobne ďaleko prevyšuje riziko, ktorému sa vystaví matka aj plod.


Laktácia

Pred podávaním radioaktívneho lieku matke, ktorá dojčí dieťa, treba zvážiť, či by nebolo možné toto vyšetrenie vhodne oddialiť až na dobu, kedy matka prestane dojčiť a to, či bol vykonaný najvhodnejší výber rádiofarmaka, ak sa vezme do úvahy vylučovanie aktivity do materského mlieka.

Ak sa podávanie rádioaktívneho lieku považuje za potrebné, dojčenie sa má na 24 hodín prerušiť a mlieko z tejto doby vystavené žiareniu zlikvidovať.


Počas tejto doby treba obmedziť blízky kontakt s dojčatami.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


STAMICIS nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúca tabuľka znázorňuje, aké frekvencie sa uvádzajú v tejto časti:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé:Závažné reakcie precitlivenosti, ako je dyspnoe, hypotenzia, bradykardia, asténia a vracanie (obvykle do dvoch hodín po podávaní), angioedém.


Poruchy nervového systému:

Menej časté:Bolesť hlavy.

Zriedkavé:Záchvaty (krátko po podávaní), synkopa.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:Bolesť na hrudníku/ angína pectoris, abnormálne EKG.

Zriedkavé:Arytmia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté:Nevoľnosť.

Zriedkavé:Bolesti brucha.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé:Alergické reakcie kože a slizníc s exantémom (svrbenie, žihľavka, edém), vazodilatácia, miestne reakcie v mieste vpichu, hypoestézia a parestézia, návaly.

Veľmi zriedkavé:U predisponovaných pacientov boli popísané ďalšie reakcie precitlivenosti.

Neznáme (z dostupných údajov):Erythema multiforme.


Celkové poruchya reakcie v mieste podania:

Časté:Tesne po injekcii kovová alebo horká chuť, často v kombinácii so suchosťou úst a môže sa pozorovať zmena čuchu.

Zriedkavé:Zvýšená teplota, únava, závrat, prechodná bolesť podobná artritíde.


Iné poruchy

Expozícia ionizačnému žiareniu je spojená s vyvolaním rakoviny a potenciálom vzniku dedičných chýb. Keďže väčšina vyšetrení s diagnostickými nukleárnymi liekmi sa robí s nízkymi radiačnými dávkami menšími ako 20 mSv, predpokladá sa nízka pravdepodobnosť výskytu týchto nežiaducich udalostí.Účinná dávka vypočítaná s priemernou hodnotou aktivity 2000 MBq (500 v pokoji a 1500 MBq pri záťaži) pre 1‑denný protokol je 16,3 mSv.


4.9 Predávkovanie


V prípade podania nadmernej dávky radiácie produktom technécium (99mTc) sestamibi, dávka absorbovaná pacientom má byť znížená, ak je to možné, zvýšením eliminácie rádionuklidu z tela častým močením a defekáciou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:diagnostické rádiofarmaká, zlúčeniny technécia (99mTc),

ATC kód: V09GA01


Po podaní technécia (99mTc) sestamibi sa farmakodynamické účinky nepredpokladajú.


Po rekonštitúcii s injekčným roztokom technecistanu sodného (99mTc) technécium (99mTc) sestamibi vytvára nasledujúci komplex:

(99mTc) (MIBI)6+ Kde:MIBI = 2-metoxyizobutylizonitril


Ak sa technécium (99mTc) sestamibi podáva s obvyklými aktivitami a obvyklým spôsobom, nemá klinicky

zistiteľné farmakodynamické účinky.


Absorpcia technécia (99mTc) sestamibi tkanivom závisí v prvom rade na vaskularizácii, ktorá sa vo všeobecnosti zvyšuje v tkanive nádoru.Kvôli lipofilným vlastnostiam a pozitívnemu náboju komplex technécium (99mTc) sestamibi prechádza cez bunečnú membránu a sústreďuje sa v časti bunky s najnegatívnejším nábojom, v mitochondriách.


Zobrazovanie srdca

Technécium (99mTc) sestamibi sa viaže na mitochondriálnu membránu a pre vnútrobunečné väzby je dôležitý potenciál intaktnej mitochondriálnej membrány.

Absorpcia technécia (99mTc) sestamibi v myokarde je úmerná prietoku krvi v rozpätí fyziologického prietoku.Miera pasívnej absorpcie je určená permeabilitou lieku membránou a povrchovou plochou vaskulárnych lôžok, ktorej je vystavená.Keďže rádioaktívny indikátor prechádza do bunky difúziou, pri vysokých rýchlostiach prietoku (>2,0 ml/g/min) bude prietok krvi podhodnotený.

Ak sa koronárny prietok pohyboval od 0,52 do 3,19 ml/g/min, získavanie technécia (99m Tc) sestamibi v myokarde bolo v priemere 0,38 +/- 0,09. Technécium (99mTc) sestamibi sa z krvi rýchlo šíri do tkaniva.Päť minút po injekcii je v krvnom obehu už len asi 8 percent aktivity vpichnutej injekciou.

Technécium (99mTc) sestamibi v priebehu času prechádza len minimálnou redistribúciou.Môže to mať vplyv na detekciu lézií, lebo odlišné vyplavovanie medzi normálnym a ischemickým myokardom v priebehu času môže spôsobiť zníženie veľkosti defektu alebo jeho závažnosti.


Zobrazovanie prsníkov

Bolo preukázané, že bunková koncentrácia technécia (99mTc) sestamibi sa zvyšuje v tkanive nádoru prsníka pravdepodobne kvôli vysokému obsahu mitochondrií v bunkách nádoru a vysokému potenciálu membrány nádorových buniek.


Niekoľko štúdií in vitro preukázalo, že technécium (99mTc) sestamibi je substrátom P-glykoproteínu.Bola stanovená priama korelácia medzi expresiou P-glykoproteínu a elimináciou technécia (99mTc) sestamibi z nádorov.Nadmerná expresia P-glykoproteínu bunkami by mohla spôsobiť falošne negatívne obrazy nádorov, najmä u nádorov väčších ako 1 cm.


Zobrazovanie prištítnych teliesok

Pri adenóme prištítnych teliesok sa zvyšuje prietok krvi a počet mitochondrií.

Táto skutočnosť môže vysvetliť zvýšenú absorpciu a zachytávanie technécia (99mTc) sestamibi v adenóme prištítnych teliesok.

Lokalizácia technécia (99mTc) sestamibi sa zdá byť závislá na prietoku krvi do tkaniva, koncentrácii technécia (99mTc) sestamibi prítomnej v tkanive a veľkosti adenómu prištítnych teliesok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Technetium (99mTc) sestamibi je katiónový komplex, ktorý sa akumuluje v živom tkanive myokardu úmerne k prietoku koronárnej krvi v danej oblasti.


Technécium (99mTc) sestamibi sa z krvi rýchlo šíri do tkaniva.5 minút po injekcii je v krvnom obehu už len asi 8 percent vpichnutej dávky.


Absorpcia v myokarde

Absorpcia v myokarde, ktorá závisí od koronárneho toku, je 1,5% vpichnutej dávky pri námahe a 1,2% vpichnutej dávky v pokoji.Pokusy na zvieratách ukázali, že absorpcia nezávisí od funkčnej spôsobilosti sodno-draselnej pumpy (aktívny transport katiónov sodíka a draslíka).Nezvratne poškodené bunky však technécium (99mTc) sestamibi nezachytávajú.Úroveň získavania v myokarde je znížená hypoxiou.

Klírens myokardiálnej frakcie je minimálny a redistribúcia je nepodstatná najmenej počas 4 hodín po vyvolanej ischémii u psa.Technécium (99mTc) sestamibi sa z krvi rýchlo šíri do tkaniva:5 minút po injekcii je v krvnom obehu už len asi 8 percent vpichnutej dávky.


Niektoré experimentálne a klinické štúdie však naznačili redistribúciu v ťažko ischemických oblastiach.Možný vplyv na diagnostickú kvalitu testu nebol stanovený.


Scintimamografia

Technécium (99mTc) sestamibi sa akumuluje v rôznych novotvaroch a najvýznamnejšie v mitochondriách.Jeho absorpcia súvisí so zvýšeným metabolizmom závislým od energie a proliferáciou buniek.Jeho akumulácia v bunkách sa znižuje pri nadmernej expresii proteínov s rezistenciou na viaceré lieky.


Zobrazovanie hyperfunkčného tkaniva prištítnych teliesok

Technécium (99mTc) sestamibi sa lokalizuje v tkanive oboch prištítnych teliesok a funkčnom tkanive štítnej žľazy, ale obvykle sa vyplavuje z tkaniva normálnej štítnej žľazy rýchlejšie ako z tkaniva abnormálnych prištítnych teliesok.


Eliminácia

Dôležitou metabolickou cestou pre klírens technécia (99mTc) sestamibi je hepatobiliárny systém.Aktivita zo žlčníka sa v čreve objaví do jednej hodiny od injekcie.Asi 27% vpichnutej dávky sa telo zbaví elimináciou obličkami po 24 hodinách a asi 33% vpichnutej dávky sa zbaví exkrementmi do 48 hodín.


Polčas

Biologický myokardiálny T½ je asi 7 hodín v pokoji a v záťaži.Efektívny T½ (ktorý zahŕňa biologický a fyzický polčas) je asi 3 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách akútnej intravenóznej toxicity u myší, potkanov a psov najnižšia dávka z rekonštituovanej súpravy, ktorá spôsobila smrť, bola u samíc potkanov 7 mg/kg (vo vyjadrení ako obsah Cu (MIBI)4BF4).Táto zodpovedá 500- násobku maximálnej dávky pre človeka (MHD) 0,014 mg/kg pre dospelých (70 kg).


Potkany ani psy vystavené dávkam rekonštituovanej súpravy 0,42 mg/kg (30- násobok MHD) a 0,07 mg/kg (5‑ násobok MHD), v tomto poradí, počas 28 dní nevykazovali účinky súvisiace s liečbou.


Štúdie o reprodukčnej toxicite neboli vykonané.


Látka Cu (MIBI)4BF4nevykazovala žiadnu genotoxickú aktivitu v testoch podľa Amesa, CHO/HPRT a testoch výmeny telomerických sesterských chromatíd.


In vitro bolo pri cytotoxických koncentráciách pozorované zvýšenie aberácie chromozómov v stanovení na ľudských lymfocytoch.V teste mikrojadier myší in vivo nebola pri dávke 9 mg/kg pozorovaná žiadna genotoxická aktivita.


Štúdie na hodnotenie karcinogénneho potenciálu neboli vykonané.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid cínatý, dihydrát

Monohydrát cysteíniumchloridu

Nátriumcitrát

Manitol


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 12.


 1. Čas použiteľnosti


Súprava:1 rok

Označený produkt:po rekonštitúcii uchovávajte v chladničke (2-8°C) a použite do 10 hodín


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25C.


Podmienky na uchovávanie pripravenéholieku, pozri časť 6.3.


Uchovávanie rádiofarmák má byť v súlade so štátnymi predpismi o rádioaktívnych materiáloch.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


15 ml viacdávková sklenená injekčná liekovka z bórokremičitého skla typu I, uzavretá zátkou z brómbutylovej gumy a hliníkovými uzávermi.


Veľkosť balenia:5 injekčných liekoviek


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Podávanie rádiofarmák predstavuje pre iné osoby riziko vonkajšej radiácie alebo kontaminácie z rozliateho moču, zvratkov, atď. Preto sa musia dodržiavať preventívne opatrenia na ochranu proti žiareniu v súlade so štátnymi predpismi.


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CIS bio international

B.P.32

F-91192 Gif sur -Yvette Cedex

Francúzko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0509/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.11.2008

Dátum posledného predĺženia: XX. XX. 2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013


11. DOZIMETRIA


Technécium (99mTc) sa vyrába pomocou generátora (99Mo/99mTc) a rozkladá sa s vyžarovaním žiarenia gama so strednou energiou 140 keV a polčasom 6,02 hodín na technécium (99mTc), na ktoré sa z hľadiska jeho dlhého polčasu 2,13 x 105rokov možno pozerať ako na kvázi stabilné.


Údaje uvedené nižšie sú z ICRP 80 a počítajú sa podľa nasledujúcich predpokladov:po intravenóznej injekcii sa látka rýchlo uvoľňuje z krvi a akumuluje sa hlavne v svalovom tkanive (včítane srdca), pečeni, obličkách a v menšom množstve v slinných žľazách a štítnej žľaze.Po vpichu injekcie spolu so záťažovým testom, dochádza k značnému zvýšeniu absorbcie v orgánoch a tkanivách.Látka sa vylučuje pečeňou a obličkami v pomere 75% a 25%, v tomto poradí.
Dávka absorbovaná po injekcii technécia (99mTc) sestamibi (pacient v pokoji)


Orgán


Absorbovaná dávka k podanej aktivite [mGy/MBq] (test v pokoji)Dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

Nadobličky

0,0075

0,0099

0,015

0,022

0,038

Steny močového mechúra

0,011

0,014

0,019

0,023

0,041

Povrch kosti

0,0082

0,010

0,016

0,021

0,038

Mozog

0,0052

0,0071

0,011

0,016

0,027

Prsníky

0,0038

0,0053

0,0071

0,011

0,020

Žlčník

0,039

0,045

0,058

0,10

0,32

Tráviaci trakt:


Žalúdok

0,0065

0,0090

0,015

0,021

0,035

Tenké črevo

0,015

0,018

0,029

0,045

0,080

Hrubé črevo

0,024

0,031

0,050

0,079

0,015

Horná časť hrubého čreva

0,027

0,035

0,057

0,089

0,17

Dolná časť hrubého čreva

0,019

0,025

0,041

0,065

0,12


Srdce


0,0063


0,0082


0,012


0,018


0,030

Obličky

0,036

0,043

0,059

0,085

0,015

Pečeň

0,011

0,014

0,021

0,030

0,052

Pľúca

0,0046

0,0064

0,0097

0,014

0,025

Svaly

0,0029

0,0037

0,0054

0,0076

0,014


Pažerák


0,0041


0,0057


0,0086


0,013


0,023

Vaječníky

0,0091

0,012

0,018

0,025

0,045

Pankreas

0,0077

0,010

0,016

0,024

0,039

Kostná dreň

0,0055

0,0071

0,011

0,030

0,044

Slinné žľazy

0,014

0,017

0,022

0,015

0,026

Koža

0,0031

0,0041

0,0064

0,0098

0,019


Slezina


0,0065


0,0086


0,014


0,020


0,034

Semenníky

0,0038

0,0050

0,0075

0,011

0,021

Týmus

0,0041

0,0057

0,0086

0,013

0,023

Štítna žľaza

0,0053

0,0079

0,012

0,024

0,045

Maternica

0,0078

0,010

0,015

0,022

0,038


Iné orgány


0,0031


0,0039


0,0060


0,0088


0,016Účinná dávka

0,0090

0,012

0,018

0,028

0,053

[mSv/MBq]Dávky absorbované po injekcii technécia (99mTc) sestamibi (fyzická námaha)


Orgán

Absorbovaná dávka k podanej aktivite [mGy/MBq] (test pri fyzickej námahe)


Dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok

Nadobličky

0,0066

0,0087

0,013

0,019

0,033

Steny močového mechúra

0,0098

0,013

0,017

0,021

0,038

Povrch kosti

0,0078

0,0097

0,014

0,020

0,036

Mozog

0,0044

0,0060

0,0093

0,014

0,023

Prsníky

0,0034

0,0047

0,0062

0,0097

0,018

Žlčník

0,033

0,038

0,049

0,086

0,26

Tráviaci trakt:


Žalúdok

0,0059

0,0081

0,013

0,019

0,032

Tenké črevo

0,012

0,015

0,024

0,037

0,066

Hrubé črevo

0,019

0,025

0,041

0,064

0,12

Horná časť hrubého čreva

0,022

0,028

0,046

0,072

0,13

Dolná časť hrubého čreva

0,016

0,021

0,034

0,053

0,099Srdce

0,0072

0,0094

0,010

0,021

0,035

Obličky

0,026

0,032

0,044

0,063

0,11

Pečeň

0,0092

0,012

0,018

0,025

0,044

Pľúca

0,0044

0,0060

0,0087

0,013

0,023

Svaly

0,0032

0,0041

0,0060

0,0090

0,017Pažerák

0,0040

0,0055

0,0080

0,012

0,023

Vaječníky

0,0081

0,011

0,015

0,023

0,040

Pankreas

0,0069

0,0091

0,014

0,021

0,035

Kostná dreň

0,0050

0,0064

0,0095

0,013

0,023

Slinné žľazy

0,0092

0,011

0,0015

0,0020

0,0029

Koža

0,0029

0,0037

0,0058

0,0090

0,017Slezina

0,0058

0,0076

0,012

0,017

0,030

Semenníky

0,0037

0,0048

0,0071

0,011

0,020

Týmus

0,0040

0,0055

0,0080

0,012

0,023

Štítna žľaza

0,0044

0,0064

0,0099

0,019

0,035

Maternica

0,0072

0,0093

0,014

0,020

0,035Iné orgány

0,0033

0,0043

0,0064

0,0098

0,018Účinná dávka

0,0079

0,010

0,016

0,023

0,045

[mSv/MBq]Perfúzna scintigrafia myokardu

Účinná dávka vypočítaná s priemernou hodnotou aktivity 1800 MBq (900 pri záťaži a 900 MBq v pokoji) pre 2-denný protokol je 15,2 mSv.

Účinná dávka vypočítaná s priemernou hodnotou aktivity 2000 MBq (500 v pokoji a 1500 MBq pri záťaži) pre 1-denný protokol je 16,3 mSv.


Hodnotenie funkcie komôr

Po injekcii 800 MBq účinná dávka je 7,2 mSv v pokoji.Po injekcii 800 MBq účinná dávka je 6,3 mSv pri záťaži.


Scintimamografia

Po injekcii 1000 MBq účinná dávka je 9,0 mSv.


Zobrazovanie hyperfunkčného tkaniva prištítnych teliesok

Účinná dávka po podaní 1000 MBq je 9,0 mSv.


12. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Rekonštituujte s technecistanom (99mTc) sodným na injekcie, Ph.Eur.


Ako pri každom lieku, ak počas prípravy dôjde k ohrozeniu celistvosti tejto injekčnej liekovky, nemá sa použiť.


Tento produkt neobsahuje bakteriostatické konzervačné látky.


Produkt sušený pri zmrazení sa balí v dusíkovej atmosfére.


Pokyny na prípravu technécia (99mTc) sestamibi


Príprava technécia (99mTc) sestamibi zo súpravy sa má vykonať podľa nasledujúceho postupu, v súlade s aseptickými technikami a pravidlami na ochranu proti žiareniu:


A. Postup varu


1 Počas prípravy sa majú používať vodotesné rukavice.Z injekčnej liekovky zložte plastovú platničku a povrch uzáveru injekčnej liekovky vydezinfikujte.


2 Liekovku, náležite označenú dátumom, časom prípravy, objemom a aktivitou, uložte do vhodného odtienenia proti žiareniu.


3 Sterilnou odtienenou injekčnou striekačkou získajte asepticky asi 1 až 3 ml sterilného nepyrogénneho roztoku technecistanu sodného (99mTc) (200 MBq až 11 GBq) .


4 Do injekčnej liekovky v odtienení olovom pridajte asepticky roztok technecistanu sodného (99mTc).Bez toho, že by ste vybrali ihlu, odoberte rovnaký objem z priestoru nad kvapalinou („headspace“), aby ste udržali atmosferický tlak v liekovke.


5 Silno pretrepte asi 5 až 10 rýchlymi pohybmi zhora nadol.


6 Injekčnú liekovku vyberte z odtienenia olovom a uložte ju vzpriamenedo vhodného kúpeľa s variacou sa vodou tak, aby injekčná liekovka nebola priamo v styku so spodkom kúpeľa a 10 minút udržiavajte var.Kúpeľ musí mať odtienenie. Čas 10 minút sa začína hneď potom, ako sa voda začne opäť variť.

Poznámka:Počas varenia injekčná liekovka musízostať vzpriamene.Použite taký vodný kúpeľ, kde zátka bude nad hladinou vody.


7 Injekčnú liekovku vyberte z vodného kúpeľa a nechajte 15 minút chladnúť.


8 Ešte pred podávaním, zrakom skontrolujte obsah injekčnej liekovky, či neobsahuje častice a nezmenila farbu.


9 Pomocou sterilnej odtienenej inječnej striekačky asepticky odoberte technécium (99mTc) sestamibi. Použite do 10 hodín od prípravy.


 1. Pred podávaním pacientovi sa má skontrolovať rádiochemická čistota podľa metódy rádio TLC (uvedené nižšie).


B Postup so zahrievacím blokom


1 Počas prípravy sa majú používať vodotesné rukavice.Z inječnej liekovky súpravy zložte plastové platničky a povrch uzáveru liekovky vydezinfikujte.


2 Injekčnú liekovku, náležite opatrenú dátumom, časom prípravy, objemom a aktivitou, uložte do vhodného odtienenia proti žiareniu.


3 Sterilnou odtienenou injekčnou striekačkou získajte asepticky asi 1 až 3 ml sterilného nepyrogénneho roztoku technecistanu sodného (99mTc) (200 MBq až 11,1 GBq) .


4 Do injekčnej liekovky v odtienení olovom pridajte asepticky roztok technecistanu sodného (99mTc).Bez toho, že by ste vybrali ihlu, odoberte rovnaký objem z priestoru nad kvapalinou, aby ste udržali atmosferický tlak v injekčnej liekovke.


5 Silno pretrepte asi 5 až 10 rýchlymi pohybmi zhora nadol.


6 Injekčnú liekovku vložte do ohrievacieho bloku, predtým zahriateho na 100°C, a 15 min. inkubujte. Ohrievací blok má byť upravený podľa veľkosti injekčnej liekovky, aby sa zaistil správny prenos tepla z ohrievacieho zariadenia do obsahu injekčnej liekovky.

Injekčnú liekovku vyberte z ohrievacieho bloku a nechajte 15 minút chladnúť.


7 Ešte pred podávaním, zrakom skontrolujte obsah liekovky, či neobsahuje častice a nezmenila farbu.


 1. Pomocou sterilnej odtienenej injekčnej striekačky asepticky odoberte technécium (99mTc) sestamibi.


 1. Použite do 10 hodín od prípravy.


10 Pred podávaním pacientovi sa má skontrolovať rádiochemická čistota podľa metódy rádio TLC (uvedené nižšie).


Kontrola kvality rádiochemickej čistoty


Metóda


Tenkovrstvová chromatografia


Pomôcky


1 Platňa z oxidu hliníka, J.T. Baker « Baker-flex » IB-FTLC , vopred narezaná na veľkosť 2,5 cm x 7,5 cm.


2 Etanol 768 g/l


3 Prístroj na meranie rádioaktivity v rozsahu 0,7 – 12 GBq.


4 1 ml injekčná striekačka, s veľkosťou ihly 22-26.


5 Malá vývojová nádrž s krytom, (100 ml kadička pokrytá filmom plastovej fólie stačí).


Postup


1 Do vývojovej nádrže (kadičky) nalejte dostatok etanolu tak, aby hĺbka rozpúšťadla bola 3‑4 mm.Nádrž (kadičku) zakryte plastovou fóliou a nechajte ju ekvilibrovať asi 10 minút.


2 Pomocou 1 ml injekčnej striekačky s ihlou 22-26 naneste 1 kvapku etanolu na platňu z oxidu hliníka TLC 1,5 cm od spodku.Bod nenechajte vyschnúť.


3 Nahor od bodu etanolu naneste 1 kvapku roztoku zo súpravy.Bod nechajte vyschnúť.Nezahrievajte.


4 Nechajte platne vyvíjať až dovtedy, kým rozúšťadlo nevsiakne do vzdialenosti 5,0 cm od bodu.


5 Narežte pruh 4,0 cm od spodku a hodnotu pre každú časť namerajte v prístroji na meranie rádioaktivity.


6 % rádiochemickej čistoty vypočítajte takto:


% technécium (99mTc) sestamibi = x 100


Rádiochemická čistota má byť vyššia alebo rovná 94 %, v opačnom prípade sa prípravok má zlikvidovať.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

2


STAMICIS 1 mg