+ ipil.sk

Starcrest 40 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k registrácii lieku, ev.č.: 2010/01625-REG - 2010/01629-REG


Písomná informácia pre používateľov


Starcrest 5 mg filmom obalené tablety

Starcrest 10mg filmom obalené tablety

Starcrest 15 mg filmom obalené tablety

Starcrest 20 mg filmom obalené tablety

Starcrest 40 mg filmom obalené tablety


rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Starcrest a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Starcrest

3. Ako užívať Starcrest

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Starcrest

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Starcrest a na čo sa používa


Starcrest obsahuje liečivo rosuvastatín.


Rosuvastatínpatrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny. Používa sa na úpravu hladín tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najbežnejší je cholesterol.


V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C). Rosuvastatín znižuje hladiny „zlého“ cholesterolu a zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu v krvi.


Rosuvastatín vám bol predpísaný pretože:

 • máte (alebo vaše dieťa vo veku 10 – 17 rokov) vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
  Bolo vám odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu vašej hladiny cholesterolu.

alebo

 • máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo súvisiacich zdravotných problémov.
  Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená tvorbou tukových usadenín v artériách (v tepnách).


Rosuvastatín pomáha blokovať tvorbu „zlého“ cholesterolu vo vašom organizme a zlepšuje schopnosť vášho tela odstraňovať tento cholesterol z krvi.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní rosuvastatínu

Je potrebné, aby ste pokračovali v užívaní rosuvastatínu aj po dosiahnutí normálnej hladiny cholesterolu, pretože to zabráni opätovnému zvýšeniu jeho hladiny. Liečbu však ukončite, ak vám to nariadi váš lekár, alebo ak otehotniete.


Aj počas liečby rosuvastatínomje nevyhnutné, aby ste pokračovali v dodržiavaní diéty znižujúcej hladinu cholesterolu a v pohybovej aktivite.


U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia, pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové látky sa môžu usadzovať v stenách vašich ciev a spôsobiť tak ich zúženie.


Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej porážke. Ak si upravíte hladinu cholesterolu, môžete znížiť riziko, že dostanete srdcový infarkt či mozgovú porážku.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Starcrest


Neužívajte Starcrest:

 • ak ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Starcrestu,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania rosuvastatínu, okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby rosuvastatínom používaním vhodnej antikoncepcie.

 • ak trpíte ochorením pečene,

 • ak máte ťažké ochorenie obličiek,

 • ak máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov,

 • ak užívate liek, ktorý obsahuje liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).


Starcrest obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na burské oriešky alebo sóju, neužívajte tento liek.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti), poraďte sa ešte raz so svojím lekárom.


Okrem toho, neužívajte prípravok Starcrest 40 mg (najvyššia dávka):

 • ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára),

 • ak trpíte poruchou štítnej žľazy,

 • ak ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, ak sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti,

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind),

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo máte pochybnosti), poraďte sa ešte raz so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Starcrest:

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, ak sa u vás alebo vo vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo ak ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

 • ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov,

 • ak trpíte ochorením štítnej žľazy,

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty. Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu.

 • ak užívate lieky na liečbu HIV infekcie ako sú napr. lopinavir/ritonavir, pozrite si časť 2. Iné lieky a Starcrest,

 • ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Starcrestu, ktorá bude pre vás vhodná),

 • ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind). Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Starcrestu, ktorá bude pre vás vhodná.


Deti a dospievajúci

 • Ak je pacient mladší ako 10 rokov: rosuvastatín sa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov.

 • Ak je pacient mladší ako 18 rokov: tablety Starcrest 40 mg nie sú vhodné na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:


 • Neužívajte Starcrest 40 mg (najvyššia dávka) a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom pred tým, ako skutočne začnete užívať ktorúkoľvek dávku Starcrestu.


U malého počtu pacientov môžu mať statíny vplyv na funkciu pečene. To sa zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu vám lekár zvyčajne urobí tento krvný test (test funkcie pečene) pred liečbou a počas liečby rosuvastatínom.


Iné lieky a Starcrest


Účinok týchto liekov sa môže vplyvom rosuvastatínu zmeniť. Alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok rosuvastatínu. Rosuvastatín sa môže vzájomne ovplyvňovať s nasledovnými látkami:


 • cyklosporín, užíva sa napr. po transplantácii orgánov,

 • warfarín alebo iný liek „na zriedenie krvi“,

 • fibráty ako napr. gemfibrozil, fenofibrát, alebo akýkoľvek iný liek na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu kyseliny v žalúdku),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • perorálne antikoncepčné lieky (tablety),

 • hormonálna substitučná liečba,

 • lopinavir/ritonavir - lieky proti HIV infekcii, pozrite si prosím časť 2. Upozornenia a opatrenia.


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať akékoľvek vyššie uvedené lieky alebo ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Starcrest a jedlo a nápoje

Jedlo a nápoje nemajú vplyv na účinok rosuvastatínu.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte rosuvastatín,ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania rosuvastatínu, okamžite prerušte jeho užívaniea informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby rosuvastatínom používaním vhodnej antikoncepcie.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Väčšina ľudí môže počas užívania rosuvastatínu viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje – užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však počas liečby rosuvastatínom trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Starcrest obsahuje laktózu

Starcrest obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov (laktózy alebo mliečneho cukru), poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať Starcrest.


Úplný zoznam zložiek lieku nájdete v časti 6. Obsah balenia a ďalšie informácie.


 1. Ako užívať Starcrest


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka u dospelých

Ak užívate rosuvastatín na vysoký cholesterol:

Začiatočná dávka

Liečba rosuvastatínom sa musí začať dávkou5 mg alebo 10 mg,a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • vašej hladiny cholesterolu,

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.
  Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka rosuvastatínu bude pre vás najvhodnejšia.

  Lekár sa môže rozhodnúť, že vám dá najnižšiu dávku (5 mg), ak:

 • máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan alebo Ind),

 • ste starší ako 70 rokov,

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek,

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatie).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku rosuvastatínu, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Dávka sa môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.

Najvyššia denná dávka rosuvastatínu je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na primerané zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.


Ak užívate rosuvastatín na zníženie rizika infarktu myokardu, mozgovej príhody alebo súvisiacich zdravotných problémov:

Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Ak sa však na vás vzťahuje niektorý z vyššie uvedených faktorov, lekár vám môže stanoviť použitie nižšej dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich

Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg denne. Lekár môže vašu dávku zvýšiť, aby zistil, aké množstvo rosuvastatínu je pre vás správne. Maximálna denná dávka rosuvastatínu je 20 mg. Dávku užívajte raz denne. Tablety Starcrest 40 mg sa nemajú používať u detí.


Užívanie tabliet

Prehltnite celú tabletu (alebo polovicu tablety) a zapite ju pohárom vody.

Starcrest užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.

Snažte sa užiť dávku každý deň v rovnakom čase, čo vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Starcrest 5 mg filmom obalené tablety: ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Starcrest 10 mg filmom obalené tablety: tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.

Starcrest 15 mg filmom obalené tablety: ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Starcrest 20 mg filmom obalené tablety: tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.

Starcrest 40 mg filmom obalené tablety: tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku rosuvastatínu, ktorá je pre vás najvhodnejšia.


Ak užijete viac Starcrestu, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie a požiadajte o radu. Ak navštívite zdravotnícke zariadenie alebo dostávate liečbu na iný zdravotný problém, informujte zdravotníckeho pracovníka, že užívate rosuvastatín.


Ak zabudnete užiť Starcrest

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až nasledujúcu plánovanú dávku v zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Starcrest

Ak chcete prestať užívať rosuvastatín, poraďte sa s vaším lekárom. Hladina vášho cholesterolu sa môže zvýšiť, ak prestanete užívať rosuvastatín.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať rosuvastatín a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, akspozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií(reakcií z precitlivenosti):

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez neho,

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním,

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyvýšenou vyrážkou).


Taktiež prestaňte užívať rosuvastatín a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujeteakékoľveknezvyčajné bolestisvalovtrvajúce dlhšie, akoby sa dalo očakávať.

Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 užívateľa z 10)

Bolesť hlavy • bolesť žalúdka • zápcha • nevoľnosť • bolesť svalov • pocit slabosti • závrat • zvýšené množstvo bielkovín v moči (zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu tabletami Starcrest (len pre Starcrest 40 mg) • cukrovka (najmä u pacientov so zvýšenými hladinami cukru v krvi)


Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 užívateľa zo 100)

Vyrážka • svrbenie • pálivá vyrážka (žihľavka) • zvýšené množstvo bielkoviny v moči (zvyčajne sa vráti na normálne hodnoty bez toho, aby bolo potrebné prerušiť užívanie tabliet Starcrest (iba Starcrest 5 mg, 10 mg a 20 mg))


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 užívateľa z 1000)

Ťažká alergická reakcia • poškodenie svalov • ťažká bolesť žalúdka (zápal pankreasu) • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 užívateľa z 10 000)

Žltačka (zožltnutie kože a bielka očí) • hepatitída (zápal pečene) • stopy krvi v moči • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť) • bolesti kĺbov • strata pamäti


Neznáma frekvencia výskytu vedľajších účinkov (z dostupných údajov)

Hnačka (riedka stolica) • Stevensov – Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov na koži, v oblasti úst, očí a pohlavných orgánov) • kašeľ • dýchavičnosť • edém (opuch) • poruchy spánku vrátane nespavosti a nočné mory • sexuálne ťažkosti • depresia • problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti alebo horúčka


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


 1. Ako uchovávať Starcrest


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke za skratkou EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Starcrest obsahuje:

 • Liečivo je rosuvastatín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5,10,15,20 alebo 40 mg rosuvastatínu.

 • Ďalšie zložky sú: mohohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, krospovidón, magnéziumstearát (jadro tablety); polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastenec, sojový lecitín, xantánová guma (obal tablety).


Ako vyzerá Starcrest a obsah balenia

Biele, okrúhle filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 5“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 10“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 15“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 20“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Biele, oválne filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 40“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Tablety Starcrest sú balené do blistrov obsahujúcich 7, 10, 28 a 30 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Alvogen IPCo S.ar.l

412F Route d´Esch

L-2086 Luxemburg

Luxembursko


Výrobca:

Synthon BV

Microweg 22

6545CM Nijmegen

Holandsko

Synthon Hispania SL

Castelló 1, Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial zone “Chekanitza” – South area

2140 Botevgrad

Bulharsko


Cemelog-BRS Kft.

IH-2040 Budaörs

Vasút u. 13

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko

Starcrest 5, 10, 15, 20, 40 mg


Bulharsko

Starcrest 5, 10, 15, 20, 40 mg


Rumunsko

Starcrest 5, 10, 20 mg comprimate filmate


Česká republika

Slovenská republika

Starcrest 5, 10, 15, 20, 40 mg, potahované tablety

Starcrest 5, 10, 15, 20, 40 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 04/2012.


Starcrest 40 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/01625-REG - 2010/01629-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Starcrest 5 mg filmom obalené tablety

Starcrest 10 mg filmom obalené tablety

Starcrest 15 mg filmom obalené tablety

Starcrest 20 mg filmom obalené tablety

Starcrest 40 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 93,1 mg monohydrátu laktózy a 0,12 mg sójového lecitínu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 57,3 mg monohydrátu laktózy a 0,08 mg sójového lecitínu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 15 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 86,0 mg monohydrátu laktózy a 0,12 mg sójového lecitínu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 114,6 mg monohydrátu laktózy a 0,16 mg sójového lecitínu.


Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).

Pomocné látky so známym účinkom: každá tableta obsahuje 229,2 mg monohydrátu laktózy a 0,32 mg sójového lecitínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 5“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 10“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 15“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 20“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, s vyrytým označením „R9UN 40“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Starcrest5 mg filmom obalené tablety: Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Starcrest10 mg filmom obalené tablety: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Starcrest15 mg filmom obalené tablety: Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Starcrest20 mg filmom obalené tablety: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Starcrest40 mg filmom obalené tablety: Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie


Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 10 rokov a staršie s primárnou hypercholesterolémiou (typu IIa) okrem heterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie, alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a odpovede pacienta, v súlade s platnými odporúčaniami.


Rosuvastatín sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.


Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu u pacienta a budúce kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri nižšie). V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú dochádzať na pravidelné kontroly (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci


Použitie u detí a dospievajúcich majú stanoviť iba špecialisti.


Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).


U detí a dospievajúcich je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre pediatrickú liečbu (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu; táto diéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.


40 mg tablety nie sú vhodné na použitie u detí a dospievajúcich.


Deti mladšie ako 10 rokov


Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa rosuvastatín neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Podávanie starším osobám

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov >70 rokov je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania, pokiaľ ide o vek.


Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie rosuvastatínu pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiekje kontraindikované v akejkoľvek dávke (pozri časť 4.3 a časť 5.2).


Podávanie pacientom s poškodením funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s pacientmi s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Rosuvastatín je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časť 4.4 a časť 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.


Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie (pozri časť 4.4). Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Rosuvastatín je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • u pacientov s precitlivenosťou na sójový lecitín,

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (upper limit of normal, ULN),

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • u pacientov s myopatiou,

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín,

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory sú:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min),

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín,

 • pacienti ázijského pôvodu,

 • súbežné užívanie fibrátov.


(Pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky rosuvastatínu, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nepredznamenávala akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach > 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Rosuvastatín, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory sú:

 • poškodenie funkcie obličiek,

 • hypotyreoidizmus,

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch,

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov,

 • nadmerné požívanie alkoholu,

 • vek >70 rokov,

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2),

- súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s nevoľnosťou alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné a spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK sa má zvážiť opätovné podávanie rosuvastatínu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.

V klinických skúškach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu sa neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínu s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto kombinácií. Dávka 40 mg je kontraindikovaná pri súbežnom užívaní s fibrátmi. (Pozri časti 4.5 a 4.8).


Rosuvastatín sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, zranenie, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy alebo nekontrolované kŕče).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní rosuvastatínu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

Pred začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.


U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie rosuvastatínom.


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intolerancia laktózy

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeným deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Intersticiálna choroba pľúc

Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc sa vyskytli pri užívaní niektorých statínov, obzvlášť počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.8 ). Existujúce príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, strata telesnej hmotnosti a horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta vyvinula intersticiálna choroba pľúc, liečba statínmi sa má ukončiť.


Diabetes mellitus

U pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, bola liečba rosuvastatínom spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).


Deti a dospievajúci

Hodnotenie lineárneho rastu (výška), telesnej hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, telesnú hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín:Počas súbežného podávania rosuvastatínu a cyklosporínu sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.


Antagonisty vitamínu K:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (InternationalNormalisedRatio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky rosuvastatínu môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).


Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, môžu sa však vyskytnúť farmakodynamické interakcie. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy

(≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). U týchto pacientov sa má liečba tiež začať dávkou 5 mg.


Ezetimib:Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Inhibítory proteázy:Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá:Súbežné podávanie rosuvastatínu a antacídovej suspenzie obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín:Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement therapy, HRT): Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky:Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Enzýmy cytochrómu P450:Výsledky skúšok in vitro a in vivoukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby vhodnú antikoncepciu.

Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné okamžite vysadiť.

U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu však nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:

veľmi časté (>1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.


Poruchy endokrinného systému
Časté:
diabetes mellitus1


Poruchy nervového systému

Časté:bolesť hlavy, závrat.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:zápcha, nauzea, bolesť brucha.

Zriedkavé:pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:pruritus, vyrážka a žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:myalgia.

Zriedkavé:myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:asténia.


1pozorované v štúdii JUPITER (celkovo hlásené u rosuvastatínu s frekvenciou 2,8 % a u placeba s frekvenciou 2,3 %), väčšinou u pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má tendenciu závisieť na dávke.


Účinky na obličky:U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní 10 mg a 20 mg u <1 % prípadov, pri podávaní 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg sa zistilo malé zvýšenie z negatívneho alebo stopového nálezu na +. Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.


U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval:U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach >20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza s akútnym zlyhaním obličiek a bez neho.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň:Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Skúsenosti po uvedení na trh:

Po uvedení na trh boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky rosuvastatínu:


Poruchy nervového systému: Veľmi zriedkavé:polyneuropatia, strata pamäti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: S neznámou frekvenciou:kašeľ, dýchavičnosť.


Poruchy gastrointestinálneho traktu: S neznámou frekvenciou:hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest:Veľmi zriedkavé:žltačka, hepatitída.

Zriedkavé:zvýšenie hepatálnych transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva: S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:Veľmi zriedkavé:artralgia.


Poruchy obličiek a močových ciest:Veľmi zriedkavé:hematúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: S neznámou frekvenciou:edém.


Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:


Depresia.


Poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr.


Sexuálna dysfunkcia.


Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Deti a dospievajúci: Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hypolipidemiká;Inhibítory HMG-CoA reduktázy

ATC kód:C10AA07


Spôsob účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.


Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa potencuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.


Farmakodynamický účinok

Rosuvastatín znižuje zvýšený LDL-cholesterol, celkový cholesterol a triglyceridy a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravená priemerná percentuálna zmena v porovnaní s východiskovými hodnotami)

Dávka

N

LDL-C

Celkový-C

HDL-C

TG

Non
HDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

- 7

- 5

3

- 3

- 7

- 3

0

5

17

- 45

- 33

13

- 35

- 44

- 38

4

10

17

- 52

- 36

14

- 10

- 48

- 42

4

15

*

-52

-37

10

-16

-49

-44

5

20

17

- 55

- 40

8

- 23

- 51

- 46

5

40

18

- 63

- 46

10

- 28

- 60

- 54

0

* Na základe interpolácie z údajov z dávky 5, 10, 20 a 40 mg


Terapeutický účinoksa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.


Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.


V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL - C o 22 %.

V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C. (Pozri časť 4.4).


V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom ischemickej srdcovej choroby (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o -0,0145 mm/rok [95 % IS - 0,0196 až - 0,0093; p < 0,0001]. Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola - 0,0014 mm/rok [- 0,12 %/rok (nesignifikantné)] v porovnaní s progresiou + 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p < 0,0001)) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Dávka 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).


Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.


Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.


V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamovým rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov.


Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).


V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli infekcie močových ciest (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia: Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia: Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N-desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG-CoA reduktázy v cirkulácii.


Eliminácia: Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita:Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie: Farmakokinetika rosuvastatínunie je u dospelých klinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím.


Rasa: Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Porucha funkcie obličiek: V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Porucha funkcie pečene: V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. U pacientov s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanej dávke, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie, ktoré neboli pozorované v klinických skúškach, ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii, boli nasledovné: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na žlčník u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie veľkosti vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

hydrogénfosforečnan vápenatý, bezvodý

krospovidón

magnéziumstearát


Obal tablety

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

mastenec

sójový lecitín

xantánová guma


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


oPA/Al/PVC:Al blistrové balenie obsahujúce


7, 10, 28 a 30 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alvogen IPCo S.ar.l

412F Route d´Esch

L-2086 Luxemburg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


31/0136/12-S

31/0137/12-S

31/0138/12-S

31/0139/12-S

31/0140/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUStarcrest 40 mg filmom obalené tablety