+ ipil.sk

Stopex Junior 15 mg tabletyPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01639


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Stopex Junior 15 mg tablety


Tablety

Dextrometorfániumbromid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťStopex Junior 15 mg tablety obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní (alebo u Vášho dieťaťa do 3 dní) musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


 1. Čo je Stopex Junior a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Stopex Junior

 3. Ako užívať StopexJunior

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Stopex Junior

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Stopex JUNIOR A NA ČO SE POUŽÍVA


Liek Stopex Junior sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa. Neúčinkuje proti bolesti a má len minimálne utlmujúci účinok.


Liek StopexJunior môžu užívať deti od 6 rokov a dospelí.


2. SKÔR AKO UŽIJETE STOPEXJUNIOR


Neužívajte Stopex Junior

 • keď ste alergický (precitlivený) na na liečivo dextrometorfániumbromid alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Stopex Junior

 • keď trpíte kašľom spojeným s vykašliavaním hlienu

 • keď trpíte rizikom rozvoja zlyhania dýchania

 • keď máte prieduškovú astmu

 • súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) a 2 týždne po jej ukončení

 • u detí do 6 rokov


Buďte zvlášť opatrný priužívaníStopexu Junior

 • ak trpíte pečeňovou chorobou, môžete liek užívať iba na základe výslovného odporúčania lekára.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek Stopex Junior môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie sa, napr. vedenie vozidla, obsluha strojov, práca vo výškach a pod. Tuto činnosť by ste mali vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára.


Užívanie iných liekov

Účinky lieku Stopex Junior a účinky iných súbežne používaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide o iné lieky proti kašľu, lieky s upokojujúcim alebo utlmujúcim účinkom (napr. diazepam) a lieky proti depresii.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


3. AKO UZÍVAŤ Stopex JUNIOR


Vždy užívajte Stopex Junior presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je:


Deti od 6 do 12 rokov: trikrát denne 1 tableta lieku Stopex Junior 15 mg tablety.


Dospelí a deti od 12 rokov:trikrát denne 1-2 tablety lieku Stopex Junior 15 mg tablety.

Dávkovanie možno zvýšiť až na maximálnu dávku v priebehu 24 hodín: 8 tabliet lieku Stopex Junior 15 mg tablety, rovnomerne rozdelenú do 3-4 denných dávok.


Liek je vhodné užívať po jedle. Tablety sa zapijú tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.)


Počas užívania lieku nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


Ak užijete viac Stopexu Junior, ako máte

Pri predávkovaní alebo požití väčšieho množstva lieku je nevyhnutné poradiť sa s lekárom.


Ak zabudnete užiť StopexJunior

Pokiaľ zabudnete užiť (podať dieťaťu) dávku v určenom čase, užite liek (podajte dieťaťu) hneď, len čo si spomeniete, interval medzi dávkami však neskracujte a nemeňte množstvo dávky.


4. MOŽNÉ VEDĽAŠIE ÚČINKY


Liek sa zvyčajne pri odporúčanom dávkovaní dobre znáša a vedľajšie účinky sú zriedkavé. Môžu sa vyskytnúť závraty, ospalosť, žalúdočno-črevné ťažkosti , bronchospasmus (kŕč svalstva priedušiek) a alergické kožné reakcie.


Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku (podávaní dieťaťu) poraďte s lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Stopex JUNIOR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Uchovávajte pri teplote do 25C, v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Zloženie:

Liečivo je dextrometorfániumbromid 15 mg v 1 tablete.


Pomocné látky: magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, manitol, mikrokryštalická celulóza


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika


Balenie:

1 balenie obsahuje 30 tabliet


Dátum poslednej revízie textu:

Júl 2011
3/3

Stopex Junior 15 mg tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01639


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Stopex Junior 15 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Stopex Junior 15 mg tablety
Dextrometorfániumbromid 15 mg v 1 tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Opis tablety: Stopex Junior 15 mg tablety

Biela alebo takmer biela, neobalená tableta, okrúhleho tvaru s deliacou ryhou a znakom D15.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba suchého, dráždivého a neproduktívneho kašľa.

Liek môžu užívať deti staršie ako 6 rokov a dospelí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie: 1-2 tablety trikrát denne lieku Stopex Junior 15 mg tablety.

Maximálna denná dávka pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je 120 mg dextrometorfániumbromidu za 24 hodín, t.j. denne 8 tabliet lieku Stopex Junior 15 mg tablety, rozdelená rovnomerne do 3-4 denných dávok.

Spôsob podávania: liek je vhodné užívať po jedle. Tablety sa zapijú tekutinou (vodou, čajom, ovocnou šťavou a pod.).

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo dextrometorfániumbromid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku Stopex Junior.

Liek nesmú užívať pacienti s kašľom sprevádzaným nadmernou tvorbou hlienu, s rizikom rozvoja respiračného zlyhania, s poruchami pečeňových funkcií alebo s prieduškovou astmou.

Súbežná liečba inhibítormi MAO (a 2 týždne po jej ukončení).


Podávanie deťom do 6 rokov.

Podávanie tehotným a dojčiacim ženám, pozri 4.6.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť je nutná u pacientov s poruchami pečeňových funkcií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Významné interakcie boli zaznamenané pri súbežnom užívaní MAO inhibítorov. Pri súbežnom podávaní liečiv tlmiacich centrálny nervový systém môže byť ich účinok zosilnený. Liek by

nemal byť kombinovaný s expektoranciami.


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok. Epidemiologické štúdie uskutočnené na obmedzenom počte žien nepreukázali malformačný účinok dextrometorfániumbromid na plod. Na konci tehotenstva môžu vyššie dávky, a to aj pri krátkodobej liečbe matky, vyvolať respiračnú depresiu u novorodenca. Trvalé užívanie dextrometorfániumbromid počas posledných troch mesiacov tehotenstva môže, bez ohľadu na dávkovanie, vyvolať u novorodenca abstinenčný syndróm. Preto je nutné starostlivo zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku.

Nie je známe, či sa dextrometorfániumbromid vylučuje do materského mlieka. U dojčiat, ktorých matky užívali terapeutické dávky iných antitusík, bolo opísaných niekoľko prípadov hypotónie a zastavenia dychu. Z týchto dôvodov by sa dojčiacim ženám nemal podávať.

Riziko spojené s diabetom: Ak diabetes nie je dostatočne kompenzovaný, je zvýšené riziko vrodených malformácii a perinatálnej mortality.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek Stopex Junior má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje tým, že môže ojedinele vyvolať ospalosť a závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zriedkavé. Môžu sa vyskytovať závraty, ospalosť, gastrointestinálne ťažkosti, bronchospazmus a alergické kožné reakcie.


4.9 Predávkovanie


Pri prípadnom predávkovaní sa môžu vyskytnúť nasledovné príznaky: nauzea, vracanie, excitácia, zmätenosť a somnolencia. V prípade súbežného užívania s antihistaminikami sa môže vyskytnúť výsev vyrážok, nejasné videnie a nystagmus. Pri extrémne vysokom predávkovaní môže dôjsť ojedinele k dychovej depresii, ku kóme a môžu sa vyskytnúť i kŕče.

Pri predávkovaní je indikovaný výplach žalúdka, pri kŕčoch sa podávajú benzodiazepíny - diazepam. Pri dychovej depresii treba vykonať intubáciu a umelé dýchanie. U iných závažných symptómov sa môže podať naloxon, ktorý je špecifickým antidotom dextrometorfániumbromidu.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Antitusiká, okrem kombinácie s expektoranciami

ATC kód: R05DA09


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Dextrometorfániumbromid má centrálny účinok na centrum kašľa v predĺženej mieche. Nepôsobí analgeticky a má minimálny sedatívny účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dextrometorfániumbromid je dobre resorbovaný z gastrointestinálneho traktu. Nástup účinku po perorálnom podaní je rýchly - do 30 minút, dĺžka pôsobenia je 6 hodín. Metabolizovaný je v pečeni a vylučovaný močom vo forme nezmeneného dextrometorfánu a jeho demetylovaných metabolitov, napr. dextrofánu, ktorý je rovnako antitusicky aktívny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť dextrometorfániumbromidu bola preverená v priebehu viac ako 25 rokov používania. Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, teratogenity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearárt

Sodná soľ kroskarmelózy

Manitol

Mikrokryštalická celulóza


6.2 Inkompatibility


Fyzikálne ani chemické inkompatibility dosiaľ nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/ALU alebo PVC/PVDC/ALUblister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 tabliet (1 blister po 30 tabliet v jednej škatuľke).


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Stopex Junior 15 mg tablety: 36/0332/09-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


3.6.2009


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 20114/4

Stopex Junior 15 mg tablety