+ ipil.sk

STRATTERA 4 mg/ml perorálny roztokPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


STRATTERA 4 mg/ml perorálny roztok

atomoxetín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Stratteraa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stratteru

3. Ako užívaťStratteru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Stratteru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Strattera a na čo sa používa


Na čo sa používa

Strattera obsahuje atomoxetín a používa sa na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy so zhoršenou pozornosťou a hyperaktivitou - ADHD). Používa sa:

 • u detí nad 6 rokov

 • u mladistvých

 • u dospelých.

Používa sa iba ako súčasť celkovej liečby ochorenia, ktoré vyžaduje aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia (zameraná na správanie pacienta).


Nepoužíva sa ako liečba ADHD u detí mladších ako 6 rokov, keďže nie je známe, či je tento liek u týchto pacientov účinný a bezpečný.


U dospelých sa Strattera používa na liečbu ADHD vtedy, keď sú príznaky veľmi nepríjemné a majú vplyv na vašu prácu alebo spoločenský život a príznaky tohto ochorenia ste mali už v detstve .


Ako účinkuje

Stratterazvyšuje množstvo noradrenalínu v mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka, ktorá u pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu. Tento liek vám bol predpísaný, aby vám pomohol zvládať prejavy ADHD. Tento liek nie je stimulantom (povzbudzujúcim liekom), a preto nieje návykovým liekom.

Keď začnete užívať tento liek, môže trvať niekoľko týždňov, kým dôjde k úplnému zlepšeniu vašich prejavov.


Čo je ADHD

Pre deti a dospievajúcich s ADHD:

 • je ťažké pokojne sedieť a

 • ťažko sa sústreďujú.

Nie je to ich chyba, že to nedokážu. Mnohé deti a mladí ľudia vynakladajú veľkú námahu, aby to dokázali. Ale ak majú ADHD, môže im to v každodennom živote spôsobovať problémy. U detí a dospievajúcich s ADHD sa môžu vyskytnúť problémy s učením a domácimi úlohami. Je pre nich ťažké dobre sa správať doma, v škole alebo inde. ADHD nemá vplyv na inteligenciu dieťaťa ani mladého človeka.


Dospelým s ADHD robia problémy tie isté činnosti ako deťom, ale môže to znamenať, že majú problémy s:

 • prácou

 • vzťahmi

 • nízkym sebavedomím

 • vzdelávaním.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Stratteru


NEUŽÍVAJTE Stratteru, ak:

- ste alergický na atomoxetínalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ste v priebehu ostatných dvoch týždňov užívali liek známy ako inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), napríklad selegilín. IMAO sa niekedy používajú pri depresiách a ďalších problémoch spojených s duševným zdravím.Užívanie Stratteryspolu s IMAO môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky alebo ohroziť váš život. Taktiež je treba počkať aspoň 14 dní po skončení liečby Stratterou a až potom užiť IMAO.

- máte ochorenie očí, ktoré sa nazýva glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak).

- máte vážne problémy so srdcom, ktoré môžu byť ovplyvnené zvýšením srdcového rytmu a/alebo krvného tlaku, v dôsledku užívania Strattery.

- máte vážne problémy s krvnými cievami v mozgu – napríklad mozgová príhoda (mŕtvica), opuch a vydutina časti krvnej cievy (aneuryzma) alebo zúžené či nepriepustné krvné cievy.

- máte nádor na nadobličke (feochromocytóm).


Neužívajte Stratteru, ak sa vás týka čokoľvek uvedené vyššie. Ak si nie ste istý, pred užívaním Strattery sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Strattera totiž môže tieto problémy zhoršiť.


Upozornenia a opatrenia

Rodičia aj deti majú byť oboznámení s nasledovnými upozorneniami a opatreniami. Skôr ako začnete užívať Stratteru, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte:

 • samovražedné myšlienky alebo sa pokúšate o samovraždu.

 • problémy so srdcom (vrátane srdcových chýb) alebo zvýšenú srdcovú činnosť. Strattera môže zvyšovať vašu srdcovú frekvenciu (pulz). U pacientov so srdcovými chybami bola hlásená náhla smrť.

 • vysoký krvný tlak. Strattera môže zvyšovať krvný tlak.

 • nízky krvný tlak. Strattera môže spôsobovať závraty alebo mdloby u ľudí s nízkym krvným tlakom.

 • problémy s náhlymi zmenami tlaku alebo srdcového rytmu.

 • srdcovocievne ochorenie alebo ste v minulosti prekonali mozgovú príhodu.

 • problémy s pečeňou. Možno budete potrebovať nižšiu dávku.

 • psychické reakcie, vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.

 • mániu (máte pocity eufórie alebo nadmerného vzrušenia, ktoré spôsobujú nezvyčajné správanie) a objavuje sa u vás nepokoj.

 • agresívne pocity.

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita).

 • epilepsiu alebo ste mali záchvaty z akýchkoľvek príčin. Strattera môže viesť ku zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov.

 • inú náladu ako obvykle (výkyvy nálad) alebo sa cítite veľmi nešťastný.

 • problémy so sebakontrolou, opakované zášklby na rôznych častiach tela alebo opakujete niektoré zvuky a slová.

Ak sa u vás objavilo čokoľvek z vyššie uvedeného, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať tento liek. Je to dôležité preto, lebo Strattera môže tieto príznaky zhoršiť. Lekár bude chcieť sledovať, ako tento liek na vás pôsobí.


Čo bude lekár zisťovať predtým, ako začnete užívať Stratteru

Tieto kontroly majú rozhodnúť, či je Strattera pre vás tým správnym liekom.


Lekár zmeria,

 • aký je váš krvný tlak a srdcová frekvencia (pulz) pred začiatkom užívania a počas užívania Strattery

 • u detí a dospievajúcich výšku a hmotnosť počas užívania Strattery.


Lekár sa bude informovať:

- o všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate

 • či sa u niektorého člena rodiny (v rodinnej anamnéze) vyskytlo nevysvetliteľné úmrtie

- o všetkých ďalších zdravotných problémoch (ako sú problémy so srdcom), ktoré sa mohli vyskytnúť u vás alebo vo vašej rodine.


Je dôležité, aby ste poskytli čo najviac informácií. Lekárovi to pomôže pri rozhodovaní, či je Strattera pre vás tým správnym liekom. Lekár môže rozhodnúť, že predtým, ako začnete užívať tento liek, sú ešte potrebné ďalšie lekárske vyšetrenia.


Iné lieky a Strattera

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Váš lekár rozhodne, či môžete Stratteruužívať s inými liekmi a v niektorých prípadoch bude možno lekár musieť upravovať alebo zvyšovať vašu dávku oveľa pomalšie.


Neužívajte Stratteruspolu s liekmi, ktoré sa nazývajú IMAO (inhibítory monoaminooxidázy) a používajú sa na liečbu depresie. Pozri časť 2 „Neužívajte Stratteru“.


Ak užívate iné lieky, Strattera môže ovplyvniť kvalitu ich účinku alebo spôsobiť vedľajšie účinky. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, poraďte sa pred užívaním Strattery s lekárom alebo lekárnikom:


 • lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak alebo sa používajú na kontrolu krvného tlaku

 • lieky, ako sú antidepresíva, napríklad imipramín, venlafaxín, mirtazapín, fluoxetín a paroxetín

 • niektoré lieky proti kašľu a nádche obsahujúce liečivá, ktoré môžu ovplyvňovať krvný tlak. Pri kúpe týchto liekov sa treba poradiť s lekárnikom

 • niektoré lieky používané na liečbu duševných ochorení

 • lieky, ktoré sú známe tým, že zvyšujú riziko záchvatov

 • niektoré lieky ktoré spôsobujú, že Strattera bude zostávať v tele dlhšiu dobu ako zvyčajne (ako napr. chinidín a terbinafín)

 • salbutamol (liek na astmu) užívaný perorálne (ústami) alebo podávaný injekčne môže spôsobiť, že budete cítiť, že vám srdce búši rýchlejšie, to však nezhorší vašu astmu.


Lieky uvedené nižšie môžu viesť k zvýšeniu rizika nepravidelného srdcového rytmu pri užívaní spolu so Stratterou:

 • lieky používané na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky, ktoré menia koncentráciu solí v krvi

 • lieky na prevenciu a liečbu malárie

 • niektoré antibiotické lieky (ako sú erytromycín a moxifloxacín)


Ak si nie ste istý, či sú lieky, ktoré užívate, súčasťou vyššie uvedeného zoznamu, informujte sa o tom pred začiatkom užívania Strattery u svojho lekára alebo lekárnika.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či tento liek môže mať vplyv na nenarodené dieťa alebo prechádza do materského mlieka.

 • tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

 • ak dojčíte, máte sa vyhnúť užívaniu tohto lieku alebo prerušiť dojčenie.


Ak:

 • ste tehotná alebo dojčíte,

 • myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť,

 • plánujete dojčiť svoje dieťa

pred začatím užívania tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Stratterymôžete pociťovať únavu, ospalosť alebo závrat. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť opatrný, až kým nezistíte, ako na vás Stratterapôsobí. Ak sa cítite unavený, ospalý alebo máte závrat, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách perorálneho roztoku

Tento perorálny roztok môže podráždiť oči. Ak perorálny roztok príde do kontaktu s okom, zasiahnuté oko ihneď vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Ruky a iné časti tela sa majú tiež ihneď opláchnuť vodou, ak prišli do kontaktu s perorálnym roztokom.


Perorálny roztok Strattery obsahuje sorbitol.Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Stratteru


 • vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajne to je raz alebo dva razy denne (ráno a neskoro popoludní alebo podvečer).

 • deti nesmú užívať tento liek bez pomoci dospelého.

 • ak ste pri užívaní Strattery raz denne ospalý alebo cítite nevoľnosť, lekár môže zmeniť vaše užívanie lieku na dvakrát denne.

 • liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • neodporúča sa primiešať Stratteru perorálny roztok do jedla ani vody, keďže to môže zabrániť užitiu úplnej dávky alebo znepríjemniť chuť.

 • pravidelné užívanie lieku každý deň v tom istom čase vám pomôže na dávku nezabudnúť.


Strattera perorálny roztok sa dodáva vo fľaši. Balenie tiež obsahuje dávkovaciu pomôcku pozostávajúcu z 10 ml perorálnej striekačky s 1-ml dielikmi a zo stláčacieho nástavca na fľašu. Prečítajte si návod na použitie, ktorý je súčasťou škatule a obsahuje pokyny na použitie nástavca a dávkovacej striekačky.


Aká dávka lieku sa má užívať

Ak ste dieťa alebo dospievajúci (6 rokov a starší):


Váš lekár vám povie, akú dávku Stratterymáte užívať a vypočíta ju na základe vašej telesnej hmotnosti. Liečbu začne najprv nižšou dávkou, ktorú bude postupne zvyšovať až na dávku Strattery, ktorú potrebujete podľa vašej telesnej hmotnosti:


 • pri hmotnosti do 70 kg, je počiatočná celková denná dávka 0,5 mg na každý kg telesnej hmotnosti počas aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku asi 1,2 mg na každý kg telesnej hmotnosti denne.

 • pri hmotnosti viac ako 70 kg, je počiatočná celková denná dávka 40 mg počas aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Dospelí

 • Liečba Stratterou má začať celkovou dennou dávkou 40 mg počas aspoň 7 dní. Lekár sa potom môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg - 100 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Ak užijete viac Strattery, ako máte,okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie oddelenie lekárskej pohotovosti a povedzte im, koľko lieku ste užili. Najčastejšie hlásenými príznakmi pri predávkovaní sú žalúdočno-črevné ťažkosti, ospalosť, závrat, tras a nezvyčajné správanie.


Ak zabudnete užiť Stratteru

Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, avšak v priebehu 24-hodinového obdobia nesmiete užiť viac ako je vaša celková denná dávka. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Stratteru

Ak prestanete užívať Stratteru, zvyčajne sa neobjavia žiadne vedľajšie účinky, ale príznaky ADHD sa vám môžu vrátiť. Skôr, ako ukončíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.


Čo bude lekár robiť počas vašej liečby

Lekár urobí niekoľko vyšetrení

 • pred začiatkom vašej liečby – aby si bol istý, že Strattera je bezpečná a bude pre vás prospešná.

 • po začiatku vašej liečby – budú sa vykonávať aspoň každých 6 mesiacov, ale pravdepodobne častejšie.


Budú sa vykonávať aj pri zmene dávkovania. K týmto vyšetreniam patrí:

 • meranie výšky a hmotnosti u detí a dospievajúcich

 • meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie

 • zisťovanie, či máte nejaké ťažkosti alebo či sa počas užívania Strattery vedľajšie účinky zhoršili


Dlhodobá liečba

Stratteru nebudete musieť užívať stále. Ak užívate Stratteru dlhšie ako rok, lekár vašu liečbu posúdi a zistí, či je liek ešte potrebný.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hoci u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Strattera pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás objavili niektoré z nižšie uvedených vedľajších účinkov, vyhľadajte ihneď lekára.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca, nepravidelná srdcová činnosť

 • samovražedné myšlienky alebo pocity

 • pocity agresie

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita)

 • výkyvy alebo zmeny nálad

 • závažné alergické reakcie s príznakmi opuchu tváre a hrdla

 • dýchacie ťažkosti

 • žihľavka (malé vyvýšené, svrbiace miesta na koži)

 • záchvaty kŕčov

 • psychické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.


U detí a mladistvých mladších ako 18 rokov je zvýšené riziko výskytu takých vedľajších účinkov akými sú:

 • samovražedné myšlienky alebo pocity (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb)

 • výkyvy alebo zmeny nálad (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb)


Dospelí majú znížené riziko výskytu (postihuje menej ako 1 z 1 000 osôb) takých vedľajších účinkov akými sú:

 • záchvaty kŕčov

 • psychické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.


Zriedkavo (postihuje menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • poškodenie funkcie pečene.

Ihneď prestaňte užívať Stratterua vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:

 • tmavý moč

 • žltá koža alebo žlté oči

 • bolesť brucha po jeho stlačení (citlivosť brucha) na pravej strane hneď pod rebrami

 • nevysvetliteľné nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

 • únava

 • svrbenie

 • príznaky podobné chrípke.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria nasledujúce. Ak sa stanú závažnými, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • bolesť hlavy

 • bolesť žalúdka

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • pocit nevoľnosti alebo vracanie

 • ospalosť

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Tieto účinky môžu po čase u väčšiny pacientov vymiznúť.

 • pocit nevoľnosti

 • sucho v ústach

 • bolesť hlavy

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • problémy so zaspávaním, nerušeným spánkom a včasným prebúdzaním

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • podráždenosť alebo agitácia (rozrušenie, nepokoj)

 • problémy so spánkom vrátane včasného prebúdzania

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • tiky

 • veľké zrenice (tmavý stred oka)

 • závrat

 • zápcha

 • strata chuti do jedla

 • žalúdočné problémy, porucha trávenia

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • vyrážka

 • otupenosť (letargia)

 • bolesť na hrudi

 • únava

 • úbytok hmotnosti


 • pocity agitácie (rozrušenia, nepokoja)

 • znížený záujem o sex

 • porucha spánku

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • závrat

 • nezvyčajná chuť alebo zmena chuti, ktorá neprechádza

 • tras

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk a nôh

 • ospalosť, spavosť, letargia, pocit únavy

 • zápcha

 • bolesť žalúdka

 • porucha trávenia

 • vetry“ (nadúvanie)

 • vracanie

 • návaly tepla alebo sčervenanie

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • zvýšené potenie

 • vyrážka

 • problémy s močením ako neschopnosť začať močiť, časté alebo nedostatočné vyprázdňovanie, bolesť pri močení

 • zápal prostaty (prostatitída)

 • bolesť slabín u mužov

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu

 • oneskorený orgazmus

 • problémy s udržaním erekcie

 • menštruačné kŕče

 • nedostatok sily alebo energie

 • únava

 • otupenosť (letargia)

 • zimnica

 • podráždenosť, nervozita

 • pocit smädu

 • úbytok hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • mdloby

 • tras

 • migréna

 • neostré videnie

 • nezvyčajné kožné vnemy, ako pálenie, bodanie, svrbenie alebo mravčenie

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk alebo nôh

 • záchvaty

 • pocity búšenia srdca alebo búšenie srdca (predĺžený interval QT)

 • namáhavé dýchanie

 • zvýšené potenie

 • svrbiaca koža

 • nedostatok sily alebo energie

 • nepokoj

 • tiky

 • mdloby

 • migréna

 • neostré videnie

 • nepravidelný srdcový rytmus (predĺžený interval QT)

 • pocit chladu v prstoch na rukách a nohách

 • bolesť na hrudi

 • namáhavé dýchanie

 • vyvýšené červené svrbiace vyrážky (žihľavka)

 • svalové kŕče

 • nutkanie na močenie

 • nezvyčajný orgazmus alebo jeho absencia

 • nepravidelná menštruácia

 • zlyhanie ejakulácie


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • problémy s močením, ako neschopnosť začať močiť alebo časté močenie, bolesť pri močení

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie

 • bolesť slabín u mužov

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcieÚčinky na rast

U niektorých detí sa na začiatku užívania Strattery vyskytuje spomalenie rastu (hmotnosti a výšky). Avšak počas dlhodobej liečby deti znovu dosiahnu hmotnosť a výšku primeranú svojmu veku.

Lekár bude v priebehu času sledovať hmotnosť a výšku vášho dieťaťa. Ak vaše dieťa nebude rásť alebo priberať ako by malo, lekár môže vášmu dieťaťu zmeniť dávku lieku alebo sa môže rozhodnúť, že na určitý čas u dieťaťa liečbu Stratterou preruší.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Stratteru


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte perorálny roztok dlhšie ako 45 dní od prvého otvorenia fľaše.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Strattera 4 mg/ml obsahuje

- Liečivo je hydrochlorid atomoxetínu. Každý ml perorálneho roztoku obsahuje hydrochlorid atomoxetínu, ktorého množstvo zodpovedá 4 mg atomoxetínu.

- Ďalšie zložky sú nátriumbenzoát, dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná, tekutý sorbitol (kryštalizujúci) E420, xylitol, umelá malinová aróma, sukralóza, hydroxid sodný, čistená voda.


Ako vyzerá Stratteraa obsah balenia

Perorálny roztok, 4 mg/ml (číry bezfarebný)


Strattera perorálny roztok je dostupný vo fľaši s detským bezpečnostným uzáverom obsahujúcej 100 ml roztoku. Balenie tiež obsahuje dávkovaciu pomôcku pozostávajúcu z 10 ml perorálnej striekačky s 1-ml dielikmi a zo stláčacieho nástavca na fľašu.


Perorálny roztok Strattery je dostupný v balení obsahujúcom 1 fľašu alebo v multibalení obsahujúcom 3 fľaše. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika.


Výrobca:

Patheon France, 40 Boulevard de Champaret, 38300 Bourgoin-Jallieu, Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovensko

Tel.: +421 220 663 111


Strattera je obchodná značka spoločnosti Eli Lilly and Company Limited.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia: Strattera


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 05/2015.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: www.sukl.sk


STRATTERA

atomoxetín

perorálny roztokPokyny na použitie


Váš podrobný návod na použitie STRATTERY


KEĎ POUŽÍVATE STRATTERU, prečítajte si a dôsledne dodržujte tieto podrobné pokyny.


morxawGQzZFAd8+flCdG2ilAZuFP8mZVdHaEhmfoUqg3sEb9Z2jexJLiYxIs2hB9MxXvKWGxsDI8ZXWA0mg5OHEumsqKKbd8I0Y5q1J8eQyZEUlPpyJUr4/D1vcGQwffoGr4nJtLlPKaGdWur2LXXmujIVNasn6d38F8w6Wn5xJ0rZM7MOvz8b4pUqAz6l462Vq3gSEQAR48NYvkyezZvikJh0tEp3i4mvivNHvHB3EIuJjlxLDyTSV7OoneN6R6msbGZw/uTxGxbw9Ilkmibuo9KZ0nR4SSqraurLQOc6tHJdIbBJWsHpyF6MX+5xUxEP42x40ZhpDQyDHM2+hK5OZVsXHcHd88KkW/tSz6fmlY6TVrWhGQwyfMu490rkSs1XQX8Ajw6FX4BJSxe7Mj5+FLSkvOYOdvrZZhbNyuJPpklnN4WZT8XY0m0IuI9tRS5rBVP/wI9RC+evizspegUkH7JnIhDyUzwHIXdc2OGUqVWiQqZRv61KjZuUHOvbgDVNXa9cv7KppBamyle3jqiT4vx9exlVq99VpmVcTEZnIhIQ9X2iDNnLUhO8aSjQ470oCmNCK+VSTgzMtbS2qKj9vZ98dyViJv7MAHnTlZmAUqFTMHsQC+sbfqhVkvHW3+fsbER5uZmoge9+izbA09nt1copNxqBYBexEqFEuWsuZOYFejZtcCKqJiZ9nutED3ZxMlj+Ae91Dqx9do2lgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="35" height="29" border= "0">UPOZORNENIE: Nástavec predstavuje RIZIKO UDUSENIA – obsahuje malé časti. Nenasadzujte striekačku na nástavec, kým nástavec nie je úplne zasunutý do fľaše. Pre bezpečné použitie musí byť úplne zasunutý do fľaše. Používajte iba pod dohľadom dospelej osoby.


SÚČASTI


mOrLXHhb0/PL2pNJzryfVEWGfAsVcNIoYz5bsYChJODV54zVigIJWLzrXlbtJccMkdiesNYUUA3JfMVETsVhI6NU5EjyT1sxmq3wso5c94N668N7ryt2izZavYW6EvxSkADQrpzJGfdOMnSkm9ulZDbwmnkB5pRiFnZDbuI/O7GJnZwTiaUmQNYaIJRnAX6teVukYTY3bcjhxW3cqFuBEX2Q4vF16BRuXmeNSP8PRnCSHGnCTwgOCenSp4LNN77HR+5N2N668N7rytyrwQJbDi6HLL5DbFC9DQMByotHM4vWhU6Vg2oyJScBxOPWlgEGocEwnJoCMmmw55PLJzzuRrFNX3pVCeUlSZrytwhIBkMSWE81CnNvzJXQ5GCnSw9VGt2qdCdhr/lKREKlxadUpWA6XobkXVaFF1TMQQkXSmZxZhFHoVm0WB8I7gYBRBHI60koaYS14peHZxK5edeVuEJMdFB7BV7m6MVwZ0mlPezU89gqykdqsr9lcX2UrU7VryfBQkl1ApUYnC0qyHC82pyKih0Jfa7kb114b3XlbpDidldJ/SVPEHVdvhpwAGFTOhmsOip9IHD/unAjoUihhMteCfVB8sSg188f9BSSs+QnuzTpMNpTG5PDEjROgXNPYSJuyYoiLrjYvavK3KHaKPWZqEdQuVMkjRIpRFOtWxKa6xdmydd0eG9deG915W5Q7RQpQYRimVjDJVOjWKppp52Y011g7Nk67o8N66mgAIw4RuV5W5Q7RWmljaDp1Nli7Nk67k8MBUSNkqbCRku0SqX4Vk868rcodorRT20s0qGwxdmydd0eG9deG915W5Q7RWBsKnTzXs2jF2bJ13J4YUYJTBxprcueKn2q/MXrytyh2isDYVOnS2xi7Nk67o8N668N7rytyh2isDaPNO9YaNhi7Nk67o8N668N7rytyh2isDYxrPbTYYuzZOu5PDAKsNrNKSFlDLOCpbs15W5Q7RWBsY1ntpsMXZsnXdHhvXXhvdeVuUO0VgbGNZ7abDF2bJ13J4YZUFjQ1qMIzqltHkyQErnHBXlblDtFYGxjWe2mwxdmydd08G9deG915W4RKySXhdlsMDYxrPbTYYOzZOtAtBzYfaHcjeuvDe68rcJHjMGNZkaRIaTWBsY1ntpsSvsAgNMqEGFvRh4Tc7euvDe68rcJmQhCOpRJsQtqX7Wec0VQkJo7GNZ7YAzpRepgmmkhK0qyGUwyHIJoAQBNAID+81FCEE8k11y41Jm31aGQACUgL6s0pe13Bnc1uO2Fkm4ajo9axUkBh6sDp8RRsqHAEPXLtNEuATIqi59qec9quVARNI5ZyTFDM5xz5nB3+KA4YDAnK+8HKhYxpXGeLrfL04S/wBlhu4MHenT+DHZrmnq9LqL9r0ENoBAdN0uR8nT4acB48P0EHilXLw0O++aFLLq3HaKZEq2hPunTK/nFGCIOs/vKhgw3KvwVKq6yU9SYe1GyhmL2j/6L//Z" name="Picture 20" align="bottom" width="213" height="288" border= "0">

Piest

Straight Arrow Connector 22

Hrot striekačky

Detský bezpečnostný uzáver

Nástavec

Liek

Perorálna dávkovacia striekačka

Fľaša

Straight Arrow Connector 24 Straight Arrow Connector 25 Straight Arrow Connector 27 Straight Arrow Connector 28 Straight Arrow Connector 29


DÔLEŽITÉ


NEDOVOĽTEsvojmu dieťaťu používať liek bez vašej pomoci.


NEPOUŽÍVAJTEliek, ak je po dátume exspirácie. (Skontrolujte dátum exspirácie na obale.)


NEPOUŽÍVAJTEliek dlhšie ako 45 dní po prvom otvorení fľaše. Ak chcete zistiť, čo robiť s liekom, ktorý nepoužívate, pozrite časť Likvidácia.


NEUMÝVAJTEperorálnu dávkovaciu striekačku mydlom ani iným čistiacim prostriedkom. NEUMÝVAJTEstriekačku v umývačke riadu. Ak ju tam umyjete, striekačka už možno nebude fungovať tak, ako by mala. Pokyny na jej čistenie nájdete v krokoch N - P.


Neodporúča sa primiešať roztok STRATTERY do jedla ani vody, keďže to môže zabrániť užitiu úplnej dávky alebo znepríjemniť chuť.


STRATTERAspôsobuje podráždenie oka. Vyhnite sa kontaktu s očami. Ak liek zasiahne oko, ihneď si oko vypláchnite vodou a spojte sa s lekárom. Čo najskôr si umyte ruky a obmyte plochy, ktoré mohli prísť do styku s liekom.


KROK 1 PRÍPRAVA FĽAŠE


Iba pred prvým použitím stlačte nástavec celkom nadol do otvoru fľaše. Nenasadzujte striekačku na nástavec, kým nástavec nie je úplne zasunutý do fľaše.


NEOTÁČAJTE nástavcom.


UPOZORNENIE: Nástavec predstavuje RIZIKO UDUSENIA – obsahuje malé časti. Pre bezpečné použitie musí byť úplne zasunutý do fľaše.


KROK 2 PRÍPRAVA


Mor4cELTiVMZRS6XFTm9+/AwbcUQkJJggZI/4Pf5REUBnEKougbKkiTItNETKFXo6Ol5mWbG8A/BI2z4OeiP5AQcxzUow0s9MXPnO1tciRik0Fsxc46cCrJgv6Ik4wnC0XvDwWD1PDVZcGE1w0NfAxD7FSE/3O9XeFnmJYh3UbAaPcFiLUi0JCDImaGHrRNDMxSEk5qBdSOZTDpSyXFymRenE/SBbBlBhFK3DVdX59UUUJNlwUQEcl+gLNFOHYWOTc7UkUGQYICNEJyBFtEA087mcdqQDAKHyIFwROBqe4e6TV2T2NTZZYhHiaNCpKV1en1zS1VtTTZxpGX22RxRtXwa8jc6dKkTNZ+PHu5U/MFI4wxDx7BdkPzg0ngw3t8/mBhOSLG4mk4Q1agO+xlV1L2IgTHS8rlk7IiejQ/1STW14eFerPg4iFNVNSBUYwP9Bo1aztByAwc6NJ2OtGkaTmf1WCIfG84autFQG5I4tvV0X0YxTvakBuDWtZyW1gVThGQumzOyWfpqHQqYo89h27MfFkzO2m6axdkRxnL3GAUqUCsImIHd2uiK/MziP8LRvewNjKN3RC42ClsFnnQuDvgi2gmxI3R0mFqvG5ksuR4xsgFaQIk18Wla8x22OVCjmOzquR9xMWopX0SwNceMKXVKecSrCzuOPa48FXQ9YnuCjj7Zh+liYDqPRFkTGt3wXd62Y9sqRhyjnLbh7ozCPGq8dhTT+LUbPQsxZUy4wp6FQ0b9KY9cn1EgVIhiYkIHzjQwjdiCXViUOcSNavdQeSOYyvVGYb+fzPJfcAnC0weurdQNW1ttdzBhK1cwCROVOb1wP2LrzW+mZRGwQNIGxkDoY9cUMYbY5u3UeNKytgpAjGxPtgOZYLqOidUA2ukbovdX0Y6GOTnp8XjE9/1045mfVOVP+CxnJp06k0uoiQHdwONT3WJbR59ot/p4lLF1fyB4MQXLmWPyiuOffDidceTHH6fxiDf85M4zP+nGh/9QLI/LKIKh8J233XraZ37vtRef7HjXOGa7ORLJdgfatgjbKyCA7dTN3uskJ68JBR358cv931iV6VmPEb7EypMxKeIeafFGBivK39mrDC+moqM6tiUX0rixYxV2j2My2rzKQYwKRlAwioJvICRAikHbvEkbrKgoxIhmD8gcnaPZA0H2sPEkqdIQ2yqYxWQ477Fy9xiFK1QpGcUUVmUaxZSSh5i5PMTM5SFmrvJlFLPnzUsk0qwvNwVV1oxC6+yJDjK5NW8qy2VGsWDJClXXhZL3n7y7J47KZYjDkXr6QMeEjikNs8mLVVVVp1OnU8lliAuayICDecLxtTGbTY6L1DN5Osx9iCO1dRldQwiXsrN1i5A1Dz2K83HHLjDiW+ee41w1j8p9iFtnzNwTiyKjJMR2DB+9YcXeZs//j9xcQSdGENJN4fyVq1hU2H2IF39ydfv2D5GhnnrXUbLxAlL6GnDrfdUEm4JA55sMnfh9PllRzprTxqC+LkR88VXXb970a5PoAOfUe3MF34aANbCp6Tiv4pxKHyXDhEiyRIipazhY7b/oUlYDgUwQq6qeGD5O/ptKpjWtBC6n0jVf//afH/ulhMgp97Q9F0IWLgsoM3mczRvprKbr9MYsRZHS6XwkUu0Lhr/8HQcmRo8rJojhF3Dnrs7eg/21NVVgetiafx8aTkUTSZ534PwQyD0dO95+/ZWkTtDRd6mMI84d06qJdOGVcFUwXEzPquhzZTffeb8D1TqBmCC+7ouX/uZPm2OpVMh6v7A9kTaUSvtk6StXXebIJW780cZFyz/13KZHowMDAZ+kSMgnc5LABRQOLqdjohv0/itM7w+CgrVFx6pBJ/MggnlOkGX6ZNO8tnNu3vAg04f5mSBeMHfmw/etL/43KrYcf0X/sjVXwJIaGuz4338P7N09HD08HKMPIZkAFhv0phQBOhSIE03BNHkT+XguIimhcLi6tm5O23mz2haV58UqDJu7+XNnsDt5URCANusyXOv05L6MwnXyEDOXh5i5PMTM5SFmLg8xc3mImctDzFzjEY+7w9vTmWsM4lvX3zFZ9ahgeUbBXB5i5vIQM5eHmLk8xMz1f9tPYEqEFFHQAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 17" align="bottom" width="139" height="127" border="0">Nachystajte si všetky veci, ktoré budete potrebovať:

 • fľašu s liekom

 • perorálnu dávkovaciu striekačkumorr6EC5ofxQJEGBSuy/OYAH1odBSg54pFhShiFoWragYfy14Bpnv0hKabmpy8NzfXkiQACpU3OTF++g3SVQUagZ5Xrl9Hvfjm6VPR7jiP/KtpnKbhmCj6AVQN08We8o2mZtJ4FiUYQxAF+qYyxZ8+v3IFtWY0EgkGgz5/4Ck7eeAUOu3tVANV6fLaGhIjVAqYCF2BY3M9GExo81Anj5q1KU3lcwW4DtSuVVBY9rKYWvSETkZyl2Xl8vXrdkHAN4Mvf3jhQoQ0i0E8dm7euAkfCYdCJ49N2cz2R8Pko9n6+xCkBFCNKKMnwkrqV12H1Cct1iadIVGtfQz09dZqjbWNDausQM6JdpH8B8n5lLNADYZaayuZBJQps8CjiKqlbaQuYfc2w0lBilEkK3Ygq/ECe45EIkfN8PVv/uf/1drspTD94ovLd2fnQgH/yRMnZufm4DhWrTk+NHTq1CmoJZz81lbyytVriAnHjhzpTiTYfdFzFzPSRcw+tGfjyUQlf9ENhvTbk4OH1tH2hYhQCGkjhG1AvVIZ8l6am5+HjEOeBL4IkZGuKMLRQ/u02gfAddns5rNUBOngF1jogUa93oRkbXfABodoh4tYgD7JXhBT8P3jTz9tNqWjhw6DNFeuXuXMljoc0A/efbe3r8cqNb/4/AvQE650+vRpS/ccxJ5SpaLsaUik54Y19ROuj27yFIRXVAIE3gTjKHNMTjgcoQCvpkqkNaCJ+Gj1enpcrmAgEI/Furp3K66J0bHZhXlcHYh8MgKF52hzJ5DMeODIcQlR+2uqVq3XEl2voU3aomc4EHj73FnoR5SbFj0HenvPnzsrmO3q2WwOoa3RbA71D/T39zMs8wJf9KhB0kJIWb3Eq5ubq+bYJstEm9CWO+VyCTx96FMiafwUw8EgzZgd9/UaIuD61hb+FAR5Y1GO4QZ6esDrYsUSEGTYKQQWnAE/ELahQ/BXvNNHOhoPhmlxZzkYH3nmKZn0vNRsNo9PHkFw+ezyFXwtfBwuc/Gtc8Mjw9Zm165dvze/4HV7jh87DrgPjNizbTuVwjdyDIss19/Xw7Ckwy6dyaCmymRzyCd4fhTT/eYmjQBuhHB4ONwaFcTyyipCk9Wgh7oDkl5RFTi7lY6sUOC0i9FQ0OM+0HCbXUxnPvm5OxCOj5/uGjjypE136RkM/uB779+5fWcnm3U7XfVmIx6NvnfxHYueuWz20heEnv29vYl4HLw4OF7PtEqlDOUkmJ2pcHaQCPRbXFhA6W7V+8hVpDUEWoJ5tlvgesCdUTdhb8iuEL/lSqVUKqM8EXgetQNCBCQEfMLC1hp0hR/CAfv4jpy7sL2yuHD5l2u3ftd75Gx87NT+jfboicoSXPjgo98SetpsyAP76Xnn9t27s7MIZBPjY27XC2rvZxrpzUBG5m0CMRvJVPfznmy2MaNYsNufbwwHGf4nCIi/cHlE0Fq9Bk/f2N7Gw+VweL1egNvVFabMBgIb/4zJEruY+sMRf1es3aivz91bufHx+p1L0eGp/slznM1u0RN19MULF+bm5m5lMl6PByUHiqV3zp/3+gh21Urt088/h0ZDVZ5Acn9F0fMhI31Hooj8S9M2jiUxByRCYrRGQpjCTAc6qCmfLm+fbmAowkM83o0rh/NCOY/4gOQ2Mz8f8PnIWIpEHHH4KXvYxZSp5ikoBdE58cY5VIVbi/OZlbt41HVxp8FOThwOBPyfXLpkjhu2S5J0amrq2PEp67OzM3M37twh9Bwde7Fy++D21tk3783M5gvFueXl9WQSdSRqMwXlqUyqcrAJCfEVfh0JDoEAyKuparVcKVUqyVRqeX2d5zgUFRCnSL8ez8PNffvyvtxm5DbF2TjRNTh5rHdsIr+9tTIzM+KQjeLizSVZtPvqjWbA6fzRfXp22p2PPyG1JoJsLBbjuRepC5/LeN42dXSq1pZ/fm2lzyFUFNVmd9sFdivf+YdTMUQkc4TDi5P0yd/LRyBtYzE4f6stlWGl8r25+dv3ZkAyuCwKi72NH9FSqsw0SgRZwR4bHMEjvba8sbzcJ9YVWunviZ95/0fWhivLK19cu47TGOwfQDJ9VWrpIOYSOZV3isFIOOj3euyX767y9iaigP4a0HzUHHaH2+3p6+tHyKkirRXxr3T1xs29DZ6gT4GsKlOthiE6YgPDQLacTWc21ws7qzf/9v/wdQ9vlo217ZTf6+2OdVv1zNdsgwFns9U+F3YUax2ofeHhdpivyUhoCAZHyFhs6k/+5N9abz4VDl2jpTrdalC8sJfEUuur6Y15QdUOBb2s30uzL6iWpEpGbpb1joQcE4j1OTxBu/ugTR4wJ09lJSXitW3mGgxFfy0EPagdgGLIofdDrSjY90It8picvsPbnZozTjvDFPv40tNQZblZQ5g3UD22KohHqlSSqkVdVUFwh9uDiii1eAtb2t0eqOP42EmKfnZcDrqEm6nCh3cysqYXpE638+uLPM+053FbKyBINd5mj/UP7gWEcnZNLSzZXF7F5uPsHpqzGWpbxzVoF5VWQ7/fn2MhiBeiwxlNHPVHouK+tqJGuZhcXkzOXd+YvuzrijvCfTY/yqQnNhGEXAR3l51lOdHO037xVRYXL2nPHwoNg+5IeIC2KEL8kbNQ4fnkZqWQa1Yr9R1SgEOVCXaHMxhweQdFpwtB44E9qAqlq4zSoSDg9N2mXA/HHTpyxDh1Jr2xVkjvpGYu401XsItzBu2+qOiPP3QUbjs58lS1WVNo5gW6Xl+nvUR6sWhL1xBtwygyeh43yQWQqTIt1SDwKE2hniLFVZXGoyPFI6FYIqFSDMJLpZBvlrcrW3MMx7kifa7ucU74ito2lmm3FZco1hg221QmqVc5/v1l7KVT9l60lWiAa7DmDnX92SA+yZQOKIySPt4VBrjwBgTc9Npqan2lkdt0R4cc0XHKFMJBB0/pisvm0gy9y/XapfHB7dXJIBPcV6Zo9i4V+MhxPYMDPWMTazN3Mxur9cyqo2vQ2TUKnqq6MdkXWNrJvKqvfSX2zY+Ttszg7RTL0536Y6itqoxabbczQ0ODvUPDW6srQFbKrnW0yWAoEnQLLzKU5XXatwVTCpjaPAbDUkqbsjkpRaLVDnV/5p2uKteuXj9+4rjH4xnuifX19uQKxfl71WyJV5UO+2hv9jdq3xpMO8h1btrRtbM25/DYHA4vx2mU0iKNx50GkhVFRn+bR2sYvKHEA56euKeU7ciNgqJ+x9PHmq4j4RiNskDJnZZkVRAVMsam440k2pSdYdlyIR/pijC8YHUW0SgidFpqtbSXaNl7HfatwZSmKQ3QhULDvS2psb14q5TeMDTV6Qnktpb9sYFAfDCZzxdK5XDARyaV0nRCpD5s8x1V47/z/a8Mfs3yFMMRVnJiqVhs1Lazm4utes0m2gWHo16qs3y9I0ml1IY7EOQFe7VarDUldZVUFjIPrTqeqWsofOVvU8G/i6kmtxjO9mq7j55iiqrmi5V6oyk1yODIZr2mWfNlRLsnGBqaPOYPR1As3Lj0iT8YGnznWD6dQnGVTyXJwg+CffzUyUI2U0hu+GlpPs+xhr5R0npsTb/fT38LOLuLqUym/TTJQjW8Df8Znrdi1nOZjpKJYZ9+YUqlUjqTK+SyVvnvCZI1KrqHRjmbze50iQ4HKc86TVK2UlQi3k2G79SLXW6xyzeecruWF+bldmtndaleLmEDN912c3av03k5KW0mN1c31n1er9fjRXB4YGib2iYqAm8IHuIWr9ke+AJD19UOZDZR2gRcjmOREB6HUadRFVwP9xkYupZLp4LBIGsTmUfa/Gu12uraWq1SdfsDw1MnYoNm17eq0JpMaZpZd7Wp6gMzurr3etKRhVS5OxpBHkunUiJjUC4naF4ynDFXqD9gB6a9iZjL7c3n8vnsdi2fjAVcAY/IUFo1t6132nuD1DjRQXn7KWeEem22i+mN6XmHXSBTNt14kF5sTZHxUFoSDUbZbPvB1eQOBOOj+2Jt9sXVTVcmN9SXEASBJUtnkI+oqrae3Mllc0DzyLkLpEkFNVKjDJgOXrySQWZKx+8U/cMD1XpjeSPpdjkgE0QbC8EVY5tidcPF+MNRnzg0iitKU0arXmIZLnbyDZ7nXW6Pqsj1cjm9uV7MzrHuHBV+Yq/7S9oupsHhU53ydrFahF8yLON2Ovwej9fjFGw2JF+lhYcE5nICCGiDj1Omp+P1Q7uDLF9YWLg7txzwe2PhoNNhx/mvb6c1Td/lJgL3vuao/YYd6ppKJjhrDy8ERCYmm4OimlIrnS+WKlWX0+FzO090Cv0dyC/xJ0fdbv+7NruLzA6nFCANbUtrblqRzWYHlWqUmuXydnK7UiqxPKfVC1xQpZjX0kqwi6m7ewwPvFCkaquSaeXXt9JZfVuzi0Iw4Av6PADXYi5oa5jnDLY+iinqnDfeeCOVSm1vb88urZF5n6rmi3RNnD7LcRxTL1Hm9XjIZufmCjkSQD3h7kjvqNKqG2QwrQJwgZFo4+HP7XZHpUB9we7rjoX6eNHBcrbvjfhdbh/eIztnaENpUM08LUtU6zHXbG1tvVGvj544HYz3Xfnbv6TkOsU9R8/Cwe3hgM2jgEHQj45oiiIVNtulZCqb3U5lvR5XKOAHuMZ9EqlyB7HpsdG2u7s7HA7fvnNH7sj9E5M944foTpOuVZ7k6aMjI7FYt8ELrN3Nu7pYm4NM8yaRgUybUpROyD8AsnI2keN4hCIyYFGXzb4WqNoO0WRSzujUaLVtfcWnn3w6eXQycH/sMnbWadZb5uC11NpK0RwKubiWdHgaPq8HauEVgblrT0uCgr+H93XbNb1TSrZLyKrJLZ6Ld0Uiod2DkKXGo5mKMtPR9PQ0EvnR8+dcvgAJncrT7gJgLrbjM1+qhlGjODvNChRtp2jzgu2OW9LNYd8G0pSuthnOZ8gtEkOQ2QyUU4X98cRuF/P5PDBF3NeUThsKt1wlC0gYehtBTHAmpi762vrKytLmRmkzuQ21EI2EHc5nz1k5iB1IWPDebtbdxbWbcm5hYzu1k82NDvQiVuKIlVaDf3AhJBPQe+5AaNffG0VKfY6F0uh2HarCsAoBm4sM5RH8e7CCjAiCjM1J8IXzMjzdyDxEf2htpNlGrVovZEuVWl2SGq0OuO+NDTi8IdHp1TWl3ax10kshrRxyUnywb72szC4sCoLN7/VFwhGX66WWdnoOsUbzdj56lPY3tfTdpfWtybFhXHlTe1F7sCqKAoY63N7Jty5CJzG1wos0SxsGankyv1xtwRfIQB0kEwSZdpniXeTPSpOCfOYdBNZ9+ycBoy0hKMmy3JaVmdWk6PJCa4VDMcHpxgU2kK+0tggZExBsenNrrSW320px88zRd1hP905yezO5NT07A9ESIAOkutwHmG31qD23AAaydPS4nrl9Z35pYqgfbAWsuqbZHC7E1vmFBaQOCCYCaKP0IoDufRHiqZXQmjmDEyhNpXWV6tQNlEqIAzRjoL7QdiUd8XG5rapqtlRvyAbrjSb6Ina3z2FmMN4moAIwOlWqkSdyuEUhAqzMzYgu95FzZzYX56vJmb6zoxOHJw4dOdSoN1ZXVze3kKSzoiAg2nbHYigkDn7kL1RUwDG7jlHZO/OrGyP9PXA0nFK7Xqk0WuViCYByqBequZcB9AEDbZX2V6/JZHISOnEJSSqTZQ0hweDahqdDGfbuuIN0+mm+rh7wVmk3BM5p1JOGVUrdP6RcvkAxZNKBvyu6s7ZSK5bIiCCGRBSX23Xs+LETJ47nC4X11bWddCadyQDc3ng80hVxOJ4dFl60UGM4PXyUraxA5Ce6u7ojIVVRV9c2QvEeSHqimV51+xvBkQzEVS1JJ3qDHVltaaxhCyH0dJAtnR5OJas+I0HRwFGTm7VCNp3q742z7cr+XUEIczSZFCA161d++TdqpxMcOIyLRSapgs86iToGQ3eFQl3hMGp0pLtVAm5qaW3N7XLGorFYLOp68qSLlyh+QZPAmKzSUFqFUtXlEHHOI8dOQtU/VoS+pJE1dFC/mcq/pXPVJsPag5zDzhMTPL4gSyqnIiV6abgRgoNct7P69vwNP9cJBPxmGQbBIGfzhVqtXjHnNmuygirGlxgJDb9xv3bVyZWjzS8kmZHUtOFICAyFgEMpuLqysr2zs7Sy4na5EmRdkdijMfelGhS2U6lyVZvoP6JWlwqlyvipN3e9/jUY6ou9EuP2l7fjI5N+j9cp0hQZ+yZTnRaISTKY1oGbk+jE2bUqkQTQUmBsrVpNprMNqY0i2ybaUT14AzF34rDojZB2n90ZWQx1PwJQ5tRqlrIGR5vNSYYBGdkFcGkquZlcWVvDY35pyeN2JciU669GILwgppqmrW2sIyecP3Pm0MTw1Z8voFgK9/QRKfr6W93fPH2c/FBLFNI+9ABr21X7bTK9l/ARpqq1Cmm7ymaz6xuIt4IvmOieSIguTzW3k1y6U80mG6VM75s/YXmRjGPfne7CEKbeb5Izdp/Mh8FQzO4A9J6+nt6+HoSFleWVrWRyeWVlbmFh7/BeBNNWu7W2vg7yv/uD74cCnlu/+VPUjFCjKJaeru1fh9GIszqZg0+EVKdF2n1kpVSt1ZvtlqoH4gNObzAejjlcbhvHUkr99tXPpHqlZ3gC6mrxxuV6bssbH2FMIpgB1XR76iuqMuQd8yelm0HBGtxvfbkxPDI8NjqMILG0tPwf/uKvrXefG9NCsYgr09Pd/f3vvS83Crd+/adyu3n0rYscvlJ6xgIMr9As8cQ73OZrWWm36ig2GlK5ISFlAcfwcJRzeFxun02w02S5yDJVz+AC1EtkEqO/q0t0k8ptbvZepEkNj46ai5xbKzQwe8kKz/ouRuR9UxuQ9fvIArXkB1nGx7wY1OjoVzfveD5M1zc2CqXS1OFDZ04fX731YWZ1jjTfXfyBaOOY5guuHvK8ZiarNgpOnqxLrtdKxZ1Mpi0bNnfAGxnq63fZXW6BZxnRU62UNVWhGN1ol2i5YQUlhmWxg9x2spAm6+Lznq7ZxcV8sXjy1CloBlP5mv/MZGXRdS9Z3ceciF1jl6xkViZrrQJ83w6Kqapqs3NzqE/ee+sM18pc/fmfwN+t5jvSPvJ1Aap2JE1RwA6b3dFsy2uLq5wz4EscToSiomjneB5qi7KSlaF1qnmF4+0enpYlcBlhASVWyO9FwZpaXSLtM2QJwH5/KLq4uPj555+/ff68KNrM1W64h5LVXgQwQ8MunoaZ2kjnpAXrfTsQppVKZWFx0e8Ujyc8hZkP8U60f6h3bOIpzXevyTjBwd2fSbOxuBYbOemP9thsIhA0J4xqlCrRgo9kcbneaVYq6Q3v8ADCQrXRrOPRlHRNZzi+SbtSTU5pymNeye1xHTp0eG5u9u6dO6fPnDEjgL4/AlhydbfJgdxf4qtkZb5l0A9OQn42ptvJ7fTW8niQM6Rks2gfOHw0nOiFZnp6893XYCOjw6LPQakVQzFLOwJom7J5tEbWnALM1ct5udO5eXdGUVSa5SSNb+gejXfrFKfqGsMplNxZWVs9euSIy+UYHRmZW1zsTacgOfeS1X65SoqC+8nK/MnQxlfJSjO+gvVpmCqKsj53w6EWB+1tXrf3Wg31OJpWnZK+STQtI5PaW/cLJJw58n6rWa0tVmuNYrkqI1oppCFmu862DZfKCiSfIAC3yBKogo03l0JnsFUqnR4Y6A+GQr50enFpuSvW/aRkZbY87slV68lMVuDyvh7Rx2Oqq51GarG2s+hWZQjPxPAbpBNJkZlmhZKfsUrt12m71ZFhZNLpVCYjy6o1r59nad2cJg2v7XKzd9Kyrrehqclihk7SOiG12+QuRnBhhoWSGSSzquhEIj4zN9+oVd1e72OTlbFbAjycrMy3nxxP27VcbXteKqWwWSTR2zMyTkaIy62vOW4+3czuKQ05p9mob6dzxVIFZwdkfW5HPBb1+gJzy6utThkKr16rr9+7Kdo9ZJafSloBW1LeJgh+n1ci08oZgWXxot3pODg+EolQc/OVcsXt8ZgwgZ/sk5LV4+Tqrn2FaT212MiutqpFlG6D+4PmE7rkvkGz+vtY3pYpoHBv9KEw7I5Nz8473b5QjCzEbK6URG2vLFbLJZojExRBUt1m08n6CchSGkr+QMBfazSseZVA1WGW7da0zzjx5cfIVStZ3fd8xmzY3Zes7tsuphuf/3sUc6F4z9Dhw8TNVYUMXGiWv0agnsP2Bg+MT0xYLzSZDKxEad+qFBAiXQJfZOhSNo26Pq0FyQLSHJnfp3Fk0V3zn96RFZ7jOuZqwCzHmSt+kVVwGs2GCaW5+OnjktVXctUw9pKV8ag+7R2ZiA0OcTbh2+bmTzFgCB4ASDj1Rk7iWHLPh9uzi2RpJCAhuOqGq0k7dYbizdVVyBJmYCtHgrBmECbaBRsYCmRFp0sD5wwIARlUtspUnaH3UdWwEv7jkpWV/h/J+z1jE6ab175tbv6QmTjK5F4wqlKp1qr15k65zSoN8idyNw5nk4+ookNlHAQGTecpgzXxtJ40hrGWTrHRNMsilZGlV50uN5QW6Far16EN/D6/AuQZskYAdb9tZVeBftUYsD9ZWXL1kRzFVLJfMzoHN2sshYVjp9MpkhAKzURwZAVHsuO2OXsW6nyfX/AKhGC0mVkAJsMawIUlBAU/KbKWFUspNN/UeI3m2xTngMtymt3tpxie5blCLmsXhUhvL1ES5PMkiJLQSvLfwZKVad+a8af7zFJIBhIKXFsl60ehCgKQABN+DQnkCMZ0JqzQIuuPTy9W34omGrVtqVr2d4dpgoZGk5yCZKIxmomrjlpTq3X4ZIuvKjTHUB4b7eO1OplKKF5aLVGrpaGgI8HQXV1R3iYCPUUzwyVgZBnevDkXwzw5WZkCdu/4v1ZMLQ300Jt7Q690a+ktbXehuGq9AdcuN9qXa7EdI/qfBlfs8Ylg1wDviZLwWC5fvrO8nSeTLTdKpD2s05HzW+vuIOlJxjl3ZD3ToModqq4yqv7VmeLc8WuprZfaVEikA27uv5ocLzXav5vd2tKEd8aiiAlkUTPdXMKK9NaC4gyHKAr60/Tjk9WDK46+XkytIQsQksazFjXuyHK7IzdbSLxyq91umMu+MnbPp62xJs38+HhvVzdZToSEAF2/Nrs9mypThtgjyFWdtzOMS+RV1avLuXJmu24T7C73jOQl9SlDCQzlt9ECY7jIdKp2psWAZnWDtzFkAamNojSXWRgN2n92dvi3M8mP5jOqweRrrWK99d7RhGCjOJ3mED7JYm0GDbI+EgHovWR1314XplabpsVBpGMEQVlRrPVKds2M+q1Wm9zciWKvqONH2EyXXbGJjk3beIVzjA10/+J20ivafnZ62OMSQWGkjkyx8elsstTsTCWCFyZ7msXs383km512S1Z9IJXDrbdbkPb1UmGIKUmsu0MJcMymaqtQ3DbF2Rkh4WYGAraWzqwUO+mm4heZGNtaK1OFL9f/2x8ev7G4/dv51Km+sKzpv7q99YOpXrvAWQPjBDNiovpi9iIAa+Ws+1R9fZiSmTetpmouppErlHeyOQRBsoKYJ+DtGra2oHbTp9HtjzC87bOVeivdevvH/w3KypvLmcu3Vs6Nhj+YTnlE23/x3hGgDyhZlt7Mlj9bSAWdwh9fONzT5VYQb4MRVcvwPC9ybFtWkGlk2tlh3Tqj2xg26GCGPDwuBi6qrDRbBl+lnOsNeqMhvzcavBB0za9sLdfYDVo4FqLWJfr/+mj63cMJn8M2vV388RtDH93d/ODu1g+P9/EcqUEZ0m+r0+ZAbNqKAOZdvvYlq9eDqdqRQE+ABWJu7aSBZig+0HPknCf0wCRcUoGQe4qQu+TVJPlW+saZwZjAs+Wm8tH0em/Ik682FU377390HH56Zyn10czWaJdvKVs51B34gzMjAsdIsnJtLnlns9iUjbgdelFBHi8oZMqpne5g7y24sGRbkKggr7052Ge3UY1mu9RoxlVlvcb8ZqFwMswNR30urjzTFO+WqffGQ58sZJZ2yhVJtvPs3bXcD4/3/9XVlbnN4omRLjLDhWNpzSCwMiz9+LaVV40pGb0gNaw0vbq1Da0DNAdPvv/YlQ7MLgfGHFZG31vPd1Ttrck+/HJzmdw08ehQ999dW/jJG2MCz6VLjUsLO91eJwA91tv1/ol+nqGXd8of3FkrS3LAKUCjKzTrsNvz929fyemqQ286tbrGcBLjKlO+XyxWTkbFsYjdRuvJZDIkNQ0ucqfgjEd8J04Nxyv1D+6lbm8Wz49EoFmD5Qa+YilbfWsifrw3eH09P5oI2EVO0QlJGV0nvSfmjS0eaVt5pZjup+d6cofjbUcu/tFBFlbDld7IVUcjPsHGIVze2ciOxAJLm1m3aDs+3NXsKF/MbtlYJt9o9Qa9p8fjdhuzkan99bUlUMlu42ptxc5zVkTr8TsOJwLpfGErr2Q1p4P1dClpj1ZxKuUME76ZoUJOPub1qqrKlCvdXu9sib2+1Rjoi/vcjpMDgY/nc6pujPR46+3OvSTpcN0p1qaGwrM75c1s9chASDPXB9QoRid5ijUeI1dfEaYIKYrUQGZH4l7d3Ea+jg5MDJ36Hmd7xsxvQlWarLqxUaxP9ZKZEvlqq9GWJ/oiv76xPJkIarre6CgL6fJYLLCaq4zFwz4nX6p1/vzyQpfHnq23fHZhOBaY3sjiQrpEId/qFJryPzw1eO6YmCnUfzOdlN0jh6I2RJiwpCwW1Ols+8TRcTEY4QtkLdgRTl3MNBGFUJv6nLaYR9wqNkbifr9TbMpqzGMv1tr9Xb6egHOrUD86GIGyh3jRSBmAZ4N+RK6+GkzJjVdapO8slSuks3mWFw5Izz0ja0u35YGYH4dXNpd1D/mcQHYgGlANKlcixZJT4L12weOycywzv5kXzHuPhZz2P3xz9FfXl1qqhhAR8jiaHRkx5JN7W//le4dHE8G2rP5qOnnGHyNlqaA6GhXl/oqqyN0KpQZd/O8dI1HeFEO6184Vmyg0dLPdxLr/Nnxaj/odC5kqqSAYmrRqGda9pfT7q7Z+JVdfFlPSBtRqkhZMqbW5kwY9HZH+09//T55vLzRtqVZrQVh6971drFVtV/cVGy2HQGoZMrdM0Zwiv1VqvD0a94gcTjLqdSCkZivNgYgvXaojIOAjyGBBD1k9rNyQ3Q6+2lLzTXkq7jfrcgKb2dhs8OYUDt2gvuoDIbFy9wDM5YLJygvmNqRuIhzVd7tJCLTMAx0BL4XpXvTcSmUzuYLodLW8o7Prhdl/92cnjh494D3V7x+0haaxhyZ9//Twq2gCBEW1VazDH1uy7nMK5Y1OBI7ZbCP/nhyKfji9KZOWJGolI8e89u9N9ZObaOnGcqoEXntdwnquPpOseATu4lR/s9WB5ELRi51zHO8QyWAhCGeUcHmgL/JAdDNf99v5kiSPxrx7rffAEgWCbl5lMg6OLG1ptq082BHwIpiSgdFtCc8oHNe2dnDREoffTIyfATLHK/Vbt259fu3arenpAyJL7g+1r8fRmiVWl4iwbbYVqMKuIBk8ImtatdUp1Vr5mjjWH7m0uCN11Lla0TMjnJ2IH+4PlWrtSqPd1+U1V5Y02h3l2kLmdrIwGfdeX86nKi0Ex398bhQVZ12S6hK5wRQADbidvHkfo5Ysb+QliLKpXj/otllq+ux8uaXEgy7i6dYtKUh/Hhn8rpGOahNHg360I+C5MVXbTYVUKVoSsbNYdvmDI2f+QHAFrIvp8XouvnvxRLV669ZtIHt7evr4s5ClzUMUOLZUbw9Q1FCcqK7tbCXosi/uFE6OROFbx/sitzdzIOZSMuN2I3IyPz079ldXFnEBri6nFnaK/SF3LOCCU6+mSopqJPPVhUxFMwyvyN/bqboE/v2JBLK2hHq3jXircyxnFwWHjdyjF4iVa82bq/nFXHMi6k6EXPfWkedUv4Pvcosuuw2H15BUHu5vmANOzJYUwk2CNcMYD3YEPBemKDTllgTO79Fz4Pg70WEyEOyhzlOPx/POxXemKpU7t5+BrNVGDgt7HBu5ysnxbhzrUMS3uF2Y7I98MrO5nq32dnkuHBtYy1YQMVuKdmt+kxnviQXcP7s4eW1ua2anWJE697blO1v71hxnGQCHIBjzOt897I/4HW1ZzperCBROQRBtPGPekBNZJl2sT28U1gokDU7FPZMDobV07cuNYn/AsVGSfnC422wi1DJVKewWSDOqedT7BKnZvLq/I+CAmJJCsy2pnfaekveGY6Nnf8wJT1tX1evxXLhw4Wi1On33zmOR3bsQQDYe9M4lc5a4enM88WeXZo4ORkHV//fSzM8uHElEvD8+N/GnH991kNhqfDq9NhoLDCdCJycSpyfiazulnWK91vqqGSHud3YHXV1+p0JGo2mNdps0LlOM1FKL1Xa2SqbzpCtSEVlM0x02djjsHE8gbtJXFnKrhQZ+3Si1Ej57d9gNx2/J6naldbI3AJKamp94OW0lAGir3ca++x0BB8GU0FNqIE9aSh6XOj55oXf8xNMvwz5k3W+fPz9Zq03fnX4KZ48Oxa4tb99by00ORuD+J/u7Pp5e//1To5/PbADf0wPRs0d6//i9qb+5PA/VNRb1r+eqs8mC3ykg47vsQn/UHw+7SUlmUBphlorrVG+3kXi28/VkqZmtkRt84IvgwkEHWYrd77QNRlwBF5Gu2Urry9USgHPauGM9/vV83cUzZ0cjjGGA73NbRPwPRD2GOfiSRSFlAEtzII+pIB4YZPl0TPfoCSW/sZ0GPWXesyOJ01dnJqvqsakpQXzGWrV75nZ7zp07d7hWuzczs4fs5D5k/R77eHfos7mNiYEwov+P3hxrf6b96sbSW+OJWrPz5XoGD8SEU0Pdpbp0eLDr4jF+OZlPFurQWMlio9HJ/GCqLxZyk8ZZsx2h0VKm1/LJMpkO3B90vTUSjXjtEb95QxhZ/ejOFkDO1drI7JS5SFVfwHlhJFxpdmZSVSfPvHu4CyEC+4I+m01XD8e8osDLqmImVHIvX8qs9nWAS+aOPzDI8omY7tETSj6VzaPQjE+9d3d5W5ILbqdzbml5YXllfGT4OZF1nwWylers7C6yx45OTkxOEm+i6beODvy7j2799aW5n144xNLUT94+9Muri7+b2Yz5XO8dHag2Wpu56q/vrmI/86niYNgbD3vePz6gmbdG2L25q3nGxUpzZqu4miOp6dxw10gi6HUKdnLLd0Yj3QZIUErMR8A1zDveI/cINgZk/BIOr2ijYcehHp9Ail0dqenaagEC4MRwRFGIOuNY0uVHHiQemxKQdFnt77V+HKb76flQoTl85NTGxuaNW7frzaZNFOcXlyxkp4DsgRfed3vcZ948O1Grzs3OfnHt+u27944cnewfP+J3i98/PvyLLxf/6tLcP3r7EEcbYOtYInRpdvPXt1YQW0e7A987OVxvtrdzFfj+3WSeukV1+5yQrk67DfKr3lagWJHKIA0ujscP9YdFG+sRBRCp0mw3WjgjRTXvWNzb5QBdchVpNV3cqbYhoQBWzC0civtFfndpb6nV+Xg221D0n57qRZoid6A1e0pYK5KSVaVJHWVR1UpWtPG4HPUQPQW74/gPf7a/ja6/vw8PIPvlzdv5dsEl2i1kTx07NnF44oCwWpx94403xmvV+YXF69evz0zfGz8yeWj8MI70g9vL/+cvv7w4OTAcDwzEA0OJ4Op28c5a5uZa5srSjku0AcT+sPf4YBfye6HaBJrpcsMj8omAayIeCPuc0YADid3Ok3Wma+1OpdHqKHKh0io32tC82TpZLLXaJi1YSFAhpzAWdaP6RPXVMW+WBshy1daVFXKv7XfHIixLK6rCmLftNldcQgnGWoQ0C9K9FpTHjT9VWo399IyPTg2f/uFjEdlD9tPPPld13SmKV27cuDszM3nkyKFDhw6OrNPlPnXq1Fi9trCweOvG9fmZexNHJv/4eyd+dW3hLy/PjcUCJ0cT0ZA7HvX3Rn3gT7rQWM+Uq812ptLA6b091bc7r4E0YZC2TTg4uTMv6V/Rqy25XG+tp0rZaguBFb5LEpRTCEN1ClD7QhAc5q1megNJTSL1FeoZfWm7vl5sBZ2286Nhu8DJsoL4AGdnkZjMQSe0NbaCMqlqJv69CPAwpv/Tn1194IxXblC/vHEQaPL3X2yub/7d3/7i4Jg+alvrG9YLD+TOJvV3V5+4ZQ2B9eOD7tZO7S6OKJmPZxq+XaGo380ddP+PGsH0n/6zf/HiO/jOHrFvY//+/9/tO0xfvX2H6au37zB99fYdpq/e/j9HgqOOw15G5wAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 16" align="bottom" width="152" height="124" border="0">
Mydlom a vodou si umyte ruky.


Napíšte dávku vášho dieťaťa sem:


________ ml


Uistite sa, že používate presnú dávku, ktorú lekár vášmu dieťaťu predpísal.


Ak je dávka vášho dieťaťa10 ml ALEBO MENŠIA,použijete striekačku 1-krát.


Ak je dávka vášho dieťaťaVYŠŠIA AKO 10 ml,ale NIE vyššia ako 20 ml, použijete tú istú striekačku 2-krát.


Ak je dávka vášho dieťaťa VYŠŠIA AKO 20 ml,použijete tú istú striekačku 3-krát.


KROK 3 PRÍPRAVA DÁVKY
Súčasne s otáčaním proti smeru hodinových ručičiek stlačte uzáver nadol.


Odstráňte uzáver z fľaše.Stlačte piest až do hrotu striekačky.


mor3nMeyP9rTkvMP78Auvhkdujt36MBSaa25u9Hp9Gx9S7qjLgqv2vEM//Ssb7Pa9176cmx3mFkZcdt7m9SkGplK2HM5p4At0XYnPa7qhijlDEfPYVm7N0qiq/Ziv8cDErfN9fb02QWhqblozkrVUgV6eAHdjrKBUbBFoSaqRT+RiKdH0AlbHTRziraU+GVZ3RNR6ko1HbJ7AHhccCfU9PfVc80NPTdy+MDg0gBl6XV1dMOBfPlaisGcZSrMDJWMxY6kO1nRjRS4M8ToECUsVNEI+evPK0ac/WbbiIb4nPw6v8Pjd6GTvVM8N8FSBYFVT472hcfuUbF7MWnc4vNNmc7TpZA1zgVQUhUC9Yg1d10mChNWCswSt4DvQ8i5PocFr13p6ipv2KdlsKmWYeQ9Q01CHTZwiCIbCIZjV5GI7JPIDhukNLvzg9fYTT1SwwBbikWvvYHevWGsqTzYVDQlOL3X/sxCSoimzzzZHIXYYQZr9tjGGZnBztgdMV3UM01C/Y02gcLtrD0f+bV3tJ5/FflRpsouzw6G+y/GFWYbj5bxIUpTTG3RVNQebD0GIw/Ecn8PtdpJgSYPhGcFGYLqiYbKiibmchgv5vByJLqZzooclaXbb0z2UQRUgK6ZjY9ffjYdnqpvbDp78DGV2T0vHFxML4cT8yHT/FYYT3F7vWHieUrEGL+50qTZHjuGIWFKOpeSUJi9m5GxGlmQFUjKCYtMqdeDhM+W/kI1VVrJgp5O3LuTSCWD6yMc/RcGtrYhYLoVpqoPnHO0dDQcOwW6R6UmO54f6+uYz6kxK5VnS4aJr66uyifl0WpRlLJsnMai0BGvUh378ibPlDAy2qDKRhXozPHbbYnrk0ScoCiqjNJZZLO6AK2Y/BEgZKTrg94aGh3iW8PLKfFRUZTYyP7cwN0cSOEmClUJVhvHmPGeypuQkaqz/zqou85XX3pJVZRGYzg7fhOWmzoM1rc9gumYyXWcUpKEbknjuO99+7633mwMkhRG1PpZz+bOxCEFokN6CldM0wfGkOfATF2V2LiqHo5Gv/fon/+VXXqtpO7Snl7Mt7RVZ05m+Fw9P2xzOA8dPeapqrLV4Pout37kzEY3+r7/67xPjU81+klDljKQwgsvQFJLUWYbkOJJhcYomKApeaBYMCA2qq9wYrYZmJr/+r3/t5S/83uOf+dU9uqLtqvRkUcw8cAVufE+w5sTZj3N21BEVl3NofihNXe8oCK3ikYW/+NprqiS2+DA5L4l5hWBYnqbzmUUSNwjwBWbznTksEeJc5BkgibCRRld3l+COTo5Ofu+//qf+y+df/bO129HLrJKRhRt/4vbFyBSaCKWupb0GnKnVJ13JIzvdcMImwBqdm/3Pf/YNQxZ9jJZKqemchJG0wDIzkyHMUHme4lVD4QhOIzXGoJHZ4gZpUBDfEhhLqfV1QZvNNjM62t9z5Ztf+pUv/uV3SnVdO1YJyEKNPz98Ixqa8ASr7t34W7DTouRc9m+/+S1VzPGGNJcSISMQnGDpRCISIXFd4AmOJlgahxdD45BC0CROkWCzyI5pmnS5bW6c8Qi0Szg41j84Mdj3g2/+6Utf/MruL2032jlZMNLw2J2pvsuaqkCNf/qfvGDd+OhhUT6Dy+JWmGJolidl4M7d+fmIQ8vmVIVmGI4CD5DVFBkMk2MojiFYhoB3niHBWgEu+AHYRKKOw4Tg9vE8Gnxvt7GCQHNGy+2eOx+9c+7nkqxppDet2sms8ZemcbHqfTm/QR21WpKY7b3TR+kqT6q6akh5UdFFiKFokoBIgGPhheDCAtis5QdoCBpIwIrb3H5bEHWKJ8CAwQHrrOQQgoIei0sjPRfaTzy5g6srlbZBFqr7hYleK4TyVt2rnTDrxpfEHcx+Z+i6KstzoTnc0J08K9jpxVhG1cDxGiSFg5EipjTJI6xgrQQiSyJrZTnOEWhi7D4SyRyRD99LXpGTUQ7HwXtkknv7CGdTbU4WgMZCI4vTA/HIPHjStu6HAg1NhW1gpFA7SbltGelywS0fiScgkVJV3c5gGkW42ptkVROzWVWRDEgSaJKFGJaC7ICkKZJjGcDPOTyMzUOhqY/R0yhD0VQVcoZ8ci6UCU0pyr2Z6SqolWRHet6DuhiKlloMo3Fx6SSUGoD6a+oOnjpTqO4NA2WlwHTXF6AqSiKVgbtZ17GRsN5ZrVCZBZqknW4H7aimWAayNcLIoYEuYLwON8rBIPACM4UATNF0RdMMXM6m8olYdjGiyGo0o/TNiJybJso+ccwKrSSr5eOk2d+mvrWdYhjeZi/e8kgQQoEblUo2jwzUfjkxB24S4GZF9caUWu0mg3bVScYNKY6DoQo8zXMUzlIaq6eTkBqgIfwaVG6kDgmxJmuyrKl6NCEPR40870vGI+bD3VIVcOdaSbbz+KmVu6B5BSUEdJtV06aCqCArihD3AyywRLi5GY7mqmp0ryeKG2ps2sHSlJzjZDS8HD5ZR0/6UUM3hAQ0S6YkTDGoHG6XKZdqt6fzscjkEKMrlJVLVFqr/CxA1DVD08wpQsBjaVsMnnYgoKVpOmCwnhgCEdLQs+E5ObHgrQm4a+r8DU0MzwLHeHghk81lUqmFcBgOcfuq7Dans6EqH49hohibnR0bv57LSi4bfDVE2R7lbqyVZPEUan8qT9GAazYnQnhQRAFUwJNCxKpnE4qRjUvzHEcwHCGLmiKqak5jCbj/YcOskpmLzwxLCkQWek5UUeqL48uZ5rIlG8iwM1XyaQ0EBCrUQAjo/bWN+ayWMDtcAzIIsxiKUGlCZQwFTeaBxsTBesPqBLSOhc4O9mCf2uTZ+56qYmTBVDVtaczrWnB0FNSieZLQVD66AQ5jaQ4p6w03NuyVD4nDiinNy6yKkb16/UZ3e2HavxVgDcPECt5eNXQa+XzN5AtrzYk8ttRn3O/1zo/dres6tcFvXeypKucNcCKWSMmKAmmpvhIWelyL7BReqDY1AwO9MD+KYZmtsdQDe+mQladXJX+gfvTa24ef/lwZrma1Kka2urYuFg0rskyTZLE3kSXETjc0kyxkuiSCqxd8gvnCyaVRyOsL0rqGmqqrN25BDlkRs60Y2UAwOD48yDIMg+KBVfmSOZLcQDaL+s0XmZrO17TYwrxnxgZze6hSzuPxLEz0Nh2pQNNMxcjyLA1JcyoWZQhSWzXDlGFOxQcGS4GpqqbD1RFoQzf9gIEXJkPcULqmul3u+Nz4/19kMVWpbzvQn4hnFYUm15jIablP0E1voFlwzbCgYKub0MVtNi4ar0yjVyXjWY/PSxCkasjUWmQxC59erMHMd8tFmCMwsM3BIo+Ry0t/+h/+Y8kLv6kqSRaXpabOg2ZvgXVksUUq+FkU0xZm99lCoogmmlQZCv/KH3+5hMXeWPvjN+2kXE1L++RQvyuwds90oGeYkZaVNZgL6EVaGzdniyuKipp6ZZHa3XQ7O1BFyQK2fAbMVlOVa+//bN29zAlmrTigkIEZWwCLGnJRkzlBkuHx3roDJ0te/I1V4V6eeD5b09wanp7ofuLRsQ8vrrdbcQrFLUQE986Nqjpdp2haTC9uvnupVen+s4aOZ5NtRx/OpJJTvf1yMlGqufqtNlqPyyUPj2qSWKKzbkOVJouh5xQOh7et+yHjFePC3/9DLplgSjNdPG7N7ctynJTf28n019Q+IAsMMomapmaKZgiCyMbjPefOEbq+S7xZMZ9MZqZCC6qqdpz+RGkKuh1tg2wmnU6mM3W1NaUvBfiETDxQ3+ipqu6/dumJVz43du2j1PSEYxeuIZ0Tp8MRTdP89W37ot0gm4iRJJouAcwHX5opG4XrqiLn86GZmcnJybqa6oDPS0O9S6J5nwmzU+vyk+goGzXMhcLDXfTrHKi30PpfpKbiiTDl8Bx57GxkehJ2z7W3D1/6EDJc+4746qLkswvzsQTNrvuTwnuqlZeaytybchBQ2Ph7YSDLMN2dbdOz8+FIdGJq2uWw2202m8ALPLd2ErVK8FXRDEuh6bTXipjAclOLGCsE6urBeO9eOs+7vYM/fTOrSPiOpvGgTBNhhcoMaFpJdi5mzWmMuqnIsiRLhW4vNMMoMprEjBcEweUPttUh9xidSUXj6VThiRPPcaSJOJcXde2+RhYC/QQH73bYAz4PLUssbyPX+4VEKYfLedrmPPaxZ4duXMWeeXHi0k8y8eS250gh8HgmCzeev/HANo8sjVaSffiFV9fcb3F22Ffbseam5ftYC4LDt8K1ielYKjob6v9obmCoua7O6zYYjqO5dX4cAjKITAJn5c7jpxwuN+S2i4O3ZkYGtS0/kpd1TCMp1hXsPvUsb9/fzxQ2xbrxPgAaXlUth+dHboz0/DQrig01VeCLGWH9ia/AeDUF0l/OZu+jKEXXpwcHVAPftB3GIElVx7offf5IRYeFlDvqqm4/LriDt997XVaUtkY0kcZyuINDwzU11bAgcDxFU5iq4Omox+8/+vhZzBxGM9Y/gMbd3Ttf4UdVNLOTHWF2XTAYhlz3VyrKpwrEs05/3ZnP/s71c387OjWD4OI4Yw607u0fyGazXq+3r6/vkVOnKOvHUABuatHh9FlwZVWfGhrUl+ZYtdoYZTRiFD1dh4pRIxgSI1TdaDt2uvyXtlyVyRQohu96/CWw3LmFaE3QT1LU+HQIsHa0tfX29XV0dHD8slDJjBkA7qFTj4FhLs6F8rmsOYBcVxRNzKu5nCJJKs9SmkEyLE8aavOBA+UZlL+BKpaDgeUefeZzAJeiSJeiQKR89MiR4dHR6pqaWtMh3CcTLriFps5Dhq5f/L/fyeUht9KzeTWTVdJZGUB7vAHc0LV8hhCcL//eVytxTfepktmtBffG299ua25srK9fiERoimpvXee3B024De0di/OhzofP9HzwviRrOVlVNSwQrIKtiqpKubTD6X7xX3xhPwwMq3C7AcBtO/bU+J2LLQ31obmF40ePrtghlU6HZuchLG2qrwcXAXC7TpxJxWMOfz8lKpSsynlJUeTFeMIucID1uVd+7WOv/EZFrmWFKt8iU38IDUYGuF6XC9MUMYXyUTRYkSAA6+07vSQNYi5fvRoIBDrb23mK8dc2NB84eO38xbyUlxUZJ+mgz2tzOP7Vv//zys5ysFyVJ4uZcHm3b+jSuVv9Q8DI63ZCJg158PRsGCcpTZGPmYHB8O2ej65e7ezoDFRVN3a03rp00SBYlncIdvvjz7/0wqv/ptLXcZ/2BVnMzDIefbkjPH53fuhaaGDY43bVVwcziZimqM1d3Va/c6uxZuhWz0MnTkGV1dx1vPPEo4fOfGw/eNXV2i9kLRV/Jmn06tu9w8MUiX6prqa5tbhDoLE1HkuODg/ydudvf+N/VrCom2p/kbWEfqbj8Zf8s8ODP/sRJFU9P/3JoUeecHjQ812cEiTzV9Ftrsq0Bmxd+5GsJfAPp1/8rYnbF2aHb904/15tS3vHsTPJeDweRrN7nv70ZytdwE20f8liS9NiNR99cvDyudmx4ejsjKqgpvT2h89Wqlfs1rWvyVoCvt1P/pKYifX94w+dvL31+NP7Hyv2c0HWEm/3nnju1ytdim3o54bsz50ekN0rPSC7V3pAdq+0kmyx++cD7VL3kf3S7/9hpcrxi6cH3mCv9IDsXukB2b3S/wNhqRlmxSTjxgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 13" align="bottom" width="115" height="124" border="0">Pripojte hrot striekačky na otvor v nástavci.


Uistite sa, že hrot striekačky je celý vo vnútri nástavca.


Obráťte fľašu a striekačku hore dnom.


Jednou rukou držte fľašu a striekačku. Druhou rukou potiahnite piest nadol, aby ste do striekačky natiahli správne množstvo lieku.Skontrolujte, či je v striekačke správna dávka lieku.


Obráťte fľašu opäť dolu dnom a položte ju na rovnú plochu.


Skontrolujte, či v striekačke nie je vzduchová bublina. Ak tam je, vylejte liek späť do fľaše a zopakujte kroky D - H. Vzduchová bublina môže mať za následok podanie nesprávnej dávky.


mOrqcZYNwo+8wYNevatWWFYreYiS2xqSq5Nt4xdeAIp7brs7Ubf0BTSpMtz3WnZq8uY77+KFHgwRyoDRDvf1NnbsWxxaLWSm4a8/2rT8MyGCD0ajsIKGSBwbNzVcUzBjHdFfFyjyvpb3XSssYyjVabnwhVd1RON9L4VTjcnGJtfWlm/PTaXFeCo7Odbairp1P++eHupvjocIOJIgwZBjYRHYj8ausi/cMZHBOg4OAXoxs2XjvQZAoKXC6s21wjIvxuCXOz4y0tzcDD9qoNsB66MwQy7Yth2tb1tB8dToMPzGWV40lKVcfj6f54UAxwfQDwIu2PJRj6rhWmM3tcIyoOPGO4deedww9GQswjKMaRgYj+lSEfquYGx1pIcDxbpaifLc8q00WUPfaBE11Kb6fTdahnHl1aenZ7Ou4+ZLeCjcgiFjxLMTg7H4cRd+6UtwQMd1WeIidXvV4I2jhliGeGT0/PNdh29siodNVZ58fhQ0QqzrsB17dmygvuOAKC51LKmmlvMvPG2bltjdtfxDzIVcaE2hhljOjPQFRLEpEYE+hOYFkp2PGiKth4vjF849/lB950GOnfcNADQDusLQ9FI2LhaLGX0X96Dp66GGWFbLuVA4srrHrz9wovfCxdawq8ylTYbJpUcxHMUckXC4s6N9xcG333F7dVq7KdQQy3wonhkYxtqRW+ZYpmuZfutSyeTRO+6DyFCdu6hq5bpkPBWLUjRFMSy5yoGwDR1Cku1m2nYaNcRyXccNI68+MzY0mEogTXDspfBkX2f7ILj84ZSZn5qrjE9OXV4aymNZgqQIksTB06ZoU1dd1aZZjmS2kTjeaVSbZbc856QHyZ7brtEUhu9+232XX/i+ZhiNqcTyXQRBJlLJmdlZJ9IkB+oefOWHn76DLpTLo5NTPMcGhcDiUJ5/vKmpsMAKThA+1+gakFeRDteEoOmdKR9YD1VlGSiu/Np7nbGc+OV/uCbRiZbuo3eLQ6cefu3SQLnCMMJShSB0c2C7TqFk2o5s4XVREXMdJxWRZE0xrDlvrNofykMjVV7+yJf4oCDAXyHAU8vyoRRJ+jk5kB2KF3ab6+qx7FNsn52C9cqvfvJ6RIcSTcff/UlQ4cvff2px42IWv7m1rb651YW+D92YBh+KBQOcEHCTmDA0OVsfi4oBXtUNlHvD0T/bdTXDAouemctalg0XwAsGXd0wTcMMBgNNdclI2GQCIrHJ8o9NoUosL6cYvczpaxCNeVwHwnWL90gtz+KXJZR29ilG/xCQCeu6GQwwsIVnUekmhnQG6QLmyYUe5C+PpHs6m7wKQ3QDIVyAXKE8NDrRva89iBOcGLlmS3YE1WB5BcXzG9cjer0PxTxycZRXRubpld07OEYA/wSOXnprsIITcIRhWoGlIgK0l8SJunjUdpyxqZlDXbylKxS7QxV1q1ANlldT7GM7RDMcb1mmY1kOZmMu7rPuAs0OsUC0t23J1Vuwe7S2uNVpTMYvDI6UKlIYx5FbsjsCvessgyEHfuW3/PXKp359aQeOiX/3F+j/UHQLHzswOgndGscw4MmJAQ4IjEcUimYs08CXUeuZs4vhy/1qd0WeLhoWx9MzR8SgrasUJ2yhMeti11nGQ0nq5nctnO2zy7/g0vbNo/nYO8rTQ4VSTpmdg35MEPhoOIRTrMAHbQt6Nt1ddusOhq2VQQYxMS17NltIJXEI63fDnKvrL9M79gXqOg7D4q9bhpoZ6Zsbfm3y4iDQnYxGY5EQhCm2BaJigDey+C53hVl7kBU1Hg2lM7MQDe2SOVeVZRwiYmLns+oQzjQdPAEL0D1z5fxU/yvgO0fCIlh3PBICam3Hpk0bbHY1xbDLNK2m+kS+WEbmnMB2I2isri0zxJIt7cIYBtDd3HMLLGolP3buqfGp8ZHxNNANEQ3QHQoKJEnZ9lXjirKqBwIctKY+FffN2VRlRli/AGxzDdvZj1sHDLlE7mq72jnwYqz7jp/BvOqDwvRIZWZkYGQCYj8XIymatJaNtBrG/MhAMhbJ5iCAzLQ21jmWQVDMDranuopBe79EHK/aYBxEN6iy+AhKh1548puXhkZ6ujooigHB9vYTummKC+UvLQ11Q2PpxlQCVyRWjOxgN1hlW1443cYMWde11RtNc4tTZh5+5/1A9LmLA/s7WkSBt2xruesBDQoFA+FQ8Mr45MHONktTaD64tROtRnVtGVj2+d0Ay4VCfq6Qf/i/HqqLhAzbVg1LNUxJkmazOT+A3gKA6MneZwb7XolHwu3N9eDBLbXN+wty0Xv5Sq5YjkcwkmZ2SjeqyzLLLOv91ieapKiGhsaGRFQ3LUUzFF0vSzLBcmP901tuQ/ORt9cfPHn2ka9cGZ/qamtGUeNSSwiKxNubG6DPDAcFTK5woeiO6EZ1FcNPSCJdXp9i8HolGyuqmjY2Ydq2Yli6YUiq7nLbzTaAK3L8XR879eCXwXULBoOlSmVZl0zEouFCRRoYGTu0v1OXymwwtH2iq2zL7IJibOh4+IYdx28P8xxoRUXRKqomSeB6KdilsW22BIg+evf9rz3+zUhIbGlIESijBNG46/fLbU0N/UMjQ2OTYOyWKtOBlVNtbPp023z/5sB6WbENS/OuAnyPE/d99MrLPwAhPtK9j0H5Zb83xBmSPNDZ2tt/xYtToq7r+qW3Wz5XdW2Z8+qAaoNlzHOrD//IBy489e2B4XHw8EjkUHvAQduYnv2dlwaH4RUQ7WxPOqrM8sIdHzVA8SIOv+PnF11pEro/n2mCEAKBQ/v3XRy8UpZlkA69UtzykEqVFYPD5u2YqC2i33k/eB1+j4ctpQDcoMAf6TkwMDTSPzy2r7XZdcsMHyA3P9NOdW2Z99pHzI8SVfPU6+Lo3e8/+8g/+z2eP5bljxByHHtDz4HB4dHe/qEDHa2o5tyyNjsgW12WAyipON++GmPZc+8+upxo1EBkCzhN0YcOHEhPT/cNDNenEhCC07bN8MLG1aOqLBMBL2bF8epXFW8EK4kmiYV2osCluakhHo8PXhkGo26qS6USFs3xG8z6V9mWg75coNYT1Sg32Sx8ok89+Dc+0QRFeCTOjyvyPHvs8KG5XGF0bCydmY1HI3XJuBgOr6vU1e39hBD6DfoXvyZZxuYDlvedf/xbC0SjOUz8359X4oGlkrFUMl4olWdmMhcuDxIkGQoKHMe3dXQsL0C96jOr+QXwIKp5qHGWMS9gWU40TjP4UrbW71SIaDgSjURwAi8US1JFMS1zjQ/cA5a9jqV2KfaxgmiUnyMpr6LXGwL3BhBxNLpGxKIxgNeXX/dLVZdlMYrNGzJJ1O+r5qm3ACD6pvs+0vvEN+c7Q69+0bsBg1hKTOOLdQdr2U11fYymblcpIVvmtpt/qQ4gBF/0OtqbGhiOQ5OIYkuG7Cv1ug5TtStr8cD6N/z7aG1MPfnI04ZhNjek+KCoGUZJUmZnZ9OTk6nIRj9k+/C9jvOPfcMPwV3HoVgOxz3eFg15PQGsoSrxFbj9lmNCgD8/ONZ3sR9VUngVWG2N9bfeefKeuzY90+Z2gIi+7xMXnvzma5cGutpbwqKNbgPwy702lCqvYZYBbzlyABZYyczmZFnt7Gjew8Ycfuf9M0Nnh04/GQ6JoB6UaaDaZ4bDNnCHYS2y/NzzLw8OjxeKlUx2/tkw0XCYY5lcoWR4g/xiQEgmIh1tzbffdkLYqakPN4D6ruOJ1p4+z6hbGiDYjlq65k1TB6a91uRHNcfyl/7ma7lCOZKIChExYprFUgk2Fry/PmiK4gNcMpUcGJl47tSrn/7UB+tS1XtqCajHsXs/mpvsHzj1KIR/XqgdteHaqxJ0jCAj10xu1BzL6ZnZWBzCVrEwlweKed6vdl1Ir+O4runligQ6LQQFa3L68qXBarLsI9588K3vPTh58dTExVM+1zGvVMyf7XL18TXHMuUYhqZNjYzLqsYz0MtQmH/7jRfhok6QdmRNO/NqL82y4E7pmUEMu3VPmtp86FZY0v2nM4NnRien/Nu2EN2rUHMs6+ce5vfdaIRbMYwEVik08wjm+mOf/l//OMd2C2nryitPnq7c83Mf2sMG+4WQaiWfGT6fGekDulcfU1ssD519wdaV0qUX48GX6wTSFaDbEyoqmpVM1WzTtG3XNgxXK86RC2WZjR3te9niBUD80n7sLlgsQ336jx9Ysbe2WFZKRT/JmKlYWcnC8IztLCgygf45wDMYOUE4jkP406Gq16jy2kNccx7K2mIZJ0l3oaeDMJZnUdoReKZI0nJsVTG8Xa5lz1MMmJ2Z2bPmbhi1xfLpx7+PexXzNIlSjbK6lE70swaulw6jvIvhODboBnWdlG5NobZYNlTFL/Dx7BcL0KSnFNABEixLAa2ypIBWLNzDgPIIprlWYrdGUFssK+USUMzTmGa5uulSDs6wtA1a7JiyN0k4ugCOZ9fANO46635ibWAPWM6MXKhkJ9BNNQQVbeyMNy7Nkheva5gbvcJRBBixbID+upZyjc6NJFzNQI/IiXKYhu3KvWM7i6qyPHT6sZnhXobnY3WN8NLW1SunH78gfU+MxuNNXamOI3w4Ck5yisPEMC2IZECgQvEIyQaKFb0iGRXZmM5ARKiUJbMsWxxJYNxO3pewe6gSy+nLL49ffInj+UM337biWUIQlc5Njhezk2cunxEEQnaJkQrWQDoECyxD3EcZclErS0rFlCXD9h/c4tVIcCyj4/z+np7qfIXtYHdZ9id8AvsVxNDBt9w8PxGhUsZsEzN1lDOkGJpmGto7Fx8h9OpzzxVz2XTBGc+Z0AcmEiiH61iOoVu2jdkOZVoUS2Ms7ZiWCdHgrzzw1V39CjuC3WIZPU3r1acKM2PA77z9WjpeyWHL7wqxLbToCsqDo3wFJbL03Gz+aDs7l9cKkkmxTG5mCoSBQpO5EAyJEwxO8fASZZBMm8iVsO9+6fPv/dzKZ6nXGnae5dzUYPriS4XZqURjy013eU8ztM2V/K6Ca5mvPP/0d77+rfooTRNYkCNEMeripEwZLEOgoQmGoGgQChQC0iwa35Q0CFyMFx59pJzP/fznviBcY2a/WsGOsYxu0x3uBfGF9WRza8+J91AMCyEE0gdNWu+9+re/8vWzp19tjpMh1imVLd1ygwFek/MMiwO/HItTDKKYoNCtHwBwqnmOaGtvcIjshdOnBj7yno///p903VSjD27eAZZBHMYvvDA3MQji0Hagx1dYAG4omFzG1nRqQVgLc7P/8ld/n81k2uIE4ZrFkm1aDjgbuqZYuk4Dv2ikGPfqTnB/VmXXq+mgCZILsEfeciw9kR4fmfnr3/70ve/70L0f+43tf6Mdx7ZY9sThVGF2GsTh6NvuEhemHkb8qhK23jSFQHFuZvov/+jPHUNtEFxDtQzT0gyHD0VkxZBLOQZ6OYeybYc2CdYiGJp0WIIk0IRbEBoSBEbiJi/yHV2d0Vj8yuWBH37nG9Njwx/5wpe386V2A1thGcQh3X96avAcrDd1dPWcuIVaGPXaIL8+dFn6+wf+2lSVOGPnirqk6BCoCOGIJKlqpchCZ8eg/Cb0fjSNU55WoJe4CxYNsgE8M4QTCtA2j/McEwwKA+d7e1968dGv/HmtWfTmWC5n0xN9L2bTI9FU3b4bjiVb2uZ3uC6IL26oG+QXQ5ORKU/+4LFCvhjC9GxRsV1cEEUMJ5RKybFMhsFZtJAsTXA0AYrMUkA0WsDZINFk4dAZkkI4zjBoQ0ggIwJNOwewc32P/8e/3fORzxK1VIe3IZb9ni09eNZQlWRT68m737X0HGTwf9UKeprEZpIKoBWGpvWefY1zDcJRaZSTJ5RyGc2rhbs0hQOzHPwFchmcoRHj6GlmiGIM5IKk0MPNmEBQCCdBRmAryAdFMqlUtJTksyX5+e99/c6f+cXNs7FbWIdlUN6ZwXOFzAT0bM0dXYs9GwKa5Vxe2z+7HmxDBxQKxShl0y5ogKNZNkWgamzo4BiaQFbMkhxLehaNbJlBZIKbgYrVwJCFaB0fa2IYBpXcoWoq3Ab9th0GxzjCHu894/z0h4ganxsR3IbZkfNTQ72wHqtrmHd7fTg2iiM2Iw6rYera1GxW0414ECPZQJQVioWyLGuWA5qL0QzJMTjHkMApSyPRoGkSLJoAWyYIPhjlY400L8JuVGzuOECuY9m6ohdHB61KxTQc74lpW27dzmMly2O9z2VG+9RKGdyGq5QX841Xgb/bPKXrIBSKqMQinXcPNNiOXmmsi2Bs0DQMQ5VsyyBwhyRdYBZMGDw5lqEZhmLFGCdGCZqn0J15rouGAR0DKDZtrVIqT48rhZIiWV7Va23dg7WSZSk3CcoAYcWi24CUFymDth3jXQ7bNGRV9WomsYriXJ7GDjVRjFaytTLN8eF4hA6GCK9/I2n0VAxvrlTSM2QQFCDfwSzcsW1QCUtTdamsFrN6RQKLnigY/WNKOCoQHnaktTuClSwfOrkwtRsog6Ehz2zNKvMtwLasfLFMeXWSILimjZ2bsONBIhHEEoSKmYpVmqYDvMtxDk1jfMB7Njhu4zjoAkTiiD5bd23LMXXXcR3bnc3plzI2l2iqWFkCV5BOr/uIo+pilS775ILlbnWyj3Xh2Jaqqn4UB24vkBIIB8RUkhDFPGa5Sp4yJM50eEfGXVcrFgTCwb1RPzB/EyN1DL2nqEKH6Up4yCDDpBh2zcLYyACPWxRJ1JJUzGMly3gxs6vnQ5UrjqMb5uJwErBia3p5ekorkLH6ZP3BI5ZWajv2Vhyz1HJWqsiF7JxmWFOjw6bt8gEhFIuT4FvEhSDNaTPTxWxu4uLFUkkOB2iCp9zaoxir/oiU46XhdcOgl82GjHsToIEVGpXCXP8ZnifHXhhjwSNzXVmzVdWSVZtEk9Q6lmKWrTK8xbRcw3QM05ZUcOAs/OqbYR17nadlVxlVn+V64QFG5tVEuF6BFgD3MkFIHlBhACoZMEnwl12Tgp2wA10MOB5N50l4SSTfZbtaJir5DERSG3/C/W5jJcuf/8qTVTt39Paf9VcMb1n5nDlfURhvuf4dDgFvWYEshn1xVRnVHuIqlj/zud/cq3a8sVFb9RhvVLzJcjXwJsvVwJssVwP/B0xVRqsRIsHNAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="121" height="145" border="0">


Odpojte striekačku z fľaše.


NEDOTÝKAJTE SA piestu.


KROK 4 PODANIE LIEKU


Vložte hrot striekačky do rohu úst vášho dieťaťa. Povedzte dieťaťu, aby nehrýzlo do striekačky.


morGvMr74IkFAay3UDmSZlhqC5smFwpuLRielZE6Wta2iBxWZeyYkVNa008aUIpaRmeSEWT87O++xGDabWQInYRl3AzYjJYhE9BJ41mq3btboF/+K00wXRgbKyakxXNu1yY7iBYRgNzKogPi4wWqtOazHp+DjMJJGIj+E4BM3qxkxCID2dV67IerhIok5JOwWoOSWz2hXOBXVJNgzO0bFxUHdrWzuCYmlLKU8ZyUtGhxdkLEF4N+NepNS4UUcimAoSbu17g6THXsrSVdbUTc3N9VQ2ARNYoQWhWXXQv+D1B6IhjzYiNjBoSS2MoEC3kARHJ+O0cy6MYTo1iRFYOBYzmXQ5GXM5XIFzVW4aKSEfwlKOawkgi0QsGwOn2+UMhsK7+npQXCVl8tJ5dsnh4aQARVyAizTp8GgJtMqoxjW6dADArOGt0RsjCA7xoq8udbNKD5esaWyMhgL9F0/37D6Eq/WohrJQFnNVUuwow4i9D4OhQDaSNOrE+b6CkYjD7U4kU3UNzbUt0vx5S52DJNuW7QOWAyS8ApDF/Z0CIIs5txsAZzIRHxufbKivIzV60WuQqSnOkMfL06vJ1GRZbnzOQ2IIwBIldTAMnAmBwNGQz33z17A+yVN8rR0dYyMjlz49UWGrrKquIfUmcaYJUgMRKiQZFyc/Fc0nlEylXAuLXr+PppkKm62ruRVXawsas7IGEt5MIDcBzumZGaOBqqqpAYhJ4MlqlhX5KCpYsb8oy7DDU2L6H8ExDkYJQiXNXypm4Vl6y9mZFSkrsuRjYERzc3NZWZnX7f788gUURVUqVXoONeCVM0w8GY/Hxb4Zer3eXlVjt9sRlRrGs9PVFUCVAySU87kykELu14zuVUY1mzEBan1dHanW8BwDySim1azszfJyqn3a6cERuEKvCqZ4RyDeojNI0Tik05CJuVv2qjY4Z6wBAmMIwnNGScCGaDSaTCajkagc16AEXlNeh2G4Tpr+BRAXUWnh9Cv78qi5loxrqQikKCmLAynLBsAJsJS1q5T9STdnQpKWldXstNPNMGydhSQ0OiOhkYCUsggS2Fsvap1hUdlSqLg1CKGGUYynk+DidJIAsi6VTI8xQsRi6ebrmwcSKgAPKqVdYWgpPtkMdoohCCfHJHy2OTOrZqcd86KzYCZxNYUCHZsDJF96NvVNElJnAJpTXCs2XBJGcVRDiHPQA30jh1uCAKPS26JQFMZUKzESyofwZhzXZYAc+PS9rkNf2hTbKcgjFGU1m2nOlNXslMMlYwl4KWOZAyQPpZhbO69QgUOR8WhgDIezsw8v26PuFgApMzLgdRViCd0MnOFwmKIoXqTjkprNNmeCL9MOJ8Cy1gTcCRMIRnkRdSgLJHB8QSlvIGKwrGGqtU2QQqiKbVyuR92ynXc2yHHNAXLJN1brDX73jNlWn/dj1gmn17swOjJy4OB+MZnOs1k1K+fZWZYZmXSA9RqjCrj74GeIMMvOewZIlhOci8EEze069uX1XcNGSPam526B1gEklIPo6oEU/wtLo8PgFYCURUuZF53TFnsjlCvrgdPpdE1NTjQ01Etqlkvn2TPNmSyTxZIg9QZgi9JNE5IWloH0haOBSEJvLt/32Fc3dlbb1Qiu0kQCUu/D9QEJrdtxXS4CWd5xLRw7Jq3Y6luHLn7U2L0/76etcU6+cHhqaioSDjfW19rslZnsz1JzJsuyI5OziMDZKFylM8IIXhRIjY7qOPzQxk6uuHop6Nm7BUBCq3Zcc2soOJc8mY/F3mCtarp84uW8n7YynAzDDAwMAFDi8Zg4XtVkbNreoaWMkjeb05zJctzI5AwO83YDSeiMwOaL228nIJXC0ikcQcXrhzYJSCgXPGit/k5RILNfW3cdc070QwMnlT9qZThxHK+rqeGYFIFjarUaxTCUINNp2NzmzBnHvMBxdhNJ6I3inCs8lwOk3nibAAmJrgQF9K3ZYMzRt8WbkW+B45rrtcJ5QGbPWyUOM1kjnEAs1hznM92DK7c50+1ZiMbjtUYVoTPIk5uDaM0bjMhA7nrsG5v0fpX1CanRRwMBs8kszqQGFZJSQdatc1xLAwkpLGv28vJfaLdmV0jkJZdxYjPNmbFY3OX1S34sJc+vG4wmFkIxUqPtOPzkbcJIpRjKa6N+KTF0m0Ug2RrXCqQsa4NTSgAp8+xicybLsaPTjnIKqFgjADKaSM77wzCCNe95aMP7Q2+UlDd0OoYuMSyLI8hKQEI5iG5s6ryY45r7Jkc493AFkEr0M7JGOKWXViqbM0GIOTw+rSVQi8kciSd94XiS4Rq691d35PvQt5UAza+hjAsuZ2W1/KKgm3Zc15o6XyYCKWImizJSWadC1gBnrpoVmzNBiDk8MY0hULnF6FwE+pW2NbQ39N239aHkOqSu+9DQp2+VV9jTY8FuQep89UAqVEgWyIJufNDq4SxQs2wilRqbmoGlNyxNzftNFdX7Hn3yjgBSFmDRrTVNV85/smP/EXGiBlG23nFdBkiomJnM1pneg+S45ZKUgvPzzz4jCIJUawgC12rVAid2HkgkEgBZn9/vD4Z1ahXL8cE4fXv6OytK6/4vXznx83O/Pb7v3ocwgthaIKEcf0dU1cv7OzlA5irtXCkFZ5mejKeYVCwU8tMeqS8TzbAAUWAjMBTRkEQ4lqxs6rxTtGuenH7vtSuXzi4uePfv7r5w8v3Gtu32uqZV+zvQWoBcheMqrB1IpeXOSCk4PcGo3DsGxxCVOAUWpCZQYDrjNJtM0qaK2o7777+tosnVSDQS+vCNlz67cJaiqL0H7+s7eL9Ob/BMDU5e+djtnLVV1dnrFWpmlUBC0JLjujKQS1sYOoXLTFjWcYWXBxIuQLMknI17HknfAr8HnJinxT6xCE5W2RvuRNXqcc6899rPhq5fa+/s/srv/Yfu3Qeyu0BABRbn8KWZGxdmxofN5TZ7bbPebMkFcrkIBFKAulrH1TM7uuicDHgcNa29dR33SPuLAimvFAWyAMzScGYxuxPBUwpg5Ksv/L0M5Hf/2/crquqKFqtq2w0Wn3PMPTFw7cJJAJ+p3G4qqwCfZPp1dDeVOk9Eg373bHDBGfDMoRhmKrPvPPa0mipf3nGVV/KULVwUSFlu93df36RkVWtTS2sJIJUCnl358Q0vOr3TQ0ADj127jOIYK6C2qlqALqnTU+by1fg7yWgwHg0HvK5YcCEeCdLJhN5gAjVU9e2j7I0IIb1BLN9MZiMQheMKrwykLF9kOC+ePv7Bm6/oKcO3/+R7TW3daz2cKqvKNqUBaH/zr39PEkQ8uJBKJelkUhzIrNMv52HGIyGOZcUyWr1aq6MoQ2VVjdFiBRyFSQolDZJVXkUEsoTxCkDK8sWEE5jJ3/z8R3OO2ce/8q09h/Mnw16HAFwDkSRMqLt2SHNlwVAyHk8mEgq25Pg7ILoj5TdjZ0arrQLI5fydZYGMRvKnc/oCwglI+dYrL3Z29X7zj/4L8Fo3qtrahiaXy93XB8l3mtTowFJQKu/uw/JMqusFEiqtXd/+xT/nbflCwSm7PBNjI3mO64ZIVX3zuY/eLQg8spJ396UvuBpRaYvZyNzyawcSyLVLZ64PXMXK2pQbvzhwAgX703/8W0JF/vn/+ocNJGVWOvr2v/bSC7FoTKvLI2VOBgAGsGEqhAAoatIQFk2dy45rYU5gFf4OJD24b/7qhYP3Pnh+YFa5/QsC58TwtZ/88PvAff32n/7lJp0CPCIN9fXnLly8/9h9mW1pAMRoElMBLsKYGkGJ1aXOkTVFIHny8//3t9byioee/t3zA88pt5eC86//+rkSe283AWpnJrDZ12zwTMQuTry1madYpYgv/Cj8scvC+aff/d7mXs9d2QT5gijbuyLLXTi/UPL/ASgA68x1QEG4AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 7" align="bottom" width="143" height="120" border="0">
Tlačte piest nadol dovtedy, kým nebude VŠETOK liek v ústach vášho dieťaťa.


NESTRIEKAJTE liek dozadu do hrdla. Uistite sa, že dieťa prehltlo všetok liek.
Ak je dávka vášho dieťaťa VYŠŠIA AKO 10 ml, zopakujte kroky D až K, aby ste dieťaťu podali aj ďalšiu časť dávky. Použite tú istú striekačku. Pozrite dávkovaciu schému na opačnej strane tohto hárku.


Uistite sa, že podávate presnú dávku, ktorú lekár predpísal vášmu dieťaťu.KROK 5 ČISTENIE

Pevne naskrutkujte uzáver späť na fľašu.


NEODSTRAŇUJTE nástavec. Uzáver sa naň dá presne nasadiť.


MoRdg4XcMTRSwIwO1VrU1ekjaiHp9NZrwdILZhoQpYk9GJNG+BioYTy/W4eMQkMp3CMJFFeDeI0AsMtA4MOQNhptkxFPpoMN+oxG4YvykJU5JJs+N0kja9nG3A06ujk0x0TCiwCKS9Jqoq8ML+gmabb4yUpplSuNoUDzogGfMCy0AThHOokjO02A/NtiZr5q6i/DmEqSEZWkkA5w26GDZI0ZpIEAaqnI+eGYPYF/JidRicYrr2nx6hlK80T/n5UUG1aYHh1NMZvgWYDoIZpVQ28IpsQEEqmFeCIiqwGPA3InDnSyPoSP8+WRCBegmxga1U95DIY6OEYQITNFVSaQp3d1lCLI+3ObkcWTnihGBZKDduRsqSZ4CQhPHYaBmBeE812L+mnwf5YsFdDMjuONBJfIKkummAYUkUjP2gYGLdvRzOxKhgCFdPEsseD8u4FG2VU/I/wBcgsDY2+m0420+ZkVhjDnSFQwBpaKUBjwLBzouJiGkbOsMbiG3FzpYoY9brBfBrAsUzMKeZCVAzUFUI1ueoKeRiKQhOUTVPT4WMA/0URHNJn3K6VqI1+IrJhWrXUMYaxBFhkXNFMT+PIL9ZYfDmWFkUVgAIEDOT2a16OJoAdE5Vy1eUWKIqEdbpdAYHmANrhg45cF4ZgJGrByYZ7hH2A/cY4Oz1M4OWKIjQueMMabH9d7ES61GJnugA1DaGG2/GCBXZYLJdj0SDSUwwhCRCrCgojdAxVp9kGw4EVffPrb29A45522Q4aTrasZUmPeRpmfLHG4gu0ibCjMtJ+9YJu3q9zoFBZi86yDAorwGOhmiHKRG8cgMCBxOwZrbV4zm4TfL1p7EUMXzcaVUn1Rfe4oOSJpJH4Am3KVCQBImDdoatYDTZkETSXINAURdzXS0dw04k8ELi4PdKGGffbBeENhMHFrR9mNpL8Yg3G16ZNEHrRJPBWXF8f2YSPKVc9Lp7Aa17LqgUNmG6h+lWnBhC3CyMsu2H4Te/uYcka4mBNilIjyS/W8PpqN7i4qkQLAoHMJVrjhBWgnBzHkjbntdlXDWIdebR1ZGvzjZxFezOgj1lAMDwuuxoRxxpLfrGG4+thaaC6ARxCCfBJmJPTQSW9FEna88A1zEIVw+hthuDYKICWRMPGtnWwa3tgH8PmEcis4Mhc6OtsYrmo0GQDanY2S4Px9fFMqSIHAx6Ayk75WiTEuLrudfEKQZAoBU+YACtsoiwV+TmCsLXVtJWXsM0wNAlPO27tgb8oVFWNoNBI5cUajq/fxZRV3c6coZ/Wuv3lOcbUUXBsD6whhSRJ0tRRgaWOAuDabjh+P43u6D5uGH4Gt9HGlkuKM0rSQGm0/rq4hVwWLAOD19KJlmkQtqwbYgyxLse7kbZCm7iJI+OAYgvDscdoYvKG5rKEw9VQpWzc/zH+6sJeSKPxFRhwQaB36D7ssWEdMxn0tiEgYZax7tgQ7ECBcQLW4IgsY3Y8Ussdw3aOIgyUF0LpCcZWWYhEFE1nmcaUPWxIg/EF8lQQFReFer3qaKtpEgwavQDgVF2DsM3QVMTHSBIUGjYYKNxA9ejAje0EjxOsISGQ90PQ10ieZjgj0A2URuPrZlWkdzY0GCbJiheVWSO4CPTiExpNstdQuscel8DtwUuwEDWgHfNBEDVAsVpwXDt5UdE5tsEPWH/5f/vv/v1TvgPfibcKJcnlgS5OlAqlYEttLKdmeQFlmlZMAhW127ldJzAm8FpkAQaDpmohMohimD77mco6Jmn6X/zX//KUH6dO6vH9N//6XzzlO/gfvxgBhssShG4Zmo6KSh3KCmqsmdZ6JgHRXogkEBcz11MMjilYD6zhA8bBz+JOLU9R1ID8/vOn/jhf+9ofb/7Z+PmxQIELZakl4imXJNwp4a8lbrDaTAvb9qI5QDaOVi1nVsvlwL+MPa3PMRFgrwMcMhCKqjec/GIHAl+B1TT0jrdCNhcM+BExs+El0XwW513HODAK3USZCmfEwrIRRoGcHbChUaWN9K/lRBlWVdZoqsHkFzsQ+LrY0VQVDf6Yhtsp4becYBeNnjnwWevaijngotQ5qnOwnMjYPo9Tt7rBghcqWlujyS92IPAFCqyjOnSBpUkbI9wOLQg76U7a9RCmUyPhWFkbSgNH5NfOn+F26TACGsiDm8REzaJIsOUG39CRC0cajy9QqGxVBnAFnldkxeAYisadJDAJ4QIqHCE0BLTt0GwdNmrJB+dt3hhJ1Lyg868bvZEPM/TGk1/sIODbEnQBqQL44tFQWZRUTadQGGyhpJmu02jmhD2VFoFbG28j7GWs5ufWh+IgHjFN1k7/EPbEroaTX+wg4IuhjDhRqKJEuNctoClANkNjMNotgGUg1udvQrhcK65Gs4mcZLH9P5gV9BctLPv9/+uzXID8Qss18qlsORD4ht1cUVT9Lm7zKwOA6uoYIWuonkG3ax50Azo9uDUTdwINe/Ym6Kvb5rymXdZnD3xiVVlveObXkQOBL0eTJVFTbRDBZ7lYxINhuaRaqm6C14KPbud00Lft91AcbGLOOx5Uw351gWVVVAtsL4Qqq1XtIJBf7IDgG/HyxaoiGQhTCBWE2tA74hFoeB6vcdqac7NqcxANu0CYdvK+FkpNaPa4HAAtKga+uS80Tg4EvixD5ypl2h7zsWpzN9FIGso6mmbtN8Rm+PofqbBH7Z1hODRn03F3dqsEOAIcInjGtgNgfLGDgi+Jz2QrF0zTx1FO/a9tflGSjCYw3U446HZGAsVr6Kel18qoUOUvikEInGVwgiNIHL2iYCorJoOND96wA4JvR7P/50OL792df/14KwQLLpZw5g17WZMhCM3AZd3UkBXGdcvO8OK4C73vxKTRyBsB/EHSrJJs5hUzQFsjiwXYvz+5y79Gu7dyIPANuFkwnKtl+bvXpn7tuSTjEDQcB0IGnZ2lcIFGPs1+Cw8qfjBNQtJNWcUAR8WwgObCT1EzZNW4MZ/PSjoourehZSUbciDwBRFoKhYUyqL6rSsTnRHv2Z5YPOSqTVzRa9wLvQrCMHULTRUCxoYyDxYqVIWWWLUncxXKso8nzx1q+mB45SCQX+zg4NsR8c5kit3JUEvYmy9K3742CVoc9gqCwHl4hqaosJ8H7QWNNtDfUjBS+aqqGbmqYqqKJCtAPLwsfqiZD/mF8VQx5ml8ZOzIQcH39RPJv3xfmlzIdrQEO5Ohc4cTECqnc5VsScoWyhVZEx982yRHkTyDXm5FWnqQM1wMxnEcQRDDcyXTwn/nlR29svMpyEHBl2eo33vt8E9uzg7MrkXz1WzIm4z6WltCfW0IRwpxCWcoGcXHhaoCsVyuVMmVypJsaDqm6Fg2r5cVvSviffP5tkbNht0qB+U+HHnr+fazfc3Xx1fGFrOjc6tBNw9Bs8/rotEb0AyapgA3WVYLZdGAWFnXi6KmaJask6CznRHPl55LNrbabKscLHwxm0u8eartTQzLV5SZdClblheWMvY0ACtdrv11OD/PoPdFYFjM5w14+Lao54B4s61y4PDdEAA64N6Xd8E9TTm4+H4y5Bm++yvP8N1feYbv/ko9vnXlJ8/kY8oD+H71D/6wUffxSZVn9mF/5Rm++yvP8N1feYbv/sr/AyCkqc6lYEhyAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 4" align="bottom" width="117" height="136" border="0">Nalejte do pohára čistú vodu.


NEUMÝVAJTE perorálnu dávkovaciu striekačku mydlom ani iným čistiacim prostriedkom.


NEODSTRAŇUJTE piest z perorálnej dávkovacej striekačky. Vložte hrot striekačky do vody. Potiahnite piest nahor, aby ste striekačku naplnili vodou.

Stlačte piest nadol a vodu vystriekajte do pohára alebo drezu.


MORsmK43qKSn8ol657dj6Z/+3xd3bFy9fv1q8GZwEsl9SZQxJItYRIos5PqeaHB88Y32x8ps74yEv3e49+k1BSoSl5iCw8wiFtcpAfUkmJaR8HCS+se7y26RLLI4uCydHrhwBJ59jmW0JrPBbCuuqZ1mCkKnMSoN+8Hqq8NAFi3TKe4uMslwNJikIZHlOIHj1fE8U/eY989hEWKdTl5qlCdp/pg3BbnXR5pc0pNd79SWaknNyrWHW051dPc/vgvSZQUq8hWynygvrc81F5OuDzRTJcd2ldk6gomnVrhfuez5+oHuTza6quwaPhvk+RL0qcHwQDR9JpgoVZP3FJjurViaFsubOwWoat/Zg4GRPnj2S+oarfmFU38lfJ7+zss1tXUybDpfSrLIbo+QryKfWunmBIHlEb0S8mAklKJahsJt4QyP62wyDJLaJMsfGk3GWdHyfb25sNQ67dOfbHD/r+N9/+3Dj+154+3v/+zXj9y3uaGpHkMndBPLKikm4s2uL0C5wKBoGYvIcGxXvR1Q/ujMUKVeJcex3lg6QrN2hezRCtuXNxUtbUPETZyrp/XN0a4LgHX62QeITAajM6CkOhnC0/S506dWNDWB55cOeW2YLFXLnl5fxIIS8SKALl/i+HAIgnnwWsBRjqLgQKCSjIBEs5r+pUb3upkjowSh3qEpVcuP9gc/99Suk2cu/eWtI+1dfQ89tF2lVoIV5iW4WUWGBZ/PKCNZDeWgsPDICMIKl77IpPrdpXH4sdqq8aaYTW7DthxkyTcEFxT20tsvQkVXbLlPY8z2G2btKcJQM7tq6urrzp0/39XdXVtTg2TV9q9e5D83OwgcTafZYwOht0ciEBmAfjUYlQU6RYVVDZrF8ELH4NCrIVSJYZ+pd94rVfLqHqAPiMrbc384snmyxecXv3ruwW33lFeVSbqJoxJiYC3SnOv6WkciVpUcHgw+m2GoSfyzq9w9/uT+oTAU6ZvlOekMvT7cWGD04oEXwPtXr9kg/mZoKuTze8YKCgpm7QkKC2oLfDs7uyrKS/cOEqsNuFJBvnBu9Jg3DqbWqSAeKjZV52nkOAqehOUEeuxi75DnAF+qxohPAdkK87wda/VOTYlGsadt9LP3mAqshs899fjrB4//Ze++uu6eu7duUauUPIpMIIZsDZ1Il2dSbg+n1rn14uPCi0Z2OJoajVEd8UyRCoysIUfNktc5KfiujuOvTpFFUzGUSqEcPTQ4FIlEGhoaZu0PfCvKStvarpj0uld8BY0mxdcOdcP21Ub1Q5VWg5KA5xT8G5MMZQbOZHwDg4riN5AKDMc+WZsle7XM5AzK+50Tfes7+xqrSg0q+aM7xHT5T7v3/+o3z73vkQfdbheGIRyCYnMog8UIJWhvhvXEM61jsf4kZZUTtUbV/aXWZ+yanHZVXAuuZA3UOr1IVhCwRBBhxUHkCqWqobHh4oWLPb19ZaUlU/uLasEwagXpctr39qUInDgbSpepyY/UO4wq0QpTkbGMr5cJDaejYaVWN6QseY0uBgQi2UrzjPPMLglsqHOA8pLHx1Ma5YhvdHDzXXdVFdr/y2eefOPtlhde2r2ytmrzvVsxjEd5FCjz2TY0bHLZfdmjITCdTPahWhNY23et72dBuFdZA57DkmGJrCQ6nU7iCyRKS4qAqiB2ObAChI0C57Ca2kLWBMOvNKne76I477kwAI0EIBbGQbfl8qYdD71yqn9PUlS3T0ySnZfpzLUnap3fPdmPv32wtLAgRbPybLr8yPZN5cX5L752sOfX/7Ztxza3yyU2DmE8xA9S/gaX6Iul//6uknezVUGS+eFKZO1FpSX1TQjLYInQ3KprVMq62upLl68ILJO1cFAXsY8xFo+B/WhODz+AJHAPG09q1TqDxWq1rlgJMUbfpfMIx5wYpF5O5UPVP5G1BrPOLcyzJooY82rI8ZTjLpc7maZ4OcELMgg2VlQVlRZ/7OW9h/74wkub1q5eu3EDykk6C8GZ0O9LQrHefbLIvHAlssW1DY6S8qw1mENW4OlMetTj8wcCPMfHKVqtN4JWSn+6HfmEXF6EIEq1ZkbERmFMRkjFlGr1O/3JVyjxuhvztDPtrHDV19UXnNy6q875bAsVzbDqZIrlSAUnXOhqL8zPz8uzPb5za0N1GajwQP/AtgfvN5pM2cwY6Qkm6szqayCA+jJUKuwZQrgMlUpQ6SRsVOtM8JCBDUcw+fSuPJuK+FmWmi4kiuosDqXOmldcS8iV14d7NdngLLLRSHjM4w0GgpCbFVY3zMwjQMcnOgI4OvvJIvEQmBRxkUqCIFfSplczRrMCrzKoPr+xaCElncVUrFf2d61dA8rbEU2rlfEMlckkExcvXnLnF1AMB5lzw+QAiT/+4YXmlY1rNm6A2DaSYRqts+EGR7sDg1eS0UA8FMQJQqXVqfUG0A+NTmcvFGsU9nkRgRWvz9MzDzQ77Aq1ZrrGNB2PhL2953tOHzTaHK6adWZX+bXgTpAFFlRyys6GQhB/BeCRpzMUGOKV92wXr8FQaCaBMvRMgteQw+P4T/qxfKWs0qD6nET2xpjOlM2F5jc7Bqt06StX2kgCLy4vRwkiSVGcTDZrgASo8MO73h+jmELTtE2A+OfigT+BhprsjsKqWq3RRMjn8W/TDU8MPfdfUeBJzTYYSerF0tRQZ3v70VdVOv30LnOPksgiIty0tBKLxQaHhuD2FpZW2JxOFDSUyyCR5PxXXUDaQtj3+wgbSQDZz28omov12kynNqwuMPz00uibx89vaKy0WoxKhSKRplmx655LC3xXZ/u6NWvXNlVJAyR+86t/M1ZCvOicOsnAhSMsk1l17w4C4cXckooj4KvnSGdnZ2XlDfS2AV9CzssVYBPAPxVUVgNiBPFIfy4YLYBKTikjxAaQHUz8kU5c/5JzpD+OfbtLbiPxeqNaJDsp1wU6c5uQtTkqOVaiIgVj3p63T6ypq6qpKOQ4VhogcebkcWCdHeMzPUDiLweO7YmMFz/1Pq1a1N9YYKSwrFKejl3jUcukU36f/4bgTrgTCknFBIVaQoy80Sb9uQBcOo0uCuK8AmT/7rIc3DqQ/cLGImRRTGdKs117hShssurPnzkz7g2sX12j12qDfj/DIyvqGlMZau4AiS8/+6+fffyBFfUVcDoZT1/biEVjCZVKcY0dvF4fhHk2m3VGcQUgJkKTTx84D1zRjOaAbJ3owQqnsF6H6VyiMwLhJpfhreFIU4l7g9ly+WSLOECisYrg0wqZjIboJU2BlSB5vm+0vzDfPTVA4uf//npzW1eDjoiGgnq1IkEjA750Y4lpbhnisahGpYKcSAou58rgwEBR8QJT9MHUTMp8cJeObJJFgCyO4Q6F7AvZYVvXMKbZtQWZCjN2LjIrKZ5P0pyaVDRt3uIb7D9x+kxZvrOh2pkUQzSxb9nvjx0/cvj+Bx50yGQzB0hc6k1usmXO9UXe6IN7IOiV5LNPVolZnVhzFMMJnmPVSnJsPEwlYjKSxGTkXMTpdNpiMly3+jns/QWy/3BRCamFVY4/s6mEX5jpXKRTG4R5dhY/4Tnwp2h1NrS0FRbfY3e0n2zZe6gVXFlpgSudSgX9vvLqWghpUhQza4DEvlPnGS5N4JjdavYFg4fPdLpNpEGnVSuVBIEj2XnMqTQlcCydgmApieIEGAGI2KQCYNmInmdpbDK0X0hyBVciGxMIK4l+Y0uZmsSn/loE06nt/OSaQUEcHIu6tAoZLsZDMlLRsHnLwJW2I62XAoEoiVJ6naa+oSmezHAkx/KQDXMhn6+svKyuovjNE2eAbEm+s6aq7JU3Drn0KNyMWAzMCYNhqEIhVykUYBNCkZiClKuUCqAsxrsQI01IWqkgI6GQ0YLhcxKHmZIruN+7ovCzmEmOfnOS7I0YU2HGJzIf06l/NxWb949GekKp6hkJQlFNndWd3956KpVK3b3GnUimOBEsqeC51pbjYEOM1ryf/vEVrVJJMUzv4CiSYarMpFmrQia7qCCmoxkuRdFalWJgZJTLdrGpVQo5BNEkqVYp4a4QOC6Xy8KxOPzEaJqQK/D5ImUkR3B/1kF2p1AriYPOil2ByI0a05nbkfmYTv2bb1KSGHYxnCk0KvUkAXtyWbuj1ulX37sNVHjfsTONFSWNtaVggqMxJhyJrrxv7c//sFtOyHhI31l2R3NVKsbKEFU4nTIqJ4IHOYHDolGKKe+AJ5xn1KoVMnCQFMtCijwei0GWCfSRbEThD4b1GnVJoRvCUzDWGI4LPA8bp8qcE7hRmqN49ONNbohJF3r2F8dUmOrUhVTYqEow7NGR+K5qq9gqBzXjhaFwmuIFUGGjzXa59fTAiGfdiupUPFRYUnb+cs+Axy+IPb58kRZpritxOpxnznQc7ByutiE1lomcKEljgzGFQ03JCJzhOBwjgbUGmdHCMCmBeDoQjibS6dICt9hgzzIQb/cPDU/tkBO4zxT59gzh3zwufKIq7wEo+A04KP7qezDL1M5kOvkXWmHWnB6PqAn04lh8lVsPdpXDhVZ/6i6X2EFvtto2PfRg97lzew6d3NhYI1Oq9h04hOMYRGkWNfnP3/3G6uoSp92xalVVQYH9+MnLo/3YBlfSn5afGcVJkmj3oc02GcMs+BIUcHFWvdYfimuU5OWuPqvZkO+wh+JJlRbS34lobOnhcjRkobw72v51g+t3vcjp8dinVuVPtU8v5KCQBZR04meW6eToUGlPocyqfnMgsL1Q/8ZApNau1ZBETyCpxLEig1q0ErhAhPo2W0L3rNdnYm34YO+TdbJAEmkbS3ddOfHAtvvu2rIZVBjHEItV/+jOjaDC+3tG4Pw4gRQU2EaG/Ul4BAguGE+R2ThBLhMtxhRZCB8QDEI41GLQGnWaUX/o/JUuGSnPr6hBWr05gQtOlk6nhsa8YPLLTOg39N17I85vHM7cX2h+rN4uIKhkJST9m7IPsPLqZc9L/UEtjhVqSPAaBTpFuVVTlaeZYjqlxPzkgU6DMsPxMpzY4NTt7wt+sN7uS1AVBiUpw5H4ON59kKHSOofLUVSpNZoyyQRD02Gft9A0trWwSZfnDnoGjHkFgjjQn0cwDPT3cucwjqPVtYVmrWZ0yOvQ4zQrJNN0nBdf604x4BunVQG0G8fEsT5j/khJvr2i0B1PZXqHRo02+9Q+SwyXzaQoivL4AhXFLvipwvhdxqEGhfrFUe7oaPhTjfk1DpEXKna0C9MajCI76+wP1dqTFAtGM8Xwl8ajR8eiXkqMfmp1Stih3Kg2qeQNLshpp2OPMp2qO5Sssmr7I5nzozFfmt3o1suZKNvxZn71SoVS1XXmqEJGmFWkXI7zagPUHHL/TCI+1t87fuFI3Gy3Va1WaUwMRb/19lmFUk4qZG0X+o0GTaGeM2jmyYBBY0cD2RCNlMEtoRnWG4j0DnuK3XYI/qBYMwfHLCVciKtZSrx7Bi1EL2RWj8XylCoSX8/raE2Zf3yaK9YqHqmyV9s1uNjxLT7jvDRcS7SiiFaB1zi08Gtlvk4cYiQggQQdTNIpmhuJpltGwr+5MrYpT3d3qc1lEGuuJfFLwWRXJBOg2f44leL5Jwx2WX+LMb+soKqBZ+IK5ZaLRw8hPF9WWiK2gaFi8wrUX2rB6j53uu/YXy0lde1jGA4BM4ZGw0mwy/F4skA7OuAR7yC4NbUC7AEGbg1MASreWbEbVKdRZ4ecYCaDfnDU29Y1YDUZlGpV2Du+9HBFg5BKgEGgaYYX+115BJPGx4n9P0BwtSpQKw8dSdi+dzKll8ueXpFfYxe1eF7K4hcUXEDydHKbVg6Um9w62BhIMCcHQz862VegJreV520otnSGU1/bWHLZE/tTh3edRaNXyjLJkLVsHc+KSbzGaHaWlA93tbuddlDkieYVKs2r9IScrF67EVh0nj1l4IgQa6WzWQJBYAWqhFlDyrIWFmLeWCrDcPywT3RuYAkgi0tmKLPJQIhpMUYQaFlxfiKRGvUF0qk0nG3p4TKpRCQa8wdDxflOCID8oYjVYoKrS8qbHZGMKgl+u27Ukux7nl317ZMD5VrFznLrqny9NBT82pSzXg0B0Dtr8+4pt5waDD/fNopkR9L945GeKMttdegfqrHDgWkECY0NGozi+3f8w4Ojfd3gd0SyU8JzYt+VjBQNRZ6jqLqu+8KZMjLpxa1xQU9ivFkW5hFCinalT9FziQYW94ZiYGGSKepKz5DdYsqzQh0xDMF0Wq1MJuvoG5LJp4O2pYHLUikqne4ZGHbbbXqNymE1jfuDVoMWyfrZKeXNrmN2GfVF9FQL0XA4gf7y4pjysqfZqtlYbCoyKa9JWfRpUA/41CmJrRVWQHxhNHZuLAp7rss3llggSBDvBGFwefqv2Jx2UFsgq1BrjQbdVXrAMOfOn3e7XE6XC6yEvbDE4nQPtl9W+j1UOqTVaJkMj89orMmSFYdCwHcwGi8rcNhMhliSGg+E/OGoSa+3WY2ReGp4ZKyouj6/snrv2T8sGVyIvdLxeHtPv16ntZr0oKkWk2HcDxeOWcUbi85UXgFDwCPjAve46spKQvfnZGmQwS75IwfHonoZvsqqWenSg0VegDIyRRnHReSrCvRNbv3kHRC/YDHVbEE46tzhA0VVdXBIJhlzV101HhTIqtVqp9M5YSUySZlcWVrfiGArwUp4BvujkbAAERmSgSQYrMQEWVw0sRAwqJWig9VpNXq9FqyBNxi61N4D4MWxXgaT2Os4KbcKF8imYjEgq1IqivNdYp+mOGVamFBeo26u8irlsmAkwSuxAjTwUX6kl9UPG9aEokK5QRljuF+cH0mzfJ1BtcKhq7Bp8rTyqyiLgHlpEpogToaAOouIRKoC1BzJ4kUsDTvgigPtl3CC4Flupk3o7BRHvUuj2SYEjqRSsIChMBoholjPNq3yjwwFxkfHh71qcM6kXKOQ6dQqFJuc0IniWSuB6nS6QDRBqgR3aYVveLD3fGt15fSbJW4JLptJphMJIAsRYKHLMTn7URypBcrrCQRD0bjJbMwqrzChvDyQAM8gpBluPJpWqA2P7fwwIVd6YtTPWgb74plGs7o2T+dJZI6PRH7XLnZGFanJGos6X69UyXGzRm7VyBF0NmVpyhTUvcObmAifnZtCGYXRf8FkMoIGSM1XmXTKMz6+dm3z/PWROmyQqFxGOtxuR1EJy7JAORLwe6KR/hEfTuAqrbZryJMdlypKMpmEmwe30DcypNZq8+zOmTdykXAhNgAPFotGu/qHcBwvcDnEltCJWTVirABXt5qM4XjcpNeIHaXZzAqUmmEy0hTI0XAmv6a5qHGLdEJI4f7H9gpAvLfd+8cr4yoCbzCrtpdbWR4ZjiSDKfqcT/T+42k6kZ28sJA4SJlFQUg3OV9XRcAT7TkzMjTidDlkSs3g0IjFZr3KuV2LMiLHcFee1elyCpgMkckhQE4nr+pJUKrUCoUChUrB/nO6jhYDl6MpOp0YGvVAsmCzmsORqNmoF2OviakJ4lMKdA067Zg3wDA0kXUIiNiPSIHN8kZSmFyx/tFPzh1FAYg/ubYAlpaBcJs3/tzFsQTLVeqURUbVukKLioSUiaU5IcNy/3x6+MYmhBQERwva39kjntxui0YjZWU3Mx4feNEcSmekuwX3RCUOepN8HS+OO2BTSCK10NE3B1fgOQhmAeqo10eSZF1V+cDIqNmUHassjn/jsyNkUUl5IQ9VkLJ4ijaA90FZsYuWFwZ8MYxUrXzg43PJzpR1RUZYPp2dstQ2Hr/ii/+4dUBJYA0mTaNLn6SFYjV5g+M+za7yhvs+ePGt52Ed4lCwqjdV5dnC3sT7bG8ULmCFh8Ln8wNWMDcupx2ivEgskUpnKkuLpve7WnnBpWZoWhDEhn0wkP3eKEYqr0t2poAuwyJNjgZ1bh2J/vLccJzjHy6Yp2NxIdFZXFUbd14+sgcy1EwsLCMVuFwhPkw5luvDBayesVHROcXiSqXS5XTYrWYpuR8Z9+RZzASOSzM75iqvWqkIBCGoR3mO7xsPa8z2uq0fXnRZJXX+YvZVZKXmG709kljyq0pXRHrPHQFr5rRZCCINGRqhUOUU8YJwwbEGg6FwKAh5F7gsg0HfUFutIEmpvQDE4w9SNFNb4ZCiz+n2ohnKa9AoSEyfoZlhf1R9a2RnyuJeXuOuWaez5fe0vHahvQtC8nyHjaSpnCKeBy7gy6TSp1pPazRqk9HgdNq1KhUi5UlSLiqIb06AhKS4sECcRCNIIf9s5RVYRuAYsAe9Y0FrfnnVpvflogI3JWAfVu58Oh0P9ba+eeFKt8molxDLFEpCca2RkIuTeeByNC0j0I3rmoXJdlfpE0WlVEjUzO6+AUBvMelntBrO7EsQBJaCW5DJMN2jgeLGje6aDUte9EWLUmuq2/ohlk73tu67cKXTbrOAoZAxjFypvm5v+U3J9WzuDKXMijjJzBsIJRLJFQ3ZNxOjWd0VrtqPZ9KQLPgiyVF/+G+N7JSAU63c+GhBQ6j98EuQB5UUuNQ8J1eqrt1bfnOXWGC7ODcxO9NImAkYlDeeSPUPDNXVVGT9mDDzrWtAmQdTwNJAezwU9QSjFevuzyuuW6qy5kJAi1fu/EzPqTc6etuqIOwRxDdyLRXf+YYzoZImTv2+Snkh4SsvK9aqNeJQKmmrpLw8woMpgEyB4wfH/UmKabjvQ2DjlqSUuZayNfcrNIaOi0ersmGlHMEWGopwUzKv5kpk51dee55VuLpXMTu/lufpDIS2yQw1MOYH59D8yDwJ2N+yQCwBn8C3rrIUQRMKmWyhUXg3LvObhdnKO7H16jF0E29SQnmWFk0BKnj80RFv0FXRWNa84xaLdVsE+CaCY72DIzXlJUwqIVfrrn/MNWUhmzupvAgvNcQiwkzLK7HHeIHlGUrMiWmmd8TLcMKKHR95r5iCeaVs7QOte/5PNJ7QazXZoXbzjAW5cVl4ZLkEcD5tFSU7oY8X5/4inkBk3B+yuktK1zzw3jIFcwXKn1+zbrT7NMBlqYx86eFOEJxfecUmVE7MDiBZoGm2Z2ScYfnqux6dOYvlPS32ssaBi8comiazqf+tJG/zai4mNflfpby8+CIakak4MRxhOW7MFxz3h11ldUUr7pmtsII4C3f6pZfvKYG6GPJcY95Acb6TYyiCXPzswPngChPtMOKzz4oaKmTnlUmJGssC1pAvFFFp9Wse+TTEifOcQYzNgO/tfz3w4sRaVDd49gCSnWa25HB5cbhvtlkAQSbeE8MybCASi8TikVjSYLZezw5gk3xz3qyXC4HEp/vkm6JlEF/9veDMiOvKvG0LUtO6qKeJVCYQisZTqUQipdRo4KoVxfXza+tsQd+jZCXRGkzBSMxps4CeoYt1a/PAzVBMMByJJpIAFCdkOnOevaph3rmtd7DonaWRwTbEZgHDuOiAbL65v+09WqPZWr6m0llyY0p6Bwo8oyNXxIFJHMsu2nXMc+CmD/7XWyjVHSKgVfDUJlNptWrxZve96tDfBdGa88DsiuPxGWpx7WTLcBeUiYDMmcezLL4oq7sMd0Exu0o7ju+FgAzWCaV6EZZhGe6CIqZqFpsUkC3OMizDvZbYK1b3tu4DuEwmvQx3iQUCsr4zB6QWyKnRfDcuy3CvI/k1a4faT9ZXldHplGK+GezXkGW41xF3zbqx7rNjvgAYBzoZJzX66x8zKctwry9VGx+9+Nbzeo0aEgomnZApNdc/JivLcK8vOovLXlLXN9RZXVaMIBkMx2/Q+C7DvSEpW3P/Wd/wwOh4WaEbjC+JETcyNmcZ7o1Kw/aPtvzlX3yBsM1ipNNJhfa2voblDhPIKarveqTt0MtqlUKtUt6I8V2GexNidpUX1q3p6jxbX1kGxheXya/d1LsM9+akqHFL1DvcOzRSWVIoRr7aZbhLKrVbHm/d88tgJGY26NhM8hoDe+eB+61v/VMuy3anyOXrv31tNtwvPfOV3JTl/0dZNgs5lGW4OZT/B6gw9KpRgNmCAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 2" align="bottom" width="116" height="120" border="0">Vytraste zvyšnú vodu zo striekačky.


Osušte striekačku papierovou utierkou.MORcCQaQZsplUrrq2vpLJDOed1uuHM8FnG6jkIdR8qPBa8VPalWF2/OLU4eG4SQQoBeWtyW2p2z73yfcO7TgXufwZ01efczZWq6IsE9EYTxQZLkRkclPCp4nD3RoMfvdHucLifLiYauFdKrsZ4+RkZ0le3e+h1nb9RJ8cDO+fXVrcU5lkey6iTdyAxN1lCkqWgkmoiSWzuLpfLqyko6m11eWwXQyUQinoh73IegjqP2PwhuK3aKKc3MLK76g+HBZKhYqYIZkPIy9Wc/ncZQFcg0O63RyKqHNFfMlGmnX3THnL0BF225vEGghJwQm9KMAM3BGIraqdfSSvhuDggKwUFUWWnVqqgg0zQXb1wF5KmTl+7eZmOSLj3a3taOp9FoJBaDRzOFYml1eXl1Y2NxZcXr8fT29CQSCc8TcPTR+3cMk1qXg278Vy3PthssJ4AZoHMPMWD8xMYKIl4EXMpa2cjywZ7QsRGn28dyHJEZ9n1IllSmHEGad5M/1aapyeW1aS0QDA72A1ZFVqDl65KMcsqtOpSlI9jjCibd0X6W7t5xR9aOwJsNNW3aAtD+g3TCxGPRRCz25sU3V1eWN7fSy6urc4uLPo9naHAwBY5++IqJR8RXluTtbJpj2Dd/+IeNzZvZpVsn3nyD9CpID00int66PR6hSNgZijjdImVJlClYpkwiITwX0c9QLKhghrMYwWhn2x0JKWh6O92UNYt3+XqnQk5Xs5QpKh25WUO6GBw4Se7IIjffdG9bYu4O5HVvuO1OWrdfFkPZM7mHR0aOjYzQ5L6zlc2t7dn5+VvT0yCTZDLZ39/vcO6fDXMUfCuVynYmE49Gfvruu2qrtLB0C8wQjCWYVvkp0HtSC/uBYx0kStldYvDtbmZhSTWTSHLFNC3VsGqNVrTvmOnw8sFo0iFCPHgEJr+9nl6eATl4Q5FmpdTILAQGTjFUd2U+kyQsJnXXhSn7I73zP2XaxGHjb7+NjI6MjI7C9xeW4NHb07OzN27fTsZiZOXBPXZofLe2tiq16uTo6He+83Y5vTR3+e8iqT4wA9OuPSJJe+YGHMEYZIaVKYE3DFXWNa3a7MgmYzAOhy/k7huEt4I/CIUYTapdpFUjn9mEw46eu4CU/esP3ytnNylPbzAcpu37x6wuG+wJdBbT7aIl35NVYuzVk4hfk/+s7i2F42Oj42NjDIPEanlpeeXrmzf3lvMQ+OqGsbi0qKrqW6+9NjU5snDl57mVWYA7eeFNAq76guYxkiAnQxGqwBchS2o2qi1JoQTW6ecCMZ/TSZuaJxCVFTK8L7IWJeVotbVzj70dvHRNLafTUqPWYX0zn38+NT4+OjFmUl3lZ/97INDdZQlyBzRN7a5Ead/eawOOI4+PjYyPjymK+u/+3X/YLe2T4ttut+fmF5BH/uQH35HyS1d+RtbwIH03vf0vDFzS9slCqEQXQ+a2251SU6FEn7tn2EMclSwGzqFJi35k0q1aoaOo7pCTVkn3ELn1VVNcItukqOVb1ymSlLLB/lNKsTy7sFCv1y+8doG2kSRo3Qt0OyxB3w10u9gS9C3bx6nuEqDkS/yFDHBvmZ8I33y+AAGYiASP93rWPv9LfJMYPNY/Pkm6HMG5L4oWuiqi2+ucKxQNVyLQf0zEN6Q7E1mkQWktWgwQLkaOJzcXb1yJv/k6hLCh681Go1wjjwmxExRLocVt2T9uMb2pHqfTtbK+Nn1n+vjJk7uB7h5L2JOvrAcC3b3Ekbq7CXX3Jq499nh8FxcXa6Xc6ZTLam0U1+4iywtkBt/DuxyftwkcS9Gqj1cpU6U0DhGNjC0JPkuuktvDabZeKUA2ba1vVBuNZrtDlp7jeIVxdZhIhxIk1VI0ZX5p8fSJ47F4lGGZpZWVSCSc7El2A519ErPrmvsCnf217ct37wwzbJawEafp+1eneRS+mq7NXb8S4DpRV4uR1Z7RyeTwsR1k67Un7BV7ThYK2TPd27ZiobtMaRiNoq7I9WYznStJUkfXjXU5p1FCvuOQDFQFi3AlCuTBC7S9HLuqalvb6aGhwXg8USwWFxaX4smeBwMd3vfJYasb4bqBjiybT3WXV7q7ytI9eyi+5Y0ZubQWoySn05catvvDoBSlJtX5hpHda8CUZljL0KvlUrVabbba9YbdpO422KbKThc0lNfj4R0iueVeVlQkgAJPmABIF0qloaFBbD040H/zznSlXApHIvsC3UFyeE+gswFFLewGur0lPADf6tr1dmENjhBN9SUGhshMaU1lWlVKe4mefdONV816PVssV6s10r3L0F6XmIqHeVFc38y4fH5PIEJtrgZdzrZmyfDndtu0zHA4jKghqxpL03DljizX6g2yblcwhNCUzWTI0gW0LQ0o9sFA96Ac3g10e1jinh2Abyu7BJLtGTrm8HgfPRz5jRhRu5oCMqg3mnOLKxzHhXxu1TA03Tx97hzceXllleG4YCzp8gULm6supwAuIKtSm2RhlEa9gSzL7XJJ9nNzwBIQDyF7OYigP9Botkz7MRmPksNdaWZZ+wIdfdA0zgPwffN3/wmZMq1KdC3/8lDBriFMdRNlH8uPjjE9dr60OD+nt1qka42meyLB9PZWepncD2Jxom64HQyBlgw5EfFMcMYbEg+FzA2kre5iKuRpTkK1Xrclwr2Mzj7n/XLYuhfoCEvYa090Me+68N7SHjT+9gKThacxh9OVdDgginVVZu2eg0w62yDr0smECVm2bbkrVojnCZmwwJa3iA9zZFV1VdcDfl/d7qj0+vwmgYYqVSr2w6DoB1wYrsocGOjuymGyeMFuoNtbyIPi28sNLgFJV02IA13LV5pyp7Vd0zid9Nu1OzItONumV3OlVErEFfOm1V0wCQxhoAkzFmmavH3ZNMuRxy/Qotutkd8spHxOh1MzTA4N3zTtxaoeG+i6cri7VMSOHN5b2pdmfuojjcx0MTSTjOKDBtrIFFptstgL+YkVyoZP4fp8PqfGOBi7waPRcgAIMYqMQluEfQk1IChR5BealS1Otpez9vj8nOCwGEaSFWzu9no0cv+9xTE26dqLlD9hoNuVw3tL/vLiazupZi+Io+uaXqk10PZrjSbcl+V5g/cxPWOX8wLFu2RLDVKKSxBoMhGCgMvYz34l3WHIQggfwDt1SRNzCt8wWOVeB7UbKUdcrk8mfXIx7XSI/cOjxJcturuIFfIO3l5LrOvKj+r32RPo9l7FS4EvWQbN6E4L0rrr93X/rDdbW2Xpas0/TG06KcUdivmGRp3xIUWjNpaXMhW2olAh3vKIvNGuN8v1QDRm+5K9rBpnViWqQZySJevKamJdo3mGcnNMRDRdjOUUWWgyEML0duX9uXyIF49Hk06vjyziTp62RXNkVNUATXC0Sd+VuQ/t96H3Brp79nzx7apUvJHF5O6/v93mxf2yD6SK8FRvtrvNv2J5vzLG3Bx1fvJStG+EwdWSpZzM22vp20WyuKdAm4QuRb5NCa5mQW433P6Qxx9IN6nNJgQp5eQYlqZ4msKZPDwl6VZNNevgZpY2OpZWLnkE7uJI/K2R6K/ubF4pUpFeslpoptyeGggalMmZyF7sLgjaJBPn72MJ+qBAR92fXjw3fNG67ci+k5K0O9LdJaZ3rN68d7fcYo0TaN2tV8jaZhQri5FEpLfkjX++pYzFA5dODbpEUk740mau/puZrZaiHU8GInphvWFVDVGWNafAsZzfkFrNShEvmQ+6WE/TEqSdxSkpF2OEBWo0xpNntkjMZouSDXM45ERbeW82PeAX/+U7J96/tfm/bmxcGI59vVHarLTeOZFyiYyhEz4WbexsiKm7s3atAwc4Hp9fPKUhvutyp4tsAVmrPSnvwc28AXJzN0rTNoTPpd5zEWtk4ATj8P7VnZaMbMwZ/XxuezIZ/NGrZBUa+D/Sh09urc9mqkm/6w/fHAt5HYYxWPxiRlKJV3UUys8xFu8waQ7Zh9uo+8ndjmghZOEYjXN1LHdOcW2mzX6/cHEkcp6hbqyXF8uSSBlnfMZsi/75tbX/7Xsn/9Mvr3+1Wvjp2YFf3976eDr9w3MDXcJhDDJpy165akdDUI8IdM8PX11ua+ThzBZC/GY6C6AC0eTIKxdCPcO7aw+QwGE/vZksh2eaf/7JvKPTvHTxnCBw711dydRa3zkx8Nn89kQy9AcXx2Xd+MWVJbhMqSnXOsrF0eQbx3vtLlpzOVNPS+TxK0GXiLQhJ/Ed2quh1dodsAJjhQQq4qACrKpqWph4mNIwhGxL/Z83Mt8d8k0GaaciTTfFddX1vePJX97e+ovL89mG7OTZpXTt3TP9v7y5eXuleG40jqqlORCKRSAG3+zp99llh70DHM8FXzKHVWrDYRRVXdnYBntGUkPD57/34JIO9rAKYw/60iC3xXzt0njKIXLVtnprs3B2KDG/XfI5hD96e0pS9Q+vra2WGm6Bayra778yMpQMgtM3c9Vf3VzHNwLHuEUBiUahKSGlE0zFa6mCpZCJUqyzYbpysujmna/3R2i1U2nU3Vq1T5O26fiHq/WfHPOcnBgeNJi/uZm9vlY42xfKN+TeoFtW9cVC/exI9HRf6Ov10nhv0OHgNZM4L3QeAdCyOyF3+suoBwc4nj2+xG3txTIyhVI2XxSc7hPv/EE4NfqYKrGo26sFRTfOjveipDeWsviyN+q/sZb7k7emEBTXstVbW8WBsDdTbf3ozPBQTwDt/aMb67dQAU4e4Kq6KXCmQyRPge7xucuNTsV0QawGjXrQqJhauW1xDbrv07XW9wZdqSC1nWkrutbLF7Js79W88cdjMV5W3h7XP5zNj8T9v3theDVbf396S2CZjXzz1HB0LlO7s15+YypJFiSmKYNiTMJGnHWQHKZ3Mrtnqs/Is6U6LTgvIthGOgu3TY2dHnn1R4/ei7gw0admptKKe50IX5ABq7nqWCKYLta9DmGiP9JW9WtL2YTfla61j8XDo6kQfOeT6S2AG3KLlbaS8LsDTm4+V9dUFVfmdDp/MtWnG+bcWn6xxFAOb9wsCvC7TrrlSl7Ncn90YcAXidZkHTwZaelX1mr5Sjvkc/hd/EDItV5qTvaH+yJkykjM68jV2ieHIpM9AUB8kWZM+1lIBqElvIMl7pPD1N4xDuvZ+a+udIjbWtZmJp8rlJwe79kf/Ykv8qS3NqA4m+VGX9iHokJLgXlPDMXvrOVG4gHTnvGxVmqc7o/l6p1jPRGeZ8v19tW1/EQyOJ+tvj3ZyzLURzPkpi2/17Gat+ay9WJD/qdvjSXPeUcLjb+5vn5y8nTAxVfaWq4iLRSagVDYEpytUlnT9bCHvzAYigVd9tr4ZsIvfrlWBfN0lxhz8Cz8HAWMh9ygiJakuhwcWQmXCGsyoGHdL4fx5X0DHE+P767bIgXYTOdUTR889ebAybcOcQia7hbEYa9/bNjjXg6elMcp8OR5unfzIY5lnLhimm60VXtLcyjiO30s/vMvl9wixzPMjeXMQNgja1a+0XY7BEXTR1Jh6vp6va0FwNwM01J17u5NWxzH6eRJOtZELxEw9lno7q92o99VB8QiXjJfpN5SPE7BfmwZ6SGzL5+kdI8Y4Ni1o+DbZVuUcgtcW65anGNdCtANJJpP+mzVnXBgCxp6j2S8+wm6Ykeud/1E1k2VPLuJfJY0wy3wLMv2hNyrxYbHwXsdfKGpQEic6CHro0IKqxrR2h4nh8veKLbSNelcX4i2n/Vo2i2a43iXg+gMSAvki5JiV4BllhpEVmqk95LZXafctG8hN23okBQZFkse30c9ot/nqPjuigS47SrEpGkNnnk7PnLGNzN7Z2Z2dmFxanzs/PnzT4KySbJJehdTmrlPOdp91RaIuCVpaJilRjvqcwz1hIAd/l6otE4WmhcmegNu52axbvd4MUMx39RgjGPojqz9l09mXQKH1nB5vlhuKcMRz7sXRluSLAFNkyzvG/K6UUVwSElFxVkrxXZvwAmFsF5owuOxy2jcd3eFbWqHCrpdEqRrovt6RL/P4fHtzurQFRluu7K5jZTBH02OvfH7LE+eZzF1fGpy6vjc7MyTo0xm+9srRVo7qRHtcQilelvguHytjfxVN6ypVPjGRiHmd61u5+Mhr8gz/+S1sb/8chG+9tdfLZwbiJ4ajk/1h4EL5CkqqNHRbq1kr64WoJoRo349nUVe9/3jvedG4s2OLCmKpmk+t8MpOERBwBW1JKnW6NzZbrQ14+3+gKwas9k6gF4rt1Fb9sM1jK4H7HTCEzqwuzegwqxHzPc5JL7k3sxOC00LWcPaVhr1P3rhh5EBslDi3mdLTU5OTUxOzc3OTs8+BmWSXNgffE5xq1RH8UCvvUHPYrp8cjD28fRGuSG7XMIrk32z6TJZh7Yp3V7cdJ0Y9Ps9/+zi1M++XGjK6tdr+a9W8/BTHyFHqy5pHVVnbcpBzcmAbDwJmsYFNztkyWRg6rQnf5DnwRpGqdpYytYWC21w/XfGogGP+PkcWQK4KWtxrxj2O3GQdIVknr0xb3edj10eePQAxyHwJW4rtcnjPu5mDbGBsYHT3+XEhy6mPjExMT4+Pj8/Nz07fyDKuxWCMvZGA+/dXDbtqVyvTfb92Ue3/G5H2OP880+n//cfnHGJ/D9+ffy/X56N+93pauu9r+ZfHUsNJUP/x7vn7qzkljIVCAxg2tlz/3zc5zoW94/0hDxOXtV1cAJUHUt6aay2DAc2SrV2qSFl63IREsGw+gKOs4NBhuV+M53LNeTBoHOp1P7hiR7ycFPD2C63g04ezmvnF93IRTz0oAGOLkHQ+1b7eBS+hqqoEpm5hawhky9yvDDx1u8Gk8ceXSVdA8TjY2PzC4szc3OP8OWxwRjwvb6QPjee6o/5J5LhX15b/smrY7+4uvhn79/8RxfGE2HfH12c+h+fzbp4FlLh1zdWQ4vp8WRoMBE8MRwD3+UrLUkh84JFgYv4neQZkuShI0a13S7VOulyq9rWVHKPPWLezrXjUAEnfyblT4VdkmpObzW2ahJyivGYZzrbOJ70pcJuULOsats16dXBMOn803XypGkIOIvuDsrvndi6M7J5L5o8Dl+4rdZpGZq667Z1063ziagqBA/c4SE2OjY2MjKyuLQ4N7+wi7K4B2Xw42RP5KulDPBFIX/6+tiffXDzt3fWv3d6+OrC9v/74c0Tqci50Z4/unj8V9eWRhJB+O/idunr9cIXyyTZQ5S/NJFC3CNkblrVNnmELmLE7FZlvdhEhuIRuaTfFXfwZweiPM/omsGydENSETYLLeU2lKVhegTulYEQvgS4SDTODIXho7qhX10uiCwzlPCrumYHY4akFXbvg0lWUrnHEpZ1X6B7DL5/+p8/OAirGl53pucPA+9+y2ylP/jgNwf+9P9M33fSz2bIu48s6E5tfr7z5fTMzgen/era1RXq6kEHZO3dYXn7tXTQNg77BZtZ2jlddYP6uxv3HeTnS58+5qoeafvx/Vf/+t88zeG+tX32UowP/QO2b/F9vvYtvs/XvsX3+dq3+D5f+/8B7w4w+3kAZGQAAAAASUVORK5CYII=" name="Picture 1" align="bottom" width="117" height="125" border="0">


Vy aj dieťa si umyte ruky mydlom a vodou.


NEDOTÝKAJTE SA očí po zaobchádzaní so STRATTEROU.
STRATTERA vám môže podráždiť oči.Najčastejšie otázky, dávkovaciu schémua iné dôležité informácie nájdete na opačnej strane tohto hárku.


DÁVKOVACIA SCHÉMA PRE DÁVKY VYŠŠIE AKO 10 ml


Používajte túto schému na vypočítanie správnej dávky pre svoje dieťa. Správnu dávku nájdete v prvom stĺpci. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o tom, ako podať svojmu dieťaťu správnu dávku.


Ak je toto dávka vášho dieťaťa

Natiahnite do striekačky prvýkrát takéto množstvo STRATTERY

Natiahnite do striekačky druhýkrát takéto množstvo STRATTERY

Natiahnite do striekačky tretíkrát takéto množstvo STRATTERY

11 ml

10 ml

1 ml

0

12 ml

10 ml

2 ml

0

13 ml

10 ml

3 ml

0

14 ml

10 ml

4 ml

0

15 ml

10 ml

5 ml

0

16 ml

10 ml

6 ml

0

17 ml

10 ml

7 ml

0

18 ml

10 ml

8 ml

0

19 ml

10 ml

9 ml

0

20 ml

10 ml

10 ml

0

21 ml

10 ml

10 ml

1 ml

22 ml

10 ml

10 ml

2 ml

23 ml

10 ml

10 ml

3 ml

24 ml

10 ml

10 ml

4 ml

25 ml

10 ml

10 ml

5 mlNajčastejšie otázky


Otázka Čo ak sa v perorálnej dávkovacej striekačke objaví vzduchová bublina?

Odpoveď NEPODÁVAJTEliek svojmu dieťaťu. Vzduchové bubliny môžu mať za následok nesprávnu dávku lieku. Vylejte liek späť do fľaše a zopakujte kroky D - H.

Otázka Čo ak je v striekačke priveľa lieku?

Odpoveď Nechajte hrot striekačky vo fľaši. Držte fľašu dolu dnom. Tlačte piest nadol dovtedy, kým v striekačke nebude správna dávka.


Otázka Čo ak v striekačke nie je dosť lieku?

Odpoveď Nechajte hrot striekačky vo fľaši. Držte fľašu hore dnom. Ťahajte piest nadol dovtedy, kým v striekačke nebude správna dávka.


Otázka Čo ak sa liek dostane do oka mne alebo môjmu dieťaťu?

Odpoveď Ihneď oko vypláchnite vodou a zavolajte lekára. Čo najskôr si umyte ruky a obmyte aj plochy, ktoré mohli prísť do styku s liekom.


Otázka Ako mám zaobchádzať s týmto liekom pri cestovaní?

Odpoveď Uistite sa, že máte dosť STRATTERY na celú cestu. Uchovávajte liek na bezpečnom mieste, vo zvislej polohe a pri izbovej teplote.


Otázka Môžem zmiešať STRATTERU s jedlom alebo vodou predtým, ako ju podám môjmu dieťaťu?

Odpoveď Neodporúča sa primiešať roztok STRATTERY do jedla ani vody, keďže to môže ovplyvniť chuť roztoku Strattery alebo zabrániť užitiu úplnej dávky. Potom, ako vaše dieťa vypije celú dávku lieku, môžete mu dať pohár vody na zapitie lieku.


Uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte fľašu a striekačku mimo dohľadu a dosahu detí.


Likvidácia


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


18


STRATTERA 4 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


STRATTERA 4 mg/ml perorálny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý ml perorálneho roztoku obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 4 mg atomoxetínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Pomocné látky so známym účinkom: v každom ml obsahuje 32,97 mg sorbitolu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok

Číry bezfarebný.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Stratteraje určená na liečbu hyperkinetickej poruchy (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) u detí vo veku 6 rokov a starších, u dospievajúcich a dospelých ako súčasť komplexného liečebného programu. Liečbu musí začať odborník na liečbu ADHD, ako napríklad pediater, detský psychiater alebo psychiater.Diagnóza má byť stanovená v súlade s aktuálnymi kritériami DSM alebo odporúčaniami medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH.


U dospelých sa má potvrdiť prítomnosť symptómov ADHD, ktoré boli prítomné už v detstve. Je vhodné potvrdenie treťou stranou a Strattera sa nemá začať podávať, ak je potvrdenie príznakov ADHD z detstva neisté. Diagnostika nemôže byť založená výhradne na základe prítomnosti jedného alebo niekoľkých symptómov ADHD. Na základe klinického zhodnotenia pacienti majúmať ADHD aspoň strednej závažnosti prejavujúce sa funkčným narušením aspoň strednej intenzity vo 2 alebo viacerých oblastiach (napr. sociálne, akademické a/alebo profesijné fungovanie), ktoré ovplyvňuje viaceré aspekty života jednotlivca.


Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:


Komplexný liečebný program typicky zahŕňa psychologické, edukačné a sociálne opatrenia a je zameraný na stabilizáciu pacienta s behaviorálnym syndrómom, ktorý je charakterizovaný symptómami ako dlhodobá anamnéza krátkeho udržania pozornosti, roztržitosť, emočná labilita, impulzivita, stredne závažná až závažná hyperaktivita, drobné neurologické príznaky a abnormálne EEG. Schopnosť učiť sa môže, ale nemusí byť postihnutá.


Farmakologická liečba nie je indikovaná u všetkých pacientov s týmto syndrómom a rozhodnutie o používaní lieku musí byť založené na starostlivom zhodnotení závažnosti symptómov pacienta a ich zhoršeniu vo vzťahu k veku pacienta a pretrvávaniu symptómov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Strattera sa podáva v jednej dennej dávke ráno. U pacientov, ktorí pri užívaní Strattery v jednorazovej dennej dávke nedosiahli uspokojujúcu klinickú odpoveď (znášanlivosť [napr. nauzea alebo somnolencia] alebo účinnosť), môže byť užitočné rozdelenie tejto dávky do dvoch rovnakých dávok užívaných dvakrát denne, ráno a neskoro popoludní alebo podvečer.


Pediatrická populácia:


Dávkovanie u pediatrickej populácie s telesnou hmotnosťou do 70 kg:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou približne 0,5 mg/kg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je asi 1,2 mg/kg/deň (v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a dostupných silách atomoxetínu). U dávok prevyšujúcich 1,2 mg/kg/deň sa nepreukázal žiadny ďalší prínos.

Bezpečnosť jednorazovej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg/deň a celkovej dennej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg sa systematicky nehodnotila. V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe pokračovať do dospelosti.


Na uľahčenie dávkovania je perorálny roztok Strattery balený spolu s pomôckou na perorálne podanie lieku obsahujúcou perorálnu striekačku s obsahom 10 ml označenú 1-ml dielikmi a so stláčacím nadstavcom na fľašu.

Perorálny roztok sa má dávkovať podľa nasledujúcej tabuľky:


Hmotnostné rozpätie

Počiatočná dávka

Udržiavacia dávka

(kg)

(ml/deň)

(ml/deň)

16 až 18

2

5

19

2

6

20 až 21

3

6

22 až 24

3

7

25 až 28

3

8

29 až 31

4

9

32 až 34

4

10

35

4

11

36 až 38

5

11

39 až 41

5

12

42 až 44

5

13

45 až 48

6

14

49 až 51

6

15

52-54

7

16

55-58

7

17

59

7

18

60-61

8

18

62-64

8

19

65-67

8

20

68-69

9

20

70

10

20


Dávkovanie u pediatrickej populácie s telesnou hmotnosťou viac ako 70 kg:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je 80 mg. U dávok vyšších ako 80 mg sa nepreukázal žiadny ďalší prínos. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazovej dávky nad 120 mg a celkovej dennej dávky väčšej ako 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Dospelí:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia denná dávka je 80 mg až 100 mg. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazových dávok nad 120 mg a celkových denných dávok nad 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:

Vyšetrenie pred liečbou

Skôr ako predpíšete tento liek, je potrebné dôkladne poznať anamnézu a vykonať a zhodnotiť kardiovaskulárny stav pacienta, vrátane krvného tlaku a srdcovej frekvencie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pretrvávajúci monitoring

Kardiovaskulárny stav pacienta sa má pravidelne monitorovať a krvný tlak a srdcovú frekvencia sa má zaznamenávať po každej úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov. U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať aktuálne odporúčané liečebné postupy pre hypertenziu (pozri časť 4.4).


Ukončenie liečby

Počas klinického skúšania neboli opísané žiadne výrazné príznaky z vysadenia. V prípade signifikantných nežiaducich účinkov môže byť atomoxetín vysadený náhle; inak sa má liek vysadzovať postupne počas vhodného časového obdobia.


Liečba Stratterou nemusí byť časovo neobmedzená. Ak pacienti pokračujú v liečbe atomoxetínom dlhšie ako 1 rok, má sa uskutočniť opakované hodnotenie potreby liečby, hlavne ak sa u pacienta dosiahla stabilná a uspokojivá odpoveď.


Osobitné skupiny pacientov


Hepatálna insuficiencia: u pacientov so stredne závažnou hepatálnou insuficienciou (Childova-Pughova trieda B) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 50 % zvyčajnej dávky. U pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (Childova-Pughova trieda C) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 25 % zvyčajnej dávky (pozri časť 5.2).


Renálna insuficiencia: osoby v konečnom štádiu ochorenia obličiek mali vyššiu systémovú expozíciu atomoxetínu ako zdraví jedinci (nárast približne o 65 %), avšak po korekcii expozície na dávku v mg/kg sa medzi nimi nezaznamenal žiaden rozdiel. Stratteru možno teda podávať pacientom s ADHD v konečnom štádiu ochorenia obličiek, či s miernejšími stupňami renálnej insuficiencie, podľa zvyčajného režimu dávkovania. U pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek môže atomoxetín zhoršovať hypertenziu (pozri časť 5.2).


Približne 7 % belochov má genotyp zodpovedajúci nefunkčnému enzýmu CYP2D6 (tzv. pomalí metabolizéri CYP2D6). Pacienti s týmto genotypom sú exponovaní atomoxetínu niekoľkonásobne viac v porovnaní s pacientmi s funkčným enzýmom. Pomalí metabolizéri majú preto vyššie riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri časti 4.8 a 5.2). U pacientov s genotypom pomalého metabolizéra je preto vhodné zvážiť nižšiu počiatočnú dávku a pomalšiu titráciu.


Starší pacienti: použitie atomoxetínu sa u pacientov starších ako 65 rokov systematicky neskúmalo.


Pediatrická populácia mladšia ako šesť rokov: bezpečnosť a účinnosť Strattery u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. Preto sa Strattera nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Na perorálne použitie. Strattera sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla. Neodporúča sa primiešať perorálny roztok Strattery do jedla ani vody, keďže to môže zabrániť užitiu celej dávky alebo negatívne ovplyvniť chuť.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Atomoxetín sa nemá užívať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO). Atomoxetín sa nemá užívať minimálne dva týždne po prerušení liečby s IMAO. Liečba s IMAO sa nemá začať skôr ako dva týždne po vysadení atomoxetínu.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s glaukómom s úzkym uhlom, pretože v klinických štúdiách sa podávanie atomoxetínu spájalo so zvýšeným výskytom mydriázy.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom so závažnou kardiovaskulárnou alebo cerebrovaskulárnou poruchou (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní - Kardiovaskulárne účinky). Závažné kardiovaskulárne poruchy môžu zahŕňať ťažkú hypertenziu, srdcové zlyhanie, arteriálne okluzívne ochorenie, angínu, hemodynamicky signifikantnú vrodenú srdcovú chybu, kardiomyopatiu, infarkt myokardu, potenciálne život ohrozujúce arytmie a kanálopatie (poruchy spôsobené dysfunkciou iónových kanálov). Závažná cerebrovaskulárna porucha môže zahŕňať cerebrálnu aneuryzmu alebo mŕtvicu.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s feochromocytómom alebo s anamnézou feochromocytómu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Kardiovaskulárne účinky).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suicidálne správanie

U pacientov liečených atomoxetínom bolo hlásené suicidálne správanie (suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky). V dvojito zaslepených klinických štúdiách sa suicidálne správanie vyskytovalo menej často, ale častejšie sa pozorovalo u detí a mladistvých liečených atomoxetínom v porovnaní s tými, čo boli liečení placebom, kde sa taký prípad neobjavil. U dospelých nebol v dvojito zaslepených klinických štúdiách rozdiel vo frekvencii výskytu suicidálneho správania medzi atomoxetínom a placebom. Pacienti liečení na ADHD majú byť starostlivo pozorovaní, najmä čo sa týka prítomnosti alebo zhoršenia suicidálneho správania.


Náhla smrť a už existujúce srdcové abnormality

Náhla smrť bola hlásená u pacientov so štrukturálnymi srdcovými abnormalitami, ktoré užívali atomoxetín vo zvyčajných dávkach. Hoci niektoré závažné štrukturálne abnormality samotné nesú zvýšené riziko náhlej smrti, atomoxetín môžu pacienti so známou štrukturálnou srdcovou abnormalitou užívať len so zvýšenou opatrnosťou a po konzultácii s kardiológom.


Kardiovaskulárne účinky

Atomoxetín môže ovplyvňovať srdcovú frekvenciu a krvný tlak.


U väčšiny pacientov užívajúcich atomoxetín sa vyskytuje mierny nárast srdcovej frekvencie (v priemere <10 pulzov za minútu) a/alebo zvýšenie krvného tlaku (v priemere <5 mm Hg) (pozri časť 4.8).


Avšak spoločné údaje z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických štúdií s ADHD ukazujú, že približne 8 – 12 % detí a dospievajúcich a 6 - 10 % dospelých vykazovalo významnejšie zmeny srdcovej frekvencie (20 a viac úderov za minútu) alebo krvného tlaku (15 – 20 mm Hg alebo viac). Analýza týchto údajov z klinických štúdií ukázala, že približne u 15 – 26 % detí a dospievajúcich a 27 – 32 % dospelých , ktorí vykazovali také zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie počas liečby atomoxetínom, boli tieto nárasty nepretržité alebo progresívne. Dlhodobé nepretržité zmeny krvného tlaku môžu teoreticky prispievať k takým klinickým následkom, ako je hypertrofia myokardu.


Na základe týchto výsledkov, u pacientov, u ktorých sa zvažuje liečba atomoxetínom, je potrebné poznať podrobnú anamnézu a vykonať vstupné vyšetrenie, aby bolo možné posúdiť prítomnosť srdcových ochorení a zabezpečiť špeciálne kardiologické zhodnotenie, ak sa objavia takéto známky alebo ochorenia.


Odporúča sa merať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a hodnoty zaznamenať pred začatím liečby, počas nej, po každej úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov, aby sa odhalil prípadný klinicky významný nárast. U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať súčasné doporučené liečebné postupy pre hypertenziu.


Atomoxetín sa nemá používať u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi alebo cerebrovaskulárnymi poruchami(pozri časť 4.3 Kontraindikácie – Ťažké kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy).

Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých základný zdravotný stav sa môže zhoršiť zvýšením krvného tlaku a srdcovej frekvencie, napríklad pacienti s hypertenziou, tachykardiou či kardiovaskulárnymi alebo cerebrovaskulárnymi chorobami.


Pacienti, u ktorých sa počas liečby atomoxetínom objavia symptómy ako sú palpitácie, námahová bolesť na hrudi, nevysvetliteľná synkopa, dyspnoe a iné symptómy svedčiace o srdcovom ochorení, sa majú podrobiť okamžitému špecializovanému kardiologickému vyšetreniu.


Navyše u pacientov s vrodeným alebo získaným dlhým QT intervalom alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze sa musí atomoxetín podávať opatrne (pozri časti 4.5 a 4.8).


Keďže sa zaznamenali tiež prípady ortostatickej hypotenzie, atomoxetín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou pri stavoch, ktoré môžu predurčiť pacienta na hypotenziu, alebo v stavoch spojených s náhlou zmenou srdcového rytmu či náhlymi zmenami krvného tlaku.


Cerebrovaskulárne účinky

Pacienti s ďalšími rizikovými faktormi pre cerebrovaskulárne stavy (ako sú anamnéza kardiovaskulárneho ochorenia, paralelne užívané lieky zvyšujúce krvný tlak) po začatí liečby atomoxetínom sa majú pri každej návšteve vyšetriť, či sa u nich neobjavili takéto neurologické znaky a symptómy.


Účinky na pečeň

Veľmi zriedkavo bola spontánne hlásená porucha funkcie pečene, ktorá sa prejavila zvýšením hepatálnych enzýmov a bilirubínu so žltačkou. Takisto veľmi zriedkavo bola hlásená ťažká porucha funkcie pečene vrátane zlyhania pečene. Liečba Stratterou sa má prerušiť a nemá sa znovu začať u pacientov so žltačkou alebo laboratórne preukázanou poruchou funkcie pečene.


Psychotické alebo manické symptómy

Psychotické alebo manické symptómy objavujúce sa počas liečby, ako sú napríklad halucinácie, bludné myslenie, mánia alebo agitácia u pacientov bez predošlej anamnézy psychických porúch alebo mánie, môžu byť spôsobené užívaním bežných dávok atomoxetínu. Ak sa takéto symptómy objavia, treba brať na zreteľ možnosť, že je to zapríčinené atomoxetínom a zvážiť prerušenie liečby. Nemôže byť vylúčená možnosť, že Stratteraspôsobí zhoršenie už existujúcich psychotických alebo manických symptómov.


Agresívne správanie, hostilita alebo emočná labilita

V klinických štúdiách u detí, dospievajúcich a dospelých liečených Stratteroubola v porovnaní s placebom častejšie pozorovaná hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zlosť). Emočná labilita bola v klinických skúšaniach častejšie pozorovaná u detí liečených Stratterou v porovnaní s tými, ktorým sa podávalo placebo. Pacienti musia byť starostlivo sledovaní kvôli zhoršeniu agresívneho správania, hostility alebo emočnej lability.


Možné alergické reakcie

Hoci menej časté, u pacientov užívajúcich atomoxetín sa zaznamenali alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií, vyrážky, angioneurotického opuchu a žihľavky.


Záchvaty

Možným rizikom pri liečbe atomoxetínom sú epileptické záchvaty. U pacientov so záchvatmi v anamnéze sa liečba atomoxetínom musí začínať opatrne. Ak sa u pacienta objavia záchvaty alebo sa zvýši ich frekvencia a nie je určená žiadna iná príčina, je nutné zvážiť vysadenie atomoxetínu.


Rast a vývoj

Počas liečby atomoxetínom je potrebné sledovať telesný rast a vývoj u detí a dospievajúcich. Pacienti, ktorí si vyžadujú dlhodobé liečenie, sa majú starostlivo monitorovať, pričom u detí a dospievajúcich, ktorí nedosahujú uspokojivé výsledky prírastku telesnej výšky či hmotnosti, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie terapie.


Klinické údaje nenaznačujú, že by mal atomoxetín škodlivý účinok na kognitívne funkcie alebo na sexuálne zrenie, avšak množstvo dostupných údajov týkajúcich sa dlhodobej liečby je obmedzené. Preto sa majú pacienti vyžadujúci dlhodobú liečbu starostlivo sledovať.


Novo prepuknutá alebo zhoršujúca sa komorbidná depresia, úzkosť a tiky

V kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi s ADHD a komorbidnými chronickými motorickými tikmi alebo s Tourettovou poruchou pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie tikov v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V kontrolovanej štúdii s dospievajúcimi pacientmi s ADHD a komorbidnou depresívnou poruchou pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie depresie v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V dvoch kontrolovaných štúdiách (jednej s detskými pacientmi a jednej s dospelými pacientmi) s pacientmi s ADHD a komorbidnými úzkostnými poruchami pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie úzkosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom.


V post-marketingovom sledovaní boli hlásené prípady úzkosti a depresie alebo depresívnej nálady zriedkavo a tiky veľmi zriedkavo u pacientov liečených atomoxetínom (pozri časť 4.8).


Pacienti s ADHD liečení atomoxetínom majú byť sledovaní, či sa u nich neobjavia alebo nezhoršujú úzkostné symptómy, depresívne nálady a depresie alebo tiky.


Pediatrická populácia do šiestich rokov veku

Stratterasa nemá podávať pacientom mladším ako 6 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť nebola v tejto vekovej kategórii stanovená.


Ďalšie terapeutické použitie

Stratteranie je indikovaná na liečbu ťažkých depresívnych epizód a/alebo úzkosti, pretože výsledky klinických skúšok, ktoré sa pri týchto poruchách konali u dospelých bez prítomnosti ADHD, nepreukázali žiadny účinok v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).


Strattera perorálny roztok obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Účinok iných liekov na atomoxetín


IMAO

Atomoxetín sa nemá používať spolu s IMAO (pozri časť 4.3).


Inhibítory CYP2D6 (SSRI (napr. fluoxetín, paroxetín, chinidín, terbinafín)

U pacientov užívajúcich tieto lieky sa môže expozícia atomoxetínu 6- až 8-násobne zvýšiť a Cssmaxmôže byť 3 až 4x väčšia, pretože sa metabolizuje cestou CYP2D6. Pomalšia titrácia a konečné zníženie dávky atomoxetínu môže byť nevyhnutné u tých pacientov, ktorí už užívajú lieky inhibujúce enzým CYP2D6.V prípade, že je inhibítor CYP2D6 predpísaný alebo vysadený po dosiahnutí vhodnej dávky atomoxetínu, má sa pre prípad potreby úpravy dávky znovu zhodnotiť klinická odpoveď a znášanlivosť.


Opatrnosť je potrebná pri kombinácii atomoxetínu so silnými inhibítormi enzýmov cytochrómu P450 iných ako CYP2D6 u pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2D6, pretože nie je známe riziko klinicky relevantného vzostupu expozície atomoxetínu in vivo.


Salbutamol (alebo ďalšie beta2agonisty)

Atomoxetín sa má s opatrnosťou podávať pacientom liečeným vysokou dávkou nebulizovaného či systémovo podávaného (perorálne či intravenózne) salbutamolu (alebo iných beta2 agonistov) a to kvôli tomu, že sa tým môže znásobiť účinok salbutamolu na kardiovaskulárny systém.


Zistili sa protichodné výsledky týkajúce sa tejto interakcie. Systémovo podávaný Salbutamol (600 µg i. v. počas 2 hodín) v kombinácii s atomoxetínom (60 mg dvakrát denne počas 5 dní) indukoval zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Tento účinok bol najzreteľnejší po počiatočnom paralelnom podaní salbutamolu a atomoxetínu, ale po 8 hodinách sa vrátili hodnoty k východiskovým. V štúdii so zdravými dospelými aziatmi, ktorí boli extenzívnymi metabolizérmi atomoxetínu, účinky na krvný tlak a tep srdca pri štandardnej inhalovanej dávke salbutamolu (200 µg) neboli klinicky signifikantné v porovnaní s intravenóznym podaním a nezvýšili sa ani pri krátkodobom súčasnom podaní atomoxetínu (80 mg jedenkrát denne počas 5-tich dní). Srdcový tep po viacnásobnej inhalácii salbutamolu (800 µg) bol podobný v prítomnosti alebo neprítomnosti atomoxetínu.


Pozornosť treba venovať monitoringu srdcovej frekvencie a krvného tlaku a možno bude potrebné upraviť dávku buď atomoxetínu alebo salbutamolu (alebo iných beta2agonistov) v prípade, že pri súbežnom podaní týchto liekov signifikantne vzrastie srdcová frekvencia a krvný tlak.


Existuje možnosť zvýšeného rizika predĺženia QT intervalu, ak je atomoxetín podávaný spolu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval (akými sú neuroleptiká, antiarytmiká triedy IA a III, moxifloxacín, erytromycín, metadón meflochín, tricyklické antidepresíva, lítium alebo cisaprid), narušiť rovnováhu elektrolytov (ako sú tiazidové diuretiká) a liekmi, ktoré inhibujú CYP2D6.

Pri užívaní atomoxetínu sú potenciálnym rizikom epileptické záchvaty. Pri súbežnom užívaní liekov, ktoré znižujú prah epileptických záchvatov (ako sú tricyklické antidepresíva alebo SSRI, neuroleptiká, fenotiazíny alebo butyrofenón, meflochín, chlorochín, bupropión alebo tramadol), je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). Navyše je potrebná opatrnosť pri ukončení súbežného podávania s benzodiazepínmi v dôsledku čoho môžu nastať záchvaty z vysadenia.


Lieky na hypertenziu

Atomoxetín sa má užívať opatrne s liekmi na hypertenziu. Kvôli možnému zvýšeniu tlaku, atomoxetín môže znížiť účinnosť antihypertenzív/liekov na hypertenziu. Pozornosť sa má venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v krvnom tlaku sa má liečba atomoxetínom alebo antihypertenzívami prehodnotiť a upraviť.


Vazopresíva a lieky na zvýšenie krvného tlaku

V súvislosti s možnými zosilnenými účinkami na krvný tlak sa má atomoxetín podávať spolu s vazopresívami alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku (napr. salbutamol), opatrne. Pozornosť treba venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v hodnotách krvného tlaku treba prehodnotiť a upraviť liečbu či už atomoxetínom alebo vazopresívami


Lieky s účinkom na noradrenalín

Lieky, ktoré pôsobia na noradrenalín, sa majú s ohľadom na potenciál aditívnych alebo synergických farmakologických účinkov podávať súčasne s atomoxetínom s opatrnosťou. Patria sem napríklad antidepresíva ako imipramín, venlafaxín a mirtazapín, alebo dekongestíva pseudoefedrín alebo fenylefrín.


Lieky ovplyvňujúce pH žalúdka

Lieky, ktoré zvyšujú pH žalúdka (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý, omeprazol), nemali žiadny vplyv na biologickú dostupnosť atomoxetínu.


Lieky, ktoré sa vysoko viažu na proteíny plazmy

Vykonali sa štúdie in vitros atomoxetínom a ďalšími liekmi s vysokou väzbou na proteíny v terapeutických koncentráciách, ktoré sledovali vytesňovanie liekov. Warfarín, kyselina acetylsalicylová, fenytoín alebo diazepam neovplyvnili väzbu atomoxetínu na ľudský albumín. Podobne atomoxetín nijako neovplyvnil väzbu týchto látok na ľudský albumín.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách všeobecne nenaznačujú priame škodlivé účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Klinické údaje o podávaní atomoxetínu v gravidite sú obmedzené. Tieto údaje nie sú dostatočné na to, aby mohli naznačiť alebo vylúčiť spojenie medzi atomoxetínom a nežiaducim vplyvom na graviditu a/alebo laktáciu. Atomoxetín sa nemá užívať v gravidite, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Atomoxetín a/alebo jeho metabolity sa u potkanov vylučovali do mlieka. Nie je známe, či sa atomoxetín vylučuje do ľudského mlieka. Pre nedostatok údajov je nutné vyvarovať sa podávaniu atomoxetínu počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Údaje o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sú obmedzené. Strattera má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Atomoxetín sa oproti placebu spájal s vyšším výskytom únavy, spavosti a závratu u pediatrických a dospelých pacientov. Pacientom je nutné odporučiť, aby boli opatrní, ak vedú motorové vozidlo alebo obsluhujú nebezpečné stroje, až kým si nebudú dostatočne istí, že ich výkon nie je ovplyvnený atomoxetínom.


4.8 Nežiaduce účinky


Pediatrická populácia


Súhrn bezpečnostného profilu

U pediatrických pacientov v placebom kontrolovaných štúdiách sa nežiaduce udalosti ako sú bolesť hlavy, bolesť brucha1a pokles chuti do jedla najčastejšie spájali s atomoxetínom a udávalo ich asi 19 %, 18 % a 16 % pacientov, v uvedenom poradí; tieto však zriedka viedli k prerušeniu užívania lieku (percento prerušení – 0,1 % kvôli bolestiam hlavy, 0,2 % kvôli bolesti brucha a 0,0 % kvôli poklesu chuti do jedla). Bolesti brucha a znížená chuť do jedla sú zvyčajne prechodné.


V súvislosti s poklesom chuti do jedla zaznamenali niektorí pacienti na začiatku liečby spomalenie rastu, ako z hľadiska výšky, tak aj hmotnosti. Celkovo však, po počiatočnom poklese hmotnosti a znížení výškového prírastku došlo u pacientov dlhodobo liečených atomoxetínom k návratu na priemerné hodnoty hmotnosti a výšky predpokladané u danej základnej skupiny.


Vyskytnúť sa môžu pocity nevoľnosti, vracanie a ospalosť2a to u okolo 10 % až 11 % pacientov, predovšetkým počas prvého mesiaca liečby. Tieto epizódy boli, čo sa týka závažnosti, zvyčajne iba mierne až stredne závažné, boli prechodné a neviedli k významnému počtu prípadov prerušenia liečby (miera prerušení ≤ 0,5 %).


V placebom kontrolovaných skúšaniach s pediatrickými a s dospelými pacientmi sa u pacientov užívajúcich atomoxetín zaznamenal nárast srdcovej frekvencie a systolického a diastolického krvného tlaku (pozri časť 4.4 ).


V súvislosti s účinkom tohto lieku na noradrenergický tonus, pacienti užívajúci atomoxetín udávali výskyt ortostatickej hypotenzie (0,2 %) a synkopy (0,8 %). Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u akéhokoľvek stavu, ktorý môže mať dispozície na hypotenziu.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických skúšaniach a z postmarketingových spontánnych hlásení u detí a dospievajúcich.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľkovom formáte

Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10 ), menej časté ( 1/1000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla

anorexia (strata chuti do jedla)Psychické poruchy


podráždenosť, výkyvy nálad, nespavosť3

agitácia*, úzkosť, depresia a depresívna nálada*,

tiky*

udalosti vzťahujúce sa k samovražde, agresia, hostilita, emočná labilita*

psychózy (vrátane halucinácií)*Poruchy nervového systému

bolesti hlavy, spavosť2

závraty

mdloba, tras, migréna,

parestézia*,

znížená citlivosť*,

epileptické záchvaty**


Poruchy oka


mydriáza

neostré videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie, sínusová tachykardia,

predĺženie QT intervalu**


Poruchy ciev
Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha1, vracanie, nauzea

zápcha, dyspepsiaPoruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hodnôt krvného bilirubínu *

abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, poškodenie funkcie pečene, akútne zlyhanie pečene*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída,

pruritus,

vyrážka

hyperhidróza, alergické reakcie

Poruchy obličiek a močových ciest
močenie s oneskoreným začiatkom,

retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
priapizmus,

bolesť mužských pohlavných orgánov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava,

letargia

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)

asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku4,

zvýšenie srdcového rytmu4

pokles hmotnosti1zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti

2zahŕňa tiež útlm

3zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť

4zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií

* Pozri časť 4.4

** Pozri časť 4.4 a časť 4.5


CYP2D6 pomalí metabolizéri (PM)

Nasledujúce nežiaduce udalosti sa vyskytli aspoň u 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6 a boli štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM): pokles chuti do jedla (24,1 % PM, 17,0 % EM); kombinovaná nespavosť (zahŕňajúca nespavosť, strednú nespavosť a skorú nespavosť; 14,9 % PM; 9,7 % EM); kombinovaná depresia (vrátane depresie, veľkej depresie, depresívnych symptómov, depresívnej nálady a dysfórie; 6,5 % PM a 4,1 % EM), úbytok hmotnosti (7,3 % PM a 4,4 % EM), zápcha (6,8 % PM, 4,3 % EM); tremor (4,5 % PM, 0,9 % EM); útlm (3,9 % PM, 2,1 % EM); exkoriácia (3,9 % PM, 1,7% EM); enuréza (3,0 % PM, 1,2 % EM); konjunktivitída (2,5 % PM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % PM, 0,7 % EM); skoré ranné prebúdzanie (2,3 % PM, 0,8 % EM); mydriáza (2,0 % PM, 0,6 % EM). Nasledujúca udalosť nedosiahla vyššie uvedené kritériá, je však pozoruhodná: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 % PM, 0,1 % EM). V štúdiách trvajúcich do 10 týždňov bol navyše pokles hmotnosti výraznejší u PM pacientov (priemer 0,6 kg u EM a 1,1 kg u PM).


Dospelí:


Súhrn bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách s ADHD u dospelých pacientov mali v priebehu liečby atomoxetínom najvyššiu frekvenciu nežiaducich účinkov nasledujúce triedy orgánových systémov: gastrointestinálny, nervový systém a psychické poruchy. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (≥ 5 %) boli pokles chuti do jedla (14,9 %), nespavosť (11,3 %), bolesť hlavy (16,3 %), sucho v ústach (18,4 %) a nauzea (26,7 %). Väčšina týchto nežiaducich účinkov bola mierna alebo stredne závažná a udalosti najčastejšie popisované ako závažné boli nauzea, nespavosť, únava a bolesť hlavy. Ťažkosť s retenciou moču alebo močenie s oneskoreným začiatkom u dospelých možno považovať za potenciálne súvisiace s atomoxetínom.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách a z postmarketingových spontánnych hlásení u dospelých pacientov.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľkovom formáte

Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla
Psychické poruchy

nespavosť2

agitácia*,

pokles libida, poruchy spánku,

depresia a depresívna nálada*, úzkosť

udalosti vzťahujúce sa k samovražde*, agresia,

hostilita,

emočná labilita*, nepokoj, tiky*

psychózy (vrátane halucinácií)*

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závraty, dysgeúzia, parestézia,

somnolencia (vrátane sedácie), tremor

synkopa, migréna,

znížená citlivosť*

epileptické záchvaty**


Poruchy okaneostré videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie, tachykardia

predĺženie QT intervalu **


Poruchy ciev


sčervenanie,

návaly tepla

Pocit chladu v periférnych častiach tela

Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

sucho v ústach, nauzea

bolesti brucha1, zápcha, dyspepsia, flatulencia,

vracaniePoruchy pečene a žlčových ciest
abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, porucha funkcie pečene, akútne zlyhanie pečene, zvýšenie hodnôt krvného bilirubínu*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída, hyperhidróza, vyrážka

alergické reakcie4,

pruritus,

žihľavka

Poruchy pohybového systému a spojivového tkaniva


svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria,

polakizúria,

močenie s oneskoreným začiatkom, retencia moču

nutkanie na močenie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


dysmenorea, poruchy ejakulácie, erektilná dysfunkcia, prostatitída, bolesť mužských pohlavných orgánov

zlyhanie ejakulácie,

nepravidelná menštruácia,

poruchy orgazmu

priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia,

únava, letargia, zimnica,

panické pocity, podráždenosť, smäd

pocit chladu,

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku3,

zvýšenie srdcového rytmu3

pokles hmotnosti1Zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti.

2Tiež zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť.

3Zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií.

4 Zahŕňa anafylaktickú reakciu a angioneurotický opuch.

* Pozri časť 4.4.

** Pozri časť 4.4 a časť 4.5.


Pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6

Nižšie uvedené nežiaduce účinky sa vyskytli u najmenej 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6, a to štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM):

neostré videnie (3,9 % PM, 1,3 % EM), sucho v ústach (34,5 % PM, 17,4 % EM), zápcha (11,3 % PM, 6,7 % EM), panické pocity (4,9 % PM, 1,9 % EM), pokles chuti do jedla (23,2 % PM, 14,7 % EM), tremor (5,4 % PM, 1,2 % EM), nespavosť (19,2 % PM, 11,3 % EM), poruchy spánku (6,9 % PM, 3,4 % EM), stredná nespavosť (5,4 % PM, 2,7 % EM), neskorá nespavosť (3 % PM, 0,9 % EM), retencia moču (5,9 % PM, 1,2 % EM), erektilná dysfunkcia (20,9 % PM, 8,9 % EM), poruchy ejakulácie (6,1 % PM, 2,2 % EM), hyperhidróza (14,8 % PM, 6,8 % EM), pocit chladu v periférnych častiach tela (3 % PM, 0,5 % EM).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Prejavy a príznaky

Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia o nefatálnych akútnych a chronických predávkovaniach samotným atomoxetínom. Najčastejšie udávanými symptómami v súvislosti s akútnym a chronickým predávkovaním boli gastrointestinálne symptómy, somnolencia, závrat, tras a neobvyklé správanie. Bola hlásená aj hyperaktivita a agitovanosť. Tiež sa pozorovali príznaky a symptómy zodpovedajúce miernej až strednej aktivácii sympatického nervového systému (napr. tachykardia, zvýšenie krvného tlaku, mydriáza, sucho v ústach) a boli hlásené svrbenie a vyrážka. Väčšina udalostí bola mierna až stredne závažná. V niektorých prípadoch predávkovania zahŕňajúcich atomoxetín boli hlásené epileptické záchvaty a veľmi zriedkavo predĺženie QT intervalu. Tiež boli hlásené prípady fatálneho, akútneho predávkovania zahŕňajúceho spoločné požitie atomoxetínu a aspoň jedného ďalšieho lieku.


Existujú len obmedzené skúsenosti s predávkovaním atomoxetínom v klinických štúdiách.


Liečba

Je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Aktívne uhlie môže byť užitočné na obmedzenie absorpcie, ak ho pacient užije do 1 hodiny od požitia lieku. Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca a všetky vitálne funkcie spolu s náležitými symptomatickými a podpornými opatreniami. Pacient má byť pozorovaný minimálne 6 hodín. Keďže atomoxetín sa vo veľkej miere viaže na proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola v liečbe predávkovania prospešná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, centrálne pôsobiace sympatomimetiká

ATC kód: N06BA09.


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky


Atomoxetín je vysoko selektívny a silný inhibítor presynaptického noradrenergického transportéra, čo vytvára predpoklad pre mechanizmus účinku bez priameho ovplyvnenia transportérov serotonínu alebo dopamínu. Atomoxetín má minimálnu afinitu k iným noradrenergickým receptorom, či iným transportérom, alebo receptorom neurotransmiterov. Atomoxetín má dva hlavné oxidačné metabolity: 4-hydroxyatomoxetín and N-desmetylatomoxetín. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín v úlohe inhibítora transportéra noradrenalínu, ale na rozdiel od atomoxetínu tento metabolit tiež vykazuje určitú inhibičnú aktivitu na serotonínový transportér. Avšak je pravdepodobné, že účinok na serotonínový transportér je minimálny, pretože väčšina 4-hydroxyatomoxetínu je ďalej metabolizovaná, takže v plazme cirkuluje v oveľa menších koncentráciách (1 % koncentrácia atomoxetínu u extenzívnych metabolizérov a 0,1 % koncentrácia atomoxetínu u pomalých metabolizérov).N-desmetylatomoxetín má podstatne nižšiu farmakologickú aktivitu ako atomoxetín. V ustálenom stave cirkuluje v plazme u extenzívnych metabolizérov v nižších koncentráciách a u pomalých metabolizérov v koncentráciách porovnateľných s materskou látkou.


Atomoxetín nie je psychostimulancium a nie je derivátom amfetamínu. V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sledujúcej potenciál pre zneužitie u dospelých, v ktorej sa porovnávali účinky atomoxetínu a placeba, sa u atomoxetínu taká odpoveď, ktorá by poukazovala na stimulačné či euforizačné vlastnosti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pediatrická populácia

Strattera bola hodnotená v štúdiách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 5000 detí a dospievajúcichs ADHD. Akútna účinnosť Strattery v liečbe ADHD sa pôvodne zistila v šiestich randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných skúšaniach v dĺžke trvania šesť až deväť týždňov. Prejavy a príznaky ADHD sa vyhodnocovali porovnávaním priemernej zmeny od bazálneho po výsledný stav u pacientov liečených Stratterou a pacientov liečených placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín v redukcii príznakov a symptómov ADHD štatisticky významne účinnejší ako placebo.


Okrem toho sa preukázala účinnosť atomoxetínu pri udržaní symptómovej odpovede a to v jednoročnej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s viac ako 400 deťmi a dospievajúcimi, ktorá sa realizovala predovšetkým v Európe (približne 3-mesačná akútna otvorená liečba, po ktorej nasledovala 9-mesačná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná udržiavacia liečba). Pomer pacientov, u ktorých došlo po 1 roku k relapsu ochorenia, bol 18,7 % a 31,4 % (pre atomoxetín a placebo, v uvedenom poradí). Po 1 roku liečby atomoxetínom pacienti, ktorí pokračovali v jeho užívaní ešte ďalších 6 mesiacov, vykazovali menšiu pravdepodobnosť relapsu či čiastočného návratu symptómov oproti pacientom, ktorí prerušili aktívnu liečbu a prešli na placebo (2 % verzus 12 % v uvedenom poradí). U detí a dospievajúcichsa má pri dlhodobej liečbe pravidelne hodnotiť jej prínos.


Strattera bola účinná pri podávaní v jednej dávke denne, aj pri podávaní v rozdelenej dávke ráno a neskoro popoludní/podvečer. Strattera podávaná raz denne preukázala štatisticky významne vyšší účinok na redukciu závažnosti symptómov ADHD oproti placebu podľa hodnotenia učiteľov a rodičov.


Štúdie s aktívnym komparátorom

V randomizovanej dvojito zaslepenej 6-týždňovej pediatrickej štúdii s paralelnou skupinou na preverenie neinferiority atomoxetínuv porovnaní s metylfenidátovým komparátorom s predĺženým uvoľňovaním, komparátor vykázal lepšie pomery odpovedí oproti atomoxetínu. Percentuálne vyjadrenie pacientov odpovedajúcich na liečbu bolo 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetín) a 56,4 % (metylfenidát). V obidvoch prípadoch, atomoxetín aj komparátor, mali štatisticky vyšší účinok oproti placebu a metylfenidát bol štatisticky účinnejší ako atomoxetín (p = 0,016). Z tejto štúdie boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na stimuláciu.


Dospelá populácia

Strattera bola hodnotená v klinických štúdiách u vyše 4800 dospelých, ktorí vyhoveli diagnostickým kritériám DSM-IV pre ADHD. Akútna účinnosť Strattery v liečbe dospelých bola potvrdená v šiestich randomizovaných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách v dĺžke trvania od desiatich do šestnástich týždňov. Príznaky a prejavy ADHD boli hodnotené porovnaním priemernej zmeny medzi počiatočným a výsledným stavom u pacientov liečených Stratterou alebo placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín štatisticky signifikantne účinnejší ako placebo v znížení príznakov a prejavov ADHD (tabuľka X). V porovnaní s pacientmi liečenými placebom došlo u pacientov liečených atomoxetínom vo všetkých 6 štúdiách k štatisticky signifikantnému zlepšeniu celkovej závažnosti ochorenia podľa škály CGI-S (Clinical Global Improvement - Severity) na konci štúdie a vo všetkých 3 štúdiách, v ktorých bol tento parameter sledovaný, aj k štatisticky významnému zlepšeniu fungovania spojeného s ADHD (tabuľka X). Dlhodobá účinnosť sa potvrdila v 2 šesťmesačných placebom kontrolovaných štúdiách, ale nebola dokázaná v tretej štúdii (tabuľka X).


Tabuľka X Priemerné zmeny parametrov účinnosti v placebom kontrolovaných štúdiách

Zmeny medzi počiatočným a konečným stavom u pacientov s najmenej jednou následnou hodnotou (LOCF)
CAARS-Inv: SV alebo AISRSa

CGI-S

AAQoL

Štúdia

Liečba

N

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Akútne štúdie
LYAA


ATX

PBO

133

134

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

-

-

LYAO


ATX

PBO

124

124

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

-

-

LYBY

ATX

PBO

72

75

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

-

-

LYDQ


ATX

PBO

171

158

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ


ATX

PBO

192

198

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE


ATX

PBO

191

195

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Dlhodobé štúdie
LYBV

ATX

PBO

185

109

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

ATX

PBO

214

216

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW

ATX

PBO

113

120

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

-

-

Skratky: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetín; CAARS‑Inv: SV = Conners Adult ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.


a Škály príznakov ADHD; výsledky pri štúdii LYBY sú zo škály AISRS; výsledky ostatných štúdií sú zo škály CAARS-Inv: SV.


V analýzach senzitivity s použitím metódy „baseline-observation-carried-forward“ u pacientov, ktorí nemali žiadne následné meranie (t.j. všetci liečení pacienti), boli výsledky konzistentné s výsledkami v tabuľke X.


V analýzach klinicky významnej odpovede s použitím rôznych a priori a post hoc definícií, mali pacienti liečení atomoxetínom vo všetkých 6 akútnych a oboch úspešných dlhodobých štúdiách konzistentne štatisticky signifikantne vyššie miery terapeutickej odpovede ako pacienti liečení placebom (tabuľka Y).


Tabuľka Y Počet (n) a percento pacientov, ktorí splnili kritériá liečebnej odpovede v placebom kontrolovaných štúdiách


Odpoveď definovaná ako zlepšenie o aspoň 1 bod CGI-S

Odpoveď definovaná ako

40 % zlepšenie CAARS-Inv: SV na konci

Skupina

Liečba

N

n (%)

p-hodnota

N

n (%)

p-hodnota

Zlúčené akútne štúdiea
ATX

PBO

640

652

401 (62,7%)

283 (43,4%)

<0,001

841

851

347 (41,3%)

215 (25,3%)

<0,001

Zlúčené dlhodobé štúdiea
ATX

PBO

758

611

482 (63,6%)

301 (49,3%)

<0,001

663

557

292 (44,0%)

175 (31,4%)

<0,001

aObsahuje všetky štúdie z tabuľky X okrem: Analýza akútnej odpovede CGI-S neobsahuje 2 štúdie u pacientov s komorbidnými poruchami (LYBY, LYDQ); Analýza akútnej odpovede CAARS neobsahuje 1 štúdiu, v ktorej sa škála CAARS nepoužila (LYBY).


Do dvoch z akútnych štúdií boli zaradení pacienti trpiaci ADHD a komorbidným alkoholizmom alebo sociálnou úzkostnou poruchou a v oboch týchto štúdiách sa príznaky ADHD zlepšili. V štúdii s komorbidným alkoholizmom nebol rozdiel medzi atomoxetínom a placebom vo vzťahu k užívaniu alkoholu. V štúdii s komorbidnou úzkostnou poruchou pri liečbe atomoxetínom nedošlo k zhoršeniu komorbidnej úzkosti.

Účinnosť atomoxetínu v udržaní symptómovej odpovede bola dokázaná v štúdii, v ktorej po počiatočnom 24-týždňovomm období aktívnej liečby boli pacienti spĺňajúci kritériá klinicky významnej odpovede (definovanej zlepšením škály CAARS-Inv: Sv a škály CGI-S) randomizovaní na dvojito zaslepenú liečbu atomoxetínom alebo placebom po dobu ďalších 6 mesiacov. Na konci 6-mesačného obdobia splnila kritériá klinicky významnej odpovede väčšia časť pacientov liečených atomoxetínom než placebom (64,3 % oproti 50,0 %; p = 0,001). Pacienti liečení atomoxetínom preukázali štatisticky významne lepšie udržanie funkčnosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom, čo bolo dokázané menšou priemernou zmenou celkového skóre škály Adult ADHD Quality of Life (AAQoL) v intervale 3 mesiacov (p = 0,003) a 6 mesiacov (p = 0,002).


QT/QTc štúdia

Z podrobnej QT/QTc štúdie uskutočnenej so zdravými dospelými jedincami, ktorí sú pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6 a dostávali dávky do 60 mg atomoxetínu dvakrát denne vyplýva, že pri predpokladanej maximálnej koncentrácii sa účinok atomoxetínu na QTc interval signifikantne nelíšil od placeba. Pri zvýšenej koncentrácii atomoxetínu došlo ku miernemu zvýšeniu QTc intervalu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika atomoxetínu u detí a dospievajúcichje obdobná ako u dospelých. Farmakokinetika atomoxetínu u detí mladších ako 6 rokov sa neskúmala.


Farmakokinetické štúdie preukázali, že atomoxetín vo forme kapsúl a vo forme perorálneho roztoku sú bioekvivalentné.


Absorpcia: Atomoxetín sa po perorálnom podaní rýchle a takmer úplne vstrebáva, pričom dosahuje priemernú maximálnu pozorovanú koncentráciu v plazme (Cmax) približne za 1 až 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť atomoxetínu sa po perorálnom podaní pohybovala od 63 % do 94 %, v závislosti od individuálnych rozdielov v miernom metabolizme prvým prechodom pečeňou. Atomoxetín je možné podávať s jedlom i bez jedla.


Distribúcia: Atomoxetín sa rozsiahlo distribuuje a vo veľkom rozsahu (98 %) sa viaže na proteíny plazmy, predovšetkým albumín.


Biotransformácia: Atomoxetín prechádza biotransformáciou predovšetkým prostredníctvom enzymatickej cesty cytochrómu P450 2D6 (CYP2D6). Jedinci s obmedzenou aktivitou tejto cesty (pomalí metabolizéri) predstavujú asi 7 % belochov a majú v porovnaní s ľuďmi s normálnou aktivitou (extenzívni metabolizéri) vyššie plazmatické koncentrácie atomoxetínu. U pomalých metabolizérov je AUC atomoxetínu približne 10-krát väčšia a Css max asi 5-krát väčšia ako u extenzívnych metabolizérov. Hlavným oxidačným metabolitom je 4-hydroxyatomoxetín, ktorý sa rýchlo glukuronidizuje. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín, avšak cirkuluje v plazme pri oveľa nižších koncentráciách. Aj keď 4-hydroxyatomoxetín vzniká predovšetkým prostredníctvom CYP2D6, u jedincov, ktorým chýba aktivita CYP2D6, sa môže 4-hydroxyatomoxetín tvoriť aj prostredníctvom niekoľkých ďalších enzýmov cytochrómu P450, avšak pomalším tempom. Pri terapeutických dávkach atomoxetín neinhibuje ani neindukuje CYP2D6.


Enzýmy cytochrómu P450: atomoxetín nespôsobil žiadnu signifikantnú inhibíciu ani indukciu enzýmov cytochrómu P450 vrátane CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 a CYP2C9.


Eliminácia: priemerný polčas vylučovania atomoxetínu po perorálnom podaní je 3,6 hodín u extenzívnych metabolizérov a 21 hodín u pomalých metabolizérov. Atomoxetín sa vylučuje predovšetkým ako 4-hydroxyatomoxetín-O-glukuronid, najmä močom.

Lineárnosť/nelineárnosť: farmakokinetické parametre atomoxetínu sú lineárne v rámci celej škály sledovaných dávok rovnako u extenzívnych aj u pomalých metabolizérov.


Osobitné skupiny pacientov.

Porucha funkcie pečene má za následok znížený klírens atomoxetínu, zvýšenú expozíciu atomoxetínu (AUC zvýšená 2x pri miernej poruche a 4x pri závažnej poruche funkcie) a predĺžený polčas materskej látky v porovnaní so zdravou kontrolou s rovnakým genotypom extenzívnych CYP2D6 metabolizérov. U pacientov s miernou až závažnou poruchou funkcie pečene (Childova Pughova trieda B a C) má byť upravená počiatočná aj terapeutická dávka (pozri časť 4.2).


Priemerné plazmatické koncentrácie atomoxetínu u subjektov s ochorením obličiek v konečnom štádiu boli vo všeobecnosti vyššie ako priemer u zdravých kontrolných subjektov, čo sa prejavilo zvýšením hodnoty Cmax(7 % rozdiel) a AUC0-∞(asi 65 % rozdiel). Po úprave dávky vzhľadom na telesnú hmotnosť sú rozdiely medzi týmito dvoma skupinami minimalizované. Na základe farmakokinetiky atomoxetínu a jeho metabolitov u osôb s ochorením obličiek v konečnom štádiu úprava dávky nie je nutná (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.S ohľadom na obmedzenie dávok spôsobené klinickou (alebo prehnanou farmakologickou) odpoveďou zvierat na liek v kombinácii s metabolickými rozdielmi medzi druhmi zvierat predstavuje maximálna tolerovaná dávka použitá u zvierat v predklinických štúdiách expozíciu atomoxetínu podobnú alebo mierne vyššiu ako je dosiahnutá u pacientov - CYP2D6 pomalých metabolizérov pri maximálnej odporúčanej dennej dávke.

Na mladých potkanoch sa zrealizovala štúdia s cieľom vyhodnotiť účinky atomoxetínu na rast, neurobehaviorálny a sexuálny vývoj. Pozorovali sa mierne oneskorenie spriechodnenia vagíny (všetky dávkovania) a separácie predkožky ( 10 mg/kg/deň), ako aj mierny pokles nadsemenníkovej hmotnosti a počtu spermií ( 10 mg/kg/deň); účinky na fertilitu či reprodukčnú výkonnosť neboli zistené. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


Gravidným králikom sa v čase organogenézy podávali sondou dávky atomoxetínu až 100 mg/kg/deň. Pri tejto dávke sa v 1 z 3 štúdií pozorovali: pokles živých plodov, vzostup včasnej resorpcie, mierny nárast výskytu atypického pôvodu krčnej tepny a chýbajúcej podkľúčnej tepny. Tieto zistenia sa pozorovali pri dávkach, ktoré spôsobovali miernu tehotenskú toxicitu. Výskyt týchto zistení je v rámci kontrolných hodnôt zistených v minulosti. Dávka, pri ktorej sa nepozorovalo žiadne z týchto zistení, bola 30 mg/kg/deň. Expozícia (AUC) nenaviazanému atomoxetínu u králikov, pri dávke 100 mg/kg/deň, bola približne 3,3 násobkom (extenzívni metabolizéri CYP2D6) a 0,4 násobkom (pomalí metabolizéri CYP2D6) expozície u ľudí pri maximálnej dennej dávke 1,4 mg/kg/deň. Nálezy v jednej z troch štúdií na králikoch boli nejednoznačné a ich relevantnosť pre človeka je neznáma.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


nátriumbenzoát (E211)

dihydrát dihydrogénfosforečnanu sodného

zriedená kyselina fosforečná

tekutý sorbitol (kryštalizujúci) (E420)

xylitol

umelá malinová príchuť

sukralóza

hydroxid sodný (na úpravu pH)

čistená voda


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.

Po prvom otvorení spotrebujte do 45 dní.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z jantárového skla s detským bezpečnostným uzáverom, obsahujúca 100 ml roztoku. Balenie tiež obsahuje dávkovaciu pomôcku pozostávajúcu z 10 ml perorálnej striekačky s 1-ml dielikmi a zo stláčacieho LDPE nástavca na fľašu.


Dostupné v balení obsahujúcom 1 fľašu alebo v multibalení obsahujúcom 3 fľaše. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Atomoxetín dráždi oči. V prípade, že sa perorálny roztok dostane do kontaktu s okom, je nutné postihnuté oko okamžite vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Ruky a iné potenciálne znečistené časti tela, ktoré mohli dôjsť do styku s atomoxetínom, je nutné čo najrýchlejšie umyť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


78/0389/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. december 2014


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: www.sukl.sk

19


STRATTERA 4 mg/ml perorálny roztok