+ ipil.sk

STRATTERA 40 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/05367, 2013/05368, 2013/05369, 2013/05370, 2013/05371, 2013/05372, 2013/05373.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/07994, 2015/01104


Písomná informácia pre používateľa


STRATTERA 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg, tvrdé kapsuly

Atomoxetín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Strattera a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stratteru

3. Ako užívať Stratteru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Stratteru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Strattera a na čo sa používa


Na čo sa používa

Strattera obsahuje atomoxetín a používa sa na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy so zhoršenou pozornosťou a hyperaktivitou - ADHD). Používa sa:

 • u detí nad 6 rokov

 • u mladistvých

 • u dospelých.

Používa sa iba ako súčasť celkovej liečby ochorenia, ktoré vyžaduje aj postupy bez použitia liekov, ako je napríklad poradenstvo a behaviorálna terapia.


Nepoužíva sa ako liečba ADHD u detí mladších ako 6 rokov, keďže nie je známe, či tento je tento liek u týchto pacientov účinný a bezpečný.


U dospelých sa Strattera používa na liečbu ADHD vtedy, keď sú príznaky veľmi nepríjemné a majú dopad na vašu prácu alebo spoločenský život a príznaky tohto ochorenia ste mali už v detstve .


Ako účinkuje

Stratterazvyšuje množstvo noradrenalínu v mozgu. Noradrenalín je telom produkovaná chemická látka, ktorá u pacientov s ADHD zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu. Tento liek vám bol predpísaný, aby vám pomohol zvládať prejavy ADHD. Tento liek nie je stimulantom, a preto nieje návykovým liekom.


Keď začnete užívať tento liek, môže trvať niekoľko týždňov, kým dôjde k úplnému zlepšeniu vašich prejavov.


Čo je ADHD

Pre deti a dospievajúcich s ADHD:

 • je ťažké pokojne sedieť a

 • ťažko sa sústreďujú.

Nie je to ich chyba, že to nedokážu. Mnohé deti a mladí ľudia vynakladajú veľkú námahu, aby to dokázali. Ale ak majú ADHD, môže im to v každodennom živote spôsobovať problémy. U detí a dospievajúcich s ADHD sa môžu vyskytnúť problémy s učením a domácimi úlohami. Je pre nich ťažké dobre sa správať doma, v škole alebo inde. ADHD nemá vplyv na inteligenciu dieťaťa ani mladého človeka.


Dospelým s ADHD robia problémy tie isté činnosti ako deťom, ale môže to znamenať, že majú problémy s:

 • prácou

 • vzťahmi

 • nízkym sebavedomím

 • vzdelávaním


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stratteru


NEUŽÍVAJTE Stratteru ak:

- ste alergický (precitlivený) na atomoxetínalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Strattery (uvedených v časti 6) .

- ste v priebehu ostatných dvoch týždňov užívali liek známy ako inhibítor monoaminooxidázy (IMAO), napríklad selegilín. IMAO sa niekedy používajú pri depresiách a ďalších problémoch spojených s duševným zdravím.Užívanie Stratteryspolu s IMAO môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky alebo ohroziť váš život. Taktiež je treba počkať aspoň 14 dní po skončení liečby Stratterou a až potom užiť IMAO.

- máte ochorenie očí, ktoré sa nazýva glaukóm s úzkym uhlom (zvýšený vnútroočný tlak).

- máte vážne problémy so srdcom, ktoré môžu byť ovplyvnené zvýšením srdcového rytmu a/alebo krvného tlaku, v dôsledku užívania Strattery.

- máte vážne problémy s krvnými cievami v mozgu – napríklad mozgová mŕtvica, opuch a vydutina časti krvnej cievy (aneuryzma) alebo zúžené či nepriepustné krvné cievy

- máte nádor na nadobličke (feochromocytóm).


Neužívajte Stratteru, ak sa vás týka čokoľvek uvedené vyššie. Ak si nie ste istý, pred užívaním Strattery sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Strattera totiž môže tieto problémy zhoršiť.


Upozornenia a opatrenia

Dospelí aj deti si majú byť vedomí nasledujúcich upozornení a opatrení. Skôr ako začnete užívať Stratteru, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte:

 • samovražedné myšlienky alebo sa pokúšate o samovraždu.

 • problémy so srdcom (vrátane srdcových chýb) alebo zvýšenú srdcovú činnosť. Strattera môže zvyšovať vašu srdcovú frekvenciu (pulz). U pacientov so srdcovými chybami bola hlásená náhla smrť.

 • vysoký krvný tlak. Strattera môže zvyšovať krvný tlak.

 • nízky krvný tlak. Strattera môže spôsobovať závraty alebo mdloby u ľudí s nízkym krvným tlakom.

 • problémy s náhlymi zmenami tlaku alebo srdcového rytmu

 • srdcovocievne ochorenie alebo ste v minulosti prekonali mozgovú príhodu.

 • problémy s pečeňou. Možno budete potrebovať nižšiu dávku.

 • psychotické reakcie, vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý.

 • manické príznaky (máte pocity eufórie alebo nadmerného vzrušenia, ktoré spôsobujú nezvyčajné správanie) a objavuje sa u vás agitácia.

 • agresívne pocity.

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita).

 • epilepsiu alebo ste mali záchvaty z akýchkoľvek príčin. Strattera môže viesť ku zvýšeniu frekvencie epileptických záchvatov.

 • inú náladu ako obvykle (výkyvy nálad) alebo a cítite veľmi nešťastný.

 • problémy so sebakontrolou, opakované zášklby na rôznych častiach tela alebo opakujete niektoré zvuky a slová.

Ak sa u vás objavilo čokoľvek z vyššie uvedeného, povedzte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať tento liek. Je to dôležité preto, lebo Strattera môže tieto príznaky zhoršiť. Lekár bude chcieť sledovať, ako tento liek na vás pôsobí.


Čo bude lekár zisťovať predtým, ako začnete užívať Stratteru

Tieto kontroly majú rozhodnúť, či je Strattera pre vás tým správnym liekom.


Lekár zistí,

 • aký je váš krvný tlak a srdcová frekvencia (pulz) pred začiatkom užívania a počas užívania Strattery

 • aká je vaša výška a hmotnosť počas užívania Strattery, v prípade ak ste dieťa alebo dospievajúci.


Lekár sa bude informovať o:

- všetkých ďalších liekoch, ktoré užívate

 • či sa v rodinnej anamnéze vyskytlo nevysvetliteľné úmrtie

- všetkých ďalších zdravotných problémoch (ako sú problémy so srdcom), ktoré sa mohli vyskytnúť u vás alebo vo vašej rodine.


Je dôležité, aby ste poskytli čo najviac informácií. Lekárovi to pomôže pri rozhodovaní, či je Strattera pre vás tým správnym liekom. Lekár môže rozhodnúť, že predtým, ako začnete užívať tento liek, sú ešte potrebné ďalšie lekárske vyšetrenia.


Iné lieky a Strattera

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Váš lekár rozhodne, či môžete Stratteruužívať s inými liekmi a v niektorých prípadoch bude možno lekár musieť upravovať alebo zvyšovať vašu dávku oveľa pomalšie.


Neužívajte Stratteruspolu s liekmi, ktoré sa nazývajú IMAO (inhibítory monoaminooxidázy) a používajú sa na liečbu depresie. Pozri časť 2 „Neužívajte Stratteru“.


Ak užívate iné lieky, Strattera môže ovplyvniť kvalitu ich účinku alebo spôsobiť vedľajšie účinky. Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, poraďte sa pred užívaním Strattery s lekárom alebo lekárnikom:


 • lieky, ktoré zvyšujú krvný tlak alebo sa používajú na reguláciu krvného tlaku

 • lieky , ako sú antidepresíva, napríklad imipramín, venlafaxín, mirtazapín, fluoxetín a paroxetín

 • niektoré lieky proti kašľu a nádche obsahujúce liečivá, ktoré môžu ovplyvňovať krvný tlak. Ak dostanete tieto lieky, poraďte sa s lekárnikom

 • niektoré lieky používané na liečbu duševných ochorení

 • lieky, ktoré sú známe tým, že zvyšujú riziko záchvatov

 • niektoré lieky ktoré spôsobujú, že Strattera bude zostávať v tele dlhšiu dobu ako zvyčajne (ako napr. chinidín a terbinafín)

 • salbutamol (liek na astmu) užívaný perorálne alebo podávaný injekčne môže spôsobiť, že budete cítiť, že vám srdce búši rýchlejšie, to však nezhorší vašu astmu.


Lieky uvedené nižšie môžu viesť k zvýšeniu rizika nepravidelného srdcového rytmu pri užívaní spolu so Stratterou:

 • lieky používané na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky, ktoré menia koncentráciu solí v krvi

 • lieky na prevenciu a liečbu malárie

 • niektoré antibiotické lieky (ako sú erytromycín a moxifloxacín)


Ak si nie ste istý, či sú lieky, ktoré užívate, súčasťou vyššie uvedeného zoznamu, informujte sa o tom pred začiatkom užívania Strattery u svojho lekára alebo lekárnika.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či tento liek môže mať vplyv na nenarodené dieťa alebo prechádza do materského mlieka.

 • Tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

 • Preto, ak dojčíte, máte sa vyhnúť užívaniu Strattery alebo prerušiť dojčenie.


Ak ste:

 • tehotná alebo dojčíte,

 • myslíte si, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť,

 • plánujete dojčiť svoje dieťa

pred začatím užívania tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Stratterymôžete pociťovať únavu, ospalosť alebo závrat. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov musíte byť opatrný/á, až kým nezistíte, ako na vás Stratterapôsobí. Ak sa cítite unavený/á, ospalý/á alebo máte závrat, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách kapsúl

Neotvárajte kapsuly Strattery, pretože ich obsah môže podráždiť oči. Ak obsah kapsúl príde do kontaktu s okom, zasiahnuté oko ihneď vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Ruky a iné časti tela sa majú tiež ihneď opláchnuť vodou, ak prišli do kontaktu s obsahom kapsúl.


3. Ako užívať Stratteru


 • vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si niečím nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajne to je raz alebo dva razy denne (ráno a neskoro popoludní alebo podvečer).

 • deti nemajú užívať tento liek bez pomoci dospelých

 • ak ste pri užívaní Strattery raz denne ospalý/-á alebo cítite nevoľnosť, lekár môže zmeniť vaše dávkovanie lieku na dvakrát denne

 • kapsuly sa majú prehĺtať celé, s jedlom alebo bez jedla.

 • kapsuly sa nemajú otvárať, ich obsah sa nemá vyberať a užívať žiadnym iným spôsobom.

 • pravidelné užívanie lieku každý deň v tom istom čase vám pomôže na dávku nezabudnúť.


Aká dávka lieku sa má užívať

Ak ste dieťa alebo dospievajúci (6 rokov a starší):

Váš lekár vám povie, akú dávku Stratterymáte užívať a vypočíta ju na základe vašej telesnej hmotnosti. Liečbu začne najprv nižšou dávkou, ktorú bude postupne zvyšovať až na dávku Strattery, ktorú potrebujete podľa vašej telesnej hmotnosti:


 • Telesná hmotnosť do 70 kg: počiatočná celková denná dávka 0,5 mg na kg telesnej hmotnosti aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku asi 1,2 mg na kg telesnej hmotnosti denne.

 • Telesná hmotnosť nad 70 kg: počiatočná celková denná dávka 40 mg aspoň 7 dní. Potom sa váš lekár môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Dospelí

 • Liečba Stratterou má začať celkovou dennou dávkou 40 mg počas aspoň 7 dní. Lekár sa potom môže rozhodnúť zvýšiť túto dávku na zvyčajnú udržiavaciu dávku 80 mg-100 mg denne. Maximálna denná dávka, ktorú vám lekár predpíše, je 100 mg.


Ak máte problémy s pečeňou, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.


Ak užijete viac Strattery, ako máte,okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšie oddelenie lekárskej pohotovosti a povedzte im, koľko kapsúl ste užili. Najčastejšie hlásenými príznakmi pri predávkovaní sú tráviace problémy, ospalosť, závrat, tras a nezvyčajné správanie.


Ak zabudnete užiť Stratteru

Ak ste vynechali dávku, užite ju čo najskôr, avšak v priebehu 24-hodinového obdobia nesmiete užiť viac ako je vaša celková denná dávka. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Stratteru

Ak prestanete užívať Stratteru, zvyčajne sa neobjavia žiadne vedľajšie účinky, ale príznaky ADHD sa vám môžu vrátiť. Skôr ako ukončíte liečbu, poraďte sa so svojím lekárom.


Čo bude lekár robiť počas vašej liečby

Lekár urobí niekoľko vyšetrení

 • pred začiatkom vašej liečby – aby si bol istý, že Strattera je bezpečná a bude pre vás prospešná.

 • po začiatku vašej liečby – budú sa vykonávať aspoň každých 6 mesiacov, ale pravdepodobne častejšie.


Budú sa vykonávať aj pri zmene dávkovania. K týmto vyšetreniam patrí:

 • meranie výšky a hmotnosti u detí a dospievajúcich

 • meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie

 • zisťovanie, či máte nejaké ťažkosti alebo či sa počas užívania Strattery vedľajšie účinky zhoršili


Dlhodobá liečba

Stratteru nebudete musieť užívať stále. Ak užívate Stratteru dlhšie ako rok, lekár vašu liečbu posúdi a zistí, či je liek ešte potrebný.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hoci u niektorých ľudí sa vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Strattera pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás objavili niektoré z nižšie uvedených vedľajších účinkov, vyhľadajte ihneď lekára.


Menej časté (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca, nepravidelná srdcová činnosť

 • samovražedné myšlienky alebo pocity

 • pocity agresie

 • pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita)

 • výkyvy alebo zmeny nálad

 • závažné alergické reakcie s príznakmi

 • opuchu tváre a hrdla

 • dýchacích ťažkostí

 • žihľavky (malé vyvýšené, svrbiace miesta na koži)

 • záchvaty kŕčov

 • psychotické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý/á.


U detí a mladistvých mladších ako 18 rokov je zvýšené riziko výskytu takých vedľajších účinkov akými sú:

 • samovražedné myšlienky alebo pocity (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • výkyvy alebo zmeny nálad (môže postihnúť až 1 zo 10 ľudí)


Dospelí majú znížené riziko výskytu (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí) takých vedľajších účinkov akými sú:

 • záchvaty kŕčov

 • psychotické príznaky vrátane halucinácií (počujete neexistujúce hlasy alebo vidíte neexistujúce veci), veríte veciam, ktoré nie sú skutočné alebo ste podozrievavý/á.


Zriedkavo (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí)

 • poškodenia pečene.


Ihneď prestaňte užívať Stratterua vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:

 • tmavý moč

 • žltá koža alebo žlté oči

 • bolesť brucha po jeho stlačení (citlivosť brucha) na pravej strane hneď pod rebrami

 • nevysvetliteľné nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

 • únava

 • svrbenie

 • príznaky podobné chrípke.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria nasledujúce. Ak sa stanú závažnými, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môže postihnúť viac než 1 z 10 ľudí)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • bolesť hlavy

 • bolesť žalúdka

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť

 • ospalosť

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Tieto účinky môžu po čase u väčšiny pacientov vymiznúť.

 • pocit nevoľnosti

 • sucho v ústach

 • bolesť hlavy

 • znížená chuť do jedla (strata pocitu hladu)

 • problémy so zaspávaním, nerušeným spánkom a včasným prebúdzaním

 • zvýšený krvný tlak

 • zvýšená srdcová frekvencia (pulz)


Časté vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 10 ľudí)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • podráždenosť alebo agitácia

 • problémy so spánkom vrátane včasného prebúdzania

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • tiky

 • veľké zrenice (tmavý stred oka)

 • závrat

 • zápcha

 • strata chuti do jedla

 • pokazený žalúdok, porucha trávenia

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • vyrážka

 • ľahostajnosť (letargia)

 • bolesť na hrudi

 • únava

 • úbytok hmotnosti


 • pocity agitácie

 • znížený záujem o sex

 • porucha spánku

 • depresia

 • pocity smútku alebo beznádeje

 • pocit úzkosti

 • závrat

 • nezvyčajná chuť alebo zmena chuti, ktorá neprechádza

 • tras

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk a nôh

 • ospalosť, letargia, pocit únavy

 • zápcha

 • bolesť žalúdka

 • porucha trávenia

 • vetry (nadúvanie)

 • nevoľnosť

 • návaly tepla alebo červenanie

 • pocit búšenia srdca alebo búšenie srdca

 • opuchnutá, začervenaná alebo svrbiaca koža

 • zvýšené potenie

 • vyrážka


 • problémy s močením ako neschopnosť začať močiť, časté alebo nedostatočné vyprázdňovanie, bolesť pri močení

 • zápal prostaty (prostatitída)

 • bolesť slabín u mužov

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu

 • oneskorený orgazmus

 • problémy s udržaním erekcie

 • menštruačné kŕče

 • nedostatok sily alebo energie

 • únava

 • ľahostajnosť (letargia)

 • zimnica

 • podráždenosť, nervozita

 • pocit smädu

 • úbytok hmotnosti


Menej časté vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • mdloby

 • tras

 • migréna

 • neostré videnie

 • nezvyčajné kožné vnemy, ako pálenie, bodanie, svrbenie alebo mravčenie

 • mravčenie alebo necitlivosť rúk alebo nôh

 • záchvaty

 • pocity búšenia srdca alebo búšenie srdca (predĺžený interval QT)

 • namáhavé dýchanie

 • zvýšené potenie

 • svrbiaca koža

 • nedostatok sily alebo energie

 • nepokoj

 • tiky

 • mdloby

 • migréna

 • neostré videnie

 • nepravidelný srdcový rytmus (predĺžený interval QT)

 • pocity chladu v prstoch na rukách a nohách

 • bolesť na hrudi

 • namáhavé dýchanie

 • vyvýšené červené svrbiace vyrážky (žihľavka)

 • svalové kŕče

 • nutkanie na močenie

 • nezvyčajný orgazmus alebo jeho absencia

 • nepravidelná menštruácia

 • zlyhanie ejakulácie


Zriedkavé vedľajšie účinky (môže postihnúť až 1 zo 1 000 ľudí)

DETI a MLADISTVÍ nad 6 rokov

DOSPELÍ

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • problémy s močením, ako napr. časté alebo nedokonalé vyprázdňovanie, bolesť pri močení

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcie

 • bolesť slabín u mužov

 • slabý obeh krvi, ktorý zapríčiňuje necitlivosť a bledosť palcov a prstov na nohách (Raynaudova choroba)

 • dlhotrvajúce a bolestivé erekcieÚčinky na rast

U niektorých detí sa pri začiatku užívania Strattery vyskytuje spomalenie rastu (hmotnosti a výšky). Ale počas dlhodobej liečby deti znovu dosiahnu hmotnosť a výšku primeranú svojmu veku.

Lekár bude v priebehu času sledovať hmotnosť a výšku vášho dieťaťa. Ak vaše dieťa nebude rásť alebo priberať ako by malo, lekár môže vášmu dieťaťu zmeniť dávku lieku alebo sa môže rozhodnúť, že na určitý čas u dieťaťa liečbu Stratterou preruší.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Stratteru


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahujú tvrdé kapsuly Strattery 10, 18, 25, 40, 60, 80 a 100 mg

- Liečivo je hydrochlorid atomoxetínu. Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu, ktorého množstvo zodpovedá 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.

- Ďalšie zložky sú predželatínový škrob a dimetikón.

- Obal kapsuly obsahuje nátriumlaurylsulfát a želatínu. Farbivá v obale kapsuly sú:

žltý oxid železitý E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

oxid titaničitý E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg)

indigokarmín E132 (25 mg, 40 mg a 60 mg)

červený oxid železitý E172 (80 mg a 100 mg)

potravinársky čierny atrament (obsahujúci šelak a čierny oxid železitý E172)


Ako vyzerá Stratteraa obsah balenia

10 mg tvrdá kapsula (biela s potlačou Lilly 3227/10 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

18 mg tvrdá kapsula (zlatá/biela s potlačou Lilly 3238/18 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

25 mg tvrdá kapsula (modrá/biela s potlačou Lilly 3228/25 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

40 mg tvrdá kapsula (modrá s potlačou Lilly 3229/40 mg a dĺžkou približne 15,5 - 16,1 mm)

60 mg tvrdá kapsula (modrá/zlatá s potlačou Lilly 3239/60 mg a dĺžkou približne 17,5 - 18,1 mm)

80 mg tvrdá kapsula (hnedá/biela s potlačou Lilly 3250/80 mg a dĺžkou približne 17,5 - 18,1 mm)

100 mg tvrdá kapsula (hnedá s potlačou Lilly 3251/100 mg a dĺžkou približne 19,2 - 19,8 mm)


Strattera kapsuly sú dostupné v balení po 7, 14, 28 alebo 56 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika.


Výrobca:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielsko.


Strattera je obchodná značka Eli Lilly and Company Limited.


Liek je schválený v členských štátoch Eutópskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia: Strattera.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv 05/2015.


Viac informácií o tomto lieku môžete získať na adrese:

Eli Lilly Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovensko. Tel.: +421 2 2066 3111.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, www.sukl.sk9

STRATTERA 40 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


STRATTERA 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg, tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje hydrochlorid atomoxetínu zodpovedajúci 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg alebo 100 mg atomoxetínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

STRATTERA 10 mg kapsuly: nepriehľadná biela tvrdá kapsula, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3227” a „10 mg”, s dĺžkou 15,5-16,1 mm.

STRATTERA 18 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom zlatej farby a telom nepriehľadnej bielej farby, potlačené čiernym atramentom s textom „Lilly 3238” a „18 mg”, s dĺžkou približne 15,5-16,1 mm.

STRATTERA 25 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej modrej farby a telom nepriehľadnej bielej farby, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3228” a „25 mg”, s dĺžkou približne 15,5-16,1 mm.

STRATTERA 40 mg kapsuly: tvrdá kapsula nepriehľadnej modrej farby, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3229” a „40 mg”, s dĺžkou približne 15,5-16,1 mm.

STRATTERA 60 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej modrej farby a telom zlatej farby, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3239” a „60 mg”, s dĺžkou približne 17,5-18,1 mm.

STRATTERA 80 mg kapsuly: tvrdá kapsula s viečkom nepriehľadnej hnedej farby a telom nepriehľadnej bielej farby potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3250” a „80 mg”, s dĺžkou približne 17,5-18,1 mm.

STRATTERA 100 mg kapsuly: tvrdá kapsula nepriehľadnej hnedej farby, potlačená čiernym atramentom s textom „Lilly 3251” a „100 mg”, s dĺžkou približne 19,2-19,8 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Stratteraje určená na liečbu hyperkinetickej poruchy (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) u detí vo veku 6 rokov a starších, u dospievajúcich a dospelých ako súčasť komplexného liečebného programu. Liečbu musí začať odborník na liečbu ADHD, ako napríklad pediater, detský psychiater alebo psychiater.Diagnóza má byť stanovená v súlade s aktuálnymi kritériami DSM alebo inštrukciami medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH.


U dospelých sa má potvrdiť prítomnosť symptómov ADHD, ktoré boli prítomné už v detstve. Je vhodné potvrdenie treťou stranou a Strattera sa nemá začať podávať, ak je potvrdenie príznakov ADHD z detstva neisté. Diagnostika nemôže byť založená výhradne na základe prítomnosti jedného alebo niekoľkých symptómov ADHD. Na základe klinického zhodnotenia pacienti majú mať ADHD aspoň strednej závažnosti prejavujúce sa funkčným narušením aspoň strednej intenzity vo 2 alebo viacerých oblastiach (napr. sociálne, akademické a/alebo profesijné fungovanie), ktoré ovplyvňuje viaceré aspekty života jednotlivca.


Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:


Komplexný liečebný program typicky zahŕňa psychologické, edukačné a sociálne opatrenia a je zameraný na stabilizáciu pacienta s behaviorálnym syndrómom, ktorý je charakterizovaný symptómami ako dlhodobá anamnéza krátkeho udržania pozornosti, roztržitosť, emočná labilita, impulzivita, stredne závažná až závažná hyperaktivita, drobné neurologické príznaky a abnormálne EEG. Schopnosť učiť sa môže, ale nemusí byť postihnutá.


Farmakologická liečba nie je indikovaná u všetkých pacientov s týmto syndrómom a rozhodnutie o používaní lieku musí byť založené na starostlivom zhodnotení závažnosti symptómov pacienta a ich zhoršeniu vo vzťahu k veku pacienta a pretrvávaniu symptómov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Strattera sa podáva v jednej dávke denne ráno. U pacientov, ktorí pri užívaní Strattery v jednorazovej dennej dávke nedosiahli uspokojujúcu klinickú odpoveď (znášanlivosť [napr. nauzea alebo somnolencia] alebo účinnosť), môže byť užitočné rozdelenie tejto dávky do dvoch rovnakých dávok užívaných dvakrát denne, ráno a neskoro popoludní alebo podvečer.


Pediatrická populácia


Dávkovanie u pediatrickej populácie s telesnou hmotnosťou do 70 kg:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou približne 0,5 mg/kg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je asi 1,2 mg/kg/deň (v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta a dostupných silách atomoxetínu). U dávok prevyšujúcich 1,2 mg/kg/deň sa nepreukázal žiadny ďalší prínos.

Bezpečnosť jednorazovej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg/deň a celkovej dennej dávky prevyšujúcej 1,8 mg/kg sa systematicky nehodnotila. V niektorých prípadoch môže byť vhodné v liečbe pokračovať do dospelosti.


Dávkovanie u pediatrickej populácie, ktorej telesná hmotnosť presahuje 70 kg:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia dávka je 80 mg. U dávok vyšších ako 80 mg sa nepreukázal žiadny ďalší prínos. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazovej dávky nad 120 mg a celkovej dennej dávky väčšej ako 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Dospelí:

Liečba Stratterou sa má začať celkovou dennou dávkou 40 mg. Počiatočná dávka sa má užívať minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou dávky podľa klinickej odpovede a znášanlivosti. Odporúčaná udržiavacia denná dávka je 80 mg až 100 mg. Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg. Bezpečnosť jednorazových dávok nad 120 mg a celkových denných dávok nad 150 mg sa systematicky nehodnotila.


Doplnkové informácie pre bezpečné používanie tohto lieku:


Vyšetrenie pred liečbou

Skôr ako predpíšete tento liek je potrebné dôkladne poznať anamnézu a vykonať a zhodnotiť kardiovaskulárny stav pacienta, vrátane krvného tlaku a srdcovej frekvencie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pretrvávajúci monitoring

Kardiovaskulárny stav pacienta sa má pravidelne monitorovať a krvný tlak a srdcovú frekvencia sa má zaznamenávať po každej úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov . U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať aktuálne odporúčané liečebné postupy pre hypertenziu (pozri časť 4.4).


Ukončenie liečby

Počas klinického skúšania neboli opísané žiadne výrazné príznaky z vysadenia. V prípade signifikantných nežiaducich účinkov môže byť atomoxetín vysadený náhle; inak sa má liek vysadzovať postupne počas vhodného časového obdobia.


Liečba Stratterou nemusí byť časovo neobmedzená. Ak pacienti pokračujú v liečbe atomoxetínom dlhšie ako 1 rok, má sa uskutočniť opakované hodnotenie potreby liečby, hlavne ak sa u pacienta dosiahla stabilná a uspokojivá odpoveď .


Osobitné skupiny pacientov


Hepatálna insuficiencia: u pacientov so stredne závažnou hepatálnou insuficienciou (Child-Pugh trieda B) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 50 % zvyčajnej dávky. U pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (Child-Pugh trieda C) majú byť počiatočné i cieľové dávky znížené na 25 % zvyčajnej dávky (pozri časť 5.2).


Renálna insuficiencia: osoby v konečnom štádiu ochorenia obličiek mali vyššiu systémovú expozíciu atomoxetínu ako zdraví jedinci (nárast približne o 65 %), avšak po korekcii expozície na dávku v mg/kg sa medzi nimi nezaznamenal žiaden rozdiel. Stratteru možno teda podávať pacientom s ADHD v konečnom štádiu ochorenia obličiek, či s miernejšími stupňami renálnej insuficiencie, podľa zvyčajného režimu dávkovania. U pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek môže atomoxetín zhoršovať hypertenziu (pozri časť 5.2).


Približne 7 % belochov má genotyp zodpovedajúci nefunkčnému enzýmu CYP2D6 (tzv. pomalí metabolizéri CYP2D6). Pacienti s týmto genotypom sú exponovaní atomoxetínu niekoľkonásobne viac v porovnaní s pacientmi s funkčným enzýmom. Pomalí metabolizéri majú preto vyššie riziko výskytu nežiaducich účinkov (pozri časti 4.8 a 5.2). U pacientov s genotypom pomalého metabolizéra je preto vhodné zvážiť nižšiu počiatočnú dávku a pomalšiu titráciu.


Starší pacienti:

použitie atomoxetínu sa u pacientov starších ako 65 rokov systematicky neskúmalo.


Pediatrická populácia do šiestich rokov:

Bezpečnosť a účinnosť Strattery u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené. Preto sa Strattera nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Na perorálne použitie. Strattera sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Atomoxetín sa nemá užívať v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO). Atomoxetín sa nemá užívať minimálne dva týždne po prerušení liečby s IMAO. Liečba s IMAO sa nemá začať skôr ako dva týždne po vysadení atomoxetínu.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s glaukómom s úzkym uhlom, pretože v klinických štúdiách sa podávanie atomoxetínu spájalo so zvýšeným výskytom mydriázy.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom so závažnou kardiovaskulárnou alebo cerebrovaskulárnou poruchou. (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Kardiovaskulárne účinky). Závažné kardiovaskulárne poruchy môžu zahŕňať ťažkú hypertenziu, srdcové zlyhanie, arteriálne okluzívne ochorenie, angínu, hemodynamicky signifikantnú vrodenú srdcovú chybu, kardiomyopatiu, infarkt myokardu, potenciálne život ohrozujúce arytmie a kanálopatie (poruchy spôsobené dysfunkciou iónových kanálov). Závažná cerebrovaskulárna porucha môže zahŕňať cerebrálnu aneuryzmu alebo mŕtvicu.


Atomoxetín sa nemá podávať pacientom s feochromocytómom alebo s anamnézou feochromocytómu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní – Kardiovaskulárne účinky).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suicidálne správanie

U pacientov liečených atomoxetínom bolo hlásené suicidálne správanie (suicidálne pokusy a suicidálne myšlienky). V dvojito zaslepených klinických štúdiách sa suicidálne správanie vyskytovalo menej často, ale častejšie sa pozorovalo u detí a mladistvých liečených atomoxetínom v porovnaní s tými, čo boli liečení placebom, kde sa taký prípad neobjavil. U dospelých nebol v dvojito zaslepených klinických štúdiách rozdiel vo frekvencii výskytu suicidálneho správania medzi atomoxetínom a placebom. Pacienti liečení na ADHD majú byť starostlivo pozorovaní, najmä čo sa týka prítomnosti alebo zhoršenia suicidálneho správania.


Náhla smrť a už existujúce srdcové abnormality

Náhla smrť bola hlásená u pacientov so štrukturálnymi srdcovými abnormalitami, ktoré užívali atomoxetín vo zvyčajných dávkach. Hoci niektoré závažné štrukturálne abnormality samotné nesú zvýšené riziko náhlej smrti, atomoxetín môžu pacienti so známou štrukturálnou srdcovou abnormalitou užívať len so zvýšenou opatrnosťou a po konzultácii s odborníkom na srdcové ochorenia.


Kardiovaskulárne účinky

Atomoxetín môže ovplyvňovať srdcovú frekvenciu a krvný tlak.


U väčšiny pacientov užívajúcich atomoxetín sa vyskytuje mierny nárast srdcovej frekvencie (v priemere <10 pulzov za minútu) a/alebo zvýšenie krvného tlaku (v priemere <5 mm Hg) (pozri časť 4.8).


Avšak spoločné údaje z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických štúdií s ADHD ukazujú, že približne 8 – 12 % detí a dospievajúcich a 6 - 10 % dospelých vykazovalo významnejšie zmeny srdcovej frekvencie (20 a viac úderov za minútu) alebo krvného tlaku (15 – 20 mm Hg alebo viac). Analýza týchto údajov z klinických štúdií ukázala, že približne u 15 – 26 % detí a dospievajúcich a 27 – 32 % dospelých , ktorí vykazovali také zmeny krvného tlaku a srdcovej frekvencie počas liečby atomoxetínom, boli tieto nárasty nepretržité alebo progresívne. Dlhodobé nepretržité zmeny krvného tlaku môžu teoreticky prispievať k takým klinickým následkom, ako je hypertrofia myokardu.


Na základe týchto výsledkov, u pacientov, u ktorých sa zvažuje liečba atomoxetínom je potrebné poznať podrobnú anamnézu a vykonať vstupné vyšetrenie, aby bolo možné posúdiť prítomnosť srdcových ochorení a zabezpečiť špeciálne kardiologické zhodnotenie, ak sa objavia takéto známky alebo ochorenia.


Odporúča sa merať krvný tlak a srdcovú frekvenciu a hodnoty zaznamenať pred začatím liečby, počas nej, po každej úprave dávky, a potom minimálne každých 6 mesiacov, aby sa odhalil prípadný klinicky významný nárast. U pediatrických pacientov sa odporúča zaznamenávanie hodnôt do percentilového grafu. U dospelých sa majú dodržiavať súčasné doporučené liečebné postupy pre hypertenziu.


Atomoxetín sa nemá používať u pacientov s ťažkými kardiovaskulárnymi alebo cerebrovaskulárnymi poruchami.(pozri časť 4.3 Kontraindikácie – Ťažké kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne poruchy)

Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých základné zdravotné podmienky sa môžu zhoršiť zvýšením krvného tlaku a srdcovej frekvencie, napríklad pacienti s hypertenziou, tachykardiou či srdcovocievnymi alebo mozgovo cievnymi chorobami.


U pacientov, u ktorých sa počas liečby atomoxetínom objavia symptómy ako sú palpitácie, námahová bolesť na hrudi, nevysvetliteľná synkopa, dyspnoe a iné symptómy svedčiace o srdcovom ochorení, sa majú podrobiť okamžitému špecializovanému kardiologickému vyšetreniu.


Navyše u pacientov s vrodeným alebo získaným dlhým QT intervalom alebo s predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze sa musí atomoxetín podávať opatrne (pozri časti 4.5 a 4.8 ).


Keďže sa zaznamenali tiež prípady ortostatickej hypotenzie, atomoxetín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou pri stavoch, ktoré môžu predurčiť pacienta na hypotenziu, alebo v stavoch spojených s náhlou zmenou srdcového rytmu či náhlymi zmenami krvného tlaku.


Cerebrovaskulárne účinky

Pacienti s ďalšími rizikovými faktormi pre cerebrovaskulárne stavy (ako sú anamnéza kardiovaskulárneho ochorenia, paralelne užívané lieky zvyšujúce krvný tlak) po začatí liečby atomoxetínom, sa majú pri každej návšteve vyšetriť, či sa u nich neobjavili takéto neurologické znaky a symptómy.


Účinky na pečeň

Veľmi zriedkavo bolo spontánne hlásené poškodenie pečene, ktoré sa prejavilo zvýšením hepatálnych enzýmov a bilirubínu so žltačkou. Takisto veľmi zriedkavo bolo hlásené ťažké poškodenie pečene vrátane zlyhania pečene. Liečba Stratterou sa má prerušiť a nemá sa znovu začať u pacientov so žltačkou alebo laboratórne preukázaným poškodením pečene.


Psychotické alebo manické symptómy

Psychotické alebo manické symptómy objavujúce sa počas liečby, ako sú napríklad halucinácie, bludné myslenie, mánia alebo agitácia u pacientov bez predošlej anamnézy psychotických porúch alebo mánie, môžu byť spôsobené užívaním bežných dávok atomoxetínu. Ak sa takéto symptómy objavia, treba brať na zreteľ možnosť, že je to zapríčinené atomoxetínom a zvážiť prerušenie liečby. Nemôže byť vylúčená možnosť, že Stratteraspôsobí zhoršenie už existujúcich psychotických alebo manických symptómov.


Agresívne správanie, hostilita alebo emočná labilita

V klinických štúdiách u detí, dospievajúcich a dospelých liečených Stratteroubola v porovnaní s placebom častejšie pozorovaná hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a zlosť) . Emočná labilita bola v klinických skúšaniach častejšie pozorovaná u detí liečených Stratterou v porovnaní s tými, ktorým sa podávalo placebo. Pacienti musia byť starostlivo sledovaní kvôli zhoršeniu agresívneho správania, hostility alebo emočnej lability.


Možné alergické reakcie

Hoci menej časté, u pacientov užívajúcich atomoxetín sa zaznamenali alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií, vyrážky, angioneurotického opuchu a žihľavky.


Záchvaty

Možným rizikom pri liečbe atomoxetínom sú epileptické záchvaty. U pacientov so záchvatmi v anamnéze sa liečba atomoxetínom musí začínať opatrne. Ak sa u pacienta objavia záchvaty alebo sa zvýši ich frekvencia a nie je určená žiadna iná príčina, je nutné zvážiť vysadenie atomoxetínu.


Rast a vývoj

Počas liečby atomoxetínom je potrebné sledovať telesný rast a vývoj u detí a dospievajúcich. Pacienti, ktorí si vyžadujú dlhodobé liečenie, sa majú starostlivo monitorovať, pričom u detí a dospievajúcich, ktorí nedosahujú uspokojivé výsledky prírastku telesnej výšky či hmotnosti, je potrebné zvážiť redukciu dávky alebo prerušenie terapie.


Klinické údaje nenaznačujú, že by mal atomoxetín škodlivý účinok na kognitívne funkcie alebo na sexuálne zrenie, avšak množstvo dostupných údajov týkajúcich sa dlhodobej liečby je obmedzené. Preto sa majú pacienti vyžadujúci dlhodobú liečbu starostlivo sledovať.


Novo prepuknutá alebo zhoršujúca sa komorbidná depresia, úzkosť a tiky

V kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi s ADHD a komorbidnými chronickými motorickými tikmi alebo s Tourettovou poruchou pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie tikov v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V kontrolovanej štúdii s dospievajúcimi pacientmi s ADHD a komorbidnou depresívnou poruchou, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie depresie v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. V dvoch kontrolovaných štúdiách (jednej s detskými pacientmi a jednej s dospelými pacientmi) s pacientmi s ADHD a komorbidnými úzkostnými poruchami, pacienti liečení atomoxetínom nezaznamenali zhoršenie úzkosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom.


V post-marketingovom sledovaní boli hlásené prípady úzkosti a depresie alebo depresívnej nálady zriedkavo a tiky veľmi zriedkavo u pacientov liečených atomoxetínom (pozri časť 4.8 ).


Pacienti s ADHD liečení atomoxetínom majú byť sledovaní, či sa u nich objavia alebo zhoršujú úzkostné symptómy, depresívne nálady a depresie alebo tiky.


Pediatrická populácia do šiestich rokov

Stratterasa nemá podávať pacientom mladším ako 6 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť nebola v tejto vekovej kategórii stanovená.


Ďalšie terapeutické použitie

Stratteranie je indikovaná na liečbu ťažkých depresívnych epizód a/alebo úzkosti, pretože výsledky klinických skúšok, ktoré sa pri týchto poruchách konali u dospelých bez prítomnosti ADHD, nepreukázali žiadny účinok v porovnaní s placebom (pozri časť 5.1).


 1. Liekové a iné interakcie


Účinok iných liekov na atomoxetín:


IMAO: atomoxetín sa nemá používať spolu s IMAO (pozri časť 4.3).


Inhibítory CYP2D6 (SSRI (napr. fluoxetín, paroxetín, chinidín, terbinafín)

U pacientov užívajúcich tieto lieky, sa môže expozícia atomoxetínu 6- až 8-násobne zvýšiť a Cssmaxmôže byť 3 až 4x väčšia, pretože sa metabolizuje cestou CYP2D6. Pomalšia titrácia a konečné zníženie dávky atomoxetínu môže byť nevyhnutná u tých pacientov, ktorí už užívajú lieky inhibujúce enzým CYP2D6.V prípade, že je inhibítor CYP2D6 predpísaný alebo vysadený po dosiahnutí vhodnej dávky atomoxetínu, má sa pre prípad potreby úpravy dávky znovu zhodnotiť klinická odpoveď a tolerovateľnosť.


Opatrnosť je potrebná pri kombinácii atomoxetínu so silnými inhibítormi enzýmov cytochrómu P450 iných ako CYP2D6 u pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2D6, pretože nie je známe riziko klinicky relevantného vzostupu expozície atomoxetínu in vivo.


Salbutamol (alebo ďalší beta2agonisti)

Atomoxetín sa má s opatrnosťou podávať pacientom liečeným vysokou dávkou nebulizovaného či systémovo podávaného (perorálne či intravenózne) salbutamolu (alebo iných beta2 agonistov) a to kvôli tomu, že sa tým môže znásobiť účinok salbutamolu na kardiovaskulárny systém.


Našli sa protichodné výsledky týkajúce sa tejto interakcie. Systémovo podávaný Salbutamol (600 µg i. v. počas 2 hodín) v kombinácii s atomoxetínom (60 mg dvakrát denne počas 5 dní) indukoval zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Tento účinok boli najzreteľnejší po počiatočnom paralelnom podaní salbutamolu a atomoxetínu, ale po 8 hodinách sa vrátili hodnoty k východiskovým. V štúdii so zdravými dospelými aziatmi, ktorí boli extenzívnymi metabolizérmi atomoxetínu, účinky na krvný tlak a tep srdca pri štandardnej inhalovanej dávke salbutamolu (200 µg) neboli klinicky signifikantné v porovnaní s intravenóznym podaním a nezvýšili sa ani pri krátkodobom súčasnom podaní atomoxetínu (80 mg jedenkrát denne počas 5-tich dní). Srdcový tep po viacnásobnej inhalácii salbutamolu (800 µg) bol podobný v prítomnosti alebo neprítomnosti atomoxetínu. Pozornosť treba venovať monitoringu srdcovej frekvencie a krvného tlaku a možno bude potrebné upraviť dávku buď atomoxetínu alebo salbutamolu (alebo iných beta2agonistov) v prípade, že pri súbežnom podaní týchto liekov signifikantne vzrastie srdcová frekvencia a krvný tlak.


Existuje možnosť zvýšeného rizika predĺženia QT intervalu, ak je atomoxetín podávaný spolu s inými liekmi, ktoré môžu predĺžiť QT interval (akými sú neuroleptiká, antiarytmiká triedy IA a III, moxifloxacín, erytromycín, metadon meflochín, tricyklické antidepresíva, lítium alebo cisaprid), narušiť rovnováhu elektrolytov (ako sú tiazidové diuretiká) a ktoré inhibujú CYP2D6.

Pri užívaní atomoxetínu sú potenciálnym rizikom epileptické záchvaty. Pri súbežnom užívaní liekov, ktoré znižujú prah epileptických záchvatov (ako sú tricyklické antidepresíva alebo SSRI, neuroleptiká, fenotiazíny alebo butyrofenón, meflochín, chlorochín, bupropión alebo tramadol) je potrebná opatrnosť. (pozri časť 4.4). Navyše je potrebná opatrnosť pri ukončení súbežného podávania s benzodiazepínmi v dôsledku čoho môžu nastať záchvaty z vysadenia.


Lieky na hypertenziu

Atomoxetín sa má užívať opatrne s liekmi na hypertenziu. Kvôli možnému zvýšeniu tlaku, atomoxetín môže znížiť účinnosť antihypertenzív/liekov na hypertenziu. Pozornosť sa má venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v krvnom tlaku sa má liečba atomoxetínom alebo antihypertenzívami prehodnotiť a upraviť.


Vazopresíva a lieky na zvýšenie krvného tlaku

V súvislosti s možnými účinkami na krvný tlak sa má atomoxetín podávať spolu s vazopresívami alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie krvného tlaku (napr. salbutamol) opatrne. Pozornosť treba venovať monitoringu krvného tlaku a v prípade signifikantných zmien v hodnotách krvného tlaku treba prehodnotiť a upraviť liečbu či už atomoxetínom alebo vazopresívami


Lieky s účinkom na noradrenalín

Lieky, ktoré pôsobia na noradrenalín, sa majú s ohľadom na potenciál aditívnych alebo synergických farmakologických účinkov podávať súčasne s atomoxetínom s opatrnosťou. Patria sem napríklad antidepresíva ako imipramín, venlafaxín a mirtazapín, alebo dekongestanciá pseudoefedrín alebo fenylefrín.


Lieky ovplyvňujúce pH žalúdka

Lieky, ktoré zvyšujú pH žalúdka (hydroxid horečnatý/hydroxid hlinitý, omeprazol) nemali žiadny vplyv na biologickú dostupnosť atomoxetínu.


Lieky, ktoré sa vysoko viažu na proteíny plazmy

Boli vykonané štúdie in vitros atomoxetínom a ďalšími liekmi s vysokou väzbou na proteíny v terapeutických koncentráciách, ktoré sledovali vytesňovanie liekov. Warfarín, kyselina acetylsalicylová, fenytoín alebo diazepam neovplyvnili väzbu atomoxetínu na ľudský albumín. Podobne atomoxetín nijako neovplyvnil väzbu týchto látok na ľudský albumín.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách všeobecne nenaznačujú priame škodlivé účinky z hľadiska gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu alebo postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Klinické údaje o podávaní atomoxetínu v gravidite sú obmedzené. Tieto údaje nie sú dostatočné na to, aby mohli naznačiť alebo vylúčiť spojenie medzi atomoxetínom a nežiaducim vplyvom na graviditu a/alebo laktáciu. Atomoxetín sa nemá užívať v gravidite, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Atomoxetín a/alebo jeho metabolity sa u potkanov vylučovali do mlieka. Nie je známe, či sa atomoxetín vylučuje do ľudského mlieka. Pre nedostatok údajov je nutné vyvarovať sa podávania atomoxetínu počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Údaje o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sú obmedzené. Strattera má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Atomoxetín sa oproti placebu spájal s vyšším výskytom únavy, spavosti a závratu u pediatrických a dospelých pacientov. Pacientom je nutné odporučiť, aby boli opatrní, ak riadia motorové vozidlo alebo obsluhujú nebezpečné stroje, až kým si nebudú dostatočne istí, že ich výkon nie je ovplyvnený atomoxetínom.


4.8 Nežiaduce účinky


Pediatrická populácia:


Súhrn bezpečnostného profilu

U pacientov v placebom kontrolovaných štúdiách sa nežiaduce udalosti ako sú bolesť hlavy, bolesť brucha1a pokles chuti do jedla najčastejšie spájali s atomoxetínom a udávalo ich asi 19 %, 18 % a 16 % pacientov, v uvedenom poradí; tieto však zriedka viedli k prerušeniu užívania lieku (pomer prerušení – 0,1 % kvôli bolestiam hlavy, 0,2 % kvôli bolesti brucha a 0,0 % kvôli poklesu chuti do jedla). Bolesti brucha a znížená chuť do jedla sú zvyčajne prechodné.


V súvislosti s poklesom chuti do jedla zaznamenali niektorí pacienti na začiatku liečby spomalenie rastu, ako z hľadiska výšky, tak aj hmotnosti. Celkovo však, po počiatočnom poklese hmotnosti a znížení výškového prírastku došlo u pacientov dlhodobo liečených atomoxetínom k návratu na priemerné hodnoty hmotnosti a výšky predpokladané u danej základnej skupiny.


Vyskytnúť sa môžu pocity nevoľnosti, vracanie a ospalosť2a to u okolo 10 % až 11 % pacientov, predovšetkým počas prvého mesiaca liečby. Tieto epizódy boli, čo sa týka závažnosti, zvyčajne iba mierne až stredne závažné, boli prechodné a neviedli k významnému počtu prípadov prerušenia liečby (miera prerušení ≤ 0,5 %).


V placebom kontrolovaných skúšaniach s pediatrickými a s dospelými pacientmi sa u pacientov užívajúcich atomoxetín zaznamenal nárast srdcovej frekvencie a systolického a diastolického krvného tlaku. (pozri časť 4.4 ).


V súvislosti s účinkom tohto lieku na noradrenergický tonus, pacienti užívajúci atomoxetín udávali výskyt ortostatickej hypotenzie (0,2 %) a synkopy (0,8 %). Atomoxetín sa má používať s opatrnosťou u akéhokoľvek stavu, ktorý môže mať dispozície na hypotenziu.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických skúšaniach a z postmarketingových spontánnych hlásení u detí a dospievajúcich.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10 ), menej časté ( 1/1000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) .


Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla

anorexia (strata chuti do jedla)Psychické poruchy


podráždenosť, výkyvy nálad, nespavosť3

agitácia*, úzkosť, depresia a depresívna nálada*,

tiky*

udalosti vzťahujúce sa k samovražde, agresia, hostilita, emočná labilita**

psychózy (vrátane halucinácií)*Poruchy nervového systému

bolesti hlavy, spavosť2

závraty

mdloba, tras, migréna,

parestézia*, znížená citlivosť*,

epileptické záchvaty**


Poruchy oka


mydriáza

neostré videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnostipalpitácie, sínusová tachykardia,

predĺženie QT intervalu**


Poruchy ciev
Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha1, vracanie, nauzea

zápcha, dyspepsiaPoruchy pečene a žlčových ciestzvýšenie hodnôt krvného bilirubínu*

abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, poškodenie pečene, akútne zlyhanie pečene*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída,

pruritus,

vyrážka

hyperhidróza, alergické reakcie

Poruchy obličiek a močových ciest
močenie s oneskoreným štartom,

močová retencia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
priapizmus,

bolesť mužských pohlavných orgánov.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava,

letargia

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)

asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku4,

zvýšenie srdcového rytmu4

pokles hmotnosti,1zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti

2zahŕňa tiež útlm

3zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť

4zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií

* Pozri časť 4.4

** Pozri časť 4.4 a časť 4.5


CYP2D6 pomalí metabolizéri (PM)

Nasledujúce nežiaduce udalosti sa vyskytli aspoň u 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6 a boli štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM): pokles chuti do jedla (24,1 % PM, 17,0 % EM); kombinovaná nespavosť (zahŕňajúca nespavosť, strednú nespavosť a skorú nespavosť; 14,9 % PM; 9,7 % EM); kombinovaná depresia (vrátane depresie, veľkej depresie, depresívnych symptómov, depresívnej nálady a dysfórie; 6,5 % PM a 4,1 % EM), úbytok hmotnosti (7,3 % PM a 4,4 % EM), zápcha (6,8 % PM, 4,3 % EM); tremor (4,5 % PM, 0,9 % EM); útlm (3,9 % PM, 2,1 % EM); exkoriácia (3,9 % PM, 1,7% EM); enuréza (3,0 % PM, 1,2 % EM); konjuktivitída (2,5 % PM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % PM, 0,7 % EM); skoré ranné prebúdzanie (2,3 % PM, 0,8 % EM); mydriáza (2,0 % PM, 0,6 % EM). Nasledujúca udalosť nedosiahla vyššie uvedené kritériá, je však pozoruhodná: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 % PM, 0,1 % EM). V štúdiách trvajúcich do 10 týždňov bol navyše pokles hmotnosti výraznejší u PM pacientov (priemer 0,6 kg u EM a 1,1 kg u PM).


Dospelí:


Súhrn bezpečnostného profilu

V klinických štúdiách s ADHD u dospelých pacientov mali v priebehu liečby atomoxetínom najvyššiu frekvenciu nežiaducich účinkov nasledujúce triedy orgánových systémov: gastrointestinálny, nervový systém a psychiatrické poruchy. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (≥ 5 %) boli pokles chuti do jedla (14,9 %), nespavosť (11,3 %), bolesť hlavy (16,3 %), sucho v ústach (18,4 %) a nauzea (26,7 %). Väčšina týchto nežiaducich účinkov bola mierna nebo stredne závažná a udalosti najčastejšie popisované ako závažné boli nauzea, nespavosť, únava a bolesť hlavy. Ťažkosť s retenciou moču alebo močenie s oneskoreným štartom u dospelých možno považovať za potenciálne súvisiace s atomoxetínom.


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov vychádza z hlásení nežiaducich udalostí a výsledkov laboratórnych vyšetrení v klinických štúdiách a z postmarketingových spontánnych hlásení u dospelých pacientov.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Odhad frekvencie: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až 1/10), menej časté ( 1/1000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) .


Klasifikácia podľa orgánových systémov

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Poruchy metabolizmu a výživy

pokles chuti do jedla
Psychické poruchy

nespavosť

agitácia*,

pokles libida, poruchy spánku,

depresia a depresívna nálada*, úzkosť

udalosti vzťahujúce sa k samovražde*, agresia,

hostilita,

emočná labilita*, nepokoj, tiky*

psychózy (vrátane halucinácií)*

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závraty, dysgeúzia, parestézia,

somnolencia (vrátane sedácie), tremor.

synkopa, migréna,

znížená citlivosť*

epileptické záchvaty**


Poruchy okaneostré videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie, tachykardia

predĺženie QT intervalu **


Poruchy ciev


sčervenanie,

návaly tepla

chlad okrajových častí tela

Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínadyspnoe (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

sucho v ústach, nauzea

bolesti brucha1, zápcha, dyspepsia, flatulencia,

vracaniePoruchy pečene a žlčových ciest
abnormálne/zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, žltačka, hepatitída, poškodenie pečene, akútne zlyhanie pečene, zvýšenie hodnôt krvného bilirubínu*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


dermatitída, hyperhidróza, vyrážka

alergické reakcie4,

pruritus,

žihľavka

Poruchy pohybového systému a spojivového tkaniva


svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria,

polakizúria,

močenie s oneskoreným štartom, retencia moču

nutkanie na močenie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


dysmenorea, poruchy ejakulácie, erektilná dysfunkcia, prostatitída, bolesť mužských pohlavných orgánov

zlyhanie ejakulácie,

nepravidelná menštruácia,

abnormálny orgazmus

priapizmus.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia,

únava, letargia, zimnica,

panické pocity, podráždenosť, smäd

pocit chladu

bolesť na hrudi (pozri časť 4.4)


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

zvýšenie krvného tlaku3,

zvýšenie srdcového rytmu3

pokles hmotnosti1Zahŕňa tiež bolesť v hornej časti brucha, žalúdočné ťažkosti, brušné a epigastrické ťažkosti

2Tiež zahŕňa skorú, strednú a neskorú (skoré ranné prebúdzanie) nespavosť

3zistené hodnoty srdcového rytmu a krvného tlaku vychádzajú z meraní vitálnych funkcií

4 Zahŕňa anafylaktickú reakciu a angioneurotický opuch.

* Pozri časť 4.4

** Pozri časť 4.4 a časť 4.5


Pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6

Nižšie uvedené nežiaduce účinky sa vyskytli u najmenej 2 % pomalých metabolizérov (PM) CYP2D6, a to štatisticky významne častejšie u PM ako u extenzívnych metabolizérov CYP2D6 (EM):

neostré videnie (3,9 % PM, 1,3 % EM), sucho v ústach (34,5 % PM, 17,4 % EM), zápcha (11,3 % PM, 6,7 % EM), panické pocity (4,9 % PM, 1,9 % EM), pokles chuti do jedla (23,2 % PM, 14,7 % EM), tremor (5,4 % PM, 1,2 % EM), nespavosť (19,2 % PM, 11,3 % EM), poruchy spánku (6,9 % PM, 3,4 % EM), stredná nespavosť (5,4 % PM, 2,7 % EM), neskorá nespavosť (3 % PMs, 0,9 % EM), retencia moču (5,9 % PM, 1,2 % EM), erektilná dysfunkcia (20,9 % PM, 8,9 % EM), poruchy ejakulácie (6,1 % PM, 2,2 % EM), hyperhidróza (14,8 % PM, 6,8 % EM), pocit chladu periférnych častí tela (3 % PM, 0,5 % EM).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Prejavy a príznaky:

Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia o nefatálnych akútnych a chronických predávkovaniach samotným atomoxetínom. Najčastejšie udávanými symptómami v súvislosti s akútnym a chronickým predávkovaním boli gastrointestinálne symptómy, somnolencia, závrat, tras a neobvyklé správanie. Bola hlásená aj hyperaktivita a agitovanosť. Tiež sa pozorovali príznaky a symptómy zodpovedajúce miernej až strednej aktivácii sympatického nervového systému (napr. tachykardia, zvýšenie krvného tlaku, mydriáza, sucho v ústach) a boli hlásené svrbenie a vyrážka. Väčšina udalostí bola mierna až stredne závažná. V niektorých prípadoch predávkovania zahŕňajúcich atomoxetín boli hlásené epileptické záchvaty a veľmi zriedkavo predĺženie QT intervalu. Tiež boli hlásené prípady fatálneho, akútneho predávkovania zahŕňajúceho spoločné požitie atomoxetínu a aspoň jedného ďalšieho lieku.


Existujú len obmedzené skúsenosti s predávkovaním atomoxetínom v klinických štúdiách.


Liečba:

Je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Aktívne uhlie môže byť užitočné na obmedzenie absorpcie, ak ho pacient užije do 1 hodiny od požitia lieku. Zároveň sa odporúča monitorovať funkciu srdca a všetky vitálne funkcie spolu s náležitými symptomatickými a podpornými opatreniami. Pacient má byť pozorovaný minimálne 6 hodín. Keďže atomoxetín sa vo veľkej miere viaže na proteíny, nie je pravdepodobné, že by dialýza mala v liečbe predávkovania význam.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, centrálne pôsobiace sympatomimetiká

ATC kód: N06BA09.


Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky


Atomoxetín je vysoko selektívny a silný inhibítor presynaptického noradrenergického transportéra, čo vytvára predpoklad pre mechanizmus účinku bez priameho ovplyvnenia transportérov sérotonínu alebo dopamínu. Atomoxetín má minimálnu afinitu k iným noradrenergickým receptorom, či iným transportérom, alebo receptorom neurotransmiterov. Atomoxetín má dva hlavné oxidačné metabolity: 4-hydroxyatomoxetín and N-desmetylatomoxetín. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín v úlohe inhibítora transportéra noradrenalínu, ale na rozdiel od atomoxetínu tento metabolit tiež vykazuje určitú inhibičnú aktivitu na sérotonínový transportér. Avšak je pravdepodobné, že účinok na sérotonínový transportér je minimálny, pretože väčšina 4-hydroxyatomoxetínu je ďalej metabolizovaná, takže v plazme cirkuluje v oveľa menších koncentráciách (1 % koncentrácia atomoxetínu u extenzívnych metabolizérov a 0,1 % koncentrácia atomoxetínu u pomalých metabolizérov).N-desmetylatomoxetín má podstatne nižšiu farmakologickú aktivitu ako atomoxetín. V ustálenom stave cirkuluje v plazme u extenzívnych metabolizérov v nižších koncentráciách a u pomalých metabolizérov v koncentráciách porovnateľných s materskou látkou.


Atomoxetín nie je psychostimulancium a nie je derivátom amfetamínu. V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sledujúcej potenciál pre zneužitie u dospelých, v ktorej sa porovnávali účinky atomoxetínu a placeba, sa s atomoxetínom nespájala taká odpoveď, ktorá by poukazovala na stimulačné či euforizačné vlastnosti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pediatrická populácia

Strattera bola hodnotená v štúdiách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 5000 detí a dospievajúcichs ADHD. Akútna účinnosť Strattery v liečbe ADHD sa pôvodne zistila v šiestich randomizovaných, dvojito slepých, placebom kontrolovaných skúšaniach v dĺžke trvania šesť až deväť týždňov. Prejavy a príznaky ADHD sa vyhodnocovali porovnávaním priemernej zmeny od bazálneho po výsledný stav u pacientov liečených Stratterou a pacientov liečených placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín v redukcii príznakov a symptómov ADHD štatisticky významne účinnejší ako placebo.


Okrem toho sa preukázala účinnosť atomoxetínu pri udržaní symptómovej odpovede a to v jednoročnej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii s viac ako 400 deťmi a dospievajúcimi, ktorá sa realizovala predovšetkým v Európe (približne 3 mesiace akútna otvorená liečba, po ktorej nasledovala 9-mesačná dvojito slepá, placebom kontrolovaná udržiavacia liečba). Pomer pacientov, u ktorých došlo po 1 roku k relapsu ochorenia, bol 18,7 % a 31,4 % (pre atomoxetín a placebo, v uvedenom poradí). Po 1 roku liečby atomoxetínom pacienti, ktorí pokračovali v jeho užívaní ešte ďalších 6 mesiacov, vykazovali menšiu pravdepodobnosť relapsu či čiastočného návratu symptómov oproti pacientom, ktorí prerušili aktívnu liečbu a prešli na placebo (2 % verzus 12 % v uvedenom poradí). U detí a dospievajúcichsa má pri dlhodobej liečbe pravidelne hodnotiť jej prínos.


Strattera bola účinná pri podávaní v jednej dávke denne, aj pri podávaní v rozdelenej dávke ráno a neskoro popoludní/podvečer. Strattera podávaná raz denne preukázala štatisticky významne vyšší účinok na redukciu závažnosti symptómov ADHD oproti placebu podľa hodnotenia učiteľov a rodičov.


Štúdie s aktívnym komparátorom

V randomizovanej dvojito zaslepenej 6-týždňovej pediatrickej štúdii s paralelnou skupinou na preverenie neinferiority atomoxetínuv porovnaní s metylfenidátovým komparátorom s predĺženým uvoľňovaním, komparátor vykázal lepšie pomery odpovedí oproti atomoxetínu. Percentuálne vyjadrenie pacientov odpovedajúcich na liečbu bolo 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetín) a 56,4 % (metylfenidát). V obidvoch prípadoch, atomoxetín aj komparátor, mali štatisticky vyšší účinok oproti placebu a metylfenidát bol štatisticky účinnejší ako atomoxetín (p = 0,016). Z tejto štúdie boli vylúčení pacienti, ktorí neodpovedali na stimuláciu.


Dospelá populácia

Strattera bola hodnotená v klinických štúdiách u vyše 4800 dospelých, ktorí vyhoveli diagnostickým kritériám DSM-IV pre ADHD. Akútna účinnosť Strattery v liečbe dospelých bola potvrdená v šiestich randomizovaných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách v dĺžke trvania od desiatich do šestnástich týždňov. Príznaky a prejavy ADHD boli hodnotené porovnaním priemernej zmeny medzi počiatočným a výsledným stavom u pacientov liečených Stratterou alebo placebom. V každej z týchto šiestich štúdií bol atomoxetín štatisticky signifikantne účinnejší ako placebo v znížení príznakov a prejavov ADHD (tabuľka X). V porovnaní s pacientmi liečenými placebom došlo u pacientov liečených atomoxetínom vo všetkých 6 štúdiách k štatisticky signifikantnému zlepšeniu celkovej závažnosti ochorenia podľa škály CGI-S (Clinical Global Improvement - Severity) na konci štúdie a vo všetkých 3 štúdiách, v ktorých bol tento parameter sledovaný, aj k štatisticky významnému zlepšeniu fungovania spojeného s ADHD (tabuľka X). Dlhodobá účinnosť sa potvrdila v 2 šesťmesačných placebom kontrolovaných štúdiách, ale nebola dokázaná v tretej štúdii (tabuľka X).


Tabuľka X Priemerné zmeny parametrov účinnosti v placebom kontrolovaných štúdiách

Zmeny medzi počiatočným a konečným stavom u pacientov s najmenej jednou následnou hodnotou (LOCF)
CAARS-Inv: SV alebo AISRSa

CGI-S

AAQoL

Štúdia

Liečba

N

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Priemerná zmena

p-hodnota

Akútne štúdie
LYAA


ATX

PBO

133

134

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

-

-

LYAO


ATX

PBO

124

124

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

-

-

LYBY

ATX

PBO

72

75

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

-

-

LYDQ


ATX

PBO

171

158

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ


ATX

PBO

192

198

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE


ATX

PBO

191

195

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Dlhodobé štúdie
LYBV

ATX

PBO

185

109

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

ATX

PBO

214

216

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW

ATX

PBO

113

120

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

-

-

Skratky: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD Investigator Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetín; CAARS‑Inv: SV = Conners Adult ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

a Škály príznakov ADHD; výsledky pri štúdii LYBY sú zo škály AISRS; výsledky ostatných štúdií sú zo škály CAARS-Inv: SV.


V analýzach senzitivity s použitím metódy baseline-observation-carried-forward u pacientov, ktorí nemali žiadne následné meranie (t.j. všetci liečení pacienti), boli výsledky konzistentné s výsledkami v tabuľke X. V analýzach klinicky významnej odpovede s použitím rôznych a prioria post hocdefinícií, mali pacienti liečení atomoxetínom vo všetkých 6 akútnych a oboch úspešných dlhodobých štúdiách konzistentne štatisticky signifikantne vyššie miery terapeutickej odpovede ako pacienti liečení placebom (tabuľka Y).


Tabuľka Y Počet (n) a percento pacientov, ktorí splnili kritériá liečebnej odpovede v placebom kontrolovaných štúdiách


Odpoveď definovaná ako zlepšenie o aspoň 1 bod CGI-S

Odpoveď definovaná ako

40 % zlepšenie CAARS-Inv: SVat na konci

Skupina

Liečba

N

n (%)

p-hodnota

N

n (%)

p-hodnota

Zlúčené akútne štúdiea
ATX

PBO

640

652

401 (62,7%)

283 (43,4%)

<0,001

841

851

347 (41,3%)

215 (25,3%)

<0,001

Zlúčené dlhodobé štúdiea
ATX

PBO

758

611

482 (63,6%)

301 (49,3%)

<0,001

663

557

292 (44,0%)

175 (31,4%)

<0,001

aObsahuje všetky štúdie z tabuľky X okrem: Analýza akútnej odpovede CGI-S neobsahuje 2 štúdie u pacientov s komorbidnými poruchami (LYBY, LYDQ); Analýza akútnej odpovede CAARS neobsahuje 1 štúdiu, v ktorej sa škála CAARS nepoužila (LYBY)


Do dvoch z akútnych štúdií boli zaradení pacienti trpiaci ADHD a komorbidným alkoholizmom alebo sociálnou úzkostnou poruchou a v oboch týchto štúdiách sa príznaky ADHD zlepšili. V štúdii s komorbidným alkoholizmom nebol rozdiel medzi atomoxetínom a placebom vo vzťahu k užívaniu alkoholu. V štúdii s komorbidnou úzkostnou poruchou pri liečbe atomoxetínom nedošlo k zhoršeniu komorbidnej úzkosti.


Účinnosť atomoxetínu v udržaní symptómovej odpovede bola dokázaná v štúdii, v ktorej po počiatočnom 24-týždňovomm období aktívnej liečby boli pacienti spĺňajúci kritériá klinicky významnej odpovede (definovanej zlepšením škály CAARS-Inv: Sv a škály CGI-S) randomizovaní na dvojito zaslepenú liečbu atomoxetínom alebo placebom po dobu ďalších 6 mesiacov. Na konci 6-mesačného obdobia splnila kritériá klinicky významnej odpovede väčšia časť pacientov liečených atomoxetínom než placebom (64,3 % oproti 50,0 %; p = 0,001). Pacienti liečení atomoxetínom preukázali štatisticky významne lepšie udržanie funkčnosti v porovnaní s pacientmi liečenými placebom, čo bolo dokázané menšou priemernou zmenou celkového skóre škály Adult ADHD Quality of Life (AAQoL) v intervale 3 mesiacov (p = 0,003) a 6 mesiacov (p = 0,002).


QT/QTc štúdia

Z podrobnej QT/QTc štúdie uskutočnenej so zdravými dospelými jedincami, ktorí sú pomalí metabolizéri (PM) CYP2D6 a dostávali dávky do 60 mg atomoxetínu dvakrát denne vyplýva, že pri predpokladanej maximálnej koncentrácii sa účinok atomoxetínu na QTc interval signifikantne nelíšil od placeba. Pri zvýšenej koncentrácii atomoxetínu došlo ku miernemu zvýšeniu QTc intervalu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika atomoxetínu u detí a dospievajúcichje obdobná ako u dospelých. Farmakokinetika atomoxetínu u detí mladších ako 6 rokov sa neskúmala.


Farmakokinetické štúdie potvrdili, že atomoxetín vo forme kapsúl a vo forme perorálneho roztoku sú bioekvivalentné.


Absorpcia:Atomoxetín sa po perorálnom podaní rýchle a takmer úplne vstrebáva, pričom dosahuje priemernú maximálnu pozorovanú koncentráciu v plazme (Cmax) približne za 1 až 2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť atomoxetínu sa po perorálnom podaní pohybovala od 63 % do 94 %, v závislosti od individuálnych rozdielov v miernom „first pass“ metabolizme. Atomoxetín je možné podávať s jedlom i bez jedla.


Distribúcia:Atomoxetín sa rozsiahlo distribuuje a vo veľkom rozsahu (98 %) sa viaže na proteíny plazmy, predovšetkým albumín.


Biotransformácia:Atomoxetín prechádza biotransformáciou predovšetkým prostredníctvom enzymatickej cesty cytochrómu P450 2D6 (CYP2D6). Jedinci s obmedzenou aktivitou tejto cesty (pomalí metabolizéri) predstavujú asi 7 % belochov a majú v porovnaní s ľuďmi s normálnou aktivitou (extenzívni metabolizéri) vyššie plazmatické koncentrácie atomoxetínu. U pomalých metabolizérov je AUC atomoxetínu približne 10-krát väčšia a Css max asi 5-krát väčšia ako u extenzívnych metabolizérov. Hlavným oxidačným metabolitom je 4-hydroxyatomoxetín, ktorý sa rýchlo glukuronidizuje. 4-hydroxyatomoxetín je rovnako účinný ako atomoxetín, avšak cirkuluje v plazme pri oveľa nižších koncentráciách. Aj keď 4-hydroxyatomoxetín vzniká predovšetkým prostredníctvom CYP2D6, u jedincov, ktorým chýba aktivita CYP2D6, sa môže 4-hydroxyatomoxetín tvoriť aj prostredníctvom niekoľkých ďalších enzýmov cytochrómu P450, avšak pomalším tempom. Pri terapeutických dávkach atomoxetín neinhibuje ani neindukuje CYP2D6.


Enzýmy cytochrómu P450: atomoxetín nespôsobil žiadnu signifikantnú inhibíciu ani indukciu enzýmov cytochrómu P450 vrátane CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 a CYP2C9.


Eliminácia:priemerný polčas vylučovania atomoxetínu po perorálnom podaní je 3,6 hodín u extenzívnych metabolizérov a 21 hodín u pomalých metabolizérov. Atomoxetín sa vylučuje predovšetkým ako 4-hydroxyatomoxetín-O-glukuronid, najmä močom.

Lineárnosť/nelineárnosť: farmakokinetické parametre atomoxetínu sú lineárne v rámci celej škály sledovaných dávok rovnako u extenzívnych aj u pomalých metabolizérov.


Osobitné skupiny pacientov.

Porucha funkcie pečene má za následok znížený klírens atomoxetínu, zvýšenú expozíciu atomoxetínu (AUC zvýšená 2x pri stredne ťažkej poruche a 4x pri ťažkej poruche) a predĺžený polčas materskej látky v porovnaní so zdravou kontrolou s rovnakým genotypom extenzívnych CYP2D6 metabolizérov. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene (Child Pugh trieda B a C) by mala byť upravená počiatočná aj terapeutická dávka (pozri časť 4.2).


Priemerné plazmatické koncentrácie atomoxetínu u subjektov s ochorením obličiek v konečnom štádiu boli vo všeobecnosti vyššie ako priemer u zdravých kontrolných subjektov, čo sa prejavilo zvýšením hodnoty Cmax(7 % rozdiel) a AUC0-∞(asi 65 % rozdiel). Po úprave dávky vzhľadom na telesnú hmotnosť sú rozdiely medzi týmito dvoma skupinami minimalizované. Na základe farmakokinetiky atomoxetínu a jeho metabolitov u osôb s ochorením obličiek v konečnom štádiu úprava dávky nie je nutná (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.S ohľadom na obmedzenie dávok spôsobené klinickou (alebo prehnanou farmakologickou) odpoveďou zvierat na liek v kombinácii s metabolickými rozdielmi medzi druhmi zvierat predstavuje maximálna tolerovaná dávka použitá u zvierat v predklinických štúdiách expozíciu atomoxetínu podobnú alebo mierne vyššiu ako je dosiahnutá u pacientov - CYP2D6 pomalých metabolizérov pri maximálnej odporúčanej dennej dávke.

Na mladých potkanoch sa zrealizovala štúdia s cieľom vyhodnotiť účinky atomoxetínu na rast, neurobehaviorálny a sexuálny vývoj. Pozorovali sa mierne zdržanie spriechodnenia vagíny (všetky dávkovania) a separácie predkožky ( 10 mg/kg/deň), ako aj mierny pokles nadsemenníkovej hmotnosti a počtu spermií ( 10 mg/kg/deň); účinky na fertilitu či reprodukčnú výkonnosť neboli zistené. Význam týchto zistení pre ľudí nie je známy.


Gravidným králikom sa v čase organogenézy podávali sondou dávky atomoxetínu až 100 mg/kg/deň. Pri tejto dávke sa v 1 z 3 štúdií pozorovali: pokles živých plodov, vzostup časnej resorpcie, mierny nárast výskytu atypického pôvodu krčnej tepny a chýbajúcej podkľúčnej tepny. Tieto zistenia sa pozorovali pri dávkach, ktoré spôsobovali miernu tehotenskú toxicitu. Výskyt týchto zistení je v rámci kontrolných hodnôt zistených v minulosti. Dávka, pri ktorej sa nepozorovalo žiadne z týchto zistení, bola 30 mg/kg/deň. Expozícia (AUC) nenaviazaným atomoxetínom u králikov, pri dávke 100 mg/kg/deň, bola približne 3,3 násobkom (extenzívni metabolizéri CYP2D6) a 0,4 násobkom (pomalí metabolizéri CYP2D6) expozície ľudí pri maximálnej dennej dávke 1,4 mg/kg/deň. Nálezy v jednej z troch štúdií na králikoch boli nejednoznačné a ich relevantnosť pre človeka je neznáma.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


predželatínový kukuričný škrob

dimetikón


Obal kapsuly:

nátriumlaurylsulfát

želatína


Farbivá viečka kapsuly:

10 mg: oxid titaničitý E171

18 mg: žltý oxid železitý E172

25 mg, 40 mg a 60 mg: indigokarmínE132 a oxid titaničitýE 171

80 mg a 100 mg:žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, oxid titaničitýE171


Farbivá tela kapsuly:

60 mg: žltý oxid železitý E172

10 mg, 18 mg, 25 mg a 80 mg: oxid titaničitý E171

40 mg: indigokarmínE132 a oxid titaničitýE 171

100 mg: žltý oxid železitý E172, červený oxid železitý E172, oxid titaničitý E171


Potravinársky čierny atrament SW-9008 (obsahujúci šelak ačierny oxid železitý E172) alebo potravinársky čierny atrament SW-9010 (obsahujúci šelak a čierny oxid železitý E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister z polyvinylchloridu (PVC) / polyetylénu (PE) / polychlórtrifluoroetylénu, PCTFE zapečatený hliníkovou fóliou.


Veľkosť balenia: 7, 14, 28 a 56 kapsúl. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kapsuly sa nemajú otvárať. Atomoxetín dráždi oči. V prípade, že sa obsah kapsuly dostane do kontaktu s okom, je nutné postihnuté oko okamžite vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Ruky a iné potenciálne znečistené povrchy je nutné čo najrýchlejšie umyť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


STRATTERA 10 mg: 78/0421/05-S

STRATTERA 18 mg: 78/0422/05-S

STRATTERA 25 mg: 78/0423/05-S

STRATTERA 40 mg: 78/0424/05-S

STRATTERA 60 mg: 78/0425/05-S

STRATTERA 80 mg: 78/0157/08-S

STRATTERA 100 mg: 78/0158/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.11.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk/sk/databazy-a-servis/databazy/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov

18

STRATTERA 40 mg