+ ipil.sk

Structolipid 20%Príbalový leták


PRÍLOHA č.2 k rozhodnutiu o predĺžení REGISTRÁCIe, EV. č.: 2106/3575


Písomná informácia pre používateľOV


Názov lieku

Structolipid 20%

(Lipida)


Lieková forma

Infúzna intravenózna emulzia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


Zloženie lieku

Liečivo:lipida (čistené štruktúrované triglyceridy) 200 g v 1000 ml emulzie na infúzne podanie.

Pomocné látky:phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné fosfolipidy), glycelorum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Osmolalita: 350 mosmol/l

Obsah energie: 8,2 MJ (19690 kcal)/1000 ml


Farmakokinetická skupina

Infundibilium


Charakteristika

Účinná látka, čistený štruktúrovaný triglycerid, je zmes esterov mastných kyselín s dlhým (LCT) a stredným reťazcom (MCT) v pomere 64 % (w/w) k 36 % (w/w). Mastné kyseliny sú náhodne distribuované v rámci molekuly esteru. Čistené štruktúrované triglyceridy pozostávajú prevažne zo zmiešaných molekúl triglyceridov, ktoré obsahujú mastné kyseliny s dlhým aj stredne dlhým reťazcom (približne 75%) a z malého množstva čistých molekúl typu LCT alebo MCT. MCT je syntetický olej na báze kokosového oleja a /alebo palmového oleja. LCT sú vo forme rafinovaného sójového oleja.

Structolipid 20% je jednak zdroj esenciálnych mastných kyselín (LCT), ale zároveň je aj energetickým substrátom (LCT+MCT). Aby sa predišlo deficitu esenciálnych mastných kyselín, je potrebné podávať najmenej 20 % neproteínovej energie vo forme tukových emulzií, ako je Structolipid 20%, s adekvátnym obsahom kyseliny linolovej a linolénovej.

Veľkosť a biologické vlastnosti tukových častíc lieku Structolipid 20% sú podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel od chylomikrónov, Structolipid 20% neobsahuje cholesterol a apolipoproteíny. Structolipid 20% je zmes mastných kyselín s dlhým a stredným reťazcom viazaných na tú istú molekulu glycerolu, čo je ďalší rozdiel oproti chylomikrónom.

Farmakokinetické vlastnosti: Structolipid 20% sa eliminuje rýchlejšie než tukové emulzie obsahujúce len mastné kyseliny s dlhým reťazcom alebo fyzikálne zmesi LCT a MCT. Podanie lieku Stuctolipid 20% spôsobuje zvýšenie plazmatickej hladiny mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca, dikarboxylových kyselín a 3-hydroxy-mastných kyselín. Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch dokazujú, že množstvá metabolitov sú menšie ako pri podávaní ekvimolárnych množstiev zmesí LCT a MCT. Dokázalo sa, že tieto metabolity sa plne eliminujú z krvnej vzorky po 16 hodinách od skončenia podávania infúzie. Dikarboxylové kyseliny sa vylučujú močom.


Indikácie

Structolipid 20% sa používa k náhrade energetických strát a esenciálnych mastných kyselín ako súčasť režimu parenterálnej výživy u dospelých pacientov.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na proteíny vajec, bielkoviny burských orechov (arašidov), sóje alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku, ťažká hyperlipémia, ťažká insuficiencia pečene, hemofagocytárny syndróm, ťažké poruchy zrážanlivosti, akútny šok.

Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť.


Nežiaduce účinky

Bežné (výskyt >1%)

Počas klinických štúdií boli zaznamenané nauzea, bolesti hlavy a zvýšenie telesnej teploty.

Počas infúzie lieku Structolipid 20% bolo hlásené zvýšenie sérových triglyceridov a ketozlúčenín.

Pri parenterálnej výžive sa môžu prejaviť zvýšené hodnoty pečeňových testov nezávisle od podávania tukov.

Zriedkavé (výskyt <1%)

Pri rýchlom podávaní lieku Structolipid 20% sa vyskytli bolesti chrbta neznámeho pôvodu.

Medzi ďalšie zaznamenané nežiaduce reakcie pri podávaní Structolipidu 20% patria problémy s dýchaním, triaška, závrat, hnačka, zvýšený krvný tlak, tachykardia, vracanie a makulárna vyrážka.

Syndróm preťaženia tukmi

Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi v dôsledku predávkovania. Tento syndróm sa môže vyskytnúť v priebehu ťažkej hypertriglyceridémie aj pri dodržaní odporúčanej rýchlosti podávania infúzie, v súvislosti s náhlymi zmenami klinického stavu pacienta, ako je porucha renálnych funkcií alebo infekcia. Je preň príznačná hyperlipémia, horúčka, tuková infiltrácia, hepatomegália, splenomegália, anémia, leukopénia, trombocytopénia, poruchy koagulácie a kóma. Symptómy sú zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie infúzie s obsahom tuku preruší.


Interakcie

Niektoré lieky, ako inzulín, môžu ovplyvňovať lipázový systém. Ukazuje sa však, že tento typ interakcie má malý klinický význam.

Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže spôsobiť počiatočné zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné zníženie klírensu triglyceridov.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Jeho koncentrácia v Structolipide 20% je však taká nízka, že sa nepredpokladá vplyv na zrážavosť krvi u pacientov liečených derivátmi kumarínu.


Dávkovanie

Schopnosť pacienta eliminovať podávané tuky, určuje dávku a rýchlosť podávania infúzie.

Dospelí

Odporúčaná dávka je 1 - 1,5 g triglyceridov na kg telesnej hmotnosti a deň, čo zodpovedá 5 - 7,5 ml na kg telesnej hmotnosti a deň; zvyčajne sa podáva v priebehu 10 - 24 hodín.

Rýchlosť infúzie by nemala prekročiť 0,75 ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo predstavuje 0,15 g tuku na kg telesnej hmotnosti za hodinu.

Deti

Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť u detí.


Spôsob podávania

Structolipid 20% sa môže podávať formou intravenóznej infúzie ako súčasť parenterálnej výživy spolu s glukózou do periférnej žily alebo centrálnym venóznym katétrom.


Upozornenie

Je potrebné monitorovať sérové koncentrácie triglyceridov. V prípade podozrenia na poruchu metabolizmu tukov, musia byť kontrolované denne. Počas podávania infúzie nesmie prekročiť sérová koncentrácia triglyceridov 3 mmol/l. Ďalšiu infúziu je možné podať, až keď sa sérové triglyceridy vrátia do normálnych hodnôt.

Je nutná pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy, sérových elektrolytov, funkcie pečene, rovnováhy tekutín a krvného obrazu. Ak je prítomná acidóza alebo vzniklo podozrenie na ňu, je potrebné jej monitorovanie.

Pri najmenšom príznaku anafylaktickej reakcie (ako sú teplota, triaška, vyrážka alebo dyspnoe) je potrebné okamžite prerušiť podávanie infúzie.

Structolipid 20% sa má podávať opatrne u pacientov s poruchou metabolizmu tukov, a to pri renálnej insuficiencii, nekontrolovanom diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodenej funkcii pečene, hypotyreoidizme (ak je spojený s hypertriglyceridémiou) a pri sepse.

V súčasnosti nie sú klinické skúsenosti s podávaním lieku Structolipid 20% u detí a skúsenosti u diabetických pacientov a pri renálnom zlyhaní sú nedostatočné.

Structolipid 20% sa má aplikovať spolu s cukrami, aby sa predišlo vzniku metabolickej acidózy.

Liek obsahuje sójový olej (vo forme purifikovaných štrukturovaných triglyceridov), ktoré môžu v zriedkavých prípadoch spôsobovat alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójovými bôbmi a burskými orechmi (arašidmi).


V prípade, že sa krv odoberie pred vyplavením tukov z krvného obehu, môže Structolipid 20% ovplyvniť niektoré laboratórne merania (napr. hodnoty bilirubínu, laktátdehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb). U väčšiny pacientov sa tuky vylúčia z krvného obehu po 5-6 hodinách od ukončenia podávania.


Používanie v gravidite a počas laktácie:údaje o pôsobení emulzie Structolipid 20% na tehotné ženy nie sú k dispozícii. Počas tehotenstva sa môže Structolipid 20% podávať len po starostlivom zvážení dôvodov. Údaje o vplyve emulzie Structolipid 20% počas laktácie nie sú k dispozícii. Ženy liečené Structolipidom 20% nemajú dojčiť.

Predávkovanie: podľa časti „Nežiaduce účinky“, Syndróm preťaženia tukmi.

Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.


Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom:pred otvorením vonkajšieho obalu je potrebné skontrolovať indikátor integrity (Oxalert). Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajší obal a liek sa musí znehodnotiť.


KOMPATIBILITA

Aditíva

K lieku Structolipid 20% sa môžu pridávať len liečivá, nutričné a elektrolytové roztoky so zaručenou kompatibilitou. Údaje o kompatibilite sa poskytujú na požiadanie. Aditíva sa pridávajú len za aseptických podmienok.

Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film):

Plastický vak slúžiaci na zmiešanie musí byť sterilný a bez ftalátov.

Zmesi sa musia pripraviť v kontrolovaných a validovaných aseptických priestoroch.

STABILITA

Bez aditív

Po otvorení balenia je potrebné emulziu ihneď spotrebovať kvôli riziku mikrobiologickej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok otvoreného balenia treba znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.

Aditíva

Po pridaní aditív je nutné infúziu okamžite podať vzhľadom na riziko mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok po otvorení balenia sa má znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.

Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film)

Bola potvrdená fyzikálna stabilita na 72 hodinách po uchovávaní v chladničke (2-8 °C) a nasledujúca infúzia do 24 hodín. Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes podávať ihneď po zmiešaní. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky skladovania zodpovedá používateľ a normálne by nemali prekročiť 24 hodín pri 2-8 °C, ak aditíva neboli pridané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok. Ak sa skladujú zmesi, môže sa vytvoriť krémová vrstva. Pred podaním je potrebné dosiahnuť jemným otáčaním homogénnu zmes.


Predávkovanie

Pozri časť Nežiaduce účinky, Syndróm preťaženia tukmi.

Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.


Varovanie

Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.


Balenie

1 x 250ml , 10 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml infúznej intravenóznej emulzie


Vnútorný vak Excel je primárny obal lieku Structolipid 20%. Vonkajší vak slúži ako ochrana proti účinkom vody a kyslíka na vnútorný obal počas skladovania. Absorbér kyslíka vychytáva a viaže kyslík v priestore medzi vnútorným a vonkajším obalom. Indikátor integrity (Oxaler) reaguje s voľným kyslíkom a mení farbu na čiernu pri poškodení vonkajšieho vaku.

Vonkajší vak, absorbér kyslíka a indikátor je potrebné po otvorení vonkajšieho vaku znehodnotiť.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Nezamrazujte.


Dátum poslednej revízie textu

Júl 2008

Structolipid 20%

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA č.1 k rozhodnutiu o predĺžení REGISTRÁCIe, EV. č.: 2106/3575


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU Structolipid20%


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:Lipida (čistené štruktúrované triglyceridy) 200 g v 1000 ml emulzie na infúzne podanie.


Účinnú látku, čistený štruktúrovaný triglycerid, možno definovať ako zmes esterov mastných kyselín s dlhým (LCT) a stredným reťazcom (MCT) v pomere 64 % k 36 %. Mastné kyseliny sú náhodne distribuované v rámci molekuly esteru. Čistené štruktúrované triglyceridy pozostávajú prevažne zo zmiešaných molekúl triglyceridov, ktoré obsahujú mastné kyseliny s dlhým aj stredne dlhým reťazcom (približne 75%) a z malého množstva čistých molekúl typu LCT alebo MCT. MCT je syntetický olej na báze kokosového oleja a /alebo palmového oleja. LCT sa pridáva vo forme rafinovaného sójového oleja.


Osmolarita: 350 mosmol/kg vody

Energetická hodnota: 8,2 MJ (1960 kcal)/1000 ml

pH približne 8


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzna intravenózna emulzia


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie

Structolipid 20% sa používa k náhrade energetických strát a esenciálnych mastných kyselín ako súčasť režimu parenterálnej výživy u dospelých pacientov.


4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

Schopnosť pacienta eliminovať podávané tuky, určuje dávku a rýchlosť podávania infúzie (pozri časť 4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Dospelí

Odporúčaná dávka je 1-1,5 g triglyceridov na kg telesnej hmotnosti a deň, čo zodpovedá 5 - 7,5 ml na kg telesnej hmotnosti a deň; zvyčajne sa podáva počas 10 - 24 hodín.

Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 0,75 ml na kg telesnej hmotnosti za hodinu, čo predstavuje
0,15 g tuku na kg telesnej hmotnosti za hodinu.

Deti

Nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť u detí.


Spôsob podávania

Structolipid 20% sa môže podávať formou intravenóznej infúzie ako súčasť parenterálnej výživy spolu s glukózou do periférnej žily alebo centrálnym venóznym katétrom.


4. 3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na proteíny vajec, burských orechov (arašidov), sóje alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku,

ťažká hyperlipémia,

ťažká insuficiencia pečene,

hemofagocytárny syndróm,

ťažké poruchy zrážanlivosti krvi,

akútny šok.

Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, hyperhydratácia a dekompenzovaná srdcová nedostatočnosť.


4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebné monitorovať sérové koncentrácie triglyceridov. V prípade podozrenia na poruchu metabolizmu tukov, musia byť kontrolované denne. Počas podávania infúzie nesmie prekročiť sérová koncentrácia triglyceridov 3 mmol/l. Ďalšiu infúziu je možné podať, až keď sa sérové triglyceridy vrátia do normálnych hodnôt.

Je nutná pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy, sérových elektrolytov, funkcie pečene, rovnováhy tekutín a krvného obrazu. Ak je prítomná acidóza alebo vzniklo podozrenie na ňu, je potrebné jej monitorovanie.

Pri najmenšom príznaku anafylaktickej reakcie (ako sú teplota, triaška, vyrážka alebo dyspnoe) je potrebné okamžite prerušiť podávanie infúzie.

Structolipid 20% sa má podávať opatrne u pacientov s poruchou metabolizmu tukov, a to pri renálnej insuficiencii, nekontrolovanom diabetes mellitus, pankreatitíde, poškodenej funkcii pečene, hypotyreoidizme (ak je spojený s hypertriglyceridémiou) a pri sepse.

V súčasnosti nie sú klinické skúsenosti s podávaním lieku Structolipid 20% u detí a skúsenosti u diabetických pacientov a pri renálnom zlyhaní sú nedostatočné.

Structolipid 20% sa má aplikovať spolu so sacharidmi, aby sa predišlo vzniku metabolickej acidózy.

V prípade, že sa krv odoberie pred vyplavením tukov z krvného obehu, môže Structolipid 20% ovplyvniť niektoré laboratórne merania (napr. hodnoty bilirubínu, laktátdehydrogenázy, saturácie kyslíkom, Hb). U väčšiny pacientov sa tuky vylúčia z krvného obehu po 5-6 hodinách od podania tukov.

Tento liek obsahuje sójový olej (vo forme purifikovaných štrukturovaných triglyceridov), ktoré môžu v zriedkavých prípadoch spôsobovať alergické reakcie. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójovými bôbmi a burskými orechmi (arašidmi).


4. 5. Liekové a iné interakcie

Niektoré lieky, ako inzulín, môžu ovplyvňovať lipázový systém. Ukazuje sa však, že tento typ interakcie má malý klinický význam.

Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy do krvného obehu. To môže spôsobiť počiatočné zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné zníženie klírensu triglyceridov.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Jeho koncentrácia v Structolipide 20% je však taká nízka, že sa nepredpokladá vplyv na zrážavosť krvi u pacientov liečených derivátmi kumarínu.


4. 6. Gravidita a laktácia

Údaje o pôsobení lieku Structolipid 20% na tehotné ženy nie sú k dispozícii. Účinok lieku Structolipid 20% na plod po období organogenézy u zvierat sa neskúmal. Údaje zo štúdií na zvieratách poukazujú na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5. 3.). Klinický význam týchto poznatkov nie je známy. Počas tehotenstva sa môže Structolipid 20% podávať len po starostlivom zvážení dôvodov.

Údaje o vplyve lieku počas laktácie nie sú k dispozícii. Ženy liečené liekom Structolipid 20% nemajú dojčiť.


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nie je pravdepodobné.


4. 8. Nežiaduce účinky

Počas infúzie lieku Structolipid 20% bolo zaznamenané zvýšenie telesnej teploty a nauzea, ďalej bolo hlásené zvýšenie sérových triglyceridov a ketozlúčenín (výskyt >1 počas klinických štúdií).

Nežiaduce účinky v súvislosti s podaním infúzie lieku Structolipid 20% sú extrémne zriedkavé a boli prednostne zaznamenané počas klinických štúdií.


Frekvencia

Symptómy

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté (1/100 až <1/10)

hypertriglyceridémia,

ketóza

Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

závrat

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


hypertenzia, tachykardia

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

problémy s dýchaním

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

neznáme (1/1 000 až <1/100)

hnačka, vracanie

Ochorenia pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

dočasné zvýšené hodnoty pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

vyrážka.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

neznáme (1/1 000 až <1/100)

bolesti chbta

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté (1/100 až <1/10)


neznáme (1/1 000 až <1/100)

bolesti hlavy, zvýšenie telesnej teploty, nauzea, chvenie


Pri parenterálnej výžive sa môžu prejaviť zvýšené hodnoty pečeňových testov nezávisle od podávania tukov.


Syndróm preťaženia tukmi

Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi v dôsledku predávkovania. Tento syndróm sa môže vyskytnúť v priebehu ťažkej hypertriglyceridémie aj pri dodržaní odporúčanej rýchlosti podávania infúzie, v súvislosti s náhlymi zmenami klinického stavu pacienta, ako je porucha renálnych funkcií alebo infekcia. Je preň príznačná hyperlipémia, horúčka, tuková infiltrácia, hepatomegália, splenomegália, anémia, leukopénia, trombocytopénia, poruchy koagulácie a kóma. Symptómy sú zvyčajne reverzibilné, ak sa podávanie infúzie s obsahom tuku preruší.


4. 9. Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá)

Pozri časť 4. 8. Nežiaduce účinky, Syndróm preťaženia tukmi.

Značné predávkovanie tukovými emulziami s obsahom MCT môže spôsobiť metabolickú acidózu, najmä ak sa súčasne nepodávajú cukry.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: infundibilium, parenterálna výživa, tuková emulzia.

ATC kód: B05B A02

Structolipid 20% je tuková emulzia s veľkosťou častíc a biologickými vlastnosťami, ktoré sú podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel od chylomikrónov, Structolipid 20% neobsahuje cholesterol a apolipoproteíny.

Structolipid 20% je zmes mastných kyselín s dlhým a stredným reťazcom viazaných na tú istú molekulu glycerolu, čo je ďalší rozdiel oproti chylomikrónom.

Tuková emulzia je aj zdroj esenciálnych mastných kyselín (mastné kyseliny s dlhým reťazcom LCT), a je aj energetickým substrátom vo forme mastných kyselín s dlhým (LCT) a so stredným reťazcom (MCT).

Aby sa predišlo deficitu esenciálnych mastných kyselín, je potrebné podávať najmenej 20 % neproteínovej energie vo forme tukových emulzií, ako je Structolipid 20%, s adekvátnym obsahom kyseliny linolovej a linolénovej.


5. 2. Farmakokinetické vlastnosti

Štúdie s účasťou dobrovoľníkov dokázali, že Structolipid 20% sa eliminuje rýchlejšie než tukové emulzie obsahujúce len mastné kyseliny s dlhým reťazcom.

Retrospektívne analyzované údaje štúdií potvrdzujú u pacientov rýchlejšiu elimináciu lieku Structolipid 20% ako emulzií s obsahom LCT alebo zmesi LCT a MCT.

Metabolizmus Stuctolipidu 20% spôsobuje zvýšenie plazmatickej hladiny mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca, dikarboxylových kyselín a 3-hydroxy-mastných kyselín. Štúdie na zdravých dobrovoľníkoch dokazujú, že množstvá metabolitov sú menšie ako pri podávaní ekvimolárnych množstiev zmesí LCT a MCT. Dokázalo sa, že tieto metabolity sa plne eliminujú z krvnej vzorky po 16 hodinách od skončenia podávania infúzie. Dikarboxylové kyseliny sa vylučujú močom.


5. 3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje nepoukazujú na žiadne špeciálne riziko pre ľudí, vyplývajúce z obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity pri opakovanom podávaní a genotoxicity. Karcinogénny potenciál lieku Structolipid 20% nebol predmetom výskumu.

Nebol dokázaný teratogénny a embryogénny potenciál infúzie Structolipid 20% v dávkach 3 g (TG) na kg hmotnosti a deň (0,75 g TG na kg hmotnosti za hod.) králikom počas 4-hodinovej aplikácie. Pri dávke 4,5 g TG na kg hmotnosti a deň (1,12 TG na kg hmotnosti za hod.) možný embrytoxický efekt potvrdila nepatrná zmena úhynu embryí a plodov. Dávkovanie a rýchlosť podávania infúzie boli 3- až 7-krát väčšie než tie, ktoré sú odporúčané pre klinickú prax.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1. Zoznam pomocných látok

Phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné fosfolipidy), glycelorum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


6. 2. Inkompatibility

Structolipid 20% sa nesmie miešať s inými liekmi, kým nie je dokázaná ich vzájomná kompatibilita.

Aditíva sa môžu pridávať k lieku Structolipid 20% len po potvrdení ich vzájomnej kompatibility. Súčasné podávanie roztokov (spojkou v tvare Y) si vyžaduje ich zaručenú kompatibilitu.


6. 3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti emulzie v balení na predaj:

24 mesiacov

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia:

Emulzia sa musí použiť hneď po otvorení kvôli možnému riziku mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitú emulziu je potrebné znehodnotiť.

Čas použiteľnosti po pridaní alebo zmiešaní roztokov podľa návodu:

Pozri časť 6. 6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu, Stabilita.


6. 4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplotách do 25 °C. Nezmrazujte!


6. 5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, veľkosť balenia

Veľkosť balenia: 1 x 250 ml , 10 x 250 ml, 1 x 500 ml, 12 x 500 ml infúznej intravenóznej emulzie


Vnútorný vak Excel je primárny obal lieku Structolipid 20%. Vonkajší vak slúži ako ochrana proti účinkom vody a kyslíka na vnútorný obal počas skladovania. Absorbér kyslíka vychytáva a viaže kyslík v priestore medzi vnútorným a vonkajším obalom. Indikátor integrity (Oxaler) reaguje s voľným kyslíkom a mení farbu na čiernu pri poškodení vonkajšieho vaku.

- Vnútorný vak Excel tvorí poly(propylén/etylén) kopolymér, termoplastický elastomér a kopolyester.

- Vonkajší ochranný vak je zložený z polypropylénu, polyetyléntereftalátu a poly(etylvinyl)alkoholu.

- Absorbér kyslíka je vrecúško z polyméru naplnené práškovým železom.

- Indikátor integrity je roztok citlivý na kyslík v polymérovom vrecúšku.


Vonkajší vak, absorbér kyslíka a indikátor je potrebné po otvorení vonkajšieho vaku znehodnotiť.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Pred otvorením vonkajšieho obalu je potrebné skontrolovať indikátor integrity (Oxalert). Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajší obal a liek sa musí znehodnotiť.

KOMPATIBILITA

Aditíva

K lieku Structolipid 20% sa môžu pridávať len liečivá, nutričné a elektrolytové roztoky so zaručenou kompatibilitou. Údaje o kompatibilite sa poskytujú na požiadanie. Aditíva sa pridávajú len za aseptických podmienok.

Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film):

Plastický vak slúžiaci na zmiešanie musí byť sterilný a bez ftalátov.

Zmesi sa musia pripraviť v kontrolovaných a validovaných aseptických priestoroch.

STABILITA

Bez aditív

Po otvorení balenia je potrebné emulziu ihneď spotrebovať kvôli riziku mikrobiologickej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok otvoreného balenia sa má znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.

Aditíva

Po pridaní aditív je nutné infúziu okamžite podať vzhľadom na riziko mikrobiálnej kontaminácie. Nepoužitý zvyšok po otvorení balenia treba znehodnotiť a nesmie sa uchovávať pre ďalšie použitie.

Zmiešavanie v plastickom vaku (bezftalátový film)

Bola potvrdená fyzikálna stabilita na 72 hodinách po uchovávaní v chladničke (2-8 °C) a nasledujúca infúzia do 24 hodín. Z mikrobiologického hľadiska je potrebné zmes podávať ihneď po zmiešaní. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky skladovania zodpovedá používateľ a normálne by nemali prekročiť 24 hodín pri 2-8 °C, ak aditíva neboli pridané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok. Ak sa skladujú zmesi, môže sa vytvoriť krémová vrstva. Pred podaním je potrebné dosiahnuť jemným otáčaním homogénnu zmes.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, 751 74 Uppsala, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO

76/0361/01 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

27.11.2001


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2008

Structolipid 20%