+ ipil.sk

SUBCUVIAPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00731-Z1A


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

SUBCUVIA 160 g/l, injekčný roztok

Liečivo: Normálny ľudský imunoglobulín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je SUBCUVIA a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete SUBCUVIU

3. Ako používať SUBCUVIU

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať SUBCUVIU

6. Ďalšie informácie1. ČO JE subcuviaA NA ČO SA POUŽÍVA


SUBCUVIA patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú imunoglobulíny. Tieto lieky obsahujú protilátky, ktoré sa prirodzene nachádzajú vo Vašej krvi. Protilátky sú bielkoviny, ktoré pomáhajú Vášmu organizmu prekonať infekciu tým, že neutralizujú baktérie, vírusy a iné cudzorodé mikroorganizmy. SUBCUVIA sa používa na liečbu niektorých ochorení, ktoré sú spôsobené nedostatkom protilátok v krvi. Tieto druhy ochorení sa nazývajú syndrómy nedostatku protilátok. Ak nemáte dostatočné množstvo protilátok, stávate sa náchylným na časté infekcie.Pravidelné a dostatočné dávky SUBCUVIE dokážu upraviť tento nedostatok protilátok.


SUBCUVIA sa predpisuje na substitučnú liečbu (liečbu nedostatku protilátok) u dospelých a detí. Substitučná liečba sa najčastejšie predpisuje:


 • ľuďom, ktorí majú vrodenú neschopnosť organizmu tvoriť vlastné imunitné protilátky (vrodená agamaglobulinémia),

 • ľuďom, ktorých organizmus nedokáže vytvoriť dostatočné množstvo vlastných imunitných protilátok (hypogamaglobulinémia),

 • ľuďom, u ktorých existujú viaceré dôvody pre nedostatočnú tvorbu vlastných imunitných protilátok (bežná variabilná imunodeficiencia),

 • ľuďom, ktorých krv a iné telové systémy nedokážu vytvoriť dostatočné množstvo protilátok (ťažká kombinovaná imunodeficiencia),

 • ľuďom, ktorých organizmus nedokáže vytvoriť špecifickú triedu protilátok (nedostatok podtried IgG) a ktorí majú opakované infekcie.

Okrem toho sa SUBCUVIA používa na substitučnú liečbu pri niektorých závažných ochoreniach krvi, napr. pri niektorých druhoch rakoviny krvi ako sú:

 • myelóm,

 • chronická lymfatická leukémia.

Tieto druhy rakoviny môžu spôsobiť závažný sekundárny (získaný) nedostatok protilátok a opakované infekcie.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE SUBCUVIU


Nepoužívajte SUBCUVIU

SUBCUVIU NESMIETE používať

 • keď ste alergický (precitlivený) na imunoglobulíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek SUBCUVIE (pozri časť 6 – „Čo SUBCUVIA obsahuje“),

 • SUBCUVIU si nesmiete podávať do krvnej cievy (intravaskulárne),

 • SUBCUVIU si nesmiete podávať do svalu (intramuskulárne), ak máte závažný nedostatok krvných doštičiek (nízky počet krvných doštičiek) alebo iné poruchy zrážania krvi.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní SUBCUVIE

Pred podaním alebo použitím SUBCUVIE sa majú zohľadniť nasledujúce veľmi dôležité informácie:

 • Rýchlosť podávania infúzie: je dôležitá správna rýchlosť podávania infúzie (pozri časť 3, ako používať subcuviu). Pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov je vyššia, ak je rýchlosť podávania infúzie príliš vysoká.

 • Vedľajšie účinky sa vyskytujú častejšie

 • ak SUBCUVIU používate po prvýkrát,

 • ak ste dostávali iný imunoglobulín a prešli ste na liečbu SUBCUVIOU,

 • ak ste SUBCUVIU nepoužívali počas viac ako 8 týždňov.

 • Nedostatok imunoglobulínu A (IgA): ak máte nedostatok protilátok proti IgA, zvyšuje sa riziko alergických reakcií.

 • Závažné alergické reakcie (anafylaxia). Je možné, že sa u Vás vyskytnú závažné alergické reakcie s poklesom krvného tlaku. Tieto reakcie sú zriedkavé, ale môžu sa vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak ste v minulosti nemali žiadne problémy s podobnými liekmi.

 • Povedzte svojmu lekárovi, že používate SUBCUVIU ešte pred krvným testom. Je to preto, lebo SUBCUVIA môže ovplyvniť výsledky testu.

Domáca liečba

Pred začiatkom domácej liečby určite niekoho, kto bude na Vás dohliadať. Táto dohliadajúca osoba Vám má pomáhať dávať pozor na výskyt možných vedľajších účinkov. Počas podávania infúzie musíte dávať pozor na prvé prejavy vedľajších účinkov (ďalšie informácie pozrite v časti 3. „ako používať subcuviu“). Ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, musíte Vy alebo dohliadajúca osoba ihneď zastaviť podávanie infúzie a kontaktovať lekára. Ak sa u Vás vyskytne závažný vedľajší účinok, musíte ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Vírusová bezpečnosť

Keď sú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy, dodržiavajú sa určité opatrenia, ktoré bránia šíreniu infekcie. Tieto opatrenia zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo, že darcami nie sú ľudia, ktorí môžu prenášať infekcie. Darovaná krv a plazma sa testujú na prítomnosť vírusov a iných infekcií. Súčasťou spracovania krvi a plazmy je aj inaktivácia (zneškodnenie) alebo odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že nedôjde k prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy alebo iné typy infekcií. Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre niektoré vírusy, ako je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), vírus hepatitídy B a hepatitídy C. Nemusia byť však účinné voči iným vírusom ako je vírus hepatitídy A a parvovírus B 19. Používanie imunoglobulínov nie je spojené s infekciami hepatitídy A a parvovírusom B19.


Vždy, keď dostanete dávku SUBCUVIE, sa dôrazne odporúča zaznamenať číslo šarže a dátum exspirácie lieku.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aj pre lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo pre očkovanie, ktoré ste podstúpili v priebehu posledných 6 týždňov.

 • SUBCUVIA môže znížiť účinok niektorých očkovacích látok obsahujúcich živé vírusy, ako sú očkovacie látky proti osýpkam, ružienke, príušniciam a ovčím kiahňam. Po podaní SUBCUVIE budete preto možno musieť čakať až 3 mesiace na podanie niektorých očkovacích látok. Po podaní SUBCUVIE budete možno musieť čakať až 1 rok na podanie očkovacej látky proti osýpkam.

 • Nemiešajte SUBCUVIU s inými liekmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo dojčíte. Váš lekár rozhodne, či je možné SUBCUVIU používať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neboli pozorované žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ SUBCUVIU


Začiatok liečby

Vašu liečbu začne Váš lekár. Najskôr Vám bude SUBCUVIA podávaná formou pomalej injekcie. Potom budete aspoň 20 minút starostlivo sledovaný, či sa u Vás nevyskytnúakékoľvek vedľajšie účinky. Keď lekár zistí, aká dávka je pre Vás vhodná, pravdepodobne Vám umožní, aby ste si liek podávali sami v domácom prostredí.


Domáca liečba

Váš lekár Vám ukáže ako používať infúznu pumpu a oboznámi Vás s technikami podávania infúzie. Váš lekár Vás naučí ako rozpoznáte závažné nežiaduce účinky a čo máte robiť v prípade ich výskytu. Dozviete sa aj to, ako si viesť denník o liečbe. Vašu domácu liečbu budete môcť začať, len čo sa lekár presvedčí, že si liek dokážete podať sami. Domácu liečbu budete môcť začať iba vtedy, ak sa u Vás nevyskytnú žiadne závažné vedľajšie účinky.

Príprava na podanie lieku

 • Vždy používajte SUBCUVIU presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

 • Určite niekoho, kto na Vás bude dohliadať kvôli možnému výskytu vedľajších účinkov počas podávania infúzie a aspoň 20 minút po podaní SUBCUVIE. Týmito vedľajšími účinkami by mohol byť nízky krvný tlak alebo alergická reakcia. Podrobné pokyny Vám i dohliadajúcej osobe poskytne Váš lekár. Tieto pokyny zahŕňajú informácie o tom, ako čo najskôr rozpoznať alergickú reakciu.
  Medzi včasné príznaky alergickej reakcie patria:

 • pokles krvného tlaku (hypotenzia),

 • zvýšená tepová frekvencia,

 • vracanie,

 • studený pot,

 • triaška,

 • pocit tepla,

 • žihľavka,

 • svrbenie,

 • ťažkosti s dýchaním.

Počas podávania infúzie musíte dávať pozor na prvé prejavy alergických reakcií. Ak sa u Vás vyskytnú akékoľvek z vyššie uvedených príznakov, musíte Vy alebo dohliadajúca osoba ihneď zastaviť podávanie infúzie a kontaktovať lekára. Ak sa u Vás vyskytnú závažné príznaky, musíte ihneď vyhľadať lekársku pomoc.


 • Pred použitím roztok ohrejte na izbovú (25C) alebo telesnú teplotu (37C).

 • Na ohriatie lieku nepoužívajte ohrievacie zariadenia.

 • Nepoužívajte roztoky, ktoré sú viac ako jemne zakalené. Roztok bude číry a svetložltý až bledohnedý. Počas uchovávania sa môže objaviť mierne zakalenie alebo malé množstvo pevných čiastočiek.

 • Po prepichnutí zátky nepoužívajte injekčnú liekovku opakovane.


Infúzia

 1. Miestom podania infúzie je brucho, stehná alebo sedací sval. Ihlu musíte vpichnúť pod uhlom od 45 do 90 stupňov.

 2. Infúziu SUBCUVIE podávajte subkutánne (pod kožu). Dávajte pozor na to, aby ste si infúziu SUBCUVIE nepodali do krvnej cievy, čo by mohlo spôsobiť šok (pozri časť 2 - Buďte zvlášť opatrný pri používaní SUBCUVIE).

 3. Prísne, prosím, dodržiavajte dávkovanie a rýchlosť infúzie, ktorú Vám nariadil Váš lekár. Zvyčajná počiatočná rýchlosť podávania infúznou pumpou je 10 ml/h. Pri každej ďalšej infúzii sa rýchlosť podávania infúzie infúznou pumpou môže zvýšiť o 1 ml/h až na najviac 20 ml/h. Súčasne môžete použiť viac ako jednu pumpu.

 4. Po každých 5 ‑ 15 ml zmeňte miesto podávania infúzie.

 5. Každú injekčnú striekačku použite iba raz.

 6. Niekedy nie je možné podať SUBCUVIU subkutánne (pod kožu). V takomto prípade je možné podať SUBCUVIU intramuskulárne (do svalu). Intramuskulárnu injekciu Vám musí podať Váš lekár alebo zdravotná sestra.

 7. Zaznamenávajte si všetky dávky SUBCUVIE nalepením samolepiaceho štítku do časti denníka týkajúcej sa podaných dávok.

Likvidácia

Zlikvidujte všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku podľa pokynov Vášho lekára alebo lekárnika. Nezakladajte kryt späť na použité ihly.Použité ihly, injekčné striekačky a injekčné liekovky vložte do obalu, ktorý je odolný voči prepichnutiu a uchovávajte ho mimo dosahu a dohľadu detí. Keď bude obal odolný voči prepichnutiu plný, zlikvidujte ho podľa pokynov lekára. Nepoužité ihly a striekačky nikdy nevyhadzujte do odpadkového koša.


Ak použijete viac SUBCUVIE ako máte

Prísne dodržiavajte dávkovanie a rýchlosť infúzie, ktorú Vám nariadil Váš lekár. Ak náhodou použijete viac SUBCUVIE ako máte, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Nie sú známe žiadne príznaky predávkovania.


Ak zabudnete použiť SUBCUVIU

Nepodávajte si infúziou dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Podajte si ďalšiu dávku ako obvykle a do denníka si urobte záznam o vynechanej dávke.


Ak prestanete používať SUBCUVIU

Ak sa rozhodnete ukončiť liečbu, povedzte o tom a o dôvode svojho rozhodnutia svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj SUBCUVIA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok z nasledujúcich, povedzte to, prosím, hneď svojmu lekárovi:

 • náhly pokles krvného tlaku. Tento vedľajší účinok sa vyskytuje zriedkavo alebo u 1 z 10 000 liečených pacientov.

 • sťažené dýchanie (dyspnoe), pocit ťažoby na hrudníku (nedá sa nadýchnuť), začervenanie tváre a kože, pocit tepla a kožnú vyrážku (žihľavka). Toto môže byť znakom ťažkej alergickej reakcie (anafylaktický šok a anafylaktoidná reakcia) a môže nastať aj vtedy, ak pacient neprejavil precitlivenosť pri predošlom podaní lieku. Tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú veľmi zriedkavo alebo u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov.


Počas použitia SUBCUVIE sa môžu vyskytnúť aj nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov:

 • krvácanie v mieste podania infúzie (hemorágia v mieste vpichu)

 • bolesť v mieste vpichu

 • modrina v mieste vpichu (hematóm v mieste vpichu)

 • začervenanie v mieste vpichu (erytém v mieste vpichu)

 • zimnica


Menej časté vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov:

 • závrat

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť

 • svrbenie v mieste vpichu alebo celkové svrbenie (pruritus)

 • začervenanie kože (erytém)

 • opuch v mieste vpichu

 • bolesť

 • únava

 • pocity tepla


Zriedkavé vedľajšie účinky vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov:

 • triaška (tremor)

 • zvýšený srdcový tep (tachykardia)

 • pocit chladu v okrajových častiach tela (ruky alebo nohy)

 • bolesť v oblasti žalúdka (abdominálna bolesť)

 • bolesť jedného alebo viacerých kĺbov (artralgia)

 • stuhnutosť svalov a kĺbov (muskuloskeletálna stuhnutosť)

 • bolesť jedného alebo viacerých svalov (myalgia)

 • vyrážka v mieste vpichu

 • zvýšená hladina alanínaminotransferázy


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou/ALEBO: veľmi zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky, vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov:

 • alergické reakcie (reakcie precitlivenosti)

 • pocit pichania alebo mravčenia na koži (parestézia)

 • abnormálne nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • abnormálne vysoký krvný tlak (hypertenzia)

 • návaly

 • bledosť

 • vracanie

 • opuch tváre

 • vyrážka na koži (žihľavka)

 • hrboľcovitá vyrážka s červenými škrvnami (makulopapulárna vyrážka)

 • zápal kože spôsobený alergiou (alergická dermatitída)

 • nadmerné potenie (hyperhidróza)

 • bolesť chrbta

 • ťažoba na hrudníku

 • horúčka (pyrexia)

 • nevoľnosť (malátnosť)

 • reakcia v mieste vpichu

 • žihľavka v mieste vpichu

 • zatvrdnutie v mieste vpichu (indurácia)

 • teplo v mieste vpichu lieku


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. UCHOVÁVANIE SUBCUVIE


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Nepoužívajte SUBCUVIU po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote 2°C ‑ 8°C (v chladničke).

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • SUBCUVIA sa môže uchovávať pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25°C) počas 6 týždňov. Na škatuľu lieku zaznamenajte dátum začiatku uchovávania pri izbovej teplote a koniec 6‑týždňového obdobia. Keď sa SUBCUVIA začne uchovávať pri izbovej teplote, nesmie sa vrátiť späť do chladničky. Ak sa liek nepoužije do konca 6‑týždňového obdobia, musí sa zlikvidovať.

 • Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

 • Nepoužívajte SUBCUVIU, ak je roztok zakalený alebo mliečnobiely. Má byť číry alebo jemne zakalený.

 • Po otvorení injekčnej liekovky sa musí liek ihneď použiť.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo SUBCUVIA obsahuje

Liečivo je normálny ľudský imunoglobulín.

Obsahuje 16 % (160 g/l) ľudského proteínu, z ktorého najmenej 95 % tvorí imunoglobulín G (IgG). Obsah podtried IgG je nasledovný:

 • IgG1 45‑75 %

 • IgG2 20‑45 %

 • IgG3 3‑10 %

 • IgG4 2‑8 %

Maximálny obsah IgA 4,8 g/l.

Ďalšie zložky sú glycín, chlorid sodný a voda na injekciu.


SUBCUVIA obsahuje 1,2 mg/ml sodíka.


Ako vyzerá SUBCUVIA a obsah balenia

SUBCUVIA je injekčný roztok v injekčnej liekovke (0,8 g/5 ml alebo 1,6 g/10 ml; balenie obsahuje 1 injekčnú liekovku alebo 20 injekčných liekoviek). Tekutý liek je číry a svetložltý až bledohnedý. Počas uchovávania sa môže objaviť mierne zakalenie alebo malé množstvo viditeľných čiastočiek. Nepoužívajte roztok, ktorý je viac ako jemne zakalený.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


BAXTER AG

Industriestrasse 67

A-1221 Viedeň

Rakúsko


Výrobca

BAXTER AG

Industriestrasse 67

A-1220 Viedeň

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


SUBCUVIA


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečba sa má zahájiť a monitorovať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe imunodeficiencie.

Dávkovanie sa riadi podľa individuálneho stavu pacienta v závislosti od farmakokinetickej a klinickej odpovede. Uvedený spôsob dávkovania možno považovať za orientačnú schému dávkovania.

Dávkovanie sa má upraviť tak, aby sa udržala približná hladina najmenej 4-6 g/l cirkulujúceho IgG.

Dávkovacia schéma pomocou subkutánneho podaniamá dosiahnuť trvalú hladinu IgG (meranú pred ďalšou infúziou). Môže byť potrebná počiatočná dávka najmenej 0,2‑0,5 g/kg podaná počas jedného týždňa (0,1 - 0,15 g/kg telesnej hmotnosti v ľubovoľnom dni). Po dosiahnutí rovnovážnych hladín IgG sa v opakovaných intervaloch podávajú udržiavacie dávky na dosiahnutie kumulatívnej mesačnej predpísanej dávky 0,4 - 0,8 g/kg.

Musia sa merať najnižšie hladiny, aby bolo možné upraviť dávku a interval dávkovania.


SUBCUVIA sa podáva subkutánne.

SUBCUVIA sa môže tiež podať intramuskulárne.V takých prípadoch sa má kumulatívna mesačná dávka rozdeliť na týždňové alebo dvojtýždňové dávky, aby sa udržal nízky objem podaných injekcií. Aby sa ďalej minimalizovali ťažkosti pacienta, môže byť potrebné podať každú jednorazovú dávku do rôznych miest tela.


Spôsob podávania

Normálny ľudský imunoglobulín sa podáva subkutánne alebo intramuskulárne.


SUBCUVIA sa má podávať subkutánne. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné subkutánne podanie, SUBCUVIA sa môže podať intramuskulárne.


Pred použitím sa liek musí ohriať na izbovú alebo telesnú teplotu.

Nepoužívajte ohrievacie zariadenia.


Subkutánnu infúziuna domácu liečbu má zahájiť lekár so skúsenosťami s usmerňovaním pacientov v domácej liečbe. Pacient musí dostať podrobné pokyny týkajúce sa používania infúznej pumpy, spôsobov podávania infúzie, vedenia denníka o liečbe, rozpoznania závažných nežiaducich účinkov a opatrení, ktoré je potrebné vykonať v prípade ich výskytu.

Odporúča sa použiť počiatočnú rýchlosť podávania infúznou pumpou10 ml/h.

Pri každej ďalšej infúzii sa rýchlosť podávania infúzie infúznou pumpou môže zvýšiť o 1 ml/h. Odporúčaná maximálna rýchlosť podávania infúznou pumpou je 20 ml/h. Súčasne je možné použiť viac ako jednu pumpu. Miesto infúzie sa má zmeniť po každých 5 - 15 ml.


Možným komplikáciám je možné často predísť dodržiavaním týchto opatrení:

 • pacienti nie sú citliví na normálny ľudský imunoglobulín, ak sa prvá injekcia lieku aplikuje pomaly,

 • pacienti sú starostlivo monitorovaní, aby sa počas celej doby podávania infúzie zistili akékoľvek symptómy. Predovšetkým pacienti, ktorí ešte nedostávali normálny ľudský imunoglobulín, pacienti so zmenou liečby z alternatívneho lieku alebo pacienti po dlhom intervale od predchádzajúceho podania infúzie majú byť počas prvej infúzie a prvej hodiny po tejto infúzii monitorovaní, aby sa zistili možné nežiaduce príznaky. Všetci ostatní pacienti sa majú sledovať aspoň 20 minút po podaní.


Intramuskulárnu injekciu musí podať iba lekár alebo zdravotná sestra.


Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


_________________________________________________________________________________________

SUBCUVIA je ochrannou známkou Baxter International Inc./Baxter Healthcare S.A.

Baxter je ochrannou známkou Baxter International Inc.

8
SUBCUVIA

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00731-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


SUBCUVIA, 160 g/l, injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Normálny ľudský imunoglobulín (SC/IMIg)

1 l roztoku obsahuje:

ľudský proteín 160 g

(najmenej 95 % tvorí imunoglobulín)

Rozdelenie podtried IgG: IgG1 45 – 75 %

IgG2 20 – 45 %

IgG3 3 – 10 %

IgG4 2 – 8 %


Maximálny obsah IgA: 4,8 g/l


1 injekčná liekovka s objemom 5 ml obsahuje 0,8 g ľudského proteínu (najmenej 95 % tvorí imunoglobulín).

1 injekčná liekovka s objemom 10 ml obsahuje 1,6 g ľudského proteínu (najmenej 95 % tvorí imunoglobulín).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Tento liek obsahuje 1,2 mg/ml sodíka.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok
Liek je číry alebo slabo opaleskujúci, bezfarebný až svetložltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Substitučná terapia u dospelých a detí s primárnymi imunodeficientnými syndrómami, ako sú:


 • vrodená agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia,

 • bežná variabilná imunodeficiencia,

 • ťažká kombinovaná imunodeficiencia,

 • nedostatok podtried IgG s opakovanými infekciami.


Substitučná terapia myelómu alebo chronickej lymfatickej leukémie s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Substitučná terapia


Liečba sa má zahájiť a monitorovať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe imunodeficiencie.


Dávkovanie sa riadi podľa individuálneho stavu pacienta v závislosti od farmakokinetickej a klinickej odpovede. Uvedený spôsob dávkovania možno považovať za orientačnú schému dávkovania.


Dávkovanie sa má upraviť tak, aby sa udržala približná hladina najmenej 4 - 6 g/l cirkulujúceho IgG.


Dávkovacia schéma pomocou subkutánneho podania má dosiahnuť trvalú hladinu IgG (meranú pred ďalšou infúziou). Môže byť potrebná počiatočná dávka najmenej 0,2 - 0,5 g/kg podaná počas jedného týždňa (0,1 - 0,15 g/kg telesnej hmotnosti v ľubovoľnom dni). Po dosiahnutí rovnovážnych hladín IgG sa v opakovaných intervaloch podávajú udržiavacie dávky na dosiahnutie kumulatívnej mesačnej predpísanej dávky 0,4 - 0,8 g/kg.


Musia sa merať najnižšie hladiny, aby bolo možné upraviť dávku a interval dávkovania.

SUBCUVIA sa podáva subkutánne.


SUBCUVIA sa môže tiež podať intramuskulárne.V takých prípadoch sa má kumulatívna mesačná dávka rozdeliť na týždňové alebo dvojtýždňové dávky, aby sa udržal nízky objem podaných injekcií. Aby sa ďalej minimalizovali ťažkosti pacienta, môže byť potrebné podať každú jednorazovú dávku do rôznych miest tela.


Spôsob podávania


Normálny ľudský imunoglobulín sa podáva subkutánne alebo intramuskulárne.


SUBCUVIA sa má podávať subkutánne. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné subkutánne podanie, SUBCUVIA sa môže podať intramuskulárne.


Subkutánnu infúziu na domácu liečbu má zahájiť lekár so skúsenosťami s usmerňovaním pacientov v domácej liečbe. Pacient musí dostať podrobné pokyny týkajúce sa používania infúznej pumpy, spôsobov podávania infúzie, vedenia denníka o liečbe, rozpoznania závažných nežiaducich účinkov a opatrení, ktoré je potrebné vykonať v prípade ich výskytu.


Odporúča sa použiť počiatočnú rýchlosť podávania infúznou pumpou 10 ml/h.


Pri každej ďalšej infúzii sa rýchlosť podávania infúzie infúznou pumpou môže zvýšiť o 1 ml/h. Odporúčaná maximálna rýchlosť podávania infúznou pumpou je 20 ml/h. Súčasne je možné použiť viac ako jednu pumpu. Miesto infúzie sa má zmeniť po každých 5 - 15 ml.


Intramuskulárnu injekciu musí podať iba lekár alebo zdravotná sestra.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


SUBCUVIA sa nesmie podávať intravaskulárne.


SUBCUVIA sa nesmie podávať intramuskulárne v prípadoch ťažkej trombocytopénie a pri iných poruchách hemostázy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Náhodné podanie SUBCUVIE do krvnej cievy by u pacientov mohlo spôsobiť šok. Preto sa musí zabezpečiť, aby nedošlo k podaniu SUBCUVIE do krvnej cievy.


Odporúčaná rýchlosť infúzie uvedená v časti 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania sa má dodržiavať. Počas celej doby podávania infúzie sa pacienti majú pozorne monitorovať a starostlivo sledovať z dôvodu akýchkoľvek nežiaducich účinkov.


Pacienti v domácej liečbe a/alebo ich opatrovateľ musia byť poučení o tom, ako zistiť prvotné príznaky hypotenzných reakcií, ktoré sa zriedkavo môžu vyskytnúť. Podozrenie na alergické alebo anafylaktické reakcie vyžaduje okamžité prerušenie injekcie. Ak sa vyskytnú závažné anafylaktoidné reakcie, majú sa použiť štandardné liečebné metódy a pacient alebo opatrovateľ musí okamžite kontaktovať lekára.


Určité nežiaduce reakcie sa môžu objaviť častejšie u pacientov, ktorí dostávajú normálny ľudský imunoglobulín prvýkrát, alebo v zriedkavých prípadoch pri zmene lieku s normálnym ľudským imunoglobulínom, alebo ak bola liečba prerušená na viac ako osem týždňov.


Skutočné reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé. Predovšetkým sa môžu objaviť vo veľmi zriedkavých prípadoch nedostatku IgA s protilátkami proti IgA a liečba týchto pacientov má prebiehať opatrne.


Zriedkavo môže normálny ľudský imunoglobulín spôsobiť pokles krvného tlaku s anafylaktickou reakciou, dokonca aj u pacientov, ktorí znášali predchádzajúcu liečbu normálnym ľudským imunoglobulínom bez problémov.


Možným komplikáciám je možné často predísť dodržiavaním týchto opatrení:


 • pacienti nie sú citliví na normálny ľudský imunoglobulín, ak sa prvá injekcia lieku aplikuje pomaly (pozri časť 4.2),

 • pacienti sú starostlivo monitorovaní, aby sa počas celej doby podávania infúzie zistili akékoľvek symptómy. Predovšetkým pacienti, ktorí ešte nedostávali normálny ľudský imunoglobulín, pacienti so zmenou liečby z alternatívneho lieku alebo pacienti po dlhom intervale od predchádzajúceho podania infúzie majú byť počas prvej infúzie a prvej hodiny po tejto infúzii monitorovaní, aby sa zistili možné nežiaduce príznaky. Všetci ostatní pacienti sa majú sledovať aspoň 20 minút po podaní.


Podozrenie na alergické alebo anafylaktické reakcie vyžaduje okamžité prerušenie injekcie. V prípade šoku sa majú použiť štandardné liečebné metódy.


SUBCUVIA je vyrobená z ľudskej plazmy.


Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov krvi a zmiešanej plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak sa podáva liek pripravený z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV.


Vykonané opatrenia môžu mať obmedzenú účinnosť proti neobaleným vírusom, ako sú vírus HAV a parvovírus B19.


Klinická prax dostatočne potvrdila, že nedochádza k prenosu vírusu hepatitídy A alebo parvovírusu B19 imunoglobulínmi, pričom sa predpokladá, že obsah protilátok podstatne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pred vírusmi.


Pri každom podaní SUBCUVIE pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiavalo prepojenie medzi pacientom a šaržou lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Môžu byť pozorované nasledujúce interakcie:


Vakcíny so živými oslabenými vírusmi


Podanie imunoglobulínu môže oslabiť účinnosť vakcín so živými oslabenými vírusmi, ako sú osýpky, rubeola, mumps a ovčie kiahne, na obdobie najmenej 6 týždňov a najviac 3 mesiace. Po podaní tohto lieku musia uplynúť 3 mesiace pred očkovaním vakcínami so živými oslabenými vírusmi. V prípade osýpok môže toto oslabenie trvať až 1 rok.


Preto sa má u pacientov s očkovaním proti osýpkam kontrolovať stav protilátok.


Interferencia so sérologickým testovaním


Po podaní injekcie imunoglobulínu dochádza k prechodnému vzostupu rôznych pasívne prenášaných protilátok v krvi pacienta, ktorý môže spôsobiť falošnú pozitivitu výsledkov sérologického testovania.


Pasívny prenos protilátok proti antigénom erytrocytov, napríklad A, B, D môže interferovať s niektorými sérologickými testami na protilátky proti erytrocytom, napríklad s priamym antiglobulínovým testom (DAT, priamy Coombsov test).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť používania tohto lieku počas gravidity u ľudí sa nepreukázala v rámci kontrolovaných klinických skúšok, a preto sa má gravidným ženám a dojčiacim matkám podávať opatrne. Klinická prax v používaní imunoglobulínov naznačuje, že by sa nemali očakávať žiadne škodlivé účinky na priebeh gravidity, ani na plod a na novorodencov.


Informácia o infekcii, ktorú spôsobuje parvovírus B19, pozri časť 4.4.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Nepozoroval sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Normálny ľudský imunoglobulín môže zriedkavo spôsobiť náhle zníženie krvného tlaku a v izolovaných prípadoch anafylaktický šok, dokonca aj vtedy, ak sa pri predchádzajúcom podaní neobjavili príznaky precitlivenosti.


Príležitostne sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce reakcie: triaška, bolesť hlavy, horúčka, zvracanie, alergické reakcie, nevoľnosť, závrat, hyperhidróza, bledosť, parestézia, tachykardia, artralgia, nízky krvný tlak a stredne ťažká bolesť v dolnej časti chrbta.


Lokálne reakcie v mieste infúzie: opuch, bolestivosť, začervenanie, indurácia, lokálny pocit tepla a lokálna bolesť, svrbenie, podliatina a vyrážka.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie, ako sú dyspnoe, pocit tiesne na hrudníku, sčervenanie tváre a pokožky, pocit tepla a žihľavka.


Nežiaduce reakcie vymenované nižšie sú založené na údajoch z klinických štúdií (IMAG-069 a IMAG-147) a z postmarketingových skúseností so subkutánnym podávaním ľudského normálneho imunoglobulínu.


Trieda orgánových systémov (SOC)

Preferovaný názov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

PORUCHY IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Anafylaktický šok

Anafylaktická/Anafylaktoidná reakcia

Reakcie precitlivenosti

Neznáme


PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU

Závrat

Bolesť hlavy

Menej časté

Tremor

Zriedkavé

Parestézia

Neznáme

PORUCHY SRDCA A SRDCOVEJ ČINNOSTI

Zvýšený srdcový tep

Zriedkavé

Tachykardia

Neznáme

PORUCHY CIEV

Pocit chladu v periférnych častiach tela

Zriedkavé

Hypotenzia

Hypertenzia

Návaly tepla

Bledosť

Neznáme


PORUCHY DÝCHACEJ SÚSTAVY, HRUDNÍKA A MEDIASTÍNA

Dyspnoe

Neznáme

PORUCHY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Nauzea

Menej časté

Bolesť brucha

Zriedkavé

Vracanie

Parestézia úst

Neznáme

PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

Pruritus

Erytém

Menej časté

Opuch tváre

Urtikária

Makulopapulárna vyrážka

Alergická dermatitída

Hyperhidróza

Neznáme


PORUCHY KOSTROVEJ A SVALOVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA

Artralgia

Stuhnutosť kostrového svalstva a kĺbov

Myalgia

Zriedkavé


Bolesť chrbta

Neznáme

CELKOVÉ PORUCHY A REAKCIE V MIESTE PODANIA

Hemorágia v mieste vpichu

Bolesť v mieste vpichu

Hematóm v mieste vpichu

Erytém v mieste vpichu

Zimnica

Časté


Opuch v mieste vpichu

Svrbenie v mieste vpichu

Bolesť

Únava

Pocity tepla

Menej časté


Vyrážka v mieste vpichu

Zriedkavé

Pocit tiesne na hrudníku

Pyrexia

Nevoľnosť

Reakcia v mieste vpichu

Urtikária v mieste vpichu

Zatvrdnutie v mieste vpichu

Teplo v mieste vpichu

Neznáme


LABORATÓRNE A FUNKČNÉ VYŠETRENIA

Zvýšená hladina alanínaminotransferázy

Zriedkavé

Legenda: Frekvencia nežiaducich reakcií je hodnotená pomocou nasledujúcich kritérií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agensy nájdete v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: imunoséra a imunoglobulíny: imunoglobulíny, normálne ľudské, na extravaskulárne podanie. ATC kód: J06BA01


Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje najmä imunoglobulín G (IgG) so širokým spektrom protilátok proti infekčným agensom.


Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje protilátky IgG prítomné v bežnej populácii. Zvyčajne sa pripravuje zo zmesných jednotiek plazmy získanej od aspoň 1 000 darcov. Rozdelenie podtried imunoglobulínu G sa približuje k rozdeleniu v prirodzenej ľudskej plazme.


Vhodné dávky tohto lieku môžu obnoviť abnormálne nízke hladiny imunoglobulínu G na normálne hodnoty.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po subkutánnom podaní normálneho ľudského imunoglobulínu sa maximálne hladiny v obehu príjemcu dosiahnu po 4 dňoch.


Údaje z klinických štúdií ukazujú, že minimálne hladiny 7,24 - 7,86 g/l sa môžu udržať pomocou dávkovacích schém 1,25 ml (0,2 g)/kg telesnej hmotnosti pri podávaní v 2-týždňových intervaloch.


Po intramuskulárnom podaní je normálny ľudský imunoglobulín biologicky dostupný v obehu príjemcu po 2 - 3 dňoch.


IgG a komplexy IgG sa rozkladajú v bunkách retikuloendotelového systému.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity po jednorazovom podaní potvrdili, že dávky niekoľkokrát prevyšujúce maximálnu odporúčanú dávku u ľudí nemali žiadne toxické účinky na laboratórne zvieratá.


Testovanie toxicity po opakovanom podaní u zvierat nie je možné uskutočniť z dôvodu interferencie s vytvorenými protilátkami proti heterológnemu proteínu.


U tohto lieku neboli vykonané reprodukčné ani vývojové štúdie toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glycín

chlorid sodný

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


Použite ihneď po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C.


Zabalený liek môžete na obmedzený čas 6 týždňov uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C). V takom prípade je dátumom exspirácie lieku koniec 6-týždňového obdobia, nový dátum exspirácie musí byť vyznačený na vonkajšom obale.


Na konci tohto obdobia sa liek nesmie znovu vložiť do chladničky, ale má sa použiť alebo znehodnotiť.


Neuchovávajte v mrazničke.


Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale, aby bola chránená pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml roztoku v injekčnej liekovke (sklo typu I) s uzáverom (halogénobutylkaučuk) –
veľkosť balenia 1 alebo 20


10 ml roztoku v injekčnej liekovke (sklo typu I) s uzáverom (halogénobutylkaučuk) –
veľkosť balenia 1 alebo 20


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred použitím sa liek musí ohriať na izbovú alebo telesnú teplotu.


Nepoužívajte ohrievacie zariadenia na zohriatie lieku.


Tekutý liek je číry a svetložltý až bledohnedý; počas uchovávania sa môže objaviť mierne zakalenie alebo malé množstvo čiastočiek látky.


Nepoužívajte roztok, ktorý je viac ako jemne zakalený.


Otvorené injekčné liekovky sa nesmú použiť opakovane.


Po otvorení injekčnej liekovky sa musí liek okamžite použiť. Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0161/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.06.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 05.09.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015SUBCUVIA je ochrannou známkou Baxter International Inc./Baxter Healthcare S.A.

Baxter je ochrannou známkou Baxter International Inc.


8

SUBCUVIA