+ ipil.sk

Sufentanil Chiesi 50 µg/ mlPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01435


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Sufentanil Chiesi 5 µg/ml

Sufentanil Chiesi 50 µg/ml

injekčný roztok

sufentaniliumdihydrogéncitrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sufentanil Chiesi a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Sufentanil Chiesi

3. Ako používať Sufentanil Chiesi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sufentanil Chiesi

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SUFENTANIL CHIESI A NA ČO SA POUŽÍVA


Sufentanil Chiesi je veľmi účinné opioidné analgetikum, ktoré sa používa v nemocniciach.

Podáva sa vo forme injekčného roztoku do žily alebo do určitej oblasti miechy.

Sufentanil Chiesi sa tiež používa na celkové alebo lokálne znecitlivenie:

- pri celkovom znecitlivení je podávaný vo forme injekcie do žily (vnútrožilové podanie)

- pri lokálnom znecitlivení je podávaný vo forme injekcie do určitej oblasti miechy (epidurálne podanie). Tento spôsob je využívaný napr. na zabezpečenie tzv. bezbolestných pôrodov alebo pri liečbe pooperačnej bolesti.


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE SUFENTANIL CHIESI


Sufentanil Chiesi Vám nebude podávaný

 • keď ste alergický (precitlivený) na sufentanil alebo ktorúkoľvek pomocnú látku alebo iné opiody

 • vnútrožilovo počas pôrodu až do oddelenia pupočnej šnúry v dôsledku možného dychového útlmu novorodenca. Injekcia do určitej oblasti miechy (epidurálna anestézia) je však pre novorodenca bezpečná.

 • cestou epidurálnej anestézie v prípade šoku, rozsiahleho krvácania, celkovej infekcie alebo zápalu v okolí miesta injekcie, pri poruchách krvného obrazu, napr. trombocytopénii (znížený počet krvných doštičiek) a koagulopatii (porucha zrážavosti krvi) alebo pri antikoagulačnej liečbe.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sufentanilu Chiesi


Sufentanil Chiesi Vám bude podaný len odborníkom v anestézii v nemocničnom zariadení alebo na pracoviskách s možnosťami intubácie a umelej pľúcnej ventilácie.


Sufentanil Chiesi, podobne ako iné opiody, môže spôsobiť útlm dýchania. Útlm dýchania je závislý na dávke a môže Vám byť upravený podaním protilieku opioidov – naloxónu. Výrazný útlm dýchania môže nastať aj nejaký čas po operácii. Preto budete istý čas po operácii starostivo sledovaný.


Ak trpíte na niektorú z nižšie uvedených porúch, Sufentanil Chiesi Vám bude podávaný s opatrnosťou:


 • hypovolémia (znížený objem telovej tekutiny)

 • nekorigovaná hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy)

 • ochorenie pľúc, znížená funkcia pľúc

 • alkoholizmus

 • zmenená mozgová cievna reaktivita

 • poškodenie funkcie pečene

 • poškodenie funkcie obličiek


Starší alebo oslabení pacienti (z dôvodu zníženého krvného objemu a/alebo nízkeho krvného tlaku) sú viac citliví na srdcové a obehové poruchy.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Je to obzvášť dôležité pri nasledujúcich liekoch, ktoré môžu vzájomne pôsobiť so Sufentanilom Chiesi.


 • barbituráty (lieky proti nespavosti a na upokojenie)

 • benzodiazepíny (lieky na spanie a proti úzkosti)

 • neuroleptiká (lieky na liečbu psychotických porúch, napr. pri schizofrénii)

 • halogénované inhalačné celkové anestetiká (lieky spôsobujúce celkový útlm vedomia používané pri chirurgických zákrokoch)

 • iné látky, ktoré majú neselektívny tlmivý účinok na centrálny nervový systém (napr. alkohol)

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky patriace do skupiny antimykotík na systémové použitie určené na liečbu plesňových infekcií)

 • ritonavír (protivírusový liek).


Ak musíte užívať uvedené lieky, lekár Vám zníži dávku Sufentanilu Chiesi. Z toho vyplýva taktiež potreba zníženia dávky ostatných liekov, ktoré majú tlmivý účinok na centrálny nervový systém, pokiaľ majú byť podané po podaní Sufentanilu Chiesi.


Niektoré lieky na liečbu depresie, nazývané MAO inhibítory sa nesmú užívať spolu so Sufentanilom Chiesi. Tieto lieky nesmiete užívať 2 týždne pred začatím podávania Sufentanilu Chiesi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne či dostanete Sufentanil Chiesi do žily.


Počas pôrodu Vám môže byť Sufentanil Chiesi podávaný iba do určitej oblasti miechy (epidurálne podávanie).


Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa najskôr so svojím lekárom. Nie je známe, či sufentanil prechádza do materského mlieka, preto si podávanie Sufentanilu Chiesi dojčiacim matkám vyžaduje pozornosť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje bez toho, aby Vám to odporúčal Váš lekár.


Tieto činnosti môžete vykonávať iba vtedy, ak od podania Sufentanilu Chiesi uplynul dostatočne dlhý čas.


3. AKO POUŽÍVAŤ SUFENTANIL CHIESI


Sufentanil Chiesi Vám bude podávaný len kvalifikovaným odborníkom v nemocničnom zariadení.


Nikdy sa nebude od Vás očakávať, aby ste si liek podali Vy sám. Vždy Vám bude podávaný kvalifikovaným odborníkom v anestézii.


Sufentanil Chiesi sa podáva priamo injekciou do žily alebo epidurálne.


Dávkovanie


Dávka Vám bude stanovená individuálne v závislosti od veku, telesnej hmotnosti, celkového zdravotného stavu ako aj od plánovaného operačného výkonu a typu anestézie.


Vnútrožilové podávanie

Na zabezpečenie dostatočnej analgézie počas operačného výkonu Vám bude Sufentanil Chiesi podávaný v dávkach 0,5 – 5 µg/kg.

Sufentanil Chiesi v dávkach 8 µg/kg vyvolá spánok a udržiava hlbokú, od dávky závislú analgéziu bez použitia prídavných anestetík.


Epidurálne podávanie


Použitie na tlmenie pooperačných bolestí

Úvodná dávka 30 – 50 µg/kg zaistí adekvátnu analgéziu počas 4 – 6 dní. Pri zoslabení analgézie je možné podať ďalšie bolusové dávky 25 µg/kg.


Použitie ako analgetický doplnok pri pôrodných bolestiach a počas vaginálneho pôrodu

Prídavok 10 µg Sufentanilu Chiesi k epidurálne podávanému bupivakaínu (0,125 - 0,25 %) predĺži trvanie účinku a zvýši kvalitu analgézie. V prípade potreby možno podať ďalšie dve dávky uvedenej kombinácie. Neodporúča sa však prekročiť celkovú dávku 30 µg sufentanilu.


Použitie u starších a oslabených pacientov

Dávka Sufentanilu Chiesi sa má u starších a oslabených pacientov znížiť.


Použitie u detí

U detí od 2 do 12 rokov je možné na úvod a udržanie anestézie pri veľkom operačnom výkone použiť dávku 10 - 20 µg spolu so 100 % kyslíkom.

Bezpečnosť a účinnosť epidurálnej anestézie pomocou Sufentanilu Chiesi u detí bola dokumentovaná iba na malom počte pacientov.


Ak ste použili viac Sufentanilu Chiesi ako ste mali alebo dávka Sufentanilu Chiesi bola nedostatočná


Keďže Sufentanil Chiesi obvykle podáva lekár alebo zdravotná sestra v špeciálne kontrolovaných podmienkach, je nepravdepodobné, aby Vám bola podaná príliš veľká alebo malá dávka. Ak Vám bola podaná príliš veľká dávka alebo je podozrenie o podaní vyššej dávky, potrebné opatrenia budú okamžite zahájené zdravotníckym odborníkom.


V prípade predávkovania, Váš lekár podnikne potrebné kroky. Hlavným príznakom je oslabené dýchania až dočasné zastavenie dýchania.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Sufentanil Chiesi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia výskytu možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovne:

 • veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov

 • časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov

 • menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov

 • neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov.


Veľmi časté:

 • útlm

 • svrbenie.


Časté:

 • novorodenecký tras, chvenie

 • závrat

 • bolesť hlavy

 • zrýchlená srdcová činnosť

 • zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku

 • bledosť kože

 • vracanie

 • nutkanie na vracanie

 • zmena sfarbenia kože

 • zášklby svalov

 • zadržiavanie alebo neudržanie moču

 • horúčka.


Menej časté:

 • nádcha

 • reakcia z precitlivenosti

 • apatia

 • nervozita

 • porucha kordinácie pohybov

 • porucha normálnych pohybov u novorodencov

 • porucha napätia svalstva

 • zvýšenie reflexov

 • znížená pohyblivosť

 • ospanlivosť

 • zrakové poruchy

 • poruchy srdcového rytmu

 • porucha hlasu

 • kašeľ

 • štikútanie

 • dýchacie ťažkosti

 • alergická dermatitída (zápal kože)

 • zvýšené potenie

 • vyrážka

 • suchá koža

 • bolesť chrbta

 • svalová stuhnutosť

 • zníženie alebo zvýšenie telesnej teploty

 • triaška

 • reakcia a bolesť v mieste podania.


Neznáme:

 • anafylaktický šok alebo reakcia

 • mimovoľné svalové kontrakcie

 • zúženie zreníc

 • náhla zastavenie srdcovej činnosti

 • útlm dýchania alebo zastavenie

 • laryngospazmus (tonický kŕč hrtana)

 • začervenanie kože.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ SUFENTANIL CHIESI


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Sufentanil Chiesi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Injekčný roztok sa nesmie miešať s inými liekmi. V prípade potreby možno Sufentanil Chiesi kombinovať s intravenóznymi roztokmi chloridu sodného alebo glukózy. Po nariedení do infúzneho roztoku bola chemická a fyzikálna stabilita zachovaná v priebehu 72 hodín pri teplote 25 ºC.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po otvorení. Za čas a podmienky uchovávania lieku po otvorení má zodpovednosť používateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2-8 ºC, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sufentanil Chiesi obsahuje


- Liečivo je sufentanil. Každý ml roztoku obsahuje 5 µg alebo 50 µg sufentanilu vo forme sufentaniliumdihydrogéncitrátu.

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, voda na injekciu.


Ako vyzerá Sufentanil Chiesi a obsah balenia


Sufentanil Chiesi je číry, bezfarebný injekčný roztok. Dodáva sa v bezfarebných sklenených ampulkách.


Veľkosť balenia:


Sufentanil Chiesi 5 µg/ml: 5, 10, 20 x 10 ml, 5 x 2 ml

Sufentanil Chiesi 50 µg/ml: 5, 10, 20 x 5ml; 5, 10, 20 x 20 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, Viedeň,Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v novembri 2013.

6Sufentanil Chiesi 50 µg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01435


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Sufentanil Chiesi 5 µg/ml

Sufentanil Chiesi 50 µg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sufentanil Chiesi 5 µg/ml

Každý mililiter injekčného roztoku obsahuje 7,5 µgsufentaniliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá

5 µg sufentanilu.


Sufentanil Chiesi 50 µg/ml

Každý mililiter injekčného roztoku obsahuje 75 µgsufentaniliumdihydrogéncitrátu, čo zodpovedá

50 µg sufentanilu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry bezfarebný roztok bez častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sufentanil Chiesi sa používa ako analgetický doplnok k zmesi kyslík-oxid dusný a ako samostatné anestetikum pri ventilovaných pacientoch. Podávanie je zvlášť výhodné pri dlhotrvajúcich a bolestivých výkonoch, pri ktorých je nevyhnutná účinná analgézia potrebná na zaistenie stability kardiovaskulárnych funkcií.

Sufentanil Chiesi sa taktiež indikuje na epidurálnu aplikáciu pri spinálnej anestézii.


Intravenózne podaniesa indikuje:

- ako analgetický doplnok počas indukcie a udržiavania centrálnej anestézie v rovnováhe;

- ako anestetikum na indukciu a udržiavanie anestézie u pacientov pri veľkých chirurgických

výkonoch.


Epidurálne podaniesa indikuje:

- pri nutnosti tlmenia bolesti v pooperačnom období po veľkom chirurgickom výkone, ortopedickej

alebo hrudnej operácii a pri cisárskom reze;

- ako analgetický doplnok súbežne s epidurálnym podávaním bupivakaínu počas pôrodných bolestí a pri vaginálnom pôrode.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie Sufentanilu Chiesi sa stanovuje individuálne v závislosti od veku, telesnej hmotnosti, fyzického stavu, súbežne prebiehajúeho ochorenia, aplikácie iných liekov a očakávaného typu chirurgického výkonu a anestézie.

Pre stanovenie doplnkových dávok je nutné vziať do úvahy účinok úvodnej dávky.


INTRAVENÓZNE PODÁVANIE

Za účelom vyhnúť sa riziku bradykardie sa bezprostredne pred začiatkom anestézie odporúča intravenózna aplikácia nízkych dávok anticholinergík. Prevenciu nauzey a vracania možno zaistiť podaním droperidolu.


Použitie ako analgetiká v chirurgii:

Sufentanil v dávkach 0,5 – 5 µg/kg zaistí dostatočnú analgéziu u chirurgických pacientov. Znižuje reakciu sympatiku na chirurgickú stimuláciu a udržuje kardiovaskulárnu stabilitu. Dĺžka účinku závisí od dávky. Dávka 0,5 µg/kg obvykle zaistí účinok v trvaní 50 minút. Doplnkové dávky 10 - 25 µg majú byť individuálne upravené podľa potrieb pacienta a predpokladanej dĺžky operačného výkonu.


Použitie ako anestetiká :

Sufentanil podávaný v dávkach ≥ 8 µg/kg vyvoláva spánok a udržuje hlbokú, od dávky závislú, analgéziu bez použitia prídavných anestetík. Navyše, znížené sú sympatikové a hormonálne reakcie na chirurgické stimuly. Na udržanie kardiovaskulárnej stability počas anestézie zvyčajne postačujú dodatočné dávky 25 – 50 µg.


EPIDURÁLNE PODANIE

Pred podaním injekcie musí byť overené správne umiestnenie ihly alebo katétra v epidurálnom priestore.


Použitie na tlmenie pooperačných bolestí

Úvodná dávka 30 – 50 µg zaisťuje adekvátnu analgéziu počas 4 - 6 hodín. Pri známkach zoslabenia analgézie je možné podať ďalšie bolusy s dávkou 25 µg.


Použitie ako analgetický doplnok pri pôrodných bolestiach a počas vaginálneho pôrodu

Prídavok 10 µg sufentanilu k epidurálne podávanému bupivakaínu (0,125 - 0,25 %) predĺži trvanie účinku a zvýši kvalitu analgézie. V prípade potreby možno podať ďalšie dve dávky uvedenej kombinácie. Neodporúča sa však prekročiť celkovú dávku 30 µg sufentanilu.


Použitie u starších a oslabených pacientov

Rovnako ako u ostatných opioidov, dávky sufentanilu sa u starších a oslabených pacientov majú znížiť.


Použitie u detí

U detí do 2 rokov bola bezpečnosť a účinnosť intravenózne podávaného sufentanilu overená iba u malého počtu pacientov.

U detí od 2 do 12 rokov je možné na úvod a udržanie anestézie pri veľkom chirurgickom výkone použiť dávku 10 – 20 µg spolu so 100 % kyslíkom.

Bezpečnosť a účinnosť epidurálnej anestézie pomocou Sufentanilu Chiesi u pediatrických pacientov bola dokumentovaná iba na malom počte pacientov.


4.3 Kontraindikácie


Sufentanil Chiesi je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na ostatné opioidy.

Intravenózne podávanie pri pôrode alebo pred podviazaním pupočnej šnúry novorodenca počas cisárskeho rezu sa neodporúča vzhľadom na možnosť respiračnej depresie novorodenca. Naopak, epidurálne podávanie sufentanilu pri pôrode neovplyvňuje stav matky alebo novorodenca až do dávok 30 µg (pozri časť 4.6).

Epidurálne podávané opioidy vrátane sufentanilu sa nemajú podávať pri rozsiahlom krvácaní alebo šoku, septikémii, infekcii v mieste aplikácie, poruchách krvnej zrážavosti, napr. trombocytopénii a koagulopatii, alebo pri antikoagulačnej liečbe, pri súbežnej liečbe ďalšími liekmi alebo stavoch znamenajúcich kontraindikáciu pre techniku epidurálnej aplikácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zhodné s ostatnými silne účinnými opioidmi.

Úroveň respiračnej depresie závisí od podanej dávky a môže byť odvrátená špecifickým antagonistom narkotík, akým je naloxón. Niekedy je však potrebné jeho opakované podanie, pretože respiračná depresia môže presahovať dĺžku účinku opioidného antagonistu. Hlboká analgézia je sprevádzaná výraznou respiračnou depresiou, ktorá môže pretrvávať do pooperačného obdobia a v prípade intravenózneho podania sa dokonca môže znovu prejaviť. Pacienti majú byť preto starostlivo sledovaní. K dispozícii musí byť resuscitačné vybavenie a antagonisty opioidov. Hyperventilácia v priebehu anestézie môže zhoršiť pacientovu odpoveď na CO2a ovplyvniť dychové funkcie v pooperačnom období.

Niekedy môže nastať svalová rigidita postihujúca taktiež hrudné svalstvo. Stuhnutosti možno zamedziť pomalou intravenóznou injekciou (obvykle sú postačujúce nízke dávky), premedikáciou benzodiazepínmi a podávaním myorelaxancií.


Môžu nastať i neepileptické myoklonické reakcie.


Pokiaľ nebola pacientovi podaná dostatočná dávka anticholinergík, alebo sufentanil nebol kombinovaný s nevagolytickými myorelaxanciami, nedá sa vylúčiť bradykardia prípadne až asystólia. Bradykardiu je možné zvládnuť atropínom.


Opioidy môžu spôsobiť hypotenziu, najmä u hypovolemických pacientov. Na udržanie stabilného arteriálneho tlaku je potrebné začať vhodnú terapiu.

U pacientov so zmenenou mozgovou cievnou reaktivitou je potrebné sa vyvarovať rýchlemu podaniu bolusových injekcií opioidov. U týchto pacientov niekedy prechodný pokles stredného arteriálneho tlaku sprevádza krátkodobé zníženie mozgového perfúzneho tlaku.

U pacientov liečených opioidmi dlhodobo alebo s abúzom opioidov v anamnéze je potrebné vziať do úvahy potrebu vyššej dávky.

U starších alebo oslabených pacientov sa odporúča znížiť dávkovanie. Opatrnú titráciu opioidov si vyžaduje prítomnosť niektorých z uvedených stavov: nekorigovaný hypotyreoidizmus, pľúcne ochorenie, znížená respiračná rezerva, alkoholizmus, poškodená funkcia pečene alebo obličiek. U týchto pacientov je rovnako nevyhnutné predĺžené pooperačné sledovanie.

Pri epidurálnej anestézii si zvýšenú pozornosť vyžaduje respiračná depresia alebo pokles dychových funkcií a známky fetálneho distress syndrómu. Pacienti musia byť staroslivo sledovaní najmenej jednu hodinu po každom podaní v dôsledku možného zvýšeného rizika dychového útlmu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Na zosilnenie útlmu dýchania spôsobeného opioidmi môže vplývať súbežné podávanie liečiv ako sú barbituráty, benzodiazepíny, neuroleptiká, halogenované plyny a iné látky, ktoré majú neselektívny tlmivý účinok na CNS (napr. alkohol). Pri súbežnom podávaní uvedených látok je potrebná redukcia dávky sufentanilu. Po podaní sufentanilu je rovnako potrebné znížiť dávky ostatných liekov tlmiacich CNS.

Sufentanil je metabolizovaný predovšetkým enzýmami ľudského cytochrómu P450 3A4. Napriek tomu nebola pozorovaná in vivoinhibícia jeho účinkov erytromycínom (známy inhibítor enzýmov cytochrómu P450 3A4). Hoci chýbajú klinické údaje, výsledky štúdií in vitronaznačujú,že ďalšie silné inhibítory enzýmov cytochrómu P450 3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) môžu inhibovať metabolizmus sufentanilu. Tým by sa mohlo zvýšiť riziko predĺženej alebo pretrvávajúcej dychovej depresie. Súbežné podávanie týchto liekov vyžaduje špeciálnu starostlivosť a sledovanie pacienta, predovšetkým však možné zníženie dávky sufentanilu.

V prípade MAO inhibítorov zvyčajne platí odporučenie ukončiť ich aplikáciu 2 týždne pred plánovaným chirurgickým alebo iným výkonom vyžadujúcim podanie anestetík.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť sufentanilu pri intravenóznej aplikácii gravidným ženám nebola stanovená, aj keď štúdie na zvieratách nepreukázali žiadny teratogénny účinok. Rovnako ako pri ostatných liekoch v gravidite, je nutné pred podaním zhodnotiť prínos liečby v porovnaní s prípadných rizikom.

Kontrolované klinické štúdie zamerané na priebeh pôrodu preukázali, že sufentanil pridaný k epidurálnej aplikácii bupivakaínu v celkovej dávke až do 30 µg, nemá nežiaduce účinky na matku alebo novorodenca, avšak intravenózne použitie je počas pôrodu kontraindikované. Sufentanil prechádza placentou. Po epidurálnom podaní celkovej dávky nepresahujúcej 30 ug, boli zistené v pupočníkovej žile priemerné plazmatické koncentrácie 0,016 ng/ml.

Pre novorodencov je potrebné mať vždy k dispozícii antidotum.

Sufentanil sa vylučuje do materského mlieka. Podávanie sufentanilu dojčiacim matkám si preto vyžaduje zvýšenú opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tieto činnosti sú možné iba vtedy, pokiaľ od podania Sufentanilu Chiesi už uplynula dostatočne dlhá doba.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnosťsufentanilubolahodnotenáu 650pacientov liečených sufentanilom, ktorí sa zúčastniliv6klinickýchštúdiách. Z nich, 78 pacientovsa zúčastnilov 2štúdiách, v ktorých sa podával sufentanilintravenózneakoanestetikumpre navodenieaudržovanieanestézie pri rozsiahlychchirurgickýchzákrokoch(koronárny arteriálny bypass alebootvorené“ srdce). Zvyšných572pacientov sa zúčastnilo v 4štúdiách, kde sufentanilpodávaliepidurálneakopooperačnéanalgetikumalebo akoanalgetikum -doplnokk epidurálne podávanému bupivakaínupočas pôrodných kontrakcií a pôrodu.Títo pacienti dostali najmenej1dávkusufentaniluza predpokladubezpečnosti.Nazákladesúhrnnýchúdajov obezpečnosti ztýchtoklinickýchštúdiíbolinajčastejšiehlásené( 5% výskyt) nežiaduceúčinky (s % výskytom): sedácia(19,5); pruritus(15,2), nauzea(9,8) avracanie (5,7).

Vrátane vyššie uvedenýchnežiaducichúčinkov(ADR), v nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduceúčinky, ktoré boli hlásenépri použitísufentaniluz klinickýchštúdií alebopouvedení liekunatrh.

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie, frekvencia je určená nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <l/10), menej časté (≥1/1 000 až <l/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Frekvencia výskytu

Veľmi časté ( 1/10)

Časté

( 1/100

až < 1/10)

Menej časté

( 1/1000

až < 1/100)

Zriedkavé

( 1/10 000

až <1/1000)

Neznáme

Infekcie a nákazyrinitídaPoruchy imunitného systémuhypersenzitivita


anafylaktický šok,

anafylaktická

reakcia,

anafylaktoidná reakcia

Psychické poruchy
apatia, nervozitaPoruchy nervového systému

sedácia

novorodenecký tremor,

závrat,

bolesť hlavy


ataxia, novorodenecká dyskinéza,

dystónia,

hyperreflexia,

hypertónia, novorodenecká hypokinéza,

somnolencia


kóma,

kŕče,

mimovoľné svalové kontrakcie


Poruchy okaporuchy zraku


mióza

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia

atrioventrikulárny blok,

cyanóza,

bradykardia,

arytmia,

abnormálny elektrokardiogramzástava srdca

Poruchy ciev


hypertenzia,

hypotenzia, bledosťšok

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


novorodenecká cyanóza

bronchospazmus,

hypoventilácia

dysfónia, kašeľ,

štikútanie, dýchacie ťažkostizástavenie dýchania,

apnoea, respiračná

depresia,

pľúcny edém, laryngospazmus

Poruchy gastrointestinálne-ho traktu


vracanie,

nauzea
Poruchy kože a pokožného tkaniva

pruritus

zmena sfarbenia kože

alergická dermatitída,

zvýšené potenie,

raš,

novorodenecký raš, suchá koža


erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


myknutie svalov

bolesť chrbta, novorodenecká hypotónia,

muskulárna rigidita


svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest


retencia moču,

inkontinencia moču
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka

hypotermia,

zníženie telesnej teploty,

zvýšenie telesnej teploty,

triaška,

reakcia v mieste podania injekcie,

bolesť v mieste podania injekcie,

bolesť.
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Príznaky

Nadmerné dávky sufentanilu spôsobujú predĺženie trvania farmakologického účinku.

V závislosti od individuálnej citlivosti je klinický obraz určený predovšetkým stupňom dychového útlmu, ktorý sa prejavuje v rozsahu od bradypnoe až k apnoe.


Liečba

V prípade hypoventilácie alebo apnoe sa vyžaduje podanie kyslíka a asistované alebo riadené dýchanie. Špecifickým antagonistom je naloxón, ktorý umožní zvládnuť dychový útlm. Podanie naloxónu však nemá zabrániť využitiu ďalších podporných opatrení. Nevyhnutné je brať do úvahy kratší účinok antagonistu v porovnaní s účinkom sufentanilu. Dychový útlm tak môže pretrvávať dlhšie ako účinok antagonistu, čo si vyžaduje podanie ďalšej dávky. Ak je dychový útlm sprevádzaný svalovou rigiditou, potrebné je podať intravenózne neuromuskulárne blokátory na posilnenie činnosti dychového ústrojenstva.

Pacient musí byť starostlivo sledovaný, musí byť monitorovaná jeho telesná teplota a zabezpečený adekvátny prísun tekutín. V prípade hypotenzie je potrebné vziať do úvahy možnosť hypovolémie, a ak je už prítomná, nutné je podanie vhodných parenterálnych roztokov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:opioidné anestetikum

ATC kód: N01AH03 (sufentanil)


Sufentanil je vysoko účinné opioidné centrálne anestetikum (u človeka 7 - 10 krát účinnejší ako fentanyl) so širokým bezpečnostným indexom (LD50/ED50pre najnižší stupeň analgézie) u potkanov, index 25211 je vyšší ako pre fentanyl (277) a morfín (69,5).

Intravenózne aplikovaný sufentanil vykazuje rýchly nástup účinku. Obmedzená kumulácia a rýchla eliminácia z tkanív umožňuje rýchly návrat do normálu. Hĺbka analgézie je závislá od dávky a môže byť regulovaná podľa intenzity bolesti pri chirurgickom zákroku. Ako ostatné opioidné anestetiká, sufentanil v závislosti od dávky a rýchlosti aplikácie môže spôsobiť svalovú rigiditu, eufóriu, miózu a bradykardiu. Histamínový test nepreukázal možnosť uvoľňovania histamínu u pacientov, ktorým bol sufentanil aplikovaný.

Všetky účinky sufentanilu sú okamžite a plne antagonizované špecifickým opioidným antagonistom naloxónom.

Pri epidurálnej aplikácii zabezpečí Sufentanil Chiesi spinálnu analgéziu s rýchlym nástupom účinku (5-10 minút) a stredne dlhým trvaním (obvykle 4 - 6 hodín) účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické štúdie, pri ktorých boli podávané intravenózne dávky 250 – 1500 µg preukázali: sekvenčný biologický polčas 2,3 - 4,5 minút a 35 - 73 minút a priemerný výsledný eliminačný polčas 784 (656 - 938) minút, Vdss (distribučný objem v ustálenom stave) 344 l a klírens 917 ml/min.

Vzhľadom na limity testu eliminačný polčas sufentanilu bol signifikantne kratší (240 min) po dávke 250 µg než po dávke 1500 µg. Sekvenčný distribučný polčas, ale nie výsledný polčas (pohybujúci sa od 4,1 hodiny pri 250 µg do 10 - 16 hodín pri 500 - 1500 µg) určoval pokles plazmatických hladín sufentanilu od terapeutického k normálu. Farmakokinetika sufentanilu je lineárna. Pečeň a tenké črevo sú hlavnými miestami biotransformácie.

Priemerne sa v priebehu 24 hodín vylúči 80 % z podanej dávky. Iba 2 % z podanej dávky sa vylúčia v nezmenenej forme. Väzba sufentanilu na plazmatické bielkoviny je približne 92,5 %. Pri epidurálnej aplikácii sa vrcholové koncentrácie dosiahnu v priebehu 10 minút a sú 4 – 6 krát nižšie ako pri intravenóznej aplikácii. Podanie adrenalínu (50 – 75 µg) ďalej znižuje počiatočnú rýchlosť absorpcie o 25 – 50 %.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú uvedené. Bezpečnosť lieku bola overená dlhodobým užívaním.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Injekčný roztok sa nesmie miešať s inými liekmi. V prípade potreby možno Sufentanil Chiesi kombinovať s intravenóznymi roztokmi chloridu sodného alebo glukózy.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Po nariedení do infúzneho roztoku bola chemická a fyzikálna stabilita zachovaná v priebehu 72 hodín pri teplote 25 ºC. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, za čas a podmienky uchovávania lieku po otvorení má zodpovednosť užívateľ a normálne čas použitia nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 – 8 ºC, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávanie po nariedení, pozri časť 6.3.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu


Ampulka z bezfarebného skla, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

Sufentanil Chiesi 5 µg/ml: 5, 10, 20 x 10 ml, 5 x 2 ml

Sufentanil Chiesi 50 µg/ml: 5, 10, 20 x 5 ml; 5, 10, 20 x 20 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis označený šikmým modrým pruhom. Podlieha príslušným ustanoveniam zákona o návykových látkach. Patrí medzi omamné látky triedy II.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sufentanil Chiesi 5 µg/ml: 65/0214/04-S

Sufentanil Chiesi 50 µg/ml: 65/0215/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 06.05.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.02.2010


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2013

8Sufentanil Chiesi 50 µg/ ml