+ ipil.sk

SULCEF 2 gPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa

SULCEF 2 g

Prášok na injekčný/infúzny roztok

cefoperazón/sulbaktam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekár alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SULCEF 2 g a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SULCEF 2 g

3. Ako užívať SULCEF 2 g

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SULCEF 2 g

6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je SULCEF 2 g a na čo sa používa

SULCEF 2 g patrí do skupiny antibiotík nazývaných cefalosporíny a je dostupný ako prášok na prípravu injekčného a infúzneho roztoku. Antibiotiká zabíjajú baktérie alebo zabraňujú ich rastu v rôznych častiach tela. SULCEF 2 g je kombináciou aktívnej látky cefoperazónu, ktorý patrí do tretej generácie cefalosporínov (pôsobí na širokú škálu grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov) a sulbaktámu, ktorý je inhibítor betalaktamáz pomáhajúci cefoperazónu účinkovať efektívnejšie.

SULCEF nie je účinný proti infekciám ako chrípka a nádcha zapríčinených vírusmi.

SULCEF je indikovaný pre liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných citlivými baktériami:

 • infekcie dýchacích ciest (horných a dolných)

 • infekcie močových ciest (horných a dolných)

 • peritonitída, cholecystitída, cholangoitídy a iné intraabdominálne infekcie

 • septické stavy

 • meningitídy

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • zápalové ochorenia malej panvy, endometritídy, kvapavka a iné infekcie pohlavných orgánov

Váš lekár vám vysvetlí dôvody na užívanie lieku. Liek je možné užívať samostatne alebo vám lekár odporučí doplnkové antibiotiká.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SULCEF 2 g

Nepoužívajte SULCEF 2 g

 • ak ste alergický na sulbaktam, cefoperazón, cefalosporínové antibiotiká alebo penicilín.Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať SULCEF 2 g, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní SULCEFU 2 g

 • ak máte alebo ste mali gastrointestinálne problémy, osobitne zápal hrubého čreva,

 • ak máte choroby pečene, obličiek a žlčových ciest. Možno bude potrebné znížiť dávkovanie. Nutnosť znížiť dávkovanie je viac pravdepodobná ak choroby pečene sú sprevádzané chorobami obličiek.

Zvýšenú pozornosť je treba venovať pri podávaní SULCEFU 2 g u novorodencov so žltačkou (zožltnutie očného bielka, kože a/alebo sliznice).

Iné lieky a SULCEF 2 g

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

SULCEF 2 g a alkohol

Je veľmi dôležité, aby ste počas liečby liekom SULCEF neužívali alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známy žiadny účinok lieku SULCEF na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

SULCEF 2 g obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 126 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke. To je nutné vziať v úvahu ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka.

 1. Ako používať SULCEF 2 g

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý overte si to u svojho lekára.

Váš liek vám bude vždy podávať lekár alebo iný zdravotný pracovník. Nepokúšajte sa použiť injekcie sami pokiaľ vám váš lekár nepovie, aby ste tak urobili a nedá vám kompletné inštrukcie.

SULCEF sa môže podávať tromi spôsobmi: ako pomalé (minimálne 3 minúty trvajúce) injekcie do žily, ako prerušovaná infúzia do žily, a ako hlboká injekcia do veľkého svalu.

SULCEF je dodávaný ako prášok, z ktorého je treba pred použitím pripraviť roztok. Zvyčajne to robí doktor alebo zdravotná sestra.

Pre väčšinu infekcií sa SULCEF podáva každých 12 hodín. Váš lekár vám určí presnú dávku a dobu trvania liečby podľa závažnosti infekcie a ostatných faktorov ako je vaša váha. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí

Zvyčajná dávka lieku SULCEF pre dospelých je 2,0–4,0 g/deň (tj. ekvivalent dennej aktivity 1–2 g cefoperazónu), podávaných intravenózne alebo intramuskulárne v rovnomerne rozdelených dávkach v intervale 12 hodín.

Pri závažných alebo intenzívnych infekciách môže byť denná dávka zvýšená až na 8 g lieku SULCEF 2 g (ekvivalent aktivity 4 g cefoperazónu), podávaných intravenózne v rovnomerne rozdelených dávkach s intervalom 12 hodín. Doporučená maximálna denná dávka sulbaktámu je 4 g (odpovedá dávke 8 g lieku SULCEF 2 g). Ak je treba viac antibiotika, je možné podať ďalší cefoperazón osobitne.

Deti

Zvyčajná dávka lieku SULCEF 2 g u detí je 40–80 mg/kg/deň (ekvivalent aktivity cefoperazónu 20–40 mg/kg/deň) vo 2–4 rovnomerne rozdelených dávkach. Pri ťažkých alebo intenzívnych infekciách je možné dávku lieku SULCEF 2 g zvýšiť až na 160 mg/kg/deň (ekvivalent cefoperazónu 80 mg/kg/deň) vo 2–4 rovnomerne rozdelených dávkach.

Starší pacienti

U starších pacientov, ktorí môžu mať poškodenie obličiek alebo pečene, je potrebné dávku lieku SULCEF znížiť podľa stupňa poškodenia ako je opísané nižšie.

Poškodenie obličiek

Dávkovací režim lieku sulbaktám/cefoperazón je potrebné upraviť u pacientov s významným poklesom obličkových funkcií (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min), aby sa zohľadnil znížený klírens sulbaktámu. Pacientom s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15–30 ml/min sa má podávať sulbaktám v maximálnej dávke 1 g každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 2 g), zatiaľ čo pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 15 ml/min sa má podávať maximálne 500 mg sulbaktámu každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 1 g). Pri ťažších infekciách môže byť v niektorých prípadoch nutné podať naviac samotný cefoperazón.

Poškodenie pečene

U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene nesmie denná dávka SULCEF 2 g prekročiť 2–4 g (1–2 injekčné liekovky).

Ak použijete viac lieku SULCEF 2 g, ako máte

Je veľmi nepravdepodobné, že od lekára alebo od zdravotnej sestry dostanete viac lieku, ako máte. Váš lekár alebo zdravotná sestra bude sledovať vašu liečbu a kontrolovať liek, ktorý vám podávajú. Ak si nie ste istý, prečo dostávate dávku, vždy sa opýtajte.

Ak zabudnete použiť SULCEF 2 g

Váš lekár alebo zdravotná sestra majú pokyny, kedy vám podať váš liek. Veľmi pravdepodobne nedostanete liek vôbec do ruky. Ak si myslíte, že vám vynechali dávku, opýtajte sa svojho lekára. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás objaví niektorý z nasledovných príznakov hypersenzitivity (alergie), ihneď PRESTAŇTE používať SULCEF 2 g a kontaktujte svojho lekára:

 • kožné problémy ako vyrážka, červené škvrny, svrbenie, kožné hrče, žihľavka, pľuzgieriky alebo olupovanie kože

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • problémy s dýchaním (pískanie, dusnosť) a prehĺtaním

 • závažná hnačka s krvácaním (zriedkavo)

 • horúčka

 • nízky krvný tlak

Toto sú zriedkavé ale závažné vedľajšie účinky, ktoré vyžadujú okamžitý zásah lekára.

Zo zhromaždených klinických nálezov komparatívnych a nekomparatívnych štúdií s približne 2 500 pacientmi vyplýva nasledujúce:

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Podobne ako pri iných antibiotikách aj sulbaktám/cefoperazón najčastejšie vyvoláva gastrointestinálne nežiaduce účinky. Obyčajne sú to hnačky alebo riedke stolice 3,9 % sprevádzané nauzeou a vracaním 0,6 %.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Podobne ako pri všetkých penicilínových a cefalosporínových antibiotikách bola aj v tomto prípade opísaná precitlivenosť, ktorá sa manifestuje makulopapulóznym exantémom 0,6 % a žihľavkou 0,08 %. Vznik týchto reakcií je pravdepodobnejší u pacientov s preukázanou alergiou v anamnéze, najmä na penicilín.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Po podaní lieku sa pozoroval mierny pokles neutrofilov 0,4 % (5/1131). Pri dlhšom podávaní môže vzniknúť, podobne ako pri iných betalaktámových antibiotikách, reverzibilná neutropénia 0,5 % (9/1696). U niektorých pacientov sa počas liečby môže objaviť pozitívny priamy Coombsov test 5,5 % (15/269). V súlade s publikovanými literárnymi údajmi o cefalosporínoch boli hlásené zníženia hemoglobínu 0,9 % (13/1416) alebo hematokritu 0,9 % (13/1409). Bola zaznamenaná aj prechodná eozinofília 3,5 % (40/1130) a trombocytopénia 0,8 % (11/1414), ako aj hypoprotrombinémia 3,8 % (10/262).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesti hlavy 0,04 %, horúčka 0,5 %, bolesť v mieste vpichu injekcie 0,08 % a pocity mrazenia 0,04 %.

Sulbaktám/cefoperazón po intramuskulárnom podaní sa veľmi dobre toleruje. Avšak v ojedinelých prípadoch sa pri tomto spôsobe podávania môže objaviť krátkodobá prechodná bolesť. Pri intravenóznom podaní lieku cez i.v. katéter sa môže, podobne ako pri i.v. podaní iných cefalosporínov a penicilínov, vyvinúť u niektorých pacientov v mieste aplikácie infúzie flebitída 0,1 %.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zistilo sa prechodné zvýšenie koncentrácie AST 5,7 % (94/1638), ALT 6,2 % (95/1529), alkalickej fosfatázy 2,4 % (37/1518) a bilirubínu 1,2 % (12/1040).

Po uvedení lieku na trh boli hlásené ďalšie nasledujúce nežiaduce účinky:

 • Všeobecné: anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)

 • Kardiovaskulárne: hypotenzia

 • Gastrointestinálne: pseudomembranózna kolitída

 • Hematopoetické: leukopénia

 • Kožné: pruritus, Stevensov-Johnsonov syndróm

 • Močové: hematúria

 • Cievne: vaskulitída

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať SULCEF 2 g

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. Obsah balenia a Ďalšie informácie

Čo SULCEF 2 g obsahuje

 • Liečivá sú sodná soľ cefoperazónu a sodná soľ sulbaktamu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 g cefoperazónu (ako sodná soľ) a 1 g sulbaktamu (ako sodná soľ).

Ako vyzerá SULCEF 2 g a obsah balenia

Biely alebo takmer biely prášok.

Injekčná liekovka z bezfarebného skla s menovitým objemom 20 ml, gumová zátka, hliníkový kryt, škatuľka.

Veľkosť balenia: 1, 10, 25, 50 a 100 injekčných liekoviek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.

5/5

SULCEF 2 g

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU

SULCEF 2 g

Prášok na injekčný/infúzny roztok

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 g cefoperazonum (ako cefoperazonum natricum) a 1 g sulbactamum (ako sulbactamum natricum).

1 g cefoperazonum zodpovedá 1,034 g cefoperazonum natricum.

1 g sulbactamum zodpovedá 1,094 g sulbactamum natricum.

Každá injekčná liekovka obsahuje 5,5 mmol (126 mg) sodíka.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný/infúzny roztok

Biely až takmer biely prášok.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Monoterapia

SULCEF 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných citlivými mikroorganizmami:

 • infekcie dýchacích ciest (horných a dolných)

 • infekcie močových ciest (horných a dolných)

 • peritonitída, cholecystitída, cholangoitídy a iné intraabdominálne infekcie

 • septické stavy

 • meningitídy

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • zápalové ochorenia malej panvy, endometritídy, kvapavka a iné infekcie pohlavných orgánov

Kombinovaná terapia

Vzhľadom na široké spektrum účinku lieku SULCEF môže byť väčšina infekcií adekvátne liečená týmto antibiotikom formou monoterapie. Avšak sulbaktám/cefoperazón možno podávať súčasne aj s inými antibiotikami, ak je takáto kombinácia indikovaná. Ak sa súčasne podávajú aj aminoglykozidy (pozri časť 6.2, Aminoglykozidy), treba počas liečby sledovať funkcie obličiek (pozri časť 4.2, Použitie pri renálnej poruche).

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie pre náležité používanie antibakteriálnych liekov.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Použitie u dospelých

Denné odporúčané dávky pre dospelých sú:

Celková dávka (g)

Ekvivalent dávky sulbaktámu + cefoperazónu

Celkový objem pripraveného roztoku (ml)

Maximálna konečná koncentrácia (mg/ml)

2,0

1,0 + 1,0

8,0

125 + 125

Zvyčajná dávka lieku SULCEF 2 g pre dospelých je 2,0–4,0 g/deň (t.j. ekvivalent dennej aktivity 1–2 g cefoperazónu), podávaných intravenózne alebo intramuskulárne v rovnomerne rozdelených dávkach v intervale 12 hodín.

Pri ťažkých infekciách nedostatočne reagujúcich na bežné dávkovanie sa môže zvýšiť denná dávka až na 8 g (1:1) sulbaktám/cefoperazónu (čo zodpovedá podaniu 4 g cefoperazónu) podávaných intravenózne v rovnakých čiastkových dávkach po šiestich alebo dvanástich hodinách. Pacienti užívajúci liek s obsahom liečiv v pomere 1:1, môžu dostávať ešte zvlášť dávku cefoperazónu. Odporučená maximálna denná dávka sulbaktámu je 4 g (zodpovedá dávke 8 g sulbaktám/cefoperazónu).

Použitie pri hepatálnej poruche

Pozri časť 4.4.

Použitie pri renálnej poruche

Dávkovací režim lieku sulbaktám/cefoperazón je potrebné upraviť u pacientov s významným poklesom obličkových funkcií (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min), aby sa zohľadnil znížený klírens sulbaktámu. Pacientom s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15–30 ml/min sa má podávať sulbaktám v maximálnej dávke 1 g každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 2 g), zatiaľ čo pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 15 ml/min sa má podávať maximálne 500 mg sulbaktámu každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 1 g). Pri ťažších infekciách môže byť v niektorých prípadoch nutné podať naviac samotný cefoperazón.

Farmakokinetický profil sulbaktámu sa signifikantne mení pri hemodialýze. Počas dialýzy sa plazmatický polčas cefoperazónu mierne skracuje, a preto má dávkovacia schéma rešpektovať rozvrh dialýz.

Použitie u starších pacientov

Pozri časť 5.2.

Použitie u detí

Zvyčajná dávka lieku SULCEF 2 g u detí je 40–80 mg/kg/deň (ekvivalent aktivity cefoperazónu 20–40 mg/kg/deň) vo 2–4 rovnomerne rozdelených dávkach. Pri ťažkých alebo intenzívnych infekciách je možné dávku prípravku SULCEF zvýšiť až na 160 mg/kg/deň (ekvivalent cefoperazónu 80 mg/kg/deň) vo 2–4 rovnomerne rozdelených dávkach. (pozri časť 4.4, Užívanie v dojčenskom vekua bod 5.3, Použitie v pediatrii)

Použitie u novorodencov

U novorodencov v prvom týždni života je potrebné podávať liek v intervale 12 hodín. Maximálna denná dávka sulbaktámu v pediatrickej praxi nemá byť vyššia ako 80 mg/kg/deň. V prípadoch, keď je nevyhnutné podávať dávku cefoperazónu vyššiu ako 80 mg/kg/deň, je potrebné pridať samostatne cefoperazón (pozri časť 4.4, Užívanie v dojčenskom veku).

Intravenózne podanie

Pri intermitentnej infúzii je potrebné každú liekovku lieku SULCEF 2 g najprv nariediť na objem 8 ml (pozri časť 6.6.), vzniknutý roztok sa potom ďalej riedi rovnakým riediacim roztokom na konečný objem 20 ml. Pripravený roztok je vhodné podať v priebehu 15 až 60 minút, minimálne po dobu 3 minút.

Pre intravenózne injekcie sa obsah liekovky riedi rovnako, ako bolo uvedené vyššie, pričom doba podania by mala byť minimálne tri minúty.

Intramuskulárne podanie

Pri riedení je treba použiť sterilnú vodu na injekciu. Pri požadovanej koncentrácii lieku SULCEF 250 mg/ml alebo nižšej, je nutné uskutočniť riedenie v dvoch krokoch - v prvom sa použije sterilná voda na injekciu, v druhom potom 2% roztok lidokaínu tak, aby sa dosiahlo približne 0,5 % roztoku lidokaínu (pozri časť 6.2).

 1. Kontraindikácie

SULCEF je kontraindikovaný u pacientov so známou alergiou na penicilíny, sulbaktám, cefoperazón alebo iné cefalosporínové antibiotiká.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia, ktoré sa týkajú sulbaktámu a cefoperazónu samostatne, platia tiež u kombinácii obidvoch látok.

Hypersenzitivita

U pacientov, ktorí užívajú betalaktámové antibiotiká alebo cefalosporíny, boli popísané ťažké a ojedinele dokonca fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie). Vznik takejto reakcie je pravdepodobnejší u jedincov s anamnézou precitlivenosti na väčšie množstvo rôznych alergénov. Ak sa alergická reakcia objaví, treba podávanie lieku okamžite prerušiť a začať s príslušnou liečbou.

Ťažké anafylaktické reakcie vyžadujú okamžitú terapiu adrenalínom. V prípade potreby sa indikujú podanie kyslíka, intravenóznych kortikoidov a uvoľnenie dýchacích ciest vrátane intubácie.

Použitie pri poruche funkcii pečene

Cefoperazón sa v značnej miere vylučuje žlčou. U pacientov s ochoreniami pečene alebo s obštrukciou žlčovodu sa predlžuje plazmatický polčas cefoperazónu a zvyšuje sa jeho vylučovanie obličkami. Terapeutická koncentrácia cefoperazónu v žlči sa však dosahuje aj pri ťažkej hepatálnej dysfunkcii a plazmatický polčas sa v takomto prípade predlžuje iba dvoj‑ až štvornásobne.

Úpravu dávkovania treba urobiť u pacientov so závažnou obštrukciou žlčovodu, s ťažkým ochorením pečene alebo u pacientov, u ktorých je súčasne s niektorým z uvedených stavov prítomná aj obličková nedostatočnosť.

Pokiaľ sa u pacientov súčasne vyskytuje hepatálna aj renálna dysfunkcia, treba monitorovať plazmatické koncentrácie cefoperazónu a podľa potreby upraviť dávkovanie. Bez prísneho monitorovania koncentrácií v sére nemá dávka v týchto prípadoch prekročiť 2 g cefoperazónu denne.

Užívanie v dojčenskom veku

Sulbaktám/cefoperazón bol účinný aj u dojčiat. Jeho podávanie nedonoseným deťom a novorodencom sa podrobnejšie neštudovalo. Preto pred jeho podaním novorodencom a nedonoseným deťom treba starostlivo zvážiť pomer očakávaného prospechu a možných rizík liečby (pozri časť 5.3, Použitie v pediatrii).

Všeobecne

Podobne ako pri podávaní iných antibiotík sa u niektorých pacientov liečených cefoperazónom objavil deficit vitamínu K. Mechanizmus tohto deficitu súvisí najpravdepodobnejšie so supresiou črevnej mikroflóry, ktorá za normálnych okolností syntetizuje vitamín K. Zvýšené riziko tohto deficitu možno pozorovať u pacientov s nedostatočnou stravou, s malabsorpciou (napr. pri cystickej fibróze) a u pacientov, ktorí dlhodobo potrebujú intravenóznu parenterálnu výživu. U týchto pacientov a pacientov užívajúcich antikoagulancia treba monitorovať protrombínový čas a v indikovaných prípadoch podávať exogénny vitamín K.

Počas dlhodobej terapie liekom sulbaktám/cefoperazón sa môže podobne ako pri podávaní iných antibiotík, objaviť nežiaduce premnoženie rezistentných kmeňov v tráviacom trakte. Pacienti majú byť preto aj z tohto hľadiska počas liečby starostlivo sledovaní. Podobne ako pri ostatných systémovo vysoko účinných liekoch aj v tomto prípade sa odporúča pravidelne kontrolovať, či pri dlhšej liečbe nedochádza k poruchám funkcie niektorých orgánových systémov, najmä obličiek, pečene a hematopoetického systému. Toto sledovanie je obzvlášť dôležité u novorodencov, predovšetkým predčasne narodených a u dojčiat.

Takmer u všetkých antibiotík, vrátane lieku SULCEF, boli hlásené prípady výskytu hnačiek vyvolaných C.difficile(CDAD - Clostridium difficile associated diarrhoea) Závažnosť hnačiek môže kolísať v rozmedzí od miernej hnačky až po akútnu kolitídu. Liečba antibiotikami vyvoláva zmeny mikrobiálnej flóry hrubého čreva, ktoré umožnia premnoženie C.difficile

C.difficile produkuje toxíny A a B, ktoré sa podieľajú na rozvoji CDAD. Hypertoxín produkujúci kmene C.difficilespôsobuje zvýšenú morbiditu a mortalitu, pretože tieto infekcie môžu byť odolné voči antimikrobiálnej liečbe a môžu vyžadovať kolektómiu. CDAD sa môže vziať v úvahu u všetkých pacientov s hnačkami vzniknutými po podaní antibakteriálnych prípravkov. Starostlivá liečba anamnézy je nutná vzhľadom k tomu, že boli hlásené prípady, keď sa hnačka objavila viac než dva mesiace po padaní antibiotík.

Cefoperazón nevytlačuje bilirubín z väzby na plazmatické proteíny.

SULCEF 2 g obsahuje 126 mg sodíka v jednej liekovke. To je nutné vziať v úvahu u pacientov, ktorí majú diétu s nízkym obsahom sodíka.

 1. Liekové a iné interakcie

Alkohol

Ak sa počas liečby cefoperazónom alebo do piatich dní po nej konzumoval alkohol, boli opísané reakcie, ktoré boli charakterizované návalmi tepla, potením, bolesťami hlavy a tachykardiou. Podobná reakcia bola zaznamenaná aj u iných cefalosporínov. Pacient má byť preto poučený o požívaní alkoholických nápojov počas liečby sulbaktám/cefoperazónom. Chorým, ktorí potrebujú umelú enterálnu alebo parenterálnu výživu, sa nemajú počas liečby podávať roztoky, ktoré obsahujú etanol.

Interakcie laboratórnych výsledkov

Pri stanovení glukózy v moči Benedictovým alebo Fehlingovým roztokom môže vzniknúť falošne pozitívna reakcia.

 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Použitie počas gravidity

Sledovanie vplyvu na reprodukciu u potkanov s dávkami až 10‑krát vyššími ako tie, ktoré sa používajú u ľudí, neprinieslo dôkazy o poklese fertility ani o teratogénnom účinku. Sulbaktám a cefoperazón prenikajú placentárnou bariérou. Adekvátne a kontrolované štúdie u tehotných žien nie sú k dispozícii.

Vzhľadom k tomu, že výsledky reprodukčných štúdií uskutočňovaných na zvieratách nie je možné vždy považovať za prediktívne pre humánnu medicínu, má sa liek SULCEF podávať v priebehu gravidity iba ak je to skutočne nevyhnutné.

Použitie počas laktácie

Do materského mlieka sa vylučuje len veľmi malé množstvo sulbaktámu a cefoperazónu. I keď vylučovanie obidvoch liekov do materského mlieka je veľmi malé, sulbaktám/cefoperazón sa má podávať dojčiacim ženám so zvýšenou opatrnosťou.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Klinické skúsenosti so sulbaktám/cefoperazónom ukazujú, že je nepravdepodobné, aby ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky

Sulbaktám/cefoperazón sa vo všeobecnosti znáša veľmi dobre. Väčšina nežiaducich účinkov je len ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa a pacient ich dobre toleruje aj pri pokračovaní v liečbe.

Zo zhromaždených klinických nálezov komparatívnych a nekomparatívnych štúdií s približne 2 500 pacientmi vyplýva nasledujúce:

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Podobne ako pri iných antibiotikách aj sulbaktám/cefoperazón najčastejšie vyvoláva gastrointestinálne nežiaduce účinky. Obyčajne sú to hnačky alebo riedke stolice 3,9 % sprevádzané nauzeou a vracaním 0,6 %.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Podobne ako pri všetkých penicilínových a cefalosporínových antibiotikách bola aj v tomto prípade opísaná precitlivenosť, ktorá sa manifestuje makulopapulóznym exantémom 0,6 % a žihľavkou 0,08 %. Vznik týchto reakcií je pravdepodobnejší u pacientov s preukázanou alergiou v anamnéze, najmä na penicilín.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Po podaní lieku sa pozoroval mierny pokles neutrofilov 0,4 % (5/1131). Pri dlhšom podávaní môže vzniknúť, podobne ako pri iných betalaktámových antibiotikách, reverzibilná neutropénia 0,5 % (9/1696). U niektorých pacientov sa počas liečby môže objaviť pozitívny priamy Coombsov test 5,5 % (15/269). V súlade s publikovanými literárnymi údajmi o cefalosporínoch boli hlásené zníženia hemoglobínu 0,9 % (13/1416) alebo hematokritu 0,9 % (13/1409). Bola zaznamenaná aj prechodná eozinofília 3,5 % (40/1130) a trombocytopénia 0,8 % (11/1414), ako aj hypoprotrombinémia 3,8 % (10/262).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesti hlavy 0,04 %, horúčka 0,5 %, bolesť v mieste vpichu injekcie 0,08 % a pocity mrazenia 0,04 %.

Sulbaktám/cefoperazón po intramuskulárnom podaní sa veľmi dobre toleruje. Avšak v ojedinelých prípadoch sa pri tomto spôsobe podávania môže objaviť krátkodobá prechodná bolesť. Pri intravenóznom podaní lieku cez i.v. katéter sa môže, podobne ako pri i.v. podaní iných cefalosporínov a penicilínov, vyvinúť u niektorých pacientov v mieste aplikácie infúzie flebitída 0,1 %.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zistilo sa prechodné zvýšenie koncentrácie AST 5,7 % (94/1638), ALT 6,2 % (95/1529), alkalickej fosfatázy 2,4 % (37/1518) a bilirubínu 1,2 % (12/1040).

Po uvedení lieku na trh boli hlásené ďalšie nasledujúce nežiaduce účinky:

 • Všeobecné: anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)

 • Kardiovaskulárne: hypotenzia

 • Gastrointestinálne: pseudomembranózna kolitída

 • Hematopoetické: leukopénia

 • Kožné: pruritus, Stevensov-Johnsonov syndróm

 • Močové: hematúria

 • Cievne: vaskulitída

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.

 1. Predávkovanie

Je málo dostupných informácií o akútnej humánnej toxicite cefoperazónu a sulbaktámu. Pri predávkovaní možno očakávať prejavy, ktoré sú principiálne zhoršením nežiaducich účinkov uvedených v písomnej informácii pre používateľa. Treba brať do úvahy skutočnosť, že vysoká koncentrácia ‑laktámových antibiotík v cerebrospinálnom moku môže vyvolať neurologické príznaky, vrátane kŕčov. Pretože cefoperazón a sulbaktám sa dajú odstrániť z cirkulácie hemodialýzou, možno tento postup použiť na zvýšenie eliminácie lieku u predávkovaného pacienta s poruchou renálnych funkcií.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cefalosporíny II. Generácie, cefoperazón, kombinácie

ATC kód: J01DD62

Antibakteriálnou zložkou kombinácie sulbaktám/cefoperazónu je cefoperazón, cefalosporín tretej generácie, ktorý pôsobí na citlivé mikroorganizmy vo fáze aktívneho delenia inhibíciou biosyntézy mukopeptidov bunkovej steny.

Sulbaktám má vlastný antibakteriálny účinok len na kmene Neisseriaceaea Acinetobacter. Avšak biochemické štúdie s bezbunkovými bakteriálnymi systémami ukázali, že účinkuje ako ireverzibilný inhibítor najdôležitejších betalaktamáz produkovaných kmeňmi rezistentnými na betalaktámové antibiotiká.

Schopnosť sulbaktámu zabrániť deštrukcii cefalosporínov a penicilínov rezistentnými mikroorganizmami bola potvrdená v štúdiách, v ktorých sa použili rezistentné kmene na tieto antibiotiká. Sulbaktám mal výrazný synergický efekt pri súčasnom podávaní s penicilínmi a cefalosporínmi. Sulbaktám má schopnosť viazať sa na niektoré bielkoviny viažuce penicilíny, preto niektoré kmene, ktoré sú citlivé na samotný cefoperazón, sú ešte citlivejšie na sulbaktám/cefoperazón.

Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je účinná proti všetkým mikroorganizmom citlivým na cefoperazón, ale okrem toho má aj synergický účinok (až 4‑násobné zníženie MIC pri kombinácii zložiek oproti MIC pre jednotlivé komponenty) na rôzne mikroorganizmy, a to predovšetkým na:

 • Haemophilus influenzae

 • Bacteroides sp.

 • Staphylococcus sp.

 • Acinetobacter calcoaticus

 • Enterobacter aerogenes

 • Escherichia coli

 • Proteus mirabilis

 • Klebsiella pneumoniae

 • Morganella morganii

 • Citrobacter freundii

 • Enterobacter cloacae

 • Citrobacter diversus

Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je in vitro účinná na široké spektrum klinicky významných mikroorganizmov, ako sú:

Grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus(kmene produkujúce a neprodukujúce penicilinázu)

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae(predtým Diplococcus pneumoniae)

Streptococcus pyogenes(skupina A betahemolytických streptokokov)

Streptococcus agalactiae(skupina B betahemolytických streptokokov)

Väčšina ostatných kmeňov betahemolytických streptokokov

Veľa kmeňov Streptococcus faecalis (enterokoky)

Gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella sp.

Enterobacter sp.

Citrobacter sp.

Haemophilusinfluenzae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Morganella morganii (predtým Proteus morganii)

Providencia rettgeri(predtým Proteus rettgeri)

Providencia sp.

Serratia sp. (vrátane S. marcescens)

Salmonella a Shigellasp.

Pseudomonasaeruginosa a niektoré ďalšie kmene Pseudomonassp.

Acinetobacter calcoaceticus

Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae

Bordetella pertussis

Yersinia enterocolitica

Anaeróbne mikroorganizmy:

Gramnegatívne paličky (vrátane Bacteroides fragilis, Fusobacteriumsp. a ostatné kmene Bacteroidessp.)

Grampozitívne a gramnegatívne koky (vrátane Peptococcus, Peptostreptococcusa Veillonellasp.)

Grampozitívne paličky (vrátane Clostridium Eubacterium a Lactobacillussp.)

Pre sulbaktám/cefoperazón sa stanovili nasledujúce rozsahy citlivosti:

Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)

(g/ml - vyjadrené ako koncentrácia cefoperazónu)

Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný

16

17–63

64Citlivosť podľa veľkosti diskovej zóny mm (Kirby-Bauer)

Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný

21

16–20

15

Na stanovenie MIC treba použiť sériu riedení sulbaktám/cefoperazónu v pomere 1:1 pri použití dilučnej metódy v bujóne alebo agare. Odporúča sa použiť disk citlivosti obsahujúci 30 g sulbaktámu a 75 g cefoperazónu. “Citlivý” v laboratórnej správe znamená, že infekčný mikroorganizmus bude pravdepodobne reagovať na liečbu sulbaktám/cefoperazón a “rezistentný”, že nebude reagovať. “Stredne citlivý” znamená, že mikroorganizmus bude citlivý na sulbaktám/cefoperazón vo vyššej dávke alebo, keď je infekcia obmedzená na tkanivá a tekutiny, kde sa dá dosiahnuť vysoká koncentrácia antibiotika.

Odporúčané kvalitatívne kontrolné limity na diskoch citlivosti pre sulbaktám/cefoperazón v pomere 30 g/75 g:

KONTROLNÝ KMEŇ

VEĽKOSŤ ZÓNY (mm)

Acinetobacter spp.

ATCC 43498

26–32

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853

22–28

Escherichia coli

ATCC 25922

27–33

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

23–30

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Približne 84 % sulbaktámu a 25 % cefoperazónu podaného vo forme sulbaktám/cefoperazón sa vylučuje obličkami. Väčšina zvyšnej dávky cefoperazónu sa vylučuje do žlče. Po podaní sulbaktám/cefoperazónu je priemerná hodnota polčasu pre sulbaktám približne 1 hodina a pre cefoperazón 1,7 hodiny. Sérové hladiny sú proporcionálne podanej dávke. Tieto hodnoty sú zhodné so skôr publikovanými hodnotami jednotlivo podávaných látok.

Priemerné hodnoty maximálnych koncentrácií sulbaktámu a cefoperazónu po intravenóznom podaní sulbaktám/cefoperazónu v dávke 2 g (1 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) počas 5 minút boli 130,2 a 236,8 g/ml. Tento rozdiel odráža väčší distribučný objem sulbaktámu (Vd = 18,0–27,6 l) v porovnaní s cefoperazónom (Vd = 10,2–11,3 l).

Po intramuskulárnom podaní lieku sulbaktám/cefoperazón v dávke 1,5 g (0,5 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) sa maximálne sérové koncentrácie sulbaktámu a cefoperazónu dosahujú v rozpätí 15 minút až 2 hodiny po podaní. Priemerné hodnoty maximálnych sérových koncentrácií sú 19,0 g/ml pre sulbaktám a 64,2 g/ml pre cefoperazón.

Tak sulbaktám, ako aj cefoperazón prenikajú veľmi dobre do telesných tkanív a tekutín vrátane žlče, žlčníka, kože, apendixu, vajcovodu, vaječníkov, maternice a pod.

Nezistili sa žiadne farmakokinetické liekové interakcie medzi sulbaktámom a cefoperazónom pri ich súčasnom podávaní vo forme kombinovaného lieku sulbaktám/cefoperazón.

Po opakovanom podávaní v intervaloch 8–12 hodín nedošlo vo farmakokinetike ani u jednej zo zložiek tohto lieku k významnej zmene a nepozorovala sa ani kumulácia liečiv.

Použitie pri hepatálnej poruche

Pozri časť 4.4.

Použitie pri renálnej poruche

Pri podaní sulbaktám/cefoperazónu u pacientov s rôznym stupňom renálnych funkcií významne koreloval celkový telový klírens sulbaktámu so stanoveným klírensom kreatinínu. U funkčne anefrických pacientov bol signifikantne dlhší polčas sulbaktámu (priemerne 6,9 a 9,7 hodín v rôznych štúdiách). Hemodialýza signifikantne menila polčas, celkový telový klírens a distribučný objem sulbaktámu. Nepozorovali sa žiadne signifikantné zmeny vo farmakokinetike cefoperazónu u pacientov s renálnym zlyhávaním.

Použitie u starších pacientov

Farmakokinetika lieku sulbaktám/cefoperazón sa študovala aj u starších osôb s renálnou insuficienciou a zníženou funkciou pečene. Plazmatický polčas tak pri sulbaktáme, ako aj pri cefoperazóne sa u týchto pacientov v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi predĺžil, klírens poklesol a distribučný objem sa zväčšil. Farmakokinetika sulbaktámu veľmi dobre korelovala so stupňom poruchy funkcie obličiek a farmakokinetika cefoperazónu naopak so stupňom poškodenia pečene.

Použitie u detí

Štúdie u detí nepreukázali nijaké významné zmeny farmakokinetiky ani jednej zo zložiek lieku v porovnaní s hodnotami zistenými u dospelých. Priemerné hodnoty plazmatického polčasu sa u detských pacientov pohybujú v rozmedzí 0,91–1,42 hodiny pre sulbaktám a 1,44–1,88 hodiny pre cefoperazón.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Cefoperazón mal vo všetkých testovaných dávkach nežiaduce účinky na testes u prepubertálnych potkanov. Subkutánne podanie 1 000 mg/kg/deň (približne 16‑násobok priemernej dávky pre dospelého človeka) viedlo ku zníženiu hmotnosti testes, zabrzdeniu spermatogenézy, redukcii zárodočnej bunkovej populácie a vakuolizácii cytoplazmy v Sertoliho bunkách. Závažnosť poškodení bola závislá od dávky v rozsahu od 100 do 1 000 mg/kg/deň; nízka dávka spôsobovala menší pokles spermatocytov. Tento efekt sa nepozoroval u dospelých potkanov. Histologicky sa potvrdila reverzibilita poškodení pri všetkých dávkach okrem najvyšších. V štúdiách na potkanoch sa však nevyhodnocoval nasledujúci vývoj reprodukčných funkcií. Vzťah týchto nálezov k človeku nie je známy.

Ak sa sulbaktám/cefoperazón (1:1) aplikoval subkutánne novorodeným potkanom počas 1 mesiaca, pozorovalo sa zníženie hmotnosti testes a nezrelé tubuly v skupinách po dávke 300 + 300 mg/kg/deň. Vzhľadom k veľkej individuálnej variabilite stupňa testikulárneho dozrievania u mladých potkanov, a pretože nezrelé testes sa našli aj v kontrolnej skupine, je vzťah týchto zmien k skúmanému lieku neistý. Takéto nálezy sa nezistili u mladých psov pri dávkach prekračujúcich 10‑násobok priemernej dávky pre dospelého človeka.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Žiadne

 1. Inkompatibility

Aminoglykozidy

Roztok sulbaktám/cefoperazónu sa nemá priamo miešať s roztokmi aminoglykozidov pre vzájomnú fyzikálnu inkompatibilitu. Ak sa uvažuje o kombinovanej liečbe sulbaktám/cefoperazónu s aminoglykozidom (pozri časť 4.1, Kombinovaná terapia), možno ju vykonať podaním samostatných intravenóznych infúzií pre každý liek po sebe, kedy sa použijú samostatné intravenózne súpravy (hadičky). Medzi podaním jednotlivých infúzií je nutné spojovaciu hadičku napojenú priamo na ihlu alebo i.v. katéter prepláchnuť povoleným riedidlom. Tiež sa navrhuje dávky sulbaktám/cefoperazónu v priebehu dňa časovo čo najviac vzdialiť od podávania aminoglykozidu.

Ringer laktát a 2% roztok lidokaínu

Počiatočné riedenie roztokom Ringer laktátu alebo 2% roztokom lidokaínu nie je vhodné, lebo s týmito látkami nie je liek SULCEF kompatibilný. Avšak v dvojstupňovom riediacom procese s vodou ako počiatočným riedidlom vzniká kompatibilná zmes, ktorú je možné ďalej riediť roztokom Ringer laktátu alebo 2% roztokom lidokaínu tak, aby sa dosiahlo koncentrácie sulbaktámu 5 mg/ml (pozri časť 6.6)

Ďalšie inkompatibility

SULCEF ďalej nie je kompatibilný s nikardipinom, ondansteronom, perfenazinom, promethazinom, protaminom, vinorelbinom, filgrastinom, amifostinom.

 1. Čas použiteľnosti

2 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z bezfarebného skla s menovitým objemom 20 ml, gumová zátka, hliníkový kryt, škatuľka.

Veľkosť balenia: 1, 10, 25, 50 a 100 injekčných liekoviek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rozpustenie prášku

SULCEF 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je dostupný v injekčných liekovkách v sile 2,0 g.

Celková dávka (g)

Dávkový ekvivalent sulbaktám+cefo-perazón (g)

Objem riedidla (ml)

Celkový objem roztoku (ml)

Max. konečná koncentrácia (mg/ml)

2,0

1,0 + 1,0

6,7

8,0

125 + 125

Sulbaktám/cefoperazón je kompatibilný s vodou na injekciu, 5 % glukózou, 0,9 % (9 g/l) izotonickým roztokom chloridu sodného a 5 % glukózou v 0,9 % (9 g/l) izotonickom roztoku chloridu sodného pri koncentráciách 5 mg cefoperazónu a 5 mg sulbaktámu v ml až po 125 mg cefoperazónu a 125 mg sulbaktámu v ml.

Ringer laktát

Na primárne rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (pozri časť 6.2 Inkompatibility, Ringer laktát a Rozpustenie prášku, pozri tabuľku vyššie). Nariedený roztok ďalej riedime roztokom Ringer laktátu na koncentráciu sulbaktámu 5 mg/ml (2 ml z primárneho riedenia do 50 ml Ringer laktátu alebo 4 ml z primárneho riedenia do 100 ml Ringer laktátu).

2% roztok lidokaínu

Na primárne rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (pozri časť 6.2 Inkompatibility, 2% roztok lidokaínu a Rozpustenie prášku, pozri tabuľku vyššie). V druhom kroku sa časť primárneho roztoku nariedi 2% roztok lidokaínu na výslednú koncentráciu lidokaínu 0,5 % (napr. 6 ml primárneho roztoku a 2 ml 2% roztoku lidokaínu, výsledná koncentrácia SULCEFU približne 200 (100 + 100) mg/ml, výsledná koncentrácia lidokaínu 0,5 %).

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, Česká republika

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0297/13-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2013

11/11

SULCEF 2 g