+ ipil.sk

Sulfasalazin-EN



Príbalový leták

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/04534


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Sulfasalazin-EN

sulfasalazín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sulfasalazin-EN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Sulfasalazin-EN

3. Ako užívať Sulfasalazin-EN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sulfasalazin-EN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE SULFASALAZIN-EN A NA ČO SA POUŽÍVA


Salazosulfapyridín je azo zlúčenina kyseliny 5-aminosalicylovej a sulfapyridínu. Je črevné protizápalové liečivo a antireumatikum. Tablety majú ochrannú obalovú vrstvu proti žalúdočnej kyseline a enzýmom. V hrubom čreve sa salazosulfapyridin rozkladá za pomoci črevnej flóry na kyselinu 5-aminosalicylovú a sulfapyridín. Sulfapyridín zmierňuje systémovú zápalovú reakciu a zabíja baktérie. Protizápalový účinok kyseliny 5-aminosalicylovej je zvýraznený najmä v hrubom čreve. Sulfasalazin-EN nepôsobí proti bolesti.


Liek sa užíva pri liečbe zápalových ochorení hrubého čreva (tj. ulceróznej kolitídy, proktitídy, Crohnovej choroby) a zápalového ochorenia kĺbov reumatického pôvodu (reumatoidnej artritídy), ktoré dostatočne nereaguje na liečbu nesteroidovými protizápalovými liekmi.

Liek sa tiež užíva na predchádzanie opakujúcich sa vzplanutí zápalových ochorení čreva.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti. Na liečbu reumatoidnej artritídy ho môžu užívať len dospelí.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR AKO UŽIJETE SULFASALAZIN-EN


Neužívajte Sulfsalazin-EN

- ak ste alergický (precitlivený) na sulfasalazín, sulfónamidy (lieky užívané na liečbu bakteriálnych ochorení) a salicyláty (lieky proti horúčke a bolesti) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sulfasalazinu-EN.

- pri akútnej porfýrii (ochorenie s poruchou látkovej výmeny porfyrínov) a granulocytopénii (nedostatok bielych krviniek).



Upozornenia a opatrenia

Pred začatím liečby Sulfasalazinom-EN a príležitostne počas liečby sa odporúča vyšetriť krv (raz mesačne počas prvých 3 mesiacov), pečeňové enzýmy a moč. Pacienti majú počas liečby piť veľa tekutín.

Pacientom s poškodenými funkciami obličiek alebo pečene, bronchiálnou astmou sa liek podáva so zvýšenou opatrnosťou.

Ak sa prejaví alergia alebo iné závažné vedľajšie účinky, liečbu Sulfasalazinom-EN treba ihneď prerušiť a poradiť sa s lekárom.


Po užití Sulfasalazinu-EN boli hlásené potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza), prejavujúce sa na začiatku ako červené bodkovité škvrny alebo kruhovité fľaky na koži trupu často s pľuzgierom v strede.

Ďalšie príznaky, po ktorých je potrebné pátrať, zahŕňajú vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojiviek (červené a opuchnuté oči).

Tieto potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky sú často sprevádzané chrípke podobnými príznakmi. Vyrážka môže prejsť do rozsiahlych pľuzgierov alebo olupovania kože.

Najvyššie riziko výskytu závažných kožných reakcií je v prvých týždňoch liečby.

Ak sa u Vás po užití sulfasalazínu rozvinie Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, nesmiete nikdy znova zahájiť liečbu Sulfasalazinom-EN.

Ak sa u Vás objaví vyrážka alebo tieto kožné príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára, že užívate tento liek.


Iné lieky a Sulfasalzin-EN

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Sulfasalazin-EN znižuje absorpciu kyseliny listovej a digoxínu. Pri súčasnom užívaní s liekmi ovplyvňujúcimi krvnú zrážanlivosť (antikoagulanciá) a liekmi proti cukrovke (deriváty sulfonylmočoviny) sa zvyšuje ich účinnosť.

Antibiotiká môžu ovplyvniť prirodzenú črevnú flóru a tým ovplyvniť účinok Sulfasalazinu-EN.


Sulfasalazin-EN a jedlo a nápoje

Tablety sa užívajú pri jedle a zapijú pohárom vody.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná oznámte to Vášmu lekárovi.

Sulfasalazin-EN sa môže predpisovať tehotným ženám len ak je to nevyhnutné a to v najnižších účinných dávkach. Je potrebná pravidelná lekárska kontrola. Liek sa neodporúča užívať v poslednom trimestri tehotenstva, pretože môže spôsobiť žltačku u novorodencov. Vylučuje sa do materského mlieka a preto sa matkám neodporúča dojčiť počas liečby.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je známe, že by tento liek ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ SULFASALAZIN-EN


Vždy užívajte Sulfasalazin-EN presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí: V prípade akútneho vzplanutia zápalu sa užívajú 2 až 4 tablety 4-krát denne, pokiaľ akútne problémy neustúpia. Potom sa dávka začne postupne znižovať. Ako udržiavacia dávka na predchádzanie opakovaného vzplanutia choroby je dostačujúca 1 tableta 4-krát denne. Liečba môže trvať po neobmedzenú dobu.

Deti staršie ako 3 roky: V prípade akútneho vzplanutia zápalu alebo opakovaného vzplanutia choroby sa užíva 40 až 60 mg sulfasalazínu/kg telesnej hmotnosti dieťaťa denne. Udržiavacia dávka na predchádzanie opakovaného vzplanutia choroby je 20 až 30 mg sulfasalazínu/kg telesnej hmotnosti dieťaťa denne.


 • Reumatoidná artritída

Zvyčajná denná dávka je 4 až 6 tabliet denne. Pacienti by mali začať liečbu 1 tabletou Sulfasalazinu-EN denne a dávku postupne zvyšovať. Po 4 týždňoch by mali užívať 2 tablety 2- až 3-krát denne. Klinický účinok sa prejaví po 6 až 10 týždňoch liečby. Liek by sa mal užívať po dobu najmenej 6 mesiacov.

Sulfasalazin-EN sa neodporúča na liečbu detí s reumatoidnou artritídou, nakoľko bezpečnosť a účinnosť prípravku u detí zatiaľ nebola dostatočne preskúmaná.


Gastrorezistentné tablety sa majú prehĺtať celé, nesmú sa rozhrýzť alebo drviť.


Ak užijete viac Sulfasalazinu-EN ako máte

Príliš vysoké dávky môžu vyvolať nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, závrat. V takom prípade je potrebné znížiť dávku.

Pri veľmi vysokých dávkach sa môžu objaviť kŕče a nervové poškodenie.

V prípade, ak ste užili veľké množstvo tabliet snažte sa vyvolať vracanie a poraďte sa s lekárom, ktorý určí ďalší postup. Liečba je symptomatická.


Ak zabudnete užiť Sulfasalazin-EN

V prípade, že zabudnete užiť jednu dávku, užite ju čo najskôr. Ak sa však blíži čas užitia ďalšej dávky, zabudnutú dávku neužívajte, pokračujte v užívaní podľa dávkovacej schémy.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Sulfasalazin-EN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky, ktoré si vyžadujú zníženie dávky alebo prerušenie liečby sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Niektoré vedľajšie účinky sú závislé na dávke a ich prejavy sa dajú zmierniť znížením dávky. Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky sú: nevoľnosť, znížená chuť do jedla, zvýšená telesná teplota, rôzne kožné vyrážky a svrbenie kože, bolesti hlavy.

Medzi zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky patria:

 1. Na dávke závislé:

 • účinky na krvotvorbu a krv: zmeny červených krviniek (napr. hemolytická anémia, makrocytóza), methemoglobinémia

 • účinky na tráviace ústrojenstvo: bolesti brucha, nevoľnosť

 • účinky na centrálny nervový systém: závraty, zvonenie v ušiach

 • účinky na obličky: krv alebo bielkovina v moči

 • účinky na kožu: žlto – oranžové sfarbenie kože


 1. Na dávke nezávislé:

 • účinky na krvotvorbu a krv: útlm kostnej drene so zníženou tvorbou krviniek a krvných doštičiek, čo sa prejaví zvýšeným sklonom k infekciám a k tvorbe modrín

 • účinky na tráviace ústrojenstvo: neinfekčný zápal pečene, zápal podžalúdkovej žľazy

 • účinky na nervový systém: neinfekčný zápal mozgových blán, ochorenie nervov

 • účinky na kožu: boli hlásené potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza) (pozri časť 2), žihľavka, zvýšená citlivosť na slnečné svetlo, tvorba pľuzgierov, ťažký zápal kože spojený s jej olupovaním

 • účinky na dýchací systém: dýchavičnosť, kašeľ, pľúcne komplikácie

 • účinky na pohlavný systém : znížená tvorba spermií podmieňujúca neplodnosť u mužov

 • precitlivenostné reakcie: opuchy očných viečok, kožné, orgánové a celkové prejavy, ktoré po vysadení lieku vymiznú.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SULFASALAZIN-EN


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte Sulfasalazin-EN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sulfasalazin-EN obsahuje

- Liečivo je sulfasalazín. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 535 mg sulfasalazínu s povidónom, čo zodpovedá 500 mg sulfasalazínu.

- Ďalšie zložky sú: predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, oxid titaničitý, žltý oxid železitý (E172), mastenec, trietylcitrát, makrogol 6000, sodná soľ karmelózy, metakrylová kyselina – akrylátový kopolymér (1:1).


Ako vyzerá Sulfasalazin-EN a obsah balenia

Okrúhle mierne bikonvexné bledohnedé gastrorezistentné tablety.

Obsah balenia: 100 gastrorezistentných tabliet zabalených v PVC/ALU blistri v škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v októbri 2012.

4



Sulfasalazin-EN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/04534


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Sulfasalazin-EN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 535 mg sulfasalazínu s povidónom, čo zodpovedá 500 mg sulfasalazínu.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


Okrúhle mierne bikonvexné bledohnedé gastrorezistentné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Prípravok sa odporúča na liečbu akútnych atakov alebo exacerbácií a na udržanie remisie ulceróznej kolitídy a proktitídy, na liečbu akútnych atakov alebo exacerbácie Crohnovej choroby, na liečbu reumatickej artritídy, ktorá nereaguje na nesteroidové protizápalové lieky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je potrebné upraviť vzhľadom na závažnosť ochorenia a možné nežiaduce účinky. Pacienti by mali užívať tablety pri jedle a zapiť pohárom vody.

Gastrorezistentné tablety sa majú prehĺtať celé, nesmú sa rozhrýzť alebo drviť. Vynechaná dávka by sa mala užiť čo najskôr. Ak je však už čas na užitie ďalšej dávky, pacient by mal užiť len nasledujúcu dávku podľa rozpisu (bez jej zdvojnásobenia).


Ulcerózna kolitída, proktitída, Crohnova choroba

Dospelí:Pri akútnom ataku alebo exacerbácii symptómov by mali pacienti užívať 2 až 4 tablety sulfasalazínu (1 až 2 g) 4-krát denne. Pri ústupe symptómov by sa mala dávka postupne znižovať. Na udržanie remisie je dostačujúca 1 tableta sulfasalazínu (500 mg) 4-krát denne. Liečba môže trvať po neobmedzenú dobu.

Deti staršie ako 3 roky: V prípade akútneho ataku alebo exacerbácie sa užíva 40 až 60 mg sulfasalazínu/kg telesnej hmotnosti dieťaťa denne. Udržiavacia dávka na predchádzanie opakovaného vzplanutia choroby je 20 až 30 mg sulfasalazínu/kg telesnej hmotnosti dieťaťa denne.



Reumatoidná artritída

Zvyčajná denná dávka je 2 až 3 g. Pacienti by mali začať liečbu 1 tabletou sulfasalazínu (500 mg) denne. Dávka sulfasalazínu by sa mala zvyšovať postupne tak, aby po 4 týždňoch pacienti užívali 2 tabletky (1 g) 2 až 3-krát denne. Klinický účinok sa prejaví po 6 až 10 týždňoch liečby. Liek by sa mal užívať po dobu najmenej 6 mesiacov.

Sulfasalazín sa neodporúča na liečbu detí s reumatickou artritídou, nakoľko bezpečnosť a účinnosť u detí zatiaľ nebola potvrdená.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sulfasalazín, sulfónamidy alebo saliciláty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Liek nesmú užívať pacienti s akútnou porfýriou alebo granulocytopéniou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby sulfónamidmi a príležitostne počas liečby sa odporúča laboratórne vyšetriť krv (celkový krvný obraz na začiatku liečby 1 až 2-krát mesačne, potom vždy po 3 až 6 mesiacoch), pečeňové enzýmy a moč (najmä u pacientov s renálnym poškodením).

Počas liečby je potrebné zabezpečiť správnu hydratáciu pacientov.

U pacientov s poškodenými renálnymi alebo hepatálnymi funkciami, bronchiálnou astmou, nedostatočnosťou glukóza-6-fosfátdehydrogenázy a alergiou (môže vzniknúť skrížená precitlivenosť na furosemid, tiazidové diuretiká, deriváty sulfonylmočoviny a inhibítory karbonanhydrázy) je potrebné užívať sulfasalazín so zvýšenou opatrnosťou. Ak sa prejaví alergia alebo iné závažné nežiaduce účinky, liečbu sulfasalazínom treba ihneď prerušiť. Pri miernejších formách alergie na sulfasalazín je možné pacienta desenzibilizovať.

Sulfasalazín sa neodporúča deťom mladším ako 3 roky, pretože bezpečnosť a účinnosť liečby nebola v týchto prípadoch doteraz potvrdená.


Boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN) po použití Sulfasalazinu-EN.

Pacienti majú byť upozornení na príznaky týchto závažných kožných reakcií a majú byť dôkladne sledovaní s ohľadom na možný výskyt kožných reakcií. Najvyššie riziko rozvoja SJS alebo TEN je v prvých týždňoch liečby.

Ak sa objavia príznaky SJS alebo TEN (napr. zhoršujúca sa kožná vyrážka, často sprevádzaná pľuzgiermi alebo léziami na sliznici), liečba sulfasalazínom má byťprerušená.

Najlepšie výsledky pri liečbe SJS a TEN sa dosahujú pri včasnom stanovení diagnózy a okamžitom vysadení akéhokoľvek suspektného lieku. Včasné vysadenie lieku je spojené s lepšou prognózou.

Ak sa u pacienta po užití sulfasalazínu rozvinie SJS a TEN, Sulfasalazin-EN nesmie byť u pacienta nikdy znova nasadený.


4.5 Liekové a iné interakcie


Sulfasalazín znižuje absorpciu kyseliny listovej a digoxínu. Pri súčasnom užívaní s antikoagulanciami, perorálnymi antidiabetikami (deriváty sulfonylmočoviny) a antiepileptikami sa zvyšuje ich účinnosť.

Antibiotiká môžu ovplyvniť črevnú flóru a brániť rozkladu salazosulfapyridínu na kyselinu 5-aminosalicylovú a sulfapyridín.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Sulfasalazín sa môže predpisovať gravidným ženám len ak je to nevyhnutné a to v najnižších účinných dávkach. Neodporúča sa v poslednom trimestri gravidity, pretože môže vytesniť bilirubín z jeho väzobných miest na plazmatické bielkoviny novorodencov, môže spôsobiť hyperbilirubinémiu u novorodencov a poškodenie centrálneho nervového systému. U novorodencov s nedostatočnosťou glukóza-6-fosfátdehydrogenázy môže spôsobiť hemolytickú anémiu.

Do materského mlieka sa vylučuje veľmi malé množstvo sulfasalazínu a preto je možnosť vzniku kernikteru u zdravého novorodenca minimálna, čo sa potvrdilo doterajšími skúsenosťami. Problémy môžu vzniknúť u predčasne narodených detí alebo u iných rizikových novorodencov.

Situácia so sulfapyridínom je iná. Koncentrácia sulfapyridínu dosahuje v mlieku okolo 40 % plazmatickej koncentrácie, avšak sulfapyridín sa len v malej miere viaže na plazmatické bielkoviny. Nakoľko účinky sulfasalazínu na dojčené deti neboli doposiaľ preskúmané, matkám sa neodporúča dojčiť počas liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe, že by tento liek ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sulfasalazínu sú spojené hlavne s vysokými koncentráciami sulfapyridínu v krvi, najmä u ľudí, u ktorých je jeho degradácia spomalená (pomalí acetylátori). Nežiaduce účinky sa objavujú častejšie u pacientov s reumatoidnou artritídou. Počas liečby sulfasalazínom boli zaznamenané tieto nežiaduce účinky:


Celkové ochorenia

Môže dôjsť ku zvýšeniu telesnej teploty. Môže sa objaviť žlto–oranžové sfarbenie moču, kože alebo mäkkých kontaktných šošoviek.

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Pomerne časté sú nauzea, vracanie, strata chuti do jedla, bolesti brucha, zriedkavé sú hepatitída, pankreatitída, stomatitída a parotitída.

Ochorenia krvi a lymfatického systému

S liečbou sulfasalazínom sú zvyčajne spojené niektoré hematologické účinky: makrocytóza (9 %), leukopénia (3,7 %) a neutropénia (2 %). Ostatné abnormality sa vyskytujú zriedkavo: megaloblastická anémia, hemolytická anémia, methemoglobinémia, Heinz body anémia, agranulocytóza, trombocytopénia, pancytopénia, aplastická anémia a hypoprotrombinémia.

Poruchy nervového systému

Najčastejším nežiaducim účinkom je bolesť hlavy (30 %), ostatné nežiaduce účinky sa vyskytujú zriedkavo (periférna neuropatia, závrat, tinnitus, ataxia, nespavosť, mentálna depresia, halucinácie, konvulzie a aseptická meningitída).

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov, poruchy obličiek a močovej sústavy

Môže sa objaviť proteinúria, hematúria, kryštalúria, nefrotický syndróm, reverzibilná oligospermia a reverzibilná infertilita u mužov. U pacientov s porfýriou môže dôjsť k náhlemu záchvatu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva, alergické reakcie

Veľmi zriedkavo, bez ohľadu na dávku, sa vyskytli nasledovné nežiaduce účinky: generalizované erupcie kože, začervenanie kože, urtikária, pruritus, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívna reakcia, multiformný exantém, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), Stevensov – Johnsonov syndróm (SJS) (pozri časť 4.4), cyanóza, sérová choroba, horúčka, lymfadenopatia, periorbitálny edém, konjunktiválna a sklérová uzlovitá polyarteritída a eozinofília.

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo boli zaznamenané dyspnoe, kašeľ, infiltráty do pľúcneho tkaniva, eozinofilná pneumónia a fibrotizujúca alveolitída.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Môžu sa objaviť bolesti kĺbov.

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Počas liečby sulfasalazínom môže dôjsť ku zvýšeniu hodnôt sérovej amylázy, bilirubínu, alkalickej fosfatázy a pečeňových transamináz.


Iné

Môže sa objaviť systémový lupus erythematosus, zmeny chuti a čuchu, opuchy tváre.


4.9 Predávkovanie


Príliš vysoké dávky môžu vyvolať nevoľnosť, vracanie a bolesti brucha. Pri veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť anúria, kryštalúria a/alebo hematúria, príznaky toxicity v centrálnom nervovom systéme (kŕče) a periférna neuropatia. Toxicita je úmerná koncentrácii sulfapyridínu v krvnom sére.

Liečba: zabránenie absorpcii (vracanie, výplach žalúdka, vyprázdnenie čriev), alkalizácia moču, nútená diuréza. Dôležitá je dostatočná hydratácia pacienta. Účinnosť liečby sa môže monitorovať meraním koncentrácie sulfapyridínu v krvnom sére.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sulfonamidové chemoterapeutikum.

ATC kód: A07EC01.

Sulfasalazín je protizápalovým liekom. Pôsobí imunosupresívne. Jeho účinok je dôležitý v spojivovom tkanive, črevnej stene a seróznej tekutine, kde sa môže nachádzať vo vyšších koncentráciách. Známejšie sú účinky jeho metabolitov, ktoré pôsobia lokálne v črevnej stene a systémovo. Sulfapyridin pravdepodobne zabraňuje pôsobeniu prirodzených zabíjačov buniek (cell killers) a transformácii lymfocytov. Protizápalové pôsobenie kyseliny 5-aminosalicylovej (mesalazinu) sa zdá byť najdôležitejšie pri liečbe zápalových črevných ochorení. Toto je hlavne lokálne. Inhibuje cyklooxygenázu a lipooxygenázu v stene čreva, čím zabraňuje tvorbe prostaglandínov, leukotriénov a ďalších mediátorov zápalu. Pravdepodobne tiež viaže voľné kyslíkové radikály.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Okolo 30 % použitého sulfasalazínu sa absorbuje z tenkého čreva. Zvyšných 70 % sa rozkladá pôsobením črevných baktérií v hrubom čreve na sulfapyridín a kyselinu 5-aminosalicylovú. Maximálna koncentrácia sulfasalazínu a jeho metabolitov v krvnom sére je rozdielna medzi jednotlivými pacientami. U „pomalých acetylátorov“ je podstatne vyššia a súvisí s častejším výskytom nežiaducich účinkov. Sulfasalazín dosahuje maximálnu koncentráciu v krvnom sére 3 až 12 hodín po užití gastrorezistentných tabliet. Vo vysokom stupni sa viaže na plazmatické bielkoviny a spojivové tkanivá. Veľká časť absorbovaného množstva sulfasalazínu sa vracia žlčou do čreva, menší podiel sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie sulfasalazínu je 5 až 10 hodín. Väčšina uvoľneného sulfapyridínu sa absorbuje a dosahuje maximálnu koncentráciu v krvnom sére 12 až 24 hodín po požití lieku.

Metabolizuje sa v pečeni (acetyláciou, hydroxyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou) a vylučuje sa obličkami. Polčas eliminácie je 6 až 14 hodín, v závislosti na rýchlosti acetylácie. Len okolo 30 % kyseliny 5-aminosalicylovej sa absorbuje a acetyluje v pečeni a vylučuje sa obličkami. Zostávajúca časť sa vylučuje v nezmenenej forme stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky štúdií akútnej toxicity ukázali, že sulfasalazín je v podstate netoxický u myší a potkanov. Perorálne hodnoty LD50 boli u potkanov 12 500 mg/kg. Poškodenie fertility u samičiek bolo pozorované u potkanov a králikov, ktorí dostávali sulfasalazín v dávkach zodpovedajúcich šesťnásobku dávok pre humánne použitie. Rovnaké dávky podávané samičkám v priebehu laktácie nespôsobili zjavné poškodenie plodu. Skúšky in vitro ukázali, že sulfasalazín môže vyvolať poškodenie chromozómov.

Dlhodobé užívanie sulfasalazínu potkanom spôsobilo malígne ochorenia štítnej žľazy. Karcinogénny potenciál sa tiež dokázal u myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý, oxid titaničitý, žltý oxid železitý (E172), mastenec, trietylcitrát, makrogol 6000, sodná soľ karmelózy, metakrylová kyselina – akrylátový kopolymér (1:1).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister: PVC/ALU.

Balenie: 10 x 10 gastrorezistentných tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto

Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0009/83-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1983/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2012

5



Sulfasalazin-EN