+ ipil.sk

SULPERAZON IM/IV 2 gPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Informácia pre použitie, čítajte pozorne!


Názov lieku

SULPERAZON* IM/IV 2 g

(cefoperazonum natricum/sulbactamum natricum)


Lieková forma

prášok na injekčný a infúzny roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PFIZER Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


ZLOŽENIE LIEKU

Liečivá:

Každá injekčná liekovka SULPERAZON* IM/IV 2 g obsahuje v pomere 1:1:

cefoperazonum natricum (sodná soľ cefoperazónu) 1,1905 g, čo zodpovedácefoperazonum (cefoperazón) 1 g,

sulbactamum natricum (sodná soľ sulbaktámu) 1,1905 g, čo zodpovedá sulbactamum (sulbaktám) 1 g

Sodná soľ cefoperazónu obsahuje 34 mg sodíka v 1 g (1,5 mmol).

Sodná soľ sulbaktámu obsahuje 92 mg sodíka v 1 g (4 mmol).

Pomocné látky:žiadne


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Antibiotikum na systémové použitie, cefalosporíny a podobné látky


CHARAKTERISTIKA

SULPERAZON* IM/IV 2 g je kombináciou sodnej soli sulbaktámu a sodnej soli cefoperazónu. Jedostupný ako suchý prášok na prípravu roztoku v pomere 1:1 zodpovedajúcom voľnému sulbaktámu a cefoperazónu. Liekovka obsahuje množstvá ekvivalentné 1 g sulbaktámu a 1 g cefoperazónu.


 • Farmakodynamické vlastnosti

Antibakteriálnou zložkou SULPERAZONu* IM/IVje cefoperazón, cefalosporín tretej generácie, ktorý pôsobí na citlivé mikroorganizmy vo fáze aktívneho delenia inhibíciou biosyntézy mukopeptidov bunkovej steny.

Sulbaktám má vlastný antibakteriálny účinok len na kmene Neisseriaceaea Acinetobacter. Avšak biochemické štúdie s bezbunkovými bakteriálnymi systémami ukázali, že účinkuje ako ireverzibilný inhibítor najdôležitejších betalaktamáz produkovaných kmeňmi rezistentnými na betalaktámové antibiotiká.

Schopnosť sulbaktámu zabrániť deštrukcii cefalosporínov a penicilínov rezistentnými mikroorganizmami bola potvrdená v štúdiách, v ktorých sa použili rezistentné kmene na tieto antibiotiká. Sulbaktám mal výrazný synergický efekt pri súčasnom podávaní s penicilínmi a cefalosporínmi. Sulbaktám má schopnosť viazať sa na niektoré bielkoviny viažuce penicilíny, preto niektoré kmene, ktoré sú citlivé na samotný cefoperazón, sú ešte citlivejšie na SULPERAZON* IM/IV (sulbaktám/cefoperazón).


Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je účinná proti všetkým mikroorganizmom citlivým na cefoperazón, ale okrem toho má aj synergický účinok (až 4‑násobné zníženie MIC pri kombinácii zložiek oproti MIC pre jednotlivé komponenty) na rôzne mikroorganizmy, a to predovšetkým na:

Haemophilus influenzae,Bacteroides sp.,Staphylococcus sp.,Acinetobacter calcoaticus,Enterobacter aerogenes,Escherichia coli,Proteus mirabilis,Klebsiella pneumoniae,Morganella morganii,Citrobacter freundii,Enterobacter cloacae,Citrobacter diversus


Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je in vitroúčinná na široké spektrum klinicky významných mikroorganizmov, ako sú:

Grampozitívne mikroorganizmy:Staphylococcus aureus(kmene produkujúce a neprodukujúce penicilinázu), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae(predtým Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes(skupina A betahemolytických streptokokov), Streptococcus agalactiae(skupina B betahemolytických streptokokov), väčšina ostatných kmeňov betahemolytických streptokokov, veľa kmeňov Streptococcus faecalis(enterokoky)

Gramnegatívne mikroorganizmy:Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii(predtým Proteus morganii), Providencia rettgeri(predtým Proteus rettgeri), Providencia sp., Serratia sp.(vrátane S. marcescens), Salmonella a Shigella sp., Pseudomonas aeruginosaa niektoré ďalšie kmene Pseudomonas sp., Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica

Anaeróbne mikroorganizmy:gramnegatívne paličky (vrátane Bacteroides fragilis, Fusobacterium sp.a ostatné kmene Bacteroides sp.); grampozitívne a gramnegatívne koky (vrátane Peptococcus, Peptostreptococcusa Veillonella sp.); grampozitívne paličky (vrátane Clostridium Eubacteriuma Lactobacillus sp.)


 • Farmakokinetické vlastnosti

Približne 84 % sulbaktámu a 25 % cefoperazónu podaného vo forme sulbaktám/cefoperazón sa vylučuje obličkami. Väčšina zvyšnej dávky cefoperazónu sa vylučuje do žlče. Po podaní sulbaktám/cefoperazónu je priemerná hodnota polčasu pre sulbaktám približne 1 hodina a pre cefoperazón 1,7 hodiny. Sérové hladiny sú proporcionálne podanej dávke. Tieto hodnoty sú zhodné so skôr publikovanými hodnotami jednotlivo podávaných látok.

Priemerné hodnoty maximálnych koncentrácií sulbaktámu a cefoperazónu po intravenóznom podaní sulbaktám/cefoperazónu v dávke 2 g (1 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) počas 5 minút boli 130,2 a 236,8 g/ml. Tento rozdiel odráža väčší distribučný objem sulbaktámu (Vd = 18,0 – 27,6 l) v porovnaní s cefoperazónom (Vd = 10,2 – 11,3 l).

Po intramuskulárnom podaní lieku sulbaktám/cefoperazón v dávke 1,5 g (0,5 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) sa maximálne sérové koncentrácie sulbaktámu a cefoperazónu dosahujú v rozpätí 15 minút až 2 hodiny po podaní. Priemerné hodnoty maximálnych sérových koncentrácií sú 19,0 g/ml pre sulbaktám a 64,2 g/ml pre cefoperazón.

Tak sulbaktám, ako aj cefoperazón prenikajú veľmi dobre do telesných tkanív a tekutín vrátane žlče, žlčníka, kože, apendixu, vajcovodu, vaječníkov, maternice a pod.

Nezistili sa žiadne farmakokinetické liekové interakcie medzi sulbaktámom a cefoperazónom pri ich súčasnom podávaní vo forme kombinovaného lieku sulbaktám/cefoperazón.

Po opakovanom podávaní v intervaloch 8 – 12 hodín nedošlo vo farmakokinetike ani u jednej zo zložiek tohto lieku k významnej zmene a nepozorovala sa ani kumulácia liečiv.


 • Použitie pri hepatálnej poruche

(pozri Upozornenie)


 • Použitie pri renálnej poruche

Pri podaní sulbaktám/cefoperazónu u pacientov s rôznym stupňom renálnych funkcií významne koreloval celkový telový klírens sulbaktámu so stanoveným klírensom kreatinínu. U funkčne anefrických pacientov bol signifikantne dlhší polčas sulbaktámu (priemerne 6,9 a 9,7 hodín v rôznych štúdiách). Hemodialýza signifikantne menila polčas, celkový telový klírens a distribučný objem sulbaktámu. Nepozorovali sa žiadne signifikantné zmeny vo farmakokinetike cefoperazónu u pacientov s renálnym zlyhávaním.

 • Použitie u starších pacientov

Farmakokinetika lieku sulbaktám/cefoperazón sa študovala aj u starších osôb s renálnou insuficienciou a zníženou funkciou pečene. Plazmatický polčas tak pri sulbaktáme, ako aj pri cefoperazóne sa u týchto pacientov v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi predĺžil, klírens poklesol a distribučný objem sa zväčšil. Farmakokinetika sulbaktámu veľmi dobre korelovala so stupňom poruchy funkcie obličiek a farmakokinetika cefoperazónu naopak so stupňom poškodenia pečene.


 • Použitie u detí

Štúdie u detí nepreukázali nijaké významné zmeny farmakokinetiky ani jednej zo zložiek lieku v porovnaní s hodnotami zistenými u dospelých. Priemerné hodnoty plazmatického polčasu sa u detských pacientov pohybujú v rozmedzí 0,91 – 1,42 hodiny pre sulbaktám a 1,44 ‑ 1,88 hodiny pre cefoperazón.


Indikácie

Monoterapia

SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných citlivými mikroorganizmami:

 • infekcie dýchacích ciest (horných a dolných)

 • infekcie močových ciest (horných a dolných)

 • peritonitída, cholecystitída, cholangoitídy a iné intraabdominálne infekcie

 • septické stavy

 • meningitídy

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • zápalové ochorenia malej panvy, endometritídy, kvapavka a iné infekcie pohlavných orgánov


Kombinovaná terapia

Vzhľadom na široké spektrum účinku lieku SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) môže byť väčšina infekcií adekvátne liečená týmto antibiotikom formou monoterapie. Avšak sulbaktám/cefoperazón možno podávať súčasne aj s inými antibiotikami, ak je takáto kombinácia indikovaná. Ak sa súčasne podávajú aj aminoglykozidy (pozri Inkompability, Aminoglykozidy), treba počas liečby sledovať funkcie obličiek (pozri Dávkovanie a spôsob podávania, Použitie pri renálnej poruche).


Kontraindikácie

SULPERAZON* IM/IV 2 g je kontraindikovaný u pacientov so známou alergiou na penicilíny, sulbaktám, cefoperazón alebo iné cefalosporínové antibiotiká.


Nežiaduce účinky

Sulbaktám/cefoperazón sa vo všeobecnosti znáša veľmi dobre. Väčšina nežiaducich účinkov je len ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa a pacient ich dobre toleruje aj pri pokračovaní v liečbe.


Zo zhromaždených klinických nálezov komparatívnych a nekomparatívnych štúdií s približne 2 500 pacientami vyplýva nasledujúce:

 • Gastrointestinálne nežiaduce účinky

Podobne ako pri iných antibiotikách aj sulbaktám/cefoperazón najčastejšie vyvoláva gastrointestinálne nežiaduce účinky. Obyčajne sú to hnačky alebo riedke stolice 3,9 % sprevádzané nauzeou a vracaním 0,6 %.

 • Dermatologické nežiaduce účinky

Podobne ako pri všetkých penicilínových a cefalosporínových antibiotikách bola aj v tomto prípade opísaná precitlivenosť, ktorá sa manifestuje makulopapulóznym exantémom 0,6 % a žihľavkou 0,08 %. Vznik týchto reakcií je pravdepodobnejší u pacientov s preukázanou alergiou v anamnéze, najmä na penicilín.

 • Hematologické nežiaduce účinky

Po podaní lieku sa pozoroval mierny pokles neutrofilov 0,4 % (5/1131). Pri dlhšom podávaní môže vzniknúť, podobne ako pri iných betalaktámových antibiotikách, reverzibilná neutropénia 0,5 % (9/1696). U niektorých pacientov sa počas liečby môže objaviť pozitívny priamy Coombsov test 5,5 % (15/269). V súlade s publikovanými literárnymi údajmi o cefalosporínoch boli hlásené zníženia hemoglobínu 0,9 % (13/1416) alebo hematokritu 0,9 % (13/1409). Bola zaznamenaná aj prechodná eozinofília 3,5 % (40/1130) a trombocytopénia 0,8 % (11/1414), ako aj hypoprotrombinémia 3,8 % (10/262).

 • Iné nežiaduce účinky

Bolesti hlavy 0,04 %, horúčka 0,5 %, bolesť v mieste vpichu injekcie 0,08 % a pocity mrazenia 0,04 %.

 • Abnormality laboratórnych výsledkov

Zistilo sa prechodné zvýšenie koncentrácie AST 5,7 % (94/1638), ALT 6,2 % (95/1529), alkalickej fosfatázy 2,4 % (37/1518) a bilirubínu 1,2 % (12/1040).

 • Lokálne reakcie

Sulbaktám/cefoperazón po intramuskulárnom podaní sa veľmi dobre toleruje. Avšak v ojedinelých prípadoch sa pri tomto spôsobe podávania môže objaviť krátkodobá prechodná bolesť. Pri intravenóznom podaní lieku cez i.v.katéter sa môže, podobne ako pri i. v. podaní iných cefalosporínov a penicilínov, vyvinúť u niektorých pacientov v mieste aplikácie infúzie flebitída 0,1 %.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené ďalšie nasledujúce nežiaduce účinky:

Všeobecné: anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)

Kardiovaskulárne: hypotenzia

Gastrointestinálne: pseudomembranózna kolitída

Hematopoetické: leukopénia

Kožné: pruritus, Stevensov‑Johnsonov syndróm

Močové: hematúria

Cievne: vaskulitída


Interakcie

Alkohol

Ak sa počas liečby cefoperazónom alebo do piatich dní po nej konzumoval alkohol, boli opísané reakcie, ktoré boli charakterizované návalmi tepla, potením, bolesťami hlavy a tachykardiou. Podobná reakcia bola zaznamenaná aj u iných cefalosporínov. Pacient má byť preto poučený o požívaní alkoholických nápojov počas liečby sulbaktám/cefoperazónom. Chorým, ktorí potrebujú umelú enterálnu alebo parenterálnu výživu, sa nemajú počas liečby podávať roztoky, ktoré obsahujú etanol.


Interakcie laboratórnych výsledkov

Pri stanovení glukózy v moči Benedictovým alebo Fehlingovým roztokom môže vzniknúť falošne pozitívna reakcia.


Dávkovanie a spôsob podÁVania

Použitie u dospelých

Denné odporúčané dávky sulbaktám/cefoperazónu pre dospelých sú :


Pomer


SBT/CPZ

(g)

Aktivita sulbaktámu

(g)

Aktivita cefoperazónu

(g)

1:1

2,0 – 4,0

1,0 – 2,0

1,0 – 2,0


Liek sa má podávať každých 12 hodín v rovnakých dávkach.


Pri ťažkých infekciách nedostatočne reagujúcich na bežné dávkovanie sa môže zvýšiť denná dávka až na 8 g (1:1) sulbaktám/cefoperazónu (čo zodpovedá podaniu 4 g cefoperazónu) podávaných intravenózne v rovnakých čiastkových dávkach po šiestich alebo dvanástich hodinách. Pacienti užívajúci liek s obsahom liečiv v pomere 1:1, môžu dostávať ešte zvlášť dávku cefoperazónu. Odporučená maximálna denná dávka sulbaktámu je 4 g (zodpovedá dávke 8 g sulbaktám/cefoperazónu).


Použitie pri hepatálnej poruche

(pozri Upozornenie)


Použitie pri renálnej poruche

Dávkovací režim lieku sulbaktám/cefoperazón je potrebné upraviť u pacientov s významným poklesom obličkových funkcií (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min), aby sa zohľadnil znížený klírens sulbaktámu. Pacientom s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15 – 30 ml/min sa má podávať sulbaktám v maximálnej dávke 1 g každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 2 g), zatiaľ čo pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 15 ml/min sa má podávať maximálne 500 mg sulbaktámu každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 1 g). Pri ťažších infekciách môže byť v niektorých prípadoch nutné podať naviac samotný cefoperazón.

Farmakokinetický profil sulbaktámu sa signifikantne mení pri hemodialýze. Počas dialýzy sa plazmatický polčas cefoperazónu mierne skracuje, a preto má dávkovacia schéma rešpektovať rozvrh dialýz.


Použitie u starších pacientov

(pozri Farmakokinetické vlastnosti)


Použitie u detí

Odporúčaná denná dávka lieku sulbaktám/cefoperazón u detí je:


Pomer


SBT/CPZ

(mg/kg/deň)

Aktivita sulbaktámu

(mg/kg/deň)

Aktivita cefoperazónu

(mg/kg/deň)

1:1

40 – 80

20 – 40

20 – 40


Liek sa má podávať každých 6 až 12 hodín v rovnakých dávkach.


V prípade vážnych alebo refraktérnych infekcií môžu sa tieto dávky zvýšiť až na 160 mg/kg/deň pri pomere 1:1. Liek sa má podávať v dvoch až štyroch rovnakých dávkach (pozri Upozornenie,Užívanie v dojčenskom veku).


Použitie u novorodencov

U novorodencov v prvom týždni života je potrebné podávať liek v intervale 12 hodín. Maximálna denná dávka sulbaktámu v pediatrickej praxi nemá byť vyššia ako 80 mg/kg/deň. V prípadoch, keď je nevyhnutné podávať dávku cefoperazónu vyššiu ako 80 mg/kg/deň, je potrebné pridať samostatne cefoperazón (pozri Upozornenie).


Intravenózne podanie

Pri príprave intermitentnej infúzie sa musí každá injekčná liekovka sulbaktám/cefoperazónu pred použitím rozpustiť s primeraným množstvom (pozri Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Rozpustenie prášku) 5 % glukózy vo vode, 0,9 % (9 g/l) izotonického injekčného roztoku chloridu sodného alebo sterilnej vody na injekciu a doplniť rovnakým roztokom tak, aby vzniklo 20 ml roztoku, ktorý sa podáva 15 až 60 minút.

Ringerov roztok s mliečnanom sodným je vhodné vehikulum na intravenóznu infúziu, nie však na začiatočné rozpustenie prášku (pozri Inkompatibility, Ringerov roztok s mliečnanom sodnýma Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Ringerov roztok s mliečnanom sodným).

Obsah liekoviek určených na intravenózne podávanie formou injekcie sa má riediť rovnako, ako bolo vyššie uvedené, pričom doba podávania má byť minimálne tri minúty.


Intramuskulárne podávanie

Lidokaíniumchlorid 2 % je vhodné vehikulum na intramuskulárne podávanie, nie však na začiatočné rozpustenie prášku (pozri Inkompatibility, Lidokaín a Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Lidokaín).


Upozornenie

 • Hypersenzitivita

U pacientov, ktorí užívajú betalaktámové antibiotiká alebo cefalosporíny, boli popísané ťažké a ojedinele dokonca fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie). Vznik takejto reakcie je pravdepodobnejší u jedincov s anamnézou precitlivenosti na väčšie množsvo rôznych alergénov. Ak sa alergická reakcia objaví, treba podávanie lieku okamžite prerušiť a začať s príslušnou liečbou.

Ťažké anafylaktické reakcie vyžadujú okamžitú terapiu adrenalínom. V prípade potreby sa indikujú podanie kyslíka, intravenóznych kortikoidov a uvoľnenie dýchacích ciest vrátane intubácie.


 • Použitie pri poruche funkcii pečene

Cefoperazón sa v značnej miere vylučuje žlčou. U pacientov s ochoreniami pečene alebo s obštrukciou žlčovodu sa predlžuje plazmatický polčas cefoperazónu a zvyšuje sa jeho vylučovanie obličkami. Terapeutická koncentrácia cefoperazónu v žlči sa však dosahuje aj pri ťažkej hepatálnej dysfunkcii a plazmatický polčas sa v takomto prípade predlžuje iba dvoj‑ až štvornásobne.

Úpravu dávkovania treba urobiť u pacientov so závažnou obštrukciou žlčovodu, s ťažkým ochorením pečene alebo u pacientov, u ktorých je súčasne s niektorým z uvedených stavov prítomná aj obličková nedostatočnosť.

Pokiaľ sa u pacientov súčasne vyskytuje hepatálna aj renálna dysfunkcia, treba monitorovať plazmatické koncentrácie cefoperazónu a podľa potreby upraviť dávkovanie. Bez prísneho monitorovania koncentrácií v sére nemá dávka v týchto prípadoch prekročiť 2 g cefoperazónu denne.


 • Všeobecne

Podobne ako pri podávaní iných antibiotík sa u niektorých pacientov liečených cefoperazónom objavil deficit vitamínu K. Mechanizmus tohto deficitu súvisí najpravdepodobnejšie so supresiou črevnej mikroflóry, ktorá za normálnych okolností syntetizuje vitamín K. Zvýšené riziko tohto deficitu možno pozorovať u pacientov s nedostatočnou stravou, s malabsorpciou (napr. pri cystickej fibróze) a u pacientov, ktorí dlhodobo potrebujú intravenóznu parenterálnu výživu. U týchto pacientov a pacientov užívajúcich antikoagulancia treba monitorovať protrombínový čas a v indikovaných prípadoch podávať exogénny vitamín K.

Počas dlhodobej terapie liekom sulbaktám/cefoperazón sa môže podobne ako pri podávaní iných antibiotík, objaviť nežiaduce premnoženie rezistentných kmeňov v tráviacom trakte. Pacienti majú byť preto aj z tohto hľadiska počas liečby starostlivo sledovaní. Podobne ako pri ostatných systémovo vysoko účinných liekoch aj v tomto prípade sa odporúča pravidelne kontrolovať, či pri dlhšej liečbe nedochádza k poruchám funkcie niektorých orgánových systémov, najmä obličiek, pečene a hematopoetického systému. Toto sledovanie je obzvlášť dôležité u novorodencov, predovšetkým predčasne narodených a u dojčiat.


 • Užívanie v dojčenskom veku

Sulbaktám/cefoperazón bol účinný aj u dojčiat. Jeho podávanie nedonoseným deťom a novorodencom sa podrobnejšie neštudovalo. Preto pred jeho podaním novorodencom a nedonoseným deťom treba starostlivo zvážiť pomer očakávaného prospechu a možných rizík liečby Cefoperazón nevytesňuje bilirubín z väzby na plazmatické proteíny.


 • Použitie počas ťarchavosti

Sledovanie vplyvu na reprodukciu u potkanov s dávkami až 10‑krát vyššími ako tie, ktoré sa používajú u ľudí, neprinieslo dôkazy o poklese fertility ani o teratogénnom účinku. Sulbaktám a cefoperazón prenikajú placentárnou bariérou. Adekvátne a kontrolované štúdie u tehotných žien nie sú k dispozícii.


 • Použitie počas dojčenia

Do materského mlieka sa vylučuje len veľmi malé množstvo sulbaktámu a cefoperazónu. I keď vylučovanie obidvoch liekov do materského mlieka je veľmi malé, sulbaktám/cefoperazón by sa má podávať dojčiacim ženám so zvýšenou opatrnosťou.


 • Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Klinické skúsenosti so sulbaktám/cefoperazónom ukazujú, že je nepravdepodobné, aby ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


 • Predávkovanie

Je málo dostupných informácií o akútnej humánnej toxicite cefoperazónu a sulbaktámu. Pri predávkovaní možno očakávať prejavy, ktoré sú principiálne zhoršením nežiaducich účinkov uvedených v písomnej informácii pre používateľa. Treba brať do úvahy skutočnosť, že vysoká koncentrácia ‑laktámových antibiotík v cerebrospinálnom moku môže vyvolať neurologické príznaky, vrátane kŕčov. Pretože cefoperazón a sulbaktám sa dajú odstrániť z cirkulácie hemodialýzou, možno tento postup použiť na zvýšenie eliminácie lieku u predávkovaného pacienta s poruchou renálnych funkcií.


FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 • Inkompatibility

Aminoglykozidy

Roztok sulbaktám/cefoperazónu sa nemá priamo miešať s roztokmi aminoglykozidov pre vzájomnú fyzikálnu inkompatibilitu. Ak sa uvažuje o kombinovanej liečbe sulbaktám/cefoperazónu s aminoglykozidom (pozri Indikácie, Kombinovaná liečba), možno ju vykonať podaním samostatných intravenóznych infúzií pre každý liek po sebe, kedy sa použijú samostatné intravenózne súpravy (hadičky). Medzi podaním jednotlivých infúzií je nutné spojovaciu hadičku napojenú priamo na ihlu alebo i.v.katéter prepláchnuť povoleným riedidlom. Tiež sa navrhuje dávky sulbaktám/cefoperazónu v priebehu dňa časovo čo najviac vzdialiť od podávania aminoglykozidu.


Ringerov roztok s mliečnanom sodným

Začiatočnému rozpusteniu prášku Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným sa treba vyhnúť, nakoľko táto zmes je inkompatibilná. Avšak pri dvojkrokovom riedení zahrňujúcom začiatočné rozpustenie vo vode na injekciu možno takúto zmes v druhom kroku ďalej riediť Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným na kompatibilnú zmes (pozri Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom, Ringerov roztok s mliečnanom sodným).


Lidokaín

Začiatočnému rozpusteniu prášku 2 % lidokaíniumchloridom sa treba vyhnúť, nakoľko táto zmes je inkompatibilná. Avšak pri dvojkrokovom riedení zahrňujúcom začiatočné rozpustenie vo vode na injekciu možno takúto zmes v druhom kroku ďalej riediť s 2 % lidokaíniumchloridom na kompatibilnú zmes (pozri Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom, Lidokaín).


 • Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Rozpustenie prášku

SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je dostupný v injekčných liekovkách v sile 2,0 g.


Celková

dávka

(g)

Dávkový ekvivalent

sulbaktám + cefoperazón

(g)

Objem

riedidla

(ml)

Max. konečná

koncentrácia

(mg/ml)

2,0

1,0 + 1,0

6,7

125 + 125


Sulbaktám/cefoperazón je kompatibilný s vodou na injekciu, 5 % glukózou, 0,9 % (9 g/l) izotonickým roztokom chloridu sodného a 5 % glukózou v 0,9 % (9 g/l) izotonickom roztoku chloridu sodného pri koncentráciách 10 mg cefoperazónu a 5 mg sulbaktámu v ml až po 250 mg cefoperazónu a 125 mg sulbaktámu v ml.


Ringerov roztok s mliečnanom sodným

Na rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (pozri Inkompatibility, Ringerov roztok s mliečnanom sodným). Je potrebné dvojkrokové riedenie, kedy použijeme sterilnú vodu na injekciu (pozri tabuľku vyššie), ďalej riedime Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným až po koncentráciu sulbaktámu 5 mg/ml (2 ml z prvého zriedeného roztoku riedime v 50 ml Ringerovho roztoku s mliečnanom sodným, alebo 4 ml riedime v 100 ml Ringerovho roztoku s mliečnanom sodným).


Lidokaín

Na rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (Inkompatibility,Lidokaín). Na dosiahnutie koncentrácie cefoperazónu 250 mg/ml alebo vyššej treba dvojkrokové riedenie, kedy použijeme sterilnú vodu na injekciu (pozri tabuľku vyššie), ďalej riedime 2 % lidokaínom na roztok obsahujúci 250 mg cefoperazónu a 125 mg sulbaktámu v ml v približne 0,5 % roztoku lidokaíniumchloridu.


uchovávanie

Liek uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom balení (na ochranu pred svetlom).

Rekonštituované roztoky sú stabilné 24 h pri teplote 25 °C.

Všetky nepoužité roztoky sa po 24 h musia zlikvidovať.


Varovanie

LIEK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM NA OBALE.

LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ!

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Balenie

SULPERAZON* IM/IV 2 g: 1 injekčná liekovka x 2 gplo ijf


Dátum poslednej revízie

Október 2006


* Ochranná známka PFIZER8


PIL13911.doc

SULPERAZON IM/IV 2 g

Súhrn údajov o lieku

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

SULPERAZON* IM/IV 2 g prášok na injekčný a infúzny roztok 1. NÁZOV LIEKU


SULPERAZON* IM/IV 2 g


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Liečivá:cefoperazonum natricum / sulbactamum natricum

Každá injekčná liekovka SULPERAZON* IM/IV 2 g obsahuje v pomere 1:1:

cefoperazonum natricum 1,1905 g, čo zodpovedácefoperazonum 1 g,

sulbactamum natricum 1,1905 g, čo zodpovedásulbactamum 1 g


Liek (kombinácia sulbactamum natricum/cefoperazonum natricum) je dostupný ako suchý prášok na prípravu roztoku v pomere 1:1 ekvivalentnom voľnému SBT/CPZ.


Sulbactamum natricum je derivát bázického penicilínového jadra. Je to ireverzibilný inhibítor betalaktamáz len na parenterálne podanie. Chemicky ide o sulfón penicilinátu sodného. Obsahuje 92 mg sodíka (4 mmol) v 1 grame. Sulbaktám je takmer biely kryštalický prášok dobre rozpustný vo vode. Molekulová hmotnosť je 255,22.


Cefoperazonum natricum je polosyntetické cefalosporínové antibiotikum so širokým spektrom účinku len na parenterálne podanie. Obsahuje 34 mg sodíka (1,5 mmol) v 1 grame. Cefoperazón je biely kryštalický prášok voľne rozpustný vo vode. Molekulová hmotnosť je 667,65.


(Pomocné látky, pozri časť 6.1.)


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný a infúzny roztok


Opis lieku:

Biely až takmer biely prášok bez prítomnosti cudzích častíc


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Monoterapia

SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií vyvolaných citlivými mikroorganizmami:


 • infekcie dýchacích ciest (horných a dolných)

 • infekcie močových ciest (horných a dolných)

 • peritonitída, cholecystitída, cholangoitídy a iné intraabdominálne infekcie

 • septické stavy

 • meningitídy

 • infekcie kože a mäkkých tkanív

 • infekcie kostí a kĺbov

 • zápalové ochorenia malej panvy, endometritídy, kvapavka a iné infekcie pohlavných orgánov


Kombinovaná terapia


Vzhľadom na široké spektrum účinku lieku SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) môže byť väčšina infekcií adekvátne liečená týmto antibiotikom formou monoterapie. Avšak sulbaktám/cefoperazón možno podávať súčasne aj s inými antibiotikami, ak je takáto kombinácia indikovaná. Ak sa súčasne podávajú aj aminoglykozidy (pozri časť 6.2 Inkompability, Aminoglykozidy), treba počas liečby sledovať funkcie obličiek (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania, Použitie pri renálnej poruche).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Použitie u dospelých


Denné odporúčané dávky sulbaktám/cefoperazónu pre dospelých sú :


Pomer


SBT/CPZ

(g)

Aktivita sulbaktámu

(g)

Aktivita cefoperazónu

(g)

1:1

2,0 – 4,0

1,0 – 2,0

1,0 – 2,0


Liek sa má podávať každých 12 hodín v rovnakých dávkach.


Pri ťažkých infekciách nedostatočne reagujúcich na bežné dávkovanie sa môže zvýšiť denná dávka až na 8 g (1:1) sulbaktám/cefoperazónu (čo zodpovedá podaniu 4 g cefoperazónu) podávaných intravenózne v rovnakých čiastkových dávkach po šiestich alebo dvanástich hodinách. Pacienti užívajúci liek s obsahom liečiv v pomere 1:1, môžu dostávať ešte zvlášť dávku cefoperazónu. Odporučená maximálna denná dávka sulbaktámu je 4 g (zodpovedá dávke 8 g sulbaktám/cefoperazónu).


Použitie pri hepatálnej poruche


Pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia.


Použitie pri renálnej poruche


Dávkovací režim lieku sulbaktám/cefoperazón je potrebné upraviť u pacientov s významným poklesom obličkových funkcií (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min), aby sa zohľadnil znížený klírens sulbaktámu. Pacientom s klírensom kreatinínu v rozmedzí 15 ‑ 30 ml/min sa má podávať sulbaktám v maximálnej dávke 1 g každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 2 g), zatiaľ čo pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 15 ml/min sa má podávať maximálne 500 mg sulbaktámu každých 12 hodín (maximálna denná dávka sulbaktámu 1 g). Pri ťažších infekciách môže byť v niektorých prípadoch nutné podať naviac samotný cefoperazón.


Farmakokinetický profil sulbaktámu sa signifikantne mení pri hemodialýze. Počas dialýzy sa plazmatický polčas cefoperazónu mierne skracuje, a preto má dávkovacia schéma rešpektovať rozvrh dialýz.


Použitie u starších pacientov


Pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti.


Použitie u detí


Odporúčaná denná dávka lieku sulbaktám/cefoperazón u detí je:


Pomer


SBT/CPZ

(mg/kg/deň)

Aktivita sulbaktámu

(mg/kg/deň)

Aktivita cefoperazónu

(mg/kg/deň)

1:1

40 – 80

20 – 40

20 – 40


Liek sa má podávať každých 6 až 12 hodín v rovnakých dávkach.


V prípade vážnych alebo refraktérnych infekcií môžu sa tieto dávky zvýšiť až na 160 mg/kg/deň pri pomere 1:1. Liek sa má podávať v dvoch až štyroch rovnakých dávkach (pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia,Užívanie v dojčenskom veku a časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti, Použitie v pediatrii).


Použitie u novorodencov


U novorodencov v prvom týždni života je potrebné podávať liek v intervale 12 hodín. Maximálna denná dávka sulbaktámu v pediatrickej praxi nemá byť vyššia ako 80 mg/kg/deň. V prípadoch, keď je nevyhnutné podávať dávku cefoperazónu vyššiu ako 80 mg/kg/deň, je potrebné pridať samostatne cefoperazón (pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia).


Intravenózne podanie


Pri príprave intermitentnej infúzie sa musí každá injekčná liekovka sulbaktám/cefoperazónu pred použitím rozpustiť s primeraným množstvom (pozri časť 6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Rozpustenie prášku) 5 % glukózy vo vode, 0,9 % (9 g/l) izotonického injekčného roztoku chloridu sodného alebo sterilnej vody na injekciu a doplniť rovnakým roztokom tak, aby vzniklo 20 ml roztoku, ktorý sa podáva 15 až 60 minút.


Ringerov roztok s mliečnanom sodným je vhodné vehikulum na intravenóznu infúziu, nie však na začiatočné rozpustenie prášku (pozri časť 6.2 Inkompatibility, Ringerov roztok s mliečnanom sodnýma časť 6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Ringerov roztok s mliečnanom sodným).


Obsah liekoviek určených na intravenózne podávanie formou injekcie sa má riediť rovnako, ako bolo vyššie uvedené, pričom doba podávania má byť minimálne tri minúty.


Intramuskulárne podávanie


Lidokaíniumchlorid 2 % je vhodné vehikulum na intramuskulárne podávanie, nie však na začiatočné rozpustenie prášku (pozri časť 6.2 Inkompatibility, Lidokaín a časť 6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom, Lidokaín).


4.3 Kontraindikácie


SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je kontraindikovaný u pacientov so známou alergiou na penicilíny, sulbaktám, cefoperazón alebo iné cefalosporínové antibiotiká.


4.4 Špeciálne upozornenia


Hypersenzitivita


U pacientov, ktorí užívajú betalaktámové antibiotiká alebo cefalosporíny, boli popísané ťažké a ojedinele dokonca fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie). Vznik takejto reakcie je pravdepodobnejší u jedincov s anamnézou precitlivenosti na väčšie množsvo rôznych alergénov. Ak sa alergická reakcia objaví, treba podávanie lieku okamžite prerušiť a začať s príslušnou liečbou.


Ťažké anafylaktické reakcie vyžadujú okamžitú terapiu adrenalínom. V prípade potreby sa indikujú podanie kyslíka, intravenóznych kortikoidov a uvoľnenie dýchacích ciest vrátane intubácie.


Použitie pri poruche funkcii pečene


Cefoperazón sa v značnej miere vylučuje žlčou. U pacientov s ochoreniami pečene alebo s obštrukciou žlčovodu sa predlžuje plazmatický polčas cefoperazónu a zvyšuje sa jeho vylučovanie obličkami. Terapeutická koncentrácia cefoperazónu v žlči sa však dosahuje aj pri ťažkej hepatálnej dysfunkcii a plazmatický polčas sa v takomto prípade predlžuje iba dvoj‑ až štvornásobne.


Úpravu dávkovania treba urobiť u pacientov so závažnou obštrukciou žlčovodu, s ťažkým ochorením pečene alebo u pacientov, u ktorých je súčasne s niektorým z uvedených stavov prítomná aj obličková nedostatočnosť.


Pokiaľ sa u pacientov súčasne vyskytuje hepatálna aj renálna dysfunkcia, treba monitorovať plazmatické koncentrácie cefoperazónu a podľa potreby upraviť dávkovanie. Bez prísneho monitorovania koncentrácií v sére nemá dávka v týchto prípadoch prekročiť 2 g cefoperazónu denne.


Všeobecne


Podobne ako pri podávaní iných antibiotík sa u niektorých pacientov liečených cefoperazónom objavil deficit vitamínu K. Mechanizmus tohto deficitu súvisí najpravdepodobnejšie so supresiou črevnej mikroflóry, ktorá za normálnych okolností syntetizuje vitamín K. Zvýšené riziko tohto deficitu možno pozorovať u pacientov s nedostatočnou stravou, s malabsorpciou (napr. pri cystickej fibróze) a u pacientov, ktorí dlhodobo potrebujú intravenóznu parenterálnu výživu. U týchto pacientov a pacientov užívajúcich antikoagulancia treba monitorovať protrombínový čas a v indikovanýchprípadoch podávať exogénny vitamín K.


Počas dlhodobej terapie liekom sulbaktám/cefoperazón sa môže podobne ako pri podávaní iných antibiotík, objaviť nežiaduce premnoženie rezistentných kmeňov v tráviacom trakte. Pacienti majú byť preto aj z tohto hľadiska počas liečby starostlivo sledovaní. Podobne ako pri ostatných systémovo vysoko účinných liekoch aj v tomto prípade sa odporúča pravidelne kontrolovať, či pri dlhšej liečbe nedochádza k poruchám funkcie niektorých orgánových systémov, najmä obličiek, pečene a hematopoetického systému. Toto sledovanie je obzvlášť dôležité u novorodencov, predovšetkým predčasne narodených a u dojčiat.


Užívanie v dojčenskom veku


Sulbaktám/cefoperazón bol účinný aj u dojčiat. Jeho podávanie nedonoseným deťom a novorodencom sa podrobnejšie neštudovalo. Preto pred jeho podaním novorodencom a nedonoseným deťom treba starostlivo zvážiť pomer očakávaného prospechu a možných rizík liečby (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti, Použitie v pediatrii). Cefoperazón nevytesňuje bilirubín z väzby na plazmatické proteíny.


4.5 Liekové a iné interakcie


Alkohol


Ak sa počas liečby cefoperazónom alebo do piatich dní po nej konzumoval alkohol, boli opísané reakcie, ktoré boli charakterizované návalmi tepla, potením, bolesťami hlavy a tachykardiou. Podobná reakcia bola zaznamenaná aj u iných cefalosporínov. Pacient má byť preto poučený o požívaní alkoholických nápojov počas liečby sulbaktám/cefoperazónom. Chorým, ktorí potrebujú umelú enterálnu alebo parenterálnu výživu, sa nemajú počas liečby podávať roztoky, ktoré obsahujú etanol.


Interakcie laboratórnych výsledkov


Pri stanovení glukózy v moči Benedictovým alebo Fehlingovým roztokom môže vzniknúť falošne pozitívna reakcia.


4.6 Užívanie počas gravidity a laktácie

Použitie počas ťarchavosti


Sledovanie vplyvu na reprodukciu u potkanov s dávkami až 10‑krát vyššími ako tie, ktoré sa používajú u ľudí, neprinieslo dôkazy o poklese fertility ani o teratogénnom účinku. Sulbaktám a cefoperazón prenikajú placentárnou bariérou. Adekvátne a kontrolované štúdie u tehotných žien nie sú k dispozícii.


Použitie počas dojčenia


Do materského mlieka sa vylučuje len veľmi malé množstvo sulbaktámu a cefoperazónu. I keď vylučovanie obidvoch liekov do materského mlieka je veľmi malé, sulbaktám/cefoperazón sa má podávať dojčiacim ženám so zvýšenou opatrnosťou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Klinické skúsenosti so sulbaktám/cefoperazónom ukazujú, že je nepravdepodobné, aby ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Sulbaktám/cefoperazón sa vo všeobecnosti znáša veľmi dobre. Väčšina nežiaducich účinkov je len ľahkého alebo stredne ťažkého stupňa a pacient ich dobre toleruje aj pri pokračovaní v liečbe.


Zo zhromaždených klinických nálezov komparatívnych a nekomparatívnych štúdií s približne 2 500 pacientami vyplýva nasledujúce:


Gastrointestinálne nežiaduce účinky

Podobne ako pri iných antibiotikách aj sulbaktám/cefoperazón najčastejšie vyvoláva gastrointestinálne nežiaduce účinky. Obyčajne sú to hnačky alebo riedke stolice 3,9 % sprevádzané nauzeou a vracaním 0,6 %.

Dermatologické nežiaduce účinky

Podobne ako pri všetkých penicilínových a cefalosporínových antibiotikách bola aj v tomto prípade opísaná precitlivenosť, ktorá sa manifestuje makulopapulóznym exantémom 0,6 % a žihľavkou 0,08 %. Vznik týchto reakcií je pravdepodobnejší u pacientov s preukázanou alergiou v anamnéze, najmä na penicilín.


Hematologické nežiaduce účinky

Po podaní lieku sa pozoroval mierny pokles neutrofilov 0,4 % (5/1131). Pri dlhšom podávaní môže vzniknúť, podobne ako pri iných betalaktámových antibiotikách, reverzibilná neutropénia 0,5 % (9/1696). U niektorých pacientov sa počas liečby môže objaviť pozitívny priamy Coombsov test 5,5 % (15/269). V súlade s publikovanými literárnymi údajmi o cefalosporínoch boli hlásené zníženia hemoglobínu 0,9 % (13/1416) alebo hematokritu 0,9 % (13/1409). Bola zaznamenaná aj prechodná eozinofília 3,5 % (40/1130) a trombocytopénia 0,8 % (11/1414), ako aj hypoprotrombinémia 3,8 % (10/262).


Iné nežiaduce účinky

Bolesti hlavy 0,04 %, horúčka 0,5 %, bolesť v mieste vpichu injekcie 0,08 % a pocity mrazenia 0,04 %.


Abnormality laboratórnych výsledkov

Zistilo sa prechodné zvýšenie koncentrácie AST 5,7 % (94/1638), ALT 6,2 % (95/1529), alkalickej fosfatázy 2,4 % (37/1518) a bilirubínu 1,2 % (12/1040).


Lokálne reakcie

Sulbaktám/cefoperazón po intramuskulárnom podaní sa veľmi dobre toleruje. Avšak v ojedinelých prípadoch sa pri tomto spôsobe podávania môže objaviť krátkodobá prechodná bolesť. Pri intravenóznom podaní lieku cez i.v.katéter sa môže, podobne ako pri i.v.podaní iných cefalosporínov a penicilínov, vyvinúť u niektorých pacientov v mieste aplikácie infúzie flebitída 0,1 %.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené ďalšie nasledujúce nežiaduce účinky:

Všeobecné: anafylaktoidná reakcia (vrátane šoku)

Kardiovaskulárne: hypotenzia

Gastrointestinálne: pseudomembranózna kolitída

Hematopoetické: leukopénia

Kožné: pruritus, Stevensov‑Johnsonov syndróm

Močové: hematúria

Cievne: vaskulitída


4.9 Predávkovanie


Je málo dostupných informácií o akútnej humánnej toxicite cefoperazónu a sulbaktámu. Pri predávkovaní možno očakávať prejavy, ktoré sú principiálne zhoršením nežiaducich účinkov uvedených v písomnej informácii pre používateľa. Treba brať do úvahy skutočnosť, že vysoká koncentrácia ‑laktámových antibiotík v cerebrospinálnom moku môže vyvolať neurologické príznaky, vrátane kŕčov. Pretože cefoperazón a sulbaktám sa dajú odstrániť z cirkulácie hemodialýzou, možno tento postup použiť na zvýšenie eliminácie lieku u predávkovaného pacienta s poruchou renálnych funkcií.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotikum na systémové použitie / iné betalaktámové antibiotiká / cefalosporíny a podobné látky / sulbaktám/cefoperazón

ATC kód: J01DD62


Antibakteriálnou zložkou kombinácie sulbaktám/cefoperazónu je cefoperazón, cefalosporín tretej generácie, ktorý pôsobí na citlivé mikroorganizmy vo fáze aktívneho delenia inhibíciou biosyntézy mukopeptidov bunkovej steny.


Sulbaktám má vlastný antibakteriálny účinok len na kmene Neisseriaceaea Acinetobacter. Avšak biochemické štúdie s bezbunkovými bakteriálnymi systémami ukázali, že účinkuje ako ireverzibilný inhibítor najdôležitejších betalaktamáz produkovaných kmeňmi rezistentnými na betalaktámové antibiotiká.


Schopnosť sulbaktámu zabrániť deštrukcii cefalosporínov a penicilínov rezistentnými mikroorganizmami bola potvrdená v štúdiách, v ktorých sa použili rezistentné kmene na tieto antibiotiká. Sulbaktám mal výrazný synergický efekt pri súčasnom podávaní s penicilínmi a cefalosporínmi. Sulbaktám má schopnosť viazať sa na niektoré bielkoviny viažuce penicilíny, preto niektoré kmene, ktoré sú citlivé na samotný cefoperazón, sú ešte citlivejšie na sulbaktám/cefoperazón.


Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je účinná proti všetkým mikroorganizmom citlivým na cefoperazón, ale okrem toho má aj synergický účinok (až 4‑násobné zníženie MIC pri kombinácii zložiek oproti MIC pre jednotlivé komponenty) na rôzne mikroorganizmy, a to predovšetkým na:


Haemophilus influenzae

Bacteroides sp.

Staphylococcus sp.

Acinetobacter calcoaticus

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Citrobacter diversus


Kombinácia sulbaktámu a cefoperazónu je in vitroúčinná na široké spektrum klinicky významných mikroorganizmov, ako sú:


Grampozitívne mikroorganizmy:


Staphylococcus aureus(kmene produkujúce a neprodukujúce penicilinázu)

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae(predtým Diplococcus pneumoniae)

Streptococcus pyogenes(skupina A betahemolytických streptokokov)

Streptococcus agalactiae(skupina B betahemolytických streptokokov)

Väčšina ostatných kmeňov betahemolytických streptokokov

Veľa kmeňov Streptococcus faecalis(enterokoky)


Gramnegatívne mikroorganizmy:


Escherichia coli

Klebsiella sp.

Enterobacter sp.

Citrobacter sp.

Haemophilus influenzae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Morganella morganii(predtým Proteus morganii)

Providencia rettgeri(predtým Proteus rettgeri)

Providencia sp.

Serratia sp.(vrátane S. marcescens)

Salmonella a Shigella sp.

Pseudomonas aeruginosaa niektoré ďalšie kmene Pseudomonas sp.

Acinetobacter calcoaceticus

Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae

Bordetella pertussis

Yersinia enterocolitica


Anaeróbne mikroorganizmy:


Gramnegatívne paličky (vrátane Bacteroides fragilis, Fusobacterium sp.a ostatné kmene Bacteroides sp.)


Grampozitívne a gramnegatívne koky (vrátane Peptococcus, Peptostreptococcusa Veillonella sp.)


Grampozitívne paličky (vrátane Clostridium Eubacteriuma Lactobacillus sp.)


Pre sulbaktám/cefoperazón sa stanovili nasledujúce rozsahy citlivosti:


Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)

(g/ml – vyjadrené ako koncentrácia cefoperazónu)

Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný

16

17 – 63

64


Citlivosť podľa veľkosti diskovej zóny

mm (Kirby – Bauer)

Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný

21

16 – 20

15


Na stanovenie MIC treba použiť sériu riedení sulbaktám/cefoperazónu v pomere 1:1 pri použití dilučnej metódy v bujóne alebo agare. Odporúča sa použiť disk citlivosti obsahujúci 30 g sulbáktamu a 75 g cefoperazónu. “Citlivý” v laboratórnej správe znamená, že infekčný mikroorganizmus bude pravdepodobne reagovať na liečbu sulbaktám/cefoperazón a “rezistentný”, že nebude reagovať. “Stredne citlivý” znamená, že mikroorganizmus bude citlivý na sulbaktám/cefoperazón vo vyššej dávke alebo, keď je infekcia obmedzená na tkanivá a tekutiny, kde sa dá dosiahnuť vysoká koncentrácia antibiotika.


Odporúčané kvalitatívne kontrolné limity na diskoch citlivosti pre sulbaktám/cefoperazón v pomere 30 g/75 g:


KONTROLNÝ KMEŇ

VEĽKOSŤ ZÓNY (mm)

Acinetobacter spp.

ATCC 43498


Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853


Escherichia coli

ATCC 25922


Staphylococcus aureus

ATCC 25923


26 – 32


22 – 28


27 – 33


23 – 30


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Približne 84 % sulbaktámu a 25 % cefoperazónu podaného vo forme sulbaktám/cefoperazón sa vylučuje obličkami. Väčšina zvyšnej dávky cefoperazónu sa vylučuje do žlče. Po podaní sulbaktám/cefoperazónu je priemerná hodnota polčasu pre sulbaktám približne 1 hodina a pre cefoperazón 1,7 hodiny. Sérové hladiny sú proporcionálne podanej dávke. Tieto hodnoty sú zhodné so skôr publikovanými hodnotami jednotlivo podávaných látok.


Priemerné hodnoty maximálnych koncentrácií sulbaktámu a cefoperazónu po intravenóznom podaní sulbaktám/cefoperazónu v dávke 2 g (1 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) počas 5 minút boli 130,2 a 236,8 g/ml. Tento rozdiel odráža väčší distribučný objem sulbaktámu (Vd = 18,0 ‑ 27,6 l) v porovnaní s cefoperazónom (Vd = 10,2 ‑ 11,3 l).


Po intramuskulárnom podaní lieku sulbaktám/cefoperazón v dávke 1,5 g (0,5 g sulbaktámu, 1 g cefoperazónu) sa maximálne sérové koncentrácie sulbaktámu a cefoperazónu dosahujú v rozpätí 15 minút až 2 hodiny po podaní. Priemerné hodnoty maximálnych sérových koncentrácií sú 19,0 g/ml pre sulbaktám a 64,2 g/ml pre cefoperazón.


Tak sulbaktám, ako aj cefoperazón prenikajú veľmi dobre do telesných tkanív a tekutín vrátane žlče, žlčníka, kože, apendixu, vajcovodu, vaječníkov, maternice a pod.


Nezistili sa žiadne farmakokinetické liekové interakcie medzi sulbaktámom a cefoperazónom pri ich súčasnom podávaní vo forme kombinovaného lieku sulbaktám/cefoperazón.


Po opakovanom podávaní v intervaloch 8 – 12 hodín nedošlo vo farmakokinetike ani u jednej zo zložiek tohto lieku k významnej zmene a nepozorovala sa ani kumulácia liečiv.


Použitie pri hepatálnej poruche

Pozri časť 4.4 Špeciálne upozornenia.


Použitie pri renálnej poruche


Pri podaní sulbaktám/cefoperazónu u pacientov s rôznym stupňom renálnych funkcií významne koreloval celkový telový klírens sulbaktámu so stanoveným klírensom kreatinínu. U funkčne anefrických pacientov bol signifikantne dlhší polčas sulbaktámu (priemerne 6,9 a 9,7 hodín v rôznych štúdiách). Hemodialýza signifikantne menila polčas, celkový telový klírens a distribučný objem sulbaktámu. Nepozorovali sa žiadne signifikantné zmeny vo farmakokinetike cefoperazónu u pacientov s renálnym zlyhávaním.

Použitie u starších pacientov


Farmakokinetika lieku sulbaktám/cefoperazón sa študovala aj u starších osôb s renálnou insuficienciou a zníženou funkciou pečene. Plazmatický polčas tak pri sulbaktáme, ako aj pri cefoperazóne sa u týchto pacientov v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi predĺžil, klírens poklesol a distribučný objem sa zväčšil. Farmakokinetika sulbaktámu veľmi dobre korelovala so stupňom poruchy funkcie obličiek a farmakokinetika cefoperazónu naopak so stupňom poškodenia pečene.


Použitie u detí


Štúdie u detí nepreukázali nijaké významné zmeny farmakokinetiky ani jednej zo zložiek lieku v porovnaní s hodnotami zistenými u dospelých. Priemerné hodnoty plazmatického polčasu sa u detských pacientov pohybujú v rozmedzí 0,91 ‑ 1,42 hodiny pre sulbaktám a 1,44 ‑ 1,88 hodiny pre cefoperazón.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Použitie v pediatrii


Cefoperazón mal vo všetkých testovaných dávkach nežiaduce účinky na testes u prepubertálnych potkanov. Subkutánne podanie 1 000 mg/kg/deň (približne 16‑násobok priemernej dávky pre dospelého človeka) viedlo ku zníženiu hmotnosti testes, zabrzdeniu spermatogenézy, redukcii zárodočnej bunkovej populácie a vakuolizácii cytoplazmy v Sertoliho bunkách. Závažnosť poškodení bola závislá od dávky v rozsahu od 100 do 1 000 mg/kg/deň; nízka dávka spôsobovala menší pokles spermatocytov. Tento efekt sa nepozoroval u dospelých potkanov. Histologicky sa potvrdila reverzibilita poškodení pri všetkých dávkach okrem najvyšších. V štúdiách na potkanoch sa však nevyhodnocoval nasledujúci vývoj reprodukčných funkcií. Vzťah týchto nálezov k človeku nie je známy.


Ak sa sulbaktám/cefoperazón (1:1) aplikoval subkutánne novorodeným potkanom počas 1 mesiaca, pozorovalo sa zníženie hmotnosti testes a nezrelé tubuly v skupinách po dávke 300 + 300 mg/kg/deň. Vzhľadom k veľkej individuálnej variabilite stupňa testikulárneho dozrievania u mladých potkanov, a pretože nezrelé testes sa našli aj v kontrolnej skupine, je vzťah týchto zmien k skúmanému lieku neistý. Takéto nálezy sa nezistili u mladých psov pri dávkach prekračujúcich 10‑násobok priemernej dávky pre dospelého človeka.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne


6.2 Inkompatibility


Aminoglykozidy


Roztok sulbaktám/cefoperazónu sa nemá priamo miešať s roztokmi aminoglykozidov pre vzájomnú fyzikálnu inkompatibilitu. Ak sa uvažuje o kombinovanej liečbe sulbaktám/cefoperazónu s aminoglykozidom (pozri časť 4.1 Terapeutické indikácie, Kombinovaná liečba), možno ju vykonať podaním samostatných intravenóznych infúzií pre každý liek po sebe, kedy sa použijú samostatné intravenózne súpravy (hadičky). Medzi podaním jednotlivých infúzií je nutné spojovaciu hadičku napojenú priamo na ihlu alebo i.v.katéter prepláchnuť povoleným riedidlom. Tiež sa navrhuje dávky sulbaktám/cefoperazónu v priebehu dňa časovo čo najviac vzdialiť od podávania aminoglykozidu.


Ringerov roztok s mliečnanom sodným


Začiatočnému rozpusteniu prášku Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným sa treba vyhnúť, nakoľko táto zmes je inkompatibilná. Avšak pri dvojkrokovom riedení zahrňujúcom začiatočné rozpustenie vo vode na injekciu možno takúto zmes v druhom kroku ďalej riediť Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným na kompatibilnú zmes (pozri časť 6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom, Ringerov roztok s mliečnanom sodným).


Lidokaín


Začiatočnému rozpusteniu prášku 2 % lidokaíniumchloridom sa treba vyhnúť, nakoľko táto zmes je inkompatibilná. Avšak pri dvojkrokovom riedení zahrňujúcom začiatočné rozpustenie vo vode na injekciu možno takúto zmes v druhom kroku ďalej riediť s 2 % lidokaíniumchloridom na kompatibilnú zmes (pozri časť 6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom, Lidokaín).


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Čas použiteľnosti po rekonštitúcii: 24 h pri teplote 25 °C


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom balení (na ochranu pred svetlom).


Rekonštituované roztoky sú stabilné 24 h pri teplote 25 °C.

Všetky nepoužité roztoky sa po 24 h musia zlikvidovať.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Injekčná liekovka zhotovená z priehľadného bezfarebného sodno‑vápenatého skla (objem 25 ml, sklo typu III) so sivou halogén‑butylovou gumovou zátkou potiahnutou Flourotecom, s hliníkovým krytom a modrým oddeliteľným vonkajším viečkom, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.


Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka x 2 g plo ijf


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Rozpustenie prášku


SULPERAZON* IM/IV 2 g (sulbaktám/cefoperazón) je dostupný v injekčných liekovkách v sile 2,0 g.


Celková

dávka

(g)

Dávkový ekvivalent

sulbaktám + cefoperazón

(g)

Objem

riedidla

(ml)

Max. konečná

koncentrácia

(mg/ml)

2,0

1,0 + 1,0

6,7

125 + 125


Sulbaktám/cefoperazón je kompatibilný s vodou na injekciu, 5 % glukózou, 0,9 % (9 g/l) izotonickým roztokom chloridu sodného a 5 % glukózou v 0,9 % (9 g/l) izotonickom roztoku chloridu sodného pri koncentráciách 10 mg cefoperazónu a 5 mg sulbaktámu v ml až po 250 mg cefoperazónu a 125 mg sulbaktámu v ml.


Ringerov roztok s mliečnanom sodným


Na rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (pozri časť 6.2 Inkompatibility, Ringerov roztok s mliečnanom sodným). Je potrebné dvojkrokové riedenie, kedy použijeme sterilnú vodu na injekciu (pozri tabuľku vyššie), ďalej riedime Ringerovým roztokom s mliečnanom sodným až po koncentráciu sulbaktámu 5 mg/ml (2 ml z prvého zriedeného roztoku riedime v 50 ml Ringerovho roztoku s mliečnanom sodným, alebo 4 ml riedime v 100 ml Ringerovho roztoku s mliečnanom sodným).


Lidokaín


Na rozpustenie prášku sa má použiť sterilná voda na injekciu (pozri časť 6.2 Inkompatibility, Lidokaín). Na dosiahnutie koncentrácie cefoperazónu 250 mg/ml alebo vyššej treba dvojkrokové riedenie, kedy použijeme sterilnú vodu na injekciu (pozri tabuľku vyššie), ďalej riedime 2 % lidokaínom na roztok obsahujúci 250 mg cefoperazónu a 125 mg sulbaktámu v ml v približne 0,5 % roztoku lidokaíniumchloridu.


6.7 Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku, ak je to potrebné


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0159/99 – S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 27.10.1999

Predĺženie registrácie do: bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


December 2007* Ochranná známka Pfizer


12/12SPC48266.doc

SULPERAZON IM/IV 2 g