+ ipil.sk

SumamedPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/06837

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/00700

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/01178, 2011/06839, 2013/03952


Písomná informácia pre používateľa


Sumamed

Prášok na sirup


azitromycín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sumamed a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sumamed

3. Ako užívať Sumamed

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sumamed

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sumamed a na čo sa používa


Sumamedobsahuje účinnú látku azitromycín. Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov.


Sumamed sa používa na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami:

- Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal hltana/zápal mandlí, zápal prinosových dutín

a zápal stredného ucha

- Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal priedušiek a zápal pľúc

- Infekcie kože a mäkkých tkanív

- Infekcie žalúdka a dvanástnika spôsobené Helicobacter pylori.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sumamed


Neužívajte Sumamed

 • ak ste alergický na azitromycín, na iné makrolidové antibiotikum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Sumamed, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte závažné ochorenie pečene

 • ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek

 • ak trpíte určitým typom svalovej slabosti, ktorý sa nazýva myasthenia gravis

 • ak máte problémy so srdcom, ako je slabé srdce (srdcové zlyhávanie), veľmi pomalý tep srdca, nepravidelný tep alebo tzv. „syndróm dlhého QT intervalu“ (pozorovaný na zázname EKG)


Iné lieky a Sumamed

Účinky Sumamedu a iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Informujte svojho lekára v prípade, ak užívate nasledovné lieky:

- antacidá (na tráviace ťažkosti),

- cyklosporín (na potlačenie imunitného systému pri transplantácii orgánu alebo kostnej drene),

- warfarín a podobné lieky na prevenciu vzniku krvných zrazenín,

- digoxín (na liečbu porúch srdcového rytmu),

- ergotamín (na liečbu migrény),

- terfenadín (na liečbu alegie),

- zidovudín, nelfinavir (na liečbu infekcie HIV),

- statíny (atorvastatín) (na úpravu hladiny tukov).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Sumamed a jedlo a nápoje

Sumamed vo forme sirupu sa užíva najmenej jednu hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Sumamed počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ vám tak neodporučil váš lekár.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sumamed nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Sumamed


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Na liečbu infekcií horných a dolných dýchacích ciest a infekcií kože a mäkkých tkanív (okrem erythema migrans) je celková dávka azitromycínu 30 mg/kg, ktorá sa má užívať počas doby troch dní (10 mg/kg jedenkrát denne) podľa nasledovnej tabuľky:


Telesná hmotnosť (kg)

Sumamed, prášok na sirup

100 mg/5 ml

Sumamed forte, prášok na sirup 200 mg/5 ml

5

2,5 ml (50 mg)

/

6

3 ml (60 mg)

/

7

3,5 ml (70 mg)

/

8

4 ml (80 mg)

/

9

4,5 ml (90 mg)

/

10-14

5 ml (100 mg)

2,5 ml (100 mg)

15-24

/

5 ml (200 mg)

25-34

/

7,5 ml (300 mg)

35-44

/

10 ml (400 mg)

45

/

Dávka pre dospelých


Azitromycín sa ukázal byť účinný v liečbe zápalu hltana, podávaný deťom v jednorazovej dávke 10 mg/kg alebo 20 mg/kg počas 3 dní.


Na liečbu infekcií kože typu erythema migrans je celková denná dávka azitromycínu 60 mg/kg, ktorá sa má podávať nasledovne: 20 mg/kg prv deň a ďalej 10 mg/kg jedenkrát denne od druhého do piateho dňa.

Na liečbu infekcií žalúdka a dvanástnika spôsobených Helicobacter pyrolisa podáva dávka 20 mg/kg denne v kombinácii s antisekrečnými a inými liekmi, podľa rozhodnutia lekára.


Sumamed vo forme sirupu sa užíva v jednorazovej dennej dávke. Dávka sa meria pomocou priloženej perorálnej dávkovacej striekačky alebo lyžičky (do 15 kg - perorálna dávkovacia striekačka, nad 15 kg - lyžička).

Pripravený sirup sa má pred použitím pretrepať!Ihneď po podaní sirupu je potrebné dieťaťu dať vypiť malé množstvo čaju alebo džúsu, aby sa vypláchol zvyšok sirupu z úst.


Ak užijete viac Sumamedu, ako máte

Ak ste užili vy alebo niekto iný priveľa sirupu Sumamed, ihneď kontaktujte lekára alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice. Urobte tak aj vtedy, ak nie sú prítomné žiadne príznaky nevoľnosti.


Niektoré z prejavov predávkovania môžu byť prechodná strata sluchu, silná nevoľnosť, vracanie a hnačka.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky,aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Azitromycín je dobre znášaný s nízkym výskytom nežiaducich účinkov.

Na vyjadrenie frekvencie výskytu možných vedľajších účinkov sa použilo nasledovné rozdelenie:

 • veľmi časté (môžu postihovať viac ako u 1 z 10 osôb)

 • časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

 • veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • neznáme (z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy

Menej časté: kandidóza, vaginálna infekcia, zápal pľúc (pneumónia), plesňové infekcie, bakteriálne infekcie, zápal hltana (faryngitída), črevná viróza (gastroenteritída), poruchy dýchania (respiračné poruchy), kandidóza v ústach

Neznáme: zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: zníženie počtu bielych krviniek, zvýšenie počtu eozinofilov (druh bielych krviniek) v krvi (eozinofília)

Neznáme: zníženie počtu krvných doštičiek a červených krviniek


Poruchy imunitného systému

Menej časté: opuch podkožného tkaniva (angioedém), precitlivenosť

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: nechutenstvo


Psychické poruchy

Menej časté: nervozita, nespavosť (insomnia)

Zriedkavé: nepokoj

Neznáme: agresivita, úzkosť, delírium, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: závrat, ospanlivosť (somnolencia), porucha chuti (dysgeúzia), mravčenie (parestézia)

Neznáme: prechodná a krátkodobá strata vedomia, kŕčovité pohyby tela, znížená citlivosť (hypestézia), nadmerná činnosť, strata čuchu, strata chuti, porucha čuchu, myasténia gravis (typ svalovej slabosti).


Poruchy oka

Menej časté: poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: poruchy ucha, závrat (vertigo)

Neznáme: poruchy sluchu vrátane hluchoty a/alebo hučania v ušiach (tinnitus)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: búšenie srdca

Neznáme: torsades de pointesa porucha srdcového rytmu, poruchy srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme (EKG))


Poruchy ciev

Menej časté: návaly horúčavy

Neznáme: nízky krvný tlak


Poruchy dýchacej sústavy

Menej časté: dýchavičnosť (dyspnoe), krvácanie z nosa (epistaxa)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka

Časté: vracanie, bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea)

Menej časté: zápcha, plynatosť (flatulencia), porucha trávenia (dyspepsia), zápal žalúdočnej sliznice (gastritída), sťažené prhĺtanie (dysfágia), opuchnuté brucho (abdominálna distenzia), suchosť v ústach, grganie (eruktácia), vredy v ústach, nadmerná tvorba (hypersekrécia) slín

Neznáme: zápal pankreasu, zmena farby jazyka


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálne hodnoty testov pečeňových funkcií, cholestatická žltačka

Neznáme: zlyhanie pečene (ktoré v zriedkavých prípadoch viedlo k smrti), ťažký zápal pečene, odumieranie buniek pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, svrbenie (pruritus), žihľavka (urtikária), zapálená koža (dermatitída), suchá koža, nadmerné potenie (hyperhidróza)

Zriedkavé: fotosenzitívna reakcia

Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm, ochorenie kože typu toxická epidermálna nekrolýza¸ multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: osteoartritída, bolesti svalov (myalgia), bolesť chrbta, bolesť krku

Neznáme: bolesť kĺbov (artralgia)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: bolestivé močenie (dyzúria), bolesť obličiek

Neznáme: zápal až zlyhanie obličky


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: krvácanie mimo menštruačný cyklus (metrorágia), porucha semenníkov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: opuch, celková slabosť, nevoľnosť, únava, opuch tváre, bolesť na hrudi, horúčka (pyrexia), bolesť, periférny opuch


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: zmeny v počte bielych krviniek, znížená hladina bikarbonátu v krvi, zvýšená hladina bazofilov (druh bielych krviniek), zvýšená hladina monocytov (druh bielych krviniek), zvýšená hladina neutrofilov (druh bielych krviniek)

Menej časté: zmeny v hladinách pečeňových enzýmov, bilirubínu, močoviny, kreatinínu, draslíka v krvi, zvýšená hladina enzýmu alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená hladina chloridov v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšený počet krvných doštičiek, znížená hladina hematokritu, zvýšená hladina bikarbonátu, abnormálna hladina sodíka


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: komplikácie po zákroku


Vedľajšie účinky možno alebo pravdepodobne súvisiace s prevenciou a liečbou Mycobacterium avium complexzaloženými na skúsenostiach z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh:


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: nechutenstvo


Poruchy nervového systému

Časté: závrat, bolesť hlavy, mravčenie (parestézia), porucha chuti (dysgeúzia)

Menej časté: znížená citlivosť (hypestézia)


Poruchy oka

Časté: poškodenie zraku


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: hluchota

Menej časté: poškodenie sluchu, hučanie v ušiach (tinnitus)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: búšenie srdca (palpitácie)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea), plynatosť (flatulencia), mierna bolesť brucha (abdominálny diskomfort), riedka stolica


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: zápal pečene (hepatitída)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, svrbenie (pruritus)

Menej časté: Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitívna reakcia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: bolesť kĺbov (artralgia)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Menej časté: telesná slabosť (asténia), nevoľnosť


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sumamed

Prášok na sirup

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Pripravený sirup

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Použiteľnosť prášku na sirup je 2 roky, zarobeného sirupu 5 dní.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sumamed obsahuje

 • Liečivo je azitromycín. 5 ml zarobeného sirupu obsahuje 100 mg azitromycínu vo forme dihydrátu azitromycínu.

 • Ďalšie zložky sú sacharóza, bezvodý fosforečnan sodný, hydroxypropylcelulóza, xantán guma, čerešňová aróma, banánová aróma, vanilková aróma, koloidný oxid kremičitý bezvodý.


Ako vyzerá Sumamed a obsah balenia

Sumamed, prášok na sirup je biela až žltkasto-biela zmes.

Po rozpustení vznikne biela až žltkasto-biela homogénna suspenzia s charakteristickou čerešňovou/banánovou vôňou.

Balenie: Sumamed, prášok na sirup 100 mg/5ml, 20 ml je naplnený do 50 ml polyetylénovej fľaše (HDPE) s bezpečnostným uzáverom.

Každá fľaša je vložená do papierovej škatuľky spolu s obojstrannou dávkovacou lyžičkou a dávkovacou striekačkou.


Na prípravu sirupu sa do fľaše s obsahom azitromycínu vo forme suchej zmesi pridá 12 ml čistenej vody.


Fľaša obsahuje naviac 5 ml pripraveného sirupu, aby sa zabezpečili úplné dávky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

82102 Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.PRÍPRAVA SIRUPU

V prípade, že sirup nie je pripravený v lekárni, môže sa dávkovacia striekačka použiť na odmeranie vody potrebnej na rozriedenie lieku.

 1. Fľaška obsahuje prášok, z ktorého sa po pridaní vody (destilovanej alebo prevarenej ochladenej pitnej vody) pripraví sirup.

 2. Uzáver potlačte dlaňou nadol a zároveň otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.

 3. Sumamed (20 ml):

Do fľašky pridajte 12 ml vody (z pohára odmerajte dvakrát po 5 ml a jedenkrát 2 ml čistenej vody a pridajte do fľašky s liekom).

MOrWeEPjY+gYuavWulWmj5XJYh9ZPevUlHb8OKytLWkTZvUbtcAf+xednsX8oNueEv74ml+cfMrPvvWFL37p6CMObrxlgcd6x5JlK17aO7Znz/Qs8bLE8zLiy85oxwtSnqi799ohnwnbSAlgREdBjG5JJrIi5UyJx56BW5FF1hKEKjIcVHUN6EKPMDElzo32evCmIC5B9K3hmnFGGeJ2liXrg88asAlRQSP8l/3+8yd0/as0ONg7oyFHzX3ruxuazylSoXF5SBIRpZkEuI+5iQnIXlkl3cg01uZ63oJekErtDmGQ15L2siyhOAFK6cNVyRhRdriIdM4fQLwwC8lQTCJY/kz3Aza3iUVBxcXilSLdA3LoKzvL9/JS1GBctDlZajPC+yOs1+/tAJ2J9P4EC3vFU88/dfNpR3zhmosv+ea7FiLAX45m4BXSgL2gz3Jv6w9fb3YuayVIalJkFFJTlaxvmxcjJsMOH1tGCaRoBDPHKbNyc1M/J9XYv4R3d+6e7I6/uOeFTXctqkJ+vw8tOea0M7562abJkWdWXHbfyIu7NgYzY1Ptcc8Pcxl42Qw1qS15CjAPBL0gUk+mhpYIA918iYcBwToDibEezWRakO4Ci6Cn9E5TAw/7qqtUkBjheCprzznEDXn0r1RZMU/63fv1vpjDKGRxiZLD3QCLOnugFNcuDdF1sjhEgZww4HAkPGzzq5XB+kNw24BVTRAGd6Ww3jMnbak4vOhPozhhZrQ/mgubfF1Ggq1k8qEGgkToUoOKFnMRTW5cr27ddcqMV+EEB5uON5+AWMLtGYaXOC55lkvnkbSrtJTR4yghT2lRdTjZBFHvw0cSIjvZ2ESXdlsbV57yo79cs/L09+0/ZJW/c0OHWkauHk+xh6i1+7Q36Z3nbgMuQtqzMPqg7FWKwkodH3lhmou5y4/64C8neIHngPty7UKak0ln7mF4uxNuveXis878n5PPPEW7goaFJI46+mDY9cHPffH0X11++ncvfnHv6N6920d27945O9sGJZ+RUCq+mENuEQWQIh5E7lQrApwLcWIzqkzutA3OlhASkXDiswL9pTAJULeAHHgpe7NxpMQZUaTJbTunATVxrB76LTbpfnAP6TMN/2+64WK2xXlRyyNkNNanCS/wlA1ZJCMxWcyCowHns25UHKkQPfrYmnI+FV4nTkDIXDF3jt4X7fHG9jYic58708E3m0BWGHZtYiy+Ni1XCFCYsdyjsV8f0Ggc+AhFfH+tss3zSEpCNk+GNXrsTkII9x8C8jp8t89in/kRYTyOkpZ6iJSMrH3qzttXnLx0Sd/yvjvhVV8zn+6NXKj3/WQCcO7jQPfNqt1bnWMN0YL/dDc82bGmjOvbw58i2d71Y3XVG/e2ezIJWt2pp64858Lzbl912ZEQEDloGG+w28d/9s1TTzn7p7+8Z9fOCS9hXAYBS6XwgGEExIf8UMLLhkL6wVD/yJX2U1gQiCc3OxuLyrJwkrmQNZv6iRhbEdnCSm0wWht3iJdivsI5KMLI5QCPx8CDKwf9G6jTcMKhK8qhi/Zi0AErj9TQVYgcSiNNrYdMrBohBwlJUeSMUaVc1p+K6fRp4BiRIg9SpBTqPIg5TVUit81xMNsJAAP9IhjviF2TqmSLUKT22sCpuA5Y9xHI/jq/abOc+/FZKy+uiHM3YjlfPwvSkWK7oCUjGOmVcz37XjwbA9Wqu3rH7udW/vTLZ11z023X/O7Pl2APsMbfSrAZQzJEsm06U/OcaR0oKUGOijGzC9m7fWRWxnYWnFTnMphdjJd6/ZGjG29aNasWsg+DQLtdSWbS1sYbz/rez26/85yzP3vEkv8YRnfF9rEzT77oxam5qfHZdmuaZ3yy006VsRu2pQWJhi2zzVzywqWlJxQQ/4jfNha7dZs5XBP/9yHxx/44EIRPNqtizLHe8f9qrHzezRXS/4etRql9N7YuieF3KU+xa6cW7XKC89L5MTfVCVoeca0bcMjdtIdbu485cIkWKgdIiNIikUVRUzfmHuC7KcnCjXnovAXoZRmyP0JExi0bk6mazZg66WLlsEKwwtN1EOpjAJlnYL8BTB1cjW49CVbWHRmGhTFiy7mYb+74KEq8+zChhj4LuWOHvNjJIIfNtKOSgGioU2AIp2x2z8ZXg2znxORObyPWup4zwoSz8pTN1JI0eAB9kUt3xUaEuBZNXOrwMr3mkE8/3qpPh7VwpCyeXer3j1Ys/d36PZ5k2r5lYEIGlIx63bGpLPJG17x4CRLXu982f0jw+J8uv+Di31z91zWbeuHGl3ZN7Y1JpyfltFn/imhazJSkWIYS4dsJVKczLFDQfWAAB4sbMBtuzO6k9GU51oSrN1UJr87PudtXpTZ98xLiglQ6r+E2ZF+lddWAYwaeNr+F6MonfWBDOusciZtIAkVtQRmaA/uJWbcGhLg5UfYeK3FrjNyTpMe7PKLKvkshVgclCwlqpEi0tOglEPqkUP8NFwWC5NVwYQJ4SFrbxhWpm29YryIc394Mvvylm9lQ3ueyUYg+xbdB3uQnt/WgSJtt/pT68pH1TZ+zuNBlY/TpGP+DuoLgcSdjmTIJt4Aj5923zhLErXA8wITvOA8X/o/WbhaYv8GIRU43UkTgP7L7mEbjvFlR/M7ySo85yabdF8losOnpZjMVnh4pqodQ5GGbA1JG6Am2HhyzJ695dNVvP/+ut37546+fh/oajf2OOG/Fz95/yBm/e2amHQVzU91Z9Sac9mbSrgwSyir5X+WT4Eq06WSSxIEkYCIb6OmcBpXzMlg8zjuVNje3M4db3L9Uy8VYWFndvoPsFgk3k3hxmS374g0d8Hjl8804l2ILRDrkoOWJEi8tKmihH3JAuro0BwNwCCJrqa4MSjnv3A5NDEhCZxpNI1THeRCXQ+uP+iTdZ8R00NNbp+jHBaqiqPuvYvsd/ZSxbRuVxepunZsBUP3XM4Oy8BzzuKhJ6mZPYr7yFVvH9o52g3QXODEP2+xx9yw9+zqiqYhd0QXtRCG4Anv/ALPquBenhVUdrd0vk4eWIzzSQddNxkB2HRjsauwF3p7OfrHROAm9LPhvnnVgyNa3CQCyyEDGDEyeUznnyZzu+M9G420Pb2/5E2vuffbO+x6779ITPjQ/9cH2rXv++c8Hbn1w3SszJAmmpjsxUXyIhynRan2hdJdpGdKkB0rRQtAPxdPAPFHKQsEunUoBxVwTnTQIszqAK3JdFd23lUiFC3sZ03q+4sJb7ZoOPp4zT2W+a12hnv+halrLvFFKJ0katxQirxrRSwJiijkLCruxiyKDDso0ajtXVMfO2cRZaxrq8G0uCHF4l6Y94oHQTKiiG2peowRs0M6a0l0qs8T22bO2IRfW3O2QrYjydVsrKswL9y1r08ryXkx0Y4Pz/vKNb/z2ptUjiP586NYK1o61qPEpIPolu8QUJrFXAcBh6foJktS8SrI1tusv6Nr87EjKZaZJl/FKlU0KWvLGUz9+S+nsK+zf2uwM1G9kXCpwIYVwqXrOPbe+vdH46CutgHaFPzVJQtp+6YV7H376mdtXLN1vPtJDINFDTvzjtbffeu3TG0ZfWz/H4mzGx4HSmSsYRAAvioTYienPFRgq5Gadae9HOUe56Ht82DlH8eFLbb6PZIq00MGKXP2LWgv70u3Avey8gcf/2zZMRa1LkxxUTRNbMl74vgBLSetWUy3wyoBncZbWBG0ZkvEojSyQDydgOXJEP7JWId7OIIFpv6aAOc9sNy/sk1I+QEB0cM56WpL4KgAC+9bmVjcuA+bOOxbka6/Adpk+kigSDtKIex8YpcPYGFJ7kY1Pw01gyb3x8lErAux9IICTbP8eXu6abb4OZ9W4pX5AnjZf6zFZ78dS2SqCY9DaEFCVoZPFWXaFslMvagm9FIOorcav242YMgimXnrivpVnH7Xk1It+edoH3zofER50wAcPX3rWQ489+dzqbc1ZZew1USiz3i4ESSRMzUJcaxEPrA76vmGoR9vV0NJGaQZOlLeqShQTUZX0vPZ38NdF0Yi1pPetq9Cgh9qnzSg+LsAn/FQ8g557UenLPbA/HpxodTrJHe6OqgfKZ63dxRQbEgy+hNKGGEljj3UzZZbLjrkuduhylUNIaMpybRRB9n0epCbkYJ/FtEZJS8EK7qLO1WDhfR4QYjONLpcDeBkxloe+dGjAK1DpiXcf37/qPjWdOFxaSNFvCAPxySnfb2J+2qGPeUJnlFfGju04Gy538K/HjY+1OpzwL4Ux4JIHvfoywlIBTePUnT1pU0k0qZYdM5kASIxMGVy3Lr9/qx0pNBgzCoWSisfF073e5K5tI+Nz29dv+tvfLlooDeb1rzvw4CVnXHb/E+u37xjZPBH4OaM+40mm8VgKlQx5pc+KBGqHvLB3L+YC9FNKAUZY08VwRnEKFmr8aE4eRoLl7wuRXa20acDWt6bFgN8qaKGyWkQ8uItSuTUqzif3UGtLm+i1uUmG1zf6WE4cWAo5ME2LxWpt5JREOt3F1BfI3LpJypuHSoHT5gDop6T0OcQwjCm094KKBmNbCZGtRhDbizxRauXaiJS6kLxo12hlsAjHju1fbp9rZegh0FeIcmY0T47ookZ7EpCEn/E5pK3/eT5O24nPJCpmOp6pdHD/DqxIP+SmEYg+p6hamReiPpdBMhOavl+19WVThbEyg1fXLCclkAZg0swmJks/yo1vgc3s3AtZsIXpb7o5duPxXkp9ErcIEb3Z5vSWX+sXXrpAgtz+7z/iyEMPOvyE393Tw45PZZpE8cHeKe8r/SFiEK6YcGhM5IbtOG76fRQ2svI0lT2DSmeHybK0rqy516kr/7L4AxZP/SVl/cDKp0GPq+vxovoBwqkndQWAVfQsVQaD/BqYB2My1cEhZoxO4Gt+RDMzzlCUl2cFTlztMXnVw2aMRCCF2OBhTd4PNsyyF1lFpazA6hg3ZWxfjG3/ZP86+8RuKm2qqBK9aMnm4Nzldgh6kPQBCAtidjMmcZ3eVHYcPoYyVnrC5hdvu/RQXNi3jltvlBQRxMEoA98czZKBi8UsQ3BGCNaNk3J03ekCpbvEGNPAUMaiijogB3uFaoJ15GFKgqlOKoNuBwoFaI/O3PoheLxT7nn87yu+v+yg/pGob0svb8651onkvk7oNQ73LHd1odzGclI78kMlymKTsxCerlzx/94NUEbjIk3APFgJd/Cv3XDxJylVk3EUI1nBaodxCCQdq+uQLp6lCa9QCnPjIFECy7ROEHms5IFvatqdoiqWa6ww9UNGLC8pAsksL3LVco0ejqDHXBEk4LPnLCJ/gsVxW2uBtIa4ZKeidfMb9JL6j8YbDzzAhJ5PDRRRUchIlBr6E4+N7Huq7wmTHQO/MvMPOOXDWxLtQobS4Bh0ANwbkeV4xY88Bo0n4izKclMRo324KEEzM04ir6L5xkRQnWOlrW1bc1yQoZe7KgmOVqGa6atzDF3j7YQyv0ggMMFV42pE3ZGfwBsvW7+n05nZ9sLtFyy/6Bdf/+IxS+ahvENunwRpTwsomiKW2x9ULi26eIiDRNQ/1g+rWYS42Ub29qxBV+777V+l0v7T+t1u+7YN13kb2mHBy8ye+sMAeEBuX8bqmIwHXkaQ06th7nS4VcoK3mFYniLiUGYgL0q/o1rEPUhy7NooW1FXotQ8WRzG2nlRMaEHQC0k8C9ioz3yDNTVHbsjruspFYvDGTgu0mnEBXvzpQ88/sSqJ+97+ErEtb2nR7C2tVjmSXUgkN3YpRI/jYjSZ8JtdX6KlkJ6RfLXNLrmMY+/tu2Ov17zj00TE364baqbMq8EbCo1t9R81J6RTFB3xcSUWdPKirY8LyDYqiHeIEPS1kKnuIapkuMJURRPyNwI+oAvGu94imQp87qT218dn3515Xe+cvb3vnzisYMqpL43GsSQ06O4s/UMlI+Y4We054yrVb/bfO22yuU7eLVVJm/wmQuu/4F0X/h1Fsh2IVoAFVtcPpWoRJDsVlt9tH5vWfnMZ8i0/qWhC0/DUAoNMDvkuQxIrPTRbDfoYrnhr9BkAVoAZcJPsAgTd7DcOCVZmKFMj230j2Pj0Th3DLkcs2F4AHBnIEpjnmazlCaQS2wwz3gT9umSCcEQuvmEDQRlFNKmBfM0z1WIDdPdhEvWxVrWO3bS0JMsSLdfp4yyZU0O4RJnhCo59tyotji+Xsa36+Swc0GbBN2PYD02pM6ANCcvohHY2P9oLHNYcsJPr/rOmVfddNGlN482u2CsJbRXBubyfFimOwDLlir0ME4P5G4aQeaBMnpDGRAYxyTDumKf6flUcjQLujR+HkLtB9w27vGsNx2QXjTTjCIZzW7YNLZzdGLTY2edfuJxH/jEkW4K6I+aMeG810X1V4dUMhEbXcbEdDHEYwe9Urxj5qJCYpW4Zt8OWTvE7hv08vVtkHBZlO04PJiDq3aBqIV77gL+FDgisWHtBhW2MwyF3MtSazQNr2pvLaAFqHO/QpRJxsIZ+EhIs6UHYYZC0hMBUC6ATZZEhkQH+CIUFhEhrZZTlxsrcyVhme2kDsGHIgYOZc2oUCXoR5fp7ZCleWOXtNCDQirtEe3DmfYl+k15Hja/os45eZSaToxy7q6vfHMNGpMG1842onGbcZRb2st5NoHd8f7jJ1MZenTTdhhotAoK1mx7/c8Ga23H/XzFP/52/XmXrHxh9/REx+O2s2c1scqwU1ZZnxhJi61CUi5QdQ0f3AM0DDlF6DBsUA8N5hUVEs8eyHOfiHhu7yOgVX5pVXM6CjMyFydeV7fgVpMjUy9tTs+NB9u2jay/4bwzj9EP/bF1c1HLS7IyTBf5atKIHih4hRThfzFPAnCtkLGacAje2jQrKXKWHCXEvmJ/quD/540Nve+QznsVrW7gnmHfYTMuyIZmFaHWpl1JT0vz3d2EDf8SpAqeGBuLy26EulPYsqChSZIw3olMFAP+axmVDsdfQtSHW8cGkIZgPDNIFLyf+5nPFL3o27Ee/GWfD5LtaEiB7WgIiDM0ydIRKIK9v+lbQUvi7lgoSiVYDJt7kLGI3iO5twk1tkOfaNI8ozykrV43tQe1Um/n7+dHkj50+cUXXbHykVXbZqZQJkvGTYOyIqBQwp1j5ESQ2hyAwsA1tiqok1hbnkM0BpudQW1jnOugCoilTPZSkibSXwXh/4/ctWdipiMwAQ8MZsXr2iGNWhFlGRe9TtLs+mT8+R/gs/45IrTrp0JqQBZ3QniO4SFUUyJmH11iykDstBnSj16Vg9X5nGeTZX5wXS79G5wtxRX6xNQirr1YP2w/6codqKJgylh/dY8TWHA4cjTJqdV8BMV2rcKqpzzhIcHUZcX6YhM+w3Cc1El5CbT9zU0SsaEqYTMkGaRo2XUvjMVoXTG4LKGIhRFikmro44BRcuZuhspNFWLO6RfEPHwVrXWKzrVvgmKEVjwnUKjJSMm+GUId2h04nqgRm+pfxqeux0X5iz26P6oSenHPiiHFi/jk8nkJz2zvPv3CP5618qbHn5wIsY6fKfnPaGbkdsadZJ8sZz1WGBf4PxaS2wNSdFKFEL+DgeNQpAv15YqpIVdEDGHOyFpQNQ98broZaLAwzCVR40m80JvLCAVJmSZKo2DduZdBKT9hS0aMjqkGsWdaYjATEynKZYTDsIWm+JqVnNPa9+Hf3B24B9PfLcT9/PbZvm1yvlmXfccMPrl6QIn1PB/p6peo9E7ghROhqP8An4T1bsvCh0kUmVnHVjeMgaGJbodxkUB7dDbTiYy4hFqWpOWbOhipRVmElAGAj+hS1ZeJdFIoxl8N5dkUDqvp9IKWBtqlMn4IHCMPJLpIdrgVFCeR3cHps4DFd9osKVLE4HWDwCemkKls/SdyJyvAfNLUnSTjKzXpnLGrA9ni+i0FR8YBfNlf8xlDXAcOJLnq9tHvX3v1sxNxOwhINB0xQWL08IoCBQPTCnzsa6ZnTZj/rAwo9GqlUUJghAndkmIO7D+h1HvsyySJtxKe59QdPvjMhUeMrRlRgH2D/KNUihDcTIpi4zHgHtc2AfWvmxsHT2KXmUFDEVa5zN3HGERXMi/dB474RkW3ougVBWeVY/Zx4+XYmIFZYKsG5ayfYD41c17oCVH7Wx0RIkfxyg2kh7ybaBsdT9BB7lC3SybG2eDUJbVZRhA1I0THGUX8KhQuOnlIkSoR+KOEclnRQ5FhcRYlME6TCWYrUQTNqPWwS20RCGOYY5GdHUgUXkr28KlLYdU+Rkyn1wxTOSAIQGip3ChrJ8X6H+1sSxD14ZEerQypwGYg6jnjmq5vmZD1ZelV3tr86yWGZq5eMzKWcRgjJfZQdDNs2BiYQPXnbrj4xitOP/hgJWbfMU/M+k2NN33v2j/feME531uxbmzzi5ue2zKtxJHSDn2wrajQrl/J0atU8FRMSTL8poNtVkToeVKAdsGY9Kha63JWJgFjfqaMOL5rNeap3gdVJ2oup0I/SjCVVjc54cIXXkBE6s2qdxFt0DXvDHmpWeZ2Bsz/OpWhU66rSK/GfkLBlaXdamIANIPJGXQI11oCUgyKEi+89d1jUB6N3UgZnK48U5G/JItL2J0L5tf03avaWgnHqVHDbgauhztFId1jCuVqMiu8fcJY/BgEN9SUl53QhDK5I9Nq1NjlojDP1G9qwqGQj5dd44XwexwMsohnBlTVkJ0ZhRwyQYCUCMOOqvTRI9TCOGIkc5UYxciZFghcB5vjzATRtKwYx7SVdbA0JeZcpKWgpCkhLqdUexJCbfcBruNxkjEyubyoPH3PFbs7Vt4GCH6rw5y0icnXjbc+NDLe3Pvy2lUrb3zswV8t0EMId+/30aNP/M8vHfun+17atn1kcyebFUUHFwbFeHPwyU+UdKLas8hi00JNdBWHpJn0u0qn8LBviWwyw+3IWHd6as/d2OF2rdIeSaYsS+KHTPiyl4OQg+wzUDOh9JxQxtIm1NSfszcABFpifdFm8TE1NO70VFYPgDTKIbZy4dLXFBrXftZbxFnhn3SIcR8l3/CjSwFjt3kAO11UgEVce375XKwsfJ1GEe/p3yJ7ArRPirjJVOBlzE8vVRRnBPIvOTCQgCt9iWHnKTsnVLfZEFoi8Jzpmm9hLiFgediKNcoTlvIECxFYJswk4Uwz2TW9tbdhNfjfm5WUT1lkK1FSimezcPPM2ww2zruenC0Gx3ZqBiWO69rXyvuH2ka1YyDTudZTJzklN0su3+vttvc0ZKt030w0r0YJd87LHp43QTI5t+bKP5136zM3LfvAkZ986yHzpiyr7RPHn3rsMSd86ds3PbNzZmZ8dKqjzGfaVDIGPbDKcqMkTpjOccHAehQoasxktwlNXmVAgyBN/AyoUmNRZdPjD0L76ROeaQtOPMaCiTiEncpETYkPGl+gSHGOUWUqCNlZD4X6B63qdDJlKWqequdLaOEVDVpkRU8GnDUbzivkoKxArDnr3fDugat22FJ2Eqjc7I3a5kTenGnqu9Q+mI77RP+VOzvvB3dsOAFP6qrD0vhZpf1P90WU6NvWiGSQF6FowxeIc661Y1F6tLTKKijhupZWO/cHRjdx+UusC00oUiBFd4KQJlSErJ4JHS6LyT8BpeiN61LpaF5SOwHLea4NFtsEDZj3X50auGNYJz1tu8NA+PhjAYtZWpi5ATUUoe8/p1sAffY3ukPX/ue90iZ1nAOUyA9gs+flG4piTzUCodcJvNb2ydG1r637xwVnfuXtjSM/f9gCFPiOAz946lHH/vi29aMTzdFW2pnas7c5pxTsIJpLWywIjE0ahEEZKM0jgPDTBZEkQigamVH/HjDxrvMgrJMEVOpIO5e8FYbQFbSYF1Cx01F03T7ZpQET0s5QlXBsEB8b21dKmPuaglekjIEIrB5SGjmL2/SBjFt0yH20BOeltPkk2vyXtc8//2tojI2GvaDoRvZ4lsbKEmCi8Bb6XsgKRbgwqAEG1wTS0QOQ95zhZxlKwiziHbTp1H9Y1gNib0CbcpwZoK+UaP0wqT0/VO8JgC2HzJX4169Ty+JrM7hcZOFohS3MBIop9LmZCTdQvRMQgXjXCJ1xbl72YjVGyAD9HTwtTHAetW4/EhXCMzfsXHuGpovrWhm3EVbH2SGin+D+7+0EMEDzHlCx3QJHQxQF8cSrrzx+0/OvrL72svNO/fgC1AfC9aiTT/r29792wtdO/cG6pDnb8qYmPI90A0mC1BqxZlQFnyXms2+ScAMo5lsHNcB/3ktIwmkMERUYKBCa00VWPZRQ8jCUGZ+CAqg33DXjE/v0ggYumzNbRiKjjPSPG3etwgFuyRIuLk+lI7uGre7+vVX+Wl/v/VPJvOoD5lX81cH04uq7hf7Tt6/8wRH0g/lBUhCeIVQeoowy1OaAiKUIZppUtFRgswEnOq+JhGoUe4rY0FrQUodh00IN7435mF6HQCqkiRxrsmdFiEfJw9jCLdjIYDEQ6oqZbogKxamydefRmh/3MVY9LAnn1cbV2iIZgZW3dFdX2jcDQmexO3wcc7KkdGoOHd1oAuFv3/T7rUnGt5+kCeLRyWlPGgeQrg3PISM5GEFQpcaFbaHUQpabfmR5IT6yYLZLo+msNbZ387qVy5d/8/Tj5k2bLLePn//ba8+78LJ7Xhpt7/X3zPYCX3bKxE7YYh1gCXtccSslsSibbXf2XA+1E0sf39VuTyhqwYZpxIuyooegZPBbrP4PZHI35FMveWK2J1Ook5IBukWgtneASlGrQkYPZjCPXWYc4jLmdj3VJdBwidRnatXuYajTJRGzqgrCLXKbht/Ezf/VqoMVNsNOcQgY7pMZv1N1cxlXwz6FuWTJheCXqFAcGQ10JUGK4Jegv4RFHRsUSSpB5oWmZz0HOCQZ66aVEH9jXqoMPxOX0HYTZPhCBymCYSY8sEi7pFrwUO2cUfZMnAjB7IAF648CgXfiXmuc2o7oxvT0PYp3qtr4Mn4SvAundVEUQvowJkKrT4EZUSBq8GHAKzOZlz159DKhwSWAjdT4zmu+2uk/outej3p8Ql1KP4mynlI0O7Og01qPrpwl6zNRKOt50etWfQD4ScWqOrPE96fGprzuZHPDilOP+69ln14Itk9vB/z3ub++6OI/nXf15q2zUxNtLkQ38zMWpD5R+visD6pAEtOZnpJfskunNmDGQWP1zvYcwH7GhCljbjpmHaXMCJrJJAkjGRFAY4w6O3S/993QWS1HRAjz9OBJhfp6ZWsUDs9QF09i2p2uyNIzDIkBg13qTuAUEl4G1GfPsy1Oq6xcscKgkSg3Dka+rf44O8ijIgv+Od8juocPPtaAHRnvZJkqhYvZy1wL2HxiJksi5ykabYKYVe4jmRCI/RBTpwI2RB6jUxSJFAByeoh6qvTGpIkoR1roxWXGOxfaF6OhcyF6yEo2C4T3AATPD31oBh+JmA40VIlYzpX1iQ0mWWUUQe+U0w9AGdEtPfTspoGmdXShST2cFCsi1BOX2XlOnCrdfh7K2RO2dRHpPNWU1fj8C74i4G67rTPNEZtLjU3YuwvDeGdtKSKCxgGJ1eLA5cGNG3Cd6wbtDgLZ6ozt3bv5yd8cfexJR79z/0MXRYCNZb+47bYbrr7p4S3Nue27Rna1UoqlEzKdicB1TD2SyoSM3Y+YMK+/fUc3RMc1OFHCuW7XV0RFlJnRBlO8Cxi9wk8nILdu/1WE4vuwNPNC8JriUHUgrZflIXAtUpprVOfPlONuYv5+XqwpPQpl4zQzxM46rVDI8NVd3xHkw8JusJEBJ3WkU6a3aMsSNh4NgF9CVy4vBHg+VGaXD1HYeJwpodK1a19rXWUNpulLKGJTUpaljtC2B5lmMzxjRdKsm2NqrpEWNg8pDAgXs1SIJHaqTsDjqRsJmyTAePavb2g0Drttz1RhFwiNPSCVoI1jbPFnHabmZaA9wChw8f027Q1Du0LsQBR8WYO28m5Yvpk0PXiyPefgMv/0hlgSNqU4SXLJEfjL6S8SLzZYTM54hDu+grs/8UCnuBayuLSmtpRam86UVaLr1c2TE08/9tjdp7z3A0d9+eSj39R4wyII8ORbb7nsMx/92kXX377quZGYhQx6nwlonQw4EHtX6jDIqllBuyJRLLClxJMnowwA21NuZx1kMfF3gW/lfU97XC9OIkhULGzTNRZs7UCX3+KCCIr16GktKcpdk6eUaplLIrU8sPqnAYnPw9TXfED+Ve3EmkmIn9PaMQOejOWVWtrFxRYHP6Yo04+Q8PD9lND3KeI7K9LRveo7sZY1zJaSylJdKn0tdotjnT+o0y5lggcCTE7sPAahbU+IIsfLfT4Ub05ilC3GKYCnJLS8EDNrIU35hpm+JE27FeFGiaxIowLK3tNL1GmHbEyVpLGugEy6a8PeuMjZgT9JHgGGOd+pyejITSRluvOsGH8Fe0A3Tl3dm8YaunLiIQDbvFN3Pjjo4tdCEhQBWbcYuz4EujBTdgB4s83l+J51r23ZsWvXP5949K4/nPKBt77x9QvDh+H2+iMvuf4XNz+06unH1m7ZNj0zOzU1s+Uy3PP+LTHmmGWkF4YwuRmfUQMiRRrlBuMo7s1MvQjS/D0P+hmRrTj0EjuqzCADEGmXg3XZu9C8drpqckxp8kmd1ObZFjiur4EsXthJeTH3dDcnI2LIMRW6rNiC6NgfQnTcNIBZ+N1KDRdtvDYYVSnNDE9OIIIWUqcZeFSYS8UHjoVAyj5XpMXaSZanRXqDDP3ZpgQ4BJlSnijNp0j7FaGXAzZf+XIGuwSvWqkwEAD5WBk4pRO1Y2/3jeAkeZAqnUUdkJhx1GVxUosoMwCpixXnPw+a4rs2a5HNEjVYBTiLg1hlihSIASnH8wOP+Ldinc/ydQVMkVINJ7bp6MJXt6dubYNxQqTxsyu0pPrQjXt7YdGTsfQ5CBoQd7aIDWHAuBIESSRSMt7qzk3unVi39tlnH15195VfftPiqA+39117w2U/uuWhx9bdoZnEd7fMtvZMtcJp0FhEzw86YSehOjE9i0KA7mQkoWtgrN7wWJLERGQkAzwc6AoKuxKDravfBZwtMg8kVyvIxaR1No7eFhv5tYuq6o/p3wrbSJtAAy2lugQbvjk1EerfnBFzZABwbb/UFCijZfm1YCvm7MqqHSR1a14mzakaHkKFJbr6yzGlqq8kgaj1L4rrqUt5syhPcp9HaiknsmcsrRR4P1Nat9CDB9DP2EAPO0QqbcDLhDSdc9COU3RpMc/BPJReNZhTfWZFVGQ3lLx9+lVSDDvvOxiC2ChvWfGmInsSal32f5boJgEcg7ya9rKY6eEsollCtyE2hNQNs5fRvlu2C121zA5n+7EluJzP3IZtc0UYeePSjJ0Qks9eo5f/ISunHF7pupjK8ZUVW8OScKdMu/XV6PgeiaZf/Nu9V1z2h5tuueS7H/zM+xcUfor23/7R/zzhOP317DvWb39h66t7IiLDlKlZ5DFJE4q5e3JGrUQS+TTy8b3euaEVsjlJZYZms86igoIqi8ITpkpoQt2gHpFSg7YiDtdmEHMaWs7b1+G0Ussu+z643xdjiu1bhot5j6oR2n9JK9vh2gzyl4YdV71O8aHmyNEHNkz/x2LJJqlWztzXNM0lwXsp2pDyrtYkwm9wxgXg9YFvQEfnMKpmtG2qLG7POnMLMLKkbLLHILnY6jGK24q4znF0ciYt5ytpXwEZGA8HWPkjjOrrFAfredd5vHE205X6h2jyt5CV9c61ESaZ2heLDSQFBXCiohktpApEprQoh2rtLV+EVXv0JnUYizBuiNcX7RV6dd+L0X9lSNrHRBU9SkeP1uv90DspK7P/TK24GXD8EyrpN81AKtZ5piz/qgeNoZaw5Ye7Jsfa46++/OqaWy/6+unLvnn66SedsCgJ+MbPXvz9z516/q1bx/dOzwlv50xrJsjU28Qt7cNiKSAtTp0HbuMPvhBAQ69C1bJhSjHr+QCiPxNjISIpHfQATYcBYJxvHE2ETqQhqjih0xe92EjdVVB97eLmFfC3RQq6xW6LFZt5buTJkFNl//E17dX8TdDGYxh/Mj9FOW+5x4F0SIIiAJEmIlVKqe7+ltOESGL5X26ei3IX749wW8xaxQvheQGvWesGUyDQQM8ZLrieGEXYSK98D5gfn9jo1diOjMpASJEIUDplo/ajKJwu3KrUqcy6OxjkB8cZdGHAghydj+O+PlB06u05Dc795EMjPVZVftNXj8f1fFaL8gGKjyRXG6vs0JfQFxqaMSoP7RUms7WNXDmofmEmt0aPUUZzRDejTE5EPO154fSebXsmx5t7Xrn9N7/6EqIZHfqeJQvR37HfP/0H3//r8y+seWLd1t60kmrNdCwAHYAoVupHLx8Pj31C09NGDSA8aotahkhaMPkJlibw/r7ZUme9QihL2nJqvzOfuJKDgMn6NmeZzSfW6kqpO5zFQywsPIffIuhzoIpq3nSx/CruT21P6QxnWGINaXoAQFpxqpgSt6GF3BCedL7pC0LOJTRjEkVShtDeVI2qaH3wSiNlMsg5xklptYJe9xfFRIKMKr2QJM5t8BmxGkkIa/7Bd6S/hyCYdu/kHK/o44ygqwCeopSA5VMLydYBpsi7oc1CDr0LWKitDRZ0jMC3iR8xdRYThded/BM0RnjbupTGZXcqE5Vfh2beO/+0p8gWr0zJjpVf1Ev9bztMdy99kyAfuNmzlXUX+yYkisdbPz2KnYwpmzvIWOBJ2fF77SyenZvOqL974qUVJ531t9WbnvzqsUh7B8xPfks/f9RbP3vBH699+Pl7brrv4Ze2b5vt7R6d9mU6goxm+a5p87YJZMEyEkPHC6m9h34gExLkunxKW26B418BlaCnR1QPVEz7HRMLqIWYFMzrLaTwawmBN0C3LAYRFuMAm0voHNVFYXj2b6TvvPIlzaZNSM6K/mRWCXcPaugzhWwRZtUJ09bMjJShQ2pUVZ6luPo4dNOBUwFPBXL9OjJMIF0F4sL4Vkp1yVLABuAhCcCvV6mtyAuK4iKUDDU75P4AjwTgxbQ8tBxdvgME3pvXdmtsDarB62Ol3TZQ50eJ5E3AaFm63cfFPze+Zu3GLdMERSqODGrJLpinsKt8+9bvIxTe2b2swii1we5N/gn2Hnxvk9CKlgjOpzwjrd2/w0V++FMe4l1wk0ztXMcNY/GKF8D+b5P5IDKeZohlGjM511KiOhQ9EXpjhKdw+6z52ivNcKaze+TVWy558KmHvvWloz7ysfcf9Pb5CfDgw8BUPPqc//3FD1acf+7DO7ffjJ6kv09lUMbAcl1porhtKmxeubaN/DikWUQK7DhZdA0V5QTnhWVHqmRA+j2TdujcwXEHSc1lNy+cXvNubOgx2iIlg0Po7jZIAx7wW7xQwHGQODRtumDxeQivA0RIdU2bWpNQSK4VB2UEC26WDLph1O2AhzNtsjDM/wB/KOxkUFwpE60zhgYvSFLzqsYeM0/LEfZIyrDUPDG5sJLPqYmKZty7BZqeHrhutkwNGrbhY4PlFiXgF/BuVSd+eGOi6FyK7KIj3/W21x3yvSc6mefBRCCCPamNDcwz3/IHtNMOOXc3t1F5nVxgm1tPYT7xF6/1nQ4YeDJwLCqbL2sHyEofV46XO9wbG1gXZ3Bik5v7N/QPpbmIfEIsDrJgJgQjpmMljEIh097M9OQkzubeHmmpz82x59c/9vAdPzv56E8uQH0OHR71Dvx7ZXMW+CgAeYDVDn1i4daBjGAmQGkIEYTb1xm0uiZhkNyXViOtBs2qiZPO4c4Y2pHitb/1AOD8RASDWtWBQlt7s3DfGMtmKjcaAJJbjavjOjHO8oEYfw1eCTbnxGkRqu8kjTzQmWJwZGDULI8RGXXbMM82AcQ8GgBEog8MvmKLCmJdjINUg4LP10azfF9zJh1FqKFT9+hea64tmedl3iez3lnOLOIun71SnXjkNjRXefMb2tH/X1fcvvqJp3e2ZiMfchdTfVHnKbLxq1DcnfHUTu2MzW280d5MeLpD3f4P+XTQEDPvAtx/wl7OSC8Q3bp1arYY0nrSTGMXumMh7TQkCcsITezqZYqRJdiQic7BpKFvOpkFnY6zLFJWGSgbs0R2euHeTS8/9/AVP7rtyt+u+OrhHz3w40cshgBvaUWUIow3FOlLm7Lnpzp044d104xrdSlH+86G5HNZ1BDVbJYF5ISzVAbQVa0GXMrCd1U/diBRuoWp9tEcH2N5GG5MDpDNtUOFTRpxfp8vpI9J0mn52HB7Z0BlZf3DLpMRkxnoKMZCjeJnj5cyhfR/7YRSjJH2mCFJY6iUFlTCKgqyGUt3SAvRoKlBdP4CeVQnvjIMlLHQ/Tk2uEVgFew1xv1V0Gjhq02N2ZJcViyvNx3w9qO/98CaF8aaZe5J2c6HbUUchzduHJWFqOapO7oZeVgHypevM2UPQZX8yN6vwe79rt/QBHWY1cuIzBtCukBIc+vwBL9Ez7p38ADIrSygpClUw0IypKfoAREo0mkxofhwwDqxR8Fdm/FUQoJ0nHhJN+x0vebO6Wi0Ob7rlSdfffGhiwaA2de22+YM8WBZn+mvzHveXJMWk2h0S3DLmMHLZLti9BTYqXZtD1rg1aEoPwo+qLV2STKLiTDgdTRx1S+FE5XlQ4gTTxx+zfqDoS5Y6/puOCivP6hMaSPFByBcOK/DrYcDv+kyG1j7AlAkgwxyrijpElPfkzGDtyA1WXHM2VQLBXzfQjvpMfFYGwZGQ5f+eJQw6nhAjR2NDbXLd9EfwI7PafQyrvFfzVCbfFN5QdeGxTVQXkEQdPzfiwMj+cyGj1XW2BsO//Anv3bfZHOu2dVVhCYeMr3hVBSNP8D0tA7tWzNQZbj1uf+CY96xLkSvVezitcCLhi+ig+Wwu3b42M7R7tVMrKDSLOaSQsfXTpbnvL5GpG5Ngc4NtKCLtpigNzEUKwixG3HSK7K7wWeaxUTq+mOe8V5vOpwJWrOj7VeuPvJD7z96+Xnnn/TuIc1M7kA/QtyJes5bl5ADpiqatwtOHYE23VOsRZY0IaVvR0KfyB0kD/jkJCANkGv2OvNngw2/gBm6tPYdt7IDAs8tdJOTm+zGtIvfosG3MFtaF4x2GokWMZlzvYYWRzzrVaVI4SjgQYh5+joOxVkFjEI3CaHGDCTAGKPQ8kHM3kPcsZQrrszAMc47JlbNMSjYSWLLO5lnZzSDzL/aC+q8r+xhSI9u3NqJbAs3WRkbWeQMidqwsReWqBPf1YSogQg6wrvv54fXF9p7L/z7Px5Z12FMaqRDTsZ+i4VAjePWEZ0NWiKWmtkDcKfxHdhEqPG4ZxiVFgLFMGW7r8CrLL1lO/FxTERfyBaHhBbZGlBH10H6l2hkQ4xTvzLPAzQcrHNdrXw5C15+DiaUyIrL6vwXrWpA2reSlimjao4C2k0IpWm0+dnVW5o7xrc/terWa//wx8u//q7qcHz1Oei7nocBuiF4rExQGVuR64mYxokT94TfqWkx0VbjF6J0DrTVl5bqZaFFz9nxGZiGNZ8aOowIh4itYT8Pu8OA40oVpkQksBpqXyikro1ldj6qOBKmLEiEBPlboJcsNyhEaFsUY6YJJs8N3qEOmclMnZun+nmIn5oFal+YUJRwGsnPQrWkQrbwK4ZZh7xuWjpWGaKq06x1CQR2/3tzhe8U/Mt+L0yI4spc+veAjnrUJOD6y1g9hrfryZW/qOf/H3j4kuP+NDLe6gYd9cDNqftQlDWWPU8xHOkmGIlE80TOup3Oy9gB/bRHO7TilJQme5s8rktyDlm2qTpN7rfylYgMaQ9hmpmO7YU49TofMErRhwg5qID4TrsM/RzYvY61dUjbTj7aCWk7S7123KMhDzokZKlSMjJIguJkbqw7FyReHLWnxppjY09c+cdzz7jiO9oX9MkV62ZT2uWcpOoxFR/IsrRDfGPsxLTbg4enbfgfSy4ZdMp0OhtmVPh6MgCoQBhZ0D/ZtN8/3zcieeG1GehprCaNLE44Am6GFOvmdUgWozjfltKaYV8K87kCb3XAZuH9eJpSKViIFQmyIJxBZm3/xbgNigD4pJDaBaO7SBWtm7UbnQEaWJdp1V8WTc+lkzVdqDJ5cU2dV8S6/wDJ8tZHOwNfxVny0v2gbpKy7FmQXcd3MKSYY7GmlN0HvjxAwzriktteGtlN4uCFP6C/svHTkSTGuE/ttpqHsZmZ1ivfxQPfeeEks8qKO/3sNWNQHbCxXGSy/p56IwyQLmnqlz0Q9Fvo+tzCzodAKJ2hGZkOgCOikaXUB6dtmkgByJtmzVBbvkpqxkmG7QO16h9nYD2AzSkmaMBZ+NKWmcms+dotV1137Z2vtuJWJGxSo+E5npzmEoqebawHJGCMR4Vct/cUvJD52jFX6iQiHip+ih3hwDyW8qd5QNJL4ishimUZnB9QI19cNhx+UVnIKntw7dgsr09i+Y0L7lfJ0voxENBWr/5umtf1qNqdhADHf04xgYsbqxmPTLnio0YTzVGlBLAUyHfMAIZd6TfgZRGQlmVaEVRfTmrlmltnS15moGpfGXD7dO+VqB2eP9Yn3aUOa2ijw90R2tysrPVTdeondlDtr2DoDqbBxk8NtG7eeOrNt115qoHkO2tXFrlNQmTtznTvI9+wJz7oG0MG/4+tPya9VO9+yxNB6ejqn2yB4Tmc6ySxdFlGiWzxkzVBEU8PMrTKnB11K5GXoPhQ8MqyMFHzkPI8SbqBLf3JjCsZEtvUageQzY5if74n2x0aBj7mYOZQwc7NSpblTXJo1+R49sGEwDZ+RD3iXBEnsiG/8l0ruQf1ORSlo00s2muSl/cYvPES/c6Rm7VjahcZEO9esPJ18I9g+1RLGgrbt5GbRt1RFDDrksiNHWjb7OotCLDPIkg0NY9eoBgow9aMURpkJAki2soAP1wywhJUuqAXus4Ny5iuNxr8zhjENh4v9BrqeRAxj6kBaVCq1e1oSb3r2dgy0Rp31FVLuEvjjYmyN67oAULrCRtZ7lIQb4IoOvqSS69Y+fuvvXkgDTaO39CUTjMFWZVnnBCysnTUfPflsnpBA/biWb2HdDe648ZboEBXwufwD55Wc1XpQ/0cDTOEwUggalImKQbILgJSWDqWyTuO9CK6jJIRSYvNgb+I6mAbFCETGJnYXALSbvlsKASBMCKJfJ/xDHV84IM6E1Y/YUJTAs7JMvPcblT0Jz9LI6fxC74HukK5CIeEzfWFXK2R9/FovR4HxnBLgdRHBZUjOcnsZVt1JbeAwcBvJfxgZdm6/W30Ftk7D9rMqswd8wv/NIqHxh0VKW0f1TyBklwM+mHkCAzNeBpGPWX4Q+GpYDQTTMShGl2ltHtq5Qec6mrZvJcnLPGFDqIDd0zzMvdA24S67ay0IF/F63OIunsJIpZEf0JQvOVjtiYTmHZSIFsU1bcidqlLh2k53w7+0K/tDXV2E+R8q8VCmqBMnjs6PdVsvbrq9IGEt2J0MojiiKmXYdz4vnBmtMQX6arPO0f/aDfE53nuR1hJITEs7pOdP8S9188imK6cqaxTfGzEM2RZnEDTigBOowGDFG7qznpF/ce6WeSLkQUgteuWUM0pDL8IRMgACwD+CUh7hc4vWomKoX+ehT1VaoUaR5564E5LCuBfCtDFigoC9bZZqVKYZQp8oOrLCv2uUbDmoLvEHJFNJhmAgkZ01kQlclQ6QpsvoGmBennRL0G3Haunl7iKW18YUT9ZEdp2A/QDXP+5xXnd160/3W/ARUqXw5AQfUNy4yHr4ZBocQz0U5xlpkVTkczULLs9KeA3YYo74C92X6RiVmjLL0uUVa5+rvZ35bp6Jjcdi/N+YS1N6gcmmoVRkPHp83DxPkElWpK55sWeFpQsl+4ldHyjHG2Z3Qi4D9/fEzDhcXAtQHA5T3eD5XfBhmaHUW984m9XXfaLT3+wRngfPHfdVo8QPeWdtAwM64dk0xeASnrIGRq3/c3Lu6xQzIqkV0kfgp0ffW62tHhy6bT2KDSyHouU6EHJICBFJa2YJpBAUk5IAbSscROLjEDN1dS3LmVh2m0ntOcLnbkOngxOUIxJJj0SxtCongHst01XU/wzpz2I6JCU6qslUCGFUIsaL9j8y20WE6XU3Ncue3S8qt0hk0qQRnEuFZMOw8SXxO/wMAPAuSghE5Zei7XpyCtrKvJc11frDN7KGqkumlhWfptfORy8DTynKhf7yWjwjezUD3uMhtGhWFmvz7FnlQ7NIYQNqdxRlpqX/pF39BmCZ7rOgVtgQKzHYzJxWJexgQoQZwBI5Vbi4l/GpSVmZSTqSAUNot4rCMDzvjWprXTVZRHcPgYOe6Gul0TnAZH2rgHkgxN2pNhgWRqcbDYJ1tlhz03yLFML0JsZnXrmyRXnffvEd7ik99alP1+3ewYLDiUobG7zHtm67cPgaf3HK5u+iwcfM2kde7jpTrKt7J+ga3700Qxf1e0MUAaVrBqi4++l2NZGXDex0UE4TM8I9xN9M4fDwH8p0wj7+INRZCjGbdRMeM7SjpQU71KARcsklJmH5loGdQp770H+pf42nVlvcmpbS+HFoZ5PW2YaZs3jxdKA3e1kdsKf7ay/a8WvfnPrn8865wfHL7/88a0PXHfNipV37Wq2o63QUQVCkEwrdRr2lFfZMYwTqax6WflUpBn0RP8Bta1Kn/MfWx5RP6T0QcB/kawmmuQVISsrUkGf2RBqK4qociPVTIPTWC0yCDMUjUF0UlCW6LYYOdEAXbqgnOnSZCAXOTD5XvK2miUb1oBZFWUc2NIlMwuO630s1sxOxpOXvAcW9lHbinSX/tHCAIdADCz31ZVG2vwL6KlnTld9ULyJGWh3jIugzfRUJ3GP9F69rgb1fOhRp9/02nSQCZklFjdDSYpYdl44HvZfvGt6ahy7BL13a81wUEagevq/Q6bkOx5tQjvQdjklMGTmW1GHYR6Z1VaQSdMDIiR5hqULPvEDESE2phMhBk8eOKdIlOuicKipEKIVTGk4Jj1EvQTjRCBDOTR5zzDITCJJKC1DkExp5jE4gDPRUxfV/aklNDvkOnVdcTCRxppYuSgsYd+TvpruZrO1c+8Nv/3pr85Y/vVjXGZ20LHouXr9+76x4sT3fP6Cm+/c2JtaPRFrnCkS4mrS6nhVwMh8IPEN8krKIZ9xTvoPH3S01gS18hLXFdt48Dm1mxXmWvVk9bXhQdPHDBrVgZoItAD8C94aa8Flp9015iR4UjhgPDNQn5UpUwTqmWKl1rUGKiaNU1RmssLZISzMseKu1qTkXu2BKPoulAmPuVNqLXhMoguVUZqtQh3wU3dP8aHSO090pkNbDxI17W2U0Azj69Bem+mJHsk8jPPCM/TuAcfIRa1UsxbN4RX/2vPAny6/8NS3ubS3/0/Xbh6dagZqWVIwRJTWFc7OPnsBqLCnbIOUnrXnq4+vu5PohgcajhHM3yyX3b8i1NClU4xi4BKpygDZFFJP1nynA5myUEq7Ie04g5YtJElzAWX9em9oCxOZbIY9yN5CeuAEcpsJlvXBefrO8F8KrhZ1ipcqXaDMB0IXtAbFV/KIx0rBl2RqDpomirxAEDDxdJmE3RgpHtkobTfHJ0ZWXXD2/yw78eNL9htoOte2pd/5ygHLfn7N41NNMTcSEKWGCmVr2n5tlREYYJbU6NEeos2NARx6mBtEb2kRwdMhErSiAeRk4FnFAyy0CWsd6qMbTMkgX3f5QXvC+A8YYVpRx9JPX2gfLyMhpWoeSA+8HfBjDB2l1AABfAgoiSSJ2wHxiMAtt6lOeW5Cu7jmKu5IzVGkUEQGYb5QMKbzsfUhuI4I8W+G3K13PTrtl7SqTQBzJVu4hv06THDfRHGgfTAaiFeNKQsqllgIjQQQoZg65NYAXhoqXLi5cMpmZ157/q9Hu4vjsKWfP+70p5/YsStqQysPGsyE9xwB6VZHrx6LYhnEdwAYzBdGZmU3KypesaSGE22f3q94GEJV9hxNqshigcOJhaJExCi7H4bO0+iDUrR54dsPlaoLzYpEqr1SCPAWh3pyCe2QVIqIUAYCMfS91kwQTlB7L6VBRpyyQOixIgkEIdXdI2Uw+IoTI86ozWCgSkcXXRJsQ+DomORJAooqAjhKCD3EQTfLga2wadZqPnvB8YctUAw4cHvrmRf95ucX37XpuQ1z3M9Nr2dZw6Dl/Wu9tvIX9Jg4h8fDDy8sKmagd43VPozM+ly7820NYq/DQ2UHYws8eFPBdEQenNlxeSfQPdDETqMWgPHAk0DbwwBOivT7q7lRlpAyG3Rqo+sTltoZXQC74h3UWmxCtQs2MVdGpTJcgDpNAEaJYcAk0CALx2zIyu5Gsoj29YmH3AKjaCVYibbL4fQf7+ZdiX25tGxXKttzEBs8+KGmSKnrgFLqjmD+2MY/nFCrpjnkqGO+v3qceMr6pMkm7dB8aI8Q02FGn4Ya3f3uaE2FnIGD0qTAK5HT+Toc9/6dYZJluouIVedKH2EOsRoGEUlif0xiXHNdI14U1xCyCOdKazpECLWhzFSeEdpVtzUjhHk0IuZpqpFlaRolgY1CCD2OVs+1djPWM3OPRzgJ3MBq55RkeixToDMoCBZkBtoMAchOokQidmdmWdAdf2nL+nuXH7lAb6QFtje9+8sXXvHyaMfhsbCKisKbQmAnprfVwqTWF/slJkm01PZdowz/9+rRL2mDAkz07XCfbNADGG+FdkbmReYKfO3OKa6oLDVoXFhUB4naI8GjMm7Vsp6XMXNQFvmMBFb5RCQNVFSMZ6aIQJqX1MkPSnwm0JWh4zM7DqYiTeZOn1fBZneeBTNyzk7qPgzLq3k93PnsfFL0mWA3yTNHcd0VuW9qEY8iHtFRm1pKO0bPPaSGaVFNlflEJh+65Cdfq+GZfOG50S2t9sz09guQq39ubQedAmQdmjFfX78DVgPTHA19c2LqXNhzwoxOa+ElEJp+W53yWqQNFOoe9pDWEhy+x31zykThvRV+y/d3zmLREQIbwq8MHB85Vfae7jNmTydF6C/UVp/SI4F/6lYnPVC2uMiIEXii4hFXAo5ATyGN5g4BqJ6EinrJ5pq/O/GkTy79UC3ps3973WKI76wr/rlp+0TJtgtMuHJZ1MH8qpujt5O6kdV3JGiBoQZpzNIBV3NSjuxf5yiXi/adLKvxa7O/YR9P8IS0QObU8SotEZfvEQVBFCkzTKmhVGg1UZngyv6OjUatpSBoM6l1feuUMZc1aJ+kMLmhlBSudqmRlcDLgjuVphg0/4FZK/fP9D1chceUUQvM+YbkYf1y2d/h9OWjaF8BuLxuIS25NwK1aQdcNwnsDc5JY0hmLCQ1Y52Z8XU/OaGymD734+/+8HcX/fhwndb/50kOeZPRyPfx6wlu0ZLSEGQrFwG0m2t8YjRQC5bqPoM1jEbXJVNMkxcQpJ8ezyOHqUjLPOoauzRlUdwE/xDci+ekF/sVHi247uWAqpyDBm0zRtDzNd2GsG3LR+2kj8PjoSblD5lJlJHVf/zEYCJ6/QHKXP70b6/6FVjUp9x2251//OJhh33n9z94S2NeA/ADR33g2Ds3RpUYwpCecv9COK56JjT1BR5F+wLwodV3F9hk7SCrp4a5m05lLS5MkoahbU8rQu+RIiExNOsudwzVHNdEIuPxKE2IUugNAgfYcTzPMmLyRWxbSRmKwFYMuQ5VvfA01LD2aGrj0t6cUpMixwLwVyWMZy9gbtcpW3qy5mfGN9RTQxxXk9BIoLi64jxgBAsELp3tohlo23QBM49Xgtg65p6ds5Bfxq18iUsexBKvuW3d8iFNXQ+65MWAKHEpk4fQ7do4bcYJMWPYjdMUqnAb//MC9biT+MB68AlkmjXmjP6tLGfQOFLTpBYjWTVnKSuKvApe4/TTchPhpRlS0bKOU6EkW+iMIkBJN7UWACacUBISclnh5loREVrsKoIOWdGuG8uThJwzTgzy128c3Q94vd9BHz3lL3ffsWrdA/etn56aevmFVf+czLwg9l9qJ8R/7u61j99/+03XLZ+nXcQXbt8+3ZQsr/nUCmdeHickdl2MC1DIIhwhlRW2SJIu3coDjc9KGBu3BqhCsbLcdfW1DclCq1WOCLf6Kai9RAYMgM90OeJrgBUAaU4hgz5cFLoDMW0XoFsU6qnj4mFw8kwzXp3GmSMHIEW7IhRDTGgk9UKaMdlrQmfgxuc3o9eFDx7cQgWA7noQtOA900ozDqkHXs13rWonHeuOQ4OSS39u8mowzZb88KVxrFvjiqlqHgc4hAHg3QFp01fWnP/5QevjN5vG4C4y6d6OeWFLbu0h3AdLikA36+3FKvRTtyVVnaPQNoRjyesxz6YdQLNUUYTPFPVYY4R53QliWuCpcUylxW5C+zAtQFrwBwDBgQBPgM3UhNZFY2kNUInij2u1E/9KAbkrwB95FHpcN7GgXQk1m2haZFCmRL0EwrQh4SKcHlu34n3VcXnvfkuXHnfhY0++1laE3G0SzGINIwAYgZIV7SfPSFsx2aj3yoZbL/260h8+fNSAEX73ktOvnxSRY6WJXPP4SIcaK/3h5qe8rMa/8riPEotRXxiUZfA2r1ab2+drqNXOqA0/ssIXIu2n0hkJ0ZuIOXU8Sn/M0KFMQmTNmU3wwJ1UWJRJaXqdQ5A9zUhJIugo8DU31zkZvMx+kEJaKm3dDbGEt92bYVkc98rHr7+TZMbrCU4fIT2EmlPPnXwTxNr2jIvpVi+zpguBmaNjuhz9a8+PtooKb3ikkGVqQFKC+Ao8SfxdLzxy5dFLa5Lv+0/vnutB079wCuCUjr2zRVCJ4E0MJuD64lMXwaEntbk7LQWGrZVU1nemKCAlmVsuI9ss84AiCfa0k2y6GQoLPA1eRREbNxKMW6ooFICZJAxUFCbATyJnxCAOztOWnyrJBrGbFLEaod2osvXAOoBYAkfHKonthLZibrx6gDjGCPRH55Bkw/zms9f8Z7Wg/bhf3b9qzY49W9rSuCQBvIoHyvbFXNZKKE7mwDQECbaveX7HazecMkizeMuyu17aK9z4mzXTcasi2C1qG4Jt427VfHtqihvdBxh+ddFJFjimIREGDQcnLyQm9JwsjQrt7XOvInKDxZlygt0MsYBdLVGWxQNuV0b5QVBqTdLcSLNTjhFzG0Yy8lH7dUDATp0Jo3/E1gTbUuL+oDLyw0ZCU1jK+OSJ6gInb1MkB/279bVJADmRnI0/9hGc3WP/udmXjEbwFIpBqyUVZaGMZFZqyrPJ6J6n/3q26ynf/3M/vOSCZ3aMzfmdzcve/d/P9ax0N08Erjjufw/8Cd+OXHgsKYuH1rqmSIuOcTLJsopJbL/ot0ZUJN0vCzXTQmCCj6MAYMNrStv4Ql8LeRZ0yMig2zXzMBsEogBCN+QFywDBVVgxupjUBNMUEYh2cBYZQwIlXyTGrjuhmmZ32JcuHg3mWu25HjSC1FF7SabSsu+JWU4a1K0s+qZdxtjMS3dd/IsLl/c5aD5+zj1bogpoESM19AW4Tiuff/OLB3AfZuGt7DMweLdxRtr5HHKU87lhfV3gWZPY8UdQ4gvqz0l7NGApq9fkuUGFyFPw+2QZNFzQyXppxhSX9dFZ4t7BGFrCmp4QYaCYPWLMcqzmoRp5U1rfZ6qx2fQ8MZ6mzy9FpQ7zThYXray9LZ8E0l36bIIKpkelUqWo7t9HePOl5e/FuT38nLXtgCekDCNnwivSOIBnw4v0JnetPOXA6qpYsvyZZnvn2KbntxYKken2nkl1T5GgqvxgJOPUumULo5mpOfN1niPK83lVFaGzcqx/UuSQNGaGTbLCEpRlNlCIvuXA6E1z4AijtnGdqVJX5JSyzGgKxoQDjG2uEzxZHiYApaQdUsIy/iyjnPa2Xb7svZWheP9pG9rj0NWCeXMkLdTnstRAWMsCm5piLrQ2Q82Rwdxe2pp64cbP1knv4K+u2jYb9rny3W3WjutCTZ3ruSsDukj2bVZI9kXk1fDHsSxyyh3nV/V8+wc/NMrCfAaygUJ+tEcCqRuI6WT+TOlkCYd2kzg9mC5LsUceVGGCRik0aLnW65owsQLrkrm1VIXRJ3PUTI3nJokhMUUGXJRsL4DoFSZihAadozv6U1zcL6SCDeQmFWPY/qadpfABapPGsZb8ihmUdETGMbU6FEtbs69erkvN9/vqmo6XhBVXUJIFbXNBmaLAUFrRhtX33/2XT7m9ez589p1/XbvLoBEV3AceOE0I2QZ4R/vfNzOX1DUY1lJSnJuUhp4uSZTlspCyMoUyt3p5iGFvKhNXZTJLA5kaw3w+CwaQdeZANWmZfLukiEpLXb0RC+LrlD/gqzZEg6a6kpgp1jUUG8HoahZnvbUXn+DYvf/xjvd+4DuPtgCYBPI2E4tP5zxhglp4xdLNZNwsD6Es1BJXbL3zit/XTL5DjvzRhrSA38/7t7kSjdv0XnS2oG/pFEPr1/Y5vpCSdbg3rNIVZDTb4/pRWfpzamhkUMZMi06JQaMEdoSQyW4PQ/AaIrsBNNzGGWOcQk81/X5ZpifXgkSg84PMzRLwu2mnp4QCPb0lMYnb7QTVj0j4YWiBaJ12tzyHZj48wioC0vsj5m6dNcKFqExkwfaLMZKlqGdU70jTmMpwG3bZ+uGY2hMGLA5jpUB1oGwpy3tKfZp+XlNe47QXRz1m38EE+3pZFrtoOSHgPUxF7Z3XnF/tGfLJm9ZNd30O40H0HGhdqp0FP4b9l7XTSi0zDloEvmFhbaEUG84VqWPW9lbDllZWq1HHWdcoE+BhpLFv8CuRoprQtLzbw6HgXpNQpdKYDmSo8RbVpiSWnQ7B1AjIglCSTWf3WV2YhGmMQBMQD5Oe+o/EUHjCyJoz3l2+/X7/e/9f73tgRHECrAcTqRdj6jcCw9vnxu7X1RWM3gQ54we2PZrRnUVK6PrLz/jWh9/pjvE3ntvjtLwxF2XQpN5m/OC2KFD4YVtsBjjT0bKhxw3VPhejk0E4gSWpNrvQVCOACVcuNCzXjssVYN8XshBt4YuQ3bwoS+EMWWLqGzcHYVY7YGASMkok4NbJhGPqSQEFlnERQuehvI2eEY7KiSAk9cEx0njj0y1tb7rvXdhJ1IWChYRPo1phxpZi+JM/R8LbSzIyNtJsxVTEBJokB9MzkIrKsjXH64k98i8jsykzDkljP0FSy/8j7T1gL7mq+/EXQgeHThLwDyyMwAIrWIDAAitgEUIsQhOmCQggIMSCkFjgGEQxxKKYbq+AYLotOjbYFm5gXFbu67K7sr29fbXf9trMXE25bfS/55xbZ+Z9d81/wN99b96UW08/nzP1cUucybpaq+R86Z6dt3z8BcnWe845V9xw246c8KtguRVoosrmqKSecdjG07i5lMhvIK/YN13aSDHrXDO0qyTFTwECEu8mkbJojlW6RoxYr1gjJEI3Udkh/N3ssNqKtBKqoEB53xJTDHB4S7RrQmE1Gmlc5jb8WTUQk1SD1iglu/c7p4SeP+s/fr11lefLUG20QZ+9yiDjTDAmlWPcyDaDOx6ZdiEJ0043rB+7LNbX9tx8xUfiIT7xvF2YGQmcvyq9CaMr8KRnhgXPhdIgfHI174L3O7l8WOHpntxAaxhh8g3Eo0Y38e4NaWIwFRhSbRRRL2OE0NbBcUkzU5Cv3obd2kpKZYlWkPY90Rb5z0W9Km5W1vza56Msl4JpqraN4j/ICu5/ZLKE0nn+BsknGCz5se17r/zZ219+6qd/85PL7tkxVmLPdXfevuXw3HCcyQ2vool9yMvPvW0OCYS9kmxaGWWInNLoJVRlUUxv/FxqWXjMo4/57wcOOVEFc4gzJZfOhhiq93WR3AbXAxbmc4Uc/PBg8YnQoADv4K0JyVKgYkYsPhGYgPDrEudZArUDI6mgAoPBXYNbpGoY99kmHJ4DF6zcv+ndkaL7P38Epomide7BEUE40F7kphUR7CEba2HRCiwP//r0p0ZDfMr/XDKLQlHkYNT8g7UEHOWxuOICRm+Buuy/DrfAsacRLlmstRp+qhuPQmT/nRnhshSaY6XrubNzNnmZVYaj5YyctzY8JVAJBakzZJougW1DiatMFwg/TjkgUzK+t85aSXGcEHkN4ZIgpC5hsNjoedtK3ca9gRBa2cb7NjnQmtZYW4WcvB+ecfY1p9nQy6c++tkfOv8n5/7rScc941lv2b2k1vLs6uPczP7nn+5Zl4j8jig/toClRAM7kiDyrDeqWmXNobt/8n8ff3NiA3/l//5uXGUB21Sp6Yfh/H8tZUkD3WHD3h0uFDd8DeLNdQeBNY09CSsYiaHbVuhwaWPraQsg2fjo2sFCahdRBsbJQk+oBnQpEKyqwQr1aKtuZlANTYETF0oOkgcQrF7ivnNOi4JOTvrdsoDmQ/ZlXsc8rR04yF3bs3+sh1Ce0hmJUJ8TerZ0+0XfeGV437Ff2Klah1uXLdwLD/JI27NuzX+95VV04taUzWhZy2vpAqUHeGn3lNXxcNrRv2VksBlWsVaKO1x28O9lGSQkNCwvIGGhMZKBkYCNwMGKzFXiaK1uZOQVbrYVTFTJ8sqsBUhiMIrboaKy+SvC1qQnKYuIFnB32NLaPQugcEX9KwLA/Lf9UMvBvUgT6M9cW/uwlL2+hW3azPjS2fCM928awm593D1j3Si++ou3OmvJk17xw5maj80GkGhqNXM80w2Bp1v7nKLKcfNMCTYZTy//6hviRz7iX/80m028C12u/Jc5+ahfRMA7MjTSebsLSboahATZ0C2jH4Ld0yhVCJGhMy7DpjKtgu3DWNOKmjcp/7RxndmkLivduPggF9LnTTYKAhOlmSTaLDwpQw1ScGloLRpqGgE5KoDzUWQ7Lz8j8qiccO6963Nc/YYUVZiq1zgzkPB+IWw/OaFQ6S+k8AwZiiumNCmaSo0g1nx2x3sitnfWjWtOBkPevgjHpbcDnHKygCHCz1Lfo+1SoyP3miNmQ7POOuuFcaY7WITfYqPdyIyt9mH5LmTEU1AgrGAIaTMwscDy5hA2YDik4vU4z3jD5jnwLkRy44JbFzFOrOGSE4fPaeurKgg5akVZw+Sg1dIIOtpamKHMJUAdOZ8IzD9b/Q7N8WWYj0KnGQiCwdWOLNL1O7a+WTzsOudrn4dnHPfqgX03euw1pWnWXCzvfJc/98wvHiiZmPKsmWYo/MHmg0c3JIhlq5qgzQEVxqhRBd/5nSSH6PTbJiHGT7PzgBFuAa2PpEhY58pK1MLFo0BZEiGknzh0rtZkPMHhy2bT9cNQSAQVMeBEoGSXbQzLpaN/Jdrr4a2YPSCbejXTgKWCEgmQ1RlTRh9odVlQW8b4WqkgChqr82mq8JtXDUUCSl2PL/vwKx/q+vnCz/78D3uroiG5CUcf0jRTdS2oMYTABJfaahtmwhmfjxtryWPhMqbjYoTmpubOd73cj+9LTv0Nx+CpCtsXSn4cSYQl9sC7QPoxjJicU0hdtxD4hseCn5XfEP7tdIwcRAz8MYSNO+FU5CiAJA2qlH8EfiUsOhQZKWOVSQ8arGClCl6hyoBWKmof1vZCNqUwuAzTRo3yY7RsjbnZNguLDJgzPrsA+dBbV2KgSUh84LaikLJgATwC5KY2lKIQJGpq9rOhLUfHabcY+VkYmWvpZ2Fij7tk38FZNXPe6I7whEQvRcSvZn/6xGuip77+FqE8X1n/pBHMzpkjs8o3lP3nLrRVOV8Q+k99QKrl4fWQ2Q73eBGib8yQgGm+QbpBWY5KFBg47e2mVuQkjZwaC1FKNgCA6vVizDVF4egVvbL8WQ/I9sh33L3erPIZ561LUeq1CmRudEDE9CR0pSWyGda4K44SnbKcQq/suPjNfoCf/G1D1WFdCxvAo3sBkbrzicQigVPXnYUsXupqsJb54NGvyNC3qQzQAo3ZCZAJG7NJlLYDUagwxEALCJCD2SEN0qOfsTloBhzLf7rSFZIV5Hv1bYmIl2IM7TeVC8GWLmYNovi0quYw3bTW5QrkdY8edcVqReExbWBu9ogChkiG8sXLQ2kNfj36m5506sn9eMtfL5HYwvXqlh/6DKATP/LvX7hyDWANgATMe3UnbEyVPQQUlZjd/tlX+qc+7A27xi6UXo0hceEVOxqUpHU8Ff5Dlc6WcFl1LOjzA2FOLqbICjK1bjBTRFrmXAYYh5A+paO8QwFL1yMJYJEXAMG1HYSuRyQHuD1bve83z6Qe/vU7z7t42xTtZ2YsEJSsWKiU2hOO/HqvQe8K9C8EC4yM51opduirx7sRfvXdaAeVHt+nJ2v37GPevx6d0UHyDGLoINtUvd3absQIoxU/sI1H6IDLsVa5d5DA4WRuaIWYWawSreZop8RmGBkFHD4oxXCRGDaVM5J23I7px9z1lTRD0E3B4Syb1VlW1XkOKLb8epTgnv2AqDiisQmu+o/yURctCkfdsTFUaQciorzuqtuu/vp7Tn3py190PMX0PvS4E153d0XBn2BnUMsf9xM7Gp181Y5pSaqIs2V0hhCbL1peoPQkmm3n/+/7TqCbH/GNHRnEncEAloDt8ugfrQ7Op8OptCaP1GUevwu8p+QR0IDdUkMOS+zx81jBsAhZSXU0VWJvDs0Oq62pJs5PObfMwy++aIvyw5Pxyr7ff/bVNlLlxB/uzLNxBdHx3gMX3xJjQtmwFOmGTNlvPSsMiqI+JQZ0wWjARQkuxe2fcmadD5x9AyA/OvntSNEq9gqmemMssyn22ce7+hvCYB3NoTyvUlH53+FLR2YX12slwNO6nQnI6rb6EmYDtIizwUHXaQqGKAloPrFqllRQqcv8WBJwUVWgpke6jIT6dJ6g5q2LA47IeAs5SAKyhGBLlctmDUs+Fxr5ar18Pg7zmQcYSPyQomt1W03ppGhJteCcSgcjPL7PfkBp6p5jYePdX+vJob177ztw7+3n/8+Hvn7l1dsPHM7irdrs+2OEk/nMs6+fT+tGdvTptpeghm9Zb0qxsnff9g9R/vVJf75/XGAgkcwRs/MzU0fvW3QOus+SsihEWSqjS+MO5FR2KdJEhMpCgL4+yDBeOuYGXrmzaUbue+6zzn1DWzItWvkLYS8qXdchfAjsYkJU2rdWSICdmt71sWf6sTnzfi5RAEZnpNcyzUSSNypx+OOmhEioUODLG7Op9S5mLTo4uYzsSNG6M09Z/bI3qD7+A5cW3A1i/DLf8PTQc68sRSYRVTkHiAs8n7nptY2ygS3el5sUvtO+ed23LfRpaLRqSlWVUzDW1Ri8qCHkwwh/Yh0LmoNaz80A5EY5cDYdzUvXVdGK8VotIvBTcHBZWQGtleZijTZtrgDAXErCFAa6ZohPrrg3pIPxsAS4dm42FZmV5A4sb/DEW8vSR8r58ZJYvIOIQzzwMpYxkDiwcn3bS+E5V0yU2fxTEITF/HBetzzZQWBXYAd/4ZiWOY499Zyb9hxctigqQJTIfN009k4EUWZFgfpvASAJs/3fJm76TcDTxl4cxhiAjyyxJKDPNVpb53fuaRR6b1mpCwwzxmgALSPvKmfLZRCncUgYxqjEU0vQBYj4DgZi2BkNpLWR/7tFjE4BfNqczOdKhJ1AGy7DicuZFffUyo7LX+XH5XFn3r9CAgZuPIGMJBhcw5Bm2uZotGVkcaliac5d7VrfJZz2QBhl2L9rPz3RW6efumlVdSVDNZAtO45fNCACRDTaPS65aEhaTBq76FiEaAb5eIb6mUUMpKOCFBijStVVTDV8O/1DXBiEBmIgCJ++3zKF9pAZZksZedbShNrOrNS12cUNov9bkTSbNqDqKCh1gnKTWvrecTC8/z6hhCFKLAh7L8GMDqtOoYLujIXmf6Vmv8Lopjfdvw55beidr6cNQFsHSxOwWqHH44PL97w+0gGf8Ya3nPHnA6JNJkwEbmDOzvjEKSZiXrDbz0YQiJO2WY4l1/4Vvr8WIJulHcQ8MVQ5j3hUBc3sEhTwncnAlX5GCc0wID8IZpwhZQgKGqSSG1m6ENeJIFqI3OH456XNL8HXwa3ac03i72ZetG0/ml62feyfj3VDctYPr78/FxgOqicOFUDF69VOMnRYhA2k3MPC99i2QNLZYN0uvM5GNupm61nP8ELJrxowhSTr2w+hmFXx/RseOpGW8DHrCy6Nj4Ub7wgvHAF2G8g5DOGvjGyoIaQ+rO3WJsn51iD/r4XSHGRiM5lZJK4rwRR38jlJGFpRoUQhZCTpty4cElU8CI+HhcLmbtR5PcmN/HEn8p7jNrOO8chVRU6BnWJNIT6kkZE/S+nR39o5j2VvnUw8o9phMjt0zYdPGMXH8867t/EaSmTJiggTWQohwFlP7/gs3vWJrSgftOIWFDW/nEUDyUSnPlVK46LeyHj8yz6Bw8Bq768PAgHlcqh8o4LA+ErEXCNjIuDgUyCb1dyUq+W69vUQqHL6tmypaSS5gCyNhrRp6cdSxhVkRJwOiFKwYl3LR5//hfb5T2OgMiAji9nNZzro09fcPCswKl+qAVamfEziUepp8Zs7jNR/Wuyy71jIFgJ4aszHIymqwNqdGIYe+AXkCeXNmjeNZUYZJAmSgoC8aK4ZVRvXrDZbGAahRj5IkfKS3EQATFvbGOCE7WNBNaCNOqwzEFEYRnyMvgC1PlzQPHwCcBHtKGDbVANIOPYEBgMrUa8TwN7of8Li93gtqHK7kxWezpd2X/j+JDb+n65cc0sl0OlEcPRRcUb8vQoZ9WjTGB3TYjtYiF6+nRiIcNYU10g3P6nfOFjbkuXkF5FV/EV8fihSyp7yslIJIznj5EmHthQA8RYyoDV1yzFaNBGXStx1th+KJ2zOShvNpjCKE2Lz9bxK5hV96IqeCmG5tr8TP159W4jWHeHSGR28hwHSaCnGSrHPO8ikN/1hTfvh7IqEwLWGttxRuwuyAZYWSTvdFiegeuuDzJuaMwKQF3B8UkRUtl5BAVCf7CtF4/z2UhZKzx2Giiqsku7inCplQ4vB55Chs6hBYEDwFXCKc0Rrun0axyQYLmG6ZCyO+AhQQ7MPo1LxxFs4pSPZdluN0LPlGo0Qyvn+euMMWL17Pkmz9IVDhPNvqLotjAv6T8k1rfto06/vu/3jcRzmsWdtrouSTDzRwxUEJK7ZkBD3A9//Y+SYj/zEDpAhm/tg473+rjVnWPCGCDymviKSUUVkvS6FmKuqW7VSJRPujSnOQDg0uQBbQ6BTU6ZLyP3HnSYsPSTAB1WWOZqwUYd0kcqepLC56ZyoxP3e0fKU/91Xl7Aea7fOFN7fqCaupENkhDkYAecljJSpeBhFGWo7RZ7IYT4Fr1NrX3MNeuO1JPjXAQrrSKGaWOFmTtH7eCkLe2ToVj30Y0om4akDyJrdjeluGkGohBSTGQ4MK9n62nLRYm07fHDtnGJkkmqxTmTb2pB6NL0BbTZL2+xRKi6lwS9ItYNtMZNSywSPxu5ZXY4bdCKgLggGJ5oOa61jbP2Hjxs99+TRyVt9XomjAfYhUagQDZ/WzFUc0uG0aSO7AnW8v7l8v9GPaqbBta4b4MSMBwXDNc/0VDMjg992+vOiILMTzt080yITXrPEgaqxWFlnptXu8+iej16eGa6wD0xEb90S7Q9Ft0yTu9rCSZLTcu5b7446EUVQhQZuigVbHIqJVRzH1bpCOBWYCZxYI0ywXHCiTAr2gxYVxgiCi70WKckquHYh6AB+sSTynR91o3DmVfuXXcxzGDfdRi1zz6FStsrWPrFaMubj1QIjf0JXpoe16MQ5doyCIZpYIe2T973HNenFV4BIX2MUCz3iCPtuw59BACwJ6baza3pmHH+kyk0qig6zzJHZL95fWcy4mCnMINEFmxuFXWUeTZdsazoaLKLBLlwVDkpkpsI6QlPABCdIaeX8zfmscazLcSwwKIiaW9nKauClnK1S5awTtk4hTX0jQQoOSa6jOvG5uqlg23CaPnWIWi0aG2PUq/NKeDgFGrHV6uoDV3/vI//kcQhe+NFP/AotJtFAqyGJv1w/397y9M/fL+cPgNv+YdeGoBURTJR9tc6fiDYqoBP5GfTwGhIDrOU65vkg+0JAmhy48GGcBo3rXE7IBM2gtRRbbPgGLHRMT+f+VRqc4LrlKwVM9ZQiRKWc3PdpG3jw0C/u5SHroUwHL3yjiNvMnmTcrxykDEAFJNQqpR1pidCiRd012riD3/0uZ+15NtSfn9d+OI/A8JhqFiJtOoJN/xYtF4lD0sv/sKa6Kpzle8m5BXiEUKZLKh6CbUCA41gJVOq1fJ2tgtlDE6B4zQpmhEKM4RUQYwnmQwy/kS4QCn7jJU2XINtnbRh66VCUtO4MirbSqpLjiltGQLEvXDeHPoPD+qVDFAqoMM0u0ElUg1QUgjUoaJLYKvI/v2A0evWdNVl9rPrXuRKYtIMGo2WiRDHbd/M17w1875Fv++5c2EKMwdySvAx/2u7KPD/khzsOXYKepy+SFwnfWg+vsnCWhdraOHSss1AsCAjZCKVvMdZ2pKgwcsWqMKTYOsMVilyJRrgBtI9TlVIFWXuDEZK8H1oc+J7NeH3Yxw4ZPcJMFV/kH460N5UYbi2Io3k+2NGMHFCB826JowtcdtnUkaz08MC1e7/uZuWUP/Lextzo1s53ET7YwgUW8pceF4GB0OEimWPzy/Di673Zi5okC0b4QxAjX3AmSsjn4rB/FBajQJtKjdZ8s5sqRVWTcvSEIWkTelyACIAO91jRRhRXwTtvJpundANGKiD9QiHTan4AM4JedqfQnipGeYlUFGwevcc93ulq7lWwnOaH7rjo4jtXeLg0WRR45JhAk85dXhTj8a7fRmDSj/zOzkLWoK32E+q0NwhMf/lse/0xV6xdix8+tYNrp5LxjjowVFrDoa31VhNWUZBzM/9A/WRDsIhu+EpSmEtcT05Xd8XIEeJP5LKJ9X5N2SNkllSFxXbzABa6fOBN1JVHbLqvnLFGOW8TmmBUJ+A4tQW11kmQ0dRBkixHfASquQESg+j3ffEKjua0mG49wyHsvydkKJYLeJk7AlpYP6Ys+SrDqUXtiZUHH0xL1KreuCaR2XgN16JuLbp4y4rcaAMA64bcX1tiGnFwUAqKw3vLrOKq5lDfHPRi0TZ5DcnnmrNSNdYUkANpLBGR0cJD4xOggk0BrxBI/gSiuAgAZMY6ACggaT7Zgsv9TfsnQ/22+l20d8A8VGiUbCE5rHUVtaRFASpnM91EhJqWNDzHIcdKWUsVqUug0irGDL+85R2hctcT/+0rn/3z2gHRywcXlgeBasv2n+6u/9bSdfjv/xU2Akq1C4hj8N9CeR+SFas55H6INtCldhXahc3MQLLkUNTLh9/khURHhWxKIJRgu59ouVQ1gI7jxYXMCDQUS2rIaZNj3HxmZD8wLGfMR3aCaMPGf3oXxeI8+SvbD7AoMJASE0EWwZ77LMwwLcJavCJzo1Y5eIE86cvatif2dXWrvA3u24AWbtTPXRfYOKMnXclp/Xpz3/BR5q7pOgy4XIFfIqu0tuFjiTzVOijmDfiak9h1sjCHjhFgk6oKTP9Ak1ZKzoswKtqHNuEpNAJBJIMwmqGSeVY1ZnkojrEiPqOqKhjh2Fa8YrxY1aE0qhv9ps3LuoHAEdE0pG4BWiNW65EgciLK6uxStCq+fJ9sA3qa7w/sf98NP1OwWKHkjmS2EoBZllM7ylyWLc/56lqD+9JZSMC9yAx9kohRoUl7FRXUVIb7OOAKaXb/7y6Iay4fd/bmVbNyWWxpNA3yo8zV+sXu+g/vwcoNx17v4IJ9RSB/2EWFXnXBWDCwmqFzBm2SwCGnhYGSSPyCRkTn8UaeeEBT6asywDtLYo0oiRradHg6K8uCi4xjxF6WmaVXthmUbcJEBtx1ZphmV7+EfKBP/f6OpTVw3WgJ1T6lchjY9LeMmhkdMCqls5Z6m6bjuCjxiO4d/UMP5X7zvFm61OLenLpftp4UL+RS0guQhWj8RSi9adGmq6sls29bdosaDLa0N6VD8NHRMcJ0CORoteE4TYbJWoIsy6VPC0LrSMMSEk8LAfAdvTOPrmXomFJQdtXoAzm4cisMUTIyBsNEFaO/GSmaEkUsCYWQQZozDFk2Gm25D0HxRh+1JfEiIbWjcYejqqNr4Ggc+8JCZKDBqUMV9yEUviMQ4i3dbVO9XAgHn8CxOFaRz9bvOzvaeaOTv3nzcowTgsTFlYvHqK5bz7PxxD/+Ifz94HYin301JNd+qhWEfCJpC5pWNNxx52Jgh2RVilj3JHHKFllFMLiCjJut2DerSkN3MgohlcIVCbXdQR+VAo8ZxUYe9+37x3Y4UT5SCNmZF9YmTPEAXo7zcqpjRBKpCqqeLjoNPbd13Nje0Pij5xIjWrp2+Aw7H2ctORaxIctz7o2BaVBOSnTPj3Xg7puPcMhh8hFOjjIVSV+42jCeXnO5XrpyWoTHIPNJ42tf0z9OuLCGYB4BSNHayKvaV4FQNSiHbW1jlVrrPcAQrhbBjN1gQPfzViy9Ewb0pJsh112DPKgiTh4Gq9u5Nl7edodBVnReIYC5o1+QZaTboTmXYjgyr9pz0Rn/cGwA9TtlC/Y3luWlU3gAIWVl65fowq99E//udR0PZupQ7FBCiDQJlHGflEgl6t6hyH1N1tzOL1G78AEVp+Q+W4maUPsdyCYIW038Gon0SZe3UprhJ26bdtwh4A0XAw1TTIqBGYpAC/0H+MRJQ92okwsONIne/1sbQfq+7bi/h5BsukHuqbThqN6iI0JYWHTEzM0H/Q3fkNFmGc1VM9eWkMlQKkiyljFva8L484JRyU9X4FwrLyRg9YAWS+pJAggWHSKBjNQwwRrdMHYLafSy4zMkKnclxWSDb50bLQkx+U7fWnOpm8RyrTVPnq+wfrZUMaknhwziyckKJBVfxQGjWeYQZQwssASnnUonIqb9pJuKFmD/5NKOey754hPdzvvqoaEAVaSoCCXDtxMO12f+A/6+fzxLpiJwXNesaIFIK4HxZhYu8VpIr6RNlIXj8ySh6SsCC3DhkEkIt64Vlzri9xKdqK4bmHrCMAbN7gSu9nwZ0RVPuPXwXJDYpeJ4DZ3ucK3XMaE6GRgYk1BPxhohtIct73ZlMAs13U4yqFNs6QprxvrfXC1a7X2YokQ2l1wN/OSHWwO0OL2v9lEaG+zDBYwh6cKI9ECGSqtUJUfXDdIgkBowV9UI/TDSBc0YwPeB7UQFa5YEyBlBYOF1jaVLdM101IXcKFoYCm2meczyGcunRpcrKIjTosebZxqKW5nnY1i9OvxzFN9fv9OoMyFcrFUETBcg5k2rKpsiW/ro/8w1DuXorOYdV7UzPlpwJZnUgMO9oyTg07WYjFBRohyAjzC5+uO3WMSRT5hOcosb48badJ/PKoIr19MfYxfORXDBv7/hqNAesR2zEmEUSoZAi5KShotyxewEgW5PI4mL+HEWxQ9iVQgQtrK5Ia3z22GGqSFCkyyyHeFfdI5I3AgCKhPVtRYQGQh+3HzlDxjgPfriIQhwapp4VuGJ1izlwuZhk7lc82EUNT9UPaAU16SYfUS8KvXPhs9y7YskCz/nkqXh3TBb6Gag8LOGx0zqKJwC9lJwu3XPbXhD6x6vEFeTDhDIADiHjH1EdWjzRGOL695ibdmDo8rOWjlDo4jM83nTdXxIEawjUi+tMjRmqgbJEOfxolcu+kIdJjzFM3cwZ3F1LVeQNIQPhHWJEGewAUoqLIgqG7g0Gufyr3ymZmN0kUZnWcUOCtNbO9Cr6xkpa9ryjZomqiL2xUqbB4x5W41cve9Pn0ezz2vuYeSIzaWN10apVhA6mbl+5baXouL/T9iT3/S0dK0jXcCv55aE0QZrU2nrNVKExZKHsXKCh9sKuHMsQIaYGLJYiPBcp6ubL2UufPKoCKFbGDoIUGO1lJLsO+bVSz96ATK84/8wQyB/Q4HHbr7cJKMNTiQlZqlZHnqww6HtffEG06IX2u5Zjtcwehfgs5nY9xYihO+9NzhpwrBG8gwr2Ia7Q7mZW/i7NqvcJahFlCPxXg0fHZVm5EKFLUi32XocgN2cdthtxoD2QyJ6VVNAymQ6n/IQT9R2BWiA1lHEIryzTYowBzVmyBjZsmFfRiP2N1fHIk/a3GPl2rcD1j+sH3ig2YtYgYQr5iCXaIHW0/33bbl/671b77zjwH6AcavmU4LJMtyBqyqESfrEALhxVmNYSCm0qMvLAdDvkWctsSK8uzssrGa3vD8yx1ywY6NJHTgcVF/yCptmSulBvvdgO1RNa2UtoB/Wbr5agklMC8aDK2GmeQHDD1FLhkY1ipVjUdVlrhmCB9BuzExXs70EsX3C+XfcN7aUFx6DdBTFgDQFEC+QCeI7yaJeS0qHIP2mBz51vqAWOhMUWmkrcMjViwkF5hGfZIlNxx22MVKPg9wTw5Sm7/UxHp6IAGPBao4RWlE3nKy/AvpUNv44sgNF8O0we0aMT2qU05vhNVl6u7crat0oBSVAIGODcY57WdlYNyG4FxLIPdE4RQusG7Jt0gaaTW/nUmzG2k/v28/JkdER4CWWemOOlBMuD1iFilBGWlbSbLMpTYcbGrnlff9yygtPfvULX/qyV/zz68++ccfBg4cO5XvL1b27J1WWy4Ps0HzMGDDpau4Cdj3DniO4B19B2LLHnbO9tLpKj9zBCp7t+0ZUrPHSTld151/3RUlH461iGxKIdDthbuqiobD/cpRHeGQC9FVC8S7pt4nMarY2h8QuZ+OzbktkMDbFy9Cp2Q9QVj7junWyXmpEq2qjSBhHmVBIoc+ebtWYsKC6EfxtGxnS4p6nYhKTsb7auz8cIjtk4xueuNn2HBfzgAKOfU+IQjjdym6bmA8U6PlIFNtAZwxH0oQIrkuajQfIijrLIwMoRZkQbIRPsprWeUO3ALduGrS9AC0AVVsUDEOmoWKhB/4InE75djml1JLlcoypX6r1LF75YjIt34amiTcdkK2rdip7pdDcO3IV5Lh0+LqhKHL3u5MCwMe98DX/duaH3vuRV77pdW95zdvf/Oa3n/7BM8/6+Ad+e91dt//sJ9+6dPuBYmX7amPLQ8vDbIarQa2iyXW06YHVDMAKraUgGtoaNcSlAHP+8Gv3JZMzRO252+RIszThSkmI78GMqfj6YC2UbUKjtfIymgjya5Mx5dA9NPBN3Ioz4SxkNiQNSr8XzMXFL11wIrT8SX8syLOg2wB/qW2DXBR9zkJ1xSX4nZfMm8BQCpUxx0ie8xcfLg3/dovM+OO1tX7VkO4LF5wfsq8EhpH8hhVqB9Ly2BAmSO/VOAijbAqWysZTbbPxLXacCi8F7LS5q4Zd1IDUao0T65AqV7MKEogMK88AMqVwLA3ZoaEjZZWDzsAlr/FxVjwzZIlzeA5jGcqHNZ8aBa6qlMA6T1sR5+itB0XCpSHPKMbAKSOWVJAZwQ1jYQUcG5xUo+2zvunpo6M5nnnCsx5qpJeTXnfaiS8+47PfPvfcb5yz6dsX/vrXV1/x88s371rafRWiIp1yb5yaHubLNHEVDBwHAlbnfy0N5Xb1Duu0jI1BWnqqKCNTIEYm0FBk67QczCBnRaYrZuvtQkIP7OBVo5w1TGRCEpCDmltHhrJJzCpjiD4mMT1TVmqyWjdrd1MU8nnjDr0jA7vdZU2b9zaPYXWy8XXbtXTlt12H9BA/8h0L+lCX0fSvJ6Je34/K9Ohfbgr2DlnEQChHs7/dJV5TDBbYhW1IvooeXufwYaShET68KooSrBEaLcUKfOKagF8EEMesMfo0z4gVK2dP5E3VlpzlDLKPNQqsU44osrhSSI/Demzl2Ih7YNrM6PmAYapaV+Db7B0ss+e7B1lvZvNWmzAQb9PhINO6zi4YRa3jv40VcWzcjITqGUa65Q+c+fCj2nkbHc96wy8uwLLsD7/wYKxYu9LVMEyQB6CW/8Pfc0HTmb8oIqA7mz1tSNRkgPVeAHshWiR1XWDNdlkWecVxuU3yEH4GyW563YglVaMqafOe0UirlKvh7LHIYEtw8OhzvbLrCxgn9+zfO2s76Zsqiqk3/+Wh2jYehMLkpkJH8ijc280yUX3PG0g2i6ChW28baOMxVKsfo0F+247B+MKFD+tjcQrmYt409KXqPs4jxyYMD+P70JjXNen2mTz+Qu4Eq705uIZYYoL/ykYTdGhtkePJnjJx8EweV44SDUB1E9ZfSq73xmUCwcuYUhmxQmyfkolXSGHdH5j+NQQv/cfbx1ghZOHQpSpEGnQfb8QWwD+hHkN+39c/fNopT+htpgd3HEskdnT6zeMsDCeOPHMilxmGQ+e5Gx7+hwVLoguBSA9KPGWkN8EiYXUdeuTpuY8QRgHSfqnDY+mRuAT4DIKHnFmTSTed8H0WaWyqbpsHUE4++RLQsg1bE/7HqGEtahmeHnjDlN85nU77Xesz/tKxWMybgjjRR0DUK3cRSvgTrsmGMVv88/nwWkr6FH+QsT2x17RIFHPUqbvT3Jh6TyL+PipRF7fDxKKb3Bg4CALsLmdVo1fYDBQniFbVmAmmhEPzbbGea+4Sb9zCF9wV2dCeY1L0fQ4ltxmgomovIVLLxP4PwUieMeCk7vU+kD4dMUZAdk0H2coQesfOP53/tzhRJ77kxSc87dhnv+C5f+kGfNSVPI2azeNoIbb6f3TV0075xqweiCTqzaSUSTQIT71dPqoNjoZ+oxj/gdXaW0QY5aKSqHmAMp5AXITdgJE7QK5i1v6jr5iOG3CSEDWRnYqsqiszolSkxbxMYtxUzAPj3rTOmdgfi6OoU+6ulIrf/Dwc6e/EckV/n+jorPbmBK08xYu7gYeIhS2PGDkA767ajpQSHCFtN1VWtaPZpDa7CdyzhpnlRS4xKQ1Cg5vaFc/g1ZSjKGlmulHNZDqZNS1lvwpdFMJZvK0rS2sbf0rq9Hw9te00duvDrhB67BP96Q94xsjKdC/morxnrxQ2jsR2fhC4lKRJqQ29E70L7GgHG5mollc/BU//2yvv37d062233H/zaY956Avf96VvffI5T/mr0ROed9JfDW+zgeN9+8aWaKAKiQUb/ISrMZQrGT1t03V3uoCCeLWlrSxDH/2IAUYB+tBVE7Q+i5dtdOeUuhcbEXv3bB3LV8w2VipnNXHtEmr1FgSdOXP7SmEaMbVCg7klFs8G5gKm12Gg25UB1hrVq6fVQWaOGULyQ8+FNVfz8F4BOS6mU9PfYUGHL9fEJMpBvrbwwEHI+/3xkge2yMdnqDYK7W092Ze9pkaAjulzR0ucg/3e7KiGqZoJ8x/ItZrPZlM+Kww7AkjaSlUuikrrw2YnZJBEIAjrxNV09Q+V0pW4c6V/wt5XdRr85f+iKlDymRGEFKRE5DtQ0PnkQUcLSRSG/1MSSkS5qd9UR6tNSXq4JiSWwrJtrkJUlM/fu6LyaVPKvVvuemCJZ8Ut22+85KY/bv7ZZ1544n9+7ktvevtrHz067t1vPGHRthuNHvnNqcT+gXlPM5d2Qm9S9edBofzPuw50E1l9Y5z6VAkKUWhSDqAVJ62iKXUUIcNgiASnAurJ8zDcG/SCOKPFuaBRDq5qu8ihdKuhpo2SzvRrAzcBNEI88CMAKfy7i5ZQ8leT1tbAAAuWxYtzFStplRedjeVpHdaqBHP9hMAUHWygJtOqjps4fHT2g1ib6s5JvXwLhim8au3IElJ8BOc8m7lPeF5WYjqwlBJ5cYCnRi2if5g31yeXj2gMMC5TCbKuBFxSsFSujs1esKKkVFUdDFzaBsUzeHatrJsbxoM1VDhGMGnLh8F2kc43IYXNuiPZxr1NUSo1m2tZtnq++UUwkJ9eFoQMwm2rncVkoKsRdeLhAo/X735EuUrt+wn4wJ/28925gJqKWpQQ6cEOKcEOr89EuX3n/tXigT/e/qdLbt+19coffOLTX/zM5z5/7mc+CjgQf/PG//r9xWfa3fiYrx5a9kqXCtYV/Ci2gEH+VfcFEGjXKk+JuoGX1mBi3WaeSQJktypm2HhM/yi1xTeVnnMoCh0wwkgx87XCUXO3UoArfGjpIJhkKGUOo5WQq2mKPlO7P49Z559arSFxBdD7WKGpSmCBcC7Q3ZicW0ee950jvEZQleBP5cam9fUvj8La2L1C8nyAtqoKcYQfdm794B0UOl5a7p2arfcsK645D46dDmiO4ECfYkq5a4B2pMQOjNS1C9Y3Ml+JtgygqFCtEIz+kc4bIswREKKB6cGqXOiTMnNfC7R3WZJsD/eEhguXfolPkjtfixxvXahYyk5GCj7x6Fz01Mb59SKDcOKpGVMM9hvvmJodAlnLE6vjKN3gJicioKZFWWm9rous4kXO17Z894IrNs/zlfWVa77zLNp5z//NirVMRVhVOTlxD7zbXPHQzXbjxXnnRabHvf5MehszRCrEYqiSwRTirsHpoiXJPHCQlpOIqjvc+yGsTcYlZ8pckWGO3BIG/T/5svIwhp6RZb3CzFdmgamDyjlQRnmIhUVbwm7ZIr6QLQpmdecr1+UhoUY+gPaVf7izL9zp6O/QTwPaXTIhf7Gvke7jXdLaQiKsK4KoMRYZiuWBIk3VtSpdayj8A7XnAc5Kkd7fMChlXgtwpyq33kC+5QLleEaUrzTzT5Y0VayLItZsZdkbHRU+oP7e7EQ457P3ljVkEPRdCLoznIH5wy/VEEvEgywSShxG1Nmn/gyGVvMw54w7P7N2L6FiisgVEF6djLfF9AdW3Hzop3fINvYazVzVF1785jhzwUVZrFxHFstI1CZly13ir5GyTnh527tCe+HUXROFVZjH2rjLcFEHKoSOBnJrsykDFFTz+3QfaXj7svmkjguf2Jh22H0C5ApDYXNSKXwD0swmoofo1IGCapzUj/mA7lMkqA09YrkQRt32s74QvR8XB3Nuf6O37fD+67w1OliqJFA+X7PojmFWaOc3vmsEi9wiPRuKQ350I0yQLDjOKJAE1AAr9Ggbzj8vqppB0IpUbLXIbW3gDJx/JVFD4NPgbxAM0mEMC7IMDSv7HpwI0XTsYzAjACePEHBivhtJ7nmZxRShm2UvrifuXOsUQTgcnY+WOWd+w0vV/AQtKJ9kPTHQxWg686LNeMMwyfjtat9PP3gqxoT9zdd3yyZsrlBHXLDNUOfj9GU+QFvpXX5JOIUHUoIpFR6TzddxZomXIkWjBxm6F0WSdT/0X+P/eidhxPbgVIEWEftM1dyFaE0XFQILvq/3HGsQUTbVdSXzJQpjMxM+o7sbH/uNUTUhHM23ns6JrO1Bz0Sd0HnUn1SpD0cG4yWxM+JupBVvOASruMqmtjc6yWtY57xGMxU0IFcYAec804tGL9LnJMAgaec/S5rrHGT9+0Mnw/SP8C8ggjnyjmh/3FENqnOnCuQ4blEbVW9K2W9sOqtro3eU6G0nyF8qkY6R/zY+Hp2Ly9qWJo7CO7yAJDy8pQ9F51e9AIZxUyaKuUwoTNJh7QagY1A3pEFUs9p1ln4sYoNcs+0dYPh4+a1Ck2XVFdBxxsGYyMc+4DZiTNvvPAt53kNe9Kt9ByNfCe4akJ35rQDz//S7HJK4f4s9eHiRbpbGq40X+FvSesGCQeqTVwblNGbH0HGjT0Ex8LBCps5mQ5Ig2P2YipiIey2F6AHSJiYLltKqYU12A1bp/N1sbJZ/Myukjl1NpoXgN2eM1bKsyplETVoQhZAheCSBLMHPVfpdLU6VgvJnEVv0Ik/YfzEVA1WVoXJyzD2Fcw24noY7LJJo6we9ikXilAb6o8tpe3trjWxHcuiybhKuBYUdIXGt8whgEhTnaeHqbZi2j+tSWc2Z8pcgoh0Ri+BcLogRIoWm0oO0LSRKscrFWWJ5ZygSgmik1gZjX9mgKOJWJAKZqckP0cd90VJR5ensaArHc47B4bHAWe3sxRAgAF/50j2I6/7Km/evARJuLYmXt+Nm4IE6/pe2JoicRXOXReB6xuduXMHCnNHONFJzthnCjB99aRE1NE3bDl8azjnQPel3Piq7lepc6nyejplDflMD5bh0nKhCkNe6tdn980iYpgVWeEOkkbR9qCu23jCzzeDafMgVs8Z0SjWC3WurdiHwkpn6whWRHmuIM7JgYZ4OtgOKmNbezI14F7KY9Zwr0IPM9TbI28ljgnKUPF4ukxP9Jt4GBJgtMz9oveZ0GxldwZJb9MAC2/DY6Oo5/jhyz0WLMLGgAot7W7gSoqydB4HzrgVqZzlU6byHmtitHSeJu9PlSFoaLb2jkcavH+hnvpdFs4Tk66TrZhxXeEdIC2JSwKzR3dijZAgm/qu1u9X15M/oRX/pjdMJPdKJHD06HY99eIkUs0azS1wB53/eDniTLa7oUFhpN1pgztp9hCxYMmjBWDWVqnsOOe2YfsDCU5QoSZC17lwRWbgc42QcoltDuRNLJF2vxmYGqK5Mi1G2YtkQ4Xrv1yHb9zFX3DcHx5Ear/FakPSL3o0Qd+YlEHPMApRFNHTJOkwkh6QIc8f9Oij4LdoBeFJsptDSO6LRU7fZANmBtUH0b6CwXev5kn/65MhJzN0qNN0nUsPd20ZWplGsdNwAFGbRMIeHDREq8InRf0Y3kqKsCGClR7lt7AocRI9lCDCy3N+T+7JuPffpmvBazvdiduM/3ra0osHjNBDXHiE66rbVQwOotd5AJVcM3dujd/1x4hxv0ktg9rk9qqA9Tit2tpDZ5oso0XV06k92KW8VpkPKg/8AP73ogY0sA0E5iF9XNDVsEVpGnLGumjUQMtJagdQ+xilsOSRr6eC3iBa1URkqkblwJ1FQ0Vk9u+V10OyTt2a6BNgz3fVD0XOsJdptw/CDr8rmzyTBjZac67jrrews7g1D/QdsbWw7ZQc5s6ajUSr1erRRi+3Bh9wT6dd+9PMCrrYwkDi9aGTfIZ1bBS1PUKUSkrswCKQUvlxei36ESinvRpCytsHUdeelaNqELHOyLzJJE9+owpFFyWphWaFQnJFEhTAEwGyry8CP9LCvrc1WFomTA71zLgw46t7o4WFh+7AFW6mY/cs+e4u19DBvEguLlNiGTdmg3Ci7UgghjfHbbT7Y499zxWoHgFatfB8wWp705w2iSogmDdBLwD5UTrPWs6aVQ4xAcCMqRqV2NAlaCFinaFRNSzHZWHXTqoSPKnVbb2mecZE3+yAG/KSbppT3Op+rKYVdJ3ZY18dg/LXf22xW5M6TE9mr7TuURM8nJhspKqXVP9zVUnZozCLGotmlCIfzU6qkkPzkP/HlkLfW/W3wUI6fItghSHv2xginRcfzMkASNC5rOL/m4uBw42EBUncVGkbaAtmR2WFlm9kHNWYrzVDuaB2+GBggtaBxAZWP19ROp9ZBLqSN4PKMx9aZ0/R4a7ABVFXPGQUi/Yt70UH98V1jlsRBr/Vr9sZHCLPfmPDYrXPQamjvvXtWehqLQHi04LWvw0uu6sCko4dl1fXvs8Gez/3m/a6yARmG5fqPQNZ86p+rzl0oZXG7jGTHxOivlQDGQEUsYWRZVdeJcJQVZhQP1mxib1TzFkqSZG2NBmBdUZlfRlXOekOiuLUcMZo4aQGnWrEFQh+/taPCKBNZY71IQdSZ1MfUskH28CkKy+hSqpsIh4A8MRQOgEvEYaAfzllwceB49elTx0lPDR7wrxiOcRcumTftDqL6BjwzPLIPQuZfZpfEETbnQKsR9sLnJNsVAQ4Fgl+ozcbTIhrFQlQ2ho5EE1wElJlQsJbL2hattBGzHKQNbrctCJ8SNpb3q2pfz4shABmF2JIwE2vGgMDJNI+QWsq63v58GMVzdgXYojb5NDimyIGiy0CpXJxiYvp+/XsoWvq9u9YYD9hlK1YcUumQaj00CZrzA7c4fMcztjAtQlqsntwC+CyPubVHp7XfYgKRmG0zERta212iygDqhAcP2Os2TxwiZLyHyHMJdwvPrBcIfovhDnheWJ0SBI4K90XI9dPiulOMuHFJUzlByIgsIPji9gfIVFYIiC/C3E3GY+yYBVoY9dWKk25KkL7FJLJOEJy6D+lJhPHcmkYdQrvAcds9KkpfhHRq/GDEb/Qs0ITJjxPhox1J5vKSlMsdojlw0QyB9NZiRHZqOkSVc4gvnGhbi8vzaxigIi9mIQGZk2wilQyqA0lMFs4Wnk9etwqTV6OOsqmbh25Qvf0KqdPlT7BAzc975Ch5VM8R1BuMqEwAG7im2Pddgp19z7Xbd67Z8O3obq/qTrXzAXbK+3LIQNfjw7YC30Pe9bO7DiMkKbH26VXA8Y65qonnLVovRB4sZFgoLi1S5ZeknFXOMueUctUQ6D461QSl10uEZonBrAlDH7NxGaXSKVchEB/PzTjVlUXBm6kGpecP75YuPpbRE+erhPPbzpvGvsPJMly5DR8LKBAn3xb+hBC58lShv/a1Yy/OcNm7YqOjqr8HMD2Pv9FGDw9trmH5csF7aMJxQUcO4qM4tEpTmb207C0co3bCJuAIx51gBEPAzyfJk3FLkzk4ayWDIq/2KfQvhcbmlPIRadN5S9D+UIeoVmBDAc1LuNJUOt7rvRbTH6Ox7MUY6affWDXRRthQyqTfLUeW/lmLkTswN0sX36Uiww9941cu24OxpTGdpFRCobPD1k4k5kkQOjIB84Zi/d6X2JSGh737NzO24mzi2bXPgZNXzgYqBUcGC5WqTdToIrA7/IT7ed6g8TipOjIrOdkL6roX/6QBZM0+WMxRrVIyXYEC1InK26+M6rq8/zTT6OO3kx4BBVAGQMASu9V62xMIpv6eOJQmZgYdy9d4OBgsOTZaAmLzcabVz9/cL77WLtxci48HfYM7ZISQsegYwTaDAAPWUlKW4gjGzZy1SUlRFJKC87BUGDpy4P/KUzyEoVRUlkuiM6+Wc4xZmIybuF6d8z8BGRTJOd9ZBzjR3Pr36E64Y4LgS/bOI4vs6QggBcHmpYJ4smqbb7hS9o9582+v21UrIxs0TQgVIWByu/JyKG8r6zjdkcRBXWz53In2OSf8dE/FyVyjsu2vhFObVqE8ztyvq4H14xaypxnCybvmu8hkXUNVUC4oxTWSKpVX9JEyxOtZ8chzU+HzsrZTf4h764i0MZdSyANQm/DRVzWUmhzsH70kOTcOlCTBdDBrEJMEIiGwWGzrkiAc74iFTJwj3kVq91jm0fsWs0HN/gBK3mlrQumSdRLjFx8bXNOTSI/0vFjWh2MBHdHtSJZiLKGM7aSw92HOwBQRUAHZnjpqBPpaOl5FDl7GKqzNR2vDWdwwAkVXM/ylyoUoXaSgJlYGX2pv6aJKc6TSIBK162l9O6p4f3XJCsSlVegGrWq+lm7ToS5tdAQpG1pziJxe4z1XfcqVOBw99rh3fHv7IVWM51gjWgZQcPN1HsKeZDTMEA6pqmV2+K7P2EJ6jzvbPINy3ET932iYv2NSl5GYutA0F20qlFeROxGahkckgv8Q0xkuZCTHmH0uhKjkKgqCfsJrnewNl1Gio3eFxQ6FgCHyREixDdWlzVkJ5mZe25VUlhuOr16TfCbsziLcSaNn5esrk5133bd72VCeFXi9uPUbm72JFB4YisBHabZuc270ws4hboJ5fOMhESf0tqtHkpNaJ3t0fFadb/Q1PzriD/qVdHk4bYfQFmTV1K1bYTWtixJDQaXlEnZwnLyjbc0JcqIRlS7p0WANo/q+inOoKAsybCui1B/VSCYElcdCd0NTKtephP4psYUQjH+YNVXGEV5B6FbHazIes9Yv5aMXxbUbkZKvXPT3I3885ORPfOP8CzdtumXHjdde9rur9uyerDf8QMO1oVAqI74erMD2bUaonujZjvc+zD7klHPvmRbMjEy5dg0oq8++5oAesitGjY9cWqH4Sec1QtNWBB2wQjOjM20heaz0ykqJCVh0D6Mre0wjPBBryGrnwMd3QzBtcTPUOnrJttWmMnoGZ9bfTXcnAuWA9Rz/CLKBlvP7b/rIa/7lOcc//fRfHmwOnP79Ssmtb3rSq/cM1AsHsaFXgLMzZsMDaG8SdwGQ1d9t9VQNTbqi6Tvh3JHkZKmjl6gGmyE7/w59a+1CBQd6VrPDGnK35XqBIKGRBsC0s03MC/IVGHEEk6llZG01s9WQmKgAWIfkO6J3rXepWPraeGuJqOsoChLPcroVsCOmv8A1/L2ycT+nqAGDTNy8b2OcJxEq23v5F/6b//Jpo/gAhNTH/MMzn3LcE0943ge+e9lvv7vp97/bdvPWratjVBqhL5WAdEXvZcNcqck9Xmwdvefe5TlY+xhm9D77lnnw2cgyru/rxtDKi26L9XpmB1GAZ9hTKYhJj3MRMJSLOQe1yNLe2rKs9CxJdU7yAMyF1nrFmc7K3dDoTStsbPT+qdweTFwqBkwc3gboKtp/zdVXbL7qurNe/fzj7IA8+c377jzz4+tc7nvPie89KItBRnQEDrfhz0psh433xOvXgyW8B00x2GZNtdllctXCV8VL7EEqP/4YFboqxBoVjjHiCmsgt8fhxLpwJCNtifmcrjEkd31dJuZI8ysspMZVgoSIzSZul7S1CUIhZbywsQp2wARgxIBK88RsN6L7bcr9ynZdVbHPoJdGOiR+hpMOfbztYtLIzd/7jyePFhyPe+zfjP7qCcc+6YQXf/7q8RgoCph/RVwIw3J0sbzpqU5ofcu1B1aNrD3f9Tbz7cV7olndaLZ8Y2NFTkjpxDGKdKUgPY3p/MoFbnVbAw+owKgVwM+ckYX6bC9is0NM+7FD9sd2GqHtmMsO5zOwAZSdjtp1oSJfnauiQF1QK5878fEPf8xjn/DoeBhPvJsdXAZ5adft2+ZKN2Qg1S6JwD8/CUAYODkAMEOjw2+CpPmHXY302y/G9Mit3NFfKKnGmfzbv1xF51O8sbRdi8TckWKQXSzQhK90iMdF/AclQhGnNYuXbfRshWVmpSqbilLTUFBq1hnU2EAFSHBOUGF243EGW1l0Ay98LJxUzqhitMV6PDHvna79J0zWmXtZHPdNyD7hOzna0sENO7Tfb7fw6m69iVZPDv7qdY8bHeF45Ct+RahiIFhXPY1HS75y7gvcxY99x+5M6OYn4Fx//t35UAiUQ8CO6LIein6DiCIwSTVcxOAS5MADwZ2tA8O09XKilSCdnN81h5sBd9iazd5x3Xo8KnxuebNZwo+8fNXcxad7Su3Sut0/3NthFbrMBUuU3vqrTxoYvDetkkQD0l9QdgMpJlLTjwzW5QAYdWISJR5UV1uAux5zc9eqqQd2mjO06gCd0ZvN7rkjBbtE56XsnUqOEZlO4AohZNI6Rf85RHXVmU0gcfG2n8+rApxLRvdTxYyXc6nAyao9MnfhxRU0xKlkKXjZCfaDWaxKquVPw2Q9546aNxVL8Q/j/mvfWNsQZ4nSA4FIGwgqQCZu++WmL33wuIElEx0fuGEXwj7yaKyEl3tLyfO7znuxu/jMnQWvfoEfL3SYTxOfEoiO7VjoRJGnG93qmqdnh0E2lNY7muojVMIahMyWAhHFmFZ04ftcOp6pwRIjXQwR/iRCGJ3Rz3Otlv4Xds6Zy+ChnrJqDcuOOXU8OAkNuVqZoairXFY6PmLlnfGQnXLBuf/9jKec/NE7EF0bNxEu+w2Dir3BRR3JNu9kc6VWfg7ixpNuS5VpWlqL/RSpgHkkYfcoLDVxq5IlFz161L8SmbQhh7mc20vxXRktC5VeJhNSjeEunIMFVKzPDWMsoPyINwxwrPyARC9UJAPPAsSnhWUG2IxGtbwNzZpvPFRBMUu0dlU2cE5iVRuJuAFDef4bj5wdgtCzsNBzrvjyjjOOe8RGO+9pp/x8RQVB34hMjSwVGXUbrQoxPbTtW64M838fPnhwM3bkdXfYAugPTivQK7oQdmydhSqFEmXS5unqIjLHq1Cc1XdZulzkMFT+cqxwgSHsIEeyGzG0+9jNU8NneU7KUs+R4DmCSAV3qcdXvPX4Zz77eW8793NvOfltm7Yczqbbty2v+60dPSkqqRtWktr17W+tDSVnpcBk8WcI8eDNeSBqPuvmpKVdv2b8b9gdfg1sMD1d10JfWD3iCX9QrKbWhfRBZSDqKChsLn17yhJFKyj0icEwER/VDiuqJW2DjJWhN+ZPbWXtsNRZWAAY51DYetrxnhF3vx3m/p23M0hTo6eZJZdA2QzFBC3qOQVMWFotQ/Z+uIIMubzZfsfvf/rjc1982gc2nfv1c8/+n/8+/bnPOeWv4613zFm7Im4aa5lzCKLSbTE78J1n0rWv/+Ivr8TCiY/YtPsI1i5qTkoh+zPnthblcMNiKLgT6VHVjl1fTpzC+niqjp8y9Hq8TzK5fuBTFFTweeeXyBJylt6rs/CTnWMxm+3YvnPrA5PVrFqfyUpZ8Sk5Eu95yEGEB976khfdw7OtP9ofNshsA3Rpe0lzL6IMH3df3S2YAUpxVLDdD2u9iOkGd8TwqzZqSK8Gpn1SIqyPXJqWDb2G9lJSpABAK0lAD611jGCUEhR3ElC2oSalECphzcinmyontK+Ytl4da/4E+7fNp22jVetMc56k6fJCGMVH/XYdw6lk23ZxGZOjo+bFe72lpoN+0YMETB7hnsF5w+vbt050Iyo9W9q5/a4dV1/81XPP+aBNQhg99Jzbu7Ux8CsbMxdbufS7DznPwovsFtwyrmwOL3jhBihrr9Cr6hcWZphPIGlS8L1Q1ciwOoibRZ5aO49LAq2SFj313e+J40ZpXuV8s7Xxfnj33CVt9zYqPKCJCR/Jv00rK1GjNAzp7M1MRb/HBxEL5uQ7ETO/3Vf9qSr3/OPj34LEyukZw6lzvjc6+y6ax066v7ed7KQEHW0IAHjgse2CrTd0zOKxZF669fI5qle+ByNlA8lAsncdLGvYWDkWACHzuw2pkErPZg2mpYI3DpQ81pjNWedUskbFFZKdMNcRoe2D4HqmIvJNYARRNSF+A+Dvjf5r16ysCpIydOuLkoRHOu9SdDLyf3U0qEWblzKO/dbD+HA187amgs0Oz6Q4/GG7mR7ywp+idQwwklQV0ZuxWz28PvytFJ76WZfNsLQYsWk0kfgF4uyOLhOChMkFU65d/GTLCzcGam6HLRfox5GFjwxSJSa+xgl1c51PucXBiLbOFBLytKxWpnteT20+6QEjRktyC2IxKA+dAn9q7ldy8G7o1rkaW70d0gScwgLqgxNOdSTdDEhsWcEbVf34iaO/vzdJ7PVDktg93ZdyvgkL1L9mx6CPEDd391Qjos8Da+Nod53d2bPIFzt4hT9GhktldK0V4gEOu/TRfYAxLUuvCkm3OR1iLdwjGAqi+AgeRZIpmdugW0blDxp7g0p1K3peC75gG+aDfDa7FrEfnnYjr9aLktA1NwSaio9FdAqqeal4JKLrVPeEn2mjqDIh5my+/QPO7nnKpXsAjqzqvizMeb32m2fEG+9pNxhe38P8gH+DAIDq7WGb8UWWv9IQKDA/OnoK0ACOEeJlRQjFRO1JtiE3qoC0Hwt+wErMEAHGT5TChcW5pDxwUbbzalm3fH4RUZgT9k4kgA4Jv7ei5U8fSW8MpzWKmgKjvKWOCjiUQbHSYmMVgfSVve977vt3S7s245kRA9IC/M6+g43++AMd7j60E2j74+DbtnRvQndtkEv1cK2n5NES2UDaPH9Bah8cIWUsKQtCYVq4OapZdC/xgbT6okSocodAu25T8pxcqiYNI51MR8vL6nwx2BSy2saXv8VtxUiNqfLJDZhd9bhrOWeodppu+WLVoly4tezz05+DAbbRRyhiFu4JH4VEE+C43vW9l9l99J2t00NsOqc8QqQYlng6O4PW0x9E8TCjh/2s6TdZq4SWqC5x0daY5NIWhFIzzQBXD4vNcZSmfQgyyuSRbdp8r5jDvDSCmuqxAg1XZHiX0U/z9Zw8YIwsW6NHXX1Q6TJF3VswWt6dEOuCkB9NunVkwkbpMgonXTQbOt+8RIEZN9yaHa617mtu8dWGOl6EpPrMg86ufbT8auERd9wh7A+xxQ0ds4NnRyghUgEoNGZqBb4gKyvI7vpVMMkALgHh8aKxsUsl0oXpBNISFHrs4EFNJErNPaXvDLMRu5pcq3UXwqIxHhvbOz+IYCanbc8bqgRlQakpIaZ3+E2uNgqjpXEQNjrHmQnjK/y2UX3np1kvSzdbRe9fLts9a7TwUT4DL1VLv/7EcWHnvWN/TfpZr2zQIlrAukWD/LFoK3Ssdngpd65C8ICkYSokg0IpbDll3I4LsLH976A2v3taa145l0dst4n7K6PAGipkRRPVoEQdNKW41WygqZ2+WR7LL3/R8y/8ygVXCD608O0UKgBD+z6qphcNELgNjirlvqnxji/6qR2MWtUxnj5qWvHDg2QDoqaKY9UDMhtoaw2YS9A5rrggRPKlOgf7gKvYoFqr4MDsaZoAyhNTNqxJtyHJCtsuRNIFMiWCnCt87Q/TJ4gnXnovDOMvJ7XnYujSiSPqtA/T7hys43IN0HjRvQMj1z86V4nyd4+nNfl3Z6CFRfrR1b1FlM/KLR/x8TAv2QZiAyu8mmqZv+yrHgPtGBLOfNUK3tUhaKsVhGskYocyawLhdoIU5FSSjT+j9BC19FFq81O+WTNXY2mgAXjY4tnUwFIRRbNyKcU9hcRcf48k2cdhFcQ/dlOI9OG7N/3zaPTXb94u5N6oI/bfoJhXP0Fd+p4imDlSV+jA0dvGKrQnXiEgWqS+jKPVeuhqtPeHxHk9cutR6AJia0WcSllWNsu5EvNsyhE7AgsJcjaFunaSSBsYWkRTVaJxxiKoTUhDqrJ6yoq8oLAIWdWYrAxaA8JysiD8ELC4psBe809W3wjmwGP+tMJUol07uRSgGqp8PYqAHLIU+sPKNjELiWmb/eOK4UahMf5uurwuzn2W3Ukvu2bCJSvY6rqOtBBDpWTrS4nI+853mt6LbxOVnlpxuZIhajQ+3JneUgVZp8ZKX1JGpheu5yB36pX1hjMGxUUjE4IExNO5T2Cw7SurNsrusXy/qJBR5UobQqfZnR46bbXLXGlEEI3HyKR6/6zMVMjymjLnYY8D9Tzh86qHDmJ0fHjFexY/QC1/H9wbJ11w4zSRURJ5QPPp2dDiV+ZdyPR4ZP8ycrvgED1b3YZLsHXat/mPNh5obEaItKwQBPBMzgW3WMUQismMXOmURmBaQB9nNPzSuTWpKDLBBsqMNLec1WNeFPODWJIGXlpXupEc0A4E2fZy5ZimbopaUWV1s4KKP+KKvW5e1zYipfVx16GjG44Q/ejUiaBVMC/+uOWgo60WP4FC9xN7jJ5d/S92Vb7i14eMtDkH+CbFYiXG7WPT2r07Ln8xOcVOPSjGZXiHbZy9KYntlmVqRaJeFhBr4iMiGdWbx4GhQmmMlQAvCLuy8rQVIqFRuva6PaDkZJWMdh4cRA6Y2dR5JoqlG062Xfx/t00JqMeOlMeGAe10GSpbBZcEmMBVWN/OOBFHuiSHOlqrvqrv+/lroArXWy5cHfDm0WjW4qY3QIt/jaUfHpS0mTzpQVwcrI693/rKgzdrYNtGqBNRbg/UhwzrTAqKP6KkMNyrNrEAvbF26ZoZn0B8l3KL2E4osjLGpJiD1TPVUaHIurb+gQR5xYibjcVkM5twchMicl8xDyJ7l7wkPwx1n57bCVPoDwj3KPHJNc7r6+y0dqVocbO1to+eecbOAFQyYCWAXH619CuKY7l8rGWiM8DDGnmkGAB/UHHn6F5hB6sxS7+eISSwDZaqSidJgBZK0WQRN+UxBKRA4AmiKbCqm3YsZ3+0zsfRX391N5OdfCaJUZ6Vxwd2P9YpUYTbUik69xQpnvaFqPzxUSxvAlrwsPOz3jTaE7r5KjT45O0by4Bxgxcsm/DS5PlHfmz45nPUel2zaa+jls0lq+pVCtDRJG1BuVcpEXhGc2llP3y4hPwt+JI5JARDK60bVTJKcoANRSW5LHpV3DoZPsLuhSmPkF3yeeYc+m29599hID91iAwzTgiOoSyGByAZA7tUu6FArCPKOQ7YOUSdbEiNaOftjF38bKe4nRkDZtadYUYHmJ7sPxcZ3gMdbL1OaY94moYmWaraYdcmDbdUwbOiaTNvAJeqOxKtHXw5rTXzHjjDXX10qLc1aX7DP7gOvurWNXBn9oqFp63QKenBnggeDQ3U0HCp1kbNiH6yKyu2eyZxIzYMgpd3gEH5iT+tF4hzcopo+q9dGtx4wSAny37UgNa8UnGOhG9aStyP9tjorrVaUyIsvJBBJWvNlcqDBFJhokfj0q+QeTLL0qox2ilbo840JEEqpRiBHXh/RyewSCHmTa9JsbVDUtgfuPqM+DTBMsbHbwZgPDNuTa24lyC0V67d/blDbB2IjZYeWH5A3OkZbpNWdy4nvUSMrzvJrssnfGVnpR3GRte7T7eIA1+CIg2vibaokdMSRucEBm1jC9qkrfp+recK3G1yEFizTIbaO/x0R8RDwxeuJaU8IFHXtkh4yHzbq93Ge9TX9tg4AiNXRlAM9p9192jw75TDFodek3VUMSJ8WrCfJBoljFC1hoN+0q+vX0oESWfIqbciuM0nx+R3oZv9VUdwHEaPc+8d7En/TOqVPepjREH2UtfjiSTBxCYEsgwSdxG3LSTR0SeQDUpR6pmYVFNfOMWQUSYr7eUyNBjboBdGzFPgEpOCcEFCBJDQDhfF/B8KXRilnY/zC8Etc8xNXJcVqn1e7lNWQ3WicBi+AYRD/EVWw/MKJ1Mrx0ZaI9AgKF6WFau/OdkGsRxz5n22qkDAZU0dGqLZBBvv+bdFJEG3okmXXlRarxsoaCgRBaJMW11MSocCXADiBBaAtchf4KMm0QSg/LRwmN6O3pG9i4U11XGm+aGs53c7+JjR6Hm/OmwzMfDFwuz/KM8hkSWB4yd8HFdBYqD3n5QMm7hHjqNVD6YGSQC98qazQdI45YqhgDvdfPdR0Nyv7cORLBy3sN3TMnzt7qkFWdX4gCPbLmM9dREgTf8Y1e6+rCBEV1jSkNqjGmRyWaEKRSIiWBzBjY0BGIhNWkf1tKXIiwptbvhGqC1badsWKQui53qyVsjaLIkK7DPB5C/bOGQd95Z59R8AeO+pNxo9cNV6wLzAYEdQdtK3OmUPetJW55v9ajkGfh3MXCQjoorvU3u+Z/PuHvXyLy8pAPql1V+I5LYWyr59D+Nd3rEyDMCfzUrHSTCiI7WrtMDDNCWjRkwbAKdmQIoExgPB0GSAwdTW5G4nmdvGEYVRs0Vc3UOwY4rJFQTwbkuIQWN5vbZ8qQehGY3+8R4x51Py1jFuVcYwtE5ysTiPnaxQRb/1e92VM8ARl8xXSHX2h5zcBWHQx395S9ax7Zt9XGCh0dFZrLcpB3Zp/CX4YttUYN64yQNM8QihGU6YhotGBQB2aiXqoqnxvBE2fb0w5ZCnXQgl6sEwPjkHoaciQ4nXlwztbWpyoLb9DsC0g5rSGs2/NCumQlODSGt440iAWKN1fTfY7Z98TQH6oiuojGzlQWBjOLWlbQNs0QZHSrKgZ1i1lep1pL/xy10s5qN+lLjEPUa4/aqbHyBo7gsPR85F/4kFMZWJWPAtXesH2YIgs5Q9V2TuOpuCEMcYIBZ0t4O6dftBW6xhH1Ok1+fVlc8MG++YP4zXM6ZX47bYTqi2fxLkaOEKNZSaxdaQIQ6gPV9RXZAxH0Bl/ROtnl95HJqTb03sPSgjffOxRCZWNgb/6FZo2Cj22t5hh3MDUWhwXXU3QaLAj8LnopUsT9YmCYjA7sA1Mq/I6Iy9HC9hJKEo27ScCLOo/Yzc5BEDilh9q5cC09eJPw33tR0IcSsM8uN/v1q38SJr20SK6HR0cATcXQ8WHtAfVYIHaG2J+y5+nl2ax35rxzz0g5YLmRILTP3chkDxL9wRLDpHJgF4DMcHwsm11sbX4eF3NInxWPbCXmhFEhkB/NNPHZA/5+jAGWj++P/Cxht9besS026ujGRS+Fh4OJGSs0BQbDnEhemucYjDenSvijdUZ3FwMbkCnUxv6GYgNEtvwwjp0anThftosqgpGx4qyidalAYrBmzn84QweKHVxjrCxsPEfaeIU0CcRa+e8TkXaOvQWNlOF5LymGfmAZnR8hTsidzQNCOjyNIi+fEqL6saLS1ZkwCk+I5H1XJtUplvMOQn0ZzwO7AGxfn7g3Pa2/C4jXG0k+6I1vC4/EXbzT0y2c00SvaXbPbHf3Nr840/mTUuoxHhSOybBYbTTS+Dnrxqb6d5qay2QYNxUmMHVkTPgP7ZyJkYGUW0bIYSvHQoZH2baQceHnZWLepGtk22BVCDRta0edzVa+jjVasHMfBTcR474H3ws/IcWivu5beOOXmgFy5AgirjoXNMOX8IvccW4GjldLZ2DdQxeuqfnOvLHvwWG9bwkX3DAr2/tr9GNgy95wNIvkPXqYEf/IZ1I0TLBwLRRk1dcVbnOviUGei9pqecSl+7CEnop7AAJ5mY4wYlirYGAUuMT1Yk+Hfzxoh0GeNWEy+lWh8LG2KNUwKJYlFPVTQa+DpFBISx6iqEyjltfxQQRQZxGNoSg1fCrA6MxgayQXizfXG4NqmenjTVNsHeN1F6vOcc51d43MWG/DBWeDoebVxV/wbwNk++Zb6avF/IYT9v1Cn83fmlY6NwRIw0GF36FfUYoEmts0FJXmM2n484s+Oa63K+vD4BLO0/oWX+wtdS5163xZBDYZQQvZ4LqyQmymMbnhRI6kAOXzgIvyKMEbKTnEQCVYDuOum4FfxGXj3v0aO/vZVQI/3tzfdI0nzJHSidgAVYx/ce5XE0NBqhajom+8ELHfiI4wrxw0eGHjZTVlm3NyqmKqdqkraydZE1Tp1GXJsqV4XmdZ3zCsRCARQK8izlOsTzsAKJYqnHyiysElMPQNriWcY1mcPLRDyXbRTO5LoOj1xd+wXGvD59qwf48zdpeEM+c190FPmhu8PgpNoqrZo4NG5BpRqeAC18kwnAni39yMWPnfSHsqjG8+hBNmzO0In8sygE3VxWSYyRUoPTRyMAXyZhrlBq7AV6OPlGoNzfWK5IwSoVEHLIO8bHMR2g86EAr2BU9Nkyy4p8sEZxQPWiuR7AS8688UrL8951SFblASMOMQuc42qhQYg1SLELyjtG7W02lPPqxsK1hoFYyIfy3ZtOPbdI2fdsx2uopecuS+tt7R+9pdH9Nf521Ps1VZT8IV3nh1xMFtDWip2RmdHRVrRLc7J9KZIQi6CmAE2jKglOt2shPUxRthVUjpIiUGJIIsLZNaokFDQUdUQ2VNpxwSZ8bbYNa1M+7x7hKTI9xt1DdzCLtrx4aGzXvZTTuTT9Wh/diOPwNE09vf4Hr6MpP/UetIgafdhKHa6hPNv1ObjgaTcUTqrw7x3wS4eD1ymKANqVbBSyfUDhVykodVgHiuo9Mjfwkq1bQ2tetsIqjSFFgaKU0ChjLe6aF6z8JSQhv/22B655JfbtGTcu5TyvEFOY0Bg9jQpZ8okyAJa31o+tJk9Uqs/T0VHYg3FbddhKlOamJjwdGbn3fTQJj7y2GsTcsdSn/8PAcRRxbEexLaMupa2gwwVJx8QGFw5jqRhk1zu0vVZ+XWV2LDnDqAyJZSoSqxLDK8k1KMlWz0rGaTO48DBhWZ4TnfAoOfsRjOWJu6oe/bIhDa0TsTaqoKQt+4k7s/DirDM3cWZX3w+MT6ofwFLqo0d//OrMiAJN45/uU1TF9cfDFV/M1CDZh2s6LuWB7ojYmhIvaUrhU21MyBIxzxFKK1oG04jrIQUx0+JEl0PzBwgvfcfdyyubKf/w7VeW3Po79apFyU3tgzpZYVqWYLPuZGhFdRWt4AWOyHjyhF31UI2va53sWOrCJjcc+mIHJ/jxIX9QP/9jo+Oomd3QdbLsnndWLjqE7fioDE5G91rbdY/+1vFOuFrEWlqMMTPvUqAxBTRFW50eRmVeSznXVQ3+n6WJwBR3DTJNUfkljbGcupyS4kEZBja2VrBfgKHq2C092x4WCXW2z/5QoVSVnkrtwRtIkwslDl9qXHVqFRbLt1gT4PN+se6kX0qFctfInVj66PjLVz2rsepMOxNef3Nvjxs20FJrjQzRmDZ1tqQLY/YfhFa3MRyzsv9RNF4wH2QYIMDk9CrwPL7uDq6a3z4G+/ay3x2e6wlkazX4Ij2vRBsPqurXM2mBfmezUqiEP4k07M9ajDXRcuZ77Q8pewJN+EZd3PlRZ+U6NetuPN2V6OOnHMES/qAPqT1RaFur5todRdFC4AqFLTAqXdRcUtLcSg3KSapgNpnb4p0Ui0vqOf0IKXRjUPjA1NzUGYMoz6rhupgZCjZvMV46pxVDYl9Z1NyMB5vlUBgZQjZjY4GTXcRdEPHx1LtExHYkBl966Lqeg0D3Pgwd0TpIWc3CQwldITqhsj5FhE6B0WmqHR+wIGQnfGcJJ5lPU+atiwvRQPvBdY+h4F+Za01EuqME8fSrM0P0PSJOUnAjYtmRdlnetKCRqDVaWAgky1ggUwHfLmxFV7qB7bryGDDV3lKLat/7qW/vu7vgvLTpTl7cZVaAJAHd1TeyQwZrROTd6s+xP1J1xz76zVOt8EBOoFs4BSHmwehKf/axsyfvs2Fx7RFwOzc+NuR6R79Zq/g3j4UJ140Ci9MLbnbbS9pZJ5kGfOkMkxJyxhusQ4KFgtqGIXgDXF5mZdM2GoOaEOKb48LVUOeq1G1uVPU2QLREb7Z0WS5BVtiTt1Wp3XtaLxwX1i3jpsWw4dAv0sFDdn9zDjEwpYK/Q/AgZk3ms9t//Aqa9hdfyyA9X0Uxpfgp3/42FNgOyGAzkABnFlWO3hDRUVuqr0oB8LNsL1b1HewUXnbQNaCkYHWgelJbZLKmD9YMzfFysFbZ7x89Gj3uRytK8/mlJ1Df3nEXyUByXvWZituEbSLlKl0nojuG/DjebuQ/xgfQHEjxALuBEX+s1Q9XR7fR0spieu229z7cbbw3Hop2JDWi3WBVb6SiLPxlw0Mn61ir4WiWYtQ5gRcJtIu0ftkAeHEU+iCtQVrXLURyCSGmhCY8rtFJK13OOQJcUQ6KRCfBXDO7d+OYCdtE+8FHPOZaFR8G3ekK88lnPsVRwhvZfntamSGRub0F2uLzNhbdv/DJnFssRJJpMbdn6SYLnXzarbOpXrE24pD0pA6/F349fYnNLWwWaakREkNHSXLd0w1FtkjC5LaiSNdQ75a8kOFba217uPEG0TJ0uEwiT/eT0HzPtPaUO0Ah0ftuIQPL6G2X7Cis1TYBVwAaYNcH/OypfICyjA+HJw5FBlkXPyGesNJZXNvFs4FBJSvXnfm3bt+NzliLMPS6caNHcST7pvdj98SiFbgB+og9RtLh0ET9M3xcjukjbBpelLUkVJ2JSF9WMa3WZ5ogewDTvfaaB9Yw1iUIMnPJMq4onY0AU4ArZFiCz0OM02Iteei74ncBx3vsnyudgkT6bh9dHiW1x3sj66OzbS068G4WOCbpymKLBUE64YpQWMcqXwoqjmMg4T/uqzvRpkcZBJ90Xvq/XaJtkWs81x+DT4wZyWJBNIdGVE7OrMdfzpcmJETOfmha++wrS4hhY6s32VSMp3xsT560Rc8j/WTQeEeEzr89sugmxVniNgVx1Sqf3Cnyikzl0QH6UfG15z/B77vRx9Yi4+dgpx/EkSoFejEB8Nd3M+2HLiLjChTymbJE29UEf0QqVVsVDPPQGiagMoZu66rRtswk2dQgQZ3ZgWQIRYfgKDXHxG5caXOl81amBh4GoFdYKqNknCOalKekKHfp6RWgaRx/B7PmON0pRqH7GVT+RBSuFiaYFqq1cYmB2zYc2I2omJ5deTrN/CseCFKodGxM7sG1++oHxk7R9my/HTR/t4mdOdjoo2n13BSN0NZO0lWZmpaPtZrnlW1UP3lDWFI55YB1I6tpoRS/5zPQ3G81AGnFi+wbtt7maNMOCSWD7YuNNAgKRKyz+YTopCEdLmJ0zWzaRkQHf68gEy3tupMl9QaTk5Phyh1fytKnuptcAEqnEMMwQbJn+TTRU/6ifewe0DXRjkQrmjEjN7bqOEK10DFl4m2RcwjCc6vAm/lB5JqwGSTEQmSbqswEYKCn0g3hTGE6e1p6EnQ9UPFySJjGaqmCjECg+dfoWvoVbLy/3bzCoCHC2l88wQ/qt+qsp0HvmNYDVcjtT86wQTr5AqV84b6TACo03f91Qnj4wgHVu0s+gNGaHzrgREHYLTh8VhoqWO8eenQyYYN8Xw6IngHzpV21HIdjPTqhgmgTuxw4GC7A0rJmVqYqdm2C5r7z0BgiBJt894+ttPnyP+/OySk0NrSWi2DI0OGlkbm525242bH1zxp7NtQdBs+q+bXo7B39s91+m5b9Q6RPTVSdQMqjkDpFszGl3ejwYVhtu870NOutJ3PBCEgl54DPKAGIAbmWxCpMjbeNwuByQKWLlocNXZBOa8paMa1rYf22si2mjZFSMKDO7F8GES84F40D5WgBSkzLGcfkFdpUruIcYpFJyc6BoXzu5imSQoXjKDoObkyeNf81GyHru1uOEMV3RJ1x4E74/wrG25W7vgt0YvTWnWibscTSAtnkX0ANcFc/AK2To+lfI6gkU2dTDWkgnsPo7kn4AyK+CE73IMfhS1aswRhwYmZodS4MgVqfX4CGioNzAMpRZbN83UtpXb/5x9vmXMum9lqet4+64L80LTcE3enAG9NdhrRleGr8Q+DOvDMHopZs5VLrZ9x1I9GGU+5Z6Cr1x3Qgf6E7vQ9q08n0k+2Z9ShJR4OUYVmeHo6QL5k5pkgv5CPSm5p0hI6qrXeTFoQykqRoHK1TaLY0EwZTbyMZjIxZUq0R83/Mtkf+FnkL8WZcXa4SjXSRSBCSJjW7AJJNT9xiIZfcGknFTbSUDYYX9YaO8dTle+SxhcTejX4vJ9YAOwbJkTDxHnLmBIc8Sjc0UvP34adHXsb9MqVYgoHWKB2pP+4RPEJJ6klu9nPmw0O1gxpDjiTGrTNmFVy5dUEbz70YLoPpYvMxMzO8/BVo7ge25WTK1vu2fd/aDf/u14fELDfKfO2shW5DWRrBQYvWZa9UODlnj0JcS5hTh8qmt+fN7R8lIfid91Q7UKYYPeRrERL7grmLgyb9JY5NRdJGPM6Ll0ETrb0BE3pCVjO/AEco8wrKDkfO1piPY9lIWXKJEbYaNwQ8sbZ7TgjJEeIKU9wUucujwvFuSqT/zvNKlSjLwrkC3fOWQBZtf4BghchmhX0NHOgnbG+SbdUx0LH+3X7yjsaQ9ZfKE/SmPPos2K8wtPEJV+a9yGS+GWM6z3WoLDQBcZHqI3qdgqLjSGHROnmog/koMBpTukDtXOeKZstfIcuGZkgDPDdWwwDYZ8SlYkrNUcf7BAjNZT4tKpZtPud42nlP+wEmH2KGYh1tj46tJGioflN6O3+cE5j08AgjEKqAUDja9Pq3UGT06XuEuOe1TsmbhWf9/zSv6LV1Fke+4SG7hA//JdeuDdzoGP1i6tjadll3whSd2xYYSHCpVKEnkpER3yjnWCrP/Irw+7zNcpY75gW4OQ5RyFMrC/YsEC7DDbqLmoDEAzSTAC677reqRWOqqJS4CYDEn3Wvz2zSA/ZpEQGMdzbRMHLl0NEZqKPci13CyUvKeP38vGfDqPch5uP3jaabWTS+tE4YcTRJG1P14wI0mFIjaS0DIZ/C2HlojI7xhtp5NvNRIWDKkWjuSgLLwkcsTVuagc8r3ax+3JC8p/9hphvejGdQ714s/9r68074zoFqAm82I6+NQiEscFQSsZaOYOHWYhyCklJFoPgdOhmUtbhUxHxGVVBKtXrpKxHsYfSBe1gzudeCVXy13MDkdsSjO+4goWxYHsyLJIc3SB/qv1yP/HYBaH2jKElW/H/MvQmsblV5N/46z7ZYP7XaVvJJLLFEiSVqlFiNQyUOaCwqsS0atUJabYlVa2qVTyKo9XMiDlhxulFwQEWCyKwQGaQClxu4cOGOJ/dM77xX9rCmnf96nmeNe3jPey7477eUe855373XXnsNz/z8Hs0Zk5vMHEAKENHzko8R2Y7ynNlUzccTQwUtKB4GihMEnN1E6MlDUgGeCa5FBJIDEO8EcLwB8dVq3VlIfaNI6rqYFoch9PW4u2dgnJFOZnbv0oh6iA5wjG6w3ITHYYcdE9jTSSSV2AfvhHyKR12/qpIzKVWl8ysBgPo/74/TTwOhEiPKHM4pPyR+t/bDtUXBbCCMhk+kwGTiEY82UmVZY4DXpPXSlgTICnTtShZiWmZrK8Dx3nGPoY+cKYbZ7uLAV59mLYcnnr9rrAoo4aYg8c5CJ/hzE58uDeEWUUBCSLPyrhZ3Jetj+W1qi+T7nq9Y791rbhOa8/1vo792mBepsBJSK0qgfy90e5gkIY6Awt6CJm82fTAy3TXceKgoxx+VIhuAyUWLTTPlRqDL5XxUDQVAYGvnMdGKVXGw5BzLwIAqyN0zKA9DoXoisV/H6fFQFSzxSla2+oNGMZHMMU4K0VVRqcpGVkh2NyD4H7uv0pB62XxVDilHKcKHe84Qn4A2BbvevXMuAi6ma2m2YLsSakfTtq+PAAk+FVGecHOEWJDqCqjPfMpvRUAiw6Az7/fEOzhG3dvRZm2DQ/IaOj6bOZ1oH/aggxKHr7OpphZAAwG/A1XCb0vDJjQMezaEeuNi/KmHDwYf2zA3COoVzlj+g2c4o/0HfrNaagzgkjqliPjDT0AYsZeF0hdqG4Dr1mpx3fZHq+ryEyiIdPD3iKSvpz8nLfQ3hW4G6ranbpmm8kA+xVZU3Ki1jW3ijRnRfbYXmNMQuaIo6UAq75rVpLxVVVX5LnILrQN7Cq5jEwtN5/s+5AaAdhlDEhV3Bhx8BSN/ch/1Kljkv7C1h3DaoPCrFtcChulxO7PWK1NJJa07yFD35NA56Pxq4f06yoxo4LHEVxLnr3YBFsQjLxl6SdPzFy03Xm2+e+xluaZx0JT2CVdF1DfIiVVi9kuT3xzfxFPE54gTZ3txI84sg1NOtoe24W8LUd8MgNzNE/MvGlHzNfdzt+XmQPD5vkudy+wJH71mOj1YNShD+jaNjSjJfdqhdm95JMokYRNeYLT6Jct+j/vhyPqXDqGr9H17hpMjjtFMz7eo4o/cT/8CCw0Iwjk7nVk7/hLutAdPaspzNtqewOhG4e6vy1lV2dJh8SHGg2RWEeM0uBUWcx/RRSRPFKWwQbnW8abtHe5NfFKIJylgVaUNqcdfghj5591oRpGaYFB0mdWiy0hG3fIW/dk2xetsgX5FmO/2Bar9nwUi/MK7pXum/9L8qL4A++KDm6mEnKhFwdvUvXUae8AVtE62hH1oc7vEj9LSF16Tik/iC2m/aHHwE2Ag/Nya0i6NmhnVI6v2nurqAz7zw1fsP9zn+6fntagiCkSZ4s3FaIqEdDHcPWq+N2VB3bDjdFcA7XObQ3ptsQuUvFfuYfWRQ+uko1GtT5xSlHDgBQ+Dy8smFCrZIAck30J2pRBsZk7gVPmq7zqbQywz2E6YK003yVWIKS/mWk5c0QCtCiMn1q5GUDyocKrob8pIVEi5cxsko1tlJ1V+FkztM241J58l6Hpu+7eX3QERdc3GAzRxhWfgfyoaD/1kK2jRPqs7lVbcCoLaH93ZOlPWdCRdwnpYJ96VaFO71+boyc4tdy0q5WWUhNvo5r+UtWV1QqMdmb1RoiACib0FhClpvu+98CZv9ShfeIgqOa9Wvv50J24+96sHRXMF4kyEdLvFfxXxWgQLPIuRPOr5TGLxG7hXWnsJIQgq9nY3hse95Z5VS37E1WD8OXViVQfRTn2Mzk9ybvpYVwewt3JY/8vY33Q9K9JIj+ihXtTUI6pyp6aF/YoaYxKSXGXBqAKjWZicQxn0GgAjGQaUaJoTFP0wqcecXZIh0xASCLUmAqrJvqbRZ56hWiWRb5L+gTpFzefvgck9fqdQs3GLuCYHr3caGlgkKIb1ZX1vlydG84mzxe9+PuyFG2Y2kM5+JzihZY5fMYDA01nX+suERiXqQfIQ5mzJUlcleeGorIo+xBBlJJmRwPfUyIidgksqtgDO7ipDS6cSPs5Mi6rM4FRONbvn3TDzn5wpb8WZ4iKvrfz0G696gt31Dz3vdog3xBgjbY87jwYbTaqtvdoloIRNjadbhbh5sF46tM6oSz39/P9yVp5v7izpuUZp+SzYWv748sJvDEU+lfhh7ed3tIVWzL621EGEfyqonhbpeDauHQHuQTMzhDCzk4Z1lPXmygqaQUBSJNKMS4H6l/ltaI2TRlOseGGN4/6ZhGrrn0/EXUPUjJwzo0bJKeKqwtRS/gJEtYgRVqF4ATCJPNfapxZE77n1+yYCj1RdinogpttqjewYuff9jwKau1PK+BtWE9SzHEOMxTv3lbUtLuofhzYgKFhgqxV38fLm3yBLU1Y/fYlp4Y5ljuxnGhK36liSJw+EOW5cZyOMqZATW+gMYwVGKKJno6uBhAwuhLgWxXJr26vVes7nB3deeord908/e9fa2sxP4RISRV98unYj7pJBE9PcaP9PTncn/8VXbQbzx97T0Jf+9SRxYhlH7pJNd/yhXZwWwNt3jLbZpkLnEp1sePBUGKNEAHU34BmEobgoRpUX4DOvOqAeAZQfDPJMY7K52XYqs6+cW1+aTKi4319c2JyUcChtA+NedROI7a9bA4Bq69pqFSTb3tR2Xy1Fd+jLsg2HNKnuw5y7/1hpJjxrlOmqe8Aycc5MtE8RCQHFNkpL8XYnyptS7FSDxLuu6uhAZGFbQPDenDDjMCEa7s2dOq72/yeQkOPuGm7GegPeZ9j3fPfnrYb10CeddM61Bzbtee5WrvA8BVW3X7Jr3Ja+nyW3kz0XvcqbVl9+uVWY4f9y12nw2RMvKCKZ4UFruqfseue13Z82Du4A8uL1BPwHzCdScQK2h0YJ/Y75uqeLFtuw1eQl1LfLIeK29CKMfaoC47mKDM34fC7I46JTkYqa3H0qMonME23V9159Ldhjf+9NHsSyee8slNttNaQsulbc8wLz7cn3sn4AEKvsLfm85KUoQAGzfGwHQvpKRw3h1gjbGyq2E6pJ7UohIp2VBxE66MzDHheE1d6Sxbiu7rrh79zuHxxz+g9v5BrFp+hBfqNCJEzT0pU2Fdwu8+TT5F1RCrvhu+/1x+5R/7ZrbiVKHPPKm+HT994xgTcrug/ukbVldg+KcUhhXYphehfE0iWl5AdzHDaAM0xFmTk7mbefCGBjACEmmTBHU0xA69tglHsA18AJ3VB+1tH+mZsfRgnBmGbwHkQubZSorMABB7GSFF4bOE50XtX8LWYu37QHzMnKipoIKp/gOsfvJ2wEHH3Oe6b793MO5V5EmDt9MyOrpLdRUVOb4JR+4jmbzIlUUZGTOuPN86bi38wNaWBvtM0hXMEbriIMNuVYDVZ9Kq0kpyOJTsxznpAyaSsAz7Cu2DttHIAId7in84Nf/ztnVxw84kWfuCovUTO3FFJSYmAsIjpLBffg17IOE+RTdiNneUQu0H6rNj78jMe7Zz79bTeMQl09yD4bYX2jCw6vYV8dqRH05v0nsPObbR3Yrn21EUn6wZcjjagpAYMdo5gDM0o1UjCJzItCGJ6FEdDTsoA8LQATkFRAmWxiWld0QiwBK/MqL3KMO3OzrTWvpHVwAtwKoFhXsdm9puxW4rjiDqhOcOp+0DdnRVQeJcyKL40Yb/GtFKTttoX3+7kqb0FE938+yJwwPfPlzUGezq8Gan30HXiCjIQQnGCLYR9gRsx8eE87UR3u0zHc6GB+UHjMfCFJpi2zseEHfjsSphS4Ym2Wt9JjGFLGyASOWUGvOhAEe0OuUXlixMokr+766Ssf69ne8/71ql+vMAxPNnRatCQTm0UfG+hp1RPS1IlAaXekyD7z2of55/3zlYeqqJyeELq8A8ILB9+epl00Y/dSvrxF2+JK2ftH44lJo3Vkg7Gk8GggQFkLlwZsoea/obTqs6izmYW/UGi/5kFwUtpWU1LWYmnXuZlOYN/J/JwZZbOwsRYK47Rjj7KS7GxQNd7J8oLgJKU9ewqVJmtizptUabl5fRDV7poycsXdiOr/SaZdTEH63nt/g+WFfjg3HEg4e37XYJOsOx44HV2cgbkvodx9fF3N8ARKe1FgEMGtX/vpYmWBicgwsGx8x8vNSI+9Av2zHv2ash5ZrqjI0Mpd5x7tT8LgmL/4zN1w73SHJPw5Ecom5fbBgmIkWk4S66SN5wJNA/7FlM52fc3DOzzxT874jXDM24qnqroSS8h8YmtY1I4Lkn3fXyyop2vddU0i3sv29YO8Lmkjt+Be3cbQljwRZ+FVKDMLZ8PJCAosK3htRZdG3l3N40gMGEVlA8cEutPjkSm/VWq+gWk2J6/MnSXTl8aVrSjkZdviUjIdLezxrnmPHOCbO8B9/ohrVl0NBW9KNMJ1JXR+90nwOueXleZr0yo5L/27pamg1a5cee3iY3GnZE01PBAk6z9RiB4EvzjEVDgg2mHclJmcak1FHZVaRSXvaw5CXCNqDy21C3fPlFy98N/+Mhy9wYt+si/X2T4tAGLYrlUMvqidf0SndC+PoORdmzpErhrBD3ac8RbP7t6/4+q9K6JxPuT8i4Cs+bhr7cYYRdXSWrPbtq3GAW8PRD5qYht09wVMbOBYuTtaea5j61qRZ4Utb8gR3gHqmziRoYIp1kKUkIRgXhWhjrRFQpmZ88aFBKwDfQAAyNBXgI+txcFVFo80biGQRY3PhYl+xSGfKZktxae2mLltxzUstRKaEwTBSXvjOKqghJjt8yvcpd8Yt/tL9JDep8qRr3tXu5/NnSIwZ7JI7jOdVkg8i4DwoZPx6doWlZvQh3LlVGQfMUZlzJK8dFvd9rfRyTvmq9f+/PZdY3xYm/LjK7T4hsUha3MKF0O75667f/7PHr1v8PgP3wpoyCIePnTM0Of7dwdtMKK3Dfa1RZugCcHkx7rVTtBr/reub90PgLgayJmR60VBSHsFozKHMaHSkI8OkIBIRGTJCik2UEmgiEtV27qVhrTPUZBAjlWpEnKJsgoCW/hMlgRUpgnxW49sqJjNFlV1nBTiaN0Ii6C/bFecLrotETF+/d6ZflBsnkZ53XPKkx/ynE/dMsE93tYzM3Y7ippnT5c4+SG4mgAbyGOnGg4Hp0mFh2l/6iYYvYfvZuunev19bMjnLM9i4wdTFsKZPEOTva+Dof4AFqWcOac7PQqKloY71Z7/85To6D3qYY955kkX3QWA4jOb8IdPhleWshkibZknqoRgwMsrj5VFwRZa7fnZF950/F/4/v/8NT/FgsEqJAsoCr9YRW/COVNVd51i6LDTL96x+LTDOkSqpUJAnUQlkx3H0sfMy3oA3043GQQHacZQD8AA+SFftdUWiaiSV3uCYSpKl3OwqWC4JmQrgNDvwLdzM8s54IJtrEA8Q545HW9EnBJnmvCiJXQBZS/cnkjXRUwuhVSaZ/0qyO2iTvNg0xu8QEzjtgvvRGXVoNgLRL3myUj+nrNua6leveHnvxXCQX0FMy3iUkglbsU02bfsdHxEgZ1E5lU0eG1LCAdWNJqTfKZFS0BCekcZmMGWCZ/MU/h9CBETzsaawaIhMJIIe9TcVQWvkcymm4CreMoap5QeB0aIl6MeH8zUenzZp0+KUL6gHXvWj27aC0A4OtTkC4dFN7a7NK8MuOfkgIIqK3DFpqh2X/ft/3zlI0O3T3jht+5Y6SS8RlfZhzz6vMNpukrXxY1bm9dI/yPuSiPmd7NPFd0QX7vEcweQlWOYEBWL8QoQdFa6fII5LHnlCI2o4IiNrE1Ea1aN9Njbm0EX4KQuMyGjHSvMzfMs3bG2cH3lEBmgMDjmkNm0IL4bdPyHf/2w6oSFrNMMrsg9HLK+4iu2I2P2iQrdU0rJN8JQstIJguFCa5DUcvcrYW/82c0FopLYyAHwiSqEw3Exh/GsaazwSlbi0otQkQptscWErYtuTtxEweUSs+VsH7B0o9h0uqKnEKk8m0ztkRU18DXLbrTeOAQ63pn3yBFP8MWtmudmmao5cLbrm3/9h+nRe/yz/+2n1+7KtAjJlgLKsms/h6IRTustSkCt1ezWn33rouCzw/bG7xygcte0TUUcp6DV4W8ATMi3m3L81lxqOXnHjHz0wGAhXUeWug0QZzubkZvI8ldnB6shPwWcATMbEae5cPIvxJJoAFSunNfMrSuzeRBpxVEtOeR8QanmWse8DcON/bGtShcrrb0j9/0rlsKmqmu3FmHbokkCy0CvcWbJw9kWUeCDadFxqb+gugQMBE++Ah2p3MMDxYq9bamcQtMxRKmx8brOR27nUGzKGE7K+RTsExRVKRgpG/usQ+6pDKnqRpkvN28+w4z09AMzhhG0jeAGjUjEQcCVcvqr88/83+nRGzz6+Je8/ae3j1jVltqoExn9yapKEIYIr/nh+24686XHPuNPku5e+JmbV6wnhUKzmTX0WG2P/wrO/lXNtM3oMYsqLi88UzZ6R/tpfTAiYwYVRaeQxYT6s0BeaOAnQytzcghjc6Vn8xXzPlNd6onQFC2HWA+SkLZFUBCjso5W5lCyYT0F/zqTYT/5G6D472GsuHramKi3LpJo+F7d7MHQ2Y60s77FVZDkeiMWUPhWG0G9jizaImbk/sK4wpTbALoBkA5iayHmeowkUCZReticppEn1VQxLreuo+AhpeYQ/3/SDbmKqbBT/sexAusSbldvPPfdJw6a7S/+/vqV/eNVChMvm/5rqbkjATynREDO7j7/3Sc8p9nPU764c62cSDpIbuMQhNaYOhC3wsm/dP4AF193/BY+6jhvW7PUNEbQdTEQDifbrgWYwEgkzMAMUnIAC0ANQaDpeVZqsA7oaopFWIR17MIREzlWidWhbgw6BnUEqOkDVJTG0Bb/p7sungIp96AB/suHZmXVdgP02lmWzINs5Iu1J7UnPi8wqEieVTKWE/B7/y6Wf1X7fojAm/++t5kiqmP2oTaG3h9h3Sc24kRL4VBkNNeVKNcSdBFbYQbtMJhHLDUGsrjJbyOaKYcUaweQewa48gbgWf+XRdIF9IjJCgp9ibo5Y/zg2l3nvvmPm0fm2a953fs/c/5N66uj0STbPCz0cFJWKr9/ghSbjcs5y3I2kzdfc+UVO++8+pLL/+nxzS4GgxMvXuFkXOARjFThkpShRE52OVg+r62a5+VBo8KtjkI9sCN5xsDdF3ZxDun8MLEiA68rlJZ0xXmm5mTxgmOwfZ2545UX+D3nAhcGK8RauVMEIArEPCB2rxAcyWweMnTCcZTBSeR5IatugqTiY39XVJnatKOLVruZv1fTYVxqGjrP1Lad6jGhcDqLEx+dBF6jhQ58MfxilJ4+vG8lPZ1C5VNfSQaywA3rQp7lpXUZgmejpL02GoZvIL1A1CCeFtSguVXKw9gBCkas2MRwEGiYoa2GN4mMi/shLehxl60kaq2EoomUWZTXrn5EjoYcm12+ue/a0//yH55/7JObJ+d5//IPZ33ivM//xz+e+5F//7cvXHXnnhv/65vfun5t5erLLvnRFd/4+tcueP9znvCowSP++Al/+ITGnY98/Rkf/NXOOZAgUJbdLKD8FWEvqt2fMTreo6/nzteiEXm5VbMrbn3TxxijYKuQP9aGddjCFp5iIyQQPHTjQLq/Yjke4GQD9keNJe5Qh2FYEh36yc0pK5yxOLyJRjgdc3EUGatDbnRQBeGEQGa7vVllzaMARVHOh8JzJ949VNhaL2eYc5rN86AKmV6k225Dscw7RoGrADyMWb2bEKfr2OvGI3dh1Lmtc4SFBSvIksu4jxKL1CHZzdBTMB3JAKLIu7y1J1KzieV7Fajosi5QzOQTFWrFwB1DLG70hnWLL4xHzB9c6WNgbEkLHV5bz7MDh1b3XPPWJ7bZVmhHvfB5f/zQweB/HXcMZvI8pO+640899cyL9411EmlTO+trEiU4/hyIp39yTwOeY30rWpoGR0Y/HEdv7Lrkz4WlSfCrecdd1AbuccpqZLq1jyEEjJuVYkxPC5B3hLVhz2UdcBv8L7zChINaB4MWxOkG5b0O8o27Nx2TnbySlx+B6T9tI61UEQ9QgO256vqq74WXb7ipFvaQrLLfgQ0K4TWylVvR4j14zA5W+SDJvoZwMlTo1W8O3P59RRYbLSvrFmFGOSXgPIdIhVqnfkc9+wWIjO9eYZrsMQR+n7C/uOGYovDsWu3/7puarGvb7UlfuHO8IpK1FzWhabVGYQFXPrTu3kNGzGBhczSlozlK2LFFt2yuHH3dqGLqmxM1yU7lhH5OAWS4hYrayORQWXfzAMJFYtS7olpAitLkQIyRXjHBTH1fhAgZHpbBs3Mi6kzYUHsW2zZbNReV2vgSANq+5/ZUmI6kpe7aY3XPVD24/LDzoaSQdT1I5/d92OKVXFRpCLWT3ZIxCBAClbkc8dz0ap/O2s6kt8kFlZRQRQYcQdxpmDBVTmUjc0iswOE28dOcDT8EE//2e0qjTaipmgvlYo5ohNEjI/oxt73B1/z+C975kv9z7iknnPDI/qPV14596Vveccqp3z4wmhZF1D8ybdTrZsnGqTcFvwVjWz55mzPztuWn/g+Cvz296oGE87ZXNdh28TfMQC+IQAjprCKCl1QoFRINzJkE/zg3mwVvqYgVAAyKlmMOcr+eUaUFO9Yit0i23pRZOw+CkUELjlkMCH2jhJhLT28xv0U51U3r4RUQs/CugzZmzQiW+QiUa7VR193VxLvfejsTtr8Z3LwF12xwIC6sxgwTXURrqdbOtG7mJ/3cKWceGLmme4i4zgBnwW0tHVEbsivkTZ4ahmsRt6WQDM3RZNyEL9Qc5FZdKeiDzGxSZADhCPWEct8N6KalUUjPhsDHDx5Eyigd07MgBbrbqYpNuMFkkq3cv3/3oXsPXv2WDmvJgkN34hu+fPMdB4t8ZDlF29viXQRefFJyBWFYTt/HF7sGSm+jW3SVL5ZaV5NFDqLO1jiueeRMiZdtQOYpDZVcaTRm/YfeTatz3O4294fpUrE5lDx1YodYHZMsJBTEcMr4sUDOK4npL7DUpH4LPcTFEUISZKNwA4Jsoij2GZZX7IHoxn8/EMmSK31hAWH7PZAQMMPKu25vViNKbgnPTcqG6ToDuG07V/LeM+y5+9A1IRDHmSUss28BZacUQNVNRA2VJ6N1cr0qpzz8KQG1TUAEg0YSK7mNYjGULVOuBpObNpaby1dvBMntS5sqMU4ES2YDkBraXGkGwRhabqAqygl5TurhPde9YzB42lN7j5prRt/7i5edf/f6wU2hVOVjKpaSXXR1GeCwPPXXbAuxcFmkAYRgA/K+6T9aFiBguf03oDUvtRf7eIZ0UBRYoUeNjaAIzhFCosmKTULO3yCNv8JMHU5hRbTDYsqkoMQQbA6sZ4okrOLgqw2mFCUzLQpbiDkSJTFaZs+zzWx+ZJw44umuI5QDfF5g6K+x1RenxjXGAVg6wV3dbqAdA1XKZje8y4pc/7yfiSYGT8O1a4vGak2ZxNS3HVYg1IEl4uRK61un8cNiscINqoQgz1zXk0YEKdm8zKHMYzYPRdLuA5fcu3YCuZdocHXTbhGLQgz0HGN2NOleOCZHJlllF1VMfnXTb67+0Zc/+vwnDQZHv/NMdDkc94YXgO3zlSe/6Q1ve+0Zp3/qs1+98NeX/jYT9A7Q01C1DpFu/eJ+F3dCr4+4pJLtC9q39/wdfaZVM21+y/MkdQeqR28boGeIw+QGZRsPUcY1ambDDUhx5lUlIflf70cayZXjPCB3MiczIdFvHAnaFs5PgKmz7t6pRlB9NTPP4qW3TlQFHQA23gEa+hmbc8Qha8Gt2AlZ9lXrzsjXqKPFPXV+m5Y+jlBnk6v56PzXW7L+jJ0jZl7Ni2Qw03Iy1Cj10X5Gy9VcyQLi9KbrSM1EjzGzBohFqB5YTr3MS3LENDFUO1+hqqdDw/km2muXHlEY7Ccul0bsAtjrZ19vAxaUGtbcmlc6rMuptSa0yN0zhXoAwzu//eVLrp8M//tz53z2sj2jzWu+ec4vNlYOHzairvCoAuiGJJAEaf38W64wSFB3gXD8rBuKhRd3fZknExuGPFziXvxc9/3Rf1kNHC8vaunJvAvKMUdtc4bI62J1HUUowPirS7E5BBNzKPSH28JWI54LH1Gr6qE1n9nn9YvKJGs2aDHEHlblPgQxOXvfZtl36rZnuMQ+qk5mqdUNC1SXxS2vFn+vhp+z4U8Pf+53RmXE3OMBJD99lQ7lwxsTG7p2vE8jwIW9OozD6HJRygL848LtUL6hIjM6SuUH3FTspQClhN8JsNePuz4Thh/iEvtoNU7XJ2+gLbnPXW/tVzLfq9JHmB6kbQa1a4RyICKx5MBsDL5TtmDJskpr1SMryn1ng2fiq3spOFSGN260WDFofLKgtQyTYCo8Epkr7OJBXY+n04mFE2a11z+U0bkVRkMYcYIxBJNjkhPktNIuoFLblwCrfukSL4yagFXqUf0rCV2/QAUPfUtcC1EBoZ0j0pIV2hLiZsiBeeIKILgPvr3WN92JbJq+Xsd09ti77C3q2vvTZzQmuvv5tSU0/uoQECct4I7hVb+zNcTPuPDmkYVb6ejPnh6MnzP6risPhcEJLiCDgfkmAy2b8oU0Ga1gDJUAXBy6LLcqHto0ce4mUI2GBHRhBUfmil9wqo+gK6WHRrmpuKquhfjkJ1yyYsSOCrP/0xm1nMiaVe3iYJbYeMRVt/28NmuuMXcjOrZCzGobAa+QRdo1yAlKnkXrPqMF7Ezu4fw6YNGPuWVT+3DzlI52uXg6W7rSXlXuuLdphetoquVc8vtjgDacTHtnAKwjBAjYmr2VlBxgL4s86YGNmREQKqS1zE+kY0tm7xiWVZq+mMsrgHxZW9MSWjXCz0XlbtU6fUvONF+7A8qQnnBXsHvL4HRuoi53ttRYoeOixS0JPrLOxJ8veAp+OKEaUu273atNy5vIfzc46vsA/kq4KHVrQZvuWh0RCkvexJg8pKNCERy07SIDqazNQjW3lBMdQHXuw0ETX60225tZuA7scCw0uwvc0Y+5ZN0cDOnzAJItZF3rsBBG0sWASXQD02RoG2kj7FYj1TmHmDerdNjBK78SOjyApiKos6BBygnJxNKR+ngwnCFM99PuLHwQzXR5K8ADQ3xPWxdsTNh04SM9AKlRKhuZgolW1nTGgbdX6HEz1FRXafipNAS34cv0sRrK8RyhSNe1gecxJ1ItIxFmKUQUTkzXfweZo8fc0ZQZrBF04QQsJEf9WFM+jqfR2ZE3le0/y9rTz7o3fqx0bsy2389yyrRVkpAbKJqEYSkYO5/SkjC7J+0GnrDaVzoCgWQOS5mU8bS/jquNMnlPmd8GIUOv2cXjmi1JaIxipft7oufOPF2HFWQdlKAuu+bSJ7O0vvTcTUbz0SHOMHXoR4DO85cHgrdAtt6z9yB2EBTfmlJQHNNYt37vaBFSd3IlOtBtvToiLQiebm4AyzNz5bdq64yzoeBoVYw6snJDdBBR6nEyectSCE9gNtor7LvwkjTQ6fVHw369qBH4+kCOwYPf+kdDnka5cYnFLTjmem+cd+qFxgIxrS6QbLZi6KxogOWUdD1vzApnwkWH6jbVsVQuVxOuWOYwwm2vkKqV6GWa3Qy4TRcx5dP18O4myWu/u2z+pqCEpuq5OgzeTYiKjpWOq3BQdkZPF0Id/j7UR3vrmnt+EEgBsHcLGr1IjehriiczhgbYav9WTNbdY15mAAgA5eaGsKZQ0tzMH2NSANAzo+bWh+qyl33LVaQC+/Aa/NOoHJxxwHaouN0kwAS13R5wetG9Z4Sk0odsugYq/XzlJ4iR/2G2dPzPA4sRe7AbbBy2eu0/PRzP3amXrlvjr1fw1HziRWugWzylt8xwFR/l6pvLGJV1MCBv1N6T79Zi5ocQWo5ucA7OWQggTeG+NEawK9AJiuI2gPD+r80Cki3n86jedOO0p2PTcdi2yjFiXlQJah/6At093nDoBXrZ5ijYEttcSqswkmr/VTDFL9xntc3oWrXgXOHtnZ/Ou4/QIt2wFmXuLMuOA3V2TgaugdKrgNOukEpUCJgpgg5Id1Ylt2dFR49Hx40ycgbjXEvvYwZFL2dlVem8hIVFM5kau6nDaHhW0R6UtcXCi+SI3D5XqunpuGUvmJcV+KlClo5KXqnt5fufaUq25lmojc9aw8r7du53FQgKzFdoXKoxE9/rO9qmOE5sIpAywj5xAGR7Lg6W/nCKUz3UecUmVM/CSUWF4ZCYmlB6nVBjdDO5+5UvJWK0QDJvixHf80w4eIcMYRCipGo1ZrEyke5ICausEYVau32Gg2SQUCbRrs3TyFw3hGiqRPLF9huIVMUvICr7mFtZawkWkmI5yWKa/mDtHuqHL4zGHRgxHtOAMB/SWZiaQVNMhUR9hviq1qljC6ri5blFPIIQl4qwFCHPHeRYw9cybmigkXLMGeclxCWhJBvAnoNcYVGwpdyL2Xgn3oFGFyULby0nXJMuB2eXtTC9qgUduuDaVveLm3Kav/Mlc82vtLHCT/htRvilZo+ODyeyoNSZrLzG67+AqeNy3xhD14uySL7mVLJZOtgwlEVkls+mCqfJqORirSgJfjsEmXjrlizcxGsE1cLOyDAJIHFiNxTj+u4wc+neNcRYgGWHdD6tsqkISF9NrYs5nHGHFMZtvHHbtoi3YtUHPdlygjsbzIisvgXz/Ox9sqmvLNVaKN4dT+n9ox0W2m2swSkIe9ZXCwJPAR4R4RkK6X2qLDN3i6ZKB2WpcaxQVdJKl67iq7ZorspVTaytQKMrsBBjzQr/moW2kR9W26ODrEk20eUhzGj+yMEpCSg+JnhcqdaxW3qatxNQpnq9h30tejm4s1r5Gzp3R194NwEQGWlvNo4EJwkiYYpVZ+kLVeGBewrhYSKCORqCaBNvtuNbUpQh+lnWc7cPUCUgpRoMNRwly/B+BV2PF6uNPaCXfnTnfO6SSixD08QTw0a13sTYkuHlxlo5WysrCrWF9T3a+914YO3mxS8x/+8zYZZftEt4qtf0fy+vhLS1br10B/1kXQeajG0QJMgagGsKqD5gJWXLPlwWLGDAbfghSVY7167/16aP1LEiSH0ZNW02ysLfOBIJGUYYtutdBPEbi9tfArP5sUyQ1dr2pybbxqT9n2rq0DmPwnN35sX3hXScKSnFTjW2WzrI0UZsz3UZpR4ovxHTWlDJVkj2ijv/yK6kCwqxk1xDWGCu83kOKYAqjfKzy4fGlRffwygmySEIxdzY8S87CCwIAdKNTM6QH6Lnbo3mP0liibX2KGYxfEijzfxvYhdYYQcfKps+mTrwkNoTDIgg3SLmoaOJVDtIX6X5YrpOU0Ha1w0YSOpYZWtGHLc09JCXjCsZFHmLs26TKUeVLQ1EfWkMaZJGYskmIy5lYdZV2Crn6FSBqAbD8GhVsIybnRq4poR4ftpHDUEkvx6cooPzoEhbB7idb///GFSc9WcJFuhoj7zvfZQP+sybNphKnbG6KyYAs0MmleZK0WGBaBAMabCLOPP4yGGyptjPKLEOg39hQ1jIDQdRJihUT0JVLVnllaTCCtaPFO1PURd3QsruU68vKtNXbtNhLZ0Qkm9Ia7OlL6AWmMa8OeGHleq7ulFcupnp6EqyLIoGWWR8nP4Qgnof4gLGIiNEo2EEDFSGlKvdj+o2JacgM77l8a952TTdK+4ibRvsHnjNAGQQc8jAPlJxkExqvZFlAAedobQKa8g2oWYIsvEKJw0pqaOjqPEbSdOcIKNVqClPZRi4xXqmdAVV9MDS5UN8KQZRRhQOTLXglVIHzoEo2qf/wuiF0hK3ol5GC27LCs2J3Ebrtoo5+qyaGyIEIil5+9vInvmIb204g7rUTRslR5RDvy0hF6+yKGhUMgs2CDMieDXTE297lvY9pNCbRS6Fmvl8ucA6IepOWIQIcwQtOM7GCLmpLW8MOnfhTcobhHeqiktB1HzDneOMawtO2MAlx/fMJZVMx6HA9xVe29jSLvwtsR4IXiUMsDXJum9m6Q8bYpprPTSi1+wK4HjPuSN1R3bfWtexqbfvpC/Q6ZZtPYmZdjyDWhfVGstKwfUIYqX1yHBAFEdqKBoMpbTknPPaqejm8ObSeh5KPtTCqnhuhBylKGLrGNZuDu/cqB1AXWXO5MwIToKNGxQwkH/SFOHme0+EbMwP3AeLCb4r5xMVyQqGWVlo3WyUZN5O65t2Iw6sf36lw+9Lf7PJmaTfPfXLu8m7TeF2ttkwBXgNtKxZ13McXQJjntHyQe3rta7gQ47RPEbioPhqjSVoPAa5osxl6H+D4rKztXI+txFD2ISyoJxQMsa5JNb2Qtnoc9cRtB9DKKQ1u9l/2xgktZMMm3PhVQ9SaRpAIUfWWBC2kaWLWyA34Wl3zBeCMWzVtr61s5wRtdbuc9fGI5p4mlUP5gLtIQwYmiIxXaFPaIZFspWkWsJBx2pZNcJ8wz9cM6fc52Rlhmqo2QR1Fk7cz0X1ptIGj1dOquxWoLpHXdcqYt549yOe6cCXjzRmSFW7mk8P6QnDHU+ig/dTVmGxJUnHQfmpcj9DfOfS28YNOFkMwSGxGHuLQHHRPRRrZTQC63JTJZXsIj1TYO6uocXXA1beifcIBxugi2/+372l50I6VrBC02qB3E9l65raYqemoBvG6Yaa0Trgkl8KE/2s++VWU6g6NpDtdNFtC9pmqPre/e7OYOIXiy4bzMq52fFjZRG90YupXI0zBGDkNbIrKrSokTQGamX/hZBqMjDVxbxUvCghQqK2hlE4rYyDKQUiNSgDtlWvuAGmp/KPATTwu3alIskRFYb/fTTPdntWujr4Pjp3b96ZlNFsM2hH0bxaRCgcWz27+yLHMTFWD0KSZiBi4m6jLGdvSiE6YFEFrGWE4LiN1HMhxPo/8YZNd05mlz35Ycd/4f422ETcJKM4C/JGghtvFrA5SFHsk+zSAvTRVcLfuqDp8iuoSt8vekhSB6FP23gZlOgtjHpdsk/S6EsLTjGoQcQHSaLizmqMGQRsVk4Lt6+QAgkK2zSyh8jAZVtULgAa8Q6YzJiaVXrqHDsA/+CTsvlsxe0Jx/GQbinvnXNaHz2zYDkUUB2cuwFB/lH5lmTpfo92le6kEhyzy+tx+lqXfiJ2/+PT8dz92a9F53JEIQPUGApkUK0AQpzyapxwRtdgEpOavqq1HQAnBZw7CuE3LEQ04RGBMt0IDxlVmOYFvMLCSQupN67+A9JNrZ9QV1+Fv99xb6B7EasWNUQke7rhKKiNaSY52s0ngsEsdpuFICad9cSd4NwTK0dxc34xaNN/emPnos0b28T2yLo+bD5muy26g9lwLBpTY5UEGFcACa4Qs3UAFccVo1STKi8dFEoBapaSmQUTzTmAqarCMS3aIbKspwJzh6gaiRVyEekWDaTZzAUT5pgu7Rw+8CuqGdodRnQz8YshZ/tiSD+vyKdlfbfuHR+ANB/P0hF1Y2c0sBznybZTMt73FkJ6OOa76126jJBFSGyrPf+3JMlozwxDGlqhS6LCLY5qn3Sqtv0K9SjsVcZJsRUm8G/i1+WUAkgBSjgRCzH6VlQWmbqYXAkH7ymXWQBQoatvwMs85eoZRJ1tuLvo6oox2RIydfxDz2ovzqIBffGmVx58WTarjmrLsbV/bzjFm+WXUdS8dWlHk4h3T5sQ9AusPBa57PGII9R02BO2AEhPWvpgDDlSvBpLyOfkswztUi6PVxuFLSh1PAQXqZJpVvjkRdhbmchhTsAwU5GgUwZTJWafGr6qRFlBmEZWqShcQOvmSpizex8iXX2l0lXmP+5pD/gIHkmXfVeghMAuoFICx/1gFKRR501mzYUl84c9zJqCX2MlsHa3Y4CXuX2OIZehcpaDh5sNh7BclASAJlCoZwKCPYUf9EoIilwLq4Lkm+qXkM/9pJ8xCiHQcvZLdJS9/KJd615wNtQRcapWuUyCTiLTuWzGa6Rv3T+BHa3s5pPIyaufQ4jbK29hHdcciVSU9cjEYdk6Tiav0zSKxW3AOVbVUjlUmVRW1g6HYjazMOKiYjxDWNbgbyUgaFwbsJps5FYIYBj9rhxomapnUkhnG6cCODHBob2aipyzjW9h1vZX87Bx2/UCIwPZ/1NNrrwDz92zfz6l4Tu9yr6ruy46kVq7WCMJLjErRciWIU0g958KVltbsDSUKYf4LSVLQ6UMVZtjmUImcqZrx4nyKVpPbIx/XmcsdX+bPyHNCIv6snV+DSRkPe56G9dvzs/hC/HkHfWma1kkAkOs14w4f1Ib2kmbs2qrXSj84tah24QHuV95l6gD4tPc8PkfgcN/xz0q/qJ5cafAr5tRhiHqZ3uNjE15rKsnEoX7x3040JPxFHKT0zMsLd6fj6bUVWB3rl+UIGu02Agjr6qMIk6FURCpiJoidHZtJMsSo08auHT2h0tZBj5Nji5VlwcQpeSPLt3oqWDwQNu2w8/tBR1XND4CTJOfH4cH78cQ6aOIizRvjAPumdJtYqmxiOckiSvxvxryZx0I7jNlJxC2stmL4wTa33xTVoUMYXxpjJCV8VEuAoZbXAGh3U+7nKvaVm2Q4qp3Yimu0+8tNUDGyLJuBBVoO8IElLpjfvpbKpQ3rW91N+ssjDRVfe/hYAua6WrbpbS2GtzW+gidJxE8mtgkgrkEfVI5hxvJ0NWAq4ogagVuecjk0YWwccl4rLTenJfSlqFUfKqMiAEBY4CWQUdPYQy9mJGGwQTU2oKzalZyJM0hJHFFytg+yWud8isGdbgd8rmeXY1b97xhTD6WW8EHhf09gE6E+OUrSdA8/t68ltZvnZBgnsn4U3DZOM5mt5tR74ykbtMOIElKx9Rc25ujUaJ+BgHOydaDSvNyvKJp/mImp8P5C6zEFkyrpjeA6PZn9zjVGy7ad/u/YNTpZeO51kPhUvS03VOSkmwT+PBoIL3UsznR2u+GYP/I6rpJ8aLp3JRr+/8OhvajUdeqIT3YflW29IstxUdtkzyaHBb/oRgR57uCf7KNgQJEdiHmomCQnZob/Y6LNMlyQ8u8tItkLgaJz2worAlbi4niTMy4njF/wGWBDnfJzNHkJcJuo5cX/ba6D0APqTXSACDcwx9BENAZd9sUtopqbix1HIrw2ovnKvnR27IltQTfjxqdRynnb/7ZYRKgmOoauoiJKQjocSkuULmD2S5B70UOFHtf5pPREJ0GEYCP3SkT6jqnPTyzmqDzlEshBKu4O1rAWylMZXoTHLwX7Bq7E17LcjK5Beszv/L8OzasFGRu4ZKy+JpxjN1qXShf2jt7UZMk+/Z6kDyvLy9Bl+mZELu2IFBiOeWrZ4C1DQrR8ar1D4vi/Dmru+oDgm48KKq1aaHL6ZApjFfWmpdulDC9fMrmeuSEB8CANlR1JtTQAT8wNYF0PQyGcIXuaHQSj6bcCE/0FB5ZbLP0Mg0KnyvvhcqIg/MPuy1L/4hYfOp45ejaRmvUHEiDhpY+pFteCp0duOpNeO7ecGsxBzroTg1xF4dh5C5HPVjFfiwIJcDyZoI0JAaFnGn0br7yRCgTvKgIPlYJzpieZfMZnWEGmoeUEbc0HXFDGpBIlsLiCcooUh48f4LfALGaz7hdQN0igPaWYKLh9/wH6N1/8aGdQ2c+nCvSIZxSlkxP32Fqn7rGR7GTRifXJTPnLx9+FmPzXrDHbdru1or96G6Ll1gQNVvUfI0XHFwuimBuEh6tc2DU8rKEGpPrpcrNrgB3OhyXMTr5zdEwKjoAZhG6m/TwDi7FBLVTtw8M+0Q9zsrjEkDuY/IHnzsAgaYB2vn1QSNkQwqQ/rLR5IvK31p36eoNZeUIWjO6tbct5ria+ir/62TcBq//nUioteq4OvqKLFT0TTurUDu50M2mJlaMobOZ70aDtV/nZtWc0zTwIl+3HApv4xMNi4tArSNJRBc3PB+smreU5mLGMNgauK/gP/sreLWnf3i1mhTJPmZerwuKpG2ir2SPhoObTkVXPmWHoaURc82vQ6iCN+9dmHOgOtTGLsZGn24N3d6W3By0kNso8SApFDI8cZBrxbWRFdFPnY+qOTC1vC6nnJaMWA5wNpD2eFARZAwnY312GdY9UTahqMIAa/vOOJCILgo0cFsrH6RphFFKtbJy3mPBY7vjIEd/7AKVuWkWWr5p3RLLH3jT7JJjKWLl4hbUB06Rfc+5HXkElsDcPC2Ih9EY6xW+Gwf5woJNTY1YjvyHzGyy8vIH3jbniVEwfQoZqc1IhpejO+EWtE5n0tbRqLkYXfJy9JJcsntFEsbRMm17fgN/VxBvSJAxUpZDRvINHF+CE0bI96tIi1qiafsfFkhL6HeTUnQKPB2Th//ajSySK1Qj6EcOhNosNRtLgGXkIp8RFnjO4sBX+DnXbHNVa0ZniryYCiEIENEoKrBsKbMuzPjZlBzFRknkVQUlvJyzXIQN4eVm4UwMcs8bYSb/frfwD1u8Tkd0ePr0jS2akv3agi6vfyGduzPWiPw6iBl7gZTDWdgZ1bSC6AFpkxvj9W0bE+wVkZAsku+xMQgccnWZ/GO1pZ+QvePZmrSC2SztRatsvPFTQMv7l0PoKVLCMD1rDJrt/+Wr4O2e+8avrDHAORNGyOnLSV5uYtFJlFJAZCUglGWljJkYy92fuo68S7q4Cob7nHshQ0rYqgc+NK5TeohaBK5gm5gvxI5EOSM5gfRDRhA0utyMH+0B4UJ67kDXrAQMFC4PCzdkQZTF2jPodl6VgEWFIUtBPpjXnGWV0sJGhgkbEgHHD5Cl63oTgmG4UbGGoNFzR2bUvMxz5cDjVIkOEC3RPqDLjQ89zMzku2+d+HfqnYbWbDo65u+LL9qGa6L1tEW6uaNS7FdUB/z53waElSJRq4ls+48gmo4xI2lQgKEeryYjl3PI3LFBljIEM8pwmMjXHoZgQyXoSyNPMh3wgqE+BV7GnHQZrP5yBoDFRuVH8aoEYNxdUKbpC4eZMq8gnXaBzrpy7/eOhjd82r/ukQUr56LqAH1dpunkV9NzEna9WU5lNY2MwdEPb5hfsR+ObgAT+AkH3KvnvGnPWCYMvn2WrNDcvfuaCRqEg6P8t952oKOtE4YxyOiFq4rS9GVXdByun8DZQT3cKnzJdCjK8EK5kPYLrRfo3UYBCMqEtBSSonZszSA7dtvd7BpQMQYXbETFg8KotNhupPQ2tkX70tYnC9ZQ7fsYpZz/fA2ESNqya4m3a1aQJcIZFGhNYN9PYw0WVT73+gAObA2RfIw7gc8lYBeR3QpQIIRCTZWV6BNGKxfp2mTmngzh/GaE5emSXmEFKIPOoe/apD7NfwmpkKcdniX1j+g3PjwPT96TLtg1zkNse7mFiBfvl8av/o3J3WEo9zgneK3OlWsqy1qNvgjD/at7pcepbj4irsS4/G6I42mbt7VfVjf/sB9060mDYQ5HTbIcahhmUXIrdc8wS8hdHaSKLJ1IbyYG+5woocoF5BpxRXacUvqxGkLLI8owH3UYRKrrsajThdNIrJIhOs9+5CxrW85ksaBYeNK25mmdl3vzha5+imgVg9PnJeUidvbZdDDb7tNCQHFqjKtJkPGKzNQ1ILuZgyPJOyf9ZAwN5YTQomnp0o9gCDI3a7uuIqGosmQ4tvVyKIRIEEb8OtDxPjwtPUCFkXhc6EixfvVHwNfztLd/9zBz8mrDMttsnhX3XmAlX/NPdei97/mb/3PbyozFW1b0IEBAvNzK2TDpJ+xx2Eq2x0XPi69MWu8o0YildWyXFTVFnfsx+mu9aAViXAjPsbFbIFAONIaxQ7QkQntwlldC4IGxMyG1bA4GSiBoPS/GbvRSWnmEUOky0nKteoPxRAE9QLAIjRFAkSroz6d0g8JY/gIdYZcSrpwjfF7q6JCvWy25eAEp7qLBy8ujdIsFyjOvcT3iog1et3MS23wa40X4YItvtCjku/UJQywyxD3yKejQMsPKIMbWfFyWJJhQMJBw0H2I9tbozS1YreLviDjm34IF+MneufJSrlf2zdinB379TnjPp77/N1yHzJ/exVhu/t0n/ArQ2I596UknfXZPVadHoXE57qeabaD//KV3b8NRVzsBl7qJpXz3ZUfkTPoqtsAPfUGxDo6klpqOwNwPs/EGGsCO5HwG5RgpfU4YsZ4OKXw/yqcNcwxnhOSkV1YcQWKbk7EsIC9hKnkdO2UgXR3C6QUTLmrCehs0Jl8zVc6q2pljjC6I+Q9i/YNgkP/za6uEG/o6C81J6v1o6W8flKbFFVhkZfD6O4cwVnxjXD3RHDVIRFjVpWMjda5TLITQPxbUze2PDSTFHgypLgRDIXImjI6t+EZF2IPt3YPSI/2ChxkyYeXql2AB3rUXKGiIZrfRDQA3vrITrV+Dk66//zCD3HUYXq67wN90UvEkQML3nUbNr7LQ24PBcz5w96FDHWfTv8bIbNvq/u9hlNPJo66Dp6N/oXUFYiDllNEtrepVdb2wBDHe1XVTXTed1dZ1pAcCo11mZC4CTlfL6YhDHdcSAGmloaVENx2mLcIA1JqVWQbRZYYijmbakFqIVirATU+FNdx6WZU+kyOwBegwDou36TDMNIZFwb2y2kXluQ4GxTDUBXM3x39FH+nu6YkKWCUdHHkLx8r1pw5+AHfLMy5f0cH8xLqGy5WKQGac6zNE+0FxrMoqY0GsiVpR+2wUr4gA89GEnGy4ABhVNdQYreXEyz1GCi2cOx8OmVHHmbZGDWmh/IzMw0eX/zk4De6s5ub4KnONFZYoAsn8ceD6s+loHP+O//rtejbelAVtKelthNoT1BpRitGuqrZUz6dVee/L3cEbPPzjdyy4g3zB8i5U8QanrjfFh0g5bZwJXTXNL00LSvf+6Kf77S2VRHN4UdO5KgYbIoP1HSHs47zMM6jf5jVl0iGAXSEMDgaJ2S1nztm8qgw5LSpMStGg0jmhCwpqVlKVtJhZqGAhyUGpbTaarF3dGJIJcfGya0F7f/c9JaSI9dCZ9C3FNsRD31T7z+0fx0AP9OiXz8HN8r0VkuPjtc4Aplk1HxokTScSS+EnnsZCUbPalw5KhEL7oY3VY7Wr0DOnSMdZmp6GHTqZ02luwBYnZQ3FY3HpYOjzqVz5NASH3ZtjLAWFIFkuA/Rgfd8VZz3LnY1nvf+mnSPNNmOznG5OpaUSsw66KOYNPFl199f/3J+8wdt3jJyw1NPU2rdBIx28a9S6xhXBUoHxhAVDJIs+Nta1E/qH0KxL3Xdf1OkAC2LqMSF5xyE3cckIsBvgfVoigfRxCiAxjsCcyRRtI/S/0l24H5CybxqSqatgYGnaq2Jrnrnwvo/APP5gCiH7rdwEH+HYq9393qTKhT2r+75I5+7tkxSPy9uFFFI7i2SR2LetZbMwqnAebpXxuXGEU0Z/SD6ZxX+S7SsiQvGAge+V3F2+4fiXNoqjqqdTnex+dfCj5k1esUugaUB4h4LRJja0WP/NxYEnmfaCs25aLRRniRSnA09etnnevXLzJ/7M9/6oU3dLzUd54yL/hoby3/kCuPBvi2Sv4NPz+MoF7YHsmQU66IIHIZI0+AEA+hJQ/sAXB/mLgrPSn5KUaWs4rA6qo5qvz6YBExVNMnyaDAAuhUAVYVaXF7iSQdKPSlpUFI+W3wA5KY+9lGmrVSzzVs3vuuf5QTiTcc4uICfaN8kOnfFQ3Cen7unzJ9t7bECRox8LrGjYQmUSnKjEIJrzMJH+cGjveu2eEyh8qLDeKslfZsUqKYqJdZGTAXI3aKtvvA8/KyBYprICKc+u+/gn3/mUQdKeeNLL//26A5DpTtAC9nG2RpuzMHTOSUwaKv/euvzWiaH7l1+wc2NsePKsuah264jrjsaZX5E2W2apRtdBNl/UoRRWCGtuIIh6VVFyl+7yDWreuG/BWAbSTOtsPhwWZkEm1WxaccaYniq5KfXc2uEtckqYLVbMclZh8Ek2E1UNrghgTl4B9bZlsKcBB1SQogI5DqAtZPOIIJL0JDwT0/MLoOTSMTePO+uKLdm24ypv37ycozDMhxGxr0WqOzjmWofP67909ZGwYcRkFUG/0SmMFtE5TayGwKwZXcx8aTvrJ2dYkrXDdgp9yVJhJXmNeDgKbZPrkDCCbBco7dxnlhpGOfMyLDMXF8UvAbjilBW0EUlY3pISrLM9O57zaH8iXvL59z3f/X782detTMY6M4xPCkoXckNTYEDrWQ+d5mhqboszHPrNOS88zj/oZW/64m+KCjVhZTeKl8XMPb8AcL/B+4bKBsMHyoa+zQWMt6H54X2HizjP0G3CBqqExUz36Htwh4sVk3UhKVIkJYtJrPHAnJbJMDs8mnI5hnmeG2E/16Mp7JDZrCTEKx7Sw+HQsxKyfiHpvJptHpzlwhzECabf+YPHSXQR0yEjUQV7WOPgKCpsiqALi+ZAKpx9vBh/HdWH8w7meUg59wRmq1MofXnMJSrlbru1dBfXVPG3eOw+f3mjbB0EEEQLr5wFccHgXMUGCH8e+/C0PMYQhxpb6DGlJ8C/ruCARmyJGlPzPBw1g+J5mD8iqFir9DuSRYL/nBJTtBydD3EAbwWOhwX8LDec7vrMO4L6dcLnbtx16Lozj3Z//9UHzv/+rUxBrFSiIDg+2zWfiscR6ipSYXV2+94rzn3OH9nOH3bqreUsBw0VPVfuJjWDM3EtpujuStx48YS2fulsbkd2ARd2XZy0fGPafmSlO0aDd2tbtESvQj7xpuFhmiG7VBiHSUinZsXnhdOtQeYnGj0VNYKuyElmzg5kdmI2LK8UKYeIJpeJGVZjRFao1XpsS1KROkkfgBBUfQ5zq17/O6FZJLTRVpQ+q0JG79cxG9HrRqiVXXOwZUsPSQf15IqJPV/ADXnuQaibSw7ykYg5XWsEbaFINiIW9bwo4vuzUUE5RWJTspo3zU7BezsRYp7zOgfm0bTmAYScsHlCNuAMLPJyEz+ZDtdmRt3bXP0wvM0b7i4rq9qBLq9UdsrD/bE7/pO/2FsylR2+5qN/5D98zKsu3Luyb12saVcvKMxix+yDQQczBptRycpKzOWNP32N6/vFn7n06pljZW5RC5i18ceR/e52JWY8ekPjkbHNUtctS+cDaboe89gGpP0//oVcsyoBHbzS1uWmTDxdiuC2xukxLHIGBxgD95AiODlRYTiO0d44Vk43BzcPTL6G0lqKemrzK9XclHDV2r0YhDv43joD6hwLV8tOUya3TumInrq91kk0xa63PQ2tDL9N6wo2T2l0c+u5urlWKKqk44O0D6CLPsCc/i2cOAAnHqodmAWzcc3KlmOy69WFByK9lE+Z5Ea82Rh9AV7nvXcOkzeQ41f6I3bSdSPrm63uv/r0Pw0K2UkfPfubl9+8sTFhqPB1W3qwNwrjagZUMY/pg6cxu+e859qeH/noN13blCegX1H8K3x9xmSxLafjTvucBZfUdTNXsF5Oi1ysrBh5eMBsrLVg06jarRYZ9xYzq4HMxpLqJoCBgfQMgbMDwdPknZXKSJ02u1nn5r7cccoyEF/MknfouNEbor5fImr/4OU7BYAmQJ11vszhiDesQmV+WYuaHvaRpo6mXKxc0uTuNwMS4eDply6KTeMuXCi0FnpTpEY7nYIxH2g48rTRXSRE3hywAqNqXtWk5WLCR73uD/CmzhIuShGzqK3YhQJOrIafhhc6+RYm4hRZfvgsikR91Mt37BoKvwfY+i3f+OIZbwyH7zF/fPq3Lrrs9o3KDGN9yRxJ1N7EykitXnmzO+/AkfX45pN9x6+9ahhrH/aqve+B7z5Nkb163NpYjSd1lNLS83ZAJQnw2oYM+A919K1v017m2avwDMqhhiBwnm+ONnVVWGEuL3WF5i+pnW3TqvQO1tBIUqXEeDOFpLggrlQWFQclBeuqK74+2qzGNYUV8amyrAh8sIk84BDHpaq+h6lV568L4KIK8/vcTHrJVDUNSu3VaHyv05/dU9RlqGpf5WhZUJz3UKDYc78POVPeQ903CB92gej45o+xCA4+Z5EHkX5uNDwIbAajox2gRWnAXZLXHsxW6DyHhH462A7DjYKqfeCRYL6CIaiRJPH4DUO+CCOfQPBLtbIDgmXfcQesl4Rg3spoFHLGr4ekhcELd+wkzywXkEChplJPhiu7Lvz0Sx4aDt/gscee8bVvXnfr3T/fVwJdLjMp1g6McgtSAM9NtCLJNlcu/9wHPvyONxx17Jch8gfemVxt177Wd/qKX9/rK8UBRTCUXY7W0Zn/sczVlesPinHf9i6znkyiNaJ7cjAfN64LaxyfWDwBsRcufXDcsRiMNjdYMeJqArVS9WFeVkJmIDxa32KSReslWDhXENeifKiCoRkKfXzmm2nprlZgyMxKDDOqtbMzwNPz0k4CHEJHkVV1H1Vy/MWQym3UDnxLR9OdJzOXEJu+g9f98YJGd3TGINHpDPCSdxOtf/EPhzYzJ7EsJI+u3KZzcqUOcri9ko1jYl5XXrgCDpY3qwh4M7ImmA34h1VSmvOGhETU43JMNZyNlArGZM8xxVRiqDUNJDLVi1xWK/9s3uiUvVhnSmlLbbW8/yzz8VuvWzGfVASmYWigObFsqCTjw73nnfboQdwe+rAn/Mlxn7roljt/e/3uPbfv31zZlHpY7R9RCKahPcNMDI1SyW75yTl/9+qXuNtebRR8HSSd8rZfnPwH9quXfX3XKKLCQNLVEGFCPpCpFO6gr0UGyLq9NWTHx7qRkL6Fg7I3Dz7GGR6UjJv/QRafkezmBysQBHGeFSFhIWUEQ1ip5paQOvaJ+q9AbmZWYTytbE6yke25YZzgAB7TuDUBrrp9YvQIjXgA3GjtmTnxXFHUr5jfjvbpZ9w2DcpIU/n5H2wdkju/kwI0j76y6lFEWXBt4Mwztoof5NrHF/uKMLViCOdWOZyG6JzWFOkTWrDBbdqdhBzRkEIbyu8iWwoxNrrhhk1HxM5KMVnHygi524MVlfOq5ZQxcfhrDx8MTrxzDOD+9gAgb7v95GeevvOAJhscnPThTBNNMBcO9+66/SeJa53aUSccf+wJr3rr279++fX71++5bd9o7cDtRgncu/feu378kQ/+y1cuvuSMp8XXH+2wOz3NEfd88hn2y0f9440zegMpNnBzDldOQY43RE+C98J3r2Cr2eihiEBGVk0WpKyO/lQ0n/aqIg9HWtbt8+sha9XA6AksNwRmpkCk0WMoqEbUyBwmDBAC8XJa85xqBig9hcojiJTkugcu5/xV0agPezIBrh1DbNmYihzKEviq0AVqcZpbT8uUq+Kao2ES33NX3kTuoOG23/5/8kQCyMltp+F+OObiPv2u+QqRWaPIg+5u4dBL+z3Xw2FG2ciqkuQAcsezwJzWjVz6ZDlLgglKBZmxOWWlx34yfc246XnMRWmrdQHMhxVs/cIRW4OHk8R/1HdZziuz8AqQeCqzSrra9+v7QBjJEjOdRvqKw6vu/srHP/vu976qffxMe8oJJ73lhFe/5bQ3veWU0/7+9NPee/orn4dn6ZHJVW+8+AD1HpLQ9MaeH7/Iff/WO9Y5VpayUabVnejw+ygi0nVlmXU1lkdBz4mPLhGgpmsq+qLN6Gx2sdMipvkkurzBfPMkOmgABAvAiBmUszcaVQ66pxEgbHCvZzwAfqIp7CE3mgCqF4jspoKTLQiSSgs2oUWE00fkG+HgnRVcW4HYa18gwpV7f4a+0B0r081R0HxaROn32rYR6CRXbvxbFK6e/o3VqnN8Hf6ryLIenOWe5bVL42ijXLn9YKca/hCCk+6BWKTIGpny4Bl12EEgw6yZ05Px8bz00R623LmOXjgEKqnD330cSG97qpmy6QUIngN+96nSVAxbTQhl3Ag9M+W0kGLKVkXB93znTa966Ste13n8tmj/sEek4Rr2JW70OQuvvkZYaRODcNgPse7upw/1+ej79g0EfHR8569Hb4zWiZyTeOP7N6QkwJM4BLPRBkVdGv44Y9VkJktt2FrGN1dHI0oSycpClEZjMDJRhgGuEnmhqlimC6ZtWSYShpQmudBKRpUCmZsxcOIjZbWJQTquD6fMuax86ba5mq9/E6KR/vBmrkOkIgxEyIhVdPrwwmQ9GK2Xbqrkd3nHmY/BvfC1jZnd/LHg0VazgzSqk/yGqiIyUzWfYW+T5OqCHmN7sI66wN8Yi5L2a5DHYPdM5ixTJQeOmAP1RNOm1zbRnyoCRgCYreffgoP32t8KhCmzA5JW5KEUg9LVii0dYTXLDTg7kGarsuGBG/f/7vwTnvnE5Y/cQ97+/TM/8OP1om7H8Zjeq28/z5+8H/Io3WT6n/DZo2/uXbNR3xfRRLVbi/42okSjX7s6wFfox0pQAwDVmLKRALGaTbUuNvOcHZpKQ8zEuMrA/W2t3tZpxOU8BxBUCUDeRn+owFGLRZuzjdLtNmCFU6MzmpuVSwVhGEhB60gzqxDjnV6oAAW/vBMNWG/YXwVlVhN5V+EFEaVcNYsKtCdkuXZER5Ww8vh/vxrt60edfYDl5r1sArCz1CYrFSyItOFBHcaX9DK1Frn0Ljn/IIHvm9ucHekyYEHYn0/TsfsNYAOI4ByaE8vLHDw+IbFK5jZefV5KVpOhg4+FlT9wJPciNOhf3w2BhOhswpClDANfiAjOwS4PdGA2b5j8QPVjUrLpXLGN3Vde+r6/PunZx5/46v/9mMFD+o7ck1//D2f+08d+uHJYlqIh7PnXUutf9taX595d+PeVezAb67SVbYZkp1O2+Ko6mDvc1pUQF5Q3r/O/6DUWPNXxQxzFGCjwZGblVMJVygj0ZsJogSHOK5OV9ngVVqXQ2kU1AS8TGH+EXZtlhh6qyGwNp7msFKuTIIoJMsEgmLrhqvJ0CI04asdmbETK2/DApm/nJe+cud410B2/HXGTt30Ea+Cd8pMDTSoQSSs9T3PRe+Er0XZnOCuw2fOE2Vevu0JOdTUNM0ifFbQrwst7LRx+YUPQMUBupMAEluUYTUZxTV4uJUp9LQbivHPF2Qr0RPLwRlVdArYE/InIeIGPww/zEcLJA8qq2SdCr4xXi9F0uG/PXb+56LuXfuftzzrq8cee9ol/euEfDgbHffC7O/7zort2N4XLTu7F7zv3JHvy3hGOmdyLwS2fwqzDUMl68QorP9QtWmMnRfe0nYU6EVwdHpppk46hDPzS4o+8qlhVQpkDrSpdZvMR7m/AcNNuwJBG4KGDpZ7XEvU2ZUihlOO1XCJmJIEP41WMtbiKOaFibgOXUCSi5KTzMez9IwdZGmG0pMJMb3IkhG87zfvpxMZHUY56xg1CL/QAkv1ad0ZNRU0TCF/YUdHt9K9k5ayYR6J63MBjN4+wPNnUaIDTcKmWUCkPrVz+qDHpH1cx7beB0V3fbF7smMtze6SkSEFUu36lN6BsChnSLeky94uQfG3lxmuv3H9gdeW+K7/xo/vzEoFjHG+Q7ffK/fsade5G59I7zwcyyAOYyPDx9ibrbGBtp0DIIyC9vfX3qGREw76m7f+iq0IbuCgiMaNK58rlQWeQWO/iv4DFyGnt4ttkVPgHJX0kA4b3MhKGJiigyBINb0pOIfM84looKNYlKTRY9U0YHUdPzz8apvC1WAF4UXjVkm3BfVtQw4VPdEi+4g5KXfmPw7Hlq+tBUThY4ppNoVOoc7D51pPwqRUuUH4oJZf9aReGv4ynjkPh3DI1hdwRTQZCjmgTTlDVDZ00Y56Xas2HZ5kXe89h2JyS2eRmnyDvxlM7zoFF+MIHyorVrTAHzYhdkFaIxgJRduH4+9bsobrCmlj+9rA/1PvQj/qlYX+lIN3oR6e/bkWqe/u1VXjcVHbAMc1DOWCN8UP+0QNI59GlWaJpYfQUVtlhqc21+UhIwAiToaS75XoVQIXV9Du4jXKQ/EVdWf18xhRtkJyMu4bycYuySZTLjqQKcwDjHl/zCpjBR+zY3CJKTLd+6f76Abemm8b2L9ZRL7odExIGx1wTBxBaoreIAVqj8szelbrmlI2F9ZiX5r/DhK04cygZ0t0VC7LayCQq80ke0kNLaNJQIODdnNupT1JKJFI5zHj4M8vWIBf5gwfBmjqkUCbgNw5eIBqwVTMwdF6FBzenDCWRjjkBjAtldEXSG7b2Fqm9X3wczvpb93pWvQfp3wc3RwWpqLS9k7AYhyO7BFMM9KNuiSjdXL/Txdd4nkZguPjLAUocCgAZzWBnnNIkUTGfwg4QnDmnd0UaCQZIDG1lBmeB5n5BZKnmzMUJYkw7fAoASSMWrOsdqyP3n4HK94m3iDBi0RFY59+l+cI6IZ4LysbEnTQ+6KJuTuHEDQ9WPsSmv4H43Qu+stkworhfmsUhmqQ1zIGdRakxwp32tw21R4+7nk6xLowKwICRKTPkh7vnewAJd7YFlhbhelNzwVxWgq/1qOUm8kT8EK2zcv28AWCubFRo2sfVVIDZCCeRV43zoP37aLKRdtLNaWMGUAAPf7MaLa62w3YP9gO1/3zMGnuvLalRz0YIvjt4X94TL9kQ/xaR5ZksGjdE09ozIt0Rp0Lf2IquzkudhLtINtgU64YEzxnWtQEIxoLw46YoLtgSrjJ9A9rzpdkonHJGvQTisK+l1whd0l1dbvI5jCG35bfxAHMfaD/LvoKQNY/5cVzlzEdgaX1jM8MFyOW2BfVuJkatU5VsHB53CHV5Dp675/14P86TZUHKiXHJjYmXtePpOHtKuFn2sw2TD6K/3qQZGwayoIWvu2erxuZpf7Us7ORAApdFs/H301cS3IYsFa2REK8Wn0bxbXVKkipl7lYshGokeIHNved2w4LG5PJAOWAID5AYs99+/k1Pe+aFXjDmtyBMxId7Kzkk5C7Z/k12mk6EDrKZmtaNlqoMC1pDrqmcjDCg+ayUd+SXYTODPxbYiFswVxXBfS2RpaG9wRnFdTrihnSNavTMpYH55E24sPotSe//saLSl9KSzNxWsW1NwbZbt/yw3Al2zEUXl70YRvunv5g1kVG0z+xG3cJOHTAskKDn7jlRZA5Nq3BRAvG2xZ+s9oDOWvqfsSxgu/G8k2ZQ6ADNqABiN6Y61uVBX0YdGUVCFGV+JrzdG/dJo/RnYa9mliDI6Cna4Q5sF2Kls3UQvxZQrmbDvX70uroA4P4HX+jIGMKWd9LTRo/Jb61MWFx1GY0O+UYW37NF/8klgPWtBmp1YzjJWZ5PbRgJpJtz7sQL6BarwVo/EvyRmyV1adKcTETo7oY46BpRK2gXSUiPxZrd4GonRYTZ0DILk0vaNti4J+dhaPvrf5coeCz1/XcYvdzE/L4b6UZWbNDld6jm63sggTQCbujSUhZIQC3jiqojHEYdMWgvhUIcSu5Mch1oeXCGIXQdft9gFXPxYF5esDaAiFLiD7JDlgxjZ9Th98PbnQ4wKjXPfQq6grMHQgqmqkOmeyLQO82fbNmdr93TGs7LZeUYmK6NkzHi7PKN1k0dveDstNBMrfVFqab6Ev2ZquL4pRf8GwIDXNDxVdoGcz2blvO6kJX5H5aKYlAxD/oFUuf91kIEAwtizpHcIaQWZSVqqDpSy4xhYkNmlkdaHUcRFqPE7QlZJAITwrTktpCz+c4Ireu/exdM36k3BgdqQ0nL62CdWkDEtit7HknT/GJizy+9ZZObpZ87v1BrEGB0SNdAqFgUM+KF8JUONdZusb/rxIAfxdnhAfRsFi6KlHYKX5RcQUCYMOvhgRWh2q6nYkj0KoaBeqBXaFh7hBunB01W8eBdMEJk8LHSORwyWC7ANRnnPkbJjiBkv3se6naLVSTi2dtCNsu6P/f+f/cvSbuKYXbue+7rrMPceKjCCI/GwWsSy1F7iPBWUbCMmVkiK9x9ae/w2SMdY5mFy6ANVuWcZ2ZezebJKV9fTVlJqw7L67AfzfkgUqHD5kHLumGGiONNb2ZO1agqOcLy2Uw9H2gIWiGRcD5VVTSKXK/s/xIU/x18eyJIR6J89MgqJLokmW6adkStV53vaOK3f43n7kVXQgmksdxqL0FTVlbWdeQRQAt9624N/meILtmIOKmPgvASJUFakZTiFgQ9aRyq5kk9U6oQouSZLa/MD1bIUL1BlFPmntZMR28Lh7HaAHi/x//6wBxramPOhCfmnPnwBrCZgUG76XucJ5SxY3KitJxlFiyKY8J/AwRQLRl5EwrRsnKkJ0rqoks0SrfV1lqnPQJRQCeSM11XhpcswlWCFpkkBsycLFUWEM+F+xw7UgUmuUohKIZJoRgK8iV3PcBHhYcYjl4EZCUpZWXz/plyBjarHxG6nIwhpevJ+hcxwvyoG8xz0ZLmXR7dgQJ986SbIeRHHlnNWoUlqVV89tO34rn7o4vWtaXQ0tP2nmbVZAnozbR4vn5CzzAVF6m9IDgP6IwV0VnBAYNzVVn2aE+pqJ3yPsKV1BXR1mD01HEv1pJqpJJPmvd7zW4LCW+fbP2ueMyQJrPuwS+cch4xtKBnRuUV68b3vc1K24f+FcKHvlwiM96yNXtsOPhSXawhYNJoY50XGg6d2IjuO3h2umPrzQCTkTUHwU+6aafLQlIGnXICZiWWin9nglIkEdDKHKQ5Mibb97yiIAmj1sFpoGQvixTmBBI3TD274cUIo/OhFR5XfIv9VL715nD8Hlu8IGp8LiH5DU7dFbZ483rdAImI4weUd8Q1+29snShuUYSvXe0gx6boaED0qJ745AaF/yuU0+UAdEqmEJd+12vKZDdLhJ4MQ27L9U89ZDB4+yFeK0pIpi1QknejSMbZev/tFlGL+1iaTpY2ftf89hsI4fyvWYO/LXhYOwys49NkWPYvGz1CHEQ2DORGyYK4S09YWoc4bejHU0bGBA+PlRlwstmc59qp4RSIArXqITTdhlLEwnim0bglPbIm0F6osFyBBqPDgNNXUSRpaXY+4DgOXncHbVbVHGf8DkvaoH8vDUjUHX9zlI3U/fVIL3H0jdQtq2bsRNrCGqm2+hpkmvTv6AI0Fs8p7V96acEKgJJUkUL5gwYXi0Y0U9IEY/8OGux9dhmE7LZ34LiDYJAaWlq/PAitYxBK3AmVi3YUyx7Z5Oa8B3YwhJ9G3abcuLlYrnI5/huJP459JDnsBO+X1zln0/XDXOmJ0eSgcgmGnAiMlVBhJNAvL4scMXKw2FRBZkdabQA4ws2ZA1wK0Uhbs9m/jo+1VT4vwci1O/8RTMKPvXwVZNTauh26VIMo3MJ9vZ0JX6D7LtHMTp0cvOEvbbTgybsyHKP0ytUSHSwI35ZOd6sr5ZYLILcNq3JVC8lpDInJ41aYJPzHA+ukEC417+PJjsQzkqeiJGZ48Hg/RK485nsTCEzVGEjL0vE76Si6KxVcW6NzX9oreEOi6mt68fdG37kdtJQdPYrB4qbVmuYOujLuoPuRcSYlToB7BRmsw9GwecPhkFiNBvAhm+c5q3KI3gGIFKyqBZqeXec6mEehbh6hipJQI2uWw/7j5OGrARmpYpm0zwhKCmEiIZLAFIsLoA9PS1FJOd24FDW8P715Ppv1Usho1aJZ2a4noTmhZsp444nOjwhKbZEn+UlscuEZdOye/sXfbS5x2Dwkig+P832TiOik7qr7Pshxj+gqGptRe2aykNEiW1tlI5BTg9G5LhPtEz3yzjsw5isS0mej2BdE9igOYFrQZxD5hmLb9Ggmp8zLtzWhwsUPc5/TGARvznUejdc15R66iBZK0aqhHa5W62f+wWDw0O9XXQxcbymSYLyOimT69uWduuM8uwcxvdwQUVpPNkRkNNMdgR4DzDNgsxlmYnKZVVxKtxVLtBrVWEnE3cCVLHImXDEwKHU+UYxDhS6FVFTOxtwuEGvJTRzRdSAk3QYIgTm7vPMslN7ecwgXctYZJtaWsI6IbXUEUUZBhPE6tRmZmvzo7GMtv/v4fT1W78Yg3S9NxcfJ70nMZPKwsCexn4m1zhiZA+pT8HBWOVmjMEHQEBK0iJapQVrIWYNCYaiNyLLJmCLANN8M9FuqTSw8+Q9jw/Fc3a1hFiUnR3IMPSJ52bpznqPXSf6SocvO1iMSO0JxACLG/uzOovVNf2tR3yBItxAXGw2SaiOLUrgxONvCdmpu/yB+ynpQzTKzjIpy7FieTxg52GAQM7wTlNiKc4sWj0gDKooiZRmbJBhnTk3VKt7H5u2YBOQckJQ04ZTRF9napRgF8uRr506erd1O1f7v9P223ZLbVH8/fZqU+VusXvQyB6L1V3dVnaAw6T3xqrQu9G8VnbyGahQi9azWBr+uWakOIHHwZ7yXp67Mp7sJ0boSah6kJXD6EcQ3yvDoFCfofTn+N3jLc9aFuJVkygrI8LLiRYd42Kvp2euiPRqd2S6rtWsCvThydisUaXq5rwarOx33i6XZWIKaNkT4qnC12VN+lnToBHw6Fc7A1fNQVFAmAzjiOhdzxNThIzbSgM2eKbBgCcFKjAi2E6Agh5LKOkOnTGqsHVtPJnbPKFUUMnKy1JgABPuDV07YQmJcuxBPI90evvxtj8C41/uF5TK9cr3sCV1Zom0ZarZVz7q4xlozB099/9VjhTl4y1oOpr0bMYS9KPdxTziheWBZxoXB/cUuJUcC+jb3hcxc95iOAgwungTUycNRsoxVkpdQHUQM9+8c4kNQLMDWDKS3xhKsKWOmIDiVfKTZkdLHZmtLpY2m7roEcjiPu3oteWKbRDQ/ibpjnRd1PM/nJXeNxN/LGrqLCK7zufOh8XowY2XF2HQEJZMNeawzXAyRM8DZ5DmmF6qIj+fkgTKnoyotzrCsOOiEXmTDXHZHrZEnzmFFgZYoJ5PkyHaUIaUleyfG/LzqFpaIwqUtBFbHPxq/9nzQ1/hSGQvtznnOy/LeHS+jY/fEd113QKmGiKhpj0dMbmGnXfTSfc4ivo+/zJXeqH1Mcbw5jGi54oNm4GBo1KwEaRgQLgTEN3Oue2IT9lFO/8YXjIYEN8tDCM78L3skglKDh8HupjH0lTmdKGGlzlkFhsIleKNuy6cdrRej0ja1H0nE4KtV1TSvbOPs46XeJY3UfYsHL6AsDcUyvpDN/Q4fWDGoGk0hHpYgMJmczKcqd+GlyhqgjCpH7ouI6sYL4D4Flmi9HKpSbCaKvKokUGJhCyta+CWMs1j7CRZ0fPSla9nMD1LVfXKN1gszJ7duC2as81MzLVJMR1e8xxaFe+RX74mVcW/qkzHViCT+5kO6P3NbVxNCjlQ8kUCBylGchiAxkyxV+CVyKS+qgU7O8mwPy+yILJipM3Y38e116vgnBqwOYTmCYy+rlODRsQRd0KgMPnQF7a/YnzmYQFf1irXT9E+AQwa05R7sX1vFfPiJqtMpLO+gYl47AlS8E+s7M1e2koDtsHlHyaDu7YH8vmnT6l7lIOVkAGjLaSkYLMCcEss1QmfPaoEgNyCKepYHiMNaKG6hi+uaRA0UWO3QZKSrwvYghHLYJTNlRdJwwHh19ztw5j4KFax79aatCN/vuen1619M8OTP/tiOjb6Db80ti3y3DWbW1aIgjhC1Mx1bMOewqvFqwydRdL4mqGCEPpUCMQVmgIfvkyuip00nFvuIvpAYOapyQJIePOyCjLD9DDGoLByHEVGqaecexH2gkj/rrK/mlerMi92yNR+s2S8R9mZw7ZD5R/VFexJPWyIbacGJje8V0fHSzWKWaKHULRuTKhiNZDAHTwBnHPOjJGGizvPpFEuZqJqqYGMNYVVRtRmAbkeHgJJULh1PE7PPBb8I5fWTWY2sKfax8NCcIKvssdXrP6A8xnsREcYaND2WXXMmfi9F77QbWl8T//2544ndvfqGe8atyg3dHTZ/hbYt50fE/sPNrQkQkWwTfnrIAO2Mm1XNN4zAoVgJGQhx2JMM3MYj6ex+N77uT6uitJx8WnBSCzMHr1zUNliObJzRuNpz2Wfj7AUxWdCS9xf3UjH2a3K1TH6f3mIN8CVE5dVt1ypNEX5yPM0bVzfvdq05GPudmGcYEz8ArIEhy2Yb5q6cAfysloytMsE9VING9c+crQzKG4KPQJDEWc2KmZ4HPUzTCcSATu5ZYIz1aD7ZBBlzSOiQquJruMR/eXs+Q4kFhNB2SmPHjCYfLZ2Csu1jCyrs/kv+3lozX3TbOvP4k+1AHP9bWTYcTw5G1vOrqIqEvRlYk8zJEky+U2ZfLLJKqlJNCcdAF8JQwMaLkwRvrgtuw6pSFMfnbZ269vqYIAUxuNHsd/IAoqI/4sLVWIp1uMn2OvN5NV9vwPElInjyMT4qqr5RdzT/pirSGpvXhCthu20gAMcf3NpW3xuKtCZErUXXuIdvacPTiyOR6sUiGt46UDWbzBgiCxgJg0NeJxRMxgyDQAJRGkGtGTT2cgKpJIIZ8pcEhdstlWfg3hOkrFLVPIdSZQMeKHHWEN4quw5hSv913yoiG6uy7IqZ0/U4xEi0JqV17FrxyjpKid9WM/pTdefbnk7Vqf78XVd1FOmKH2P/bfkkZF2UfUGMcY8ck6uQ30sn+dWqDolFaKKUrkxQEUTHyK7DZPyihchFKC4VAfL0zAVQDMV3vx5e+FFfqch+7a5ti6p6cWw4vIWDPU7asOvquN+OvoKuioit5oAYsSz/AQb5jlXrJuCA1imlqXJZOvBtPj75qnmm++7qvw4y0Ou8nBZKTjm4tstajQpIEcJc2Exg4KYXYGpMTCD0bzA056LkTrnIIb/L4oJra+NkiF2FbDoKL5pxsmmKkq2/F1wJf3D5hrVA92XaLaIg23IyRHFLndQuXIj/8NHuV1snwnuuu2+dFR33xARcNWMs4qf2jKiLmFhEXz2eagblQujTAnC5JLfUSaHyBemx3DFQQdsc2YGCFLA5UkzqMknGgUvMpUMXvYn6m12ibL6fACw/A4o3sF5mQ0DDOFv2hP737Xx3lfzo6aXjT+k7V4YTzNXq12CglwdkvaX3Qmqkc5QgAAj0UabGmLvQWBafaszBHEAhBKGtbqUhkw+q9c7YzFYl6dzUjQ8dN9FCBI5vWKkLQYEAM5uPAksL0Yez/6+4N4+9LSsLRI/dDuAAjdKAD2yJEjVKlCh/EDCNxJFA+yQ+B6LtEBvUoK3E163m2Q6PaKuv1VbSzjY2xBach0ijKCCEUYaiKlJQFBZVN3Xv/Q1n2HtlD2v4dt7+vjVP++zzu7eqV9X9nXP2XnuttdfwzQMJv8drP01ueE+920arXMkFnUYxFpmyNcE61b1/9YpvNefuRz46013aAdKLp9aMKdqDcGTsyX4WMHbknax/S2b4MZUACD1xlPcimMFY/BITY+Bv4NcmqirvpIBvj/x9ZvhfFaRoc+oKe1B9j+WJKfR6pdKcJ41hruJ3oIvWP3+dOXhntY6O7asi9DtelExPYdJooWgsvBkEU5JEXpoFn7SQGAajOpgpGxIAy1C+jwyJZgwIwVHURncYlVYWcRUo++Uu0N2iVffQD52Su1+mhOebL71OGzp6i9svRcnPQFRSGK5E+7YXWBOxzTe92RokhKYiUbDQpQHXxevLA5beaEwL+kO+3xOOViXmFfBZT6rABekPkaEWfidFZ37iuwnvpm4lLnQsN77z8iKQ5Zffo3zZNrhuWvS+iuSK6sbvYxroj7s7A6NLFn1up+vShUZgR0p2zvyItqh6iVhp3yAptiNf0c1MS6rmeqPk4SDEQVhpP4KzmcTAldVCHteKwJD5YpSXFvgh7jygLaBLAI5urj03geHwDLLML0Zx6Dn7a62E2fx/jd5PtQhtR6fk1g+p362kDZmR/n1//l9dmownfv9bTBLgsW2zx9aWfJRtZeiaLRr9nGG2JuzL7lHmUZALZWAFDrYvbfpHoVIlSp+JvA9QtpGwAKRAo+vfQGkKvvafhHKi0phDxTxFoDpoOjX67JjuRVUbyyvLjHuhxBdV6Roa2hvaeJJv+wlMWfmEt2UEU2DKkKGhgCxdkN+kPwLQmXO23Cmx3WGpKaL1mdj0XMGBNTqjyiAtJY8sWo+TO+oZ3CEul+hwznBap04xFG/OtOmgJRej6wiNyVFNSgZhIG1ivfDF6Xe7u/l/6239nLu2BNlhn887McbT5CzYF46Yd5y1O3GKya3o/ZPpwH+HA6AiChl1du0D3/np9thtPueP7nHyhdSDq0Tkh62q1A4s5AK7qKr3DE4XDShqjY+NxCZr6iq73qU+w58Ub3Fmn5muruWjDdOGekCZRgCpE5f9etSxp3iIM/p76OD9mMFkbj4VGUforYWRC8RunHKphhPiRu8WFlX5lZ4RgLw2hQCVOja9fOBLKRbrTzlRc85VoDlW8QxE6KQy1DQFr94nBcOjNIj/UTHehqth2pEHLCfSRdLB0HEiZ9AyL0ujz1CLyBkzNM/s/XTJyVCR7buRWSML2hs6/Id21jVZ2/tU4jwShQS8v0uHUNj88YVw2znyLcQmyBXGvEhNHVsoUMgj6KY62wn6AFjh/fzCwzu/3R27zZe9IYyKXwxjB94/2YozkIILWKeSGCECSDcGy2pLk8bcuQ/iZIpWWPPbkMD0g7lBJ0hy7hGQ0M4lvY4GYWdRDsJDuM7gem1RaMja4d5vxPf+5gtMtsDGnT5JOeoI18MNSmqg4DbiIXv9wAUgkcKkQKwsy7KFj3+oc1p6N9gqBSLjQ3ke3YpeLtKZhIMLSxyRxB3PhMkFKxXwrVgfgg264AmprN+pGInF44Ik/qrXNn+0lwQQm4D8XM/NamHi4K6j6dIe8QqzOrc7P4Ul5lMfALn/M8pJs3n0my/yTE+1Nz5SrkxzQigsh+1bv+8T9aH7hOd85w/+Qy5hShYYDmoKFCsgV1vyR3uP9zYzPEmmQj4BsxHaI28j39ibUWwham5HuXNcbBVHNgQPua+OSJpB79YIfUfKOfeEO2bmXwB5cHlqgtA48UWIgEdDA/gXrjAGtZVJcIOK9/0y47x7l7bj+83RHh0WsivHNgMwLyWVyZk50sZy6K0sa0RaW8Bmt9+pUWIIe7rCGHEDGMVh/teSM4FRXo0Y0JdruoaiF0utjRunlqEZLcVrpyBaY2c3sOpTrtdZ0AH/Q5Ow99l3h7aft86upWVtk5hQWEfyuft7Pskgu8f8wT/ePFtnX3Eg+ZHDQtrs1dxT8dH1PxITnSle6fg78Wh+Cc03IcbGErQem8dsXypXacKQR4UC49+QVOlV9ytcUptfeGihwOCy9TMcILTsWB1LplSqo85+kFbpyymTgnRN+heLOVN5xNJChczvRJw0tRmZMhIJ7xjsbIT6I1VLZWPfbAcE1kBBS3t+2HUN9JRiedqfa97BHh12YB/VnJ1JBkODUCMaa44UuEBOOmXk3KCOyQlTiX+dd+GZkP1HX2J292vOjoeHTtDn2tNpPBzWVTfoge3veaElMj/vtfexdsmnYU3L0QQssNxRkZTBE1SHYQXMyHZCa+l0bCkRhe1X2fdI0lnvmSq1wm5JalPsPvIcfP0/vZDGed6knCqfVVWc4oKOvEjmG51wMk0iq1NoDPZ/+Ckk+7pjF8KbOiQrDWixakaAqmBLU0K83EK68pPqNXarbw43tzMvsCU0fcko58vM9aHoaNvShGqPAtgNe1TnqD2FnTI8JsYQ05FdMFK/8EHCZzaOUx4uMAMklt+ffvw3vvJfaNHKnayrzc8qN++losmIYtuejnNIeIYId77n7T/+TH3qPv5Fv/2+805tV9A8S5drUDFfJOEvW1Z56psWFjxo4mutuq6/2JhbTM8gvaqPWLRzu9oiBJvQTrenoH/jF+IMvHZs6QUo3q0uoUFFMAz3I9mGEIGUCOpXZkePR/dXZPFgcpF7gP3ZvySa+H3tUl7EwE+BvoljFhfJOQ94CH/xoiKeiUeaPYa6GJz+zR5BHTlusWlvGT2PX4jDQzqYXTCKW2v9S/TuoIDtExlOg5I6q+8EzcwN2nBXMwbsex2GGlqwMhT8Odz1dJy0T3/1rge1i0jzUBMlMWiIvXNUWBSUGNvrJhriwusc+D0/9qWf+ViD7Z72N63LGZFWPJkeNiSCcgNLBHt5gwRJ20Zbs0OdgwKjb+XKp0OV8QYvSeXtIbBcYKCWmBnUi18lTPJHB8P7t9UoBqaEJF1oWMbkEqqNXmftnAa4TZ39MklXnnKvPhu83FVl15itULGkyMwOsxZXEFKWFojGRfO88Yk0tfOy5yJ0xl40TpcUJ97uenyMN2TgYg0ptD8Clg5DePDOBbcCDG03I0ZlfPh6jBFImQtBXqN4zN/ygQOGxKoZvN1+lq9c6GSc/7Dl7T7m037oLRJ4fb+fXBZgRq1tgSISZrzqTIDgqcRgwKSzGJabbY5MYkaLdvLGa588T8LHvi1ImlcxiZmK4akspXLUk6MYTE5ls+V+yuALuzm+V6dF/y/DktvK0hA0NVF9dNG8KZbIJtynuRpcYjBdKtVqe8t2Q2bM3eGwawlwjpgHT5r0CIjChE4EqsIGlaYFyOtck42A9aVWLKKYhbu30Xn05MHzB73SAFm1L3v0ZvMFf/LgKIrvtxQY9SrHYAHwahnExT/+0KMtc/cTb1qZ2neFWWKleIPrSk9OTNpalNcKp8nzAcwSoi0eghaMnkwmi3dh9r9P+subl5e7Gr1n+nOhes2yLnrnrMIRK6dx5nval1My7M1fhOqewHZEVmRa24AGyEfr6SqLPxTxAT72OW0m2Y1LuLxYmNuFm5kMlJy12x5zUs6HAp1+2NAxC7NQmEJuU9JEtaTdgJoYqWWYQglO+VZcrBTDASD2vBiNsE3/T5jX0avyAy99yle+5pwhA69PmSqALSf3o39H7E/9zOhPR/GkF/IHgP/uMz7VHLtnv+qan/w1Rp15g8eFdENlOI7s9OZhJnCpHCLjKuVpSM90BeEqK9gmFmKYZKzpeT38Ljr+vvoj9z04Uq6nsIaHiNSUNWkrY6/bX7yoePjQc/R6vVeDqBqstMQetMgtBevZObFQvLEKDib+qxjHy6DR9H5huyTTQiTMRp9vTIowcC77ma/mqjvTfidK68Q5M6fHqOrmCdbWuMwdM8KVTNpsg/jAEL/0JALO0dzq7nzz+x/sbPJc97qBPq06+FVF911iDKULjSsNkSKv/eqTzbH7pJ9873GBigGEEVpWyX1dmN0PMaGPNcoRsej/HJr2nLuAiaCanrsjKom5GfUN5Z2AjHTTfiTEkNH0JOfTNvl+5AO+961nmIjDYSEvYrHtgwio8YRfk6G6MZnKONfp1Qh5ec8faOOix9zJIYo8GL5PHdROVaoK0oGFajsZQdWrDB2f2XSTDo0vpWK7FiNnCNYbzC2Y1CFk7Ay2psuCLAA9ggBjAA4R2gIfxg8GsC6xDni0rNkHANs/uETnnSJhCTqrzRAOV117+TM+2cgyv+lPt6smU6pACnlLxa2uU1SD0ZE7/R8QjyBRBNbjhoZr0Z6x0nehBKRwGKVefbRZjF7OxEKafBd+bod7vnaei894e+wJmxTpaJviBjx1XtZRM0H97s//lYaUZyucD8pEpwoklnHvRoiYFu6vJWqm46MPW9vMi709kH9XqwYxYJQq0ZIFLLUjNDdvwV3TYxwjjQAN/Yfqht5uF5j5EcUNnanlKZhYSDehgoDA23RQftRHJzF9wcUHYgoiesyRLJf3/vWLjaHK5ql/cO+1QctzAeptF3gK3dbSWCpNHbSEXhpjkKiYQLRgE3jKma6/GfSiUaAdgtImjJarA38ictGmN7J2Mv/gTbb3PWOejE97u4sssbSrpKyDTLtzwhe7LUYSaMhztyY1H3cfL3VdLx7dmdlxEkWCwpDKnY398nxWHpxc0p/YthzUEZYk8crasH4+DlvyCYfzmwys+Z3irfYPosxPyvSDRRpjQJ1aZm6Q65x9QCoJ6CS5w0Z4xqS3S4GOk145mHulFVm3jvVVke/59s9+pDl3X/SXF0xZSB6ObX1JZI6nAcJS4eHysskE1g+blTOTvNWXJ3aAM9omjjYMKT2Z26sQCbNtUPWnHcBQcCDejqYrn3FHB1LrBJVIBxoa5iyMvgsEMWnJrp50JNXunaRt3Lzo+spgWEdah8I3KvbQcLEDZ4Znrl1MfqFFRFjUgHaDM7zRYcT4/vzQ7M8fvNiiy/IMADhl+wJEhVqmPmIOXm1MsW9IxqYMOuRogwvNjrf2IIEagfcMrKadEhj6l8LkpG5sITR0goHUGLFQjkI3x/8cKcraHaHq7sffsbWHbi34vDL4TiXOYP/ankfR7l3Njrzm0FZir30X93FLDbsgrgD218iBaT6LUstv9Az49KCF3Y6X4uBp4k7keB/12geEtHknY5F+qKxbWieLdCF4sdOmrLoQsP1NSn/+uDcbu5WQKC6bXkhWay7CyLUOETEy/TrWCRi60YNp8yDXO99K9tPXxWhT00bnb5oHNO4bztmA0VfkqLTcWosgCdZJCjRAGjedvZcP1jia4r+FkWQwewYKaqYgorBZKBAupq0t4qhcfWk+Is6k/mj5WcoXffdvfI4+dp/y0g8dKH+trh0sxfqNcmRPQcClBxPmsCOuF8VhnqEZnM8reIYHTsGh3TaJzM6nglIjDzxfVKe5P2kMLrRnQm7US0Kw8IK1wJ7/jeP2bZSd5cVv0dnsp9RurvCaSyBOqqkyN+4iWfu6y2vCV6n7f5TW7SfvYOURlZ6p3mFBGuxqJWkHFgeiJDvx+TErw/CjLzaFr7k5wyxMaIGC1iXMhoFy4kqdT4viEHXGzYdJrsSoZoSIvcmRQK+QUuNOegyVEUCJX8P8n4M0KFH5/JXR0NSpu91UWSI0rL12SaWJP/uzl32m0SH87WVvgw5mnHNQVBY4pzqwpQqYFjCSQ/k9McMDa4XSbN0DcsgVy/QcTnsHzuvnAi4r4yb2JCA9wsyfdiAjujLBg5z9Kc7Jo/+f9jhQO1ZhbVWP+9WQXkpqaoHqG1DZuPnej5yfrE+rjQCiZYfgb0U4E35HP8dgs+mvvZqKr7GhM4OoSV6OIB5UlBlBmZRPeD5mQHToOvzCDfMj0BmWqMg9NEI2mvGfH2rR6h0ba0EzepgIQ3DN3SkbLxDPsfCqueLbnETq3wqzDrtXaz7hSQa4Hy1raJL8/lDgX6WoDdy4pSLDoI0oMzBghCWezgD0UFXQo3FEoLVMOkjyN4E36E+aV+KdT8RpeeadVZe4wJKJEelTqXaFxVl1QKH7LUwy9alvHQs3TclyhUXKRut1UNt4Egrg17xml24WACtwTIZJnx1McUcbDK0+c1ocU2uhQnymEfmI8f0mDJuIzj+iPeB5Ei0Hq/RCDy3FeXfAoykvGYFiDPjAJz4yHbGgR/MXZAlx5VC9B56K82PIPXwtnZzdWB0884Si7nkFQc3Nk//4gvPyeq/bOJlJ3mq9O+RdOPVRcC1kWqTJ90lkoDIBm9V0YBRmrG+Ud5HRIYd9WJPWoX6/Bf0esvfGSX74O2heXle0f0wGHL9rnPu0MH3QL0RIXy+a3P8yjvAZH6nSH8coUIef1JRHFohHRdsxiAmUUBUo0xT14Ngm/BBF9r7WM3kGctOjb3Pf3iCUqA5ynPk8U10K3Itgo+giBcToHCk2CaYuRzFIspymmxIT2QhiCu3yySBLhkD7FjnvjTjG/YLLDS54eNhWrcg6+GqBtfjod2gPic33FEgqI2M/Jicu9zsUSIxcrGH+OMeBuBmwDufEzeMtE6MFvCyb6X8zU37OgPcww1Y6j4xApxMvu4OHmj6CEaF0BnLjSOh/mybm21tNnnbSQsXqOsgAm+Tr4B7D0XYsX3iIq6U34isYmuA3Pw0H+LUfzCFDQE7bKS6OyY6starp9diZQIc3SlDuWeDBhtF5k00VI47oqOpGzWRNuxN84FM3dPtJePA106ySfP+xvuhbDGQ4uBZkP/KtYuGWcUYT4N5ThZ0SgcQoWAdZhY+hh2kJMq6bgysSmvOk3PfDOlTt5iveokUQke2Jazc/Q9GvVHMFU5ctsipY+E9T6nZmza9aJr0cGDU4OF8US1iNMz/u4ywTN4S/xHSO6UUkpf8VJAuxyYLMAHQ6ue0Q7grzgcq6kY/+7WcoPJ69gyx5nvWGm/wid6xSiaqruAY230Oh1NcsrV8iYjHrX/fXT8Dx/Yu/+6dyW8FDYlgOIVEZYBv+8BEQ/ebOuiyEqvaoA4GmkFbDs0H8qGnAAZVEVrogMAoKnTiKNjZpkz7tOoKwdsB1Vd7wQbWSSet2KpyExhlauoEgc2hVIbkdE5Ul0QWszF9SY57CH/zwc8THbD7rZ/5JD93Z8Ye6Gke5Q/guNTMLmqzwQhgFQsMiNUYNhcNTqjR04dCbo2fdTgJ5TSMwY4GL52umQ1JjKGn4fhEb0HmlXvY6Y/cMmpwXP3BxmdPCUSPZtWTJF07ZarCZYsJ9+4ukS/iFszUbojjbxW6KnKoKUdpiJ/HSy/QKSLMusOHz5PPmsGXz0ljbdzZ/aXRfOtDKfCR7DOhGlAvOI5442qu90qlJyDNB2/KS6EzHM5rvtVnURj+YK5h5JM9EwUbSTsqg1l3t2Cv11vrePz7bQrHKcilXY9Z/RxclYShYD6d2jaXmZcYCJzbi1AujhDP0lTaNoyCl07eR9jXqbcUbQv/nZAn5xD+5FpOFZmui5byJI5mavdyWIhe4kLm0116MRg+P/JAoinX0YK7kRw1uBoM1Ejri19XJMlvsOmwIVHJkMuRWJ5rEwA0d7JWW21BEa9UP0OlEGHBQGMnKnuVOKmEyERJYUJjWmShJDGwfkDN6jKD5anAo7yrlKuc16Mryd8PLvpAy0f5f768nvl6E9LUiZbYVVrbjFhbC8wG0wyXGYLBEL8QwZ7BTwpyaBi1JRdRkNG0FsbktyiBHdfmfCC49/409ePlgPvKrLMfVCpCxjKbVxldSfq7P+4Cehyu5kNgSr1Z7ntFpSRgLu4PWgK/ajY1E3wO8rTH2eEFMAGOjsVcATcQQTjuMBxRoykEY/3+l5gPJyT2Ic67XVlFcO50/krHJ26AgtTqzlk3iZwOVBVUaZBdR/22Armr7w1qu8lmvHk3oXTfSYv2w+2qrV1QoUYNbmqrOXZmx2+GimwenNNGftE0mKeHkNXqYjjWk/7QNWEpppVxp3C79RW+g99Le/sQfv2tHgVdEpYUIuK4taypHUUfjQXa//BRavWfdn6W0zHnEcv8e+Muoprdm8M+eEd3HraVeSQHjPpQxdRd7M+9F96wNmpJwVAhRXA2OAVdAR3Ex0ymGqR9RG4fPX3ZNM2ImoQ617sg4YJY8pdQuaNOb2E9il3YYD5l7EW0d7dxSqQkrxZufrtm7tz4gFuWW+VmqDpS3A7rvlSyjMpSHUqvAjk6NiR/Qdp7uHUbWwCcxZ1qwH8jwdT4KvQv2oNR21DQfbAVtWGINir2XZZNwQLUiilka5xHBfukxpOL8ORZJzUJpU3kuJM/avyUdt0r4RPXATxmp2Mv7CJPrsMoLOHhpTaK7BMGkTOAx93xczESHbe3z9EiXWcWNIgu0Lbr8kI0fzIu9B2nUPPp8tzoaHH0Vcl6Zg7pQooNRopMduvDhfS1NtqwuJUJHm6w9sYruqn/D0cWHyMAoDYSFvxbLIrFjSa/oGkD3M+jp+eQ/u/ccjO/gKSbaLvttfUyx2Kha0ShfDmQTlJpAYrHCaCfx0QKAISYWDVSNXK4DoQ790SygN95i5bCF1pp95hzf83za3Y/9kfukOPeG2b4J1zhddkyQjhO/FH/oqoVOFvSvfZI+dz99k6QOnZOeRzT0LYfKCsq6d4F0J5uf+tSGLW32Ex/JhRw6JnVofUXwFFSXLwydCD6jSCVGtiejFZJxeocfYxUo9N6kcABgwitrF3aZ7Ac3P3k+yrTi7Svq8ldo6b7uwSMTertFBq5dTxiYn/Gt00czunAbKNbU1yxllPQs4u4KwVlxDDM5w/5AJ235tJ/7yMVeBrtPOm1CFPnbxolfXaTINS+1Aq43sft/9bl75l2hSPOktTIQYlskdlSCKOZtHAO6RHqZnrTRcAH9VOU+N2fQzaCNYjswJB4laDsTxlByz1FrLhWYeH74hGg7zBI3nzRUOWAMTcjzvWDgPyXDuZjJUcUx/aUKMUsJ8cdEhWuwPP6FsiTFHl6mY4m9aH8rooG6LL5W/OoZJJRozPEXd+HB1ZhJNYOudjwSAgSKNU0PVYNZl4QCEXLAFDOYb5sPu9frHNRP/52Lg23eUVvny3LHVaUAZapz6bjX3eu/TR+832F7Szb5DVoq7VnhIgpqaGMz3tg0A5FBYJdWN0U5a56wQ8sphsawg9NgWxLY2uxsJMO8hpSJdI8xNPczr9XOjF03oC2LjqznJbs61hxGCptPKD8oNZ+jFlWBSkhm0qaRqt6a/1qkxqQBo7YlHe2+FNYuftWUMw0WOyHLmikp1WUA/lpizR/x3DfWuburorr9sWejdx62YQpciC1YSZDZRVMyeg0jAA9JEuU/TANi8JKtNO4ECV2wGa4oJWJkbS9dNA7Z/pKOu/Zlr2vil8KdMBYUxvmVJeFft0BwmMey6AzAf++5Wi72xXfu160SlIL5TGhrHEmM8hLuvjaOmmiKXwKvpFeTXY6L6BoMjXFtRR6PXT/v+kGwGcVhEhkxzOiXCcU7KyADxXMzSdI6kGnETOJgQ5gZVniAS59WZwtgk92HuE7a8QgT+DY3UDi++wMUssTtx5p8dfZjFJ3qZ+8IINdtQX3Fkg0peNG2R8vKHFaj2KofI2sBssDDL2QUqPoe/UMEbv5zSyz25ECp2xLBqZtCeYoy3uyi06fYKO1t6lArVtVxBobXP14jl6f+L+t3Vp5hIwy9Fcq89KwZcxDAZxLvfo4OF/AxrwxOfpU6J1v94HfNlpv+JAQIIT2zr4gqnGpuEzmKkGNaLSL7NzMF2B12rBsOBz4PivfDvu1Q5j8K9IQVM805OATmLN8GtyOcnQrJgXhH3gct91QYHksvNjRvETEZLpLqw6QRUh/+z3Tuvvpa78Ii5wvnoglcfTOlDxbtASFDG3brA5jupXvM2OHqUBwzLmmYDJRbnoHeha0yRcI4Z+WFpMwuk2qC7loR6DaoF6B/57/eGK+pN+/JFo5Gt0ptFvIRMSpfVSpHXF1/iRnRb7J9V6d2i8pucI4eFfBR/hnaQ9QHHJdq+HI9ss3Ud0yiPFNS8NHLZs+gRVk3xYVHyMt1+L7JEjiTJ2dh6tn8mNR+XlL0Y2V+Y3hoYYMO/u/O8C0pQdcXedcLPpYIzb+8mc1ieEGeFLe6WpB7WtuQpizCPI84OeHmAsxUuLD4l8YtIQoHUliQSh4W5Ol1Yk7Dg07jA99t9vnnvnl0LbGIPq6MBYYFay6ofJ+gtA88yQZnd2l7o8f/hkbBt75IBT4Ti3tFsk+Pamh63qO44hgAAkrKPu7IvA0airE96p9GPM6MgtEpEKzvH9jzscVUpKLZ696RjRMzRJSodFcNKhUFI3iL9K+N1on8gc7MjOEBlXThVqqTnQ04qpG9s7l6NUykLn5NB1j5+sNDg2FPzKWd1+bhRZ0I229G0ZdlUxMHiJc3rRO+bRHGmZpjPC3irpc+WZ+8F951hmI3pbwXH2Sbdlk07ZnNkMiJn1mYP5iG9/+WVnF88i/8o9WgRE9dWeBTg2ZuO4afEO6dJuVDR2+ZZfd9wmKTI+yMtc7bgzTu+WRN2zDFYLzZscHRuNJqipTOITrZaGNyEAcMumLiZiqrQCZGxM2h5Dzq3YuwZRR6uDDp3dqYzqbbWjumiH/QYb8/5Q3HVPby1DNU71OE9GyQ5ikdqBNjh1x1jBDqQ1KSN66K0ejF/XjTMnMM0BvTPW4/gx4YSrS3P/xx+uQ9989upJxc2EnG9+RjtVyJ3xcyvJmZWyTtKv7nz/xneiwvOmfNYFs8gt6Lo0tH5mZKqsmGlUkbrzWt0uikfkYgQRAWd2/ktGcHGPhl0/dotqSIsb8xYoZQcTlT9WIYtB20fkBY7DnOhOVEpmEyfCuNltHOU+iHiHUvSJUs2yEJhFaI69tfYHwFuXFt/tN+WKbXeSGn7Ooyz1g7+jmHycXj0GSadHsP7Nwq6dfLkoqOhCAFTfYuuit3ZArQXrnT7vaocq6HJHGyfguTHoZ0T0xkczuv3fZXvsRQmy945wEmnxDh+CoVMiPXKy82Ry+vrv9HM5LvfjCE1ldmUrx1wppSHWDthoxMfEJKDjbt/iCHgR22cWxf0ZK8f6B0vjpytF5/m0BHTgOjKEXzeh3A2lUobcRNrrZIgs8AVckAqpk3ZOHKzQ/s5cMmX1H367V70ru9fFy/xhqb1yPFkxwFnXRIbbdww+VpVsbugqF7B82xNpNllpIzc9IEzgqe/wh6CNN76mdNYPx0KLmsYO5aaHsUc+Cj1HvXft0mDHzRHTcvomkquKAtlpPXN0QYYvdrWqG/efEHrYzE3A2IvZLQPy2JmJ6X2LxyK6l0xSual3oN7pmKG96edVLwnnJhg7gcBKDjeXuJb4Z/yCdeTbzb6wT21EhnwDLKzwwKxCgtAlzTUWyLZBgy1BvLeEvWS1FpVJqxxUbe+nwtH3/5faFHqCbOTkBwV4WxVg2nB12KShQQVgn9IoTRyrgq2lRPYOql5I7uJfjRCycQgbxq9lBIb7aqebdJ3rv5mtf841IymahURQ7rKYlwkHD4yxdqYmXznXf14RJEnOax/ERXKHQCHEoyXSbdMNKKSbfAXqjiSHg78RSudnN51greXkg1dKJlLcpnd7IX0yBaEB3BYXpgx3cSKGRw6NUsJyZcxBjZCf/moBB+K0JlSho5G+PxaQStN7LEEETBWxdLuZo4Vkfd/1KSaH7ba+4r+Qn6csIZvKq6QeSdKN85opKSWY3VmtPS7ktxaOJW7eACRllSNPgJhQCurt2ueY+yG3bq8h3PNrzVE3/wWjNGvG+AkWRmxJDUsD8gPtqaIlucR5Bv+LH/w5z+L/8QH62GanUknmrFXEAUjjQdRXAvcgYFdzeanK4AoclKaDNisl+xuxD7eSGGoZux3hlcHDDZtTDWC5Mx+RZqGCy80lYjko+8NUMPl8x9N57QeihnAIdOm6ep0RrTgwhUEB3nBWuI21jGt38WrtyX3HVwMvt0eo/QDKccsyXZIRJ3hZA/VJrBoyV7FhHqBiBPAcXN6NnBjce5W9EjATEKD4AnwMr4wOx6zW2YQ8jAWc9KuX3V48yuf8TLP5yMm5kXWkMHxHSqG5GM4YXUrIeN8oewf/umrzMD2Dz5dUsGL0eK8iN2xQ5bqio2z+Kh4pbvRrCyErWrLWah4EyhOgH2uz0JqRnr1QzhiK9Tenz+UMyosG0tQkJeDu06B4aB6FTsYm39QHO2TXZK27CDDwhu+bzg8eJQox8GR55CHNJQmA6B+pIH0bDrVP6kNJZTasZnVgrgdaoo5tfM7lTMogtpHfvZOE4tUxHScEDFXCAOHbx2LtTBOZ9kOzZjbURkCjnhKfpQd/7Ry7T+bPPMN32wSs4FPgvJy4crtSYCigrk3lzA2V98nc3U+9Wv66tLkPYa/ywREItS0AixK+3NYSZ3SG6nCLWrdIgtIGbcUNe69/3Qzm3tBPooYPP7ba+tUgiFXh72jk7VIoCDlkqMsgvfABT3qZsSTx81GQMe7+fEu9MSLEflRCIP+Ks+n9bufxmjbhHulOIjPhTXOkbUV6+zuP5yfdXdjXCTanLGCYGQuVPdsG/ZGHr2BRkUrQ1MICpxGlzToreFmDLJAZD2yIzl4vyvvkzv/Kf/+Bvv1sNKFq66jnUAWZ3QgDLm7fU3fO9TLL77zn/MzR6WNlCeHifsc2T5tXgcSu415g9MwEqqg9qrMEUxqkOeGVl7Cmg7Q0yydJ4RvJFaih6Rf99w5l3xbHJXNANse7XT2SoRg+2E6ic+sJFSAimZqj+IUtU/MftrCnaXZALHSj2NfH4D+O8/ldbusfecHnXqNpVUHXusuokf5Xkn1iiX5/iiNUyxtq0Ho5ZxbduKZa5Pk3AeedWiUNrm5D0/Zvb+Iz/zO94Tok0Vcxr1NQnqLN6N0Qfs3mrt1mZi5YORW9uJ5QiYjYsypgJTSXIVNurEBRVb7OxhoBzobSsxM8VMppp8jbrO5YwVRA+873pHuuBpxBD3CGC1x7RQnaDkQIgOyWSXGyTt5awBQ0qoktyFct7qyDTcehFvfC6t3Rf92k5CIQDRQrkl49815RDsNc+eGTwE1+gnT7Hk6D3Q8Y+PPBZ5U3X0hCKBCqRoqRQr2Tbiis5bBYc7v8Wlqn7Rh71cJtzOlthpVmPDowXO//CrbbdP+tH37C5pB2F7OxHSvGuXKFpL661DwsGkBZULZOC6Mz1PSdEJrnnWxcRLSdvDQo5AA2z+6dp1GHb7y461YhylmvkOTFyi1aiqaZDj07lHdOJltA6DYQTRSuhQe97p4ZN1GHYvZU45k25vCA5gcGt5xlbNZo2wjzvi3U8/Ahfvhz6MQ6wYK57U/8JNIQI78QLVKacuM06x69YZafQM4i7oXtHYEo8ZhCEWulGHe3d/NKTWX3cwpEafiEgDVOp2EoA6WMmcsK6W6E4ONz/yqheYE/D473vjtcuIR8Z+WofuwrjFiBOkfqNVyxmdUXbxOmuyttk873cvuPScVtb/8vn2fKz/jEyPbcXO0ArpaL05w8RMajo1BJUoJIfmpcuqFHoCaZRLuWkY7A+YhJnx/UHq/SIevEC2nKFRivb5GVgoMhMdpn2lfBpiask6ngNQkgTpgxC4SADWfUH/iiPdn4RJSsxx3Jixvii2Kt77Vbh4n3/vcZnKMhmz/DzNuXOiC+Goo9kkwBTF24NpwEy82kEK0HzB4ZGQbCe9qXnMBlpUXgGDTZqcN0R4bgOfqfObYK3IMriUzlYkn3Y/UJIG27t+wp6CT/zi/3i3JcFkAFNrgpe1xHU0Enlx8xee9gh77r7Nolk7H0mrhYOyGtEG8GptgfyrNkKIRxkV7bzcA9tsJSPUjXm0uwOndBlaMmxYNTseQ4AOE4lHaKrPbayiOBKh37ZMu5vndkPh4t8SwosriCa5HuwCxSjx1OY5C3l7/bhuXamhm5LZ7rZ8QxZDGnSE/dzA2Uy/UY/GndifJnC/Pdr5SJYwPFsANdakzEwNO3v1Fzh+6wV/cDcZE+6TVwyeXhJuVot7hjf3vvwxtrfH/Xx7f4FxX2yoctqrQtk1o1t6MAYDkO0jDRaRHt+ck0JWdgz6dttDc5hJILzCJ3GhI+yBFejA2M60wszHMdEiwO12Ni6eTzygEoBXFyZ4QRzdO6r7rr5s+V7GQg6v01EMvudeebx9sPY4t78Ehym+dMKqJ8J/KsJl3QCMZJJqpAJy99h7pQMJ3ZQmuP8vnudO3pd88998kEMWYM9Ux+e20frL1epuLKN47Uu/zPX1La+7sTLva/gG2KEO1BBusP7qesDpYgwo9ouFI6wtSFUF12/Grm9GNfUHJoeGodkgYGauHr0CZgjMwMTdw5boxXl7eXG2JwrUJbo3a4lQl2Ec23BtRRF5JDygrNqR1C2AVPKpW6qgKhB/TVZP/+rfvfsalCQKFvV6nHcF0ui0uxlswD+JWg3L6GWwUgYVA0QVARp1CsgYWGCz6n2STUH3L0mqe6PtF4xfvPVb3WnYPPEH/v7uYS/iCTUqcf8eJpOasw1cZYYgrv26pzI3X/PW7YwRSq6IkMcPTopRHtlazEbAhmR3mQgRkpIqhnSs395TZMYw2XZhd/8I08HbibkiE0bUTgi6BcH2+gPbhl82Z8MNso6V87nT5g/Eb4zQzkeS5nbejVxc7rcSmutA6e88UUeJ9UCb+CpDZEm+PCnhqHJoWFM5BJRqSsY3+6Q/s1TyHtIkfOM7724jT0vbkiyIMCCuoks1ZFz8eHyIDSOXPiHy8AC+MUp4p591iYHgUlOMdn3NoyzkalNxm15IH+pRjpfBjHWZHMC8R9dEinblDs087Dt+/hkf607EF77kTXddGwRX0LYPbC2YrcNLss2FEFYUULCc2t2HX/kkf8Bf+J4LyuBdpKXtLBRLMDP75EJM1vvYRsZ0t/oCLqBQkNYkrO562LnWsjY2TPa8GQYM9IBr0B1atDzx89YJBjdv3DCrKQET/VJmVwSGA/6vixCd0sGLIdywZNxT6vpkOq4oE63WSi8zikv1hA/zhFw5eRgrHwj3sxxTo8tQ4FJ/HzQ7V1GkTGNx2XDTilAjoxBy7UCueGoGi5r8tzplEzrFpT8A5U2bHMntM8OGzLdy/CblLmonSymM53e951e+xh+Kx3/9D7zt3vuuAUZ8nCw+Vr0+CIX5EmRnJfxK6GYpsiQ9LM7f9KPf/2+fa01VNl/1X157abl3GeLknlcIufKk4tTshG2nWMU8DhNjbVPNzKFoJipLd0xeru9v5hY1odAOnRiaA0qE0cXfmDojqBQ7TpaVAjiDeTwB/N4xVNsibTqNcEAH9inQjdAY6eQVMppOnrxzF1dZlhesK5N2s1vq5vdjsKxH/efY2EjVCPCHr1g4RQJh4Nl2gIWXm7T6b97wztUveh/p/oKRSqQ7yTFgecvpNesoBNr5Wt3/O5/nj97maS9+1W/9yTv2pCuUCS1G3HK2G23rLPhJ5Au/OP/AL35W0PajvvX1HxysfllMy8bt4QukPyMcdhbezlo0sX7PKkfY4RYdKTas5MGJquAcfWUzYkgjmBGBYPNDPSp8ZgJSEj0GFA6555S00sAlTjw8I50q8EHYgITURWj84EShYGh8MZVovIL1jb1VMHUvHZPSpkl+Dy9D2/qP+a/vH9YtWtRuvoKlYaxl16P9bq6AZd1CywcNmpoiqwkQz1RSYjc8pWo1/TFXYJcrIgJHCN82GNwMfMXrvvwxm6h8wQ/85BsajfXy0izKVcBSTvzsT771ec8OGn3KD/3VzY9ePxN99L6rAXTGtS4+UWhYKOL5KtW1NBGzghAWd0FOpm5HSQlGFW6jYChqsyPLGDZTnJhfBmbSZaCw/nNNRF8zC38jqK5D/g1KtozF+bR1KEYwElCrfTKcQQc9coDC1qtZj4ZvVC7sKnJ+cRcJNF96r1x/QKoF8l8rtkFJBam3orE3UIRSOhf2LBEOZ+2RtlCkUSG1pYOMaIcCupko2JY57RkNP4r4ty/SfeBOuPO1P/oV8dHb/OtffO1f/97fXb/WNJJHzhdyN4YvVQBm89+z5uyen/rssL2v/PM7bpqq6D6WLt7pixkSWWu3EinYin5TLixAAQ4Oo4wvSd+pJOGK0oeFgluiEIuhCpA30LQz592ItjlIzVr4IH3nuGnoeB8iDyUPLDWata/pGZXMCS2E8bGA45aPiGu3/zVcxC+9eZjWz3bweOFbsQo1PYbVrEBZwxvDntjgsVJcI7cB5xUsoWfGxCMV1VAKp3hCtjOV4kPihJVjU2cITNY9BycDGGT591i/k301v/ElkOnjbDhc+/DLH58cvc/9nEc+5nt/710YeDp8dGBs3rpq7+dfinCYPd+979f/7Qu/8dkfHzb2vLe2NmmV8uMdQypgNT7TGuWOx7aCKbezskEJJWAWA8tdbwNOe6Tn0f6GTTPfdnk+tPstiDNMFTvfJTX6THzu+u4yYDskRpaW0UrqNiWFwgMR83LaED6WHPlnCvYlBK7da5wwqctFvPWpmDz0V0fX++qG4xQ+Czaw00KroVnSNHlsVI4fKLNuMAs7WdHzyUmvjGTQ2idHYfHjdCbUuZ7r5ahR+U20qI1TXQjKXQoaRk9iUNtXvODpCcU5l0d/1jd8399fkzPk5pNAwMI7aPYA2971ElFv/Oz9v/zNT8+a+fp33eRl7KvPS9ntNiiD5XOdecG8eSvCD3ua1ZQrgUulVmfe8Je6ncWnN5oVZoC+BVw0PcawDVIyU4Ik0I55I2eeegztWawEzTzih4a1Es2adLvk4RJryA98O0FP506yxnreljKNd+SZIpEWXBRjgdktdGa3Aqpqoks4iFEZ5k0nK3SMnJQ1+2971amfwlfxidnWFAc8t/uPfOjvXpofvc3m87/5Z/7Ha37v1a/5q7t60d64HG4A8S5mCOcDCbbkxYP33XXv377s27/6k7MGnvob96lcX5RbQaVj8q+ULjQEf0vlwtzWEpPqu/OopRCqLpAKadmQzXrX2APfUAaEmQyAYbSWmqBmNq/jW4zHoqQw0bAotwalfuXmS/h2boLGwkZdYTqyJOGMSIW0oWzCYHwFphR+4dsC2/GHOHbukZcrWz2nj4H7MBavk39bUp2j7Nml2DPyWQMVo8Uw/EdqCax/hSSIL0cFEhFHwD/yqq949CPyo7fBqICf8tjnvuznvuFZ3/QTP/m6v3zjO//hnW9899v/9p3vesv77rr3gbvu+Nmveu6znvVFn/3JH5c9+qmP/Td/c00WrAnoQsJopYOq7JyM1gmxBpUxuK6LKDmQ2ekVmSlNJrwrzK3+mDEen/hhBLK13bOeHRqGpgDDMEPUC2LBYeQYO2W340OnnQ8CbkCn0VNii86zUkplNohRIGldvxpzWxEo2DGuj6CRvMbCNfnB58yE5pPuWW1vVChWtp7vx+VWI5vUU/qLf6rCdfyqnSgjv5zKifZuyh5llgeq6/vjnFQOuIHgkfb+D7z7T378yYWzF5V/9oh//phPeNRjPvNxT3zKM7/48z/nMx5VrPWIL/mO3337u98saczxQEovt/DefpxMno0t7kxL4Ubn6WggAy8mEucQRQdI9kU8Dk0KE7kS4UJ8j800XBNdDzBcMujODgq219q55qEbeds4e6+ZHek6uwA7dH3GRN9guTveAhMg9DFTOS+kvB0h/uEq5zaqM1fkBNeWZoYav46K2Of3i1ttoQQU/4m0MdQD7cf7HGQ0PehCldo/kumI2NmItDtx8CmcwldBOsTjK9xee/cOwQzILpbDZW+G9Cpw8sRkWktUeHlN2pJ/0m7GDa/82s/9/MeWMN/68tmf+bSff8/7O6FcypySjVg4zvx2sfAdscquhLthTRs6tI3itW0zXx89AwvRR9or/d2ooZtHNa8zas4vxdg2w0RJ7zpiS2Awwar5NmJlHZGvOxCkcSRhuHGDtv55k6OaSyNJxlVWFizarBxhuWD48A/gin53lqXj5HICT3pEglMKPMQuhO9ER2dTESkjRDSAJOFskOXyolNGRTEvS6iRR3HINKCZk2VmTNEJFyLEFoq26losb3yJyW3UP911x1t+57ue/MiPP3a+auXfv/71H7hmcy22hiG4FVIlHGxyJUJDyX0b8RT/yHHC0JelcGFBrdBsBIpCn2T7bMgXW4gDh/tbNmCATWTjekMlKgzyYJiS2I3SIlk79WSygpsF/eW1BMVicKI6Cyybxn76GxGoSjp72nDAhVlbnoOgonjjv3sCLunLx/V872JZ8eyuVBGHZgRW+yX8HhrdMWt1RZnZ9v79aBOEzppWcRNMAN32OBdXEfOOTtLLeSr4TsUWwrlhckqYOuJrXv+Lu97xP171S6/6b//hcz/thBP35M/+uEd9+hf/4jsvtXup60DFsbsCG3FXlnL0uU2XJ9nLnioUAnzKCxGPFW0JhVFq0FKycVCp9PBGwyuleiBaVAlmLD+xesPUcEAnV3xU9Cb2Eb8QmEGB+AuKFqaEH5l075UdteQImRkz18yxblcjpoXjA5MV4ED7eyQu+5fvXi9OuYVjaZBWCjn0J8JBiou2kFdjlylRMqgM7o8JH2zzLPh+S/JwKQ9hK3GbMW+gv3tuQJKCguCwlblXJx84XBvk/bLdv+v1//1l3/UN3/L8p604dy/5+7e97W1/91c3GwN5bGPyj2XCRC0WWzcDDBQSLCZDKi3KPvTtqMShW6BNA2lVOa6PbXyjNd0qjFOlNb38vAXNnCFLpzs0GuCGctGCexuTx1rpeHUqH1m4J4onqzgNCydrNYPW/haq8Db/4ebVKM0TDqFcE1gxbW9Jctu3BO/TR7qM9DInz1VUGdVgRmg2pqNgnVSmrGSvjMsW4WVODuo24JyMYNs1l7vLD77vd3/ypU/7hCd8xXf+n1/7pZRQ8ikmE8PjH/eUpz/7Bc/7mud81//UXvQlao4m6NJEm1lj/ZXllix8Dy6SGVUmJHUIN7yjoCyE8bIWFcDUcZ6fkOScz0b09EZMIwbvH/nEEaPpE4RLc9iP46hDA/foTIjhw6YLAXPt3ifhFUTS2DDsC5BQ31GhhKhYT3/I/FLQ1GILUVEteSV8zjtZcQVuZwmHZcAexNSfB976W0JG+a8K7UKuAy+chuQHNc4uS/2HvwJqcAKbAjZ7gRKhsuQ9AZbDmOxj89Y09JKE3YVJ06IO7IN/ce8Hd9fOPvqGH37hi3/7H66946e/4QVf//L3v+v952fX73ngvtaptAubCDmhxDK1DK0MbqiO1ocgWaiTC2zdw0dyS3XIUSfR0cBSmgVyddPys5GRiFIMhoZm3Xhx3o8gYJTayRAsWTNMOqKE3T1gUgXl5FER8PhrNmLa8XRmJSvH1Qhv+O9k0vRTFxUO/ZYlLuXxuFDmLmipMrnhqfBJtun0eHU2zES8ysBTSXW1ah4yKnLFOyv3WbPzoBLFcYSZ+UgVyAHZaJrcMwXswRu7i0FreAmRyVxAX/kNBSfm+iRYvgU/ej3cAKkGqmekRgMhgOZT1u0NphfuIhlFNUq4LRsMlKS1bMaBdT9Avzvwgzojix+OjkKGr2CHfTfsLzUoNpBxJG7ddutGb1RHnkvG2j7yVOT+UrfezNdvWgbCydPi7mfiufviO05OVxjwGeHlbDHWODJBgr8heh8vH8ZM2H7+6sUae8ZyhUB+EJwHuQq4xc1Hg42LmPYLFEgg6qbgnxlpJicIl4+CPGL85PmKzfSYL66jY48NPHuy4LQsl6GVJsvQeiugIPMXnJJ79FfiKcQADDyy6rKPdHE4nQ1vGRvJpV7DZsbRRJrPc4ZJDuTUee3HtkEfhpuI+Pc7igPByKZad2zjr1DZz7hx3pPCpZwuvF/21V/RrOItoyP54X9D3MTvsKXJLpQryT0Lhyn8CdPycULXHObSn1c4Yd1Al+7CXFujn29gV+10/Suat2H2kcb5RChFsbjDwYJ2MUrkOxENVtq92szfov0lSaX/KcLLUKqWFDvO+fSJBQcxsMelXKUmpmBjuGoK6f+DMktPAemHMCPP5hLO25Yz6M6HYSZw4MAZqU0bwW88cGhGd6aNBHPqkb/DHBp9R/Z9Bqf2OgqE1g6oc7RfbyE8+pkdUqD4SF/iFGvKeoHxNZhp45E/d92NonyWb5sfRND3crJE/34eKrMAuHsZReUxLBeZwkgTGd7MV3Rldi4pKsNytbkC72ANBlSD5zUGFVYsvsBpCxu7WVQqKSkcM+XLIEOtRAvG38pHVcy4H10OIjLusJFLY3p9AHaU2JcBZ6rQZyUmjjbi4qzb7STfsf04doozpiizCO9lMx9HnVir7UTTnhGfJIlfUVNzuBkgM9D27y5s/4iBbudRIQSvBlsIrQ+jIacXFjKyLZF66vz70QjwRTePHKyjuOikojtT9dPs0W+Y/cd9w8XGTSND3YSJxRGeZoqaaUO8h1BYWpPqkCY37whp5dtZckymmmOcwZpmajesUo/B4isdfVmirzw5Gd+sqe8jeWdZamMIg4xzorJBNwmhBtEJhByi70Eg6c3Gm4zCeEiuhJjpyY4fQoJGTXyvjcNCnjQcjQDbd3ULzhxhiyHfzMEK4q+6P7dQbEC//zmub2m9JGf19lh91zIKehSiQ55PeAmAis1JXMlpeZV8Bn2HuqUhBTjxOtUzAmUtQ/KjZnEbu02YRmwqrrhF/TOxsF+5Emoqv9caajQrbgTJAJfIJO3wHSS8Kbgib2ZyhfNhr5lODOAOM7Li8nKAHmWaelk70fF52TnTAWnIZawz8k4809aJyFDHoRhcTdoja9LIMvJ+jCTo8QuulNvBwkTyu8kd6Avv8Tr9VUTlGlkEtlPmEvLteoInRN5i2kkQ16rOVKY7zxap0/4aSp75HmXcBuRNnlKgsJzh6MzNGh1T6rdL5aWlWgsDDlflWEZbR58e1ThXdpPVnInaffyz6ebj1Oz7SQ4tRv4k4yTGoLdN60ZmukdJ3gUKCYzjx2ktUXolrJ0USMYoWHiUuCa0Rgi3Szra1Vl+VxT5fp3q4t9f9xOYT+VDwN753kBtI5uQY0cw0SB702nDJJsDZVzUMpsW/2A6kDBChKNRLICJ+TsoXk2u5CVFetEq6x/MDPvkrIZH5LJlCBFfrKj+joF1L1hUmhjNLEPMJ0bIZYEgEYJ1BxMnKh7DZpwJcTH0o8KguKhixBh/YgfED85Pkw82BswY0HUfj5gJ6W1FV/hlpwGx9bOzEFOtE7fXBMlHpsVnCfBP+K/yrhfisfuEl7zPJ0tZH/fmqudxTQdGGRASeiTNc8+SNNjVRPxxIAGeYKN1qbZeV+4MBnkco/BI4vqFjBw1hQXE+5wlWzV8MP1O+Xa2RoBCu8qXD2NKpDizrNiyYy0bCtGHaRL/sPiGDA7vzD6VWLegjZBFD5WV6RN6h5vZkDpgaRBfl6CkTfYVSMLm1jZqt5Uzd4qiHLFv6INiumtTMn169CYZdTYYcv5pFU2YMqcPnSakGqUMxqeQ6y2HbJ7W7dB04cz7e22RQZAsSACibD32s5RS6uUfvZogASrfj5VSbz7Kpb4d2EC49beXCM6FiYRAW7jMNAeTTPogLlTIA0QD166QUn2uumWQkvRO2LZAFavC3EcXor7ERL5uFqJEompD1QKk57pA+qRs1PGZr6mpNei3L9jm7ai0y67CzSmU20dyTjoMQcdeVy4o6IMM0qVNIRxU5IvFdISATSfJYkeOlNcOJIx8nIAUe73OYmc5ODOfYuKDQLtppa0yPaR1QNfmjT3ZrbVWYAq2iV+xhTMl76HEwU++52TVeV4yCvGUk0iQiyXbzNEFaUuxgC2wOKcG9gOLaczR/0jnwmdeno89X41A/BjTYU0RII8rq7hiVFLCUgt1y4H97YYRt2HV8pKc+wI4KZZyVo/SyoUF5SDGJKXYy0ZoPm5m9AYNrDgm5+JnMA6tROXcpNBfYUcuJfjQoMRwMTOF4qDkwUfk04DA6lrNpgrEvIubtYjILQWqWzxp50hx57OIwfvKNKL77RSkp9ZMy70UcEgk5SNVwbhM40q+y+VjVVbPXwYrWnKMCofkCVDGHej04t92NaR1/FKC5GAllZ9Ig9b1mWj6446IalBR7AeYIFR5E62YmkasGSeWgwElDuBsQPL57Ilu/scYM8ELLwSbeeBOYfz+0PRrHvp4UGPPRjapc8aVt2qzNJ4ZsflYGlhmRLj2bY5XgvEVOnfp1x/T4f3vKNrWZ2lu6rdk14NmAY3WW+YPlJ6GSqzMSI9c71adEBbWP3T6I7da7Nv40ZZSGVVELeWvyk6z0gZnCSGaNiyD7iN7x8CFBBdjc1PMV8Rlt5eXfddcGt/2y/3N7qZQfdOM52RBjeac6PQjxSDkOYX4FBRUWjcemwSBjkNdAqCF7bakFKpdj+xAC0W+97d/5LnP+7qXvnFlzp+HtHj1anFKdHEkTExl5S/JhTsk1jeLWEC7wUhQ08CRYDC8jJ16JAzbgmG040tV6/mj2rvIWHQU2DPGa317TuaS9YhTPQvfV6R5npKUuBYN7y1NYksSjzvzDu7QesS2EBu7pMwjfaA/Hoxid5BjP7FBu0uKvmdCDOTnhT54Zq0Fa/Wg955K8qM1RVwa6SHowcpJx5AmRnKYMpa5mot8eVWOW8zOrOlOVnP7rCu3eGpDOR3bbW2DA4otz60tUt/7HPPgwKJ9VI7ONiVq2cBWpxMQXpZd0+LFeVS47cnf12QLxYyjEU9loiU50keNjgMmtGCC2vmaEdbNcfNqfWioCWl2/nuhpuIFHgYAID46wb28j8D20Y91IamJLhuglIaYZYlOMfAR431AbCZvf1Bqmhnrtd1kTtZgR2FJnrNBcAxT5njqvbaBTQa+slRO321GY7UZyjJYLbQhKlXA0OLSuC7qmWouR0VZ2OYT1gpPj/gWHE2jx4CWx2qIQ7xF3cSBZ2U0qPidFrCuy9u+eoK3q+tXmaNTF3MVa+eRCyTa4YBWWmyoihGW+gsnf9nieKP1BnILiglivgUGXsHYozhCsYtFsVIynahQWdV60p5AZQSEaE16Suv011jOdOE6PaHph6KUtkJ+LfaGRMoi2BHZ7BQMVpV2SU5hdHl5lfvj9wRM2q+0+MAUJKZYlbVpxSDCCuUafbtwCCJYcoUCkFnm1+uGT03tTNtt0/vBpESufFkD5lMlNaKyabrLBtNrtfxirkLJ1njP+nPzJNsKCvgAhlnCY9SYgLAIezkxr1JTAtLmRLfUjpR+HAOteVGm4EjjiBqub5BUBXR0mxxjCVeC0VLRMYVAGMQWjevqxWa0Zip+vzPr4L22IfJb5ja+0czanSf3rUDAjDjI95T3oVISICTqyi8srZFgRDndnpKwbR4R+JUoxPuKXkEHyVTTRewHQTlKkGwzcWOjIprzhA+PHP+UcgaS+KsDS4naTajb2wg5Sq4Y47CTDBO/yl6x5oyDpiJBXgDTjk/zmZo5a85nRluN1g/L0kMk2NTmE/bN+imaaSmEYbBLQTUdz5jP1MNSVphCHzmbtQZ0uhKNa9y1hO6CybJc0sAsz4JZA1j6YWRfXafTo5WF2+a68Wix0Ay0Qs9StQGMC42IKzAsCD2YvGlBqloqcCTvxC0WEBF+KZCJZcRqjfFKTZZBxREAYm4ff9kNm8SBNc21nTg0DEXV54fLfhgV6hgwv2gnUYFORxrUgaOXkct2w+dLnKw0bVcoE+icVZNzkZm09JsSNc+N2nCqU4DBb21ZxFGkd4slH165x4TJtldTXh3iSuC+6mkMxIqh/jkGy54xtJ2Kvh29CFGlFDjZGQkt7xRtICMpU8pLJr7uh0o0j0lTagponuOESXph5aoeVPEdItX9ttjBNJUEPtFgpKjVOMriRN2pKXqfDdozz/zdwMgklJLBkK2uEKMUDUbdUVJoGyZFOb8Mtuy00FgTmUK5o2QQFwT9WTl6cf5ltPPckCH+LP1afM2HuaRTbF1CsyVbyz0Z4jCQxEODaCN2cZmINmxtuO/JqQeliNCapjSs9lzJbT5oXcJkKi5787oRHy+15aum45sKbB6ENPhpRS5lHI7u2IhAYaLVrBS27eTrZzs6+b05UDpKydqRaRym302B9ohGdo5PveJjxxGGtl5+p9AkG5TyRE+ZM7uYwnhZ9GSSA9koHf93npx6Mbxt8N2UHCNEKYGiB5OLwe87hQgXPWITASKS0JYM0A7BTUKWD2ZPeWF8HLIubSodXn4Fknsi4aOuuoqVwMXF5iCbg+P6Yf3iPKtXyvdqKjEGkT6KzqP17px38RhE2veNXBQG3GTj3XTEQGzH5sEbggQg89K1govtjMbQnIxyVpLxs0k+bUJLcaad0e1IjVF18sJoENpqC3RwZuhhUsToZe2kLHmu3jb7z1OK2ayWWzK7uCrhWE/3avaP1UwTg5h8879hvB8C6doJug6qvTcIDzMHQ3lLnwD84Dx9Sx4HQQnrFld7qXEDyBMWNrWGMM3SQKKEoM5KdUGi7x0U1vkpyXS9q09B+K2mldhsMeL69WZ/ftipoTlQsNPDRdurGfvNL7pXN9sbsMNZRaJxxl2yQ6hxybSxqzJmmXFMMX0QMa2hztvWY4o3r88raPVsnN/wSnUOFlYNOlkm+Ne0e2rhR7QdeWoslVow0U9Zs0SlV9FkvrLWKYY0SEMKmEhxZXAAVk6q0HReJYg1GMxq4+Qu3tLy9Hm1c1N8LkQQ4X1cXCXtkeG0W8GDwqQ0EEPMiLRImBjLBy0ATfC+RRDJT3jFPsqAN79UQbXN5UgCTzWTK6LZ8h7PRy/kTHV26ux813TDjTNM9SxH3DMDqtBhpjJNLvjeyZ9napVQoHtHOqhyp8FUsBvKdunFcjpT+1DIWLKdEfy2/UlracLLyS1sPZYTQPzAD/vdtosInotoqYzKYmlnC74MtTP+OmzMXh2TiDyR4irCvqUebiOnUBDYQDqi6diU6GepRnFN4mdjGj+HX1GmITHv687+6A+HCviojmdCqeY5BtJBtCk4V3b50MWtvTj0GPXoomlmRlAoEFxZq2g9zIYbHWXeLYAV45BUdBHpFwcY/H24SjjXWQS9I2UJUCLEkxACzOgmIUEMpcjsugzBXU+C1yajK8oZgt0aXrpa9o6rlLKFzeqn09/6gjv9J+2n08Ex+GlP2tB0nrACIYK4qh+gDh6Shk2ljWSHGZ3NKLzrZyauHUeOSc5n/LbVoWrHYT51qpHGMFuxcd4+BzVqi4OZIu34lpJZwNj7kUX09kQGCqsmShW+rS23zQ/hdLsNLNpqNTsEsUluobSOU8GaTILZsRIbk2GCHKOxAeW+Hzs2+cErPZPTaQkJnY171QSVHJiKe/nqBYpfqSALRBlWrTKgEqvUFpTuOwwqa9yq7czoyWbGa2cdtah1wVLIVsOFm2HucX/Y90q2/OZ+3nM7NXZIUgrUCzUj4zMWFHuMRDbymVdDu3Y27FvJBMekaP2DJCjqOtG4TPE4hqFn3eQEdrIU2LYwotNyoYXwJWYeH66i+clG816k1M6CCrghSSiFQ4ewistEoHN9qUrGJeIeB7S6DPWXjjrND9gNrBYhCWe3766FVGhR7hKUYfnMgG/v1AVZYOwj9j8Ix0ffpO+SSghLVmsedFiF+YSWebYw9Y7r2vnF0VUDsSRjxwwLNpdSDuxiO2zF2Df9gA55cLHjijg2QbSJmtiet6rdkzkvB9UJzvoDH2ioivpt1OUuTOsAWpdE+dIpKGRy8Ox+U3WYcMvltjYL2vYpmHIstfhzENQSUz+wmsUsoUl/q7PTxJzLlS5kv95OhnBFM4ReeP9zYrJdXWMEFl4oHJQTZqfEDx6vefX+Ti+JvMhF1qNOqyIwVSK8F2jYiHrxsSyV0TnMnN+5reEo0xpk3HDGtlvJ2/0DTLEZpaHgCNNPcNE0Ol6EYvK6aJUadjeQE5lpy1EOI8xEKOqtdGAbPRYEFkFqcwo9jeCmq0x7eREh3LXHZ6B2aZmyKDW62B8Ejcq8etJZ8JOf8RS0lEampglk0mgA4zEy9+TSSScbJkYuOjHFmG6gUzTOudnpMR7glGO13sGn1oD+e+oprxiB1RsBXq1ObEFqshm9WWGQ4Y+NUC3n7Ma1i63hGUGMgpu8pNYaWpmg9oZWYlo2LdAe1G9C3oUZIcBkaUPIkCqRCzNvxAiJ1mPx7ByZwYpY/YQGYVpc3WhvqiiEXjAExU8DADSjwk1IfKv4xCFWe0a0azAWkQ26NoLg+0MhJV7Z9QlPMaPMMtqWRCaaNNqVE0bqIktPFCf+wpnkXer4tcZfRwf88g9E2yIY2QYTFF0yIdjMtFOCL+RS+CC55QIUiTK11hwhPwkrhfHCDFE83/s0wp4YlnommG1iMnAhlA5ARqKbn5EMd6XMYyXhukJXfBnWrjekLMLpoIt4rmM4194vEDfgqMMIYk4UgSq5mmiksmmyfrYO7wJUMp0GHaVgKzvbx8uSE/wxQVidQIL0vvQcDkvmrIz37KZL0cFpDnjhK4QrQi899uE9WQp9vJlZ/vm4Daoh6zc8tmiwAi07bHuCIGw+jtga6hNQP7tFXzy0SJk/Ob+wkiAUe9rwfpb+Vc4GRZtZKxvllq5emgS/MysrNao7sh3WGa1ckZe4CncC4Yc1HVfxzSlHG1C+EWniAvBx6ISJEWfmpwSByjSqghvj6IJCgGYdmWqMrUfykH8qbz+FZ7cSHtubfOQdLYYMCMwK3XBCG4V4jDILLmmpv4ARK68thItXSFkvdhaRmXVpgigCrvIgKtQHlg3alOChwbgO80ndXfbKHAehsx/MDB0j51bYMf0y2lxgFIzLQY6KzxSoS8QBaFmq4T7KVjqTM6V2ZjSJYB7u9VMl68YrnqbV+K9Qjjo86JZJXkikuAiuE9ERVIMpiH0oDZNW0XTJQB+P8fJvjNALTe+TYNK+EUUX6ILH+imUJ1IPM2wUynIDUuIhVDafhQiRfslXvTztKcpZ48QwZRx3TkVX1nnvLxuqK/HRqLYZlwDtjBH1j98jnjkYyHEiSyv87JwMnRWJRTA5P7gKNjNG2x6GkQIXTe1eDK2GE+S1gM+YqH5S8W5eK5ScG5HR9qJBYnMAdSBfPUMg97125GuJu2OetSiSR5DbDKSDPPbubtaucsaufjDdoni6zVyxGQMLveXba/6+a6K9hERHD9OZAUgHfQSK+zuRqWJC7bDxytRpy4Z1wpYEidQ7p8q1VsK+DGFen/hVUrHS0yjCX9bVLT5eLHF46xmTsIJ8IqxQbCXpDiWOM6kpZU9iFRKF2NNqmbcZZtKnzbCnaUJKwDy0Yj53h4PSGTDDBPakaTF2mgW4wXJyukKWQ+ZUVi16OxXX88qHa6GtupucLqwqls6uK5vEhyiMuK73acyYm7yIHR68kuG+HF0I1My9YH2B4PFwohcoqlpLJwC8es3QXDK7GTtQBWmi8/YixnyK2Tc04Qp/XzXUbkLWqg3rLxh0A3rf8V4OnPiJkbWsF9CDV7OB3RbzQCYK4aCUIBpV2/hKIZXVY8KodIw4S2ZNmO0vshOM6Pw0auMhhO/xrSuZpzzksrlkLWUMtJf2WLx9YeoCJXuyOSnjYOCDo61kotRoVVv4SO+UNl96pATvqN6uvPOOA0h6mpXCXBbLyvw1i1DEnT3wH+YrgekoMFv+tOibS5i2YEKkM9MkBBElfLxuajvODxRaMtAp4sKv0IaND6ixH3GmB9Z2A+l/RsH3FC0MDx4l/aBTRYBZccrlZVvtOkKTFChib3dNPzMcNgw36oQ0H+9i14WTtEujxU3Zjqtt3duAyOKe1oPhtQZwYb2QIgUvJ/A79jDzIZdWugCQup0kTmhyuwx8pRJViIPDsm5jelUWqTCpt9tRqBfdj9h6TUC1eQ/B9xDYhnC5Ntf2OIlYsd15qK1JrTF+NzcnHrnpxymAl3Ndc88IY5/CgrRmUzZNxG9oUWKEYMwX5KdlRHJsGB8O7UHwAxzOL8ZhRAX8QGdJjpzd3M3cuLZhm0lHtEWZYcXYbd3A0F4MJdhiLBx27E+5t3Cb7XZSfrdYbtVoRnQ2qkMmfwebFp7Wl0tLNjqkVLap0vyejFD+/GxzUI2OcAD2YcdjapI+xGiepW4IQ0W5PQLw7x+oHAZTuBchJKc5GOdxoXMY0WLKkdrCWqThCzy2Tldwa8179LmSoxDJs/5Hv+eBLof8aITVbKXtmh2dQUs/bkzn6pqLxzWTG1Kx6MJmJ/mwHzsmybeBOLpu142qkf04uDcGq4lTOL9Dx1pyEHKL6CLouOHRFz7mw1xVKgcisDB8uE9vGpwR3AGYpsLKgiiYTAZP55eiX8l9MfJqc2D7bdIhpHKr6pTVY7/pJguxulzJrHjylm7nUh1pC2ULU4YClsYfNq014amByx7SBUkHYTToU1Av7tKswxD83pCUmp5TNoUsyUXQR4EisIA4WBRKjKYQdXdJNZgcKONkdBKFccarfIs4p/R0dO22+Sy4ppUB+8aJwL9AEvO5jNH0pUTNLX3OPILTLbjFtrHZk9bSOTUVFLSBYQaE0OLUiQBPqyyVKje+0HIEiDNmzlOZS0q9FFKp1e/nFK120t0IlJb6gSPqQ43QAhjD5asglxqZLDf7mVhUN85t5CIKDg3iDC3p5TgC9OQCOd8cxxa31iDFqHQ2tJaB4j5dUKJiIdUTT/mMzGoxcBJ2KDQ5mfUFfdjQ3hLOzg00DLUTl5PG6pcak5QkyE4FNp0qlL6jcvxGLl+JFfPlcZziCnU0Lr7vgkQKybVkUAvLW5n1pkQsh91ngQxwb1P0kfIQagVPZMlYIVtaKCwvJJ0k52CDgTMPNxlHeRrG3QG2HXYYIHM+YLJnikm2R9AjBIdRNoqEJtBgftKDEAOgjTxJX6ROAqW0sTQ8MKDIxowgMPZxX5I3smmM8DLTCS+PrfDtRWZXKwngTYwygiUyv4P6MfWSrp05CbwV4TSUEjHG6TQoESW4kHTzh0uYxKNes51iqhUUVb4r/bGSdUi22pJ82iS41TVQ7EOk2naFt2sQwKdgdwhm+xWPhu+xbKJZKjHrll2KVl1p44pyO5sJRt4yBYcdBk3iRNgozamrmeQ5YChg1V5iBi+HmmDGhYb9JI9B8p02N5VhGEIKIkdj5cHYzyqR9rCXjLwvlmBupSFGWXLJtlYses7tUdGWJXSE+SB7XnJljMbom43lG6D09lUJBVERg9SyP0S5nSFKaFtX1CwwlKVriXfg0TknH1CIcl8tlHkGpbEVnqzdTv0hvVsLJICQAefGfAYwV1NOdi0JxvYl1GC73fQNGweUojQd2SrNBxEk59yko0BjAOiAqxmGqr1OAAFqe7jo9yZpM3Y7HkyimyEaL/W7X4uZlqfvVuWPp5cyrbg4Dnx5I1UBkmJtuTAWqVNhl9q2tP8rwbGs9RLvYg+OG4sx2dBnd3Akxmqm65RboG3QkIN3i72vV7+VotKoKvZHJbKNqxY+pHQIJy8HvTqh5LSoDpNEo0vUgsJq9SC8h/3jjw2zRDD6Sygp0PGArgjtEAAYKETS1x45No68KB+5GMWEwd+R4ThIfbiNgbeK91gqJSq/06lzMN2ms3iFNipgPr+cqayPjqRYo6AYsqXLahlqoVnsrLVNqtI85oc/+G7UfzOczY4//eiusih17FO5E19mBT8IsTBra4dAEpuceVOqQwwEO0dz66ng+iY+oaUl/pmc4Jx5PDHTQmzgqB4HbUNiWKxJOgdrmNTlg+dcXLL50CGKlbbezNCL3kU4pli4go/SdlWZueNbMGRb3PCzFpdFAlEvt5EjDNttQkqwCodT+cbRvWAQXWX2av6MSmra+GCSC6WVbHvMYBJbpRTq4KjnDhyZ/aNlpXEKFtNTLGWs1auaDeg2oqgQ5Tr+VzxP+qIlaUoCqeiaRYklG6FNJ3jzoUM7yBFjz3nSFukV8mHdcy2gFmoUJB3CxR1m9NhSPj3AJM579F+YGNpXexih4oFIEw+SnWLC9ZDp645gS7pr9QWl4QIKITppJEflo9QFpgoanZkYOpEUYMvi0SjTtZbTjNyfgFw8KGHJzXaZKHZ0CMI1cWIQuCuVxcW8EvlyssBbRaRmZvQQxZnWywe5/U94mDLD2PoQgCJN2LXfdJJfvu+jvaVeZ9KR9gmKxXpSWCnBZh5wJkCFTUKppv32IDuGGj1tSCOH+QtIbceXzUaANsvW0QVGIhQIZ3ex7Ix5xi1smEO2aYu72Fps0AtMEQTUriYoW5IpqHM/ldP1gZk9YeOxVcfuHS5Ce8LQSoS2z+g8imOjDAj0NIaToJAevkfnMsqaohVG4YcuJ9pCnLA6iwTuuiLdn0jQO60+1ku1/D09sCXpb0C0ZXZ/pAcW88FDDZ0YSHVIkT3A5cYgmCtmLChbGKUV2eCzmCZoPGcczynS1wxG1qJdVDxZdjMiAcs7D05OZPqXnPkqjzwMBaKvGWEWeB3bb4YTAXssKzsLWks1zH/EVnkH2KCS11uEV1V0MKToFzevw3loFypJLJRYdz98s3nrZc05zYGUvRH96FRmt1+omkSpLpWcXEfNLNFHG81p47ETXIxw0LA0B3xmgcwlzedxE4lQYYT3HQVFU9qV1TwSAR3JV8rafH/Hai61cdLDCWkPS/MZmAyYtIYLIyUvDo/yfZB0iA0yfX+BhBxXaMgAK1EkvlPBCT8anjCVcM/sngqHVwz4Xwu0DJaRD8vVeOUTz/CR2g+FTYW0CTF0C0dAVi3fX+liwZZCyY3UYT/p9+Fy148XApXiKAu1ERmMtIWOguqJa6ek7e0agwfwf1X4PlUOuDj0Y708BOWIB7oJcFkbmg2wiCeEjwYltuZJ00LWZN6MSuQeLh0FeZMsHgIDuYAs0My14NjZoOC6iGJLlEt0XUDUoMTBhDQEXBnibEWtdWruInxIgoJFDSEbRTSdHu9oODsIB+6fgOP5GGc8o2sFUHyec8febJhL5TaftMubShwYqVgbCHpCKYJq0fWu7XRELS4kejJEMmzqz5Cb5r1bfTKZdAxHZcTujCfDP/Z+D0U5hblIXC48HWKELtUXEKJ1NrMFUnIKnYBQqNVcJCFz0NQv4BWTnooWa6FUoDa0K+59vJQwGgnE0J+3R7asjQyuLFSV5XH48NHgk4ivEL1mUy2n9jqF0ktGGP7cMDtlJl8Phg/QKZUne14nbcXJBsqDoGZwIHWcY7vbPIzz7C1yOWaxLXgoZk0JR5+aC9Q1B6ceyHSN+GLQPSh+Xd1PFZUFEmMnN3VISEyV3owwk7PEGDaursaLdXbCwYnrbgcbt6oBA3BluAEq9Pxie5o3Los1IvKjzqGtfGGrurIxEFZooyO76WPtb4hyBLGXBzuyiXKYqAA5AUX92+6IQ1EgBx1wmqjimQuV1nAilaxb+IGfRjZbPHrZ6xQW5PbgvuOzZyvW6MEjzSeZiZ2SeSrIiODmjvVHLY7j9sOxraj/sFIMRzozgdGLW7KaIXD9AohD3ejNj2GhAfCAHyJTkwm9/AAOu9hUYHk4WfbtuHfk8TB01YEwqgpAKrO5GGSnOQAMuwkH1ffsJjP5nIABoymDZE8Y+Xkhxo0fte5pOfRuXG41APFSsTrpFOeaj8KokBwps0blkq+5TI2MoubNdBSVSMbaMGMxIy76NpcTzvBtOe6nNeKOjH/MbZdER3lU8a90BgU/ArFnJ6n70wKFHCgbQUJkbkSbQiKhyYWFzrKX5IyHQ6VNJsZ+2CIGHHHbia3wZylGZtKidXRfWJH0Slgr1iMyDd8D9aJnd4VKZU2NsmBHX8zFAwBmRT2YLGTISduxJRwy2DMEeW3RHxt/Gme8RMcfnYNqBTCo2jdxW+Hf2QJfKN1ntnkgjggR5j/z9NZuoV9+yltoi8jqFKnkMyqO2osHN/N4B0ne0mLAgOwwtXhSQMfrUHkAcmTZBKrS2X7ei6JjRuw2050jhA7znM8NqZKrhithHtTAZqD0gqfx5A+Hv5DrY380FUAgejJASRnl90JlpN+54fAN8iMT9gKTcihzlqZLhwpSDiCog3+08MZXSwKcVoabTXVOUC+dabgnEnPP/MxC8zFVbhllY99g52hlzowUCa4seawmTBsZYYOxPs/hlc0EAwPD5TPe7/bAO2fqLg+9Q2lEV0nLE8+YD0xaPrqCujspdGpc0Crz6usU5ZcZRolf0cklHmyvSso8RPwOEgwPpG0fvE8CZo4U0QCA5ihRBOVmiCjIsj+l3c9qtOSko5igdd4qRYy9/k3slC89spJtvLncEyhI/PXNCBZhpgpDsE1Z0HXrrFhp4+jAlaFYcxJ+ZQNz1xHgqFlI4J+NNLYn+IOTu4XGW4oxhsTu6KTYPjSEHlhoEu68yYwWMqC+4hHDdMJWgOLXh+oErRnG8UqF+CWa3118urzl48lCsqQNmjkhpzXyEKUoHMkYr1CCl433+z63lUrLLREmmFjgKG4rWo4cKblqeoyo2hClZ2TaWi3jfPD0UkptmCQ8l4JO5g1mQ1DObRAl2kbK6iCxsgHCjR2jCoglVfZTBJafx4ehlAmso09hLQnx70JRBhwBFztdz8OrxeJ59nLIIdMnrgL6jtT5lqyfiPfD5HpBjbinq6XAjRpIWTVIL1ytLD4HTdmA/agXwxoL+aCcB81FusoFqjZpg0Ea/3SjwxDOZM24HSbBVZhwb8Joc0Q4apaPj4yM5SkWGW01IfBsymCRJSdPUCuUK268/fygDMIhulH6ulcN2HukFGfcX8wZWiSwpU8/BtmWMkUDJxWeUDBN8uoyK0XWC0I2fbJVsj5U691ZsOWKFqLUVXPrgs41uDWYovDn0hPly0qbU9DXYyOvR93M2i/m5GgreNkQKX6H5qTI/gRwFaydbW8zn2Ht/7ATqFeQIC7nU6hBSWuoSWfF5rjImxrJCRPGQ+fgINvpyQgzc0WYE1pCcAMSemBhGh9KpdRF6SIqV5Q9PnTB3/OD5r46ArA3xcJrNwvJvsy68vJalUuuU+NRYoWasn38sWlaO4sRGbVdqGhKrlpZJiWvuJz1RkV+H8K7XeoUWRxVWCWedEdjFnxs3MO11U3H2v7/Gwp6ZXDvSSIAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek1" align="bottom" width="190" height="113" border= "0">

 1. Dobre pretrepávajte, pokým nedostanete homogénnu zmes.

 2. Použiteľnosť pripraveného sirupu Sumamed je 5 dní.


NÁVOD NA POUŽITIE LYŽIČKY A DÁVKOVACEJ STRIEKAČKY

Prosíme vás, aby ste si starostlivo prečítali nasledujúci návod ešte pred podaním lieku dieťaťu. Lekár alebo lekárnik vám poradí, či máte použiť lyžičku alebo dávkovaciu striekačku.

Obojstranná lyžička: úplne (povrch) naplnená väčšia lyžička obsahuje 5 ml, menšia lyžička 2,5 ml.

MORPjd2amjx4c5M6y62o58q5hUw5+yS76WVme0b+rOzZD5hTAoR5+UFE8sWCaA4LYndfhc1S2l6vgBnvszMT4f/RMHVH37PWDgyM5KtITMXlDRwTY2Vk5eLO6bZ7ybxncAVGHuOHLqcE2XY3actbBoIcblBQva4gbgkQV6vDOkwM675UPGrf0yI/mGgEeW35tH68vHOjj0CNThKV1959gDLlknLFHVH52qL1Cu56ZBEYVmxmUFG89OrVL0sGYd6PlIc4Rqe+rv+kRSNzWLf6/o/TNreRInrtK0ZQJHv1Y93a1o71yR4zCSb9VzL+QHAknKCneEnTYWqf9ZnxLWqD0E+i1KtMAEbbCl4KzKXF9abfjWqVh8hGqpCNnpmvXLJjusf4RDHq4QEXxiuMkczrLVdq/UbhZOiJ5pRosG3ODYJLaJH00dmBQ1MNeztYNQXPl4yRuV94mO14yDHp4QEXxMsPQ6dMS7Ue8hr/RfEQIJ7OPGid6kR5KR4eYwcPjgp2l54WsgbFjRq1evjo3t/ItEfnX2x9tC+pabNpP3JwPoSx6Q0Xx5qHxYpYrtJ4sil4mYKPRvN5j9vs8QuiVtscJAQzEPuHrh5Inp1KSU5Ys33OzWPCjWkTkXn5T9rLhfvIZpzUrcuN7OFnQEwqKVxpj52yJ2KRp/car87ACB7SthlzmNHyb7I5Ysh6jx3T1bWJRlbij0dBVwvqkqUP44drIrm0Wt7UQQaYnFBSv9Q+uZKlmfU7bz45AmvId4d41SLfk/JjgbGnBe2fQNnSh5s6ErlxNXL2qqxgO4pIXaQsFxRO/ifFELCZpfYwn/FMqXipet0NVm/9xgjeCOOYacedSQ8o/XUkcaivd+rFJVb4sZHq9NXUoJZ5sYfJiuA1i/ZfWn5WGt0PQT531eby7pUzZai80G4xhG9ER4ZPVgdI8nty9xPaE9Ns7lBJPxo9YF4SxTfvwp4rl6La6TboButRFx88r6G2hiYbcONWDglle2M6uNXvjXTjR0wMqircL/WRP0/5iddFENGTSOhH97wbc73g0QNLKdFM9LStaMUB6tMAc+AZ2WHSHguJVTEfz4g391vcru5EhvZjAMfBX/QM0DnuayQ4nFWcCpes8h02QCkl3KChe/VR3BLFcq/35+bMELIKD+btBEzI27GRL1nhnCD9CUMv3UbJyDcEniO4KiaGgePlTJB8aq6s6zJPuh2IfuKFFuPdJgTeR9ggS9Mx0N8ab9vtLxbMdbJjcE5SAguIVjLFCEKdLmr+hc4ATxWD34uz+NUS35DwdJpnJhTw0ZBN6UjDXQRrL5ppNdFfICwXF+zFHMmN0vqZDXY4v06UfuGEHDbitIBwpaYSbabgG9Cd/lzRY3EXHNG0AJcUTJqKfmRfS/6GVQc1XZWW4OE8MZl5d8Xi6ZBa30aTLkp+Wlm1wN9H4FTJAQfFqJ1gjCEOnISU/Qrqh53jZUKubluq3M9C904nqy6mYALeCpXPubUR3hLxQT7z2B6GSNR59ry4HZY1LpDfTaOsEONQ76UHR6fQ9d1L5aAsDrpiyeS/4mHgWYUTcUjIPqCee+AkXzWU5TqfPzHHZXHPQpet6HWJ1OyyobvtU9zN/f4KPm7u3g7SFoesKq1oq62rri02wXNbL/tKEZy4nie4JaaGgeF+wpHWsZ7q895Os4oFN/0EzjpQL8QgObhd83LdkTkIMr5+rs2IyMWseJ2RU9JyEOev/eycU1JeY0vlCxXTsghTCiIH6lTpCQfEKotDPjLPGFY8VqU+WZ7O1tHEff1zvdHfl9zbHxkT6OtkwVecTQ+i2TAcWf/zk5X+szTGhYJaDPOxynuVUuJagIxQUT7wZTVnX75VO7703zrPLCq8lZ+99qdTVh9ofL1MTBvrbMFQrp4glnengHDzzoqkU7mm5PBCbETtocRoKKEFF8a6iucI8VE81+/gG7xDmzFXINMn05gwa8euV53VtWkd41V4fyfdl2asxTSXWnOVPtG3GQLwYF4AO0exiPEY8Sk5XzVs81R+LJ2h8vc81HZ/5Y6myLZZMd9647Q+qtHpIq/DhQncVyaOl2Kr7BSt4+1V9q9jiQt5obJx2f4DLzs9P7f7hmQXmLZ5qXkZJ1LH+W9cw5Cf8HmLYusZlvMyrLqkXCjV5av6z83uH+qpa1THd0P/roH7Usw/emickPNNQ240h2Lam7TZ8kg1qUETX3KCieJ8TbCTizSjW9f1Xh7r2WJfZsAcMHTdj8sI1dz/0VdCqMmdyOFpgTxF6UMLa3379/cj5PRGyn0RPGRbMGjVtYUL35NLOwRvf65fITH+KlvtKh/0RBQT3hLRQUbzaHejWJFf3QldfL/w7z61bYTtLS0vEEmE6Bgybl5bVKFIX2dJe+frkWMXiQNaD1u4/dOBcfnlbh0hc1SZKw8p29TsqKP346HF+fdWP+79MmhDo4ubvL3+HhVPcTZ27jguiZYGyCoFzcTrkoN5ck4riie+gH+J+73XfGOgQNz3Yt4bnpHKVZssavupMRsaZ98ofyo7Gtg5xzamECA9W12sjU679FDdJ47VbJK+vLTmMhkFabRCIW9EUMVhIaOWn6wfyBdeiOiv3MKbmE3mq3nGQLTtUGfoSp0ca9IajSUJJ8d7xJB8a9ns9n1LzLGNhqCrzECtrd19X7yHzb5fXi+ulG55N2cfvXn5/IqGfncLrFlz71n1JWBiHLp6GqQr7zzv9a5DsjT5TrxGXk6XtzihZnr/ROp2FqsSkY8INASXFu4fGrrjd1v9BwrvbN4zoJxn3VA599ICY8ckpKX/v2pmWHBPk7xXAYykWteQeUHEsdxkri5KsYs9CKBY3XBkvSypLH7KboLwLHTmrQqVHmbbxD3Csl0e1MwUqitfxliOZtfnpVom5O+Xv96WnrJjA6m6dDHsaw9HB0Y7OQNVU2sdkX/im4uj9FDaoJaqeSXa0XRsof4brpOOGiNPui7bsafIIgrj3qmrg6grVNjapKJ74OXoBwOcUTuukVnFHbem5tFVLBtggGsNJvKYq4qVgLPaMULUH5RfY8kGTEXDa6McKjaKCSfLpbuwbY7duVlBSvLwwmmQhtugTjo9sr6qpfbpl3uzRHBdNvJuVo3o78LC0AJ/rHrUNHRnd+RDefeNusbTk3bu7VL4jG2UqQTQkhZLiCdahe/acTLwzeXWIa8qyL6eGIwizp2uKJKmL70xnY7+nz1bfyLsVbvLHcJOMVhtWgvDnwhC2p+wcIeIB3o83pdsXRoCS4ok/xUiWXE7rDHN6VHB/waLZAQy1AWEjd57+rC4m9EYk9hLb3jZ+anf1ky/0mGuMtMXS8j3nzO7ZXl2DLf7JmEiflF07qCle4+kABLHG/1tbjrD6VurSOZG+frz+XDT+S6HIq9vq1728sWgo+hrrBb1m223IGCIPKuufbZTdwHbBWI6rQ+dI6xj9wBitmjXUFE/8iisZNBw2GzRPemN+fmHJ98+3Fs/Y/+qPKE9018Rr7akXvWXmans5BP1gh/ZVCCwruZ9UAcbIB2V49ll1rzrepQQofHdEnjXIfiq1DtEpKt5TLupB+G5jzG+a6lrFTV+f7p3JCbnU0PuysmYtVglsYZ9z4NrDsmmfY/gSreuNaUVDzu7fFw3yVFi0jrtpmBu5IB5pqNG5RGROGLpMsuQbZ6aG0txUntVnRHHpbPTiA31T372q2cOReeAyuUCHFKEaIspLj/L1d+0697dyW2Aqt3HJDanFE+uciatuLnbi7fIXjrEXOPBoKLppaKNB7bmWhj/kG/se0VuunjXM0F15ZaKP4h0o/9W7nhgu+5lhvgQJv0OlGnKLpzt/YrdtrOcabrDQgdoNWK/YWZq8uOSYn9wHB8/QTPzNay6+e3i4n+LBSOT5ukbJz030o0wuKCqe8DQWgEEfpFvmFQNRMxPbrVyv0TDcXje1K1LGOqmvW4Da0la3f7Sfq2OXdcyJ175RaxlmUCgqXstJDrZu8d1nSmmycnjoypOTo9mr2wpTbTvHI/dfP7TgNlUTHUtbsyie7YIgFvLnMxbeISI01HwhtXh63CW5wMU+U1bxJpHCREr9Duyya6LG099PWyI6zfOM31+Iy+lIg/jdXH8Wk0FXDOkO+BWKUOILqcXTg4+ya6Vh54nuSRc/lqM7PhZ/ax5QIzwxuPN+nyN31gscOvEhe0uct3LUDZO94nGNCSX1NAuoKp74uHSu6WA6Q55I8Atm0X5tBvKTQV1b/Y7jDz3Rs5hBVfqQ8H4uNEXtHMafqha1UyyS0vBQVrzyZGkWoXiTmUMVbkPDaRCbbG12Whu3jHXudMSKG9z/Hx3rGDWV5ly5dXlluIeNwhSzX/KhI/dMsHaDGUBZ8dpfokWDENt5+CSo05+2jf7YnuZULTv0MU4htzVi7f/nxxdPvmvdet7RWfwgf7ab4mBnMe8JTDANhemIZ+zToZbfsb3yYR9N5MP1cS4bTfmn/g6sOvL3RCns+iNMX7+AoA0P0IHvZ2mPf6gqN3G/Zm6JCXLufp/C9QDVboUbE9MRz+g88EY/6F6pJhICdXMg+ml3OqrD98CPh8vjlG8AWodsOHd0ftyS9JLe3tdSW95SX/cpLcyV2SNRqNtovG7oA6qgsHivpvugc83AE0R3BKNyIXZ1fZmqywt9TwZqSnZOUszWiVi4ewd627nwdxepejm6fVP57fQfcWPHJs6J8u2euZruHZmSBdoZFAqLJy5MRHcRaTFqMtvqWOZcx+iOA3x0ecW+pmuS6I7iXUN6pn6n+0458VzQ8P1nSe7H6sqa8pry8oZv3y79sWzr2oVxod72dnQm0155imnhw92e+bQW79v5gDJUFk98lYt+0ti3cPyQlbz/oNP7ng1zlXTFKrHXG7B98OZ/K7k91LMK6L9xR9yo6OhFCfFTkiZNX7Fy3kg/f0dPZ5YjvceLXTlj0/935k1ZqYlMv80YSotXvwxdGdHn47ixWVGjU6bZT3PRww0LPb8DagTHIlk9dWK5MBk0xJYhGd3s7Bwd7Wk9XiFVNPLEza91dVUmstlk5pBWPFzqdszHtiQCVuOZb0wXStdw0Y1Jl0N6P6nw9tm06Wwn1WpJp5KqfugQPDDxryyTuqph5pBWvBYc9rpFO6T78J6zDXuLuy9+bAqWDk13cHlc1eu7c8IcHXqzTwlG+NorldWmFC1OAUgrHi7kSg+faR7biVzUNG/i2mO1h4Lu4/VIYdnDnJMzOHTEUk1tdTkuvKR1h7/XE133i3pQWzzx8wlYrDQtPBeHL/waHS+jfpDnZV+C682bjub3B5embR3tx1Ra9lmjjlsypi9L3rZ1z/YrbwXtcLGVACgunvgqB5ttWiXrH9nf+ljHAetKkPT0O7K3xH860VRa2fQh+5+/dqSm7EyeHyr5kolK3rV6e0rK7/cNmmAN6BOqi1eQIM0W6Tzhjr5jXlPuM53eVzNPWl3V85ABMy91NFZ+yDm2a/urClGpoEwAV8mJhuriiY9IqxUgTjP0zlrSrOFMUfmKzYMEWaRlsqGv3oBtJgTlxctZKq2/QxtDTIxUtWzIRSZCOXEqQXnxxKWp0gttg3BfYWnESllR2YHPIDiSSoB44s8J6JDn6H2+gICjrPcx0pKW48/DORqlAPHEogtR6EffIvJv45tXscQL29G0P6PjxXGApJBfPP1zQTcclJrn94ex00C07/XETs6RWNPJnQcjr1Egv3h4cAHLv2IRVWDcjb+XW7nSHc0oYxaYBEwBEA9FuIaNxg4zx18rNmKr+TN9pYUJBmYbsVXAJADxML6Mwg6x7YKi8U6Frp7ys4Ol88zham7i4gbcrjM9QDyMlgOR6EVUxNJuzgfj1ASufbl/nHSeybsL13GoB4gn49Mqac4S71nGya11b2aAr/QEbz8ki6UgIJ4cwWYs2xDivvC55jnUdWejPDcR77kRWgNMDRBPTuuXcdJLAg4Ry74YfE/93gxpZLRrzG0dkyoBJoJuO+EgXhdPhkhlQGz4M68YctRrvbyOixU7R9i7BaZVkxYwEiBeFxW3hsjSwto7sdfqWf6jFwRbBnlI76bS98K+CkUB8broqH+6IUR+T9t/q4GybdX9WMuV1dYKWgcb/VQFxFOicpEHXXq4xhxlkCrNbWWHEriyfOkxmXBDjrKAeMrkbhwgjSZBHBLfG2CL5d6cINlCEkmAC3gUBsRTprX4YISs4JzHiNTHeB+xVU3myo8RxuZDkiEKA+J1o6XyGF862UQYIXMzy/B8dtXn1BDZeBqw2CAzWYAsgHg9udBZ/cMh+n4HbvNN4Y1N8T42suVdhjb1lgHzw7zE06luQU+e/hYqS8NsP+jSN5xyfzX+xvGRF5AcmWXAhGIAGTAv8XDj2kIPmSOcYQkXcbix0JqzJoQur/4Y9wqiVagOiKea3OTBMksQhs+cQ+V1+qQiaqs5siYmoDOZesQ13LpJPmColwLiqaa1LmPSdFkCMMTRf8KsJQfe6vqsiqcrvd0dO4sdj7kOx3cACcQjqjap8PvTBfLK4rYOruxZT3RZQgpO/jY3xKuzJB1zWGoeeAeQQTwC+RzpjnRiH5Fy/IaWMyXh/nhfl66aIU4hu78QmD4TdlJNBxCvV16vGc1SUI/Fjt/74GWZZkNW6+djsyKd7DrfbTN43T2BMXO6ACYMiNc7HQXHJrh2qYfQbTj+weOSz35Vvy/Z3FH1/fOLO3vmRrEV6mPREx5/gVAVQA6I1ycVR8O9ECVoDN/Y5JRdu46evln8UyyqFeTlfisSieuEj7NyLmTuGx3G5fG83J0V38LZXUH03wGYEiBe37S82LcqylHZPbqDl6eHR0BkTPLG1esSYyLGjN7yV8q0/j48TqCLHdKdgMlHBFB0FVAAxNOImry1U4LdXOndjbKiM+2cvOzoTKadsweL2cM4KZNPfyT6DwBMDBBPQ1q/5jw4mMxzo6mRSx304LGHS4juPGBymIJ4BrrqbQCqXvw9j62xcy6DY6YnHRVArAbQE1MQj0y0Veas5PP6ls7KY8jmh+U/ISYTUA2IpzWNZS8PJ86JnzoAu7ZnLdu8ZPq7o0u8oOik5JELth7NyBRoGHEDcSyUBMTTibrq8p/5exMmxuw5fe/IssgBgzZczM48k/7L3nel9cLaVmygIyrUDSADIJ4e1JZXNAnFbeIv+XmSSajm74ODdADEAwAC0Fm8tk94dgMwV6Aii2p0FK+1viYH344AAJXQUbzmkm/49gMAKAWs8QCAAEA8ACAAMxRPVEKeGDTzBC5i9I0ZigcApg+IBwAEAOIB5gHJwoFAPAAgABAPAAgAxAOMDJR9RwHxAIAAQDwAIAAQDwAIAMQDAAIA8QCAAEA8YwDJxoBugHjGADKJAd0A8QCAAEA8ACAAEA8ACADEAwACAPEAgAAQU7yon090BwDAwMCIBwAEAOIBAAGAeABAACAeABAAiAcABADiAQABgHgAQAAgHgAQAIgHAAQA4gEAAYB4AEAAIB4AEACIBwAEoLd4JCvSAgAmAYx4AEAAIB4AEACIBwAEAOIBAAGAeIDeiIjuAAkB8QCAAEA8ACAAEA8ACADEAwACAPEAgABAPADQDb0yQYN4AEAAIB4AEACIBwAEAOIBAAGAeABAACAeABAAiAcABADiAQABmIV4rUR3AAC0xCzEAwCyAeIBAAGAeABAACAeABAAiAcABADiAQABgHgAQAAgHgAQAIhn4nQQ3QHAIIB4AEAAIB4AEACIBwAEAOIBAAGAeABAACAeABAAiAcABADiAQABgHgAQAAgHmCyNBPdAQMC4gEAAVBVPCHRHQCoDVXFw2gH/UyZdqI7YEgoLZ5RaCG6A4ApAuIBAAGAeICJ0kZ0BwwKiAcABPB/oQirqJVfpFoAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="205" height="121" border= "0">


Naplnenie dávkovacej striekačky liekom

 1. Pred použitím sirup pretrepte.

 2. Uzáver potlačte dlaňou smerom nadol a otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.

 3. Ponorte striekačku do sirupu a ťahom piestu nahor naberte potrebné množstvo sirupu.

 1. V prípade, že spozorujete v striekačke vzduchovú bublinu, vráťte liek späť do fľašky a opakujte postup v bode 3.


Podanie lieku dieťaťu

 1. Dieťa uložte do polohy na jedenie.

 2. Koniec striekačky vložte dieťaťu do úst a pomaly vytláčajte obsah.

 3. Umožnite dieťaťu, aby postupne prehĺtalo celú dávku.

MoRN87F3JBkbDwDIltUf/8Xm4d61k3hj3U7iGxRvlEXclqi+5WU+sGwMHPHrd2BfvVNJXx8t5+RcLCM/6LO+hpm2PavujYYTIN8hbLkyOlj1l3/7ilu4rTBy8mmWwz4l/3+Ab+kNnInDaJdFPcQMrC24g6aJMk24PIPvE5TU4ficeOJVp+yw/ndDfNrXwpFSgDbr8/V51Ithr1dVLehnjYjv3EF8TvMSZh4RWcxXsJM8ptDyND51R6yg1ornzFMOFWssn4HX2q9+7muPPqYx+YxsduixPYX+son526wU30aZ+TboUbSFd4t3DdxnmZtuvvshnswZn0+Be/GMy2d5b1kXRkHlqA5lUukzbI51rZYg4+k2Isgj230EeNoSCDk3SF96A5NizbaUwxgT34CzWTrczpDfeDlZdWHXLL9SZh9vvW2w9jo5J5aaOYqHuLHks02M6kK7wjqLMNs09sUIRGkL+INMgLlAPQhwi1G9pU7nm8XbJxMEOMyeChjSJjJ8P0rHJ9GnHEJDy/mt2UqJIO85/94ULUG7f680I8ko6LlAxOYmdOnvralCQtam+vO4YZEP2SmsHeO/RL2JtOg3+EmITnT2oPo47W/bX98bQQ9vAJEi3yEL2m+AG2Dn35kjvgkaXO8Lo/VtrwPxc2tZHe+7tOZVBg8/OaNz0ZJp4GG5JUhXcvFG8y2x8uQeaGL56RaJGn6K/hLUfmthfP76LleI7KTHqdlrvSftiL9H9bxcMB9gMOoqEqvESFV7IMdbGdDe5AIdqAXk7wxrg/2rzEHtFt1nhuEbk4HbvsMCMvZmiN6kh74fVM8/gdqUGPHFfmkm6FO0hUeHVot6ubA8+h3miJR8NcK2M4VslVSwQT12rXlvL4IE5go54YqzQq+bwGK72FvDWaGOZvpbQH+/nuEm2Km0hUeDEo7fImexdaXd2rr9jjMUSaZE+jVg7F/eXvII3Mt9+rq37m0joiw5sILXZma9VK5eO5QQ2E99WFcp4ePW/++PUJP+/sJnGoQIYvtZQEQ5rCu4SWR4MyGxzPnIQsLuJfAhjie2CJDEuzWHpr7lyMPrEltNdvL128WPVrZ6bVjOcV7FhZp9vxcQPdoUcSPwGJygUM05eoO94e9OlySbbAXSQpvAqku1bxDbcncGDsTk+TjDkmLyGJtwwS+Ru4RZqlzENa7FizebK3K6OdoeCFKdGFtuw7R7pjOl7jJQY/5XOGbCxcziK2AZNoWElIU3hohc381HDAK0eCDPOD7pRp54a91/zT8dk8efyndEKfYHoh95s+/cy60Ob1qunsosxIrblRMeciv3GoO4YZyEvFhDcd2Le+wMc7u8lTNFHYV0VDZg9hhSdMZEoutsPvaXix4i/Y44e8duQz3U/9y3VhQdzwM4efD5TYG38AUwCC4upsa8102evOB2DnkqntnKgOMcG8eKzzXzrpmm3onUlm+DqGlvB0JAqX4oiX3Yz9+ocXNvxDPnLmuOGjB61+R4f67tualyjwwyPQex8wDUqapUH11/v8p4gV8e7mbn8xsBHhMSOy/N3sZ1NRSZhPX/qSW95HtqNPRkfBPwkKDydsZ7Y5+EsyO4MLSvNtIlIR29aq+/bL8enNHJKKHtvMUlMBzbTVpknmZ3M27ol/W+X+drp+d2PCY5Yq/TsjSxuG33aTh6Xp/DpnWIVa8MKf78gb0hOe9jROTOJozwBtMmz3qWbhg3hzpI0pp/NR/082L+E3TuB+yVlgut6SBI89WPK6NTrk+bnZj5rht93n57f1hCrkY/cpjHhEMOzD9/8PBx7qZSOdCNJtijdxvYvpdfxZDIrs46HY3tUp6H3/5uJ38ybiyw1fGeNNBemLvRoTnn/dpQ3ruLcN9rTfa/MTr7zwzw7Ac7SqXUdH7kYahdeouTgTexb/kuPgT/uRReSYD3sAhot4e23IlpPPy4xGOfLDHuZnb3/VnS7oEl1weQetnPP3mpfp5awwI/xdp8J7378OHvHmGfgWo65OWXH5bqzLqUVK3NVrd2K3fIs2/Lsu2njw2GPfbK35yAF+lZ9r3PMFjcJrlBRs0nQ0z3+LVTPisvd39ziOcJudyj2f9aggVKR/NgVNGFRczvkxMvTYrqh53BopZF2O3uulUNIop8q76s+WGxea3/azxKKK+z+9w7Tuc9PpyTp9Xe7GCUENmjTosg/ODYo/2Xfo6MCmJkokJ7yHTdivP8LR/Utsg29u579zvSw9nIhd/oekmM12KJj9nl9HvJrS1egSG8yJQPcgw8pWX4ob6dKWfNmgf089sD9imH89Nq32LgYtW85tH37rcHJRqXx6/8BfIx161DB9fTATF6GrDqYhFg8hNeFFI1eN9ikOTNqKLaab23RjhsqbASQWuS23Wptu/r2SndT+4OeN6IvIx3Rgusk3pQhXB8rx7S1198fZ9O2Pfj9VUOl5ZK0L6sYzDQh3sCYwZMyZ9nWDMwfVHxrmfUrM3CHs62f7dQbCIxITXjn68pmzjv5UMaH+Pv/izTqgdhZ66XxL9oTSPuzqq6iRV3gCt7kYi6PGr5t/L0FmySm+XkKXvr8+CcSI/Udflyn5iEJ/9bONlDp8+FmYIw+b1z/anMZ+3o9GLTyddP2/0eZDS720Shpy0BLvii+fQUgkJrwsVE9nmcOOJbc4XXlVizk2mH1lb6sH8lO210zzsp0O0bxGXafl3DLzgUed2PH5hh+229Imfch98DzzQOd/05/h+uYl5i847EJeXJbc0TVsnHAm7nkUc/nhW6WyQqORx185wP1xnnc54Ay537KTBTrcVoySE95R9sY1cbiDWou3x7hH/xVnwstcs9B6u8Hax+UECjgZ+dhyQL+acbxN7zUF2DX6uKXfPXiHYX7zQypCg7H2TVL8tWvZRn8N0A5RpS/nBDXJaa3adJPk+iyJ/Gfb/VfacuXbqqK4qH/llWhtVnMDLdCZmd7F9WSxD8IIalLKSEp4ugdobrbW4fpa/gN64ifgTbI4Z8FwB99vkNLLxHM0lI6x9rtO6cKOTg98bbI1NXgadsuyA1nMriIHN0gbY4uodq1wHudu25znC05DZlqm5265zqhXn9m5bOm6tYtmskfe+RNP4SsGYVn+49XFUcQvPbV+JSW8IrSH1yTd4d9eIUfCK69xHubLzt4AOZvtcXBcn4A2sltaB3mWoeonG/yaGfc62tAa/MLyUKhFc7eBSY28RGTURo0eeVrW2Kizjf2MY7OQ7asmP9R62tn/OnrZK7wNH+rNnsBb5B4R5V27CSAp4eHycY6Ew0on6T32b3cL1uO5DBpUGho+9SVov/pb00SnNi7u3pU7nLLSccWCUOu0lCi07/14f443ZXjL7ZD1W+K6wlsdLpbEiVKZ27g9P0d27yk3gy+91sTGztJ0Qw579ElL5/ewUfRpaJv2tOsTRYKUhFeKkraHO7ZYKhLYvzWTVWIHauaAYw/6KuQF9sESbnK3ql2zNqzYjmiNmvtj8atWWu0OFvVkD0xV+jPm8iyahoXZLD8z0NbjdxQUnXKXekORJmHOR4wd3xUaVFU/oZ+WePHWl9kn63t0+GkipCS8XPTM2+PYCChH1u62r1S4RDbTZu7dtIo0rb0/p5YTWDia9GT9ZOoO467vwl5czFDrrICn0JEV/mx9yS/oLa/aNL8YFz0fQTaPCS9sNsfTfxs+b+kKk3vNMeQyh++A51VlatBMcwE1thUpCc+AbWqOnaBrfkV/W/W2fK/pfn/YvUdI35E7Et+k1++46nP+Nv0R5d5/O9b8IG7F/W+O9UST++s9fzY/EXu0JduMoUVcib92yZKrbcelpOg+62yxQadVFnMTkb/ZP6ThG+V5cC5eQ8RTkfUBIyHhvUBrBiem6JfIbvFbobH8d9vZTdsvQob9kZajL1Op1G/2mBcd4eXG4kN286Aoa4vmIZyneUOZw2t5yWn0lj3siorpT+FkY/X5jQy0OGa4Ak3qPzlZpDQ/UXYNYJj26N5p+pkU6BlKlDB1il+byC/SEV4l8ox6z3GhGA2KkOz9Qm9IRclMBv000UZTbUKGjpv8y+BB9QeanM64inxIPpxef2iysq7exKHLwRF/G9L9WRxDOROP1w0myv+1Yxtortku+/H7/bQ4IzbOs94fhMusxnHlpa974qJIChR+P9LzoEmULYOmakjSER6OPp7ieJKfibxOjht1pXjqdq5KHo39Fz92GjQzBgfbjbQMe1usLItZOEdspNyvEdzRyGvYQYxc3ar3311jPiz7nGk53+nuNFWkxtm6uWqfc4aR2rXoy21QbMYaR/PJAnZK05GeFZ6EhFc0Gd2wkw7/ZkD+0UEyduRDdQt7yQ3GStn9vXvPxt3fMcZOcd1+twx8zKgb5p/WWm1jq6PQvDXIvwUYuHAgR775eRfv1z//y1C6l+WmD1UjjbHPjOnJpszpyn7GCE9fLUePQhqKlZiRjPAUWHiOTStpKDJmM7ueKNrJ/tAFVeqtKTGqatgnpOLS6jWn9oxsY4os7/qwtGBPvfDGma0tSzOMNTg9CLvEqtyFD13y7+YavtIoRwtUrVV3yseO3ng6XfPfL8slWQRha0f2I270dAtd3p0Z/IiX9vCEZIQXjaPtHFdevP2BybsrBkXUdUWjl7bSPF5U5xkr8x5dW4Tt28urjari4PrhL8z0w8hz6cZKhcqo1GgUf6DxrmVUucMreYsa79AfaOwUtO2sPI3ivMPL1Bo5Gqo/WiM5a6ehCscX7fT4hXGX6amvjZCK8O7gxD4THA9DB9k//aliRwk8rnR9U2tAqwGbmZo6OQJFLxxGP1tXDjfx0az1a9fuTS2qUsXg3YV//Fx94DVyn3rHSQlhbWG8eWP4MR6Zl52Z/xXXrot+bYUI0F3EEbWJpNvBOxIRXuUc3A+fO1xeFwWxf9pTxQ4YeNubOe9wnCiYyI4lWIy5e1s2lB6i9TdR51H1BWbwvWz/1rcvRGNrP4ejqCGlN8P0Na0xVetsW7Ter60QAW9RZJTjgEppIRHhxeMB75TjePAalED61wxWbqlcToKf4zMLsmzVp9NnjWOYBdwb5F77wLHy6pkX9SjfnwXFU1A+sNBynQNDqRyv68wXq5pm1Yqm38cRzB7rLYlnnmQ7NQjj7E7DKfxUniIN4cmxI8k/aHfZwS3FvtObkY2iwlwsrlO3kNE7nuTIS0uNBm7sUu9gl0+zTFviZUusujczdZJ1bzfRcdDamJTUYqVf+ojuInLhHmwzXps/yAHchPqQixcDTA0YNXXz6SwjfZbN053efWeys7jAAlz1/ZQvWWYoQRrCO43GNMaZkW8xUhr2NK4YbK2d9sG9g0ZOinicUaE2lqagVdYE82TvidVpZ9JSUq/8FhraxV57H/QInjBu3qLYUoXaR0O2cih6v42O/pSNg2esEnYlzkQHmp3yX80DHnBu9Kn+H2q+0/CDpeiv1ISR+4AkhMdlWvnbcVZUXQwySKxmpVGnONYCK+YdWwH1mzVvVgR2ZhljFlDl1Pq/LstBg49Bnvl4zeYfGo58DNPip6PRJ54V+zL2KPAw5ihHyVvsP7zYOl9X5bpBXfufrKR0OvYIPyM3O/u25DO+6XqQ0o/mEVIQnhIvDCY62fpRonSLTHSBXq18jIUTGnNhZ7AjBbEkmYYRTd5+c2mSaO5IlVFboUo+MnHQiEHtHNheWoYfvVmN9/m8IR3FnndztIt3h+2nPaLsLOXlZTT5aNhQiqPsuzmP3H8r96sHrGiRgvCu4a6f7MTOWIgMgZ88KlaX38ICHfeiVqFVZL+6M6lPt872+lla/zJtDFeUddArq/eq1RUrVYV5b57sZuVn/9q2//t12vSoUm9mgDLkrTHFURrKzHmtg+8LsUMl0CiDt2ranBfmYmJGAsLLxonldjvr8AV4b3r6gpVTuMjL+i0idXZ+ddq+aTbi+/5t/f5cHWdg2V6mRQsWNR5jDPX/VOXKTi3u0SOkvb38PgubMPXXgzKFwWB0e8fBsAO9clJeg+PseF1230XSFaqowrsFu/y7F0Ml9AvPEIUXbvFOZl+61Z/ZCKOTzfCh1lQU/9u/X2ezfto8t2yMX0OFhZmdTnNwGspfPs9X3Fw+hGnSoZXdsvG7ceu2r54ZIy9EDl/VGhfVqOTYtjLX3tSnTHwjtWmXcgj7QRdSvIbzm6sQ/cLDCYSZbxynODIaD9lNJ/ta8jeYNabLyyy+HX/9d+STMs7i+5+L/ZZnyRtZT+ElnTrlVVbG1VObHSQlD165YfGeqOdGfeOWlzKc5HqeXX+smMI0m3mDnSKnPKSkEIdrcpHHzTnSrRAD9AsPh+50uelkS7Yqyk4Lex2chBSoVFeeROPe/vqjdbFo5cWsd+mvy6mq8tLy4LbdHJakC/5rx/GExoL3CtF6cq+N8GpicF3YT2f9/k0bZmKDWSilnGc/0rsSyiHjPdQLrwzbQM45dYVA+8/BZ8/Om9CM6dJ/0NRGnJtVeWgPYZB5E0lpLDuLtrW/eOpuU5SlKbmZ1w5cPDz9HQfqG3U8sbysrMLxXGUDw7S32U2ovdzb+sXfP6MnqUEjVKDl+FAxb0AKBvXCw2WvxzjdcjWgEe8Cu9CS30mQFTY+ZVNeC2JPvmY5oMCmgG2eJjaufXOzv6OB77OIeSGjo1KyHBgpq84dzrIa8FQPptnl4OoliU1lnKP+IOlWiALahVf6B+qW/3vj7O+5wxnm8zS1yqB2UZqL1WaVDPWLTZYUcVqcIqntEbnHmQgKE/dfSLp0aKQD+XVZeP320/Q38kJDkX2LLCvBxfjUkWMt3jI9paA8GfokZ0i3QhTQLrx9OHvDRWezFx2KfA3OdPJXe0r2s2d/udpip1n8FfaWnrM9OnrPkaPPH2VVWu+1ubZw1WXu3bY78sdxfVvby+/dTzpN3HnqhW0Ueb0Q65Bdp9uNIu3zxR817zQERQAyJ2mKr3ZIiQwn0HdYJb3Yf/ZCOqBceM964pmmM6fa2gpU/WkQHsNsFklONpLeoj2/VpZSqfrX8WtsJnyrb1RX5pmniipjlcu0K4XlxspiZcnLyxuiR77XYPTrvjkt6Y38TUWlndWzfNfXX/Q4jV3gkh+lZ55AblZzC2he5lUVxJ/YxhXqczDi1dwe/eM9wdtEFMqFh6MNvkhu0P/NfTQDWRlnue35ocArxpnW6VRftLLVyuwxQaMO38s2apW5GZnuF9+pNVYWXYve+Eeo7a4iS58vvgybcialRCXHdh89q2e9TpGRLsurqFNXl6a+KFAkI6tPWI7bFxMhsX+YM9gyuxqObafY5+cAf4ZZiR+6hfcaZya65cBmYpLiCfT3G+4NFQZj1rFOuGu8sprVlW5zFBUbdOhSeL8e007HWfYaXFxEgaMJlIV3HDpat/wupO/4hSt3oCgjpZaVKeqcBm2t+lhYj6lHb6Oopw/j6Cmh0ICMfpbPeqLBX2+iLdD3pOSh4xq6hXcW3cjRjeS7QyPigEzXgQPc0u20yf9ym9XWnb52hyOlmGgROv1qultWT24VWlddcZ97ZYORjxv+Bm2N2rb0eFYRaoHBWHcO5XAPiz+Kdhj/8m+aF0FRWh434+0dydW3PkHHOzmqWy9dqBZeEc6ledP5WKNEiaMH4zvtxtq9wPxY/jrG2pAh51IefXvixFyH2+PvhMVnxT4rcDfdfzLyDwt7KL8wYUTYgLbNHOqv/0+Lt2/59+q1/7gLhj9cyf7b1c/11gUlsTv3yd5baD89uR+BA4WYu35NUyp6aBae/C90y8Y3csPS0X7aVPc2bOvuW+LM34vItpJeHnaz3lClq8uL3zRuRIdxveyF0qx52z7h15MqcuUus/TUvglmmOYJ7NS0Wl8il+fEx477yKH6mlp+7P3qAfvvlxn+zFwtNLko/eLQ9el2fnF1qVzkY8/L1EY6eQcWHpWWXK0GG8kmN+ZNhUuUuFmP/izK58jM2x6BO8IZqw5ieIE2FTrJ9EaNsdqgLZTn3lsdGtYh2M7swrzbI2hI6He/nStxFN9TzzlWZus5q2qNVqk3Vpc/y10dHuRw5DMx8hkqMd1D4WodKWqqkm7drlLbdjWtbANn6g1+Ql8OC9+gd8SrRaMA0yKlsacGiuwZmmt0VnnZCs1znGIhulSThaPBp9ks3LCA11mt/EqzChRZmad+HtncgU76/7groaxWXenQT6YUbarH2x7TG4uynp2/ce3svCHBXzh4wy7nLrL/DqSn+JtD0MPGdvJR+MS09Ovv15LWVECv8KrwVsLYxvLiVKxmz5hZYnSdEqjiOl7IReUaa8sv4L6w1dpbpRIVy/vqscrOLlCbUyqL3fPTkA8bSKXjyp3LdhzZG1Os1NjNrQq+ZpiPGiSp4KbLhuKcvJQbl27vWvJ1G+59+q7ZgsbC7/FnlZpzsXy7aZwfI6N5Eu0d1ApPfwun6rvZ2DmqRYyL9Mwmii/itf+fOaxGdS9nop+bn7BSTM1zlGNv9lsHy0mFQVXy7MGJbeu+djBUNf0lavOhNRfvW20EJLRj5eQ4OwxGw04naxWy+NvXt5/cHp9Zp7vb0fxuk+qHPAnMy2qKz5rcwLufK6qtq6+dEChQKzzjRnTThjQ6/dKiBX2s5Xe1Vqt11GdrDmCfyKkKTlhVUci8GWQzH3yNgiCWO1+8VRlvLnG8Q8DSZNkdpUFdiVZob/9hf+8gc8eCp6rEK0GFJYftETdeRQlpV8zp8Zl7gTfcGSkWHl4e9LjR+EnIYlZf5PDM9P8tDF94Ml9nb0wq2omdIVeaRWwowfvu3azN97UoZdIn9xs1m2Q9vhlzft8v4xys+zrP+2PG1xP2xz+6OAT9egt7abg3blWdrH+X4BK6Te7mTFLlj9YNqXdLmOl5LTwpQK3wcEaUh43XiqvoyzAfm8Pp3o7gbvSga2V28tmAj68ptewgPMcBdYesbDK6zehIlyeNb2Jjq2P26/N7d0Q4Hf4Qa1PdN55rL1he96fbrxItWlX6Mst26KcLdkqlxq2H0Co8JTIOdrrV+MIgpinDLK7/LX48d7M7Hs5XWr/uCDYk/vvaynFatQVV5RkkszpUcQRtfI9NcGuYqtUWpJ+KXL9kyydOlDfozBOZghW6Rq9y9YZqqxj6H8opTleCkT/5tavl86zKKW90DiFhKBWe9iV6avZwlALWQiaKaltS/6syIch0v78du+ZJicnYX74Vb8dtLqu1moCqs/9DB0+Y/HaxNmofI2PAKo/8tuRxu+f9OnPRMAeTzzZd1t2TFeS9qFO6MCtk/2R5Ubj7Xtleo/XLdPbuysiohq50r+Mjvqr/MJ0nPKsOsF1zKygVngL7O/zWuAoqvmesRzzVW6u41D4Rj9klh0GlXY8TjG2125VQFyID/ocbrNf9JSj5+Ofe+NBXP50/q3+vrvYOZ237hoT9EL4vsdxYyw5kBse5ofNWfWp5RSwtHVWJhrWRtrG7xee+bfN+/UcZcS+wohHsoVN4uqs49d7Lxtflb5Al8rSlryptao+0mhJ5LD8/Fs8zf2tgHNW/QVa3L6y7jhL7tITf9cqWX5GflvE8dkZfB3PP4PU7Vmzbev3pkyytsjbX1sSnyVyGTpm3Gp/Zn5piHnKcqnvgk3oLUp3s4njLR36/Twx+ZkpgW8Rb6BSeDBtKZruYFM1kz/kgx/K7oh07Yi2fYGX26D8a/+/dFw1fXLYV/WWl1RBTfRSf/L8kr0LB9ch1o0KeHLtxcIMkuJhPPl+y58LTimp1XR1aWtbptEZt8aNZyFtt1EtuHRpBT5qg8zhnTMefF2/ZEVWQ/PD8SKuVXch/WSkBtmvXEDqFh3Oxu8rPaEDWyibPLQfeso/hXjHZSRs7NG9q3eXbXOQsa3orX8iq433Rn1octxqBUmbj06d6uO9kP4MsevP6mawwbn5wWwfy+zMqNvbq7TfyiopK2ZVfv+MOXko5hxeia2mZabLPjWhLGGMPawvv+wP2SyZLqC/QKLy6NLzC6+/C0qB5gmaLCZYDBjRXnJxqNKa+kB0JsvSFsOe1JQbbynrV90yOKN2fWZ7NyuJt6FCwX5Jc6t/KC7NkV3bP7uNo+Os2ptfX9boclR3NufDf8ceFheKUg4/VfFrk3cDctmsAhcJT1+7CSZvXuDCtqx51ZKc11g6OD1szTNMHeMBSJj89saSPKR6n/+9bbsk1VoZtVWx9VsvfrSeWOTjzZuObh56ivh7RIBWSFa3GzTgbxZ3gKBeveFFu7WD/WX5/VOR+QQmJQ6HwlEexna//c1cn3mZnOzuslkXKZ+ww914Mysleo9Uoi8seW7bIWs+Nt9rJfYzXkLjj9LbZaELFbkb7by9Ng7YS6tSy/4Kc6a7Tvby8B5w59CBlbiuVSXejZ9QnGG3Tb/o+mGNaoFB4x/CSoU+cq9TqOlSR4Kx1CFs22kRa+tyyUipZ26O+i/dYeP5VAdrL09fl4LLjY47htJr7LHNNQykKiV3sdwHoivC2ITPyj98jIiZNGmYlvD0a9Qsu90RoCn02QJVRHrOCvV1tRq9OrCiiffPfr9AnvBpc2rBHjEu7mAIVUz1t9ZTVv0YBDe0vW41hZfEHR9V38qbMJJxwJ3878hj77OnrO+j/80yno25fdYQ9sNr/JXz0uXiIvZJaIs+Wp6bG1A+AEx5nPtvCDXibKPWtqsk4dTyeHnOsUNAnPJzumYlx5mpkGY7kQ9jzDln/reomWrr1two70NYV5149vCXaPMh8G3Pv4Xy8vusXXWE0IuvMvGqrZUnu1wyzgQfbogqVXmknQw8T9oPpH4aa2jPr8GJT8dp+gRcrKmmoE14dDiWY4kbnr0QbAlFWE0WDVn7tW/ZYxxj7U3WqSybLfSuTFXz4I3T8MvvTROusnG9ZUS7zZh+vwXPCLkLiXAuG+fCl+TflXfskgGus/DwoW+sBjqBOeNE4Bd9JN7KPGBaieaHcOlGJ+joOMgh9hY7ZLplybLt6JHISUTxHCy8rd5HKlx+xwvN3mj3UkDg0qz1Zf0jxfK51a9696vzVACXY9jfahFeE4yeHueU7dQtpLMlcGEtv1GrkL+dx49nZ1AaJg4rPbJ1pVcRyzlOjsfxf9A5W++VyZAblo4C3+gy65l9WR/L+sLSl5X6nLwQohTbhYQtfU/d2kl8gh87N6KdqvSbxzsXoPX8NNnXlzgcrtErr2R6aulZXxU+w9PZpD19eQHvY31kZNa6jHYbGQyK8Q7MQbSn2lWssz4O0H80t6XaIHo8VwE0oE54SGz6mupd0OBmtBpvNiklOuDR/Un8bLzGm1WmFI0vbm1MLJo81TTq7ftME/S/c4mqhQ3UVw/hI6FyO63KNsak2ljA0JPjbsINPU/27YQ+IAsqEJ8Pe/ddcn8hSYw5kG/CVteR+5w5/tvOFxcBhvcOkrlFs+sDq/KNZlr+hTJ6RfKQar8MJBHs8s2m/PLeoGLnF0bd/B7iELuEVLkD9M9S9cNDsT5mGjIpJffs392O/n+6j09QNjYSGa38NrXehDNlcX02jEFk8+vKSZS8WPVGaPLBxqALrpYShS3g78VAU7d7JSQ1l1++MUmE0Fi0dbppvRtk7MenMayxF2unv6tdY+0ylKkvwuHSHhxGo9jX2rbpoWU+C6qQNVcIrwLaRmW7mPygOwrJpy8We9v5n14mnRdXqWr3WqMk9a5p9/pPj/PVpe+eMNUlvE3dEhqqCTfX5Yziiaj26zhywojhEXE8hv5TmpUp4xciL44NHbp6tXo368uKHr/cN/nXnE3mFutiorN8auB3CSWr+rVLnOeDLqs9z8TifnkSWGNUN9PN/Pn4IJ429iwymHR+BP2OAQJXw4tE4Fem2j7syqiczAQXPlZTUWRxY8NNTK5f9axr0lj6sVDqfPCbvw8nUe+7W6IzKa1iqPnyARqjEo7mL2F5AMtAkvBJcLiva/TJxb1MvO61Srim7tZRTXseFh4/bRTpYDYKaG9hHuf1ZhVEeh34a55eZRgOKcEaXsMCqzhjA0CS8EzjD0X2PQinrnNcgU+Utrbe6DNsXm+JkfWVImoXOCLrytvg6+mFajkeNdptM/OkarQUBSAeKhFeMszHs9WONOPWjLZbEC32jnKR0KCldgzyne13Mx4PSHzyl+i+Zg959HphXAgOKhPcYdcwZCv8WZ5QfsITCBu134pSiP/kuNozisw7xZP9QvkTRFN9TXgQPcBM74Ym5Nux91O1dVClpBCf73pqnk75u084kvdH3KxxOZMtPtDGrc0gJT2OSoQJ5B4wPyNI5AQhFI95p1O99Cg1oKCr0oJHLHz7ZxlUEZgZFJzmccCq2moW3nB/bCosSOaR1KtdAGq5AgCLhoSgf5pLHL6tVqtOzqlyMU3VxUdxEskXfqDJH0iqINAlvP391yHHI0gnICBQQ+CA8ofd6d6N+meRpv885uXzm6DGjf5m//6XSaLCeStttNBRGmEorzLtZ42APItmU8O8hf9Nx7Ig6kI+oI0B00DPivUUlSN555vpEW070rDdbjp407581u+NzKo16rbLhhK4yYy3O18l8EZn0tMFf60xDXoO0EX5Dl4lNrBP9U7hKL+blOkCR8GJQdF2Ex157qfXxpGZ+mL146eatmxPK1PYReUVPhnKndBzYYD9N85AL6DvK31Sz4Cq6QJMrvF0AEA/UCE9/xrslnu5eX3vlcXy6aNfKvy/elWXEPMvANvxqtVr93FzJa6RcZZc/8A33Bz4SP5ioy0fmFSYcvFcCAGqEZ4xGnfKyFy+Mmxr0kWPtIfkN+eK9zzv/uOlxZs6jp+kVJfErucTjTXbbd38ZPv5+lsNr+AkcydQXklDWc5e/mT1hqBFeHU62fMuLAJGanIznZ3d+iXXTcqYTAfaZPDWk09eRB6/9Zzpjnd1Otj4DH3ZVGsw3yvGQdzHga1iZeDm9eztewo5FADXCMz5FffK2d681GGsPYN3sTN3ndPDDtDVXTd5QYWfXr8AVTnhegCXh8XYNNQUo+UT/4BuG6V/p+kQqoUd4hn5sl3zqta1OibJsMvvTMuP2rVm/d/3MBY0LkDlhb1zMxrn/Yn38FC5Qr8AXX9VYunZnVk//WENFQ81F5Ju7m3Qz+IIe4WmRi3KS95uHMajWySeny1QqJTJM5txcsXT/tXPT3/9ifA8HumvdYIpTi3Phxjt4Z3+Sg7cU2so8V1H21EOuT6KHymnYS09Sn8kaeoRXiZIjxHn/egUeTPrGKyxb50qjvvJ1bmX5kz0LhnzRNew7K+F9mdFgbE1GcTuJPGch0G/El5/kZnoLKyr3Z/PQHmIcw9/DYL4fdHzjdPOJHuHFI9eRe96/XhmPI1ojiu09wgxGnVaZ8ShRWXT/73mTv+NStDB7G0SlF6F8RJv4NnwUcA7bcwPcc+wVtwkULVk7Ez3CW4luRKL3r1dlYl/IDhccz1bV5UatUZdXU/ySy50ectPeql+5Dh3me5NNtbMFvv46nq8jbjTL8ZfwG+l28Ac9wluN7sRjX96Bq/7Y8kh646e95fK8D46zU6h8Gnu0Y74vLXAHxU18+SWBnPZIfgjPTj5/4/pUWqFHeNhH+okv75A1hJtF/pTR6GnVtzh/6L7bLNld0tj/bqEEub+6n/HFWzS4082Sqh3dDZJH46K/kk79RI3wdIvQrTjrSzScSna+H76h65WNO1w+xSWJmDb1tVHil1QalZfQsb99uL67HGGvE3RUgAuJlbXcA/IvyS7wjBQJz5g4kL0XP+t8iJJnXxiP66t+c7mgtA6VJDA4sNqjaNkkLp3mmGzTrVfmsi9ORHvr3VzMU/3C4f0vAjkQ/TyqmM0E3RFXGls/Q43wdBqUPz3Yx1I9RTdaYUkNX/8gt5FS5rp0Lof0yCNWxsVHSLSd0nxrAOCSHZzz0OUqj9LJ0QY1wjNqUa2Rbr7mAqo73c20UzfxSkqR82dq4mTurD+txsRV7O9dciXdHcij3Ml98eESL05Gj/CKJiHh+V6c7oQ5sxETefvpq8wibkyzXvShHTxD0WbupH311hQ9KgfbRrLu8iIhH7vufL5W6mkO6RFeDJok9vI9ZEYfM9qsvDZduw2YfyxBxtWhsDO4PB7GnRRVzioRD40og3urXJ8b4AgIFzfD1VA7LGW7CoYe4eEt1RB/WPNzVw1irPgoeOTKmPw3/+2/Xm3lraIty/j1Hfz37eYc08is2SrHDw0AnBLXEX3lUyVtV8FQIzzdTRTN2i3FL2+WtW8YY0s39oZ3XWPz7nrFIe5vP5gqU15kpL2nS57cdfgLn0PR+s5bKzc1wjPW/Mrekh5+mvpXZy5mHLDc1tJZEcUZ2EKPo4G2EuVY/wySgPFHMpdQn6o09t6ufegRngZFF3zvt8VQ9Y7wH3/6PqSdjfA+O2rj1KLNjwnCx7/cn20wZuLwcOdmVelPj3gGB34xzMBG9nmkAz3Cq0QBM195Hi7jjJpqbUleTvw/EwZ1syiv9R92wornsh/12P+i9i1eGaaonYd6AL5wbzv+qic/o2nAMxq9tLPTI7zisX6caprRsF9cTuLJ8f2amaU3386RUz6HOz7o3HU8OuaD7PghblR7/IijzkPBuy5Jj/CUY5ANhJ9sJGU58VdOHcAZOD9eYKssReqNcE563dE/LR5J3tBNBjmXi6NXqvPqvCLllVevokd4GuRLEspfFaua2rgu+N4ftQ+5e7XCMhdtJ5dYahORoFiPy8Z0oyfiXGs2vTYe6+IMeoRXhGwbQ/m8gnIv1tZ367PtxJUWUS+8b6ibCdGATsY5NYQmkW6JB6SbBgHvEhDSIzwjqog8iteFt9pkSllvP90pnWsW3u90rfzpoPx2MPftJtH07eqKMxWK0kbSqjQKRcJDE74h/AaA1ykPoRDMVtfs/6DY2ZrrGjtgpul3NEe4TRvK0l1gwXm94qdHeDq0+u7M9xpAi30nhja4TPV8rm98B8EJ/ka5qQm3ZdPgcSd2NAbvewM9wjNuQncniu8RRzECXSbkjP3xck55PcyWF5omRaIFuUMoT3LVKsbRtL7zHYqEh6uW7OHbj1//GK/zuzZIUln3Mzr+Fa9FSxoi9V1D9dmJnO5GxEv9o9pCj/BKzmLh8X6dygSUP5M5UGPfER4gC8CX1gkGYdrpM+e/4qbwnR+SbonA0CM8nN+vBf/BATrVCdQT3vnN3kVehdIDNr3FewMCCO0DLkDr47kvSDWBVBZFeoRXiyLQJ+OlFd/uyAc5O8p5u2zOlRMY7yr0AY65ymW2YSIKSbdEeOgRXvFw9hbNE+QWlePlJPPpCdsFZRlKRf2fEA0IDPZ34nR3mKLwO49xtt9Aj/D0qNsvEsaYWLMUB+INspM5akHoU0FaEABoTEVidmY2VpRMqtAjPJyNY6R3jnEeU46L1bSzu1okOrgbNhL8gs5UoXBfYLokUCS8N58yTPMTwlxLI8O5ISJsw/+20+deIV4KOPe8ldRFI/gHioQnQ/FwQhUqrDyE3JjeW2gTDYGrntDjP+8twqQ8i8K62xKoKbMpEh4ugn5JqKvVXkN1KJnZVsrT5vdjmA6QdMUvlGMPoeOkm0EMioR3lL1RvYXr9lXjsUPFG+tH8nAwa/oNFF4Z4p+kcTRCj/BSerF36l8BZyY4/HVSjvWhiYzLIl+Am4xmmA9vkm4EOegRXh5KyXFcQIe+XUh4U6yVrsU1+p4J1wQJU9aXYcaTbgRB6BEeLpR6WMAcejGoJvIUG2N33ieBtC7R82llOcJ+kxN8qXZIOfQIT4Y3W/m9ho1pOxOlrp5ss7mb/D57aEUgbOQpH5zbsHbzdf4usIT9JoPy+Ht/sUOP8OpGsbfqtoAXLBmAHDZt0iamtmUPRfpev6GmOv3S8ojtiUW+12DhB91ltJvCBPG3pP4JuUOU8vb2ooce4alR3pPzQl4x9l2G+dFmNiRHwlvhm4dT7OwBfb8c2hX167YDfxg3/bQI8wWWzce1Q5hg/gKfkMv74gAukkSP8Ap6srdK0Mrgud8yzFSbEU+JLKu7Xb7Q+TiRuvwLxp5DYlNe2YJJXMu+usHbNeQoyOsvUjE5IoAe4WF/Lf56giNS125OtjmgXIRMAhXevt/VcU0ayI5hhvlebNOfaI7MN7fsKo+XedWOYRrk1wggqBFeAVpxMWcFvqr97sUdtg0fe5dIsarwfBcHsmPnc7430xWFmW5lZ9MYi+M2WGoHduPTivSmC++mMlFDjfAqOgvqMeYY5X28p+GNP331v8u+tpZb74gxLbmfIvieaqo29OoWEpnhaKDON1Xm0SAPTX36ud/qa0gwX867X8ljo+JbMMzfgZVmxQZqhFfcA/WG82TTnOiSerON6NeI74oTX/v0Q1Nth7mf04wlL2L/PXb6yD3e3fO34CsO2Bj/tLBcwW2EPj128VFe/pOovw5dlVfri401z88fi17V19K+nuv5LZZVOIO9yF7YxxM/ys2oP1wg3IpSXCPvvqcvezHU0qVD1t1+lm9fnoFPKk0Bp8w7HYK6DAide/vpdmxTDQ5FHgLMiB+mjxz40XvvWD0VekZe4TlI7tl09jJNvJuzSwNqhIeXV8xphesTeUSf8ylqxQHPXpVz5RtTjx5xJyVPcBO6xqrmijt8sot3T3QNiuVn5gRmCCwHZcIjnGy4Bq/xGE+e1IaKNf1MPbrFen4T0Dvj1gAPZPfD3Ef8Z2JIxwv2gPG9cwQ9wktCpvi7ZNugxmWDvvekLO2rH009unkvPq3zjZK1o6V7qvtxvSBtzI76AF3tbCDnJaVHeHfJj3i1MTjr8SW3ZovYilGwto2pT8+N46+0n0tU+0a2dy27wSfyioRIxFA6EleAWRnIM02KhHcF3awEkhk69NU429GP7pfIK93Y1NSp18mJ5hZRKR79GjaguQO1BXVHvjQjpo/+66pAT4Zy/C0ywWTm3WKBHuFtZW9Ws6cEd34MlSfx8OX+bEwWZu7efxCPaNDkypPj5gQH9Wjzae8LD68mF8qfPb0fn5hYpEyqfp0jr9DmCNQQw54P0TcyL8DjiWkRXl0yMkAz5CrKVMnPc1VLp7jtMXaoF6e6hecyxJJKS1WpUqrrXdQEDG60UIC2Qpn5uSSuLSJoEZ6xLATdryfErq+515uT0TE3u+sjs8tjBMHFnQi5i3dkAq1GSQOoEZ5xJbpfia7P44nyGZyMBr127/yKUJPuvk+oCeDoF3tqbuN6CRGBmDzaBmqEp9qPbtgDQlfX1pxuhWW0LcG9F1RtMdkulgZwlLUDKn7DX8th0u0gDjXCq/0L3bBk1yfyQt01zo9xhcK9R7U+rj93flYg71U5IA97ikM2bnqEl4embiH8eu46peQ/brw77G6qhstccM0mWN7ZgTPnDIJZAD3Cu4LyDN0jc+2ilXjHt7278e8vp3HzzPniCnEVA0n4eyHdChFAjfBwcAKZuqFKnGGTCXfXRbOCO/9z0qEUIqRuMfpmIkk3QwTQIrxnaKbZxE2Lon8p34kTNoS5m8g2dSPKvsmMuyzWFGIEeRXEfjNfysDMS4vwuNCWxSSWePKFePz6xt3lWgwOdmNGvOK1VXQiw3ssOwPaSdMEJcKTBZPyW9FOw9kQWt9z72zDqzlYd2PArOIAXPCJ8T0vKQ8I7YtIifBw4ORU4d2MdPLteJ7Z4aKb80bN37hvhaTVEvfOFCGx6LtZRroVooAO4cWjMvWdHwm/NNBfxFXymGg3HTSV/+EIgNHJZPwgxY5i4kfv94MCgwgqhKdZinpzKJ9JrxyTNPFddOVmEe5l5amtWvwZHu/SeW4XtShz04RMNyNiqBBeInYDcZ3B2d9kcfEIU++4meM/dxE+f+QjfpsFSAAahFf3J+rO3QXfSyjn1mtj3Ry/NKVn8DxzlSyA00UCbkKD8CqxSXOL1TLLk6Qn3nP8Y8YjW2o2zjLPxKphfQe4ggbhncd+INZ+I0L07MpZH3EDnrsZBfN3YUfq6eAWDbiGBuHhiNIpQkdw3eHSFIW8dPP8U8OwUEeJcpcKEBsUCK8KZ0K+L/BAIscBm0you6Uwy0fh80cFcnZkwH3ELzz57T5IAMIs6+pR7sU6Wu52Kqxc7A317RWxZFcRCNoq3Ilm+S164elie2L/PmGrN75dgQPwhrr9AtVGdH7Ly7R1RIAQoheeagHq0QuETcJYPBGPd8Pcz6D5BA94e3lsEyApRC+86yjN/qBsYS8ahevo9M1y+wVpuHjxqgCbZwLeI3bhleO6WFHCXvQBznfeLt7tF1SFYw+XTB7bBEgLsQvvAsr4wAjqV5u9Bm8kdL/k/kI8C4W+tn7MY6MAiSFy4ZXgrYRIIS0rWVw+sc5u5vHD/I7XoeApBriNuIWnOoB6dLiQgec1nKNzq3sevCauI3pJIrisAG4jbuFl4+Jygk7hUr9Cl+zhUe22X9FLFpXYbSXAzgLgHHELrwClp2zpcclxH3gwDIko6KZHk9sh7EuGPKZzpimaHeUAQ9TC01bhejs3BLtg0fbu6ILtPUxY/R/DDEikU3cAIUQtPONjZF/sKly+rqM4gJy5XOVZkomqbWGneGoRIFHELbwlSAZr3Mu74Dt1RXjTkPnBzYBzKzx/BRDYiFl4ymiUOb2/YKVDq9Zg3X1FJl81EFCIWHi6LWii2VOIOBtsYSjZhDfOu14UaoQFAhgRC0+ON893CLZ5juuAMcE3Ic8xwD/iFZ58FdJB6+cCWQvrnvRA12vhbsA5APiCaIVXEoFTWm52M5OszySG4QEvRqDLAQGOaIW3DKfK6ytQInTNuS5Yd4PfCHM9INARq/Ce4rjzsULl0tyGZcf0SRToeoANAehdJ1bh7cSGjofCGBhrD3fACVMuFrBjnyBXBAIdUQqvTn8H57DdI0hpR51u6Qfoah+QqAIGBCiiFF5eRBCe+bkfAu49NQfHhXLzzLWwfwcIhiiFd5bL4RzF/46a8nEkpzqmWTiU+AGEQ5TCw0VKmAjey3Kp7q5sYdIdcxmiCwABEaXw8NY5c4nvy7ye/J5Zdh22830xALBGlMK7hZwmO/A69aszvtoy0KS61n8lQEU7QFhEKTz5UJR8gc8rKOPHtjSPduHxQuZ0AQCEKIVnTJsT/oTP93897EOz7JgNAjnHAIAV4hQer1Rcix5uEl1QyNR9BaTbAwQiASc8ddFfbc07CGtfvoLhTlDqU2o4yLEkdAFEsgSa8EqODTbPMcdeUULonWDo5Eb52T8WzI7Lv3Nq+34Ps0lJkMASnv7KmCYm2XXZAKVbhUP5eNmPg4bjdPy4sHxorFDhXmIloIRXM8882g3fl0u6MQHFzPodUxPtQ8P3PbcRX4A57AWQ8JTZY022zN9fFUBBLSHJ/5hxwMdT/5XXWa37AorAEV7WLq5KOTPwihrSJwtL2ThHwmOYFuOieN02EjEBIzzZuKbcze72oBbcMoUmc36PT9gJ/rHjh/q9b6u97oczA/J2BIrwsqeYbZkXSTclINFVPk+SFbE/lKdcjerb2lp6Q/+ODsB8wAEiPPkS7iYH/1NEuimA8c3La4dObRlk0d7Ye4KEPIuJgBBedY7JnBmZQ7opjRBQ9h6DUS7b298ivesBZtQMCOGVHRvLre7OW/VtCHsljU4nO9bVLLzga6SbIzABILy600H43o55KpFkVhIyRshPTzQp75MDATXiB4LwcrjFRJhgxU8ADyiMmc0pr/kd0k0RFOkLL20Bvq8f3CbdEMAx+udrcRLV5kLkthINkhde9mSsuxGnyiU0Q5MYtZdXo3v09f0AukVSF57+JE5ndCgFEtWKmVJcer7vlcDJBSB14WVMQHd0BdgwRc5qbqE3Rk66IUIhceFdGIJuZwhEAImedZzy4ki3QyikLbwj7bClGuwqFHARC+/La4VS2i5xjqSFVzwA38yzEIxAA5x3UTeZRHZbXSBl4RlW4n2EEwHxBKWfxPWd0f2aGxhpcKQsvE34EXokk3Q7ADd50QndsDVoyJP8JEW6wlNyy/XvA8ZOJjI8DyzXq2N6sXesi4yH1ogOyQqvKOlrpLtxsYGVNY5usrajezZFRM9K3pYpUhWeajWOdN4agCGWNHNR/NFbfkKqwlNvQXcw6DnpdgAekbruc2QP2026HfwjVeE9HYmENwsy1lJGwXF033q9Jt0O3pGo8Gp/xb5/L0m3A/AUBY4S2km6GbwjUeE9RqHNfQLCPCY1DiHh/U/yUbHSFF7Fj+juwQKPRo73wOEkpJvBN5IUnmYtuncL3pJuB+AF1U+GsjevndSfmpIU3g6ku0454CpGJw9RJe55Evcck6DwKlbinNGxpNsBeElhKHv7Bkp8viJB4UXh8S5G8t5+kkW3CN3Bx6SbwS/SE15uN3TbDsM8k1q0h1CK90Wkm8EvkhOe9neku+6JpNsBeI92IXsLW5+UdGCe1ISXH469/e5oSTcE8IH7fdBq4R7pZvCJ1ISHi5OMOqUg3Q7AJw6j27iYdCv4RGLCu4J8bENeVpJuB+AbaeOknqNKWsIrmoljgUg3A/CVukfsfXznKOlm8IikhKfByR4+vEq6HYDPvOnH3skZpFvBI1ISnmI1cnlg5sECj37qkJEsSMLVFMQvPPf91LNCcDJiqAokBf5F9zKKdCv4Q/zCcxsltmi2f0a6HYA/eI1u5sYMyfofSUh4L5BFk/ld8pFcgUEKupm7SLeCP6QjvGrs4cdc8O1dQLYioRaFMi+QboiCdISXEoR0t5J0MwD/oEHlZkKLSDfDAf55NktGeKqtSHcTC0m3QxDUpBvAPzqUJq7dE9LN4A3JCC8jDAnvEulmAH5Cn9aWvZ9rPc9HTQmSEd6LL9n71FxEOYgBn9AV9GVv6DeSdf6TjPBiPmDv028FpJsB+I3haApzn3Qr+EIqwisfiG7TZdLNAPxGxUR0RyW7yJOK8Jahu/SjGI1ggHdoUOWgiaRbwRsSEd4rvHkuYde+wKOsBXtHJ0l27SAR4anQSjw0j3QzAP/x6kP0LBUi0oRItgKJCA/XdzoBbicS4m0fSe8PSUV4uv2jTwl2MUjoIgD6W0KNeESQivAAyfFE0nZqEB4gUqo7SzkiD4QHiBO1rBmqGiTV5JogPECkZHdihXdSqs6aIDxApOSgOK9w0q3gCxAeIFJ0K1nhtXlIuhk8AcIDRIr+HCu891NIN4MnQHiASFGcZIX3VzXpZvAECA8QKcobrRhmt1SzroDweEGqRnBBiW3OMANAeAAgLLHIdUVGuhU8AcIDxMpZJDypJvMA4YkGiK2wYz8SXhrpVvAECA8QK0eR8HJIt6JRqrx+JQgPECvHWN21lWrpJxAenQTAvFS7A1XqkmpVWBAeIFaQcaWLTKJe0iA8QKwcZ4XXEbYTAEBYlrPC6/aKdCt4AoQHiBTNapTDHdZ4ACAse1CB31TSreAJEB4gUjSzWeH1KSXdDJ4A4QUkYiktrmvkb1VjWOF9VSNYW4QFhAeIFOUwVnjdSbeCL0B4zpDo/hFFjGeF11+qxRNAeIBYiWSFFyaWSbG/AeEBIkU7nRVeP6mmywfhASKlYgJyGUsn3QyeAOEBIqUOrfF6w3YCAAhK7WDkq5lNuhk8AcIDRErNLFZ4A15LNAAKhAeIlXGs8O6VkW4FT4DwAJGinsww3aSazxaEB4iVyv4M06cxnzKqAeEBIiWhPcMMl+o2HggPECklM9kl3lSpLvFAeIBIqe3LCm8ZrPEAQFCUPVnhTSbdCt4A4QHipLofK7wZGtLN4AsQHiBO1CGoPB7pVniLS6MQCI8oPgX9SdSnw0QaKoF+kHQreAOERx9SDVGzJS+YFd4GFelm8AUIDxAnit6s8NaTbgVvgPAAcVL1Gc1rPHsq7A+A8ABxktyUFd4fpFvBGyA8QJzcas0KbwXpVvAGCA8QJ1NRWcr94CQNAEKi+wcJ73AR6XbwBQhPDEjWB98HjiDhRZFuBW+A8ABx8rIdEp5kH0kgPCmgJN0AHqj4jhXecXfPps6pAIQHiBTFusEzJRsVBMIjAxRmcAuplgoygvAAgAggPAAgAAiPBJIN7wTcBYQXmMAikzAgPAAgAAhPxFC3OQW4DQgPAAgAwgMAAoDwpAkYT0QOCA+gEeofLCA8ACAACA8ACADCAwACgPAAgAAgPAAgAAgPAAgAwgMAAoDwAIAAIDwAIAAIDwAIAMIDAAKA8AIB6j0bqaDck5NBeABAABAe4BlaiIv3ByA8QDLQlLwNhAcABADhAQABQHgAQAAQHgAQAIQHAAQA4QFiQ0W6AUIAwgMAAoDwAN/RkW4AfYDwAIAAIDzAPWhyC6EAEB4AEACEBwAEAOEFEBCWJx5AeABAABAeABAAhAcABADhAQABQHgAQAAQHuAEsIHyCQiPLMR7d6UH5xJvrIQA4QEAAUB4AEAAEB4AEACEBwAEAOEBAAFAeF4A1r1Ap9bndwDhAQABQHgAQAAQHgAQAITHI7AWBJwBwgMAAoDwABK8It0A0oDwAIAAIDwAIAAIDwD4wEWpeBAeABAAhAcABADhAQABQHgAQAAQHo1oSTcA8BUQnlM8rUsFDmKA+4DwRAIUVQ0s/g+obTR+c7w7DAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="bottom" width="194" height="129" border= "0">

 1. Po užití lieku podajte dieťaťu malé množstvo čaju alebo šťavy, aby sa vypláchol a prehltol zvyšok sirupu v ústach.


Čistenie a uchovávanie

 1. Použitú striekačku rozložte, umyte pod tečúcou vodou, vysušte a odložte na suché a čisté miesto spolu s liekom.

morBaCHTTIlVQ/qAH8TfI0HVkbnfi3f/MNQ4sPAckLkAhvAU6v+1Z4/v1M5feN99GVll9fSuS18nf+RJzmq6/QcMHf4D2X+ldzfiPYybh1Zrnshg2kG1VRGq4vDN4pGk3io9aP6QDQNfpsTwRmuIkxBVFuq+sPf0a8nLQHx31lWT5gQDemZU6ntZU4uvJJZ32PYzEWOE5dsd4++C//qTupkaa9+uxfP9gN6UJx3/Tscjzcbk/E65E3IspLhNJ+amv4usJPQgzi5XBZg0Sc9a8pI7MeeENMKlCLuYl5FC8+30AgNcPc40ILzUdjuzfFPPd83JzVmSQPd+ikXIEbQaPDx7u2bFL1z93ndo3aZTn8E23osPHjfGcExEdE/P21q7zHz99TRcKiG92kYBXXFmrcBGoRYgKNaNFWWiZlNAbILBSLj/nObdA8YpE2PRuqieAj9lierDwHI7XCkex9zdmC0laYS6Cr7u89MRZKpa6bZWpCz6DPT17tnfr5TndL2TObwt2h69au3L9tsj0n+UVCR8S3tX8rChPLUjJqpFJ+aX8xiUXOQ6xodFI0HG6Pmi2F8D4r8KSueCXSb5QtjOcnICrbr2r5h9vCdAdz3gYlqgOU0QGbysx47ahYHsv3bKjh+v0JYvHDnTv6RG8f9ec4UMGjt508+LOPyctinzxMSk7rzSX1yCvqqn6GleJJikpXzkdNkiaVGaobUrlm07EgjujJHNmi+6p5Owf4d4rQSIXJAZ5DNiauAx9N+Sb6Q+Ehedo/DzoSz7XPRIrhYaPZkjNY19TdUeFC0pMb9XJe+AA/8Bhw5YuDV68aumf27NSs2+f+3fn1cuP3t94cy8hn1iDFuWlZudVCeVV1dUlfMWalWJlWpHkTwgvmV++GmAL+crvAKGV9fWxPgBDvxG/QOdCc/2JsPAcjJplTuRDPOMrn2VfWlPcVlX0PIVS2jVm2vbubw4lItr8Mm+YE1nrrHW7Vm3d+449fvHM8hE9fAIPPr4dsXj6uLAoQblALhXX8wnxSerk9dWCKrm0Vl4vl7zsCeD3LDV3DcAwcpO3AWDAN7k8J4AYcGwEEh6P3b9RE1h4OjDfdGBdSmcqntfb5rOs1B0brsgpnRuR+jxyz6GTh4+cS4x7sZh4pb23z0Dih9+ogJGKQ9q0YF+KqrwLt65t0A/34HmhIasXrfhn9c5FS6JORNx4eP/6ntB/457dDUJvz4g4REzP/kh4YmLqgwSZvOEggPOj2MEAHWn68YwHC08H1dYegLkIVDzwz8zWOJJ/vA9pV3E9+J3cRSI/AXJc5L64Eh2fnFbw6kJcXU1V6pWgwLELo6JvLZnqP9BnQPcu4Na+TStDiammgzLOyeF1bKN8pSvS/l3k5BcsIl5OJTaKp4ifT+OHAPT6bK6/EhaeozGHfNrco9XXhroXnQwK/xSMQjcIufFM6/UGoeI2CuuHVFokqBOipFjB5+KSvNSij/EJX9P/ux9x+t8rjx+e231u/xa/Hi38Jy1duPq3eXOnTJn++x9zA0cN8B7u5evh5dm3K7ty7JKM9oC18wmpZcnlPGLm6/7ufGeAwanGf356YOE5GLULFYu7gEsvYvL+y/38JT4lPy4xq1pUVsMvzJLXqVagZVJiBuBXNFBZF/SaQ+tuopK2PeLqjU+vbZALSqpFaCqW1JTx+GlPb775kVleU1leWSYVCMrl+T9+ZnxP+vQlI/lLwt2FPr07D18/LmCsexvoMXE62kO26jYmyFWvwHTRh9zL/QwB8C4Wi8v/JhbF59FC1Cfb6A9BEyw8R2O5snJ0m/6e3j29+roP9fMZ+Mv8RYcjI5aHLZgevORpqoAXE3EoKqOsNOHcgcOXkkpKJUgLNMuySPLnESu5QVfZrBSLpl1NGTeU1PJSUmKLy5ILir7eef4ju+zjlV3h119m8z4dWL9izb7bEVumdIeRU0cO6uRDZ3JEJhW5PJsQXuiPYv43tB0l3f8BBSx+DA3sTHi4SY1Bnuiw9Lt3UPz0GTUj0B3auE5dvH5ulxZOnSZs3jt3Z8TVd3Hf8j4/fPL8deLPb/HvH0bHpcd8TsvIEkiKqoUViisTK8kKee6mngCdL1LFYNGHpr1VrP5lkFssqEdfEJU1yIFXK5e9e5adl5IYlxpz0s/LZ82Oia31CK9nEjqzZDbAklNbw/wbq9r3ijW1DJQu7Ex4GMNsaKPnCdSFc5d2Pfv07N6tg7PrsMFdu3fv2d+zv7fP6Dlh0ctCxgb++SEtLfbYqsUHwv8KRBPMwmIbiekVkROlID/tZ8P3Lwmv95+8se/w8WM3zh/759iOLQs7Nn2+/91O/f5obTOfR+fn5vogWHgOhkySHshAeDpRFMnsP2xkfzWL5FWrZ/1Qo1ivSusb+CXyBhH/gFphFudePbs3/3SdcSIshjUSNo9q2fwZY5O4eptUnnLZqApiqfq83tAH6YndCRj2qCu6H75q5pRxMwI7Ew+XuzKLoBVr/bpW2WIjZortf23OWgOfZCALORDUYOFxD1bKYNZU15ZX8N5ci7j68Flo0IzRgYdfP99Fbnq8/vgD1ZCdunzGLwyLrT9nY4AW4dtB/UGlMyrNdWcsPMdEXbxicVnmj4oqSXnRo9ANG+9kVdelxNx5XiThZ947u+1Q2Np/14euXLlwwkxFhbwe7sOHkw9l5346psh/8qz2sZqj1zgiK8274dls/B3aeZx4eX4i6lH2zFxGTSw8B0Y961Mql5WI5fJCfn5Dow2CeGr5P/kVFcQ/aqtL0ioKIxfP+OdpfEJKasTK3ycfePYlYXvgoF4eQXs2T+jVx6Obs2Lj6LmLUbkE5ptC0xYAZQ9Dg4KGju7n0dPdqb1La/991yMfvUuRyiVpd6d7TzVbOp5FhWeLK3+HQ9TAJEhT+5wGCdnCvD77e1ZBcW1pWuLb/759jXvweMns27FZpg9SL6XsXq5WVJ9fVJRVmpH89PvHuB8NksZJsuRjEbu3UgfPeI5F9OTxL+gcJ4iLpl31QG2yqhBYvg8DW9Ra1BKLhedQfPRyar1UTRu6dCLc5tVjoc6KkxjTwcJzJDJ2EJuwteqG9bqCbF7zYmOSz/7twOkFg9nLbMYIewMLz4FqgJadQC67XWpLqqr7wZPuU4glxhdgwAfam/IGARackWDhORAXkH/OJbbpBcE/3t3cwpofKD7vCnCa/oWLHobfM5urmXVMi6RnKQ4fC89xqJiGAlUWqpnqvvi3AZjR/Mi6y60Bjmon4dfpWhsI7/m59bjN1jAdAyw8x+HKAORn26220nyBwvGXNz+y5h9CkFpLUBkvcnzQNcolZcWBTgCzuDPl2QJYeA6D8DQZfh+t9tJn9MouimNPdAT3u6SSEm7EC0mpiiN6AXT5SXXl2sj2ynJBlqWaKj3eJsOzm4OF5zDIUlExg7/VF5AJ7gDOTyiOfe0LbRQRl+O79z1MniLe4wLQ9iXlFidtAnHlcE72lrUWWHiOgywu2DdM3VIpfIZKKVNFVpbPbudJ7gVr/ACGKFzpu9F8eZpyQSnY3xWg81nWR2zHYOE5EtX5Gnu02iOElNZTHnkwcB3584sPQNd49C8pWaQ2kvrCJX8S762xWrdJDoKF58Dwxmrt+dTIUxRSOYNqUJIhLPXjyYwfaqe6OK4DwO9mXWtatZwO+4FwasKzkTIZGIuR0h9ggt62HAI0J3ZRpBvEoOy82xXUB373ApgokJitSq7dgWc8ByaBWEcu0ntEAyp011WxC+Qh9/tLHSEq+Z4AU8xW/dUOwcJzYJ72ANilt4eCAC1GPbJJz7nMj/j3DR0H8tcSAo3ibmqCEbCz5sXCc1wkcV7Q7bX+Y7YTe7feSYp/BwO0iNFxnPi9O8Be7EOnDRaeA1N8aPV1nl5TpCiZ0JNHnOKXy50BHqu9WXRJLde8bhHAoPtmGKQGjeYbzs+tWHiOjaEHOMOfmPFUe7f7m7f+VFtqvfFdVNx05HViIbrO3NVWanXXueRIxIoKLDzHoI5h3Y2SuQCd4qnfu9LT41DTb1GE8OZ8Y3YX+lQ3X83SVZy+4yyvWiw8R0C02C+IWW/TohGEnhKp3/sbwK/JkJkyGGCR+bpdGkSm9v8cAAvPEYjsD/2TGZ1ZPqt9y8BiyrdqY3wA9vNVv5as6j38EbPhOSIOIjzHDg5IQY6A74xOrf22+0Rc068af8eSZQBdLzf+KkwzW/VXO8RBhOfYUYQnUPYPsxlPL4eJywZw1oVg3VWpgwjPoakfRwjEzbgZT0rDTVx1mrhuiyhk4sd9CY0FC88BmEgI5EiZESdIvty5Z/h42RPUa+G6FQ0qHMYGhSc0fAjGGD4RW7w/co2ZlJJH9+63xfB/hyKUWXuJM4ZEm8JY4eEybpwjLRjAPc4o89LrngAhNPbFe1wBrjm24YopNjjjYViFF0QsCH31Jv9o03DZnZgjaQjquSd0ecRyLwND2MnKFgvP3skNINaD042y9FfddwYI1TqFSoe8AGj91oSxWQ3L5Q3q+vrCwrN3sr0I4Z0xbp546gYwjUarHEGYs9MtvPtgAhaevVPmB+CXa9QpsmsdACbTmCRL/wZYwjd8HKYZWHjGYgutFoxJihFO7hF4zrjLix92B5j3VbuSdHNEd7q0dNGdMIDRDRae3RN92+giRCg1fQGdmSx/iYtHrOHDMM3AwsM050VnYsaj8s/Jqq7Hahgmik/GURyGMQgWnoNBa5VaHubU+iDlO5e8+65h1OMcowkWHoaCiu3hVH0J5HljAFyu6D83F3eSpQEWHoYKIfXMeIfY/MFGvfbOTwFDnuDymgbBwrNv2JWAYGsXQnin9FZWyfCH3idYvas6dpPfhYWHoY/oA2qxt6tE3zGC6QD9kyw1Is6CheeYMCyPl+1LCG++/sJJJ4hDIphd3oHAwnPEiCdRTcQzRicK1xCqCtTfgjK2G4AfrgJhACw8R6Rod5//MTvzugvAOB2NS5SUTAFw4mTotCXBwrNfRPFZ1LHxOYc9W41gVmgzgdjk9fmq95CKhcSseIJhHU/9MK0wYQthflpg4dktwl2/TP1AtZdrOE6oZzhlN3ODJPoAuOpoqaekbiUhvOEsl7blfMl2bexbeFTtvR2GaD/njteo5gjx+NYA07LoZhXI1CX6oTNAqwf6T4h1R6VYaF7dUbFv4Tk01zoBULcln04IY0kVzUkkdq7ftKb8dV4/AF8DmXrpfYnrT8LmFb3YlfDssMgccwd4bjAxNz2keiczEMDtJU1XtDi8G7S71Pjrz+3tYJaBbIcyVE6wB+PgacconmRXwsM0URfWE2AKZTHNRE+AkZTdWyny1Itno0piTV9p3+cPOWbg1lVnegN0p6tsesjsJmRFCRaenRLtSgjmGuVbHwhJBtJsqCWNcgHopaZfmazC4JQkOtvLebNZzJr2AxaevaGQhTiM0N1YygwDOcovH63fF9eI4DxxnbVVRo5BdPOsuTvlcR0sPPskvR8hmFuUb4l2twQ4TtebcI64zjnDRSAwRmJl4VVnUH8pY0wkoj0hGEpviiRlOECnL3TrdR8lrnOF8zVrba8Yp3WFhwtUmQlxZGtCMK+p4lBr3vQCGEq7DEvasBYQw+LIMAqsKrxsa97cvjnSATxXUUdK3Se2eMG0LyQ+OG08pQXU4tiXs8iawqNuNNocG4y0s3lyz1/6rOOtez2g41n6hcdqKnE+uRmwovB06k77q81YmxpGN1K5/FG/Tv/w9Yet3L6Ia/aZGesJrw6byqxD5ZNIA19l1RO7jTxk3EV/8mzPfmHT6BCe0SVQjQcvYGyWzP85txhGdyNAUrFyeDhNz6CtYuHQGKvNeNigabuUBrSGXkZZVJL9nfu9tt0tgWlJRWax6lhJeLW2+x8JIy9BSXfJxpyR1x8gzFzDsUssIDxto6Skhi8QOkYIOkc51AnAx6gZ770nwEL8ZWoEFpnx1PvY25c3xi6pDGgB8LtqL/Dy6HHDxfriugFMwNYyI7CI8CT1jbOe/gJVGFugJgjA6ZbSSvl5SGc3vzRDp7wk5sipZYaO4hwC813aYns8sUguqazPtdTtMMzJGw2gChMT73IBcDaY1Jo3DCDYKDuoo2NB4wr2H7CMuQoApY1AGQlKj9KHNgDd/jN0SvmeVjACNysxApwWhNEm8xdCeL8q/VoZrgBrDWcnvO0IHg5dWspYsPAw2lQtaQkwQbVAifzfVhrBsq87A/xNYV3BtjQdYOFhtKmI7AB9mkq8C+jsEV55AYSYb0j2h9WFhx16tkfmL67zjDToCTcBhJnRCGhxzP1cWl14GBsk65bRzvBkH6+n5hiKvYKFh2GH90bFmDk8WHjqcN/jceGG3q6RlsAq+UF0k6XNsYJk5L/EwrMrDnRzDbf2GBwORpZbLDx7Is6vJSy19iAwdMDCsyMEQQDwm0VvaW+V1S0GFp79IFvvRggvEvusuQAWnv2Q6kPobj1uj8UJsPDsh699Afp/sMitUm5yVd+20loWC89uqN3bFmCcRQRxYbTXNkvcx47BwrMb8lFSwVJLeNHKRwN4G5EEhMMCm4OFZzcUzWsBLU5a4k75U13AxWBWehPSKlrS42hrFGZfK1h49kPKrF8jLbLSrD4O0GYdfU9CdkhIvuGjHAssPDtCoD89oCGBrZ5on70BgujnIjzw7HufpTvbDXYrPKoOVY5Nwvxhm1i6lMALIIBH9+i6DS3gLEt3thvsVngYLUTh7cCXWQZBs0Vl7gAAvxy6pws3d4QpuOWTJlh4jkItKmG0i8GJRTv/p71QrPYzprelPMIJOn/gfuaHCTQ3wGDhOQiyH4MI4U2rMf7MxKGuIxI0Xyr2Bxj0he4F6s+2AIg0/sZ2DRaeo/C9OyG8fXRM9lrHXHUH2Kr5UuYffXrRbyorTx4MMJX2ltAxwMJzFC66APT+avi4enna609q68K6tYRgw7UKiBVmPjbCQZCxDMD1iq0Ea9kGWHgOQl0goZ+xtPwJJ30GPG/6LWcUKm9rWh2jSOISo2mInmVs2SOPhecg3EcrzR20mkeGd2n/oOk3fgBAYK5puUYvfYld3gJLGzZtuugZFp5jULWwDYAfrZYxhb+2cbrVtCP71gdgjmkbNFHWLUJ4vV+bdBHjYWBIshxYeI6BbA4x4S2idej3Ca1a7Gxq2PvAFWCAqRXEqoMBnM6beBFj72nZ2xkJFp6DsL8dwCpaR0a6AwQUNf5a8Tsh2QMm3l12pTXAVst2rqzAS02M1ZHd7A2er2gd+l8nAP/vTb//Qwhvv6n3zx4JMM2iwpPadgkMLDwHgXdu2h16R/7wAzivFmqB3Akb6N+ogdJtIHjk1+u68t/0Q15MoZSWIclqYOE5DEK6B14PXaW+SjtACG8n3XNrrh2nntfqk5+qLmqZqhG1tp1+i4WHaYZGelH9NWLPZ7gLupKaoF6Lss0wJLsDCw9jAN58mE47wrl8SMvWYTglyzBYeBhD5EZm0c42r0Dh03nmHI2dgIWHYZP88QB9v1l7FBrY5l4PCw/DJpKlAB0sU9uT22DhYVjlaTdo/cjag+AAWHgYVinyBZjEqGOcY4GFx23KvmXaVsOeuvPt4H/GBGvRdi/aF1h4nEawapjPXmsPQpOU/u3+xP4Eg2DhcZqsaS1bjrWthZ341tVMa4+BA2DhcZpVvQCCbDv/BUMJFh6nmdkKYK61B4FhgLWFZ8tlMWwfXpAzeD+neENZZaEx0ss2nciOjLWFhzEBSYxPG8/I5o25aiRyGb9BXFqDrIsldU2qc+iisrYFFh53kVaEObWaVKL+UmVR3o9rm5fvPH1q9YbtYTt2RuyPuHH80OnnpYKi0ryCmspavMKwEbDwuMyqboNvNklJxLsQMml8rw6ghks7Nzdo7xe2duO+GRM2HD6ZVC206YoITOFcGzAsPC4jeJ+n2L4V5MbFho8e2BoM4dwxcNMVQXqiXaqPS2DhcR2RuDpz10Rf7/4GRafCdUYfj77rqSKZbSsIxq7BwuM0tS+undwdPrWzuq4GjJtI/nTy9+9H/qN7Tyr5eYU/LNJRVR1Ph+YHC4+7VL4+t3loF6eWamryDgjcl/At4dSamaPWv8jLTDwwxi/4csyDFX0oZ75jr3Oo5rjIMHrlyDAmgIXHUWrvHuzfu52WlCJSsvMVNbzqv1WhKlviks/IhdDw6f7Na/eOzQ0M0lyQuvvseZKQphVy9ncvtxFs9WzG6AILj5sIHo1zahJQwLzItaEzp13XVVmrQSSvqhfIsr8mxkedCO3XRU177T18J974VKY6slz+1Zd4FWfUmRssPC6Sd3t5XzXxzE+sFtYVV1AWkqxTRAep990qiLt/dm2g2grVaULEc2XN9rra+72IV67RGcX1VWM3CuzbK2++orhYeJyjuuzBuPZKyQT9te3QqbM/RFoPSEOVTF6YIxBUSvMF4nq+UF7fUEVaTMjjZMTGTsx7ubN3k/RcJkTlV5IhMNLo7gB/0Cl9mUpMjd1fsPzhHAYsPK5ReGteD1IsY8KO38sWCDQTSfn5ZRW5afER/0wPGjlxVODo6VODV+98dWXvqjMRPF69oKz6R+Oh4vioiJkuKuk5+4VEi5GppSQEOlyiM5A3Q4nTIhm0m5TsWfmZ6nXLtlawMlh4HONDaK+2pFImfhLwNd6RySXVH7fOnjHr14lDNK0uLiiYpcPM5X9fjdh68G6JmiXz263Z3RsPG3KNnOjeL7xIq8FV/nTinGAGrr94zy7+n4w/zb5gIDzcUtd6SKNGKEQSfCFPK+xS9PHjg11DNOLFKOm+4EmG4gy0tCxNenF7hbfyrT4LbpfKaZdY/7mOOGUggxqapSOJbalNN6+zALY14+EQXv0U/tuVVMioO9XaJo3yfUEj+7QwKDtE723/fVNLnpVUPBujest/8utK2l+s0R2JM+4a/ymk6wH6W74xsxo2ECFgvPDwhGcthE9XeZLyCP2qtR2qq8vY1kNdW23a6pVep1E7vyar+eqyjy5STZUj0aRHz1CZh7qjnzH+c/DvEDvLCHs2htLAtmY8jB6ywvqS6mg3P1XzjdT1i3/166gurIWvUx7O8XKfe3J7KPq14597IrSDV3qNmh3btExsyIpWrTe9ZyY20LOi5xBLRrjK4JMkDgEY8ZLBic3hbHQpFh5XeDPRGeli2uUUjT2YIG27h9oKs7/PuKEzrpWhlWRZDrFdix8H4HQ6Xy6vev8y7vzOLQcXNPndB90WNu20ZFG7fJXT5LQEeiMqmwLgnMLks+wm7rKzlsmZdgMWHjeoezm7GxLFrh+ar/Ne7WkKgfYZ/W+KoE79ga6tmA2wsXHrLBLIck4Oajx+4C21aLG68tehyrSixfT2QKLpAG7PmGw94oib7LZMmzxbhbPCc6wtAi9iCFJE692aS6u65OV+Ks9B2ylR8YXNZhHR6Yk7c9VfEOZ/iNgV7qeQWM9Fb38qXxfLZcKiCGWaw540OoMSTm8Fzo+ZGCqSOgHM01kczSH+03JWeA5FxWkUIeY0+Yqmt7xgRYDSJtLbLyRWhwIoAslKy3kRyi2d75qvjYFRklpRpBf5ao8DWu2SCygvfdYVXP7TOeg63fuvVOJrxCNO+1VRSUnij6K8j1nlZXV2XxIXC48LfApEcliSpCmHnEhy9QlOw/73SWhsY/GUhcpgzX/UzhSVnSVnVuh3Wb2US9aSiY+prvEhqOPIDB3XLz+2VE/TIGIBDFvUTbOiOv6Pc+v9R/gF/Dp5/LgZoR+/Zj++Ibfj2Y+7wrPb/yQURKDwkrnZco154NtWf9JQ0icyKZnBNWvOjlcob19NkxGzLv+yYir0SWyaXOPnukMwpaM847rOCJSP/dxG6WzgLNrXFsBPTXiS14fmTOmr5gPpNXycl8eO3MqKejv978xd4TkOxZEBSApZmmvJz1OUHoQbDC8rSo3wIC+wUV1U0rgl5ItTslSvNOwm1rMt3xgZqL/BFWCVzvCUe60AwlW/lKckhvZpDxSMmTJl3hGecTfmCFh4Nk9eKLGiHLg+qUzj1cygNuQebcox5hXc6895omu021quvh1L/o2ccmJUttAPyBLTjapsrj5ShhPXoMpdIAX8fZmPj9I+W5GwKcCXSnVKnPan8ikuw3Ww8Gwd2Sukjkva5o0XPsiSGZZWaUqYXfkhMi2v+271JHTBduQwdL6kfK1qM7KbTsiivICeYb8k1sGBOr8UGnLyyJVm0elR3VQSa6NM0PX/a6yPmmvSLSDoWjy54LSnethYeLZOwyXieXTWMm6Ivkx3I57JDZkyE7dAz5ajidP7tJryJJFk9Fmw0uooWo9+26L7EjrkkE18M3R4r//uOa+PeTQKbFRkzL9rfx39y8nU0tIPx8a4Ojdpr+X4i/aWM4SFZ/McJmacTu80X/uODCOtF36iTDo3iq9kusOAaLWX8n8ln/ZARbct6Qn0y0FjryutRFlD93UfUC+vvTG1r7tSWu1nbs0q5wsElcJCtBYVFfMSnh6e4tZVVSnUY8mFH7qvxUGw8GydBNQRaECu6ldB7OoD36MC0VLsUDYLl6/fR845Y9XcAtKnw0ivfBSZks6/h4oEHi3RdQFdFKwllsJ6AzL/Ha6a0QYsf0fhhRRXvIi/dXimIiEDOoyPTLajAH0sPBsneiCx5HK90mj9eDa0Q/+NpMnfV4+fjD51grvISdgrTu3JF173QzfwU0yzedOIf680Ohq5eLeH3hlPHq0I23bxDwzP1r1/q8q6HaDaAwY187lbERNbSGPh2ThbXAA6Hmg0UghDGs0Oy1jJJZXKRVdRoNjwGLUXa4+QETF3FCvZ68SUd8L4sj9F27p4xOk0/VS8UOjJ/y6vqkrvRlWafTVQ+ZEDoiSmp2zaxrSJhWfb1C8knrfzjeu8oj2NJofurJXgyyO3eaFqdlNRClmMekoROc9JrwcFMnHRlx9aX6bzzTejSM/db3k0plJRVoQysvuX3fbS9QELz7b5tweAR1NpoOygRkPfJtMNK0p4Y9EFvdTtK/L36LW2b5W/CZjMMyJ5hR77/7FWyJC5iKbFpOZOkCJ+u/3I74buyg2w8GwawTjiYZvamEBTd7TRwr6WvYCOmgPk5LNUfS7hH0L1x8aYzXUt2dMW4K+iGrrrPkn6tYWKskzT7WPKs2HhSe3JX8qQh+hhi1T91nBIlSYOvdTtDMxjVxQkI/MJTFT3kQueDUbzy3ezVcFJ+aOjn1HfHWUF18mtXstDTBP5zFedlgE2LDyMXL67NaGxb6rfykY37vC8dWUFqMOjcxBBOZmH99tP9dfS57ckhPfMTCHKMgE/7/YT4xQkqXwzGn1018P2kEKLhWfT7CUetDmN671jnQD67CRjo3sZTlWtXD84gF7xPcEilBcwVqPwV8l6FEz2m1kilEvCV6SLao0PAat6vBZNer3v2UE9Oiw8m2YH8Zz9o5p1BJOcAIJjByLh9S/Ve55QLq895AHOH2jtocrGIUvHPA0TJP8h8pt7puo6xwTEoZ2dNjCatcQV8aiy2ew07u9CsPBsGeE8ZEZp/HU6QL/IdDJ54IRBJx4vpA20NWACVFI8n9zjafbmKkf37qbbEcecOn+AcQxTzMtPom+dd1h4GHMiCSYes+BGM96KDgGnMuRriddGZBicyo57EAtSehNWfbQnioTRSoBAWeK9XpnhES8gZq0JDC0dkjjUzGgHuwOyBlh4tkzVHORNaNxnfTifViWXRxCvTSsydKoEnfpbPr37JCH/tItmIHYVmgZ7fmLbL0Zc7zixSw1kGGfawEPRbOvZHZM1wMKzZeKQ+yCkTvPFgy7Ec5tj8NwlAK1ptbkjyJ6KPOga06OkCM14nul0h0qf7Eko+CuDUayjTF68vQ2xybONsC9TwMKzZY4QD5nrM83XBGuciBcNFnCuRb453SXANCmeSRw8WTPlLRft8bqyEoitgfQgSjeYod84pI248afggyftJbQtg4VnyxwmHtEhWpNOcRiy/c8wdGrBFOL5LKS5UExArdHD1H12Annh38Rrzv+xN7coL1+3Ally9v2kHYCiKdGSr/7E6TdZG5W1wMKzZbIJQfR+qbkoE4ShGWPKTx2nqBD+49I2lOZyrhKtNGGH0lCqXNny77qCVg0+Q9ASafUGdLNlRuf3qXiKCrRcZHq2zYCFR4WJuVasIUG54GOLNV6r+h1lbQc11YzWYXesuhdjeCOooBAZNeGeWEM4wiI0tYw3ttaKYf5FWbZhdMempMkImouGdYHZrW1oa4iFZ9PsJB6yNlGar80k02lYrEEi+o585T7ahtJv41oCDP3Oerj/B1QV25dWkfhmyOQNP9DnP8fymCwPFp5Nk44KO2/XSACq2YzCTCYarQfdUZfiSJSJEKqVZiS9PQBZH3NYnv1lZenIT9HtEtM0Xtl2tMerp9241kbBwrNpBGhd9Zdm9sEnJMaeT9A/2Qkr+TkVlRSK0KxTLX47tC2DJSENyhagKXs105QK0b1W0PoaV9LudIKFZ9NUoXy8cM3XBGS9vWmshS//vIDqWQama8aS5C13JcPI2E9PSJ0DGoFw/AcXs4zYfNW8coL+cSIby/IxGiw8m6YaFSYZnan5YtQw4kU3o5qP65saP6OsdrfIYuWDrJhLJIWLWwAMSmVddw1Vqb8g4W0oVlqF+H/3chv1lbaKhE+J4Q5g3+RjabDwbJrqNeghXafh8xJVXEMJCusz2FloVh9E9f2mqddgIOaf6rwQtMPLNXx+Q4pxA6nbiYwr4H8jSSHxzKCurTucoXsJaQFq7dCCnT7O1gQLjwkWM0tLXyKvVQetsnY8FDs98F4d9TlGEkeW8ovU8quJs+a3Awgx7OUuXz96xHajbrjAhUzlbTnkAqm24mA3aH+Z9tnvUVhphzs4Hw9jVkSk82CvliXiJYrhDLhTwsJCMDWELNj+THOtJ6uKRqXH1hjW9r5uAL109uOiQLBP1SzB+1K+jPgKu90d2s4qNHyigrvIi+lML93JlsHCs23EaMUHG7VN58i+0i7Q9MrKdUXrFCWEXmm9UbO2J4DrdcM2/1UdAVrfMqIAkeTVYKXwoOfh+Cpijxng7eb7zfCJiIqkMORMgSjOJ+Rh4dk4R1GAmOdbrVfLFyMPwHRT2wnUv5xC6m7UDu3qLIdQ2tt0GnFdT9CBRpX4fO8Pjfxx/6dcnrDS0/kArVPF3w4pyk//wfl2lVh4Nk4O6Tw4XqS16PtMtpSb/NEkL3JN4WqyH/PUVG2nWu1C5MQ7RqN0ZxFqn3LGmLvyUPUGmDiWnLp6Tv4sr9kzEvxVoeB6zZv3Jyqbxg7ONeaOtggWnq1T+RfxoA2K0QogqT5EPoD9NxSasOiqvoqmK2j7WHv+EGbMQnXH/qVxDcF8ZwA/fXm59c9faKxEv5DWnLsph93IjzD6SVLSXIDNhle1dfcay/n2/mrwaBsHC8/m+YzM/f7aGWiiMHKr1HJ2lvExXUqtflO2A1ndTLzV8aQx9QEN22H5MuLILvry4x749lmglm8uu+OJbvq0/NtORR+gYefvEHPgSKqUdPVx1Zc/aewuBH2LKY7mFFh4Nk8hStppdUm7qHPR8ynoEWy1NFVgXMC04mmWVtycrWgKuShV2zQiSA5BS7oFudonUVCKHO0d9VkZI1tBtwtqQ4xB02yb59XF5e9JyxF08SEUeFx/9aP6oje7mnpYOs1lnFVkK2DhmQ3WDG/X0UZs1Bftl+tfKmaAeatu5RkdPiURXPRTPMSLs2q13uM9mE72x7tAJ465IgLZ91P0HHGPEPHqpkJK0kuoKm/nJOLPI63e7KnS0kN9sZu1xZ9v+qIxjSTroUGP++z4MK0IFp7tk0m27gltVlhM+mayYrHmGZqoLR79iN5/jFJ2nZvcPOYzjgyPhhn06hH9RO1N7upZlD7pCOChFuB2Exkme8aSn0Z4daJSeEG31Mp6ql9NKCx8f/LgbyhzCSY9edQb/fQppzU0WwYLz/bhx6DgTBh5q9k7ef/6OimMLOH/0fSEIQr+GTPMraXCtNH8tNy1ZHO8RTTrv8tXEwcv1bPRzJ6ArtaY5SDLGIour0oLyl3YU6E87/DvElRyQi6RqOUw5RR8PDnHizSAQud5n4uySGuuj1kKXFsULDwOUJkwF4WquN9plgwj+hysWqsN2vSmTDlToEWuDt+6OC366c05qtgRWNjcKpK2iDR1/kHbbhg/CMBPj1tDGkt8OQx+3fh7xS5kuElUikuW8mBtP8VgBqzY/2/k449ygbT+9e3nt16+uvvs0OTR3koPAvjcrqiWl/1JHmmwuqHNg4XHCXg7ke19yjfSDCIued0oq7ofuzydlE+m35G7LxLTP2SUVQurKbdnVQ2C+79179pJJTuvde+09NmQHzWT7Nk18D3tLapwTa8e5/TZP8vnArRtKtqZu5y4vkfj7xVFJU/DWjbaTVoP2PDvxV/7denY0tW1ffvGl7v5Bj/IKKiXf/0H/dbX1MgB64OFxwmE6ci02XsxOUGVLx2Z0PRW9afocFWr4p5e/j5DAqdOmx756WdBWT2xZiuWS4TE+q2S9+LO/sNnz47qA02Mud88y/VBABnCvFArCKxOn8+C/+GBXpNk5U6AFv+pLkjW54OBcaqvBmQXylyhNixoAZq06NTz92vvE1MF6BKo9hl0eoSNKxjLEOeDnrgp/xAzxaP+3T9pvMfP3K71rHpMHDM9aOP1b2WvL4bvWLB2y+41A13aaRzRcmBYIjpXc2L7qLB1rCjRXDpGTDtQZULead6MUb821bT+hj7JMPW9pawqZkLn7ot/aw9UDD/78iWvqpAnQrqr2Eq+Ft7sHrqw1aBOLDyOIHw0DfmxOkcJ6rPH/KJlcJR9G+nW/Il16TEuuCfls+zhO+5GisLCz1dbJOZdHkUuQxflaM53d4a6+ZtUUrqmvGnGrH+ExnSZryHkekHGj7ySLxd3byCzMaC1e3cA5y4D//fLuOXfK6qr5JWvDkRc+U8mq0H9k8DnvSmjsQmw8DhD+na0Ewq+9z1m/z3tpR3vwemNQyg11pwu/XfHZFF0Na8pDO/bBh3Q86VmXEixT3tw2W/S2NVUVr6KuIVbk8ddVJ6LWuXVi+RiuZAvKb244o8x8+7Expw68PJtRkVqLq9EUlNTEzuza4cOk+OERajgIQyl2RPChsHC4ww1caTrbcDc4X3PNDciCrK/nt4eNDbIX4/kEAtuxCfxqEoFFWftJTPzwO+ilpesDG0hF7BUT1CWitLnuyqnrIq3j/b9PmLux6paidLMUy+orSrnNdQrpCqqkMm/f3lz/YBiRl+Zm+eFfvrnsjMYK4KFxx3q3vxPqZ4h96iMHVJhdV7N9wjSC9dVW3Ces0LDwucv36/D7i/KOxLUhZwPdzTvIouqe66mkamgAw3Lae175K3oSlqJ6mPXDe6MfHSeB5/E50rl9UKF3GqUZ0gEdTWpR8d6NpphJ6S9JF0PfvZm1eR8Qr19wY8IOavx1JYfb6N4At326oqOFL/1BJj64P2FuYfWBAzqOWjJoet33tyLuJNexy+S6ohvqfp0YtYYV/LCA+42l3TdntYAK0z9MCpKkOfR6QQxgTbw1zRKCvrOf10orUPGSlnj3MpLOLd6mBM0MTwuETk0wfUBLu+HMRvCDX1clmg65OqmKh/BtlPv64ikjPUFv+QaaQMhsqrs9+lyvkwur9aXIS5IXD9NsciENiPuFVJUvr1FTKKHTPggGlSeQ+bVqTnETJgWqj4n+0R8KS+UNd5dIk3dNayj5rTd9ug9hQ5nMZ9/GVJm+BCjwMKzVSTyd36t4bjmIkR2qa/qIex3hrLGnfC5j99zle1FNV0KdPsCBBn7Alqprrk7RVBLEfMi2DNh4jumBWi1adiJQlGWJYn5z8L7acjKbfSFF8lN+0ve4t7a62UIPN2a/LmKpcFYDyw82+UgMQ/N1YqYLDo/oHHXtvx9XrMVl0ResGIvT497WXs3kbrKV3XBofuya+opJSrIYq9Vw0+ynu2O4vx1zT0grr39dlYoZ+e6K37N3ofWMxQz353axq5G7GFE4RjTwcKzWQRoWblQO+MzeXnjU+jiv/Vyep4pO/OGsuIjjV6I4Q8zDZ9hMtJDKI0IokteKu2v3iM01pODkxXPv+CgMjQa2v+yNshbU3+jmLU8sSWw8GwW9IR6PdaegWoi1SNQPAL+em3EN79iA6W6pFQYvXNhd+VcM+NcRhlziwX9cmeF+9H4e8QX7SB11XZDyo/rGibYnYrjCsYrfu22OrqA9+aE8s2AyeSPtTbUb4shWHi2Sg5Kc23ev7HiETKEhF3ZMkz5LHqFnT/3741vNYrNEc0Iqfq8zK9JkUsbN4yD4mqU+mVrK6eLcpRFBMO+Vp4nb9w3XiiXX3NXE95CxYyXopjk+r0QVgoK3ixWvDc57hb5cyX3ze9YeDZKXTghMO93zV6XnCCe0pEvs3jPx6jPE8NXHXv2o0yqyGZT0dD4fDbOEGKRvK76y5uV3r7eg9o2nT5GeWTR4eWPzLvVKTqI4rR/TS95S85zbed9lot5+5pG4nqG/AbhK1fUfxXVifM3DFfGTT/48Yj8+Q+3W3QhsPBslCS0BTrVzKkm+/47+ub/USaWJC1sBeq4Djv08mty0utUkcJOUK9Sm/IpFclr5bLUuCcnTk7XtCYSLFDOrDt7gqcx1WmNpqFiHXLwT/haXbRWeevyekHS+jaqkezjkV8TWcrM9GmfynInKF15f5zPrYkjA6k3WdybwDpYeLaJeCMx4XkWNH/jYn/iwfuFNDJW3D4wVFN6PYb4Dxw9/fS79JwCvlSmdJcL+IL66sr8p49efr8X6te7U5uW0Ix1iqjreiSG4WbNMq0ivQmj+HJ5wi+KQUeV1tVcVg3Er5D8usj9T+lZ9Ln6b6jy+yUkqUYuv0lO0xPybKVZNmOw8GyU+YQ8tlK8fhHZAH3Iykey+ooPuwZAM9wHTVu6dMnaZefi059djjh26mT4rh27ZvTo7D6gm/ahTj5k6a72bxW7w7IbxHPdJ9msH+wAMq5MzJYL8++ScZcwOyo+ep5qQL6lSHiCFzNVL7RTLYgD35bI5OIvZKxLe9wtCGMmnvl0WEYVLXEKJdUM/FKONmX1Al7Rk8Yir81o29sH2Sxbkv+jYn7kl2RywTdW1XUkkZBmz2b1zIxFr+kjHClpJrLhCCIUBlrvOT6N282JChtR/GDtsQa+KEBfDe/ItEQ4wHmzJhaerfL5BmXR1nxkZp9dqXzwGuTC7FvXri4Zqv2c6qe999CQX6dF5MrqSj4iN3WwqvRKXGeArglU96WNga4GgnOexIz9thS5LnJCR5DDcW4cWJdLpG1IVjJQa8QLPyl2nkmKFPqbuHcCxrLUhBHP3aomBzKpwNof9yLXTm2WkUCJi//4Vf8l/Kjg1aCHV1q1l5hthr5UTlIfCOFNNm+x2HWEzII/KfweJVkhAN37NoWw7CO/bGrLk3pojHnu0RKFsbbhmyf6PQiFiHPbpYCFxzGSJ7UCOEMV2MV7unFX8MQZv46iklvXP2fNQs9s0KmY7BpBvVzceIW4foQYHystmYXu0OaaztmEDYtGKdkKIlZ1jx9joK9vY+jKrB+EHsUyeX1Md7Wx9zlRwFfV0c4ll5qHLBrdZRaw8LiF+DGhE9f/yH83d5aLKwp5vPzIOYHevn3GjUAxxj2Ontk+0qOte0RZYV5cxMlnGVo5DUL5V7R2vaqcPt70aTnJzP3F/0Geg6a2Y/8FTJwX0lmhsB7vVIJKbIqPbrssvqHpk35HRl3YLrPVUiq0wcKzCOw9JyGtAQIMFEApyvrxPT8v89U/AZNeCKpLsj4+jiMnOAHFRFH8dCTxJJ9XRosVTf6bvXBoSmpnIeVcavydn/ojK2vL1BbENBhypVg1D6c2BmdOupTXoGZJSSf3eEF0isvbNlh43EKAghX/NFTkWUwsJmVieW1dORKU3s1Qbjixw2r/SvXEm7sZiCCV9N6t0Exzr0q+fPLi+5ImK27O3wpDbOe9HzSbtXwgcyl6P8dWTYxFEaL87e0sVjDPH9MOINxieybhd7JD0DatTapELtGs3yS4f/zW6rmhl37WaK4WshR+higsPIxFqUURY1NYvGA2mkKOsHhBXSjn3YY/kM/uP+13mwtJIq+oqW227n1FOvy7xZlhgJYFC49b8JDny+kKexeMRWbC0xYpzFwT87yiPh1tKX31NbJUo3mB6hQyi29vKctDszyOIjz9bQ+5Q5U/ihJeyNrHqbiNzISnLWIkrAzynHrmOrJXhqDQUEaf4TVpAI00swXIAjiK8LiOyu9VQxoX6FcwN8gHlIF+nr3r6SGbmFx7kd2N/qevg6y89F22zhoxcWQNwvvsD87SYOFxizoyNPMsrWNp+btjkJIvW2LGE9U0hkKPiNdzHG+e37ArOvJx66LJqqHPOe/Gw8LjGKQtxJ89H3f9XeQxuyC0yJP8ViW8Huelus2S+YQ+ez/UUQL0KHn+Tiw8jKVQWAVrUEGIVewVeSwMteDSLUNVN6zzq0LdR8lutwPwbWb3VLy3iDx/GN7jYSxLFiq1som9FuDRaMLrk2+ZwsxZqj5+0LyrtBqPkcPhNOU2r/4cmcmwpwb78awBt+PSTeInCoGO0PGm2Ogo5pIrKBl1m7njVZTUbOyg0J33B32HfUMehz9+Ur0lvUf68aJ1LEQ5BCeFZ2lsKPkrezSAC7Vt5cOqlU+MvVzZS7T6O2yhDyji/a2o4rkkU1+bS9Eh4pBO1E79lyiFqMVHnJ2AsSwfyJZZaKGl/eiWjG/fdpDRXXSSphHXW2+x51jwYz1xv4779Tvs45FT3yeb6q0X6PN30jthcgMsPG4Rh/ZkfZMo3kn0JN5ZY6yEyrd1JPZ4X408y4Qd1kfU/GAXX/9BZEv0R1TvJCBNuj6T29QyhAlYeNziE+ou1+UpxTsx6Ik+YmzsVwayarolsjE0WtRn9gRw3qvfLNsQjRaU9yjeEV1FXy8ud80zOEuChcct0lChsBCqeQ2VhJj22cjLlV4li5s8MVQ/WsjaYjR1EEDbawamzExiK+j0jOIN0SOy6DT3W6Bj4XGMaC/ikbxK8YYAhbRQzYT6uY2Wrh6xaq9Q+aaLtvtvNFF6qpXhqy4AXaP0H1vHQzvPN1RvkdXenbDwMJYlf2ILqqQagvu9AcYYX4r2LFq6RhhyyCf/4uS0mA0njlT+1oNY2l4wMMMKrnUE71yKN+pJvyPctZD/w4zYtPA4vn82AxlkVsyZ5js5AaoAu934C17vANDhtVyoz7wvlxUHtAbnw8ZfnYL8AcQe75Ehh2P9vvmUq+aGKHKpOY29CAJrYdPCwzRjtY6VlvBXFOts/PVi2xPC+1phQAjfkRE/yEASHC27juA1MWW564uRVh5HvbIVRpGt2kfoSsHnzlc1h4VncsFjLvKwHSGUFIo3jrYA14fGX+8uMeN1f22odlA8WuCN1DvN8A4E3aAMNtEidjBAxwy9E6wecnaRxUOPsFj7wkpwWHgOyScUdEU1YRT/Nnib8amlVeeI6/UtMKCDqu0o+3aT3mNOe4LvbRr+vev9ADwMFWvShbjsb/T53QxUWeMCWHjcIhK1rKIM3Khl1LoKdSnxNNSCuQRViO+lt5eJCPWzo9NnKIrQsOs3I0aoeZszqCpnf+5v8bDwTIDtVlE0NigVAWilxWKpnzOdCOEZCjQrQMUsVc0gqWfHKpSv4xJL+Z4G19EHoIq8oUX2GXR6EPdDNbHwuEUKSiZwZSdUUURIqHRvN2LlZ2gCSvcn1Km3WoNYfgx1sTNYhEkiv0dsUjt/MmqgatQvRcILsEhtJvOChWcezJQinTsIxRgrQivZSI2pW0nMeD0NJbQ3fAjy2WLgkCcolitU80WKLL+KzWjVShmGSYdoMrvBN4871ktdYOFxilfouXN9xFoGes1KdwAfw1szXo4hu0kZKnG93OAa8D3aLnoyXisfI/Ng/bhv1MTC4xb3UWVzrzzDB9JEvJ14kv2YGhnV4c/SEdesSQUywvR7x/Amdf+Q3gQ/Q9YgDoCFxyWkycih5q2vHKxxa1wyHW9h0+/MS0CUBQC4qM1kOjwUknvomyPfuGs3fabdLkh44yhbdnILLDxOkTcHlfphbJvQho/Wh3BDoFpHpoScYXqp+hkAnQ33khWfNukDvO2LBjymkun5tgMWHqfIQbFbgYw8dgo0J8R0ZBGBtyojYe3y7r4FTGOhbztDH8Nr4IKpyA9nOGRMF/PRgCcZyKPlAlh4XEL6HC01jzANuGqGiKy3948i4kVcXTmhVY+LTL2TZdv9DeenCg+hfEI/xpvU7IlowNsLmJ5vO2DhcQnhPmRcoQrVZEYOWRB+smoGLR5JLOP0RoXoU2WDnlqZSqrlC1DpPr2hMvoMow2rkVXTI4H73gQsPE5Ru7818dwlsdaypHgsEt5Y1ZYpcxjAQDqRzoyRhKJ+5/0+M5yzC2aj8S5ovsXjXplNLDxrIGBoPpTscgXofpfH1lrzxzj0IP9PNcnEeBkwmZrOJdTtZ5jRCbuqjef/yOKAdrDFs4jwWNuSYJJQe7y/DVVIoU3GCHLLpPoWeNYHIMC8+yc+8l8MSWD4UFSRvYYmvTPBumQr4BmPU7xA4crTWdvi5KFSR11eKX+Toopjg8w7nZSiKtGBTMVdRgqv42VD+YMcAAuPS5QdQCVX/FkrYM5DxpWxacrZJweFcy1j69rUCFGJinFMhZdJVr7QWcKeS2Dh2QAFn2i2Fq7ZhYT3G2u9ct4h4a2oqCHXmuJ01BDlBlvXpqY2hLjHRqbfHMUK4Z3AMx7GdKoTf/U+SBnp1cwCU78VlUiJZu3Wb1EFk2WqAK5MYuHpaeaCGrxZAL/mMD1bgNzv0MW89h/LgIVndSpDWkOohvdKZ/BI5WLiuZtVrv8gI/iCivsNTVEa49OJ+c8vx6zZ3ZInPQnhMZ6xy34jrZp2MOFh4VmfJD+Ao/SepfpNxHO3MkfGUjs7fgoZ7H9F6RavutSrTUiJeZNMVxBr5WnGl/9UUh+ESq7ctUw3P/OChWdtisI6A+yhZ6jMQkHNK1mr5trwsR9K74uUq1a1iRHGti8xkmJkW5nJOLkgfzz6oviXzRFZCyw8KyPNJia8FvR6Ics2dCKeuxDWvvCFb5FxZdZPy80g2ShUZp1xHgvJmcYSLQWoeigc534jZiw8SizY2l5WHUvss/pRTjQC7W1c7ToUqhjG2nNXHzeYuF54sVkjHNSjuSQlU1XeAPpBXokDPe8rvxoykU0UzttByRUsPCtTnbmkFcAwmouvJei528be3bOHALQ5bsGaXV9QJ+kj5Q28ay9pmzZf9QK/10qtRaEp/6oFvxjNBhaedeEdQBb93TSPPoASsDezFjEmz0ZtHveydjnDvEA33F3FW9G3+2yaW1Xpza7QTlWcfj+xH24fY7bhWRDbFJ7jRHcKZhE7vCV0a4jEeSBruqmRio0TRv0XlI93TlxlQskHY5DK16GOk+G8hJ4ATidpnvWAOGe4IqwtERmD2pvZAGQZbFN4jkOyP8DE+Eo5vdAVMrZyGY8tP1ZDEpqALlUp13Fmy3JrvLB0NqoFvzUlth3xI5jm2cmoiG8wWVgtGtWRbstiPV/rgYVnVRrCukKnS7TXjikoZCpc3cVdFbXjGfM92ocB5g8SU6d8Akrk3ZvyGc3cU+mVPKoTXCYO7vwR/XMDGTGWxHYJb2uAhWdV8vsDBBqqJ9uIjIes8ZfUjJ11uwK6+L7SfYZ+ah72Jq5Hz5XBCrXBKNb0VEUJKvLnS3fJGIty+K7wFb31ADolcC/ttTlYeFblSy9oc4n+4bdQ/sADtQny2wzihfUMbiwkl5dXCd3DPcsVUqi7h6ornRJUf5gJ0PE5zak6dkQLxVrzJ8opAlem+es2BRaeNam50Aom0Q+OFExDVs1/m2L7xcWo6tgcplk2hQedLDvjyb9PIm54s05evZf4eYGmW6BmISq0UiSXk15AcGFaDtemwMKzIvVHvACu0z++fAx68M6pvfIDWUd+Z2psiUdGQnjM8GwmFCM/HgpRi0SbVZonNUS2Jo5+K5fzyDzYDs/wUhNjEpKw1jDGiD4A/BnIqqeu1E9okxbOMFGhJppsKH6T2dn0Ucu+46EZ+ohcLkUFpdfSNSplLyCOjpXLK9Yg20yXT/o7tlsOU4pOYeFZkZogQjVGuMNLUH8Cp6tqEVMpxJ6pz0umz+E7csZ7wfBsBogEqFrRBeJfhcR2bTftzWXZVp9+6WK54BLyRoDeDplcwezCs4MSiGaDNwhaPjFiuspXLDWbzpC+6AawkHHvnOfItgKvLRiBdQe1GUO5trKLHTpG0j+v5luaXF4nj0b5gx0Z95O1JfCMZ0Vkm4OOGJPj82M0Esq1phd4KHhzPeMSLJ/JanlPLSc84XKUAPgQ/bPwAoOQy1hkFO30mfVxWQEsPGtSkmVU3GUymi8Uz61cXklMAZ+Re+E207tL6teiQJC7FlyUhCIzSSTj7IIPyPHen3HlCFsCC48lLGFpi0GBK4OVX/hoYxcXCBDIvAJJ+WkUuhVjwYTup+1MCpWJQdYg5/9YHJDVwMLjDqIkFLiyVb1FwQnvmR+Y76MFYS0BulnyOU7tgqZsiVbBGNprzpc90FIT7/EwliUH7fHuaExQb5JNsGq/QzNoZ0vGHMcTezznZ3VMvylIq2b3XDZHZD7025qx8DhE8hiALklaL5rg09qL5p9uFgwE4SNrjnuS3iHrW/jeQVGbvnbQiBkLj1PEu7Fq05NuQEm43gZjldnLUE9F7f0GpDE9XYiKrIE/7aByWwYLjx0sEUshetcNoEMia9erW4RCNfv+YO2CBnnfHQx0x9PPeiS8YNaqrFkTLDzu0PAYBYg9Ze+Ce9Bz/MtXWl8aqeks3PAhKtbk+obp6Yp8vBA2SvlaHSw8DvEFuZ/D2HNcfEb+aM8EOodu9J/0wvQbv0FtKfsybsQsWYOEF2TB4kzmAwuPQ7xARr2AXNaul4lClofR8QM+7tcW1jApAK1pv5RMQcLLZnAdBcjhDxMZF6K2JbDwuIP4EnrubrH2hV/8FQlvIp2V5gVidznP9M55oq3EDXswL1a0Hf0BZhrutc4BsPA4xDWUFMOaLUQqO4JsHVfoHHuL2JzNN/2WlVtaAfRjbNXkhyHhLcZ7PIxFkZ4hHtvuzBdq2lSvIh5jH0MJ8ORjfsUJYLnpoWXlIcbUWmmG4A8kvDV4j4exKPyItgAeCusiK4W2QloD+KXRCVn+5gOw1uT7iT6gPKRAxvbRkulIeMvtoYK7HQrPLv6zUHMc+buzWHMZFv+O3NkxQhoBXFJirllp+h0fI6tmEOM5m4/q78IflaYPxPrYn/BspCyAGaiZRzx2XkWGPqDBkGPyAlK5PBtVHoKVdEI9xftawAo6Y9TPSZScMDyT4SaNdxeFuMH/WGsBb03sT3j2SxpqqjUklbXvlooppFuMViDId78BRiSM6+I8qpLmm8vsZJH8OPK/wyp76NKFhccdqj+MIB67Qd9ZuyBvODmB0LNV5H4z3baS9RV9dQxk/Ale9SGnaGzVxNCDpUzTSBS4MtJY04TOeJOaNyif26IdxctXIo89Ywd4Bkq4h3/YHJHVwMLjDreR8HzYy07Y6KZWScISSGpRYUw/xinz31EnaoiwC/MZFh53IAs1TGItKaZ2TisUI82eX9AwH9FS0+8n09NzJiLh7RSrmYM4a0rDwtOPxIY2FGRvn6UZBo6iXUehjHyMgxkXBzT6hnLZKfTV4cf4jlVBaMQHTQ9dMxnT48Wx8LgDaQwJYGvGa8j8Ez3G8yzpFSMTWcfQ6wVIwU9UqqLbe3vo0oWFxyHK0Rf+b+wJ5RraM4YyloHxKEK+JuQxdcTlocoRIXahO0bCs4fe71ykBD23G9j766ej2kmbTWkAYCSpqAQ9TKbfHkmLdCS8U2yOyHrgGY87pIwF6P2UPaGkoQisrRasqllOlm4IYyy8ChSruSDRLqY8LDzOULrPE2BcOksBUyK57CPqWbJCGakpFReUppm5prRgO7KjLtQUDn07hUQRajM3xqjy2zYKWKQEMoYF6pE7YQSL1v9w1Bc5WCUDyfIg33vsXZwK8RbkOQxVXyw3LJtKtz+lXJ6DjCvgNOS8GcZmafCMxxnK17QG8P6o9Srz5LRS1MYZtqt+zR7o3DKU8cVoUbYc1a6YqD5hlQZ08TxJ83RxKpmdAC2YZ/TZDlh4FqU2z4TVXATx2Pa4xJoVMhuFkXT4ovxNkEMsPEeYd8NXvgLpZpZ65EplEIAPzVbSgk8K4RGTJvczg7DwLMm5gHEvmZ99CWWzrWNtMAK0YwpSFTCRpPkAtGTceYgWOf4tAdxvqEebyFAU2C56BiPBUXel8FyPc36DhIVnQRI8AfwZVxwR7SdjmlkbjeBSf4A+t1S/vugD0MWc3WFl8hBUuXpOhca0upnQ4kJ662Xxk+5K4UGX52YZogXBwrMg24gHrzfzOsqoRBfsYitgSlQeP4iY4/aqstuSiG+FgbksXZz6jqjiCgTka7wYT4jpL5qW2kLSuLJ6IPF/+yvMMEBLgoVnOQSjWhDCYW4NWY0eu7tsjaZe/Ak9wZdV4/k6qhWE1cjNGZv6CGWQt32l8Voq8WW0iqZnL+cX4vy+T1Dg2Wqa+0KbBQvPcsR5AMwuZnx67XxCt31z2RqNtCaSGE/rxsVl3EiA3eb1kGWOINN61O1LspR+ACE0gwLiAlDRmUcPiJna+4lZRmg5sPAshmyZ8dlv6gsqMot0hkYfYlPCx6rLZiPjSmM6+LuhAEdMuB4NCkci4Z3VHMYyaLFdx/FaFO1HGeiud3OvEz/8Od66BAvPYlQFA7T6Qv0eHSNdMTLGhwv1u+6MWMgWoJ5Z5xq9Ey+I+S/UvOlt0cQ2EgZrzVXVC6fq+KNoIVjaE+nWPbEukxi5KwslYKwJFp7F4A0BcDKhjXAh8rtF8tFCLZ953/NGZE/dAFo29R6KJVSxig0rffGO9fvLqN4oWdKW+ARHmObBvvAkDZoeiXI++soI5nZdWyw8i4GK84WbYIyrn0ZcYA96pN/7er1mepWm1elrYuHWNqbx92fuhCjYSH241BPajKXobyBJRh8ArjMMIfh5zIkU3p60BvkS4qcXFh6GDuXjATqqZiojH3DycLLVzq1yYko5zYof/UEPtMdr/Ca40QXavTX9qnJepCtA16jmc2fdN9QjJYjhnF91Z6TChfeEuHJCPwBPG0hENwEsPEvxg1gfzTJlRuGj2MrrxIyXOomVoKknfZFxXvVVINnWGiayUnDsIYqEPtz8dVEREt5GhsWaGq4qVppuZJT4zUnQm7l92BbAwrMU4S7Q6a4peTef0Vf+zSp5/Q5iq7TJ5FIp8qdIeF1VJVyqTzvDPlaSbPN9ULpqczNNQ35QK4Cx+RSn6ETUuFkUnSCr2YJ3Oul74K1ba/pfwJpg4VmIMuLrfqBJLbaO9SKeuxsS+UcvgE7xpo/oBYp8bBmr+nVzG1jLuP6XOmWLmvkMFGShGOfuT42ozldzK3jqf2SEmejcQMVK05dxP1nbAgvPPDSbO94MAAg3xR5QG4psgmekZMusABYWhVEojsTvnWozdroVBLKT+bBCIbxmmQ4/phJvtLpqhJP+6fAOLn+QQn3bRxml6W0X/WCx8OhjWsZMMXroHptyBf5v6Lk7JZLtIn6sMX2dJT6A3GLXGsMko5xM6dWqhiySuO5Rijdy0d8ARhmx1owglpc9kRHlVYAqPLo3t1eYjWDhWYS6Fe0B/qL0bumncaskyp+OzOmXS8tRkgILISaCR8RerFNi4++Pxg7ZyLgaijr8Uy0BqJLEP5G9GiYYUYM+359YDOfJ+clTWqmE15F5kLlNgYVnEdKJh3ypaY9MzVm0J7sp+JkR3NGbcW9HNW4PAfBQq9L5LoMdz1jVrhYAFymCrd+RwjthxKWk2wHc0yuu+0AjnozTqmwLLDyLENcTWr0x8RqVyLhyn1h4pV1IYGFIkr96A7ix14mhEWkEMc4rzYVX/R71g4UHxlzry4p5a2OPoOYq7QcOI4U3IInzObAkWHgWoXyB3yZT13G5yCh4j5yVFKYb0+qNVZ9pRzzOceo2RpYqB0YR41xLsZNL9ULKiTHiSlJ5QdbLP1sjvUWmPyUjV3qYZBm2HbDwLIPgk8mm+khfgHasZcNISncTD7LTHTO03insQywQKSa2t2RWUIhRddLqHyvqrHyUysuGoH/0Y2Ufan2w8LhC0eK2LHZOIPi7DTHjsRBt3QzRr2it2VzRJauMXiu+mUZmJPTYS8zuNXvQP0dg4WEsSoyfDr80U8KI6zmbxSt2qhXAK4oomCuoE7M73alfUJ2yF7X1ghYhieSO8Qfa5I60h2q2ciw87hBDLODa3Wfvej+RV60/jZWm8bbOS12hC1W89Q0UxdmXprOwKi9EWdvoilKqPNR6YbLRo7E21HF4WHhc4Qua8R6wV+MnGj3Wy8zijn7o43aUYmISrkUyCqU740X1VOguWFVehWydMCVH70mcAQvPWKzVK0lwqC20MsYJpp+isx0A2t4xS22jmsd3qHJ2PiB3wqRndTRjgMhqhjBqTZZqjO+QVbS3BbsbmRMsPM4Q500stPis6T4LeaX3manWA+Vln3kAdLzeQNcNkjAQ4Pe3WY1RqRVXUAF4PxwkjbEoshhCeJ7vTBKe+snvkEN6DkWmuLkQXXMHcKHfF0X0eud6DdvP7k7EiMdyvMiRCiw8zhBJ7Hm6sGf+v4Qi0G5bsglBNNq0LSipMnykGk3fFbLryIO+CFs1MRYlewqbcRsSwVzicl4pLF2OFnFojzeUudRTBxPnz2JxQNYEC48rfEAJ496sWSGLfycuN9i42cdEyiYSt/RhXmdNHE6c/wfXa7crwcLjClfR0rBbFltW1QbkP/e16LqNh3q4+xtV+kGDelTfcH6eRuALZyOmsfC4wlsUo98qmbXrIeF5/2AuA+PJREvF/Yyl0lCNXP5/cLuqXyNYeFwhpxvx2HVINHwgPfKQNzrQkt7oykcdADr+x/wC2SjIejVLPeCtDRYeV4hEgY6uuaxdD1WQCP5u3hawmhxEeaxfGM94sqPInXCIs4tLTbDwuMJhFMfRi7VsNHHyEEJ4rBTSpEnDZpSbwHzKfoe2iBDG/S7MJFh4HEGCusJBQAVr+XO8KW3Aj35j6DyTl3gloegT7M4XMju96veuxlaOsGWw8DhCEdlO9Rh7kaI1QQDdnotpXvDh/4KMqtlAdUPU8QDGKGMtjf4g+aPJ2M1wvMfDWJLkoajwyCf2Llg+HMCvlm6s5sb20O2qaTes2ImEM6SW2ZwtPd+RFN4avMfDWJIPqDXVCKPKJuinYiTAUrp7vDxUpNbLtA1m3XIknIW63QF68w5KZimShH7D7gSMBRHeR719lrEYtlHgD7CediGYCx2bdS83lkpysRyh621pzsITeipZ88YohBf00Zxd2i0HFh5HSEGBjuEsJqNlDwPYSHun9Q7FzTw1fJweZCgP1kdnZcKSGV3ar8nVeXbtDIXwttqH7rDwuEIJCmpeaUq3IS3eeQIcoP0UfyPmR3hh0g15KFbmH53egG+DADrd1Hl29VJSdy1vW9LzaEaw8DiCZAvx2P3OTlcRRMm2TgCnaZv2H7sBtEky6Y7CBahkis4a2GkoMVdHE3ZZUVrlM0X7hEhLuh7NCBaeYRi0PECwWyNCugaFeLGXTVAQ0A7gBO0ZdD9x9FzTLPlk1xWPWF1v8wYQb08vaP6GrPZ2qPfEuLJjpPBumDQG28E+hcfiisxGkD5DbqzV7FVqSEW1k3bSPvxMZ+hhYhJuFUougH06395KvNs1utlKsiE13KcleCUX3CSF99y0QdgM9ik8O+QCsdZz/8jeBoeHKj/soX14TWjQORPvWLwYCedPXW8LknoTbx/W3nUK3qxGDryFOaUouBScbps4ClsBC48jbHIiVposJvHkDyIe4130j5eabE0sH0fGWupcr1Yj81GYxkvi+nezfVDrBLgrr55HznhnqVKBCzbvZKFFrkXBwuMIf7kA+DMp9KPDfpKMkuMuWNIb/RCFAMAp3caRI60A5qu/UJv1F9kIdlz47Xo5/ygpvOtU24iLXh0GcqzeJhYeR1hPPHTdWWyqlYRkcMFM1f0oCWiB/N96vjsSvMBZ3XaS/Ofklkhr4zPFaJxZZGHpj1RnPiH0GcXuaM0NFh43qCW/79exd8EYtNR8z971DEMGruhb3IojfotUixC47atwmfeOUoRnJjuj395RhXqWBUGL+dzyrGsJz1plkjEGaDiHnroQ9lrlPPIE6MVeIQkavEdC+pt27E3iQFJ2U7Y9UjovY9Fmzy2OSl/CU8Ry4G9LTt8mg2c8blCMlpowhz0/yQNixvO0pPAqMpA7YQrtQtAFY4nD/3elqHGGi++t2w8Y1w2gQxGXpg0sPG4g2dwFoLVOJ5jRiO4TwvudqsOB2agMJITjfIfGkaSAZCcGeO76oTZBfkaVH9yoew2JdwC0Z1440Apg4XEElEU6nIYLm6adsv4LsdQMTrOkVVORyXqO/i0zMzQCdaKQP88pjvrY68R70SYNz8Jg4ZmDWj7bEYUSFGG8nMW+AdV+AJ3vWXJbVDjGGaBtJOPz41BMGcRT2lAaHrkALONSqh4WnhmoPDhuG9u9xecQD10ww6hRKlKQH++WJdO5S1FZTFfmIV/PUUNYt3TqjRzKmnJnrfahBcDCYx/Z3+7te15n95qlaJ02PIO164mvdyU2XDSbs7KC4ALyHM5Ts8saqfrnyI/nTunHI6a8k8QO8AmHeufREZ6dlJexGPmzWgEsZfWvJiz8i3jqOl1kLTtBsM+VuGBTCRdxoblXnUVjkAP9BPPbPEYznnuCLsPuIoD5tdwpyIJnPNapj/Mh9jLn2bVtF61EG5wtrAmv/hYxQ8xrjP2s2jzjvJmniwyUDgG3aUtD+0DZYVTer7NOn39cP/A0S2Np84CFxzopfxIPyKQsdi/6DqWJwt/sRWfc7KwWZSX8t7fTIDMbBcWz0SdYS/urQ3vFcHU4Or/7G13H88dxqugmFh7bCA4Sj/Sw1+xeVLQOPXXdbrF3xej+AGcaf4t0hjb7zFxU4R7qpBzA2Nn2ivzq6aozXFUY0RYGWdQxaRJYeGyTN4l4Pv5l+aJ8ssZWOHsXbDjRHWDOd9Wvp53A+Vcz9+xKRZVBtzA+vXYb8uMNytR5AH9R4HLGV7c4WHhs8xFFNulw8zKm8P/tnXlMFOcbxx8VUBRFQQFvokSJGiVKLFFSJR4t8WiJ1ko8WmOrJR7V2HrEWrXGarVWK/GuJ/GqJxK1WutFxPskqKACQhBEQGAjN7u/ed6FZYHdnWPfnX2X3/v5o8oy886sne+87/ucRHgbKI64txmAt6EAyvMggM5mDIZ6cjfMjLZu2/oSi6ac1GkVlnDXRmGBw+7mhedYcOHR5j/hxdyedtu5NBKpv5HiiPtbATR7VvVDmeYrJ4CdFg7X/OjZxGuvNZba8ofoDpDerKEuZSvQDuuXacUtsAQXHmXyVgqP8Fbao+aiZcHf4pQkk+3CY+xZEyT9s3DXv1sIwX4eANB4olWGz9PCHq+z4rotxefJpD8iXeVIaFs5KLjwKHOqs7AeohhhoqcUA4xnUtyEFfzsAtC7ypv9QVfylQs0OWXBuvIc+9H2s8qoerIJwCLF/pCiH1uj8A42kC5dXHi0Wd0YYC31KmfFmEW6meLL/t18H3DabBDS5k4AoZY8IMkdrM3DTcaaKYsUR9LdIW7ALm+suQWW4MKjy0thaupgZR08E5QeESaokxTt/bcDhae4pgXKz24Apywd/1BYJ7pb9b2OdkbhPFCYa52/Ek0r4PuooYRRceHR5bawJJtjg4fjfneAcHopD9pfPQECUgwz3k5PaHbT0gn/eteOs5TPdgw88b6p6OVRkRwVSvLRW1+x5hZYgguPLutag7fZvhxW8FpYaXWnmOm5XtgxBdWY5nMndfzI4sY0RpBNuOTeQiZI+ATdcF0N6tbKmfkKw/XN8QDGO1ActEW48OhyK7jTflukhb3uC9Ce4hL2fk+AQUZSSz9tOafmtnD9rnJTelL/ronhukiy6fwU+VlKoztDtfAaSpFwLjzKPLeus4c54n0BmlN0J2TPAPg4Q8YJGwHabJUXkZUb1vMjQ4mVGMz/U+b/rjw7sWm18Cz0tXQsuPAcg7/b0U2fKx4DEChnz5gyrEt3mY0pI9s7tblXvadLXeWMDgl5Vsns6891Ok1MEBiYK+8W2IULzyF495Hw0Pmcp2ddedQdYITR7CEex/X6/D15PrSS5U4AZ6u3cqXrUDdB8paa33ecFHtrrV+N7ppFmzFcOVKBMQIXnkOgmSI8dS0v0YujWO4OEFYjpGsjP6O+hsud7QJwsPqnip9QOANkFVrXznJp3MGzCZ74OSmHCx9T7EVtX7jwHIMNwi6n4w16433ZCOBng/C0UX6+JjrTWclhH4AFBo/5ESwEPU5yWU3CzUFVM920OFLOFoKoxwSZQWEkt3S48ByDq10A+tALEH7zMYDT1ZoIsIztlGvEILlhwj7S0MP2kYcgnBA5LW1L8m6O0esu8FnlE0z6gIAX3LjCUZPEbsJTRy9OMTcIoMMFasOZ4cvG0CW5Ks64fCeWXOmTIvnkouLKcwNbEVPoyv9e6DRYdAZaHrDVvaoNF55jcLK18ADS60SVicb9P6gNZ5r8SQBe1ZlHuvW4V+shccarvPLnlr8mDyDT3ZT7pMVvrCexatp8DagSXHiOwXZhi+P/XPw4iRRjBNYoG6ecFw8X9qXVNXhLF5M1o8RSNNEBbq76VWb73c/0FqVXvvjjfMZ7Akm2rnLhOQS541EocjZIlklFq4VVIWASeNMf4OPqwl/5i3HGC5SWFlQ20eBAOFQdIPoAe0eDtf2gmYELzyHY5yW8+y/TG+8UTh+rbLxsezYAfAyBaJUzUTffStymriYdKX2nzrlfPYWkfo/GmV6PbXCfdoELzyH4U1h4+SXQs+jNcgPof9/GZcU0Eb0mGm456xNhsewRKzFxI2N1qJ9XeNzLmgmykKQnbKRdGd9ucOE5AsU7BeH1kxNaaZnCIc0BJtncMl+QW7PlScMcep/L0mJvtJWZCdcvPDdeWqcQD7qlsjCOBReeQ/CPu7A/eip+nESKcYu3RNUqCsfaCJd02ypN7FnHd12p/ZrRvvsF94jrSh2nSLtlGojwGkolDnPs9wEIprglGy08xdNUbV28kphK1krLpX0S5BNep0FLzpcYuuJPz6NiZxqI8Bo4JZiHOphiz72tHpiUqubssZ4IT+IsO7EVeO6v/VHJj2QAi/UpHAkuPEeg4qCwJwumOK0/RqvmJjXrl0STHIP5ko5NGiYcOqf25Fg2mwjPobq+WoILzxHQHGkhM31OhFgftFTQbltriUIsMtbuDPm72JpZu1dQ6QjjRARt0V3ixqvps0IRVZfc1XDhOQLFF90BAuitDDWHsEzmfvED6VGBzYICJKbjaf8SRHqqVpBKHJkxe93gVcY4KrLfTdjj0Rsue6Uwg/ZXtUalFntJw1GJfrg4YU+7v1Z5leekZstKNSdpm8KF5xBsbimsvej16yga0ARgsarxxoVzUTgTxSuwk4XfwyCAabX2tMmd8PwouywLbQEXnkOwQnjoRidTW2aVDcWVpqrxxk+/QeG0PSZtR1W5FKB9rTKJT3xl2lZerGc6npoLT23kFYZ8tJfk1fwMVCNNylY5AaxXs4tj+YvlGH7pfUXalFUY5wVtTxh/8pRUPIqUfsWJ3lvM/o6BbFqD8Bynl6aDI6t13u3g7nOFbZEG46Wm0vtfVBnnDfCpuvVLSJB0hFSXyMOuLrNqzVj/keS8wfFSU5kutW/Uv141C4ZKIvEZj2lWeDmFC/rIxKVhGMU92QVhx+T1Svw4elR8RSJX9D+IC6Dk9zG1Kuxq1pE82Fb/SL3e3sbgfFzG/akdisaFZxMK6Px/LB0h6A2Hw4TxrykWUb4gzHgtHtAbTxxNCOb53JGRAlhrUZo+DmM9ocm1er8xwwlngBUMLCnNwYVnGyqzxI8RJ6YbwCrhz2wM7f+KYhYPpoM3otiKQZyCzzBWRiNBM6amw/fnAkkx6SGSA8XThTm9X4r0+1MbLjxbUaApLbVyBfNhmvDwYAr3aSyxZd5WIJtX2GxumKrbelIZVHHAV8UWfxK4ckHyLi3/C2FhmmLiFzTb6lqBzYXXUNI47EFRcBOYV6jTvSUWvd/oDXwIhbxVwgxKb1v5JFC45O8K/d+lT0OI7jpInvA0ut+wgGH9X6wOVas0p2X4jMcwecLEFJFZLbxN9Abe1ETY4p2hN544b4dh8aKpiqrm5t6JCHbXV2C5J32fGyMcvrT+x4XP6n9mD7jwbEeptWEW2QMBZqABfg9aFtbTi9rY2QHAWdVA/xQS4+xzSZZBX39w+eHAlh59iO7cLfcSq0XlVgBfWb4bVeHCY5hkX30iTUUcxjSvo5cWtLe1MOPRbxhtgXskxtn9ivwz3xzsDDBuJxGeZ5KMnUvWSIAhNq5gqBwuPIbZ4QTNjwp/au90o5tMcKIpQFM1hVd0N5AUGZO7zst/+Ndnwmzf8crDwXi+lz6KTNrOU3O4FTR+JPOCViJ9JcyFxy45EQATiOOLZF//TW/kTcJwHvRiriWQtQi/wml5wTIZB0d0dAHoHXGxMOsTPL+PrMoPRcMAjjIUrFILLjx2eR2kL7Ne/mggPnXR9Ebe2QTAj155XAnk32wmfAVZW67Ux99hKU0IPlao0xaPJ3+Vt9pe4gLTZZ1AGUtR2lx47JLoD55kPXiDRG1cojfyDpw90sWPo4a2+ImXsFKU0ZYybU9IJ2xzAs1PCPs6bclC/PtQeVe95gctTHgUmIALj13iOzfbTP6SjCbBKVRiYfRECUruoapdPSemM0CbR+VSLbMPh5N+eNB6/K8aXC0W/II/zZQZA7bfFfqqmu4rnXrCYzi87f+NlIgd+r+UTUMfGMVQzbUovBR644mTRDrdxdX+DmbzC6+Geej9dlPupOhz1jU7WyuIfMkKhFaLZN+rKtQTHqub0f9ntPuaA7SVPUOZn11WushqVUeBBMzq8bgjfiBhBemLB/0iDJEuZUvRAR8l86rFSwG6SCvlqTZ8qekAaI8Iwutwlt6Aq4TxBtHvvWyBZ52xyJjUliPHfQEa911xN7uyojpv+BfMo/26KtxLcrj498LGks0auFx4DoBmUjMAT3od0LVY1nmYmsYVXVx/4ZJuty0cYeycy/9n4YpjD3KMA3134RQ4XG7s6GCA9vdknqMOXHiWYCTCOyeoiTDj0etQlTtVeIhDVRXeox5ooJTsTtCU1ilHln0KZ7xRci0QmzHiR+Y56sCF5wBkfITpeNJ6OkpBg2UYhqlqRruCwZadbyjOdsiZjzPekkqZFqY7wmbRO0XpRW0JF54DcLsLQFOKwU9n0T0xUFWjQxz2J+p9X/kAK1C4sqPcKrFYzQHlV7UdXHjs82q08PS4UNyq/IgWwkAFkSsKl96FZWWxmMga8kpuPl6NjX0LrjTlvyvuC4IPYrGbJRce+6RhqaOm6+lVfpiHZRQGyRWBJjp0u5JE1quz1j7PWIv5FQGyt5Xpe6vy7tMihPOnyb94+cNQ/x9ZLPvOhcc+2atdcIaiZwxZ2RyXms/NH2Cq9mfZ7L7gtU/+xY70dHb5Iu57ktXzUGaN2aydfQOiyTT3dhxGuSmY9UufPWBRd1x4jsBd7O3jIRJ1KGMZeF3YM8JomcaaaF/hpIXy4ys2tgNwnUPS8do8kFl2IS28ufN84m88gOGq7ktkX51ZuPBoYwMXxDPSsOMavQFDheF6vjT8GLdc3M6fOV+YdpspyAmM8YFq2tyUeW76dHf4GCOrM791xgHGq9ruwaZIFF6i+CEcm5GJZTXdL1IbT7NAGG9IniFv80uvoFSxcx73Fc4ZkSL/Yle9DcJrJ9MqWa6b2QpaHxLuMi8GJ2mY1nAiiSUK742MQqQc2lzCTjk/UCyrOb8pwNeG8fICW/iJxo8l4ErzG/nGlZLfnQ3C85O9TT3TEWDk3YzczDgivOWyL88sfKnpAJBGOyfpjZcwWRhvruHHxF7QLFIsxfSWl3DOZNmOtIqipyMNwvOXa9evfI2u/s/DjydtIwnoqta+ti1ceEpRb7uRgyvNlpfpDbgL47cmG36MFzQ1RGytWTKkMUCH/2RfS1u62iC8frITLEov4kLVecKDqWSl+Y5Fj5wyuPDY5yous1rT22aXzkF3QnhZddrQlmYA/UVt7kd6C5u0XQoud6httfAGys/lLSCVbNutH4Z/TGLSMaAMLjz2eYkznlcGvQFnYsBxRLU7oXQWegnFJ3AM2tqs4NG/2dsw4ynIBl9KzmzVBP87g2IusL2hK7yGnEVrv0yFonXtAdrLqFcixraWwlP8m+ELXRN+HCg6oeYeddN3UJFLYZhBeApiAJ58TIRHzh+kan0m28JnPAWUPlHVn1Sxw0949EQN/tK5hfFbswzhKanCHq+P6FSWNBigyVEll/u5WngBL8UPrksyqes3iJzvvE3J5dmEC08+2YsHrFNzl6/93hWgLcWmWsmYozPD8GNGPwA/0QkVS8ouz1RwtdK5zauEFyy/lOfLhdg1YeGyZmSAn5huay4LLjzZlOxu3zJIzRZXUf7CnmwKxQEf9ATjhh650zybhYm7pmOmr1L23F+P+KQj0U2ovFn7bcbbm5NRcT6njpF+sLBT0fWZhAtPNu/mAvRIUnHK29xIuOBDeuNplqONfnXNB7nHjqdIOE+xB1+Tf3Mubiv7y5kwSx9+HvoZKfwOSx/HkvAXX0Y6/dCAC082xfOcwD9JxQtuEFaaoRSDpe71wUqxO+gNKAE0iUJ/Ofl0eaEuVSvU8JTchyTgczpFy6694cKTzZshACFqBg3uEVaaAyk+c0m40mx1SN5J1lnyi3ej1qeZSjcyR3LfKt0Fxut0d70a2EqTC082WWubg/sxNa94tIXw0K2kJ/WXxLGmanu8gm9ReJHShZedsq6pXndjsTTZY7TDQgPKCuLCk0v538KbOETNtmvaHR4AThH0OghrsTB1F1V7ge/Aspq9pG7RCp/8FjGoar6blomB2TeC8e9dFbgjWKXBCY9iDL9JSn5pCTBR1WKwfwsbnEbLFbYPN8WlrsJT/K+apvnvsMpLXws578aULOzdrEp2bj/rPRCle3DD52cT4dknx6/BCc/WVMxrAjCZXqk9cUqjcZ21mOKIf+P8c5rigGJoZqOKvM9LO/hUH9cq3bXdlKTvsKAl8aq/0euJa3e48GRRnnsdLdwbKE4/4mzAZ/AUxQGjBCW7U0xoFyXvBGYUNpH2HfIMIWbTHlZvCjUHsGfJOWYbK8uHC08exROENU+YumbtObhMo7i4fTunmZKkVPnU+DrfhRH/uQTTqFaX/UcfIrvxu6uTGTLOrSF5sHdtc5v1kbr6tCI2mQtPFtoNwn6rTZS66Sk/CM/cBIov+1uYjvcXvfEkUDjOGWCZxC3ah9uThgQtPp2lrQ7jnttVv/a0soh9qqo7cxG48GTxZJjwAIWru9XQ4IwXqiRK0jQF890AnOKojWcOo+mtLDGoMcAKye+rDxnG/8SVE1sS3Xk8sep+bgT6n5TaF9P2cOHJ4jN3ABeVS4KXRAirW7d/qY2Xicu+5lZUU5dP3hqMk14hx39OqJryNuq3fINTrLmHon+9oIeqPhSLcOHJ4TmWh5ygZriYQAXJBZ1Pb8BDXgCtLHXMqoJedqWGeOUWKTVJxZGqnGBdg0BNgrBLWEixn7V1cOHJ4Zw3QOAVta9K4hzn0RsvFWWgqn0oifi/f1Z6eo7em37Huq11WShA++NWDUERLjwZFEwU/vdLc0bRZDk+dQqKp5ujZKsztJZbW9YqNEsx/kvxEr2QFF7pINH/bpYjrQCCXlk5CC248GTwegBAqM1NY2/rvNhLJzQC8KFnStd8WNoC4Dq18SRQjo3GYKXSGJF3AcT/bu0S/yJuNCkVa7M6goILTwbpA6FLtK0v8mj8V7WzwdNDBOF9RjFWJm0kgJu104c8EoNwqal0qZhFHHttrK2q+RpbhS1jpEIgF54Mitf33GTrmJWMT1t5/lTL0ZyPC60FFJ+X4y0B2kkwrtBAb6Apj8G0nvUyhVd2+aI+JSPJn+zxdloXJ/4hF7vKdj4u27ZqE7jwZJFi6wuU7HWvm/6iwdZw4ygGmvzZkm7tJNN8MDKKpq/CzKY/ZGY2PZs9+A/yl+dDifA+t9Z/+hrL4oYkWzkKHbjw2CI7FKB17ZhG7Q/OAD0fU3tRl//eBsBTVatmGtajbS4z9Vany7mhl9oVsseD+Vb7N+L7CotsmlGvyuHCYwvsGRlS27ldhCukVvRSbz/sEoTc7ga18SSQgVu89krtQwVb9JEr31stPO1uYZjvbJ05JgkuPKZ4i0/ohTofLhE+a0bPnfBhYysAvxdqRk8l4DbV6aq4cExqQu8FBN+L1u+vsZP6QAuVX9SrWsyFxxR54wG61zGbVyzEx24PvYucEZaavqr2XbszAr9ClLKTK6/6EuH1vWD9ajveG6C3bZMcJE7LXHhMUTlX2H7VWVWWY6WGjuI9WyWzBitH59IbT5y8n1A5xxXNWJr32zoQ4fW4ROFOfmoBPa6zECrNhccU+aEATerENF4djO4Eeg9LyseNAAJVLV+SEkFiNZXUayo7FNC5Ki82nEIV4fgeADO58Dh1KMXu5L/X/izaV/kyzRQLsTjsQFVTm9LIUrOPAkN+ydZgQ0fZT+tvzmR7NwuE/aI/C9YVLjy2WN/ZeUydtLNEfGrPU+tQVTQLs0oHJKj59KURf0BnBS3+Ykj9lR5EeIEUKhwWhAnLduvy+ujAhccW6QOmPKoT0pj+MYArPeu/hjRXDZLfP8QKYoh5JFz+8jZ9FLbyWxhFhNdLTiFqMxTNcgFYrGatKjNw4THG/nqKyP0SwOMcvStEYhTJQDXLNZVEk23aOdnCebqmKUCnw283o/xgEIU9XuW/7QA6MDDlceGxz0iAdmfoDZeGtdFHqFpN8j8y452TuVxOW9VN2N+NP6fJmUBmvCgK8aoVuVOEkVa/t3tvWS485kFDnCfFSg1F+OhNUrP5g+46SSFfIeua5TdHeQgnzU0q11UMxNO70gkvxeaAPooabFKFC491SjB7zpdiZG/ZJGHhNlHNBn+6FyT2pJOcfeWLbf3QrNI7vliny+mPp7vTadJVgYFAwVSGsgYuPNaJ/1R4ULpTrO6XgH7Bn1Q1qd/vSVLIZWytYgeSNrLfncgtE949ce3whzV01oe3ugj/nqpO+KbgwmOdS9iLeIBop2TpTMOIsfOqNjW+jM0aICBF8gnayXhC8FF9blHuSzLlhWcru3odvWoXA/jpl62V5neNtt4Dc+GxzhU0TGyhp5PsEBeAb1UN3qgkebCwRnqJr2IsQdg/vloy70aS6Y/StJ800vtbOiNZARce60S3FZ65WHorw9f9hPG+UdWqV3kI83r8pBeCLtM9WTLl55pSD3nfk5AzWoHd7x4rcOVThgtPBLvbnS94CFsSimmrOTh7hKjQOcGIQ7hcHpgkJ59Oa/Sq+XAUXxbN2alGq4xaqwwuPNY54QrQ7hG98WLRtuJ5mN6AEtiCBsp+CYqXit8J21KYYHeDCE248Fjn30YAbSjWFNxGuhr/omqQ9GEUTqfbSlORyuY5Cef/mlpEIWaMFSwKT1XLF8c0Uc6C8CiWJkoi4VtL1FxCl230xGsuUBoiWRKOp38U9eOE6AbzSPIZj3UOuQEMopgv/hwzBTrF0WuMIIG9RHifVE1YlbJNqpu64fmtoZEfxYLa9oULj3V+bwow4DG9N/1DjCJZrO5+aQepVhSi+EukBFfn5PVTuWOMrcjjwmOcD5tcALrRiZYiPMVe0stUFV5JJBFNmOIFc9EsPB+tQq020rwxO8KFxzgFowXhNdpKb8B3mOS+ht54IuAsV7CACG9MQpnxpzJ4ge2CGp/BrV5EA7FtcuExzkliC/mNXgRTKYb6H6Q2nKRLLtGvEyOUblWjyR4xFntSr6ccc6PqXtcILjzG2UDaf++k93wkojOaYs0yKVQJr9NThefPbo15sOkHhf9+JSXoRILJtvpNJu0flr4xlQvPHshYLp3DfHHYRe/afwizx7g3iiq3Klb/n1WmEYVtIcumkFDNhP3Cf32s6wvLDFx4jPOol/C0ecdTGy99mLBnjFJ5gbWySnh1a2RLpGw1Blkfz7gsvIQar6V7a/aCC49xyn8Tnrkh1jWoMiY/1A1gkrpN4gqWtdALb4my65YdQ9/jsZKXaBeaqmrRCpvBhcc6e5sDfGpd9+9aHOgE4K5uP+kKdIkgsgX/IS8lQ9iwpWJLiXM6XWx7YaPo6LHSerjw7Iq4ia5iZUuAUIo29BgsiP4PvfGksKZqqRkgswN50d9Tug55rNU96o373Dxd8Vzhzz9tc48qw4XHNJW6F+jvDqE448V3B3B7oGoibPq6VnrhNV8ry6hTcPAjV3C+XpyzDKtJXxLeQn9hUrCtblNVuPAYh/jxpmXSG/A+VtlKUHLmi1+WvVF0yaL5rlVT3nw5cdI5F0i9o+i8E6RyxAHho30Aba8ougfW4MJjnNX4zE2luNR85gfQ2Si/JuXePYlnzvZuPnC9kktqFjepEt5UUXNqzVRceqovCTR7mf4XqWd7olSn29QIZqhrGLIVXHiM8wtW2/qc4oAp+DjX6Ofhp94dr0srLDFRONFDSYHPyqnVMc7jpceu5BwjKQlDnmSXHCLnogPvydfzKYatmkKt6mtceIwTi7Vg51IcMGt6M+FxNgjgzxbgFCntzC8A27oquKRmVrXwIiTn36ZsIkVwYUueTreN/O0iflykaj1QG8KFxzh53+HzStG4UjLNBaD9neofz3gIqzlJEVFa9KI1UeLKL55XLbzFWuPCeebXnZrDg/Wuv+mvdboPu8lfDym4skTU68BsgAuPGcw0GsZN3kyK+eIvPnES9GNI5c4c0RimSTpRi/LxU1IlKfOTauH9Ie2E7Etkewf+y8jlLhERnlRwZXbhwmOdYFkrNHFuk151AYaE0pWuMEPSjPdhjnBepJJgs1zcHULQp53GSSlJW5H5eAnZ3sGMFH15pNg+wg+uD0TOcyy48Jgg+bE5u2UMuhPCKYZJHSEdxXsZ+hiscYW50oLv0XutKOTlOfq//W/ceSBl4k6PnOSvX2YOrirEWXmS6PC6kkszCxceCyz185plJj0bpxmYSbF1wgoM33LabLCuZEyZcAut+OJW+jnO0ES2UVOYIYvWYtuf+dKO12zxb6Zflo69WG1I+ZkI8bLImXbYqFkBFx4DJAcBNDMTCTUXXWD/0As0+Y/MHkuMtmoFRRJ7iccHt+qUouSay7AY9ipJ4WKazT5Eda6BEYaggWekcwJEK7k0s3DhMcC9YLMuA+23wq86UKzuF9UUI2GUFZJO3/K3ovNuoHLCJfUKeulfZf58VuNQe+iLn7R8rujarMKFxwAbhCfL1cyMF96Yaoy09g98iFWOkX7/uXDNTqcl+EQq73UkugurcbRXlD3oQz67Y+E8x4MLz/5oIpoL4npp+pejhUeu4116F1spCNmdXl6tJBKIIXWzJN/3X+3Ad8SftWbkzJl4uqd4yIojBZNx4dmf9186A5hpcq7BFiNNKXZAf4QimGXjR7SOz+EmCXLeJSlAuvzaiVd1FRqDJVd8qNRvt3sPmmq48OxPurCv6WOm13Ih8T1H0btYfFATgGBVOyfonuImre0JZSdX6j78gy4VL4q9ORmAC8/uVD7qCzDDzAaoBIvxuVGMltqPIZBDZSakWkkMWlKnKhZOHgkZ69ZAakhXwYVnf9JDAFaa+R2JthqTQu9iOzDbgWINFwloPve0xhugjcN9LnRSt6WfreHCY4Bg5ybm1mFvBVHCaXpFwfIPeQC0UOYVUMrNLsJ38JXkTTBF+dFOKLweVa3KHMtPbhYuPFOUqFv+bvvof8xt+lNDJMRsyKDosDtAgLqdiJ+gbaT1GcVFYY+hcCFQneWxWn3ALAqvvMF0I5NF7Gehkyn2xbKGyki0SyylaIvb6AYQola2p55bxAH+peJ20hfa4fkjsmjeUw3q/lsY4DNePUrGNwf3P9mo3li2GANNfCh2Yp7dQpjx1N0u5YwFq9aa97BlCXxh/xRYihGzXHj1KRyHdr9Ce98GQV80oTHFHiOTMA1W3Z4lmt1YJKz3Y8sHmf+VdlUjwBbozPjgaMCFV5eKmz2E/81fqevpMgtJTmhLLyMm62uS7aBqr6v8vThtByueZks3kSgy449eK163sgIXXl00CzEfQF27n3l+whyZdkq77NRHOxMrdk2kEgUiFc1RzET6WVlpQOGWX85A4U0z0tqNwaMY2YQrhguvLn9j1YE2ZiIn1SZ7Aj5z09OoDVhMGu9MUdWPV4qxlk3+U3p63v6PSSZTTWmMrKEuMMZORhFacOHVIZoUt5rAyAs1He0KbW/Rsy5nY6hmiz3UxpPCdQxccY9TeHZlQhiWtdWXAtU78dKEfxV/VSdt+nDh1WEnRnaMvMdIw9/H2KSrnWWzhLwBg50AQlSd8HTR7vguO6rw7DcnyatwZLIw01V99CIEwE3xDMoGXHh1uNwWwPk6K6/TBNKIWWLdSylUjBHGG20jl5gZYsmXCFVYorBonxvxRhiFeubgAjyUzs3ZCy68OhSMaeq8lpn9QzJJyA6ht8fTTRbGG0Yxo10CZ7HyA/RSFnmSd/4TdEZAkx01ntUcDOfxVdjlkhG48Opy9/dT7ATsvCbLrD644yylEsZWMlwYzztK1TdLQk/8Ej2VlW44G1DVd2FVzWfvsTUsfF3Azv8n+YCOETMCxxRJpOrBJopLwxE44HpVt7BZo/Ca/i/Ej6xHwi99Gul1BwuMQhrS0EQ02P6hLFYgzHiMuIo5JkhAZ75zLL0Bc9A039vm5UtqpRDkRKBwVsvp0KUn69FID6hmqdGMH4/voyB1F8yUwaVmITNbGk5tyuIwsN9PyVxhhucthQHX0RtPApozxLgSK7tEYfH2IKhhs9Fv3n+Gxt5zFG9Sdfgej2leYg3mORQXhudxd0TRPSGFfZjW0zverPBqb9UME1vmVG8UXHeSjQcBcRqjuPUkXDEPf6ez1PiEbbjwmOYWVqQ8Ts+IoEHbih/FpasEKk60QSPkLZkzXuK3RHCbzkWSPyfX2tFlHHHB6E8zfV4cAXaFx3YsukpBulf7AjRR1IXVNM+w3lew0iASZVRGoTuh6Y/kh3cnYtIl5JCXxx8mVZ6a/HA/+yzx402otaPLeTe4sdM46iVuVZw+2RUeR+AVmu+G0Bsvf2wrgC5Sey/TQROJMx4MQz9eyda+7cxU7jXm8Xcfe5F5bt7dkvI0stbsVKcj5sMzu1VeMdOFC49ltPexsHJfinE0J9oBOO2m14pBCrtIyNhynE6yQ4XdmmiuRfEkIru2QQswVv3dYvzBdb/tb1RNuPCY5iBmBbWnWPj5Jm4aY+iNJ4Wz2IfkY/QmaG5iQMBisbVm0Se4ulwUr3d0PTui3+zZ/D5VhQuPZbK+xbCNUbn0RozB7ni76I0ngbd7MOZrZBZu2qPRm+ErNuW9nt6mcZs11T9pyIwHGyn+KzAAFx7L3MJgqw5nKY54ur0w4lXx4yiSHo66+Zw0g00j5VMixGrbFsQejDP4UIo+RReIt1FulLorZdvAhccy/2El2PAkeqUkiza2AghOoTaeFEi3BgjDdg3FqcNJvLT4DRjZtCvn4MJzocKShKz6+bjwWOamr/DITaRYwvUpxoKsV7cmbPqnKLafSJ+Ukg34d7dtcuSQF4YpkhTbRzABFx7LVEwSHrn+FI2ad7qD2cZEtiFXl04KNm3VW0rSSAf25XKCFEtIpbV16ibvWoWUFxsXHtPsFtaajbbSG+9JZwBXlY2amsW4VPyO7PF0Bdijsr94qzsj3n+Dwhtupp2So8KFxzRnMMxxuoIgHjOnYMOsVg+suye5ZH6HwvmRCK/sPa51J8maw9OH4PldKPpUWGhgyYXHNHtxe7OUXvbIJXcAT4p1qaVwJxSF84M+1jIRhTdeVonNgmF4vi/FcBuFRSiowoXHMu9Xot/rGL0Bo1oDtFZcS10Zv2ORMPhGL7ZyVGEHOT0qM+4PxvPbOValB9FtHhce06wXhBJIMR3vGOb3PaQ3ngReEw+CoSzmeixuu1qOXTVvPEkLSjH1O1adBeJw4VnC7p7aVU0BxhZSuw3NAk+Apuru8bKINwF+qvoxrpXww89yWsK8nk6sora4NzvChWc/0k/fEDskXFhqLqeXdVa+XJhvXNVNTigggStNtlf9mIrVbVfLGSAbfSrOZxpIQ8pquPDsxqOvfMLE7GtLGgEEUyzut1oQXod/LF6VeiWTTU6CcFwiqywad7HZ3T6p56LaUrEUqOsFLjwOHdZ7Ow8RE94KD4D29GomV+51BfBV1SNWqn2G1bBhaaV+P3ZXuIPW9+Qsnp8OwPPni8V3OhhceHbjt2YQKFLhTbsK04K2UbtkeYK/MONRT9y2TGkwCmdZ1Yz3YCjAYlnlClNIYHU/hcJjdaLkwrMbPwIEiJQx0qxE4W2gdsni91MAuqrcCekecQeMrl7Cxv/9vax2f4U3sW40eNxgo1UoLbjw7EXRNICFYmWMVrsBNNkscpAMsr9TntAuLA/fHoyWvEg0TDXr0IUBfQw7Va1MI202caB7NrDCy1x4alH3cSuc2SxcLIbk/fSWAN0oFgW7Jcweg7KVnv1kbNcg+Ss+YtWE2UbhIvJC4FJJWlH/OuWlapaQ+PLSsrqiNAsXnr0oCPdcJeLOyr8S4CLsiOiV1cz/trmwvlVcEP4rZ2i8QO5JxX+gHRO2ix9phkRiXPlN4l07igK58OxFTF/XWSKv/rIVwkrT+U95mxtLY17A2klhRkLOOnkws/pioiMXj8UKRHtl3Y3AbdL/YXmB3PNKdTmJmRrdh72YNO+mcmS3zeHCsxNl4c1gvMgxxZ9RrvKzvLHwCJ/NrzREWm3o6HdD8sLv/Ui8Hdl96ZIGYdv1L1Pkxt8kHQvrNO/f9/dCSLugc2by8QocZYqrAxeenbjQBWC8WJg8ibaiaFv5Hsf7N6cmwnGHR8tb0k9f7KQkZPsZMY50kZcToSlPXdtGUNyER3+Rqpxw2dRRWt2NmT865lzIhWcnDviCyxqxgwJxkXWS3kX/xeZDvxpNcbmLRsloFvWyJ4DHXbkXzSKtR3pIMBHpb4y8FgpOzSR6a3t8OfkT/jIVD115tR84DZffhogBuPDsxb5vNott3t5gYL8zxYRxDfYj6P/G6JN8ORFisf4A3WRHjuZiZzBY+FJi+imuSF9cjwolbWShzeGpeuENN+UEebG/FYBXktw7YgEuPIZJHkvCg+kNmIoZNp0UR2PudFPijDiKdV7giHQfQnH6T331soM2K2PH6v/mbCyv4qrU4MJfhcWv2zkWMsoJMvwkXHgM8wfpGhBJb8DX2N0qWHFC+8sxPgPOy21d9Fbvx9slORPo+YGILnqxQeiu14lL9H/t8sbEoe9+E7aB7ldk3hETcOGxS57+Zf+HbEO8WQ5gs6Adys/PepBSotPK839n6BNhpe5UX28O69y4Snfzs0t0mh/0f19t8qovMA40THFEgB3hwmOXkinkkdtLbcAKrLvQ64WqK7OKjKH4JTpKi8x+uyvIpUp1ELgVt3XFv5AfOj0xHUZwQVjHdhRNa2QQLjyG+YcsNU9RG68IhRecZrvOg6Zcda+JT8RHSv2KiktjW1apzmlR1Asy0xeuJT97PjF910n4laamWlm+yA69GLnw1EWeTXAiPnN3qF28AE30gbKKWlLga/wSzSR4ITK39GlepTu3TZoqx3ihfo/X5bkZdWCMQeArx2sNKyY8tvuyNnA084SnqgXF/ovYK8jnML3xpPCBvD1AfDl4akT13g68Ths+TdbbZnqaC9X8QvjlQAfMXOAzHsPkRKALWbbH2jwpmNr2Nb0ynVIo0vcwvyr2Cs9fUC273strJuWy/3zJZ96vzJwW5QUQZI0L3U4hZ1x4DPMCdeJOMSQqG6ePcHXXZTkriXJiaovDhHNho152rdbcNrajXPMgn/qYKwZascQJvFTqSE8T+sIrtntNvIaCZkFn4ZGLMOXAUsjbgcKA39IbzyzV8V3CdJJAkhMkvD5e+QG4dhl43liTWt1JfTP0IQ/M+Q/T/KG9Tf0JtnmeqQuPbwqp8QGdVO6xFCeoLa7C/ukovfw+KVwmQShDJFRYOjNv3rX7dfdy+eGN8PxVZl8/ZaOhW/VJDvTw8aUmu+RgP1gviuX2CjFceYzKbXeueRLhSNpYmthvvd+IZWdgtllNaa98vFzxzdkPLjx2KcG6eN1T6A2Yj0UUpqjYSxxXaWkkOeFHpfN28WHi2vuq0rwRJFFda1E9FK1FVRae4/lb7IhmfguAQIptKVNwu/Wtiv8PcKtXsB1jUQJkNQgyomATmTEjytRdIMtBUQMHPuMxzJlOAN2e0hsvDaO3fqQ3njSisVtCz2SF1fnyvyTGlQiZAatyQ7lpUy6mRi48hnnmJzxyc+nleaZii0eKlSQkUXIWa6b0fFV7QSZ5lnjurxceM6k/lODCY5jD2OCjayK18TLRL7hZXXePtuBrXGoG1Y7VfP1UqgEyjdShhuUpNR9R9K+oT17Vn1x47PI+BO0KU+l5h9NHger9rrSne6Nwgo2Ns+XruvdYJvH8km+J8JbY4t7sCRceuxxG33GPf6iNV3kUF33RKpdC39IBhTMhz+ij9+EAH+eZPaMWBaSRMyyu/am9t3AipH29UGyDwIXHLvvRg/URvQDgjJHNAVr9o7Jleae38C08oow/0iwF8IuXlpKeP5AIb6VD7fEWdw4TCwHlwlOfxE3xUg4r3oElmAPp2VaeYf5546PUxpNE+XJ34ap+jw1lMYUnsny28NECSX6SohcTiPCW2uwGbUHMxCNih3Dhqc6mnt4TJB14HhdpgfRWVTdxpQmXqI0nifLfMceu201jP1425gUOlzaHvRpNhPeDyvE2NocLT23OCkuvjyTZ9G6hNyFYRt1LERt9PI4H16SPRwPNclxqutaescKEj0IlecTLTpEsfFhLNTpFjZjOi5Zz7rnw1CbGB+AnSQaOIz44MdCzhVSSukGS2yBTuugSEvI1xvilkExC1yRtXvOWOOPpjf5QMdCNBtqirZbX9Fx4OnUj/cr/E+QkreXOOcwKGqsoIMk0C/Ah3k1vPCmUfU/yeiYZf/YO6zX0l1SCInc2iZGGZcoCs9iFC09tYpoCBKSJH6fTXcNVVrCVdXyMyCaZcQsl2vEpUbjGDZea0bU+XI83skBKq73ysfp6EL8x7kAwxVNLncW48NTmR+Ex8pXyzJWewaZaIfSsmpfRqgl+MjaNFChah8rxr/2mSUTnXEdJNS0iXPGme1yVf2W7txEaEWTBes2FpzKZmGTnLSlWfz8uNUfRixhL7EhiSKRVuKSFhlQJC6k9b1fE+ZLlowSekayiPyW1pWRsNRrV30JlRi48lcE2GzAtU/xAne4APnL+KdQunUgMhIfUjVxJ/wSNK5/WsY3E45Q3U4Jdsyz5E7zpv0Wn6RL2IjiLjlowbHLhqcuHpY2ERVa8FINOPnEdD6fWC6c8FmOuQZLznh5ZWKIQxtVZW8eiZ2OKlPNfk43pPpEtXvnrMUGyG/fZFS48dcnACKgNkiadCwHkkaWWCFtxH5/2lrbr42h6pbcFTalf1Znc5uC8H14/T6LeEJkr8EgYYKYfrOG84y1d5HfusydceOoS2R6gqbTmqG9J/9YZ1Jy9H670xwHVbjRwE+X+We2lZhmpUjtMgpnnOflHAPjP8mHFk53k1UGsNPE3VeHCU5fNbQG6SSyDQNp1zKQXHXyH7PEoFqaWxDOcuGfV+RYbMAx1qMXz9C8czXS98H63fJHEEQCtYxwpkJoLT10wu+w7ieaNXfjEjaZn/b+PVs1GavdPjUHb7Lw6HyYNFT6cLuHsjM/1wvvV8mFZ8/EYR+rJzIWnLlinXGoXkj9xexNBzYFecgXzBJqrHW08BRPQV9b99Jw3wFoJZ+esaEqEd9HyYdn3uwOE3JLc/BKxr/OBC08qdPZar/q49pEqpb3CA9dG5ImTwy0UcjcRMwVtNJj1biKBPPKjEVI8lO/jiFVzhNjrIvkjYa0ZJXKQMmwjUC48lbl74KzUQzFrLViS51ga/7XARZ/KsVdvh5Ksnvq/eKeR8khrXgSSUE3RImPYGkVaJB4bcOEpR9mrUPKDTxod9FFaj9IEaxoDNLuicmuLBIxRgbCanSouB2X8y2WS8+eL1tM+L6yj3f9Vcof2gQuPWY62Fp44N3pu4Q8bhPE8b1IbTxqnMEYavqn1mQzdldwgWUVhz0QMUsVJPsJbRcTpwBJceMyy0olEKVKzkRdvFgZsonK5rg8k4gtWFyndIoeTtKC2x+t8XP2vYhj2TYDw5SKLHCaJgQuPWeYSe96f1JaGxYfwGfaxXeSKKTT6spjblBZgf0HCd6BpTJ3P6wtsv3BYqPK3lNp+dC48ZiFJazTzVv9Dj1rPl/QGlEDh1+Rb/KH0/BcjyPnNRYsH6R50EdaalsstsAQXHrPcxASiAGnhZZLY74VTh0beasxaY/plYhxZp/T0BP2M1ztB9EjNVICOau9g6yF5Rc2FxyyZE9GOjkZAShsXbBfe1zoraaksFzWS1g+Fs1VpMc84vfA2iy5VtekhwsRIr/qvreHCY5ayTzFwhV49W90vrQThWefqujJnrbwQtuIE4odbqTQJMFZfz/aMmRwNIz2nYsasyrULrYALj1nejsQ1Fr188cq5btbm1aYFt24hEq5ch/d/knoT25Ve8c3INnj+OfEjNRiNx2c8jtXEYxaPTxy18bTLGwN0umXNEH+4A3wsa+GbOJjYZk8rvWK8fqn5p/iRGoxdkRwVZHe48JhlETrQfWKpjfdhtTBeqxNWxJyWDXGSlkVXw0NSMgVOK3WKPCQrVRiYLX7oRQ+A6Q5TfpMLj1VSP8InzuM2NT+evgvBNOUlV7QaHCFA1jlJ+mY/USamyaJECRlKV/QzXoCEghXZwgrB856su1MLEy87LjxWqSTFSjrQe5Ii2wrjNTtqjZDjmgOEyFJuHkZ6Q2MTmVCV67r2uix6flIPIrzhEmY8bYRw4BRHSYblwmOWeMzS/oFeHuwODFzxF29zacFz96gNQLjoALWkfRnlDpfqB4Y89gWYKfrtsj4mwvtGSuTLvvYAndWtGqocLjxmSfSjay24iuONtWrlmtAJYIS8U+Iw7d3jSf1fbGgJ4Cdq6nk3FnXnXDdizDS7e3nOtGk/EoqDc+ExS3ofAPeH1Aqu5x3GuSfCqjEeCwu/0bJaQ1ccwrT3NvVNRO/2tQJoHieWFJxE6sT4JUqL9UxOVDnpSTlcePVgpXLHA2wWdJZa8G4uKRu01KonM74DwGcmlqLmPQxp8zH7tsvt+r+57wnQQqwiX8k54o34iGI6MCNw4bFKUYSwJ2tEr/zs+8kko9Sq3khJHgCBcmpHVDwg7gBvE70iSgYKE7poCOY+F2LbpVfHnhW48FgljxjSrfJ31waNfpIqe5mncBg4LxCtwmBMHGmG6W4ia6B8EUAH0aDmYySPFmbQ65nECFx4rJI5AJ84esUMtF9YP+NVvjt7XF5l65ukiG7j2yZWzPsE4Yl6CXa3IMILUTeZSQW48FglgwjvArXxUjHmGlZZO4zMqUef1tPaVMTpqwAXX7Hquu+3Ed3BYlnTrCPAhccqmp8wYsyEHV4haaQIwzZq40kjuRdetY+pWkXaF9tPiJ1esZ3ormUsrdQoZuDCY5YnLQHav6I2XN5gfIQPqdt4uuJgd7zqODNZgGI3o8neT1qg+3LjCkc17noCeNOzauYPwt6qv6tbP7nwgDdxB8jy/RlzyJNEjHHhcVTjjpew1KSXB/t6WBPhEV6i8pLtLBFeX6W1UN6u88LzP1d3nlYDLjxWqcTKD/3ptW/NJe0/Vqi81IwjwvFVnM67hVg1x6pcd14FuPBY5SU2DZhMr+pcxiSSn0NtPGlcI9kF/oorvfzhSpaajlM9TCoNRXh2ai9oQ5Kx2kh3av1gdVEBTewgvH98SKylUuFU/EGMK3BIaV1OWai5/20owmt4PEUPWEdqe7zsyWTRdkzlN9Rhf7LHU6wbvTsB5oj2TnA0uPBY5TkGW3VKpfUWzvnUAxVAbwaVhGY3ZgXBEIU7y9z3G0gde1gnr6ygTXOD6MCFpzKScx/uosO73xta1y2bj8L7RLFdXxmaaF/UzWjFpVBukfidDuKp6ogjhbdw4bHKNVyk+dKzap7EAu4+KtckKY0i+XRzFL8/0kky03xDVqLFBYB9e7zKgwuPVU5hsNUgelWz0knxpFhVH863CctIWcwIxSvcGyS7YUWDS07gwmOWO12EJ245PVtIPHmE6VULlED52oDmZIvWR3H96khy/jfUVtzMwIXHKv8IS8P2FLNh9qGQ3emFoInzJrKn3iYJvcR7jpimbDc533dvVkOLXeHCY5UoYY83nF7ERspokpGqXtDj2+3jq3UHgXJnvOqJvnyVfoDel1S2CilEujmVC49VrrQTtnj0ZrxrvfEB9nxIbUDLlH4/uB0YGKp0vtIsqRohYJ/SfkOMwoXHKv96ATTbRW24u8Su31J5mpEs7Xx42Ltxje5gudKL5k+pHiI4xjHmPKlw4TFK5X70u4VScydkDyLP7w1a41mk4uUvGCfjEkRCpMFfcdxJdoRLtfK6TLuSp6NW7NDucOExyguStzqS2lozLxILSTc+Tms8S5ScHu1DNmbxTzDSG6YrDnz7sLJ5zbzpr6ZlyNZw4THKNuJ5nia7A6tZrmOjutYWq5ZR8l28+QqL2ELQ7SLdu77EtqL49ZFPSqPBT+uCMFh6TKyjFGgXhwuPTV4H4wPntpvagJrrqORG9Gq4mCVnFXGaewmr2vJ84jz0PKN0rDcjyT/D9oQrHYg/MLrBJOZx4bHJYhJcPOItvUCTjdhuz1uFKSM+hGjkPP49CePUwHma0siTD6QmIURrcg59g7nsLZY1lJrSXHhsMhdNKzCfXuBKSh80M7rbvldx6QIUm/d/5Ic04sSAMIv1My2ExWlJ2jzsrdQVp0e2QuUdo3qz9oMLTxKqh99ubIkP3AJqWTwVF8ncA1NoDWiG3PRVuKQNOaS/82x9l60pSv145aPwdH1Tv5LF+Pc1DcSfx4XHJndJyYTx9FaGe/R2+WB61hpTVB7ojlaQiY9y9K+q7HC86MBHShPk0km8TbNbpdh1LwnzNYb95zANgSzChccm74lxZYA+0ITGgnO13qFt49IPhcNR35MNJVbySRXd1YpnqWTSQt1dXyspPzq4GUDXNQ3CwMKFxyik4LrHKVrDaf9CbwJ0t3Gs5h3itztv8NulY6k0uKi48sNj8v7pmqavHP8+dVcbgFai9acdAS48NskYgk/cF8+oDXiStETuqTg/RxKa2TjhhSYainfmfIN71QNKxytPJo3gWxpm0Cysaz/Btl9CHbjw2MFoRan5i1Tn2kdv8F/RJgihtnUn7Amos5wtG44fRCiJXCH/Gjnj8fxGhnm6MtYLwOnbBhA5xoXHJJofyY5MWutvSXxB9niRNi2TlzEI+7cuSKl5g2SFNBI+6Sj7e1RZkYvjyFLTI85gUMn+xRXAebHjd+3iwmOS4qn4wH1dRG3AonAVoh3j0Oz4ZXyN70WbMQIv67JHwWC4XM39iwSstL9e83Het+iRX2P1vaqKiVB3Ljw2WYYT1CZ67sOUcfgEh9i2c8KPmIywz3hSTSaxmu4xCle4NwPJArmVcYTpUSz419nh46W58NjkGEaujLhLbbzVJH5yjE29z8+64rrytHF4WCqJ1Ryo9Hu8/43cdq0KGFfa40e/WnGfTMCFxybvhmFwcCStKe8DibeC/g8ojWeS60Qlfxt/9JIkN61UrPdE4p7wf2YU+VK8Hj/qoUpNdxvChccmJaH4eI2iVcG9ZDdpEDkox4axbxp9fZRadY1eD7fOa/+KONA71RrzGDpG2lxVPCYbcOExykISK3WI1trwEekV1Edx1x4JXCS+hFG1XPQJJFPhpuIxY0m9pK61tqb6WXSJ4jHZoOELj15rR1WJxWp8MINWVXLtHBxupC3deE+IBTKmliV2DX6L/srlfocEWXerVW6lPBqNp36ZigdlgoYlPEeq4S1CzmyycJt6nYpWMraS6ifzbGnVvEzyzqONP3pKSh4dUh5rep1YUkbWNsenj8V9n4O+UKtpWMJrSGi2YYM8p95RFJx5FWtIt6wONs0/P+FTd1mpfRKAwrumuAB7+q+kt1idJMKXOA2uc4COQJbgwmOXJyRsY6jiNsY1FEUQo+YX9DoxmOAoJs23qOVgyySBKweVLkTKHvoSb0Idp911XL9eYzA7SM56gguPYSLxsYVV76x9xopW6RPBx1K5KzNUbEXhtaxVTal4Ml72M8WNlGP74fmf1n6gS2LwQreVjskIXHgMkzUKozRafSetO5xZPuzx02fBfiO5OZ8Cyo+js9zjSq0P12NNQdiqbMQK3UPscNQmtvaqUrMGN5OnFd4mK3DhscyLPSTyo3+0+KEWiA0gj7+t21Lex32kT5zxR2XTSGj2YKXTUzIutrvXyQLKRdsKzFQ4JCtw4TGN5jBpRdx5D9ZiVmaS1EYHQhVf0r25OpBWdi1vGk9P7zdMIG+ObxQuNm+iG29EbV9m+TUf65zybMCFxzaada74mHVfeVWjzESR/FUHp2rhKU5IlUQhbuia36llwix5E4tpEc7TXisZMWu+sER2q1v8+hBaXNpRMDnZFS48xin7jfiloUvwYflRLGXv/g0zNO3x2mBjQyBpMHKy7qePSC7rcPnpBK+2hOJmbnrdr30CN6y/6xcA9PKm1IYLj3keryTFbWFazDtZVfIq31/6IcS3WnYeW+/aOm97FU6tw+r1I3pIvCKj5CrvRZgHbk1H1u3aXvibcJkejj7hceE5AJr1+s4dXoPmrb8nNZAl9/mtJb2qFpkfBfmGnsiyueMrBudmrwvvK4WNpdG6uCIOGxW1mC6rZVDB63luxANSL58ib4PwrfxsGXSqClx4DkDeuKbVE5f3/CsaCRkxOdc3TOrtUXXOltfP7mepEE2XSRaVox/j32td7gzOuy4Tr8pI5fkriFT0DXpa7zenB2BUgcN3L+HCcwQ+LPKrVl4Lz9AdN1JKyks05mewwkfT2rtVnwBbVNsIncNits3rdzgq20linT1+eSYxeCxrWS9y6yGP6mm18DM0rWxnMG5FHlx4DkHlvemeBiU17RP21eaEY1sj99x5mlX47l0+riJxfVeccuve3fhLv4d5GY4F7x3q3WU6eT341/cWVt4gJV/A9/ujF0XrFOWentaXxFtDsIk2mj/jd1v1hsr92hMuPAeh+P4nUBcXv1k//L508YIVkxft2xK1Z8bAPr5tnFxbGzVB9vr5htK2BQooW0kuetjEJWMDqu6oWduNtywte59HjnGtOtQ3sX4g9DlMSW+syDnBFlx4DsPLrWEh/vXEhzQSNGjyF1NjLSxI6VMcSfaiAUdMLG5jQp2r76rTysM18S21owIq4kZ6Vx/W42z9Ud4vwis4fMEVHReeY6F5tGtM5+YmFFaPdsFjQ2affKlyZZJ40moFmq4w4bnIODu7eioDJ78l514VZ759XqgjLwb8T05G1KyIb/oZvsHga/XHqFjvK/ym40Mbfw014MJzMErjXx4fKqI6r2HLX6ZpcuzgXb6m310GmXLaVST90LbmHpsOmPCZr2/QlOtxGfnJl2b/8H1oQCOjr/DRKVMBchdJ7aNA2xYpVAcuPAckfV/EKL92Pt5NTKmu65AZcXZrm1q0TH9Pi0xoo6L41bHJvnVv19138GeD29f5sNcqU87+igP6+XCnzb+GCnDhOSTlmYnPH97dt2CgR5tm3fr3xqfdf+iMyQF+0w/cfaU44dt6tP98RLTh8esrU01gy55f39FXZLoGaDH8lamM3coNJIIncI+JusyOBxeeA1NWmnQnLvZOec7Fg+fOPcrMy0x6XGDnsjOVh/30RlX/xaYj1IpvRAQMsKC6zruOJ9Wr8IRm0oLTRLITEhtGYR0uvAaBPpCYhakgP3aJfjnZcm+BmbIoJa+vbR7Y0oTomo+IijbXfDpjYU/cA/a+Zeb3jgYXHocqWl1uzJf63dtyC5HMuf/OCAwe6jXwi+4AjYL6uqOXoO8NjZlCcRXl10OwaozblEe2um+14cLjUOdalVMgcJf57WZOYtyr1Od5OY/3bz6fnfZg94xPx13KM9egvfCfMFJubL65+dDx4MLj0GdHld/A5Repdc3K814km/tdzr2znxAXYG/HjxQzwIXHsQF/jdI75RqPsjq66+HNUF8S8e02ol6SrQPDhcexAcVpu/UmFljyQGHNiiqy/x6sH6jfacdvA2sEFx7HFhTl76nKZAqYuk9x55XUI9uG6bMy2i0wkalgY2xaq5oLj2MbKqO+qYqscZ11LF6+9ip1usQ5naojq39uOGYVPVx4HFuRv6dXlWyaDpq/+ZjMleL7Kxs/rw4lG7zI4Us91IUL7/8UNeI/8q5G1OQGOndaHi85N1DzYt/Czs2qcp0GbM509P6v9eHC49iQd/MDjEJUAiafTNVJ6NmV8mZNYGvDWRNs2uPIXnDhcWxJUVJsuFECYesBmw5evBKbbmbLh/720tjI9Qu7Gs4Y8kuDW2USuPA4NubtxWHGAZlNW7duG7zoxr2ktLdP9XZDYQ6sLNAkPt66bNH306YE+RgdPCzSwRu/moULj2Nz8iN83aAOHdu0bePe8fP5R49umvvl+DHDwwb4udY5pMWYXbauwWs/uPD+X6DVTV0J+amXjgytK70qTKUpCIyJOnyloc52CBceRw2KKi6HNjUtMVP4rU0vcfBeywZMR35z4XFUIuv6piW+LcRF5zLi+2MJDSPb1QJceBz1qHh6KWr21E+CQ/2dTEkuZNyIgC8iz7/Qlx1r2HDhcVSkslyrLct/X5AcMwJjMF0AXFu2bOOudziMSS7JKmrwU10VXHgce6BJPb4q6urD53fi49MfPbl34fL5u/cct9mdArjwOBw7wIXH4dgBLjwOxw5w4XE4doALj8OxA1x4HI4d4MLjcOwAFx6HYwe48DgcO8CFx+HYAS48DscOcOFxOHaAC4/DsQNceByOHeDC46iAhGKa/2dw4XFUoqHUUKEDFx6HYwe48DgcO8CFx+HYAS48DscOcOFxOHaAC49joOF1oWMXLjzHgDvCGhhceByOHeDC43DsABceh0Ua/NKaC4/DsQNceByOHeDC43DsABceh2MHuPA4HDvAhcfh2AEuPA7HDnDhcTh2gAuPw7EDXHgcjh3gwmOdYnvfAMcWcOE5GDxnrmHAhcfh2AEuPA7HDnDhcTh24H9jKHaorUxvqgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="196" height="189" border= "0">

 1. Po podaní poslednej dávky lieku striekačku spolu s fľaškou odhoďte.


Sirup uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Čas použiteľnosti je vyznačený na obale.

Liek sa nesmie používať po uplynutí dátumu exspirácie.


Pripomíname:


 1. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 2. Liek podávajte podľa odporúčania svojho lekára.

 3. V prípade nejasností sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.


1Sumamed

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/06837

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/01178, 2011/06839, 2013/03952


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Sumamed

prášok na sirup


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


5 ml pripraveného sirupu obsahuje 100 mg azitromycínu vo forme dihydrátu azitromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


prášok na sirup

Sumamed, prášok na sirup je biela až žltkasto-biela zmes.

Po rozpustení vznikne biela až žltkasto-biela homogénna suspenzia s charakteristickou čerešňovou/banánovou vôňou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Sumamed je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií, o ktorých je známe alebo je pravdepodobné, že sú vyvolané jedným alebo viacerými citlivými mikroorganizmami (pozri časť 5.1):


- Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce faryngitídu/tonzilitídu, sinusitídu a otitis media.

- Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce bronchitídu a v komunite získanú pneumóniu.

- Infekcie kože a mäkkých tkanív zahŕňajúce erythema migrans (prvé štádium Lymskej boreliózy),

eryzipel, impetigo a sekundárnu pyodermiu.

- Gastrické a duodenálne infekcie spôsobené Helicobacter pylori.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie týkajúce sa vhodného používania antibakteriálnych látok.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Na liečbu infekcií horných a dolných dýchacích ciest a infekcií kože a mäkkých tkanív (okrem erythema migrans) je celková dávka azitromycínu 30 mg/kg, ktorá sa má užívať počas doby troch dní (10 mg/kg jedenkrát denne) podľa nasledovnej tabuľky:


Telesná hmotnosť (kg)

Sumamed, prášok na sirup

100 mg/5 ml

Sumamed forte, prášok na sirup 200 mg/5 ml

5

2,5 ml (50 mg)

/

6

3 ml (60 mg)

/

7

3,5 ml (70 mg)

/

8

4 ml (80 mg)

/

9

4,5 ml (90 mg)

/

10-14

5 ml (100 mg)

2,5 ml (100 mg)

15-24

/

5 ml (200 mg)

25-34

/

7,5 ml (300 mg)

35-44

/

10 ml (400 mg)

45

/

Dávka pre dospelých


Azitromycín sa ukázal byť účinný v liečbe streptokokovej faryngitídy, podávaný deťom v jednorazovej dávke 10 mg/kg alebo 20 mg/kg počas 3 dní. Keď boli tieto dve dávky porovnávané v klinických štúdiách, pozoroval sa podobný klinický účinok, i keď eliminácia baktérií bola výraznejšia pri dennej dávke 20 mg/ml. Avšak liekom voľby v profylaxii faryngitídy vyvolanej Streptococcus pyogenesa reumatickej horúčky, ktorá sa objaví ako sekundárne ochorenie, je obvykle penicilín.


Na liečbu erythema migrans je celková denná dávka azitromycínu 60 mg/kg, ktorá sa má podávať nasledovne: 20 mg/kg prv deň a ďalej 10 mg/kg jedenkrát denne od druhého do piateho dňa.

Na liečbu gastrických a duodenálnych infekcií spôsobených Helicobacter pylorisa podáva dávka 20 mg/kg denne v kombinácii s antisekrečnými a inými liekmi, podľa rozhodnutia lekára.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov sa používa rovnaké dávkovanie ako u dospelých. Keďže starší pacienti môžu byť pacientmi s trvalým sklonom k arytmiám, odporúča sa opatrnosť vzhľadom na riziko vzniku srdcovej arytmie a torsades de pointes(pozri časť 4.4).


Zlyhanie obličiek

U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu > 40 ml/min) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s klírensom kreatinínu < 40 ml/min neboli vykonané žiadne štúdie. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní azitromycínu týmto pacientom.


Zlyhanie pečene

Pretože azitromycín je metabolizovaný v pečeni a vylučuje sa žlčou, liek sa nemá podávať pacientom so závažným ochorením pečene. Neboli vykonané štúdie týkajúce sa liečby týchto pacientov azitromycínom.


Spôsob podávania

Sumamed vo forme sirupu sa užíva v jednorazovej dennej dávke, najmenej jednu hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Dávka sa meria pomocou priloženej perorálnej dávkovacej striekačky alebo lyžičky (do 15 kg - perorálna dávkovacia striekačka, nad 15 kg - lyžička).


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na azitromycín, erytromycín, iné makrolidové alebo ketolidové antibiotikum alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak, ako po erytromycíne alebo po ostatných makrolidoch, boli hlásené zriedkavé závažné alergické reakcie vrátane angioedému a anafylaxie (zriedkavo smrteľné). Niektoré z týchto reakcií po azitromycíne viedli k rekurentnej symptomatológii a vyžadovali dlhšie obdobie sledovania a liečby.


Vzhľadom na to, že hlavnou cestou vylučovania azitromycínu je pečeň, u pacientov so závažným ochorením pečene sa musí azitromycín podávať s opatrnosťou. Pri užívaní azitromycínu boli hlásené prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúcej k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (pozri časť 4.8). Niektorí z týchto pacientov mohli mať v minulosti ochorenie pečene alebo mohli užívať iné lieky s hepatotoxickým účinkom.


V prípade prejavov a príznakov poruchy funkcie pečene, akými môže byť náhly vznik telesnej slabosti spojenej so žltačkou, tmavým močom, sklonom ku krvácaniu alebo hepatálnej encefalopatie sa musia okamžite urobiť testy funkcie pečene. Ak sa preukáže porucha funkcie pečene, azitromycín sa musí prestať užívať.


U pacientov, ktorí užívali deriváty námeľových alkaloidov súbežne s niektorými makrolidovými antibiotikami, boli zaznamenané prípady ergotizmu. K dispozícii nie sú údaje o možnej interakcii medzi námeľom a azitromycínom. Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa azitromycín nesmie podávať súbežne s derivátmi ergotamínu.


Tak ako u iných antibiotík, odporúča sa sledovať výskyt prejavov superinfekcie organizmami, ktoré nie sú citlivé na liečbu, vrátane húb.


Pri užívaní takmer všetkých antibiotík, vrátane azitromycínu, boli hlásené hnačky vyvolané baktériou Clostridium difficile (CDAD). Stupeň závažnosti môže byť od miernych hnačiek až po smrteľnú kolitídu. Liečba antibiotikami mení normálnu črevnú flóru a má za následok nadmerný rast C. difficile.


C. difficile tvorí toxíny A a B, ktoré napomáhajú rozvoju CDAD. Hypertroxín produkovaný kmeňmi C. difficile zvyšuje morbiditu a mortalitu vzhľadom na to, že tieto infekcie môžu byť odolné na liečbu antibiotikami a môžu vyžadovať kolektómiu. U všetkých pacientov, u ktorých sa po užívaní antibiotík objaví hnačka, je treba myslieť na CDAD. Dôležitá je najmä podrobná anamnéza, keďže výskyt CDAD sa hlásil viac ako 2 mesiace po skončení užívania antibiotík.


U pacientov s ťažkou poruchou renálnych funkcií (GFR < 10 ml/min) sa pozoroval 33 % nárast systémovej expozície azitromycínom (pozri časť 5.2).


Pri liečbe inými makrolidmi vrátane azitromycínu sa pozorovalo predĺženie kardiálnej repolarizácie a QT intervalu, čo sa dáva do súvisu s rizikom vzniku srdcových arytmií a torsades de pointes (pozri časť 4.8). Keďže nasledujúce situácie môžu viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsades de pointes), ktoré môžu spôsobiť zástavu srdca, azitromycín sa má používať s opatrnosťou u pacientov so trvalými proarytmogénnymi sklonmi (najmä ženy a starší pacienti), ako sú napr. pacienti:

 • s kongenitálnym alebo zdokumentovaným predĺžením QT intervalu.

 • v súčasnosti dostávajúci liečbu inými liečivami, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká triedy IA (chinidín a prokaínamid) a triedy III (dofetilid, amiodarón a sotalol), cisaprid a terfenadín; antipsychotiká ako pimozid; antidepresíva ako citalopram; a fluórchinolóny ako moxifloxacín a levofloxacín.

 • s poruchou elektrolytovej rovnováhy, zvlášť v prípadoch hypokaliémie a hypomagneziémie.

 • s klinicky relevantnou bradykardiou, srdcovou arytmiou a ťažkou srdcovou nedostatočnosťou.


U pacientov liečených azitromycínom bolo hlásené zhoršenie príznakov myasténie gravis a novovzniknutý myastenický syndróm (pozri časť 4.8).


Bezpečnosť a účinnosť pri prevencii alebo liečbe infekcií vyvolaných baktériou Mycobacterium avium complex (MAC) u detí neboli stanovené.


 1. Liekové a iné interakcie

Antacidá: Pri študovaní účinku súbežne podávaných antacíd na farmakokinetiku azitromycínu neboli celkovo pozorované zmeny v biologickej dostupnosti, i keď vrcholové koncentrácie azitromycínu merané v plazme klesli približne o 25 %. U pacientov, ktorí súbežne užívajú azitromycín a antacidá, sa lieky nemajú užívať súbežne. Azitromycín sa má užiť najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po podaní antacida.


Cetirizín: U zdravých dobrovoľníkov neviedlo súbežné podávanie 5-dňového režimu azitromycínu s 20 mg cetirizínu pri ustálenej hladine ku farmakokinetickej interakcii, ani k významným zmenám QT intervalu.


Didanozín:Súbežné podávanie 1200 mg azitromycínu/deň so 400 mg didanozínu/deň u 6 HIV-pozitívnych jedincov neovplyvnilo farmakokinetiku ustálenej hladiny didanozínu v porovnaní s placebom.


Digoxín (substráty P-gp):Pri súbežnom podaní makrolidových antibiotík, vrátane azitromycínu, so substrátmi P-glykoproteínu ako digoxín sa hlásilo zvýšenie sérových hladín substrátu P-glykoproteínu. Preto ak sa azitromycín a substráty P-gp ako digoxín podávajú súbežne, má sa zvážiť možnosť zvýšených sérových koncentrácií subtrátu.


Zidovudín:Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a viacnásobné dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu mali malý vplyv na plazmatickú farmakokinetiku alebo vylučovanie zidovudínu alebo jeho glukuronidových metabolitov močom. Podávanie azitromycínu ale zvyšovalo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách v periférnej cirkulácii. Klinická významnosť týchto nálezov nie je jasná, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Azitromycín výrazne neinteraguje so systémom cytochrómu P450 v pečeni. Nepredpokladá sa, že by dochádzalo k liekovým interakciám na úrovni farmakokinetiky, ako sa to pozorovalo pri erytromycíne a iných makrolidoch. Indukcia cytochrómom P450 v pečeni alebo inaktivácia prostredníctvom komplexu cytochróm-metabolit sa pri azitromycíne nevyskytuje.


Ergotamín: Kombinované podávanie ergotamínu a azitromycínu môže teoreticky viesť k ergotizmu, a preto sa ich súbežné užívanie neodporúča (pozri časť 4.4).


Vykonali sa farmakokinetické štúdie medzi azitromycínom a nasledujúcimi liekmi, o ktorých je známe, že sú značne metabolizované prostredníctvom cytochrómu P450.


Atorvastatín:Súbežné podanie atorvastatínu (10 mg denne) a azitromycínu (500 mg denne) nezmenilo plazmatické koncentrácie atorvastatínu (na základe skúšky na inhibíciu HMG-CoA reduktázy). Po uvedení lieku na trh boli však hlásené prípady rabdomyolýzy u pacientov dostávajúcich azitromycín so statínmi.


Karbamazepín: Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov sa nepozoroval žiadny významný účinok na plazmatické koncentrácie karbamazepínu alebo jeho aktívnych metabolitov u pacientov užívajúcich súbežne azitromycín.


Cimetidín:Vo farmakokinetickej štúdii skúmajúcej účinky jednotlivej dávky cimetidínu, podanej 2 hodiny pred azitromycínom, na farmakokinetiku azitromycínu sa nepozorovala žiadna zmena vo farmakokinetike azitromycínu.


Perorálne antikoagulanciá kumarínového typu:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii azitromycín nemenil antikoagulačný účinok jednorazovej dávky 15 mg warfarínu podávanej zdravým dobrovoľníkom. Po uvedení lieku na trh sa po súbežnom užívaní azitromycínu a perorálnych antikoagulancií kumarínového typu hlásilo zosilnenie antikoagulačného účinku. Hoci sa kauzálny vzťah nepreukázal, má sa zvážiť frekvencia sledovania protrombínového času v prípade, že sa azitromycín používa u pacientov, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá kumarínového typu.


Cyklosporín: Vo farmakokintetickej interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorí užívali perorálne denne 500 mg azitromycínu počas 3 dní a následne perorálnu jednorazovú dávku 10 mg/kg cyklosporínu boli zaznamenané výrazne zvýšené hodnoty Cmaxa AUC0-5pre cyklosporín. Z tohto dôvodu je potrebné dôkladne zvážiť súbežné podanie týchto liečiv. Ak je kombinovaná liečba odôvodnená, koncentrácie cyklosporínu majú byť starostlivo monitorované a podľa toho sa má upraviť dávka.


Efavirenz:Súbežné podanie jednorazovej dávky 600 mg azitromycínu a 400 mg efavirenzu denne počas 7 dní neviedlo k žiadnym klinicky významným farmakokinetickým interakciám.


Flukonazol:Súbežné podanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu nezmenilo farmakokinetiku jednorazovej dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozícia a polčas azitromycínu sa nezmenili súbežným podaním flukonazolu, avšak pozorovalo sa klinicky nevýznamné zníženie Cmax(18 %) azitromycínu.


Indinavir:Súbežné podanie jednorazovej dávky 1200 mg azitromycínu nemalo žiadny štatisticky významný účinok na farmakokinetiku indinaviru podaného v dávke 800 mg trikrát denne počas 5 dní.


Metylprednizolón:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii vykonanej u zdravých dobrovoľníkov nemal azitromycín žiadny významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Midazolam: U zdravých dobrovoľníkov nespôsobilo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu/deň počas 3 dní klinicky významné zmeny vo farmakokinetike a farmakodynamike midazolamu podaného v jednorazovej dávke 15 mg.


Nelfinavir: Súbežné užívanie azitromycínu (1200 mg) a nelfinaviru pri rovnovážnej hladine (750 mg trikrát denne) viedlo k zvýšeným koncentráciám azitromycínu. Neboli pozorované žiadne klinicky významné nežiaduce účinky a nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Rifabutín:Súbežné podávanie azitromycínu s rifabutínom neovplyvnilo sérové koncentrácie niektorého z liekov. U subjektov užívajúcich súbežne azitromycín a rifabutín bola pozorovaná neutropénia. Aj keď bola neutropénia spájaná s užívaním rifabutínu, priama súvislosť so súbežným podávaním s azitromycínom sa nepreukázala (pozri časť 4.8).


Sildenafil:U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia neexistuje žiadny dôkaz o účinku azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC a Cmaxsildenafilu alebo jeho hlavného cirkulujúceho metabolitu.


Terfenadín:Vo farmakokinetických štúdiách neboli hlásené žiadne interakcie medzi azitromycínom a terfenadínom. V zriedkavých prípadoch nebolo možné úplne vylúčiť možnosť takejto interakcie. Avšak nebol žiadny špecifický dôkaz o výskyte takejto interakcie.


Teofylín:U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali azitromycín súbežne s teofylínom, azitromycín neovplyvňoval farmakokinetiku teofylínu.


Triazolam:U 14 zdravých dobrovoľníkov nemalo súbežné podávanie 500 mg azitromycínu v prvý deň a 250 mg na druhý deň s 0,125 mg triazolamu na druhý deň žiadny výrazný účinok na akúkoľvek farmakokinetickú premennú triazolamu v porovnaní s triazolamom a placebom.


Trimetoprim/sulfametoxazol: Súbežné podávanie trimetoprimu/sulfametoxazolu DS (160 mg/800 mg) počas 7 dní s 1200 mg azitromycínu na siedmy deň nemalo žiadny významný vplyv na maximálne koncentrácie, celkovú expozíciu alebo vylučovanie trimetoprimu alebo sulfametoxazolu močom. Sérové koncentrácie azitromycínu boli podobné tým, ktoré sa zaznamenali v iných štúdiách.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití azitromycínu u gravidných žien. V reprodukčných štúdiách toxicity na zvieratách sa preukázalo, že azitromycín prechádza placentou, ale nepozorovali sa žiadne teratogénne účinky. Bezpečnosť azitromycínu nebola potvrdená, pokiaľ ide o použitie liečiva počas gravidity. Azitromycín sa má preto používať počas gravidity len v prípade, že prínos liečby preváži jej riziká.


Laktácia

Bolo hlásené, že azitromycín sa vylučuje do ľudského mlieka, ale neexistujú žiadne adekvátne a dobre kontrolované klinické štúdie u dojčiacich žien, ktoré by charakterizovali farmakokinetiku vylučovania azitromycínu do ľudského mlieka.


Fertilita

V štúdiách fertility vykonaných na potkanoch sa zaznamenala po podaní azitromycínu znížená miera gravidity. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Azitromycín nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 1. Nežiaduce účinky

Azitromycín je dobre znášaný s nízkou incidenciou nežiaducich účinkov.

Nižšie sú uvedené nežiaduce účinky identifikované počas klinického skúšania a po uvedení lieku na trh podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Nežiaduce účinky identifikované po uvedení lieku na trh sú uvedené kurzívou.


Frekvencie v rámci skupín sú definované použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Infekcie a nákazy

Menej časté: kandidóza, vaginálna infekcia, pneumónia, plesňové infekcie, bakteriálne infekcie, faryngitída, gastroenteritída, respiračné poruchy, rinitída, kandidóza v ústach

Neznáme:pseudomembranózna kolitída(pozri časť 4.4)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: leukopénia, neutropénia, eozinofília

Neznáme: trombocytopénia, hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému

Menej časté: angioedém, precitlivenosť

Neznáme: anafylaktická reakcia(pozri časť 4.4)


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: anorexia


Psychické poruchy

Menej časté: nervozita, insomnia

Zriedkavé: agitácia

Neznáme: agresivita, úzkosť, delírium, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: závrat, somnolencia, dysgeúzia, parestézia

Neznáme: synkopa, konvulzie, hypestézia,psychomotorická hyperaktivita, anosmia, ageúzia, parosmia, myasténia gravis(pozri časť 4.4)


Poruchy oka

Menej časté: poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: poruchy ucha, vertigo

Neznáme: poruchy sluchu vrátane hluchoty a/alebo tinnitusu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácie

Neznáme: torsades de pointes a arytmia (pozri časť 4.4) vrátane ventrikulárnej tachykardie, predĺženie QT na elektrokardiograme (pozri časť 4.4)


Poruchy ciev

Menej časté: návaly horúčavy

Neznáme: hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe, epistaxa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka

Časté: vracanie, bolesť brucha, nauzea

Menej časté: zápcha, flatulencia, dyspepsia, gastritída, dysfágia, abdominálna distenzia, suchosť v ústach, eruktácia, vredy v ústach, hypersekrécia slín

Neznáme: pankreatitída, zmena farby jazyka


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálne hodnoty testov pečeňových funkcií, cholestatická žltačka

Neznáme: zlyhanie pečene (ktoré v zriedkavých prípadoch viedlo k smrti) (pozri časť 4.4), fulminantná hepatitída, nekróza pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, pruritus, urtikária, dermatitída, suchá koža, hyperhidróza

Zriedkavé: fotosenzitívna reakcia

Neznáme. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza¸ multiformný erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: osteoartritída, myalgia, bolesť chrbta, bolesť krku

Neznáme: artralgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: dyzúria, bolesť obličiek

Neznáme: intersticiálna nefritída a akútne renálne zlyhanie


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: metrorágia, testikulárna porucha


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: edém, asténia, nevoľnosť, únava, edém tváre, bolesť na hrudi, pyrexia, bolesť, periférny edém


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: znížený počet lymfocytov, zvýšený počet eozinofilov, znížená hladina bikarbonátu v krvi, zvýšená hladina bazofilov, zvýšená hladina monocytov, zvýšená hladina neutrofilov

Menej časté: zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, zvýšená hladina alanínaminotransferázy, zvýšená hladina bilirubínu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatinínu v krvi, abnormálna hladina draslíka v krvi, zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšená hladina chloridov v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšený počet krvných doštičiek, znížená hladina hematokritu, zvýšená hladina bikarbonátu, abnormálna hladina sodíka


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: postprocedurálne komplikácie


Nežiaduce reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s profylaxiou a liečbou Mycobacterium avium complexzaloženými na skúsenostiach z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh. Tieto nežiaduce reakcie sa líšia od nežiaducich reakcií, ktoré sa hlásili pre liekové formy s okamžitým alebo predĺženým uvoľňovaním, a to buď typom alebo frekvenciou:


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: anorexia


Poruchy nervového systému

Časté: závrat, bolesť hlavy, parestézia, dysgeúzia

Menej časté: hypestézia


Poruchy oka

Časté: poškodenie zraku


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: hluchota

Menej časté: poškodenie sluchu, tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: hnačka, bolesť brucha, nauzea, flatulencia, abdominálny diskomfort, riedka stolica


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka, pruritus

Menej časté: Stevensov-Johnsonov syndróm, fotosenzitívna reakcia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Menej časté: asténia, nevoľnosť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nežiaduce účinky, ktoré je možné pozorovať po podaní dávok presahujúcich odporúčané dávky, boli podobné tým, ktoré sa vyskytujú po podaní bežných dávok. V prípade predávkovania je indikované podávanie aktívneho uhlia a všeobecná symptomatická liečba, ako aj opatrenia na podporu životných funkcií.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum, ATC kód: J01FA10


Mechanizmus účinku

Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov. Molekula je zostavená pridaním atómu dusíka k laktónovému kruhu erytromycínu A. Chemický názov azitromycínu je 9-deoxy-9a-aza-9a-metyl-9a-homoerytromycín A. Molekulová hmotnosť je 749,0.


Mechanizmus účinku azitromycínu je založený na supresii syntézy bakteriálneho proteínu prostredníctvom väzby na ribozomálnu podjednotku 50S a inhibícii translokácie peptidu.


Mechanizmus rezistencie

Rezistencia na azitromycín môže byť základná alebo získaná. Existujú tri hlavné mechanizmy rezistencie baktérií: zmena cieľového miesta, zmena transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.


U kmeňa Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytického streptokoku skupiny A, Enterococcus faecalisa Staphylococcus aureus, vrátane meticilín rezistentného S. aureus (MRSA) existuje úplná skrížená rezistencia na erytromycín, azitromycín, iné makrolidy a linkozamidy.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty citlivosti na azitromycín u typických patogénov sú:


podľa Národného výboru pre klinické laboratórne normy (NCCLS):

 • citlivé ≤ 2 mg/l, rezistentné ≥ 8 mg/l

 • Haemophilus spp.: citlivé ≤ 4 mg/l

 • Streptococcus pneumoniae a Streptococcus pyogenes:

citlivé ≤ 0,5 mg/l, rezistentné ≥ 2 mg/l


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy môže kolísať v závislosti od geografickej polohy a časua lokálna informácia o rezistencii je potrebná predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečby je prinajmenšom u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné sa poradiť s odborníkom.


Tab.1 Antibakteriálne spektrum azitromycínu

Druhy zvyčajne citlivé

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus

Citlivý na meticilín

Streptococcus pneumoniae

Citlivý na penicilín

Streptococcus pyogenes

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyriomonas spp.

Ďalšie mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Streptococcus pneumoniae

Intermediárna rezistencia na penicilín

Rezistentný na penicilín

Primárne rezistentné organizmy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Staphylococci MRSA, MRSE*

Anaeróbne mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis

* Stafylokoky rezistentné na meticilín majú veľmi vysokú prevalenciu získanej rezistencie na makrolidy a sú sem zaradené, pretože sú zriedkavo citlivé na azitromycín.


Tab.2 In vitrocitlivosť intracelulárnych a iných patogénov na azitromycín

Mikroorganizmus

MIC90 (mg/l)

Borrelia burgdorferi

0.015

Chlamydia pneumoniae

0.06 – 0.125

Chlamydia psittaci

0.125

Chlamydia trachomatis

0.125

Legionella pneumophila

2.0

Listeria monocitogenes

2.0

Mycoplasma pneumoniae

0.01

Ureaplasma urealyticum

2.0


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je približne 37 %. Vrcholové koncentrácie v plazme sa dosiahnu v priebehu 2-3 hodín po užití lieku.

Distribúcia

Perorálne podaný azitromycín je z veľkej časti distribuovaný do celého tela. Farmakokinetické štúdie dokázali, že koncentrácia azitromycínu nameraná v tkanive je pozorovateľne vyššia (až 50-krát) ako koncentrácia nameraná v plazme, čo dokazuje, že látka sa silne viaže v tkanivách.

Väzba na sérové proteíny sa odlišuje v závislosti od koncentrácie v plazme a je v rozmedzí od 12 % pri 0,5 µg/ml až do 52 % pri 0,05 µg/ml v sére. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (VVss) je 31,1 l/kg.

Eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie úzko zodpovedá tkanivovému polčasu eliminácie 2 - 4 dni. Približne 12 % intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu nasledujúcich troch dní. Vysoké koncentrácie azitromycínu v nezmenenej forme boli zistené hlavne v ľudskej žlči. V žlči bola taktiež zistená prítomnosť desiacich metabolitov, ktoré vznikli N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou desozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu. Porovnaním výsledkov kvapalinovej chromatografie a mikrobiologických analýz sa preukázalo, že metabolity azitromycínu nie sú mikrobiologicky účinné.

V štúdiách na zvieratách boli zistené vysoké koncentrácie azitromycínu vo fagocytoch. Taktiež sa zistilo, že počas aktívnej fagocytózy sa uvoľnia vyššie koncentrácie azitromycínu ako pri inaktívnej fagocytóze. Z tohto dôvodu boli pri štúdiách na zvieratách namerané vysoké koncentrácie azitromycínu v zápalových ložiskách.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, v ktorých sa podávali dávky 40-krát vyššie ako klinická terapeutická dávka, vyvolal azitromycín reverzibilnú fosfolipidózu, ale ako obvykle, v súvislosti s ňou neboli pozorované žiadne toxikologické následky. Nezistilo sa, že by azitromycín pri odporúčanom dávkovaní vyvolával u pacientov toxické reakcie.


Karcinogénny potenciál

Pretože azitromycín je určený len na krátkodobú liečbu, neboli uskutočnené dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny potenciál. Karcinogénna aktivita nebola zaznamenaná.


Mutagénny potenciál

Na in vivoa in vitrotestovacích modeloch nebol dokázaný potenciál pre génové a chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita

V štúdiách na zvieratách, v ktorých sa sledoval embryotoxický účinok látky, teratogénny účinok nebol pozorovaný u myší a potkanov. U potkanov, ktorým sa podával azitromycín v dávkach 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, sa prejavila mierna retardácia fetálnej osifikácie a prírastku hmotnosti plodu. V perinatálnych a postnatálnych štúdiách u potkanov sa pri dávke 50 mg/kg/deň a viac pozorovala mierna retardácia.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Sacharóza

Bezvodý fosforečnan sodný

Hydroxypropylcelulóza

Xantán guma

Čerešňová aróma

Banánová aróma

Vanilková aróma

Koloidný oxid kremičitý bezvodý


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosti


Prášok na sirup: 2 roky

Pripravený sirup: 5 dní

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Prášok na sirup

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Pirpravený sirup

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Sumamed, prášok na sirup 100 mg/5ml, 20 ml je naplnený do 50 ml polyetylénovej fľaše (HDPE) s bezpečnostným uzáverom.

Každá fľaša je vložená do papierovej škatuľky spolu s obojstrannou dávkovacou lyžičkou a dávkovacou striekačkou.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na prípravu sirupu sa do fľaše s obsahom azitromycínu vo forme suchej zmesi pridá 12 ml čistenej vody.


Fľaša obsahuje naviac 5 ml pripraveného sirupu, aby sa zabezpečili úplné dávky.

Pripravený sirup sa má pred použitím pretrepať! Dávka sa meria pomocou priloženej dávkovacej striekačky alebo lyžičky. Ihneď po podaní sirupu je potrebné dieťaťu dať vypiť malé množstvo čaju alebo džúsu, aby sa vypláchol zvyšok sirupu z úst.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

82102 Bratislava, Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0352/92-C/S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3. jún 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 3. február 2004


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2014

12Sumamed