+ ipil.sk

Sumamed 500 mgPríbalový leták

Príloha č. 3/a k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2009/09762

PÍsomná informácia pre používateľOV


Sumamed® 125 mg

Filmom obalené tablety


dihydrát azitromycínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Sumamed® 125 mga na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Sumamed® 125 mg

3. Ako užívať Sumamed® 125 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sumamed® 125 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SUMAMED® 125 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Sumamed® 125 mgobsahuje účinnú látku azitromycín.

Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov.

Mechanizmus účinku azitromycínu je založený na potláčaní syntézy bakteriálneho proteínu prostredníctvom väzby na ribozomálnu podjednotku 50S a inhibícii translokácie peptidu.


Sumamed® 125 mg je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií, o ktorých je známe alebo je pravdepodobné, že sú vyvolané jedným alebo viacerými citlivými mikroorganizmami:

- Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce faryngitídu (zápal hltana)/tonzilitídu (zápal mandlí),

sinusitídu (zápal prinosových dutín) a otitis media (zápal stredného ucha).

- Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce bronchitídu (zápal priedušiek) a v komunite získanú

pneumóniu (zápal pľúc).

- Infekcie kože a mäkkých tkanív zahŕňajúce erythema migrans (prvé štádium Lymskej boreliózy),

eryzipel, impetigo a sekundárnu pyodermiu.

- Gastrické a duodenálne infekcie spôsobené Helicobycter pylori.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SUMAMED® 125 mg


Neužívajte Sumamed® 125 mg

  • keď ste alergický (precitlivený) na azitromycín, na iné makrolidové antibiotikum alebo na niektorú z pomocných látok,

  • keď trpíte závažným ochorením pečene.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníSumamedu® 125 mg

  • keď máte závažné poškodenie funkcie obličiek.

Užívanie iných liekov

Antacidá:pri študovaní účinku súbežne podávaných antacíd na farmakokinetiku azitromycínu neboli celkovo pozorované zmeny v biologickej dostupnosti, i keď vrcholové koncentrácie azitromycínu merané v plazme klesli o 30%. Azitromycín sa má užiť najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po podaní antacida.


Karbamazepín:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch nemal azitromycín významný účinok na plazmatické koncentrácie karbamazepínu alebo jeho aktívnych metabolitov.


Cyklosporín: Niektoré príbuzné makrolidové antibiotiká interferujú s metabolizmom cyklosporínu. I keď neboli vykonané farmakokinetické a klinické štúdie možných kombinovaných účinkov azitromycínu a cyklosporínu, mala by byť pred súbežným podaním týchto liekov starostlivo zvážená terapeutická situácia. Ak sa kombinovaná liečba uzná za odôvodnenú, koncentrácie cyklosporínu majú byť starostlivo monitorované a podľa toho sa má upraviť dávka.


Kumarínové antikoagulanciá:V súvislosti so súbežným podávaním azitromycínu a warfarínu alebo kumarínových perorálnych antikoagulancií bola hlásená zvýšená tendencia ku krvácaniu. Je potrebné venovať pozornosť sledovaniu rýchlosti protrombínového času.


Digoxín:Bolo hlásené, že u niektorých pacientov niektoré makrolidové antibiotiká narušujú metabolizmus digoxínu v čreve. Preto by sa u pacientov užívajúcich azitromycín a digoxín mala vziať do úvahy možnosť zvýšených koncentrácií digoxínu a koncentrácie digoxínu by sa mali monitorovať.


Ergotamín: Kombinované podávanie ergotamínu a azitromycínu môže teoreticky viesť k ergotizmu a preto sa ich súbežné podávanie neodporúča.


Metylprednizolón:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch nemal azitromycín významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Terfenadín:Vzhľadom na to, že sa u pacientov užívajúcich iné antiefektíva spolu s terfenadínom objavila závažná dysrytmia sekundárne vyvolaná predĺžením QTc intervalu, boli vykonané interakčné štúdie. Vo farmakokinetických štúdiách neboli hlásené interakcie medzi azitromycínom a terfenadínom. V niektorých prípadoch nebolo možné úplne vylúčiť možnosť interakcie. Avšak nebol žiadny špecifický dôkaz o výskyte takejto interakcie. Tak ako iné makrolidy, azitromycín sa má v kombinácii s terfenadínom podávať s opatrnosťou.


Teofylín:U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali azitromycín súbežne s teofylínom, azitromycín neovplyvňoval farmakokinetiku teofylínu. Kombinované podávanie teofylínu a iných makrolidových antibiotík niekedy viedlo k zvýšeniu sérovej koncentrácie teofylínu.


Zidovudín:Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a viacnásobné dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu nemali vplyv na plazmatickú farmakokinetiku alebo urinárnu exkréciu zidovudínu alebo jeho glukuronidových metabolitov. Podávanie azitromycínu ale zvyšovalo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách v periférnej cirkulácii. Klinická významnosť týchto nálezov nie je jasná, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Didanozín:Nezdalo sa, že by denné dávky 1200 mg azitromycínu podávaného súbežne s didanozínom šiestim subjektom ovplyvnili farmakokinetiku didanozínu v porovnaní s placebom.


Rifabutín:Súbežné podávanie azitromycínu s rifabutínom neovplyvnilo sérové koncentrácie niektorého z liekov. U subjektov užívajúcich súbežne azitromycín a rifabutín bola pozorovaná neutropénia. Aj keď bola neutropénia spájaná s užívaním rifabutínu, priama súvislosť so súbežným podávaním s azitromycínom sa nepreukázala.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Sumamedu® 125 mg s jedlom a nápojmi

Filmom obalené tablety Sumamed®125 mg sa užívajú najmenej jednu hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Štúdie na zvieratách dokázali, že azitromycín prechádza cez placentu do plodu, ale neboli zistené žiadne poškodenia plodu účinkom lieku. Azitromycín sa má počas tehotenstva užívať len vtedy, ak nie sú dostupné adekvátne alternatívy liečby.

Neexistujú štúdie, ktoré by dokázali, či liek prestupuje do materského mlieka, preto sa má azitromycín u dojčiacich žien užívať len vtedy, ak nie sú dostupné adekvátne alternatívy liečby.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Azitromycín nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ SUMAMED® 125 mg


Vždy užívajte Sumamed® 125 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Filmom obalené tablety Sumamed®125 mg sú vhodné pre deti s primeranou telesnou hmotnosťou, ktoré sú schopné tabletu prehltnúť. Pre všetky ostatné deti sa odporúča Sumamed®vo forme sirupu. U detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg sa odporúča podávať dávky ako pre dospelých.


Filmom obalené tablety Sumamed®125 mg sa užívajú v jednorazovej dennej dávke. Tablety sa majú prehltnúť vcelku.


Na liečbu infekcií horných a dolných dýchacích ciest a infekcií kože a mäkkých tkanív (okrem erythema migrans) je celková dávka azitromycínu 30 mg/kg, ktorá sa má užívať počas doby troch dní (10 mg/kg jedenkrát denne).


Azitromycín sa ukázal byť účinný v liečbe streptokokovej faryngitídy (zápalu hltana), podávaný deťom v jednorazovej dávke 10 mg/kg alebo 20 mg/kg počas 3 dní.


Na liečbu erythema migrans je celková denná dávka azitromycínu 60 mg/kg, ktorá sa má podávať nasledovne: 20 mg/kg prvý deň a ďalej 10 mg/kg jedenkrát denne od druhého do piateho dňa.


Na liečbu gastrických a duodenálnych infekcií spôsobených Helicobacter pylorisa podáva dávka 20 mg/kg denne, v kombinácii s antisekrečnými a inými liekmi, podľa rozhodnutia lekára.


Ak užijete viac Sumamedu® 125 mg ako máte

Nežiaduce účinky, ktoré je možné pozorovať po podaní dávok presahujúcich odporučené dávky, boli podobné tým, ktoré sa vyskytujú po podaní bežných dávok. Typické príznaky predávkovania makrolidovými antibiotikami zahŕňajú prechodnú stratu sluchu, silnú nevoľnosť, vracanie a hnačku. Tam, kde je to potrebné, je v prípadoch predávkovania indikované podávanie živočíšneho uhlia a všeobecná symptomatická liečba, ako aj opatrenia na podporu životných funkcií.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky,Sumamed® 125 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Azitromycín je dobre znášaný s nízkym výskytom nežiaducich účinkov.

Ochorenia krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek v krvi).

V klinických štúdiách bol ojedinele hlásený výskyt prechodnej, miernej neutropénie (zníženie počtu bielych krviniek v krvi). Priama súvislosť s liečbou azitromycínom sa ale nepotvrdila.


Psychiatrické poruchy a ochorenia

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Agresivita, nepokoj, úzkosť a nervozita.


Poruchy nervového systému

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Točenie hlavy/závraty, ospalosť, bolesti hlavy, kŕče (ktoré, ako sa ukázalo, sa tiež objavili aj po užití iných makrolidov), zmeny chuti .

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Parestézia (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach) a celková slabosť.

Nespavosť a hyperaktivita.


Ochorenia ucha a labyrintu

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Bolo hlásené, že makrolidové antibiotiká spôsobujú poškodenie sluchu. U niektorých pacientov užívajúcich azitromycín bolo hlásené poškodenie sluchu, hluchota a zvonenie v ušiach. Mnoho z týchto prípadov súviselo s experimentálnymi štúdiami, v ktorých sa azitromycín užíval vo vysokých dávkach dlhšiu dobu. Podľa dostupných následných hlásení bola ale väčšina týchto problémov reverzibilná.


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Bolo hlásené búšenie srdca, arytmia spojená s ventrikulárnou tachykardiou (ktorú, ako sa dokázalo, vyvolávajú tiež iné makrolidy).


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Časté (1/100, 1/10):

Nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné problémy (bolesť/kŕče).

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Riedka stolica, plynatosť, tráviace ťažkosti, anorexia (nechutenstvo).

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Zápcha, zmena farby jazyka.

Bola hlásená pseudomembranózna kolitída (zápal hrubého čreva).


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Bola hlásená hepatitída (zápal pečene) a cholestatická žltačka, vrátane abnormálnych hodnôt testov pečeňových funkcií, ako aj zriedkavé prípady nekrózy pečene a dysfunkcie pečene, ktoré v zriedkavých prípadoch mali za následok smrť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Alergické reakcie zahŕňajúce svrbenie a vyrážku.

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Alergické reakcie zahŕňajúce angioneurotický edém, žihľavku a fotosenzitivitu; závažné kožné reakcie ako erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Artralgia (bolesť kĺbov).


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Intersticiálna nefritída (zápal obličiek) a akútne zlyhanie obličiek.


Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Vaginitída (zápal pošvy).


Celkové ochorenia

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Anafylaxia zahŕňajúca edém (vedúca v zriedkavých prípadoch k smrti).

Kandidiáza.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SUMAMED® 125 mg

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Sumamed® 125 mg obsahuje

Liečivo je azitromycín.

Každá tableta obsahuje 125 mg azitromycínu vo forme dihydrátu azitromycínu.

Ďalšie zložky sú bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý, hypromelóza, kukuričný škrob, predželatinovaný škrob, mikrokryštalická celulóza, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, mastenec.


Ako vyzerá Sumamed® 125 mg a obsah balenia

Sumamed® 125 mg sú svetlomodré, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným PLIVA na jednej strane a 125 na druhej strane. Jadro tablety je biele alebo takmer biele.

Balenie: 6 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v Novembri 20096Sumamed 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2/a k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2009/09762


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Sumamed® 125 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 125 mg azitromycínu vo forme dihydrátu azitromycínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety

Svetlomodré, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným PLIVA na jednej strane a 125 na druhej strane. Jadro tablety je biele alebo takmer biele.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sumamed je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií, o ktorých je známe alebo je pravdepodobné, že sú vyvolané jedným alebo viacerými citlivými mikroorganizmami (pozri časť 5.1):


- Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce faryngitídu/tonzilitídu, sinusitídu a otitis media.

- Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce bronchitídu a v komunite získanú pneumóniu.

- Infekcie kože a mäkkých tkanív zahŕňajúce erythema migrans (prvé štádium Lymskej boreliózy),

eryzipel, impetigo a sekundárnu pyodermiu.

- Gastrické a duodenálne infekcie spôsobené Helicobycter pylori.


Do úvahy by sa mali vziať oficiálne odporučenia, týkajúce sa vhodného používania antibakteriálnych liekov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalené tablety Sumamed 125 mg sú vhodné pre deti s primeranou telesnou hmotnosťou, ktoré sú schopné tabletu prehltnúť. Pre všetky ostatné deti sa odporúča Sumamed vo forme perorálnej suspenzie. U detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 45 kg sa odporúča podávať dávky ako pre dospelých.

Na liečbu infekcií horných a dolných dýchacích ciest a infekcií kože a mäkkých tkanív (okrem erythema migrans) je celková dávka azitromycínu 30 mg/kg, ktorá sa má užívať počas doby troch dní (10 mg/kg jedenkrát denne).


Azitromycín sa ukázal byť účinný v liečbe streptokokovej faryngitídy, podávaný deťom v jednorazovej dávke 10 mg/kg alebo 20 mg/kg počas 3 dní. Keď boli tieto 2 dávky porovnávané v klinických štúdiách, pozoroval sa podobný klinický účinok, i keď eliminácia baktérií bola výraznejšia pri dennej dávke 20 mg/kg. Avšak liekom voľby v profylaxii faryngitídy vyvolanej Streptococcus pyogenesa reumatickej horúčky, ktorá sa objaví ako sekundárne ochorenie, je obvykle penicilín.

Na liečbu erythema migrans je celková denná dávka azitromycínu 60 mg/kg, ktorá sa má podávať nasledovne: 20 mg/kg prvý deň a ďalej 10 mg/kg jedenkrát denne od druhého do piateho dňa.


Na liečbu gastrických a duodenálnych infekcií spôsobených Helicobacter pylorisa podáva dávka 20 mg/kg denne, v kombinácii s antisekrečnými a inými liekmi, podľa rozhodnutia lekára.


Zlyhanie obličiek

U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu >40 ml/min) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s klírens kreatinínu <40 ml/min neboli vykonané žiadne štúdie. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní azitromycínu týmto pacientom.


Zlyhanie pečene

Pretože azitromycín je metabolizovaný v pečeni a vylučuje sa žlčou, liek sa nemá podávať pacientom so závažným ochorením pečene.


Spôsob podávania

Filmom obalené tablety Sumamed 125 mg sa užívajú v jednorazovej dennej dávke, najmenej jednu hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Tablety sa majú prehltnúť vcelku.


4.3 Kontraindikácie


Azitromycín je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na azitromycín, na iné makrolidové antibiotikum alebo na niektorú z pomocných látok.


Z dôvodu teoretickej možnosti ergotizmu sa azitromycín nesmie podávať súbežne s derivátmi ergotamínu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alergické reakcie:V zriedkavých prípadoch boli hlásené po podávaní azitromycínu závažné alergické (zriedkavo fatálne) reakcie ako angioneurotický edém a anafylaxia. Niektoré z týchto reakcií vyvolali opakujúce sa infekcie a vyžadovali dlhšie pozorovanie a liečbu.


Streptokokové infekcie: Liekom prvej voľby na liečbu faryngitídy/tonzilitídy vyvolanej Streptococcus pyogenes a tiež v profylaxii akútnej reumatickej horúčky je obvykle penicilín. Azitromycín je všeobecne účinný voči streptokoku v orofarynxe, ale nie sú k dispozícii údaje, ktoré by dokazovali účinnosť azitromycínu v prevencii akútnej reumatickej horúčky.


Superinfekcie: Tak ako u iných antibakteriálnych liekov, je možné, že sa vyskytnú superinfekcie (napr. plesňové infekcie).


4.5 Liekové a iné interakcie


Antacidá:pri študovaní účinku súbežne podávaných antacíd na farmakokinetiku azitromycínu neboli celkovo pozorované zmeny v biologickej dostupnosti, i keď vrcholové koncentrácie azitromycínu merané v plazme klesli o 30%. Azitromycín sa má užiť najmenej 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po podaní antacida.

Karbamazepín:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch nemal azitromycín významný účinok na plazmatické koncentrácie karbamazepínu alebo jeho aktívnych metabolitov.


Cyklosporín: Niektoré príbuzné makrolidové antibiotiká interferujú s metabolizmom cyklosporínu. I keď neboli vykonané farmakokinetické a klinické štúdie možných kombinovaných účinkov azitromycínu a cyklosporínu, mala by byť pred súbežným podaním týchto liekov starostlivo zvážená terapeutická situácia. Ak sa kombinovaná liečba uzná za odôvodnenú, koncentrácie cyklosporínu majú byť starostlivo monitorované a podľa toho sa má upraviť dávka.


Kumarínové antikoagulanciá:V súvislosti so súbežným podávaním azitromycínu a warfarínu alebo kumarínových perorálnych antikoagulancií bola hlásená zvýšená tendencia ku krvácaniu. Je potrebné venovať pozornosť sledovaniu rýchlosti protrombínového času.


Digoxín:Bolo hlásené, že u niektorých pacientov niektoré makrolidové antibiotiká narušujú metabolizmus digoxínu v čreve. Preto by sa u pacientov užívajúcich azitromycín a digoxín mala vziať do úvahy možnosť zvýšených koncentrácií digoxínu a koncentrácie digoxínu by sa mali monitorovať.


Ergotamín: Kombinované podávanie ergotamínu a azitromycínu môže teoreticky viesť k ergotizmu a preto sa ich súbežné podávanie neodporúča.


Metylprednizolón:Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch nemal azitromycín významný účinok na farmakokinetiku metylprednizolónu.


Terfenadín:Vzhľadom na to, že sa u pacientov užívajúcich iné antiefektíva spolu s terfenadínom objavila závažná dysrytmia sekundárne vyvolaná predĺžením QTc intervalu, boli vykonané interakčné štúdie. Vo farmakokinetických štúdiách neboli hlásené interakcie medzi azitromycínom a terfenadínom. V niektorých prípadoch nebolo možné úplne vylúčiť možnosť interakcie. Avšak nebol žiadny špecifický dôkaz o výskyte takejto interakcie. Tak ako iné makrolidy, azitromycín sa má v kombinácii s terfenadínom podávať s opatrnosťou.


Teofylín:U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užívali azitromycín súbežne s teofylínom, azitromycín neovplyvňoval farmakokinetiku teofylínu. Kombinované podávanie teofylínu a iných makrolidových antibiotík niekedy viedlo k zvýšeniu sérovej koncentrácie teofylínu.


Zidovudín:Jednorazové dávky 1000 mg azitromycínu a viacnásobné dávky 1200 mg alebo 600 mg azitromycínu nemali vplyv na plazmatickú farmakokinetiku alebo urinárnu exkréciu zidovudínu alebo jeho glukuronidových metabolitov. Podávanie azitromycínu ale zvyšovalo koncentrácie fosforylovaného zidovudínu, klinicky aktívneho metabolitu, v mononukleárnych bunkách v periférnej cirkulácii. Klinická významnosť týchto nálezov nie je jasná, ale môže byť prínosom pre pacientov.


Didanozín:Nezdalo sa, že by denné dávky 1200 mg azitromycínu podávaného súbežne s didanozínom šiestim subjektom ovplyvnili farmakokinetiku didanozínu v porovnaní s placebom.


Rifabutín:Súbežné podávanie azitromycínu s rifabutínom neovplyvnilo sérové koncentrácie niektorého z liekov. U subjektov užívajúcich súbežne azitromycín a rifabutín bola pozorovaná neutropénia. Aj keď bola neutropénia spájaná s užívaním rifabutínu, priama súvislosť so súbežným podávaním s azitromycínom sa nepreukázala.


4.6 Gravidita a laktácia

Užívanie počas gravidity:

Štúdie na zvieratách dokázali, že azitromycín prechádza cez placentu do plodu, ale neboli zistené žiadne poškodenia plodu účinkom lieku. Nie sú k dispozícii adekvátne údaje a primerane kontrolované štúdie u gravidných žien. Keďže reprodukčné štúdie na zvieratách nie sú vždy relevantné z hľadiska reakcie ľudského organizmu, azitromycín sa má počas gravidity užívať len vtedy, ak nie sú dostupné adekvátne alternatívy liečby.

Užívanie počas laktácie:

Neexistujú štúdie, ktoré by dokázali, či liek prestupuje do materského mlieka, preto sa má azitromycín u dojčiacich žien užívať len vtedy, ak nie sú dostupné adekvátne alternatívy liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Azitromycín nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Azitromycín je dobre znášaný s nízkou incidenciou nežiaducich účinkov.

Ochorenia krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Trombocytopénia.

V klinických štúdiách bol ojedinele hlásený výskyt prechodnej, miernej neutropénie. Priama súvislosť s liečbou azitromycínom sa ale nepotvrdila.


Psychiatrické poruchy a ochorenia

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Agresivita, nepokoj, úzkosť a nervozita.


Poruchy nervového systému

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Točenie hlavy/závraty, ospalosť, bolesti hlavy, kŕče (ktoré, ako sa ukázalo, sa tiež objavili aj po užití iných makrolidov), zmeny chuti .

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Parestézia a asténia.

Nespavosť a hyperaktivita.


Ochorenia ucha a labyrintu

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Bolo hlásené, že makrolidové antibiotiká spôsobujú poškodenie sluchu. U niektorých pacientov užívajúcich azitromycín bolo hlásené poškodenie sluchu, hluchota a zvonenie v ušiach. Mnoho z týchto prípadov súviselo s experimentálnymi štúdiami, v ktorých sa azitromycín užíval vo vysokých dávkach dlhšiu dobu. Podľa dostupných následných hlásení bola ale väčšina týchto problémov reverzibilná.


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Boli hlásené palpitácie, arytmia spojená s ventrikulárnou tachykardiou (ktorú, ako sa dokázalo, vyvolávajú tiež iné makrolidy).


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Časté (1/100, 1/10):

Nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné problémy (bolesť/kŕče).

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Riedka stolica, plynatosť, tráviace ťažkosti, anorexia.

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Zápcha, zmena farby jazyka.

Bola hlásená pseudomembranózna kolitída.


Ochorenia pečene a žlčových ciest

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Bola hlásená hepatitída a cholestatická žltačka, vrátane abnormálnych hodnôt testov pečeňových funkcií, ako aj zriedkavé prípady nekrózy pečene a dysfunkcie pečene, ktoré v zriedkavých prípadoch mali za následok smrť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Alergické reakcie zahŕňajúce svrbenie a vyrážku.

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Alergické reakcie zahŕňajúce angioneurotický edém, urtikáriu a fotosenzitivitu; závažné kožné reakcie ako erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Artralgia.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Intersticiálna nefritída a akútne renálne zlyhanie.


Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté (1/1 000, 1/100):

Vaginitída.


Celkové ochorenia

Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):

Anafylaxia zahŕňajúca edém (vedúca v zriedkavých prípadoch k smrti).

Kandidiáza.


4.9 Predávkovanie


Nežiaduce účinky, ktoré je možné pozorovať po podaní dávok presahujúcich odporučené dávky, boli podobné tým, ktoré sa vyskytujú po podaní bežných dávok. Typické symptómy predávkovania makrolidovými antibiotikami zahŕňajú prechodnú stratu sluchu, silnú nevoľnosť, vracanie a hnačku. Tam, kde je to potrebné, je v prípadoch predávkovania indikované podávanie živočíšneho uhlia a všeobecná symptomatická liečba, ako aj opatrenia na podporu životných funkcií.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum, ATC kód: J01FA10


Mechanizmus účinku:

Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov. Molekula je zostavená pridaním atómu dusíka k laktónovému kruhu erytromycínu A. Chemický názov azitromycínu je 9-deoxy-9a-aza-9a-metyl-9a-homoerytromycín A. Molekulová hmotnosť je 749,0.


Mechanizmus účinku azitromycínu je založený na supresii syntézy bakteriálneho proteínu prostredníctvom väzby na ribozomálnu podjednotku 50S a inhibícii translokácie peptidu.


Mechanizmus rezistencie:

Rezistencia na azitromycín môže byť základná alebo získaná. Existujú tri hlavné mechanizmy rezistencie baktérií: zmena cieľového miesta, zmena transportu antibiotika a modifikácia antibiotika.


U kmeňov Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytického streptokoku skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, vrátane meticilín rezistentnéhoS. aureus (MRSA),existuje úplná skrížená rezistencia na erytromycín, azitromycín, iné makrolidy a linkozamidy.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty citlivosti na azitromycín u typických patogénov sú:


podľa Národného výboru pre klinické laboratórne normy (NCCLS):

  • citlivé ≤ 2 mg/l, rezistentné ≥ 8 mg/l

  • Haemophilus spp.: citlivé ≤ 4 mg/l

  • Streptococcus pneumoniae a Streptococcus pyogenes:

citlivé ≤ 0,5 mg/l, rezistentné ≥ 2 mg/l


Citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie pre vybrané druhy sa môže líšiť geograficky a časom a je potrebná miestna informácia o rezistencii, predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Pokiaľ je potrebné, mala by sa vyžiadať rada odborníka, či je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečby je najmenej pri niektorých typoch infekcií neistá.


Antibakteriálne spektrum azitromycínu


Druhy zvyčajne citlivé

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Staphylococcus aureus

Citlivý na meticilín

Streptococcus pneumoniae

Citlivý na penicilín

Streptococcus pyogenes

Aerobne Gram-negatívne mikroorganizmy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaeróbne mikroorganizmy

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyriomonas spp.

Ďalšie mikroorganizmy

Chlamydia trachomatis

Druhy, pre ktoré môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Streptococcus pneumoniae

Intermediárna rezistencia na penicilín

Rezistentný na penicilín

Primárne rezistentné organizmy

Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Staphylococci MRSA, MRSE*

Anaeróbne mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis


* Stafylokoky rezistentné na meticiín majú veľmi vysokú prevalenciu získanej rezistencie na makrolidy a sú sem zaradené, pretože sú zriedkavo citlivé na azitromycín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť po perorálnom podaní je približne 37%. Vrcholové koncentrácie v plazme sa dosiahnu v priebehu 2-3 hodín po užití lieku.

Distribúcia

Perorálne podaný azitromycín je z veľkej časti distribuovaný do celého tela. Farmakokinetické štúdie dokázali, že koncentrácia azitromycínu nameraná v tkanive je pozorovateľne vyššia (až 50 x) ako koncentrácia nameraná v plazme, čo dokazuje, že látka sa silne viaže v tkanivách.

Väzba na sérové proteíny sa odlišuje v závislosti od koncentrácie v plazme a je v rozmedzí od 12% pri 0,5 µg/ml až do 52% pri 0,05 µg/ml v sére. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (VVss) je 31,1 l/kg.

Exkrécia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie úzko zodpovedá tkanivovému polčasu eliminácie 2-4 dní. Približne 12% intravenózne podanej dávky azitromycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu nasledujúcich troch dní. Vysoké koncentrácie azitromycínu v nezmenenej forme boli zistené hlavne v ľudskej žlči. V žlči bola taktiež zistená prítomnosť desiacich metabolitov, ktoré vznikli N- a O-demetyláciou, hydroxyláciou desozamínového a aglykónového kruhu a štiepením kladinózového konjugátu. Porovnaním výsledkov kvapalinovej chromatografie a mikrobiologických analýz sa preukázalo, že metabolity azitromycínu nie sú mikrobiologicky účinné.

V štúdiách na zvieratách boli zistené vysoké koncentrácie azitromycínu vo fagocytoch. Taktiež sa zistilo, že počas aktívnej fagocytózy sa uvoľnia vyššie koncentrácie azitromycínu ako pri inaktívnej fagocytóze. Z tohto dôvodu boli pri štúdiách na zvieratách namerané vysoké koncentrácie azitromycínu v zápalových ložiskách.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách, v ktorých sa podávali dávky 40 x vyššie ako klinická terapeutická dávka, vyvolal azitromycín reverzibilnú fosfolipidózu, ale ako obvykle, v súvislosti s ňou neboli pozorované žiadne toxikologické následky. Nezistilo sa, že by azitromycín pri odporúčanom podávaní vyvolával u pacientov toxické reakcie.


Karcinogénny potenciál:

Pretože azitromycín je určený len pre krátkodobú liečbu, neboli uskutočnené dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny potenciál. Karcinogénna aktivita nebola zaznamenaná.


Mutagénny potenciál:

Na in vivoa in vitrotestovacích modeloch nebol dokázaný potenciál pre génové a chromozómové mutácie.


Reprodukčná toxicita:

V štúdiách na zvieratách, v ktorých sa sledoval embryotoxický účinok látky, teratogénny účinok nebol pozorovaný u myší a potkanov. U potkanov, ktorým sa podával azitromycín v dávkach 100 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň, sa prejavila mierna retardácia fetálnej osifikácie a prírastku hmotnosti plodu. V perinatálnych a postnatálnych štúdiách u potkanov sa pri dávke 50 mg/kg/deň a viac pozorovala mierna retardácia.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Bezvodý hydrogénfosforečnan vápenatý

Hypromelóza

Kukuričný škrob

Predželatinovaný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


Obal:

Hypromelóza

Indigokarmín (E132)

Oxid titaničitý (E171)

Polysorbát 80

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/Al fólia) v papierovej škatuľke;6 tabliet v blistri.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0351/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


3.6.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2009


9Sumamed 500 mg