+ ipil.sk

Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletyPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06263

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00643


Písomná informácia pre používateľa


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety

Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety


sumatriptán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sumatriptan Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sumatriptan Sandoz

3. Ako užívať Sumatriptan Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Sumatriptan Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sumatriptan Sandoz a na čo sa používa


Sumatriptan Sandoz patrí do skupiny liečiv nazývaných triptány, ktoré sa užívajú na liečbu migrenóznych bolestí hlavy.


Príznaky migrény môžu byť spôsobené prechodným rozšírením ciev v mozgu. Predpokladá sa, že Sumatriptan Sandoz zužuje tieto cievy, čo následne pomáha odstrániť bolesť hlavy a zmierniť iné príznaky záchvatu migrény, ako je pocit na vracanie alebo vracanie (nevoľnosť alebo dávenie) a citlivosť na svetlo a zvuk.


Sumatriptan Sandoz účinkuje len vtedy, ak záchvat migrény začal. Nezabráni však tomu, aby ste záchvat dostali.


Sumatriptan Sandoz nesmiete užívať na prevenciu záchvatov migrény.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sumatriptan Sandoz


Neužívajte Sumatriptan Sandoz

- ak ste alergický (precitlivený) na sumatriptán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sumatriptanu Sandoz“),

- ak ste alergický (precitlivený) na určité antibiotiká (sulfónamidy),

 • ak máte alebo ste niekedy mali problémy so srdcom, vrátane srdcového záchvatu, angíny (bolesť na hrudi spôsobená cvičením alebo záťažou), Prinzmetalovej srdcovej angíny (bolesť na hrudi, ktorá sa objavuje v pokoji) alebo sa u vás objavili príznaky súvisiace so srdcom ako je skrátenie dychu alebo tlak na hrudi,

 • ak máte problémy s krvným obehom vo vašich rukách a nohách (ochorenie periférnych ciev),

 • ak ste prekonali mŕtvicu/mozgovú porážku, tiež označovanú ako „mozgový záchvat“ alebo krvácanie do mozgu (CVA, mozgovocievna príhoda),

 • ak ste mali prechodnú poruchu zásobovania mozgu krvou, ktorá zanechala mierne následky alebo nezanechala žiadne následky (prechodný ischemický záchvat, TIA),

 • ak trpíte závažnou poruchou funkcie pečene,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak súbežne užívate lieky obsahujúce ergotamín alebo deriváty ergotamínu (lieky proti migréne ako je metysergid) alebo akékoľvek triptány/agonisty 5-HT1 receptorov. Tieto sa nesmú užívať v rovnakom čase ako Sumatriptan Sandoz (pozri časť „Užívanie iných liekov“),

 • ak súbežne užívate alebo ste pred dvomi týždňami ukončili užívanie inhibítorov monoaminoxidázy (napr. moklobemid na liečbu depresie alebo selegilín na liečbu Parkinsonovej choroby). Tiež pozri nižšie uvedenú časť „Iné lieky a Sumatriptan Sandoz“.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sumatriptan Sandoz, obráťte sa na svojho lekára,

 • ak ste silný fajčiar alebo používate prípravky s obsahom nikotínu (náplaste alebo žuvačky), najmä vtedy, ak ste žena po menopauze alebo muž starší ako 40 rokov. Váš lekár vás musí najprv vyšetriť.

- ak máte poškodenie funkcie pečene alebo obličiek. Lekár vám môže upraviť dávku.

- ak ste niekedy mali epileptické záchvaty/kŕče (konvulzie) alebo máte náchylnosť na vznik epileptického záchvatu/kŕčov (konvulzie). Sumatriptan Sandoz môže spôsobiť epileptické záchvaty/kŕče. Sumatriptan Sandoz môže zvyšovať riziko vzniku epileptických záchvatov.

- ak ste alergický (precitlivený) na niektoré antibiotiká (sulfónamidy). Po užití Sumatriptanu Sandoz sa u vás môže objaviť alergická reakcia. Odporúča sa opatrnosť.


Sumatriptan Sandoz sa musí užívať len v prípade, že diagnóza „migrény“ bola jasne stanovená a iné faktory sa vylúčili. Na liečbu určitých foriem migrény nemožno Sumatriptan Sandoz použiť.


Po užití Sumatriptanu Sandoz môžete krátky čas pociťovať bolesť na hrudi a pocit tlaku. Môže byť dosť silný a môže vyžarovať smerom k vášmu hrdlu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch to môže byť spôsobené vplyvom na vaše srdce. Preto, ak príznaky nevymiznú, kontaktujte svojho lekára.


Ak užívate Sumatriptan Sandoz príliš často, vaša bolesť hlavy sa môže zhoršiť. V takom prípade vám môže váš lekár odporučiť ukončenie užívania Sumatriptanu Sandoz.


Iné lieky a Sumatriptan Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcia znamená, že pri užívaní liekov v rovnakom čase môže dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu účinku (účinkov) a/alebo vedľajších účinkov. Nasledujúce informácie môžu platiť aj pre lieky, ktoré ste užívali kedykoľvek v minulosti alebo budete užívať v blízkej budúcnosti.


 • lieky obsahujúce ergotamín (lieky proti migréne, vrátane metysergidu) a tripány/agonisty HT1 receptorov. Nesmú sa užívať v rovnakom čase ako Sumatriptan Sandoz (pozri časť „Neužívajte Sumatriptan Sandoz“). Po užití liekov s obsahom ergotamínu alebo iných triptánov/agonistov HT1 receptorov sa pred užitím Sumatriptanu Sandoz odporúča počkať najmenej 24 hodín. Po užití Sumaptriptanu Sandoz sa odporúča počkať aspoň 6 hodín predtým, ako užijete lieky obsahujúce ergotamín a aspoň 24 hodín predtým, ako užijete iné triptány/agonisty 5-HT1 receptorov.


 • inhibítory monoaminoxidázy (IMAO, napr. moklobemid na liečbu depresie alebo selegilín na liečbu Parkinsonovej choroby). Sumatriptan Sandoz sa nesmie užívať v rovnakom čase alebo počas dvoch týždňov po ukončení užívania IMAO.


 • lieky na liečbu depresie a iných duševných ochorení nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu a selektívne inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu. Môžu sa objaviť vedľajšie účinky.


 • lítium (na manickú/depresívnu (bipolárnu) poruchu)


 • rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). Frekvencia výskytu vedľajších účinkov môže byť vyššia.


Je možné, že vyššie uvedené lieky budete poznať pod inými názvami, často vymyslenými názvami. V tejto časti sú uvedené len liečivá alebo terapeutické skupiny a nie vymyslené názvy liekov. Vždy si dôkladne prezrite obal a písomnú informáciu pre používateľa liekov, ktoré užívate a zistite, aké liečivo obsahujú alebo do akej terapeutickej skupiny patria.


Tehotenstvo

Počas tehotenstva sa musí Sumatriptan Sandoz užívať len po konzultácii so svojím lekárom. Sumatriptan Sandoz sa má užívať počas tehotenstva len v prípade, ak očakávaný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre nenarodené dieťa a nie je k dispozícii žiadna iná vhodná možnosť liečby.


Dojčenie

Sumatriptán prechádza do materského mlieka. Počas 12 hodín po užití Sumatriptanu Sandoz sa neodporúča dojčiť. Nedojčite svoje dieťa mliekom odsatým v tomto čase.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Samotná migréna ako aj užívanie Sumatriptanu Sandoz môže spôsobiť ospalosť, závraty a slabosť, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť rýchlosť vašej reakcie. Pred vedením vozidiel a obsluhou strojov počkajte, kým zistite, ako reagujete na Sumatriptan Sandoz.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Sumatriptanu Sandoz

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Sumatriptan Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie:

Dospelí:

Zvyčajná dávka je 50 mg sumatriptánu v prípade záchvatu migrény. U niektorých pacientov môže byť potrebná dávka 100 mg sumatriptánu.


Deti a dospievajúci (vo veku do 18 rokov):

Sumatriptán sa neodporúča užívať deťom a dospievajúcim.


Starší pacienti (starší ako 65 rokov):

Sumatriptán sa tejto vekovej skupine neodporúča užívať.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Váš lekár vám môže predpísať nízke dávky pol ‑ 1 tabletu Sumatriptanu Sandoz 50 mg.


Spôsob podávania

Tabletu zapite vodou, najlepšie čo najskôr po nástupe záchvatu migrény. Liečivo sumatriptán má horkú chuť. Horkú chuť prekrýva grapefruitová aróma.


Ak si myslíte, že účinok Sumatriptanu Sandoz je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Trvanie liečby

Ak nepocítite úľavu po prvej dávke Sumatriptanu Sandoz, druhú dávku počas toho istého záchvatu už nesmiete užiť. V takýchto prípadoch na zvládnutie záchvatu môžete užiť paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú alebo nesteroidné protizápalové lieky ako je ibuprofén.

Sumatriptan Sandoz možno znovu užiť pri nasledujúcom záchvate.


Ak ste pocítili úľavu po prvej dávke, ale príznaky sa potom opäť vrátili, môžete užiť druhú alebo tretiu dávku za predpokladu, že dodržíte minimálny interval 2 hodiny medzi dvomi dávkami. Počas obdobia 24 hodín nesmiete užiť viac ako 300 mg Sumatriptanu Sandoz.


Odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.


Ak užijete viac Sumatriptanu Sandoz, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet Sumatriptanu Sandoz, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Môžu sa objaviť vedľajšie účinky ako sú tie, ktoré sú uvedené v časti „Možné vedľajšie účinky“.


Ak zabudnete užiť Sumatriptan Sandoz

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z príznakov hlásených ako vedľajšie účinky sa môžu spájať s príznakmi migrény.

Vedľajšie účinky sú uvedené podľa nasledujúcich frekvencií:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 liečených pacientov):

- závraty

- ospalosť

 • nezvyčajné pocity vrátane znecitlivenia alebo brnenia

- prechodné zvýšenie krvného tlaku krátko po užití lieku

- návaly horúčavy

- dýchavičnosť

- nevoľnosť a vracanie. Môže to byť spôsobené samotnou migrénou.

- pocit ťažoby alebo pocity tepla alebo chladu, tlaku alebo napätia. Tieto účinky môžu byť intenzívne a môžu zasiahnuť ktorúkoľvek časť tela vrátane hrudníka a hrdla, ale zvyčajne vymiznú rýchlo.

- bolesť svalov

 • bolesť

 • pocit slabosti alebo únava. Tieto účinky sú väčšinou mierne až stredne závažné a rýchlo vymiznú.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1000 liečených pacientov):

- ospalosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov):

- odchýlky funkčných pečeňových testov.


Vedľajšie účinky, ktorých frekvencia nie je z dostupných údajov známa:

- alergické reakcie všetkých stupňov závažnosti od kožnej vyrážky až po alergický šok.

 • epileptické záchvaty/kŕče

 • tras, chvenie očí

 • poruchy v zornom poli oka

 • poruchy svalového napätia

 • poruchy zraku, napr. dvojité videnie, chvenie oka a niekedy strata zraku s trvalým poškodením. Poruchy zraku sa však môžu vyskytnúť aj ako dôsledok samotného záchvatu migrény.

 • pomalý tlkot srdca, zrýchlený tlkot srdca, nepravidelný tlkot srdca, búšenie srdca

 • prechodné poruchy krvného obehu v srdci, kŕče krvných ciev v srdci, bolesť na hrudníku, srdcový záchvat

 • pokles krvného tlaku, znížené prúdenie krvi do rúk a nôh a následné zblednutie a zmodranie prstov na nohách a rukách.

 • kŕče krvných ciev v čreve, ktoré môže spôsobiť poškodenie čreva. Môže sa u vás objaviť bolesť žalúdka alebo krv v stolici.

 • hnačka

 • strnutie šije, bolesť v kĺboch

 • malé odchýlky testov funkcie pečene

 • pocit úzkosti

 • nadmerné potenie


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedĺajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Sumatriptan Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sumatriptan Sandoz obsahuje


- Liečivo je sumatriptán.

Každá tableta obsahuje 50 mg sumatriptánu (ako sumatriptániumhydrogénsukcinát).

Každá tableta obsahuje 100 mg sumatriptánu (ako sumatriptániumhydrogénsukcinát).


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety:

Ďalšie zložky sú: kopolymér ammóniummetakrylátu typu A, sodná soľ karmelózy (E466), mikrokryštalická celulóza (E450), sodná soľ kroskarmelózy (E468), monohydrát laktózy, magnéziumstearát (E470b), aróma (grapefruit), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety:

Ďalšie zložky sú: kopolymér ammóniummetakrylátu typu A, sodná soľ karmelózy (E466), mikrokryštalická celulóza (E450), sodná soľ kroskarmelózy (E468), monohydrát laktózy, magnéziumstearát (E470b), aróma (grapefruit).


Ako vyzerá Sumatriptan Sandoz a obsah balenia

Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety sú ružové obojstranne vypuklé podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety sú biele/sivobiele obojstranne vypuklé podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety je balený po 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 24, 30, 50 a 100 tabletách.

Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety balený po 2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 24 a 30 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


Rowa Pharmaceutical Ltd., Newtown, Bantry, Co., Cork, Írsko


Tillomed Laboratories Ltd., 3 Howard Road, Eaton Socon, St.Neots, Cambridgeshire, PE19 3ET


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten

Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten

Nemecko: Sumatriptan - 1 A Pharma 50 mg Tabletten

Sumatriptan - 1 A Pharma 100 mg Tabletten

Estónsko: Sumatriptan Sandoz 50 mg

Sumatriptan Sandoz 100 mg

Írsko: Sumatran 50 mg tablets

Sumatran 100 mg tablets

Taliansko: Triptalidon 50 mg compresse

Triptalidon 100 mg compresse

Exsumat 50 mg compresse

Exsumat 100 mg compresse

Litva: Sumatriptan 50 mg tabletes

Sumatriptan 100 mgtabletes

Luxembursko: Sumatriptan HEXAL 50 mgTabletten

Sumatriptan HEXAL 100 mg Tabletten

Lotyšsko: Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletes

Sumatriptan Sandoz 100 mgtabletes

Holandsko: Sumatriptan 50 mg, Tabletten

Sumatriptan 100 mg, Tabletten

Sumatriptan 50 mg

Sumatriptan 100 mg

Slovenská republika: Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety

Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety

Veľká Británia: Sumatriptan 50 mg tablets

Sumatriptan 100 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.

7


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06263

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00643


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety

Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety:

Každá tableta obsahuje 50 mg sumatriptánu (ako sumatriptániumhydrogénsukcinát).


Pomocná látka:

Každá tableta obsahuje 185,48 mg monohydrátu laktózy.


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety:

Každá tableta obsahuje 100 mg sumatriptánu (ako sumatriptániumhydrogénsukcinát).


Pomocná látka:

Každá tableta obsahuje 116,20 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety:

Ružové obojstranne vypuklé podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety:

Biele/sivobiele obojstranne vypuklé podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sumatriptán je indikovaný na akútnu liečbu záchvatov migrény s aurou alebo bez aury.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné odporúčania z hľadiska užívania a podávania:


Sumatriptán sa nemá užívať profylakticky.


Sumatriptán sa odporúča ako monoterapia pri akútnej liečbe záchvatu migrény a nemá sa užívať súbežne s ergotamínom alebo derivátmi ergotamínu (vrátane metysergidu) (pozri časť 4.3).


Odporúča sa užiť sumatriptán čo najskôr, ako je možné po nástupe migrénovej bolesti hlavy. Je rovnako účinný, ak sa užije v ktorejkoľvek fáze záchvatu.


Nesmie sa prekročiť nasledovné odporúčané dávkovanie Sumatriptanu Sandoz.


Dospelí

Odporúčané dávkovanie pre dospelých je 50 mg sumatriptánu. Niektorí pacienti môžu potrebovať 100 mg sumatriptánu.


Hoci odporúčaná perorálna dávka sumatriptánu je 50 mg, musí sa vziať do úvahy, že závažnosť záchvatov migrény sa môže líšiť u jedného pacienta, ako aj medzi pacientmi. V klinických štúdiách sa dávky 25 mg ‑ 100 mg ukázali účinnejšie ako placebo, ale dávka 25 mg je štatisticky významne menej účinná než 50 mg a 100 mg.


Ak u pacienta nie je prvá dávka sumatriptánu účinná, druhá dávka sa nemá užiť počas toho istého záchvatu. V takýchto prípadoch sa na zvládnutie záchvatu môže užiť paracetamol, kyselina acetylsalicylová alebo nesteroidné protizápalové lieky. Sumatriptan Sandoz možno užiť pri nasledujúcich záchvatoch.

Ak u pacienta prvá dávka bola účinná, ale príznaky sa opäť vrátili, môže sa užiť druhá dávka za predpokladu, že bude dodržaný minimálny interval 2 hodiny medzi dvomi dávkami. Počas obdobia 24 hodín sa nesmie užiť viac ako 300 mg Sumatriptanu Sandoz.


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť tabliet sumatriptánu u detí mladších ako 10 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje o tejto vekovej skupine.

Účinnosť a bezpečnosť tabliet sumatriptánu u detí vo veku 10 až 17 rokov neboli stanovené v klinických skúškach vykonaných u tejto vekovej skupiny. Preto sa užívanie Sumatriptanu Sandoz u detí vo veku 10 až 17 rokov neodporúča (pozri časť 5.1).


Starší pacienti (starší ako 65 rokov)

Skúsenosti s užívaním tabliet sumatriptánu u pacientov starších ako 65 rokov sú obmedzené. Farmakokinetika sa od mladšej populácie signifikantne nelíšila, avšak pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie klinické údaje, užívanie sumatriptánu sa u pacientov starších ako 65 rokov neodporúča.


Pacienti s insuficienciou pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou insuficienciou pečene sa má zvážiť podanie nízkych dávok 25 ‑ 50 mg sumatriptánu.


Spôsob podávania

Tablety sa musia zapiť vodou. Liečivo sumatriptán má horkú chuť. Horkú chuť prekrýva grapefruitová aróma.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na sumatriptán alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • Infarkt myokardu, ischemická choroba srdca alebo koronárne vazospazmy (Prinzmetalova angína) v anamnéze

 • Ochorenie periférnych ciev

 • Znaky alebo príznaky zodpovedajúce ischemickej chorobe srdca

 • Mŕtvica (mozgovocievna príhoda (CVA)) alebo prechodný ischemický záchvat (TIA) v anamnéze

 • Závažné poruchy funkcie pečene

 • Stredne závažná až závažná hypertenzia, mierna nekontrolovaná hypertenzia

 • Súbežné podávanie liekov obsahujúcich ergotamín alebo deriváty ergotamínu (vrátane metysergidu) alebo ktorýchkoľvek triptánov/agonistov 5-hydroxytryptamínových 1 (5-HT1) receptorov (pozri časť 4.5)

 • Súbežné užívanie inhibítorov monoaminoxidázy a užívanie sumatriptánu v priebehu 2 týždňov po prerušení liečby inhibítormi monoaminoxidázy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sumatriptán sa má užívať len v prípade jasnej diagnózy "migrény".


Sumatriptán nie je určený na liečbu bazilárnej, hemiplegickej ani oftalmoplegickej migrény.


Tak ako v prípade iných liečiv určených na liečbu akútnej migrény, je pred liečbou bolesti hlavy u pacientov bez predchádzajúcej diagnostiky migrény a u migrenikov, ktorí majú atypické príznaky, potrebné postupovať opatrne a vylúčiť iné potenciálne závažné neurologické ochorenia.


Má sa vziať do úvahy, že u migrenikov sa môže zvýšiť riziko určitých mozgovocievnych príhod [napr. CVA (mozgovocievna príhoda) a TIA (prechodný ischemický záchvat)].


Po užití sa môže sumatriptán spájať s prechodnými symptómami vrátane bolesti a tlaku na hrudníku, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihnúť aj hrdlo (pozri časť 4.8). Ak tieto symptómy indikujú ischemickú chorobu srdca, nemajú sa podávať ďalšie dávky sumatriptánu a má sa vykonať náležité vyšetrenie.


Sumatriptán sa má podávať s opatrnosťou pacientom s miernou kontrolovanou hypertenziou, pretože u malej skupiny pacientov sa pozorovalo prechodné zvýšenie krvného tlaku a periférnej cievnej rezistencie (pozri časť 4.3).


Sumatriptán sa nemá podávať pacientom s rizikovými faktormi pre vznik ischemickej choroby srdca, vrátane tých pacientov, ktorí sú silní fajčiari alebo dostávajú nikotínovú substitučnú liečbu, bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho vyšetrenia (pozri časť 4.3). Zvláštna pozornosť sa má venovať postmenopauzálnym ženám a mužom starším ako 40 rokov s týmito rizikovými faktormi. Tieto vyšetrenia však nie vždy môžu identifikovať každého pacienta s ochorením srdca. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli závažné srdcové príhody u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia (pozri časť 4.8).


V hláseniach po uvedení lieku na trh boli zriedkavo opísaní pacienti so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych zmien) po užití selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a sumatriptánu. Serotonínový syndróm sa zaznamenal po súbežnej liečbe triptánmi a inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI).


Ak je súbežná liečba sumatriptánom a SSRI/SNRI klinicky nevyhnutná, odporúča sa primerané sledovanie pacienta (pozri časť 4.5).


Sumatriptán sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s ochoreniami, ktoré môžu signifikantne ovplyvňovať absorpciu, metabolizmus alebo vylučovanie liekov, napr. porucha funkcie pečene a obličiek.


Sumatriptán sa má s opatrnosťou podávať pacientom, ktorí majú v anamnéze epileptické záchvaty alebo iné rizikové faktory, ktoré znižujú prah epileptických záchvatov, nakoľko v súvislosti so sumatriptánom sa zaznamenali epileptické záchvaty (pozri časť 4.8).


U pacientov so známou precitlivenosťou na sulfónamidy sa po užití sumatriptánu môžu objaviť alergické reakcie. Prejav týchto reakcií sa môže líšiť a môžu sa prejaviť od precitlivenosti kože až po anafylaxiu. Dôkazy o skríženej citlivosti sú obmedzené, avšak pred užitím sumatriptánu u týchto pacientov je potrebná opatrnosť.


Pri súbežnom užívaní triptánov a rastlinných prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) môžu byť nežiaduce účinky častejšie.

Dlhodobé užívanie akýchkoľvek liekov proti bolesti hlavy môže bolesť hlavy zhoršiť. Ak k takejto situácii dôjde alebo je podozrenie pre jej výskyt, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a liečbu ukončiť. Na diagnózu nadmerného užívania liekov proti bolesti hlavy (MOH) je potrebné myslieť u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti.


Odporúčané dávkovanie sa nemá prekročiť.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek, pretože obsahuje laktózu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nedokázali sa žiadne interakcie s propranololom, flunarizínom, pizotifénom alebo alkoholom.


Existujú len obmedzené údaje týkajúce sa interakcie s liekmi obsahujúcimi ergotamín alebo iné triptány/agonisty 5-HT1 receptorov. Ich súbežné podávanie je kontraindikované, keďže teoreticky je možné zvýšené riziko koronárnych vazospazmov (pozri časť 4.3).


Nie je známe, aký dlhý čas musí uplynúť medzi užitím sumatriptánu a liekov obsahujúcich ergotamín alebo iných triptánov/agonistov 5-HT1 receptorov. Závisí to aj od dávkovania a typu užitého lieku. Účinky môžu byť aditívne. Po užití liekov obsahujúcich ergotamín alebo iných triptánov/agonistov 5-HT1 receptorov a pred podaním sumatriptánu sa odporúča dodržať odstup najmenej 24 hodín. Naopak po užití sumatriptánu a pred podaním liekov obsahujúcich ergotamín sa odporúča počkať najmenej 6 hodín a pred podaním iných triptánov/agonistov 5-HT1 receptorov sa odporúča počkať najmenej 24 hodín.


Keďže sa môže vyskytnúť interakcia medzi sumatriptánom a inhibítormi monoaminoxidázy, súbežné užívanie je kontraindikované (pozri časť 4.3).


V hláseniach po uvedení lieku na trh boli zriedkavo opísaní pacienti so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych zmien) po užití SSRI a sumatriptánu. Serotonínový syndróm sa tiež zaznamenal po súbežnej liečbe triptánmi a SNRI (pozri časť 4.4).


Možné je tiež riziko serotonergného syndrómu, keď sa sumatriptán užíva súbežne s lítiom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii sú údaje po uvedení lieku na trh o užívaní sumatriptánu počas prvého trimestra gravidity u viac ako 1000 žien. I keď tieto údaje neobsahujú dostatočné informácie na stanovenie definitívnych záverov, nenaznačujú zvýšené riziko vrodených chýb. Skúsenosti s užívaním sumatriptánu počas druhého a tretieho trimestra sú obmedzené.


Vyhodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách nenaznačilo priame teratogénne účinky ani škodlivé vplyvy počas peri- a postnatálneho vývinu. U králikov však môže byť ovplyvnená životaschopnosť embrya/plodu (pozri časť 5.3).

Podávanie sumatriptánu sa má zvážiť len v prípade, ak očakávaný prínos pre matku prevyšuje akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia

Preukázalo sa, že po subkutánnom podaní sa sumatriptán vylučuje do materského mlieka. Expozícia dieťaťa sa môže zminimalizovať prerušením dojčenia na 12 hodín po liečbe, počas ktorých sa má celé odsaté množstvo materského mlieka zlikvidovať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V dôsledku migrény alebo jej liečby sumatriptánom sa môže objaviť ospalosť, závraty a slabosť. Toto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce udalosti sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie.

Frekvencie sú definované takto:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Niektoré z príznakov hlásených ako nežiaduce účinky môžu byť spojené so symptómami migrény.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: Reakcie z precitlivenosti v rozsahu od kožnej precitlivenosti (ako je urtikária) po prípady anafylaxie.


Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, ospalosť, zmyslové poruchy vrátane parestézie a hypoestézie.

Neznáme: Epileptické záchvaty. Aj keď sa niekoľko prípadov vyskytlo u pacientov so záchvatmi v anamnéze alebo u pacientov so súčasne sa vyskytujúcimi ochoreniami s predispozíciou k záchvatom. Hlásili sa tiež u pacientov, u ktorých tieto predisponujúce faktory neboli zjavné.

Nystagmus, skotóm, tremor, dystónia.

Poruchy oka

Neznáme: Chvenie, dvojité videnie, zhoršené videnie. Strata zraku vrátane hlásení trvalého poškodenia. Poruchy zraku sa však môžu vyskytnúť aj po samotnom záchvate migrény.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: Bradykardia, tachykardia, palpitácie, srdcové arytmie, prechodné ischemické

zmeny EKG, koronárne arteriálne vazospazmy, srdcová angína, infarkt

myokardu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poruchy ciev

Časté: Prechodné zvýšenia krvného tlaku, ktoré sa objavili čoskoro po liečbe, návaly tepla.

Neznáme: Hypotenzia, Raynaudov fenomén.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea a vracanie sa objavili u niektorých pacientov, avšak nie je jasné, či to súvisí so sumatriptánom alebo základným ochorením.

Neznáme: Ischemická kolitída, hnačka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Pocit ťažoby (zvyčajne prechodný a môže byť intenzívny a môže ovplyvniť akúkoľvek časť tela vrátane hrudníka a hrdla), myalgia.

Neznáme: Strnutie šije, artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť, pocit tepla alebo chladu, tlak alebo tieseň (tieto udalosti sú zvyčajne prechodné a môžu byť intenzívne a môže ovplyvniť akúkoľvek časť tela vrátane hrudníka a hrdla), pocit slabosti, únava (obidve udalosti sú prevažne miernej alebo stredne závažnej intenzity a prechodné).

Menej časté: Somnolencia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: Občas sa pozorovali mierne odchýlky testov funkcie pečene.


Psychické poruchy

Neznáme: Úzkosť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Hyperhidróza.


4.9 Predávkovanie


Znaky a príznaky

Po podaní dávok prevyšujúcich 400 mg perorálne a 16 mg subkutánne sa nezistili žiadne iné nežiaduce účinky okrem tých, ktoré sú uvedené v príslušnej časti. Pacienti dostali až 12 mg sumatriptánu ako jednorazovú subkutánnu injekciu bez významných nežiaducich účinkov.


Liečba

Ak dôjde k predávkovaniu, pacient má byť sledovaný minimálne 10 hodín a podľa potreby sa má začať štandardná podporná liečba. Nie je známy vplyv hemodialýzy alebo peritoneálnej dialýzy na koncentráciu sumatriptánu v plazme.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívny agonista serotonínu (5-HT1)

ATC kód: N02CC01


Sumatriptán je špecifický a selektívny agonista 5-hydroxytryptamín-1d receptora a neovplyvňuje iné 5HT (5HT2-5HT7) receptory.


Cievny 5HT1d receptor sa nachádza väčšinou v kraniálnych krvných cievach a má vazokonstrikčný účinok. V skúškach na zvieratách sa preukázalo, že sumatriptán spôsobuje vazokonstrikciu arteriol a arteriovenóznych anastomóz karotického vaskulárneho riečiska. Toto cievne riečisko dodáva krv do extrakraniálnych a intrakraniálnych tkanív, ako sú meningy. Predpokladá sa, že dilatácia týchto artérií a vytváranie edému v týchto miestach je hlavnou príčinou záchvatu migrény u ľudí. Záznamy zo štúdií na zvieratách naznačujú, že sumatriptán inhibuje aktivitu trojklaného nervu. Oba účinky (kraniálna vazokonstrikcia aj inhibícia aktivity trojklanného nervu) môžu prispieť k antimigrenóznemu účinku sumatriptánu u ľudí.


Ku klinickej odpovedi dôjde približne 30 minút po perorálnom podaní dávky 100 mg.


Sumatriptán je účinný pri akútnej liečbe záchvatov migrény vyskytujúcich sa u žien počas menštruácie, t.j. počas cyklu 3 dni pred až 5 dní po začiatku menštruácie.


Niekoľko placebom kontrolovaných klinických štúdií hodnotilo bezpečnosť a účinnosť perorálne podaného sumatriptánu u 600 dospievajúcich migrenikov vo veku 12-17 rokov. V týchto štúdiách sa nepodarilo preukázať relevantné rozdiely v úľave od bolesti hlavy do 2 hodín medzi placebom a a akoukoľvek dávkou sumatriptánu. Profil nežiaducich účinkov perorálne podaného sumatriptánu u dospievajúcich vo veku 12-17 rokov bol podobný tomu, ktorý sa hlásil zo štúdií u dospelej populácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa sumatriptán rýchlo absorbuje, maximálna koncentrácia sa dosahuje po približne 45 minútach. Po perorálnom podaní dávky 100 mg je maximálna koncentrácia v plazme v priemere 54 ng/ml. Absolútna biologická dostupnosť po perorálnom podaní je v priemere 14 %. Čiastočne je to dôsledkom presystémového metabolizmu a aj neúplnej absorpcie. U pacientov s insuficienciou pečene je presystémový klírens po perorálnom podaní znížený, čoho výsledkom je zvýšenie koncentrácie sumatripánu v plazme.


Väzba na proteíny je nízka (14-21 %) a priemerný distribučný objem je 170 litrov. Eliminačný polčas je približne 2 hodiny. Priemerný celkový klírens je 1160 ml/min a priemerný renálny klírens je približne 260 ml/min. Nerenálny klírens predstavuje približne 80 % celkového klírensu, čo nasvedčuje tomu, že sumatriptán sa primárne vylučuje oxidačným metabolizmom sprostredkovaným monoaminooxidázou A. Analóg sumatriptánu-kyselina indoloctová, ako hlavný metabolit je vylučovaná do moču vo forme voľnej kyseliny alebo glukuronidových konjugátov. Tento metabolit nemá žiadnu známu 5HT1 alebo 5HT2 aktivitu. Nezistili sa žiadne vedľajšie metabolity. Záchvaty migrény zrejme nemajú vplyv na farmakokinetiku perorálne podaného sumatriptánu.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov:

Starší pacienti:

Kinetika u starších jedincov nebola dostatočne preštudovaná, aby opodstatnila závery o možných rozdieloch v kinetike medzi staršími a mladými dobrovoľníkmi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V reprodukčných štúdiách na potkanoch bolo pozorované zníženie počtu úspešných inseminácií po expozícii koncentráciám vyšším, ako je maximálna expozícia u ľudí. U králikov bolo pozorované úmrtie embryí bez významných teratogénnych účinkov.


Sumatriptán nemal genotoxický ani karcinogénny účinok v in vitro systémoch a štúdiách na zvieratách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety:

kopolymér ammóniummetakrylátu typu A

sodná soľ karmelózy (E466)

mikrokryštalická celulóza (E450)

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

monohydrát laktózy

magnéziumstearát (E470b)

aróma (grapefruit)

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety:

kopolymér ammóniummetakrylátu typu A

sodná soľ karmelózy (E466)

mikrokryštalická celulóza (E450)

sodná soľ kroskarmelózy (E468)

monohydrát laktózy

magnéziumstearát (E470b)

aróma (grapefruit)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sumatriptan tablety sú dostupné v Al/Al blistrových stripoch v papierových škatuliach.


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety

2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 24, 30, 50 a 100 tabliet


Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety

2, 3, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 24 a 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Sumatriptan Sandoz 50 mg tablety: 33/0069/06-S

Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety: 33/0070/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.2.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 3.8.2010 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013

8Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety