+ ipil.sk

SUNDIOL 0,5 µgPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06448PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVSUNDIOL 0,5 g

mäkké kapsuly

(alfacalcidolum)Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojholekára, alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je SUNDIOLa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako užijete SUNDIOL

3. Ako užívať SUNDIOL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SUNDIOL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SUNDIOLa na čo sa používaAlfakalcidol je derivát vitamínu D3, ktorý zvyšuje hladinu vápnika a fosfátov v krvi a používa sa pri rôznych ochoreniach vyvolaných nedostatkom alebo nedostatočnou účinnosťou vitamínu D, a to najmä pri súčasnom ochorení obličiek.

Liek sa používa pri poruchách tvorby a rastu kostí vyvolaných poruchami funkcie obličiek, u dialyzovaných pacientov alebo pri transplantácii obličky.Ako doplnková liečba sa SUNDIOL užíva pri zníženej funkcii prištítnych teliesok alebo hypofosfátovej krivici (z nedostatku fosfátov) alebo osteomalácii, kde nie je účinné užívanie bežného vitamínu D.

Ďalej sa liek používa pri liečbe osteoporózy (rednutie kostí), a to predovšetkým v období po prechode, v starobe a pri osteoporóze v dôsledku liečby glukokortikoidmi, pri osteomalácii (mäknutí kostí v dospelosti) v dôsledku nedostatočného vstrebávania vápnika z rôznych príčin.

Liek môžu užívať dospelí i deti s telesnou hmotnosťou nad 20 kg.2. Čo potrebujete vedieť akôr, ako užijete SUNDIOL


Neužívajte SUNDIOL

SUNDIOL sa nesmie užívať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohtolieku (uvedených v časti 6), pri precitlivenosti na vitamín D pri predávkovaní vitamínom D. SUNDIOL sa ďalej nesmie užívať pri zvýšenej hladine vápnika alebo horčíka v krvi. Liek sa nesmie podávať novorodencom a deťom s telesnou hmotnosťou nižšou než 20 kg. Pacienti trpiaci sarkoidózou (tvorba uzlín v rôznych tkanivách) a pacienti, ktorí mali alebo majú obličkové kamene, môžu liek užívať, len ak sú na to obzvlášť závažné dôvody.


Upozornenia a opatrenia

Počas liečby liekom SUNDIOL má vám lekár pravidelne robiť kontroly hladiny vápnika a fosforu v krvi.Tieto kontroly sa majú vykonávať v týždenných až mesačných intervaloch.Na začiatku liečby je väčšinou potrebné vykonávať tieto vyšetrenia častejšie.Takisto tehotné ženy môžu liek užívať, len ak sú na to závažné dôvody.Iné lieky a SUNDIOL

Účinky lieku SUNDIOL a účinky iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho. Bez porady s lekárom neužívajte súčasne s liekom SUNDIOL žiadny voľnopredajný liek.Súčasne s alfakalcidolom sa nesmie užívať vitamín D a jeho deriváty, pretože by sa výrazne zvýšilo riziko hyperkalciémie (zvýšenie hladiny vápnika v krvi). Hyperkalciémia môže u pacientov liečených srdcovými glykozidmi vyvolať poruchy srdcového rytmu.Ak budete užívať súčasne lieky s obsahom srdcových glykozidov a SUNDIOL, má u vás lekár vykonávať častejšie kontroly zdravotného stavu.Antikonvulzíva (lieky na liečbu epilepsie) vrátane barbiturátov a fenytoínu účinnosť alfakalcidolu znižujú.Účinok alfakalcidolu znižujú takisto glukokortikoidy (hormóny nadobličiek).Dlhodobé súčasné užívanie lieku SUNDIOL a liekov, ktoré obsahujú cholestyramín, sukralfát alebo antacidá (lieky znižujúce kyslosť žalúdočnej šťavy) s vysokým obsahom hliníka takisto nie je vhodné, pretože tieto lieky môžu znižovať vstrebávanie a účinok alfakalcidolu.SUNDIOL sa nesmie užívať v rovnakej dennej dobe ako antacída obsahujúce hliník; tieto lieky a SUNDIOL sa musia užívať s odstupom minimálne 2 hodín.Ak SUNDIOL a antacída alebo preháňadlá obsahujúce horčík súčasne užívajú dialyzovaní pacienti, hrozí vznik hypermagneziémie (zvýšená hladina horčíka v krvi). Účinok alfakalcidolu zvyšuje súčasné užívanie estrogénov v období prechodu a po prechode. Účinok užívania SUNDIOL a tiazidov (močopudné lieky) alebo liekov obsahujúcich vápnik zvyšuje riziko vzniku hyperkalciémie.Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nie sú známe žiadne skúsenosti s podávaním lieku počas tehotenstva alebo v období dojčenia u ľudí. Takisto nie je známe, či liečivo preniká do materského mlieka. Aj keď sa nedokázal negatívny vplyv lieku, má sa v období tehotenstva a dojčenia používať len v nevyhnutých prípadoch.

Hoci to nie je definitivne potvrdené, je pravdepodobné, že zvýšená hodnota 1,25-dihydroxyvitamínu D3sa bude nachádzať v materskom mlieku žien liečených alfakalcidolom. Tento fakt môže mať vplyv na metabolizmus vápnika u dojčených detí.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ovplyvnenie pozornosti pri podávaní lieku nebolo zistené.


SUNDIOL obsahuje podzemnicový olej

Liek obsahujúci podzemnicový (arašidový olej). Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


 1. Ako užívať SUNDIOL


Dávkovanie a dĺžku liečby vždy stanoví lekár.Ak lekár neurčí inak, je úvodná dávka pre dospelých a deti s hmotnosťou nad 20 kg 1 mikrogram (g) alfakalcidolu.

Počas liečby môže lekár podľa potreby dávkovanie znížiť alebo zvýšiť. Pacienti s výrazne rozvinutým ochorením kostí potrebujú a znášajú vyššie dávky, a to 1 až 3 mikrogramy (g) alfakalcidolu denne.

Pacientom trpiacim zníženou funkciou príštitných teliesok (hypoparatyreóza) naopak môže lekár počas liečby dávkovanie znížiť.

Jednorazovú dennú dávku lieku je vhodné užiť večer.Ak je dávka rozdelená na dve čiastkové dávky, odporúča sa liek užívať ráno a večer.Kapsuly sa užívajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Ak užijete viac SUNDIOLu, ako máte

Pri jednorazovom predávkovaní (25 až 30 mikrogramov alfakalcidolu) sa nevyskytlo žiadne poškodenie pacientov.Pri dlhodobom predávkovaní SUNDIOL sa za určitých podmienok môže vyskytnúť až život ohrozujúca hyperkalciémia (zvýšená hladina vápnika v krvi).Táto hyperkalciémia sa prejavuje slabosťou, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy, tráviacimi ťažkosťami (nevoľnosť, vracanie, zápcha alebo hnačka, pálenie záhy), suchom v ústach, bolesťami svalov a kĺbov, svrbením alebo palpitáciami (búšenie srdca). Podávanie alfakalcidolu má byť zastavené, ak sa objavia príznaky hyperkalciémie.Pri zníženej schopnosti obličiek sa môže ešte vyskytnúť nadmerné močenie, nadmerný smäd, časté močenie v noci a prítomnosť bielkoviny v moči. Ak sa tieto príznaky vyskytnú u dieťaťa po požití väčšieho množstva kapsúl, poraďte sa bezodkladne s lekárom.

Závažná hyperkaciémia môže vyžadovať použitie celkových podporných opatrení, podávanie tekutín intravenózne, podanie slučkových diuretík alebo kortikosteroidov. 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri nevhodne vysokom dávkovaní lieku sa môže vyskytnúť nežiaduci vzostup hladiny vápnika v krvi. Príznaky eventuálneho vzostupu hladiny vápnika v krvi sú únava, ťažkosti v oblasti tráviaceho traktu (nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, nechutenstvo), pocit smädu alebo svrbenia.Pri výskyte týchto ťažkostí sa bezodkladne poraďte s lekárom, ktorý by mal skontrolovať hladinu vápnika v krvi a upraviť nežiaduci vzostup tejto hladiny znížením dávky alebo prechodným vysadením lieku.

Zvýšené hladiny fosfátov v plazme.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. Ako uchovávať SUNDIOL


 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume, ktorý je znázornený na škatuli šiestimi číslicami po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac, posledné štyri číslice označujú rok. Dátum expirácie tohto lieku sa končí na konci uvedeného mesiaca.

 • Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo SUNDIOL obsahuje


 • Liečivo je alfakalcidol. Každá mäkká želatínová kapsula obsahuje 0,5 mikrogramov alfakalcidolu.

 • Ďalšie zložky sú:

Bezvodá kyselina citrónová, propylgalat, alfa-tokoferol, etanol, podzemnicový olej, želatína, glycerol, anidrisorb 85/70 (zmes sorbitol-sorbitan-manitol-polyol), červený oxid železitý

(E 172), oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá SUNDIOLa obsah balenia


Oválne mäkké želatínové kapsuly ružovej farby s vytlačenouhodnotou „0,5“.


Veľkosť balenia:30, 90 alebo 100 mäkkých kapsúl v blistrovom balení alebo v PP fľaškách.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia

 • Pharmachemie B.V.,

Haarlem, Holandsko


 • Teva Pharma B.V.

Utrecht, HolandskoTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v novembri 2013 .


4SUNDIOL 0,5 µg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06448


Súhrn CHARAKTERISTických vlastností LIEKU

1. názov LIEku


SUNDIOL 0,5 g


2. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna kapsula obsahuje 0,5 mikrogramovalfakalcidolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Mäkké kapsuly


Oválne mäkké želatínové kapsuly ružovej farby s vytlačenouhodnotou „0,5“.


4. klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liek je indikovaný na liečbu ochorenia, pri ktorých je ovplyvnený proces 1-alfa-hydroxylácie v metabolizme vitamínu D v obličkách, ako je napr. renálna osteodystrofia so zníženou absorpciou vápnika, s plazmatickou koncentráciou vápnika nižšou než 2,2 mmol/l (menej než 8,8 mg/100 ml), ktoré môžu vzniknúť na podklade zníženej funkcie obličiek vyžadujúcej dialýzu alebo bez dialýzy, a takisto v počiatočnom štádiu po transplantácii obličiek.

Liek je ďalej indikovaný pri liečbe mäknutia kostí v dospelosti (osteomalácia) pod vplyvom nedostatočnej absorpcie vápnika, ako aj pri malabsorpčnom alebo post-gastrektomickom syndróme. Pri hypoparatyreóze alebo pri hypofosfatemickej (vitamín D rezistentnej) rachitíde/osteomalácii môže byť indikovaná prídavná liečba liekom SUNDIOL, ak je plazmatická koncentrácia vápnika nižšia než 2,2 mmol/l.

Ďalšou indikáciou je liečba osteoporózy, najmä postmenopauzálnej, senilnej a osteoporózy spôsobenej liečbou glukokortikoidmi.

Liek môžu užívať dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou než 20 kg.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Počiatočná denná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou než 20 kg je 1 mikrogram alfakalcidolu.

Pri dlhodobej liečbe sa dávka má zredukovať v závislosti od zlepšovania klinického stavu a pri zvýšených hladinách vápnika v plazme , alebo pri súčine vápnika a fosfátov.

Pacienti so závažnými prejavmi kostného ochorenia potrebujú a tolerujú vyššie dávky, a to 1 - 3 mikrogramy alfakalcidolu denne.

U pacientov s hypoparatyreózou sa dávka musí znížiť aj pri normálnych plazmatických hladinách vápnika (2,2 - 2,6 mmol/l; 8,8 - 10,4 mikrogramov/100 ml) , alebo pri súčine vápnika a fosfátov 3,5 - 3,7 (mmol/l)2.

Jednorazovú dennú dávku lieku SUNDIOL je vhodné užiť večer. Ak je denná dávka rozdelená na dve čiastkové dávky, odporúča sa liek SUNDIOL užívať ráno a večer.

Kapsuly sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Doba liečby je individuálna podľa stavu pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 a pri manifestnej intoxikácii vitamínom D.

SUNDIOL sa ďalej nemá podávať, ak plazmatické koncentrácie vápnika presahujú 2,6 mmol/l, ak súčin koncentrácií vápnika a fosfátov presahuje 3,7 (mmol/l)2, ďalej ak je vo venóznej krvi pH vyššie než 7,44 (milk-alkali syndróm, Burnettov syndróm). Liek sa takisto nemá podávať pri hyperkalciémii alebo hypermagneziémii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas terapie liekom SUNDIOL sa má vykonávať pravidelný monitoring hladín vápnika a fosfátov v krvi. Tieto vyšetrenia sa majú robiť v týždenných alebo mesačných intervaloch. Na začiatku liečby sú nutné častejšie kontroly.

U dialyzovaných pacientov sa musí vylúčiť možnosť prieniku vápnika z dialyzačného roztoku. U pacientov s obličkovými kameňmi a sarkoidózou v anamnéze je pri užívaní lieku vyššie riziko.

Počas gravidity a laktácie sa liek má používať len v nevyhnutných prípadoch.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasne s alfakalcidolom sa nemá podávať vitamín D a jeho deriváty. Súčasné užívanie pôsobí aditívne a vzniká zvýšené riziko hyperkalciémie.


Hyperkalciémia môže spôsobiť srdcovú arytmiu u pacientov liečených digitalisom.

Pacienti užívajúci súčasne digitalis a SUNDIOL majú byť pod zvýšeným dohľadom lekára.


Pri súčasnej liečbe liekom SUNDIOL s barbiturátmi alebo antikonvulzívami indukujúcimi pečeňové enzýmy sú na dosiahnutie požadovaného účinku nutné vyššie dávky SUNDIOLu.

Difenylhydantoín môže celkom inhibovať účinok alfakalcidolu.


Je pravdepodobné, že glukokortikoidy môžu ovplyvniť účinky alfakalcidolu.


Keďže pre absorpciu alfakalcidolu sú dôležité soli žlčových kyselín, dlhodobé súčasné užívanie SUNDIOLu a liekov, ktoré obsahujú cholestyramín, sukralfát alebo antacída s vysokým obsahom hliníka takisto nie je vhodné, pretože tieto lieky môžu znižovať vstrebávanie a účinok alfakalcidolu. SUNDIOL a antacída obsahujúce hliník by sa preto nemali podávať súčasne, ale aspoň s odstupom 2 hodín.


Antacída alebo laxatíva obsahujúce horčík sa u dialyzovaných pacientov počas liečby SUNDIOL majú užívať veľmi opatrne vzhľadom na riziko hypermagneziémie.


Účinok alfakalcidolu zvyšuje súčasná aplikácia estrogénov v období perimenopauzy a postmenopauzy.

Pri súčasnej liečbe prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo tiazidy je zvýšené riziko hyperkalciémie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú známe žiadne skúsenosti s podávaním lieku počas gravidity alebo v období laktácie u ľudí. Takisto nie je známe, či liečivo preniká do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu D bývajú spájané s aortálnou stenózou a idiopatickou hyperkalciémiou, aj keď sú známe informácie o zdravých deťoch narodených matkám, ktoré v gravidite užívali vysoké dávky vitamínu D.

Aj keď sa nedokázal negatívny vplyv lieku, má sa v období gravidity a laktácie používať len v nevyhnutých prípadoch.


Hoci to nie je definitivne potvrdené, je pravdepodobné, že zvýšená hodnota 1,25-dihydroxyvitamínu D3 sa bude nachádzať v materskom mlieku žien liečených alfakalcidolom. Tento fakt môže mať vplyv na metabolizmus vápnika u dojčených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ovplyvnenie pozornosti pri podávaní lieku nebolo zistené.


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy metabolizmu a výživy

Pri neadekvátnom dávkovaní sa môžu objaviť zvýšené plazmatické koncentrácie vápnika, čo sa môže korigovať znížením dávky alebo dočasným vysadením lieku. Pri hyperkalciémii bol opísaný výskyt príznakov ako únavnosť, gastrointestinálne symptómy, smäd, svrbenie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli heterotopné kalcifikácie (rohovka, končatiny), ktoré boli reverzibilné.


Laboratorne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené hladiny fosfátov v plazme.

Zvýšené hladiny vápnika v plazme.


Podľa doterajších skúseností sa počas terapie alfakalcidolom len zriedka objavilo mierne a dočasné zvýšenie hladín fosfátov v krvi. Akékoľvek zvýšenie fosfátov sa musí redukovať podávaním inhibítorov absorpcie fosfátov (ako napr. derivátov hliníka).


4.9 Predávkovanie

Pri jednorazovom náhodnom predávkovaní 25 - 30 mikrogramami alfakalcidolu sa nepozorovalo žiadne poškodenie.

Podávanie alfakalcidolu má byť zastavené, ak sa objavia príznaky hyperkalciémie.

Pri dlhodobom predávkovaní liekom sa môže za určitých podmienok objaviť hyperkalciémia, ktorá môže ohroziť život.

Klinický obraz syndrómu hyperkalciémie nie je charakteristický, môže sa prejavovať slabosťou, únavou, vyčerpaním, bolesťami hlavy, gastrointestinálnymi príznakmi (nauzea, vracanie, zápcha alebo hnačka, pálenie záhy), pocitom sucha v ústach, bolesťami svalov, kostí a kĺbov, svrbením alebo palpitáciou.

So zníženou renálnou koncentračnou schopnosťou sa môže objaviť aj polyúria, polydipsia, nyktúria a proteínúira. Súčasne s redukciou dávky alebo dočasným vysadením lieku je potrebná diéta s úplným vylúčením alebo aspoň s nízkym obsahom vápnika, dostatkom tekutín, dialýza, diuretiká, glukokortikoidy a kalcitonín, podľa závažnosti hyperkalciémie.

Pri akútnej intoxikácii môže včasný výplach žalúdka s podaním parafínového oleja znížiť absorpciu a zrýchliť vylučovanie stolicou.Neexistuje žiadne špecifické antidotum.


Závažná hyperkalciémia môže vyžadovať použitie celkových podporných opatrení, podávanie tekutín intravenózne, podanie slučkových diuretik alebo kortikosteroidov.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Vitamíny, vitagény

ATC kód: A11CC03


Liečivom lieku SUNDIOL je alfakalcidol (1-alfa-hydroxycholekalciferol), ktorý sa v pečeni veľmi rýchlo transformuje na kalcitriol (1,25-dihydrocholekalciferol). Kalcitriol je aktívnym metabolitom cholekalciferolu (vitamínu D3) a podieľa sa na udržiavaní homeostázy vápnika a fosfátov. Hlavný mechanizmus účinku je teda založený na zvýšení hladín cirkulujúceho 1,25-dihydroxycholekalciferolu, čím sa zvýši absorpcia vápnika a fosfátov z čreva. Podporuje sa mineralizácia kostí, znížia sa hladiny cirkulujúceho parathormónu a inhibuje sa kostná resorpcia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Z výsledkov randomizovanej dvojitej slepej štúdie u 16 subjektov vyplýva, že po perorálnom podaní jednorazovej dávky 4 x 1 mikrogram sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia za 6 - 16 hodín (priemer 8 hodín), a táto koncentrácia je 61,6 ±13,6 pikogramov/ml. Plocha pod krivkou koncentrácie - čas za 72 hodín je 2271,45 ± 450,64 pikogramov x h/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


S ohľadom na veľkosť terapeutických dávok je alfakalcidol považovaný za liek s veľmi nízkou akútnou toxicitou. Po jednej perorálnej dávke alfakalcidolu bola LD50 pri potkanoch a myšiach stanovená na 500 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti.

Testy chronickej toxicity hodnotili dôsledky farmakologického účinku alfakalcidolu na metabolizmus vápnika, a to najmä hyperkalciémiu a tkanivovú kalcinózu.

V embryologických štúdiách na myšiach a potkanoch sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky alfakalcidolu pri maximálnej dávke 0,9 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti. U králikov sa objavila intrauterinná retardácia rastu pri dávke 0,3 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri štúdiách fertility na potkanoch sa pri dávke 0,9 mikrogramov alfakalcidolu/kg telesnej hmotnosti/deň znížil počet otehotnení a počet narodených mláďat.

Mutagénne účinky alfakalcidolu neboli pozorované.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Bevodá kyselina citrónová, propylgalat, alfa-tokoferol, etanol, podzemnicový olej, želatína, glycerol, anidrisorb 85/70(zmes sorbitol-sorbitan-manitol-polyol), červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý

(E 171).
6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Śpeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU/ALU blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


PP fľaška, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:30, 90 alebo 100 mäkkých kapsúl


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek je určený na priame perorálne podávanie.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. registračné číslO


86/0529/12-S


9. dátum PRVEJ registrácie / PREDĹŽENIA registrácie


10. dátum revízie textu

November 2013


5SUNDIOL 0,5 µg