+ ipil.sk

SUPRANEPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07081-Z1A


Písomná informácia pre používateľov


SUPRANE

Kvapalina na paru na inhaláciu.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Suprane a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suprane

3. Ako používať Suprane

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Suprane

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Suprane a na čo sa používa


Suprane obsahuje desflurán. Suprane je celkové anestetikum používané v chirurgii. Je to inhalačné anestetikum (podáva sa vo forme pary, ktorú vdychujete). Vdychovanie pár desfluránu navodzuje hlboký, bezbolestný spánok. Hlboký, bezbolestný spánok (celkovú anestéziu) udrží i v priebehu chirurgického zákroku (operácie). U dospelých sa Suprane používa na navodenie a udržanie anestézie. U detí a dojčiat sa používa len na udržanie anestézie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Suprane


Nepoužívajte Suprane:

- ak ste alergický (precitlivený) na desflurán alebo iné inhalačné anestetiká ako izoflurán, sevoflurán, halotan alebo eflurán

- ak existujú medicínske dôvody, prečo by ste nemali dostať celkovú anestéziu

- ak vy alebo ktokoľvek z vašich príbuzných trpí stavom, ktorý sa volá malígna hypertermia. Malígna hypertermia je stav, ktorý sa prejavuje náhlym, nebezpečným zvýšením telesnej teploty počas operácie alebo krátko po operácii, počas ktorej vám boli podané inhalačné anestetiká.


Suprane sa vám nesmie podať na navodenie anestézie, ak:

 • Je u vás riziko vzniku ochorenia koronárnych (vencovitých) artérií. Ochorenie koronárnych artérií je stav, kedy cievy nedostatočne zásobujú srdce krvou a kyslíkom.

 • Sa lekár domnieva, že pravdepodobné nežiaduce účinky lieku Suprane sú neprijateľné, napr.:

 • Zvýšenie tepovej frekvencie

 • Zvýšenie krvného tlaku


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, informujte, prosím, svojho lekára, chirurga alebo anestéziológa predtým, ako vám podá tento liek.

Lekár bude zvlášť opatrný, keď vám bude podávať Suprane:

- ak máte nádor na mozgu

- po navodení anestézie liekom Suprane v minulosti ste mali nevysvetliteľné problémy s pečeňou sprevádzané:

 • žltačkou (zožltnutie kože a očných gulí)

 • horúčkou

 • odumretím pečeňového tkaniva (nekróza). To bolo v niektorých prípadoch fatálne

- máte zvýšenú hladinu cukru v krvi (diabetes). Suprane môže zvýšiť hladinu cukru v krvi počas anestézie.


Lekár vám možno bude musieť podať nižšiu dávku Suprane, ak:

 • máte nízky objem krvi (hypovolémia)

 • máte nízky tlak krvi (hypotenzia)

 • ste oslabený/á (vysilený/á)


Lekár sa môže rozhodnúť nepodať vám Suprane, ak máte:

 • cirhózu (ochorenie pečene vyvolané alkoholom)

 • vírusovú hepatitídu (ochorenie pečene vyvolané vírusom)

 • iné ochorenie pečene

V takom prípade môže lekár použiť iný typ anestézie.


Ak ste pred krátkym časom podstúpili zákrok v inhalačnej anestéze lekár vám musí venovať špeciálnu pozornosť. Povedzte lekárovi, chirurgovi alebo anestéziológovi ake ste v poslednej dobe podstúpili celkovú anestézu.


Bolesť po operácii

Z anestézie navodenej Suprane sa prebudíte rýchlo. Ak sa predpokladá, že po operácii budete mať bolesti, lekár vám podá lieky proti bolesti. Môže tak urobiť na konci operácie alebo počas prebúdzania po operácii.


Váš lekár bude zvlášť opatrný, ak vám už predtým bolo podané inhalačné anestetikum, hlavne ak vám bolo podané viac ako raz počas krátkeho časového obdobia (opakované podanie).


Suprane môže vyvolať malígnu hypertermiu (stav, pri ktorom dochádza k náhlemu, nebezpečnému zvýšeniu telesnej teploty počas operácie alebo krátko po operácii).


Lekár zaistí, aby počas liečby nebolo zásobovanie srdca krvou ovplyvnené.


Špeciálne informácie o liečbe detí

 • Suprane môže veľmi zriedkavo u detí vyvolať problémy so srdcovým rytmom. Môže to viesť k úmrtiu krátko po operácii. Tieto problémy sú pozorované u detí, ktoré majú ochorenie nervov a svalov (neuromuskulárne ochorenie), hlavne ochorenie nazývané „Duchennova svalová dystrofia“. U väčšiny týchto prípadov, ale nie však u všetkých, bolo podané svalové relaxancium (liek uvoľňujúci svaly) suxametónium.

 • Deťom do 12 rokov sa Suprane nemá podávať na navodenie anestézie. Takéto podanie môže vyvolať viac nežiaducich účinkov, napr.:

 • kašeľ

 • zadržiavanie dýchania

 • zastavenie dychu (apnoe)

 • stiahnutie svaloviny hlasiviek, tzv. larygospazmus

 • zvýšená sekrécia v horných dýchacích cestách

 • Deťom do 6 rokov sa Suprane nemá podávať na udržiavanie anestézie, pokiaľ neboli intubované. Intubácia je zavedenie trubice do dýchacích ciest na uľahčenie dýchania.


Ak sa vás alebo vášho dieťaťa týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, informujte prosím svojho lekára, sestru alebo lekárnika. Môže byť potrebné starostlivo vás skontrolovať a vaša liečba môže byť zmenená.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa vzťahuje aj na rastlinné lieky, vitamíny a minerály.


Nižšie uvedené lieky alebo liečivá v liekoch sa môžu vzájomne ovplyvňovať keď sa používajú súbežne s liekom Suprane. Niektoré lieky ktoré sú podávané anestéziológom v priebehu chirurgického zákroku tak ako je uvedené v texte.

 • svalové relaxanciá (napr. suxametónium, pankurónium, atrakurium, vekurónium): tieto lieky sa používajú na uvoľnenie svalov počas celkovej anestézie. Anestéziológ vám možno bude musieť upraviť dávku týchto liekov.

 • opioidy (napr. fentanyl, morfín, remifentanyl): tieto lieky sú silné analgetiká (lieky proti bolesti) a často sa používajú počas celkovej anestézie.

 • benzodiazepíny (napr. midazolam, diazepam, nitrazepam): ide o sedatíva, ktoré majú upokojujúci účinok. Používajú sa, ak pociťujete nervozitu, napr. pred operáciou, ale môžu byť použité aj pri inej príležitosti. Ak užívate niektorý z týchto liekov, informujte lekára pred tým ako vám podá liek Suprane.

 • oxid dusný: tento liek sa počas celkovej anestézie na navodenie spánku a zmiernenie bolesti.


Suprane a jedlo a nápoje

Suprane je liek na navodenie a udržanie spánku počas operácie. Opýtajte sa svojho lekára, chirurga alebo anestéziológa, kedy a čo môžete jesť a piť po prebudení.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, Suprane sa vám nemá podať.


Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom, chirurgom alebo anestéziológom, ak ste tehotná, môžete byť tehotná alebo dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje po operácii, ak vám bol počas nej podaný Suprane. Podanie anestetika môže ovplyvniť vašu pozornosť. To môže ovplyvniť vašu schopnosť vykonávať bežné činnosti. Neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje a neobsluhujte stroje po dobu 24 hodín po operácii.


3. Ako používať Suprane


Suprane vám podá anestéziológ. Anestéziológ rozhodne, aké množstvo potrebujete a kedy vám ho podá. Dávka bude závisieť od vášho veku, hmotnosti a druhu operácie. Anestéziológ bude počas anestézie kontrolovať váš krvný tlak a tepovú frekvenciu. Pomôže mu to upraviť dávku, ak to bude potrebné.


Suprane sa tvorí z tekutého desfluránu v odparovači. Môže vám byť podaný jedným z dvoch spôsobov:

 • môže vám byť podaná injekcia iného anestetika, ktorá vám navodí spánok, a potom dostanete Suprane prostredníctvom masky. Toto je najčastejší spôsob podávania Suprane.

 • môžu vás požiadať, aby ste vdychovali pary desfluránu cez masku na navodenie spánku. Tým rýchlo a veľmi ľahko zaspíte. Toto je menej častý spôsob podávania Suprane.


Po operácii vám anestéziológ prestane podávať Suprane. Potom sa o niekoľko minút prebudíte.


Ak vám podajú viac Suprane ako máte dostať

Ak vám podajú nadmerné množstvo Suprane, jeho podávanie bude ukončené. Podajú vám čistý kyslík. Zatiaľ, čo sa budete prebúdzať, budú vám starostlivo sledovať krvný tlak a funkcie srdca.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Suprane môže spôsobovať vedľajšie účinky.

Väčšina vedľajších účinkov je miernej až strednej závažnosti a rýchlo ustupuje, ale niektoré môžu byť závažné.


Počas liečby sa môžu vyskytnúť aj nasledujúce vedľajšie účinky. Vyhodnotenie vedľajších účinkov je založené nasledujúcej častosti výskytu:


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 liečených pacientov)

 • Nevoľnosť a vracanie. Vyskytli sa počas navodenia a udržiavania anestézie liekom Suprane.


Časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov, zo 100 liečených pacientov)

 • Zápal hrdla (faryngitída)

 • Zadržanie dychu. Vyskytlo sa počas navodenia a udržiavania anestézie liekom Suprane.

 • Bolesť hlavy

 • Zápal očných spojoviek (konjuktivitída)

 • Nepravidelný srdcový rytmus (nodálna arytmia)

 • Pomalý srdcový tep (bradykardia)

 • Zrýchlený srdcový tep (tachykardia)

 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

 • Zastavenie dychu (apnoe), kašeľ, neobvykle zvýšená tvorba slín (hypersekrécia slín). Vyskytli sa počas navodenia a udržiavania anestézie liekom Suprane.

 • Kŕč hlasivkových svalov, tzv. laryngospazmus. Vyskytli sa počas navodenia anestézie liekom Suprane.

 • Zvýšené hladiny enzýmu kreatinínfosfokináza v krvi

 • Poruchy na zázname srdcovej činnosti (poruchy na EKG)


Menej časté (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1000 liečených pacientov)

 • Nepokoj (agitácia)

 • Závrat

 • Srdcový záchvat (infarkt myokardu)

 • Nedostatočný prietok krvi do srdcového svalu (ischémia myokardu)

 • Nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)

 • Rozšírenie ciev (vazodilatácia)

 • Nedostatočné okysličovanie tela (hypoxia). Vyskytlo sa počas navodenia a udržiavania anestézie liekom Suprane

 • Bolesť svalov (myalgia)


Frekvencia nie je známa (z dostupných údajov)

 • Porucha zrážanlivosti krvi (koagulopatia)

 • Vysoká hladina draslíka v krvi (hyperkaliémia)

 • Nízka hladina draslíka v krvi (hypokaliémia)

 • Nadmerná tvora kyslých látok v krvi (metabolická acidóza)

 • Kŕče (konvulzie)

 • Zožltnutie očnej gule (očný ikterus)

 • Zástava srdca

 • Porucha vedenia činnosti srdca (torsade de pointes)

 • Zastavenie činnosti oboch srdcových komôr (ventrikulárne zlyhanie)

 • Znížená činnosť oboch srdcových komôr (ventrikulárna hypokinézia)

 • Veľmi vysoký krvný tlak (malígna hypertenzia)

 • Krvácanie

 • Nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • Nedostatočné prekrvenie tkanív (šok)

 • Zastavenie dychu

 • Stav, keď dýchanie nedodáva telu dostatok kyslíka (respiračné zlyhanie/respiračný stres)

 • Náhle zúženie dýchacej trubice (bronchospazmus)

 • Vykašliavanie krvi (hemoptýza)

 • Náhly zápal pankreasu (pankreatitída)

 • Bolesť brucha

 • Odumretie pečeňového tkaniva (nekróza pečene)

 • Zápal pečene (cytolytická hepatitída)

 • Porucha toku žlče (cholestáza)

 • Zožltnutie kože a očnej gule (žltačka)

 • Abnormálne funkcie pečene

 • Porucha pečene

 • Žihľavka (urtikária)

 • Začervenanie (erytém)

 • Ochorenie svalov (rabdomyelóza)

 • Malígna hypertermia. Ide o stav, ktorý sa prejavuje náhlym, nebezpečným zvýšením telesnej teploty počas operácie alebo krátko po operácii. Príznaky zahŕňajú:

 • príliš vysoké množstvo oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnia)

 • stuhnutie svalov (rigidita)

 • zrýchlený srdcový tep (tachykardia)

 • zrýchlené dýchanie (tachypnoe)

 • modravé sfarbenie kože (cyanóza)

 • nepravidelný srdcový rytmus (arytmia)

 • zvýšený alebo znížený tlak krvi

 • horúčka

 • Slabosť (asténia)

 • Celková slabosť (malátnosť)

 • Zmeny na zázname srdcovej činnosti (zmena ST-T na EKG)

 • Zmeny na zázname srdcovej činnosti (inverzia T-vlny na EKG)

 • Zvýšenie pečeňových enzýmov (zvýšenie alaníntransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy)

 • Porucha zrážanlivosti krvi (abnormálne testy zrážanlivosti)

 • Zvýšená hladina amoniaku


Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli po náhodnom podaní Suprane ľuďom, ktorí anestéziu nemali dostať:

 • Závrat

 • Silná bolesť hlavy (migréna)

 • Nepravidelný a zrýchlený tep (tachyarytmia)

 • Búšenie srdca (palpitácie)

 • Pálenie očí

 • Prechodná slepota

 • Mozgová porucha (encefalopatia)

 • Vred na očnej rohovke (ulcerózna keratitída)

 • Krvou podliate oči (očná hyperémia)

 • Poruchy videnia (znížená zraková ostrosť)

 • Podráždenie oka

 • Bolesť oka

 • Únava

 • Pocit pálenia kože


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Ak po podaní Suprane začnete pociťovať akékoľvek zmeny zdravotného stavu, povedzte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré vedľajšie účinky môžu vyžadovať liečbu.


5. Ako uchovávať Suprane


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek sa má uchovávať vo vertikálnej polohe s pevne uzavretým uzáverom.


Nepoužívajte Suprane po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „Použiteľné do:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Suprane obsahuje


- Liečivo je desflurán.

- Liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Suprane a obsah balenia


Suprane je kvapalina.

Dodáva sa v sklených fľašiach z hnedého skla typu III chránených PVC obalom alebo v alumíniových fľašiach s vnútrom pokrytým epoxidovou živicou s obsahom 240 ml desfluránu.

Fľaša je uzavretá ventilom kompatibilným s plniacim prívodom a uzáverom odparovača desfluránu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Baxter S.A.,

Boulevard Rene Branquart 80,

7860 Lessines,

Belgicko


Výrobca

Baxter S.A.,

Boulevard Rene Branquart 80,

7860 Lessines,

Belgicko


Baxter Manufacturing Sp. z.o.o.

42 B Wojciechowska Str.

20-704 Lublin,

Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná apríli 2015.


Baxter a Suprane sú obchodné známky spoločnosti Baxter International Inc.

1 / 6

SUPRANE

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00013

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

SUPRANE


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:desflurán 100 %


3. LIEKOVÁ FORMA


Kvapalina na paru na inhaláciu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Suprane je indikovaný ako inhalačné anestetikum na navodenie a/alebo udržiavanie anestézie pri chirurgických zákrokoch u hospitalizovaných a ambulantných zákrokoch u dospelých pacientov a udržiavanie anestézie u dojčiat a detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Suprane majú podávať iba osoby vyškolené na podávanie celkovej anestézie za použitia odparovača špeciálne navrhnutého a určeného na podávanie lieku Suprane.


Premedikácia

Premedikácia sa má zvoliť podľa individuálnych potrieb pacienta a má sa zohľadniť stimulácia sekrécie slín. Použitie anticholinergík je pre anesteziológa metódou voľby.


Individualizácia

Podávanie celkovej anestézie musí byť individualizované na základe reakcie pacienta.


Účinky na súbežnú liečbu

Opioidy a benzodiazepíny znižujú množstvo lieku Suprane potrebného na navodenie anestézie.


Suprane znižuje dávky neuromuskulárnych blokátorov ( pozri tabuľka 2, časť 4.5). Ak je potrebná výraznejšia relaxácia, môžu sa použiť doplnkové dávky svalových relaxancií (pozri časť 4.5).


Dávkovanie

Minimálna alveolárna koncentrácia (MAC) lieku Suprane sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom pacienta. Dávka lieku Suprane sa má náležitým spôsobom upraviť. V tabuľke 1 sú uvedené zistené hodnoty MAC.


Tabuľka 1

Hodnoty MAC lieku Suprane podľa veku pacienta a inhalačnej zmesi

(priemer±štandardná odchýlka (SD))

Vek

N*

100 % kyslík

N*

60 % oxid dusný / 40 % kyslík

2 týždne

6

9,2±0,0

-

-

10 týždňov

5

9,4±0,4

-

-

9 mesiacov

4

10,0±0,7

5

7,5±0,8

2 roky

3

9,1±0,6

-

-

3 roky

-

-

5

6,4±0,4

4 roky

4

8,6±0,6

-

-

7 rokov

5

8,1±0,6

-

-

25 rokov

4

7,3±0,0

4

4,0±0,3

45 rokov

4

6,0±0,3

6

2,8±0,6

70 rokov

6

5,2±0,6

6

1,7

*N = počet párov jedincov so skríženou terapiou („crossover“) (s použitím vzostupnej a zostupnej metódy kvantovej odozvy)


Navodenie anestézie u dospelých

Pre dospelých sa odporúča počiatočná 3 %-ná koncentrácia, ktorá sa následne zvyšuje o 0,5 – 1,0 % po každých 2 a 3 dychoch. Vdychovaná koncentrácia lieku Suprane v rozmedzí 4-11% navodí chirurgické štádium anestézie v priebehu 2-4 minút. Môžu sa použiť vyššie, až 15 %-né koncentrácie. Takéto koncentrácie lieku Suprane úmerne zriedia koncentráciu kyslíka a kyslík sa má začať podávať v 30 %‑nej alebo vyššej koncentrácii. U dospelých sa po navodení anestézie vnútrožilovo podanými liečivami, akými je tiopental alebo propofol, môže Suprane začať podávať pri približnej hodnote MAC 0,5 ‑ 1, pričom nosným plynom je O2alebo N2O/O2

Pacientom s preukázaným alebo predpokladaným zvýšením tlaku cerebrospinálneho moku („cerebrospinal fluid pressure“, CSFP) sa má Suprane podávať pri hodnote MAC 0,8 alebo menej a v kombinácii s navodením anestézie barbiturátmi a s hyperventiláciou (hypokapniou) v období pred kraniálnou dekompresiou. Osobitná pozornosť sa musí venovať udržiavaniu cerebrálneho perfúzneho tlaku (pozri časť 4.4).


Počas navodzovania anestézie u dospelých bol celkový výskyt desaturácie oxyhemoglobínu (SpO2 < 90 %) 6 %. Vysoké koncentrácie lieku Suprane môžu vyvolať nežiaduce reakcie v oblasti horných dýchacích ciest. Pozri časť 4.8 .


Navodenie anestézie u detí:

Suprane nie je indikovaný na použitie ako inhalačná látka na navodenie anestézie u detí a dojčiat kvôli častému výskytu kašľa, zadržiavaniu dychu, apnoe, laryngospazmu a zvýšenej sekrécii .


Udržiavanie anestézie u dospelých

Pri súbežnom podaní kyslíka alebo kyslíkom obohateného vzduchu môže byť potrebný Suprane v 2,5 až 8,5 %-ných koncentráciách. Chirurgické štádium anestézie sa môže udržiavať u dospelých zníženou koncentráciou lieku Suprane pri súbežnom použití oxidu dusného.


Udržiavanie anestézie u detí

Suprane je indikovaný na udržiavanie anestézie u dojčiat a detí. Chirurgické štádium anestézie možno u detí udržiavať liekom Suprane v 5,2‑ až 10 %‑ných „end-tidal“ koncentráciách (koncentrácie lieku Suprane vo vydychovanom vzduchu na konci výdychu) pri súbežnom použití oxidu dusného alebo bez neho. Hoci sa krátkodobo použili až 18 %-né koncentrácie lieku Suprane, pri použití vysokých koncentrácií lieku Suprane spolu s oxidom dusným je dôležité zabezpečiť, aby bol podiel kyslíka vo vdychovanej zmesi minimálne25 %.


Krvný tlak a srdcová frekvencia počas udržiavania anestézie

Krvný tlak a srdcová frekvencia sa počas udržiavania anestézie majú starostlivo monitorovať ako súčasť hodnotenia hĺbky anestézie.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek a pečene:

U pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek alebo pečene a počas transplantácie obličiek sa úspešne používal Suprane v 1 až 4 %-nej koncentrácii v zmesi s oxidom dusným/kyslíkom.

Vzhľadom na minimálny metabolizmus lieku sa nepredpokladá, že pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene budú vyžadovať úprava dávkovania.


4.3 Kontraindikácie


Suprane sa nemá používať u pacientov, u ktorých je celková anestézia kontraindikovaná. Suprane je kontraindikovaný aj u pacientov so známou precitlivenosťou na halogénované anestetiká a u pacientov s preukázanou alebo geneticky viazanou predispozíciou k malígnej hypertermii.

Suprane je kontraindikovaný u pacientov ktorí majú v anamnéze potvrdenú hepatitídu spôsobenú halogénovými inhalačnými anestetikami alebo nevysvetliteľnú miernu až závažnú dysfunkciu pečene (napr.: žltačku spojenú s horúčkou a/alebo eozinofíliou).

Použitie lieku Suprane ako inhalačného anestetika na úvod do anestézie je kontraindikované u detí kvôli častému výskytu kašľa, zadržiavania dychu, apnoe, laryngospazmu a zvýšenej sekrécie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suprane majú podávať iba osoby vyškolené na podávanie celkovej anestézie za použitia odparovača špeciálne navrhnutého a určeného na podávanie desfluránu. Vždy musia byť okamžite k dispozícii pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, prístroje na umelú ventiláciu, oxygenáciu a resuscitáciu obehu.


Upozornenia


Malígna hypertermia (MH)

U predisponovaných jedincov môžu silne účinné anestetiká spustiť hypermetabolický stav kostrového svalstva, ktorý vedie k vysokej spotrebe kyslíka a ku klinickému syndrómu známemu ako malígna hypertermia (MH). Preukázalo sa, že desflurán je potenciálnym spúšťačom malígnej hypertermie. Klinický syndróm sa prejavuje hyperkapniou a môže zahŕňať svalovú stuhnutosť, tachykardiu, tachypnoe, cyanózu, arytmie a/alebo nestabilný krvný tlak. Niektoré z týchto nešpecifických prejavov sa môžu objaviť aj počas plytkej anestézie, akútnej hypoxie, hyperkapnie a hypovolémie. Liečba malígnej hypertermie zahŕňa prerušenie podávania látok, ktoré ju spúšťajú, intravenózne podanie dantrolenu sodného a aplikáciu podpornej liečby. Neskôr môže dôjsť k zlyhaniu obličiek a preto je potrebné, ak je to možné, sledovať a udržiavať diurézu. Suprane sa nemá používať u pacientov so známou predispozíciou k MH. Po podaní desfluránu bol hlásený smrteľný prípad malígnej hypertermie.


Hyperkaliémia vyskytujúca sa v priebehu operácie

Použitie inhalačných anestetík, vrátane desfluránu, sa spájalo so zriedkavým zvýšením hladín draslíka v sére, ktoré u pacientov počas pooperačného obdobia viedlo k srdcovým arytmiám, niekedy i smrteľným. Pacienti s latentnou, ako aj zjavnou muskulárnou dystrofiou , najmä s Duchennovou svalovou dystrofiou, sa zdajú byť najnáchylnejší. S väčšinou týchto prípadov, nie však so všetkými, bolo spojené súbežne podanie suxametónia. U týchto pacientov došlo aj k významnému zvýšeniu hladín kreatínkinázy v sére a v niektorých prípadoch aj k zmenám zloženia moču prejavujúcich sa myoglobinúriou. Napriek tomu, že prejavy sa podobali malígnej hypertermii, u žiadneho z týchto pacientov sa nevyskytli znaky alebo príznaky svalovej stuhnutosti alebo hypermetabolického stavu.

Odporúča sa včasná a agresívna intervenčná liečba hyperkaliémie a rezistentných arytmií, ako aj následné vyšetrenie zamerané na posúdenie latentného neuromuskulárneho ochorenia.


Navodenie anestézie u detí

Suprane sa neodporúča používať ako inhalačná látka na navodenie anestézie u pediatrických pacientov, kvôli častému výskytu kašľa, zadržiavania dychu, apnoe, laryngospazmu a zvýšenej sekrécii.


Použitie u detí s bronchiálnou hyperaktivitou.

Suprane sa má používať opatrne u detí ktoré trpia astmou, alebo majú v anamnéze nedávnu infekciu horných dýchacích ciest, kvôli potencionálnemu zúženiu dýchacích ciest a k zvýšeniu rezistencie dýchacích ciest.


Udržiavanie anestézie u detí

Suprane nie je schválený na udržiavanie anestézie u neintubovaných detí mladších ako 6 rokov, kvôli zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov na dýchaciu sústavu. Vyžaduje sa opatrnosť, keď sa Suprane používa na udržiavanie anestézie za použitia laryngeálnej masky (LMA) alebo tvárovej masky u 6‑ročných alebo mladších detí, kvôli možnosti zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov na dýchaciu sústavu, napr. kašľa a laryngospazmu, najmä po odstránení LMA počas hlbokej anestézie.


Pôrodnícke výkony

Vzhľadom na obmedzený počet sledovaných pacientok sa nestanovilo, či je použitie lieku Suprane bezpečné počas pôrodníckych výkonov. Suprane má relaxačný účinok na maternicu a znižuje uteroplacentárny prietok krvi (pozri časť 4.6).


Opatrenia


Pri použití halogénovaných anestetík boli hlásené porucha funkcie pečene, ikterus a smrteľná nekróza pečene: takéto reakcie zrejme poukazujú na precitlivenosť. Suprane podobne ako ostatné halogénované anestetiká, môže vyvolať hepatitídu z precitlivenosti u pacientov senzibilizovaných predchádzajúcou expozíciou halogénovým anestetikám. Cirhóza, vírusová hepatitída alebo iné už jestvujúce ochorenie pečene môžu byť dôvodom pre výber iného ako halogénovaného anestetika.Suprane podobne ako iné halogénované anestetiká, môže vyvolať od dávky závislé zvýšenie tlaku cerebrospinálneho moku (CSFP), keď sa podáva pacientom s intrakraniálnymi expanzívnymi léziami. Pacientom s preukázaným alebo predpokladaným zvýšením CSFP, sa má Suprane podávať pri hodnote MAC 0,8 alebo menej a v kombinácii s navodením anestézie barbiturátmi a s hyperventiláciou (hypokapniou) v období pred kraniálnou dekompresiou. Osobitná pozornosť sa musí venovať udržiavaniu cerebrálneho perfúzneho tlaku.


U pacientov s ochorením koronárnych artérií je dôležité zabezpečiť normálnu hemodynamiku, aby sa zabránilo ischémii myokardu. Výrazné zvýšenie frekvencie pulzu, stredného artetriálneho tlaku a hladín adrenalínu a noradrenalínu súvisia s rýchlym zvýšením koncentrácií desfluránu. Suprane sa nemá používať ako jediná látka na navodenie anestézie u pacientov s rizikom ochorenia koronárnych artérií ani u pacientov, u ktorých je zvýšenie srdcovej frekvencie alebo krvného tlaku nežiaduce. Má sa použiť spolu s inými liekmi, najlepšie s intravenóznymi opioidmi alebo hypnotikami.


Zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku, ku ktorému dôjde po rýchlom, postupnom zvýšení „end‑tidal“ koncentrácie lieku Suprane, nemusí počas udržiavania anestézie svedčiť o nedostatočnej anestézii. Zmeny vyvolané aktiváciou sympatika ustúpia v priebehu približne 4 minút. Zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku, ku ktorému dôjde pred rýchlym zvýšením koncentrácie lieku Suprane, alebo aj bez jej zvýšenia, možno interpretovať ako plytkú anestéziu.


Pri prehlbovaní anestézie dochádza k zvýrazneniu hypotenzie a útlmu dýchania.


Suprane, tak ako niektoré iné inhalačné anestetiká, môže reagovať s vyschnutými absorbentmi oxidu uhličitého (CO2) a produkovať oxid uhoľnatý, čo môže u niektorých pacientov viesť k zvýšeniu hladín karboxyhemoglobínu. Hlásené boli prípady, v ktorých došlo k vyschnutiu hydroxidu bárnatého a nátronového vápna, keď čerstvé plyny prechádzali cez kanister s absorbentom CO2vysokou prietokovou rýchlosťou počas niekoľkých hodín alebo dní. Ak má lekár podozrenie, že absorbent CO2môže byť vyschnutý, pred podaním lieku Suprane ho musí vymeniť.


Tak ako pri iných rýchlo účinkujúcich anestetikách, aj pri lieku Suprane treba vziať do úvahy rýchle nadobudnutie vedomia v prípadoch, keď sa očakáva bolesť po ukončení anestézie. Je potrebné zaistiť, aby sa pacientovi podali vhodné analgetiká na konci anestézie alebo v krátkom čase po jeho umiestnení na jednotke poskytujúcej poanestetickú starostlivosť.


Tak ako pri všetkých halogénovaných anestetikách, k opakovanej anestézii v krátkom časovom úseku sa musí pristupovať opatrne.


Vždy musia byť okamžite k dispozícii pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, prístroje na umelú ventiláciu, oxygenáciu a resuscitáciu obehu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Koncentrácie iných plynov

Hodnota MAC desfluranu sa znižuje pri súbežnom podaní N2O (pozri tabuľku 1).


Nedepolarizujúce a depolarizujúce svalové relaxanciá

Desflurán zosilňuje účinok bežne používaných svalových relaxancií. Rovnovážne koncentrácie desfluránu s anestetickým účinkom znižujú hodnotu ED95suxametónia približne o 30 % a atrakuria a pankurónia približne o 50 % v porovnaní s anestéziou N2O/opioidom. V tabuľke 2 sú uvedené dávky pankurónia, atrakuria, suxametónia a vekurónia potrebné navyvolanie 95 %-ného zníženia neuromuskulárneho prenosu (ED95) pri rôznych koncentráciách desfluránu. S výnimkou vekurónia sú tieto dávky podobné ako pri izofluráne. Hodnota ED95 vekurónia je o 14 % nižšia pri desfluráne ako pri izofluráne. Okrem toho odoznenie neuromuskulárnej blokády trvá pri desfluráne dlhšie ako pri izofluráne.


Tabuľka 2: Dávky svalových relaxancií (mg/kg) vyvolávajúce 95 %-né zníženie neuromuskulárneho prenosu

Koncentrácia desfluránu


Pankurónium


Atrakurium


Suxametónium


Vekurónium

0,65 MAC/ 60 % N2O/O2

0,026

0,133

*NA

*NA

1,25 MAC/ 60 % N2O/O2

0,018

0,119

*NA

*NA

1,25 MAC/ 100 % O2

0,022

0,120

0,360

0,019

*NA = údaje nie sú k dispozícii


Lieky podávané pred anestéziou

Z klinických štúdií neboli hlásené žiadne klinicky signifikantné nežiaduce interakcie s liekmi bežne používanými pred anestéziou alebo liekmi používanými počas anestézie (intravenózne látky a lokáne anestetické látky). Účinok desfluránu na metabolizmus iných liekov sa nestanovil.


Sedatíva

U pacientov anestetizovaných rôznymi koncentráciami desfluránu, ktorým sa podávali zvyšujúce sa dávky intravenózneho fentanylu alebo intravenózneho midazolamu, došlo k výraznému zníženiu potreby anestetika alebo MAC. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3. Predpokladá sa, že podobný vplyv na hodnotu MAC budú mať aj iné opioidy a sedatíva.

Tabuľka 3. Vplyv fentanylu alebo midazolamu na hodnotu MAC desfluránu

Liek

*MAC

(%)

zníženie hodnoty MAC

(%)

Bez fentanylu

6,33 – 6,35

-

Fentanyl (3 g/kg)

3,12 – 3,46

46 – 51

Fentanyl (6 g/kg)

2,25 – 2,97

53 – 64

Bez midazolamu

5,85 – 6,86

-

Midazolam (25 g/kg)

4,93

15,7

Midazolam (50 g/kg)

4,88

16,6

* uvedené hodnoty sa vzťahujú na vek 18 – 65 rokov


4.6 Fertilia, gravidita a laktácia


Vzhľadom na obmedzený počet sledovaných pacientok sa nestanovilo, či je použitie desfluránu bezpečné počas pôrodníckych výkonov. Desflurán má relaxačný účinok na maternicu a znižuje uteroplacentárny prietok krvi.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití desfluránu u gravidných alebo dojčiacich žien, preto sa desflurán nemá používať počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch lieku Suprane na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pacientov však treba upozorniť na to, že po celkovej anestézii môže byť schopnosť vykonávať takéto činnosti narušená. Odporúča sa vyhnúť takýmto činnostiam počas nasledujúcich 24 hodín.

4.8 Nežiaduce účinky


Tak ako všetky silne účinné inhalačné anestetiká, aj desflurán môže vyvolať od dávky závislý kardiorespiračný útlm. Ďalšie nežiaduce udalosti sú väčšinou mierne a prechodné. V pooperačnom období býva pozorovaná nauzea a vracanie, ako bežný následok operácie a celkovej anestézie, ktorých príčinou môže byť inhalačné anestetikum, iné látky podávané v priebehu operácie alebo po nej a reakcia pacienta na chirurgický zákrok.


Frekvencia nežiaducich reakcií na liek je založená na nasledujúcej stupnici: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nežiaduce reakcie hlásené v období po uvedení lieku na trh).


Nežiaduce reakcie

Trieda orgánových systémov (SOC)

Uprednostnený výraz podľa MedDRA

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Faryngitída

Časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

Koagulopatia

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperkaliémia

Hypokaliémia

Metabolická acidóza

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Psychické poruchy

Zadržiavanie dychu+

Agitovanosť

Časté

Menej časté

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty

Kŕče

Časté

Menej časté

Neznáme

Poruchy oka

Konjunktivitída

Očný ikterus

Časté

Neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Nodálna arytmia

Bradykardia

Tachykardia

Hypertenzia

Infarkt myokardu

Ischémia myokardu

Arytmia

Zastavenie srdca

Torsade de pointes

Ventrikulárne zlyhanie

Ventrikulárna hypokinéza

Atriálna fibrilácia

Časté

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy ciev

Vazodilatácia

Malígna hypertenzia

Krvácanie

Hypotenzia

Šok

Menej časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Apnoe+

Kašeľ+

Laryngospazmus*

Hypoxia+

Zastavenie dýchania

Zlyhanie dýchania

Respiračná tieseň

Bronchospazmus

Hemoptýza

Časté

Časté

Časté

Menej časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Vracanie+

Nauzea+

Zvýšená tvorba slín+

Akútna pankreatitída

Bolesť brucha

Veľmi časté

Veľmi časté

Časté

Neznáme

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zlyhanie pečene

Nekróza pečene

Hepatitída

Cytolytická hepatitída

Cholestáza

Žltačka

Porucha funkcie pečene

Ochorenie pečene

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Urtikária

Erytém

Neznáme

Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia

Rabdomyolýza

Menej časté

Neznáme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Malígna hypertermia

Asténia

Malátnosť

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené hladiny kreatínfosfokinázy

Abnormálny nález na EKG

Zmena ST‑T na elektrokardiograme

Inverzia T vlny na elektrokardiograme

Zvýšené hladiny alanínaminotransferázy

Zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy

Abnormálne výsledky koagulačných testov

Zvýšené hladiny amoniaku

Zvýšené hladiny bilirubínu v krvi

Časté

Časté

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme


Neznáme

Neznáme

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu§

Závraty

Migréna

Tachyarytmia

Palpitácie

Pálenie oka

Prechodná slepota

Encefalopatia

Ulcerózna keratitída

Očná hyperémia

Znížená zraková ostrosť

Podráždenie oka

Bolesť oka

Únava

Náhodná expozícia

Pocit pálenia na koži

Chybné podanie lieku

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

Neznáme

*hlásený počas navodenia anestézie desfluránom

+hlásené počas navodenia a udržiavania anestézie desfluránom

§ Všetky reakcie zaradené v tejto SOC sa vyskytli po neúmyselnom podaní lieku jedincom, ktorí neboli pacientmi4.9 Predávkovanie


Predpokladá sa, že príznaky predávkovania desfluránom sú podobné ako pri iných prchavých látkach a prejavia sa prehĺbením anestézie, útlmom srdcovej činnosti a/alebo dýchania u spontánne dýchajúcich pacientov a spomalením srdcovej činnosti u umelo ventilovaných pacientov, u ktorých sa hyperkapnia a hypoxia môžu vyskytnúť až v neskoršom štádiu.


V prípade predávkovania alebo pri podozrení na predávkovanie sa má postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Zastaviť alebo minimalizovať prívod desfluránu.

 2. Zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest a začať podpornú alebo riadenú ventiláciu čistým kyslíkom.

 3. Je potrebné podporiť a udržiavať adekvátnu hemodynamiku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetikum ATC kód: N01AB07


Desflurán patrí do skupiny halogénovaných metyletyléterov, ktoré po inhalačnom podaní vyvolávajú reverzibilnú, od dávky závislú stratu vedomia a vnímania bolesti, potlačenie vôľovej motorickej aktivity, zníženie vegetatívnych reflexov a útlm respiračného a kardiovaskulárneho systému. K ďalším predstaviteľom tejto skupiny patrí enflurán a jeho štrukturálny izomér izoflurán, ktoré sú halogénované chlórom aj fluórom. Desflurán je halogénovaný výhradne fluórom. Ako naznačuje jeho štruktúra, rozdeľovací koeficient krv/plyn je pri desfluráne (0,42) nižší ako u iných solne účinných inhalačných anestetikách, napríklad pri izofluráne (1,4) a dokonca ešte nižší ako pri oxide dusnom (0,46). Tieto údaje svedčia o tom, že desflurán spĺňa požiadavku na látku, ktorá umožňuje rýchle nadobudnutie vedomia ktorej použitie je zvlášť vhodné na ambulantnú anestéziu, pre ktorú je takáto vlastnosť dôležitá. Štúdie na zvieratách preukázali pri desfluráne rýchlejšie navodenie anestézie a rýchlejšie nadobudnutie vedomia ako pri izofluráne, pričom kardiorespiračný profil oboch látok je podobný.

Na EEG sa nezistili žiadne známky epileptogénnej aktivity alebo iné nežiaduce účinky, a ani podanie ďalších adjuvantných látok nevyvolávalo počas anestézie desfluránom žiadne neočakávané alebo toxické reakcie prejavujúce sa na EEG.


Štúdie na ošípaných s vyšľachtenou predispozíciou k malígnej hypertermii (MH) preukázali, že desflurán je potenciálny spúšťač MH.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 1. Všeobecná charakteristika liečiva


Tak ako sa očakávalo na základe fyzikálno-chemického profilu desfluránu, farmakokinetické štúdie vykonané na zvieratách ako aj s ľuďmi preukázali, že desflurán preniká do tela rýchlejšie ako iné prchavé anestetiká, čo svedčí o rýchlejšom navodení anestézie. Rýchlejšie sa tiež vylučuje z tela, čo umožňuje rýchle nadobudnutie vedomia a flexibilitu v regulácii hĺbky anestézie. Desflurán sa vylučuje pľúcami a podlieha iba minimálnemu metabolizmu (0,02%).


 1. Charakteristika vzhľadom na pacienta


Farmakologický účinok je úmerný vdychovanej koncentrácii desfluránu. Hlavné nežiaduce účinky sú prejavom zosilneného farmakologického pôsobenia tejto látky.

Hodnota MAC desfluránu sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom. Zníženie dávky sa odporúča u pacientov s hypovolémiou, hypotenziou a u oslabených pacientov, ako bolo spomenuté v časti 4.4, v odseku Upozornenia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V pokusoch na ošípaných desflurán nesenzibilizoval myokard na exogénne podaný epinefrín (adrenalín). Pri vybraných zvieracích modeloch desflurán zrejme vyvoláva koronárnu vazodilatáciu na úrovni arteriol, a to podobným spôsobom ako izoflurán. Pri zvieracom modeli simulujúcom ochorenie koronárnych artérií u bdelých, dlhodobo monitorovaných psov sa nejavilo, že by desflurán odviedol krv z kolaterálne závislého myokardu do normálne perfundovaných oblastí (tzv. koronárny steal fenomén). Dosiaľ vykonané klinické štúdie, ktoré hodnotili ischémiu myokardu, infarkt myokardu a smrť ako cieľové ukazovatele, nepreukázali, že schopnosť Suprane pôsobiť na koronárne arterioly je u pacientov s ochorením koronárnych artérií spojená s koronárnym steal fenoménom alebo ischémiou myokardu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Neaplikovateľné.


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte vo zvislej polohe s pevne uzatvoreným uzáverom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Suprane je dodávaný v sklenených a alumíniových fľašiach.


Sklenené fľaše:sklenené fľaše typu III z hnedého skla, chránené PVC obalom, s obsahom 240 ml desfluránu. Uzáver je z tvarovanej fenolovej živice, opatrený kónickou vložkou z polypropylénu. Alternatívne, sklenená fľaša môže byť uzavretá ventilom, kompatibilným s plniacim prívodom a uzáverom odparovača desfluránu.

Veľkosť balenia: 6 x 240 ml


Alumíniové fľaše: alumíniové fľaše s vnútrom pokrytým epoxidovou živicou, s obsahom 240 ml desfluránu. Fľaša je uzavretá ventilom, kompatibilným s plniacim prívodom a uzáverom odparovača desfluránu.

Veľkosť balenia: 6 x 240 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Fľašu po použití uzatvorte.


Suprane môžu podávať iba osoby vyškolené na podávanie anestézie pomocou špeciálne vyvinutého odparovača určeného na podanie lieku Suprane.


Podobne ako u iných halogénovaných anestetík, boli popísané interakcie Suprane so suchými absorbentmi oxidu uhličitého za vzniku oxidu uhoľnatého. Na minimalizovanie rizika tvorby oxidu uhoľnatého v systémoch na spätné vdychovanie a možného zvýšenia hladiny karboxyhemoglobínu sa musia používať vždy čerstvé absorbenty oxidu uhličitého.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter S.A., Lessines, Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


05/0098/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.marec 2001

Dátum posledného predĺženia: 07 december 2007/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

11 / 11


SUPRANE