+ ipil.sk

SUPRAX 400 mg dispergovateľné tabletyPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety

Cefixim 3 H20Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Suprax400 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Suprax400 mg

3. Ako užívať Suprax400 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Suprax400 mg

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Suprax 400 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Suprax 400 mg je antibiotikum zo skupiny cefalosporínov, ktoré veľmi účinne zabíjajú baktérie.


Suprax 400 mg sa používa na liečbu bakteriálnych infekcií horných a dolných dýchacích ciest, oblastí ucha, nosa a hrtana (t.j. infekcií stredného ucha, sínusových dutín, mandlí, hrdla a hrtana), žlčníka a žlčovodov a močových ciest, vrátane močovodu, spôsobenej kvapavkou.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Suprax 400 mg


Neužívajte Suprax 400 mg

- ak ste alergickí (precitlivení) na cefalosporínové antibiotiká, penicilín alebo ktorúkoľvek zo zložiek lieku Suprax400 mg.

- na liečbu predčasne narodených detí alebo novorodencov, nakoľko nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.

- ak máte vážne poruchy tráviacej sústavy s vracaním a hnačkou, pretože nie je dostatočne isté, že sa liečivo vstrebá z čreva.


Buďte zvlášť opatrní pri užívaní lieku Suprax 400 mg

Prosím, informujte svojho lekára pred začiatkom liečby

- ak máte tendenciu k rozvoju alergických reakcií alebo máte astmu.

- ak ste niekedy pri užívaní ktoréhokoľvek lieku mali reakciu z precitlivenosti.

- ak máte vážne poškodenú funkciu obličiek.


Ak ste dlhodobo liečení liekom Suprax400 mg, môže Váš lekár chcieť vykonať krvné testy pre kontrolu funkcie Vašej pečene a obličiek a krvný obraz.


Suprax 400 mg môže ovplyvniť meranie hladín cukru v moči.

Deti

Neodporúča sa použitie lieku Suprax 400 mgu detí mladších ako 12 rokov. Pre túto vekovú skupinu sú dostupné hotové kvapalné prípravky s obsahom cefiximu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


- ak dostávate Suprax400 mg spolu s niektorými inými antibiotikami (napr. aminoglykozidmi, polymyxínom B, kolistínom, viomycínom) a takzvanými ‘slučkovými diuretikami’ (liečivá, ktoré odstraňujú vodu z tela, napr. furosemid), môže poškodená funkcia Vašich obličiek.


- ak užívate Suprax400 mg spolu s nifedipínom (liek na liečbu vysokého krvného tlaku), účinok lieku Suprax 400 mg môže byť zvýšený.


- ak užívate Suprax400 mg spolu s liekmi kumarínového typu, ktoré predchádzajú zrážaniu krvi (koagulácii), ich účinok môže byť zvýšený. Ak je to potrebné, Váš lekár Vám urobí testy zrážanlivosti (koagulácie).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Tento liek sa nemá užívať v tehotenstve (najmä počas prvých troch mesiacov), pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné.

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste, alebo by ste mohli byť tehotná.


Laktácia

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Počas užívania lieku Suprax 400 mg by ste pre istotu nemali dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by tento liek ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Suprax 400 mg

Tento liek obsahuje azofarbivo Sunset yellow FCF (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


 1. AKO UŽÍVAŤ Suprax 400 mg


Vždy užívajte 400 mgpresne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 a viac rokov:

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne (400 mg) v 1 dávke alebo ½ tablety dvakrát denne.


Deti mladšie ako 12 rokov:

Pre deti mladšie ako 12 rokov sú k dispozícii hotové kvapalné prípravky.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Ak máte ťažkosti s obličkami, Váš lekár Vám zníži dávku. Prosím, poraďte sa s lekárom.


Spôsob podávania

Tablety prehĺtajte vcelku s pohárom vody, alebo ich v pohári vody pred užitím rozpustite. Tablety užite krátko pred jedlom alebo spolu s ním.


Trvanie liečby

Trvanie liečby závisí na odpovedi Vašej infekcie. Antibiotické kúry trvajú zvyčajne 7–10 dní. Streptokokové infekcie treba liečiť najmenej 10 dní kvôli prevencii neskorších komplikácií.


V zvláštnych prípadoch môže Váš lekár predpísať nižšie dávkovanie a kratšiu liečbu.


Ak užijete viac lieku Suprax 400 mg ako máte

Ak užijete viac lieku Suprax 400 mg ako máte, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Suprax 400 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. V liečbe pokračujte podľa rady lekára.


Ak prestanete užívať Suprax 400 mg

Hoci sa Vaše príznaky zlepšia a už žiadne nemáte, musíte pokračovať v celej kúre liečby liekom Suprax 400 mg. Dávkovanie nemeňte, pokiaľ Vám tak nepovie lekár. Je to kvôli predídeniu zhoršenia a návratu ochorenia.


Ak si myslíte, že účinok lieku Suprax 400 mg je prisilný alebo prislabý alebo ak máte ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Suprax 400 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pre vyjadrenie častosti výskytu vedľajších účinkov sa používajú nasledujúce kategórie:


Veľmi časté

viac ako 1 z 10 pacientov

Časté

viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté

viac ako 1 z 1.000 pacientov

Zriedkavé

viac ako 1 z 10.000 pacientov

Veľmi zriedkavé

menej ako 1 z 10.000 pacientov


Časté:

 • mäkká stolica, hnačka.


Menej časté:

 • bolesť hlavy

 • poruchy v podobe bolesti brucha, zažívacie ťažkosti, nevoľnosť a vracanie

 • kožná vyrážka a sčervenanie kože

 • prechodné zvýšenie hladín niektorých enzýmov (alkalická fosfatáza, transaminázy) vo Vašej krvi.


Zriedkavé:

 • zvýšený počet niektorých krvných buniek (eozinofília)

 • závrat

 • strata chuti do jedla, vetry

 • prechodné zvýšenie koncentrácie močoviny v krvi

 • svrbenie a zápal slizničných membrán

 • dlhodobé alebo opakované podávanie môže viesť k superinfekciám rezistentnými baktériami alebo hubami

 • lieková horúčka.


Veľmi zriedkavé:

 • iné zmeny krvného obrazu (leukopénia, agranulocytóza, pancytopénia, trombocytopénia, ktorá môže byť zjavná pri zvýšenom sklone k infekciám, únava, sucho v ústach, vredy v ústach alebo sklon ku krvácaniu), poruchy zrážania krvi (koagulácie)

 • zvýšená aktivita, zvýšený sklon ku kŕčom

 • zvýšenie hladín istého enzýmu (kreatinín) v krvi

 • iné vážne alergické kožné reakcie (exsudatívny multiformný erytém alebo Lyellov syndróm)

 • reakcie podobné sérovej chorobe ako horúčka a bolesť kĺbov, vážny typ anémie, zápal obličiek

 • zápal pečene, zažltnutie kože.


Lekárska starostlivosť je potrebná, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov:

 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla (vo vnútri), dýchacie ťažkosti, palpitácie a náhly pokles krvného tlaku (zriedkavé) - tieto sú znakmi reakcie z precitlivenosti, prerastajúce do anafylaktickom šoku

 • vážna, pretrvávajúca hnačka môže byť znakom vážneho zápalu čreva (pseudomembranózna kolitída, veľmi zriedkavo).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Suprax 400 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa Vášho lekárnika ako naložiť s nepotrebnámi liekmi. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Suprax 400 mg obsahuje

 • liečivom je cefixim 3 H2O

každá dispergovateľná tableta obsahuje 400 mg cefiximu vo forme cefiximu 3 H2O.

- ďalšími zložkami sú mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, koloidný bezvodý oxid kremičitý, povidón, magnéziumstearát (Ph.Eur.), jahodová príchuť FA 15757, jahodová príchuť PV 4248, vápenatá soľ sacharínu, Sunset yellow FCF (E110).


Ako Suprax 400 mg vyzerá a obsah balenia

Svetlo oranžové podlhovasté tablety s deliacimi ryhami na oboch stranách.

Je dostupný v blistroch s 5, 7 alebo 10 dispergovateľnými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Výrobca


A Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l.

50143 Firenze, Via Di Scandicci 37

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 20104

SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá dispergovateľná tableta na perorálnu suspenziu obsahuje 447,6 mg cefixímu 3 H20, čo zodpovedá 400 mg cefixímu.


Pomocná látka:

Každá dispergovateľná tableta na perorálnu suspenziu obsahuje 0,3 mg Sunset yellow FCF (E110).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dispergovateľná tableta na perorálnu suspenziu.

Svetlo oranžové podlhovasté tablety s deliacimi ryhami na oboch stranách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Cefixím je vhodný na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií, spôsobených patogénmi, citlivými na cefixím:

- infekcie horných a dolných dýchacích ciest.

- infekcie ucha, nosa a oblasti hrtana (napr. zápal stredného ucha, sínusitída, tonzilitída, faryngitída, laryngitída).

- cholecystitída.

- nekomplikované akútne a návratné infekcie močových ciest, vrátane gonoreickej uretritídy.


Poznámka:

Cefixímom sa nemajú liečiť infekcie, pri ktorých boli izolované stafylokoky, pretože stafylokoky sú rezistentné.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa prehĺtajú buď celé, zapité dostatočným množstvom vody, alebo rozpustené v množstve tekutiny, skôr ako sú užité.


D


ospelí a dospievajúci (> 12 rokov):

400 mg denne v 1 alebo 2 jednotlivých dávkach.


Trvanie liečby závisí od odpovede infekcie. Antibiotické kúry trvajú zvyčajne 7–10 dní. Streptokokové infekcie treba liečiť najmenej 10 dní kvôli neskorším komplikáciám.


- Pri nekomplikovaných infekciách dolných močových ciest u žien je 1–3 dňové trvanie liečby dostatočné.

- Pri kvapavke je všeobecne účinná jedna dávka 400 mg cefixímu.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s výrazne zníženou funkciou obličiek je potrebné zníženie dávok. U pacientov so zníženou funkciou obličiek, s klírensom kreatinínu na úrovni < 20 ml/min/1,73 m² sa odporúča úprava dávok na 200 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti:

U starších pacientov sa všeobecne nevyžaduje úprava dávky.


Pediatrická populácia:

U detí, mladších ako 12 rokov sa odporúča použitie hotových tekutých prípravkov obsahujúcich cefixím.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. Pacienti, alergickí na penicilín môžu vykazovať skríženú alergiu s cefixímom.


Kým nebudú získané adekvátne klinické skúsenosti, nemajú byť cefixímom liečené predčasne narodené deti a novorodenci.


Pacienti s ťažkými gastrointestinálnymi poruchami s vracaním a hnačkou nemajú byť liečení cefixímom, pretože sa nedá zabezpečiť dostatočná absorpcia (v takýchto prípadoch sa odporúča parenterálna liečba vhodným antibiotikom).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvláštna opatrnosť je potrebná pri podávaní betalaktámových antibiotík pacientom s predispozíciou k alergiám alebo astmatikom.


Zvláštnu opatrnosť pri liečbe cefixímom treba venovať pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min/1,73 m²).


Pacienti, u ktorých sa rozvinie pretrvávajúca hnačka, môžu trpieť na antibiotikami navodenú pseudo­membranóznu kolitídu. V takýchto prípadoch sa musí liečba cefixímom ihneď prerušiť, musia byť poslané vzorky na izoláciu a testovanie citlivosti príčinných organizmov, a musí sa podať primeraná liečba (napr. perorálny vankomycín, 4 x 250 mg denne). Antiperistaltické látky sú kontraindikované.


U pacientov na dlhodobej liečbe vysokými dávkami cefixímu treba sledovať funkcie obličiek a pečene a krvný obraz.


Ako pri všetkých dlhodobých liečbach antibiotikami, treba pacienta stále sledovať pre zvýšené množenie rezistentných baktérií alebo húb.


Pri kombinovaní cefixímu s aminoglykozidmi, polymyxínom B, kolistínom, viomycínom alebo s vysokými dávkami slučkových diuretík (napr. furosemid) treba zvlášť pozorne sledovať funkciu obličiek (pozri časť 4.5). To sa týka najmä pacientov s predchádzajúcim poškodením obličiek.


Tento liek obsahuje azofarbivo Sunset yellow FCF (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné reakcie


Blokátor kalciových kanálov nifedipín zvyšuje biologickú dostupnosť cefixímu o približne 70%.


Možno očakávať, že kombinácia cefixímu s potenciálne nefrotoxickými látkami (ako napr. aminoglykozidy, kolistín, polymyxín, viomycín) alebo silnými diuretikami (ako kyselina etakrinová alebo furosemid) bude zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


V ojedinelých prípadoch bolo u pacientov, súčasne liečených cefixímom a antikoagulanciami kumarínového typu, hlásené zvýšenie protrombínového času s krvácaním a bez krvácania; môže byť vhodné sledovať koagulačné premenné.


Ak sa na stanovenie cukru v moči použije metóda redukcie medi, môže priniesť falošne pozitívne reakcie; to neplatí pri použití enzymatických metód.


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách neodhalili žiadne teratogénne účinky. Avšak ako všeobecný zdravotnícky princíp sa odporúča, aby sa cefixím podával počas prvých troch mesiacov tehotenstva iba, ak prínos pre matku prevýši riziká pre plod.


Cefixím prestupuje cez placentu. Koncentrácia v pupočníkovej krvi, pokiaľ bol cefixím detegovateľný, nebola vyššia ako koncentrácia v sére matky.


Cefixím nebol detegovateľný v materskom mlieku. Avšak pokým sa nezíska viac klinických skúseností s liekom Suprax 400 mg, nemal by sa podávať dojčiacim ženám, alebo, ak je to potrebné, odporúča sa odstrekovanie a odstraňovanie mlieka počas celej liečebnej kúry.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov, pozorovaných v klinických skúškach bola mierna a prirodzene ustupujúca. Najčastejšie nežiaduce účinky pozorované pri cefixíme postihovali gastrointestinálny trakt.


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli buď počas klinických štúdií alebo boli spontánne hlásené, sú uvedené nižšie. Ich frekvencia je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 to <1/10)

Menej časté (1/1.000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10.000 až <1/1.000)

Veľmi zriedkavé (<1/10.000), neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: Eozinofília

Veľmi zriedkavé: Iné zmeny krvného obrazu, ako sú leukopénia, agranulocytóza, pancytopénia alebo trombocytopénia. Tieto zmeny sa spontánne vrátia k normálu po ukončení liečby. Poruchy koagulácie.


Poruchy nervového systému:

Menej časté: Bolesť hlavy

Zriedkavé: Závrat

Veľmi zriedkavé: Prechodná hyperaktivita. Ako u iných cefalosporínov sa nedá vylúčiť zvýšený sklon k záchvatom.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: Mäkká stolica alebo hnačka

Menej časté: Poruchy v podobe bolesti brucha, porúch trávenia, nauzea a vracanie.

Zriedkavé: Strata chuti do jedla a flatulencia.

Veľmi zriedkavé: Zápal hrubého čreva, spájaný s antibiotikami (napr. pseudomembranózna kolitída) počas liečby alebo po nej. Tento je charakterizovaný ťažkou pretrvávajúcou hnačkou, a treba prijať liečebné protiopatrenia (pozri časť 4.4).


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé: Vzostup urey v krvi

Veľmi zriedkavé: Vzostup kreatinínu v krvi


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: Kožné reakcie (erytém, vyrážka)

Zriedkavé: Svrbenie a zápal slizníc

Veľmi zriedkavé: Prípady exsudatívneho erythema multiforme alebo Lyellov syndróm.


Infekcie a nákazy:

Zriedkavé: Dlhodobé alebo opakované podávanie môže viesť k superinfekciám rezistentnými baktériami alebo hubami.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: Reakcie z precitlivenosti všetkých stupňov závažnosti, anafylaktický šok, aj po perorálnom podaní cefalosporínov, hoci menej často ako po intravenóznom a intramuskulárnom podaní. Lieková horúčka.

Nasledujúce prejavy môžu byť príznakmi ťažkej akútnej reakcie z precitlivenosti:

Opuch tváre, opuch jazyka, vnútorný opuch hrtana so zúžením dýchacích ciest, palpitácie, dýchavica, pokles krvného tlaku prerastajúci do život ohrozujúceho šoku. Pri výskyte ktoréhokoľvek z týchto príznakov je potrebná bezprostredná lekárska starostlivosť.

Veľmi zriedkavé: Reakcie podobné sérovej chorobe, hemolytická anémia a intersticiálna nefritída.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté: Reverzibilné zvýšenia pečeňových enzýmov (transamináz, alkalickej fosfatázy) v sére.

Veľmi zriedkavé: Hepatitída a cholestatická žltačka.


4.9 Predávkovanie


Prípady intoxikácie v najvlastnejšom zmysle slova nie sú známe.

Hemodialýza ani peritoneálna dialýza neodstraňujú z tela dostatočné množstvá cefixímu.


Pri liečbe anafylaktického šoku treba prijať zvyčajné pohotovostné opatrenia, ak je to možné hneď, ako sa objavia prvé známky alebo príznaky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


ATC klasifikácia

Farmakoterapeutická skupina: cefalosporíny tretej generácie; ATC kód: J01DD08.


Mechanizmus účinku

Cefixím je perorálne cefalosporínové antibiotikum so štruktúrou, spektrom účinnosti a stupňom betalaktamázovej stability podobnej parenterálnym cefalosporínom tretej generácie cefotaxímového typu. Cefixím má baktericídne účinky proti gram-pozitívnym a gram-negatívnym patogénom a má vysokú stabilitu voči mnohým klinicky relevantným betalaktamázam. Mechanizmus účinku cefixímu sa zakladá na inhibícii syntézy bunkovej steny.


Vzťah PK/PD

Účinnosť cefixímu koreluje s časom, kedy hladiny liečiva v sére zostávajú nad MIC (čas nad MIC) pre dotyčné patogény.


Mechanizmy rezistencie

Rezistencia voči betalaktámom je sprostredkovaná nasledovnými mechanizmami:

 • Produkcia betalaktamáz, ktoré môžu inaktivovať tieto antibiotiká, najmä široko spektrálne betalaktamázy (ESBL), ktoré sú aktívne proti väčšine cefalosporínov. ESBL sa nachádzajú predovšetkým u Escherichia coli alebo Klebsiella pneumoniae a sprostredkujú rôzne stupne rezistencie voči cefalosporínom tretej generácie.

 • Znížená afinita PBP k betalaktámovým antibiotikám. Získaná rezistencia pneumokokov a iných streptokokov je spôsobená mutáciou ich endogénnych PBP.

 • Rozvoj zníženej permeability bunkovej steny baktérie, ktorý bráni betalaktámom dosiahnuť miesto účinku.

 • Aktívne efluxné pumpy môžu tiež ovplyvniť prienik, nakoľko odstraňujú antibiotikum z miesta jeho účinku.


Zlomové body:

Národná komisia pre klinické laboratórne štandardy (The National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)) stanovila nasledovné minimálne inhibičné koncentrácie ako zlomové body citlivosti niektorých bakteriálnych izolátov voči cefixímu:


- Enterobacteriaceae: citlivé ≤ 1,0 µg/ml, stredne citlivé 2,0 µg/ml a rezistentné ≥ 4,0 µg/ml.

- Haemophilus spp.: citlivé ≤ 1,0 µg/ml.

- Neisseria gonorrhoeae: citlivé ≤ 0,25 µg/ml.


V súčasnosti NCCLS neodporúča žiadne zlomové body pre Streptococcus pneumoniaealebo iné streptokoky, Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa alebo iné ne-Enterobacteriaceae. Zlomový bod citlivosti ≤ 1,0 µg/ml pre S. pneumoniae bol odvodený od farmakokinetických a farmakodynamických parametrov, založených na štandardnom dávkovaní. Citlivosť S. pneumoniaevoči cefixímu sa dá odhadnúť podľa citlivosti voči penicilínu.

Doteraz neboli publikované zlomové body EUCAST.


Prevalencia získanej rezistencie vybraných kmeňov sa môže líšiť geograficky a v čase, a preto sú potrebné miestne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. Ak je to potrebné, treba poskytnúť odborné stanovisko, ak je miestny výskyt rezistencie taký, že užitočnosť liečiva je prinajmenej u niektorých typov infekcií sporná.


Všeobecne citlivé kmene

Gram-pozitívne aeróbne mikroorganizmy

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes.

Gram-negatívne aeróbne organizmy

Escherichia coli %

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae%

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis%

Kmene, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Gram-negatívne aeróbne organizmy

Citrobacter freundii$

Enterobacter cloacae$

Morganella spp.

Morganella morganii$

Serratia marcescens$

Dedične rezistentné organizmy

Gram-pozitívne aeróbne organizmy

Enterococcus spp.

Staphylococcus spp.

Streptococcus pneumoniae (ak je stredne citlivý alebo rezistentný voči penicilínu)

Gram-negatívne aeróbne organizmy


Pseudomonas aeruginosa

Iné mikroorganizmy

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella pneumophila

Mycoplasma spp.

$Kmene vykazujú prirodzenú strednú citlivosť.

%Kmene produkujúce betalaktamázy so širokým spektrom (ESBL) sú vždy rezistentné


Ďalšie informácie

Izoláty S. pneumoniae, ktoré sú citlivé na penicilín, sa dajú považovať za citlivé na cefixím. Miera rezistencie v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Česku, Švajčiarsku a Veľkej Británii zostáva veľmi nízka. Aj pri podozrení na infekciu S. pneumoniaeje v týchto krajinách stále obhajovaná empirická liečba.


Kmene Klebsiella spp. a E. coli, ktoré produkujú betalaktamázy so širokým spektrom (ESBL), môžu byť klinicky rezistentné voči cefalosporínom, aj napriek zjavnej citlivosti in vitro, a preto ich treba považovať za rezistentné. Všetky cefalosporíny vykazujú in vitroaktivitu proti S. aureus, rezistentnému voči meticilínu (MRSA) a koagulázo-negatívnym stafylokokom, ale nie sú klinicky účinné. Preto treba za rezistentné považovať aj izoláty. To isté platí pre Enterococcus spp.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Absorpcia cefixímu je závislá od dávky, ale jej nezodpovedá. Absolútna biologická dostupnosť je v rozsahu 22-54 % a príjem potravy ju veľmi ovplyvňuje.

Najvyššie sérové koncentrácie medzi 2,5 a 4,9 µg/ml sa dosahujú 3–4 hodiny po perorálnom podaní 400 mg cefixímu. Po podaní 200 mg boli zaznamenané najvyššie hladiny v sére 1,49–3,25 µg/ml.

U pediatrických pacientov (< 12 rokov) viedla dávka 4 mg cefixímu/kg telesnej hmotnosti k sérovým koncentráciám 1,8 µg/ml, a dávka 8 mg/kg telesnej hmotnosti k sérovým koncentráciám 3,6 µg/ml.

Plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) je u starších pacientov iba mierne väčšia ako u mladších. Starší pacienti môžu byť liečení rovnakými dávkami ako ostatná populácia.


Distribúcia:

Približne 65 % cefixímu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Vysoké koncentrácie cefixímu sa dosahujú v žlči. U pacientov, podstupujúcich cholecystektómiu, 13–17 h po 2-dňovej liečbe s 2 x 200 mg/deň bola stredná koncentrácia 199,3 µg/ml. Miera vylučovania cefixímu žlčou je približne 10 %.

Cefixím bol tiež preukázaný v nasledovných telesných tekutinách a tkanivách: mandle, pľúcne tkanivo, kvapalina v strednom uchu, sliznica nosových dutín a spútum. Prienik cefixímu do mozgovo-miešneho moku je nízky.


Biotransformácia:

Cefixím sa prednostne vylučuje ako nezmenená látka močom. Glomerulárna filtrácia sa považuje za prevažujúci mechanizmus. Metabolity cefixímu neboli izolované z ľudského séra alebo moču.


Eliminácia:

Vylučovací polčas je 2–4 h a nezávisí od dávky.

10–20 % podaného lieku sa vylučuje v nezmenenej podobe močom počas prvých 24 hodín po perorálnej dávke 200–400 mg. Koncentrácie v moči po jedinej perorálnej dávke 400 mg cefixímu prekračujú minimálnu inhibičnú koncentráciu pre relevantné patogény počas 24 h.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita cefixímu je nízka.


Štúdie toxicity opakovaných dávok vykázali účinky na gastrointestinálny trakt a obličky spájané s látkou. Ako iné cefalosporíny, aj cefixím treba považovať za potenciálne nefrotoxický.


Vyšetrenia na potkanoch, myšiach a králikoch nevykázali teratogénne účinky. U potkanov neboli pozorované žiadne účinky na peri- alebo postnatálny vývoj alebo plodnosť.


Viaceré in vitroa in vivotesty mutagenity demonštrovali negatívne výsledky. Nakoľko vyšetrenia mutagenity a dlhodobé toxikologické štúdie na potkanoch nepriniesli dôkazy o karcinogénnom potenciále a cefixím sa zvyčajne nepoužíva na dlhodobú liečbu, neboli vykonané žiadne dlhodobé štúdie karcinogenity.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, nízko-substituovaná hydroxypropylcelulóza, koloidný bezvodý oxid kremičitý, povidón, magnéziumstearát (Ph.Eur.), jahodová príchuť FA 15757, jahodová príchuť PV 4248, vápenatá soľ sacharínu, Sunset yellow FCF (E110).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote, neprevyšujúcej 30 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (PVC/PVDC-hliník) s 5, 7 a 10 dispergovateľnými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0858/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


december 2010


8

SUPRAX 400 mg dispergovateľné tablety