+ ipil.sk

SUPRELIPPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06455

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03409


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


SUPRELIP®

tvrdé kapsuly


Fenofibrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SUPRELIP a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete SUPRELIP

3. Ako užívať SUPRELIP

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SUPRELIP

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SUPRELIP a na čo sa používa

SUPRELIPpatrí do skupiny liekov všeobecne nazývaných fibráty. Tieto lieky sa používajú na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi. Napríklad tukov, ktoré sa nazývajú triacylglyceroly.

SUPRELIPsa používa zároveň s nízkotukovou diétou a liečbou inou ako liekmi napríklad cvičením a znížením hmotnosti na zníženie hladiny tukov v krvi.

SUPRELIPsa môže používať ako doplnok iných liekov [statínov] za určitých okolností, keď hladiny tukov v krvi nie sú kontrolované samotnými statínmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete SUPRELIP


Nepoužívajte SUPRELIP

- ak ste alergický (precitlivený) na fenofibrát alebo na niektorú z ďalších zložiek SUPRELIPU.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní SUPRELIPU

- ak máte závažné poruchy funkcie pečene a žlčníka

- ak máte závažné poruchy funkcie obličiek

- ak súbežne užívate iné lieky obsahujúce fibráty

- ak ste tehotná alebo dojčíte

- ak trpíte na fotoalergickú alebo fototoxickú reakciu (kožná reakcia po ožiarení slnečnými alebo UV lúčmi) počas liečby fenofibrátom alebo liekom s podobnou štruktúrou, hlavne ketoprofénom (obsiahnutý v protizápalových liekoch)

- bez konzultácie s lekárom nie je možné užívať súčasne s fenofibrátom iné lieky znižujúce hladinu cholesterolu (napr. inhibítory HMG-CoA reduktázy - tzv. statíny)


Počas liečby fenofibrátom je nutné pokračovať v diéte, ktorú vám lekár odporučil.

Počas liečby sa budete musieť podrobovať pravidelným lekárskym kontrolám a odberom krvi v intervaloch, ktoré vám určí lekár.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Účinky SUPRELIPU a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.

SUPRELIP môže zosilniť účinky látok znižujúcich zrážanlivosť krvi (antikoagulanciá), čo sa prejaví zvýšenou krvácavosťou. Môže zosilniť aj účinok fenylbutazónu a účinok perorálnych antidiabetík, t.j. neinzulínových liekov, používaných na liečbu cukrovky - na zníženie hladiny krvného cukru.

Neodporúča sa kombinácia s liekmi, ktoré sa podávajú u niektorých psychických porúch (inhibítory MAO) a ktoré samy môžu spôsobiť poruchy funkcií pečene.

Všeobecne sa neodporúča kombinovať SUPRELIP so statínmi (skupina liečiv užívaných tiež pri liečbe hyperlipidémie). Pri súbežnom užívaní týchto liečiv existuje riziko toxického účinku na svaly, predovšetkým v prípade už existujúceho svalového ochorenia. Preto sa kombinovaná liečba SUPRELIPU so statínmi má predpisovať iba výnimočne. Možné nežiaduce účinky je potrebné starostlivo monitorovať.

Pri súčasnom používaní SUPRELIPU a cyklosporínu (liek používaný k potlačeniu imunitnej /obrannej/ reakcie) musí byť sledovaná funkcia obličiek, pretože môže dôjsť k ich dočasnému poškodeniu.


Používanie SUPRELIPU s jedlom a nápojmi

Kapsuly užívajte raz denne, celé, nerozhryzené, počas niektorého z hlavných jedál, vždy v rovnakom čase.


Vedenia vozidla a obsluha strojov

SUPRELIP schopnosť vykonávať tieto činnosti neovplyvňuje.

Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva sa SUPRELIP nesmie užívať. Ak žena otehotnie počas liečby, je nutné prerušiť liečbu a informovať lekára.

SUPRELIP sa nesmie užívať počas dojčenia.


SUPRELIP obsahuje sacharózu

Liek obsahuje sacharózu, a preto ho nemajú užívať osoby so zriedkavo sa vyskytujúcimi poruchami metabolizmu cukrov (napr. neznášanlivosť fruktózy, poruchy vstrebávania glukózy a galaktózy a pod.).


3. Ako užívať SUPRELIP


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste s niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka je jedna kapsula lieku denne.

SUPRELIP sa užíva dlhodobo. Tento liek predstavuje spolu s diétnym režimom dlhodobú symptomatickú liečbu, ktorej účinnosť musí byť pravidelne sledovaná.


Použitie u detí a dospievajúcich

Dostupné nie sú žiadne informácie, preto sa fenofibrát neodporúča pre deti a dospievajúcich do 18 rokov.


Ak užijete viac SUPRELIPU, ako máte

Ak užijete viac SUPRELIPU, ako máte alebo ak niekto iný náhodne užil váš liek, okamžite sa poraďte so svojim lekárom.


Ak zabudnete užiť SUPRELIP

Nezvyšujte nasledujúcu dávku na dvojnásobok, aby ste nahradili chýbajúcu dávku, ale pokračujte v užívaní obvyklej dávky v obvyklom čase, ako by ste dávku nevynechali.


Ak prestanete užívať SUPRELIP

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


SUPRELIP sa obvykle dobre znáša. Nežiaduce účinky sú mierne a prejavujú sa iba u 2 - 4% liečených pacientov. Môžu sa objaviť tráviace ťažkosti (nevoľnosť, pocit nútenia na zvracanie, bolesti v nadbrušku), kožné alergické prejavy ako sú vyrážka, žihľavka, fotosenzitivita (kožné prejavy na miestach vystavených pôsobeniu slnečných lúčov alebo UV žiareniu), prechodné zvýšenie hladín transamináz (pečeňových enzýmov), bolesť svalov, bolesť hlavy, slabosť, závrat.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvlášť dôležité je ihneď informovať vášho lekára, ak sa u vás objaví svalová bolesť, zvýšená bolestivá citlivosť svalov a svalová slabosť, pretože tieto vedľajšie účinky môžu byť v zriedkavých prípadoch závažné.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SUPRELIP


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo SUPRELIP obsahuje


- Liečivom je fenofibrát 200 mg v jednej tvrdej kapsule.

- Ďalšie zložky sú: sacharóza, kukuričný škrob, hypromelóza, nátriumlaurylsulfát, dimetikonová emulzia 35 %, simetikonová emulzia 30 %, mastenec.

Zloženie obalu kapsuly: želatína, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172.


Ako vyzerá SUPRELIP a obsah balenia

Liek je dostupný v blistrovom balení, ktoré obsahuje 30 alebo 100 tvrdých kapsúl.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika


Výrobca:

PharmaSwiss d.o.o, Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovinsko

ICN Polfa Rzeszow S.A., 2 Przemyslowa Str., 35-959 Rzeszow, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

4


SUPRELIP

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/06455


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


SUPRELIP


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg fenofibrátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.

Tvrdé kapsuly s nepriehľadným žltým viečkom a transparentným telom, obsahujúce biele sférické mikrogranuly fenofibrátu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


SUPRELIP je indikovaný ako doplnok diéty a inej nefarmakologickej liečby (napr. cvičenie, zníženie hmotnosti) pri:

- liečbe závažnej hypertriacylglycerolémie s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo bez nej,

- kombinovanej dyslipoproteinémii, ak sú statíny kontraindikované alebo nie sú tolerované.

- zmiešanej hyperlipidémii u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom ako prídavok k statínu, keď triglyceridy a HDL cholesterol nie sú primerane kontrolované.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


U dospelých pacientov je odporúčaná dávka jedna kapsula denne počas hlavného jedla.

Podávaním SUPRELIPU súčasne s jedlom sa zvyšuje jeho absorpcia. Počas liečby je nutné naďalej pokračovať v diéte.

Účinnosť liečby je potrebné monitorovať stanovením hodnôt lipidov v sére. Počas liečby SUPRELIPOM dochádza k rýchlemu poklesu hladiny sérových lipidov. Ak sa počas troch mesiacov nedosiahne adekvátny terapeutický efekt, odporúča sa podávanie lieku prerušiť.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť fenofibrátu u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola stanovená. Žiadne údaje nie sú k dispozícii. Preto sa užívanie fenofibrátu neodporúča u detských pacientov do 18 rokov.


Starší pacienti

U starších pacientov, ktorí nemajú poškodené obličky, sa odporúča jedna kapsula denne.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. SUPRELIP je kontraindikovaný u detí, počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.6). Jeho podanie je kontraindikované u pacientov s ťažkým poškodením funkcie funkcie pečene alebo obličiek, s ochorením žlčníka, pri známej fotoalergii alebo fototoxickej reakcii počas liečby fibrátmi alebo ketoprofénom.

Všeobecne sa neodporúča kombinovať liek SUPRELIP s inhibítormi HMG-CoA reduktázy alebo s inými fibrátmi.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Porucha funkcie obličiek

Pri poruche renálnych funkcií je potrebné znížiť dávkovanie v závislosti na hodnote klírensu kreatinínu.

U starších osôb s poruchami obličkových funkcií treba tiež zvážiť zníženie dávkovania.


Sérové transaminázy

U niektorých pacientov boli zaznamenané počas liečby fibrátmi zvýšené hladiny sérových transamináz, čo však je iba zriedkavo dôvodom na prerušenie liečby. Napriek tomu sa odporúča kontrolovať hladinu transamináz v sére pravidelne každé tri mesiace počas prvých 12 mesiacov liečby. Liečba SUPRELIPOM sa má prerušiť, ak sa aktivita AST a ALT zvýšila na 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia.


Účinok na svaly

V súvislosti s podávaním fibrátov bolo zaznamenané poškodenie svalov vrátane ojedinelých prípadov rabdomyolýzy. Výskyt tohto poškodenia sa zvyšuje u pacientov s hypoalbuminémiou a obličkovou nedostatočnosťou. Na možnosť poškodenia svalov upozorní difúzna myalgia, zvýšená citlivosť sprevádzaná bolesťami alebo výrazné zvýšenie CPK svalového pôvodu (hladiny päťnásobne presahujúce normálne hodnoty). V takýchto prípadoch sa má liečba prerušiť.

Riziko svalového poškodenia sa okrem toho zvyšuje aj v prípadoch, keď sa liek užíva v kombinácii s ďalšími fibrátmi alebo v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy (pozri časť 4.5).


Podobne ako u iných fibrátov, bol aj u pacientov, užívajúcich fenofibrát zaznamenaný výskyt pankreatitídy. Tento jav sa vysvetľuje zlyhaním účinnosti u pacientov s ťažkou hypertriacylglyceridémiou priamym účinkom lieku alebo sekundárnym efektom sprostredkovaným kameňom alebo tvoreným "pieskom" v spoločnom žlčovode.


U hyperlipidemických pacientov, liečených estrogénmi alebo kontraceptívami obsahujúcimi estrogény, má byť zistené, či je hyperlipidémia primárnej alebo sekundárnej povahy (možné zvýšenie hladiny lipidov vyvolané perorálnymi estrogénmi).


Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá – u pacientov, ktorí sú liečení perorálnymi antikoagulanciami, je potrebné pri začatí liečby SUPRELIPOM znížiť dávkovanie približne o jednu tretinu. Podľa potreby je možné dávkovanie antikoagulancií postupne upravovať.


Inhibítory HMG-CoA reduktázy – všeobecne sa neodporúča vzájomná kombinácia s fenofibrátom, pretože existuje riziko výskytu toxického účinku na svaly, najmä v prípade už existujúceho ochorenia svalov. Preto má byť kombinovaná terapia fenofibrátom a statínmi vyhradená len pre pacientov so závažnou kombinovanou dyslipidémiou a vysokým rizikom výskytu kardiovaskulárnej príhody a bez akéhokoľvek predošlého poškodenia svalov. Možné nežiaduce účinky sa majú starostlivo monitorovať.


Počas súčasného podávania fenofibrátu a cyklosporínu boli zaznamenané závažné prípady reverzibilného poškodenia renálnych funkcií. Preto musí byť funkcia obličiek u týchto pacientov starostlivo sledovaná a v prípade vážnej zmeny laboratórnych parametrov má byť liečba fenofibrátom ukončená.


Iné liekové interakcie - klinické interakcie fenofibrátu s inými liekmi neboli doteraz zistené a potvrdené, hoci štúdie in vitronaznačili možnosť vytláčania fenylbutazónu z väzbových miest na plazmatických bielkovinách. U potkanov fenofibrát, podobne ako iné fibráty, indukuje syntézu mikrozomálnych oxidáz, katalyzujúcich metabolizmus mastných kyselín a môže interagovať s liekmi, ktoré sú metabolizované týmito enzýmami.

Všeobecne sa neodporúča kombinovať fenofibrát s perorálnymi antidiabetikami, fenylbutazónom a inhibítormi MAO.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame teratogénne pôsobenie fenofibrátu. Určité známky embryotoxického pôsobenia sa zistili u potkanov. Pre nedostatok údajov z klinickej praxe je podávanie fenofibrátu počas gravidity kontraindikované a neodporúča sa podávať tento liek počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Výskyt nežiaducich účinkov u pacientov liečených SUPRELIPOM nie je častý (2 – 4 %). Nežiaduce účinky bývajú väčšinou prechodné, nezávažné a nevyžadujú prerušenie liečby.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: veľmi zriedkavo sa vyskytli intersticiálnej pneumónie;


Poruchy gastrointestinálneho traktu: žalúdočné a črevné poruchy dyspeptického charakteru; pankreatitída;


Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída, žlčové kamene;


Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožné alergické reakcie - vyrážky, pruritus, urtikária alebo prejavy fotosenzitivity - erytém, papuly, vezikuly alebo ekzematoidné eflorescencie na oblastiach kože exponovaných slnečnému žiareniu alebo umelému UV-svetlu (napr. "horské slnko"), alopécia;


Poruchy nervového systému: závrat;


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: difúzna myalgia, svalová slabosť, myopatia, rabdomyolýza;


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: únava, sexuálna asténia, bolesť hlavy;


Laboratórne alebo funkčné vyšetrenia: zvýšenie hladiny sérového kreatinínu a urey, mierne zníženie hladiny hemoglobínu a leukocytov.


Podobne ako u iných liekoch ovplyvňujúcich lipidový metabolizmus, vyskytli sa prípady svalového poškodenia (difúzna myalgia, citlivosť svalov sprevádzaná bolesťou a slabosťou svalov) a ojedinele aj rabdomyolýza. Pacientov, u ktorých je riziko poškodenia svalov, alebo u ktorých sa zistili príznaky svalovej toxicity, treba starostlivo sledovať a kontrolovať aktivitu kreatínfosfokinázy. V prípade, že sa objaví myopatia alebo ak sa aktivita kreatínfosfokinázy desaťnásobne zvýši oproti hornej hranici normálnych hodnôt, treba liečbu fenofibrátom prerušiť.

Riziko vážneho poškodenia svalov sa zvyšuje, ak sa fenofibrát podáva spolu s inhibítormi HMG-CoA-reduktázy (statíny) alebo s inými fibrátmi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Neexistujú špecifické antidotá a liečba akútneho predávkovania je symptomatická. V nevyhnutnom prípade je možné vykonať výplach žalúdka s ďalšou vhodnou podpornou liečbou. Fenofibrát nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemikum (látka redukujúca cholesterol a triacylglyceroly), fenofibrát.

ATC kód: C10AB05


Kapsuly SUPRELIPU obsahujú mikronizovanú formu fenofibrátu s obsahom 200 mg vysoko biologicky dostupného fenofibrátu.

Podávanie fenofibrátu vedie ku zníženiu hladín aterogénnych frakcií cholesterolu (VLDL a LDL) a ku zvýšeniu frakcie s vysokou hustotou (HDL).

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, ktorého podávanie znižuje hladiny sérových lipidov aktiváciou receptora PPAR(Peroxisome Proliferator Activated Receptor typu ). Týmto mechanizmom aktivuje fenofibrát lipoproteínovú lipázu a znižuje tvorbu apoproteínu C-III, čo má za následok zvýšenie lipolýzy a eliminácie častíc s vysokým obsahom triacylglycerolov z plazmy.

Aktiváciou PPARreceptora fenofibrátom sa zvyšuje taktiež syntéza apoproteínov A-I a A-II. Vyššie spomenuté účinky fenofibrátu vedú k zníženiu frakcie s veľmi nízkou a nízkou hustotou (VLDL a LDL), obsahujúcich apoproteín B, a ku zvýšeniu frakcie s vysokou hustotou (HDL), obsahujúcou apoproteín AI a AII.

Fenofibrát je schopný znížiť hladinu celkového cholesterolu o 20 až 25 %, hladinu triacylglycerolov o 40 až 50 % a zvyšuje hladinu proaktívneho HDL cholesterolu o 10 až 30 %.

Bol dokázaný vzťah medzi hypercholesterolémiou a aterosklerózou a rizikom vzniku ochorenia koronárnych ciev. Nízka hladina HDL toto riziko zvyšuje. Vysoká hladina triglyceridov je spojená so zvýšeným rizikom vaskulárnych príhod, ale závislosť nebola ešte úplne objasnená. Naviac triglyceridy môžu ovplyvňovať proces aterogenézy a taktiež trombogenézy.

Výsledky štúdie DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervention Study) ukázali, že fenofibrát signifikantne znižuje progresiu koronárnej aterosklerózy u pacientov s diabetom II. typu. V tejto dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii so 418 pacientmi s diabetom II. typu a priemernou dobou liečby 38 mesiacov vyústila liečba fenofibrátom v signifikantné spomalenie progresie ložiskových aterosklerotických lézií o 40 % pri koronarografickom hodnotení. I keď štúdia DAIS nebola zameraná na sledovanie ovplyvnenia klinických udalostí, liečba fenofibrátom v skúmanej populácii vyústila v 23 % zníženie klinických kardiovaskulárnych príhod (štatisticky nesignifikantné).

Pri dlhotrvajúcej liečbe fenofibrátom, ktorá je sprevádzaná výrazným znížením hladiny sérového cholesterolu môže dôjsť ku zmenšeniu až úplnému vymiznutiu ložísk extravaskulárneho ukladania cholesterolu (xantómy).

Pri podávaní fenofibrátu sa preukázalo signifikantné zníženie hladín fibrinogénu a Lp(a) u pacientov, u ktorých boli tieto parametre zvýšené. Pri liečbe fenofibrátom sa znižujú ďalšie zápalové markery, ako je napr. C reaktívny proteín.

U hyperlipidemických pacientov, hlavne v skupine pacientov s dyslipidémiou typu IV, dochádza ku zvýšeniu plazmatickej hladiny kyseliny močovej. Podávaním fenofibrátu sa tento účinok prejaví znížením plazmatickej hladiny kyseliny močovej v priemere o 25 %.

Liečba fenofibrátom vedie k zvýšeniu hladiny apoproteínu A a k zníženiu hladiny apoproteínu B, ktorých pomer je tiež odporučený na hodnotenie miery rizika vzniku aterosklerózy.

U fenofibrátu bol dokázaný u zvierat a následne v priebehu klinických skúšok i u ľudí antiagregačný účinok na krvné doštičky. Prejavuje sa zníženou agregáciou trombocytov pôsobením ADP, adrenalínu a kyseliny arachidónovej.


Je dokázané, že liečba fibrátmi môže redukovať koronárne príhody ale nepreukázal sa pokles mortality zo všetkých príčin v primárnej alebo sekundárnej prevencii kardiovaskulárneho ochorenia

Lipidová skúška Akcia na kontrolu kardiovaskulárneho rizika u diabetu (The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes - ACCORD) bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia u 5518 pacientov s diabetom mellitus 2. typu liečených fenofibrátom ako doplnok k simvastatínu. Terapia fenofibrátom a simvastatínom nepreukázala žiadne významné rozdiely v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku nefatálneho infarktu myokardu, nefatálnej mozgovej príhody a kardiovaskulárnej smrti (pomer rizika [HR] 0,92, 95 % IS 0,79-1,08, p = 0,32 ; zníženie absolútneho rizika: 0,74 %). U predom špecifikovanej podskupiny pacientov s dyslipidémiou, definovanej ako pacienti v najnižšom tertile HDL-C (≤ 34 mg/dl alebo 0,88 mmol/l) a najvyššom tertile TG (≥ 204 mg/dl alebo 2,3 mmol/l) pri vstupe, terapia fenofibrátom a simvastatínom preukázala relatívny pokles o 31 % v porovnaní s monoterapiou simvastatínom v zloženom primárnom výsledku (pomer rizika [HR] 0,69, 95 % IS 0,49-0,97, p = 0,03 ; zníženie absolútneho rizika: 4,95 %). Ďalšia analýza vopred špecifikovaných podskupín zistila štatisticky významnú interakciu medzi liečbou a pohlavím (p = 0,01), ktorá naznačuje možný prínos kombinovanej liečby u mužov (p = 0,037), ale potenciálne vyššie riziko pre primárny výsledok u žien liečených kombinovanou terapiou v porovnaní s monoterapiou simvastatínom (p = 0,069). To sa nepozorovalo vo vyššie zmienenej podskupine pacientov s dyslipidémiou, ale rovnako sa nenašiel žiadny jasný dôkaz o prínose terapie fenofibrátom a simvastatínom u žien s dyslipidémiou a možný škodlivý účinok v tejto podskupine nemožno vylúčiť.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

V plazme sa nenachádza nemetabolizovaný fenofibrát. Hlavným plazmatickým metabolitom je kyselina fenofibrová. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne priemerne 5 hodín po užití lieku. Pri podávaní 1 kapsuly SUPRELIPU denne sa priemerná plazmatická koncentrácia pohybuje okolo 15 g/ml. Počas kontinuálnej liečby sú plazmatické koncentrácie stabilné.


Distribúcia

Kyselina fenofibrová sa vysoko viaže na plazmatické bielkoviny, kde môže vytesniť antagonistov vitamínu K z ich väzbových miest a zvýšiť tak ich antikoagulačný účinok (pozri časť 4.5).


Plazmatický polčas

Plazmatický polčas vylučovania kyseliny fenofibrovej je približne 20 hodín.


Biotransformácia

Fenofibrát sa vylučuje hlavne močom ako kyselina fenofibrová a jej glukuronidový konjugát.


Eliminácia

Prakticky celé množstvo účinnej látky sa vylúči počas 6 dní.

Farmakokinetické štúdie uskutočnené po podaní jednotlivej dávky a po kontinuálnej liečbe dokázali, že nedochádza k hromadeniu fenofibrátu v organizme.

Kyselina fenofibrová sa neeliminuje hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie chronickej toxicity sa uskutočnili na potkanoch, psoch a opiciach druhu rhesus. V štúdiách na potkanoch bolo pozorované zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov a hmotnosti pečene.

Mutagénne účinky neboli dokázané ani v testoch in vitro, ani v testoch in vivo.

Rovnako tak štúdie na myšiach, potkanoch a králikoch nedokázali teratogénne účinky. Embryotoxické účinky boli pozorované pri dávkach pohybujúcich sa v oblasti toxicity pre matku. Pri vysokých dávkach bolo pozorované predĺženie gravidity a problémy pri pôrode. Neboli pozorované žiadne prípady ovplyvnenia fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sacharóza*, kukuričný škrob*, hypromelóza, nátriumlaurylsulfát, dimetikonová emulzia 35 %, simetikonová emulzia 30 %, mastenec.

*látky sú prítomné vo forme mikrogranúl

Zloženie obalu kapsuly: želatína, oxid titaničitý E171, žltý oxid železitý E 172.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 30 alebo 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku trebavrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, Praha 7, Česká republika


  1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


31/0001/02-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.01.2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 7.04.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

7SUPRELIP