+ ipil.sk

Suspensio zinci oxydatiPríbalový leták


PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č. 2107/7886Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Suspensio zinci oxydati

Liek Suspensio zinci oxydati nemá samostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.Suspensio zinci oxydati

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284


Súhrn charakteristických vlastností lieku


  1. NÁZOV LIEKU


Suspensio zinci oxydati

dermálna suspenzia


  1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 g dermálnej suspenzie obsahuje 25,0 g oxidu zinočnatého.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


  1. LIEKOVÁ FORMA


Dermálna suspenzia.


  1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Pomocný liek pri terapii akútnych svrbivých nemokvajúcich dermatitíd (ekzémov), urtikárií, poštípaní hmyzom a iných kožných prejavov (ovčie kiahne a pod).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Suspenzia sa niekoľkokrát denne nanesie na postihnuté miesto v rovnomernej vrstve a nechá sa zaschnúť.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na zložky lieku. Mokvavé dermatózy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suspenzia nie je vhodná na mokvajúce rany a ochlpené časti tela. Pri aplikácii na rozsiahle plochy poškodenej kože sa môže prejaviť i rezorpčná toxicita zinku.

Zvyšky predošlých nánosov sa omývajú teplou vodou bez mydla alebo zohriatym rastlinným olejom. Nepoužíva sa perorálne.


4.5 Liekové a iné interakcie


Oxid zinočnatý reaguje s mastnými kyselinami v olejoch a mastiach a vytvára estery mastných kyselín. Oxid zinočnatý je inkompatibilný s kyselinami salicylovou a boritou, chinolínovými derivátmi, ditranolom, peruánskym balzamom. K nežiaducim interakciám však dochádza predovšetkým po dlhšom skladovaní.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek je určený na externé použitie, nemá vplyv na zmeny pozornosti, koncentrácie a neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie sú známe.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri správnom použití predávkovanie nie je možné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká

ATC skupina: D02AB, Prípravky obsahujúce oxid zinočnatý


Oxid zinočnatý pôsobí chladivo, slabo adstringentne a mierne antisepticky. Chráni tiež veľmi účinne pred slnečným žiarením a pripisuje sa mu priaznivý vplyv na hojenie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Suspenzia so sťahujúcim, vysušujúcim, protizápalovým, chladivým a protisvrbivým účinkom.

Oxid zinočnatý sa nevstrebáva intaktnou kožou. Z veľmi rozsiahlych rán alebo vredov sa však

môže vstrebať toxické množstvo zinku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená jeho dostatočne dlhým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mastenec, glycerol 85%, bentonitová magma.

Pozn.: bentonitová magma pozostáva z: bentonit, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Oxid zinočnatý je inkompatibilný s benzylpenicilínom.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať dobre uzatvorené, v suchu, pri teplote do 25 ºC. Chrániť pred svetlom a mrazom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Plastová fľaša (PE) so závitovým plastovým uzáverom (PE), etiketa.

Veľkosť balenia: 100 g dermálnej suspenzie.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na vonkajšie použitie. Pred upotrebením potriasť.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0451/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31. august 1995

Dátum posledného predĺženia registrácie: 25. január 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014

3/3


Suspensio zinci oxydati