+ ipil.sk

Sustanon 250Príbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00911-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Sustanon 250

250 mg/ml, injekčný roztok

estery testosterónu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Sustanon 250 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete používať Sustanon 250

3. Ako podávať Sustanon 250

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sustanon 250

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Sustanon 250 a na čo sa používa


Sustanon je číry bledožltý injekčný roztok, ktorý obsahuje liečivo testosterón v 4 (250 mg/ml) osobitných formách. Vaše telo mení liečivá Sustanonu 250 (pozrite si časť 6 „Obsah balenia a ďalšie informácie“) na testosterón. Testosterón je prirodzeným mužským hormónom, ktorý je známy ako androgén.


Testosterón sa u mužov tvorí v semenníkoch. Je potrebný na normálny rast, vývoj a funkciu mužských pohlavných orgánov a pre rozvoj sekundárnych mužských pohlavných znakov. Je nevyhnutný pre rast ochlpenia, vývoj kostí a svalov a stimuluje tvorbu červených krviniek. Taktiež je zodpovedný za hlbší mužský hlas.


Sustanon sa používa u dospelých mužov ako náhrada testosterónu na liečbu rôznych zdravotných problémov zapríčinených nedostatkom testosterónu (mužský hypogonadizmus). Ten treba potvrdiť dvomi samostatnými vyšetreniami hladiny testosterónu v krvi a tiež musia byť prítomné klinické príznaky, ako napríklad:

impotencia;

neplodnosť;

nízke libido;

únava;

depresívna nálada;

rednutie kostí vyvolané nízkymi hladinami hormónov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako začnete používať Sustanon 250


Nepoužívajte Sustanon 250:

 • ak máte alebo ste mali nádor prostaty alebo prsníka alebo u vás existuje podozrenie na prítomnosť jedného z týchto nádorov,

 • u detí mladších ako 3 roky,

 • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 „Obsah balenia a ďalšie informácie“),

 • ak ste alergický na arašidy alebo sóju (pozrite si v časti 2 „Sustanon 250 obsahuje podzemnicový olej a benzylalkohol“).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Sustanon 250 obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba mužskými hormónmi ako je testosterón môže zväčšiť veľkosť prostaty, najmä u starších mužov. Váš lekár vám preto bude v pravidelných intervaloch vyšetrovať prostatu pohmatom cez konečník (digitálne rektálne vyšetrenie, DRE) a bude vám robiť krvné vyšetrenia na prítomnosť protilátky typickej pre prostatu (špecifický prostatický antigén, PSA).


Okrem toho vám v pravidelných intervaloch urobí vyšetrenia krvi na kontrolu látky, ktorá prenáša kyslík vo vašich červených krvinkách (hemoglobín). Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže priveľmi narásť počet červených krviniek, čo vedie ku komplikáciám.


Váš lekár má vykonávať pred liečbou a počas nej nasledujúce vyšetrenia krvi: hladina testosterónu v krvi, úplný krvný obraz.

Lekárske kontroly môžu byť tiež potrebné v niektorých iných prípadoch.

Predtým ako začnete používať tento liek musíte preto povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste niekedy mali, stále máte alebo existuje podozrenie, že máte:

 • rakovinu prsníka, ktorá sa rozšírila do kostí,

 • rakovinu obličiek alebo pľúc,

 • ochorenie srdca,

 • ochorenie obličiek,

 • ochorenie pečene,

 • vysoký krvný tlak,

 • cukrovku,

 • epilepsiu,

 • migrénu, bolesti hlavy,

 • problémy s prostatou, ako napr. problémy s močením.


Ak trpíte závažným ochorením srdca, pečene alebo obličiek, liečba Sustanonom môže spôsobiť závažné komplikácie vo forme zadržiavania vody v tele, čo je niekedy sprevádzané (kongestívnym) zlyhaním srdca.

Ak máte vysoký krvný tlak, alebo ak ste liečený na vysoký krvný tlak, povedzte to svojmu lekárovi, pretože testosterón môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku.


Ak máte apnoe počas spánku (dočasné zastavenie dýchania počas vášho spánku), môžete sa cítiť horšie, ak užívate lieky obsahujúce testosterón. Ak sa toho obávate, povedzte to svojmu lekárovi. V prípade, ak máte nadváhu a trpíte dlhotrvajúcim ochorením pľúc, môže byť potrebný osobitný dohľad vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť tohto lieku u detí a dospievajúcich nebola dostatočne stanovená.

Pri liečbe detí a dospievajúcich je potrebný mimoriadny dohľad vášho lekára, pretože podávanie testosterónu môže vo všeobecnosti spôsobiť skoré sexuálne dozretie a obmedziť rast (pozrite si v časti 4 „Deti a dospievajúci“).


Iné lieky a Sustanon 250

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, dokonca aj lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Iné lieky môžu mať vplyv na účinky Sustanonu 250 aleboSustanon 250 môže ovplyvňovať iné lieky. Musíte preto oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak používate alebo budete používať:


 • inzulín a/alebo lieky na kontrolu hladín cukru v krvi,

 • lieky na zníženie zrážanlivosti vašej krvi (antikoagulanciá).


Používanie androgénov ako je Sustanon 250 môže viesť k zníženiu dávok týchto liekov.


Svojmu lekárovi alebo lekárnikovi tiež povedzte, ak užívate alebo budete užívať hormón ACTH alebo kortikosteroidy (používajú sa na liečbu rôznych ochorení ako napr. reumatizmus, artritída, alergické stavy a astma). Používanie androgénov ako Sustanon 250 môže zvýšiť riziko zadržiavania vody, najmä ak vaše srdce a pečeň nepracujú správne.


Androgény môžu tiež ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení (napr. vyšetrenia štítnej žľazy). Musíte preto povedať svojmu lekárovi alebo pracovníkom v laboratóriu, ktorí vykonajú vyšetrenia, že používate tento liek.


Sustanon 250 a jedlo a nápoje

Tento liek sa môže podávať injekčne bez toho, aby sa do úvahy vzalo jedlo alebo nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Sustanon 250 sa u žien nepoužíva, tento liek preto nesmú používať ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že môžu byť tehotné alebo u žien, ktoré dojčia.


U mužov môže liečba Sustanonom 250 viesť k poruchám plodnosti prejavujúcim sa na tvorbe spermií.


Ak plánujete mať dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek doteraz nemal žiadny vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.


Sustanon 250 obsahuje podzemnicový olej a benzylalkohol

Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek (pozri „Nepoužívajte Sustanon 250“).

Lieky obsahujúce benzylalkohol sa nesmú podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom. Benzylalkohol môže spôsobiť škodlivé reakcie a alergické reakcie u dojčiat a detí mladších ako 3 roky.


Nevhodné používanie

Ak sa zúčastňuje súťaží riadenými Svetovou antidopingovou agentúrou (World Anti-Doping Agency, WADA), potom si musíte prečítať kódex agentúry WADA predtým, ako použijete tento liek, pretože Sustanon 250 môže mať vplyv na vyšetrenie dopingu.


Zneužívanie tohto lieku na zvýšenie športovej výkonnosti nesie so sebou závažné zdravotné riziká a neodporúča sa.


3. Ako používať Sustanon 250


Tento liek má podávať iba lekár alebo zdravotná sestra.


Injekcie sa podávajú intramuskulárne - hlboko do svalu (napríklad do sedacieho svalu, do hornej časti stehna alebo do hornej časti ramena).


Zvyčajná dávka je jedna injekcia 1 ml raz za tri týždne.


Ak máte pocit, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť tohto lieku u detí a dospievajúcich neboli dostatočne stanovené. Deti vo veku pred pubertou, ktoré používajú tento liek, sa budú sledovať vaším lekárom (pozrite si v časti 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Ak použijete viac Sustanonu 250, ako máte

Tento liek vám injekčne podá váš lekár alebo zdravotná sestra. Ak máte pocit, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak zabudnete použiť Sustanon 250

Tento liek vám injekčne podá váš lekár alebo zdravotná sestra. Ak by ste vynechali naplánovanú injekciu, potom to prosím, povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre hneď, ako to bude možné. Nemá sa podať dvojnásobná dávka, aby sa nahradili vynechané jednotlivé dávky.


Ak prestanete používať Sustanon 250

Účinky tohto lieku sa neukončia okamžite po ukončení liečby, ale odoznievajú postupne.


Ak sa liečba týmto liekom ukončí, môžu sa do niekoľkých týždňov opätovne objaviť ťažkosti ako sú napr. tie ťažkosti, ktoré sa vyskytovali pred liečbou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili pri liečbe testosterónom, vo všeobecnosti zahŕňajú:

Častá frekvencia výskytu: zvýšenie počtu červených krviniek, hematokritu (percentuálny podiel červených krviniek v krvi) a hemoglobínu (zložka červených krviniek, ktorá prenáša kyslík), zistené pomocou pravidelných vyšetrení krvi.

Frekvencia nie je známa:

 • svrbenie (pruritus);

 • akné;

 • nevoľnosť;

 • zmeny vo výsledkoch vyšetrení funkcie pečene;

 • zmeny hladín cholesterolu (zmeny v metabolizme lipidov);

 • depresia, nervozita, zmeny nálady;

 • bolesť svalov (myalgia);

 • zadržiavanie tekutín v tkanivách, zvyčajne viditeľné opuchmi členkov alebo chodidiel;

 • vysoký krvný tlak (hypertenzia);

 • zvýšený počet červených krviniek (bunky, ktoré prenášajú kyslík vo vašej krvi);

 • zmeny sexuálnej túžby;

 • dlhodobá nezvyčajná, bolestivá erekcia penisu;

 • porucha tvorby spermií;

 • zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia);

 • zväčšenie veľkosti prostaty v rizikovej vekovej skupine;

 • zvýšené hladiny markerov v krvi, ktoré súvisia s rakovinou prostaty (zvýšený prostatický špecifický antigén – PSA);

 • zrýchlený rast malého karcinómu prostaty, ktorý dosiaľ nebol zistený (progresia subklinického karcinómu prostaty).


Vzhľadom na povahu Sustanonu 250 nie je možné vedľajšie účinky rýchlo zvrátiť prerušením liečby. Injekcie vo všeobecnosti môžu spôsobiť reakcie v mieste podania injekcie.


Deti a dospievajúci:

U detí v predpubertálnom veku, ktoré používali androgény, sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:

 • predčasné sexuálne dozrievanie;

 • zväčšenie penisu;

 • zvýšená častosť erekcií;

 • obmedzený rast (obmedzená telesná výška).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Sustanon 250


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale a obal udržiavajte vo vonkajšej škatuli.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Sustanon 250 obsahuje

- Liečivo je:

Každý mililiter olejového roztoku obsahuje nasledujúce estery testosterónu:

 • 30 mg (miligramov) testosterónpropionátu

 • 60 mg testosterónfenylpropionátu

 • 60 mg testosterónizokaproátu

 • 100 mg testosteróndekanoátu


Všetky štyri zložky sú estermi prirodzeného hormónu testosterónu. Celkové množstvo testostosterónu v 1 ml je 176 mg.


 • Ďalšie zložky sú: injekčný roztok obsahuje podzemnicový olej a benzylalkohol (100 mg/ml).


Ako vyzerá Sustanon 250 a obsah balenia

Sustanon 250 je číry, bledožltý injekčný roztok.

Každá ampulka z bezfarebného skla je naplnená 1 ml Sustanonu 250.

Škatuľa Sustanonu 250 obsahuje 1 ampulku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete úplnú informáciu o predpisovaní Sustanonu 250, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


Výrobca

N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v apríli 2015.

6Sustanon 250

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00911-Z1B

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

Sustanon 250

250 mg/ml injekčný roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Sustanon 250 je olejovým roztokom. Každá ampulka obsahuje 1 ml podzemnicového oleja, ktorý obsahuje nasledovné liečivá:

 • 30 mg testosterónpropionátu,

 • 60 mg testosterónfenylpropionátu,

 • 60 mg testosterónizokaproátu,

 • 100 mg testosteróndekanoátu.

Všetky štyri zložky sú estery prirodzeného hormónu testosterónu. Celkové množstvo testosterónu v jednom ml je 176 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma

Injekčný roztok.


Číry, bledožltý roztok.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Testosterónová substitučná liečba mužského hypogonadizmu v prípade potvrdenia nedostatku testosterónu na základe klinických prejavov a biochemických testov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


Vo všeobecnosti sa má dávka upraviť podľa odpovede u individuálneho pacienta.


Dospelí (vrátane starších pacientov):


Zvyčajne sa podáva jedna injekcia s 1 ml každé 3 týždne.


Pediatrická populácia:


Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich neboli dostatočne stanovené. Deti v predpubertálnom veku liečené Sustanonom 250 sa majú liečiť s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania:


Sustanon 250 sa má podávať hlbokou intramuskulárnou injekciou


4.3 Kontraindikácie


 • Známy karcinóm prostaty alebo prsníka alebo podozrenie na prítomnosť karcinómu prostaty alebo prsníka (pozri časť 4.4).

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok vrátane podzemnicového oleja uvedených v časti 6.1. Sustanon 250 je preto kontraindikovaný u pacientov s alergiou na arašidy alebo sóju (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Lekárske vyšetrenie:


Hladina testosterónu sa má sledovať na začiatku liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby. Lekári majú upravovať dávkovanie individuálne, aby sa zaručilo udržiavanie eugonadálnych hladín testosterónu.


Lekári majú zvážiť možnosť sledovania pacientov liečených Sustanonom 250 pred začiatkom liečby v štvrťročných intervaloch počas prvých 12 mesiacov a následne raz ročne podľa nasledovných parametrov:


 • Digitálne rektálne vyšetrenie (DRE) prostaty a prostatického špecifického antigénu (PSA) na vylúčenie benígnej hyperplázie prostaty alebo subklinického karcinómu prostaty (pozri časť 4.3).

 • Hematokrit a hemoglobín na vylúčenie polycytémie.


U pacientov podstupujúcich dlhodobú liečbu androgénmi treba tiež pravidelne sledovať nasledujúce laboratórne parametre: hemoglobín a hematokrit, pečeňové testy a lipidový profil.


Ochorenia, ktoré si vyžadujú dohľad:


U pacientov, najmä starších pacientov, s nasledovnými ochoreniami, sa majú sledovať:


 • Nádory – karcinóm prsníka, hypernefróm, karcinóm priedušiek a metastázy do kostí. U týchto pacientov sa môže spontánne objaviť hyperkalciémia, tiež počas liečby androgénmi. Hyperkalciémia môže poukazovať na pozitívnu odpoveď nádoru na hormonálnu liečbu. Napriek tomu sa má najprv náležite liečiť hyperkalciémia a s hormonálnou liečbou sa má začať po obnovení normálnych hladín vápnika.


 • Vopred existujúce ochorenia - u pacientov trpiacich závažnou insuficienciou srdca, pečene alebo obličiek alebo s ischemickou chorobou srdca môže liečba testosterónom spôsobiť závažné komplikácie charakterizované vznikom edému s možným kongestívnym zlyhaním srdca. V takom prípade sa musí liečba okamžite ukončiť.


Pacienti, u ktorých sa objaví infarkt myokardu, insuficiencia srdca, pečene alebo obličiek, hypertenzia, epilepsia alebo migréna, sa musia sledovať pre riziko zhoršenia alebo opätovného výskytu ochorenia. V takýchto prípadoch sa musí liečba okamžite zastaviť.


Testosterón môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku, preto sa má Sustanon používať u mužov s hypertenziou opatrne.


 • Diabetes mellitus – u pacientov s diabetes mellitus androgény vo všeobecnosti a Sustanon 250 môžu zlepšiť toleranciu glukózy (pozri časť 4.5).


 • Liečba antikoagulanciami - androgény vo všeobecnosti a Sustanon 250 môžu zosilniť antikoagulačný účinok liečiv kumarínového typu (pozri časť 4.5).


 • Apnoe počas spánku - na odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti liečby estermi testosterónu u mužov s apnoe počas spánku nie je dostatočné množstvo dôkazov. U pacientov s rizikovými faktormi, ako napr. adipozita alebo chronické pľúcne ochorenie, je potrebné správne klinické zhodnotenie a opatrnosť.


Nežiaduce udalosti:


Ak sa objavia nežiaduce reakcie súvisiace s androgénmi (pozri časť 4.8), liečba Sustanonom 250 sa má prerušiť a po vymiznutí ťažkostí sa má opätovne začať s nižšími dávkami.


(Zne)užívanie u športovcov:


Pacienti, ktorí sa zúčastňujú súťaží riadenými Svetovou antidopingovou agentúrou (World Anti-Doping Agency, WADA), si musia prečítať kódex agentúry WADA predtým, ako použijú tento liek, pretože Sustanon 250 môže interferovať s vyšetrením dopingu. Zneužívanie androgénov na zvýšenie športovej výkonnosti vedie k závažnýmzdravotným rizikám, a preto sa neodporúča.


Pomocné látky:


Sustanon 250 obsahuje podzemnicový olej (arašidový olej) a nemá sa používať/podávať pacientom, o ktorých je známe, že sú alergickí na arašidy. Keďže existuje možný vzťah medzi alergiou na arašidy a alergiou na sóju, pacienti s alergiou na sóju sa majú Sustanonu 250 vyhnúť (pozri časť 4.3).


Sustanon 250 obsahuje 100 mg benzylakoholu v 1 ml roztoku a nesmie sa podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom. Benzylalkohol môže spôsobiť toxické a anafylaktoidné reakcie u dojčiat a u detí do 3 rokov.


Pediatrická populácia:


U detí v predpubertálnom veku sa má sledovať telesný rast a pohlavný vývoj, pretože androgény vo všeobecnosti a Sustanon 250 vo vysokých dávkach môžu urýchliť uzavretie epifyzárnych štrbín a pohlavné dospievanie.


Pacienti vo veku nad 65 rokov:

U pacientov vo veku nad 65 rokov existujú iba obmedzené skúsenosti s bezpečnosťou a účinnosťou používania Sustanonu. V súčasnosti neexistuje zhoda názorov ohľadom referenčných hodnôt hladiny testosterónu v krvi podľa veku. Treba však vziať do úvahy, že fyziologicky sa hladina testosterónu v sére so zvyšovaním veku znižuje.


4.5 Liekové a iné interakcie


Látky indukujúce aktivitu enzýmov môžu znižovať a látky inhibujúce aktivitu enzýmov môžu zvyšovať hladiny testosterónu. Preto môže byť potrebná úprava dávky Sustanonu 250. Androgény môžu zlepšovať toleranciu glukózy a znižovať potrebu inzulínu alebo iných antidiabetík u jedincov s diabetom (pozri časť 4.4).


Inzulín a ostatné antidiabetiká:


U pacientov s diabetes mellitus môžu androgény zlepšiť toleranciu glukózy a znížiť potrebu inzulínu alebo iných antidiabetík (pozri časť 4.4). Na začiatku liečby alebo na konci liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby Sustanonom 250 sa majú preto pacienti s diabetes mellitus sledovať.


Liečba antikoagulanciami:


Vysoké dávky androgénov môžu zvyšovať antikoagulačný účinok liečiv kumarínového typu (pozri časť 4.4). Počas liečby je preto potrebné pozorne sledovať protrombínový čas a ak je to potrebné, dávka antikoagulancia sa má znížiť.


ACTH alebo kortikosteroidy:


Súbežné podávanie testosterónu s ACTH alebo kortikosteroidmi môže zvýšiť tvorbu edému, a preto sa liečivá majú podávať s opatrnosťou, najmä u pacientov s ochorením srdca alebo pečene alebo u pacientov s predispozíciou na vznik edému (pozri časť 4.4).


Interakcie s laboratórnymi vyšetreniami:


Androgény môžu znížiť hladiny globulínu viažuceho tyroxín, čo má za následok pokles sérovej hladiny celkového T4 a zvýšené vychytávanie T3 a T4 živicou. Hladiny voľného tyreoidálneho hormónu však zostávajú nezmenené a neexistuje žiadny klinický dôkaz porušenej funkcie štítnej žľazy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita a laktácia:


Sustanon 250 nie je určený na liečbu u žien, a preto sa nesmie používať u gravidných žien alebo počas laktácie. Ak sa počas gravidity použije, Sustanon 250 predstavuje riziko virilizácie plodu.


Fertilita:


Liečba androgénmi u mužov môže viesť k poruchám fertility, ktoré sa prejavujú na tvorbe spermií (pozri časť 4.8).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Sustanon 250 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Vzhľadom na povahu Sustanonu 250 nie je možné nežiaduce účinky rýchlo zvrátiť prerušením liečby. Injekcie vo všeobecnosti môžu spôsobiť lokálnu reakciu v mieste podania injekcie.


Vo všeobecnosti sú s liečbou androgénmi spojené nasledovné nežiaduce účinky:


Trieda orgánových systémov

Terminológia podľa MedDRA*

Frekvencia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

karcinóm prostaty1

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

polycytémia

Neznáme

Poruchy metabolizmu a výživy

zadržiavanie tekutín

Neznáme

Psychické poruchy

depresia

nervozita

zmeny nálady

zvýšené libido

znížené libido

Neznáme

Poruchy ciev

hypertenzia

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

abnormálna funkcia pečene

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

pruritus

akné

Neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia

Neznáme

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

gynekomastia

oligozoospermia

priapizmus

benígna hyperplázia prostaty2

Neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

abnormálne hladiny lipidov3

zvýšená hladina prostatického špecifického antigénu


Zvýšený hematokrit, zvýšený počet červených krviniek, zvýšený hemoglobínNeznámeČastá frekvencia výskytu

* MedDRA verzia 15.0

1 Progresia subklinického karcinómu prostaty

2 Rast prostaty (do eugonádalného štádia)

3 Zníženie sérovej hladiny LDL-C, HDL-C a triglyceridovPojmy použité na popis nežiaducich účinkov vyššie predstavujú aj synonymá a príbuzné pojmy.


Pediatrická populácia:


U detí v predpubertálnom veku, ktoré používajú androgény, sa hlásili nasledovné nežiaduce účinky (pozri časť 4.4): predčasný sexuálny vývin, zvýšená frekvencia erekcií, zväčšenie penisu a predčasné uzatvorenie epifyzárnych štrbín.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútna toxicita testosterónu je nízka.


Ak sa objavia príznaky chronického predávkovania (napr. polycytémia, priapizmus), liečba sa má prerušiť a opätovne začať po vymiznutí príznakov s nižšou dávkou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormóny, androgény, ATC kód: G03BA03


Liečba hypogonadálnych mužov Sustanonom 250 vedie ku klinicky signifikantnému zvýšeniu plazmatických hladín testosterónu, dihydrotestosterónu, estradiolu a androstendionu a súčasne dochádza k poklesu hladiny SHBG (sex hormon binding globulin– globulín viažuci pohlavné hormóny). Luteinizačný hormón (LH) a folikuly stimulujúci hormón (FSH) sa vracajú do normálneho rozmedzia. U hypogonádalných mužov sa liečba Sustanonom 250 prejavuje zlepšením príznakov deficitu testosterónu. Liečba okrem toho zvyšuje denzitu kostných minerálov, zvyšuje podiel svalovej hmoty a znižuje telesnú tukovú vrstvu. Liečba tiež zlepšuje sexuálnu funkciu vrátane libida a erektilnej funkcie. Liečba znižuje hladinu LDL-C, HDL-C a triglyceridov v sére a zvyšuje hemoglobín a hematokrit, pričom sa nehlásili žiadne klinicky relevantné zmeny v hodnotách pečeňových enzýmov a PSA. Liečba môže mať za následok zväčšenie prostaty, avšak iné nežiaduce účinky na príznaky prostaty sa nepozorovali. Pri užívaní androgénov hypogonádalnými pacientmi s diabetom sa hlásilo zlepšenie citlivosti na inzulín a/alebo zníženie hladiny glukózy v krvi. U chlapcov s vrodeným oneskorením rastu a puberty liečba Sustanonom 250 urýchľuje rast a vyvoláva vývoj sekundárnych pohlavných znakov. U transsexuálnych žien liečba Sustanonom 250 indukuje maskulinizáciu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sustanon 250 obsahuje štyri estery testosterónu s rôznou dĺžkou trvania účinku. Estery sú hydrolyzované na prirodzený hormón testosterón hneď, ako sa dostanú do celkovej cirkulácie.


Absorpcia:

Jednorazová dávka Sustanonu 250 vedie k zvýšeniu celkovej plazmatickej hladiny testosterónu s maximálnou koncentráciou približne 70 nmol/l (Cmax), ktorá sa dosiahne približne za 24 – 48 hodín (tmax) po podaní. Plazmatické hladiny testosterónu u mužov sa vracajú k dolnej hranici normy približne po 21 dňoch.


Distribúcia:

V in vitro testoch testosterón vykazuje vysokú (viac ako 97 %) nešpecifickú väzbu na plazmatické bielkoviny a globulín viažuci pohlavný hormón.


Biotransformácia:

Testosterón sa metabolizuje na dihydrotestosterón a estradiol, ktoré sa ďalej metabolizujú normálnymi eliminačnými cestami.


Eliminácia:

Vylučovanie prebieha hlavne močom vo forme konjugátov etiocholanolónu a androsterónu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje s androgénmi vo všeobecnosti neodhalili žiadne nebezpečenstvá pre ľudí. Preukázalo sa, že použitie androgénov pri rôznych druhoch vedie k virilizácii vonkajších pohlavných orgánov plodov ženského pohlavia.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Podzemnicový olej

Benzylalkohol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti Sustanonu 250 pri uvedených podmienkach uchovávania je 3 roky.


Keďže otvorenú ampulku nemožno opäť uzatvoriť takým spôsobom, aby sa aj naďalej mohla zaručiť sterilita obsahu, roztok sa má použiť okamžite.

Sustanon 250 sa môže používať do dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C, neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale a obal udržiavajte vo vonkajšej škatuli.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá ampulka z bezfarebného skla je naplnená 1 ml roztoku Sustanonu 250.


Škatuľa Sustanonu 250 obsahuje 1 ampulku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Pozri tiež „Špeciálne upozornenia na uchovávanie“ a „Dávkovanie a spôsob podávania“.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írsko


8. Registračné číslo


56/0357/91-C/S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3. december 1991

Dátum posledného predĺženia: 13. November 2007


10. Dátum revízie textu


Apríl 2015

7Sustanon 250