+ ipil.sk

Symbicort Turbuhaler forte 400 mikrogramov/12 mikrogramov/inhaláciaPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Symbicort Turbuhaler forte 400 mikrogramov/12 mikrogramov/inhalácia

inhalačný prášok

budezonid/dihydrát formoteroliumfumarátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Symbicort Turbuhaler forte a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Symbicort Turbuhaler forte

3. Ako používať Symbicort Turbuhaler forte

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Symbicort Turbuhaler forte

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Symbicort Turbuhaler forte a na čo sa používa


Symbicort Turbuhaler forte je inhalačný liek, ktorý sa používa na liečbu astmy u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 – 17 rokov. Používa sa aj na liečbu príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) u dospelých vo veku od 18 rokov.. Obsahuje dve rôzne liečivá: budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu.

 • Budezonid patrí do skupiny liečiv nazývanej “kortikosteroidy”. Jeho účinkom sa dosahuje zmiernenie a predchádzanie opuchu a zápalu v pľúcach.

 • Dihydrát formoteroliumfumarátu patrí do skupiny liečiv nazývanej “dlhodobo pôsobiace agonisty beta2-adrenoreceptorov“ alebo “bronchodilatátory“. Uvoľňuje svalstvo vo vašich dýchacích cestách. Tým vám uľahčuje dýchanie.


Astma

Na liečbu astmy vám lekár predpíše dva inhalačné lieky: Symbicort Turbuhaler fortea samostatný „úľavový inhalátor“.

 • Symbicort Turbuhaler forte používajte každý deň. Napomáha to predchádzaniu vzniku príznakov astmy.

 • Použite svoj „úľavový inhalátor“ vtedy, keď sa u vás objavia príznaky astmy, aby sa vám opäť ľahšie dýchalo.


NepoužívajteSymbicort Turbuhaler forteako úľavový inhalátor.


Chronickáobštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Symbicort Turbuhaler forte sa používa tiež na liečbu príznakov ťažkej CHOCHP u dospelých. CHOCHP je dlhodobé ochorenie dýchacích ciest v pľúcach, ktoré je často spôsobené fajčením cigariet.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Symbicort Turbuhaler forte


Nepoužívajte Symbicort Turbuhaler forte:

 • ak ste alergický na budezonid, formoterol alebo na ďalšiu zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6), ktorou je laktóza (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnej bielkoviny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste diabetik (máte cukrovku),

 • ak máte pľúcnu infekciu,

 • ak máte vysoký krvný tlak, mali ste problémy so srdcom (vrátane nepravidelnej činnosti srdca, veľmi rýchleho pulzu, zúženia tepien alebo srdcového zlyhania),

 • ak máte problémy so štítnou žľazou alebo nadobličkami (žľazy susediace s obličkami),

 • ak máte nízku hladinu draslíka v krvi,

 • ak máte vážne problémy s pečeňou.


Iné lieky a Symbicort Turbuhaler forte

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predovšetkým, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak používate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • Betablokátory (napr. atenolol alebo propranolol na liečbu vysokého krvného tlaku), vrátane očných kvapiek (napr. timolol na liečbu glaukómu – zelený očný zákal).

 • Lieky proti rýchlej alebo nepravidelnej činnosti srdca (napr. chinidín).

 • Lieky ako digoxín, často používané na liečbu srdcového zlyhania.

 • Diuretiká, tiež známe ako tablety na odvodnenie (ako je napr. furosemid). Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Steroidy užívané ústami (ako je napr. prednizolón).

 • Xantíny, napr. teofylín alebo aminofylín. Tieto sa často používajú v liečbe astmy.

 • Iné bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest, ako je napr. salbutamol).

 • Tricyklické antidepresíva (lieky na liečbu depresie, ako je napr. amitryptylín) a antidepresívum nefazodón.

 • Fenotiazíny, ako je napr. chlorpromazín alebo prochlorperazín.

 • Lieky nazývané „HIV proteázové inhibítory“ (ako je ritonavir), určené na liečbu HIV infekcie.

 • Lieky určené na liečbu infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín a telitromycín).

 • Lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je napr. levodopa).

 • Lieky na liečbu porúch štítnej žľazy (ako je napr. levotyroxín).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného alebo si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler forte.


Informujte lekára alebo lekárnika aj v prípade, že sa chystáte podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestéziialebo lekársky výkon u zubára.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler forte - nepoužívajte Symbicort Turbuhaler forte bez súhlasu lekára.

 • Ak otehotniete počas užívania Symbicortu Turbuhalera forte, neprestaňte ho používať, ale okamžite informujte svojho lekára.

 • Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler forte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Symbicort Turbuhaler forte nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Symbicort Turbuhaler forte obsahuje laktózu

Symbicort Turbuhaler forte obsahuje laktózu, ktorá je druh cukru. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby. Za normálnych okolností množstvo laktózy v tomto lieku pacientom, ktorí neznášajú laktózu nespôsobuje žiadne ťažkosti.


Laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Symbicort Turbuhaler forte


 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité ívať Symbicort Turbuhaler forte každý deň, aj vtedy, keď nemáte žiadne príznaky astmy alebo CHOCHP.

 • Ak používate Symbicort Turbuhaler forte kvôli astme, váš lekár bude pravidelne kontrolovať príznaky vašej astmy.


Ak ste na vašu astmu alebo CHOCHP užívali steroidové tablety, lekár vám môže znížiť počet tabliet, ktoré užívate, len čo začnete používať Symbicort Turbuhaler forte. Ak ste užívali dlhší čas perorálne steroidné tablety (ústami), lekár vám bude z času na čas kontrolovať krvné testy. Pri znižovaní perorálnych steroidných tabliet môžete mať pocit celkovej nepohody, aj keď hrudníkové príznaky sa môžu zlepšiť.

Môžete mať skúsenosti s príznakmi ako je upchatý nos alebo nádcha, slabosť alebo bolesť kĺbov a svalov,vyrážka (ekzém). Ak vás ktorýkoľvek z týchto príznakov obťažuje alebo ak sa vyskytujú príznaky ako sú bolesť hlavy, únava,nauzea (pocit nevoľnosti) alebo vracanie, prosím, kontaktujte ihneď svojho lekára. Budete musieť užiť ďalšie lieky, ak sa u vás objavia alergické alebo artritické príznaky. Ak máte obavy, či máte používať Symbicort Turbuhaler forteaj naďalej, poraďte sa so svojím lekárom.


K vašej zvyčajnej liečbe v období stresu (napr., keď máte infekciu hrudníka alebo ste pred operáciou) môže váš lekár zvážiť pridanie steroidných tabliet.


Dôležité informácie týkajúce sa príznakov astmy alebo CHOCHP

Ak máte pocit, že sa vám začína ťažšie dýchať alebo máte pocit piskotu, hoci používate Symbicort Turbuhaler forte, pokračujte v užívaní, ale čo najskôr navštívte lekára, nakoľko môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Okamžite kontaktujte lekára:

 • Ak sa vaše dýchanie zhoršuje alebo sa v noci často budíte s príznakmi astmy.

 • Ak ráno pociťujete ťažobu na hrudníku alebo takáto ťažoba pretrváva dlhšie ako zvyčajne.

Tieto príznaky signalizujú, že vaša astma alebo CHOCHP nie je náležite pod kontrolou a môžete okamžite potrebovať inú alebo ďalšiu liečbu.


Astma

Používajte Symbicort Turbuhaler fortekaždý deň. Pomôže vám to predchádzať výskytu astmatických príznakov.


Dospelí (18 roční a starší):

 • Zvyčajná dávka je 1 inhalácia 2‑krát denne.

 • Váš lekár môže dávku zvýšiť na 2 inhalácie 2‑krát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali váš liek raz denne.


Dospievajúci (12‑17 roční):

 • Zvyčajná dávka je 1 inhalácia 2‑krát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali váš liek raz denne.


U detí vo veku od 6 do 11 rokov je vhodné použiť nižšiu silu lieku Symbicort Turbuhaler.


Symbicort Turbuhaler forte sa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 6 rokov.


Lekár (alebo zdravotná sestra) vám pomôže zvládnuť astmu. Dávku tohto lieku upravia na čo najnižšiu, pri ktorej bude vaša astma pod kontrolou. Nikdy však dávku neupravujte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom (zdravotnou sestrou).


Keď sa objavia príznaky astmy, použite svoj samostatný úľavový inhalátor.Svoj úľavový inhalátormajte vždy so sebou, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť. Nepoužívajte Symbicort Turbuhaler forte na liečbu príznakov astmy - použite váš úľavový inhalátor.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

 • Používať iba u dospelých (vo veku 18 rokov a starších).

 • Zvyčajná dávka je 1 inhalácia 2‑krát denne.


Váš lekár vám na vašu CHOCHP môže tiež predpísať iné lieky na rozšírenie priedušiek, napríklad anticholinergiká (ako je tiotropium alebo ipratropiumbromide).


Príprava pred použitím nového inhalátora Symbicort Turbuhaler forte

Predtým, ako po prvý raz použijete novýSymbicort Turbuhaler forte, musíte ho pripraviť na použitie nasledovným spôsobom:

 • Odskrutkujte a snímte vrchnák. Možno začujete štrkotavý zvuk.

 • Držte váš inhalátor Symbicort Turbuhaler forte vo zvislej polohe červeným otočným dávkovačom smerom dole.

 • Otočte červeným otočným dávkovačom na jednu stranu až na doraz. Potom otočte otočným dávkovačom na druhú stranu až na doraz (nezáleží na tom, na ktorú stranu začnete otáčať). Mali by ste počuť “klik“.

 • Vykonajte to isté ešte raz, otočte červeným dávkovačom v obidvoch smeroch.

 • Váš inhalátor Symbicort Turbuhaler forte je teraz pripravený na použitie.


Ako inhalovať

Vždy, keď potrebujete inhalovať, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Odskrutkujte a snímte vrchnák. Možno začujete štrkotavý zvuk.


 1. Inhalátor Symbicort Turbuhaler forte držte vo zvislej polohe červeným otočným dávkovačom smerom dole.

morVXt6gR2SkkK7WLqWsqJCHG8yHvk1ntvY4w/wJ8ARnWJ2InOh8tb6V6YjcNImnnZw2U1IR22L0hgnUpjL5o62UHZmZmsCRAB6FAIQwiJ+uMep4GsgPrzUbwSXBUtfNSZrz4UKhIiuOtra2PP/5YM8fe1QdVT/sRwUe52aHIBeWWR4gX/ZGmnQ9iRZqXKgBYnDlzRmHL5a+iKWKXGnuZ5YfIFCe9NwuZlPaMK65a6psLXOFKImhiDLHRr5q+tk11KQIFuVSdiSXxefwFlJE62wWUP7DP7QXHjh0TKzpjmtV7CV4l2pD/hReECWBWFiLl7VOsqJUEX4/gkvZF9S0L2ShYD06dOsUdGF1IVKfZIoIG9VB454KtJAvxOK1QEIAXCNa1t7bLbVXXrl0DZLTCTjHORPoMTj2tzxWCySD8Pyzs6JtGhRd2ZeaZNN+b59KlS6+++mqrFPxn5YvUkDN8mHayV0e8qklGnfyQ2dTXd9kIyxfNClqfy22qD1atsO/IG8tqsy9t3S4Cl25ubmadAtW6vawdYW5oEEkWAo7yIGcmzElqCENUuHdBR51IzgtKTAp+E1bKMoqTc3NzUEC4j4FKk6hsT2RhUQ8jw4orLRJ2GtAD4k16O44BFp999tmecxSpGk32L41WvvDGDwyB4vXXX7948aKtg+KMY18UTX0pzzVTlZNgSJe4mxTViujABXXJTnqxXFbMQCeVJ3FE3qg2atwH6cMSN+bwvXhSRXg1MCcgw4cQsmi5tnbEVijwo12gfTBJErMk4ZffyEoEtD7oMg3vK6+8gp5AOVpdXT1+/Lgir3iXPETC2ZYJWo90RldcP+wZXkN3bGbSf9fX1z/44APVWNpz8sOTKSaKRihfuGIq4fnz5y9fvowplZpE76zk64rWFv2bdClLbXlD05rWfm75kRpzfUe8SIyUblUGCRT2odZXohtT49yJLJq6y4ZL27ejpdOFhLHqIY1eH9eDM1naMzU+I63VGhZqAbQW2c0Q2WEIF9CJsrDXQTfRjz1nVSFtfYqL6c0FUjBmDMCR5elnKhoqr0dinCn2eyXGeFmGYF8U4tKQyJOFaqPXr1//3e9+p30eypOqoWFRn3jRcVHt0Hqes4Spg2l0+vRpqrJpXpPWcjIvFrvatcgFjs2KTj5vfGya35IjbK6RN8qC1YPEw5JHugVolKevD14DW4/PAoEzFhNn8M6bvGxe9ujRIwUOtHcriqm3TnNrLrNRW51SaRITYGYv8CYNh1ZD5pjReEGobYUMUTGwxpY3Ah04UGBaaJcQKJjxoe1OZF5Nivu2WkSzIqS+iA92UztoLpQ70NfJQqK9z6PCfv3rX9NWZRvp+O1cF6121BR1yRdl2P7aGaQPfVNveNGrWMUuYlZBuIBCmxojlthJM6kV9sKyM6lCrovWW42+SjlEt3e83hlLZ2rMq+XF3JX4Jzpj39qSAjrSUP9arQEsGNnZsZ2IMpO4hQMwLYULuzhbDox6mJna37RZcutWKiMUOuTDsi+SmmrGMm2yUMXCwgKDNcnAkS0zknQsvut8YhQQVxRLnRED02JyOpcc9Pnu3bv//d//zbCRQbL16tBQ+G081CufRreU31S/jtw/kuZ5kxcuXMD8zkIqYWLyI21cjTeBD1KSxW+uZC+wLEFq5btpSVLoKNnqWPM1Wtbs+t+RpL23itllVsqQc0TVtPU6SZBNbt26xbJAu4KF+tzK6+LgAMIFeFWBT93wwgVJh5qI8jva+c4drNADYj+TsDdCWrQ0K3CDisby8rKQQkuCtjVSfyIUi/SO8qvxfGb2i7KzSJ8mC3USHzx4ALBA5+llS4qpcUOniqXr4NDI47UwjSg2a65IiLA2M1rp01DJ2huVVYsbG9SxnXb2V+2NXocDhRfW0h6tZh1JvYqkCVeSL+xqKV7Fy2JVx4zPikkr1V2VlRTgi+WdnlQXQiHK72X/ks2k8RF0ABlbW1t6ZUKtynO7YKxl2X487siRI4CJxcVF2qGSsKM6JQsX8v3F5GVJxwJ0meWsjan8a2JiZDB6P/vZz9B5YZaoYezR0Wj3WwbT4nPa6ENrMmiFYjlcLtLc9t42tSHYjo0Ed2bRi/CCZIX/soDaUb4Qr2Yh/dEyebdXY8/L1jVfImdQie9CvQAzHvyZhrRr6ggVD9XLKrxaeyyo55F8oQNrkbWGIUVkuaCXqRymMKiVZ5TOzMwAKbgnK7diTUJMjaQJa9e0HfBFXUOgbN+OCku0Nuh1JGBSUFpfX4dkgQFUteFd0XZwamDI9V2/086DbqRNbogX/KIaZU0XqtNWsjhkdtPxZq/dVqizFokVVrig0ZRNlXONynMrMSmVUd/s21kNhXYWWWGj1lKzBwqFqSwPRZf/j4MAReD+/fvWIrtr8QvCH5gZwtrJkycZXu1KIOiDgqBjMiFL/vniBmIu5O/6vCwFRQmqKjhPZ8f58+cpWaRh22dik1WCbJimxSnbJYlRFqOtDGKNspGIgZ6jA0wMAUy8++67ChVRnl5izCLVI9kf7YmhdFeq/7JDuXK0+ggejM9Mb7nOJMbyR3FDxSnaptSd1hO15kvyf9ZpP+5I7qjuoTfWCm88rBVLvS/aLO35bgdZCCET/LFmf1LPbEECo4LnMVZra2sUwiOcsqu6fpIOaPc9SYKZoB2SZexO8YzTxyOWl5dPnz5NIVHmCYGFELOMEdFBBBz2evsJNGK+GI3i8+AODtcnn3zy85//XBgh0Kk5hg0NSKO1d2JWQYil+40nrQ9CggOt7kr3cCZQ0joFsk57C0Rz5XnY61iPq+ieM07cMjyVyeKUK0o3FsXYYNtsX+xDSCXvhYywsbHBql/18YLgyJRwvZcGQQNrvad2tL1xkbTCLoeCMF1PVMIjLl26BLywJkwF2kWiRARV9oBkv5qVJmSOKYv6iTHo+DwKFij2wQcf/PrXv2auTSvsllR/ABsanEaFF1rnGeonQTTiN85Cb6o/JkWHpURZZ0oEV0gN7ZCr1tHHEd1oISn6KVri7PmOcoQ3iVvSOyyiZSbNhKV99eia1M73Ijpx4kQrpMZb+SKSqtR/yXGKXhWo2QhUfQKA+7lz51ZWVphR+jzfDs6Z5A4rF7hQdC8CiEjWcMWvaSUg24FIpvAmVgV/33vvvffff5+qqxVDGuFinDRC+YIzjKXWNL8lAGuxEiOlpoC9ZqGYWTPMuuXKD5XnUvPM/lqOhmqbKm+RJmKxJlqlZROVlJSZ/UQy4wlWy86IMAy+ZjBb/YQoXM8ASkVDu6L+pbGSmuaDN3cnJ3pDuSuCVVjYCDTHkydPnj17linn7BgVH5tpXrZodhQr7IHEEIu2VqyIWkiCEy0LvtWrV6/+6le/YtKaVUY4vH2UGmqoP4otgtVoHa0tFeRDdQPIF2pZYVR0wkncaJldhQQTtNVTeLZrqTjEWt3ogQcTKmGxjunLLsJW8HEmVNQufbpM16i3litcMR2+lW9rKpbY3t6+fft2nWEU7jC2HfwMvKBxoWXqYh4Ku7RavUAyjkp+JyZoSoUF0CyNoPhMFy9eXF1dFRMmQea3aoidCRG5osUxKclrNtI8UuisgKn22yZj8ObNm8A7iFfWgSKUPBS2sLS4PHRKiipSBPS7coRtJy05v+28ish3l5GjuwZ58ajZbpeNPH9Ey0jEVBIuymOXhMqxlg3qfI+yZlF9l/21+mtZQPHFYBBnPpsFNR1ThKa9AHT37l1tdF7tE9HIcCN14AWjv11ABF/UStSx1JQRTEp+h8yEyXE3eYgVr776KuAD3XvllVf0gaSDRB2zJy33RgcVE71M1kXlw1b1xDX6RJTb4ruoig2NgUaLF87o0pkpiinhVrDiiqsTwUKSsGWP6EESN6TLuHpA68126h1/jaQJaR++WH0rupikzoiBKWLgJ8ZHie0rEE2iDSt0rqysKB/HmRpTeiJ7JW+0N/q/xoQdo7hBJyUUkPPnzwMmVONTnyYyZJYRwZUMrlb4ciWdrix06Fhfmd1jm/QKQ3uCUMZ378lC3FB9qjmqI7R3+tylL1+pC1XhIqO9FSOtOEqy08iHIl3RgwQ67VBZV/OyQr3yxaAs38nepmNXFJ6tNFEGCzEqkVEl4ZI87ELVJcUVFT10YeEFWCwuLqonFgiswUVYIMySE8QZd4k2nUeb3AREgh5up4ihNq2lMwIOfaxolOx3tJdFI2xfNgkx8nw1mr34rT/99NO2ye5tDJxDpzJYdFtxRxvfyVhAVzQ6JEUPSLmXPqQ2OcOfWt6rn2ibqhZcvamCU3GNuhqtnOUn+k66SWLyoCBiQA9/+vSpUkiSSvO+JAKoIYzmpKGH2k1momDtX8WGECyem/2QNf5p2N8YX4fN8jLFgOmNOn4jy/kSlFwAl6j/NYm5LXw7gj73msLB9evXmTVD203aqUJHQ+OheP+RnsyfYgnNDLvUcClg6oHqtURqqg+ZqVSn26F8UxJSIa1/xIWl1ZUSFnESD2KsUSSzWDa2EeKSVtJSmrk3TofofROzGZ/ICh1UPcSlVEP4ao8ePbp//74LoZxUK3SvmnL5+s/ccO60dO7cOegjSdDpnpvtHVnkjldG7No25facyd/HKE1NTbkg7rVM4RmN8P9v78u67Kit76W6NwG7jQ3tAduADR4JBuIFYeUhK18g7/mm+QB5ycrL7yWBACYEG8+z21M7/JMu/U9qo82uI1Xde9vtkXseet2uUqkklc7WmXSkrit4VSi40TVD6Oez9ExxKNxnUlzjhyNM4O2w7FJAs7vYDjfNZ2UHQSIHzQsh1KKki9zQUjfy4PiV0Oedmc3YxHtdyfnrUdoy+aLkbfvADx8+NA7RQ7eVK4ZIASXIih2GR3Ojdoz4SFNTDsGOWc8f+qj6aidNkDC5NZwBfAU5n5vHr1+/DvviUMMwdFjnya4HO6Jr1mn4IY887TsbksWXQRaomZEULiiOLtWqc5d8QhCJktVCzdgqerAvoYhA4TxBRyAEhc53i4MR8F7MmVu3bi168tuSnhxtGV5w8qkBzL40VkL7C+YMcyAo2YBXVGSoEjPKz0NJ3BxDKJPE9TD0V2tTT1DI3NXk/VptlwT89u3b87QNTxm+2FOHOsKqy3cRAthlvJ19IUyosZMMT+Ag9zpWH2kbR0ZtoqGvpFSrUolAoQ0GC6sEh7PzVBEraZPH/v3888+ZC2dJz5y22H6Rsl3TvvrKysqbb765e/fuKGZ8nXNDlXA5isVu8RIyUA/DNMabF/vWkJAnN3fKur6QoihQ7pZ23OFFm5Nlm1iBdXIehgxZXNqzZ8+7775rw2iPIyeNSjHqknCSnWoEHFK9GwTfk2xvJda7z6Fv4dYydp+Do0hBYSSIW12xNWRTC4JxTAfhByIe3bhx48KFCzMXmCU9NdrM/tTqFfKPfXtTuVdXV0+fPr1371549eE8V94LNQkCv2NNRXTMWa7wTEjj2ladbcr5OrPLrg1Bg77avSIVOUEfPXp0586dtggPcbWR8ewRU+Jgtmi7tJoGGSmLAynHwjkXJtmYtZFUEmF39GIQDSL2jT6MlwOCT+QcE/2asW/GpoS1kbfws0KFjNjF2sEjo7gDBPnyyy+3yiHiZtcWVjhe7TxgNzRFx2te9F2bhl19cGvkC3xsmxmIQTR9+/jx40znjRjeIWHVLd2cnVwhWzkB2Jk2YvYghM5GCJMYGxMKbkT8Dz0ITT73WFsS+lZSto13GV6pUKIqSeoMEHiRvdFY/ebNm7D7jg8gq7LH33rrLZPOWAAVoql4uyaboEWTNaQOuGFSZX9bCR4JEjpBJCIAuVhM6pKMK1VMh82YuKnxMvoJWglgwVghvhuqFlMN4BFkFX3w4MFCIfNDY6st2Sq8mPOlj0NpwD81fxtcbY/ZnvCYeEHsx8yzVeJYR8imFSWOs2y6Xqd3PYnk715ECVZ5OGRuSTmuaaZDRzURMhjuxn5sBana8RIjWG2T08/gX1NDLl++zKxfG5JsriS04cCBA0eOHAl91YA1pyyxT/IpPrRfUMvQklES1RGY9KUOQSbFuc18BJil1wElFG2iWDR0lBRVGYnHtMB8hMWYPaicPEt6hvRYeBGzp9DWMVOzP/roo/fffz9IXA1dlY3EUJGanPq57edQKDlKNxcoP2MibuQN6TMRtM0u2yoqKds72SEUYRetkIKFcnXoxCJbJ3no1szxNGFk9+7dJ0+eLMPSqt1J2QLKAdex5cAmMS4wVEzfW74i9hNwKsPTwxIk3U4UE2/IWlVbEKNOkMcAER+qSelXaMRlOz50S3pypIP/uHhhf00HOXTokCnbb7/9Nnd/tdnUl8ROpg9y3UOxUhsnoZIomTJ4PeRcmG6yVkkhRuFJ72rNI/JFKkjvUmlvuw0a165da7Ptdly4SN2+rxMnTmzbts06hWjosj3seCt7cCkRcK3W0ebIjLCfYjrHpwr0WjMbpiUVxRwEh5xlg9EfpdSTcrz8PDbsJT0F4ldYOBqfsw08YNBw8ODBU6dOHT58+OHDh5CQ4TCP4tt3rAjimqPOueriT4XcIULKEdDM/qQv4pqv/2q1Di+GiqXCBOgUGZZXBgNkPHr06Pr16ylbBIZ4lYz0zjvv7N+/Hx5EQmqqJddIfd2tyVQN0CxBpCQqjyp9lEPE66xZiSVLpEjZujGRkwf43VmyzWe4xrwbYNEpWh3bp0xDK82LTnW8UClUr2MUqDZjA8Jvf/vbPXv2IFwX5RmameQIb/0RRbnlOsMpCPEkZBsYCzPKiDM75GWWwaNufrNOWkB4sZzTbk2m+qCc6awVHKuNnGufsdUQJW7cuIEYrVZiKMvRxnnLBzrSYEflInYhyMJL4FB7UBRCecWLKCc5KaRyVPkd9aNrf2Ff0Jhdsn3T97OqTYqV89upONOKm0ntL/Mg3Tw0NPiPU+HI3YXAYmhWbG2THr/+sAl9hJPYQGFlZcXUEKSHa8VmrozKCa2ciRnz/zpCRHPZgZijv8BvbmsDiVqPpvNTUlCgMlJyPj8wS6p5IhRskwrCdboqrM137969cuWK8mSqyRcYutXV1ZMnT2KfVSuR6RwNUmlCdugwk9gk5dihwjSFABOZboM1ULhIXaQJPVlsfyNnVlJIdJCk/aWHBV7kreXzJ0QOIFQQ1u+4aD0lPZPRYKsWxgvKCPbhTXg+fvw4ktAG8cwpEyKLgfOWJZEaVFjg+qlXUidZ6LkkSuosrNov3MKlwoVrqvs3ibHDXVSsYeVqf0Gb1zvijI81fQTjsGvXLgML9DHkQPVGMkc12YQcJcVpKDAlzKd66NcMIndURzhkvU8t02gD98LqsygZxB2jdlOVjELfaEIBiiOJINeZmdOfB5ofER6nqmcLFuFx7J32FU+cOGHCBXKxYpOYvgO00c+bxFtYhdxZ7do4zipN6FAdyokk4Kv2lsspH3dVldVqX7jAjiwUk5w7m3KWDcja2loZ3OEI3qVDhw6ZZmcjyS0eQZzHypMallZCz/i7tL8qkoyXdzZa9Ih5lWMRXR4EfEMRig5qB3YG6yPAi/GOPD/kJsbQbJynnucNL5QWwwtdw02mAFjAHaBBO/zeG5K+WVMYcIMD7JQ6fWPO3RiyDMxsa3gEMVdNDrVK2Z4SxWwGIpupXEDUKJdTJ2KgkdyT5sYh9c0fynswOpoycuPGjaoxgktr6Bhv//79MFuUyUHY+NRX8RQ93RxygKu/FVB0tdch0mIqgrUS2Y3xhyWCnyn2Y8ZDH5XU9pT60Tehj8Uxh9VBvCoznoSCG6ty5ZMmNyW2ipPLhbN86ZzvGhd5qndn1rwYXgAUsEfIwIJW7iSZcpW7dD1pJI6QW5hjXxun0tvkBHbl7CfXaZySm4KcfMQReh+rI+KYme1MWQ8fXy7UPhc6CDC6efPm/fv31QEc+zILhuW11147fPgw4uVDseNDlakqLmiX9VbsyxqOo7jmN30naNk1jRyNOU+i1hAkiMtBGO0aEzlOlXe1Th12fi8EpxIrR8b/eaAtx4swi+HLZWyrGjAChYvhBazi9sNm+alTp9R2lUSJ5aG+XBmU31I+4pQLry41XI6QGMrxgzJ2m+OjtWO6VFanoxKrKnuqzhEHJWV5bT+AbH19HWEX5Rlr7DV6d+TIEdNENie+OlCY/64TN8pO6RXXfSdBhHwyK8vT28UfQA3Xhg1JBB/E90Q0aSTJ+895f+pzhZWL4UXMEv7q6qrNchdOg4RIIPyLz0wFWJl5kg9qD8WI0EsXsuWvbAD+dflvOMmUyUPh2iCV13llI597kPqeFF3wtVWEKnTt3r17Bhmhb23Vt8Dc8+abbx48eLAdiH8dJ4KUotWcBaoellAT7BvZGOJWBXXx8ssSDfl9Y82hE7L0QdxRK2novuwPP/yAI51mDsXIevii09DHfVa0GF7gW5qguG/fPo2lofCM3CeTnNQ39IMguHTEzg8PdSaJA5+6MVLgw4eqay8nH+Ua+lnxLBciTrswh+1a11IFESee6AJbDgtrsFl+9epVuIHLRD5UxHbu3PnRRx8h2KGVNP9zfot58CIIlumtkZguXmxz3DfDNNE2RMfww7USV9LkRGoaUMMxdKsLJwNRmBYclId3icE4I/QS40VYREN5CuTxwjWOWzO4qsTOHvnGG29g+yklCOggscvsEuW0uyQKbZt3mvLM3iDzleIo9hphv6n6JoKIprqyactTX9fFdOeMj7V9k0HUHG1J6CdxYElOaC2GtEBAurW1tdu3b48v+0ZHjx6lf5S948iXApG20NHQNGJhghSubORsXTp6jWz2UeRyHSG0OeGR1oqQ4SYUKqfiL78sCKouZhdyi5qMxkj/au+GqB0OjXtq1Pa38IL4TV2Pqp9vZhfKGfL4pCtltcAYXpSEUdi1a5fhRaoZ1XSMyvEKObyKYkJVtkcxQkN14Liy8anUjwLQ624IRpDC3eKVcgVzix7SfOD6lStXHj58SEeAazkEkCNHjpiMZk/pu8qhKN8bCzcQf5ert7uoY+7kDrB6WwTIKigD1yZyFHsQ+ZEXy1dHMXaG/qRk+dIajVNanvmK+vhUTq15yi96a2bhESls/rbN0EfI80QE4wqb6Lt379aoh5gTxoU+g2FmcI7CQonli3VWsQBpcic5Gb/OQooJreykGMJapz64kuWDvBJF5WEZV16X69Bl0LN+Xb9+3ZQR9dq4htkVQ9tjx45ZYQTRu7vamNCHSx0K13JnAdGSVfiOfYdFFB9TaeuNYoNgtDiXSm4bcxT7pAOo1YYC/TFPTEwLhcVqSc+WZtsv9HtjwT948KChAxRLzZUQRB0NMtF1WoTslGXloYAMVELjBeeWTtM276N38FStaghKyn+1HrcsDKFS0x2rgxxi9joDC+x/C7WN+Sh/8uRJpJ+bSQ4rw7DXwxUL/fFXGYrQ7wpomSDCCMX72N8YxmK0XMaChvqVJK6XKslEUiXZeCLdaawJoUt6VjRbvtAJah91ZWXlwIEDNAeogQrFGOnA61F0Y5jNqwZzEmyEOLgEBohybeQ8VhGmnFtD4kP5b+qrM2iecw3wKTYj5HNhsSSaJnLr1q0NycdbzvV33nnn7bffxsmg5Qi0hfNVkUv5sAoQ5b+uvP6mfKH2nUa2xoHg/NY2hL5hwgkU+q++1wkXkEr4xd1nsjbcu3cv1FS/JT1D8jvES0KAHQ7CsC+3s6PY7RaDadNNhZgNeK3kYkKAVuiiQrHBDPNS4Qb1rK+vg5fckqioRNd9ypFdFDrceSLaBid9pD6FPGtT3/6qV7Qwq8JiaI0xffvbb79FCDMRLXSMwaNATaw4deoUHAEpB3c5zFV2VavhpJ9ApO17ahVMqzCkeMHyKr6R1dX/HfI5KUEUEBBHpgphqS+j4VugKnhJMSAK1hiWmJMw4boeQzMnLWoffdKkC0zsi2y4rv+6b1euN+XHnfneTdwdohnyBTPfxC6vnP27urqK8ArAB4qxq26ViGIFaIv9YG7xD+Iimdnukd4O3SrxoiyjG6XmHG70wiADSTrb2s4ISEk29ZF/TIkcVa18/snB8o5j8Zuei5B1AX2qkQ0pMe8HKWumTFHKDgoN/Ft+cT5e2obcp7HxxMGRm5vWS3pCNAMvsJcs5Lid3bt324yHfAHLpcNFBxwxy7fMUqGzOfRnDICplfQ5UTYmlQ/GmqeN00ulA97SK9WJOCdgtfnMHq4VDx48uHbtGsy0ZeHQyRHvvvvuwYMHqxVyNXZtG2mJu+VkB9e7UkbAv4QAXo8iypF4PYpZNGToUbDg6LE7OkPorKUcAVIIQyX379+3uYeDzuZcQpb0FGgGXnC7ZNttGPn000/37t2LW4zbiTXbgcpaiICInQ9Fp4VbWlMOJI9991uJF5yXVbzQljj2cwhSpXmmZiuBYamLUrlx44ZNceKjK2zXDWqPHz9e7p7SBZasNY/4XbbTrfmhv/7roHHkFWVYifJnLMwHbklgL/SH+5dtoPhGSKK1y30UE9aq15f0bGkGXjSdAxVHWv7mN7/B8hizhqlGL/dD13lbda0wDrBSw6cu9bjOzNFNP1KAf1UqCSJIKznJRYHJCSklOYfLEDmxxVbCq1evmvzc1AI6Y+eDPHHixI4dO9yu/9BnSGc+mEllVaHQEUB8BcO0FafUjkDXpoPjJKkJWKEOtQKNjqED+iDSDV+X+kexWYG1tTUbNLc/aEnPnHwAsmMqOgtPnz79zjvvIPAuyRbyKM45wwWdRmBm4yK7aGCxsrLCpyaS5RXv4rwJYj5I2QwW+qIBtRuu81w5Vb5AeZ5FGmruVcWsJJ5gvq7tpyAP2aqKcHWkCPv2228RjEiZK2S+hUBhQ3fgwAGYNh0eqWWBzdMusEK1iToETLXAMO1d7MtoKsTxdW0/GDf0bRa6GDjrrDpHwkC6EI3y0m7Su2RzzNYkQpLpd7jLY2W0XwqU48g+J7E9WnPpq9pc5fxGJWKGYdOVe1zbublmjFc7UlLv1uWLRo7GM4Z/tyPjebf0cQjwbiilZG9IFm0+lsateK7pTBRetZCxxSp06FI21L35aaEvkTq7fejG59atWyY8w+nYSn5jxq2//vrrx44dg/Ff0aT6Op1VDnxjX1MgOIaaiDezm/p2BwfuEXfFDZSCC0C/kVib0HcDU5RQREYxOolwC+O5ORoBlyU9JtUt4aDUGRRMB/nwww9N/eamAxRLQiHLq1GCDrBR1a688sor0EToFyw/oZU0cAmyBV7bEwSkQ99KlwrTCcjZO0s4cNc35FxS1zsyub4OXtKHDx9evnwZkcuxswHr8mv/Wt+PHz+OlTOJ0F7FTW2hNk/LK1xGsVOGPutWgQO1ueybob8JNRSuUEUlFlCXCr9+qMGHa4A2LMkedjrC7brNBFPxQpaDSpfTOLJvFV4sgaYkz5xcFWOnNZhcYGBh4jSk+tCXih1DcnVt8xlWOJAGnnY1ELqXJtk/XjK/TtYmp7EMRe5JrmBa7QhelAU25Og9h4a6HnIa2bS+evWqCRfaBvp30JK33nrLABexKs54UXaWaKIrsPbOIQLjFKJYMZ1RScc89feDOFDgLXYhCRazcJtTulc/pRpT+VI+GPo7hrX7tGelLg0fjqTQMXEfrpwhQ/9umpZ4UVIFL+jUND4/ffq0LY8hZ3Z1mx18XZ2eaRPCPjZ0dRylS9vE0LLAhWj+L6ScE2orarlWj1AJDe4ueYBvhLZleGGTO2YtjMFFYBsTLkwTMZjA6eohR2dVG8zupKyUETuGek0m14YNVU7uZc3KyQ4vtICTL9yX0qEL/SMynVQSaijs+oXr/+noMe0FW0JDM+pnSz8q4XCCpE5vxJc2rfuzzz579913Q97xoc75IMdVoCLlophdp1wqmcaiyfvcQ14VuReedbb9yMUg53pqMriYU4SG/lLJaarek1iEFQThN6hOEzmVg41MfVMCjJo2IOvr6xcvXrx165YKHboUW8kPPvjAkCJKSDUtvqW0wnamvjqgbKMogHehzaV1o1yBSwAtkVEHMAi4pGyljtkC6oZdH6e+owhFnwuAAJ+SBxQgIqPtTqI3TeTu3bvstfuOOtmGaBNMXsXu+R8vqWrRHFohRpCxXGXLAec4L4Sw83dN3zhlblXytl05dOjQJ598glALnT3VJStmTRU5kUJ3IHuQFSb0Zx7nH+ZNm7PFMkg8CNsM9UqXUP3bSN6NUkxweMHGOyYpn237Lk8cHX7jxg1DDQhQrm1IEWLKyKQ4YHmI/0tSw6Gu7eUglANVnZdDjET9Toel+kg5uV2TQv/TlN+diw0+E747DzECaWQnF5KhUSppKQg8OZoiwTcOobGB3r59+4kTJz766CMsjLEvPpSU5KRMLB0IYdDojOqDrJynWqh7JcwNGa55vIjpOJL3kdU6P2IJFiwWsrHWBufKlSu2DGKddLMZeGGYW0KJNnJotXG8Wv5l+8fxQguPgAULNHknjmtDLIwsI/W4WxhMVAspkvAX5dRlGrlR+dramsLNorSQMLKkhWjK3aKmR+zcufPjjz8+deoUZ8lEjsYpKeZzAFEAUiW0m1BbSGORVcUeh88VQURtP9E2qBQTWFWsWeNUuHD1lAtdlMST7HWVnYhf1uZ79+4h4x524pVL7ptvvnngwAHd2UnShXQcL6oDXh1SlY+q9k59XSu7m9hyeq+YicuNqvZupEnOmdpmclnOmnw2InxnMcu2KHnnzh2W3AS3L/HiydGP9rnYWRzee+89w4uQ9xq3sl+I34DaRBC8QNQgwAVn2GHFUFGfYKGGD+AFv2gpUJQMj9+s0znbiBflVHNAwHe1/T2a1TVN2djWybNnzz58+JDbZLU2jMnRo0e3bdsGJlFVvGxMiQ7VYqE2793b3YtSX3+MYghw4XZuuErM4rCUrKhaDM1PQWyoFD9VeIFkAXO426iauj3KTA0/8lFeGlqod6kwCzxN+mnnjynbpoY4oybnEx9QJgE0kP/LbnMSlHebfFpPyJozVxh9FsRUkS7O0uFRzJYUNl69vySdhW0RVBqKeAQ0htvnTbgwgbmRhMYp20HRyH379u3du1fll1Djdg6OuodT35ISJRaWj1ClZ0dcVmSHREP81sr2H+761831qoI56FFAYTF+LKg2IGY2JZQYQECs4MFoQGHThXG2pgZrtXLU9py0acfKi0WxbxovaVzOGgcpt2jx949CgX0kA4vV1dUm7+Nw84zP0zKKqYA03+QcPYjIsZyufryOwkys1Pa3Ko73RFc8shOJZXTh0keU95QbqwtpyHlADCKvXbtmwgUPYYs5TCvkqY9jk1UZKYWI6odx314HP2b1gYDihrc6b1xtQztTiJLK1fMvYlxj+BEJFm0OPFc5CAYLfQpmL9fBJW0tLSrFVK9PMd3ffvvt/fv3u4Du6tqIeYmpgHlA6SAV3k1Hej2K7WOhBYGVKCgMddVhRHnXqTNDw0ROuH379pUrVxhNRIL9xQTpY8eOvf766wQ+xoCN8EDs00hjqn4fUCO+7dAPf3CvHvo0xIsRqXCo/SVYUAFRXAhZ1WUCVxIdIvNvt1vSQjQubsxJ/9s3ZcLzBx98YJpkkjhL3KbIStqQ/PFcKFLW22PONO8Y1Rn5ID8j3lELz9MHNamUa1FVOkgF8ToFnNCXQUqyMgYTly5dunv3bsrqiW7Qbrtj1t977z31oZJdhzDUjUwJzTqSDk1c/vRS3OCrVS8jb6cszepXDiINzbkiNeLDJkzwFr8vRolG8di3Z4UuTKvNZ2XO894lLUQL4cVQ4f+ZmmyKv/nmm0hXS20zZLBQZk6i06oVnbo3JgR/88WOJZpuVyIz7ihYlNM0iWFyoa7ywRII9BYrLE0n+lTskuIgPacydpID0N566y2DDO4rcyxdcnUoUMCRvsXZnlWCaIaPp4+FcKGNj+IlcQaUKoKXTeWnYdCd85jGvlarNahciQFsJVvK0Jg8DpUIOP+LtmR9ftFpurq6irAieAf1jEKqJ61sf8ZjvEs15IcffiB7VL+KZvoNnaWTvgNaTGnRDAIfmD1tDutqxAVY7RIf1HnvZn+UMC23rgZxsnIRtnc9fPjw3Llz9+/fRxln5LPurKysHDp0CB5WNqaMAYlipmqKDHeOqhDJ3076K8eBqmL5oP5Q01IUcQMXdSeeLhK4m/JRhuor1WZgVpRG0yQbVfHR8ddGGOlOHZpvFTkpzN11LRx6cGtbNfLSLaRFtf7q9enHH39s+nbs9AidBOWTbU7kyXmjbgs3V9yq7v7FsYnKM1rGNRcCC1NvjQ+okyNctVqAWBBFuOBdRKkrJ1+/ft2UEaT2dW+xKwaXBw8e3LdvHyJc52khfqg+MnOulKjBB8vZEPvOTmVXDnLJ/OUAOsMq5Ufe5R4Ch3pJXFehj00QMFkGf7Er76uvvsLSVXb5KdCTY9fn7aWbo+mxY8e2bdvmVgCdIu5iFLVTJYUgjrfUp1DgBVNdOCYhD2sTo3hJnwReqN7k7oasnNsMvn37tokYuu6RDCMMcw8cOOD2dA+RsvqIgDD0IMi5EspxK59tci5VFiZasZIwa/q6T0ldrOyCk0HwG0IiwULJqjLh4sKFC424858mXpQdfwpvfyYv3TRNX331VbU/hZpnhF+0yYdZ8XrIM0ZnnjKn/tBFKciRyDNNmGzMTD+8e2NZlftRbZ62IXYKEfat0xnkXvqLX/zCdDqDDG6HG2mh6lMLiYiOSl4qG1bFSgy462PoY6V7kb4x9Y2aunKUNhStmUYxROjFvlcF7Tl//jxBWfs4DmFbRUMdf1nfuwmaUhoMmU/0G9N2hS45MQSTps27P8BO5TtQvpWNqsyOwSkYhMPdAs4rdENUX+F4gy913KKYlfoyjvtLn4LNbxyJqoEJUUJLX3vttf3796N3NPewSaX9QrmFbWMBRTqdOnHYHjGCFKyNZqDUT5njRrvEa44P3+5GtRGHuj7rqi1DXaI4buCeRyaE6oEGW0Uj3Di0UM18sCS1RpcVOjaZv2a1JZd3nxCqarVT/TYqViiOUBxQsIiSr0U1FDfEJPKhxgXHvlATJBWgo6ExCjIFMZVLTnDj6BipZJiQ05qjMaaJrK2tMfy0ydtqkb/T/j169Oju3bsZ2M5+jXSEVN5lY0ojqKKAfohYqGnVjhMildsJfGr1rI5wEDuxDnvZF44hr9N10vQjbvWl9hvepRKztorGqy1He/5nZ1Y7xMxPqKdPiOr5+EKehfbx/vOf/zAGPIqxMwwsazp73PIY+ymhyqlfpY2ccr5KfNDxUukc1UZWL+qtlOWpH374wZQREy4gKdAtgqlvd997773Dhw+3+XQVAxHElcQirL7aRzdEQ92s9oUM2RRZxReahfysoTY4boTds8SaJgfRU5RwwftB5oCKSHj8l7/85SuvvLJjxw5TkMss6kt6Tugn76ljcl0ZUt7IEOTwCBVKOV1oxXDLCJgtZo9pFNE6iuhRxeCNIjFkWabNlPrGFxUl+Jctd3HobKoKEdevX7958yYjvtFNRI6Y8GyayPvvv990W3IR0ax+H8cVbqirF8vxV4riix1ar6qjVIWAakuqpFg88tIgUl6SXQX8QLEfnheyOhNzzDj3qj6OZWdJ89DmpKcKXui/3FHGDEhcQDbktNHYFzcIFkmU7UYiLOi7pSzgIENbr8bRqqSq73IcqDVrter/04FTxmi6rPbnzp1Duid2FjkvEN526tSp1dXVNp8MGkRx5Vg1/biV+fGi/FpaTGWuakCk1jCOF1QTqiPcCoXiGFcYrYgR/BBObdE2wNTFuaFJXhHFNxOVlvT4tEm8UCwHJ+ODpf5pY5glyIMU5ETv0Ld6lO3Q9rUSA15tN6YvbSJJ/HDKclUIiLIHIUq8s75C5zS7rJjSSspiu3L58uXbt29DemKei9gpHaaJHDly5O2333a6kmMnRaWhT6Ic1Uqu3SDIqyUViPkK8nNVUmB6AeD1JJ8GEvIK70ZJ/3XigCJ7zKqQToZGdqwRstVEwqHQvzak9MrzmKLq+jGT3BfZtKhS4ub81Q6B9dBqV/1q81e7CRp/3VDl09hfzSBDpv5OU3W46jI+AlGslsNKkcR5JYcmROyb1lzlTh7RfpLf3LxMhY1Qf2h70Oa1tTVTRhC3Sk8QAmGNDCmOHj3qXDxVIspoX0hNP14rZluAtl8b7wakitHlVJ5I3tC22GJXmuuTqHV63c0WfgJl7CiGG2289rSRpEq4AjjGMXHlSTfPhNycXIg/q9y4EOrNX+3TrGra9OMmMCjGDzhXCuvSRA4ohPQRs+9Q3SKuBQQL1E9RMxZHcoYCa6KsS65kyrZ3bbCTh0OxEgbx/BH74oAygmZfuXKFp3giIgBz+pVXXrEJfeLEiT179lT3lZUQVgUI5R9WohinSFoyqponHRSGGsKiQuYxC30ALcmpcuU3CuLtYsm2H+jJtqW+6xrfSzU1gwn7feHCBWJHtVVLerY01dUPnxbB2jBZp75I77grZFCozjm34IRs9UxZ6p7ZuHIxDH1BIAh8uIVOf7hirWT9Kyl0Nst79+7h1DIN6LQBMSS1u5999tnu3bsxStpNIl21wbFGHHbtslufS0xxNfOWFi4/Vqit/+W3S9kA0UqIir66OmiuJewaLyrEaz3QUm1inDlz5tKlSzzCdknPIU0d38J7ChMUL3JOQyBXrUTdq0qpH1bEDWnGchBMHD9UG+d4yV13c1e51E04LcxXM7aKXMEoMmvq5cuXsW8dNdhdQwoTK+zHwYMH9+/fzwOcgjAqjQJKTBGgck3sCziKCPTasPslpgfxOCgc64C7ZpCHgxwORMeWlkTN3BaEmaAthGGSo6pyjSqDDsRpO4+ipaZ8RLtJc19//XWbj8VdyhfPJ02TxOdVvSGhb5BTcyAnbin96oOYXghtCjJZWd79ayVN5k/dWc1RdrW5xijxcZo8lVQ2Zmgj3bTsEUDBajCkMMGYWe0x1w3p1tbWDCxOnTqF42CZgC8VTiJFARRTwOKWrTYnOmYjeeYTGVu7EGqukFTYGspYDB0BvahSAF+BgymDHGiAZhAjlFSogeOjFec0vz737GIKtTn4DREuNtpffvklZ9fQ+rE5GrFTViVBJ0xtIXGoS4PR1r7oydFPszNlZYEbzxmexH5O8mmJNGWzIk5KnUCobSMncQSflNkN3IfhhtQgh62yjAOaJocq6durH55LsUoBUTJrtDlk88aNG67N2GWzd+/eY8eOvfHGGyGv4VylQ00a0oXUdZns6kbPket1lAS/Tm1RRODHIjKqnyV1Rih9S5vDJZxdA40numngnJMpKDSxBpiroNsGOZ+deYYMJuz3/fv3TQc5f/68DlE5Gm6GvEAMBhpBnxerLz9l8Q5ZRA8iMhj/EB1CXr01dYVSyjYCt9hihUE0jq7wg23qfLo8CGvoLaHwt5XVKpPgSiM5BLUMEdOECJvBJlwgB6f9PXHixOnTp6Gn2L8b+Sh5+pv11UncDWQn/TdIwssw4HRoJIBFu0O8YPdLe7ArD7XC4cVGTrnoBlObF7PGBPUEHz3Jrh/tDn06KGyYa2Olp7pp6hPMN8hrZ8+evXr16kzt40XHi5eGpjHvAVP+Udu18iTnXwmWyreh7//jCuMKK7llGawI4XxoqeFcLxf2atvIXapjB4lHst/r6+uwXODB11577fe///0777zzy47QHjCGtfDRo0dWHuenKiqV66RjPzZsXPoo4SCJAdhJTzqkrM1ZEFxJVz9ZWqtKnS6mkhTFFtdsvAtAD6swQAGiGeeMvQVm4+87unnzJk7DW9ILQVMK5zAxcPsZRHEecqkxeW0O7C2rU/E4djl4eDQpUIDhgCNtgi4AzKK2797C2a9TuWyVMkkqbKK8yKhTnHKIVdQq3Ldv35EjR9B9RrKjCyYr2UQ3QLGm4hFSVSWZSAZDjrBzrwSJZQo1/z8FPRdumyTxqhqkiYNOHKOZIGYnK1+ntekqQquWHhcSMmChPLQMiBU8FTVmtZRYaWLFP//5z4sXL0IBjHMEgJcLzJKeCU2B7pglPFeZO9Npp+AMI1ioALIhh5KAMKUwt+wujl+mnl/KAizPiU7pNxRs3+tAl+M/5rBCVyAVNJHE9q1slzRF4+HDhxcuXDCRAc3Ys2fPr371K2sGDZbkFgCZ1bBt27aVlRWEe5oqbs9ivxnertyi72WXWwkkZ2vVGtLUTkIJOacZxRa3U0MrofyIx1Fmks9SYUvKz6FpddB+PS4kCL7AIWrSFuq0kUTHmcYC5mGImQYTf//7322gNPtBM+CSJ5XLgP67kHriOhv7fl8VkBeqZ7yFblWYh1yrqs+6t4xYdreKpvpifGN9N90NSYT/KE7BMDoKG/n4sqowUiV7BTyvzDzOW+UnHJ83ZXltKr4HNXN7l6kht27dQsyFFTDJwjQRhMDrCqk+SODp9u3bd+3aBcS5d+8e7nJPBF8X++aMOUfDTbW2CKMiFOqD2PZWulfGh0JrbvqpVVkY4eT0HEEYhEuFMgh1liZvGgpdRNZ333135swZ+76Kki8HPR0J6JnLWVPqq5CxJ5ImP8puQrIHGAbMHIaRDxViJpHlxptCjR2TD0+VWwmIXEE0cDf1HUexftfUmA0lEArOnz9/584dY3vrnYHFyZMnkbx3x44dKolguSacobV2EeqJYYdBhi22bJgD1nFfmsNHlQsI0xpSGSVSQ+tp8xZb/nZvif1cNSnrZXyd82jwQVph6P5AIylCEk3YPBsiEyi+/vrrK1euwGbMhWd8SrxA9Dgiz6bf8uReNERTnMzOdyfJZ8OLnPEwYk3yznRVg0PhXk1dAHXI2SJGOqZzS/eY0FbCMsoYXN9CXgZdbHI5uKoTEXewwenq1au3b99GUw8dOvTpp58a88e80wFdm+TDAZADiofaT7qjSYA79pT9a3rKgwcP9HAGNsCNw/j3jlnnL00GfLYEwVjYVh1eEEFa2RKqIwaeHzLHQgGBHZS2Le5FVLsM/hqAfvHFF9evX2+6oOHyOO6XgJ4JXjx9wO3J/NhMxXtNjqtR4l3nFq02nRtMqmbLKrWykdGtQiMSuGtbFSxYjLdoizGk+P77702bMD5/7733PvjgA5MpiCzK5HAwq+wDdd3QgXGQ9izUEx5WgvYMCWIjRKxkj1TFUEx3fZzkvIehxpmqXMC0XI4Sx8p5ZKC+8eBbiKX8Xuo9QYSeDYKBxY0bN2iLoSlnoaFY0vNA/7NIwUYN8RKTg0GH4ApMC4SKGxvEnAySiaSocUTxiWBKoSpuClBBWtvB1R6pJagHlVIrjf+63raStsv1kGIIOJ+ZqUO21NqVa9eura2t2XsNKT788ENDDbVxUgGhQGElUQ+EcMKiqSGhY2kraYJG6HjGLnKnL4LKXQvVSKFLepNTEFEAbMSfEoTlqHek7CIJEgnSSCqjkIEeu2yJyFFs2DqGKlhhFyIURg5IkMCwkA2lMfvRL168+M033xgQaz3s4PzoqbjpvnK5NiwEytXZ+DxQOT6p2EnsaFKcK7jlNMWCiUUjZnsn2S/JFgNmjmJP2HqGS3DmYWKpFzbIwuU6k7InBQHpkxwAHvoGV/0xJEE4UtDROY1n0Wxb+kyvfv31199///2TJ08aP4O7iAiExSQZH6iSYGRw4Lgp54BUlDRBw9p/584dkz6w2JZ2PvXplOBYFubvcj7pp9HBaSWpB1U8aypWAm6EYfxF298ZpKaKjZzNGNEoikSpn0XJdJBz584ZXhhYYONieC7ZckkL0RSznzYL6iChD726S4KTMkr8L4mTMohDUV9ZTmgKF1T4Sw9fFTXnhwzlLsUa65fxs73RJAvDC9gyTL6wBiDQiKZNrtUxB5IYLjTduWcwkRLgKOTjwZ07d9oPKwY0GXIVPSZHpb6bU6/zG5GZYbAAvvO9Kq9RZMCnpGQRJEA2Zm8RPyjnjw3p119/ff36dbuyffv2lA8x2FzXlvT80BRaRiiCEXUSOG+/Y3hOlJAFEz2+rO3nyAs1b3/K2w1CNo6GAVhxIsbM7ql8wSmeJEbLJAtTsI8dO3bkyBGIWrYYogtkJ/gIKX+phwgAB6kBj6ivkcsvzBn379+HJO8aWWpYQzQTTRoJXeX4M/hKB9aFhHB8uGDwo6R+SnfII+V3wYusg5cuXfrXv/5lnY3Zk8pHlvLFi05TBvmTmcsFmWZwx/lJFCoyCWVXRoKFmlrhqM1JdCc5E1ST8/FFiagZgozyN/9VVUjLhI7DTWx+6623fv3rX1Mbj51dBi4PCN4x22vAY5ARUMzKr6ysEHCxuwQR4tT5EQFtyyzw5fbt206UcG0juY7oF3HFqg/qb3o9MbDQmFKO5mpyaCxegc8N5uf0UEdPkgCNJL5267ghxVdffZWyUQxiF3zqse/WWYjmWRueWyob/zhS5EhVJVPM+dL5WziFeTL24yN1jjI0O/atcbGfZIECJ9YxLiZkb33QraVgJOpBjey2Ut3EDQRmKqa+Lp7aBaIVTTCKeo8ePTLJ4ujRo3RtEDJUz8L4mJLSdBveYz40IHVRoVx+wRIQW6xw7GyKkEQMepqcMt+Yan19nVbkcS5qi+iSIBKBfm81IvAi7Cw0OmAcVElUySLJycn8ixGYSIK1kHWujXw+C6bBxYsXz5w5g9PJgoAgOu76smmGKR98IWSW+Vl3ztoUskml6LrlNNWZ59qRugAKtX7N7HbsdPuUozNZp1NfXT1kOU1mpbDlCpMrZqrEVCLAyfQy4nGTLHbu3MkZrBREpZ/k7ZVApSbHX1OeB3AYXoA5X331VfSIkY7AC1SyurpqBdbW1oA4ZNdqXmwHCvjBpZ5DxDbryLCnKYfMTCTN70ROh2jzfnaUVxeSAkrMZlE1hxuZ6oH9IExHNjQ9lvQ0aSGQmrPwNBbyDEUAdVIOycyO+Ah9JUMNck/pLA/Cq0OQMdIlV7IpIhRD1t4RZEEIIFbGIuAdka9gJISobOsIwjbsnVDEWDLl/SbABaow9hfmDIMME3Cg+0TRTdh4N4B6Xb1ObpQI0OrLwC3nLo1ZYCRM4NvpESr6Qz8WZghOijQF5MGDB1C7NmTvcloaLF46mkaJCyYfpmyG0LV3fPULWbgI2S2ixvNxrCFHhdrUL+dckiOFxrs3qeUiN5a2FR5pe1GG2nWS8CSuw9xDqY1sch59RIK3Oe4AUgabhzKIKPlPR9B9tm/fjpaYAE/G1v0moR+OUQ6IQ5MoipjzT8W+9qFfGdZuEl/qQJPiDF+HrEKXL1++dOkSOouuuaFe0jOkhT7BnIWnLJqEqPdSsR9iXRCvl4L60CKps3Yjn3imC2YJHG4uUgLXW6UzOIoxAmWAF5jckJ9hleSDlKege7MMzB8mVqAq2DIMd4KEisZsHGWWMPploJQh+wNgCMHjjzrScQ4i01WHWou5IeKwq1WCVfEjAv6IF2oV1ow4pCQBdevr6yZWnD179t69e0E8rI1k5RmXLGauPePkHo81MfYpiDYj73Kz9/FfMc+/C1U1fmuo8E/2AhZqZcumFh0aFE4pCBduOVLuLQlPcTY3/X0H7l0pnwDCZ0sDTyt7q2h5wbNNDsRkUCado9o1/RcyduiggQAKxuAGUIoeFCho7+D2mZBjpZmREFBlBL+J1fbDDz+4/jq8KOcKe6cbQBzyxr6VGn8ZIdJ2MS8pK2JuKBQ3uc3f1KgzZ86YZBE7TYfGjph37lc/dHgWG0biHBr0llRevsj9u+m+jzDOeIFQMOz4UMwsjAK943YwiU1Cdt7QoUUjZX8qo3poLBgRRoJwMq1rrNAFX2gD8Hsj75ENNQ3ZwRMXfCoI2O7RSqJdvlq/QdNFVSAhOEKnQxfriQiL0AkpBAJUDoHF2A/aB8NDcTHmxL/Yrc/WWsmVlZVJl2QYZlEOUVts0tN/+XYIg1XbuAopSRJ224sI0/yysOk0su0Y8AHUs46YNGEwce7cOYMM3GUO52dLTw4Unn8aWVGeBE152sgkJ4PhViLGPnCeVVePmJ2IVNQ3BrZyOEr9Ixf5LgrModCVSmdtyVHknEaCl0LesI94ilgEFHBlxlM2FNgpg73YIR/zOZFEQcAdChdsPH0EqA3hGDCCIOAdAg6PbrB/d+zYYXcfPHhw//79VjbLj49hm6POHLgo8Cm1mSAr0brR9E+xC309MXW6mMHZd999d/XqVThB6E8d/8RPgYZWwp8DjUugT4Km+g57N3iDFj4ChK7wJSVxH87TaOovTI1VVqi/9e3jTmaHIyoZAQKaHNZdfReKTfMhYMYb2KhuLO2yeFCBoncDWABzBo+JZXK6kDOeQ0j5bz7qDQ9a5du2bQNe4xOoaFBtasgigxsQfUqdXA73Yz4WF/CkD9JzDL3J2nOhI8MyNJ7I3s7Ko/d0yA3Lzwcvnj5NpzmnLhQKbKOa9HNDDiEFl+WUnZS8PlMdSv0oY1Bbyz2nhEmsikCpufDZRkLXgQKNnIcYZCMW/8UaO82nH5pogJNHABa6gKsEMenyAGzI5nH2CyYPJA20saW3lfBKUxFkn9XVVVhAVU2jvKYfggMYCpSMEvZOzldNDZHvKmQ1km2kyXvtkGTw22+/vXbtml1EXElbiwCufqySXiZOHp+oI4WfXDPmKbnpT4DHfzT4tXkPIjVYBQKKAGpFDyK1knlQtZvZZa9i9heoHUGxSXvV5hR49Pkx/so9qPXTI0gDJFfRRkIV2Tb1IGI0ABa0j7JYKvKnQ5SAqQKCA50FmoiMvaDG0eaQU/W87ty5024ZozIG1DUVnXWRDjpcKedkT7KhNojM4kybjTjUjQytrHn291xHiItnzXxkZFZVqZypWwIfpRS2hTQOiPO/9wnhxeaq1ZVjUfpRuLD5BGObxg6V1OadSCoUYGlVJ9yQMKItTpL1b7yJiiAp7/4K800UvBSnAQSJR6DgrTU0OfULzgrAgNiiWs30QyRN2WyBNHOwPsJK0ubdazBhoA0bckg1WHea87ADd7Av1qq9e/duK2GsClj/LY4aY0eSZNYjrKsVU8cNdcIEi1bh6JDvvvvu+++/f/DggX6gJ7dIPrf0M+zyOP3o3tN0SbzX1JJupr5pIOXtFfPYIPgvdWOKLU6tKKuioj6RzPQlNqnKQFCARpAKey2Br8lZJ7HmAwEJH3pyUik3acsBCuqUIWNTuCAotzntJQwl/A2BCBZQgy1gjXsXA71TVhDGFw2FiSjBFNoda6oJNQZSOJgeQSJqoSBEVl/x8tHQ1Po50xS6d9vlmJv0s2bG4WN7MXZcOWkfVcF1RJbDRulGjlzkElrOeDSJMaCEmKp4UuIFbJy03apIH7MTkRETUHlga8D2sCjO5rKFHIcg0oo9yBU7ZUswfU8mPsS8i2+aM/RTwwJwr6ysbNu2jQYOJkmkMcJZl9TkCWBizUGQnWPCp9ByhGMYRly6dOnOnTsMJ4v9PKA/N7xYUklT5qqYysG/nOhalJOPcyhlM+ekf6R49U1JzIq8SG6kDb98IyfrRk4CqhDDuyys8jNMlfjXiU74Qbcim8esNm40iKFsJN/l/Au8RT8IQjNoTwX2UeKIORKcGQx5dKtJGfhA3I2mCSnUMsKhaHN6DuIpQJB+DbwUnikrbGoXEqNjCxw9IJTmWgn9Gp1Lzx29KNrEyMA+iS5UlYaZLQFNqU43kt3XVURuVLW/zQHO9Ke4plTlC1SlC3J1xXaKBpURNamODEeUmILQ30bBjmhVLP/ffJK4Ri4N9aXsb8z5xMGf1O8oAkzz4WAccNo+uf0kda4ZGFCRnMogDElAGXhmxaqinzaMX9PIhBqaSBDzYq948ODB1atXL1y4QF8M9K8NSRDvwH1ozB+fXOXjfDIiupZVPf/0dPBizmGJA/ZH0P8WxpHzQRxesBgFY5oG3DpfChqcf/Tb6zo2Qk3OjtHMscGMjyC8qsknjMOKSbGcxWi5ACfj3BCusTrEKlwQdKi1qZKvEZy0ZaQcME4hIonpBxehAqguY7+tMXv37jXeNhGAXg+CjhthNowIG3KAP7UMq+r27dsXL140sKB3jPgFh/o8g7y19KLIAj9zmqo0O4RAyiScrG3eYVVihP4t61H5Ns0y1IU+Ws3TJTA/Q5JCEfukP1A45ihGWFXchqvUjzUYEd5SP6iEr+CGuo18Xkno6ywQKKCJRMm3Dm+rSRmQWWiWDv2gDCcEOaWpzTtrYcs03LEfGznbaOhwikiqe0yfJlVXlyU9bzTl5EM0UdWCEITVk5xvCqFdN3SEQnlxxLuTnMGhKY4IdaSLczsroBAcSLlapQzI8IQeFS4gpWPHFxwcQeyXJV6kHJxCHaTJJ48xspPtbCQBB10tuv1X0STks5QBIogWNanHfuzbt8/43KQDiloqLqncFOX8Ebh7jEzvMLBYX1//97//TVtmysajUu1a0pJK+vFADZ3NoX8ihi6nELzVREqeISdz+ioE0IJI+1/IGKTrJMvTXdr2d5Gw5lLfoUBhrIUg7h07doDfQI6jotg44OhputAstXSy5pTPPdSDVNQf1MgeUybmT9lCGXOYRpN3cMUuXsP+RTQUqoXKgJx99q+JFRQ9rMDrr79uVxCX3UjkCMQQWoJVl0E3TaD4v//7Pwo+eqZBzBZQVpX6jq2FaETy0srnqb8UN8YrH3926NbMu0+HnEo+pxz9JMixVTnU01gTYnnFLbCqO1SVDlWh3fWQ3ahcmcn25E+9HrOrkoeSDI0jDXvGMwivUnOAjoVrElQA8Dlf0eRIquqzaFvTj/Js8okkbbE7PghPxr5xlww8yWfWwpDZ5nNbQg5Rn+QtfAYlq6uriC43oNEBZDKB2FlAABwmj3zf0ZDtVr+y+1hD4zYnldNp5BUL1eZqXrS1CwHEUuByo/3jlgpduscfVuN56EOj1lM+CJs8d3+UYgJ/M3yjzacTwKra1M4lUSkAcZyUX6r4ohoEVBWT9pEvhyFbWm2bc8/R01HlLuTOCv0jvPSN/LeVPLoEYubvCznFDlQSCiZs9q5du6ypt27dsmZzxKipwT866fa5nT179ptvvjEFhAl+5qRntcw+BZpTulnSEE2VaWdOlDafckahnY+oTFutimFgZDx9r0rXiiD0vDYD+7tjjrlCeBWdL5PaTllyHR5JnQrAA9YnkiRK+0L8UgkoiF8Z3oe2i3krW0iBi8u7ynQMmsKraQyiLYPe2Zj1QZOhTDHBnjRqc/Zqu4If586dM6RgPAWcLONftmywDtr8zy7p5aZpK0HBadYBjYz8YcgADQ1hVL4g53Pfl/Kk6ibuFoyCk3xCYtWfSskCsaqxMw1M8l5yUhSDBSNZkTkG6fmojChmqS02ZnvKf/NhiLiCswUZJOqap5EjUayMAA5rAO2yKUeUxxwOh76wI7g47Q5nxQ4XqB4hSyV25cKFC19//fXDhw8hQKFhI9/0Z0WlBL1Ew4Xof6zbFGkXeSVKFgwEPoZ+vBZqSZ3JrekHU0Vx9YUcmDip7WdzClGUANPYHfzxY1tzMrvQ91msrKxA7edpY2ihWlWpgzRyLAD43B7H8qs7Zd1WcfWApi5slLeMRXkoEeUXvFrlqdCfrIy/mOQkfbilwSwhb06b5MQ85Hwbk7179xo0NDnKDl/niy++MDUEcOZaHgq/so6//js/C1HO0lfw1ojwr2M7D6keOuL4X6hO1xK21km4W/Wi55lG+uJGwEdMOZm/zSHGqio3tWjxsmq9SLu902KGmhglv1PZN/2i2OIR+lPQARCvg+WgtvDAIXpPqy8aaiQY0sACIDU04apE5+v44h9HnQL24M6dO9fX1x88eADF6m9/+9v58+dDzYaypCVtCU0p+jY5zi8UxshW9jjpvqxxiGWdKadjmMoBv+MPppyjvBo+xCv0gBLy1JiqzaMygvbbagy7IISCJu8ZVctC2TCu2CgJL6z9pRc2Zp8O96Q0tcBZAq4W4FAHQT3XWa3ERmbHjh137tyxeu7du/f555+buIEPNPPTLGlJCxGn0/+cAtCBJ8X2TUqbrZxCBN8eTfdDL0hiF4RZTqO/x2cz8AhBClV+AyEhlVYLSwdaTtdmFAMnCJo/y8c+uQEq24ZqkSfCBapt5CMCR+LKUt4YSvB16Bzk6JMokd2q2oAML0wruXbt2j/+8Q9IFlRqSkfSkpa0afoJL0IhP+u/XJbxr0ZzjXAy6wmy1YoXwZYjzzZd1pbxRbLporapjIQc2ekUkCYnm6Ma1XabROwH8mWqluQGqKoLEFawBwx21lZ2l4/HqoLafLg0Q6f4SJJolCAphUMhX8Ads2/fvlu3btlv6w491mXhJS3pcegnvHj11Vfv3r1rf40BVO/FQgojZSspvJnRWyMvqxAQc07QNp/tzriD6uqny2ybD/KjjBCyVRUSBJP9M8yJ9QcBCEYuQPWwxkDbp0OEIarEGmVd1hbzOSmoE2lseIvmz5RNPLo7w1HTBciiVa1spWHUFiMpaOykezX0LTKI/jx8+PDp06f/8pe/IB8Xt8O7l+o4D82GRam0HC1EM4HVvUj/dcraSOGRW+W3nr8qR+Xk13/d+M/f8bI9WnNpQxx/duTueAv5oilX3dA/7EeL8pTDVBi9+dmqrcGL3SMlsTUa0RAlMb8T1HkswEY+uYuANZXzflPOQ9PkjDswT/6iI0Ui/QsqdRMoL/CecqcJXBtNLXpSgU87q66K6ohBRqDUoxvYFNFS3hRvksXvfvc7e+rPf/4zRDOIPCMDvqSXg8ZBapzGCw/dnXJZq8Iepm+S5C5DlZaQ4fSa8dYn2cGlqbSceA/O1Cw4rj1OS0KzQ04hxWxg3GxCtWVcRYp5Cxniu4BEGp2l0OMgw0kZM92BGHNGZAxZfGBVNY0M2Prpp5+aYvLXv/7VRKclWDx92rSM9mK1YTqpbUgnaR7aVvKvsH1RvJtlc6l4zzR2xOzvBF40eSeFrqgxh1rRrhn7pFUxWBPagdWJZN9woBIBm3zCAJWXcv2P2dAIGyfBQl0bSewOtBy3OUWVG5NGcpHrsOBZq5knXTsjTiORMpSwYMjYs2fPJ5988uWXX5pWwpTIS3pqNKTpPFFy2sA4XswvjIzcmtKBGob1Fi71KsOHzFRqyKi2krAy1AjnI2iHz0mDkkKGnEiicH0F1X62Aar+ysoKM02pB5R/le0dXlATmWZKOcXe0JeoqmnEvupXoU+EYhHPjg99vIBLG+FeCBI9evToH/7whz/96U9E+aEBX9LLQc5Uv5Bc6ZSDkbtK03c7WqCNS3qOyT7lH//4x2fdiiW9tPQMMq8taUlLekHp/wMoKbrXb3bJMgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="56" height="57" border="0">

 1. Nedotýkajte sa náustku pri napĺňaní inhalátora Symbicort Turbuhaler forte. Kvôli naplneniu inhalátora Symbicort Turbuhaler forte dávkou otočte červeným otočným dávkovačom čo najrýchlejšie na jednu stranu až na doraz.

moR1POzUPromIsn4beyTznmD1T9dO75ZI33UVD8IJVxhUf2b1rqTAvQ49VVfqlW3gxA63CpC3BSjJsc85dS9rQeKEZaGJgiYJNgXSivM1iqhy77nSTbJX90s2CF1JW5xcueupSTHPmSrWkwuX5hboMF1ItmtC6EemrTbQuDshbdIt6oS/PH2ESXtPZHFrfeRAtJkvXTRXL+UFtemtQ+msTlZOJmNFDB5PH3k5lZt/tWnNR7aA6OUEiU3l70gA9xGvG0iCrTi370nLRLOn8hB7TohdKfmbCZPStt6yHySmdc8uMpiWaND2u9tXkDZPRT74Fsq3WQ/uCmFOpdrPE5yFnky7AG6+SiueiTjdGXLcKM1O7yvtqGSiGlUBBqZc2b5FIWmrLFIFOsCWw6PHFZVxvQ/+wVeCKBdGNwQbzq421pAp9RVVN55b9ol8if2XsX/O0HJa7toeDyfP4bjDI8MaCTmyQgdj1olQf6avlwoJKlDFxi/qlYjLZKn9x+1ewCOHCt5z2ZygRN9QpTlHXozFH0Sb+4khVaz9ZUTstJ6KNmaNNO03Xd3ofnQbbiVL1O9+BJoo6BplCp72l1YD9xfOMyK+WJk1+fvLmsNDQ4dr5mXMJeTta+pM3D3UqpeFtH6FOwFwEWETtBzf2oUeK/FuMDIoRZGZej27399b2jMS1q9nPT0d+Nedlv8yvki8KR5mmonvDAmTFqA8RKqUPyqzv6GK5eEs729U/Tot76kHTLUcR6pi5R7mmdG6spj6rA5lI+abNspaICOIjPTcy3hd1KQKZRSIBWRWboxsz90Y/Rf9OHU4kyfLvKuaPROHV61L83k9WfjO/4WlB8bULnU/BQY8RtPmBK2koTaqY/6G9iGOd3mOt0hBWEy9WkNLFvVAhcJVpHk0t01Rf81mY5b73E4PyPVwQ/BXusMWpInyPD+WHVLNeRbzwvVwvtrxppYmUFqQ1LJpqTQmLI5XJbKNEt6dItm3SSds31f7iSHHj90Mpq2XDSU1Rz9SK5iWanaYWonHW6ttRg026bob62v38apv6+iOFf+pIZ+hJpvZX6M7GqWg6dkcHR6OYaueLmso/uslul/bQJ863j0Sa03g0c8BOmGm5kjJT4Rdh6rPrNPkZ+4WMmPKTNjU4UY8v/TnTg/bmtHw7abMZsWJpm0bah5ZD6FEgEoAWdUmxPT7LW2qKLmGCM7+LqT3vVNs6s95mmKLZxP7FrczafWgGauMASjf+aFzD4tYBeStMhYU2s6bG4go9rJo5pnAB/l1ZsUcLy7pTv9tPU8v8LEdvRqAbyj4Ulq7yLYI29OKIiAI5vctKgljEg8rs0cHrQtevX8fa3bRpEysnd0paab+Ge0SWFZm3eSgjOX5lv6DSIgXmBsOLDT0cbxhftPdR+/mK1OMQfi26S335aBbUyR4PPcnkefOz0k0zOPCl/YLe46nzNTM3etmy5S1N7dR+09I4F1HmZczzniLz58ybGG/0PYkEwDYtp/bF9C2Urtpo4Upjkl0j83MvNPU9Fi7HNH2uX6vltDzJ9kqcv3JqTcM81a5D2Sx90dP8is3Xx+y0LLvaL2ppIt9sKvW1e3d6DZ361tc+HCUOzzPSHmep0xiLugDc0MKUK8Uk5bTZbMBdLy5ax/XWTsWqqQaRCOMxcc4dpevFUxuZaidexfiLVaANrch0Jb9Xl+Yvv6lmYNHkj3QJy9poF0G38KKeIik3EjduMNIuV+uyvQUc89Ns+nKmnfWiW3hRT23c/jcMeam4rBJ25I6Bps0iTrdoZvJ6x5w1ytYfL8ZGIWuF8m7XWkq1/Tb6JylfSy46zbi2tSbbmL5Ps4C8O4CfVTqN0sQXX3xRVIWnUv0zmij9q9v9T/kzI1Ld1Ys20cJqM7FNF8sekdZ3GtvJyVoGGsLSzmfrZC2KzDGZk1DCtHNS5rFoagmlDoXaZiNrRZPSt3xtpVaurL1yfeSLpanH3inTJlXRT9Ntt90mv8BGl8nzbo5Op+DcSNSeT1KKEkb67tqKUje86Ms/sjTy8F9r7Y88CBqgyg3wYO7l6CYZD2JfLetQpejXYBv1TYUXYY74C7+02ngibwy6wfGiaE7W8hqWBw6uAP/rMg8WElenHZ6HvL0t4yVtma9xI9HMk6yldVMJZXPhxcwUTfHiElgKF7ZYywZ+Py+TukzoGAtnL6h7tf1p0hrmobz5Seq3t+ncDDQPq0torbVf3Kg0BS9q7W0ibYO1KlxU0su/mMiEGdm6oleYt7fVSg1pa6XVPvIbeHRAtEbhvxT/+C066kO+h5G9Ld9h4VR6b3pxe/Kjbvo1c0F65Wxdam/UzEuymXvT5ZTZjeYxf2pKaxd/yilC5Jbtz0/5Z0VdigbeZCTeAP7UNpZnUV/ns3O+iGvLLLG/soeq9kLtp3E5h2zPQ75qZFjJV5aPJZ+NbjS8iGiGdUYRgJPL3Z65FctZsmVdraBbFNEqwId/QRviNfUyaRsPL/KUl/ZbPmhBToo25ONB1qsPC6JOukx+4KswLfMcQLkc6jG3VTQdL7zHceo1s1GbR8zZcsvvRf6AyK4TPc9wvGGyzAYCzmlKWAUqJ9NMaz833Zj5dTnz0Onc7FUQQPJ9iPYnf7H//P/xwmtiTU6E2knJ2EhmpvRBi9AM8/a/YEMmapR1mfhT0XMeN0emgGIvNLMUNk9/MibM1NI881Nm61iTzT5Dnczw/vt+RzezjOYvS99FrTkv6Hz29IqbnNIg9JkDe1aQ5jEJrRqlS3f1T5DfuDSBF0tLFthwdCMxWFgN8fgWbUT6//rILfkipZswMnrj0q03tTRqPFmXFOFIdDhF3qO7II90J8dB3soQlbrzF0dOzWIy0yR0MY/nZZM2VqjeaWoMi6/HxxNVy4bAU64Qb+hp6nxmorRjpRGAPpa/jRGt6YKmmay18M1PfbWWxqG0dzvMBqNpz8sq1pGax7DlOWu1Br/1xfU2trGZObk2ZbPWhtzvJGT4rRPlXQyz1X1sGq82lal4kflXXRIA1ZoGuxpEPfTUtnZLNgnt1jBnb674i74W93rR1GnaWINa0A4pq5bqyEeU8QW0f5wHAi/V3uT83OPwe5E+5sKLKBFrBUNiM3STL8QM4T1KvOJxE02xBnJL1waqdJrh69ev6xHD4dDLd2GjAXePtAqr1L+CufBiYwFESlN911rBq28Pjph5/t4q6qRw0fFNOkKT+tN+ucvA7K3v6sAyU4RXjfp6rZnzR9r0gWtg6G+eakqJuj7VbJbpbnBxYu37nXZpHpqqHqcfQp3Dv7aRpkfQdETZHhvp1C61pLRXM29NpStKmNp00vdYTpY1zHRgKkBHfQimBKUT1QTlpQs7LCdDBKZOSK1Qw89o8Nq1a9LLlhl2MCeDROa2mYlTOvSHaKXxFxH/9CUdyfRdTAb2taHoyn6D5PPSb95iN/V7/aoEttU5fzBPU0fao9Ygyc5/k6JJEzAJZUK1GNqDRW03RCyGoHpC6WZZq6mtCM3/djS6LzO1teP10r+W1Ettonyf+9pye6TCHSDW9WTQ5dCKrHUvQUQ/ZaSYdFOd+aVLeCFBxmGpdDLLBsKLHulLMW/JR7QXSTjDzUPet7eaYy8t3qSWV5dDhaOu90pMnrN4fyTFiEduVCxoQ0OCJeW3pe11vkqqrOszN5X5dQXli9IioFY5+t5Dxrp0QEhR24F8YbfIvzNzHyhNsAW2ybA01YL2tOQdd71oKBD1f0Wp0auJvLwwdV/yhqUyCfLJP85bzlv2Sg9qsoSp57XbfpNZNNNhPYvWCjoI+UStv0y32+Szz0P5xd0+87L2LedZvT357b22w/7pPiB15lj+qAhdZGTltBRV1nLXlr1qk/7qG+wqvGSu72rp9PZs2bB9yeuwIerlLIgWt3Ny/yFGUNFt+cIiHW0VpKGUbmZpfEG07lMa7cGZ/txEeLEgX09KHpi9z7jWrh6RPwUnrMBKSmkFVbwNR3kBdl2mtLQYfPo9mvpwE+FFcGEn8/tlpj5F1plgEkfRwoG6+vX4VmFxb3SKdLpVmFItzvzTby68IC3ajEd0oFHTx/ZMVUzUq0XbL27R+tKqOV/ZH2/9aerSXHjRhIsz22xq4U2lrviX1f1ppg4uGFGjlfDvPS/arvM1+NSHqTbO2v6TyOSlVfTz37Tk/9ms+gqlabKreaLYiYt1Grsof2CH5rBMjvaY0x/hKV8LP1M1UoZtrpM0FtPLbvNsG1GXoqd4iVKWdXUvqjif5t34uc1PaTQEfxdHOvXQGbXjr4xs/1/V48t0ZXVIYCGFQl+mDh1ZdPuVIzJC44LkyZTtM0uHS1Buv7wHRH6ioi41I7P7RT+trDLS5Orq9xFTr5mtD7qr6wLmmvdOJTYSHYI1D20AvGhyFtROpZcOFq13rBRRlimqmNEwbY3Ks8vl1WmWitWOtfPMFtavhzPPUgadu5JEnlqkmK3xjYQX0rJCc708HadOrO2rD+k+75++0PNfW145Vf6sbbYJc/2/qfS0BJvxnFRYks7iUqjzY59nlqRQz9ClMimD1iSnZATkDNXnRy5zHaS2gHS9SvWITCRpP72kPfMovFA31Ug5Q+Nek8p0Mt9/fzs/U2fetGlTaFcqcZ5xra/s5pMk/fd+NmTOaI/mLY1WYsipi2SGWYrki07vyOMjJU1+I0tKp57U9mpYOArJpCyIUuxszxsqJxkmg+2i4LymB2UoFRmk3UToE1kWOnkxItSbB9SidtogBanTQ5sKEawjgRNo0Swq+ze/LI2Cg4zUOpOJ/szboSJ81+OaWmuapfxO1tS9ltjn741mplPmRNOvG0AfichLXP3u/J4k3itroMeWe8luUAmCsAIMvGQCJ3D4yjH3YEE+oWba6d3lYTT1CnG7ogdk9V9BL5UfNipepBpKv+SbXQQw9dXzxSHmKhPWOuHg/yq6/fbbIVtR3ABXsLANvumqk7a/OJU1ug5hg9IGxosZbPszPKX39vvCO28Vu6k8QaA//elPwIgTJ07ceeedgIbz589fvnz54sWLV69eBY5885vfBGrcdtttUEZ6rDDiVXXN9gaS73pZIUMvyIn0b4SjXQG4/S2R9a6JAboCeWS5zHQpeqjnxqlKY17vTS/2yZRzvkX18AaDjNpjRyT2AyyefPLJH/3oR9/4xje+9rWvMfYMgsaVit6v6JNPPvnrX//6xRdffP3rX5faElxRDL/IC6ua5fsQrRxf9NhrQB79U1NXSpE1IX1xtYu8aeX776PV28Ym6Ls09Zbg5Yuo3zMjRUpN9pvoWfo+OkYoAu8og2vq07sysxcrWsJTp0d4iaDrrEZaUtTm8imdn5nXSW1Ap3iSv8pYsHPnTuAF/4WsAcjA5zvuuGPbtm3owGOPPYZ/P//88zfffPONN944efLkhQsXCgtmK1ygijhfRpAmFqh9WTOLn4Vz90YDzyy5lKVrF1602behFHSaxjVFH4km6+bR025RS6rd3+Ynv2OX5uzYtGnTZ599BgZ7+umnoYmEyoVM6yYvkwBCsQLA8eijj+J7KCyvvvrq//7v/54+fRrXQCopLXWgtMpAS6uNWLh4wiU8rl+qKbu8Lv1Yd9LA549NiKiT9HGLSNr8lXlx3ejo0aN79uwJto3ddttt0jUkjEi5oAxy8ODBI0eO/PCHP3z33XcBHC+++OLHH3/sN9L5BTRfCjjvLiktq4UXL67a+CIW3hS8iGLUbuy1HilffUHGDYwXMwvkU0lhCDIosnDk7bff/oMf/AAKCGQNlZKkZ0TKBb6BcIFfr127BkGDrPvXv/4VYsXx48e/853v/OUvf3nhhRd+/etff/jhh/i+l9qI5aQZfuropAQtTpdchPzyFV54JhE6TC0b1x5HIu2rjf1GT/H/Knxz6hPT1iLdr/aFtXnfnag9R3ldPbKKzUDUkLnBduJqbo+zFcuVCWCqsh39mqa6pi3jmvvvv/+ee+4BWHhRwpuc+EIhhvBXAAfuwr/ytn7++ee4/bvf/e6JEyfOnj377//+79BT8BMwCNjhxxt1Pj+WTma1gRVqDO4UqKaFx6F1jfKoXTw+lyLPgE2/Dv1c++u6bh35i32zM9yeuWUqb/uWo6dEqseCtsp1ESg87sxwuxe1urbQr3TG1iAmgOGhejzxxBPSUIKrqRnJhp4iAzOjYPlh7969P/3pT0+ePPnnP/85tV9ETeXfY9SBPLioz4WztmoUTddnnp7vkrpRuDS82QxPy4u/KGd1+C2OjfW2+m15FRSQsipXuwQz3lTGqL2yKzGYYt++fYcOHYKWAVmgaKB8O5gTwATjMvj3jjvugHoie8cSXpbkBY8OTVPnZcNamav239qpKJ3vb2Y0Xx5ezLyZL+4VbkQDdXvyIQwbnQjrx48fx2eCRZh03rWHDC9KY01eunRJ38xvxWhPXgCUOaN05Yj8lS2Hloe8cjJUZLZuLwkvpDJRDSu6FGVPxapeuiR1sXeD0yrIF8pSmcF+0Yk6vZ32wkhEuHj79u379++HcMHwzQgg2nOUyrWpvK0spssEC2kH4oh854tsRFl0ZXALIP1VT5+h5/V4MRsv+dpW/l5vuksDVKaSXjCpa5eafkrf0Myruf1Dg53WW0xWavMUhavN1gfaxpoq4kxFNM15ekqminfVruBislBNNKXtZxVP+etf/1pU6aesAPTQQw/hy29961uFOws6fUphGavpr1BqVKyQygh/ouLGB2UmnOUCvBO0dKfMRBdPHenAisU3WVh1GT9oVUTbgB+mf2gKFkpXnUElUTf6lC82ung/1UTfC0WLexGPEGVM7gt97vwEOYLbD60V+OaBBx7YtGkTE0NKi6nvWhghIrR24cIFPIKQkb+49sUteSYF/eulbC4ELxYanrzRUalwLvr0ffe1AvLuvU5KxDwTPvO9FG24n0PQOHTo0NatW8HYAAv+HRgVrhB+19nDLv3JJ58MqsOl0koZaZeCY1T/BmcW77tSaR5upud2vXf+DvSGF5J7Z5B2uj7I/7v6W2VERXOltn7HklEqZ5NFZ+hA9E37AQ6scDE+ACAefPDBzz//nFzNYIowucnPpq7i+kuXLtHDOjXO0gO9UlEUqLKcdajFM8NL6YVxFmXvXChkLIj8O1h055tWWF/Lzs9/+i46LZ11SWZjOOYXX3yBz9u3b9+1a1eoPCP4BsIFncQECB+C0XX28BTIF8pta3N76QLSdP3SlrrwQlXmlrxfxngRLQ5vawytQ1bSpkoXlBISYUQ/6dQGf2PaTmheH7VpjlEna8fCKMDay2qxz7+22p+aulT7Te+Ud57lcyKb5BFtrd6SHV0WPddfoINjcHt0AEdKAAXeApa+//77Fd9NKyPDN3VxdF4xY8AjQAkW8IpGgr3uzz77DPIF0YcwJIsmDZmlCwKO5JfolBmpJ+mg+NPYnQY0D9BE4Wf+KdG056XXYjLtLfMuOOG8YOPVy+lEEdb415Puse2hWpG5KcClLa8gdZIvxNszwNzMux8eOrYzh/bv3y/1pKgSzxQPXmvQVQRncC+djh65jTiWM2fOAC9CBUzEkagPxJ3QIjQj0jHTfUt8vswoj16ocI6wGxwv8pyc2Vdb+sNWHxrmJ22eS64lRci444477rrrLtk+p/rjC3f8mr4Jxqj8ieIJxnXlyhWqPBlqCmSYgShYbbg1IyEr3PB44d90+p6ib9r7UwtLFkoDEDYETVVAPNUqF21oHtWalk4wNsMu8Pkb3/hGqN4Ri/1m4CPSJSUgiFepgEDTgXwxsAJltbEkYfI4zqmDbZJSC0ucDRukeF9EUnYWghdTOTNzQapN1VqYop/SdppU95bdzgsmRWJ2in7NP8X3beqD2ve/L4r6IH1EGnt6S+0oUjtRkwaRNrtWEVjr6NGjAIivfe1rt99+++eff05lhDDBC5qmiMqLAKUw74YirCBZnDp1isGd6pi3VUX2i2h5aIx+yTXZjAorvzioyw2Npqh2OLUXBzfVXdG8STevnU9MERf8FLyYOWo7dNnEmuBA7ejNcYlkuuEbSVuL7p3HU+jNTl3v5arSAp2tD2GOgNSpiOb/jayJ6YPUmlfRo4t9IzLs6wIpEYKYa9eu/d///d++ffugj9AYiSsZWBWSQzpkXhlYEJfQBM/yWeqlVe787LPPILBcuHBB5bmiZgdJOLK3/evd+VH48fZo5PaI0MRlKZyl7URfSprW92qKelPtxSuhj0RSXI8Sfl/7c96hsF7UvhvLscj6nbZ0qVP84AX76HUrh0I/QYgAXuzfv/+b3/wmLmBxisKSPvyCyb9iQUkwlIdYwUYAFpcvX24PnREapg9qMUOdSahUm2MS2d2nNuX/lTGFAOHzZTOhayuBF6nhoK/Zj1reWHbpPGX2+ZSWhhelc5PLN1lWDjkwauGsCZENgkIHgYMftm7dunfvXsAERQB5SQcueWSGpULjBdr84IMPAEmZ2/NaQ3Rjp250unhgxXVqEcELOHmKrpG/ia7l6HBm/yzf25XAiwVhc0hk6ZnbqY3jmLm1G5vES1Af6ImA5L958+YtW7ZAWMCH22+/ncEOhA/pEXpBEowBGfiAu8DYeAV0o/p0sjZvIdIXFCT6yiuv5F2bTQtGakjnqXEtTH1K0/XR97KjzaYa+/Z1e1rISz/Vn7c8taPRNXwTs2loZV3kSW2v2oiO0bLL695ef45GUc4UvTdVh6y9csXJd7WcNNYOGqKhGVgFJWL37t3bt2+/4447eFBIcH5o+jvUOA2ZbIfREN/61rdwC0O2/JWli3qq1erZviCeZT49M+Dzn//85/fee08x4BHnZOahFqT8nLRBk65vvwkLChce3rXNojmPKX2WGp8XLzynNf2aft/JHKCLvUks6mE68tKFDGQ678NsUk9H2rfa1RDp3vnFp+HMqXati4DjH6qpkMBMnyU4/M4779y/f//dd98NnoceQXblope3BYgggJZgTABi0Pfnn3/+2Wef8aBD+kRKOzDVZ5GrS2xWcF+66CyW8+M1EFWAX2j8woUL/EnnVHcyh0fLklQaRV9m2smrNlM34/Z29+gCzWHpjl8J00bdgz6yvltlm52hiQpnkGsjwuT7oOW7gWSHNpSuM23LVDfAimBCfIbGcc899+zcuRMMCYaHXPCXv/xlU0WhStYQ27MFmSqCYS6vpPcOLA1NhIJG1BN/oxc0Qh3n0KrH79EaHoG/H330EY0XEGEGFjw65yzJ9Ng1vmtdFkwkE7W8ay68GPR01Pg8lJESp97otQ9tL1HCsijTvj8yp42l+oahskrWAFJAlIDqAbC4/fbbWRoTPKkdDJzJAlbeRULcIXH96LwypqvjS+AFRAx/XAAJFxQWTFVW5xhpYw+Tb4rGPJ33Qe2G9s5//Md//OMf//jJJ5/wlakbs02FjoPXwSI9zO8iye+RS8ILUjnT0X59kR9zMXmW4tQbfc2i0sXSRGpFmAbAfqO78cAiTZ/TPgFGvffee/fs2bN161ZaJUG8jHHW4CIKDuRG8KqmncFXgBVuyBAi0BpAB+3gJ9yOlnExoAEiwDgpwKeXFVH0psrKNUNYKcxlg05evXoVQtCTTz75zjvvvP766/iVJw/MPEt87xiO72Qbii5eGtB4ZmkPcEPp3m3OWRonB45otG00KN9OaAFsXWEoHbNPOQ2uJBkb13gHdefH1D66yUTkm80DTTqHUePrCL6kgUuN4e6t4zw4Y+BnjGJ/Rdu2bQvGLfiVAMGobV4JPuSc0J+Kf/EB35eVyRMqDF8Elh8eRAMn9vxPP/30vvvu+/Of/wwkorePNo7gfF6FC7tk32gxpRQjmAgVrkmooc2CuIbOP/roo4Ck5557jhW9gss8jqalnAwFrGWwdKcJdYb2qPH2GJFeOfNS8cNJY7ea6MtDXGbYGIuGgLOulGE8Un42o9ujfzODqmXXTH+69qFN/6f+2rUnvVBkjuGeSY8dhXnABAQBSASDqpgNi/2zng0gQCsK3/NfFuwHUly5cgVAUFSKBoiyQ2GWZnD4nXfe+cEHH2DzxwdcjwvwFLkAIhEjTJrbKacUFtMVnLGwsBNSQ7UvnjlzBt1ABy5dugQ8Onr0KB70wgsvKDmlSdCYiuaZxTzXK1kMqVfRDpdZk0PuCWXlepxakmz1afX1xtUnCf+eRT/77DMw8I4dO/bu3Qseu/3227FF05HB4Et8SXaiZDGuSm8qnhI/ATUobkCmwF+6V2mbwPd8CgSBDz/8EJoItn3aPmn7UI6ZehVMvlDdXZpCSldppbTiFApPIDB9/PHHuJIiBiAMPXnooYfQ29dee411eoLZIzyfa2l13SbXXWDskYZC3xuD01JR0P974xkXFkF+2ymrrA3Qnj177r//fmz74C4wG4/twOa/efNm7jf4npLIwHLGycAsnweRAUyL23ELNnZaHAuLEy/MzYkvL168CE2E+gtQCRdQfikmiT3Er9JBdAoRsUPDwZdogY8rq8yRkydP8npAA56LRv70pz89+OCDUH/ef/99BpKm7lVxygzM3952vuI0pHFYhv0bAzVEtwBiBvI+I3yA4AAFZNeuXTwJHQzGcCz8y+AIrBy6PMWTNGF8URG+BIvSh4IrASvUa8ZVpW9exgfhAnx/4cIFXMP6WhQHVJRIweNevhi4k1aCpaXSjBIq7YNijuKy0H/0Z/v27eg8kItmTq78EydO4HoIOOOGE1sEGaELz0+1X2wg+tLLpYTC6OeoHl8UheJNd03zqzb9vWk0S601Qaas6Hv/b6SDzYzcMu9lWvD2sDYN1vY/P4eRANzXRpTvM7iUbEwFHowEcYDcePDgwSNHjpSVn4IyPIg8Schgy+A6FXeg5RICCLUA/PTJJ59AB2EAOJnTKxHEC4kGYG+IFWzEKyBSLvSiI6uEPCA0fL766qv46fTp00AHSEaPPfYYb3nnnXcwWFwDrQcX4FmFHbOCewEZkDLQYYge9OZolvKnq+btUDPvWwqfTZdHj1SrdnlS/1cif2QVKLX9bFyhsSuBN2hBYOQVrRI7duyAWIG/2t4htNMSiW+oKYiNKXHIH4EWpMjQfsFzAJTaRJam0oHPYGlIKNBHfvGLX+Ch2PxDNkOE5jaJM/4aKhpoHC3zFGX2hPAECPjoo48wXkZ2EO8UmoEPEKOefvrpX/3qVxjsikgBK7UOb+HFl6T9qr1v6YYhyRf0qYOdDh8+jO0XoACAAGuBecjt9HdSyxhY1RnGWRERCC4MviAnEyCuV8R/C5dmhnb+8pe/4F8oIxBJzp49+/3vf99vp7wsOPgozKuqVFf/pvg9nrJ79+7Lly9TtQEAUdLBcNC3bdu20ZhKrSeYHYSdBGDt3LkT9w6ai/Esk7z4ue7mglt48SVJfViFJbJkIvMAFBgxdfTo0a1btzLEG9IEK+5LKsa2TC2AOaZUYQgZ3NtZ9V8KS6jsGtjqGRg+NAoWfInnQooBKv32t79l9FewqDBRKpNL6kn1Ag4HH8D2EFveeustNIsu4fOnn36Kv3T0llUke2FxGSDgI0ZHLQx3Lf091JAGeAsvVotq7Sw3CVGywK67b98+7K7gJVoZoKQQRIgFRI0rV65QX6A/AnxOkwHtoGI/tiyDAoQIZoUULsgKjaO1UAHWa6+9durUqZ/85CdgaYCU6uIEt8EGxz/EGoo50Vh4qshzzz2HfmIsR44cYaorMOvixYv4hijGkxZpcKFZNJhBdPPmzapAt760artXfX5qLWyHbDSUV/vbAGGkcxZm1ho3HGCb3l7UxdLlKRIi8t7W1GDp2aDJnBk6vuO+4Cma/5AYsehH8I7JYAZXEMQKbKpQCtaqYz6o84/saGgmm4O3wUUUK8BUSjYHd9GEwbQOGi9oueQGfltF5eRZfiBs5ozywmaOX++77z4yKrvHrtIsIkEjuMTKMGkwDi5umPrIhQsXoOBAzfne977HpgBG1Kdo/kDnOUbFbtA7C3wBetJn3DThUbBS9B6jG6N30enNKm065YsoxzTqg7L4U3buSlr5KyFf0Ojtj3tYBJHD5VdL57c9SQmvxZ0VdLYXlj/u923mgGIThgIC7uLOzPRNwAEVfvA5RANOF36ipIA3RYxgoQomenJOuHwJOhQBKHTgXtwIRmX4Bj7wrKCrV69CWcCef/LkyX/4h39gg9ALysng61TQiEYnHzDHBeAL1Ws6ffr0gQMH0D6EC4AFJJo77rhDMRpbtmxBf/AlrsQ19A1x4IAMCCmZd9dp8SxIjxhYHkNtfyK7Ty/i0krgRSRfzA+HteRnrZgvMWxstcwyscMrRRw7sZIVH/AX3AJewq6Of1lpgjswt1xKBHIT0N8ZKmMEPaDkOsoREiolv3AdU06hNRFMyHYAUvTLgqtpVX3vvffuqohvP80uC81gEZxIyw+UX/bu3btz506oV3gEvT/nzp2ju6So0thB99xzD98gsCxYmZ9gR7FNnVL/77pYFrwgnwr1fQkXnlYCL0ji58VtyEXzWcedSPVdakMk1t0oVUuKXKArBDABjgLHKj0EwgV5m0jBuAaGY5HtOV58I7tGqFwMrH8lfUdIoXQMfmZ8Fx6EHZ7KDiAD8AQ15/Llyz/+8Y+Zh8pAD+oFtZQOzb9TSj18EDqJMdIwQRGGzprSSgTSn3rnnXcqbESGWF+Sq5aifSJzcboe+lrhkS5WJNpKyLqlZ6BGvGiz6JscCl0ZZuBqHHvVtLbx6BFtnqUGx67Gqdf9QsfgKO4/EV5M7eqc7yy/7NQTzVvpghEVHAWehFiBjRcKyF8rkoBAbYVuUVwmDyjLcCr895vf/CYtnfiXSDG23HZCBoFGk0MFhwZF/CW+gJOhjFB+uXDhAvZ59AezSkOJ7KaRNU0f2DjJC6QcBVrgg6BqQQ3hu4YABfkCWgZ1JeIazRY0f0LEoKpSVD4gKEp+AtPXtzits2lJpxxRWohaZMfxv05lkE5uwRgvMvJe+myitVTH6N6uAr+P8/XWxPz0tSSPsuqqAoFrpyyDymPLgwwt9hnfeJv3NxsRB/3eDoIKQO4Fh+Az+GfHjh3btm2jNMGkUtW/Io1c5SvpxmOrYQFiuATL5ICv8BP9KZ6lqaqoeAwRBx/AvbwG3Ai8oCEDUga7RB8tC4LjMxPSQoXOsndG237pMtz8EMoqvY0XMB3uzJkzIztvGZAXqqgTfKDtFt9jFJxDdAkiDx06lLNqbWp5A+fMJBwMDvRl6K1lsSa7e94U2Gkp9hPfqVJC3pQ4P41dHc1Rf+Wq9Br8v4Vz7210kmVR8VRUIiBv33XXXRC/GafEy2j+pENRoZkEQUocbJMGS87PyKpmkZEAFgy14EZNCwj3ap4eUNpR6fiVggw4k7IJ1BCW52TIFk9IJYTR5El9hM/Fv2DmWtkzxXS9Zf0lAr799tscVJSQNqhOXSSc8Ur0TYCr6HUdUL5o8sy/gstyLrwoejIHROTBdYYupU01Xel1k7CRs4CCbaSDqngUPmMD31YRWBEyBUV0MgahhFhPtlSRK0VGUSoh7wlPJTuQyRmUxTJZvIAwIe0yuHpFwAIGaIyrBDMIGugh+fNbFRXVAULABeztAJ19+/bRoMCfSnPQhmo7oeO2STP3W7Togw8+4MVCQGkl0Inw9/bbb0fLkHowjRDETpw48Yc//CFYefEe960ZqMkDsnyaCy+84NT7YLyvqD1l8KJJUwiLVBOWRqUlfWK5AyZ2796NvxQEyMOlHQVIaKAMT66WnFW4iHi5Eko78Eq6CeMXpB14tU54QRSWgABRgp5XEPrJIFHGUB05cmTLli2ACWgHlErAwFAHLl++TJcnHnHvvffKiinFJ7TTAsqq4MXFixchZ3FCCFvMlMGzQmV8kT+Y2WiPPvoo+vDiiy9SX1uOcBEmlfHQ7qDDZdIwldJDQ+GdWiosb3VgR1Hoy+jeSO2UEaHWSOOV4XwHPM9nOpzqeJJUZxaOap/lMbTlLe0fEY1RzEwsAD9sr4jxkaGCA8Y+K4lTVep86bqBpYF6SZ4MTwbjBstvBDdU9fXSx1Zim72izYKfqXpQ46D4wwXDcI+HH34Y9wIXwNXovMKosOFTLAKmAE2YDo+/PCHRvzUPf8o0LSzrFN8DLMD8aJxXSiX5S0WUy2jgvOOOO2j0wTeAjDfeeKOwLNjISjL/e0wv4KD8EtJONsMSzd/Yfil6bh36xVck1uAISmrNLbox2qXzeOG/zLBWS7xoaid/eyeZqKmpzCPa74FtSJMm7ONWj3UMLtq1axf4AdI7hXbGHXmFi2/dfyP9IlIqKfmLqbgbe2FhbKkiFBa4ITP7myIMRQ+pD/gJkCHEESqRPykWkXuLKkoCCtTOnTsHVd4aQATXQAqAYoXHMS8e8AFMxI34kgYI9pwWVsJNcDEj77zzDq9hUgz9ppw9oBL+Aiw0kGC+ZwATphRaUq2Pv9NrzTNnxDgeCstZjwGL2s/0YepAxN1hpeIvbtFUIkMKKfB38+bNe/fuhfZBHwdtCjqbR3cJL/gNdfKxVZRR+z6uRF8qk4IQQBpb7CadoyzDGSwWm4LM2MpblI7Y5tjqrTz++ONAB0hA58+fx8ZOGyo0KYzxtddeA2rgEVBG9u/fD1anK5d+FvD56dOn2XlGkbN7RRV+TnmKXmE0+/zzzwNizpw5s2fPHgKNDKufVoQ2WfVLEShsAXiBp7AQ8WiOapXrrkf0RbfwYsOQVAYeJooVvG/fvvvvv5+plvQ+ppxZWtQJeVh7u5BlYOd0k6gpyDxRmmNfgVuhQiXVAccHFuaUf0HZ66GCGOKFhHmJMNSJwJ9UCo4dO8ah0cA5qA5PhTSBD2B1tA9BA/CBKw8ePMjTFRmTzuiyzyoC0BDLKGWwS7gXYIQbISkoQTZUlTsZ0IkHERNHVrxHSQN44iuvvKJQt3ne3Ty3rzspjvkWXmwYks6PzxAogBSQxgt3ZleYPEFKUujYqtpxh5RwIT1fIVVjO0DQmwbwRIIL9RR2IFTSPlUJWhkYi8GjhuiAGFjqJ5lNJTMkfQDvwOFFFZ0NkYGprsFiQO67775QHbaMv5cuXYKYwH6Cz6F84RZ6jtkaQAHXAF8uXryIliGShEopQzu//vWvmZaKeyFiQBrigSl4LvQ4VveVibew88oZfoYZpmbX1e7uaaODBenLl9hk2qwF1HH27Izom8hgMXZxeD40ywvAWuK1rdXOe/SUTu9mQS8yUjjzLufRZMKop9KyvIJFDYA9sL7BZtBBoNVz6rjBeiYvXbRfaZ5OigzyoRBBcC/4R7IDszY5/2ML0GSA9nUjuVRo0QyVuMEkMT5R0oo+y/NCHEGDrKn18MMPP/jgg0QH4AI9EXL06krcC4AAIgBT0D1VAMVlPK9grTrbmVX88CU+AFxwMWv5/uY3v8GM4Vk0A7P2L8PSmdISLDte6e06upFzXiQhYbqrbAjh6cu64RmnMFdUaIhLqjUv1nLTDMTWhtFKbT/Oos4HmWkqPyn5ZjO/zszzi0P9zMA79X9gdZhVJhPbHXZdKNU6BChyavjGPXoyyjtUwgUYL9gy4mmDusuvy9I8LyMjLlYwEjNNyCfMScfGDkkBMj9L+47shEG/E4wsopzABK4+dOgQPmAsOi3Re1iU2M6pgEQAVUWRo/yJSET+Z4FyjFRRrcymhSz2/e9/X04iDoGzKscQL5aWRNMMkWvNSo1G/DmyJMmyj0MwmxgnY6TMc0qYtEw1bVftH1qso70zQs116cOKUCTf+dkgYzATHIv78OHDBw4c4BHEKi2hi4UXqWWRGzs180F1bhCDnVlOinih9aeQirHV4GVrugCbNgACLehX7Nt0W9BpqmKZY5dLImGH4gBuf+KJJwB/HIj4v5Z4I00kaYGcYGcv0jbBUC6aLTHAc+fOQRZD93AB/pVZVGn1il7jqImMNIV+pbS3SFddDg1cqbGQoECtilC4yJpMyy0HeMt+sc4kfkjxgp5C8An4CmDBEhXMRqcNIhVk1E456d4uK4Mo4yB4aBhlAdk1dZnn7dKFqCgKKyrVTyWCiSHBoryCOWX9iJgVQnEAf5966ilADxUKTYXnBD9FY8tGqd1dfO5McDs/Hvfxxx/ffffdTCFhkBjDTNFnPrp0DkvepUJb+Hzp0iUCxyApXMBvxjOdDTgn6eXm91oJa6SMfyevKHhaN7zwG8iKgPe6UMTV/ifu3pApjh07BmW7dKlHte8+akerqqzCjRi5WFbRkxAxwC2MuQyTgfD+KaSxHVYIqKImwjDN0tk7eA2tj8G8qr5enhQHCjv3VhQs0iEjXIh0UmGKkj5KtTCbDp5+9erVixcvQlG6cuUKr2GAfKiiSDAW4pcWIUMwKFxwUIAbQU9qlipcbuhyIKNwxUHKJCe1lsmlEvbSw271+CISxPLXTP5F1GDtxhjtM/p1HtN0G1IsQNTDDHh3sqFEQaXjyVTOdMILF2H16KOP3nfffeMq01Q+S8GBRw0/S4VFYWlB68xkugPASGCJzZs341ceaEp7BFUD1bMIttroIgG+QCrBvcou8U+kJbVwwZ26RkX9gHosz0UzJwbFC5ilJlfump2cTDThq5HptHTeWc1q6WJMWHAUf99//32MkboMQzloLmUCG/Uy6nqEA8pEGCl+AiDiL+QLvQs9IlimZZulwu7R4TK2NCXhi2zhbRZPcOFb5WSEa4Z0WbTSCkv+Uh8kaQ4mM4Z8a/PKF3r2nDJCm5H3S+rwbI/uq8PRvFFoB2difR86dAg6SLCiNRE6ZwCdPEMm57885ZTJ4wxeACfQyyhrX6h2XbAW2Zt+mUFV9ZdngkEwYUYpWoMCsladPCBsEljUjouP4Dkj58+fx7595swZMDP+VY3PkOBmcGV+RFOZkz3BWFhoj04QjIJl/gburDM8lMEsXxr/K/MHo7lYc4yhaGJOz0gt3u1XpPI/tTOzLpR2I/Kp1VIPeNHLLPgtd84utSftwIXTfttQ1M95xh7dy30eSPHAAw9AeFYSFPO4/HOj3kroKC1qG1fy2DHq7dy3qcCjKfAqLZfBKQWh4plgwosXYehWoJ+FZkLpGvQmjF2Aud+dREQ9NPLUU0898sgje/bsoSGGVkaWvVAf5B72cSKiqa8GBETDwAvL0IdKwkMSiBdjq/HDz5L1mEpHYL18+TLLiNGEEbLVWPJdkkwxnoydXUdSNyTC0NAbXKHglObCC7U7vzNpXfDCO6g7vcUeX7kfLxfx0aNHDx8+TPGV+SB0ZxTm5oygIWqH3w+sSg1uRCMsGEWfCBlgXGVe0dsC1qIOQhcjw6IZxMldmknrbJAhCcoZYTTn2Ir0aBRrdmYidRzCDX6CSvJP//RPI1fmk9qH5HOmjTIblacNSU5ugxfBzmQ8deoU3ausV8ykdaoGhRkLJYqPLEmf2FpWySPPPPOM3MYSW2YzWMgbXSy44mR7ihyUgrOQlZ56yGcvNqAy4h9aa7+YSrW8Ok83QnUK6fHjx6GJUKMuKqOAMiOZ0EXJPyTYGi1f8nBhPkIoDkAK5npQt9eqxY133nkn+IRyOFUY5YApGUTpZ5QRxi79TJwfJs/79PYIrkWMC0rQv/3bv/34xz9m3LdPkx06kqlCvtL2U0pEA17QaoChMTOFJhWfaapoDtlrOSeAmE8++eTtt9/GjQRHTrviRzrhhd7aYDUOTGui1H6R0lChOPzfb1NtHhCaQ0ciC1xqcm96VjlZlTCyF0ZPiV5AaqdRN5pesJcyvKSj1qZG7xWuWLv2ybGFFclch611YAHRWIVMfKLtHWy8b9++Bx98EAt0UEVhFq4qv8QK7eHeo85v5PYrrHAeuYL6OWMfWcmKWyhYgk8JFduoKh8RamQ1fiF6cHkwwZT8L52FMR0MfwpmfNGEMCZKyg7lGlywa9cugIXCtGgQGVn1VrbMMHBJUn50FATGFpF5zY5uLSbLtUObwAzTeMleUeXhr5xYjK6wYA0aO8sqhg3fv/zyy7TOyCnjU2Ci4JepxM77NdZkB0lXWrrY9LmTKyBit/TRY1fRtuniJflTI+F5RVS4BRFZRcCBZYqFe+jQoQMHDuzevVsZWYzFxhq9dOkSFjd+8hGQHiMiHUTtp6BGtqFaroQOlqgMFZPQBoHvwZCMyKCeT9hiFBMFCuoF+kBFRmlm8oAogZ0MTGYWsgxcKBS5btu2bb/85S/xxB/96EeEDHabjhvdwpnkXGl01CZKdxjK2AIu5FLlrxjXp59+yihYNoUWIDLs2LFDJb9kiAmGvwxsx73PPvss5CAVEF1HihinX6+ttsb2/Li8+IsbGyM8caMmI2HNASYOHjz4wAMPDOzcQHIgi0dwz2dxBwrn0o/Ifh4vtFy8IcNLUl7HpqkfzSrMaVTVmJBEMKhiPdGBLVu2ALmAWcy5AMOoKZo/mM1BhUjqCftDdNA2OKhyOjxialOVnLJ9+/YnnniCFhbKOPxAmwWPHfDiRmFHisjPShSWkM9sej9FV69epRgVLEyW3lMKIyCabNhnvghKMWfPnoVkwZPcuqqoTdSpkVp5eRHk5ej2PbyFF/0T2QkLDpwDseKhhx7CphqqBGosYjGk8hcYIMTiDjJPhMngbi/KFhZBFCZNgNJWKBeAQyAUsMQuI6l42XWr603OkVzAVFGgBsBLJxJRRB9VWeEEGto+g8Vfl2Y4pEVTUMV9m1FeknqKymXz8MMPb926lVjDkaq6r+ypBB1FKOpYEF5PQYC6G02kpTlKORsff/yxMtMJPczKY3I9RA/qKSNXcAwQ8957773zzjuS8nq0NfimpjJCp4vn7FKq7+Rp9sD4SL/QvzPMctqHSAybs3tN32S6quXit/emW/RraYnbfA34AAEYvIEN8MKFC1im2NbIzKxeT74qK3Wd6eE0JXJrjbRTb2PPzA8ZAE9UmXzu6gxG4NYtPhzZSSK4gCykL9kUNXwvBYiXJOxQvZKKfscdd+ChhEV6RhmjhTHSwfnRRx/95je/eeSRR6CmMcs2mGuGIJLGfSuQPFQSBDPTWQIDjRDRaHnBZ4hLjOPWKGSDYB0t1rzAvywFjoHjw5tvvol3hP4A1iFSlX1kkaUrpOvFXcWN9mxYNhgQ848Yyn6WuUibWNRWU59SISda38Wk+TOSq/14upYqSbvkv4k4bSpeDFw8ZdRIdL10aa5m+hqZeI5NnsfzgG3wgTzMnGteTAOnMjUU1Og/fFFRYa6vwgWGi1dlCCzNEhkqUz9RBqxF16zPSedAZCyUmYMWAfaqtCgMJWLR5CmxQlYSnjBIM4fCPcjGwB1cee+990J4web/7rvvAjXQGfQKkPrggw9CX1NiPgUNsP3YkuUogLAoOS4D7mAOAUDgf5YFxnMZ5I4Hvfbaa8AjtI/HoRGBICuDshw5Roo3QkRj3T10/qWXXgJksBvE7vYLb2mUZwe900ywdXpxaL3NL0kf6Sr2LI4KF6CVmXpvSpxqEBLncBOmyHDfffcdOXKEO9X58+exfGmDxNLE4g7Vvkc2841HZs5giVs6EKQwiz03TxakLMx5qTPTg9Xy9/JCsNDPQRUAJvmFNg5aIngxhSAPUuwAsYZHE8u/OK4KauAyVpQYWASHkmKBEY899tj+/fshC2BjP336NCT/s2fPsiAF/sX8/Od//ufOnTsxMwAOXKmDGil3yHJJTIRwce7cOXyAuofLPvnkE0ADM/FwJTDorbfeQuNQLnbt2sWHDqp0VdCgKu0LWGHNDlzMPkNt3LNnzzPPPPPGG2+wGM9sC2x9adFcdhPlp5YWq9NGcxOgpM7U2pZ1cbDwxMOHD0NRpzR+8eJF7GZgm927d/PQPe7YMtr5RoQUpblCFEzhPY68hs5CsiVTMMEDDHO+ZieeCsIkgsoAQeCgIEBDA2eJVFpgJdUQsBZ1DToRICsRrRgxPahKYI4tcItYA84E8z/66KNfr4igA848ceLE//zP//zyl79Em0weRWcwS++///6LL77Ik1MAuMAOAAdvpKzH4eMuoAzkiJ/97GePP/74d77zHfo+MUyoFf/8z//MvF5oGZAXMOcHDx4EEjE9l9OFxwG4mUEjNQeSzk9+8hPM3iuvvLIKzpEZqFjw+VvL86f6f9dL1vDaTdnOoCXgyFwsCxkjDnAlN6tgiAAJnNZHVm3xMsLYzigOk7ntJEZVypzBbZ+joCWS+guterQj0B7prQClK8ZHLSNYxS3FaAbLTx9Z1W9NFOHmwIEDWyoCBKAbdJpgY1fkBU9jpbalWhvHjx/HjYRmPpfiADb8H/zgB5iQ//iP/6BnFL8SU9AUNn/w+dtvv/3ss8+CqzGTaAePpveEkSwQRiA70IQMTJFmBJR56qmnfv7znzNzHy3jcYxSBV6jfYAaM9zlVSEGUSBCx370ox8BaCAPbjgRo3QBROPFRJHG9s6MPS/lGe1ytVaZrqaaTpc1XZ8XGQYusLe2n741jTp9nKLINCd0WDCEGUsZkgUL1WNlY+VhWWPRYzcL1a5OWaC0TEpv1xy4FAP9NLA4YqoDhZVp4GeZEphURn+t1Bydiq5QheBeHD/QqhIqvwM7pnQVtoPOY6uHoESkkIGD34yr0HJaVdeqOlcUTzB2cGZReUaoebH4FT0amBaIBmjkueee87bMUGEZM0QvX74MuQzA8cc//vH++++HmEDYgiBQVIcDoH1wuMaC6/H0v//7v8ddH374IUt+81gWoBh6jr/UWXzhX/YNn/GCMCKoNgAddC9a8OPJWOkV0a9Tqt0RW+6OUQvpLW3li1oI8GxTZs9PzQv/TdbW2ofOTKVZvD1qpI1Hk1WLKYWrPkBjpIrBQfqF+I2lSe8jfsISpIGTBgKZG8mN0T5QumoOsjUoAJdsKZuFIjhpg1QUk+Is6dFQARg+gvFaRBm+NUoEkkqYcCG1Atv43r17eQuNl5SJ6GIIlUmVUduU7YE+o+q0IaAMfbScMXApC2QOrDwnmsJcQQ0Bb/MbjZruUmW1oVeAALT81ltv0aVy9OhRIAi/pxyBUfzrv/4r+JyAhRcBpCBcMpwUF/DK2yryQM/XQW8rBBNIIum+leGiFaG80W22/btwVdfC/PkjwUns8zS1HMp0stMioKF+bMV4mdCF3ezYsWOHDx/m6cGFpYRzt2S+dpiE/5BINEQTBZKPjEo7x5CMJ1mDwMG0USaeS9mhuKFwbCk+pZ1FykcrgnNsBfXZMh+Hy6D5ox26QhU2Mq5KcmArZvkcNsVKPPgLTsac7Nu3L1h2Ji2IxKNgLmegD2CFm7nAN7iMNTwL6ICmsPMTRPAsVgZ799130U9gFiYc2h/mnPVBIH3Q7ErcoQ5IsYIdkMs22gkKV2mdt8hInC6SlYUMT16Vnmqzz5Omq1sYfNqKj/ObuZ2wlBiVYrIiiET02j7kiStJFZ/AY/dXhH0YS5yBDGVVpgXLDsuXEq8vCVlYsqnvQ+nCwAuLyBQ0kHvHlohNABrZGUK+njXjHXTwJ/fY0mWFqww/gz4Y/kT1R8npknSYe1KadUbIRWsFgAAD5JE/DOuCykDhn4ggXwPxiBHf4lhcDxkEbA/I4OavlrX/E6E4jSwdyspguBKCyfvvv//b3/4WGsqRI0cKiworKmcNg1zQAYkqyljxr9tve/xLhSXCi8Ko01JZHWqvuWcoxotOvFq62ofjOUqSRXrBgvCCfOg7HPUhujjflMIEGGv8xBNPMPQAC5pgUZpjAnJH4cqo+UDp8WQ1BAkUEj0KC6OWoCGUYdLH14wYcKVv8GuocI0WUHEIeUYZ6HQW4AJVoJPvlk8nJvJXjohdZbAGgYYeE0AGWmN8Gq4ECkg/0owNXWnfUJ0/BubHNZBEzp8/X1iiqmpSMBRVgW08e7msKgzjG5oY2L23334bwIErIW4wC57qD4+PVTEeQqoC2BXhEmwLUVIM34JfFR4s5tyul0MK/CvLuHJfV/pKHyksFyhMS4ZLKZrQjLnBX1m4ugPB5eEHB+G+EVn4wmQWacT/LUk63gxAKal+kx3YjZ0Q7PGd73wHf9lPJZVK4KLPUujgY8Bkm/DWUy3o4Cw7NDpQ+6DgQN4Gq5dV/DU5JJhSwzhOscQ1O46IORS8hnPLBNaRlQWXjsP3QrsMgY8l6lRShReHSs6iGH/o0KGHH3745MmTkLNo0VBBDZlduYI5CooSjNqiyYP2EXZeu/31qhInPvD8EYa3ERCVmK+xM5SLigztnUqQ92xTOL+yRDlacOQbalr8tdr3VG70bUbBiqVLO669K1qBRWK5r+2Dlnqb7mWocNGVU/SRNkyVwm0TZIR2CXYpbAXnK/LSY9OzpjbbdfokjHDL5Vme+HL//v2PPPIIjy8tLVaSPj9+CFWIxN13382dXKKH73zpilmVLkWdQ+aWPrQjNiiKEyNYYI4CAitlDSwrVAkXA1dCrqwqX6rcgzwspeV9DiznVYmhBBQ8KFipC0ZwKYKDWBCqMj+PP/44A0AwOYTIwqLjBu6EKvaQ7hLGdCmbXoLV0E4kGbnjkfg4JsURj/RayeosCMSZYSB8tCdpNkaT5yQUph4SKyErsRJXtH46rZno3kiQ9J/LLo4Mf+XUh9Z+noe6GR1StPNoPVWGDzO5hT2UDu3s3yWTwI6dYQEVoMDTTz+9fft28sDIQrO1yrlKsHzvuuuuDz74gHZ7NujfusDiujuPT5NJngccFJUlgtYEYgQnBFzEXDU5X0Z2DqhwZ2THrA9ctc6xq3kTLJIdzdJjOrDcU/IzxRBaZwbuxEPcCAbGZg7hAk8/d+6cSmys2Uk/koyYYCrjGT2mjBZFCzy+hJIUYy41HNx78eJFXE9NhFU5RkmofmmmB3aVkmA5mQkSSQeCb74a9AF6JUQkxqFllsQ8HDhKyrv7NzKVzwun3s7ch9moByOl/mbwIn2vsw11vZTGgTsIi6v/wIED2E4ZKUR3CTdJ2vxo1JBMXpiJkSt44EpXiMTe3PaDwRM3Xu7DRIHSLP/cdWUdLFzsFrk6mMhN4lPoEGHeajAeU5FbWjf0Ae3wMPTS3KvSs/gNbty2bRvPZ8S2zKzcUZVdNnDHC0nepv2CrM4s0h07drBIN7BDu4KGQ13jWnXCEJgZ10D1C5MCgh8gNBf0p7QDE6lJBRdTN3aFxdQIDT2jKsfklVdeee+998Icq3QGarmw1aVl9s1TN7yoldBa4tzMrD6y4iuFK2O1ZOKWyPUE5sHaBVjs27dv4A4x52eKzQzTpsiNX6GfM3mE0oGfMW3ykoplLwhWPK6o7Ag6A5ERnBSYFaChulhiM8+ZFFgUIFOY4bO0o89oly0t45sAN64SQ9hycHCjvYGdx4ZMkyc6w/r9GOZadeKhnK8CXDlxAC60XODeK1eulFZ6j6KBHDRaNkQf4qAcOoq5GlgGKuQ4PBd6In+VjFM4CoZf+juyoHtIMf/1X/+FIcv/3UTRmu+0vKN7tbAHdQX7/DdjF2pYJsa7JeymQ28+SX8euTqrodkwUU6aErzIp5fkx+bbqXVu+c74DSq4PdmrnaWVP0gFmai3TZbdlPwFjKFgbAL2t+9973tgEkVq8W+ozJ9UGZgoTQ4cVaFN4yrOCtfQyUduLMw8MbJk0GCnkxcWWzlyJyGzVyzcQHmEaoJikOgNYaxEcHaQgRWtYpa3tJ7rVWb9kSNHICihTWzO+Hv+/Pl3332XAU40Lv7pT3/CoNhhMLk8rGgQagj1F0ZzK9yDHVZFDAIZi+LwQXgKNBdWBqFlhJ5XsQSbov5CAL106RL0EflQqKAxII2aDi+TcEQThgQi3/ImO5JeDhG0A+HlN7/5DS8bWdZ/E+X9axFN1TIydr2UF4JLP43Eq0ybU1nDd68wf8LYxcWEjZhvFgk1fnNOp6AvmY2CN5hzz549Dz74IBY6FWMtLCoFkMnxAWDBFcndG98DOLZs2XLhwgX/mgkHvtvCwdICt/QljfalhWMq+ogbO4tN8L1KgVdohkwApTlQiSzY28Ht9957L7PUmXiGdg4ePAjOkYWVyosCNEDgdowIQsHOnTvB8LLskr1lxyE+UtYoregePcEACzwX/1KDuF5VMI2UNeabyJBcWpq2QDA4py+/pzqmMxbpcr5mZ81qAqWAUPCheHX27Nnf//73UJEASaFdPviNSn4/DpNMtAHwolZC02C8SyxV6vrCC6oVgInjx48DMqTPUz8fWRgSV6HinZUqhn/BVx9++CE3W4oDpVXcC5MJHRoX476DSyrhT/heuygZjDBBnpfe4RlJtcUp1fPUomPHju3atYvaDRunU5beHwZH8VkELOpKKlQFsQJiPzGCuVvBzFgEKeoXbJZMjgcBTAFGTHUd23li4mrPpUxaHVo1UMIZO89pHLhKvJx8RWfJqESk4NspzbgrxU3q1euvv/7cc8/heh6woIH0snhWhDoNR9twpCJtPLzwyk5wftZF9wELC0I7D/sW98q+SP8/6z6yWBZZV9oHUxK4TJXNFSxPNCQHeY0t8npkVbZHLtCL3zPRI5j7c1N1hjB5W5Mj3vBqIz4cPXoUOzw6TP5nCRkWwhvZ6V6FOaQUoKkn4vPjjz9O9zA4nxoBlxfRUCZbnyNDvwk28B07dshSU1S+j9J8qMEiVmjjlAYBMUTnJ2oS9JewhYsxEOIIfVhCT8HxNTuWhTcCv1588cWPPvqocFUOGf82Z8jyqlGEF3mWSeV3fr8BZiQaWGRSKSfDt6KLIyVzZiGzrKx6TzzxBCMLpNHJuEC3yLA6npNJHMqtYoQi5AvuXXJ/+DjLNVdZq3ABy2R+jVTRluRApbdSBWCxv1DJ8IooK+xgseBicMHh6A9UgFDlpOICcGNh5yHjA08/U6RZMOW/tJIcTz/9tMLG2DHqYsGQbs1O9OIwOSfc9rdv306T59jOBICmxkDPQRX9TbjREzmNdKZed4V/CnMrji20DL9S/eGSoHpFvNZdNN+iNagep06dev/99zlSiSEUx9KFd/OQZyjti/zpq3z22tnRl5G0XGsvGLjkCN9aBFG1VGuG8KKEdJCI54skSLS2/6TIaCrjuS72YhjXqE64uO+++7DQeT3Vde7qjEQAr4bKlkkE4dZEZGHkIlqDtv/mm2/SWqkTRkZ2UEhhJ2soIlt7NRO6wJD8klX/g2VtXauq7EkeYU46SbvrcPhVIC8+M4pB8Q6hEv4JcBwspCGMiMxMoYAGQu7zJ06c0MGrSs2gM0hzKGeqnBT8Hvs/U1RoquT8QMzBPk+7A+UvXMmIOOakcSZpdmGQOPM7+Fw5eljlMFRGE1pP1uz4aBpxMFH4nuWLzp49S21L7lstBoWrLYcGSbjn1FsiE0MttbfINj0xbX8V5Qt5HAdW9yFzsaTNNqhUS8XkAS0k7o3kZ9D+ihRNEAwcCRbYqMEGYEIZ+WStxAcWpMX6Bl688MILNPirbERhXoNgDstQsbdkdbLxF9Xx6NyBZf+nhY9ZEsECQxRKwJmhT0e+XjyLFs2xVevR3stvqCsxmJoCCJNipOxAkQF0DqujicdVYNWaFeYZWFypF5GIvLyGMRGS/CkRgIfR/tatW1lbGM0yRT3Y6QScGVzAScNUBzvnVcrIwOqSU74YuHzCa9WpS/TIXL58GWIFhyOX0ypTxMljF6g6lTXaU+0GX0urOF/S7ccuzaSJJKtr3bR/kJcsop8kgOAzGB5gwdOPyb2yCFAQYLa1avbSzVlUjk8KIAzWpkrCxVpUBhGFVARb+pvs6A0ZRKl3lFVQ6bA64HM8eXIad0gp8+JeKgtrVphTOWP0qqhqRqgwhaOWl4S58Ayg4qgZT7Vjx44HHnhAs0RZqbBYj+DUQ8mhpR1uxiEEE5FCJdTgie+9995nFY1d+X/qCOjqXypiyT80AiDDv8FcsAro4LN49PyaO+IIfyG5PPPMM8xq5S103HIn6LRglk+pCO9ZIyxdaVpRvNA0je0QiibyE9d17sSowcXMqA/BAqXvuece8InUYO6Bqpevc0PIjRQ6aObk5knm56aHpsAeYniK2eTn0iyXhSnt3MDZMX1P10zp4vzoiZDsM7Ck9dIy3Gjho1SiOG4aAijjXLfiOmOLkqJcQ/2FYgh+3bJly7Fjx2gBRTfkj/SCcWkHwYdJKaOw2hkcS2lRZ/jwzjvvkJMZ4kEBh2ZgQjNDUUd2SsjXHXFonBxJQF68GlcnueEt4EainmYsFSpXkzxkeHQbz5ERnnlEyAaPriJeyLRemAUuc/HYhe51eorXX5oMH1hzWG2HDx8GXkh40Vqn6y5UAgjPK9b2Faxyp6ye9KE89dRTp06d4rZGI6WvZBEqplWAgAKxeHap4sqls2i5jNwJuJ6GdlAzTaGU/BlpxjFKxJAAot4yo1TN4vY9e/ZIGKZZYc1IPaGLV+1L7hhbGPvIFfIYV5VNT548eddddynhTaGi16vaHMQLnlD/7W9/G/9+8MEHjPiiZZSFy4Id13zdaoWsWUDw9u3boX+9/fbbgnUvmPQl0i+HRparXfSdS9XGaAIaSgP094j9IvuljwLwu1wkI3U1JUR6R5P5p9bAE0kfpbObpv0Pk5YOf6//fmCJBli1LPNNZlYVudIcpcGcf6PJMjwUpxmeFCqOlW7P3K1BlUIWTK6hiMEVIJvCmkVk8rlyuwzttOHrVu6cBtHCLJo0E46sIs51K9VDQybTK6TDS08ZuHQPWYW4FYMtWeyfFgfu/zRhyF4oY4rgQ8IFtQzCBHtFuQCdfP3112mm5c4fbNtkTD1D0ShS4fq33noL2hBvD1UcCt2um6pi3zybVhGl7Cr9Vk8++eSFCxcAMX51jSdTyP0ya1pstYtW0pxfaZy6NQvJl7O8ljUybB/1wTsHx9NSNyMIyFw8lVXVw6EE6WA+7fydNwx5JNI3XKnkWKzXBx988KGHHqJZnkAgQ70UBO+aodgcKsW+qCwUko0HViMPHHv69GmGCdBEp+AFaNqEAwUpS9oXhJFdGVjF9qVf8FlyrwSzFPCoZLbA/BepGGROhY2NLXqacg0ecfnyZQ720KFD1BcYXcrZkz7FLoVq5VFxoDQ0tLR6mipKV5KHUg+2fQZZ8NFKrmN5i4Gr9Em3COsehkqakE0HYIFZJZgWdroq8XHNypEAaH77299yLMtZYIUz6PTYbGlG8amItghaRX1kaRThBfdM8iQ+YEcFWEDXwLJW8I92+GDGPG1TMrwpVYyczKgBQgnu/du//dtz584x/Jksx5wIbs6e3zZV5YKjmAs9iFVh6BPVEccjS2kfGLGHGMKaJVww6okcqJOKuL2TCGGhcg9fuXIFvHfgwAElXOBfRn+OrSy4cmE3Wb3SYIgpHdvvwMEix9999110APNM1w+NrLREKOQ0mLOJBg6ICUeOHHn55Zch7FBMw5dEH9bIGVdlyhmZin/RIOQp/MsM2mUqIIvAC+/QKaZFoC4CSuaq37nRKbIkSQHG9+CQp59+mi5SMtjYCmcWVtaNkrYkCN4rx2Fw/MPkDknm4Lfz588ripmBz2zkCzslWF6YkSsOTjggK6JNMphiMYYu01xxTYQ/RpfyqBHhAqV9dlKhX0QZ4pTqX4LZOFecCm7dw+rodgneA0ufV/Qai6SPraqYtB72Coj53nvvMYuP8SmM1GDjjG2TPRUXMLSU8VeKDSvMPURbDMuIbtmyBS+OnefUMS4GCgvjX5aztAYWxd+jzD6wQzBDCwN/9GtLC0WeGvEildXnf9giyNtcar+v/TclcQv+YsEdPXqUReJ4L9lSSCElTrpr4QINdOWaHQtIYyfFYzR7+PBhiBhUvxm2JHRQGoU8qYo7Il4QJri9KwmN7saRq8JSWHJEMH/TdavBU1isRGHldsaWU0/OpyWlMBcJE9j4q6K2gq1dJsgWFpxKfYc1hGVSoeAjUw5RDzICIACYIrSVX2ytyhkTdvOvAudOnjwJkQR/mS9PTYeHALCudzDFkBNOpQnfP/7449AENdhaU0L7xTZ1e9ct8/COF0+0aUlEGtTlv6e97ZG+8j7UTl9qXBzP4b9sIgFw+9eQUllX76+2h03dHla1G8EeAAueTibj39jcujIlaM353vKNchOGCkBW8W48fInPEF54hBeWLzUCGfPZuK+FVVjOPn0WtPApg4uYIt+hZJNgsep+VhXlNbCyfbJECE04WLAx9n9aIpmMC94uqgTcYNk0crhSiSCcaW4HdnxhYVZYii2sLQy4ZHne63aI7Jol0VBeYJvUdNgxRrWxcAb0xMsVUb3CXTxXubQUPg7Hyz64ff/+/QcPHnz11VeVW5xZHvl9lPjoeSFatNpF1urCkbuSVJvaNpsa7xEvvvJ/9dXiepG4NzJ3z0BU3R+uiDu2/2lsoRADCwQKDunHFkdcWBwX1XvmSvIaGvYpQTBZ6+LFi88///ypU6coTTCimZaFQZV4woCCYDxPcQCsy1hpWhl4iwrnsKngsMybtMk8fsvivfxVsdv0+JAPIcZTKbty5QpYFI+m6aSwkLOhVdMV6nkFxEsZlIlAzz77rOK42YHrVbkKwoTcLnRRU0DQYfHoJ+btb/7mb37+85+PLcSrcBU9pCR6QY+QjWln/AsdRjMvlaWRX2ZTO7wEJWDD44VEbrn6ZyOurW9/+9uPPfaYTtZsujgSLgoXoyk0YVGZ4I4gJNfR/8elv3XrVuawvfbaa8yeGFdOXHDmmmV5atGrNgRjuqUee1U5WFRFmNyUpGhIStKkKemejTDVnb4M/Lp9+3YeQQQ1aseOHaHKMSWfU0/ZZOd9DCxQXV2VG1WjYJbN66+//uGHH959992Sa5SEIvOK2sTksACHDkxAC5DLdMYytTnGy69Vef2Em2CV2YZWYRB/MZwHHngAqhAFGQaJzrxmVo1SGaf3R2x4vPCTUs5hi8aNhw8ffvTRR3l+egoWXkyVeuKdqYUF0qxZmiljnIfujBx2khlcXMp43JEjRy5dugQxW4cSMupB4sxaVctPnLCpOuiYaSnBEkzljgmTJwNJ8hKoSd5Zc8HgstQGE9kozmzbtg3Ax7FQssA3LB1EFOB0sZKYl9LXrEbOyI5cQgvAHQhHb7zxxlqVOcp6/4IGJdd6OKNco1xY4hGufOmll6AoQa8ZVHEuGnhpGbRjK5MlUYJWGADNW2+9pVOmV5zKydjZsN5Zs19WbR8ncU1N1Ka7xWS1hfSCyKflZyS9K//Egas3U7pk8DxJOGfFByzle++9F5IFeIO+PV2mtaueS+oWTIwsJ7Wwur4qzMsNnKGQIztqhOte5fmw0+LRzz333JkzZ+QpoPOCIRuls2Vy9wazXb16lW5UYYqwLBhvkNZceihFD+XIE4DYE9pHiA6aH7pUiU2lFTHn8WViUQkO6qeQbuzObaQnCKoEa23QA8puc58fW5K+hCCOgjNAkzM9uLgXStyJEyegXEBG0/WlVTwLDgFLswezS0AZSJG/+93vlKQXnFkqs2a8tSJMbua1n/UhL6uGaSu8dBGSmcvmpGjf9Qqsv2wipHTcIiK9DaBEw5sTEVsiVHA5IFPnl6uKYjMWKzbJ48eP79q1a2RH/gl9fAekhgysJqWaKuy4U8oFm+z4b4U/Mc1c7gbqFIyAAvNA1P/ud7+Lbjz//POlRUDQViphR2Ga7Bv9ixwyFaiBpX6KPYJZ5hTrLbWFj5CYU5hBVJ5dqRWUd3Qe0thixiiAMBqFnguZEhTXKHcShg/hAjIU2gGHMz6ChttgMg5bILLIfsThqNbWoIqLxWdIZDQeywiinWZsB8HKrCtDLN/OI488AgVwPBms3H41kiKMiFbpVIxo/7jaz1MvnudBoTlb4stiZ2t2hs3Mz1sc9aWVRfglIQhM+/DDDzPQeGwxSNHjIrEwkvPlsCQGjV1prNIqRyguUzqzat4xXAoCDg0Wr7zyCr4EdshoR74Ntmey28xhYS08uiokZWiX1lsvLB2mdDmvQj2dSFCakSVUoRaEIZ48zKroPhKUTEj7EflW6KAComPLKL9aEaFk8+bNAA6oVPRGyW4ytHoZekEDi9GUr5ovBZ8BFhDH6GSVODOw4w7liJXzW3IiCCoVdMA//OEP3hq9mot/HalWCRpKTpvBXLwE+0r6lHnIOymp82PFQLIAXmgXVVCDrICFi00UjxUW7FxUuj2Z0IcqXLcTt7hnrrkUr2DhVQy7RIOXL1/GveDJp59+GrLG73//eya20qJB0CktRIJqDmvGUT+iqEKMGE2mGIwnTz8i17HGd3CuYh9SQQEecDa04pfMCimqanfB1cKR8K9ZImkOKcIAKSBcEKQoNIFjISDgS+WtE3dovBTWEHZDpbUxR0ZmYEwXWiAE08/KOadYMXIn0V+3WiQSDdArKIDPPvvsyA4lCd2NX50WfyTtt3/KepE6PI7qg+v1zAAZy8GLHklAoKVz6NAhbDX0DhZmytF5xZHPRYhbmu9QLtKyKoHJsk5FZbRngHNh/kUuUwYRKI6b8j/PQA2V6wEt3H///XfeeefLL7/8/vvvc+n7Y4oGluuFTrIE1poV9eEFZDN2w0d8SsNSuDe3VnbDR5dQoiFbEkrKyoVB9OHFQ3dysswE8muSt8ntNHNKjGWzAKN77rkHAydA0NMhhS64I5clYjCYVdIZrSEM3JS6R81oaMeUMLBNwy9cEAo9Uy+99JJ3M4Uua7iTCjPzvetIfma+wouiOfwjpdROObajaEZJSrX3CISG9Bhtg34G87AVPcW3EyZNrcESqPTN0CpZhkqV3b59+7e//W0FNQfzzlLLHdiBJr5v6i1ZESueqdZY/QMrKsEnkjE41wNLAKGFksf5MbQRvEQvABGEOzlEDCZovvDCC/JWBCswM7CKL8wHw69btmxRkS45R9ZcAWGxK5tiFDZdjEQBltJidVJ8D+VIkEd7rSZESbfB1drQGqA2x6fTqIFxffzxx3SgEGh4LPvdd9+N7yEjBCs4Gqx8hmqdEw5k05UmOLS6ZLSesA88DppJqGV1+MvYyvnhJ9pfOEU0iDz55JOvvfbawLJ+ppIXoAZJYGU5GYg5dcVmPAwjC/CvbapwyYe1t/suZYbjuax0VSmjHnqBOsyfP+KN5NFPmZYLM2XXDjg/CxlK75JoquXO77XDsLAFM7v4XPJk4ZS3YPpL4aykPCgQ//LEneAqPjFkWw4CZYsOrahnWRlNxlVmFM14jNrkyma5HXTvxIkTuObVV1+Fti/bIf8SpPgvjzhnZBcFdXLseLLWgxCTxhTVwvRqFFPs9+7dO7ATUsd2lCkhoHAFeL1lYWCOZJpChCnnzp07ffo0usfyNmQ2lsliTIf8ssILyhf4iVNKcYyNc+roOeLLogVHVhJChnwx7NjIjqcl7hRWOQIQD1EOchyAm1XF2qyoctIKll6fXpDn2wzjlGYryNw+M6V413SZ58e54i9KK41NyG+J07V9ipqdp1e17ZeWgsW9F6vqvvvuw3IhBChKemRlY4ZW02FgTgf2isuaJ4PIZcD9sDQHBFYqFAquTjYYrLwNi1OTc2jplOihCyjqMyzqqaeeOnjw4K9+9auPPvroup2uOLKqfwPzrTLQg77Ya1UZfjKSCv9RlCis/hAlFIoADKagSxW0Z88entgm/ZSmEy9tFXaQwsAFcQYTvuj9CZU09OGHH0KI4LMk2bHn+BKzBPmCvlU2Lk2HR4EISZkYQrGINqY1Kw5CNCEcKJZsbFRWxhRZdtYsNpyfH3rooddff532Hfp359w+5ye/2FJGkIEptAj37GssvkvzxmtpSOV8sVJNzdb+2qllJU1wVWFng0xx4MCBY8eOKQyZogE3JW6AWnayj44sLQq75XUr5BlMzZPiQ51CVqHgwh+IC2Rj6BFFZUqgDo9ecWsltzPPkoHeu3bt+uEPf/hyReRDNqi4TPYcrEIfJPWaosoWY+0paVvaZqWw0N8xqJLuqSJh18XOX1blyDneIjnLcs2Cyksr+eelRXA15Saw4jvvvMP8Dnyj4pqSg+666y5GqdHhSr5lKCfkC37J6dLJQ74nBMdgUe0EF4qHKjXOyZEAT8kLFzBUbOfOnRCm0EnWHFh3sCBFKnDtBWGJ5kLfn3nPZ5ehdGR18WdrJ+rfPL3ydN0qUzIsav/+/QALLFNFDTBJgTPCD9ylxQlsh0Hc+ECbPDMjx1aXRbsZlyYrMqBlShBc5QQLRihxf0M3rly5MrboCcrY4BMyPNgJwMQP9957L89Ah2wPJgQ/K2xpYDFR+IamEOr8IzsFmiX2CS7kwNKdCUiXENUBnQXrDaLcmVWXuLAz0wYul7RwoR/CpvPnz7/wwgvoIRQrGiNYJksHHRBYGYsBGYQwLTewpKFgofqleYW0uxbuTMnr7lQBen/oY5YDWO+R0hYHDnryySfffffdmUXj3smbElLbSuHMc4NpAWZ9AcqE/WLN4g5Dd8NB4WylU42m0R6V1+58NzyaTjXwSGAjD1yvSsJgz3z44YexmYBFB+5EDG1B3JfW7OhNOue0m5WVdwBf8jgSMg/DImVM9RFWsjJIJw+VPjK2OCKKOVTdKQKoLLBcLderI0WpWl+rTjOmAnXo0KFXXnkFWyLzX6mhoDWgjAr8aQ6vXr1K9w0NltylQ2WnoL0mmNmFQwNa0QDB2BDqNTRPMseMkpqy2ok10lzGVhwYnaHZBVein4MqpgOd4anOa3a4LOFMJcVo9aB0hmtUgmxsmfu08sppNbL8egFWqLQnVu7igpSLSsuVyMJJYGkPYDG7msrI0eLMLL+iOWS7ts3IG+BJsm1IbKXC5dob8xTxeHuI9GLdhs8fieia1csdWvUasBn2EECGcrcLs31yv6U8TJufduboHauANWv5BivGJf1lZDVmg8tikB2OYkVp8dR8Z8QOnXVO3qMlf2RZD/geMgijPBndBNSDlPTRRx+99NJLb7/9Nj6wEhe3blln6Ee8XpXqoQSuwhBERnzDMsUMbUB/IHkpJbSwOjQ07pKHC3cSqmcPTwS4s2fPQrhgl3guGTPxARnDKmcXHWBEBoaPX8GuiteitMWK3hJd2YGLFy/yBHl5f6UJclybqmMcecQcQ0VkxaDEp3X/5W5Z7RxPPfXUL37xi6kGuBQ7ZlyjCWWaWhEVSXSj4YWENG7mBItdu3ZRxOWWKP1fxTglS8uAN5508a7ZeYWFeQ31V8wfzDQoXUAeKcJQsHPG2CYfzUAPHkpAPwLdH1juZBvKHUANijmhsiPu3r0bCMi4ZtoUB+baBB9yy92yZQsNh5988glbQ/d0AhgaJEfxbDRMEe041DWIFCoRrgrmijSt3aPYByAUhAuGYBAcmQgDraqwymMEBToyODmUzugzYo1C9pbVOjEoCkfbt28fVmeps82x5bAPrCYYRUU6hrltyM3sN9jC/NMY77Fjxz744APMJGPYmmi98GLmB/Wo14tuQLyQl5GVrFg2emSnFgdLxJByHkytlbA3SvJTo6QvPkgRh3QBDu2s9rRXYysJIZckifs55XDwLXuo8C0aEZidRRMdLRoUwkFgnh/84AcsvQNB49SpU9h+wUvjyol73c4cIWvxSAE6R4kIuJ31u/AIgAuHo6BsSfjePKHlK3unX83UTU6fPo2eUBmkToEPPPoII2U+K4cDrGR8p5Ribvh0+qDDpUUK8dR4ohiNoJIUGNOJ1nA9ywsCjCCJEBBlE/H6rEaxZnT8+HGoeJJcamlxW30GiSLbZyf4uIUX04n7FaMbwA/Y06gSB0v6UkgVvyxcTdrSUqHTiU5N1oQkrjase0YlF3VZRtft6B0+i+rJyIrHsPAcm8L3ZBJwLzgfvQV34RtmxFHcoEaA/Za2SZo2IGvs27fvscceA29A3MCv2OFZ3iZUuIPP2oFDBX+HDh1iqAL+hXARrFxQmKzyVrriFBK+QnPaMZ717LPPQt5hyBltBHfddde4qnJI/wjhj7LGdatUrgI8/Av+x3PB8Hffffealfyi7wMvlycnSieiBYcwxGwXXI+HMmSLGllpwem6kToXLRcHDhzA7EGHyiyt9cKL5fShJQ3HLmIs/Tnf3bHL6Q7O2KPLUgmwlkaT4f35HkdtRvu53IdYXmAhnlQ4tpO+C8uz0u1jC2qq5QTxvwDFrzya66ld87kK+vITSCF5kx32scmdxEPtQ7Ut+CVWPNV+xkRSKEBTYBLaIHiUOR7KM7sohnBvR8uszQs4QAtoGRfjRhXXwLQAQ9EyMzjwoD179kh08uY0bubSO6R5acYKdxyRXMtAKAg40CZUdaKost3Rc5pj2dRtdnQbA0DQIDCLLTOqBS8OEKCYNIWTkf+LyiKLZynQi4fCnjlzhuFznGoMkL4qOozX3IkQQysRDBQj7EK5e+WVV2jmKCznuBf+jJiotNDMgUtNSq+XBDTzc5s630buaAruWJ58sQjpKCSTcs1qW2LdAC/IYNesHKYCCsau6Gstca1Ia9ArlMuQoi/3tNvsrJ3C7PbsjFCGFygNxMcIcMUX5qOhug4Go8uWp3gFAws0yLKa+MwIbuovhVWju80OHBxUZyazgn4w4BtZsjlle3yGssYzUEvLiPFKE6+nCqOEETXoVRJ9gFzjjbjXqxMh0VWMi6YHJc6xn8w6G1h2PJ0yNJ1QO6NKJcVK2TrDqnw5O8nuoR1MBf7ypY+t6CnjPvku0DcgJqXC0lVRxzVYMBDTIJ0NLY2wE1h0EgS8cNT+EatAGx4vIpLMj3ePFXDNillzLQaH7kVSwiDCC99mcAFpY4sjYsYX3av+6Wq2MIflmh0XVlTGPwoRA4uepMVOGykL9rBxMgwFCm7UyumgBiRJh9ETHDslGr9PMvaBYEdD4MmTJ1kCl3GNQ6t8QSOCkhcEEOPJcyc9O0nQQ89ff/11fkPwovjDmI7S6m5QamDYG/PcN9mZBgwbp+6jaDQ+RTbjwlLs9eIkL0AHgRwBYGIwKINlh3YOG0HnNjvlRPNWWGEeSF7Ai9KqjXjj9FTqihf+lqbNfAVpSXixOLCIXszADgS4//77yflUBLj4Suf4iOSLMAkZwWoleF8393AdEcKNnVKuJEwJF+VksSlFItPiQOYMrprGmh1xRtGDbfI8dwVBsCYF81bAGJTkKSDokBS2LIMlu0RLQbC8TzT11ltv8TxUJuOKN4auACddMxFGDNyRa1JDQsVg0EQ+/vhjIiC+ZDTasKo5CB5mvCmdqQxCwUAAFvgXY6FY4f0yhMg1d7rimp1OQmsuEZaCD1Hv7rvv3rp1q1L1sQx4BgoxiGqjAkmCVRWguRptQgnSi24fnqDX3X7FFu6kq1SB7fTcJdOX24iYpCv5u3oRsTrdXtYF2GAhYnWyOK1s4yMr6CiFQkYNDx++HZnr9ZTCXIC32bEXzDFNMctPqVInFPvgTSoqk8F2uDFSyafkwsuUnw5WX6uO81EHyHsDK/MnIz+/1Ac5jHE9tAZ8xnYKlqZZUS14rUTcSIr0bS30gQVrnTt3TvogJRqCBb25HGbhstEBLsCLsR0rrSdSGdlk1b3WrEgHTbxjO8lxzc6IYioKXjqVOB7gwIhvynGCTkGbrCdDVzvDr8BUuOgkQZRmFGv61X+O/k2f4mXeTlpSS4ok4rQboi/xwgfhpN1t+bzah6WSf+iuHHrKC290PTAdg6WllSsxtjAqNTKaPODHfxhbpln0q7I2yurIZUkf6TALC35VLDbBQudrKaxWK7Vwp/6wqzydhNkNtINKGqcbiPcyQinYwiJqDCxDjEufrAXWPXPmzOnTp0+cOEFPbbAQT6n0PBmMpJflp0WhTbSwCjUgX9AALLwYW7UeNq5XQB0NaFVUQSjUVgYW9yFkIdRSWYAQxONLWAdc0iLeNdQQiBJ43ZRfqM0NqtAvFTorrOaYbLdjS/DhmkGzFy9epFAzttA7T3m8WHMHx+kC7Tq10krtSo7gQ1hc1iXR90gRHuXw4kYiLi/ypHb+0lKwR1Z2KbgdQCKotr7SJUooIytUUUOUDrhkuQ4KcyiMXd03T1yjuGVgwYt+SXkg05qgTkE5Wdlr1CnoNEFrLNjHp1MaH7mSOT5IiZsnb3zvvfdeeumlAwcO7N69m9AApUDOAiogg4T8oAQfnDotetx+/vz5wqLOx1YlhJqFQrmDsQRLh+BiaBBUUvCXyoK2U70diUhoB0oHHkTQwb/QqhjWAbBgShsBiAqIPMQDd/q8+k95jROF/pw6dWpsVZoHruonqauVQZtoJ9UmVU+0SEZ24HunbrR/rp5Y+2vZS37qCpIcnAo3IA2S5OvgDBNjKzZFgNDaEriMrEJcablSmsTSUa2MRis9xIQwaRP1W7e6RNZVRYzCLHM0K1AUZ8FxluGjmjO2QhU0LgZnoZRWBX743e9+B347cuSIhizOkYS/NkmCjKjPIkoBf6qISEfPhX4tnNtF4Ei7THDlv6UxRfbOgRUZ40HKVEmY8Lpt2zZISdRB5MEZWD2hgQXvCfH9hOt90XoNZYoHF9AsVfsq21PhiiE07dWrQxFChUR6umHxYlQVsGGN+UgFlRQQJhVCkuRkcintfNrwS6uPwIBIBUoPXKmCJp0uVBET3EKjpGm/mGQ3ZQgjo7zWXM1e2gXox1WG5dDKjspSs+ZyWAqrVD6oIiPeeustXPzwww+rtwTHsZ0SFjHVwAWq+N1eQ6BoA8mFxs6RFZhgtgj2/E1WlFBCCsdIz4gQSt+P7ewSSUnEvjU7LZH9pN0BOsjmzZuH1YmtDGDhBZyfoWUGR4DlAZpWIYbbv/rqqzJLr7mSq36F+H9boknhjp5oSeWkVhuWoo/4zS9Mjs7PWOxqjmy2+TnSGtJ60g7pb9T3TTtwJ1IgzcASydcsmpirZP/+/cALSQcDF8UczPoo1PC9VQaqxOaxZZqWVYwW7YLjKq6ZrQ1c8HjTuGRiiI5HV/fS9UF+ICP5gQyqZHndrnMDWCJ8ZDlvQgr6YsrKKgHl/OOPPz548CDzRGjyEKCUzswxsCLdntkKJxZxyOyYYlUvXLggUSVY9CSzb9Xy2MpP0M1EuWnNKqHyJ72mYCISv6TJBigDXYzYDZzCKOgBGbkyyCx9TKsHX/3QVRstnRllrUp7w9/nnnvuo48+EgoXdafYeLYvXUlLfePfoOe9iPj69FrTpppIC1W2G7+wp1KGl2t7W5pK6PWpYdSV2v7lByDMjhT4JpFmTuKLVx0qEAMBaQzfWRG+8Rkf/hVGO4y4l6uQR3j5dym5I1RsrC1UiFNMHnqiG5XoweCrwgyKko3T1xMsMHFkJ6T7yRy4jDjdMrYzfgZ2NHRp4QODKoucGsrp06f/8Ic/YFoeeOABIheVNQU7adWye16wSrc1v1KJO/iGmaNjO26a0zi0YhkDMzAPq7IgTLTXqiC3C9pGVn59bAnETLTFXZDUOD8YC5WOYME1LDVAOU5iS+lcv8KLkSUEMsXm3XffheQlgNCoo4XnV06TSSLaloPbLNtTen3T/t0jpXinSRi7kKJhOSkIzPO8dJ/0v3bCwgxRVoQsunfv3l27dtF1zwXBRcNVy+U4mEyFUAuyZXD7YkQDUWZkiaRCBEZzMiclWBJq7ahJdJFylpn9ARWJS1NVJ8o6fxunSJHU+dch8corR+IHWhCo/nz66afPPPMMPhw9epTBGhSL5P4IxiTa6Oi/0LYfLaaI+CAwc1lFshbmehi5s4sGFpzGPVylzAqzMQ8syILMzAnno+nEKSpDA5mc9U1p0STQ0NhJY60eJ+yTrydMbpsYJsSu//7v/2YxUebONpHHi15W8gwkyJuhDxEC5leXf+Ne/PkSL/xu2b4HY5epNfXx3pUwD2GH2b1796OPPgrRmkKEMtNp4yzNe6ddJTjA4q9cdlgfPDqES41GNW5Z19xJvFzNXOgDO6xQG2Y6Y3wuLWdMzSZ2qCS3JJeQJAiw/wqXyk+Fb8HHiZFd6RBBV7F54u/x48cBsoqkpOAdrAqxFzEK849GG3LtK5YIxmhUmg/4gd0gltG/U1jICSMggqGeWJHfS90rrEoIXxYVRlywY8cOhnUzgI3GCz2XGlZw/uk153/lI5ijjL/PP/881DSeiTn/4uyF0l2k9oIeMSvd3YOr7uVF2q9qls8sXBSTrrVaOUI9mF8rueeee/7u7/4Of7GlcI8KpqSwG5vs5K5UuJAxQquQrj45FGVyC87URMMb9+rSynCuWUBBqnxSDSkrlyFtfiM7F6dsMPGQKH5Tlq4ViT2NXNV59U0vQpz/2muvnTlz5nvf+55iqAlbI6v9P7ScLtk7BxasVVopIIFF+mali7HnAwuI4l18VmlhaSx3RrwIzjQjN9bYQjOIMppG3MWzmvFhW0W4AIBI37mKdNGBSryIslH13kdWKBwXvPnmmwBTSo6jbDJ7mNTCat97L5SX0wcuRXjQkCPaRJEOFbWc/juw8qj+py8jC6N90vcp0wOvU0Wm9VqM9KzYHh1ldKRFE0I1wGLNFdSjaBBZMUsX+q0S0poFZjr6xKSxO6mEfVuzEzSEDpJvC7NZaNR6aGnRgZcvX+Yi1gWFM5Vrfsg55BlGZ4lpo3ko3blqChKR+A3oZBU/qRK44PTp02+88caxY8e2b99+7tw5HS+yVqWcaeoYH03ZnsDBGNOBRXz5wDb/XPwLZQf8RpYeVwHskkdkJWVJHgbFCEookkCt0Hqg1MZSZoJ+DpnB43wi6wnTqMnUO9ovJF+suSg1D7sSb8vK24UPEC7WLP6FkpdnqmiVrrngkZbr1k+C/6kwY59WlP81w3Qetefcd8XytQwbGk5THnqtLO1Enqv161Tm7yo7+ev9qKCJQA1h4QZ1m/tVaZEtXpCWP4IvhpaIsirqyy1oZEkc6bOCQYbcbOnb9TiomRxXXs+ROwrEvw+/4EoLDBtXAQVjK9URsutSyCjTQOmCWclI4IezZ88+++yzQIo9e/aMLZlNMMfYUEaRFOYWKV2WKjugsLHojWiKhJh4yjvvvEPIQ+MUNxgYQrxWljDBXToLVbBBFTTB/igKprSKflevXsU3TEihZ4S+ZIZ4DZyvVICugQxc3E1ZBXrQI/6zn/2MxS9ars+Rpfy3EZMVWzW2cFL/q/aP9MY2W2lXbso3lWktZfA4/qLHrvRFhfPC7N+/HwywZofllc4vVbiz8wTApRWMGlutXW5EHk28+VdCpvRq2U09XkRrxaM+L2CB3HTLUq8kj/CukZWcUpf8r6KBS37xI+UKViUe8tvLL7+MLyFcDCy1ZGiJ+fiG5a0GlZF4bEFNI6u4N3BeZC39dG2VdqApmBCvBuI9oVz2GiIgE8AIhQR3/ETLEbVChoGqyllwYghrglC4QAu0SZN4KIky34NZsoOJEvq3NE2Es4TGT506hd52Mlg07alNF/tNKJ0339q62E3Uq6nYF9yQNwZehKrHW7Zs2blzp2BCW6UXIiKrqgRCrj8dGlK68KrCQjnC5JrQItPBXJ7Vm6i0qjlUdght0QUCC36jjG9GRmTaj0Yd2UTINmTRP/7xjxBYnnjiCQWeDZMSe0oAlSeVsyHbR2lqmr6PlHbCDX2cBw4cgIgBLYySCzmTGplgqLSkGMWel5Zfz8oABFkCGTER/27e/P/a+7IfO47r/Krqq8D+meIiiqEjW5ClOJIhWY68wECQhwR5ynOe8pD/0QFixE5kR5ZliVqohVoi0iQjUqRIcV8lBPDcrt9Rf3M+fl3Vt6fvzJ0hqfA8DO7c211dXVVn3/bY4LBuUuJjUFbqLNAM8aDhFlQvSNwEFhZNGN555508OfAB0EjszIb2i+SZypxGcQB4DqdPYLXAkxA2Ihn6031AL6gO2HH88z//c6jZ2U1okHiDF27CLUkCjaitQILlmETjJIEGfCiGYn5XUaq/+EyPI06SSbkIIoqdFXBwSZXu4OnIeSX9GlwKMnmGePMt8AHIeerUqUuXLplk0Xjl/uQWUH4AMmMd0DeAmj8FuiQprdn7J+vrZI8HQeHyv//7vzchH0FimIkqWQiZmXeZXeT2FM3QJGXe5emz7ibUh/3799tnSBNQuKglJQ8t0zB2XcPs7eBU5DTh4vTp02jpMOEA9o7E+AYRWnFv18RFMbCQIneMgpBSKDHdENZDceOCOre1HBUW6Dx5GY8puSJgfK4gCnZYkVnEpzQewkxnR/YwoeyhB5Cowbqp2XKSrWdPQsIHK6BdHZZ8cEsq4VniJgoKDQ5sOnbTRY6FDkMekhYkAKJr7OKs1rrWZExa1TGVHHCD5pKcnl2lmnummX24ePHi0aNHf/jDH4ZOBVjzLorZTXowcOI0g//j7UBBKGVQhEFJ0eBKU/Q2QvQ48Monn3zyH//xH19++WVbBBTCswEvX76MQuSmAUV3cNpMbDdNtUT2B5S+q1evooYFKmLZNyZRYu9A+KK3erUvTehg5msUn0XjkVrRFT0oXH/y+uNGJky4QMAIux9NgeJgF2Jj8WsSI2t9wotf2yr6S63pBYxw9OKneliFgmYNjlY/az0FcyVUTYX5FcopmNtjjz1mGjKzMFsvJI+0JRxB8DG1SyOKUfOv6rkV7OjPvHEZmNtM2ruPzJDcHgyQBJFyBwdRckMpKYoDpXjxIORDZ1IfQXgr33///ccffxwFtfUCyheh01wwLNhy8EIhMO4Et6RikXVJubA8TI3H1+Ndnn76aRMHfvGLX5w9exbtlFGy1ARDFBkw5QXleQ4ePGjEIntAp00YlUdtQ0FodneAuUF7opYBe0cjHYmY/077BZcFEaIITrf5vPnmmydOnCB5vSu2g3FQmXGp6c37tWwHmf2iXyfCDBhIkrEVPFfBJq/UimOTNGKB+nqsFoEnss4CTjAZYHRTJVGCDnZVaEksgG808rFMG4z8U949u5cObpG2n41WfKBcQHFd6QtB+SdpkHInldTs6SZZmF5gqDj31q1cLogwjOzAOEzJo9s4iDZHYydS6cG9k2SOFev2UFc60ISCf/7nf37rrbfOnz9vG2dkAllhkKQQBmpbmTrXKYwRRjhsEdBDwK7ct28fmq01nqHXSJps9JIZnHn0iHheo7QVAib8LDa9jz/+OHsc6nyo+cNEWCFHVKgPwPQH1YaSkX83SS9olw4LDLkTB6LctSE3XhZiVwza5Is17/ep4gD6/TD+jza80B0UJFAwHICrrzOMoqhDtSGxADJseKqiu82ogHAlc98SXnxJ5QJ+gUHHW3IHfuGaTeImxF2ff/65ISeIBajkzMttMc6SI6gdLktIRXYrIL9k0hqcvoyLD31y1noJLHsXm8bf/M3fnD59+ty5c4iPwLOAtEYdsC/Xrl2DAhI6ZcSu/M53voO27PCtQpmK3mcgus0Vn+nnSp4CzwWhfYoLjtg8kyxOnTpFI3RaMuSp2JrN3Th98GXnth0CRQGzpqqzdg+CnSHjOYbGqKkdvPpr613X596RPLuqMvM6lMErXBENQt+xrNwyePYH8A0jbzg9zCF7cSo+vV2QQZjFPP6QdGnMfYt928/fw68zrzeZ+qmxV65csettlQwhURYcWGQXJ88Woekneal00lCmqFJrw7DASZhyYDjInkCgckp2t7Q92qiAEXEjCk92ubB2r80NMXLo0mYCiP29fPmyUQ00WLFhTWEx7QPkKXXhZ5gGavAld4JwDroy1I9UjmslkBcX37p167333uOEa+q8FGyas04Zmfa1pW4c10dWQy+MXYBFD9o7C9CzOzghFZh5TU2MFIvqJ2LXUWmi6WpV/uVf/iW0azIEFRaCxGgGaUrIiimcm3LUIEEW+IziFxB3kwcggLnpC9bLAmxEQ1BN0Fq069lz2ApPMLcA60PJInrxleRexuAx4PjeHm0IxgBNZOVncStiuZCMlyQjC8uF98IHtnGCljGTUuMq6ZDHsKLHzDuwQGJF2xTTIpFBc/HiRSgFRiBQUw8ZYlAN0GCVSnFyV2twg2WQrBwKOBCj1Pga+lob5gkhxdbkyJEjFy5coHgSKml/kLgvgm3irypZDE5mRGoY10dwcgpBFeuWJSR/HGam7qJxA4eb/GrbBcQfm8+BAwd+9rOfffe73/0z7wYQ+k4EgLIaflD0rrWkLD14GTHJVeNScn2DxHHqX9AXWi5qt7weTe4NbSuLtp930QahygjGgcBl23f9+nXQOCIDd5OBTIyeQCADqABwGwVvIPmjXzEfBJYFn1ESxzPFfsogNI6SAOEdITsA/59++mkYZe0pJlZ88cUX2R3JoO/MMH5I2o7gjRqvBhzdQZMkIkutKvTUkn/YQ22JXnvtNV3De1ym3g5Y9OLTqeTsueeeM6KLxnn3ArEI3QlDxw0TaP/6r/8aqWVMc2wkhzL0w9Rq8WeEXuggrLmQPOuU+KA3kh0VBCt52Vv4VgZPIYWv7H4QMMxBfUf3jxNQ4QhIiwR5o/XJa/BqAAXoRfK6GEovcud4hpgDTH7I+xug4DgHoccaD5174hynQfqojB0TC25XgosKGSsMsTVG1XZlTU1JMWS+dOkSstQZ6814GXhP1FCivhKKYFGK/ZFeYE3OnTv34osvrlUls1Yiot8voIQyVN63iTAzbHz++eeN2JuSuUWNblXwp65d6NMd7NmzJ7odmyIxP7eSCk3golAtiqLZEnjC6EoYJBa0nIVKuiGFmnuXs8HVK77kZHC9nmDdQk5vzYv6FkSk9foaTBWjDS96E3kqDtRKgmR8JO97qE/P0hsxeJxI9kbnJCJYsZl3n4zuqiBNSZ4iaPSCHaQBKLELBQrZpY899hhq/8L/ynxT+msoaHCnkkS4YlhsZSFf2F+Tv06ePGkkg3vRLo5u+BoDTgUpLL9URrshfLUlP/jBD86fP28iRnYICxyi4/Lbol/r78moaYFrJTjCiIVNyQQfBOpkj4mYSX1nvq2OBnZHhNdhdSa8WI8+jZ2tFPgkvaiXgoMkD3+kMWLRCvAFmc1dLDJ5Y+h7WGiAUJEbyRcIb6Uimfuqe+7r55w2jDXwSrZe0BCEA/1NOB+SA3J7dOuIHnytNi9Oj/YFtfiiYcqs60gCfxCi7NBmBVlkIBncEVaySNIyngJmLYXx0fxr41++fNk0kdDJrYsEum2F+khMx88NpQAdPA5pWIMjFAdy+jRmJn8aj3rmmWdMIDxx4gTMTlruYeKL6SQ2nAeSF2GYjJ7cgaPwyCOPmA7y1FNP8YBS7gWeaPQeHwoLGcIEWMEpeNcZKvbzBRXZG68lpd9gkkyIChI53kjxi9i5D8BpQbnp8lCODXWg7dIx16Sc1OD6JPFYaeYFwQZB2GWUQMxC/FHdnh94ZRIfAVAIJAbWRA3he8g7VHN6M2moMfNOS/AlzbweR3ACASsG/SkMpW09zD+LHYQkTDUpzCE4EYluv9Dl4lKHji4gkM/u+uyzz375y19mdy1pxYCdhFq2XepG7ukUfORSNJKmEPxI4JpGaqaRuU6Z/7qQaQLhT3/605s3b5pWAvTQEQmrWmiwFFJ68gojFi+88IIRC7AanBvWNQhD7apZsYrGtrarJWkDmjKcBTh/5UU8goXtZu4tbbScRBBtArgBJ07u9H/MZJFKQt4LLZq+zOLKwjoDUNIDdyMcEBiEQrvSUDyx8d6xSRyoUeyFnJiqPLTCth5hzRDyP3n78uwaClWe4GEOXCXdMlqCALGLLmOlouSp9KAXbAeNVVWjlYoVKgNmD66lBod6n3/4wx/QqhqxZ/XuTEfdrxmQ2y2SoAfhTmHoxx9//Oc///kbb7xhggY83nnJBL7pwAhiagFGQYxmmQ7yxBNPJE/iCC6i08oQ+wp/EEcaThI6dNuAu3fvJm4T33gL70qe3lpPMnrJBoo5wRUo1fAZ+IgJDK47FYq5F8VKVUZskMgxvjsFDU4YZf6AbNTVaeYMwotoDsT01IShxDF68Yum6pyEhFc6jwAzb+Osa8vBVUNWewfJRHA8N0EmSRmk6GUvWPEsSQw4N50jUOPQzxReYC///e9//+mnn7ILHHU9fff/s/Si8Tad0PUm3rVOL+zOPXv2mFZin99+++3PP/+cMrNCwYQ3TU2gr2Kn7cP+/fuNWplYYSSDxx2lokKfq9S7CzEYhxKVe21W9i5/1rXAYEIRWW4Qds0DPUgvcuewDENRgNnjGjHDop1a/bL8DNwgntTnlQwT/+oW4E1tWVCdGA7mIEIT1yqJJVhpGV+fVyqZo2pAmkIBhEk0ya2nUCFpOqGtJEqskUpV2TsSBfdG4bw23iaOr4P1TF1x8+xKX3EUyW9aCbtopciwwXvvvXfs2DGEmYPuKM16AKGv1E9cljvqPUj+X/3VX6GLlCkmm5uEop9+oMTLbba9RL2sAwcOGIYzlDt3JaFVEeCRDcI/8QEHwq5HQ7C9e/fC+AIRqfUqe614ClhpspEKa5xVFIsg2B2UZ11fvgur6fBepSzETyAGhCZF0VhppFw9xfDW+2u0XQ078HD4Kcnt9XHBs2Zm3ndD5Yso8eAUQJRucgKtl1nnPBuJ0MFPDL4gcdHR+BateDox7dTFlYFzsD8TRoPHh0YlVUZIZ7nm+IbHA3qiycjG9mDTfcjbpoa+3q7nc/DfgppTHpyIWsteX4CeBH7TLo54qDkfP/MU6Xx4Tng+ixuVxd65nv/TDWYk4+rVq3CXxEp+m/62QQ598gpXfJCJEk8//bTRi0ceeSSITQ5Ild0iMPd6eZxeI5mgiPbFT6ajouoEbXVt5TaL/bqJQXBMj3X2ulLIniYmRHH1J3dbNh5nrUgS+sSFKhVVfc5qUfwFpXpuHmwWwB+dSXHv3IuYUw3hZZy57mwWNQHftO5qab0KrtIRlX2UClBCya7GskgiI255F0ZjTXaSLdILTqwQjrg+WQxSTRfS1nrNAVNGjFiguSErsOqxrA/qslAT+nrYeoU396DixfXXmiTVDyoQXr+M/TK049NYpxfFD7a4xqJ/8IMffPbZZxcvXpz6WkOg4mL0kjAg+c8+++wPf/hDJBopdrUOrGRHHkg0I9EBUN5Wq8QiaDvPQupb+/mTTgNoycpaQeI4ggvbOKOUPkbWIXZxSrmrK1OwiNT3pw6KGwB0PwjuSCdNiZVQU8P43FQQ4MVqM+LFulagAq30FoNmQfKhPCO4ebXxkGQYrZBXAksnJ8NIFr57oXMV02OCLKJRPvroo6NHj8JAGzZLEbYIWSr9tqsrJj5CDjZBkpJH4k2f3p3Gtsk7ypiUaNqBqQkmYrA/3SagsFHRyW+U4oUXXti9e3d2GzuPXXBBOnb2c5ROyJ6AOJfcodSP4YHxgrrrorWDzwXHsbiG4hlsBBT1EbDU9GuxgUkijbW2bhSQ3c+6iUPTepA1ViN7lgfCtwvFXjcx9QF38d8174GipDP2VaS2HyBfr5WuIXcwel2f0C+ent29Rz83hAK7xqRCCpWY2KyfbBpF7sO/NFrh6RgHIxvJOHz4MBYKpfc2zdu3DkrgtgP0tG8o8owMMv3iWSP18rExyCPev38/0xw2Adx7vgwMWqaA/OhHPzIRBuZ9PQTkPxTRG6/FhCPInIskiQMwSWIEhmPXjDq4SE9zY4EJWHcYWfF5LhHirRSzCE6Y4aTYcJ+yxBfUVuRxjTS4VA96wTVJUtmYmE/to6AOScyfXG1l3SpfZFf9oisIqEVIQY8Rn5TIaDZm6xCiva6ASnAagJ+kvzFPC5c9e9ydjkDGoBIlLnjjjTdu3ryJEopJ0vN2GJL4vzaU9qdDfVq4YrEq5zH+3OjhnmGZwjx3+i1nMctNfwFKg40XWcgSEYgkZYNvfetbobNNHjhwwL7kaqq01khpOT2OwJbo3vjQ9zumfjqDanRRLEAQWMi7yEizSNSzrrUnrKHBteLskraifXZtHOWwsRSKiqEfBMH9GJQneeKVb2cvvcXoo1RFbWZRjnhu8DhK40GOrFJS/gpRJchZpI+29VgG3Qsdbe6F/1MVGMbjlF1w4yszmo50p/F6JcGrFs+lpbPG0QUX9XXRsCloxfzhhx9C6aPsuSrQ0aZw8q0/PfbNxovGVKY7cT48A3pc6/GzAH6aKdkGgIHMN2r3FDylOnr8DyMCjCI88cQT3/72t01IYfZx9h4TRDYcSlq2uQeKQsDz1MUCBAky4TXFB13W6K19gOGGcka2Uj/wAUPh/CEYEXybyKNbxRNsf200rFJBm3WPg1hk0lB0tu4Qf1WtG5SCrdiiK190MegtQSI4YwU8H1GsXElsQ/Ws6r96djmgjsNdyKLU8EZOmKPlyuZPiqYf6nNMcxUIOnKOXnvttUW3bB2WHXCLE1CWMHHA6fSi+EZ/WjTIOr0IvqlAEoRU2wG9fPky8oLGZwCZIngNCDsQyEB/6qmnWG1h3tWJnvezDIPTi9iXKvkTD1brjbYGdVG9t6DBOoJNAOGYFEwUhZK3MsLrNFKWgmeaWIHB0cx9UUAnSRgF79C3mC4Cqg/ZGwLDWzyTLqehY8JYds4/u9NnNpsVJCOLO1nJa5SY8UWLH1w80XVTelG/NUmDcidez1kR23lv8gAQfrMI7UkvaPP63w4++OCDXbt2DbqcHsB0GKQs6/SC3IyYaXh+5cqVCxcu1Pm/BTABDPtnNz799NPPPPMMUpXJYaAIoEYjj+kg+dTzwcOKOB9GEBRzqImFjgC51AifzeHgwYMqgBFaqdlJdC3WTm/JnX6UvAPzIosgZekoIQkji6n3ZteSkNkZuzKlCAAPkhiqvsbkEd8FsdBVIqKSyug1xSursEBCOcK3a4E29lWtLC7VJDZRPIgtrFX6U9KzaKFyF61jb33s2DFYoBfN8AFsGrj+M2X44LG2cydPnvzss882HKWV8L5vfvObJlY899xzdrKh+SMBjGFXFMvJwINwpNA/i8rigBvsS1jjZxZzXaFrZHdDwh2j46sVDZ6XtuuoGjsNKLr0oQZUoo0NiM5atlz1aVYeDlMCi3dsKCcr57QpGaUjhQ0uA2IBC8dwQSwKWqDInL2xQHSNqaDCBc0lPeL89VfGvIV+iJFaTNRd0kr4Bt9Xd1/FsexelWLRilezI2fi8BtvvIEVGDEhP4ApoHJf6At6M+4WlGRDgLNnz5pcRz95ECZAC1YWp5dh8mOPPfbCCy98//vfNyGCZ3rNW3tg13HKi5x0HlkKI1ny0OGgKUhAkPAtMh86CBmUEd38CyqDRKbQtw7CE4QjixYnvECXjPROrXozab/KipLBI775mdY7fVndG7oJGg8wx9+mK/CHl8U88T3jKWnRZABI8vodyetQcdEoWEW36aR+wggFq9ZT0WmzTN7zaeadGWI/pYWgVFi/Jz1qxc0URQ+NHmPOAVvpZYMBo7vYbKcah+AJNUYvYFHaEBlqEXUR0AsT+nLTFNDrcT55Jkmv+evE2S66cnMzDH1cKJ5SE2h86NUvMG524sSJd955x5SRhx9+uBi9ni646/e+970f//jHRizUj0AmiUOQxFZfz5tRD/gXCL/WlZ9H602dAw93qMKNgqSrMnoCwgVCCQv1CmqFXYlGvmo+JBkt3h1uXdA+PjQLcBt4youXHd9XEsfr168rP6f1JPX9I/iVVBj6l84t9AW3IOSD50ylvCCmhNwv0hWcjoTFZ1cHGXz31v1ifIVFi1OwOFIifoBjDnTk+PHjcGytULhoJF2gXdIvW0+e+1hw7/sL1hk4qIah1tGjR00TQbE22ORx3eAbwrppxOKJJ55A57FQheiTear1oThMXEEeergqaJ7Uy7KHCbcSIMTvmcIEickIASo41fMnHTU2blciXTK5z5IIz4uTNG3GxcGPFIPWcTHlGpU1dEH030YS2CFKGNU2eg3zsKZ4Rs+8gKqfPIEYcWvQULLU+I19i0kU4ENVR+AWkF5TTiRvbKX+0CBr0i8LcqniKkWbeoZBlBR+A3RlCeIgweb2+fz58x9//DFa2BkP2zDidiK0fb/hUvcWm04iO0gvNiEa3C1Y10dgkoxeRgmHgymDun9686OPPvqTn/zkqaeeYphz6xUTcj+toGZ6CjxGzHpkP965JH2SKOR+MgJNA9n7A0O/QKUmCEqD7mH44Yxe2AlDCdxCRefWRlet516/e1EsafTQCbLi4oKRoBrceOXKFZsSXL/Js1SC1+DM7gdRuYO0I4hRU+UIzqR4NZXU9MXrXA++HZcoVe4qjhkqtStIe4TcB/6q1KEmSXTeY26sgWx/T548ieaG0/Oyp4DOIU42V+u9hCiWtXqo+4leZM9uCJ0wv2vXLmwJGB0EjUU3P/fccz/96U/Bf1Ttz25HoN6L6xetC/k5qtcanhu2GALPpV1dLYMoC1XRw/5Fiq19PnjwIIgOop6UZGDn4KpkiQQlENxaDku6FkTBrvlt636+NBRzMch5+L0RC5PvvvOd73AoVpTR9jxKLIjhVOm5PsFNkovEK85cKUKUyL/CGawjLItFTIWkjUl/1Q0lavGh0SXH5JH40D7w61tvvYVmi3mlFVuoj4B+bWVkvtR068m9Cev9zbUkDIxhsCoB4SHp4TJwfrvSxIpnnnkmSUnFLMX15p45yvAnFe/JEnlqWY3SHoGumQydJuoS/ShK8CgHwVIjczZJmzPCPeZeLY4PjW6kwLHD2zFXZe75bMQEii2gqqh2oYxaDxbko9msFzirvLRgNcGz4IxAX7169dixY+gVSImdNs65dzZuqqIVwY2ywcWQQi4gcOnwL3YKn2uaGDzrR8epKbgOHkSA0rduJJkoioSo84meGNJ4ZC11QLwpzipVJBySV155BUSf6mTxyoUEVwgvSgQLP07qu6XbBUbcQSgemt2gBixQ0pOriLWdpCl6LKdcv97NgfsHZZiB4W3nYgxeoQTCgn3Ys2fPz3/+cxS8ozqg9qHGW+NlSW1o3etBjEW+Ru68nmgmyI7Ki2YMmtJ4lTciBmaCo4Oa9CoakG3yBEBniW7Sr9NJ+CF7GWEw+Xo7Cxln7u0Is/sXRjagdR+zTebs2bNGOGxVaUQIEi4V5IhHtwrVsoNS0tDHaq5VwSpJ+Aa1zvroL3qXvEDMbj0vXk0YwW0Qwf3EPEjkN1F8IhBXo/eUD138+IkTJ15//XVQ8OmSzt2CRZg5EVfvBZglb10Byn3gwIEf/ehHEBMuXrx46dKl7N5K21ST+oz5GwX57ne/a6I+To/tFqT9JAWalGTyy4e8pzYWCLEe9P8xrGB847P4aBUr4LkwfQr0jnmluIBsTVUGyFDRk0cXPTd6G9HoZcHqKU2X1cmveA1iT8+dO2en/9lnn4W/ExfTPEEaoZKFWhBqa8KiU1jPSsW0+l2WAh2cycT4VzUO2ncoa5DiK7/N3q696Xo+g4LYN2jCZrrbq6++enfz1idC7Gt8d3cyW4E7yVe2JUYInnzyyccffzx2MUvnz58/dOjQhQsXjF0bpXj00UefeOIJuBuMBwYUC+7kQNa5VG6vog455NyLQWIFjUYgRArCC4nOlL3nIWMxLiMWwb2kMJJnt8wl8ZVmV3/gXAhDhQVVvgieIqVhTgqFfJGk9HYtXBT0AgLXtWvX/vu//7vtGqDS2dFKBe3Yd6mmvn+OApcOHkTsKkqWL4qYLuRzQC3hL4Ji4zhbyuGteJp5C/9lEM2aF3AGWUcZLsi2iHyzLT516tTRo0dBO4rDNnG2OwaqztQrfA9OeATWdarszhGEbENNQDn2mzdvfrcDoyOodmMYjvbZ2Q0HwWOWOK5Sika6e2QPGaJxrvUkyMYr1hXj6DnIbvLExYZUX375pT3aSFj0YBhGc+Bs6YAqj6DUNRWNQoYPTtGUFiSJNcqVFsDLeGOqnJo15M6N/cknnxgOvPDCC8mDo1JX2h8WE04+9kMn+DglTMVb6ALmvuGWAg6NmsTt4r303+J885t64/gB29F4fb3sClHrjnx8v+bNX+BNNzLR9j2yIHO2XCdPnjxy5IgpxTOvnDyyyIOzGvx35MsNL5uC9vXqLfpSH1Ev+PQnbg5GHrGuB1K2J7HHXpp68txzz5nQYSJG9HRS5pU3kr9AvZTCIY9C6ETT5CGMuF0JLUyJrfvYc99dx5Gjl7FnCw8bxwSf5NGWIAHB5QVNBuPSU16Ye/Z9kh42xSGgsY3WBIacqvyvOKOOCX0o0QkdiYMjmI1869YtG/ZnP/sZ1CjQvuDOERUrWIpSCXH2lvRKUNp+6B7zx/UQgGRrBKdKLpw/bcahCh5XSlRsE6kVT17rHrS5tzvhZbD4UsakaSl66g3S+U1BNrHC/jZdSWe+Gic8fvoBOv+C0OgIG2LjsvRixIzVVnGWUeL9BknMlCcWsBL6MqMdPrjvDbolAhNM+3j++ecRctt6+kbh6NZXUm5GQZq4xBZEPJQkT/W68BtFxeDd9EAjGPXMTkVRvCe56jrddmHU9mqI/lafAoORaB4HbiALxngdJq+Ix3mSRCYPxOZS5H7EAV+EAoiJb/bogwcP2hywyK37UKHfxT4EJ8qNQzsUeqikPFbdVaIEbpN8861jX43iUuhbcLuDYB0vaMU7o+/LHeeNrTQNIb2Ye/h8dI/J7t27jTG8++67p0+ftldDORWdw9cGohh0Rojgds8h9v16PA93VOXgnHyt65Fr5/j27dtGGlC+Gdtm/+J4qbas7Ejxn6wbwgWL7teWudCnDgV6QPwJHWe2z5gS9SZN5WJ94BFou2AwkBJlL4MbEyvOqehUIGTblulYYcihgN45D3Udia9evYrqVbjd0KAQSdQEAEgeV1rsaO2i0yUtmJtKAdlz+YK4Lfg5LtC8iiXltAsFUElMkpZuTNshgcC+zD0/vfXS5N/qwOjFiRMnzpw5Y1Rjwy1+AFuE3M/PCmLDWme/FBGhNELgR8VtIKRx9dQloao5uiAW5KuhOzrgxpBywcyD5FYQqWJfSK5pEMYEUbPJIKMEHI+pq6RNiv+DVAnCAnLkSd0K5SK7HJ69BYm9+GD9PqXENQ+PEitJgLfV/tqSQswGRVZdYPApukSK/8UCKq6GUTqIMenUzBVEoeAcKldyOF+c5JWD898ktS2y2DLn3iG59Son+PfGjRsgE+ihe/bs2ZdffrnxzL16qet3vE+BtJVrdVferj5OgDvpYTg6cFnBSAGkMmy0zTMc+4u/+AvoI4rG5GPQgSm4atQTiIWKzYrVKuhSTOXJALWCiGEHiPp2cNIDNxvST8GRKM1SjsqibbFBcZb89AJhgqMBHmeAIJS2nwAWh8J4irfDB9ImEs3Lly8j3iR3sSdI/1/rN2qNImLwoU0/Eyf2vT98dJK8Gx4+DjWX2hNZNCaKwXo9n9VKT2yuRq25FPIFPsDemT22Ar1dOEjrniDwKluQ/fv3586ZCtO7EYsrV65wF+rz3fbbLA0e/RrGUVFfJPSFzdhvCjU4pekwOI3CBj992gqk+xu+afFNU/VexTuun04qDjgBiJtqvOKWbRhyn1K/3BuG5lsxWBAGAur/qrwo0ysYKScN9hu86bGRqm92wAp0JCvZa8xCgoWLdC5NlQu8wgyBk614KwtKoQunYQJcXGX4SjGLpec8ORksKWwWRo6h6BFFdVn4V+2dMFioZhSE/48sqSoXrcTFFqRNh9L3rS/jN4OsPvaVUx4kCmLRMwajh8PBToTDZrO9deuWfWnyhRHWl156aa3rYBRE91Egyau3b/CbKT+FIUmqIB9csa2IACP3DppIt/KspUC3kkxiRpsF9mnPnj12gr/88svWe0ahlB66CsHm11QNfqkIYGhG47Dk/zgBLshHcg8ZqtHBXcqqDdETIuCZz13AGASH6C7VULUpwgdU3ENJ0cGYC6WmtPLC8hIW6Dj1UwruGr12BpbCMMHkNS4Lfcm6niQTwb0YJEk8oLyes4qVrUHJJb9UsQug5pj6TdeqmoOkIDVGJQmfaSWBWBen9SBOsJPotcWROmR0AbnOn3/++dtvv33q1CkE+4SK4fNLMoMw6obYIhT0KN8lTWFnoGB7PCQzWisQwZ289zcCnw0Jb9++HfzQs4JT6FcH4Lg8GY1nQOO0bbiLPKCYALQbBHfv3bsXOjbdkFR67RYQCyZfMzxUqU8UdwDRLyxWg3nu17yXclt5DQZfIVQluSg74F4jxCZcJK9pGpwcsKBGcL1JRSRSE1VGophdwwJaxu3gLqTK2KxvXdNQlbz47yL3s64zzRPRZU+YmdQwjEW2M2ZLwVZM165dO3bs2IULF0wBsWUxJRTHgNt6t7B0LuVzgp92lde+TlDTZcBszZvfQt6zvQGjtn+NE37ZgQkXSMqgWb5gRORsGthLsWLDLONCqLOnYBrIHKU9Ar/OvTVR6kqNatvh3Hff5r5/ofVCW2ofKabBD6CVuTO+UFEvFBNd3Cigolb2inK0BDF4CW+aPCwlCKtM3ttVPYtNv7BF6neWJ9XAv620KW6rkBDiXmHf4d9C8FY8z27mCFUQOkm5QvDoWCU6sElBqoUOAoHCtA/b+i+++MJ2FuWU+b7c0NTPNsDizJdvpbEstFKbniRPee/XGLjmX2EyIxFgeIOuCAMENG1DWjbXnnuWZCstHshIwTmpj6jurcww923vuW9UhwYEE2ZBa+irj673IgeE4gB3jmE8jMswQQnW0+hOAW586MuZOAEMTp97FUJ1BnNwnpvkRbp1kOSJJ2tduTD0/qPkQqmh9Uqo2rUseiAsiSD/Km5kT5+NruC0UoukoMWYG2VDfFPQOI6/5sXN5x7Fjy0wfEYYDgchtwCNwI1cYQoXtgK503CDZxvaX/vyzJkzV69epb2cBiY9LQU5LkBpff2r2nenoMfgULqzQSzK3Iv64q3DuCI/5Sl6sBf9tAj0ZfHNnZAnypAIbWg7HyrimiAN5r6tXg+iopzKjfWVuugU8nmCUeE2d2WmSKGiNDfmXdl7kWYPqSw4LYEjcxyqDMUho+k7dKiyiFPFPievl5hKOzAHEhBEbpAJCE2UxYBLwfsY6orxX1LeGm1i32vLqE0dpGbInG0YkimK48IPuBiUgoSJ94JMMKQC5CN7YxcOhYW1a0yaML3DxFi1TNWLXO9Cvfgj9EL5f17G6FBcqf9yDZciQNsBBScY+XXRvYvoL8+GHpJ1egHJECfA8BB+LNCLRx99FIYD6NhJoHgGpdZWHPJ6OqMwLn6GgwOPm3smOHkvTirkArpv5t6wB6w7uGum7deVi57SZt8briIsVTWUYqWy57bMvVw4+HMRKxlFPA5DMjm3AQC/qX1pAvauXbugqMNGY98wpx7tAmoiq2Kagp4GUgQlMUHcIiOHZhByv2iN0ovWK1CQwVBVAX0EdaAYmNz+gi8Rq3blypUTJ06Ydpa7RhOrqqA3+CLBeUbBJFYL99ewm37ujJIkozzXup5aoPp2grGdsW/tWzRclrClgh6Hfv+14Kcc/vboQR/RWT0UjZlXiJ/3q7Ag242YSXZdPxQYG7xbChFg0UpxNPI6Yt0iesHR+M3c2/kh5BQyRexyZ0DmbHmBOQjZCl2xcup3/KtkoiDQhUhVxHcqmR552UGIVZimjhy8Z230NP/W08bILbKnL/J0IWg4dubMzz77zP7GrqkKI1xqU+sKYdkV2AR8zehFqCQLwIy+hjVvnA3MvHnzJsxOBgW3p0hZv4zypZoZUhkBpYB8TpsoPaZzadQOoAcndQVdIQ8HwUwKNVEiF6nFMKAzisGiXp3gOjOEZwRQwabQ9vM4Qt8ZqeQju5mDiwYBp5EmLDagSW242HDm9u3bhj9s5jQiXxQLG/q96fgisW/XXBZbuMX6rx4dKhQwcqnqQdpBEwkEDdtBe81Tp05dvXo1edmhVtLkikmuCk+iqGM1zV0hFBNeIYW6KyQjiltD3+UO946dXmp/qWbbBiMA3P5Fhs+8XxIuOC9SuTSIj50571Hki3lXqIYmKLhmcmcCDB4uzRSG3JnH1PoYOs0IWK3+3eBRJOBs0VtmAefRnLFGeNzISbIdAcp8kUoWezaT9sv1yWCZDD5ISTVeBKGoMCTv3bvXlte+MRqta4s4kejxJq37syldh35eWb3f/Lfg3uxBr6LT3AvkEfOxRFADCwCl4L+kF0GkSMwQNQfOnDlz/vx57l2ouiivECvqodR+MYLJ9TLWQBJcLOnKRRjS6+k0btzmWrwanVyDr6xMQmFGdsocc1B9VJ35xje+Ed1A0Eg9K06oGFEZEb19/GwCS+u+SYjfJBMK0IOYdARuZmoRnazFE3VFWCuMnBAF5hcZL4vXCZL6XayXvntNaxTUCcq7VC7A7UBRJLDv2bMH1S4+//xzwy5EZMy9ikfuFxPT2VIWGH+7YpJq14h9sTFIMph+z7+QJpgkhgHZRYlsAx+gfVy4cAH2I8453CW2ee8Dd2oT67MDSzqjaQAc9YsODMfsQOzevRsZk2QgxaGkWZtSH9XX4JICfmXiGQgBbs9iiwoiSEP85lAMJ13zRkQ82WrB4u1zadXBlNbWw1U5+SyqUxBiUdPdWr7IfeG8IArFlIJgJq9sPbrMlh3WZZg2vv3tb9sETLLDl7B6UJTIlamfky8mWdNx/VdpjRKFtu/vKF6quCW48kVtCMQ9dlXXTe8wMmHkD8YjusZJdwoKuEL+XAy1KizaGQLHyQ+a5MehQM+VizwG6zWv4fbH1qK0kZ1XY3qFz7K4mXxSZW+gKzgkBG8I9jYUtdbsETu5318nehQpFBZ6ZHAE8Y2G+hVzAE2JEp6ADmwQOub90rs891EsHTzcI+JD6Gflt5IeEvo0YlC+wL/UKRAXN/NubPb9I488Yl/a+tMSDPIXxBdDdI3S477YmpF/qTYqFSCBLk4q6QUFB+watpiCEg6STdgoxaVLl86ePWuMB9UbkSZTW1jyAvFtK7AdSALYGXqhXGpZQaw4A9sx4RnOKKRf7DrKYdqzYb4u8EEBeEXpNMhu5c7rjux4G8fODYkCjJTRDYG1LSp36nHsYr1hkrAPrN9L++Ig9aXqgah2VAAObjhgMOggtF7X3wahp3aRfTS71bb4Hg8qVkz/RR6tzQrliPDi9q8NZd+YTGeiu1GHffv2IfWWDleSRR4jLgXNsaN7Xc5fX02lhkIfad0cvuYlbWiCnXtxEwTv2/yNTJw5cwZL/c1vfhMrCUlTbcbha52TvhVQCbT4ZkPYJsFKYQZTAhMlYbmwI4vQfWA4DAqUBVr3aNC43XhpxugWBLoYYDHlEUkeljOXwge0pTeSCaIdhm7cuGED7t27N/TL80VJ0+Rxbz2C0/gbGgvwMl1BnTCInb04U9eSlOqkvMAoT3w5l8T54NweuJG8oUnwWoQQmh5++GE0hWWfJMSnwQeEHFz7fPPmTftstAOXgey23mO5FQ8UXwcG1OBUSSM4SdpommmkSBJep9BHADRGIDaHt1Nrw1+bnilQpnqcO3duLgVvghuDtE5yIVbodoyf1Hm/jfaiy+pxxq2ACsz9i0N+tO3zrQzCyOP0vOn7Fre0Hg+pev2U8UOlePLi9Y7bPBmUL6A+rHldk9Bvrq2YqRIU2DtqwKOCho2TvcCBnhhORd2N9JsyqBRxmdDzB19MpYDobRzbzlmLMlww72vZDq4mS2zZHGCLrdudcnGTR17PpTOILj2FiOQNTUgpbBGA+fjGJmYIZnoHlCwTJaAK7d+/P3Wp3HQA2V+jGiZ9GAVh0CRlDT0B3FGlp1ztudcHaD06O7jVo9BKlOzOJa+PgRKtt6EB4TDtA74PmzZC+HVKhSixaY6XPQ1nUC9eFUDpm29znuuOgTqqVrVuMyUKcH2hfLsdU6JT8syRIiiIHyi4IrYP1juqM60Ea+S+ykrjAvQXMPbgTAwfYMvAQcxDnT50TFAZw0bYa5P0T66DgjglzJzSfn2sCw6spL3WEfBQyClozoIjaPO5du2aSUlw2dj3hmwIxICqnz2vBDqRfYn2RU3XKgFxdJA16uimJInkBf4X60b5a81rdrdiPM5ezj97FazsAd3YEbyOTez69esXL1789NNPQSmQjqjMXFdmcFWXguSxNnFJK+B0aFba3v2ug3qjwoq0lTv1teZdhrVB7lIz9uzZAywyXQBmOYRg6FmkWZHhlXNvFKSlNGG84KHkdFnvP0l9atCv4GQeLhv0KCGTLN4h95tTogkrYklCR0GIEsWS0eaCt2ZcFi0s+ogsSXFBSAYXIUv7Yvg+ICilLsYMkeCoam2D27+wldj07Hsbx36CJoj+jBC1jMQ0XecEEpGmS96t95vyc4GlnKrOn/9GCbvgBWte+Qr0Aroq9gv7aBO4dOmSUYrLly/D+FI3gghiCVbauuwBLTYrLa46tXVYq4o539fAM6xHgrBJegFikb2FD2KcEEdkx9dYR/CwohphGmljR6NG663Mslvaycf41Cypa9A48G4woEIvAJ4Y/sBywfOd+nGlNdpg12GWB+7xuJOE4dGtt2IzesFIbcreOqy+u1oxC+QkGYUhBuTA6N2BAweMG2N9bElR/sdeDd2JcD1Ukm84mAICWsPewkavGZ+GRM8gFJCEOEkYK3+NVceg6IYbECOVnhgyy+xb2IAwQ6MRJ06cQPAVHNVQtWCg0egYqqtpKBR4KaB4yKOy6aEKCVd/ouYVN6rwFFbErrcDCoEiLsiWKi4u5r9IglvvP4JwXUYHgfu1nYEtd8q//URLBERflj8JfkaRDh+8BnfyfhmKYEx1DX6IQU1YCyd0EgRkDTBStF+OUnWG/wbPCuGAyHBFl3moMLhLLS/Ec4gqtDhCqwdHpaQA4NHH5GfeMz1KuDGyXYDSthSQiWxw+xc9EGDmtGU0zDfyQapht6PsNQicXW96SuzcQ9lND6BlEIJMEkneepa9Y7SnSZB01ehWFX6DxByMhl+ZAxJcAcyS12ezAvE9e/bsyZMnr1y5gqxlGjKoKtbWnyyhKFtUImjB3aIeXhxa/UkjgygTjYyj/26FXhSsdOL19RN1kYuFGnkd4s7gg8olohJBeY9xeAywQfFOqrLZ3e+tuPGzNxajwBIkToEiSZByoaimx4psnBP9rHPPQ8X3QIwkbldSEHoumPNCmxxfuD7K2XV1dnIvfq2XFQYXPWq0mCLRJnc2Wl4D+ogSpEBvBKriekRVQ3pCeDtQDppI6DCZtpvoARpN17nS/jUZBKSNwpfOU2dOj0by1nDcO6oSDFSDMgWiAEvzJ598cvz4caNiCH6zuaGQxziSLIsG2wT1NPRIbBrPVyhQ3JXFaTeVUzOjXz16B631H7xmCeRheDeD0y3GGmoaFSRGxndHicmJkqoQPGERgwzKfjYNJFNQfGjdhwLJJfRdAGDyiLZCsAaUbSUuxSPgU2Sc8prU2qlvITZiSuUidpA83Rbcnug070qK2K83btxAGoshm3Fs6BrAfPvJpo3O7PCP2ILDe2If7CfEYmAaMG3YlyaVUEIpnB1RDBZBSjEnieOIUhycr9l2riXE6cHG+eqrr547d84+GKVDrQNYNExKKrS2AmpifVeE9nucXtQnc2dWaXPvvh5JSUNjKzER4IeIqgxicCqQMIqPN4hWX+v5IBAYNnkZpTp/BPxwzetiBclzo04R+vXscYsJF4ZdNJ0UY4b+TrRdQSCIRShRUVxfC5xMrg99Ckjsyu7m5NNtWPsV9BHBIBBGWOYP9kv7AMIBDxHkI1zJ7Lvs7dqYABa7mhr2pemSqtVzlVqJuWolrFZ9DdzZ1rsH2ZhwzZw+ffrEiRN068JBg4ZV2fPQppSuuIvEoobct1jf7el8BStUbaZDjcVT7prN+6W951JGrZX6zkCSgm3WDgtSilhVl8VPtKLxluxBDcRA6Ec0OvCg0xJByQVThfgDbozJLAqjIFMNXcErQ04EVuIWhjwVoGpU9DqgmA+kGLqHaOjVPYhueTFxIHRoCSMFrIOg0bBlwACEhkxrXrsIRAQyC8Sr1gO34AayYUH75h5zHcW6SVWFK0bSxrWFmsMudjbUpUuXTAE5f/48AmGgVSXvDpm88iClznqd9cMUeXvTNIWD11LDRJ182QcVj9t50JlMV/pU8AyyNcvRC2VfwTENrgQKqxDvaUogiQkuHTCrGqyVEXhRbOPgsW2/9qyeWr4V0IOBZDR00RwbHHsh0uPUIoShkVJ0oTo6isC06mc36Oo1nJi+BV0kVMcglCHjXq3QfK7qelTfbMIo/Is0dvsS9k5aSem/SP3SO+D/0TNlGE8FR8y1a9c4Eywm5Yu5FB+DVciWa83LoMIdg++vXr165MiRK1euQBXiIgBgLgmOdTWxWISioULUReiHCW/OqBkl7l4FXl5QmACXGnwpelG86YZYvQkqtkg+WkQrs7jSFS8Gr49uJSi+nzFzPLgJBLydR1+9uMQi5nGoCKDvHD0WC4c+SPFYSPUkFsEjlDFFFt1jhhVGhlTCCHFdBcMWeCsZc7EIWnegwtAI7q3iVRSgck41hEcZVAx2WYS3BT+Lc++HVIyZvIKO/YqwK6RXsE8PHgQUZdQWXFfJ63Tx++xl/mCbDF3Hxtb94qmLRs99IL1ovfs5hkWIjQ1rNOLo0aOmg0B4oXW5sC6NrDAXk6ridO6nksgUeWR8qJWMs0K4d2ayRZjxKLeeGArzPgN7s+jk3P7W8xSVG0Tp3zeTMpzBRZJG6nQpnSND0Eoc5LHAJXIGig8YypDHeCM0CyWWI8cakSYPeddovmZxGQlHHSHGl6UNgheTCBbjUAD58ssvDTNhOwQ1NFSHNoHGSOoAJoFoJSWHVfxoN4E2gcqJTCHPYr/QWeWuTrc9FGQLJqo//vGPZ86csWnAdQo9KwifWQmMsGjmIkV3Km36EWvTWt7cLShe7f4iJeuJ3kR+mg8V93BGg3sT6TSJLqIncVgkL0JHC+Wa160gRukpJBPTCGXSpjXJ9cxDkfCI5kSME10nI/QieclJFunmlaQLnBtIXuysBkFsvZgMGDuYPMeHh0gpLAahvwneB0NXbfCHyaiLB6pW8GQtxmKHLoAidkbW0PWLiZ4/hmU3qmE6RSuu7lZan2e3U6L4kH3z6aefnjhx4tKlSwhdD12cSPCQfBCjiYdJpcWJt+i+UMRYJGlPAW498XDTQ60KitOYpeHTfQezwiqZ+0pO6BCAZQ5wTfQIyOyh3NA71rxdcHRlhCFAqlRHr+hFX4ONb1hkx5f1+0K/5nUQdTR17gM+Gqtv+j/LcIe+VkYKmL1fCUpatf3oryDHnUStDiikQBQ7MyRDpINLQDVbg10wdHgOZxOMiK3ENYOgzLtOlMGP1NwLDiGACrsAHyctNVQns8dx79+/39YHJa3o3mYmCMJeEF5x7do1EytMGbFHQDrDmoCgcBPJ+UmydUnH2Tjoe3AL18iVq8LqmntvgngNQjFDHs5FM1exLi3IKh4ceXPzmXh9rmw6nG1x8eD4dwpS8/VquVqZdvQwBKJxcCkguy2NBgtSnNSv3MdHAPGQt0KsW/PinUnajnAm+tp2y+3btxlSzYVQeqGv3Xah31FqBep61TPUhQ5C+MClaXNt+5UdlAzxM7LpgssOUTLxOWaUujg1DUpSSYABmhDdIf6AOsy7bvIHDhxAaw9cGd02BLHCwCiFiSFGLGCtCJJmEhbYBTeUnAdPmH455YhvOMiUmUx84qASOnGo4rRsRa3YHOaHoUM75a6Jjxvc91mh4hZT4YSiWOzIfMADwXBo56MA33qvqtrQys9wCiDum067xrsuFkINuVzwVELwSeRuAjFGKuLkzkaI+IJ5latai8FRPE8UN3DXWlceBk7QgjYBh/nKD3kbWsR6IFKWL9j2M02jZ2okz3nhgNmzRdWDC0KpaaZzL62INTFiiuCu1IWBQXc7c+bMJ598YpQCXe9ri+bIuVkKK3LfBL4V2Ao2Th92VTLOhrBNwtQK579owWfFz7rBNfWiWtF6C1Ke+FZCCXM/YTRUvh/KtOj6BRGdtACxTBoYwrUgQ0ZShhEI00SSt2jecBXWurpPcAoUdpCC+uoikE7RdgvPLs0WxS0UghovI4RmLmwrSUJQz5DLG0SIm3spo+AZfaB3VOhgCoERdNbV17HrjSyalIEaNpjA559/fvz4cVNDUhcMAgLK5gyLgALdJpB2umwyDncLsbcJ7v35L1rwWe5DYXYq6EiSIMskdfFUjmVm+qzfH6hYo+hFH4F4xJA0FNcchFJQAmesIYwCU1gZLlNTvP5a2Ep1DlFCMCDzIzOd0w79QwDigu9RUsSIhSEw9HkVlIo1yeKcptuFMbggN3TuMJsWt8CWwerB9hPyYq9cuWITMJni1KlTKGjKx21ILHQLwqZiIrmYS921MzCFx6wcigXcysrs/PxnyHGC/Tx6d4zgmIBwgOiNBXNnPWJSGSOpKFMYbsC8x3yKLJEhtJIC8ZAsj8CB4J4w0h0dXP/Fc03SJvGKbkmhKSFLJAXx8+bNm8jaYPSHWkbwglQEVJnilGIXS5q6fP81r41OXQyUjlFtoGuG6ojCROtDDRXn7UEOjS6+KS/wQ9FQgjDWtosQxRZA/4LclNylYr/CZ2zzPHjw4P/8z/+8/vrrRjhYyoxzWKSJqGSnZLSWMtT8GRYYPsKWT/YIkdKfNsS9WmTeNKvXN6qfq5ymuH4RzS0Moro1xdryLVI/wgXnMHvR9sHxB+c/HcrUKYZgAnlMy2X0EYr0kTfCng/UgtEeieRNP4uU7082BYcLghFNKi72myeVH3gcSTXQwB0pnizMq6AyQnAnIqtI1vKL7is+N1L/kvZIbAPnw8H1dg4LKmxEKnrpDUaR67N02tkNxiCsWNXsFn7YelIXdoHPiE9Dqiiz0aCPwK9hVHXfvn1GSs6cOYNYUpCVe5Pb/58FlaAX/QuIfZtaMc4gQV8tlPQCKczB00NQfG3NK2tTKWi6ylGgWKwnjgJQrde2U7N/obygMI+Gb+PXVgLDifBJCkyELuACjkzI0iRGvEu/oRxhtyCsgF9y3QuGXwRxRTdzAiEpg+ii0bTBCWAZDV2j94VV0awmUgSKNiAudBVFdz8x4j5Kl+bs6fA05UASQUzKT37yk/fff/+jjz7au3fvYI7MCiXkB7As5H4hqEKeDf2SdEpEBg8P792E5jgFSnoBYsG4AwYsZK+mO/csVaABGGb2ihj49SHvPNJI9jcVBMMB2DjRLkCfruyXCE8XY+hCGGjMy16qW6WyKIBvEHTEOAWVL5IEmPH6RjL0ge1RSoE3XiGdN/J2EJqZFxY2bctekwJU6tf4a/t9Rjl5ZqA1XqWCKTNIkwHti128FkgYahpD3GO8vGkfcAOZ9GHqyT/8wz8cP34cpqWZd3XW5+q/D+jFTkLshwiFPqurJd/xoeaSILoT9ILICYMiKn0DOVtPdgyOFTjcPM3Z45dp8oxuPtA3RzgQiEX0lqUjU9RFRN5H8jJ/uiJ8it5Ltgy8BdQaLJc49EUVmjDUgktpQglTdHkKsWSmbaG2ReioJ7QMigA8EG1VuTeKKoSyOrgxSYAJLBq0XzCzpvVm0bGLv0IZXmhhzz777N/+7d++/vrrKCNaP3T8lDyAbQWVI3ii6iiE4pYRsr59Gzrj6Wy8Cp4dOLREJH8L0tUCwBB9mvqieP5QS0otlNEzSthADJQi97OtgXLR3RDBWS6Ec2o9EAEgzvApse++ASBCifSOhKle6zVvs8zJUA0J7rgJ3niBnk5F4+hpo9CYYBZtPRkEd2VPHqcxhfbC1mM08RMK+UGCYyY7nogcs7WuPihVP75FFBPG3Atb2MhGLxDNWVvCxsOTF9nJlOrpN3cXpghHagKomcfEB1GUyxJxo0ONTKn4Jrr3XX+qLYChvxf1VClTDG5oYeAk36V+MPa2DjMmj7TeUsD4EgxjsKtFKaXfevWK5BmT9iuoA0psJy9di4uVDwcPcwpOL+oNqwHs1B5hf2/evMn+z4VNiEDFAf8CqfAgav5BgkfZoi24RyN7hdvghS1BsDifQqwoiB3irB/quj1phWHdNlpzCkzjUFhA5LbzfWO/oRnjLDTunqwp9p2gJlMcPHjwxz/+8a9//esi0W5D2CYqMIgzW4elcH7rD8rbnwh7T6mHX5Vm+t8O4PmDbrxnz55ZV+gNzft4gvVcYlcY/Q3NBSyx0C9wcetZT42kug5urdICaAE2E3gBZrMywKyAgl1DZAhV+CaGimKYiF4IB0+EDJUlDkLfpaD9Udo7GwOHubHxGhnFVAuvWBRljTIINBG9km8XPAwUqhn0C7QmCMLzC/4GG8f3vvc9ux4i3l2HbaIXOw8b8rwtDl58c3cXasZzRpmZgorxN0YWzr0biEZzRi9LDXcJRIy5F90qDDYYBFZS9VCOTI6SPPuwNv2SfGmBDzl7V1c8C3rW3KvF0wBBDs+iWKRlELsaKSCqAoW6VCBSQXMxJSJ67hZVrWKDea/qq1kCRijstN5TvpZ1G08CBNVg4Q/aNRqJqQ+doGTXP/nkk3/3d3/3+9//flElsUHYGfli+4bdpvkniUVs+7HCK4R7jareySude1PcmRfRIo0Ibpgg52+9D0Bw6Zc1PudeFEevD04v4EPFs/nySqFzZbNECAMyHfhlfRkBpAGPgwUhe6B6dOdodA8IDRDAfPomSUeoUxAhdebAcIRaIFnj4YcfJlGDkDJoXMwOhbQCIW6wKKZqm3qM7ImwmFAB1mXHZ5vbo48+avd+//vff+utt5aiFwojy84L6pfdYSjmoP+OE6mlaM2IaDxxhrpB2wFT9kLxbsqYd8R7SNEM9ATgX8oCxBZgIw4oMDC4VwUPpt0uSW2LwqUc3UJJf232ZkUkTzC7GtrT0FBgLMehPZLbwICLKK2J9MRTNODnLJkvnCp1rixVqqLbPvArLMS7d+/msxhsx9kWsgZG0yYpFElI0QpKyn9VlzGxbtYvRBy7EHJE2aKs6be+9S2E3qp/ZxEU4syIJa+WnqbDUjaU6VDPZ5E+WEMr4T/1UItG5oFUyXdkWbK7Gh+SnjuLYCmxpbi4sGotunjDTeRhC8xP5T1RrHehb0Sdd3Uis/dwR152cBMDFA3qFxiw8Qa/IBawVtJoTybPaYW+bwnIwITrVmrzLAJYWw1JeFcQdNUgEVKKIPEmag0tllLlC0zDCBlMksa9b926hQ7V2WM08eK0XxTMpPU67FgZdXBA1ktD9dBJfIO7tOEoCQuqt1N6gke29eq+hRq4Taj7NYMVik5ReugVHr1CeNwKRd4OmNGql6p0Bn7DM5rd8JmlCB1eGDmmTOUKrpswopF1oqj4hT6f5GfEKdiNhodg4LSGbPg+2ZNQwPzxJedJukMVCQEOoHTaEKDep4J2wKyL4Ihr166hTje8mGHInZb7ge28BoU8Qa3WhnqgqEyx5g0fqAmS7tA+qmFg2asKGS27fv26fT527BhWdclz8gBWTC+CS6nt9gRWbRP0BOZQscHkVSRxlLM3Q0NEQ0EI1aQfPKIBRxaJlbWoRs4fRL5A0AGSMulADRIJNwKI5kSgVCE3AebehhPXU+Jg5HXTr1QaF8R3hS6L3NQQk/ONRpjuAyydeZO37JWBY9UWKHtoaeP5uAyi3bVrVxBTRfF22UNao0fyMfqTiUahM7tw8eGWQvMnE9aOHz+eN7JBPIBBWBWR5WmnBnofhc/diTgoNNvsFjsKC7iSPTtp/OeVFASIA8nLfAcxN4b+0ivfJntHDjgqShZapUJNnte8yXvbT0Xh3gQxVQQ3r7BSHmOlC/mCBvDklfhAkhCrgsYi6BVII0iSOM4osaf6a/SyV7CS0N6hthh9ERV/WomCo9yBX2feCEppvU3v8OHDn3zyiUpegzDCSHPfF9D2k1MHN2jkQXcFpqP9+JVUmZcdNjgTooa4KsllhRLQIrgjX9D410jt/D95U2X0SUeAZvIOI6rnzxzAq5HoYWIIMlaT+/kKPFRqReqDet8MglQSo5imsgnloNjVdCBrbSR3m3Rt/c1nM0ag0V6gko7KMtl7Gqhqg4I9qLsb3ClLnSJ6kBg3j4NzX7lWKP+LmdA5gnUuyCViPXVkLcmHnBEGmNpK4nu75sMPP3z//ffpZ930iSk2UVN4apFzfKhaa9sOqM/b9Hv14kK2raW/MNncoCwkVRE6q6IXS9lKR0Bf6o58wd9Cf8Yzb2iUumxIJHoOrgvFY+O6piTv3bsXFWJARNSuo8ijMY6p69ll96KCdui38yAUu5hdvacVVskQCSImwGngG5TVRPxIcG9IfaSUQkG9MmJh87QPjIJtvFRfvU+6vJgA1oRqCNUipS98r3rbogDeFJ1ZEb0eu2y069evG5Xft2/fmTNn/v3f//38+fNBWpCPQG1DKdaBCxj78t2yB337aMTOP+X/CNyp30kRQ3kFjyzYYHZVuVa6gsjqsCOCrNgJbqqqWaF/tsiyTCQhEuKW+imDRJRxH+TS0VNL9XAnzxMPzmp4JWfIFylOP9QcXAl1KXUZIjMvO7qIbxdBsQxvQf/B7H5fhK4XC6IUIUrHVv6bpVgRZCWoG0YsUCDjgw8+eOWVV2DspOS4xAEZBb5OFl1v4r07IDzXT9m+B02HYkr3Fzmb5T77UhNGkG4d867UvR0OExnAUQdjiuZd900bx4QL6rrAhIJbQgUgW46dWwR+UGSXzL1fRkEyCnYHygUDBPr60FEK/G+klPlD3v8V2AXDAULIKFnMvWJN7MuxtIDYs5DiCU2EkSaL3L2FaxbXIAAfFCeKPM8XL+JQQx8V1YJA11X0ABb2TzcF5MUXX7x27VrjpXqC114dORMjARdYUhJiXsn5t/2EqLuOnPcm3F80QmGdXrT9Wg/ZYxxp7Q9dhgg6jLde7BdD0ElJlySad/GAgpeqnE9eRO03dHUuQ1dLLsiRzV7nFshDHq6GDDwUF4CQJS8jqrlVyQO9ceWad1GiSs8QBl5PkpckUQ0pcxg5i+cyiDGF1sfoBb7xE26Zd2UpWKyYPL/tp5+pMayRul5B4iwZt24LbhPDvthq2069/PLLhw8fNskC9DeIe6U4BIOq+CKIUqMgixFXZ06YLkTEvot9i7p3K0F3q0LO8VXSyYeNqvUVUFPkRZJ4TYL14uKnYsIjS6qPC/3dLJ44K6TlLEnlocsHh5BvyHz16lWcvFYSulVghs5iOICEa/pK9KmcioZU2Odbt27Nu8YZQdwZ+Kwhm4V8HtwLQFZM9wSv4YnRC9a8cxf7DyRPEiGucpk4OCw4lIx0KYut0vfV1cfTb9y4ETrbJGUrXsA9bqX8AUbjDHk0597MIXnwmAl3qPf7q1/9yogFkvT0TNTWtRrGsVqPVH18pwsUg+d+okhSIFgxTjHPVck4SZKDs5dxWgQF+o3PYdMz1HO+cpllcC/uvDOfl7w2J46XUYq1rgU5w5miGAV0aJxdE7CRAVlQotgvbKXcCenw0ERAaIKgitLFtqq+xdpZjZe3YpimSt3R2TuySBEWiZRzVtnWPBG+fhQPJZL9Z11zWb57W+UaIZiSLqGZ9HyzMQ2lUUxUm7kVwMVJAvrWmCokL4ZgoB+qDWtqyJEjRxAJpuu8HTBdghgHpY+0MU18aP0r49lW+O4FGx9/8ZVj7yAstWjTQd+leK+e/YJ8GCYArDsKYdkpZ7wzL2496yG783L37t12TKEIqE5BkZv7x1eFZQTl+eae7a50od4J/RKz1RQPvkXy+FR+g8exM1gSV2txsFQuyB4labJ926XJqjAyH0qxLTSLIIEeRnEwAnS0eqv0uSo6cZKULEJfGQwdyXjzzTdffPFFE2F0C7YJVkUsxofdxHO3A11Zmki5y8gcdhi2Sb4oJJcZPXCFgB2cj9kRv337tqHKvn370BY4S+tT/s1diT1U7oZ4zPJZGI18Up8C+yg0kSy2AF7DD4VgT2kFqdwcGZsaPagpSWhW4+WtELWNkvws6tdKewR9buvAeTKIc4ReZE+NI2UBxbFBENM1aHGMHn3Pl1XaQfFn7tm37MOKFzGF8dChQ6+//joMzJCkMIEtmgN2ABpJlqlFtulAUTdU5fa3CIWIN+ViwPbJGqtatBqUGijJmMH2Zl8h9XvuBS9QzB4lPGNX0+Hxxx+nCXAuZW+4gkBOoxooulNA4zldJDfJW6WaXpAk/jJIpqBOGj8ld6CGzjjKPI7QcVemhOgg2dNbbBAjfPYu2TNBOWCS4NzoNTJD1wTE7oVcADtucMSee6GKIDJU9hBMukvglzEiBa/Knj17iPl6BPmC+i+VmiARa6h5AfFh7vUB7d3/9V//9fTp08hMxfezfrFlnoZVneBa9Jt7AnHrJZEX3TsoIyh91F8pJE702qrkOD5nMp6w0SoVJKCQZ5WZFffWfK6Y0qAYOEjpinuLkcdH2IRVux559sgjj9y8eROYFsReiJ9hgLQjaJfB78DlUHVjolzKy4DVaOeptgAdsNgG/bWVBLbs1hBiSOPZYrEfNB06gsJxxs8cc2HgEDG5wJYC/JyOEh4yfiheHyGqQGZknSO1TIOy9O/griu0Xg8RhAA+kbZrOn348OEzZ86AlBSVkHcSeEIGDasjdGoRpQCwXmxaqcvjASwLX+nw2jGcuNp6bxGEKpsywsCk4CgN/AQDjP3IqDpoggJ8cOqFigwImiguVnpRM4TQcXW2RMldO6LszlGaLaKEmYMOosNolLYA+lBOLLprGVQDFt+9e/cm72CmiJ2krAZpGSka1gdKH/qzKKHRFyS9KGilrgaMLxjZds3IBPbIZmj0AjogpLyiJOLOIFjsW4sWMUO9vvhVWb1eOWjznjil6fO/L8jQ9Elux+vMrly5EiQhkhbN4BGNjffpNN41k87j0f2a9AJQBE0SU8Cpq4qRurhv+4YFZnROio31ftMbQjcKsq1ILAq9IDhKw22ByzBbpX3ZQ8VJ14B4sMigYI+6XbIbWRi+Ed0bHdx1iqcgfxx6TZF0R1IbhuhFELsyvoS0D8Jt+hGW0WSfX//6159++umIgXOiALhFiJIdV8tK43MoSGQxcpL44Dy5mHX9oA1RaGcWatMwTnPHL17Ju6yb/bSOVvS+G8k7hs697U2B8ypD6uR47ovZk5fCXAezRR1BVNCLYhxQseg5V8inAutGxKQuVutd14wJm9q1a9cuvBS+GZFso3cPu3Hjxv/rILsWUPM3VSsAjdcTtukZ80c6v65DWpCbWCym8lWYflAiEBQcWeq/+tWv3n77bdZhXQqXVgtc87AFW+PgjlAHHDxaD2DHYL07EQvekpvhxJOOAHnYnoNnFxcgawMjkjlniZuCJs8vEQZGkSRU4qgOpcLCTOqD40qY93KnkjCxJXldKTBwRIuz6QnaGkAP4ruQUEaxdxgPRyIMpYnUD+sKfSRhMVRQsdzl2ppkgXIhmGGUqmLRLaN8X/wEgkinaesdahHiBWMTAnBfeumljz/+WO2arZfhCn3LyCYORztUr3gc6P0NlarFaxZhO427NFLoeWBIexGqPwVqulyIcuMDksQXX3Ko8adv+O7TJSB1CzT9wlzjw9agYuAg0+LtXHb7PEN0Mx/AOiscaO4d1Tk6P9P4l702jD6vUEmgMhgmwBxgWJRdJ9fDkSWaK0skBTQjOk1pWYBiQtskBfhGwC6LXZOE1gugExujKBTYBjhobYboD4Ze54PJMoOLC1IFSgpdD3YW6hGD2waYS3dVfAM7H/swYKoM0n/nnXcOHToES2peXWCSpvbEobI9E6FG0SDaX21vZrOlQTTg+V7hm47DXArZDppvVwXTR1bqtq1CVjE4udqM3q/QR11cN5ey4LrBJBnzoQK8BUSPP7MPpmwjOkDFZp1cvQrQjBjHjSDu3GWvR6n3zWPEEeCvBbGANEEjaHDeTrmGwgUcNzbP3DVq2/DtQp9eIJInddUx5l0fRrYyS1WjZp0t1rn1FiRcdkTWst3snxw+/fTTI0eO2NuZkrVItdkccFlUSNkc6JQ21CO4CzWFipUTagdAQ+nbbesYsAnYyUUo4E5zDZVPgh9f1pKJQ4A260jHro8CaQpRmg5UIHwr/TUUQ9RuSh2EMQh4NAOWQr8ERpCyo9mrSyEDFZpCwdn0xUl3YLJBFGZw/BnZJI10wIMQ9G0jsHlquyDpoJWKytT8mZ6/1nVXbDzPBcqIjXPq1Knf/va3n332GdL/6q4FW4FCENjKyErESX0WIV7yANxQoQQ501bknWVBCdxOChfjJy2Ksk9s3e4pcVbr8Z38qu1CgChWFDoFSQD+RUUMqg/Fw6L74enhY4U+FWSKFyb20pehoj6+AfOHyKBaFtFbjRewqgavapkccqdqUZ0hEcQ80aCMetOgXFBvFQdBHCfSYYKLc5hzMRSXLku0WOtZ6rCDMCwNAemXL1/+zW9+c/r0adg4WaGnXs/N8WSVwzcUCjYEzoFad3BTRXFZ49XkFwn/ytiKwTecwPTvCWpkXaQlrRDG32W7nz4CyjZmMM5l94zSMwIGviZt1gsxHilbsAVmSZQm95h593YwSXw24VmVbVa4y2JnDR7pROsgxY3QJX3NvBkSzRaYACQOXIm0bjVPKu1rPfhSXUIY3HASgVX64jBA8gULGkrtzogLctLsdogS6lJJXZh8wV2jBC/j3ZGAQ/KBIDHILPaTDW6ShREL9W0HoTuY56BUPxF0hls5psWbqmw1OLeinkDoG0rJlppNlRTcBB9e1TpMfFYRB0jQl1UKvqx+NMiYp1zJAxZQX4u5mMSoVoAZ30BgZFWyVXqQZtBkEcQBpDBADEEDZyrzxXRbKRihDRNzv5S2fUCONnUc+jiiRFuoGlUvqyJYK1HhwEkQC1KZKSIfNht9pyFZYP5TMLaVuHi7Ee2FmKQfu8p6uTPW2N+LFy++8sorH330EYuGEsh7s4Te7jzoo5eSlrdDrq5hKeF/J4G0ficVn03AjMJwdm8Ff6NSoM4/CAux6+7FOAieDJZvCV7aHwcdJfbAJ5MUDQeQYMG0oQYLAKgDa20C1CKAyWM+uGzW1fjXfihKAoKESOBfpNWFrr1g7DuDphwpRHOhEQk7PE+R52Nn1oFMB8kCtBiLj2gLIxNoT/+73/3u+PHjMBjV8rxKaveOcW4i7Bje1vr13QXMoZXowW2a1WroxeC3RBjGXEcPo4RpDchPfZvvHKTwDDQCygtzL6WlWkZwX2zyJmmkBZwDr8eVLH4XXA2mPzV6ujrJHBFeZXU+F5EOrIgBIWhzu4WsfE6P9HfQJ1LugfcEYDX20JEzeHZRmd1IyaFDh44ePQovCVy8g1O9u/TiXsDAEeC+EO6dCccFFr17CmaKP7kyuqprzY4s+DlzsTR4Rg0KkEFg6mPduiih4kFEL4wARqrSCm+B1XDNOyq2Eu4dpW2yUiiQnixeUn3n3G9iBjUE3UPwbyMZa7x3cBc5B4SNox56cSjrE0DdARejLxyCLLiGIGRo43zp0qVXX3318OHDpBFwi3BYFfF0bot2fSmcGblY9eowqoC0/fixkcdNgZpVUkwO22Z32FBOnD5IfR50fN3Zetjx7SiOxMQpFfs48sRZ9NIM0JkNIe2MohBucGaFb+w07969G4ZA1qRq+2nLQB4ECIQ+seDMOCe6S2H4oLlBS+zNuo7BDKwaNKoTW1jRhI4S0ossjaRILLA3hpD2RBS24PUFsSiIDoIsshuJ0RQauae0vLQSO1/vAckKL26lGBTUNyz75cuXjVJ88MEHLDjAtxvc2qZfZ6De8kVT2iKMjKmWZpKMZTF5kBhFKbw6Qq3GB9kBGH/fwc3ayjwHnzVxwPGprpeKazyNHZo/8AHMDWKFIcPevXvhZQwi9GaB4NUZEOnAJmNcDs4DX0IK4OlPklLReLMiKEGMwqhlew4+GCrS9FsQRQnrArWyFzThAl4bZZITWW7ucl7ZDD1KDNiiG1vv3h6kiCltFrmz9dhocIVcv379pZdeMmKhEd+6hhy5rfLWBidcDLKtoMi8yEW6EtCl2L5XG1/SewGiBFtuk0J6J6mUUcZQJUxthnERrYMoCTNmQcMQOUUgT/TGRWv9Zs5ZIrWTV/1LEm2Fi9n5HVIPGxcVmWnACtwOfEveP0Uhio6TvNgUAL5PGFlR/pcoV2sxCrTFQImwpUOfVxpZ9GLasTQcq5Wy4+haFJxo2vuCTJsa8tprrxmxoB6X+nEW9QmOYhi6K4xUQcWKVKUsj8N0Ahc9OIK0qQ6KWwncgwRi52GdadPigOQO+Er37duHnFS1EZC+FEa17JkmbBSm5kZeQ8mikaxwitCQSuAKYdIERiBDpkrCwTF5WjeUWGSxm1D4J6IasbAB8Y5Nv3DGOLIl78wEqwcmhsrD9cUq4OAv9SYQEVQwg6kVtoxbHfzhD3949913uVapn1ZTT4kiXqhw5q6YP0kfUz+ibwpMpxc68ra+ZiHbrjCgdlXAw5+3zea9Ti/A0GJXlS+4rzFJgJb2Ig5ODhAFgMtg2w+C0rgmeFwmRwtSjDeKXZPSAYpEQUihFEMEoz2S48y9R1mubDyK/FQWKEaxAwiNAqGfSxL68j88KdDOvuyA9hdqZ3qLCuT8hnm06EXG+Fq8CwilrcBvf/vbEydOMMakkfYLi5AnSgGOpUD1/01LJTU54FBzKbZOOavYrGLag9MguUxiNU/9+K7iynrk8WmPvP5W0G9cRR1/0HQ6q5wpTnDkLzvVgHhw+BQQkpj6lktuD0fRx3DL1WeBnyjwh86Yr3J+kjAqEqMoQdDBiTcFGV0C5J5k7zkKayjLc4b+uY8CHNle8+bNmzY3KD4MEldOVRxE/ARPrY3ARYPaVVAW/lughB73IDtKqa3t8lDOnTtnxOLDDz8kgqV+6Ne4cD6y2SuH4nE17tWnVt96+sg6Tk3Utumtx0nJ5h664V2LSPaUx+k1G9KL6YPrr+sVJSE7oG8IQA8oTjk1kQIDgeREMDArqjC8N3hpLO051nhdDOhE/EbfNvUNHOvz7uRtdIGHAQKPhk9UyZaKJ7iR9TjVO0v5bdBygV/hBLF/jdykrpLgoAKS+6BCTfAOKSA0RnQwfyS5mA5y7dq1//qv/3rvvfdIFkPltryXocYxtbkopZh+msNQfwZylKXGWQqmix5bgYJArPB1xgnc5h70lUBB9t5Iz57oAj/3OPZT3XUSue/XDJI9hctYdEflfBpE6E2kHySLC7bg3tBHgL1wTCBnpBCqVd/hVGPnc7169Wr0huaNV81Tw8ciAs9aO0Gy2nKlBCmxCH0ypysGSyfisuDANgXHiMW7774L6sn6egWm3UdAYh2retNLnVc9hMFj/HT8bZn9A6hgvb5WcDzkEQe3p+U5OFEI4pgAaHCESiWFklkkfdBaQeMfMZAeOGKvIh6yM2iUxY0wYbC3K74sBA28pjFwe+K+ffvgkuBMct8yWq8UzJmoRgHdDdEQtYiht2fJ426k3yqiNoxe7N6926ZtwxrJOHTokEkWkPVoValp9D0LBaukzZu4zV+XxfCCbVCkxSN2xiGyfVrPNj2oGKeIXdrcU+6Unwi+DUqzs7f2mnvDEdVHaMlTu6MS/uBsOXo2RPKaNHAroGA3BATQBRazim4ZYaqIiiSoCoHqEq2n1QIhoZJkT34DyaNoYE9E4BNCsCnXpKoBCu/NnhMJbzFUEu5xW7U7x9wwf1TBgG0Vq2Qvi/qAIFtNV/7LrnzjjTdefvnl1quT675SkAnS0Gz8fIxTGcqDrUTT86fxEzN+uAtJiqeokD3rpwy+EaGR0jVBvD9kAyq8FBJx4YeuDatEgeKncRNsIfKQhBVEc0NY6uJ63QoCzWmnKt1x5EE8WnWKcPHQ9ZiL7H5NjXEgVx95Ehhs9EJ+QdaRo0HkxmV8UNuFgeotBBogcSX9lLkLP7XvL1++rOPrDhUfGklFsWFv3LiB0ElmzfHA8UCTj4F4Ra8bavcavUBkl4YS1Ke/8XL+yTPreFKNWMBjnTtvC7LUjHy8+eab//Ef/zEfap6+HUCpMLnLefq9BVWafuNSjHSFPJaMjXtdzGq1T7xHYBMyaSspXYtWY0Y7HOVkvQE8NokrtHhAcAMhK9ziJ8XbRor9Amdyl6AdvLYl+Q8fpDQLEwC5+d8OcuclgfZB0qhPJM5TJrLHffHFF4i2iFIeQgPGVOKFSZIIbMQClcTsdsycDK1Ggyxp8rnzqsROV8KzIOkgBNbGv379uqkhRizWvHnystusz514JWTG6NH3S4US7BhF0383rZHpzoYKE75mxGIpOVGBZ55R1AvpRSFNxL6ZU1WMQXqhBo5WUq2AtIiSZgUNOEdi54hpvdI/lZpYRT1gNMjzuOz27dv208MPPxwcLYFgSfwgSi+i5+DbjYa3u3fvRmYXk1xV+dIJ4N+ZdxuirQQWSooei+gFlgUCFKgbvoEhE8TC3stkjXffffc///M/gbTjseTjMC6p1htHflCz3OkPWlY2mQ4rUbY5lPLCQXqhZrL7FxRravVqBMh06yUqoNeqa/DxI/erx7RY7tgZKVAjg9cg6AtNCWm2LCYA1YaomzxjHRFlpkrYjWiGwgZCcUEp3ejtWlFXAmoI11E7Qhc6PKZHEcAeR8Nq6oJKuDFhCFFhvDBagBAPzd+PXbxW7LwzNv7Jkyd/85vfMIJrWdTdNDAArDa+bAibRqpio8fHma65bAiqln895IhFsEWSt8h+ofCV+MEmI/iK5p/sDYGiRHBj19e8pVgQM3gQQgXBGwEXwakAhRF2LQZwI2ndgEjCaoA3b96cd7W28S9yZLMb7ehbweDUktqueKfNH01AGqn9hfjx6IEnJHlUUkBNYOZQ4wumlMWfR3tb9vBW6E3Bu8+i4DiFf5RHt3//+Mc//tu//ZuRFVYt5paTuyoy6woPyjUFNhbkW69sJE93w2O0QhxbIQOnhTL24+IKkSe6GYu/jghixZtOmS0HXGF4+HSqWoBGqWy4a61UruDR4qkuLubbzYLgLUQACP/Z/QuN16GCeoN6WaQFJC5E3ZmX/+czgCqGPDaCIZL2EB0E7MHc2yBdvHgRdQBpBA0SUa7aRHRPLWaCuIbLly9/o4OCJtYPDRJVwf4mqUtLUeGlvhcWDV3G6FZSrhskC/Q6swvOnTv3yiuvnDp1yihaPY2vgWy8raAuj1quHEfdTWPjjsHOzKrpd42YKNvOYp8YA6lgkgxeZk7d3VHSw0ApKFyAbVKPIGIjoBPYAk9q20++XvQ+dhkjKWFxmPUbuMa+bQVoNpNSzrB3gFQ1nthSuE4BfKPoDRBgqqB9pPV880Fkjp47nzxuIvajOZAYgtkaBfzFL37xySefFGU4RySCGsYv+HoL3hRjmYVY/LQDcFdWeIUPHeFJI0+ZFRoBSQAAxSwoZcB4yfpaQM6ZF8JmKbrgMgIQL3mdXlTcIe6FBfSCAsL169dtAnv27IHMwonpi7FBtJqsYEZF7VyEWiNdnaX3a1WWM6FiwiI6xH/KMmv97ue6gMi7p80C37NCun1vJOzFF1/8+OOPkQJfvDvfZXzb6n0dEbMHf72vIXlF+LCkVWITGscODDU+Tn1QV/LQtgqxH3ko4Y69k8zZUBQdOtev6Cz5wFh6Oii9M4cCskns+zgokIO7ogMQIrLq0AkC7aA3btx4+OGHGQQRPBQqVCHSWRJYKWKgVHf0PC5gcnATQyFitN43IEm0K20cfOssgW310iPiU6O/WkmWAxw+fPjQoUO7du2yK+2v5uzwRUY27AEElyyylyZYyplSCNRfM0o6HWi/WGSzGIT1fl+w5MFKB/MEauqrf4UUAb352OmDjw/CHgHQaxA0gWYCEPJbqVAYZAujh3IZil64cMHQicGaYPIMFQXqaqtB0jvoPsbGMUnKSkG6gehzqThwNPhcG8+m4YKSXmjIVvLGqPbE2Ww9fy94/S4smr0+UnVfeuml1157DWJLcMOHrsN4aLMqmW2//MyIZheq0xD73YxXaKsbAXr1FzGJpYYK/hb8HJZklRs+dJzubBOh2ZBPjDx3/HUKqkrVPgzRzUKKIcLOkLVFdNIogOSlNDki9Hk77hQrFG14JdAP+AaWC99qFp9wFMiSu4GhEFsFiZ3faxwqz0px1vHrrVu3koeZ6zvX60taw3wTNExhD5QoQZBEMN05rJLdxRZHFF5ouYCIdOTIkd/97neIGQH5q+f/NQYqWYDxAPApQwGKTXkA2wqzf/qnf7rbc1g97N+//25PYQCef/75f/mXf7nbs3gAD2Dz8P8BSYcpb0t8SaQAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="56" height="58" border="0">

Potom ním otočte na druhú stranu až na doraz (nezáleží na tom, na ktorú stranu začnete otáčať). Mali by ste počuť kliknutie. Váš inhalátor Symbicort Turbuhaler forte je teraz pripravený na použitie. Dávku do inhalátora Symbicort Turbuhaler forte napĺňajte iba vtedy, keď ho použijete.


 1. Nedotýkajte sa inhalátora Symbicort Turbuhaler forte ústami. Kľudne vydýchnite (až pokiaľ je to pre vás príjemné).

Nevydychujte cez inhalátor Symbicort Turbuhaler forte.


 1. Vložte náustok jemne medzi zuby, stisnite pery. Tak hlboko a prudko ako vládzete vdýchnite cez ústa. Náustok nehryzte ani ho nežujte.

mOR7WLMilqOoKIiuKdlC0Z0ymvwSq2VXQrUm1V02C01gPaZ4+nz+S4wuA+fbjH+/cOFCwM9jjz32yCOPBOfHW09eSbGigViRSobVd+kRJ3QqLggCFCIGpqtVtrAD7TkUaJBMD5j8ZVmDLqCYkPjvNYSbaf4UtHtlwTVipW7zfv755//mb/6G1IFlReJf7liJyTSZh1dyMQJ3v0CY2aQbr89siJIr110lLYXFLJEka0BK27QbN2YxdpQu6eOoGWo5g3LXI1pLZi1ZQ8mvdAKxJEat9XlTtou7zcjHB3T0TKm1Q/YT6DNVmawHHiUPK+zF80G7bK6B8NWal7pkATH+ZXtxKnXmLZdywb+kNgBwWl2X+ePxmYKdTsiqmT/cO6t4E7GQLVSmmsdqdogbLy4L//2Wi3mg9jZmdeXKlVgO1gc49tpKDWkCdSznscpyquyb7ETx4e677w6KIzWhjqEcUChqL6N9/PSnP6Xbc5s9bhvzZIdw8T/GgSIj8t3aULhtk9FDrG7ITghDupAJEldsdEnhegnP62zcvVH69lPws3N5fOPwR/mVt1KedHg6v70wH5EJ6f/S0xQGRxSNnCkzsNPGiSdvNJ5vGYPV1+szZRa4wZjiy5ZM3qSMI3leMx+sZEZJAPJllnQ+9Zlm2mVFzzKi9zozygBNUZxqiQaavMhoZ0VGHIu0sdVimQAUlOE+k/dkEoKnEVbgbvI2vcvBCek+J3tqa1F51dzSmq0I+l7gbI/wc+DRplsnVImjR4+GbiLWjWbXW0afyyZa12DRseS/qgZySfhZW411YrppOT5k8F6bgXxBLGJLeU43pib7VJvsxizLlMcNFAMnWetOnToVOlcxLls2mXicBR7uDu90yqvWPCtLkr8dOIrpgTWLiDSpXKyyolSZtiASV/Qn3OHCNFs+qN3B0hc4WPjAkDGpjQULuWlGwpSOpM/CMMUs7U3GFBCA7Py5JDTojULIxlzIZUodtmy1KAUitMdTOL1QWAH4E9RBQkRAbQD3hx9+KFGrz04RdWr1nIGjOPxOZ/G50ggf0giQoUJAIDsDDlGzqBqhVpQUCy0Mzi9GrSP4zXGEiIGm6TRlbVUCiR7i0I9kC15yLylcuLJit3z4jeyAubKaTI05CpqUHG9mFwK+DwJUTHIsO9SzEWU/3J1fQqCef7u+losYW0ja7Cm6sc2IQ2dTNVuESNxFgZRY2KTWo+1z5Nnj6K0wBF5xqqrhR/TZzhYl07p+cvaun2oGcXeWTKmZ9xl71mXmrhbbZyS4U6XGrBsSOvzInczVzK8B8kSMkGLarKUuFUbEt8sYLXyEq0yahJQgaWPjcAooDbTNOiMu7mmTt4NEMS6y90Pc15AJIDb8woULofCHlAGJX1tfBa8/onOUV6ukcNqMZtSahc5Be1UqrGPZLpzZcfvPfvYzYkkRN+KW+JfCZUzsN7I5+2BObrEB4Mf9ZX2W8FMsWXwZBF3cdwaNvg9DhvB002zMOx+zp92mF3WRkbW801mfWK5A3wVXMU+WITVSFMHlsdmEpBo4i/OpO+8VZSnTziukhA5jeQKlfvsTZpRRlWOqxR1JcNWV62xKoAlzujRAH6xovczsNZ07LrDI89qmI0Ye08YST300GfLoOnkzZnALz6WVSBOW/sxLyaGS1ZnwLehFtVSgZlPPPt+KXVmZCyZLQNrprqVUtf0tN7M1DJ6Lq1evPvjgg6IITkBLurFECJzDNakpY1a8mb3ypLh1WeWU2C3IK27p/zN2pY17T548ieRSRmMzrhMkayRBHthag96apj09DTOqtoKA9BB5/Potm+/osNzzA8ggG8WZInpRUjRQ3UeZAwTNrgSWETSPTNs99RlwJX7bL0oqDBlh2WfgWs0i4yJbErzL1MUwI9KSX5yQDebvWGfWvO51m1BjCiQI02cOuxi++I9E/T7rQdaU7eV90MVx/KrZhcOIKDVp3UN2CRvSDzqMUVXaEOd+EtlK0gWsdGKSmmcx1UmmHJ1FM/qzOLIAx+CoP//5z7Ubul12ODFG5yV7h7m9sLt9QbCPldWCi7UEvaAnW8l01WrpkdwSBxGUhXKhTWYeK0qFMujUyyvZjRFFhvj9GFTHiJ8+++wzecFDcVAzbVLsKRdMyjyAvcpMFoG9YBViof7k8ubG3yeeeOL69esSz8umsP3OGgNv1Ot7C/Her+JfrZK27/ztCQ2ZI4iUKyRprGyE7lwedpf1ctA4ZBMSroq6C9uV2ytC4IplWYgbWsAeJV6/YDbhGU/TYyUfFWs5AUGRm8aXIzLXZZaXBKUuE8C0vXqgNJreWhYBjqvV7SaVQ+ZQlWy/rAm7BqE5OJ60VjSkZqtRSFibjiSR+O3beCijnRrw90JQ9jgCsXFeNGOODxQBmo74xpmyt3jx2yzwWTKT+L777jt9+rROjS0ispOWwDyKrHaqloWIF3eRJRCkISiO8AUXm5wXcWVnBRxEghFeSEJRNWw258knn3zxxRfvcJe2WAlnKsUeqclK8+P/xlwYrTVocMGmTvsJatR0pznDb6fxRcIBfeNPaGzopS507JdGity0i4D5MgVZeS5cQkE6QFiVnxhZoFjrXeHqMK2OKQlT9f60PxDTPlO5ijnMnJAFx4t7jx07VjLQW0P6XZeOT4nfYjhiEevMo+0yRPX/ZEf7Q8Tb7WPjWR/Kk8kfwYss4y4RllIuhjRbSjapFoBXx+7TrkjyhODwcAtED9XpixGk5OmnnxZxabNRLqZo1VIrJrU5z+szoyrEFnJPanpkIBz33HNPc6CW7rP3+oc7Hyu0rLqpEnTNiGxHYxcEZtdrF1zUd63bcV5idpPWNT3EX1QtBLMxJU00aNfdrGbzn+HGElX0dhEpJzQSKQcLrKxpFNSE19OcN0kHbCbRnzezHq88LPj52ywIvrKCWlSma62idEl9qssYcFEZ6edCCXRjEaM2G77rKLdv4CGOz+Nd7EPQiOPHj2POxItPvSyYvzsyhwzYB/8VtY1v5Wa2DoFP0IRxnVXUy5iTWsa9jddBoeJ1hMDJPsJAWkQkmcGzvCE3xkGYIuQG+SWuCfoVys4HH3xwJ9Kf+O4S+A92FrfdgcUMB52FxEqtKLPIjQxqlJotk8cqi8TUqcA/k5B7qy3s9MXRT8jQZ1O5ztqRlEUxBfHnYWpPnolRyyG93S+WlNGkLdOXI0F39qUvQfynmIVIkoL/tDy/JhtneFKpPrQWtDJkhXSXyPSQJpMUQorusnpKTVFcO9mYH9Gn4fLOnbCpfQkU26WeYeHVokInCftEcEEjsD5SX281NmcbMpKlZtkX7KaYhEJqkFkKVl/GzBSOoMlw/vjpoYceghK1GWFBN0lsySXhp8ugHllAS3aQiS+DGLEK1XlTMmtM6Stf+cr7778vsu6YuJdd2n7NDNqLgdZse4uBxO1U/GGRqbGUlocMyB0y+rCxqqeI4h5e4TYzESaNkr5DdygKCbUet1r5uzQ3Psi2Wqc2cH8dYwvU6mLfuC6jwgeryuNCh2qI+b2apEBEJElboeW0Fv7Av9oxuXJ7y8rTrvpxNhkj2GTtWSiOgrI0eQxsM0rXpg91tieNCZXLHdsXCfCH34k5Y8YGugz8bbJM7HpsgtuMJl7y/UIcKAlvDlp+rF/4whc++eQTvB6rLI9A2W6+bDOYIpj/XXfdJTcqNZDasUiXAkCbjPXW53X2cwCDaDIQskmbAaNtxsJAyB5//HFHqP2GMvrBbTlW7eRGtJrdtXIQGcyBv0RRkYY2a+G4fwiQldomEWP2WFnmHKmEgY1ZHIX5UinLJuh0cit1dKc92vtwcqCHV7MY+87OVjFbr6jAYO1X2owOlkZdpqoEGyWq5/RlyIxVqc2d9QeGPA1jlDpWtza9Pwq3DUilKuJe1OMZAM12dfbvdlq85d99jdm2Iw7EigL3qMDSZCkAvg/5IhZ+7733Kq9cjgOoJN4rKujhEKHsAEAeJOPjjz8W7YjbqQYI2aV0MDbLZtQrZdhqpmNIazcJPh9++CHSUAg1QWiCABXrcRHjnnvuCTJ39erVNgNt9k6dD7yr239aOXIy3LXmbpjW8jikVgCyUhbQGPtsO+j2JB4iesGXLqfoLbO56sqSTtwta3aycuebK4rr5hVhL+RybZ0Ei3E8MS4pd0NW/VC0f7sIAO8yJKym6UHbMpgDe7AIbq5v0+VRs3GMyArEYsjAeUpmi6reyS7tnVjseu+Bh7CR2jlwssDhWONPf/pTtIMQBwjBFLpKa0B2q1mUSF9CcAn3RCuEItRRE1G71tVYsyuoCbJGm73+oBrypJY0nWBLiiefP38+podUoiD03gqvDGMM0cmTJ9977z0MJfWw4zg1qgnjgyV/+Sbz4bb9QkNCQWMREHwfC8OrJIQpZkHorfzvTB+RsO0cspq2LPD1W0rSI0mMy/2SlN5YhZtyx8RCm9Bb+YyNExBlFNMDV92S0lpbQ5fgqlUJbRb9pevUd1ssDtrJovLZFP3Jk1dZBk7OEQJDqDqDKQ52ul3QFelpNhm597ulhzJ8PjWjbzEiEs9aR+UimPZ6zMf18jNNVoFWgIy+F1oqy7nP4gZ8xj7y6KOPKsGE9FZ6Hap6QGOmaAG8QrPi89mzZ0+fPn3s2LGaVZpx8cRPyDi8NNby9NNPv/TSS2Jad6LEbR81teCykM39jSvqbpZUAkua9xqLei5pUZsZPj14sbE2wqIm3oxDUobOrLEiWpIgpIFL2XEzjN5YEt86S9rRnP0bX3Odmh5EIv2axsIiRAfL1D7UpDF4sOCUITPW2mzO4gbzYjYgTaaxXgrQHaIGeJGQQQqgewcZsCY2uSSPAg2oT1cS8siw+OCDD4IZrqyuh0yzbvhcQtJOcLYvKiD21S7c2/ui711Gu4GWQKb6JEs6QDSQREYOiBQ97acAUv4O/CwggiqhELtBIGkZgz6owcVZk28WhJj2KOQlNNO2FbilLl68+P3vfz9mG1cGyYjLgtwcPXqUuC8icdnYWELIMqGVhEoiJ/1so/TvkpnNdrizwL/lr2XaOmsnqnS7So0wVt84x+4yCF+6mRt1ZtRIOOxYp/VIrKgL02AxJua2D8mcKiTXmNXTN661iJdqZSN0zWy/lvOvKeEPZiCcvUXig6xTsjU0FjwubULPnL3UD0Zb4RCgOYguQxokUq2zMI9kPe7F5kesITHycW+AXQgXszT/dpqDVxaouwWTnSLvOgRRZao27vRk/3dXRuqbCa6C/JBXIjJcm5PFR0eJnsIZkRgip5U6KsaunjhxYmWlGy5fvlzHojtYkeK9NbXsxix9TQqAN27c+Kd/+qeg2iGYyBBeU/TGccuKmH9cFg/HhDED+Nle7UXW0JVLxNm+/xqTepZNRhazZq8D3lnae1mYvoQ8xeKIoKbstYzGwkAButM8yW861yGt/cwBL5Qi1v1ehr6f4YDPUwSrTKmGVqS/IqB6grC3y54XqoDCM5WmAWJLIpOUsbIOBtUMqG2mqHnseTFtrlqHJHc58yIhg7tyJQaXsfj122+/HVp9c2dqxd7HThC8kcXtS76oZmzWQUvjK5ndM2SEVQgCwfOxgNaUfEUOamqF4Dz7fDM7SAJ4sPfg9rRHwwUbnD9EgytXrkCh6DxCZXAcq7+RbW4lYpw/fz5ufO6550LK++yzz4IohBiIxzcuO378uCbZZ22ukGhef/11ie0HOAjfbVcIfPN3EihmY7W2DhqyqdSpQ1GKd51qDTPuLVR3iWA5G4YQyamjyJZvjXaqsToaZQeyqns3wl/NoYt32tkZxXGe71N17cyXJlVlySe1wwJ336vZJP2Mi4VvD5lvgryt1EapPDxBIczBoM6dOxd/3Tn9Cx7OVDzu42BjCd9yqAcSQiXb7EKkrkIIYipB1KY7v4wkRpHyir/Q89sxeuLkyZPt6JCipDDEN76Ec1AdA200yBNfCj/j+0D7S5cuPfXUU5QmiQfSM4lceyyv5PgcyS5KMZmgUA5sBx4byfRO3+w0VmurtdllhmJrrcyaVOAJU5WqXKahk74YB4s2YwodzSSxq/CsC95CJxGUNtM3GqugXzYlPkg93kgLZiLJ7AA0jWLA12Z6WDMt9iPyrx0TlVxnSnWbXVe0dl2s1XnuTDGTkObTWMUaEdN1JsirZHkxCw6mCu1t6CDB1kJyxhp/h4i69zGDwpqKrR/BgZ/cmGjNly6NKusf2kH2FyDNX2SENqM8464QXcHh+HD06FEJyyI9p06duu++++g/gOGTsglQFsIo2HYZL7osZxvXBHF56aWXCNAIVIpHUVicGF9EZs8cG9LWTorKTixwv/u20+bP5PGdaNNKeQ3CQCgCa6DNLNSOLe6yAWRNg2q1XuczjqpYLGl0HBIx0etsz1PTdih3gJCzJFHorPyUCpApp7PLQVpETT0f+5YQkqGTcDlltk1OIMrUqOHGAi44Yo3XHfmrdSFwPBFlLAb6JSnCOtusavd0okyPByp8g3gk5ZihEOELjCuvXbsWagipmWVaIX2nseXXmo63daZ7b3nODOZmxHoG/UtBbPuU/AIAJmAV5MeKyYZQt0IeU1U/Q4vkM6bQ2DcaIIWaQHy3VEhe8fTTT5exFHg86tixYygRyAI85ObYhhLJAnUb8Iv5hBwRxCKeHCrMOke8LmSNuCuUGpwjTYZvSDmNRwXx+spXvvLCCy/g7mmmHv3BoplKRg9K2Jxt2kZJf3lYDqUldVt+uuVSUsFrv3nGiFxg1gdxcj8/XSl7p5RqoUQZHYFC5iETMSRiNKki+VK7DI7mS+FhMYuXnrkdmvdFrSUfwf9ntGZJsP0bSQeiODtduZxYN62W6JcJdFbWVaCkVIK0HJLFjRs3QlX2CnH7XftyuJFr+yb/wga4XbPIWLHwv9llM0Bt0tUFByIBLDaNShbcEl8GgaD7rMx5dZqQOYwNluNv3Kv28YBr0IVXXnnljTfeoKkiuaqQKtr9HT9+nHo/mo/DSTzqe9/7XvwbFAdtC6LQWB0D11idox94P/tpMLHG7RbhTYYPKZ+6TmO3GtO3Jajrg+vhwnZXGovZWmqakVStT2Z/HiWJfYYJzLamLrda3a5X7GjsE/ah79tF9Mv2zdVbOitktHzITqNmpdlmDyYr7bMfSlkIL3qsKJdCDOP70JM/+OADdBBKTu46yb2MJp3HijE/lMfe4ZCVjagKIZvgR1DhJnmxmXUWoaA7USBwkFr6p2IWLaNYgdANEUGMRYkQyUbWkM+7y/oDQa+JoYhXENkFSkOA1lkGRa1JZqYWgmX+8A//MMjKq6++GvSoH1sZNBn7p4UobyUWwsMPvKUzw5xA7tY6+aez5NwydbwLxwSyYrmSk6tZ+/0aSQq335pdNuSvVX33wQoQMKpVfG4zma1ZdHl0ciZD7MYtE7hsl4GXd7F8Vx82CniDhboVq9C5UUzQXmnoRbOAiCZzZGRmGrJbZRkhmG8Cni5cuHD16tVuDGRerW61vNyytL0P6SN3yL4Od4gNqEOFAMN3nkEkRU0V+ObYzpI0E7S2J598MuhsaBBddhgCtxX0xTfi8E0m6ZSRrIT4MFiMSVwWkgX+7FA64jKqyccHTB43x5Z3Q+b7iKmgs4SwA8mIb77+9a8/9thjFy9eDE4Qc6bgaNwY4kw8KuYcR0/iTNkNmLcPiTlLUX3lmrzbGlqLY9FThDAO2SUlkZn+UqdmTr5sszn1kE3DipVLvpntZ8sUkWoOmbIac/36DJ2Nb9myxrQJB6ydxjCtJORvXKKiWx9LFsWSJWJJL5y4FCNzoghdBon7LZBO4rs+/fTTIBDBu+JDzUByNspLdexxsbuOPdovfpFDyMnCl2ryMPV2Del0x8bJ6MaqFvH3kUceOXXqFHafoLmhRyj4DSFiGIO1a4aHtlmQHfuoQCUuCzT++7//+7vvvlsFgfVrXEnPZ2g6/Zb6TKXHOI0NsYyUKJ529zhoVR9Xqsoxr47T/7u/+7sAA/SRAzMJya3NQiVZScJvrPSzS2ttBiCvs6xDm44x5NIhWzGXMbJFL9ONePVklxaHlFzTmAdksFiXNn3pcIz1tCcgO8gxs+kqS6MbOwudbqeOGNEUkafl/i4JimjBYJWvRJvazLhR7EM3TZYbrLCF7pJRxpsD8FJtLx88dyZ2NYA7WEr8DUBxEi+9Wvis+oC9FS7facx+XU/bRzVTd/vegXLjDh/KWGVpXJm3XTRmkjezNSRQBEZhIh0yrQMkXGVNvaeffjouuHLlStAOFBAxM1VdBbGrNR8QVyDW/sUXX8RXEo/C+R0fSLdfj53f4y9tnxE0yEyRjl/SSOeCM7RpMLM9otBDDz30Z3/2Z3/7t38blE4VoQlL3Z51tRyitg72hfrgbcZTtqPHoTFtwrUjzL+yKaq9qGwT2HjESIUMeEO0j435O4ccunipc8qGwjfdNCKLSGfODLEF1Bqy1WCdutBcmO+yXl5ZGPNnkC2EF7INVq8JOHBPvh7CvnHBYMZ2US45OMqYZt5ZXek2s9rjsRRKoAhliMp0D0HxbqbhW4yZBOGyYd3N5jKzSrg+VTfVVfqlDy22t3RbCaRoEGIk8nGqwpiC6Hurxgzvue+++1TSebaHAhi+OZJlx6uZgYMQnD17to5uGom9cXxtptWHLBDKBcYOCjjXlN/JHiZ9vs0+vtAOaaygZ80ASASTP/7jP/6Lv/iLeGxJhwMdtg/l4G41KJNFTT8IOdfZeUjhngCNChNxSJIsJEVr+4oJLHL7Of40U6uemBi/uqDOB3c01qx25zbX2fXuOVMTCr19J+Hckcr14ZrxI7L59dkUE/KxsnJ4gkLt0toSk2vWOsb5D70WEYkRsAVkkw3RL3J5VY5pV5GhbtKG9jJmgv2v5mjM78ZwVq9zacwUWtP6hnDX5xiyT7CqMfbWiYqAGvmbMBtJGWlMd44r33nnnU8++STUmaAXYjOUDvz5OJA3g1LEX2qCM1vVBCV9DjHE63QxfzV/ZObgZvz0J3/yJ3/+538ezwdh8TEfinH6dr9l8O2IdYWr5jWE4kLthJmKnmgy+l13zURuGT5n8nlrgRszi4m/urdaOE5QuqzL7JqUVK8h3Tc8BIVQBlStbidRbSNqMbe4hQIqccDoQZjH4m/wf6zW7BIwpz1ZZec3yRckVqtp8JDVj9tMD9G+lWnOm1YxWHHwnY7ZN3m/cLOk4L+yYz1t2CHYE42YmWnBMZBNfbDbsRBGGcW9dRYr6LOCYZMuPBGIJmsLDxZgEn+DUpw+fZoOOM4747HxU3yItxw9evQLX/gCMNyM0XdHshMSsApjFmBInC+GPsUimID548ePf+973/urv/orRO9gNhLb73CspCGXqfAvwQwRKBZwfRwnT56ECkIsRD4GCxEBvlFtPG6kpkOkmkGlyQrakvYHC1joMkqymszpBsVmTENWpfyS0QEQOJxbom5CP6UMl4w6WWKRzr5M7bWgPQuP9166dCmec+HChTINnJcxkvRfICZIvotXPFaxhlKSS/r5vLKbzMNNGqdLRp3UNAn5/P3fOlVV6kJb8X/bTTELzaak0n2N5b07zfBgT66mUGhwwSr72uob0E926Jpe1WoFjQLOhbEUCo8DDTLBKZAbxa9EfIpe8JBr166FUoC+3GUSLb/Gc+6++27slHWUMeMJxUT1+BuMp4zBFzOfAKYKgXprwQpYqQLG4t6HHnrom9/85r//+79vhI09HtByrKCvrsOLKpc00Q1ZwaGa6luzpEIxX2nNlE0nE3qCDCJtBnoM1lFGokQxl2cxAqFZ6RqZ8VQqyt00TkFmTGBtLbYlzshq22UR3SHrsiGeIFPEv9R0PnPmTCw/xMsuQ2BnQxpyMauh+MNSn2wtDN8vaFJhFmIUk78Arxm9mxGF3rr47AIROwtW2pwDKDUlvW/6d1/sbsvF1dSQYUyrkbVI8lRrFeH6bFgtOBH8cz1komQDh2YMbAmF4r777qMoTvyrTFZWFDAQ+I/0raCJH//4x6gt6K1iovGcBx98ELsmWWqYP/VSjKkUwtCOdZkcJKGmJBPSFsnkj2T6jW9847XXXoNaQd122kNfy3ZZ8lb9Tom7NU3oqyyEzXUxiZCd8EI7LRDUFnOz6Tl1jCFpMoROEkGbIbqdlajSGfsySoaswR9kqiipvUulb61/2oyuiQ66/FLNZKUjcSlGAAeErbOyxnvvvXf58uU4Bvr9HG4GlwvM29HSL9t1Ao3ZIJqFk+wQ579lHIo8vNMAVQAPyd5iyEMWwhNwStQdMoe1jDQdLym3xPnCJ0JSuOeee0hyVazEf4yDJ6i+juxo586d+8lPfhJ6gUpsgALxzWOPPYbBoh2DNVFpSVQrSaTQR2anJnjQ53YalDhM+4qeOHEi3vX666/vxM8Oss99tg7mf7BX9jwSNPqsEn7vvfcKV3X9ciVtVkyullvhvh/oxTrrvsh0LIagZzbWsrBkLANUfDaTzoIURC9cli4Llr5RDh82ObGY540bN86fP0+AXRld4q4o3fmo03jNXS/mw7AHp6asNmX/eHswaWLjcw5LAVkOoBR507+vGY3SZHJgkx4xHask03aMd5ADIpA2UC70zWBLFPiVpECrAfyg/2McJK0CvSGMBLFYjQXZgzRAg+rY4uSBBx6gTif9OrG+S2xEx4+nkSan+ABRh2JqeFnQiybzs8Ron3rqqdOnT892/k7GSsYC/sfOz1ybNAc2aasLpuqc3BFbipnMdTLhlBScxKL7rNfgtihJCr4juqZOzZzScRqzj7q8revLVMTy5y9Btp06erXMgIALFy5cuXKF8CcWiBlJQROHMlzX+PzGTHnZ/rpDnMznJMi0mUM8mNdTyqwLYjIosqh1lsxEQwkdoc1qmjECsUPRiGsCyck3x2naZkwt9S+KOdqhRC+88ML169eDucbfgJzAmqAUoYbEc+ID5j/oiMf+uGjQZYCSQHpGLBrTIDT4Xtp0fH7mmWe+//3vxyqcc9/JuNV81OkFmIxdgy8VLtVZPKVzbGnXQjDZCJoMxGytkEkzbejYmNtZHxor7ddm2EmX1dZ6610iiWDIyIXeKgDObIQiT7ISMZiJU5mSrrgQR999910yCFkRxLTLUI597fjsjJcEYkYHD2WIpm+ZkubggLiryePzI20zyNwy3BwmYqFtlNNE0gcGZsV3S+pEbu2yTUzoDm+++WYgOTq4Yh+E0qGhwDCCDCEvUPHwhz/8YZADvvzss8/idSGnBPlAnUGmgGqIycnWhgUUxizcEXVwAXm2M9WyKwTkMY1jx46RgeJ+twOD1kp4VRKLlE/dprOzs+YXaytCLVZczFbaZeI5rkQmyrJVjIAcO5cL9NJ19puTkFamoeUSGTorD6MtE31p0lLr9jmXOARnvh0iKzKvvPfeewEBn3766ewy1wKWJ7dlxzfSi2JEk39nct9yOF3b+OvySyfuWrh/9gMtuczt898XvfCLdwXZjSx04+gycbHYEnQ7wizWcX5VnKWC5WXvrKNjC008FM/4JuSCPut3OuxBJpQfoPDZ0EQUgxfXhMxy8uTJ5557Dp9IzRr6QC+yDGKLVhqf4y5iT8VT+8zVkFY125zGjOLOqoNehGi8McZqNlxR3UlpvV2dBSwtiS3CWK1EslPNQBfXFISlJUF5lZXaa5rWIepaTM2YTuFJY1KZfBOKGcW66VSDh/vayOdRkegmY3VKik4yfLg1V5ORlAQEfPjhh2fOnJFMtNNGH6IgwHsVb3JYj3Xqs+tjnQs5yP4iRzVj1q5zqKl6dJmpyOchmxKWDH/EjkidG1JF8KxVy7UN4EESef/990PjAOocn6EX8dgQPIFAefqCu7z++uvFkCiElEcffVTqNiV8pNHjs5PITJR3m8ONtQJLmWN0pm1mGA2ZpztYF05iSeTbqllO/WBAe7tfkXDPgwglL2jGrkdJ1G8z2VQ/6cq1FexeZ4Esj1+WgbMkA5S8V4wq9ZlDMVhUjBQQrcIpjuiOni+E8c2SZOS7H4AVVDnoBbLc9k28E5b7azy2b8shbprwRIX2yjReC4qvbIA4XHRbhgcHQx0onBPgGvSiH3sXSV+AEeL1IOgWbQIz1gsvvEB6GG8PNSSeEGqIQkKhFwrnE7y5Lx+GSp6rTITCKcI9SyZ5Cx/ZCpwV1UrY0dJxponsxUa+cdwWAW5/lflzrLDPulgS710RcP1qZptpxwAkOYRlPhQpaaeFM4qh7mDdNyDVqhjsNuGa0ZZDutMRItbWNKzJ6nW6rEk3W7HINNELbL1Xr149e/YsJF/P0RYdokDhg324ad0VD4v0dNOqQt3WVAJpKE3G4x7spXdCLxw2dp2DyxdaIPfiZ23S7Q1yEp1NeRvIBwCD+BlMIoSC+BDqA5pCN0aFywyHX+Pm2N9MyR0xLl68+Oabb2otIcUEsTh69OjKsrGXOjLPxK4xZFqmNHphhwxtksqllQxmtiMwBH1fYUrFQookf6322V2RcSsYSZ5ngFUmn5ou5TLiG2reDJh6K8UjzNe+SLsbzMcB8fMktCF7fzXZx6QxU4JAXHLUMI297TKJCGGyZNFEFT6UcCv6qKAPyUpE6cc+fPDBByGLrrOZ264IM5OW/Zya/duW9ij/u142WAmSsolXC5ecrPtzZsMp8oEJ5XIafvt2UuiMZ+OvkFTXT9tsMQnciu3xWZH4gAfR3FAKug1QjzMUivj8xS9+EVco6gz7BizJRVLGyG4Ri/j86quvYtRYjQ1WT548Gc+hGgUTgyL0mf/WZHNcCcVtBjoSSwJk9tkfG8FnNdbs6S1jSAAcGhbO3WLB757h0ZjWv9PG+s7P/i3KZ9fTxXlm4L4R7lnSTH2SAZVDPZJF91qLblitJnZWaTp8oIFlm87wmhHcPpPG9AttWTtNMGmz1LBnhWtuM0veMFY0iK349NNPg17AgpppcPoMmjVmoD8Tf/Y7fFEHuL3sRqSaqWF1+xyW09j7ovb+il0vWG74DAC4QJojR4yQr/I5NGHHpdpmnBGZBN3od7t8+XKc/pNPPgkjOXXqVEB4IGEg/5A9VokBr2Mzl7iYDgDxTEqQgMkhUzz44IMhXEg8abJzkmTkeBpRW8KUkkyutVSskkGr8QrK+UD4SlpkZGpUYfE2Q5OHjBaXbqLtWtKLGczsBEK3vEoS29osLlYzcK23htHCQ6kVbfpQ+syZ0UFC+1U4S2GqTRo+JD02mZHtN/ZZlFX1cofssbbET1FoOY0kpDjLFbHwXXP8/OSTT0INCYmU6iY8sJ1GxSzBdzbEyR0UDn1sP/5f79FM45dLKuSyFxarNiQJn9qcmBLqGI5FKQpqagY2xrkHniNQQBpOnDgRt+DUo9IvA2UESWQ99jd57bXX4Df33XffvffeW7MsbswhCEfNoCE5WZBKOvOVltQWe0uux1RRxgzmmC2opLyVMvqGQYqYNh3SQBMBrcznB2Y/PlbC3tYCKFAfPMpAZEJ3VquGKIuGRjG1xfULQbZsvL21L2DvcHfrX65vF9kTjuez7WhMP5IavLLeorNnMoKTnDlz5vr16zJuHUxA8Fd83sNx5v+e4XKff6+ildLVZUEnCyswCrUCUsL1QSwC60KoJEOkyZScK1euxIdAfqkAWAewyn388ccPPfQQpo0f/OAHocjEc8gHwS0S3wckh9Bx48aNkFA08y4LgpasY9RmqmGxzGN4MJ+vXbsWnIxCwfElifCQhnhFzJkOJlJbqoUUkJY9HJKfa9Vnr1oMwm7jJOhNNgjHIqkV2vo2/dtNejq6LILMjizNAY7wnQXnKSety+5qgo8u08lcNBjMLeoEq6SmI0FmpgS1FiUd9Pujjz7C5Q6bcpvrjB5t33rNsD3ssCsfTtHcePF/z6gWXFezCqyfeEnCQYXOQNEQB26O9fsJmpKdLiSL+PeBBx5QPwpSUS9duhQ/3XXXXSEjUDsnSExcg+oRT4snB1l54403sO7F37gYZ+0wxj5QIhAtg/gjpkcCWM0yTsjXTiMoLBpgGe+i8Gf8BDNDRKKhNDrIMKZKF/Mtgq0hksyCO+5wrNgaaXpQUPHnzsK3ana1biyjzKUJiUBohmp165dJX3C1Qu+SlbRaEq4obmOOWwGEEmSH9KK5A3iw3ETRWl7KJPXAAIt33nmHyiJrazRdNnFv2bEVpSoyNJPCyoK4DJsixIpFpjkOSJ3ZqNqIWZWpoIGwLU9WnbquaprfZW9q0swuaiufepfhKv5SJ9mzX7dQUj9Bd4rtdPFOPxUTXdkWnGIhPkhKDTSTtD9kaAPoGpgcfwOrpWW/++67cXGQg3bMYBzMhR9yQaBoqKiXL18O2hFvAUvLWL0iLvhkHCGDUMWXu06ePKk6N0ePHo27aFsb9EWRGrxaNlq+pMQMOBi/xkuDGGGYEL+ETh3JLpxIPetsxUpiC/IRlAikjvVuD0Seie2zf3VSt/t9FGs40mT0ZJ2aQGY3603rrJ6IaABarq14iTN55/DLefvDfdJNFlCa8VJZUoZpjsnsLY5aJdFSruIr45Ddd8u2apJblI7ZE7Y7L3d9y8HulWIsirn9FTNA0VjeuCRbv9xRM5iQRE+ncXJJomUEpQjJIjAnqADrDUQKPSKuv//++wW9SnoGjIMWxO1xb1CEMvInipjExSGNIgJIrcDJMoxFtIKgxE+YP0+dOhUAFmpFkBI8JoLzfkzmBJzolhZfBg0is5EMeqWuiAhyL4QSAaod49CU8CrPi4vnd7jJBfuFexmbtFNIiShpDnAVwK0DogKq6NlMDQrOLfXiwUp96Jti1KFYsBZv7zNnpEzh2J8sIWWGz7MXDVb7L84mOEywkbKHdAmtyBWBz284yViS6S03dtP+2LMxk2JKHvEwTeddvkWbXCz392BL2z72tdg2vaTFwqL5jC0s0CkQPr4J1KVMZhkxP4TK+PDII48cGctwA2aU2COKhwo68SWpIhgXGX02xEQciMciqsfngKUTJ07wOYhL6LmhmIT8EvKCKuD3mWYNSMfbcdyElPTmm28GscAq0VvNEcwoR7LcPNQtLsP8GZQiSCEoSfEeIfLKug4fYPjmr+j46M75xhyTrge6m0AURPSC76kvQv0Pr8HjPF/icZ2aM5bShF9ZLRe+mio0TFMSRcIE9IPF+elKXRMUPc4mTrRYjuyuUkYzdR4f7Bh2HSKaxfi/j9mrZxdobsu1aEOWru4m6xi6eOKvaEyLvEOutWXsi140Y5CbnG6K2WEV1Eb9zXGgJpRxsR9//HFcEIjdTntWkvrBqgMVVTyVIAtFnUMpggzFA0NBGDJGCTtgiAbxK1UzEGQwfw5W50VaD8gfF4Ta8o//+I8BkPGcEHlQf0oKSiWBGecdDyT2tGSpBxnd6IbJhhwsNGvj/q/YkbKI4nBYcZ7vWN1b+bOShTC1EX7qzSZ9RBfrm2qBFf6iktrvyuog1uzYzjWyUzjDLGZZ2MgMQ7gIuKnZVcB1qL2MZpp4xjhcoUPL2e9djZmZZjpRXbiTRG0lGzY7aEN+uJ8fydjvesEfgGGVjZQV1ET0pMx+ccqXLl2KPXn44YdXmeIIPCNlEO4dFwc5UCoaVGmdRTTjV/wUgdiiUARitdmWPLSSuJjuzUFrjh8/Lq8Czw/+StXIuP3tt9/+53/+59BZ6HUS+kvcHrJPECNwnsQT6Brm2Pims/J8wrLW2kSXvUXc7HWfMd2p2KkMfnib2QWZZFzEGCwtHc1FAoUQWK9xA5VMnjGIkJMNAgmwm8a68oQ2R5lSqzLVR6TjiNbWaasRKrtT4CSuCWLBtBV+UixccqehWSGPzCx57VYD52zMaLSjaDXhv5gSUdOT3dhYPtn3ZPalKGmT2j4+Mv5K2NS2zx6r121n+352Tr7LJpK63egzW+BS5gJWPfpbcU0ycuMsCACLQw8cDjwfsu5WGYkILRExfPbWhxmADJGhzWJr8U1wmvgp+H/AEn2GBGzIEZge+7FJavyl4AXuDCruMb3VWKjh5ZdffvXVV+Nf5J2a4SEhaxAqitFAugzRH8JN7KA3s9W7BIou64PjRd6y4VvgsBj/vmURWa0mjUhkIxHjHdLfO3uHrC8AFm/qrbaFz6/JoN21VdaqaS5lSAzRu0Q7yxRY2zT1+wo3eh9015Dt0ajEGfok8b+KNyt7G90090RsvGyybi7xbY9vmQ2tRRRw+8WOY77DSx2qsfSfQ7fINCaW7nqZxnbgnt3InnB8nSUoAUsEWaBTxD4EngfyBLHgLYGrxBCEsBD4SatkTBjgOXfB5AjHjhE/BQihLMSXQReU9VMsE6zJAEjaGkJH4CjxBAwc8eGVV15588034wI6BsTT4snQuxAxfvazn73zzjtxy7Fjx06dOkVui4q2iuhDhtgKGbm7sUgHPuA710oK9MJlAT54DaLWXHFLbPRfZVNoF3EHEgT4SUGf1TJWdO/S8aOTqKawlIXSsRNQSh6DLiDChKgZxIKmUgfo5uILHCwtailfbMeE/Q7dvi/x0oWUjdKT9Oo7mdtsLMWQvc95v7sEXSiW4qy/CJJwu+vXrwem3XPPPSXb3yHMB/LHZUEsAlcp26m4Sa783+MA2q9evRo/ET3VZi+7JmMOBgu1KgmiIc7E93RX1PXxwLfeeuvMmTNBFLCntmMrAOSX+Eu3gZLdlZhkCEdBPpoxXy7kDq6BhMksurK+XCpPv6/93GlM6vHVzNJpsgBEScmiMbOzhoDMOZ70kY0soqYm4g/fODNXvXQqvZW3dJjYacxmss4K0fH53Xff/fTTT9HFJPvscddm6sAsDmV28UaR58Bjj4i0kzy58QlN2jh3VcT2NRpTXctuC7/zXSIpU1qhP5k4rlAohjE6u8v6T4Qp/mwcClvge7oKNaOpMiQIKnEpq0iRFAAn4ptMoX1W6OGBiBUq1UlYRCgggfZU0EACarPkZTuGgRD6RCvDmBuJKoJStAykjwBjFBPIBEFlhGnAw7xPxR2OeYj0kWwwWRLz5TLos0Onbp4lqil5ps9yeM1C7ZSIgdmmpOePCyTeu51CFTScXwlXl67T2ZjhCVF9hOUhiMJnlkKN+MPsOSWNHV12bwR0lBqjGyVV+WM3YsLGK5ejWShly2VunLBj7MZoP1H8JaHf1/B7G9NENs7Zr9/JfuGnMCNA/qLBOj+onU2TXrw4XKK5gljINtFmKb3QUIJFB6PGnBkYi50SjP2f4yDGAZcHeSJxjYKhKa4nLEB2hnbI6IAiTCx5P5bhwp7SWzcPattIbEGFUVwWNs4mDbpl9ATLWtdYlN0qe3TGv7HwWJE8OHs5uI3gwYeVtpswlSbrcYte8mLpt43FX6yy37SeKIIizO8y07yZ1v4eMqpC5s+SBMINY7PnlwyMK5au5gvzdNiaGYolTS1Qivgcygi2T/TJJs1+fRZB6jLdXv45GZxlZJJAUS3mzWlizYbyPsMZYRJ90QZuOVS/vixi2/TvEuf9yqVDpyTV9ocfeDj59iltv2WjgVPP4Qik/HbT0Dv+VfncYkIu/EZ9zDlWlUeJ74M5B5aGJkIoAPFXNUNg8cWWUakJAnHfffcFmsSHwHCCvnDKrLOzcVwftIOA6VV2PBWUsgqqhyP1yIeAWoR2PIz1petokYGZQXQAyyNZwRyBApylZ8owbV/EtF944QUxct/h7QbOnX5daVV9JrExZMgkhkwhHx7B1U0TMWtaHGuG3LkiU7NouMyiQq0Zzgt/fA0K1oKiDdkebgaIs8mssmVmzZANKlzEwcejAlaCcGD7rBkzXizoS4OHq7wCX4ogQtSa9K32mV+4ETfuUODfSZi6czz/VR7OQpajZlkKWRNL8p5hbC+C2a9m00Cglw4yISNg48TMQYSFGAb+TgCD5uk0Jb3//vtDHuHtmBWEw3zJE5qMRm+ydHjQmh/96Efnz5+PNxI5phsp9glRa7OTucuwPLmxFFBQQKZNLugzmT1m9frrr58+fXqjs+JgYyXqgBIhZttYv8/ZwbALiAwz3jhk9FSx5oCiO8VMj83OIU8zeiHO6XRHFGejyqMhyU0BefHlQw89hMk6uEH8lSUJyOgzj1haKzJknUrs1WLGOot201/mc4jmgGLUcONPh/iiX7XhPJM9919JVtIpyFJWskgfGgQCIxJ+SOkQC3LAsWGpXDgCAgpIzcbLIfwHg4lXB/wQSSUCJFxVpZWacrGk2iNjZdlXX331zJkzQWvQLMgrxWbBl2V0AEM1NFBnkKyl+K+zXr9cv3LbIQvHGn/4wx8S7oFYfecHcTvBVFK3sLFO86nQtYQtkkQcUl2hYPSZ9yV5sk6V5F0lVUkoEqukwiyRZCZfOJPnRvpWluwKc+LECYixqLIGSY1UOtCX67GxFZ14oSkY0uNs4Eu9VeVZQnbZmzljy25sfIjvVZnqJr8ew6Fu+etgmXKSlMXDjozFvlFJwOdg8tgOBKhNRgah+ZdRklf18DrmvH/44YdBXIJqkB4qix6FJ+iYDUr31uK3zaDsuOCVV14JIkX1HYyamFRDrChJWdA7FHsGe+4y4qEugvdq+lOhEdKCiS26evWqPBiHchCrdtqytDHrQ0nKzZedNfiQ7CBa0yxKEjSpzw8ZKttaO4Kyg5ApeX65KTJ2uLGgsf5jblOQ8NKkwQUl89ixY0h6zL9aSOgwNbsqC6jPzsb8ip0cdoQxjPJKAYVlLKKBPCKi1k/rEUgqcQTwbddP1cw6vhVlZ/xZwpN/7z/5N/6c7bBVN0mCBxt1q4l34/dbJtZm1dyVlbcrGWHRZHtwTBJlzC6FBSJciGuKpcEGaqqceDeQTEN/4WKAGSsDIMG9kgggAcPoxw1yo7gMaRDYI2AwwCeSRUlK55YyMWNGSe84z2nG7PWSMVrx/UsvvdSlw7guLH2+wzMWLvRfXrnqLIu8XWSINNaRlKrK0EWmzrSYn/yjwtguPeGdhWC561ELdjhoLLpeaDNkumGxWAznKhBX3FczCGvSbhzPCZEPyxYerMbaJs10Dc3f6U5NmwuNsIa0dLIzIWLUMYI46Hp8jg83btyQV7xJZzjQprmh1mqls3fNJJSlwKLZ6qd26sNiOCkXtZpt+HYevhF6Ng6f5N5Jz5anlSmDWQ6hFqRB3MWXA+GO40DG7LJKnQo4IE3A0q9du0ZCB1RDxgVIAAYRVRiPV4R8EbfgBP2NcYhwxDODWFy8eHGVXUXaMV1Fpjf4seSafiyfJSlD4ZvDaDiH4kjfwd4pd4wsrzHIomwtOml2FktzxpItLcctB4dK1OjOLuvr+iP6rMFdDMSHjMJod4i88BlrFGOSy+N3vC0W6SCVpE4VIl2mD5Lfaip4ZdQMkUibMfveNU+JKm2mHogBVtMshPlDRp3Ei0KVXY+15wEFaEeMoBdXrlyJk4vPgMiRsbv3KhMchox60PPd6txtDSETKPTT0q9lZyljp3GwuzYOP807fNS+XrrKontlSrDaDMeQpwzhHz4hNyQWBDAzDosUMtQTHh7/onfIYIFQgD5CPCiYj5sGo0loH++9914AQPxEvHaAConwJZllHes/IO9gRnFMlrQiJQBCw/xx6HKLlg87fPvtt9UYjMduCV9eoueSmjBWMtENWeywJOJpBm36JqkUMljmiLwDwnzHK71GClg/be88ZOj+doAQu3DPha+tsXTsakK+DC7D6DCmvJKSFCUu1oVA3lnEd5lWBuGc6ihACijbrHvKxZQnwa6BFyaAJpTJ+EvmrqJa3Skj3dAZ/k57IjLRTqNpmfO+jFuiF7NT2+9YznYvLOvOR03jmmwK1Vx1HFkwdji/e7L4i08kzjR+/eijj0KvDNIPmrEhJIyrqDcHh0sFc2lwcjyaZYRthIJgFdT+PHHihKxgiCqyKRyx9s5dNljE3qmfdDriDeSIIi51Vj1zSDNcLJYiQCXdDhuDbg4wVitLNivWl8nRm29K8jQFOGnruyzDVXagF8LnwSLeayops5X01i+7WAjGkPERQ1b9FJ50Fj3h4oYuazLLXphfLTJalE5y1srKBWsCWprITUnqzr6hr3GiJWNsCJWJTQ6uAtWIDyGjxsU1q8KK9Ih+7YrzWrvITWOGj30BgdhD+Twz9D8/elFGOIaFcoKSDTlE4jhnbngoNcCMih2HQgBFGfcEt0JcduzYMfwvnDIXx2cCsYOT08m9jEZ0CE08J9RS0L5aCCJluEKaIGFMUxVWI4kQbLqyxNOVlQJCN8G8AoHoc7AV8eqAtM7amG6HisaCnmbsc77PrGR5kfOuMu0e6JbbMs0rkXQtjPUnlFQjXdqXCiA8V/UxP/LWmrm6KK4JDxYtLkxTORMIPLnD8QHaQVSMdkA3+j4svymJnM6+mN4R68zUpENa1UCps0RlhGBiIXcE/4l/g4KgV2tbXCOrprrrjNzEM5vbRoSfkR6dpsSoMtVKWgvblUrsIqdOZ/ZhNnwJmvlyPhtvdImvmm5YFkl9NbtszCQ1pt1n91Ntzjrb34By2B2CWMRBUMubh2B+CtwmlQP3KvFUGDKCE1y8ePHChQuE82gO58+fj4uPHz9O9kd8ho4QJdiOrlNUV+pllPQGtGba1MGJew1WzneVPZAaM6Lzfcz20qVLrPFmtoztraaBH4fGTgrI7IJbm+jzc7jRpS6sStYQUxJsDdmOxcG9y5DVYpRMM+4tF6MkBdEbfRozsXkJi7O91mDXzp49Gyf3+OOPx0HC0mWq4FT0rtkTNj5WF4tEahW+QMlfOi12ONgRER9BsyjoGqCJyYO0SPy1jipM0osGlE1y3MYdWH4jntMvwvydEOuItc/LRy3PaC9jp/2cXbMXqcQZuLDOp9pOvQllxGHQHuZ07dq14CL33ntvl2UsgpQTRk2ndbUFAWzQPi5fvhz0IkhMXEMiRRAIlJqgINgL4EwcpXAS1UOBYVJSVHTP2UOXxe6KKarFIt9Fx6nHFe+iwbJArrHwy73s55ZDXFVT132j9XRXSZY0CZhzesGEEMMkDjlpcE+ySKMOW/SyGBtxj/pg0TjO5H2duhgvV5Dwc+fO/cM//MMf/dEf3X///VRVhgBD5ts0xPipOA9cLtzf2E3Dk2fMc3avBEs01YAbHPI0mKByHHSEepPxQXFlOpohrbPbjn3raNPU0m9K5O8z/WGdJZGX69rvkCzGvzPS0+8QDrvHoWBiQZde5MJaMQrYZXFwyl7QaiB+jQ+x8yH9UapfijOOLUg5+emnT59G+iAA7OQ4+rHURZsD3kkkWDEJiAYFxZCuy7QRqIOIQpNmOGKjhQsOtF0GbsSLYuZUabiT/VwO9vOWWu6kSGN2wEvRV5fxr8inliqXqjPwalXz9IrGogDY3Bk5dDLhQ1KG0zj9jZMLjh3TCD4Q+/jyyy8HD4nnP/jggzNS5Y5ePdBXunzvTsx2NsnZNQoTkveX6xF5SHaQkywmeWMc18YRcIyrRez0wMPlo+Wvzpm378OB374XRrfH0WX5fB3cjPTrpSWN68TsKeKOsro8ihL+RH/zBHqgxuZjsMA8gXTAIcaHZ555BsMHYTh9pmI12fRwueGtxSv4zgBXrp7MRGk9SgX+2jQsxueYPHr3YW2vi/ArJwr+Q5nqDnVT8LX/qgsg84jNEHsZEd3MUdO/4NIXer6/XcKL9N7BPKy+lTOJS8ARt9CrJg4v5LQ333wzzhV+goihwofNaKkqptXvhB7+k2aimc9UwaUUoDPWjevsXN9loaQmu1QcO3asGUNxPvnkE5ruffjhh/EXqjE71L0PiYTLNTbmt1ZSxr4evnE4V+eZh0V9JPzK2SmqUS1Sjgng7JCNEO1DVonA9oAWug3VDOhq04aFD54RPz388MMktuJ8la8gjgYSIzbZWSp2Z5kmNd2lwKEHMUlq6KwCkBbYmFvQNaz499KlS/3hNTRjiP6ujlhz85IO3pVV/tCafd8HK72F9oW1GaJbLMhMaN9azYuabU2reSudp7k8Vsx3CCLVTAzB1i3rXWN21i4rnZBQGJ9Dngyq8cYbb1C7OUTHI1lnkPkrw0WgrG3yBPYlZuqlxYoGb9z0Mk1IFdNYWWJltTLIQG0dbXJBOIJqYOMI9SqoRujP8Q30hYfAWIZp5cSyoCa7yibV1L1i+v9OVGkLYdWvTlV3nYCTft0IYCy3d7CgQVGimtExJT1lJbsQyo8WiE3dSYA2yHEIdxTO6zPWm9C+gI2AH5ws7VguvFjjS3yrWC4FBhpofPEiRN0+e18Dw0L+knWqRObk4BD5FjZ5QECbjaPZilBGYqrEXLg9Wxs7k9x3HS433A4cKmn290sd7KrFEfo8JEFpYW622BeREwrNYN2FtJIcWyXk/co+00CqDbKSkSY+/vjjf/3Xf43Du+eee2jSXVICcoGlmICzlAm37GxZFOYWhjQ2fM6zlepRdeojaMdgYTr0BWcLEePs2bNnzpwhR0A7MxxqzZtfnSH9YqfVucufUU3DrdZavY7h3oRprrJEMH6rkCzAcNLSIQRkryOYrDLxHF1DpBArBupkSR9NyYODBwQlonysL4qHcDsgLYG3WB0GLptBIJKp2G03tt0KvVW05tBP4VZRkJpeNC2ymRr8mOiMN8qps7YSvnyWHNVYJNWWeYiHuEF+RgjbNLzNZIoyZUfFVBsBh/gMJOP06dNBL1Zjkxu3fUra1DHzQH9XWbBHn4OoTD/NOilT4ruRzDuNK2ayYWhiSM40+3zggQdCwwpxQ5WTy86Bs/91RzVrejct0tFMe8F0mbitPRTotpmpTHGqZiwbgbxABhoN0wEbdfrAXk5tbmGvDlePLXn0JLa5kN6O1f14XYiHfr07zqRcMCUXIkQ7hKraFs2KX69cuQJ4COb94jvZfz6sXBcYrH90k/ldYolSTCSP6ADESJtNzUq7DCXaaTbOwN1oXBfO9jq1g1QTbfSoJm0o2ugjY1fLkN6hxzFCKwmOEYoJUX1l4brTlDwObVd60Uyl6NasQmXhVVkKX0sBxylIO3UzdZkEFQsJ/TlWdP36dT/B5ZP/647GNM2Z4aNmVSTpp8Vi9ti6JiXifixmxQbi6SxjAYuf//znZIuCZlgxcaMGeATw6EQE+X0WZBEa8xaisGVPURxEGc2TXAzItVnzplhjESwmKhPDE1ipXuprPzJW62szzOTixYvr7Hgw28MZAu4dJPzG1TBVUDdKy5I7dGYyZLZWUhxjIck2zl0PQNh0PGUaD1bT3oE1xPWIkujtz9GBEQMO32hHC+iPf/zjU6dOPfLII8Gi9TTu8geKp3XTQliz4QRraZHV0zRbf4U/xylRu6gkBL2DcND5IYgFBaCPHTsWJOODDz7YNbj+v+hw+8UMGVz9nN3FKayzB3BJ4IFS8P2nn36KNyQk+figQr7rsasG9qBVjmEMCcVL6mCpEjsktvO9zH8lTVTUEy6GWahI3F7Sk03seZ+l+mbL0b9HxoJ9ECYaNb7//vuq6jSTLw5l3A6FqNmXjRwV2Xu0I8WYsP5CzNhE6Ydrq75XzFUphinLogfhafe5cZ3daJHldDwKWasZfahfa5Y2kWijNA2aQZHwC76FZPjiiy8GlGDfJg1MohDGWtkvasbVlWkzgVVWeZQ00YyB50R5+8XiijNwXwb2CyCGDC3xV7eWnii5I3ST4IGxkPPnz7/yyiuUvddzDleP3c6X/NcZsVvKUz5mF89GNX9HM82GYivILj0y9hP0nsmSeYFSYEkm+biXiuHxzWeffUbz0SbVChF3MQDegl1DqC5rHbhAXVi5YEgJadLgSnAHDynGEuShU4hwtTZlEtthxm5G5EZS8t9++216u25naRq9FSjeYvPyG2/ZO2OdxHicPHkS3qUQ941vYkjLqpnwo1ZpxbLINBXJbMM0YFS2a6auljNtdnBwRi0TUU0F1a8RDwFWJLrHsR0/fjwYCMi2Huu4vv7662Ba3B4ko88Kna0ZQVeWSseHwbLyh2nclBhdMcehpi2TisDdN7ax/oNaeJk6j1xC8VPoxvaZzz77LIlSZ86cCZ6pA9oJDg4wdoJFLeEXr/iwUbgDkB+lKXSZ4AMSSsrgb5xvEBcFYlBNFzC4ceNGM2aaNumMq6MzRSGYzVRVrOkrJFyK+dBXsYwnuMoCvHXMRpWsivpDtHhJ+JEjVv6XkpF1FG2ABvVZrxw/Y3z+wQ9+IDa5q3BR0w5Y9lMFbuVcMYSZWOfTTz+9ylrpwzTSeaO851xXlsImg9JmU5Gc4oDVZlx2Zy2qhLduBfC/MqMwpFjNbJbMEH8kDjPYCy8KhvzYY48Rz+s5CE12QpkhQLXwW9lHPGK1Zv/B1hxP2hk9xM9pJ6LcmDGobNKDfDOJHYq/3/3ud2M5oW1REXum8f5aDnhMl3099L0zYZkYQHiSibgARwnGzv/4j/8gdvtIVr1WnadV1tdrp36AYpwMPgR/Klk/oc+U2WGM9SBYQ4KSk2CBLtShmHZPeiuik6IKeGDMOZ7/5ptvQub4cqm1LYeY0EbU3jhWgvvgtORf4S6uaZF27j0b2qaaiokTl8a6GbEp7tRozVWpectw5W+U6WRGuRj6VRTH3+LbGnIEDi09NgDl4sWLP/nJTyidRBqixApXi3zJ2llZpHxiOnjJCFqXqKdPb7CMAH+CaAG7SjVa0ZfGPCCSoYDyEydOfO1rX/vkk09Onz5NU6+ZQ+HXbLAP4DyihNNokdrB0roVO0uwZhnDPcEuWqKqwLdLmpICipEJpxc8ITSOYEugNERHIg8nGKQElaTLZNM+U701VQFMMZVWorFEzprlmoJSvPrqq0TiyPiy69YJ9oY9x87drq8VMw5OS0EXTLi+F7MT8qNCGPHsBm2fBAddL74qqUFP6zKef5ZvMyN+imlpUo+tFnYxw40+g+1XY8mToAiUKikpUsVK33rrrXvvvTeoCTaOOvW59IuCYMVIMkOiTWPOY32pM26tBKmfli/WA1sGKw9fpvEvDqlsafwNoI/5h1gRpP93f/d346XBc8RFfdoOHHWh4GwZu165hTBt/EkTE33c40x8YGtXdbx1dtvU5shI1GXVbyKycEITiNWPPUriOXfffTcQyF9S2oMKKHZjsBgQxwXmH2B2+fJl1fiDjzLiAvQUgVlvHTyKZU4IMEArCAFiVJvpqryRJZw7d4528401xF3uv4NxM22wtGXn/eAmPZp4Bxpdk2U52vTu1lR4hP+aEwbFma1x2GS19mkNWdRYIsyQbVCKuVRl4BRkCJ+7DICbyTJ840R9PbYRIN0wwII22VwfTPi1114LKFF2YJd1jwnQXmdt8c5S7wWIXUYfl4XWJsSWNX5mE3ECN2RPPT8nSVuettRlRKCkFfaKYqJMKcSl3/md34m9unTpEpZXsKhblGBZAsrsm33JJnu/eAa+O/20lwFWx87Q+rhYtJv7QXSscfqkjXTZXgc9gnT1NsOr2tHLcNP6dfoMdQo0UuWNBIx6OI9ioNn8AD/S1VbZi4xDx+fKNxIxZILpx3I+2AdVraYZo7y46+WXXy67mSFqBlXJeijmtLxxtlgJICsH8fVYqrAY1R8y1R+CPeNOs2N2YqHbS0oTTpX1ASuxrq8m1w1WoMG1GHmYRIZFwnye/qKa4efBSY4fP46+57++//77L730EpoqSc2YOcT8Z9YZrQ4EVikQX8Vs94EMXi08n8kyjfliy1S9VJYavbbc/eFkt1jKb5CM3/7t3/7hD3/47rvvKkVtyPrM2s+y8E0MC79GOaThOyOGzI65vDns3CVzOQAAPBeYD2eMqmZgeJt5CcRrlRGNwc9AYAK6dQ0iM9ooUfk+K/7FHSP6C1UiKhxZ1fGwyXCsIBkh50Kt3LrEmaJY0VhA7+qzTs9qbLJFqojK/wW3o3rYsNXHJPAo+5QTG/cniOpoc4uRHPBZ/kIx8yVWNNNWgAwllej7LgMQxU5nBW/1cF+8Y6OTpNYi3vTG2ZSazCIjmjPkiKtXr2KpadJeHdThgw8+CLwKavL/jAMxx+Nzy7TaipC8ZkxXzWC7JX8G1LCE88zeGuc4vegtlN6hrc0GNljF8f5KGHF5ks1BWnziiScIOqKzNH7H/rCTkfY4lkJEsXP3yMClj3n7kBy+vAvwQJyEe9PBLHaDGlZ1DP+NsyD3VIE29CUiY4DyXO50HLKWl+pxtdnIChcGumGbQyBaspEFkqCCyrscbYaQCjFlsKijZIpdlhNHGXnjjTfW1iRwp+HsZ/vpb9n8lajvjB4LIWc43O0WrKnzE+jPXAO6vbGswWJsTfqOm4KaDEppLB5BDNk9T8XsqUrCga8S4BTqfUjpnMrN7F712WefnT59On6FM5CG5E+TStxMI7KaadxOXSR91tQVi1UMlb3Nd2Z5VI1ZSXiyFO+11QT0J8iuDjUJkoFaHgRRlGKpfs9euuVwD3G4FOBAvC9iUTK5kYBuf6y2VASdUhd9VussWTxByi8Xe3phmVbQEJfmUaus663vgxupkjiYJRMsD6finrQexAQAGIpWRqtEZ5E7ureMbI83Eqz18ccfX79+PYgdeSt72fCyzyP247hV50tc0cWVmj0R2mmSaDEPaNlZae8t7d9/1b9thh6Ju4qa+HqG9J/LHjGY61SPEoXySVZrL1IyhjqEiDjUYCBN1iDBHh77HlpJHDZVksq0RSsMpM++mNrKzjKLuqxfollJvi0ppjl4CVJ1y5BBYrqmNQMqtwctQ1rW/jj+s4HwzDJysyAZRMF/9NFHvrf9NIb6TsbsfJffb7xFYFPTplN2sKrMAGz5tDiaOL44u8aclDU1CwQEjBSQabgCiYhdxl83o4UIgwUeExg4xbtlYoPiBxWOv5i9hCAxPvnkk1B7m3RttBlGAb8p43mpx2qxUtiuzjRp1JAcyvMVuwmcxymfO3cujjXeuLHmxfZN2/vQc1bMu88uZG4UqNlup5jI5yZ6N7nVlMZ1vUcl7HTqjTlWxSo9clE6HtvNqfeWZS+bha5xNuUHLA9FkIMQMa5cuSKvCtOOJ1++fPn1118/evSowvJ5VJ9BxIPl7Kuuj6hDMVWuNW8rF7AhtMYLeMV2hR6Lr24wb7zsJnUqQDajyjpkjWUErpLZuhKFEFlR2oM+fvOb30Qbx4quUyDueJnpu/fhON9MdailOu1QO9O2HDB2EmCdtcy+j1XcuHHj8ccfrxaGNGQypPobtllFQSgq50Uz6q1KGhjGYNCSXI3dFt/CIYpnoM++dmxv/ETDxGK+vDYjmBGFkG6Yz5AhPJJeBT98wwFRkwGlUsQi/ga9AF/kZPH9l2TkqL2XM13uPB9WbB9UtjEDmMh8OzXO6eY6zfnrrY47aNlP81aHaWjKThMqZpXorFColBS1e3DO32doZrE40d4iIzU3+AZtEN9//31QS6UT4m8cAG2NsDkJXPzwqtkpBQfaqJmfaKZVioiQMkCXVpWH0jG7ylNM3IWwwqCCxQHTa2uCrQ1UsBa6yVNPPUXT0ODD2MYkiu/duLjl4LQh+mn27xZZYy/D92H2KPYkGHtvWQU+ATE2BVbEhgcGygeBZEExEYwawI9bQIEEBBA8KStLIGAnA3gQVwn/cypfTB2AhA3T3Hw9zW38AnIYG2RulXnhn376abwRkWQ5JKVuwbv9jhXR0FRecduy9lpw73y7ps1WU5nxQN+dNkPC6rRY1mxhGlKOJNQpSXTIJBG9XVqPhBHpJjVDXIRIMnwEvtEVgtAaQAGbVow33njj1KlTIWpypcgENrMuW2MhHKoqrytK1Rw9y9XJFwvQIGVI9WuztrV2dWZuaFLdJYiQtFT34Wv/BWTxzaOPPoo74M0334xbIGp1P7F9y7GUFg8LLpcv8nUt5xBbRLFCdRiR3NrnkB0R4W4YnffNKPlTDgMHBPYLLoayQNnFEWGuMk+WjPgO9nPhwoVQXmhK0mVXRJknSyKF4rWlhbXZTMBlUpYM6cevx69MKW45e/ZsP8bdbIzOWmViV3uI/UdwH8azaOEn0RRRlpLn+qaYcAGMqojWkSyIPqRDRJrLjMm4qLJxSIMQ39bBoJYPaePsplW8OLYy9b+WNAFy3jCHdizxfP/998c1wZdqJg5zSxCR11577Z577jl27JiCxBurJduk6weqwYrE5GFi1XSQ2ZBQxhuJOgVGV9nJRqRBcC/aUS1gFFtGnB1gITrligyabTumpYViEre89NJLZPfvRTrdPurU/LTUQXwc+HUi+huBR0AS0hPeijKl2vrQWq+pJkOncXME1uG9QmQDz/W6m1mWvYzGSMUo8ZBhdIucOXMm7n3ssccoqwGVce7L58EinvDUgs9Q81Wmosu6KSYUj4WvlBEg49DjHBUhvoS0wRxwh3LWBX0kdjlANtAjCGTsxbVr1wBELGrSC9SMRzaYJsPR2H0UvDZj4CDJrhQMaZ70h4i+lsw9XWXan7wJNXMQXcIXN645ylT64rTg29zLrwKg2OtHHnkkqAaCegio1NoNGLp69er58+e//OUvg8aKwNEMb2bvWFcRtTTQXlUPRGQbs+b6KRKdITgWxDRTi4Bvo27HwYYTBNjts6VDSSt1m1XhHnzwwbg+vnn55ZdD2WZ1rIUd6zflHbh+tGTv2vkytUr499vpiJ7jwLC8QDqpjyaLmLMh1LDop5kHEtZ4DsGXsH38zSR6IFn0WeZfIRsYiUhixhNPztjaupF/+OGHFy9eDFhSJ2fN0F3F2j3ORfUTESKYapO+ebHMmgaIeC81MuLfeKOKJDUZrOl72Jh+4IDnTHQGWjsN/bpSbHyQWBIo4vONGzcokFtSImBrPJmizY7nq6x25WJwnxXQFdRYTB1oLb5gmDojS8KZTACDWVhLSh8yWDg3FvnQNrklT2vWqQBhMf+7xzGMfShCuAiAix0IuT2+PHr0qEQwTWAmuehpXCBvXJ2m1RRTSjUToYEbbok7kgzMJP0tzdRyrKIeCBoKFhBN8b+BUd/4xjfi86uvvhocAuvJzeymtxFXdUDLXx3OmJ5fvwUE9zW2v0X8P3Y7iD44LM4hDGym3ndJwQiJ66zMjjUa0EVhkXsFATxAQpICP8XOv/vuu/H5gQceWFmF3naa9CDHgihCsZxD8b9ifncJCAxsnChETz755BNPPEEw3tK34Js2270DnMtteqGYzjq2HY8PsR1BOGgULFugGtLWaabwkCESzh+0YLi6ANeXJN1efkGN3mqcQmu6LKwMYWrTBLA0oIhmaWtEpJgqDESGQM2wG12t8U1Qh48++ih4xQcffPDWW2/FbsRPsSGS94ZpT70lN+6zJhIklVDRzlyzPthDZi4RBrULodepg5PCmWFPcc3EFwj+qlmpJROdOHHi+eef51BisWLFs+Q6RrWxnH+7sOYugayYdvB5jGZMBQoNP/AnDjFIRpfNU3S4Tl61mWw4akjgPFLGkexveiQ73ca/cRaBDiCq3ouxIyTxkEYDX+66667AoDaNzW7zFjmraTqtUx8NDxTkF4sHbawjT2+ZZo8++uh3v/vd4HDXr1/XS52YbiQfLuMfYKtvrSqALBADJzZNH2P3Y/HBf7gOs1+1kK0hnXbUDmhMx+sy6N31F5FM+bp8JY0ZOHk4JL+kQCG602X1xCaNmr4v2g6hVhmTfNq0XKyz6+Q6u8yvrNAGbtSgDiFVnjt37u233w6dP7BLQfsCIx3nhj3NosfFwmw0mSXasATfBLl4HM1mxlRnoTXtvqFUElbQZ5pJsYDimvpOXBDn+9WvfjU+v/jii3QnwIlYF9aBGSfYO9rPaPce7zrAkJ5I0rdImIsYxXaME1ElizJCCPyjNaejwq5jhLwZDw+KoFSxNttlh4YSml18wA1Pe1RBPpCGEMccPOVClvtiClc1z+OQNaL6afQTBO6pp57CvutJmFzzOVHn/wxcISIAzA8aEZ9pGxmbGPpY/BvMFnCU3tFZvKrOwFkom+5KijM6kR4Xw0QRRGJEWRozFwtd5WYXcLj4J3rRmK9EoDBTFFeZNiZGdOrUqdiKkNhPnz798MMPl1HsClICt4EiyOA629PYUiRbzWedlVraRaJxm555nxsWU+U4NhlF4sLkbGkSJTBPEE0kPBHt1n7GhyCF2NteeumlEKbajETeaGtwKuxfzr7ZKJ6Uz1m+4DSx48QxBW73GT1Usj24g1aTrW05xEA8xATuwjpAdAxsMtSQZtTjRJeRMXGZBYultXK8WrGbEgqwUKqIRkkSAGVB2YQkIYQ2U92hz6AE2cJXY5OUeGnIF9hWQ4MWoWmsa8+MRvcWXdkcSCuJ8Z/pK7yA3vBlLAFQR4tGLDWE8/gbVCMuC8EVlzJWaLkbfFWuesjCXFIYFhsX4Xcm3KS9o8mweWBXTWIQDqVfyDGhxcugLb2jTd9KP6ZdYH9WndHBPDgic0wbwhH0+8yZM//2b//2e7/3e7hXfyN70ungUbukQLbppqkWHlJSGxoy3KMYGvuGiDh22TOhpvGsTtWuxuJwtJmC+BA0Yr2UilRIaJMJNYxuzH362te+FtQthG3UdfI7JUKK6HSbfMOicRuHwLdMWZ/uLUbcRc4OMJgzwZr/axyBveSAotu70lcyQqekJNtnzkGfEW7xBJqetaOLsB/bC0g6Rg0RP8BLALU6kmU40Q7+9zhW0zJWkvW6Ma50mGbHNVlizo2dxLnH98HDYl2fjSNeGlwBHiYLl6SnujA2zWRh321/u0so1ZQ4Ptxy3kDh+iyoF9sdNAzsimMIgZwFx/zYGrACwURwX8xsM9MLNI9q0rXPxj+zU7pMcgFEGh/7zbHtJdeIdylMQzABPYb2ATcz+u1cvctoGehFaCXdGBEc4tWlS5cCegIJg4egmzifl/655K7F1BCRUbGadurcmUleTbpm3W3kGOu7Ohty5gNMLL81W/WQEeUhYz///POYP4MlBPx5xdpyZ5Ltkr74TwcmEMtBhTTslGXEDVga6CTq4KS5pMqsc2c/VRa8ZHNDAhxiD8FbiokjgAedDW0uXo1gXoyLyNLvRNN10sYsFMgXzTSYXfApB1C8OvAxZN4AzkBPYgKCpUm6P6z93GmssGXW7OZCvh2cHH8v/puYUMg/cSVOZsB3nXWKuqx/IQhuUvDTyouFIRarZKNNnOkdG6cL1eit4F3NfA24K/eKeKE+IHWr5sUsdkW3uO4KJMUOPP300yHfnj179oEHHiCzkNTV3qKzFPTZZT0On7OwFJpLXe+SSqkohe7qLcYMBaFmiJrSGQVnzpYlZZQs3Y4pCrG5yQKWJV28vCU+B8x9+9vfjnW9+OKLV65ccZhuFzXK947kW4iFX7BdSNnLINRVMfWXL18+efIkwi8b6PSiWCQb0tMsSVSl+gI5b2ZbdtgPaWBURYmHhCIQsNFmWwAdHKhBtH4xqdP3QcyjyaDEJvV611i5C3IPv0S4CF0STSfE3nXWBzpE+rvTWFHlEbmIEE9kMBW5hqWXkcrGhL761a8GTQ1+S6231disoR8zJuWm8sMoU4PCkMGtwhCunGGOg5rMIn3mAgTVd66up4lI6Ut1hVuNyeweSC7iMgOmW/uSNsu468knn3zllVdCww+KOWSttDYzEaqFls4slIzZvypBBAsSDkvW0NnzDVxLGh8Paa2mSzfNSirpdWKG6MkYAtdWmVkaR1wfMBe7+uUvfzkuo83XYMELu6L9TmP7ja6sNQdVp/WofgxzlE332rVrIRQjFwj2ylQQa8xi3WQwmLgOoAIX6TMOkBRYjBqBrtevXy+jYUthjX0GjJfxoIeM4BZ4c9yo0uJ2mpgLGu3U3imOGKAYq3vuuedw1oRcg2GlWIXtz2+scNqxOyjnhG/VMeJT3ExRKO1YgDC4bhC5IBxUKFZd05rBGlK9XGDmlfzqyFkz6E12gcGKrM+EfNhszC2oRsCEbBaghwwiPASEJBoqKCDmSXDPjRfF0gQFOqssTxCyX3Dgd99999lnn4W9lAzK7i0qVKLWDPSFyfpLRTY2E63KEUY0qKaHXw7staULaw5t+gtnjBo1BPs5IaQIktApic2UhMDJ+qUvfSnO9LXXXtNDfgEsq9wxvVAOeIDEY4899sgjjwRShfK45D3CWx16a9WDykgR2A3AieK90J0AeKwYhGxxrODwaixj02WbePT6wdK9pLD36cgX0wKiRCzKVEsqI0klnjAW+PHHH7///vuxtJgJZoGSRecwDtzBIexp/KetVd1lh2wj0o4BkdCIkCNCxR3GhH9YdKyK4iI0DQsqixYDlY3LAMGZnNyYVVJUXIo0VsZiWsk6+48IJjgnECbmjICjnA7kxiPWe7IZo1QFDSyNKFV1iBjMieC8VOw3/sZin3jiiQDBOK1Ycp/1kBWHVjNCpLd8p8Ec3aIU2gTFcVJDVCGA1eo43cwOJlI9Vlmutlhf+2ZaRlxANpjpF30bWKdCF4lVq0xjReUMMf7xxx8PiIyVCpdkynWir+EEZfbrzIQ5u12MpGzqkLIvOgWoXL16NfAqPoesHlTjvffeC3lQgtjNLH3kjF1KgQuwHIR0CnoX0zAxPmPboqkqCR2xsdpkni/jlETd1nKC9BZRhHWmI8kOqp/ADsj6h+OI748fPx4kI6TC+ByrxrbSWjif8+md9tMNwAJLnVFrbnt/zoosTDFJcqUD5+lJTxALWwByIqJj+A3woj46OpVyq+uYCoXdqFjC6AxinI5APtgdEWZtBAK2XDDAB+RsKW0OGRgi1482CLcZJkBoub+xpoTfmAOSGSLcvvDCC7FkgEb0RWKRVBiJGIOFqGln9OvaCmrKGCRRpbGCUVKyZOJu0rAvKIGMzryh1WKoCS3BGycLVJehxGjgceIhYnz00UexRRSnF9Q6nDnYdVtzW/24l3aQwxJeAm+ZCQpC7MOpU6di/iESPvDAAzWtv9JbnUMUM6vJ38nFqtAXsA3XRHCIv0FPcbhiFMM+ilYuou9rFOjWrOjNeUlzL9Nqjxg+xNKQpkMNCekvLghigYEmZkUgJQWBZ9viZr5+EeY/g9I9nsUtVs+eItvDt2ncgs1PeIgEQQBiSOmxj/F90PJYRtwVx8N+zWqFE0fQmF3aobCmAfJmNrasWVDbaYHUfoKR5GXQpnOZ+LOQuZgiABc9kp3m5DctycZbC9Au2aOE8w4R4+zZs3FmlJOWFqCLQfuZmuMkQ0O0Q3xGh8qNbvrRukT7qtk4RCxqxguKv+nGdVZF7LIwZOCSJDjoBTa8diyWESTj008/BQkHi6Bx+WgvY+9X3sloRk2T5SNfULP3a1/72rlz5wIyA1AlKq6t0KkmOVgCmHiV0jqD6wSuViscTXxHcEQCutaW8rNUnxl9utJ1vj4HYK+3HFYukykEWwksORAzDgimdfHixZA4gqmrnJoPh88lWd/XUWrc0myBV6pC4oQnHAPNbW11gMlPKyO/osoo6yRyPlhTnFBJi64IqrQMIXA1pQ6OqiygYiHVrBl5gc+yOYs6uumuMeeLsHeVnWbQ9BRwBaZhV9dBVosF4F6+DN4b/8YCgz4WM3O4yIARpLfAsGFhtRaeSzZpUtcARHRBP63xqYu1Y5qGkxJN3je/jCQvzisWS3VJdE+AmELwvDQO9OGHHw56AYBin3Ig3rtQsJFKHvoQSGDmDJKBbzXWGLrVT37yk/gyNBTCZ2ZoWc0tBZzHngQhAFEx+bvRh+yBoBdox1wPT1VMjXMIHZPyqrGRl4xIIhdWUuQ64/F13EwsMC4Uf0wEXxrHkbGBYxAyzHM8vFtEWFSrlDM7DrHYfZ3LSvFnenpMIv5SwhhSAvMJGeyhhx5iSUTIgoEBW1QlixMKoh56Y3wTh4R636YfwfFcoMwkkCyGzAoXEpZUAonjQmiXqaIY/5ds2WUoun5tLX2AzQVKOGNJN4MV/mBdymu+mUWN7r///lAXg2TE5mhuenJNR4mHgdRFlIEsAoLaIVvptFbyr7GU+WISmTMoN3xq+SLBgsuSNo5hdIFhyyAkiTmTR4OSTBmYwLQLFy7QuLybJuls5J97GTNac1jSB+DB6jBpl1EajQ/BhH//938/SEacGlwBQtlaCagy7YnHQxSei5wLQoKiJZ0D2INk479prb+1tCajkJUyW00hYvTWLTH+4oVE3wdBcCzECCz7f8dBtc7g6Ai8Um1mWyov3rApk1Cw1JojZtfxnxgorzLaRMwYWw5EhL9BtkNrQmfDSwfkUWgI7IodhCo/++yzoZvgnUbWHdIa32RoszZa/Fm42pqHqSTG1jRMtFbwCq44pBMBRaO3vBU4No8aMtkZ6xdvQW7CtiwZoc3o0iZDZbg4yOXrr7+OrQu601r8aDGUGNKJK0Nyn6lEriiVJDRaGuIetLXNQHXguFphAYCY7RJdbq0Vs0sfQzqbakYHxL8Bc3EvNabqGM5b0nAYF8RKv/Od72CBYnPQB/tp0rQvhCGDSFnEbmwnEDOq6urPkuYuWWWTGR8hFgU198P9+te//i//8i+BVwQry8zEkwUeLJByEkeyGbA8dOwzAaNtlmLRliKFISBr8qvMMJZ6KL+J5gbd4S6IXU0jGu+KAwpMjL9PPfXUb/3WbwUdDz6H2hUUJPQRZksxWu2SpOOySDvSEPkQJ/DtdQXf77oVLsL7WA8JCGyHLPNi/sAol3UZmgYrRkhD8Dt58uSJEyfeeuutIBkKl3bgaK0Kjs5jmJauralxiJ0yMDKJVCmQTlYPBASxbh61yvB7kBknTjU//MryxNrMbdNWarYY3rEdDumDkMQk4lKSg8lavpGQixyUrMimHOoZnogCNuY/clOo3Bx8KWeN5LKSha2x9UJxiNnVnDn0eE6c4Le+9a34KdaLcort2YXepXoixiBBsuww7kTcWD6W16koZpNFj2kI8Ad/8Achz7/yyiu/OY7Osp/kqhOOiYaqngh2zdgo7WGT2ZUlsQuuJj40pD9ePHJtXdfQDSmrg3wnlRz+DUhTRSku++53v/vEE08Exg3pixjG2gsUPVrqvHvZtC0bvjwaXbxaZW8l9Dcw7Ytf/CJS2Ww2/RgVw1YGFVfYLKjLGbCzOKJCPYk1nzt3Tl0I9RwZpQH0IU3EjTUZaMzkUZLKyAsjlO6yS7N49RKmHXYBETcNED/SZR1HqaC6oMngSNXs0/T0Fn1WYsuQ7VcbG8tz8m+4UQGgyyslZVRTN3x/IECtVbjxyyTTqS42pU9EsxhU1kGi/Ou//us+kyba3cI9XRyY0bt9UYR9De1qN225LOJ1bBzxL31YtDPaLkVPNhnEKdEDkIBcovi4DOUHWnM06V9z/bHa6DOdEm7nZKvL4kxBJkIgChU4GHAcBBpKIOYweiRihF4MZcGksLR3fh5jRXue5Q+0jde//rlkZWQVGuXfkuXnglLoIbHa4FSfw8z/e2weR48ePaxHBQr9f+M4rAf+csczzzzzy57CwQeSURnJX9CR+PDII4/86Z/+6S94Gr8ImvTf47/Hf49fj/H/A+ig8Da9F9zfAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="56" height="58" border="0">

 1. Vyberte inhalátor Symbicort Turbuhaler forte z úst. Potom jemne vydýchnite. Množstvo inhalovaného prášku je veľmi malé, po inhalácii nemusíte mať žiadny chuťový vnem. Ak ste však postupovali podľa návodu, môžete si byť istý, že ste dávku inhalovali a liečivo sa vám dostalo do pľúc.


 1. Ak máte inhalovať druhú dávku, opakujte kroky 2‑6.


 1. Po inhalácii naskrutkujte ochranný uzáver a dotiahnite ho.


tikYoaHwdp7wqxOCHLEUoIbLa7tgVvhIQBE2VrZeTUqmuSiwDn3GsVnDQRUParBlIXoyApdz0EVGUZH1ugRtn0WXua9FTrxBvSAc1V7gbF5//movRmWLDePvttxHXgPhUVH/AtqRtlWGOMFggRQpFJaPHXKKIDso6jCNHnZmJJ4BkD69SE1L0iLiJR1UX81bwIK4RV6QVx3MxJFu+nTt3wgY81+e3odkekQRF4zUj9FZcsODSE402/bMINgpCi/aseMScp7oB7MCBA6ZrqErJ9Q7CWXd0J+6ZQLPrde0hIYtiU4XAaaWiMX5FnSVEQBOSFVoZH60rOvXjfHQAocLYvBfcRLst5hO7BfskyVG6+Hzt2jVUuEt+OuZWJhye1NBhbAMOKA9FtAwFRM2uycMlCNwQo0FAC7CDdRnckLqH0ZL4OHZ4tfvQtyzoLWHID130PPFkP/7KSh/1PNjFpmAaj9jitqlbjVlmNeVoYd4WW7xbpcl6OWqAPLdDto3xiMWntV6DoivY7Q1EQCvmrq6fmDurmF2PqOHsOoWietgdkx8zE8U+RAfPxIuvozYB8q+BPAfnVAmRtjfaF7MkHRX8nii69cANIotiWjAe4qDsSag4Cuju3bucq40GBRbTqJHpr7/+OiYfgzG5Gr2QV5ZoxeT5UdxymN7kpWLQEH9tiwgbcDGGYmXJZBtP5CXX0DwxvaXOYYv9RgxCwDhi9otd0cPoFrvF53O8FdQyvlK1jCl+1W6DsInxbmmJa73+0ILMZW6bwyPmvu3IZXGGRwekCYMWMogmngHZekC+TiJ0XSjDoE64IVovrm/fGKGDytVeAKKceoUSPBQ7AQdVMteQxRp+nBe3krLeWfCjorI4q6LYULKbKrG7UCsFxzoECaGLcjYn2QfDK1GP37QAA/A8wos8cfGVKi4mFrCu7N2BERCEjuhJKA6h4yYIoCJfUyUFq4OqOY8fP8bppG0XjgXrLHk0PsBgBPwCdym2NA40pVWSaCK7A8L4OEK84LHiDE+9VHf2MFyCNfIUWGFhx0GB/9ZrW2DpB1GGMnoyqeDlLQp9nkbKUKmQ7JwPLQBg24994ODZJ63suohzJQT9uFFsN7OgymBvnKJiwM/K98mJLmQsP8MqbvgWmxxzNO2fOm/UYFB20qUJwBCA1OkgniQWdyIj0AXWucA3AMapiyykojEI42OndcOdYc812gKVwxdYkEXxjnDrEnfoldEtoLDq6+OogT969OjixYucBxplNteyZ1vYux8/fhz8dOL5I3gEksGTB1CHfh4KTxiAM2LdC9vDKtF4ee66OH3ySoK6LclP170AT9tFwa370Wc6n7obMT8YM7YQHaicduwuDFiDVjSJZkEBO2uD6VuE2fuNr1D8RIab/AhrvSWLcjHIy55Fq/mjtmfII5L4kEMFonJXvxAn906kfgws8DgRN3eefAYmN11VgiB2WhAok44QucxnscMkMf+o+x4kvKI2+XLArUf18JwuQh59irqmshewiQLgtc8sIcOtlFEgSjI2tLKygjqxQeh+Q/Ov3m/KYfvy2LFjiHqAjyNLWiRDP6Pn0UQJZApO3PwXQVDgGobycGB60cjgiv1GkYWeeRJikgK2ujrr/SLphDah7+UF8QTH2/RG4crGqwFwtkcmUHHf4K8Fj9DLBmle54SX1awzSPTQc+MRdK4pR2Z7VjxifIpBwb/oGtMZdvgRbAZiscEg3JgykN1C2bp3mtb4VqokJYm6ISHS0pa9Vn3ok+zgK0y8IDXYVvY6SHw1IhF95SypIvDz1zOjlnC6Ttnu3r0LxzCv3CitKOFmT2Y5dOgQ6nTbnwaLgOCyhO4Hl9LU0VoJOkAD7aLatdaDWK9OygtyAB8bmI7yI1xJ03KSgjRZAuHYZ2EMCi6KJ/1KxfyG7AbdwgrLDTnSGGSh+BRt1udi8geZ0cTrd6L/HX5sLe/Sz+Mj3K6mxrv6uc+QRxSP1wamYHtg6kfdgrlCK2a4fnATAHA70q6DgFVkIg3KBCxPYRWHywCJBnODDnIXL4DqLybocIQUVJuaYihSwLmA7RGFUU8LAxOyF61q3bePmOjl5WVESRCODe7A8cHzA8d26tSp2FWR4d6GrqeuR1gHcBfMB+SDgAzQ+J48eUIGnbuThwbjmrkKwR3P0a2M9NdgQhBeBbvPpF/DkuHb634O4LofpziVQ3cILam0Np4HnMXmOotgBudwZJfyp7q33Fd4i0blYpaGq68zd5Db0goxUNojyDkWAWCLD1rlQxBTf/BylYjJSV2MHY1/JpqMVvSEToiy5MG8wbXl2B1pEd0XYJ8RhM+HEnpM/Wxuu90o2wQpbKXgF8WwuVep0GK3s3AbOAtNgFR2qM4Er3NLa18hJVR3yKJxNF4p9+rVqzTHcjKTBB1lj/scmX9u+NzVa2q74vHWYAUA5+L2Q5B1Esdk9sRQbEL8BOsMbBCI/qTOZTwCpRmoCAQ/CQUcoZDGGAbQHLgqTyTAnNPgxzQW7hl8A+YCUAleA3GiyIuYhdYfhpOvS8m8mraxLmpeKShflc1a9nLLUaQRLYaKgyjo4JuOrGwQ9VMfquGb47cH93NFV0XH/SDPKV8jiU+LIBa4IHZROk+fPrVvUKZJJ5EfOJXce9i07CT27QLctDBPAoxkL+I4KCL4CGUulJ9RbI31cmb3bsCtCNP6RIrTkvkqK2k81RLjN6l+8eLFO3fu5I0bIOqWPTgXo3rrrbeyR1Ji32L2NLZSZSM/Zynugo1trDb6qVxoOF7EEBBPACQrJ9dQlQobG5oma4hzzySvjhf6ZiPyL9APLFb79u2bemW94BUlQPqNp+pS3oBlHzx48Nq1a2HeblR5uSGRXly8CGZZpCl517/SjkPtb+4IF9RonhOPUCtO8nBjFkpYXV1FMF8cin6LfW9F9oOC2y6ygMYFyupQudBBMUTOcbZTFh+Igde9ynPu25Z0bNyHIEcGO1GPCBWVEOoTMaF/w/BXrlwxdglj54IyYbBRSEIU79+/3/YStQZMXZKGZxHkhxlSpelCVGEhUsGVO+tykpoR2gmBj0Iq7Fi4ThuvSKgoJnR0j+jp5GV4eEYxEOju3bthg4SSkiRvOHXejbZvMwZPPHz4sPFiY2oEKa9cixXkV0qby5X09peFR7CBDkwCLC0tHTp0CAEIwUMV2s4hSiMfSZBWyegH7TR+QANDEhgVQ6IM4jjI7v/LUjptEEpwzzRe/4YaAem7FUM9YUJ0FA1ok7zUit7I2xtPo6Kct+EtLy/fv39/o2ngg418J3ZBIu+88w7sBfShKAsgxaR+sQYyU/CO/+oO7DQQQdCkuxon6OD0kOiWoCRxTVla6NQEOqpYKRNaCVg5zA1aAYgq5KQrO7JDzisCQrQxwNRNRgMTBqkodAzaCA/66cj2qLfZ4vx605x9wW45h/qgceZed6VGhvGLy+i9QeY069dZj69vUeRpS2gke/LkSUO/ODMWcDd0dKPhNOyQM0LQqOYrvrMC5iynvNEDR/VhhN1yX9EAAa5EvpDE569KJh+K/pFgoo/IrqAm8cbhAzC8aRnIkqZqXQ+PHY6vxboXpE+drRc50a3Xnor9si7ssJ4cbl2YCYwFGI/Q1FtaHP5X12xBs+g4QeSbNusNNe8o6jm3ZA00iKrmnP00ZoTVQpUDo0F9PS4xAslxKmJwFRK3vP3226ZurKys1AEdm2vju2bwmk00dtsOucMVeC7IpPJivtUfRRZFXNhyFGd0oz1kArc02Pzx48dPnToFsxlEAT5HN0CGCjKpkonUA/tTk7uC85fo0RbkTckruESPBWr7vjQ2sJjgoY0UUPjMy0iCnK7sWQ+sZBG6GjZJIsf5gUa14LAI2rjR982bN8GASNbF8AY/c1T6J0whsTu5+8SJE0TyyIVPUjkuupEInSBCbN0P0SPmQqleGCzVykVQ8PjxY8J7GCDpfYBJsvWT2cEaiGhSV2jb9E2sDp6I8tx4IgZZwDGYM3bu3Gn/GiXgbC4qngAa2aMhWK8cDjLUFhoM6FAaDqP+S/2TA9N7Z128dUsTe9AHabeLbP7Fh/GsdI0kdnimZhj/Nu5gSC96vBCEhuJSbmASEIUPNjk0TxR3R+Qy6YYfuK60PhoFTyWvfK62P/ESr3VeVnAoESQrHEoTocrIzLCr6McLY+dcuHCBOWabaPUIUWZ67969pn4D1RPGE7th/pk+S1jE5QBMgCnHJuTBgwcYdvYjC1DtDnyNnkgqgMGFHnLwcZ4QRtj68cLRw+QVDALvtF56m2oCGJApqgYEoN3AQYZTERk5Cj6IVQZvgqDiaxpzGQwMfbVagVJn/RS2xpi2reZtDbeyOC9tLT/88MMPPviAoXKgCUqqqZc5UyGvNjBIaUgzpJNTOlHa4y5yHAixdS9Og1p4QXb4CI/gzl8fOoshVkE1wX26CzKI4CAC73j37t3l5eWRG+e2ejC2c0wvOHv2rH2gX4bBywpWVXHAN8mPBUf0Ct730aNHBnZ4pAW9NhM/6JBbjtw5ukWDp5mCZWDTAlfiMvyE0BJwB4oQriMuQ3guR2XcASeMJw/NVkNs8qLewQM0dvgxaOMr9fK3rSsvC7btrIutg06SfGEM4uOPPz527BhipeDKbt01FSWwjJAhCNijNMCfIMR1PyI8uJ5f8NQo1kSWctGfxqeYiUNUhvXXpl9yIno9y4kH/y44ddgwtpOvXLkC3WTujQu23IVC2nbCUUYMD41SU5c1pqIfLKbDY8Mgnz59ev/+/dDxAppjgjj/Q2d4JjrDQoeOEhCKhn6wn2mBYqoOXh+eCwTOwKY79dNG8CD7Ccf27ejO79vhLXqweWGUhfeEjAxIjWEv2zXbL6TVUnlEZm+l9XhEDV3GtZpBqEO7BtCdSe/z588bgwh+XktwDa3xkxeo/7MH9hYl5CZ3RjjEL4a+7ZBkFPqMZr2rDQmCUEajBnwdNm9EEZoslU5CnyMkiQhW1YNZnsXkaCN1QhEzAG8iuoiBaavInFmTP3gNEjHfeecdFLYtdg4dB8QC5NSESGicKGNkxnQMoiOWmQgxSI1vQo/UT/FOckozOkRSLLiqbXvb5DgJFZNjmz+7/wJ6DZQdnCpmNICQLSgacHAkr0XIp5BHUK/MnXqLVWM6zCKNMxNm1LOYtTS6QOPrtfVW8IhtbGWtum15TPYKJUagv/3tb41SiR1ip81GryBAOuN+KzYtgAMO4KUNfOqH6Oq8FyPnWuLYGI2JJmXzQSoSg0fysUM6Tfk4gojoWDp73NtUCt7qu/ARtAtCzH7//fffffcdsq0LYpo7yUHQVnEX0j0QN6W6AG2NQBYFw4puEVDMhcGjLgtMJ60HjMDaCtcPnwK7IBk3rRVkvjYMBMU2XgE8dAcCYWmY408XJja20dKePXuMTYBHIJCfAWB4KQR0c/BqW8XjjMcZO7YRmnKX5xn2aisgGej4GhW/ks8O3rXpHVejzm3EDtqelc0S8P7IkSNvvvmmbVGjiSDZLPoyzWgVtizR+ExM1gu4q4tCLES8CHNAoQr2yWsUdLReL1N3LPVn/tl6pPbUD6FC0zWL4l5p+gVyFUPZh9u3by8vLzeSq9ZK3Pqmm3X+7rvv2pZQ3QcsjIbbkXs5eKAwUzTgBcAk076Y3fBMUygySkOfXjE/rcdoTzwHhGftYHuvrq7aZwMIQBDoFgzCXmRpaQkl89DUO6OoJ/QFBvkFKAfTfvPmTeCIZ7SpxtsgyniZ27bxiBqPGAWYigFzeiuhisQL/LPQDMmwszvS4eYE4Cye2/rpb9znFK3YEozAI7lQyI8sDzOUyMKSRBNQRiVJyqBur+C2FimsBx27wEqkeAapf7ktzUSuTT5y3jgbqd+KjaT6FBv4IxQNBG5Qd8Br0sQY3ZkKScDOqUiif2z13FlDUNuGyweIAQMEzxkFkIR1E5oF3wV8hIZtfFBXBVES00P+qzuL9MKFC2EIfP3cBtt24gjdcjb7H3300dGjR+l9oIJNNJ6GIh21UT6T7OpFZTKPGtKD7AqjPKMwOLp4u8IH8o7kGZbRXbY0RigiUFNo6p8zTLjBCwpAy2cBg5iWYSBC6+hGMbWGLQiZkydPZlfpW6knnj1UqR4VJy1KlGTubJ937tyBR6P1E8yj14xCHCSdvoNrmv1ADZS3AYvBnkcqbXbNy1QJOqSmXXpu7qLRwCOQXQpFialoIKept0k/4pvMGo5Pu/7q1asGWOK21rzdUHv5gUPRSh6xoRco8OTUE3KtmYpx7ty50OmZkORMpuJmmEi1Uv3ATYL+oSZQAuvqwkOGQIY8pCjSflFH5quQjxKIAY8GVGhinFaCr3EL8w7ZQ7G7gqvixFBRTjAEx4GWgdsxQm6/0K9/OUv1iKIuwdLx/fffG4I4ePAg0jQxyRDv1GjIoMmz2KE+NHsQhG0qBJhjTlBKA+4JlvMiNmm89EOSyuBwZ/AwVywlfKKhUxVt2MYgYL9MXmEMVhU4MuAUg8GCoRBMLaW+w1dovUYD84Nzl1j81VdfwaE76NUuiKemGZUowV31NfhSUmn7OSOFmaO4MVeaiK6REkbYArsZ5498Nfy5JR5R3IgNBnG9a9cuZGFHCdonF2C+I5Y8C/LXa1qvJhT6x94kCdCaeD0SFDLUuYteMTW7gq1sqHhT7mE1sCnf4e1Byo1hb2N7ZFc0eC93CPVwxoNYMyWfRdwLRLP4nJP6QawATWfPnlXeMZVqLho+EITo2UiFdF7Y7kWEeOsBTsD8NtuPHz9m/41n8XOKkpSQohLBBaVZBHPYetYvbQqw+9hT4LnAv2yYzB1SEp0tCJUT4ABvXr582TAR7moX81Jzqkl7OvOL3DXIQRZvrYQ+K6d4Rk3pFt9sp64BigR73rdvH7Ozpp4Mzr0dXTdu+6nWQQQjFF2Yu0M/XIICijYtat28GE3P2tRO6sG3kn8VxZQwaz1A7oOklqVwQOgftDGR6jKmaBiPIE5RHsR+Fp/82BWPMYFvCA5LwNnb4RVA8XTqHQooBvvEr4BpyMrFacBwOthb7N+/335FBf0nT55guSde75cwJHQ8gr7M6LXwOPPIqoAqgZmnigRkYbcziQsIQsOlOGDVN8k6MUL7xpjy119/bX8CzizOIManfeudjHdO+cExz8pI3K5WSI7t5BGgnr/97W/GIIxSudJZcha4MMlPWEPCgrqpgh97V0QHs2GOACNh0UzuJEv9Io44YGoR7kt6Iihg7mYtMei15R5TpYC8htuAH+jOMHq9fv16I4WS6u2axTwxl6atH+sT/k6UDo9eJ4J8IVWFagbnIfQLuqysrMAjgP2Jnbx79277yZ4IjxJivQEbaTyKkraDLCz6RDgVmGe7cWlpaeI5V2Qi4AtI5aSzg++Ce2mkVKhIDAX11i62t/i3f/s3w0T2IPsXXtKR+RxvxUxu6N5am5h1JS3BoVJYnl2LXj+FT9xOHoFVt3V94403jEdEz56cSOHT1oMmIT3s3507dwZhliTfSZfrVUOD5Jk5uTOnGYmYXkOTJIEZre6UoqQbNRDo1IBYsbuCO1xmKZyYSmwPsiECQrTYD/4jq7Jv7t69azhi6qnxg6SWxSc/d/Jzp+gdO3YM5+uwTy4BWQZdEpxP7V+hO4ZqjACsPEpODUdFCzS8TrHvX1j30wk1u5cMHdPL+AiALwoAWCJMACBwC9wBEVzQXILzMppCspgJgti87c+rV68uLy9r2v6iZD0654o9F79L/xy5UVcfnyl7SGBbGf+s4al2E2oeUczdhvAYouXsGSbKgofZ0jWg+qotsKFi4xGGOChwDIAgjAJ7m1FPBZvgZwQ+GIPQCFwwhcYP76LuDeuazin4FMlL4yNJ/bnKwNWRtH5kqc5vFr0Gn4mPslfHscHcvn07idOOG4+dqEgMMyip8ZPWgfzt37ffflu50sQjILNHtcGtgPzIOBQRhN5az5RFMjikMTSC2AVEG3zDNbjFfqLtCUccJ8/lS93xokj9YskMOCMnfgYykALeCGNruxwfBETgVyYHq4+Gy6fmFThKfqDv6XRtbc0ecfHiRYRjAGy2C4RLatOVDRJERwPtrLsGiUcvqHccn6UPVVbeSkSydrv4G8VRrVZ3WdjGfI2mq1Bkb2Jc//DhwxQaYA2tnJSFQkZGCqgyxq5ajyCCQX7ar5uscm/iR+AhTaggEXBZEitBAXujNKOozB4sRIbF/Tk47+yzkMPKIPhNFmMthOGlS5fu3LlD7qMXFy9brJY2Ai4W0Th9+rRNCPUsonHi8+gVLoNHqWev9M0GPtJ6g+uaCgKnhTU1Ur8KOS1QUYqSQ1Pg61DyQ1VEggY4Mu04jKc0cqKjtOgZXK/eG7GPGe3PCxcuoLTE4Ewu2AoBM7I6449YcH8W+3/BzhdsI50ULCxso66R3MWws2uknuSHO+VONYBQgnwAQGU+b5Sickj1nfUgyChr1FPIYjQKAJaq4Mkjg2vDlZh0R9SQ1xSTVVsls1d5nDszuvMhWm/dugVpNmtUhSlusFEJyt0Jpu++++6RI0dQ2AZ2QbobtFhD6LhDFNNvLce4k9vuXOLskSNqc1XlkWgou+EJ6gz4EdSEKFZqbm8b9v/r2tLSkuoygB4wYSBqW10hZMqMxSaHouCN7qJC6JTxiOzWsbnrNdhIyWjrcnrQRnWNl7Clvju2YFvbGWcJIL1//34c4al7w9YJ8MH+3L17NwuQMQInOPvnyS4c8aAItZ2ARaKOoG+L97QnGhMhLyj6oTWL3jhUQxhEoYOgEYb3uTOjRk378Pjx4/v376/L0dh1U/Qxq1GhQLnKkydP2qThHDP+lDz7VlEAJ3xWI0DI3UmrGmmaJHwD/8KIA6sKx4w5bDwXm+7kVkpm6wTClkR+B2slmAsfqiMEB4TlaBYzBRO3Cbl58yYOQNjiNq4F+7YYNV6Gpq9Wk/q28YjsST6mEidPxW3dL42a1EjmjR62EDqbBdlBck8HqqeCwvBv8SD71TCq7X90G/qRVyBx7AT4X3cMHf1Q9MmMD6MnxAjrBYNKYzuvgH1wK3HwEq/2iMuXL6+urk68hk0R96Egud4bxRiIeM+dOweNY4cXicSvCHOCvCX2QVhqoctotxTCCIsA31QbIa4Eb7Xpwilb+B6CHfbIpivtmTobM/UXWqnWu8NNMS3JD3BkfBTir0EttCLTLQLTBh4xlSS60M9DAyb985//PAjZNtQK6Uo9Lkqx1Ve3jY+/5BEFV26qY7izNHyDEia25CbbTSU2gYZltuVhwTLWvG6l0BufGD2qCnYysAYASxJ3cMkASzuon54FhbvRD9EjM1IzfpBoIkpCMB3kI7Vy3h+xtMKT0D/OMw8d30oaVVRvfa6srJhYMyaI7ac1dWPfgh1E+ef2nnpFOdxlO9CG+tZbb+3duxeKkrqKW48xxcVkZ9GtfdnjF+gHCa4z0rIISEhlDV5DfIndTr0jesp56mrPRa9JAXPDxA89xtvxoFBMOIqM7NmzBxFTiONMXXTmxNPYVd+h9oTgy+zV9EkJ5FnGju/evbvDj/BRbLvA3pnZ1Ly1IIMgBapU0PFwufXPtu/I0A6Le4sLMPncOHNV15E2B0dwKmvoSwmJ8iGTrhCA0St8EyivHrt8vqmXpW7dI1X0z9mBGbIYA9cAXADARL0eSQ7UC76xgX4HGweg24lhf4UwLxiiPmWHHwCji5El2hKLh1lCJM+tW7dYapWJnrMatR4SAY2RMFXaJKM+KCQwmB0qO4LzMqwgi/+iQFXsNkusB34CC7MOHz16tLS01Hp0Mw0xrQSeAy3a9oapGG5dsPimO7OnlfC5xs8TN83LWMOhQ4fsX1t6qBhYC6RgwRlBLjyRgnSpH5nCSQOnAAHYhOe+srlF7vCqtILIt9I2wCOKvc3NQOOCLfORI0caqXarQ5z0j4dlP7R4AxHskGOdswRycL/Z2sMySjcE3avoE1sFB0m1VXSDvkh2AyGzs6KHAA3uXg6MAYWQ7VR5yCPwmXSMy0ygXbt2TcXy+Prpi/O5lEW2FXft2vXpp5/aVNAJmjsTTys+3WKH8Eu+YJIiwNGjnnil/WsgBSq9MQtM/rofO0I7cfBg+eSHjGTxO4SOg/C8dUZhoizI4cOHkQzKjHuoEiw5E92Jiw9kfHjHRopiBTk32J64trZ29erVLJkj1ODyBmOxX7mmBLnFrubwCBWq/JJUmz1yxqTH66+/fv78eQYCq8abpZYcSZx0T9DLalEFblfQRSUZpBD6B2SjT6w9yr3OmqZi5zReV6qR8nlBmALBHkiNQQTAArxMO6dRJjsSvnHjhglkysPURW2MQAnllVlCLXDLa6+99sUXXwCcY/Zo5M9u9udnbBK4GwAEqPRx5ER5UeKgEFJ58OBBE/hPnjyBbQKcQtEWVw3aEByrCmEaLw9HHGFTYZCTNZDxrIlnYezwSqXUNVhOZirpWzSCcsagp+BPY22mlmoQXZiBzH96jRQetgwl5tssY9+OTcCGWQbXN1Fm9Gqg16QNQutDX2SpdArVeSHc/6gsUKBBAoHsSgRcnsX+wYeJBHQD4BS91cShL5hdUQ99UDqRs17wwejboIoNGDaU2Nd01LYHcffgwQMoxjTaMSRp1syrEYRbt/U6oJ988gktfMApUGHwOJj9NLCSrwbUQ/VKB4+Rw5KKqhYIdT19+rTxiNu3bzN+AfERtN0GDwaneYgdAhs2HnUOU441426//OUvEYHG/T+RQxLwClOvIkFkRMSnM1OslC2NDebLL79MfVcuV3zWnP/02vbjiFbCMKPbV7gwQeBokjBBQ7zHjh3DLTv8lAQsqq4iLmAYHPsEGcF4ltxcTyHMXY2qc0Y0tj+NGcHVxw3QyDldcJe0/RwQThb/pBufcg8XFOpJ8Op1oQsZtt2CsvQYc+F1p3IRPZqr6VInv/76a8SGJE/LoQxXUR8qLsxJYP0Lm4Tf/e53Bw4cgAsGL0vsjSVgmYbkta3BGuDUaDzFHkp745XKoeihQgRMP7D75K789NGjRx8+fHjnzh2gCZ580/qZxmAQeBDcjXwcHEzkwoY3YWrV7C+EWkPsgzvQJMFALDL9VnITVTc0kgD/un79OqJ+1WyhZpRFYlu2pY08KM723QaRytyGUfTE1Hd71ZIvzOaGG2IcG/N9YpkJYm2sttjvv//+mTNnopwiSTWVQ9EoujqUBdSA1GA4IPXX5AURoWjAZq7dFnsJFDPxdDK1VujUUB2FjW38xaPbX5p+yp1CD1pbGM+HqTDiNtB76dIlyMZieYrB6+MaOdQL2pO9i7GbEydOvPPOO4Bs9Fko/KHsJaeuCTEL8E5i9G0lMpUvBW+08abDhw8bdFpdXTVNgUuT3AZJyw7sygz6hIfLlhjmSXQChEJBgqhKaBxRzKuKdGLfvxZcjysm31iDPfHKlSsEL7x360J1E227Hkoq5bs/H0C0MR6BjYcoF1vp9957791334UhmhmTQXzUuCu63SEIUerewO3GI9oZEQe4EsJc65qmKi8TtAJIor3FykBIgsv9AmfjjdZN/VLtf9mtD9GtsAYfrl69GiUhUt+r4BFR1OZitAAvJsw/+uijwvMHEEQ4UPCI4MX+qTGFPoUpO1CNhu8LGyREtCl6u3fvtt3+uGtqWopeCSJ0oA+QBIjP9r+xtiNHjvwPP78PwXJTLxiB4XFZowdEUAdRWgqyT1I/+QIBrLdu3TIcYaxNF72mgefTtuuhL2TwYRM4wtb+UNcMPqAueyu1TLEx6M3GXSQgFftZTOsmG4nMax5BKIvknyAZmcpu0CBVWG9Gt0HRbZQsOuu2KKVbNEpIZiIFSchRXBeltDSYhdGr4fNCSrNxlsgsBtkEdOwPP/zQdDqkSDJcndFNquJFj1ZQeQutqvWojR1ecp7vgpFPpLoE0zps3fft2/fgwQMUjAKbsCGtra0ZpzBGoKEoeIpxc2MoRiRLS0v2r+1YMBQoFLp8DMdgtAitkrBfqt5amGl09qDWGVP+5ptvKHt0XWoaGFn07Wrbu7eVI29jtyNtmEfUb5XdVG5y7Pz587bkjBGkLqAYlQuZ3OkQXPtQJxmuMSJD+QA1d+W+0wGB94jej5LiTiyqYwat00JBYlLIDfM+pXfxpoNArr4YbSKBxq2EVNif9mrXrl2D02EW1lWOoJ8L/fNXv/qVsWb70yYBx380no1GZkerCsUyXxyBpGCvjYRjY/u14o7V7afMwl7BBvD111/blzjW1Jp9Y2zLeMTKyopBgzfeeMPQJSIvATCRxYez/CZdEA0MUjBsx86jgaCyRg7LgZgBhyLWIBdTMYN3WffT5O1xNuG3b99Gn0GcQYNr93xaFo/4LCGBNjLCQuEa3KQFzirurTfXLP6ldDgTRyiTTp6KY2rwr3/9a2xUUhXRfiEB1MyZPM66kZRKSGYcHY5gzSBsEo3bD9uMKIMCXLcHD4ZkQJFmCtXo3S6DfY5xB2QQxWyACfKYX3ZVTz02YfZkgW+//da09+RRRsUwcj8ArsBQ9PxZP+fOnTPubEIb0hv2S0IGDaoLzgqRO4dXa7qwaG4nMBdOEQesvkm+YHJvCEyPBw8etGG0Xdio9WlyG+5GAxfIjiHjhg0SWMOQlPERYyg4OIcZPalzwYROhQTXRlm66FW2i/mZSEnb1htYA+obPXr0yLgYA1KVQYxYBwdbLTkWbNxgaK0E1LX9oAxdtfqhRauVXH0QV427dXBgaIW4mlSFgvXX+TFU2QOZTER89tlnBjjhTWBxFAWB9CPEvlm+uJLy1mCh9WNkt8MPti7uyh46YctvVLhe1SmlbOH2U/xfz5HOC0mngDD1vQVTKOBJEIgRPRjU+rxx48bly5e1NH7ciEqMnW889IMPPjAtAydZ8Zhi7uck5VViv2U3cBApEEFgKxbfY8dGj7OOfSs65tYIwP411NB25lgkjwdhcDTKoH8cz3n48GHbvbErqKeFBbHtkwSA09QNLaOYf2UNaKDDqRfR/tOf/mQKkXFSTohG0CzOJja0e4vGhcYc8o1a91sv2M/cp3BgUU7AboYq2em74Hp1WY4/aA6PwESbrLBtbAjC2AThX/D0iiCcjFTVSoAjuQzegQd2IR3owIEDoHslslDxiNxprXqZboYgPJKQtdY/daZyFwAG+UNjRA03eDFfYbBbyoqJF2I04WkCrfHMNMQd0azLNkJ5sCAcOXLkzJkzuJH4vM43JZOlVSK4fxcbnoNMEl8QPYlGPc38MJF6R5MuNQbTtX//fuvkaddyZ/G1n5jmv8OPL4L6AMRh1xuIMEJCPjgi9Ak5syNQDIwucJb25iQHObCDDRDPxvDVV19dunQJgafcnFlg88vQNs16NtRt0Vpx7gSHqNFDfgty4i6I47qG9m4revr06TfffBP9YmvpPtTFJi2Gvtqjzb5EYQKjNlYWrM3++v56+qYyJu7w4qF1P/Xa0CZfIIjBewv+Eiocod0ayf75z3+2LQTyhZaUN6gPWz8mfg27sYYC1pI2vCCMkhuMPIjvUqAn/koGod/gc3Jfw7ofEcLHIT0HSXpGCfaO0NdsHe1NGz9rg5oCnJrwfSJwQ7PySZ2qNxUuzyDwIQ81iETDEfAfkS0G95qR6haf/NAng/EdOHgjX0F1je0CETo89txKwOvIgFWshiFqL3lE3Zc+GwjcdvLx48ejwzasLvzz9LcVKk3bjzXUvYTSZqE7Syp2NnBNPSoG03p8FBOoYj+QltF7uV/Peu404V+mGOvga66hb1QIW84pEBaW6uHDh0avGj40KzYkV9as7OJ9aWnJGIRJxSiqBDWjwjapLIOSH48gXfIDRAf6IQ6PDk/afnUpsODoMVd890lXcLTxVMtJV9g6u20oul8TNstJVxKCFcaSn8RFUzdhBQteqHuFrZXCNoRF8Kr88Y9/vH37tjEvhJYp78uLJfLXFDLrz1lN6aH4sliCTbRayPEDGm3YTb+yQaiMlEmK/aTKlF7w0wHICrPzxE+gsdk3FQMaAULokhd3oOhWxKIbiewNuwV5gZAnKE+Gh7buhphIsCBfCZBV85f5SklydUK/XLWSRcEX8SdLV+imJZChFZNvxByNGufDqM7xGES6ePGi4WrEhtWm1iBinKNqPQQodkkHr7322ueffw73AQUsFV09V0J7m0iIAcwZrZ+yq8TEl1IkH6W8XXDRbZ2gNDFZTxAfAQIfGs92SZ4epuyJBsjYeUPIC7g0O+R0YsaYFZNTiJ/W3Rl4Oxvh8vKyATewBibUUmzEZx9VqXIlS1jdpJ9wGCuD1Ia4ht6rM5PcS8CnF6IoSrJiMSS9ZpAVTotLiS2jm5R27dp14sQJ1LMl4wD1IxeQF7eSbhhd1UG34A4AHbBsQ7lleqg20jo4lPEIROMOvrwSN9pEisSTqkJlnilQQKz852Rz4G7B6ZhXKqBoPCsBCeDI75w16cXC6K6YdCcSm3w+d+7c7t27p37scJ22EKsAeVr4wBRIT8xSjX78T5Q4ziz+6eKcPjqVkmdSMeOTpFnIpbbzm0D1aLxOOrwwYLIAbgWrIsMqTFFcuwJEaION46uvvsK8jc/2T6lxu4Vn7NktRWLuTFAwNxw8ePCdd94xRePYsWNUOENHc6iGwKXNFfZWTgF2AHgJqmLlolhFNwcB23Y9tF+m7rVD9kLlkcS6CphzpYYU00rewRchWMA3qNkNIU8Dp/IImxyALJui69evEzrVoENbFPgXu7hJU+/trT/55JOjR4/SzAnjpVolyQRbMUPS5EG7VJKKlZRsLEs78SCr1g3MeBBGBbcC/oQxsvFq4wr1CR75Z+v5mpDngFFtZ9UKff0uuBkieTZXEHUp9G1MXN+CR9iEX7p0ybSMudXGXpL2jHbys2vTYtchDOHNN988fvy4qRggFJSTaj260egYEADlZEisCqjQsG2guE78hBVgV0r7wWFFV66A1ZPXGmuqMrMEWhRNJDJyWb1YtyVlYOiTZnDxzoYA58FhQ0IyUtAQ7927d5NX5YUEnjX7yrmII0zFMODGvUrrQ+w3pDkBF1CziO4nV0JkHAQuDn0fUOhjmdiPsJx4CQyd2yAVdxkureEVrZfeR8EbaoLRlY4gRwoE8fxzGDrIIBg7DzWbc+o7L/8O3K4RFjNWdJv7Gs1W2t9J34Sk7WGYow4fPnzy5MkjR44sLS2BpBAGB+UCx7S23SFxrCKnZERmQUUjuiuLEiB0YDi4YslXpeSnCQMOLT1SiU8pEEH0iEw1woV+FE2olidKNecCyGQP4oBfFglI2UsY6pWtK/z2/b1790ymccEYWTzYSOIUpPa+hiBw0Ba8vDRMMumz9Qiliccj0kYYJAiFLxs9wqrtOz5D3xcT3B/GZYpeGid5xKrCvSixcxwPd2nywATSBq2YNH+QoWTJ2W2kfgc1Gs5864HekFuh02GvXLmytrZmCwRgy7ktPuibbnsrRIvy3I3u1VlSc9ZzyRZr2h4c5OAMUFaRmweBydPsRznZdcYavvjiCwTJcFNBDMJwGDoIqsmdqkByY7SdAXzqxzoHoWz0rPuWP4X+iXXRk5SjWMuUEPk9VdZWLHNJws60E9IfSZlbopi+5Ha47D5XajT1lTC43Lp1C1abWdy9+BOsEHDDCP2zzz47c+YMqmlSMPLpU6l8mcQ6pZ/5KxkuJ7mAVBOpiEFNIYo3NHt4axLzGzkRdwLnli/I+efAaCRT60PuR2q0Q06r0McU/LLxYrM2V//+7/+O0AwyNd0Sz7NxqMpJZ12GRqLlnyMEM/hGvKC4d9ajB7/nGEhC+qy/TyjI5fTp0x9//DGFNpz8zNcG8kSiISKCisdkz8lpPfQNamcQDrLuJ98lLzGmsohyFdcwYifNM/wWU0Nxp51PJDwBOrnqLLMmFBo1ShjUF5BwMfX379+/ceOGRnnNbU0XIo2ZMf3OeDTceNaJ0T0SYYPHR6mPhtuVI+HqDr4R4R7D4QlSKK55Je8qpAq7Zeesl9NInbEg0oI9E1AUfCGKN5fVd2suXDRaVf7zP//T2ITNIR3PC878y9PGedlcHqFXbholzQIjaFPwb6NOYxBIzkMcJBLAYQsIXTi96Rdwi7KoaTFoLD/OgEFWIrP3J10GHm5nZH4j9RHqEePicZtf6OeGtX4aGEWiOvYKVqJIZFKFZlDQFScAsqkylbvgUZSiQ4zA+JjZgJlRFdrmH04iDAa+YUAMQnd+bjs7Ll9B34hivJhPVddzZ26Y+pFc4OkTj2Gb9MO99CmcySiqTRIHe/GrMo5BNYcjzKJJFbPU9Atbxc64a1+urq6aogEiobNm0/vkhbTYD5ktYMVza4xjYEnU3q+2FQ1BmBp8+PBh7EwYGmEIwEXgFAxnDEOKVnQXBs9upCKKC/j46B447s+C4IKf7BL7+UVohayIgrWCy67WXSFTP3xBr59I0BH3eTFrqQv+CR5uVE+rgoimO3rLGkMYxpeEjcqLLQHquIAFwxDYeK0qWIWoWURJP48SilLzCBIcdyZXBF2RTROJsDd84E+ToZhLeoI5qoKzqDan84ZfJ1KZjq7ZOCOWIYqiCg/LH/7wBxzFxLJjIL8FJ/9laIUOVUuXxVlG0dWGIFXr/qPBu6Zvv/32r371q71796Yuv1C96K3EIGUx102kACydWLZIT548MemX3Nzddu4uKLQAEZCNhlCyuN8ZJaGyPfdrQAyaDKibFHKPBjCQtdJcdOMc/w1iudTWyPEqjCLFMApmby9+586d27dv2+svQqA01sAaatNy7Ngxw3Gc5CKRgWMudA3uYZXPRO9tP4IjSkRwkuK0TIiKQ4YA9Wq3QwmL0UtFJKlyTHoIfcLlvDHvO/QP1yWN4qfkybJEmlRYjJxstv/4xz/SHK4SQme78XD754Av6h0+2IptHysQPZHaKHoxxXOqIiPnPoXPmjsPXHE+Yvov//IvBw4cCF3hoNAtCX/mktRiit2RjwCTI6gu+iEojcc4A9lOvSy6RkMWkif40ZuUUfVDg6xHdKzReFQ4qI0wpJ4CtbaSKxVTGfq1dnMfS+sAbKi3uxb7mQKDDQAHRACxbPDBQETq8iP/8pe/6MvWc67fh76sDgLmC6GdZ1jRcl8LzX2dZfBx9RsV13PCuRBsdHNkPzq4WBftXwfMfvg61smFCxcYrzE4PM4J7531CltvgyPfxL2hj7PykOqkFDvyrBEmMovgZ/U5NQTRuocP5cNaObVV7UCkSFocg0ubtgvRQxAE2EH2jEMQBOogQy4hoZjsYxBY2sZDNUTVaXG9AlfOF7Zc7CRMkoCcYi54u5LO4HyhZxak4DXkLBSDjx8/vn79+traGj2gs9YmOMWjQgy+OX78uHEHmBJbj5zjK6idL0kLwhH4LjQNLLIfKAZ0HmoGwTfi98XrcBhRXBX107lMoR+loly4MI6SzJSCgxssv/3220WCpgqEuCEE/vxbFOiaK+ym8zzIPjbdap1USWi6c+dOrCsPs+PVRaC0ygoVxdx1MC9nj+S322HdhAuzeO0R6QQ/K63lvCz3Gy4mkdFHgCsVyg62KHY4/ZJ7I3vZlQJjBxFo9hRTNFZXV1HNBfrweNk7TKAN9dGjR4bgPvjgAxTyJT+a9JNWdBMWezhWIKJ+kXpv80/+pHCDvyqVjCxWTcShOvaCVzKAhZTD64sZ5qholOGi28U47GPuQWehWtzxi1+SFiu9j9/z8/byiDyEKNl+jK6h2M9uvaCPoOhFZQUVSyqZCP4DR4BZvu1iroJzkyyhGoMcETwFF0+lfGuQLcqpbKRox6QrRTWdcUI02Ud0Y5tu+NBPvGm8xJYWfeT4YVa0b4xYkSkAaI0w9pHF4zyjhsLZs2eDnPfVemFxNjKF+ktltdHRXJacjiCbv54KnROarJRBtB7YPsJuilui6H2FrTdLoBqtS/prwZtaD+KiYSiIQm5MGSlzc93MqsOPX/kyNM7h+tCx8sqCtxdKcPWVPXHSfkzODX7ULWp+ITKCV9OW2XrtQBVBwX2QLIJiXz58+HDPnj0s8Z7cDa6xFeyfW91+NQF78ODBpsuqhgpDoBj7xvPg1jijGG4e6Ds0WGaJ/6E/RS2gNZ3lTiGCBRcLRlJrJVfKPty8eXNlZYX4sJWosDC0qTAqYA2bnKNHj7aeKJn7ByByXcgFONsaSKZj5vd8EGFdwSa0N05asVFjX3dAa/pJFqHPhsiyWdJWn1jAMSX05D6mAsvA+x7ciklXsZFW7LAq0sDD7EZhk8SyyzGM3Ph8WnbreBTRm92dxNmgcFK9siCtAlIlCSAu+GP94qpyhsqIM+VKN9L+V9eKpyo74PVYtiRZCdiKprmk7kgIVFXkIvF9dLPBhIHeUJGNikYSE+7IomY/55LWCpV+s+4aabOehUnAFN3r2oYEFI0O9r6//vWvi11UE0ro84jQl9sjb8fxx759i1I69DlFoZGO9FzstIKt1N/XQxrvnz9Rlq73D2e3bx48eIDHaZz+rHlQDjty5Qtps8CUtnYLOZ3bAjR+iIRjKqdteNulBYhIfR9Mcr967qotTuUsxuDsxq63TnBaNBC48sXQlz/R/RGp85KCR2C3T6qk0rrRgdd6PP/Ec9j1iXN1V20aOEBeQ+mXuvp9X3/99bVr19oqzHmkATLYgE+dOrVz505CldAPJ9GZT/3wxKLDWdNCg5EiPn0L5QW1rqHsVR+q6k8QLqPXtDMiaAYbuirEgA6mkUx2LIpR6f3796Prg+P9t56GR+48d0jPuSmTzX2rahRDb+rHvM9thWDYCrPoHXiBhjhLOpY4uMbzbbBayFyGXg13JsaBECz7Eigdhswk7onkRe6UXvEgWivbfmhGGN0MyA0NDpnwOI5/cyG6AEepb14liDB8e/369Vu3bq13B47U9rlZLXeZrDBVoiA4O099B8HET8omj+DsoStylhp2Bg8SSWIajJLYgmtqeKKobZAo9RYSdIH1siDkkXkIwoMKcNRIuQBCccgMm/ArV648efIEF8D8NDLhxLzFOPWtX2xL4nkpfmrF8T8+n3XLElw719023qZTP3iOurTJfxxwxKSGAqqBjyAic9euXVQ38CuWzdrq6mru/P+2GXDYL/nZxAv40n2Aoo+GO+AFxA5ZkGvaE1ENSU/KU11mE21Qgw2+B1ZWVi5fvvzo0SNjEDC4LNgtYM7Zs2eTH3UT+uKaTHkqB68XcptdxX5d7MHH8UOudIGi21hVzR/hEfXjlJsvQpEKGYpXS/1Iqtbjr2Pn2/7mm29ALVMvzj7SYr/ExtxRvdhWzGp21b7mbot0VXDeTbcpD2udeCJg8sgI3c+w2+Fhxh0Madu/+/fvR8lj3A5PJysp4Hg+hFfmvpZBssZnlCHBI1CqKPTzQbVZt9g/GA90E0gbxHfQ/sfBk48C28NkONg50rdaj62MXsSRiW3B9eGrV6+y9mxhpNRuiW9xjY323XfftXljkcjgCkjw4pR09VGcFlAiOK8hHwn9YrbB+bgapKkohUploErFe/mUQpQV4o6BapTqoUoFZrfcz5QWfCOG1USPcEFjugqOazB2bJ0sLy9j5vGCc6FBgd5nbIQtNYVFs36dNQYFoVGMR8qj+aV2peijRsqqtJIMeH0BSWoHiv75QzoDrX3rfng3GtYgdZZqrPHTp0+R/rx3714wiCC4NLpGjZ1M4mu9Dg1fL4qLrvXT+oz1IKaL15Be+XpTqcuKfQvYoig3iMSbu2b8MrlBHmQahJqxpeHjRPoW6xc0oycmcPMYI7OLd+7caSAC80YEN/Uqr8oOVIbgp9Yz1oJo6ZzSxhNqB1Fr0Qp2QETaSPYUr9QpKmiLK8XRZglyU2aRxVaPRobFSQbH51HjwbNmUhdOQnuZRm1vEUVvV6ODNlbGu2fX4kbME/VKjVxcdDvVNYOhAdWlgogXQgkcykavRyu14YKIuNxFEDCtm48snp2k+j5wx7qfGRUr4Kp/FluXLzyXXJQ3Fxezz0YSVTjg1BlTUfr90qVLt27daj1trBZlRbeYQJD4iRMnXn/9dRxsV+vS0Y01ZI4FQlb2EcUQq2BhQR7BtyvcQINXhhmMdRDAcwxcF5UNxQhJePgMTZM3Tr2IqX2GDQIax/jbPf+mRStqS+ozGnBBGIvzi/FW99PDEY0f2Zrcq4xTLXBMFlQJxGUGD8iPHvLRyMk3jVdwCu6oZ7iUvtWknzBmOwdeUk1ein2jd+5HasI9HuXQIf235gJFh0VrvG4FAQ6ZbuPVDfRknUWENn8F8z158iTLz7MTom7CN32FoqkcyGL0Zpb3CIDizFPgB/GADM5MqixqBWnqa6oNSNEfvySZZa+urtc3XlbHlnUqFfQRE9F2kXjZa8OT9rZrb2yl6Sy1VeX0mg6367nseRHpODKG8V9/5H8UpCy1DjiAf+373bt3M4CClIq7AAKNfQSPw+VaIiJby40oofOhodNX9+zZA69B6PMIJTWVM9YzzKutJxSGPqeYNVmD60RkxEJbHDD2nrEJQxAPHjwg4J+1tfRx2LqvvfbagQMHDh069PjxYyjeCFeHAYJscZBH/LBUHsweJaryx4Xsigk2s3OrR0bIt1j341EHpytLZBcacNwgZym+IRMh/eAD7VxQ8WC6Mn0W1bRjZ6rE0tsE2q82e5x8ANjFnUrPrhEoUbo8t7YgSFHdOVc643ibkhkD6rNwo60HSt1CGwyiu3JYrYfKNX64IxC4wULUUIpeb051aYY/ZqmFzwzxwoRB6sweRZPcRGrShoCCdSIoYSiI8AqxO7QiunmvnllWncb20wMvqdE8fPgQh9aTu7UShpAlU1uZGtiBzcMnn3zy17/+lQZXVdBgfuMLtpLMFlzIK8+KXkiKT0GiDfYYQtc4t4V4z56PnzyENIsXU1kG7DLKsBQUhIoXFNt1XU5IxDvim8arbxciJ3dVxYOwJBsbnGL2IBNRsJd9//330UuEwdwe+hJlhNx13Tckz/UpYYN2kPpBJJVF+lH7i7bxfV78Sl943rgrdKrroUIMqwV2TnVaq4yQcHH4Eo+6Z7X7JMY2PoVzxIatAkUjD9UL1SnmOI3ETaTYLfoyUWKQuHvRVBkZJA4KNz6d/bR+htXy8vL9+/dnOeQVXeuXsLp9+umncCER7IAf8TwBuja4XYstV7xRQbVZ4jKnXs+e76UURs5ezGroR5EXCtcijU8pFk7VmSB8isCNZT7wAbQEq7AJG1MxlpaW0ImBOPYwOLBibxRba0N8YfDGTfegXVElL4xZ9booSecthEIp5Ss4XaRN9eUhmsDvcZQWN3no20XwPeUnhZJ9Bpsv4v/5iHouIOER3RyGtnHua+BoKPoItlLMBR+KK7XE5ghtZVdkgkgbfdzdu3dRGa2eX/2yHk/qTio5ffq0QWgeWUQGWsy/7v/BpnKe3/ADd6PaXIsxc/M3ftSV6ibZ01s2sRkoYwsuj24BVMGIwSCUKcMSNOlO5TC0ZSSRumOEjTtgePANGXXlvt16o4PcXCPamoye+bBg0yWbO88jgm2jT1T5t3ibqlMkeQEYnOMKOJclBZDEBDqD6xHAj2LBVnfPnj0wYaR+HQTeS+kKleHRo0fsXGuTRKmYHIT41v3E0MLvyLfQqcluLa+LdBdzgTcqtNzWY0YMRJgOBbNZsWBZ8s1aOQA2+vFZH374oV1gHE3tDgUn0rUcRINRvB76FJX2MIiSy7BnpWl+ScSu8CEIJ501USMte2gcZy87Fit0DaqEfAskBDTdWWemWezbtw+sCjA2dfHvqOUzwiPGR1tz8AXfSz0Xs4JrFm8aPFr8pN3qU7bImHTGNswj8B+5AEaD8GryTvD4tl/YPvh5FqBaRkC3XsCO6hatDLp5lDLsw65du4JTD2uHZDFM6NvaZSgwHyrEoaCDX/LtFuHZ3CegbPRw7969q1evGjvj6VWEGHpvEKFNUj58+PCRI0dMr/7FL36BoMw41OjyBHsqdnXoH1RTvLVuG/oRiYxyX4MLzogZx1UTInkEpQLHo9xESYI2FG2EKgpFswf2TCSfHb8i9Aa1l5EHxGid2B1fcuPGjRGctRVkUfepXXH8qrpurtHeNMgjCtIN8xxPg68wyDr111rI6ediGqcUs8EN+1SWEI/IhWfcTvIkbmjXE0+vaP04htB34+XKaRxdywLrYQErRRz6L++KXql92h3ege3K9QtCu/ogwhmqEvUk4h0ncvBH9jLB9lImvh4+fAiPT10pm3uJ5Av4sN6V5Dx37hxKs5KvkdSyR0PSSFHs/2IJa9neikVdTf2pC+jIAstbT5Anx4SZU8sCxwqhsAfqz+RHZN9JTgxU1pklQCv56WHkd1gRUBFZic2PIQgcHRz9FB92eO3aNdPXNPZs7rbZrpb6zuattNjP3BvZrpzSsED2pxLPIBstbFKz+uGN3Ik/2Nix3wLyN9y/oHg4+nFP+BM7c+rn02PvASuyXqPSWStBDSTH2GkcPAWrnrXo2U0UtqHbfths2AZpnqup8fOdslj1ahY+SGpggnfu3Pn2229bPxt93U/ZY+PgWz8OI7i4OHnypElFHBdKI3wQNlHIZxWq+v3gWkYxHjdV8UhiE+ZWqwc6yGl6/LLt+1ODFBmjAYVTR6hI5Nx4bY4C0XBINNHDi5S7E4Oze47sS4TngQh5V3YHxx/+8Idm3hGqr3obxI9hAR6R+0axtFljrZIf7vrhBNfcr8hMrqmUClFvtG5qObMkUj9bwa6hIYNEQ4IIomlnP70id6Uf6BCNfUOXchmKQeMRJm0G4UDdqP4o3KhnrfgTYR14u0uXLkHLYFfFxUQffEeYfpeWls6cOQNM0cqRucp81QOq61Qw07mvOdgo/7U2F8FIwbVrBsHWeiEc3tJWwfXFsIOgEnLPKL5nmi3AOHC8E5J9yDKUI3/55ZcrKytGXVuX5K9Kw4uvy7HvIxdnsTWMQNFFWhL/gH34e+AN/Jpra2t79uxhjwWsIklhV1PFID5nQFGUxH4ddPGGrRd9ox4+9YNAiosJX8GDjEE0Xkh+riGHfCpKwEVByoMNwWNIzbh582aSOA6IvuIp+g3UB5uoU6dOEcnbnwgJnfQTbJJXneefFNe66jV9sJPCF8NfGUARvTxHK05oTrJ+w61ev1oW64bufKqTtEeo3qFkAOBJxgFTFM+IDK4ukczA2vDNrVu3jEegaOimOeYr0Yq3G8cO9ZUkpHEROHcM2sOUa69H77Xi6VHAM+mSO6PHYpKswS9M2EbPTYCOrQGLRAGUumQ3SiUKIkLfZYC7kAKY3AdBG0oU66aSJgwrfPmaZ3Fj8APUGfCjK1euML9wIlHAupx8R3SCmjqHDx8+duyY9YAsZkSatBKoq7yA34S+TC6GXax69lCcXAU4kIfqOFW/1cbl1nAmDk9Jgh+0WxIlrVqcJaKkqdclDY4v4BRru0xfKkHgy+ALRml4BcOtv//97xFBg3olOgk1iZMDzt1dG9o5W7yLbXEcxCUOQhWzLi6IpyCqQfrhYCb9wNziWT96dGAUICYsSCR5Sj/FPqmKRMMSUlj+wvxbLxt2OyvZDApncigQHMQOK5TVqzU4I0jW1A1TU7lOKx5hCvDly5dNgukhDoVqUHCcLA7Izz//3D7v3LmTgWdt3zFEnY5IPvS5WKi4Q033UaJU6lfjG7V+mHutUGRpOoH1o1txZIZ+jJZyFv5Z+LPAYVuvh2rU0lZ1RvFQiBn7ddeuXXfv3v2P//iPBw8eIBZmbk5X8fpz2cSG2vb2NtjqXbDgo4vF4odCDqHRfVtIkcEOp0DOgNZ6KeOp4H+yC2xLQ0VsO/8FxSlEOoJeGCqHaxRBhEo6NV2aE7PO+RqwFCY5rIUC06BK6CKOIWoKmB0lyYdscuLp7bhmFhfX7QRJ+N133128eBE6wvjy6O0Y87lz5/bt24cTyXTGi8Xg5qEHYXCRZv2pCz+XhlLfeUbokR1I4kS8glWNvC91N0UWrWRkqO2J/gsEv7XuJQGNBWG+iECxOX/8+PG//uu/mq5nfxqrzV2k9lyDJS2sBJjj1//3bIrp5l78Q6V2+i9Tv9mC2aIardPvVWw2GCaQ02UX41hK7kwavekTITCGPqJiOfdbECMISBbEh/gCpXXyhSTR39EBLZjapEr+qbcrpT3CeK5du2Yol2dSj8+4ytJDhw6dOXPGYAgMbIVkJmON/bMz6mv0y/pPnbd2gUqNsSpFpWNuxXMZhpRbnfA6yK3xLD6wAKaBZIFmag0JXn+0df8XxI9RmgEHU9Du3bu3vLwMpkAZRuP3CGUPilN95VkX/7Rb8eJU7rAo46cZTWleBqeY9g+bbD08LnXZx+w39BONcmdWQFI5pD108tAP+OHqAndgCzVewJIXE0EkDyuEtME1OCgoeZ6YZohF8djzQTjvg/4XVcB04tgD7jICNWLFwOZuP91advGHH37Iwgc0whX7PwgH5JAWYQ36Jx86d9tMpB7XpF+bi5+ZJaXj1K2e/Tw00gx5BIPK8JnjJNgsisrpSqF9//33plA8fPjQ4IOxV2T9A2NisXC823pXQHRkLZIXsFR5pitVDGOkq59SK16cMjjOM94H5n1OPA4aaBN8hYo0Ixq5G2FxwMX4zIqVao4mqeFiXMDoHezeImaxMExQoFmfa2troXOJacRXlOIReKiGh5Mp6OfQz6XjNobZAqU6L1++jFK6KJZTaCjFn3hHu8yI+9ixY4Yj8CVRdOrHpOfKYlps8oJ2Oau62HpNDXOKOQyCxdoqwnoq5wPz+tabcnksltovwbtjP5IKf1q3yMTJ4rpGzzgsGhP76NEjY8e3b9/msTrZrWMgEo4KwHORjT3rmsWZgnJeUuaC9748TdduVps7Jz9Ym+m2iP3AmxrWcr6oKWjBW7RCchaDhreVnhG9txCz+LDuB+qAtsJiseuEJPxzBHmCB0Glsp4NRJhMgzYU5Xyg+kY07A2bh3379n366aeFhITDb+pFrvlqSaIk9PXZGJsU5i3kIr/qBi5+UmuIYpOiBTEkZylZzK5IS9nVySChx1wOaBl2+/Xr122e79+/XxgadCQ65wvu8HFItUgPP/m2oXmY0qyQO7WEIkXzJthofGZ9FFtdhAzUG0kboX7ukscRiwWqnVYHTNf34q7caTQkVvUJsWW3brLoQ5ytwao+DIq390J+JwsZzGXDwZGCzcPx48ftverwEP6bxXSvwr/mpPpnFCfIrGvqSSsupmCMQzGm2VU8hVpkAYomMGnrUgM5yK5m//CmA0xlTxdEcLp9YzNswOHevXt2wc6dO2GnTF7PojZMPou9XU/gzxxksE1ZRwTQwBYSWh/jrIsbFHdBeDJWeu7DYlf1eKPhtECkVBaK7TfIX3gl7Q718MggaP4AA7p69erKyooBFtrnF7GN23u9/vrrJ06c0AoRoRLIZBAKKPClXhD6DCVsK/nWe0N5Aa9pPeEVAyMMqRUQ6lDKbbMng8OSRcbx5Zdffvfdd3/961/tRuOnsFvBbDQO+n5uL6r9kLRPYEwfGAqiFEtFUQNqwOqi2HyanY2HFuUAYbhLoGqOg4jQESXM2jRWqT5S3x5dN47iCg2Vs5Bx4lBk7MPTp0/X1tZu3rzJA3i4GcZJFoE9pmXArMspxb+qd6BpjIkGWcbKj8NprydqfEiKFAq2Tj6rF7ceQJH7aWDkdGQNZBYcJ3kEuEPTP+0dGNMm9s6dOza3jLOG3QHFwWjxmVR1T+e+6Vbac3vQK916Jy9rWAsDE7i1okdMo9KZ7VsEEZKzaE4EZWPwI8VTd0qC3cWQ5Oy16grNPPd14+ixktiBQXTm0Ld98Mumqk2AnikVg+dH85BB4Klr1649evSIu4UIvzZ/AHBxrn73u9+hKBZ4H185uHuYLIBsi1OU3GbceM0owg3WsFSvB9q6157En8UIaUFUkBJE+eLKshO1QIEfYQLhyOBiEZ3RP4JRweuJKY1dJK6Rh83J999/b9Ds+vXr5I/Bj0oPlYOJ68g5rxXYdS+hDI/Ypk2J+qzxXxfhHTrDhW/oVWc9Uyxkwb+5CaMo8/gS6NFErq29+jsKQN6635WR16ELrGw8QVgnrtZs2SBh/va3v9Ulp2Y1Mrg4269D4tbTXExDhqCrz0Oub0eWF8LJP//88z179mDkzJ4aJLL6p3rwi7xjmF0Yrrgmi4mBV+rF0bP1sp/6oz00UuouehoubySDaL3+PfphUV+bz8uXLz958gSYkSOp7dzaVMmqQVxyi/VkU8WynkMrluaV5xHJq0JBayAFqHdQW+qSNXG6d/LU4CCSgS1LnULqt4WtDk0hPUXrD+ObTo0Z4fSauZifPZCR11s9e2NXxBFG0KiINddpAsMNoPVHH310/Pjx6MUOsD3wmkkKyfJDEpdw6Ht/dLbnUn9hmimu5xwSTZA1ZHdeFpbI4LtdWcm6163Vh0avCcKJMnhoYgPcFlm8plx88803q6urNiG/+MUvEKRLA8e4hVsRomouaHhK9ODu8Vl6bk2nlzOPLzeNdF6SNoW1Gexf07qKjYSGP5HvtLS09PjxY3zfVlkARPVkE8zOqPd5FI9a9oNwANeNGpgxmRcIKIzioRgkID4FlkUEaNgjlpeXv/vuu+Th5ONPwZBwuu/Zs2fh59PM+oJHMBZr0q+FQaZW8IhC1C/SiuujhLfpr3x92hdgmuVd1DjQA02JuV/eZt2LzRlrQBK9vRoKoP7lL3+5cuWK6RdtdyJG6zG1ikfGzcDK32vM1Urtwg1N0bNrnNXQX7sRwPgKtSkq0HP3zn0lpGYbGjfi4CKB4HThs2f1cNNCN4ldhVtN3Qt9a0IWBcdut7taP3xlkfeJbupLXpdJf9VO+Ai7zCbBaPr+/fuwv87iL2wIATJo8+tf/xpBVqjux4fqzo99/UJ/0l9zX6eb25Bo00jJuXoeiHVrItZvgkRMNXJmdxAPKI2RwbNvYb2CjxMBcvbl9evXDY5BHsDik0VxoC1m3OGt81Az69Yj/ev1fVGtWDIy058AgwiwR+zatSu6L4D2ArUGcc2MHFHcGQGI1AyxNzTmJ3ioTJB6LdE1doKLUJlFQyejcDomMkEQTLEux8Po3ms9FyN7vkDblTxrh/J5uCvYz//tGgolQmbGvpche+1mogBAG/vy3LlzyEkzFkOzi9Z6mniBvOylwzkJmKhGamRxhFS2lcLqHUUGnTz+Tbe9aluNp2YCztD0oAiC+z+57yl4IYzWU/hCxxwBuxgaD9sNzL1Q1liBkvGvfBG+5iI6wixURRasaIJ7stiupMmNblfFTfW9NWrTa6Z+JG3rhYU29Ojn32qDt/75g+NNtdZQ2ZnJC2zGUWYqSeEzkBfjJnk79xV0GZQw1W5JxDqg6OH9k65kduPVHwo+ou+jvAPPgkN+fF6w25EJ8u2337JKJRmEfmbsefCokN/85jenTp36W9dYcfuHOZUKEcnjC0lG4+SlK0RAhFaYBnSx8IGVF7SqIBeXOS86gCQVYlqpQNH48RZodLvAvgC+g3MAJt0p6jaBpqkhRRic0WRPgRZfSFPdOTxH86HuoOfzxGfXesfYJz/NPYjWR/aMqkHYDwydiJKcowg2ejmZ7MdGwXvS9GscErvqnOIRkM84hredURwlOHylAV/V6fE3x7ABj03L4HhyPy6AQ4JAAGSAndIUbwMs2DPcsXR5kgmOxJipmKqJWAVpLXh5YggmX12JauejEhG8hliU8Icglewbz4LhGIoBIHAGlheczGqz9/XXXz98+NCW+LXXXoNf3D7/764NrtdzbgUnfT66CcXeT4BBBMURNE1lybZuPVcS20/hQxSdQgURv2+8NjTrQcDjFfuZCIqQ8SWI9a9dQ8ns1gtSpipTg4Mht2LuUxoN64L6Y6qTgWQcQqsSVVWG5OES2GNHjx597733YFXFOUCozYUrmZeh2gdftviQKycf/1Q+VUw4XxwfuOc1YIG3t/0YytajpFppNDrwLTD+xg/LYcipNdv8xhmNP966devSpUuIkcGq0bZVOyNeVNPt+pxBhK7mK93KM4GDADPyi+BFjVFmihtp3atxMhiJ80LSpMckdKIPOj93exzSNWBANSqEizFKKcRBHtFK/TvI/OA8YkTvxaFPBiKM1uvtF0WzjV4P0j7v27fv/PnzwY2CxsKQuYSWpBJHUR+Bj5jFLHQGskSCESkUL47IkcaP1UWea+Ont+u7cLQ0OdEwUYRyapA4AKAhBZqc7I0MLNg3Fy5cMPhgs7dr166dO3dGD6BCSCXCq+H3mTX5z629EPMh+eNPgEFYmzLMGdoE3Z/4DOs0lIXBM2+CODWSH5eQ/ABLoyee3Bs8z7cQrdxLypvs0fCop36dCGyJiVS4YA8wcPInFlBktzRVgH08fvzYtOurV69y5ySviDHxg6Hg29+zZw+0DHs70zKoWeB1gJIAmvAB1d+zVwam8pIkwazgGjTyUZ5HKe6W5HiuAqxlN3bg3YNbMfDWtIkG1xdU6Qhu6eSLq8pmHcI0CzZtL2sr8qc//clY6tramn0JUzdlA+AbV2orDKLY0u2oVVItQTVsJHttq3DeoikgLcaQKzWw7odm+GZeOlIxyJeKjyjkZPshRoCCPUmlAzj5W6kaootEyNrIwWTqCrHvQYsgssbLftQqgG54fMbBwqyOyZEUnjm9i4mh+J7vSR4RnD3ZqBDxaQziwYMH2M8TPxMEhfnsYsMLplbs3r3bhGfjRRDsKQZwwEDxCLhgcHJycKCOi6Fh0RvKl439GGruAc5eMXheE1zxAWPCaAHxJl4ljKvDdVn3Y4q0kwI5hm57U7NAbq4xO7ydMVObqNu3bz969Aj1eydeY47LXSOdl6ERQBG3bku3g8yo5l+vSuO20p3I9uOZbiYwqXgHIVlSmFrjwgwFL4rxEj3D+sgHz5pE9oYxoG5lXVMgDLEq/KsHXqEVqpP+ZAP77rvvbty40bqZE4kkEMJvvPHGqVOn3n//fWjaiPLEQ5eWlux17t27Z+L0H/7hH+z7p0+fYs9AIAOnEM7o/uc0BimrF8RGQIEfqgh3IgX2zGrdtCZmT6kgZ2H/xRxmMRZEQcVNVxAcFxgbNahljzC+cPPmTcMOMFUGN3NSseJyv1QiES3OUOi22AZ5RBiKHH8lGqPa26qkS0BOl5EFZDWSkZSSgDaD5GWFyvqVJBmU26D1EiMoYKeCEeRVTyX3BmP+gxSJUkcg1wMtddlieFZ0ZYFAnZ2DiIGNbb8ZiLA9AAiNZwFi2DXGIz777DO8F/RqvrJxUuv58OHDpoAYpzAGAasqJppZ4ZTnygvqeBDa9nRiQ5+meTuTSjnzqk1EScOjhK8dHIodiK5Dx3H+T9eASlov6mmc9O7du21X3YdMh6aQIBbTl3NvZPF5FaS/xW6Lb/iUlySsa6NthIf+HTcaj0AoEcVgkPLQjachsAvdogTMVD2CFKGDw1yVCHZeLBg7z5JtRcQe+nk+ob9I2SO+AbyLV1VdA54I2/NG+rbD1/0oADAU7NWDBw8eO3Ysu7vRNAvwjiyBEvZe+/fvNx3EELiJ2eil2dDPxE/9AGMN/YqV+qakqgLBUaoH4ReqmHByghQWLaA+h0GDS2HO4AByl6KG49fWvT7o/fv3jY3CFYVqGnhNmJwUAQWJsyiIpF7fBdssERI2KKsVW6Wh4uOLt5FX4MJtrucX3tq+Zbd40ylKRaB+nOnebRcgBJqAyG07m3nqYiKye5h1UlQwUipCpYcpFEg4uAckuotRcWBwjIBDw8CtglRqVO7Ad6A5qvEimsGDPoMQE7cZRmW7+ttvv4UxFVvU5OekO4XQVInz58+bogF3ZvToBuq0OCLAvrFOdu3adeTIEZsrwyONn4fYelTIpH8sEJuuRGHF5MvqO3K2+YK0AdErUYRXMfCUAX+x7+FmDSF7TZsHm3NTJezVDCWZNrGysmLcYXV1NXamyiCla9UexJGTW00kEXN7sb1Oy4a2IjW74vt6M6gEWrDbuk36qe76rFl/vvxtahvDCMWkpcFmIxGjeOjeDKqBss29Tetd0ZFiYyM7pJwnOU1rxGhEHpFdu7btR8k5Dt4m/aPDirVP/TM4wAFNuzb8TNxB3mRDff/9903RICPQ0abuJAFjBwYfYAvAFJnSYbx1rWt2PYILo7TWay6oOZN8od5I1AIKglv3I4VpFeLw+NZUKPh9wYaCu3LbLoPGVorc3FbfaMC4p/EI+x4ZKGrdIFPjUNt+xf2XH2YXsu0ZPaUGdM/oQdvVBuE52xR6hFGDUYyRCyyX9gFQuZUCU4uoc7gYRS7RLXRj9jOZkXlNBqRejEWERpSatKw3x1fls9ibQehbt25heMGRCEDExx9/fPr0aSgIusn5avBfWDNYjhQSnABgn41NAGUArTBHjkRJS0qBybURi6FROyvkJ38tXpP7mS1ICszUD0AEZoQrF5DEGISt/oULF6B/2cjxds/TDKkPenYP5Qxvo23iJ9AKHlHM/xTRxJCQgJ3we0EBYRy0+uqCE30RoRTluD0E84PIaqZQbH4SPexkFNT1cOtmgMX6t1vaqlZqK0cW06V37do1k5P8BiX59u7da9zh3LlzzEdiThTGwFAIAzjwuSCGAhvPxK99s3//fvvGOmdGQ/JoRVXXlQMOgojiT4px1UTW/WwhflNMcpZoiOgu6vXuOCVGRtkahU59uHHjBo41BbZCNh2MSk1Vv7dY8fHVWbw9ZwS+UZ1lQ+2V0yZi30tY8gjYIyD0mM9H9Rj7VrEZpStoVxOToY7CbYE0cOrJ0WMlQ4XEskQ6AXTARhhmL2TrIUmhC6mGnRUQmlkM3GzYlggDu3379p07d2BhmXhRb2MQ58+fNy0jiCiGKZeBg5gc055g8jSWhNuxzRhrZO3gwYP2INPd4GohWuEcZjdVMLWk3uEcOWdPb8cgmXkZJKiUlsVWUrnxXgAOcNzAIW0XGHBgfWoEzucuniVJFgzHUA+PCTixXzo0bBzJj1+/XbuO/G6jN859ncVxUAHxRvp5/m3w6X9H5rYHbDOY/omNBPkDtEwgkDzCiiCNAFjTBGDmZCKWkmkUc8agWovrkSykpaUHqVNBDWv8s0w7r8TY4JVAYUXbD7Ck2h62rf7666//8pe/fO+994KX80S3PAoM39gGM3Zgo4KzEwkLCBVnGDL4iH0DxoHbwcIKSwShGd9uFtFEyRylwbL1XKwgBNd4UHb0Y82yO2JQRjT7yUnwcINdPnr0CAHy5PKFNjSOHRS6x9FT9jZK+ronByHMJvoJ23eOTtHtpt/uJUEc4+P5IerByHrPnj1GNLaR4NTgyZ1Jjn6uu8btIE2jNjgLeOpf6FN/XTYC/SDKG0aQwacU30z8EF3sZDr/FDsQEUR3WF6/ft0UAaBoG+c777xj8MEUBHs6djK3K1EDIP26F4BH2iuKeluzGQt+6hSOvae/wL5B2gLiOPlSUZya0EQIDWYtXjGT/IY7GY16HyIdggdHIKg0dXGoSMe0VcZUIGwMHI3D25D8byQVvRktP/ei2hY389Zv/Am0KY9UhFPD6AlmOeilFPuDpEPrA+1hdJTS/aH7Fk3d1FECEBlPUSsj+idXC+Y3ulejm+uD8AhyiuXl5QsXLtg+AS/buXPnP/7jP7711luth58HD4JC9Der+0ePs0RcgPEFezXjpIZBUndKJeyd0atRTLsD7HKXH8kjKtt+vFnBtlVO1nCd1xM+KMsmd2C+Bho4BbGGPRfRHAYf7t69C8OwTl0xngWphwJAX+q/Q/tvxTJ+KIRv1Gw0bTzClHCe6Nt6LJ1KM22UZixAQCtdIVVayahRHIsGXQCKRpoX9h+9mjs2LcIcMU46aNlgoVhbW7t48SIyze1P44YGIo4fP87i9xTFyQ8iyp2ybfMA5QLXQOTabgRwYCo0XsH+BfQwNQR70p5FnsL88dCvIhPd71tAIc5wAR8UR+j3rZ+dhX9hWkqefWPvbvDBGMTjx4+pprWen0qv6kZRfZIIsZcQRITtG1VBk2koaein2n4IBISJjtq1iU2tOtn6cdL4s/Bx0B8BqQ5jHsFCbb9QcwP/hECm/q8bo6BaeiuwVyd+dIWyHmaCAWyb5ERRfLvl4MGDn3/++dGjR8EdmB6K0InsHgQAKwhnmxbjMktLS9a57bH/2bXQ2S+MiYBZgMHh6TCIIi3N/kQBcWSOMrKTG1uDIBAlxdBvNWHw+uDwjSeDtH4wL3LDETILIwi4571797755htUKgZ80GIzzNMNM6wPnNgaTi5uqNtoK3ZgDa9mPXcuU6CvZ0MDXkQF3kpvz6Lpwg3+GjxwsZldQiGgxkz0uu+QKog+jl2NJqQz1pRK6Zf8ILzYOQix5VI/XKpYDzICmsdA4iwVQaE6CH3BICAkWRiGP5HFZAfhpnt/9dVX2JwHDhz47W9/e+TIEdr2giRi6lZBYQjUnrGLkR4OZyfQBMACLgOcsb0HvgC3DjYt7L5Q32JXM1qdMhoDEqsc0CLegVOx7ietEz2BO7QeCE/9cWVl5datW6ZnZUlUh3JRzOosquVE6brPumu7xGkxvJdBSm+RoWyut/rFN6QGqgJbL9wsqVC3H4ssQPoxmxs6CPdzmJHGD8qG2RyYHHY7RO81XkBNFY0g1VNAeQx8Dv1jI/Rl9PVilwSpJ0QWL8/+V1dXL1++bCDF3siAwD/90z+99dZbwQ8TjNKC16HIneMT+zx16QmwU+LUOdMg7LnWod2O6mz2GcyCfhzcCKsEmAXVk9DtcKY8kJ0VApm8uODOGA/VFiZfgUdECUWxz1e7xpR5LA20yElVhGZz7YXs3ucjhF+SpjO8oRfP4nMcjIXTCL3xrn6stgDBZRTPrA0cjpD7rZWqdoCpiMkBoibHYeh+7msNyl+CB0cDRGQv0F7wiHrQABEwuen33Dl4ur3LxYsXHzx4YDD78OHD//zP//zmm28yEJN1KNFofEEhfPvw9OlTmGPtYvsMQybPsDUGYVdaz3YBrkepSx4gSibCchU2YJwkZGgC6gn5Jh2c1C+YxKk4ovFE/iDOTvIFPN2eZS9u0MlUDJIC/biqyi3SGPNCgtNfB+f/5/bytFksgCvVLhDNPOW+AikgUILVTSdSkZ04gtteATPuCh6zDNU69i0LyZtiELok6P8vJHz9ArYNEB7KYtacEUYr2L+Gsa9cuQKvhCGIo0ePRjlQA0nryrbAdxDZAfOK3YgodY4fWB2xEtilhg6YKw2XJ6KVwEQwJ4w6BciynxD+vO7V4qIEj2A89A1x8mNnGaU3GmyIbA6vbDNz8+ZNlPluvRY2XUXUQWoL3Cz6oAVECWCEnp5Piy+ZJvKMWr3DF598CpswY32VTYxnlExbD5fCpQYiYOhmXDO2+sTLNHHcWc5oMKIPjtUbL9MQXeFn8F+QxAEwiHU5DgNP5EFeBejgc4GrYQggk0LDNdgYa2tr169fh5Zx/vz5s2fP0ooZ3Y5I7QYSGMYXGwwOEN+3b59dBj8IKnSDATG6DC4PvA4sgtGtgMY4EJOm4ALBo0kKfNldRFicqNbTWLMHniavPRXdHkGjBtzVUG1wCMCNGzeim1eC1wckNRCwLEhq0Q8BoXF38Bp+n8VNW2DJemMnj+KNorrWj+A+4a+FaqYXD2rE2jbt6Vh8f46zrcEXJHnrdt2i26ieTJ0WLsFcT+KUxIctB6N37Ix2HJZSgPIIxjiz6sSCjayLyJmAdlYsBhtAe5ZyFSpsKe2NQdy5c8eu/M1vfnPu3Dl4bfTR/ABehvdNfrj5rl27QOLgXAYoGi+9h2Ew98luxxFkdKNguv6ra6GrfGNXPnnyxD4zmnviFX3sWQAUulrJM/H5OO49upmBSvC+xq1QbBL6RZ537svi0omUFIfy3ItW7M+RK19Ue7WUI4JK/fP5D2OKE1xDt/ewTxA6Rd5BeZu6IH/lEYC7aV4cbt3w5sDzzI/MkumoEqAWFDCUJC/GHwRlQOW5e/futWvXbGxffPGFIQgT5raZ4SwMfR9e8nrQLGOJ0wMNGUU5ryx22lDyJFG4HqGY2P4E+mi7nAjksyU/t5Z23OBleME4ACXAtuAZKTQsxiwojEIDd8DMI6ZjdXXVGMSDBw+gKiLOcqRtjkfMFQPEAgte//zbq8UjQl+jf1FjmEKWIhAgSpV6xcAF2CNcaaTU6oammwglScGSAknOEkeQsTxCTgcWOvFum3ZlZcV+OnPmzMcff4zS3lA6yFDYGwEIxH7rYUXwm0z96JB1rxLe+jFWmDeWqwd/YbJGdqvyxAvJ4vt1z3yH5gKkzTRz4hQqBYTi2ojhUxdhbYjp97//PQpVIwYEyawj878hbk7+O/eu2Nc4XsL28jOFokXRwl7UrE4/+uijF/Lgn9vP7ef2SrSX/bTSn9vP7ef2Ytv/B48u3Xt0lbRBAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="55" height="57" border="0">

 1. Po inhalácii rannej a/alebo večernej dávky si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte. Nepokúšajte sa odstrániť alebo otáčať náustkom. Je pevne pripojený na inhalátor Symbicort Turbuhaler forte a nesmie sa odstrániť. Nepoužívajte inhalátor Symbicort Turbuhaler forte, ak je poškodený alebo ak sa náustok oddelil od inhalátora Symbicort Turbuhaler forte.


Rovnako ako u všetkých inhalátorov, opatrovatelia majú zabezpečiť, aby deti, ktorým bol predpísaný Symbicort Turbuhaler forte,používali správnu inhalačnú techniku, ako je opísané vyššie.


ČistenieinhalátoraSymbicort Turbuhaler forte:

Vonkajšie časti náustku čistite suchou handričkou 1‑krát týždenne. Na čistenie náustku nepoužívajte vodu ani iné tekutiny.


Kedy je potrebné začať používať nový inhalátor


morH9JZN6nT0hZVYtWGtthki2sa6/BPfF6Flro/O2oZgPBgu3eBwXahTETd06xdlRRvCFeunF5ig117k49Way6Tgj6CRtK9mMnNvl+qlMiK21exqD48GmC2744c18GVojefv2LVw/VyYx2sA5f75w6tigDWgzT/tbrFfoI5gG58THhKbmTH9T2krOwoQsZRTsI7TJxm2XQ8j8u/RhYzf2C8dnXbpG0r7FR8XJ75Dg+MJVOuwXZWzYOVbwRd4PYh3UcuBI16P8u2WoOTx01alzeCnEsSt4vmAf1gU/4P6q8bbSLdLWcVuiZpFXOjQJxxT6VtU4lcWGDx27xhGfRlsa60pk9OEqWpmqNykzOosYPbjoXjg6JyqWTuhV1d/9aZ1xLv6c/uaMST52EdpCRCz1qTUrWQoT2hSTUkNsQge03bhunByOMgXdM4frkONtQB+hz9WFqzU6gOvp36Gp0O0vq3WjzrgXY0zVflyz30KzXGiX23RiXdAu3WXLIKPBtTmWLJJ8UTr2noJWKt5JyqHbyUYBsaja2Ekm8lIWwAHn7du3oTnA1u21E4Q7VD3JGN5HZ3iSeAq6oHwBmrAav76+xoL3beaBKHpoUH1kt5p5ZroEuuv3S2DLL56R57Idc59Towpf7CNq8QAacTxiwYRYoPTRG5O6ANDlqcX7HMbjY0didaPLDhIzlyojx8fHr1+/fvPmjV3cuXOHawqUEVzMyhruKfxKXFb1qeZKA9TRLO8gt5lbDldWKkfQjo6mSJrAxjnYQSe50DY/zo0eBV0tjx4kMtbfEXBZygy0mRfD2M+ZxfqRKgU+NYIwarCGYl9ofIGdRDkhz94bd3vc7F+gK3PY9bdgKMjj+QCsWYwNVcdpNSsTGp3JSfhiQuSzdFv4Ig9aLowsrq6usHEGd+JwTKFSwBwquGASYC6MSuius3N7sQd8AZXV5IvLy0v7PTk5gYCqLupOH0kqIAX7Czd3vtvM3GbsAV+EpUpyfX396tUrY4H79+/TAgriCKkFcqE4Ah4Q1HVw13m51fB8AZEPtkAiiC2Au6SpA2gQVTN0VKo+cscgsmNzdSkDwxBrYoUpI8YXJlzwDF5MqYbGz0ePO0nmZBB9dFmVNNsxQwErN/47VPRxr3InJytQklZ6pmzC6kmDOtw63759i4p21bohElkn5p1M4mwh0ZnKF9q3QRYvXry4uLjAima0qq79O108ynqTIzapFmwCxcA8E8yXL4KIOaaMGFmYVkLRBmP4SsqIpaRJsqfCVMEWQMe8UFSSnWKOfOGkTWMHE0SNMnR76J79f0PyRVl+tmVwN/ldZ+S2Y458QaCTG1OYZPF2CTqV7dY0AAIicxUHrU2jCHQzwYLGQgdq5hjhk/6dQQZYWKeqpWuNEwH61LR7hQM4JkGQAR3Su+KMXS3xCbqfoEJFD/d1Gr8zf7qcJL+FTw9bfu4vvjlrKDRKWK/r5nQYHHGWPCG1Wrp4VpHLlquClZmZaj27GnS7VnWH3oJwT2zOEtcTc5EvtBRc4X7fAA1rwkTLeLU+tFdsDkP10IINYY58ET+CgfOwB+p9hCOLQTPWg1CMFzPBLPhCB40uUsD9PnOo/VGa4PpQfWSjfKFrGgt2Bc8XdRv5l/PB3ODTZy4jRO5PtSwGpVNWfzg10sHpvSvzFlJf0dVJblvL7vm9Llj8t05tzlrJ3vTOupGPcHQ+VyJupZtIZW7o5Is+L9eN+x1Wi8ZPe2YiNh+qEYubhloqsIplwLN568aDY1AeBuV2ZUg1tR4wnHEhE4z1otb0ENksnVHT6vTq6urk5KSrzPsbOKe1F/ZpA9uUYbdw5vMs9JE81Mw5benHg9iEkRdMiD5TbAVbwB7whY4JhS9uJ/KT6AVbwz7xxeTNJTOJWzBDFL7YORZ1447Fow+DTFU425I7fyRfearTsmdqbFWz4DW0J8xo9AptZSSkerW+FYRcdJJvWuOTzgX0ab661eiE2dgJkoWpZZ4/pDN087Kr/SA1iHZycnKiCwL6YztLReewq+hu1qfGVTKurccW45XzCF0BMn1+O50wk8qgDBzwjGDP73L8rve1JGPXyePj42kyWrAG9kAfISaXFAr2AsVyMR/sAV9AZxk00Vuw76Aghtov5y3PBPvBF6G3uFtwGMCqM6wD0MmR0gx2i4XVB3ey67ImqgGyP+KDSAC1ZTpRs258+9RaqWtMYW2dano18/rKJLr08K5X+FGH7b7V3+Sm5k8rEz1YxB7ZXxwigY3gr5Z4+/btYrFIHpRTsB28O98MfzKzD6OhjJCMrY92miSsnjqtTtMkH/WJIW+cK1gTUDp0Vu7OnTucV7ILY427d+8aWYwYtwomxH7oI4pdZ6dgGlCQ7BK7Li8vQ6OYXF9f04ZVtJIdYg/4giit5PBAytCVx/b3zZs3z549M4Hi/PwceigOqfpuicPW6eaMPeALHYUKZRwMdAbE8Pbt2yC27aurqy+++OLk5MTY4d69ey9evHj69KndxAbxO876LcYCR/4YYYPguR+fnijVE3oCSN7VL7TXpAaxUFTLHf3cBCovdF6NM20abS3basa2N7dUMQ7QZaDt8+Fd4Q97MFTjV97Y6aoSMgVOrgvLhmgyBe5/++23r1+/vri4wAZ8L1++NFnD6CMsD5eYdg+ULaCnRXxE4O1jD+SLgjmjv9znppwwJFTNLq0mX4AdcMdI4fT09M6dO9Vyp09wymEz714gt1/O5lKN458ViQ7FbZaQB7UWDQYiwGERl5eXRg0MgB2eTQ0x7QNkodtNF7P3DrEbvgiHtTb0kLhvELSd1D124kV4dP566WRhgGRh0kQt2y8ZjEHol9G1vXvBlpHTRzYtYtyefnXYGDS6gCYgVsBgYdTAYy65SFo9XKrmrFx37G7B9rFw5kM+qMULM8hBHgQPXtYXGRUrlV43GCLUoNi1g6tqtkFONtEGBLNo/yNUQzThH7K7B+fpDJHQ0yzfW+IjUVbmeedQq0TsJqfB6sYBlybq0B5p+AjO3TBwokxgngiNAqKta7F4Z4mHPjJi69b5YBDBbY4NJ5GCV9g768Y9Rve8KIfTHTbq9kRG/Ci+SZA9MV0CdoDGoezDM9ZjitEhh81M59HCbdL45oYVfMEJS1y4QX7TNo6CXUG7seucrtK5qIdPebgUlQv8vXv3LiWRsJwZVaLROB1HxHkrfLErrOYLOO1blWO2PDSDAx3+Cw4MShauMyeVVty0/g/NsZYDNDk5in3bQRz45WSHUz9VvoC7Td0sNQwdUk/B1rDQmgsyeiRZHBxBsoh9pUK/c0aq9iLUZJgQmd9deJWB3YshJehuaFxaKbTnx2eHQZ48K19x73aFzGgZLowrXnZ+nllZN4tBVJtQXQP9P24AzCGtZiMc5wo2jYVqhhQsMRTUSw883IdFqpJjY7TyYpNY8k6y51QRXKNEHmKzeTIqd8fZGrteT35FBvl48hjNF8l3406VTwU1yMXjVeMuFUcS2zXDsjy5LQUtlNQ7aJWkJVsllFpcfvE6w2CJuh5iRms6xiSmfnx8nHfbjcuhsAwwyWC5wBz46RJWN2/fvkX/5BFE2lcxrYXaZUWydjeknsQiq3sasovWDwaOpFy36aISB44EGgkHCSfzqyBAwO6gtI7VA1oRmrSSAlpO3Uyp4A4jUZWEBtGQklaKIrwrLC4uLliF2KEEuw8AoWEHPGXzwivgFFbnhrJYN3pvMol47LqdyHMlGQF/q/bUslolw7J/UsWol1ObqoyoEKERajZUuNMRvhbTBjZqwpQqY4ZNncG07alzZ+GLXWGBiY/r6+s3b97Aqc4qyf7ahckaqE541Fi7gcsd2lNoHGlOTk4QbHM9li4YyV5Rt6fxNpSHnSPPCPFTvYNh3EkK2nX1RZotw7I83RGTarRSeYTha/HgVOLgpEloqIHxQG7VVY663Zbqqv2Lq2ATeGfvpG0Cy4qttt4sce/ePfIFji+1Czrn2l9jCvK9BVAzh/PGq5sZ9SD6rT7S9h23jGrpuhOa1oybKnQk+SLpQZzntVjByTfTmMWSDlo927objSneV+I755JmsKRywajg+KSRa3925oMgvVR9JW6i42D4SCULvemEBc7K8ynyiX33WDVobPyuSrz74pIc4SceS0YFffCDvROTphQFQ9NW7NoEDexTEprxwQiCHhkIZmHCkmIogGiz0CrXWnfungDD4C/aE6VizbfrSIQ2MjfjWzd2tT4CbSUG/CS/MOkqWsftwtOaWDWuSvo0KRe4m0nZKrZfaHG5ONH9MGizduIvSlKbY4RkouQdDawen2EpROAr0JAwAqE9VNFcG/6yHWqu1uzhcUnuNTKlsYnP9P4X1FrVAZwVz60K2LDq5U4nN8vlABAuMExRDGE/QQsgK9Vtf+qb9t6/OqBZzLTGh7Z0OrSwKhF24vDaIt3o1xV/svEl+1vPvyE1kUlq0JjdUO80DheYVVDJXifJPMTf6/JTtW0fyQyTPrRaTVzFfYwrFCiq1Fl5eEWdOAqS2DL3LWDUDKJe6lyX6q5120zAaoYaAmsoNeG4pjnyx3wR2vICewi8gJzyctMsRqDKo9+jHsQh0sxhuuuiEqbiBsaYm7SrxLSluncMl6UuFYN/Q2St1FzFXxFSEgSqkoN2ki/01z1llvirdxx38MItTSJZGFOcnJxkyCK0p0tuuSU7gzxZbIJnF65pUt1AI7AxAd0S1Q/FhGThVgFBwtRqVglCU62XQmmQRq98wbZlF5YBa2H37t2zO6enpzTdKzcpnD4Sa7bKBW4ErkRaZh4sxeSxnS7nLgn3sRlpyH2FEoQrljgDWvhd2WMeeFG3fTSDzHQkiclRA0vjKFpmxhkWpqKjC5oWBE9HFjFl8NOqTdrRC4Zi8fr160qmrNBdVWRlW3HGRXiIkyBqsXryTmhPyFeCTJ6YIi1kH3300fn5OfL2dglO8gWxgFZim1DjH4GQ8eSiZlhFDDy15FS3qpoTp/liRrxnrkLT9NkB1KnEveLmILrKLcMIySLNF3jyvkarGhDESSuZq6ur0Bxuan/RnODIUzWb9EL8xK87qSzmNS0rKsWYuct8Qk8kC6egP36wX2hTQDWTCDAmcDyxxoE7Kofr+NBFB4P4IkjPR9fC2ROhGe3RgWkxoSBQRZJ2soM5xwHmTVtSPKYpZahdcOUAyJiZQxXU8V0sFkpzoVHH8gUVp9InpLsTayKqZWhxAZh9x1dzAv7ly5cXFxcQA62+OPWOBkPTSTx+dGVSm4q+Wzp8F1Z2q/Xx3mQdREbg1Nrl5aVdYGSwi7MlIH3A3K01mm8E+XEyjkRlGYxRbMScFySXgcKcFBCiEqQbYkjJF9rt40apOVQxO+6o8dcpX2BnB239OqMUmolqFfWTU6QTQtWNICqbipbMCR0oSBPPnj178eLFt99+awz+8ccfw2UbNWhkwam3uAGsZI2CuaE1P1I37vqsPzqAg1CsBdjQgaajlR0TQb4F9OGL0Ixseo0cahd10zHadato5Nds8ytihsrnvBKtZwRfhKYH4j4NuiQL7Zxu5N9ov1LWUL7QpSIk5VevXn355Zdff/210YSJFfDWgXDx4MGDk5MTvpuZAQmFLPYN7/jiqFnbo5XHkY031TjXNWI44kiGD+2mX4mEXzWzaBSD2cdCIwJQN8FQRmdhxkD5SDPADpAc3PLdXl/knfgVIDnlwWt6Ljk6IA3VbaNGV3lOCCdzuYyRL5BzEyW+WeL58+fGFK9fv7Zrk0ONL+zp06dPLdjPfvYz+/vw4UNWqxq/k8ND0TL2Aoukbxwr0o1s6KhQRqCVYGBH1yXdsP+z3/Ii7qvx4EN/MIThpEyQlhca7sBTSgpqWajbi0riAc210aR8gfB5KnEvur4dTy0rc9Vtvw/NXsx3cd7ip8ywhqfw5e4DHAbUz4XShGkZJi989dVXJlN88cUXJlMgmKkhJmKYPgJPCsP5+bkFtpCffPKJyR3Q/njCkKv95DSqZomDh8q89juTI0jyQuWGUnEJbS1RYvV+fKNTXfNj2PN1ctG1ufj+TrK6K/SvHWehiNt63ViFcFEtZ4WgTRhBmNRg/d8uTGqwp3ZhYoUFsMD379/nFt5203ry8yUeP358fX0N7ZX03aecYw4NMgIVMWS3WOSrMG5YGcSvj+7JcbT8q5pLiEatNVPZI/QUN/Sv4wsVc3TDG8yRmTRhioZdf/bZZ0YEJlHatQkUuIl1hhjtuaro6urq9PTUJA7jlydPnmC21e5AbVw5i8SsJlsXpFf61xTsBCv4Iu6T/fnCqaz988TwarPI88W4Pn9IfOE+wT1VNyoG4GSHdkK7Y4xgEoSpGyYgQKHA3IfBBAejCaMAMIWJG9S2GAkEEDjaGdHo3ggZuPzHrYvLT/axsg4Gni+SrdB1zvhi2ipEhOpB7BJy16NTmS7L+4FYuLhptt61C+vbRgdGDSYdmIwAcePi4sIG9v/7v/8zjrC/WK9cNcYse3R5eWkMYhcmStAp5sWLFxabqSo4u8wu+vCF2nTipxxCirvnDrFQv+wq8ncCtHPS7YKbuNIbR1cQcSioUvOUMe+EiHpoKK2brV9DpAPHg9KgxrQyMAWcQWozh9xMkRIraYtGSvd17kWtR5oSKVZYHjB/wQVBMFLYHevP1rdNIjBdw3QQu2PUYB3+agmTMj7++OMHDx6ACKqlWEE/YCwzrZs1h1zUY/j8889/9atf4SQBS9qC4QQz3V8v+ZmhIQV1wOHn6xT7JOhfs6MTndbmQsYcuhgvn42e8Sxcv00aLLqim1yyKMjATW101VRoe1jVMieKdga7pv01OgBNfPHFF3DuNgXEQn766adGHJjzevToEYwXcKm4WW59EEQ84QX58Wi5P6jF+Ytf/MLesgiNL4ws6KG/pwJCMbWGpVD5foqky4SWIYVKsKEsFhCZJqtifN3sPOAsmhiZrfdC6YDeASOFEYTdtGtIBzxEwijDVImb9vZ8yZxQ5AR3mNhifIT5EbswRYanme2pDSJvMLolWGCDLIU+jrUG97TwxTaRkS9UmK/FwZ/CPPQCI4jnz58bU5jUAI3DOrZpH8YU8Guw9oB50NAsz+NGO3C6oT5CrQfzKVXjVYEAdm0E9PjxY1CVJY3zim6ag6+2V2oTofCFYUGFNohDJ+EWYoa2tazncDHb8aRnC1gpiGYCrExiRCtkFagK6bzI3RYe3NPo2bNn//u//4sx3yjDxAp4c5scgU0DLJgpEVyhQ787xMNoq2bNToi8vKpmlsT4IjQeNPDmoHOd5i3zySox6UWfVwYV6frYpraSGTYmiTODhVZAbJxz9KGryF0CNHOqH6cLEEaZPDRLQ02Peazsqz1zGxeF/lXz54gcxkIf7+vCfPZk3a1Xf+2+Vd9HH31k7PCnP/3pD3/4gwkaGOpPT08ZzBGE+6I6mp5weYMZFcqRxV832yAYPRll3L9/PzSLStjwuoYTbsiGC0g3I2p/qgYzH7PLNrnJYTHItda5dRdMjljLCNHoqnJEaO8AxJC608dNs1mmdWa7+Pjjj02mwOBvf7HD8zhUMgsW2tKH/TW++Oabbz788ENIIqbmWFoUMeJI+qfYP4cx286n2+8jWvbOsGrI1f1OCmVMji45QmmCF6gCnQep5YBCpZi62be5albTWzcOy11FwnIDi+Qaop7INAYTZCyhR48eoc2YiAEnLufZ3Ycs8qJrwdbg/bXylVHki00jM3g6vnAE4aDq4ZGcP4b7Jl8YWXBN/SQ5pxrC5mFMBMdQZAkGV3h8hYFWLcY5IsOlrU6Ilk5I7ZR36B5z02z8nSx9Nwzi5uh6Us12c6ra+vlcGXN8M/85cRmGlIhBs8WNnIrOYwqDmIooD+I8AVqvMbWJedPkNqhdn6NVE2Stx5EcYUNiskRfvnyJHEKMxeGbR3KgSZDFxHHSVbP1If4eyUFZ+TxrDBp4c81pO8jnfwvMuNDdfUNUeZBsOanOjZKCyBouRsaTWT9StdGVuT6DSbycZFgBNAmtDNA/5i7xPsMjeu1YI+YLWjTBFy5a7gZyJHuy0jMSkfAsQpgnV7KY/lXpAHHqGFM3vltIF9t51o2/JvgCfqLalli2/Ms9UDDLy6/oKkaXvUPFzr/9vXzB8ZwjRhDb/lFzVh1r1NUxrwd1rS4kI78NiNlB/9Jv6kb2Cq6a1RyIQQlC74T2MBCkc/YfdZEZajeWKAgLd9xRSRYzbBb10mH85OSEK9zWwW1rEoqdf3va/6JqLwMlX1AZVkOGhukjNayExrDzAto0nHzhJjsyf7WOeEcLDUIEDJzUEXABSycsC0NzC2GBGzXSCKLDTGikGEvi4uLiww8/pGEFfDd0w5tJ2tUBYOef/95YzSalfwHc/KB9GnvMF2G6eo2lmEOF4wsVKNDBnHpSLec4gmh8oX2mLLt0aLYOVmWEggbsCBYV1pX2zzAoAAeUgSwsEggRuFM3K+WxoY4Fhk8nMhMrUH1Q+ILIlMCIgh2Khe67rcDIw6bJiyBtTnPPccaNdbTVh4H9v2dItxhUT1GbsG05Ah0XOdU9jVBHeIr06ojVlWjVONc5kbBujlyiZQpuF0E8HR4+fGjawevXr+0XVoxMtqtmC7yb5R58X331FQylYIef/exnFslRc3bRjWy0gfy/ePHiaLmZOH55phE/OUhbYpsJkZ7L0qDV81DBYlSlciZ4p4/ctLeudxov861jWojm3l0XqtqKsRNDMnna9zHE5Z9dIr4IEV8oMTm9I0RdSAvTVUTdHFNQp3YA+NGPfvSf//mfYXmSyMoWia5u+fz222+fP3+OIyaMQUwwsdi+/vrr0MieumiFyUH0YPbcN2bKUFG39zTIv5uPtn/gQQlNO+yP6wKb+zpigSN/KjF2atrWOLRRHrURIkGxCI2h20ezD1/ggqUdhKMzMk5c4DBbhI7Jmo8//pg9fOUOd2geplZ8+eWX1h6wyXO9PCvT7pvEYX8fP36s4TnMhCUlmWLCxak3zekqmRSTeeAu04e9JZ9yK//uNkuKdwcRUe10mVM1JESsH4Mvzuojt4xkZ1CyUL6I4fhX9b5kqXbd5HgePz0/P//oo48+//zzPv4XiMfkCCMLayGPHj366U9/ajf/+Mc/Pn36NCwZwTGXtnJsEQydpWp22Rk35N6SoUi/cR1hahN4P59KYkODRjM6OzsL7RFD0SVc3IZK7Q+nXzjKiEnWUbB2MFewGr4r6aR8YTetZuvG6pnPP6wVkDQt8I9//GMsRfnwww9N6Hj58qU9qhsPC+UC5Ar+WqrhjuALWE9qcfoY9PreIcP1u8W7SXu2PG6+xP3dsHO8tZi7d+9WS4NikEOViVgGQa9QT5tNQGMeJLzlczXIj3Cl+U05ohLnyBAtf4JhUl9Ug5GLRz0s9Cn7bSXHLLIJWg1aVVpvD0v5cWXmEQb7g1NGsHyCBUxwuFwCc7TV0nkUBlQ0FS5ps5vYxbNujmXiEKUfGJomxH0e+V2wsOZzOwjb6ZCuFcXqquogjincYMD6DcP348vkKi6Hrmh/2Jo1SFPDdAnHNCML2Ksw91ZkhxGIBQq2jD4EFzegkNVlQsSbycA4Brln91NH0pMlsF24aSJw2eJuoJoul6Ine0ifdAvmhnfDC6fBrAUEqVF678HaVNanrgMKFNpbnHwRl6rTRJKKCd9V0QN/b1L7ZdbLc4ZsuIbpId97GU/d7NOFQeX09PT8/Pzq6io0217UcuQ138Xm4+rHxdGoNKG9wwKyooqy+hi8gMl2UkYhi0FQ7Sy0/TJDD3mykhPe4r96X5+C1jPOUeALEx7DKrGcVoOqWf0FUQJbcr18+bJuViQ63Qc5wc5abDMoh5VG1oJ5wvt3OrkX8yM4vaqKsLts7xOobaoCkrSeJNXIWly8eDMZWF9htXblyvSR/oZDaKPw17RfkywwhNivSSg4RwLKrBIBlg4YZ+FUAeiz+VwVzBwJcxc9uOg+WC3PFgFl8CYmw0EcScPhUbMWvhILn7PrMKT+VT6KWSm5Y+A4CnPfrl+h/W2lQ6H7/OTgGRcRXeN4x+WflrDQTFGp7lA1MwVQGNkVYU3gsqBk1dh9Ew0wGMAAEbrNClXjco41YzSR3jRbHCAJnsXNjcgp7IBQ4LXhWENNOXEmHUXSoWPl6Uc7R39OXNluXVRVe4p9kizFVd81FeD3yzmS84Eo2YIsQtNGx9kv2DLiF2N7GF+Jtdy4+AZlY/vYZg6Vvpmu+uNTd0DXRffOxwnqYSenqQsMQhVVtRvGXwsGfUjddgnlqACleGixFOTRvzsvHJFA6Q0yqGJlERsiR/JBU6QuN3kK0IF0JbnMkC92myUKdBSOVFLDU6vQq6srmBXox90FjOfn5+c4ncRI4ezsrFoaMmHsjFeFrA/WvhOphja8gp7QRpshd88X1dK6SYvUkey5AgVEMaiJqEgZQ7NIOTxJGfPXfvPkuCFwQIaEqBRQtVf9aCfsU4mwXHCr3q+++gqeOK9fv3758qXdNyoxBlEvbwqh2lqGfpEOepCDqJoVypgWsQDY1WgXsepodYOdETh7GhpRcJBw0ZWDpLKafHelcKH3M4GTH59/mk90kIyTf5rpriNk+NCwA5ecxjodFQQMAFAiMkDVYz0rDlt98OCBcYeRxatXr8LSuxzHJjIDdLUKsg3CiI8iZTCGEaqNYsLBZv7j1qAcDuALXT+Lv9xzEV49rGxdToJdT/RpnAM3srkM0UeAd5SMnDgdv07op3ZlJk9SXaXD9uoUPOfRvNKHIoNpmx1tTzArcpCH+sCvsGDffvut9Xb4g+dFDBi8P/nkE4v2j3/8o737xRdf1M1ZqvYIR6uGxms7iPsv5kdwgDtio5hAGQT3kzbjqtmoCX/RIOEitHPMXy/uD9e8M1ho6Lo5/A4Ov/C5oD6isW8ix5PHuTlMmNueeuNQYD1oRhwzSQHzoyujOmp2AzWxwhoGFrDTpeLJkycPHz7EFhtq2tTrqtkvmhrKVJ+5Q+xXi50KC56RC5MVvL8hf2LyLHbrJKbKhIqdU8W5UWyIL8J0lMHF7EkB3u5jlFbNpQucEMGqk7OzM3r96rntmB+pxNSK4QeeGqFZC3MwLn/7nv9xeOdgA76AX401C2i2qFqdQO2Sz9cHY7ud1TA5ugxAAPysoFFyHjQDaog4rl3tmhYDqCfeDAGvQIkIMrvRpWMWzB/v9neGwQJSJYB6xVCQpIyVWBnSzYkkA/e0WcbxuA4zuZmAka/Z9CtxZlszBpfDSiaYNID9tYEB06JW6RcXF1XjkRGaGRP1glNnsFrcInj0CTy4wBd6eitmarHzBa3mo0caTXo7oPN7GLKCsz+6arx/rwnT6bP5d5nKgq0nLK1T0EF0dRnCUdBwLhi8iNPIuHXp/bhLa6tyPJKJkJEgDFptRsFZR1DqP7fSP0L2sfhmElpKXToFs6dzkOjGf/zjH7k/OFw8detQGDJJIu57ad2kkUJr86hx+UOYx48fc2Uz2k++XjQh10gwgOVfnBCOKSY0cOYHie1w4pHskhWihteVpQV0ELyANQVatet0qoI54+rqysYG+4V0GRpHexgdMFTA7SLft13DgC2MEy729Pz8nGemVoKe+XSjxZBPXBdVszCXJLjN1DeNuo2eZfvDdvJWx5g3DQ2Fq9kiFL+6PUR+MPziiy+ePXuGmzb+w43ipkG1nHyFuDHI1lA3Oy2pamNNy+5gvqa/+5Y2vBi9i6GgE/ToU/cFoquQ38998FdR5Is9Rb76Hz169Jd/+ZcvX7786quvuKMapjyOj4/V1yuOaiWUCyyG+/fvU77oP6Wq+siu+OKmOQM09NhCbe/wQXNI3aDtERd6+A0XoR41J3qzerSqXJ2pGWxcXcbCC+OMG5aa4kJk71GyzGeGCmQyqmRIzfBUrXalKSRvxejKUj6HP/rRj37zm99YScIL48svvzTu+Prrr03ogAen/bWnmFOnTxc24AtSX/VyeTt3zQtNFRw1x5HYhekjEFuOZKdYJwPH8rAzZoVGO4Dv1nasGD1VIVJt/5gzlV63t1zdAj8OSmLh6MBpIm5YyDD9OoNAJnw+nvhF/l2/lDMxTF6Lmc/vw31xlvI5tEd3796tly4VYXm8gHX7qyWMHT7//PPr62tjDWOQ58+f201dH8CZFwi0FgMcgqtmTTOPSgzLXXnOzs64ht01Nl53jd5xW9qmHaEPX6zTDDIjxIi34kf5eMbZ7D1fuEkNfdo/0oL5Qzsw9ljDQmRrRj/+8Y8hTVxcXGAv3xcvXnzzzTemvBh92DUWqiJ8WO7oWS1nUmH1qJpjlk9PT588eeIWN8dz86V17REWkKNosFD71oQTSAWzAgiCHVVFGPvFoWd200SDhw8fwvHXYCxg3GG/FgC2j1evXpkY8u2338L7i5tuYa7NLowvwlLWIGuQOzQDpWntCxJ8cdRe+xzWc7MpmC1YrdyBhnaEaumVozxSL7cIfvz4MfbIAX2YEGEMYqKHUcazZ8/swqQPHEBhT02+sPD37t0zNuHsmwoXQZjiwGYrDxULGqgq2U6aI4D6+UAE1UnWfNRV+wiSTMgbOY+HkdOilvckceC6xmQmY28odoaYEBlgo9a1zJ6AebDEbtrHWSaZHfYFvqhfVC8dNK2T45j10Ph9h+ZQRbh7V8057KGZeYVHH0gBiwlAE1jnjmNWTb4g73DXaOSHZo5knrloBUnDxqmeYDNBH9+zQVhnYN4C55atzW4FjuTksZj+rG+DC8AUMECgG5jgcHeJulnAzvkacjpmZOF2YZFj+xzcxwlDVWM7P5Ltl/pkm50HzmMWv41YpiLBYaRg+1jElicnLro7BdNiO6UKSyQlEbcFpnVCHKRsUsb//M///Pa3v7XApn38f0vA8MkDk6vGTxx/dcEIgOkSkgsEE91+yem8SahGDBEPdGbZsIwVvtgVCl/sGNspVV0JEk9eos8bZfzHf/zHv/7rv1pnNoHi66+//vd///df//rX//AP/2BKB8yZ1ml1F1+ul4dYDpqolvuDImacgVg1rhPcXWml5EyRhA2PXl6H5zq1R1jE1MBnyvG7yd0tgJbt5vRPeuUlk8B0xn/9138ZX3zyySd/93d/9//+3//77LPP/u3f/u13v/vdRx999Jvf/IYnM9Nrizu84gJaSSVzH3QR5ukTmmh/S0TVbCkISjIhaN3iKBiLd/7g3MXEzapmple3Bjfbl89G3jY5dGgCgcYeU+scehKDQ3QyA/m3mAF1nQxSaIAuV9et+iAjYH7U+MLEir//+7//5S9/aQLCX/zFX1j4f/mXf+Hue2/fvuUr7O3YIjw0nlS6CwYtGtxND5TBlrby6/AJOE4FPmP21ykjm2uW+dYyyMzpRgUXsysHjTkfcp1vzxvau4axYu/cVyhVVSmH+tBWJ90dXMNL4uzszIQI0ztevHjxZ3/2ZzaAGwvAzBma2RCoFZjX+KA50cruwKMcjl60ZYBQ6Bh+1GykEtp+YuO++mjgxvRzgHa5uJO7O5nAW5P0u5io8MV+o0sCinVMiiF8BZoF7lsP/PWvf22kYJ3f+MJ4wYbxhw8f/vVf//X9+/dxwoi98ubNGxM3Pv30U3v64MEDI5ef//znOHAAhyFWjXO3TvdC33E5Gfexg9bLzgQZOugTfvuIM8AyL3yxr1DZIaQ6oXtKxQS+DFUzu0GPm4uLCygXmBN99OjRz372M1NPLIwJEdaGjEc+++yzZ8+e2YURx+9+97vf//73v/rVr/7qr/7KYuDB3VV7twgsZofPuMtzf+gM7gc9zmSbGzIUkGeH3RoBCM8XVIaDqI7JWDKPtkD8MVXzzt4NO8D6DULtF+6m3tcLNUDiL7Z6pukKS9q5KwpmRkyg+Nu//du/+Zu/sVdOT0+NLP7whz8YfYTlqjPs64cXmSXYWXUCdTRfqEVjZEntP3YuerTOT3UVib+sbB00xtX6OLhUuhT1OORK8It2LuUmCzNJAZW4cgbZYzIjQyrsS22oj+NXL14KCxQZOA+KSRBYEH6yBHMCQ8b1EvVydtbEEHuE9amhkQ7cgsb+2D5fuJY22miS/15nqI7fHZfoSoxzSy36yMFC29+gZuek/aPmzAFECAdQHB0QmlkPvAJ55N69e9XSDmrExM3swnrWh60NTgV5FL44TKxjV3fv8rQBdHs95ahuFgfBfRPe3xYeLp701KIQR+FiqPZKUbcQx25R+OIwsY6i6zpkpm9Xy5VgCIPj2ilKgDvoqOKWpa6Tt8IXO4Tni3x9jB6m1rGGOq01Y+Ac2kk49OVF9zjzdXYvuQnR84vYLSdM5b1JfOkAHj/S36Pm1BK6gcE3XOc1QmMnGlpNFC4yud0+duIZsSvrPtNdkPhp1NRxwD3lOqWeND/5aFC1fQ2q1AafQ5GcZOmT7Z5LIdZHzJV6X82fLm/rwNm2MwFCQ1haIFhj5kyqlD5WFi8rGg6ppuPAOB37766jag1C3vw5VTt3TTo2stayR0n8aKo8aOTaQYo+UtCJec5fzi0/twqFLwo8qma9CeAWvw+NKnk9FGoxnXZ/moJBKHxRkEadWvk+CJMLAlW/s0sKNod3jjRdGpFqyLBpqdlpZYPgi0HO764n3cJMp+tGvBs6bBZ9DEs3qRPJJ0HSN8kZZZ3xghYEZ+yITTwrtVx38lWffBKZZY4OsRWDm+5xBpffGJotPOBdns9SPs9TYXLDXDLC2NCe+bs5vDd+V224cBxhjmRTz54lNcISviZGVKF+ddfrXTQ6OtF85F2TNY7C4jzwW3SeYnQO1+8Pg6zd9XIrwHv37pn68+rVq6urq64xbJtHLmcwoYGz/9OdzA1pHlboI26WZLP5KsgiX/5cQkavh9HOUdtBPFSqnKskPsPM31qs4At32sBWslQwBkkvlTnzhUO19DHXRa7znJ255VjBF7oYZi+a3WEjb0wJ4uOgnW0mDk4xnHdG1XiLumUmpdXNB2m+oKu/mvSwRsAFowAZ28bq9qEe/X11BkHNfisDayaVCrvWQdGSOugM69FwLlL5GQrmrWqWb/C+WkPDcEtw//AT1ia+lF+Bv0YfJnRgkw7dWzzIDsa3arpk5wupJ5hPZdMs40DBtOji6NLSdoW1+AKsX/iiYBO4adBnorFgO1hXvqiafXTUNaOgYH3UzcZf8SM3gTJbA83hYS2+KPVUsFHk9ZEiYmwfw/iCsyQkeGwbvQUvXZonYRLbzrS8zkdqchvazz7vu5XEbnfW1/awflRB7NY4wFldV6vlnhrffffd6ekpjiOx3zWl2jLgDUVZPzJraD887Mbt+KJgntgDvihi575gQiljiuwUTI/CF7PGHJYPDMJogYiBi4gxZ+wBX9xa7B1ZrInCFPPHD+tT4TkXOxfC2nR8fByWdjVsJF/Jjs9wvlDz5yTQ2HRlt0uFsis+AXNvQ89bVlfI2KKpzqnMCY7Y0kjWMbmtNFjSGd8l1N/SuXLVeT5LzinWReWKon+Hz59RhqqEZ6dL+khOY8VRBqPLf1CjdZ+2ToNXI24ccxxY81DLBhFrZqMLcX6YygLFDT/TsqKsII/tTEsVzBbv9ZHSFAr6oDSS24zFP/3TP+06DwUFBfuBYu8sKCjoi/8fsk73IOD4dC4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" align="left" hspace="12" width="56" height="58" border="0">

 • Ukazovateľ dávok vám ukáže, koľko dávok (inhalácií) ešte zostáva vo vašom inhalátore Symbicort Turbuhaler forte. Ukazovateľ dávok začína so 60 dávkami, keď je plný.

 • Ukazovateľ dávok je označený v intervaloch po desiatich dávkach. Neukazuje preto každú dávku.

 • Keď prvýkrát uvidíte červenú značku na okraji okienka ukazovateľa, je tam ešte približne 20 dávok. Pre posledných desať dávok je pozadie ukazovateľa dávok červené. Ak značka „0“ na červenom pozadí dosiahne stred okienka, musíte začať používať nový inhalátor Symbicort Turbuhaler forte.


Poznámka:

 • Otočným dávkovačom sa bude stále dať točiť a počuť „klik“, aj keď bude inhalátor Symbicort Turbuhaler forte už prázdny.

 • Zvuk, ktorý počuť po potrasení inhalátorom Symbicort Turbuhaler forte nie je spôsobený liečivom, ale vysušovadlom. Podľa tohto zvuku teda nezistíte, koľko lieku je ešte v inhalátore Symbicort Turbuhaler forte.

 • Ak pred užitím dávky omylom naplníte inhalátor Symbicort Turbuhaler forte viac ako raz, aj tak prijmete len jednu dávku. Ukazovateľ dávok však zaznamená všetky naplnené dávky.


Ak užijete viac Symbicortu Turbuhaler forte, ako máte

Je dôležité, aby ste užívali vašu dávku tak, ako vám odporučil váš lekár. Nemali by ste prekročiť vašu predpísanú dávku bez odporúčania lekára.


Najčastejšími príznakmi, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť ak užijete viac Symbicortu Turbuhalera forte, ako máte, sú chvenie, bolesť hlavy alebo rýchly tlkot srdca.


Ak zabudnete užiť Symbicort Turbuhaler forte

 • Ak zabudnete užiť dávku, urobte to ihneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas nasledujúcej dávky, dávku vynechajte.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte Symbicort Turbuhaler forte používať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:

 • Opuch na tvári, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním), alebo žihľavka sprevádzaná dýchacími ťažkosťami (angioedém) a náhly pocit mdloby. Toto môžu byť prejavy alergickej reakcie na liek. Stáva sa to zriedkavo, menej ako 1 pacientovi z 1000.

Náhly akútny sipot alebo skrátené dýchanie bezprostredne po použití vášho inhalátora. Ak sa niektoré ztýchto príznakov objavia, prestaňte okamžite používať váš inhalátorSymbicort Turbuhaler forte a použite svoj „úľavový“inhalátor. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude potrebné zmeniť.Stáva sa to veľmi zriedkavo, menej ako 1 pacientovi z 10 000.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 pacientov)

 • Palpitácie (pocit búšenia srdca), chvenie sa alebo tras. Ak sa tieto vedľajšie účinky objavia, sú obvykle mierne a zvyčajne vymiznú v pokračujúcej liečbe Symbicortom Turbuhaler forte.

 • Kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po použití inhalátora vyplachujete ústa vodou.

 • Mierne podráždenie hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas.

 • Bolesť hlavy.


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov)

 • Pocit nepokoja, nervozity a rozrušenia.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit závratu.

 • Nutkanie na vracanie (nevoľnosť).

 • Zrýchlený pulz.

 • Kožné podliatiny.

 • Svalové kŕče.


Zriedkavé (môžu postihovať až1 z 1 000 pacientov)

 • Kožná vyrážka, svrbenie kože.

 • Bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý spôsobuje piskot). Ak k piskotu sprevádzajúcemu dýchanie dôjde náhle po použití Symbicortu Turbuhaler forte, prestaňte s používaním Symbicortu Turbuhalera forte a ihneď kontaktujte lekára.

 • Nízke hladiny draslíka v krvi.

 • Nepravidelný tlkot srdca.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až1 z 10 000 pacientov)

 • Depresia.

 • Zmeny správania, najmä u detí.

 • Bolesť alebo ťažoba na hrudníku (angina pectoris).

 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi.

 • Zmeny chuti, napr. nepríjemná chuť v ústach.

 • Zmeny krvného tlaku.


Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidových hormónov vo vašom organizme, predovšetkým ak užívate vysoké dávky dlhý čas. Môže to mať za následok:

 • zmeny kostnej minerálovej hustoty (rednutie kostí),

 • kataraktu (sivý zákal očnej šošovky, nazývaný tiež beľmo),

 • glaukóm (zvýšený tlak v oku),

 • spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich,

 • ovplyvnenie funkcie nadobličky (malej žľazy nad obličkami).

Vznik týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných (užívaných vdychovaním) kortikosteroidov ako pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Symbicort Turbuhaler forte


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuli alebo na označení vášho inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote do 30°C.

 • Uchovávať nádobu s uzáverom tesne uzavreté na ochranu pred vlhkosťou.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Symbicort Turbuhaler forte

Liečivami sú budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu. Každá inhalovaná dávka obsahuje 320 mikrogramov budezonidu a 9 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.

Ďalšou zložkou je monohydrát laktózy (obsahuje mliečne bielkoviny).


Ako vyzerá Symbicort Turbuhaler forte a obsah balenia

Symbicort Turbuhaler forte je inhalátor s obsahom vášho lieku. Inhalačný prášok je bielej farby. Každý inhalátor obsahuje 60 dávok a jeho plášť je bielej farby s červeným otočným dávkovačom. Otočný dávkovač obsahuje Brailový kód s číslom 6 na identifikáciu od ďalších inhalačných liekov firmy AstraZeneca.


Symbicort Turbuhaler forte je dostupný v baleniach s obsahom 1, 2, 3, 10 alebo 18 inhalátorov obsahujúcich 60 dávok. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Švédsko


Výrobcovia

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


AstraZeneca GmbH, Wedel, Nemecko


AstraZeneca UK Limited, Cheshire, Anglicko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Štát

Obchodný názov a sila

Rakúsko

Symbicort forte Turbohaler 320 μg/9 μg/inhalation

Belgicko

Symbicort forte Turbohaler 320 μg/9 μg/inhalation

Bulharsko

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Cyprus

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Česká republika

Symbicort Turbuhaler 400 μg/12 μg/inhalation

Dánsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation,

Estónsko

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Fínsko

Symbicort Turbuhaler forte 320 μg/9 μg/inhalation

Francúzsko

Symbicort Turbuhaler 400 μg/12 μg/inhalation

Nemecko

Symbicort Turbohaler 320 μg/9 μg/inhalation

Grécko

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Maďarsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Island

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Írsko

Symbicort Turbohaler 400 μg/12 μg/inhalation

Taliansko

Symbicort 320 μg/9 μg/inhalation

Lotyšsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Litva

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Luxembursko

Symbicort forte Turbohaler 320 μg/9 μg/inhalation

Malta

Symbicort Turbohaler 400 μg/12 μg/inhalation

Holandsko

Symbicort Turbuhaler 400 μg/12 μg/inhalation

Poľsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Nórsko

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Portugalsko

Symbicort Turbohaler 320 μg/9 μg/inhalation

Rumunsko

Symbicort Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Slovenská republika

Symbicort Turbuhaler forte 400 μg/12 μg/inhalácia

Slovinsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Španielsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Švédsko

Symbicort forte Turbuhaler 320 μg/9 μg/inhalation

Veľká Británia

Symbicort Turbohaler 400 μg/12 μg/inhalation


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.9Symbicort Turbuhaler forte 400 mikrogramov/12 mikrogramov/inhalácia

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Symbicort Turbuhaler forte 400 mikrogramov/12 mikrogramov/inhalácia

inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá dodaná dávka (dávka, ktorá je uvoľnená cez náustok inhalátora) obsahuje: budezonid 320 mikrogramov/inhalácia a dihydrát formoteroliumfumarátu 9 mikrogramov/inhalácia.


Každá odmeraná dávka obsahuje: budezonid 400 mikrogramov/inhalácia a dihydrát formoteroliumfumarátu 12 mikrogramov /inhalácia.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy 491 mikrogramov v jednej dodanej dávke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok.

Biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Astma

Symbicort Turbuhaler forte je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku 12-17 rokov na pravidelnú liečbu astmy v prípadoch, kde je vhodné použiť kombináciu (inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo pôsobiaceho agonistu β2-adrenoreceptora):


 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a podľa potreby aplikovaných inhalačných krátkodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora nedosahuje adekvátna kontrola astmy

alebo

 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a inhalačných dlhodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora dosahuje adekvátna kontrola astmy.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Symbicort Turbuhaler forte je indikovaný u dospelých vo veku od 18 rokov na symptomatickú liečbu pacientov s ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (FEV1 < 50 % predpokladanej normálnej hodnoty) s opakovanými exacerbáciami v anamnéze, ktorí majú signifikantné príznaky napriek pravidelnej liečbe dlhodobo pôsobiacimi bronchodilatanciami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: Na inhalačné použitie.


Dávkovanie


Astma

Symbicort nie je určený na iniciálnu liečbu astmy. Dávkovanie zložiek Symbicort je individuálne a má sa prispôsobiť závažnosti ochorenia. Toto je potrebné brať do úvahy nielen na začiatku liečby s kombinovanými liekmi, ale tiež pri úprave udržiavacej dávky. Ak by u niektorého pacienta bolo potrebné podať inú kombináciu dávok, než tie, ktoré sú dostupné v kombinácii inhalátora, majú sa predpísať vhodné dávky agonistov β2-adrenoreceptora a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch.


Odporúčané dávky:

Dospelí (18 roční a starší):1 inhalácia 2-krát denne. U niektorých pacientov môže byť potrebné podať až maximálne 2 inhalácie 2-krát denne.


Dospievajúci (12 – 17 roční):1 inhalácia 2-krát denne.


Pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní svojim lekárom/poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa zachovalo optimálne dávkovanie Symbicortom. Dávka sa má upraviť na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov. Ak sú príznaky ochorenia dlhodobo pod kontrolou pri najnižšom odporúčanom dávkovaní, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu.


V bežnej praxi, po zvládnutí príznakov astmy pri dávkovaní 2-krát denne sa má upraviť najnižšia účinná dávka a Symbicort podávať iba raz denne, ak je podľa názoru ošetrujúceho lekára na udržanie kontroly astmy potrebné podávať dlhodobo pôsobiaci bronchodilatátor.


Narastajúce užívanie samostatného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora je známkou zhoršovania sa základného ochorenia a vyžaduje si prehodnotenie liečby astmy.


Deti (6 rokov a staršie):U detí vo veku od 6 do 11 rokov je vhodné použiť nižšiu silu lieku (100 mikrogramov/6 mikrogramov v jednej inhalácii).


Deti mladšie ako 6 rokov:Dostupné sú iba obmedzené údaje. Symbicort sa neodporúča podávať deťom mladším ako 6 rokov.


Symbicort forte sa má používať iba ako udržiavacia liečba. Pre režim udržiavacej a úľavovej liečby sú dostupné nižšie sily Symbicortu (200 mikrogramov/6 mikrogramov v jednej inhalácii a 100 mikrogramov/6 mikrogramov v jednej inhalácii).


CHOCHP

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí: 1 inhalácia 2-krát denne.


Všeobecné informácie

Osobitné skupiny pacientov:

U starších pacientov sa nevyžaduje zvláštna úprava dávkovania.Nie sú dostupné údaje o použití Symbicortu u pacientov s poruchami funkcie pečene alebo obličiek. Budezonid aj formoterol sú primárne eliminované pečeňovým metabolizmom, preto u pacientov s ťažkou cirhózou pečene sa môže očakávať vyššia expozícia.


Spôsob podávania

Pokyny pre správne používanie Symbicort Turbuhalera

Symbicort Turbuhaler je inhalátor poháňaný vdychom, čo znamená, že keď pacient inhaluje cez náustok, liečivo sa spolu s vdychovaným vzduchom dostáva do dýchacích ciest.


Poznámka:Je dôležité poučiť pacienta.

 • Pozorne si prečítať návod na použitie v písomnej informácii pre používateľov, ktorá je súčasťou každého inhalátora Symbicort Turbuhaler.

 • Prudko a hlboko vdýchnuť cez náustok, aby sa zabezpečilo dodanie optimálnej dávky do pľúc.

 • Nikdy nevydychovať cez náustok.

 • Po použití inhalátora Symbicortu Turbuhaler vráťte ochranný kryt.

 • Po inhalácii udržiavacej dávky vypláchnuť ústa vodou, aby sa minimalizovalo riziko vzniku orofaryngeálnej kandidózy. V prípade výskytu orofaryngeálnej kandidózy si má pacient vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii podľa potreby.


Pretože množstvo inhalovaného prášku po použití inhalátora Symbicort Turbuhaler je veľmi malé, pacient ho nemusí ani pocítiť ako chuťový vnem.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (laktóza, ktorá obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Odporúča sa liek pri ukončovaní liečby vysadzovať postupne a liečba sa nesmie náhle ukončiť.


Ak sa pacient nazdáva, že liečba nie je účinná alebo ak prekračuje najvyššiu odporúčanú dávku Symbicortu, je potrebné, aby sa poradil s lekárom (pozri časť 4.2). Častejšie používanie záchranných bronchodilatátorov poukazuje na zhoršenie základného ochorenia a vyžaduje prehodnotenie liečby astmy. Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy alebo CHOCHP je potenciálne ohrozujúce život a pacient sa musí okamžite podrobiť lekárskemu vyšetreniu. V tejto situácii sa má zvážiť potreba zvýšiť dávky kortikosteroidov, napr. nasadiťliečbu perorálnymi kortikosteroidmi alebo ak ide o infekciu pridať do liečbyantibiotiká.


Pacientov je treba poučiť, aby mali vždy k dispozícii záchranný inhalátor.


Pacienti majú byť upozornení, aby používali svoju udržiavaciu dávkuSymbicortu tak, ako im to predpísal lekár, aj keď sú asymptomatickí.


Len čo sú príznaky astmy pod kontrolou, možno zvážiť postupné znižovanie dávky Symbicortu. Po znížení dávky lieku je dôležité pacientov pravidelne sledovať. Pacienti majú používať najnižšiu účinnú dávku Symbicortu (pozri časť 4.2).


U pacientov sa nemá začínať liečba dávky Symbicortom počas exacerbácie alebo signifikantného či akútneho zhoršenia astmy.


Počas liečby Symbicortom sa môžu vyskytnúť závažné, s astmou spojené nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov treba upozorniť, aby pokračovali v liečbe, ale vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že symptómy astmy neustúpia alebo sa pri liečbe Symbicortom zhoršia.


Rovnako ako u iných inhalačných terapií sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci

sa zvýšením sipotu a skrátením dychu okamžite po podaní dávky. Ak má pacient skúsenosti s paradoxným bronchospazmom, Symbicort sa má okamžite vysadiť, pacient má byť vyšetrený a podľa potreby má byť zahájená alternatívna liečba. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a liečba sa má začať okamžite (pozri časť 4.8).


Pri aplikácii akéhokoľvek inhalačného kortikosteroidu, hlavne vtedy ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach, sa môžu objaviť systémové účinky. Ich výskyt je menej pravdepodobný pri aplikácii inhalačných v porovnaní s perorálne podávanými kortikosteroidmi. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, katarakt a glaukóm a zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť účinky na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (prevažne u detí) (pozri časť 4.8).


Možný účinok na kostnú denzitu sa má zvážiť predovšetkým u pacientov dlhodobo užívajúcich vysoké dávky, u ktorých sú prítomné ďalšie rizikové faktory osteoporózy. Dlhodobé klinické skúšania s inhalačným budezonidom u detí s priemernými dennými dávkami 400 mikrogramov (odmeranej dávky) alebo u dospelých s dennými dávkami 800 mikrogramov (odmeranej dávky) nemali žiadny signifikantný účinok na minerálovú hustotu kostnej hmoty. Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa účinku Symbicortu pri vyšších dávkach.


Ak je dôvod predpokladať, že následkom predchádzajúcej systémovej liečby steroidmi došlo k zhoršeniu funkcie nadobličiek, pri prechode na liečbu Symbicortom je potrebné postupovať opatrne.


Liečba inhalačným budezonidom má výhodu v tom, že minimalizuje potrebu perorálne podávaných steroidov, lenže riziko zhoršenej funkčnej rezervy nadobličiek pri prevedení pacienta z terapie perorálnymi steroidmi na inhalačné môže pretrvávať značný čas.Vyliečenie môže trvať značnú dobu po ukončení liečby perorálnymi kortikosteroidmi, a z tohto dôvodu môžu pacienti liečení perorálnymi kortikosteroidmi, prevedení na inhalačný budezonid, zostávať dlhší čas v ohrození nadobličkovou nedostatočnosťou. Za takýchto okolností sa majú pravidelne monitorovať funkcie hypotalamicko-hypofýzo-adrenálnej (HPA) osi.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov, najmä vyššia ako sú odporúčané dávky, môže tiež viesť ku klinicky významnej adrenálnej supresii. Preto ďalšie pokrytie systémovými kortikosteroidmi sa má zvážiť v stresových obdobiach, ako sú ťažké infekcie alebo pripravovaná operácia. Rýchle zníženie dávky steroidov môže vyvolať akútnu adrenálnu krízu. Príznaky a znaky, ktorémôžu viesť k akútnej adrenálnej kríze môžu byť trochu nejasné, ale môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, znížené vedomie, záchvaty,hypotenziu a hypoglykémiu.


Liečba s doplnkovými systémovými steroidmi alebo inhalovaným budezonidom sa nesmie náhle ukončiť.

Počas prechodu z perorálnej liečby na Symbicortsa môžu objaviť alergické alebo artriticképríznaky, ktoré boli predtým prekryté systémovo podávanými steroidmi, ako je nádcha, ekzém, bolesti svalov a kĺbov. Tieto stavy sa majú liečiť súbežným podávaním špecifickej liečby.

Všeobecne nedostatočný glukokortikosteroidový účinok by mal byť podozrivý, ak by v ojedinelých prípadoch došlo k príznakom ako jeúnava, bolesti hlavy, nevoľnosť a vracanie. V takýchto prípadoch je niekedy nevyhnutné dočasné zvýšenie dávkyperorálnych glukokortikosteroidov.


Aby sa znížilo na minimum riziko orofaryngeálnej kandidózy (pozri časť 4.8), pacienta treba upozorniť, aby si po každej inhalácii udržiavacej dávkyvypláchol ústa vodou.


Symbicort sa nemá podávať súbežne s itrakonazolom, ritonaviromalebo s inými silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5). Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním intereagujúcich liečiv má byť podľa možnosti čo najdlhší.


Symbicort sa má podávať opatrne pacientom s tyreotoxikózou, feochromocytómom, diabetom mellitus, neliečenou hypokaliémiou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, aneuryzmou alebo s inými ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, akými sú napr. ischemická choroba srdca, tachyarytmie alebo ťažká forma zlyhania srdca.


Zvýšená pozornosť sa má venovať pacientom, ktorí majú predĺžený QTc-interval. Formoterol samotný môže indukovať predĺženie QTc-intervalu.


Potreba a dávkovanieinhalačných kortikosteroidov sa má prehodnotiť u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovou a vírusovou infekciou dýchacích ciest.


Pri liečbe vysokými dávkami agonistov β2-adrenoreceptora môže dôjsť k potenciálne závažnej hypokaliémii. Súbežná terapia agonistami β2-adrenoreceptora s liečivami, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu alebo môžu potencovať hypokaliemický účinok, akými sú napr. deriváty xantínu, steroidy a diuretiká, môže zosilňovať možný hypokaliemický účinok agonistu β2-adrenoreceptora. Zvláštnu pozornosť je treba venovať pacientom s nestabilnou astmou s variabilne podávanými záchrannými bronchodilatanciami, pacientom s akútnou ťažkou astmou, pretože sprievodné riziko sa môže zvýšiť hypoxiou, ako aj pri iných stavoch, pri ktorých je zvýšená pravdepodobnosť hypokaliémie. Za týchto okolností sa odporúča monitorovať hladiny draslíka v sére.


Rovnako ako v prípade všetkých agonistov β2-adrenoreceptora sa pri liečbe diabetických pacientov má vykonávať častejšia kontrola glykémie.


Symbicort Turbuhaler obsahuje monohydrát laktózy (< 1 mg/inhalácia). Toto množstvo za normálnych okolností nevyvoláva problémy u ľudí s intoleranciou laktózy. Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobovať alergické reakcie.


Pediatrická populácia

Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška. Ak dôjde k spomaleniu rastu, liečba sa má prehodnotiť, s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.Pozorne sa musia zvážiť prínosy kortikosteroidovej liečby oproti možnému riziku potlačenia rastu. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta pediatrom-pneumológom.


Obmedzené údaje z dlhodobých klinických skúšaní poukazujú na to, že väčšina detí a dospievajúcich liečených inhalačným budezonidom nakoniec do dospelosti dosiahne svoju cieľovú výšku. Pozorovalo sa však počiatočné malé, ale prechodné zníženie rastu (približne o 1 cm). Vyskytuje sa zvyčajne v priebehu prvého roka liečby.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Silné inhibítory CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín, telitromycín, nefazodon a inhibítory HIV proteázy) môžu výrazne zvýšiť plazmatické hladiny budezonidu a ich súbežnému podávaniu sa má vyhnúť. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním inhibítora a budezonidu má byť čo najdlhší (časť 4.4).


200 mg silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu jedenkrát denne zvýšilo plazmatické hladiny súbežne perorálne podávaného budezonidu (jedna 3 mg dávka) v priemere šesťnásobne. Ak sa ketokonazol podával 12 hodín po budezonide, koncentrácia sa v priemere zvýšila len trojnásobne, čo ukazuje, že oddelenie času podania redukuje zvýšenie plazmatických hladín. Obmedzené údaje o interakcii pri vysokej dávke inhalovaného budezonidu naznačujú, že pri súbežnom podávaní inhalovaného budezonidu (jedna 1000 µg dávka) spolu s itrakonazolom, 200 mg raz denne, sa môže objaviť výrazné zvýšenie plazmatických hladín (v priemere štvornásobne).


Farmakodynamické interakcie

Blokátory beta-adrenergných receptorov môžu oslabiť alebo inhibovať účinok formoterolu. Preto sa Symbicort nemá súbežne podávať s blokátormi beta-adrenergných receptorov (vrátane očných kvapiek), pokiaľ nie sú na to závažné dôvody.


Pri súbežnej liečbe chinidínom, disopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínmi, antihistaminikami (terfenadín) a tricyklickými antidepresívami môže dôjsť k predĺženiu QTc-intervalu a k zvýšeniu rizika vzniku komorových arytmií.


Okrem toho, L-Dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu zhoršiť toleranciu myokardu voči β2-sympatomimetikám.


Súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy a liečivami s podobnými vlastnosťami, ako je napr. furazolidón alebo prokarbazín, môže vyvolať hypertenzné reakcie.


U pacientov, ktorým sa súbežne aplikuje anestézia halogénovanými uhľovodíkmi, je zvýšené riziko vzniku arytmií.


Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv alebo anticholinergických liečiv môže mať potenciálne aditívny bronchodilatačný účinok.


Hypokaliémia môže zvýšiť predispozíciu ku vzniku arytmií u pacientov liečených digitalisovými glykozidmi.


Interakcie budezonidu a formoterolu sa nepozorovali so žiadnymi inými liečivami používanými na liečbu astmy.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití Symbicortu alebo o súbežnej liečbe formoterolom a budezonidom počas gravidity. Údaje zo skúšania embryo-fetálneho vývoja na potkanoch nepoukázali na žiadny ďalší účinok vyplývajúci z tejto kombinácie liečiv.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití formoterolu u gravidných žien. V reprodukčných štúdiách na zvieratách vyvolával formoterol nežiaduce účinky po ich vystavení veľmi vysokým systémovým dávkam (pozri časť 5.3).


Údaje od približne 2000 tehotných žien nenaznačujú žiadne zvýšenie rizika teratogenity v súvislosti s inhalačným podávaním budezonidu. V skúšaniach na zvieratách glukokortikoidy indukovali malformácie (pozri časť 5.3). Tieto zistenia však s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú relevantné pre človeka pri podaní v odporučených dávkach.


V skúšaniach na zvieratách sa odhalila účasť zvýšenej prenatálnej expozície glukokortikoidom v dávkach nižších ako je rozsah teratogénnych dávok, na zvýšenom riziku retardácie intrauterinného rastu, kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti a trvalých zmien v hustote glukokortikoidných receptorov, obratu a vo funkcii neurotransmiterov.


Počas gravidity sa má Symbicort použiť iba vtedy, ak prínos lieku prevýši možné riziká. Má sa použiť najnižšia dávka, ktorá účinne udržuje astmu pod kontrolou.


Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Avšak pri používaní terapeutických dávok sa žiadny účinok na dojča neočakáva. Nie je známe, či sa u človeka formoterol vylučuje do materského mlieka. U potkanov sa zistilo malé množstvo formoterolu v mlieku. Symbicort sa má podávať dojčiacim ženám iba v tom prípade, ak sa predpokladá, že očakávaný prínos pre matku prevýši akékoľvek možné riziko pre dieťa.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o potenciálnom vplyve budezonidu na fertilitu. Reprodukčné štúdie s formoterolom u zvierat preukázali trochu zníženú plodnosť u samcov potkanov pri vysokej systémovej expozícii (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Symbicort nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nakoľko Symbicort obsahuje liečivá budezonid a formoterol, pri jeho podávaní sa môžu vyskytovať nežiaduce účinky rovnakého typu, aké sa hlásili pri užívaní oboch liečiv. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov v dôsledku súčasného podávania týchto dvoch liečiv nebola zvýšená. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sú farmakologicky predvídateľnými nežiaducimi účinkami liečby β2-agonistami, ako sú napr. tremor a palpitácie. Tieto bývajú mierne a zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých dní liečby.


Po podaní inhalačných kortikosteroidov bola u pacientov s CHOCHP hlásená pneumónia. Kontrolovaná štúdia preukázala zvýšené riziko pneumónie u pacientov s novodiagnostikovanou CHOCHP, ktorí začali s liečbou inhalačnými kortikosteroidmi. Avšak, hodnotenie 8 súhrnných klinických štúdií zahŕňajúcich 4 643 pacientov s CHOCHP liečených budezonidom a 3 643 pacientov randomizovaných na non-ICS liečbunepreukázali zvýšené riziko pneumónie pre budezonid. Výsledky prvých 7 z týchto 8 štúdií boli publikované ako metaanalýzy.


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe budezonidom alebo formoterolom sú uvedené nižšie a sú zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu.Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Výskyt

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Kandidové infekcie v orofaryngu

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Okamžité a oneskorené hypersenzitívne reakcie, napr. exantém, urtikária, pruritus, dermatitída, angioedém a anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé

Cushingov syndróm, supresia funkcie nadobličiek, spomalenie rastu, zníženie hustoty minerálov v kostnej hmote

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypokaliémia


Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Agresivita, psychomotorická hyperaktivita, úzkosť, poruchy spánku


Veľmi zriedkavé

Depresia, zmeny v správaní (prevažne u detí)

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, tremor


Menej časté

Závrat


Veľmi zriedkavé

Poruchy chuti

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé

Katarakta a glaukóm

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie


Menej časté

Tachykardia


Zriedkavé

Srdcové arytmie, predsieňová fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly


Veľmi zriedkavé

Angina pectoris, predĺženie QTc- intervalu

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Kolísanie krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Mierne podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie


Zriedkavé

BronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Krvné podliatiny

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče


Infekcia orofaryngu kandidózou je kvôli depozícii lieku. Aby sa riziko minimalizovalo, pacientovi treba poradiť vypláchnuť si ústa vodou po každej udržiavacej dávke. Orofaryngeálna kandidová infekcia zvyčajne reaguje na aktuálne ošetrenie proti plesniam bez nutnosti prerušiť inhalačné kortikosteroidy. Ak sa vyskytne orofaryngeálna kandidóza, pacient si má vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii podľa potreby.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže sa po podaní dávky veľmi zriedkavo vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, ktorý postihuje menej než1 z 10 000 ľudí s okamžitým nárastom sipotu a skrátením dychu. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a musí sa liečiť okamžite. Symbicort sa má okamžite vysadiť, pacient sa má prehodnotiť a ak je potrebné, nasadiť alternatívnu liečbu (pozri časť 4.4).


Systémové účinky sa môžu objaviť pri inhalačných kortikosteroidoch, čiastočne pri vysokých dávkach predpísaných pri dlhodobom užívaní. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm. Môže tiež dôjsťk zvýšeniu náchylnosti k infekciám a zhoršeniu schopnosti prispôsobiť sa stresu. Účinky sú pravdepodobne závislé na dávke, expozičnom čase, vystaveniu súčasných a predchádzajúcich steroidov a individuálnej citlivosti.


Liečba s β2– agonistami môže viesť k zvýšeniu hladiny inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketolátok v krvi.


Pediatrická populácia

Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie formoterolom pravdepodobne vedie k objaveniu sa príznakov typických pre adrenergných agonistov β2- adrenoreceptora: tremor, bolesť hlavy, palpitácie. Príznaky hlásené z ojedinelých prípadov sú tachykardia, hyperglykémia, hypokaliémia, predĺženie QTc-intervalu, arytmia, nauzea a vracanie. V uvedených prípadoch môže byť indikovaná podporná a symptomatická liečba. Pri podaní dávok až 90 mikrogramov v priebehu 3 hodín pacientom s akútnou bronchiálnou obštrukciou nevznikli žiadne zvýšené obavy z hľadiska bezpečnosti.


Nepredpokladá sa, že by akútne predávkovanie budezonidom, dokonca ani v nadmerných dávkach, predstavovalo klinický problém. Pri dlhodobom užívaní nadmerných dávok sa môžu objaviť systémové účinky glukokortikosteroidov, akými sú napr. hyperkorticizmus a supresia nadobličkových funkcií.


Ak sa má liečba Symbicortom vysadiť kvôli predávkovaniu formoterolovou zložkou, musí sa zvážiť zabezpečenie vhodnej terapie inhalačným kortikosteroidom.


5. Farmakologickévlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné liečivá na obštrukčnú chorobu dýchacích ciest.


ATC kód: R03AK07

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Symbicort obsahuje formoterol a budezonid, ktoré majú odlišné spôsoby účinku a ktoré vykazujú aditívny efekt v zmysle zníženia výskytu exacerbácií astmy. Mechanizmy pôsobenia týchto dvoch látok sú v danom poradí popísané nižšie.


Budezonid

Budezonid je glukokortikosteroid, ktorý má pri inhalačnom podávaní dávkovo závislý protizápalový účinok v dýchacích cestách, ktorý má za následok zmiernenie príznakov a menej exacerbácií astmy. Po podaní inhalačného budezonidu sú závažné nežiaduce účinky menej častéako pri podávaní systémovýchkortikosteroidov. Presný mechanizmus účinku zodpovedný za protizápalový účinok glukokortikostero-idovnie je známy.


Formoterol

Formoterol je selektívny adrenergných agonistov β2- adrenoreceptora , ktorý pri inhalačnom podaní vyvoláva rýchlu a dlhotrvajúcurelaxáciu hladkého svalstva bronchov u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Bronchodilatačný účinok je dávkovo závislý, s nástupom účinku v priebehu 1-3 minút a jeho trvanie po podaní jednej dávky je najmenej 12 hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Astma

Klinické skúšania u dospelých pacientov preukázali, žepridanie formoterolu k budezonidu má za následok zmiernenie príznakov astmy, zlepšenie funkcie pľúc a menší počet exacerbácií. V dvoch klinických skúšaniach trvajúcich 12 týždňov bol účinok budezonid/formoteroluna funkciu pľúc rovnaký ako účinok voľnej kombinácie budezonidu a formoterolu a prevyšoval účinnosť samotného budezonidu. Vo všetkých liečených skupinách sa podľa potreby používali krátko pôsobiace agonisty β2 – adrenoreceptora. V priebehu liečby sa nepozorovali žiadne známky zníženia antiastmatického účinku.


Vykonali sa dve 12-týždňové štúdie, v ktorých bolo liečených 265 detí vo veku 6-11 rokov udržiavacou dávkoubudezonid/formoterolu (2 inhalácie 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov/inhalácia 2-krát denne) a krátko pôsobiacimi agonistami β2 – adrenoreceptora podávanými podľa potreby. V obidvoch štúdiách sa zlepšila funkcia pľúc a liečba bola dobre tolerovaná v porovnaní so zodpovedajúcou dávkou samotného budezonidu.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

V dvoch klinických štúdiách trvajúcich 12 mesiacov sa u pacientov s ťažkou CHOCHP hodnotil účinok na funkciu pľúc a na výskyt exacerbácií (definovaných ako liečba perorálnymi kortikosteroidmi, liečba antibiotikami a/alebo hospitalizácia). Pri zaradení do klinickej štúdie bol medián hodnôt FEV136 % predpokladaného normálu. Priemerný počet exacerbácií za rok (podľa vyššie uvedenej definície) sa výrazne znížil pri podávaní budezonid/formoterolu v porovnaní so samotným formoterolom alebo s placebom (priemerný výskyt bol 1,4 v porovnaní 1,8 - 1,9 v placebovej/formoterolovej skupine). Priemerný počet dní v období 12 mesiacov, počas ktorých boli pacienti liečení perorálnymi kortikosteroidmi bol v skupine pacientov, užívajúcich budezonid/formoterol o niečo nižší (7-8 dní/pacient/rok) v porovnaní so skupinou užívajúcich placebo (11-12 dní) alebo formoterol (9-12 dní). V porovnaní so samotným formoterolom, budezonid/formoterol nevykazoval lepší účinok na zmeny pľúcnych parametrov ako je FEV1.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Ukázalo sa, že fixná kombinácia budezonid/formoterola zodpovedajúce monoprodukty sú bioekvivalentné z hľadiska systémovej expozície budezonidu a formoterolu. Napriek tomu sa pozorovalo mierne zvýšenie supresie kortizolu po podaní fixnej kombinácie v porovnaní s monoproduktami. Tento rozdiel nie je závažný z hľadiska klinickej bezpečnosti.


Farmakokinetické interakcie medzi budezonidom a formoterolom sa nedokázali.


Farmakokinetické parametre jednotlivých liečiv boli porovnateľné po podaní budezonidu a formoterolu ako monoprodukty alebo ako fixná kombinácia. Po podaní fixnej kombinácie bola AUC budezonidu mierne zvýšená, absorpcia oveľa rýchlejšia a zvýšená maximálna plazmatická koncentrácia. Maximálna plazmatická koncentrácia formoterolu bola podobná ako pri podaní fixnej kombinácie.

Inhalovaný budezonid sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 30 minút po inhalácii. V skúšaniach sa zistila po inhalácii pomocou inhalátora priemerná pľúcna depozícia budezonidu v rozmedzí od 32 % do 44 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť budezonidu je približne 49 % dodanej dávky. U detí vo veku 6 - 16 rokov je pľúcna depozícia v tom istom rozmedzí ako u dospelých pri rovnakých podaných dávkach; výsledné plazmatické koncentrácie neboli stanovené.


Inhalovaný formoterol sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 10 minút po inhalácii. V štúdiách po inhalácii pomocou inhalátora sa zistilo, že priemerná depozícia v pľúcach sa pohybovala v rozmedzí od 28 % do 49 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť predstavuje približne 61 % dodanej dávky.

Distribúcia a biotransformácia

Väzba formoterolu na bielkoviny krvnej plazmy je približne 50 %, väzba budezonidu približne 90 %. Formoterol má distribučný objem približne 4 l/kg, budezonid 3 l/kg.

Formoterol sa inaktivuje cez konjugačné reakcie (tvoria sa aktívne O-demetylované a deformylované metabolity, ktoré sa však detegujú prevažne ako inaktivované konjugáty). Pri prvej pasáži pečeňou podlieha budezonid excesívnej (približne 90 %) biotransformácii na metabolity s nízkou glukokortikosteroidovou aktivitou. Glukokortikosteroidová aktivita hlavných metabolitov, 6-beta-hydroxybudezonidu a 16-alfa-hydroxyprednizolónu predstavuje menej ako 1 % glukokortikosteroidovej aktivity budezonidu. Nie sú náznaky žiadnych metabolických interakcií, prípadne translokačných reakcií medzi formoterolom a budezonidom.

Eliminácia

Hlavná časť dávky formoterolu sa transformuje metabolizmom v pečeni, po ktorom nasleduje eliminácia obličkami. Po inhalácii sa 8 % až 13 % dodanej dávky formoterolu vylúči v nemetabolizovanej forme do moču. Formoterol má vysoký systémový klírens (približne 1,4 l/min) a priemerný polčas terminálnej eliminácie je 17 hodín.


Budezonid sa eliminuje pomocou metabolizmu hlavne katalyzovaným enzýmom CYP3A4. Metabolity budezonidu sa eliminujú močom priamo alebo v konjugovanej forme. V moči sa zistili iba zanedbateľné množstvá nezmeneného budezonidu. Budezonid má vysoký systémový klírens (približne 1,2 l/min) a plazmatický eliminačný polčas po intravenóznom podaní je priemerne 4 hodiny.


Farmakokinetika budezonidu a formoterolu u detí a u pacientov s obličkovým zlyhaním nie je známa. Expozícia budezonidu a formoterolu môže byť zvýšená u pacientov s ochorením pečene.


Linearita/nelinearita

Systémová expozícia budezonidu aj formoterolu lineárnym spôsobom koreluje s podanou dávkou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicitu budezonidu a formoterolu podávaných v monoterapii alebo v kombinácii, pozorovanú v skúšaniach na zvieratách, predstavovali účinky súvisiace s nadmernou farmakologickou aktivitou.


V reprodukčných skúšaniach na zvieratách kortikosteroidy ako je budezonid indukovali malformácie (rázštepy podnebia, malformácie skeletu). Nezdá sa však, že by tieto experimentálne výsledky na zvieratách boli relevantné pre pacientov liečených odporúčanými dávkami. V reprodukčných skúšaniach na zvieratách pri vysokých systémových expozíciách formoterolu sa zistila o niečo znížená fertilita potkaních samcov, implantačné straty u potkaních samíc, zhoršené skoré postnatálne prežívanie a nižšia pôrodná váha mláďat. V týchto skúšaniach boli zvieratá vystavené oveľa vyšším systémovým expozíciám formoterolu, ako sa dosahujú v klinickej praxi. Nezdá sa však, že by tieto experimentálne výsledky na zvieratách boli pre človeka relevantné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte obal dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Symbicort Turbuhaler je vdychom poháňaný viacdávkový inhalátor suchého prášku.

Inhalátor je biely, s červeným otočným dávkovačom. Inhalátor je vyrobený z rôznych druhov plastických materiálov (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). V každom vonkajšom obale sa nachádza 1, 2, 3, 10 alebo 18 inhalátorov, obsahujúcich 60 dávok. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Švédsko


8. Registračné číslo


14/0683/10-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie


Dátum prvej registrácie:31.10.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


September 2014

13
Symbicort Turbuhaler forte 400 mikrogramov/12 mikrogramov/inhalácia