+ ipil.sk

Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhaláciaPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia

inhalačný prášok

budezonid/dihydrát formoteroliumfumarátu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Symbicort Turbuhaler mite a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Symbicort Turbuhaler mite

3. Ako používať Symbicort Turbuhaler mite

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Symbicort Turbuhaler mite

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Symbicort Turbuhaler mite a na čo sa používa


Symbicort Turbuhaler mite je inhalačný liek, ktorý sa používa na liečbu astmy u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 rokov. Obsahuje dve rôzne liečivá: budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu.

 • Budezonid patrí do skupiny liečiv nazývanej “kortikosteroidy”. Jeho účinkom sa dosahuje zmiernenie a predchádzanie opuchu a zápalu v pľúcach.

 • Dihydrát formoteroliumfumarátu patrí do skupiny liečiv nazývanej “dlhodobo pôsobiace agonisty beta2-adrenoreceptora“ alebo “bronchodilatátory“. Uvoľňuje svalstvo vo vašich dýchacích cestách. Tým vám uľahčuje dýchanie.


Tento liek nie je vhodný na liečbu pacientov s ťažkou astmou. Môže sa predpisovať v dvoch rôznych prístupoch k liečbe astmy.


 1. Niektorí pacienti majú v liečbe astmy predpísané dva inhalátory: Symbicort Turbuhaler mite a samostatný „úľavový inhalátor“.

 • Títo pacienti používajú Symbicort Turbuhaler mite každý deň. Napomáha to predchádzaniu vzniku príznakov astmy.

 • Pacienti z tejto skupiny užívajú „úľavový inhalátor“ pri objavení sa príznakov astmy na uľahčenie dýchania.


 1. Niektorí pacienti majú v liečbe astmy predpísaný Symbicort Turbuhaler mite ako jediný inhalátor.

 • Títo pacienti používajú Symbicort Turbuhaler mite každý deň. Napomáha to predchádzaniu vzniku príznakov astmy.

 • Symbicort Turbuhaler mite používajú aj v prípade, že potrebujú dávky navyše na úľavu od príznakov astmy a uľahčenie dýchania. Na tento účel nepotrebujú osobitný inhalátor.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Symbicort Turbuhaler mite


Nepoužívajte Symbicort Turbuhaler mite:

 • ak ste alergický na budezonid, formoterol alebo na ďalšiu zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6), ktorou je laktóza (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnej bielkoviny).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler mite, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste diabetik (máte cukrovku),

 • ak máte pľúcnu infekciu,

 • ak máte vysoký krvný tlak, mali ste problémy so srdcom (vrátane nepravidelnej činnosti srdca, veľmi rýchleho pulzu, zúženia tepien alebo srdcového zlyhania),

 • ak máte problémy so štítnou žľazou alebo nadobličkami (žľazy susediace s obličkami),

 • ak máte nízku hladinu draslíka v krvi,

 • ak máte vážne problémy s pečeňou.


Iné lieky a Symbicort Turbuhaler mite

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predovšetkým, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak používate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:

 • Betablokátory (napr. atenolol alebo propranolol na liečbu vysokého krvného tlaku), vrátane očných kvapiek (napr. timolol na liečbu glaukómu – zelený očný zákal).

 • Lieky proti rýchlej alebo nepravidelnej činnosti srdca (napr. chinidín).

 • Lieky ako digoxín, často používané na liečbu srdcového zlyhania.

 • Diuretiká, tiež známe ako tablety na odvodnenie (ako je napr. furosemid). Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • Steroidy užívané ústami (ako je napr. prednizolón).

 • Xantíny, napr. teofylín alebo aminofylín. Tieto sa často používajú v liečbe astmy.

 • Iné bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest, ako je napr. salbutamol).

 • Tricyklické antidepresíva (lieky na liečbu depresie, ako je napr. amitryptylín) a antidepresívum nefazodón.

 • Fenotiazíny, ako je napr. chlorpromazín alebo prochlorperazín.

 • Lieky nazývané „HIV proteázové inhibítory“ (ako je ritonavir), určené na liečbu HIV infekcie.

 • Lieky určené na liečbu infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín a telitromycín).

 • Lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je napr. levodopa).

 • Lieky na liečbu porúch štítnej žľazy (ako je napr. levotyroxín).


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného alebo si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler mite.


Informujte lekára alebo lekárnika aj v prípade, že sa chystáte podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestéziialebo lekársky výkon u zubára.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler mite - nepoužívajte Symbicort Turbuhaler mite bez súhlasu lekára.

 • Ak otehotniete počas užívania Symbicortu Turbuhalera mite, neprestaňte ho používať, ale okamžite informujte svojho lekára.

 • Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete používať Symbicort Turbuhaler mite.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Symbicort Turbuhaler mite nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Symbicort Turbuhalera mite obsahuje laktózu

Symbicort Turbuhaler mite obsahuje laktózu, ktorá je druh cukru. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby. Za normálnych okolností množstvo laktózy v tomto lieku pacientom, ktorí neznášajú laktózu nespôsobuje žiadne ťažkosti.


Laktóza obsahuje malé množstvo mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Symbicort Turbuhaler mite


 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Je dôležité užívať Symbicort Turbuhaler mite každý deň, aj vtedy, keď nemáte žiadne príznaky astmy.

 • Váš lekár bude pravidelne kontrolovať príznaky vašej astmy.


Ak ste na vašu astmu alebo CHOCHP (chronickú obštrukčnú chorobu pľúc) užívali steroidové tablety, lekár vám môže znížiť počet tabliet, ktoré užívate, len čo začnete používať Symbicort Turbuhaler mite. Ak ste užívali dlhší čas perorálne steroidné tablety (ústami), lekár vám bude z času na čas kontrolovať krvné testy. Pri znižovaní perorálnych steroidných tabliet môžete mať pocit celkovej nepohody, aj keď sa hrudníkové príznaky môžu zlepšiť.

Môžete mať skúsenosti s príznakmi ako je upchatý nos alebo nádcha, slabosť alebo bolesť kĺbov a svalov,vyrážka (ekzém). Ak vás ktorýkoľvek z týchto príznakov obťažuje alebo ak sa vyskytujú príznaky ako sú bolesť hlavy, únava,nauzea (pocit nevoľnosti) alebo vracanie, prosím, kontaktujte ihneď svojho lekára. Budete musieť užiť ďalšie lieky, ak sa u vás objavia alergické alebo artritické príznaky. Ak máte obavy, či máte používať Symbicort Turbuhaler mite aj naďalej, poraďte sa so svojím lekárom.


K vašej zvyčajnej liečbe v období stresu (napr., keď máte infekciu hrudníka alebo ste pred operáciou) môže váš lekár zvážiť pridanie steroidných tabliet.


Dôležité informácie týkajúce sa príznakov astmy

Ak máte pocit, že sa vám začína ťažšie dýchať alebo máte pocit piskotu, hoci používate Symbicort Turbuhaler mite, pokračujte v užívaní, ale čo najskôr navštívte lekára, nakoľko môžete potrebovať ďalšiu liečbu.


Okamžite kontaktujte lekára:

Ak sa vaše dýchanie zhoršuje alebo sa v noci často budíte s príznakmi astmy.

Ak ráno pociťujete ťažobu na hrudníku alebo takáto ťažoba pretrváva dlhšie ako zvyčajne.

Tieto príznaky signalizujú, že vaša astma nie je náležite pod kontrolou a môžete okamžite potrebovať inú alebo ďalšiu liečbu.


Astma

Symbicort Turbuhaler mite sa môže predpisovať v dvoch rôznych prístupoch k liečbe astmy. Koľko Symbicortu Turbuhalera mite a kedy ho máte používať závisí od toho ako vám bol predpísaný.

 1. Ak vám bol predpísaný Symbicort Turbuhaler mite a k tomu aj samostatný úľavový inhalátor, prečítajte si časť „a) Používanie Symbicortu Turbuhalera mite a samostatného úľavového inhalátora“

 2. Ak vám bol predpísaný Symbicort Turbuhaler mite ako jediný inhalátor, prečítajte si časť „b) Používanie Symbicortu Turbuhalera mite ako jediného inhalátora v liečbe astmy“.


 1. Používanie Symbicortu Turbuhalera mite a samostatného úľavového inhalátora

Používajte Symbicort Turbuhaler mite každý deň. Pomôže vám to predchádzať výskytu astmatických príznakov.


Dospelí (18 roční a starší):

 • Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie 2‑krát denne.

 • Váš lekár môže dávku zvýšiť na 4 inhalácie 2‑krát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali váš liek raz denne.


Dospievajúci (12‑17 roční):

 • Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie 2‑krát denne.

 • Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali váš liek raz denne.


Deti (6‑11 ročné):

 • Zvyčajná dávka je 2 inhalácie 2‑krát denne.


Symbicort Turbuhaler mite sa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 6 rokov.


Lekár (alebo zdravotná sestra) vám pomôže zvládnuť astmu. Dávku tohto lieku upravia na čo najnižšiu, pri ktorej bude vaša astma pod kontrolou. Nikdy však dávku neupravujte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom (zdravotnou sestrou).


Keď sa objavia príznaky astmy, použite svoj samostatný úľavový inhalátor.Svoj úľavový inhalátormajte vždy so sebou, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť. Nepoužívajte Symbicort Turbuhaler mite na liečbu príznakov astmy - použite váš úľavový inhalátor.


 1. Používanie Symbicortu Turbuhalera mite ako jediného inhalátora v liečbe astmy

Tento spôsob liečby so Symbicortom Turbuhaler mite používajte iba vtedy, ak vám ho naordinoval lekár a ste osoba staršia ako 18 rokov.


Používajte Symbicort Turbuhaler mite každý deň. Pomôže vám to predchádzať astmatickým príznakom.


Môžete použiť:

 • 1 inhaláciu ráno a 1 inhaláciu večer

alebo

 • 2 inhalácie ráno

alebo

 • 2 inhalácie večer.


Užívajte Symbicort Turbuhaler mite aj ako úľavový inhalátorv prípade príznakov astmy.

 • Ak sa objavia príznaky astmy, inhalujte 1 dávku a počkajte niekoľko minút.

 • Ak nemáte pocit zlepšenia, inhalujte ďalšiu dávku.

 • Neinhalujte naraz viac ako 6 dávok


Inhalátor Symbicort Turbuhaler mite majte vždy so sebou, aby ste ho mohli použiť v prípade potreby.


Zvyčajne nie je potrebné použiť viac ako 8 inhalácií za deň. Avšak lekár vám môže odporučiť, aby ste použili až 12 inhalácií denne na obmedzené obdobie.


Ak pravidelne používate 8 alebo viac inhalácií denne, dohodnite si návštevu u lekára alebo zdravotnej sestry.Možno bude potrebné, aby vám zmenil liečbu.


Neinhalujte viac ako 12 dávok v priebehu 24 hodín.


Ak sa u vás objavia príznaky astmy počas cvičenia, použite Symbicort Turbuhaler mite tak, ako je to popísané vyššie. Neužívajte však Symbicort Turbuhaler mite pred cvičením, aby ste predišli vzniku príznakov astmy.


Príprava pred použitím nového inhalátora Symbicort Turbuhaler mite

Predtým, ako po prvý raz použijete novýinhalátor Symbicort Turbuhaler mite, musíte ho pripraviť na použitie nasledovným spôsobom:

 • Odskrutkujte a snímte vrchnák. Možno začujete štrkotavý zvuk.

 • Držte váš inhalátor Symbicort Turbuhaler mite vo zvislej polohe červeným otočným dávkovačom smerom dole.

 • Otočte červeným otočným dávkovačom na jednu stranu až na doraz. Potom otočte otočným dávkovačom na druhú stranu až na doraz (nezáleží na tom, na ktorú stranu

začnete otáčať). Mali by ste počuť “klik“.

 • Vykonajte to isté ešte raz, otočte červeným dávkovačom v obidvoch smeroch.

 • Váš inhalátor Symbicort Turbuhaler mite je teraz pripravený na použitie.


Ako inhalovať

Vždy, keď potrebujete inhalovať, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 1. Odskrutkujte a snímte vrchnák. Možno začujete štrkotavý zvuk.


 1. ImorVXt6gR2SkkK7WLqWsqJCHG8yHvk1ntvY4w/wJ8ARnWJ2InOh8tb6V6YjcNImnnZw2U1IR22L0hgnUpjL5o62UHZmZmsCRAB6FAIQwiJ+uMep4GsgPrzUbwSXBUtfNSZrz4UKhIiuOtra2PP/5YM8fe1QdVT/sRwUe52aHIBeWWR4gX/ZGmnQ9iRZqXKgBYnDlzRmHL5a+iKWKXGnuZ5YfIFCe9NwuZlPaMK65a6psLXOFKImhiDLHRr5q+tk11KQIFuVSdiSXxefwFlJE62wWUP7DP7QXHjh0TKzpjmtV7CV4l2pD/hReECWBWFiLl7VOsqJUEX4/gkvZF9S0L2ShYD06dOsUdGF1IVKfZIoIG9VB454KtJAvxOK1QEIAXCNa1t7bLbVXXrl0DZLTCTjHORPoMTj2tzxWCySD8Pyzs6JtGhRd2ZeaZNN+b59KlS6+++mqrFPxn5YvUkDN8mHayV0e8qklGnfyQ2dTXd9kIyxfNClqfy22qD1atsO/IG8tqsy9t3S4Cl25ubmadAtW6vawdYW5oEEkWAo7yIGcmzElqCENUuHdBR51IzgtKTAp+E1bKMoqTc3NzUEC4j4FKk6hsT2RhUQ8jw4orLRJ2GtAD4k16O44BFp999tmecxSpGk32L41WvvDGDwyB4vXXX7948aKtg+KMY18UTX0pzzVTlZNgSJe4mxTViujABXXJTnqxXFbMQCeVJ3FE3qg2atwH6cMSN+bwvXhSRXg1MCcgw4cQsmi5tnbEVijwo12gfTBJErMk4ZffyEoEtD7oMg3vK6+8gp5AOVpdXT1+/Lgir3iXPETC2ZYJWo90RldcP+wZXkN3bGbSf9fX1z/44APVWNpz8sOTKSaKRihfuGIq4fnz5y9fvowplZpE76zk64rWFv2bdClLbXlD05rWfm75kRpzfUe8SIyUblUGCRT2odZXohtT49yJLJq6y4ZL27ejpdOFhLHqIY1eH9eDM1naMzU+I63VGhZqAbQW2c0Q2WEIF9CJsrDXQTfRjz1nVSFtfYqL6c0FUjBmDMCR5elnKhoqr0dinCn2eyXGeFmGYF8U4tKQyJOFaqPXr1//3e9+p30eypOqoWFRn3jRcVHt0Hqes4Spg2l0+vRpqrJpXpPWcjIvFrvatcgFjs2KTj5vfGya35IjbK6RN8qC1YPEw5JHugVolKevD14DW4/PAoEzFhNn8M6bvGxe9ujRIwUOtHcriqm3TnNrLrNRW51SaRITYGYv8CYNh1ZD5pjReEGobYUMUTGwxpY3Ah04UGBaaJcQKJjxoe1OZF5Nivu2WkSzIqS+iA92UztoLpQ70NfJQqK9z6PCfv3rX9NWZRvp+O1cF6121BR1yRdl2P7aGaQPfVNveNGrWMUuYlZBuIBCmxojlthJM6kV9sKyM6lCrovWW42+SjlEt3e83hlLZ2rMq+XF3JX4Jzpj39qSAjrSUP9arQEsGNnZsZ2IMpO4hQMwLYULuzhbDox6mJna37RZcutWKiMUOuTDsi+SmmrGMm2yUMXCwgKDNcnAkS0zknQsvut8YhQQVxRLnRED02JyOpcc9Pnu3bv//d//zbCRQbL16tBQ+G081CufRreU31S/jtw/kuZ5kxcuXMD8zkIqYWLyI21cjTeBD1KSxW+uZC+wLEFq5btpSVLoKNnqWPM1Wtbs+t+RpL23itllVsqQc0TVtPU6SZBNbt26xbJAu4KF+tzK6+LgAMIFeFWBT93wwgVJh5qI8jva+c4drNADYj+TsDdCWrQ0K3CDisby8rKQQkuCtjVSfyIUi/SO8qvxfGb2i7KzSJ8mC3USHzx4ALBA5+llS4qpcUOniqXr4NDI47UwjSg2a65IiLA2M1rp01DJ2huVVYsbG9SxnXb2V+2NXocDhRfW0h6tZh1JvYqkCVeSL+xqKV7Fy2JVx4zPikkr1V2VlRTgi+WdnlQXQiHK72X/ks2k8RF0ABlbW1t6ZUKtynO7YKxl2X487siRI4CJxcVF2qGSsKM6JQsX8v3F5GVJxwJ0meWsjan8a2JiZDB6P/vZz9B5YZaoYezR0Wj3WwbT4nPa6ENrMmiFYjlcLtLc9t42tSHYjo0Ed2bRi/CCZIX/soDaUb4Qr2Yh/dEyebdXY8/L1jVfImdQie9CvQAzHvyZhrRr6ggVD9XLKrxaeyyo55F8oQNrkbWGIUVkuaCXqRymMKiVZ5TOzMwAKbgnK7diTUJMjaQJa9e0HfBFXUOgbN+OCku0Nuh1JGBSUFpfX4dkgQFUteFd0XZwamDI9V2/086DbqRNbogX/KIaZU0XqtNWsjhkdtPxZq/dVqizFokVVrig0ZRNlXONynMrMSmVUd/s21kNhXYWWWGj1lKzBwqFqSwPRZf/j4MAReD+/fvWIrtr8QvCH5gZwtrJkycZXu1KIOiDgqBjMiFL/vniBmIu5O/6vCwFRQmqKjhPZ8f58+cpWaRh22dik1WCbJimxSnbJYlRFqOtDGKNspGIgZ6jA0wMAUy8++67ChVRnl5izCLVI9kf7YmhdFeq/7JDuXK0+ggejM9Mb7nOJMbyR3FDxSnaptSd1hO15kvyf9ZpP+5I7qjuoTfWCm88rBVLvS/aLO35bgdZCCET/LFmf1LPbEECo4LnMVZra2sUwiOcsqu6fpIOaPc9SYKZoB2SZexO8YzTxyOWl5dPnz5NIVHmCYGFELOMEdFBBBz2evsJNGK+GI3i8+AODtcnn3zy85//XBgh0Kk5hg0NSKO1d2JWQYil+40nrQ9CggOt7kr3cCZQ0joFsk57C0Rz5XnY61iPq+ieM07cMjyVyeKUK0o3FsXYYNtsX+xDSCXvhYywsbHBql/18YLgyJRwvZcGQQNrvad2tL1xkbTCLoeCMF1PVMIjLl26BLywJkwF2kWiRARV9oBkv5qVJmSOKYv6iTHo+DwKFij2wQcf/PrXv2auTSvsllR/ABsanEaFF1rnGeonQTTiN85Cb6o/JkWHpURZZ0oEV0gN7ZCr1tHHEd1oISn6KVri7PmOcoQ3iVvSOyyiZSbNhKV99eia1M73Ijpx4kQrpMZb+SKSqtR/yXGKXhWo2QhUfQKA+7lz51ZWVphR+jzfDs6Z5A4rF7hQdC8CiEjWcMWvaSUg24FIpvAmVgV/33vvvffff5+qqxVDGuFinDRC+YIzjKXWNL8lAGuxEiOlpoC9ZqGYWTPMuuXKD5XnUvPM/lqOhmqbKm+RJmKxJlqlZROVlJSZ/UQy4wlWy86IMAy+ZjBb/YQoXM8ASkVDu6L+pbGSmuaDN3cnJ3pDuSuCVVjYCDTHkydPnj17linn7BgVH5tpXrZodhQr7IHEEIu2VqyIWkiCEy0LvtWrV6/+6le/YtKaVUY4vH2UGmqoP4otgtVoHa0tFeRDdQPIF2pZYVR0wkncaJldhQQTtNVTeLZrqTjEWt3ogQcTKmGxjunLLsJW8HEmVNQufbpM16i3litcMR2+lW9rKpbY3t6+fft2nWEU7jC2HfwMvKBxoWXqYh4Ku7RavUAyjkp+JyZoSoUF0CyNoPhMFy9eXF1dFRMmQea3aoidCRG5osUxKclrNtI8UuisgKn22yZj8ObNm8A7iFfWgSKUPBS2sLS4PHRKiipSBPS7coRtJy05v+28ish3l5GjuwZ58ajZbpeNPH9Ey0jEVBIuymOXhMqxlg3qfI+yZlF9l/21+mtZQPHFYBBnPpsFNR1ThKa9AHT37l1tdF7tE9HIcCN14AWjv11ABF/UStSx1JQRTEp+h8yEyXE3eYgVr776KuAD3XvllVf0gaSDRB2zJy33RgcVE71M1kXlw1b1xDX6RJTb4ruoig2NgUaLF87o0pkpiinhVrDiiqsTwUKSsGWP6EESN6TLuHpA68126h1/jaQJaR++WH0rupikzoiBKWLgJ8ZHie0rEE2iDSt0rqysKB/HmRpTeiJ7JW+0N/q/xoQdo7hBJyUUkPPnzwMmVONTnyYyZJYRwZUMrlb4ciWdrix06Fhfmd1jm/QKQ3uCUMZ378lC3FB9qjmqI7R3+tylL1+pC1XhIqO9FSOtOEqy08iHIl3RgwQ67VBZV/OyQr3yxaAs38nepmNXFJ6tNFEGCzEqkVEl4ZI87ELVJcUVFT10YeEFWCwuLqonFgiswUVYIMySE8QZd4k2nUeb3AREgh5up4ihNq2lMwIOfaxolOx3tJdFI2xfNgkx8nw1mr34rT/99NO2ye5tDJxDpzJYdFtxRxvfyVhAVzQ6JEUPSLmXPqQ2OcOfWt6rn2ibqhZcvamCU3GNuhqtnOUn+k66SWLyoCBiQA9/+vSpUkiSSvO+JAKoIYzmpKGH2k1momDtX8WGECyem/2QNf5p2N8YX4fN8jLFgOmNOn4jy/kSlFwAl6j/NYm5LXw7gj73msLB9evXmTVD203aqUJHQ+OheP+RnsyfYgnNDLvUcClg6oHqtURqqg+ZqVSn26F8UxJSIa1/xIWl1ZUSFnESD2KsUSSzWDa2EeKSVtJSmrk3TofofROzGZ/ICh1UPcSlVEP4ao8ePbp//74LoZxUK3SvmnL5+s/ccO60dO7cOegjSdDpnpvtHVnkjldG7No25facyd/HKE1NTbkg7rVM4RmN8P9v78u67Kit76W6NwG7jQ3tAduADR4JBuIFYeUhK18g7/mm+QB5ycrL7yWBACYEG8+z21M7/JMu/U9qo82uI1Xde9vtkXseet2uUqkklc7WmXSkrit4VSi40TVD6Oez9ExxKNxnUlzjhyNM4O2w7FJAs7vYDjfNZ2UHQSIHzQsh1KKki9zQUjfy4PiV0Oedmc3YxHtdyfnrUdoy+aLkbfvADx8+NA7RQ7eVK4ZIASXIih2GR3Ojdoz4SFNTDsGOWc8f+qj6aidNkDC5NZwBfAU5n5vHr1+/DvviUMMwdFjnya4HO6Jr1mn4IY887TsbksWXQRaomZEULiiOLtWqc5d8QhCJktVCzdgqerAvoYhA4TxBRyAEhc53i4MR8F7MmVu3bi168tuSnhxtGV5w8qkBzL40VkL7C+YMcyAo2YBXVGSoEjPKz0NJ3BxDKJPE9TD0V2tTT1DI3NXk/VptlwT89u3b87QNTxm+2FOHOsKqy3cRAthlvJ19IUyosZMMT+Ag9zpWH2kbR0ZtoqGvpFSrUolAoQ0GC6sEh7PzVBEraZPH/v3888+ZC2dJz5y22H6Rsl3TvvrKysqbb765e/fuKGZ8nXNDlXA5isVu8RIyUA/DNMabF/vWkJAnN3fKur6QoihQ7pZ23OFFm5Nlm1iBdXIehgxZXNqzZ8+7775rw2iPIyeNSjHqknCSnWoEHFK9GwTfk2xvJda7z6Fv4dYydp+Do0hBYSSIW12xNWRTC4JxTAfhByIe3bhx48KFCzMXmCU9NdrM/tTqFfKPfXtTuVdXV0+fPr1371549eE8V94LNQkCv2NNRXTMWa7wTEjj2ladbcr5OrPLrg1Bg77avSIVOUEfPXp0586dtggPcbWR8ewRU+Jgtmi7tJoGGSmLAynHwjkXJtmYtZFUEmF39GIQDSL2jT6MlwOCT+QcE/2asW/GpoS1kbfws0KFjNjF2sEjo7gDBPnyyy+3yiHiZtcWVjhe7TxgNzRFx2te9F2bhl19cGvkC3xsmxmIQTR9+/jx40znjRjeIWHVLd2cnVwhWzkB2Jk2YvYghM5GCJMYGxMKbkT8Dz0ITT73WFsS+lZSto13GV6pUKIqSeoMEHiRvdFY/ebNm7D7jg8gq7LH33rrLZPOWAAVoql4uyaboEWTNaQOuGFSZX9bCR4JEjpBJCIAuVhM6pKMK1VMh82YuKnxMvoJWglgwVghvhuqFlMN4BFkFX3w4MFCIfNDY6st2Sq8mPOlj0NpwD81fxtcbY/ZnvCYeEHsx8yzVeJYR8imFSWOs2y6Xqd3PYnk715ECVZ5OGRuSTmuaaZDRzURMhjuxn5sBana8RIjWG2T08/gX1NDLl++zKxfG5JsriS04cCBA0eOHAl91YA1pyyxT/IpPrRfUMvQklES1RGY9KUOQSbFuc18BJil1wElFG2iWDR0lBRVGYnHtMB8hMWYPaicPEt6hvRYeBGzp9DWMVOzP/roo/fffz9IXA1dlY3EUJGanPq57edQKDlKNxcoP2MibuQN6TMRtM0u2yoqKds72SEUYRetkIKFcnXoxCJbJ3no1szxNGFk9+7dJ0+eLMPSqt1J2QLKAdex5cAmMS4wVEzfW74i9hNwKsPTwxIk3U4UE2/IWlVbEKNOkMcAER+qSelXaMRlOz50S3pypIP/uHhhf00HOXTokCnbb7/9Nnd/tdnUl8ROpg9y3UOxUhsnoZIomTJ4PeRcmG6yVkkhRuFJ72rNI/JFKkjvUmlvuw0a165da7Ptdly4SN2+rxMnTmzbts06hWjosj3seCt7cCkRcK3W0ebIjLCfYjrHpwr0WjMbpiUVxRwEh5xlg9EfpdSTcrz8PDbsJT0F4ldYOBqfsw08YNBw8ODBU6dOHT58+OHDh5CQ4TCP4tt3rAjimqPOueriT4XcIULKEdDM/qQv4pqv/2q1Di+GiqXCBOgUGZZXBgNkPHr06Pr16ylbBIZ4lYz0zjvv7N+/Hx5EQmqqJddIfd2tyVQN0CxBpCQqjyp9lEPE66xZiSVLpEjZujGRkwf43VmyzWe4xrwbYNEpWh3bp0xDK82LTnW8UClUr2MUqDZjA8Jvf/vbPXv2IFwX5RmameQIb/0RRbnlOsMpCPEkZBsYCzPKiDM75GWWwaNufrNOWkB4sZzTbk2m+qCc6awVHKuNnGufsdUQJW7cuIEYrVZiKMvRxnnLBzrSYEflInYhyMJL4FB7UBRCecWLKCc5KaRyVPkd9aNrf2Ff0Jhdsn3T97OqTYqV89upONOKm0ntL/Mg3Tw0NPiPU+HI3YXAYmhWbG2THr/+sAl9hJPYQGFlZcXUEKSHa8VmrozKCa2ciRnz/zpCRHPZgZijv8BvbmsDiVqPpvNTUlCgMlJyPj8wS6p5IhRskwrCdboqrM137969cuWK8mSqyRcYutXV1ZMnT2KfVSuR6RwNUmlCdugwk9gk5dihwjSFABOZboM1ULhIXaQJPVlsfyNnVlJIdJCk/aWHBV7kreXzJ0QOIFQQ1u+4aD0lPZPRYKsWxgvKCPbhTXg+fvw4ktAG8cwpEyKLgfOWJZEaVFjg+qlXUidZ6LkkSuosrNov3MKlwoVrqvs3ibHDXVSsYeVqf0Gb1zvijI81fQTjsGvXLgML9DHkQPVGMkc12YQcJcVpKDAlzKd66NcMIndURzhkvU8t02gD98LqsygZxB2jdlOVjELfaEIBiiOJINeZmdOfB5ofER6nqmcLFuFx7J32FU+cOGHCBXKxYpOYvgO00c+bxFtYhdxZ7do4zipN6FAdyokk4Kv2lsspH3dVldVqX7jAjiwUk5w7m3KWDcja2loZ3OEI3qVDhw6ZZmcjyS0eQZzHypMallZCz/i7tL8qkoyXdzZa9Ih5lWMRXR4EfEMRig5qB3YG6yPAi/GOPD/kJsbQbJynnucNL5QWwwtdw02mAFjAHaBBO/zeG5K+WVMYcIMD7JQ6fWPO3RiyDMxsa3gEMVdNDrVK2Z4SxWwGIpupXEDUKJdTJ2KgkdyT5sYh9c0fynswOpoycuPGjaoxgktr6Bhv//79MFuUyUHY+NRX8RQ93RxygKu/FVB0tdch0mIqgrUS2Y3xhyWCnyn2Y8ZDH5XU9pT60Tehj8Uxh9VBvCoznoSCG6ty5ZMmNyW2ipPLhbN86ZzvGhd5qndn1rwYXgAUsEfIwIJW7iSZcpW7dD1pJI6QW5hjXxun0tvkBHbl7CfXaZySm4KcfMQReh+rI+KYme1MWQ8fXy7UPhc6CDC6efPm/fv31QEc+zILhuW11147fPgw4uVDseNDlakqLmiX9VbsyxqOo7jmN30naNk1jRyNOU+i1hAkiMtBGO0aEzlOlXe1Th12fi8EpxIrR8b/eaAtx4swi+HLZWyrGjAChYvhBazi9sNm+alTp9R2lUSJ5aG+XBmU31I+4pQLry41XI6QGMrxgzJ2m+OjtWO6VFanoxKrKnuqzhEHJWV5bT+AbH19HWEX5Rlr7DV6d+TIEdNENie+OlCY/64TN8pO6RXXfSdBhHwyK8vT28UfQA3Xhg1JBB/E90Q0aSTJ+895f+pzhZWL4UXMEv7q6qrNchdOg4RIIPyLz0wFWJl5kg9qD8WI0EsXsuWvbAD+dflvOMmUyUPh2iCV13llI597kPqeFF3wtVWEKnTt3r17Bhmhb23Vt8Dc8+abbx48eLAdiH8dJ4KUotWcBaoellAT7BvZGOJWBXXx8ssSDfl9Y82hE7L0QdxRK2novuwPP/yAI51mDsXIevii09DHfVa0GF7gW5qguG/fPo2lofCM3CeTnNQ39IMguHTEzg8PdSaJA5+6MVLgw4eqay8nH+Ua+lnxLBciTrswh+1a11IFESee6AJbDgtrsFl+9epVuIHLRD5UxHbu3PnRRx8h2KGVNP9zfot58CIIlumtkZguXmxz3DfDNNE2RMfww7USV9LkRGoaUMMxdKsLJwNRmBYclId3icE4I/QS40VYREN5CuTxwjWOWzO4qsTOHvnGG29g+yklCOggscvsEuW0uyQKbZt3mvLM3iDzleIo9hphv6n6JoKIprqyactTX9fFdOeMj7V9k0HUHG1J6CdxYElOaC2GtEBAurW1tdu3b48v+0ZHjx6lf5S948iXApG20NHQNGJhghSubORsXTp6jWz2UeRyHSG0OeGR1oqQ4SYUKqfiL78sCKouZhdyi5qMxkj/au+GqB0OjXtq1Pa38IL4TV2Pqp9vZhfKGfL4pCtltcAYXpSEUdi1a5fhRaoZ1XSMyvEKObyKYkJVtkcxQkN14Liy8anUjwLQ624IRpDC3eKVcgVzix7SfOD6lStXHj58SEeAazkEkCNHjpiMZk/pu8qhKN8bCzcQf5ert7uoY+7kDrB6WwTIKigD1yZyFHsQ+ZEXy1dHMXaG/qRk+dIajVNanvmK+vhUTq15yi96a2bhESls/rbN0EfI80QE4wqb6Lt379aoh5gTxoU+g2FmcI7CQonli3VWsQBpcic5Gb/OQooJreykGMJapz64kuWDvBJF5WEZV16X69Bl0LN+Xb9+3ZQR9dq4htkVQ9tjx45ZYQTRu7vamNCHSx0K13JnAdGSVfiOfYdFFB9TaeuNYoNgtDiXSm4bcxT7pAOo1YYC/TFPTEwLhcVqSc+WZtsv9HtjwT948KChAxRLzZUQRB0NMtF1WoTslGXloYAMVELjBeeWTtM276N38FStaghKyn+1HrcsDKFS0x2rgxxi9joDC+x/C7WN+Sh/8uRJpJ+bSQ4rw7DXwxUL/fFXGYrQ7wpomSDCCMX72N8YxmK0XMaChvqVJK6XKslEUiXZeCLdaawJoUt6VjRbvtAJah91ZWXlwIEDNAeogQrFGOnA61F0Y5jNqwZzEmyEOLgEBohybeQ8VhGmnFtD4kP5b+qrM2iecw3wKTYj5HNhsSSaJnLr1q0NycdbzvV33nnn7bffxsmg5Qi0hfNVkUv5sAoQ5b+uvP6mfKH2nUa2xoHg/NY2hL5hwgkU+q++1wkXkEr4xd1nsjbcu3cv1FS/JT1D8jvES0KAHQ7CsC+3s6PY7RaDadNNhZgNeK3kYkKAVuiiQrHBDPNS4Qb1rK+vg5fckqioRNd9ypFdFDrceSLaBid9pD6FPGtT3/6qV7Qwq8JiaI0xffvbb79FCDMRLXSMwaNATaw4deoUHAEpB3c5zFV2VavhpJ9ApO17ahVMqzCkeMHyKr6R1dX/HfI5KUEUEBBHpgphqS+j4VugKnhJMSAK1hiWmJMw4boeQzMnLWoffdKkC0zsi2y4rv+6b1euN+XHnfneTdwdohnyBTPfxC6vnP27urqK8ArAB4qxq26ViGIFaIv9YG7xD+Iimdnukd4O3SrxoiyjG6XmHG70wiADSTrb2s4ISEk29ZF/TIkcVa18/snB8o5j8Zuei5B1AX2qkQ0pMe8HKWumTFHKDgoN/Ft+cT5e2obcp7HxxMGRm5vWS3pCNAMvsJcs5Lid3bt324yHfAHLpcNFBxwxy7fMUqGzOfRnDICplfQ5UTYmlQ/GmqeN00ulA97SK9WJOCdgtfnMHq4VDx48uHbtGsy0ZeHQyRHvvvvuwYMHqxVyNXZtG2mJu+VkB9e7UkbAv4QAXo8iypF4PYpZNGToUbDg6LE7OkPorKUcAVIIQyX379+3uYeDzuZcQpb0FGgGXnC7ZNttGPn000/37t2LW4zbiTXbgcpaiICInQ9Fp4VbWlMOJI9991uJF5yXVbzQljj2cwhSpXmmZiuBYamLUrlx44ZNceKjK2zXDWqPHz9e7p7SBZasNY/4XbbTrfmhv/7roHHkFWVYifJnLMwHbklgL/SH+5dtoPhGSKK1y30UE9aq15f0bGkGXjSdAxVHWv7mN7/B8hizhqlGL/dD13lbda0wDrBSw6cu9bjOzNFNP1KAf1UqCSJIKznJRYHJCSklOYfLEDmxxVbCq1evmvzc1AI6Y+eDPHHixI4dO9yu/9BnSGc+mEllVaHQEUB8BcO0FafUjkDXpoPjJKkJWKEOtQKNjqED+iDSDV+X+kexWYG1tTUbNLc/aEnPnHwAsmMqOgtPnz79zjvvIPAuyRbyKM45wwWdRmBm4yK7aGCxsrLCpyaS5RXv4rwJYj5I2QwW+qIBtRuu81w5Vb5AeZ5FGmruVcWsJJ5gvq7tpyAP2aqKcHWkCPv2228RjEiZK2S+hUBhQ3fgwAGYNh0eqWWBzdMusEK1iToETLXAMO1d7MtoKsTxdW0/GDf0bRa6GDjrrDpHwkC6EI3y0m7Su2RzzNYkQpLpd7jLY2W0XwqU48g+J7E9WnPpq9pc5fxGJWKGYdOVe1zbublmjFc7UlLv1uWLRo7GM4Z/tyPjebf0cQjwbiilZG9IFm0+lsateK7pTBRetZCxxSp06FI21L35aaEvkTq7fejG59atWyY8w+nYSn5jxq2//vrrx44dg/Ff0aT6Op1VDnxjX1MgOIaaiDezm/p2BwfuEXfFDZSCC0C/kVib0HcDU5RQREYxOolwC+O5ORoBlyU9JtUt4aDUGRRMB/nwww9N/eamAxRLQiHLq1GCDrBR1a688sor0EToFyw/oZU0cAmyBV7bEwSkQ99KlwrTCcjZO0s4cNc35FxS1zsyub4OXtKHDx9evnwZkcuxswHr8mv/Wt+PHz+OlTOJ0F7FTW2hNk/LK1xGsVOGPutWgQO1ueybob8JNRSuUEUlFlCXCr9+qMGHa4A2LMkedjrC7brNBFPxQpaDSpfTOLJvFV4sgaYkz5xcFWOnNZhcYGBh4jSk+tCXih1DcnVt8xlWOJAGnnY1ELqXJtk/XjK/TtYmp7EMRe5JrmBa7QhelAU25Og9h4a6HnIa2bS+evWqCRfaBvp30JK33nrLABexKs54UXaWaKIrsPbOIQLjFKJYMZ1RScc89feDOFDgLXYhCRazcJtTulc/pRpT+VI+GPo7hrX7tGelLg0fjqTQMXEfrpwhQ/9umpZ4UVIFL+jUND4/ffq0LY8hZ3Z1mx18XZ2eaRPCPjZ0dRylS9vE0LLAhWj+L6ScE2orarlWj1AJDe4ueYBvhLZleGGTO2YtjMFFYBsTLkwTMZjA6eohR2dVG8zupKyUETuGek0m14YNVU7uZc3KyQ4vtICTL9yX0qEL/SMynVQSaijs+oXr/+noMe0FW0JDM+pnSz8q4XCCpE5vxJc2rfuzzz579913Q97xoc75IMdVoCLlophdp1wqmcaiyfvcQ14VuReedbb9yMUg53pqMriYU4SG/lLJaarek1iEFQThN6hOEzmVg41MfVMCjJo2IOvr6xcvXrx165YKHboUW8kPPvjAkCJKSDUtvqW0wnamvjqgbKMogHehzaV1o1yBSwAtkVEHMAi4pGyljtkC6oZdH6e+owhFnwuAAJ+SBxQgIqPtTqI3TeTu3bvstfuOOtmGaBNMXsXu+R8vqWrRHFohRpCxXGXLAec4L4Sw83dN3zhlblXytl05dOjQJ598glALnT3VJStmTRU5kUJ3IHuQFSb0Zx7nH+ZNm7PFMkg8CNsM9UqXUP3bSN6NUkxweMHGOyYpn237Lk8cHX7jxg1DDQhQrm1IEWLKyKQ4YHmI/0tSw6Gu7eUglANVnZdDjET9Toel+kg5uV2TQv/TlN+diw0+E747DzECaWQnF5KhUSppKQg8OZoiwTcOobGB3r59+4kTJz766CMsjLEvPpSU5KRMLB0IYdDojOqDrJynWqh7JcwNGa55vIjpOJL3kdU6P2IJFiwWsrHWBufKlSu2DGKddLMZeGGYW0KJNnJotXG8Wv5l+8fxQguPgAULNHknjmtDLIwsI/W4WxhMVAspkvAX5dRlGrlR+dramsLNorSQMLKkhWjK3aKmR+zcufPjjz8+deoUZ8lEjsYpKeZzAFEAUiW0m1BbSGORVcUeh88VQURtP9E2qBQTWFWsWeNUuHD1lAtdlMST7HWVnYhf1uZ79+4h4x524pVL7ptvvnngwAHd2UnShXQcL6oDXh1SlY+q9k59XSu7m9hyeq+YicuNqvZupEnOmdpmclnOmnw2InxnMcu2KHnnzh2W3AS3L/HiydGP9rnYWRzee+89w4uQ9xq3sl+I34DaRBC8QNQgwAVn2GHFUFGfYKGGD+AFv2gpUJQMj9+s0znbiBflVHNAwHe1/T2a1TVN2djWybNnzz58+JDbZLU2jMnRo0e3bdsGJlFVvGxMiQ7VYqE2793b3YtSX3+MYghw4XZuuErM4rCUrKhaDM1PQWyoFD9VeIFkAXO426iauj3KTA0/8lFeGlqod6kwCzxN+mnnjynbpoY4oybnEx9QJgE0kP/LbnMSlHebfFpPyJozVxh9FsRUkS7O0uFRzJYUNl69vySdhW0RVBqKeAQ0htvnTbgwgbmRhMYp20HRyH379u3du1fll1Djdg6OuodT35ISJRaWj1ClZ0dcVmSHREP81sr2H+761831qoI56FFAYTF+LKg2IGY2JZQYQECs4MFoQGHThXG2pgZrtXLU9py0acfKi0WxbxovaVzOGgcpt2jx949CgX0kA4vV1dUm7+Nw84zP0zKKqYA03+QcPYjIsZyufryOwkys1Pa3Ko73RFc8shOJZXTh0keU95QbqwtpyHlADCKvXbtmwgUPYYs5TCvkqY9jk1UZKYWI6odx314HP2b1gYDihrc6b1xtQztTiJLK1fMvYlxj+BEJFm0OPFc5CAYLfQpmL9fBJW0tLSrFVK9PMd3ffvvt/fv3u4Du6tqIeYmpgHlA6SAV3k1Hej2K7WOhBYGVKCgMddVhRHnXqTNDw0ROuH379pUrVxhNRIL9xQTpY8eOvf766wQ+xoCN8EDs00hjqn4fUCO+7dAPf3CvHvo0xIsRqXCo/SVYUAFRXAhZ1WUCVxIdIvNvt1vSQjQubsxJ/9s3ZcLzBx98YJpkkjhL3KbIStqQ/PFcKFLW22PONO8Y1Rn5ID8j3lELz9MHNamUa1FVOkgF8ToFnNCXQUqyMgYTly5dunv3bsrqiW7Qbrtj1t977z31oZJdhzDUjUwJzTqSDk1c/vRS3OCrVS8jb6cszepXDiINzbkiNeLDJkzwFr8vRolG8di3Z4UuTKvNZ2XO894lLUQL4cVQ4f+ZmmyKv/nmm0hXS20zZLBQZk6i06oVnbo3JgR/88WOJZpuVyIz7ihYlNM0iWFyoa7ywRII9BYrLE0n+lTskuIgPacydpID0N566y2DDO4rcyxdcnUoUMCRvsXZnlWCaIaPp4+FcKGNj+IlcQaUKoKXTeWnYdCd85jGvlarNahciQFsJVvK0Jg8DpUIOP+LtmR9ftFpurq6irAieAf1jEKqJ61sf8ZjvEs15IcffiB7VL+KZvoNnaWTvgNaTGnRDAIfmD1tDutqxAVY7RIf1HnvZn+UMC23rgZxsnIRtnc9fPjw3Llz9+/fRxln5LPurKysHDp0CB5WNqaMAYlipmqKDHeOqhDJ3076K8eBqmL5oP5Q01IUcQMXdSeeLhK4m/JRhuor1WZgVpRG0yQbVfHR8ddGGOlOHZpvFTkpzN11LRx6cGtbNfLSLaRFtf7q9enHH39s+nbs9AidBOWTbU7kyXmjbgs3V9yq7v7FsYnKM1rGNRcCC1NvjQ+okyNctVqAWBBFuOBdRKkrJ1+/ft2UEaT2dW+xKwaXBw8e3LdvHyJc52khfqg+MnOulKjBB8vZEPvOTmVXDnLJ/OUAOsMq5Ufe5R4Ch3pJXFehj00QMFkGf7Er76uvvsLSVXb5KdCTY9fn7aWbo+mxY8e2bdvmVgCdIu5iFLVTJYUgjrfUp1DgBVNdOCYhD2sTo3hJnwReqN7k7oasnNsMvn37tokYuu6RDCMMcw8cOOD2dA+RsvqIgDD0IMi5EspxK59tci5VFiZasZIwa/q6T0ldrOyCk0HwG0IiwULJqjLh4sKFC424858mXpQdfwpvfyYv3TRNX331VbU/hZpnhF+0yYdZ8XrIM0ZnnjKn/tBFKciRyDNNmGzMTD+8e2NZlftRbZ62IXYKEfat0xnkXvqLX/zCdDqDDG6HG2mh6lMLiYiOSl4qG1bFSgy462PoY6V7kb4x9Y2aunKUNhStmUYxROjFvlcF7Tl//jxBWfs4DmFbRUMdf1nfuwmaUhoMmU/0G9N2hS45MQSTps27P8BO5TtQvpWNqsyOwSkYhMPdAs4rdENUX+F4gy913KKYlfoyjvtLn4LNbxyJqoEJUUJLX3vttf3796N3NPewSaX9QrmFbWMBRTqdOnHYHjGCFKyNZqDUT5njRrvEa44P3+5GtRGHuj7rqi1DXaI4buCeRyaE6oEGW0Uj3Di0UM18sCS1RpcVOjaZv2a1JZd3nxCqarVT/TYqViiOUBxQsIiSr0U1FDfEJPKhxgXHvlATJBWgo6ExCjIFMZVLTnDj6BipZJiQ05qjMaaJrK2tMfy0ydtqkb/T/j169Oju3bsZ2M5+jXSEVN5lY0ojqKKAfohYqGnVjhMildsJfGr1rI5wEDuxDnvZF44hr9N10vQjbvWl9hvepRKztorGqy1He/5nZ1Y7xMxPqKdPiOr5+EKehfbx/vOf/zAGPIqxMwwsazp73PIY+ymhyqlfpY2ccr5KfNDxUukc1UZWL+qtlOWpH374wZQREy4gKdAtgqlvd997773Dhw+3+XQVAxHElcQirL7aRzdEQ92s9oUM2RRZxReahfysoTY4boTds8SaJgfRU5RwwftB5oCKSHj8l7/85SuvvLJjxw5TkMss6kt6Tugn76ljcl0ZUt7IEOTwCBVKOV1oxXDLCJgtZo9pFNE6iuhRxeCNIjFkWabNlPrGFxUl+Jctd3HobKoKEdevX7958yYjvtFNRI6Y8GyayPvvv990W3IR0ax+H8cVbqirF8vxV4riix1ar6qjVIWAakuqpFg88tIgUl6SXQX8QLEfnheyOhNzzDj3qj6OZWdJ89DmpKcKXui/3FHGDEhcQDbktNHYFzcIFkmU7UYiLOi7pSzgIENbr8bRqqSq73IcqDVrter/04FTxmi6rPbnzp1Duid2FjkvEN526tSp1dXVNp8MGkRx5Vg1/biV+fGi/FpaTGWuakCk1jCOF1QTqiPcCoXiGFcYrYgR/BBObdE2wNTFuaFJXhHFNxOVlvT4tEm8UCwHJ+ODpf5pY5glyIMU5ETv0Ld6lO3Q9rUSA15tN6YvbSJJ/HDKclUIiLIHIUq8s75C5zS7rJjSSspiu3L58uXbt29DemKei9gpHaaJHDly5O2333a6kmMnRaWhT6Ic1Uqu3SDIqyUViPkK8nNVUmB6AeD1JJ8GEvIK70ZJ/3XigCJ7zKqQToZGdqwRstVEwqHQvzak9MrzmKLq+jGT3BfZtKhS4ub81Q6B9dBqV/1q81e7CRp/3VDl09hfzSBDpv5OU3W46jI+AlGslsNKkcR5JYcmROyb1lzlTh7RfpLf3LxMhY1Qf2h70Oa1tTVTRhC3Sk8QAmGNDCmOHj3qXDxVIspoX0hNP14rZluAtl8b7wakitHlVJ5I3tC22GJXmuuTqHV63c0WfgJl7CiGG2289rSRpEq4AjjGMXHlSTfPhNycXIg/q9y4EOrNX+3TrGra9OMmMCjGDzhXCuvSRA4ohPQRs+9Q3SKuBQQL1E9RMxZHcoYCa6KsS65kyrZ3bbCTh0OxEgbx/BH74oAygmZfuXKFp3giIgBz+pVXXrEJfeLEiT179lT3lZUQVgUI5R9WohinSFoyqponHRSGGsKiQuYxC30ALcmpcuU3CuLtYsm2H+jJtqW+6xrfSzU1gwn7feHCBWJHtVVLerY01dUPnxbB2jBZp75I77grZFCozjm34IRs9UxZ6p7ZuHIxDH1BIAh8uIVOf7hirWT9Kyl0Nst79+7h1DIN6LQBMSS1u5999tnu3bsxStpNIl21wbFGHHbtslufS0xxNfOWFi4/Vqit/+W3S9kA0UqIir66OmiuJewaLyrEaz3QUm1inDlz5tKlSzzCdknPIU0d38J7ChMUL3JOQyBXrUTdq0qpH1bEDWnGchBMHD9UG+d4yV13c1e51E04LcxXM7aKXMEoMmvq5cuXsW8dNdhdQwoTK+zHwYMH9+/fzwOcgjAqjQJKTBGgck3sCziKCPTasPslpgfxOCgc64C7ZpCHgxwORMeWlkTN3BaEmaAthGGSo6pyjSqDDsRpO4+ipaZ8RLtJc19//XWbj8VdyhfPJ02TxOdVvSGhb5BTcyAnbin96oOYXghtCjJZWd79ayVN5k/dWc1RdrW5xijxcZo8lVQ2Zmgj3bTsEUDBajCkMMGYWe0x1w3p1tbWDCxOnTqF42CZgC8VTiJFARRTwOKWrTYnOmYjeeYTGVu7EGqukFTYGspYDB0BvahSAF+BgymDHGiAZhAjlFSogeOjFec0vz737GIKtTn4DREuNtpffvklZ9fQ+rE5GrFTViVBJ0xtIXGoS4PR1r7oydFPszNlZYEbzxmexH5O8mmJNGWzIk5KnUCobSMncQSflNkN3IfhhtQgh62yjAOaJocq6durH55LsUoBUTJrtDlk88aNG67N2GWzd+/eY8eOvfHGGyGv4VylQ00a0oXUdZns6kbPket1lAS/Tm1RRODHIjKqnyV1Rih9S5vDJZxdA40numngnJMpKDSxBpiroNsGOZ+deYYMJuz3/fv3TQc5f/68DlE5Gm6GvEAMBhpBnxerLz9l8Q5ZRA8iMhj/EB1CXr01dYVSyjYCt9hihUE0jq7wg23qfLo8CGvoLaHwt5XVKpPgSiM5BLUMEdOECJvBJlwgB6f9PXHixOnTp6Gn2L8b+Sh5+pv11UncDWQn/TdIwssw4HRoJIBFu0O8YPdLe7ArD7XC4cVGTrnoBlObF7PGBPUEHz3Jrh/tDn06KGyYa2Olp7pp6hPMN8hrZ8+evXr16kzt40XHi5eGpjHvAVP+Udu18iTnXwmWyreh7//jCuMKK7llGawI4XxoqeFcLxf2atvIXapjB4lHst/r6+uwXODB11577fe///0777zzy47QHjCGtfDRo0dWHuenKiqV66RjPzZsXPoo4SCJAdhJTzqkrM1ZEFxJVz9ZWqtKnS6mkhTFFtdsvAtAD6swQAGiGeeMvQVm4+87unnzJk7DW9ILQVMK5zAxcPsZRHEecqkxeW0O7C2rU/E4djl4eDQpUIDhgCNtgi4AzKK2797C2a9TuWyVMkkqbKK8yKhTnHKIVdQq3Ldv35EjR9B9RrKjCyYr2UQ3QLGm4hFSVSWZSAZDjrBzrwSJZQo1/z8FPRdumyTxqhqkiYNOHKOZIGYnK1+ntekqQquWHhcSMmChPLQMiBU8FTVmtZRYaWLFP//5z4sXL0IBjHMEgJcLzJKeCU2B7pglPFeZO9Npp+AMI1ioALIhh5KAMKUwt+wujl+mnl/KAizPiU7pNxRs3+tAl+M/5rBCVyAVNJHE9q1slzRF4+HDhxcuXDCRAc3Ys2fPr371K2sGDZbkFgCZ1bBt27aVlRWEe5oqbs9ivxnertyi72WXWwkkZ2vVGtLUTkIJOacZxRa3U0MrofyIx1Fmks9SYUvKz6FpddB+PS4kCL7AIWrSFuq0kUTHmcYC5mGImQYTf//7322gNPtBM+CSJ5XLgP67kHriOhv7fl8VkBeqZ7yFblWYh1yrqs+6t4xYdreKpvpifGN9N90NSYT/KE7BMDoKG/n4sqowUiV7BTyvzDzOW+UnHJ83ZXltKr4HNXN7l6kht27dQsyFFTDJwjQRhMDrCqk+SODp9u3bd+3aBcS5d+8e7nJPBF8X++aMOUfDTbW2CKMiFOqD2PZWulfGh0JrbvqpVVkY4eT0HEEYhEuFMgh1liZvGgpdRNZ333135swZ+76Kki8HPR0J6JnLWVPqq5CxJ5ImP8puQrIHGAbMHIaRDxViJpHlxptCjR2TD0+VWwmIXEE0cDf1HUexftfUmA0lEArOnz9/584dY3vrnYHFyZMnkbx3x44dKolguSacobV2EeqJYYdBhi22bJgD1nFfmsNHlQsI0xpSGSVSQ+tp8xZb/nZvif1cNSnrZXyd82jwQVph6P5AIylCEk3YPBsiEyi+/vrrK1euwGbMhWd8SrxA9Dgiz6bf8uReNERTnMzOdyfJZ8OLnPEwYk3yznRVg0PhXk1dAHXI2SJGOqZzS/eY0FbCMsoYXN9CXgZdbHI5uKoTEXewwenq1au3b99GUw8dOvTpp58a88e80wFdm+TDAZADiofaT7qjSYA79pT9a3rKgwcP9HAGNsCNw/j3jlnnL00GfLYEwVjYVh1eEEFa2RKqIwaeHzLHQgGBHZS2Le5FVLsM/hqAfvHFF9evX2+6oOHyOO6XgJ4JXjx9wO3J/NhMxXtNjqtR4l3nFq02nRtMqmbLKrWykdGtQiMSuGtbFSxYjLdoizGk+P77702bMD5/7733PvjgA5MpiCzK5HAwq+wDdd3QgXGQ9izUEx5WgvYMCWIjRKxkj1TFUEx3fZzkvIehxpmqXMC0XI4Sx8p5ZKC+8eBbiKX8Xuo9QYSeDYKBxY0bN2iLoSlnoaFY0vNA/7NIwUYN8RKTg0GH4ApMC4SKGxvEnAySiaSocUTxiWBKoSpuClBBWtvB1R6pJagHlVIrjf+63raStsv1kGIIOJ+ZqUO21NqVa9eura2t2XsNKT788ENDDbVxUgGhQGElUQ+EcMKiqSGhY2kraYJG6HjGLnKnL4LKXQvVSKFLepNTEFEAbMSfEoTlqHek7CIJEgnSSCqjkIEeu2yJyFFs2DqGKlhhFyIURg5IkMCwkA2lMfvRL168+M033xgQaz3s4PzoqbjpvnK5NiwEytXZ+DxQOT6p2EnsaFKcK7jlNMWCiUUjZnsn2S/JFgNmjmJP2HqGS3DmYWKpFzbIwuU6k7InBQHpkxwAHvoGV/0xJEE4UtDROY1n0Wxb+kyvfv31199///2TJ08aP4O7iAiExSQZH6iSYGRw4Lgp54BUlDRBw9p/584dkz6w2JZ2PvXplOBYFubvcj7pp9HBaSWpB1U8aypWAm6EYfxF298ZpKaKjZzNGNEoikSpn0XJdJBz584ZXhhYYONieC7ZckkL0RSznzYL6iChD726S4KTMkr8L4mTMohDUV9ZTmgKF1T4Sw9fFTXnhwzlLsUa65fxs73RJAvDC9gyTL6wBiDQiKZNrtUxB5IYLjTduWcwkRLgKOTjwZ07d9oPKwY0GXIVPSZHpb6bU6/zG5GZYbAAvvO9Kq9RZMCnpGQRJEA2Zm8RPyjnjw3p119/ff36dbuyffv2lA8x2FzXlvT80BRaRiiCEXUSOG+/Y3hOlJAFEz2+rO3nyAs1b3/K2w1CNo6GAVhxIsbM7ql8wSmeJEbLJAtTsI8dO3bkyBGIWrYYogtkJ/gIKX+phwgAB6kBj6ivkcsvzBn379+HJO8aWWpYQzQTTRoJXeX4M/hKB9aFhHB8uGDwo6R+SnfII+V3wYusg5cuXfrXv/5lnY3Zk8pHlvLFi05TBvmTmcsFmWZwx/lJFCoyCWVXRoKFmlrhqM1JdCc5E1ST8/FFiagZgozyN/9VVUjLhI7DTWx+6623fv3rX1Mbj51dBi4PCN4x22vAY5ARUMzKr6ysEHCxuwQR4tT5EQFtyyzw5fbt206UcG0juY7oF3HFqg/qb3o9MbDQmFKO5mpyaCxegc8N5uf0UEdPkgCNJL5267ghxVdffZWyUQxiF3zqse/WWYjmWRueWyob/zhS5EhVJVPM+dL5WziFeTL24yN1jjI0O/atcbGfZIECJ9YxLiZkb33QraVgJOpBjey2Ut3EDQRmKqa+Lp7aBaIVTTCKeo8ePTLJ4ujRo3RtEDJUz8L4mJLSdBveYz40IHVRoVx+wRIQW6xw7GyKkEQMepqcMt+Yan19nVbkcS5qi+iSIBKBfm81IvAi7Cw0OmAcVElUySLJycn8ixGYSIK1kHWujXw+C6bBxYsXz5w5g9PJgoAgOu76smmGKR98IWSW+Vl3ztoUskml6LrlNNWZ59qRugAKtX7N7HbsdPuUozNZp1NfXT1kOU1mpbDlCpMrZqrEVCLAyfQy4nGTLHbu3MkZrBREpZ/k7ZVApSbHX1OeB3AYXoA5X331VfSIkY7AC1SyurpqBdbW1oA4ZNdqXmwHCvjBpZ5DxDbryLCnKYfMTCTN70ROh2jzfnaUVxeSAkrMZlE1hxuZ6oH9IExHNjQ9lvQ0aSGQmrPwNBbyDEUAdVIOycyO+Ah9JUMNck/pLA/Cq0OQMdIlV7IpIhRD1t4RZEEIIFbGIuAdka9gJISobOsIwjbsnVDEWDLl/SbABaow9hfmDIMME3Cg+0TRTdh4N4B6Xb1ObpQI0OrLwC3nLo1ZYCRM4NvpESr6Qz8WZghOijQF5MGDB1C7NmTvcloaLF46mkaJCyYfpmyG0LV3fPULWbgI2S2ixvNxrCFHhdrUL+dckiOFxrs3qeUiN5a2FR5pe1GG2nWS8CSuw9xDqY1sch59RIK3Oe4AUgabhzKIKPlPR9B9tm/fjpaYAE/G1v0moR+OUQ6IQ5MoipjzT8W+9qFfGdZuEl/qQJPiDF+HrEKXL1++dOkSOouuuaFe0jOkhT7BnIWnLJqEqPdSsR9iXRCvl4L60CKps3Yjn3imC2YJHG4uUgLXW6UzOIoxAmWAF5jckJ9hleSDlKege7MMzB8mVqAq2DIMd4KEisZsHGWWMPploJQh+wNgCMHjjzrScQ4i01WHWou5IeKwq1WCVfEjAv6IF2oV1ow4pCQBdevr6yZWnD179t69e0E8rI1k5RmXLGauPePkHo81MfYpiDYj73Kz9/FfMc+/C1U1fmuo8E/2AhZqZcumFh0aFE4pCBduOVLuLQlPcTY3/X0H7l0pnwDCZ0sDTyt7q2h5wbNNDsRkUCado9o1/RcyduiggQAKxuAGUIoeFCho7+D2mZBjpZmREFBlBL+J1fbDDz+4/jq8KOcKe6cbQBzyxr6VGn8ZIdJ2MS8pK2JuKBQ3uc3f1KgzZ86YZBE7TYfGjph37lc/dHgWG0biHBr0llRevsj9u+m+jzDOeIFQMOz4UMwsjAK943YwiU1Cdt7QoUUjZX8qo3poLBgRRoJwMq1rrNAFX2gD8Hsj75ENNQ3ZwRMXfCoI2O7RSqJdvlq/QdNFVSAhOEKnQxfriQiL0AkpBAJUDoHF2A/aB8NDcTHmxL/Yrc/WWsmVlZVJl2QYZlEOUVts0tN/+XYIg1XbuAopSRJ224sI0/yysOk0su0Y8AHUs46YNGEwce7cOYMM3GUO52dLTw4Unn8aWVGeBE152sgkJ4PhViLGPnCeVVePmJ2IVNQ3BrZyOEr9Ixf5LgrModCVSmdtyVHknEaCl0LesI94ilgEFHBlxlM2FNgpg73YIR/zOZFEQcAdChdsPH0EqA3hGDCCIOAdAg6PbrB/d+zYYXcfPHhw//79VjbLj49hm6POHLgo8Cm1mSAr0brR9E+xC309MXW6mMHZd999d/XqVThB6E8d/8RPgYZWwp8DjUugT4Km+g57N3iDFj4ChK7wJSVxH87TaOovTI1VVqi/9e3jTmaHIyoZAQKaHNZdfReKTfMhYMYb2KhuLO2yeFCBoncDWABzBo+JZXK6kDOeQ0j5bz7qDQ9a5du2bQNe4xOoaFBtasgigxsQfUqdXA73Yz4WF/CkD9JzDL3J2nOhI8MyNJ7I3s7Ko/d0yA3Lzwcvnj5NpzmnLhQKbKOa9HNDDiEFl+WUnZS8PlMdSv0oY1Bbyz2nhEmsikCpufDZRkLXgQKNnIcYZCMW/8UaO82nH5pogJNHABa6gKsEMenyAGzI5nH2CyYPJA20saW3lfBKUxFkn9XVVVhAVU2jvKYfggMYCpSMEvZOzldNDZHvKmQ1km2kyXvtkGTw22+/vXbtml1EXElbiwCufqySXiZOHp+oI4WfXDPmKbnpT4DHfzT4tXkPIjVYBQKKAGpFDyK1knlQtZvZZa9i9heoHUGxSXvV5hR49Pkx/so9qPXTI0gDJFfRRkIV2Tb1IGI0ABa0j7JYKvKnQ5SAqQKCA50FmoiMvaDG0eaQU/W87ty5024ZozIG1DUVnXWRDjpcKedkT7KhNojM4kybjTjUjQytrHn291xHiItnzXxkZFZVqZypWwIfpRS2hTQOiPO/9wnhxeaq1ZVjUfpRuLD5BGObxg6V1OadSCoUYGlVJ9yQMKItTpL1b7yJiiAp7/4K800UvBSnAQSJR6DgrTU0OfULzgrAgNiiWs30QyRN2WyBNHOwPsJK0ubdazBhoA0bckg1WHea87ADd7Av1qq9e/duK2GsClj/LY4aY0eSZNYjrKsVU8cNdcIEi1bh6JDvvvvu+++/f/DggX6gJ7dIPrf0M+zyOP3o3tN0SbzX1JJupr5pIOXtFfPYIPgvdWOKLU6tKKuioj6RzPQlNqnKQFCARpAKey2Br8lZJ7HmAwEJH3pyUik3acsBCuqUIWNTuCAotzntJQwl/A2BCBZQgy1gjXsXA71TVhDGFw2FiSjBFNoda6oJNQZSOJgeQSJqoSBEVl/x8tHQ1Po50xS6d9vlmJv0s2bG4WN7MXZcOWkfVcF1RJbDRulGjlzkElrOeDSJMaCEmKp4UuIFbJy03apIH7MTkRETUHlga8D2sCjO5rKFHIcg0oo9yBU7ZUswfU8mPsS8i2+aM/RTwwJwr6ysbNu2jQYOJkmkMcJZl9TkCWBizUGQnWPCp9ByhGMYRly6dOnOnTsMJ4v9PKA/N7xYUklT5qqYysG/nOhalJOPcyhlM+ekf6R49U1JzIq8SG6kDb98IyfrRk4CqhDDuyys8jNMlfjXiU74Qbcim8esNm40iKFsJN/l/Au8RT8IQjNoTwX2UeKIORKcGQx5dKtJGfhA3I2mCSnUMsKhaHN6DuIpQJB+DbwUnikrbGoXEqNjCxw9IJTmWgn9Gp1Lzx29KNrEyMA+iS5UlYaZLQFNqU43kt3XVURuVLW/zQHO9Ke4plTlC1SlC3J1xXaKBpURNamODEeUmILQ30bBjmhVLP/ffJK4Ri4N9aXsb8z5xMGf1O8oAkzz4WAccNo+uf0kda4ZGFCRnMogDElAGXhmxaqinzaMX9PIhBqaSBDzYq948ODB1atXL1y4QF8M9K8NSRDvwH1ozB+fXOXjfDIiupZVPf/0dPBizmGJA/ZH0P8WxpHzQRxesBgFY5oG3DpfChqcf/Tb6zo2Qk3OjtHMscGMjyC8qsknjMOKSbGcxWi5ACfj3BCusTrEKlwQdKi1qZKvEZy0ZaQcME4hIonpBxehAqguY7+tMXv37jXeNhGAXg+CjhthNowIG3KAP7UMq+r27dsXL140sKB3jPgFh/o8g7y19KLIAj9zmqo0O4RAyiScrG3eYVVihP4t61H5Ns0y1IU+Ws3TJTA/Q5JCEfukP1A45ihGWFXchqvUjzUYEd5SP6iEr+CGuo18Xkno6ywQKKCJRMm3Dm+rSRmQWWiWDv2gDCcEOaWpzTtrYcs03LEfGznbaOhwikiqe0yfJlVXlyU9bzTl5EM0UdWCEITVk5xvCqFdN3SEQnlxxLuTnMGhKY4IdaSLczsroBAcSLlapQzI8IQeFS4gpWPHFxwcQeyXJV6kHJxCHaTJJ48xspPtbCQBB10tuv1X0STks5QBIogWNanHfuzbt8/43KQDiloqLqncFOX8Ebh7jEzvMLBYX1//97//TVtmysajUu1a0pJK+vFADZ3NoX8ihi6nELzVREqeISdz+ioE0IJI+1/IGKTrJMvTXdr2d5Gw5lLfoUBhrIUg7h07doDfQI6jotg44OhputAstXSy5pTPPdSDVNQf1MgeUybmT9lCGXOYRpN3cMUuXsP+RTQUqoXKgJx99q+JFRQ9rMDrr79uVxCX3UjkCMQQWoJVl0E3TaD4v//7Pwo+eqZBzBZQVpX6jq2FaETy0srnqb8UN8YrH3926NbMu0+HnEo+pxz9JMixVTnU01gTYnnFLbCqO1SVDlWh3fWQ3ahcmcn25E+9HrOrkoeSDI0jDXvGMwivUnOAjoVrElQA8Dlf0eRIquqzaFvTj/Js8okkbbE7PghPxr5xlww8yWfWwpDZ5nNbQg5Rn+QtfAYlq6uriC43oNEBZDKB2FlAABwmj3zf0ZDtVr+y+1hD4zYnldNp5BUL1eZqXrS1CwHEUuByo/3jlgpduscfVuN56EOj1lM+CJs8d3+UYgJ/M3yjzacTwKra1M4lUSkAcZyUX6r4ohoEVBWT9pEvhyFbWm2bc8/R01HlLuTOCv0jvPSN/LeVPLoEYubvCznFDlQSCiZs9q5du6ypt27dsmZzxKipwT866fa5nT179ptvvjEFhAl+5qRntcw+BZpTulnSEE2VaWdOlDafckahnY+oTFutimFgZDx9r0rXiiD0vDYD+7tjjrlCeBWdL5PaTllyHR5JnQrAA9YnkiRK+0L8UgkoiF8Z3oe2i3krW0iBi8u7ynQMmsKraQyiLYPe2Zj1QZOhTDHBnjRqc/Zqu4If586dM6RgPAWcLONftmywDtr8zy7p5aZpK0HBadYBjYz8YcgADQ1hVL4g53Pfl/Kk6ibuFoyCk3xCYtWfSskCsaqxMw1M8l5yUhSDBSNZkTkG6fmojChmqS02ZnvKf/NhiLiCswUZJOqap5EjUayMAA5rAO2yKUeUxxwOh76wI7g47Q5nxQ4XqB4hSyV25cKFC19//fXDhw8hQKFhI9/0Z0WlBL1Ew4Xof6zbFGkXeSVKFgwEPoZ+vBZqSZ3JrekHU0Vx9YUcmDip7WdzClGUANPYHfzxY1tzMrvQ91msrKxA7edpY2ihWlWpgzRyLAD43B7H8qs7Zd1WcfWApi5slLeMRXkoEeUXvFrlqdCfrIy/mOQkfbilwSwhb06b5MQ85Hwbk7179xo0NDnKDl/niy++MDUEcOZaHgq/so6//js/C1HO0lfw1ojwr2M7D6keOuL4X6hO1xK21km4W/Wi55lG+uJGwEdMOZm/zSHGqio3tWjxsmq9SLu902KGmhglv1PZN/2i2OIR+lPQARCvg+WgtvDAIXpPqy8aaiQY0sACIDU04apE5+v44h9HnQL24M6dO9fX1x88eADF6m9/+9v58+dDzYaypCVtCU0p+jY5zi8UxshW9jjpvqxxiGWdKadjmMoBv+MPppyjvBo+xCv0gBLy1JiqzaMygvbbagy7IISCJu8ZVctC2TCu2CgJL6z9pRc2Zp8O96Q0tcBZAq4W4FAHQT3XWa3ERmbHjh137tyxeu7du/f555+buIEPNPPTLGlJCxGn0/+cAtCBJ8X2TUqbrZxCBN8eTfdDL0hiF4RZTqO/x2cz8AhBClV+AyEhlVYLSwdaTtdmFAMnCJo/y8c+uQEq24ZqkSfCBapt5CMCR+LKUt4YSvB16Bzk6JMokd2q2oAML0wruXbt2j/+8Q9IFlRqSkfSkpa0afoJL0IhP+u/XJbxr0ZzjXAy6wmy1YoXwZYjzzZd1pbxRbLporapjIQc2ekUkCYnm6Ma1XabROwH8mWqluQGqKoLEFawBwx21lZ2l4/HqoLafLg0Q6f4SJJolCAphUMhX8Ads2/fvlu3btlv6w491mXhJS3pcegnvHj11Vfv3r1rf40BVO/FQgojZSspvJnRWyMvqxAQc07QNp/tzriD6uqny2ybD/KjjBCyVRUSBJP9M8yJ9QcBCEYuQPWwxkDbp0OEIarEGmVd1hbzOSmoE2lseIvmz5RNPLo7w1HTBciiVa1spWHUFiMpaOykezX0LTKI/jx8+PDp06f/8pe/IB8Xt8O7l+o4D82GRam0HC1EM4HVvUj/dcraSOGRW+W3nr8qR+Xk13/d+M/f8bI9WnNpQxx/duTueAv5oilX3dA/7EeL8pTDVBi9+dmqrcGL3SMlsTUa0RAlMb8T1HkswEY+uYuANZXzflPOQ9PkjDswT/6iI0Ui/QsqdRMoL/CecqcJXBtNLXpSgU87q66K6ohBRqDUoxvYFNFS3hRvksXvfvc7e+rPf/4zRDOIPCMDvqSXg8ZBapzGCw/dnXJZq8Iepm+S5C5DlZaQ4fSa8dYn2cGlqbSceA/O1Cw4rj1OS0KzQ04hxWxg3GxCtWVcRYp5Cxniu4BEGp2l0OMgw0kZM92BGHNGZAxZfGBVNY0M2Prpp5+aYvLXv/7VRKclWDx92rSM9mK1YTqpbUgnaR7aVvKvsH1RvJtlc6l4zzR2xOzvBF40eSeFrqgxh1rRrhn7pFUxWBPagdWJZN9woBIBm3zCAJWXcv2P2dAIGyfBQl0bSewOtBy3OUWVG5NGcpHrsOBZq5knXTsjTiORMpSwYMjYs2fPJ5988uWXX5pWwpTIS3pqNKTpPFFy2sA4XswvjIzcmtKBGob1Fi71KsOHzFRqyKi2krAy1AjnI2iHz0mDkkKGnEiicH0F1X62Aar+ysoKM02pB5R/le0dXlATmWZKOcXe0JeoqmnEvupXoU+EYhHPjg99vIBLG+FeCBI9evToH/7whz/96U9E+aEBX9LLQc5Uv5Bc6ZSDkbtK03c7WqCNS3qOyT7lH//4x2fdiiW9tPQMMq8taUlLekHp/wMoKbrXb3bJMgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="56" height= "57" border="0">
  nhalátor Symbicort Turbuhaler mite
  držte vo zvislej polohe červeným otočným dávkovačom smerom dole.


 1. NmoR1POzUPromIsn4beyTznmD1T9dO75ZI33UVD8IJVxhUf2b1rqTAvQ49VVfqlW3gxA63CpC3BSjJsc85dS9rQeKEZaGJgiYJNgXSivM1iqhy77nSTbJX90s2CF1JW5xcueupSTHPmSrWkwuX5hboMF1ItmtC6EemrTbQuDshbdIt6oS/PH2ESXtPZHFrfeRAtJkvXTRXL+UFtemtQ+msTlZOJmNFDB5PH3k5lZt/tWnNR7aA6OUEiU3l70gA9xGvG0iCrTi370nLRLOn8hB7TohdKfmbCZPStt6yHySmdc8uMpiWaND2u9tXkDZPRT74Fsq3WQ/uCmFOpdrPE5yFnky7AG6+SiueiTjdGXLcKM1O7yvtqGSiGlUBBqZc2b5FIWmrLFIFOsCWw6PHFZVxvQ/+wVeCKBdGNwQbzq421pAp9RVVN55b9ol8if2XsX/O0HJa7toeDyfP4bjDI8MaCTmyQgdj1olQf6avlwoJKlDFxi/qlYjLZKn9x+1ewCOHCt5z2ZygRN9QpTlHXozFH0Sb+4khVaz9ZUTstJ6KNmaNNO03Xd3ofnQbbiVL1O9+BJoo6BplCp72l1YD9xfOMyK+WJk1+fvLmsNDQ4dr5mXMJeTta+pM3D3UqpeFtH6FOwFwEWETtBzf2oUeK/FuMDIoRZGZej27399b2jMS1q9nPT0d+Nedlv8yvki8KR5mmonvDAmTFqA8RKqUPyqzv6GK5eEs729U/Tot76kHTLUcR6pi5R7mmdG6spj6rA5lI+abNspaICOIjPTcy3hd1KQKZRSIBWRWboxsz90Y/Rf9OHU4kyfLvKuaPROHV61L83k9WfjO/4WlB8bULnU/BQY8RtPmBK2koTaqY/6G9iGOd3mOt0hBWEy9WkNLFvVAhcJVpHk0t01Rf81mY5b73E4PyPVwQ/BXusMWpInyPD+WHVLNeRbzwvVwvtrxppYmUFqQ1LJpqTQmLI5XJbKNEt6dItm3SSds31f7iSHHj90Mpq2XDSU1Rz9SK5iWanaYWonHW6ttRg026bob62v38apv6+iOFf+pIZ+hJpvZX6M7GqWg6dkcHR6OYaueLmso/uslul/bQJ863j0Sa03g0c8BOmGm5kjJT4Rdh6rPrNPkZ+4WMmPKTNjU4UY8v/TnTg/bmtHw7abMZsWJpm0bah5ZD6FEgEoAWdUmxPT7LW2qKLmGCM7+LqT3vVNs6s95mmKLZxP7FrczafWgGauMASjf+aFzD4tYBeStMhYU2s6bG4go9rJo5pnAB/l1ZsUcLy7pTv9tPU8v8LEdvRqAbyj4Ulq7yLYI29OKIiAI5vctKgljEg8rs0cHrQtevX8fa3bRpEysnd0paab+Ge0SWFZm3eSgjOX5lv6DSIgXmBsOLDT0cbxhftPdR+/mK1OMQfi26S335aBbUyR4PPcnkefOz0k0zOPCl/YLe46nzNTM3etmy5S1N7dR+09I4F1HmZczzniLz58ybGG/0PYkEwDYtp/bF9C2Urtpo4Upjkl0j83MvNPU9Fi7HNH2uX6vltDzJ9kqcv3JqTcM81a5D2Sx90dP8is3Xx+y0LLvaL2ppIt9sKvW1e3d6DZ361tc+HCUOzzPSHmep0xiLugDc0MKUK8Uk5bTZbMBdLy5ax/XWTsWqqQaRCOMxcc4dpevFUxuZaidexfiLVaANrch0Jb9Xl+Yvv6lmYNHkj3QJy9poF0G38KKeIik3EjduMNIuV+uyvQUc89Ns+nKmnfWiW3hRT23c/jcMeam4rBJ25I6Bps0iTrdoZvJ6x5w1ytYfL8ZGIWuF8m7XWkq1/Tb6JylfSy46zbi2tSbbmL5Ps4C8O4CfVTqN0sQXX3xRVIWnUv0zmij9q9v9T/kzI1Ld1Ys20cJqM7FNF8sekdZ3GtvJyVoGGsLSzmfrZC2KzDGZk1DCtHNS5rFoagmlDoXaZiNrRZPSt3xtpVaurL1yfeSLpanH3inTJlXRT9Ntt90mv8BGl8nzbo5Op+DcSNSeT1KKEkb67tqKUje86Ms/sjTy8F9r7Y88CBqgyg3wYO7l6CYZD2JfLetQpejXYBv1TYUXYY74C7+02ngibwy6wfGiaE7W8hqWBw6uAP/rMg8WElenHZ6HvL0t4yVtma9xI9HMk6yldVMJZXPhxcwUTfHiElgKF7ZYywZ+Py+TukzoGAtnL6h7tf1p0hrmobz5Seq3t+ncDDQPq0torbVf3Kg0BS9q7W0ibYO1KlxU0su/mMiEGdm6oleYt7fVSg1pa6XVPvIbeHRAtEbhvxT/+C066kO+h5G9Ld9h4VR6b3pxe/Kjbvo1c0F65Wxdam/UzEuymXvT5ZTZjeYxf2pKaxd/yilC5Jbtz0/5Z0VdigbeZCTeAP7UNpZnUV/ns3O+iGvLLLG/soeq9kLtp3E5h2zPQ75qZFjJV5aPJZ+NbjS8iGiGdUYRgJPL3Z65FctZsmVdraBbFNEqwId/QRviNfUyaRsPL/KUl/ZbPmhBToo25ONB1qsPC6JOukx+4KswLfMcQLkc6jG3VTQdL7zHceo1s1GbR8zZcsvvRf6AyK4TPc9wvGGyzAYCzmlKWAUqJ9NMaz833Zj5dTnz0Onc7FUQQPJ9iPYnf7H//P/xwmtiTU6E2knJ2EhmpvRBi9AM8/a/YEMmapR1mfhT0XMeN0emgGIvNLMUNk9/MibM1NI881Nm61iTzT5Dnczw/vt+RzezjOYvS99FrTkv6Hz29IqbnNIg9JkDe1aQ5jEJrRqlS3f1T5DfuDSBF0tLFthwdCMxWFgN8fgWbUT6//rILfkipZswMnrj0q03tTRqPFmXFOFIdDhF3qO7II90J8dB3soQlbrzF0dOzWIy0yR0MY/nZZM2VqjeaWoMi6/HxxNVy4bAU64Qb+hp6nxmorRjpRGAPpa/jRGt6YKmmay18M1PfbWWxqG0dzvMBqNpz8sq1pGax7DlOWu1Br/1xfU2trGZObk2ZbPWhtzvJGT4rRPlXQyz1X1sGq82lal4kflXXRIA1ZoGuxpEPfTUtnZLNgnt1jBnb674i74W93rR1GnaWINa0A4pq5bqyEeU8QW0f5wHAi/V3uT83OPwe5E+5sKLKBFrBUNiM3STL8QM4T1KvOJxE02xBnJL1waqdJrh69ev6xHD4dDLd2GjAXePtAqr1L+CufBiYwFESlN911rBq28Pjph5/t4q6qRw0fFNOkKT+tN+ucvA7K3v6sAyU4RXjfp6rZnzR9r0gWtg6G+eakqJuj7VbJbpbnBxYu37nXZpHpqqHqcfQp3Dv7aRpkfQdETZHhvp1C61pLRXM29NpStKmNp00vdYTpY1zHRgKkBHfQimBKUT1QTlpQs7LCdDBKZOSK1Qw89o8Nq1a9LLlhl2MCeDROa2mYlTOvSHaKXxFxH/9CUdyfRdTAb2taHoyn6D5PPSb95iN/V7/aoEttU5fzBPU0fao9Ygyc5/k6JJEzAJZUK1GNqDRW03RCyGoHpC6WZZq6mtCM3/djS6LzO1teP10r+W1Ettonyf+9pye6TCHSDW9WTQ5dCKrHUvQUQ/ZaSYdFOd+aVLeCFBxmGpdDLLBsKLHulLMW/JR7QXSTjDzUPet7eaYy8t3qSWV5dDhaOu90pMnrN4fyTFiEduVCxoQ0OCJeW3pe11vkqqrOszN5X5dQXli9IioFY5+t5Dxrp0QEhR24F8YbfIvzNzHyhNsAW2ybA01YL2tOQdd71oKBD1f0Wp0auJvLwwdV/yhqUyCfLJP85bzlv2Sg9qsoSp57XbfpNZNNNhPYvWCjoI+UStv0y32+Szz0P5xd0+87L2LedZvT357b22w/7pPiB15lj+qAhdZGTltBRV1nLXlr1qk/7qG+wqvGSu72rp9PZs2bB9yeuwIerlLIgWt3Ny/yFGUNFt+cIiHW0VpKGUbmZpfEG07lMa7cGZ/txEeLEgX09KHpi9z7jWrh6RPwUnrMBKSmkFVbwNR3kBdl2mtLQYfPo9mvpwE+FFcGEn8/tlpj5F1plgEkfRwoG6+vX4VmFxb3SKdLpVmFItzvzTby68IC3ajEd0oFHTx/ZMVUzUq0XbL27R+tKqOV/ZH2/9aerSXHjRhIsz22xq4U2lrviX1f1ppg4uGFGjlfDvPS/arvM1+NSHqTbO2v6TyOSlVfTz37Tk/9ms+gqlabKreaLYiYt1Grsof2CH5rBMjvaY0x/hKV8LP1M1UoZtrpM0FtPLbvNsG1GXoqd4iVKWdXUvqjif5t34uc1PaTQEfxdHOvXQGbXjr4xs/1/V48t0ZXVIYCGFQl+mDh1ZdPuVIzJC44LkyZTtM0uHS1Buv7wHRH6ioi41I7P7RT+trDLS5Orq9xFTr5mtD7qr6wLmmvdOJTYSHYI1D20AvGhyFtROpZcOFq13rBRRlimqmNEwbY3Ks8vl1WmWitWOtfPMFtavhzPPUgadu5JEnlqkmK3xjYQX0rJCc708HadOrO2rD+k+75++0PNfW145Vf6sbbYJc/2/qfS0BJvxnFRYks7iUqjzY59nlqRQz9ClMimD1iSnZATkDNXnRy5zHaS2gHS9SvWITCRpP72kPfMovFA31Ug5Q+Nek8p0Mt9/fzs/U2fetGlTaFcqcZ5xra/s5pMk/fd+NmTOaI/mLY1WYsipi2SGWYrki07vyOMjJU1+I0tKp57U9mpYOArJpCyIUuxszxsqJxkmg+2i4LymB2UoFRmk3UToE1kWOnkxItSbB9SidtogBanTQ5sKEawjgRNo0Swq+ze/LI2Cg4zUOpOJ/szboSJ81+OaWmuapfxO1tS9ltjn741mplPmRNOvG0AfichLXP3u/J4k3itroMeWe8luUAmCsAIMvGQCJ3D4yjH3YEE+oWba6d3lYTT1CnG7ogdk9V9BL5UfNipepBpKv+SbXQQw9dXzxSHmKhPWOuHg/yq6/fbbIVtR3ABXsLANvumqk7a/OJU1ug5hg9IGxosZbPszPKX39vvCO28Vu6k8QaA//elPwIgTJ07ceeedgIbz589fvnz54sWLV69eBY5885vfBGrcdtttUEZ6rDDiVXXN9gaS73pZIUMvyIn0b4SjXQG4/S2R9a6JAboCeWS5zHQpeqjnxqlKY17vTS/2yZRzvkX18AaDjNpjRyT2AyyefPLJH/3oR9/4xje+9rWvMfYMgsaVit6v6JNPPvnrX//6xRdffP3rX5faElxRDL/IC6ua5fsQrRxf9NhrQB79U1NXSpE1IX1xtYu8aeX776PV28Ym6Ls09Zbg5Yuo3zMjRUpN9pvoWfo+OkYoAu8og2vq07sysxcrWsJTp0d4iaDrrEZaUtTm8imdn5nXSW1Ap3iSv8pYsHPnTuAF/4WsAcjA5zvuuGPbtm3owGOPPYZ/P//88zfffPONN944efLkhQsXCgtmK1ygijhfRpAmFqh9WTOLn4Vz90YDzyy5lKVrF1602behFHSaxjVFH4km6+bR025RS6rd3+Ynv2OX5uzYtGnTZ599BgZ7+umnoYmEyoVM6yYvkwBCsQLA8eijj+J7KCyvvvrq//7v/54+fRrXQCopLXWgtMpAS6uNWLh4wiU8rl+qKbu8Lv1Yd9LA549NiKiT9HGLSNr8lXlx3ejo0aN79uwJto3ddttt0jUkjEi5oAxy8ODBI0eO/PCHP3z33XcBHC+++OLHH3/sN9L5BTRfCjjvLiktq4UXL67a+CIW3hS8iGLUbuy1HilffUHGDYwXMwvkU0lhCDIosnDk7bff/oMf/AAKCGQNlZKkZ0TKBb6BcIFfr127BkGDrPvXv/4VYsXx48e/853v/OUvf3nhhRd+/etff/jhh/i+l9qI5aQZfuropAQtTpdchPzyFV54JhE6TC0b1x5HIu2rjf1GT/H/Knxz6hPT1iLdr/aFtXnfnag9R3ldPbKKzUDUkLnBduJqbo+zFcuVCWCqsh39mqa6pi3jmvvvv/+ee+4BWHhRwpuc+EIhhvBXAAfuwr/ytn7++ee4/bvf/e6JEyfOnj377//+79BT8BMwCNjhxxt1Pj+WTma1gRVqDO4UqKaFx6F1jfKoXTw+lyLPgE2/Dv1c++u6bh35i32zM9yeuWUqb/uWo6dEqseCtsp1ESg87sxwuxe1urbQr3TG1iAmgOGhejzxxBPSUIKrqRnJhp4iAzOjYPlh7969P/3pT0+ePPnnP/85tV9ETeXfY9SBPLioz4WztmoUTddnnp7vkrpRuDS82QxPy4u/KGd1+C2OjfW2+m15FRSQsipXuwQz3lTGqL2yKzGYYt++fYcOHYKWAVmgaKB8O5gTwATjMvj3jjvugHoie8cSXpbkBY8OTVPnZcNamav239qpKJ3vb2Y0Xx5ezLyZL+4VbkQDdXvyIQwbnQjrx48fx2eCRZh03rWHDC9KY01eunRJ38xvxWhPXgCUOaN05Yj8lS2Hloe8cjJUZLZuLwkvpDJRDSu6FGVPxapeuiR1sXeD0yrIF8pSmcF+0Yk6vZ32wkhEuHj79u379++HcMHwzQgg2nOUyrWpvK0spssEC2kH4oh854tsRFl0ZXALIP1VT5+h5/V4MRsv+dpW/l5vuksDVKaSXjCpa5eafkrf0Myruf1Dg53WW0xWavMUhavN1gfaxpoq4kxFNM15ekqminfVruBislBNNKXtZxVP+etf/1pU6aesAPTQQw/hy29961uFOws6fUphGavpr1BqVKyQygh/ouLGB2UmnOUCvBO0dKfMRBdPHenAisU3WVh1GT9oVUTbgB+mf2gKFkpXnUElUTf6lC82ung/1UTfC0WLexGPEGVM7gt97vwEOYLbD60V+OaBBx7YtGkTE0NKi6nvWhghIrR24cIFPIKQkb+49sUteSYF/eulbC4ELxYanrzRUalwLvr0ffe1AvLuvU5KxDwTPvO9FG24n0PQOHTo0NatW8HYAAv+HRgVrhB+19nDLv3JJ58MqsOl0koZaZeCY1T/BmcW77tSaR5upud2vXf+DvSGF5J7Z5B2uj7I/7v6W2VERXOltn7HklEqZ5NFZ+hA9E37AQ6scDE+ACAefPDBzz//nFzNYIowucnPpq7i+kuXLtHDOjXO0gO9UlEUqLKcdajFM8NL6YVxFmXvXChkLIj8O1h055tWWF/Lzs9/+i46LZ11SWZjOOYXX3yBz9u3b9+1a1eoPCP4BsIFncQECB+C0XX28BTIF8pta3N76QLSdP3SlrrwQlXmlrxfxngRLQ5vawytQ1bSpkoXlBISYUQ/6dQGf2PaTmheH7VpjlEna8fCKMDay2qxz7+22p+aulT7Te+Ud57lcyKb5BFtrd6SHV0WPddfoINjcHt0AEdKAAXeApa+//77Fd9NKyPDN3VxdF4xY8AjQAkW8IpGgr3uzz77DPIF0YcwJIsmDZmlCwKO5JfolBmpJ+mg+NPYnQY0D9BE4Wf+KdG056XXYjLtLfMuOOG8YOPVy+lEEdb415Puse2hWpG5KcClLa8gdZIvxNszwNzMux8eOrYzh/bv3y/1pKgSzxQPXmvQVQRncC+djh65jTiWM2fOAC9CBUzEkagPxJ3QIjQj0jHTfUt8vswoj16ocI6wGxwv8pyc2Vdb+sNWHxrmJ22eS64lRci444477rrrLtk+p/rjC3f8mr4Jxqj8ieIJxnXlyhWqPBlqCmSYgShYbbg1IyEr3PB44d90+p6ib9r7UwtLFkoDEDYETVVAPNUqF21oHtWalk4wNsMu8Pkb3/hGqN4Ri/1m4CPSJSUgiFepgEDTgXwxsAJltbEkYfI4zqmDbZJSC0ucDRukeF9EUnYWghdTOTNzQapN1VqYop/SdppU95bdzgsmRWJ2in7NP8X3beqD2ve/L4r6IH1EGnt6S+0oUjtRkwaRNrtWEVjr6NGjAIivfe1rt99+++eff05lhDDBC5qmiMqLAKUw74YirCBZnDp1isGd6pi3VUX2i2h5aIx+yTXZjAorvzioyw2Npqh2OLUXBzfVXdG8STevnU9MERf8FLyYOWo7dNnEmuBA7ejNcYlkuuEbSVuL7p3HU+jNTl3v5arSAp2tD2GOgNSpiOb/jayJ6YPUmlfRo4t9IzLs6wIpEYKYa9eu/d///d++ffugj9AYiSsZWBWSQzpkXhlYEJfQBM/yWeqlVe787LPPILBcuHBB5bmiZgdJOLK3/evd+VH48fZo5PaI0MRlKZyl7URfSprW92qKelPtxSuhj0RSXI8Sfl/7c96hsF7UvhvLscj6nbZ0qVP84AX76HUrh0I/QYgAXuzfv/+b3/wmLmBxisKSPvyCyb9iQUkwlIdYwUYAFpcvX24PnREapg9qMUOdSahUm2MS2d2nNuX/lTGFAOHzZTOhayuBF6nhoK/Zj1reWHbpPGX2+ZSWhhelc5PLN1lWDjkwauGsCZENgkIHgYMftm7dunfvXsAERQB5SQcueWSGpULjBdr84IMPAEmZ2/NaQ3Rjp250unhgxXVqEcELOHmKrpG/ia7l6HBm/yzf25XAiwVhc0hk6ZnbqY3jmLm1G5vES1Af6ImA5L958+YtW7ZAWMCH22+/ncEOhA/pEXpBEowBGfiAu8DYeAV0o/p0sjZvIdIXFCT6yiuv5F2bTQtGakjnqXEtTH1K0/XR97KjzaYa+/Z1e1rISz/Vn7c8taPRNXwTs2loZV3kSW2v2oiO0bLL695ef45GUc4UvTdVh6y9csXJd7WcNNYOGqKhGVgFJWL37t3bt2+/4447eFBIcH5o+jvUOA2ZbIfREN/61rdwC0O2/JWli3qq1erZviCeZT49M+Dzn//85/fee08x4BHnZOahFqT8nLRBk65vvwkLChce3rXNojmPKX2WGp8XLzynNf2aft/JHKCLvUks6mE68tKFDGQ678NsUk9H2rfa1RDp3vnFp+HMqXati4DjH6qpkMBMnyU4/M4779y/f//dd98NnoceQXblope3BYgggJZgTABi0Pfnn3/+2Wef8aBD+kRKOzDVZ5GrS2xWcF+66CyW8+M1EFWAX2j8woUL/EnnVHcyh0fLklQaRV9m2smrNlM34/Z29+gCzWHpjl8J00bdgz6yvltlm52hiQpnkGsjwuT7oOW7gWSHNpSuM23LVDfAimBCfIbGcc899+zcuRMMCYaHXPCXv/xlU0WhStYQ27MFmSqCYS6vpPcOLA1NhIJG1BN/oxc0Qh3n0KrH79EaHoG/H330EY0XEGEGFjw65yzJ9Ng1vmtdFkwkE7W8ay68GPR01Pg8lJESp97otQ9tL1HCsijTvj8yp42l+oahskrWAFJAlIDqAbC4/fbbWRoTPKkdDJzJAlbeRULcIXH96LwypqvjS+AFRAx/XAAJFxQWTFVW5xhpYw+Tb4rGPJ33Qe2G9s5//Md//OMf//jJJ5/wlakbs02FjoPXwSI9zO8iye+RS8ILUjnT0X59kR9zMXmW4tQbfc2i0sXSRGpFmAbAfqO78cAiTZ/TPgFGvffee/fs2bN161ZaJUG8jHHW4CIKDuRG8KqmncFXgBVuyBAi0BpAB+3gJ9yOlnExoAEiwDgpwKeXFVH0psrKNUNYKcxlg05evXoVQtCTTz75zjvvvP766/iVJw/MPEt87xiO72Qbii5eGtB4ZmkPcEPp3m3OWRonB45otG00KN9OaAFsXWEoHbNPOQ2uJBkb13gHdefH1D66yUTkm80DTTqHUePrCL6kgUuN4e6t4zw4Y+BnjGJ/Rdu2bQvGLfiVAMGobV4JPuSc0J+Kf/EB35eVyRMqDF8Elh8eRAMn9vxPP/30vvvu+/Of/wwkorePNo7gfF6FC7tk32gxpRQjmAgVrkmooc2CuIbOP/roo4Ck5557jhW9gss8jqalnAwFrGWwdKcJdYb2qPH2GJFeOfNS8cNJY7ea6MtDXGbYGIuGgLOulGE8Un42o9ujfzODqmXXTH+69qFN/6f+2rUnvVBkjuGeSY8dhXnABAQBSASDqpgNi/2zng0gQCsK3/NfFuwHUly5cgVAUFSKBoiyQ2GWZnD4nXfe+cEHH2DzxwdcjwvwFLkAIhEjTJrbKacUFtMVnLGwsBNSQ7UvnjlzBt1ABy5dugQ8Onr0KB70wgsvKDmlSdCYiuaZxTzXK1kMqVfRDpdZk0PuCWXlepxakmz1afX1xtUnCf+eRT/77DMw8I4dO/bu3Qseu/3227FF05HB4Et8SXaiZDGuSm8qnhI/ATUobkCmwF+6V2mbwPd8CgSBDz/8EJoItn3aPmn7UI6ZehVMvlDdXZpCSldppbTiFApPIDB9/PHHuJIiBiAMPXnooYfQ29dee411eoLZIzyfa2l13SbXXWDskYZC3xuD01JR0P974xkXFkF+2ymrrA3Qnj177r//fmz74C4wG4/twOa/efNm7jf4npLIwHLGycAsnweRAUyL23ELNnZaHAuLEy/MzYkvL168CE2E+gtQCRdQfikmiT3Er9JBdAoRsUPDwZdogY8rq8yRkydP8npAA56LRv70pz89+OCDUH/ef/99BpKm7lVxygzM3952vuI0pHFYhv0bAzVEtwBiBvI+I3yA4AAFZNeuXTwJHQzGcCz8y+AIrBy6PMWTNGF8URG+BIvSh4IrASvUa8ZVpW9exgfhAnx/4cIFXMP6WhQHVJRIweNevhi4k1aCpaXSjBIq7YNijuKy0H/0Z/v27eg8kItmTq78EydO4HoIOOOGE1sEGaELz0+1X2wg+tLLpYTC6OeoHl8UheJNd03zqzb9vWk0S601Qaas6Hv/b6SDzYzcMu9lWvD2sDYN1vY/P4eRANzXRpTvM7iUbEwFHowEcYDcePDgwSNHjpSVn4IyPIg8Schgy+A6FXeg5RICCLUA/PTJJ59AB2EAOJnTKxHEC4kGYG+IFWzEKyBSLvSiI6uEPCA0fL766qv46fTp00AHSEaPPfYYb3nnnXcwWFwDrQcX4FmFHbOCewEZkDLQYYge9OZolvKnq+btUDPvWwqfTZdHj1SrdnlS/1cif2QVKLX9bFyhsSuBN2hBYOQVrRI7duyAWIG/2t4htNMSiW+oKYiNKXHIH4EWpMjQfsFzAJTaRJam0oHPYGlIKNBHfvGLX+Ch2PxDNkOE5jaJM/4aKhpoHC3zFGX2hPAECPjoo48wXkZ2EO8UmoEPEKOefvrpX/3qVxjsikgBK7UOb+HFl6T9qr1v6YYhyRf0qYOdDh8+jO0XoACAAGuBecjt9HdSyxhY1RnGWRERCC4MviAnEyCuV8R/C5dmhnb+8pe/4F8oIxBJzp49+/3vf99vp7wsOPgozKuqVFf/pvg9nrJ79+7Lly9TtQEAUdLBcNC3bdu20ZhKrSeYHYSdBGDt3LkT9w6ai/Esk7z4ue7mglt48SVJfViFJbJkIvMAFBgxdfTo0a1btzLEG9IEK+5LKsa2TC2AOaZUYQgZ3NtZ9V8KS6jsGtjqGRg+NAoWfInnQooBKv32t79l9FewqDBRKpNL6kn1Ag4HH8D2EFveeustNIsu4fOnn36Kv3T0llUke2FxGSDgI0ZHLQx3Lf091JAGeAsvVotq7Sw3CVGywK67b98+7K7gJVoZoKQQRIgFRI0rV65QX6A/AnxOkwHtoGI/tiyDAoQIZoUULsgKjaO1UAHWa6+9durUqZ/85CdgaYCU6uIEt8EGxz/EGoo50Vh4qshzzz2HfmIsR44cYaorMOvixYv4hijGkxZpcKFZNJhBdPPmzapAt760artXfX5qLWyHbDSUV/vbAGGkcxZm1ho3HGCb3l7UxdLlKRIi8t7W1GDp2aDJnBk6vuO+4Cma/5AYsehH8I7JYAZXEMQKbKpQCtaqYz6o84/saGgmm4O3wUUUK8BUSjYHd9GEwbQOGi9oueQGfltF5eRZfiBs5ozywmaOX++77z4yKrvHrtIsIkEjuMTKMGkwDi5umPrIhQsXoOBAzfne977HpgBG1Kdo/kDnOUbFbtA7C3wBetJn3DThUbBS9B6jG6N30enNKm065YsoxzTqg7L4U3buSlr5KyFf0Ojtj3tYBJHD5VdL57c9SQmvxZ0VdLYXlj/u923mgGIThgIC7uLOzPRNwAEVfvA5RANOF36ipIA3RYxgoQomenJOuHwJOhQBKHTgXtwIRmX4Bj7wrKCrV69CWcCef/LkyX/4h39gg9ALysng61TQiEYnHzDHBeAL1Ws6ffr0gQMH0D6EC4AFJJo77rhDMRpbtmxBf/AlrsQ19A1x4IAMCCmZd9dp8SxIjxhYHkNtfyK7Ty/i0krgRSRfzA+HteRnrZgvMWxstcwyscMrRRw7sZIVH/AX3AJewq6Of1lpgjswt1xKBHIT0N8ZKmMEPaDkOsoREiolv3AdU06hNRFMyHYAUvTLgqtpVX3vvffuqohvP80uC81gEZxIyw+UX/bu3btz506oV3gEvT/nzp2ju6So0thB99xzD98gsCxYmZ9gR7FNnVL/77pYFrwgnwr1fQkXnlYCL0ji58VtyEXzWcedSPVdakMk1t0oVUuKXKArBDABjgLHKj0EwgV5m0jBuAaGY5HtOV58I7tGqFwMrH8lfUdIoXQMfmZ8Fx6EHZ7KDiAD8AQ15/Llyz/+8Y+Zh8pAD+oFtZQOzb9TSj18EDqJMdIwQRGGzprSSgTSn3rnnXcqbESGWF+Sq5aifSJzcboe+lrhkS5WJNpKyLqlZ6BGvGiz6JscCl0ZZuBqHHvVtLbx6BFtnqUGx67Gqdf9QsfgKO4/EV5M7eqc7yy/7NQTzVvpghEVHAWehFiBjRcKyF8rkoBAbYVuUVwmDyjLcCr895vf/CYtnfiXSDG23HZCBoFGk0MFhwZF/CW+gJOhjFB+uXDhAvZ59AezSkOJ7KaRNU0f2DjJC6QcBVrgg6BqQQ3hu4YABfkCWgZ1JeIazRY0f0LEoKpSVD4gKEp+AtPXtzits2lJpxxRWohaZMfxv05lkE5uwRgvMvJe+myitVTH6N6uAr+P8/XWxPz0tSSPsuqqAoFrpyyDymPLgwwt9hnfeJv3NxsRB/3eDoIKQO4Fh+Az+GfHjh3btm2jNMGkUtW/Io1c5SvpxmOrYQFiuATL5ICv8BP9KZ6lqaqoeAwRBx/AvbwG3Ai8oCEDUga7RB8tC4LjMxPSQoXOsndG237pMtz8EMoqvY0XMB3uzJkzIztvGZAXqqgTfKDtFt9jFJxDdAkiDx06lLNqbWp5A+fMJBwMDvRl6K1lsSa7e94U2Gkp9hPfqVJC3pQ4P41dHc1Rf+Wq9Br8v4Vz7210kmVR8VRUIiBv33XXXRC/GafEy2j+pENRoZkEQUocbJMGS87PyKpmkZEAFgy14EZNCwj3ap4eUNpR6fiVggw4k7IJ1BCW52TIFk9IJYTR5El9hM/Fv2DmWtkzxXS9Zf0lAr799tscVJSQNqhOXSSc8Ur0TYCr6HUdUL5o8sy/gstyLrwoejIHROTBdYYupU01Xel1k7CRs4CCbaSDqngUPmMD31YRWBEyBUV0MgahhFhPtlSRK0VGUSoh7wlPJTuQyRmUxTJZvIAwIe0yuHpFwAIGaIyrBDMIGugh+fNbFRXVAULABeztAJ19+/bRoMCfSnPQhmo7oeO2STP3W7Togw8+4MVCQGkl0Inw9/bbb0fLkHowjRDETpw48Yc//CFYefEe960ZqMkDsnyaCy+84NT7YLyvqD1l8KJJUwiLVBOWRqUlfWK5AyZ2796NvxQEyMOlHQVIaKAMT66WnFW4iHi5Eko78Eq6CeMXpB14tU54QRSWgABRgp5XEPrJIFHGUB05cmTLli2ACWgHlErAwFAHLl++TJcnHnHvvffKiinFJ7TTAsqq4MXFixchZ3FCCFvMlMGzQmV8kT+Y2WiPPvoo+vDiiy9SX1uOcBEmlfHQ7qDDZdIwldJDQ+GdWiosb3VgR1Hoy+jeSO2UEaHWSOOV4XwHPM9nOpzqeJJUZxaOap/lMbTlLe0fEY1RzEwsAD9sr4jxkaGCA8Y+K4lTVep86bqBpYF6SZ4MTwbjBstvBDdU9fXSx1Zim72izYKfqXpQ46D4wwXDcI+HH34Y9wIXwNXovMKosOFTLAKmAE2YDo+/PCHRvzUPf8o0LSzrFN8DLMD8aJxXSiX5S0WUy2jgvOOOO2j0wTeAjDfeeKOwLNjISjL/e0wv4KD8EtJONsMSzd/Yfil6bh36xVck1uAISmrNLbox2qXzeOG/zLBWS7xoaid/eyeZqKmpzCPa74FtSJMm7ONWj3UMLtq1axf4AdI7hXbGHXmFi2/dfyP9IlIqKfmLqbgbe2FhbKkiFBa4ITP7myIMRQ+pD/gJkCHEESqRPykWkXuLKkoCCtTOnTsHVd4aQATXQAqAYoXHMS8e8AFMxI34kgYI9pwWVsJNcDEj77zzDq9hUgz9ppw9oBL+Aiw0kGC+ZwATphRaUq2Pv9NrzTNnxDgeCstZjwGL2s/0YepAxN1hpeIvbtFUIkMKKfB38+bNe/fuhfZBHwdtCjqbR3cJL/gNdfKxVZRR+z6uRF8qk4IQQBpb7CadoyzDGSwWm4LM2MpblI7Y5tjqrTz++ONAB0hA58+fx8ZOGyo0KYzxtddeA2rgEVBG9u/fD1anK5d+FvD56dOn2XlGkbN7RRV+TnmKXmE0+/zzzwNizpw5s2fPHgKNDKufVoQ2WfVLEShsAXiBp7AQ8WiOapXrrkf0RbfwYsOQVAYeJooVvG/fvvvvv5+plvQ+ppxZWtQJeVh7u5BlYOd0k6gpyDxRmmNfgVuhQiXVAccHFuaUf0HZ66GCGOKFhHmJMNSJwJ9UCo4dO8ah0cA5qA5PhTSBD2B1tA9BA/CBKw8ePMjTFRmTzuiyzyoC0BDLKGWwS7gXYIQbISkoQTZUlTsZ0IkHERNHVrxHSQN44iuvvKJQt3ne3Ty3rzspjvkWXmwYks6PzxAogBSQxgt3ZleYPEFKUujYqtpxh5RwIT1fIVVjO0DQmwbwRIIL9RR2IFTSPlUJWhkYi8GjhuiAGFjqJ5lNJTMkfQDvwOFFFZ0NkYGprsFiQO67775QHbaMv5cuXYKYwH6Cz6F84RZ6jtkaQAHXAF8uXryIliGShEopQzu//vWvmZaKeyFiQBrigSl4LvQ4VveVibew88oZfoYZpmbX1e7uaaODBenLl9hk2qwF1HH27Izom8hgMXZxeD40ywvAWuK1rdXOe/SUTu9mQS8yUjjzLufRZMKop9KyvIJFDYA9sL7BZtBBoNVz6rjBeiYvXbRfaZ5OigzyoRBBcC/4R7IDszY5/2ML0GSA9nUjuVRo0QyVuMEkMT5R0oo+y/NCHEGDrKn18MMPP/jgg0QH4AI9EXL06krcC4AAIgBT0D1VAMVlPK9grTrbmVX88CU+AFxwMWv5/uY3v8GM4Vk0A7P2L8PSmdISLDte6e06upFzXiQhYbqrbAjh6cu64RmnMFdUaIhLqjUv1nLTDMTWhtFKbT/Oos4HmWkqPyn5ZjO/zszzi0P9zMA79X9gdZhVJhPbHXZdKNU6BChyavjGPXoyyjtUwgUYL9gy4mmDusuvy9I8LyMjLlYwEjNNyCfMScfGDkkBMj9L+47shEG/E4wsopzABK4+dOgQPmAsOi3Re1iU2M6pgEQAVUWRo/yJSET+Z4FyjFRRrcymhSz2/e9/X04iDoGzKscQL5aWRNMMkWvNSo1G/DmyJMmyj0MwmxgnY6TMc0qYtEw1bVftH1qso70zQs116cOKUCTf+dkgYzATHIv78OHDBw4c4BHEKi2hi4UXqWWRGzs180F1bhCDnVlOinih9aeQirHV4GVrugCbNgACLehX7Nt0W9BpqmKZY5dLImGH4gBuf+KJJwB/HIj4v5Z4I00kaYGcYGcv0jbBUC6aLTHAc+fOQRZD93AB/pVZVGn1il7jqImMNIV+pbS3SFddDg1cqbGQoECtilC4yJpMyy0HeMt+sc4kfkjxgp5C8An4CmDBEhXMRqcNIhVk1E456d4uK4Mo4yB4aBhlAdk1dZnn7dKFqCgKKyrVTyWCiSHBoryCOWX9iJgVQnEAf5966ilADxUKTYXnBD9FY8tGqd1dfO5McDs/Hvfxxx/ffffdTCFhkBjDTNFnPrp0DkvepUJb+Hzp0iUCxyApXMBvxjOdDTgn6eXm91oJa6SMfyevKHhaN7zwG8iKgPe6UMTV/ifu3pApjh07BmW7dKlHte8+akerqqzCjRi5WFbRkxAxwC2MuQyTgfD+KaSxHVYIqKImwjDN0tk7eA2tj8G8qr5enhQHCjv3VhQs0iEjXIh0UmGKkj5KtTCbDp5+9erVixcvQlG6cuUKr2GAfKiiSDAW4pcWIUMwKFxwUIAbQU9qlipcbuhyIKNwxUHKJCe1lsmlEvbSw271+CISxPLXTP5F1GDtxhjtM/p1HtN0G1IsQNTDDHh3sqFEQaXjyVTOdMILF2H16KOP3nfffeMq01Q+S8GBRw0/S4VFYWlB68xkugPASGCJzZs341ceaEp7BFUD1bMIttroIgG+QCrBvcou8U+kJbVwwZ26RkX9gHosz0UzJwbFC5ilJlfump2cTDThq5HptHTeWc1q6WJMWHAUf99//32MkboMQzloLmUCG/Uy6nqEA8pEGCl+AiDiL+QLvQs9IlimZZulwu7R4TK2NCXhi2zhbRZPcOFb5WSEa4Z0WbTSCkv+Uh8kaQ4mM4Z8a/PKF3r2nDJCm5H3S+rwbI/uq8PRvFFoB2difR86dAg6SLCiNRE6ZwCdPEMm57885ZTJ4wxeACfQyyhrX6h2XbAW2Zt+mUFV9ZdngkEwYUYpWoMCsladPCBsEljUjouP4Dkj58+fx7595swZMDP+VY3PkOBmcGV+RFOZkz3BWFhoj04QjIJl/gburDM8lMEsXxr/K/MHo7lYc4yhaGJOz0gt3u1XpPI/tTOzLpR2I/Kp1VIPeNHLLPgtd84utSftwIXTfttQ1M95xh7dy30eSPHAAw9AeFYSFPO4/HOj3kroKC1qG1fy2DHq7dy3qcCjKfAqLZfBKQWh4plgwosXYehWoJ+FZkLpGvQmjF2Aud+dREQ9NPLUU0898sgje/bsoSGGVkaWvVAf5B72cSKiqa8GBETDwAvL0IdKwkMSiBdjq/HDz5L1mEpHYL18+TLLiNGEEbLVWPJdkkwxnoydXUdSNyTC0NAbXKHglObCC7U7vzNpXfDCO6g7vcUeX7kfLxfx0aNHDx8+TPGV+SB0ZxTm5oygIWqH3w+sSg1uRCMsGEWfCBlgXGVe0dsC1qIOQhcjw6IZxMldmknrbJAhCcoZYTTn2Ir0aBRrdmYidRzCDX6CSvJP//RPI1fmk9qH5HOmjTIblacNSU5ugxfBzmQ8deoU3ausV8ykdaoGhRkLJYqPLEmf2FpWySPPPPOM3MYSW2YzWMgbXSy44mR7ihyUgrOQlZ56yGcvNqAy4h9aa7+YSrW8Ok83QnUK6fHjx6GJUKMuKqOAMiOZ0EXJPyTYGi1f8nBhPkIoDkAK5npQt9eqxY133nkn+IRyOFUY5YApGUTpZ5QRxi79TJwfJs/79PYIrkWMC0rQv/3bv/34xz9m3LdPkx06kqlCvtL2U0pEA17QaoChMTOFJhWfaapoDtlrOSeAmE8++eTtt9/GjQRHTrviRzrhhd7aYDUOTGui1H6R0lChOPzfb1NtHhCaQ0ciC1xqcm96VjlZlTCyF0ZPiV5AaqdRN5pesJcyvKSj1qZG7xWuWLv2ybGFFclch611YAHRWIVMfKLtHWy8b9++Bx98EAt0UEVhFq4qv8QK7eHeo85v5PYrrHAeuYL6OWMfWcmKWyhYgk8JFduoKh8RamQ1fiF6cHkwwZT8L52FMR0MfwpmfNGEMCZKyg7lGlywa9cugIXCtGgQGVn1VrbMMHBJUn50FATGFpF5zY5uLSbLtUObwAzTeMleUeXhr5xYjK6wYA0aO8sqhg3fv/zyy7TOyCnjU2Ci4JepxM77NdZkB0lXWrrY9LmTKyBit/TRY1fRtuniJflTI+F5RVS4BRFZRcCBZYqFe+jQoQMHDuzevVsZWYzFxhq9dOkSFjd+8hGQHiMiHUTtp6BGtqFaroQOlqgMFZPQBoHvwZCMyKCeT9hiFBMFCuoF+kBFRmlm8oAogZ0MTGYWsgxcKBS5btu2bb/85S/xxB/96EeEDHabjhvdwpnkXGl01CZKdxjK2AIu5FLlrxjXp59+yihYNoUWIDLs2LFDJb9kiAmGvwxsx73PPvss5CAVEF1HihinX6+ttsb2/Li8+IsbGyM8caMmI2HNASYOHjz4wAMPDOzcQHIgi0dwz2dxBwrn0o/Ifh4vtFy8IcNLUl7HpqkfzSrMaVTVmJBEMKhiPdGBLVu2ALmAWcy5AMOoKZo/mM1BhUjqCftDdNA2OKhyOjxialOVnLJ9+/YnnniCFhbKOPxAmwWPHfDiRmFHisjPShSWkM9sej9FV69epRgVLEyW3lMKIyCabNhnvghKMWfPnoVkwZPcuqqoTdSpkVp5eRHk5ej2PbyFF/0T2QkLDpwDseKhhx7CphqqBGosYjGk8hcYIMTiDjJPhMngbi/KFhZBFCZNgNJWKBeAQyAUsMQuI6l42XWr603OkVzAVFGgBsBLJxJRRB9VWeEEGto+g8Vfl2Y4pEVTUMV9m1FeknqKymXz8MMPb926lVjDkaq6r+ypBB1FKOpYEF5PQYC6G02kpTlKORsff/yxMtMJPczKY3I9RA/qKSNXcAwQ8957773zzjuS8nq0NfimpjJCp4vn7FKq7+Rp9sD4SL/QvzPMctqHSAybs3tN32S6quXit/emW/RraYnbfA34AAEYvIEN8MKFC1im2NbIzKxeT74qK3Wd6eE0JXJrjbRTb2PPzA8ZAE9UmXzu6gxG4NYtPhzZSSK4gCykL9kUNXwvBYiXJOxQvZKKfscdd+ChhEV6RhmjhTHSwfnRRx/95je/eeSRR6CmMcs2mGuGIJLGfSuQPFQSBDPTWQIDjRDRaHnBZ4hLjOPWKGSDYB0t1rzAvywFjoHjw5tvvol3hP4A1iFSlX1kkaUrpOvFXcWN9mxYNhgQ848Yyn6WuUibWNRWU59SISda38Wk+TOSq/14upYqSbvkv4k4bSpeDFw8ZdRIdL10aa5m+hqZeI5NnsfzgG3wgTzMnGteTAOnMjUU1Og/fFFRYa6vwgWGi1dlCCzNEhkqUz9RBqxF16zPSedAZCyUmYMWAfaqtCgMJWLR5CmxQlYSnjBIM4fCPcjGwB1cee+990J4web/7rvvAjXQGfQKkPrggw9CX1NiPgUNsP3YkuUogLAoOS4D7mAOAUDgf5YFxnMZ5I4Hvfbaa8AjtI/HoRGBICuDshw5Roo3QkRj3T10/qWXXgJksBvE7vYLb2mUZwe900ywdXpxaL3NL0kf6Sr2LI4KF6CVmXpvSpxqEBLncBOmyHDfffcdOXKEO9X58+exfGmDxNLE4g7Vvkc2841HZs5giVs6EKQwiz03TxakLMx5qTPTg9Xy9/JCsNDPQRUAJvmFNg5aIngxhSAPUuwAsYZHE8u/OK4KauAyVpQYWASHkmKBEY899tj+/fshC2BjP336NCT/s2fPsiAF/sX8/Od//ufOnTsxMwAOXKmDGil3yHJJTIRwce7cOXyAuofLPvnkE0ADM/FwJTDorbfeQuNQLnbt2sWHDqp0VdCgKu0LWGHNDlzMPkNt3LNnzzPPPPPGG2+wGM9sC2x9adFcdhPlp5YWq9NGcxOgpM7U2pZ1cbDwxMOHD0NRpzR+8eJF7GZgm927d/PQPe7YMtr5RoQUpblCFEzhPY68hs5CsiVTMMEDDHO+ZieeCsIkgsoAQeCgIEBDA2eJVFpgJdUQsBZ1DToRICsRrRgxPahKYI4tcItYA84E8z/66KNfr4igA848ceLE//zP//zyl79Em0weRWcwS++///6LL77Ik1MAuMAOAAdvpKzH4eMuoAzkiJ/97GePP/74d77zHfo+MUyoFf/8z//MvF5oGZAXMOcHDx4EEjE9l9OFxwG4mUEjNQeSzk9+8hPM3iuvvLIKzpEZqFjw+VvL86f6f9dL1vDaTdnOoCXgyFwsCxkjDnAlN6tgiAAJnNZHVm3xMsLYzigOk7ntJEZVypzBbZ+joCWS+guterQj0B7prQClK8ZHLSNYxS3FaAbLTx9Z1W9NFOHmwIEDWyoCBKAbdJpgY1fkBU9jpbalWhvHjx/HjYRmPpfiADb8H/zgB5iQ//iP/6BnFL8SU9AUNn/w+dtvv/3ss8+CqzGTaAePpveEkSwQRiA70IQMTJFmBJR56qmnfv7znzNzHy3jcYxSBV6jfYAaM9zlVSEGUSBCx370ox8BaCAPbjgRo3QBROPFRJHG9s6MPS/lGe1ytVaZrqaaTpc1XZ8XGQYusLe2n741jTp9nKLINCd0WDCEGUsZkgUL1WNlY+VhWWPRYzcL1a5OWaC0TEpv1xy4FAP9NLA4YqoDhZVp4GeZEphURn+t1Bydiq5QheBeHD/QqhIqvwM7pnQVtoPOY6uHoESkkIGD34yr0HJaVdeqOlcUTzB2cGZReUaoebH4FT0amBaIBmjkueee87bMUGEZM0QvX74MuQzA8cc//vH++++HmEDYgiBQVIcDoH1wuMaC6/H0v//7v8ddH374IUt+81gWoBh6jr/UWXzhX/YNn/GCMCKoNgAddC9a8OPJWOkV0a9Tqt0RW+6OUQvpLW3li1oI8GxTZs9PzQv/TdbW2ofOTKVZvD1qpI1Hk1WLKYWrPkBjpIrBQfqF+I2lSe8jfsISpIGTBgKZG8mN0T5QumoOsjUoAJdsKZuFIjhpg1QUk+Is6dFQARg+gvFaRBm+NUoEkkqYcCG1Atv43r17eQuNl5SJ6GIIlUmVUduU7YE+o+q0IaAMfbScMXApC2QOrDwnmsJcQQ0Bb/MbjZruUmW1oVeAALT81ltv0aVy9OhRIAi/pxyBUfzrv/4r+JyAhRcBpCBcMpwUF/DK2yryQM/XQW8rBBNIIum+leGiFaG80W22/btwVdfC/PkjwUns8zS1HMp0stMioKF+bMV4mdCF3ezYsWOHDx/m6cGFpYRzt2S+dpiE/5BINEQTBZKPjEo7x5CMJ1mDwMG0USaeS9mhuKFwbCk+pZ1FykcrgnNsBfXZMh+Hy6D5ox26QhU2Mq5KcmArZvkcNsVKPPgLTsac7Nu3L1h2Ji2IxKNgLmegD2CFm7nAN7iMNTwL6ICmsPMTRPAsVgZ799130U9gFiYc2h/mnPVBIH3Q7ErcoQ5IsYIdkMs22gkKV2mdt8hInC6SlYUMT16Vnmqzz5Omq1sYfNqKj/ObuZ2wlBiVYrIiiET02j7kiStJFZ/AY/dXhH0YS5yBDGVVpgXLDsuXEq8vCVlYsqnvQ+nCwAuLyBQ0kHvHlohNABrZGUK+njXjHXTwJ/fY0mWFqww/gz4Y/kT1R8npknSYe1KadUbIRWsFgAAD5JE/DOuCykDhn4ggXwPxiBHf4lhcDxkEbA/I4OavlrX/E6E4jSwdyspguBKCyfvvv//b3/4WGsqRI0cKiworKmcNg1zQAYkqyljxr9tve/xLhSXCi8Ko01JZHWqvuWcoxotOvFq62ofjOUqSRXrBgvCCfOg7HPUhujjflMIEGGv8xBNPMPQAC5pgUZpjAnJH4cqo+UDp8WQ1BAkUEj0KC6OWoCGUYdLH14wYcKVv8GuocI0WUHEIeUYZ6HQW4AJVoJPvlk8nJvJXjohdZbAGgYYeE0AGWmN8Gq4ECkg/0owNXWnfUJ0/BubHNZBEzp8/X1iiqmpSMBRVgW08e7msKgzjG5oY2L23334bwIErIW4wC57qD4+PVTEeQqoC2BXhEmwLUVIM34JfFR4s5tyul0MK/CvLuHJfV/pKHyksFyhMS4ZLKZrQjLnBX1m4ugPB5eEHB+G+EVn4wmQWacT/LUk63gxAKal+kx3YjZ0Q7PGd73wHf9lPJZVK4KLPUujgY8Bkm/DWUy3o4Cw7NDpQ+6DgQN4Gq5dV/DU5JJhSwzhOscQ1O46IORS8hnPLBNaRlQWXjsP3QrsMgY8l6lRShReHSs6iGH/o0KGHH3745MmTkLNo0VBBDZlduYI5CooSjNqiyYP2EXZeu/31qhInPvD8EYa3ERCVmK+xM5SLigztnUqQ92xTOL+yRDlacOQbalr8tdr3VG70bUbBiqVLO669K1qBRWK5r+2Dlnqb7mWocNGVU/SRNkyVwm0TZIR2CXYpbAXnK/LSY9OzpjbbdfokjHDL5Vme+HL//v2PPPIIjy8tLVaSPj9+CFWIxN13382dXKKH73zpilmVLkWdQ+aWPrQjNiiKEyNYYI4CAitlDSwrVAkXA1dCrqwqX6rcgzwspeV9DiznVYmhBBQ8KFipC0ZwKYKDWBCqMj+PP/44A0AwOYTIwqLjBu6EKvaQ7hLGdCmbXoLV0E4kGbnjkfg4JsURj/RayeosCMSZYSB8tCdpNkaT5yQUph4SKyErsRJXtH46rZno3kiQ9J/LLo4Mf+XUh9Z+noe6GR1StPNoPVWGDzO5hT2UDu3s3yWTwI6dYQEVoMDTTz+9fft28sDIQrO1yrlKsHzvuuuuDz74gHZ7NujfusDiujuPT5NJngccFJUlgtYEYgQnBFzEXDU5X0Z2DqhwZ2THrA9ctc6xq3kTLJIdzdJjOrDcU/IzxRBaZwbuxEPcCAbGZg7hAk8/d+6cSmys2Uk/koyYYCrjGT2mjBZFCzy+hJIUYy41HNx78eJFXE9NhFU5RkmofmmmB3aVkmA5mQkSSQeCb74a9AF6JUQkxqFllsQ8HDhKyrv7NzKVzwun3s7ch9moByOl/mbwIn2vsw11vZTGgTsIi6v/wIED2E4ZKUR3CTdJ2vxo1JBMXpiJkSt44EpXiMTe3PaDwRM3Xu7DRIHSLP/cdWUdLFzsFrk6mMhN4lPoEGHeajAeU5FbWjf0Ae3wMPTS3KvSs/gNbty2bRvPZ8S2zKzcUZVdNnDHC0nepv2CrM4s0h07drBIN7BDu4KGQ13jWnXCEJgZ10D1C5MCgh8gNBf0p7QDE6lJBRdTN3aFxdQIDT2jKsfklVdeee+998Icq3QGarmw1aVl9s1TN7yoldBa4tzMrD6y4iuFK2O1ZOKWyPUE5sHaBVjs27dv4A4x52eKzQzTpsiNX6GfM3mE0oGfMW3ykoplLwhWPK6o7Ag6A5ERnBSYFaChulhiM8+ZFFgUIFOY4bO0o89oly0t45sAN64SQ9hycHCjvYGdx4ZMkyc6w/r9GOZadeKhnK8CXDlxAC60XODeK1eulFZ6j6KBHDRaNkQf4qAcOoq5GlgGKuQ4PBd6In+VjFM4CoZf+juyoHtIMf/1X/+FIcv/3UTRmu+0vKN7tbAHdQX7/DdjF2pYJsa7JeymQ28+SX8euTqrodkwUU6aErzIp5fkx+bbqXVu+c74DSq4PdmrnaWVP0gFmai3TZbdlPwFjKFgbAL2t+9973tgEkVq8W+ozJ9UGZgoTQ4cVaFN4yrOCtfQyUduLMw8MbJk0GCnkxcWWzlyJyGzVyzcQHmEaoJikOgNYaxEcHaQgRWtYpa3tJ7rVWb9kSNHICihTWzO+Hv+/Pl3332XAU40Lv7pT3/CoNhhMLk8rGgQagj1F0ZzK9yDHVZFDAIZi+LwQXgKNBdWBqFlhJ5XsQSbov5CAL106RL0EflQqKAxII2aDi+TcEQThgQi3/ImO5JeDhG0A+HlN7/5DS8bWdZ/E+X9axFN1TIydr2UF4JLP43Eq0ybU1nDd68wf8LYxcWEjZhvFgk1fnNOp6AvmY2CN5hzz549Dz74IBY6FWMtLCoFkMnxAWDBFcndG98DOLZs2XLhwgX/mgkHvtvCwdICt/QljfalhWMq+ogbO4tN8L1KgVdohkwApTlQiSzY28Ht9957L7PUmXiGdg4ePAjOkYWVyosCNEDgdowIQsHOnTvB8LLskr1lxyE+UtYoregePcEACzwX/1KDuF5VMI2UNeabyJBcWpq2QDA4py+/pzqmMxbpcr5mZ81qAqWAUPCheHX27Nnf//73UJEASaFdPviNSn4/DpNMtAHwolZC02C8SyxV6vrCC6oVgInjx48DMqTPUz8fWRgSV6HinZUqhn/BVx9++CE3W4oDpVXcC5MJHRoX476DSyrhT/heuygZjDBBnpfe4RlJtcUp1fPUomPHju3atYvaDRunU5beHwZH8VkELOpKKlQFsQJiPzGCuVvBzFgEKeoXbJZMjgcBTAFGTHUd23li4mrPpUxaHVo1UMIZO89pHLhKvJx8RWfJqESk4NspzbgrxU3q1euvv/7cc8/heh6woIH0snhWhDoNR9twpCJtPLzwyk5wftZF9wELC0I7D/sW98q+SP8/6z6yWBZZV9oHUxK4TJXNFSxPNCQHeY0t8npkVbZHLtCL3zPRI5j7c1N1hjB5W5Mj3vBqIz4cPXoUOzw6TP5nCRkWwhvZ6V6FOaQUoKkn4vPjjz9O9zA4nxoBlxfRUCZbnyNDvwk28B07dshSU1S+j9J8qMEiVmjjlAYBMUTnJ2oS9JewhYsxEOIIfVhCT8HxNTuWhTcCv1588cWPPvqocFUOGf82Z8jyqlGEF3mWSeV3fr8BZiQaWGRSKSfDt6KLIyVzZiGzrKx6TzzxBCMLpNHJuEC3yLA6npNJHMqtYoQi5AvuXXJ/+DjLNVdZq3ABy2R+jVTRluRApbdSBWCxv1DJ8IooK+xgseBicMHh6A9UgFDlpOICcGNh5yHjA08/U6RZMOW/tJIcTz/9tMLG2DHqYsGQbs1O9OIwOSfc9rdv306T59jOBICmxkDPQRX9TbjREzmNdKZed4V/CnMrji20DL9S/eGSoHpFvNZdNN+iNagep06dev/99zlSiSEUx9KFd/OQZyjti/zpq3z22tnRl5G0XGsvGLjkCN9aBFG1VGuG8KKEdJCI54skSLS2/6TIaCrjuS72YhjXqE64uO+++7DQeT3Vde7qjEQAr4bKlkkE4dZEZGHkIlqDtv/mm2/SWqkTRkZ2UEhhJ2soIlt7NRO6wJD8klX/g2VtXauq7EkeYU46SbvrcPhVIC8+M4pB8Q6hEv4JcBwspCGMiMxMoYAGQu7zJ06c0MGrSs2gM0hzKGeqnBT8Hvs/U1RoquT8QMzBPk+7A+UvXMmIOOakcSZpdmGQOPM7+Fw5eljlMFRGE1pP1uz4aBpxMFH4nuWLzp49S21L7lstBoWrLYcGSbjn1FsiE0MttbfINj0xbX8V5Qt5HAdW9yFzsaTNNqhUS8XkAS0k7o3kZ9D+ihRNEAwcCRbYqMEGYEIZ+WStxAcWpMX6Bl688MILNPirbERhXoNgDstQsbdkdbLxF9Xx6NyBZf+nhY9ZEsECQxRKwJmhT0e+XjyLFs2xVevR3stvqCsxmJoCCJNipOxAkQF0DqujicdVYNWaFeYZWFypF5GIvLyGMRGS/CkRgIfR/tatW1lbGM0yRT3Y6QScGVzAScNUBzvnVcrIwOqSU74YuHzCa9WpS/TIXL58GWIFhyOX0ypTxMljF6g6lTXaU+0GX0urOF/S7ccuzaSJJKtr3bR/kJcsop8kgOAzGB5gwdOPyb2yCFAQYLa1avbSzVlUjk8KIAzWpkrCxVpUBhGFVARb+pvs6A0ZRKl3lFVQ6bA64HM8eXIad0gp8+JeKgtrVphTOWP0qqhqRqgwhaOWl4S58Ayg4qgZT7Vjx44HHnhAs0RZqbBYj+DUQ8mhpR1uxiEEE5FCJdTgie+9995nFY1d+X/qCOjqXypiyT80AiDDv8FcsAro4LN49PyaO+IIfyG5PPPMM8xq5S103HIn6LRglk+pCO9ZIyxdaVpRvNA0je0QiibyE9d17sSowcXMqA/BAqXvuece8InUYO6Bqpevc0PIjRQ6aObk5knm56aHpsAeYniK2eTn0iyXhSnt3MDZMX1P10zp4vzoiZDsM7Ck9dIy3Gjho1SiOG4aAijjXLfiOmOLkqJcQ/2FYgh+3bJly7Fjx2gBRTfkj/SCcWkHwYdJKaOw2hkcS2lRZ/jwzjvvkJMZ4kEBh2ZgQjNDUUd2SsjXHXFonBxJQF68GlcnueEt4EainmYsFSpXkzxkeHQbz5ERnnlEyAaPriJeyLRemAUuc/HYhe51eorXX5oMH1hzWG2HDx8GXkh40Vqn6y5UAgjPK9b2Faxyp6ye9KE89dRTp06d4rZGI6WvZBEqplWAgAKxeHap4sqls2i5jNwJuJ6GdlAzTaGU/BlpxjFKxJAAot4yo1TN4vY9e/ZIGKZZYc1IPaGLV+1L7hhbGPvIFfIYV5VNT548eddddynhTaGi16vaHMQLnlD/7W9/G/9+8MEHjPiiZZSFy4Id13zdaoWsWUDw9u3boX+9/fbbgnUvmPQl0i+HRparXfSdS9XGaAIaSgP094j9IvuljwLwu1wkI3U1JUR6R5P5p9bAE0kfpbObpv0Pk5YOf6//fmCJBli1LPNNZlYVudIcpcGcf6PJMjwUpxmeFCqOlW7P3K1BlUIWTK6hiMEVIJvCmkVk8rlyuwzttOHrVu6cBtHCLJo0E46sIs51K9VDQybTK6TDS08ZuHQPWYW4FYMtWeyfFgfu/zRhyF4oY4rgQ8IFtQzCBHtFuQCdfP3112mm5c4fbNtkTD1D0ShS4fq33noL2hBvD1UcCt2um6pi3zybVhGl7Cr9Vk8++eSFCxcAMX51jSdTyP0ya1pstYtW0pxfaZy6NQvJl7O8ljUybB/1wTsHx9NSNyMIyFw8lVXVw6EE6WA+7fydNwx5JNI3XKnkWKzXBx988KGHHqJZnkAgQ70UBO+aodgcKsW+qCwUko0HViMPHHv69GmGCdBEp+AFaNqEAwUpS9oXhJFdGVjF9qVf8FlyrwSzFPCoZLbA/BepGGROhY2NLXqacg0ecfnyZQ720KFD1BcYXcrZkz7FLoVq5VFxoDQ0tLR6mipKV5KHUg+2fQZZ8NFKrmN5i4Gr9Em3COsehkqakE0HYIFZJZgWdroq8XHNypEAaH77299yLMtZYIUz6PTYbGlG8amItghaRX1kaRThBfdM8iQ+YEcFWEDXwLJW8I92+GDGPG1TMrwpVYyczKgBQgnu/du//dtz584x/Jksx5wIbs6e3zZV5YKjmAs9iFVh6BPVEccjS2kfGLGHGMKaJVww6okcqJOKuL2TCGGhcg9fuXIFvHfgwAElXOBfRn+OrSy4cmE3Wb3SYIgpHdvvwMEix9999110APNM1w+NrLREKOQ0mLOJBg6ICUeOHHn55Zch7FBMw5dEH9bIGVdlyhmZin/RIOQp/MsM2mUqIIvAC+/QKaZFoC4CSuaq37nRKbIkSQHG9+CQp59+mi5SMtjYCmcWVtaNkrYkCN4rx2Fw/MPkDknm4Lfz588ripmBz2zkCzslWF6YkSsOTjggK6JNMphiMYYu01xxTYQ/RpfyqBHhAqV9dlKhX0QZ4pTqX4LZOFecCm7dw+rodgneA0ufV/Qai6SPraqYtB72Coj53nvvMYuP8SmM1GDjjG2TPRUXMLSU8VeKDSvMPURbDMuIbtmyBS+OnefUMS4GCgvjX5aztAYWxd+jzD6wQzBDCwN/9GtLC0WeGvEildXnf9giyNtcar+v/TclcQv+YsEdPXqUReJ4L9lSSCElTrpr4QINdOWaHQtIYyfFYzR7+PBhiBhUvxm2JHRQGoU8qYo7Il4QJri9KwmN7saRq8JSWHJEMH/TdavBU1isRGHldsaWU0/OpyWlMBcJE9j4q6K2gq1dJsgWFpxKfYc1hGVSoeAjUw5RDzICIACYIrSVX2ytyhkTdvOvAudOnjwJkQR/mS9PTYeHALCudzDFkBNOpQnfP/7449AENdhaU0L7xTZ1e9ct8/COF0+0aUlEGtTlv6e97ZG+8j7UTl9qXBzP4b9sIgFw+9eQUllX76+2h03dHla1G8EeAAueTibj39jcujIlaM353vKNchOGCkBW8W48fInPEF54hBeWLzUCGfPZuK+FVVjOPn0WtPApg4uYIt+hZJNgsep+VhXlNbCyfbJECE04WLAx9n9aIpmMC94uqgTcYNk0crhSiSCcaW4HdnxhYVZYii2sLQy4ZHne63aI7Jol0VBeYJvUdNgxRrWxcAb0xMsVUb3CXTxXubQUPg7Hyz64ff/+/QcPHnz11VeVW5xZHvl9lPjoeSFatNpF1urCkbuSVJvaNpsa7xEvvvJ/9dXiepG4NzJ3z0BU3R+uiDu2/2lsoRADCwQKDunHFkdcWBwX1XvmSvIaGvYpQTBZ6+LFi88///ypU6coTTCimZaFQZV4woCCYDxPcQCsy1hpWhl4iwrnsKngsMybtMk8fsvivfxVsdv0+JAPIcZTKbty5QpYFI+m6aSwkLOhVdMV6nkFxEsZlIlAzz77rOK42YHrVbkKwoTcLnRRU0DQYfHoJ+btb/7mb37+85+PLcSrcBU9pCR6QY+QjWln/AsdRjMvlaWRX2ZTO7wEJWDD44VEbrn6ZyOurW9/+9uPPfaYTtZsujgSLgoXoyk0YVGZ4I4gJNfR/8elv3XrVuawvfbaa8yeGFdOXHDmmmV5atGrNgRjuqUee1U5WFRFmNyUpGhIStKkKemejTDVnb4M/Lp9+3YeQQQ1aseOHaHKMSWfU0/ZZOd9DCxQXV2VG1WjYJbN66+//uGHH959992Sa5SEIvOK2sTksACHDkxAC5DLdMYytTnGy69Vef2Em2CV2YZWYRB/MZwHHngAqhAFGQaJzrxmVo1SGaf3R2x4vPCTUs5hi8aNhw8ffvTRR3l+egoWXkyVeuKdqYUF0qxZmiljnIfujBx2khlcXMp43JEjRy5dugQxW4cSMupB4sxaVctPnLCpOuiYaSnBEkzljgmTJwNJ8hKoSd5Zc8HgstQGE9kozmzbtg3Ax7FQssA3LB1EFOB0sZKYl9LXrEbOyI5cQgvAHQhHb7zxxlqVOcp6/4IGJdd6OKNco1xY4hGufOmll6AoQa8ZVHEuGnhpGbRjK5MlUYJWGADNW2+9pVOmV5zKydjZsN5Zs19WbR8ncU1N1Ka7xWS1hfSCyKflZyS9K//Egas3U7pk8DxJOGfFByzle++9F5IFeIO+PV2mtaueS+oWTIwsJ7Wwur4qzMsNnKGQIztqhOte5fmw0+LRzz333JkzZ+QpoPOCIRuls2Vy9wazXb16lW5UYYqwLBhvkNZceihFD+XIE4DYE9pHiA6aH7pUiU2lFTHn8WViUQkO6qeQbuzObaQnCKoEa23QA8puc58fW5K+hCCOgjNAkzM9uLgXStyJEyegXEBG0/WlVTwLDgFLswezS0AZSJG/+93vlKQXnFkqs2a8tSJMbua1n/UhL6uGaSu8dBGSmcvmpGjf9Qqsv2wipHTcIiK9DaBEw5sTEVsiVHA5IFPnl6uKYjMWKzbJ48eP79q1a2RH/gl9fAekhgysJqWaKuy4U8oFm+z4b4U/Mc1c7gbqFIyAAvNA1P/ud7+Lbjz//POlRUDQViphR2Ga7Bv9ixwyFaiBpX6KPYJZ5hTrLbWFj5CYU5hBVJ5dqRWUd3Qe0thixiiAMBqFnguZEhTXKHcShg/hAjIU2gGHMz6ChttgMg5bILLIfsThqNbWoIqLxWdIZDQeywiinWZsB8HKrCtDLN/OI488AgVwPBms3H41kiKMiFbpVIxo/7jaz1MvnudBoTlb4stiZ2t2hs3Mz1sc9aWVRfglIQhM+/DDDzPQeGwxSNHjIrEwkvPlsCQGjV1prNIqRyguUzqzat4xXAoCDg0Wr7zyCr4EdshoR74Ntmey28xhYS08uiokZWiX1lsvLB2mdDmvQj2dSFCakSVUoRaEIZ48zKroPhKUTEj7EflW6KAComPLKL9aEaFk8+bNAA6oVPRGyW4ytHoZekEDi9GUr5ovBZ8BFhDH6GSVODOw4w7liJXzW3IiCCoVdMA//OEP3hq9mot/HalWCRpKTpvBXLwE+0r6lHnIOymp82PFQLIAXmgXVVCDrICFi00UjxUW7FxUuj2Z0IcqXLcTt7hnrrkUr2DhVQy7RIOXL1/GveDJp59+GrLG73//eya20qJB0CktRIJqDmvGUT+iqEKMGE2mGIwnTz8i17HGd3CuYh9SQQEecDa04pfMCimqanfB1cKR8K9ZImkOKcIAKSBcEKQoNIFjISDgS+WtE3dovBTWEHZDpbUxR0ZmYEwXWiAE08/KOadYMXIn0V+3WiQSDdArKIDPPvvsyA4lCd2NX50WfyTtt3/KepE6PI7qg+v1zAAZy8GLHklAoKVz6NAhbDX0DhZmytF5xZHPRYhbmu9QLtKyKoHJsk5FZbRngHNh/kUuUwYRKI6b8j/PQA2V6wEt3H///XfeeefLL7/8/vvvc+n7Y4oGluuFTrIE1poV9eEFZDN2w0d8SsNSuDe3VnbDR5dQoiFbEkrKyoVB9OHFQ3dysswE8muSt8ntNHNKjGWzAKN77rkHAydA0NMhhS64I5clYjCYVdIZrSEM3JS6R81oaMeUMLBNwy9cEAo9Uy+99JJ3M4Uua7iTCjPzvetIfma+wouiOfwjpdROObajaEZJSrX3CISG9Bhtg34G87AVPcW3EyZNrcESqPTN0CpZhkqV3b59+7e//W0FNQfzzlLLHdiBJr5v6i1ZESueqdZY/QMrKsEnkjE41wNLAKGFksf5MbQRvEQvABGEOzlEDCZovvDCC/JWBCswM7CKL8wHw69btmxRkS45R9ZcAWGxK5tiFDZdjEQBltJidVJ8D+VIkEd7rSZESbfB1drQGqA2x6fTqIFxffzxx3SgEGh4LPvdd9+N7yEjBCs4Gqx8hmqdEw5k05UmOLS6ZLSesA88DppJqGV1+MvYyvnhJ9pfOEU0iDz55JOvvfbawLJ+ppIXoAZJYGU5GYg5dcVmPAwjC/CvbapwyYe1t/suZYbjuax0VSmjHnqBOsyfP+KN5NFPmZYLM2XXDjg/CxlK75JoquXO77XDsLAFM7v4XPJk4ZS3YPpL4aykPCgQ//LEneAqPjFkWw4CZYsOrahnWRlNxlVmFM14jNrkyma5HXTvxIkTuObVV1+Fti/bIf8SpPgvjzhnZBcFdXLseLLWgxCTxhTVwvRqFFPs9+7dO7ATUsd2lCkhoHAFeL1lYWCOZJpChCnnzp07ffo0usfyNmQ2lsliTIf8ssILyhf4iVNKcYyNc+roOeLLogVHVhJChnwx7NjIjqcl7hRWOQIQD1EOchyAm1XF2qyoctIKll6fXpDn2wzjlGYryNw+M6V413SZ58e54i9KK41NyG+J07V9ipqdp1e17ZeWgsW9F6vqvvvuw3IhBChKemRlY4ZW02FgTgf2isuaJ4PIZcD9sDQHBFYqFAquTjYYrLwNi1OTc2jplOihCyjqMyzqqaeeOnjw4K9+9auPPvroup2uOLKqfwPzrTLQg77Ya1UZfjKSCv9RlCis/hAlFIoADKagSxW0Z88entgm/ZSmEy9tFXaQwsAFcQYTvuj9CZU09OGHH0KI4LMk2bHn+BKzBPmCvlU2Lk2HR4EISZkYQrGINqY1Kw5CNCEcKJZsbFRWxhRZdtYsNpyfH3rooddff532Hfp359w+5ye/2FJGkIEptAj37GssvkvzxmtpSOV8sVJNzdb+2qllJU1wVWFng0xx4MCBY8eOKQyZogE3JW6AWnayj44sLQq75XUr5BlMzZPiQ51CVqHgwh+IC2Rj6BFFZUqgDo9ecWsltzPPkoHeu3bt+uEPf/hyReRDNqi4TPYcrEIfJPWaosoWY+0paVvaZqWw0N8xqJLuqSJh18XOX1blyDneIjnLcs2Cyksr+eelRXA15Saw4jvvvMP8Dnyj4pqSg+666y5GqdHhSr5lKCfkC37J6dLJQ74nBMdgUe0EF4qHKjXOyZEAT8kLFzBUbOfOnRCm0EnWHFh3sCBFKnDtBWGJ5kLfn3nPZ5ehdGR18WdrJ+rfPL3ydN0qUzIsav/+/QALLFNFDTBJgTPCD9ylxQlsh0Hc+ECbPDMjx1aXRbsZlyYrMqBlShBc5QQLRihxf0M3rly5MrboCcrY4BMyPNgJwMQP9957L89Ah2wPJgQ/K2xpYDFR+IamEOr8IzsFmiX2CS7kwNKdCUiXENUBnQXrDaLcmVWXuLAz0wYul7RwoR/CpvPnz7/wwgvoIRQrGiNYJksHHRBYGYsBGYQwLTewpKFgofqleYW0uxbuTMnr7lQBen/oY5YDWO+R0hYHDnryySfffffdmUXj3smbElLbSuHMc4NpAWZ9AcqE/WLN4g5Dd8NB4WylU42m0R6V1+58NzyaTjXwSGAjD1yvSsJgz3z44YexmYBFB+5EDG1B3JfW7OhNOue0m5WVdwBf8jgSMg/DImVM9RFWsjJIJw+VPjK2OCKKOVTdKQKoLLBcLderI0WpWl+rTjOmAnXo0KFXXnkFWyLzX6mhoDWgjAr8aQ6vXr1K9w0NltylQ2WnoL0mmNmFQwNa0QDB2BDqNTRPMseMkpqy2ok10lzGVhwYnaHZBVein4MqpgOd4anOa3a4LOFMJcVo9aB0hmtUgmxsmfu08sppNbL8egFWqLQnVu7igpSLSsuVyMJJYGkPYDG7msrI0eLMLL+iOWS7ts3IG+BJsm1IbKXC5dob8xTxeHuI9GLdhs8fieia1csdWvUasBn2EECGcrcLs31yv6U8TJufduboHauANWv5BivGJf1lZDVmg8tikB2OYkVp8dR8Z8QOnXVO3qMlf2RZD/geMgijPBndBNSDlPTRRx+99NJLb7/9Nj6wEhe3blln6Ee8XpXqoQSuwhBERnzDMsUMbUB/IHkpJbSwOjQ07pKHC3cSqmcPTwS4s2fPQrhgl3guGTPxARnDKmcXHWBEBoaPX8GuiteitMWK3hJd2YGLFy/yBHl5f6UJclybqmMcecQcQ0VkxaDEp3X/5W5Z7RxPPfXUL37xi6kGuBQ7ZlyjCWWaWhEVSXSj4YWENG7mBItdu3ZRxOWWKP1fxTglS8uAN5508a7ZeYWFeQ31V8wfzDQoXUAeKcJQsHPG2CYfzUAPHkpAPwLdH1juZBvKHUANijmhsiPu3r0bCMi4ZtoUB+baBB9yy92yZQsNh5988glbQ/d0AhgaJEfxbDRMEe041DWIFCoRrgrmijSt3aPYByAUhAuGYBAcmQgDraqwymMEBToyODmUzugzYo1C9pbVOjEoCkfbt28fVmeps82x5bAPrCYYRUU6hrltyM3sN9jC/NMY77Fjxz744APMJGPYmmi98GLmB/Wo14tuQLyQl5GVrFg2emSnFgdLxJByHkytlbA3SvJTo6QvPkgRh3QBDu2s9rRXYysJIZckifs55XDwLXuo8C0aEZidRRMdLRoUwkFgnh/84AcsvQNB49SpU9h+wUvjyol73c4cIWvxSAE6R4kIuJ31u/AIgAuHo6BsSfjePKHlK3unX83UTU6fPo2eUBmkToEPPPoII2U+K4cDrGR8p5Ribvh0+qDDpUUK8dR4ohiNoJIUGNOJ1nA9ywsCjCCJEBBlE/H6rEaxZnT8+HGoeJJcamlxW30GiSLbZyf4uIUX04n7FaMbwA/Y06gSB0v6UkgVvyxcTdrSUqHTiU5N1oQkrjase0YlF3VZRtft6B0+i+rJyIrHsPAcm8L3ZBJwLzgfvQV34RtmxFHcoEaA/Za2SZo2IGvs27fvscceA29A3MCv2OFZ3iZUuIPP2oFDBX+HDh1iqAL+hXARrFxQmKzyVrriFBK+QnPaMZ717LPPQt5hyBltBHfddde4qnJI/wjhj7LGdatUrgI8/Av+x3PB8Hffffealfyi7wMvlycnSieiBYcwxGwXXI+HMmSLGllpwem6kToXLRcHDhzA7EGHyiyt9cKL5fShJQ3HLmIs/Tnf3bHL6Q7O2KPLUgmwlkaT4f35HkdtRvu53IdYXmAhnlQ4tpO+C8uz0u1jC2qq5QTxvwDFrzya66ld87kK+vITSCF5kx32scmdxEPtQ7Ut+CVWPNV+xkRSKEBTYBLaIHiUOR7KM7sohnBvR8uszQs4QAtoGRfjRhXXwLQAQ9EyMzjwoD179kh08uY0bubSO6R5acYKdxyRXMtAKAg40CZUdaKost3Rc5pj2dRtdnQbA0DQIDCLLTOqBS8OEKCYNIWTkf+LyiKLZynQi4fCnjlzhuFznGoMkL4qOozX3IkQQysRDBQj7EK5e+WVV2jmKCznuBf+jJiotNDMgUtNSq+XBDTzc5s630buaAruWJ58sQjpKCSTcs1qW2LdAC/IYNesHKYCCsau6Gstca1Ia9ArlMuQoi/3tNvsrJ3C7PbsjFCGFygNxMcIcMUX5qOhug4Go8uWp3gFAws0yLKa+MwIbuovhVWju80OHBxUZyazgn4w4BtZsjlle3yGssYzUEvLiPFKE6+nCqOEETXoVRJ9gFzjjbjXqxMh0VWMi6YHJc6xn8w6G1h2PJ0yNJ1QO6NKJcVK2TrDqnw5O8nuoR1MBf7ypY+t6CnjPvku0DcgJqXC0lVRxzVYMBDTIJ0NLY2wE1h0EgS8cNT+EatAGx4vIpLMj3ePFXDNillzLQaH7kVSwiDCC99mcAFpY4sjYsYX3av+6Wq2MIflmh0XVlTGPwoRA4uepMVOGykL9rBxMgwFCm7UyumgBiRJh9ETHDslGr9PMvaBYEdD4MmTJ1kCl3GNQ6t8QSOCkhcEEOPJcyc9O0nQQ89ff/11fkPwovjDmI7S6m5QamDYG/PcN9mZBgwbp+6jaDQ+RTbjwlLs9eIkL0AHgRwBYGIwKINlh3YOG0HnNjvlRPNWWGEeSF7Ai9KqjXjj9FTqihf+lqbNfAVpSXixOLCIXszADgS4//77yflUBLj4Suf4iOSLMAkZwWoleF8393AdEcKNnVKuJEwJF+VksSlFItPiQOYMrprGmh1xRtGDbfI8dwVBsCYF81bAGJTkKSDokBS2LIMlu0RLQbC8TzT11ltv8TxUJuOKN4auACddMxFGDNyRa1JDQsVg0EQ+/vhjIiC+ZDTasKo5CB5mvCmdqQxCwUAAFvgXY6FY4f0yhMg1d7rimp1OQmsuEZaCD1Hv7rvv3rp1q1L1sQx4BgoxiGqjAkmCVRWguRptQgnSi24fnqDX3X7FFu6kq1SB7fTcJdOX24iYpCv5u3oRsTrdXtYF2GAhYnWyOK1s4yMr6CiFQkYNDx++HZnr9ZTCXIC32bEXzDFNMctPqVInFPvgTSoqk8F2uDFSyafkwsuUnw5WX6uO81EHyHsDK/MnIz+/1Ac5jHE9tAZ8xnYKlqZZUS14rUTcSIr0bS30gQVrnTt3TvogJRqCBb25HGbhstEBLsCLsR0rrSdSGdlk1b3WrEgHTbxjO8lxzc6IYioKXjqVOB7gwIhvynGCTkGbrCdDVzvDr8BUuOgkQZRmFGv61X+O/k2f4mXeTlpSS4ok4rQboi/xwgfhpN1t+bzah6WSf+iuHHrKC290PTAdg6WllSsxtjAqNTKaPODHfxhbpln0q7I2yurIZUkf6TALC35VLDbBQudrKaxWK7Vwp/6wqzydhNkNtINKGqcbiPcyQinYwiJqDCxDjEufrAXWPXPmzOnTp0+cOEFPbbAQT6n0PBmMpJflp0WhTbSwCjUgX9AALLwYW7UeNq5XQB0NaFVUQSjUVgYW9yFkIdRSWYAQxONLWAdc0iLeNdQQiBJ43ZRfqM0NqtAvFTorrOaYbLdjS/DhmkGzFy9epFAzttA7T3m8WHMHx+kC7Tq10krtSo7gQ1hc1iXR90gRHuXw4kYiLi/ypHb+0lKwR1Z2KbgdQCKotr7SJUooIytUUUOUDrhkuQ4KcyiMXd03T1yjuGVgwYt+SXkg05qgTkE5Wdlr1CnoNEFrLNjHp1MaH7mSOT5IiZsnb3zvvfdeeumlAwcO7N69m9AApUDOAiogg4T8oAQfnDotetx+/vz5wqLOx1YlhJqFQrmDsQRLh+BiaBBUUvCXyoK2U70diUhoB0oHHkTQwb/QqhjWAbBgShsBiAqIPMQDd/q8+k95jROF/pw6dWpsVZoHruonqauVQZtoJ9UmVU+0SEZ24HunbrR/rp5Y+2vZS37qCpIcnAo3IA2S5OvgDBNjKzZFgNDaEriMrEJcablSmsTSUa2MRis9xIQwaRP1W7e6RNZVRYzCLHM0K1AUZ8FxluGjmjO2QhU0LgZnoZRWBX743e9+B347cuSIhizOkYS/NkmCjKjPIkoBf6qISEfPhX4tnNtF4Ei7THDlv6UxRfbOgRUZ40HKVEmY8Lpt2zZISdRB5MEZWD2hgQXvCfH9hOt90XoNZYoHF9AsVfsq21PhiiE07dWrQxFChUR6umHxYlQVsGGN+UgFlRQQJhVCkuRkcintfNrwS6uPwIBIBUoPXKmCJp0uVBET3EKjpGm/mGQ3ZQgjo7zWXM1e2gXox1WG5dDKjspSs+ZyWAqrVD6oIiPeeustXPzwww+rtwTHsZ0SFjHVwAWq+N1eQ6BoA8mFxs6RFZhgtgj2/E1WlFBCCsdIz4gQSt+P7ewSSUnEvjU7LZH9pN0BOsjmzZuH1YmtDGDhBZyfoWUGR4DlAZpWIYbbv/rqqzJLr7mSq36F+H9boknhjp5oSeWkVhuWoo/4zS9Mjs7PWOxqjmy2+TnSGtJ60g7pb9T3TTtwJ1IgzcASydcsmpirZP/+/cALSQcDF8UczPoo1PC9VQaqxOaxZZqWVYwW7YLjKq6ZrQ1c8HjTuGRiiI5HV/fS9UF+ICP5gQyqZHndrnMDWCJ8ZDlvQgr6YsrKKgHl/OOPPz548CDzRGjyEKCUzswxsCLdntkKJxZxyOyYYlUvXLggUSVY9CSzb9Xy2MpP0M1EuWnNKqHyJ72mYCISv6TJBigDXYzYDZzCKOgBGbkyyCx9TKsHX/3QVRstnRllrUp7w9/nnnvuo48+EgoXdafYeLYvXUlLfePfoOe9iPj69FrTpppIC1W2G7+wp1KGl2t7W5pK6PWpYdSV2v7lByDMjhT4JpFmTuKLVx0qEAMBaQzfWRG+8Rkf/hVGO4y4l6uQR3j5dym5I1RsrC1UiFNMHnqiG5XoweCrwgyKko3T1xMsMHFkJ6T7yRy4jDjdMrYzfgZ2NHRp4QODKoucGsrp06f/8Ic/YFoeeOABIheVNQU7adWye16wSrc1v1KJO/iGmaNjO26a0zi0YhkDMzAPq7IgTLTXqiC3C9pGVn59bAnETLTFXZDUOD8YC5WOYME1LDVAOU5iS+lcv8KLkSUEMsXm3XffheQlgNCoo4XnV06TSSLaloPbLNtTen3T/t0jpXinSRi7kKJhOSkIzPO8dJ/0v3bCwgxRVoQsunfv3l27dtF1zwXBRcNVy+U4mEyFUAuyZXD7YkQDUWZkiaRCBEZzMiclWBJq7ahJdJFylpn9ARWJS1NVJ8o6fxunSJHU+dch8corR+IHWhCo/nz66afPPPMMPhw9epTBGhSL5P4IxiTa6Oi/0LYfLaaI+CAwc1lFshbmehi5s4sGFpzGPVylzAqzMQ8syILMzAnno+nEKSpDA5mc9U1p0STQ0NhJY60eJ+yTrydMbpsYJsSu//7v/2YxUebONpHHi15W8gwkyJuhDxEC5leXf+Ne/PkSL/xu2b4HY5epNfXx3pUwD2GH2b1796OPPgrRmkKEMtNp4yzNe6ddJTjA4q9cdlgfPDqES41GNW5Z19xJvFzNXOgDO6xQG2Y6Y3wuLWdMzSZ2qCS3JJeQJAiw/wqXyk+Fb8HHiZFd6RBBV7F54u/x48cBsoqkpOAdrAqxFzEK849GG3LtK5YIxmhUmg/4gd0gltG/U1jICSMggqGeWJHfS90rrEoIXxYVRlywY8cOhnUzgI3GCz2XGlZw/uk153/lI5ijjL/PP/881DSeiTn/4uyF0l2k9oIeMSvd3YOr7uVF2q9qls8sXBSTrrVaOUI9mF8rueeee/7u7/4Of7GlcI8KpqSwG5vs5K5UuJAxQquQrj45FGVyC87URMMb9+rSynCuWUBBqnxSDSkrlyFtfiM7F6dsMPGQKH5Tlq4ViT2NXNV59U0vQpz/2muvnTlz5nvf+55iqAlbI6v9P7ScLtk7BxasVVopIIFF+mali7HnAwuI4l18VmlhaSx3RrwIzjQjN9bYQjOIMppG3MWzmvFhW0W4AIBI37mKdNGBSryIslH13kdWKBwXvPnmmwBTSo6jbDJ7mNTCat97L5SX0wcuRXjQkCPaRJEOFbWc/juw8qj+py8jC6N90vcp0wOvU0Wm9VqM9KzYHh1ldKRFE0I1wGLNFdSjaBBZMUsX+q0S0poFZjr6xKSxO6mEfVuzEzSEDpJvC7NZaNR6aGnRgZcvX+Yi1gWFM5Vrfsg55BlGZ4lpo3ko3blqChKR+A3oZBU/qRK44PTp02+88caxY8e2b99+7tw5HS+yVqWcaeoYH03ZnsDBGNOBRXz5wDb/XPwLZQf8RpYeVwHskkdkJWVJHgbFCEookkCt0Hqg1MZSZoJ+DpnB43wi6wnTqMnUO9ovJF+suSg1D7sSb8vK24UPEC7WLP6FkpdnqmiVrrngkZbr1k+C/6kwY59WlP81w3Qetefcd8XytQwbGk5THnqtLO1Enqv161Tm7yo7+ev9qKCJQA1h4QZ1m/tVaZEtXpCWP4IvhpaIsirqyy1oZEkc6bOCQYbcbOnb9TiomRxXXs+ROwrEvw+/4EoLDBtXAQVjK9URsutSyCjTQOmCWclI4IezZ88+++yzQIo9e/aMLZlNMMfYUEaRFOYWKV2WKjugsLHojWiKhJh4yjvvvEPIQ+MUNxgYQrxWljDBXToLVbBBFTTB/igKprSKflevXsU3TEihZ4S+ZIZ4DZyvVICugQxc3E1ZBXrQI/6zn/2MxS9ars+Rpfy3EZMVWzW2cFL/q/aP9MY2W2lXbso3lWktZfA4/qLHrvRFhfPC7N+/HwywZofllc4vVbiz8wTApRWMGlutXW5EHk28+VdCpvRq2U09XkRrxaM+L2CB3HTLUq8kj/CukZWcUpf8r6KBS37xI+UKViUe8tvLL7+MLyFcDCy1ZGiJ+fiG5a0GlZF4bEFNI6u4N3BeZC39dG2VdqApmBCvBuI9oVz2GiIgE8AIhQR3/ETLEbVChoGqyllwYghrglC4QAu0SZN4KIky34NZsoOJEvq3NE2Es4TGT506hd52Mlg07alNF/tNKJ0339q62E3Uq6nYF9yQNwZehKrHW7Zs2blzp2BCW6UXIiKrqgRCrj8dGlK68KrCQjnC5JrQItPBXJ7Vm6i0qjlUdght0QUCC36jjG9GRmTaj0Yd2UTINmTRP/7xjxBYnnjiCQWeDZMSe0oAlSeVsyHbR2lqmr6PlHbCDX2cBw4cgIgBLYySCzmTGplgqLSkGMWel5Zfz8oABFkCGTER/27e/P/a+7IfO47r/Krqq8D+meIiiqEjW5ClOJIhWY68wECQhwR5ynOe8pD/0QFixE5kR5ZliVqohVoi0iQjUqRIcV8lBPDcrt9Rf3M+fl3Vt6fvzJ0hqfA8DO7c211dXVVn3/bY4LBuUuJjUFbqLNAM8aDhFlQvSNwEFhZNGN555508OfAB0EjszIb2i+SZypxGcQB4DqdPYLXAkxA2Ihn6031AL6gO2HH88z//c6jZ2U1okHiDF27CLUkCjaitQILlmETjJIEGfCiGYn5XUaq/+EyPI06SSbkIIoqdFXBwSZXu4OnIeSX9GlwKMnmGePMt8AHIeerUqUuXLplk0Xjl/uQWUH4AMmMd0DeAmj8FuiQprdn7J+vrZI8HQeHyv//7vzchH0FimIkqWQiZmXeZXeT2FM3QJGXe5emz7ibUh/3799tnSBNQuKglJQ8t0zB2XcPs7eBU5DTh4vTp02jpMOEA9o7E+AYRWnFv18RFMbCQIneMgpBSKDHdENZDceOCOre1HBUW6Dx5GY8puSJgfK4gCnZYkVnEpzQewkxnR/YwoeyhB5Cowbqp2XKSrWdPQsIHK6BdHZZ8cEsq4VniJgoKDQ5sOnbTRY6FDkMekhYkAKJr7OKs1rrWZExa1TGVHHCD5pKcnl2lmnummX24ePHi0aNHf/jDH4ZOBVjzLorZTXowcOI0g//j7UBBKGVQhEFJ0eBKU/Q2QvQ48Monn3zyH//xH19++WVbBBTCswEvX76MQuSmAUV3cNpMbDdNtUT2B5S+q1evooYFKmLZNyZRYu9A+KK3erUvTehg5msUn0XjkVrRFT0oXH/y+uNGJky4QMAIux9NgeJgF2Jj8WsSI2t9wotf2yr6S63pBYxw9OKneliFgmYNjlY/az0FcyVUTYX5FcopmNtjjz1mGjKzMFsvJI+0JRxB8DG1SyOKUfOv6rkV7OjPvHEZmNtM2ruPzJDcHgyQBJFyBwdRckMpKYoDpXjxIORDZ1IfQXgr33///ccffxwFtfUCyheh01wwLNhy8EIhMO4Et6RikXVJubA8TI3H1+Ndnn76aRMHfvGLX5w9exbtlFGy1ARDFBkw5QXleQ4ePGjEIntAp00YlUdtQ0FodneAuUF7opYBe0cjHYmY/077BZcFEaIITrf5vPnmmydOnCB5vSu2g3FQmXGp6c37tWwHmf2iXyfCDBhIkrEVPFfBJq/UimOTNGKB+nqsFoEnss4CTjAZYHRTJVGCDnZVaEksgG808rFMG4z8U949u5cObpG2n41WfKBcQHFd6QtB+SdpkHInldTs6SZZmF5gqDj31q1cLogwjOzAOEzJo9s4iDZHYydS6cG9k2SOFev2UFc60ISCf/7nf37rrbfOnz9vG2dkAllhkKQQBmpbmTrXKYwRRjhsEdBDwK7ct28fmq01nqHXSJps9JIZnHn0iHheo7QVAib8LDa9jz/+OHsc6nyo+cNEWCFHVKgPwPQH1YaSkX83SS9olw4LDLkTB6LctSE3XhZiVwza5Is17/ep4gD6/TD+jza80B0UJFAwHICrrzOMoqhDtSGxADJseKqiu82ogHAlc98SXnxJ5QJ+gUHHW3IHfuGaTeImxF2ff/65ISeIBajkzMttMc6SI6gdLktIRXYrIL9k0hqcvoyLD31y1noJLHsXm8bf/M3fnD59+ty5c4iPwLOAtEYdsC/Xrl2DAhI6ZcSu/M53voO27PCtQpmK3mcgus0Vn+nnSp4CzwWhfYoLjtg8kyxOnTpFI3RaMuSp2JrN3Th98GXnth0CRQGzpqqzdg+CnSHjOYbGqKkdvPpr613X596RPLuqMvM6lMErXBENQt+xrNwyePYH8A0jbzg9zCF7cSo+vV2QQZjFPP6QdGnMfYt928/fw68zrzeZ+qmxV65csettlQwhURYcWGQXJ88Woekneal00lCmqFJrw7DASZhyYDjInkCgckp2t7Q92qiAEXEjCk92ubB2r80NMXLo0mYCiP29fPmyUQ00WLFhTWEx7QPkKXXhZ5gGavAld4JwDroy1I9UjmslkBcX37p167333uOEa+q8FGyas04Zmfa1pW4c10dWQy+MXYBFD9o7C9CzOzghFZh5TU2MFIvqJ2LXUWmi6WpV/uVf/iW0azIEFRaCxGgGaUrIiimcm3LUIEEW+IziFxB3kwcggLnpC9bLAmxEQ1BN0Fq069lz2ApPMLcA60PJInrxleRexuAx4PjeHm0IxgBNZOVncStiuZCMlyQjC8uF98IHtnGCljGTUuMq6ZDHsKLHzDuwQGJF2xTTIpFBc/HiRSgFRiBQUw8ZYlAN0GCVSnFyV2twg2WQrBwKOBCj1Pga+lob5gkhxdbkyJEjFy5coHgSKml/kLgvgm3irypZDE5mRGoY10dwcgpBFeuWJSR/HGam7qJxA4eb/GrbBcQfm8+BAwd+9rOfffe73/0z7wYQ+k4EgLIaflD0rrWkLD14GTHJVeNScn2DxHHqX9AXWi5qt7weTe4NbSuLtp930QahygjGgcBl23f9+nXQOCIDd5OBTIyeQCADqABwGwVvIPmjXzEfBJYFn1ESxzPFfsogNI6SAOEdITsA/59++mkYZe0pJlZ88cUX2R3JoO/MMH5I2o7gjRqvBhzdQZMkIkutKvTUkn/YQ22JXnvtNV3De1ym3g5Y9OLTqeTsueeeM6KLxnn3ArEI3QlDxw0TaP/6r/8aqWVMc2wkhzL0w9Rq8WeEXuggrLmQPOuU+KA3kh0VBCt52Vv4VgZPIYWv7H4QMMxBfUf3jxNQ4QhIiwR5o/XJa/BqAAXoRfK6GEovcud4hpgDTH7I+xug4DgHoccaD5174hynQfqojB0TC25XgosKGSsMsTVG1XZlTU1JMWS+dOkSstQZ6814GXhP1FCivhKKYFGK/ZFeYE3OnTv34osvrlUls1Yiot8voIQyVN63iTAzbHz++eeN2JuSuUWNblXwp65d6NMd7NmzJ7odmyIxP7eSCk3golAtiqLZEnjC6EoYJBa0nIVKuiGFmnuXs8HVK77kZHC9nmDdQk5vzYv6FkSk9foaTBWjDS96E3kqDtRKgmR8JO97qE/P0hsxeJxI9kbnJCJYsZl3n4zuqiBNSZ4iaPSCHaQBKLELBQrZpY899hhq/8L/ynxT+msoaHCnkkS4YlhsZSFf2F+Tv06ePGkkg3vRLo5u+BoDTgUpLL9URrshfLUlP/jBD86fP28iRnYICxyi4/Lbol/r78moaYFrJTjCiIVNyQQfBOpkj4mYSX1nvq2OBnZHhNdhdSa8WI8+jZ2tFPgkvaiXgoMkD3+kMWLRCvAFmc1dLDJ5Y+h7WGiAUJEbyRcIb6Uimfuqe+7r55w2jDXwSrZe0BCEA/1NOB+SA3J7dOuIHnytNi9Oj/YFtfiiYcqs60gCfxCi7NBmBVlkIBncEVaySNIyngJmLYXx0fxr41++fNk0kdDJrYsEum2F+khMx88NpQAdPA5pWIMjFAdy+jRmJn8aj3rmmWdMIDxx4gTMTlruYeKL6SQ2nAeSF2GYjJ7cgaPwyCOPmA7y1FNP8YBS7gWeaPQeHwoLGcIEWMEpeNcZKvbzBRXZG68lpd9gkkyIChI53kjxi9i5D8BpQbnp8lCODXWg7dIx16Sc1OD6JPFYaeYFwQZB2GWUQMxC/FHdnh94ZRIfAVAIJAbWRA3he8g7VHN6M2moMfNOS/AlzbweR3ACASsG/SkMpW09zD+LHYQkTDUpzCE4EYluv9Dl4lKHji4gkM/u+uyzz375y19mdy1pxYCdhFq2XepG7ukUfORSNJKmEPxI4JpGaqaRuU6Z/7qQaQLhT3/605s3b5pWAvTQEQmrWmiwFFJ68gojFi+88IIRC7AanBvWNQhD7apZsYrGtrarJWkDmjKcBTh/5UU8goXtZu4tbbScRBBtArgBJ07u9H/MZJFKQt4LLZq+zOLKwjoDUNIDdyMcEBiEQrvSUDyx8d6xSRyoUeyFnJiqPLTCth5hzRDyP3n78uwaClWe4GEOXCXdMlqCALGLLmOlouSp9KAXbAeNVVWjlYoVKgNmD66lBod6n3/4wx/QqhqxZ/XuTEfdrxmQ2y2SoAfhTmHoxx9//Oc///kbb7xhggY83nnJBL7pwAhiagFGQYxmmQ7yxBNPJE/iCC6i08oQ+wp/EEcaThI6dNuAu3fvJm4T33gL70qe3lpPMnrJBoo5wRUo1fAZ+IgJDK47FYq5F8VKVUZskMgxvjsFDU4YZf6AbNTVaeYMwotoDsT01IShxDF68Yum6pyEhFc6jwAzb+Osa8vBVUNWewfJRHA8N0EmSRmk6GUvWPEsSQw4N50jUOPQzxReYC///e9//+mnn7ILHHU9fff/s/Si8Tad0PUm3rVOL+zOPXv2mFZin99+++3PP/+cMrNCwYQ3TU2gr2Kn7cP+/fuNWplYYSSDxx2lokKfq9S7CzEYhxKVe21W9i5/1rXAYEIRWW4Qds0DPUgvcuewDENRgNnjGjHDop1a/bL8DNwgntTnlQwT/+oW4E1tWVCdGA7mIEIT1yqJJVhpGV+fVyqZo2pAmkIBhEk0ya2nUCFpOqGtJEqskUpV2TsSBfdG4bw23iaOr4P1TF1x8+xKX3EUyW9aCbtopciwwXvvvXfs2DGEmYPuKM16AKGv1E9cljvqPUj+X/3VX6GLlCkmm5uEop9+oMTLbba9RL2sAwcOGIYzlDt3JaFVEeCRDcI/8QEHwq5HQ7C9e/fC+AIRqfUqe614ClhpspEKa5xVFIsg2B2UZ11fvgur6fBepSzETyAGhCZF0VhppFw9xfDW+2u0XQ078HD4Kcnt9XHBs2Zm3ndD5Yso8eAUQJRucgKtl1nnPBuJ0MFPDL4gcdHR+BateDox7dTFlYFzsD8TRoPHh0YlVUZIZ7nm+IbHA3qiycjG9mDTfcjbpoa+3q7nc/DfgppTHpyIWsteX4CeBH7TLo54qDkfP/MU6Xx4Tng+ixuVxd65nv/TDWYk4+rVq3CXxEp+m/62QQ598gpXfJCJEk8//bTRi0ceeSSITQ5Ild0iMPd6eZxeI5mgiPbFT6ajouoEbXVt5TaL/bqJQXBMj3X2ulLIniYmRHH1J3dbNh5nrUgS+sSFKhVVfc5qUfwFpXpuHmwWwB+dSXHv3IuYUw3hZZy57mwWNQHftO5qab0KrtIRlX2UClBCya7GskgiI255F0ZjTXaSLdILTqwQjrg+WQxSTRfS1nrNAVNGjFiguSErsOqxrA/qslAT+nrYeoU396DixfXXmiTVDyoQXr+M/TK049NYpxfFD7a4xqJ/8IMffPbZZxcvXpz6WkOg4mL0kjAg+c8+++wPf/hDJBopdrUOrGRHHkg0I9EBUN5Wq8QiaDvPQupb+/mTTgNoycpaQeI4ggvbOKOUPkbWIXZxSrmrK1OwiNT3pw6KGwB0PwjuSCdNiZVQU8P43FQQ4MVqM+LFulagAq30FoNmQfKhPCO4ebXxkGQYrZBXAksnJ8NIFr57oXMV02OCLKJRPvroo6NHj8JAGzZLEbYIWSr9tqsrJj5CDjZBkpJH4k2f3p3Gtsk7ypiUaNqBqQkmYrA/3SagsFHRyW+U4oUXXti9e3d2GzuPXXBBOnb2c5ROyJ6AOJfcodSP4YHxgrrrorWDzwXHsbiG4hlsBBT1EbDU9GuxgUkijbW2bhSQ3c+6iUPTepA1ViN7lgfCtwvFXjcx9QF38d8174GipDP2VaS2HyBfr5WuIXcwel2f0C+ent29Rz83hAK7xqRCCpWY2KyfbBpF7sO/NFrh6RgHIxvJOHz4MBYKpfc2zdu3DkrgtgP0tG8o8owMMv3iWSP18rExyCPev38/0xw2Adx7vgwMWqaA/OhHPzIRBuZ9PQTkPxTRG6/FhCPInIskiQMwSWIEhmPXjDq4SE9zY4EJWHcYWfF5LhHirRSzCE6Y4aTYcJ+yxBfUVuRxjTS4VA96wTVJUtmYmE/to6AOScyfXG1l3SpfZFf9oisIqEVIQY8Rn5TIaDZm6xCiva6ASnAagJ+kvzFPC5c9e9ydjkDGoBIlLnjjjTdu3ryJEopJ0vN2GJL4vzaU9qdDfVq4YrEq5zH+3OjhnmGZwjx3+i1nMctNfwFKg40XWcgSEYgkZYNvfetbobNNHjhwwL7kaqq01khpOT2OwJbo3vjQ9zumfjqDanRRLEAQWMi7yEizSNSzrrUnrKHBteLskraifXZtHOWwsRSKiqEfBMH9GJQneeKVb2cvvcXoo1RFbWZRjnhu8DhK40GOrFJS/gpRJchZpI+29VgG3Qsdbe6F/1MVGMbjlF1w4yszmo50p/F6JcGrFs+lpbPG0QUX9XXRsCloxfzhhx9C6aPsuSrQ0aZw8q0/PfbNxovGVKY7cT48A3pc6/GzAH6aKdkGgIHMN2r3FDylOnr8DyMCjCI88cQT3/72t01IYfZx9h4TRDYcSlq2uQeKQsDz1MUCBAky4TXFB13W6K19gOGGcka2Uj/wAUPh/CEYEXybyKNbxRNsf200rFJBm3WPg1hk0lB0tu4Qf1WtG5SCrdiiK190MegtQSI4YwU8H1GsXElsQ/Ws6r96djmgjsNdyKLU8EZOmKPlyuZPiqYf6nNMcxUIOnKOXnvttUW3bB2WHXCLE1CWMHHA6fSi+EZ/WjTIOr0IvqlAEoRU2wG9fPky8oLGZwCZIngNCDsQyEB/6qmnWG1h3tWJnvezDIPTi9iXKvkTD1brjbYGdVG9t6DBOoJNAOGYFEwUhZK3MsLrNFKWgmeaWIHB0cx9UUAnSRgF79C3mC4Cqg/ZGwLDWzyTLqehY8JYds4/u9NnNpsVJCOLO1nJa5SY8UWLH1w80XVTelG/NUmDcidez1kR23lv8gAQfrMI7UkvaPP63w4++OCDXbt2DbqcHsB0GKQs6/SC3IyYaXh+5cqVCxcu1Pm/BTABDPtnNz799NPPPPMMUpXJYaAIoEYjj+kg+dTzwcOKOB9GEBRzqImFjgC51AifzeHgwYMqgBFaqdlJdC3WTm/JnX6UvAPzIosgZekoIQkji6n3ZteSkNkZuzKlCAAPkhiqvsbkEd8FsdBVIqKSyug1xSursEBCOcK3a4E29lWtLC7VJDZRPIgtrFX6U9KzaKFyF61jb33s2DFYoBfN8AFsGrj+M2X44LG2cydPnvzss882HKWV8L5vfvObJlY899xzdrKh+SMBjGFXFMvJwINwpNA/i8rigBvsS1jjZxZzXaFrZHdDwh2j46sVDZ6XtuuoGjsNKLr0oQZUoo0NiM5atlz1aVYeDlMCi3dsKCcr57QpGaUjhQ0uA2IBC8dwQSwKWqDInL2xQHSNqaDCBc0lPeL89VfGvIV+iJFaTNRd0kr4Bt9Xd1/FsexelWLRilezI2fi8BtvvIEVGDEhP4ApoHJf6At6M+4WlGRDgLNnz5pcRz95ECZAC1YWp5dh8mOPPfbCCy98//vfNyGCZ3rNW3tg13HKi5x0HlkKI1ny0OGgKUhAkPAtMh86CBmUEd38CyqDRKbQtw7CE4QjixYnvECXjPROrXozab/KipLBI775mdY7fVndG7oJGg8wx9+mK/CHl8U88T3jKWnRZABI8vodyetQcdEoWEW36aR+wggFq9ZT0WmzTN7zaeadGWI/pYWgVFi/Jz1qxc0URQ+NHmPOAVvpZYMBo7vYbKcah+AJNUYvYFHaEBlqEXUR0AsT+nLTFNDrcT55Jkmv+evE2S66cnMzDH1cKJ5SE2h86NUvMG524sSJd955x5SRhx9+uBi9ni646/e+970f//jHRizUj0AmiUOQxFZfz5tRD/gXCL/WlZ9H602dAw93qMKNgqSrMnoCwgVCCQv1CmqFXYlGvmo+JBkt3h1uXdA+PjQLcBt4youXHd9XEsfr168rP6f1JPX9I/iVVBj6l84t9AW3IOSD50ylvCCmhNwv0hWcjoTFZ1cHGXz31v1ifIVFi1OwOFIifoBjDnTk+PHjcGytULhoJF2gXdIvW0+e+1hw7/sL1hk4qIah1tGjR00TQbE22ORx3eAbwrppxOKJJ55A57FQheiTear1oThMXEEeergqaJ7Uy7KHCbcSIMTvmcIEickIASo41fMnHTU2blciXTK5z5IIz4uTNG3GxcGPFIPWcTHlGpU1dEH030YS2CFKGNU2eg3zsKZ4Rs+8gKqfPIEYcWvQULLU+I19i0kU4ENVR+AWkF5TTiRvbKX+0CBr0i8LcqniKkWbeoZBlBR+A3RlCeIgweb2+fz58x9//DFa2BkP2zDidiK0fb/hUvcWm04iO0gvNiEa3C1Y10dgkoxeRgmHgymDun9686OPPvqTn/zkqaeeYphz6xUTcj+toGZ6CjxGzHpkP965JH2SKOR+MgJNA9n7A0O/QKUmCEqD7mH44Yxe2AlDCdxCRefWRlet516/e1EsafTQCbLi4oKRoBrceOXKFZsSXL/Js1SC1+DM7gdRuYO0I4hRU+UIzqR4NZXU9MXrXA++HZcoVe4qjhkqtStIe4TcB/6q1KEmSXTeY26sgWx/T548ieaG0/Oyp4DOIU42V+u9hCiWtXqo+4leZM9uCJ0wv2vXLmwJGB0EjUU3P/fccz/96U/Bf1Ttz25HoN6L6xetC/k5qtcanhu2GALPpV1dLYMoC1XRw/5Fiq19PnjwIIgOop6UZGDn4KpkiQQlENxaDku6FkTBrvlt636+NBRzMch5+L0RC5PvvvOd73AoVpTR9jxKLIjhVOm5PsFNkovEK85cKUKUyL/CGawjLItFTIWkjUl/1Q0lavGh0SXH5JH40D7w61tvvYVmi3mlFVuoj4B+bWVkvtR068m9Cev9zbUkDIxhsCoB4SHp4TJwfrvSxIpnnnkmSUnFLMX15p45yvAnFe/JEnlqWY3SHoGumQydJuoS/ShK8CgHwVIjczZJmzPCPeZeLY4PjW6kwLHD2zFXZe75bMQEii2gqqh2oYxaDxbko9msFzirvLRgNcGz4IxAX7169dixY+gVSImdNs65dzZuqqIVwY2ywcWQQi4gcOnwL3YKn2uaGDzrR8epKbgOHkSA0rduJJkoioSo84meGNJ4ZC11QLwpzipVJBySV155BUSf6mTxyoUEVwgvSgQLP07qu6XbBUbcQSgemt2gBixQ0pOriLWdpCl6LKdcv97NgfsHZZiB4W3nYgxeoQTCgn3Ys2fPz3/+cxS8ozqg9qHGW+NlSW1o3etBjEW+Ru68nmgmyI7Ki2YMmtJ4lTciBmaCo4Oa9CoakG3yBEBniW7Sr9NJ+CF7GWEw+Xo7Cxln7u0Is/sXRjagdR+zTebs2bNGOGxVaUQIEi4V5IhHtwrVsoNS0tDHaq5VwSpJ+Aa1zvroL3qXvEDMbj0vXk0YwW0Qwf3EPEjkN1F8IhBXo/eUD138+IkTJ15//XVQ8OmSzt2CRZg5EVfvBZglb10Byn3gwIEf/ehHEBMuXrx46dKl7N5K21ST+oz5GwX57ne/a6I+To/tFqT9JAWalGTyy4e8pzYWCLEe9P8xrGB847P4aBUr4LkwfQr0jnmluIBsTVUGyFDRk0cXPTd6G9HoZcHqKU2X1cmveA1iT8+dO2en/9lnn4W/ExfTPEEaoZKFWhBqa8KiU1jPSsW0+l2WAh2cycT4VzUO2ncoa5DiK7/N3q696Xo+g4LYN2jCZrrbq6++enfz1idC7Gt8d3cyW4E7yVe2JUYInnzyyccffzx2MUvnz58/dOjQhQsXjF0bpXj00UefeOIJuBuMBwYUC+7kQNa5VG6vog455NyLQWIFjUYgRArCC4nOlL3nIWMxLiMWwb2kMJJnt8wl8ZVmV3/gXAhDhQVVvgieIqVhTgqFfJGk9HYtXBT0AgLXtWvX/vu//7vtGqDS2dFKBe3Yd6mmvn+OApcOHkTsKkqWL4qYLuRzQC3hL4Ji4zhbyuGteJp5C/9lEM2aF3AGWUcZLsi2iHyzLT516tTRo0dBO4rDNnG2OwaqztQrfA9OeATWdarszhGEbENNQDn2mzdvfrcDoyOodmMYjvbZ2Q0HwWOWOK5Sika6e2QPGaJxrvUkyMYr1hXj6DnIbvLExYZUX375pT3aSFj0YBhGc+Bs6YAqj6DUNRWNQoYPTtGUFiSJNcqVFsDLeGOqnJo15M6N/cknnxgOvPDCC8mDo1JX2h8WE04+9kMn+DglTMVb6ALmvuGWAg6NmsTt4r303+J885t64/gB29F4fb3sClHrjnx8v+bNX+BNNzLR9j2yIHO2XCdPnjxy5IgpxTOvnDyyyIOzGvx35MsNL5uC9vXqLfpSH1Ev+PQnbg5GHrGuB1K2J7HHXpp68txzz5nQYSJG9HRS5pU3kr9AvZTCIY9C6ETT5CGMuF0JLUyJrfvYc99dx5Gjl7FnCw8bxwSf5NGWIAHB5QVNBuPSU16Ye/Z9kh42xSGgsY3WBIacqvyvOKOOCX0o0QkdiYMjmI1869YtG/ZnP/sZ1CjQvuDOERUrWIpSCXH2lvRKUNp+6B7zx/UQgGRrBKdKLpw/bcahCh5XSlRsE6kVT17rHrS5tzvhZbD4UsakaSl66g3S+U1BNrHC/jZdSWe+Gic8fvoBOv+C0OgIG2LjsvRixIzVVnGWUeL9BknMlCcWsBL6MqMdPrjvDbolAhNM+3j++ecRctt6+kbh6NZXUm5GQZq4xBZEPJQkT/W68BtFxeDd9EAjGPXMTkVRvCe56jrddmHU9mqI/lafAoORaB4HbiALxngdJq+Ix3mSRCYPxOZS5H7EAV+EAoiJb/bogwcP2hywyK37UKHfxT4EJ8qNQzsUeqikPFbdVaIEbpN8861jX43iUuhbcLuDYB0vaMU7o+/LHeeNrTQNIb2Ye/h8dI/J7t27jTG8++67p0+ftldDORWdw9cGohh0Rojgds8h9v16PA93VOXgnHyt65Fr5/j27dtGGlC+Gdtm/+J4qbas7Ejxn6wbwgWL7teWudCnDgV6QPwJHWe2z5gS9SZN5WJ94BFou2AwkBJlL4MbEyvOqehUIGTblulYYcihgN45D3Udia9evYrqVbjd0KAQSdQEAEgeV1rsaO2i0yUtmJtKAdlz+YK4Lfg5LtC8iiXltAsFUElMkpZuTNshgcC+zD0/vfXS5N/qwOjFiRMnzpw5Y1Rjwy1+AFuE3M/PCmLDWme/FBGhNELgR8VtIKRx9dQloao5uiAW5KuhOzrgxpBywcyD5FYQqWJfSK5pEMYEUbPJIKMEHI+pq6RNiv+DVAnCAnLkSd0K5SK7HJ69BYm9+GD9PqXENQ+PEitJgLfV/tqSQswGRVZdYPApukSK/8UCKq6GUTqIMenUzBVEoeAcKldyOF+c5JWD898ktS2y2DLn3iG59Son+PfGjRsgE+ihe/bs2ZdffrnxzL16qet3vE+BtJVrdVferj5OgDvpYTg6cFnBSAGkMmy0zTMc+4u/+AvoI4rG5GPQgSm4atQTiIWKzYrVKuhSTOXJALWCiGEHiPp2cNIDNxvST8GRKM1SjsqibbFBcZb89AJhgqMBHmeAIJS2nwAWh8J4irfDB9ImEs3Lly8j3iR3sSdI/1/rN2qNImLwoU0/Eyf2vT98dJK8Gx4+DjWX2hNZNCaKwXo9n9VKT2yuRq25FPIFPsDemT22Ar1dOEjrniDwKluQ/fv3586ZCtO7EYsrV65wF+rz3fbbLA0e/RrGUVFfJPSFzdhvCjU4pekwOI3CBj992gqk+xu+afFNU/VexTuun04qDjgBiJtqvOKWbRhyn1K/3BuG5lsxWBAGAur/qrwo0ysYKScN9hu86bGRqm92wAp0JCvZa8xCgoWLdC5NlQu8wgyBk614KwtKoQunYQJcXGX4SjGLpec8ORksKWwWRo6h6BFFdVn4V+2dMFioZhSE/48sqSoXrcTFFqRNh9L3rS/jN4OsPvaVUx4kCmLRMwajh8PBToTDZrO9deuWfWnyhRHWl156aa3rYBRE91Egyau3b/CbKT+FIUmqIB9csa2IACP3DppIt/KspUC3kkxiRpsF9mnPnj12gr/88svWe0ahlB66CsHm11QNfqkIYGhG47Dk/zgBLshHcg8ZqtHBXcqqDdETIuCZz13AGASH6C7VULUpwgdU3ENJ0cGYC6WmtPLC8hIW6Dj1UwruGr12BpbCMMHkNS4Lfcm6niQTwb0YJEk8oLyes4qVrUHJJb9UsQug5pj6TdeqmoOkIDVGJQmfaSWBWBen9SBOsJPotcWROmR0AbnOn3/++dtvv33q1CkE+4SK4fNLMoMw6obYIhT0KN8lTWFnoGB7PCQzWisQwZ289zcCnw0Jb9++HfzQs4JT6FcH4Lg8GY1nQOO0bbiLPKCYALQbBHfv3bsXOjbdkFR67RYQCyZfMzxUqU8UdwDRLyxWg3nu17yXclt5DQZfIVQluSg74F4jxCZcJK9pGpwcsKBGcL1JRSRSE1VGophdwwJaxu3gLqTK2KxvXdNQlbz47yL3s64zzRPRZU+YmdQwjEW2M2ZLwVZM165dO3bs2IULF0wBsWUxJRTHgNt6t7B0LuVzgp92lde+TlDTZcBszZvfQt6zvQGjtn+NE37ZgQkXSMqgWb5gRORsGthLsWLDLONCqLOnYBrIHKU9Ar/OvTVR6kqNatvh3Hff5r5/ofVCW2ofKabBD6CVuTO+UFEvFBNd3Cigolb2inK0BDF4CW+aPCwlCKtM3ttVPYtNv7BF6neWJ9XAv620KW6rkBDiXmHf4d9C8FY8z27mCFUQOkm5QvDoWCU6sElBqoUOAoHCtA/b+i+++MJ2FuWU+b7c0NTPNsDizJdvpbEstFKbniRPee/XGLjmX2EyIxFgeIOuCAMENG1DWjbXnnuWZCstHshIwTmpj6jurcww923vuW9UhwYEE2ZBa+irj673IgeE4gB3jmE8jMswQQnW0+hOAW586MuZOAEMTp97FUJ1BnNwnpvkRbp1kOSJJ2tduTD0/qPkQqmh9Uqo2rUseiAsiSD/Km5kT5+NruC0UoukoMWYG2VDfFPQOI6/5sXN5x7Fjy0wfEYYDgchtwCNwI1cYQoXtgK503CDZxvaX/vyzJkzV69epb2cBiY9LQU5LkBpff2r2nenoMfgULqzQSzK3Iv64q3DuCI/5Sl6sBf9tAj0ZfHNnZAnypAIbWg7HyrimiAN5r6tXg+iopzKjfWVuugU8nmCUeE2d2WmSKGiNDfmXdl7kWYPqSw4LYEjcxyqDMUho+k7dKiyiFPFPievl5hKOzAHEhBEbpAJCE2UxYBLwfsY6orxX1LeGm1i32vLqE0dpGbInG0YkimK48IPuBiUgoSJ94JMMKQC5CN7YxcOhYW1a0yaML3DxFi1TNWLXO9Cvfgj9EL5f17G6FBcqf9yDZciQNsBBScY+XXRvYvoL8+GHpJ1egHJECfA8BB+LNCLRx99FIYD6NhJoHgGpdZWHPJ6OqMwLn6GgwOPm3smOHkvTirkArpv5t6wB6w7uGum7deVi57SZt8briIsVTWUYqWy57bMvVw4+HMRKxlFPA5DMjm3AQC/qX1pAvauXbugqMNGY98wpx7tAmoiq2Kagp4GUgQlMUHcIiOHZhByv2iN0ovWK1CQwVBVAX0EdaAYmNz+gi8Rq3blypUTJ06Ydpa7RhOrqqA3+CLBeUbBJFYL99ewm37ujJIkozzXup5aoPp2grGdsW/tWzRclrClgh6Hfv+14Kcc/vboQR/RWT0UjZlXiJ/3q7Ag242YSXZdPxQYG7xbChFg0UpxNPI6Yt0iesHR+M3c2/kh5BQyRexyZ0DmbHmBOQjZCl2xcup3/KtkoiDQhUhVxHcqmR552UGIVZimjhy8Z230NP/W08bILbKnL/J0IWg4dubMzz77zP7GrqkKI1xqU+sKYdkV2AR8zehFqCQLwIy+hjVvnA3MvHnzJsxOBgW3p0hZv4zypZoZUhkBpYB8TpsoPaZzadQOoAcndQVdIQ8HwUwKNVEiF6nFMKAzisGiXp3gOjOEZwRQwabQ9vM4Qt8ZqeQju5mDiwYBp5EmLDagSW242HDm9u3bhj9s5jQiXxQLG/q96fgisW/XXBZbuMX6rx4dKhQwcqnqQdpBEwkEDdtBe81Tp05dvXo1edmhVtLkikmuCk+iqGM1zV0hFBNeIYW6KyQjiltD3+UO946dXmp/qWbbBiMA3P5Fhs+8XxIuOC9SuTSIj50571Hki3lXqIYmKLhmcmcCDB4uzRSG3JnH1PoYOs0IWK3+3eBRJOBs0VtmAefRnLFGeNzISbIdAcp8kUoWezaT9sv1yWCZDD5ISTVeBKGoMCTv3bvXlte+MRqta4s4kejxJq37syldh35eWb3f/Lfg3uxBr6LT3AvkEfOxRFADCwCl4L+kF0GkSMwQNQfOnDlz/vx57l2ouiivECvqodR+MYLJ9TLWQBJcLOnKRRjS6+k0btzmWrwanVyDr6xMQmFGdsocc1B9VJ35xje+Ed1A0Eg9K06oGFEZEb19/GwCS+u+SYjfJBMK0IOYdARuZmoRnazFE3VFWCuMnBAF5hcZL4vXCZL6XayXvntNaxTUCcq7VC7A7UBRJLDv2bMH1S4+//xzwy5EZMy9ikfuFxPT2VIWGH+7YpJq14h9sTFIMph+z7+QJpgkhgHZRYlsAx+gfVy4cAH2I8453CW2ee8Dd2oT67MDSzqjaQAc9YsODMfsQOzevRsZk2QgxaGkWZtSH9XX4JICfmXiGQgBbs9iiwoiSEP85lAMJ13zRkQ82WrB4u1zadXBlNbWw1U5+SyqUxBiUdPdWr7IfeG8IArFlIJgJq9sPbrMlh3WZZg2vv3tb9sETLLDl7B6UJTIlamfky8mWdNx/VdpjRKFtu/vKF6quCW48kVtCMQ9dlXXTe8wMmHkD8YjusZJdwoKuEL+XAy1KizaGQLHyQ+a5MehQM+VizwG6zWv4fbH1qK0kZ1XY3qFz7K4mXxSZW+gKzgkBG8I9jYUtdbsETu5318nehQpFBZ6ZHAE8Y2G+hVzAE2JEp6ADmwQOub90rs891EsHTzcI+JD6Gflt5IeEvo0YlC+wL/UKRAXN/NubPb9I488Yl/a+tMSDPIXxBdDdI3S477YmpF/qTYqFSCBLk4q6QUFB+watpiCEg6STdgoxaVLl86ePWuMB9UbkSZTW1jyAvFtK7AdSALYGXqhXGpZQaw4A9sx4RnOKKRf7DrKYdqzYb4u8EEBeEXpNMhu5c7rjux4G8fODYkCjJTRDYG1LSp36nHsYr1hkrAPrN9L++Ig9aXqgah2VAAObjhgMOggtF7X3wahp3aRfTS71bb4Hg8qVkz/RR6tzQrliPDi9q8NZd+YTGeiu1GHffv2IfWWDleSRR4jLgXNsaN7Xc5fX02lhkIfad0cvuYlbWiCnXtxEwTv2/yNTJw5cwZL/c1vfhMrCUlTbcbha52TvhVQCbT4ZkPYJsFKYQZTAhMlYbmwI4vQfWA4DAqUBVr3aNC43XhpxugWBLoYYDHlEUkeljOXwge0pTeSCaIdhm7cuGED7t27N/TL80VJ0+Rxbz2C0/gbGgvwMl1BnTCInb04U9eSlOqkvMAoT3w5l8T54NweuJG8oUnwWoQQmh5++GE0hWWfJMSnwQeEHFz7fPPmTftstAOXgey23mO5FQ8UXwcG1OBUSSM4SdpommmkSBJep9BHADRGIDaHt1Nrw1+bnilQpnqcO3duLgVvghuDtE5yIVbodoyf1Hm/jfaiy+pxxq2ACsz9i0N+tO3zrQzCyOP0vOn7Fre0Hg+pev2U8UOlePLi9Y7bPBmUL6A+rHldk9Bvrq2YqRIU2DtqwKOCho2TvcCBnhhORd2N9JsyqBRxmdDzB19MpYDobRzbzlmLMlww72vZDq4mS2zZHGCLrdudcnGTR17PpTOILj2FiOQNTUgpbBGA+fjGJmYIZnoHlCwTJaAK7d+/P3Wp3HQA2V+jGiZ9GAVh0CRlDT0B3FGlp1ztudcHaD06O7jVo9BKlOzOJa+PgRKtt6EB4TDtA74PmzZC+HVKhSixaY6XPQ1nUC9eFUDpm29znuuOgTqqVrVuMyUKcH2hfLsdU6JT8syRIiiIHyi4IrYP1juqM60Ea+S+ykrjAvQXMPbgTAwfYMvAQcxDnT50TFAZw0bYa5P0T66DgjglzJzSfn2sCw6spL3WEfBQyClozoIjaPO5du2aSUlw2dj3hmwIxICqnz2vBDqRfYn2RU3XKgFxdJA16uimJInkBf4X60b5a81rdrdiPM5ezj97FazsAd3YEbyOTez69esXL1789NNPQSmQjqjMXFdmcFWXguSxNnFJK+B0aFba3v2ug3qjwoq0lTv1teZdhrVB7lIz9uzZAywyXQBmOYRg6FmkWZHhlXNvFKSlNGG84KHkdFnvP0l9atCv4GQeLhv0KCGTLN4h95tTogkrYklCR0GIEsWS0eaCt2ZcFi0s+ogsSXFBSAYXIUv7Yvg+ICilLsYMkeCoam2D27+wldj07Hsbx36CJoj+jBC1jMQ0XecEEpGmS96t95vyc4GlnKrOn/9GCbvgBWte+Qr0Aroq9gv7aBO4dOmSUYrLly/D+FI3gghiCVbauuwBLTYrLa46tXVYq4o539fAM6xHgrBJegFikb2FD2KcEEdkx9dYR/CwohphGmljR6NG663Mslvaycf41Cypa9A48G4woEIvAJ4Y/sBywfOd+nGlNdpg12GWB+7xuJOE4dGtt2IzesFIbcreOqy+u1oxC+QkGYUhBuTA6N2BAweMG2N9bElR/sdeDd2JcD1Ukm84mAICWsPewkavGZ+GRM8gFJCEOEkYK3+NVceg6IYbECOVnhgyy+xb2IAwQ6MRJ06cQPAVHNVQtWCg0egYqqtpKBR4KaB4yKOy6aEKCVd/ouYVN6rwFFbErrcDCoEiLsiWKi4u5r9IglvvP4JwXUYHgfu1nYEtd8q//URLBERflj8JfkaRDh+8BnfyfhmKYEx1DX6IQU1YCyd0EgRkDTBStF+OUnWG/wbPCuGAyHBFl3moMLhLLS/Ec4gqtDhCqwdHpaQA4NHH5GfeMz1KuDGyXYDSthSQiWxw+xc9EGDmtGU0zDfyQapht6PsNQicXW96SuzcQ9lND6BlEIJMEkneepa9Y7SnSZB01ehWFX6DxByMhl+ZAxJcAcyS12ezAvE9e/bsyZMnr1y5gqxlGjKoKtbWnyyhKFtUImjB3aIeXhxa/UkjgygTjYyj/26FXhSsdOL19RN1kYuFGnkd4s7gg8olohJBeY9xeAywQfFOqrLZ3e+tuPGzNxajwBIkToEiSZByoaimx4psnBP9rHPPQ8X3QIwkbldSEHoumPNCmxxfuD7K2XV1dnIvfq2XFQYXPWq0mCLRJnc2Wl4D+ogSpEBvBKriekRVQ3pCeDtQDppI6DCZtpvoARpN17nS/jUZBKSNwpfOU2dOj0by1nDcO6oSDFSDMgWiAEvzJ598cvz4caNiCH6zuaGQxziSLIsG2wT1NPRIbBrPVyhQ3JXFaTeVUzOjXz16B631H7xmCeRheDeD0y3GGmoaFSRGxndHicmJkqoQPGERgwzKfjYNJFNQfGjdhwLJJfRdAGDyiLZCsAaUbSUuxSPgU2Sc8prU2qlvITZiSuUidpA83Rbcnug070qK2K83btxAGoshm3Fs6BrAfPvJpo3O7PCP2ILDe2If7CfEYmAaMG3YlyaVUEIpnB1RDBZBSjEnieOIUhycr9l2riXE6cHG+eqrr547d84+GKVDrQNYNExKKrS2AmpifVeE9nucXtQnc2dWaXPvvh5JSUNjKzER4IeIqgxicCqQMIqPN4hWX+v5IBAYNnkZpTp/BPxwzetiBclzo04R+vXscYsJF4ZdNJ0UY4b+TrRdQSCIRShRUVxfC5xMrg99Ckjsyu7m5NNtWPsV9BHBIBBGWOYP9kv7AMIBDxHkI1zJ7Lvs7dqYABa7mhr2pemSqtVzlVqJuWolrFZ9DdzZ1rsH2ZhwzZw+ffrEiRN068JBg4ZV2fPQppSuuIvEoobct1jf7el8BStUbaZDjcVT7prN+6W951JGrZX6zkCSgm3WDgtSilhVl8VPtKLxluxBDcRA6Ec0OvCg0xJByQVThfgDbozJLAqjIFMNXcErQ04EVuIWhjwVoGpU9DqgmA+kGLqHaOjVPYhueTFxIHRoCSMFrIOg0bBlwACEhkxrXrsIRAQyC8Sr1gO34AayYUH75h5zHcW6SVWFK0bSxrWFmsMudjbUpUuXTAE5f/48AmGgVSXvDpm88iClznqd9cMUeXvTNIWD11LDRJ182QcVj9t50JlMV/pU8AyyNcvRC2VfwTENrgQKqxDvaUogiQkuHTCrGqyVEXhRbOPgsW2/9qyeWr4V0IOBZDR00RwbHHsh0uPUIoShkVJ0oTo6isC06mc36Oo1nJi+BV0kVMcglCHjXq3QfK7qelTfbMIo/Is0dvsS9k5aSem/SP3SO+D/0TNlGE8FR8y1a9c4Eywm5Yu5FB+DVciWa83LoMIdg++vXr165MiRK1euQBXiIgBgLgmOdTWxWISioULUReiHCW/OqBkl7l4FXl5QmACXGnwpelG86YZYvQkqtkg+WkQrs7jSFS8Gr49uJSi+nzFzPLgJBLydR1+9uMQi5nGoCKDvHD0WC4c+SPFYSPUkFsEjlDFFFt1jhhVGhlTCCHFdBcMWeCsZc7EIWnegwtAI7q3iVRSgck41hEcZVAx2WYS3BT+Lc++HVIyZvIKO/YqwK6RXsE8PHgQUZdQWXFfJ63Tx++xl/mCbDF3Hxtb94qmLRs99IL1ovfs5hkWIjQ1rNOLo0aOmg0B4oXW5sC6NrDAXk6ridO6nksgUeWR8qJWMs0K4d2ayRZjxKLeeGArzPgN7s+jk3P7W8xSVG0Tp3zeTMpzBRZJG6nQpnSND0Eoc5LHAJXIGig8YypDHeCM0CyWWI8cakSYPeddovmZxGQlHHSHGl6UNgheTCBbjUAD58ssvDTNhOwQ1NFSHNoHGSOoAJoFoJSWHVfxoN4E2gcqJTCHPYr/QWeWuTrc9FGQLJqo//vGPZ86csWnAdQo9KwifWQmMsGjmIkV3Km36EWvTWt7cLShe7f4iJeuJ3kR+mg8V93BGg3sT6TSJLqIncVgkL0JHC+Wa160gRukpJBPTCGXSpjXJ9cxDkfCI5kSME10nI/QieclJFunmlaQLnBtIXuysBkFsvZgMGDuYPMeHh0gpLAahvwneB0NXbfCHyaiLB6pW8GQtxmKHLoAidkbW0PWLiZ4/hmU3qmE6RSuu7lZan2e3U6L4kH3z6aefnjhx4tKlSwhdD12cSPCQfBCjiYdJpcWJt+i+UMRYJGlPAW498XDTQ60KitOYpeHTfQezwiqZ+0pO6BCAZQ5wTfQIyOyh3NA71rxdcHRlhCFAqlRHr+hFX4ONb1hkx5f1+0K/5nUQdTR17gM+Gqtv+j/LcIe+VkYKmL1fCUpatf3oryDHnUStDiikQBQ7MyRDpINLQDVbg10wdHgOZxOMiK3ENYOgzLtOlMGP1NwLDiGACrsAHyctNVQns8dx79+/39YHJa3o3mYmCMJeEF5x7do1EytMGbFHQDrDmoCgcBPJ+UmydUnH2Tjoe3AL18iVq8LqmntvgngNQjFDHs5FM1exLi3IKh4ceXPzmXh9rmw6nG1x8eD4dwpS8/VquVqZdvQwBKJxcCkguy2NBgtSnNSv3MdHAPGQt0KsW/PinUnajnAm+tp2y+3btxlSzYVQeqGv3Xah31FqBep61TPUhQ5C+MClaXNt+5UdlAzxM7LpgssOUTLxOWaUujg1DUpSSYABmhDdIf6AOsy7bvIHDhxAaw9cGd02BLHCwCiFiSFGLGCtCJJmEhbYBTeUnAdPmH455YhvOMiUmUx84qASOnGo4rRsRa3YHOaHoUM75a6Jjxvc91mh4hZT4YSiWOzIfMADwXBo56MA33qvqtrQys9wCiDum067xrsuFkINuVzwVELwSeRuAjFGKuLkzkaI+IJ5latai8FRPE8UN3DXWlceBk7QgjYBh/nKD3kbWsR6IFKWL9j2M02jZ2okz3nhgNmzRdWDC0KpaaZzL62INTFiiuCu1IWBQXc7c+bMJ598YpQCXe9ri+bIuVkKK3LfBL4V2Ao2Th92VTLOhrBNwtQK579owWfFz7rBNfWiWtF6C1Ke+FZCCXM/YTRUvh/KtOj6BRGdtACxTBoYwrUgQ0ZShhEI00SSt2jecBXWurpPcAoUdpCC+uoikE7RdgvPLs0WxS0UghovI4RmLmwrSUJQz5DLG0SIm3spo+AZfaB3VOhgCoERdNbV17HrjSyalIEaNpjA559/fvz4cVNDUhcMAgLK5gyLgALdJpB2umwyDncLsbcJ7v35L1rwWe5DYXYq6EiSIMskdfFUjmVm+qzfH6hYo+hFH4F4xJA0FNcchFJQAmesIYwCU1gZLlNTvP5a2Ep1DlFCMCDzIzOd0w79QwDigu9RUsSIhSEw9HkVlIo1yeKcptuFMbggN3TuMJsWt8CWwerB9hPyYq9cuWITMJni1KlTKGjKx21ILHQLwqZiIrmYS921MzCFx6wcigXcysrs/PxnyHGC/Tx6d4zgmIBwgOiNBXNnPWJSGSOpKFMYbsC8x3yKLJEhtJIC8ZAsj8CB4J4w0h0dXP/Fc03SJvGKbkmhKSFLJAXx8+bNm8jaYPSHWkbwglQEVJnilGIXS5q6fP81r41OXQyUjlFtoGuG6ojCROtDDRXn7UEOjS6+KS/wQ9FQgjDWtosQxRZA/4LclNylYr/CZ2zzPHjw4P/8z/+8/vrrRjhYyoxzWKSJqGSnZLSWMtT8GRYYPsKWT/YIkdKfNsS9WmTeNKvXN6qfq5ymuH4RzS0Moro1xdryLVI/wgXnMHvR9sHxB+c/HcrUKYZgAnlMy2X0EYr0kTfCng/UgtEeieRNP4uU7082BYcLghFNKi72myeVH3gcSTXQwB0pnizMq6AyQnAnIqtI1vKL7is+N1L/kvZIbAPnw8H1dg4LKmxEKnrpDUaR67N02tkNxiCsWNXsFn7YelIXdoHPiE9Dqiiz0aCPwK9hVHXfvn1GSs6cOYNYUpCVe5Pb/58FlaAX/QuIfZtaMc4gQV8tlPQCKczB00NQfG3NK2tTKWi6ylGgWKwnjgJQrde2U7N/obygMI+Gb+PXVgLDifBJCkyELuACjkzI0iRGvEu/oRxhtyCsgF9y3QuGXwRxRTdzAiEpg+ii0bTBCWAZDV2j94VV0awmUgSKNiAudBVFdz8x4j5Kl+bs6fA05UASQUzKT37yk/fff/+jjz7au3fvYI7MCiXkB7As5H4hqEKeDf2SdEpEBg8P792E5jgFSnoBYsG4AwYsZK+mO/csVaABGGb2ihj49SHvPNJI9jcVBMMB2DjRLkCfruyXCE8XY+hCGGjMy16qW6WyKIBvEHTEOAWVL5IEmPH6RjL0ge1RSoE3XiGdN/J2EJqZFxY2bctekwJU6tf4a/t9Rjl5ZqA1XqWCKTNIkwHti128FkgYahpD3GO8vGkfcAOZ9GHqyT/8wz8cP34cpqWZd3XW5+q/D+jFTkLshwiFPqurJd/xoeaSILoT9ILICYMiKn0DOVtPdgyOFTjcPM3Z45dp8oxuPtA3RzgQiEX0lqUjU9RFRN5H8jJ/uiJ8it5Ltgy8BdQaLJc49EUVmjDUgktpQglTdHkKsWSmbaG2ReioJ7QMigA8EG1VuTeKKoSyOrgxSYAJLBq0XzCzpvVm0bGLv0IZXmhhzz777N/+7d++/vrrKCNaP3T8lDyAbQWVI3ii6iiE4pYRsr59Gzrj6Wy8Cp4dOLREJH8L0tUCwBB9mvqieP5QS0otlNEzSthADJQi97OtgXLR3RDBWS6Ec2o9EAEgzvApse++ASBCifSOhKle6zVvs8zJUA0J7rgJ3niBnk5F4+hpo9CYYBZtPRkEd2VPHqcxhfbC1mM08RMK+UGCYyY7nogcs7WuPihVP75FFBPG3Atb2MhGLxDNWVvCxsOTF9nJlOrpN3cXpghHagKomcfEB1GUyxJxo0ONTKn4Jrr3XX+qLYChvxf1VClTDG5oYeAk36V+MPa2DjMmj7TeUsD4EgxjsKtFKaXfevWK5BmT9iuoA0psJy9di4uVDwcPcwpOL+oNqwHs1B5hf2/evMn+z4VNiEDFAf8CqfAgav5BgkfZoi24RyN7hdvghS1BsDifQqwoiB3irB/quj1phWHdNlpzCkzjUFhA5LbzfWO/oRnjLDTunqwp9p2gJlMcPHjwxz/+8a9//esi0W5D2CYqMIgzW4elcH7rD8rbnwh7T6mHX5Vm+t8O4PmDbrxnz55ZV+gNzft4gvVcYlcY/Q3NBSyx0C9wcetZT42kug5urdICaAE2E3gBZrMywKyAgl1DZAhV+CaGimKYiF4IB0+EDJUlDkLfpaD9Udo7GwOHubHxGhnFVAuvWBRljTIINBG9km8XPAwUqhn0C7QmCMLzC/4GG8f3vvc9ux4i3l2HbaIXOw8b8rwtDl58c3cXasZzRpmZgorxN0YWzr0biEZzRi9LDXcJRIy5F90qDDYYBFZS9VCOTI6SPPuwNv2SfGmBDzl7V1c8C3rW3KvF0wBBDs+iWKRlELsaKSCqAoW6VCBSQXMxJSJ67hZVrWKDea/qq1kCRijstN5TvpZ1G08CBNVg4Q/aNRqJqQ+doGTXP/nkk3/3d3/3+9//flElsUHYGfli+4bdpvkniUVs+7HCK4R7jareySude1PcmRfRIo0Ibpgg52+9D0Bw6Zc1PudeFEevD04v4EPFs/nySqFzZbNECAMyHfhlfRkBpAGPgwUhe6B6dOdodA8IDRDAfPomSUeoUxAhdebAcIRaIFnj4YcfJlGDkDJoXMwOhbQCIW6wKKZqm3qM7ImwmFAB1mXHZ5vbo48+avd+//vff+utt5aiFwojy84L6pfdYSjmoP+OE6mlaM2IaDxxhrpB2wFT9kLxbsqYd8R7SNEM9ATgX8oCxBZgIw4oMDC4VwUPpt0uSW2LwqUc3UJJf232ZkUkTzC7GtrT0FBgLMehPZLbwICLKK2J9MRTNODnLJkvnCp1rixVqqLbPvArLMS7d+/msxhsx9kWsgZG0yYpFElI0QpKyn9VlzGxbtYvRBy7EHJE2aKs6be+9S2E3qp/ZxEU4syIJa+WnqbDUjaU6VDPZ5E+WEMr4T/1UItG5oFUyXdkWbK7Gh+SnjuLYCmxpbi4sGotunjDTeRhC8xP5T1RrHehb0Sdd3Uis/dwR152cBMDFA3qFxiw8Qa/IBawVtJoTybPaYW+bwnIwITrVmrzLAJYWw1JeFcQdNUgEVKKIPEmag0tllLlC0zDCBlMksa9b926hQ7V2WM08eK0XxTMpPU67FgZdXBA1ktD9dBJfIO7tOEoCQuqt1N6gke29eq+hRq4Taj7NYMVik5ReugVHr1CeNwKRd4OmNGql6p0Bn7DM5rd8JmlCB1eGDmmTOUKrpswopF1oqj4hT6f5GfEKdiNhodg4LSGbPg+2ZNQwPzxJedJukMVCQEOoHTaEKDep4J2wKyL4Ihr166hTje8mGHInZb7ge28BoU8Qa3WhnqgqEyx5g0fqAmS7tA+qmFg2asKGS27fv26fT527BhWdclz8gBWTC+CS6nt9gRWbRP0BOZQscHkVSRxlLM3Q0NEQ0EI1aQfPKIBRxaJlbWoRs4fRL5A0AGSMulADRIJNwKI5kSgVCE3AebehhPXU+Jg5HXTr1QaF8R3hS6L3NQQk/ONRpjuAyydeZO37JWBY9UWKHtoaeP5uAyi3bVrVxBTRfF22UNao0fyMfqTiUahM7tw8eGWQvMnE9aOHz+eN7JBPIBBWBWR5WmnBnofhc/diTgoNNvsFjsKC7iSPTtp/OeVFASIA8nLfAcxN4b+0ivfJntHDjgqShZapUJNnte8yXvbT0Xh3gQxVQQ3r7BSHmOlC/mCBvDklfhAkhCrgsYi6BVII0iSOM4osaf6a/SyV7CS0N6hthh9ERV/WomCo9yBX2feCEppvU3v8OHDn3zyiUpegzDCSHPfF9D2k1MHN2jkQXcFpqP9+JVUmZcdNjgTooa4KsllhRLQIrgjX9D410jt/D95U2X0SUeAZvIOI6rnzxzAq5HoYWIIMlaT+/kKPFRqReqDet8MglQSo5imsgnloNjVdCBrbSR3m3Rt/c1nM0ag0V6gko7KMtl7Gqhqg4I9qLsb3ClLnSJ6kBg3j4NzX7lWKP+LmdA5gnUuyCViPXVkLcmHnBEGmNpK4nu75sMPP3z//ffpZ930iSk2UVN4apFzfKhaa9sOqM/b9Hv14kK2raW/MNncoCwkVRE6q6IXS9lKR0Bf6o58wd9Cf8Yzb2iUumxIJHoOrgvFY+O6piTv3bsXFWJARNSuo8ijMY6p69ll96KCdui38yAUu5hdvacVVskQCSImwGngG5TVRPxIcG9IfaSUQkG9MmJh87QPjIJtvFRfvU+6vJgA1oRqCNUipS98r3rbogDeFJ1ZEb0eu2y069evG5Xft2/fmTNn/v3f//38+fNBWpCPQG1DKdaBCxj78t2yB337aMTOP+X/CNyp30kRQ3kFjyzYYHZVuVa6gsjqsCOCrNgJbqqqWaF/tsiyTCQhEuKW+imDRJRxH+TS0VNL9XAnzxMPzmp4JWfIFylOP9QcXAl1KXUZIjMvO7qIbxdBsQxvQf/B7H5fhK4XC6IUIUrHVv6bpVgRZCWoG0YsUCDjgw8+eOWVV2DspOS4xAEZBb5OFl1v4r07IDzXT9m+B02HYkr3Fzmb5T77UhNGkG4d867UvR0OExnAUQdjiuZd900bx4QL6rrAhIJbQgUgW46dWwR+UGSXzL1fRkEyCnYHygUDBPr60FEK/G+klPlD3v8V2AXDAULIKFnMvWJN7MuxtIDYs5DiCU2EkSaL3L2FaxbXIAAfFCeKPM8XL+JQQx8V1YJA11X0ABb2TzcF5MUXX7x27VrjpXqC114dORMjARdYUhJiXsn5t/2EqLuOnPcm3F80QmGdXrT9Wg/ZYxxp7Q9dhgg6jLde7BdD0ElJlySad/GAgpeqnE9eRO03dHUuQ1dLLsiRzV7nFshDHq6GDDwUF4CQJS8jqrlVyQO9ceWad1GiSs8QBl5PkpckUQ0pcxg5i+cyiDGF1sfoBb7xE26Zd2UpWKyYPL/tp5+pMayRul5B4iwZt24LbhPDvthq2069/PLLhw8fNskC9DeIe6U4BIOq+CKIUqMgixFXZ06YLkTEvot9i7p3K0F3q0LO8VXSyYeNqvUVUFPkRZJ4TYL14uKnYsIjS6qPC/3dLJ44K6TlLEnlocsHh5BvyHz16lWcvFYSulVghs5iOICEa/pK9KmcioZU2Odbt27Nu8YZQdwZ+Kwhm4V8HtwLQFZM9wSv4YnRC9a8cxf7DyRPEiGucpk4OCw4lIx0KYut0vfV1cfTb9y4ETrbJGUrXsA9bqX8AUbjDHk0597MIXnwmAl3qPf7q1/9yogFkvT0TNTWtRrGsVqPVH18pwsUg+d+okhSIFgxTjHPVck4SZKDs5dxWgQF+o3PYdMz1HO+cpllcC/uvDOfl7w2J46XUYq1rgU5w5miGAV0aJxdE7CRAVlQotgvbKXcCenw0ERAaIKgitLFtqq+xdpZjZe3YpimSt3R2TuySBEWiZRzVtnWPBG+fhQPJZL9Z11zWb57W+UaIZiSLqGZ9HyzMQ2lUUxUm7kVwMVJAvrWmCokL4ZgoB+qDWtqyJEjRxAJpuu8HTBdghgHpY+0MU18aP0r49lW+O4FGx9/8ZVj7yAstWjTQd+leK+e/YJ8GCYArDsKYdkpZ7wzL2496yG783L37t12TKEIqE5BkZv7x1eFZQTl+eae7a50od4J/RKz1RQPvkXy+FR+g8exM1gSV2txsFQuyB4labJ926XJqjAyH0qxLTSLIIEeRnEwAnS0eqv0uSo6cZKULEJfGQwdyXjzzTdffPFFE2F0C7YJVkUsxofdxHO3A11Zmki5y8gcdhi2Sb4oJJcZPXCFgB2cj9kRv337tqHKvn370BY4S+tT/s1diT1U7oZ4zPJZGI18Up8C+yg0kSy2AF7DD4VgT2kFqdwcGZsaPagpSWhW4+WtELWNkvws6tdKewR9buvAeTKIc4ReZE+NI2UBxbFBENM1aHGMHn3Pl1XaQfFn7tm37MOKFzGF8dChQ6+//joMzJCkMIEtmgN2ABpJlqlFtulAUTdU5fa3CIWIN+ViwPbJGqtatBqUGijJmMH2Zl8h9XvuBS9QzB4lPGNX0+Hxxx+nCXAuZW+4gkBOoxooulNA4zldJDfJW6WaXpAk/jJIpqBOGj8ld6CGzjjKPI7QcVemhOgg2dNbbBAjfPYu2TNBOWCS4NzoNTJD1wTE7oVcADtucMSee6GKIDJU9hBMukvglzEiBa/Knj17iPl6BPmC+i+VmiARa6h5AfFh7vUB7d3/9V//9fTp08hMxfezfrFlnoZVneBa9Jt7AnHrJZEX3TsoIyh91F8pJE702qrkOD5nMp6w0SoVJKCQZ5WZFffWfK6Y0qAYOEjpinuLkcdH2IRVux559sgjj9y8eROYFsReiJ9hgLQjaJfB78DlUHVjolzKy4DVaOeptgAdsNgG/bWVBLbs1hBiSOPZYrEfNB06gsJxxs8cc2HgEDG5wJYC/JyOEh4yfiheHyGqQGZknSO1TIOy9O/griu0Xg8RhAA+kbZrOn348OEzZ86AlBSVkHcSeEIGDasjdGoRpQCwXmxaqcvjASwLX+nw2jGcuNp6bxGEKpsywsCk4CgN/AQDjP3IqDpoggJ8cOqFigwImiguVnpRM4TQcXW2RMldO6LszlGaLaKEmYMOosNolLYA+lBOLLprGVQDFt+9e/cm72CmiJ2krAZpGSka1gdKH/qzKKHRFyS9KGilrgaMLxjZds3IBPbIZmj0AjogpLyiJOLOIFjsW4sWMUO9vvhVWb1eOWjznjil6fO/L8jQ9Elux+vMrly5EiQhkhbN4BGNjffpNN41k87j0f2a9AJQBE0SU8Cpq4qRurhv+4YFZnROio31ftMbQjcKsq1ILAq9IDhKw22ByzBbpX3ZQ8VJ14B4sMigYI+6XbIbWRi+Ed0bHdx1iqcgfxx6TZF0R1IbhuhFELsyvoS0D8Jt+hGW0WSfX//6159++umIgXOiALhFiJIdV8tK43MoSGQxcpL44Dy5mHX9oA1RaGcWatMwTnPHL17Ju6yb/bSOVvS+G8k7hs697U2B8ypD6uR47ovZk5fCXAezRR1BVNCLYhxQseg5V8inAutGxKQuVutd14wJm9q1a9cuvBS+GZFso3cPu3Hjxv/rILsWUPM3VSsAjdcTtukZ80c6v65DWpCbWCym8lWYflAiEBQcWeq/+tWv3n77bdZhXQqXVgtc87AFW+PgjlAHHDxaD2DHYL07EQvekpvhxJOOAHnYnoNnFxcgawMjkjlniZuCJs8vEQZGkSRU4qgOpcLCTOqD40qY93KnkjCxJXldKTBwRIuz6QnaGkAP4ruQUEaxdxgPRyIMpYnUD+sKfSRhMVRQsdzl2ppkgXIhmGGUqmLRLaN8X/wEgkinaesdahHiBWMTAnBfeumljz/+WO2arZfhCn3LyCYORztUr3gc6P0NlarFaxZhO427NFLoeWBIexGqPwVqulyIcuMDksQXX3Ko8adv+O7TJSB1CzT9wlzjw9agYuAg0+LtXHb7PEN0Mx/AOiscaO4d1Tk6P9P4l702jD6vUEmgMhgmwBxgWJRdJ9fDkSWaK0skBTQjOk1pWYBiQtskBfhGwC6LXZOE1gugExujKBTYBjhobYboD4Ze54PJMoOLC1IFSgpdD3YW6hGD2waYS3dVfAM7H/swYKoM0n/nnXcOHToES2peXWCSpvbEobI9E6FG0SDaX21vZrOlQTTg+V7hm47DXArZDppvVwXTR1bqtq1CVjE4udqM3q/QR11cN5ey4LrBJBnzoQK8BUSPP7MPpmwjOkDFZp1cvQrQjBjHjSDu3GWvR6n3zWPEEeCvBbGANEEjaHDeTrmGwgUcNzbP3DVq2/DtQp9eIJInddUx5l0fRrYyS1WjZp0t1rn1FiRcdkTWst3snxw+/fTTI0eO2NuZkrVItdkccFlUSNkc6JQ21CO4CzWFipUTagdAQ+nbbesYsAnYyUUo4E5zDZVPgh9f1pKJQ4A260jHro8CaQpRmg5UIHwr/TUUQ9RuSh2EMQh4NAOWQr8ERpCyo9mrSyEDFZpCwdn0xUl3YLJBFGZw/BnZJI10wIMQ9G0jsHlquyDpoJWKytT8mZ6/1nVXbDzPBcqIjXPq1Knf/va3n332GdL/6q4FW4FCENjKyErESX0WIV7yANxQoQQ501bknWVBCdxOChfjJy2Ksk9s3e4pcVbr8Z38qu1CgChWFDoFSQD+RUUMqg/Fw6L74enhY4U+FWSKFyb20pehoj6+AfOHyKBaFtFbjRewqgavapkccqdqUZ0hEcQ80aCMetOgXFBvFQdBHCfSYYKLc5hzMRSXLku0WOtZ6rCDMCwNAemXL1/+zW9+c/r0adg4WaGnXs/N8WSVwzcUCjYEzoFad3BTRXFZ49XkFwn/ytiKwTecwPTvCWpkXaQlrRDG32W7nz4CyjZmMM5l94zSMwIGviZt1gsxHilbsAVmSZQm95h593YwSXw24VmVbVa4y2JnDR7pROsgxY3QJX3NvBkSzRaYACQOXIm0bjVPKu1rPfhSXUIY3HASgVX64jBA8gULGkrtzogLctLsdogS6lJJXZh8wV2jBC/j3ZGAQ/KBIDHILPaTDW6ShREL9W0HoTuY56BUPxF0hls5psWbqmw1OLeinkDoG0rJlppNlRTcBB9e1TpMfFYRB0jQl1UKvqx+NMiYp1zJAxZQX4u5mMSoVoAZ30BgZFWyVXqQZtBkEcQBpDBADEEDZyrzxXRbKRihDRNzv5S2fUCONnUc+jiiRFuoGlUvqyJYK1HhwEkQC1KZKSIfNht9pyFZYP5TMLaVuHi7Ee2FmKQfu8p6uTPW2N+LFy++8sorH330EYuGEsh7s4Te7jzoo5eSlrdDrq5hKeF/J4G0ficVn03AjMJwdm8Ff6NSoM4/CAux6+7FOAieDJZvCV7aHwcdJfbAJ5MUDQeQYMG0oQYLAKgDa20C1CKAyWM+uGzW1fjXfihKAoKESOBfpNWFrr1g7DuDphwpRHOhEQk7PE+R52Nn1oFMB8kCtBiLj2gLIxNoT/+73/3u+PHjMBjV8rxKaveOcW4i7Bje1vr13QXMoZXowW2a1WroxeC3RBjGXEcPo4RpDchPfZvvHKTwDDQCygtzL6WlWkZwX2zyJmmkBZwDr8eVLH4XXA2mPzV6ujrJHBFeZXU+F5EOrIgBIWhzu4WsfE6P9HfQJ1LugfcEYDX20JEzeHZRmd1IyaFDh44ePQovCVy8g1O9u/TiXsDAEeC+EO6dCccFFr17CmaKP7kyuqprzY4s+DlzsTR4Rg0KkEFg6mPduiih4kFEL4wARqrSCm+B1XDNOyq2Eu4dpW2yUiiQnixeUn3n3G9iBjUE3UPwbyMZa7x3cBc5B4SNox56cSjrE0DdARejLxyCLLiGIGRo43zp0qVXX3318OHDpBFwi3BYFfF0bot2fSmcGblY9eowqoC0/fixkcdNgZpVUkwO22Z32FBOnD5IfR50fN3Zetjx7SiOxMQpFfs48sRZ9NIM0JkNIe2MohBucGaFb+w07969G4ZA1qRq+2nLQB4ECIQ+seDMOCe6S2H4oLlBS+zNuo7BDKwaNKoTW1jRhI4S0ossjaRILLA3hpD2RBS24PUFsSiIDoIsshuJ0RQauae0vLQSO1/vAckKL26lGBTUNyz75cuXjVJ88MEHLDjAtxvc2qZfZ6De8kVT2iKMjKmWZpKMZTF5kBhFKbw6Qq3GB9kBGH/fwc3ayjwHnzVxwPGprpeKazyNHZo/8AHMDWKFIcPevXvhZQwi9GaB4NUZEOnAJmNcDs4DX0IK4OlPklLReLMiKEGMwqhlew4+GCrS9FsQRQnrArWyFzThAl4bZZITWW7ucl7ZDD1KDNiiG1vv3h6kiCltFrmz9dhocIVcv379pZdeMmKhEd+6hhy5rfLWBidcDLKtoMi8yEW6EtCl2L5XG1/SewGiBFtuk0J6J6mUUcZQJUxthnERrYMoCTNmQcMQOUUgT/TGRWv9Zs5ZIrWTV/1LEm2Fi9n5HVIPGxcVmWnACtwOfEveP0Uhio6TvNgUAL5PGFlR/pcoV2sxCrTFQImwpUOfVxpZ9GLasTQcq5Wy4+haFJxo2vuCTJsa8tprrxmxoB6X+nEW9QmOYhi6K4xUQcWKVKUsj8N0Ahc9OIK0qQ6KWwncgwRi52GdadPigOQO+Er37duHnFS1EZC+FEa17JkmbBSm5kZeQ8mikaxwitCQSuAKYdIERiBDpkrCwTF5WjeUWGSxm1D4J6IasbAB8Y5Nv3DGOLIl78wEqwcmhsrD9cUq4OAv9SYQEVQwg6kVtoxbHfzhD3949913uVapn1ZTT4kiXqhw5q6YP0kfUz+ibwpMpxc68ra+ZiHbrjCgdlXAw5+3zea9Ti/A0GJXlS+4rzFJgJb2Ig5ODhAFgMtg2w+C0rgmeFwmRwtSjDeKXZPSAYpEQUihFEMEoz2S48y9R1mubDyK/FQWKEaxAwiNAqGfSxL68j88KdDOvuyA9hdqZ3qLCuT8hnm06EXG+Fq8CwilrcBvf/vbEydOMMakkfYLi5AnSgGOpUD1/01LJTU54FBzKbZOOavYrGLag9MguUxiNU/9+K7iynrk8WmPvP5W0G9cRR1/0HQ6q5wpTnDkLzvVgHhw+BQQkpj6lktuD0fRx3DL1WeBnyjwh86Yr3J+kjAqEqMoQdDBiTcFGV0C5J5k7zkKayjLc4b+uY8CHNle8+bNmzY3KD4MEldOVRxE/ARPrY3ARYPaVVAW/lughB73IDtKqa3t8lDOnTtnxOLDDz8kgqV+6Ne4cD6y2SuH4nE17tWnVt96+sg6Tk3Utumtx0nJ5h664V2LSPaUx+k1G9KL6YPrr+sVJSE7oG8IQA8oTjk1kQIDgeREMDArqjC8N3hpLO051nhdDOhE/EbfNvUNHOvz7uRtdIGHAQKPhk9UyZaKJ7iR9TjVO0v5bdBygV/hBLF/jdykrpLgoAKS+6BCTfAOKSA0RnQwfyS5mA5y7dq1//qv/3rvvfdIFkPltryXocYxtbkopZh+msNQfwZylKXGWQqmix5bgYJArPB1xgnc5h70lUBB9t5Iz57oAj/3OPZT3XUSue/XDJI9hctYdEflfBpE6E2kHySLC7bg3tBHgL1wTCBnpBCqVd/hVGPnc7169Wr0huaNV81Tw8ciAs9aO0Gy2nKlBCmxCH0ypysGSyfisuDANgXHiMW7774L6sn6egWm3UdAYh2retNLnVc9hMFj/HT8bZn9A6hgvb5WcDzkEQe3p+U5OFEI4pgAaHCESiWFklkkfdBaQeMfMZAeOGKvIh6yM2iUxY0wYbC3K74sBA28pjFwe+K+ffvgkuBMct8yWq8UzJmoRgHdDdEQtYiht2fJ426k3yqiNoxe7N6926ZtwxrJOHTokEkWkPVoValp9D0LBaukzZu4zV+XxfCCbVCkxSN2xiGyfVrPNj2oGKeIXdrcU+6Unwi+DUqzs7f2mnvDEdVHaMlTu6MS/uBsOXo2RPKaNHAroGA3BATQBRazim4ZYaqIiiSoCoHqEq2n1QIhoZJkT34DyaNoYE9E4BNCsCnXpKoBCu/NnhMJbzFUEu5xW7U7x9wwf1TBgG0Vq2Qvi/qAIFtNV/7LrnzjjTdefvnl1quT675SkAnS0Gz8fIxTGcqDrUTT86fxEzN+uAtJiqeokD3rpwy+EaGR0jVBvD9kAyq8FBJx4YeuDatEgeKncRNsIfKQhBVEc0NY6uJ63QoCzWmnKt1x5EE8WnWKcPHQ9ZiL7H5NjXEgVx95Ehhs9EJ+QdaRo0HkxmV8UNuFgeotBBogcSX9lLkLP7XvL1++rOPrDhUfGklFsWFv3LiB0ElmzfHA8UCTj4F4Ra8bavcavUBkl4YS1Ke/8XL+yTPreFKNWMBjnTtvC7LUjHy8+eab//Ef/zEfap6+HUCpMLnLefq9BVWafuNSjHSFPJaMjXtdzGq1T7xHYBMyaSspXYtWY0Y7HOVkvQE8NokrtHhAcAMhK9ziJ8XbRor9Amdyl6AdvLYl+Q8fpDQLEwC5+d8OcuclgfZB0qhPJM5TJrLHffHFF4i2iFIeQgPGVOKFSZIIbMQClcTsdsycDK1Ggyxp8rnzqsROV8KzIOkgBNbGv379uqkhRizWvHnystusz514JWTG6NH3S4US7BhF0383rZHpzoYKE75mxGIpOVGBZ55R1AvpRSFNxL6ZU1WMQXqhBo5WUq2AtIiSZgUNOEdi54hpvdI/lZpYRT1gNMjzuOz27dv208MPPxwcLYFgSfwgSi+i5+DbjYa3u3fvRmYXk1xV+dIJ4N+ZdxuirQQWSooei+gFlgUCFKgbvoEhE8TC3stkjXffffc///M/gbTjseTjMC6p1htHflCz3OkPWlY2mQ4rUbY5lPLCQXqhZrL7FxRravVqBMh06yUqoNeqa/DxI/erx7RY7tgZKVAjg9cg6AtNCWm2LCYA1YaomzxjHRFlpkrYjWiGwgZCcUEp3ejtWlFXAmoI11E7Qhc6PKZHEcAeR8Nq6oJKuDFhCFFhvDBagBAPzd+PXbxW7LwzNv7Jkyd/85vfMIJrWdTdNDAArDa+bAibRqpio8fHma65bAiqln895IhFsEWSt8h+ofCV+MEmI/iK5p/sDYGiRHBj19e8pVgQM3gQQgXBGwEXwakAhRF2LQZwI2ndgEjCaoA3b96cd7W28S9yZLMb7ehbweDUktqueKfNH01AGqn9hfjx6IEnJHlUUkBNYOZQ4wumlMWfR3tb9vBW6E3Bu8+i4DiFf5RHt3//+Mc//tu//ZuRFVYt5paTuyoy6woPyjUFNhbkW69sJE93w2O0QhxbIQOnhTL24+IKkSe6GYu/jghixZtOmS0HXGF4+HSqWoBGqWy4a61UruDR4qkuLubbzYLgLUQACP/Z/QuN16GCeoN6WaQFJC5E3ZmX/+czgCqGPDaCIZL2EB0E7MHc2yBdvHgRdQBpBA0SUa7aRHRPLWaCuIbLly9/o4OCJtYPDRJVwf4mqUtLUeGlvhcWDV3G6FZSrhskC/Q6swvOnTv3yiuvnDp1yihaPY2vgWy8raAuj1quHEfdTWPjjsHOzKrpd42YKNvOYp8YA6lgkgxeZk7d3VHSw0ApKFyAbVKPIGIjoBPYAk9q20++XvQ+dhkjKWFxmPUbuMa+bQVoNpNSzrB3gFQ1nthSuE4BfKPoDRBgqqB9pPV880Fkjp47nzxuIvajOZAYgtkaBfzFL37xySefFGU4RySCGsYv+HoL3hRjmYVY/LQDcFdWeIUPHeFJI0+ZFRoBSQAAxSwoZcB4yfpaQM6ZF8JmKbrgMgIQL3mdXlTcIe6FBfSCAsL169dtAnv27IHMwonpi7FBtJqsYEZF7VyEWiNdnaX3a1WWM6FiwiI6xH/KMmv97ue6gMi7p80C37NCun1vJOzFF1/8+OOPkQJfvDvfZXzb6n0dEbMHf72vIXlF+LCkVWITGscODDU+Tn1QV/LQtgqxH3ko4Y69k8zZUBQdOtev6Cz5wFh6Oii9M4cCskns+zgokIO7ogMQIrLq0AkC7aA3btx4+OGHGQQRPBQqVCHSWRJYKWKgVHf0PC5gcnATQyFitN43IEm0K20cfOssgW310iPiU6O/WkmWAxw+fPjQoUO7du2yK+2v5uzwRUY27AEElyyylyZYyplSCNRfM0o6HWi/WGSzGIT1fl+w5MFKB/MEauqrf4UUAb352OmDjw/CHgHQaxA0gWYCEPJbqVAYZAujh3IZil64cMHQicGaYPIMFQXqaqtB0jvoPsbGMUnKSkG6gehzqThwNPhcG8+m4YKSXmjIVvLGqPbE2Ww9fy94/S4smr0+UnVfeuml1157DWJLcMOHrsN4aLMqmW2//MyIZheq0xD73YxXaKsbAXr1FzGJpYYK/hb8HJZklRs+dJzubBOh2ZBPjDx3/HUKqkrVPgzRzUKKIcLOkLVFdNIogOSlNDki9Hk77hQrFG14JdAP+AaWC99qFp9wFMiSu4GhEFsFiZ3faxwqz0px1vHrrVu3koeZ6zvX60taw3wTNExhD5QoQZBEMN05rJLdxRZHFF5ouYCIdOTIkd/97neIGQH5q+f/NQYqWYDxAPApQwGKTXkA2wqzf/qnf7rbc1g97N+//25PYQCef/75f/mXf7nbs3gAD2Dz8P8BSYcpb0t8SaQAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="56" height= "58" border="0">
  edotýkajte sa náustku pri napĺňaní inhalátora Symbicort Turbuhaler mite
  . Kvôli naplneniu inhalátora Symbicort Turbuhaler mite dávkou otočte červeným otočným dávkovačom čo najrýchlejšie na jednu stranu až na doraz.


Potom ním otočte na druhú stranu až na doraz (nezáleží na tom, na ktorú stranu začnete otáčať). Mali by ste počuť kliknutie. Váš inhalátor Symbicort Turbuhaler miteje teraz pripravený na použitie. Dávku do inhalátora Symbicort Turbuhaler mite napĺňajte iba vtedy, keď ho použijete.


 1. Nedotýkajte sa inhalátora Symbicort Turbuhaler mite ústami. Kľudne vydýchnite (až pokiaľ je to pre vás príjemné).

Nevydychujte cez inhalátor Symbicort Turbuhaler mite.


 1. Vložte náustok jemne medzi zuby, stisnite pery. Tak hlboko a prudko ako vládzete vdýchnite cez ústa. Náustok nehryzte ani ho nežujte.

mOR7WLMilqOoKIiuKdlC0Z0ymvwSq2VXQrUm1V02C01gPaZ4+nz+S4wuA+fbjH+/cOFCwM9jjz32yCOPBOfHW09eSbGigViRSobVd+kRJ3QqLggCFCIGpqtVtrAD7TkUaJBMD5j8ZVmDLqCYkPjvNYSbaf4UtHtlwTVipW7zfv755//mb/6G1IFlReJf7liJyTSZh1dyMQJ3v0CY2aQbr89siJIr110lLYXFLJEka0BK27QbN2YxdpQu6eOoGWo5g3LXI1pLZi1ZQ8mvdAKxJEat9XlTtou7zcjHB3T0TKm1Q/YT6DNVmawHHiUPK+zF80G7bK6B8NWal7pkATH+ZXtxKnXmLZdywb+kNgBwWl2X+ePxmYKdTsiqmT/cO6t4E7GQLVSmmsdqdogbLy4L//2Wi3mg9jZmdeXKlVgO1gc49tpKDWkCdSznscpyquyb7ETx4e677w6KIzWhjqEcUChqL6N9/PSnP6Xbc5s9bhvzZIdw8T/GgSIj8t3aULhtk9FDrG7ITghDupAJEldsdEnhegnP62zcvVH69lPws3N5fOPwR/mVt1KedHg6v70wH5EJ6f/S0xQGRxSNnCkzsNPGiSdvNJ5vGYPV1+szZRa4wZjiy5ZM3qSMI3leMx+sZEZJAPJllnQ+9Zlm2mVFzzKi9zozygBNUZxqiQaavMhoZ0VGHIu0sdVimQAUlOE+k/dkEoKnEVbgbvI2vcvBCek+J3tqa1F51dzSmq0I+l7gbI/wc+DRplsnVImjR4+GbiLWjWbXW0afyyZa12DRseS/qgZySfhZW411YrppOT5k8F6bgXxBLGJLeU43pib7VJvsxizLlMcNFAMnWetOnToVOlcxLls2mXicBR7uDu90yqvWPCtLkr8dOIrpgTWLiDSpXKyyolSZtiASV/Qn3OHCNFs+qN3B0hc4WPjAkDGpjQULuWlGwpSOpM/CMMUs7U3GFBCA7Py5JDTojULIxlzIZUodtmy1KAUitMdTOL1QWAH4E9RBQkRAbQD3hx9+KFGrz04RdWr1nIGjOPxOZ/G50ggf0giQoUJAIDsDDlGzqBqhVpQUCy0Mzi9GrSP4zXGEiIGm6TRlbVUCiR7i0I9kC15yLylcuLJit3z4jeyAubKaTI05CpqUHG9mFwK+DwJUTHIsO9SzEWU/3J1fQqCef7u+losYW0ja7Cm6sc2IQ2dTNVuESNxFgZRY2KTWo+1z5Nnj6K0wBF5xqqrhR/TZzhYl07p+cvaun2oGcXeWTKmZ9xl71mXmrhbbZyS4U6XGrBsSOvzInczVzK8B8kSMkGLarKUuFUbEt8sYLXyEq0yahJQgaWPjcAooDbTNOiMu7mmTt4NEMS6y90Pc15AJIDb8woULofCHlAGJX1tfBa8/onOUV6ukcNqMZtSahc5Be1UqrGPZLpzZcfvPfvYzYkkRN+KW+JfCZUzsN7I5+2BObrEB4Mf9ZX2W8FMsWXwZBF3cdwaNvg9DhvB002zMOx+zp92mF3WRkbW801mfWK5A3wVXMU+WITVSFMHlsdmEpBo4i/OpO+8VZSnTziukhA5jeQKlfvsTZpRRlWOqxR1JcNWV62xKoAlzujRAH6xovczsNZ07LrDI89qmI0Ye08YST300GfLoOnkzZnALz6WVSBOW/sxLyaGS1ZnwLehFtVSgZlPPPt+KXVmZCyZLQNrprqVUtf0tN7M1DJ6Lq1evPvjgg6IITkBLurFECJzDNakpY1a8mb3ypLh1WeWU2C3IK27p/zN2pY17T548ieRSRmMzrhMkayRBHthag96apj09DTOqtoKA9BB5/Potm+/osNzzA8ggG8WZInpRUjRQ3UeZAwTNrgSWETSPTNs99RlwJX7bL0oqDBlh2WfgWs0i4yJbErzL1MUwI9KSX5yQDebvWGfWvO51m1BjCiQI02cOuxi++I9E/T7rQdaU7eV90MVx/KrZhcOIKDVp3UN2CRvSDzqMUVXaEOd+EtlK0gWsdGKSmmcx1UmmHJ1FM/qzOLIAx+CoP//5z7Ubul12ODFG5yV7h7m9sLt9QbCPldWCi7UEvaAnW8l01WrpkdwSBxGUhXKhTWYeK0qFMujUyyvZjRFFhvj9GFTHiJ8+++wzecFDcVAzbVLsKRdMyjyAvcpMFoG9YBViof7k8ubG3yeeeOL69esSz8umsP3OGgNv1Ot7C/Her+JfrZK27/ztCQ2ZI4iUKyRprGyE7lwedpf1ctA4ZBMSroq6C9uV2ytC4IplWYgbWsAeJV6/YDbhGU/TYyUfFWs5AUGRm8aXIzLXZZaXBKUuE8C0vXqgNJreWhYBjqvV7SaVQ+ZQlWy/rAm7BqE5OJ60VjSkZqtRSFibjiSR+O3beCijnRrw90JQ9jgCsXFeNGOODxQBmo74xpmyt3jx2yzwWTKT+L777jt9+rROjS0ispOWwDyKrHaqloWIF3eRJRCkISiO8AUXm5wXcWVnBRxEghFeSEJRNWw258knn3zxxRfvcJe2WAlnKsUeqclK8+P/xlwYrTVocMGmTvsJatR0pznDb6fxRcIBfeNPaGzopS507JdGity0i4D5MgVZeS5cQkE6QFiVnxhZoFjrXeHqMK2OKQlT9f60PxDTPlO5ijnMnJAFx4t7jx07VjLQW0P6XZeOT4nfYjhiEevMo+0yRPX/ZEf7Q8Tb7WPjWR/Kk8kfwYss4y4RllIuhjRbSjapFoBXx+7TrkjyhODwcAtED9XpixGk5OmnnxZxabNRLqZo1VIrJrU5z+szoyrEFnJPanpkIBz33HNPc6CW7rP3+oc7Hyu0rLqpEnTNiGxHYxcEZtdrF1zUd63bcV5idpPWNT3EX1QtBLMxJU00aNfdrGbzn+HGElX0dhEpJzQSKQcLrKxpFNSE19OcN0kHbCbRnzezHq88LPj52ywIvrKCWlSma62idEl9qssYcFEZ6edCCXRjEaM2G77rKLdv4CGOz+Nd7EPQiOPHj2POxItPvSyYvzsyhwzYB/8VtY1v5Wa2DoFP0IRxnVXUy5iTWsa9jddBoeJ1hMDJPsJAWkQkmcGzvCE3xkGYIuQG+SWuCfoVys4HH3xwJ9Kf+O4S+A92FrfdgcUMB52FxEqtKLPIjQxqlJotk8cqi8TUqcA/k5B7qy3s9MXRT8jQZ1O5ztqRlEUxBfHnYWpPnolRyyG93S+WlNGkLdOXI0F39qUvQfynmIVIkoL/tDy/JhtneFKpPrQWtDJkhXSXyPSQJpMUQorusnpKTVFcO9mYH9Gn4fLOnbCpfQkU26WeYeHVokInCftEcEEjsD5SX281NmcbMpKlZtkX7KaYhEJqkFkKVl/GzBSOoMlw/vjpoYceghK1GWFBN0lsySXhp8ugHllAS3aQiS+DGLEK1XlTMmtM6Stf+cr7778vsu6YuJdd2n7NDNqLgdZse4uBxO1U/GGRqbGUlocMyB0y+rCxqqeI4h5e4TYzESaNkr5DdygKCbUet1r5uzQ3Psi2Wqc2cH8dYwvU6mLfuC6jwgeryuNCh2qI+b2apEBEJElboeW0Fv7Av9oxuXJ7y8rTrvpxNhkj2GTtWSiOgrI0eQxsM0rXpg91tieNCZXLHdsXCfCH34k5Y8YGugz8bbJM7HpsgtuMJl7y/UIcKAlvDlp+rF/4whc++eQTvB6rLI9A2W6+bDOYIpj/XXfdJTcqNZDasUiXAkCbjPXW53X2cwCDaDIQskmbAaNtxsJAyB5//HFHqP2GMvrBbTlW7eRGtJrdtXIQGcyBv0RRkYY2a+G4fwiQldomEWP2WFnmHKmEgY1ZHIX5UinLJuh0cit1dKc92vtwcqCHV7MY+87OVjFbr6jAYO1X2owOlkZdpqoEGyWq5/RlyIxVqc2d9QeGPA1jlDpWtza9Pwq3DUilKuJe1OMZAM12dfbvdlq85d99jdm2Iw7EigL3qMDSZCkAvg/5IhZ+7733Kq9cjgOoJN4rKujhEKHsAEAeJOPjjz8W7YjbqQYI2aV0MDbLZtQrZdhqpmNIazcJPh9++CHSUAg1QWiCABXrcRHjnnvuCTJ39erVNgNt9k6dD7yr239aOXIy3LXmbpjW8jikVgCyUhbQGPtsO+j2JB4iesGXLqfoLbO56sqSTtwta3aycuebK4rr5hVhL+RybZ0Ei3E8MS4pd0NW/VC0f7sIAO8yJKym6UHbMpgDe7AIbq5v0+VRs3GMyArEYsjAeUpmi6reyS7tnVjseu+Bh7CR2jlwssDhWONPf/pTtIMQBwjBFLpKa0B2q1mUSF9CcAn3RCuEItRRE1G71tVYsyuoCbJGm73+oBrypJY0nWBLiiefP38+podUoiD03gqvDGMM0cmTJ9977z0MJfWw4zg1qgnjgyV/+Sbz4bb9QkNCQWMREHwfC8OrJIQpZkHorfzvTB+RsO0cspq2LPD1W0rSI0mMy/2SlN5YhZtyx8RCm9Bb+YyNExBlFNMDV92S0lpbQ5fgqlUJbRb9pevUd1ssDtrJovLZFP3Jk1dZBk7OEQJDqDqDKQ52ul3QFelpNhm597ulhzJ8PjWjbzEiEs9aR+UimPZ6zMf18jNNVoFWgIy+F1oqy7nP4gZ8xj7y6KOPKsGE9FZ6Hap6QGOmaAG8QrPi89mzZ0+fPn3s2LGaVZpx8cRPyDi8NNby9NNPv/TSS2Jad6LEbR81teCykM39jSvqbpZUAkua9xqLei5pUZsZPj14sbE2wqIm3oxDUobOrLEiWpIgpIFL2XEzjN5YEt86S9rRnP0bX3Odmh5EIv2axsIiRAfL1D7UpDF4sOCUITPW2mzO4gbzYjYgTaaxXgrQHaIGeJGQQQqgewcZsCY2uSSPAg2oT1cS8siw+OCDD4IZrqyuh0yzbvhcQtJOcLYvKiD21S7c2/ui711Gu4GWQKb6JEs6QDSQREYOiBQ97acAUv4O/CwggiqhELtBIGkZgz6owcVZk28WhJj2KOQlNNO2FbilLl68+P3vfz9mG1cGyYjLgtwcPXqUuC8icdnYWELIMqGVhEoiJ/1so/TvkpnNdrizwL/lr2XaOmsnqnS7So0wVt84x+4yCF+6mRt1ZtRIOOxYp/VIrKgL02AxJua2D8mcKiTXmNXTN661iJdqZSN0zWy/lvOvKeEPZiCcvUXig6xTsjU0FjwubULPnL3UD0Zb4RCgOYguQxokUq2zMI9kPe7F5kesITHycW+AXQgXszT/dpqDVxaouwWTnSLvOgRRZao27vRk/3dXRuqbCa6C/JBXIjJcm5PFR0eJnsIZkRgip5U6KsaunjhxYmWlGy5fvlzHojtYkeK9NbXsxix9TQqAN27c+Kd/+qeg2iGYyBBeU/TGccuKmH9cFg/HhDED+Nle7UXW0JVLxNm+/xqTepZNRhazZq8D3lnae1mYvoQ8xeKIoKbstYzGwkAButM8yW861yGt/cwBL5Qi1v1ehr6f4YDPUwSrTKmGVqS/IqB6grC3y54XqoDCM5WmAWJLIpOUsbIOBtUMqG2mqHnseTFtrlqHJHc58yIhg7tyJQaXsfj122+/HVp9c2dqxd7HThC8kcXtS76oZmzWQUvjK5ndM2SEVQgCwfOxgNaUfEUOamqF4Dz7fDM7SAJ4sPfg9rRHwwUbnD9EgytXrkCh6DxCZXAcq7+RbW4lYpw/fz5ufO6550LK++yzz4IohBiIxzcuO378uCbZZ22ukGhef/11ie0HOAjfbVcIfPN3EihmY7W2DhqyqdSpQ1GKd51qDTPuLVR3iWA5G4YQyamjyJZvjXaqsToaZQeyqns3wl/NoYt32tkZxXGe71N17cyXJlVlySe1wwJ336vZJP2Mi4VvD5lvgryt1EapPDxBIczBoM6dOxd/3Tn9Cx7OVDzu42BjCd9yqAcSQiXb7EKkrkIIYipB1KY7v4wkRpHyir/Q89sxeuLkyZPt6JCipDDEN76Ec1AdA200yBNfCj/j+0D7S5cuPfXUU5QmiQfSM4lceyyv5PgcyS5KMZmgUA5sBx4byfRO3+w0VmurtdllhmJrrcyaVOAJU5WqXKahk74YB4s2YwodzSSxq/CsC95CJxGUNtM3GqugXzYlPkg93kgLZiLJ7AA0jWLA12Z6WDMt9iPyrx0TlVxnSnWbXVe0dl2s1XnuTDGTkObTWMUaEdN1JsirZHkxCw6mCu1t6CDB1kJyxhp/h4i69zGDwpqKrR/BgZ/cmGjNly6NKusf2kH2FyDNX2SENqM8464QXcHh+HD06FEJyyI9p06duu++++g/gOGTsglQFsIo2HYZL7osZxvXBHF56aWXCNAIVIpHUVicGF9EZs8cG9LWTorKTixwv/u20+bP5PGdaNNKeQ3CQCgCa6DNLNSOLe6yAWRNg2q1XuczjqpYLGl0HBIx0etsz1PTdih3gJCzJFHorPyUCpApp7PLQVpETT0f+5YQkqGTcDlltk1OIMrUqOHGAi44Yo3XHfmrdSFwPBFlLAb6JSnCOtusavd0okyPByp8g3gk5ZihEOELjCuvXbsWagipmWVaIX2nseXXmo63daZ7b3nODOZmxHoG/UtBbPuU/AIAJmAV5MeKyYZQt0IeU1U/Q4vkM6bQ2DcaIIWaQHy3VEhe8fTTT5exFHg86tixYygRyAI85ObYhhLJAnUb8Iv5hBwRxCKeHCrMOke8LmSNuCuUGpwjTYZvSDmNRwXx+spXvvLCCy/g7mmmHv3BoplKRg9K2Jxt2kZJf3lYDqUldVt+uuVSUsFrv3nGiFxg1gdxcj8/XSl7p5RqoUQZHYFC5iETMSRiNKki+VK7DI7mS+FhMYuXnrkdmvdFrSUfwf9ntGZJsP0bSQeiODtduZxYN62W6JcJdFbWVaCkVIK0HJLFjRs3QlX2CnH7XftyuJFr+yb/wga4XbPIWLHwv9llM0Bt0tUFByIBLDaNShbcEl8GgaD7rMx5dZqQOYwNluNv3Kv28YBr0IVXXnnljTfeoKkiuaqQKtr9HT9+nHo/mo/DSTzqe9/7XvwbFAdtC6LQWB0D11idox94P/tpMLHG7RbhTYYPKZ+6TmO3GtO3Jajrg+vhwnZXGovZWmqakVStT2Z/HiWJfYYJzLamLrda3a5X7GjsE/ah79tF9Mv2zdVbOitktHzITqNmpdlmDyYr7bMfSlkIL3qsKJdCDOP70JM/+OADdBBKTu46yb2MJp3HijE/lMfe4ZCVjagKIZvgR1DhJnmxmXUWoaA7USBwkFr6p2IWLaNYgdANEUGMRYkQyUbWkM+7y/oDQa+JoYhXENkFSkOA1lkGRa1JZqYWgmX+8A//MMjKq6++GvSoH1sZNBn7p4UobyUWwsMPvKUzw5xA7tY6+aez5NwydbwLxwSyYrmSk6tZ+/0aSQq335pdNuSvVX33wQoQMKpVfG4zma1ZdHl0ciZD7MYtE7hsl4GXd7F8Vx82CniDhboVq9C5UUzQXmnoRbOAiCZzZGRmGrJbZRkhmG8Cni5cuHD16tVuDGRerW61vNyytL0P6SN3yL4Od4gNqEOFAMN3nkEkRU0V+ObYzpI0E7S2J598MuhsaBBddhgCtxX0xTfi8E0m6ZSRrIT4MFiMSVwWkgX+7FA64jKqyccHTB43x5Z3Q+b7iKmgs4SwA8mIb77+9a8/9thjFy9eDE4Qc6bgaNwY4kw8KuYcR0/iTNkNmLcPiTlLUX3lmrzbGlqLY9FThDAO2SUlkZn+UqdmTr5sszn1kE3DipVLvpntZ8sUkWoOmbIac/36DJ2Nb9myxrQJB6ydxjCtJORvXKKiWx9LFsWSJWJJL5y4FCNzoghdBon7LZBO4rs+/fTTIBDBu+JDzUByNspLdexxsbuOPdovfpFDyMnCl2ryMPV2Del0x8bJ6MaqFvH3kUceOXXqFHafoLmhRyj4DSFiGIO1a4aHtlmQHfuoQCUuCzT++7//+7vvvlsFgfVrXEnPZ2g6/Zb6TKXHOI0NsYyUKJ529zhoVR9Xqsoxr47T/7u/+7sAA/SRAzMJya3NQiVZScJvrPSzS2ttBiCvs6xDm44x5NIhWzGXMbJFL9ONePVklxaHlFzTmAdksFiXNn3pcIz1tCcgO8gxs+kqS6MbOwudbqeOGNEUkafl/i4JimjBYJWvRJvazLhR7EM3TZYbrLCF7pJRxpsD8FJtLx88dyZ2NYA7WEr8DUBxEi+9Wvis+oC9FS7facx+XU/bRzVTd/vegXLjDh/KWGVpXJm3XTRmkjezNSRQBEZhIh0yrQMkXGVNvaeffjouuHLlStAOFBAxM1VdBbGrNR8QVyDW/sUXX8RXEo/C+R0fSLdfj53f4y9tnxE0yEyRjl/SSOeCM7RpMLM9otBDDz30Z3/2Z3/7t38blE4VoQlL3Z51tRyitg72hfrgbcZTtqPHoTFtwrUjzL+yKaq9qGwT2HjESIUMeEO0j435O4ccunipc8qGwjfdNCKLSGfODLEF1Bqy1WCdutBcmO+yXl5ZGPNnkC2EF7INVq8JOHBPvh7CvnHBYMZ2US45OMqYZt5ZXek2s9rjsRRKoAhliMp0D0HxbqbhW4yZBOGyYd3N5jKzSrg+VTfVVfqlDy22t3RbCaRoEGIk8nGqwpiC6Hurxgzvue+++1TSebaHAhi+OZJlx6uZgYMQnD17to5uGom9cXxtptWHLBDKBcYOCjjXlN/JHiZ9vs0+vtAOaaygZ80ASASTP/7jP/6Lv/iLeGxJhwMdtg/l4G41KJNFTT8IOdfZeUjhngCNChNxSJIsJEVr+4oJLHL7Of40U6uemBi/uqDOB3c01qx25zbX2fXuOVMTCr19J+Hckcr14ZrxI7L59dkUE/KxsnJ4gkLt0toSk2vWOsb5D70WEYkRsAVkkw3RL3J5VY5pV5GhbtKG9jJmgv2v5mjM78ZwVq9zacwUWtP6hnDX5xiyT7CqMfbWiYqAGvmbMBtJGWlMd44r33nnnU8++STUmaAXYjOUDvz5OJA3g1LEX2qCM1vVBCV9DjHE63QxfzV/ZObgZvz0J3/yJ3/+538ezwdh8TEfinH6dr9l8O2IdYWr5jWE4kLthJmKnmgy+l13zURuGT5n8nlrgRszi4m/urdaOE5QuqzL7JqUVK8h3Tc8BIVQBlStbidRbSNqMbe4hQIqccDoQZjH4m/wf6zW7BIwpz1ZZec3yRckVqtp8JDVj9tMD9G+lWnOm1YxWHHwnY7ZN3m/cLOk4L+yYz1t2CHYE42YmWnBMZBNfbDbsRBGGcW9dRYr6LOCYZMuPBGIJmsLDxZgEn+DUpw+fZoOOM4747HxU3yItxw9evQLX/gCMNyM0XdHshMSsApjFmBInC+GPsUimID548ePf+973/urv/orRO9gNhLb73CspCGXqfAvwQwRKBZwfRwnT56ECkIsRD4GCxEBvlFtPG6kpkOkmkGlyQrakvYHC1joMkqymszpBsVmTENWpfyS0QEQOJxbom5CP6UMl4w6WWKRzr5M7bWgPQuP9166dCmec+HChTINnJcxkvRfICZIvotXPFaxhlKSS/r5vLKbzMNNGqdLRp3UNAn5/P3fOlVV6kJb8X/bTTELzaak0n2N5b07zfBgT66mUGhwwSr72uob0E926Jpe1WoFjQLOhbEUCo8DDTLBKZAbxa9EfIpe8JBr166FUoC+3GUSLb/Gc+6++27slHWUMeMJxUT1+BuMp4zBFzOfAKYKgXprwQpYqQLG4t6HHnrom9/85r//+79vhI09HtByrKCvrsOLKpc00Q1ZwaGa6luzpEIxX2nNlE0nE3qCDCJtBnoM1lFGokQxl2cxAqFZ6RqZ8VQqyt00TkFmTGBtLbYlzshq22UR3SHrsiGeIFPEv9R0PnPmTCw/xMsuQ2BnQxpyMauh+MNSn2wtDN8vaFJhFmIUk78Arxm9mxGF3rr47AIROwtW2pwDKDUlvW/6d1/sbsvF1dSQYUyrkbVI8lRrFeH6bFgtOBH8cz1komQDh2YMbAmF4r777qMoTvyrTFZWFDAQ+I/0raCJH//4x6gt6K1iovGcBx98ELsmWWqYP/VSjKkUwtCOdZkcJKGmJBPSFsnkj2T6jW9847XXXoNaQd122kNfy3ZZ8lb9Tom7NU3oqyyEzXUxiZCd8EI7LRDUFnOz6Tl1jCFpMoROEkGbIbqdlajSGfsySoaswR9kqiipvUulb61/2oyuiQ66/FLNZKUjcSlGAAeErbOyxnvvvXf58uU4Bvr9HG4GlwvM29HSL9t1Ao3ZIJqFk+wQ579lHIo8vNMAVQAPyd5iyEMWwhNwStQdMoe1jDQdLym3xPnCJ0JSuOeee0hyVazEf4yDJ6i+juxo586d+8lPfhJ6gUpsgALxzWOPPYbBoh2DNVFpSVQrSaTQR2anJnjQ53YalDhM+4qeOHEi3vX666/vxM8Oss99tg7mf7BX9jwSNPqsEn7vvfcKV3X9ciVtVkyullvhvh/oxTrrvsh0LIagZzbWsrBkLANUfDaTzoIURC9cli4Llr5RDh82ObGY540bN86fP0+AXRld4q4o3fmo03jNXS/mw7AHp6asNmX/eHswaWLjcw5LAVkOoBR507+vGY3SZHJgkx4xHask03aMd5ADIpA2UC70zWBLFPiVpECrAfyg/2McJK0CvSGMBLFYjQXZgzRAg+rY4uSBBx6gTif9OrG+S2xEx4+nkSan+ABRh2JqeFnQiybzs8Ron3rqqdOnT892/k7GSsYC/sfOz1ybNAc2aasLpuqc3BFbipnMdTLhlBScxKL7rNfgtihJCr4juqZOzZzScRqzj7q8revLVMTy5y9Btp06erXMgIALFy5cuXKF8CcWiBlJQROHMlzX+PzGTHnZ/rpDnMznJMi0mUM8mNdTyqwLYjIosqh1lsxEQwkdoc1qmjECsUPRiGsCyck3x2naZkwt9S+KOdqhRC+88ML169eDucbfgJzAmqAUoYbEc+ID5j/oiMf+uGjQZYCSQHpGLBrTIDT4Xtp0fH7mmWe+//3vxyqcc9/JuNV81OkFmIxdgy8VLtVZPKVzbGnXQjDZCJoMxGytkEkzbejYmNtZHxor7ddm2EmX1dZ6610iiWDIyIXeKgDObIQiT7ISMZiJU5mSrrgQR999910yCFkRxLTLUI597fjsjJcEYkYHD2WIpm+ZkubggLiryePzI20zyNwy3BwmYqFtlNNE0gcGZsV3S+pEbu2yTUzoDm+++WYgOTq4Yh+E0qGhwDCCDCEvUPHwhz/8YZADvvzss8/idSGnBPlAnUGmgGqIycnWhgUUxizcEXVwAXm2M9WyKwTkMY1jx46RgeJ+twOD1kp4VRKLlE/dprOzs+YXaytCLVZczFbaZeI5rkQmyrJVjIAcO5cL9NJ19puTkFamoeUSGTorD6MtE31p0lLr9jmXOARnvh0iKzKvvPfeewEBn3766ewy1wKWJ7dlxzfSi2JEk39nct9yOF3b+OvySyfuWrh/9gMtuczt898XvfCLdwXZjSx04+gycbHYEnQ7wizWcX5VnKWC5WXvrKNjC008FM/4JuSCPut3OuxBJpQfoPDZ0EQUgxfXhMxy8uTJ5557Dp9IzRr6QC+yDGKLVhqf4y5iT8VT+8zVkFY125zGjOLOqoNehGi8McZqNlxR3UlpvV2dBSwtiS3CWK1EslPNQBfXFISlJUF5lZXaa5rWIepaTM2YTuFJY1KZfBOKGcW66VSDh/vayOdRkegmY3VKik4yfLg1V5ORlAQEfPjhh2fOnJFMtNNGH6IgwHsVb3JYj3Xqs+tjnQs5yP4iRzVj1q5zqKl6dJmpyOchmxKWDH/EjkidG1JF8KxVy7UN4EESef/990PjAOocn6EX8dgQPIFAefqCu7z++uvFkCiElEcffVTqNiV8pNHjs5PITJR3m8ONtQJLmWN0pm1mGA2ZpztYF05iSeTbqllO/WBAe7tfkXDPgwglL2jGrkdJ1G8z2VQ/6cq1FexeZ4Esj1+WgbMkA5S8V4wq9ZlDMVhUjBQQrcIpjuiOni+E8c2SZOS7H4AVVDnoBbLc9k28E5b7azy2b8shbprwRIX2yjReC4qvbIA4XHRbhgcHQx0onBPgGvSiH3sXSV+AEeL1IOgWbQIz1gsvvEB6GG8PNSSeEGqIQkKhFwrnE7y5Lx+GSp6rTITCKcI9SyZ5Cx/ZCpwV1UrY0dJxponsxUa+cdwWAW5/lflzrLDPulgS710RcP1qZptpxwAkOYRlPhQpaaeFM4qh7mDdNyDVqhjsNuGa0ZZDutMRItbWNKzJ6nW6rEk3W7HINNELbL1Xr149e/YsJF/P0RYdokDhg324ad0VD4v0dNOqQt3WVAJpKE3G4x7spXdCLxw2dp2DyxdaIPfiZ23S7Q1yEp1NeRvIBwCD+BlMIoSC+BDqA5pCN0aFywyHX+Pm2N9MyR0xLl68+Oabb2otIcUEsTh69OjKsrGXOjLPxK4xZFqmNHphhwxtksqllQxmtiMwBH1fYUrFQookf6322V2RcSsYSZ5ngFUmn5ou5TLiG2reDJh6K8UjzNe+SLsbzMcB8fMktCF7fzXZx6QxU4JAXHLUMI297TKJCGGyZNFEFT6UcCv6qKAPyUpE6cc+fPDBByGLrrOZ264IM5OW/Zya/duW9ij/u142WAmSsolXC5ecrPtzZsMp8oEJ5XIafvt2UuiMZ+OvkFTXT9tsMQnciu3xWZH4gAfR3FAKug1QjzMUivj8xS9+EVco6gz7BizJRVLGyG4Ri/j86quvYtRYjQ1WT548Gc+hGgUTgyL0mf/WZHNcCcVtBjoSSwJk9tkfG8FnNdbs6S1jSAAcGhbO3WLB757h0ZjWv9PG+s7P/i3KZ9fTxXlm4L4R7lnSTH2SAZVDPZJF91qLblitJnZWaTp8oIFlm87wmhHcPpPG9AttWTtNMGmz1LBnhWtuM0veMFY0iK349NNPg17AgpppcPoMmjVmoD8Tf/Y7fFEHuL3sRqSaqWF1+xyW09j7ovb+il0vWG74DAC4QJojR4yQr/I5NGHHpdpmnBGZBN3od7t8+XKc/pNPPgkjOXXqVEB4IGEg/5A9VokBr2Mzl7iYDgDxTEqQgMkhUzz44IMhXEg8abJzkmTkeBpRW8KUkkyutVSskkGr8QrK+UD4SlpkZGpUYfE2Q5OHjBaXbqLtWtKLGczsBEK3vEoS29osLlYzcK23htHCQ6kVbfpQ+syZ0UFC+1U4S2GqTRo+JD02mZHtN/ZZlFX1cofssbbET1FoOY0kpDjLFbHwXXP8/OSTT0INCYmU6iY8sJ1GxSzBdzbEyR0UDn1sP/5f79FM45dLKuSyFxarNiQJn9qcmBLqGI5FKQpqagY2xrkHniNQQBpOnDgRt+DUo9IvA2UESWQ99jd57bXX4Df33XffvffeW7MsbswhCEfNoCE5WZBKOvOVltQWe0uux1RRxgzmmC2opLyVMvqGQYqYNh3SQBMBrcznB2Y/PlbC3tYCKFAfPMpAZEJ3VquGKIuGRjG1xfULQbZsvL21L2DvcHfrX65vF9kTjuez7WhMP5IavLLeorNnMoKTnDlz5vr16zJuHUxA8Fd83sNx5v+e4XKff6+ildLVZUEnCyswCrUCUsL1QSwC60KoJEOkyZScK1euxIdAfqkAWAewyn388ccPPfQQpo0f/OAHocjEc8gHwS0S3wckh9Bx48aNkFA08y4LgpasY9RmqmGxzGN4MJ+vXbsWnIxCwfElifCQhnhFzJkOJlJbqoUUkJY9HJKfa9Vnr1oMwm7jJOhNNgjHIqkV2vo2/dtNejq6LILMjizNAY7wnQXnKSety+5qgo8u08lcNBjMLeoEq6SmI0FmpgS1FiUd9Pujjz7C5Q6bcpvrjB5t33rNsD3ssCsfTtHcePF/z6gWXFezCqyfeEnCQYXOQNEQB26O9fsJmpKdLiSL+PeBBx5QPwpSUS9duhQ/3XXXXSEjUDsnSExcg+oRT4snB1l54403sO7F37gYZ+0wxj5QIhAtg/gjpkcCWM0yTsjXTiMoLBpgGe+i8Gf8BDNDRKKhNDrIMKZKF/Mtgq0hksyCO+5wrNgaaXpQUPHnzsK3ana1biyjzKUJiUBohmp165dJX3C1Qu+SlbRaEq4obmOOWwGEEmSH9KK5A3iw3ETRWl7KJPXAAIt33nmHyiJrazRdNnFv2bEVpSoyNJPCyoK4DJsixIpFpjkOSJ3ZqNqIWZWpoIGwLU9WnbquaprfZW9q0swuaiufepfhKv5SJ9mzX7dQUj9Bd4rtdPFOPxUTXdkWnGIhPkhKDTSTtD9kaAPoGpgcfwOrpWW/++67cXGQg3bMYBzMhR9yQaBoqKiXL18O2hFvAUvLWL0iLvhkHCGDUMWXu06ePKk6N0ePHo27aFsb9EWRGrxaNlq+pMQMOBi/xkuDGGGYEL+ETh3JLpxIPetsxUpiC/IRlAikjvVuD0Seie2zf3VSt/t9FGs40mT0ZJ2aQGY3603rrJ6IaABarq14iTN55/DLefvDfdJNFlCa8VJZUoZpjsnsLY5aJdFSruIr45Ddd8u2apJblI7ZE7Y7L3d9y8HulWIsirn9FTNA0VjeuCRbv9xRM5iQRE+ncXJJomUEpQjJIjAnqADrDUQKPSKuv//++wW9SnoGjIMWxO1xb1CEMvInipjExSGNIgJIrcDJMoxFtIKgxE+YP0+dOhUAFmpFkBI8JoLzfkzmBJzolhZfBg0is5EMeqWuiAhyL4QSAaod49CU8CrPi4vnd7jJBfuFexmbtFNIiShpDnAVwK0DogKq6NlMDQrOLfXiwUp96Jti1KFYsBZv7zNnpEzh2J8sIWWGz7MXDVb7L84mOEywkbKHdAmtyBWBz284yViS6S03dtP+2LMxk2JKHvEwTeddvkWbXCz392BL2z72tdg2vaTFwqL5jC0s0CkQPr4J1KVMZhkxP4TK+PDII48cGctwA2aU2COKhwo68SWpIhgXGX02xEQciMciqsfngKUTJ07wOYhL6LmhmIT8EvKCKuD3mWYNSMfbcdyElPTmm28GscAq0VvNEcwoR7LcPNQtLsP8GZQiSCEoSfEeIfLKug4fYPjmr+j46M75xhyTrge6m0AURPSC76kvQv0Pr8HjPF/icZ2aM5bShF9ZLRe+mio0TFMSRcIE9IPF+elKXRMUPc4mTrRYjuyuUkYzdR4f7Bh2HSKaxfi/j9mrZxdobsu1aEOWru4m6xi6eOKvaEyLvEOutWXsi140Y5CbnG6K2WEV1Eb9zXGgJpRxsR9//HFcEIjdTntWkvrBqgMVVTyVIAtFnUMpggzFA0NBGDJGCTtgiAbxK1UzEGQwfw5W50VaD8gfF4Ta8o//+I8BkPGcEHlQf0oKSiWBGecdDyT2tGSpBxnd6IbJhhwsNGvj/q/YkbKI4nBYcZ7vWN1b+bOShTC1EX7qzSZ9RBfrm2qBFf6iktrvyuog1uzYzjWyUzjDLGZZ2MgMQ7gIuKnZVcB1qL2MZpp4xjhcoUPL2e9djZmZZjpRXbiTRG0lGzY7aEN+uJ8fydjvesEfgGGVjZQV1ET0pMx+ccqXLl2KPXn44YdXmeIIPCNlEO4dFwc5UCoaVGmdRTTjV/wUgdiiUARitdmWPLSSuJjuzUFrjh8/Lq8Czw/+StXIuP3tt9/+53/+59BZ6HUS+kvcHrJPECNwnsQT6Brm2Pims/J8wrLW2kSXvUXc7HWfMd2p2KkMfnib2QWZZFzEGCwtHc1FAoUQWK9xA5VMnjGIkJMNAgmwm8a68oQ2R5lSqzLVR6TjiNbWaasRKrtT4CSuCWLBtBV+UixccqehWSGPzCx57VYD52zMaLSjaDXhv5gSUdOT3dhYPtn3ZPalKGmT2j4+Mv5K2NS2zx6r121n+352Tr7LJpK63egzW+BS5gJWPfpbcU0ycuMsCACLQw8cDjwfsu5WGYkILRExfPbWhxmADJGhzWJr8U1wmvgp+H/AEn2GBGzIEZge+7FJavyl4AXuDCruMb3VWKjh5ZdffvXVV+Nf5J2a4SEhaxAqitFAugzRH8JN7KA3s9W7BIou64PjRd6y4VvgsBj/vmURWa0mjUhkIxHjHdLfO3uHrC8AFm/qrbaFz6/JoN21VdaqaS5lSAzRu0Q7yxRY2zT1+wo3eh9015Dt0ajEGfok8b+KNyt7G90090RsvGyybi7xbY9vmQ2tRRRw+8WOY77DSx2qsfSfQ7fINCaW7nqZxnbgnt3InnB8nSUoAUsEWaBTxD4EngfyBLHgLYGrxBCEsBD4SatkTBjgOXfB5AjHjhE/BQihLMSXQReU9VMsE6zJAEjaGkJH4CjxBAwc8eGVV15588034wI6BsTT4snQuxAxfvazn73zzjtxy7Fjx06dOkVui4q2iuhDhtgKGbm7sUgHPuA710oK9MJlAT54DaLWXHFLbPRfZVNoF3EHEgT4SUGf1TJWdO/S8aOTqKawlIXSsRNQSh6DLiDChKgZxIKmUgfo5uILHCwtailfbMeE/Q7dvi/x0oWUjdKT9Oo7mdtsLMWQvc95v7sEXSiW4qy/CJJwu+vXrwem3XPPPSXb3yHMB/LHZUEsAlcp26m4Sa783+MA2q9evRo/ET3VZi+7JmMOBgu1KgmiIc7E93RX1PXxwLfeeuvMmTNBFLCntmMrAOSX+Eu3gZLdlZhkCEdBPpoxXy7kDq6BhMksurK+XCpPv6/93GlM6vHVzNJpsgBEScmiMbOzhoDMOZ70kY0soqYm4g/fODNXvXQqvZW3dJjYacxmss4K0fH53Xff/fTTT9HFJPvscddm6sAsDmV28UaR58Bjj4i0kzy58QlN2jh3VcT2NRpTXctuC7/zXSIpU1qhP5k4rlAohjE6u8v6T4Qp/mwcClvge7oKNaOpMiQIKnEpq0iRFAAn4ptMoX1W6OGBiBUq1UlYRCgggfZU0EACarPkZTuGgRD6RCvDmBuJKoJStAykjwBjFBPIBEFlhGnAw7xPxR2OeYj0kWwwWRLz5TLos0Onbp4lqil5ps9yeM1C7ZSIgdmmpOePCyTeu51CFTScXwlXl67T2ZjhCVF9hOUhiMJnlkKN+MPsOSWNHV12bwR0lBqjGyVV+WM3YsLGK5ejWShly2VunLBj7MZoP1H8JaHf1/B7G9NENs7Zr9/JfuGnMCNA/qLBOj+onU2TXrw4XKK5gljINtFmKb3QUIJFB6PGnBkYi50SjP2f4yDGAZcHeSJxjYKhKa4nLEB2hnbI6IAiTCx5P5bhwp7SWzcPattIbEGFUVwWNs4mDbpl9ATLWtdYlN0qe3TGv7HwWJE8OHs5uI3gwYeVtpswlSbrcYte8mLpt43FX6yy37SeKIIizO8y07yZ1v4eMqpC5s+SBMINY7PnlwyMK5au5gvzdNiaGYolTS1Qivgcygi2T/TJJs1+fRZB6jLdXv45GZxlZJJAUS3mzWlizYbyPsMZYRJ90QZuOVS/vixi2/TvEuf9yqVDpyTV9ocfeDj59iltv2WjgVPP4Qik/HbT0Dv+VfncYkIu/EZ9zDlWlUeJ74M5B5aGJkIoAPFXNUNg8cWWUakJAnHfffcFmsSHwHCCvnDKrLOzcVwftIOA6VV2PBWUsgqqhyP1yIeAWoR2PIz1petokYGZQXQAyyNZwRyBApylZ8owbV/EtF944QUxct/h7QbOnX5daVV9JrExZMgkhkwhHx7B1U0TMWtaHGuG3LkiU7NouMyiQq0Zzgt/fA0K1oKiDdkebgaIs8mssmVmzZANKlzEwcejAlaCcGD7rBkzXizoS4OHq7wCX4ogQtSa9K32mV+4ETfuUODfSZi6czz/VR7OQpajZlkKWRNL8p5hbC+C2a9m00Cglw4yISNg48TMQYSFGAb+TgCD5uk0Jb3//vtDHuHtmBWEw3zJE5qMRm+ydHjQmh/96Efnz5+PNxI5phsp9glRa7OTucuwPLmxFFBQQKZNLugzmT1m9frrr58+fXqjs+JgYyXqgBIhZttYv8/ZwbALiAwz3jhk9FSx5oCiO8VMj83OIU8zeiHO6XRHFGejyqMhyU0BefHlQw89hMk6uEH8lSUJyOgzj1haKzJknUrs1WLGOot201/mc4jmgGLUcONPh/iiX7XhPJM9919JVtIpyFJWskgfGgQCIxJ+SOkQC3LAsWGpXDgCAgpIzcbLIfwHg4lXB/wQSSUCJFxVpZWacrGk2iNjZdlXX331zJkzQWvQLMgrxWbBl2V0AEM1NFBnkKyl+K+zXr9cv3LbIQvHGn/4wx8S7oFYfecHcTvBVFK3sLFO86nQtYQtkkQcUl2hYPSZ9yV5sk6V5F0lVUkoEqukwiyRZCZfOJPnRvpWluwKc+LECYixqLIGSY1UOtCX67GxFZ14oSkY0uNs4Eu9VeVZQnbZmzljy25sfIjvVZnqJr8ew6Fu+etgmXKSlMXDjozFvlFJwOdg8tgOBKhNRgah+ZdRklf18DrmvH/44YdBXIJqkB4qix6FJ+iYDUr31uK3zaDsuOCVV14JIkX1HYyamFRDrChJWdA7FHsGe+4y4qEugvdq+lOhEdKCiS26evWqPBiHchCrdtqytDHrQ0nKzZedNfiQ7CBa0yxKEjSpzw8ZKttaO4Kyg5ApeX65KTJ2uLGgsf5jblOQ8NKkwQUl89ixY0h6zL9aSOgwNbsqC6jPzsb8ip0cdoQxjPJKAYVlLKKBPCKi1k/rEUgqcQTwbddP1cw6vhVlZ/xZwpN/7z/5N/6c7bBVN0mCBxt1q4l34/dbJtZm1dyVlbcrGWHRZHtwTBJlzC6FBSJciGuKpcEGaqqceDeQTEN/4WKAGSsDIMG9kgggAcPoxw1yo7gMaRDYI2AwwCeSRUlK55YyMWNGSe84z2nG7PWSMVrx/UsvvdSlw7guLH2+wzMWLvRfXrnqLIu8XWSINNaRlKrK0EWmzrSYn/yjwtguPeGdhWC561ELdjhoLLpeaDNkumGxWAznKhBX3FczCGvSbhzPCZEPyxYerMbaJs10Dc3f6U5NmwuNsIa0dLIzIWLUMYI46Hp8jg83btyQV7xJZzjQprmh1mqls3fNJJSlwKLZ6qd26sNiOCkXtZpt+HYevhF6Ng6f5N5Jz5anlSmDWQ6hFqRB3MWXA+GO40DG7LJKnQo4IE3A0q9du0ZCB1RDxgVIAAYRVRiPV4R8EbfgBP2NcYhwxDODWFy8eHGVXUXaMV1Fpjf4seSafiyfJSlD4ZvDaDiH4kjfwd4pd4wsrzHIomwtOml2FktzxpItLcctB4dK1OjOLuvr+iP6rMFdDMSHjMJod4i88BlrFGOSy+N3vC0W6SCVpE4VIl2mD5Lfaip4ZdQMkUibMfveNU+JKm2mHogBVtMshPlDRp3Ei0KVXY+15wEFaEeMoBdXrlyJk4vPgMiRsbv3KhMchox60PPd6txtDSETKPTT0q9lZyljp3GwuzYOP807fNS+XrrKontlSrDaDMeQpwzhHz4hNyQWBDAzDosUMtQTHh7/onfIYIFQgD5CPCiYj5sGo0loH++9914AQPxEvHaAConwJZllHes/IO9gRnFMlrQiJQBCw/xx6HKLlg87fPvtt9UYjMduCV9eoueSmjBWMtENWeywJOJpBm36JqkUMljmiLwDwnzHK71GClg/be88ZOj+doAQu3DPha+tsXTsakK+DC7D6DCmvJKSFCUu1oVA3lnEd5lWBuGc6ihACijbrHvKxZQnwa6BFyaAJpTJ+EvmrqJa3Skj3dAZ/k57IjLRTqNpmfO+jFuiF7NT2+9YznYvLOvOR03jmmwK1Vx1HFkwdji/e7L4i08kzjR+/eijj0KvDNIPmrEhJIyrqDcHh0sFc2lwcjyaZYRthIJgFdT+PHHihKxgiCqyKRyx9s5dNljE3qmfdDriDeSIIi51Vj1zSDNcLJYiQCXdDhuDbg4wVitLNivWl8nRm29K8jQFOGnruyzDVXagF8LnwSLeayops5X01i+7WAjGkPERQ1b9FJ50Fj3h4oYuazLLXphfLTJalE5y1srKBWsCWprITUnqzr6hr3GiJWNsCJWJTQ6uAtWIDyGjxsU1q8KK9Ih+7YrzWrvITWOGj30BgdhD+Twz9D8/elFGOIaFcoKSDTlE4jhnbngoNcCMih2HQgBFGfcEt0JcduzYMfwvnDIXx2cCsYOT08m9jEZ0CE08J9RS0L5aCCJluEKaIGFMUxVWI4kQbLqyxNOVlQJCN8G8AoHoc7AV8eqAtM7amG6HisaCnmbsc77PrGR5kfOuMu0e6JbbMs0rkXQtjPUnlFQjXdqXCiA8V/UxP/LWmrm6KK4JDxYtLkxTORMIPLnD8QHaQVSMdkA3+j4svymJnM6+mN4R68zUpENa1UCps0RlhGBiIXcE/4l/g4KgV2tbXCOrprrrjNzEM5vbRoSfkR6dpsSoMtVKWgvblUrsIqdOZ/ZhNnwJmvlyPhtvdImvmm5YFkl9NbtszCQ1pt1n91Ntzjrb34By2B2CWMRBUMubh2B+CtwmlQP3KvFUGDKCE1y8ePHChQuE82gO58+fj4uPHz9O9kd8ho4QJdiOrlNUV+pllPQGtGba1MGJew1WzneVPZAaM6Lzfcz20qVLrPFmtoztraaBH4fGTgrI7IJbm+jzc7jRpS6sStYQUxJsDdmOxcG9y5DVYpRMM+4tF6MkBdEbfRozsXkJi7O91mDXzp49Gyf3+OOPx0HC0mWq4FT0rtkTNj5WF4tEahW+QMlfOi12ONgRER9BsyjoGqCJyYO0SPy1jipM0osGlE1y3MYdWH4jntMvwvydEOuItc/LRy3PaC9jp/2cXbMXqcQZuLDOp9pOvQllxGHQHuZ07dq14CL33ntvl2UsgpQTRk2ndbUFAWzQPi5fvhz0IkhMXEMiRRAIlJqgINgL4EwcpXAS1UOBYVJSVHTP2UOXxe6KKarFIt9Fx6nHFe+iwbJArrHwy73s55ZDXFVT132j9XRXSZY0CZhzesGEEMMkDjlpcE+ySKMOW/SyGBtxj/pg0TjO5H2duhgvV5Dwc+fO/cM//MMf/dEf3X///VRVhgBD5ts0xPipOA9cLtzf2E3Dk2fMc3avBEs01YAbHPI0mKByHHSEepPxQXFlOpohrbPbjn3raNPU0m9K5O8z/WGdJZGX69rvkCzGvzPS0+8QDrvHoWBiQZde5MJaMQrYZXFwyl7QaiB+jQ+x8yH9UapfijOOLUg5+emnT59G+iAA7OQ4+rHURZsD3kkkWDEJiAYFxZCuy7QRqIOIQpNmOGKjhQsOtF0GbsSLYuZUabiT/VwO9vOWWu6kSGN2wEvRV5fxr8inliqXqjPwalXz9IrGogDY3Bk5dDLhQ1KG0zj9jZMLjh3TCD4Q+/jyyy8HD4nnP/jggzNS5Y5ePdBXunzvTsx2NsnZNQoTkveX6xF5SHaQkywmeWMc18YRcIyrRez0wMPlo+Wvzpm378OB374XRrfH0WX5fB3cjPTrpSWN68TsKeKOsro8ihL+RH/zBHqgxuZjsMA8gXTAIcaHZ555BsMHYTh9pmI12fRwueGtxSv4zgBXrp7MRGk9SgX+2jQsxueYPHr3YW2vi/ArJwr+Q5nqDnVT8LX/qgsg84jNEHsZEd3MUdO/4NIXer6/XcKL9N7BPKy+lTOJS8ARt9CrJg4v5LQ333wzzhV+goihwofNaKkqptXvhB7+k2aimc9UwaUUoDPWjevsXN9loaQmu1QcO3asGUNxPvnkE5ruffjhh/EXqjE71L0PiYTLNTbmt1ZSxr4evnE4V+eZh0V9JPzK2SmqUS1Sjgng7JCNEO1DVonA9oAWug3VDOhq04aFD54RPz388MMktuJ8la8gjgYSIzbZWSp2Z5kmNd2lwKEHMUlq6KwCkBbYmFvQNaz499KlS/3hNTRjiP6ujlhz85IO3pVV/tCafd8HK72F9oW1GaJbLMhMaN9azYuabU2reSudp7k8Vsx3CCLVTAzB1i3rXWN21i4rnZBQGJ9Dngyq8cYbb1C7OUTHI1lnkPkrw0WgrG3yBPYlZuqlxYoGb9z0Mk1IFdNYWWJltTLIQG0dbXJBOIJqYOMI9SqoRujP8Q30hYfAWIZp5cSyoCa7yibV1L1i+v9OVGkLYdWvTlV3nYCTft0IYCy3d7CgQVGimtExJT1lJbsQyo8WiE3dSYA2yHEIdxTO6zPWm9C+gI2AH5ws7VguvFjjS3yrWC4FBhpofPEiRN0+e18Dw0L+knWqRObk4BD5FjZ5QECbjaPZilBGYqrEXLg9Wxs7k9x3HS433A4cKmn290sd7KrFEfo8JEFpYW622BeREwrNYN2FtJIcWyXk/co+00CqDbKSkSY+/vjjf/3Xf43Du+eee2jSXVICcoGlmICzlAm37GxZFOYWhjQ2fM6zlepRdeojaMdgYTr0BWcLEePs2bNnzpwhR0A7MxxqzZtfnSH9YqfVucufUU3DrdZavY7h3oRprrJEMH6rkCzAcNLSIQRkryOYrDLxHF1DpBArBupkSR9NyYODBwQlonysL4qHcDsgLYG3WB0GLptBIJKp2G03tt0KvVW05tBP4VZRkJpeNC2ymRr8mOiMN8qps7YSvnyWHNVYJNWWeYiHuEF+RgjbNLzNZIoyZUfFVBsBh/gMJOP06dNBL1Zjkxu3fUra1DHzQH9XWbBHn4OoTD/NOilT4ruRzDuNK2ayYWhiSM40+3zggQdCwwpxQ5WTy86Bs/91RzVrejct0tFMe8F0mbitPRTotpmpTHGqZiwbgbxABhoN0wEbdfrAXk5tbmGvDlePLXn0JLa5kN6O1f14XYiHfr07zqRcMCUXIkQ7hKraFs2KX69cuQJ4COb94jvZfz6sXBcYrH90k/ldYolSTCSP6ADESJtNzUq7DCXaaTbOwN1oXBfO9jq1g1QTbfSoJm0o2ugjY1fLkN6hxzFCKwmOEYoJUX1l4brTlDwObVd60Uyl6NasQmXhVVkKX0sBxylIO3UzdZkEFQsJ/TlWdP36dT/B5ZP/647GNM2Z4aNmVSTpp8Vi9ti6JiXifixmxQbi6SxjAYuf//znZIuCZlgxcaMGeATw6EQE+X0WZBEa8xaisGVPURxEGc2TXAzItVnzplhjESwmKhPDE1ipXuprPzJW62szzOTixYvr7Hgw28MZAu4dJPzG1TBVUDdKy5I7dGYyZLZWUhxjIck2zl0PQNh0PGUaD1bT3oE1xPWIkujtz9GBEQMO32hHC+iPf/zjU6dOPfLII8Gi9TTu8geKp3XTQliz4QRraZHV0zRbf4U/xylRu6gkBL2DcND5IYgFBaCPHTsWJOODDz7YNbj+v+hw+8UMGVz9nN3FKayzB3BJ4IFS8P2nn36KNyQk+figQr7rsasG9qBVjmEMCcVL6mCpEjsktvO9zH8lTVTUEy6GWahI3F7Sk03seZ+l+mbL0b9HxoJ9ECYaNb7//vuq6jSTLw5l3A6FqNmXjRwV2Xu0I8WYsP5CzNhE6Ydrq75XzFUphinLogfhafe5cZ3daJHldDwKWasZfahfa5Y2kWijNA2aQZHwC76FZPjiiy8GlGDfJg1MohDGWtkvasbVlWkzgVVWeZQ00YyB50R5+8XiijNwXwb2CyCGDC3xV7eWnii5I3ST4IGxkPPnz7/yyiuUvddzDleP3c6X/NcZsVvKUz5mF89GNX9HM82GYivILj0y9hP0nsmSeYFSYEkm+biXiuHxzWeffUbz0SbVChF3MQDegl1DqC5rHbhAXVi5YEgJadLgSnAHDynGEuShU4hwtTZlEtthxm5G5EZS8t9++216u25naRq9FSjeYvPyG2/ZO2OdxHicPHkS3qUQ941vYkjLqpnwo1ZpxbLINBXJbMM0YFS2a6auljNtdnBwRi0TUU0F1a8RDwFWJLrHsR0/fjwYCMi2Huu4vv7662Ba3B4ko88Kna0ZQVeWSseHwbLyh2nclBhdMcehpi2TisDdN7ax/oNaeJk6j1xC8VPoxvaZzz77LIlSZ86cCZ6pA9oJDg4wdoJFLeEXr/iwUbgDkB+lKXSZ4AMSSsrgb5xvEBcFYlBNFzC4ceNGM2aaNumMq6MzRSGYzVRVrOkrJFyK+dBXsYwnuMoCvHXMRpWsivpDtHhJ+JEjVv6XkpF1FG2ABvVZrxw/Y3z+wQ9+IDa5q3BR0w5Y9lMFbuVcMYSZWOfTTz+9ylrpwzTSeaO851xXlsImg9JmU5Gc4oDVZlx2Zy2qhLduBfC/MqMwpFjNbJbMEH8kDjPYCy8KhvzYY48Rz+s5CE12QpkhQLXwW9lHPGK1Zv/B1hxP2hk9xM9pJ6LcmDGobNKDfDOJHYq/3/3ud2M5oW1REXum8f5aDnhMl3099L0zYZkYQHiSibgARwnGzv/4j/8gdvtIVr1WnadV1tdrp36AYpwMPgR/Klk/oc+U2WGM9SBYQ4KSk2CBLtShmHZPeiuik6IKeGDMOZ7/5ptvQub4cqm1LYeY0EbU3jhWgvvgtORf4S6uaZF27j0b2qaaiokTl8a6GbEp7tRozVWpectw5W+U6WRGuRj6VRTH3+LbGnIEDi09NgDl4sWLP/nJTyidRBqixApXi3zJ2llZpHxiOnjJCFqXqKdPb7CMAH+CaAG7SjVa0ZfGPCCSoYDyEydOfO1rX/vkk09Onz5NU6+ZQ+HXbLAP4DyihNNokdrB0roVO0uwZhnDPcEuWqKqwLdLmpICipEJpxc8ITSOYEugNERHIg8nGKQElaTLZNM+U701VQFMMZVWorFEzprlmoJSvPrqq0TiyPiy69YJ9oY9x87drq8VMw5OS0EXTLi+F7MT8qNCGPHsBm2fBAddL74qqUFP6zKef5ZvMyN+imlpUo+tFnYxw40+g+1XY8mToAiUKikpUsVK33rrrXvvvTeoCTaOOvW59IuCYMVIMkOiTWPOY32pM26tBKmfli/WA1sGKw9fpvEvDqlsafwNoI/5h1gRpP93f/d346XBc8RFfdoOHHWh4GwZu165hTBt/EkTE33c40x8YGtXdbx1dtvU5shI1GXVbyKycEITiNWPPUriOXfffTcQyF9S2oMKKHZjsBgQxwXmH2B2+fJl1fiDjzLiAvQUgVlvHTyKZU4IMEArCAFiVJvpqryRJZw7d4528401xF3uv4NxM22wtGXn/eAmPZp4Bxpdk2U52vTu1lR4hP+aEwbFma1x2GS19mkNWdRYIsyQbVCKuVRl4BRkCJ+7DICbyTJ840R9PbYRIN0wwII22VwfTPi1114LKFF2YJd1jwnQXmdt8c5S7wWIXUYfl4XWJsSWNX5mE3ECN2RPPT8nSVuettRlRKCkFfaKYqJMKcSl3/md34m9unTpEpZXsKhblGBZAsrsm33JJnu/eAa+O/20lwFWx87Q+rhYtJv7QXSscfqkjXTZXgc9gnT1NsOr2tHLcNP6dfoMdQo0UuWNBIx6OI9ioNn8AD/S1VbZi4xDx+fKNxIxZILpx3I+2AdVraYZo7y46+WXXy67mSFqBlXJeijmtLxxtlgJICsH8fVYqrAY1R8y1R+CPeNOs2N2YqHbS0oTTpX1ASuxrq8m1w1WoMG1GHmYRIZFwnye/qKa4efBSY4fP46+57++//77L730EpoqSc2YOcT8Z9YZrQ4EVikQX8Vs94EMXi08n8kyjfliy1S9VJYavbbc/eFkt1jKb5CM3/7t3/7hD3/47rvvKkVtyPrM2s+y8E0MC79GOaThOyOGzI65vDns3CVzOQAAPBeYD2eMqmZgeJt5CcRrlRGNwc9AYAK6dQ0iM9ooUfk+K/7FHSP6C1UiKhxZ1fGwyXCsIBkh50Kt3LrEmaJY0VhA7+qzTs9qbLJFqojK/wW3o3rYsNXHJPAo+5QTG/cniOpoc4uRHPBZ/kIx8yVWNNNWgAwllej7LgMQxU5nBW/1cF+8Y6OTpNYi3vTG2ZSazCIjmjPkiKtXr2KpadJeHdThgw8+CLwKavL/jAMxx+Nzy7TaipC8ZkxXzWC7JX8G1LCE88zeGuc4vegtlN6hrc0GNljF8f5KGHF5ks1BWnziiScIOqKzNH7H/rCTkfY4lkJEsXP3yMClj3n7kBy+vAvwQJyEe9PBLHaDGlZ1DP+NsyD3VIE29CUiY4DyXO50HLKWl+pxtdnIChcGumGbQyBaspEFkqCCyrscbYaQCjFlsKijZIpdlhNHGXnjjTfW1iRwp+HsZ/vpb9n8lajvjB4LIWc43O0WrKnzE+jPXAO6vbGswWJsTfqOm4KaDEppLB5BDNk9T8XsqUrCga8S4BTqfUjpnMrN7F712WefnT59On6FM5CG5E+TStxMI7KaadxOXSR91tQVi1UMlb3Nd2Z5VI1ZSXiyFO+11QT0J8iuDjUJkoFaHgRRlGKpfs9euuVwD3G4FOBAvC9iUTK5kYBuf6y2VASdUhd9VussWTxByi8Xe3phmVbQEJfmUaus663vgxupkjiYJRMsD6finrQexAQAGIpWRqtEZ5E7ureMbI83Eqz18ccfX79+PYgdeSt72fCyzyP247hV50tc0cWVmj0R2mmSaDEPaNlZae8t7d9/1b9thh6Ju4qa+HqG9J/LHjGY61SPEoXySVZrL1IyhjqEiDjUYCBN1iDBHh77HlpJHDZVksq0RSsMpM++mNrKzjKLuqxfollJvi0ppjl4CVJ1y5BBYrqmNQMqtwctQ1rW/jj+s4HwzDJysyAZRMF/9NFHvrf9NIb6TsbsfJffb7xFYFPTplN2sKrMAGz5tDiaOL44u8aclDU1CwQEjBSQabgCiYhdxl83o4UIgwUeExg4xbtlYoPiBxWOv5i9hCAxPvnkk1B7m3RttBlGAb8p43mpx2qxUtiuzjRp1JAcyvMVuwmcxymfO3cujjXeuLHmxfZN2/vQc1bMu88uZG4UqNlup5jI5yZ6N7nVlMZ1vUcl7HTqjTlWxSo9clE6HtvNqfeWZS+bha5xNuUHLA9FkIMQMa5cuSKvCtOOJ1++fPn1118/evSowvJ5VJ9BxIPl7Kuuj6hDMVWuNW8rF7AhtMYLeMV2hR6Lr24wb7zsJnUqQDajyjpkjWUErpLZuhKFEFlR2oM+fvOb30Qbx4quUyDueJnpu/fhON9MdailOu1QO9O2HDB2EmCdtcy+j1XcuHHj8ccfrxaGNGQypPobtllFQSgq50Uz6q1KGhjGYNCSXI3dFt/CIYpnoM++dmxv/ETDxGK+vDYjmBGFkG6Yz5AhPJJeBT98wwFRkwGlUsQi/ga9AF/kZPH9l2TkqL2XM13uPB9WbB9UtjEDmMh8OzXO6eY6zfnrrY47aNlP81aHaWjKThMqZpXorFColBS1e3DO32doZrE40d4iIzU3+AZtEN9//31QS6UT4m8cAG2NsDkJXPzwqtkpBQfaqJmfaKZVioiQMkCXVpWH0jG7ylNM3IWwwqCCxQHTa2uCrQ1UsBa6yVNPPUXT0ODD2MYkiu/duLjl4LQh+mn27xZZYy/D92H2KPYkGHtvWQU+ATE2BVbEhgcGygeBZEExEYwawI9bQIEEBBA8KStLIGAnA3gQVwn/cypfTB2AhA3T3Hw9zW38AnIYG2RulXnhn376abwRkWQ5JKVuwbv9jhXR0FRecduy9lpw73y7ps1WU5nxQN+dNkPC6rRY1mxhGlKOJNQpSXTIJBG9XVqPhBHpJjVDXIRIMnwEvtEVgtAaQAGbVow33njj1KlTIWpypcgENrMuW2MhHKoqrytK1Rw9y9XJFwvQIGVI9WuztrV2dWZuaFLdJYiQtFT34Wv/BWTxzaOPPoo74M0334xbIGp1P7F9y7GUFg8LLpcv8nUt5xBbRLFCdRiR3NrnkB0R4W4YnffNKPlTDgMHBPYLLoayQNnFEWGuMk+WjPgO9nPhwoVQXmhK0mVXRJknSyKF4rWlhbXZTMBlUpYM6cevx69MKW45e/ZsP8bdbIzOWmViV3uI/UdwH8azaOEn0RRRlpLn+qaYcAGMqojWkSyIPqRDRJrLjMm4qLJxSIMQ39bBoJYPaePsplW8OLYy9b+WNAFy3jCHdizxfP/998c1wZdqJg5zSxCR11577Z577jl27JiCxBurJduk6weqwYrE5GFi1XSQ2ZBQxhuJOgVGV9nJRqRBcC/aUS1gFFtGnB1gITrligyabTumpYViEre89NJLZPfvRTrdPurU/LTUQXwc+HUi+huBR0AS0hPeijKl2vrQWq+pJkOncXME1uG9QmQDz/W6m1mWvYzGSMUo8ZBhdIucOXMm7n3ssccoqwGVce7L58EinvDUgs9Q81Wmosu6KSYUj4WvlBEg49DjHBUhvoS0wRxwh3LWBX0kdjlANtAjCGTsxbVr1wBELGrSC9SMRzaYJsPR2H0UvDZj4CDJrhQMaZ70h4i+lsw9XWXan7wJNXMQXcIXN645ylT64rTg29zLrwKg2OtHHnkkqAaCegio1NoNGLp69er58+e//OUvg8aKwNEMb2bvWFcRtTTQXlUPRGQbs+b6KRKdITgWxDRTi4Bvo27HwYYTBNjts6VDSSt1m1XhHnzwwbg+vnn55ZdD2WZ1rIUd6zflHbh+tGTv2vkytUr499vpiJ7jwLC8QDqpjyaLmLMh1LDop5kHEtZ4DsGXsH38zSR6IFn0WeZfIRsYiUhixhNPztjaupF/+OGHFy9eDFhSJ2fN0F3F2j3ORfUTESKYapO+ebHMmgaIeC81MuLfeKOKJDUZrOl72Jh+4IDnTHQGWjsN/bpSbHyQWBIo4vONGzcokFtSImBrPJmizY7nq6x25WJwnxXQFdRYTB1oLb5gmDojS8KZTACDWVhLSh8yWDg3FvnQNrklT2vWqQBhMf+7xzGMfShCuAiAix0IuT2+PHr0qEQwTWAmuehpXCBvXJ2m1RRTSjUToYEbbok7kgzMJP0tzdRyrKIeCBoKFhBN8b+BUd/4xjfi86uvvhocAuvJzeymtxFXdUDLXx3OmJ5fvwUE9zW2v0X8P3Y7iD44LM4hDGym3ndJwQiJ66zMjjUa0EVhkXsFATxAQpICP8XOv/vuu/H5gQceWFmF3naa9CDHgihCsZxD8b9ifncJCAxsnChETz755BNPPEEw3tK34Js2270DnMtteqGYzjq2HY8PsR1BOGgULFugGtLWaabwkCESzh+0YLi6ANeXJN1efkGN3mqcQmu6LKwMYWrTBLA0oIhmaWtEpJgqDESGQM2wG12t8U1Qh48++ih4xQcffPDWW2/FbsRPsSGS94ZpT70lN+6zJhIklVDRzlyzPthDZi4RBrULodepg5PCmWFPcc3EFwj+qlmpJROdOHHi+eef51BisWLFs+Q6RrWxnH+7sOYugayYdvB5jGZMBQoNP/AnDjFIRpfNU3S4Tl61mWw4akjgPFLGkexveiQ73ca/cRaBDiCq3ouxIyTxkEYDX+66667AoDaNzW7zFjmraTqtUx8NDxTkF4sHbawjT2+ZZo8++uh3v/vd4HDXr1/XS52YbiQfLuMfYKtvrSqALBADJzZNH2P3Y/HBf7gOs1+1kK0hnXbUDmhMx+sy6N31F5FM+bp8JY0ZOHk4JL+kQCG602X1xCaNmr4v2g6hVhmTfNq0XKyz6+Q6u8yvrNAGbtSgDiFVnjt37u233w6dP7BLQfsCIx3nhj3NosfFwmw0mSXasATfBLl4HM1mxlRnoTXtvqFUElbQZ5pJsYDimvpOXBDn+9WvfjU+v/jii3QnwIlYF9aBGSfYO9rPaPce7zrAkJ5I0rdImIsYxXaME1ElizJCCPyjNaejwq5jhLwZDw+KoFSxNttlh4YSml18wA1Pe1RBPpCGEMccPOVClvtiClc1z+OQNaL6afQTBO6pp57CvutJmFzzOVHn/wxcISIAzA8aEZ9pGxmbGPpY/BvMFnCU3tFZvKrOwFkom+5KijM6kR4Xw0QRRGJEWRozFwtd5WYXcLj4J3rRmK9EoDBTFFeZNiZGdOrUqdiKkNhPnz798MMPl1HsClICt4EiyOA629PYUiRbzWedlVraRaJxm555nxsWU+U4NhlF4sLkbGkSJTBPEE0kPBHt1n7GhyCF2NteeumlEKbajETeaGtwKuxfzr7ZKJ6Uz1m+4DSx48QxBW73GT1Usj24g1aTrW05xEA8xATuwjpAdAxsMtSQZtTjRJeRMXGZBYultXK8WrGbEgqwUKqIRkkSAGVB2YQkIYQ2U92hz6AE2cJXY5OUeGnIF9hWQ4MWoWmsa8+MRvcWXdkcSCuJ8Z/pK7yA3vBlLAFQR4tGLDWE8/gbVCMuC8EVlzJWaLkbfFWuesjCXFIYFhsX4Xcm3KS9o8mweWBXTWIQDqVfyDGhxcugLb2jTd9KP6ZdYH9WndHBPDgic0wbwhH0+8yZM//2b//2e7/3e7hXfyN70ungUbukQLbppqkWHlJSGxoy3KMYGvuGiDh22TOhpvGsTtWuxuJwtJmC+BA0Yr2UilRIaJMJNYxuzH362te+FtQthG3UdfI7JUKK6HSbfMOicRuHwLdMWZ/uLUbcRc4OMJgzwZr/axyBveSAotu70lcyQqekJNtnzkGfEW7xBJqetaOLsB/bC0g6Rg0RP8BLALU6kmU40Q7+9zhW0zJWkvW6Ma50mGbHNVlizo2dxLnH98HDYl2fjSNeGlwBHiYLl6SnujA2zWRh321/u0so1ZQ4Ptxy3kDh+iyoF9sdNAzsimMIgZwFx/zYGrACwURwX8xsM9MLNI9q0rXPxj+zU7pMcgFEGh/7zbHtJdeIdylMQzABPYb2ATcz+u1cvctoGehFaCXdGBEc4tWlS5cCegIJg4egmzifl/655K7F1BCRUbGadurcmUleTbpm3W3kGOu7Ohty5gNMLL81W/WQEeUhYz///POYP4MlBPx5xdpyZ5Ltkr74TwcmEMtBhTTslGXEDVga6CTq4KS5pMqsc2c/VRa8ZHNDAhxiD8FbiokjgAedDW0uXo1gXoyLyNLvRNN10sYsFMgXzTSYXfApB1C8OvAxZN4AzkBPYgKCpUm6P6z93GmssGXW7OZCvh2cHH8v/puYUMg/cSVOZsB3nXWKuqx/IQhuUvDTyouFIRarZKNNnOkdG6cL1eit4F3NfA24K/eKeKE+IHWr5sUsdkW3uO4KJMUOPP300yHfnj179oEHHiCzkNTV3qKzFPTZZT0On7OwFJpLXe+SSqkohe7qLcYMBaFmiJrSGQVnzpYlZZQs3Y4pCrG5yQKWJV28vCU+B8x9+9vfjnW9+OKLV65ccZhuFzXK947kW4iFX7BdSNnLINRVMfWXL18+efIkwi8b6PSiWCQb0tMsSVSl+gI5b2ZbdtgPaWBURYmHhCIQsNFmWwAdHKhBtH4xqdP3QcyjyaDEJvV611i5C3IPv0S4CF0STSfE3nXWBzpE+rvTWFHlEbmIEE9kMBW5hqWXkcrGhL761a8GTQ1+S6231disoR8zJuWm8sMoU4PCkMGtwhCunGGOg5rMIn3mAgTVd66up4lI6Ut1hVuNyeweSC7iMgOmW/uSNsu468knn3zllVdCww+KOWSttDYzEaqFls4slIzZvypBBAsSDkvW0NnzDVxLGh8Paa2mSzfNSirpdWKG6MkYAtdWmVkaR1wfMBe7+uUvfzkuo83XYMELu6L9TmP7ja6sNQdVp/WofgxzlE332rVrIRQjFwj2ylQQa8xi3WQwmLgOoAIX6TMOkBRYjBqBrtevXy+jYUthjX0GjJfxoIeM4BZ4c9yo0uJ2mpgLGu3U3imOGKAYq3vuuedw1oRcg2GlWIXtz2+scNqxOyjnhG/VMeJT3ExRKO1YgDC4bhC5IBxUKFZd05rBGlK9XGDmlfzqyFkz6E12gcGKrM+EfNhszC2oRsCEbBaghwwiPASEJBoqKCDmSXDPjRfF0gQFOqssTxCyX3Dgd99999lnn4W9lAzK7i0qVKLWDPSFyfpLRTY2E63KEUY0qKaHXw7staULaw5t+gtnjBo1BPs5IaQIktApic2UhMDJ+qUvfSnO9LXXXtNDfgEsq9wxvVAOeIDEY4899sgjjwRShfK45D3CWx16a9WDykgR2A3AieK90J0AeKwYhGxxrODwaixj02WbePT6wdK9pLD36cgX0wKiRCzKVEsqI0klnjAW+PHHH7///vuxtJgJZoGSRecwDtzBIexp/KetVd1lh2wj0o4BkdCIkCNCxR3GhH9YdKyK4iI0DQsqixYDlY3LAMGZnNyYVVJUXIo0VsZiWsk6+48IJjgnECbmjICjnA7kxiPWe7IZo1QFDSyNKFV1iBjMieC8VOw3/sZin3jiiQDBOK1Ycp/1kBWHVjNCpLd8p8Ec3aIU2gTFcVJDVCGA1eo43cwOJlI9Vlmutlhf+2ZaRlxANpjpF30bWKdCF4lVq0xjReUMMf7xxx8PiIyVCpdkynWir+EEZfbrzIQ5u12MpGzqkLIvOgWoXL16NfAqPoesHlTjvffeC3lQgtjNLH3kjF1KgQuwHIR0CnoX0zAxPmPboqkqCR2xsdpkni/jlETd1nKC9BZRhHWmI8kOqp/ADsj6h+OI748fPx4kI6TC+ByrxrbSWjif8+md9tMNwAJLnVFrbnt/zoosTDFJcqUD5+lJTxALWwByIqJj+A3woj46OpVyq+uYCoXdqFjC6AxinI5APtgdEWZtBAK2XDDAB+RsKW0OGRgi1482CLcZJkBoub+xpoTfmAOSGSLcvvDCC7FkgEb0RWKRVBiJGIOFqGln9OvaCmrKGCRRpbGCUVKyZOJu0rAvKIGMzryh1WKoCS3BGycLVJehxGjgceIhYnz00UexRRSnF9Q6nDnYdVtzW/24l3aQwxJeAm+ZCQpC7MOpU6di/iESPvDAAzWtv9JbnUMUM6vJ38nFqtAXsA3XRHCIv0FPcbhiFMM+ilYuou9rFOjWrOjNeUlzL9Nqjxg+xNKQpkMNCekvLghigYEmZkUgJQWBZ9viZr5+EeY/g9I9nsUtVs+eItvDt2ncgs1PeIgEQQBiSOmxj/F90PJYRtwVx8N+zWqFE0fQmF3aobCmAfJmNrasWVDbaYHUfoKR5GXQpnOZ+LOQuZgiABc9kp3m5DctycZbC9Au2aOE8w4R4+zZs3FmlJOWFqCLQfuZmuMkQ0O0Q3xGh8qNbvrRukT7qtk4RCxqxguKv+nGdVZF7LIwZOCSJDjoBTa8diyWESTj008/BQkHi6Bx+WgvY+9X3sloRk2T5SNfULP3a1/72rlz5wIyA1AlKq6t0KkmOVgCmHiV0jqD6wSuViscTXxHcEQCutaW8rNUnxl9utJ1vj4HYK+3HFYukykEWwksORAzDgimdfHixZA4gqmrnJoPh88lWd/XUWrc0myBV6pC4oQnHAPNbW11gMlPKyO/osoo6yRyPlhTnFBJi64IqrQMIXA1pQ6OqiygYiHVrBl5gc+yOYs6uumuMeeLsHeVnWbQ9BRwBaZhV9dBVosF4F6+DN4b/8YCgz4WM3O4yIARpLfAsGFhtRaeSzZpUtcARHRBP63xqYu1Y5qGkxJN3je/jCQvzisWS3VJdE+AmELwvDQO9OGHHw56AYBin3Ig3rtQsJFKHvoQSGDmDJKBbzXWGLrVT37yk/gyNBTCZ2ZoWc0tBZzHngQhAFEx+bvRh+yBoBdox1wPT1VMjXMIHZPyqrGRl4xIIhdWUuQ64/F13EwsMC4Uf0wEXxrHkbGBYxAyzHM8vFtEWFSrlDM7DrHYfZ3LSvFnenpMIv5SwhhSAvMJGeyhhx5iSUTIgoEBW1QlixMKoh56Y3wTh4R636YfwfFcoMwkkCyGzAoXEpZUAonjQmiXqaIY/5ds2WUoun5tLX2AzQVKOGNJN4MV/mBdymu+mUWN7r///lAXg2TE5mhuenJNR4mHgdRFlIEsAoLaIVvptFbyr7GU+WISmTMoN3xq+SLBgsuSNo5hdIFhyyAkiTmTR4OSTBmYwLQLFy7QuLybJuls5J97GTNac1jSB+DB6jBpl1EajQ/BhH//938/SEacGlwBQtlaCagy7YnHQxSei5wLQoKiJZ0D2INk479prb+1tCajkJUyW00hYvTWLTH+4oVE3wdBcCzECCz7f8dBtc7g6Ai8Um1mWyov3rApk1Cw1JojZtfxnxgorzLaRMwYWw5EhL9BtkNrQmfDSwfkUWgI7IodhCo/++yzoZvgnUbWHdIa32RoszZa/Fm42pqHqSTG1jRMtFbwCq44pBMBRaO3vBU4No8aMtkZ6xdvQW7CtiwZoc3o0iZDZbg4yOXrr7+OrQu601r8aDGUGNKJK0Nyn6lEriiVJDRaGuIetLXNQHXguFphAYCY7RJdbq0Vs0sfQzqbakYHxL8Bc3EvNabqGM5b0nAYF8RKv/Od72CBYnPQB/tp0rQvhCGDSFnEbmwnEDOq6urPkuYuWWWTGR8hFgU198P9+te//i//8i+BVwQry8zEkwUeLJByEkeyGbA8dOwzAaNtlmLRliKFISBr8qvMMJZ6KL+J5gbd4S6IXU0jGu+KAwpMjL9PPfXUb/3WbwUdDz6H2hUUJPQRZksxWu2SpOOySDvSEPkQJ/DtdQXf77oVLsL7WA8JCGyHLPNi/sAol3UZmgYrRkhD8Dt58uSJEyfeeuutIBkKl3bgaK0Kjs5jmJauralxiJ0yMDKJVCmQTlYPBASxbh61yvB7kBknTjU//MryxNrMbdNWarYY3rEdDumDkMQk4lKSg8lavpGQixyUrMimHOoZnogCNuY/clOo3Bx8KWeN5LKSha2x9UJxiNnVnDn0eE6c4Le+9a34KdaLcort2YXepXoixiBBsuww7kTcWD6W16koZpNFj2kI8Ad/8Achz7/yyiu/OY7Osp/kqhOOiYaqngh2zdgo7WGT2ZUlsQuuJj40pD9ePHJtXdfQDSmrg3wnlRz+DUhTRSku++53v/vEE08Exg3pixjG2gsUPVrqvHvZtC0bvjwaXbxaZW8l9Dcw7Ytf/CJS2Ww2/RgVw1YGFVfYLKjLGbCzOKJCPYk1nzt3Tl0I9RwZpQH0IU3EjTUZaMzkUZLKyAsjlO6yS7N49RKmHXYBETcNED/SZR1HqaC6oMngSNXs0/T0Fn1WYsuQ7VcbG8tz8m+4UQGgyyslZVRTN3x/IECtVbjxyyTTqS42pU9EsxhU1kGi/Ou//us+kyba3cI9XRyY0bt9UYR9De1qN225LOJ1bBzxL31YtDPaLkVPNhnEKdEDkIBcovi4DOUHWnM06V9z/bHa6DOdEm7nZKvL4kxBJkIgChU4GHAcBBpKIOYweiRihF4MZcGksLR3fh5jRXue5Q+0jde//rlkZWQVGuXfkuXnglLoIbHa4FSfw8z/e2weR48ePaxHBQr9f+M4rAf+csczzzzzy57CwQeSURnJX9CR+PDII4/86Z/+6S94Gr8ImvTf47/Hf49fj/H/A+ig8Da9F9zfAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="56" height="58" border="0">

 1. Vyberte inhalátor Symbicort Turbuhaler mite z úst. Potom jemne vydýchnite. Množstvo inhalovaného prášku je veľmi malé, po inhalácii nemusíte mať žiadny chuťový vnem. Ak ste však postupovali podľa návodu, môžete si byť istý, že ste dávku inhalovali a liečivo sa vám dostalo do pľúc.


 1. Ak máte inhalovať druhú dávku, opakujte kroky 2‑6.


 1. Po inhalácii naskrutkujte ochranný uzáver a dotiahnite ho.


tikYoaHwdp7wqxOCHLEUoIbLa7tgVvhIQBE2VrZeTUqmuSiwDn3GsVnDQRUParBlIXoyApdz0EVGUZH1ugRtn0WXua9FTrxBvSAc1V7gbF5//movRmWLDePvttxHXgPhUVH/AtqRtlWGOMFggRQpFJaPHXKKIDso6jCNHnZmJJ4BkD69SE1L0iLiJR1UX81bwIK4RV6QVx3MxJFu+nTt3wgY81+e3odkekQRF4zUj9FZcsODSE402/bMINgpCi/aseMScp7oB7MCBA6ZrqErJ9Q7CWXd0J+6ZQLPrde0hIYtiU4XAaaWiMX5FnSVEQBOSFVoZH60rOvXjfHQAocLYvBfcRLst5hO7BfskyVG6+Hzt2jVUuEt+OuZWJhye1NBhbAMOKA9FtAwFRM2uycMlCNwQo0FAC7CDdRnckLqH0ZL4OHZ4tfvQtyzoLWHID130PPFkP/7KSh/1PNjFpmAaj9jitqlbjVlmNeVoYd4WW7xbpcl6OWqAPLdDto3xiMWntV6DoivY7Q1EQCvmrq6fmDurmF2PqOHsOoWietgdkx8zE8U+RAfPxIuvozYB8q+BPAfnVAmRtjfaF7MkHRX8nii69cANIotiWjAe4qDsSag4Cuju3bucq40GBRbTqJHpr7/+OiYfgzG5Gr2QV5ZoxeT5UdxymN7kpWLQEH9tiwgbcDGGYmXJZBtP5CXX0DwxvaXOYYv9RgxCwDhi9otd0cPoFrvF53O8FdQyvlK1jCl+1W6DsInxbmmJa73+0ILMZW6bwyPmvu3IZXGGRwekCYMWMogmngHZekC+TiJ0XSjDoE64IVovrm/fGKGDytVeAKKceoUSPBQ7AQdVMteQxRp+nBe3krLeWfCjorI4q6LYULKbKrG7UCsFxzoECaGLcjYn2QfDK1GP37QAA/A8wos8cfGVKi4mFrCu7N2BERCEjuhJKA6h4yYIoCJfUyUFq4OqOY8fP8bppG0XjgXrLHk0PsBgBPwCdym2NA40pVWSaCK7A8L4OEK84LHiDE+9VHf2MFyCNfIUWGFhx0GB/9ZrW2DpB1GGMnoyqeDlLQp9nkbKUKmQ7JwPLQBg24994ODZJ63suohzJQT9uFFsN7OgymBvnKJiwM/K98mJLmQsP8MqbvgWmxxzNO2fOm/UYFB20qUJwBCA1OkgniQWdyIj0AXWucA3AMapiyykojEI42OndcOdYc812gKVwxdYkEXxjnDrEnfoldEtoLDq6+OogT969OjixYucBxplNteyZ1vYux8/fhz8dOL5I3gEksGTB1CHfh4KTxiAM2LdC9vDKtF4ee66OH3ySoK6LclP170AT9tFwa370Wc6n7obMT8YM7YQHaicduwuDFiDVjSJZkEBO2uD6VuE2fuNr1D8RIab/AhrvSWLcjHIy55Fq/mjtmfII5L4kEMFonJXvxAn906kfgws8DgRN3eefAYmN11VgiB2WhAok44QucxnscMkMf+o+x4kvKI2+XLArUf18JwuQh59irqmshewiQLgtc8sIcOtlFEgSjI2tLKygjqxQeh+Q/Ov3m/KYfvy2LFjiHqAjyNLWiRDP6Pn0UQJZApO3PwXQVDgGobycGB60cjgiv1GkYWeeRJikgK2ujrr/SLphDah7+UF8QTH2/RG4crGqwFwtkcmUHHf4K8Fj9DLBmle54SX1awzSPTQc+MRdK4pR2Z7VjxifIpBwb/oGtMZdvgRbAZiscEg3JgykN1C2bp3mtb4VqokJYm6ISHS0pa9Vn3ok+zgK0y8IDXYVvY6SHw1IhF95SypIvDz1zOjlnC6Ttnu3r0LxzCv3CitKOFmT2Y5dOgQ6nTbnwaLgOCyhO4Hl9LU0VoJOkAD7aLatdaDWK9OygtyAB8bmI7yI1xJ03KSgjRZAuHYZ2EMCi6KJ/1KxfyG7AbdwgrLDTnSGGSh+BRt1udi8geZ0cTrd6L/HX5sLe/Sz+Mj3K6mxrv6uc+QRxSP1wamYHtg6kfdgrlCK2a4fnATAHA70q6DgFVkIg3KBCxPYRWHywCJBnODDnIXL4DqLybocIQUVJuaYihSwLmA7RGFUU8LAxOyF61q3bePmOjl5WVESRCODe7A8cHzA8d26tSp2FWR4d6GrqeuR1gHcBfMB+SDgAzQ+J48eUIGnbuThwbjmrkKwR3P0a2M9NdgQhBeBbvPpF/DkuHb634O4LofpziVQ3cILam0Np4HnMXmOotgBudwZJfyp7q33Fd4i0blYpaGq68zd5Db0goxUNojyDkWAWCLD1rlQxBTf/BylYjJSV2MHY1/JpqMVvSEToiy5MG8wbXl2B1pEd0XYJ8RhM+HEnpM/Wxuu90o2wQpbKXgF8WwuVep0GK3s3AbOAtNgFR2qM4Er3NLa18hJVR3yKJxNF4p9+rVqzTHcjKTBB1lj/scmX9u+NzVa2q74vHWYAUA5+L2Q5B1Esdk9sRQbEL8BOsMbBCI/qTOZTwCpRmoCAQ/CQUcoZDGGAbQHLgqTyTAnNPgxzQW7hl8A+YCUAleA3GiyIuYhdYfhpOvS8m8mraxLmpeKShflc1a9nLLUaQRLYaKgyjo4JuOrGwQ9VMfquGb47cH93NFV0XH/SDPKV8jiU+LIBa4IHZROk+fPrVvUKZJJ5EfOJXce9i07CT27QLctDBPAoxkL+I4KCL4CGUulJ9RbI31cmb3bsCtCNP6RIrTkvkqK2k81RLjN6l+8eLFO3fu5I0bIOqWPTgXo3rrrbeyR1Ji32L2NLZSZSM/Zynugo1trDb6qVxoOF7EEBBPACQrJ9dQlQobG5oma4hzzySvjhf6ZiPyL9APLFb79u2bemW94BUlQPqNp+pS3oBlHzx48Nq1a2HeblR5uSGRXly8CGZZpCl517/SjkPtb+4IF9RonhOPUCtO8nBjFkpYXV1FMF8cin6LfW9F9oOC2y6ygMYFyupQudBBMUTOcbZTFh+Igde9ynPu25Z0bNyHIEcGO1GPCBWVEOoTMaF/w/BXrlwxdglj54IyYbBRSEIU79+/3/YStQZMXZKGZxHkhxlSpelCVGEhUsGVO+tykpoR2gmBj0Iq7Fi4ThuvSKgoJnR0j+jp5GV4eEYxEOju3bthg4SSkiRvOHXejbZvMwZPPHz4sPFiY2oEKa9cixXkV0qby5X09peFR7CBDkwCLC0tHTp0CAEIwUMV2s4hSiMfSZBWyegH7TR+QANDEhgVQ6IM4jjI7v/LUjptEEpwzzRe/4YaAem7FUM9YUJ0FA1ok7zUit7I2xtPo6Kct+EtLy/fv39/o2ngg418J3ZBIu+88w7sBfShKAsgxaR+sQYyU/CO/+oO7DQQQdCkuxon6OD0kOiWoCRxTVla6NQEOqpYKRNaCVg5zA1aAYgq5KQrO7JDzisCQrQxwNRNRgMTBqkodAzaCA/66cj2qLfZ4vx605x9wW45h/qgceZed6VGhvGLy+i9QeY069dZj69vUeRpS2gke/LkSUO/ODMWcDd0dKPhNOyQM0LQqOYrvrMC5iynvNEDR/VhhN1yX9EAAa5EvpDE569KJh+K/pFgoo/IrqAm8cbhAzC8aRnIkqZqXQ+PHY6vxboXpE+drRc50a3Xnor9si7ssJ4cbl2YCYwFGI/Q1FtaHP5X12xBs+g4QeSbNusNNe8o6jm3ZA00iKrmnP00ZoTVQpUDo0F9PS4xAslxKmJwFRK3vP3226ZurKys1AEdm2vju2bwmk00dtsOucMVeC7IpPJivtUfRRZFXNhyFGd0oz1kArc02Pzx48dPnToFsxlEAT5HN0CGCjKpkonUA/tTk7uC85fo0RbkTckruESPBWr7vjQ2sJjgoY0UUPjMy0iCnK7sWQ+sZBG6GjZJIsf5gUa14LAI2rjR982bN8GASNbF8AY/c1T6J0whsTu5+8SJE0TyyIVPUjkuupEInSBCbN0P0SPmQqleGCzVykVQ8PjxY8J7GCDpfYBJsvWT2cEaiGhSV2jb9E2sDp6I8tx4IgZZwDGYM3bu3Gn/GiXgbC4qngAa2aMhWK8cDjLUFhoM6FAaDqP+S/2TA9N7Z128dUsTe9AHabeLbP7Fh/GsdI0kdnimZhj/Nu5gSC96vBCEhuJSbmASEIUPNjk0TxR3R+Qy6YYfuK60PhoFTyWvfK62P/ESr3VeVnAoESQrHEoTocrIzLCr6McLY+dcuHCBOWabaPUIUWZ67969pn4D1RPGE7th/pk+S1jE5QBMgCnHJuTBgwcYdvYjC1DtDnyNnkgqgMGFHnLwcZ4QRtj68cLRw+QVDALvtF56m2oCGJApqgYEoN3AQYZTERk5Cj6IVQZvgqDiaxpzGQwMfbVagVJn/RS2xpi2reZtDbeyOC9tLT/88MMPPviAoXKgCUqqqZc5UyGvNjBIaUgzpJNTOlHa4y5yHAixdS9Og1p4QXb4CI/gzl8fOoshVkE1wX26CzKI4CAC73j37t3l5eWRG+e2ejC2c0wvOHv2rH2gX4bBywpWVXHAN8mPBUf0Ct730aNHBnZ4pAW9NhM/6JBbjtw5ukWDp5mCZWDTAlfiMvyE0BJwB4oQriMuQ3guR2XcASeMJw/NVkNs8qLewQM0dvgxaOMr9fK3rSsvC7btrIutg06SfGEM4uOPPz527BhipeDKbt01FSWwjJAhCNijNMCfIMR1PyI8uJ5f8NQo1kSWctGfxqeYiUNUhvXXpl9yIno9y4kH/y44ddgwtpOvXLkC3WTujQu23IVC2nbCUUYMD41SU5c1pqIfLKbDY8Mgnz59ev/+/dDxAppjgjj/Q2d4JjrDQoeOEhCKhn6wn2mBYqoOXh+eCwTOwKY79dNG8CD7Ccf27ejO79vhLXqweWGUhfeEjAxIjWEv2zXbL6TVUnlEZm+l9XhEDV3GtZpBqEO7BtCdSe/z588bgwh+XktwDa3xkxeo/7MH9hYl5CZ3RjjEL4a+7ZBkFPqMZr2rDQmCUEajBnwdNm9EEZoslU5CnyMkiQhW1YNZnsXkaCN1QhEzAG8iuoiBaavInFmTP3gNEjHfeecdFLYtdg4dB8QC5NSESGicKGNkxnQMoiOWmQgxSI1vQo/UT/FOckozOkRSLLiqbXvb5DgJFZNjmz+7/wJ6DZQdnCpmNICQLSgacHAkr0XIp5BHUK/MnXqLVWM6zCKNMxNm1LOYtTS6QOPrtfVW8IhtbGWtum15TPYKJUagv/3tb41SiR1ip81GryBAOuN+KzYtgAMO4KUNfOqH6Oq8FyPnWuLYGI2JJmXzQSoSg0fysUM6Tfk4gojoWDp73NtUCt7qu/ARtAtCzH7//fffffcdsq0LYpo7yUHQVnEX0j0QN6W6AG2NQBYFw4puEVDMhcGjLgtMJ60HjMDaCtcPnwK7IBk3rRVkvjYMBMU2XgE8dAcCYWmY408XJja20dKePXuMTYBHIJCfAWB4KQR0c/BqW8XjjMcZO7YRmnKX5xn2aisgGej4GhW/ks8O3rXpHVejzm3EDtqelc0S8P7IkSNvvvmmbVGjiSDZLPoyzWgVtizR+ExM1gu4q4tCLES8CHNAoQr2yWsUdLReL1N3LPVn/tl6pPbUD6FC0zWL4l5p+gVyFUPZh9u3by8vLzeSq9ZK3Pqmm3X+7rvv2pZQ3QcsjIbbkXs5eKAwUzTgBcAk076Y3fBMUygySkOfXjE/rcdoTzwHhGftYHuvrq7aZwMIQBDoFgzCXmRpaQkl89DUO6OoJ/QFBvkFKAfTfvPmTeCIZ7SpxtsgyniZ27bxiBqPGAWYigFzeiuhisQL/LPQDMmwszvS4eYE4Cye2/rpb9znFK3YEozAI7lQyI8sDzOUyMKSRBNQRiVJyqBur+C2FimsBx27wEqkeAapf7ktzUSuTT5y3jgbqd+KjaT6FBv4IxQNBG5Qd8Br0sQY3ZkKScDOqUiif2z13FlDUNuGyweIAQMEzxkFkIR1E5oF3wV8hIZtfFBXBVES00P+qzuL9MKFC2EIfP3cBtt24gjdcjb7H3300dGjR+l9oIJNNJ6GIh21UT6T7OpFZTKPGtKD7AqjPKMwOLp4u8IH8o7kGZbRXbY0RigiUFNo6p8zTLjBCwpAy2cBg5iWYSBC6+hGMbWGLQiZkydPZlfpW6knnj1UqR4VJy1KlGTubJ937tyBR6P1E8yj14xCHCSdvoNrmv1ADZS3AYvBnkcqbXbNy1QJOqSmXXpu7qLRwCOQXQpFialoIKept0k/4pvMGo5Pu/7q1asGWOK21rzdUHv5gUPRSh6xoRco8OTUE3KtmYpx7ty50OmZkORMpuJmmEi1Uv3ATYL+oSZQAuvqwkOGQIY8pCjSflFH5quQjxKIAY8GVGhinFaCr3EL8w7ZQ7G7gqvixFBRTjAEx4GWgdsxQm6/0K9/OUv1iKIuwdLx/fffG4I4ePAg0jQxyRDv1GjIoMmz2KE+NHsQhG0qBJhjTlBKA+4JlvMiNmm89EOSyuBwZ/AwVywlfKKhUxVt2MYgYL9MXmEMVhU4MuAUg8GCoRBMLaW+w1dovUYD84Nzl1j81VdfwaE76NUuiKemGZUowV31NfhSUmn7OSOFmaO4MVeaiK6REkbYArsZ5498Nfy5JR5R3IgNBnG9a9cuZGFHCdonF2C+I5Y8C/LXa1qvJhT6x94kCdCaeD0SFDLUuYteMTW7gq1sqHhT7mE1sCnf4e1Byo1hb2N7ZFc0eC93CPVwxoNYMyWfRdwLRLP4nJP6QawATWfPnlXeMZVqLho+EITo2UiFdF7Y7kWEeOsBTsD8NtuPHz9m/41n8XOKkpSQohLBBaVZBHPYetYvbQqw+9hT4LnAv2yYzB1SEp0tCJUT4ABvXr582TAR7moX81Jzqkl7OvOL3DXIQRZvrYQ+K6d4Rk3pFt9sp64BigR73rdvH7Ozpp4Mzr0dXTdu+6nWQQQjFF2Yu0M/XIICijYtat28GE3P2tRO6sG3kn8VxZQwaz1A7oOklqVwQOgftDGR6jKmaBiPIE5RHsR+Fp/82BWPMYFvCA5LwNnb4RVA8XTqHQooBvvEr4BpyMrFacBwOthb7N+/335FBf0nT55guSde75cwJHQ8gr7M6LXwOPPIqoAqgZmnigRkYbcziQsIQsOlOGDVN8k6MUL7xpjy119/bX8CzizOIManfeudjHdO+cExz8pI3K5WSI7t5BGgnr/97W/GIIxSudJZcha4MMlPWEPCgrqpgh97V0QHs2GOACNh0UzuJEv9Io44YGoR7kt6Iihg7mYtMei15R5TpYC8htuAH+jOMHq9fv16I4WS6u2axTwxl6atH+sT/k6UDo9eJ4J8IVWFagbnIfQLuqysrMAjgP2Jnbx79277yZ4IjxJivQEbaTyKkraDLCz6RDgVmGe7cWlpaeI5V2Qi4AtI5aSzg++Ce2mkVKhIDAX11i62t/i3f/s3w0T2IPsXXtKR+RxvxUxu6N5am5h1JS3BoVJYnl2LXj+FT9xOHoFVt3V94403jEdEz56cSOHT1oMmIT3s3507dwZhliTfSZfrVUOD5Jk5uTOnGYmYXkOTJIEZre6UoqQbNRDo1IBYsbuCO1xmKZyYSmwPsiECQrTYD/4jq7Jv7t69azhi6qnxg6SWxSc/d/Jzp+gdO3YM5+uwTy4BWQZdEpxP7V+hO4ZqjACsPEpODUdFCzS8TrHvX1j30wk1u5cMHdPL+AiALwoAWCJMACBwC9wBEVzQXILzMppCspgJgti87c+rV68uLy9r2v6iZD0654o9F79L/xy5UVcfnyl7SGBbGf+s4al2E2oeUczdhvAYouXsGSbKgofZ0jWg+qotsKFi4xGGOChwDIAgjAJ7m1FPBZvgZwQ+GIPQCFwwhcYP76LuDeuazin4FMlL4yNJ/bnKwNWRtH5kqc5vFr0Gn4mPslfHscHcvn07idOOG4+dqEgMMyip8ZPWgfzt37ffflu50sQjILNHtcGtgPzIOBQRhN5az5RFMjikMTSC2AVEG3zDNbjFfqLtCUccJ8/lS93xokj9YskMOCMnfgYykALeCGNruxwfBETgVyYHq4+Gy6fmFThKfqDv6XRtbc0ecfHiRYRjAGy2C4RLatOVDRJERwPtrLsGiUcvqHccn6UPVVbeSkSydrv4G8VRrVZ3WdjGfI2mq1Bkb2Jc//DhwxQaYA2tnJSFQkZGCqgyxq5ajyCCQX7ar5uscm/iR+AhTaggEXBZEitBAXujNKOozB4sRIbF/Tk47+yzkMPKIPhNFmMthOGlS5fu3LlD7qMXFy9brJY2Ai4W0Th9+rRNCPUsonHi8+gVLoNHqWev9M0GPtJ6g+uaCgKnhTU1Ur8KOS1QUYqSQ1Pg61DyQ1VEggY4Mu04jKc0cqKjtOgZXK/eG7GPGe3PCxcuoLTE4Ewu2AoBM7I6449YcH8W+3/BzhdsI50ULCxso66R3MWws2uknuSHO+VONYBQgnwAQGU+b5Sickj1nfUgyChr1FPIYjQKAJaq4Mkjg2vDlZh0R9SQ1xSTVVsls1d5nDszuvMhWm/dugVpNmtUhSlusFEJyt0Jpu++++6RI0dQ2AZ2QbobtFhD6LhDFNNvLce4k9vuXOLskSNqc1XlkWgou+EJ6gz4EdSEKFZqbm8b9v/r2tLSkuoygB4wYSBqW10hZMqMxSaHouCN7qJC6JTxiOzWsbnrNdhIyWjrcnrQRnWNl7Clvju2YFvbGWcJIL1//34c4al7w9YJ8MH+3L17NwuQMQInOPvnyS4c8aAItZ2ARaKOoG+L97QnGhMhLyj6oTWL3jhUQxhEoYOgEYb3uTOjRk378Pjx4/v376/L0dh1U/Qxq1GhQLnKkydP2qThHDP+lDz7VlEAJ3xWI0DI3UmrGmmaJHwD/8KIA6sKx4w5bDwXm+7kVkpm6wTClkR+B2slmAsfqiMEB4TlaBYzBRO3Cbl58yYOQNjiNq4F+7YYNV6Gpq9Wk/q28YjsST6mEidPxW3dL42a1EjmjR62EDqbBdlBck8HqqeCwvBv8SD71TCq7X90G/qRVyBx7AT4X3cMHf1Q9MmMD6MnxAjrBYNKYzuvgH1wK3HwEq/2iMuXL6+urk68hk0R96Egud4bxRiIeM+dOweNY4cXicSvCHOCvCX2QVhqoctotxTCCIsA31QbIa4Eb7Xpwilb+B6CHfbIpivtmTobM/UXWqnWu8NNMS3JD3BkfBTir0EttCLTLQLTBh4xlSS60M9DAyb985//PAjZNtQK6Uo9Lkqx1Ve3jY+/5BEFV26qY7izNHyDEia25CbbTSU2gYZltuVhwTLWvG6l0BufGD2qCnYysAYASxJ3cMkASzuon54FhbvRD9EjM1IzfpBoIkpCMB3kI7Vy3h+xtMKT0D/OMw8d30oaVVRvfa6srJhYMyaI7ac1dWPfgh1E+ef2nnpFOdxlO9CG+tZbb+3duxeKkrqKW48xxcVkZ9GtfdnjF+gHCa4z0rIISEhlDV5DfIndTr0jesp56mrPRa9JAXPDxA89xtvxoFBMOIqM7NmzBxFTiONMXXTmxNPYVd+h9oTgy+zV9EkJ5FnGju/evbvDj/BRbLvA3pnZ1Ly1IIMgBapU0PFwufXPtu/I0A6Le4sLMPncOHNV15E2B0dwKmvoSwmJ8iGTrhCA0St8EyivHrt8vqmXpW7dI1X0z9mBGbIYA9cAXADARL0eSQ7UC76xgX4HGweg24lhf4UwLxiiPmWHHwCji5El2hKLh1lCJM+tW7dYapWJnrMatR4SAY2RMFXaJKM+KCQwmB0qO4LzMqwgi/+iQFXsNkusB34CC7MOHz16tLS01Hp0Mw0xrQSeAy3a9oapGG5dsPimO7OnlfC5xs8TN83LWMOhQ4fsX1t6qBhYC6RgwRlBLjyRgnSpH5nCSQOnAAHYhOe+srlF7vCqtILIt9I2wCOKvc3NQOOCLfORI0caqXarQ5z0j4dlP7R4AxHskGOdswRycL/Z2sMySjcE3avoE1sFB0m1VXSDvkh2AyGzs6KHAA3uXg6MAYWQ7VR5yCPwmXSMy0ygXbt2TcXy+Prpi/O5lEW2FXft2vXpp5/aVNAJmjsTTys+3WKH8Eu+YJIiwNGjnnil/WsgBSq9MQtM/rofO0I7cfBg+eSHjGTxO4SOg/C8dUZhoizI4cOHkQzKjHuoEiw5E92Jiw9kfHjHRopiBTk32J64trZ29erVLJkj1ODyBmOxX7mmBLnFrubwCBWq/JJUmz1yxqTH66+/fv78eQYCq8abpZYcSZx0T9DLalEFblfQRSUZpBD6B2SjT6w9yr3OmqZi5zReV6qR8nlBmALBHkiNQQTAArxMO6dRJjsSvnHjhglkysPURW2MQAnllVlCLXDLa6+99sUXXwCcY/Zo5M9u9udnbBK4GwAEqPRx5ER5UeKgEFJ58OBBE/hPnjyBbQKcQtEWVw3aEByrCmEaLw9HHGFTYZCTNZDxrIlnYezwSqXUNVhOZirpWzSCcsagp+BPY22mlmoQXZiBzH96jRQetgwl5tssY9+OTcCGWQbXN1Fm9Gqg16QNQutDX2SpdArVeSHc/6gsUKBBAoHsSgRcnsX+wYeJBHQD4BS91cShL5hdUQ99UDqRs17wwejboIoNGDaU2Nd01LYHcffgwQMoxjTaMSRp1syrEYRbt/U6oJ988gktfMApUGHwOJj9NLCSrwbUQ/VKB4+Rw5KKqhYIdT19+rTxiNu3bzN+AfERtN0GDwaneYgdAhs2HnUOU441426//OUvEYHG/T+RQxLwClOvIkFkRMSnM1OslC2NDebLL79MfVcuV3zWnP/02vbjiFbCMKPbV7gwQeBokjBBQ7zHjh3DLTv8lAQsqq4iLmAYHPsEGcF4ltxcTyHMXY2qc0Y0tj+NGcHVxw3QyDldcJe0/RwQThb/pBufcg8XFOpJ8Op1oQsZtt2CsvQYc+F1p3IRPZqr6VInv/76a8SGJE/LoQxXUR8qLsxJYP0Lm4Tf/e53Bw4cgAsGL0vsjSVgmYbkta3BGuDUaDzFHkp745XKoeihQgRMP7D75K789NGjRx8+fHjnzh2gCZ580/qZxmAQeBDcjXwcHEzkwoY3YWrV7C+EWkPsgzvQJMFALDL9VnITVTc0kgD/un79OqJ+1WyhZpRFYlu2pY08KM723QaRytyGUfTE1Hd71ZIvzOaGG2IcG/N9YpkJYm2sttjvv//+mTNnopwiSTWVQ9EoujqUBdSA1GA4IPXX5AURoWjAZq7dFnsJFDPxdDK1VujUUB2FjW38xaPbX5p+yp1CD1pbGM+HqTDiNtB76dIlyMZieYrB6+MaOdQL2pO9i7GbEydOvPPOO4Bs9Fko/KHsJaeuCTEL8E5i9G0lMpUvBW+08abDhw8bdFpdXTVNgUuT3AZJyw7sygz6hIfLlhjmSXQChEJBgqhKaBxRzKuKdGLfvxZcjysm31iDPfHKlSsEL7x360J1E227Hkoq5bs/H0C0MR6BjYcoF1vp9957791334UhmhmTQXzUuCu63SEIUerewO3GI9oZEQe4EsJc65qmKi8TtAJIor3FykBIgsv9AmfjjdZN/VLtf9mtD9GtsAYfrl69GiUhUt+r4BFR1OZitAAvJsw/+uijwvMHEEQ4UPCI4MX+qTGFPoUpO1CNhu8LGyREtCl6u3fvtt3+uGtqWopeCSJ0oA+QBIjP9r+xtiNHjvwPP78PwXJTLxiB4XFZowdEUAdRWgqyT1I/+QIBrLdu3TIcYaxNF72mgefTtuuhL2TwYRM4wtb+UNcMPqAueyu1TLEx6M3GXSQgFftZTOsmG4nMax5BKIvknyAZmcpu0CBVWG9Gt0HRbZQsOuu2KKVbNEpIZiIFSchRXBeltDSYhdGr4fNCSrNxlsgsBtkEdOwPP/zQdDqkSDJcndFNquJFj1ZQeQutqvWojR1ecp7vgpFPpLoE0zps3fft2/fgwQMUjAKbsCGtra0ZpzBGoKEoeIpxc2MoRiRLS0v2r+1YMBQoFLp8DMdgtAitkrBfqt5amGl09qDWGVP+5ptvKHt0XWoaGFn07Wrbu7eVI29jtyNtmEfUb5XdVG5y7Pz587bkjBGkLqAYlQuZ3OkQXPtQJxmuMSJD+QA1d+W+0wGB94jej5LiTiyqYwat00JBYlLIDfM+pXfxpoNArr4YbSKBxq2EVNif9mrXrl2D02EW1lWOoJ8L/fNXv/qVsWb70yYBx380no1GZkerCsUyXxyBpGCvjYRjY/u14o7V7afMwl7BBvD111/blzjW1Jp9Y2zLeMTKyopBgzfeeMPQJSIvATCRxYez/CZdEA0MUjBsx86jgaCyRg7LgZgBhyLWIBdTMYN3WffT5O1xNuG3b99Gn0GcQYNr93xaFo/4LCGBNjLCQuEa3KQFzirurTfXLP6ldDgTRyiTTp6KY2rwr3/9a2xUUhXRfiEB1MyZPM66kZRKSGYcHY5gzSBsEo3bD9uMKIMCXLcHD4ZkQJFmCtXo3S6DfY5xB2QQxWyACfKYX3ZVTz02YfZkgW+//da09+RRRsUwcj8ArsBQ9PxZP+fOnTPubEIb0hv2S0IGDaoLzgqRO4dXa7qwaG4nMBdOEQesvkm+YHJvCEyPBw8etGG0Xdio9WlyG+5GAxfIjiHjhg0SWMOQlPERYyg4OIcZPalzwYROhQTXRlm66FW2i/mZSEnb1htYA+obPXr0yLgYA1KVQYxYBwdbLTkWbNxgaK0E1LX9oAxdtfqhRauVXH0QV427dXBgaIW4mlSFgvXX+TFU2QOZTER89tlnBjjhTWBxFAWB9CPEvlm+uJLy1mCh9WNkt8MPti7uyh46YctvVLhe1SmlbOH2U/xfz5HOC0mngDD1vQVTKOBJEIgRPRjU+rxx48bly5e1NH7ciEqMnW889IMPPjAtAydZ8Zhi7uck5VViv2U3cBApEEFgKxbfY8dGj7OOfSs65tYIwP411NB25lgkjwdhcDTKoH8cz3n48GHbvbErqKeFBbHtkwSA09QNLaOYf2UNaKDDqRfR/tOf/mQKkXFSTohG0CzOJja0e4vGhcYc8o1a91sv2M/cp3BgUU7AboYq2em74Hp1WY4/aA6PwESbrLBtbAjC2AThX/D0iiCcjFTVSoAjuQzegQd2IR3owIEDoHslslDxiNxprXqZboYgPJKQtdY/daZyFwAG+UNjRA03eDFfYbBbyoqJF2I04WkCrfHMNMQd0azLNkJ5sCAcOXLkzJkzuJH4vM43JZOlVSK4fxcbnoNMEl8QPYlGPc38MJF6R5MuNQbTtX//fuvkaddyZ/G1n5jmv8OPL4L6AMRh1xuIMEJCPjgi9Ak5syNQDIwucJb25iQHObCDDRDPxvDVV19dunQJgafcnFlg88vQNs16NtRt0Vpx7gSHqNFDfgty4i6I47qG9m4revr06TfffBP9YmvpPtTFJi2Gvtqjzb5EYQKjNlYWrM3++v56+qYyJu7w4qF1P/Xa0CZfIIjBewv+Eiocod0ayf75z3+2LQTyhZaUN6gPWz8mfg27sYYC1pI2vCCMkhuMPIjvUqAn/koGod/gc3Jfw7ofEcLHIT0HSXpGCfaO0NdsHe1NGz9rg5oCnJrwfSJwQ7PySZ2qNxUuzyDwIQ81iETDEfAfkS0G95qR6haf/NAng/EdOHgjX0F1je0CETo89txKwOvIgFWshiFqL3lE3Zc+GwjcdvLx48ejwzasLvzz9LcVKk3bjzXUvYTSZqE7Syp2NnBNPSoG03p8FBOoYj+QltF7uV/Peu404V+mGOvga66hb1QIW84pEBaW6uHDh0avGj40KzYkV9as7OJ9aWnJGIRJxSiqBDWjwjapLIOSH48gXfIDRAf6IQ6PDk/afnUpsODoMVd890lXcLTxVMtJV9g6u20oul8TNstJVxKCFcaSn8RFUzdhBQteqHuFrZXCNoRF8Kr88Y9/vH37tjEvhJYp78uLJfLXFDLrz1lN6aH4sliCTbRayPEDGm3YTb+yQaiMlEmK/aTKlF7w0wHICrPzxE+gsdk3FQMaAULokhd3oOhWxKIbiewNuwV5gZAnKE+Gh7buhphIsCBfCZBV85f5SklydUK/XLWSRcEX8SdLV+imJZChFZNvxByNGufDqM7xGES6ePGi4WrEhtWm1iBinKNqPQQodkkHr7322ueffw73AQUsFV09V0J7m0iIAcwZrZ+yq8TEl1IkH6W8XXDRbZ2gNDFZTxAfAQIfGs92SZ4epuyJBsjYeUPIC7g0O+R0YsaYFZNTiJ/W3Rl4Oxvh8vKyATewBibUUmzEZx9VqXIlS1jdpJ9wGCuD1Ia4ht6rM5PcS8CnF6IoSrJiMSS9ZpAVTotLiS2jm5R27dp14sQJ1LMl4wD1IxeQF7eSbhhd1UG34A4AHbBsQ7lleqg20jo4lPEIROMOvrwSN9pEisSTqkJlnilQQKz852Rz4G7B6ZhXKqBoPCsBCeDI75w16cXC6K6YdCcSm3w+d+7c7t27p37scJ22EKsAeVr4wBRIT8xSjX78T5Q4ziz+6eKcPjqVkmdSMeOTpFnIpbbzm0D1aLxOOrwwYLIAbgWrIsMqTFFcuwJEaION46uvvsK8jc/2T6lxu4Vn7NktRWLuTFAwNxw8ePCdd94xRePYsWNUOENHc6iGwKXNFfZWTgF2AHgJqmLlolhFNwcB23Y9tF+m7rVD9kLlkcS6CphzpYYU00rewRchWMA3qNkNIU8Dp/IImxyALJui69evEzrVoENbFPgXu7hJU+/trT/55JOjR4/SzAnjpVolyQRbMUPS5EG7VJKKlZRsLEs78SCr1g3MeBBGBbcC/oQxsvFq4wr1CR75Z+v5mpDngFFtZ9UKff0uuBkieTZXEHUp9G1MXN+CR9iEX7p0ybSMudXGXpL2jHbys2vTYtchDOHNN988fvy4qRggFJSTaj260egYEADlZEisCqjQsG2guE78hBVgV0r7wWFFV66A1ZPXGmuqMrMEWhRNJDJyWb1YtyVlYOiTZnDxzoYA58FhQ0IyUtAQ7927d5NX5YUEnjX7yrmII0zFMODGvUrrQ+w3pDkBF1CziO4nV0JkHAQuDn0fUOhjmdiPsJx4CQyd2yAVdxkureEVrZfeR8EbaoLRlY4gRwoE8fxzGDrIIBg7DzWbc+o7L/8O3K4RFjNWdJv7Gs1W2t9J34Sk7WGYow4fPnzy5MkjR44sLS2BpBAGB+UCx7S23SFxrCKnZERmQUUjuiuLEiB0YDi4YslXpeSnCQMOLT1SiU8pEEH0iEw1woV+FE2olidKNecCyGQP4oBfFglI2UsY6pWtK/z2/b1790ymccEYWTzYSOIUpPa+hiBw0Ba8vDRMMumz9Qiliccj0kYYJAiFLxs9wqrtOz5D3xcT3B/GZYpeGid5xKrCvSixcxwPd2nywATSBq2YNH+QoWTJ2W2kfgc1Gs5864HekFuh02GvXLmytrZmCwRgy7ktPuibbnsrRIvy3I3u1VlSc9ZzyRZr2h4c5OAMUFaRmweBydPsRznZdcYavvjiCwTJcFNBDMJwGDoIqsmdqkByY7SdAXzqxzoHoWz0rPuWP4X+iXXRk5SjWMuUEPk9VdZWLHNJws60E9IfSZlbopi+5Ha47D5XajT1lTC43Lp1C1abWdy9+BOsEHDDCP2zzz47c+YMqmlSMPLpU6l8mcQ6pZ/5KxkuJ7mAVBOpiEFNIYo3NHt4axLzGzkRdwLnli/I+efAaCRT60PuR2q0Q06r0McU/LLxYrM2V//+7/+O0AwyNd0Sz7NxqMpJZ12GRqLlnyMEM/hGvKC4d9ajB7/nGEhC+qy/TyjI5fTp0x9//DGFNpz8zNcG8kSiISKCisdkz8lpPfQNamcQDrLuJ98lLzGmsohyFdcwYifNM/wWU0Nxp51PJDwBOrnqLLMmFBo1ShjUF5BwMfX379+/ceOGRnnNbU0XIo2ZMf3OeDTceNaJ0T0SYYPHR6mPhtuVI+HqDr4R4R7D4QlSKK55Je8qpAq7Zeesl9NInbEg0oI9E1AUfCGKN5fVd2suXDRaVf7zP//T2ITNIR3PC878y9PGedlcHqFXbholzQIjaFPwb6NOYxBIzkMcJBLAYQsIXTi96Rdwi7KoaTFoLD/OgEFWIrP3J10GHm5nZH4j9RHqEePicZtf6OeGtX4aGEWiOvYKVqJIZFKFZlDQFScAsqkylbvgUZSiQ4zA+JjZgJlRFdrmH04iDAa+YUAMQnd+bjs7Ll9B34hivJhPVddzZ26Y+pFc4OkTj2Gb9MO99CmcySiqTRIHe/GrMo5BNYcjzKJJFbPU9Atbxc64a1+urq6aogEiobNm0/vkhbTYD5ktYMVza4xjYEnU3q+2FQ1BmBp8+PBh7EwYGmEIwEXgFAxnDEOKVnQXBs9upCKKC/j46B447s+C4IKf7BL7+UVohayIgrWCy67WXSFTP3xBr59I0BH3eTFrqQv+CR5uVE+rgoimO3rLGkMYxpeEjcqLLQHquIAFwxDYeK0qWIWoWURJP48SilLzCBIcdyZXBF2RTROJsDd84E+ToZhLeoI5qoKzqDan84ZfJ1KZjq7ZOCOWIYqiCg/LH/7wBxzFxLJjIL8FJ/9laIUOVUuXxVlG0dWGIFXr/qPBu6Zvv/32r371q71796Yuv1C96K3EIGUx102kACydWLZIT548MemX3Nzddu4uKLQAEZCNhlCyuN8ZJaGyPfdrQAyaDKibFHKPBjCQtdJcdOMc/w1iudTWyPEqjCLFMApmby9+586d27dv2+svQqA01sAaatNy7Ngxw3Gc5CKRgWMudA3uYZXPRO9tP4IjSkRwkuK0TIiKQ4YA9Wq3QwmL0UtFJKlyTHoIfcLlvDHvO/QP1yWN4qfkybJEmlRYjJxstv/4xz/SHK4SQme78XD754Av6h0+2IptHysQPZHaKHoxxXOqIiPnPoXPmjsPXHE+Yvov//IvBw4cCF3hoNAtCX/mktRiit2RjwCTI6gu+iEojcc4A9lOvSy6RkMWkif40ZuUUfVDg6xHdKzReFQ4qI0wpJ4CtbaSKxVTGfq1dnMfS+sAbKi3uxb7mQKDDQAHRACxbPDBQETq8iP/8pe/6MvWc67fh76sDgLmC6GdZ1jRcl8LzX2dZfBx9RsV13PCuRBsdHNkPzq4WBftXwfMfvg61smFCxcYrzE4PM4J7531CltvgyPfxL2hj7PykOqkFDvyrBEmMovgZ/U5NQTRuocP5cNaObVV7UCkSFocg0ubtgvRQxAE2EH2jEMQBOogQy4hoZjsYxBY2sZDNUTVaXG9AlfOF7Zc7CRMkoCcYi54u5LO4HyhZxak4DXkLBSDjx8/vn79+traGj2gs9YmOMWjQgy+OX78uHEHmBJbj5zjK6idL0kLwhH4LjQNLLIfKAZ0HmoGwTfi98XrcBhRXBX107lMoR+loly4MI6SzJSCgxssv/3220WCpgqEuCEE/vxbFOiaK+ym8zzIPjbdap1USWi6c+dOrCsPs+PVRaC0ygoVxdx1MC9nj+S322HdhAuzeO0R6QQ/K63lvCz3Gy4mkdFHgCsVyg62KHY4/ZJ7I3vZlQJjBxFo9hRTNFZXV1HNBfrweNk7TKAN9dGjR4bgPvjgAxTyJT+a9JNWdBMWezhWIKJ+kXpv80/+pHCDvyqVjCxWTcShOvaCVzKAhZTD64sZ5qholOGi28U47GPuQWehWtzxi1+SFiu9j9/z8/byiDyEKNl+jK6h2M9uvaCPoOhFZQUVSyqZCP4DR4BZvu1iroJzkyyhGoMcETwFF0+lfGuQLcqpbKRox6QrRTWdcUI02Ud0Y5tu+NBPvGm8xJYWfeT4YVa0b4xYkSkAaI0w9pHF4zyjhsLZs2eDnPfVemFxNjKF+ktltdHRXJacjiCbv54KnROarJRBtB7YPsJuilui6H2FrTdLoBqtS/prwZtaD+KiYSiIQm5MGSlzc93MqsOPX/kyNM7h+tCx8sqCtxdKcPWVPXHSfkzODX7ULWp+ITKCV9OW2XrtQBVBwX2QLIJiXz58+HDPnj0s8Z7cDa6xFeyfW91+NQF78ODBpsuqhgpDoBj7xvPg1jijGG4e6Ds0WGaJ/6E/RS2gNZ3lTiGCBRcLRlJrJVfKPty8eXNlZYX4sJWosDC0qTAqYA2bnKNHj7aeKJn7ByByXcgFONsaSKZj5vd8EGFdwSa0N05asVFjX3dAa/pJFqHPhsiyWdJWn1jAMSX05D6mAsvA+x7ciklXsZFW7LAq0sDD7EZhk8SyyzGM3Ph8WnbreBTRm92dxNmgcFK9siCtAlIlCSAu+GP94qpyhsqIM+VKN9L+V9eKpyo74PVYtiRZCdiKprmk7kgIVFXkIvF9dLPBhIHeUJGNikYSE+7IomY/55LWCpV+s+4aabOehUnAFN3r2oYEFI0O9r6//vWvi11UE0ro84jQl9sjb8fxx759i1I69DlFoZGO9FzstIKt1N/XQxrvnz9Rlq73D2e3bx48eIDHaZz+rHlQDjty5Qtps8CUtnYLOZ3bAjR+iIRjKqdteNulBYhIfR9Mcr967qotTuUsxuDsxq63TnBaNBC48sXQlz/R/RGp85KCR2C3T6qk0rrRgdd6PP/Ec9j1iXN1V20aOEBeQ+mXuvp9X3/99bVr19oqzHmkATLYgE+dOrVz505CldAPJ9GZT/3wxKLDWdNCg5EiPn0L5QW1rqHsVR+q6k8QLqPXtDMiaAYbuirEgA6mkUx2LIpR6f3796Prg+P9t56GR+48d0jPuSmTzX2rahRDb+rHvM9thWDYCrPoHXiBhjhLOpY4uMbzbbBayFyGXg13JsaBECz7Eigdhswk7onkRe6UXvEgWivbfmhGGN0MyA0NDpnwOI5/cyG6AEepb14liDB8e/369Vu3bq13B47U9rlZLXeZrDBVoiA4O099B8HET8omj+DsoStylhp2Bg8SSWIajJLYgmtqeKKobZAo9RYSdIH1siDkkXkIwoMKcNRIuQBCccgMm/ArV648efIEF8D8NDLhxLzFOPWtX2xL4nkpfmrF8T8+n3XLElw719023qZTP3iOurTJfxxwxKSGAqqBjyAic9euXVQ38CuWzdrq6mru/P+2GXDYL/nZxAv40n2Aoo+GO+AFxA5ZkGvaE1ENSU/KU11mE21Qgw2+B1ZWVi5fvvzo0SNjEDC4LNgtYM7Zs2eTH3UT+uKaTHkqB68XcptdxX5d7MHH8UOudIGi21hVzR/hEfXjlJsvQpEKGYpXS/1Iqtbjr2Pn2/7mm29ALVMvzj7SYr/ExtxRvdhWzGp21b7mbot0VXDeTbcpD2udeCJg8sgI3c+w2+Fhxh0Madu/+/fvR8lj3A5PJysp4Hg+hFfmvpZBssZnlCHBI1CqKPTzQbVZt9g/GA90E0gbxHfQ/sfBk48C28NkONg50rdaj62MXsSRiW3B9eGrV6+y9mxhpNRuiW9xjY323XfftXljkcjgCkjw4pR09VGcFlAiOK8hHwn9YrbB+bgapKkohUploErFe/mUQpQV4o6BapTqoUoFZrfcz5QWfCOG1USPcEFjugqOazB2bJ0sLy9j5vGCc6FBgd5nbIQtNYVFs36dNQYFoVGMR8qj+aV2peijRsqqtJIMeH0BSWoHiv75QzoDrX3rfng3GtYgdZZqrPHTp0+R/rx3714wiCC4NLpGjZ1M4mu9Dg1fL4qLrvXT+oz1IKaL15Be+XpTqcuKfQvYoig3iMSbu2b8MrlBHmQahJqxpeHjRPoW6xc0oycmcPMYI7OLd+7caSAC80YEN/Uqr8oOVIbgp9Yz1oJo6ZzSxhNqB1Fr0Qp2QETaSPYUr9QpKmiLK8XRZglyU2aRxVaPRobFSQbH51HjwbNmUhdOQnuZRm1vEUVvV6ODNlbGu2fX4kbME/VKjVxcdDvVNYOhAdWlgogXQgkcykavRyu14YKIuNxFEDCtm48snp2k+j5wx7qfGRUr4Kp/FluXLzyXXJQ3Fxezz0YSVTjg1BlTUfr90qVLt27daj1trBZlRbeYQJD4iRMnXn/9dRxsV+vS0Y01ZI4FQlb2EcUQq2BhQR7BtyvcQINXhhmMdRDAcwxcF5UNxQhJePgMTZM3Tr2IqX2GDQIax/jbPf+mRStqS+ozGnBBGIvzi/FW99PDEY0f2Zrcq4xTLXBMFlQJxGUGD8iPHvLRyMk3jVdwCu6oZ7iUvtWknzBmOwdeUk1ein2jd+5HasI9HuXQIf235gJFh0VrvG4FAQ6ZbuPVDfRknUWENn8F8z158iTLz7MTom7CN32FoqkcyGL0Zpb3CIDizFPgB/GADM5MqixqBWnqa6oNSNEfvySZZa+urtc3XlbHlnUqFfQRE9F2kXjZa8OT9rZrb2yl6Sy1VeX0mg6367nseRHpODKG8V9/5H8UpCy1DjiAf+373bt3M4CClIq7AAKNfQSPw+VaIiJby40oofOhodNX9+zZA69B6PMIJTWVM9YzzKutJxSGPqeYNVmD60RkxEJbHDD2nrEJQxAPHjwg4J+1tfRx2LqvvfbagQMHDh069PjxYyjeCFeHAYJscZBH/LBUHsweJaryx4Xsigk2s3OrR0bIt1j341EHpytLZBcacNwgZym+IRMh/eAD7VxQ8WC6Mn0W1bRjZ6rE0tsE2q82e5x8ANjFnUrPrhEoUbo8t7YgSFHdOVc643ibkhkD6rNwo60HSt1CGwyiu3JYrYfKNX64IxC4wULUUIpeb051aYY/ZqmFzwzxwoRB6sweRZPcRGrShoCCdSIoYSiI8AqxO7QiunmvnllWncb20wMvqdE8fPgQh9aTu7UShpAlU1uZGtiBzcMnn3zy17/+lQZXVdBgfuMLtpLMFlzIK8+KXkiKT0GiDfYYQtc4t4V4z56PnzyENIsXU1kG7DLKsBQUhIoXFNt1XU5IxDvim8arbxciJ3dVxYOwJBsbnGL2IBNRsJd9//330UuEwdwe+hJlhNx13Tckz/UpYYN2kPpBJJVF+lH7i7bxfV78Sl943rgrdKrroUIMqwV2TnVaq4yQcHH4Eo+6Z7X7JMY2PoVzxIatAkUjD9UL1SnmOI3ETaTYLfoyUWKQuHvRVBkZJA4KNz6d/bR+htXy8vL9+/dnOeQVXeuXsLp9+umncCER7IAf8TwBuja4XYstV7xRQbVZ4jKnXs+e76UURs5ezGroR5EXCtcijU8pFk7VmSB8isCNZT7wAbQEq7AJG1MxlpaW0ImBOPYwOLBibxRba0N8YfDGTfegXVElL4xZ9booSecthEIp5Ss4XaRN9eUhmsDvcZQWN3no20XwPeUnhZJ9Bpsv4v/5iHouIOER3RyGtnHua+BoKPoItlLMBR+KK7XE5ghtZVdkgkgbfdzdu3dRGa2eX/2yHk/qTio5ffq0QWgeWUQGWsy/7v/BpnKe3/ADd6PaXIsxc/M3ftSV6ibZ01s2sRkoYwsuj24BVMGIwSCUKcMSNOlO5TC0ZSSRumOEjTtgePANGXXlvt16o4PcXCPamoye+bBg0yWbO88jgm2jT1T5t3ibqlMkeQEYnOMKOJclBZDEBDqD6xHAj2LBVnfPnj0wYaR+HQTeS+kKleHRo0fsXGuTRKmYHIT41v3E0MLvyLfQqcluLa+LdBdzgTcqtNzWY0YMRJgOBbNZsWBZ8s1aOQA2+vFZH374oV1gHE3tDgUn0rUcRINRvB76FJX2MIiSy7BnpWl+ScSu8CEIJ501USMte2gcZy87Fit0DaqEfAskBDTdWWemWezbtw+sCjA2dfHvqOUzwiPGR1tz8AXfSz0Xs4JrFm8aPFr8pN3qU7bImHTGNswj8B+5AEaD8GryTvD4tl/YPvh5FqBaRkC3XsCO6hatDLp5lDLsw65du4JTD2uHZDFM6NvaZSgwHyrEoaCDX/LtFuHZ3CegbPRw7969q1evGjvj6VWEGHpvEKFNUj58+PCRI0dMr/7FL36BoMw41OjyBHsqdnXoH1RTvLVuG/oRiYxyX4MLzogZx1UTInkEpQLHo9xESYI2FG2EKgpFswf2TCSfHb8i9Aa1l5EHxGid2B1fcuPGjRGctRVkUfepXXH8qrpurtHeNMgjCtIN8xxPg68wyDr111rI6ediGqcUs8EN+1SWEI/IhWfcTvIkbmjXE0+vaP04htB34+XKaRxdywLrYQErRRz6L++KXql92h3ege3K9QtCu/ogwhmqEvUk4h0ncvBH9jLB9lImvh4+fAiPT10pm3uJ5Av4sN6V5Dx37hxKs5KvkdSyR0PSSFHs/2IJa9neikVdTf2pC+jIAstbT5Anx4SZU8sCxwqhsAfqz+RHZN9JTgxU1pklQCv56WHkd1gRUBFZic2PIQgcHRz9FB92eO3aNdPXNPZs7rbZrpb6zuattNjP3BvZrpzSsED2pxLPIBstbFKz+uGN3Ik/2Nix3wLyN9y/oHg4+nFP+BM7c+rn02PvASuyXqPSWStBDSTH2GkcPAWrnrXo2U0UtqHbfths2AZpnqup8fOdslj1ahY+SGpggnfu3Pn2229bPxt93U/ZY+PgWz8OI7i4OHnypElFHBdKI3wQNlHIZxWq+v3gWkYxHjdV8UhiE+ZWqwc6yGl6/LLt+1ODFBmjAYVTR6hI5Nx4bY4C0XBINNHDi5S7E4Oze47sS4TngQh5V3YHxx/+8Idm3hGqr3obxI9hAR6R+0axtFljrZIf7vrhBNfcr8hMrqmUClFvtG5qObMkUj9bwa6hIYNEQ4IIomlnP70id6Uf6BCNfUOXchmKQeMRJm0G4UDdqP4o3KhnrfgTYR14u0uXLkHLYFfFxUQffEeYfpeWls6cOQNM0cqRucp81QOq61Qw07mvOdgo/7U2F8FIwbVrBsHWeiEc3tJWwfXFsIOgEnLPKL5nmi3AOHC8E5J9yDKUI3/55ZcrKytGXVuX5K9Kw4uvy7HvIxdnsTWMQNFFWhL/gH34e+AN/Jpra2t79uxhjwWsIklhV1PFID5nQFGUxH4ddPGGrRd9ox4+9YNAiosJX8GDjEE0Xkh+riGHfCpKwEVByoMNwWNIzbh582aSOA6IvuIp+g3UB5uoU6dOEcnbnwgJnfQTbJJXneefFNe66jV9sJPCF8NfGUARvTxHK05oTrJ+w61ev1oW64bufKqTtEeo3qFkAOBJxgFTFM+IDK4ukczA2vDNrVu3jEegaOimOeYr0Yq3G8cO9ZUkpHEROHcM2sOUa69H77Xi6VHAM+mSO6PHYpKswS9M2EbPTYCOrQGLRAGUumQ3SiUKIkLfZYC7kAKY3AdBG0oU66aSJgwrfPmaZ3Fj8APUGfCjK1euML9wIlHAupx8R3SCmjqHDx8+duyY9YAsZkSatBKoq7yA34S+TC6GXax69lCcXAU4kIfqOFW/1cbl1nAmDk9Jgh+0WxIlrVqcJaKkqdclDY4v4BRru0xfKkHgy+ALRml4BcOtv//97xFBg3olOgk1iZMDzt1dG9o5W7yLbXEcxCUOQhWzLi6IpyCqQfrhYCb9wNziWT96dGAUICYsSCR5Sj/FPqmKRMMSUlj+wvxbLxt2OyvZDApncigQHMQOK5TVqzU4I0jW1A1TU7lOKx5hCvDly5dNgukhDoVqUHCcLA7Izz//3D7v3LmTgWdt3zFEnY5IPvS5WKi4Q033UaJU6lfjG7V+mHutUGRpOoH1o1txZIZ+jJZyFv5Z+LPAYVuvh2rU0lZ1RvFQiBn7ddeuXXfv3v2P//iPBw8eIBZmbk5X8fpz2cSG2vb2NtjqXbDgo4vF4odCDqHRfVtIkcEOp0DOgNZ6KeOp4H+yC2xLQ0VsO/8FxSlEOoJeGCqHaxRBhEo6NV2aE7PO+RqwFCY5rIUC06BK6CKOIWoKmB0lyYdscuLp7bhmFhfX7QRJ+N133128eBE6wvjy6O0Y87lz5/bt24cTyXTGi8Xg5qEHYXCRZv2pCz+XhlLfeUbokR1I4kS8glWNvC91N0UWrWRkqO2J/gsEv7XuJQGNBWG+iECxOX/8+PG//uu/mq5nfxqrzV2k9lyDJS2sBJjj1//3bIrp5l78Q6V2+i9Tv9mC2aIardPvVWw2GCaQ02UX41hK7kwavekTITCGPqJiOfdbECMISBbEh/gCpXXyhSTR39EBLZjapEr+qbcrpT3CeK5du2Yol2dSj8+4ytJDhw6dOXPGYAgMbIVkJmON/bMz6mv0y/pPnbd2gUqNsSpFpWNuxXMZhpRbnfA6yK3xLD6wAKaBZIFmag0JXn+0df8XxI9RmgEHU9Du3bu3vLwMpkAZRuP3CGUPilN95VkX/7Rb8eJU7rAo46cZTWleBqeY9g+bbD08LnXZx+w39BONcmdWQFI5pD108tAP+OHqAndgCzVewJIXE0EkDyuEtME1OCgoeZ6YZohF8djzQTjvg/4XVcB04tgD7jICNWLFwOZuP91advGHH37Iwgc0whX7PwgH5JAWYQ36Jx86d9tMpB7XpF+bi5+ZJaXj1K2e/Tw00gx5BIPK8JnjJNgsisrpSqF9//33plA8fPjQ4IOxV2T9A2NisXC823pXQHRkLZIXsFR5pitVDGOkq59SK16cMjjOM94H5n1OPA4aaBN8hYo0Ixq5G2FxwMX4zIqVao4mqeFiXMDoHezeImaxMExQoFmfa2troXOJacRXlOIReKiGh5Mp6OfQz6XjNobZAqU6L1++jFK6KJZTaCjFn3hHu8yI+9ixY4Yj8CVRdOrHpOfKYlps8oJ2Oau62HpNDXOKOQyCxdoqwnoq5wPz+tabcnksltovwbtjP5IKf1q3yMTJ4rpGzzgsGhP76NEjY8e3b9/msTrZrWMgEo4KwHORjT3rmsWZgnJeUuaC9748TdduVps7Jz9Ym+m2iP3AmxrWcr6oKWjBW7RCchaDhreVnhG9txCz+LDuB+qAtsJiseuEJPxzBHmCB0Glsp4NRJhMgzYU5Xyg+kY07A2bh3379n366aeFhITDb+pFrvlqSaIk9PXZGJsU5i3kIr/qBi5+UmuIYpOiBTEkZylZzK5IS9nVySChx1wOaBl2+/Xr122e79+/XxgadCQ65wvu8HFItUgPP/m2oXmY0qyQO7WEIkXzJthofGZ9FFtdhAzUG0kboX7ukscRiwWqnVYHTNf34q7caTQkVvUJsWW3brLoQ5ytwao+DIq390J+JwsZzGXDwZGCzcPx48ftverwEP6bxXSvwr/mpPpnFCfIrGvqSSsupmCMQzGm2VU8hVpkAYomMGnrUgM5yK5m//CmA0xlTxdEcLp9YzNswOHevXt2wc6dO2GnTF7PojZMPou9XU/gzxxksE1ZRwTQwBYSWh/jrIsbFHdBeDJWeu7DYlf1eKPhtECkVBaK7TfIX3gl7Q718MggaP4AA7p69erKyooBFtrnF7GN23u9/vrrJ06c0AoRoRLIZBAKKPClXhD6DCVsK/nWe0N5Aa9pPeEVAyMMqRUQ6lDKbbMng8OSRcbx5Zdffvfdd3/961/tRuOnsFvBbDQO+n5uL6r9kLRPYEwfGAqiFEtFUQNqwOqi2HyanY2HFuUAYbhLoGqOg4jQESXM2jRWqT5S3x5dN47iCg2Vs5Bx4lBk7MPTp0/X1tZu3rzJA3i4GcZJFoE9pmXArMspxb+qd6BpjIkGWcbKj8NprydqfEiKFAq2Tj6rF7ceQJH7aWDkdGQNZBYcJ3kEuEPTP+0dGNMm9s6dOza3jLOG3QHFwWjxmVR1T+e+6Vbac3vQK916Jy9rWAsDE7i1okdMo9KZ7VsEEZKzaE4EZWPwI8VTd0qC3cWQ5Oy16grNPPd14+ixktiBQXTm0Ld98Mumqk2AnikVg+dH85BB4Klr1649evSIu4UIvzZ/AHBxrn73u9+hKBZ4H185uHuYLIBsi1OU3GbceM0owg3WsFSvB9q6157En8UIaUFUkBJE+eLKshO1QIEfYQLhyOBiEZ3RP4JRweuJKY1dJK6Rh83J999/b9Ds+vXr5I/Bj0oPlYOJ68g5rxXYdS+hDI/Ypk2J+qzxXxfhHTrDhW/oVWc9Uyxkwb+5CaMo8/gS6NFErq29+jsKQN6635WR16ELrGw8QVgnrtZs2SBh/va3v9Ulp2Y1Mrg4269D4tbTXExDhqCrz0Oub0eWF8LJP//88z179mDkzJ4aJLL6p3rwi7xjmF0Yrrgmi4mBV+rF0bP1sp/6oz00UuouehoubySDaL3+PfphUV+bz8uXLz958gSYkSOp7dzaVMmqQVxyi/VkU8WynkMrluaV5xHJq0JBayAFqHdQW+qSNXG6d/LU4CCSgS1LnULqt4WtDk0hPUXrD+ObTo0Z4fSauZifPZCR11s9e2NXxBFG0KiINddpAsMNoPVHH310/Pjx6MUOsD3wmkkKyfJDEpdw6Ht/dLbnUn9hmimu5xwSTZA1ZHdeFpbI4LtdWcm6163Vh0avCcKJMnhoYgPcFlm8plx88803q6urNiG/+MUvEKRLA8e4hVsRomouaHhK9ODu8Vl6bk2nlzOPLzeNdF6SNoW1Gexf07qKjYSGP5HvtLS09PjxY3zfVlkARPVkE8zOqPd5FI9a9oNwANeNGpgxmRcIKIzioRgkID4FlkUEaNgjlpeXv/vuu+Th5ONPwZBwuu/Zs2fh59PM+oJHMBZr0q+FQaZW8IhC1C/SiuujhLfpr3x92hdgmuVd1DjQA02JuV/eZt2LzRlrQBK9vRoKoP7lL3+5cuWK6RdtdyJG6zG1ikfGzcDK32vM1Urtwg1N0bNrnNXQX7sRwPgKtSkq0HP3zn0lpGYbGjfi4CKB4HThs2f1cNNCN4ldhVtN3Qt9a0IWBcdut7taP3xlkfeJbupLXpdJf9VO+Ai7zCbBaPr+/fuwv87iL2wIATJo8+tf/xpBVqjux4fqzo99/UJ/0l9zX6eb25Bo00jJuXoeiHVrItZvgkRMNXJmdxAPKI2RwbNvYb2CjxMBcvbl9evXDY5BHsDik0VxoC1m3OGt81Az69Yj/ev1fVGtWDIy058AgwiwR+zatSu6L4D2ArUGcc2MHFHcGQGI1AyxNzTmJ3ioTJB6LdE1doKLUJlFQyejcDomMkEQTLEux8Po3ms9FyN7vkDblTxrh/J5uCvYz//tGgolQmbGvpche+1mogBAG/vy3LlzyEkzFkOzi9Z6mniBvOylwzkJmKhGamRxhFS2lcLqHUUGnTz+Tbe9aluNp2YCztD0oAiC+z+57yl4IYzWU/hCxxwBuxgaD9sNzL1Q1liBkvGvfBG+5iI6wixURRasaIJ7stiupMmNblfFTfW9NWrTa6Z+JG3rhYU29Ojn32qDt/75g+NNtdZQ2ZnJC2zGUWYqSeEzkBfjJnk79xV0GZQw1W5JxDqg6OH9k65kduPVHwo+ou+jvAPPgkN+fF6w25EJ8u2337JKJRmEfmbsefCokN/85jenTp36W9dYcfuHOZUKEcnjC0lG4+SlK0RAhFaYBnSx8IGVF7SqIBeXOS86gCQVYlqpQNH48RZodLvAvgC+g3MAJt0p6jaBpqkhRRic0WRPgRZfSFPdOTxH86HuoOfzxGfXesfYJz/NPYjWR/aMqkHYDwydiJKcowg2ejmZ7MdGwXvS9GscErvqnOIRkM84hredURwlOHylAV/V6fE3x7ABj03L4HhyPy6AQ4JAAGSAndIUbwMs2DPcsXR5kgmOxJipmKqJWAVpLXh5YggmX12JauejEhG8hliU8Icglewbz4LhGIoBIHAGlheczGqz9/XXXz98+NCW+LXXXoNf3D7/764NrtdzbgUnfT66CcXeT4BBBMURNE1lybZuPVcS20/hQxSdQgURv2+8NjTrQcDjFfuZCIqQ8SWI9a9dQ8ns1gtSpipTg4Mht2LuUxoN64L6Y6qTgWQcQqsSVVWG5OES2GNHjx597733YFXFOUCozYUrmZeh2gdftviQKycf/1Q+VUw4XxwfuOc1YIG3t/0YytajpFppNDrwLTD+xg/LYcipNdv8xhmNP966devSpUuIkcGq0bZVOyNeVNPt+pxBhK7mK93KM4GDADPyi+BFjVFmihtp3atxMhiJ80LSpMckdKIPOj93exzSNWBANSqEizFKKcRBHtFK/TvI/OA8YkTvxaFPBiKM1uvtF0WzjV4P0j7v27fv/PnzwY2CxsKQuYSWpBJHUR+Bj5jFLHQGskSCESkUL47IkcaP1UWea+Ont+u7cLQ0OdEwUYRyapA4AKAhBZqc7I0MLNg3Fy5cMPhgs7dr166dO3dGD6BCSCXCq+H3mTX5z629EPMh+eNPgEFYmzLMGdoE3Z/4DOs0lIXBM2+CODWSH5eQ/ABLoyee3Bs8z7cQrdxLypvs0fCop36dCGyJiVS4YA8wcPInFlBktzRVgH08fvzYtOurV69y5ySviDHxg6Hg29+zZw+0DHs70zKoWeB1gJIAmvAB1d+zVwam8pIkwazgGjTyUZ5HKe6W5HiuAqxlN3bg3YNbMfDWtIkG1xdU6Qhu6eSLq8pmHcI0CzZtL2sr8qc//clY6tramn0JUzdlA+AbV2orDKLY0u2oVVItQTVsJHttq3DeoikgLcaQKzWw7odm+GZeOlIxyJeKjyjkZPshRoCCPUmlAzj5W6kaootEyNrIwWTqCrHvQYsgssbLftQqgG54fMbBwqyOyZEUnjm9i4mh+J7vSR4RnD3ZqBDxaQziwYMH2M8TPxMEhfnsYsMLplbs3r3bhGfjRRDsKQZwwEDxCLhgcHJycKCOi6Fh0RvKl439GGruAc5eMXheE1zxAWPCaAHxJl4ljKvDdVn3Y4q0kwI5hm57U7NAbq4xO7ydMVObqNu3bz969Aj1eydeY47LXSOdl6ERQBG3bku3g8yo5l+vSuO20p3I9uOZbiYwqXgHIVlSmFrjwgwFL4rxEj3D+sgHz5pE9oYxoG5lXVMgDLEq/KsHXqEVqpP+ZAP77rvvbty40bqZE4kkEMJvvPHGqVOn3n//fWjaiPLEQ5eWlux17t27Z+L0H/7hH+z7p0+fYs9AIAOnEM7o/uc0BimrF8RGQIEfqgh3IgX2zGrdtCZmT6kgZ2H/xRxmMRZEQcVNVxAcFxgbNahljzC+cPPmTcMOMFUGN3NSseJyv1QiES3OUOi22AZ5RBiKHH8lGqPa26qkS0BOl5EFZDWSkZSSgDaD5GWFyvqVJBmU26D1EiMoYKeCEeRVTyX3BmP+gxSJUkcg1wMtddlieFZ0ZYFAnZ2DiIGNbb8ZiLA9AAiNZwFi2DXGIz777DO8F/RqvrJxUuv58OHDpoAYpzAGAasqJppZ4ZTnygvqeBDa9nRiQ5+meTuTSjnzqk1EScOjhK8dHIodiK5Dx3H+T9eASlov6mmc9O7du21X3YdMh6aQIBbTl3NvZPF5FaS/xW6Lb/iUlySsa6NthIf+HTcaj0AoEcVgkPLQjachsAvdogTMVD2CFKGDw1yVCHZeLBg7z5JtRcQe+nk+ob9I2SO+AbyLV1VdA54I2/NG+rbD1/0oADAU7NWDBw8eO3Ysu7vRNAvwjiyBEvZe+/fvNx3EELiJ2eil2dDPxE/9AGMN/YqV+qakqgLBUaoH4ReqmHByghQWLaA+h0GDS2HO4AByl6KG49fWvT7o/fv3jY3CFYVqGnhNmJwUAQWJsyiIpF7fBdssERI2KKsVW6Wh4uOLt5FX4MJtrucX3tq+Zbd40ylKRaB+nOnebRcgBJqAyG07m3nqYiKye5h1UlQwUipCpYcpFEg4uAckuotRcWBwjIBDw8CtglRqVO7Ad6A5qvEimsGDPoMQE7cZRmW7+ttvv4UxFVvU5OekO4XQVInz58+bogF3ZvToBuq0OCLAvrFOdu3adeTIEZsrwyONn4fYelTIpH8sEJuuRGHF5MvqO3K2+YK0AdErUYRXMfCUAX+x7+FmDSF7TZsHm3NTJezVDCWZNrGysmLcYXV1NXamyiCla9UexJGTW00kEXN7sb1Oy4a2IjW74vt6M6gEWrDbuk36qe76rFl/vvxtahvDCMWkpcFmIxGjeOjeDKqBss29Tetd0ZFiYyM7pJwnOU1rxGhEHpFdu7btR8k5Dt4m/aPDirVP/TM4wAFNuzb8TNxB3mRDff/9903RICPQ0abuJAFjBwYfYAvAFJnSYbx1rWt2PYILo7TWay6oOZN8od5I1AIKglv3I4VpFeLw+NZUKPh9wYaCu3LbLoPGVorc3FbfaMC4p/EI+x4ZKGrdIFPjUNt+xf2XH2YXsu0ZPaUGdM/oQdvVBuE52xR6hFGDUYyRCyyX9gFQuZUCU4uoc7gYRS7RLXRj9jOZkXlNBqRejEWERpSatKw3x1fls9ibQehbt25heMGRCEDExx9/fPr0aSgIusn5avBfWDNYjhQSnABgn41NAGUArTBHjkRJS0qBybURi6FROyvkJ38tXpP7mS1ICszUD0AEZoQrF5DEGISt/oULF6B/2cjxds/TDKkPenYP5Qxvo23iJ9AKHlHM/xTRxJCQgJ3we0EBYRy0+uqCE30RoRTluD0E84PIaqZQbH4SPexkFNT1cOtmgMX6t1vaqlZqK0cW06V37do1k5P8BiX59u7da9zh3LlzzEdiThTGwFAIAzjwuSCGAhvPxK99s3//fvvGOmdGQ/JoRVXXlQMOgojiT4px1UTW/WwhflNMcpZoiOgu6vXuOCVGRtkahU59uHHjBo41BbZCNh2MSk1Vv7dY8fHVWbw9ZwS+UZ1lQ+2V0yZi30tY8gjYIyD0mM9H9Rj7VrEZpStoVxOToY7CbYE0cOrJ0WMlQ4XEskQ6AXTARhhmL2TrIUmhC6mGnRUQmlkM3GzYlggDu3379p07d2BhmXhRb2MQ58+fNy0jiCiGKZeBg5gc055g8jSWhNuxzRhrZO3gwYP2INPd4GohWuEcZjdVMLWk3uEcOWdPb8cgmXkZJKiUlsVWUrnxXgAOcNzAIW0XGHBgfWoEzucuniVJFgzHUA+PCTixXzo0bBzJj1+/XbuO/G6jN859ncVxUAHxRvp5/m3w6X9H5rYHbDOY/omNBPkDtEwgkDzCiiCNAFjTBGDmZCKWkmkUc8agWovrkSykpaUHqVNBDWv8s0w7r8TY4JVAYUXbD7Ck2h62rf7666//8pe/fO+994KX80S3PAoM39gGM3Zgo4KzEwkLCBVnGDL4iH0DxoHbwcIKSwShGd9uFtFEyRylwbL1XKwgBNd4UHb0Y82yO2JQRjT7yUnwcINdPnr0CAHy5PKFNjSOHRS6x9FT9jZK+ronByHMJvoJ23eOTtHtpt/uJUEc4+P5IerByHrPnj1GNLaR4NTgyZ1Jjn6uu8btIE2jNjgLeOpf6FN/XTYC/SDKG0aQwacU30z8EF3sZDr/FDsQEUR3WF6/ft0UAaBoG+c777xj8MEUBHs6djK3K1EDIP26F4BH2iuKeluzGQt+6hSOvae/wL5B2gLiOPlSUZya0EQIDWYtXjGT/IY7GY16HyIdggdHIKg0dXGoSMe0VcZUIGwMHI3D25D8byQVvRktP/ei2hY389Zv/Am0KY9UhFPD6AlmOeilFPuDpEPrA+1hdJTS/aH7Fk3d1FECEBlPUSsj+idXC+Y3ulejm+uD8AhyiuXl5QsXLtg+AS/buXPnP/7jP7711luth58HD4JC9Der+0ePs0RcgPEFezXjpIZBUndKJeyd0atRTLsD7HKXH8kjKtt+vFnBtlVO1nCd1xM+KMsmd2C+Bho4BbGGPRfRHAYf7t69C8OwTl0xngWphwJAX+q/Q/tvxTJ+KIRv1Gw0bTzClHCe6Nt6LJ1KM22UZixAQCtdIVVayahRHIsGXQCKRpoX9h+9mjs2LcIcMU46aNlgoVhbW7t48SIyze1P44YGIo4fP87i9xTFyQ8iyp2ybfMA5QLXQOTabgRwYCo0XsH+BfQwNQR70p5FnsL88dCvIhPd71tAIc5wAR8UR+j3rZ+dhX9hWkqefWPvbvDBGMTjx4+pprWen0qv6kZRfZIIsZcQRITtG1VBk2koaein2n4IBISJjtq1iU2tOtn6cdL4s/Bx0B8BqQ5jHsFCbb9QcwP/hECm/q8bo6BaeiuwVyd+dIWyHmaCAWyb5ERRfLvl4MGDn3/++dGjR8EdmB6K0InsHgQAKwhnmxbjMktLS9a57bH/2bXQ2S+MiYBZgMHh6TCIIi3N/kQBcWSOMrKTG1uDIBAlxdBvNWHw+uDwjSeDtH4wL3LDETILIwi4571797755htUKgZ80GIzzNMNM6wPnNgaTi5uqNtoK3ZgDa9mPXcuU6CvZ0MDXkQF3kpvz6Lpwg3+GjxwsZldQiGgxkz0uu+QKog+jl2NJqQz1pRK6Zf8ILzYOQix5VI/XKpYDzICmsdA4iwVQaE6CH3BICAkWRiGP5HFZAfhpnt/9dVX2JwHDhz47W9/e+TIEdr2giRi6lZBYQjUnrGLkR4OZyfQBMACLgOcsb0HvgC3DjYt7L5Q32JXM1qdMhoDEqsc0CLegVOx7ietEz2BO7QeCE/9cWVl5datW6ZnZUlUh3JRzOosquVE6brPumu7xGkxvJdBSm+RoWyut/rFN6QGqgJbL9wsqVC3H4ssQPoxmxs6CPdzmJHGD8qG2RyYHHY7RO81XkBNFY0g1VNAeQx8Dv1jI/Rl9PVilwSpJ0QWL8/+V1dXL1++bCDF3siAwD/90z+99dZbwQ8TjNKC16HIneMT+zx16QmwU+LUOdMg7LnWod2O6mz2GcyCfhzcCKsEmAXVk9DtcKY8kJ0VApm8uODOGA/VFiZfgUdECUWxz1e7xpR5LA20yElVhGZz7YXs3ucjhF+SpjO8oRfP4nMcjIXTCL3xrn6stgDBZRTPrA0cjpD7rZWqdoCpiMkBoibHYeh+7msNyl+CB0cDRGQv0F7wiHrQABEwuen33Dl4ur3LxYsXHzx4YDD78OHD//zP//zmm28yEJN1KNFofEEhfPvw9OlTmGPtYvsMQybPsDUGYVdaz3YBrkepSx4gSibCchU2YJwkZGgC6gn5Jh2c1C+YxKk4ovFE/iDOTvIFPN2eZS9u0MlUDJIC/biqyi3SGPNCgtNfB+f/5/bytFksgCvVLhDNPOW+AikgUILVTSdSkZ04gtteATPuCh6zDNU69i0LyZtiELok6P8vJHz9ArYNEB7KYtacEUYr2L+Gsa9cuQKvhCGIo0ePRjlQA0nryrbAdxDZAfOK3YgodY4fWB2xEtilhg6YKw2XJ6KVwEQwJ4w6BciynxD+vO7V4qIEj2A89A1x8mNnGaU3GmyIbA6vbDNz8+ZNlPluvRY2XUXUQWoL3Cz6oAVECWCEnp5Piy+ZJvKMWr3DF598CpswY32VTYxnlExbD5fCpQYiYOhmXDO2+sTLNHHcWc5oMKIPjtUbL9MQXeFn8F+QxAEwiHU5DgNP5EFeBejgc4GrYQggk0LDNdgYa2tr169fh5Zx/vz5s2fP0ooZ3Y5I7QYSGMYXGwwOEN+3b59dBj8IKnSDATG6DC4PvA4sgtGtgMY4EJOm4ALBo0kKfNldRFicqNbTWLMHniavPRXdHkGjBtzVUG1wCMCNGzeim1eC1wckNRCwLEhq0Q8BoXF38Bp+n8VNW2DJemMnj+KNorrWj+A+4a+FaqYXD2rE2jbt6Vh8f46zrcEXJHnrdt2i26ieTJ0WLsFcT+KUxIctB6N37Ix2HJZSgPIIxjiz6sSCjayLyJmAdlYsBhtAe5ZyFSpsKe2NQdy5c8eu/M1vfnPu3Dl4bfTR/ABehvdNfrj5rl27QOLgXAYoGi+9h2Ew98luxxFkdKNguv6ra6GrfGNXPnnyxD4zmnviFX3sWQAUulrJM/H5OO49upmBSvC+xq1QbBL6RZ537svi0omUFIfy3ItW7M+RK19Ue7WUI4JK/fP5D2OKE1xDt/ewTxA6Rd5BeZu6IH/lEYC7aV4cbt3w5sDzzI/MkumoEqAWFDCUJC/GHwRlQOW5e/futWvXbGxffPGFIQgT5raZ4SwMfR9e8nrQLGOJ0wMNGUU5ryx22lDyJFG4HqGY2P4E+mi7nAjksyU/t5Z23OBleME4ACXAtuAZKTQsxiwojEIDd8DMI6ZjdXXVGMSDBw+gKiLOcqRtjkfMFQPEAgte//zbq8UjQl+jf1FjmEKWIhAgSpV6xcAF2CNcaaTU6oammwglScGSAknOEkeQsTxCTgcWOvFum3ZlZcV+OnPmzMcff4zS3lA6yFDYGwEIxH7rYUXwm0z96JB1rxLe+jFWmDeWqwd/YbJGdqvyxAvJ4vt1z3yH5gKkzTRz4hQqBYTi2ojhUxdhbYjp97//PQpVIwYEyawj878hbk7+O/eu2Nc4XsL28jOFokXRwl7UrE4/+uijF/Lgn9vP7ef2SrSX/bTSn9vP7ef2Ytv/B48u3Xt0lbRBAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="55" height="57" border="0">

 1. Po inhalácii rannej a/alebo večernej dávky si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte. Nepokúšajte sa odstrániť alebo otáčať náustkom. Je pevne pripojený na inhalátor Symbicort Turbuhaler mite a nesmie sa odstrániť. Nepoužívajte inhalátor Symbicort Turbuhaler mite, ak je poškodený alebo ak sa náustok oddelil od inhalátora Symbicort Turbuhaler mite.


Rovnako ako u všetkých inhalátorov, opatrovatelia majú zabezpečiť, aby deti, ktorým bol predpísaný Symbicort Turbuhaler mite,používali správnu inhalačnú techniku, ako je opísané vyššie.

Čistenie inhalátora Symbicort Turbuhaler mite:

Vonkajšie časti náustku čistite suchou handričkou 1‑krát týždenne. Na čistenie náustku nepoužívajte vodu ani iné tekutiny.


Kedy je potrebné začať používať nový inhalátor


morH9JZN6nT0hZVYtWGtthki2sa6/BPfF6Flro/O2oZgPBgu3eBwXahTETd06xdlRRvCFeunF5ig117k49Way6Tgj6CRtK9mMnNvl+qlMiK21exqD48GmC2744c18GVojefv2LVw/VyYx2sA5f75w6tigDWgzT/tbrFfoI5gG58THhKbmTH9T2krOwoQsZRTsI7TJxm2XQ8j8u/RhYzf2C8dnXbpG0r7FR8XJ75Dg+MJVOuwXZWzYOVbwRd4PYh3UcuBI16P8u2WoOTx01alzeCnEsSt4vmAf1gU/4P6q8bbSLdLWcVuiZpFXOjQJxxT6VtU4lcWGDx27xhGfRlsa60pk9OEqWpmqNykzOosYPbjoXjg6JyqWTuhV1d/9aZ1xLv6c/uaMST52EdpCRCz1qTUrWQoT2hSTUkNsQge03bhunByOMgXdM4frkONtQB+hz9WFqzU6gOvp36Gp0O0vq3WjzrgXY0zVflyz30KzXGiX23RiXdAu3WXLIKPBtTmWLJJ8UTr2noJWKt5JyqHbyUYBsaja2Ekm8lIWwAHn7du3oTnA1u21E4Q7VD3JGN5HZ3iSeAq6oHwBmrAav76+xoL3beaBKHpoUH1kt5p5ZroEuuv3S2DLL56R57Idc59Towpf7CNq8QAacTxiwYRYoPTRG5O6ANDlqcX7HMbjY0didaPLDhIzlyojx8fHr1+/fvPmjV3cuXOHawqUEVzMyhruKfxKXFb1qeZKA9TRLO8gt5lbDldWKkfQjo6mSJrAxjnYQSe50DY/zo0eBV0tjx4kMtbfEXBZygy0mRfD2M+ZxfqRKgU+NYIwarCGYl9ofIGdRDkhz94bd3vc7F+gK3PY9bdgKMjj+QCsWYwNVcdpNSsTGp3JSfhiQuSzdFv4Ig9aLowsrq6usHEGd+JwTKFSwBwquGASYC6MSuius3N7sQd8AZXV5IvLy0v7PTk5gYCqLupOH0kqIAX7Czd3vtvM3GbsAV+EpUpyfX396tUrY4H79+/TAgriCKkFcqE4Ah4Q1HVw13m51fB8AZEPtkAiiC2Au6SpA2gQVTN0VKo+cscgsmNzdSkDwxBrYoUpI8YXJlzwDF5MqYbGz0ePO0nmZBB9dFmVNNsxQwErN/47VPRxr3InJytQklZ6pmzC6kmDOtw63759i4p21bohElkn5p1M4mwh0ZnKF9q3QRYvXry4uLjAima0qq79O108ynqTIzapFmwCxcA8E8yXL4KIOaaMGFmYVkLRBmP4SsqIpaRJsqfCVMEWQMe8UFSSnWKOfOGkTWMHE0SNMnR76J79f0PyRVl+tmVwN/ldZ+S2Y458QaCTG1OYZPF2CTqV7dY0AAIicxUHrU2jCHQzwYLGQgdq5hjhk/6dQQZYWKeqpWuNEwH61LR7hQM4JkGQAR3Su+KMXS3xCbqfoEJFD/d1Gr8zf7qcJL+FTw9bfu4vvjlrKDRKWK/r5nQYHHGWPCG1Wrp4VpHLlquClZmZaj27GnS7VnWH3oJwT2zOEtcTc5EvtBRc4X7fAA1rwkTLeLU+tFdsDkP10IINYY58ET+CgfOwB+p9hCOLQTPWg1CMFzPBLPhCB40uUsD9PnOo/VGa4PpQfWSjfKFrGgt2Bc8XdRv5l/PB3ODTZy4jRO5PtSwGpVNWfzg10sHpvSvzFlJf0dVJblvL7vm9Llj8t05tzlrJ3vTOupGPcHQ+VyJupZtIZW7o5Is+L9eN+x1Wi8ZPe2YiNh+qEYubhloqsIplwLN568aDY1AeBuV2ZUg1tR4wnHEhE4z1otb0ENksnVHT6vTq6urk5KSrzPsbOKe1F/ZpA9uUYbdw5vMs9JE81Mw5benHg9iEkRdMiD5TbAVbwB7whY4JhS9uJ/KT6AVbwz7xxeTNJTOJWzBDFL7YORZ1447Fow+DTFU425I7fyRfearTsmdqbFWz4DW0J8xo9AptZSSkerW+FYRcdJJvWuOTzgX0ab661eiE2dgJkoWpZZ4/pDN087Kr/SA1iHZycnKiCwL6YztLReewq+hu1qfGVTKurccW45XzCF0BMn1+O50wk8qgDBzwjGDP73L8rve1JGPXyePj42kyWrAG9kAfISaXFAr2AsVyMR/sAV9AZxk00Vuw76Aghtov5y3PBPvBF6G3uFtwGMCqM6wD0MmR0gx2i4XVB3ey67ImqgGyP+KDSAC1ZTpRs258+9RaqWtMYW2dano18/rKJLr08K5X+FGH7b7V3+Sm5k8rEz1YxB7ZXxwigY3gr5Z4+/btYrFIHpRTsB28O98MfzKzD6OhjJCMrY92miSsnjqtTtMkH/WJIW+cK1gTUDp0Vu7OnTucV7ILY427d+8aWYwYtwomxH7oI4pdZ6dgGlCQ7BK7Li8vQ6OYXF9f04ZVtJIdYg/4giit5PBAytCVx/b3zZs3z549M4Hi/PwceigOqfpuicPW6eaMPeALHYUKZRwMdAbE8Pbt2yC27aurqy+++OLk5MTY4d69ey9evHj69KndxAbxO876LcYCR/4YYYPguR+fnijVE3oCSN7VL7TXpAaxUFTLHf3cBCovdF6NM20abS3basa2N7dUMQ7QZaDt8+Fd4Q97MFTjV97Y6aoSMgVOrgvLhmgyBe5/++23r1+/vri4wAZ8L1++NFnD6CMsD5eYdg+ULaCnRXxE4O1jD+SLgjmjv9znppwwJFTNLq0mX4AdcMdI4fT09M6dO9Vyp09wymEz714gt1/O5lKN458ViQ7FbZaQB7UWDQYiwGERl5eXRg0MgB2eTQ0x7QNkodtNF7P3DrEbvgiHtTb0kLhvELSd1D124kV4dP566WRhgGRh0kQt2y8ZjEHol9G1vXvBlpHTRzYtYtyefnXYGDS6gCYgVsBgYdTAYy65SFo9XKrmrFx37G7B9rFw5kM+qMULM8hBHgQPXtYXGRUrlV43GCLUoNi1g6tqtkFONtEGBLNo/yNUQzThH7K7B+fpDJHQ0yzfW+IjUVbmeedQq0TsJqfB6sYBlybq0B5p+AjO3TBwokxgngiNAqKta7F4Z4mHPjJi69b5YBDBbY4NJ5GCV9g768Y9Rve8KIfTHTbq9kRG/Ci+SZA9MV0CdoDGoezDM9ZjitEhh81M59HCbdL45oYVfMEJS1y4QX7TNo6CXUG7seucrtK5qIdPebgUlQv8vXv3LiWRsJwZVaLROB1HxHkrfLErrOYLOO1blWO2PDSDAx3+Cw4MShauMyeVVty0/g/NsZYDNDk5in3bQRz45WSHUz9VvoC7Td0sNQwdUk/B1rDQmgsyeiRZHBxBsoh9pUK/c0aq9iLUZJgQmd9deJWB3YshJehuaFxaKbTnx2eHQZ48K19x73aFzGgZLowrXnZ+nllZN4tBVJtQXQP9P24AzCGtZiMc5wo2jYVqhhQsMRTUSw883IdFqpJjY7TyYpNY8k6y51QRXKNEHmKzeTIqd8fZGrteT35FBvl48hjNF8l3406VTwU1yMXjVeMuFUcS2zXDsjy5LQUtlNQ7aJWkJVsllFpcfvE6w2CJuh5iRms6xiSmfnx8nHfbjcuhsAwwyWC5wBz46RJWN2/fvkX/5BFE2lcxrYXaZUWydjeknsQiq3sasovWDwaOpFy36aISB44EGgkHCSfzqyBAwO6gtI7VA1oRmrSSAlpO3Uyp4A4jUZWEBtGQklaKIrwrLC4uLliF2KEEuw8AoWEHPGXzwivgFFbnhrJYN3pvMol47LqdyHMlGQF/q/bUslolw7J/UsWol1ObqoyoEKERajZUuNMRvhbTBjZqwpQqY4ZNncG07alzZ+GLXWGBiY/r6+s3b97Aqc4qyf7ahckaqE541Fi7gcsd2lNoHGlOTk4QbHM9li4YyV5Rt6fxNpSHnSPPCPFTvYNh3EkK2nX1RZotw7I83RGTarRSeYTha/HgVOLgpEloqIHxQG7VVY663Zbqqv2Lq2ATeGfvpG0Cy4qttt4sce/ePfIFji+1Czrn2l9jCvK9BVAzh/PGq5sZ9SD6rT7S9h23jGrpuhOa1oybKnQk+SLpQZzntVjByTfTmMWSDlo927objSneV+I755JmsKRywajg+KSRa3925oMgvVR9JW6i42D4SCULvemEBc7K8ynyiX33WDVobPyuSrz74pIc4SceS0YFffCDvROTphQFQ9NW7NoEDexTEprxwQiCHhkIZmHCkmIogGiz0CrXWnfungDD4C/aE6VizbfrSIQ2MjfjWzd2tT4CbSUG/CS/MOkqWsftwtOaWDWuSvo0KRe4m0nZKrZfaHG5ONH9MGizduIvSlKbY4RkouQdDawen2EpROAr0JAwAqE9VNFcG/6yHWqu1uzhcUnuNTKlsYnP9P4X1FrVAZwVz60K2LDq5U4nN8vlABAuMExRDGE/QQsgK9Vtf+qb9t6/OqBZzLTGh7Z0OrSwKhF24vDaIt3o1xV/svEl+1vPvyE1kUlq0JjdUO80DheYVVDJXifJPMTf6/JTtW0fyQyTPrRaTVzFfYwrFCiq1Fl5eEWdOAqS2DL3LWDUDKJe6lyX6q5120zAaoYaAmsoNeG4pjnyx3wR2vICewi8gJzyctMsRqDKo9+jHsQh0sxhuuuiEqbiBsaYm7SrxLSluncMl6UuFYN/Q2St1FzFXxFSEgSqkoN2ki/01z1llvirdxx38MItTSJZGFOcnJxkyCK0p0tuuSU7gzxZbIJnF65pUt1AI7AxAd0S1Q/FhGThVgFBwtRqVglCU62XQmmQRq98wbZlF5YBa2H37t2zO6enpzTdKzcpnD4Sa7bKBW4ErkRaZh4sxeSxnS7nLgn3sRlpyH2FEoQrljgDWvhd2WMeeFG3fTSDzHQkiclRA0vjKFpmxhkWpqKjC5oWBE9HFjFl8NOqTdrRC4Zi8fr160qmrNBdVWRlW3HGRXiIkyBqsXryTmhPyFeCTJ6YIi1kH3300fn5OfL2dglO8gWxgFZim1DjH4GQ8eSiZlhFDDy15FS3qpoTp/liRrxnrkLT9NkB1KnEveLmILrKLcMIySLNF3jyvkarGhDESSuZq6ur0Bxuan/RnODIUzWb9EL8xK87qSzmNS0rKsWYuct8Qk8kC6egP36wX2hTQDWTCDAmcDyxxoE7Kofr+NBFB4P4IkjPR9fC2ROhGe3RgWkxoSBQRZJ2soM5xwHmTVtSPKYpZahdcOUAyJiZQxXU8V0sFkpzoVHH8gUVp9InpLsTayKqZWhxAZh9x1dzAv7ly5cXFxcQA62+OPWOBkPTSTx+dGVSm4q+Wzp8F1Z2q/Xx3mQdREbg1Nrl5aVdYGSwi7MlIH3A3K01mm8E+XEyjkRlGYxRbMScFySXgcKcFBCiEqQbYkjJF9rt40apOVQxO+6o8dcpX2BnB239OqMUmolqFfWTU6QTQtWNICqbipbMCR0oSBPPnj178eLFt99+awz+8ccfw2UbNWhkwam3uAGsZI2CuaE1P1I37vqsPzqAg1CsBdjQgaajlR0TQb4F9OGL0Ixseo0cahd10zHadato5Nds8ytihsrnvBKtZwRfhKYH4j4NuiQL7Zxu5N9ov1LWUL7QpSIk5VevXn355Zdff/210YSJFfDWgXDx4MGDk5MTvpuZAQmFLPYN7/jiqFnbo5XHkY031TjXNWI44kiGD+2mX4mEXzWzaBSD2cdCIwJQN8FQRmdhxkD5SDPADpAc3PLdXl/knfgVIDnlwWt6Ljk6IA3VbaNGV3lOCCdzuYyRL5BzEyW+WeL58+fGFK9fv7Zrk0ONL+zp06dPLdjPfvYz+/vw4UNWqxq/k8ND0TL2Aoukbxwr0o1s6KhQRqCVYGBH1yXdsP+z3/Ii7qvx4EN/MIThpEyQlhca7sBTSgpqWajbi0riAc210aR8gfB5KnEvur4dTy0rc9Vtvw/NXsx3cd7ip8ywhqfw5e4DHAbUz4XShGkZJi989dVXJlN88cUXJlMgmKkhJmKYPgJPCsP5+bkFtpCffPKJyR3Q/njCkKv95DSqZomDh8q89juTI0jyQuWGUnEJbS1RYvV+fKNTXfNj2PN1ctG1ufj+TrK6K/SvHWehiNt63ViFcFEtZ4WgTRhBmNRg/d8uTGqwp3ZhYoUFsMD379/nFt5203ry8yUeP358fX0N7ZX03aecYw4NMgIVMWS3WOSrMG5YGcSvj+7JcbT8q5pLiEatNVPZI/QUN/Sv4wsVc3TDG8yRmTRhioZdf/bZZ0YEJlHatQkUuIl1hhjtuaro6urq9PTUJA7jlydPnmC21e5AbVw5i8SsJlsXpFf61xTsBCv4Iu6T/fnCqaz988TwarPI88W4Pn9IfOE+wT1VNyoG4GSHdkK7Y4xgEoSpGyYgQKHA3IfBBAejCaMAMIWJG9S2GAkEEDjaGdHo3ggZuPzHrYvLT/axsg4Gni+SrdB1zvhi2ipEhOpB7BJy16NTmS7L+4FYuLhptt61C+vbRgdGDSYdmIwAcePi4sIG9v/7v/8zjrC/WK9cNcYse3R5eWkMYhcmStAp5sWLFxabqSo4u8wu+vCF2nTipxxCirvnDrFQv+wq8ncCtHPS7YKbuNIbR1cQcSioUvOUMe+EiHpoKK2brV9DpAPHg9KgxrQyMAWcQWozh9xMkRIraYtGSvd17kWtR5oSKVZYHjB/wQVBMFLYHevP1rdNIjBdw3QQu2PUYB3+agmTMj7++OMHDx6ACKqlWEE/YCwzrZs1h1zUY/j8889/9atf4SQBS9qC4QQz3V8v+ZmhIQV1wOHn6xT7JOhfs6MTndbmQsYcuhgvn42e8Sxcv00aLLqim1yyKMjATW101VRoe1jVMieKdga7pv01OgBNfPHFF3DuNgXEQn766adGHJjzevToEYwXcKm4WW59EEQ84QX58Wi5P6jF+Ytf/MLesgiNL4ws6KG/pwJCMbWGpVD5foqky4SWIYVKsKEsFhCZJqtifN3sPOAsmhiZrfdC6YDeASOFEYTdtGtIBzxEwijDVImb9vZ8yZxQ5AR3mNhifIT5EbswRYanme2pDSJvMLolWGCDLIU+jrUG97TwxTaRkS9UmK/FwZ/CPPQCI4jnz58bU5jUAI3DOrZpH8YU8Guw9oB50NAsz+NGO3C6oT5CrQfzKVXjVYEAdm0E9PjxY1CVJY3zim6ag6+2V2oTofCFYUGFNohDJ+EWYoa2tazncDHb8aRnC1gpiGYCrExiRCtkFagK6bzI3RYe3NPo2bNn//u//4sx3yjDxAp4c5scgU0DLJgpEVyhQ787xMNoq2bNToi8vKpmlsT4IjQeNPDmoHOd5i3zySox6UWfVwYV6frYpraSGTYmiTODhVZAbJxz9KGryF0CNHOqH6cLEEaZPDRLQ02Peazsqz1zGxeF/lXz54gcxkIf7+vCfPZk3a1Xf+2+Vd9HH31k7PCnP/3pD3/4gwkaGOpPT08ZzBGE+6I6mp5weYMZFcqRxV832yAYPRll3L9/PzSLStjwuoYTbsiGC0g3I2p/qgYzH7PLNrnJYTHItda5dRdMjljLCNHoqnJEaO8AxJC608dNs1mmdWa7+Pjjj02mwOBvf7HD8zhUMgsW2tKH/TW++Oabbz788ENIIqbmWFoUMeJI+qfYP4cx286n2+8jWvbOsGrI1f1OCmVMji45QmmCF6gCnQep5YBCpZi62be5albTWzcOy11FwnIDi+Qaop7INAYTZCyhR48eoc2YiAEnLufZ3Ycs8qJrwdbg/bXylVHki00jM3g6vnAE4aDq4ZGcP4b7Jl8YWXBN/SQ5pxrC5mFMBMdQZAkGV3h8hYFWLcY5IsOlrU6Ilk5I7ZR36B5z02z8nSx9Nwzi5uh6Us12c6ra+vlcGXN8M/85cRmGlIhBs8WNnIrOYwqDmIooD+I8AVqvMbWJedPkNqhdn6NVE2Stx5EcYUNiskRfvnyJHEKMxeGbR3KgSZDFxHHSVbP1If4eyUFZ+TxrDBp4c81pO8jnfwvMuNDdfUNUeZBsOanOjZKCyBouRsaTWT9StdGVuT6DSbycZFgBNAmtDNA/5i7xPsMjeu1YI+YLWjTBFy5a7gZyJHuy0jMSkfAsQpgnV7KY/lXpAHHqGFM3vltIF9t51o2/JvgCfqLalli2/Ms9UDDLy6/oKkaXvUPFzr/9vXzB8ZwjRhDb/lFzVh1r1NUxrwd1rS4kI78NiNlB/9Jv6kb2Cq6a1RyIQQlC74T2MBCkc/YfdZEZajeWKAgLd9xRSRYzbBb10mH85OSEK9zWwW1rEoqdf3va/6JqLwMlX1AZVkOGhukjNayExrDzAto0nHzhJjsyf7WOeEcLDUIEDJzUEXABSycsC0NzC2GBGzXSCKLDTGikGEvi4uLiww8/pGEFfDd0w5tJ2tUBYOef/95YzSalfwHc/KB9GnvMF2G6eo2lmEOF4wsVKNDBnHpSLec4gmh8oX2mLLt0aLYOVmWEggbsCBYV1pX2zzAoAAeUgSwsEggRuFM3K+WxoY4Fhk8nMhMrUH1Q+ILIlMCIgh2Khe67rcDIw6bJiyBtTnPPccaNdbTVh4H9v2dItxhUT1GbsG05Ah0XOdU9jVBHeIr06ojVlWjVONc5kbBujlyiZQpuF0E8HR4+fGjawevXr+0XVoxMtqtmC7yb5R58X331FQylYIef/exnFslRc3bRjWy0gfy/ePHiaLmZOH55phE/OUhbYpsJkZ7L0qDV81DBYlSlciZ4p4/ctLeudxov861jWojm3l0XqtqKsRNDMnna9zHE5Z9dIr4IEV8oMTm9I0RdSAvTVUTdHFNQp3YA+NGPfvSf//mfYXmSyMoWia5u+fz222+fP3+OIyaMQUwwsdi+/vrr0MieumiFyUH0YPbcN2bKUFG39zTIv5uPtn/gQQlNO+yP6wKb+zpigSN/KjF2atrWOLRRHrURIkGxCI2h20ezD1/ggqUdhKMzMk5c4DBbhI7Jmo8//pg9fOUOd2geplZ8+eWX1h6wyXO9PCvT7pvEYX8fP36s4TnMhCUlmWLCxak3zekqmRSTeeAu04e9JZ9yK//uNkuKdwcRUe10mVM1JESsH4Mvzuojt4xkZ1CyUL6I4fhX9b5kqXbd5HgePz0/P//oo48+//zzPv4XiMfkCCMLayGPHj366U9/ajf/+Mc/Pn36NCwZwTGXtnJsEQydpWp22Rk35N6SoUi/cR1hahN4P59KYkODRjM6OzsL7RFD0SVc3IZK7Q+nXzjKiEnWUbB2MFewGr4r6aR8YTetZuvG6pnPP6wVkDQt8I9//GMsRfnwww9N6Hj58qU9qhsPC+UC5Ar+WqrhjuALWE9qcfoY9PreIcP1u8W7SXu2PG6+xP3dsHO8tZi7d+9WS4NikEOViVgGQa9QT5tNQGMeJLzlczXIj3Cl+U05ohLnyBAtf4JhUl9Ug5GLRz0s9Cn7bSXHLLIJWg1aVVpvD0v5cWXmEQb7g1NGsHyCBUxwuFwCc7TV0nkUBlQ0FS5ps5vYxbNujmXiEKUfGJomxH0e+V2wsOZzOwjb6ZCuFcXqquogjincYMD6DcP348vkKi6Hrmh/2Jo1SFPDdAnHNCML2Ksw91ZkhxGIBQq2jD4EFzegkNVlQsSbycA4Brln91NH0pMlsF24aSJw2eJuoJoul6Ine0ifdAvmhnfDC6fBrAUEqVF678HaVNanrgMKFNpbnHwRl6rTRJKKCd9V0QN/b1L7ZdbLc4ZsuIbpId97GU/d7NOFQeX09PT8/Pzq6io0217UcuQ138Xm4+rHxdGoNKG9wwKyooqy+hi8gMl2UkYhi0FQ7Sy0/TJDD3mykhPe4r96X5+C1jPOUeALEx7DKrGcVoOqWf0FUQJbcr18+bJuViQ63Qc5wc5abDMoh5VG1oJ5wvt3OrkX8yM4vaqKsLts7xOobaoCkrSeJNXIWly8eDMZWF9htXblyvSR/oZDaKPw17RfkywwhNivSSg4RwLKrBIBlg4YZ+FUAeiz+VwVzBwJcxc9uOg+WC3PFgFl8CYmw0EcScPhUbMWvhILn7PrMKT+VT6KWSm5Y+A4CnPfrl+h/W2lQ6H7/OTgGRcRXeN4x+WflrDQTFGp7lA1MwVQGNkVYU3gsqBk1dh9Ew0wGMAAEbrNClXjco41YzSR3jRbHCAJnsXNjcgp7IBQ4LXhWENNOXEmHUXSoWPl6Uc7R39OXNluXVRVe4p9kizFVd81FeD3yzmS84Eo2YIsQtNGx9kv2DLiF2N7GF+Jtdy4+AZlY/vYZg6Vvpmu+uNTd0DXRffOxwnqYSenqQsMQhVVtRvGXwsGfUjddgnlqACleGixFOTRvzsvHJFA6Q0yqGJlERsiR/JBU6QuN3kK0IF0JbnMkC92myUKdBSOVFLDU6vQq6srmBXox90FjOfn5+c4ncRI4ezsrFoaMmHsjFeFrA/WvhOphja8gp7QRpshd88X1dK6SYvUkey5AgVEMaiJqEgZQ7NIOTxJGfPXfvPkuCFwQIaEqBRQtVf9aCfsU4mwXHCr3q+++gqeOK9fv3758qXdNyoxBlEvbwqh2lqGfpEOepCDqJoVypgWsQDY1WgXsepodYOdETh7GhpRcJBw0ZWDpLKafHelcKH3M4GTH59/mk90kIyTf5rpriNk+NCwA5ecxjodFQQMAFAiMkDVYz0rDlt98OCBcYeRxatXr8LSuxzHJjIDdLUKsg3CiI8iZTCGEaqNYsLBZv7j1qAcDuALXT+Lv9xzEV49rGxdToJdT/RpnAM3srkM0UeAd5SMnDgdv07op3ZlJk9SXaXD9uoUPOfRvNKHIoNpmx1tTzArcpCH+sCvsGDffvut9Xb4g+dFDBi8P/nkE4v2j3/8o737xRdf1M1ZqvYIR6uGxms7iPsv5kdwgDtio5hAGQT3kzbjqtmoCX/RIOEitHPMXy/uD9e8M1ho6Lo5/A4Ov/C5oD6isW8ix5PHuTlMmNueeuNQYD1oRhwzSQHzoyujOmp2AzWxwhoGFrDTpeLJkycPHz7EFhtq2tTrqtkvmhrKVJ+5Q+xXi50KC56RC5MVvL8hf2LyLHbrJKbKhIqdU8W5UWyIL8J0lMHF7EkB3u5jlFbNpQucEMGqk7OzM3r96rntmB+pxNSK4QeeGqFZC3MwLn/7nv9xeOdgA76AX401C2i2qFqdQO2Sz9cHY7ud1TA5ugxAAPysoFFyHjQDaog4rl3tmhYDqCfeDAGvQIkIMrvRpWMWzB/v9neGwQJSJYB6xVCQpIyVWBnSzYkkA/e0WcbxuA4zuZmAka/Z9CtxZlszBpfDSiaYNID9tYEB06JW6RcXF1XjkRGaGRP1glNnsFrcInj0CTy4wBd6eitmarHzBa3mo0caTXo7oPN7GLKCsz+6arx/rwnT6bP5d5nKgq0nLK1T0EF0dRnCUdBwLhi8iNPIuHXp/bhLa6tyPJKJkJEgDFptRsFZR1DqP7fSP0L2sfhmElpKXToFs6dzkOjGf/zjH7k/OFw8detQGDJJIu57ad2kkUJr86hx+UOYx48fc2Uz2k++XjQh10gwgOVfnBCOKSY0cOYHie1w4pHskhWihteVpQV0ELyANQVatet0qoI54+rqysYG+4V0GRpHexgdMFTA7SLft13DgC2MEy729Pz8nGemVoKe+XSjxZBPXBdVszCXJLjN1DeNuo2eZfvDdvJWx5g3DQ2Fq9kiFL+6PUR+MPziiy+ePXuGmzb+w43ipkG1nHyFuDHI1lA3Oy2pamNNy+5gvqa/+5Y2vBi9i6GgE/ToU/cFoquQ38998FdR5Is9Rb76Hz169Jd/+ZcvX7786quvuKMapjyOj4/V1yuOaiWUCyyG+/fvU77oP6Wq+siu+OKmOQM09NhCbe/wQXNI3aDtERd6+A0XoR41J3qzerSqXJ2pGWxcXcbCC+OMG5aa4kJk71GyzGeGCmQyqmRIzfBUrXalKSRvxejKUj6HP/rRj37zm99YScIL48svvzTu+Prrr03ogAen/bWnmFOnTxc24AtSX/VyeTt3zQtNFRw1x5HYhekjEFuOZKdYJwPH8rAzZoVGO4Dv1nasGD1VIVJt/5gzlV63t1zdAj8OSmLh6MBpIm5YyDD9OoNAJnw+nvhF/l2/lDMxTF6Lmc/vw31xlvI5tEd3796tly4VYXm8gHX7qyWMHT7//PPr62tjDWOQ58+f201dH8CZFwi0FgMcgqtmTTOPSgzLXXnOzs64ht01Nl53jd5xW9qmHaEPX6zTDDIjxIi34kf5eMbZ7D1fuEkNfdo/0oL5Qzsw9ljDQmRrRj/+8Y8hTVxcXGAv3xcvXnzzzTemvBh92DUWqiJ8WO7oWS1nUmH1qJpjlk9PT588eeIWN8dz86V17REWkKNosFD71oQTSAWzAgiCHVVFGPvFoWd200SDhw8fwvHXYCxg3GG/FgC2j1evXpkY8u2338L7i5tuYa7NLowvwlLWIGuQOzQDpWntCxJ8cdRe+xzWc7MpmC1YrdyBhnaEaumVozxSL7cIfvz4MfbIAX2YEGEMYqKHUcazZ8/swqQPHEBhT02+sPD37t0zNuHsmwoXQZjiwGYrDxULGqgq2U6aI4D6+UAE1UnWfNRV+wiSTMgbOY+HkdOilvckceC6xmQmY28odoaYEBlgo9a1zJ6AebDEbtrHWSaZHfYFvqhfVC8dNK2T45j10Ph9h+ZQRbh7V8057KGZeYVHH0gBiwlAE1jnjmNWTb4g73DXaOSHZo5knrloBUnDxqmeYDNBH9+zQVhnYN4C55atzW4FjuTksZj+rG+DC8AUMECgG5jgcHeJulnAzvkacjpmZOF2YZFj+xzcxwlDVWM7P5Ltl/pkm50HzmMWv41YpiLBYaRg+1jElicnLro7BdNiO6UKSyQlEbcFpnVCHKRsUsb//M///Pa3v7XApn38f0vA8MkDk6vGTxx/dcEIgOkSkgsEE91+yem8SahGDBEPdGbZsIwVvtgVCl/sGNspVV0JEk9eos8bZfzHf/zHv/7rv1pnNoHi66+//vd///df//rX//AP/2BKB8yZ1ml1F1+ul4dYDpqolvuDImacgVg1rhPcXWml5EyRhA2PXl6H5zq1R1jE1MBnyvG7yd0tgJbt5vRPeuUlk8B0xn/9138ZX3zyySd/93d/9//+3//77LPP/u3f/u13v/vdRx999Jvf/IYnM9Nrizu84gJaSSVzH3QR5ukTmmh/S0TVbCkISjIhaN3iKBiLd/7g3MXEzapmple3Bjfbl89G3jY5dGgCgcYeU+scehKDQ3QyA/m3mAF1nQxSaIAuV9et+iAjYH7U+MLEir//+7//5S9/aQLCX/zFX1j4f/mXf+Hue2/fvuUr7O3YIjw0nlS6CwYtGtxND5TBlrby6/AJOE4FPmP21ykjm2uW+dYyyMzpRgUXsysHjTkfcp1vzxvau4axYu/cVyhVVSmH+tBWJ90dXMNL4uzszIQI0ztevHjxZ3/2ZzaAGwvAzBma2RCoFZjX+KA50cruwKMcjl60ZYBQ6Bh+1GykEtp+YuO++mjgxvRzgHa5uJO7O5nAW5P0u5io8MV+o0sCinVMiiF8BZoF7lsP/PWvf22kYJ3f+MJ4wYbxhw8f/vVf//X9+/dxwoi98ubNGxM3Pv30U3v64MEDI5ef//znOHAAhyFWjXO3TvdC33E5Gfexg9bLzgQZOugTfvuIM8AyL3yxr1DZIaQ6oXtKxQS+DFUzu0GPm4uLCygXmBN99OjRz372M1NPLIwJEdaGjEc+++yzZ8+e2YURx+9+97vf//73v/rVr/7qr/7KYuDB3VV7twgsZofPuMtzf+gM7gc9zmSbGzIUkGeH3RoBCM8XVIaDqI7JWDKPtkD8MVXzzt4NO8D6DULtF+6m3tcLNUDiL7Z6pukKS9q5KwpmRkyg+Nu//du/+Zu/sVdOT0+NLP7whz8YfYTlqjPs64cXmSXYWXUCdTRfqEVjZEntP3YuerTOT3UVib+sbB00xtX6OLhUuhT1OORK8It2LuUmCzNJAZW4cgbZYzIjQyrsS22oj+NXL14KCxQZOA+KSRBYEH6yBHMCQ8b1EvVydtbEEHuE9amhkQ7cgsb+2D5fuJY22miS/15nqI7fHZfoSoxzSy36yMFC29+gZuek/aPmzAFECAdQHB0QmlkPvAJ55N69e9XSDmrExM3swnrWh60NTgV5FL44TKxjV3fv8rQBdHs95ahuFgfBfRPe3xYeLp701KIQR+FiqPZKUbcQx25R+OIwsY6i6zpkpm9Xy5VgCIPj2ilKgDvoqOKWpa6Tt8IXO4Tni3x9jB6m1rGGOq01Y+Ac2kk49OVF9zjzdXYvuQnR84vYLSdM5b1JfOkAHj/S36Pm1BK6gcE3XOc1QmMnGlpNFC4yud0+duIZsSvrPtNdkPhp1NRxwD3lOqWeND/5aFC1fQ2q1AafQ5GcZOmT7Z5LIdZHzJV6X82fLm/rwNm2MwFCQ1haIFhj5kyqlD5WFi8rGg6ppuPAOB37766jag1C3vw5VTt3TTo2stayR0n8aKo8aOTaQYo+UtCJec5fzi0/twqFLwo8qma9CeAWvw+NKnk9FGoxnXZ/moJBKHxRkEadWvk+CJMLAlW/s0sKNod3jjRdGpFqyLBpqdlpZYPgi0HO764n3cJMp+tGvBs6bBZ9DEs3qRPJJ0HSN8kZZZ3xghYEZ+yITTwrtVx38lWffBKZZY4OsRWDm+5xBpffGJotPOBdns9SPs9TYXLDXDLC2NCe+bs5vDd+V224cBxhjmRTz54lNcISviZGVKF+ddfrXTQ6OtF85F2TNY7C4jzwW3SeYnQO1+8Pg6zd9XIrwHv37pn68+rVq6urq64xbJtHLmcwoYGz/9OdzA1pHlboI26WZLP5KsgiX/5cQkavh9HOUdtBPFSqnKskPsPM31qs4At32sBWslQwBkkvlTnzhUO19DHXRa7znJ255VjBF7oYZi+a3WEjb0wJ4uOgnW0mDk4xnHdG1XiLumUmpdXNB2m+oKu/mvSwRsAFowAZ28bq9qEe/X11BkHNfisDayaVCrvWQdGSOugM69FwLlL5GQrmrWqWb/C+WkPDcEtw//AT1ia+lF+Bv0YfJnRgkw7dWzzIDsa3arpk5wupJ5hPZdMs40DBtOji6NLSdoW1+AKsX/iiYBO4adBnorFgO1hXvqiafXTUNaOgYH3UzcZf8SM3gTJbA83hYS2+KPVUsFHk9ZEiYmwfw/iCsyQkeGwbvQUvXZonYRLbzrS8zkdqchvazz7vu5XEbnfW1/awflRB7NY4wFldV6vlnhrffffd6ekpjiOx3zWl2jLgDUVZPzJraD887Mbt+KJgntgDvihi575gQiljiuwUTI/CF7PGHJYPDMJogYiBi4gxZ+wBX9xa7B1ZrInCFPPHD+tT4TkXOxfC2nR8fByWdjVsJF/Jjs9wvlDz5yTQ2HRlt0uFsis+AXNvQ89bVlfI2KKpzqnMCY7Y0kjWMbmtNFjSGd8l1N/SuXLVeT5LzinWReWKon+Hz59RhqqEZ6dL+khOY8VRBqPLf1CjdZ+2ToNXI24ccxxY81DLBhFrZqMLcX6YygLFDT/TsqKsII/tTEsVzBbv9ZHSFAr6oDSS24zFP/3TP+06DwUFBfuBYu8sKCjoi/8fsk73IOD4dC4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek5" align="left" hspace="12" width="56" height="58" border="0">

 • Ukazovateľ dávok vám ukáže, koľko dávok (inhalácií) ešte zostáva vo vašom inhalátore Symbicort Turbuhaler mite. Ukazovateľ dávok začína buď na 60 alebo 120 dávkach, keď je plný.

 • Ukazovateľ dávok je označený v intervaloch po desiatich dávkach. Neukazuje preto každú dávku.

 • Keď prvýkrát uvidíte červenú značku na okraji okienka ukazovateľa, je tam ešte približne 20 dávok. Pre posledných desať dávok je pozadie ukazovateľa dávok červené. Ak značka „0“ na červenom pozadí dosiahne stred okienka, musíte začať používať nový inhalátor Symbicort Turbuhaler mite.


Poznámka:

 • Otočným dávkovačom sa bude stále dať točiť a počuť „klik“, aj keď bude inhalátor Symbicort Turbuhaler mite už prázdny.

 • Zvuk, ktorý počuť po potrasení inhalátorom Symbicort Turbuhaler mite nie je spôsobený liečivom, ale vysušovadlom. Podľa tohto zvuku teda nezistíte, koľko lieku je ešte v inhalátore Symbicort Turbuhaler mite.

 • Ak pred užitím dávky omylom naplníte inhalátor Symbicort Turbuhaler mite viac ako raz, aj tak prijmete len jednu dávku. Ukazovateľ dávok však zaznamená všetky naplnené dávky.


Ak užijete viac Symbicortu Turbuhaler mite, ako máte

Je dôležité, aby ste užívali vašu dávku tak, ako vám odporučil váš lekár. Nemali by ste prekročiť vašu predpísanú dávku bez odporúčania lekára.


Najčastejšími príznakmi, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť ak užijete viac Symbicortu Turbuhalera mite ako máte, sú chvenie, bolesť hlavy alebo rýchly tlkot srdca.


Ak zabudnete užiť Symbicort Turbuhaler mite

 • Ak zabudnete užiť dávku, urobte to ihneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas nasledujúcej dávky, dávku vynechajte.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte Symbicort Turbuhaler mite používať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:

 • Opuch na tvári, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním), alebo žihľavka sprevádzaná dýchacími ťažkosťami (angioedém) a náhly pocit mdloby. Toto môžu byť prejavy alergickej reakcie na liek. Stáva sa to zriedkavo, menej ako 1 pacientovi z 1000.

 • Náhly akútny sipot alebo skrátené dýchanie bezprostredne po použití vášho inhalátora. Ak sa niektoré z týchto príznakov objavia, prestaňte okamžite používať váš inhalátor Symbicort Turbuhaler mite a použite svoj „úľavový inhalátor. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude potrebné zmeniť. Stáva sa to veľmi zriedkavo, menej ako 1 pacientovi z 10 000.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 pacientov)

 • Palpitácie (pocit búšenia srdca), chvenie sa alebo tras. Ak sa tieto vedľajšie účinky objavia, sú obvykle mierne a zvyčajne vymiznú v pokračujúcej liečbe Symbicortom Turbuhalerom mite.

 • Kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po použití inhalátora vyplachujete ústa vodou.

 • Mierne podráždenie hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas.

 • Bolesť hlavy.


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov)

 • Pocit nepokoja, nervozity a rozrušenia.

 • Poruchy spánku.

 • Pocit závratu.

 • Nutkanie na vracanie (nevoľnosť).

 • Zrýchlený pulz.

 • Kožné podliatiny.

 • Svalové kŕče.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 pacientov)

 • Kožná vyrážka, svrbenie kože.

 • Bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý spôsobuje piskot). Ak k piskotu sprevádzajúcemu dýchanie dôjde náhle po použití Symbicortu Turbuhaler mite, prestaňte s používaním Symbicortu Turbuhaler mite a ihneď kontaktujte lekára.

 • Nízke hladiny draslíka v krvi.

 • Nepravidelný tlkot srdca.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 pacientov)

 • Depresia.

 • Zmeny správania, najmä u detí.

 • Bolesť alebo ťažoba na hrudníku (angina pectoris).

 • Zvýšenie hladiny cukru (glukózy) v krvi.

 • Zmeny chuti, napr. nepríjemná chuť v ústach.

 • Zmeny krvného tlaku.


Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidových hormónov vo vašom organizme, predovšetkým ak užívate vysoké dávky dlhý čas. Môže to mať za následok:

 • zmeny kostnej minerálovej hustoty (rednutie kostí),

 • kataraktu (sivý zákal očnej šošovky, nazývaný tiež beľmo),

 • glaukóm (zvýšený tlak v oku),

 • spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich,

 • ovplyvnenie funkcie nadobličky (malej žľazy nad obličkami).

Vznik týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných (užívaných vdychovaním) kortikosteroidov ako pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Symbicort Turbuhaler mite


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuli alebo na označení vášho inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote do 30°C.

 • Uchovávať nádobu s uzáverom tesne uzavreté na ochranu pred vlhkosťou.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Symbicort Turbuhaler mite

Liečivami sú budezonid a dihydrát formoteroliumfumarátu. Každá inhalovaná dávka obsahuje 80 mikrogramov budezonidu a 4,5 mikrogramov dihydrátu formoteroliumfumarátu.

Ďalšou zložkou je monohydrát laktózy (obsahuje mliečne bielkoviny).


Ako vyzerá Symbicort Turbuhaler mite a obsah balenia

Symbicort Turbuhaler mite je inhalátor s obsahom vášho lieku. Inhalačný prášok je bielej farby. Každý inhalátor obsahuje 60 alebo 120 dávok a jeho plášť je bielej farby s červeným otočným dávkovačom. Otočný dávkovač obsahuje Brailový kód s číslom 6 na identifikáciu od ďalších inhalačných liekov firmy AstraZeneca.


Symbicort Turbuhaler mite je dostupný v baleniach s obsahom 1, 2, 3, 10 alebo 18 inhalátorov obsahujúcich 60 (alebo 120) dávok.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AstraZeneca AB

S-151 85

Södertälje

Švédsko


Výrobcovia

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko


AstraZeneca GmbH, Wedel, Nemecko


AstraZeneca UK Limited, Cheshire, Anglicko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov a sila lieku

Rakúsko

Symbicort mite Turbohaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Belgicko

Symbicort mite Turbohaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Bulharsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Cyprus

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Česká republika

Symbicort Turbuhaler 100 μg/6 μg/inhalation

Dánsko

Symbicort mite Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Estónsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Fínsko

Symbicort Turbuhaler mite 80 μg/4.5 μg/inhalation

Francúzsko

Symbicort Turbuhaler 100 μg/6 μg/inhalation

Nemecko

Symbicort mite Turbohaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Grécko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Maďarsko

Symbicort mite Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Island

Symbicort mite Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Írsko

Symbicort Turbohaler 100 μg/6 μg/inhalation

Taliansko

Symbicort mite 80 μg/4.5 μg/inhalation

Lotyšsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Litva

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Luxembursko

Symbicort mite Turbohaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Malta

Symbicort Turbohaler 100 μg/6 μg/inhalation

Holandsko

Symbicort Turbuhaler 100 μg/6 μg/inhalation

Nórsko

Symbicort mite Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Poľsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Portugalsko

Symbicort Turbohaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Rumunsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Slovenská republika

Symbicort Turbuhaler mite 100 μg/6 μg/inhalácia

Slovinsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Španielsko

Symbicort Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Švédsko

Symbicort mite Turbuhaler 80 μg/4.5 μg/inhalation

Veľká Británia

Symbicort Turbohaler 100 μg/6 μg/inhalation


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.

10Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia

inhalačný prášok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá dodaná dávka (dávka, ktorá je uvoľnená cez náustok inhalátora) obsahuje: budezonid 80 mikrogramov/inhalácia a dihydrát formoteroliumfumarátu 4,5 mikrogramov/inhalácia.


Každá odmeraná dávka obsahuje: budezonid 100 mikrogramov/inhalácia a dihydrát formoteroliumfumarátu 6 mikrogramov /inhalácia.


Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy 810 mikrogramov v jednej dodanej dávke.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Inhalačný prášok.

Biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symbicort Turbuhaler mite je indikovaný u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 6 rokov.


Symbicort je indikovaný na pravidelnú liečbu astmy v prípadoch, kde je vhodné použiť kombináciu (inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo pôsobiaceho agonistu β2-adrenoreceptora):


 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a podľa potreby aplikovaných inhalačných krátkodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora nedosahuje adekvátna kontrola astmy

alebo

 • u pacientov, u ktorých sa podávaním inhalačných kortikosteroidov a inhalačných dlhodobo pôsobiacich agonistov β2-adrenoreceptora dosahuje adekvátna kontrola astmy.


Poznámka: Symbicort mite (80 mikrogramov/4,5 mikrogramov /inhalácia) nie je vhodný u pacientov s ťažkou astmou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania: Na inhalačné použitie.


Dávkovanie


Symbicort nie je určený na iniciálnu liečbu astmy. Dávkovanie zložiek Symbicortu je individuálne a má sa prispôsobiť závažnosti ochorenia. Toto je potrebné brať do úvahy nielen na začiatku liečby s kombinovanými liekmi, ale tiež pri úprave udržiavacej dávky. Ak by u niektorého pacienta bolo potrebné podať inú kombináciu dávok, než tie, ktoré sú dostupné v kombinácii inhalátora, majú sa predpísať vhodné dávky agonistov β2-adrenoreceptora a/alebo kortikosteroidov v samostatných inhalátoroch.


Dávka sa má upraviť na najnižšiu účinnú dávku, pri ktorej sa dá dosiahnuť efektívna kontrola príznakov. Aby dávkovanie Symbicortu bolo stále optimálne, lekár má liečbu pravidelne prehodnocovať.Ak sú príznaky ochorenia dlhodobo pod kontrolou pri najnižšom odporúčanom dávkovaní, v ďalšom kroku je možné pristúpiť k vyskúšaniu samotného inhalačného kortikosteroidu.


Pre Symbicort existujú dva liečebné prístupy:


 1. Udržiavacia liečba Symbicortom: Symbicort sa používa ako pravidelná udržiavacia liečba so samostatným rýchlo pôsobiacim bronchodilatátorom ako záchrannou liečbou.


B. Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom: Symbicort sa používa ako pravidelná udržiavacia liečba a zároveň ako liečba podľa potreby pri zhoršení príznakov ochorenia.


A. Udržiavacia liečba Symbicortom

Pacientov je potrebné upozorniť, aby mali svoj samostatný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor ako záchrannú liečbu stále so sebou.


Odporúčané dávky:

Dospelí (18 roční a starší):1 – 2 inhalácie 2-krát denne. U niektorých pacientov môže byť potrebné podať až maximálne 4 inhalácie 2-krát denne.

Dospievajúci (12 – 17 roční):1 – 2 inhalácie 2-krát denne.

Deti (6 ročné a staršie):2 inhalácie 2-krát denne.


V bežnej praxi, po zvládnutí príznakov astmy pri dávkovaní 2-krát denne sa má upraviť najnižšia účinná dávka a Symbicort mite podávať iba raz denne, ak je podľa názoru ošetrujúceho lekára na udržanie kontroly astmy potrebné podávať dlhodobo pôsobiaci bronchodilatátor.


Narastajúce užívanie samostatného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora je známkou zhoršovania sa základného ochorenia a vyžaduje si prehodnotenie liečby astmy.


Deti mladšie ako 6 rokov: Dostupné sú iba obmedzené údaje. Symbicort mite sa neodporúča podávať deťom mladším ako 6 rokov.


B. Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom

Pacienti užívajúci denne udržiavaciu dávku Symbicortu a okrem toho používajú Symbicort podľa potreby pri zhoršení príznakov. Pacienti sa musia upozorniť, aby nosili Symbicort stále so sebou, aby bol dostupný v prípade nutnosti ako záchranná liečba.


Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom je vhodná najmä pre pacientov:

 • s nedostatočnou kontrolou astmy a pri častej potrebe používania úľavovej liečby.

 • s exacerbáciami astmy v anamnéze, ktoré si vyžadovali lekársky zásah.


U pacientov, ktorí často užívajú veľký počet inhalácií Symbicortu podľa potreby, treba starostlivo monitorovať nežiaduce účinky závislé od dávky.


Odporúčané dávkovanie:

Dospelí (18 roční a starší):Odporúčaná udržiavacia dávka predstavuje 2 inhalácie denne, podané buď ako jedna inhalácia ráno aj večer alebo ako 2 inhalácie buď ráno alebo večer. Pacienti majúpoužiť 1 ďalšiu inhaláciu podľa potreby pri zhoršení príznakov ochorenia. Ak príznaky pretrvávajú ešte niekoľko minút po jej použití, má sa aplikovať ďalšia inhalácia. Naraz sa môže podať maximálne 6 inhalácií.


Zvyčajne nie je potrebné podať viac ako 8 inhalácií za deň, hoci s časovým obmedzením sa môže používať celková denná dávka až do 12 inhalácií. Pacienti, ktorí používajú viac ako 8 inhalácií denne sa majú poradiť s lekárom. Títo pacienti majú byť opätovne vyšetrení a ich udržiavacia liečba sa má prehodnotiť.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:Udržiavacia a úľavová liečba Symbicortom sa u detí a dospievajúcich neodporúča.


Všeobecné informácie

Osobitné skupiny pacientov:

U starších pacientov sa nevyžaduje zvláštna úprava dávkovania.Nie sú dostupné údaje o použití Symbicortu u pacientov s poruchami funkcie pečene alebo obličiek. Budezonid aj formoterol sú primárne eliminované pečeňovým metabolizmom, preto u pacientov s ťažkou cirhózou pečene sa môže očakávať vyššia expozícia.


Spôsob podávania

Pokyny pre správne používanie Symbicort Turbuhalera mite

Inhalátor je poháňaný vdychom, čo znamená, že keď pacient inhaluje cez náustok, liečivo sa spolu s vdychovaným vzduchom dostáva do dýchacích ciest.


Poznámka:Je dôležité poučiť pacienta.

 • Pozorne si prečítať návod na použitie v písomnej informácii pre používateľov, ktorá je súčasťou každého inhalátora Symbicort Turbuhaler mite.

 • Prudko a hlboko vdýchnuť cez náustok, aby sa zabezpečilo dodanie optimálnej dávky do pľúc.

 • Nikdy nevydychovať cez náustok.

 • Po použití inhalátora Symbicort Turbuhaler mite vráťte ochranný kryt.

 • Po inhalácii udržiavacej dávky vypláchnuť ústa vodou, aby sa minimalizovalo riziko vzniku orofaryngeálnej kandidózy. V prípade výskytu orofaryngeálnej kandidózy si má pacient vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii podľa potreby.


Pretože množstvo inhalovaného prášku po použití inhalátora Symbicort Turbuhaler mite je veľmi malé, pacient ho nemusí ani pocítiť ako chuťový vnem.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 (laktóza, ktorá obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Odporúča sa liek pri ukončovaní liečby vysadzovať postupne a liečba sa nesmie náhle ukončiť.


Ak sa pacient nazdáva, že liečba nie je účinná alebo ak prekračuje najvyššiu odporúčanú dávku Symbicortu, je potrebné, aby sa poradil s lekárom (pozri časť 4.2). Náhle a progresívne zhoršenie kontroly astmy je potenciálne ohrozujúce život a pacient sa musí okamžite podrobiť lekárskemu vyšetreniu. V tejto situácii sa má zvážiť potreba zvýšiť dávky kortikosteroidov, napr. nasadiťliečbu perorálnymi kortikosteroidmi alebo ak ide o infekciu pridať do liečbyantibiotiká.


Pacienti sa majú poučiť, aby mali vždy k dispozícii záchranný inhalátor, buď Symbicort (pacienti, ktorí užívajú Symbicort ako udržiavaciu a úľavovú liečbu) alebo osobitný rýchlo pôsobiaci bronchodilatátor (pacienti užívajúci Symbicort len ako udržiavaciu liečbu).


Pacienti majú byť upozornení, aby používali svoju udržiavaciu dávkuSymbicortu tak, ako im to predpísal lekár, aj keď sú asymptomatickí. Profylaktické používanie Symbicortu , napr. pred telesnou námahou, sa neskúmalo.Úľavové inhalácie Symbicortu sa majú používať pri zhoršení príznakov astmy, nie sú však určené na pravidelné profylaktické použitie, napr. pred telesnou záťažou. Pre tento účel sa má zvážiť používanie osobitného rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora.


Len čo sú príznaky astmy pod kontrolou, možno zvážiť postupné znižovanie dávky Symbicortu. Po znížení dávky lieku je dôležité pacientov pravidelne sledovať. Pacienti majú používať najnižšiu účinnú dávku Symbicortu (pozri časť 4.2).


U pacientov sa nemá začínať liečba Symbicortom počas exacerbácie alebo signifikantného či akútneho zhoršenia astmy.

Počas liečby Symbicortom sa môžu vyskytnúť závažné, s astmou spojené nežiaduce účinky a exacerbácie. Pacientov treba upozorniť, aby pokračovali v liečbe, ale vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že symptómy astmy neustúpia alebo sa pri liečbe Symbicortom zhoršia.


Rovnako ako u iných inhalačných terapií sa môže vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, prejavujúci sa zvýšením sipotu a skrátením dychu okamžite po podaní dávky. Ak má pacient skúsenosti s paradoxným bronchospazmom, Symbicort sa má okamžite vysadiť, pacient má byť vyšetrený a podľa potreby má byť zahájená alternatívna liečba. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a liečba sa má začať okamžite (pozri časť 4.8).


Pri aplikácii akéhokoľvek inhalačného kortikosteroidu, hlavne vtedy ak sa podáva dlhodobo vo vysokých dávkach, sa môžu objaviť systémové účinky. Ich výskyt je menej pravdepodobný pri aplikácii inhalačných v porovnaní s perorálne podávanými kortikosteroidmi. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, katarakt a glaukóm a zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť účinky na psychiku alebo správanie vrátane psychomotorickej hyperaktivity, porúch spánku, úzkosti, depresie alebo agresivity (prevažne u detí) (pozri časť 4.8).


Dlhodobé klinické skúšania s inhalačným budezonidom u detí s priemernými dennými dávkami 400 mikrogramov (odmeranej dávky) alebo u dospelých s dennými dávkami 800 mikrogramov (odmeranej dávky) nemali žiadny signifikantný účinok na minerálovú hustotu kostnej hmoty. Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa účinku Symbicortu pri vyšších dávkach.


Ak je dôvod predpokladať, že následkom predchádzajúcej systémovej liečby steroidmi došlo k zhoršeniu funkcie nadobličiek, pri prechode na liečbu Symbicortom je potrebné postupovať opatrne.


Liečba inhalačným budezonidom má výhodu v tom, že minimalizuje potrebu perorálne podávaných steroidov, lenže riziko zhoršenej funkčnej rezervy nadobličiek pri prevedení pacienta z terapie perorálnymi steroidmi na inhalačné môže pretrvávať značný čas.Vyliečenie môže trvať značnú dobu po ukončení liečby perorálnymi kortikosteroidmi, a z tohto dôvodu môžu pacienti liečení perorálnymi kortikosteroidmi, prevedení na inhalačný budezonid, zostávať dlhší čas v ohrození nadobličkovou nedostatočnosťou. Za takýchto okolností sa majú pravidelne monitorovať funkcie hypotalamicko-hypofýzo-adrenálnej (HPA) osi.


Dlhodobá liečba vysokými dávkami inhalačných kortikosteroidov, najmä vyššia ako sú odporúčané dávky, môže tiež viesť ku klinicky významnej adrenálnej supresii. Preto ďalšie pokrytie systémovými kortikosteroidmi sa má zvážiť v stresových obdobiach, ako sú ťažké infekcie alebo pripravovaná operácia. Rýchle zníženie dávky steroidov môže vyvolať akútnu adrenálnu krízu. Príznaky a znaky, ktorévedú k akútnej adrenálnej kríze môžu byť trochu nejasné, ale môžu zahŕňať anorexiu, bolesť brucha, zníženie telesnej hmotnosti, únavu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie, znížené vedomie, záchvaty,hypotenziu a hypoglykémiu.


Liečba s doplnkovými systémovými steroidmi alebo inhalovaným budezonidom sa nesmie náhle ukončiť.

Počas prechodu z perorálnej liečby na Symbicort Turbuhaler mitesa môžu objaviť alergické alebo artriticképríznaky, ktoré boli predtým prekryté systémovo podávanými steroidmi, ako je nádcha, ekzém, bolesti svalov a kĺbov. Tieto stavy sa majú liečiť súbežným podávaním špecifickej liečby.

Všeobecne nedostatočný glukokortikosteroidový účinok by mal byť podozrivý, ak by v ojedinelých prípadoch došlo k príznakom ako jeúnava, bolesti hlavy, nevoľnosť a vracanie. V takýchto prípadoch je niekedy nevyhnutné dočasné zvýšenie dávkyperorálnych glukokortikosteroidov.

Aby sa znížilo na minimum riziko orofaryngeálnej kandidózy (pozri časť 4.8), pacienta treba upozorniť, aby si po každej inhalácii udržiavacej dávkyvypláchol ústa vodou. V prípade výskytu orofaryngeálnej kandidózy si má pacient vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii podľa potreby.

Symbicort sa nemá podávať súbežne s itrakonazolom, ritonaviromalebo s inými silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5). Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním interagujúcich liečiv má byť podľa možnosti čo najdlhší. Podávanie udržiavacej a úľavovej liečby Symbicortom sa neodporúča u pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4.


Symbicort sa má podávať opatrne pacientom s tyreotoxikózou, feochromocytómom, diabetom mellitus, neliečenou hypokaliémiou, hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou, idiopatickou subvalvulárnou aortálnou stenózou, ťažkou hypertenziou, aneuryzmou alebo s inými ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, akými sú napr. ischemická choroba srdca, tachyarytmie alebo ťažká forma zlyhania srdca.


Zvýšená pozornosť sa má venovať pacientom, ktorí majú predĺžený QTc-interval. Formoterol samotný môže indukovať predĺženie QTc-intervalu.

Potreba a dávkovanieinhalačných kortikosteroidov sa má prehodnotiť u pacientov s aktívnou alebo latentnou pľúcnou tuberkulózou, plesňovou a vírusovou infekciou dýchacích ciest.


Pri liečbe vysokými dávkami agonistov β2-adrenoreceptora môže dôjsť k potenciálne závažnej hypokaliémii. Súbežná terapia agonistami β2-adrenoreceptora s liečivami, ktoré môžu vyvolať hypokaliémiu alebo môžu potencovať hypokaliemický účinok, akými sú napr. deriváty xantínu, steroidy a diuretiká, môže zosilňovať možný hypokaliemický účinok agonistu β2-adrenoreceptora. Zvláštnu pozornosť je treba venovať pacientom s nestabilnou astmou s variabilne podávanými záchrannými bronchodilatanciami, pacientom s akútnou ťažkou astmou, pretože sprievodné riziko sa môže zvýšiť hypoxiou, ako aj pri iných stavoch, pri ktorých je zvýšená pravdepodobnosť hypokaliémie. Za týchto okolností sa odporúča monitorovať hladiny draslíka v sére.


Rovnako ako v prípade všetkých agonistov β2-adrenoreceptora sa pri liečbe diabetických pacientov má vykonávať častejšia kontrola glykémie.


Symbicort Turbuhaler obsahuje monohydrát laktózy (< 1 mg/inhalácia). Toto množstvo za normálnych okolností nevyvoláva problémy u ľudí s intoleranciou laktózy. Pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych proteínov, ktoré môžu spôsobovať alergické reakcie.


Pediatrická populácia

Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška. Ak dôjde k spomaleniu rastu, liečba sa má prehodnotiť, s cieľom zníženia dávky inhalačných kortikosteroidov na najnižšiu dávku, pri ktorej sa udrží účinná kontrola astmy.Pozorne sa musia zvážiť prínosy kortikosteroidovej liečby oproti možnému riziku potlačenia rastu. Okrem toho sa má zvážiť vyšetrenie pacienta pediatrom-pneumológom.


Obmedzené údaje z dlhodobých klinických skúšaní poukazujú na to, že väčšina detí a dospievajúcich liečených inhalačným budezonidom nakoniec do dospelosti dosiahne svoju cieľovú výšku. Pozorovalo sa však počiatočné malé, ale prechodné zníženie rastu (približne o 1 cm). Vyskytuje sa zvyčajne v priebehu prvého roka liečby.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické interakcie

Silné inhibítory CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin, telitromycin, nefazodon a inhibítory HIV proteázy) môžu výrazne zvýšiť plazmatické hladiny budezonidu a ich súbežnému podávaniu sa má vyhnúť. Ak to nie je možné, časový interval medzi podaním inhibítora a budezonidu má byť čo najdlhší (časť 4.4). U pacientov užívajúcich silné inhibítory CYP3A4 sa podávanie udržiavacej a úľavovej liečby Symbicortom neodporúča.


200 mg silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu jedenkrát denne zvýšilo plazmatické hladiny súbežne perorálne podávaného budezonidu (jedna 3 mg dávka) v priemere šesťnásobne. Ak sa ketokonazol podával 12 hodín po budezonide, koncentrácia sa v priemere zvýšila len trojnásobne, čo ukazuje, že oddelenie času podania redukuje zvýšenie plazmatických hladín. Obmedzené údaje o interakcii pri vysokej dávke inhalovaného budezonidu naznačujú, že pri súbežnom podávaní inhalovaného budezonidu (jedna 1000 µg dávka) spolu s itrakonazolom, 200 mg raz denne, sa môže objaviť výrazné zvýšenie plazmatických hladín (v priemere štvornásobne).

Farmakodynamické interakcie

Blokátory beta-adrenergných receptorov môžu oslabiť alebo inhibovať účinok formoterolu. Preto sa Symbicort nemá podávať súbežne s blokátormi beta-adrenergných receptorov (vrátane očných kvapiek), pokiaľ nie sú na to závažné dôvody.


Pri súbežnej liečbe chinidínom, disopyramidom, prokaínamidom, fenotiazínmi, antihistaminikami (terfenadín) a tricyklickými antidepresívami môže dôjsť k predĺženiu QTc-intervalu a k zvýšeniu rizika vzniku komorových arytmií.


Okrem toho, L-Dopa, L-tyroxín, oxytocín a alkohol môžu zhoršiť toleranciu myokardu voči β2-sympatomimetikám.


Súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy a liečivami s podobnými vlastnosťami, ako je napr. furazolidón alebo prokarbazín, môže vyvolať hypertenzné reakcie.


U pacientov, ktorým sa súbežne aplikuje anestézia halogénovanými uhľovodíkmi, je zvýšené riziko vzniku arytmií.


Súbežné použitie iných beta-adrenergných liečiv alebo anticholinergických liečiv môže mať potenciálne aditívny bronchodilatačný účinok.


Hypokaliémia môže zvýšiť predispozíciu ku vzniku arytmií u pacientov liečených digitalisovými glykozidmi.


Interakcie budezonidu a formoterolu sa nepozorovali so žiadnymi inými liečivami používanými na liečbu astmy.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili iba u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití Symbicortu alebo o súbežnej liečbe formoterolom a budezonidom počas gravidity. Údaje zo skúšania embryo-fetálneho vývoja na potkanoch nepoukázali na žiadny ďalší účinok vyplývajúci z tejto kombinácie liečiv.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití formoterolu u gravidných žien. V reprodukčných štúdiách na zvieratách vyvolával formoterol nežiaduce účinky po ich vystavení veľmi vysokým systémovým dávkam (pozri časť 5.3).


Údaje od približne 2000 tehotných žien nenaznačujú žiadne zvýšenie rizika teratogenity v súvislosti s inhalačným podávaním budezonidu. V skúšaniach na zvieratách glukokortikoidy indukovali malformácie (pozri časť 5.3). Tieto zistenia však s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú relevantné pre človeka pri podaní v odporučených dávkach.


V skúšaniach na zvieratách sa odhalila účasť zvýšenej prenatálnej expozície glukokortikoidom v dávkach nižších ako je rozsah teratogénnych dávok, na zvýšenom riziku retardácie intrauterinného rastu, kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti a trvalých zmien v hustote glukokortikoidných receptorov, obratu a vo funkcii neurotransmiterov.


Počas gravidity sa má Symbicort použiť iba vtedy, ak prínos lieku prevýši možné riziká. Má sa použiť najnižšia dávka, ktorá účinne udržuje astmu pod kontrolou.


Laktácia

Budezonid sa vylučuje do materského mlieka. Avšak pri používaní terapeutických dávok sa žiadny účinok na dojča neočakáva. Nie je známe, či sa u človeka formoterol vylučuje do materského mlieka. U potkanov sa zistilo malé množstvo formoterolu v mlieku. Symbicort sa má podávať dojčiacim ženám iba v tom prípade, ak sa predpokladá, že očakávaný prínos pre matku prevýši akékoľvek možné riziko pre dieťa.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o potenciálnom vplyve budezonidu na fertilitu. Reprodukčné štúdie s formoterolom u zvierat preukázali trochu zníženú plodnosť u samcov potkanov pri vysokej systémovej expozícii (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Symbicort nemá žiadny alebo má iba zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nakoľko Symbicort obsahuje liečivá budezonid a formoterol, pri jeho podávaní sa môžu vyskytovať nežiaduce účinky rovnakého typu, aké sa hlásili pri užívaní oboch liečiv. Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov v dôsledku súčasného podávania týchto dvoch liečiv nebola zvýšená. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sú farmakologicky predvídateľnými nežiaducimi účinkami liečby agonistami β2-adrenoreceptora, ako sú napr. tremor a palpitácie. Tieto bývajú mierne a zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých dní liečby.


Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe budezonidom alebo formoterolom sú uvedené nižšie a sú zoradené podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu.Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až< 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tabuľka 1


Trieda orgánových systémov

Výskyt

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Časté

Kandidové infekcie v orofaryngu

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Okamžité a oneskorené hypersenzitívne reakcie, napr. exantém, urtikária, pruritus, dermatitída, angioedém a anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé

Cushingov syndróm, supresia funkcie nadobličiek, spomalenie rastu, zníženie hustoty minerálov v kostnej hmote

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé

Hypokaliémia


Veľmi zriedkavé

Hyperglykémia

Psychické poruchy

Menej časté

Agresivita, psychomotorická hyperaktivita, úzkosť, poruchy spánku


Veľmi zriedkavé

Depresia, zmeny v správaní (prevažne u detí)

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, tremor


Menej časté

Závrat


Veľmi zriedkavé

Poruchy chuti

Poruchy oka

Veľmi zriedkavé

Katarakta a glaukóm

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie


Menej časté

Tachykardia


Zriedkavé

Srdcové arytmie, predsieňová fibrilácia, supraventrikulárna tachykardia, extrasystoly


Veľmi zriedkavé

Angina pectoris, predĺženie QTc- intervalu

Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé

Kolísanie krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Mierne podráždenie hrdla, kašeľ, zachrípnutie


Zriedkavé

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Nauzea

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Krvné podliatiny

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Svalové kŕče


Infekcia orofaryngu kandidózou je kvôli depozícii lieku. Aby sa riziko minimalizovalo, pacientovi treba poradiť vypláchnuť si ústa vodou po každej udržiavacej dávke. Orofaryngeálna kandidová infekcia zvyčajne reaguje na aktuálne ošetrenie proti plesniam bez nutnosti prerušiť inhalačné kortikosteroidy. Ak sa vyskytne orofaryngeálna kandidóza, pacient si má vypláchnuť ústa vodou aj po inhalácii podľa potreby.


Tak ako pri inej inhalačnej liečbe môže sa po podaní dávky veľmi zriedkavo vyskytnúť paradoxný bronchospazmus, ktorý postihuje menej než1 z 10 000 ľudí s okamžitým nárastom sipotu a skrátením dychu. Paradoxný bronchospazmus reaguje na rýchlo pôsobiace inhalačné bronchodilatátory a musí sa liečiť okamžite. Symbicort sa má okamžite vysadiť, pacient sa má prehodnotiť a ak je potrebné, nasadiť alternatívnu liečbu (pozri časť 4.4).


Systémové účinky sa môžu objaviť pri inhalačných kortikosteroidoch, čiastočne pri vysokých dávkach predpísaných pri dlhodobom užívaní. Výskyt týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný ako pri perorálnych kortikosteroidoch. Možné systémové účinky zahŕňajú Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, zníženie denzity kostných minerálov, kataraktu a glaukóm. Môže tiež dôjsťk zvýšeniu náchylnosti k infekciám a zhoršeniu schopnosti prispôsobiť sa stresu.

Účinky sú pravdepodobne závislé na dávke, expozičnom čase, vystaveniu súčasných a predchádzajúcich steroidov a individuálnej citlivosti.


Liečba s agonistami β2 – adrenoreceptora môže viesť k zvýšeniu hladiny inzulínu, voľných mastných kyselín, glycerolu a ketolátok v krvi.


Pediatrická populácia

Odporúča sa, aby bola u detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi pravidelne monitorovaná ich výška (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie formoterolom pravdepodobne vedie k objaveniu sa príznakov typických pre agonistov β2- adrenoreceptora: tremor, bolesť hlavy, palpitácie. Príznaky hlásené z ojedinelých prípadov sú tachykardia, hyperglykémia, hypokaliémia, predĺženie QTc-intervalu, arytmia, nauzea a vracanie. V uvedených prípadoch môže byť indikovaná podporná a symptomatická liečba. Pri podaní dávok až 90 mikrogramov v priebehu 3 hodín pacientom s akútnou bronchiálnou obštrukciou nevznikli žiadne zvýšené obavy z hľadiska bezpečnosti.


Nepredpokladá sa, že by akútne predávkovanie budezonidom, dokonca ani v nadmerných dávkach, predstavovalo klinický problém. Pri dlhodobom užívaní nadmerných dávok sa môžu objaviť systémové účinky glukokortikosteroidov, akými sú napr. hyperkorticizmus a supresia nadobličkových funkcií.


Ak sa má liečba Symbicortom vysadiť kvôli predávkovaniu formoterolovou zložkou, musí sa zvážiť zabezpečenie vhodnej terapie inhalačným kortikosteroidom.


5. Farmakologickévlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Adrenergiká a iné liečivá na obštrukčnú chorobu dýchacích ciest.


ATC kód: R03AK07

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Symbicort obsahuje formoterol a budezonid, ktoré majú odlišné spôsoby účinku a ktoré vykazujú aditívny efekt v zmysle zníženia výskytu exacerbácií astmy. Špecifické vlastnosti budezonidu a formoterolu poskytujú možnosť používať túto kombináciu liečiv buď ako udržiavaciu a zároveň úľavovú liečbu alebo ako udržiavaciu liečbu astmy.


Budezonid

Budezonid je glukokortikosteroid, ktorý má pri inhalačnom podávaní dávkovo závislý protizápalový účinok v dýchacích cestách, ktorý má za následok zmiernenie príznakov a menej exacerbácií astmy. Po podaní inhalačného budezonidu sú závažné nežiaduce účinky menej častéako pri podávaní systémovýchkortikosteroidov. Presný mechanizmus účinku zodpovedný za protizápalový účinok glukokortikostero-idovnie je známy.


Formoterol

Formoterol je selektívny agonista β2 – adrenoreceptora, ktorý pri inhalačnom podaní vyvoláva rýchlu a dlhotrvajúcurelaxáciu hladkého svalstva bronchov u pacientov s reverzibilnou obštrukciou dýchacích ciest. Bronchodilatačný účinok je dávkovo závislý, s nástupom účinku v priebehu 1-3 minút a jeho trvanie po podaní jednej dávky je najmenej 12 hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Klinická účinnosť udržiavacej liečby budezonid/formoterolom

Klinické skúšania u dospelých pacientov preukázali, žepridanie formoterolu k budezonidu má za následok zmiernenie príznakov astmy, zlepšenie funkcie pľúc a menší počet exacerbácií. V dvoch klinických skúšaniach trvajúcich 12 týždňov bol účinok budezonid/formoteroluna funkciu pľúc rovnaký ako účinok voľnej kombinácie budezonidu a formoterolu a prevyšoval účinnosť samotného budezonidu. Vo všetkých liečených skupinách sa podľa potreby používali krátko pôsobiace agonisty β2 – adrenoreceptora. V priebehu liečby sa nepozorovali žiadne známky zníženia antiastmatického účinku.


Vykonali sa dve 12-týždňové štúdie, v ktorých bolo liečených 265 detí vo veku 6-11 rokov udržiavacou dávkoubudezonid/formoterolu (2 inhalácie 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov/inhalácia 2-krát denne) a krátko pôsobiacimi agonistami β2 – adrenoreceptora podávanými podľa potreby. V obidvoch štúdiách sa zlepšila funkcia pľúc a liečba bola dobre tolerovaná v porovnaní so zodpovedajúcou dávkou samotného budezonidu.

Klinická účinnosť udržiavacej a úľavovej liečby budezonid/formoterolom

V piatich dvojito-zaslepených klinických skúšaniach, zameraných na sledovanie bezpečnosti a účinnosti, trvajúcich 6 alebo 12 mesiacov sa zúčastnilo celkom 12 076 astmatikov (4 447 bolo randomizovaných na udržiavaciu a úľavovú liečbu budezonid/formoterol).Podmienkou bolo, aby sa u pacientov prejavovali príznaky ochorenia napriek užívaniu inhalačných glukokortikosteroidov.


Udržiavacia a úľavová liečba budezonid/formoterolom preukázala štatisticky signifikantné a klinicky významné zníženie výskytu ťažkých exacerbácií vo všetkých komparatívnych liečbach vo všetkých piatich skúšaniach. Zahŕňalo to porovnanie s budezonid/formoterolomvo vyšších udržiavacích dávkach s terbutalínom ako uvoľňovačom (skúšanie 735) a porovnanie s budezonid/formoterolomv rovnakej udržiavacej dávke buď s formoterolom alebo terbutalínom ako uvoľňovačom (skúšanie 734) (Tabuľka 2). V skúšaní 735 boli funkcia pľúc, kontrola príznakov a používanie uvoľňovača podobné vo všetkých liečebných skupinách. V skúšaní 734 boli príznaky a používanie uvoľňovača zredukované a pľúcne funkcie v porovnaní s obidvomi komparatívnymi liečbami sa zlepšili. V kombinácii piatich skúšaní pacienti užívajúci udržiavaciu a úľavovú liečbu budezonid/formoterolomnepoužívali žiadne úľavové inhalácie v priemere 57 % dní liečby. Počas sledovaného obdobia sa nepozorovali žiadne známky rozvoja rezistencie na liečbu.


Tabuľka 2 Prehľad ťažkých exacerbácií v klinických skúšaniach

Č. skúšania, Trvanie


Liečené skupiny

Počet (n)

Ťažké exacerbáciea

Udalosti

Udalosti / pacientorok

Skúšanie 735

6 mesiacov

Budezonid/formoterol 160/4,5 µg 2-krát denne + podľa potreby

1103

125

0,23b

Budezonid/formoterol 320/9 µg 2-krát denne + terbutalín 0,4 mg podľa potreby

1099

173

0,32

Salmeterol/flutikazón 2x25/125 µg 2-krát denne +
terbutalín 0,4 mg podľa potreby

1119

208

0,38

Skúšanie 734

12 mesiacov

Budezonid/formoterol 160/4,5 µg 2-krát denne + podľa potreby

1107

194

0,19b

Budezonid/formoterol 160/4,5 µg 2-krát denne + formoterol 4,5 µg podľa potreby

1137

296

0,29

Budezonid/formoterol 160/4,5 µg 2-krát denne + terbutalín 0,4 mg podľa potreby

1138

377

0,37

a Hospitalizácia/liečba na pohotovosti alebo liečba perorálnymi steroidmi.

b Zníženie výskytu exacerbácií je štatisticky signifikantné (p < 0,01) pre obe porovnania.


V ďalších dvoch skúšaniach u pacientov vyžadujúcich lekársku starostlivosť kvôli akútnym príznakom astmy, poskytol budezonid/formoterolrýchlu a účinnú úľavu od príznakov bronchokonstrikcie, porovnateľnú so salbutamolom a formoterolom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Ukázalo sa, že fixná kombinácia budezonid/formoterola zodpovedajúce monoprodukty sú bioekvivalentné z hľadiska systémovej expozície budezonidu a formoterolu. Napriek tomu sa pozorovalo mierne zvýšenie supresie kortizolu po podaní fixnej kombinácie v porovnaní s monoproduktami. Tento rozdiel nie je závažný z hľadiska klinickej bezpečnosti.


Farmakokinetické interakcie medzi budezonidom a formoterolom sa nedokázali.


Farmakokinetické parametre jednotlivých liečiv boli porovnateľné po podaní budezonidu a formoterolu ako monoprodukty alebo ako fixná kombinácia. Po podaní fixnej kombinácie bola AUC budezonidu mierne zvýšená, absorpcia oveľa rýchlejšia a zvýšená maximálna plazmatická koncentrácia. Maximálna plazmatická koncentrácia formoterolu bola podobná ako pri podaní fixnej kombinácie.

Inhalovaný budezonid sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 30 minút po inhalácii. V skúšaniach sa zistila po inhalácii pomocou inhalátora priemerná pľúcna depozícia budezonidu v rozmedzí od 32 % do 44 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť budezonidu je približne 49 % dodanej dávky. U detí vo veku 6 - 16 rokov je pľúcna depozícia v tom istom rozmedzí ako u dospelých pri rovnakých podaných dávkach. Výsledné plazmatické koncentrácie neboli stanovené.


Inhalovaný formoterol sa rýchlo absorbuje a dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu v priebehu 10 minút po inhalácii. V štúdiách po inhalácii pomocou inhalátora sa zistilo, že priemerná depozícia v pľúcach sa pohybovala v rozmedzí od 28 % do 49 % dodanej dávky. Systémová biologická dostupnosť predstavuje približne 61 % dodanej dávky.

Distribúcia a biotransformácia

Väzba formoterolu na bielkoviny krvnej plazmy je približne 50 %, väzba budezonidu približne 90 %. Formoterol má distribučný objem približne 4 l/kg, budezonid 3 l/kg.

Formoterol sa inaktivuje cez konjugačné reakcie (tvoria sa aktívne O-demetylované a deformylované metabolity, ktoré sa však detegujú prevažne ako inaktivované konjugáty). Pri prvej pasáži pečeňou podlieha budezonid excesívnej (približne 90 %) biotransformácii na metabolity s nízkou glukokortikosteroidovou aktivitou. Glukokortikosteroidová aktivita hlavných metabolitov, 6-beta-hydroxybudezonidu a 16-alfa-hydroxyprednizolónu predstavuje menej ako 1 % glukokortikosteroidovej aktivity budezonidu. Nie sú náznaky žiadnych metabolických interakcií, prípadne translokačných reakcií medzi formoterolom a budezonidom.

Eliminácia

Hlavná časť dávky formoterolu sa transformuje metabolizmom v pečeni, po ktorom nasleduje eliminácia obličkami. Po inhalácii sa 8 % až 13 % dodanej dávky formoterolu vylúči v nemetabolizovanej forme do moču. Formoterol má vysoký systémový klírens (približne 1,4 l/min) a priemerný polčas terminálnej eliminácie je 17 hodín.


Budezonid sa eliminuje pomocou metabolizmu hlavne katalyzovaným enzýmom CYP3A4. Metabolity budezonidu sa eliminujú močom priamo alebo v konjugovanej forme. V moči sa zistili iba zanedbateľné množstvá nezmeneného budezonidu. Budezonid má vysoký systémový klírens (približne 1,2 l/min) a plazmatický eliminačný polčas po intravenóznom podaní je priemerne 4 hodiny.


Farmakokinetika formoterolu sa u detí neskúmala. Farmakokinetika budezonidu a formoterolu u pacientov s obličkovým zlyhaním nie je známa. Expozícia budezonidu a formoterolu môže byť zvýšená u pacientov s ochorením pečene.


Linearita/nelinearita

Systémová expozícia budezonidu aj formoterolu lineárnym spôsobom koreluje s podanou dávkou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicitu budezonidu a formoterolu podávaných v monoterapii alebo v kombinácii, pozorovanú v skúšaniach na zvieratách, predstavovali účinky súvisiace s nadmernou farmakologickou aktivitou.


V reprodukčných skúšaniach na zvieratách kortikosteroidy ako je budezonid indukovali malformácie (rázštepy podnebia, malformácie skeletu). Nezdá sa však, že by tieto experimentálne výsledky na zvieratách boli relevantné pre pacientov liečených odporúčanými dávkami. V reprodukčných skúšaniach na zvieratách pri vysokých systémových expozíciách formoterolu sa zistila o niečo znížená fertilita potkaních samcov, implantačné straty u potkaních samíc, zhoršené skoré postnatálne prežívanie a nižšia pôrodná váha mláďat. V týchto skúšaniach boli zvieratá vystavené oveľa vyšším systémovým expozíciám formoterolu, ako sa dosahujú v klinickej praxi. Nezdá sa však, že by tieto experimentálne výsledky na zvieratách boli pre človeka relevantné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte obal dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Symbicort Turbuhaler je vdychom poháňaný viacdávkový inhalátor suchého prášku.

Inhalátor je biely, s červeným otočným dávkovačom. Inhalátor je vyrobený z rôznych druhov plastických materiálov (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, PBT). V každom vonkajšom obale sa nachádza 1, 2, 3, 10 alebo 18 inhalátorov, obsahujúcich 60 alebo 120 dávok.Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Švédsko


8. Registračné číslo


14/0681/10-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA registrácie


Dátum prvej registrácie:31.10.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


September 201413Symbicort Turbuhaler mite 100 mikrogramov/6 mikrogramov/inhalácia