+ ipil.sk

SYNTOPHYLLINPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01488Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!SYNTOPHYLLIN

(Aminophyllinum)

injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Zloženie lieku

Jedna 10 ml ampulka obsahuje 240 mg liečiva aminophyllinum (aminofylín).

Pomocné látky: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina

Bronchodilatans, antiastmatikum.

Charakteristika

Derivát metylxantínu, molekulový komplex teofylínu s etyléndiamínom. Má bronchodilatačné účinky

a stimuluje dychové centrum.

Farmakokinetické údaje

Terapeutické hladiny (10-20 mg/l, t.j. 55-110 mikromol/l) sa dosiahnu o niekoľko minút po intravenóznej aplikácii. V pečeni sa biotransformuje 90 %, 10 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom.

Indikácie

Bronchiálna astma, chronická obštrukčná bronchitída, emfyzém pľúc, respiračná insuficiencia

s hypoventiláciou, idiopatická apnoe novorodencov.

Kontraindikácie

Hypersenzitivita na metylxantínové deriváty, tachydysrytmia, tyreotoxikóza, ťažká insuficiencia pečene, pseudoalergia na etyléndiamín, akútny infarkt myokardu, epilepsia.

Nežiaduce účinky

Nauzea, dávenie, bolesti hlavy, nepokoj, nespavosť, menej časté sú palpitácie a závraty, vzácne sa

vyskytuje hemateméza alebo meléna, pri precitlivenosti exantémy. Pri vyšších plazmatických koncen-

tráciách môžu vzniknúť epileptické záchvaty. Po rýchlej intravenóznej injekcii sa môže vyskytnúť hypotenzia.

Interakcie

Účinok teofylínu znižujú barbituráty, fenylbutazón, antiepileptiká, rifampicín (zníženie koncentrácie voľného teofylínu v plazme). Cimetidín, erytromycín, klindamycín, linkomycín, troleandomycín, perorálne kontraceptíva, anabolické steroidy, azatioprim, izoniazid, cyklofosfamid, metyldopa a metotrexát zosilňujú účinok teofylínu. Chinolóny znižujú klírens teofylínu. Aminofylín prehlbuje pokles TK, ak sa podá
s prokaínom, trimekaínom, antihypertenzívami a vazodilatačnými liekmi.

Potrava: diéta s nízkym obsahom proteínov alebo s vysokým obsahom glycidov znižuje klírens teofylínu

a predlžuje jeho biologický polčas.

Upozornenie: pri intravenóznom podaní sú s aminofylínom inkompatibilné kyselina askorbová, vitamíny
B-komplexu, inzulín, fenotiazínové deriváty, tetracyklíny, benzylpenicilín, mazinpredon, verapamil, dobutamín, hydrokortizón a všetky roztoky s kyslým pH.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí: Počiatočná dávka u dospelých je 10 ml (240 mg) injekčného roztoku pomaly vnútrožilovo počas
5 minút alebo 5 mg/kg hmotnosti v 100 až 250 ml infúzii izotonického chloridu sodného, trvajúcej 30 až 60 minút. Na udržanie terapeutickej koncentrácie teofylínu je možné pokračovať v podávaní udržiavacej dávky v infúzii podľa tabuľky:

dospelí fajčiari: 0,7 mg/kg/h

dospelí nefajčiari 16 až 50 rokov: 0,4 mg/kg/h

pacienti vyššieho veku s dysfunkciou

pečene, cor pulmonale,

so srdcovým zlyhaním: 0,2 mg/kg/h

Maximálna jednotlivá dávka je 500 mg, maximálna denná dávka 1 500 mg. Dávky možno prekročiť len pri nízkych koncentráciách teofylínu v sére.

Deti: Úvodná vnútrožilová dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút, udržiavacia dávka u detí vo veku 6 až 52 týždňov sa vypočíta podľa vzorca:

dávka (mg/kg/h) = (0,008 x vek v týždňoch) + 0,21

Pre vyššie vekové kategórie udržiavacie dávky uvádza tabuľka:

deti od 1 do 9 rokov: 0,8 mg/kg/h

deti od 9 do 12 rokov: 0,7 mg/kg/h

adolescenti (fajčiari) 12 až 16 rokov: 0,7 mg/kg/h

adolescenti (nefajčiari) 12 až 16 rokov: 0,5 mg/kg/h

Udržiavaciu dávku rozdeľujeme najčastejšie do 4 dávok v priebehu 24 hodín, alebo ju podávame

v kontinuálnej infúzii.

Stimulácia dýchania pri novorodeneckej apnoe:

Vnútrožilová úvodná dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút, udržiavacia dávka 1 až 1,5 mg/kg/h.

Špeciálne upozornenia

Pri súčasnom perorálnom užívaní prípravkov s obsahom teofylínu je potrebné dennú dávku znížiť o množstvo, ktoré už bolo podané inou aplikačnou cestou, z dôvodu úzkeho terapeutického indexu teofylínu.

Predávkovanie

Príznaky predávkovania sa pozorujú už pri plazmatických koncentráciách nad 20 mg/l. Klinicky sa prejavujú gestrointestinálnymi príznakmi (nauzea, dávenie, hnačka), kardiovaskulárnymi príznakmi (tachykardia, supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie, hypotenzia) a príznakmi podráždenia centrálneho nervového systému (dávenie, hyperventilácia, agitovanosť, tremor, svalové kŕče). Môžu byť prítomné metabolické poruchy.

Liečba: Je potrebné použiť niektorú eliminačnú metódu, účinná je hemodialýza, peritoneálna dialýza je neúčinná. Ďalšia liečba je symptomatická: upraviť hypokaliémiu, pri kŕčoch podať diazepam alebo fenobarbital, pri hypotenzii doplniť objem tekutín.

Ťarchavosť a dojčenie

Teofylín prechádza cez placentu a môže ovplyvniť plod, najmä vtedy ak matka dostáva vyššie dávky. Pre mierne tokolytické účinky môže oddialiť pôrod. Prechádza do materského mlieka.

Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Balenie

5 ampuliek po 10 ml

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie

Marec 20092

SYNTOPHYLLIN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01488


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1.Názov lieku

SYNTOPHYLLIN


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo: Aminophyllinum 240 mg v 10 ml. (Aminofylín je molekulový komplex teofylínu a etyléndiamínu)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


injekčný roztok


Popis lieku:číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. Klinické údaje


4.1.Terapeutické indikácie

Asthma bronchiale, chronická obštrukčná bronchitída, obštrukčný emfyzém pľúc, respiračná insuficiencia s hypoventiláciou, idiopatická apnoe novorodencov.

Prípravok je určený pre liečbu dospelých a detí.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


a) Dávkovanie deťom:

Stimulácia dýchania pri novorodeneckej apnoe:

Vnútrožilová úvodná dávka 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút, udržiavacia infúzia 1-1,5 mg/kg/h.

Úvodná vnútrožilová dávka je 6 mg/kg telesnej hmotnosti počas 20 minút, udržiavacia dávka u detí vo veku 6 až 52 týždňov sa vypočíta podľa vzorca:


dávka (mg/kg/h) = (0,008 x vek v týždňoch) + 0,21


Pre vyššie vekové kategórie urdžiavacie dávky uvádza tabuľka:

deti od 1 do 9 rokov: 0,8 mg/kg/h

deti od 9 do 12 rokov: 0,7 mg/kg/h

adolescenti (fajčiari) 12 až 16 rokov: 0,7 mg/kg/h

adolescenti (nefajčiari) 12 až 16 rokov: 0,5 mg/kg/h

Udržiavaciu dávku rozdeľujeme najčastejšie do 4 dávok v priebehu 24 hodín, alebo ju podávame v kontinuálnej infúzii.

b) Dávkovanie dospelým:

Počiatočná dávka u dospelých je 10 ml (240 mg) injekčného roztoku pomaly vnútrožilovo počas 5 minút alebo 5 mg/kg hmotnosti v 100 až 250 ml infúzii izotonického roztoku chloridu sodného, trvajúcej 30 až 60 minút. Na udržanie terapeutickej koncentrácie teofylínu je možné pokračovať v podávaní udržiavacej dávky v infúzii podľa tabuľky:

dospelí fajčiari: 0,7 mg/kg/h

dospelí nefajčiari 16 až 50 rokov: 0,4 mg/kg/h

pacienti vyššieho veku s dysfunkciou pečene,

cor pulmonale, so srdcovým zlyhaním: 0,2 mg/kg/h

Maximálna jednotlivá dávka je 500 mg, najvyššia denná dávka je 1 500 mg.


4.3. Kontraindikácie

Intoxikácia prípravkami s obsahom teofylínu, precitlivenosť na teofylín, etyléndiamín alebo pomocné látky, tyreotoxikóza, ťažká insuficiencia pečene, tachydysrytmia, akútny infarkt myokardu, epilepsia.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri súčasnom perorálnom užívaní prípravkov s obsahom teofylínu je potrebné dávku znížiť o množstvo, ktoré už bolo podané inou aplikačnou cestou, z dôvodu úzkeho terapeutického spektra teofylínu. SYNTOPHYLLIN sa nepodáva intramuskulárne.


Pri astmatickom záchvate je použitie SYNTOPHYLLINU ďalším stupňom komplexnej liečby, ktorá obsahuje aplikáciu kyslíka, inhalačne krátko pôsobiace betamimetiká, kortikosteroidy, subkutánne podanie betamimetika. Pri nedostatočnom účinku úvodnej dávky SYNTOPHYLLINU sa podáva betamimetikum v infúzii. V prípade, že pacient užíval xantínové deriváty, musí byť dávka určená na základe zistených koncentrácii teofylínu v plazme. Individualizácia dávky je nutná z dôvodu ovplyvnenia farmakokinetiky teofylínu rôznymi faktormi (vek, hmotnosť, diéta, fajčenie, funkcia pečene, liekové interakcie). Pri výpočte dávky sa používa prepočet na ideálnu telesnú hmotnosť (lean body mass). Pri prechode na orálne liekové formy je možné podať prípravok s predĺženým uvoľňovaním po skončení infúzie. U rýchlo účinkujúceho prípravku je potrebný 4 až 6 hodinový interval medzi skončením infúzie a podaním prípravku.


4.5. Liekové a iné interakcie

Aminofylín podaný s prokaínom, hypotenzívami a vazodilatačnými liekmi prehlbuje pokles krvného tlaku. Súčasne podané betaadrenomimetiká, inhalačné anestetiká, glukokortikoidy môžu zvyšovať výskyt nežiaducich účinkov. Barbituráty, fenylbutazón, karbamazepín, fenytoín, primidón, nifedipín, rifampicín znižujú koncentráciu voľného teofylínu v plazme. Koncentráciu v plazme zvyšujú cimetidín, ranitidín, erytromycín, troleandomycín, klindamycín, linkomycín, chinolóny, perorálne kontraceptíva, anabolické steroidy, disulfiram, kofeín, azatioprim, cyklofosfamid, diltiazem, verapamil, izoniazid, mexiletín, metyldopa, metotrexát a betablokátory.

Popísaný bol vzostup koncentrácie teofylínu po zahájení liečby acyklovirom. Aminofylín podaný spolu s flumanezilom predlžujú eliminačný polčas midazolamu. Opakované podávanie lanzoprazolu znižovalo hladiny teofylínu indukciou mikrozomálnych enzýmov. Fluexetín inhibuje metabolizmus teofylínu inhibíciou CYP1A2. Súčasné podávanie klinofloxacínu zvyšuje koncentrácie teofylínu.


4.6. Gravidita a laktácia

Pri použití SYNTOPHYLLINU v ťarchavosti a v laktácii sa musí zvažovať potenciálny benefit liečby pre matku a možné riziko pre plod. Teofylín prechádza cez placentu a u plodu dosahuje terapeutické hladiny. U novorodencov matiek, ktoré brali teofylín, sa pozorovala prechodná tachykardii, dráždivosť a dávenie. Tieto účinky sa objavia s väčšou pravdepodobnosťou vtedy, keď plazmatické hladiny u matky dosahujú hornú terapeutickú hranicu.

V tehotenstve sa mení farmakokinetika teofylínu.V treťom trimestri bolo pozorované zníženie klírensu teofylínu, v niektorých prípadoch o 20 - 53 %. Boli pozorované prípady toxicity, vyžadujúce zníženie dávok. Pre mierne tokolytické účinky teofylín môže oddialiť pôrod.

Teofylín preniká do materského mlieka.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré nežiaduce účinky, vyskytujúce sa pri liečbe xantínovými prípravkami môžu znižovať schopnosť riadenia motorových vozidiel alebo obsluhu strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov úzko súvisí so správnou indikáciou liečby, rešpektovaním kontraindikácií, so správnym dávkovaním a správnou rýchlosťou podania. Pre úzku terapeutickú šírku teofylínu sa u časti pacientov môžu vyskytnúť prejavy predávkovania už pri terapeutických plazmatických koncentráciách.

Teofylín môže vyvolať nauzeu, dávenie, bolesť v epigastriu, hnačku a krvácanie do gastrointesti-nálneho systému. Zvyšuje tiež sekréciu žalúdkovej šťavy a znižuje tonus dolného ezofageálneho sfinkteru, čo môže viesť ku gastroezofageálnemu refluxu.

Teofylín môže vyvolať sínusovú tachykardiu alebo supraventrikulárne alebo komorové extrasystoly pri terapeutických plazmatických koncentráciách. Môžu sa vyskytnúť tiež polytópne predsieňové extrasystoly.

Po rýchlej intravenóznej injekcii sa môže vyskytnúť hypotenzia. Boli pozorované aj úmrtia, pravdepodobne spôsobené kardiovaskulárnou toxicitou teofylínu.

Teofylín stimuluje centrálny nervový systém v dôsledku čoho vzniká nespavosť, zvýšená dráždivosť, bolesť hlavy alebo tremor. Pri vyšších plazmatických koncentráciách môžu vzniknúť epileptické záchvaty.

Nežiaduce reakcie na kožu sú charakterizované najčastejšie exanténmi rôzneho typu, pruritom, erytrodermiou a exfoliatívnou dermatitídou. Väčšinou sú ľahkého stupňa. Často ide o hypersenzitivitu na etyléndiamín, ktorú je možno potvrdiť kožnými testami. V týchto prípadoch sa odporúča používať miesto aminofylínových prípravkov teofylínové.

4.9. Predávkovanie

Teofylín má úzky terapeutický index. Príznaky predávkovania sa pozorujú pri plazmatických koncentráciách nad 20 mg/l, ale môžu sa objaviť už pri terapeutických plazmatických hladinách 10 - 15 mg/l. Letálne koncentrácie sú nad 50 mg/l. Pri chronickej intoxikácii sa klinické príznaky otravy objavujú pri nižších plazmatických hladinách než pri akútnej otrave. Ľudia od 60 rokov a deti v prvých rokoch života sú viacej citliví na intoxikáciu.

Klinicky sa otrava prejavuje gastrointestinálnymi príznakmi (nauzea, dávenie a hnačka), kardiovas-kulárnymi príznakmi (tachykardia, supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie, hypotenzia) a príznakmi z dráždenia centrálneho nervového systému (dávenie, hyperventilácia, agitácia, tremor, svalové kŕče). Prítomné môžu byť metabolické poruchy: hypokaliémia, hyperglykémia, hypofosfatémia, hypokalciémia, metabolická acidóza alebo respiračná alkalóza. V ojedinelých prípadoch môže byť intoxikácia komplikovaná psychózou, demenciou, akútnou pankreatitídou, rhabdomyolýzou alebo akútnym renálnym zlyhaním.

Liečba:Pri vysokej plazmatickej koncentrácii teofylínu alebo pri vzniku kŕčov, hypotenzie alebo srdcových arytmií je potrebné použiť niektorú eliminačnú metódu. Najúčinnejšia eliminácia sa dosahuje pri hemoperfúzii cez aktívne uhlie alebo živicu. Účinná je aj hemodialýza, peritoneálna dialýza je neúčinná. Ostatná liečba je symptomatická: upravuje sa hypokaliémia, pri kŕčoch sa podáva diazepam alebo fenobarbital, pri hypotenzii je nutné doplniť objem cirkulujúcej tekutiny, pri supraventrikulárnej tachykardii je možné použiť verapamil, pri komorovej tachykardii je možné použiť beta-blokátor alebo prokaínamid.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Bronchodilatans, antiastmatikum

ATC kód: R03DA05

Mechanizmus účinku

SYNTOPHYLLIN injekcie obsahujú aminofylín, čo je molekulový komplex metylxantínového derivátu teofylínu s etyléndiamínom. Vlastný účinok je spôsobený teofylínom. Má bronchodilatačný účinok, pôsobí stimulačne na dychové centrum, zvyšuje frekvenciu a silu srdcových kontrakcií, má slabý diurektický účinok, stimuluje CNS, zvyšuje žalúdkovú sekréciu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

V plazme sa približne 60 % teofylínu viaže na plazmatické bielkoviny, hlavne albumín. Väzba na plazmatické bielkoviny je väčšia u astmatikov a novorodencov v porovnaní so zdravými osobami. Pri chorobách, ktoré vedú k poklesu plazmatickej hladiny albumínu (napr. nefrotický syndróm alebo cirhóza pečene), a u novorodencov sa znižuje množstvo viazanej látky. Po intravenóznej aplikácii sa účinok dosiahne za niekoľko minút. Distribučný objem teofylínu je priemerne 0,45 l/kg.

Približne 10 % látky sa u dospelého vylúči močom v nezmenenej forme. U novorodencov množstvo nezmenenej látky môže dosiahnuť až 50 % z podanej dávky.

Medzi jednotlivými subjektami sú veľké interindividuálne rozdiely v pečeňovej biotransformácii, čo vedie k veľkým rozdielom v klírense, plazmatických koncentráciách a biologickom polčase teofylínu. Pečeňová biotransformácia je ďalej ovplyvnená faktormi ako sú: vek, fajčenie, diéta, funkcia pečene, zlyhanie srdca a súčasne podávané lieky. Farmakokinetika teofylínu nie je ovplyvnená funkčným ochorením obličiek.

Teofylín preniká cez placentu do materského mlieka.

Farmakologický účinok teofylínu dobre koreluje s plazmatickými hladinami. Za terapeutické (bronchodilatačný účinok) sa považujú hladiny teofylínu 10-20 mg/l, to predstavuje 55 až 110 mikromol/l. Hladiny nad 20 mg/l môžu byť potenciálne toxické hladiny.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Výsledky toxikologických štúdií nepreukázali údaje, ktoré by vyvolali námietky proti užívaniu SYNTOPHYLLINu v uvedených indikáciách a dávkach.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu


6.2. Inkompatibility

Na prípravu infúzie je najvhodnejší izotonický roztok chloridu sodného. Prípravok je alkalický, nesmie sa miešať s roztokmi s kyslým pH, predovšetkým s vitamínmi skupiny B, vitamínom C, prometazínom, chlorpromazínom, inzulínmi, tetracyklínmi, erytromycínom, amiodaronom, hydrokortizónom, dobutamínom, chloridom verapamilu, chloridom mazipredónia, chloridom tetracyklínu a draselnou soľou benzylpenicilínu. Pri miešaní týchto roztokov dochádza k vytesňovacej reakcii, ktorá môže viesť k vzniku viditeľnej zrazeniny, alebo prebehne vytesňovacia reakcia bez viditeľnej zrazeniny. Rozhodujúcim faktorom je nielen pH roztoku, ale aj samotný charakter účinnej látky.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C, chrániť pred svetlom.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek po 10 ml


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

Bez zvláštnych upozornení. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. Registračné číslo

14/0770/92-S


9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

14.12.1992 /


10. Dátum revízie textu

Marec 2009


4SYNTOPHYLLIN