+ ipil.sk

SYNTOSTIGMINPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/03727-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


SYNTOSTIGMIN

15 mg, tablety

neostigmínbromid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Syntostigmin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Syntostigmin

3. Ako užívať Syntostigmin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Syntostigmin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Syntostigmin a na čo sa používa


Syntostigmin patrí do skupiny tzv. parasympatomimetík, ktoré pôsobia ako inhibítory enzýmu acetylcholinesterázy.


Tablety Syntostigmin sa užívajú na liečbu myastenia gravis (porucha prenosu podnetov alebo vzruchov svalom v oblasti spojenia svalu a nervu, spôsobená imunitnou poruchou a prejavujúca sa svalovou slabosťou). Ďalej sa používajú na liečbu zadržiavania moču pri strate napätia zvierača močového mechúra (hypoaktivity detrusora neurogénneho aj non-neurogénneho pôvodu).


Mechanizmus účinku lieku Syntostigmin (neostigmínu) spočíva v zabránení odbúravania acetylcholínu prostredníctvom ovplyvnenia enzýmu acetylcholínesterázy. Acetylcholín je látka umožňujúca prenos podnetu (vzruchu) medzi nervovým zakončením a svalom. Zvýšenie koncentrácie acetylcholínu, vyvolané Syntostigminom, je zodpovedné za zlepšenie prenosu nervových podnetov medzi nervovým zakončením a svalom.

Najvýraznejšie účinky neostigmínu sa prejavujú v oblasti spojenia nervov a svalov (na tzv. nervosvalovej platničke kostrových svalov), kde zvyšuje silu svalových sťahov a zlepšuje svalovú výkonnosť, ďalej v oblasti oka, kde vyvoláva zúženie zrenice, močových ciest, kde vyvoláva zvýšenie napätia zvierača močového mechúra, tráviaceho ústrojenstva, kde stimuluje pohyby žalúdka a čriev a zvyšuje napätie žalúdka, dýchacieho ústrojenstva, kde zvyšuje tvorbu tekutiny a môže viesť k zúženiu priedušiek, potných žliaz, kde zvyšuje tvorbu potu a jeho vylučovanie a kardiovaskulárneho ústrojenstva, kde môže viesť k spomaleniu srdcovej činnosti.

Syntostigmin môžu užívať dospelí a deti staršie ako 3 roky s telesnou hmotnosťou nad 20 kg, na lekársky predpis.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Syntostigmin


NeužívajteSyntostigmin

 • ak ste alergický na na neostigmín, bromidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri zúžení alebo nepriechodnosti tráviaceho alebo močového ústrojenstva,


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať tablety Syntostigmin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika :

 • ak trpíte bronchiálnou astmou, alebo iným akútnym alebo chronickým ochorením pľúc,

 • ak trpíte spomalením srdcovej frekvencie (tzv. bradykardiou), alebo poruchou vedenia vzruchu srdcovým svalom (tzv. AV-blokádou),

 • ak trpíte akútnou alebo chronickou infekciou močových ciest,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Lekára informujte, ak:

 • po užití tabliet Syntostigmin sa vaše príznaky svalovej slabosti nezlepšili, alebo došlo len k čiastočnej úľave od príznakov,

 • ste dostali infekciu dýchacieho alebo močového ústrojenstva,

 • sa objavili nižšie uvedené, alebo aj iné vedľajšie účinky.


Deti a dospievajúci

Syntostigmin tablety nesmú užívať deti do 3 rokov.


Iné lieky a Syntostigmin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Syntostigminu a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.


Liečivý účinok Syntostigminu môžu oslabovať hormóny zo skupiny kortikosteroidov. Pri vzájomnej kombinácii sa pozorovala predĺžená svalová slabosť, ktorá sa postupne rozvíja niekoľko desiatok hodín alebo dní od začiatku vzájomnej liečby. Súčasné podávanie hormónov zo skupiny kortikosteroidov pacientom s myastenia gravis je možné len na odporúčanie lekára.


Účinok lieku Syntostigmin môžu ďalej oslabovať niektoré liečivá s opačným účinkom (tzv. anticholinergné látky), napr. atropín, ďalej tiež lieky z iných skupín, napr. chinidín alebo lokálne anestetiká esterového typu, aminoglykozidové, likózamidové a polypeptidové antibiotiká.


Účinok Syntostigminu môžu zvyšovať liečivá s podobným účinkom, ako sú napr. liečivá používané na liečbu Alzheimerovej choroby.


Syntostigmin a jedlo, nápoje a alkohol

Syntostigmin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla..


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Tehotné a dojčiace ženy môžu tablety Syntostigmin užívať len v nevyhnutných prípadoch a na výslovný pokyn lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Predovšetkým na začiatku liečby môže Syntostigmin spôsobiť zúženie zreníc a poruchy schopnosti ostrého videnia. Syntostigmin ale nepriaznivo neovplyvňuje pozornosť a schopnosť sústredenia.

Schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť motorové vozidlo musí individuálne posúdiť váš lekár.


Liek Syntostigmin tablety obsahuje mliečny cukor, laktózu.Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívaťSyntostigmin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u vášho lekára alebo lekárnika.


Pri liečbe myastenia gravisužívajú dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 51 kg zvyčajne 1 tabletu (t. j. 15 mg neostigmínbromidu) každé 3 - 4 hodiny, v prípade potreby môže lekár dávku zvýšiť, zvyčajne sa však neodporúča prekračovať dennú dávku 10 tabliet (t. j. 150 mg neostigmínbromidu).

Deti staršie ako 3 roky užívajú zvyčajne: pri telesnej hmotnosti 20 – 30 kg ½ tablety, t. j. 7,5 mg neostigmínbromidu každé 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 31 – 40 kg ½ tablety, t. j. 7,5 mg neostigmínbromidu každé 3 – 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 41 – 50 kg 1 tabletu, t. j. 15 mg neostigmínbromidu každé 4 hodiny.

Liek nesmú užívať deti do 3 rokov.


Pri liečbe zadržiavania moču pri strate napätia zvierača močového mechúra užívajú dospelí zvyčajne 1 tabletu (t. j. 15 mg neostigmínbromidu) 3 – 6-krát denne, vždy s odstupom aspoň 4 hodín.

V tejto indikácii Syntostigmin nie je určený pre deti.


Ak užijete viac Syntostigminu, ako máte

Ak užijete viac lieku ako je predpísané alebo pri náhodnom užití tohto lieku dieťaťom, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu a povedzte im, aké presné množstvo tohto lieku sa užilo. Vezmite všetky zvyšné tablety a túto písomnú informáciu pre používateľa vášmu lekárovi.

Predávkovanie, či otrava liekom Syntostigmin sa prejavuje intenzívnymi príznakmi. V popredí stojí úzkosť, slabosť, únava, závrat, bolesti hlavy, zúženie zreníc, nevoľnosť, vracanie, kolikové bolesti brucha, hnačky, zvýšené slinenie, potenie a spomalenie pulzovej frekvencie. Môže sa rozvinúť extrémna svalová slabosť, ktorá môže vyústiť do celkovej obrny, vrátane obrny oko hybných a dýchacích svalov. Pri ťažkej otrave sa stav ďalej zhoršuje do epileptických záchvatov, kómy, pľúcneho opuchu s výrazným vylučovaním sekrétu do priedušiek a pľúc spojeným s nedostatkom kyslíka, objavujú sa poruchy srdcového rytmu. Môže byť tiež prítomná zvýšená hladina krvného draslíka, alebo sa môže objaviť cukor v moči. Extrémne vysoké dávky lieku Syntostigmin vedú k dráždeniu mozgu s jeho následným útlmom, k blokáde prenosu podnetov medzi nervom a svalom sprevádzanej útlmom až obrnou dychu a smrťou.

V prípade náhodného predávkovania alebo otravy liekom Syntostigmin je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekára.


Ak zabudnete užiť Syntostigmin

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Syntostigmin

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tablety Syntostigmin sa zvyčajne veľmi dobre znášajú.


Medzi vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené v súvislosti s liečbou Syntostigminom, patria :


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

- hnačka,

- zvýšené potenie,

- zvýšená tvorba slín,

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie),

- vracanie,

- kŕčovité bolesti brucha.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

- časté nutkavé pocity na močenie,

- zvýšenie sekrécie tekutiny do priedušiek,

- zúženie zrenice,

- zvýšenie slzenia.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí):

- reakcie precitlivenosti (kožná vyrážka),

- spomalenie srdcovej frekvencie,

- svalové zášklby až kŕče.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Pŕilohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťSyntostigmin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP “. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek uchovávajte v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Syntostigminobsahuje

 • Liečivo je neostigmínbromid (neostigmini bromidum), 15 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, zemiakový škrob, mastenec, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Syntostigmin a obsah balenia


Syntostigmin sú biele okrúhle tablety.


Sú balené v sklenených fľaštičkách s uzáverom z plastickej hmoty, alebo v blistri.


Veľkosť balenia: 20 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 09/2014.
5SYNTOSTIGMIN

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/03727-Z1B

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Syntostigmin

15 mg, tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 15 mg neostigmínbromidu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 102 mg v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Vzhľad lieku:biele, okrúhle tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Terapia myastenie gravis.

Terapia hypoaktivity detrusora neurogénneho a non-neurogénneho pôvodu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Terapia myastenie gravis:

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 51 kg: 15 mg každé 3-4 hodiny, v prípade potreby možno dávku individuálne zvýšiť, neprekračovať dennú dávku 150 mg.

Deti staršie ako 3 roky s telesnou hmotnosťou vyššou ako 20 kg: 2 mg/kg/deň alebo 60 mg/m2/deň v čiastkových dávkach rozdelených na 6 – 8 dávok v priebehu 24 hodín.

Deti staršie ako 3 roky užívajú zvyčajne: pri telesnej hmotnosti 20 – 30 kg 7,5 mg každé 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 31 – 40 kg 7,5 mg každé 3 – 4 hodiny, pri telesnej hmotnosti 41 – 50 kg 15 mg každé 4 hodiny.


Terapia hypoaktivity detrusoru neurogénneho a non-neurogénneho pôvodu:

Dospelí: 15 mg 3 - 6-krát denne, vždy s odstupom aspoň 4 hodín.


Spôsob podávania

Tablety sa užívajú pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na neostigmín, bromidy, alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku tohto lieku uvedenú v časti 6.1.

 • Mechanická obštrukcia tráviaceho ústrojenstva.

 • Mechanická obštrukcia močového ústrojenstva, prípadne so sprevádzajúcou retenciou moču.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť je potrebná u pacientov so závažnou bradykardiou alebo AV-blokádou, u ktorých sa podávaním neostigmínu môže stav zhoršiť.

Opatrnosť je potrebná aj u pacientov s bronchiálnou astmou alebo pneumóniou, u ktorých podávaním neostigmínu môže dôjsť ku zvýšeniu bronchiálnej sekrécie a zhoršeniu ochorenia.

Opatrnosť je potrebná tiež u pacientov s infekciou močových ciest, u ktorých sa môžu zhoršiť príznaky ochorenia.


Syntostigmin obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok neostigmínu znižujú, až antagonizujú kortikosteroidy (vrátane mineralokortikoidu fludrokortizónu). Pri vzájomnej kombinácii bola pozorovaná protrahovaná svalová depresia, ktorá sa postupne rozvíja niekoľko desiatok hodín alebo dní od začiatku vzájomnej terapie. Súčasné podávanie kortikosteroidov alebo fludrokortizónu pacientom s myastenia gravis, kompenzovaných neostigmínom, je potenciálne nebezpečné. Mechanizmus vzniku tejto liekovej interakcie nie je známy.


Neostigmín môže predlžovať nervosvalovú blokádu, vyvolanú suxametoniom. Lieková interakcia je závažná predovšetkým po injekčnej aplikácii neostigmínu alebo u pacientov s deficitom pseudocholinesterázy. Mechanizmus vzniku tejto liekovej interakcie spočíva v spomalení biotransformácie suxametonia inhibíciou cholinesterázy, spôsobenou neostigmínom.


Účinok neostigmínu môžu znižovať, až antagonizovať liečivá s anticholinergným účinkom (napr. atropín), ďalej chinidín, prokaínamid alebo lokálne anestetiká esterového typu, aminoglykozidové, likosamidové a polypeptidové antibiotiká. Účinok neostigmínu môžu zvyšovať liečivá s cholinomimetickým účinkom (napr. kognitíva zo skupiy inhibítorov acetylcholinesterázy).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neostigmín nemá teratogénne vlastnosti. Neostigmín, rovnako ako iné inhibítory cholinesterázy, môže po parenterálnom podaní stimulovať činnosť maternice a u tehotných žien v pokročilom štádiu tehotenstva vyvolať predčasný pôrod. Po perorálnom podaní je výskyt stimulácie činnosti maternice nepravdepodobný. S podávaním neostigmínu v tehotenstve sú doteraz len obmedzené skúsenosti. Perorálny neostigmín podávaný tehotným ženám neviedol k výskytu malformácií alebo k inému poškodeniu plodu. Môže však vyvolať prechodnú svalovú slabosť u novorodencov. Podľa klasifikácie rizík v tehotenstve, používanej v USA, je zaradený do kategórie C, podľa austrálskej klasifikácie je zaradený do kategórie B2. V tehotenstve je jeho podávanie možné len v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie je presne známe, v akom množstve neostigmín prechádza do materského mlieka. Chemicky podobný pyridostigmín preniká do materského mlieka v koncentrácii zodpovedajúcej plazmatickým koncentráciám. Použitie neostigmínu počas laktácie je možné pri zvýšenej opatrnosti a pravidelnom monitorovaní pacientky aj dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neostigmín predovšetkým na začiatku terapie môže vyvolať miózu a poruchy akomodácie. Neostigmín neovplyvňuje nepriaznivo pozornosť pacienta a jeho schopnosť sústredenia. Lekár preto musí individuálne posúdiť pacientovu schopnosť obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť motorové vozidlá.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky neostigmínu rozdelené do tried podľa orgánových systémov MedDRA s uvedením frekvencie výskytu:

veľmi časté (≥1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé(1/10 000
až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

menej časté

reakcie precitlivenosti (kožná vyrážka)

Poruchy oka

časté

mióza*, zvýšená tvorba sĺz*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

bradykardia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

časté

zvýšenie bronchiálnej sekrécie*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi časté

hnačka*, hypersekrécia slín*, nevoľnosť*, vracanie*, kŕčovité bolesti brucha*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi časté

hyperhidróza*

Poruchy svalovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

menej časté

svalové zášklby až kŕče**

Poruchy obličiek a močových ciest

časté

časté nutkavé nútenie na močenie*

*patrí medzi muskarínové nežiaduce účinky

**patrí medzi nikotinové nežiaduce účinky


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie, či intoxikácia neostigmínom sa prejavuje intenzívnymi muskarínovými a nikotínovými účinkami. V popredí klinických symptómov intoxikácie stojí úzkosť, slabosť, únava, závrat, bolesti hlavy, mióza, nauzea, vracanie, kolikové bolesti brucha, hnačky, hypersalivácia, potenie a bradykardia. Môže sa rozvinúť extrémna svalová slabosť, ktorá môže progredovať do celkovej paralýzy, vrátane oko hybných a dýchacích svalov. Pri ťažkej intoxikácii stav progreduje do epileptických paroxyzmov, kómy, pľúcneho edému s výraznou bronchiálnou sekréciou, hypoxie, objavujú sa arytmie. Môže byť tiež prítomná hyperglykémia a glykosúria bez ketonúrie. Extrémne vysoké dávky neostigmínu spôsobujú stimuláciu CNS s následnou depresiou CNS, nervosvalovú blokádu, sprevádzanú respiračnou depresiou až paralýzou a smrťou.


Liečba

Pri závažnej intoxikácii sa odporúča štandardný postup: zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, odsávanie bronchiálneho sekrétu a dostatočná ventilácia a oxygenácia. Atropín zruší muskarínový efekt neostigmínu. Atropín sa aplikuje v dávke 1 - 2 (prípadne až 4) mg vnútrosvalovo, alebo vnútrožilnou injekciou, pri ťažkej intoxikácii každých 20 - 30 minút, kým sa neobjavia známky atropinizácie (sčervenanie a suchosť kože, rozšírenie zreníc a tachykardia).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: parasympatomimetikum, inhibítory cholinesterázy

ATC kód: N07AA01


Neostigmín je nepriame parasympatomimetikum, jeho mechanizmus účinku spočíva v reverzibilnej inhibícii acetylcholinesterázy, čo vedie k prechodnému zvýšeniu koncentrácie acetylcholínu, okrem iného v okolí cholinergných receptorov. Zvýšená ponuka acetylcholínu následne vedie k zlepšeniu prenosu nervových vzruchov, sprostredkovaných cholinergnými receptormi. Najvýraznejšie farmakologické účinky sa prejavujú na nervosvalovej platničke kostrových svalov (zvyšuje svalovú kontrakciu a zlepšuje svalovú výkonnosť), v oblasti oka (vyvoláva miózu), urogenitálneho systému (zvyšuje tonus detrusora), tráviaceho ústrojenstva (stimuluje motilitu tráviaceho ústrojenstva a zvyšuje tonus žalúdka), respiračného ústrojenstva (môže viesť k bronchokonstrikcii, vedie k zvýšeniu salivácie), potných žliaz (zvyšuje sekréciu) a kardiovaskulárneho ústrojenstva (môže viesť k bradykardii).

Hlavné klinické využitie neostigmínu spočíva v terapii myastenia gravis, pre ktoré je charakteristický relatívny deficit acetylcholínu na cholinergných receptoroch nervosvalovej platničky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní má neostigmín malú absolútnu biologickú dostupnosť (1 - 2 %), a to vzhľadom na veľmi nízku lipofilitu. Väzba na plazmatické bielkoviny je tiež nízka (15 - 25 %). Po perorálnom podaní účinok nastupuje v priebehu 45 - 75 minút, maximálna plazmatická hladina (1 - 5 µg/ml) sa dosiahne za 60 - 120 minút po podaní a účinok zvyčajne pretrváva 3 - 6 hodín. Distribučný objem neostigmínu je 0,26 - 0,34 l/kg. Biologický polčas je 1,5 - 2 hodiny.

Neostigmín sa čiastočne biotransformuje v pečeni na neúčinné metabolity (3-hydroxyfenyltrimetylamónium, 3-hydroxyfenyldimetylamín a ich glukuronuidy). Počas 24 hodín po perorálnom podaní neostigmínu sa približne 80 % podanej dávky vylúči močom, z toho približne 50 % v nezmenenej forme a približne 30 % vo forme metabolitov. Pri ťažkej poruche funkcie obličiek dochádza k miernemu (ale štatisticky významnému) predĺženiu biologického polčasu neostigmínu, ktoré však nevedie k nevyhnutnosti úpravy dávok, či zmene dávkových intervalov tejto skupiny pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčné štúdie vykonané na zvieratách nepreukázali poškodenie fertility, teratogénne alebo kancerogénne účinky neostigmínu. Neostigmín nemá mutagénne vlastnosti. U zvierat neostigmín prestupuje placentou a prechádza do materského mlieka.

Toxikologické štúdie vykonané na potkanoch, myšiach alebo mačkách preukázali len účinky súvisiace s nadmerným farmakologickým pôsobením. Nebola pozorovaná žiadna špecifická orgánová toxicita. Neostigmín je po perorálnom podaní relatívne netoxický. LD50po perorálnom podaní bola u potkanov 51 mg/kg, u myší 7 mg/kg a u mačiek 7,5 mg/kg. Výrazne vyššiu akútnu toxicitu má neostigmín po parenterálnom podaní. Po vnútrožilnej aplikácii bola LD50u potkanov 0,165 mg/kg, u myší 0,13 mg/kg a u mačiek 0,171 mg/kg. Po podkožnej aplikácii bola LD50u potkanov 0,37 mg/kg a u myší 0,42 mg/kg.

Bezpečnosť neostigmínu bola preverená aj jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


lactosum monohydricum (monohydrát laktózy)

maydis amylum (kukuričný škrob)

solani amylum (zemiakový škrob)

talcum (mastenec)

magnesii stearas (magnéziumstearát)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


48 mesiacov (4 roky)


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


 1. sklená liekovka, uzáver z plastickej hmoty, etiketa, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa,

 2. blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa


Veľkosť balenia: 20 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


67/0535/69-S/C


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26.02.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014


6SYNTOSTIGMIN