+ ipil.sk

Tadalafil PMCS 5 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Tadalafil PMCS 5 mg

filmom obalené tablety

tadalafil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tadalafil PMCS a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tadalafil PMCS

3. Ako užívať Tadalafil PMCS

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tadalafil PMCS

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tadalafil PMCS a na čo sa používa


Tadalafil PMCS je určený na liečbu dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu penisu potrebnú na sexuálnu aktivitu. Je dokázané, že liečivo Tadalafilu PMCS, tadalafil, významne zlepšuje schopnosť dosiahnuť stoporenie penisu dostatočné na sexuálnu aktivitu.

Tadalafil PMCS patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po sexuálnej stimulácii Tadalafil PMCS uvoľňuje hladkú svalovinu ciev vo vašom penise a umožňuje

vtok krvi do jeho tkanív. Výsledkom je zlepšenie erektilnej funkcie. Tadalafil PMCS vám nepomôže, ak nemáte erektilnú dysfunkciu.

Je dôležité si uvedomiť, že Tadalafil PMCS nepôsobí bez sexuálnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tadalafil PMCS


Neužívajte Tadalafil PMCS

  • ak ste alergický na tadalafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  • ak užívate organický nitrát v akejkoľvek forme alebo látky vedúce k tvorbe oxidu dusnatého, napr. amylnitrit. Ide o skupinu liekov (“nitráty“), ktorá sa používa v liečbe angíny pektoris (“bolesť na hrudníku“). Ukázalo sa, že tadalafil zosilňuje účinky týchto liekov. Ak užívate nitrát v akejkoľvek forme alebo ak si tým nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom;

  • ak trpíte vážnejším ochorením srdca alebo ste v priebehu posledných 90 dní prekonali infarkt;

  • ak ste v priebehu posledných 6 mesiacov prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu;

  • ak máte nízky tlak krvi alebo neliečený vysoký tlak krvi;

  • ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (z angl. slova “non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy”, NAION), poruchu, ktorá sa niekedy uvádza ako „očná príhoda“.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tadalafil PMCS, obráťte sa na svojho lekára.


Uvedomte si, že sexuálna aktivita predstavuje pre pacientov so srdcovými chorobami možné riziko,

pretože zvyšuje záťaž srdca. Ak máte ťažkosti so srdcom, je potrebné, aby ste to povedali svojmu lekárovi.


Predtým, ako užijete tablety, povedzte svojmu lekárovi, ak:

- trpíte kosáčikovou anémiou (porucha červených krviniek)

- máte mnohopočetný myelóm (rakovina kostnej drene)

- máte leukémiu (rakovina krvi)

- máte deformáciu (zmenený tvar) penisu

- máte závažnú poruchu funkcie pečene

- máte závažnú poruchu funkcie obličiek.


Nie je známe, či je tadalafil účinný u pacientov, ktorí sa podrobili:

- operačnému zákroku v panvovej oblasti

- odstráneniu celej prostaty alebo jej časti, pri ktorom boli prerušené nervy v prostate (radikálna

prostatektómia bez zachovania nervov).


Ak u vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať Tadalafil PMCS a ihneď

kontaktujte vášho lekára.


Tadalafil PMCS nie je určený na použitie u žien.


Deti a dospievajúci

Tadalafil PMCS nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Tadalafil PMCS

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Neužívajte Tadalafil PMCS, ak už užívate nitráty (používané v liečbe angíny pektoris).


Niektoré lieky môžu byť ovplyvnené Tadalafilom PMCS alebo môžu ovplyvniť účinok Tadalafilu PMCS. Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, že užívate:

- alfablokátory (používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo príznakov ochorenia močového

traktu súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty);

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku;

- inhibítor 5-alfa reduktázy (používaný na liečbu benígnej hyperplázie prostaty);

- lieky ako sú tablety ketokonazolu (na liečbu hubových infekcií) a inhibítory proteázy na liečbu

AIDS alebo infekcie HIV;

- fenobarbital, fenytoín a karbamazepín (antikonvulzíva – lieky proti kŕčom);

- rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká) alebo itrakonazol (používané na liečbu hubových infekcií);

- iné lieky na erektilnú dysfunkciu.


Tadalafil PMCSa nápoje a alkohol

Informácie o účinku alkoholu sú uvedené v časti 3.

Grapefruitová šťava môže ovplyvniť účinok Tadalafilu PMCS a má sa piť s opatrnosťou. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na svojho lekára.


Plodnosť

Pri použití lieku u psov sa objavila znížená tvorba spermií v semenníkoch. Zníženie počtu spermií bolo pozorované aj u mužov. Nie je pravdepodobné, že by to viedlo k neplodnosti.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí muži, ktorí užívali tadalafil v klinických škúšaniach, hlásili závraty. Pozorne skúmajte vašu

reakciu na tieto tablety pred vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov.


Tadalafil PMCS obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tadalafil PMCS


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety Tadalafilu PMCS sú určené iba na vnútorné použitie (cez ústa) u mužov. Tableta sa celá prehltne s malým množstvom vody. Tadalafil PMCS sa môže užívať s jedlom alebo bez neho.


Odporúčaná dávka je jedna 5 mg tableta, ktorá sa užíva jedenkrát denne v približne rovnakom čase.

Váš lekár vám môže upraviť dávku na 2,5 mg na základe vašej reakcie na Tadalafil PMCS (2,5 mg tablety sú dostupné na trhu).

Tadalafil PMCS nesmiete užívať častejšie ako raz denne.


Dávkovanie Tadalafilu PMCS jedenkrát denne môže byť výhodné u mužov, ktorí očakávajú pohlavný styk dva alebo viackrát týždenne.

Tadalafil PMCS užívaný jedenkrát denne vám umožní dosiahnuť erekciu kedykoľvek počas 24 hodín, pokiaľ ste sexuálne stimulovaný.


Je dôležité si uvedomiť, že Tadalafil PMCS nepôsobí bez sexuálnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.


Pitie alkoholu môže mať nepriaznivý vplyv na vašu schopnosť dosiahnuť erekciu a môže spôsobiť prechodný pokles vášho krvného tlaku. Pokiaľ ste užili, či plánujete užiť Tadalafil PMCS, vyvarujte sa

nadmernému pitiu alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % alebo viac), ktoré môže zvýšiť riziko vzniku závratov pri vstavaní.


Ak užijete viac Tadalafilu PMCS, ako máte

Vyhľadajte svojho lekára. Môžu sa u vás objaviť vedľajšie účinky uvedené v časti 4.


Ak zabudnete užiť Tadalafil PMCS

Vezmite si svoju dávku hneď, ako si na to spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste

nahradili vynechanú tabletu. Nesmiete užívať Tadalafil PMCS viac ako raz denne.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto účinky sú obyčajne miernej až stredne ťažkej intenzity.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek

užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:

- alergické reakcie vrátane vyrážky (menej častý výskyt)

- bolesť na hrudi – neužívajte nitráty, ale okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (menej častý výskyt)

- dlhotrvajúca, prípadne aj bolestivá erekcia po užití Tadalafilu PMCS (zriedkavý výskyt). Ak vaša erekcia trvá viac ako 4 hodiny, musíte okamžite vyhľadať lekára.

- náhla strata zraku (zriedkavý výskyt).


Ďalšie hlásené vedľajšie účinky:

Časté(môžu postihovať až 1 z 10 ľudí)

- bolesť hlavy, bolesť chrbta, bolesť svalov, bolesti rúk a nôh, návaly tepla, opuch nosovej sliznice,

poruchy trávenia a reflux (spätné vtekanie obsahu žalúdka do pažeráka).


Menej časté(môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)

- závrat, bolesť brucha, rozmazané videnie, bolesť oka, zvýšené potenie, ťažkosti s dýchaním,

krvácanie z penisu, prítomnosť krvi v semene a/alebo v moči, pocit búšenia srdca, rýchly pulz,

vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, krvácanie z nosa a zvonenie v ušiach.


Zriedkavé(môžu postihovať až 1 z 1000 ľudí)

- mdloby, epileptické záchvaty a prechodná strata pamäti, opuch očných viečok, červené oči, náhle

zhoršenie alebo strata sluchu a žihľavka (svrbiace červené fľaky na koži).


V zriedkavých prípadoch boli u mužov, ktorí užívali tadalafil, hlásené srdcový infarkt a náhla

mozgová príhoda. Väčšina z týchto mužov trpela problémami so srdcom už predtým ako začali užívať

tento liek.

Zriedkavo bolo hlásené zhoršenie alebo strata zraku čiastočného, dočasného alebo trvalého charakteru

v jednom alebo oboch očiach.


Niektoré ďalšie vedľajšie účinkyboli hlásené u mužov užívajúcich tadalafil, ktoré neboli

pozorované v klinických skúšaniach. Tieto zahŕňajú:

- migrénu, opuch tváre, závažnú alergickú reakciu, ktorá spôsobuje opuch tváre alebo hrdla, závažné

kožné vyrážky, niektoré poruchy ovplyvňujúce prietok krvi v očiach, nepravidelnú činnosť srdca

a angínu pektoris a náhlu srdcovú smrť.


Vedľajšie účinky ako závrat a hnačka boli častejšie hlásené u mužov starších ako 75 rokov, ktorí užívajú tadalafil.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tadalafil PMCS


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tadalafil PMCS obsahuje

  • Liečivo je tadalafil.

Tadalafil PMCS 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg tadalafilu.

  • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón 25, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, laurylsulfát sodný.

Obal tablety:opadry žltá (hypromelóza 6cp, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý (E172), oxid železitý červený (E172)).


Ako vyzerá Tadalafil PMCS a obsah balenia

Tadalafil PMCS 5 mgsú žlté okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.


Tadalafil PMCS 5 mg je dostupný v blistrových baleniach (PVC/PvdC/Al alebo OPA/Al/PVC/Al), ktoré obsahujú 2, 4, 8, 10, 12, 20, 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.,

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Nemecko: Tadalafil PMCS 5 mg Filmtabletten

Švédsko: Tadalafil PMCS 5 mg filmdragerade tabletter

Česká republika: Tadalafil PMCS 5 mg

Estónsko: Tadalafil PMCS 5 mg

Litva: Tadalafil PMCS 5 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Tadalafil PMCS 5 mg apvalkotās tabletes

Poľsko: Tadalafil PMCS

Slovenská republika: Tadalafil PMCS 5 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.


5

Tadalafil PMCS 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/08641, 2012/08642, 2012/08643


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tadalafil PMCS 5 mg

Tadalafil PMCS 10 mg

Tadalafil PMCS 20 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tadalafil PMCS 5 mg: každá tableta obsahuje 5 mg tadalafilu.

Tadalafil PMCS 10 mg: každá tableta obsahuje 10 mg tadalafilu.

Tadalafil PMCS 20 mg: každá tableta obsahuje 20 mg tadalafilu.

Pomocné látky so známym účinkom: 63,875 mg, 127,75 mg alebo 225,50 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Tadalafil PMCS 5 mg: žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom 6 mm.

Tadalafil PMCS 10 mg: žlté okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane s priemerom 8 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Tadalafil PMCS 20 mg: žlté podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s dĺžkou 15 mm a šírkou 6 mm.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov.

Aby bol tadalafil účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Tadalafil PMCS nie je určený na použitie u žien.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí muži

Vo všeobecnosti, odporúčaná dávka je 10 mg podaná pred očakávanou sexuálnou aktivitou bez ohľadu na príjem potravy. U pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku, sa môže použiť dávka 20 mg. Liek sa má užiť aspoň 30 minút pred sexuálnou aktivitou.

Maximálne dávkovanie je jedenkrát denne.

Tadalafil 10 a 20 mg je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie tadalafilu (t.j. aspoň dvakrát týždenne), môže byť vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou dávkou Tadalafilu PMCS jedenkrát denne, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára.

U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg jedenkrát denne v približne rovnakom čase. Dávku je

možné znížiť na 2,5 mg jedenkrát denne podľa znášanlivosti pacienta (2,5 mg tablety sú dostupné na trhu).

Vhodnosť kontinuálneho používania jedenkrát denne sa má pravidelne prehodnocovať.


Osobitné skupiny pacientov


Starší muži

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Muži s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky. Pre pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg.

Dávkovanie tadalafilu jedenkrát denne sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.4 a 5.2).


Muži s poruchou funkcie pečene

Odporúčaná dávka Tadalafilu PMCS je 10 mg podaná pred očakávanou sexuálnou aktivitou bez ohľadu na príjem potravy. O bezpečnosti použitia tadalafilu u pacientov so závažnou poruchou pečene (trieda C Childovej-Pughovej klasifikácie) sú dostupné iba obmedzené klinické údaje; v prípade jeho predpísania musí predpisujúci lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika. O podávaní vyšších dávok tadalafilu ako 10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje. Dávkovanie jedenkrát denne sa nehodnotilo u pacientov s poruchou funkcie pečene, preto v prípade predpísania lieku, musí lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika (pozri časti 4.4 a 5.2).


Muži s diabetom

U mužov s diabetom nie je potrebná žiadna úprava dávky.


Pediatrická populácia

Použitie Tadalafilu PMCS sa netýka pediatrickej populácie v indikácii liečby erektilnej dysfunkcie.


Spôsob podávania

Tadalafil PMCS je dostupný vo forme 5 mg, 10 mg a 20 mg filmom obalených tabliet na perorálne

použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


V klinických skúšaniach sa zistilo, že tadalafil zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov. To

pravdepodobne vyplýva z kombinovaných účinkov nitrátov a tadalafilu na metabolickú dráhu

oxid dusnatý/cGMP. Z toho dôvodu je kontraindikované podávanie Tadalafilu PMCS pacientom užívajúcim organické nitráty v akejkoľvek forme (pozri časť 4.5).


Tadalafil PMCS sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča. Potenciálne kardiálne riziko sexuálnej aktivity u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením zváži ošetrujúci lekár.

Nasledujúce skupiny pacientov s kardiovaskulárnym ochorením neboli zahrnuté v klinických skúšaniach, a preto je u nich použitie tadalafilu kontraindikované:

- pacienti s infarktom myokardu počas posledných 90 dní,

- pacienti s nestabilnou angínou pektoris alebo angínou pektoris, ktorá sa prejavuje počas

pohlavného styku,

- pacienti so zlyhaním srdca NYHA 2 alebo väčším počas posledných 6 mesiacov,

- pacienti s neliečenými arytmiami, hypotenziou (< 90/50 mm Hg) alebo neliečenou

hypertenziou,

- pacienti s mozgovou príhodou počas posledných 6 mesiacov.


Tadalafil PMCS je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu videnia v jednom oku v dôsledku

nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic

neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou

expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred liečbou Tadalafilom PMCS

Pri diagnostike erektilnej dysfunkcie je potrebné pred zvážením farmakologickej liečby zohľadniť anamnézu a výsledky lekárskeho vyšetrenia a určiť potenciálne skryté príčiny.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie lekár má zvážiť kardiovaskulárny stav

pacienta, pretože v súvislosti so sexuálnou aktivitou existuje určitý stupeň kardiálneho rizika.

Tadalafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré spôsobujú mierne a prechodné zníženie krvného tlaku

(pozri časť 5.1), a ako taký potencuje hypotenzný účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

V rámci vyšetrenia erektilnej dysfunkcie je potrebné diagnostikovať jej možné príčiny, pričom

príslušná liečba sa stanoví až po dostatočnom lekárskom vyšetrení. Nie je známe, či je tadalafil účinný

u pacientov, ktorí sa podrobili operačnému zákroku v panvovej oblasti alebo radikálnej prostatektómii bez zachovania nervov.


Kardiovaskulárne udalosti

V postmarketingovom sledovaní a/alebo v klinických skúšaniach boli hlásené závažné kardiovaskulárne udalosti, vrátane infarktu myokardu, náhlej smrti, nestabilnej angíny pektoris, ventrikulárnej arytmie, mozgovej príhody, tranzitórnych ischemických atakov, bolesti na hrudníku, palpitácií a tachykardií. Väčšina pacientov, u ktorých boli tieto udalosti hlásené, vykazovali už predtým prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Nedá sa však definitívne určiť, či boli hlásené udalosti v priamej súvislosti s týmito rizikovými faktormi, s tadalafilom, so sexuálnou aktivitou alebo s kombináciou týchto či ďalších faktorov.

U pacientov užívajúcich súčasne antihypertenzné lieky môže tadalafil vyvolať zníženie krvného

tlaku. Na začiatku liečby tadalafilom jedenkrát denne je potrebné klinické zváženie prípadnej úpravy

dávky antihypertenznej liečby.

U pacientov užívajúcich alfa1-blokátory môže súčasné podanie tadalafilu viesť u niektorých pacientov

k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Kombinácia tadalafilu s doxazosínom sa neodporúča.


Zrak

V súvislosti s užitím tadalafilu a iných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady

NAION. Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy videnia prestal užívať Tadalafil PMCS a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).


Poruchy funkcie obličiek a pečene

Z dôvodu zvýšenej expozície tadalafilu (AUC), obmedzenej klinickej skúsenosti a nedostatočnej

schopnosti ovplyvňovať klírens dialýzou, dávkovanie Tadalafilu PMCS jedenkrát denne sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.

O bezpečnosti použitia tadalafilu jedenkrát denne u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou

(trieda C Childovej-Pughovej klasifikácie) sú dostupné iba obmedzené klinické údaje. Dávkovanie

jedenkrát denne sa nehodnotilo u pacientov s hepatálnou insuficienciou. V prípade predpísania Tadalafilu PMCS musí lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.


Priapizmus a anatomická deformácia penisu

Pacientov, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, je potrebné poučiť o nutnosti okamžitého

vyhľadania lekára. Ak nedôjde k okamžitej liečbe priapizmu, môže dôjsť k poškodeniu tkaniva penisu

a k trvalej strate potencie.

Tadalafil PMCS je potrebné užívať s opatrnosťou u pacientov s anatomickými deformáciami penisu (ako je angulácia, fibróza kavernóznych telies alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov trpiacich

ochoreniami, ktoré môžu predisponovať ku vzniku priapizmu (ako je kosáčiková anémia,

mnohopočetný myelóm alebo leukémia).


Použitie s inhibítormi CYP3A4

Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní Tadalafilu PMCS pacientom užívajúcim silné inhibítory CYP3A4 (ritonavir, sachinavir, ketokonazol, itrakonazol a erytromycín), keďže bola v kombinácii s týmito liekmi pozorovaná zvýšená systémová expozícia tadalafilu (AUC) (pozri časť 4.5).


Tadalafil PMCS a iné lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie

Bezpečnosť a účinnosť kombinovanej liečby tadalafilu a inými PDE5 inhibítormi alebo inými

liekmi na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola preskúmaná. Pacienti majú byť poučení, aby neužívali Tadalafil PMCS v takýchto kombináciách.


Laktóza

Tadalafil PMCS obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy a laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ako je popísané nižšie, interakčné štúdie boli vykonané s dávkami 10 mg a/alebo 20 mg tadalafilu. Na

základe tých interakčných štúdií, kde bola použitá iba dávka 10 mg, sa nedajú úplne vylúčiť klinicky

relevantné interakcie pri vyššom dávkovaní.


Vplyv iných liečiv na tadalafil


Inhibítory cytochrómu P450

Tadalafil sa metabolizuje hlavne prostredníctvom CYP3A4. Selektívny inhibítor CYP3A4,

ketokonazol (200 mg denne), zvýšil expozíciu (AUC) tadalafilu (10 mg) 2-násobne a Cmaxo 15 %

v porovnaní s hodnotami AUC a Cmaxpre samotný tadalafil. Ketokonazol (400 mg denne) zvýšil

expozíciu (AUC) tadalafilu (20 mg) 4-násobne a Cmaxo 22 %. Inhibítor proteázy ritonavir (200 mg 2-

krát denne), ktorý je inhibítorom CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, zvýšil expozíciu (AUC)

tadalafilu (20 mg) 2-násobne bez zmeny Cmax. Hoci špecifické interakcie neboli skúmané, ostatné

inhibítory proteázy, ako sachinavir, a iné inhibítory CYP3A4, ako erytromycín, klaritromycín,

itrakonazol a grapefruitová šťava sa spolu s tadalafilom majú používať opatrne, pretože je možné predpokladať, že by mohli zvyšovať plazmatické koncentrácie tadalafilu (pozri časť 4.4). Následkom

toho sa môže zvýšiť výskyt nežiaducich reakcií popísaných v časti 4.8.


Transportné proteíny

Úloha transportných proteínov (napr. p-glykoproteínu) pri distribúcii tadalafilu nie je známa. Aj tak

však existuje potenciál liekových interakcií sprostredkovaných inhibíciou transportných proteínov.


Induktory cytochrómu P450

Rifampicín, ktorý je induktorom CYP3A4, znížil hodnotu AUC tadalafilu o 88 % v porovnaní

s hodnotami AUC po podaní samotného tadalafilu (10 mg). Predpokladá sa, že táto znížená expozícia

zníži účinok tadalafilu, rozsah zníženia účinku nie je známy. Iné induktory CYP3A4 , ako sú

fenobarbital, fenytoín a karbamazepín, môžu taktiež znížiť plazmatické koncentrácie tadalafilu.


Vplyv tadalafilu na iné lieky


Nitráty

V klinických skúšaniach sa zistilo, že tadalafil (5, 10 a 20 mg) zosilňuje hypotenzné účinky nitrátov.

Z toho dôvodu je kontraindikované podávanie tadalafilu pacientom, ktorí užívajú organický nitrát

v akejkoľvek forme (pozri časť 4.3). Podľa výsledkov klinického skúšania, v ktorej 150 účastníkov

užívalo po dobu 7 dní v rôznych časoch dennú dávku 20 mg tadalafilu a 0,4 mg sublingválneho

nitroglycerínu bolo zistené, že interakcia pretrvávala po dobu dlhšiu ako 24 hodín, ale nebola už

zaznamenaná po uplynutí 48 hodín od poslednej dávky tadalafilu. U pacienta užívajúceho akúkoľvek

dávku tadalafilu (2,5 mg - 20 mg), kde sa v život ohrozujúcej situácii javí podanie nitrátov

z medicínskeho hľadiska nevyhnutné, by malo pred podaním nitrátov uplynúť od užitia poslednej

dávky tadalafilu aspoň 48 hodín. Za týchto okolností je možné nitráty aplikovať, avšak iba pod

priamym lekárskym dohľadom a za náležitého monitorovania hemodynamických funkcií.


Antihypertenzíva (vrátane blokátorov kalciového kanála)

Súčasné podanie doxazosínu (4 a 8 mg denne) a tadalafilu (5 mg denná dávka a 20 mg ako

jednorazová dávka) signifikantne zvyšuje hypotenzný účinok tohto alfablokátora.

Tento účinok trvá aspoň dvanásť hodín a môže byť symptomatický vrátane synkopy. Preto sa táto

kombinácia neodporúča (pozri časť 4.4).

V interakčných štúdiách vykonaných s limitovaným počtom zdravých dobrovoľníkov neboli tieto

účinky hlásené pri alfuzosíne alebo tamsulozíne. Avšak pozornosť treba venovať pri používaní

tadalafilu u pacientov liečených alfablokátormi a najmä u starších osôb. Liečbu treba začať

s minimálnou dávkou a postupne upraviť.


V klinicko-farmakologických štúdiách sa skúmala schopnosť tadalafilu zosilniť hypotenzné účinky

antihypertenzných liekov. Skúmal sa pritom vplyv na hlavné skupiny antihypertenzných liekov,

vrátane blokátorov kalciového kanála (amlodipín), inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín

(enalapril), betablokátorov (metoprolol), tiazidových diuretík (bendrofluazid) a blokátorov receptorov

angiotenzínu II (rozličné typy a dávky, podávané samostatne alebo v kombinácii s tiazidmi,

blokátormi kalciového kanála, betablokátormi a/alebo alfablokátormi). Tadalafil (v dávke 10 mg,

okrem štúdií s blokátormi receptorov angiotenzínu II a amlodipínom, v ktorých sa použila dávka

20 mg) nemal klinicky významné interakcie so žiadnym liekom z týchto skupín. V inej klinicko-farmakologickej štúdii bol skúmaný tadalafil (20 mg) v kombinácii až so 4 triedami antihypertenzív.

U účastníkov užívajúcich viacero antihypertenzív boli zmeny krvného tlaku pri ambulantných

kontrolách vo vzťahu k stupňu kontroly hypertenzie. Účastníci štúdie, ktorých hypertenzia bola

dobre kontrolovaná liečbou, vykazovali iba minimálny pokles krvného tlaku, podobný zníženiu

pozorovanému u zdravých osôb. U účastníkov štúdie, ktorých krvný tlak nebol kontrolovaný,

bolo pozorované väčšie zníženie krvného tlaku, ktoré však u väčšiny jednotlivcov nebolo spojené

s príznakmi hypotenzie. U pacientov, ktorí súbežne používajú antihypertenzné lieky, môže tadalafil

v dávke 20 mg spôsobiť zníženie krvného tlaku, ktoré je (s výnimkou alfablokátorov, pozri vyššie)

všeobecne mierne a nie je pravdepodobné, že bude klinicky významné. Pri analýze údajov získaných

v klinických skúšaniach III. fázy sa taktiež nezistili žiadne rozdiely nežiaducich účinkov medzi pacientmi užívajúcimi tadalafil v kombinácii s antihypertenznými liekmi alebo bez nich. Pacienti, ktorí užívajú antihypertenzné lieky, by však mali byť náležite upozornení na možné zníženie krvného tlaku.


Inhibítory 5-alfa reduktázy

V klinickom skúšaní, kde sa porovnával účinok tadalafilu 5 mg v súbežnom podávaní s finasteridom

5 mg oproti placebu podávanému spolu s finasteridom 5 mg na zlepšenie príznakov BPH, sa nevyskytli žiadne nové nežiaduce reakcie. Avšak nebola vykonaná oficiálna štúdia liekových interakcií hodnotiaca vplyv tadalafilu a inhibítorov 5-alfa reduktázy (5-ARI), a preto je potrebné podávať tadalafil súbežne s 5-ARI so zvýšenou opatrnosťou.


Substráty pre CYPIA2 (napr. teofylín)

Pri podaní tadalafilu v dávke 10 mg spolu s teofylínom (neselektívny inhibítor fosfodiesterázy) sa

v klinicko-farmakologickej štúdii nezistila žiadna farmakokinetická interakcia. Jediným

farmakodynamickým účinkom bolo malé (3,5 úderov/min) zrýchlenie tepu. Hoci bol tento účinok

malý, a v štúdii nevykazoval klinickú významnosť, pri spoločnom podaní týchto liekov by sa mal

vziať do úvahy.


Etinylestradiol a terbutalín

Zistilo sa, že tadalafil spôsobuje zvýšenie biologickej dostupnosti etinylestradiolu po perorálnom

podaní, a pri perorálnom podaní terbutalínu sa dá očakávať podobné zvýšenie, hoci jeho klinický

dôsledok je neistý.


Alkohol

Koncentrácia alkoholu (priemerná maximálna koncentrácia alkoholu v krvi 0,08 %) nebola ovplyvnená súčasným podaním tadalafilu (10 mg alebo 20 mg). Okrem toho neboli pozorované žiadne zmeny v koncentrácii tadalafilu po 3 hodinách po súbežnom užití s alkoholom. Alkohol bol podávaný za podmienok maximalizujúcich rýchlosť jeho vstrebávania (ráno nalačno a bez jedla ešte 2 hodiny po

požití alkoholu). Tadalafil (20 mg) nezosilňoval priemerné zníženie krvného tlaku spôsobené

alkoholom (0,7 g/kg, t.j. približne 180 ml 40 % alkoholu [vodky] u 80-kg muža), u niektorých osôb

však boli pozorované posturálne závraty a ortostatická hypotenzia. Pokiaľ bol tadalafil podaný

s nižšou dávkou alkoholu (0,6 g/kg), hypotenzia nebola pozorovaná a výskyt závratov mal podobnú

frekvenciu ako po alkohole samotnom. Tadalafil (10 mg) nezosilňoval vplyv alkoholu na kognitívne

funkcie.


Lieky metabolizované cytochrómom P450

Nepredpokladá sa, že by tadalafil spôsoboval klinicky významnú inhibíciu alebo indukciu klírensu

liekov, ktoré sú metabolizované izoformami CYP450. Štúdie potvrdili, že tadalafil neinhibuje ani

neindukuje izoformy CYP450, vrátane CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 a CYP2C19.


Substráty pre CYP2C9 (napr. R-warfarín)

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nemá žiadny klinicky významný účinok na expozíciu (AUC) S-warfarínu

alebo R-warfarínu (substrát pre CYP2C9), ani nespôsobil zmeny protrombínového času navodené

warfarínom.


Aspirín

Tadalafil (10 mg a 20 mg) nepotencuje predĺženie času krvácania spôsobeného kyselinou

acetylsalicylovou.


Antidiabetické lieky

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s antidiabetikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tadalafil nie je indikovaný na použitie u žien.


Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití tadalafilu u gravidných žien. Štúdie na

zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky na priebeh tehotenstva, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Užívanie tadalafilu v tehotenstve sa

z preventívnych dôvodov neodporúča.


Laktácia

Dostupné farmakodynamické/toxikologické dáta u zvierat preukázali exkréciu tadalafilu do

mlieka. Nemôže byť vylúčené riziko pre dojčené dieťa. Tadalafil sa nemá užívať

počas dojčenia.


Fertilita

U psov sa objavili účinky, ktoré môžu indikovať poruchu fertility. Dve po sebe nasledujúce klinické

skúšania naznačujú, že nie je pravdepodobné, aby sa tento účinok objavil u ľudí, ale u niektorých

mužov bola zaznamenaná znížená koncentrácia spermií (pozri časti 5.1 a 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tadalafil má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Hoci výskyt

závratov v klinických skúšaniach bol podobný v skupinách s placebom a tadalafilom, pred vedením

motorových vozidiel alebo používaním strojov by pacienti mali poznať svoju reakciu na tadalafil.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky u pacientov užívajúcich tadalafil na liečbu erektilnej dysfunkcie

alebo benígnej hyperplázie prostaty boli bolesť hlavy, dyspepsia, bolesť chrbta a myalgia, u ktorých

incidencia narastala so zvyšujúcou sa dávkou tadalafilu. Väčšina prípadov bolesti hlavy hlásená pri užívaní tadalafilu jedenkrát denne bola medzi 10-tym a 30-tym dňom od začiatku liečby.


Tabuľkové zhrnutie nežiaducich účinkov

V nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované nežiaduce účinky zo spontánnych hlásení a placebom

kontrolovaných klinických skúšaní (zahŕňajúcich celkovo 7116 pacientov liečených tadalafilom

a 3718 pacientov na placebe) v liečbe erektilnej dysfunkcie na vyžiadanie alebo jedenkrát denne alebo

v liečbe benígnej hyperplázie prostaty jedenkrát denne.

Frekvencia výskytu:veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).Časté

Menej časté

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívne reakcie

Angioedém2

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat

Mozgová príhoda1

(vrátane krvácavých príhod),

synkopa,

tranzitórne ischemické

ataky1,

migréna2,

záchvaty,

prechodná amnézia

Poruchy oka


Rozmazané videnie,

pocity opisované ako

bolesť oka,

Defekt zorného poľa,

opuch očných viečok,

konjunktiválna

hyperémia, nearteritická

predná ischemická

neuropatia zrakového

nervu (NAION)2,

cievna oklúzia sietnice2

Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus

Náhla hluchota

Poruchy srdca a srdcovej činnosti1


Tachykardia,

palpitácie

Infarkt myokardu,

nestabilná angína

pektoris2,

ventrikulárna arytmia2

Poruchy ciev

Návaly tepla

Hypotenzia3,

hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kongescia nosovej

sliznice

Dyspnoe,

Krvácanie z nosa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Dyspepsia,

refluxná choroba

pažeráka

Bolesť brucha


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka, hyperhidróza

(potenie)

Žihľavka, Stevensov-

Johnsonov syndróm2,

exfoliatívna dermatitída2

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť chrbta, myalgia, bolesť končatínPoruchy obličiek a močových ciest


Hematúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Krvácanie z penisu,

hematospermia

Predĺžené erekcie,

Priapizmus2

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Bolesť na hrudníku1

Tvárový edém2,

náhla srdcová smrť1,2


(1) Väčšina pacientov vykazovala už predtým prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov

(pozri časť 4.4).

(2) Nežiaduce účinky hlásené v rámci postmarketingového sledovania nepozorované v placebom

kontrolovaných klinických skúšaniach.

(3) Častejšie hlásené, keď sa tadalafil podáva pacientom, ktorí už užívajú antihypertenzné lieky.


Popis vybraných nežiaducich účinkov

U pacientov liečených tadalafilom jedenkrát denne bol hlásený mierne zvýšený výskyt abnormalít

EKG, najmä sínusovej bradykardie v porovnaní s placebom. Väčšina týchto abnormalít EKG

nesúvisela s nežiaducimi účinkami.


Ostatné osobitné skupiny

Údaje o pacientoch starších ako 65 rokov, ktorí užívali tadalafil počas klinického skúšania, či už

na liečbu erektilnej dysfunkcie alebo na liečbu benígnej hyperplázie prostaty sú obmedzené.

V klinických skúšaniach s 5 mg tadalafilu užívanými jedenkrát denne na liečbu benígnej hyperplázie

prostaty boli hlásené závraty a hnačka častejšie u pacientov starších ako 75 rokov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Zdravým osobám boli podané jednorazové dávky až do 500 mg a pacientom sa podali opakované denné dávky až do 100 mg. Nežiaduce účinky boli podobné ako pri nižších dávkach. V prípade predávkovania je potrebné začať štandardnú podpornú liečbu. Hemodialýza prispieva k eliminácii tadalafilu iba nepatrne.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:urologiká, liečivá pri poruchách erekcie, ATC kód: G04BE08


Mechanizmus účinku

Tadalafil je selektívny a reverzibilný inhibítor špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) vedúcej

k tvorbe cyklického guanozín monofosfátu (cGMP). Zatiaľ čo sexuálna stimulácia spôsobuje lokálne

uvoľnenie oxidu dusnatého, inhibícia PDE5 tadalafilom zvyšuje hladiny cGMP v corpus cavernosum.

To vedie k relaxácii hladkej svaloviny a umožneniu vtoku krvi do tkanív penisu s následnou erekciou.

Pri liečbe erektilnej dysfunkcie nemá tadalafil žiadny účinok bez sexuálnej stimulácie.


Farmakodynamické účinky

V in vitroštúdiách sa ukázalo, že tadalafil je selektívnym inhibítorom PDE5. PDE5 je enzým

nachádzajúci sa v hladkej svalovine corpus cavernosum, ciev a vnútorných orgánov, ďalej

v kostrovom svalstve, krvných doštičkách, obličkách, pľúcach a mozočku. Účinok tadalafilu na PDE5

je silnejší ako na iné fosfodiesterázy. Tadalafil má viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako

na PDE1, PDE2 a PDE4, enzýmy, ktoré sa nachádzajú v srdci, mozgu, cievach, pečeni a iných orgánoch.

Tadalafil má viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE3, enzým, ktorý sa nachádza v srdci a cievach. Táto selektivita k PDE5 oproti PDE3 je dôležitá, pretože PDE3 má význam pri kontrakcii myokardu. Okrem toho, tadalafil má približne 700-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE6, enzým nachádzajúci sa v sietnici a ktorý je zodpovedný za fototransdukciu. Tadalafil má taktiež viac ako 10 000-krát silnejší účinok na PDE5 ako na PDE7 - PDE10.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


V troch klinických skúšaniach vykonaných u 1 054 pacientov v domácom prostredí sa sledovalo

obdobie reakcie pacienta na tadalafil podávaný podľa potreby. Tadalafil v porovnaní s placebom

viedol k štatisticky významnému zlepšeniu erektilnej funkcie a schopnosti vykonať úspešný pohlavný styk v období až do 36 hodín po jeho užití, rovnako ako schopnosti dosiahnuť a udržať erekciu dostatočnú na úspešný pohlavný styk už 16 minút po jeho užití.


V porovnaní s placebom, tadalafil podávaný zdravým osobám neviedol k žiadnym významným

zmenám systolického a diastolického tlaku v ľahu (priemerné maximálne zníženie o 1,6/0,8 mm Hg),

systolického a diastolického tlaku v stoji (priemerné maximálne zníženie o 0,2/4,6 mm Hg) a srdcovej

frekvencie.

V štúdii hodnotiacej vplyv tadalafilu na zrak sa pri Farnsworthovom-Munsellovom 100-odtieňovom teste nezistila žiadna porucha farebného rozlíšenia (modrá/zelená). Toto zistenie je v súlade s nízkou

afinitou tadalafilu k PDE6 v porovnaní s PDE5. Vo všetkých klinických štúdiách sa pozoroval

zriedkavý výskyt porúch farebného videnia (< 0,1%).


Boli vykonané tri štúdie u mužov zamerané na zhodnotenie potenciálneho účinku tadalafilu 10 mg

(jedna 6-mesačná štúdia) a 20 mg (jedna 6-mesačná a jedna 9-mesačná štúdia) podávaného denne na

spermatogenézu. V dvoch z týchto štúdií boli v súvislosti s liečbou tadalafilom pozorované poklesy v

počte a koncentrácii spermií pravdepodobne bez klinickej významnosti. Tieto účinky neboli spojené so zmenami v ďalších parametroch ako je motilita, morfológia a FSH.


Tadalafil podávaný v dávkach 2 - 100 mg bol hodnotený v 16 klinických štúdiách zahŕňajúcich

3250 pacientov, vrátane pacientov s rozličným stupňom erektilnej dysfunkcie (mierna, stredne ťažká

a ťažká), rôznymi etiologickými príčinami, rozličným vekom (21 - 86 rokov) a etnickou príslušnosťou. Väčšina pacientov udávala erektilnú dysfunkciu trvajúcu najmenej 1 rok. V štúdiách skúmajúcich primárnu účinnosť u všeobecnej populácie udávalo zlepšenie erekcie po užití tadalafilu až 81 % pacientov v porovnaní s 35 % na placebe. Aj pacienti s rôznym stupňom erektilnej dysfunkcie udávali zlepšenie erekcie počas užívania tadalafilu (86 % pri ľahkej forme, 83 % pri stredne ťažkej forme a 72 % pri ťažkej forme erektilnej dysfunkcie, v porovnaní so 45 %, 42 % a 19 % na placebe). V štúdiách skúmajúcich primárnu účinnosť sa u pacientov liečených tadalafilom zaznamenala 75 % úspešnosť pohlavných stykov, v porovnaní s 32 % na placebe.


Na zhodnotenie tadalafilu jedenkrát denne podávaného v dávkach 2,5, 5 a 10 mg boli pôvodne

vykonané 3 klinické štúdie zahŕňajúce 853 pacientov rôzneho veku (v rozmedzí 21 - 82 rokov)

a etnickej príslušnosti s erektilnou dysfunkciou rôznej závažnosti (mierna, stredne ťažká, ťažká)

a pôvodu. V dvoch štúdiách skúmajúcich primárnu účinnosť na vzorke celkovej populácie bol

priemerný podiel úspešnosti pohlavných stykov 57 a 67 % pri tadalafile 5 mg, 50 % pri tadalafile 2,5 mg v porovnaní s 31 a 37 % pri placebe. V štúdii s pacientami so sekundárnou erektilnou

dysfunkciou pri diabete bol priemerný podiel úspešných pokusov o pohlavný styk na jeden subjekt 41 a 46 % pri tadalafile

5 mg a pri tadalafile 2,5 mg v porovnaní s 28 % pri placebe. Väčšina pacientov vo všetkých troch

štúdiách reagovala na predchádzajúcu liečbu PDE5 inhibítormi užívanými podľa potreby. V následnej

štúdii bolo 217 pacientov, ktorí ešte neboli liečení PDE5 inhibítormi, randomizovaných na tadalafil

5 mg jedenkrát denne oproti placebu. Priemerný podiel úspešných pokusov o pohlavný styk na jeden subjekt bol 68 %

v prospech tadalafilu oproti 52 % pacientov užívajúcich placebo.


V 12-týždennej štúdii vykonanej so 186 pacientmi (142 užívajúcich tadalafil, 44 placebo) so

sekundárnou erektilnou dysfunkciou spôsobenou poranením miechy tadalafil signifikantne zlepšoval

erektilnú dysfunkciu vedúcu ku 48 % priemernému podielu úspešných pokusov o pohlavný styk na účastníka u pacientov užívajúcich tadalafil 10 alebo 20 mg (flexibilná dávka, podľa potreby) v porovnaní so 17 % pacientov užívajúcimi placebo.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s tadalafilom vo

všetkých podskupinách pediatrickej populácie na liečbu erektilnej dysfunkcie. Informácie

o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Tadalafil sa rýchlo vstrebáva po perorálnom podaní, pričom priemerná maximálna pozorovaná plazmatická koncentrácia liečiva (Cmax) sa dosahuje priemerne za 2 hodiny po jeho užití. Absolútna biologická dostupnosť tadalafilu po perorálnom podaní nebola stanovená.

Príjem potravy neovplyvňuje rýchlosť a stupeň absorbcie tadalafilu, a preto sa tadalafil môže užívať

bez ohľadu na príjem potravy. Čas podania (ráno alebo večer) nemá žiadny klinicky významný vplyv

na rýchlosť a stupeň absorpcie tadalafilu.


Distribúcia

Priemerná hodnota distribučného objemu je približne 63 l, čo odráža prienik tadalafilu do tkanív. Pri

terapeutických koncentráciách sa 94 % tadalafilu viaže na plazmatické bielkoviny. Porucha renálnej

funkcie nemá žiadny vplyv na väzbu látky na plazmatické bielkoviny.

V ejakuláte zdravých osôb bolo prítomné menej ako 0,0005 % podanej dávky.


Biotransformácia

Tadalafil sa metabolizuje najmä prostredníctvom izoformy 3A4 cytochrómu P450 (CYP). Hlavným

metabolitom cirkulujúcim v krvi je metylkatechol glukuronid. Tento metabolit má najmenej 13 000-

krát nižší účinok na PDE5 ako tadalafil. Z toho dôvodu sa pri pozorovaných koncentráciách

metabolitu nepredpokladá jeho klinicky významný účinok.


Eliminácia

U zdravých osôb je priemerná hodnota perorálneho klírensu tadalafilu 2,5 l/h a priemerný polčas je

17,5 h. Tadalafil sa vylučuje prevažne vo forme inaktívnych metabolitov najmä stolicou (približne

61 % z podanej dávky) a v menšej miere tiež močom (približne 36 % z podanej dávky).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika tadalafilu u zdravých osôb je lineárna z hľadiska času a dávky. V dávkovom

rozmedzí 2,5 - 20 mg stúpa expozícia (AUC) priamo úmerne s veľkosťou dávky. Pri dávkovaní raz

denne sa rovnovážne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 5 dní.

Farmakokinetika tadalafilu u osôb s erektilnou dysfunkciou je podobná ako u zdravých ľudí.


Osobitné skupiny pacientov


Staršie osoby

Zdravé staršie osoby (65 rokov alebo starší) majú nižšiu hodnotu perorálneho klírensu tadalafilu, čo vedie k zvýšeniu expozície (AUC) o 25 % v porovnaní so zdravými osobami vo veku 19 - 45 rokov. Tento vplyv veku nie je klinicky významný a nevyžaduje si žiadnu úpravu dávkovania.


Renálna insuficiencia

V klinicko-farmakologických štúdiách s jednotlivými dávkami tadalafilu (5 mg - 20 mg) bola

systémová expozícia tadalafilu (AUC) približne dvojnásobná u osôb s ľahkou (klírens kreatinínu 51

až 80 ml/min) alebo stredne závažnou (klírens kreatinínu 31 až 50 ml/min) poruchou funkcie

obličiek a tiež u dialyzovaných osôb v konečnom štádiu zlyhania obličiek. U hemodialyzovaných

pacientov bola Cmaxo 41 % vyššia v porovnaní so zdravými jednotlivcami. Hemodialýza prispieva k

eliminácii tadalafilu iba nepatrne.


Hepatálna insuficiencia

U osôb s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene (skupina A a B podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) je expozícia tadalafilu (AUC) pri podaní dávky 10 mg porovnateľná so zdravými osobami. O bezpečnosti tadalafilu u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou (trieda C Childovej-Pughovej klasifikácie) sú dostupné iba obmedzené klinické údaje. V prípade predpísania tadalafilu musí lekár individuálne dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika. Údaje o podaní tadalafilu v dávke vyššej ako 10 mg pacientom s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné.

O užívaní tadalafilu jedenkrát denne u pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú dostatočné údaje. Ak je tadalafil predpísaný jedenkrát denne, musí lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika.


Diabetici

Expozícia (AUC) tadalafilu u diabetikov je približne o 19 % nižšia ako hodnota AUC u zdravých osôb. Tento rozdiel v expozícii si nevyžaduje žiadnu úpravu dávkovania.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po

opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu

neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

U potkanov a myší, ktorým boli podávané dávky až do 1 000 mg/kg/deň tadalafilu, sa nezistili žiadne

známky teratogenity, embryotoxicity alebo fetotoxicity. V štúdii, ktorá hodnotila prenatálny a postnatálny vývoj u potkanov, bola dávka, pri ktorej sa nezistil žiadny účinok 30 mg/kg/deň. U gravidných potkanov bola AUC pre vypočítané voľné liečivo pri tejto dávke približne 18-krát vyššia ako bolo zistené u ľudí po podaní dávky 20 mg.

U samíc a samcov potkanov sa nezistila žiadna porucha plodnosti. U psov, ktorým sa podával tadalafil

v denných dávkach 25 mg/kg/deň počas obdobia 6 - 12 mesiacov (čo je minimálne trojnásobne vyššia

expozícia [rozmedzie 3,7 – 18,6] než u ľudí po jednorazovej dávke 20 mg) a väčších, sa zistila regresia epitelu semenných kanálikov, ktorá u niektorých psov viedla k zníženiu spermatogenézy. Pozri tiež

časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy,

mikrokryštalická celulóza,

povidón 25,

sodná soľ kroskarmelózy,

magnéziumstearát,

natriumlaurylsulfát.


Obal tablety:

Opadry žltá 0Y-32823,

hypromelóza 6 cp,

oxid titaničitý (E171),

makrogol 400,

žltý oxid železitý (E172),

červený oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVdC/Al blister alebo OPA/Al/PVC/Al blister, papierová škatuľka


Veľkosť balenia: 2, 4, 8, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tadalafil PMCS 5 mg: 83/0261/14-S

Tadalafil PMCS 10 mg: 83/0262/14-S

Tadalafil PMCS 20 mg: 83/0263/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Tadalafil PMCS 5 mg