+ ipil.sk

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety

levodopa/karbidopa/entakapon


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je TADOGLENa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TADOGLEN

3. Ako užívať TADOGLEN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TADOGLEN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je TADOGLENa na čo sa používa


TADOGLENobsahuje tri liečivá (levodopu, karbidopu a entakapon) v jednej filmom obalenej tablete. TADOGLENsa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Parkinsonovu chorobu spôsobujú nízke hladiny látky v mozgu, ktorá sa nazýva dopamín. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tak zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapon zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TADOGLEN


NeužívajteTADOGLEN

 • ak ste alergický na levodopu, karbidopu alebo entakapon, sóju, arašidové orechy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak trpíte glaukómom so zatvoreným uhlom (ochorenie oka).

 • ak máte nádor nadobličiek.

 • ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO).

 • ak ste už niekedy mali neuroleptický malígny syndróm (NMS, zriedkavú reakciu na lieky používané na liečbu ťažkých duševných porúch).

 • ak ste už niekedy mali netraumatickú rabdomyolýzu (zriedkavé ochorenie svalov).

 • ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať TADOGLEN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak máte alebo ste mali:


 • srdcový infarkt alebo akékoľvek iné ochorenia srdca vrátane srdcových arytmií, alebo ochorenie krvných ciev.

 • astmu alebo iné ochorenia pľúc.

 • problém s pečeňou, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť.

 • obličkové alebo hormonálne ochorenia.

 • žalúdočné vredy alebo kŕče.

 • dlhší čas hnačku, poraďte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prejav zápalu hrubého čreva.

 • akúkoľvek formu ťažkej duševnej poruchy, napr. psychózu.

 • chronický glaukóm s otvoreným uhlom, pretože bude možno potrebné vašu dávku upraviť a sledovať váš vnútroočný tlak.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak teraz užívate:

 • antipsychotiká (lieky používané na liečbu psychózy).

 • liek, ktorý môže vyvolať zníženie krvného tlaku, keď vstávate zo stoličky alebo postele. Pamätajte, že TADOGLENU môže tieto reakcie zhoršiť.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak počas užívania TADOGLENU:

 • všimnete si, že vaše svaly priveľmi tuhnú, alebo sa dostavia prudké zášklby, alebo ak sa objaví chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Ak sa niektoré z týchto účinkov objavia, okamžite to oznámte vášmu lekárovi.

 • pociťujete skľúčenosť, máte samovražedné myšlienky alebo zaznamenáte nezvyčajné zmeny vo svojom správaní.

 • pocítite, že náhle zaspávate alebo ak sa cítite veľmi ospalý. V takom prípade nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo používať nástroje (pozri tiež časť “Vedenie vozidiel a obsluha strojov“).

 • všimnete si, že sa po začatí užívania TADOGLENU objavia alebo zhoršia nekontrolované pohyby. Ak sa to stane, váš lekár môže zmeniť dávkovanie vášho antiparkinsonika.

 • objaví sa hnačka: odporúča sa sledovať vašu telesnú hmotnosť, aby sa predišlo nadmernému poklesu telesnej hmotnosti.

 • všimnete si zhoršujúce sa nechutenstvo, asténiu (slabosť, vyčerpanosť) a pokles telesnej hmotnosti počas relatívne krátkeho času. Vtedy je potrebné zvážiť celkové lekárske vyšetrenie vrátane vyšetrenia pečeňových funkcií.

 • máte pocit, že by ste mali prerušiť užívanie TADOGLENU, prečítajte si časť „Ak prestanete užívať TADOGLEN“.


Povedzte svojmu lekárovi, ak si vy alebo niekto z vašej rodiny/ošetrujúcich všimne, že máte potrebu alebo túžbu k správaniu, ktoré je pre vás nezvyčajné, a neviete odolať nutkaniu alebo pokušeniu robiť veci, ktoré vám alebo iným môžu ublížiť. Takéto správanie sa nazýva porucha impulzívnej kontroly a môže zahŕňať závislosť na hracích automatoch, nadmerné prejedanie sa a míňanie peňazí, nadmernú sexuálnu túžbu alebo predpojatosť sexuálnymi myšlienkami a pocitmi. Váš lekár možno bude musieť prehodnotiť liečbu.


Váš lekár môže počas dlhodobého užívania TADOGLENUvykonať pravidelné laboratórne testy.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok, oznámte, prosím, vášmu lekárovi, že užívate TADOGLEN.


Používanie TADOGLENUsa neodporúča na liečbu extrapyramídových symptómov spôsobených inými liekmi (napr. nekontrolované pohyby, chvenie, stuhnutosť a svalové sťahy).


Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete TADOGLEN.


Deti a dospievajúci

Skúsenosti s používaním TADOGLENUu pacientov mladších ako 18 rokov sú obmedzené. Preto sa použitie TADOGLENUu detí neodporúča.


Iné lieky a TADOGLEN

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte TADOGLEN, ak užívate určité lieky na liečbu depresie (kombinácie selektívnych inhibítorov MAO-A a MAO-B alebo neselektívne inhibítory MAO).


TADOGLEN môže zvyšovať účinky a vedľajšie účinky určitých liekov. Tieto zahŕňajú:

 • lieky používané na liečbu depresie, ako sú moklobemid, amitryptilín, desipramín, maprotilín, venlafaxín a paroxetín.

 • rimiterol a izoprenalín, ktoré sa používajú na liečbu ochorení dýchacej sústavy.

 • adrenalín, ktorý sa používa na liečbu alergických reakcií.

 • noradrenalín, dopamín a dobutamín, ktoré sa používajú na liečbu srdcových ochorení a nízkeho krvného tlaku.

 • alfa-metyldopu, ktorá sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • apomorfín, ktorý sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby.


Účinky TADOGLENUsa môžu určitými liekmi oslabiť. Tieto zahŕňajú:

 • antagonistov dopamínu, ktorý sa používajú na liečbu duševných porúch, nevoľnosti a vracania.

 • fenytoín, ktorý sa používa na prevenciu kŕčov.

 • papaverín, ktorý sa používa na uvoľnenie svalov.


TADOGLENmôže spôsobiť ťažkosti so vstrebávaním železa. Preto neužívajte TADOGLENa doplnky výživy s obsahom železa v tom istom čase. Po užití jedného z nich počkajte aspoň 2 až 3 hodiny, kým užijete druhý liek.


TADOGLENa jedlo, nápoje a alkohol

TADOGLENje možné užívať s jedlom alebo bez jedla. U niektorých pacientov sa nemusí TADOGLENdobre vstrebať, ak sa užije počas alebo krátko po požití potravy bohatej na bielkoviny (takými sú mäso, ryby, mliečne výrobky, semená a orechy). Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že sa vás to týka.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas liečby TADOGLENOMnesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

TADOGLENmôže znižovať váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že sa budete cítiť omámený alebo budete mať závraty. Preto buďte pri vedení vozidiel a obsluhe akýchkoľvek prístrojov a strojov obzvlášť opatrný.


Ak sa cítite veľmi ospalý alebo ak niekedy pocítite, že náhle zaspávate, počkajte, kým budete opäť pri plnom vedomí, kým začnete viesť vozidlo alebo vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá si vyžaduje vašu bdelosť. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo iných riziku vážnych úrazov alebo smrti.


TADOGLENobsahuje lecitín (sójový)

Neužívajte tento liek, ak ste alergický na arašidy alebo sóju.


3. Ako užívať TADOGLEN


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a starších pacietov:

 • váš lekár vám presne povie, koľko tabliet TADOGLENU máte užiť každý deň.

 • tablety nie sú určené na delenie alebo lámanie na menšie kúsky.

 • vždy užívajte iba jednu tabletu.

 • v závislosti od toho, aká bude vaša odpoveď na liečbu, môže váš lekár navrhnúť vyššiu alebo nižšiu dávku.

 • ak užívate tablety TADOGLENU 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, neužite viac ako 10 tabliet denne.

 • ak užívate tablety TADOGLENU 200 mg/50 mg/200 mg, neužite viac ako 7 tabliet denne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si myslíte, že účinky TADOGLENUsú príliš silné alebo príliš slabé, alebo ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky.


Ak užijete viac TADOGLENU, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet TADOGLENU, ako ste mali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. V prípade predávkovania môžete pociťovať zmätenosť alebo nepokoj, môže sa vám spomaliť alebo zrýchliť tep alebo sa vám môže zmeniť farba pokožky, jazyka, očí alebo moču.


Ak zabudnete užiť TADOGLEN

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky viac ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, a ďalšiu tabletu v obvyklom čase.


Ak je do vašej nasledujúcej dávky menej ako 1 hodina:

Užite jednu tabletu ihneď, ako si spomeniete, počkajte 1 hodinu a potom užite ešte ďalšiu tabletu. Potom pokračujte v užívaní ako zvyčajne.


Vždy dodržujte medzi tabletami TADOGLENUodstup aspoň jednej hodiny, aby ste predišli možným vedľajším účinkom.


Ak prestanete užívať TADOGLEN

Neprestaňte užívať TADOGLEN, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. V takom prípade váš lekár možno bude musieť upraviť dávkovanie vašich ďalších antiparkinsoník, najmä levodopy, aby sa zabezpečilo dostatočné potlačenie vašich príznakov. Ak náhle prerušíte užívanie TADOGLENUa iných antiparkinsoník, môže to viesť k nežiaducim vedľajším účinkom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Mnohé z týchto vedľajších účinkov možno zmierniť upravením dávky.


Ak sa u vás počas liečby TADOGLENOMvyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte svojho lekára:

 • Vaše svaly priveľmi tuhnú alebo sa objavia prudké zášklby, vyskytne sa chvenie, nepokoj, zmätenosť, horúčka, rýchly tep alebo veľké kolísanie vášho krvného tlaku. Toto môžu byť príznaky neuroleptického malígneho syndrómu (NMS, zriedkavej závažnej reakcie na lieky, ktoré sa používajú na liečbu ochorení centrálneho nervového systému) alebo rabdomyolýzy (zriedkavého závažného ochorenie svalov).

 • Alergická reakcia, ktorej príznaky môžu zahŕňať žihľavku (svrbivú vyrážku), svrbenie, vyrážky, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Toto môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní.


Veľmi časté:môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

 • nekontrolované pohyby (dyskinézy)

 • nutkanie na vracanie (nevoľnosť)

 • neškodné červenohnedé sfarbenie moču

 • bolesť svalov

 • hnačka


Časté:môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • omámenosť alebo mdloby spôsobené nízkym krvným tlakom, vysoký krvný tlak

 • zhoršenie prejavov Parkinsonovej choroby, závraty, ospalosť

 • vracanie, bolesť brucha a nevoľnosť, pálenie záhy, suchosť v ústach, zápcha

 • nespavosť, halucinácie, zmätenosť, anomálne sny (vrátane nočných mor), únava

 • duševné zmeny, vrátane problémov s pamäťou, úzkosťou a depresiou (s možnosťou myšlienok na samovraždu)

 • príhody porúch srdca alebo ciev (napr. bolesť na hrudi), nepravidelná srdcová frekvencia alebo rytmus

 • častejší výskyt pádov

 • dýchavičnosť

 • zvýšené potenie, vyrážky

 • svalové kŕče, opuch nôh

 • rozmazané videnie

 • anémia (chudokrvnosť)

 • znížená chuť do jedla, znížená telesná hmostnosť

 • bolesť hlavy, bolesť kĺbov

 • infekcie močových ciest


Menej časté:môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • srdcový infarkt

 • krvácanie do čreva

 • zmeny v počte krviniek, ktoré môžu viesť ku krvácaniu, výsledky pečeňových funkčných testov mimo normy

 • kŕče

 • pocit nepokoja

 • psychotické príznaky

 • kolitída (zápal hrubého čreva)

 • zmena zafarbenia, okrem moču (napr. kože, nechtov, vlasov, potu)

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • neschopnosť močiť


Hlásené boli tiež nasledujúce vedľajšie účinky:

 • hepatitída (zápal pečene)

 • svrbenie


Môžete pocítiť nasledovné vedľajšie účinky:

Neschopnosť odolať nutkaniu robiť veci, ktoré môžu ublížiť vám alebo iným, zahŕňajúce:

 • silnú túžbu hrať hazardné hry, napriek závažným následkom pre vás a vašu rodinu

 • zmenený alebo zvýšený záujem o sex a s tým spojené zmeny v správaní týkajúce sa vás alebo ostatných, napr. zvýšená chuť na sex

 • nekontrolovateľné nadmerné nakupovanie alebo míňanie peňazí

 • záchvatové prejedanie sa (nadmerné množstvá jedla za krátky čas) alebo nutkavé prejedanie sa (viac jedla ako je normálne a potrebné na zasýtenie hladu)


Ak budete u seba pozorovať takéto správanie, povedzte to svojmu lekárovi; preberie s vami možnosti zvládnutia a zmierňenia týchto príznakov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať TADOGLEN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30̊C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo TADOGLENobsahuje


Liečivá sú levodopa, karbidopa a entakapon.

TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg: Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg: Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy, 25 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg: Každá tableta obsahuje 150 mg levodopy, 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg: Každá tableta obsahuje 200 mg levodopy, 50 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.


Ďalšie pomocné látky sú: Jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, dihydrát trehalózy, prášková celulóza, bezvodý síran sodný, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

Obal tablety:polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, červený oxid železitý (E172), lecitín (sója) (E322), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá TADOGLENa obsah balenia

TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, obojstrannevypulé filmom obalené tablety, 6,9 mm x 14,2 mm s označením „50“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, obojstrannevypuklé filmom obalené tablety, 7,2 mm x 15,3 mm s označením „100“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, obojstrannevypuklé filmom obalené tablety, 7,7 mm x 16,2 mm s označením „150“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, obojstrannevypuklé filmom obalené tablety, 8,2 mm x 17,2 mm s označením „200“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.


Veľkosti balenia:

TADOGLEN je zabalený do HDPE fľaše zapečatenej PET fóliou a uzatvorenej PP detským bezpečnostným uzáverom. Veľkosti balenia: 10, 30, 100, 130, 175 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika s miestom prepúšťania: Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika TADOGLEN 50mg/12,5mg/200mg (100 mg/25mg/200mg, 150 mg/37,5mg/200mg, 200 mg/50mg/200mg)

Fínsko TADOGLEN 50mg/12,5mg/200mg (100 mg/25mg/200mg, 150 mg/37,5mg/200mg, 200 mg/50mg/200mg) film-coated tablets

Poľsko TADOGLEN

Rumunsko TADOGLEN 50mg/12,5mg/200mg (100 mg/25mg/200mg, 150 mg/37,5mg/200mg, 200 mg/50mg/200mg) comprimate filmate

Slovenská republika TADOGLEN 50mg/12,5mg/200mg (100 mg/25mg/200mg, 150 mg/37,5mg/200mg, 200 mg/50mg/200mg)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.

8TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.:2013/07171-REG, 2013/07172-REG, 2013/07173-REG, 2013/07174-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg levodopy, 13,5 mg monohydrátukarbidopy, čo zodpovedá 12,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy, 27 mg monohydrátukarbidopy, čo zodpovedá 25 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

Každá tableta obsahuje 150 mg levodopy, 40,5 mg monohydrátukarbidopy, čo zodpovedá 37,5 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.

Každá tableta obsahuje 200 mg levodopy, 54 mg monohydrátukarbidopy, čo zodpovedá 50 mg karbidopy a 200 mg entakaponu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tabletaTADOGLENU 50 mg/12,5 mg/200 mg obsahuje 0,48 mg sójového lecitínu (E322).

Každá filmom obalená tableta TADOGLENU 100 mg/25 mg/200 mg obsahuje 0,60 mg sójového lecitínu (E322).

Každá filmom obalená tabletaTADOGLENU 150 mg/37,5 mg/200 mg obsahuje 0,72 mg sójového lecitínu (E322).

Každá filmom obalená tabletaTADOGLENU 200 mg/50 mg/200 mg obsahuje 0, 83 mg sójového lecitínu (E322).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, 6,9 mm x 14,2 mm s označením „50“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, 7,2 mm x 15,3 mm s označením „100“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, 7,7 mm x 16,2 mm s označením „150“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg: Hnedočervené, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety, 8,2 mm x 17,2 mm s označením „200“ na jednej strane a „LEC“ na strane druhej.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


TADOGLEN je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním

motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní liečbou na báze

levodopa/inhibítor dopadekarboxylázy (DDK).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Optimálna denná dávka sa musí stanoviť u každého pacienta opatrnou titráciou levodopy. Denná

dávka sa musí optimalizovať pokiaľ možno s použitím tabliet s jednou zo štyroch dostupných síl

(50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mglevodopy/karbidopy/entakaponu).


Na trhu sú dostupné aj iné lieky, ktoré obsahujú rovnakú kombináciu liečiv, ale v odlišných dávkach.


Pacienti musia byť poučení tak, aby v čase podania dávky užili iba jednu tabletuTADOGLENU. U pacientov,ktorí denne užívajú menej ako 70-100 mg karbidopy, je väčšia pravdepodobnosť výskytu nevoľnosti avracania. Zatiaľ čo je skúsenosť s celkovou dennou dávkou karbidopyvyššou ako 200 mg obmedzená,maximálna odporúčaná denná dávka entakaponuje 2000 mg a preto je maximálna denná dávka 10tabliet za deň pre sily TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg. Desať tabliet TADOGLENU 150 mg/37,5 mg/200 mg zodpovedá 375 mg karbidopy za deň. Podľa tejto dennej dávky karbidopy jemaximálna odporúčaná denná dávka TADOGLENU200 mg/50 mg/200 mg 7 tabliet na deň.


TADOGLEN zvyčajne užívajú pacienti, ktorí sú aktuálne liečení zodpovedajúcimi dávkami

levodopy/inhibítora DDK a entakaponu so štandardným uvoľňovaním.


Ako uskutočniť prechod na TADOGLENu pacientov, ktorí užívajú levodopu/inhibítor DDK(karbidopa alebo benserazid) a tablety entakaponu

a.Pacienti, ktorí sú aktuálne liečení entakaponom a levodopou/karbidopou soštandardným uvoľňovaním v dávkach zhodujúcich sa so silou tablety TADOGLENU, môžu prejsť priamo na

liečbu príslušnými tabletami TADOGLENU. Napríklad, pacient užívajúci jednu tabletu s obsahom

50 mg/12,5 mg levodopy/karbidopy s jednou tabletou s obsahom 200 mg entakaponu štyrikrát denne, môže užiťjednu tabletu 50 mg/12,5 mg/200 mg TADOGLENU štyrikrát denne namiesto zvyčajných dávoklevodopy/karbidopy a entakaponu.


b.Na začiatku liečby TADOGLENOMu pacientov aktuálne liečených dávkami entakaponu a

levodopy/karbidopy, ktoré sa nezhodujú s dávkami v tabletách TADOGLENU 50 mg/12,5 mg/200 mg (alebo100 mg/25 mg/200 mg alebo 150 mg/37,5 mg/200 mg alebo 200 mg/50 mg/200 mg) sa

dávkovanie TADOGLENU musí opatrne vytitrovať na optimálnu klinickú odpoveď. Na začiatku sa

dávkovanie TADOGLENU musí nastaviť tak, aby čo najviac zodpovedalo aktuálne používanej celkovejdennej dávke levodopy.


c.Na začiatku liečby TADOGLENOM u pacientov aktuálne liečených entakaponom alevodopou/benserazidom v liekovej forme so štandardným uvoľňovaním sa musí podávanielevodopy/benserazidu ukončiť predošlú noc a podávanie TADOGLENUsa musí začať nasledujúce ráno.Počiatočná dávka TADOGLENU musí zabezpečiť buď rovnaké alebo mierne vyššie (5-10%) dávky levodopy.


Ako uskutočniť prechod na TADOGLENu pacientov, ktorí neužívajú entakapon

Zahájenie liečby TADOGLENOM je možné zvážiť s dávkami zodpovedajúcimi aktuálnej liečbe u niektorýchpacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na konci dávkovacieho intervalu, ktorí nie sú stabilizovaní pri svojej aktuálnej liečbe levodopou/ inhibítorom DDK soštandardným uvoľňovaním. Avšak priamy prechod z levodopy/inhibítora DDK na TADOGLEN sa neodporúča u pacientov, ktorí trpia dyskinézami, alebo ktorých denné dávky levodopy prevyšujú800 mg. U takýchto pacientov sa odporúča pred prechodom na TADOGLEN začať liečbu entakaponom ako osobitnú liečbu (tablety entakaponu) a ak je to potrebné upraviť dávku levodopy.


Entakapon stupňuje účinky levodopy. Preto môže byť predovšetkým u pacientov s dyskinézami

potrebné znížiť dávku levodopy o 10-30% počas prvých dní až prvých týždňov po začatí liečby TADOGLENOM.Dennú dávku levodopy možno v závislosti od klinického stavu pacienta znížiť predĺžením dávkovacích intervalov a/alebo redukciou množstva levodopy v jednej dávke.


Úprava dávky v priebehu liečby

Ak sa vyžaduje podanie vyšších dávok levodopy, musí sa zvážiť zvýšenie frekvencie dávok a/alebo

použitie alternatívnej sily TADOGLENU v rámci odporúčaní pre dávku.


Ak sa vyžaduje podanie nižších dávok levodopy, musí sa znížiť celková denná dávka TADOGLENU, a to znížením frekvencie podávania predĺžením intervalov medzi dávkami alebo znížením sily TADOGLENU počas podania.


Ak sa súbežne s tabletou TADOGLENU podávajú aj iné lieky s obsahom levodopy, musia sa nasledovať odporúčania ohľadom maximálnej dávky.


Ukončenie liečby TADOGLENOM

Ak je liečba TADOGLENOM (levodopou/karbidopou/entakaponom) ukončená a pacient je prevedený na liečbu s levodopou/inhibítorom DDK bez podania entakaponu, je potrebné upraviť dávkovanie iných antiparkinsoník, predovšetkým levodopy, aby sa dosiahla dostatočná úroveň kontroly symptómov parkinsonizmu.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť TADOGLENU u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti

U starších pacientov nie sú potrebné žiadne úpravy dávky TADOGLENU.


Porucha funkcie pečene

TADOGLEN sa odporúča podávať opatrne pacientom s miernou ažstredne ťažkouporuchou funkcie pečene. Je možné, že bude potrebné znížiť dávku (pozri časť 5.2). Informácie o ťažkej poruche funkcie pečene sú uvedené v časti 4.3.


Porucha funkcie obličiek

Porucha funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie so zameraním na farmakokinetiku levodopy a karbidopy u pacientov s poruchou funkcie obličiek, preto sa má TADOGLEN opatrne podávať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek vrátane tých, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Každá tableta je určená na perorálne podanie s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 5.2). Jedna tableta

obsahuje jednu liečebnú dávku a môže byť podaná len vcelku.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá, sóju, arašidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažká porucha funkcie pečene.

 • Glaukóm so zatvoreným uhlom.

 • Feochromocytóm.

 • Súbežné podávanie TADOGLENU s neselektívnymi inhibítormi monoaminooxidázy (MAO-A a MAO-B) (napr. fenelzínom, tranylcypromínom).

 • Súbežné podávanie selektívneho inhibítora MAO-A a selektívneho inhibítora MAO-B (pozri

časť 4.5).

 • Predošlá anamnéza neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) a/alebo netraumatickej

rabdomyolýzy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • TADOGLEN sa neodporúča na liečbu extrapyramidálnych reakcií vyvolaných liekmi.

  • Liečba TADOGLENOM sa musí podávať opatrne pacientom s ischemickou chorobou srdca, ťažkýmkardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, ochorením obličiek alebožliaz s vnútorným vylučovaním, s peptickým vredom alebo kŕčmi v anamnéze.

  • U pacientov s anamnézou infarktu myokardu, ktorí majú pretrvávajúce atriálne uzlové

alebo ventrikulárne arytmie; musia byť kardiálne funkcie obzvlášť pozorne sledované v období

začiatočných úprav dávky.

 • Všetci pacienti liečení TADOGLENOM musia byť pozorne sledovaní pre prípad vývoja mentálnych zmien, depresie so samovražednými tendenciami a iného závažného spoločensky škodlivého správania. Pacienti so psychózami pozorovanými v minulosti alebo súčasnosti sa musia liečiť s opatrnosťou.

 • Súbežné podávanie antipsychotík s blokujúcimi účinkami na dopamínové receptory, obzvlášť

antagonistov receptora D2, sa musí vykonávať s obozretnosťou a pacient sa musí pozorne

sledovať pre prípad straty antiparkinsonických účinkov alebo zhoršenia parkinsonických

príznakov.

 • Pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom je možné liečiť TADOGLENOM s opatrnosťou za predpokladu, že je vnútroočný tlak dobre kontrolovaný a pacient je pozorne sledovaný pre prípad zmien vnútroočného tlaku.

  • TADOGLEN môže vyvolať ortostatickú hypotenziu. Preto sa TADOGLEN musí podávať opatrne pacientom užívajúcich iné lieky, ktoré môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu.

  • Entakapon v súvislosti s levodopou sa spája s výskytom ospanlivosti a/alebo príhod náhleho

upadnutia do spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou, a preto sa pri vedení vozidiel a

obsluhe strojov musí postupovať obozretne (pozri časť 4.7).

 • V klinických štúdiách sa dopamínergické nežiaduce účinky, napr. dyskinéza, vyskytovali častejšie u pacientov, ktorí užívali entakapon a antagonistov dopamínu (akým je bromokriptín), selegilín alebo amantadín, v porovnaní s tými, ktorí v tejto kombinácii užívali placebo. Dávky iných antiparkinsoník bude možno potrebné upraviť, keď sa liečba TADOGLENOM nahrádza u pacienta, ktorý nie je aktuálne liečený s entakaponom.

 • U pacientov s Parkinsonovou chorobou bola sekundárne k ťažkej dyskinéze a neuroleptickému

malígnemu syndrómu (NMS) zriedkavo pozorovaná rabdomyolýza. Preto sa musí každé náhle zníženie dávky alebo ukončenie podávania levodopy pozorne sledovať, obzvlášť u pacientov,

ktorí dostávajú aj neuroleptiká. NMS, vrátane rabdomyolýzy a hypertermie, je charakterizovaný

motorickými symptómami (stuhnutosťou, myoklonusom, chvením), zmenami mentálneho stavu (napr.vzrušením, zmätenosťou, kómou), hypertermiou, poruchou autonomických funkcií (tachykardiou, nestálym tlakom krvi) a zvýšenými hladinami sérovej kreatinínfosfokinázy. V individuálnych prípadoch môžu byť zreteľné iba niektoré z týchto príznakov a/alebo nálezov. Skorá diagnóza je dôležitá pre náležitú liečbu NMS. Syndróm podobný neuroleptickému malígnemu syndrómu zahŕňajúci svalovú stuhnutosť, zvýšenú telesnú teplotu, mentálne zmeny a zvýšenie sérovej kreatinínfosfokinázy bol hlásený v súvislosti s náhlym ukončením podávania antiparkinsoník. V spojení s liečbou entakaponom neboli v kontrolovaných štúdiách, kde bolo podávanie entakaponu náhle ukončené, hlásené NMS ani rabdomyolýza. Od uvedenia entakaponu na trh boli hlásené izolované prípady NMS, zvlášť po náhlom znížení alebo vysadení entakaponu alebo iných súbežne podávaných dopamínergických liekov. Ak sa to považuje za potrebné, náhradu TADOGLENU levodopou a inhibítorom DDK bez entakaponu alebo inej dopamínergickej liečby je treba previesť pomaly a môže byť potrebné zvýšenie dávky levodopy.

 • Ak sa vyžaduje celková anestéza, v liečbe TADOGLENOM je možné pokračovať kým je pacientovi dovolené perorálne prijímať tekutiny a lieky. Ak je potrebné liečbu dočasne prerušiť, TADOGLEN možno opäť podať v rovnakej dennej dávke ako pred tým ihneď, ako je možné prijímať lieky perorálne.

 • Počas dlhodobej liečby TADOGLENOM sa odporúča pravidelné hodnotenie hepatálnych, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií.

 • U pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka, sa odporúča sledovať telesnú hmotnosť, aby sa

predišlo prípadnému nadmernému zníženiu ich hmotnosti. Dlhodobá alebo pretrvávajúca

hnačka vyskytujúca sa počas liečby entakaponom môže byť prejavom kolitídy. V prípade

dlhodobo sa vyskytujúcej alebo pretrvávajúcej hnačky sa má liek vysadiť a treba zvážiť

vhodnú liečbu a vyšetrenia.

 • Pacientov je potrebné pravidelne sledovať na vznik porúch impulzívnej kontroly. Pacientov a ich ošetrujúcich je potrebné upozorniť, že pri liečbe dopamínovými agonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe s obsahom levodopy vrátaneTADOGLENU, sa môžu vyskytnúť v správaní prejavy porúch impulzívnej kontroly, ktoré zahŕňajú patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido, hypersexualitu, kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa. V prípade vzniku uvedených príznakov sa odporúča prehodnotenie liečby.

  • U pacientov, u ktorých sa vyskytne progredujúca anorexia, asténia a pokles telesnej hmotnosti v

pomerne krátkom čase, sa má zvážiť vyhodnotenie celkového stavu lekárom, vrátane funkcie

pečene.

 • Levodopa/karbidopa môžu spôsobiť falošný pozitívny výsledok, keď sa na skúšku na močové

ketóny použije lakmusový papierik a táto reakcia sa nemení ani zahriatím vzorky moču na bod

varu. Použitie metód na báze glukózooxidázy môže vykázať falošné negatívne výsledky na

glykozúriu.


 1. Liekové a iné interakcie


Iné antiparkinsoniká

Doteraz sa nevyskytli žiadne známky interakcií, ktoré by zamedzili súbežnému užívaniu štandardných antiparkinsoník s TADOGLENOM. Entakapon môže vo vysokých dávkach ovplyvniť absorpciu karbidopy. Žiadne interakcie s karbidopou sa však v rámci odporúčaného liečebného plánu (200 mg entakaponu až 10-krát denne) nepozorovali. Interakcie medzi entakaponom a selegilínom sa skúmali v štúdiách s opakovanými dávkami u pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených levodopou/inhibítorom DDK a nepozorovali sa žiadne interakcie. Keď sa selegilín užíva s TADOGLENOM, denná dávka 10 mg selegilínu sa nesmie prekročiť.


Pri súbežnom podávaní nasledujúcich liečiv a levodopy sa musí postupovať opatrne.


Antihypertenzíva

Ak sa levodopa pridá kliečbe pacientov, ktorí už užívajú antihypertenzíva, môže sa objaviť symptomatická posturálna hypotenzia. Môže byť potrebná úprava dávky antihypertenzíva.


Antidepresíva

Zriedkavo boli v prípade súbežného používania tricyklických antidepresív alevodopy/karbidopy hlásené reakcie, vrátane hypertenzie a dyskinézy. Interakcie medzi entakaponom a imipramínom a medzi entakaponom a moklobemidom sa sledovali v štúdii s jednorazovou dávkou u zdravých dobrovoľníkov. Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Významný počet pacientov s Parkinsonovou chorobou bol liečený kombináciou levodopy, karbidopy a entakaponu s niekoľkými liečivami zahŕňajúcimi inhibítory MAO-A, tricyklické antidepresíva, inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu, ako sú desipramín, maprotilín a venlafaxín a lieky, ktoré sú metabolizované prostredníctvom katechol–O– metyltransferázy (KOMT; napr. zlúčeniny štruktúrne podobné katecholu, paroxetín). Neboli pozorované žiadne farmakodynamické interakcie. Pri súbežnom užívaní týchto liekov a TADOGLENU sa však musí postupovať opatrne (pozri časti 4.3 a 4.4).


Iné liečivá

Antagonisti dopamínových receptorov (napr. niektoré antipsychotiká a antiemetiká), fenytoín a papaverín môžu znižovať terapeutické účinky levodopy. Pacienti užívajúci tieto lieky s TADOGLENOM sa musia pozorne sledovať pre prípad straty terapeutickej odpovede.

Kvôli afinite entakaponu k cytochrómu P450 2C9 in vitro(pozri časť 5.2) môže TADOGLEN potenciálne ovplyvňovať liečivá, ktorých metabolizmus závisí od tohto izoenzýmu, ako je S-warfarín. Avšak v interakčnej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi nespôsobil entakapon zmenu hladín S-warfarínu vplazme, zatiaľ čo sa hodnota AUC R-warfarínu zvýšila v priemere o 18% [IS90 11-26%]. Hodnoty INR sa zvýšili v priemere o 13% [IS906-19%]. Preto sa odporúča kontrolovať INR, keď sa TADOGLEN začína podávať pacientom užívajúcim warfarín.


Iné formy interakcií

Keďže levodopa súťaží s určitými aminokyselinami, absorpcia TADOGLENU môže byť znížená u niektorých pacientov na diéte s vysokým obsahom proteínov.


Levodopa a entakapon môžu so železom v gastrointestinálnom trakte tvoriť cheláty. Preto sa TADOGLEN a prípravky s obsahom železa musia užívať s rozdielom aspoň 2-3 hodín (pozri časť 4.8).


In vitroúdaje

Entakapon sa viaže na väzobné miesto II ľudského albumínu, na ktoré sa tiež viaže aj niekoľko iných liečiv vrátane diazepamu a ibuprofénu. Podľa údajov z in vitroštúdií sa významnév ytesnenie pri terapeutických koncentráciách liečiv neočakáva. Preto sa náznaky takýchto interakcií doteraz neobjavili.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje o používaní kombinácie levodopy/karbidopy/entakaponu u

gravidných žien. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu jednotlivých zlúčenín (pozri časť

5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. TADOGLEN sa nesmie používať v gravidite, iba ak prospech liečby pre matku preváži nad možným rizikom pre plod.


Laktácia


Levodopa sa vylučuje do ľudského mlieka. Existujú dôkazy o tom, že je dojčenie počas liečby levodopou potlačené. Karbidopa a entakapon sa vylučovali do materského mlieka u zvierat, ale nie je známe, či sa vylučujú do ľudského mlieka. Bezpečnosť levodopy, karbidopy alebo entakaponu pre dojča nie je známa. Ženy počas liečby TADOGLENOM nesmú dojčiť.


Fertilita


V predklinických štúdiách so samotným entakaponom, karbidopou alebo levodopou sa nepozorovali žiadne negatívne účinky na fertilitu. Štúdie fertility na zvieratách sa s kombináciou entakaponu, karbidopy a levodopy nerobili.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


TADOGLEN môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Levodopa, karbidopa a entakapon spoločne môžu spôsobovať závrat a symptomatické poruchy rovnováhy. Preto je potrebná opatrnosť pri riadení vozidiel a obsluhe strojov.


Pacienti liečení TADOGLENOM, u ktorých sa objavia ospanlivosť a/alebo príhody náhleho upadnutia do spánku, musia byť poučení , aby sa zdržiavali vedenia vozidiel alebo vykonávania aktivít, pri

ktorých by ich znížená bdelosť mohla ich alebo iné osoby vystaviť nebezpečenstvu vážnych úrazov alebo smrti (napr. obsluha strojov), kým sa tieto opakujúce sa príhody pominú (pozri časť 4.4).


 1. Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami levodopy/karbidopy/entakaponu sú dyskinézy, ktoré sa vyskytujú u približne 19% pacientov; gastrointestinálne príznaky vrátane nauzey vyskytujúce sa u približne 15% pacientov a hnačky vyskytujúce sa u približne 12% pacientov; bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva vyskytujúca sa u približne 12% pacientov; a neškodné červeno-hnedé zafarbenie moču (chromatúria) vyskytujúce sa u približne 10% pacientov. Závažné príhody gastrointestinálneho krvácania (menej časté) a angioedém (zriedkavé) boli identifikované v klinických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakaponom alebo s entakaponom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom. Pri použití levodopy/karbidopy/entakaponu sa môže objaviť závažná hepatitída s prevažne cholestatickým charakterom, rabdomyolýz a aneuroleptický malígny syndróm, hoci z údajov klinických štúdií neboli identifikované žiadne prípady.


b.Tabuľka nežiaducich reakcií


Nasledujúce nežiaduce reakcie uvedené v tabuľke 1 boli zhromaždené zo spoločných údajov z jedenástich dvojito zaslepených klinických skúšaní zahŕňajúcich 3230 pacientov (1810 liečených

levodopou/karbidopou/entakaponom alebo entakaponom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom, a 1420 liečených placebom v kombinácii s levodopou/DDC inhibítorom alebo kabergolínom v kombinácii s levodopou/ DDCinhibítorom), a údajov po uvedení entakaponu na trh pre kombinované

použitie entkaponu s levodopou/DDC inhibítorom.


Nežiaduce reakcie sú zoradené z hľadiska frekvencie, najčastejšie najskôr, s použitím nasledujúcej

konvencie: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1.Nežiaduce reakcie


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Menej časté: Trombocytopénia


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Znížená telesná hmotnosť*, znížená chuť do jedla*


Psychické poruchy

Časté: Depresia, halucinácie, zmätenosť*, abnormálne sny*, úzkosť, nespavosť

Menej časté: Psychóza, podráždenie*

Neznáme: Samovražedné správanie


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Dyskinéza*

Časté: Zhoršenie parkinsonizmu (napr. bradykinéza)*, tremor, fenomenón “on and

off“, dystónia, mentálne poruchy (napr. porucha pamäte, demencia),somnolencia, závraty*, bolesť hlavy

Neznáme: Neuroleptický malígny syndróm*


Poruchy oka

Časté: Rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Príhody ischemickej choroby srdca okrem infarkt myokardu (napr. angína

pektoris)**, nepravidelný rytmus srdca

Menej časté: Infarkt myokardu**


Poruchy ciev

Časté: Ortostatická hypotenzia, hypertenzia

Menej časté: Gatrointestinálne krvácanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: Hnačka*, nauzea*

Časté: Zápcha*, zvracanie*, dyspepsia, bolesť brucha a nevoľnosť*, sucho v

ústach*

Menej časté: Kolitída*, dysfágia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkčných testov*

Neznáme: Hepatitída s prevažne cholestatickými charakterom (pozri časť 4.4)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Vyrážky*, hyperhydróza

Menej časté: Zmena farby okrem zmeny farby moču (napr. koža, nechty, vlasy, pot)*

Zriedkavé: Angioedém

Neznáme: Urtikária*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté: Bolesť svalov, muskuloskeletálneho a spojivového tkaniva*

Časté: Svalové kŕče, atralgia

Neznáme: Rabdomyolýza*


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: Chromatúria*

Časté: Infekcie močových ciest

Menej časté: Zadržiavanie moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť na hrudi, periférny edém, pády, poruchy chôdze, asténia, únava

Menej časté: Nevoľnosť


*Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú hlavne entakaponu alebo sa vyskytujú častejšie (rozdiel

frekvencie výskytu aspoň 1% z údajov klinických skúšaní) s entakaponom ako s levodopou/DDC

inhibítorom (pozri časť 4.8c).


**Výskyt infarktu myokardu a iných príhod ischemickej choroby srdca (0,43% a 1,54% v uvedenom poradí) sú odvodené

z analýzy 13 dvojito zaslepených štúdií s 2082 pacientmi s motorickými fluktuáciami pri poslednej

dávke užívajúcimi entakapon.


c. Opis vybraných nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie, ktoré sa pripisujú prevažne entakaponu alebo sa vyskytujú častejšie s entakaponom

ako s levodopou/DDC inhibítorom sú v tabuľke 1 v časti 4.8b označené hviezdičkou. Niektoré

z týchto nežiaducich reakcií súvisia so zvýšenou dopamínergickou aktivitou (napr. dyskináza, nauzea a zvracanie) a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby. Zníženie dávky levodopy znižuje závažnosťa frekvenciu týchto dopaminergických reakcií. Niekoľko nežiaducich reakcií možno priamo pripísať liečivu entakaponu, vrátane hnačky a zmeny farby moču na červeno-hnedú. Entakapon môže tiež v niektorých prípadoch spôsobovať zmenu farby napr. kože, nechtov, vlasov alebo potu. Iné nežiaduce reakcie s hviezdičkou v tabuľke 1 v časti 4.8b sú označené na základe vyššej frekvencie ich výskytu (podľa rozdielu frekvencie aspoň 1%) v údajoch z klinických skúšaní s entakaponom v porovnaní s levodopou/DDCI alebo na základe individuálnych hlásení nežiaducich reakcií, ktoré boli hlásené p ouvedení entakaponu na trh.


Kŕče sa s levodopou/karbidopou objavili zriedkavo; avšak príčinný vzťah s liečbou levodopou/karbidopou nebol potvrdený.


Poruchy impulzívnej kontroly

Patologické hranie hazardných hier, zvýšené libido a hypersexualita,kompulzívne míňanie a nakupovanie, záchvatové prejedanie sa a kompulzívne prejedanie sa môžuvyskytnúť u pacientov liečených dopamínovýmiagonistami a/alebo pri inej dopamínergickej liečbe sobsahom levodopy,vrátane TADOGLENU (pozri časť 4.4).


Entakapon je v spojení s levodopou spájaný s výskytom izolovaných prípadov nadmernej ospanlivosti počas dňa a príhod náhleho upadnutia do spánku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

Najvyššie denné dávky v sporadických hláseniach pri predávkovaní boli aspoň 10 000 mg pri levodope a aspoň 40 000 mg pri entakapone. Akútne symptómy a znaky v týchto prípadoch predávkovania zahŕňali vzrušenie, stav zmätenosti, kómu,bradykardiu, ventrikulárnu tachykardiu, Cheyneove-Stokesove dýchanie, zmenu farby pokožky, jazyka a očnej spojovky a chromatúriu.


Liečba

Liečba akútneho predávkovania TADOGLENOM je rovnaká ako pri akútnom predávkovaní levodopou. Avšak, pyridoxín nie je účinný v zvrátení účinkov levodopy/karbidopy/entakaponu. Odporúča sa hospitalizácia a musia sa uplatniť všeobecné podporné opatrenia s okamžitým výplachom žalúdka a opakovaným podávaním aktívneho uhlia. To môže urýchliť elimináciu entakaponu obzvlášťspomalením jeho absorpcie/opätovnej absorpcie z gastrointestinálneho traktu. Primeraná funkčnosť respiračného, obehového a renálneho systému sa musí pozorne sledovať a uplatniť príslušné podporné opatrenia. Musí sa začať s kontrolou EKG a pozorným sledovaním pacienta pre prípad možnéhovývoja arytmií. Ak sa je to potrebné, musí sa podať náležitá antiarytmická liečba. Musí sa vziať do úvahy aj možnosť, že pacient okrem levodopy/karbidopy/entakaponu užil aj iné liečivá. Účinnosť dialýzy v liečbe predávkovania nie je známa.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsoniká, dopa a jej deriváty, ATC kód: N04BA03


Mechanizmus účinku

Podľa súčasných vedomostí súvisia symptómy Parkinsonovej choroby s depléciou dopamínu v corpus

striatum. Dopamín neprestupuje hematoencefalickou bariérou. Levodopa, prekurzor dopamínu,

prestupuje hematoencefalickou bariérou a zmierňuje symptómy ochorenia. Keďže levodopa sa do značnej miery metabolizuje na periférii, len malá časť podanej dávky sa dostane do centrálneho

nervového systému, keď sa levodopa podá bez inhibítorov metabolizujúceho enzýmu.

Karbidopa a benserazid sú periférne inhibítory DDK, ktoré tlmia periférny metabolizmus levodopy na

dopamín a tak je pre mozog k dispozícii viac levodopy. Keď je rozsah dekarboxylácie levodopy

znížený pomocou súbežného podania inhibítora DDK, je možné použiť nižšiu dávku levodopy a

výskyt nežiaducich reakcií, ako je nevoľnosť, sa zníži.


Farmakodynamické účinky

Inhibíciou dekarboxylázy inhibítorom DDK sa katechol-O-metyltransferáza (catechol-O-methyltransferase,COMT) stane hlavnou periférnou metabolickou dráhou katalyzujúcou premenu

levodopy na 3-O-metyldopu (3-OMD), potenciálne škodlivý metabolit levodopy. Entakapon je

reverzibilný, špecifický a prevažne periférne pôsobiaci inhibítor COMT určený na súbežné podávanie

s levodopou. Entakapon spomaľuje klírens levodopy z krvného obehu, čo vedie k zvýšeniu hodnôt plochy pod krivkou (AUC) vo farmakokinetickom profile levodopy. V dôsledku toho je klinická

odpoveď na každú dávku levodopy vystupňovaná a predĺžená.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Terapeutické účinky levodopy/karbidopy/entakaponu boli preukázané v dvoch dvojito zaslepených štúdiách III. fázy, v ktorých dostalo 376 pacientov s Parkinsonovou chorobou a kolísaním motorických funkcií na koncidávkovacieho intervalu buď entakapon alebo placebo s každou dávkou levodopy/inhibítora DDK. Hodnoty denného “ON time” (obdobie stavu mobility) s entakaponom a bez neho boli zaznamenané pacientmi v ich domácich denníkoch. V prvej štúdii entakapon zvýšil priemerné hodnoty denného“ON time” o 1 hod 20 min (95% IS 45 min, 1 h o 56 min) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Toto zodpovedalo 8,3%-nému zvýšeniu rozsahu denného “ON time”. V dôsledku toho bol pokles denného“OFF time” (obdobie stavu zníženej mobility) 24% v skupine s entakaponom a 0% v skupine s placebom. V druhej štúdii sa priemerný rozsah denného “ON time” zvýšil o 4,5% (95% IS 0,93%,7,97%) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Toto znamená priemerný nárast 35 min v dennom “ONtime”. V súlade s tým bol znížený denný “OFF time” o 18% v prípade entakaponu a o 5% v prípade placeba. Pretože účinky tabliet levodopy/karbidopy/entakaponu sa zhodujú s účinkami 200 mg tablety entakaponu podanej súbežne s komerčne dostupnou karbidopou/levodopou so štandardným uvoľňovaním v príslušných dávkach, sú tieto výsledky taktiež použiteľné pre popísanie účinkov levodopy/karbidopy/entakaponu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecné vlastnosti liečiv


Absorpcia/distribúcia

V absorpcii levodopy, karbidopy a entakaponu sú podstatné inter- a intraindividuálne rozdiely. Obe látky, levodopa a entakapon, sa rýchlo absorbujú a vylučujú. Karbidopa sa absorbuje a vylučuje nepatrne pomalšie v porovnaní s levodopou. Ak sa podáva samostatne bez ostatných dvoch liečiv, je biologická dostupnosť levodopy 15-33%, karbidopy 40-70% a entakaponu35% po perorálnej dávke 200 mg. Strava bohatá na veľké neutrálne aminokyseliny môže oneskoriť a znížiť absorpciu levodopy. Potrava neovplyvňuje významne absorpciu entakaponu. Distribučný objem levodopy (Vd 0,36–1,6 l/kg) a entakaponu (Vdss0,27 l/kg) je pomerne malý, zatiaľ čo pre karbidopu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Levodopa sa viaže na proteíny plazmy iba do malej miery, asi 10-30%, karbidopa sa viaže približne

v 36%, kým entakapon sa na proteíny plazmy viaže do značnej miery (asi 98%) - najmä na sérový

albumín. Pri terapeutických koncentráciách entakapon nevytesňuje z väzby iné značne viazané liečivá

(napr. warfarín, kyselinu salicylovú, fenylbutazón alebo diazepam) a tiež nie je týmito liečivami pri

terapeutických alebo vyšších koncentráciách vo významnej miere vytesňovaný.


Biotransformácia a eliminácia

Levodopa je rozsiahle metabolizovaná na niekoľko metabolitov:dekarboxylácia dopadekarboxylázou (DDK) a O-metylácia katechol-O-metyltransferázou (COMT) sú najdôležitejšími metabolickými procesmi.


Karbidopa sa metabolizuje na dva hlavné metabolity, ktoré sa vylučujú v moči vo forme

glukuronidov a nekonjugovaných zlúčenín. Nezmenená karbidopa predstavuje 30% celkovej exkrécie

v moči.


Entakapon sa takmer úplne metabolizuje pred vylučovaním močom (10 až 20%) a žlčou/stolicou (80

až 90%). Hlavnou metabolickou dráhou je glukuronidácia entakaponu a jeho aktívnych metabolitov,

cis-izoméru, ktorý predstavuje asi 5% celkového množstva v plazme.


Celkový klírens levodopy je v rozmedzí 0,55–1,38 l/kg/h a entakaponu v rozmedzí 0,70 l/kg/h.

Eliminačný polčas (t1/2) je 0,6–1,3 hodín pre levodopu, 2-3 hodiny pre karbidopu a 0,4–0,7 hodiny pre entakapon po ich samostatnom podaní.


Kvôli krátkym eliminačným polčasom nenastáva po opakovanom podaní pravá akumulácia levodopy

alebo entakaponu.


Údaje z in vitro štúdií s použitím ľudských mikrozomálnych preparátov pečene naznačujú, že entakapon inhibuje cytochróm P450 2C9 (IC50 ~ 4 µM). Entakapon vykazoval slabú alebo žiadnu inhibíciu iných typov P450 izoenzýmov (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A a CYP2C19); pozri časť 4.5.


Vlastnosti v závislosti od pacientov


Starší pacienti

Ak sa levodopa podáva bez karbidopy a entakaponu, jej absorpcia je u starších pacientov výraznejšia a eliminácia pomalšia v porovnaní s mladšími pacientmi. Avšak po skombinovaní karbidopy a levodopy je absorpcia levodopy medzi staršími a mladšími pacientmi podobná, ale AUC hodnoty sú stále 1,5-krát vyššie u starších pacientov, a to kvôli zníženej aktivite DDK a nižšiemu klírensu vzhľadom na vek. Nie sú známe významné rozdiely v AUC hodnotách karbidopy alebo entakaponu medzi mladšími (45–64 rokov) a staršími jedincami (65–75 rokov).


Pohlavie

Biologická dostupnosť levodopy je významne vyššia u žien ako u mužov. Vo farmakokinetických štúdiách s levodopou/karbidopou/entakaponom je biologická dostupnosť levodopy vyššia u žien ako u

mužov, najmä kvôli rozdielom v telesnej hmotnosti, kým s karbidopou a entakaponom nie sú známe

rozdiely vzhľadom na pohlavie.


Porucha funkcie pečene

Metabolizmus entakaponu je u pacientov s miernou až strednou poruchou funkcie pečene spomalený (Childova-Pughova stupnica, trieda A a B) a to vedie k zvýšeniu koncentrácie entakaponu v plazme počas fázy absorpcie a eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.3). Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky karbidopy a levodopy u pacientov s poruchou funkcie pečene, odporúča sa však, aby sa TADOGLEN pacientom s miernou alebo strednou poruchou funkcie pečene podával s opatrnosťou.


Porucha funkcie obličiek

Porucha funkcie obličiek nemá vplyv na farmakokinetiku entakaponu. Neboli hlásené osobitné štúdie farmakokinetiky levodopy a karbidopy u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Je však možné, zvážiť dlhšie dávkovacie intervaly TADOGLENU u pacientov, ktorí dostávajú dialyzačnú liečbu (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o levodope, karbidope a entakapone testované samostatne alebo v kombinácii a

získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní,genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity s entakaponom po opakovanom podávaní bola pozorovaná anémia, najpravdepodobnejšie kvôlivlastnosti entakaponu tvoriť cheláty so železom. Ohľadom reprodukčnej toxicity entakaponu bolo pozorované zníženie hmotnosti plodu a mierne oneskorenie vývoja kostí u králikov vystavených systémovým hladinám v terapeutickom rozpätí. Levodopa a kombinácie karbidopy a levodopy spôsobili viscerálne a skeletálne malformácie u králikov (pozri časť 4.6).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Sodná soľ kroskarmelózy

Hydroxypropylcelulóza

Dihydráttrehalózy

Prášková celulóza

Bezvodý síran sodný

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Polyvinylalkohol

Mastenec

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Červený oxid železitý (E172)

Lecitín (sója) (E322)

Žltý oxid železitý (E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30ºC.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša zapečatená PET fóliou a uzatvorená PP detským bezpečnostným uzáverom.


Veľkosti balenia: 10, 30, 100, 130, 175 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg: 27/0155/15-S

TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg: 27/0156/15-S

TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg: 27/0157/15-S

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg: 27/0158/15-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

TADOGLEN 200 mg/50 mg/200 mg