+ ipil.sk

Talliton 6,25 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Talliton 6,25 mg

Talliton 12,5 mg

Talliton 25 mg

tablety

karvedilol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Talliton a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Talliton

3. Ako užívať Talliton

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Talliton

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Talliton a na čo sa používa


Karvedilol, liečivo tabliet Talliton, patrí do skupiny betablokátorov s vazodilatačnou aktivitou. Používa sa na dlhodobú liečbu chronického srdcového zlyhania, vysokého krvného tlaku a chronickej stabilnej angíny pektoris (bolesť na hrudníku vyvolaná a uvoľnená rovnakým mechanizmom).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Talliton


Neužívajte Talliton


 • ak ste alergický na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte chronické ochorenie srdca pľúcneho pôvodu, alebo vám bolo povedané, že máte vysoký krvný tlak v artériách pľúc,

 • ak ste mali v minulosti problémy s dýchaním kvôli astme (výrazné záchvaty sťaženého dýchania), alebo kvôli inému ochoreniu pľúc,

 • ak máte závažné poškodenie pečene,

 • ak máte poruchy tvorby srdcového vzruchu alebo poruchy srdcového vedenia (srdcový blok), s výnimkou situácie, ak je váš rytmus srdca kontrolovaný kardiostimulátorom,

 • ak ste mali bradykardiu (pomalší tep srdca s tepovou frekvenciou menšou ako 50/min), alebo hypotenziu (nízky tlak krvi so systolickým tlakom – prvé číslo – pod 85 mmHg),

 • v prípade feochromocytómu (určitý nádor nadobličiek spojený s vysokým krvným tlakom),

 • ak máte závažné poruchy látkovej premeny (metabolická acidóza, stav s nadmerne vysokou kyslosťou telesných tekutín a tkanív) spôsobené inými ochoreniami (napr. cukrovkou),

 • ak sa príznaky chronického srdcového zlyhania v poslednej dobe zhoršili, alebo sú také závažné, že sa vyžaduje vnútrožilové podanie liekov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Talliton, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste liečený určitým typom liekov, ktoré odčerpávajú katecholamíny (napr. rezerpín a určitý typ antidepresív t.j. inhibítory monoaminooxidázy),

 • ak ste liečený blokátormi vápnikových kanálov verapamilového alebo diltiazemového typu, alebo určitým typom (t.j. trieda I) liekov na arytmiu (poruchy srdcového rytmu). Tieto lieky sa nesmú použiť vnútrožilne spolu s Tallitonom,

 • ak máte cukrovku (diabetes mellitus),

 • ak vám diagnostikovali špeciálny typ bolesti na hrudníku (Prinzmetalova, tzv. variantná angína pektoris),

 • ak máte iné problémy so srdcom,

 • ak máte zúžené cievy v končatinách,

 • ak vám bolo povedané, že máte poruchu krvného obehu primárne postihujúcu prsty, nazývanú Raynaudov syndróm,

 • ak máte ochorenie pečene, obličiek alebo štítnej žľazy,

 • ak sa podrobujete desenzibilizačnej liečbe (metóda znižujúca účinok známych alergénov vyvolávajúcich alergické (z precitlivenosti) príznaky),

 • ak máte psoriázu v osobnej alebo rodinnej anamnéze,

 • ak nosíte kontaktné šošovky.


Upozornenia:

Ak máte chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (s ťažkosťami pri výdychu) a nie ste liečený tabletami alebo liekmi na inhaláciu, môžete mať počas liečby Tallitonom ťažkosti s vydychovaním. V týchto prípadoch je potrebná úprava dávky alebo ukončenie liečby Tallitonom.


Počas liečby Tallitonom, ale hlavne na jej začiatku, sa môžu zhoršiť príznaky srdcového zlyhania; môže sa to prejavovať príznakmi ako únava, skrátenie dychu a opuch nôh (vodnateľnosť). Ak spozorujete takéto príznaky, v každom prípade informujte svojho lekára, pretože môže byť potrebná úprava dávkovania Tallitonu.


Ak máte na srdcové zlyhanie predpísaný Talliton a váš systolický krvný tlak (prvé číslo z dvoch) je nižší ako 100 mmHg a máte súčasne ischemickú chorobu srdca, zúženie periférnych ciev, alebo zlyhanie obličiek, liečba môže zhoršiť funkciu vašich obličiek. Preto sa má funkcia obličiek monitorovať. Ak spozorujete príznaky naznačujúce zhoršenie funkcie obličiek (zvýšenie hmotnosti, zmenšenie objemu moču, svrbenie), oznámte to ihneď svojmu lekárovi.


Tablety Talliton môžu maskovať alebo oslabiť príznaky hypoglykémie t.j. nízkej hladiny glukózy v krvi (nervozita, tras, zrýchlený pulz) a súčasne s liečbou sa môžu hladiny glukózy v krvi zvyšovať alebo znižovať. Preto je potrebné u diabetikov častejšie monitorovanie glukózy v krvi a lekár môže zmeniť dávkovanie vašej antidiabetickej liečby.


Deti a dospievajúci

Talliton sa neodporúča podávať deťom do 18 rokov.


Iné lieky a Talliton

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je veľmi dôležité informovať vášho lekára:

 • ak užívate iné lieky na arytmiu (poruchy srdcového rytmu),

 • ak užívate iné lieky na vysoký tlak krvi,

 • ak užívate iné lieky na srdce alebo na iné stavy, ktoré môžu tiež znížiť tlak krvi (napr. nitráty, hypnotiká (lieky navodzujúce spánok), trankvilizéry (lieky tlmiace úzkosť), antidepresíva),

 • ak užívate na srdcové zlyhanie digoxín alebo diuretiká,

 • ak užívate liek nazývaný cyklosporín (napr. po transplantácii orgánov),

 • ak užívate klonidín alebo ergotamín, rifampicín (na liečbu tuberkulózy), lieky proti bolesti a na zníženie teploty, barbituráty, antacidá (napr. cimetidín), alebo ak sa liečite liekmi alebo inhalačnými liekmi na astmu alebo iné ochorenie pľúc,

 • ak užívate perorálne lieky na zníženie glukózy v krvi alebo ak používate inzulín na cukrovku.


Pred chirurgickým zákrokom a celkovou anestéziouje absolútne nevyhnutné informovať svojho lekára o tom, že užívate Talliton.


Talliton a jedlo, nápoje a alkohol

Talliton možno užívať nezávisle na jedle. Pacientom s chronickým srdcovým zlyhaním sa odporúča užívať tablety s jedlom, aby sa znížilo riziko náhleho poklesu krvného tlaku.

Pravidelné pitie alkoholických nápojov počas liečby Tallitonom môže zosilniť účinok lieku aj alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Použitie Tallitonu v tehotenstve sa neodporúča.

Ak dojčíte neužívajte Talliton.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tablety Talliton môžu ovplyvniť schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje, hoci stupeň vplyvu je individuálny. Najčastejšie sa to prejaví na začiatku liečby a pri súčasnej konzumácii alkoholu. Ak sa počas užívania tabliet Talliton cítite mimoriadne unavený, alebo máte pocit na odpadnutie, neveďte motorové vozidlá a neobsluhujte stroje.


Talliton obsahuje laktózu a sacharózu.

Každá tableta lieku obsahuje 50 mg laktózy a 12,5 mg sacharózy. Ak vám lekár oznámil, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom.

Talliton 12,5 mg obsahuje ako farbivo oranžovú žltú (E 110), ktoré môže spôsobiť alergickú reakciu.


 1. Ako užívať Talliton


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety užívajte celé, nerozhryzené, s dostatočným množstvom vody, nezávisle na jedle.

Ak máte chronické srdcové zlyhanie, užívajte tablety počas jedla, čím môžete znížiť riziko náhleho poklesu krvného tlaku.

Vždy užívajte tablety Talliton presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Chronické srdcové zlyhanie

Liečbu chronického srdcového zlyhania Tallitonom je nutné začať a dávka sa má nastaviť pod prísnym dohľadom kardiológa s nemocničnou praxou a pod prísnym lekárskym dohľadom.

Zvyčajná počiatočná dávka počas prvých dvoch týždňov liečby chronického srdcového zlyhania je 3,125 mg dvakrát za deň (ráno a večer). Ak je potrebné, lekár môže túto dávku zvýšiť v dvojtýždňových intervaloch na 6,25 mg dvakrát za deň, následne na 12,5 mgdvakrát za deň až na25 mg dvakrát za deň. Maximálna odporúčaná denná dávka je 25 mg dvakrát denne pre pacientov s telesnou hmotnosťou do 85 kg a pre pacientov s ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním nezávisle od telesnej hmotnosti. Pre pacientov s miernym až stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním s telesnou hmotnosťou nad 85 kg je maximálna odporúčaná dávka 50 mg dvakrát denne.


Vysoký krvný tlak

Zvyčajná dávka počas prvých dvoch dní liečby vysokého krvného tlaku je 12,5 mg raz denne. Odporúčaná udržiavacia dávka je 25 mg raz denne. V prípade potreby, ale nie skôr ako po 2 týždňoch liečby, vám lekár môže dávku zvýšiť. Maximálna denná dávka je 50 mg. Túto dávku možno užiť raz denne, alebo v dvoch, na rovnaké časti rozdelených dávkach, ráno a večer.


Angína pektoris (bolesť na hrudníku)

Zvyčajná počiatočná dávka počas prvých dvoch dní liečby angíny pectoris je 12,5 mg dvakrát za deň. Obvyklá udržiavacia dávka je 25 mg dvakrát denne.


Starší pacienti a pacienti s chronickým srdcovým zlyhaním alebo poškodením obličiek môžu dostávať normálne dávky pre dospelých. Pre starších pacientov s chronickou stabilnou angínou pektoris (bolesť na hrudníku) je maximálna denná dávka 25 mg dvakrát denne.


Ak užijete viac Tallitonu, ako máte

Ak užijete viac tabliet Tallitonu ako je predpísané, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo najbližšie pohotovostné oddelenie.

V prípade, že ste užili veľmi veľa tabliet (závažné predávkovanie) môže sa vyvinúť závrat, odpadnutie, únava, závažné zníženie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, náhle srdcové zlyhanie, ťažkosti s dýchaním, ťažkosti s vydychovaním a vracanie. Bez rýchleho lekárskeho zásahu sa môžu objaviť mdloby, záchvaty kŕčov, zlyhanie krvného obehu a zastavenie srdca.


Ak zabudnete užiť Talliton

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože to nenahradí vynechanú dávku, ale riskujete predávkovanie. Pokračujte v liečbe podľa pokynov lekára.


Ak prestanete užívať Talliton

Tablety Talliton sú určené na dlhodobú liečbu. Neprerušte užívanie vašich liekov náhle, lebo to môže spôsobiť návrat ochorenia. Náhle prerušenie liečby môže viesť ku zvieravej bolesti na hrudníku a zvýšeniu tlaku krvi, najmä u pacientov s ischemickou chorobou srdca, preto treba liek vysadiť postupne a len vtedy, ak o tom rozhodne lekár.

Ak užívate tablety Talliton súčasne s liekmi obsahujúcimi klonidín, nikdy neprestaňte užívať niektorý z nich, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár, pretože to môže spôsobiť nadmerné zvýšenie krvného tlaku. Lieky možno vysadiť len potom ako o tom rozhodne váš lekár a dôsledne dodržiavajte jeho pokyny.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky: môžu postihovať viac ako 1 z 10 používateľov

 • závrat

 • bolesť hlavy

 • zlyhávanie srdca

 • nízky krvný tlak

 • únava


Časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako1 z 10 používateľov

 • zápal priedušiek (bronchitída), zápal pľúc (pneumónia), infekcia horných dýchacích ciest

 • infekcia močových ciest

 • zníženie počtu červených krviniek (anémia)

 • prírastok telesnej hmotnosti

 • zvýšená hladina cholesterolu (tuku) v krvi

 • porucha regulácie cukru v krvi u pacientov s cukrovkou

 • depresia, skľúčenosť

 • poruchy videnia

 • znížená tvorba sĺz (suché oči), podráždené oči

 • pomalý srdcový tep

 • opuch (hromadenie tekutín v tkanivách (vodnateľnosť), čo sa môže prejaviť ako opuchnutie končatín a členkov alebo iných častí tela)

 • závraty pri náhlom postavení sa

 • problémy s cirkuláciou krvi (prejavy zahŕňajú chladné ruky a nohy), ztvrdnutieciev, zhoršenie príznakov u pacientov s Raynaudovým syndrómom (najprv zmodranie, potom zblednutie a následne sčervenanie prstov sprevádzané bolesťou) alebo krívania (bolesť v nohách, ktorá sa zhoršuje pri chôdzi)

 • astma a problémy s dýchaním

 • hromadenie tekutín v pľúcach

 • hnačka

 • nevoľnosť, vracanie, bolesť žalúdka, poruchy trávenia

 • bolesť (napr. v rukách a nohách)

 • zlyhávanie obličiek a porucha funkcie obličiek u pacientov s cievnym ochorením na viacerých miestach a/alebo primárnou obličkovou nedostatočnosťou

 • porucha močenia


Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 používateľov

 • porucha spánku

 • zmätenosť

 • mdloba

 • porucha citlivosti

 • porucha prevodového systému srdca, angína pektoris (bolesť za hrudnou kosťou)

 • kožné reakcie (napr. alergický zápal kože, žihľavka, svrbenie a zápal kože, zvýšené potenie, kožné lézie pripomínajúce psoriázu alebo plochý lišaj)

 • vypadávanie vlasov

 • impotencia

 • zápcha


Zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 používateľov

 • znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • upchatý nos

 • dýchavičnosť a príznaky podobné chrípke

 • sucho v ústach


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 používateľov

 • znížený počet bielych krviniek (leukopénia)

 • alergická reakcia

 • zmeny funkcie pečene zistené testami

 • samovoľné unikanie moču u žien (inkontinencia moču)

 • závažné kožné nežiaduce reakcie (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Talliton


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 oC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Talliton obsahuje


Liečivo je karvedilol. Každá tableta obsahuje 6,25 mg, alebo 12,5 mg, alebo 25 mg karvedilolu.

Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sacharóza, krospovidón a monohydrát laktózy. Okrem vyššie uvedených pomocných látok Talliton 6,25 mg obsahuje naviac chinolínovú žltú (E 104), Talliton 12,5 mg obsahuje naviac oranžovú žltú (E 110) ako farbivá.


Ako vyzerá Talliton a obsah balenia


Opis: Talliton 6,25 mgsú svetložlté podlhovasté tablety, s delacou ryhou na jednej strane, štylizovaným E a znakom 341 na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Talliton 12,5 mgsú svetlooranžové nepravidelne bodkované okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane, štylizovaným E a znakom 342 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Talliton 25 mgsú biele okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane, štylizovaným E a znakom 343 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Talliton sa dodáva v papierovej škatuľke obsahujúcej 30, 60, alebo 98 tabliet v hnedej sklenenej fľaške uzatvorenej bezpečnostným zaklapovacím (DEFG-8) uzáverom (opatrený vložkou proti nárazom a absorpčným diskom).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

EGIS PharmaceuticalsPLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca:

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend, Mátyás király út 65.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

7Talliton 6,25 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Talliton 6,25 mg

Talliton 12,5 mg

Talliton 25 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 6,25 mg, alebo 12,5 mg, alebo 25 mg karvedilolu.


Pomocné látky so známym účinkom:Tablety každej sily obsahujú laktózu a sacharózu (pozri časť 4.4).

Tablety Talliton 12,5 mg obsahujú oranžovú žltú (E110).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Opis:

Talliton6,25mg: svetložlté podlhovasté, s deliacou ryhou na jednej strane, so štylizovaným E a znakom 341 na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Talliton 12,5 mg: svetlooranžové nepravidelne bodkované okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane, so štylizovaným E a znakom 342 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Talliton 25 mg: biele okrúhle ploché tablety, na okraji šikmo zrezané, s deliacou ryhou na jednej strane, so štylizovaným E a znakom 343 na druhej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba chronického srdcového zlyhania

Talliton je indikovaný na liečbu stabilného mierneho, stredne ťažkého a ťažkého chronického srdcového zlyhania u euvolemických pacientov ako doplnok štandardnej liečby napr. diuretikami, digoxínom a ACE inhibítormi.


Hypertenzia

Talliton je indikovaný na liečbu hypertenzie.


Angína pektoris

Talliton je indikovaný na profylaktickú liečbu stabilnej angíny pektoris.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Symptomatické chronické srdcové zlyhanie


Liečba Tallitonom sa začína v nemocnici pod dohľadom lekára až po dôkladnom zhodnotení stavu pacienta.

Kvôli stabilizácii klinického stavu je potrebné, aby pred každou úpravou dávky pacienta vyšetril lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou srdcového zlyhania. Dávka karvedilolu sa nesmie zvyšovať u pacientov so zhoršením srdcového zlyhania od poslednej návštevy resp. u pacientov so známkami dekompenzovaného alebo nestabilného srdcového zlyhania.

Dávka sa upravuje na základe individuálnych požiadaviek.

U pacientov dostávajúcich diuretiká a/alebo digoxín a/alebo ACE inhibítory je pred liečbou Tallitonom potrebné stabilizovať dávkovanie týchto liekov.


Dospelí

Odporučená úvodná dávka lieku je 3,125 mg dvakrát denne počas 2 týždňov. V prípade

tolerancie tejto dávky je možné dávkovanie následne zvyšovať na 6,25 mg dvakrát denne, 12,5 mg dvakrát denne a 25 mg dvakrát denne v intervaloch najmenej 2 týždne. Dávkovanie je potrebné zvýšiť až na maximálnu úroveň tolerovanú pacientom.

Odporučená maximálna denná dávka pre všetkých pacientov s ťažkým chronickým srdcovým

zlyhaním a pre pacientov s ľahkým a stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním vážiacich menej ako 85 kg je 25 mg dvakrát denne. Pre pacientov s miernym až stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním vážiacich viac ako 85 kg je odporučená maximálna dávka lieku 50 mg dvakrát denne.

Pri zvyšovaní dávky lieku u pacientov so systolickým tlakom krvi < 100 mm Hg môže dôjsť k zhoršeniu funkcie obličiek alebo srdca. Z toho dôvodu je pri každej titrácii dávky smerom nahor u týchto pacientov potrebné zhodnotiť funkciu obličiek a pátrať po príznakoch zhoršenia srdcového zlyhania alebo vazodilatácie. Prechodné zhoršenie srdcového zlyhania, vazodilatáciu alebo retenciu tekutín je možné zvládnuť úpravou dávkovania diuretík alebo ACE inhibítorov, prípadne úpravou dávkovania alebo prechodným vysadením liečby Tallitonom. Za týchto okolností nie je možné zvyšovať dávku Tallitonu až do stabilizácie príznakov prehĺbeného srdcového zlyhania alebo vazodilatácie.

U pacientov, ktorí prestali užívať Talliton počas obdobia dlhšieho ako 2 týždne, sa liečba obnovuje dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne sa dávka zvyšuje v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ohľadom dávkovania.


Starší pacienti

Dávkovanie je rovnaké ako u dospelých osôb.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí do 18 rokov.


Hypertenzia


Odporučené dávkovanie je raz denne.


Dospelí

Odporučená úvodná dávka Tallitonu je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. V nasledujúcom období je odporučená dávka 25 mg raz denne. Pre väčšinu pacientov je táto dávka dostačujúca, avšak v prípade potreby je možné dávku zvýšiť až na odporučenú maximálnu dennú dávku 50 mg podávanú v jednej alebo viacerých dávkach.

Dávku je možné zvyšovať v intervaloch najmenej 2 týždne.


Starší pacienti

Odporučená úvodná denná dávka lieku je 12,5 mg. V niektorých prípadoch vedie táto dávka k uspokojivej kontrole tlaku krvi. V prípade nedostatočnej odpovede na liečbu je možné zvýšiť dávku lieku až na odporučenú maximálnu dennú dávku 50 mg podávanú v jednej alebo viacerých dávkach.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí do 18 rokov.


Angína pektoris


Dospelí

Odporučená úvodná dávka Tallitonu je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. V nasledujúcom období je odporučená dávka 25 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

Odporučená maximálna denná dávka je 50 mg podávaná vo viacerých dávkach.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená u detí do 18 rokov.


Pacienti s pridruženým ochorením pečene

Talliton je kontraindikovaný u pacientov s dysfunkciou pečene (pozri časti 4.3 a 5.2).

Pacienti s pridruženým ochorením obličiek

U pacientov so systolickým tlakom krvi nad 100 mm Hg nie je potrebná žiadna úprava dávkovania lieku (tiež pozri časti 4.4 a 5.2).


Spôsob podávania

Tablety sa zapíjajú tekutinami. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním sa tablety Talliton užívajú spolu s jedlom.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na karvedilol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Nestabilné/dekompenzované srdcové zlyhávanie

Klinicky manifestná dysfunkcia pečene

A-V blok 2. a 3. stupňa (ak nie je implantovaný trvalý kardiostimulátor)

Ťažká bradykardia (< 50 tepovej frekvencie)

Syndróm chorého sínusu (vrátane sinoatriálneho bloku)

Ťažká hypotenzia (systolický krvný tlak < 85 mm Hg)

Kardiogénny šok

Bronchospazmus alebo astma v anamnéze

Pacienti s obštrukčnou chorobou pľúc.

Pacienti s metabolickou acidózou a feochromocytómom (v prípade nedostatočnej kontroly alfa sympatolytikami).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chronické kongestívne zlyhávanie srdca

U pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca môže nastať zhoršeniesrdcového zlyhávania alebo retencie tekutín počas zvyšovania dávok karvedilolu. Ak k tomu dôjde, má sa zvýšiť dávkovanie diuretík a dávkovanie karvedilolu sa nemá zvyšovať dovtedy, kým sa klinický stav nestabilizuje. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné znížiť dávku karvedilolu alebo,zriedkakedy, jeho užívanie dočasne prerušiť. Takéto komplikácie však nevylučujú ďalšie úspešné titrovanie karvedilolu. Karvedilol sa má podávať opatrne v kombinácii s digoxínom, pretože obe liečivá spomaľujú A-V vedenie.


Dysfunkcia ľavej komory po akútnom infarkte myokardu

Pred začatím liečby karvedilolom je nutné, aby klinický stav pacienta bol stabilizovaný; pacient má dostávať ACE inhibítor najmenej 48 hodín pred začatím liečby karvedilolom, pričom dávka ACE inhibítora má byť stabilná minimálne počas 24 predchádzajúcich hodín.


Funkcia obličiek pri kongestívnom srdcovom zlyhávaní

Pozorovalo sa reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek pri liečbe karvedilolom u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním s nízkym tlakom krvi (systolický TK < 100 mm Hg), ischemickou chorobou srdca a difúznym cievnym ochorením a/alebo u pacientov trpiacich primárnou nedostatočnosťou obličiek.


Chronická obštrukčná choroba pľúc

Karvedilol sa má opatrne používať u pacientov s chronickým obštrukčnou chorobou pľúc (COPD) s bronchospastickou zložkou, ktorí nie sú liečení perorálnymi alebo inhalačnými liekmi, a len v tom prípade, ak predpokladaný prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.

U pacientov so sklonom k bronchospazmu môžu nastať poruchy dýchania ako následok možného zvýšenia odporu v dýchacích cestách. Pacientov treba starostlivo sledovať na začiatku liečby a počas zvyšovania dávok karvedilolu a pri náznaku bronchospazmu počas liečby sa má dávka karvedilolu znížiť.


Diabetes

Opatrnosť je potrebná pri podávaní karvedilolu pacientom s diabetom mellitus vzhľadom na to, že prvé známky a príznaky akútnej hypoglykémie môžu byť maskované alebo oslabené. U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a diabetom môže byť použitie karvedilolu spojené so zhoršením regulácie glukózy v krvi.


Ochorenie periférnych ciev

Karvedilol treba používať opatrne u pacientov s ochorením periférnych ciev, pretože betablokátory môžuvyvolať alebo zhoršiť symptómy arteriálnej insuficiencie.


Raynaudov syndróm

Karvedilol treba používať opatrne u pacientov trpiacich poruchami periférnej cirkulácie krvi (napr. Raynaudov syndróm), pretože môže dôjsť k exacerbácii symptómov.


Tyreotoxikóza

Karvedilol môže maskovať príznaky tyreotoxikózy.


Anestézia a závažný chirurgický zákrok

Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí podstupujú závažný chirurgický zákrok, a to z dôvodu synergicky pôsobiaceho negatívne inotropného účinku karvedilolu a anestetík.


Bradykardia

Karvedilol môže spôsobiť bradykardiu. Ak sa zníži tepová frekvencia pod 55/min, treba dávkovanie karvedilolu znížiť.


Hypersenzitivita

Zvýšená pozornosť je potrebná pri podávaní karvedilolu pacientom, ktorí majú v anamnéze prejavy závažnej precitlivenosti, a pacientom, ktorí podstupujú desenzibilizačnú liečbu, lebo betablokátory môžu zvýšiť ako citlivosť voči alergénom, tak aj závažnosť anafylaktickej reakcie.


Psoriáza

Pacienti, ktorí majú v anamnéze psoriázu spojenú s liečbou betablokátormi, môžu užívať karvedilol iba po zvážení pomeru medzi rizikom a očakávaným prínosom liečby.


Súbežné podávanie blokátorov vápnikového kanála

U pacientov liečených súbežne blokátormi vápnikového kanála typu verapamil alebo diltiazem alebo inými antiarytmikami je potrebné starostlivo sledovať EKG a krvný tlak.


Feochromocytóm

U pacientov s feochromocytómom treba podať alfablokátor pred použitím betablokátora. Napriek tomu, že karvedilol má alfa- aj betablokujúci farmakologický účinok, nie sú skúsenosti s jeho používaním za týchto podmienok. Preto treba dať pozor pri podávaní karvedilolu pacientom, u ktorých je podozrenie na feochromocytóm.


Prinzmetalova variantná angína

Lieky s neselektívnou betablokujúcou aktivitou môžu vyvolať bolesť na prsiach u pacientov s Prinzmetalovou variantnou angínou pektoris. Nie sú klinické skúsenosti s podávaním karvedilolu u týchto pacientov, avšak alfablokujúci účinok karvedilolu môže uvedeným symptómom zabrániť. V každom prípade treba dať pozor pri podávaní karvedilolu pacientom s podozrením na Prinzmetalovu variantnú angínu pektoris.


Kontaktné šošovky

Pacienti, ktorí používajú kontaktné šošovky, si musia byť vedomí možnosti zníženej tvorby sĺz.


Syndróm z vysadenia lieku

Liečba karvedilolom sa nesmie náhle prerušiť, zvlášť u pacientov trpiacich na ischemickú chorobu srdca. Vysadenie karvedilolu u týchto pacientov má byť postupné (v priebehu 2 týždňov).


V prípade prerušenia kombinovanej liečby s klonidínom, treba ako prvý najprv postupne vysadzovať karvedilol, niekoľko dní pred vysadením klonidínu.


Každá tableta obsahuje 50 mg monohydrátu laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, laponským nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Každá tableta obsahuje 12,5 mg sacharózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými poruchami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharázo-izomaltázovej nedostatočnosti nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežne podávaný liek

Možné interakcie

Antiarytmiká, blokátory vápnikového kanála verapamilového a diltiazemového typu

Hypotenzia a/alebo bradykardia, AV-blok, asystólia (súbežné intravenózne podanie verapamilu alebo diltiazemu je kontraindikované)

Nitráty, iné antihypertenzíva (hlavne guanetidín, rezerpín, metyldopa, klonidín, guanfacín)

Hypotenzia a/alebo bradykardia (je potrebné pozorovať pacienta)

Digoxín

Zvýšený účinok digoxínu (kvôli zvýšeným hladinám digoxínu), AV-blokáda

Lieky s účinkom na centrálny nervový systém (hypnotiká, trankvilizéry, tricyklické a tetracyklické antidepresíva), alkohol

Vzájomné zvýšenie účinku lieku, v prípade barbiturátov sa účinok karvedilolu môže znížiť (kvôli indukcii enzýmov)

Narkotiká

Kardiodepresívny účinok

Klonidín

Vysadenie klonidínu môže viesť k hypertenznej kríze, niekoľko dní pred vysadením klonidínu sa má postupne vysadzovať karvedilol

Sympatomimetiká s alfa- a beta- mimetickou aktivitou

Hypertenzia, výrazná bradykardia, možné zastavenie srdca, v prípade anafylaktickej reakcie rezistencia na adrenalín (v týchto prípadoch môže byť život zachraňujúci glukagón)

-mimetiká

Antagonizmus -blokujúcej aktivity

Ergotamín

Treba zobrať do úvahy vazokonstrikčný účinok ergotamínu

Nesteroidné antiflogistiká, estrogén

Znížený antihypertenzívny účinok karvedilolu

Xantínové deriváty (aminofylín, teofylín)

Vzájomné oslabenie účinku

Perorálne antidiabetiká, inzulín

Hypoglykémia, maskovanie príznakov hypoglykémie

Rifampicín, barbituráty

Znížený účinok karvedilolu (indukcia enzýmov)

Myorelaxanciá typu kurare

Zvýšená neuromuskulárna blokáda


Karvedilol je substrát a tiež aj inhibítor P-glykoproteínu. Preto biologická dostupnosť liekov transportovaných P-glykoproteínom môže byť zvýšená pri súčasnom užívaní karvedilolu. Biologická dostupnosť karvedilou môže byť zmenená induktormi alebo inhibítormi P-glykoproteínu.

Inhibítory ako aj induktory CYP2D6 a CYP2C9 môžu zmeniť systémový a/alebo presystémový metabolizmus karvedilolu stereoselektívne, čo vedie k zvýšeniu alebo zníženiu koncentrácií R- a S-karvedilolu v plazme. Niektoré príklady pozorované u pacientov alebo u zdravých dobrovoľníkov sú uvedené nižšie, ale tento zoznam nie je úplný.


Pretože karvedilol podlieha oxidatívnemu metabolizmu, vyžaduje sa opatrnosť u tých, ktorí sú liečení induktormi oxidáz so zmiešanou funkciou, napr. rifampicín, alebo s inhibítormi, napr. cimetidín, nakoľko plazmatické hladiny karvedilolu sa môžu znížiť alebo zvýšiť. Enzýmový induktor rifampicín znižuje plazmatické hladiny karvedilolu o 70 %. Cimetidín zvyšuje AUC karvedilolu o 30 %, ale nemá vplyv na hodnotu Cmax. Účinok cimetidínu na hladinu karvedilolu je relatívne slabý, preto pravdepodobnosť klinicky signifikantnej interakcie je nízka.


Digoxín: Pri súbežnom užívaní karvedilolu a digoxínu dochádza k zvýšeniu koncentrácie digoxínu asi o 15 %. Digoxín aj karvedilol spomaľujú A-V vedenie. Odporúča sa preto pozorne sledovať hladinu digoxínu na začiatku liečby, pri upravovaní dávky alebo ukončení liečby karvedilolom (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Rifampicín: V štúdii s 12-timi zdravými jedincami, znížilo podanie rifampicínu hladiny karvedilolu v plazme o približne 70 %, pravdepodobne indukciou P-glykoproteínu, čo viedlo k zníženiu absorpcie karvedilolu v čreve.


Cyklosporín:Dve štúdie s pacientmi po transplantácii obličky alebo srdca, ktorí dostávali perorálne cyklosporín ukázali zvýšenie koncentrácií cyklosporínu v plazme po začatí liečby karvedilolom. Približne u 30 ­% pacientov bolo nutné dávku cyklosporínu znížiť, aby sa zachovala jeho koncentrácia v terapeutickom rozmedzí, zatiaľ čo u ostatných pacientov nebolo potrebné dávkovanie upravovať. V priemere sa dávka cyklosporínu u týchto pacientov znížila asi o 20 %. Vzhľadom na širokú interindividuálnu variabilitu v potrebe úpravy dávkovania odporúča sa dôsledne sledovať koncentráciu cyklosporínu po začatí liečby karvedilolom a vhodne upraviť dávky cyklosporínu.


Amiodarón: Amiodarón znižoval klírens S-karvedilolu u pacientov so srdcovým zlyhávaním, pravdepodobne inhibíciou CYP2C9. Priemerné koncentrácie R-karvedilolu v plazme neboli zmenené. Preto existuje možné zvýšené riziko -blokády spôsobené zvýšením koncentrácie S-karvedilolu v plazme.


Fluoxetín: V randomizovanej, cross-over štúdii s 10 pacientmi so srdcovým zlyhávaním, súčasné podávanie fluoxetínu, silného inhibítora CYP2D6, viedlo k stereoselektívnej inhibícii metabolizmu karvedilolu so 77 % zvýšením priemernej hodnoty AUC R(+) enantioméru. Avšak medzi liečenými skupinami sa nepozorovali žiadne rozdiely v nežiaducich účinkoch, krvnom tlaku alebo frekvencii srdca.


Farmakodynamické interakcie

Inzulín alebo perorálne hypoglykemiká:Látky s betablokujúcimi vlastnosťami môžu posilňovať účinok inzulínu a perorálnych hypoglykemík na znižovanie hladiny cukru v krvi. Známky hypoglykémie môžu byť maskované alebo zoslabené (zvlášť tachykardia). Preto sa u pacientov dostávajúcich inzulín alebo perorálne hypoglykemiká odporúča pravidelne sledovať koncentráciu glukózy v krvi.


Lieky znižujúce hladinu katecholamínov: Pacienti, ktorí užívajú liečivá s betablokujúcimi vlastnosťami a liek, ktorý môže znižovať hladinu katecholamínov (napr. rezerpín a inhibítory monoaminooxidázy), sa majú pozorne sledovať z hľadiska prejavov hypotenzie a/alebo závažnej bradykardie.


Digoxín: Súčasné užívanie betablokátorov a digoxínu môže viesť k aditívnemu predĺženiu atrioventrikulárneho (AV) času vedenia vzruchu.


Verapamil, diltiazem, amiodarón alebo iné antiarytmiká: V kombinácii s karvedilolom sa môže zvýšiť riziko poruchy AV prenosu vzruchu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Klonidín: Súbežné podanie klonidínu s liekmi, ktoré majú betablokujúce vlastnosti, môže zosilniť vplyv na krvný tlak a na zníženie srdcového tepu. Ak sa má súbežná terapia liekmi s betablokujúcimi vlastnosťami a klonidínom ukončiť, musí byť betablokátor vysadený prvý. Liečba klonidínom sa potom môže ukončiť o niekoľko dní neskôr postupným znižovaním dávky.


Blokátory vápnikových kanálov (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Boli pozorované izolované prípady porúch vedenia (zriedkavo s porušenou hemodynamikou) u pacientov, keď sa karvedilol podával súčasne s diltiazemom. Tak ako pri iných liekoch s betablokujúcim účinkom, ak sa karvedilol podáva perorálne s blokátormi vápnikových kanálov typu verapamilu a diltiazemu, odporúča sa sledovať EKG a krvný tlak.


Antihypertenzíva: Tak ako iné lieky s betablokujúcou aktivitou, karvedilol môže zvyšovať účinok iných súbežne podávaných liekov, ktoré pôsobia antihypertenzívne (napr. antagonisty alfa-1 receptorov), alebo pri ktorých hypotenzia patrí do profilu ich nežiaducich účinkov.


Anestetiká: Pri anestézii sa odporúča starostlivé monitorovanie životných funkcií kvôli synergii negatívne inotropného a hypotenzného účinku karvedilolu a anestetík (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Nesteroidné antiflogistiká (NSAID): Súčasné užívanie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) a beta-adrenergných blokátorov môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku a znížiť kontrolu krvného tlaku.


Beta-agonistické bronchodilatanciá:Neselektívne betablokátory pôsobia proti bronchodilatačnému účinku beta-agonistických bronchodilatancií. Odporúča sa starostlivé monitorovanie pacientov.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostatočné klinické skúsenosti s použitím karvedilolu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné z hľadiska ovplyvnenia gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, pôrodu a postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Karvedilol sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ potenciálne riziko prevažuje nad prínosom liečby.


Betablokátory znižujú perfúziu placenty, čo môže zapríčiniť intrauterinnú smrť plodu, nedonosenie alebo predčasný pôrod. Okrem toho môže dôjsť k rôznym nežiaducim účinkom na plod a novorodenca (predovšetkým hypoglykémia a bradykardia). Existuje vyššie riziko srdcových a pľúcnych komplikácií v novorodeneckom a popôrodnom období. Štúdie na zvieratách nepriniesli skutočný dôkaz teratogenity karvedilolu (pozri tiež časť 5.3).


Laktácia

V štúdiách na zvieratách sa potvrdilo, že karvedilol alebo jeho metabolity sa vylučujú do mlieka. Nie je známe, či sa karvedilol vylučuje do ľudského mlieka. Preto sa počas liečby karvedilolom dojčenie neodporúča.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa nijaké štúdie zamerané na účinky karvedilolu so zreteľom na spôsobilosť pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Vzhľadom na interindividuálnu rôznosť reakcií (napr. závraty, únava) môže byť narušená schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať bez pevnej opory. Platí to najmä na začiatku liečby, po zvýšení dávky, pri zmene liekov a pri kombinácii s alkoholom.


 1. Nežiaduce účinky


(a) Súhrn bezpečnostného profilu

Frekvencia nežiaducich reakcií nezávisí od veľkosti dávky, s výnimkou závratov, porúch videnia a bradykardie.


(b) Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Riziko najčastejších nežiaducich reakcií, ktoré sa spájajú s užívaním karvedilolu, je podobné v rámci všetkých indikácií. Výnimky sú popísané v časti (c).


Kategórie frekvencie sú takéto:

Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme z dostupných údajov


Infekcie a nákazy

Časté: Bronchitída, zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Zriedkavé: Trombocytopénia

Veľmi zriedkavé: Leukopénia


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: Precitlivenosť (alergická reakcia)


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Prírastok telesnej hmotnosti, hypercholesterolémia, porucha regulácie cukru v krvi (hyperglykémia, hypoglykémia) u pacientov s predchádzajúcim výskytom diabetu


Psychické poruchy

Časté: Depresia, skľúčenosť

Menej časté: Poruchy spánku


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Závraty, bolesti hlavy

Menej časté: Presynkopa, synkopa, parestézia


Poruchy oka

Časté: Poruchy videnia, znížená tvorba sĺz (suché oči), podráždené oči


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: Zlyhanie srdca

Časté: Bradykardia, opuch (vrátane generalizovaného, periférneho, druhotného a genitálneho edému, edému nôh, hypervolémie a objemového preťaženia)

Menej časté: Atrioventrikulárny blok, angína pektoris


Poruchy ciev

Veľmi časté: Hypotenzia

Časté: Ortostatická hypotenzia, poruchy periférnej cirkulácie krvi (studené končatiny, ochorenie periférnych ciev, zhoršenie symptómov u pacientov trpiacich intermitentným krívaním a Raynaudovým syndrómom)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe, pľúcny edém, astma u predisponovaných pacientov

Zriedkavé: Upchaný nos, dušnosť a symptómy podobné chrípke


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesti brucha

Menej časté: zápcha

Zriedkavé: sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: Zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a gamaglutamyltransferázy (GGT)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída, žihľavka, svrbenie, nadmerné potenie, kožné lézie pripomínajúce psoriázu a plochý lišaj), alopécia

Veľmi zriedkavé: závažné kožné nežiaduce reakcie (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesť končatín


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: Zlyhávanie obličiek a porucha funkcie obličiek u pacientov s difúznym cievnym ochorením a/alebo primárnou obličkovou nedostatočnosťou, poruchy mikcie

Veľmi zriedkavé: Inkontinencia moču u žien


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Asténia (únava)

Časté: Bolesť


(c) Popis vybraných nežiaducich reakcií

Závrat, synkopa, bolesť hlavy a asténia bývajú zvyčajne mierne a s väčšou pravdepodobnosťou sa vyskytujú na začiatku liečby.

U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním môže dôjsť k zhoršeniu srdcového zlyhávania a retencie tekutín počas zvyšovania dávky karvedilolu (pozri časť 4.4).

Často hláseným nežiaducim účinkom pri podávaní či už placeba alebo karvedilolu je u pacientov srdcové zlyhávanie (14,5 % a 15,4 % v uvedenom poradí, u pacientov s dysfunkciou ľavej komory po akútnom infarkte myokardu).

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním a nízkym krvným tlakom, s ischemickou chorobou srdca, difúznym cievnym ochorením, prípadne s primárnou obličkovou nedostatočnosťou sa pozorovalo pri liečbe karvedilolom reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

Blokátory betaadrenergných receptorov ako trieda liečiv môžu vyvolať stav, že skrytá cukrovka sa stane manifestnou, manifestná cukrovka sa zhorší a protiregulácia glukózy v krvi bude potlačená.

Karvedilol môže spôsobiť inkontinenciu moču u žien, ktorá odznie po ukončení užívania lieku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy a prejavy

V prípade predávkovania môže vzniknúť ťažká hypotenzia, bradykardia, srdcové zlyhávanie, kardiogénny šok a zastavenie srdca. Môžu nastať ťažkosti s dýchaním, bronchospazmus, vracanie, poruchy vedomia a generalizované záchvaty.


Liečba:

V priebehu niekoľkých hodín po požití lieku môže pomôcť výplach žalúdka alebo indukované vracanie.

Okrem všeobecných podporných opatrení je nutné monitorovať životne dôležité funkcie a ak je to potrebné, korigovať ich na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Odporúča sa použiť atropín pri ťažkej bradykardii, na podporenie funkcie komory intravenózny glukagón alebo sympatomimetiká (dobutamín, izoprenalín). Ak je potrebný pozitívne inotropný účinok, treba zvážiť inhibítory fosfodiesterázy (PDE). Ak v intoxikačnom profile dominuje periférna vazodilatácia, potom treba podaťnorfenefrín alebo noradrenalín s trvalým monitorovaním obehových funkcií. V prípade bradykardie rezistentnej na medikamentóznu liečbu treba použiť kardiostimulátor.


V prípade bronchospazmu sa podávajú beta-sympatomimetiká (inhalačne alebo intravenózne) alebo aminofylín intravenózne pomalou injekciou alebo infúziou. Pri záchvatoch sa odporúča pomalá intravenózna injekcia diazepamu alebo klonazepamu.

V prípade ťažkej intoxikácie so symptómami šoku sa má podporná terapia podávať dostatočne dlhý čas, t. j. kým nie je pacientov stav stabilizovaný, pretože možno očakávať predĺženie polčasu vylučovania a redistribúciu karvedilolu z hlbších kompartmentov.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: alfa- a beta-blokátory, ATC kód: C07AG02


Karvedilol je blokátor adrenergných receptorov, antagonista α1-, 1- a takisto 2-receptorov. Karvedilol má organoprotektívne vlastnosti, tiež má silné antioxidačné vlastnosti a vychytáva voľné radikály. Je to racemát dvoch stereoizomérov. Jeho R(+) a S(-) enantioméry majú rovnakú α1-blokujúcu a antioxidačnú aktivitu. Karvedilol neselektívne inhibuje 1a 2-receptory, tento efekt sa prisudzuje S(-) enantioméru. Karvedilol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu a tak ako propranolol má membránu stabilizujúce vlastnosti. Na základe jeho beta-blokujúcej aktivity, karvedilol inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém, následkom čoho je znížené uvoľňovanie renínu, takže retencia tekutín sa vyvinie zriedkavejšie počas jeho užívania. Karvedilol inhibuje proliferáciu buniek hladkého svalu v cievnej stene.

V klinických štúdiách sa dokázalo na meraní rozličných markerov, že oxidačný stres je nižší u pacientov liečených karvedilolom.


Selektívnou blokádou α1-receptoru karvedilol znižuje periférnu vaskulárnu rezistenciu.Karvedilol zmierňuje zvýšenie krvného tlaku spôsobené agonistom α1-receptoru fenylefrínom, ale nie ak je spôsobené angiotenzínom II.


Karvedilol nemá vplyv na lipidový profil. Nemení pomer HDL/LDL.

Klinické štúdie s karvedilolom ukázali nasledujúce výsledky

Ak sa podáva pri hypertenzii, karvedilol znižuje tlak krvi prostredníctvom kombinácie blokády -receptorov a vazodilatácie následkom blokády α1-receptorov. Antihypertenzívny účinok nie je spojený s nárastom celkového periférneho vaskulárneho odporu, ako je to v prípade čistých β-blokátorov. Srdcová frekvencia sa mierne zníži počas jeho užívania. Renálna perfúzia a renálna funkcia sú nezmenené u pacientov, ktorí majú angínu pectoris. Karvedilol nemá vplyv na tepový objem a znižuje celkovú periférnu vaskulárnu rezistenciu. Nezhoršuje perfúziu jednotlivých orgánov a cirkuláciu v arteriách zásobujúcich orgány, vrátane artérií obličiek, kostrových svalov, predlaktí, nôh, kože a mozgu a tiež arteria carotis. Incidencia chladných končatín a včasnej únavy pri fyzickej záťaži, bežných pri liečbe β-blokátormi bez vazodilatačných účinkov, je znížená.Dlhodobý účinok karvedilolu na hypertenziu bol potvrdený v mnohých klinických štúdiách uskutočnených s originálnym liekom. Anihypertenzívny účinok má rýchly nástup, plne sa rozvinie v priebehu 2-3 hodín a trvá 24 hodín. Pri dlhodobej liečbe možno maximálny efekt očakávať v priebehu 3 až 4 týždňov.


U pacientov s ischemickou chorobou srdca preukázal karvedilol antiischemické a antianginózne účinky, ktoré sa dokázali počas dlhodobej liečby. V akútnych hemodynamických štúdiách, karvedilol signifikantne znižuje potrebu kyslíka pre myokard a sympatikovú hyperaktivitu. Karvedilol znižuje komorový preload (tlak v a. pulmonalis, tlak v pľúcnych kapilárach v zaklínení) ako aj afterload (celkový periférny odpor).


V klinických štúdiách vykonaných s karvedilolom, u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, karvedilol signifikantne znížil mortalitu z rôznych príčin a frekvenciu hospitalizácií z dôvodu kardiovaskulárnych chorôb. V štúdii COPERNICUS, sa karvedilol ukázal byť účinný a dobre tolerovaný aj u pacientov s ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním. Karvedilol zlepšuje ejekčnú frakciu a zmierňuje symptómy chronického srdcového zlyhania ischemického a neischemického pôvodu. Účinok karvedilolu sa ukázal byť závislý na dávke. V štúdii COMET, užívanie karvedilolu ako súčasti štandardnej liečby viedlo k signifikantne vyššej redukcii mortality v porovnaní s metoprololom.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Karvedilol, účinná látka lieku, sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Liečivo podlieha intenzívnemu „first pass“ metabolizmu, preto je jeho perorálna biologická dostupnosť asi 25 %. Maximum plazmatickej koncentrácie sa dosiahne asi hodinu po užití lieku. Farmakokinetika karvedilolu je lineárna, t.j. medzi plazmatickou hladinou a podanou dávkou je priamoúmerný vzťah. Súčasný príjem potravy neovplyvňuje biologickú dostupnosť a maximálnu plazmatickú koncentráciu, avšak čas dosiahnutia maxima koncentrácie v plazme sa môže predĺžiť.


Distribúcia

Karvedilol je vysoko lipofilná zlúčenina a približne 98-99 % sa viaže na proteíny plazmy. Zdanlivý distribučný objem je približne 2 l/kg.


Biotransformácia

U ľudí sa karvedilol transformuje na mnoho metabolitov; primárna cesta vylučovania metabolitov je žlč. First pass metabolizmus po perorálnom podaní je 60-75 %. Enterohepatálna cirkulácia karvedilolu sa pozorovala v štúdiách na zvieratách.

Účinná látka sa metabolizuje predovšetkým v pečeni, primárne prostredníctvom glukuronidovej konjugácie. Demetyláciou a hydroxyláciou fenolového jadra vznikajú tri aktívne metabolity s inhibičnými vlastnosťami na β-receptory. Podľa výsledkov z predklinických štúdií má metabolit 4’-hydroxyfenol 13-krát väčší β-blokačný účinok ako karvedilol. Aktívne metabolity majú zároveň slabšiu vazodilatačnú aktivitu ako karvedilol. Plazmatické koncentrácie troch aktívnych metabolitov sú jednou desatinou karvedilolu. Dva hydroxykarbazolové metabolity sú 30- až 80-krát účinnejšie antioxidanty než pôvodná látka.


Eliminácia

Priemerný polčas eliminácie karvedilolu je približne 6 hodín a plazmatický klírens je 500 -700 ml/min. Primárne cesty vylučovania sú žlč a stolica. Malá časť je eliminovaná obličkami ako metabolity.


Pacienti s renálnym poškodením

Počas dlhodobej liečby karvedilolom sa renálna perfúzia a glomerulárna filtrácia nezmenila.


U pacietnov s hypertenziou a s renálnym zlyhaním sa AUC plazmatických hladín, polčas eliminácie a hodnoty Cmaxsignifikantne nezmenili. U pacientov s renálnym poškodením sa znížila eliminácia karvedilolu obličkami, ale farmakokinetické parametre vykázali iba malé zmeny.


Klinické štúdie s karvedilolom ukázali, že karvedilol je účinné antihypertenzívum pri renálnej hypertenzii, pri chronickom renálnom zlyhaní a u hemodialyzovaných pacientov alebo pacientov po transplantácii obličiek. Karvedilol postupne znižuje krvný tlak rovnako v deň dialýzy ako aj v deň bez dialýzy a jeho antihypertenzívna účinnosť je podobná tej pozorovanej u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Nie je prakticky možné ho odstrániť z obehu hemodialýzou, pravdepodobne pre jeho silnú väzbu na plazmatické proteíny nemôže prechádzať dialyzačnou membránou.


Na základe porovnávacích štúdií u hemodialyzovaných pacientov možno dospieť k záveru, že karvedilol je účinnejší a má lepšiu tolerabilitu ako blokátory vápnikového kanálu.


Pacienti s ochorením pečene

V prípade ťažkého poškodenia funkcie pečene, biologická dostupnosť karvedilolu je do veľkej miery zvýšená (až do 80 %) kvôli zníženému first pass efektu. Pri cirhóze pečene je biologická dostupnosť karvedilolu štyrikrát a maximálna plazmatická koncentrácia päťkrát vyššia ako v prípade zdravých jedincov. Preto je užívanie karvedilolu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene kontraindikované.


Starší pacienti

U pacientov s hypertenziou nebola farmakokinetika karvedilolu ovplyvnená vekom pacienta. Jedna klinická štúdia s karvedilolom neukázala žiadne rozdiely týkajúce sa profilu nežiaducich účinkov. Podobne sa nepozoroval žiadny rozdiel v nežiaducich účinkoch v inej klinickej štúdii u starších pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Pediatrická populácia

K dispozícii je len limitovaný počet farmakokinetických údajov týkajúcich sa pacientov mladších ako 18 rokov.


Diabetici

U hypertonikov s diabetes mellitus 2. typu, karvedilol neovplyvnil glykémiu nalačno a posprandiálnu glykémiu a hladinu glykovaného hemoglobínu A1, a preto nie je potrebná úprava dávky antidiabetík. V štúdii GEMINI uskutočnenej s karvedilolom u hypertenzných diabetikov, karvedilol neovplyvnil HbA1chladiny, zatiaľ čo metoprolol ich zvyšoval.


U pacientov s diabetes mellitus 2. typu, karvedilol nemá štatisticky významný efekt na glukózo-tolerančný test. U hypertonikov bez cukrovky so zníženou inzulínovou citlivosťou (pacietni s metabolickým syndrómom), karvedilol zlepšil inzulínovu citlivosť. Rovnaké výsledky sa dosiahli v štúdiách s hypertonikmi s diabetes mellitus 2. typu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách karcinogenity na potkanoch a myšiach, ktorým sa podávali 38-100-krát vyššie dávky, než je maximálna odporúčaná dávka pre človeka, sa nezistila žiadna karcinogenita. Pokusy in vivo a in vitro na zvieratách cicavcoch a necicavcoch nepreukázali, že karvedilol má mutagénne vlastnosti.

Karvedilol, podávaný gravidným potkanom v dávke, ktorá bola toxická pre samice (t.j. 100-krát vyššie dávky ako odporúčané pre človeka), spôsobil poruchu reprodukcie. Dávky zodpovedajúce 30 násobku dávky odporúčanej pre človeka viedli k pomalšiemu vývoju potomstva. Embryotoxicita sa pozorovala u potkanov a králikov pri dávke 38-100-krát vyššej ako je odporúčaná dávka pre človeka, ale malformácie sa nepozorovali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Talliton 6,25 mg:

chinolínová žltá (E104)

magnéziumstearát

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

sacharóza

krospovidón

monohydrát laktózy.


Talliton 12,5 mg:

oranžová žltá (E110)

magnéziumstearát

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

sacharóza

krospovidón

monohydrát laktózy.


Talliton 25 mg:

magnéziumstearát

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

sacharóza

krospovidón

monohydrát laktózy.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


30, 60, alebo 98 tabliet v hnedej sklenenej fľaške uzatvorenej bezpečnostným zaklapovacím (DEFG-8) uzáverom (opatrený vložkou proti nárazom a absorpčným diskom), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Talliton 6,25 mg: 77/0209/03-S

Talliton 12,5 mg: 77/0210/03-S

Talliton 25 mg: 77/0211/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.júla 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. júna 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2015

14Talliton 6,25 mg