+ ipil.sk

TAMOXIFEN "EBEWE" 20 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


TAMOXIFEN “EBEWE” 10 mg

TAMOXIFEN “EBEWE” 20 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je TAMOXIFEN “EBEWE” a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TAMOXIFEN “EBEWE”

3. Ako užívať TAMOXIFEN “EBEWE”

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TAMOXIFEN “EBEWE”

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je TAMOXIFEN “EBEWE”a na čo sa používa


Tamoxifen sa používa na liečbu endometriálneho karcinómu a ochorení prsníka u žien aj u mužov.


TAMOXIFEN “EBEWE” patrí do skupiny liekov nazývaných cytotoxické lieky (cytostatiká). Tamoxifen je syntetický nesteroidný antagonista estrogénov. Too znamená, že bráni estrogénu naviazať sa na receptory rakovinových buniek, a tým spomaľuje ich rast.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete TAMOXIFEN “EBEWE”


Neužívajte TAMOXIFEN “EBEWE”

- ak ste alergický na tamoxifén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Ak ste v období pred menopauzou a užívate liek Tamoxifen pri liečbe karcinómu prsníka, môže sa u vás vyskytnúť potlačenie menštruácie.


V súvislosti s liečbou tamoxifénom bol hlásený zvýšený výskyt rakoviny endometria a sarkómu maternice (prevažne malígnych zmiešaných Mullerianových nádorov). Ak užívate alebo ste predtým užívali tamoxifén, a objavia sa u vás abnormálne gynekologické príznaky, hlavne vaginálne krvácanie, ihneď sa podrobte vyšetreniu.


Pred začatím liečby tamoxifénom budete musieť podstúpiť prehliadku u očného lekára. Ak sa počas liečby tamoxifénom u vás objavia poruchy zraku (katarakt a retinopatia), je nutné vykonať prehliadku u očného lekára, pretože niektoré z porúch môžu po prerušení liečby vymiznúť, ak sa rozpoznajú v skorom štádiu..


Ak sa u vás vyskytne znížený počet krvných doštičiek alebo bielych krviniek, alebo sa vám zvýši hladina draslíka v krvi, budete sa musieť podrobiť dôkladnej lekárskej prehliadke a váš lekár zhodnotí riziká a prínosy vašej liečby.

Pravidelne vám bude treba kontrolovať krvný obraz vrátane krvných doštičiek, funkciu pečene a hladinu vápnika v sére.


Ak je to možné, je potrebné vyhnúť sa súčasnému užívaniu liekov, ktoré obsahujú inhibítory CYP2D6: napr. niektoré lieky na liečbu depresie (paroxetín, fluoxetín, bupropion), lieky na liečbu srdcovej arytmie s obsahom chinidínu, lieky na liečbu prištítnych teliesok s obsahom cinakalcetu, pretože znižujú účinok TAMOXIFENU “EBEWE”. .


Deti a dospievajúci

Neexistujú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti TAMOXIFENU “EBEWEu detí a dospievajúcich.


Iné lieky a TAMOXIFEN “EBEWE”

Akužívate alebo ste v poslednomčaseužívaliešteinélieky, vrátanetých,ktorýchdajnieje viazanýnalekárskypredpis, ozmteto,prom,svojmu lekárovi. Je to veľmi dôležité, pretože súčasné užívanie viacerých liekov môže zosilňovať alebo zoslabovať ich účinok.

Informujte vždy svojho lekára hlavne, ak užívate:

  • paroxetín, fluoxetín (používa sa na libu depresie)

  • bupropion (používa sa na liečbu depresie alebo ako pomoc pri odvykaní od fajčenia)

  • chinidín (používa sa na liečbu nepravidelnej činnosti srdca)

  • cinakalcet (na liečbu ochorení prištítnych teliesok)


Pri liečbe tamoxifénu v kombinácii s antikoagulanciami kumarínového typu (typ liekov proti zrážaniu krvi) môže dôjsť k výraznému zvýšeniu protizrážavého účinku. Pri začatí takejto liečebnej kombinácie sa odporúča starostlivé sledovanie pacienta.


Pri kombinácii tamoxifénu s cytotoxickými látkami sa vyskytuje častejšie riziko tromboembolických príhod (tvorba krvných zrazenín putujúcich krvou).


V literatúre sa uvádza že rifampicín môže znižovať hladinu tamoxifénu v plazme.Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

TAMOXIFEN “EBEWE” nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná. Počas užívania tamoxifénu nesmiete otehotnieť a musíte používať bariérovú kontracepciu alebo iné nehormonálne kontraceptívne metódy. Ak ste v období pred menopauzou, musíte byť pred začiatkom liečby starostlivo vyšetrená, aby sa vylúčila možnosť tehotenstva. V prípade, že by ste otehotneli počas užívania tamoxifenu alebo v priebehu dvoch mesiacov po ukončení liečby, váš lekár odhadne potenciálne riziko pre váš plod.


Počas užívania TAMOXIFEN “EBEWE” nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

TAMOXIFEN “EBEWE” môže spôsobiť poruchy zraku a závraty. Z tohto dôvodu môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


TAMOXIFEN “EBEWE”obsahuje laktózu

Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, oznámte to lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať TAMOXIFEN “EBEWE”

Riaďte sa inštrukciami vášho lekára a všimnite si označenie. Obvyklá odporúčaná dávka je 20 mg tamoxifénu denne, ale môže byť zvýšená až na maximálnu, tj. 40 mg denne.

Prehltnite tabletu a zapite pohárom vody. Ak by ste tabletu zabudli užiť, vezmite si ju čím skôr a pokračujte ako predtým.


Použitie tamoxifénu sa neodporúča u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť u nich nebola preukázaná.


Ak užijete viac TAMOXIFENU “EBEWE”, ako máte

V prípade náhodného predávkovania vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Pri predávkovaní nie je známe špecifické antidotum. Lekár vám zmierni príznaky predávkovania.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Počas liečby epirubicínom boli pozorované a hlásené nasledujúce vedľajšie účinky s nasledovnou frekvenciou: Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 to < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1,000 to < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10,000 to < 1/1,000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10,000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: prechodná anémia (nedostatok červených krviniek)

Menej časté: leukopénia (nedostatok bielych krviniek), prechodná trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek)

Zriedkavé: agranulocytóza, neutropénia (nedostatok bielych krviniek)

Veľmi zriedkavé: závažná neutropénia, pancytopénia (znížený počet všetkých typov krviniek)


Poruchy endokrinného systému

Časté: hyperkalciémia (zvýšená hladina vápnika v krvi) u pacientov s kostnými metastázami, hlavne pri začiatku liečby


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zadržiavanie tekutín

Časté: zvýšenie sérových triglyceridov (druh tukov)

Veľmi zriedkavé: závažná hypertriglyceridémia (zvýšenie sérových triglyceridov) čiastočne s pankreatitídou (zápal pankreasu)


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy


Poruchy oka

Časté: poruchy zraku, ktoré sú len čiastočne reverzibilné kvôli kataraktom, zmenám na rohovke a/alebo retinopatii (riziko kataraktov sa zvyšuje s dĺžkou liečby tamoxifénom)

Zriedkavé: optická neuropatia (ochorenie nervov), zápal očného nervu (v malom počte prípadov sa vyskytla slepota)


Poruchy ciev

Časté: ischemické mozgovocievne udalosti (upchatie cievky v mozgu), kŕče v nohách, tromboembolické príhody (tvorba krvných zrazenín putujúcich krvou), vrátane hlbokej žilovej trombózy (vytvorenie krvnej zrazeniny v žilách) a pulmonárneho embolizmu (tvorba krvných zrazenín v pľúcach) (zvýšené riziko tromboembolických udalostí v kombinácii s cytotoxikami)

Menej časté: mozgová príhoda


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: intersticialna pneumonitída (druh zápalu pľúc)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nutkanie na vracanie

Časté: vracanie, hnačka, zápcha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: zmeny v hladine pečeňových enzýmov, tukovitá pečeň

Menejčasté: cirhóza

Veľmi zriedkavé: cholestáza (porucha vylučovania žlče), hepatitída, žltačka, odumieranie pečeňového tkaniva, hepatocelulárne zranenia, zlyhanie pečene. Niektoré prípady závažnejších porúch pečene boli smrteľné.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: kožná vyrážka (vrátane zriedkavých hlásení multiformného erytému, Stevens-Johnsonovho syndrómu alebo bulózneho pemfigoidu)

Časté: alopécia (tvorba lysín na hlave), hypersenzitívne reakcie z precitlivenosti vrátane zriedkavých hlásení angioedému (opuch kože)

Zriedkavé: kožná vaskulitída (zápal krvných ciev)

Veľmi zriedkavé: kožný lupus erythematosus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová bolesť


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté: vaginálny výtok, nepravidelná menštruácia až úplné vynechanie menštruácie u žien v období pred menopauzou, vaginálne krvácanie

Časté: pruritus (svrbenie) vulvy, nárast maternicových fibroidov, proliferatívne zmeny na výstelke maternice (neoplázia endometria, hyperplázia a polypy, zriedkavo endometrióza)

Menej časté: rakovina endometria

Zriedkavé: cystický opuch ovárií, sarkóm maternice (hlavne zmiešané malígne Mullerianové tumory), vaginálne polypy


Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Veľmi zriedkavé: porfýria cutanea tarda


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: návaly tepla, zapríčinené čiastočne aj antiestrogénnym účinkom tamoxifénu

Zriedkavé: na začiatku liečby bolesť kostí a bolesť v oblasti postihnutého tkaniva ako odpoveď na liečbu tamoxifenom


Akniektorýztýchtopríznakovpretrváva,alebozačnebyť obťažujúci, povedzteto, prosím, svojmu lekárovi.


Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať TAMOXIFEN “EBEWE”

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale poEXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte liek pri teplote 15 - 25°C, chráňte pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia môžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo TAMOXIFEN “EBEWE”obsahuje

Liečivo je tamoxiféniumdihydrogéncitrát (tamoxifén)


TAMOXIFEN “EBEWE” 10 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 15,20 mg čo je ekvivalentné

10mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.

TAMOXIFEN “EBEWE”20 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 30,40 mg čo je ekvivalentné

20mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.


Pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum

(kukuričný škrob), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý)


Ako vyzerá TAMOXIFEN “EBEWE” a obsah balenia

Polypropylénová liekovka s polyetylénovou zátkou. Každá liekovka obsahuje 30 alebo 100 tabliet tamoxifénu v dávke 10 mg, 20mg.

Balenie

30 x 10 mg, 100 x 10 mg tbl

30 x 20 mg, 100 x 20 mg tbl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H, Nfg.KG, A-4866 Unterach, Rakúsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013

5TAMOXIFEN &quot;EBEWE&quot; 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2013/00193SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TAMOXIFEN "EBEWE" 10 mg

TAMOXIFEN "EBEWE" 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Tamoxifen „EBEWE“ 10 mg

Každá tableta obsahuje tamoxifeni dihydrogenocitras 15,20 mg čo je ekvivalentné 10 mg tamoxifenum


Tamoxifen „EBEWE“ 20 mg

Každá tableta obsahuje

tamoxifeni dihydrogenocitras 30,40 mg čo je ekvivalentné 20 mg tamoxifenum


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Adjuvantná terapia v liečbe počiatočného karcinómu prsníka a karcinómu endometria.


Adjuvantná terapia u žien s pozitívnymi axilárnymi uzlinami pri rakovine prsníka ako aj v liečbe karcinómu prsníka s metastázami u mužov aj u žien. U žien s estrogénpozitívnymi receptormi a u žien po menopauze je odpoveď na tamoxifén pravdepodobnejšia. Tamoxifén možno podávať aj pri inej chemoterapii alebo rádioterapii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná denná dávka tamoxifénu je 20 mg. U pacientov v pokročilejšom štádiu sa podáva 30 - 40 mg denne.


U pacientov vo vyššom veku alebo pri renálnych alebo hepatálnych poruchách nie je potrebné upravovať dávku.Maximálna denná dávka tamoxifénu je 40 mg. Objektívnu odpoveď obvykle možno pozorovať počas 4 - 5 týždňov liečby, ale u pacientov s kostnými metastázami aj až za niekoľko mesiacov .


Tablety sa majú užívať s malým množstvom tekutiny.


Ak treba brať viac ako 1 tabletu denne, možno užívať 1 alebo 2-krát denne.

Trvanie liečby záleží od stupňa ochorenia,obvykle je liečba dlhodobá alebo dokedy nenastane relaps.


Deti: Použitie tamoxifénu sa neodporúča u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť u nich nebola preukázaná (pozri časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Tamoxifén sa nesmie podávať počas tehotenstva.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U premenopauzálnych žien, ktoré užívajú liek Tamoxifen Ebewe pri liečbe karcinómu prsníka, sa môže vyskytnúť potlačenie menštruácie.


V súvislosti s liečbou tamoxifénom bol hlásený zvýšený výskyt rakoviny endometria a sarkómu maternice (prevažne malígnych zmiešaných Mullerianových nádorov). Mechanizmus jeho vzniku nie je známy, môže však súvisieť s estrogénnymi účinkami lieku. Každá pacientka, ktorá užíva alebo predtým užívala tamoxifén, a u ktorej sa objavia abnormálne gynekologické príznaky, hlavne vaginálne krvácanie, sa musí ihneď podrobiť vyšetreniu.


Počas klinických štúdií zameraných na liečbu karcinómu prsníka tamoxifénom bol hlásený výskyt určitého počtu duplicitných nádorov v iných lokalizáciách než v endometriu a priľahlom prsníku. Príčinná súvislosť nebola dokázaná a klinický význam týchto pozorovaní je nejasný.


Pred začatím liečby tamoxifénom má pacientka podstúpiť prehliadku u očného lekára. Ak sa počas liečby tamoxifénom objavia poruchy zraku (katarakt a retinopatia), je nutné vykonať oftalmologické vyšetrenie, pretože pri rozpoznaní v skorom štádiu môžu niektoré z porúch po prerušní liečby vymiznúť.


V prípadoch závažnej trombocytopénie, leukocytopénie alebo hyperkalciémie je nutné individuálne zhodnotenie rizík a prínosov a dôkladná lekárska prehliadka.


Pravidelne je treba kontrolovať krvný obraz vrátane trombocytov, funkciu pečene a vápnik v sére.


V literatúre je uvádzané, že pomalí metabolizátori CYP2D6 majú znížené hladiny endoxifénu v plazme, čo je jeden z najdôležitejších aktívnych metabolitov tamoxifénu (pozri časť 5.2).

Súčasne užívané lieky, ktoré inhibujú CYP2D6, môžu viesť k zníženým koncentráciám endoxifénu - aktívneho metabolitu. Počas liečby tamoxifénom je preto potrebné, sa podľa možnosti vyhnúť potenciálnym inhibítorom CYP2D6 (napr. paroxetín, fluoxetín, chinidín, cinakalcet alebo bupropion) (pozri časť 4.5 a 5.2).


Deti: V nekontrolovaných štúdiách u 28 dievčat vo veku 2-10 rokov s McCune Albright Syndrómom (MAS), ktoré boli liečené 20 mg raz denne po dobu do 12 mesiacov, sa po 6 mesiacoch liečby zvýšil priemerný objem maternice a na konci jednoročnej štúdie sa zdvojnásobil. Keďže nález súvisí s farmakodynamickými vlastnosťami tamoxifénu, kauzálna súvislosť nebola stanovená (pozri časť 5.1).


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri liečbe tamoxifénu v kombinácii s antikoagulanciami kumarínového typu môže dôjsť k výraznému zvýšeniu antikoagulačného účinku. Pri začatí takejto liečebnej kombinácie sa odporúča starostlivý monitoring pacienta.


Pri kombinácii tamoxifénu s cytotoxickými látkami sa vyskytuje častejšie riziko tromboembolických príhod (pozri časť 4.8).


Použitie tamoxifenu v kombinácii s inhibítormi aromatázy ako adjuvantnej liečby, nepreukázalo zlepšenie účinnosti v porovnaní s tamoxifénom samotným.


Hlavná známa metabolická cesta tamoxifénu je demetylácia, katalyzovaná CYP3A4 enzýmami. V literatúre sa uvádza farmakokinetická interakcia s induktorom CYP3A4 rifampicínom, ktorá vedie k redukcii hladín tamoxifenu v plazme. Relevantnosť tohto zistenia nie je známa.


V literatúre sa uvádza farmakokinetická interakcia s inhibítormi CYP2D6, preukazujúca 65-75% zníženie hladín jednej alebo viacerých aktívnych foriem liečiva, napr. endoxifénu. V niektorých štúdiách bola hlásená znížená účinnosť tamoxifénu pri súčasnom použití niektorých antidepresív typu SSRI (napr. paroxetín). Keďže znížený účinok tamoxifénu sa nedá vylúčiť, je treba podľa možností sa vyhnúť súčasnému podávaniu potenciálnych CYP2D6 inhibítorov (napr. paroxetín, fluoxetín, chinidín, cinakalcet alebo bupropion) (pozri časť 4.4 a 5.2).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo

Tamoxifén sa nesmie podávať počas tehotenstva. Bol popísaný menší počet spontánnych potratov, pôrodných porúch a fetálnych úmrtí u žien užívajúcich tamoxifén, hoci kauzálna súvislosť nebola stanovená.


Ženy vo fertilnom veku je potrebné upozorniť, aby počas užívania tamoxifénu neotehotneli, aby používli bariérovú kontracepciu alebo iné nehormonálne kontraceptívne metódy. Premenopauzálne pacientky musia byť pred začatím liečby starostlivo vyšetrené, aby sa vylúčilo možné tehotenstvo. U žien je treba stanoviť potenciálne riziko pre plod v prípade, že by otehotneli počas užívania tamoxifénu alebo v priebehu dvoch mesiacov po ukončení liečby.


Laktácia

Tamoxifén pri dávke 20 mg dvakrát denne spôsobuje u žien inhibíciu laktácie. Laktácia sa opätovne neobnoví ani po prerušení liečby. Preto sa nedá dojčiť počas liečby tamoxifénom. Dojčenie je potrebné buď ukončiť alebo tamoxifén sa nemá užívať v priebehu dojčenia .


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri užívaní tamoxifénu sa všeobecne pozorovali poruchy zraku a závraty, preto sa odporúča zachovať opatrnosť pri vedení motorového vozidla alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky

Na klasifikáciu frekvencie sa použila nasledujúca konvencia:

veľmi časté (≥ 1/10);

časté (≥ 1/100 až < 1/10);

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

veľmi zriedkavé (< 1/10 000);

neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: prechodná anémia

Menej časté: leukopénia, prechodná trombocytopénia

Zriedkavé: agranulocytóza, neutropénia

Veľmi zriedkavé: závažná neutropénia, pancytopénia


Poruchy endokrinného systému

Časté: hyperkalciémia u pacientov s kostnými metastázami hlavne pri začiatku liečby


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté: zadržiavanie tekutín

Časté: zvýšenie sérových triglyceridov

Veľmi zriedkavé: závažná hypertriglyceridémia čiastočne s pankreatitídou


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy


Poruchy oka

Časté: poruchy zraku – ktoré sú len čiastočne reverzibilné – kvôli kataraktom, zmenám na rohovke a/alebo retinopatia (riziko kataraktov sa zvyšuje s dĺžkou liečby tamoxifénom)

Zriedkavé: optická neuropatia, optická neuritída (v malom počte prípadov sa vyskytla slepota)


Poruchy ciev

Časté: ischemické cerebrovaskulárne udalosti, kŕče v nohách, tromboembolické príhody, vrátane hlbokej žilovej trombózy a pulmonárneho embolizmu (zvýšené riziko tromboembolických udalostí v kombinácii s cytostatikami)

Menej časté: mozgová príhoda


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: intersticiálna pneumonitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nausea

Časté: vracanie, hnačka, zápcha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: zmeny v hladine pečeňových enzýmov, tukovitá pečeň

Menej časté: cirhóza

Veľmi zriedkavé: cholestáza, hepatitída, ikterus, hepatická nekróza, hepatocelulárne zranenia, zlyhanie pečene. Niektoré prípady závažnejších porúch pečene boli smrteľné.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: kožná vyrážka (vrátane zriedkavých hlásení multiformného erytému, Stevens-Johnsonovho syndrómu alebo bulózny pemfigoid)

Časté: alopécia, hypersenzitívne reakcie vrátane zriedkavých hlásení angioedému

Zriedkavé: kožná vaskulitída

Veľmi zriedkavé: kožný lupus erythematosus


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté: vaginálny výtok, nepravidelná menštruácia až úplné vynechanie menštruácie u žien v období pred menopauzou, vaginálne krvácanie

Časté: pruritus vulvy, nárast maternicových fibroidov, proliferatívne zmeny endometria (neoplázia endometria, hyperplázia a polypy, zriedkavo endometrióza)

Menej časté: rakovina endometria

Zriedkavé: cystický opuch ovárií, sarkóm maternice (hlavne zmiešané malígne Mullerianové tumory), vaginálne polypy


Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Veľmi zriedkavé: porfýria cutanea tarda


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: návaly tepla, zapríčinené čiastočne aj antiestrogénnym účinkom tamoxifénu

Zriedkavé: na začiatku liečby bolesť kostí a bolesť v oblasti postihnutého tkaniva ako odpoveď na liečbu tamoxifénom


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Teoreticky možno predpokladať, že predávkovanie spôsobí zvýraznenie hore opísaných antiestrogénnych účinkov. Pozorovania u zvierat ukazujú, že extrémne predávkovanie (100 – 200 krát viac ako je odporúčaná denná dávka) môže mať estrogénne účinky. V literatúre sa vyskytli hlásenia, že tamoxifén podávaný v dávke niekoľko krát vyššej ako je bežná dávka môže byť spájaný s predĺžením QT intervalu na EKG.

Pri predávkovaní nie je známe špecifické antidotum a liečba musí byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum – antiestrogén

ATC kód: L02BA01


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Tamoxifén je nesteroidná látka na báze trifenyletylénu, ktorý v rôznych tkanivách vykazuje široké spektrum antiestrogénnych účinkov a má takisto estrogénu podobné farmakologické účinky. U pacientok s karcinómom prsníka pôsobí tamoxifén v tkanive nádoru predovšetkým ako antiestrogén tým, že zabraňuje väzbe estrogénu na estrogénny receptor. U žien s pozitívnymi estrogénnymi receptormi/neznámymi nádormi prsníka, doplnková liečba tamoxifénom preukázala výrazné zníženie recidív ochorenia a skvalitnenie 10-ročného prežívania, tento efekt bol výrazne vyšší pri päť ročnej liečbe ako pri 1 alebo 2 ročnej liečbe. Uvedený prínos sa javí byť v značnej miere nezávislý od veku, menopauzálneho stavu, od dávok tamoxifénu a od doplnkovej chemoterapie.


Z klinickej praxe je známe, že tamoxifén vedie u žien po menopauze k zníženiu hladiny celkového cholesterolu a LD lipoproteínov v krvi o 10 – 20 %. Okrem toho sa zistilo, že tamoxifén podporuje u postmenopauzálnych žien uchovanie denzity minerálov v kostiach.


Nekontrolovaná klinická štúdia sa vykonala v heterogénnej skupine u 28 dievčat vo veku 2 až 10 rokov s McCune Albright Syndrome (MAS), ktoré dostávali 20 mg jedenkrát denne v priebehu 12 mesiacov. V skupine pacientok, ktoré uviedli vaginálne krvácanie v období pred štúdiou, hlásilo absenciu vaginálneho krvácania počas 6 mesiacov 62 % (13 z 21 pacientok) a 33 % (7 z 21 pacientok) hlásilo absenciu vaginálneho krvácania v priebehu celej štúdie. Priemerný objem maternice sa zväčšil po 6 mesiacoch liečby a zdvojnásobil sa na konci jednoročnej štúdie. Keďže tento nález je v súlade s farmakodynamickými vlastnosťami tamoxifénu, kauzálny príčinný vzťah preto nebol stanovený (pozri časť 4.4). Bezpečnostné údaje pre dlhodobé užívanie u detí nie sú k dispozícii. Dlhodobí účinok tamoxifénu na rast, pubertu a celkový rast nebol špeciálne študovaný.


CYP2D6 polymorfizmus môže byť spájaný s variabilitou klinickej odpovede na tamoxifén. Pomalí metabolizárori môžu byť spájaný so zníženou odpoveďou. Dôsledky týchto zistení pre liečbu CYP2D6 pomalých metabolizérov neboli dostatočne preskúmané (pozri časť 4.4, 4.5 a 5.2).


CYP2D6 genotyp: Dostupné klinické údaje ukazujú, že pacienti, ktorí sú homozygotný pre nefunkčné CYP2D6 alely, môžu pociťovať zníženie účinku tamoxifénu pri liečbe rakoviny prsníka.


Štúdie, ktoré sú momentálne k dispozícii, boli väčšinou uskutočňované u postmenopauzálnych žien (pozri časti 4.4 a 5.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnej aplikácii sa tamoxifén dobre vstrebáva. Maximálne koncentrácie v plazme dosahuje po 4 až 7 hodinách. Väzba na plazmatické proteíny je vysoká, dosahuje hodnotu 98%. Priemerný terminálny plazmatický polčas je 7 dní.


Tamoxifén sa metabolizuje vo významnom rozsahu. Hlavný metabolit v sére, N-desmethyl-tamoxifén, ako aj ďalšie metabolity majú takmer také isté antiestrogénne vlastnosti ako východisková substancia. Tamoxifén a jeho metabolity sa hromadia v pečeni, v pľúcach, v mozgu, v pankrease, v koži a v kostiach.

Z dôvodu výraznej enterohepatálnej cirkulácie sa tamoxifén pri chronickej terapii kumuluje v sére. Pri dávkach 20-40 mg/deň sa ustálená koncentrácia dosiahne najskôr po 4 týždňoch.


Exkrécia prebieha predovšetkým stolicou


U dobrovoľníkov mužského pohlavia sa po jednej dávke tamoxifénu v roztoku zaznamenala maximálna plazmatická koncentrácia tamoxifénu 42 g/l a metabolitu N-desmetyltamoxifénu 12 g/l. Polčas tamoxifénu bol asi 4 dni, metabolitu 9 dní. Pomer metabolitu k tamoxifénu vzrastá z 20% po prvej dávke až na 200% pri ustálenom stave, asi pre dlhší eliminačný polčas metabolitu. Pri dávkovaní 20 mg tamoxifénu dvakrát denne sa zaznamenali stredné rovnovážne hodnoty tamoxifénu 310 g/l (164-494) a metabolitu 481 g/l ( 300-851).


Pri podávaní tamoxifénu 40 mg denne sa zistili tieto koncentrácie v bioptických vzorkách z tumoru: tamoxifén: 5,4 až 117 (priemer 25,1) ng/mg proteín, N-desmetyltamoxifén: 7,8 až 210 (priemer 52) ng/mg proteínu. Plazmatické koncentrácie boli 27 až 520 (priermer 300) ng/ml resp. 210 až 761 (priemer 462) ng/ml.

Viac ako 99% tamoxifénu sa viaže na plazmatické proteíny.


Tamoxifén podlieha extenzívnemu hepatálnemu metabolizmu a hlavná cesta jeho eliminácie u ľudí je vylučovanie žlčou. Vylučovanie močom je u nezmenenej látky zanedbateľné. Demetylácia na aktívny metabolit je hlavnou metabolickou cestou u ľudí, s ďalšou N-demetyláciou na N-desdimetylovaný metabolit. Eliminácia tamoxifénu sa javí ako bifázická s iniciálnou fázou 7 až 14 hodín u žien a terminálnou fázou (t1/2) asi 7 dní. Eliminačný polčas N-desmetylového metabolitu je 14 dní.


Plazmatické hladiny tamoxifénu 70 g/l a viac boli spojené s klinickou odpoveďou.


Farmakokinetické vlastnosti tamoxifénu a jeho hlavných metabolitov neboli dostatočne študované u ľudí vo vyššom veku, u pacientov s poruchou pečene a pri nasýtení a hladovaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov tamoxifén v dávkach 5, 20, a 35 mg/kg denne podávaný až do dvoch rokov vyvolal hepatocelulárny karcinóm s incidenciou závislou na dávke.

Nezávislé správy zo šesťmesačných štúdií u potkanov potvrdzujú výskyt hepatálnych malignómov. 13 mesačná štúdia endokrinných zmien u nedospelých i dospelých myší zistila výskyt nádorov ovárií z granulárnych buniek a testikulárnych nádorov z intersticiálnych buniek po podávaní tamoxifénu, ale nie u kontrolného súboru. Génotoxický potenciál nebol zistený.


U hlodavcov pri výskume vývoja reprodukčných orgánov fétu po dávkach tamoxifénu vo výške 0,3 až 2,4 násobku maximálnej odporúčanej dávky pre človeka sa zistili u oboch pohlaví zmeny podobné zmenám vyvolaným estradiolom a dietylstilbestrolom: vaginálna adenóza ako býva u mladých žien intrauterinne exponovaných dietylstilbestrolu s rizikom vzniku adenokarcinómu zo svetlých buniek vo vagíne a na cervixe 1 : 1000.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas.


6.2 Inkompatibility


Žiadna inkompatibilita nie je známa.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Skladovať pri teplote 15 C - 25C, chrániť pred svetlom.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Polypropylénová liekovka s polyetylénovou zátkou. Každá liekovka obsahuje 30 alebo 100 tabliet tamoxifénu v dávke 10 mg, 20mg, 30mg a 40 mg.


6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EBEWE Pharma Ges.m.b.H, Nfg. KG, A-4866 Unterach, Rakúsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

Tamoxifen „EBEWE“ 10 mg: 44/0289/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 20 mg: 44/0290/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 30 mg: 44/0291/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 40 mg: 44/0292/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE:

Dátum prvej registrácie: 1.8.2000

Dátum posledného predĺženia: 27.03.2007


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:

Október 2013
8TAMOXIFEN &quot;EBEWE&quot; 20 mg