+ ipil.sk

TAMOXIFEN "EBEWE" 40 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k žiadosti o predĺženie registrácie, ev.č. 0484/2005Písomná informácia pre používateľa


Informáciu o použití čítajte pozorne! Nájdete v nej potrebné informácie o Vašom lieku.

Ak máte po prečítaní nejasnosti, obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.


TAMOXIFEN “EBEWE” 10 mg

TAMOXIFEN “EBEWE” 20 mg

TAMOXIFEN “EBEWE” 30 mg

TAMOXIFEN “EBEWE” 40 mg


Tamoxifeni dihydrogenocitras

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Ebewe Pharma Ges.m.b.H, Nfg.KG, A-4866 Unterach, Rakúsko

Zloženie lieku

liečivo:


Tamoxifen „EBEWE“ 10 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 15,20 mg čo je ekvivalentné

10mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE“ 20 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 30,40 mg čo je ekvivalentné

20mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE“ 30 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 45,60 mg čo je ekvivalentné

30mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE“ 40 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras (tamoxiféniumdihydrogéncitrát) 60,80 mg čo je ekvivalentné

40mg tamoxifenum (tamoxifen) v jednej tablete.


Pomocné látky:lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum

(kukuričný škrob), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý)


Farmakoterapeutická skupina


Cytostatikum – antiestrogén


Charakteristika


Tamoxifen patrí do skupiny liekov nazývaných cytotoxické lieky (cytostatiká). Tamoxifen je syntetický nesteroidný antagonista estrogénov. Antiestrogénna účinnosť tamoxifenu spočíva v kompetícii s cirkulujúcimi estrogénmi pri väzbe na cytoplazmatický estrogénny receptor.

Vytvorený komplex inhibuje po translokácii do bunkového jadra proliferujúce bunky, v závislosti na estrogénnej regulácii.


Indikácie


Tamoxifen sa používa na liečbu endometriálneho karcinómu a ochorení prsníka u žien aj u mužov.


Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na tamoxifen alebo niektorú zložku lieku.

Ťažká trombocytopénia, leukopénia alebo hyperkalciémia.

Tehotenstvo.


Pred začatím užívania upozornite lekára, ak užívate iné Vám predpísané lieky, zvlášť lieky proti zrážaniu krvi.


Nežiaduce účinky


Ako všetky lieky, môže aj Tamoxifen „Ebewe“ vyvolať nežiaduce účinky. Medzi ne patria napr. návaly horúčavy, krvácanie alebo výtok z pošvy a svrbenie na pohlavných orgánoch.


Iné zriedkavejšie vedľajšie účinky sú:

zadržiavanie tekutín, nevoľnosť a vracanie, pocity závratov, vyrážky, preriednutie vlasov, bolesti hlavy a únava.


U mužov sa môže vyskytnúť impotencia alebo strata libida.


Ak ste ženou pred obdobím prechodu, môžete pozorovať zastavovanie menštruácie alebo jej nepravidelnosť pri liečbe tamoxifenom.


Ak máte nenormálne krvácanie alebo výtok z pošvy, bolesť alebo tlak v podbrušku, oznámte to svojmu lekárovi.


Liečba tamoxifenom môže vyvolať krvné zmeny. Ak spozorujete zvýšenú tvorbu podliatín

alebo nejakú infekciu, ohláste to lekárovi.


V prípade poruchy zraku sa obráťte na lekára. Tamoxifen môže ovplyvniť pečeň, čo sa prejaví pocitom nevoľnosti, svrbením kože a prípadne aj jej žltým sfarbením. Takéto prejavy treba ohlásiť lekárovi.


Ak sú tieto prejavy výrazné alebo trvajú dlhšie ako 1 týždeň, alebo ak zistíte iné vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi. Tento môže rozhodnúť o znížení dávok tamoxifenu alebo ho nahradiť iným liekom.


Interakcie


Pri súčasnej liečbe liekmi s obsahom estrogénnej látky je možné zníženie účinku u oboch preparátov (napr. nespoľahlivosť účinku kontraceptív).


Pri súčasnej liečbe s antikoagulanciami kumarínového typu môže dôjsť k zvýšeniu antikoagulačného efektu.


Pri kombinácii tamoxifenu s cytotoxickými látkami boli popísané častejšie tromboembolické príhody.


Súčasná liečba bromokryptínom môže zvyšovať sérovú hladinu tamoxifenu a jeho aktívneho metabolitu N-demetyl tamoxifenu.

Dávkovanie a spôsob podávania


Riaďte sa inštrukciami Vášho lekára a všimnite si označenie. Obvyklá odporúčaná dávka je 20mg tamoxifenu denne, ale môže vyť zvýšená až na maximálnu, tj. 40 mg denne. Tabletky nie sú vhodné pre deti.


Prehltnite tabletku a zapite pohárom vody. Ak by ste tabletku zabudli užiť, vezmite si ju čím skôr a pokračujte ako predtým.

V prípade náhodného predávkovania vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.


Upozornenie


Gravidita a dojčenie

Tamoxifen sa nesmie podávať počas tehotenstva.

Nie je známe, či sa tamoxifen dostáva do materského mlieka. Dojčenie sa počas liečby tamoxifenom neodporúča.


Vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je pravdepodobné, že by tamoxifen nepriaznivo ovplyvnil tieto činnosti.

U žien sa odporúča počas užívania tamoxifenu gynekologické vyšetrenie raz za 6 mesiacov.


Varovanie


Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.


Balenie

30 x 10 mg, 100 x 10 mg tbl

30 x 20 mg, 100 x 20 mg tbl

30 x 30 mg, 100 x 30 mg tbl

30 x 40 mg, 100 x 40 mg tbl


Uchovávanie


Uchovávajte liek pri teplote 15 - 25oC, chráňte pred svetlom.

Uschovávajte mimo dosah detí.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


Dátum poslednej revízie textu:

marec 2007

3TAMOXIFEN "EBEWE" 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k žiadosti o predĺženie registrácie, ev. č. 0484/2005SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TAMOXIFEN "EBEWE" 10 mg

TAMOXIFEN "EBEWE" 20 mg

TAMOXIFEN "EBEWE" 30 mg

TAMOXIFEN "EBEWE" 40 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Tamoxifen „EBEWE“ 10 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras 15,20 mg čo je ekvivalentné 10mg tamoxifenum v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE“ 20 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras 30,40 mg čo je ekvivalentné 20mg tamoxifenum v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE“ 30 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras 45,60 mg čo je ekvivalentné 30mg tamoxifenum v jednej tablete.

Tamoxifen „EBEWE

40 mg

tamoxifeni dihydrogenocitras 60,80 mg čo je ekvivalentné 40mg tamoxifenum v jednej tablete.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Adjuvantná terapia v liečbe počiatočného karcinómu prsníka a karcinómu endometria.


Adjuvantná terapia u žien s pozitívnymi axilárnymi uzlinami pri rakovine prsníka ako aj v liečbe karcinómu prsníka s metastázami u mužov aj u žien. U žien s estrogénpozitívnymi receptormi a u žien po menopauze je odpoveď na tamoxifén pravdepodobnejšia. Tamoxifén možno podávať aj pri inej chemoterapii alebo rádioterapii.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná denná dávka tamoxifénu je 20 mg. U pacientov v pokročilejšom štádiu sa podáva 30 - 40 mg denne.


U pacientov vo vyššom veku alebo pri renálnych alebo hepatálnych poruchách nie je potrebné upravovať dávku.


Spôsob dávkovania u detí nebol stanovený.


Maximálna denná dávka tamoxifénu je 40 mg. Objektívnu odpoveď obvykle možno pozorovať počas 4 - 5 týždňov liečby, ale u pacientov s kostnými metastázami aj až za niekoľko mesiacov .

Tablety sa majú užívať s malým množstvom tekutiny.


Ak treba brať viac ako 1 tabletu denne, možno užívať 1 alebo 2-krát denne.

Trvanie liečby záleží od stupňa ochorenia,obvykle je liečba dlhodobá alebo dokedy nenastane relaps.


4.3. Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na liečivo, alebo pomocné látky.

Ťažká trombocytopénia, leukopénia alebo hyperkalciémia.

Tehotenstvo.4.4. Špeciálne upozornenia


Špeciálna pozornosť a monitorovanie sa týka pacientov s hepatálnymi a renálnymi chorobami, cukrovkou, pri trombembólii v anamnéze, pri poruchách zraku.


V súvislosti s liečbou tamoxifénom bola popísaná zvýšená incidencia zmien na endometriu, vrátane hyperplázie, polypov a karcinómu. Výskyt a spôsob zvýšeného výskytu svedčia pre mechanizmus súvisiaci s estrogénnymi vlastnosťami tamoxifénu. Každá pacientka, ktorá užíva alebo predtým užívala tamoxifén, a u ktorej sa prejaví vaginálne krvácanie alebo nepravidelnosti menštruácie, vaginálny výtok a príznaky ako bolesť alebo tlak v panve, má byť urýchlene vyšetrená.


Viac prípadov porúch zraku vrátane zmien na rohovke, katarakta a retinopatia boli popísané hlavne u pacientov liečených dlhší čas mimoriadne vysokými dávkami. Periodické očné vyšetrenia môžu zistiť včasné lézie rohovky alebo sietnice, ktoré môžu byť pri zastavení liečby reverzibilné.


Pred začatím liečby treba vykonať celkové gynekologické vyšetrenie (vylúčiť graviditu) ako aj interné vyšetrenie pacientky. Gynekologické kontroly sa majú robiť aspoň v 6-mesačných intervaloch vzhľadom na možné lézie a zmeny endometria.


V prípade predtým už jestvujúcej hepatálnej lézie treba starostlivo monitorovať stav pečene. Periodicky treba kontrolovať krvný obraz (zvlášť trombocyty), hepatálne a renálne funkcie, kalcium v sére a glykémiu. Pre zachytenie možných včasných metastáz sa odporúčajú ďalšie pravidelné kontroly (rtg pľúc a kostí, sonografia pečene).


4.5. Liekové a iné interakcie


Pri súčasnej liečbe liekmi s obsahom estrogénovej látky je možné zníženie účinku u oboch preparátov (napr. nespoľahlivosť účinku kontraceptív).


Pri súčasnej liečbe s antikoagulanciami kumarínového typu môže dôjsť k zvýšeniu antikoagulačného efektu.


Pri kombinácii tamoxifénu s cytotoxickými látkami boli popísané častejšie tromboembolické príhody.


Súčasná liečba bromkryptínom môže zvyšovať sérovú hladinu tamoxifénu a jeho aktívneho metabolitu N-desmetyltamoxifénu.


Vplyv potravy na vstrebávanie tamoxifénu nebol skúmaný. Avšak je nepravdepodobné, že by strava ovplyvňovala kinetické parametre rovnovážneho stavu.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie


Tamoxifén sa nesmie podávať počas tehotenstva. Bol popísaný menší počet spontánnych potratov, pôrodných porúch a fetálnych úmrtí u žien užívajúcich tamoxifén, hoci kauzálna súvislosť nebola stanovená.


Toxikologické štúdie zamerané na reprodukciu u potkanov, zajacov a opíc nedokázali žiadne teratogénne vlastnosti.


U hlodavcov pri vývoji reprodukčných orgánov u plodov bol tamoxifén spojený so zmenami podobnými tým, ktoré vyvoláva estradiol, etinylestradiol, klomifén a dietylstolbestrol. Hoci klinický význam týchto zmien nepoznáme, niektoré z nich, zvlášť vaginálna adenóza, sú podobné zmenám u mladých žien, ktoré boli vystavené účinku dietylstilbestrolu intrauterinne a ktoré javili jednopromilové riziko vzniku klarocelulárneho karcinómu vagíny alebo cervixu.


Pred začatím liečby treba vylúčiť tehotenstvo. Antikoncepčné opatrenia treba dodržiavať najmenej tri mesiace po skončení liečby. Antikoncepčné tabletky nie sú indikované. Pred začatím liečby sa odporúča odstavenie dojčaťa.


Nie je známe, či sa tamoxifén dostáva do materského mlieka. Dojčenie sa počas liečby tamoxifénom neodporúča.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je pravdepodobné, že by tamoxifén nepriaznivo ovplyvnil tieto činnosti.


4.8. Nežiaduce účinky


Najčastejšie správy o nežiaducich účinkoch tamoxifénu vyplývajú z jeho antiestrogénneho efektu. Sú to návaly horúčavy, vaginálne krvácanie či výtok a pruritus vulvae. Ostatné účinky zahrňujú retenciu tekutín, nauzeu, vracanie, menej často sa vyskytnú vzplanutie tumorózneho procesu, neurčité závraty, vyrážky a alopécie, únava a cefalea. U mužov impotencia alebo strata libida.


Zriedkavé sú: anorexia, poruchy chuti, obstipácia, hnačka, kŕče dolných končatín, depresia, alopécia alebo zintenzívnenie rastu vlasov.


U premenopauzálnych žien môže byť potlačená menštruácia.


Príležitostne sa u žien užívajúcich tamoxifén pozorovalo cystické zhrubnutie ovárií.


U malého počtu pacientov s kostnými metastázami sa na začiatku liečby vyvinula hyperkalciémia. Možné je aj počiatočné zvýraznenie bolesti v kostiach alebo v tumore ako indikátor odpovede na liečbu. Možné je aj zväčšenie prítomných kožných lézií alebo vznik nových.


Vážnejšie nežiaduce účinky zahŕňajú: leukopéniu, trombocytopéniu, veľmi zriedka neutropéniu. Endometriálne prejavy sú: hyperplázia, polypy a rakovina. Očné poruchy zahrňujú zmeny rohovky, katarakty a retinopatiu, zvlášť u pacientov pri veľmi vysokých dávkach.

Pri súčasnej aplikácii cytostatík spolu s tamoxifénom boli popísané častejšie trombembolické príhody.


Pri tamoxiféne bývajú zvýšené hepatálne enzýmy a v zriedkavých prípadoch aj ťažšie hepatálne poruchy ako steatóza, cholestáza a hepatitída.


Väčšina týchto vedľajších účinkov má reverzibilný charakter a môže sa často zvládnuť znížením dávok.


4.9. Predávkovanie


Veľké dávky tamoxifénu môžu vyvolať u zvierat estrogénne účinky. Akútne predávkovanie u ľudí nebolo zaznamenané.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum – antiestrogén

ATC kód: L02BA01


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Tamoxifén je účinný nesteroidný antagonista estrogénov. Vyznačuje sa aj čiastočne alebo celkom agonistickými vlastnosťami v závislosti na cieľovom tkanive a sledovanom druhu. U človeka prevláda antiestrogénny účinok.


Antiestrogénna účinnosť tamoxifénu u človeka sa zakladá na väzbe na steroid blokujúcu doménu estrogénneho receptora a blokovaní účinku estradiolu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnej aplikácii sa tamoxifén pohotovo vstrebáva s najvyššími koncentráciami v plazme po 4 až 7 hodinách, ustálená koncentrácia sa dosiahne za 4 až 6 týždňov. U dobrovoľníkov mužského pohlavia sa po jednej dávke tamoxifénu v roztoku zaznamenala maximálna plazmatická koncentrácia tamoxifénu 42 g/l a metabolitu N-desmetyltamoxifénu 12 g/l. Polčas tamoxifénu bol asi 4 dni, metabolitu 9 dní. Pomer metabolitu k tamoxifénu vzrastá z 20% po prvej dávke až na 200% pri ustálenom stave, asi pre dlhší eliminačný polčas metabolitu. Pri dávkovaní 20 mg tamoxifénu dvakrát denne sa zaznamenali stredné rovnovážne hodnoty tamoxifénu 310 g/l (164-494) a metabolitu 481 g/l ( 300-851).


Pri podávaní tamoxifénu 40 mg denne sa zistili tieto koncentrácie v bioptických vzorkách z tumoru: tamoxifén: 5,4 až 117 (priemer 25,1) ng/mg proteín, N-desmetyltamoxifén: 7,8 až 210 (priemer 52) ng/mg


proteínu. Plazmatické koncentrácie boli 27 až 520 (priermer 300) ng/ml resp. 210 až 761 (priemer 462) ng/ml.

Viac ako 99% tamoxifénu sa viaže na plazmatické proteíny.


Tamoxifén podlieha extenzívnemu hepatálnemu metabolizmu a hlavná cesta jeho eliminácie u ľudí je vylučovanie žlčou. Vylučovanie močom je u nezmenenej látky zanedbateľné. Demetylácia na aktívny metabolit je hlavnou metabolickou cestou u ľudí, s ďalšou N-demetyláciou na N-desdimetylovaný metabolit. Eliminácia tamoxifénu sa javí ako bifázická s iniciálnou fázou 7 až 14 hodín u žien a terminálnou fázou (t1/2) asi 7 dní. Eliminačný polčas N-desmetylového metabolitu je 14 dní.


Plazmatické hladiny tamoxifénu 70 g/l a viac boli spojené s klinickou odpoveďou.


Farmakokinetické vlastnosti tamoxifénu a jeho hlavných metabolitov neboli dostatočne študované u ľudí vo vyššom veku, u pacientov s poruchou pečene a pri nasýtení a hladovaní.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov tamoxifén v dávkach 5, 20, a 35 mg/kg denne podávaný až do dvoch rokov vyvolal hepatocelulárny karcinóm s incidenciou závislou na dávke.

Nezávislé správy zo šesťmesačných štúdií u potkanov potvrdzujú výskyt hepatálnych malignómov. 13 mesačná štúdia endokrinných zmien u nedospelých i dospelých myší zistila výskyt nádorov ovárií z granulárnych buniek a testikulárnych nádorov z intersticiálnych buniek po podávaní tamoxifénu, ale nie u kontrolného súboru. Génotoxický potenciál nebol zistený.


U hlodavcov pri výskume vývoja reprodukčných orgánov fétu po dávkach tamoxifénu vo výške 0,3 až 2,4 násobku maximálnej odporúčanej dávky pre človeka sa zistili u oboch pohlaví zmeny podobné zmenám vyvolaným estradiolom a dietylstilbestrolom: vaginálna adenóza ako býva u mladých žien intrauterinne exponovaných dietylstilbestrolu s rizikom vzniku adenokarcinómu zo svetlých buniek vo vagíne a na cervixe 1 : 1000.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, cellulosum microcrystallinum, maydis amylum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas.


6.2. Inkompatibility


Žiadna inkompatibilita nie je známa.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Skladovať pri teplote 15 až 25C, chrániť pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Polypropylénová liekovka s polyetylénovou zátkou. Každá liekovka obsahuje 30 alebo 100 tabliet tamoxifénu v dávke 10 mg, 20mg, 30mg a 40 mg.


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EBEWE Pharma Ges.m.b.H, Nfg. KG, A-4866 Unterach, Rakúsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:

Tamoxifen „EBEWE“ 10 mg: 44/0289/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 20 mg: 44/0290/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 30 mg: 44/0291/00-S

Tamoxifen „EBEWE“ 40 mg: 44/0292/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE: 1.8.2000


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:

marec 2007
5TAMOXIFEN "EBEWE" 40 mg