+ ipil.sk

Tantum Verde EucalyptusPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2010/03587


Písomná informácia pre používateľov


TantumVerdeEucalyptus

benzydamíniumchlorid

tvrdé pastilky


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Tantum Verde Eucalyptus a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tantum Verde Eucalyptus

3. Ako používať Tantum Verde Eucalyptus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tantum Verde Eucalyptus

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Tantum Verde Eucalyptus a na čo sa používa


Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí. Pastilky na cmúľanie Tantum Verde Eucalyptus sa lokálne dobre znášajú a sú účinnou terapiou zápalových prejavov spojených s bolesťou v ústnej dutine a v krku.


Tantum Verde Eucalyptus sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradentóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri konzervatívnom a extraktívnom zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre pacientov s cukrovkou.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Tantum Verde Eucalyptus


Pastilky Tantum Verde Eucalyptus neužívajte:


  • ak ste alergický na benzidamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek pastiliek Tantum Verde Eucalyptus.


Užívanie iných liekov


Pri súčasnej liečbe s inými bežnými liekmi neboli pozorované žiadne interakcie .


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba na odporučenie lekára. Pretože nemožno vylúčiť prienik do materského mlieka, nemal by sa Tantum Verde Eucalyptus používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri správnom používaní lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


3. Ako používať Tantum Verde Eucalyptus


Vždy používajte Tantum Verde Eucalyptuspresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Zvyčajne sa užíva 1 pastilka najviac 6-krát denne s odstupom 1,5 hodiny až 3 hodiny. Pastilka sa nechá pomaly rozpustiť v ústach.

Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne sa vyskytnú vedľajšie účinky alebo nezvyčajné reakcie, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.


Ak použijete viac Tantum Verde Eucalyptus,ako máte


Prekročenie dávky (pri prehltnutí Tantum Verde Eucalyptus vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným vedľajším účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).

Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj Tantum Verde Eucalyptus môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu vedľajšie účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Eucalyptus sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane. Tento účinok po krátkom čase vymizne.


V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Eucalyptus dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.


5. Ako uchovávať Tantum Verde Eucalyptus


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte pastilky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za skratkou EXP používanou na označenie dátumu exspirácie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo pastilky Tantum Verde Eucalyptusobsahujú


  • Liečivo: 1 pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu

  • Ďalšie zložky sú: izomalt (E 953), draselná soľ acesulfamu, monohydrát kyseliny citrónovej, eukalyptový olej, levomentol, chinolínová žlť (E 104), indigotín (E 132).


Ako pastilky Tantum Verde Eucalyptusvyzerajú a obsah balenia


Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky. Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia: 20 pastiliek


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


Výrobca:

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

Ancona
Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2012.


3Tantum Verde Eucalyptus

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02941- Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tantum Verde Eucalyptus

tvrdé pastilky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá pastilka.

Pastilky eukalyptovej chuti.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vzhľadom na analgeticko-antiflogistický účinok je liek indikovaný na liečbu zápalových procesov v ústnej dutine a hltane (ako sú parodontitída, tonzilitída, gingivitída, glositída, faryngitída, stomatitída, afty a pod.) Ďalšou indikáciou je podporná liečba po chirurgických a stomatologických zákrokoch v orofaryngeálnej oblasti.

Liek je určený na liečbu dospelých a detí od 4 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti od 4 rokov:


Jedna pastilka Tantum Verde Eucalyptus sa nechá rozpustiť v ústach. Užíva sa až 6-krát denne každých 1,5 až 3 hodiny.


4.3 Kontraindikácie


Pastilky sú kontraindikované pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Dlhodobé používanie pastiliek Tantum Verde Eucalyptus môže viesť k precitlivenosti na liečivo alebo pomocné látky tohto lieku. V takomto prípade sa má liečba pastilkami Tantum Verde Eucalyptus ukončiť a má sa začať s primeranou liečbou. Pastilky Tantum Verde Eucalyptus sú indikované aj u pacientov s hyperglykémiou alebo pacientov s nízkokalorickou diétou bez cukru.

Pastilky treba chrániť pred deťmi, aby ich svojvoľne nezneužívali okrem vyššie uvedených indikácií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súbežnej liečbe s inými liekmi neboli pozorované žiadne interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaAj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v gravidite používať iba po zvážení pomeru rizika a prínosu. Pretože nemožno vylúčiť prienik do materského mlieka, nemá sa Tantum Verde Eucalyptus používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojePri správnej aplikácii lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


  1. Nežiaduce účinky


Bezprostredne po užití pastilky Tantum Verde Eucalyptus sa môže objaviť zníženie citlivosti v ústach. Tento účinok po krátkom čase vymizne. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k ľahkému páleniu u ústnej dutine, vo výnimočných prípadoch aj k nevoľnosti a nutkaniu na vracanie.


4.9 Predávkovanie


Prehltnutie väčšej dávky lieku môže viesť k prechodným nežiaducim účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (mihanie pred očami, farebné alebo biele plochy). Špecifické antidotum nie je známe. Pri predávkovaní je postup rovnaký ako u iných intoxikácií. Pri predávkovaní je liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:otorinolaryngologikum, ATC klasifikácia:A01AD02.


Liečivom v lieku Tantum Verde Eucalyptus je benzydamíniumchlorid, ktorý patrí medzi nesteroidné antiflogistiká. Pri lokálnej aplikácii vykazuje benzydamín silný analgetický a protizápalový účinok, redukuje zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom fyzikálneho, chemického či mikrobiálneho pôvodu. Dokázaný bol tiež jeho antimikrobiálny účinok a stredne silný anestetický účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri lokálnej aplikácii preniká liečivo kožou a sliznicami a rozptyľuje sa v tkanivách postihnutých zápalom. Vzhľadom na pomalé vstrebávanie z miesta aplikácie sa do systémového obehu dostáva minimálne množstvo látky (pod 10 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na pokusných zvieratách preukázali, že benzydamín nevykazuje mutagénny, ani karcinogénny efekt. Pri bežných dávkach nebol dokázaný vplyv na fertilitu a embryotoxicitu. Nepôsobí teratogénne a neovplyvňuje vývoj plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


  1. Zoznam pomocných látok


Izomalt (E 953), draselná soľ acesulfamu, monohydrát kyseliny citrónovej, eukalyptový olej, levomentol,

chinolínová žlť (E 104), indigotín (E 132).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky.

Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia:

1 x 20 pastiliek


6.6 Opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0186/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.04.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2014

3Tantum Verde Eucalyptus