+ ipil.sk

Tantum Verde Orange & HoneyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2010/03586


Písomná informácia pre používateľov


Tantum Verde Orange & Honey

benzydamíniumchlorid

tvrdé pastilky


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Tantum Verde Orange & Honey

3. Ako používať Tantum Verde Orange & Honey

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Tantum Verde Orange & Honey a na čo sa používa


Liečivo benzydamín má výrazné protizápalové, dezinfekčné a bolesť utišujúce vlastnosti. Na základe lokálneho podania a rýchleho nástupu účinku v zapálenom tkanive sa onedlho po podaní dostaví úľava a ústup ťažkostí.


Tantum Verde sa používa pri zápaloch a opuchoch dutiny ústnej, hltanu, pri zápaloch ďasien, paradontóze, zápaloch mandlí, predovšetkým pri chorobách z nachladnutia. Ďalšou oblasťou použitia je podporná liečba pri zubnom ošetrení a zápaloch sliznice ústnej dutiny. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 4 rokov, ktoré sú schopné pomaly cmúľať pastilku. Keďže pastilky neobsahujú cukor, sú vhodné aj pre pacientov s cukrovkou.


2. Čo potrebujete vedieť skôr,ako použijete Tantum Verde Orange & Honey


Pastilky Tantum Verde Orange & Honey nepoužívajte:


  • ak ste alergický (precitlivený) na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.


Užívanie iných liekov


Pri súčasnej liečbe s inými bežnými liekmi neboli pozorované žiadne interakcie.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v tehotenstve používať iba na odporučenie lekára.

Pretože nemožno vylúčiť prienik do materského mlieka, nemá sa Tantum Verde Orange & Honey používať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri správnom používaní lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


Tantum Verde Orange & Honey obsahuje farbivo (oranžovú žlť), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako používať Tantum Verde Orange & Honey


Vždy používajte Tantum Verde Orange & Honeypresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Zvyčajne sa užíva 1 pastilka najviac 6-krát denne s odstupom 1 a pol hodiny až 3 hodiny. Pastilka sa nechá pomaly rozpustiť v ústach.

Pokiaľ nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov choroby do 7 dní alebo sa stav zhorší, prípadne sa vyskytnú vedľajšie účinky alebo nezvyčajné reakcie, vyhľadajte lekára. Bez porady s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.


Ak použijete viac pastiliek Tantum Verde Orange & Honey, ako máte


Prekročenie dávky (pri prehltnutí Tantum Verde Orange & Honey vo väčších dávkach) môže viesť k prechodným vedľajším účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).


Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií na liek sa o ďalšom používaní lieku poraďte s lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj pastilky Tantum Verde Orange & Honeymôžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Aj keď je liek zvyčajne dobre tolerovaný, niekedy sa môžu vedľajšie účinky vyskytnúť. Bezprostredne po použití pastiliek Tantum Verde Orange & Honey sa môže vyskytnúť pocit stŕpnutosti v ústach a hrtane. Tento účinok po krátkom čase vymizne.


V ojedinelých prípadoch môže po užití Tantum Verde Orange & Honey dôjsť k ľahkému páleniu ústnej sliznice, vo výnimočných prípadoch k nevoľnosti alebo nutkaniu na vracanie.


5. Ako uchovávať Tantum Verde Orange & Honey


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Nepoužívajte pastilky po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za skratkou EXP používanou na označenie dátumu exspirácie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. Ďalšie informácie


Čo pastilky Tantum Verde Orange & Honey obsahujú


  • Liečivo: 1 pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.

  • Ďalšie zložky sú: izomalt (E 953), draselná soľ acesulfamu, monohydrát kyseliny citrónovej, pomarančová príchuť, príchuť medu, levomentol, chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť (E 110).


Ako pastilky Tantum Verde Orange & Honey vyzerajú a obsah balenia


Tantum Verde Orange & Honey sú oranžové pastilky pomarančovo-medovej chuti.


Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky.

Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia: 20 pastiliek


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


Výrobca:

A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia, 70

00181 Rím

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v apríli 2012.

3Tantum Verde Orange & Honey

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2010/03586


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tantum Verde Orange & Honey


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá pastilka obsahuje 3 mg benzydamíniumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá pastilka.

Oranžové pastilky pomarančovo-medovej chuti.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vzhľadom na analgeticko-antiflogistický účinok je liek indikovaný na liečbu zápalových procesov v ústnej dutine a hltane (ako sú parodontitída, tonzilitída, gingivitída, glositída, faryngitída, stomatitída, afty a pod.) Ďalšou indikáciou je podporná liečba po chirurgických a stomatologických zákrokoch v orofaryngeálnej oblasti.

Liek je určený na liečbu dospelých a detí od 4 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti od 4 rokov:

Jedna pastilka Tantum Verde Orange & Honey sa nechá rozpustiť v ústach. Užíva sa až 6-krát denne každých 1,5 až 3 hodiny.


4.3 Kontraindikácie


Pastilky sú kontraindikované pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Dlhodobé používanie pastiliek Tantum Verde Orange & Honey môže viesť k precitlivenosti na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku. V takomto prípade sa má liečba pastilkami Tantum Verde Orange & Honey ukončiť a má sa začať s primeranou terapiou. Pastilky Tantum Verde Orange & Honey sú indikované i u pacientov s hyperglykémiou alebo pacientov s nízkokalorickou diétou bez cukru.

Pastilky treba chrániť pred deťmi, aby ich svojvoľne nezneužívali okrem vyššie uvedených indikácií.

Liek obsahuje farbivo (oranžovú žlť), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súčasnej liečbe s inými liekmi neboli pozorované žiadne interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Aj keď štúdie nepreukázali účinky lieku na poškodenie plodu, má sa liek v gravidite používať iba po zvážení pomeru rizika a prínosu. Pretože nemožno vylúčiť prienik do materského mlieka, nemá sa Tantum Verde Orange & Honey používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri správnej aplikácii lieku nedochádza k ovplyvneniu pozornosti pri vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


  1. Nežiaduce účinky


Bezprostredne po užití pastilky Tantum Verde Orange & Honey sa môže objaviť zníženie citlivosti v ústach. Tento účinok po krátkom čase vymizne. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k ľahkému páleniu u ústnej dutine, vo výnimočných prípadoch aj k nevoľnosti a nutkaniu na vracanie


4.9 Predávkovanie


Prehltnutie väčšej dávky môže viesť k prechodným nežiaducim účinkom ako sú poruchy spánku, nepokoj, optické halucinácie (mihanie pred očami, farebné alebo biele plochy). Špecifické antidotum nie je známe. Pri predávkovaní je postup rovnaký ako u iných intoxikácií. Pri predávkovaní je liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:otorinolaryngologikum, ATC klasifikácia:A01AD02.


Liečivom v lieku Tantum Verde Orange & Honey je benzydamíniumchlorid, ktorý patrí medzi nesteroidné antiflogistiká. Pri lokálnej aplikácii vykazuje benzydamín silný analgetický a protizápalový účinok, redukuje zápalový edém a bolesť spojenú so zápalom fyzikálneho, chemického či mikrobiálneho pôvodu. Dokázaný bol tiež jeho antimikrobiálny účinok a stredne silný anestetický účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri lokálnej aplikácii preniká liečivo kožou a sliznicami a rozptyľuje sa v tkanivách postihnutých zápalom. Vzhľadom na pomalé vstrebávanie z miesta aplikácie sa do systémového obehu dostáva minimálne množstvo látky (pod 10 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na pokusných zvieratách preukázali, že benzydamín nevykazuje mutagénny, ani karcinogénny efekt. Pri bežných dávkach nebol dokázaný vplyv na fertilitu a embryotoxicitu. Nepôsobí teratogénne a neovplyvňuje vývoj plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


  1. Zoznam pomocných látok


Izomalt (E 953), monohydrát kyseliny citrónovej, pomarančová príchuť, medová príchuť,

levomentol, draselná soľ acesulfamu, chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť (E 110).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá pastilka je balená individuálne v papieri. Každých 10 pastiliek je uložených v samostatnom papierovo-hliníkovom obale, ktorý je vložený do papierovej škatuľky. Balenie je doplnené písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia: 20 pastiliek


6.6 Opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek a odpad vzniknutý z lieku sa má vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0187/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie:


  1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2012

3Tantum Verde Orange & Honey