+ ipil.sk

TAPTIQOM 15 mikrogramov/ml+5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obalePríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/03784-REGPísomná informácia pre používateľa


TAPTIQOM15 mikrogramov/ml + 5 mg/ml

Očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale


Tafluprost/Timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Taptiqom a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taptiqom

 3. Ako používať Taptiqom

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Taptiqom

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Taptiqoma na čo sa používa


Aký je to druh lieku a ako účinkuje?

Taptiqom očná instilácia obsahuje tafluprost a timolol. Tafluprost patrí do skupiny liekov nazývaných analógy prostaglandínu a timolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Tafluprost a timolol pôsobia spoločne a znižujú tlak v oku. Taptiqom sa používa pri veľmi vysokom očnom tlaku.


Na čo sa váš liek používa?

Taptiqom sa používa na liečbu druhu glaukómu (zeleného zákalu), ktorý sa nazýva glaukóm s otvoreným uhlom, ako aj na liečbu stavu známeho ako očná hypertenzia (vysoký očný tlak) u dospelých. Oba tieto stavy sú spojené so zvýšením tlaku vo vnútri oka, ktorý môže mať vplyv na váš zrak.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taptiqom


Nepoužívajte Taptiqom:

 • ak ste alergický na tafluprost, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali problémy s dýchaním, ako je astma, závažná chronická obštrukčná bronchitída (závažné ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobovať sipot, problémy s dýchaním a/alebo dlhotrvajúci kašeľ),

 • ak máte pomalý srdcový tep, zlyhanie srdca alebo poruchy srdcového rytmu (nepravidelný srdcový tep).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Taptiqom, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.


Predtým, ako použijete tento liek, povedzte svojmu lekárovi, ak v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali:

 • ischemickú chorobu srdca (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudníku, dýchavičnosť alebo dusenie), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,

 • poruchy srdcového rytmu, napríklad pomalý srdcový tep,

 • problémy s dýchaním, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • chorobu so slabým krvným obehom (napríklad Raynaudovu chorobu alebo Raynaudov syndróm),

 • cukrovku, pretože timolol môže maskovať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,

 • nadmernú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže maskovať prejavy a príznaky ochorenia štítnej žľazy,

 • akékoľvek alergie alebo anafylaktické reakcie,

 • ťažkú myasténiu (zriedkavé ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť),

 • iné ochorenia očí, napríklad ochorenie rohovky (priehľadného tkaniva, ktoré zakrýva prednú časť oka) alebo ochorenie vyžadujúce operáciu oka.


Povedzte svojmu lekárovi, ak máte:

 • problémy s obličkami,

 • problémy s pečeňou.


Majte na pamäti, že Taptiqom môže mať tieto účinky a že niektoré z nich môžu byť trvalé:

 • Taptiqom môže spôsobiť predĺženie, zhrubnutie, zmenu farby a/alebo zvýšenie počtu mihalníc a môže spôsobiť nezvyčajný rast chlpov na očných viečkach.

 • Taptiqom môže spôsobiť stmavnutie kože okolo očí. Zotrite zvyšok roztoku z kože. Znížite tým riziko stmavnutia kože.

 • Taptiqom môže zmeniť farbu vašej dúhovky (farebnej časti oka). Ak sa Taptiqom podáva iba do jedného oka, farba liečeného oka sa môže natrvalo odlišovať od farby druhého oka.


Pred akoukoľvek operáciou povedzte svojmu lekárovi, že používate Taptiqom, pretože timolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas anestézie.


Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať Taptiqom u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov vzhľadom na chýbajúce údaje o bezpečnosti a účinnosti v tejto vekovej skupine.


Iné lieky a Taptiqom

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Taptiqom môže ovplyvniť ďalšie lieky, ktoré užívate, alebo môže byť nimi ovplyvnený.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo plánujete užívať najmä tieto lieky:

 • inú očnú instiláciu na liečbu glaukómu,

 • lieky na zníženie krvného tlaku,

 • lieky na srdce,

 • lieky na liečbu cukrovky,

 • chinidín (používaný na liečbu ochorení srdca a niektorých druhov malárie),

 • antidepresíva známe ako fluoxetín a paroxetín.


Ak používate ďalšie lieky, ktoré sa nanášajú do oka, dodržte odstup aspoň 5 minút medzi podaním Taptiqomu a iného lieku.


Kontaktné šošovky

Pred podaním kvapiek si vyberte kontaktné šošovky a pred ich opätovným nasadením počkajte aspoň 15 minút.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak by ste mohli otehotnieť, musíte počas liečby Taptiqomom používať účinnú metódu antikoncepcie. Nepoužívajte Taptiqom, ak ste tehotná. Nesmiete používať Taptiqom, ak dojčíte. Poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vedľajšie účinky súvisiace s Taptiqomom, napríklad rozmazané videnie, môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ sa nebudete cítiť dobre a nevyjasní sa vám zrak.


3. Ako používať Taptiqom


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 kvapka Taptiqomu do oka alebo očí jedenkrát denne. Nekvapkajte viac kvapiek, ani nepoužívajte tento liek častejšie, ako určil váš lekár. Môže to znížiť účinnosť Taptiqomu.

Do oboch očí podávajte Taptiqom len vtedy, keď vám to nariadil váš lekár. Otvorený obal so zvyšným obsahom zlikvidujte ihneď po použití.


Používajte len ako kvapky do oka. Neprehĺtajte.


Zabráňte tomu, aby sa jednodávkový obal dotkol oka alebo oblasti okolo oka. Mohlo by dôjsť ku poraneniu vášho oka. Môže takisto dôjsť ku kontaminácii baktériami, ktoré môžu spôsobiť infekcie oka vedúce k závažnému poškodeniu oka, či dokonca strate zraku. Vyhnite sa kontaktu špičky jednodávkového obalu s akýmkoľvek povrchom, aby nedošlo ku jeho kontaminácii.


Pokyny na použitie:

Keď otvoríte nové vrecko:

Jednodávkové obaly nepoužívajte, ak je vrecko porušené. Otvorte vrecko pozdĺž prerušovanej čiary. Zapíšte si dátum, kedy ste vrecko otvorili na miesto vyhradené pre tento účel na obale.

Vždy, keď používate Taptiqom: 1. Umyte si ruky.

 2. Z vrecka vyberte pás s jednodávkovými obalmi.

 3. Z pásu oddeľte jeden jednodávkový obal.

 4. Pás so zvyšnými obalmi vložte späť do vrecka, zložte okraje a vrecko zavrite.

 5. Odskrutkujte zátku a otvorte obal. (Obrázok A)

 6. Uchopte obal medzi palec a ukazovák. Majte na pamäti, že špička obalu nesmie presahovať nad okraj ukazováka o viac ako 5 mm. (Obrázok B)

 7. Zakloňte hlavu smerom dozadu alebo si ľahnite. Položte si ruku na čelo. Váš ukazovák má byť zarovno s obočím alebo má ležať na koreni nosa. Pozrite sa smerom nahor. Druhou rukou potiahnite spodné očné viečko smerom nadol. Vyhnite sa tomu, aby sa akákoľvek časť jednodávkového obalu dotkla oka alebo oblasti okolo oka. Jemne stlačte obal a nechajte jednu kvapku padnúť do priestoru medzi viečkom a okom. (Obrázok C)

 8. Zavrite oko a pritlačte prst na vnútorný kútik oka, asi na dve minúty. Zabránite tak odtečeniu očnej kvapky slzným kanálikom. (Obrázok D)

 9. Zotrite zvyšok roztoku z kože okolo oka.


Ak kvapka nepadne do oka, skúste to znova.


Ak vám váš lekár povedal, aby ste kvapky používali do oboch očí, zopakujte kroky 7 až 9 aj pre druhé oko.

Obsah jednodávkového obalu postačuje na liečbu oboch očí. Otvorený obal so zvyšným obsahom zlikvidujte ihneď po použití.


Ak používate ďalšie lieky, ktoré sa nanášajú do oka, dodržte odstup aspoň 5 minút medzi podaním Taptiqomu a iného lieku.


Ak použijete viac Taptiqomu, ako máte, môžete pociťovať závrat alebo bolesť hlavy, srdcové príznaky alebo problémy s dýchaním. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.


Ak náhodou liek prehltnete, poraďte sa s lekárom.


Ak zabudnete použiť Taptiqom, použite jednu kvapku ihneď, ako si spomeniete, a potom sa vráťte ku pravidelnému režimu. Ak je však už skoro čas na nasledujúcu dávku, preskočte vynechanú dávku. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Neprestaňte používať Taptiqombez toho, aby ste sa opýtali svojho lekára. Ak prestanete používať Taptiqom, tlak v oku sa znova zvýši. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie oka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov nie je závažná.


Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, pokiaľ účinky nie sú závažné. Ak máte obavy, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Známe vedľajšie účinky používania Taptiqomu:


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

Poruchy oka

Svrbenie oka, podráždenie oka, bolesť oka, začervenanie oka, zmeny v dĺžke, hrúbke a počte mihalníc, pocit cudzieho telesa v oku, zmena farby mihalníc, citlivosť na svetlo, rozmazané videnie.


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy.

Poruchy oka

Suchosť oka, začervenanie očných viečok, malé, škvrnám podobné, zapálené plochy na povrchu oka, vlhké oči, opuchnuté očné viečka, unavené oči, zápal očných viečok, zápal vo vnútri oka, nepríjemné pocity v oku, očná alergia, zápal oka, abnormálne pocity v oku.


Nasledujúce dodatočné vedľajšie účinky sa pozorovali pri používaní liekov, ktoré obsahuje Taptiqom(tafluprost a timolol), takže sa môžu vyskytnúť aj pri používaní Taptiqomu:


Tieto vedľajšie účinky sa pozorovali pri použití tafluprostu:

Poruchy oka

Znížená schopnosť očí vidieť detaily, zmena farby dúhovky (môže byť trvalá), zmena farby kože okolo očí, opuch povrchových membrán oka, výtok z oka, pigmentácia povrchových membrán oka, vačky na povrchových membránach oka, vpadnuté oko, iritída/uveitída (zápal farebnej časti oka).

Poruchy kože

Nezvyčajný rast chlpov na očných viečkach.

Účinky na dýchaciu sústavu

Zhoršenie astmy, dýchavičnosť.


Tieto vedľajšie účinky sa pozorovali pri použití timololu:

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie vrátane opuchu pod kožou, žihľavky a vyrážky, náhla závažná život ohrozujúca alergická reakcia, svrbenie.

Poruchy metabolizmu a výživy

Nízka hladina cukru v krvi.

Psychické poruchy

Depresia, problémy so spánkom, nočné mory, strata pamäti.

Poruchy nervového systému

Závraty, mdloby, nezvyčajné pocity (ako brnenie a mravčenie), zvýšený výskyt prejavov a príznakov ťažkej myasténie (poruchy svalov), mozgová mŕtvica, znížený prívod krvi do mozgu, nervozita.

Poruchy oka

Zápal rohovky, znížená citlivosť rohovky, poruchy zraku vrátane refrakčných zmien (niekedy v dôsledku vysadenia miotickej liečby), ochabnutie horného očného viečka, dvojité videnie, rozmazané videnie a uvoľnenie vrstvy pod sietnicou, ktorá obsahuje krvné cievy, po chirurgickom zákroku filtrácie – môže to spôsobiť poruchy videnia, odieranie rohovky.

Poruchy ucha

Tinnitus (zvonenie v ušiach).

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Pomalý srdcový pulz, bolesť na hrudníku, búšenie srdca, opuch (nahromadenie tekutiny), zmeny rytmu alebo rýchlosti srdcového tepu, kongestívne zlyhanie srdca (ochorenie srdca so zrýchleným dýchaním a opuchom chodidiel a nôh v dôsledku nahromadenia tekutiny), určitý druh poruchy srdcového rytmu, srdcový infarkt, zlyhanie srdca.

Poruchy ciev

Nízky krvný tlak, krívanie, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy.

Poruchy dýchania

Zúženie dýchacích ciest v pľúcach (prevažne u pacientov s existujúcim ochorením), problémy s dýchaním, kašeľ.

Poruchy tráviaceho traktu

Nevoľnosť, porucha trávenia, hnačka, sucho v ústach, poruchy chuti, bolesť brucha, vracanie.

Poruchy kože

Vypadávanie vlasov, kožná vyrážka bielo-striebristého vzhľadu (psoriatiformná vyrážka) alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka.

Poruchy svalov a kostí

Bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená fyzickou námahou, bolesť kĺbov.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Peyronieho choroba (ktorá môže spôsobiť zakrivenie penisu), sexuálna dysfunkcia, znížené libido.

Celkové poruchy

Svalová slabosť/únava, smäd.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov so závažným poškodením priehľadnej vrstvy v prednej časti oka (rohovky) vytvorilo zakalenie rohovky v dôsledku nahromadenia vápnika počas liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Taptiqom


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na jednodávkovom obale, vrecku a škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorené fóliové vrecká uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Vrecko otvorte až vtedy, keď sa chystáte použiť očnú instiláciu, pretože nepoužité obaly v otvorenom vrecku sa musia zlikvidovať 28 dní po prvom otvorení vrecka.


Po otvorení fóliového vrecka:

 • Jednodávkové obaly uchovávajte v pôvodnom fóliovom vrecku na ochranu pred svetlom.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

 • Nepoužitý jednodávkový obal zlikvidujte po 28 dňoch od dátumu prvého otvorenia fóliového vrecka.

 • Otvorený jednodávkový obal so zvyšným roztokom zlikvidujte ihneď po použití.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Taptiqomobsahuje

 • Liečivá sú tafluprost a timolol. 1 ml roztoku obsahuje 15 mikrogramov tafluprostu a 5 mg timololu.

 • Ďalšie zložky sú glycerol, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, dinátriumedetát, polysorbát 80, kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá Taptiqoma obsah balenia

Taptiqom je číra, bezfarebná tekutina (roztok) balená v jednodávkových plastových obaloch, pričom každý obal obsahuje 0,3 ml roztoku. V jednom vrecku je desať jednodávkových obalov. Taptiqom sa dodáva v baleniach s obsahom 30 alebo 90 jednodávkových obalov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Fínsko


Výrobca

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Fínsko


Laboratoire Unither

ZI La Guerie

F-50211 Coutances Cedex

Francúzsko


Liek je schválený v týchto členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Taptiqom:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, ŠvédskoLoyada: Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


Taptiqom-qrd-v1.0-sk-sk-proposed-20141006 13

TAPTIQOM 15 mikrogramov/ml+5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/03784-REGSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TAPTIQOM15 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml roztoku obsahuje: tafluprost 15 mikrogramov a timolol (ako maleát) 5 mg.


Jeden jednodávkový obal (0,3 ml) očnej roztokovej instilácie obsahuje 4,5 mikrogramu tafluprostu a 1,5 mg timololu.

Jedna kvapka (približne 30 µl) obsahuje približne 0,45 mikrogramu tafluprostu a 0,15 mg timololu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ forma


Očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale (očná instilácia).


Číry, bezfarebný roztok s pH 6,0 – 6,7 a osmolalitou 290 – 370 mOsm/kg.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie vnútroočného tlaku (VOT) u dospelých pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo očnou hypertenziou, ktorí dostatočne nereagujú na topickú monoterapiu betablokátormi alebo analógmi prostaglandínu a potrebujú kombinovanú liečbu, a pre ktorých by očná instilácia bez konzervačných látok bola prínosom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná liečba je jedna kvapka do spojovkového vaku postihnutého oka/očí jedenkrát denne.


V prípade vynechania jednej dávky má liečba pokračovať nasledujúcou dávkou podľa plánu. Dávka nesmie presiahnuť jednu kvapku do postihnutého oka/očí jedenkrát denne.


Taptiqomje sterilný roztok bez konzervačných látok, balený v jednodávkovom obale. Len na jednorazové použitie – jedno balenie postačuje na liečbu oboch očí. Nepoužitý roztok sa má bezprostredne po použití zlikvidovať.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Taptiqomuu detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Taptiqomsa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Použitie pri poškodení funkcie obličiek/pečene

Očná instilácia s tafluprostom a timololom sa neskúmala u pacientov s poškodením funkcie obličiek/pečene, preto sa Taptiqommá u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.


Spôsob podávania

Podanie do oka

Aby sa znížilo riziko stmavnutia kože na očnom viečku, pacienti si majú utrieť zvyšok roztoku z kože.


Systémová absorpcia sa zníži pri použití nazolakrimálnej oklúzie alebo pri privretí očných viečok na 2 minúty. To môže viesť ku zníženiu systémových vedľajších účinkov a zvýšeniu lokálneho pôsobenia.


Ak sa používa viac topických oftalmologických liekov, majú sa podávať s odstupom aspoň 5 minút.


Pred podaním očnej instilácie sa majú kontaktné šošovky vybrať. Znova ich možno nasadiť po 15 minútach.


Pacientov je potrebné upozorniť, aby zabránili kontaktu obalu s okom alebo okolitým štruktúrami, lebo to môže spôsobiť poranenie oka (pozri pokyny na použitie).


Pacientov je takisto potrebné upozorniť, že očné roztoky sa pri nesprávnej manipulácii môžu kontaminovať bežnými baktériami, ktoré spôsobujú infekcie očí. Pri použití kontaminovaných roztokov môže dôjsť ku vážnemu poškodeniu oka a následnej strate zraku.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Reaktívne ochorenie dýchacích ciest vrátane bronchiálnej astmy alebo bronchiálnej astmy v anamnéze, závažná chronická obštrukčná choroba pľúc.


Sínusová bradykardia, syndróm chorého sínusu vrátane sinoatriálnej blokády, atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa bez kardiostimulátora. Zjavné srdcové zlyhanie, kardiogénny šok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky:

Tak ako iné topicky podávané oftalmologické látky, tafluprost a timolol sa absorbujú systémovo. V dôsledku betaadrenergnej zložky timololu sa môžu vyskytnúť rovnaké druhy kardiovaskulárnych, pľúcnych a iných nežiaducich reakcií, ako sa pozorovali pri systémových betaadrenergných blokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickom podaní do oka je nižší ako pri systémovom podaní. Informácie o znížení systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. ischemická choroba srdca, Prinzmetalova angína a srdcové zlyhanie) a hypotenziou sa má liečba betablokátormi kriticky posúdiť a má sa zvážiť liečba inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú sledovať prejavy zhoršenia týchto ochorení a nežiaducich reakcií.

Vzhľadom na negatívny účinok na kondukčný čas sa majú betablokátory podávať pacientom so srdcovou blokádou prvého stupňa len so zvýšenou opatrnosťou.


Poruchy ciev:

Pacienti s ťažkou poruchou/chorobou periférnej cirkulácie (napr. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) sa majú liečiť so zvýšenou opatrnosťou.


Poruchy dýchacej sústavy:

V dôsledku bronchospazmu boli u pacientov s astmou po podaní niektorých oftalmologických betablokátorov hlásené respiračné reakcie, vrátane smrti. Taptiqomsa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s miernou/stredne závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP), a to len vtedy, keď potenciálny prínos prevažuje nad potenciálnym rizikom.


Hypoglykémia/diabetes:

Betablokátory sa majú podávať so zvýšenou opatrnosťou pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom, pretože betablokátory môžu maskovať prejavy a príznaky akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu taktiež maskovať prejavy hypertyreózy. Náhle ukončenie liečby betablokátormi môže vyvolať zhoršenie príznakov.


Ochorenia rohovky:

Oftalmologické betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s ochoreniami rohovky sa majú liečiť so zvýšenou opatrnosťou.


Iné betablokátory:

Účinok na vnútroočný tlak alebo známy účinok systémovej betablokády môže byť zosilnený, ak sa timolol (zložka Taptiqomu) podá pacientom, ktorí už dostávajú systémový betablokátor. Reakcia týchto pacientov sa má pozorne sledovať. Použitie dvoch topických betaadrenergných blokátorov sa neodporúča.


Glaukóm s uzavretým uhlom:

Bezprostredným cieľom liečby pacientov s glaukómom s uzavretým uhlom je znova otvoriť uhol. To si vyžaduje zúženie zrenice pomocou miotika. Timolol má len malý alebo žiadny účinok na zrenicu. Keď sa timolol používa na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri glaukóme s uzavretým uhlom, má sa použiť s miotikom a nie samostatne.


Anafylaktické reakcie:

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo so závažnou anafylaktickou reakciou na rôzne alergény v anamnéze, ktorí užívajú betablokátory, môžu byť reaktívnejší na opakované vystavenie týmto alergénom a nemusia reagovať na bežné dávky adrenalínu používaného na liečbu anafylaktických reakcií.


Odlúčenie cievovky:

Odlúčenie cievovky bolo hlásené pri podaní vodnej supresívnej liečby (napr. timololu, acetazolamidu) po vykonaní filtrácie.


Chirurgická anestézia:

Betablokujúce oftalmologické prípravky môžu blokovať účinky systémových betaagonistov, napr. adrenalínu. Anestéziológ má byť informovaný o tom, že pacient dostáva timolol.


Pred začiatkom liečby má byť pacient informovaný o možnom raste mihalníc, stmavnutí kože na očných viečkach a zvýšení pigmentácie dúhovky, ktoré súvisia s liečbou tafluprostom. Niektoré z týchto zmien môžu byť trvalé a môžu viesť ku rozdielnemu vzhľadu očí, ak sa lieči iba jedno oko.


Zmena pigmentácie dúhovky nastáva pomaly a niekoľko mesiacov nemusí byť viditeľná. Zmena farby oka sa pozorovala prevažne u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky, napr. modrohnedou, sivohnedou, žltohnedou a zelenohnedou. Riziko doživotnej heterochrómie medzi očami v jednostranných prípadoch je zrejmé.


Nie sú žiadne skúsenosti s tafluprostom pri neovaskulárnom glaukóme, glaukóme s uzavretým uhlom, glaukóme so zúženým uhlom a vrodenom glaukóme. Skúsenosti s tafluprostom u afakických pacientov a pri pigmentovom alebo pseudoexfoliatívnom glaukóme sú obmedzené.


Odporúča sa zvýšená opatrnosť pri používaní tafluprostu u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s natrhnutým zadným puzdrom šošovky alebo šošovkami prednej komory alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi na vznik cystického makulárneho edému alebo iritídy/uveitídy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Existuje potenciál, že aditívne účinky budú viesť ku hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii, keď sa roztok oftalmologických betablokátorov podáva súbežne s perorálnymi blokátormi vápnikových kanálov, betaadrenergnými blokátormi, antiarytmikami (vrátane amiodarónu), digitalisovými glykozidmi, parasympatomimetikami a guanetidínom.

Perorálne betaadrenergné blokátory môžu zhoršiť spontánnu hypertenziu (rebound fenomén), ku ktorej môže dôjsť po vysadení klonidínu.


Počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timololom bola hlásená zosilnená systémová betablokáda (napr. znížený srdcový pulz, depresia).

Príležitostne bola hlásená mydriáza v dôsledku súbežného používania oftalmologických betablokátorov a adrenalínu (epinefrínu).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Taptiqomuu gravidných žien.


Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby Taptiqomom.


Taptiqomsa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (ak nie sú dostupné iné metódy liečby).


Tafluprost:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tafluprostu u gravidných žien. Tafluprost môže mať škodlivé farmakologické účinky na graviditu a/alebo na plod/novorodenca. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Timolol:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití timololu u gravidných žien. Timolol sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Informácie o znížení systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Epidemiologické štúdie neodhalili malformatívne účinky, ale preukázali riziko oneskorenia vnútromaternicového rastu, ak sa betablokátory podávajú perorálne. Prejavy a príznaky betablokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia) sa tiež pozorovali u novorodencov, ak sa betablokátory podávali až do pôrodu. Ak sa Taptiqompodáva až do pôrodu, novorodenec sa má počas prvých dní života pozorne monitorovať.


Laktácia

Betablokátory sa vylučujú do ľudského mlieka. Pri terapeutických dávkach timololu v očnej instilácii je však nepravdepodobné, že by sa do materského mlieka dostalo významné množstvo, ktoré by mohlo spôsobiť klinické príznaky betablokády u dojčaťa. Informácie o znížení systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Nie je známe, či sa tafluprost a/alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Dostupné toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie tafluprostu a/alebo jeho metabolitov do mlieka (podrobné informácie, pozri časť 5.3). Pri terapeutických dávkach tafluprostu v očnej instilácii je však nepravdepodobné, že by sa do materského mlieka dostalo významné množstvo, ktoré by mohlo spôsobiť klinické príznaky u dojčaťa.

Ako preventívne opatrenie sa laktácia neodporúča, ak je potrebná liečba Taptiqomom.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch Taptiqomuna fertilitu u človeka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve Taptiqomuna schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa po podaní instilácie vyskytnú nežiaduce reakcie, napríklad prechodné rozmazané videnie, pacient nemá viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, kým sa nebude cítiť dobre a nevyjasní sa mu zrak.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách sa Taptiqomomliečilo viac než 484 pacientov. Najčastejšie uvádzaným nežiaducim účinkom súvisiacim s liečbou bola hyperémia spojovky/oka. Vyskytla sa približne u 7 % pacientov, ktorí sa zúčastnili na klinických štúdiách v Európe, vo väčšine prípadov bola mierna a u 1,2 % pacientov súvisela s ukončením liečby.


Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách s Taptiqomomboli obmedzené na reakcie, ktoré už boli hlásené pre ktorýkoľvek zo samostatných liečiv, tafluprost alebo timolol. V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nové nežiaduce reakcie špecifické pre Taptiqom. Väčšina hlásených nežiaducich reakcií sa týkala očí, bola mierna alebo stredne závažná a žiadna z nich nebola závažná.


Tak ako iné topicky podávané oftalmologické látky, tafluprost a timolol sa absorbujú systémovo. To môže spôsobovať podobné nežiaduce účinky ako v prípade systémových betablokátorov. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickom očnom podaní je nižší ako pri systémovom podaní. Uvedené nežiaduce reakcie zahŕňajú reakcie pozorované v triede oftalmologických betablokátorov.


V klinických skúšaniach s Taptiqomomboli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie (v rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej frekvencie).

Frekvencia možných nežiaducich reakcií uvedených ďalej je definovaná takto:


Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Neznáme

Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Taptiqom(kombinácia tafluprostu/timololu)

Trieda orgánového systému

Frekvencia

Nežiaduce reakcie
Poruchy nervového systému

Menej časté

Bolesť hlavy.
Poruchy oka

Časté

Hyperémia spojovky/oka, svrbenie oka, bolesť oka, zmena mihalníc (predĺženie, zhrubnutie a zvýšenie počtu), zmena farby mihalníc, podráždenie oka, pocit cudzieho telesa v očiach, rozmazané videnie, fotofóbia.


Menej časté

Abnormálny pocit v oku, suchosť oka, nepríjemný pocit v oku, konjunktivitída, erytém očného viečka, očná alergia, edém očného viečka, povrchová škvrnitá keratitída, zvýšené slzenie, zápal prednej komory, astenopia, blefaritída.


Ďalej sú uvedené ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré sa pozorovali v prípade jedného z liečiv (tafluprostu alebo timololu) a môžu sa potenciálne vyskytnúť aj pri liečbe Taptiqomom:


Tafluprost

Trieda orgánového systému

Nežiaduce reakciePoruchy oka

Znížená ostrosť zraku, zvýšená pigmentácia dúhovky, pigmentácia okrajov očných viečok, edém spojovky, výtok z oka, mechúrik v prednej očnej komore, začervenanie prednej komory, alergická konjunktivitída, pigmentácia spojovky, konjunktiválne folikuly, prehĺbenie záhybu na očnom viečku, iritída/uveitída.Poruchy kože a podkožného tkaniva

Hypertrichóza očného viečka.Poruchy dýchacej sústavy

Zhoršenie astmy, dyspnoe.


Timolol

Trieda orgánového systému

Nežiaduce reakciePoruchy imunitného systému

Prejavy a príznaky alergických reakcií, vrátane angioedému, urtikárie, lokalizovanej a generalizovanej vyrážky, anafylaxie, pruritu.Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia.Psychické poruchy

Depresia, nespavosť, nočné mory, strata pamäti, nervozita.Poruchy nervového systému

Závraty, synkopa, parestézia, zvýšený výskyt prejavov a príznakov ťažkej myasténie, cievna mozgová príhoda, mozgová ischémia.Poruchy oka

Keratitída, znížená citlivosť rohovky, poruchy zraku vrátane refrakčných zmien (v dôsledku vysadenia miotickej liečby v niektorých prípadoch), ptóza, diplopia, odlúčenie cievovky po chirurgickom zákroku filtrácie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), slzenie, erózia rohovky.Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus.Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia, bolesť na hrudníku, palpitácia, edém, arytmia, kongestívne zlyhanie srdca, zastavenie srdca, srdcová blokáda, atrioventrikulárna blokáda, srdcové zlyhanie.Poruchy ciev

Hypotenzia, klaudikácia, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy.Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe, bronchospazmus (prevažne u pacientov s existujúcim bronchospastickým ochorením), zlyhanie dýchania, kašeľ.Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea, dyspepsia, hnačka, sucho v ústach, dysgeúzia, bolesť brucha, vracanie.Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia, psoriatiformná vyrážka alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka.Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Systémový lupus erythematosus, myalgia, artropatia.Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Peyronieho choroba, znížené libido, sexuálna dysfunkcia.Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia/únava, smäd.


Prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s používaním očnej instilácie s obsahom fosfátu boli veľmi zriedkavo hlásené u niektorých pacientov s významným poškodením rohovky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je pravdepodobné, že by sa vyskytlo topické predávkovanie tafluprostom alebo, že by súviselo s toxicitou.


Existujú hlásenia o neúmyselnom predávkovaní timololom, ktoré malo za následok systémové účinky podobné účinkom pozorovaným pri systémových betaadrenergných blokátoroch, ako sú závraty, bolesť hlavy, dýchavičnosť, bradykardia, bronchospazmus a zástava srdca (pozri aj časť 4.8).


Ak dôjde ku predávkovaniu Taptiqomom, liečba má byť symptomatická a podporná. Timolol nie je ľahko dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká, betablokátory, ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku

Taptiqomje fixnou kombináciou dvoch liečiv, tafluprostu a timololu. Tieto dve liečivá znižujú vnútroočný tlak prostredníctvom doplnkového mechanizmu účinku, pričom tento kombinovaný účinok vedie ku dodatočnému zníženiu vnútroočného tlaku v porovnaní so samostatným použitím jednej zo zložiek.


Tafluprost je fluoridovaný analóg prostaglandínu F. Kyselina tafluprostová, biologicky aktívny metabolit tafluprostu, je vysoko účinný a selektívny agonista ľudského prostanoidného FP receptora. Farmakodynamické štúdie u opíc naznačujú, že tafluprost znižuje vnútroočný tlak zvýšením odtoku komorového moku uveosklerálnou cestou.


Timololmaleát je neselektívny blokátor betaadrenergných receptorov. Presný mechanizmus účinku timololumaleátu pri znižovaní vnútroočného tlaku nie je v súčasnosti úplne známy, fluoresceínová štúdia a tonografické štúdie však naznačujú, že hlavný účinok môže súvisieť so znížením tvorby komorového moku. V niektorých štúdiách sa však pozoroval aj mierny nárast odtoku.


Klinická účinnosť

V 6-mesačnej štúdii (n = 400) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo vnútroočnou hypertenziou s priemernou hodnotou neliečeného vnútroočného tlaku medzi 24 a 26 mmHg sa účinok Taptiqomu(jedenkrát denne ráno) na zníženie vnútroočného tlaku porovnával so súčasným podávaním 0,0015 % tafluprostu (jedenkrát denne ráno) a 0,5 % timololu (dvakrát denne). Taptiqombol neinferiórny v porovnaní s účinkom súbežne podávaného 0,0015 % tafluprostu a 0,5 % timololu pri použití všeobecne používaného prahu neinferiority 1,5 mmHg vo všetkých časových bodoch a pri všetkých vyšetreniach. Priemerný denný pokles vnútroočného tlaku oproti východiskovej hodnote bol v oboch ramenách 8 mmHg v primárnom koncovom bode 6 mesiacov (znížený rozsah 7 až 9 mmHg v oboch ramenách v rôznych časových bodoch počas dňa pri vyšetreniach v rámci štúdie).


V ďalšej 6-mesačnej štúdii (n = 564) sa Taptiqomporovnával s príslušnými monoterapiami u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo vnútroočnou hypertenziou s priemernou hodnotou neliečeného vnútroočného tlaku medzi 26 a 27 mmHg. Pacienti, ktorých liečba 0,0015 % tafluprostom (vnútroočný tlak 20 mmHg alebo vyšší pri liečbe) alebo 0,5 % timololom (vnútroočný tlak 22 mmHg alebo vyšší pri liečbe) bola nedostatočná, boli randomizovaní na liečbu Taptiqomomalebo rovnakou monoterapiou. Priemerné denné zníženie vnútroočného tlaku pri liečbe Taptiqomombolo počas vyšetrení po 6 týždňoch, 3 mesiacoch (primárny koncový bod účinnosti) a 6 mesiacoch štatisticky superiórne v porovnaní s tafluprostom podávaným jedenkrát denne ráno alebo timololom podávaným dvakrát denne. Priemerné denné zníženie vnútroočného tlaku po 3 mesiacoch liečby Taptiqomomoproti východiskovej hodnote bolo 9 mmHg v porovnaní so znížením o 7 mmHg pozorovaným v prípade oboch monoterapií. Zníženie vnútroočného tlaku pri liečbe Taptiqomomv rôznych časových bodoch počas dňa v rámci vyšetrení bolo v rozsahu 8 až 9 mmHg v prípade porovnávacej skupiny s monoterapiou tafluprostom a 7 až 9 mmHg v prípade porovnávacej skupiny s monoterapiou timololom.


Kombinované údaje od pacientov liečených Taptiqomoms vysokou východiskovou hodnotou vnútroočného tlaku 26 mmHg (denný priemer) alebo vyššou z týchto dvoch hlavných štúdií (n = 168) preukázali, že priemerné denné zníženie vnútroočného tlaku bolo 10 mmHg v primárnom koncovom bode (3 alebo 6 mesiacov) v rozsahu 9 až 12 mmHg v rôznych časových bodoch počas dňa.


Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Taptiqomomvo všetkých podskupinách pediatrickej populácie (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Koncentrácie kyseliny tafluprostovej a timololu v plazme sa skúmali u zdravých dobrovoľníkov po jednorazovej očnej dávke a opakovaných očných dávkach počas ôsmich dní v prípade Taptiqomu(jedenkrát denne), 0,0015 % tafluprostu (jedenkrát denne) a 0,5 % timololu (dvakrát denne). Koncentrácia kyseliny tafluprostovej v plazme dosiahla maximum 10 minút po podaní a klesla pod dolnú hranicu detegovateľnosti (10 pg/ml) do 30 minút od podania Taptiqomu. Akumulácia kyseliny tafluprostovej bola zanedbateľná a priemerná hodnota AUC0-posl.(monoterapia: 4,45 ± 2,57 pg·h/ml; Taptiqom: 3,60 ± 3,70 pg·h/ml) i priemerná hodnota Cmax(monoterapia: 23,9 ± 11,8 pg/ml; Taptiqom: 18,7 ± 11,9 pg/ml) kyseliny tafluprostovej v deň 8 boli o niečo nižšie v prípade Taptiqomuako v prípade monoterapie tafluprostom. Koncentrácia timololu v plazme dosiahla maximum pri mediánových hodnotách Tmax15 minút v deň 1, a 37,5 minúty v deň 8 po podaní dávky Taptiqomu. Priemerná hodnota AUC0-posl.(monoterapia: 5 750 ± 2 440 pg·h/ml; Taptiqom: 4 560 ± 2 980 pg·h/ml) i priemerná hodnota Cmax (monoterapia: 1 100 ± 550 pg/ml; Taptiqom: 840 ± 520 pg/ml ) timololu v deň 8 boli o niečo nižšie v prípade Taptiqomuako v prípade monoterapie timololom. Zdá sa, že nižšia hladina timololu v plazme v prípade Taptiqomuje dôsledkom dávkovania Taptiqomujedenkrát denne v porovnaní s dávkovaním dvakrát denne v prípade monoterapie timololom.


Tafluprost a timolol sa absorbujú cez rohovku. U králikov bola penetrácia tafluprostu z Taptiqomucez rohovku po jednotlivej instilácii podobná ako v prípade monoterapie tafluprostom, kým penetrácia timololu z Taptiqomubola o niečo nižšia ako pri monoterapii timololom. V prípade kyseliny tafluprostovej bola hodnota AUC4h po podaní Taptiqomu7,5 ng·h/ml a po podaní samostatného tafluprostu 7,7 ng·h/ml. V prípade timololu bola hodnota AUC4hpo podaní Taptiqomu585 ng·h/ml a po podaní samostatného timololu 737 ng·h/ml. Hodnota Tmaxkyseliny tafluprostovej bola 60 minút v prípade Taptiqomui samostatného tafluprostu, kým hodnota Tmaxtimololu bola 60 minút v prípade Taptiqomua 30 minút v prípade samostatného timololu.


Distribúcia


Tafluprost

U opíc sa nepozorovala žiadna špecifická distribúcia rádioaktívne označeného tafluprostu v dúhovke a ciliárnom teliesku ani v cievovke, vrátane sietnicového pigmentového epitelu, čo poukazuje na nízku afinitu pre melanínový pigment. V celotelovej autorádiografickej štúdii na potkanoch sa najvyššia koncentrácia rádioaktivity pozorovala v rohovke, potom v očných viečkach, sklovci a dúhovke. Mimo oka sa rádioaktivita distribuovala do slzného aparátu, podnebia, pažeráka a gastrointestinálneho traktu, obličiek, pečene, žlčníka a močového mechúra. Väzba kyseliny tafluprostovej na ľudský sérový albumín in vitro bola pri 500 ng/ml kyseliny tafluprostovej 99 %.


Timolol

U králikov sa maximálna úroveň rádioaktivity súvisiacej s timololom v komorovom moku dosiahla po 30 minútach od jednotlivého podania 3H-rádioaktívne označeného timololu (0,5 % roztok: 20 µl/oko) do oboch očí. Timolol sa eliminuje z komorového moku omnoho rýchlejšie ako z pigmentovaných tkanív dúhovky a ciliárneho telieska.


Biotransformácia


Tafluprost

Hlavná metabolická cesta tafluprostu u ľudí, ktorá sa testovala in vitro, je hydrolýza na farmakologicky aktívny metabolit kyselinu tafluprostovú, ktorá sa ďalej metabolizuje glukuronidáciou alebo betaoxidáciou. Produkty betaoxidácie kyselina 1,2-dinor tafluprostová a kyselina 1,2,3,4-tetranor tafluprostová, ktoré sú farmakologicky neaktívne, môžu byť glukuronidované alebo hydroxylované. Enzýmový systém cytochrómu P450 (CYP) sa nezúčastňuje na metabolizme kyseliny tafluprostovej. Na základe štúdie tkaniva rohovky králikov s purifikovanými enzýmami je hlavnou esterázou zodpovednou za hydrolýzu esteru na kyselinu tafluprostovú karboxylesteráza. Ku hydrolýze môžu prispievať aj butylcholínesteráza, nie však acetylcholínesteráza.


Timolol

Timolol sa metabolizuje v pečeni primárne prostredníctvom enzýmu CYP2D6 na neaktívne metabolity, ktoré sa primárne vylučujú obličkami.


Eliminácia


Tafluprost

Po podávaní 3H-tafluprostu (0,005 % oftalmologický roztok; 5 μl/oko) jedenkrát denne počas 21 dní do oboch očí potkanov sa približne 87 % celkovej rádioaktívnej dávky objavilo v exkrementoch. Približne 27 – 38 % celkovej dávky sa vylúčilo v moči a približne 44 – 58 % dávky sa vylúčilo v stolici.


Timolol

Zjavný polčas eliminácie z ľudskej plazmy je približne 4 hodiny. Timolol sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni a metabolity sa vylučujú v moči spolu s 20 % nezmeneného timololu po perorálnom podaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Taptiqom

Predklinické údaje získané na základe štúdie toxicity po opakovanom podávaní a farmakokinetických štúdií očí neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých zložiek je dobre stanovený.


Tafluprost

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom systémovom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Tak ako pri iných agonistoch PGF2, opakované topické očné podávanie dávky tafluprostu opiciam vyvolalo ireverzibilné účinky na pigmentáciu dúhovky a reverzibilné zväčšenie očnej štrbiny.


Zvýšené kontrakcie maternice potkanov a králikov sa pozorovali in vitro pri koncentrácii kyseliny tafluprostovej, ktorá presiahla 4 až 40-násobok maximálnej koncentrácie kyseliny tafluprostovej v plazme u ľudí. Uterotonický účinok tafluprostu sa netestoval na preparátoch ľudskej maternice.


Na potkanoch a králikoch sa vykonali štúdie reprodukčnej toxicity po intravenóznom podaní. U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo skorý embryonálny vývin pri systémovej expozícii, ktorá je viac ako 12 000-násobkom maximálnej klinickej expozície na základe hodnoty Cmaxalebo viac ako 2 200-násobkom na základe hodnoty AUC.


V obvyklých embryo-fetálnych vývinových štúdiách tafluprost spôsobil zníženie telesnej hmotností plodu a zvýšenie postimplantačných strát. Tafluprost zvýšil výskyt skeletálnych abnormalít u potkanov, ako aj výskyt malformácií lebky, mozgu a miechy u králikov. V štúdii na králikoch boli hodnoty tafluprostu a jeho metabolitov v plazme pod úrovňou kvantifikácie.


V štúdii prenatálneho a postnatálneho vývinu u potkanov sa pozorovala zvýšená mortalita narodených mláďat, znížená telesná hmotnosť a oneskorený vývin ušníc u potomstva pri dávkach tafluprostu vyšších ako 20-násobok klinickej dávky.


Pokusy na potkanoch s rádioaktívne označeným tafluprostom preukázali, že asi 0,1 % topicky aplikovanej dávky do očí prešlo do mlieka. Keďže je polčas aktívneho metabolitu (kyselina tafluprostová) v plazme veľmi krátky (nedetegovateľný po 30 minútach u ľudí), väčšinu rádioaktivity pravdepodobne predstavovali metabolity s nízkym alebo žiadnym farmakologickým účinkom. Na základe metabolizmu tafluprostu a prirodzených prostaglandínov sa očakáva veľmi nízka perorálna biologická dostupnosť.


Timolol

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glycerol

Dodekahydráthydrogénfosforečnanu sodného

Dinátriumedetát

Polysorbát 80

Kyselina chlorovodíková a/alebo hydroxid sodný na úpravu pH

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po prvom otvorení fóliového vrecka: 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Po otvorení fóliového vrecka:

 • Jednodávkové obaly uchovávajte v pôvodnom fóliovom vrecku na ochranu pred svetlom.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

 • Otvorený jednodávkový obal so zvyšným roztokom zlikvidujte ihneď po použití.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Jednodávkové obaly z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) balené vo fóliovom vrecku vyrobenom z hliníkovo-polyetylénového laminátu potiahnutého papierom. Každý jednodávkový obal má plniaci objem 0,3 ml a v každom fóliovom vrecku je 10 obalov.


Dostupné sú tieto veľkosti balení: 30 x 0,3 ml jednodávkový obal a 90 x 0,3 ml jednodávkový obal.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0038/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUTaptiqom-qrd-v1.0-sk-sk-proposed-20141006 20

TAPTIQOM 15 mikrogramov/ml+5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale