+ ipil.sk

Targin 30 mg/15 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06056-REG - 2012/06058-REG
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Targin 2,5 mg/1,25 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 15 mg/7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 30 mg/15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Oxykodóniumchlorid / Naloxóniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Targin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteTargin

3. Ako užívať Targin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Targin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Targin a načo sa používaTargin obsahuje liečivá oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid. Oxykodóniumchlorid je zložkou Targinu, ktorá tlmí bolesť, je to silné analgetikum (liek proti bolesti) zo skupiny opioidov. Druhé liečivo nachádzajúce sa v Targine – naloxóniumchlorid – pôsobí proti zápche. Porucha funkcie čriev (napr. zápcha) je typický vedľajší účinok liečby opioidnými analgetikami.


Targin vám bol predpísaný na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá primerane stlmiť len opioidnými analgetikami. Naloxóniumchlorid je zložkou, ktorá pôsobí proti zápche.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Targin


Neužívajte Targin

 • ak ste alergický (precitlivený) na oxykodóniumchlorid, naloxóniumchlorid alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak sa vám pri dýchaní nedostáva do pľúc dostatok kyslíka na odstránenie oxidu uhličitého, ktorý vzniká v tele pri dýchaní (respiračná depresia),

 • ak máte závažné ochorenie pľúc spojené so zúžením dýchacích ciest (chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP),

 • ak máte stav známy ako cor pulmonale. Pri tomto ochorení sa zväčšuje pravá strana srdca dôsledkom zvýšenia tlaku v krvnom riečisku pľúc a podobne (napr. ako dôsledok CHOCHP – pozri vyššie),

 • ak máte závažnú bronchiálnu astmu,

 • ak máte paralytický ileus (druh obštrukcie (upchatia) čriev), ktorý nevyvolali opioidy,

 • ak máte strednú alebo závažnú poruchu funkcie pečene.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Targin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika


 • ak ste starší alebo oslabený pacient,

 • ak máte paralytický ileus (druh obštrukcie čriev), ktorý vyvolali opioidy,

 • ak máte porušenú funkciu obličiek,

 • ak máte mierne poškodenú pečeň,

 • ak máte závažné poškodenie pľúc (napr. znížená kapacita dýchania),

 • ak máte myxedém (porucha štítnej žľazy so suchou, chladnou alebo opuchnutou (nepravidelne) kožou na tvári a končatinách),

 • ak vo vašej štítnej žľaze nevzniká dostatok hormónov (nedostatočne aktívna štítna žľaza alebo hypotyroidizmus),

 • ak vo vašich nadobličkách nevzniká dostatok hormónov (adrenálna insuficiencia alebo Addisonova choroba),

 • ak máte duševné ochorenie sprevádzané čiastočnou stratou zmyslu pre realitu (psychóza) ako dôsledok alkoholu alebo otravy inými látkami (látkami vyvolaná psychóza),

 • ak máte problémy so žlčovými kameňmi,

 • ak máte abnormálne zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty),

 • ak trpíte alkoholizmom alebo delíriom tremens,

 • ak máte zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída),

 • ak máte nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • ak mate vysoký krvný tlak (hypertenzia),

 • ak už máte srdcovo-cievne ochorenie,

 • ak máte poranenú hlavu (riziko zvýšeného tlaku v mozgu),

 • ak máte epilepsiu alebo sklon ku kŕčom,

 • ak užívate aj MAO inhibítory (používajú sa pri liečbe depresie alebo Parkinsonovej choroby), ktoré obsahujú tranylcypromín, fenelzín, izokarboxazid, moklobemid a linezolid.


Skôr ako začnete užívať Targin, povedzte svojmu lekárovi, ak ktorékoľvek upozornenie sa vás týka. Povedzte, prosím, tiež svojmu lekárovi, ak sa počas užívania Targinu u vás vyvinie ktorákoľvek z vyššie uvedených porúch. Najzávažnejším dôsledkom predávkovania opioidmi je respiračná depresia (pomalé a plytké dýchanie). Môže to tiež zapríčiniť pokles hladiny kyslíka, dôsledkom čoho môžu vzniknúť mdloby a pod.


Nie sú žiadne klinické skúsenosti s Targinom u pacientov s nádorovým ochorením spojeným s metastázami v oblasti brucha alebo začínajúcou obštrukciou v pokročilých štádiách nádorového ochorenia zažívacích orgánov a panvy. U týchto pacientov sa preto používanie Targinu neodporúča.


Ako užívať Targin


Ak dostanete na začiatku liečby závažnú hnačku, môže to byť vyvolané účinkom naloxónu. Môže to byť príznak toho, že funkcia čriev sa vracia k normálu. Takáto hnačka môže vzniknúť v prvých 3 - 5 dňoch liečby. Pokiaľ bude hnačka pretrvávať aj po 3 – 5 dňoch, alebo vám bude robiť starosti, vyhľadajte prosím lekára.

Ak ste doteraz užívali vysoké dávky iného opioidu, môžu sa po zmene liečby na Targin zo začiatku objaviť abstinenčné príznaky, napr. nepokoj, potenie a svalové bolesti. Ak sa takéto príznaky objavia, môže to vyžadovať špeciálne pozorovanie zo strany lekára.


Ak máte ísť na operáciu, informujte svojich lekárov, že užívate Targin.


Ak Targin užívate dlho, môžete si voči nemu vytvoriť toleranciu. To znamená, že na

dosiahnutie požadovaného účinku budete potrebovať vyššie dávky.Dlhodobé užívanie Targinu môže viesť tiež k fyzickej závislosti. Pri veľmi rýchlom zastavení liečby sa môžu objaviť abstinenčné príznaky (nepokoj, potenie, bolesť svalov). Ak už liečbu viac nepotrebujete, mali by ste znižovať dennú dávku postupne a po konzultácii s lekárom.


Samotné liečivo oxykodóniumchlorid má rovnaký potenciál na zneužívanie ako iné silné opioidy (silné

analgetiká). Existuje aj potenciál pre psychologickú závislosť. Lieky obsahujúce oxykodóniumchlorid

nemajú užívať pacienti, ktorí v minulosti alebo v súčasnosti boli závislí od alkoholu, drog alebo liekov.


Zvyšky tabliet s predĺženým uvoľňovaním môžete objaviť v stolici. Nie je potrebné sa znepokojovať,

pretože liečivá (oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid) sa už uvoľniliv žalúdku a v črevách a

vstrebali sa do tela.


Nesprávne užívanie Targinu

Tablety s predĺženým uvoľňovaním musíte prehltnúť celé, aby sa nenarušilo postupné uvoľňovanie

oxykodóniumchloridu z tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Tablety nelámte, nehryzte a nedrvte. Požitie

rozlomených, rozhryzených alebo rozdrvených tabliet môže viesť k vstrebaniu dávok

oxykodóniumchloridu, ktoré môžu byť smrteľné (pozri časť “Ak užijete viac Targinu, ako máte”).


Targin nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.Targin sa nemá nikdy zneužívať, zvlášť ak ste drogovo závislý. Ak ste závislý od látok ako heroín, morfium alebo metadón, zneužívanie Targinu povedie s vysokou pravdepodobnosťou k závažným abstinenčným príznakom, pretože obsahuje naloxón. Už existujúce abstinenčné príznaky sa môžu ešte zhoršiť.Nikdy nezneužívajte Targin tablety s predĺženým uvoľňovaním ich rozpúšťaním a injekčnou aplikáciou (napríklad do žily). Liek totiž obsahuje mastenec, ktorý môže zapríčiniť zničenie tkaniva v mieste podania (nekróza) a vyvolať zmeny v pľúcnom tkanive (pľúcne granulómy). Podobné zneužívanie môže mať aj ďalšie závažné následky a dokonca môže viesť až k úmrtiu.Užívanie Targinu môže viesť k pozitívnym dopingovým nálezom.

Užívanie Targinu ako dopingu môže predstavovať zdravotnériziko.


Iné lieky a Targin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Riziko nežiaducich účinkov sa zvyšuje, ak užívate Targin súčasne s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu. V takom prípade sa môžu nežiaduce účinky Targinu zosilniť. Vyskytnúť sa môže napríklad únava/ospalosť, môže sa zhoršiť respiračná depresia (pomalé, plytké dýchanie).

Medzi lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu, patria:
 • iné silné lieky proti bolesti (opioidy)
 • lieky navodzujúce spánok a na upokojenie (sedatíva, hypnotiká)
 • lieky proti depresii
 • lieky proti alergiám, cestovnej nevoľnosti a nevoľnosti (antihistaminiká alebo antiemetiká)
 • iné lieky, ktoré pôsobia na nervový systém (fenotiazíny, neuroleptiká).

Ak užívate Targin súčasne s liekmi, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (deriváty kumarínu), čas zrážanlivosti sa môže zrýchliť alebo spomaliť.


Medzi Targinom a paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou a naltrexónom sa nepredpokladajú žiadne vzájomné reakcie.


Targin a jedlo, nápoje a alkohol


Užívanie alkoholu počas užívania Targinu môže u vás vyvolať väčšiu ospalosť alebo zvýšiť riziko závažných vedľajších účinkov, ako je plytké dýchanie s rizikom zastavenia dýchania a straty vedomia.

Počas užívania Targinu sa neodporúča pitie alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete mať dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať ktorýkoľvek liek.


Tehotenstvo

Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa rozsiahlemu užívaniu Targinu. Ak sa oxykodóniumchlorid počas tehotenstva užíva dlhšiu dobu, môže to viesť k abstinenčným príznakom u novorodencov. Ak sa oxykodóniumchlorid podáva počas pôrodu, môže u novorodenca vzniknúť respiračná depresia (pomalé a plytké dýchanie).


Dojčenie

Počas liečby Targinom sa má dojčenie prerušiť. Oxykodóniumchlorid prechádza do materského mlieka. Nie je známe, či to platí aj pre naloxóniumchlorid. U dojčiat sa preto nedá vylúčiť riziko jeho príjmu, zvlášť pri užívaní opakovaných dávok Targinu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Targin môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pravdepodobné to je hlavne na začiatku liečby Targinom, po zvýšení dávkovania alebo po zmene liečby z iného lieku. Ak už budete na stabilnej dávke, tieto vedľajšie účinky vymiznú.


S otázkami o vedení vozidiel a obsluhe strojov sa obráťte na svojho lekára.


Targin obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry,

poraďte sa s ním skôr než začnete tento liek užívať.
3. Ako užívať Targin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka lieku je:


Dospelí

Obvyklá počiatočná dávka je 10 mg oxykodóniumchloridu/5 mg naloxóniumchloridu vo forme tablety

s predĺženým uvoľňovaním každých 12 hodín.


Váš lekár rozhodne, koľko Targinu máte užívať každý deň a ako rozdeliť celkovú dennú dávku na rannú a večernú. Takisto rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách dávky počas liečby. Vaša dávka sa upraví podľa stupňa bolesti a individuálnej citlivosti. Mali by ste dostávať najnižšiu dávku potrebnú na potlačenie bolesti. Ak ste sa už liečili inými opioidmi, liečba Targinom sa môže začať vyššou dávkou.


Maximálna denná dávka je 80 mg oxykodóniumchloridu a 40 mg naloxóniumchloridu. Ak potrebujete

vyššiu dávku, váš lekár vám môže dať ďalší oxykodóniumchlorid bez naloxóniumchloridu. Maximálna denná dávka oxykodóniumchloridu nemá prekročiť 400 mg. Prospešný účinok naloxóniumchloridu na črevnú aktivitu môže byť ovplyvnený, ak sa ďalší oxykodóniumchlorid podáva bez dodatočného naloxóniumchloridu.


Ak budete prechádzať z Targinu na iný liek proti bolesti zo skupiny opioidov, pravdepodobne sa vám zhorší činnosť čriev.


Ak cítite bolesť medzi dvomi dávkami Targinu, budete možno potrebovať rýchle pôsobiaci liek proti bolesti. Targin nie je na to vhodným liekom. V takom prípade sa, prosím, obráťte na svojho lekára.


Ak máte pocit, že je účinok Targinu príliš silný alebo slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Starší pacienti

U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek a/alebo pečene nie je potrebná úprava dávkovania.

Zhoršená funkcia pečene alebo obličiek

Ak máte zhoršenú funkciu obličiek alebo mierne zhoršenú funkciu pečene, váš lekár bude pri

predpisovaní Targinu zvlášť opatrný. Ak máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene, Targin nemáte užívať (Pozri časť 2 „Neužívajte Targin” a „Upozornenia a opatrenia“).


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Targin sa doteraz u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nesledoval. Jeho bezpečnosť a účinnosť sa u detí a dospievajúcich doteraz nepreukázala. Podávanie Targinu deťom a dospievajúcim do 18 rokov sa preto neodporúča.


Spôsob podávania

Tabletu Targinu prehltnite celú (nerozhryzenú) a zapite s dostatkom tekutiny (½ pohára vody).

Tablety s predĺženým uvoľňovaním môžete užívať s jedlom aj bez jedla. Targin užívajte každých 12 hodín, podľa pevnej časovej schémy (napr. o 8 hodine ráno a o 8 hodine večer). Tablety s predĺženým uvoľňovaním nedeľte, nerozhryzujte a nedrvte.


Doba podávania

Targin sa vo všeobecnosti nemá užívať dlhšie, ako je potrebné. Ak sa Targinom liečite dlhodobo, váš lekár má pravidelne kontrolovať, či ho ešte stále potrebujete.


Ak užijete viac Targinu, ako máte


Ak užijete viac Targinu, ako vám predpísal lekár, musíte svojho lekáraihneďinformovať.


Dôsledkom predávkovania môžu byť:

 • zúžené zreničky
 • pomalé a plytké dýchanie (respiračná depresia)
 • stav podobný narkóze (ospalosť, hraničiaca s bezvedomím)
 • znížené svalové napätie (hypotónia)
 • spomalený pulz
 • pokles krvného tlaku.

V závažných prípadoch môže nastať strata vedomia (kóma), môže sa vyskytnúť voda v pľúcach a kolaps

krvného obehu, dôsledkom čoho môže byť v niektorých prípadoch smrť.


Vyhýbajte sa situáciám vyžadujúcim vysoké sústredenie sa, napr. vedeniu motorových vozidiel.


Ak zabudnete užiť Targin

Ak zabudnete užiť Targin alebo ak si vezmete nižšiu ako predpísanú dávku, nemusí sa dostaviť potlačenie bolesti.


Ak zabudnete užiť Targin, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

 • ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť za 8 a viac hodín: užite ihneď zabudnutú tabletu Targinu s predĺženým uvoľňovaním a pokračujte normálnym dávkovaním.

 • ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť za menej ako 8 hodín: užite ihneď zabudnutú tabletu Targinu s predĺženým uvoľňovaním. Potom počkajte ďalších 8 hodín do ďalšej tablety s predĺženým uvoľňovaním. Snažte sa dostať späť do pôvodného rozpisu dávkovania (napr. o 8 hodine ráno a o 8 hodine večer). Neužívajte viac ako jednu tabletu Targinu za 8 hodín.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Targin

Neukončite liečbu Targinom bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.


Ak už nepotrebujete ďalšiu liečbu, musíte po konzultácii s lekárom začať pomaly znižovať denné dávky. Vyhnete sa tak abstinenčným príznakom, ako je nepokoj, potenie a bolesť svalov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u vás objavia:


Ak trpíte niektorým závažným vedľajším účinkom, obráťte sa ihneď na najbližšieho lekára.


Hlavným nebezpečenstvom predávkovania opioidmi je pomalé a plytké dýchanie (respiračná depresia). Dochádza k nemu väčšinou u oslabených (slabých) pacientov. Opioidy môžu rovnako spôsobiť závažný pokles krvného tlaku u citlivých pacientov.


Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u Vás objavia:Časté (môžu postihnúť až 1 používateľa z 10)

 • nepokoj

 • bolesť brucha

 • zápcha

 • hnačka

 • sucho v ústach

 • poruchy trávenia

 • vracanie

 • nevoľnosť

 • nadúvanie

 • pokles krvného tlaku

 • zníženie chute do jedla až strata chuti do jedla

 • pocit závratu alebo “točenia hlavy”

 • bolesť hlavy

 • abstinenčné príznaky ako rozrušenie

 • pocit chladu, aj so súčasnými návalmi horúčavy

 • pocit chladu

 • celková slabosť

 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov

 • svrbenie kože

 • kožná reakcia/vyrážka

 • potenie

 • točenie okolia (vertigo)
Menej časté (môžu postihnúť až 1 používateľa zo 100)

 • nadúvanie brucha

 • grganie

 • zvláštne myšlienky

 • úzkosť

 • zmätenosť

 • depresia

 • eufória (pocit dobrej nálady)

 • halucinácie

 • ťažkosti so spánkom

 • nervozita

 • ospalosť

 • zvieravá bolesť na prsiach, zvlášť pri ischemickej chorobe srdca

 • palpitácie (búšenie srdca)

 • žlčníková kolika

 • bolesť na hrudi

 • celkový pocit choroby

 • bolesť

 • opuch rúk, členkov alebo nôh

 • chudnutie

 • neschopnosť sústrediť sa

 • tŕpnutie rúk a nôh

 • poruchy reči

 • tras

 • ťažkosti s dýchaním

 • nádcha

 • kašeľ

 • porucha erekcie

 • precitlivenosť/
  alergické reakcie

 • zvýšený krvný tlak

 • zranenia dôsledkom nehôd

 • zvýšená potreba močenia

 • svalové kŕče

 • svalové zášklby

 • bolesť svalov

 • poruchy zraku


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 používateľa z 1 000)

 • epileptické záchvaty (hlavne u osôb s epilepsiou alebo so sklonom k záchvatom)


 • únava (sedácia)

 • mdloby

 • nočné mory

 • zrýchlenie tepovej frekvencie

 • zmeny na zuboch

 • zadržiavanie moču

 • zívanie

 • prírastok hmotnosti
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 používateľa z 10 000)

 • plytké dýchanie


Keď sa oxykodóniumchlorid nekombinuje s naloxóniumchloridom, má nasledujúce vedľajšie účinky:


Oxykodón môže vyvolať ťažkosti s dýchaním (respiračná depresia), zmenšenie zorničiek, kŕče svalstva priedušiek a kŕče hladkého svalstva a potlačenie kašľacieho reflexu.


Časté (môžu postihnúť až 1 používateľa z 10)


 • zmeny nálad a osobnosti (napr. depresie, pocit extrémneho šťastia)


 • znížená aktivita

 • zvýšená aktivita

 • rozrušenie

 • ťažkosti pri močení

 • čkanie

Menej časté (môžu postihnúť až 1 používateľa zo 100)

 • poruchy koncentrácie

 • migrény

 • zmeny chute

 • zvýšené svalové napätie

 • mmimovoľné sťahy svalov

 • znížená citlivosť na bolesť alebo dotyk

 • poruchy s koordináciou

 • zmeny hlasu (dysfónia)

 • zadržiavanie vody

 • poruchy sluchu

 • vredy v ústach

 • zápaly ďasien

 • poruchy vnímania (napr. halucinácie, nechápavosť)

 • znížený sexuálny pud

 • sčervenanie kožeZriedkavé (môžu postihnúť až 1 používateľa z 1 000)

 • chýbajúca menštruácia

 • dehydratácia

 • zvýšená chuť do jedla

 • suchá koža

 • opar (herpes simplex)

 • čierna (smolnatá) stolica

 • krvácanie z ďasien

 • ťažkosti s prehĺtaním

 • smädVeľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 používateľa z 10 000)

 • akútne alergické reakcie postihujúce celé telo (anafylaktické reakcie)

 • ileus (nepriechodnosť čriev)


Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť frekvencia výskytu)

 • zzávislosť na liek

 • ttolerancia na liekHlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Targin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po “ EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25oC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Targin obsahuje:


Liečivami sú: oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

2,5 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 2,25 mg oxykodónu a

1,37 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 1,25 mg naloxóniumchloridu alebo 1,13 mg

naloxónu.


Targin 15 mg/7,5 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

15 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 13,5 mg oxykodónu a

8,24 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 7,5 mg naloxóniumchloridu alebo 6,75 mg

naloxónu.


Targin 30 mg/15 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

30 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 27 mg oxykodónu,

16,48 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 15 mg naloxóniumchloridu alebo 13,5 mg

naloxónu.


Ďalšie zložky sú :


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Jadro tablety:

hydroxypropylcelulóza, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnézium stearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172)


Targin 15 mg/7,5 mg

Jadro tablety:

hydroxypropylcelulóza, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnézium stearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172)


Targin 30 mg/15 mg

Jadro tablety:

Povidón K30, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnézium stearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Targin a obsah balenia

Targin 2,5 mg/1,25 mg

Filmom obalené svetložlté okrúhle tablety s priemerom 5 mm.


Targin 15 mg/7,5 mg

Filmom obalené šedé podlhovasté tablety dlhé 9,5 mm označené “OXN” na jednej strane, “15” na druhej strane.


Targin 30 mg/15 mg

Filmom obalené hnedé podlhovasté tablety dlhé 9,5 mm označené “OXN” na jednej strane, “30” na druhej strane.


Obsah balenia: Targintablety s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v baleniach

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v blistrovom balení.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii Výrobca

Mundipharma GesmbH Mundipharma GmbH

Apollogasse 16-18 Mundipharma Str. 2

1070 Viedeň 65549 Limburg

Rakúsko Nemecko

tel: +43 1 523 250 512 tel: +49 6431-701-0

fax: +43 1 523 250 544 fax: +49 6431-74272

e-mail: mundipharma@mundipharma.de


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z.

Tel: +4212 6381 1611

e-mail: mundipharma@mundipharma.sk


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Retardtabletten

Belgicko

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>

Bulharsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Таблетка с удължено освобождаване

Cyprus

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμενσης

Česká republika

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Tableta s prodlouženým uvolňováním

Nemecko

Targin 2,5 mg/1,25 mg Retardtabletten

Targin 15 mg/7,5 mg Retardtabletten

Targin 30 mg/15 mg Retardtabletten

Dánsko

Targin

Estónsko

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Španielsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimido de liberación prolongada

Fínsko

Targiniq

Francúzsko

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimé à liberation prolongée

Maďarsko

Targinact

Írsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> prolonged-release tablets

Island

Targin

Taliansko

Targin

Lotyšsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Ilgstošās darbības tablete

Luxembursko

Targinact-2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>

Holandsko

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg>, tabletten met verlengde afgifte

Nórsko

Targiniq

Poľsko

Targin

Portugalsko

Targin

Rumunsko

Targin 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> Comprimate cu eliberare prelungitǎ

Slovensko

Targin 2,5 mg/1,25 mg <15 mg/7,5 mg> <30 mg/15 mg> tablety s predĺženým uvoľňovaním

Slovinsko

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> tablete s podaljšanim sproščanjem

Švédsko

Targiniq

Spojené kráľovstvo

Targinact 2.5 mg/1.25 mg <15 mg/7.5 mg> <30 mg/15 mg> prolonged-release tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.Targin 30 mg/15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06056-REG - 2012/06058-REG

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ 1. NÁZOV LIEKU

Targin 2,5 mg/1,25 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 15 mg/7,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 30 mg/15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

2,5 mg oxycodoni hydrochloridum, čo zodpovedá 2,25 mg oxycodonum,

1,37 mg naloxoni hydrochloridum dihydricum, čo zodpovedá 1,25 mg naloxoni hydrochloridum, 1,13 mg naloxononum.


Targin 15 mg/7,5 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

15 mg oxycodoni hydrochloridum, čo zodpovedá 13,5 mg oxycodonum,

8,24 mg naloxoni hydrochloridum dihydricum, čo zodpovedá 7,5 mg naloxoni hydrochloridum, 6,75 mg naloxononum.


Targin 30 mg/15 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

30 mg oxycodoni hydrochloridum, čo zodpovedá 27 mg oxycodonum,

16,48 mg naloxoni hydrochloridum dihydricum, čo zodpovedá 15 mg naloxoni hydrochloridum, 13,5 mg naloxononum.


Pomocné látky so známym účinkom:


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 34,09 mg bezvodej laktózy


Targin 15 mg/7,5 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 52,97 mg bezvodej laktózy


Targin 30 mg/15 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 36,5 mg bezvodej laktózy


Úplný zoznam pomocných látok pozri 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Okrúhle svetložlté filmom obalené tablety, s priemerom 5 mm.


Targin 15 mg/7,5 mg

Podlhovasté šedé filmom obalené tabletynominálnej dĺžky 9,5 mm označené “OXN” na jednej strane a “15” na strane druhej.


Targin 30 mg/15 mg

Podlhovasté hnedé filmom obalené tabletynominálnej dĺžky 9,5 mm označené “OXN” na jednej strane a “30” na strane druhej.


 1. KLINICKé ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Silná bolesť, ktorá sa dá primerane zvládnuť len pomocou opioidných analgetík.


Opioidný antagonista naloxón sa pridáva, aby pôsobil proti zápche spôsobenej opioidom tým, že blokuje lokálne pôsobenie oxykodónu v opioidných receptoroch v črevách.


Targin je indikovaný len u dospelých.


4.2Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Analgetický účinok Targinu je ekvivalentný účinku lieku obsahujúceho oxykodóniumchlorid v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním.


Dávkovanie sa má upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti každého jednotlivého pacienta. Ak lekár neurčí inak, Targin sa má podávať nasledovne:


Dospelí


Zvyčajná počiatočná dávka u pacientov, ktorí dosiaľ neužívali opioidy je 10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.


Pri titrácii dávky počas iniciácie liečby opioidmi a individuálnom upravovaní dávky sú dostupné nižšie sily.


Pacienti, ktorí už dostávajú opioidy, môžu začať vyššími dávkami Targinu v závislosti od ich predchádzajúcich skúseností s opioidmi.


Maximálna denná dávka Targinu je 80 mg oxykodóniumchloridua 40 mg naloxóniumchloridu. U pacientov vyžadujúcich vyššie dávky Targinu je potrebné zvážiť podávanie dodatočného oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním v rovnakých časových intervaloch, pričom je nutné vziať do úvahy maximálnu dennú dávku 400 mg oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním. V prípade doplňujúceho dávkovania oxykodóniumchloridumôže dôjsť k narušeniu prospešného účinku naloxóniumchloridu na funkciu čriev.


Úplné ukončenie liečby Targinom a následná zmena liečby na iný opioid môže spôsobiť zhoršenie funkcie čriev.


Niektorí pacienti, ktorí užívajú Targin podľa pravidelného časového rozvrhu, vyžadujú analgetiká s okamžitým uvoľňovaním ako “záchrannú” medikáciu pri prelomovej bolesti. Targin je liek s predĺženým uvoľňovaním, preto nie je určený na liečbu prelomovej bolesti. Pri liečbe prelomovej bolesti sa jedna dávka “záchrannej medikácie” má rovnať približne jednej šestine ekvivalentnej dennej dávky oxykodóniumchloridu. Potreba viac ako dvoch “záchranných” dávok denne je obvykle signálom, že je potrebné zvýšiť dávku Targinu. Toto zvýšenie sa má robiť postupne, každé 1 - 2 dni, pričom dávka oxykodóniumchloridu sa má zvyšovať o 5 mg/2,5 mg dva razy denne, v prípade potreby 2,5 mg/1,25 mg alebo 10 mg/5 mg až po dosiahnutie správnej stabilnej dávky. Cieľom je stanoviť špecifickú dávku podávanú pacientovi 2-krát denne, ktorá si počas celej doby liečby zachová potrebný analgetický účinok a potreba pomocnej medikácie bude minimálna. Pri podávaní tabliet 2,5 mg/1,25 mg (pri korekcii dávky) treba vziať do úvahy mierne zvýšenie najvyššej plazmatickej koncentrácie (pozri časť 5.2).


Targin sa užíva v stanovenej dávke dvakrát denne podľa pevne určeného časového režimu. Väčšine pacientov vyhovuje symetrické podávanie lieku (v rovnakých dávkach ráno a večer) podľa pevného časového režimu (každých 12 hodín), u niektorých pacientov môže byť v závislosti od individuálnej bolesti vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti. Všeobecne platí, že sa má zvoliť najnižšia účinná analgetická dávka.


Pri liečbe bolesti nenádorového pôvodu obvykle postačia dávky do 40 mg/20 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.


Pre dávky nerealizovateľné týmito silami sú k dispozícii iné sily lieku.


Doba užívania (Trvanie liečby)

Targin sa nesmie podávať dlhšie než je to absolútne nevyhnutné. Ak je s ohľadom na povahu a závažnosť ochorenia potrebná dlhodobá liečba bolesti, je nutné dôsledné a pravidelné sledovanie, do akej miery je nevyhnutná ďalšia liečba. Pokiaľ pacient už nepotrebuje ďalšiu liečbu opioidmi, odporúča sa dávku znižovať postupne (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Podobne ako u mladších dospelých sa má dávkovanie upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti jednotlivých pacientov.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

Klinické štúdie preukázali, že u pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa plazmatické

koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvyšujú. Koncentrácie naloxónu sú ovplyvnené vo väčšej

miere ako v prípade oxykodónu (pozri časť 5.2). Klinický význam tejto skutočnosti u pacientov

so zhoršenou funkciou pečene nie je jasný. Pri podávaní Targinu pacientom

s miernym zhoršením funkcie pečene je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov so

stredne závažným a závažným zhoršením funkcie pečene je podávanie Targinu

kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

Klinické štúdie preukázali, že u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa plazmatické koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvyšujú (pozri časť 5.2). Koncentrácie naloxónu sú ovplyvnené vo vyššej miere ako u oxykodónu. Klinický význam relatívne vysokej expozície naloxónu u pacientov s poškodením obličiek nie je jasný. Pri podávaní Targinu pacientom so zhoršenou funkciou obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia

Targin sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.


Targin sa užíva v určených dávkach dvakrát denne podľa pevne stanoveného časového rozvrhu.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety Targin sa musia prehĺtať celé, nerozlomené a nerozhryzené.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1

 • Všetky prípady, kedy sú kontraindikované opioidy

 • Závažná respiračná depresia spojená s hypoxiou a/alebo hyperkapniou

 • Závažné chronické obštrukčné ochorenie pľúc

 • Cor pulmonale

 • Závažná bronchiálna astma

 • Paralytický ileus nevyvolaný opioidmi

 • Stredne závažné až závažné zhoršenie funkcie pečene


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hlavným rizikom účinku opioidov je respiračná depresia.

Nutná je zvýšená opatrnosť pri podávaní Targinu starším a oslabeným pacientom, pacientom s paralytickým ileom spôsobeným opioidmi, pacientom so závažne zhoršenou funkciou pľúc, s myxedémom, hypotyreózou, Addisonovou chorobou(nedostatočnosť kôry nadobličiek), toxickou psychózou, cholelitiázou, hypertrofiou prostaty, trpiacich alkoholizmom, delíriom tremens, pankreatitídou, hypotenziou, hypertenziou, existujúcimi kardiovaskulárnymi ochoreniami, poranením hlavy(vzhľadom na riziko zvýšenia intrakraniálneho tlaku), epileptickými poruchami alebo predispozíciou ku kŕčom alebo pacientom, ktorí užívajú MAO inhibítory.


Opatrnosť je nutná aj pri podávaní Targinu pacientom s miernym poškodením pečene

alebo obličiek. Obzvlášť starostlivé sledovanie je nutné u pacientov so závažným poškodením

obličiek.


Výskyt hnačiek sa môže považovať za možný dôsledok naloxónu.


U pacientov dlhodobo liečených vyššími dávkami opioidov môže prechod na Targin spočiatku vyvolať abstinenčné symptómy. Takíto pacienti vyžadujú zvýšenú pozornosť.


Targin nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.


Počas dlhodobého podávania sa môže u pacienta vyvinúť tolerancia na liek a pacient bude

potrebovať vyššiu dávku lieku na udržanie rovnakého analgetického účinku. Dlhodobé podávanie Targinu môže viesť k fyzickej závislosti. Okamžité prerušenie liečby

sa môže prejaviť abstinenčným syndrómom. Pokiaľ liečba Targinom už nie je potrebná, je nutné znižovať denné dávky lieku postupne, aby sa predišlo výskytu abstinenčných príznakov.


Existuje potenciálne riziko vzniku psychickej závislosti (návyku) od opioidných analgetík, vrátane Targinu. Targin sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou anamnézou závislosti od alkoholu a drog. Samotný oxykodón má podobný profil zneužitia ako ostatné silné agonistické opioidy.


Aby sa nenarušilo predĺžené uvoľňovanie, tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia užiť celé a nesmúsa rozlomiť, rozžuť alebo rozdrviť. Prelomenie, rozžutie alebo rozdrvenie tablety spôsobí rýchlejšie uvoľnenie liečiv a absorpciu možnej fatálnej dávky oxykodónu (pozri časť 4.9).


Súbežné užívanie alkoholu a Targinu môže zvýšiť nežiaduce účinky Targinu; súbežnému užívaniu sa treba vyhýbať.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o bezpečnosti a účinku Targinu u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov. Z tohto dôvodu sa užívanie lieku u detí a adolescentov do 18 rokov neodporúča.


Neexistujú klinické skúsenosti u pacientov s nádorovým ochorením v spojení s peritoneálnou karcinomatózou alebo sub-okluzívnym syndrómom v pokročilých štádiách nádorového ochorenia tráviaceho traktu alebo panvy. Užívanie Targinu sa preto u takýchto pacientov neodporúča.


Užívanie Targinu predoperačne alebo prvých 12 – 24 hodín po operácii sa

neodporúča. Presné načasovanie a opätovné začatie pooperačnej liečby Targinom je

založené na posúdení rizík a prospechu každého jednotlivého pacienta a závisí od typu

a rozsahu chirurgického zákroku, zvolenej anestézie, ďalšej súbežnej medikácie a individuálneho

stavu pacienta.


Je nutné zabrániť akémukoľvek zneužitiu Targinu drogovo závislými osobami.


Ak sa Targin zneužije parenterálne, intranazálne alebo perorálne osobami závislými od agonistov opioidných receptorov, ako je heroín, morfín alebo metadón, dá sa očakávať, že sa dostavia výrazné abstinenčné príznaky – z dôvodu antagonistických vlastností naloxónu na opioidné receptory - alebo sa ešte zintenzívnia už existujúce abstinenčné príznaky (pozri časť 4.9).


Targin obsahuje dvojitú polymérovú matricu určenú výhradne na perorálne podávanie. Dá sa očakávať, že pri zneužití tabliet s predĺženým účinkom do parenterálnej injekčnej formy môžu mať zložky (najmä mastenec) za následok nekrózu miestneho tkaniva a pľúcne granulómy alebo môžu spôsobiť iné závažné nežiaduce účinky s prípadnými fatálnymi následkami.


Prázdna matrica tablety s predĺženým uvoľňovaním je viditeľná v stolici.


Užívanie Targinu sa môže prejaviť pozitívnymi výsledkami pri dopingových kontrolách.

Užívanie Targinu ako doping môže spôsobiť zdravotné riziká.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami, ako je neznášanlivosť

galaktózy, vrodený nedostatok laktázy alebo nedostatočná absorpcia glukózy a galaktózy,

nemajú Targin užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


U dospelých a u detí sa nevykonali žiadne štúdie interakcií.


Látky, ktoré majú depresívny účinok na CNS (napr. iné opioidy, sedatíva, hypnotiká, antidepresíva, lieky na spanie, fenotiazíny, neuroleptiká, antihistaminiká a antiemetiká) môžu zvyšovať depresívny účinok Targinu na CNS (napr. respiračnú depresiu).


Alkohol môže zosilniť farmakodynamické účinky Targinu;súbežnému užívaniu sa treba vyhýbať.


Pri súbežnej aplikácii oxykodónu a kumarínových antikoagulancií sa u jednotlivcov pozorovali klinicky relevantné zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (INR alebo Quick-value) v oboch smeroch.


Štúdie metabolizmu in vitro indikujú, že medzi oxykodónom a naloxónom nie je možné predpokladať klinicky relevantné interakcie. Nepredpokladá sa, že terapeutické koncentrácie Targinu spôsobujú klinicky závažné interakcie so súbežne podávanými liečivami, ktoré sa metabolizujú CYP izomérmi CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9/19, CYP2D6, CYP2E1 and CYP3A4. Okrem toho je pravdepodobnosť klinicky významných interakcií medzi paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou alebo naltrexónom a kombináciou oxykodónu a naloxónu v terapeutických koncentráciách minimálna.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Targinu u gravidných žien a pri pôrode. Obmedzené údaje o užívaní oxykodónu počas gravidity u ľudí neprinášajú dôkaz o zvýšení rizika vrodených abnormalít. Existuje len obmedzené množstvo klinických údajov o použití naloxónu v tehotenstve. Systémová expozícia žien naloxónu po užití Targinu je pomerne nízka (pozri časť 5.2). Oxykodón aj naloxón prechádzajú do placenty. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na zvieratách s podávaním kombinácie oxykodónu a naloxónu (pozri časť 5.3). Štúdie na zvieratách, pri ktorých sa podávali oxykodón a naloxón samostatne, nepreukázali žiadne teratogénne ani embryotoxické účinky.


Dlhodobé užívanie oxykodónu počas tehotenstva môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca. Pokiaľ sa oxykodón podáva počas pôrodu, môže spôsobiť u novorodenca respiračnú depresiu.

Targin sa môže použiť počas pôrodu len vtedy, ak prínos lieku preváži možné riziko pre nenarodené dieťa alebo novorodenca.


Laktácia

Oxykodón sa vylučuje do materskéhomlieka. Zistený pomer koncentrácie medzi mliekom a plazmou je 3,4:1, v dôsledku čoho sú možné účinky oxykodónu na dojča. Nie je známe, či sa aj naloxón vylučuje do materského mlieka. Avšak po užití Targinu sú systémové hladiny veľmi nízke (pozri časť 5.2).

Nedá sa však vylúčiť riziko pre dojča hlavne pri opakovanom užívaní lieku dojčiacou matkou.


Laktácia sa má počas liečby Targinom ukončiť.


Fertilita

Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Targin môže mierne zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby Targinom, po zvýšení dávky, pri rotácii lieku (rotácia opioidov) alebo ak sa Targin kombinuje s inými liekmi tlmiacimi CNS. Pacientov, stabilizovaných na špecifickej dávke, nie je nutnéobmedzovať. Pacienti sa však musia poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, či môžu viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce uvedené skupiny frekvencií sú základom pre posúdenie závažnosti nežiaducich účinkov


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: hypersenzitivita


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: znížená chuť do jedla alebo strata chuti do jedla


Psychické poruchy

Časté: nepokoj

Menej časté: abnormálne myslenie, nepokoj, zmätenosť, depresia, euforická nálada, halucinácie,

nespavosť, nervozita

Zriedkavé: nočné mory


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy

Menej časté: poruchy pozornosti, parestézia, ospalosť, poruchy reči, tras

Zriedkavé: kŕče (hlavne u osôb s epileptickými poruchami alebo predispozíciou ku kŕčom),

sedácia, synkopa


Poruchy oka

Menej časté: poruchy videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: angina pektoris, hlavne u pacientov s anamnézou ochorenia

koronárnych artérií, palpitácie

Zriedkavé: tachykardia


Poruchy ciev

Časté: zníženie krvného tlaku

Menej časté: zvýšenie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dušnosť,rinorea, kašeľ

Zriedkavé: zívanie

Veľmi zriedkavé: respiračná depresia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť brucha, zápcha, hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nevoľnosť, vracanie,

plynatosť

Menej časté: abdominálna distenzia, grganie

Zriedkavé: ochorenie zubov


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

Menej časté: žlčová kolika


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: svrbenie,kožné reakcie,hyperhidróza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové spazmy, šklbanie vo svaloch, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: časté nutkanie na močenie

Zriedkavé: zadržiavanie moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: abstinenčný syndróm, pocit tepla a chladu, triaška, astenické stavy

Menej časté: bolesť v hrudníku, celkový pocit choroby, bolesť, periférny edém, zníženie hmotnosti

Zriedkavé: zvýšenie hmotnosti


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: náhodný úraz


U liečiva oxykodóniumchlorid sú známe ďalšie nežiaduce účinky:

Vzhľadom k jeho farmakologickým vlastnostiam môže oxykodón spôsobiť respiračnú depresiu, miózu, bronchiálne spazmy a spazmy hladkého svalstva a môže potlačiť kašľací reflex.


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: Herpes simplex


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: anafylaktickéodpovede


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: dehydratácia, zvýšený apetít


Psychické poruchy

Časté: zmena nálady a osobnosti, znížená aktivita, psychomotorická hyperaktivita, agitácia

Menej časté poruchy vnímania (napr. derealizácia), znížené libido

Neznáme: závislosť od lieku


Poruchy nervového systému

Menej časté: poruchy koncentrácie, migréna, poruchy chuti, hypertónia, mimovoľné svalové

kontrakcie, hypoestézia, abnormálna koordinácia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: poruchy sluchu


Poruchy ciev

Menej časté: vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dysfónia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: čkanie

Menej časté: tvorba vredov v ústach, stomatitída

Zriedkavé: meléna, krvácanie ďasien, ťažkosti pri prehĺtaní

Veľmi zriedkavé: ileus


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: suchá koža

Veľmi zriedkavé: urtikária


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: dyzúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: amenorea


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: opuch

Zriedkavé: smäd

Neznáme: tolerancia na liek


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy intoxikácie

Podľa anamnézy pacienta sa predávkovanie pacienta Targinom môže prejaviť príznakmi, ktoré sú spôsobené buď oxykodónom (agonista opioidových receptorov) alebo naloxónom (antagonista opioidových receptorov).


K príznakom predávkovania oxykodónom patri mióza, respiračná depresia, ospalosť prechádzajúca do apatie, ochabnutosť kostrového svalstva, bradykardia a hypotenzia. V závažnejších prípadoch sa môže vyskytnúť kóma, nekardiogénny pľúcny edém a obehové zlyhanie s fatálnymi následkami.


Symptómy predávkovania samotným naloxónom sú nepravdepodobné.


Liečba intoxikácie

Abstinenčné príznaky kvôli predávkovaniu naloxónom je nutné liečiť symptomaticky v prostredí so starostlivým odborným dohľadom.


Klinické symptómy naznačujúce predávkovanie oxykodónom sa dajú liečiť podaním opioidných antagonistov (napr. 0,4-2 mg naloxóniumchloridu intravenózne). Podanie je potrebné opakovať podľa klinickej potreby v dvoj až trojminútových intervaloch. Tiež je možné aplikovať infúziu 2 mg naloxóniumchloridu v 500 ml 0,9 % chloridu sodného alebo 5 % dextrózy (0,004 mg/ml naloxónu). Rýchlosť infúzie sa má nastaviť podľa predchádzajúcich bolusových injekcií a odpovede pacienta.


Zvážiť sa môže aj výplach žalúdka.

V prípade potreby sa dajú použiť podporné prostriedky (umelé dýchanie, kyslík, vazopresory a infúzia) na zvládnutie obehového šoku spojeného s predávkovaním. Pri zástave srdca alebo arytmii je nutné urobiť masáž srdca alebo defibriláciu. Ak je to potrebné, treba zabezpečiť umelú ventiláciu. Musí sa zachovať metabolizmus tekutín a elektrolytov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká; Opioidné analgetiká; Prírodné ópiové alkaloidy

ATC kód: N02AA55


Mechanizmus účinku

Oxykodón a naloxón majú afinitu ku kappa, mí a delta receptorom opiátov v mozgu, chrbtici a v periférnych orgánoch (napr. črevo). Oxykodón pôsobí ako agonista opioidného receptoru na týchto receptoroch a zmierňuje bolesť naviazaním sa na endogénne receptory v CNS. Naloxón je naopak čistý antagonista pôsobiaci na všetky typy opioidných receptorov.


Farmakodynamické vlastnosti

Z dôvodu výrazného first-pass metabolizmu je biologická dostupnosť naloxónu po perorálnom podaní <3%, preto je klinicky relevantný systémový účinok nepravdepodobný. Vzhľadom na lokálny konkurenčný antagonizmus účinku oxykodónu na opioidné receptory sprostredkovaný naloxónom v čreve, naloxón znižuje poruchu funkcie vyprázdňovania čreva, typickú pre liečbu opioidmi.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Dvanásťtýždňová paralelná skupinová dvojito zaslepená štúdia, uskutočnená u 322 pacientov trpiacich zápchou spôsobenou opioidmi, preukázala, že pacienti liečení kombináciou oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu mali v poslednom týždni liečby priemerne o jednu spontánnu stolicu (bez laxatív) viac v porovnaní s pacientmi, ktorí pokračovali v užívaní podobných dávok tabliet oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním (p<0,0001). V skupine pacientov liečených oxykodónom a naloxónom bolo užívanie laxatív počas prvých štyroch týždňov liečby nižšie ako v skupine liečenej iba oxykodónom (31% oproti 55%, p<0,0001). Podobné výsledky boli zistené v štúdii uskutočnenej u 265 pacientov s nenádorovým ochorením, ktorí užívali denné dávky oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu 60 mg/30 mg až 80 mg/40 mg v porovnaní s pacientmi liečenými len oxykodóniumchloridom v rovnakých dávkach.


Opioidy môžu ovplyvniť hypotalamo-hypofyzárno-adrenálnu alebo gonádovú os. K pozorovaným zmenám patrí zvýšenie prolaktínu v sére a znížená hladina kortizolu a testosterónu v plazme. Ako dôsledok týchto hormonálnych zmien sa môžu vyskytnúť klinické príznaky.


Predklinické štúdie poukazujú na rôzne účinky prírodných opioidov na zložky imunitného systému. Klinický význam týchto zistení nie je známy. Taktiež nie je známe, či polysyntetický opioid oxykodón má podobné účinky na imunitný systém ako prírodné opioidy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Oxykodóniumchlorid


Absorpcia

Oxykodón má pri perorálnom podaní vysokú absolútnu biologickú dostupnosť až 87%.


Distribúcia

Po absorpcii sa oxykodón distribuuje po celom tele. Približne 45% sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Oxykodón prechádza placentou a môže sa vyskytnúť v materskom mlieku.


Biotransformácia

Oxykodón sa metabolizuje v čreve a v pečeni na noroxykodón a oxymorfón a na rôzne glukuronidové konjugáty. Noroxykodón, oxymorfón a noroxymorfón sa vytvárajú pomocou systému cytochrómu P450. Štúdie in vitronaznačujú, že terapeutická dávka cimetidínu pravdepodobne signifikantne neovplyvňuje tvorbu noroxykodónu. Chinidín znižuje tvorbu oxymorfónu u človeka bez podstatného ovplyvnenia farmakodynamiky oxykodónu. Vplyv metabolitov na celkový farmakodynamický účinok je nevýznamný.


Eliminácia

Oxykodón a jeho metabolity sa vylučujú močom aj stolicou.


Naloxóniumchlorid


Absorpcia

Naloxón má pri perorálnom podaní veľmi nízku systémovú dostupnosť <3%.


Distribúcia

Naloxón prechádza do placenty. Nie je známe, či naloxón prechádza aj do materského mlieka.


Biotransformácia a eliminácia

Po parenterálnom podaní je plazmatický polčas lieku približne 1 hodina. Doba účinku závisí od dávky a cesty podania, intramuskulárna injekcia má dlhší účinok ako intravenózne dávky. Naloxóniumchloridsa metabolizuje v pečeni a vylučuje sa močom. Hlavnými metabolitmi sú naloxóniumglukuronid, 6-naloxol a jeho glukuronidy.


Kombinácia oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu (Targin)


Farmakokinetické/farmakodynamické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti oxykodónu v Targine sú ekvivalentné vlastnostiam oxykodóniumchloridu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním, podávané spolu s tabletami s obsahom naloxóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním.


Tablety jednotlivých síl sa môžu pri nastavovaní individuálnej dávky kombinovať na základe analgetickej potreby pacienta a jeho znášanlivosti lieku. Hoci sú jednotlivé sily zameniteľné, treba brať do úvahy, žepri sile 2,5 mg/1,25 mg je pri korekcii dávky Cmax mierne vyššia (o 27,6%) v porovnaní s 40 mg/20 mg. Toto sa porovnávalo s ostatnými silami, kde Cmax pri korekcii dávky malo pri tabletách 15 mg/7,5 mg a 30 mg/15 mg o 18,6% a 18,7% vyššiu hodnotu ako je referenčná.


Po perorálnom podaní Targinuzdravým jedincom v maximálnej dávke sú koncentrácie naloxónu v plazme takénízke, že nie je možné vykonať farmakokinetickú analýzu. Dá sa však uskutočniť farmakokinetická analýza naloxón-3-glukuronidu ako náhradného markeru, pretože jeho koncentrácia v plazme je dostatočne vysoká na jeho stanovenie.


Po raňajkách s vysokým obsahom tukov je biologická dostupnosť a maximálna koncentrácia oxykodónu v plazme (Cmax) po požití Targinu približne o 16 a 30% vyššia v uvedenom poradí v porovnaní s podaním lieku nalačno. Bolo to hodnotené ako klinicky irelevantné, a preto je možné užívať Targin s jedlom alebo bez jedla (pozri časť 4.2).


In vitroštúdie metabolizmu lieku preukázali, že výskyt klinicky relevantných interakcií, týkajúcich sa Targinu, je nepravdepodobný.


Starší pacienti


Oxykodón:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCoxykodónu zvýšila v priemere na 118% (90% IS: 103, 135). Hodnota Cmax oxykodónu sa zvýšila v priemere na 114% (90% IS: 102, 127). Cminoxykodónu sa v priemere zvýšila na 128% (90% IS: 107, 152).


Naloxón:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCnaloxónu zvýšila v priemere na 182% (90% IS: 123, 270). Hodnota Cmaxnaloxónu sa zvýšila v priemere na 173% (90% IS: 107, 280). Cminnaloxónu sa v priemere zvýšila na 317% (90% IS: 142, 708).


Naloxón-3-glukuronid:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCnaloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 128% (90% IS: 113, 147). Hodnota Cmaxnaloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 127% (90% IS: 112, 144). Hodnota Cminnaloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 125% (90% IS: 105, 148).


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene


Oxykodón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINFoxykodónu zvýšila v priemere na 143% (90% IS: 111, 184), 319% (90% IS: 248, 411) a 310% (90% IS: 241, 398) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmaxoxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 120% (90% IS: 99, 144), 201% (90% IS: 166, 242) a 191% (90% IS: 158, 231) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Zoxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 108% (90% IS: 70, 146), 176% (90% IS: 138, 215) a 183% (90% IS: 145, 221) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi.


Naloxón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCtnaloxónu zvýšila v priemere na 411% (90% IS: 152, 1112), 11518% (90% IS: 4259, 31149) a 10666% (90% IS: 3944, 28847) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmaxnaloxónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa zvýšila v priemere na 193% (90% IS: 115, 324), 5292% (90% IS: 3148, 8896) a 5252% (90% IS: 3124, 8830) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom k nedostatočnému množstvu údajov sa t1/2Za odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo taktiež založené na hodnotách AUCt.


Naloxón-3-glukuronid:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINFnaloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 157% (90% IS: 89, 279), 128% (90% IS: 72, 227) a 125% (90% IS: 71, 222 v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 141% (90% IS: 100, 197) a 118% (90% IS: 84, 166) u pacientov s miernym, stredne závažným poškodením pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa znížila na 98% (90% IS: 70, 137) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z naloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym poškodením pečene zvýšila v priemere na 117% (90% IS: 72, 161) a u pacientov so stredne závažným poškodením pečene sa znížila na 77% (90% IS: 32, 121) a na 94% (90% IS: 49, 139) u pacientov so závažným poškodením pečene v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek


Oxykodón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINFoxykodónu zvýšila v priemere na 153% (90% C..: 130, 182), 166% (90% IS: 140, 196) a 224% (90% IS: 190, 266) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmaxoxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 110% (90% IS: 94, 129), 135% (90% IS: 115, 159) a 167% (90% IS: 142, 196) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Zsa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 149%, 123% a 142%vporovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Naloxón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCt naloxónu zvýšila v priemere na 2850% (90% IS: 369, 22042), 3910% (90% IS: 506, 30243) a 7612% (90% IS: 984, 58871) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 1076% (90% IS: 154, 7502), 858% (90% IS: 123, 5981) a 1675% (90% IS: 240, 11676) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom na nedostatočné množstvo údajov sa t1/2Z a odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Z tohto dôvodu porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo založené na hodnotách AUCt. Pomery mohli byť ovplyvnené nereálnou možnosťou plne charakterizovať plazmatické profily naloxónu u zdravých jedincov.


Naloxón-3-glukuronid:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINFnaloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 220% (90% IS: 148, 327), 370% (90% IS: 249, 550) a 525% (90% IS: 354, 781) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmaxnaloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 148% (90% IS: 110, 197), 202% (90% IS: 151, 271) a 239% (90% IS: 179, 320) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Pri hodnote t1/2Znaloxón-3-glukuronidu v priemere nedošlo k žiadnej významnej zmene medzi pacientmi s poškodenou renálnou funkciou a zdravými jedincami.


Zneužitie (Abúzus)

Aby sa zamedzilo narušeniu vlastností predĺženého uvoľňovania, Targin sa nesmie drviť, lámať na kúsky ani žuť, pretože to vedie k rýchlejšiemu uvoľňovaniu liečiv. Navyše naloxón, ak je podaný intranazálne, má pomalšiu eliminačnú rýchlosť. Obe tieto vlastnosti znamenajú, že zneužitie Targinu nebude mať zamýšľaný účinok. U potkanov závislých od oxykodónu viedlo intravenózne podanie oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v pomere 2:1 k abstinenčným príznakom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne údaje zo štúdií reprodukčnej toxicity kombinácie oxykodónu a naloxónu. Štúdie vykonané na jednotlivých zložkách preukázali, že oxykodón v dávkach do 8 mg/kg telesnej hmotnosti nemá vplyv na plodnosť samcov a samíc potkanov a na ranný vývoj embrya a nespôsobil malformácie u potkanov v dávkach do 8 mg/kg a u králikov v dávkach do 125 mg/kg telesnej hmotnosti. Avšak u králikov, ak sa použilo štatistické hodnotenie jednotlivých plodov, bol pozorovaný nárast vývojových zmien súvisiaci s dávkou (zvýšený výskyt 27. presakrálnehostavca, nadbytočných párov rebier).

Pri štatistickom hodnotení týchto parametrov v rámci vrhov sa zvýšil len výskyt 27. presakrálnehostavca a to len v skupine, ktorej bola podávaná denná dávka 125 mg/kg, t.j. dávka, ktorá spôsobila silné farmakotoxické účinky u brezivých zvierat. Štúdia prenatálneho a postnatálneho vývoja potkanov F1 preukázala, že telesná hmotnosť potkanov, ktorým bola podávaná denná dávka 6 mg/kg, bola nižšia v porovnaní s telesnou hmotnosťou kontrolnej skupiny pri dávkach znižujúcich hmotnosť matky a príjem potravy (NOAEL 2 mg/kg telesnej hmotnosti).


Nezistil sa žiaden účinok na fyzické, reflexologické a zmyslové vývojové parametre ani na ukazovatele správania sa a reprodukcie. Štandardné štúdie perorálnej reprodukčnej toxicity naloxónu preukázali, že vysoké perorálne dávky naloxónu neboli teratogénne ani embryo/fetotoxické a nemali nepriaznivý vplyv na perinatálny a postnatálny vývoj.

Naloxón vo veľmi vysokých dávkach (800 mg/kg/deň), ktoré vyvolali u samíc potkanov významnú toxicitu (napr. zníženie telesnej hmotnosti, kŕče), spôsobil zvýšenú úmrtnosť mláďat v období ihneď po pôrode. Ale u živých mláďat neboli pozorované žiadne účinky na vývoj alebo správanie sa.

Neuskutočnili sa žiadne dlhodobé štúdie karcinogenity pri podávaní kombinácie oxykodónu/naloxónu ani samotného oxykodónu. U naloxónu sa uskutočnila 24-mesačná štúdia perorálnej karcinogenity u potkanov za použitia dávkovania 100 mg/kg/deň. Výsledky poukázali na nekarcinogenitu naloxónu za týchto podmienok.


Oxykodón a naloxón ako samostatné prípravky v in vitroštúdiách vykazujú klastogénny potenciál. Žiadne podobné účinky však v štúdiáchin vivoneboli zistené, a to ani pri toxických dávkach. Výsledky naznačujú, že mutagénne riziko Targinu u ľudí v terapeutických koncentráciách sa dá považovať za nepravdepodobné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Targin 2,5 mg/1,25 mg

Jadro tablety:

hydroxypropylcelulóza

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

Polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec

Červený oxid železa (E172)

Žltý oxid železa (E172)


Targin 15 mg/7,5 mg

Jadro tablety:

hydroxypropylcelulóza

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

Polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec

Čierny oxid železa (E172)

Červený oxid železa (E172)

Žltý oxid železa (E172)


Targin 30 mg/15 mg

Jadro tablety:

Povidón 30

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát


Obal tablety:

Polyvinylalkohol, čiastočne hydrolyzovaný

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec

Čierny oxid železa (E172)

Červený oxid železa (E172)

Žltý oxid železa (E172)


6.1 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre PVC/Al


10 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

20 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

50 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Nemocničné balenie 100 (10 x 10) tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mundipharma GmbH

Apollogasse 16-18

1070 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Targin 2,5 mg/1,25 mg – 65/0045/14-S

Targin 15 mg/7,5 mg – 65/0046/14-S

Targin 30 mg/15 mg – 65/0047/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Targin 30 mg/15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním