+ ipil.sk

Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovanímPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/01525-PRE, 2013/01526-PRE, 2013/01527-PRE, 2013/01528-PRE,

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07426-ZME

Písomná informácia pre používateľa
Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Targin 10/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
oxykodóniumchlorid/naloxóniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa (pozri časť 4).


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Targin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Targin

3. Ako užívať Targin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Targin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Targin a na čo sa používa


Targin sú tablety s predĺženým uvoľňovaním, znamená to, že liečivá sa uvoľňujú dlhšiu dobu. Ich účinok trvá 12 hodín.


Liečba bolesti

Bol vám predpísaný Targin na liečbu silnej bolesti, ktorá sa dá zvládnuť len opioidnými analgetikami (silné analgetikum). Zložka naloxóniumchlorid sa pridáva proti zápche.


Ako Targin účinkuje v liečbe bolesti

Targin obsahuje liečivá oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid. Oxykodóniumchlorid je zložkou Targinu, ktorá tlmí bolesť, je to silné analgetikum zo skupiny opioidov. Druhé liečivo nachádzajúce sa v Targine – naloxóniumchlorid – pôsobí proti zápche. Porucha funkcie čriev (napr. zápcha) je typický vedľajší účinok liečby opioidnými analgetikami.


Syndróm nepokojných nôh

Bol vám predpísaný Targin na druhú líniu liečby príznakov ťažkého až veľmi ťažkého syndrómu nepokojných nôh u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení liekmi s obsahom dopamínu. Ľudia so syndrómom nepokojných nôh mávajú nepríjemné pocity vo svojich končatinách. Tie môžu začať, akonáhle si sadnú alebo ľahnú a jedinou úľavou je pre nich nutkavé pohybovanie nohami, niekedy rukami a inými časťami tela. To robí sedenie a spanie veľmi ťažkým. Naloxóniumchlorid pôsobí proti zápche.


Ako Targin pôsobí proti syndrómu nepokojných nôh

Targin pomáha zmierniť nepríjemné pocity, a tak znižuje nutkanie pohybovať končatinami.


Druhá účinná látka Targinu naloxóniumchlorid pôsobí proti zápche. Črevná porucha (napr. zápcha) je typickým vedľajším účinkom liečby opioidmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Targin


Neužívajte Targin

 • ak ste alergický (precitlivený) na oxykodóniumchlorid, naloxóniumchlorid alebo na

ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak vaše dýchanie nie je schopné zabezpečiť dostatok kyslíka v krvi a odstrániť z tela oxid uhličitý (respiračný útlm),

 • ak máte závažné ochorenie pľúc spojené so zúžením dýchacích ciest (chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP),

 • ak máte stav známy ako cor pulmonale. Pri tomto ochorení sa zväčšuje pravá strana srdca dôsledkom zvýšenia tlaku v krvnom riečisku pľúc a podobne (napr. ako dôsledok CHOCHP – pozrite vyššie),

 • ak máte závažnú bronchiálnu astmu,

 • ak máte paralytický ileus (druh nepriechodnosti čriev), ktorý nevyvolali opioidy,

 • ak máte stredne ťažkú až ťažkú poruchu funkcie pečene.


Doplňujúce pre syndróm nepokojných nôh

 • keď máte v anamnéze zneužívanie opioidov


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Targin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste starší alebo oslabený pacient,

 • ak máte paralytický ileus (druh nepriechodnosti čriev), ktorý nevyvolali opioidy,

 • ak máte porušenú funkciu obličiek,

 • ak máte mierne poškodenú pečeň,

 • ak máte závažné poškodenie pľúc (napr. znížená kapacita dýchania),

 • ak trpíte stavmi, kedy sa vám v noci často zastaví dýchanie, čo môže spôsobiť veľkú ospalosť počas dňa (spánkové apnoe),

 • ak máte myxoedém (porucha štítnej žľazy so suchou, chladnou alebo opuchnutou kožou na tvári a končatinách),

 • vo vašej štítnej žľaze nevzniká dostatok hormónov (nedostatočne aktívna štítna žľaza alebo hypotyreóza),

 • ak vo vašich nadobličkách nevzniká dostatok hormónov (adrenálna insuficiencia alebo Addisonova choroba),

 • ak máte duševné ochorenie sprevádzané (čiastočnou) stratou zmyslu pre realitu (psychóza) ako dôsledok alkoholu alebo otravy inými látkami (psychóza vyvolaná zlúčeninou),

 • ak máte problémy so žlčovými kameňmi,

 • ak máte abnormálne zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty),

 • ak trpíte alkoholizmom alebo delíriom tremens,

 • ak máte zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída),

 • ak máte nízky krvný tlak (hypotenzia),

 • ak máte vysoký krvný tlak (hypertenzia),

– ak už máte srdcovo-cievne ochorenie,

– ak máte poranenú hlavu (riziko zvýšeného tlaku v mozgu),

– ak máte epilepsiu alebo sklon k záchvatom,

– ak užívate aj MAO inhibítory (používajú sa pri liečbe depresie alebo Parkinsonovej choroby), napr. lieky ktoré obsahujú tranylcypromín, fenelzín, izokarboxazid, moklobemid a linezolid,

– ak sa u vás objavuje ospalosť alebo epizódy náhleho spánku.


Povedzte, svojmu lekárovi, ak ktorékoľvek upozornenie platilo pre vás v minulosti.


Povedzte tiež svojmu lekárovi, ak sa u vás počas užívania Targinu vyvinie ktorákoľvek z vyššie uvedených porúch.


Najzávažnejším dôsledkom predávkovania opioidmi je útlm dýchania (pomalé a plytké

dýchanie). Môže to tiež zapríčiniť pokles hladiny kyslíka, výsledkom čoho môžu vzniknúť mdloby a pod.
Nie sú žiadne klinické skúsenosti s Targinom u pacientov s nádorovým ochorením spojeným s
metastázami v oblasti brucha alebo začínajúcou nepriechodnosťou čriev v pokročilých štádiách nádorového ochorenia zažívacích orgánov a panvy. U týchto pacientov sa preto používanie Targinu neodporúča.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, keďže bezpečnosť a prínosy zatiaľ neboli preukázané.


Ako správne užívať Targin

Ak dostanete na začiatku liečby závažnú hnačku, môže to byť vyvolané účinkami naloxónu. Môže to byť prejav toho, že funkcia čriev sa vracia k normálu. Takáto hnačka môže vzniknúť v prvých 3 – 5 dňoch liečby. Pokiaľ bude hnačka pretrvávať aj po 3 – 5 dňoch, alebo vám bude robiť starosti, vyhľadajte lekára.

Ak ste doteraz užívali vysoké dávky iného opioidu, môžu sa po zmene liečby na Targin zo začiatku objaviť abstinenčné príznaky, napr. nepokoj, potenie a svalové bolesti. Ak sa takéto príznaky objavia, môže to vyžadovať špeciálne pozorovanie zo strany lekára.

Ak máte ísť na operáciu, informujte lekára, že užívate Targin.

Ak Targin užívate dlho, môžete si voči nemu vytvoriť toleranciu. To znamená, že na dosiahnutie požadovaného účinku budete potrebovať vyššie dávky. Dlhodobé užívanie Targinu môže viesť k fyzickej závislosti. Pri veľmi rýchlom zastavení liečby sa môžu objaviť abstinenčné príznaky (nepokoj, potenie, bolesť svalov). Ak už liečbu viac nepotrebujete, mali by ste znižovať dennú dávku postupne a po konzultácii s lekárom.
Samotné liečivo oxykodóniumchlorid má rovnaký potenciál na zneužívanie ako iné silné opioidy (silné analgetiká). Existuje aj potenciál pre psychologickú (duševnú) závislosť. Lieky obsahujúce oxykodóniumchlorid nemajú užívať pacienti, ktorí boli v minulosti alebo v súčasnosti závislí od alkoholu, drog alebo liekov.
Zvyšky tabliet s predĺženým uvoľňovaním môžete objaviť v stolici. Nie je potrebné sa znepokojovať, pretože liečivá (oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid) sa už uvoľnili v žalúdku a v črevách a vstrebali sa do tela.

Nesprávne používanie Targinu

Targin nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.

Targin sa nemá nikdy zneužívať, zvlášť ak ste drogovo závislý. Ak ste závislý od látok ako heroín, morfium alebo metadón, zneužívanie Targinu povedie s vysokou pravdepodobnosťou k závažným abstinenčným príznakom, pretože obsahuje naloxón. Už existujúce abstinenčné príznaky sa môžu ešte zhoršiť.
Nikdy nezneužívajte Targin tablety s predĺženým uvoľňovaním ich rozpúšťaním a injekčnou aplikáciou (napríklad do žily). Liek totiž obsahuje mastenec, ktorý môže zapríčiniť zničenie tkaniva v mieste podania (nekróza) a vyvolať zmeny v pľúcnom tkanive (pľúcne granulómy). Podobné zneužívanie môže mať aj ďalšie závažné následky a dokonca môže viesť až k úmrtiu.
Užívanie Targinu môže viesť k pozitívnym dopingovým nálezom.
Užívanie Targinu ako dopingu môže predstavovať zdravotné
riziko.

Iné lieky a Targin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Riziko nežiaducich účinkov sa zvyšuje, ak užívate Targin súčasne s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu. V takom prípade sa môžu nežiaduce účinky Targinu zosilniť. Vyskytnúť sa môže napríklad únava/ospalosť, alebo sa môže zhoršiť útlm dýchania (pomalé, povrchné dýchanie).
Medzi lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu, patria:
 • iné silné lieky proti bolesti (opiáty),
 • lieky na spánok a ukľudnenie (sedatíva, hypnotiká)
 • lieky proti depresii
 • lieky proti alergiám, cestovnej nevoľnosti a nevoľnosti (antihistaminiká alebo antiemetiká)
 • iné lieky, ktoré pôsobia na nervový systém (fenotiazíny, neuroleptiká).

Oznámte svojmu lekárovi ak užívate:

 • lieky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (deriváty kumarínu), čas zrážanlivosti sa môže zrýchliť alebo spomaliť.

 • antibiotiká makrolidového typu (ako napr. klaritromycín)

 • lieky proti plesniam azolového typu (ako napr. ketokonazol)

 • liek ritonavir alebo ďalšie inhibítory proteázy (používajú sa na liečbu HIV)

 • liek rifampicín (užíva sa na liečbu tuberkulózy)

 • karbamazepín (zvyčajne sa užíva pri liečbe záchvatov, kŕčov a určitých bolestivých stavov)

 • fenytoín (liek na liečbu liečbe záchvatov a kŕčov)


Medzi Targinom a paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou a naltrexónom sa nepredpokladajú

žiadne interakcie.


Targin a jedlo nápoje a alkohol

Požívanie alkoholu počas užívania Targinu môže u vás vyvolať väčšiu ospalosť alebo zvýšiť riziko

závažných vedľajších účinkov, ako je plytké dýchanie s rizikom zastavenia dýchania a straty vedomia.

Počas užívania Targinu sa neodporúča pitie alkoholu.

Počas užívania Targinu sa neodporúča pitie grapefruitovej šťavy.


Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa užívaniu Targinu v najväčšej možnej miere. Ak sa oxykodóniumchlorid počas tehotenstva užíva dlhšiu dobu, môže to viesť k abstinenčným príznakom u novorodencov. Ak sa oxykodóniumchlorid podáva počas pôrodu, môže u novorodenca nastať útlm dýchania (pomalé a povrchné dýchanie).


Dojčenie

Počas liečby Targinom sa má dojčenie prerušiť. Oxykodóniumchlorid prechádza do materského

mlieka. Nie je známe, či aj naloxóniumchlorid prechádza do materského mlieka. U dojčiat sa preto nedá vylúčiť riziko jeho príjmu, zvlášť pri užívaní opakovaných dávok Targinu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Targin môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pravdepodobné to je hlavne na začiatku liečby Targinom, po zvýšení dávky alebo po zmene liečby z iného lieku. Tieto nežiaduce účinky vymiznú, keďsa dávkovanie Targinu stabilizuje.


Targin sa spája s ospalosťou a epizódami náhleho spánku. Ak sa u vás tieto vedľajšie účinky vyskytli, nesmiete viezť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Informujte svojho lekára, ak sa vedľajšie účinky objavia.


Spýtajte sa svojho lekára, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Targin obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry,

kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Targin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním musíte prehltnúť celé, aby sa nenarušilo postupné uvoľňovanie oxykodóniumchloridu z tabliet s predĺženým uvoľňovaním. Tablety nelámte, nehryzte a nedrvte. Požitie rozlomených, rozhryzených alebo rozdrvených tabliet môže viesť k vstrebaniu dávok oxykodóniumchloridu, ktoré môžu byť smrteľné (pozri časť “Ak užijete viac Targinu, ako máte”).

Ak lekár nestanoví inak, obvyklá dávka lieku je:


Liečba bolesti


Dospelí

Obvyklá počiatočná dávka je 10 mg oxykodóniumchloridu/5 mg naloxóniumchloridu vo forme tablety

s predĺženým uvoľňovaním každých 12 hodín.

Váš lekár rozhodne, koľko Targinu máte užívať každý deň a ako rozdeliť celkovú dennú dávku na rannú a večernú. Takisto rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách počas liečby. Vaša dávka sa upraví podľa stupňa bolesti a individuálnej citlivosti. Mali by ste dostávať najnižšiu dávku potrebnú na potlačenie bolesti. Ak ste sa už liečili inými opioidmi, liečba Targinom sa môže začať vyššou dávkou.


Maximálna denná dávka je 80 mg oxykodóniumchloridu a 40 mg naloxóniumchloridu. Ak potrebujete

vyššiu dávku, váš lekár vám môže dať ďalší oxykodóniumchlorid bez naloxóniumchloridu. Maximálna denná dávka oxykodóniumchloridu nemá prekročiť 400 mg. Pozitívny účinok naloxóniumchloridu na črevnú aktivitu môže byť ovplyvnený, ak sa oxykodóniumchlorid podáva bez dodatočného naloxóniumchloridu.


Keď prechádzate z Targinu na iný liek proti bolesti na báze opioidov, pravdepodobne sa vám zhorší

činnosť čriev.

Ak cítite bolesť medzi dvomi dávkami Targinu, budete možno potrebovať rýchle pôsobiaci liek proti

bolesti. Targin nie je na to vhodným liekom. V takom prípade sa obráťte na svojho lekára.


Ak máte pocit, že je účinok Targinu príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba syndrómu nepokojných nôh


Dospelí

Obvyklá počiatočná dávka je 5 mg oxykodóniumchloridu/2,5 mg naloxóniumchloridu vo forme tablety s predĺženým uvoľňovaním každých 12 hodín.


Váš lekár rozhodne, koľko Targinu máte užívať každý deň a ako rozdeliť celkovú dennú dávku na rannú a večernú. Takisto rozhodne o akýchkoľvek potrebných úpravách počas liečby. Vaša dávka sa upraví podľa vašej individuálnej citlivosti. Mali by ste dostávať najnižšiu dávku potrebnú na potlačenie prejavov syndrómu nepokojných nôh.

Ak máte pocit, že účinok Targinu je príliš silný alebo príliš slabý, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


Maximálna denná dávka je 60 mg oxykodóniumchloridu a 30 mg naloxóniumchloridu.


Liečba bolesti alebo syndrómu nepokojných nôh


Starší pacienti

Vo všeobecnosti u starších pacientov s normálnou funkciou obličiek a/alebo pečene nie je potrebná úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo mierne zhoršenú funkciu pečene, váš lekár bude pri

predpisovaní Targinu zvlášť opatrný. Ak máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene, Targin by ste nemali užívať (pozrite časť 2 „Neužívajte Targin” a “Upozornenia a opatrenia”).


Použitie u detí a dospievajúcich

Targin sa doteraz u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nesledoval. Jeho bezpečnosť a účinnosť sa u detí a dospievajúcich doteraz nepreukázala. Podávanie Targinu deťom a dospievajúcim do 18 rokov sa preto neodporúča.


Spôsob podávania
Tabletu Targin prehltnite celú (nerozhryzenú) a zapite s dostatkom tekutiny (½ pohára vody). Tablety s predĺženým uvoľňovaním môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Targin užívajte každých 12 hodín, podľa pevnej časovej schémy (napr. o 8 hodine ráno a o 8 hodine večer). Tablety s predĺženým uvoľňovaním nedeľte, nehryzte alebo nedrvte.
Doba podávania
Targin sa vo všeobecnosti nemá užívať dlhšie ako je potrebné. Ak sa Targinom liečite dlhodobo, váš lekár má pravidelne kontrolovať, či ho ešte stále potrebujete.
Ak užijete viac Targinu, ako máte

Ak užijete viac Targinu, ako vám predpísal lekár, musíte svojho lekára ihneď informovať.
Dôsledkom predávkovania môžu byť:
 • zúžené zorničky
 • pomalé a plytké dýchanie (útlm dýchania)
 • stav podobný narkóze (ospalosť, hraničiaca s bezvedomím)
 • znížené svalové napätie (hypotónia)
 • spomalený pulz
 • pokles krvného tlaku.

V závažných prípadoch môže nastať strata vedomia (kóma), môže sa vyskytnúť voda v pľúcach a kolaps krvného obehu, čo môže byť v niektorých prípadoch smrteľné.
Vyhýbajte sa situáciám vyžadujúcim vysoké sústredenie, napr. vedeniu motorových vozidiel.
Ak zabudnete užiť Targin
Keď zabudnete užiť Targin, alebo ak si vezmete nižšiu ako predpísanú dávku, nemusí sa dostaviť potlačenie bolesti.
Keď zabudnete užiť Targin, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
 • Ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť za 8 a viac hodín: užite ihneď zabudnutú dávku a pokračujte normálnym dávkovaním.
 • Ak máte vašu nasledujúcu dávku užiť za menej ako 8 hodín: užite ihneď zabudnutú dávku. Potom počkajte ďalších 8 hodín do ďalšej dávky. Snažte sa dostať späť do pôvodného rozpisu dávkovania (napr. o 8 hodine ráno a o 8 hodine večer). Neužívajte viac ako jednu dávku za 8 hodín.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak prestanete užívať Targin
Neukončite liečbu Targinom bez toho, aby ste sa poradili s lekárom.
Ak už nepotrebujete ďalšiu liečbu, musíte po konzultácii s lekárom začať pomaly znižovať denné dávky. Vyhnete sa tak abstinenčným príznakom ako je nepokoj, záchvaty potenia a bolesť svalov.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky, na ktoré je potrebné dávať pozor a čo urobiť, keď sa u Vás objavia:
Ak trpíte niektorým závažným vedľajším účinkom, obráťte sa ihneď na najbližšieho lekára.
Hlavným nebezpečenstvom predávkovania opioidmi je pomalé a plytké dýchanie (útlm dýchania). Dochádza k nemu väčšinou u starších a oslabených pacientov. Opioidy môžu rovnako spôsobiť závažný pokles krvného tlaku u citlivých pacientov.

Nasledujúcenežiaduceúčinky boli pozorovanéupacientovliečenýchprebolesť

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť brucha
 • zápcha
 • hnačka
 • sucho v ústach
 • poruchy trávenia
 • vracanie
 • nevoľnosť
 • vetry
 • znížená chuť do jedla až strata chuti
 • pocit závratu alebo 'točenia hlavy'
 • bolesť hlavy
 • návaly horúčavy
 • celková slabosť

 • únava alebo vyčerpanosť

 • svrbenie kože

 • kožná reakcia/vyrážka

 • potenie

 • závrat

 • ťažkosti so spaním
 • ospalosť


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):

 • nadúvanie brucha

 • podivné myšlienky

 • úzkosť

 • zmätenosť
 • depresia
 • nervozita
 • zvieravá bolesť na prsiach, zvlášť ak už máte ischemickú chorobu srdca
 • pokles krvného tlaku

 • abstinenčné príznaky ako nepokoj

 • mdloby

 • búšenie srdca
 • žlčová kolika
 • bolesť na prsiach
 • celkový pocit choroby
 • bolesť
 • opuchy rúk, členkov alebo nôh
 • neschopnosť sústrediť sa
 • poruchy reči
 • tras
 • ťažkosti s dýchaním
 • nepokoj

 • zimnica

 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov

 • zvýšený krvný tlak
 • nádcha
 • kašeľ
 • precitlivenosť/alergické reakcie
 • chudnutie
 • zranenia dôsledkom nehôd
 • zvýšená potreba močenia
 • svalové kŕče
 • svalové zášklby
 • bolesť svalov
 • poruchy zraku
 • epileptické záchvaty (hlavne u osôb s epilepsiou alebo so sklonom k záchvatom)

Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 osôb):
 • zrýchlenie tepovej frekvencie
 • problémy so zubami
 • prírastok hmotnosti
 • zívanie

Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť frekvencia výskytu):

 • euforická nálada
 • závažná ospalosť

 • poruchy erekcie
 • nočné mory

 • halucinácie

 • plytké dýchanie

 • ťažkosti pri močení

 • brnenie v rukách alebo nohách

 • grganie

Ak sa oxykodóniumchlorid nekombinuje s naloxóniumchloridom, má nasledujúce vedľajšie účinky:

Oxykodóniumchlorid môže vyvolať ťažkosti s dýchaním (útlm dýchania), zmenšenie zorničiek, kŕče svalstva priedušiek a kŕče hladkého svalstva a potlačenie kašľacieho reflexu.


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • zmeny nálad a osobnosti (napr. depresie, pocit extrémneho šťastia)

 • znížená aktivita

 • zvýšená aktivita

 • ťažkosti pri močení

 • čkanie


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb):

 • poruchy koncentrácie

 • migrény

 • zmeny chuti

 • zvýšené svalové napätie

 • mimovoľné sťahy svalov

 • závislosť na lieku

 • nepriechodnosť čriev

 • suchá pokožka

 • tolerancia (znášanlivosť) lieku

 • znížená citlivosť na bolesť alebo dotyk

 • nesprávna koordinácia

 • zmeny hlasu (dysfónia)

 • zadržovanie vody

 • poruchy sluchu

 • vredy v ústach

 • problémy s prehĺtaním

 • zápaly ďasien

 • poruchy vnímania reality (napr. halucinácie)

 • znížený sexuálny pud

 • sčervenanie kože

 • dehydratácia

 • motorický nepokoj)

 • smäd


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 osôb):

 • svrbiaca vyrážka (žihľavka)

 • opar (herpes simplex)

 • zvýšená chuť do jedla

 • čierna stolica

 • krvácanie ďasien


Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť frekvencia výskytu)

 • akútne celkové alergické reakcie (anafylaktické reakcie)
 • chýbajúca menštruácia
 • problémy so žlčou

Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované u pacientov, liečených pre syndróm nepokojných nôh

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy
 • ospalosť
 • zápcha
 • nevoľnosť
 • potenie
 • únava alebo vyčerpanie

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):

 • zníženie chuti do jedla až strata chuti do jedla

 • poruchy spánku

 • depresia

 • pocit závratu alebo „točenia“
 • ťažkosti so sústredením sa
 • tras
 • brnenie v rukách alebo nohách
 • zhoršenie zraku

 • závrat

 • návaly horúčavy

 • pokles krvného tlaku
 • zvýšenie krvného tlaku
 • bolesť brucha
 • sucho v ústach
 • vracanie
 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie gamaglutamyltransferázy)

 • svrbenie kože
 • kožné reakcie/vyrážka
 • bolesť na hrudníku
 • zimnica
 • bolesť

 • smäd

Menej časté (môžu postihnúť menej ako1 zo 100 osôb):
 • znížený sexuálny pud
 • epizódy náhleho spánku

 • zmeny chuti
 • ťažkosti s dýchaním

 • vetry

 • poruchy erekcie

 • abstinenčné príznaky, ako je nepokoj

 • opuch rúk, členkov alebo nôh

 • zranenia dôsledkom nehôd


Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť frekvencia výskytu):

 • precitlivenosť/alergické reakcie

 • abnormálne myšlienky

 • úzkosť

 • zmätenosť

 • nervozita

 • nepokoj

 • euforické nálady

 • halucinácie

 • nočné mory

 • epileptické záchvaty (najmä u osôb s epilepsiou alebo s predispozíciou k záchvatom)

 • ťažká ospalosť

 • poruchy reči

 • mdloby

 • tlak na hrudníku, najmä ak už máte ischemickú chorobu srdca

 • búšenie srdca

 • zvýšenie tepovej frekvencie

 • plytké dýchanie

 • kašeľ

 • nádcha

 • zívanie

 • nadúvanie

 • hnačka

 • zažívacie ťažkosti

 • grganie

 • zmeny na zuboch

 • žlčová kolika

 • svalové kŕče

 • svalové zášklby

 • bolesť svalov

 • ťažkosti pri močení

 • zvýšené nutkanie na močenie

 • celkový pocit choroby

 • zníženie hmotnosti

 • zvýšenie hmotnosti

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Targin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku a blistri po “EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 oC


Platí pre Targin 5/2,5 mg

Uchovávajte v pôvodnom balení, aby bol chránený pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Targin obsahuje


- Liečivá sú oxykodóniumchlorid a naloxóniumchlorid.

Targin 5 mg/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 5 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 4,5 mg oxykodónu a 2,73 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 2,5 mg naloxóniumchloridu alebo 2,25 mg naloxónu.

Targin 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 10 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 9 mg oxykodónu a 5,45 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 5 mg naloxóniumchloridu alebo 4,5 mg naloxónu.


Targin 20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 20 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 18 mg oxykodónu, 10,9 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 10 mg naloxóniumchloridu alebo 9 mg naloxónu.


Targin 40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 40 mg oxykodóniumchloridu, čo zodpovedá 36 mg oxykodónu, 21,8 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 20 mg naloxóniumchloridu alebo 18 mg naloxónu.


 • Ďalšie zložky sú:

Targin 5 mg/2,5 mg

Jadro tablety:

etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát
Obal tablety:
polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, hlinitý

lak brilantnej modrej FCF (E133)


Targin 10 mg/5 mg

Jadro tablety:

povidón K30, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec


Targin 20 mg/10 mg

Jadro tablety:

povidón K30, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, červený oxid železitý(E172).


Targin 40 mg/20 mg

Jadro tablety:

povidón K30, etylcelulóza, stearylalkohol, monohydrát laktózy, mastenec, magnéziumstearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý(E172).


Ako vyzerá Targin a obsah balenia

Targin 5/2,5 mg
Modré, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mm a s filmovým obalom s vyrazeným „OXN” na jednej strane a „5” na strane druhej.

Targin 10/5 mg

Biele, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mm a s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “10” na strane druhej.

Targin 20/10 mg
Ružové, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mm a s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “20” na strane druhej.

Targin 40/20 mg

Žlté, podlhovasté tabletys dĺžkou 14 mma s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “40” na strane druhej.


Targin tablety s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v baleniach 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tabliet v blistrovom balení alebo vo fľaši obsahujúcej 100tabliet.

Nie všetky veľkosti a typy balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Mundipharma GesmbH, Apollogasse 16-18, 1070 Viedeň, Rakúsko


Výrobca:

Mundipharma GmbH, Mundipharma Str. 2, 655 49 Limburg, Nemecko

e-mail: mundipharma@mundipharma.de


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z.

Tel: +421 2 6381 1611

e-mail: mundipharma@mundipharma.sk


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Targin 5 mg/2,5 mg <40 mg/20 mg> Retardtabletten

Belgicko Targinact 5 mg/2,5 mg <40 mg/20 mg

Bulharsko Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Таблеткас

удължено освобождаване

Chorvátsko Targinact 5 mg/ 2.5mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> tablete s produljenim oslobadanjem

Cyprus Targinact 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμενσης

Česká republika Targin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Tableta s prodlouženým uvolňováním

Nemecko Targin 5 mg/2.5 mg Retardtabletten

Targin 10 mg/5 mg Retardtabletten

Targin 20 mg/10 mg Retardtabletten

Targin 40 mg/20 mg Retardtabletten

Dánsko Targin

Estónsko Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Španielsko Targin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Comprimido de liberación prolongada

Fínsko Targiniq

Francúzsko Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Comprimé à liberation prolongée

Maďarsko Targinact

Írsko Targin 5 mg/2.5 mg <40 mg/20 mg> prolonged-release tablets

Island Targin

Taliansko Targin

Lotyšsko Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Ilgstošās darbības tablete

Luxembursko Targinact-5/2,5 <40/20>

Holandsko Targinact 5 mg/2,5 mg <40 mg/20 mg>, tabletten met verlengde afgifte

Nórsko Targiniq

Poľsko Targin

Portugasko Targin

Rumunsko Targin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Comprimate cu eliberare prelungitǎ

Slovensko Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Slovinsko Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tablete s podaljšanim sproščanjem

Švédsko Targiniq

Spojené kráľovstvo Targinact 5 mg/2.5 mg <40 mg/20 mg> prolonged-release tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.


15


Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. : 2013/01525-PRE, 2013/01526-PRE, 2013/01527-PRE, 2013/01528-PRE

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07426-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 10/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Targin 5/2,5 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

5 mg oxykodóniumchloridu čo zodpovedá 4,5 mg oxykodónu a 2,73 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 2,5 mg naloxóniumchloridua 2,25 mg naloxónu.


Targin 10/5 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

10 mg oxykodóniumchloridu, čo je zodpovedá 9 mg oxykodónu a

5,45 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 5 mg naloxóniumchloridua 4,5 mg naloxónu.


Targin 20/10 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

20 mg oxykodóniumchloridu, čo je zodpovedá 18,0 mg oxykodónu a

10,9 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 10,0 mg naloxóniumchloridua 9,0 mg naloxónu.


Targin 40/20 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje:

40 mg oxykodóniumchloridu, čo je zodpovedá 36,0 mg oxykodónu a

21,8 mg dihydrátu naloxóniumchloridu, čo zodpovedá 20,0 mg naloxóniumchloridua 18,0 mg naloxónu.


Targin 5/2,5 mg

Pomocná látka so známym účinkom:Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 68,17 mg laktózy


Targin 10/5 mg

Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 61,04 mg laktózy


Targin 20/10 mg

Pomocná látka so známym účinkom:Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 51,78 mg laktózy


Targin 40/20 mg

Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 103,55 mg laktózy


Úplný zoznam pomocných látok pozri 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Modré, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mm a sfilmovým obalom s vyrazeným „OXN” na jednej strane a „5” na strane druhej.


Targin 10/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Biele, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mm a s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “10” na strane druhej.


Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Ružové, podlhovasté tablety s dĺžkou 9,5 mma s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “20” na strane druhej.


Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Žlté, podlhovasté tabletys dĺžkou 14 mma s filmovým obalom s vyrazeným “OXN” na jednej strane a “40” na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Silná bolesť, ktorá sa dá primerane zvládnuť len pomocou opioidných analgetík.


Druhou líniou je symptomatická liečba pacientov s ťažkým až veľmi ťažkým idiopatickým syndrómom nepokojných nôh po zlyhaní dopamínergickej liečby.


Opioidný antagonista naloxón sa pridáva, aby pôsobil proti zápche spôsobenej opioidom tým, že blokuje lokálne pôsobenie oxykodónu v opioidných receptoroch v črevách.


Targin je indikovaný u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Analgézia


Analgetický účinok Targinu je ekvivalentný oxykodóniumchloridu v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním.

Dávkovanie sa má upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti každého jednotlivého pacienta. Ak lekár neurčí inak, Targin sa má podávať nasledovne:


Dospelí

Zvyčajná počiatočná dávka u pacientov, ktorí doposiaľ neužívali opioidy (opioid-naivní) je 10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.


Pacienti, ktorí už dostávajú opioidy, môžu začať vyššími dávkami Targinu, a to v závislosti od ich predchádzajúcich skúseností s opioidmi.


Targin 5 mg/2,5 mg je určený na stanovenie (titráciu) dávky pri začatí liečby opioidmi a na prispôsobenie individuálnej dávky.


Maximálna denná dávka Targinu je 80 mg oxykodóniumchloridu a 40 mg naloxóniumchloridu. U pacientov vyžadujúcich vyššie dávky Targinu je potrebné zvážiť podávanie dodatočného oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním v rovnakých časových intervaloch, pričom je nutné vziať do úvahy maximálnu dennú dávku 400 mg oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním. V prípade doplňujúceho dávkovania oxykodóniumchloridu môže dôjsť k narušeniu prospešného účinku naloxóniumchloridu na funkciu čriev.

Úplné ukončenie liečby Targinom a následná zmena liečby na iný opioid môže spôsobiť zhoršenie funkcie čriev.


Niektorí pacienti, ktorí užívajú Targin podľa pravidelného časového rozvrhu, vyžadujú analgetiká s okamžitým uvoľňovaním ako „záchrannú“ medikáciu pri prelomovej bolesti. Targin je liek s predĺženým uvoľňovaním, preto nie je určený na liečbu prelomovej bolesti. Pri liečbe prelomovej bolesti sa jedna dávka „záchrannej“ medikácie má rovnať približne jednej šestine ekvivalentnej dennej dávky oxykodóniumchloridu. Potreba viac ako dvoch dávok „záchrannej“ medikácie denne je obvykle signálom, že je potrebné zvýšiť dávku Targinu. Toto zvýšenie sa má robiť postupne v trvaní 1 až 2 dni, pričom dávka 5 mg/2,5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu sa má zvyšovať dvakrát denne, alebo v prípade nutnosti sa dávka 10 mg/5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu zvýši až po dosiahnutie stabilnej dávky. Cieľom je stanoviť pacientovi špecifickú dávku podávanú 2-krát denne, ktorá si zachová dostatočný analgetický účinok počas celej doby liečby a potreba „záchrannej“ medikácie bude minimálna.


Targin sa užíva v stanovenej dávke dvakrát denne podľa pevne určeného časového režimu. Kým väčšine pacientov vyhovuje symetrické podávanie lieku (rovnaká dávka ráno a večer) podľa pevného časového režimu (každých 12 hodín), u niektorých pacientov môže byť v závislosti od individuálnej bolesti vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti. Všeobecne platí, že sa má zvoliť najnižšia účinná analgetická dávka.


Pri liečbe bolesti nenádorového pôvodu obvykle postačia dávky do 40 mg/20 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu, ale môžu byť potrebné aj vyššie dávky.

Pre dávky nerealizovateľné týmito silami sú k dispozícii iné sily lieku.

Syndróm nepokojných nôh


Targin je indikovaný u pacientov, ktorí trpia syndrómom nepokojných nôh (RLS) po dobu minimálne 6 mesiacov. Symptómy RLS by mali byť prítomné denne a počas dňa (≥ 4 dni/týždeň). Targin sa má použiť po zlyhaní predchádzajúcej dopamínergickej liečby. Zlyhanie dopamínergickej liečby je definované ako neadekvátna prvotná odpoveď, odpoveď, ktorá sa časom stala nedostatočnou, výskyt augmentácie alebo neprijateľnej znášanlivosti napriek podaniu adekvátnych dávok. Predchádzajúca liečba aspoň jedným dopamínergickým liekom mala trvať celkom 4 týždne. Kratšia doba môže byť akceptovaná v prípade neprijateľnej znášanlivosti dopamínergickej liečby.


Dávkovanie má byť upravené podľa citlivosti konkrétneho pacienta.


Liečba pacientov so syndrómom nepokojných nôh Targinom má byť vedená pod dohľadom lekára so skúsenosťami s manažmentom liečby syndrómu nepokojných nôh.

Ak nie je uvedené inak, Targin sa má podávať nasledovne:


Dospelí


Zvyčajná počiatočná dávka je 5 mg/2,5 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu v 12-hodinových intervaloch.


V prípade potreby vyšších dávok sa odporúča titrácia raz týždenne. Priemerná denná dávka v pilotnej štúdii bola 20 mg/10 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu. Pre niektorých pacientov môžu byť vhodné vyššie dávky až do maximálnej dávky 60 mg/30 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu.


Targin sa užíva v určených dávkach dvakrát denne podľa pevne stanoveného časového režimu. Kým väčšine pacientov vyhovuje symetrické podávanie lieku (rovnaká dávka ráno a večer) podľa pevného časového režimu (každých 12 hodín), u niektorých pacientov môže byť v závislosti od individuálnej bolesti vhodné asymetrické dávkovanie prispôsobené ich modelu bolesti. Všeobecne platí, že sa má zvoliť najnižšia účinná analgetická dávka.


Pre dávky nerealizovateľné týmito silami sú k dispozícii iné sily lieku.


Analgézia/Syndróm nepokojných nôh


Starší pacienti
Podobne ako u mladších dospelých sa má dávkovanie upraviť podľa intenzity bolesti alebo symptómov RLS a citlivosti jednotlivých pacientov.
Pacienti s poruchou funkcie pečene
Klinická štúdia preukázala, že u pacientov s poruchou funkcie pečene sú plazmatické koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvýšené. Koncentrácie naloxónu boli ovplyvnené vo väčšej miere ako v prípade oxykodónu (pozri časť 5.2). Klinický význam relatívne vysokej expozície naloxónu u pacientov s poruchou funkcie pečene nie je zatiaľ jasný. Pri podávaní Targinu pacientom s miernou poruchou funkcie pečene je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie pečene je podávanie Targinu kontraindikované (pozri časť 4.3).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Klinická štúdia preukázala, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek sú plazmatické koncentrácie oxykodónu a naloxónu zvýšené (pozri časť 5.2). Koncentrácie naloxónu boli ovplyvnené vo väčšej miere ako v prípade oxykodónu. Klinický význam relatívne vysokého vystaveniu naloxónu nie je známy. Pri podávaní Targinu pacientom s poruchou funkcie obličiek je nutná opatrnosť (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Targinu u detí vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.


Targin sa užíva v určených dávkach dvakrát denne podľa pevne stanoveného časového režimu.


Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety Targin sa musia prehĺtať celé, nerozlomené a nerozhryzené.


Doba užívania


Targin sa nesmie podávať dlhšie, ako je to absolútne nevyhnutné. Ak je s ohľadom na povahu a závažnosť ochorenia potrebná dlhodobá liečba, je nutné dôsledné a pravidelné sledovanie na stanovenie, či a do akej miery je nevyhnutná ďalšia liečba.


Analgézia

Pokiaľ pacient už nepotrebuje ďalšiu liečbu opioidmi, odporúča sa dávku znižovať postupne (pozri časť 4.4).


Syndróm nepokojných nôh

Najmenej raz za tri mesiace v priebehu liečby Targinom majú byť pacienti klinicky zhodnotení. Liečba má pokračovať len v prípade, ak je Targin účinný a jeho prínos prevyšuje nežiaduce účinky a potenciálne poškodenia u jednotlivých pacientov. K pokračovaniu liečby syndrómu nepokojných nôh dlhšie ako jeden rok je potrebné vykonať prednostne postupným znižovaním dávky v priebehu približne jedného týždňa za účelom zistenia, či je potrebné pokračovanie liečby, na ktorú bol Targin indikovaný.


Pokiaľ pacient už nepotrebuje ďalšiu liečbu opioidmi, na ukončenie liečby sa odporúča znižovať dávku postupne počas obdobia viac ako jedného týždňa kvôli zníženiu rizika abstinenčných príznakov (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • Všetky prípady, kedy sú kontraindikované opioidy,

 • Závažná respiračná depresia spojená s hypoxiou a/alebo hyperkapniou,

 • Závažné chronické obštrukčné ochorenie pľúc,

 • Cor pulmonale,

 • Závažná bronchiálna astma,

 • Paralytický ileus nevyvolaný opioidmi,

 • Stredne závažná až závažná porucha funkcie pečene.


Doplňujúce pre syndróm nepokojných nôh

 • Zneužitie opioidov v minulosti


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hlavným rizikom účinku opioidov je respiračná depresia.

Nutná je zvýšená opatrnosť pri podávaní lieku Targin starším a oslabeným pacientom, pacientom s paralytickým ileom spôsobeným opioidmi, pacientom so závažne zhoršenou funkciou pľúc, pacientom so spánkovým apnoe, s myxedémom, hypotyreózou, Addisonovou chorobou(nedostatočnosť kôry nadobličiek), toxickou psychózou, cholelitiázou, hypertrofiou prostaty, alkoholizmom, delirium tremens, pankreatitídou, hypotenziou, hypertenziou, existujúcim kardiovaskulárnym ochorením, poranením hlavy (vzhľadom na riziko zvýšenia intrakraniálneho tlaku), epileptickými poruchami alebo predispozíciou ku kŕčom alebo pacientom, ktorí užívajú MAO inhibítory.

Opatrnosť sa odporúča pri liečbe syndrómu nepokojných nôh Targinom pri pacientoch so syndrómom spánkového apnoe vzhľadom k zvýšenému riziku respiračnej depresie. O riziku neexistujú žiadne údaje, pretože pacienti so spánkovým apnoe boli z klinického skúšania vylúčení.

Opatrnosť je nutná aj pri podávaní Targinu pacientom s miernym poškodením pečene alebo obličiek. Obzvlášť starostlivé sledovanie je nutné u pacientov so závažným poškodením obličiek.
Výskyt hnačiek sa môže považovať za možný dôsledok naloxónu.
U pacientov dlhodobo liečených vyššími dávkami opioidov môže prechod na Targin spočiatku vyvolať abstinenčné príznaky. Takíto pacienti vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Targin nie je vhodný na liečbu abstinenčných príznakov.

Počas dlhodobého podávania sa môže u pacienta vyvinúť tolerancia na liek a pacient bude potrebovať vyššiu dávku lieku na udržanie žiadaného účinku. Dlhodobé podávanie Targinu môže viesť k fyzickej závislosti. Okamžité prerušenie liečby sa môže prejaviť abstinenčnými príznakmi. Pokiaľ liečba Targinom už nie je potrebná, je nutné znižovať denné dávky lieku postupne, aby sa predišlo výskytu abstinenčného syndrómu (pozri časť 4.2).
Nie sú žiadne klinické skúsenosti s liečbou syndrómu nepokojných nôh Targinom trvajúcou dlhšie ako 1 rok (pozri časť 4.2).

Existuje potenciálne riziko vzniku psychickej závislosti (adikcie) od opioidných analgetík, vrátane Targinu. Targin sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou históriou závislosti od alkoholu a drog. Samotný oxykodón má podobný profil zneužitia ako ostatné silné agonistické opioidy.


Aby sa nenarušilo predĺžené uvoľňovanie, tablety sa musia užiť celé a nesmú sa rozlomiť, rozžuť alebo rozdrviť. Prelomenie, rozžutie alebo rozdrvenie tablety spôsobí rýchlejšie uvoľnenie liečiv a absorpciu možnej fatálnej dávky oxykodónu (pozri časť 4.9).


Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku, sa musia zdržať vedenia vozidiel alebo obsluhy strojov. Ďalej je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby. Vzhľadom k možným vedľajším účinkom je nutná opatrnosť v prípadoch, keď pacienti užívajú iné sedatívne lieky v kombinácii s Targinom (pozri časti 4.5 a 4.7).

Súbežné používanie alkoholu a Targinu môže zvýšiť nežiaduce účinky Targinu. Súbežnému používaniu sa treba vyhýbať.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o bezpečnosti a účinku lieku Targin u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov. Z tohto dôvodu sa užívanie lieku u detí a adolescentov do 18 rokov neodporúča.


Neexistujú klinické skúsenosti u pacientov s nádorovým ochorením v spojení s peritoneálnou karcinomatózou alebo sub-okluzívnym syndrómom v pokročilých štádiách nádorového ochorenia tráviaceho traktu a panvy. Užívanie Targinu sa preto u takýchto pacientov neodporúča.

Užívanie Targinu predoperačne alebo prvých 12-24 hodín po operácii sa neodporúča. Presné načasovanie a opätovné začatie pooperačnej liečby Targinom je založené na posúdení rizík a prospechu každého jednotlivého pacienta a závisí od typu a rozsahu chirurgického zákroku, zvolenej anestézie, ďalšej medikácie a individuálneho stavu pacienta.
Je nutné zabrániť akémukoľvek zneužitiu Targinu drogovo závislými osobami.

Ak sa Targin zneužije parenterálne, intranazálne alebo perorálne osobami závislými od agonistov opioidných receptorov ako je heroín, morfín alebo metadón, dá sa očakávať, že sa dostavia výrazné abstinenčné príznaky – z dôvodu antagonistických vlastností naloxónu na opioidné receptory – alebo sa ešte zintenzívnia už existujúce abstinenčné príznaky (pozri časť 4.9).

Targin obsahuje dvojitú polymérovú matricu určenú výhradne na perorálne podávanie. Dá sa očakávať, že pri zneužití a konštitúcii tabliet s predĺženým účinkom do parenterálnej injekčnej formy môžu mať zložky (hlavne mastenec) za následok nekrózu miestneho tkaniva a pľúcne granulómy alebo môžu spôsobiť iné závažné nežiaduce účinky s prípadnými fatálnymi následkami.

Prázdna matrica tablety s predĺženým uvoľňovaním je viditeľná v stolici.

Užívanie Targinu sa môže prejaviť pozitívnymi výsledkami pri dopingových kontrolách.

Užívanie Targinu ako doping môže spôsobiť zdravotné riziká.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so vzácnymi dedičnými problémami, ako je neznášanlivosť galaktózy, vrodený nedostatok laktázy alebo nedostatočná absorpcia glukózy a galaktózy nemajú Targin užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie


Látky, ktoré majú depresívny účinok na CNS (napr. iné opioidy, sedatíva, hypnotiká, antidepresíva, fenotiazíny, neuroleptiká, antihistaminiká a antiemetiká) môžu zvyšovať depresívny účinok Targinu na CNS (napr. respiračnú depresiu).


Alkohol môže zosilniť farmakodynamické účinky Targinu; súbežnému používaniu sa treba vyhýbať.


Pri súbežnej aplikácii oxykodónu a kumarínových koagulancií sa u jednotlivcov pozorovali klinicky relevantné zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (INR alebo Quick-value) v oboch smeroch.


Oxykodón sa primárne metabolizuje CYP3A4 dráhami a čiastočne dráhami CYP2D6 (pozri časť 5.2).

Aktivity týchto dráh môžu byť buď inhibované alebo vyvolané rôznymi súčasne podávanými liekmi alebo zložkami potravín. Z týchto dôvodov správna dávka Targinu sa musí stanoviť zodpovedne.


CYP3A4 inhibítory, ako sú napr. makrolidové antibiotiká (napr. klaritromycín, erytromycín,

telitromycín), azolové antimykotické látky (ako napr. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol), inhibítory proteázy (ako napr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir), cimetidín a grepfruitový džús môžu znížiť klírens oxykodónu čo môže viesť k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie oxykodónu. V takomto prípade je potrebná redukcia dávky a následná retitrácia (stanovenie novej správnej dávky).


CYP3A4 aktivátory, ako sú rifampicín, karbamazepín, fenytoín a ľubovník bodkovaný

môžu indukovať metabolizmus oxykodónu a spôsobiť nárast klírensu lieku, výsledkom čoho je pokles

plazmatickej koncentrácie oxykodónu. Odporúča sa opatrnosť pri podávaní a následné stanovenie novej dávky lieku, aby sa dosiahla adekvátna kontrola symptómov.


Teoreticky lieky, ktoré inhibujú aktivitu enzymatického systému CYP2D6, ako sú paroxetín, fluoxetín

a chinidín môžu spôsobiť pokles klírensu oxykodónu čo môže viesť k nárastu plazmatickej koncentrácie oxykodónu. Súčasné podávanie inhibítorov CYP2D6 malo nevýznamný vplyv na elimináciu oxykodónu a žiaden vplyv na farmakodynamický účinok oxykodónu.


In vitro štúdie metabolizmu poukázali na to, že sa neočakávajú žiadne klinicky významné interakcie medzi oxykodónom a naloxónom.

Pravdepodobnosť klinicky relevantných interakcií medzi paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou alebo naltrexonom a kombináciou oxykodónu a naloxónu v terapeutických koncentráciách je minimálna.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní Targinu u gravidných žien a pri pôrode. Obmedzené údaje o užívaní oxykodónu počas gravidity u ľudských jedincov neprinášajú dôkaz o zvýšení rizika vrodených vád. Existuje len nedostatočné množstvo klinických údajov o použití naloxónu v tehotenstve. Avšak, systémová expozícia žien naloxónu po použití Targinu je pomerne nízka (pozri časť 5.2). Oxykodón aj naloxón prechádzajú do placenty. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na zvieratách s podávaním kombinácie oxykodónu a naloxónu (pozri časť 5.3). Štúdie na zvieratách, pri ktorých sa podávali oxykodón a naloxón samostatne, nepreukázali žiadne teratogénne alebo embryotoxické účinky.


Dlhodobé užívanie oxykodónu počas tehotenstva môže viesť k abstinenčným príznakom u novorodenca. Pokiaľ sa podáva počas pôrodu, oxykodón môže spôsobiť u novorodenca respiračnú depresiu. Targin sa môže používať počas gravidity len v prípade, ak prospech preváži nad možnými rizikami pre nenarodené dieťa alebo novorodenca.


Laktácia

Oxykodón sa vylučuje do materského mlieka. Bol zistený pomer koncentrácie medzi mliekom a plazmou 3,4:1, v dôsledku čoho sú možné účinky oxykodónu na dojča. Nie je známe, či sa aj naloxón vylučuje do materského mlieka. Avšak po užití lieku Targin sú systémové hladiny naloxónu veľmi nízke (pozri časť 5.2).

Nedá sa však vylúčiť riziko pre dojča hlavne pri opakovanom užívaní Targinu dojčiacou matkou. Laktácia sa má prerušiť počas liečby Targinom.


Fertilita

Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Targin má mierny vplyv naschopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby Targinom, po zvýšení dávky alebo pri rotácii lieku a ak sa Targin kombinuje s inými depresantami CNS. Pacientov stabilizovaných na špecifickej dávke nie je nutné obmedzovať. Preto by sa pacienti mali poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom, či môžu viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pacienti liečení Targinom, u ktorých sa vyskytla somnolencia a/alebo epizódy náhleho zaspávania, musia byť informovaní, že nemajú viezť vozidlá alebo vykonávať činnosti, pri ktorých môže znížená bdelosť spôsobiť riziko vážneho úrazu alebo smrti (napríklad pri obsluhe strojov), dokiaľ nebudú vyriešené opakujúce sa epizódy náhleho zaspávania a somnolencia (pozri aj časti 4.4 a 4.5).


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce frekvencie sú základom pre posúdenie nežiaducich účinkov:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až 1/10)

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky v liečbe bolesti


Poruchy imunitného systému

Menej časté: hypersenzitivita


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: znížená chuť do jedla až strata chuti do jedla


Psychické poruchy

Časté: nespavosť

Menej časté: abnormálne myslenie, úzkosť, zmätenosť, depresia, nervozita, nepokoj

Neznáme: euforická nálada, halucinácie, nočné mory


Poruchy nervového systému

Časté: závraty, bolesť hlavy, ospalosť

Menej časté: kŕče (hlavne u osôb s epileptickými poruchami alebo s predispozíciou ku kŕčom), poruchy pozornosti, poruchy reči, synkopa (prechodné bezvedomie), triaška

Neznáme: parestézia, sedácia


Poruchy oka

Menej časté: zrakové postihnutie


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: závraty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: angina pektoris, hlavne u pacientov s anamnézou ischemickej choroby srdca, búšenie srdca

Zriedkavé: tachykardia


Poruchy ciev

Časté: návaly horúčavy

Menej časté: zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dýchavičnosť, rinorea, kašeľ

Zriedkavé: zívanie

Neznáme: respiračná depresia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: bolesť brucha, zápcha, hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nevoľnosť, vracanie, plynatosť

Menej časté: brušná distenzia

Zriedkavé: ochorenie zubov

Neznáme: grganie


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov, žlčová kolika


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: svrbenie, kožné reakcie (vyrážka), hyperhidróza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalové spazmy, šklbanie vo svaloch, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: časté nutkanie na močenie

Neznáme: zadržiavanie moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: poruchy erekcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: astenické stavy, únava

Menej časté: abstinenčný syndróm, bolesť v hrudníku, zimnica, nevoľnosť, bolesť, periférny edém


Vyšetrenia

Menej časté: zníženie hmotnosti

Zriedkavé: zvýšenie hmotnosti


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: náhodný úraz


U liečiva oxykodóniumchloridu sú známe nasledújúce ďalšie nežiaduce účinky:

Vzhľadom k svojim farmakologickým vlastnostiam môže oxykodóniumchlorid spôsobiť respiračnú depresiu, miózu, bronchiálne spazmy a spazmy hladkého svalstva a môže potlačiť kašľací reflex.


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: Herpes simplex


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktické odpovede


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: dehydratácia

Zriedkavé: zvýšená chuť do jedla


Psychické poruchy

Časté: zmena nálady a osobnosti, znížená aktivita, psychomotorická hyperaktivita

Menej časté agitácia (nepokoj), poruchy vnímania reality (napr. derealizácia), znížené libido, závislosť na lieku


Poruchy nervového systému

Menej časté: poruchy koncentrácie, migréna, poruchy chuti, hypertónia, mimovoľné svalové kontrakcie, hypoaestézia, abnormálna koordinácia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: poruchy sluchu


Poruchy ciev

Menej časté: vazodilatácia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dysfónia


Gastrointestinálne poruchy

Časté: čkanie

Menej časté: dysfágia, ileus, tvorba vredov v ústach, stomatitída

Zriedkavé: meléna, krvácanie ďasien


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: cholestáza


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: suchá koža

Zriedkavé: urtikária


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: dysúria


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: amenorea


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: opuch, smäd, tolerancia na liek


Nežiaduce účinky v liečbe syndrómu nepokojných nôh


Nižšie uvedený zoznam odráža nežiaduce účinky Targinu pozorované počas 12-týždňového randomizovaného, placebom kontrolovaného klinického skúšania, zahŕňajúceho celkovo 150 pacientov, užívajúcich Targin, a 154 pacientov, užívajúcich placebo, s dennými dávkami medzi 10 mg/5 mg a 80 mg/40 mg oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu. Nežiaduce reakcie v súvislosti s Targinom pri liečbe bolesti, ktoré neboli počas štúdie syndrómu nepokojných nôh pozorované, sú uvedené s frekvenciou „neznáme“.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: hypersenzitivita


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: znížená chuť do jedla až strata chuti do jedla


Psychické poruchy

Časté: nespavosť, depresia

Menej časté: zníženie libida, návaly spánku

Neznáme: abnormálne myslenie, úzkosť, zmätenosť, nervozita, nepokoj, euforické nálady, halucinácie, nočné mory


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy, ospalosť

Časté: závraty, poruchy pozornosti, triaška, parestézia

Menej časté: poruchy chuti

Neznáme: kŕče (hlavne u osôb s epileptickými poruchami alebo s predispozíciou ku kŕčom), sedácia, poruchy reči, synkopa

Poruchy oka

Časté: zrakové postihnutie


Poruchy ucha a labyrintu

Časté: závraty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: angina pektoris, hlavne u pacientov s anamnézou ischemickej choroby srdca, palpitácie, tachykardia


Poruchy ciev

Časté: návaly horúčavy, zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dýchavičnosť

Neznáme: kašeľ, rinorea, respiračná depresia, zívanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: zápcha, nevoľnosť

Časté: bolesť brucha, sucho v ústach, vracanie

Menej časté: nadúvanie

Neznáme: brušná distenzia, hnačka, dyspepsia, grganie, ochorenie zubov


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (zvýšená alanínaminotransferáza, zvýšená gamaglutamyltransferáza)

Neznáme: žlčová kolika


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: hyperhidróza

Časté: svrbenie, kožné reakcie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: svalové spazmy, šklbanie vo svaloch, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: časté nutkanie na močenie, zadržiavanie moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: poruchy erekcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: únava

Časté: bolesť v hrudníku, zimnica, smäd, bolesť

Menej časté: abstinenčný syndróm, periférny edém

Neznáme: nevoľnosť


Vyšetrenia

Neznáme: zníženie hmotnosti, zvýšenie hmotnosti


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Neznáme: náhodný úraz


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy intoxikácie

Podľa anamnézy pacienta sa predávkovanie pacienta Targinom môže prejaviť príznakmi, ktoré sú spôsobené buď oxykodónom (agonista opioidových receptorov) alebo naloxónom (antagonista opioidových receptorov).


K príznakom predávkovania oxykodónom patria mióza, respiračná depresia, ospalosť prechádzajúca do apatie, ochabnutosť kostrového svalstva, bradykardia a hypotenzia. V závažnejších prípadoch sa môže vyskytnúť kóma, nekardiogénny pľúcny edém a obehové zlyhanie s fatálnymi následkami.


Symptómy predávkovania samotným naloxónom sú nepravdepodobné.


Liečba intoxikácie

Abstinenčné príznaky predávkovania naloxónom je nutné liečiť symptomaticky v dobre kontrolovanom prostredí.

Klinické symptómy naznačujúce predávkovanie oxykodónom sa môžu liečiť podaním opioidných antagonistov (napr. 0,4-2 mg naloxóniumchloridu intravenózne). Podanie je potrebné opakovať podľa klinickej potreby v dvoj- až trojminútových intervaloch. Tiež je možné aplikovať infúziu 2 mg naloxóniumchloridu v 500 ml 0,9 % chloridu sodného alebo 5 % dextrózy (0,004 mg/ml naloxónu). Infúzia sa má podávať v pomere k skôr podaným bolusovým dávkam a podľa reakcie pacienta.


Nutné je zvážiť výplach žalúdka.


V prípade potreby sa dajú použiť podporné prostriedky (umelé dýchanie, kyslík, vazopresory a infúzia) na zvládnutie obehového šoku spojeného s predávkovaním. Pri zástave srdca alebo arytmii je nutné urobiť masáž srdca alebo defibriláciu. Ak je to potrebné, treba zabezpečiť umelú ventiláciu. Musí sa zachovať metabolizmus tekutín a elektrolytov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká; opioidné analgetiká; prírodné ópiové alkaloidy, ATC kód: N02AA55


Mechanizmus účinku

Oxykodón a naloxón majú afinitu ku kappa, mí a delta receptorom opiátov v mozgu, v mieche a v periférnych orgánoch (napr. črevo). Oxykodón pôsobí ako agonista opioidného receptoru na týchto receptoroch a zmierňuje bolesť naviazaním sa na endogénne receptory v CNS. Naopak, naloxón je čistý antagonista pôsobiaci na všetky typy opioidných receptorov.


Farmakodynamické účinky

Z dôvodu výrazného first-pass metabolizmu je biologická dostupnosť naloxónu po perorálnom podaní < 3%, a preto je klinicky relevantný systémový účinok nepravdepodobný. Kvôli lokálnemu konkurenčnému antagonizmu opioidným receptorom sprostredkovaného oxykodónového účinku naloxónu v čreve, naloxón znižuje poruchu funkcie vyprázdňovania čreva typickú pre liečbu opioidmi.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Opiáty môžu ovplyvňovať hypotalamo-hypofyzárno-adrenálne alebo gonadálne osi. Medzi pozorovanými zmenami sú zvýšenie prolaktínu v sére a znížená hladina kortizolu a testosterónu v plazme. V dôsledku týchto zmien hormónov sa môžu vyskytnúť klinické príznaky.


Predklinické štúdie ukazujú rozdielne účinky prírodných opioidov na zložky imunitného systému. Klinický význam týchto zistení nie je známy. Nie je známe, či oxykodón, polysyntetický opioid, má podobné účinky na imunitný systém ako prírodné opioidy.


Analgézia

Dvanásťtýždňová paralelná skupinová dvojito zaslepená štúdia uskutočnená u 322 pacientov trpiacich zápchou spôsobenou opioidmi preukázala, že pacienti liečení kombináciou oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu mali v poslednom týždni liečby priemerne o jednu spontánnu stolicu (bez laxatív) viac v porovnaní s pacientmi, ktorí pokračovali v užívaní podobných dávok tabliet oxykodóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním (p < 0,0001). V skupine pacientov liečených oxykodónom a naloxónom bolo užívanie laxatív počas prvých štyroch týždňov liečby podstatne nižšie ako v skupine liečenej iba oxykodónom (31 % oproti 55 %, p < 0,0001). Podobné výsledky boli zistené v štúdii uskutočnenej u 265 pacientov s nenádorovým ochorením, ktorí užívali denné dávky oxykodóniumchloridu a naloxóniumchloridu 60 mg/30 mg až 80 mg/40 mg v porovnaní s pacientmi liečenými len oxykodóniumchloridom v rovnakých dávkach.


Syndróm nepokojných nôh

V dvanásťtýždňovej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii účinnosti, 150 pacientov s ťažkým až veľmi ťažkým idiopatickým syndrómom nepokojných nôh, boli pacienti náhodným výberom liečení oxykodóniumchloridom/naloxóniumchloridom. Ťažký syndróm je definovaný ako IRLS skóre medzi 21 a 30 a veľmi ťažký syndróm ako skóre medzi 31 a 40. U pacientov bolo preukázané klinicky a štatisticky významné zlepšenie v priemerných IRLS skóre v porovnaní s placebom po celú dobu liečby, s poklesom priemerného IRSL skóre o 5,9 bodu v porovnaní s placebom v 12. týždni (u pacientov, ktorí prerušili štúdiu z dôvodu veľmi konzervatívneho prístupu, dokončili štúdiu za predpokladu podobného efektu ako pri placebe). Účinnosť bola preukázaná už od prvého týždňa liečby. Podobné výsledky boli uvádzané aj v súvislosti so zlepšením závažnosti RLS symptómov (merané na RLS-6-bodovej stupnici), s kvalitou života (merané prostredníctvom QoL-RLS dotazníka o kvalite života), s kvalitou spánku (merané MOS spánkovou stupnicou) a podielom IRLS skóre respondentov. Nevyskytol sa žiadny prípad zvýšenia IRSL skóre počas štúdie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Oxykodóniumchlorid

Absorpcia

Oxykodón má pri perorálnom podaní vysokú absolútnu biologickú dostupnosť až 87 %.


Distribúcia

Po absorpcii sa oxykodón distribuuje po celom tele. Približne 45 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Oxykodón prechádza placentou a môže sa vyskytnúť v materskom mlieku.


Biotransformácia

Oxykodón sa metabolizuje v čreve a v pečeni na noroxykodón a oxymorfón a na rôzne glukuronidové konjugáty. Noroxykodón, oxymorfón a noroxymorfón sa vytvárajú pomocou systému cytochrómu P450. Chinidín znižuje tvorbu oxymorfónu u človeka bez podstatného ovplyvnenia farmakodynamiky oxykodónu. Vplyv metabolitov na celkový farmakodynamický účinok je bezvýznamný.


Eliminácia

Oxykodón a jeho metabolity sa vylučujú močom a stolicou.


Naloxóniumchlorid

Absorpcia

Naloxón má pri perorálnom podaní veľmi nízku systémovú dostupnosť < 3 %.


Distribúcia

Naloxón prechádza do placenty. Nie je známe, či naloxón tiež prechádza do materského mlieka.


Biotransformácia a eliminácia

Po parenterálnom podaní je plazmatický polčas lieku približne 1 hodina. Doba účinku závisí od dávky a cesty podania, intramuskulárna injekcia má dlhší účinok ako intravenózne dávky.

Naloxóniumchlorid sa metabolizuje v pečeni a vylučuje sa močom. Hlavnými metabolitmi sú naloxóniumglukuronid, 6-naloxol a jeho glukuronidy.


Kombinácia oxykodóniumchloridu/naloxóniumchloridu (Targin)


Farmakokinetické/farmakodynamické súvislosti

Farmokokinetické vlastnosti oxykodónu z Targinu sú ekvivalentné vlastnostiam oxykodónu s predĺženým uvoľňovaním podávané spolu s tabletami naloxóniumchloridu s predĺženým uvoľňovaním.


Všetky sily Targinu sú zameniteľné.


Po perororálnom podaní lieku Targin zdravým jedincom v maximálnej dávke sú koncentrácie naloxónu v plazme také nízke, že nie je možné vykonať farmakokinetickú analýzu. Dá sa však uskutočniť farmakokinetická analýza naloxón-3-glukuronidu ako náhradného markeru, pretože jeho koncentrácia v plazme je dostatočne vysoká na jeho stanovenie.


Celkovo, po výdatných raňajkách s vysokým obsahom tukov je biologická dostupnosť a maximálna koncentrácia oxykodónu v plazme (Cmax) zvýšená približne o 16 % a 30 % v porovnaní s podaním počas pôstu. Bolo to hodnotené ako klinicky irelevantné, a preto je možné užívať Targin s jedlom alebo bez jedla (pozri bod 4.2).


In vitro štúdie metabolizmu lieku preukázali, že výskyt klinicky relevantných interakcií týkajúcich sa Targinu je nepravdepodobný.


Starší pacienti


Oxykodón:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCoxykodónu zvýšila v priemere na 118 % (90 % C.I.: 103, 135). Hodnota Cmax oxykodónu sa zvýšila v priemere na 128 % (90 % C.I.: 107, 152).


Naloxón:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCnaloxónu zvýšila v priemere na 182 % (90 % C.I.: 123, 270). Hodnota Cmax naloxónu sa zvýšila v priemere na 173 % (90 % C.I.: 107, 280).


Naloxón-3-glukuronid:

U starších pacientov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi sa hodnota AUCnaloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 128 % (90 % C.I.: 113, 147). Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 127 % (90 % C.I.: 112, 144). Hodnota Cmin naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 125 % (90 % C.I.: 105, 148).


Pacienti s poruchou funkcie pečene


Oxykodón:

U pacientov s miernym, stredným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINF oxykodónu zvýšila v priemere na 143 % (90 % C.I.: 111, 184), 319 % (90 % C.I.: 248, 411) a 310 % (90 % C.I.: 241, 398) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 120 % (90 % C.I.: 99, 144), 201 % (90 % C.I.: 166, 242) a 191 % (90 % C.I.: 158, 231) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene zvýšila v priemere na 108 % (90 % C.I.: 70, 146), 176 % (90 % C.I.: 138, 215) a 183 % (90 % C.I.: 145, 221) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi.


Naloxón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCt naloxónu zvýšila v priemere na 411 % (90 % C.I.: 152, 1112), 11518 % (90 % C.I.: 4259, 31149) a 10666 % (90 % C.I.: 3944, 28847) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa zvýšila v priemere na 193 % (90 % C.I.: 115, 324), 5292 % (90 % C.I: 3148, 8896) a 5252 % (90 % C.I.: 3124, 8830) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom k nedostatočnému množstvu údajov sa t1/2Z a odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo taktiež založené na hodnotách AUCt.


Naloxón-3-glukuronid:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením pečene sa hodnota AUCINF naloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 157 % (90 % C.I.: 89, 279), 128 % (90 % C.I.: 72, 227) a 125 % (90 % C.I.: 71, 222 v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa zvýšila v priemere na 141 % (90% C.I.: 100, 197) a 118 % (90 % C.I.: 84, 166) u pacientov s miernym, stredne závažným poškodením pečene a u pacientov so závažným poškodením pečene sa znížila na 98 % (90 % C.I.: 70, 137) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z naloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym poškodením pečene zvýšila v priemere na 117 % (90 % C.I.: 72, 161) a u pacientov so stredne závažným poškodením pečene sa znížila na 77 % (90 % C.I.: 32, 121) respektíve na 94 % (90 % C.I.: 49, 139) u pacientov so závažným poškodením pečene porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Oxykodón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINF oxykodónu zvýšila v priemere na 153 % (90 % C.I.: 130, 182), 166 % (90 % C.I.: 140, 196) a 224 % (90 % C.I.: 190, 266) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax oxykodónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 110 % (90 % C.I.: 94, 129), 135 % (90 % C.I.: 115, 159) a 167 % (90 % C.I.: 142, 196) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota t1/2Z sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 149 %, 123 % a 142 %porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi.


Naloxón:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCt naloxónu zvýšila v priemere na 2850 % (90 % C.I.: 369, 22042), 3910 % (90 % C.I.: 506, 30243) a 7612 % (90 % C.I.: 984, 58871) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxónu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 1076 % (90 % C.l.: 154, 7502), 858 % (90 % C.I.: 123, 5981) a 1675 % (90 % C.I.: 240, 11676) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Vzhľadom na nedostatočné množstvo údajov sa t1/2Z a odpovedajúci AUCINF naloxónu nestanovovali. Z tohto dôvodu porovnanie biologickej dostupnosti naloxónu bolo založené na hodnotách AUCt. Pomery mohli byť ovplyvnené nemožnosťou plne charakterizovať plazmatické profily naloxónu u zdravých jedincov.


Naloxón-3-glukuronid:

U pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek sa hodnota AUCINF naloxón-3-glukuronidu zvýšila v priemere na 220 % (90 % C.I.: 148, 327), 370 % (90 % C.I.: 249, 550) a 525 % (90 % C.I.: 354, 781) porovnaním so zdravými dobrovoľníkmi. Hodnota Cmax naloxón-3-glukuronidu sa u pacientov s miernym, stredne závažným a závažným poškodením obličiek zvýšila v priemere na 148 % (90 % C.I.: 110, 197), 202 % (90 % C.I.: 151, 271) a 239 % (90 % C.I.: 179, 320) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Pri hodnote t1/2Z naloxón-3-glukuronidu v priemere nedošlo k žiadnej významnej zmene medzi pacientmi s poškodením obličiek a zdravými jedincami.


Zneužitie

Aby sa zamedzilo narušeniu vlastností predĺženého uvoľňovania, nesmie sa Targin drviť, lámať na kúsky ani žuť, pretože to vedie k rýchlejšiemu uvoľňovaniu liečiv. Navyše naloxón, ak je podaný intranazálne, má pomalšiu eliminačnú rýchlosť. Obe tieto vlastnosti znamenajú, že zneužitie Targinu nebude mať zamýšľaný účinok. U potkanov závislých od oxykodónu viedlo intravenózne podanie naloxónu v pomere 2:1 k abstinenčným príznakom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne údaje zo štúdií reprodukčnej toxicity kombinácie oxykodónu a naloxónu. Štúdie vykonané na jednotlivých zložkách preukázali, že oxykodón v dávkach do 8 mg/kg telesnej hmotnosti nemal vplyv na plodnosť a na ranný embryonálny vývoj u samcov a samíc potkanov a nespôsobil malformácie u potkanov v dávkach do 8 mg/kg a u králikov v dávkach do 125 mg/kg telesnej hmotnosti. Avšak u králikov, ak sa použilo štatistické hodnotenie jednotlivých plodov, bol pozorovaný nárast vývojových zmien súvisiaci s výškou dávky (zvýšený výskyt 27. presakrálneho stavca, nadbytočných párov rebier).

Pri štatistickom hodnotení týchto parametrov v rámci vrhov sa zvýšil len výskyt 27. presakrálneho stavca a to len v skupine, ktorej bola podávaná denná dávka 125 mg/kg, t.j. dávka, ktorá spôsobila silné farmakotoxické účinky brezivých zvierat. Štúdia prenatálneho a postnatálneho vývoja potkanov F1 preukázala, že telesná hmotnosť potkanov, ktorým bola podávaná denná dávka 6 mg/kg, bola nižšia v porovnaní s telesnou hmotnosťou kontrolnej skupiny pri dávkach znižujúcich hmotnosť matky a príjem potravy (NOAEL 2 mg/kg telesnej hmotnosti).

Nezistil sa žiaden účinok ani na fyzické, reflexologické a zmyslové vývojové parametre ani na ukazovatele správania sa a reprodukcie. Štandardné štúdie perorálnej reprodukčnej toxicity naloxónu preukázali, že vysoké perorálne dávky naloxónu neboli teratogénne a/alebo embryo/fetotoxické a nemajú nepriaznivý vplyv na perinatálny a postnatálny vývoj.

Naloxón vo veľmi vysokých dávkach (800 mg/kg/deň), ktoré vyvolali u samíc potkanov významnú toxicitu (napr. zníženie telesnej hmotnosti, kŕče), spôsobil zvýšenú úmrtnosť mláďat v období ihneď po pôrode. Avšak, v prežívaní mláďat, neboli pozorované žiadne účinky na vývoj alebo správanie sa.


Neuskutočnili sa žiadne dlhodobé štúdie karcinogenity pri podávaní kombinácie oxykodónu/naloxónu ani samotného oxykodónu. U naloxónu sa uskutočnila 24-mesačná štúdia perorálnej karcinogenity u potkanov za použitia dávkovania 100 mg/kg/deň. Výsledky poukázali na nekarcinogenitu naloxónu za týchto podmienok.


Oxykodón a naloxón ako samostatné prípravky v in vitro štúdiách vykazujú klastogénny potenciál. Žiadne podobné účinky však v štúdiáchin vivo neboli zistené, a to ani pri toxických dávkach. Výsledky naznačujú, že mutagénne riziko Targinu u ľudí v terapeutických koncentráciách sa dá považovať za nepravdepodobné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Targin 5 mg/2.5 mg

Jadro tablety:

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát

hyprolóza


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastenec

hlinitý lak brilantnej modrej FCF (E133)


Targin 10 mg/5 mg

Jadro tablety:

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát

povidón K30


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastenec


Targin 20 mg/10 mg

Jadro tablety:

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát

povidón K30


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastenec

červený oxid železa (E172)


Targin 40 mg/20 mg

Jadro tablety:

etylcelulóza

stearylalkohol

monohydrát laktózy

mastenec

magnéziumstearát

povidón K30


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastenec

žltý oxid železa (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Polyvinylchloridové blistre (PVC) s hliníkovou fóliou: 3 roky


HDPE fľaše: 2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


Targin 5 mg/2.5 mg

Uchovávajte v originálnom balení na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre PVC/Al


10 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

20 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

50 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Nemocničné balenie 100 (10x10) tabliet s predĺženým uvoľňovaním


Polyetylénové fľaše s vysokou hustotou (HDPE) a detským bezpečnostným polypropylénovým (PP) uzáverom: 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti a typy balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mundipharma GmbH

Apollogasse 16-18

1070 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 65/0624/10-S

Targin 10/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 65/0625/10-S

Targin 20/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 65/0626/10-S

Targin 40/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním: 65/0627/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13. septembra 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


18


Targin 5/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním