+ ipil.sk

TAROFLOX 200Príbalový leták

Príloha č.2a k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/03142


Písomná informácia pre používateľov


 • Kým začnete používať tento liek, pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľov.

 • Odložte si tento letáčik, možno ho bude treba opäť prečítať.

 • Ak máte nejaké otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 • Lekár predpísal tento liek osobne Vám, nedávajte ho preto iným ľuďom. Môže im uškodiť, aj keď majú rovnaké príznaky ako Vy.


TAROFLOX 200

(ofloxacinum)


filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Zloženie lieku


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg ofloxacínu.


Pomocné látky:

monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hyprolóza, karmelóza, magnéziumstearát, mastenec, hypromelóza, makrogol 8000, oxid titaničitý.


Farmakoterapeutická skupina

Širokospektrálne antibiotikum, fluorochinolóny.


Charakteristika

Liečivo Tarofloxu, ofloxacín, je baktericídne chinolónové chemoterapeutikum (liečivo ničiace baktérie používané na liečbu infekcií).


Nasledujúce mikroorganizmy sa považujú za citlivé na ofloxacín:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Proteus (indol-negatívne a indol-pozitívne kmene), Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlamydia, Legionella.


Nasledujúce mikroorganizmy sa považujú za stredne citlivé na ofloxacín:Enterococci, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum.


Nasledujúce mikroorganizmy sú zväčša necitlivé na ofloxacín:

Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroids, anaerobes (napr. Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Clostridium difficile).

Indikácie

Taroflox filmom obalené tablety sa používajú na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií, ak sú spôsobené patogénmi citlivými na ofloxacín:

 • Akútne, chronické a recidivujúce (opakujúce sa) infekcie dýchacích ciest (bronchitída), ktoré spôsobuje Haemophilus influenzae alebo iné gram-negatívne patogény (patogény nefarbiace sa pri Gramovom farbení) a patogény, na ktoré neúčinkujú bežné antibakteriálne pôsobiace lieky alebo Staphylococcus aureus.

 • Zápal pľúc, predovšetkým ak je spôsobený baktériami ako Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Legionella alebo Staphylococcus. Keďže v súčasnosti zápal pľúc spôsobujú predovšetkým pneumokoky, Taroflox nie je liekom prvej voľby u tohoto typu ochorenia (pozri tiež Spôsob podávania).

 • Chronické a recidivujúce infekcie uší, nosa a hrdla, predovšetkým ak sú spôsobené gram-negatívnymi baktériami vrátane Pseudomonas, alebo ak ich spôsobuje Staphylococcus. Preto sa Taroflox všeobecne nepredpisuje na liečbu akútnej angíny spôsobenej beta-hemolytickými streptokokmi (pozri tiež Spôsob podávania).

 • Infekcie mäkkých tkanív a kože.

 • Infekcie kostí (osteitis, osteomyelitis).

 • Infekcie brušnej dutiny, vrátane panvovej oblasti a bakteriálna hnačka, ktorá si vyžaduje antibiotickú liečbu.

 • Infekcie obličiek, močových ciest a pohlavných orgánov, kvapavka.


Taroflox filmom obalené tablety sa taktiež používajú na predchádzanie infekciám (aj na odstránenie určitých vybraných mikroorganizmov z čriev) u pacientov s výrazne zníženou odolnosťou voči infekciám.


Ofloxacín nie je účinný proti Treponema pallidum.


Kontraindikácie

Taroflox filmom obalené tablety sa nesmú podávať:

 • pacientom s precitlivenosťou na ofloxacín a iné fluorochinolóny alebo na ktorúkoľvek inú pomocnú látku (pozri Zloženie lieku),

 • epileptikom a pacientom so zníženým prahom pre výskyt (vznik) kŕčov, spôsobeným predošlým poškodením centrálneho nervového systému (CNS), napr. po úrazoch lebky a mozgu, zápale v oblasti CNS alebo po mozgovej príhode (zvýšené riziko mozgových kŕčov),

 • pacientom, u ktorých sa objavili poruchy šliach po užívaní fluorochinolónov.


Na základe výsledkov štúdií na zvieratách sa nedá úplne vylúčiť riziko poškodenia kĺbových chrupaviek v rastúcom organizme, a preto sa Taroflox filmom obalené tablety nesmú podávať:

 • deťom a mládeži vo fáze rastu,

 • počas gravidity,

 • dojčiacim matkám.


Nežiaduce účinky

Na vyjadrenie výskytu nežiaducich účinkov sa používa táto stupnica:

Veľmi časté: viac ako 10 %, časté: 1 až 10 %, menej časté: 0,1 až 1 %, zriedkavé: 0,01 až 0,1 %, veľmi zriedkavé: menej ako 0,01 %, jednotlivé prípady.


Alergické reakcie, reakcie kože a slizníc

Menej časté: príznaky ako svrbenie, vyrážky, pálenie očí, kašeľ a výtok z nosa.

Zriedkavé: precitlivené reakcie ako žihľavka, opuch, skrátené dýchanie/kŕč svalstva priedušiek; nával červene do tváre, potenie sa, vyrážky s pľuzgierikmi.

Veľmi zriedkavé: zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie (napr. príznaky ako pri spálení sa slnkom, blednutie alebo strácanie nechtov); zápal drobných ciev s drobným bodkovitým krvácaním do kože, tvorba pľuzgierikov a uzlov, ktoré môžu viesť v jednotlivých prípadoch k odumretiu kože a taktiež môžu zasiahnuť vnútorné orgány. Výsyp; anafylaktický alebo anafylaktoidný šok; v jednotlivých prípadoch sa zaznamenalo skrátenie dychu; závažné reakcie kože a slizníc (multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, v jednotlivých prípadoch Stevensov-Johnsonov syndróm).


Účinky na zažívací trakt a metabolizmus

Menej časté: žalúdočné ťažkosti, bolesť brucha, hnačka, nechutenstvo, vracanie.

Zriedkavé: strata chuti do jedla, črevný zápal (ktorý v niektorých prípadoch môže prejsť do krvácania).

Veľmi zriedkavé: pseudomembránová kolitída (zápalové ochorenie čriev spôsobujúce narušenie črevnej mikroflóry) (pozri tiež časť Osobitné upozornenia).

Jednotlivé prípady: zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia) alebo znížená hladina cukru v krvi (hypoglykémia), predovšetkým u pacientov, ktorí sú liečení antidiabetikami.


Účinky na nervový systém

Menej časté: nepokoj, závraty, bolesti hlavy, nespavosť.

Zriedkavé: psychotické reakcie (napr. s halucináciami) ako chvenie, pocit úzkosti, zmätenosť, intenzívne sny (nočné mory nevynímajúc), depresie, ospalosť/somnolencia, porucha citlivosti (parestézia), poruchy chuti a čuchu (môžu viesť až k úplnej strate chuti a čuchu), poruchy zraku (napr. rozmazané videnie, dvojité videnie a zmenená schopnosť vnímať farby).

Veľmi zriedkavé: poruchy sluchu ako tinnitus (hučanie v ušiach) a zhoršený sluch, záchvaty kŕčov, extrapyramídové príznaky alebo poruchy svalovej koordinácie (napr. triaška, neistá chôdza), senzorická alebo senzomotorická periférna neuropatia (znížená citlivosť na zmyslové podnety).

Jednotlivé prípady: psychotické reakcie a depresie vedúce k sebapoškodzovaniu, ktoré zahŕňajú samovražedné myšlienky a činy. Takéto reakcie sa môžu objaviť už aj po prvej dávke. Vtedy treba Taroflox okamžite vysadiť.


Účinky na srdcovocievny systém

Zriedkavé: zvýšenie krvného tlaku, zrýchlený tep srdca.

Jednotlivé prípady:komorová porucha srdcového rytmu, predĺženie QT intervalu.

Účinky na cievy

Zriedkavé:zníženie krvného tlaku.


Účinky na lokomóciu

Zriedkavé: zápaly šliach

Veľmi zriedkavé: pretrhnutie šliach (napr. Achillovej šľachy). Tento nežiaduci účinok sa môže objaviť do 48 hodín od začatia liečby a môže postihnúť obe strany, tak ako aj pri iných fluorochinolónoch. Svalové a kĺbové príznaky (napr. bolesť).

Jednotlivé prípady: rabdomyolýza (svalové reakcie s poškodením svalových buniek) alebo myopatia (svalová porucha). Slabosť svalov (u pacientov s myastenia gravis je tu možná súvislosť).


Účinky na pečeň a žlčník

Zriedkavé: zhoršenie funkcie pečene so zvýšenými hodnotami pečeňových enzýmov (ALT, AST, LDH, gamma-GT, alkalická fosfatáza alebo hladina bilirubínu)

Veľmi zriedkavé: cholestatická žltačka

Jednotlivé prípady: hepatitída (zápal pečene) alebo vážne poškodenie pečene


Účinky na obličky

Zriedkavé: zhoršenie funkcie obličiek (napr. zvýšená hladina kreatinínu).

Veľmi zriedkavé: akútne zlyhanie obličiek

Jednotlivé prípady: akútna intersticiálna nefritída (zápalové ochorenie obličiek)


Účinky na krvný systém

Veľmi zriedkavé: anémia (pokles počtu červených krviniek), hemolytická anémia (ropzpad červených krviniek s uvoľňovaním krvného farbiva), leukopénia (znížený počet bielych krviniek), eozinofília (zvýšenie počtu eozinofilov (druh bielych krviniek), trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek).

Jednotlivé prípady: agranulocytóza (pokles počtu granulocytov v krvi), pancytopénia (súčasný pokles počtu všetkých krviniek), útlm kostnej drene.


Ďalšie účinky

Menej časté: predovšetkým dlhodobé užívanie môže spôsobiť znásobenie odolných baktérií a húb. Stav pacienta sa preto má sledovať v pravidelných intervaloch. Pri výskyte sekundárnej infekcie je treba vykonať potrebné opatrenia.

Veľmi zriedkavé: horúčka

Jednotlivé prípady: alergická pneumonitída (zápal pľúc), porfyrické záchvaty u pacientov s porfýriou.


Poznámky

Až na veľmi zriedkavé prípady (napríklad jednotlivé prípady poruchy chuti, čuchu a sluchu), po prerušení liečby Tarofloxom nežiaduce účinky ustúpili.

V prípade vážnej hypersenzitívnej reakcie treba liečbu Tarofloxom okamžite ukončiť. Anafylaktoidné reakcie sa môžu objaviť už po prvej dávke a tento stav si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Pacient má informovať svojho lekára alebo lekárnika, ak sa u neho objaví niektorý z uvedených nežiaducich účinkov.


Niektoré nežiaduce účinky ako závrat alebo pocity zmätenosti môžu nepriaznivo ovplyvniť koncentráciu a reakcie pacienta.

V situáciách, kde sú tieto vlastnosti obzvlášť dôležité (napr. pri vedení motorového vozidla alebo pri obsluhovaní strojov), predstavujú tieto nežiaduce účinky nebezpečenstvo. Konzumácia alkoholu v kombinácii s Tarofloxom nežiaduce účinky znásobuje.


Interakcie

Účinky Tarofloxu sa môžu zoslabiť, ak sa podáva súčasne s anorganickými antacidami (lieky neutralizujúce žalúdočnú kyselinu) alebo sukralfátom. Platí to aj pre iné lieky, ktoré obsahujú ióny určitých kovov (hliník, železo, horčík alebo zinok).

Taroflox sa preto má podať približne 2 hodiny pred užitím takýchto liekov.


Súbežné užívanie fluorochinolónov s liekmi, ktoré potláčajú kŕče, môže viesť k zvýšenej náchylnosti ku kŕčom (pozri tiež Osobitné upozornenia). Do tejto skupiny patria aj niektoré druhy liekov bez obsahu steroidov, ako protizápalové liečivá (napr. fenbufén) a teofylín. Koncentráciu teofylínu však ofloxacín významne neovplyvňuje.


Fluorochinolóny podávané s liekmi na renálnu tubulárnu sekréciu (napr. probenecid, cimetidín, furosemid, metotrexát) si navzájom môžu utlmiť vylučovanie, čo je dôležité mať na pamäti predovšetkým pri liečbe vysokými dávkami. Vzájomná interakcia môže zvýšiť ich sérovú hladinu a posilniť vedľajšie účinky.


Fluorochinolóny, nemožno vylúčiť ani Taroflox, dokážu zosilniť účinky derivátov kumarínu. Preto sa odporúča pozorne sledovať pacientov, ktorí sú zároveň liečení aj derivátmi kumarínu.


Taroflox môže spôsobiť mierne zvýšenie hladiny glibenklamidu. V takomto prípade sa kvôli náchylnosti na hypoglykémiu odporúča pozorne sledovať hladinu cukru.


Ofloxacín podobne ako ostatné fluorochinolóny sa majú používať s opatrnosťou u pacientov liečených liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy). (Pozri časť Osobitné upozornenia).


Dávkovanie

Odporúčajú sa nasledujúce dávky:


Indikácie

Denná dávka

Infekcie dolných močových ciest bez komplikácií

2-krát polovica tablety

Infekcie obličiek, močových ciest a pohlavných orgánov

2-krát 1 tableta

Infekcie dýchacích ciest, uší, nosa a hrdla

2-krát 1 tableta

Infekcie kože a mäkkých tkanív

2-krát 1 tableta

Infekcie kostí

2-krát 1 tableta

Infekcie brušnej dutiny (vrátane bakteriálnej hnačky)

2-krát 1 tableta

Prevencia infekcií u pacientov s výrazne zníženou odolnosťou voči infekciám

2-3 tablety


V jednotlivých prípadoch je možné zvýšiť dávku, ak sa vyskytne patogén s inou citlivosťou, pri ťažkých infekciách (napr. dýchacích ciest alebo kostí) a keď je odozva na liečbu nedostatočná. V takýchto prípadoch možno zvýšiť dennú dávku na 2-krát 2 tablety. Platí to aj pre infekcie, ktoré sú sprevádzané komplikáciami.


Starší pacienti

Samotný vek nie je dôvodom na úpravu dávky ofloxacínu. Avšak starším pacientom treba venovať pozornosť a adekvátne upraviť dávkovanie. (Pozri časť Osobitné upozornenia, Predĺženie intervalu QT).


Dávkovanie u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek

Pacientom so zhoršenou funkciou obličiek sa odporúča nasledujúce dávkovanie:

Prvá dávka závisí od povahy a závažnosti ochorenia a je rovnaká ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Všetky ďalšie dávky majú byť znížené takto:


Klírens kreatinínu

Dávkovanie

50 až 20 ml/min

polovica až 1 tableta za 24 hodín

20 ml/min

polovica tablety za 24 hodín

Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza

polovica tablety za 24 hodín


V niektorých prípadoch (pozri vyššie) je možné dávku zvýšiť.


Dávkovanie u pacientov so zhoršenou funkciou pečene

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene môžu mať znížené vylučovanie ofloxacínu. V takýchto prípadoch sa preto neodporúča prekročiť maximálnu dennú dávku 2 tablety Tarofloxu 200.


Spôsob podávania

Taroflox filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť primeraným množstvom tekutín (polovica pohára až celý pohár). Môžu sa užiť nalačno alebo počas jedla.


Trvanie liečby

Trvanie liečby záleží od odozvy patogénov a klinického stavu. V liečbe sa odporúča pokračovať najmenej 3 dni po poklese horúčky a vymiznutí príznakov.

Pri akútnych infekciách obvykle postačuje liečba v trvaní 7 až 10 dní. Liečba salmonelózy obvykle trvá 7-8 dní, šigelózy 3-5 dní a črevných infekcií spôsobených Escherichia coli3 dni.

Pri nekomplikovaných infekciách dolných močových ciest obyčajne stačí 3 dňová liečba.

Pri infekciách kostí trvá liečba 3-4 týždne, v niektorých prípadoch aj dlhšie. Liečba infekcií s beta-hemolytickými streptokokmi s dokázanou citlivosťou (napr. erysipel) musí trvať minimálne 10 dní, aby sa predišlo neskorším komplikáciám ako reumatická horúčka alebo zápal obličkových glomerulov (glomerulonefritída). Keďže citlivosť beta-hemolytických streptokokov na ofloxacín kolíše, liečba takýchto infekcií si vyžaduje individuálne stanovenie citlivosti.

Neodporúča sa prekročiť doba liečby 2 mesiace, pokiaľ nebudú známe ďalšie skúsenosti.


Osobitné upozornenia

Taroflox nie je liek prvej voľby pri pneumónii (zápal pľúc spôsobený baktériami) spôsobenej pneumokokmi a mykoplazmami alebo pri tonzilitíde (zápal krčných mandlí) spôsobenej betahemolytickými streptokokmi.


Po počiatočnej dávke fluorochinolónov bola zaznamenaná precitlivenosť a alergické reakcie. Už po prvom podaní môžu anafylaktické a anafylaktoidné reakcie prerásť do život ohrozujúcich šokových stavov. V týchto prípadoch sa musí prerušiť podávanie ofloxacínu a má sa začať adekvátna liečba (napr. liečba šoku).

Poruchy vyvolané Clostridium difficile

Ťažká, dlho trvajúca alebo krvavá hnačka počas liečby alebo v prvých týždňoch liečby rôznymi antibiotikami (predovšetkým širokospektrálnymi antibiotikami) môže byť znakom črevného zápalu spôsobeného Clostridium difficile, ktorého najvážnejšia forma je pseudomembránová kolitída.

Endoskopické alebo histologické vyšetrenie potvrdí túto zriedkavú, ale potenciálne život ohrozujúcu chorobu. Na diagnostikovanie chorôb spojených s Clostridium difficileje najspoľahlivejšie vyšetrenie stolice na tento patogén a predovšetkým na jeho cytotoxín.

Pri podozrení na pseudomembránovú kolitídu sa musí liečba Tarofloxom ihneď prerušiť.

Následne sa musí začať adekvátna špecifická antibiotická liečba (t.j. ústne podávaný vankomycín, ústne podávaný teikoplanín alebo metronidazol). V takýchto prípadoch sa nesmú používať lieky tlmiace pohyblivosť čriev.


Zápal šliach

Počas liečby fluorochinolónmi sa vo výnimočných prípadoch vyskytol zápal šliach, predovšetkým Achillovej šľachy, ktorý môže viesť k pretrhnutiu šľachy. Náchylnejší na zápal šliach sú starší pacienti. Pretrhnutie šľachy pravdepodobne vyvoláva liečba kortikosteroidmi.


Pri podozrení na zápal šliach treba ihneď prerušiť liečbu ofloxacínom.Musí sa začať vhodná liečba postihnutej šľachy, predovšetkým ak je pacient neschopný pohybu (imobilný). Ak je to potrebné, možno pokračovať v liečbe antibiotikami z inej skupiny (pozri tiež Kontraindikácie a Nežiaduce účinky).


Sklon ku kŕčom

Pacienti liečení fenbufénom, podobnými nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo liekmi, ktoré znižujú prah mozgových záchvatov, ako je teofylín, sú náchylnejší na kŕčové záchvaty. U týchto pacientov je nutná pri používaní ofloxacínu zvýšená opatrnosť (pozri tiež Kontraindikácie a Interakcie).

V prípade kŕčových záchvatov sa musí liečba ofloxacínom ihneď prerušiť.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

Vzhľadom k tomu, že ofloxacín sa prevažne vylučuje obličkami, pacientom so zhoršenou funkciou obličiek sa majú dávky ofloxacínu upraviť (pozri časť „Dávkovanie“).


Pacienti so psychotickými poruchami v minulosti

U pacientov liečených fluorochinolónmi sa zaznamenali psychotické reakcie. V niektorých prípadoch pokročili až do samovražedných myšlienok alebo sebapoškodzujúceho správania, vrátane pokusu o samovraždu, niekedy už po jednej dávke. V prípade, že sa u pacienta vyskytnú tieto reakcie, liečba ofloxacínom sa má prerušiť a majú sa vykonať príslušné opatrenia.

Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so psychotickými poruchami v minulosti alebo pacientom s psychotickými poruchami.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k poškodeniu pečene. V súvislosti s fluorochinolónmi sa zaznamenali prípady prudko prebiehajúcej hepatitídy (zápalové ochorenie pečene) potenciálne vedúce k zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov). Pacienti majú byť poučení, aby ukončili liečbu a ihneď vyhľadali lekára, ak sa u nich vyskytnú príznaky poruchy pečene ako nechutenstvo, žltačka, tmavý moč, svrbenie alebo bolesť brucha (pozri časť „Nežiaduce účinky“).


Pacienti liečení antagonistami (oponentmi) vitamínu K

U pacientov liečených fluorochinolónmi, vrátane ofloxacínu, v kombinácii s antagonistami vitamínu K (napr. warfarín) sa musia pri súčasnom používaní týchto liekov monitorovať koagulačné testy pre možnosť zvýšených koagulačných testov (PT/INR) a/alebo krvácania u týchto pacientov (pozri časť „Interakcie“).


Myastenia gravis

Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s myasteniou gravis (ochorenie charakterizované výraznou svalovou slabosťou, ktorá niekedy vedie až k neschopnosti pohybu) v minulosti.


Predchádzanie riziku zvýšenej citlivosti kože na slnečné žiarenie

Vzhľadom na riziko zvýšenej citlivosti kože na slnečné žiarenie je potrebné sa počas liečby Tarofloxom vyhnúť silnému slnečnému svetlu a UV žiareniu.


Sekundárne infekcie

Rovnako ako u iných antibiotík, používanie ofloxacínu, najmä dlhodobé, môže mať za následok nadmerný rast necitlivých organizmov. Preto je potrebné opakovane kontrolovať pacientov stav. Ak sa sekundárne infekcie vyskytnú počas liečby, majú sa zvoliť vhodné opatrenia.


Predĺženie intervalu QT

U pacientov užívajúcich fluorochinolóny sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predĺženia intervalu QT. Pri používaní fluorochinolónov vrátane ofloxacínu u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre predĺženie intervalu QT je potrebná opatrnosť. Takíto pacienti sú napríklad:

 • starší pacienti,

 • pacienti s nerovnováhou elektrolytov (napr. nízka hladina draslíka alebo horčíka v krvi),

 • pacienti so syndrómom vrodeného dlhého QT intervalu,

 • pacienti s ochorením srdca (napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, spomalený tep srdca),

 • pacienti užívajúci súčasne lieky, o ktorých je známe, že predlžujú inteval QT (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká).

(pozri časť Dávkovanie a spôsob podávania, Starší pacienti a časť „Nežiaduce účinky“).


Hypoglykémia (pokles hladiny cukru v krvi)

U pacientov, ktorí majú cukrovku a súčasne sa liečia liekmi na zníženie hladiny cukru v krvi, ktoré sa užívajú ústami (napr. glibenklamid) alebo inzulínom sa odporúča dôkladné sledovanie hladiny cukru v krvi (pozri časť „Nežiaduce účinky“).


Periférna neuropatia (ochorenie nervu)

Ak pacient pocíti príznaky neuropatie, liečba ofloxacínom sa musí ukončiť (pozri časť „Nežiaduce účinky“)

Pacienti s nedostatkom G-6-fosfátdehydrogenázy

Pacienti so skrytým alebo zrejmým nedostatkom účinku G-6-fosfátdehydrogenázy môžu mať počas liečby ofloxacínom sklon k hemolytickým reakciám (predčasný zánik červených krviniek), takže ofloxacín treba používať opatrne.Laktóza

Vzhľadom k tomu, že tento liek obsahuje laktózu, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským nedostatkom laktázy alebo malabsorpciou glukózo-galaktózy nesmú tento liek užívať.


Varovanie

Liek sa nemá používať po uplynutí času použiteľnosti.


Balenie

1 x 10 tbl, 100 x 10 tbl, 750 x 10 tbl


Uchovávanie

Uchovávať pri teplote od 10 - 25 °C na suchom mieste.


Dátum poslednej revízie textu

November 2010


8TAROFLOX 200

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene , ev.č.: 2012/05643


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


TAROFLOX 200

TAROFLOX 400


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Taroflox 200: jedna filmom obalená tableta obsahuje 200 mg ofloxacínu.

Taroflox 400: jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ofloxacínu.


3. Lieková forma


Filmom obalené tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Taroflox filmom obalené tablety sa indikujú na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií, ak sú spôsobené patogénmi citlivými na ofloxacín:


 • Akútne, chronické a recidivujúce infekcie dýchacích ciest (bronchitída), ktoré spôsobuje Haemophilus influenzae alebo iné gram-negatívne a multirezistentné patogény, alebo Staphylococcus aureus.

 • Zápal pľúc, predovšetkým ak je spôsobený baktériami ako Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Legionella alebo Staphylococcus. Keďže nozokomiálny zápal pľúc spôsobujú predovšetkým pneumokoky, v takýchto prípadoch nie je Taroflox liekom prvej voľby.

 • Chronické a recidivujúce infekcie uší, nosa a hrdla, predovšetkým ak sú spôsobené gram-negatívnymi baktériami vrátane Pseudomonas, alebo ak ich spôsobuje Staphylococcus. Preto sa Taroflox všeobecne neindikuje na liečbu akútnej tonzilitídy spôsobenej beta-hemolytickými streptokokmi (pozri tiež Spôsob podávania).

 • Infekcie mäkkých tkanív a kože.

 • Infekcie kostí (osteitis, osteomyelitis).

 • Infekcie brušnej dutiny, vrátane panvovej oblasti a bakteriálna hnačka, ktorá si vyžaduje antibiotickú liečbu.

 • Infekcie obličiek, močového traktu a pohlavných orgánov, gonorea.

 • Prevencia infekcií (aj na selektívnu dekontamináciu čriev) u ťažko imunodeficientných pacientov (napr. v neutropenickom stave).


Ofloxacín nie je účinný proti Treponema pallidum.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčajú sa nasledujúce dávky:

Indikácie

Denná dávka

Infekcie dolných močových ciest bez komplikácií

2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 200 denne

Gonorea

1-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 400 ako jedna denná dávka

Infekcie obličiek, močových ciest a reprodukčných orgánov

2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 200 alebo 2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400

Infekcie dýchacích ciest a uší, nosa a hrdla

2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 200 alebo 2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400

Infekcie kože a mäkkých tkanív

2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 200 alebo 2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400

Infekcie kostí

2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 200 alebo 2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400

Infekcie brušnej dutiny (vrátane bakteriálnej hnačky)

2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 200 alebo 2-krát polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400


V jednotlivých prípadoch je možné zvýšiť dávku, ak sa vyskytne patogén s inou senzitivitou, pri ťažkých infekciách (napr. dýchacích ciest alebo kostí) a keď je odozva na liečbu nedostatočná. V takýchto prípadoch možno zvýšiť dennú dávku na 2-krát 2 filmom obalené tablety Tarofloxu 200 alebo 2-krát 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 400. Platí to aj pre infekcie, ktoré sú sprevádzané komplikáciami.

Na prevenciu infekcií u ťažko imunodeficientných pacientov sa majú denne podávať 2 až 3 filmom obalené tablety Tarofloxu 200 alebo 1 až 1 a polovica filmom obalenej tablety Tarofloxu 400.


Starší pacienti

Samotný vek nie je dôvodom na úpravu dávky ofloxacínu. Avšak starším pacientom treba venovať pozornosť a adekvátne upraviť dávkovanie. (Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Predĺženie intervalu QT).


Dávkovanie u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek

Taroflox 400 nie je vhodný najmä pre pacientov so stredne ťažko až závažne zhoršenou funkciou obličiek, čo sa zistí podľa miery vylučovania kreatinínu z krvi (klírens kreatinínu) alebo podľa jeho množstva v krvi (hladina kreatinínu), pretože v týchto prípadoch treba znížiť dávkovanie. Takýmto pacientom sa odporúča podávať Taroflox 200, pretože je možné tablety rozdeliť na 2 polovice, z ktorých každá obsahuje 100 mg ofloxacínu. Prvá dávka závisí na povahe a závažnosti ochorenia a je rovnaká ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Všetky ďalšie dávky majú byť znížené nasledovne:


Klírens kreatinínu

Dávkovanie

50 až 20 ml/min

polovica až 1 filmom obalená tableta Taroflox 200

20 ml/min

polovica filmom obalenej tablety Taroflox 200

Hemodialýza alebo peritoneálna dialýza

polovica filmom obalenej tablety Taroflox 200


V niektorých prípadoch (pozri hore) je možné dávku zvýšiť.


Dávkovanie u pacientov so zhoršenou funkciou pečene

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene (napr. v prípade cirhózy pečene s ascitom) môžu mať znížené vylučovanie ofloxacínu. V takýchto prípadoch sa preto neodporúča prekročiť maximálnu dennú dávku 2 filmom obalené tablety Tarofloxu 200 alebo 1 filmom obalená tableta Tarofloxu 400.


Spôsob podávania


Taroflox filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť primeraným množstvom tekutín (polovica pohára až celý pohár). Môžu sa užiť nalačno alebo počas jedla.

V jednej dávke sa môže užiť maximálne 400 mg ofloxacínu. Denná dávka je zvyčajne rozdelená na 2 rovnaké dávky (ráno a večer). Je dôležité, aby intervaly medzi jednotlivými dávkami boli približne rovnaké. Jedinú dennú dávku, maximálne 1 filmom obalenú tabletu Tarofloxu 400, je najlepšie užiť ráno.

Dĺžka liečby záleží od odozvy patogénov a klinického stavu. V liečbe sa odporúča pokračovať najmenej 3 dni po poklese horúčky a vymiznutí symptómov.

Pri akútnych infekciách obvykle postačuje liečba v trvaní 7 až 10 dní. Liečba salmonelózy obvykle trvá 7-8 dní, šigelózy 3-5 dní a črevných infekcií spôsobených Escherichia coli3 dni.

Liečba tabletami Taroflox 200 v trvaní 3 dni obvykle postačuje pri nekomplikovaných infekciách dolných močových ciest. Jedna tableta Tarofloxu 400 postačuje na liečbu kvapavky bez komplikácií.

V prípade infekcie kostí trvá liečba 3-4 týždne, v niektorých prípadoch aj dlhšie. Liečba infekcií s beta-hemolytickými streptokokmi s dokázanou senzitivitou (napr. erysipel) musí trvať minimálne 10 dní, aby sa predišlo neskorším komplikáciám ako reumatická horúčka alebo glomerulonefritída. Keďže senzitivita beta-hemolytických streptokokov na ofloxacín je premenlivá, liečba takýchto infekcií si vyžaduje individuálne stanovenie senzitivity v každom prípade.

Neodporúča sa prekročiť dobu liečby 2 mesiace, pokiaľ nebudú známe ďalšie skúsenosti.


4.3 Kontraindikácie


Taroflox filmom obalené tablety sa nesmú podávať:

 • pacientom s precitlivenosťou na ofloxacín a iné fluorochinolóny alebo na ktorúkoľvek inú pomocnú látku (pozri časť 6.1. Zloženie pomocných látok),

 • epileptikom a pacientom so zvýšeným sklonom ku kŕčom na základe predošlého zranenia CNS, napr. po kranio-cerebrálnej traume, zápale CNS alebo po mozgovej príhode (zvýšené riziko cerebrálnych kŕčov),

 • pacientom, u ktorých sa objavili poruchy šliach po užívaní fluorochinolónov.


Na základe výsledkov štúdií na zvieratách sa nedá úplne vylúčiť riziko poškodenia kĺbových chrupaviek v rastúcom organizme, a preto sa Taroflox filmom obalené tablety nesmú podávať:

 • deťom a mládeži vo fáze rastu,

 • počas gravidity,

 • dojčiacim matkám.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Taroflox nie je liek prvej voľby pri pneumónii spôsobenej pneumokokmi a mykoplazmami alebo pri tonzilitíde spôsobenej betahemolytickými streptokokmi.


 • Po počiatočnej dávke fluorochinolónov bola zaznamenaná precitlivenosť a alergické reakcie. Už po prvom podaní môžu anafylaktické a anafylaktoidné reakcie prerásť do životohrozujúcich šokových stavov. V týchto prípadoch sa musí podávanie ofloxacínu prerušiť a začať adekvátna symptomatická liečba (napr. liečba šoku).


 • Poruchy vyvolané Clostridium difficile


Ťažká, dlho trvajúca alebo krvavá hnačka počas liečby alebo v prvých týždňoch liečby rôznymi antibiotikami (predovšetkým širokospektrálnymi antibiotikami) môže byť znakom črevného zápalu spôsobeného Clostridium difficilis, ktorého najvážnejšia forma je pseudomembránová kolitída.

Endoskopické alebo histologické vyšetrenie potvrdí túto zriedkavú, ale potenciálne život ohrozujúcu chorobu. Na diagnostikovanie chorôb spojených s Clostridium difficilisje najspoľahlivejšie vyšetrenie stolice na tento patogén a predovšetkým na jeho cytotoxín.

Pri podozrení na pseudomembránovú kolitídu sa musí liečba Tarofloxom ihneď prerušiť.

Následne sa musí začať vhodná špecifická antibiotická liečba (t.j. perorálne vankomycín, perorálne teikoplanín alebo metronidazol). V takýchto prípadoch sa nesmú používať lieky tlmiace peristaltiku.


 • Zápal šliach


Počas liečby chinolónmi savo výnimočných prípadoch vyskytol zápal šliach, predovšetkým Achillovej šľachy, ktorý môže viesť k ruptúre šľachy. Náchylnejší na zápal šliach sú starší pacienti. Ruptúru šľachy pravdepodobne vyvoláva liečba kortikosteroidmi. Pri podozrení na zápal šliach treba ihneď prerušiť liečbu ofloxacínom.


Musí sa začať vhodná liečba postihnutej šľachy, predovšetkým ak je pacient imobilný. Ak je to potrebné, možno pokračovať v liečbe antibiotikami z inej skupiny (pozri tiež časť 4.3 Kontraindikácie a 4.8.Nežiaduce účinky).


 • Sklon ku kŕčom


Pacienti liečení fenbufénom, podobnými nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo liekmi, ktoré znižujú prah mozgových záchvatov, ako je teofylín, sú náchylnejší na kŕčové záchvaty. U týchto pacientov je nutná pri používaní ofloxacínu zvýšená opatrnosť (pozri tiež časť 4.3.Kontraindikácie a 4.5 Liekové a iné interakcie).


V prípade konvulzívnych záchvatov sa musí liečba ofloxacínom ihneď prerušiť.


 • Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek


Vzhľadom k tomu, že ofloxacín sa prevažne vylučuje obličkami, pacientom so zhoršenou funkciou obličiek sa majú dávky ofloxacínu upraviť (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


 • Pacienti s psychotickými poruchami v anamnéze


U pacientov liečených fluorochinolónmi sa zaznamenali psychotické reakcie. V niektorých prípadoch pokročili až do samovražedných myšlienok alebo sebapoškodzujúceho správania, vrátane pokusu o samovraždu, niekedy už po jednej dávke. V prípade, že sa u pacienta vyskytnú tieto reakcie, liečba ofloxacínom sa má prerušiť a majú sa vykonať príslušné opatrenia.


Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so psychotickými poruchami v anamnéze alebo pacientom so psychotickými poruchami.


 • Pacienti so zhoršenou funkciou pečene


Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k poškodeniu pečene. V súvislosti s fluorochinolónmi sa zaznamenali prípady fulminantnej hepatitídy potenciálne vedúce k zlyhaniu pečene (vrátane fatálnych prípadov). Pacienti majú byť poučení, aby ukončili liečbu a ihneď vyhľadali lekára, ak sa u nich vyskytnú príznaky poruchy pečene ako anorexia, žltačka, tmavý moč, pruritus alebo bolesť brucha (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


 • Pacienti liečení antagonistami vitamínu K


U pacientov liečených fluorochinolónmi, vrátane ofloxacínu, v kombinácii s antagonistami vitamínu K (napr. warfarín) sa musia pri súčasnom používaní týchto liekov monitorovať koagulačné testy pre možnosť zvýšených koagulačných testov (PT/INR) a/alebo krvácania u týchto pacientov (pozri časť 4.5).


 • Myastenia gravis


Ofloxacín sa má podávať s opatrnosťou pacientom s myasteniou gravis v anamnéze.


 • Prevencia fotosenzitivity


Vzhľadom na riziko fotosenzitivity sa počas liečby ofloxacínom má vyhnúť silnému slnečnému svetlu a UV žiareniu.


 • Sekundárne infekcie


Rovnako ako u iných antibiotík, používanie ofloxacínu, najmä dlhodobé, môže mať za následok nadmerný rast necitlivých organizmov. Preto je potrebné opakovane kontrolovať pacientov stav. Ak sa sekundárne infekcie vyskytnú počas terapie, majú sa zvoliť vhodné opatrenia.


 • Predĺženie intervalu QT


U pacientov užívajúcich fluorochinolóny sa zaznamenali veľmi zriedkavé prípady predĺženia intervalu QT. Pri používaní fluorochinolónov vrátane ofloxacínu u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre predĺženie intervalu QT je potrebná opatrnosť. Takíto pacienti sú napríklad:

 • starší pacienti,

 • pacienti s nerovnováhou elektrolytov (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia),

 • pacienti so syndrómom vrodeného dlhého QT intervalu,

 • pacienti s ochorením srdca (napr. zlyhanie srdca, infarkt myokardu, bradykardia),

 • pacienti užívajúci súčasne lieky, o ktorých je známe, že predlžujú inteval QT (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká).

(pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania, Starší pacienti, časť 4.8 a časť 4.9).


 • Hypoglykémia


Hypoglykémia bola hlásená rovnako ako pri všetkých fluorochinolónoch a to obvykle u diabetických pacientov, ktorí sa súčasne liečili perorálnymi hypoglykemickými liekmi (napr. glibenklamid) alebo inzulínom. U týchto pacientov s diabetom sa odporúča dôkladné sledovanie hladiny glukózy v krvi (pozri časť 4.8).


 • Periférna neuropatia


U pacientov liečených fluorochinolónmi vrátane ofloxacínu bola zaznamenaná senzorická alebo senzomotorická neuropatia, ktorej nástup môže byť rýchly. Ak pacient pocíti symptómy neuropatie, liečba ofloxacínom sa musí ukončiť, čím by sa minimalizovalo možné riziko rozvoja ireverzibilného stavu (pozri časť 4.8)

 • Pacienti s nedostatkom G-6-fosfátdehydrogenázy


Pacienti s latentným alebo zrejmým nedostatkom účinku G-6-fosfátdehydrogenázy môžu mať počas liečby fluorochinolónovými antibakteriálnymi látkami sklon k hemolytickým reakciám, takže ofloxacín treba používať opatrne.


 • Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským nedostatkom laktázy alebo malabsorpciou glukózo-galaktózy nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky Tarofloxu sa môžu zoslabiť, ak sa podáva súčasne s anorganickými antacidami alebo sukralfátom. Platí to aj pre iné lieky, ktoré obsahujú ióny určitých kovov (hliník, železo, horčík alebo zinok).

Taroflox filmom obalené tablety sa preto má podať približne 2 hodiny pred užitím takýchto liekov.


Súbežné užívanie fluorochinolónov s liekmi, ktoré potláčajú kŕče, môže viesť k zvýšenej náchylnosti ku kŕčom (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Do tejto skupiny patria aj niektoré druhy liekov bez obsahu steroidov, ako protizápalové liečivá (napr. fenbufén) a teofylín. Koncentráciu teofylínu však ofloxacín významne neovplyvňuje.


Fluorochinolóny podávané s liekmi na renálnu tubulárnu sekréciu (napr. probenecid, cimetidín, furosemid, metotrexát) si navzájom môžu utlmiť vylučovanie, čo je dôležité mať na pamäti predovšetkým pri liečbe vysokými dávkami. Vzájomná reakcia môže zvýšiť ich sérovú hladinu a zvýšiť výskyt vedľajších účinkov.


Fluorochinolóny, nemožno vylúčiť ani Taroflox, dokážu zosilniť účinky derivátov kumarínu. Preto sa odporúča pozorne sledovať pacientov, ktorí sú zároveň liečení aj derivátmi kumarínu.


Taroflox môže spôsobiť mierne zvýšenie hladiny glibenklamidu. V takomto prípade sa kvôli náchylnosti na hypoglykémiu odporúča pozorne sledovať hladinu cukru.


Ofloxacín podobne ako ostatné fluorochinolóny sa majú používať s opatrnosťou u pacientov liečených liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy). (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Interferencia s laboratórnymi vyšetreniami

U pacientov liečených ofloxacínom môžu pri stanovovaní opiátov alebo porfyrínu v moči vychádzať falošne pozitívne výsledky. Pre potvrdenie pozitivity testu na opiáty alebo porfyrín môže byť nevyhnutné vykonanie špecifickejšieho testu.


4.6 Gravidita a laktácia


Na základe obmedzených skúseností u ľudí fluorochinolóny nezvyšujú riziko závažných malformácií alebo škodlivých farmakologických účinkov počas gravidity alebo na novorodenca, keď sú podávané počas prvého trimestra gravidity. Štúdie na zvieratách preukázali poškodenie kĺbových chrupaviek v rastúcom organizme, ale nepreukázali teratogénne účinky. Preto sa Taroflox nemá podávať ženám počas gravidity.

Ofloxacín sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom k potenciálnemu riziku vzniku artropatie a iných vážnych nežiaducich účinkov u dojčiat, laktácia sa má počas liečby ofloxacínom prerušiť (pozri časť 4.3: Kontraindikácie).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky ako závrat, pocity zmätenosti, ospalosť alebo poruchy zraku môžu nepriaznivo ovplyvniť koncentráciu a reakcie pacienta.

V situáciách, kde sú tieto vlastnosti obzvlášť dôležité (napr. pri vedení motorového vozidla alebo pri obsluhovaní strojov), predstavujú tieto nežiaduce účinky nebezpečenstvo. Konzumácia alkoholu v kombinácii s Tarofloxom nežiaduce účinky znásobuje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedené informácie sú založené na údajoch z klinických štúdií a na rozsiahlych postmarketingových skúsenostiach.


Triedy orgánových systémov

Časté

(≥1/100 až <1/10 )

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé
(≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé
(< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)*

Infekcie a nákazyPlesňové infekcie,

Patogénová rezistencia
Poruchy krvi a lymfatického systému
Anémia

Hemolytická anémia,

Leukopénia,

Eozinofília,

Trombo-cytopénia

Agranulocytóza,

Porucha kostnej drene

Poruchy imunitného systémuAnafylaktická reakcia*,

Anafylaktoidná reakcia*,

Angioedém*

Anafylaktický šok*,

Anafylaktoidný šok*


Poruchy metabolizmu a výživy
Anorexia


Hypoglykémia u diabetikov liečených hypoglykemickými liekmi (pozri časť 4.4)

Psychické poruchyAgitácia,

Poruchy spánku,

Nespavosť


Psychotické poruchy (napr. halucinácie),

Úzkosť,

Stav zmätenosti,

Nočné mory,

Depresia


Psychotické poruchy a depresie spojené so sebapoškodzujú-cim správaním vrátane samovražedných predstáv alebo pokusov o samovraždu (pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému


Závrat,

Bolesť hlavy

Somnolencia,

Parestézia,

Dysgeúzia,

Parosmia

Periférna senzorická neuropatia*,

Periférna senzomotorická neuropatia*,

Kŕče*,

Extrapyramidálne príznaky alebo iné poruchy koordinácie svalov


Poruchy oka


Podráždenie oka

Poruchy videniaPoruchy ucha a labyrintu


Vertigo


Tinnitus,

Strata sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardia


Ventrikulárna arytmia,

Torsades de pointes (vyskytujúce sa prevažne u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu), ECG QT predĺženie (pozri časti 4.4 a 4.9)

Poruchy cievHypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Kašeľ,

Nazofaryngitída

Dyspnoe,

Bronchospazmus


Alergická pneumonitída,

Ťažké dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Abdominálna bolesť,

Hnačka,

Nevoľnosť,

Vracanie

Enterokolitída, niekedy hemoragická

Pseudomembránová kolitída*


Poruchy pečene a žlčových ciest
Zvýšená hladina pečeňových enzýmov (ALT, AST, LDH, GGT a/alebo alkalická fosfatáza),

Zvýšená hladina bilirubínu v krvi

Cholestatická žltačka

Hepatitída, ktorá môže byť závažná*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus,

Vyrážka

Urtikária,

Návaly tepla,

Hyperhidróza

Pustulárna vyrážka

Multiformný erytém,

Toxická epidermálna nekrolýza,

Fotosenzitívne reakcie*,

Lieková erupcia,

Vaskulárna purpura,

Vaskulitída, ktorá môže vo výnimočných prípadoch prerásť do kožnej nekrózy

Stevensov-Johnsonov syndróm;

Akútna generalizovaná exantemózna pustulóza;

Lieková vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaTendinitída

Artralgia,

Myalgia,

Ruptúra šľachy (napr. Achillova šľacha) sa môže objaviť v priebehu 48 hodín po začiatku liečby a môže byť bilaterálna

Rabdomyolýza a/alebo myopatia,

Svalová slabosť,

Pretrhnutie svalu,

Natrhnutie svalu

Poruchy obličiek a močových ciestZvýšená hladina kreatinínu v krvi

Akútne zlyhanie obličiek

Akútna intersticiálna nefritída

Vrodené, familiárne a genetické poruchy

Záchvaty porfýrie u pacientov s porfýriou
4.9 Predávkovanie


a) Symptómy intoxikácie

Najvýznamnejšie symptómy akútneho predávkovania (okrem iných) bývajú nervovej povahy, napr. zmätenosť, pocit závratu, strata vedomia a kŕče, ako aj gastrointestinálne príznaky ako nechutenstvo, nauzea a narušenie gastrointestinálnej mukózy.

V prípade predávkovania sa má vykonať symptomatická liečba, kvôli možnému predĺženiu QT intervalu sa musí urobiť monitoring EKG.


b) Liečba intoxikácie

V prípade intenzívnej starostlivosti je dôležité monitorovať a zabezpečovať funkcie orgánov a vitálne funkcie.


Kŕče sa odporúčajú mierniť diazepamom.


Pri masívnom predávkovaní sa vylučovanie ofloxacínu môže urýchliť vyvolaním zvýšenej diurézy.


c) Okamžité opatrenia pri vážnej hypersenzitívnej reakcii (šoku)

Vo všeobecnosti sa odporúča vykonať nasledujúce okamžité opatrenia:

Pri prvých príznakoch (kožné reakcie ako urtika a nával červene do tváre, chvenie, bolesti hlavy, potenie, nutkanie na dávenie), zastavte infúziu. Nechajte kanylu v žile alebo zabezpečte prístup do žily. Mimo bežných opatrení prvej pomoci, znížte hlavu pod úroveň tela, zabezpečte voľné dýchacie cesty a podávajte kyslík.

Okamžitá liečba

-ihneď: i.v. adrenalín

Zrieďte 1 ml komerčného roztoku adrenalínu v pomere 1 : 1000 na 10 ml, prípadne použite roztok adrenalínu v pomere 1 : 10 000. Najprv pomaly injikujte 1 ml (=0,1 mg adrenalínu) a monitorujte pulz a tlak krvi (pozor na srdcové arytmie). Podávanie adrenalínu je možné zopakovať.


-potom: i.v. expanzia objemu

napr. objemové expandéry (koloidy), Ringerov roztok.


-dodatočne: i.v. glukokortikoidy

napr. 250-1000 mg metylprednizolónu. Podávanie glukokortikoidu je možné zopakovať.


Informácie o dávkovaní zodpovedajú dospelému človeku priemernej hmotnosti; detské dávky sa odporúča prispôsobiť hmotnosti dieťaťa.


Na základe klinických symptómov je možná ďalšia liečba, napr. pomocná ventilácie, antihistaminiká. Pri zastavení srdca je nutná resuscitácia podľa bežných opatrení prvej pomoci.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: širokospektrálne antibiotikum, fluorochinolóny.

ATC kód: J01MA01


Hlavným mechanizmom účinku chinolónov je inhibícia bakteriálnej DNA. Tento enzým je dôležitý pri replikácii, transkripcii, obnovovaní a rekombinácii DNA. Jeho inhibícia spôsobuje expanziu a destabilizáciu DNA a vedie k smrti mikrobiálnej bunky.

Niektoré chinolóny, vrátane ofloxacínu, majú pravdepodobne aj druhý mechanizmus účinku, ktorý nie je závislý na RNA a ktorý zvyšuje ich baktericídne účinky. Povaha tohoto druhého mechanizmu ešte nie je známa.


Nasledujúce mikroorganizmy sa považujú za citlivé na ofloxacín:

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Proteus (indol-negatívne a indol-pozitívne kmene), Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Haemophilus influenzae, Chlamydia, Legionella.


Nasledujúce mikroorganizmy sa považujú za stredne citlivé na ofloxacín:

Enterococci, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum.


Nasledujúce mikroorganizmy sú zväčša rezistentné na ofloxacín:

Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroids, anaerobes (napr. Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Clostridium difficile).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Ofloxacín podávaný perorálne a nalačno sa vstrebáva rýchlo a takmer bez zbytku. Po jednej 200 mg perorálnej dávke dosiahne behom jednej hodiny maximálna sérová koncentrácia, ktorá je 2,6 µg/ml. Polčas vstrebávania je 5,7-7,0 hodiny a nezávisí od veľkosti dávky. Distribučný objem je 120 litrov. Sérová koncentrácia nevzrastie vo výraznej miere ani po opakovanom podávaní (pri podávaní dvakrát denne je faktor akumulácie 1,5). Väzbovosť na plazmatické proteíny je približne 25 %. Menej ako 5 % ofloxacínu podlieha biotransformácii. Dva hlavné metabolity nachádzajúce sa v moči sú A-desmetyl-ofloxacín a ofloxacín-A-oxid. Vylučuje sa predovšetkým obličkami. 80-90 % dávky je možné nájsť v moči bez zmeny. V žlči sa ofloxacín nachádza vo forme glukurónov. Farmakokinetické vlastnosti ofloxacínu po intravenóznom podaní sú podobné ako po perorálnom podaní. Ľudia so zhoršenou funkciou obličiek majú predĺžený polčas vstrebávania a celkový a renálny klírens sa oproti klírensu kreatinínu znižujú.


Ofloxacín sa po perorálnom podaní vstrebáva rýchlo a takmer celkovo (biologická dostupnosť je približne 95 %).


V roku 1987 prebehli testy biologickej dostupnosti. Vykonali sa nalačno na 24 mužoch, porovnanie s referenčným liekom dopadlo nasledovne:Testovaný liek (1-krát 400 mg filmom obalená tableta)

Testovaný liek (2-krát 200 mg filmom obalená tableta)

Referenčný liek (400 mg vodného roztoku)

Intraindividuálna variabilita


Priemerná hodnota

odchýlka

Priemerná hodnota

odchýlka

Priemerná hodnota

odchýlka

CV ANOVA

Cmax

mg/l


3,7


0,7


3,7


0,6


4,4

0,9

11,53 %

AUC

mg/l


31,3


4,71


31,3


4,36


31,8

5,13

5,68 %

tmax

h


1,8


0,6


1,6


0,6


0,8

0,3

29,45 %

Údaje hodnôt ako aritmetický priemer a štandardná odchýlka Cmax (maximálna koncentrácia plazmy), AUC (plocha pod časovou krivkou koncentrácie) atmax (čas maximálnej koncentrácie plazmy), ako aj CV ANOVA vyjadrená v percentách naznačujú intraindividuálnu variabilitu (koeficient variácie).- 400 mg roztoku ofloxacínu

- 2-krát 200 mg filmom obalené tablety ofloxacínu

- 1-krát 400 mg filmom obalená tableta ofloxacínučash5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD 50ofloxacínu je pri perorálnom podávaní u myší väčšia ako 5000 mg/kg telesnej hmotnosti, u potkanov 3590 mg/kg telesnej hmotnosti a u opíc medzi 500 a 1000 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pri intravenóznom podávaní je LD 50ofloxacínu u myší spravidla 210 mg/kg telesnej hmotnosti a u potkanov 270 mg/kg telesnej hmotnosti.


Subakútna a chronická toxicita

Štúdie subakútnej toxicity perorálne podávaného ofloxacínu dokázali, že opice znesú dávku 60 mg/kg telesnej hmotnosti bez celkového poškodenia. Hnačka so smrteľnými následkami sa vyskytla u dvoch opíc zo šiestich, pričom dávka bola 180 mg/kg telesnej hmotnosti.


Pri dávke 200 mg/kg telesnej hmotnosti sa u psov objavili zmeny v črevnom trakte, ako aj poškodenie pečene a obličiek. Pozorované degeneratívne zmeny na kĺbových chrupavkách záviseli od veku psov a dávky ofloxacínu. 14 dňová liečba dospelých psov podávaním 40 a 80 mg/kg telesnej hmotnosti nevyvolala žiadne zmeny chrupaviek. V prípade sedemmesačných psov došlo k degeneratívnym zmenám kĺbov pri dávkach 50 a 200 mg/kg telesnej hmotnosti. U 3 až 4 mesačných psov sa prejavilo poškodenie chrupaviek pri dávke 20 mg/kg telesnej hmotnosti. Šteňatá zniesli dávku 12,5 mg/kg telesnej hmotnosti bez poškodenia.


Štúdie subakútnej toxicity s intravenóznymi dávkami sa vykonávali na potkanoch a na psoch. Ofloxacín spôsobil potkanom mozgové kŕče pri dávke 200 mg/kg telesnej hmotnosti, ale pri dávke 20 a 63 mg/kg telesnej hmotnosti sa neobjavili. U mladých zvierat došlo k morfologickým zmenám na semenníkoch, ktoré nezáviseli od dávok, ale u dospelých potkanov tieto zmeny pozorované neboli.


Psy zniesli bez klinických príznakov intravenóznu dávku 4 mg/kg telesnej hmotnosti. Pri dávke 10 a 25 mg/kg telesnej hmotnosti došlo k sčervenaniu viditeľnej sliznice, ktoré záviselo od veľkosti dávky a k okamžitému opuchu kože na hlave, čo bol príznak uvoľňovania histamínu. Tento fenomén je pre psy špecifický.

Nedošlo k žiadnym patologickým zmenám orgánov a predovšetkým k žiadnym zmenám na kĺboch a semenníkoch.

Pri štúdiách chronickej toxicity s perorálnymi dávkami, dávka 270 mg/kg telesnej hmotnosti viedla u potkanov k zvýšeniu AST a alkalickej fosfatázy v sére, ako aj k morfologickým zmenám na chrupavkách. Následkom dávky 90 mg/kg telesnej hmotnosti boli zmeny chrupaviek podobné osteochondróze. Potkany zniesli dávku ofloxacínu 10 a 30 mg/kg telesnej hmotnosti bez histologicky dokázateľného poškodenia orgánov.

Opice zniesli bez poškodenia dávku 90 mg ofloxacínu/kg telesnej hmotnosti, ktorý sa im podával perorálne po dobu 90 dní a dávku 40 mg/kg telesnej hmotnosti podávaného po dobu jedného roka iba s ojedinelými prípadmi hnačky.

Na základe špecifických štúdií nie je ofloxacín ani ototoxický, ani nefrotoxický.

Neexistujú dôkazy o kataraktogénnej alebo podobnej aktivite.


Reprodukčná toxicita, mutagénny a karcinogénny potenciál

Ofloxacín neovplyvňuje plodnosť či perinatálny alebo postnatálny vývoj a nie je teratogénny. Viaceré in vitro a in vivotesty zamerané na vyvolanie génových a chromozómových mutácií mali negatívne výsledky.


Dlhodobé štúdie na zvieratách zamerané na karcinogénnosť neboli vykonané.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Taroflox 200:

lactosum monohydricum, maydis amylum, hyprolosum, carmellosum, magnesii stearas, talcum, hypromellosum, macrogolum 8000, titanii dioxidum (E 171).


Taroflox 400:

lactosum anhydricum, maydis amylum, hyprolosum, carboxymethylamylum natricum, magnesii stearas, talcum, hypromellosum, macrogolum 8000, titanii dioxidum (E 171), ferri oxidum flavum (E 172).


6.2 Inkompatibility


Neuvádzajú sa.


6.3 Čas použiteľnosti


Taroflox 200: 3 roky

Taroflox 400: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote od 10 °C do 25 °C na suchom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU/PVC blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

Taroflox 200: 1 x 10 tbl, 100 x 10 tbl, 750 x 10 tbl

Taroflox 400: 1 x 10 tbl, 100 x 10 tbl, 750 x 10 tbl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


7 Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8 Registračné číslo


42/0120/93-S


9. Dátum PRvej registrácie/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


13.8.1993/ bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


September 2012

14TAROFLOX 200