+ ipil.sk

Tauredon 50 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2014/06863-TR a 2014/06864-TR


Milá pacientka, milý pacient,


prečítajte si, prosím, dôkladne túto informáciu, lebo obsahuje dôležité informácie o používaní tohto lieku. Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


Písomná informácia pre používateľov

Tauredon 20 mg

Tauredon 50 mg

(natrii aurothiomalas)

Lieková forma

Injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Takeda GmbH

Byk Gulden Strasse 2

D-78467 Konstanz

Nemecko

Zloženie

Liečivo

Tauredon 20: natrii aurothiomalas (nátriumaurotiomalát) 20 mg, zodpovedá 9,06 mg

zlata v 1 ampulke

Tauredon 50: natrii aurothiomalas (nátriumaurotiomalát) 50 mg, zodpovedá 22,65 mg

zlata v 1 ampulke

Pomocné látky: voda na injekciu

Farmakoterapeutická skupina

Antireumatikum

Charakteristika

Tauredonobsahuje tiozlúčeniny zlata vo vodnom roztoku. Po injekcii do svalu sa liečivo rýchlo a úplne vstrebáva. Najvyššia hladina v krvnej plazme sa dosiahne po 2 - 6 hodinách. Tauredon je určený na dlhodobé podávanie.

Indikácie

Chronická polyartritída (chronický zápal viacerých kĺbov), vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (reumatický zápal kĺbov u detí), psoriatická artritída (ochorenie kĺbov spôsobených lupienkou). Tauredon sa môže podávať dospelým, deťom aj mladistvým pacientom.


Poznámka

Reumatoidná artritída a juvenilná reumatoidná artritída sú ochorenia spojivových tkanív, ktoré spravidla ovplyvňujú kĺby, ale môžu ovplyvniť aj vnútorné orgány. Psoriatická artritída vedie u pacientov so psoriázou k degenerácii kĺbov.

Kontraindikácie

Kedy sa Tauredon nesmie podávať?


Tauredon sa nesmie podávať pri nasledovných ochoreniach:

 • poruchy krvotvorby

 • poruchy funkcie obličiek a ťažké poškodenia pečene

 • aktívna pľúcna tuberkulóza (infekcie spôsobené Mycobacterium tuberculosis)

 • generalizované ochorenia spojivových tkanív (kolagenózy – roztrúsený lupus etythematosus, panarteritis nodosa, skleroderma, dermatomyozitóza)

 • spojená precitlivenosť na niektoré látky (polyalergie), alergia na ťažké kovy a soli zlata, známa ako kontaktná alergia na zlato

 • črevné zápalové ochorenia (vredová kolitída)

 • cukrovka (diabetes mellitus) s komplikáciami

 • počas gravidity a v období dojčenia.

Kedy sa Tauredon môže podávať iba so zvýšenou opatrnosťou?

Indikácie, pri ktorých sa Tauredon môže podávať iba za určitých podmienok a pri zachovaní zvýšenej opatrnosti súpopísané v nasledujúcom odstavci. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojhoošetrujúceho lekára. Platí to, aj keď sa doleuvedené stavy u vás vyskytli aj v minulosti.


Osobitnú opatrnosť treba zachovať pri vzostupe protilátok proti jadrám buniek (antinukleámych faktorov), kedy sa môže v ojedinelých prípadoch vyvinúť klinický obraz podobný kožnému ochoreniu lupus erythematosus so zápalom ciev (vaskulitídou) a zápalom seróznych membrán, napr.: peritonea, pohrudnice, osrdcovníka (polyserositída);

Zvláštna pozornosť je potrebná aj u reumatoidnej artritídy s postihnutím orgánov a uosobitných foriem lupienky ako je napr. zápalové sčervenanie kože (erytrodermia);


Počas celej liečby liekom Tauredona rok po ukončení liečbymusí byť zabezpečená spoľahlivá antikoncepcia.


Podávanie v gravidite a počas dojčenia

Zlato preniká placentárnou bariérou a prechádza aj do materského mlieka, preto sa Tauredon počas tehotenstva a v období dojčenia nesmie podávať. Informácie o bezpečnosti lieku v gravidite nie sú dostatočné, je preto nutné aby bola zabezpečená spoľahlivá antikoncepcia v priebehu celej liečby a vzhľadom na pomalé vylučovanie zlata z organizmu, ešte jeden rok po ukončení terapie.


Sú zvláštne požiadavky pre deti a starších pacientov?

Deťom sa podávajú znížené dávky tak, ako je uvedené v časti "Dávkovanie".


Špeciálne upozornenia


Kedy je potrebné venovať pozornosť bezpečnosti pri podávaní lieku?

Vzhľadom na vysoký potenciál možnosti výskytu nežiaducich účinkov by mal ošetrujúci lekár sledovať váš zdravotný stav, rešpektujte dôsledne všetky jeho rady.


Vzhľadom na to, že v ojedinelých prípadoch sa po podaní lieku Tauredon zaznamenali vazomotorické reakcie s poklesom krvného tlaku alebo aj s príznakmi šoku, je potrebné aplikovať Tauredonlen pod lekárskym dohľadom a zabezpečiť podmienky na poskytnutie prvej pomoci. Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečba sa musí ukončiť.


V priebehu liečby je potrebné zamedziť intenzívnej expozícii kože slnečnému žiareniu.


Hromadenie zlata v koži, ktoré sa pozorovalo počas dlhodobej liečby, vedie k odfarbeniu kože vystavenej slnku, môže po skončení liečby veľmi pomaly (počas niekoľkých rokov) vymiznúť. Odfarbenie kože môže vzniknúť aj počas liečby kože laserom, aj vtedy, keď sa aplikovala v minulosti.


Varovanie

Musíte okamžite vyhľadať lekára ak sa objaví svrbenie a vyrážky na koži, žihľavka, vredy v dutine ústnej, krvné podliatiny, krvácanie, menorágia, žlté sfarbenie očí a/alebo kože, zmena sfarbenia moču a hnačka. Rovnako pri akútnej, rýchle sa zhoršujúcej záťažovej dusivosti alebo pri výskyte suchého kašľa s horúčkou, aj bez nej.


Odporúčané vyšetrenia

- pred začiatkom liečby je nutné urobiť kompletný krvný obraz (vrátane počtu trombocytov) a vyšetriť močna prítomnosť bielkovín

 • v priebehu prvých troch mesiacov liečby treba vyšetriť 1 x týždenne leukocyty a moč, každé
  dva týždne hemoglobín, červené krvinky (erytrocyty), diferenciálny krvný obraz, trombocyty, pečeňové testy (GGT, alkalickú fosfatázu a kreatinín);

Po uplynutí prvých 3 mesiacov sa uvedené parametre kontrolujú 1 x mesačne.

 • Lekár musí pravidelne kontrolovať kožu a sliznice

 • kvôli zabezpečeniu včasnej diagnostiky pľúcnej fibrózy sa odporúča vykonať každý rok RTGvyšetrenie pľúc;


 • vzhľadom na včasné rozpoznanie ojedinele sa vyskytujúceho potlačenia imunity (imunosupresie), ktoré vedie k riziku infekcie, sa odporúča kontrola imunoglobulínov pred začatím liečby a ďalej každé tri mesiace;

 • u pacientov s pozitívnymi protilátkami proti jadrám buniek (antinukleárne faktory) sa odporúča
  pravidelná kontrola každých 6 mesiacov.


Aké opatrenia sú potrebné pri vedení motorových vozidiel, obsluhe strojov, alebo práci bez pevnej podložky?


Špeciálne štúdie sledujúce vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje sa nevykonali.

Avšak, vzhľadom na veľmi zriedkavo sa vyskytujúce nežiaduce účinky na nervový systém, schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje môže byť porušená.


Interakcie


Ktoré lieky ovplyvňujú účinnosť lieku Tauredon?

Vzhľadom na častý výskyt nežiaducich účinkov sa nemá Tauredon podávať súčasne s liekmi, ktoré majú z toxikologického hľadiska rovnaké cieľové orgány (napr. fenylbutazón, metamizol, cytostatiká, d-penicilamín). Pri liečbe sa nemajú súbežne podávať fotosenzibilizujúce lieky.


Súbežná liečba ACE inhibítormi môže podporiť vznik reakcií podobných tým, ktoré sú spojené s užívaním liekov s obsahom nitrátov (pozri: Nežiaduce účinky, cievne poruchy).


Uvedomte si, prosím, že to platí aj pre lieky užívané v krátkom čase pred začiatkom tejto liečby.


Ovplyvnenie diagnostických testov

Tauredon aplikovaný krátko pred vyšetreniami srdcového svalu metódami nukleárnej medicíny(myokardiálna scintigrafia) môže znížiť hromadenie rádioaktívnej látky. Plánovaná myokardiálna scintigrafia by sa nemala vykonať skôr ako 3 dni po podaní Tauredonu.


Potrebné je vyhnúť sa fajčeniu, niektorým potravinám alebo nápojom?

Nie sú potrebnéžiadne ďalšie odporúčania počas terapie liekom Tauredon.


Dávkovanie a spôsob použitia

Po počiatočnej testovacej fáze sa liečba liekom Tauredon delí na:

- saturačnú fázu, dochádza k naplneniu hlbokých kompartmentov aplikáciou vyšších dávok

- udržiavaciu fázu, nižšie dávky približne kompenzujú vylučovanie zlata, a tak udržiavajú

rovnovážnu koncentráciu v tkanivách.


Pokiaľ lekár nepredpíše inak, dodržte nasledujúce pokyny.


Aká dávka lieku Tauredon sa aplikuje a akočasto?


Dospelí pacienti:


Na začiatku liečby sa podávajú 2 injekcie týždenne

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje v 1. až 3. injekcii

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje vo 4.- 6. injekcii

 • počínajúc 7. injekciou sa nátriumaurothiomalát aplikuje maximálne 50 mg v jednej dávke 2 x týždenne, alebo jedenkrát týždenne 100 mg.


V uvedenom dávkovaní sa pokračuje až do výrazného zlepšenia nálezu, ale v liečbe sa nemá pokračovať po dosiahnutí celkovej dávky 1600 mg nátriumaurotiomalátu (maximálne 2000 mg). Ak sa v priebehu tejto liečby nedostaví žiadny účinok, liečba sa musí prerušiť.


Po nástupe účinku sa podáva udržiavacia dávka nátriumaurotiomalátu 1 x mesačne 100 mg, alebo 50 mg každé dva týždne. Liečba môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. V závislosti od stavu pacienta je možné odchýliť sa od uvedenej dávkovacej schémy, avšak len pri dodržaní uvedených maximálnych dávok.


Dávkovanie u deti

Odporúčané dávkovanie pre deti je odvodené od schémy pre dospelých pacientov.

Deťom sa podáva:

 • týždenne 0,2 – 1,0 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti vo fáze saturácie.

 • 1 mg /kg telesnej hmotnosti 1 – 2 x mesačne v udržiavacej fáze.


Z uvedených údajov sú odvodené nasledovné schémy dávkovania:


Deti s telesnou hmotnosťou do 20 kg:

 • 5 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát od 2. do 12. (maximálne 24.) týždňa

- 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Deti s telesnou hmotnosťou od 20 do 30 kg:

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát od 2. do 12. (maximálne 24.) týždňa

 • 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg:

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát v 2. a 3. týždni, až do maximálnej dávky 50 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 4. – 12. týždni (môže sa podávať až do 24. týždňa).

 • 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Pre deti všeobecne platí, že

 • pokiaľ ustúpia príznaky ochorenia, interval medzi dávkami 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti sa zvýši na každé 3 a na záver na každé 4 týždne

 • liečba sa preruší, ak sa stav pacienta nezlepší v priebehu 6 (max. 9 ) mesiacov.


Ako sa Tauredon má používať?


Tauredon vám bude podávať len ošetrujúci lekár alebo zdravotnícky personál.

Tauredon sa aplikuje výhradne intramuskulárne hlboko do sedacieho svalu. Ampulky sa nesmú zohrievať.

Tauredonsa má injikovať hneď po naplnení striekačky. Obsah sa nesmie vystavovať pôsobeniu svetla.


Ako dlho sa má Tauredon používať?

O trvaní liečby rozhodne lekár.


Nesprávne použitie a predávkovanie


Čo sa má urobiť, keď sa injikuje veľmi veľa injekčného roztoku (zámerné alebo náhodné predávkovanie)

Predávkovanie môžu vzniknúť aj v priebehu normálnej liečby. Niekedy sa môže prejaviť ako vážne komplikácie, uvedené v časti „Nežiaduce účinky".

Postihnutého pacienta je potrebné monitorovať v nemocnici.


Čo musíte urobiť, keď dostanete nedostatočnú dávke, alebo vynecháte dávku?


Dôležité je dlhodobo dodržať tento spôsob liečby. V prípade vynechania len jednej dávky, by mala liečba pokračovať ďalej podľa dávkovacej schémy. Nie je nevyhnutné zdvojnásobenie nasledovnej dávky.


Čo sa musí urobiť, ak sa liečba preruší, alebo predčasne ukončí?

Ak by ste sa, hoci aj neskôr, chceli pokúsiť o tento typ liečby, musíte informovať lekára o všetkých predchádzajúcich prerušeniach.


Nežiaduce účinky


Aké nežiaduce účinky sa vyskytujú pri používaní lieku Tauredon?


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách výskytu:

Veľmi časté: Viacej ako 1 z 10 pacientov

Časté: Menej ako 1 z 10, ale viacej ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté: menej ako 1 zo 100, ale viacej ako 1 z 1 000 pacientov

Zriedkavé: menej ako 1 z 1 000, ale viacej ako i z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane izolovaných prípadov


Nie je žiaden vzťah medzi terapeutickou účinnosťou a nástupom toxického nežiaduceho účinku (väčšinou nesúvisia s koncentráciou v krvi). Pri vysokých dávkach treba myslieť na vyšší výskyt nežiaducich účinkov. Veľmi zriedkavo sa nežiaduce účinky môžu objaviť aj po prerušení liečby liekom, pretože vysoká koncentrácia zlata v organizme sa len pomaly odbúrava.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: rôzne stupne poškodenia krvotvorného systému – zníženie počtu krvných doštičiek, (trombocytopénia), zníženie počtu bielych krvniek (granulocytopénia), zníženie počtu červených krviniek (anémia)

Časté: život ohrozujúce poškodenie krvotvorného systému (pancytopénia a aplastická anémia)

Veľmi zriedkavé: hemolytická anémia, ktorá sa klinicky prejavuje (v závislosti od závažnosti) ako mierna žltačka a tmavý moč, nešpecifické ochorenie lymfatických uzlín (lymfadenopatia).


Ochorenia oka

Veľmi zriedkavé: zápal spojoviek, hromadenie zlata v rohovke, vredy v rohovke, dvojité videnie, neurotoxický vplyv na oku prejavujúci sa ako poškodenie optického nervu alebo nervov v sietnici.


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté: zápal sliznice v ústnej dutine

Menej časté: ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma zápalu sliznice v ústnej dutine

Veľmi zriedkavé: krátko po injekcii napínanie na vracanie a bolesť brucha, príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy (pankreatitídy), zápal sliznice tenkého čreva (enterokolitída) s vodnatou stolicou, niekedy aj s obsahom krvi a kŕče v žalúdku.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: chvenie (pozri cievne poruchy), horúčka, čiastočne prechodná, vyskytujúca sa niekoľko hodín po injekcii a saturačnej fáze liečby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté: zastavenie odtoku žlče

Veľmi zriedkavé: zastavenie odtoku žlče s príznakmi pankreatitídy, žltačka, odumretie pečeňových buniek.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: príznaky imunosupresie


Vyšetrenia

Časté: patologické hodnoty pečeňových testov

Veľmi zriedkavé: zníženie imunoglobulínov, zníženie krvného tlaku


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Veľmi zriedkavé: zvlášť u pacientov s antinukleánymi faktormi sa môže vyvinúť porucha podobná kožné prejavy špecifického ochorenia spojivového tkaniva (lupus erythemotosus) spojený s vaskulitídou a zápalmi blán pokrývajúcich vnútornosti (polyserositídou), spontánne kontrakcie svalov (myokymia).


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: periférne poškodenie nervov (neuropatia) prejavujúce sa poruchami citlivosti, nekoordinovanými pohybmi (ataxia) alebo spontánnymi kontrakciami svalov (myokymia).

Neuropatia hlavových nervov (nervus facialis, nervus abducent, nervus trigeminus) prejavujúca sa ako ochrnutie lícového svalstva (faciálna paréza) hlavne v oblasti očného viečka, porúch citlivosti a dvojitého videnia.

Zlatá encefalopatia“ vo forme depresie, úzkosti, porúch orientácie a reči, poruchy pamäti, porúch spánku a halucinácií.

Bolesť hlavy krátko po injekcii (cievne poruchy).


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé: depresia, úzkosť, poruchy orientácie, poruchy spánku, halucinácie (pozri „zlatá encefalopatia“)


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: bielkoviny v moči

Menej časté: Zlatá nefropatia (nefritída spôsobená imunokoplexami s nefrofickým syndrómom)

Veľmi zriedkavé: tmavý moč


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: zápal priedušiek, pľúcna fibróza, zápal pľúcnych komôrok (alveloitída) s akútnou poruchou dýchania a suchý kašeľ s horúčkou alebo aj bez nej.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: rôzne formy dermatitídy, svrbenie

Časté: vypadávanie vlasov, hromadenie zlata v koži (chryziáza) s namodralým až sinavým zafarbením kože, ktorá bola vystavená slnku

Menej časté: ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma zápalu kože (napr.: exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm), precitlivenosť na svetlo (nezávisí od kumulovanej dávky)

Veľmi zriedkavé: svrbiace poruchy kože s voskovým vzhľadom (lichen ruber planus), odfarbenie kože a oddeľovanie nechtov


Cievne poruchy

Veľmi zriedkavé: zápal ciev (vaskulitída), vazomotorické (nitritoidné) reakcie, krátko po injekcii, ako je sčervenanie, bolesť hlavy, chvenie, poruchy rytmu pri zvýšenej frekvencii srdca (tachyarytmia), pokles krvného tlaku až na úroveň príznakov šoku, infarkt myokardu alebo mozgové krvácanie a ich dôsledky.


Ak sa u vás prejaví akýkoľvek uvedený nežiaduci účinok, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika.


Čo je potrebné urobiť pri výskyte nežiaducich účinkov?

Pokiaľ spozorujete akýkoľvek z uvedených vážnych nežiaducich účinkov, musíte sa ihneď spojiť s najbližším lekárom. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, poraďte sa s vaším lekárom o ďalšej liečbe.


Uchovávanie

Čas použiteľnosti je vytlačený na zasúvacej časti krabičky a na ampulke. Nepoužite balenie po uplynutí času použiteľnosti.


Stabilita po otvorení obalu

Tauredon sa musí aplikovať okamžite po otvorení ampulky.


Kedy sa Tauredon nemá aplikovať pred uplynutím času použiteľnosti?

Tauredon je injekčný roztok žltkastej farby, ktorý nesmie obsahovať žiadne častice. Zakalený roztok, alebo pri zmene farby roztoku na tmavožltú sa liek nesmie použiť.


Ako sa má Tauredon uchovávať?

Po otvorení sa ampulky nesmú opakovane použiť. Musia sa uchovávať chránené pred svetlom, pri teplote do 25° C. Injekčný roztok treba chrániť pred svetlom, ampulky sa musia stále uchovávať v papierovejskladačke. Degradačné produkty vznikajúce pôsobením svetla môžu vyvolať reakcie precitlivenosti.


Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí.


Balenie

10 ampúl po 0,5 ml


Čas použiteľnosti

Tauredon 20mg – 24 mesiacov

Tauredon 50mg – 36 mesiacov


Dátum poslednej revízie

December 2014

7Tauredon 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2014/06863-TR a 2014/06864-TR


SÚHRN CHARAKTERISITCKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tauredon 20 mg

Tauredon 50 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Tauredon 20 mg:0,5 ml injekčného roztoku obsahuje natrii aurothiomalas 20 mg, čo zodpovedá 9,06 mg zlata.

Tauredon 50 mg: 0,5 ml injekčného roztoku obsahuje natrii aurothiomalas 50 mg, čo zodpovedá 22,65 mg zlata.


Pomocné látky: pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1 Terapeutické indikácie

Chronická polyartritída (reumatoidná artritída) vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy, psoriatická artritída.


4. 2 Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčané dávkovanie:

Po iniciálnej testovacej fáze sa terapia liekom Tauredon delí na:

- saturačnú fázu, dochádza k naplneniu hlbokých kompartmentov aplikáciou vyšších dávok

- udržiavaciu fázu, nižšie dávky približne kompenzujú vylučovanie zlata, a tak udržiavajú

rovnovážnu koncentráciu v tkanivách.


Dávkovanie u dospelých pacientov:

Na začiatku liečby sa podávajú 2 injekcie týždenne.

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje v 1. až 3. injekcii

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu sa aplikuje vo 4. – 6. injekcii

 • počínajúc 7. injekciou sa nátriumaurothiomalát aplikuje maximálne 50 mg v jednej dávke 2 x týždenne, alebo jedenkrát týždenne 100 mg (2 ampulky Tauredon 50 mg).

V uvedenom dávkovaní sa pokračuje až do výrazného zlepšenia nálezu, ale v liečbe sa nemá pokračovať po dosiahnutí kumulatívnej dávky 1600 mg nátriumaurotiomalátu (maximálne 2000 mg). Ak sa v priebehu tejto liečby nedostaví žiadny účinok, liečba sa musí prerušiť.


Po nástupe účinku sa podáva udržiavacia dávka nátriumaurotiomalátu 1 x mesačne 100 mg (2 ampulky Tauredon 50 mg), alebo 50 mg (1 ampulka Tauredon 50 mg) každé dva týždne. Liečba môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. V závislosti od stavu pacienta je možné odchýliť sa od uvedenej dávkovacej schémy, avšak len pri dodržaní uvedenej maximálnej dávky.

Dávkovanie u detí

Odporúčané dávkovanie pre deti je odvodené od schémy pre dospelých pacientov.

Deťom sa podáva:

 • týždenne 0,2 – 1,0 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti vo fáze saturácie.

 • 1 mg /kg telesnej hmotnosti 1 – 2 x mesačne v udržiavacej fáze.


Z uvedených údajov sú odvodené nasledovné schémy dávkovania:


Deti s telesnou hmotnosťou do 20 kg:

 • 5 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne od 2. do 12. (maximálne 24.) týždňa

- potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Deti s telesnou hmotnosťou od 20 do 30 kg:

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne od 2. do 12. (maximálne 24.) týždňa

 • potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Deti s telesnou hmotnosťou nad 30 kg:

 • 10 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 1. týždni

 • 20 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 2. a 3. týždni, až do maximálnej dávky 50 mg nátriumaurotiomalátu jedenkrát týždenne v 4. – 12. týždni (môže sa podávať až do 24. týždňa).

 • potom 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti každé 2 týždne;


Pre deti všeobecne platí, že

 • pokiaľ ustúpia príznaky ochorenia, interval medzi dávkami 1 mg nátriumaurotiomalátu /kg telesnej hmotnosti sa zvýši na každé 3 a na záver na každé 4 týždne

 • liečba sa preruší, ak sa stav pacienta nezlepší v priebehu 6 (max. 9 ) mesiacov .


Spôsob podávania

Tauredon sa podáva iba hlbokou intramuskulárnou (hlbokou intragluteálnou) injekciou. Ampulky sa nesmú zohrievať.

Tauredon sa musí injikovať ihneď po naplnení striekačky. Obsah striekačky sa nesmie vystavovať svetlu.

Trvanie liečby nie je limitované, ak je dobrá tolerancia.

4. 3 Kontraindikácie

Tauredon sa nesmie podávať pri:

 • poruchách krvotvorby

 • poruchách funkcie obličiek a pri ťažkých poruchách funkcie pečene

 • aktívnej pľúcnej tuberkulóze

 • kolagenózach (diseminovaný lupus erythematosus, panarteritis nodosa, skleroderma, dermatomyozitída)

 • polyalergiách, alergii na ťažké kovy, precitlivenosti na soli zlata, pri známej kontaktnej alergii na zlato

 • ulceratívnej kolitíde

 • diabetes mellitus s komplikáciami

 • gravidite a laktácii


4. 4 Špeciálne upozornenia

Tauredon sa musí aplikovať iba po dohľadom lekára a pri zabezpečení možnosti poskytnutia prvej pomoci. Pokiaľ by sa vyskytli vážne symptómy, liečba sa musí prerušiť.


Zvlášť potrebné je starostlivé monitorovanie pacienta a laboratórnych parametrov, aby sa vylúčili akékoľvek nebezpečné nežiaduce účinky vyskytujúce sa pri liečbe zlatom:

 • pred začatím liečby je potrebné urobiť kompletný krvný obraz, vrátane trombocytov a vyšetriť moč na prítomnosť bielkovín

 • počas prvých troch mesiacov liečby sa musia 1 x týždenne vyšetriť leukocyty a moč, každé dva týždne hemoglobín, erytrocyty, diferenciálny krvný obraz, trombocyty, GGT, alkalická fosfatáza a kreatinín

 • po uplynutí prvých 3 mesiacov sa uvedené parametre kontrolujú 1 x mesačne

 • pre zabezpečenie včasnej diagnostiky pľúcnej fibrózy sa odporúča vykonať každý rok RTG vyšetrenie pľúc

 • imunoglobulíny sa majú vyšetriť pred začiatkom liečby, potom každé 3 mesiace, aby sa včas diagnostikovala ojedinele sa vyskytujúca imunosupresia so zvýšeným rizikom infekcií, čo sa pozorovalo v jednotlivých prípadoch

 • hlavne pri závažnom poklese všetkých imunoglobulínov (IgA, IgM, IgG) sa má podávanie Tauredonu zastaviť a začať so substitučnou liečbou v závislosti od priebehu klinického stavu. V prípade potreby sa musí pristúpiť k profylaxii vzniku infekcií;


Dôvody na prerušenie liečby:

 • rýchly úbytok leukocytov sprevádzaný nebezpečným znížením počtu granulocytov pod 2G/l (2000/mm³)

 • výrazne sa znižujúci počet trombocytov (pod hranicu 100 G/l [100.000/mm3]),

 • výrazný vzostup eozinofilov (najmä pri hodnotách nad 12%),

 • klinicky relevantné zvýšenie pečeňových a obličkových parametrov (GGT, alkalická fosfatáza, kreatinín)

 • narastajúca hladina bielkovín v moči (najmä pri hodnotách nad 300 mg/l).


Pravidelne sa musí kontrolovať koža a sliznice. Keď sa vyskytne dermatitída, musí sa liečba prerušiť a musia sa monitorovať všetky parametre.

Pacienta treba poučiť, že musí ihneď vyhľadať lekára pri výskyte pruritu, žihľavky, vyrážok na koži, exantému, ulcerácií na slizniciach a v ústnej dutine, pri tvorbe hematómov v mieste tlaku, krvácaní alebo menorágii. Rovnako pri akútnom, rýchle sa zhoršujúcom záťažovom dyspnoe, alebo pri výskyte suchého kašľu s horúčkou aj bez nej.

Vyhnúť sa treba intenzívnej expozícii kože slnečnému svetlu, kvôli častému výskytu fotosenzibilizácie.


Osobitná opatrnosť je potrebná pri:

 • rýchlom vzostupe antinukleárnych faktorov

 • reumatoidnej artritíde s postihnutím orgánov

 • u osobitných foriem psoriázy ako je erytrodermia.


Pokiaľ by stúpli hladiny sérového LDH a hodnoty nepriameho bilirubínu (s manifestovaným ikterom aj bez) musí sa vylúčiť hemolýza (aj bez iniciálnej anémie) na základe zodpovedajúcich vyšetrení.


Pri výskyte enterokolitídy sa musí liečba okamžite prerušiť.


Pri klinických príznakoch alveolitídy alebo bronchiolitídy, ktoré sa môžu vyvinúť v prvých mesiacoch liečby pri kumulatívnej dávke nižšej ako 1 g zlata(pred saturáciou) liečba Tauredonom sa musí prerušiť.


Ukladanie zlata v koži, ktoré sa vyskytuje pri dlhodobej terapii a vedie k zmene sfarbenia v oblasti kože exponovanej slnku.

Zmena sfarbenia kože sa môže vyskytnúť aj po dermatologickej liečbe laserom. Môže sa to objaviť u každého, kto sa lieči liekmi obsahujúcimi zlato v súčasnosti, alebo bol liečený v minulosti.


Pri poškodení ostrosti videnia, hlavne u pacientov dlhodobo liečených zlatom, sa musí urobiť detailné oftalmologické vyšetrenie, aby sa vylúčila možnosť neurotoxického účinku na oko (poškodenie optického nervu). Ak je to potrebné, liečba sa musí prerušiť.


Pri výskyte symptómov, ktoré by mohli signalizovať neuropatiu kraniálnych nervov, sa musí liečba prerušiť a vykonať neurologické vyšetrenie.


U pacientov s pozitívnymi antinukleárnymi faktormi sa odporúča pravidelná kontrola každých 6 mesiacov, pretože v ojedinelých prípadoch sa môže vyvinúť stav pripomínajúci lupus erythematosus s vaskulitídou a polyserositídou.


4. 5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na častý výskyt nežiaducich účinkov sa nemá Tauredon podávať súčasne s liekmi, ktoré majú z toxikologického hľadiska identické cieľové orgány (napr. fenylbutazón, metamizol, cytostatiká, D-penicilamín).


Pri terapii Tauredonom sa nemajú súčasne podávať fotosenzibilizujúce lieky (napr. chlorochin, chlórpromazín, fenylbutazón, sulfanilamid).


Súbežné podávanie ACE inhibítorov môže podporiť výskyt nitritoidnej reakcie (časť 4.8 Nežiaduce účinky, cievne poruchy).


Možné ovplyvnenie diagnostických testov

Tauredon aplikovaný krátko pred vyšetreniami srdcového svalu metódami nukleárnej medicíny(myokardiálna scintigrafia) môže znížiť akumuláciu rádioaktívnej látky. Plánovaná myokardiálna scintigrafia by sa nemala vykonať skôr ako 3 dni po podaní Tauredonu.


4. 6 Fertilita, gravidita a laktácia

Tauredon sa nesmie používať v gravidite a počas laktácie, pretože zlato prechádza cez placentu, ale aj do materského mlieka.

Informácie o bezpečnosti lieku počas gravidity sú nedostatočné, preto je nutné zabezpečiť spoľahlivú antikoncepciu počas liečby a vzhľadom na pomalé vylučovanie zlata z organizmu (polčas 100 dní) ešte jeden rok po ukončení liečby.


4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Špeciálne štúdie sledujúce vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa nevykonali.


Avšak, vzhľadom na veľmi zriedkavo sa vyskytujúce nežiaduce účinky na nervovom systéme môže byť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať strojeporušená.


4. 8 Nežiaduce účinky

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovných frekvenciách výskytu:


Veľmi časté: viacej ako 1 z 10 pacientov

Časté: menej ako 1 z 10, ale viacej ako 1 zo 100

pacientovMenej časté: Menej ako 1 zo 100, ale viacej

ako 1 z 1 000 pacientov


Zriedkavé: Menej ako 1 z 1 000, ale viacej ako 1

z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: Menej ako 1 z 10 000 pacientov, zahŕňajúci jednotlivé hlásenia


Neexistuje korelácia medzi terapeutickým účinkom a nástupom toxických nežiaducich účinkov (tieto väčšinou nezávisia od koncentrácie v sére). Pri vysokých dávkach sa však musí počítať so zvýšeným výskytom nežiaducich účinkov. Zriedkavo sa môžu nežiaduce účinky objaviť dokonca aj po ukončení liečby Tauredonom, pretože vysoká koncentrácia zlata sa v organizme degraduje len pomaly.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

rôzne stupne poškodenia hematopoetického systému s trombocytopéniou, granulocytopéniou a anémiou

Menej časté:

život ohrozujúce poškodenie hematopoetického systému (pancytopénia a aplastická anémia)

Veľmi zriedkavé:

hemolytická anémia klinicky manifestovaná (v závislosti od závažnosti) ako mierna žltačka a tmavý moč; lymfadenopatia


Ochorenia oka

Veľmi zriedkavé:

konjunktivitída, hromadenie zlata v rohovke, ulcerácia rohovky, diplopia, neurotoxické účinky na oku vo forme poškodenia optického nervu alebo neurálnej siete v sietnici


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté:

stomatitída

Menej časté:

ťažká, v niektorých prípadoch nebezpečná forma stomatitídy

Veľmi zriedkavé:

krátko po aplikácii nauzea a bolesť brucha, symptómy pankreatitídy, enterokolitída s vodnatou, niekedy krvavou stolicou a kŕče v bruchu


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé:

chvenie (pozri vaskulárne poruchy), horúčka, čiastočne prechodné, vyskytujúce sa niekoľko hodín po injikovaní v saturačnej fáze liečby

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

cholestáza

Veľmi zriedkavé:

cholestáza so symptómami pankreatitídy, žltačka, hepatocelulárna nekróza


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé:

symptómy imunosupresie


Vyšetrenia

Časté:

patologické hodnoty pečeňových testov

Veľmi zriedkavé:

zníženie imunoglobulínov, zníženie krvného tlaku


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

Veľmi zriedkavé:

vznik príznakov podobných lupus erythematosus s vaskulitídou a polyserotitídou hlavne u pacientov s anticelulárnymi faktormi; spontánne svalové kŕče (myokymia)


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé:

periférna neuropatia vo forme porúch citlivosti, nekoordinované pohyby (ataxia), alebo spontánne kontrakcie svalov (myokymia)

neuropatia kraniálnych nervov (faciálny nerv, laterálny nerv, nervus trigeminus) vo forme faciálnej parézy, hlavne v oblasti očných viečok, poruchy citlivosti a diplopia

zlatá encefalopatia“ prejavujúca sa ako depresia, anxieta, dezorientácia a poruchy reči, poruchy pamäti a halucinácie

bolesť hlavy, krátko po aplikácii (pozri vaskulárne poruchy)


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:

depresia, anxieta, dezorientácia, poruchy spánku, halucinácie (pozri „zlatá encefalopatia“)


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté:

proteinúria

Menej časté:

zlatá nefropatia (nefritída s nefrotickým syndrómom vyvolaná imúnnymi komplexmi)

Veľmi zriedkavé:

tmavý moč


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé:

bronchiolitída, pľúcna fibróza, alveolitída s akútnym dyspnoe a suchým kašľom a horúčkou, alebo bez nej


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

rôzne formy dermatitídy, pruritus

Časté:

strata vlasov, depozícia zlata v koži (chrysiása), s namodralým lividným odfarbením oblasti kože, ktorá bola vystavená slnku alebo po dermatologickej liečbe laserom (časť 4.4)

Menej časté:

ťažké, v niektorých prípadoch nebezpečné formy dermatitídy (napr.: exfoliatívna dermatitída, Stevensonov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm), fotosenzibilizácia (nezávislá od kumulatívnej dávky)

Veľmi zriedkavé:

lichen ruber planus, lišaj (svrbiace kožné lézie a koža voskového vzhľadu), odfarbenie a separácia nechtov


Cievne poruchy

Veľmi zriedkavé:

Vaskulitída, vazomotorické (nitritoidné) reakcie krátko po aplikácii ako je sčervenenie, bolesť hlavy, chvenie, tachyarytrmia, pokles krvného tlaku, ktorý môže viesť k príznakom šoku, k infarktu myokardu alebo cerebrovaskulárnym poruchám


4. 9 Predávkovanie


a) Symptómy predávkovania

Predávkovanie sa môže vyskytnúť aj počas normálnej liečby, jeho prejavom sú niektoré vážne komplikácie, ktoré sú uvedené v časti 4. 8 Nežiaduce účinky.


b) Terapia predávkovania

Postihnutých pacientov je nutné klinicky monitorovať.

Ak bola v priebehu terapie zlatom diagnostikovaná agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia alebo enterokolitída, môžu byť okrem krvnej transfúzie a vysokých dávok kortikoidov indikované aj opatrenia na urýchlené vylúčenie zlata z organizmu.


Pri intoxikácii ťažkými kovmi sa odporúča použiť sodnú soľ unithiolu (DMPS), dostupné sú experimentálne údaje pre zlato z experimentov na zvieratách.

Podať sa môže aj d-penicilinamín. Navyše existujú ojedinelé hlásenia o použití N-acetylcysteínu. Na základe dnes dostupných poznatkov, nie je možné urobiť špecifické dávkovanie pri terapii predávkovania zlatom. V prípade predávkovania sa odporúča kontaktovať informačné toxikologické centrum.

V prípade výskytu vazomotorickej reakcie s dramatickým znížením krvného tlaku sa musí aplikovať protišoková liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. 1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

ATC skupina: MO1CB01


Nátriumaurotiomalát je liečivo, ktoré aj pri dlhodobej liečbe môže viesť k remisii reumatoidnej artritídy (chronická polyartritída)


Mechanizmus účinku solí zlata pri liečbe reumatoidnej artritídy nie je doposiaľ objasnený. Soli zlata majú in vitroaj in vivourčité antimikrobiálne účinky, inhibujú niektoré imunitné reakcie. Terapeutický účinok solí zlata vzniká viacnásobným pôsobením na imunitný systém.


Makrofágy sú najdôležitejším faktorom v patogenéze reumatoidnej artritídy, pretože nie sú len esenciálnymi bunkami s naviazaným antigénom, ale aj najväčším producentom pro-zápalových cytokínov.


Zlato sa ukladá v lyzozómoch makrofágov a inhibuje proteolytické štiepenie peptidov antigénu (spracovanie antigénu) a prezentáciu antigénu zodpovedajúcim (antigén-špecifickým) T-bunkám.


Inhibícia uvoľňovania TNF-α môže byť základom známeho inhibičného účinku nátriumaurotiomalátu na prejavy adhézie molekúl vaskulárneho endotelu, na uvoľňovanie kolagenázy a ďalších proteolytických enzýmov.


Zlato ovplyvňuje syntézu imunoglobulínov, štiepi imunokomplexy v priebehu liečby.

Titer reumatoidných faktorov sa znižuje paralelne s ďalšími zápalovými parametrami ako sú ESRa CRP.


5. 2 Farmakokinetické vlastnosti


Natrii aurothiomalas sa po intramuskulárnom podaní rýchlo a úplne absorbuje. Biologická dostupnosť je 95%. Maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne za 2-6 hodín po aplikácii, pohybuje sa medzi 4-8 μg /ml zlata po jednorázovej i.m. aplikácii 50 mg nátriumaurotiomalátu. V nasledujúcich dňoch poklesne hladina na priemernú hodnotu 3 μg / ml.

Plazmatický polčas je v prvej fáze rozdeľovania a vylučovania 5,5 dňa, terminálny plazmatický polčas je 25 dní.


Po opakovanom i.m. podaní 50 mg nátriumaurotiomalátu 1x týždenne dochádza behom 5-10 týždňov k vytvoreniu dynamickej rovnováhy ("steady state") plazmatickej koncentrácie medzi 2,5 - 5 μg zlata /ml.


K rovnovážnej koncentrácii medzi plazmou a synoviálnou tekutinou dochádza v priebehu 4 hodín. V synoviálnej tekutine sa nachádza približne 55% zodpovedajúcej plazmatickej koncentrácie.


Zlato sa po aplikácii viaže viac ako z 95% na plazmatické bielkoviny. Väzba na zložky krvi je veľmi malá. Z plazmy sa zlato dostáva do hlbokých kompartmentov, k výraznému nahromadeniu dochádza najmä v lymfatických uzlinách, pečeni, obličkách, slezine, kostnej dreni, kostrovom svalstve a koži. V kostiach a chrupavkách je koncentrácia zlata nízka. Zlato je deponované v lyzozómoch.


Nátriumaurotiomalát sa v organizme rýchlo štiepi na atómy, časť tiomalátu sa rýchlo vylúči, časť sa viaže na bunkové membrány.

70% zlata sa vylučuje močom a 30% stolicou. Maximum zlata sa vylučuje močom v prvých 24 hodinách po i.m. aplikácii, stolicou 2.-3. deň po podaní. V prvom týždni sa vylúči približne 20% , behom dlhodobej terapie 40% týždennej dávky. Celkový polčas v organizme, t.j. eliminačný polčas zlata, je asi 250 dní. Ešte niekoľko rokov po ukončení liečby pacienti stále vylučujú stopy zlata.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna, subchronická a chronická toxicita

Po jednorázovom aj opakovanom podávaní pokusným zvieratám boli cieľovým orgánom obličky, vyskytla sa degenerácia a fibróza. Fibróza sa zistila aj v tkanive pankreasu a pľúc.

b) Mutagény a tumorogénny poteciál

Dostupnými vyšetreniami (in vitrogénové mutácie na baktériách, kvasinkách a cicavčích bunkách a in vivomikronukleus testom na myšiach) sa nedokázala žiadna relevantná mutagenita. V štúdiách na zvieratách sa dokázal kancerogénny účinok nátriumaurotiomalátu. Po dlhodobom podávaní potkanom sa vyvinul adenóm obličiek a sarkóm v mieste opakovanej aplikácie.


c) Reprodukčná toxicita

V štúdiách na zvieratách sa potvrdil teratogénny účinok nátriumaurotiomalátu. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje, týkajúce sa bezpečnosti pri podávaní gravidným ženám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6. 1 Zoznam pomocných látok

aqua ad iniectabilia

6. 2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6. 3 Čas použiteľnosti

Tauredon 20 mg – 24 mesiacov

Tauredon 50 mg – 36 mesiacov


6. 4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Pri teplote do 25° C, dôsledne chrániť pred svetlom, vždy uchovávať vo vonkajšom obale.

Vplyvom svetla môžu vznikať rozkladné produkty, ktoré môžu vyvolať nežiaduce účinky ako sú reakcie precitlivenosti.

Tauredon je číry až žltkastý injekčný roztok, bez akýchkoľvek častíc. V prípade že je injekčný roztok zakalený alebo sa zmení jeho farba na tmavožltú nesmie sa podávať.


6. 5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Ampulky z bezfarebného skla typu I, písomná informácia pre používateľa, papierová

skladačka.

Veľkosť balenia:10 ampuliek po 0,5 ml

6. 6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Injekčný roztok je určený na hlbokú intramuskulárnu aplikáciu. Injekciu treba aplikovať ihneď po otvorení ampulky.

Injekčný roztok z otvorenej ampulky sa nesmie opakovane použiť.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda GmbH

D-78467 Konstanz

SRN


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Tauredon 20 mg: 29/0051/91-S

Tauredon 50 mg: 29/0559/12-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.09.1991/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

December 2014

10Tauredon 50 mg