+ ipil.sk

Tavanic i.v. 500 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01559


Písomná informácia pre používateľa


Tavanic i.v. 500 mg

infúzny roztok

levofloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajútento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tavanic infúzny roztok a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Tavanic infúzny roztok

3. Ako sa podáva Tavanic infúzny roztok

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tavanic infúzny roztok

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Tavanic infúzny roztok a na čo sa používa


Názov vášho lieku je Tavanic i.v. 500 mg. Tavanic i.v. 500 mg je infúzny roztok obsahujúci liečivo levofloxacín. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antibiotiká. Levofloxacín je “chinolónové” antibiotikum. Funguje tak, že zabíja baktérie spôsobujúce infekciu v tele.


Tavanic infúzny roztok sa môže používať na liečbu infekcií:

 • pľúc u ľudí, ktorí majú zápal pľúc;

 • močových ciest vrátane obličiek alebo močového mechúra;

 • prostaty pri dlhotrvajúcej infekcii;

 • kože a tkaniva pod kožou vrátane svalstva, čo sa niekedy nazýva mäkké tkanivo.


V niektorých špeciálnych situáciách sa môže Tavanic infúzny roztok použiť na zníženie šance vzniku pľúcneho ochorenia nazývaného antrax alebo zhoršenia tohto ochorenia po vystavení účinku baktérie spôsobujúcej antrax.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Tavanic infúzny roztok


Neužívajte tento liek a povedzte svojmu lekárovi:

 • ak ste alergický na levofloxacín, akékoľvek iné chinolónové antibiotiká ako sú moxifloxacín, ciprofloxacín alebo ofloxacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Medzi príznaky alergickej reakcie patrí: vyrážka, problémy s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka;

 • ak ste niekedy mali epilepsiu;

 • ak ste niekedy mali problém so šľachami, napríklad zápal šliach, v súvislosti s liečbou “chinolónovým antibiotikom”. Šľacha je to, čo spája svaly s kosťami;

 • ak ste dieťa alebo dospievajúci;

 • ak ste tehotná, môžete otehotnieť alebo si myslíte, že ste tehotná;

 • ak dojčíte.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, nepoužívajte tento liek. Ak si nie ste istý, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako vám podajú Tavanic.


Upozornenia a opatrenia

Skôr ako vám podajú tento liek poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte 60 rokov alebo ste ešte starší;

 • ak užívate kortikosteroidy, niekedy nazývané aj steroidy (pozri časť “Iné lieky a Tavanic”);

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat;

 • ak ste niekedy mali poškodený mozog následkom mŕtvice alebo iného poranenia mozgu;

 • ak máte ťažkosti s obličkami;

 • ak máte poruchu známu ako ‘deficit glukózo – 6 – fosfátdehydrogenázy’. Je väčšia pravdepodobnosť výskytu vážnych problémov s krvou pri užívaní tohto lieku;

 • ak ste niekedy mali problémy súvisiace s duševným zdravím;

 • ak ste niekedy mali problémy so srdcom: treba byť opatrný, ak užívate tento druh lieku a máte vrodenú poruchu predĺženého QT intervalu (vidno to na EKG, elektrickom zázname činnosti srdca) alebo sa táto porucha vyskytla vo vašej rodine, ak máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízka hladina draslíka alebo horčíka v krvi), ak máte veľmi pomalý srdcový tep (volá sa to ‘bradykardia’), ak máte slabé srdce (zlyhanie srdca), ak ste niekedy mali srdcový záchvat (infarkt myokardu), ak ste žena alebo starší pacient alebo ak užívate iné lieky, čo spôsobujú nezvyčajné zmeny EKG (pozri časť “Iné lieky a Tavanic”);

 • ak ste diabetik (máte cukrovku);

 • ak ste niekedy mali problémy s pečeňou;

 • ak máte myasténiu gravis.

Ak si nie ste istý, či sa niektoré z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom predtým, ako vám podajú Tavanic.


Iné lieky a Tavanic

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, lebo Tavanic môže ovplyvňovať to, ako účinkujú iné lieky. Taktiež niektoré lieky môžu mať vplyv na to, ako účinkuje Tavanic.


Obzvlášť dôležité je, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov. Je to preto, lebo v prípade, že sa užívajú s Tavanicom, môže sa zvýšiť pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:

 • Kortikosteroidy, ktoré sa niekedy nazývajú steroidy – používajú sa proti zápalu. Je vyššia pravdepodobnosť výskytu zápalu a/alebo pretrhnutia šliach.

 • Warfarín – používa sa na riedenie krvi. Môže byť vyššia pravdepodobnosť výskytu krvácania. Môže byť potrebné, aby vám lekár pravidelne robil krvné testy na kontrolu krvnej zrážanlivosti.

 • Teofylín – používa sa pri problémoch s dýchaním. Je vyššia pravdepodobnosť výskytu epileptického záchvatu pri užívaní súčasne s Tavanicom.

 • Nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDS) – používajú sa proti bolesti a zápalu; patrí sem kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, fenbufén, ketoprofén a indometacín. Je vyššia pravdepodobnosť výskytu epileptického záchvatu pri ich užívaní súčasne s Tavanicom.

 • Cyklosporín – používa sa po transplantácii orgánu. Môže byť vyššia pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov cyklosporínu.

 • Lieky, o ktorých je známe, že ovplyvňujú činnosť srdca. Patria sem lieky, ktoré sa používajú pri nepravidelnom srdcovom rytme (antiarytmiká ako napríklad chinidín, hydrochinidín, disopyramid, sotalol, dofetilid, ibutilid a amiodarón), lieky proti depresii (tricyklické antidepresíva ako napríklad amitriptylín a imipramín), lieky na liečbu psychických ochorení (antipsychotiká) a lieky na liečenie bakteriálnych infekcií (‘makrolidové’ antibiotiká ako napríklad erytromycín, azitromycín a klaritromycín).

 • Probenecid – používa sa na liečbu dny. Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.

 • Cimetidín – používa sa na liečbu vredov a pri pálení záhy. Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať nižšiu dávku.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, povedzte to lekárovi.


Močové testy na opiáty

U ľudí, ktorí užívajú Tavanic, môžu byť výsledky močových testov na silné lieky proti bolesti nazývané opiáty “falošne pozitívne”. Ak vám lekár chce urobiť močové testy, povedzte mu, že sa liečite Tavanicom.


Testy na tuberkulózu

Tento liek môže spôsobiť “falošne negatívne” výsledky niektorých laboratórnych testov, ktoré sa používajú na zisťovanie baktérie spôsobujúcej tuberkulózu.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte tento liek:

 • ak ste tehotná, môžete otehotnieť alebo si myslíte, že ste tehotná;

 • ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití tohto lieku sa môžu u vás vyskytnúť vedľajšie účinky vrátane pocitu závratu, ospanlivosti, točenia hlavy (vertigo) alebo zmeny videnia. Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu spôsobiť, že nebudete schopný sa sústrediť a rýchlo reagovať. Ak sa to stane, nešoférujte ani nevykonávajte žiadnu prácu, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť.


Tavanic infúzny roztok obsahuje sodík

Tento liek obsahuje 181 mg sodíka na dávku 250 mg. Treba to brať do úvahy u pacientov, ktorí majú kontrolovanú diétu na sodík.


3. Ako sa podáva Tavanic infúzny roztok


Ako sa podáva Tavanic infúzny roztok

 • Tavanic infúzny roztok je liek určený na používanie v nemocniciach

 • Podá vám ho lekár alebo zdravotná sestra formou infúzie. Infúziu vám podajú do niektorej žily a bude trvať určitý čas (volá sa to vnútrožilová infúzia)

 • Pri podávaní 500 mg infúzneho roztoku Tavanic má infúzia trvať 60 minút alebo viac

 • Váš srdcový rytmus a krvný tlak sa musí dôkladne sledovať. Je to preto, lebo neobvyklý srdcový rytmus a prechodné zníženie krvného tlaku sú možné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali počas infúzie podobných antibiotík. Ak vám počas podávania infúzie viditeľne poklesne krvný tlak, infúzia sa musí ihneď zastaviť.


Koľko infúzneho roztoku Tavanic sa podáva

Ak si nie ste istý, prečo vám budú podávať Tavanic alebo máte akúkoľvek otázku o tom, koľko Tavanicu vám podajú, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

 • O tom, koľko Tavanicu vám majú podať, rozhodne lekár.

 • Dávka bude závisieť od druhu infekcie a od toho, ktorá časť vášho tela je postihnutá infekciou.

 • Dĺžka liečby bude závisieť od závažnosti infekcie.


Dospelí a pacienti v staršom veku

 • Zápal pľúc: 500 mg jedenkrát alebo dvakrát za deň

 • Infekcia močových ciest vrátane obličiek alebo močového mechúra: 500 mg jedenkrát za deň

 • Infekcia prostaty: 500 mg jedenkrát za deň

 • Infekcia kože alebo tkaniva pod kožou vrátane svalstva: 500 mg raz alebo dvakrát za deň


Dospelí a pacienti v staršom veku, ktorí majú problémy s obličkami

Lekár vám môže v prípade potreby dať nižšiu dávku.


Deti a dospievajúci

Tento liek sa nesmie podávať deťom ani dospievajúcim.


Chráňte si pokožku pred slnečným svetlom

Počas užívania tohto lieku a ešte 2 dni po tom, ako ho prestanete užívať, sa nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Je to preto, že máte pokožku citlivejšiu na slnko a môže sa spáliť, očervenieť alebo sa môžu urobiť ťažké pľuzgiere v prípade, že sa nebudete riadiť nasledujúcimi upozorneniami.

 • Uistite sa, že používate krém na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom

 • Vždy majte na hlave šatku alebo klobúk a noste taký odev, aby ste mali zakryté ramená a nohy.

 • Vyhýbajte sa pobytu na slnku.


Ak vám podajú viac infúzneho roztoku Tavanic, ako majú

Nie je pravdepodobné, že vám lekár alebo zdravotná sestra podá príliš veľa lieku. Lekár a zdravotná sestra budú sledovať ako liečba postupuje a kontrolovať liek, ktorý vám podávajú. Ak si nie ste istý, prečo vám dávku podávajú, spýtajte sa na to.

Podanie príliš veľa Tavanicu môže spôsobiť výskyt nasledujúcich účinkov: záchvaty kŕčov, pocit zmätenosti, závraty, slabšie vedomie, tras a problémy so srdcom spôsobujúce nepravidelný tlkot srdca a celkový pocit ochorenia (nevoľnosť).


Ak sa vynechá dávka infúzneho roztoku Tavanic

Váš lekár a zdravotná sestra presne vedia, kedy vám majú podať tento liek. Je nepravdepodobné, že nedostanete liek vtedy, keď to máte predpísané. Ale keď si naozaj myslíte, že dávka bola vynechaná, povedzte to lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak prestanete s liečbou infúznym roztokom Tavanic

Váš lekár alebo zdravotná sestra bude pokračovať v podávaní Tavanicu aj vtedy, ak sa už budete cítiť lepšie. Ak by sa prestal podávať príliš skoro, infekcia sa môže vrátiť, môže sa vám zhoršiť stav alebo sa baktérie stanú voči lieku odolnými. Po niekoľkých dňoch liečby infúznym roztokom môže váš lekár rozhodnúť o prechode na tabletovú formu tohto lieku do ukončenia celého liečebného cyklu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Obvykle sú tieto účinky mierne alebo stredne závažné a často ustúpia po krátkom čase.


Ukončite liečbu Tavanicom a okamžite povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete tieto vedľajšie účinky:


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí)

 • Máte alergickú reakciu. K možným príznakom patrí: vyrážka, problém s prehĺtaním alebo s dýchaním, opuchnutie pier, tváre, hrdla alebo jazyka.


Ukončite liečbu Tavanicom a okamžite povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – je možné, že potrebujete okamžitú liečbu:


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí)

 • Vodnatá hnačka, možno s prímesou krvi, možno spojená s kŕčmi v bruchu a vysokou teplotou. Môžu to byť príznaky ťažkých črevných problémov.

 • Bolesť a zápal šliach alebo väzov, čo môže viesť k pretrhnutiu. Najčastejšie býva postihnutá Achillová šľacha.

 • Záchvaty (kŕče)


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí)

 • Pálenie, pichanie, bolesť alebo znecitlivenie. Môžu to byť príznaky niečoho, čo sa nazýva ‘neuropatia’


Neznáme (častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

 • Závažná kožná vyrážka, môže byť aj vo forme pľuzgierov alebo šúpania kože okolo pier, očí, úst, nosa a genitálií.

 • Strata chuti do jedla, zožltnutie farby pokožky a očí, tmavá farba moču, svrbenie alebo boľavé brucho. Môžu to byť príznaky pečeňových problémov, ktoré môžu zahŕňať fatálne zlyhanie pečene.


Ak sa vám zhorší zrak alebo ak máte počas liečby Tavanicom akékoľvek iné poruchy zraku, okamžite sa poraďte s očným lekárom.


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov stáva závažným alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní:


Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí)

 • Problémy so spánkom

 • Bolesť hlavy, pocit závratu

 • Pocit ochorenia (nevoľnosť, vracanie) a hnačka

 • Zvýšená hladina niektorých pečeňových enzýmov v krvi

 • Reakcie v mieste infúzie

 • Zápal cievy


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí)

 • Premnoženie iných baktérií alebo húb, infekcia spôsobená hubou nazývanou Candida, čo si môže vyžadovať liečbu

 • Zmeny v počte bielych krviniek zistené vo výsledkoch niektorých krvných testov (leukopénia, eozinofília)

 • Pocit stresu (úzkosť), pocit zmätenosti, nervozita, ospalosť, chvenie, pocit točenia hlavy (vertigo)

 • Sťažené dýchanie (dyspnoe)

 • Zmeny vnímania chute, strata chuti do jedla, žalúdočná nepohoda alebo zlé trávenie (dyspepsia), bolesť v oblasti brucha, pocit plnosti (nadúvanie) alebo zápcha

 • Svrbenie a kožná vyrážka, silné svrbenie alebo žihľavka (urtikária), príliš silné potenie (hyperhidróza)

 • Bolesť kĺbov alebo svalov

 • Neobvyklé výsledky krvných testov kvôli problémom s pečeňou (zvýšený bilirubín) alebo s obličkami (zvýšený kreatinín)

 • Celková slabosť

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí)

 • Ľahko vznikajúce modriny a krvácanie kvôli zníženému počtu krvných doštičiek (trombocytopénia).

 • Nízky počet bielych krviniek (neutropénia).

 • Prehnane veľká odpoveď imunitného systému (precitlivenosť).

 • Zníženie hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Toto je dôležité pre ľudí, ktorí majú cukrovku.

 • Videnie alebo počutie niečoho, čo v skutočnosti nie je (halucinácie, paranoja), zmeny v úsudku a myslení (psychotické reakcie) s rizikom samovražedných myšlienok alebo činov.

 • Depresia a duševné problémy, pocit nepokoja (vzrušenie), nezvyčajné sny alebo nočné mory.

 • Pocit tŕpnutia v rukách a nohách (parestézia).

 • Problém so sluchom (tinitus) alebo so zrakom (rozmazané videnie).

 • Neobvykle rýchly tep srdca (tachykardia) alebo nízky krvný tlak (hypotenzia).

 • Svalová slabosť. Toto je dôležité u ľudí, ktorí majú myasténiu gravis (zriedkavé ochorenie nervového systému).

 • Zmeny vo funkcii obličiek a príležitostne zlyhanie obličiek, ktoré môže byť spôsobené alergickou reakciou obličiek nazývanou intersticiálna nefritída.

 • Horúčka.


Neznáme (častosť výskytu nemožno určiť z dostupných údajov)

 • Zníženie počtu červených krviniek (anémia): môže to spôsobiť bledosť pokožky alebo jej žltú farbu kvôli poškodeniu červených krviniek; zníženie počtu všetkých druhov krviniek (pancytopénia).

 • Horúčka, bolesť hrdla a celkový pocit zlého zdravotného stavu, ktorý neprechádza. Môže to byť kvôli zníženiu počtu bielych krviniek (agranulocytóza).

 • Zastavenie krvného obehu (stav podobný šoku pri ťažkej alergickej reakcii nazývanej anafylaxia).

 • Zvýšenie hladiny cukru v krvi (hyperglykémia) alebo zníženie hladiny cukru v krvi vedúce ku kóme (hypoglykemická kóma). Toto je dôležité pre ľudí, ktorí majú cukrovku.

 • Zmeny vo vnímaní vône, strata čuchu alebo chute (parosmia, anosmia, ageúzia)

 • Problémy s pohybom a chôdzou (dyskinézia, extrapyramidálne poruchy)

 • Prechodná strata vedomia alebo postoja (synkopa)

 • Prechodná strata zraku

 • Zhoršenie alebo strata sluchu

 • Nezvyčajne rýchly tep srdca, život ohrozujúci nepravidelný tep srdca vrátane zástavy srdca, zmena srdcového rytmu (nazývané “predĺženie QT intervalu”, vidno na elektrokardiograme, EKG)

 • Ťažkosti s dýchaním alebo dýchanie sprevádzané pískavým zvukom (kŕč svalstva priedušiek - bronchospazmus)

 • Alergická reakcia pľúc

 • Pankreatitída

 • Zápal pečene (hepatitída)

 • Zvýšená citlivosť kože na slnečné a ultrafialové žiarenie (fotosenzitivita)

 • Zápal ciev rozvádzajúcich krv do tela v dôsledku alergickej reakcie (vaskulitída)

 • Zápal tkaniva v ústach (stomatitída)

 • Pretrhnutie svalu a poškodenie svalu (rabdomyolýza)

 • Sčervenanie kĺbu a opuch (artritída)

 • Bolesť vrátane bolesti chrbta, hrudníka a končatín.

 • Záchvaty porfýrie u ľudí, ktorí už mali porfýriu (veľmi zriedkavé metabolické ochorenie)

 • Pretrvávajúca bolesť hlavy s rozmazaným videním alebo bez neho (benígna intrakraniálna hypertenzia)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tavanic infúzny roztok


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte fľašu vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Počas podávania infúzie sa ochrana pred svetlom nevyžaduje.


Po prvom otvorení infúznej fľaše (prepichnutie gumenej zátky) sa roztok musí okamžite použiť (v priebehu 3 hodín), aby sa zabránilo akejkoľvek bakteriálnej kontaminácii.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry, nie je zelenkastožltej farby a/alebo ak obsahuje častice.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tavanic infúzny roztok obsahuje

Liečivo je levofloxacín. Tavanic infúzny roztok sa dodáva vo veľkosti balenia 500 mg v 100 ml sklenenej fľaši. Jeden ml infúzneho roztoku obsahuje 5 mg levofloxacínu.


Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.


Ako vyzerá Tavanic infúzny roztok a obsah balenia

Tavanic infúzny roztok je číry roztok, zelenkastožltej farby, neobsahuje žiadne častice. Nachádza sa v sklenenej fľaši.

 • 100 ml fľaša sa dodáva v balení po 1, 5 a 20


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Sanofi Aventis Deutschland GmbH, D-659 26 Frankfurt am Main, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod týmito názvami:

Tavanic


Táto písomná informácia pre používateľa neobsahuje všetky informácie o lieku. Ak máte akékoľvek otázky alebo v niečom si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.

8Tavanic i.v. 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01559


Súhrn charakteristických VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tavanic i.v. 500 mg

infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


100 ml infúzneho roztoku obsahuje 500 mg levofloxacínu vo forme hemihydrátu levofloxacínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

100 ml infúzneho roztoku obsahuje 15,8 mmol (363 mg) sodíka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok.


Číry, zelenkastožltý izotonický roztok s pH 4,3 až 5,3 a osmolaritou 282 - 322 mOsm/liter.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tavanic infúzny roztok je indikovaný u dospelých na liečbu nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1):


komunitná pneumónia

komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív


Na liečbu vyššie uvedených infekcií sa má Tavanic použiť len vtedy, ak sa použitie antibakteriálnych látok, obvykle odporúčaných ako počiatočná liečba týchto infekcií, považuje za nevhodné.


pyelonefritída a komplikované infekcie močových ciest (pozri časť 4.4)

chronická bakteriálna prostatitída

inhalácia antraxu: profylaxia po expozícii a kuratívna liečba (pozri časť 4.4)


Je potrebné brať do úvahy oficiálne odporúčania pre vhodné používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Tavanic infúzny roztok sa podáva pomalou intravenóznou infúziou raz alebo dvakrát za deň. Dávkovanie závisí od typu a závažnosti infekcie a citlivosti predpokladaného príčinného patogénu. Liečbu Tavanicom začatú intravenóznou formou je možné dokončiť použitím vhodnej perorálnej formy v súlade s SmPC pre filmom obalené tablety a na základe zváženia tejto možnosti pre každého pacienta individuálne. Na základe bioekvivalencie parenterálnej a perorálnej formy je možné použiť rovnaké dávkovanie.


Dávkovanie


Pre Tavanic možno odporučiť nasledujúce dávkovanie:


Dávkovanie u pacientov s normálnou renálnou funkciou (klírens kreatinínu > 50ml/min)


Indikácia

Denné dávkovanie

(podľa závažnosti)

Celkové trvanie liečby1

(podľa závažnosti)

Komunitná pneumónia

500 mg raz alebo dva razy denne

7 - 14 dní

Pyelonefritída

500 mg raz denne

7 - 10 dní

Komplikované infekcie močových ciest

500 mg raz denne

7 - 14 dní

Chronická bakteriálna prostatitída

500 mg raz denne

28 dní

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

500 mg raz alebo dva razy denne

7 - 14 dní

Inhalácia antraxu

500 mg raz denne

8 týždňov

1Trvanie liečby zahŕňa intravenóznu plus perorálnu liečbu. Čas na prechod z intravenóznej na perorálnu liečbu závisí od klinickej situácie, ale normálne sú 2 až 4 dni.


Osobitné skupiny pacientov


Zhoršená renálna funkcia (klírens kreatinínu 50ml/min)Dávkovanie


250 mg/24 h

500 mg/24 h

500 mg/12 h

Klírens kreatinínu

prvá dávka: 250 mg

prvá dávka: 500 mg

prvá dávka: 500 mg

50 - 20 ml/min

potom: 125 mg/24 h

potom: 250 mg/24 h

potom: 250 mg/12 h

19 - 10 ml/min

potom: 125 mg/48 h

potom: 125 mg/24 h

potom: 125 mg/12 h

< 10 ml/min (vrátane hemodialýzy a CAPD)1

potom: 125 mg/48 h

potom: 125 mg/24 h

potom: 125 mg/24 h

1Po hemodialýze alebo kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýze sa nevyžadujú doplňujúce dávky (CAPD).


Zhoršená funkcia pečene


Úprava dávkovania nie je nutná, keďže levofloxacín sa pečeňou výraznejšie nemetabolizuje a vylučuje sa najmä obličkami.


Starší pacienti


Iné prispôsobenie dávkovania u starších pacientov než s ohľadom na obličkovú činnosť nie je nutné (pozri časť 4.4 „Tendinitída a ruptúra šľachy“ a „Predĺženie QT intervalu“).


Pediatrická populácia


Tavanic je u detí a dospievajúcich kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania


Tavanic infúzny roztok je určený len na pomalú intravenóznu infúziu, podáva sa raz alebo dvakrát denne. Podávanie infúzie musí trvať najmenej 60 minút pre 500 mg Tavanic infúzny roztok(pozri časť 4.4).


Inkompatibility, pozri časť 6.2 a kompatibility s inými infúznymi roztokmi, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Infúzny roztok levofloxacínu nesmú užívať:


 • pacienti s precitlivenosťou na levofloxacín, iné chinolóny, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • pacienti s epilepsiou,

 • pacienti s poškodením šliach v anamnéze v súvislosti s podávaním fluorochinolónov,

 • deti a dospievajúci,

 • ženy počas gravidity,

 • ženy v období dojčenia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


S. aureus rezistentné na meticilín (MRSA) si s veľkou pravdepodobnosťou zachovávajú korezistenciu na fluorochinolóny vrátane levofloxacínu. Preto sa levofloxacín neodporúča na liečbu známych alebo suspektných infekcií MRSA okrem prípadov, kedy laboratórne výsledky potvrdia vnímavosť baktérií na levofloxacín (a liečba antibakteriálnymi látkami obvykle odporúčanými na infekcie MRSA nie je vhodná).


Resistencia E. coli – najčastejší patogén v infekciách močových ciest – na fluorochinolóny v rámci Európskej únie kolíše. Lekárom sa odporúča brať do úvahy lokálnu prevalenciu rezistencie E. colina fluorochinolóny.


Inhalácia antraxu: používanie u ľudí vychádza z údajov o vnímavosti Bacillus anthracis in vitroa z experimentálnych údajov získaných u zvierat spolu s obmedzenými údajmi získanými u ľudí.Pokiaľ ide o liečbu antraxu, lekári sa musia riadiť národnými a/alebo medzinárodnými dohodami.


Trvanie infúzie


Najkratšie odporúčané trvanie infúzie je 60 minút pre 500 mg Tavanic infúzny roztok a tento čas treba sledovať. O ofloxacíne je známe, že sa môže počas infúzie rozvinúť tachykardia a dočasný pokles krvného tlaku. V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť obehový kolaps ako dôsledok výrazného poklesu krvného tlaku. Ak sa počas infúzie levofloxacínu (l-izomér ofloxacínu) vyskytne nápadný pokles krvného tlaku, infúziu treba ihneď zastaviť.


Obsah sodíka


Tento liek obsahuje 15,8 mmol (363 mg) na 100 ml dávky. Treba to brať do úvahy u pacientov, ktorí majú kontrolovanú diétu na sodík.


Tendinitída a ruptúra šľachy


Zriedkavo sa môže vyskytnúť tendinitída. Najčastejšie postihuje Achillovu šľachu a môže viesť k jej pretrhnutiu. Tendinitída a ruptúra šľachy, niekedy bilaterálna, sa môže objaviť v priebehu 48 hodín od začiatku liečby levofloxacínom a hlásenia sa zaznamenali až do niekoľkých mesiacov po ukončení liečby. Riziko tendinitídy a pretrhnutia šľachy môže byť vyššie u pacientov vo veku nad 60 rokov, u pacientov liečených dávkami 1000 mg denne a u pacientov užívajúcich kortikosteroidy. U starších pacientov sa musí denná dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu (pozri časť 4.2). Preto je potrebné týchto pacientov v prípade, že majú predpísaný levofloxacín, dôkladne sledovať. Ak pacienti spozorujú príznaky tendinitídy, musia sa obrátiť na lekára. Pri podozrení na tendinitídu sa musí liečba levofloxacínom okamžite ukončiť a treba začať vhodnú liečbu postihnutej šľachy (napr. znehybnenie) (pozri časti 4.3 a 4.8).


Ochorenia vyvolané Clostridium difficile


Hnačka počas alebo po liečbe levofloxacínom, najmä ak je ťažká, pretrvávajúca a/alebo krvavá (aj ak sa objaví niekoľko týždňov po liečbe), môže byť príznakom ochorenia vyvolaného Clostridium difficile(CDAC). Pokiaľ ide o závažnosť, CDAC sa môže prejaviť od miernej až po život ohrozujúcu formu, najťažšou z nich je pseudomembranózna kolitída (pozri časť 4.8). Preto je dôležité zvažovať túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa počas liečby levofloxacínom alebo po jej ukončení prejaví silná hnačka. Ak je podozrenie alebo sa potvrdí CDAD, liečba levofloxacínom sa musí ihneď ukončiť a bez meškania začať primeranú liečbu. V tomto klinickom stave sa kontraindikujú lieky tlmiace peristaltiku.


Pacienti s náchylnosťou na epileptické záchvaty


Chinolóny môžu znižovať prah mozgových záchvatov a môžu vyvolať tieto záchvaty. Levofloxacín je kontraindikovaný u pacientov s epilepsiou v anamnéze (pozri časť 4.3) a podobne ako iné chinolóny sa má používať u pacientov so sklonom k mozgovým záchvatom alebo pri súbežnej liečbe liečivami, ktoré znižujú prah mozgových záchvatov ako napríklad teofylín, s veľkou opatrnosťou (pozri časť 4.5). Ak sa vyskytnú kŕčové záchvaty (pozri časť 4.8), liečba levofloxacínom sa musí ukončiť.

Pacienti s nedostatkom G-6-fosfátdehydrogenázy


Pacienti s latentným alebo zrejmým nedostatkom účinku glukózo-6-fosfátdehydrogenázy môžu mať počas liečby chinolónovými antibakteriálnymi látkami sklon k hemolytickým reakciám. Preto sa má levofloxacín u týchto pacientov používať opatrne a treba monitorovať potenciálny výskyt hemolýzy.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek


Keďže levofloxacín sa vylučuje prevažne obličkami, pacientom so zhoršenou funkciou obličiek treba upraviť dávku Tavanicu (pozri časť 4.2).


Hypersenzitívne reakcie


Levofloxacín môže spôsobiť ťažké, potenciálne fatálne hypersenzitívne reakcie (napr. angioedém až anafylaktický šok), niekedy po počiatočnej dávke (pozri časť 4.8). Pacienti musia v takom prípade okamžite ukončiť liečbu a vyhľadať lekára alebo lekársku pohotovosť, kde sa urobia príslušné opatrenia.


Ťažké bulózne reakcie


V súvislosti s levofloxacínom boli hlásené prípady ťažkých bulóznych kožných reakcií ako je Stevensonov‑Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8). Pacienti musia byť poučení, aby sa v prípade kožných a/alebo mukóznych reakcií obrátili na svojho lekára skôr, ako budú pokračovať v liečbe.


Dysglykémia


Rovnako ako pri iných chinolónoch sa zaznamenali poruchy glykémie vrátane hypoglykémie a hyperglykémie a to obvykle u pacientov s diabetom, ktorí sa súčasne liečili perorálnymi hypoglykemickými liekmi (napr. glibenklamid) alebo inzulínom. Boli hlásené prípady hypoglykemickej kómy. U pacientov s diabetom sa odporúča dôkladné sledovanie glykémie (pozri časť 4.8).


Prevencia precitlivenosti na svetlo


V súvislosti s levofloxacínom sa zaznamenal výskyt precitlivenosti na svetlo (pozri časť 4.8). Počas liečby a 48 hodín po jej ukončení sa pacientom neodporúča bezdôvodne sa vystavovať silnému slnečnému svetlu alebo umelým UV lúčom (napr. solárium, ožarovacie lampy), aby sa predišlo precitlivenosti na svetlo.


Pacienti liečení antagonistami vitamínu K


U pacientov liečených levofloxacínom v kombinácii s antagonistami vitamínu K (napr. warfarín) sa musia pri súčasnom používaní týchto liekov monitorovať koagulačné testy pre možnosť zvýšených koagulačných testov (PT/INR) a/alebo krvácania u týchto pacientov (pozri časť 4.5).

Psychotické reakcie


U pacientov liečených chinolónmi vrátane levofloxacínu sa zaznamenali psychotické reakcie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch prerástli do suicidálnych myšlienok a sebapoškodzujúceho správania – niekedy už po prvej dávke levofloxacínu (pozri časť 4.8). V prípade, že sa u pacienta prejavia takéto reakcie, liečba levofloxacínom sa musí ukončiť a treba urobiť príslušné opatrenia. Ak sa začína liečba levofloxacínom u psychotických pacientov alebo u pacientov s anamnézou psychického ochorenia, odporúča sa zvýšená opatrnosť.


Predĺženie QT intervalu


Pri používaní fluorochinolónov vrátane levofloxacínu je potrebná opatrnosť u pacientov, u ktorých sú známe rizikové faktory pre predĺženie QT intervalu, napr.:

 • vrodený syndróm dlhého QT intervalu

 • súčasné používanie liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká)

 • neupravená elektrolytická nerovnováha (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia)

 • ochorenie srdca (napr. srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, bradykardia)

Starší pacienti a ženy môžu byť na lieky predlžujúce QTc viac citliví. Preto je u týchto skupín pacientov potrebné zvýšiť opatrnosť pri používaní fluorochinolónov vrátane levofloxacínu. (Pozri časti 4.2 Starší pacienti, 4.5, 4.8 a 4.9).


Periférna neuropatia


U pacientov liečených fluorochinolónmi vrátane levofloxacínu bola zaznamenaná periférna senzorická alebo periférna senzomotorická neuropatia, ktorej nástup môže byť rýchly (pozri časť 4.8). Ak pacient spozoruje symptómy neuropatie, liečba levofloxacínom sa musí ukončiť, aby sa zabránilo rozvinutiu ireverzibilného stavu.


Poruchy pečene a žlčových ciest


Prípady nekrózy pečene až fatálneho zlyhania pečene sa pri levofloxacíne zaznamenali primárne u pacientov s ťažkým základným ochorením napr. sepsou (pozri časť 4.8). Pacienti musia byť poučení, aby ukončili liečbu a obrátili sa na svojho lekára v prípade, že spozorujú príznaky ochorenia pečene, akými sú napríklad anorexia, žltačka, tmavá farba moču, pruritus alebo bolesť brucha.


Exacerbácia myasténie gravis


Fluorochinolóny vrátane levofloxacínu svojím účinkom blokujú neuromuskulárnu aktivitu a môžu exacerbovať slabosť svalov u pacientov s myasténiou gravis. U pacientov s myasténiou gravis sa v súvislosti s používaním fluorochinolónov po uvedení na trh zaznamenali závažné nežiaduce reakcie vrátane úmrtí a nevyhnutnosti podporného dýchania. U pacientov, ktorí majú v anamnéze myasténiu gravis, sa používanie levofloxacínu neodporúča.


Poruchy zraku


V prípade zhoršenia zraku alebo akejkoľvek poruchy očí je potrebné sa okamžite obrátiť na očného lekára (pozri časti 4.7 a 4.8).


Superinfekcia


Používanie levofloxacínu, najmä dlhodobejšie, môže spôsobiť premnoženie necitlivých baktérií. Ak sa počas liečby objaví superinfekcia, je potrebné vykonať príslušné opatrenia.


Laboratórne vyšetrenia


U pacientov liečených levofloxacínom môžu pri stanovovaní opiátov v moči vyjsť falošne pozitívne výsledky. Pre potvrdenie pozitivity testu na opiáty môže byť nevyhnutné vykonanie špecifickejšieho testu.


Levofloxacín môže inhibovať rast Mycobacterium tuberculosisa preto môže spôsobiť falošne negatívne výsledky pri bakteriologickom stanovovaní diagnózy tuberkulózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok iných liekov na Tavanic


Teofylín, fenbufén alebo podobné nesteroidové protizápalové lieky


V klinickej štúdii sa nezistili žiadne farmakokinetické interakcie levofloxacínu s teofylínom. Pri súbežnom podávaní chinolónov s teofylínom, nesteroidovými protizápalovými liekmi, alebo inými látkami znižujúcimi prah pre vznik mozgových záchvatov, môže dôjsť k jeho výraznému zníženiu.

Za prítomnosti fenbufénu boli koncentrácie levofloxacínu asi o 13 % vyššie, než pri podávaní samotného levofloxacínu.


Probenecid a cimetidín


Probenecid a cimetidín majú štatisticky významný vplyv na vylučovanie levofloxacínu. Renálny klírens levofloxacínu sa znížil cimetidínom o 24 % a probenecidom o 34 %. Je to preto, lebo obidva lieky sú schopné blokovať renálnu tubulárnu sekréciiu levofloxacínu. Štatisticky významné kinetické rozdiely však pri dávkach testovaných v štúdii pravdepodobne nemajú klinický význam.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní levofloxacínu s liekmi, ktoré ovplyvňujú tubulárnu renálnu sekréciu, ako probenecid a cimetidín, najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.


Iné dôležité údaje


Klinické farmakologické štúdie preukázali, že farmakokinetiku levofloxacínu klinicky významne neovplyvnilo súbežné podávanie s týmito liekmi: adsorpčné uhlie, digoxín, glibenklamid, ranitidín.


Účinok Tavanicu na iné lieky


Cyklosporín


Polčas cyklosporínu sa pri súbežnom podávaní s levofloxacínom predĺžil o 33 %.


Antagonisty vitamínu K


U pacientov liečených levofloxacínom v kombinácii s antagonistami vitamínu K (napr. warfarín) sa zaznamenali zvýšené hodnoty koagulačných testov (PT/INR) a/alebo krvácanie, ktoré môže byť závažné. Preto sa musia u pacientov liečených antagonistami vitamínu K monitorovať koagulačné testy (pozri časť 4.4).


Lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval


Levofloxacín sa podobne ako iné fluorochinolóny musí používať s opatrnosťou u pacientov užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká) (pozri časť 4.4 Predĺženie QT intervalu).

Iné dôležité údaje

Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii levofloxacín nemal vplyv na farmakokinetiku teofylínu (ktorý je skúšobným substrátom pre CYP1A2), čo indikuje, že levofloxacín nie je inhibítor CYP1A2.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


O používaní levofloxacínu u gravidných žien sú obmedzené údaje. Pokiaľ ide o reprodukčnú toxicitu, štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky (pozri časť 5.3).

Avšak vzhľadom k chýbajúcim údajom u ľudí a pretože existuje experimentálne riziko erózie kĺbových chrupaviek rastúceho organizmu fluorochinolónmi, sa levofloxacín nesmie používať u gravidných žien (pozri časti 4.3 a 5.3).


Laktácia


Tavanic je kontraindikovaný pre dojčiace ženy. O vylučovaní levofloxacínu do materského mlieka nie je dostatok informácií, avšak iné fluorochinolóny sa vylučujú do materského mlieka. Počas laktácie sa nesmú užívať tablety Tavanic, pretože údaje u ľudí chýbajú a existuje experimentálne riziko erózie kĺbových chrupaviek rastúceho organizmu fluorochinolónmi. Vzhľadom k chýbajúcim údajom u ľudí a pretože experimentálne údaje poukazujú na riziko erózie kĺbových chrupaviek rastúceho organizmu fluorochinolónmi, sa levofloxacín nesmie používať u dojčiacich žien (pozri časť 4.3 a 5.3).


Fertilita


U potkanov levofloxacín nespôsoboval zhoršenie fertility alebo reprodukčnej schopnosti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. závrat/vertigo, ospalosť, poruchy zraku) môžu zhoršiť pacientovu schopnosť sústrediť sa a reagovať, a preto v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov), môžu predstavovať určité riziko.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedené informácie vychádzajú z údajov z klinických štúdií u viac ako 8300 pacientov a rozsiahlych skúseností po uvedení lieku na trh.


Frekvencie sú definované podľa týchto konvencií: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúťz dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Trieda systémového orgánu

Časté

(≥1/100 až <1/10 )

Menej časté

(≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé
(≥1/10 000 až <1/1 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Infekcie a nákazy


Plesňové infekcie vrátane Candidy

Patogénová rezistenciaPoruchy krvi a lymfatického systému


Leukopénia

Eozinofília

Trombocytopénia

Neutropénia

Pancytopénia

Agranulocytóza

Hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémuAngioedém

Hypersenzitivita
(pozri časť 4.4)

Anafylaktický šoka

Anafylaktoidný šok a
(pozri časť 4.4)

Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia

Hypoglykémia najmä u pacientov s diabetom
(pozri časť 4.4)

Hyperglykémia Hypoglykemická kóma
(pozri časť 4.4)


Psychické poruchy

Nespavosť

Úzkosť

Stav zmätenosti

Nervozita

Psychotické reakcie (napr. halucinácie paranoja)

Depresia

Agitácia

Abnormálne sny

Nočné mory

Psychotické poruchy so sebapoškodzujúcim správaním vrátane samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu
(pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat

Somnolencia

Trasenie

Dysgeúzia

Kŕče (pozri časti 4.3 a 4.4)

Parestézia

Periférna senzorická neuropatia (pozri časť 4.4)

Periférna senzomotorická neuropatia (pozri časť 4.4)

Parosmia vrátane anosmie

Dyskinézia

Extrapyramidálne poruchy

Ageúzia

Synkopa

Benígna intrakraniálna hypertenzia

Poruchy okaPoruchy oka napr. rozmazané videnie (pozri časť 4.4)

Dočasná strata zraku (pozri časť 4.4)

Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo

Tinitus

Strata sluchu

Zhoršenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiTachykardia, Palpitácia

Ventrikulárna tachykardia, ktorá môže vyústiť do zástavy srdca

Ventrikulárna arytmia a torsade de pointes (hlásené najmä u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT), predĺžený QT na elektrokardiograme (pozri časti 4.4 a 4.9)

Poruchy ciev

Vzťahuje sa len na i.v. formu:

Flebitída


Hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe


Bronchospazmus

Alergická pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Vracanie

Nevoľnosť

Abdominálna bolesť

Dyspepsia

Flatulencia

Zápcha


Hnačka – hemoragická, ktorá môže byť vo veľmi zriedkavých prípadoch príznakom enterokolitídy vrátane pseudomembranóznej kolitídy (pozri časť 4.4)

Pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšené pečeňové enzýmy (ALT/AST, alkalická fosfatáza, GGT)

Zvýšená hladina bilirubínu


Žltačka a ťažké poškodenie pečene vrátane prípadov s akútnym zlyhaním pečene, primárne u pacientov s ťažkým základným ochorením (pozri časť 4.4)

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva b


Vyrážka

Pruritus

Žihľavka

Hyperhydróza


Toxická epidermálna nekrolýza

Stevensonov‑Johnsonov syndróm

Multiformný erytém

Fotosenzitívna reakcia (pozri časť 4.4)

Leukocytoklastová vaskulitída

Stomatitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia

Myalgia

Poruchy šliach (pozri časti 4.3 a 4.4) vrátane tendinitídy (napr. Achillovej šľachy)

Svalová slabosť, čo môže byť zvlášť dôležité u pacientov s myasténiou gravis (pozri časť 4.4 )

Rabdomyolýza

Ruptúra šľachy (napr. Achillovej šľachy) (pozri časti 4.3 a 4.4)

Ruptúra väzov

Ruptúra svalu

Artritída

Poruchy obličiek a močovej sústavy


Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Akútne zlyhanie obličiek (napr. pre intersticiálnu nefritídu)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Vzťahuje sa len na i.v. formu:

Reakcia v mieste infúzie (bolesť, sčervenanie)

Asténia

Pyrexia

Bolesť (vrátane bolesti chrbta, hrudníka a končatín)

aAnafylaktické a anafylaktoidné reakcie sa niekedy môžu objaviť už po prvej dávke

bMukokutánne reakcie sa niekedy môžu objaviť už po prvej dávke


K ďalším nežiaducim účinkom spojeným s podávaním fluorochinolónov patria:

 • záchvaty porfýrie u pacientov s porfýriou


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Podľa toxikologických štúdií na zvieratách alebo klinických farmakologických štúdií vykonaných so supraterapeutickými dávkami sú najdôležitejšími príznakmi akútneho predávkovania infúznym roztokom Tavanicu príznaky centrálneho nervového systému ako zmätenosť, závrat, zhoršenie vedomia a epileptické záchvaty, predĺženie QT intervalu.


Po uvedení na trh boli pozorované účinky na centrálnu nervovú sústavu vrátane stavu zmätenosti, kŕčov, halucinácií a trasu.


Pri predávkovaní treba začať symptomatickú liečbu. Kvôli možnému predĺženiu QT intervalu sa musí urobiť monitoring EKG. Hemodialýza vrátane peritoneálnej dialýzy a CAPD nie sú účinné pri odstraňovaní levofloxacínu z tela. Špecifické antidotum nejestvuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: chinolónové antibiotiká, fluorochinolóny.

ATC kód: J01MA12

Levofloxacín je syntetická antibakteriálna látka z triedy fluorochinolónov a je S (-) enantiomér racemického liečiva ofloxacín.


Mechanizmus účinku


Ako fluorochinolónová antibakteriálna látka pôsobí levofloxacín na DNA - DNA - gyrázový komplex a topoizomerázu IV.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Stupeň baktericídneho účinku levofloxacínu závisí od pomeru maximálnej koncentrácie v sére (Cmax) alebo oblasti pod krivkou (AUC) a minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC).


Mechanizmus rezistencie


Rezistencia na levofloxacín sa získava postupne mutáciou targetovaného miesta u obidvoch typov topoizomeráz II, DNA gyrázy a topoizomerázy IV. Ďalšie mechanizmy rezistencie ako sú permeačné bariéry (obvykle u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môže taktiež ovplyvňovať vnímavosť na levofloxacín.


Pozorovala sa skrížená rezistencia medzi levofloxacínom a ďalšími fluorochinolónmi. Všeobecne platí, že pre spôsob účinku nie je skrížená rezistencia medzi levofloxacínom a ďalšími triedami antibakteriálnych látok.


Hraničné hodnoty


V tabuľke nižšie sú uvedené hranice minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC) podľa odporúčaní EUCAST pre levofloxacín, ktoré separujú vnímavé od stredne vnímavých mikroorganizmov a stredne vnímavé od rezistentných mikroorganizmov MIC (mg/l).


EUCAST klinické hranice MIC pre levofloxacín (verzia 2.0, 2012‑01‑01):


Patogén

Vnímavé

Rezistentné

Enterobacteriacae

1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae 1

2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae 2, 3

1 mg/l

>1 mg/l

M. catarrhalis 3

1 mg/l

>1 mg/l

Hranice nesúvisiace s kmeňom 4

1 mg/l

>2 mg/l

1. hranice pre levofloxacín sa vzťahujú na liečbu vysokými dávkami.

2. nízka rezistencia na fluorochinolón (ciprofloxacín MIC 0,12‑0,5 mg/l) sa môže vyskytnúť, ale nie je žiadny dôkaz, že táto rezistencia má klinický význam pri infekciách dýchacieho ústrojenstva spôsobených H. influenzae.

3. kmene s hodnotami MIC nad hranicou pre vnímavé sú veľmi zriedkavé alebo zatiaľ neboli hlásené. Identifikácia a testy antimikrobiálnej vnímavosti sa na každej takejto izolácii musia opakovať a ak sa potvrdí výsledok, izolácia sa musí poslať do referenčného laboratória. Kým nie je dokázaná klinická odpoveď pre potvrdenú izoláciu s MIC nad súčasnou hranicou pre rezistentné kmene, musia sa kmene zaznamenať ako rezistentné.

4. hranice platia pre perorálnu dávku 500 mg x 1 až 500 mg x 2 a intravenóznu dávku 500 mg x 1 až 500 mg x 2.


Prevalencia rezistencie na vybrané druhy sa môže geograficky a časom rôzniť. Preto sú potrebné lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa musí vyžiadať expertné stanovisko vtedy, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom u niektorých typov infekcie sporná.


Obvykle vnímavé druhy

Aeróbne grampozitívne baktérie

Bacillus anthracis

Staphylococcus aureus vnímavé na meticilín

Staphylococcus saprophyticus

Streptococci, skupina C a G

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Aeróbne gramnegatívne baktérie

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae

Haemophilus para‑influenzae

Klebsiella oxytoca

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Anaeróbne baktérie

Peptostreptococcus

Iné baktérie

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma hominis

Ureaplasma urealyticum


Druhy, kde získaná rezistencia môže byť problém

Aeróbne grampozitívne baktérie

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus rezistentné na meticilín #

Staphylococcus spp koaguláza negatívny

Aeróbne gramnegatívne baktérie

Acinetobacter baumannii

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Providencia stuartii

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Anaeróbne baktérie

Bacteroides fragilis


Inherentne rezistentné kmene

Aeróbne grampozitívne baktérie

Enterococcus faecium


#S. aureus rezistentné na meticilín si s veľkou pravdepodobnosťou zachovávajú korezistenciu na fluorochinolóny vrátane levofloxacínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Perorálne podaný levofloxacín sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva a vrcholové plazmové koncentrácie dosahuje za 1 - 2 h. Absolútna biologická dostupnosť je približne 99-100 %.


Jedlo má na absorpciu levofloxacínu malý účinok.


Podmienky rovnovážneho stavu sa dosahujú v priebehu 48 hodín pri dávkovacom režime 500 mg raz alebo dvakrát denne.


Distribúcia


Približne 30 – 40 % levofloxacínu sa viaže na sérové proteíny.


Priemerný distribučný objem levofloxacínu je približne 100 l po jednotlivej dávke a opakovaných dávkach 500 mg, čo svedčí o rozsiahlej distribúcii do tkanív organizmu.


Penetrácia do tkanív a telesných tekutín


Preukázalo sa, že levofloxacín penetruje do bronchiálnej sliznice, epitelovej tekutiny, alveolárnych makrofágov, pľúcneho tkaniva, kože (pľuzgierovej tekutiny), tkaniva prostaty a do moču. Avšak levofloxacín má slabú penetráciu do cerebrospinálnej tekutiny.


Biotransformácia


Levofloxacín sa metabolizuje veľmi málo, metabolitmi sú desmethyllevofloxacín a levofloxacín N-oxid. Podiel týchto metabolitov je menej ako 5 % dávky a vylučujú sa močom. Levofloxacín je stereochemicky stabilný a nepodlieha chirálnej inverzii.


Eliminácia


Levofloxacín sa po perorálnom a intravenóznom podaní vylučuje z plazmy relatívne pomaly (t1/26 – 8 h). Vylučovanie sa deje primárne renálnou cestou ( 85 % podanej dávky).


Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens levofloxacínu po jednotlivej dávke 500 mg bol 175 +/‑29,2 ml/min.


Nie sú výraznejšie rozdiely medzi farmakokinetikou levofloxacínu po intravenóznom a perorálnom podaní, z čoho vyplýva, že perorálna a intravenózna cesta sú zameniteľné.


Linearita

Farmakokinetika levofloxacínu je lineárna v rozsahu od 50 do 1000 mg.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s renálnou insuficienciou


Zhoršená funkcia obličiek ovplyvňuje farmakokinetiku levofloxacínu. So zhoršujúcou sa funkciou obličiek klesá renálne vylučovanie a klírens a narastá polčas vylučovania ako ukazuje tabuľka nižšie:


Farmakokinetika pri renálnej insuficiencii po jednotlivej perorálnej dávke 500 mg


Cl cr (ml/min)

20

20 - 49

50 - 80

Cl R (ml/min)

13

26

57

t1/2 (h)

35

27

9


Starší pacienti


Kinetika levofloxacínu mladých a starších pacientov sa významne nelíši s výnimkou rozdielov súvisiacich s odlišným klírensom kreatinínu.


Pohlavné rozdiely


Oddelené analýzy mužských a ženských jedincov ukázali malé až okrajové rozdiely vo farmakokinetike levofloxacínu. Neexistujú dôkazy o klinickej významnosti týchto pohlavných rozdielov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií toxicity po podaní jednotlivej dávky, opakovaných dávok, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Levofloxacín u potkanov nespôsobil zhoršenie fertility ani reprodukčnej schopnosti a jediným účinkom na plod bolo oneskorenie dozrievania v dôsledku maternálnej toxicity.


Levofloxacín neindukuje génové mutácie bakteriálnych alebo cicavčích buniek, ale indukuje chromozómové aberácie pľúcnych buniek čínskeho škrečka in vitro.Tieto účinky sa dajú priradiť inhibícii topoizomerázy II. Skúšky in vivo(mikronukleus, výmena sesterských chromatíd, neplánovaná syntéza DNK, dominantný letálny test) nepreukázali žiadny genotoxický potenciál.

Štúdie na myšiach ukázali, že levofloxacín má fototoxický účinok len pri veľmi vysokých dávkach. Levofloxacín nepreukázal žiadny genotoxický potenciál v teste fotomutagenity a znižoval rast nádorov v teste fotokarcinogenity.


Levofloxacín má spolu s inými fluorochinolónmi účinky na chrupavky (vytváranie pľuzgierov a dutín) potkanov a psov. Tieto účinky sú výraznejšie u mláďat zvierat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s heparínom ani s alkalickými roztokmi (napr. uhličitan sodný).

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Čas použiteľnosti po prepichnutí gumovej zátky: okamžité použitie (pozri časť 6.6).


Z mikrobiologického hľadiska sa infúzny roztok musí použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania počas používania a za podmienky zodpovedá používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte fľašu vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Pred použitím vizuálne skontrolujte. Použiť sa smú len číre roztoky bez akýchkoľvek častíc.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


100 ml sklenená fľaša typu I s hliníkovou obrubou, gumenou zátkou a trhacím polypropylénovým viečkom. Každá fľaša obsahuje 100 ml infúzneho roztoku. Veľkosť balenia 1, 5 a 20 fliaš.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Tavanic infúzny roztok sa musí použiť ihneď (do 3 hodín) po prepichnutí gumovej zátky, aby sa zabránilo akejkoľvek bakteriálnej kontaminácii. Počas infúzie nie je potrebná ochrana pred svetlom.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie.

Pred použitím sa roztok musí vizuálne skontrolovať. Použiť sa smie len vtedy, ak je roztok číry, zelenkastožltej farby, prakticky bez častíc.

Rovnako ako pre všetky lieky platí, že každý nespotrebovaný liek sa má náležite zlikvidovať v súlade s lokálnymi environmentálnymi nariadeniami. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Miešanie s inými infúznymi roztokmi:


Tavanic infúzny roztok je kompatibilný s nasledujúcimi roztokmi:

0,9 % roztok chloridu sodného.

5 % glukóza na injekciu.

2,5 % glukóza v Ringerovom roztoku.

kombinácia roztokov na parenterálu výživu (aminokyseliny, uhľovodíky, elektrolyty).


Inkompatibility, pozri časť 6.2.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0162/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 3.11.1999

Dátum posledného predĺženia: 31.7.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

15Tavanic i.v. 500 mg