+ ipil.sk

Taxegis 20 mgPríbalový letákPríloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07225

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: , 2012/03091


Písomná informácia pre používateľov


Taxegis 20 mg

Taxegis 80 mg

koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Docetaxel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pre používateľov predtým, než začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo nemocničného lekárnika,

alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,

nemocničného lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Taxegis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Taxegis

3. Ako používať Taxegis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Taxegis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Taxegis a na čo sa používa

Názov lieku je Taxegis. Liečivo je docetaxel. Docetaxel je látka izolovaná z ihličia tisu. Docetaxel patrí do skupiny protinádorových liečiv, nazývaných taxány.

Váš lekár Vám predpísal Taxegis na liečbu karcinómu prsníka, špeciálnych foriem karcinómu pľúc (nemalobunkový karcinóm pľúc), karcinómu prostaty, karcinómu žalúdka alebo karcinómu hlavy a krku:

- Na liečbu pokročilého karcinómu prsníka možno Taxegis podávať buď samostatne alebo v

kombinácii s doxorubicínom alebo trastuzumabom alebo kapecitabínom.

 • Na liečbu skorého karcinómu prsníka, ak sú alebo nie sú postihnuté lymfatické uzliny, možno

Taxegis podávať v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom.

- Na liečbu karcinómu pľúc možno Taxegis podávať buď samostatne alebo v kombinácii s

cisplatinou.

- Na liečbu karcinómu prostaty sa Taxegis podáva v kombinácii s prednizónom alebo

prednizolónom.

- Na liečbu metastatického karcinómu žalúdka sa Taxegis podáva v kombinácii s cisplatinou a 5-

fluóruracilom.

- Na liečbu karcinómu hlavy a krku sa Taxegis podáva v kombinácii s cisplatinou a 5-

fluóruracilom.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Taxegis

Nepoužívajte Taxegis

 • keď ste alergický (precitlivený) na docetaxel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď máte príliš nízky počet bielych krviniek.

 • keď trpíte závažným ochorením pečene.


Upozornenia a opatrenia

Pred každou liečbou s Taxegisom Vám urobia krvné testy, aby sa zistilo, či máte dosť veľký počet krviniek a dostatočnú funkciu pečene. V prípade porúch bielych krviniek môžete dostať horúčku alebo infekcie, ktoré s takýmito poruchami súvisia.

Požiadajú Vás, aby ste jeden deň pred podaním Taxegisu užili liek zo skupiny perorálnych (cez ústa) kortikosteroidov ako je dexametazón a pokračovali v jeho užívaní ešte jeden alebo dva dni po podaní Taxegisu. Minimalizujú sa tým určité nežiaduce účinky, ktoré môžu nastať po infúzii Taxegisu, najmä alergické reakcie a zadržiavanie tekutín (opuch rúk, nôh, lýtka alebo prírastok hmotnosti).

Počas liečby môžete dostávať lieky na udržiavanie počtu krviniek.

Iné lieky a Taxegis

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo nemocničnému lekárnikovi. Je to preto, že Taxegis alebo iný liek nemusí účinkovať tak, ako sa očakávalo a je väčšia pravdepodobnosť výskytu vedľajšieho účinku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Taxegis sa nesmie podávať, ak ste tehotná, pokiaľ nie je prísne indikovaný (jasne určený) vašim lekárom.


Počas liečby týmto liekom nesmiete otehotnieť, preto musíte počas liečby používať účinnú metódu antikoncepcie, pretože Taxegis môže poškodiť nenarodené dieťa. Ak v priebehu liečby otehotniete, okamžite o tom musíte informovať svojho lekára.


Počas liečby s Taxegisom nesmiete dojčiť


Ak ste muž a liečite sa Taxegisom, odporúča sa, aby ste nesplodili potomka počas liečby a do 6 mesiacov po liečbe a odporučí sa Vám, aby ste si zistili informácie ohľadom konzervácie spermií pred liečbou, pretože docetaxel môže poškodiť mužskú plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať Taxegis

Taxegis Vám bude podávaný kvalifikovaným onkológom.

Obvyklá dávka

Dávka závisí od Vašej hmotnosti a celkového stavu. Ošetrujúci lekár Vám vypočíta plochu povrchu tela (m2) a určí dávku, ktorú máte dostať.

Spôsob a cesta podania

Taxegis Vám podajú vo forme infúzie do niektorej žily (vnútrožilové podanie). Infúzia trvá približne hodinu, počas ktorej zostanete v nemocnici.


Frekvencia podávania

Zvyčajná dávka je jedna infúzia raz za 3 týždne.

Podľa výsledkov krvných testov, Vášho celkového stavu a odpovede na Taxegis Vám ošetrujúci lekár môže zmeniť dávku a frekvenciu dávkovania. Svojho lekára informujte najmä v prípade, ak máte hnačku, bolesť v ústach, pocit zníženej citlivosti alebo pocit pichania špendlíkmi a ihlami, horúčku a dajte mu výsledky vašich krvných testov. Táto informácia mu umožní rozhodnúť, či nie je potrebné znížiť dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo nemocničnému lekárnikovi.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ošetrujúci lekár Vás bude o nich informovať a vysvetlí Vám potenciálne riziká a prospech liečby.

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri podávaní samotného Taxegisu sú: pokles počtu červených alebo bielych krviniek, vypadávanie vlasov (alopécia), nevoľnosť, vracanie, bolesť v ústach, hnačka a únava.

Závažnosť nežiaducich účinkov pri Taxegise sa môže zvýšiť, keď sa Taxegis podáva v kombinácii s inými chemoterapeutikami.

Alergické reakcie počas infúzie v nemocnici (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):

 • sčervenanie, kožné reakcie, svrbenie

 • tlak na hrudníku, ťažkosti pri dýchaní

 • horúčka alebo zimnica

 • bolesť chrbta

nízky krvný tlak.

Môžu sa vyskytnúť ešte závažnejšie reakcie.

Nemocničný personál bude počas liečby Váš stav pozorne sledovať. Ak pocítite niektorý z týchto účinkov, okamžite ich informujte.

V období medzi infúziami Taxegisu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktorých frekvencia sa môže líšiť v závislosti od kombinácie liečiv, ktorú dostávate:

Veľmi časté (postihujúviac ako 1 z 10 osôb):

infekcie, pokles počtu červených krviniek (anémia) alebo bielych krviniek (sú dôležité v boji

proti infekcii) a krvných doštičiek.

 • horúčka: ak sa objaví, okamžite sa musíte skontaktovať so svojím lekárom.

 • alergické reakcie, ktoré sú uvedené vyššie

 • strata chuti do jedla (anorexia)

 • nespavosť

 • pocit zníženej citlivosti alebo mravčenia, či bolesti kĺbov alebo svalov

 • bolesť hlavy

 • zmeny vo vnímaní chuti

 • zápal oka alebo nadmerné slzenie oka

 • opuch spôsobený nesprávným odtokom lymfy

 • ťažkosti pri dýchaní

 • výtok z nosa; zápal hrdla a nosa; kašeľ

 • krvácanie z nosa

bolesť v ústach

žalúdočné ťažkosti vrátane nevoľnosti, vracania a hnačky, zápcha

bolesť brucha

tráviace ťažkosti

strata vlasov (vo väčšine prípadov sa normálny rast vlasov opäť obnoví)

sčervenanie a opuch dlaní na rukách a chodidlách na nohách, čo môže viesť k odlupovaniu kože

(to sa môže objaviť na rukách, tvári alebo na tele)

zmena farby nechtov a ich oddeľovanie

bolesť svalov, bolesť chrbta alebo kostí

zmena alebo vynechanie menštruácie

opuch rúk, chodidiel, nôh

únava alebo príznaky podobné chrípke

nárast alebo úbytok hmotnosti.

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb,):

kandidóza úst (plesňové ochorenie)

strata telesných tekutín (dehydratácia)

závraty

porucha sluchu

pokles krvného tlaku; nepravidelný alebo rýchly tep srdca

zlyhanie srdca

zápal pažeráka

suchosť v ústach

bolesť a ťažkosti pri prehĺtaní

krvácanie

vzostup pečeňových enzýmov (vyžaduje si pravidelné krvné testy)

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

mdloby

v mieste vpichu: kožné reakcie, flebitída (zápal žíl) alebo opuch

zápal hrubého čreva, tenkého čreva; perforácia čreva (prederavenie)

krvné zrazeniny.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, nemocničného lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5. Ako uchovávať Taxegis

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistrovom balení a injekčných liekovkách.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte Taxegis ak zistíte viditeľné známky poškodenia.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje injekčná liekovka infúzneho koncentrátu Taxegis

- Liečivo je docetaxel. Každý ml roztoku docetaxelu obsahuje 40 mg bezvodého docetaxelu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 20 mg alebo 80 mg docetaxelu.

- Ďalšími zložkami sú polysorbát 80 a kyselina citrónová.

Čo obsahuje injekčná liekovka rozpúšťadla

13% (w/v) makrogol 400 vo vode na injekciu.


Ako vyzerá Taxegis a obsah balenia

Taxegis 20 mg a 80 mg infúzny koncentrát je číry, žltý, viskózny roztok. Rozpúšťadlo pre Taxegis je číry, bezfarebný roztok.

Každé blistrové balenie obsahuje:

●jednu jednodávkovú injekčnú liekovku infúzneho koncentrátu a

●jednu jednodávkovú injekčnú liekovku rozpúšťadla

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 116-120

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Taxegis20 mg / 0.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion
Таксегис20 mg / 0.5 ml концентрат и разтворител за инфузионен

разтвор


Česká republika Taxegis 20 mg

Taxegis 80 mg


Litva Taxegis20 mg / 80 mg koncentratas ir tirpiklis infuziniam tirpalui.


Lotyšsko Taxegis20 mg un 80 mg koncentrāts un šķīdinātājs infūziju šķīduma

pagatavošanai


Maďarsko Taxegis 20 mg koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz

Taxegis 80 mg koncentrátum és oldószer oldatos infúzióhoz


Poľsko Taxegis


Rumunsko Taxegis 20 mg/0,5 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

Taxegis 80 mg/0,5 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă


Slovensko Taxegis 20 mg

Taxegis 80 mg


Veľká Británia Taxegis 20 mg Concentrate and solvent for solution for infusion

Taxegis 80 mg Concentrate and solvent for solution for infusionTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 10/2012.

Nasledujúce informácie sú určené iba pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Použitie docetaxelu sa musí obmedziť na pracoviská, ktoré sú špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a musí sa podávať len pod dohľadom lekára, ktorý má kvalifiáciu pre protinádorovú chemoterapiu.

Odporúčaná dávka

Pre karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc, karcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálnych kortikoidov, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní počínajúc 1. dňom pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie je kontraindikovaná..

Na zníženie rizika hematologickej toxicity možno profylakticky použiť G-CSF.

Pre karcinóm prostaty, kde sa súčasne používa prednizón alebo prednizolón, je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu.

Docetaxel sa podáva ako jednohodinová infúzia každé tri týždne.

2. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s počiatočným počtom neutrofilov < 1500 buniek/mm3.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii údaje pre túto skupinu.

Musia sa vziať do úvahy aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.

3. ODPORÚČANIA NA BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU

Taxegis je antineoplastická látka a podobne ako pri iných potenciálne toxických liekoch sa musí pri každej manipulácii a pri príprave roztokov Taxegisu pracovať opatrne. Odporúča sa používať rukavice.

Ak by došlo ku kontaktu koncentrátu Taxegis, premixu alebo infúzneho roztoku s pokožkou, pokožka sa má ihneď dôkladne umyť mydlom a vodou. Ak koncentrát Taxegisu, premix alebo infúzny roztok príde do kontaktu so sliznicami, sliznice sa majú okamžite a dôkladne omyť vodou.

4. PRÍPRAVA NA VNÚTROŽILOVÉ PODANIE

4.1 Príprava roztoku premixu Taxegis (10 mg docetaxelu v 1 ml)


4.1.1

Vyberte injekčnú liekovku s Taxegisom a injekčnú liekovku s rozpúšťadlom z obalu. Teplota injekčných liekoviek má byť počas rekonštitúcie asi 25°C. Toto sa dá dosiahnuť ktorýmkoľvek nižšie uvedeným postupom.


4.1.1.A

Vložte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom do vodného kúpeľa s teplotou 37ºC na 10 minút.Alebo
4.1.1.B

Vložte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom do suchého kúpeľa s teplotou 37ºC na 10 minút.Alebo

mORtG1ESih4lPAbja+G3GgCzx2Pp0D0/CFGLGPaRvwpDCFh7kbXa9ofHrIi51FXKmB7cAhLWEJzLKBIcaq0lZZlBgFC9kqIKYK2aKPTjvRtj9wnOzXt3Zy3Ls6Szdna5C52QLsbRwUxtVBbiQ4rcRjW4UTTCWoiKBKmCiNajG73lGLOsi51kXCXkJjSXTiMAsuQPRm4gZ/HRm5ozcNClnx9K7n+n3YuzqrjKB416ayC1suTHLHO2SL4IhxE2hGg+XPzj4oCMJTQiN7IsUlgqKSpttJVRr2kqeR8ufYR8dOWUWurWCF4vxnWRc6yLhbKGLCX0NjnX6OXuk8+DdckasO4Ve222p26W/H1j3ItOr8DUww5oCxERqeSqo1JF49ZBoM6fHoyLofBViDmXK174hATxkXwGAKQ2Xs+qZCsDVhgHHIFakaOtp4AhRtznNY0t3CGjr5r8fZT1YwVwTFp50ggtnRo7sEPiyshsdoBxo2NXynvYNvWRc7zAxbkPFLMhUSXYOXhcYsOeTO2FIiUkVFhQxRb3Cr0V78Fs8x3VZIihlN+8hPiyxTA+CREBKa+DNqnSLfq4lbPnGE8to8vTWZsbSteqVcJFQQ2r5LjhY4k+KJveYGd5ZncJZM6izLnLcZ2+dnZ0fjKeK3G1kJrtAOI1Gp4rVFAfLgGrAim6iL8BJIoouzqLo7z17CESYeKrDiL4dEWIiIngc5GN6qPj7WExz7uI1VuW8EnWCoj7cuLHtTOWumqiUYeDKaG1BVsML9EW9XcHeB5GDwk+KJpLuExrrlOV0yyVqd45K+Yk2Numg6mHUn169U4pTvURPgLcijrDI+LSwpTZcbe5qOQ9PykDbcpnlGPHzYo2d4gZ3yMrn3LlV0yyeNveXNbEsyOdUmM9aOOqJTwUQVfEDiAE1fJ6qPi28BF70HO4SyYj7cq9LZGztRC42kio5tVCY7pweCD9tc74aLEtsnJ0tt8Bd+lyUT6Zq5L4JWuRzfBtCL9EdLFKztEDGQ4zGsGwfluOFjiWcMTn3MVMS0eVOpsjYg7UmJXy+PZAZ2mDnTAxE4J5Cva3dacI9jvtU0XZag16+vk9VC9/tF/iyP4wwrSRaSxXj4Ljk7bSnQtf5UaXZS5HQz1xtIzgylhtQcGKFrBsH5DijZjrCG3HXUFud9jqvdZLs6q2fnJcvxa+xK1KPipaKM0FUXWrbYGvXwDa8HdJD1EaqNrQMrvtbL3+0X+LI/jGNcrH19gY8nfPY0kOgM1sryg/bbQb1kgRHWUJmOu4Lc74N+dymvzXuHYgblc7dOfnZGuxKSAzFg10dWLBbJbLYsx8tGzo06QexYWfOM6HI1I1YQE3Kj9J6/1SmVRLvjr0lzlmixpfv8AaJ7dG0Y0dJuPL6eXXTUmRtxRoUUAmhZ+VctUUv8AO44kMCoro0iMGJWq6YcVaB5VSLEkpLintCqMpnkgRe6CGWxkI/lIsJwmPJps5yOMhE4lGGQ9RPCjmSRGJHnS0jFxP0NosevS7Qb7lunjVRzZoOpiVJ9ev99tH+/b+j7uPFQHJGNBl9bH3SY2jYwja8PyboWrW15NaBuhfb3ccPQ3r5qzK+NLVtZRrwjmC2BPrXLEkyZjgT50Qdg+umOV+FdyiiTXGrCoUh7pNV0hzYzRxmCx0Mq0seQKPFnzo3WZdI5oGPQg9xwtOCpKroWReMO499tH+/b+j+Cg9O3XDWssqj9NfJKzUFQv4C3TkUNxcK3u7aSK3KY6JW6kiJclHKsKyOJ9iKyr+rax7mgcSCwrLKtDnda5qAsAhzrbJ2L3gmJEtH52krsShicQUkMLmxIzN0kWvGpz60DeP7W7y5bp41Uc33t0qSLK5ThU+Cg9O3bQg5gBejLbyo/GPe7rtnGvmT4pz/UETI0sYGOm2znoty5EiWjl7QV69ii8UpoGDgRBNYNg08UizEF6WMhuBOOQzIPEFtvt28g2qjmyQpIjU5nPi+9n/wAiu/SvBQenbrRiPrfxUNXmb5No3QsdxBsMNsGIzEa1vkLYEeYkp0cDHtKzwSSqGNUqNlcS5hMbJcyITLDiGz3mGhgVBlfFxv2l/wC9n/yK79K8FB6dul/4VPxkVdQTUrvJu2K6vilQ8XyrsjxwJLkg09NZomen2HgX+qAe2I5tfD0bIjJDstgqauiF14m9v2l/lwFyhAVDg95av07u5/rU+Cg9O30ZPvoX6Fp5Jx6oKN7lheVOipMivGOYJaqt0kQcub4TxgyWdnHkaGGImf8AFNxGzfcCdojehBvY0g6V7mi95b8rbWyjvlQfwu+g9O3jkf8Aksz7ay8qu+3uPLkxQyxtpIIngaAbNz7FXHdPlxcEYZ2eFeINod5GNKOoI7p8N9lc+8vHNbOT8XcFw5G+g9O327UiGtGqasim14vkz39LceB02M0rXtfuKVgBpJkkTrCCd+csJXSRAVAyM7THHkSY7WtzKGuOQsOjibQKmajAT/DdI5oEXi3f/jXuXAdWBENrxfd7R/vs/sOFsgMqO6LI3UHp2++Fz1weQ8KmIuj5N2NVhgJqx90rUn2IqiELO3FrXxjskglN17W2tlZlF+tAhhfHHdtV0CRqyIkGJOZMlt/3mQFJAB8Hw4FKMCPMyRY+GSLWjU5VJXb7kTnRAFQwFRHNqnaB/d7R/vs/sy3gDkR3NVjsoPTt9mLWraUupWs+3vPJlCQ0WulctZ0szkhyTKaH9rd2MOZKlVSnYamREFYCerOSDcJAgmrZcN5JBXNa9uhKrFdaHYCJDlSSFPLrTnjBmDWlY5DOHWiZCmOHGU4ASrSTMKQljVEhTRzQ5B/RtN5GNIOle5A5Nb01p7vaP99n9mKiOS7g6BcoPTt72oRmz71y2/TxF4p5MJEDtDk57mWc+Aktopk4asdMnFjgZGBj6cD5DaePxRERMe9omS7M6g694m2iItbB9PyVqd+5Z+SGSHV9CMGs6VEdkFjQ7QZO/Qs/A/hEv8sQdRAr5PVQvdbR/vs/s3HC04JcV0ORQeneAPCPtJPB1EGsNrV/k2aJFty2EULoyHmTPJt1e/JtvIiSA2VhJlyjulTWMaMeWUUrnjtoypHkmmy7Cjc4vbpmVNW6GuW7UJXRia0bfcDc6IAqHBlcixbH3W0Q3cQua8O+1ijkQqD07wSDNHtJlYixpXk3jfsxP1Q+VZxFkgTpbmLWVpotkIr5Fp4FcjcNYxQYt4JUWVanckCxOjaSLxa1GN3qiObUE5Ey24hKi8U9zcR9evo5GrC3qiOQIBgb4L/lGUTucUlyRrnybAWtApS6tb5Z6wBnvg8w9aJCE61hNat2jy9Vamf0dqcbaUbsHWQxI1qNb5EjjFu8mg6mHUn14HuoyLWXnk30dCQ6n0y5b9iAqGB5KmJTTmW0J7O5ws7nCx9rCY3v0LO/QsLtABufUTcS0kOaOZbleo7ohSVtgVy0bSNbSQUaOFFF59uHVgRS68XA8Yt77raEGVUvq4fkWItav2f9PKNCipTc8PyXMa9pKmEV3ZYGdDEzoYmdDEzoovuHNRzaZ2luuGqNGrzN9zPj9VCrpqwpSKjk8apzNolUUzAO6e9+Ik/aXWGGhg0pVWL7q1jLGnUUzVB5DeIdpstOYUn4i5BrV8E/Uw8/0wrz3V/GR8WMdY0kBmyA+O1RQWuWYtatryqaB8O5Ec2n545suRudDjlQ8f3JGNKMo3BNSTtE/j2hHxEL9lURyVHEJffq5G46ZGZjrWC3HXsJuO2ij47aPHbQyVzudqXOa7LhI1gEyfgjEIOle5o/dbQx+UqKrVqpnVxPFejR9bVuV1bhEWPtB7VXtbjpsVuOt4LcdfQm47aIGO2jXF2glOzuNsXP97LnbbYuJs/KXG7OLjdnQY2ihNxtTBbjYUVuI1rd9wHVrY5Glj4RqRLr3UuOkqLkOU6HJERpR+GYDqYez706TLtn27Hc7PKcRjMdOiNx1xBbjr6G3HbRBx20bs7/ADHZ19uTOS7Lna7QuN2ekrjdnMbs7HxtFCbjaqCzGxIzMRETzSMaUdMRyw8twasCIbqInuruJoy8pJ2gbxUJVSbkkWtGpSc1e4o2Y6wiNx1zAbjr+GmO2jFjto3532a/OtuSZpXRc7TZlxuzp8bs4mN2ejY2jgpjauEzGxY7M4InuIv6N1uqvt5PurCL1cPdT2CyxeEi6W0uTWGJEiwzS5DdnTY3ZxuN2eipjaSCmNrYTcbGAz4Of+lY7rJVizfynuryFomyNJJFNEmCmD8Etqpebof8j+Itxq+vjlaaPk0HUw6uQsmD7o4WyAHC+OXGGINtdJSTE3yXJ37dD/kfxBGNKOme5Ye6OnRXXu7yDqi3DI8RIM8U0e6yc4dhuG1odo/iYzkBd4eQKMzkk20n3lnCWFJ3RJT4ciNexyMRUVLUuiZPxkj+TfE2MkQbCTtAnCHXSJpkTgnvJ0RJsV7XMfvopSEi36OUY/6DyR/JvhHPaxpLWEJDbQsTC30t6mmSD7qarRU9/ewOHghSViS7WzjSwBXiDJvq/vynEFC28ISk2gjtcTaCS5pLSaVXOV7vBUVnVOROCe/c1HtsIboUnwRCNLEyb6v7p1jDa0l9Ea0m0S8SXsxzyTpRfKrK100jGNEz4Gzg9bG/C76n0vLZHjk+zc9rGks4Y2kvYbGE2ibykvpb1fZTCPeR5X+bW1j5pAiaAXwd3A0i761nJXZc/t+Y57WN6+IiOvISN+ogcPqI+OuZzmklSCt9nX0z5GDG0TPhDCYcUkDo0jdVW7IwhWsIuWkkBm+AkkAnFtYQs73Bxdoo/F+0TuYt/JfhLeaVpJRyt9uwZCqClmGyJTR43xF3CWRG+EGApcFRzSKHZ4aYOqhDajUT4u0q3RHe+YIhcHVTSNbs9I5hbPx2oOtiCxERPj3NR7bGmfH9y2DKc4VHNeo9nXqg9n4rWjgxRORqJ8tMqI8rJFPLBjmqx3nNjHI0dXNK0dJOe4WzpFwez8dqMqYTGNENrfnTRI8hSUEVzSbOORv09Kz6elZ9PSs+npWfT0rPp6VibOJw+nG52GHgqaEPO1wsQImtRERP/gN//8QAKBEAAgEDBQEAAQMFAAAAAAAAAAEREBIhAiAxQEEwUQMicTJQYXCA/9oACAEDAQE/Af8Ab+vVDNWtLw0P+0fqQsj0atTliwSSzJ+4hkGUT29RkSIRCLU9VG8iR/BkyT+Rn8HJH4J7OqsKCENfvUmnShf1uB0gghUkklmRdh8Ug4JNXJpTEoYqQWlqIVIr72HwLUSTNHpzJgRJKLkSSzJkyQQRnqtkEGUSZGxSQQQjBgwSSyWZIIILUWohIXSfJH4Jo0cE5JMkMtI2SiSTJkyQQNQPpPmuUSSXIkkyZIIIIVJRJJkyQKi4F0WaXX0hbbjJkhkEKkouRJLJPaenvTTo+dypL2YIrgY6MYumjULjb7XNPKSTWGPgVELofmqHwadro0QQWkIlbUxU9Hz0F7VUW1i2viirAj2jHkXSXwWyaMkbJq6oXP3XI1RU9NO3hk0VFT/COaSXUVPR/n7rmjQqM926hsgSIIGSejplGkXNHRfb2qpqH+dr4FtZFLiTJBFUe/bVtZ4LbDRkyZIZBCI+Ho/utukXUdNP2YnsXJ70ZJRcXGk9+zE9no98kouLiWZMkMtLS1EKvo/uzS6sYmZMkMtLSEQvq6L8fZqaJ01UXUYuB8/dqiZq4ourJz0pxRdCS5FxLol0WqoXzuRcXEvcl02qJi5rJKLi4uJ+a09R9KGWkddqSPlDLS0tXehFpaWlpCIX/Cf/xAA4EQABAwEGAwcDAwMEAwAAAAABAAIDEQQSEyExQRAiURQgMDJAYXEzQlIjgaEkkfBQYnCAscHR/9oACAECAQE/Af8Al+zxtMZcmNc77h/YKcNyI/0cNJ0VlaXNLXeVNlii8uacy+QG6LAG7gsKMavV2Abr+nHVYkQ0asYfiFfjf58k6A6tzHq4GBzs00Rkcrc+idLc0Yu0y3a0yWPM5Oe4WdtOEcZuc2SdK5uQorwf9QqkfuVciuglGIOFY1ABeqSrhdXECNY3cpWK1/1AjDXyGvqbL9RXC/zZEboyP0r/APCopZMS65B833D/ANLPstQnyP6q9/Ti8oroB6+6bWtTdUb83XdSnSuaBlqmyTVyTWOILSCnwkgIwOpQkLBaNXKkTfuUxDmB/qLP9QJznVoSmSFqbdly/wACwGbvTboju1yTzZiUXROZTZPfG00uIytaPKELRloF2x6Npl6ozPO6LqhB5AogaHgfoD59RDlIFJA4ElNjyvO0TIix/seAmrGGLm9v4TjlTVYbzssGTohZZFhdXBXI/wAlSLqv0vdX4/x/lCUDRoWO5F5MdT19LFHfqr7Ro1CUb/wgIneYlGEsF6P+yqx/t/4UcLxQ1yUjogeULF/2hYztljSdVWX3QjkOYCuT7n+Vg9XBYLfyWHFu5fpDqjI2nKFiH/AFiH/AEJ3jRdql6pr5ZfdPY25eGvooco3lYgd506MgV24RzPZojcm9nIxPbFRYXUhAQjXNYsY0au0u2CNokO6L3HfgGuOywZOiwXbrDG7grsf5L9L3V+P8ViDZoWM5RSucS0nVQnmod0RQ09DE29HTqUQQaFNcW6IXH65FOjc00KEbzssGUrBO5Cw2buVIhuqxDYq+z8VjdAFjvRled1mUIX9FgndYbd3KkQ3KvRjZYo/EKZoDskDQ1Uwo+oU2dH9fQx+RvyrTDe5xxD3iEEIyPO/ddDdyc5XYhuqxDYq+3ZqxnbIzSHdZlCJ52XZ5OiwepCw2buTmNu3mlP5owenA80deibzRkdPQs8jB78LRDTnHCAXonN702Ya5DVOZG00zVGU8v8poqaBoQc6lRQImXdyv11JVBqrwB0Qc85DdR5tc1RZtc3hDmbvVROuuzTm3XU9ANI+MoDXkBWV1HUUrbryO6OaH44N5j8hOLC3kCOT72xTrmJzIGrbhCELq6FFhDqgLKgBIyQc0fd/CvxtdeUbrrwU9t1xCBpmpvNXqpeYB/oDlhjjP9QqF1JArQN/27sGZLevCKVrRmsRgyDf5WKNmhY79ljSdUWyb8QKmiuAG6G1T2UzClzo7rw80fwo+Zhb+/oDrHxn+oUDQ1U48w/fuxuuuBUjbryO7EQHglcjW3X7qXauvHEDs60UjgaNahnGfbhCea6d0x1x1VI268jx3ktaxyY8PFRwn+oeFQS07HJEUNO7NnR3XgATpwDCc05pGqjJaypdQItvczTVRRgipT4tiKHjD5rvXjN5r3VP5mB37ePL9Jis0tw3Twn+oeGsNehU3mvde6Bfi+CsPKoKNQQ0GgopRUG9qFGW0DjoFNmSQckw3gBuFzVvvyTf0xnoi6+dalFg2K7IeuaoWOzUw5+Hmi+FFnVnjy/SZws0t8UOqn+oeEWbHNRziB6d2DOreqjaW8ztEJMrrhVPkvZbJr3N0Tnudqo23nUQhq3TJO5Yw0/KhPMrrxmRoixkxv3laHBzsk7NgPCE81OqBLXKZtHZeM7mgB6cGOuuqpHXnEjhZvPTqo/uZ3YjR4KkbdcR3WuLTUISChAORTmlx5QsB++Sw2DVyrENqrGp5QAnPc7U8Zsze6o80YPTxrMcyw7pzS00PchdR4Kcbk1VI264ju343+fVHB90DD7q9F+KL49m/ysbo0LtD9kZXnU+AOaL4UOZu9fGaaGoVpYHtxG920+a91UuYa70kJ5qHdEFpUw5rw38ayOvMulTR4bqdyTONpQziI6ehEbzshBIdkLLIuyuGpCtLRW9XVeaL48aGS4+qnixG9wZwfBUB5qde+I3nZCzyHZCyyLsp3IWBGNXq5Zx9yrZxsViwjRi7QBo0Ltb9kbTL1RmkO6LideGsXwoTzU6oihp41mkvs+Fa4fvHGHNrmpnmClhjvVLlds43V6zjZY0Q0Yu000aF2uRG0y9UZXndEk6+JFnVvXhNnR/XxoZMN1VkQp7Pc5hwg1PweFo1Hx6RjrrgVI264hM5mFv7+PZJai4eE1mINWKDz8JvtPt6V0T5KEBEth8uZ8dpLTUKN4e28OBiLZrw0R1UpqG/HoAxztAm2aQoWI7lNskYTY2t0CtM9ORvobPLcdnpxkFHFSeVvhBrjoELPIdkLG/dCxDcoWWMIRtGg7totFzlbr6OzS320PCWF4cTRPBDG8ACdFhP6IWaTohY3oWLqULGxCzRjZBjRoPBc9rdVLa9mekY8sdeCa4OFR6AysGpRtbBonWx2wTp5Hb+nimdGclHaGP8EyMG6NpjG6NsbsEbY7YI2mQ7ouJ19a2V7dChapF2uRdrkRtUiNokO6xX9VU/9Ev/xABIEAACAQIDAwUMCAQFBAMBAAABAgMAEQQSISIxQRATUWFxICMwMjNCUFJygZGSBRQ0QGKCsdGhweHwJENzk6IVNVPxYGOQoP/aAAgBAQAGPwL/APVh5SL5Re1ZxImHivwFya1+kJ/dpWx9IP8AmF6SLEtG+ZgBbQ6//D5uyrQvpfx77veK0ae/ViD+1d9kxJHQpasP4q3dSQI9TqN5/wDh8sS+Mw0opOnMyHeWNbE8RPaKVhiISb7lUE/zqEwRnmUa5lbj2d1Y4mK/tihfEKb+rrXlT8pq6lnPQBWkEpo839HyZfxKaDR4ZUW27SlAgQHi1xrWacrNG9WDZX9VvT2aR1QdLG1faYfnFZ3bTh11mj9mw6KsS9+2rKg7bUyspMBYsHXze0VH9TXOjLe6rmobOXjskA1dsSU6mk/as0uJRj0ljX2tvlr7SfkoXMhPbX+Z81BeZDdbVkjQKvR3GtZ4zzR42G+gIzz8WuyOiskneZOIb0rHFFHzsrcK+zr8aaSNO99SXtVgy39msyma3W1qDSEuQbZS+oq7FE6matcUflo87Kz9FtKwqjdqP0qORljLDiFseTqpiTbTfethcz3fLHf8VEWTDL23NZP+pSWve+XX9aDf9SkPat/50sLPeUres0jqg6WNqWFZlZ23ZdaMEhIsNWtWw7HsQ08So1l887jRzRlLHjx5OebFyQxL5se8mlnbHTQt0Obign0gA0Z3TIP1q43Gs7LZ+la/wk/Op6jVzeJUwSfi3UCDcHj6SSa18oGlHEYRwsnHr7akw08J6QOv9qbKgQoLnNahKm40JHViCbaVmha9t/VRZ2CqOJr7TD84rBhr5TfcL9FKuHkVlG4X15TmcOfVXWsJiMKl7Z7i/SxpvrOHEVt21e/JpvrNiJpZJPWvarlWfqY0MqxLKN2utLHDChnxRtmbqq+KxLyj1QLU7nOgA8a97UIp35yItlSfd8eQ5MWMTH41uPuposbG1iLZ040wihxfNSLZlMd7++oxKGBG7N0ctpUv18aLYKcFN/NtRjxsLQtWZGDL0g+kEbKbld/TSyIxs25umhDiVCT8D+1Wc97O6ThSNh8SjqRv3Ukc2Naw821wKVxOWLNlta1c2+KXLe+XUihFLgo8QOlAb1gWsba6fCtuNWtptCmWzWtfxjWsYb2jesqIF0G731gYvMkRrj8xppH8VRc1skwxkXDc3pWn0gPkpmOIEicSoswqMviWl51thmH8KxuZe9hiL31DUn0fjrn/AME4oxxM+QGwJIOlWxeNdl9VNKTmJLJ52emw2cPKsd/Ft2VzOa0wJLqaTEr5CXSS3TRD4Zo14MSKX6o8anzs9Lzls9tq3T3BjnkgNuBYVzsOKk2PMHne+klG5hfX0fB2Gvq+JjdzbLcVaJG13LvNCP6SgLQNpnOtu2vrH0e3PYZtTFf9KIG0POQ7xWERdiMMdeiiVZne27La9Aj6Nex/HWEe2oubfCmTjnJ/SiL+YP58iLbUtv8AjUCxzGFvWA6zTYV2Y7OrVbCyLPFwWXhWmHg9x/rTRS83Eh0NRxeoLUMao7xLsyjo66wq4QmSVHzZhwFFmIAHE19ph+cUM2IQ39Xa/Sr89/wNXkw8jEecNL1pgrjrlNKYMNlXpy5q8if9qg/N7hbLcWpmafm9dxf9qK4nG7PUSavJiXZegC1ZsrN1MaJiiVTmG6sP/pj0fhRiJCqm4NfZ0oBI1W27SirAEHeDXPfR7HLvaA1z2Ef6vjV8Zemvq2MTmp+g7mrxF+FXkdUHSxtWFRmspvqNatIuzc651/es7nQf1rTOfdS843NRrrcC5/pUcRSQlRwrLFhs3RrrX/b2/jSMmEKA9V6zLCLda2q9ivUrAVY84R7Qq3NZb8cwrykXzH9qGfEAN0Bb13ydmHQBargze8/0q3N5+t6UYeGE29fShcAHiBupkRyjEaMOFZpcZJN1HQciZiwKG6sp1HKfaFQkcFy/D0fE9trPa9RCRsz5dT3HOKeanG5xS4GaBWxQOy44ije0ftN+1WMZtffmpYnePMwvv0ro6iK25XX8o/etZZf4VmdpT0C+81DiJMNJMzbwhNHmsI8IB88b+TycGW/rn9uQrmZb8V31l5yR+tzfkEpTbXcfBFbkX4jlPtCsP/pj0elhufWoXbeV5WikbmmHr6X5MHKTbNcG/Lh5Y7+rccKDLMY78F1HwNeWiPbH/WtrEAewn702Iclio8dzc1CjaMF15dN9AO2ZuJtbu9a2p4x2sK1xMfuN68tfsU1sJM/Ytd7wGJb8tbH0aR7T00fMRRhuObWhfFqLfira+kSOwXrEc9ipJtMwvwtUawudVuCw9HFFdSw3gHUU4sTcjdUYMF4hoDuvSn6oOaPnLIDQCYYutrlqZbEMvxWhA787Dw7KwmJ4c4NrqoEbjyGOQXU1ZHSZOHOaN8a8hD/un9q8jB/uH9qEmKcOV1VF0UfvW06jtNa4mL5xWuIX3C9aOzdi1sYfEN+Wu94cqW8VmNDJCi68TWYfV1BrbxiJ7FWf6Sk9wqxxU9uo2ra5xu1q8h8WNaYaL3rWzEg7F7vEewaw/wDpjkvJIqe0bVmRgy9IPobvkqJ7TWpkw8TzsvFfFqyYdIOOZ2vSYjF4q4UG8ccehqOXnu+DpuBRkikgVjvOesrTi/VrQhEqnNplK6U02BkaGT1RuNBPpHDlL+eBpWaDIVPFaySjsI3ijEBYaBBUSiFml8XKK2fo1h7TVphYV9pv615TDpW39IAeylbf0lOezSu+YjEP2tWsbHtatMOvv1rTDxD8grRQOwU0b+KwsaERQnKLBr60BzANBVFgNB3A5yRUv6xtX2mH5xX2iL5xV1dnPQFofVsPJr57roPhWZcYvX3g/wA6+2J/s/1o3xcduHev619sT/Z/rX2xP9n+tKkmM7154VMt6AhxUiRhba619tb5f61rjCfyf1oFMawI3WT+td6xiy3/APKtRRYxY++GwkQ8ei1CRL9h4eg74gARq2XXdpV48uU+rylGhQg9VWEeTrU0Z8O4kK3yxuKucM0E3ndHuoQYhu9+ax4VYgMp6a53AymCTo800nOpzbqfGHiPSYidLhNIoV856SWeMHEXzEnh4D7TD84r7TD84oZsQmvq7X6VZc8nWo/egMPhnc8b1lgwRVvxVcrAnU1E/W1+Y/tXOfWlz2tfOaX6wRMV6ZiB+lbOEwqnpMjGghnAi4okdr0tosxHFq8kny1YCw8ESxsBxNGDCxAnNlVid9D6xJGjLqqqP1qTDuLPE2uvoOaUjZ2nANNPgjw1ibcezorm5e8zeo38u5yyoGHXRbCvf8DU0OIVsnFeIoSRtdTU17aiwvUc5TvzcW4cuZmAA4mtHaQ33KKywRnNbz/6VaNXznTyFv50FzPGeLO4savicUN28a132csvQBat8vzUGXDrcV5JPlq6ooPUPB5nYKOkmvtEXzivL/8AE13uGeRfWVNKP1fBTMw9fZoD/p4HWZK8bC/xrM30hkPqqmgoricdLInQNmtWlYdBamiJOgvFfjyI/mYjZOnoOWS2zktfktKt7bjxFG98Th/+YrnIj2jiO5tKgPXxrnsM/OJ0W/lRhni135lPGggw/OW/zGa1ZI4IowPOZrg13zFpFbdza3vWbE4iWVibngDV/q61cRqD2eCytKgPQWrM06W6jevL/wDE19kxXyVmh+j2MfAs1jWVMIkJ9Z2uK8fDfxr/ALm3yVmmxU7ycSDajn5yX/Uagww63FeST5asoAHV3eHxozd7Nnt0cjMLZo9oGo5dNodPoGWRd6oSKnNvOHcCSFjBJ6ycatj1smgEqaj313uRG7D3Pk0+FWAsO5zMQB0mvLxfOKKnEC46ATSiPPKT6i1phMTf2KBH0dv/AB0WEcMQ9V6HOYmOJRxjFW/6m/yUL4jEX9qjmRpD0u1ZkgUH415NPl5QMp149Hc7bqvaazNiEt1G9XEhc9CijkweJLcLpRy/R9j056zH6sNNxvQfzxo/byyRaXI0v01H0rsnWiDU+Ba94iSDbePQMxXjs/GsIyObl8+lLIpF/OHQe4swBHQa57AScy44cKjw2JjdJDozW86tuRV7TaizTx2HQb19o/4miEjmktxVaAgwcrdObSu94DKTuJagf8OvUaYy40R9AQXpefx8jqOAFqsZsQfz15D+Jo5IF16dausSA9IXwXl4vnFEfWB8DWkGIYdITfWaDAM0fAs1jRZY4Yh6r61eTGLEeiNb1/icbLIBuy7NXcyydTtQYYcXHWa8jH8vcYnDZ9ltpVt7+4nw5tkl74mnJhcVpZzkbX0DJ2j9aj03Kv6133Zge2ZiOo2oMpuDx7mKbW6tao5Gllfj42lfZx8TQVYI7DqrYRV7B4PK0qA9Basr4hb9Wtd75yb2F3Ufq+CmdhvzbNZUwiwn1pGuKKyTQRj1kFzW39IyFeIC2ry+I+evs4+JryMfyirDwOrAcmExWfLrlbTh3EGNGnNNZrb8vRySDiu0NKjl47j6Ai9uk9lf1o87bTQDsU2r6rMwtbYJ/TuZFd8t92l9aVdxj2d/g5eZaKyHc399VXP0iQegJXfMTOz8SGtW0jSHpdqypAlusXrYRV7B4DbkVe01riY/c1eWv2KatHFM/Ytd7+jZj21sYJF9pq8pBHVpfpCwPqrV5MZMx6qkKmRnym1241CeIGX4VJ0rtDSonzZjl1PXyyRHzha9qS/jJskX5MVg9APHTX0BF7dJ7K/ryBlNiDcVJhZ0XOgvmXuGD3yXBa3RepouDi416P8A34ORCQqTLcAcf717i5mjt7Va4mP3G9aSFuxTXesNO/5a2Po2T8xtWmFhTtP9a1xMS+7+ld8+kn/KK77i8Q/voZgx9p6QNDGCxst9b0cOiRCYeaEo4Xm5LjzrbNR4XLqy5r9FSwtBaFfOqZI5Y4o45CuYDWly4+UJxBAvRnOKZxrsnkxeG/8AHLp2cmIwjPcxPoLcO4mgsck+2p6+PJBj1Fwmy+nD0BCl9rNe1FFFlGW3x5Zcg75mOvvB/lQc25zzhyvG25hY1EbX27fy8HhcSmyc2Uv/AH7+V4z5wtTPMmZw9t9rUyxRwsw3jxrUsggW2bLZdKMyLm2cwF6SYLlzcK55Bk5iXLLFvuKM2GF3ZbpR55UlvqLvYj+Fc0YeZaRO9FvW6Kw7YvykbB2tSOygsninorPkXN021oZI1ZOJza0uIOHtiFGisaDYmPmSzZQt70QjGK5uSm+gMPiCrrx9btrCyEAxkkFujkI4Tx/3+nIGJ2cQtt3cQYxRrC+uu8UCNxqSKwuRpfppOldk6/f4PZNN+X9eW5oSxGzCudy5dbcuIhAADKWX8PnfyqKW1rjwTnW6EMLVC9rbNuXFwW0fbH9++pRqVaMsOmsUuIVY7eTvoT7qjdoJGjCBdnUn3VLCd8chFjSSMAYMRdJOipPo+Q7tqI9IrDQ2GSXf01zLGRWRcwI3a0cHiftEfH1hyM17WG+hKBzkyrql9TWExMCm25wfVNYeBGbny2zbdUUz88/N6bPG/TUuS/fDe1+NfVpnjzjcSdKjSfFQl1Gu1WEmimDGNtq3RyRYhN8L5rWpXU3VhcHleJtzC1c2+kkRyMOjklw5GxPtpp9/g9k035f17n855cI+4sdo++sTht/NSaHt8E6XtmFqnw9yTG/Lg5wSA/ezUIkLBMgBKb+NNsZtNMx1vUauQNsovXxrEiCDnRIA+XdTpLEsUubQGsNOWMUuHbKxK+NQeKyzrazGlOIyI/HXSueZ4BJ61xemyz+MbnxjToqySBzci17/ABrJg/o6X4a1sfR9vaar5MMhG6u+Y8L7K1336QxDdhtV3aV/aaiSGk9utmCIfl5JIr2zLa9Kp8aPZI7h49yYhcwA6eSHGKNYXF9d4oEbj9+hw40Oik9tOPZ/XufznlSYX2DY9lQOljHiIradXHwc8ewFlXOOXnB40TBhWDxI1yHviW1rxJvlH70wgwWJlBfOMy7qvHgsq8ARXi4dKu+PVfZWrzY+Zj1aVd3mf2mryH/I1ZcPH7xerRoqj8It3fNIDLNuyJV5vo+VEG8g3rPE2ZeTGQEizd8HcRYob4XB7RQI3GpIjbaFt26jC62eE5D9+T2kqTtH69z+c8swIY6X2aw01wfq8gzZd4HRQYcdfBYTF5S2uU8pSRQyneDWmGi+WtlQOzwGTC4YzIDYyZrC9CSaB+vm9rLQdDdTuPcySAXKre1HFSWDMS0j++riXP1KKj+kIvJP5QDzuvkweIuLX5s34dw8ZvZhbSuZdcrw7B5CLWTEL08fvye0lSdo/Xufznln/wBNv0rFYfJ2E9JFINbpsm/gs4axjYNUcgbNdd/g9hsuZgpqyuAQmVWHE19WxDHU7LH9KRF+z4jzehu6b6Nxa2ia/Nv0isiwIUP976T6NgG0SM1tyDklAO7a+FRSm12XW3cEWsmIXp48iYmMDPA2fdSSjcwv99z2vlKm1SHs/XufznuJ4hnC78pPXWLgPnd8UDdbwTpYHMLa0YmteJyung2iO/geg1Bg55Dh5INCp84Vl0vbxs+tQRxMWTC6l78f7HdZJkDCtnE4lV4KH3UebXaPjMd55Z8M1u8yEDr7hMTGAXgbNupXU3DC9MjC6sLGpcM/jQvbf99wTaDUXPvp4o7ZjbfVj3H5z3DBUAvdDWHxXmv3p7cejweKw4Bs21c/31+EyTJmHCu+SM34Wa1ZIMgA9Xl5rCwNMQdWvZRS/WsJccXjP8qzxsGXugbjLOn6f+u4ZHF1YWNPh3N3gbIeSOYLsYjYbTj99wjOLoNSOq9C1HEIve21bqPcfnPcQ42NQHz7XXXOqu2tpF6qjlHnDwWGnzbLjIQB/fT3IjMyZju1rZYHsPIZJGsooPFhRkO7PJlPwtX+Jw5jT11bMB28jSDxty9tCXGF5ZWGtzuq8GeF/WVqbB4gj6wnEeeOmpCL3OzpwrCthjk3ZuO+suKS/wCNagmj0jxYsVtx6e6ixK74XDW6aB7j8OIXsseRmHjx7YN91Ry+sOn75B7JpeynifxWFqeFvNPx5fznuM1/JsD/ACpPORktUuHe+aFrWPAeCWVQt4nDa9FRyabSg6cpwau6Qxi8hXpryIY2tta1LicK+YAeTIpJU3MPhWHhcjm1UyZevrpsNBcPuZ/2qVJdsZ7WbotTRMQUVu99lXAvlcE9lZsHKAx1VumjNipri269YQxP3y20Pw08RNgwtUv0VKcsy+Iz7m4iucxdmcbhwFRwLGsix7bP6p4d1JFe2ZSL1He112e4EyXzwtnFqSVb2YX1ogi4PCp8AQdg5lvxH3yD2TS9nI83iyRre/TRVhYjhyfnPcTre2zm+GtILWyHLTjxUnS/tN4KWMi913UsMQ/xCtkysNxuaa+PbPwsgtT4bFACVdVI88ViITmPODMGY0nNS5IQNdaxOFxEmcRW31iLbufa1JNCLywm4HT1U2xzc67+DD96ZpJY+ZI3330+KJtEdmNeoHfRVgCp3g0ThRz8BbyXFeymdvo+YMPhQxmInKORsZLaCg88hnwzaXtqtBZVDLvFWOKxJHRnpMPhIhzkpsg/maDS45+dG7KBYfvUhxrqch0fpFc3ExVC1lC6E9FBWkzA7XSDWdNG85ejkxmHPnHnAe4ZGF1YWNS4Z/Hhe2/kw2LA0c5H1++QeyaXs5CCLg1z63yyHXqPJ+c9wyNqrCxrERX0VtBWHxK6GOTVuhTVxuPgsRGui23X5MBlO8sD/Cg6HJOniPXN4nBs9vPjqXm4lw0Tb5Cm01LDH4q8jzB5EZvUNrV315ZujnH3VYCwHIXc2UbzRbBwOV/8xGlRfWoGTMBdhqAanuL7NYf/AE1/Tkg5oqH5rzh215TD/If3rELJkdyptkFPLIy508UH9a5tp4Tm0y5hrRjie8e1u7OTCYk6g97t28e5VtkLiFtu5JYxe9ri3TSScdx+9weyaXs5XifcwtTQvrbjX5z3MgY351dP791Sx63I0tUZLXYaN4LDYqwObgP766ZXlsy7xahipo8kSC0SsNe3wWHwqnKJmsTTQJCiKu6/RUaJLqW0W2lH6NGypXba1KiiyqLDkjxeHF5ouHrCjzt4nG9WFZ0DJhQvnL45rnMIFAO9Oivs0nwoyzW5w6AdHJKucAjaqOS1sy3t3AmS+eFs4tSSjcwvryYnCWsp2014fe4ZPN8WkZTcEb+4kZxtRqWU1+c9zG7BgBpu5MVhSTYHMgPEdPgkkCXKSA9gpJLWzKD4MNGbSx6qb0ocjngOG9TTNKuxGDZ+BpzGRzEa5SbeMe3udSBTZ5lzDzRvoCGGWRzuFrUwiwqwi2999L9YxpXXUJRMxkmY8XagqiwG4DuCCLg8DUuDY3eFj7xyYbGDN3trNboq/wB6cgXZNoVzZO1Hp7u4IIuDworEuUE3sO5w8wA5wGkfpF6w8t/KqUa/gpkBts0guSUupv4TnFzRSevGbUI5sZK0fqmwvSR84kacBeiefU9QoJhsNJNp2U3N4RI1/wDsoibF5Oz+lL9YnlmtwZtKsMOh9oXoKosBuA8DFNtZJhkbt4cksVrkjTtpL3zJsm5+982W2CcvaDu8Fz3nRn+FQdlc7xiYOKSQEHMOHgpcyM8EpuNaDc+F6mr7SlfaUotz6nqFf5ny1/mfLQ5uJ3/hX2Zvmq6/R02u6sv1RF62UivKRxqei2lXb6QPu0peexU7kdJoAxknpzGlyQRgruOXXw7Mvjx7YN91Ry+sOSWPayYgZhpx/u/3uKcW9U6ULnvi6N4GdTfxb6dWtN/qGnjO5haua0vE2W3V4Iq6hlPA1cwAezpXkf8Aka+zQ/IK+zQ/IK+zQ/IK+zQ/IPvBVhcHeDU+DYi8Tm3XyQ4xRrC4vrwoHp+9SRDeRp20GuebOjgUCNx8AR01icOykNv16v8A3yTxMRadcw9Ewz7WSYZG/lyPGdzi1NA988LWsRu+9uLWRtpbDSvq7Haj3dngbJmHOeNccmDxItsvlsev0S5A2k2hUcml7a25L3smJHT533sT+dH+lJMvmmllTxW8BhZ0babT+/jyTre2zf4a1C5tfLw9EFWFwd4NT4KTem0unDk51L54Wzi1Ryjzh96aNvFYWNPG29Tavq7+JJu13HwEL6WDZb0nsiiCLg1i8LpaN7i3X6A1IFbWIiH5xWuIX3a1ozt2LWzFKe21bOG+L1sxRD41sIfyxV/nD3ZajklZkeRggcvyMjeKwsamwz+NC1t/3tJwPG0JoEGxFDM15F0bu2a/iEH+VQEm5tyROFULMuX7ttMB21riIvnrXED3AmtC7di1swyHt0rZww971sxRfA1sI/5Yq/zh/wAa23b80tbUsQ95raxPwStqaQ9lah27WrTDj3kmtMPF8grRQOzlksoJXa7KjddxHJHKBZJwVY8L/e3hPnDTt5FmGtt46aWRDcHupYrXuunbUkXnK9z/AH7uSOfLfmpAT2UrdIv4PadR2mtcTF81eX+ANac43YtbMDntNq2cMB2tWzHH8DWysn5Yq/zh78tbbn80lbUsY+NbWJ+CVtSynstWqs3a1aYdffrWzh4h+QVoLeFZG8VhY1zUnjxNly9HIzL48e2uu6o5ekfe+dUbEmvv5OYfxJNxJ3Hu54raML/D/wB8kkeUG66A0EtYxkqa2pFHaa1xMXzV5e/YprQSt2CtnDue02rZw6jtatiOP3Ka2Vl90Vb5vny13x/mkramjHZrW1ifglaySn4VrGzdrVph09+tbMEY7FFafeMVCNzrzn9/HlxOCN9k5kuOH3t47bW9e3lMclucT+I7qPJZc67Wm/kdMO2WQ7jTRIQHAucxrbnQdmtbWJPuWtXlPvFeSJ7WNaYZPeL1swxjsX0HgsRvGbm7dvLhsWpAF+bfrq/3v6wniyHXt5BLEbEfxrNG27eOjucG3A3ty4r2T/L0S5UbabQPRSSLuYcksVrkrp20rN4y7J+9vE+5hajHItmHIyo5AbfUZMgaS213GFFr6Hzt3u5cV7J/l6JaNvFYWNc0/jxNly8RyyQjSKYXXTj98+sp4yeNpvHKJI2ysNxoZW75bVePLgnV8upU68sm15SO+vT6KxMF/KjPr09HJnlcKKhxHNiKGM3Unedfvtv8ttU5RMnDh00Oe72/8KuN1YSQKjMH0B38sHs/v6Kw2IEiNzZysvEUVw8evrNQxGPLFd4U8f2qw++tEbBvNPQaKsLMN47jmC22m4dVQC2xnpR1ckHs/v6FLMwAG+rmdT7OtMIYiTwLbqGTJH7r03OTOQfNvpyLipxf1F/n6A+txqP/ALO4SUbvO7KCR5iysGGmhqM/hHJgPzegAZZFQHpNAGYN7OtWSN3HTVkREPTQJnYezpRZiSTvJ7nn5fJKd3rGrD0AVYXB3g0U3qdVPcxOu7LyYD833st9ZjNuhqumZz0WtXeoBb8Rq6lUHRamzzyWbeM2ngszaQjeemgiABRuA9BbIHOr4p7mDs5MHiFI2Xy/H7oWZgFG8msxxCH2TeroWc9FrV3qA5vxGtjKg6LXrMcRIPZNqzOxZuknw2ZtmEbz00sSeKug9CfWYwcj+N1HuIVzBtneOTDf66+FLOwVRxNfaYvmokOzHoy1pDJXkY6K87a/QKyyTSMvQW+6Z57xx9HE0EQWUbh6FaKQXVt9PE3mnl5ifNlvo3RRtOot62lYYRzI559dFa/c5ZJo0PQWoXnU39XWvKn5TXkpDRyQDLwuaHNhY/41lMxHs6VlkmkcdBb7xaNGY/hF6uVEYtfboM3fH6W9Ec8njx6+70L3uJ39lb1tKsftGlM0pbpArLzAbratAB6LMsesJPy/f7Roz+yL1mWA26zahmliC8bXo847P/ClywLddxNaD0eVYXB3immh2oujiPvIUYeS56Vo5lWP2m/au+zgH8IvW2zs3TurMkCA9Nq0AHpYt5OT1hRITnFHFKysCCOB8PmSGRl6QtXXDt79P1qxQJ1s1HnZ1HRl1rvkjuerSgvMhutqCqgAG7T08DLErEUchdW6b3rvU4LfiFq8pD8T+1eUh+J/avKQ/E/tXlIfif2rykPxP7V5SH4n9q1xOvs19pPyV/mfNR73nv6xr7OlBRGth1VYf/wHf//EAC0QAQABAwIDBwUBAQEBAAAAAAERACExQVFhcZEQIIGhscHwMEBQ0eHxYJCg/9oACAEBAAE/If8A1YdYbRrQt5QdOT61cpvJ6KiXrsdJMxK93G/HH/H3n83p3kQi7iUnrULjTLPJouGD5xetNe2ibj24n/j25CDLE1AB9zZOcQ9azc5At71G42RAndaWdLFixGBnJ3lwIYRsV81b2r5V7VfrWaetS9mJYixXLh3HpUvSFynzbUN1z7Sm1AlAsiwO06VDT/hvhv8AngSyxAE+NfCverHztC6titIAEiYlrosvLnUwhhLpeBRFtJuMvlSY6CSyZTY4lO6SqKfGkVIOXqakSGYkT6qLYUkUOlQ+H3r5T90Qohdtmvm/ircJxFogGYB3AIAnGieb5xS5jETMC/gs6UqLDazJ1v8Alc/cxcFf7urMAXQeKhiCsAb0sv6P01Kg3UFQ3286l5ZzJ8poiX2vy1kBaFvrTT2JFOcKhawkE6WenZe2MMzTnSYIPWiAIxRFhYnQtQay4OZuiV80C10URHGkTpQJ2wQyGXhV3AxAFGIkVjqWp6FNIQdqUwsTh+VG12cCcNWgryAkMN7dgcAwhwV5pE9llATaZasuLsA/H+0DYQkTWka2y0LzpsARghL6DbzrfNHwt40ZYUgZE/JSTHK4ET3pK1wwLYaPGtb0+NdUMxdEFtzgVqixDkq1aXjtPtTOLsGGmStDwFfCvejOhp3scGtGVCLkdb9mKjMJv/540iaJQAuku8qcxFaOJ2BWKIWdqARND6I0KwuWrKkfmzE8poy9hKxZfzogN7DNX81RfQrFlwt0Fpc60z40yym6ZHiob1zHLbg07KOFw0lagGRIBDs7YT1obDxrN8tzw2edqmKKzCkUbfsSj8gTxuk2htQfxCZbgStPorfi9qAgniF6oxUlaSpHhEzRmEMZLhLQC4RzXGj5GPuN6TLZLY284qGxiBej2+cVvwrAEyBRK7NFmybnrrGEnwIcY61IZTNlsNMpCk4FH5+aJ5tYCDiKyyKaHVLUU7LJXP0a19UHeZOGc8Ku17veXp8hpeDlFzOK5E2Ref8AlNleZPMiksWMECMlmNIrZ3I0Zi3gFRwCzq3HHn1rWC2do1hq94GxnaLUQaUcsHVHcBkRDLCUZZvsrLyRQsocmV/x/wANuUWlyomTE31pnQitUY1XAfuetAuOzePxPOo0E2vMqAQZAXTpRIFZJJ7VG1EnwUWYFI3pdJI3I/qiDsoCeNAMCNauHlnYRCpBfW+UwUkqSRRPGcTanSKIyuX54VP3XiedFQvI5TwmiZCCGNTWmxKAzL4+TQHCwWNefKs4NkgK+Ne9cFAn+yuIN/41inoxnX1pBTi2yDjSw9gg1/uKUsWAl+E00q3LeV1qE11hIvjFFvgQstSpzZKMCmEXr4Xb8enlABpvPOKgYQjO9C+LYYUEFoBI01YnIWeVOHHlLS1nfn1o4KP8ag2QHkoE8sQBNRcdIJExprQIF+glGIs8G9CF46EA25HjWpPhUVaFc9vbG7jTfGDAjLxqSsLa3PAr/B/Wr9q62+GlNoYxa9bRa3kQr1pVILIvPnRpQq7gOlLl6wwa7hOslS+F6v1lq0flMGGNaOHfZklozsITAaRA0w4dsTwqAyoUtF5CIC7ATCbBO5cRUiU72fj7IIQcENQZgXM9xsyhq+dAOLYY3DpirgweP5qZerEjHPNTfzKKEbsWqAhlqseuHrV78w2VBzuUPatkxhztAGagsyIHW9nhRxO5vLrPY4O4Xo7GB6zQOVSt1ZunYK5tbP0sAdEsJ3LkIgP0/j1FEFQYs1AnEmDtvMFjGTUWzQgEZGpzIoVrFvXtWoZmLMvk0oiHwSPCK0HMHtTQPwR8zTSqL4ANuRQrwMNntCsUQsxihBnhveHfQSg515Nar4IHKsSvhaUowp89afPpD917Mj2KS0tD/RQRHEWUvO1erYok4+Wi6qBxjnyLfHt+OxPfV5hSB3EsmLzLwtUEvLxF2/Wpj6wxyn0ZSLHSrH+5LjhOGaWoGGR5NqFEIcF4yccqcKQkewHOeNWGbUS5gZ6dmmXBO7Vd6UBL34uLXkIhWONGTXM9BXmpPvURRDWMetDIcmxRO0XpwtZSM+lb4cXk96VIY2P6KxhOT+tT/pTECaAyn+eK0w8x716Ih9a8k8KiMd/Hwu3YKAmwjLrQxexKPwyoMOIJdagUAQ+qrBeaEeFqlElDSQ6+7FTCzAJcYmbWqGg4Ay671JThNqepWEMyxcLkVENyZp4cP+UMD2Xz5nzlUttgfap90GbDkUfaaMm8z6DUcSS0oxfjR6Pn2KlW3melH0rF9mjy5v8AK97H3U+UB/VeYi+1ZV8z6qzvb0elUUGUwCYrZ1QUlfdq2zESrLUFxgGh3DkFhDLrXyL3pIVjKOJSsPnFQJMZHPymogKWCUPCRPZtYJDcTnno7dtoUlzcg2y1Oa0induaW7MvMYoUokrA0IpJXsRyzSeQiKNlihoIyIwoyP4OZy7nOQF8YoBPNGEPTsQCJI5Gs+IiyjyYs5XnNQmEra2i7/KGLLbN/GmWZbyV4U7MFwSJRNsNZ5h85VkeWsEam/jWVYQnjcv4XvS0ykJk99QKsBla+Re9fIverumiX7KMQUTYnoq/00LHwia46GZJHjFNIGxCy9JqPjLMERSQ2jgjpUNsEwo8P3oqTDZPKCjC9YPNOVaDgrkeX9V/iKMCDQI+kZQUqQBWSV5JzFj+0vcbuxqm3nQhCoGS3v5/g1othTVi541cb2XYTMKhsnC25cXYe7yTeq0I8XwaZP8AEO5QPvK8KYirUJu0kZBfYmna6ymSArREEvreCn7sUX50AlPlQpm6GxyZelQUCMw2IAtVhzZIrlFqlcO1eectBBk4I/VB03jLX+Cri4oD6fJT6KSJaz5v10tbGvnWha5UAEc5q9UsQYOzDxMwm7OF6FUWDLvOjKMb27ztSSuOaj2J6djgkiAYuC/OH8E4p2Ay8Sj7dhvalZdxqXI2W230aIWGEyce6727oeNK4pZCm+/RUuuIhyHaLWmgGi2YY42ZxUGGs+EuvlXV2XiTFILFIwNkvQwTl9aOmmEJ9JQP5AJWb+jN6FJCkuB+uvgf3WVNg28K4uDpS1SWhnUKfB/us9jR74XrEg4JA6RUrKSZa/y1FyjQQd+0/Gaa/eUoZJrc4oxEZijAhCoSh2/AxfXyxIURChgYzZ7ghTnhELYp2GyG7DO7bSmoViYNY7szL0tChBgDupBvKQHZxqdpAdQpitNvHWKkJcLT/VM1gSSSmJrwIr1KABxuleY0mUCQ/LQCZC6E9qnyTMyfKKsDGJZ9Vf5ztSXCUnHN3RxNcRE1kqoyuhV75Zs+cVgQLICaCpMsgx4UmUym4KO7oERHaOKWTWNDUyYj1DbeiNCJCNCkrE9zP4GDCQKdlD60QNHNkSVb8MC9wTteQkpziaM5eOlMFlMs2Rw41D3vEcq1wohXQrhvjwpB+evHzq3R1h03tmsdUIrHhamtmd+TpUtX0N7RSxMOX6zUKA6I/VBCLBlvedWFdUPdRciwAforBL2cIyQYs3tTK7dtBuXoubMW3hUrnwJLqVhVWIx43rkuIIes0FKm9PKKmpSSU9Wv8j3EbfZAl9h3FVEuFPA5X6dgAhvOMzaXgHp+B+N2UhELAYxZVoiemNSEUGAUgbPdJFtnAP8AhRgNC4q8q+De9A0YpL61LXDMRP01A/kAlYsCc/TUNzk/VMVK1BAgjneuK8xTaxQirMsOtNJpsknOa3lNkX8qDZ+Jz7PgAACwGn0fOIY7BZamHcu9HuZIhXIm4oZBqJsWobXgqSCGYYuZ/AJClhu6V8jsoZeLlH5oqEIyaO6WlHOUhcPGKBwIkXeP05xS5nCHHxvWaddsTgXpc3lwg+F6bDJmZPlFMAEz/RUtcMxE/Q8vLK9FI+lak+RpV6PwP3SyOJTPanCPf+xX6an2aZa4H+VGihdVE+tCCqPaW0pVWZDyVEjHqG2lSXNBwmfPtJAEoUod6jYi5pMlr7dkYBLAYmhHJ8vwHyuDXyOzsimMmyVMQ5NZhCI8e5bnYVNgXyKI4Ej4mPjT6aY9F1lp2lAVYCoLe5MVnB8GK+YS40ZRcB+6GW2z+pUu0c+kOB3lJNHFe5H7lfDHrNZlrBIS+EVDAHTS8aKsksHScxQCA55Kc0HUvcrD4VNAiEG0a8Zq+MYW3FLTWsFyYt0pG3bHfe/t2bSEeZj0oSG5TllJoZZ8e4qM7OvMJ8GewtKoC6Vp86GQd/v94VyoqI0QNrO1rTE2Ok56PGkcAsO/Lbtk6HxZhIqCbdmd/wCvpjPB7EUEAjI9mJ56PTeYqxFrNNF3SXVNNWIQCFn9VOiEzCSJpkwlczCMUec7kuMM+CVBSknjU+TEHI1IP7sZ4l7eG9B2JNWInYZb4qeKUm7NQMSdrzUOQy5EciPehJ2bQjqSaUI0xU6uNKcJRGCelWbZzhIZwqXgc21C9uxJZneJ8dexQuLerOAnmHXuKQUmgyYpQhCRGhnjLoDQ1PXHqFjX7/4DevncHapEVcrXriZwaNAhOLrGvbJIsl4Hqx8aRyfHM8PpHdAh0ei1rt2J2t7dspHnpxr8cK0gH7omfZq96imILhLX91PBVATEPJSz814B/s1GIhxksjd5dGkmI12rp841K1kFodKMQ1Nwr74qXYt6uJ2A0ZrLSjC2AMhaeExNTDGF4TcOF6AoyzZzNMQuEyxRIrcdNSBZircL0IDa9qMOUQf3emPIkS3xPvQySYaWa3CkNRQgBqdpI3lmTlRKJIpoxPZqcqEL3Y5Fz7/4DevncHd+Ny7YagAjkBnwWkycecmiNMef0tTRntJQMIrLiG1vEe3kMRc/3yqTDMERWieoikRdfMbaVHib1k4etMmsAeqea1v7Qshcjban02uCEfPFqeyd0uE24Zp84ERzcJqwaI0ygVmbVzxqTuUvI81GTT4FzbtMXP8AjpQg8YietXRNyTx6UYO7fsNEch+FipQqYYh0Kdl3cPZG1+sTFTlMcIiMT4dy0bpfrbq7YexSY5gGTFKkISIz981iMgWJFcDoeTu/G5dqnk8AF/Yq2WquLi6PCPpmGjwOHx7VZYTvGPeoApEmG0cHWhGBqCJ56ydomlwE1JPGSrmRx+NLpBpMehXy6rjQkk/HShmrn++rI7murenyFdA75vP8Cw8XSnkpTLzwgqCmSJNHslVLMkKt7de5Be+QLzXJ0KUIQkRmsoTCylvTFo5j775fhXwuzu/G5doagtZWv03qGdTmMi/E3KHHACfpQaDXwcPV6dvPGGKxk4xaNgHgj6DvBRH0NTil42ButqO+eQ17qJWgNamWNGW6pfFOTPnUsbGNgDiG/ZHciILBbs+PcdcLblen6Fwx07AGhJOsscx6/ffL8K+F2d343LtKgErYOagBE30LYdIKGSTL7j/fpOY1ts6e9WRinc6+f07hZINmag3UDoZOd2gJLJZOatvtAb8vYx3RIb1Ntchszhd6LCxmJWeqpEM0NlRYqBgnTM5RT2hjoj3DZySdZY5j17EIDXSkPbWh9QYn72z5+NoBinZImfk7vxuXcUniJlAgL2zerXQRwjVybn0shhBhNdAyVn1X6cJwrtRsga4guOP9aXCm1HrZjyoLr5RcQxf9u8TC2SbR40kvKRjYoi3lSu69iSip1KRRCN+48SC+Uh7UfYQJrU6YA3GshWbfPLh96IAjpGDmrmZRKCyNIoCJZHufG5dyzLPFwTPOxVt2TVMtnh9MD4CDbfHT6ggAM3QjzoOkRh+iGoxaEjz7VUZnnBrRUR3Phfg96vBiJN+9dghsmIYPjPclKAE5KYiV2I0jp2RUYpjB4jofe6XIqZgmmLYJakWN0PhfufG5dy3upFm18MTpSFWGOZl6TRPFhbkX1+kj71aIH+OncWCWg3saklZ83Ow7R7rTERy5A4yRU5ZA+kQihAIyNMZl6U3Yqd0YuDzBHOjG4yLeoyNM0kMUE+KgJsZKLtavdw1GhOvGgyJDi+JUHnXk1kPEnvKCQxElxREIiTJ3MfhywNeKx59i8uqWZ8poDiIVLo+8+A3rySgrulw4nGpCJsMRDR7fjcu4jWrDGZ/qo9JL+JENR6NqMmDyfpP3Tn4axU0XIaJTtUY3hCrSeXvUEl4FsuMNqiVlJzJtM0rRcIMy1KlyCBqHwR/adj50UcP2qDq4TTgpKgJCzrBnbHhQRQgel16xJ7IBtWOPIzF5YKdhk0+1970h6SJpSuboiIGxtp4VAZyZMfrRvAi34R7yHS2liSrDUsDY37lgnNlx8KsYOIXo0woUSJUPKdReXL5fefAb15J2ZKpGYBMNJAdCtOz43LuRDYuR8MVrZGWdZ86OfjU4F08F+leY6Nzp50p83YQiS8InxqeINm2Tlnzo6+FiNz5vU4OFdDHrl6VJvEojDqwZ0qChAZZlzRCQxGItik6Qum3XxW6Ve6srZHs0/VDQNGxZizQKAxFui/nRt1gFms2bK8xWkCR0brHtVgNGLm+pxpFRyjNnFZqaJxySkDxlWPlWUQptO5miiC1qTUig8VEOqlPYAHyMuNLbgQXlJb0OWDLl9izR07m8R49yVMAbjWZMPPpw7NbOVszYnge33nwG9eSdhlgQiWShJ0m96HDs+Ny7g0SAbjQR4GXyTM+hRQJGMuI+1EbSEj9JYZ1xmz7vZZQ52GmSggs8nhR+SIccRtq9KmqyLBFod9eVCoxWll7Nq4IVuQUqUXgj5KBmBAGDsO+eU0rz1NLQ1owZ85Zw7b+NRsQkSYa+W2dhd6mFkzs7Hz9ARc04rSC4CXETTcwia7SKLtMCdokxxj27NRFPCLsvHurLicIf2odexCjtuSLhVqojHEEn3fwG9eSdoZXytjjTUCuBqV8bl3RIw7ExMN+qovyIyUuHUpou+KITTpH0gQSxtKlpnwdKBtqktF0e1Ij6Rs9O70j91bHyws6ExUmglgeONKmJGRu3Q8IvUaYA2DsA1kTeR60LK3vSOtGY9oL+EVkYNGBcOzcgkoF48+yFbbFzF4qH7dcmO45MdCnGryzU1sMQv2MtWXeEsefl93ieA5a5oU5qDXuWKNHJBMcq+Ny7sYMeNIknC/ZGXE26TPo+lnpQxe5/K2SJ2kn6c/D3w5+lRaZrhrvCog25A7eE1buNw6/RPd86xiotAZUmjY5DKeN6wbylhyceVQfJYoY5kVvGBZ8qCAaAQB3DTAhCRq1eYV1MhofvsD3oxMPP6qAGEn7rjQmxGfKaz5SyMaO4ZYUKLJQYXXgl7ouijOQvcy1hyTsxT2AaagREcZ+kkyGUxtf2oZYSOaTyT6nGg5V3qN4xKwTRQlqziEVLQbxVpMgy3ejQSMFr56yelAy32CS+MKkMUuy7hrT+UM/20GAUAgD6Ny7tRJoHWOzLA4rHB50/NRCxr92KcXSzuHjH0tOzX3TEenSkMTr9WsFj3RZi/WgzAs4fSBJze7Xh8KvIXASv9Gv92rJDxV7YjJKzONfK/qhrQJU2fKo4tphXWakK0uFHUTRqcCLX00TCW6TrE0MFEKvedSiELKHjn675E4SzL0oSiIWJmOxIXItjnngfdiGAXBc65qUzf6/0SVC88Vj0pEE39gpCUW04kUCtltzYvn0+lm6AMjRR9EXJ6FAIytv+6vhXtXwr2r4V7UGyE/DT7gMAoBIlTndoWRN3069ii1hkW/FCbgT906ZvL9FymzzYjfwpypCT6BozAhhhpSIORKI7CRzG9Jg9fxOSiZxadHUOxT0S0zcqCVMwIae/3cBqcBB0OVSYvO/z7/RSEBO6km3CQ7Jgv98+X4m7hq0RGfKaOWmicR27GEpvaUG59PH7sE2QHims2k0bmp0qSyCSfoK0HlIQAh7uxgQi68X6UCYUE4LfiBwCgEiUk9k0Yyu+NuwbZiNONfDNOSoLcj7oTZQXBow4cimnL9z8U46fQJNEldJP+UQMZLDvajLAhHCUUFpb4bH4AqTOLWSDZozq5H0FedIe9B9EPel+J6UlHPBe9aS+N+62PhP0qSjAFnjDipBlli7Q7yguDUlevTs6HT7vAcL7XS3KnLIkRuNSfcbd499WoTeN/wBqRnmqzr2NDOndLrzx9sXPM0Vh+7QrNn4FivkFc4oHng/atGvE9qegniPrWmBzPZr4x+lYBTne7Ts+MD6Vok8T3oPpQr5jHKsufgXauJ3egyOUI7bFDgugzHhNSJx0k7C+NsQMjxU+7t65G2h60kKbURsLJ4htQsByIz3guI0JjcecU26tjmW9XZAYplrwdYozcF9N5AIV6KC1ki817V85Hi0byo/al+tPtSmD8mfWtHj46VufC/pWmnj/ALpTpyvav0v9KD6Ie1edM+1Zxcz6q8kCgeAHA+qJ8oLg03S8SITpPn2MUc4Qsy9JoAhI7LP3bTTVXtr7Lv3tA/t34kri63dgpYsYE6edC/B1OdfevJrSvQwH0rcDiPavJUfdonlD+1J88H2Knx4iPrWhA/KYpv0fB7iv3Wf3TfWn6Vql4f0ofliPavMQfas0vhrXlnqgEAOX3GuRmuZnHaa7jjicFnp92MQYy7D5FJDDnsspMx1o70EIRw4j7HZH52SNb30pE8F4l6f5Ef0oWZ4PvXoXntWT+NYayp+DNeU6lABAR+CMplQZkRPahTbSDvwKEAMjc+7MpNZcdnU8o0GzV25gNZXdazaIl0Onb8xv+JD+s4zFlR5TSLqVF7M6CjMWXPOKz2028a/dn1wyY40v5uHsiYNAcwyPWjI82pI8e5N6WtsZ2e/h2/Eb/iQmyouDSlLhIgdJ8+051H+KbwcifvLT2rC7c8O11C5ClogXeHHl2hSnAAUY307Z8vgcRLHT8VErAFy4HgvTsQ8U3PArMKq2YfeqRF25Ntu24YyFMA41durCAvNNAkFXE1rNH1Q5Itw/lJSpCmNuzyr0/EpjNOTlOyDl8KlKuQ9YKCMbv6NHCgIADAfe68AUoVe2EITuRdrtmP7vUhiovPTjvihDEASPDs8q9PwoADylwURkLEX/ACoYFNxCKhCBkLnWoc7yy+THYAQN83i/AEIAxdq4e48DBgb6vnCkLRl3kzNYAuluXZ8fh+ARBEDFNSAAn/OlvgBnrSvYzeOtRgci/wBtJBaUSr3SgRiHyWoAAAwH4AKJoBZKUrojEndY2WIttbs+Pw+6UMtMwQmCXpUnNrfqqPxN80+FLtGSWOtQ5Ul0ckbfSu4f+sUdlY0H4I0MiZjmUig5O55n6vYAthp8YH7QuySiAqDimIk9Cr4LxfqrfQ4XlR1s2FzrTxo6KOhTB+zKX60SFf6xQ2IFz8I0xpy/27mClkydnx3H6uboCQFLjj2NHyGCietMi60mKYrE82mZEIkx61quqUn2mH42RH6SgvlgNPwsLHQKzt2Hc37YEwyK8No+Zr4LXvQFqiBRepN6k3qTepN6s5mYQxXwWvaviXtQEBJs2vXmrHWOtmC7rUVLMyZ9SrmZmUn3DgKJRKGy3ArPgXpMEehY5H4ggAyq8Tr/AAoSgGVIdKUAgTOXpNYca3gnnQmxcRryND8Vmi6c9qtn9/fsKYyLCh4a2l0Wafchckh0osbWyY1JbGhSya1hQ5H4865oTCUHa93T+59zJxkEodWhSC1knzU4u6x76KAmvgwfCgJvop5Gh+VzS4EmjnmU/wA5V5ZpJlsEJ9cikYWjTKNGMaoT+MSPKaWhey+qKekws6PnVtE4i0CC4BgfnsIPFKGVWLA8KzR2I0eE9/hw4cOGCFmIXi2etE5MOvw1838Urc5lHYxgoQEMVAgDY/8AgO//2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMOdPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP2I8M+4RXzcOfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO/sHXaKC/g37Df1DCsdvPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPdjnkTFTGYQZg900+ZsPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLVnlKZYZJHHz7rff/APynzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyhHKrwoSLlnbnkOMd12j77zzzzzzzzzzzzzzzzzy80xntyOy//ANxRtc1Pp+//APT3TfPPPPPPPPPPPPPPPPE7+vDu5vpBPrP3sePvq5x3DTe/fPPPPPPPPPPPPPPPJ97VvsRudQTL3bzk5e93ZeVfV+/PPPPPPPPPPPPPPPMbPPHbPvPPMIR7fTr8sfPrxfH5vPPPPPPPPPPPPPPPL/m/JvPPPPFerjC2+AVBRvTvPctfPPPPPPPPPPPPPPFvvHLPPPPPMPF8688K9oL1/v8A5Xvzzzzzzzzzzzzzzwn777jPzzzy/wAm+edqC284zQV8hK888888888888888r+++sa88888+8888qDU882mp894e88888888888888C9++8198888181+71G5QH88p0+3d88888888888888Cc2+8Cf8888sz2FqCWxdE/9t98y608888888888888C87+8bN88888kNO/vo197Sf3f8/1X8888888888888O8t38428888418888t4XxjB/P8ALHQ/PPPPPPPPPPPPHPfPPPm/PPPPJsgTTzD7vPPPPPPN6fPPPPPPPPPPPPL8vPPLPkfPPPPPPPPPPPPPPPPPPO5VfPPPPPPPPPPPPO9/PPCPfPPPPPPPPPPPPPPOMev7eovPPPPPPPPPPPPKivvPB7fvPPPOsPdPLMBHLPPbn/P+ffPPPPPPPPPPPPEvPPOKdMIbPDvfDfPPPPPPPPPPL/NvPPPPPPPPPPPPP/uPLfP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzz9zrzzzzzzzzzzzzzzLxzHRXzzzzzzzzzzzzzzzzzzzhsHzzzzzzzzzzzzzz9X5f1/wA88888888888888+9rtfy8888888888888888q++//APPPPPPPPPNe9pPj/vvvrXvPPPPPPPPPPPPPPPPO/mWcNfffuzjjvvvvvvvvuvHvPPPPPPPPPPPPPPPPPOfvvnPvvvvvvvvvvuP+V3nPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKutvvvvvvuO9PTDb/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHDTz3zvj/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/EACYRAAMAAQQCAwACAwEAAAAAAAABESEQMUFRQGEgMHGB8FBwgKH/2gAIAQMBAT8Q/wBvuQhmk2yOdT/w9Q7FyRFkHVXfk/J6C9dC5GfomwJdn5bRYH7FN2ZoSHkdtNynwIapGhQ3cQmThfBYIkyNlkb4/J2FhExopHQxFBDIJAU/wa6o4SuwkbeT2lS2YoZFp6ituhY55ChJbjRjovhGVXIunHuUHyI2rRJvkeZOglEGjdGqvLyNh04hw03bYnt/6JHdiOzNvofk9Bemmdh3uySF4qRT3Y+JgwiHhkT2JzgRlln7J5JabsKfVHqK7LTbdbJ/rJ/reh6BgZ2ceFtFIKsaIYr+SHR+CvsW5Ie5JFpVpSfgvTTOxXZPIjJIWqoTvgtKE6qNJ7k2MiRqkDSfkrovTTXZ+yRK4MIfcTwV0XqR92foerI1VDOC1h+DuZHD1ixZ6PimeyK3Gmm7JPUYR7tD8s9AmsYsMtFj9DxXfgvd6Xw9MUfyxbQxMK+x7VsaXtnoj0K9kRtbjSZZg0zFp6d1wJVgaq+A93rsEqHvxbaXj+BJHlm6nKFdhM0aiRrcy64RvgooLQ1VGqPiMxbXgJ3VtFD4+PfRreCnlsT8sjk9QuDV4K3luFMM5rTb9GCPwP6fzrtGcX8UqaGqvxWsZbq4Oc21pcURrLNv1ptvQkD1felW0NTGm3TtcidV+PNaVaNFgTTIbiQowxliFPOu29C02wwZffuFsrTbpDsnXxbyG6MXLayNnA7WhtlyNRt8McgPpuSLIm5R+Spo26bfsxn3tzSTNumDTFj4sIxDwh5VEMjR7iRbDRUrsTrMXBU8J0TwQSIwZaLio3Q9WfuWNLVUEi0uYOHxLWQ1V+KJqMrlCaW7IexXCI/MPdiRbavidFkd/cnInVfglQlZGqT+K2GpOx7Bd3pR9Dx+jbevuaqg8cfxbEMG14i1G6Nk6+5Y6WXwwZDxXgx3pQQxnISfv7lqIOid12O2/Kkd6UHoj1F6kPsK5ZOh6iLSz9i4q4E6r9yRkMa70zYMkSL1J3PYezI0vURL7OL0efj7pNL4emzTb4iVQeoxoj++Tunbqc/FSKiub2+9q4Go5pwC2Nz8BoudB9Bk23uWy/BsqtdiNz+ptIaCBsewrfxp4cnoiDZaVEd6TXo/A2Gz5+rc7PESqG2/gRicezEq8dAbLf6Yz1CbkjQiXmt3BBBBGl6hJLb/AIS//8QALBEBAAEDAQYGAwEAAwAAAAAAAREAITFBUWFxgZGhELHB0eHwIDBA8VBwgP/aAAgBAgEBPxD/ALfdiDOUm0bHWg7IG8oljecEFt3t/wAONIWrGSy4v60JDYOoXpI0Xw97u3dURPVTT6IJ9addeXxTkuqR5rWy6XzQOBLaY5lBJ+B7f1swTAsbaUpRys96aUBETPbFQxg2ofeoVleAe1Ak5vLul18FWoKXbDZpCIRsB7s0XsEYgJ7BbnRGgpuA96Ltk94yxG3eUnKY2j2vDw6VEgI2/wCRS4Bm1jG5PU6UnmC1YHMLPs0t0Xv0pEYf6HB4NZA0A+9qOEE6PqaNICQyyQbJzn7mrjBx/wBVZrJ9WpQzwauyoS4rF+DfWmIxPGiKQCw5ehUhLYdeV4qRjOQms5DSaHAvALdIo8YYZ38LW8qPAliJbcMLehETfN2nCeV6GSJ4EedBhVmLx6f0Ym2fKnJCG+k7XHI4aBAcbc82p5UM2WOHvQOwo1880QlbEWmPKgRFKQb4dsc77KgvDa+00QDzqhkTbIfepG8HL5pXwKt04pIGkpw7imJGPCH0af0TnmvnVuMS6lQxb9TSgEMigm8rFIagm3U5261FN2Fk5eGA6vpRgPo0ORVeSOdRHzE+lRZ7Wost4B6tSdFzD0qDHUvilZJ1fWl8AcipudBsoFYKRGH+OfLATbPCm3vb5e1is0o4wLcI9edNzK3+96lo71DPSzWE3/XEqapFmB1+felJLvV7Q4qOnQ92o9BwD2pa06Uy91PCOPzVvAZ0etQl7ya3P7zKBPp2nzqWwuh97UOEO9h8yt2fTdW5PpuoeEHI9q+gPamosDaEeVPUEMxj7jH8TuMMHeawb95n5899QKztHrs8Mjts0p3z0H79ml5te99KgEm5z5TWRvBY73oteuz6VAyRwKSlrkE86VbtYRPKhtfO3nUWQcz3qP3D5FRZTwPdqRouh71BjqX4qL3D5tQ4g4B7VgzEOP21Eaax5/NMyyfwzs4tdL06yFLy4pP8b4o0GcRrV0H0axE6tQEg5npNRMDyF9KiXbwPdqVZOKHl71Fg81+KkYXL3rYscAPSsk+tBjlpOvnaocg4pUOHkL6RWqTgB5taJvF9igLHcfNrYO3ODTkMlAmBuc6ig0d9f4TD7fjSBC5nf8+nihMQxy/2rAvq0qsv4A4A83yK1DeB7taBOKHketR4OavxUGAcitQ+XlU27tYJ9GtpDih61MwuftNQ4Z3C+1GuV4bRW88h8zwsdSjk47zW9txw1/hUK19Xz4QQYHw+18O5+XEpHMtQEDilylGYCgQiRsT7Cmc6LMy368qWpIYiAe9DC1OxPTpTFcMbdfahbi0Rkzt3Ut2mA1LZd9EzmREE2OGtcoT0faaG+STifE+EFeiOenegPQ2eDmmZ6fwd36nggkNYyCmXaO5QAY9G5+NwaqeTbz8J7q/xLU3uAjGMmnSpSUI5ve51s0IJ3ZHc4nnmlRCGIvD7NN9BHGnwAZyhZ0iagR1LWZnOCm5ZsjlpxihUSrOwL0Wk07OjSIGSgWcXdfmuJiHifEfwCRYs+Xj3dM02x1q6bE9DbtH48Anrk8BoVSYjYlBlENHF0E1BoOAe1La+sU5Byuk36TNIjD4IA1pQXCy3zysc6KOB25EyPCrWzdyz4Nl1fZ+fOrj0s5Z7fwFl4enj3dRGxUrwx5P47hWog2/jhRmgSCqmQ6M97TXSL+k748XKXrGF25zQ2AauVctWbanrb28CVgEe3ekFaZ9ajnHpp+8TZJ86A63h3fggeCXlTItPx5eOpZ8MKmkSzRcMb0POrv7vKpYMAGeWyjCiGZzx1oQUqwTjGWL0+8kJh1xp9t4uUtCdcd6bUKMlAgMCffvNbzl3LHb9/mq2aPn4d34XEN+wnvUWLAH37/i4BnsPzTcExmJ9SnYLmdv1pFKYIdo1AWQjgzlN9C5Th57OOeVFKgkk4Z0qAoBEG+2wmlAOUyJonHuNBKJJjQN9GLK7Ce22iEEC0phBCUQkw3Od/AubX2fmrbaknEx+/wA14bNncru/BcDnpQ2wo5Nz1/G9sz1qUKIOdZII21HEAxOnBpzAjY93WmVcTWVzQm2D7NCTEymWesR6bqLkC9EUQhYkS+L7alwwuxHId9YobrWo7KYAnbR3PJ6nm+BXcCOvzQJ1HyoH0Nzg/uERrjr4IR0o8afCCnoSiptDuX9/x4/VuFfxN5ijxbQRY2xFFpYwW+3qLTxJTi/In2rSriY8qnZySXq1r94YognRPPXvW+ijk3PX9xuIMfe9M8x+Cb+Km9hnrW71/FioTaNetQ48lAyLpSbInixXy1UBsOU1DkHAKzL1/RcGrnk5pivRHPTvSRb9qlmKM87h8fgWvV52A1xCRzLe38hBwWPOkZqNE6AT79/3Cml5NOujT8N97lccJ629v4AnFYBdGsM6Xkjn7UXAudCJDubTNBJtfZ+f3RTxrwoIdTH3fSIw+KmNZOT81k8BOuO9IjD+ILYrCPo1gqryBz9qgxuf+VoDl/tahPA+K2w+8StoOL/tabU6IOXzSPgVkH1rJF8CWNrs/JQEuLHnTMsn7rA5s9qk7/v4sg8k9K2iLl6E4U3iK1jfvCtoP3jXuh/2oYbl/lMEEHKkfArLPrWUT+y9sD1Lnl4Xdi7ln9zjo1rihqLLJPTwl9jHh2z+TdC1uFa3nLPXt+/aAY4fH3FZqHElFiRo+T4Xyaj+XXOCeJarAtq6HDf+8RmKFeAJOVndWapn9Xf4M9NaPHGvadZGWsFFR1L6vp/Dbld9nxARtfOhf3Pm+/6s7Ne9bUzIKLr/AHnWlTxrFhy/EB/g+aVWX+LbkeXhNQizPGiJIz5+CkCaHJH0pP8Aim5Qr/B+aDlXwJiQ4FT+gCWFWu77Uqsv8ZDQo+8j4TUtT+uYrHvWteP3fSsR39qyD5W8qWc/zSLDUoLMOx/QoZrIHqVttwo2R7U/AVstwrJJ/tsDUMujyrgdK4HSl4Y5e9Zby0qyvrSmX/wl/8QALRABAQACAgECBQUBAQEAAwEAAREAITFBUWGBECBxkaEwQFCx8MHx0WCQ4aD/2gAIAQEAAT8Q/wD2sMXOkj4F633j1hSIQ+oT2ehj3qCw+0YXCmwN6ba4kR5PggRoCQSBHd//AA8ITFm+NMC4oJqcwG3ge2aCaAop35HjA0JowLOWAerMIB9lp3D8Gh21/wDw9su2+sL44l6y8CVDo7AiU58HE4nb670Qmu7ceFdMCVrEN6MiEkXm5tlEWEifMx5QQo0iXO+glMyc7znvn4VgE/FbPNIf+54nF3sld6Nn3wdBpYeO7I5uKKDUxd1kqJpNTE6HQmzrpg8c4qRq4/qgZlCTx3FS2wYdqAuEywXn+enhxWOUqN6ft8HxAyATSKCcqH2263hRQZPgSCBVRigAvLBMZSwLmWjfo55RENuagutZu9OxES3CqAk5CXL8vRQukAnEyyNA4O4dE54cMK4OI1vQT3usOxgdqeC+t18F/wDy+RYUBmk2yavjP9zhUOvc1N26wDMoHAWv5+TtRUFMRy6tmrbKRq7MK3AC4qiekJVvMxOKup5oPRugMdcfypFa+V9YK154kHE1E0/1xgRKCqMKjPRtXF1aISngDLpZqTvOlJvxMechUAra6MDVemPLOK0edRPe4NZkQWD3Lk+zjS77d1deOMXPkKIkKb4U93NgsUIcCsQ1v4LxPJ2XxMQX5RF4i0Lx74xxkLRygbK8E9DNtzSNhaVGTTPrzJcw9TyTm+jEhTS9+qhMYZ7SMAocFdX1ljg2etqHgqy5Noxay3UkOuF/vBn8Ez7JBViNCb5x0VwSSmFdT3x59UZxEKmy7Ca9TGF0XOuDTB8MfT4aZNWPeAHPh0S625RIzeEIBKR2d8ZJCqv0AA68A+PA1aFqB2I4iPFvWBdEZDIeKEaaVYx50W8YUB0AEpdVS6I2D1wO2DSGxE5H+SJJXExUE9YpnCQCOw7X5HO9OOraUARgbeIOS8atwNuj2CsPIbWSnnGza0BUYjFj39EwVzSKRVW01tg92CxUliO/fhjOMi1aTcwq6Np8HSAULUbU9DB2jBA9TR7/AAUFWB24eIx1Km9hrhbBrJ9Aa6ggUQ+w8YMiC+5XoskPv8LSZClrpneEPaSBKoQYV1chA0ff8A3jcU0AdDarvxkGlRIaFbsifTh0YLkBDc7bFvLwD69ZvLUVb6eV3NTLnMeRCBAbBt4u1NilpBPZhW04IqciFK6E8TNWtDpFodcPGt8Bk72zG2xlCiIPGNkFqJYI7k49J8XkGTcLCnsOcIduii+COSTZ4dYKBqMtS+WoggnrlX9xnjGJrk/kJEFiNkINku75JkHZWjSu8X0fqehEARkvk/nz59ZRDKOaL0Qq9I3csyiDW0656HPM4xqDWfuuQLpejnFlP0DYrRcTx3gEMqAceQbnpi6or+xanaXU667AoQqQHQh9sUETpEFtPBvNX6TtaYAQAPbFq6RC+zccJIcoxANdbephdOeFKoh3qL4Xxk8uoVArDtzukUDWtDVHp645wP2ZXN9xwcrAUN6DU5az0K4adZEu5Asnc83G6EoDlRNNDgdR5wZRThmHK+xGxnJB6HdDjEDUSMOMQQ8gfYt0j7r651Ysqe+kCvEZxzjmC/UZRHRevXGPO+WIQ8mxOG3nFfhn2tRrR1Xp5bVHNgrDgqNslJN4WFqGQQ4F64DvCGSFei2fIr9h85xzRHrEMxCdFdECX2ebkZe+QAQZ3v8AkNljVkdBgoSFzZwKxI5lDaHpgsLCAHoix9fLngmFyNk7XbevCFI1KcgVRaAHimk0zAo8+At8oVlrM44Rsz8ogX6z1xeIDaUSmnI6Oc0AqONnppqAb9mCAGwcndDzD8YchBVATa1fvh5SUIaAPbu/Zw0GX9UpGNHnrAZB5qqARVJTc75yKVkIJwKmp4Q/LNZU6bj6EcN0ukO6HU8dXDHXRyCMdK198qyQV4DPv9aXTGdwRrjczwvadxBv1PB5V0fDUC7B6CTng57yS5JHYni5YsFZGDpdVPEU9MdlDrWmoD7xw44oik0AwCR/xgzDNl9RAUu3lfX0xgiWUb3oAbSXrOFOxyeTTPfBZMbeXr/+DBE6PKb2gGa9MRC6d/Qz/b8f4+REHUZrWhCWnCupnERJux5t3gki0Qj6849YwADyI8mbJX5dcd3euudaXRiJuB8yAyCmwPJGzLh+AB6K2lfFb0vAHLGiEn4yASFI5Sqb0/bEdjo4WwPQQxfsBIfZqRC9OMePtssxyF1NYK30iP8AaYTGKI50KDTpGjFP6MbcFRdJjOJyfH4HfPF+BlupnWFQ3Azvk3dZu5zoWDwSm+eM1szQG3ad94tYMODwjthYZQb1kaz6DiAQPI4lBC2x3qJHU6MMXUQ06a+xMny40dRaBlGPfJrFNLhE1IQNf/cqnpCCAGy759MDdT7kGhS3cMXgigPkKZojm0F5UrXxxPX4Sp5JR4Yke6fH/E84O3FTsLddKa/j3PbzKNk+lB9sFZDKfRtDqfIjNYPFHEkv15PprH0YK5gqJTF4EGghnRYyrvePBO5zhPngc7nkntcA1gMmkQbeXR2hvCaJUkfT+lgTSEl3fTAR91/9GMFTvW3BhV4wwFgQUVAAcPcw71PEabRU4TbrcO/hTF6hcvzNbOr8EERD3dUY461LNHQQQNa/L8DVcKWjfrO39KZfnjIdx+P+J5w1oKgSqa/x7XLAIUqvW0PfHUTykapx7fEfMdHSDjivFunWGWBRGiZMpmIaE+FZ53r48lhMStCG2joDYkbMqpKO03WP2DPAN8nf6c4TrkmPR/o4oIps/V1SwAqhkmZV5QqPqWfEpbISq6Z3hD8dN3ZyZqHPXzzRfKmPuh6/tHKlX+XbLlc6/wCkGdDmAm/cYPbvCh+4YD+7B/bDTTuqD0Rz7Ys9VbIrY3dzngMab5I/9RMSOB2AlEF5WIT/AOTGIIR2SyV7e/eHH8b9OCeBoac94JvXcSXDiHvynnCsO3BE4opB630xz2VX65emU5l+mIDyqJc8GTuzH0mpOM0DFQS7Dc1hdkA5d9N5F2VNG8f5iDZEOQ8LLxkkyzciUfgEFJreoibEYibHHuMUY9AD60Pm/AgiiLhAPbllPKC9HKqPXB0DgVA/yVy+MHJR+1z/AEhXkwBpeC38MT35UBAW0WsiCSzQhTgaSjz9MgAjSR48Ot+mSUBB4SaRNvu4vpDA3Pnm93L8OiRfJZwrwK/oWR3nnJzzfYY5Rvn8ExgYIn+UOSND/qDACADwfN/teM/2/H4JaOIF4KLidIQZppia/hhkSpYBylFxzOJZTyTXzwRnOQjxUd8AUd3jrGavCqqJeuQBrrI7eK2C1BXTZXzgcDGsFEbXYPtj+eKnH0UvpcaA+6EpbeHl1l0i7ogpRCvmjwYfv53L0F3OYv0Z2zWMKdPkeHjIyASEeVHnhyv62SkuPTTfr5yUrF5QBEb8ALpvVH3yaf6ThplzyM/48YLd7yh98BOQ6ZPxgffR0P2sxWpdkT91/eBe5l/sZL/wVyccExwKfeYaBpwB/TGNvASR9TL/AAXbrVeOejvELNV8Dl3zhgOFEBAPoHyOihHoHMoubJs8YptZXd/3NswDTnmkfnBdBtRsmgcbp/eWEAEsRSkN8wz/AMJlJEgsDCoirSC636Z/4TP/AITLKmiqp2g3jfHri0MxwUgCRD67z/1uZei43z75JytgQ3c7Q+2xnYV7Yz9ypK7gasLxvGqMuvoLpHX8GesUqg8EG29HerhwwBcfSOj8DLCgKJ4cnyKBqNNkTZjjLYYtcOie3WQBcnVQKxS00qBTkaZmHG6Jyu1GEObcZsVrVfk/v19OJg5CPeR0mOd+1HoUsPuYcoECrq0A8wTTloZFgi8p3OYZ14MFRO+aGHihz6r85lhVEA8vxBAh3tO1wnMRz3MFtoUo11sr7TeKLolgBJG/u8TWKwrbKDyaG1O/bHTGgGg2WJ79Ztq6Mo8BwMWRYW4XZ6bg5TNkT42aD2ZLOVNnaLZx31gUn0IUt3Ved8YwUdR20U0p9Os/wv8AzOHvhgfQP0n64MAcqugx9mBk9AaReHojjaQsVXw5TrRgqzbVKpPTS7v8EsLkr6XBrBuHT95l0TSTGqjaCFHnrDNt8qDZ0q6jXx8qVa62Gx08mw4wCMFt0F9VWAIerlALVUYdVYjDVnZ6g+bScrtHSeM4nT0LwT1OR6TFi1Q2FSN4d8tdxnxA91PB6rox8kK0jnlYa6XnJr00BSaK075jXOR8oiLSXaIyUHfplOcnApCSp9b6Y+EE+ZtaDNu7iuzAH4DWjnUxsBEWA+jMJwGqgP0VM/1P/M09SUk8UP03IagiJeCusRwwr/7Z63PIp8m+WUOnWzrIDaW7Xkt+kx6BLln2wWHpn/hf/GaGBvZCiSu+3n0yCoGGB5W19NYA6DRPwAM98onbR1R3IqC635a+DbZ3fHKoqE7i6f4Lk+mHR3WECx54T7fAC7pVQJ4D34oYSehMIbFsEk1tt6mPlb0Z4Q6/p+VCsiCRYgnLVfT0yobXhGmnSCbDbNBjhzUIgcpRXlsPOo6COkEKUe1S7d41UQgrUoAd84UXobcedkSE55cCTSCZJ9C6T2yvogqinoucsPmD6IfpeODpxdi0zj6XcH6r+MegwpQfQuf/ADGAXhzGaa7Nj3xvFhWaHI8Ba63iGj6NA9TXOf8Ajsnga8g0SYhDnHKxKrTsBt9bhKZlYCcaWOf4H/mcQBiB7HznemmC9iPL2HfXOQQJS7xjo28R2odwQwN0mtluvI/wPF7k2ilPFMMouCkUj3PkeoTJESGqKi6qEpaMhgkhsOhUAEXvOZF415INDZ8q4mrVd34wmkQYD6Hy75Lh/ULoz/Ef9yvLT7AIH2cegyWqE5N13xeHCvaJEF6rUPbI8cokdlEp9HNeSXMhvYJb4+mJ8woVkINae/vjGjgAackA4Cxe0Kh6Vw8s85xCWE14zYrFIR50kwJENNif/D4hc+oNUhTd3UHhs+V9WxGr0rvJaZaVn6r+MWxYR366ie+ETsJnpUVD2cMOoF68ul+lyqSiuHYylPRzRwTVo7nOnk3w+fjUkzUA2ieGOEs0EeFHsKbmLwMBRHyd4/YIR0ardqJ6PP8AA8PVhdD3osYryk2iHO4mPlTqHuHQ+838kewQE72OH42i0LFNnRdRGHGM6AWHQAC1Xh2mo0ZLdzqHMrvnBSpdkM1Reej4DYmuI/CdhO+Q4xVdz2AdG2h8dS4sSIDwx2649SZKtah9M7H2cP4IfqmR4NebXOC+wwTqgbDkeMfcslR9nK3WA0/UzlnWW7lyyWzl4ziKWE+iH6IIgAVXrP8AEf8AcuGpRqa0kJ6ms51TV+JQMeShg3g2mabvNj3gAGF/CV2CW+Mod6Ii5pQ3c+gYtDaFovK/QPEwz/ocp70X5wZ0zg040g++AIhpsT/4/FBIlMSBq6iYgCyqdUOPjzkDGg3VrBQBG5dvhYkwSwdzVA/44IlOP4Fk7algqQUetKYeVxBZeZHf0fbAR4qgeEflQu5T0C11poDe8hkj3yKUuPGn3+FIWIQK+6FfdwEmzOtcWG/0/rwdONi3D4KBgJvspdcW5pJmy70+q3JeHNJWiVXe1OuJikE26IeANab9HFQDLa9CD3uODtJJOBKPrHK67lKHh8cGi40rH2xD/V+MDC4BAHAH6P4I/wDtgiU4yXTq2TtJt3EnWDSnD8eZiy4QB02vM55wjNCXeEcNvLn6wKEp5xGOCaHUgrqmv4ATBCB078/CwEvYSiq2DXffipdYw5YsKJ9LqpxxN0+W6UNCMGziorouMxgQJDYjq1+36cjhA0sBNsp57c3RHry5d2pzDgwIgFYCrRCPu41k6Y4muKa8XeOTiymwObeuM6D/AKq4sN8v6BNC4v8AYuWr51/0WWgQdO/KDFDp3Uf7fjNiTwA/3PznI86Cntb8Yirf0UMIrBNYntlAGtRTy7cAUKU0LYBdzLDnq1qRfYH3wxHIi52R2XimEuNmRSl65h+PLceDGo8jvEhX1B5Q5TLHEpM5E/Ci7FbsV/tz/Afl/jWFXDDyij9zDZF1nMQfVb7fJ3UglvsoylRoVBdYW6SYdgAdqifO3t+kK6GjHtDTpe/r8QbAqrAMFJfBK97gCyP99sGVc6/5BhCde1H7LEQd2P4J/vGEt7NH2/4wNSqAKtm15hvrIjR5D8z+rOei6aS/ZgIKE1A4DkXxhBREqeAp/wDmT5ikwjgjhHnKk22RaQV6zjnNBn0gUIdqrxNc5rslw3QS6oaA1e5caiPXvsRY0ldYZITn93EGnlYxZGkXeVopegeh8JgobfVI9Jfvm95QvjBaqsc4T6Jsrz8gAyihVbrqpCXR8JjBpdlVSsQXuYRlgu/34mmgQ2ULeOUweZMqg9XfxsuBbTvpsRoZrFvcRCDspeRt+KAM84EKescBOMqhd6s629v02UwM6Ni11x4+fTDLAojRPgryUlSKadeswdyfKXAF5t9Z1jltVUhjRI3rEi/E4UpDfo9cAX6BbFBjPRwrg0RMIvZRnpiXivHaBNF1u3vVVGGIWgYllBdXkyBurYzbiH6ebvJp4Z6IJNc0+qzovQgEdQU0AUQWxDKZ9lrqo9WG8BEFE2EnS4g80+zeqx66c4QAGMtrbbTSndhcqd2yCBQRWz23nl3MtiqhvbLmgj52NAjRo7AjdYABRKCAujyuxs1Ofhegd7gG79XfX1fAxp06yBx2/wCS/IgYl2wNZqLp9FwU6ASI+E5y7TNwErJ4Y56tVXDBdl5n7/8AwvDPxfjWwtUVX1xNK9PQ7DsfGEnJErA4dW8V+vxJT3tWiS7ELlrz4UUBq9UXl3xf0muEUWtuk4Fe2dLjyubd9dvf4zKGcTtwPVR6YFmISshEA3SD6YHv4lKFFTDZzoY65HtEBRrAttXULh3a0QqaQpY45F/fsK0CTTTe0lmK+IvkVHqbdd+nFHveXVJLoqc87nGNMISpSCuQ3CMed5ONGzBBK8yO+SPmYLgoAEGmusa+HdlaQ7ETvvL5agARtZarsZzlU2sRKC4dSibNuN/BJGgiQZLqReMBbIrwyegLV9V+mBCJlOIY0hCo+o5uuRRQ1ylTvvmGa+kXEysjDgecAkoUfOGgUYIpFjoJv/mHlIQghR38U9KxA0OaEE6cLZkIN4Oiw5PgDVcnABdHQdXIcfv/APC8M/F+W8v+dfEV4GwGJTJA+R3ihVSsAMHQeL+kUbo7dgs75yNXYcaOWtuevr8VTrpmnAfrkk7AoAtLrl+1xN09+IEgXMHCO962bFSVSImnengxo1clJJQhq+tzYNNEOEQ7R23Y6LqxgjiOy06EachPKLkSBUizyqhyfaQ/F97Uc8zqzcuHS92JcEtrrX4yYqTUr5SGHoQyCTiHyNaj0IemVWo6INvAwV5WZPC3BJD69MSespGvmNi95dKOkGnBrC0QcqP2QxikJB160H85oYAesUA39bhIJ4HfvL8EujzYHM1cQk7uo6bu0fI92QRCW23XTrfwUWRvSNZqLp9F+mCHQCCPhOf323f5qSJvcHfGbnt08z5Tl/zr4kP7mnnXvgPfNqdwXdA27bb2+J+ml4MEaoBwVVpu8/GFiE5H/wBftg4XocVCPAiN9nFcHIngExM9qIGAoRAl55xoHlf6zyL0ZHpu0qfZGdrLBD6XCYKE2YPBV/WeZFoP9ByCb+aMhSTdm981Xu4uXIEXygc/PzVuBWQ4xUO08YsYg4J3yDzvN++MEQ5EQR+p8ORJ4AkU7AYzx1x8jUecJgI9+Tk9MFOgAEfCc5BBGYoajyMfbKmFmQCztrpv8JKS5f8AOvigPrEbYFvRB7QZlamIE4FuxZiCJ4y+WuEYlL+kqPQUi7kZRa/8fEIrAKkNPyD7ZAtHCd90uenBBH4+dQFWBn1e0HQHYGt/WdLWCU8IeRcm9Hnxhkdt0D8qP0Cig4sf6yOg5WOxnXoHtiSEC473wIfXFBQhw9bOK14s9VwaCcOclxK0Za0xy+O/kWMegAEZe8u3v5CU7NYb438JCIJgHYXaAPZ4/hJSXL/nXxIuBAVXgDGPfPHAONKa75Mdy1C1rpuyD9LtwHlVJ6bL7YVoMMkSaw6P6cSy5opUXrgxwL/IPwClinrbl9xnnzlHZWoq8zWsVPrvaPc6vVN7WAfKKNAIzJ+VJi5ik25JHWtKNRCONtRL2036Zp3TegchrR1qfXWCB4M4A1Br0jzMW1D/ACJsNsj18gECjGAShdoA9nj4BLwFThRaIJR6YQayMS+Sv71rwiLF7BGWeM2wpJ6vynL/AJ18hVSvKQIjo2TjY6nvYu8mnY8Rueh+kD7xmKQy31jkTQoW+FO/AHWj9NsJ11A4YJ5T3yTuN4TXRUBF44Hl0aNd2PB2Ps9MotbZJtXZyU54fMSZhJS8gRPZwCFLoOtQWHBXFoaFLvkeXcIVdfCUMolxOmAEgtQvD19fkgeu1KFrRiVPTA8sMgEt3hKmHUgiU3xjjiQIhU05Ak9+v3tQs5iSBXoeeMoZ4hRTf0MfAyBETp+Tl/zr5CUyHK7nWbPNdYZFcRaeitANKR13+mHv0QlVJNivf5fqUjGKhcgif094uELSH10/JgMVlc4IKNrDl2z4LCua5qu611dGjrplw0Cw+dQbJodcvxg+tPHHIjsfr83OiQxcRLFUP04d/Jvmc4oRKbPbFpCYEhQI5Cud/AQbIxEHBNqit1f3vIkiMDCOml1gZQiJNTJy6CYyDVez8nL/AJ18gaeJKLYcooC07N6xHc9sUD4GPn9sDBKJJGqD1H9IplhRieel4NnyARAAqvWCjcYkbQ2aOHlzpkNKPrPhdpj+seV8YPNBRQ59gbdR1xkUbgtSjVOnTzhlgURomKcWHq3bFNacMF1upUSHWjuWwMhKMSWtgkHomdCgiSADqHZxePA2lEavUH0/ONlIEFvbygv8k1mgSEI4dulXlEN8YkKGgDVNQWGnS9vzVx8uhAsSAmGmEFo3w/JohBfQu0cMXr8IjxCw+VE74PXBcMR2psXz+8/wvDP9rwZXgkQWjVBAOx6TKWkD+gh4Tfx5f86+QKSVVW7T07+2MyERUGg6Tsy0D4ptSe98vk/SRAQLZsIPO1ZSz0xE6vagCh9G/EaSIwlNnCia9QwgHg7qt0Q+oE6mChNDS4sBU3FH3xSYFIht9Rpg74KBMNEVHHdxV0TijC9lb4TrmivXgWLTHgt98PlSgD5A7Sj0GLZrhZbL0KYyRKgeqEZfM1MF5bTSANAgHjL8I0EGK8c0fbrnF7fh2uy4lqmgNRPCcN+HgcbkbguXgr116ZaxkHsgOFQXmiE0/MSsMVbBZ3gf4kqLCLph8jSlQIkJUJwC+2dKoMhOzHj4NIaRHkxuSv8ASCgxWsgcv7z/AAvDP9rwfCewf5nLzaNPX01j17CxXhPhy/518hBl7SuZHvr74Ayq1rV9j0+mFHAHSKWm7NEhv6fpITIxUQLE9BiWmOJJi0hv4TBqx0GqaUK7+z3G/c7wKTZRKx8ITAF6G+U61pQPGQMGJmq8A6Hb7bxzdQwSxVtETSs4zUb5IQAaan0za3bysJiahd4gt2MQQb0CcuI9sbs6y5Vcgl3H75ZxaTuBoUvRoPrjvgWAPImKgbYZvqbFvIyFFVxni0amfJEevuwVfSmCwiE3Iinbk4CAursArJ6O+OzipiQryi/neFS+FIeExXD6W1lQ0F/E0GJDagMQnmO9emDepuIbg0PoH3yvR1Kdyq1QQQ9MqVlSYYoI4jEyeAgi/wDYeHv04+ByN2OxxVzO49PHybHzukESmzT1kUKrpSpB0Env8GjMudzYOoR9n1wRKcfu/wDC8M/2vB8EAcHKNIjyY8beaJUABIHm/Dl/zr5G2ODpBEp6OCeE0CRfl9Xj3wdR6IoqcRYsu9YOogHCOx/SSs7KRPM7ah4r8AmPWh5U39DOYADgm6HP9HjlFeOG0UN9KWxHprFycFNC50tdOhfJWqjaFVVfKq+N6+AJPdKIB2FYrVFW54bnA+5pzC28Yagg4AaADg+HWwVA85FH2UAELJjWl+2MD7LUh59A7TTq5t7qcwSJeH1+IAW4Vg9tEP5+CuxIx+dIhbhqTO4AhWPZ6W+MNRYkngqt3iYesWHgDryau618HXCrHbCuEOvpznPyIRfrXgxNOyf/ANfBACUvyo8oGAjNAg1M26/d/wCF4Z/teD40UNELRoUSjEekMlRjh34Z19M5f86+U7HtJFHbxs+mIGaZtMJfIHvhpWG2OlENn6Q3kU4kEo2zAZWNFSWENsyrNkrlO/Cgb9jhX9F0VwpDQQSjVHwY+fSbE0BAJ1GcdYeFRQg2kqzV2s9cZjhGCb6kUDo3nNgJ3WCBXbo7+CWj7AW6iXnTuzHY5ro8BBoNLrjjGFZQFKKPNPVs9cV1D6rj0vjrrWjfPzMc9BBNNpHL6dfAMA7FR1LyzBTBXcgGXv5DrYPAUUE4F9mdJOA2Ozr4cpMj04A9ob+7OlqTyt6eIOKAMXQnJ8miYPgzbPKRPfkM5f8AOvlGQp7shdm6G/r8DHiqEgSGzR/SZAleNCt8gsvt4wwEAW1gi9y/p2vLeDiBHSxv0xH9YnoIFq04VpOGTk/4gAAa9VeOHBxAAXYgilcKmnz8oQkuhKvvlZUYk1QDyiYqFrkW+H/GKkPeF1URN2HuuM1Bib25MqcWhiEDjqYElRffDr2IAcAHB8jx+GAOkR5MqaoVdYRwa1Xh8CRAHEPjj2jH184V5EL4f3U0NtWR+V6sIH78BTiTnvfyJ3waUERHkTND2yhCw4DRo0fKFduEC0ECAnN1Z3pWN1XaQWYzUiG0WjhIN39I/ixVcyYedPfNrM2MSAXkC/jr9RWK15BK0GlV2pfXASOHh4ELzuuFwCMGzniq7qvK4PEG7PRB24pszLJLSbCd+uHS4nld8BbXBx6WODuSPpcsr94si9BfXreFP7Gk+jaHoYCHxALQAcH6Oh0wjoQ9mjfo9fAoqqkSVqdAMTCEVpI27LeHx+6SiecYcRbHatTlZJHrBv6I2yES6JRxyq/9ZAxgMeHLbdZdojHaRupxnmdERNh9Gnt+kuBGolbHltElTlnJFeaZmz2z/wBz/wDM/wDQ/wDzNNLuz0Qd56n+/rnqf7+uA2KZJ0zzbv7Z/wCeyK/50glH04YZqguerngQ/AJ5FBF557zSFXElXhhd885vRIQNBQDBTAd7DFhtQAL6AY6T+0IcNlPrbk/WL1BHT5QTvaeuPCtXZTYvn4WbZIR7Twg9y/uzyRSgsQvaBMA9CBS04QAFD8foj0CEq6D3Qe+MIIRLsz5Hq+giT13h6TIU3KB7WP0hIIhpPUdOBWxmSr2hd8y4TWUIJPc+R48eBwA0Sw/uCOdEECIjyZtUsB06L1fwfBwEgmUI+qg64XrHnEIjTZ5/dByTQCpBXgUB9MUU2kelD2o+eS7cIkAh2P6DLlrOAk0mx9TeG6k6jfQdqy309fgoGjIm0D1wt+h/EtbYllMAD1su+B6uDT0yGfvYEFL3vDydGWtj1dfuwoaeUq+Dw1hxtEqDxaAOWl3w/RNPSTJRnlSE3r4RqFYO4jRxBe6YNKcfxE+d0dTl9fFhXYlCMjtvXwaoFMgEQHSrROP3drCiroiBxyjfTL3pUJt1sGVJerijoc8T0Tz+gR1NgoJTswGlOM1UwSkJHuT74ZgXAG3b0D+IVToggREeTH+4zoAXmUy/BCxLGFbQnAX2bymAzQs3rrd/dODPJShEpxpwgZrNBGc94TJCLBFkOOnlf0CrsIERtAYnfV4neSV4RkRudYlQh9QRE7ExP2ASLCJPAfefT+A9QAEH5xxB3QP2uVyF/uTKXsO/4wBudR/Ss2gjw/8AE/7yKQ8CP4H9Ylpjwp/cxLNj/XWBzdLVJBIxLvWsJM8EJXzidCyUoIlONOEXZTDsDwAr7/uxHTytJ7GjgQKTwNiJw4INpSKdMOB/4/OIKfOE6H0jfbHzVlZpAL9J8OFhO3oDyDXn9tIE8j/bEUNc0v2txFEfH5xDKX2t/tg9p9f8pwqniFPwDmyp4P8AV9sQVh6b84Qeh9cQKgej+xht6OX/AIT+8XHzQn5J/rDSr6f7xyN7jn9DHRW/0UxcGuBT7y5PLOh/p8XkrTakWnuPq4xS0+wZPHw4YE1zgnUc81/dpIUVWFtpyAGd4zvKjjsrKIcip7JdUHrA4/km+r8zC82UO36MaRFqNARD3v7HwWr48DcQvla/R6wK4ILZSz9Maknf9o5WnTpb7DicT8fnyM4b9GP6MHb/APqmAkQ6X/qMfuHg/wBr9MXVx4E+68QVo/03gHDnmv8AVxRBLuz+Rm0dff8A1v8AzgZZ7oX7rAg9XJ/xkD/FXJx6v+SP3memnCP1WKlkooIlONOScgaF4D+z4+Cd6CZ1peU1evG8uIM0BNNfOv3bsp1AR0FdV5D6/CyELoBjNOpofWZz8war2WGIHpt9j4I8LiVPnxIb1MQQ7xaGknXH2wlQzn/sOBPG6d/JxRNDr8tpjKesCPwZR/05wYP2X+2YKxy6D8qX9Yp8JRD7v+8CgXr+hhJoLyf1uE/tv+4wZEjwj8r/AKyCv9xX88LPYL/YyBrPF/ucTFM7U/BkkXwJ+4VIaoYkR0m3rr42lwFzuiN2z7z92XwbQXaAXi8nwuIwQMT4MWd8geL0E0M1s8/MpOMS1Rl1zd3OvhNwkryEHYlL69c4xxEAQBSDWpkH1P8A7xhgR/B/kvEBU8SP2v8AODFk7/4DJuq/02yFq+P+UZFAHQT+CQ+UjSkK4hfiC39V5Os5Au+EMNEIQ4R/dg1TkG1dHMQXwfBGmknJ5Lsf/ibDG5WhKB2PTuPcflGyjBkVunTk42zfB8dP4kVBxLpFdEQcN4AnCYvTT6nwA+8e9T9GD12tLedA0aT7fuzWKaQn0L2MT1MjcY9h0j2Pn4VnblUXpkFE2b8uRpfbJZBws/HyA0F1USoA7aRXVfxiK7AEmKEd9ackfDhR0H9nmfEFnUs5gBoQ/b0/eGgdevUFJ4b3oL8aOLXEf+nScIzKSQPCEGO6TZrfx2CTLJQmjp95Nz4zarOC/ULTfv8AxS9V7I+fqFfmfAFWWO5gsOVg6MN8ogjTYLtnMDnf7xBESjhX0qLF8rulN9/EhZk1IkjksZ5DAtdl6NDob74jhv1EKB4Ry/RyAUQuCkq9/XjLyFaNeKfxZtAqA8uSlerSihvRdeZlefQ2RDzLGPvkLJb3W5PhLBfGBBeAgHj96kiJbS2PoPDOlxU0GSDyPyOX2bC5E9CReqXkwuFQwRYxrmnoe8w5wVtqDW9/ff8ADm2lQLAW1XrCG8iQ1ylQyPGu8LlDZTgxYAEDr55z2zZhvBdpCwDIT4R4Y1B/9PB7+P4DYlyEKgR72xm9nq/IS9JFB+CHM0zyMABCISADoD43Tq4jAFwECjg6PgC0Ku3t/gIdULK5hcTibhQfVqPpgtKEEKnjbEKNICxfFGNzpCV+pNfrj3jMEuVXl+UQyldQ6Tod+eOLgYWAEA8H8A861gjSJ2Yzrm6E68U4Z6fKmMelDRWn1H4flf0/uhFADbXjEVQTfOgNX0MalSAgTtoma2uycnXhJiD8Ed03sLvOIl0gPMWHok/SHH40L/v8vX1hk47AgP4Ke9+uhV8IfeOGHERPCfMq2Ql0KzuJJB7n7NQ5yALRQeVeM0RpD2/VZ640mQqJ20BngXcGvflckfoR0vNrCUKCRwmkAyE+6khCrvgP1iHGgxf53y9fWGASOCrDy9/wixjVgKHT5D7B1dnyAUem81XT6WfU+H+P4/U2YaCKeDyrxjRQCot9gd4TZqlPxQB7ubwZdk3q7xDEBpvPzg4aAv8AoCj6mNlpE/Jwxcr5f2Z8jF2NLp6Lv7YFHhMAfwo2q9+4nhEEekMPJsIIdQoUT4gWE1ixtcpTU8s6KW3vbxreOuNYSbCAgVB4qffPQffPQffPQffPQffDaCCvLuLxpxI7JLZk53nPfw/E6qBTHmLh7O9mJnc1zhfLdhvk4am/vhgSEHT1oZvjNXhbvHDF53lfL+3uUwUDioDreEyUjWutgfqGPXbQlhEeESc/xAAxC8Ss+Ug88DNw+avlyvnK+XK+X94j64QLwwzISsDovAWv1mMKBzajrnB9NzDJUWN75c8fE1Gv4pAIgjpHvLEFdlP2V49juX98fs6gDyw1iXbQ4MzYh9sG1A8kSCRfcwefHVDxBblodXgUS8t3hSFvIBf49NFyajSJjuV8x2qp0a3zvZBf3EwlUGwz5AA9VwcaBBB+DZ95j3z9BTyuh9JhHkqPua7TXrgMWQHQdOMqw8yL/KoBEEdI4idtRIlN9micnODAMIlIsDz8WCF5x5LRtHhHZ+vadukxjEJyOBBWbWy6EKb54wFXTT+jdX2yVWDbV7sR+ccxaiBHE5d7uNV97mpu3X0w3MSkAgH89eqHLbl2c8GMz2sNnylJrnCLNKjmVqV41PnXLly5c+YsSm47RTTCM6iACn145/ucJrMPSvEn+M/89/8AuGpeaQCBxggb4CB7f/4Dv//Z" name="Picture 0" align="bottom" width="174" height="137" border="3">
4.1.1.C

Držte pevne obe injekčné liekovky (rozpúšťadlo a liek) v dlaniach rúk a otáčajte liekovky v rukách 2 minúty.

moRqYk9qLJ10+CrSEmITWf6YCAIkI0qkVcPq1IFUgpgUfhciY9at253wzXaSse359Q8pqRu9voq20UoqShank3y4f1BAIkjkaHmHAq98KI7s0L3iT5586ccsQYdv+0vGvUl2PitOoN48qhsOd+c2dgqHb1hjzTrQvrdeWDR5dwLP6xGL1P5vzitz5WYrSzxk8/mrlIiCSoEUuI7NZpko5GRp5niYcz5fFc+obDjR4rcnUBf8AQE9v65wUUJoVefPRTcdK9aJufu1it3+BwHUJq6NiP8FS/wDvaKfPUKpM00oDN3og8mqix9D2Briwl47ZKN8cGOZp/ULcDAD5v0n8Jxs60xxOX+a0ZsjPLf8A3i/MoY14/Nblb9w/vDJy00ct1cmH4G7h40GA0iSP94QgJdw/oKlu2YCF3J/eFCoIvXB7J/8AFiDU7Nf/2gAMAwEAAgADAAAAEPPNPPPPPNdN/PPPPMdPPPPPPPPPPPPOPPPPPPPKbQ3nvPPMj7/PPPPPPPPPPPKfPPPPPOHfIPLP/PP/AC7zz7nzzzzzzzynzzzzzw3Xz/7/AN8808v/AKDb1fPPPPPPKfPNPPPHtvPCF1vPOfPFGfPEvPPPPPPKfPPPPPPovveyfPP3/PF//PD/ADzzzzzynzzzzzzz60dRzzzxjyyhzzznzzzzzzynzzzzzjzzjknzznVvzyi/zwzzzzzzzynzzzw1jzXTyTzwjeTzyxrzz3zzzzzzynzzy1/zNBjzZDZpzveXzzzxfzzzzzzynzzzzXQ5zzzy82JxX/f3PzwDjzzzzvCnzzDT7zzzzHPqS/P76Oo/zz3LvWk0/wAp5GsPFEePMNuu888888888888888888p6Z63Dey613z3+52888888888188888p88u4V888888sO8P888888888f88888p8888uqeP81F4w29888888888w08888p88888961+y/888888888888s9Geftcp8888888Dt87OfY18888888888tf8APPKfPPPPPPLL4lMH9MfPPPPPPPPPPPPPPKfPPPPPPPPHxUfFnM/vPPPPPPPPPPPPKfPPPPPPPPPPPGXOw782utd/PPPPPPPKfPPPPPPPPPPPPPPPPvPPLaNvPPPPPPKfPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHXfPPPPPKeMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIcMMMMMKf/EACgRAQACAQIFBAIDAQAAAAAAAAEAESEQMSAwQVFhcZGx8ECBodHh8f/aAAgBAwEBPxDkXKd5fFuCoGx/FyspLNAGsPA19TQAMPNeNQK0sL2NBiGpu+/TFPrOqTDDkjxu8POjizo301ulBQ0uCKzcqeZWzvAwYgr6fHIeW7iN1NmhtQbLNcEfuVdux861VvHIeNLhjSy6i1N3Vh3arRmX06a/K5DyazKTMOElF9Nd4zYarB925DyWa3eKlvVc1BgofprayQyPDVYnIeFVav2+4grppZKS3QmZT30YbQqK6A68CaqFfTkPAlwAwaIN2Pdnav2Z6ntBtvd9Z+sTctQtlTAG03iWQBqunytRunIeGq0L+J1TXpA+nDTYqHYLGWBrRRTrAF3/ABAVN3UCjMbStWvV4twYM0Ko67gws6HQgVweaeWU7yzNif6iOZQGeK42afz/AJAFPzANgS7enpD260IGiCwX/jPEZb8TPdgDbRigWw3XBB2R6zEaGU+/uIm+J3jFssA6RDvPBPBzKydHjYLKmMda4wVbaRjZid6dtlOz7M9T2f6m26ZQ0sT6wVq4M0PJFkGy+J1SwMEqG0jPIrRC3ytycTwg5iEBu9JTWWH/ABSu49v9n66foqX7pY3IIlnKWnzxPEiibkq3hBpGF9NnrNkZY87DRxiepl+6KeqBCluPIWdtBExFNyKTDZfvroKPW5a0lctu2TFrgPJV6Stx8spTDEOyMEGEHgjt+A8pI7oxDc+/fEs3lmalBvdPPEu+c81JWUJ5E6mEoz6mLOr+P7gHpUG9uS/g1wIO8tsgcg/j2ZN5kp3438hL41n/xAApEQEAAQICCgMBAQEAAAAAAAABEQAxIVEQQWFxgZGhscHwIDDR4UDx/9oACAECAQE/EPo2VbZyqUT8i5RqOjE/5QBLf32eBnSKhy00SS+8aAfABdp1cv2teQZFil2WYe/23fMYzUidEZzdEUM6gcLaVgbDq4v5w0Kc0dsfDpLgYZ2KCKEhkj2+m75w1ov2/rQBgZ0DHsZn3pSIw0y6KJDj3dACamszo2U9qEhacNzidKls2MX3pSIDAWMvc6alhoxNreX5/Rd81f1l5pEYdJMjF3oHZ8Up0AU0iK5pWemHk/OFSQ610P69NIyGUuZ9F3zFGSkCSkRhpIKzSKCsBhf33bpL08IYHvHSRm1RVpse7+acQ7nr/fou+gUZKEyTD3PxFIgFrYf2tQPe1KuL8C9YuDvjHTi2SeSeJorvxyZ86b3Ydn0XfKNIjxSvDV+dqkvh3GZ+POhBCO0B3F46ZSTFLiaWw0fD3NKIljhzw6XojjieD+aQzUh9F3xAQx224Z+4VNr/ADQMTFZ+FRf9Kg3VqK3rdjUiwFTszUriWoAuCw1vj4TgMZJ5aZDZjs/Rd8LgKUpdDcCaBLJxju1mh6Z0TYeZVyluF7xRmnp/aTYV4/lOYDgZ61f1bEZ0YTF2E9aZ5OmZHvvCicrvpWBzf36LvgE2pRFbmvl+xRrtt/B5WjYYGRgcjD4rGf3mU68O/CoMFHef2mkDPVzzvwtoZSARbjT0Cd7+VAAZYrqz3+3pCyEUB8Ex0y85YaQkNSefllZnY5tS1ZyMetXaXoM1BBiGLr3GRuvSqy6b0JZcq2rk1sWsJIO01YW9msZU8R3qeJItPeCetDLje/k0GLIbH73KZacHpyomFa7H7WdnanoR5pudLXsD7NQiDtwHdqq4BzI5zUSydew1F5Xdh1Z7VGwOr18FX7Oi6mK40lgSzbcD95Vhaw6crVgAyHt6JATmUwEd8eOg1kRuKNhxurBFc6sjW2UprfZdL9n8/fndQAqliUnXlSLCuTQ+KQbcO9KADjYboi2bypGAyuKX3mHOKLRO5Hs03CbyO9bc5P2txyPNTnEc/NqBTJux7UzC8qEFuqRAPpE1tr3U7LV8rtKQq1Ym7ms12phVgzO128HDj9EsRoCQcH6hOZO2H58rviClxzoswEWWZd65OqsSQ96Uvk4vmakbuZ+VdrjhUvCE69P7Q1hxHwNZw6/lAUGvHyFI1w+qJF8XBv4+V3yINt8VKYDiP41KATeEc4pimDuZq/RwpEv9zchzpaUJqwIqER0v7Q7h5+E0ATqDdV30Nq8zGc+cKRhIaUlCtbTvB71BuuEdko1x5v7WSTjPSDvUCAnuq/1xRpKYJJ2a/dvwu+nBB86D4gm07kqSYmdv41FBdoZ6R5pVhptYaJlOSP8AasiPst8LvqhwbVkAa9fu5KC4QfdTTEMR77hRdE2VFvnaluLk68qRL/dd9q2NDIcffb1rZHvtiibMnehgENvhp1BN2PepSTnH+0W3WO5UhAQ1lubBSKh+m7/Cq5+CEqKSgYcz89N16YJs2c/ou/zwIJyfmVGE8nU3+4/O7/QQ42+bV//EACsQAQABAwMDBAMAAwEBAQAAAAERACExQVFxYYGhIDBAkRCxwVDR8OHxYP/aAAgBAQABPxD/APBTePcEZmFC7OncKKPmFAfQe7V/5hBE3BMv3SsgM/zyp0hBm26gQ4lQLCq3Fsl10Q9soLSQDlqVxcljgtpXJkKs/wA+lC5HJC8ZPluwz76k0NQCp0MgsvX+hOreC4vI/gMJxHeg/VxHLEvenL0EoBZbaVLkCAElupcBQNUzEjVhKdZpWDlTUSELWLwfSmlxEaToOi7YXEWPZUFgiTsf0dAWnkWUOik6l1qMeRGBrWE7NIFHDcjF50pn2vEqTK9Z+Vg495QBF4AEquhUmoECILbIvYzeMsUbsGDzHY2MHMr+PO/uhdIcbDz+5+RSlw4DUP8ArzUgeA6w0dyOUvkX1ywcbfYOqwHVo3GUSJGIb7sxG7Wv4QaF7sBP7TY3GkQgPHymDj3rFR3VzcdiOoChfhDpf+AXeq7Ho/6epUo32yuPcId/QdAcxYdmxFjc3VY9kNRWThE7eofgu4KB+nu1DQMAQAYPRcNCNxBbegA+Vg495iwYhlDY7AenEmYJy96bKqEa0Hn9+hHAhf8ATYVKegS6WPAn2eoL38phFaNkznT0xyApat2fR+vSC85jAoCHQQpc3voKBYrcqCEqC5qkQQCbKOgr8LBx7v8A86JP8oJBJjlfTsnokwgbtD53WFEKiZFV9JAJQC1wP19KdXai8/YlCdM8EQJH2+krIFCEKBcgntaiZmAzMP6n8mrVQgA1amnWIJQwTDMsCNvJoqgEAcH4Obgo24DKdZqFtVHIUaoYTew0Pg4OPdTEld3UHLeI1DgzFo5aG8oSMRIsIz6NbvU0kIyNNZtSd4Z1Um6rCW6QAzWBysBOzs9G/wCW0tYgCWYNlGAXxHIGq2l9MF6FbpL9KIsIm3APSzoJ0iZGrqctZfNJ+n5vEHHo113AuKEgAND0QqsBv+0cX0dJNPFYE/fwMHHugwSJCUyYCOEs13HHPrZk7pOLrrfPNBpS9GI3W3hQErqyISJSiQidQv6rMizkf69IZfEZgP3B39bOYODQv5CjLqfg35bG8FilAlr8ok8R6QeJEtkErBRa+BDBx6Xn2dpQMEVnoBbWKQCw3lquoyPU9b92RGZMMNTF8ipDLAYutRc4Cbm3dxyOim5pyFwA7QGNFfS9ICsYDxBwtNKLbnEnATtUkxr6XBEhys8kO9DKgo7An7qCBMLgI+JqJY47AQenKoMbso81A+BDQkx5+Bg494HUwSYL/ZnopSecCIiW1F8YcTQgERG4mvrxHvcPwWq/+sAtR61MSy6dkjPSVuJ9JmIZlyxe1Rsr5uFb5Mtg5NZ9M3ihNSKyYkSkClEwwTwi9WTVYnSa8epBESNkoJ6TM8n9n4GDj34SyAf6TOHTvQibCPRRptw4wpBR0cuMdEyPRh/GLU5q7Mv5AJOSR2F2dXtNSdWxHcC5rS8TBBRAYoNVqmqt19SMgQC6MUc0yboEdp9QSjcinvs4uCHUgF1LRncA8P5P69bO2ALvP6PgYOPgR8ojL/bZ0ZOlbN2BFs7D9zsUEx+MvqCk54wgiWkKQAm5zuP7qYyiUP7tngVegE0hXvLxHLVmIAw6HsYxykkGL2tDOWaPSTr+GykI2K+aSW5fuz17KbnvP/38DBx8E1fyIDdXFKmhZJupaSly5dV1prUi96wDBegAgIPaUCAqICurpxbrUwZmksIJeWeZ9RH5CNTbzFE8TbbK1A7OjLAETU9Sh0gQ3iTz8Bg4+CnmHAVYUZli3kqSYagRSQgV1xjpV3b8hAusxJBghtei0LusSUEW6YoypSu1JE1L2MWxelViQWOPZhEDC7b+QUc0lRUKQLj1C7Kb39iVYpEOh+wKIPL8XCesF39K4QxNgJa3MscSiOpYncfgYOPcRmGRTHO3pFlUARuhG92gsOacTEwJiX7pZKYCt2RfqzSXmknaC6aLipHiKgLyYukLtAAAALAaeloG5EB3aUdtjkiYurTGWIopWDRxgCFAyT+GVA1DEy4n1J9jrMomBvAnejHi96JAXpanIB0BGYeE9PBZhhC9haCFBbssD4HwMHHsi0WTAdWlsm+BweSHWo2szMDg2jmXrUcQenb2VQFlE8tSYpsP0UqbfaMXvLxUi7sorxUCXJhLHZf0qBmMwNB/UdEfsXmkv0xtoS4wW+ij7R14Nw6PLq/lnWkwwRHViLdPVi9E+6hRkWLCq2nRLQJqCOW7bf09g66KgCiF4PgDBx7KAIeCIOsc2ozfeXb5IP8AkU4EbIzBwIPFBBBj8xh8GCzBu1NgDU/KB5pZwiEKcS6MKCf8dKU3DlwcI1JUrNH7JjRAXWWHivNEBFazvNrom0Hx6VApALq0NcZhbjNjFYS/4aUvX9R+y+xT61RIjZiQAQSrNY9TZBkbEaCWG6Q9FpGALtHl/Xf03WCGnpQ20IO4uP18DBx7AZRIWPXm4fugI0ksq90uuq+oeFTwAJNkmy2xTwO48yE0CEGAID1Z4KDHItBZMSMhxDXRu/8ABoXVKCh2lvU0kEhfF/ulvBNsSOi3fVqXUCEsq54eaKmDAEfiLz+EZxkoO7RfIstsZlzQagkgG4ln0XaNIulIOGX0hXYtL7VQCiDQNYz8DBx7qgKsBq1rizQdhmmQca992P1QIGwLPtH8onjaoj9Mqs4zdLwCU0D2B0fZQKNIRHNz7FablvXu/gV1NTx+nhVp0k6vdFAdqVsgCxRrlRsgIAp9FCyTMf71rNWR59TQiSXPzInIUAoW0mxidqnVBZmKzIzSu5xJ5UiHBg195l81GaYVDC2MVQdIdqfwuwgTFLEkSxjB6BkiTskPSmEIaUla6w96tHJKlkI+nJ0T4GDj2yCgh5m1xO8VAEFvpkyPNL0aZA7iKXm1HEeiP3IfNBAHsBTmjyDZ/bB1pYpyATmisS7sfqitSBnZ9iXvTo2CecXd6Dw1CDlcBmOkkaJUg6vzEiGQENBmbXOu0HUOj+EMABJzS/YvQ2E3So9/27QAmyyMXtFPE4xKv4VMRqCAdVJpXEa2COqLSWEpCW0iYArEzMNTFyjmMnUfUO1V/AFXHYAStOGDOsRQdmO56QLQ+W2q+D6p1FJtjOevwGDj2Dd/IgN1cUgg7CLyv4MdaDBuIiP+HIUudIl9hk933LHGwWevoXXEjN8hSEksyM6lKT1ZXehbkUFzMEY71CHaftDaCpgLtTZsjqB2o1kJhEgSAJIA8R+SKWmEk6R6KNMWYXWG8ye9DX9RyKLP9/izsw5WXVRIhUYuGlC+YkWDKIq8Ak3T8yEJkMtIS6YwaTNpo3FztSLGJBIuTfOPQUOYszLSelLuNEiVHqWW2On4Nb+zAfRMCnBlp/KMcsJifuHWlFnIEH/IUAaAMqAelkrYOL2/GDj15RMIMFvSdNYyZocCs9+8psExqqsMfDDse822SUFmbRXGunFBkSAG/KNaxWwaEFOQXUCPuhAs2McFlQZ1k0CzILFAow1EILuBf8tyohZQAHUXs1gRiCzQcR0DtTjEDIBLhA5t0pltnrKyCo+qUR1l5JBIsZtS5FB0J2m1BBdgcLox+1EtA5HWDL9lHImS0ajADrZnerI6hS+pgu0JowWIwJshtUgWxsfRcBjMWnbB6kxjsJxMvqpzC59iQi4oGAptg6tL6jpQ3MSpm7h4oQaQCAOh6MHHpAKgC6ulA926DhRDulDgckTyTKIURyyez1sYQeaVSBzD/tMqRj/jNI5Dn/fVj+zAH7pc51FHDdwd4q7pIhXhqMO6DKYS7u6UAR4NxnYlAo/VJwxxJbvYeXvS4iJWB4tDpQOSyRdyJJWHikUjMTK0c8UMaM72fHzBZzREr9Boe03kysBbDDB3asS972ewOwUqk7Kx5KAqQMgERhJy2mVq6ZYlh6WpddQh0NpBe7UUFaJWeaLB4iBg6bVAMwT7EGAZZc8HD4WphSM24Jymre8OtTMetl9yHZxoaUOGxVwmJBMT1afASSEGESQ9EqL5xB9Sg0Mllfr9NQUdXTw77mocpyiuTl7+xg4/J0wRUpgUq6BScosKY3Ft2XpRxvJKATDbGg6gwCHAU9twmSyy3TcaJU3sUAKd8NHNBL5VCATX0LSNFbuQ4XhB1FqYEPBjCLJA6EapbUZnAJK3UMHJzSQpSwk8oT9UaILMGeaB4kZII4AEdIisCeq75K/71jYpS7bgpeUt1/5QteS6LIGI6FX6PUIe1AtEiBQPpnzT4xlIT3vL45yYoLoH1BMbTrQSBAaj72Dj8LsOkQqgHKhRbg9RrTJD7RL6kBCCbNK+KIuhgACVlCl/e56xYDEqXvYizQr2AaR1f8GiAhCJIlXuSznLJ+4ffvYOPwwQqBMFExrCkdKDwohIjhPUAh1D9CV1rGx5gKFAqEJwTJglhakoc41OZtjt/hSZE/sBKBdz3fewcfjTMWFM/ujRG2Fsp4AxvQkg8v8AIydq0l0ssdo0Ph6BVtwLXaSk1nUECB0T+IdaXfG820AHOL3zRHAiUq2Sw5ZaC8C2fQAiJYtOjEUaNICNQAidUp6tGfH2viljrUn2TSIMsXCstFISHLCgX2le4BPNGGbHIadpeKdBspY94vNS08q/6KCaDAH4H7pkpmSzpkYB1katETn7WesJoz7VuHeprRBmzSR1bICjELHmkHGtwS5UeRTggVfo07y7K8CsQAmc0HZZ84RuJqN/hDzfIzIsnUYTqVOwQyZR5nmD3TBx6Ya1Mll+ymrQxBnsYkZoWEcAxEHQQPP4EJZK1CZasp2GLpR6WXLKZUv6AIANk9pDkGiZ4yAMO9BgrQQfk1bAkgbI1NnAtjlyykTvB8MoognBg+UU+7g49bS2ceuLhNm36oDFGizACh5QKHxa20QgBiAhXJRLC44JIn+HlWRRGYhPQb7uDj2bZIlBslONORTpE2ZMMnF6J6s2KvIU42yAESRuzbpSlC1f2KEM5m5Yi0XTUooiFsGJBKOSpceEsqO4SocgyHciTQ6w4WkfpQnBEFEagvgwsiYCTU6b2IvOtqZyBoU3AFOpWflKmgEC45Byg70XgHgZsDHbHuYOPckInncLAOlvH5CQAuWM/hEQRhS5RQTYEI7w60YBxgB/lDkhhBjxUEaWLaEWMYRcujE60YlyBDVKMutAk8ZfrmGlWXuD+48024uZvtRhOciJNAzHenhuqSW1hY+38pXeoGRFEt1H4iSQ4q8oAwyZdfoErVv29vBx7jLU7ERNsoocp3n86+6ZYUISJRkwoAgPh3/EjGDSWKjYVdEelWunYAkJAj7L0TBRNtTtdxUAF7s/xRO6V/VKJtpxA+CgibvP8aNri7TysfqlCwMQvyj91BxATYhVAISAAq/Sfzg49x+2sgbvcLrqNRbeWFFtEnmui16fYNL0JJODdTLFp4qM7W07ZU8o0oHahKssgIO5V5rcAN2wRuxWiEwR5ftTcFJTI7jSUbKLbz80nRNmVQhsCbNQKsyLLWcWpNSM5fawce+RlFYohvDSy80BjK8RGCoKFAUZATUdbsS38qXAYYl2BI9a3v8A+posEUtBpAPbmoNMG6LKknTJk7BP3SpD2FVIIrqBH7KUBdp5wRUMKCGespPr44wA+gOB024Wo0OFCsYMwMa0S3YqCpI4NxPZwce+5vY9k0q4W6gVQf8AYUSlxMOfWavRCdn0TePTFSZUCoZEYSSaNYBH+b547LqxU4Yrew8/GRAQhEkSnXlEL9vozhoURErUlhxR0yYS3sYOPgAgCOR1o6GCDcdQAj1moAxkJ2CHigADjaf32JqPQ7MQzyy0EIfcJdmR9tWacGiguKcM71jeidCkCUlodRsxURI0M31Zck1diYCXIMfNTFcEIGDX9FGBbB68HHw5E1JgG7UWbohoeGBV8BiaRYICLzv+ERMUCLneh0RQmJ1tfnPWoU3IthsOAsWIxQ9oJYqpV6pG7JszPNRvFdEDtMq0MUShwtCAREbif4DBx8NNLgJEcjTCEQUr3N/14wy3F9X8xDN5sXrZ9Y9yJA8pTggMD5aiSUcMfYhoZJMfguB9i/atkCwDso8VBCFEqSzaY7tD7WkdKqrcPRtBH+AwcfEMsKASJTOdUcBLLHdpvZi0cGB2acsJZip5EOkrJNwXq4/qoC0uqzrFNT0+QKDyJO4VvA1CHO35IbcTw/6euSkRNrIYbdsCQb03B2i8dOx1tSYKAJU2IS1/m4OPkhi0GcDFDDtAvUJJO1EQpWCF6Nzs1CQ7DQ+4fKg1wBnLePC0zh+b9I0IBER1KsWrF5g2psqBRAZGba+JEVKhzknYJeqjzSB7iLWpZEunWKHaOP7snxQiSMjhPk4OPlIOQefyjfCEoezRolDFkfB+qSZyEm7NTwUJFviSybsI/VAjpnRUJQSTBv8AhUu5KHs1FcmRFZ1SBPXNJWJHsUFHy1Fz/fe4URhwAh5Sf1RmEyDrazI/ZitW0UzkkdiostsBm1lx9jSEySpr5C6IfDwcf4BJIaAkIRgSI4Thfv2bNBhB2F3hk6VFaURWNdyJMkuuKs5BmUsyvR0yefhYOP8AGSYwDwK4k16L84oSGSygsC4M2v8AcPwcHH+Nun/iut1ldS9GZ/hW3YSnTSZ2AQwEAdRM+/g4/wAeJpkLWu3RNy5iTWmkw0MHOmT/ANJL+9g4/wAgHQO1TvUXhdE3g97Bx/nYqMEbVE9GxX//2Q==" name="Picture 1" align="bottom" width="176" height="135" border="2">
4.1.2

Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20, asepticky natiahnite 2 ml rozpúšťadla pre Taxegis 20 mg tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte.

Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20, asepticky natiahnite 7,2 ml rozpúšťadla pre Taxegis 80 mg tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte.


MOR0dNvS3LA4NK3LpjkNMOR0dNvS3LA4NK3LpjNRos0svrCRcdNvS3LA4NKNPiPKg/is5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOTNJeZ9lZyWclnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZys5WcrOVnKzlZynEw0i3LAHDnCVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlVlR8VQ46MP//aAAwDAQACAAMAAAAQVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1VX8888888888888888888888+XX8888888888888888888888+XX1888888888888888888888+XAFw08888888888888888888+XWM7R/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPl14pVy9/vPPPPPPPPPPPPPPPPl0TKgLJCkfPPPPPPPPPPPPPPPl00vPP3hOldfPPPPPPPPPPPPPl17Xsds8j0kfPPPPPPPPPPPPPl1/PLwPPKHLuNfPPPPPPPPPPPl1/LvPvPPGYBcP/8AzzzzzzzzzxdHzy7zzzyzBwZw3zzzzzzzzzxRFD/LzjbySTz883XzzzzzzzzhVK7Z/wA888AH2qRg888888888+XXO5+0886dXHQMe888888888+XX8886Zeo6n/PQ1888888888+XX888/vcsSt+998888888888+XX888888s7L65+8888888888+XX888888889wo18888888888+XX8888888888tb8888888888+XX8888888888rn8888888888+XX8888888888/U8888888888+XX88888888889F8888888888+XX88888888886W8888888888+XBzzzzzzzzzzhBzzzzzzzzzzhe//xAAmEQEAAgIBBAICAwEBAAAAAAABABExYSEQMEFxQFEggbHB8JGh/9oACAEDAQE/EObJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsJsIljHD18lcPXyWhdQCWfIUPqqCHJxCeOD8dCgPqDZkLOI7TiE2fFXD1MXJlNWtwIeGlvEjePhpWv1Ec5wxG05IqS2qD8K4/UAOqDmcJRmANeYpwwBZ8BcPU0lViDLgFtZsjNjUCmpYq+vgLh66pcS+XW6kUHimf66AeB7y4euldOXP4EWgx+osf7mBw+oILeSCPJ3Fw9dcK/Gt7juiBK1CLP8ynHKwLwf3FYPaNVmP10Dcz1DfSg4ym3RCX938QlqCgO2hTX1DwYM8/xRrODDMBhWMoc5Y+Q7i4eoIpjskQln4U8S5ddRKv6kpjwQXnwTLOZ7hcPXV53wZxa4P8A5L+4J8CUDT/2CUpLX8zgP2mZ9xVwy4gpXcXD1+CDwzwdM0GhANMRTccQNF3Vw9dhp/SNHg5jzb6jVWKz3Vw9dkBTKlrz9wIogDg7q4eu4XLurh67ZUuU8uO6uHrt4Jh991cPXc8HdXD13Mab7qy5NhNhNhNhNhNhNhNhNhNhAqUnqmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwmwj1M//xAApEQABAwIFAgcBAQAAAAAAAAABABExIWEQMEFRcdHwIECBkaHB4bHx/9oACAECAQE/EHcL1V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfLQApOfLicGTny4nBIYN+iITeWCcE1E3QVHLQehRgJR5UTgkJg/REFxNg1Q55I23kwnBk5RgdSowDd99FwuDRhX2IggsfIicE6kdXkq6IGFUO2/O5ToNbdEzxXAeQE4MnKIu3773xBIhGCYU/n4imghGJ9O+2QTWjv4R1gzhODJygUFMKEhXRMWdEQYBWEDIJFCE9EUL7/ABnCcGTnEEiECjTExExRCdcxYIYDfAiDkZgnBk5wBbCnwHSujAdRsg8azXQbn6XOt/tEhhQ7dCiRMcxk56YzfbwiQakMhIoSTKMWKHeydXAd+pRibJ+vX6Txsyid1gmufdFswiQqo54kMWwfIcqI0wBIhMHsI5Rw6E8HKo9ARAWh+iNDKjfv790WVHffstHhA7SiNeTGyOx0YIJ7sCGlj+5QnBk5RByQpZfH4jEAe6psdyiaQBf109EAAsCpTzU9BAQ0mihx/fxD7yfXKE4MnONCUI6xHyFUzIj6zt1QCDjhu6oh1FEAMBqR7BcVoOUdJAQDtCpRjFrlCcGTnwEJwVXcSiXqV8wJ4XP+plJQ7Dvr8IqEYfrGv1licGTnIDj/AHr+pzutJ9FQzdCD2OULZYJwZOckq6PAOCCNkRxCLJDlicGTnLFyhLXyxODJzlvLFWE1ZYnBk5y5eF8I5YnBk5yzq4U2WJwZOcsvigcEZYnBMAvVXyvlfK+V8r5XyvlfK+R9w6tn4V8r5XyvlfK+V8r5XyvlfILZf//EACkQAQACAQMDAwQDAQEAAAAAAAERIQAxQVFh0fFAcfAQIIGRMFChscH/2gAIAQEAAT8Qv0GcFg3e/wDYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUN/igIgEV9TJDchMgeP2v7zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+HhBow8e/wDZNGWnynH9k0ZafKcf2TRlp8px/ZNGWnynH9k0ZafKcfY0ZMHBHEEJBqWhte2OLG9ekqB10aLN9T+t+U4+xoyWRzRsYUcLYUZBPnQ31PI3DJKarvO0RBg13mshjIapaTCbP9X8px9jRmW6LAkciHUNV73i45sEV1RAI0uZ1IwlWITqJiVOZxgBTt1LDRIY3lhU4E7RJmBHRCrpDteAkFaI/wBT8px9jRlIKEwQwULolsWMpMh3/U5FUQKSGYS0m9fdcVNI5FH8ZD8VQPG0TAbVaGsUj+SapI5IlaJTemK4nJuYkt7ICSmYklDBQGJtk7Kf1HynH2NGX1KnARUNYRLOdcOKKTCQNUTU6nfE2kmYd9Jq6h4nn6ao5fwRbipfVJNsRprzUTkdE6mHB3cJJGHkkKx4qgAA6QANYJDq5po+RPZP6b5Tj7WjLQGQSSIzoq3e9stTlUCICBGWoZ2ckhYb9IIrS9AaDRatO6oQobIRKVYjDMuQKKlGS0lmVQZoWFMggqashEBk5+kWEpToewkXdJl/ZDxJNP2f6f0vynH2tGWiRJMmP4xQ0UF7M0OhUnjpkIRGi4FTUiFxEp0nF8hKpCrqIVgCmWycmXfa4SkKrLNTC2BopWw5qqSdk6xFyQa9FK0SyRlM6uDDCCAwExdkXWrmmA5qdYbqHlG5GCGhh+wTZGv6P5Tj7WjLR7oeQ9g5w/5PYUGJCSLUnbB0WA7Jb1kjIslYrG2NIAZoCsZ3CIRXWFwqmCbZotrKJanQzTLsnAiiUjkARTDU4OPaoONCWIWkf7ySrorE8iENbTabGLwiPCMtwYKaZw+MAJes6amuBCuJVgGYhqVo1lz2HmVg/DP4wNZYSR/P9D8px9jRmEpxoOxBmGwejgBrkSYUmQAkY2Jv6hPVAkDqJvgxlQGp2RTW6gM3MESyTwVZygR1sd3LohICM3jiK1VMSy4WraHELhegG19ZpLSNWcqyJKgWdBri7Sm1LUGKK4Jg1TFTMQWOGIyAGdBBhwYJmAlWNgFXJLQ2UTQphuUYoInqZtfcGCSrOf6D5Tj7GjJZ1GpaGoaSLi2XY8CVEkwyMrUJDNppYl6kUgEiSaXTP2gAQRzuWNBUo6MNJSbaBNj2DM+BWb4xiuDMGgoiOhMF4rtsbVlgmyoNjMsmxcy1iFffpBjqRUA5EAUR+BPKMZe6XMSSLaJYENOBYskIBCtRbkgLrJ3KXEDDD7ieu+U4+xoy6BmpZ701mHoMD2hLmx1IYkaMGF0UIOVtNugEmZ2w0JNEZPve4oKpjK7SgA1HGGCgVUyq1N0yruv0SUNiVGJOqXIjZkVFC5FIOlpMsULka5UCIaqWdLpHTGSRHUmQHuVAhExNZM06CBd5b/o9b8px9rRloVCQCITol9yMMlWui0lwWBB3nGqkKXRobnQFZnVwikCEITQbVrUtkw/aYhWppoLRMaqHXHTikmOCttgTp9Y0opWIEsXsaGSAsgreQbCx+Y6Y5ZQAlXgxp0WI6BiUUMEosMJiDARyql31OunTNcCtIJN+s+U4/gaMtDRsGQ1dwtdRHEIPsqqcctNQTTO2RY9QGAICYTQTIZI4C16YzyktqlGRssc3mNdCZSkoNskRLP179+5dphaJwmQ0BYV0kgxvt/eMV0iKtICMAbRhquDKSSZwFqJYtXjTs+VgsRvLrx60D5Tj+Joy0KN6A0DqiTfawxKhEA6KuTUsxgU1HoEaHSaBEuGTEFQj7WfP10A0OzL+C40RkqYkoE6siHDmwxJ++RX9EYpfshk7Uzp+L9aB8px/G0ZaUAqRSVuTiJwJrmMdRcmY8v7tS7xATqnE04tI4aOERGlDiqSCJrWNBFa2mEDijMKTpib02wsEUEJCGL0+gIgASrti+ptUPuEYc927D6j5Tj+Boy0RFAjiwr2PRrB9XHBZadcnIHNRHfDLCgBAHB9x2oEcMjpaQAt/0wtwrwr0DdIKsEGhhkuyjHrLUOLnjH7EQRjSCYhLpLGlOU0iy0SadGzEY2qnNMNQ6kScO+7FBmQunBqDRii63yZSBJPbUQEgs05vGFpvQhbXSEGbqNfTm1IQnT+Joy0MsKVMAcuAxCQYRbTZUA8J/AaR924kJkFlmiyRvLNe30bgSQkFEDQQunTDqBWVEYClAEC60XMYOCCoqog1lrpLHTIAzlwAwIXyF2YQvhAH3orZGpF4hfaIilRQxck004gIajCDcATYujBlAqgV9VcddKePSlTQhSkg+38TRlpC3Dhbhk40nWMndtFcBBP6/hEtbVQFUhDrccYJJDDEmjiAEqwBvj+0OzEJr00eY2xZBhUjsmtkOay2CAMChDSQ2mNTC2IvNqr0RZG+NEu16QV0OusadfoD66IkAhZsI0rRwTK01FDAwhJrq/GHmM9IhInSPR9VPqZErZNnLi/aMCSSmz6sujAK4mpwuZInSLL+5pfRDojcgC09Uv8AFPxBYRvrcbMAAICCV6tGLMQ2RObAWI0jrrX1RigeQOomJ0qJFIStiXvUY0WL0oAA5dMAGVJGOghqtek1MZPHzEJCViitS1TyEpSQLqsH4xKUiIi3/gHpEfYpdAO0qvVt+rKls48sWCg6p05xKFEUsdsAB5EmPKNYs+y5XO7WDOgxGht/EZgt8l72Om7rgA0BBPKqFTrcSwtCwH/V3ev2CC6JY6Y02xEQKM23XQCoStcCiZpsQkCsqGq4WTEj+SBhvCoAdTDNGnBOQkQ6b2vnB/LimiJn4n0hl8CxYRRSzsfVm1CzOO0JMJFgJEzZEKzgIruEoQ5DJ1yEG8UkE0UYYkg/EmTrArItC5QliaJdMMsKQMicmRKkpnbA3YmsHIIVWBoX9kBvFkiXicmgMMVKsyyxE9dj7E0QB1u1oSBWoXDwkQKoPziE5Yog6qTKn/H7WVlF0tmMLg4Z0sgR1HgX8ZLYsc5LSJIbFpSFJ9GD4XzVGJ4Re0mKAtXKACY3r0dETNDmMqL9oSJYKLfqzsPfQABBmSHvhkju5oSiC2WYE1mt4M1xXBGSgyJoN4sB5colslmPKxhqaQY4CEV2zFYeGhiNvGvUQAzNEfn+KdYAFINS7FYOjjHOjaIExvEzitvljXIIpInXA0iAf+JP2PPBqvTCVrkDbE3tU/JwC5htACA+hkJYAokOQrnaIN/SfKcfY0Z25IYal7ksxvip0ztAoijcRJThAxTAJFHhBgIhetZGLsSKIETS1WyYvEpHAgFApN1MoEqk5dnplRghEjDqDVhX8VeNgR2kN4dIrBnJWDtmohmJnHUoq6/9lyjqZCSZDJ3JZxMOJHjIvGzJNEHFwMpUSOQ+gyiiIEN43IqkVs4R8ZoEpMo1tE9MT2AtKhLQWaWKmGsdQSHAtVdDHzJJViZBtAsQlD0nynH2tGWiARJHUcXyUsyWOjPKKF5Ibu0IADQsEpkQ4HRET20CGYwQRuIYnxh8W1CkIuALI3/iElDYAowMqSRW5iJTyQCmqGRlRMFTWFr4mEK6HURH94RGUtglvtIgz+cRT45QIDPQMPUchlvSxFCuy38zmsLMQEaCQAWbmKcpqXwBuilpPtGHcJUxyY0CEpdTdrISIGojSw2JE6y74mUgcLqmaKTVNc1wK0oEX6T5Tj72jLQudAgumaSyzDR1LELkKRLElQTOTGlQZDIDQSynD6QZogMr0N4JXgF2+4paVsQmQ01/7mhuyRRyMM9NGSamYFNaDR3xhH6ZbFN0r8MmWchixA6kxaX2w01FRZACCISdcstWFNzlwpCLNWANSEuNRxpboPbBJD2hbii6EjqKvACsTyN9QQJDbCOJ7NEoBsgBqsdYLuDoL3EIeM3W2JjU6ltH4PS/KcfwtGWjkiI36hUxe5q49O9KQRbtOmkkcuU5wVKok9lisIy0kwC7mGUGgipYASS6HP0GDqu0DXD8vs6LEyMM/oxeRk2ilZYkdPfpGS7jXSFCiLaLiN8kocMkiAmwz33x6UpB0FdR1yMl4CGyySwU3yz2OwkWkbnoNMErGvkSRZUgm52k5aq1EUcNppE37jFchKzIs+pS6vXIV3uIa1/OMmqaICXcPdrnGQaLhhRAlOi46YZGdQkVfqA/l9L8px/E0ZaVCfL9wNOH3RUGith0EzKAiSwwhTYiVAHSpXZBSOOYKPQWaEGyMGjOphmDW7rsBu4xKxYXoEymeZgsahtyTE3uRvl+ggMmqF0DJUpJMV0x7ArMUCH/AHGQgKFo0prEnR85CAMTRGOm3SLKth1MVzhsCTbG6VBJGQ4dcZRcQHYAYHURJWELALgdBgmabbEXVEgbEc0/nJ/Ga/f6gwCdGkhqk3rjKGSG5EhFyetGAAABAG3pflOP5GjLQbhjqMIJGziRkgFMkUxaIdtJjpkFIQgISE1qdRnlw04NmD/r1bfspfC8/qsXxsMtzInQrEaymytWuRY3FjkBmkOszBENDvWDOAAIP1h5XMmGpOuJGMO9xKpD8e2CrxY0ETZv3nefTfKceiaMtIsUjlYRr2MtnXASFbMm6aYhFeOswd+ziVMAJk0k2xgEgUG+H5HiS1RUSm1c4HVEVQgngOA6MafT4TniziCLbTRFkydI39P8px6Joy0BAkSEd8juNp26ISANCGwxNCoUKridaaKnfF5mOUZQNWs4nuq8gIUU4XqZ/wCjaJOYdLfjFbUNkkG/4PpBf2biKI0vlajPhOPTvlOPSNGWkZ4kaJ0Sz8Yb6SYHvC2kaA84yJItLUDaGsnfnALaanqDiFAtaoCf8wPAggCrQprFY24lAIsJovT2jEozKNEjMH49P8px6Zoy0hmnojwGEWFqaMXAAXNSqGi6Htj/ABpe9SICP0HIfEx3qi1hK2eZ1yHAdIuG3SoBzGujABpki6JEEXcj+PT/ACnHp2jLSGIlomESy9TAz8hQSQ0qZp9EZ7Ca0ICR0l/fp/lOPVtGWiPV9O3ynHqmjLRgqZmCDSdXH4Jv6dZHunpjtYQIhDQTmZ9N8px6toy0aTyTkmFAa9nKziqYUQ1Ls+m+U49U0ZaNhhGoKr0Lda64EAiJkkk10yacSCinBT3D03ynHqmjLQKaEDQ39Qz8px6poy0/1P8Ah6hn5Tj1TRloJQoEOwJ9Ews5OAH5FPz6b5Tj1TRlp8Lx9Rk+U49U0ZafC8fUZPlOPVNGWkF0llNE77vz9BQREsTb03ynH2NGSz1AACEX6ZRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR1gUxazMOfUFClFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA8JSXIfVpHRzasIn+hnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3zzDvnmHfPMO+eYd88w755h3xiuQrUjH7D9fT/2Q==" name="Picture 3" align="bottom" width="181" height="132" border="0">

4.1.3

Opatrne vstreknite celý obsah injekčnej striekačky do príslušnej injekčnej liekovky Taxegisu tak, aby sa vytvorilo len minimálne množstvo peny. Pridávanie rozpúšťadla sa má robiť pomaly a na celý povrch lieku, t.j. nie len na jedno miesto. Počas pomalého pridávania sa má injekčná liekovka s Taxegisom otáčať tak, aby jej celý obsah bol v kontakte s rozpúšťadlom.mORuRV/LdfK4fHHLy1Uy6QoS/HUN7/7nWd+9h0U+T8g9HDPe+6+G+CdhjGsSiTDuIrgb9gwvuNHthkbW5eKq5f/6KKUgmYrtsTRXpRyBNOo0W735ns62GAyCU3zQjRVLiuKAnImyrGm6wEKjVaujLPPO2tiYppisTlKJrPtShO0sd4uu4FfbTUYQc71jqxdPbFgdOtms266Ti7zkSCs33nntQLnARY95JgjYEfTMwQZkJjU6liOs+pXv/rFyys3LF44VKgWEnGNRKQZWGFATUzNLBgYZfGCdV1S0fAw9sf2O+RzFOapowBi3X7nDSigBIZ2bUfQtBXrZhZtt+30xlYi1SFoEg4NwJIkfIXB/irPgsJZrltTFJFCfG/WpynXdGw3DGyHa4UM3LrtBDy4sLIwVqwCtOvL4koccHgnaubg0OBEyeRxKVBwwMEHcKw0qH0IJgVO4gVhcavchufg+8M5TXM6Nc/GdeI77Tjyo4u/BWcjw3qz3WBx9LD3A5Oh92ZsPjo2PIy50Qk/3tfXl0wSy5bdcsLJn984W6pWq+ecc8661b+DbeLghrH800889swzTzuOW3cZAGMbptFXvnQeODlg5cAHm5qaOPnkk2OCGVJarVTwozXW/nx6pjAT+j7YmXnzFpx31hmLFm+FiX55zmibjoPAdoEhbZlmT1Y/77zzenp6ImozVCq1E7h42Ua0l0pIgNzGZxuxhAZQcLdPfh67TyENDsyiLXr2228/VSYeXf7QI4/g7rgczfkeOJm4OHHDhtmxsTFQMLxiDoqFqHXr1537rfNXvrJ2p513+fpZ58ksm0snMPyNWKLgLsA9qzVrcElLlizptOoimFCaASxYmCxKIvr9s89TjEkRcEOexEt+aG3qJEYEsGEQOqA8lUoRbJ0ic1H9qOgisl5rZ3TZ9nH9vx5Te9Jxy99E4sDI6vHHHz+5cfUW2+5SKI2l0wvA43Wd8JVXXgH/Kp5OwC6VZhXcVFnhJicn+nsz9/1iOexIgwnlUeg7EiWJLMX830B/b29sPjrWseqKKspc2Gy93GyWKJK6+Zaf4DxDD5P4Hn4EXnQyDMNvt0866suFsbWYvqqGk+UoKrxj2U3ZOKo2Ec8gjsLQCHBjvVH94UXf/8PvfwM7lslQigIqQm7ey6vHv/GDK0G2ZgtTcBDHMvFCVJTWaLs+OPpNo2nbPi9ijwLcp15Za7VqpWrJBSNKhjTPiqpumaEq8zQKN05NzB8eufHGH8CpX/r7etNBNItjHq0OUgVUqwQCT24xkpkuTlXKY7mk0nbbvtdcPKzcfv3FEqMZXif0GY7Tpgp1muFf+NsK2PflV14URVRqoSOOOKFpO6TAzbaaZBgmY+mRrRasX7P24/t8flXDzWazzWYjHU80W2WZi9gjoxoCgqJ4XqrV2xTJIppzbOy9gtapPGIJTOMa2K5lG1RI0LhzNFZOuH2S7O0f3KI4Yc8UdGRxDROnQS0cEjzb+9vzL4gS15/KVqYmf/3sjUccdeq6tX9PRvFIyzZD24hxlOVUjWYpnQSrOPRBidB7NDYfHYvJsVKt5HU6YJHAZxBYZZt/26Vcnl28/U7rxiYSyYWwzb333pyJoelxe6SHW7euctAXvgRbWlb7kEMOMevrB+dt++C9NwQeUlk0M9vMZpPnn38+aEL3+BzPsiQJhmi2aqsy6Fvge3YyJnSjXZhVzgkYjqzXHVZgcSJf5KvDB69sxOMSKyDTDdzQo6MEQjdEtUYYUwkwPHCGmZmKKrHbbj1crhkUgTc49tilteJGSQCvbGq4J3bXT+9UWbpYXJ9Kq8X6TMftyKk46ANJkSKtNDqdXDYGWv6xj30M9j3hhBP+/OdnR7f6N4YRAs+/7/7bYhFbeK3kH7fkOJhWCoVCemBRPp83DEwaCUaGS2PIx3K4L7ODWc3hMlnQMdPxWJZzXBu7r4RdK5ZFRUhqOiL8wPFEUehOLmBgYbqp1GquEyxcuLDdsnRdf+yRrws22nnnL4Ky5fOZWqs+MDAAW4LPDM5ht1UaDJmTg8AAHw+bPpxa/T4Lzns+Nh8dM9yNKV1qdhqTUy8zrFVvth5/7L54LPNv/35QOjZcKeKsi89/9nQmCKbXrfvVE49tNZJ49MGbRZHGSsWhSt1IxSRcOeW6fhBmYzxYEyGthVFJBUmQtmOD8+QxkipxMosImM6RgALkOxhZKSI/PTPZ19+vcITr24rIddMEm6bTn5U6HdRpWBRHytjjCVt2m6C4VIytlFtgmuptlNQT++93bLlczGTyto+pRzodXRGydOD3xBNXXHqJxrKVYi2fHACgmFfViMtNtDwkUahY8MUEbVp2vRmsXbcB9n38l48eduQZtZYdUkQ81fvJPY/z3Q74RNlU9oY7buvNIs+Gx2XrMrd6zdqtRuc1LZOnsGhTNIH7RdGsbXuOj2FpEJIxhZwu+rEYZbDIwjWbflR2E+KeE4FrtXDAVo9pjVbjxBNPBCxdnPkDYMJLL7+CRgFDo9//7ifNjhGPKR0AFDYCA5vSaIFjzCaenQSwixzXaQWhS3CqQpH/wopzeITR0AQNpmcsKAB3WG26UPj5zx8oFlBPDm+z3Q4Hp1R1cHDwyCOPbLbW8KNb1mqzupaY3rBywRZb10vTgAafe+YZAEccxcAEL0lSw8AyxHOYNC4eU9shbuGF+1fAs2PZIMpjxMtf7fbZZ59dqVZ1PTFdnKUw6z6e4CUp4ZWmRVACjmx2mrhikqZw3ZocQwTVMX3CM2qtcLA/H4YkXDnIudPZ5FO169VETJ6ZmDjzzDPvvuuHYBkIAvejUVQpogpviYLSaDQ++9nTzLB87wP3p9NCl1sG/Ml22xdE1fKcm276zkEHfVHgNLPVBgNy2mmnlQt/5WjJJUJNZFQtdvnF3wfvsR3dpmNY8ahgB25QBBRNomYrWLVq1fd+eNOaNS80SC+Wzoae53YshqFD3w48W41a9TUb9V8986vbb78dRQuVcJEpLdV2LJ6gYcpKxpQJ8HVTue56WqvVIkIxmcBL7XS4qZuprOuu1anW65meng9KhN6jsfnoGOcNIozvQ7OepFG23XE4ltJSWfDLQZ6tqNTkd3+4vzY7OS+bqZXWffazn51tlntSKRtmcZZxjcq9d9ycTaTCwMLChRwWr8y4utxdqOm2XwiVbjkZj+WDRB4CgxYVv0gyf9n3vnHOuefWauWkxHKsdO7X8WrB4sWLmWjRFlEkrklLxdswmZOh5bt+GKq8aoVBq+kwNH/YIceNjY1vsejDYxMbYceR4e2a5bHpiekFw7233nyZiPk6kdXyVTkFpzXqlqTwVgsd8ukLfDLGaLVGrZoV8noCNxwa22D0jmxVb5rNxuxBh36tYdgMpxGUIKlMsdrR1B1B0I04U7VtHSmfPv2iTqct4eZDmIUKV8GFZKPRZnmxY7qipMpyrDBribGPoPpzhFGPadpV113Xm8jZXtNs1dNdjlecW9yUqU3LxDpm1KsLLHKtRkzmA8T25USKdC0vZGiBJrzQtf0oxReQIUxojhUENOlbXFrZ3BQMbU46BigDJkhNVWCyBMSiquLu++xTqNRjmWwymTvn3DMQZhQd6s/2Tk9vjKvCY488NuUoYPpEjibCoGO2E5LcbjdNo5XPZN7u2YvF4sjwyDXXXCNJmhsGzYaZSuOimJWr1y4YHJaxnCGKwrQFOHAi8QrN73nA3uteWdc3bwR0TFPjspwGl2Z6enrLLbeEzb7xja8mNeyqlWcCjsOLB4WpQjaXgnsM/VDV1Ua9fcySz5FkFlHE1Vdf3Z/Pz9ZqRmSOAHD+4Q9/kBR9y20+ND41/vtnrl81hkb60fgYOuess+1mBxykNYWJRJRSXCqVwPilE7iSH2zj7OxsUsc0ByO5Hp5zq7UmSbJdjPCHX/+60qhyHJfgcRdMmvNhy2oV14nr8TfmGJV5GVxHLwgZlgfFrrVMRY7JssxSNJwI4WYUqizC8xD+/LsXPrLTtlPrp3vU/DuWgbk5Nh8d43hEczLu1dKelRTxH2s20GJyIDa0amKa4MjTzvwBipK+77vtKjU1QHhurQ02gbIDgG8+9goErtUoJzRFlxgi4pfexDNDdB0rqvsPgywUvJY198+CkXRS8x0b7FtABAIrEBqzcu16+P7b3/1upbgRw6GQd2xf0eJg0wgKNM0kML/V4luWLUM45UpuNZEsAgpFHoHLcHQJlYrTkpaPDYJurE/ooq4DTjWosC5oWki5Hs0WjA4ia08+cYvAow0bNsaSAwkdd52+/qYffmbpd0zXf+nvL0uauNOunwPfzmhUF80bXH7fxbUKinEoriDPirjffPzoOjgCj2r1Wk+PHgSo1Qz1OFGrISWGJibCb37rO2MbJnbZbkkqlbrtlss8Cbl1HTYQPQCT2PJwAkO9Yb21ELC+yNIMQdAkB+g4xrCYxtj1Oj19eCID9Ss1q6LAfHiXhS1jtmeh/l7Jxwc3Nh8dw/XqotgyzS4XwPDw0CWXXKLqyaNPPHXtmvXz5uHF2Y0bNy5durRRnIoL/KOPPFjBtYxivWWC7wEuQdeZgeOoivo/nOy/D7ySRYgsazguzq6wnQXzcE7wFVdcoas4nEAgLghRB9cOB6KEXfsAVwE7hmnGlVgZvCxZNVoGxwEGxHIG16NpGpg1BgUDg4OB2yYZQJtNz3F4nMXngL/5m98s3/Yjh+6+++533H5DT0/vSaecsW4dppE86aST2m1d1hNgcx599NJjPnNBrTRD0/TKlSuPPfbY6clOXhfNxiToGAezAs0ZZrU6i9MOP7rTRy+6CCAuefpp580WV3me4oU1Xd9qemY2n+szfaxGhx9+uMC6jSoZV/2nfv5ANovv7s1o5sBd5DBjAuXZth8SPM8algU3lU4nP/WpT8EGDz70MJg137PAchZnC5Ikb35Rj81Hx0SlQyKbUchkjlmx9q+xzNDFl13y4j8mlNRQLLN45XqseL29241NVVNKvtpo7PHps6YqL4D3kU0mrrvmir5MqmrVm76j4h483bJ2stu6AOG5ntxEoxkGr0uyjZ4eNneUFwRt23U8z7CcRFrseJQThaZ5VTZRHRe2eTLPaZ5DiCImuW6byHbbcOCYplSbFUBQ7ZaV0KRaA5w9HAIlfI8j6EQ+YTSbCNyXliFoUrNczA8OlqoVQhApjmyHrDLAOE5sdHAQdvnON7997Ik4X7HdEKvlEmi7zPMnHPvNqY1rFJHqz+mNWqcyVf3tzx+xHZ8TKRwi9GywqxovdkkUi7VZXdfAtC/76VVrJ8fOv/Bb68cNPWk1q2XkOb//zcMdy8KlqnA9HZMMPAJOHrFoMRz9OvP+Ty2RPIFmeNzNIkCNjkuBhxbyixZvXaqWGREvijRdyydpked4nkkpZM1uAhB9jyXl/R6bj47BewSoAyqQyWQWzVvkIO68886jBHmXfz9akTLZbPa1LWFyRabxs8cud0gkiWjVirX5TApcuFQyRSC3MDmZ7UYh384AL0sWFRAxVUWdiEG6SyZjWY7Gc6RMolABwFRsOxQVul5g22Rcl128Da5rPmHp5z2XKkyuy/VsYRh/R1HZRlxLXnXp1f39/ZVyRSQJuEKwS2vWrBkdXdAO/YZhyrLw7W9/+8ILLwTvKB6Pf+Yzn6kaWFW0hAy+1s13/kCW0Q7/drSs8ImEWiwWzHZNB7tFI8clcItQVeVosdAsWI2Wgtl1MHEqLvrsmMXZytDIvJtvvHm6XI5pScxJj1CXYLxSrabiqiZrFPJtu9OIUEM6k4qYG1/fggIP0B4cD8EYAZcQ4aBoTD3zzDPPOOtMz8fP5/TTT7/q8h+zFFEqFtL5JLnZLY6hzUnHPDdBEQmfQqWCtHpt+4LvXvi3NRsYOe4i+qmfX7JqHG9z5JGfGemJJ2W+Nju772FHdDqGY3YWzB++9IcX92f12cI0KEu2p/8NOTC6aCgkuk+MeO2bANE+Qex90IGNtlVptfuHRjdMTMFB5KiJK6DTZ5/6icQIiAhXrJy46rJbVq9eTYS4VsVySgTlIAJHIKrVpixpyfSA47R/8fDvYUdF4EvFZiqh2tWQbCtCXnGadiKdnS6/ZHpspd2QYul15eKPr77CDNyEHvfBknq+2caQb/4WmV8+9+fPn/RtHENPxH722JWgIeVCYyirASYjkRdjQspmnWJTkrgRIYG0TVrhGQEyLEVWssOx2ZlZNyAW5jIA3qr1wHKcnr4+B3mJeGx6ZsqyzcG+nmq93J/pMof74avsNeHrdCzszIRh2LIdPZkNCde0DBmpH/rQaMu0MlFgacUr41/+6nd+cvmlan7Efx1l+OY0Nh8di1L1WE3Ds2Yul7j44u8fuOQ4Dje3I7fffvtYbkfYBqbhe+76rt1AMRF1S6H0KDLvWSGe1xMJhkG1ak3X37Y/9uRjj5oecgnM8XbIUSetXLN+WMCWQVGUI4880mqaNJ1M6H3j6yq4XIrEzZA6dufZ3/68Up3KJXPNjsnQPIHodtsSBAyiwGnJ5/ItsDCcwkb1nQDqJtZNLly4sNZuJGNJcCb7kmmccctxuGTOD55+evleB5wE+1500ddOO+tiMEHgW+pJadddd+UIYmRg4dgrL/Tn855j/uz+5bzMkyaJONaDmaZjdikVcA4KScK1CaIci8VYgQfoC8YqFtM6HT6i4hEnJ8eHevt95E5PbRzq6Ws0cA9EsGtv+FjAdiGO4wmTQIQkSB7CnTr8MPz9b35+8OHHoaiF0iuvvHLcccfdccdNpUolGZFSbmZj89ExAWTGtgslW03GK2Z4yBGfkdQkRXM5jW2RH+00cFC7UiwdddhpRqMaT2jLbrqqTwZPB9UaHZlnOFHFFZGI1GJq1zkJcUTR+8+9XPF5XqvE7U7XZBjQmEHV0gWhY9keCh++6VKQJD7qxsTQDIcqOOYWMhjPhizM1QFi4AwOyKmN+pI9HoIPpCjQVhBKOt+MSLzlNK65qtttnwliMCX4lpil+xNJhnF1VejYhkqR4BH95cmHrY4bkoznEUcddZLj4gzmU0/76sapSV5Xn37mWppCLIncjidSZLNYGO3Nd2od3mcRiygVJ23RiqChfzbahSGxEYmqgGVD5ln4Dz6wAtIQTqTUevujrZjRHhxGimlvFWr3+AiCymoYws37CcyIjB9fu938+T23wIedd9uLkWMt0//o/zvkqV8/MNlCDhOoPNnxrKmJDaNDg2anzrAEeJ8hJi5lMfdqJ6Qpsfv8zTZeYWOUdyw178fYfHTsX+NfY26OzUfHwHQUy/X+wb6//vWvPE8MDg6+8NIqPZVtmh2Kop77Ne6tCnc7MP/jvdlUpeIdfvjhzfX/kDh5x50+fsZpp4zO76/VW27dUlWR59+Y9/MtBiDVgCDabUNQZIEXRF70ImNoWqbIU1E8IOoWi00Z1fVaGBK1wVPxHElRZBmTqNVqNQXcsoj+HjYApJfL5Gr1ctQSBXmeb9sWw7BB4Luuq8h6x/fLlUouleVwUxV0ySWXLD3pNNTlGiAIwJD77ruvpkqTY+sTWjIm8ElZvPHKnyS0eKe1CZF+UANTQkSNtu+9994vnPqVdVPTCxdutffeez/22GMCRa5cuXJk4bzRodFKpSArLEvhYIkgCr7rC4LM8JuaWVuGRZK4tfUcH5uPjtUq5dHBgVqr7VvNhIKuuOTbhxz+mUZ9hqPouBbf6SOfhm1Ejl79l1/Dr2vHij2ZVFwgXMupt+rpeIJAgSzyrBB1xAu6DDMcCumA3BTHJ7uhezJ8lWt9U1fibgsvUtAYjmQJ3gp9s+MbjiVHWJHjJRO92qAOe/QkblAZ7VIo1TJZvWFw5ZItKFwQEseffCZB0GGAvcGNGzemY4pA+Y/cf6sg4DCj1bJUOVafKcYy6Y7dnpot9g9nV240Pn/ckmtuvSGWEM74+tcLtcg7IohkSm00ZzlastvmotHhe26/SSL4ZrNsGC26ScryG7tP7/roIu3/zigCTmn4Ks3jRd8870tnnbPixd8r8fTRhy41a5Vf/uLBWsNzO4aiJjmWr7WqCZz8EdhWq96s8xQA4014nWEBnoOeve0+hu/n2Hx0bGBgYNWqVX1D8z7+8Y/DNC8IzOOP3wpmY78DTyXxAjGW876+vkMPPXR67KXRRdspAnfjlT9Kwdtm4rjbFYl0Fb+qsbGxwf7+t3t2MB2gmHBeFvSYQjT499GKba1Wz+jSJq0kyFdZobDc5bL6xz/5yWR2pNo0mmadFlhQzkQiXS7h7KStt976sh98nYvam9i23ahU03oapn9RxK4I5lGV5dWrV9944y0TExO6LpTK5enp6Z4oofa2u64G/6dlgrME+/oaRxEIL/LCbY72D89OzmqxD7i9MlyMJOOppFwup1KpR5bfUW6hY5ee3CVd3GGHHfK9I088fFejbQYBzroulUqJhI5XqwOX9EMiSr7hwKCRZKvWmuOWbPPRMd9z5o0MwbTWadeqs41kJtlo+YpMPXj7FY1GB6QQthFYVCk3ezOq7QSuZ4G4Bsju2C1RwvRvYWiDGRkcGIxC99GTgcm2a7ZebXTnb0KRrzYkj1jv4e8ndt9DiyfbViegCNipbXcEKare5/mwY1C4QKbbBwwfumvHavUGy4gVs9FyfMSojz12D3z5kZ0PY2I4dfDXL718wPEn5TXpxit/KCtcLK5SXICPQwRmrWDaKJnLDg/PP+PM0y695qLxAB3++fN8Qa5ELFGWjytNWcITcJ1xi0VU4JuCRMXlnnq9RDBh02ip8gcVKMAPkmdIImpdzVGUGhPGxqcVPfnwndcAoD58yeluKjc+tvGAw79omu2bb/gPVZW1pFxutuKqDBiYZjyGwQnFnU4BEC8rmgjN6bZJm4+OTU1N9Q8McBwFXs3ZZ599zXXX6DHW8xBANooSupV/YGeyGTVqGyfB23Jdxws8TEYfZZ1bhhHiPKhAld527P6JJ55QVLZl44xGMIlNKyTpKEmEQHy0oLwJN71Ox1iSrrU6BxxyWDbbt2bt2M477wwzOsNIOEkf54IN075x3XU/bpZrOUUHUwz3BRaSI0lR10XEgSngRHnevOzqjRvDnj6wbOVSKYjopb74xS/aRrMwVYpJBEW7HOFLIrXsxpuqzUY+22MYlix9wJE4uJ3ubXapvFVQI4UFnevY9pVXXq6q6NN7Hz0+Ph6LqUuWLJFl5qH774hrCkCRjeMTqZikRqSX0YqFx3FzXYbn+vX970fPwEi1YRZrFdsjNk5O7brrXolMGlAWZocXBDIi8nzw3vuKrWYmoZqmpciCHcI8zwSu1WybBBlwDIMbxJIOIt1X06noTdAu7LpjgD2xEL/OE6O7qqOr7G//8MJ1N1z/8so1rChSHNv10xqNRlyKYx0jXLwkhyk5va6mdVwXjs9Q4sax1UPDo3YHXfLjK+cNUhG/Puo4FuHYIufFepjJmZd706qeYN2OyQhSqz1L8IonCJO1SiKZ0AYGPrTX5/Bylpq16y3Y97xzL9E4cjjPVEu1ZAJUrEMRAYh16BHtji1KsWK1kYl/kD6MY9l8RPilyRyyLVWgKC8wLSMhKwyHH/3Pn7x9smCe+LlTmm2DEdVdPnnYsltumD8cIznNDkmw0whnz8XgMZNzngJk89GxYrGoKPHhwb4HH3zwxJO/0Gi0ly1bpijsnnvuDz7X+nW4+/A+++yjx9XQNSuV2u9++6uQwjkJYMcUWQmR59q4RaXveSz9th9LtVrdYYdtF3/oJ4hm4KG2LZ8TsAdIRUYs0rFou2jNrZtHYnpO4GOGJ4oimzZW6oMOPsntrO7qWDqXefLOu+v1clJlk8kkSxGtVlNkGfCpCJKTaH7DTCmZ67Ns+xOf+lRqYOdKpaIAioqMw/whzrOxYR/o6QkCk2d414NJ39TVuOuT69atGx4Zefce/DsZHMfhPhvgIQ/0o4D0PZemMQUt+GOA15ccc8yPLr64b2jo1ltvTujok7sdDjPI1772tcsvOQ88as/tdIvTYQKlSDIKNn6wd/M/jM1Hx7R0emqmlReUSrvj00y9Yxy+5GhQmQceekiSkB9l6BqGf+opJ2/YUNNi2U/td1TbbAEkW7XyH0TgDA70Ombr5ptvyKZ033coinDcDiZpijCeZVsCJ9iuzYcSerVrY9TBy48sGpXWFXByWAo8DabSaIK7oSKMx6qtpmuR2ZRcLNVUDVMvleuVeAxjUZ7mLMI75vijVr0yxgqxdstduGhrQ1jkN3BRDGcZ4PrlY3qtWtDjyZbZlJXecqOuKr0eRRcsFGh9ux70habhEMo2ZrnNkYIkSHfeeSXCaWXINVHoxVgw1KRoWabn04HLdmwEd5HrGXmHzdjf/ngjjuIIQtM0aAv+v6jZGQsgOHBxaIaiAtLzg2o8i5EhxVgtk//V0/d8dOf9WZY96YvfIpB3/bWX57L4AZIUIGHWaNf+pWPv0wBLkkjEARkO9Seuvvrqk08+udFs8zx/0EEHPfHE/RyDX207DC+55JJcVmm3Qp4nWAatXjedSSfiCjdbnPVtM5PKeJ4J7jj4CQa4Z0LY1TGRE4MwwGsxbyaeBAEXcN4F5/3uuT9uvd1HTMee3IjLmWOpJEPKrlVLpnLXXHulyCqpWKrjtHBeEi/xvHz++ef35IZVRZwpekcceSzs2DOMY4MrV/9tt912u/naqxaODsHF4PaFrhvX4vDKxiYnP3vKmXXbbTm8nsxNzdZEDSb6mN1uHXjggbBv0K6KlPbH3zw8MT6hq4qiwIkYJCHLx/01SUZpt434+xW+f7sD/My77767Y+NXIMs8TGNgup999qHddjsEHlq9Vkqn1S5wh/9tNas9r8v2nptj89ExQYoDxKu1MSFUSmO++61vHnPcsTRAEJr62C6753OYGfPmm5fFdWXDVDudlh2ENkwHueE8R6CSiRxKzfRlJqq1dr3a35/haUaKAej3Ow6uXvSRU281NFWTiX9GvYnX/sVsu+5gf8/11/5HSJE0w1mehSJBAEHxfRxthzka5Nz1gw1j6+cND3ExxXJc16e2mr94plifbLunfOH0ZmN28eJtZqYxWhxJbnfNVVcP9FNBgJouchw+WoZGH9/tuFgiy/CLZZp0fdNqcz2JjKY2Lv7uBWeecZbPYP2UssNWvbX9h/eJa3xS5y/58cWpVLxQKCSzeVlRwVH0/fdJwchXp6QILONaof+RfZ8JmyqtBzT/0uq/LZj/ISsgaUHbOF55/PH7TjzxdMNu7XvAsTdcdw1smc+kSBLD7jmeSLz56Biu4edYWRbAD0no6uBgz/O/fapctxIxvlTvfOl0zDWw++67U6gtaf3Dw9kXX3hBz2xx440XySzDC2AIBHBpMolELq6bdqNt2aCx7XYjnsRKBbLB4QDWmz4uUGbYXU8k12xYf8GF31yxesXCLRbB9zMzM7Oz5sDAQOC5HB3+x/U3LBhZQKBgfGq8p6f/xb++1Nvbo6pxnicfevAWTGFtoCimDZM0yqbxYt2xxxzr+6Qsx4PA5kQpleoXZHVierZcb2d7BlodHNSplMe+8Y1vgOElorgiHVWawknvu+fq8my5rz/p++G8ecM+thKGKEuNRkP4QGMebzEEQYgafXBDQ0Pw2MvlMkGyo0MJeCo/+MEPvnDySdVS5YQTToAtH3/0LtgSJoxcOv1BX/Vbjc1Hx8TQcxqApqR4f0+91SyNr+sZ7Ke9xsxkYbB38BvnnwXbLBwdLlStJUcd+/vnXhzoH2kzwmdP/f7E+MZ8OmG2m8MDff9xzcW+jRRFw/VSBKqUQwXhEpVay6UorROSzShJ+LXpGQdNIp0IQo/RUmC8BoZGf3L9DeC7qxpWTtMyQ0qUGDQ2UYYvBT1Rd1CpaGazg8U62mqbrU0P1Zsh7WEbFVDo+OM/57t4DY5AdLlamT+6xeqyvOUWW1uBD2pjVc3AmdaU+kMPXJ/RkdFGHIeJ3GjaKRaLeix7/HGfg31LhVJ/b8ayWzvtslcmo9588/WaLlZL1XQiabsOMui4/j4pGPE6bB1uKgj6H6yOQOnlWjXTn2EYcaI0k47FQ4b7x6p1ejyezekPL79lzz0PbFkRuADnDImZ9Nz2xjYnHVNVsV5vl0ol8MFgnh4ZHlm1Ye28oXlh1OC4txdjRUBu6Tj/8yfuaXXQYYd+BjYGTzqTyZhGE356+eWX999/f11Jttszgee7VmfLD+1wQUS2k8rlwaGbKZXTKbzc+Vq0mMJxfCw0lu1TFLlhwwb4KT80xHO8FyVkKbw4VW3VzEYy2asKmwj3+3plEDeLQmvXrk33Di5depLlGJblsRIfBKTRwuvIPIcJ3iYnJ7fZZhua4l9e8Y/58+dPT0/++Y93jEW1cGC+CAKv+wUuXm4a6u/1Q3TDDTcgHIyhQPc2jE1vsUWeIDARQKNVy6bSRERhAAYZk/vScxRhgWnqGxycmp1NJLOyLMN7YQninHPOufW22+CyK+Uy3Hgyid/C9PR0Lpev1WoZfU6zgGw+Oja1ZkXvyAgKCLvdHuzV173ypy0WLmjUxiUl1m53VBnP3PVGneUVXJIL/jTLxnuyIHA3XvdtgUEnf/6bxamZtgFgqhP4scULF7300ksv/rV83Ocuhh0LhbIeS4iiWPFxJAOElYpK66O/Pvx95NH7wOPKDg3BA+1gyGfzYtQ02fUO+cxxpuEP9vWXirXAC8BepeI5MDuxWAwOWCzPqqrq0pxDt0CcRJkTceICuBkWJYR3Lr/aDsDp95cuPWHGGScTnRUTU/P6s7TTiLN0bXaFRAs88m2DMpq0qmXycRzMhIsqVZ3FW+Gqk5liNZeOywCYazMJPZ5OqJbXFuj3ae4nomXG8HVLWN319zeLHAEuSCi9TtXoyYwYTUMQ+Y7rHHjUAbfetiwmcdOVAkyIWppHFM7zyPfk6622ps1pBUObk46Bgs3Ozgoco4oiGKiRRYvAs9H0OLgigLJiMVz8x/Oh7bq8THshAVJeFgLwo/bcc0/QMdvS44qGSWYeutH3kNlES5eegnA8D8/3YAZdxwfzyMa7QO6/6th+++3HU36l0SCDgNd1UCROwFuChWEYZmCgt1wsKUqsVqml09nxDRMR13wTDCwcH7fJYxDMzVdceSnHY5YoGB/bde9UNgfXJmr6g/fcBdoIrp3IYz4cnvBE1Fl++62ZTM5ql3hZZUUx8EmSYsejRadYPAlAC2b9bkskuGxJ4zRNs22boBgC02e/7cZ/79vAfRIFAZ4JzszkiU/sshujSoqktNttPBlFDN5d3ji4HV2RfT984zWCOTM2Hx2zSE7L9VNR0nwyoeF4E87u86nQHOzNGJ0SbKMKajWw2xYhCzwtin18HJDJr556Yo89j8mnEs1W1Q6cvQ77LKgVSP/9y2/F0cFoCmawfuI4hKi4ALcEkjO8jkwLTcfYe++9QY6nxqdyuRyXwOs2tucGZCBw3XwfQ2LzV116aUYnOz6qVcz+tGjCtbnID7wjDjnUCR2sqB1PAFEyC32x7JYf/jDs2BOPE5W25LDIcDt2MFlcMTgyOD3RUfWtShMUF5LHn/5Uaeqlx5+6JEBUs2bE9SjNX8FTiUfyskS4LmV1LIBRvKaRUWATRcmWbDf58t0WS5B+3AON42BaCaKBi6BxRc9rWdB4/A9JGQSyA5cSeZ6iCeTYvvnUMw+yjNQwGoBEPBfHajlPTMtYblkGB35tx1SEOV2kufno2JsOmvZwpwKcsOg4DnzoOAGoFgiEYxiJBGYa/fWvb7N91DYQxaMlSz5fr1ckScLFV1LCNDHvUlLTTLMKOrb8kWVwhEarAWahXq/HY7FHHnkEpErn5JfXr5o/PN/yLLCQffk+JyLCBXcCgNmhhy6tFlaxMsi6wIUtgpfatfYzv3zylltuOfOrZ9aKZcdyb731Vo5jwAL//cUXUSSRs3XEqDhZf6rjDQ8PFwoFmtbvvvNbJy652W2Zzz//fEJxDz/88NL45LO//B0Yq2hBCQdaSBrns8PMkEpq789yM275J8vwZOAJg4sLzxaMjKK8E9EHLcWhkjC0bavWqgYkkUzA25AoRAYkatSbYMSkiNMKpj8KUVy33G4Oj81Hx6gI5Ee1IK9jtEFRyM92+GjJtWU7IitxDGoSrK7FZ1uUH6BdPn4MyAfg/lQqZbtWu+0xbLzddHO5xe16NYxCFxQV6zhOTJVPPfa6ahW3ruzp6QE5hskbpB82+NOf/rRo0SJMsptMdnkRhSj7wDTNkF4Dx+f5BEdx+WzmssvucT0rGxNrLasvrd16/fVjY2OLRofcACck51KpmalJ2LG3p1fnHddj109VLr706vE/NwYGFpI82m/3ox5+4DYRLtw2+uP6ooXbzhsYOuaow+0oEazbRQUkHszIJz6569FHH73FotFNj4HYFA7txvfeXTMG0A7uEU7azfHt2rF3eCyKaDeMjod5y7N8b9M2vAhAdlyLZ+E1qul0hokCNo264QdWKp54F2/kvRibj4696SAx61j3I7x4kEXTtgOSBw0JmCx8s+WWW05MTIB0wmRZnao8+ugNALv2OQjzgebTSbODHYCNGzd6oZdNpIpTRZg40+k0TNWgk7Vabf369fDNjjvuiGuTFcUwDHAk4LBdtrmrrz5NVdGrHMNY8cF98HzsMcLu8DeWSOm6Dqo4OVPopheBdqEIeoGd1NLp+UOJCy/8+omnnB2lUuKO8p/61KeGe1L33307aPKLL77Qqjb0hAj3iOs+Xg0WNppGx7Lft1pMuBecSEkQ4DLBvXfTJsG0wnTzdg8FL0hWJB4xoK7NVtMKXZWT3MCzLEwX2YooUHNZzGkVj0kdhwb15uZ2MtXmo2MUsrv/Eq9Ri0Z/PdsFr8APur0g5I5D0owKL4XnxYANnMC/8JtfO+/ci2Yr9ZdeWp9IpA4+8JzQ91rt1vDgFg/c8w3H7x4cCRQqVeA1W7qklJt1eLWgUYoow0+NjoHjCpIEMh2Ve5JdrijYUVYD18b8+2DWGJ5wOj5NUyKFpCR2nCRJRa7dk4xV6/VFI8PgJ5WLs4wXtYePxQbTkk+6xSqVl0hniqQoJqbzP33i3qxamqlOJphCS6/TdrYvq3mBjUKn2Wh2+2hqsXhclUIFhz2osFtX80+71Y3svevJ6nBq0DRQM5g4YNYA3Nhtsfl2BxnScHGW6TmOqcFtIPK5v/zxkh9d1Tasb37j+x/Zdr4karUqPrLjIQ73RvPe7Vt5l8fmo2P/Gv8ac3Ns/joGoIvneTdqqUoxLG6c5eG6DzA7hUozmxkEp4WhY4jm5s2b53mY9Z4Ig5iurFu3Zvvtt6dYjENs0xzuzXVsjiWbIs0WquUPf/jDK1asAEf8J5deOjh/Xn82b7g2wMst5s2vm+2TTz75hRdeQBGI0qQk2DewbC+//Bea5H/1q18SYQjWDAAVTPYUgfN04QP4crzAw/aUEwXvWbbVbCBGEEWtaWHGT/CyqtVpnmcBTaXjaTAXmVRyplDzfIrhSLCh8UTCj0Ca7XjgNMIxwdCGb0ZF/66OycnJbn7TD37wg6233hpwODxG5h21xIS7IxkOXhnHYRZKkmJ23G7Hm2/+iOMGMUWAX8Fgqpt49ZAL6BlMNzOnxXhOX9zbGkSEFQnweogQkxluAkcUJyiIonwPu1WNtkFRyuRM9aorbxvfOCnnE7fefhHNon32PsVxLHCuLNON+KjthaPD9/z2NpVHduS6H37IsbVGgUYdjZcsy+pNpH/83e8nYlql3oC/cNiPbr8DKC3INIgXaBS8+O0Xbw073nbbbUbL2GOPPcAzgX1HR+fVijPD/b0TU1OKJCox3WgboNIsScYyKcM0mrWqrnbbn/scR7A8D0rTrPNWewbwqOM2Yywq1+VOaXa4d6DarOWH+kisReCvwDzQ7oq1KMuiwIaugzyLoEjM1YOfxht3VnlXRm9v73333QeOKKhW1JhKhcfYRctvd8iq2KrbTmglklqA/PGZKUmLKXJS4ImZAiB0W1E0nsOrEJWKRTNETBXf7bt5l8fmo2NvNkDcwScmo3UusGmqTIK0/+lPf+rp6fE0frfddtN0KZXads2ajb/9zVWHHPTtiFaeAou09957O+0yr2CvXWD1Xz79ZOjjrEFQqkKpDH9xpxieX79+/cDw8LPPPisLvBNxuIMXhOnvZTzXmiZeS/3D878LIgGfmSn05rM4uA9n99yZmRk9poFykgReV43pMTkuhS7mzAl8v1uQP1Oq6vEcXFU8Hm910C677PLk04/nYsOFwsZcNg1+oCwIrVYjEU+oHGNHYg1np2kajoCbvEjvhwjiy4jynuCC4X7hArpdSN/BobrLAB6xaQW/r6+PINh6y5REPpEQCEIARGDbmFpHknjc1elfMY/3bdiuDZOoY/mSqIZRYJflOVx5xQpV05LFiBlb58dm6l885UzLDQUivO32n+y00ycFITEx/vJAX99hh5wJmOeVF++ZraBUHAFSq5VLi+bh4ESjVfftEkfRuqwjD+X0JPxVo6VPuX8YPss0j1zEdkMJBClwTERKgBRGiDotoy5sGsxnEAqzaThmyFFkT7abMI4XhTPpdLcYxvBxzENkxI4LcItX4yzNobvu+/ZJX/hyYHscv9WJx153ySVnZNJb1Awka2atU+V5FaCU45iyGIk1Gbpmh+Foyg2jNP4ooh9G9D8h8V5Ys/8SP2Sj8c4OFXoM4HpGwIk4qXS8Wq+c+uUzXlmxPpPtveWmu5IJulAo5KO4Ik0jw/CIOd9MafPRMZ7hfeS7roMZ1X0iFpNDAud82J4NM183xkVw3LnnngvWo79//n/ceFm12Xzh+V/aIfr03p8ZHx9Pp2DKJPbcc8+QSrvWtKr0+o4dOjhBhBe5Rx6+17E770Otksh3iaYJsEUUAdAL3DAzl8uBq3PKKWe3m+aqVasOPvjg3zx7H/gmJGEKokA7DMvSLCs36w0U0aWGDiioRHLcm7YGm6tDiXGNqtFptFLpVKlULFSKV1xxhSbH141Ng4KB4mGHOZo0KAopEu2Fc12G5/r1vZ3BlIqVRKKHpthaCwA92jBRyuVShuWrqshG3O477rLrvNEtzQBdes1lrIiO3vcYmBQFXtFjyVxGevLhy0AeyyUEKK/TsvsyXK3W6Bi4908mqYSddkoQfDT9di+LDF/Xaek/Cfx/nYC7P9rdRH7LMlok2Dmaw43WwVIuHJbvvue6Y5d8hae2DILgk7tdGEuG1992GoE4FzHTU9X+nrhP4aSHmCKGvlstzyZTmYg7xI/OFUQmjJrTuX2YTscjKZRNZcFDVmNKPJW0Qq9lmCOD+WYbuZ6kaUqzhV9KqdxOJmXbtiV+Tqd6bD46NjU1lc1nx8bGhwZH6vV6cdboGx6G+Q584nK1emwU9QKsPz09/ac/PPbF07/1/PNP6PnenXbaaePYFOD6VsvYcccdPd/v7dnGc+scJYT2rCQpjz54P4oQXBAQExMTPX3x9/pGupFASZB8FwNMVVTZHnDMXLj4eCx37bWXfe64y3BSLGUperdResgwqLcnPjY2hmEl7CLxkxMTA4N905PT+fzb7m39wQ5WwFyX4OvKslgolURJadrm55aeevONN1CMns9Luq6XSzgnGOAoTBjkv7Di+zayPYPgfAwMzRufrAUE3z8vUyx7BEMfdcyhTdNIRHVf+f7+e+67z0PozHMuOPLIVzotb2xtwWh3lFwMnJf84Idb7cYjD94ABoXGmfVB4Fh2C7OpKSJuZtzXOy9A7+KK539K+XpthB2MFVlJiolwAQ7N0KxPkwyrxbRaw8jEpYcf/tI++x9nWnbH5I5d8lXTNO+66w6AT7nBwclJzMW9bmJ2aGAYhX4+n3uVxC6IThf1CHszguy5MdoNw3GceEYrlQvJZLzSrJ9x5hml8pSoqhyFvADM1wxN4xtRVdYLgzmvYpuRjsGLWbd+3YIFixVFkTX67//4x5fP/DbomGVb8Xj87rtuRVG6xkSxFkpsT1ZavvwulsGYHsRvn30OZhgK/DReYPfaay+rY/E0/btnfmHaYTc45tgmQYbgXlPMey6b3Woa8CpdF4cWycAH3Ei4hCqrmiYZFszf6PHHbzEttMceh7vgeTnOMcccAzr2kx99ffEiTHDQrBlgwFetXDU02A9+2nt9we/ukDWpVsZ5ZPDkwUQnY8kbbriBQDQRRVlNC0cstajrJ06L6xhx/T1HFv8/x/+xF/AWw/XC+Qu3mizUNEU3TPTN71wzU66qcf3pnz9SMlAb5xjhEMhZ51y4fv24bQUjwwvsurF8+dXVOnro/vtTOrIdZHX8mEzBfFktNQCoabxEROFBlpHBHjRnykrfG9M+E2+ueuEb2Kr/asGC1+3OM9iO+QZiSQPXM5O0SAteB4UtZHptTSem6y+Zjt2X3vL5394ztREdu/TMplduG5Vv/OC6ZdddCvtSgjRbrM9fuIXdMV7n9eEYUNTkeq6asGiEXqCqMsWjwuxUPKXBs5qY2DAyuEXHsUmCV2U6HtdRxK/IsBwXOnPejG1GOgYzPngsYMSOO+64RrNRbjjDw8N33nstXhROJg0LQ6bDDjvCdgNN0zwRk7FwAQX+2OjojhOT60O3+NTTv1my5BgadcxmLaYkHrn/LgCGVMR3T7GU3bHVbPJ9CNLBPA1/uRA0S3Asy3Y7iqzQuNoZeyDNZiUdS9vIq1QqABdzuZ5bb72ES6OjjzllzZo1++23H8Lku9qdN90AT4N6TwL17+0gaNI17JZlZDNZw27Ozs4MDg6SCJe6Wh2XZxh4PraFlwEZEoUcB65pf2ZO+5xzVcf8bidLwidf66/jU1H+eqM6E4snjFoFl0vFM15AF2o1Xkj5tHDwkafYfpMgfY8mHnr6IYqjd951P1aIq3KqWMVBbZbJm5bJCbpHdBDrcdRYXoj54ThLVWOJ5EH7/TvPsKIgNi2L1wKKYsCp9iKmJ4qmREU0600y8cZU+G8hy/Sb2A341g+wAfS8kGU2WTbLAo8Da7WgEvhHTiSQHdLYAvucH3gezyaMJk7tzycowzQIvzmcE6aa9Qdu/XG93PraV86FfX/32z8edPAxru88/tTy2cBjKNzKvFCcGkrnA9PBLTThrHM1O6JFWkghuCDp+EggU4N5mNfqPmoQBEXzguGBp5rjBCwJ9QaKaWE6M0eJIl8bc1XH3nzwPL9y5cqFC0YD27awSNLpRLrScPbYax9wldN5rVwpPPXLh3kCrSuUn33m4b0PPNE0TdgL4Qw3rmW077jjYhBjwJMDujc1MR5PJgg/hGmSJSmZ4UvlUi6Zcjp4RbtWq+kxTBfhui5OERJE03+Ddux4vAUAexOvHFfBSJJtOzzHwomixj+BwHMUj19KEOCWZ81ms1svg3NBSAqkjCRI8PiDIACHTRIl27Hh2hJqotpqchx3yy3XRbeJDjlkabVeOeCAA3760PJWq0EFQT6dJxAB8ApmqtD73zAdzq3BIMYjCHjjuMI6etq49EEObafDC+8koeR9G3NVxyJCNZi6yLDLdh11KYpCZDwvLFy4qNWos4wIxqXddsu19gknnipKfapGkyh4ZPny3T+5D6iElkwKXIzwiHUr1y6OCvhBHFNx+aD9P8sLJGjddVdf2d83bPr4KbAUprBePd3IJFMVC2dDkb4bT+itbtYFz4k4dTCImj+/wSDeXMfCNylWlCXJsj2WYaemCvl81jA6oiiUSlWG5qPb5A2jnUyqjYapqlKxUgegaFm4RkaRpXK1mE6lW6YhiJzjOLvtsetPf/pgUlfqJVy1zbLCspuv3+WTn9Do+G67/3t/f8/ll/3YsG2j46S1WGi6OL/sHSU6vQ+DRth1ZkKexAY9xP5ZGJCY5g0EgYcZBqYalsOrGpwoUJSrCHOUKPK1MVd17M1Hq9Xq2I4qS1HlJWnb9meXnmhYIcviVn133b0sGSMff/xn++67fy6XW792Soulksnkg/d+H/adnEXHn3CKqqobxlb19PQcffTRbFBqOb4mSQ898FOOZfvyGqAynqRaLhmTpampqVxPlEvVaBx19JFwfFZ646rbt9Ax0ntj01cpF3lB3nLLLS644EKQIUUWCrOlbCbV/bVex5XFcAFwncViKZVOhSFSFdFxvaiDIV4ZA8PV7Upz9913J1QdJvhuTrCiULOzrb/8+dcf+sgunMqC5xlTY0QYeLYHdoD2EafNUQV7iwEmPWQomo5S721MjwfvH95LTFHmeOeWOa5jr+d22bS8w0u6ojGNVmvd1PTI6AJajdlMynaM0DYefuQemJ1bHZw/9LOfPeTY6IjDP1svNkGFPr3nyagb7XUay+6/vTcrVFqd/Q/4mpJcYFRmDSc8+OgLWvVZkvAY0imWpjIJvVyZmj8yUK7MwI4JTV527y2KIPLhG0eK3yJjKQje+DcmalD2jxWrTjvttPHxcXAv+/v7x8bGqGgdWdO0rbba6uyzzwZ/MJ5MjU/M9PflLCcgSXp6ZjoWi61dv3FkeKDeMERByejZSr1KhGRGx3wehdmaKCpThcYzv3rm0CWHz8zMHHTYkdddc21/QmcBo7aaVNMXEnNUzdgo0RN3M4xYC1D01j34XuQpWvBwOFFoNnCehyiiyemGrMnvMDPy/RpzXMfeYIAxSSVxlf7w8HC73d51r/1CPgs27Yknbrds7OR87nOntMzO6tWvfHibHUVRfOihm/baa2m1WoV9t9122z++8Lvzzz9/1T+ey/QNPf74nRMT6BsXfmdqahwMAghuo16CQ/31z78FnQHbAviRjl51vTUL37OIJd/EXL0FeQVNv/E+mNlX14eGhpY/eF+l2tB1DeAiWDPT6kJi8qWXVn3hC1+oVMrJpK5p+u+fe/a53/8JMGR/X75Wb+Xzec/zhIgmrWVZsiKTiOqmZaZSOgDUlg2mmLnvvvuWLFniec5hhx32i+UPxGWcfJR41Vr+nxt///vfwU9+LbeDxct/c12G5+r1EV2h/ScIILBfg/83pier9ebg8IK2jZo+nejZqu5QgBkqDdyKRVKli3902TnnnDs6bxvPotttY/+9Trz1hhtymM8TTU3bX/7yivLEmnRSsuoTRxx8OrywaqVEksHjD19XmUU9WVSrB76PmQXKtWpMFjoeLqNIKEk3tFdvWLflwNZveL1vkSr8ZigylUiBkkg826g3U3HNcTxZ4Kvlqp7EphI0e2RkZPmD93SsAICoYbQURVm6dOmTTz45ODgIAPLyyy/v682C8jVbHT2mU+CxOK6gRE2DCFQoFcH64ZQJkrr7nrv6+hbs/ak9Sg1HlYhET6peqcVSc5T6k0AuzkR5HeVOEDVSbLbaBOdce90T9abZfd6mjWhecoOQ/RdWfHcHzGG4Lyv4GMmkVbfAoDU9Jh6PwzxNUZ5hVFOp4amp6T/+/slaBYF7QuGkG1Sp4tDFaaedEQQubkr205+qvPqhjx6Duz0EQS6b3nfffTstkWcqQagQZOfxhx4AGygwfMPGO+IgAcuODI282YLTW65Bv/GICrRZMJigPFEpGmbaActWq9XgV1GSJJGF70kKJ/Dpumrb3pVXXgmTAnw/PVP6yle+8uILfwR9e+jhx+DsuNrA9TgW+2NwBLh4lsKZ+ygKQu6www6rV69OpRKAAhSOi33QPdffwUjoCQexzz33XCaTkQQMp+EB4lKj4F98Hu9wvN6C/acBYgc6psUSxaqTygiMoHYqFkFLjzz503/f9YhEeotao6El0p/Y9VBRUO+768YjjvxC4LiyjIN1V//44tHRWKXR4AkAgfavH782oeOJ37RcEEeOJBzXRa4vSfymmuHg/2PvOwAkq6q078u5cuiq6jgZGMCEmJZVWcIiJrIrYFhBMKGou6xrVliVX9BVBFEkiErQX1AMKOgqiosKEgQmT3dP564cX37/Ofd19/SEGmUcZ3rm5zg21dUv3HffPfGe8x2SVucSOxgvDHV2Ge8eNsi6SFlJEkMvjmUZfVEH9Ng8ejv8UV8EUSjLPEgHRRFbbTubTd9www2KzE9OFc8+++xGowU2YTKqtTsYV9QMRLR3Au+kk06++2c/ZxnWtvmA01/xT6/+4wM/tFq2xDEHVvSD8xnC+0iShHViFGxn27Ztvb29pmXj+9IybtsmXJgAINuBbTFssxPk+gboHj3WvJu2wDutmLBEHcsFWrI89iw9S4cIHXw8Fo1ELRRqjGGItVYLbMUXvuj4j3zkHWATXnvttf398fPOu2hyajwdS/ie/7rXve6ee+6SeUKxZLDFyfr163sHB3VacJSIqxhpbLcFSZV5hI32OE7g9gbpZf+QqkqgSLF2kyW0qWQrrN2MRuPnnnvu5LaNK1chYumVV135kY985HePPP7IY08UW05cE8CSzGQyCueD0mB9zlAPPO7nQqF0iPwBCg3sW9Bm8IGTlVq5JrMiPChQAB4aw4Jl+Ja3XDg52T7iiCMef+SPcGIiQWr1jt+wehJLOi14qfIYtWX8RZYZS/ywKMN1bTYAa8IJiBDVNEPVH3zwfy+4YGzTk0+uWbHs3h9f/cUvXfexj394w7o/8wyJavrLX3nq4StXf+a/PgXn9qTUNatX25ZVr9c5Ht3riKonJNH22k672u64ogC2ZwJznAgNKAbsdiMwCJHvn3EGYPeMit1favfhkwAv4jhuxzTbbbOnJyXzfKNiBy5Zs3zQZ8jNN96STWmhEfWS444tlUpPPbkVM4IFYbZGRDU2Pl0hTiORyXAYJm3GjQOZggTzH2Joy7IMzmGILQueNriLtt9OJ9LRmB62Ce54ZGqmpCXjb3jTW6/+0k0XXfifkzOlfKEfzp2eJH25lEf3ypYyLVUe606Y0xSN+i63bXxaioj5fD7ORcBG7+vrSyaTRx999LIV//DZz13RV4iIHDnnjDfD95s3b/7QhzCRb2psw003XTfU3y9LseniRCKuu65brVZsz45HY6lkKgh8kJcCu0R7c4Ebo2laGHLD4m6xAONvNpqigi3XgMdgjcKffvGLX8BTvP3tb//wf12pJxLAhwpFDQpszjRNETTDgQYg0HU97MACzAbqK4xjAQGzMSwPf9o2vJlj+cGhgY3rNn7q/3xiy8RYpe30piVBEEZGRlYOIKAy+Krw3pd4UJEsWR5bXH8Rqi9s/Es/OJ0W0RSZU1f0Z+se2TYyYnIK8dVorDBR8nqGXlusz1zxuau+8PmPGzL5xq3Xq4L4mle9emxiM5zbl+97y7++o5BN3XTTjYXUQMeqshwXjacFLAtjqrWqbTqwiAUlrF1nCbMo5LK3+O3PlNjA2fGL7Q1PfNfkJS2iya5l87wI+hzsRiUWq9Wdlcvy5dK0bqChK/Jsvd38+OUfedtF77j+xttEmZRKLeCrnkTSYbD9er1cSkQOZK+TxXtcYB/ato0tkbCqoB5ojCqrhcHlPE8ee3r6U5/90uhU8ec//58TznjDw09PV+tg2GsWTdQGTTw1U83FDrzdu2daojy2B0pms65llUszkq4zsgomRySRAR6bmq6A4RExpEbde/rpp8844wwpaNz+vXvglF/d/8NKBbe5JJa/8O3/+uCDD5588sl2u5HORsBEAbXABEyr2fJ875UvP/688847bPXhB/opd09hszLXxtpNzwtAKcE3RgRbpkxPT4uLHEngqGwqe/vtt73+rDdvGV4nSqsHBga2rHsUBL/dNHuyPQfuIZBAU4U8Bq8sTAHjse9iAJZI3W+CqaJy4mGHHWFEhx743Y9Ped3rt1J6zmHZ8BiVpk2Pj4/3FfLSkk9uXtI8tlC5iJk183rErFblaDQTl9uuWCkHzWpFVPVKs80JOZaXrr3+fW8+/99ZTjI0pzjdetvb3zI7OQFemcigarr1xptvvOEbUQ1NwWKxoahosVADTAL3rFxukMBNp+I0Sg/yNbzj3H3not3MMzYjn/kS2GnDJ7wxKnEJXMdOhxM4kdZuyorkmCb8q9S8nky2XJkODTCGB2NMZbGFRnDDTTdddNFHn16/td40jUgsltCmJusHvNwq7KJEaBvhRqORSCRAWIAPaRjG8aeeCr9ufHz2J/f+qW9ALtZIpWP3Dw2tXHX4xm1mx7Qi0VizjluIolSw7LbnBhF1SYfvlzSP7ZZkdEj8TsuUI2JaZeB9wItpWjZLBDDzzjnnHN9NGxHmhhu+yviOIvIGy9ieP7UNUVbSSbVWNcfGJguFQjxuVGudRAKTayuVpihxqaThOH65XE7ElmicCrQQjzVl87WbhiHIYDdaqZS2fv36VauHiqVxguCeUcf3wTc77bx/YdXkddd94/0fvPLhhx9eM5SFK/TncpOTk4O53F+83d+PgLVCcUDdSx902qZNm6644oqNGzf+8oFfg93+2lPflEjIuJmux0EIgrfZbDZzORlU9sTEREzCdZtIIIhVVN19Rd/SoSXKYwyD8TGOoPLxUaEh7gZhaAK7GLDElWOCzQRWwDiEn6pwvKgrQntkeN3Q8uX16rgkyccd95LebPLHd/+wYzsRQVjRS5dUm8RABeR6i6PjqUIhkZBCNRWPq6G6EAUWmDZM5mDmFAi748D22TMef/zxsVjs6quvBisubJUEDIDRtu7NmmWa/uohmoCqKnMtlxhZYt3a6mVplxH16BB8Y5NZMLdSXP9vv393sTapxM3h0UosMeDJ9lix1a9qjC53vAasbJ7hZ8uzqEZoONOl6CBhVN3fWQHzSrBdh9Mw53YXtWN5ssTZPkY+GQ6BN2CmVEno2MhOuspPThZ7c6lm26rXa/meTMDztRrGA08//+xatVVp1nuyhdvu/A74YDpxPddtB74vEdmQPdJMcUZWjkbsusw6LU9X4vGmvRHOtViSFnjWtwj7LPbbfqGZmZm1a9d+6ZpLznvjxbOzM0NDQ7rEveIVr+jL5e+85RaFduYCJvW9uUwR7GaUPJB+//333z88PAwMhg3swMuiLSbALXH3lDOye0LdG40uNNYDezKux72q126YqWSqGbhh+z9QX6sGMuVSORbTLGKDLzpTnkn3pIHBNmzYQBBHOdaT7vEp7+yy5cAsbtu3E49JEk4vtmLiOAEYlxdNrB0FO0JweExPyWZT8IIymcx5571zeMsmGNALXvASOOXWW28F6dhyyWtefQYwGLyaVGxJA2vvBR0aPOaTgNeNRLnSfNWpF2dS8h23fy+dIC97yUtUUeqY5nOef0x/DqO9377hpkI+3mrYiVSM0GbdO1xknuaimrtf6vtMkcGiB/c9oARKjKdrEdYlJ3SNRnfbaktEYnazZeqJsF/7xGSFBykC3hsrtzp1VlED1MZMMp3dMFo6KiGZlhdIBieQVC4xWwSWU5evOhJOrNZbpsuHRTe73ilY9JW/45/BK4THkakJZ1kuaEhQYo7jtTvuSSedFDGw2K/daMDPO++4LR6L+vNJvzOlUrvORtLx4uxU4JJMzNjFHT3o6dDgMSSEBItGBSk9M7350ksvve6aT/3pwQeBTdAc9IjTRg87rWNjoUQy2WzW9D30DdovyE2gfFRVBQ3G0k6fpmliigPH+aQLnMEeSBDEWKwFnEM3ylOp1Hvf+95ffPeho4468rqbrzEUFS4OLmi9NXPxxRf3MW24i0m4m2++OREzMunE9ExpdBj3Nl74wheWqw1D370m4RbFe3aaOEkSzj33/D/84X+XL1/eaLTBa0pmkhs3bh5atvKXv7x/Zno6n8/Wyth3wnNttCRZtt3GSG82nYRLNWz3sMMOA49LlZY6OMde0KHAYyzxA4bN5Po2bN6SjHPLhlZt3vLEK45/dT4dv/M732qWy/35vKyij9F0SKVU60knlIjWbrdURd5+lUVsFYIa7CTJ56F79lmmFUgEjm4Hh6wOzEZowI1ju+/EdWF+z3IxAq7oE1MI2JTPRS/9t8u+8hlUTYxMhivThd4B0JBT08U//f4ubmKitze/9kUnX/TuD23etAHMs6OOOgocQjjY0JStW7eCXccitMP2YTCh9bhLc6WF0QAP33DDDatXDBWL1VQq5tIOb319hbGpacbzBvLZicmp3lyPaZm+Z/sObpdEKScXy6VEIgkO3B3f/NoJp7zujjvu0PQlv6n8DOlQ4LGQqtUqiOp77v63aoW8+c0XKJJuNatvetObsvH4xqefTsUQ9eGeu35QKGRmJqd7cult27atWrli99faL3oshOkE+zDM04tEIrBSQZZHn3lDLY7nq8Wihl3+8Nx2e2YoP+S3aV9mJgA9uX79erBLQVfILNiHOdD58Xj8hhu+1KjbmZRYqnjvete74MRvfP1akYJWUR7bfv1wOoJdZmXhC/B2XQ8r/8MMKfCscrkc3L2Qz9qOXywW4RmByUVRVCQRGzrne7ds3QJHDg4tMy2LmcfAoTXNz9qKS5EQmpPnhcnJmQsvvr5cHL7t219jAhLVCOsRhF7xgwvf+haCddDH+IG9ds2qD3/0P55/1HMY19/hIgtEl9ffp4vQdoJFH8avYW1hkbUoSpT2ZpEJsmrENo82BvsxilPudCqV1vmnvP2BB35m8+SNZ55vxI5O92SfeOLesemOrhNRlC0fW3xFk2K5SSzHLJZRj/ksETicCJaCPHD+HBuF/GYvYrvw48IM+S7ofj8WjYJKttoWFgrxHPhXs8XZdCpdNtvZVKLZwPh7T64nm4pPT44uHxqEEzdt2VjID0gC67mkUpx23eAQWZKL6NB5IFijAwMDf/zjH3sy6hlnnBHRjW/fcm1UkUV8SOZLX/oSHJNNGo1mJ6LKLBuAMdObPZB7RLaNkT2DVoi12+gjgeDfu7Zd4U46MFiDovO/4Q1v+NmPf5bJYAfAfz79tff8z33HvfqzoLfBWUqnFY0lU1MzsNzh3U8Xi+l0KqprIyMjcKIs4UgkRQkd1QV3da7ObZH1HGIuLOh7jmXCygb4Bh6BpX+GpwMGm5mZ6e3thYdVFAV84E4HobV6cjn4KxyzfNnyZhM3++LRaIieQLpAMxy8dBDyGPgJDAvWBawqH8vwGZbl3QD+Z61f/9QRhxVajalkIledGX7jOeffddttlmOlI0q4dkFtwAsOWPLn9U+uXr0aRDmiFOq673mNehsXB0ckWQ52F3Vg9nXC4uJGeGBKkXmk+1B3AP9xlGDZdtptWKPRWMzsdIBtUqkUGIdh6+fQyoKZqNbbrBhXKMd+7667Tzn1Vffd8aszzjj7l/f/3Cas2WoromSZNY4lcGI2kwrdnkgsDk8Fztzy5bnwxpIis0xAGyi5WCHJzBerIqEHxS4MkexgT2K9DT0K3k1oCMgq8KqXSSdJ4ImgHxHIzVdkGYbrwNMxYfTShz9JquR55O6778KtaZsIiHJnsiwxPVPn9BCLBZNW5pk+3EXw6AeWW6IJ3At0EPJYFxobG9v09NdPftVlFmKb+rquNxrVc889t1ouRiTWdPCNfvPGb6TSSVbiD199eLFSjHDIe7B8261WWH3catXblUosfiBTB1x3zlYERmo1m612G0u/VHXdunVDg4PZnh7HthvVarjKQ4RT0GP5QmFzueVT4cAraHmedNJJ9913r0uc3d6lr69vamrKY7hMJiVg6wrkHZg6Wdwf5XOCJHUo5HjbsnU9Bi7jlq2jPb0FVRYDq4UOWy4n8sBFHHiSz33uc71u0LEHAx0KPOajeeGtXtF3wkn/WamOPfrQrS8+9qTlfcmf3vWjKMeChS8yZHYaAZuy2Uiz41VrDV5An0TWDNPyJIkLHH+qVEkk4pIeEUBczm3ChsJ7TnYyYf3Y39+QqTcxwBiPxeHGvKSm9ZjtIuro6jVrZ2ZnJBv0kCtJsq7plm2NTc709fY5VgcESk8yVsI8PvLa0175y3t/GVQRbdELwMliQHth6/XA4zD504Vn+dhl7+3v6WnZDY0JPGIFLhqZtllRpOi8MgUrYSHJBadC2GXHcKfJCIMizA7f0AvM5c1sn89SqZRMYdak1275AdPqdIaG+p/zgmN/+9vfRiUJjMbh4WEbxEPgfP4rn//EZZ+X5aWurPZAhwKPhTQ5ORmNRn/1q1vPOuss+ABG4AknnCA59l0/vCeua2GLo0qlIqkxUHGiAB4Dg90JbJ/DxCRZEgWwTxzHikUPMO5siP4NgwGtwvFcp90RRLCeRHCoQPm02q1oJFqulCdqE/FEHPQYWI8iz5544okmL6aza+Dce++9d3p6utcYqmL+9O43u9asWAPaD7uzB7zltkObk6cgOww1lcP97nmG2ceiJZFIhPZeWNgCP+FhQVnB/SmSnZnNZmFEMi+D25zNJp7VY0uC8vnE8OankjK5/BNfWbkspQnkH158bC7dc9brTpNYCXw2OObnP/9BHQwr11ViynSlrEYTwHpNO2jWG9mEIYnc7GRNUSOCgAXu2G7MX0Chm8fU/vvrsSrVY5qmOKYDygo+N1umY3n5vj7TDWRVgwOi8YRH6qKsCLJy8smvigjBr35xv60a69ZNwfEyEXqyieLW6UIha5M2T3UXG4Cz6cBzMWg9snYHi8F1XVVElveFiIBbhRonuaYZ9gbYtSB71327XaP5hAYnt3+m88Xuos3gxGYDt/K0SKTR7EiaAh5gNJbgOWLZtigIwIFgMsscCj5CUdn/xlk9gHTo8Niz9CwtTTp0eAzswMMPP/zPf/7z0WvXlkrNRFJ/4IEHFMKBRRRV5Wnqj5166qmz5eZhhx325WuuisfjLdut16upVIro+rp16/oLhd5c1mzbgnAg0Z3D8APYsmAggR0ITlUQMIauwAPygsxrcrFYvOBtH9y8ZcS22mDm/uY3v5MZhwSBFQSDg1h8+fDDvx4c6uvrH9q0flP/6vxu76IpmEMoUXx8l2HCQAvcC2zs/dDSBYt0+LlkeYZ2Y3Es1FehuahqGlj+aMdybrPZVJT9kxTw96JDh8d0lZ+dGbv8czd+/Sufj0ewzxBHXFUU7QDzVyMG+mM/uPueRgdYSDj7DWfC8t3Wso844oj3vvc9xx61pm/VGrAKOz7xGXZ+6zV0UnDFYwR7f0FgMAIuvpYdaNGYyJOpmUpPJl5t2W+7+D0gL7Zs2QLOzDe/+c3efHrDppFVKwYQWKbeCILAUZKdDvotxzz/efVW1W47K1avcIImMx/zYOhUkBCMxnIZ2zNND04EBmvRShOBkwV9Lr9sN48b7Jz6sbAHHRqNi5Pxd+gSuovFqOvRUgk7wmHoSZGrrda/XfaxH/7oxwHHsQwzOzMzODioqiLDeatWrRoZqeRySxTV+K+hQ4fHRFG0OsE113z+kksu+cODvzxq9bK7vnc7SGVZQg0Qp6H5er1lRLV22/vud78LFn9TYIul1hVXfPrs731nzZFHV4vlQr7nnu/deYAfhAbPmy3nTW86f+P6J1/yslf8+n9+vnzl4d/+9rcVRbJtV1N4YLyRkZH+/n6s01FVjmEUw6g1rXgc+RO0AZbJeJjI3w1BNURZAw4TRBGYJwwqAL+BSgmbwvxdCQRcuCWIu/AaDyprw4YNoogFSLKK+BHT09M4mE5nYmJiaCju7H4D4uCgJcpjFjrYcw1PWJqH66Mvjeug2ayBU84JekDYjkNalhtLxacmi6wYJ5yqa+Rr135GF1oGCGWPczyOsUlci/tU5BpRWIKWpgbo/Aes3yivianXffLf5c99rOPYqhwZmxx/3elnjE+O9Q0tH5uY8Bm+dwBhxsCSXL5i1S233BjZd5n61Wo9EYs88eTT11133W9/+9sIJVh8hMUlvmLFiss/e9Wq5fl2x4soXKvt6jKi1amg2nwykIgTJkpggmQFfnqEa5equWTFt3Exem5frWFpWXOkNKEml3O065/r2qrY4H3iCVHTJC5bViSFI0q9bTGB5LO4eW3bwHgKVXMus30jniMBrpN6qwEjrFarC1DeYaiTzEeCtoP7LJBvb/8L/Ah4n0WF6gasQYGJeCK1LZJMxIGvYJDlqtUTlXyGkaOlgG9wTIIJ8g6psgLLcg7viQx2IWM5jmpdLAXo3t9tydAS5bE9kG5EYV4d16236pwagfcNtnvESIDKqpcrF110UXVyVPDLP7nj+6xLVCm6ePXTRIFg3hCcQ7oGsc3BC2y3ZhuzhVzh6quvHuzvK7VahqZZmG2ESQY9qcSTG7a88Y1vdEql3Y4q6P6m2S59NBmGq1fLz33+MRdccMFXvvTFegueoJNNJTp0C7rRMFNxGdQLorUxHMdJLNYX7P4WnKrSpNsZgSaOsIKSUcTxyYlkLllstexOB5Q8sEe5+AR2wY4aoMNkSW63251mQ5TUiC6FWgW8s/kkjd3NvK5j+QnN7p3GcpU8MBhchMznqfz1FI1Gw7bXNqhc0YDXomFLUSsek/abTb7f6ODjsXarAW+00eq029xb3vpvjQaRpQIm2hAnlVG++N9X8+6kxrUMRayV24TTfNqQ2SNhCNijXkXA8iLjBa7jwnuFl53JZgVWqDRnEunkiv4+OKgyPcVksjFd5xwKrd5sPm/Vsq9cfdXyLu2997Aw9qDhLMcDM4lWuJCYpmgyrHtTpGU40Qh86fMcl4mjJ+n4VsdyMWOYoRXJHPhCwUJ0vTjVSGdStsuG1aWiIFiWp8SiARHjmuppWogmv3wwnYrHrJYHemh0eqqQLfCsz/Nyp0PCRha2TUqlSq6w+44TICxgtMBp2G7mr23Dufunx7HTmIcqYlpcvYlth1tNR5X+StSAg2ndHkxjDQm3SRk2Ho1rUeXaa6995wcu3zCGxRGg0GanRmAR5CJp20GE7VbLisZzi3MPd9RjjOd6sGrhFGzfrulsD3bl7LRgMbsrly33aK5tTw9G6mAJjo+P9xQK3TZDmS7KilDvaLffT01NRWIJQ6duie10bIsTMO++XEHNGZa6CLxA6MoWFV5EK2732hJWPwxVUyM+xWYEbSNp4KRxZat5wkmnRBOJ2dk4GNigtuv1en8yAbfO9GSA6/r7VuD2lKA873nPI7RsNJtNdJMYiO5K45C0jwy27RwbG+vt7e324Hsg7FlD+81i8MX2Qc0C34LoBHkXW9ogU3tBS5TH5uDOwl3LHWPJoqS1GiD4miNFc2jNysee+LORXSspKvhp6YQhyWLFnCqOb37u8rV5NT49M5ZK4SLwwoIR1GM+RfZwCMP5PgGbKRrlfS/geHDgeJbn9ETM9VzfMc2OhYuVStaBZApbYDXrorb7Qt09+GN+l76AQ729lm25nbaqqKIotD2H+I7KCUJcpjPg+krgBR3cjfVNzlU80L0E44Nz07PoqkZPogU62yPj4zPwa0+6z3WZAPwbUbU4uVST0pkenmE//om3gi0K90mnegLGjKVik1OTuZ5cq0keffRR+hQcBSfqSjQPG6GUQeKArbiHDr27IxY0ME1JC1RJCF9upd4CjjU0KXBMXWGbLXH7wdvTj9ntvwYMDV/6uxy2dGmJ8tgeaGJiImromVTGSEkbxsfBdMnlcps2bUolNcNQUPNocY0iPaXiUjKZRAdje41GqMdolhDDhCh/jm2DHgCGA73BcCwoNDgM8/E1IxqZy6sCrQiONqJGP/OmQlwXZG98kFgU1AsoT9wUUlTP98DPEVTapNX1RVnEfxxIFcl0bWB4Q989h4OXVa+7g8uEFf1YdTo6XnYC75zz38Cqwq/v/9lpZ7zDszBFPZVKNRqNuGyAHgsEE7jLs9p0TpgchYLLZKLwp2xu9/YwTFdYOwPa5rrrrvvQhz5UKBRgVIS6as90WsJcKnQ0JYkiolcx78RY6kBue0FLlMcYuvcyh8KNaU1h+hyu73y+13edDhh1jKToBSMSm54tG9GE1emMlYvvece/ffoTFx492COlmQ0bx1avXEtBPUGPUQHJYLtJuv0lYcatgLC7LDXRgM2wctFs2zRRMBaNmp3WTKWSiKJzYqiq51gUHm33Un4PCPLdhH0hNwfWy4uC3ek021hc05NJBwwGzUrVkiLq4IQ1nUYimhF5VtJ1Dw3f8JUtLishrCL1pchMYyS0S2PZZaed9sYf3Xf/qa9/bd0mTdNy2qD42zHZKDUm/Wart7en5dc3DW9aOXjE8MjYYH9v2A8ADF5Z7roTBc8YplmBRHjwwQfDWM5isKqutItg8jzwHGlXVLodV6p2XnjMCzwHGzBilegCyFww38pj56Es0XW7WzqYxhoScIWiyGarw+mR0047LZCGRElEZEKWVQ1j69Y/ffCDH/zBN7/G8cLQ0BBWHKrq9tYrO+gx1E7AAIqiAFOBAgRhLMmyQ6sJYbHKipJTFNrDBespcfOG7WqZPEOrCSkEyQk/sEEQjUbBUsNqS2bOp0rG0oIqtGiFMowQ4aK6ZO3BMEErZvMx28NY+RmnnwFKN6ztl0U8l2MMmi8SZNKZoIFFaL7krBhcEVaRgBt25ZVXwonf+db1kYjUzR8DJQZeIswM/ISRwyxhV05jL/HzFnKCYXjRqPHud787lQTbdTZ/0Paq7kZLlMdYEF8M43PBgtvBzn/E7h6BZ0SjLZ8IUrLts5ZjsxwY+JxnerII/kadk6Olav30175OUxM/+sntxWLgcrhw03G9VCtHVd01CQhQQVGRzSwHVky92ajWa735QrlSi0Z0YFpgOR6D2bjg0CkHzVlv6jqGIhRdh1/hr6ViMZnJgIPC8t1nsgv7IdS749DWmEqtXKYxQ0bguGIF+WSwd8228Qm4bzrd3+7YjgvaTrSsQJYYyyOlUjuWwK2yBgbAyVlvfNvw8PCfH/2R6WIU9LY7v/vqV58jS1Kt3vYDIvAKB85ZwLgMMDORJEblZYcVGx3auN0jsdhcYvvUVC2f79qiAViLzBeS3n///fDzL/e8BTuZavhQz2NFLWZ9gEm+vVsHjBP+duTha4C1gcHgQNBy7XanY5kSr4NItcOAKgn7VLGhX7cwufsjTftvoyXKY3tBYMC0as18IV4rj4NXM5jtgzVxy83fOuGEE1g23bCLcMwP/u/tsiqDgI8Yotm0PBM+6PVq3XVteIupZAq8ODhLViRQYmGhceiB+KBndN3AJcUqmgZ6QBYEXgLzTQcvAk7xuxdfeF2sKVg9uoK9nrdu3Qoqt1mrcaII/BZqhlKp1FvobbawwYLt+NGo3mi2WV52XW9mtlzIZZ7asOU//+ODrq/AATfccuell14KI/F4HIYsISeAotgDcgE8F9wIMbHdoF6tgkcHX/b2Jm3bFQ5oZTFIN8PQwHU0JMOjO2+KpLTN9gEc0t9IS5TH9iiaaGRpDmaUpcUnPMhGq+PFjOTVn//wqn7i2J3Ryel6y4ol+Otv+tkVV1zxqf/6dzj81Ne/Op9JGor67+/7xMBAzvJaGiFaLDJbLmUTydHJSeAWQVHK9QaszvHx8WXLlilRxL6Hld1xA5Hl4W6u5zE8L2gaGJ2sLLuNRrPT0bpHnNku29O87zOi1Gg2BpctnynOgq0ICz0JV5Ywz4OzmbGJ2Xw+XSw3kwndx/bHbEJnS2XvkksuK5fqgizVatZvfvM92yYcT4pT4+X6dKhYWGpqeh4riwvgdv6c7Gc8+o9ohlKt1ZPRLHi7iUQ6rOcneKITl/7uPLYTcMPi1+05ge2iiLECy7Uk1wVNTFO9ggVodJYEB1OpyxLlsb0gENsts3XZZZd98kPnPm/tWimTATkNMj4eV5944okw/PXr+38yW6xcfMGFIPUVhfOY+s3fuJFQiCiQ62HnbxDtcFY0YgwMDIAbVq9j6momnbZdFw0d2izcoC3SQVvGE/F4LA7aZg+uf9DFvQEHaXJyUjfQLqXxTyafy8OlPJrNAX8NR5VIGLDg4Ornv+niWm2SMBGfBN+98y49Kp500mtB8cLYKjVUtn29fSIN7Zh2mMGEu2HdRoW1mNQXYlisby4UCoQqN1F8xshz+5bicd2lG5IcwzECvlYQqFHtABfO/i20RHkslHMouBbBjc3vlwV05wyz4wPw2QJwMbiA8RnGAx3VaI7nB9f4xK21q4zIWIHqsyRbSCd6UMBvmZrq7cls2Lrh6YcfAxvQiAVnveGsqakZsKyazfbq1au//KVrYhE93pOtmq4XMCA9PRGdEPByJutt8KDSEdFlBfDtcFlLiukztuNJmm5331TqFnH0Az9FI+aNVkdk2Gq9CU4LsJZEk4LBHH33u9+9ceNGQ48C22ezPT/44R0e+jJkYmI2lxXLdVMUHGAwxybpqKEKjIjbgLRxq5dI6YYhYEJI6K/AHFHODfC2DP5rWZ14JF4sVgVBcW1uPpfKQEib/ZnOtIuSf/KprauPWAGGOEcEUGjYsHs+OLT4tPn/srsPPC4lWqI8thcEWmvTpk2xLEJbb9myqXewF15MaFGOjIwo9EVgGIOwy5cvB02l6ypYIFdeeSV4/GAZwtoWGOb8t/zrpg3rfDwypmgGaImjjnoOnPjOi9585JFHNju4byZJCvwEZtBVtMTWbdi0ZtUKrrt1281Rg3GCOQoKBDgcnMZ6sz2HY+NjeGbVqlXfufVbYCGBxw8OZLVaY6iBjJUEMnamdT0OHhlsprbjcCQAY6+GHl3YOgMJODPaHTchbMGMRXQtK5VSnnrqKUKxR0FLC9KB7Dr/hS984bOfvyJsEh3OM6H7kwdwSH8jHbw8Fu76h9Y5RpwazfrgspTL1gNirliGyeAP/f7XDOvBskvnYmUTrSlDlxtmxQ9A/UiWS1pOXTX0iB4ZHh/NFwpty33P+9931Nq1wC/j0zVFU+O68PBj2IbnPz91OcPxY2NjMcnXNC3ssfLYY4+94AUv2LBhQ29v7wKY1K7UbesMrgDMA+ZZPp//1h3fTcWjthdgSpSM/Pr4k483rRow/3RxYqAwYHt8tVEC6w4UjqEZoF+DZmN2dsRyTZokwSQiejoaCZOtOh3OcTv1NjYZ2gnxd4E0RZuaLhayA6rKbdgwfuyxxxLcogjAIhb2ZaehcHdzV5SC3ZrWONBHH/mTpGBrUGxMoYqJREKX9f2qWvc1Hbw8tjNpGO6bsYIyTXvDKNng4KAocmaAYNQRGT2ogGZUhc2IQQmJctwl7ujoaG9/r+Nht5Hnrl07NTsLS7OQyxXrFmiG5x+9Ek758pe/nMror371Ob/44W2W4/E812q1L7jggv/+7//uSSeBN9guCVOke5pVq9WJaIrlIkYkqB3MTjbtRNQoFifhr0cfcXTLaoUJk1u3bs339wrY0IWFL03LZngmpsewdTWPqSqeFYQbdGHoQhRBgWEGidO97gr3yjIZTOqX5He+8513330XoXvQkYhwYBc07lKKaCqDM8kJcRhhtVpVtQPsJf4tdOjw2LP0LC1NWqI8Fswhb4IpKPpzZe1zO4/gxnOsZHl+wLGmZ5VbFSGeYjimYU5ENcuzWCYgnBwRuUBkwVFpSozkd2p8CO7J8RIfDzq+oXZEwkkOWEVCNN+P6o2lrSQDe3kqWm83Zb9TMFjfU0OHOh/DJCK3OgUOC2FcnlF5Ra3M1pLRpOfDZWGIFkeBa7GOEr4I+O3x5S56TNMwRi/z9A4cvAg+Sj37QrInnAJRpEmAjL96aDDExnYcMybJrcBSZd2yndJ4WSBcrd6S4hGLd+vEVhO40xD4XKVuEYEwAo92NGczgc14LodJTQLvS6wncbQLBDyVD8Yk25IknHCebg17tkXr0BBBlcc8M65jYlqjqj7jpMTQTg7mYbznqh7g7bq+KOLaC2uNGo1WNKK1Og76xQapVIsRbTARSXVc0qkXk7E0PCwfwNsjPjsZgPXv40hs8NNcX/try2EOGC1RHjuwpGs6dvEhDM/JYcuiSq0RQx/hAHfHCpsA8iKuKrCgXvziF1cqlXQqXt+n6IM+TY8GUxNRyv25pk3PtApzz4RlOwLuKFq27dIKI7iLqigzs+W7775b5MV169aB3WskEjzPl0qlSPQvJZQsYTp0eAxD+dvz+bgwe3fBsfB37K26AzE7/4IgMwzHgdxkBZY2ueVYATuRcAc4TKzICjA/TZ6UE4nEpz/9acOIz+/M0djP9uzbnVrS+Ivyj3Z+Cn8B6AZOxxpptdls1utNYDPXdcN8EVo8ts80hkbLRgn6xqC5wDAhD/3+sRe+8Pm6bkxPTeXz+f7BQS2RcDwSS8RVTRd4bn7oPostOGlm1s6PuUTp0OGxfUjobSNDMZZjuQHqCBWWnWlOTk4e2IGNjIyk0ildxb31ZqudyaTapmO6NtnXdY1hVjTtwIJ1yhzHwR33IY+F298E8e5dw9CApW+++eaVK5fF4/E3X3rpl7/85VwuB3Zms9mCYcAYQmCCg5QOJR5DUQfOUTAnmHn6DbcT3q3PUPcgFPldPCVRwo4qAcOAm2a30VISBRVch6OOWPv3f4o9UW9fL8dyTbPtB2wmnZqZqaQz8ZkZU+5qx4X5U363SGEwB9g2V0/g055HYH9id5vAE4gI3AW/GhGtSxHcXhLwTwj9G/ZRctzg0UcfdT0cSqPVjMSi09OzjQaJRHRgRde1fWzW4y/ahJhTX8ycDl7S29CHEo/tM5Jp63LbcwVe5mlCPZY2xowPfOADB3Zgs7OziXgCTLjA52ZmZt7//suu/D//lclkG/vUYoJbwJoeHt6SSWcMXQcrERb6LpkWfxMBj4Uxj3D9gbMXiUTSqRh4ZXAvsE5xK1xgeIYW9VDah3ffz3To8FiAmcEEo3lB+DPwwx6a9F8wd8xCj0z879zO1RwS5/bMLbNjYvZjx0wkhDAHqdOuJ2LGc446wif2/n6wRdST7QlIgCnIipHJZMbGxpKpLO6BcWR3sjyY98EWV4LA1wKZqwnxw4IRuk2Np3u0Enbr8LahwT41EvWwhQ1Jp1LsHtJY9oqAc4DLcBg853mYPUNRj0i746R7stPFWXDReJGU6q7tOiHLzZ/q4T/6XByOnv76rB476Ah0FwhO18fN6zD9l9BSFPAiRPlAvk4U6qIAwwtTkClaNSlVG0JsLwsld0vve9/7rvnyFwuFgtVpu2ComaasSOCPGcY+A+vVNMW2MR8AwTNp40y4PtwrmYh8/etfhwfEGlngIY3PZrMhrtG+uvX+p0OHxyJGojEzgs56QED2iTzrOB4Y/aCsWsgeeMxJ/3zmvT++07QtWKFO4InsrlXrqBF4HsHYwjquEG4wglH7sHdj1zA5TSdk2RATYSG5Y5+mTHA8N9dOkmFPPvnk++67z7S8RMJoo8eoOI5LBBoX9Umz2YAnByuvY5nRqDE70UxEYuEgzY6t6mKA9pqHqdU+cYPADWsoPYz2jU/P9hQK8LSyolpmR9PVZq2q/7Vgb38VUayBud5Lno8hFsSl5XjQZZqs2cTP9/WWWojGWiwWsf7aiHAc22q7oHs1VZ4YxeCTC8e5Du2rug+Htu/p0OEx8E8OHxxcv/4PsAr/4WUve/LhB12sRlna0/8MCfTq1NRUT67X9fxrrrnm4osvvubar9TrLU+SqtWqJEoCgueSBu3lJdDwXUySP/rRj3756ls2PLUO0QcEDGNgORbfVSH39PSUSqXA93vSadCcYI/p0SgCofJ/d4xuoFNOOeWmb98KZnC5XF7Vl6AFtRH4DCIhHuGBFeFzmOusikTlDcSeUJf0NvShw2MM4Tu225MtvOY1b+8fWF5sdERJtR2fRQyWBX9sh4WFITWG5vKG2izYASN3HnJuXnExB34rptlsJhIJ13fbbXvliuUPPfSQKAocK7giWbFi1baxbSHaoevqfX1907VSPB6bblSWr+gFbSCKoiJoptlSAsFzWEEMXKpGfCb8N4cnB0Jp2+SUZiQxabDRVhWFZ/yA7pLtn2f84Y9//NozTyuVy8v6EhvHSm3TLNdKggwWMtto+61mPZVKjY9spoMljTJi3RF1Se9QHzo8BtJ3ePjpZJSzW42YLoPFDz6VaZrqwRyS2olABcmSPF0qiYIKqubwww8HMa/IQqPdufzyyz/0kfNv+PoNcFg8ivH3WDSG1Z9GvGW5k5OTqRjClXMMkbUd6/J2oTVr1qxfv/7oI1djR3MWFjdntpr7LbIHcgTuC8ICNHM+n3zhC19IsCkPYjqAWgYGg4f62c/uIZTHwFSJd0FuXjp06PBYsVge6F9Zr4329g2ObX0EFtHI8LaEYXQWuhJTClMegp2UFrO9zc9OtN3WDHb6/QCQpmrlSjkSiTDgeKkqjRN4jQaj6gqonc2bt9bqWMIT0eKarpTKs65n+8SPSHwymWADxiZ2XNbNOsZvYpkFGALMBQ2VVPhwH/3YJz/72c9+8mMf6utJ1culmKHKirTfWoDpul5tNsYqtVgsNlW2HvvTwyHgHHwvK0y73WRZhrajIMWKszwWbVfKamJJQwsfOjyGvZEsRPb1YwbY6xJHhoaGwHuJ9vQc6KHtMwqr1CRBcijM4/j4uKHLpVJb9BjLwtqcZARRpbwA/5RP9NRqNcQIicRs2/ZtN6pEwSoE/dBTiO2hgGX5YPbJJ58MFReoDppm0dD2V64mKLEvfvGL/3nFNTDySCxlGAao7omJie9///svfulL06teYlOCI5MRkbCSR0GNljIdOjwGq6HdssBiHB19+ne/urNYNUVFDraDxuyWtuumYMemdds/76zIggO4G9NsNUF8uAjbgwlfCZplr+sqvMatW8vLli0LD7MsksvlOoEFC7QnlXGpAUZcH/SYFLDpdMxsEdnAxL/weNDzc89G/bGxmbqh65lktG06cAWWYxzTIoq6fxaL7bhHrVkLBqHF6AaHMFUwqExP5lWvPe0nP/n5P515AXaT03Bvrd0IJmY354eG9sew/gY6dHgMI2ksC4vpN7+5jQOfJCaPjo5mEzHrQA9sHxKseAR+NGKMwKTTqXQ6PTY2lsv1Nk1z+fL08PBwCJNIu/YFcxUDlYpiGIVCwbMcsC0VNQLfvO1tF9/1o291u0s+g8fQiLmBfTc8L5ZKIYbkfnlGUJsvetGLLDUdi2GNaT6fP+6448Di/cGP71V0FTT52rVrZ2cR1zWfTieU/pmZmUx2SSN4L1EeW2z7swtIOWT7B47mJjDzGQoMbhAxqui4puU7WAsGtqLM2YhrhPucbph3j61YwOIihoUYhEQiYabpfO8ChhZ/BTsNYoffPeKA81IuNVPJlCaqrWo7m1YtkyAe7/a+eF6wcCLDBR6p1dqKopx00km/+MXPYEBghYGY1vTFEeftUbvF/dIW/hSW69uuGTWURrumyHq5WM2mU67li/iwsuv7khBzfHyhLG+1OtNRIWJ4sawUJxYR63XcsLYSrkAcxWj4bSvwQGu5ri3yYqddE+ZvaHZcXuYTuhbVDdZDsP7ACbDwAP3XPXWzBK4GWx3TiDmuDg/cbieTycAmoqq2GnWe513CwF+bphUx1HKrHYugEzVRBm0cqVluIGsWxUmv+LyvZ1f2FFKgxDqC3Wjc88vfcBzpkGqLVDPkOfYwyScwdq8RE66Zyeb2MKqlQEuUx/aCsJnI7PhQX1yRMSAPrgi8UWwT0T1hdi8o3AIGBoPP119/fSqlgsunaQlR7hp2A52QTMbrdSvsBKuqMiKHS3vjpku0ckySJLgCqLF3v/vdy5f3I55M9+Iu+OsHP/BBUHG9vb0Glj/WIrS/HkPpxBNOuvP2OylmAR5sub6q8nsTpWcYl+IawFvgggBuAf98z2MVhEnXIhEbISiV4eHRvkHsrxuLYF8LOF6JJBiquzZt2sRSh1OXeNDPt976FRBJpaL5p4d/tXF424rBvr2YriVChw6PAUdJRkQVpScfn3nRURlXV5KGrsisG/h8YIl03Yi+JflEChoS8fjteW7sDspjj/EzWA084Tds3JDP91922WVf+9p1sE4MQ9xDCIFlkTF8333JS17kYkMLYpruHrImvO1RUHbRTzyx1qhxHKerkWa7ycvOqsNWgo6pt92oGh600ECIQrti83g2klDXbZpdccRhwN4zNWLZQlwgeirVdAJZFFte4EmqGo1PV9GwBEt7sDdNQfXmtCdtZ+SzbBh67CpHwKJ0vUBR8KnK5TJorRA8C04DixYYOxaLbt68dfnyIZj0cqXuBVxPFmNRUzOVqCpOj48dfcThzSa2Ozz2mJdWq9UL3nLRj394ryqSrcNTqwf7JsqzeoImZe480c/2RtqPBAJ7RT43PbHhqquu+saXPxzRKVS6bbNCVzzqvSBQCDE9tmrlKnjTjz76KOioQi4OXw4MDXQ7JR5Xx8fH4/HMW9/61rCxAygiWtzxjKPhC8nv0WgUeIZjGNOyU6nIHmw4GCEsd5gHmnBI0kkVHBhYxDAAWJuJRCKmK5s3bw5Ru/t708Bm8jPHFAjDj+C5AZNEIhFQR8BmoI6A28GABD0Jw1i2bKher7tBMNBfcMMqGnoiPAi4i2AgnHvuuaAGH/3Db1s2AZsfvi9OzWQyvaD3aNtO85mOaonQocNjz9KztDTp0OExhuHAWsFqv8efdIgCcpHDGnYQl+BEBzy1MPjA4YnNBx0paFI1stiN+atMjhWDK1pWy/O9TZuGV61aZdsY5BgcHPxLeGm8JAmrVg1hBIbFkMwuW7rbDcJdko7Dzpn4kxewPLnewAiKIEg8hyhAmCHGhHvqC6C5LBicLkNclpMicSUWrzcaPsfxIqmapM3wRjrRCcQ3v+WiT37m6o3jRS2WElXaXA3+L+oei0UudI8+mCtpZWj/TqZrnaZHGF4SGs0WaK1kMiHwYseyZYl3fX+2Ws31ZBlBgEuBY1YsVV0Pn940Uft+9EP/8cADDxx22GHfvuUWSVJAu7aaDdeycslUp2lm+/rhyOmKHTOiDRqgCmctmKsoDdhnbcX9SbDsJicnM+k0DwtG5drtpq7rWKKyT++CdouhTU1MDdFtmYGB1MaNG+EzJ3RdfxSlFPN9wg4vhJaoqOqeN+66Xgqu0PY6FESVC22zYrEUTXVtaATHFIvFsFclDMAJpEI6AR8UmUHYxnw+puEaCIEZI4gcujem9djY2EB/n6FrGD90gbsx+GFbJowWGAwcM92IgNQbHR19zyWXguFaKhUPO+xwOPFzn72SFmgqzSbGhEICCxbGo8k6MNiWLVt6+ntxH2J/JCT/XejQ4bGq5VoNXzVE1uM7AWmbTKUVNLCPOe8ysksFoMsIPhFCGU+ffM+PH8bXdkChkTTJcqxCvhBQV8e2QYmtBO20py7KFNQAWwp2TAN75PkL7LHLoXgvbtev5uW3Tt2mVEyjIPquZ9scK0Ykjm5jMGwAP+gGA6h0BjW3y4isxJm+L0tSLpdrkkgiSpqB3zCboERacJDGrxsrWaDQI7id7YNinKtbxUQSn6ZBB6zPErjgnvTFwED/1HQRvCZDVxpNDJ8Av3k+KTcbr3/9681WOx6Pw3StXr36m9+8GXOjvLl+F5lUEhT71MRsAiGoGJZjdAaYydMSEafd8UynkEmKPEO3afwFDR9GZAKqroVn9dh+I/C5e3t7HWt8fHiLxBElqYEolSR+36aLi6zYsBpgeoZIMrTZdCAIe4peGIY2Njbe21vAGACN3cViEdoN9BlLZlidpVJJlkXf8wwjEm4GIB5w91NAq1AE5RrowHPPPbdZHU1m0nDr448/PhpNwdUGe5ML7V0kFASIwfZMBwb8c8kllzz11FMrVwzNFisgQfK5TK3e9NngJz/5icILJmIHIKSxJCCCh9W2s1nUvTNTs9GoARyIiM6mLYgcw/qgeDVN11TNNU1JAfvf3Z08Omjo4OMxeH/UlcJWjCGqNjgLri9aPl9nhVbd6hlaU7LJeWe+zSSaCYaZQzgt26QmY9tXPY4xWQ0OSIga45FOx9Y0EduXiNi7hGEwPQK4Ynd3DtPVXVjTiJ7tE2rXIIAp1kx2OT6EpentzaGSwHUSxGIYtYNVjv31HCdMeA3Da+FnzqOpKSxinHmOw1BwEeAV7PjgugpDVEWdGh1VOIZXVbNclBERgRQbbUFQSkXs5JTMpYJAsjxQWymf5RsdRHwdzOevuuqTy3JyzWzpsgai5+RXnXPhhZdUZoqpWPSs086kwyCtWlnXFJElp7zqJPwmCBvoUL3hdS3Tgqm75pprCvlsu2OH25KKIrfbHVVHdgX9I4hYECvTuChoXUURw1KhbCa9MEsy7WURMG46HWMw08vBPqZBAG5n2BB8YZJ9mvnm076cSx0x52DkMdQeuP5wO5h2J8FsBcdn6rNlENWvOOa5m9f9HjuDxePV0iTwH1hXCw3sUqkUSHT4YIgG+AsiBVuCiyQSsRB3CXuLYfnz/qiV4ilR3EKswQlD+dgBjKP9x2gbeE6S4BtsmMQhpAY8MvguoDR6+vth4BMTE/lcFoTC6WeccfsPfgSH9eVwc7xFXRpYn4888gg8L1hos7Mz4KwWcgjJeuZZZ7brrXK1unLNMV+9/ivZqEjvi1m2gsBHZdZ2PUxOoUywmMeI39WHxIvns7Ozs6KkqooIDMaxYC4q+xRb9WClg4/H2FAdoApB+QVLMwCdRlw1JoOHXSyP1xvl3r4s+BOWE9Sa8KZJNJEL421jk1U9GjUdvhkwCi93mnC66DgBcKssc7QNMXZhF+YCGDv5Y3tNu+fYsFsscBes+zAWQmhGIgmoHsPeZx7hEBxNknSa5BUErNyx7HgiA38fGZ0YGBgKAo/j2RqoaQ/9lW0TKEFcgS2Wa2DAHnH4c0868QLgvUw66YP7ZpKJsYrb7qQSsZiRLY2Pvu1f3pCIRC+99JKXHnN0OIByqZRMxunC8BcNnUY1u0/FssE+PwAzuJVRNRhpqTgLBiqiePPbbbxQC81lxsHDhPtj4R0WpV/P1dEyiKkeqi6f2fm+TMDMn7sYqHaJ0sHHYwvEUFsRFhCsQxDw4HCAHe/UWyD+TzzxxHZV7M/nTj311JnpzZHEUXKYK2RZ4HuANhOBkdC9IRwNo1cqlu9jAruu6zStdn9Y/8BOMJ7wZ/jNDk4axwU0QCdRAzJsKCZKktNySAczA7PZ7PDw8OBgPzh4oKxAtdNOyohBohgsPOOKFSsEbXU8ngU3tVYtw09FJoevzP/P/b8EfrRMFjS8CxdrtLIpLVTvMHUwA/PNnBZQvBY+d13NmHmsaj09Paoiz3UqlCSM6/AHsR+1r+hg5bFwHYRJdwj+AvaeCpqrfNhQgffFa794/Un/+ArSkX7103uOe8VrgBVnp/GstatWiWKE9QgCXrg+R4Qn1m15znOXgQag+z9kPvdit5pnrxWat8vpcxrSxA6RCkV7t8BuBAazLMd2keV0TQd7sdV2JApW4bG4F/anDcXVq1LgWnqSUg9IYnBwY9nNJFIPP/q/jkNGx8df+g//CAcLmub4Qixz1JrVRw9vnSjNVsF/C3pS41sausLmc1qrVNONeND2BDZI0uB928YsilQ6uTC8MPWaDn2ugpMPupp+6USM9hX0OAL60k1ENLBt27bNBdt3AnZEEdpxhhfhOLgo/UDIsQuIpegWoE5fNIFMOBK0YZY+YMtBzGNAoL7An0Gpblm+2UwZ8mc+8+F3vO0CwxBOOOGEB3/zAOiAe+/9wcmnnPOa17yGYOCAO+6442rltg5WjMTVJ+u33nprX/87ZTnO8WgohjJ4/zxCtVqNxWKghVRVpWhzKPIlSRDnW54v7h4GOgrGBgwGP2v1ejQa/fP6zUesXn766ac3KiMGLwCHgu564IGfwcFTNf+Ms8+/96e3Pu/Ysy0zAPWydu1aVeJWLMO+myOjo/2FPlAwbsCFXijo9jBLC5gEPKueHtzNC0sHFvMYsE+3ZxFFMcRIJDSSGULkH9TAo/uQDkIem9+pDNUYoSsDI9RB/eH7buqY5Off/1qEI1d9+kOKLID0y0bIw7+5rUF7nb75zZd+9frvH//yf4SX71leLBZ56KE/KEoS09YxdKLywk6gn/uQdvbugMHK5XIigVEKln7dbGIH3aZPkxhAdBNWVslo2U8nWF7TPJqxV7eZk15/Sa3VZAUOO7Knkr999NEMRmtIe17NxKLs/T+9tYXhO01TJcYNtm0bZ51Wp01iKhEDonGM2XEx2Z4jge3IgSfNJSl72ViE5+bwc7BKhoDWn+OxPWxOW2Zb4FmJljjABxR5niOD3btrA01mp1/nulksfOOF2KRkB8UXYCsJ1ls4bi6dJQzMHHgsoz3TwcdjYRkiOsVsCDbKM4IAPKYKKjCeLjOh8AQGAxUB3kW91YKVRhG1yU03XSVKmAg7MzNTyGR4j0xNTcFKgDVhWqaioDNDQxH7CR/ipS996dNPrye0VxDIC2AwrPKi6bkMjeXBc73mNa9zrWnHdVlBaLXbopEibO73D333RS87e91jP3ZosDHkUV0hHVqED1ewQGXz/G//5xtHPvcN+XQWJi2bTsPVTNMFxwzbZ4qy7/mO63impapKeIVKuRiPxeb0Jw03BIt4jGW62orgyNGWZbj7B/oLuMvsdMAuUOUlXT25f2hf8hjMb+jshklDYVQa3m7AIiRo+I8iLiPBdyy70OHVD/9OjQ2aTsEYiCTNEKvZINY08FIrNmghZCCJWiVOlg2OdV358U4/0STJbsb5JtOqqQxGoLA7HZat+FFNJoEb07Rq05Z0XAGKSNod7Ch37jnvBKOITfe62f5VLz8bFUIiAX4/DBjG8Mjv7+r2jMWanIqShzfXBgejYt/KbTaJGSh1qV8g7FD9sV0MSyyi5xORAx7AMbRMcvzx/wLGVbL3H1JHnAJzFXbZymQyMGmt1gSc1ZNK11t133KMiP7wb/7QbAcxlTFN8CE98EIE2x355S2C66Agh2kKO+b5vkplCeZt8LyE4G4k0LySJIz7fMlT8ooD3PDkSG35srgJDKCCqye1PNcmrMjiibFkrmOatVoTzEuYE12nAQzq9GIvm8geYAw502nDAoBn8X0vAEnIuCzH2igmPIXuL8Mzwgtv1BAMZ1HTqp0vpIRrYDHQA+N7yN5+w6pbLnaT4akV2qi3o4rSMd192hpt39O+5DFQGiAp4a2Eu/IsFY2waDziciBUeW4eGRYpdFZD+R0Eng/8FfhwIkwgx2BmEkj0aq2aSaeIaNCwmifSywIPMHgszfShAW7czPUdcZdakYX6EUMXFzwJENnf+c53Vi9PYvtGljzxdO3Iw7CottokMZ3U2+Sccy465phjuj0jJ2fbtVEjsQqE/uys+/KXvxx4rF6t8t19j3anEzWMZseOR7Rmx2N8c2jFWtCfwFG33/71dIKYDlmo8Ky3SIwqUY6EeoxUqjadTIb6iizPhODGWEuyfaXuMXx9xx1Xvua17297Hkzp1MzM8mUrsc6FZl3cd999n/nMZ7Zt23bppZfCkRdeeCGISGAweC+apiGuAYXKWb9+/erVq/2ga3UJHClIQjKerDfrcCLIr1wOy5ORXYCvkF0NYDZ4BGCwkZGRgf7ePY14dwQLKSEl4OKzMO8UOygeidqdtrHEOWzf8hgYYPDi4/E4rfah3EWbR8k0dQ5+B34A5pgDYabA1bwUDoC63ti6bQ6RZrLsKIoYy2YmpqtJJZCMaLHuSKgPSJYDccgheIAfhAEnFlgssBh2kSXD0Gw7RGlmG82aqkcbrbk+t0DLB5N0Z40wFjmWMli56udjNI2DIbd85XN9vV0tHJ96PiBJNBUXuxuQet1WVXDwu05L6Do0WkSSCGibSg2rliUBE1DgJ8h8lZ4L38ej2EgsfIxGM4jqDByvpUR0UHwHbGLChTPFbMfzCbrH1ehBoH9OOeXipssAh4GK7O/v31b0BAEsazzkla985XHHHffYY4999atfhV9vvPHGtWvXXnzxxS9+8YvDXi3wToHNgMEIPmz3PA9dbrU7wyNjQ0NDlWo9mxucKZUVRWFYlLmSatCqAK5cqxmq0j8wML89MJ+7EXT1qcDzorn/XCBwFu1gDCuqQpO/1ETCtNoSx4p/ARnpANO+5DEQzOEH2pUDJzGs/Gs3KzAvIiuAR7FgHSJ70KggLe/DlCgyp/ds8D2SyUilYsmyAO9JkgKwo2Kp/jl2tDjcFwuAg1i6Ab09jr8wEqrB5j4bugGr1tC2BxvgU7uFMRBFU0FggyCIRLQQZEZTVa07g9FR+4rI1h3sXxaaxFjz+1fEz4CvwnUFjNTquDB6SRQxksmwmoJLJCy/xH1mOnRgMDobDrg3MDBd3TmHcG6ZBgsdJXdPGx//6eARp2dXHdFuNOC92JVKNNoTeqfYDNYwZFl+KSVCewj+9Kc/ff/73w+899a3vnXZsmXwTmmvvSaMIZFOd7tLiOSxcsVyeHmJOLY4AlGL/T4lnqHJxKB84ol0MhEdHR4dGOjbi4C7TORqB0tLQUyE6wreRSKW8J09oYwsBdqXPIapNPThw1JzZIQgqKH9jf1UbccL3ICh/SnJPPo12hIesQPidECQm8PDw0+ue3p0ZOJXDz4EfAVS/MHf/CgAK8ThW4RMVVHEr1ZBrgs0gQ2zB2mDWov13bm9nJCYMAMApaNje03T0SIYzwClwdFXLsoqKEVgUM9yExE0h1rNTkoHPiDbRsf6+rpaMrZjiZIE2ibwXUmVOeLDZ99z9lDUbHZsmAdD0zD3y/EEUVTpjrjZ7qQU1Cb1ag14VWActwWuhdqyqUcqsuBpaDKmG0vzG9MM3QZmKGMFc7kOf2G51l0i6DqG/hkmke+pTE6KKdIxSa0yZ85RQ04HWUNoqPPtb3/72WeffcUVV5x44olf+MIXwBgGHxXxQ2XZ6V4mxLBSqwUeQeA4fiQCFoYCAlOWpeGR8Ww2Kwi867OVai2VjOb7+kvVejw+J8jYsDM9rUwLQWUD1qM7Y3OFcPgm0ed0y2bVUAzgdkzypCCmCGbH8vu2+eDfg/Ylj0Wj0ZDHCE1ZCLsJhwY9zLgkcZ2OM7Zt24b16+CbJ57689jY2NPr109NzgyPT7SrbcJrKohVTRV4xfRIoVColmfgDU1veDIWj20YHx8sFODEwMI3MNe+hJqXPqVgUZdFuuLnfkUADF0KfwFxq0ii5/vA6YEfgCBPJnHXFd0JCkkAB/Tt0VUABgOpAU8aKl+KVs2CwJa756orqmrTTA6W42B90HbjAip2EfFkUIvSDgnAe/APLStxu8oNM6jgGJhPbNREjfCQr3bg6u7h67lUY4ZplssgtpK53BTdl4vnchgDFEWwFMKyNELtjieffHLNmjWf+9znLrvssvPOOw802zve8Y5QY7/ylSd2u0uj0Vy2bA0cDENdubLvs5/9gqomq9Xq4EChXGlMT9cGB3rrjc7WrVuXDQ05e6V54NUk5AS8zY0bNwoczR52XDAEJIE/0G26/wLtSx4LO3OHEfPR0dFNmzY9/vjjMAvfuf8PtWqrWC6Rlo3tQmiIXNINUVD8gAu4Pq5vRXqFLkgyCTjTsZuWpfOtumnG8v1u4L/wuON/97vfRdOFGpWjEdp+FlcYbvJ7IEJ5CoATYOhuLlQwB7mNZVW+C+aWLIRvVRIlUKIsjcnYWLELi9s1m815EFwXfiPcHgMIPKcKnNmoyXAK2HXA564ry2Jgd40HMALczrLbbVFVJZmZv5HL8CBUOAScI9bktm0gTYDt7HZL0rFDAgxPCHye1iDDpEldtxPmt5ICsktXdfw1oQOD+Y1GLZ5NG4IA943GYrU6YSQrjFGFCByh5QnC4ogjjgC2DME5fvSjH5155pmJROKss86CL3/xi5/tYWJGRmYKhQxYoePj5Y9//OPw9mE9FCvY2ehlL3sZqMdjX3AUy+a3jU8XCtmFKfZ2aXgPPgPd+9wOyk9BhMR0tGfd6EZDj8RjiVCQ84Loe5bYvTp2idA+3h+75pprLr/88koFK4hAQMKLgTdkx/o5VgLLPqPFJE0x6Q5WC6wu02VYMeBE0AWBj024wcUCdwTkrsDYxILF3wR7ZnbrzLHHHvul2+94ztGHETLn9rOYakOZhYYseZ+f25heLN3pZ0mWgxAol0Y+Cd1hgxPhe8fpLPRBRedBxL5BhN/TnFgWVjQJ8/rBsW2BOlJM97iibZug/TjfD6MIc9WZtI0dGI8BfZZcX184BknTQjGPkW6OC+O0MMIwp3Gh6/mCEvuLwDtwtUa53HfY0ePj46CzCC2iiUZkiSBuT9iJF+4SBoHhlYXlNvAnYDzQe3feeefzn/98cMxe8IIXeN1B4WB4/f0Zy8LRwiRff/1/2zZatKwAQom02u4b3/jGkS3rkqkeWBt/euT3e5HGC7e4+uqri8WhMOyJz+7ZhsQv9r2XJh18e9DP0rN0cNG+5DEQgSCujjnmGJBVxWIRrPOpqSkwGrcWm416uzw7PfPUY0Ii1VtAmLThrcPLDlu75eknVx75vDFwxAU1mkw1mm0tYoCTIwhetdVIpZONFqoyuNpFF3wAlCScWHheoVGpwzHReMrzXDCqOJHYLdBIzCKhTo0ln6o1+l10UUsEWorlwPeCiE4URyMQIt1F4JW/AHsmyXMHyKjMiPBXhBTn8g8RzRe1EMfPnQIfOH6nI+k1+fngTeDxHO3KiUFIehaz6OnCQ8iir3dLgqDH46CRcHJEjmAvpblHWJgufpHqDrV6GBkGZ3VmZuaTn8Q2LrfddhsjdrXKZEXERGW0hJkIepceRVsF88HhVJkJvP/73dtt21EVYXxi5nWvPxMUEUKvEvKrX93vumjUgkaXJKbT8TSFLVdLET0Kj1ytYgv2eE9sulTWkvLmrSO6fiScy9NaBGxi6DtMt447S4b2JY/B60mn06qqhkHF8Eswx+uBFI2IlZrdFxUfH6396ZHHCZZLps/91wsLhUJ/fz8vS82GWQPauq2CML/AGM1UNgX8aVWKvSkJFsHkxAS44HDizZe/5/TTTi/NzIDFDzdC886pYEqr39qHz/L/OcGEAwfC/Ofz+RNPPPFd73oXyM1ENvVMr2Po4bYEQmg1LKtRLxfy2c9//vMDA/1h1cuxL3qRbfv/+/vfww07FOZgdnYml85s3rRloL9vdnZ25cr+kcnJLIKRNPf5Y+4f2pc8BpIpTJ4Ko23wAV4VsJwRNFrbNvflCsRqHZVnpx4agYM/+JY3/Os//fOHP/KxWDZvd9osK/Ky2KjWGZ4zO85P/vgEOHKPPvJwq162S2NPPfVUxDY2b8buiW8799wX/fk5hf4+VY94LFufntZUF+xyf6egQxDC2GDEgCGE3UnU001Pbz/Z8c8s7MXtXPex+PQul2L8Haq95sjf/oHxn2kf0HK5DOIPvDiQg/F4HPgtnY0+oysAOZZtmm6r3c7lsiJLqo2WlyIrlvXDn4qlKvx86P+19yVgdlVVuvvM87ljVd2aK5WZ0AFE+RCwn6ACPhQEUYZoP5ApAu1AS2s/RBEnaJ9Ko0KLiIBKI4IgMkk3LYoK2Cgic4CQpOaqO49nPm/tve+tVEIqWqGqclPc/8tXuXXq3HvPOXuvvYa91r8ee8yy/XcceaRhGLfddlulbCWSbeCP9gwsK1ed5Sv7MjkH8epEtqTFeTymO5C9+eRfc3tj8ytjeF8fFxHXbSEqYyBshWwhkkyCBI5s23bOxvO6o3g5fOCBBzp7ByuFEggkLGCSxPJINKImiUzb73732wQWrV29KhUXJN9/6aWXYqvWCOTZiulJPR7PZ9IhK7qWBR6wwFe3PPuHvlSz59TsK6BxRTBJYMhSpHvb008/vWbNmj34KDA4YZH1yUaLaWIqPnAoioUSGCDJBA6flspl2wl++8ivRsem3v/+98Nff/ngfeVyORGNBpIE7kYy2Z/SRStEDqrN830uFuY5JxgeKE5NEEVab0JJpyOSggTpud/+6pJLLvn217++/1vfik+enEKMp0qwTFuRuIx8B1lVHHmTZU2WfAuPSqfGKqGAnOKavvYKi1NpAXFTzwxvi7e1M5KOXGfcYoywrMKQMO72ZZzubJJ+z/TA9rWuvnNGaSqaESHzVwaFmeX13/LZf0tlPg1+0j0xGBFQL8cddxxIBRvO2fNhA1eQwriphJ7NCKLAhRzP6XLcst1aBcuMIMiqypfLtc5U21133QWG/1FHvwNm0c9v/3ngs/FkP8OhrUNpxdTlyC7oShn0BqttAT02nQ3Mkv1ZROLCIsvCOP3o2mtvuukmiZDAwHGjo6OQy0VwCXCNZfE+PxeGOKEBN8/iNFGxHVcWBddxwU0XNI2Ea0laGtnPYQgpJy6pkKRKZnwglXIKQ/N4L29kkNScqK7rYC7CdL/iiituvfXWcO4ChshMgIHzMA8kizzfBg3JOTB8kiTQLYoK3gcXRBIhURWhXLHvueceQ9UOPeSw//nD7+GUyclsf2+StLxodptwNsynjNEOorSHAGokK4KkXXPbw3fd9fBN9zwWjWAzslDCe8nZXLUt2WvhjBiSpMcybIMl0wkCMyixlRITKrznM34VFas+3xPBe9eoNj6uaFpYrTgBF4DtgdP8cdJFo26vgXDHfFlm5vHpY/NLIjwb5qYvvddQxKBpwpm/8tZgll8DNJf1HmQApxdizkPx/PPPv/TSS/v7+/FoBnMWM15i/EpF4FgclOIFRRJrll2rll0voJXXOtlwL5erbuCXa1YiHslVvXyp+Pvf//7oo08ALXfXXT/ZMpJNdccdNLNb43Qp7RtMj6mkygC3HiYxDxuTZvj5fP7mm2++5ZZbNA3ntoLyiRBel4hhVmq1wPMChovo+I2lCtiDODgJw+lYjmyayPdwJSblgUE8jfbGkklw9axSVU1gVyGoVk1Ny2Qy2r66zDUdwKmmJslZZ5111FFHnXzyyZRmj9uV8O8eOAwGtoai+LYN0gW6UQFvwnF4gaN++9DwME5wYVlZxswmoPRAifko9Czv3nt/7vvoPe95zy9+eU8W1J2+rzIXzKeM0Y44iKYFKgr1d4888sirr766w2A0HlWdUJMkmggDopjYMcdPntmTS47Bc8ZpjnxYZrH4wLsMnrzVr4BZmUukUkdegJh2JMmiNcX5nBPGawHS2GKAtRNHumeayEW+jisi/MZqxyNWRGyjNqQZt+D34Jo80imM26nzZ4DtdpVFv7znxne952MKpyMPJyVN5cJ4jKFpMTC5YdRAEhpppWw6nU4mky+88MIXv/jF973vfWeeeebQ0FAqlcIjO/d8ClWrhyI5WdAbBSjCjFKU3h6cHSo24mSaLNtu1a5WY0byySdfWn9w3y23X/+ek4+9/fb7cmU2M9mv6ZsFxZ3KkV61saRjyTjrprmX1/mcZDAMNOEVXlCPeXh4+KWXXnrTm96EVRNJVqpUKqDZECmE2bMeXLMB5BmW26pVJewcmEdHYnfLQfHGAAzE+08+s1aLU1I3huejUVyVo4FPyzCTk5MwWPF4PJfLIeKJDQwMfO5znwPP+f77799vv/02b948ODiIqyr7Z22wNr+AQYRLAlE/6KCVm7du6unvv/HGGz/0oQ9989s3w/Vs3bYZLjtCsqjxXWAXvdn123zKGC5VJlIESgwEDITqySefPPzww8G7hadGbUj6dBDZm6ZsZ6//e9kQl/E5tsfyrMyDgLHVYpYarsiZRcyae+XbM2xPeJhxdzAQ4y9bvQf2wIxkfBeFvsNIEdOkxBB0paPlXnDyb37zmyOOOOLUU0999dVXQd5AAkHAwDcDc27x7gL5hqZUi+Boo76+ropdMnXjm9++6v3v/yRMIY6HKcvILNaEnoR0Qc7lqrF4U2/bzLOtCI4sLDNUqEDY4AUhkWfGx8e7urpoQJ/ak7Bw9mFC6XkDTfnXdFzZHotiT7qSq2i76Qn7xgA867Vr1748Pl6vKMG03qTRhKKAQYEDs4Jwxx13fP7zn4c/rl69+tFHH+3t7QUrAFZD+CsMIq0GXLQLliUZbNeOjlg+X5D0QJO0l8ZGUp0rDMOA47zA2JUiZVyVeI4Rt/cWbVrMp4zB3cLY0II/mOggXYcccsjZZ5+N6w4rFVgsYThBDOhD6ezsxN2450MGcNscXKZlvus9lz/y0EVthlnOZhCOWfXVCkhu203DhyWCxs28ZjMQodE0yjpWiPxozEQCh3yX5ZTRyeqqLtBw5rXXXgve8rp16+688044ef369TB9wdwAjYHT8yMRGKA9i9rvMVy/xhMCY0nU/SCDQqa9Pfns809df91Xzj33kkq1qEdMkVSOh5ZbKrikCqKpMc+2Ii2RgFGBsYFfe3p6TjrppM9+9rNf+tKX4FcQqmg0SglPYHUEI2Qe9Qys05jamsMM8pE47qbl13wlsvtqsKWPziT2cEAR5TMZxLKuZU3kJiQp+sEPfvDxxx8Hy/Cee+5Zs2YNbY8EAwRn4uAeieWCOw0/YRCnMwoW4YLhixQJNzFjWV6TteGpMcGIHLD2gLKHm3HHExGOk6hOjhu6g0nUm71zy3zKGK10wmRvJGAFMx5+veqqqw499NDjjz8edJqJO9z5NOYBDgBYj/P47ZaHBFn3kVgLChFEMtwRF9YQI9Dk+53qF5cidvLHSE6m5aJatYwkQzf0F/74xB//+Merb3volVde+fzFF8DQwBCAXCHitiEiYyBINC4FI0V3osEAAesjTpatRYAiyWPjI50dq0rFarVW7mzryDvWi1tfaGtfY0ZA9o1KPpfJYDulTdMNQ3pjcQ1QHwxUkyiKYHLA4wCTAwbp3nvv3bhx4wc+8IEzzzwTbMhksp6+TSON8/XtYJHCB8IKF1PBfcc8ZyIL3vF8ffy+CknAbAuO74PwnHLKKUcdddT1118/MNBpcPj5++Q4DArVUTB2lN4DXGjqOdNqyLbZ2XLmHZgJJx6HcYRlWlO0yWxGjJqD/YNlC1GaR0NRenrqfBB4UZAFUW7q8PE8bxBR2w/GhsYPqQj19fX9+Mc/Pueccx566KErr7yS/qlB91uniMPtV17bK5HQKro87q4yfaG1fF7RdZGnn+CJhsFaLCZbF1jEy54ggHdmOVWZl/wC4lSa1+FP9xwhbDMNqpnFii4GlHSOtL+gKWY0MkQP0tSznbYx4K80WQye4TTlOD0ZNZ4efWLkOM5VqlUqtFxaT+Iw4J8ee+yOO+645qGXhXiv7Xl+wDy16TmvVLKjnbQ1zfQCRy3DnV7T0NRiRjsoXM/BIRlJ4EShWB5VDdXDKtlTRJFDjO/ZiBUcG+c61hAXMbVSvvLGkrFdAmYGDCce72uuAaPx2GOPRZh6/oxVq1bh/AxNo8XtdA7Rieh5Dgo9ngk4UZTI3IPZU61inyFmmmFjhpmaWRwZURJ4qyBdwoucgIRqNdemypivSqIEaYshSXRyU1GhP6dlhma90NceAaEQx7uIM5cVyvyDUL1RMk6JIPv4oFgwJ48s075NsHLDu+jUx3E2nqeiAobD2NDWRx99FF7/4D9ue+yxx96yZtmJJ5543333nb7xnwRGGHv+eUxoGYlUiUwuwjPZM8DtkLGuqppqSiaMdBUFApLTuBmA7rgsjV0jvGGtFPNFM9rsdN+LIWMw/HQf7LTTTgOL8brrroPXBx988Ic+9CGwIZctW0YZrKjDTeUNThBhHYWp6fs2masqPFoJ7+Egr8zwfMnCKz0oAlhpa7UpcDCkxDpGVGCS8qpYtSxVUnH6A4c3jbjt5M4YuH34bqg/9wizxQNoOgWoWZATeCESUEuMUmvR5Gn6miOgng8N7oEoUk8Jzqd8WBoh/JgOz4JQPfLIIw888ODIyIgusUceeSQc/NTF/7J+/fqBuAwTdoLjtrzwvN7Vm1q1AjkWrEyVWjUWMXZ5tc0AJuRNI+5VFbvieyyo5poLa0pEZJAq8KBmzRdffE4Q8WjaXkWHmWNZvNrULsFiyBjMDJgimCFU02AOXXLJJXDwvPPOu/3228GAhEXrzW9+M/x6yCGHoAYXDVmbSZsOYrL4AUnUIj0NwAHXTdOQMRngGGGor5VrMC8tjoMj4Kx3R3Wex+QtzCJunIC2mWn4UaBGhzSFYPpkWE1gnaZODtVduC0tx9HlmQYhqDKEh1Zn+JEkeIzwrIaGhl544YXHH3/8wQcf3LRp08qVK0GurrjiihUrVqQ66mEJl8FlqcguTUxMVCJtcI4tqd/4xr8iMQsKIhJpa+Yd+FwuF4vHSe9rvCQJihSwoo0wFypYPZ5vDQwM8ISdv1IqalpyDypuFhnNmLDXQgtLCYsnY+BmdHR0gJoCqwaRQMgpp5zywQ9+EDTPXXfddeqppw4PDx933HEbNmxYu3bt6tUrPbvqezj7kVMVjkWwdFEfApRYOZ2uRM3JyUmk9LnEqwE9tjmL8uUqE9UCTEcjMo12jQxmt35N+cN8r+QzwwY7gVR5YxcCdBflrNYIKB0di9s9S9PRC9rMYfq98HBAWf0PwebNm8EsBH110EEH7b///l/96lcPO+ww0PnwORwrKYKAwiAkG0c1D4dYDCHsSLU9X9EcJhwe3rb/MlzaAJqR0VGxXGlbrP5PcwU8HuRzlaKvaTwSZDfwYPCKpQzLd7S3J6fSo9++5usiIn02FD6d3prs6Fmc3sJ7jMWQMcrzAaYRTVnsJnS/iNiQmPvWMD7+8Y9fdNFFMJ/uv/9+MCCfeeYZy6q++aD1xxx9FEyjWL9Ud9JCPIE8Bzv6moj8alVv0yskXWvr1q3IWA2Oio4E162FuIsFJhLkGE6QFuMegwb34PaOGQ1QKxGkCw6CNQu3DNcJNzsdEAfRSqfTr7766osvvggLDYgTHASJovwl++23HzyEo446CrzZY445BoxSMJtpeiF8Zr21Cn42oes4IgkGavSWPUzlD3+ExUgUFRyV4TgxkXAYZDargAE0XQ9cD0e1eA7W5Yn0ZEdfP9zjqad/5NFHXz723e/oTnE0l8rUlWRbG26irTZ1qsci6TFYpymLDqWhhiNjY2PgzeOtGyJ4sJbDr6cSwFx8/vlnN7/0wsO/+s+rr776z1sz0VjsrQe/6S3rcfeQFZ1xWMjLHYnuwcGJkA0LBUZnsBqJ4R52Q4XM6kiMQTYKQlmmLtAu7fV53omm4VDUaPUwM/8I7o70fBLpaaB2XiIAWaLOFfxERLGvW7cOfoImh19hJRocHEwkEjRAAj9hZclms1RKp3NB6a5g4LOyxItIRCSHxrJ8rN1BgTsOB+rN9yMGrhxHFR8H+HmcQSpJzRoncBnks/XGCQwXjyZkXnplfCSXU9evX3/llZ8PfCSTYt/Ac0EOR4c2L1994N6+6N1hMWQM5gEs23RvETV8eliJZRwSrIF40GlEeaFpnA3MxTUrB4/730cjnq8iZdvoxFP/84dXnnsSkdzwn//853f8dphZeYTc1ykoSi43DDOvAMphchIm6KN3/twObOTizpp4kRMWYzLRKiyQgfHxcVg+4Ce8RsRQfPjhh0E8MLHdq6/CwgwPYc2aNT09PTBjwOT75Cc/CU48XP/06rNTGxoa+qe/wnvpg6KZ1nAmboeNw5U86eQW0mCjjCv8PS70eEWhJ2cyGfwHEQuhKivNHPOAO2d5nmZIwQxRDWPTli0XfuqTnoczyEF/w/wxdWw1yLwCj3c56dvUzFgkPRYlifAUM/2N6WjbTBpNmD041M7LuO4+QCpjremMrDn+mOD498Jfay4IEHtViA57+ynl4Sc8zgi17lwINmGai46NT4gdA29hrPRATNlvWdfU1BTMXfjGZAr3KEnE25cvXw4TTpYwq49kGmBHgZDDEkB7+SBSiA3zFSYrNf+mm5HjwgqOe+x3T8Jndvd0gswQS0x/8sk/wgfCyfA5yWS8vb29q6sL86XF8Va7JPOXX345fGYymQS5ontchKRVmN402wk7bUbvdNpOD6q+jxy4ssKT4hayc4jpRFkHxUtwOyxKCHkTuWBcpoOOiIJEB5eTh/zc60HY6lzfwZA6Udr0uf6T3ATJPyAdGwmXG1X6jbrZshd4YVyeqIYsp4ssinWstkqJwB5/7JG7YP2RBVEiZohjlxUlDFCBRfNQIbVw2PfiijjMzSCBwZuVEicxjBAwuGFxZmpKjyk97bG7H747KiE3PfbKM3+kaUEgM5NZXIO4dcvwxMQECHathl1EEC1Y42neCeWUhw/HPSYNg/bHmE5GoUmxoDEuu+wy3JJGwSWncCZIZl9fDwgVHIS3gDjQlA4SwyCUQb4H05kW+9Dq+tlEa4FA88vodhxHpibDbm/X0IQAVR8zYyXHjWiRdMFWZenv3/nOjo4VPb1dMF4cxyuiQmP3VhAUiyVO4LSmFrFmlTHKZsOQrCcaAyTdxPCMx83KEOfhMxjyD7k+eBxBMtWdHtv0wtiorqHRkfzK7s4D1CNwW2qQDhcJJN3G9VC2kI/Ho8gPZZ5xXEskLZHKFVywCCIkS3KIQpwvQvq4wxGqaXELizAUeMF3sRDCG0FlIWz31lQVW7yUW5J0Zt1R7WC6bZ6W9NMPpJl408kKCw62kWfE7FABsyffPXsfzdlg1TN2KdMeGVMi3eQoHk0+9FHIbW9IBzB7MtVCvlDp64xYnnfI4Sf09CzfunXLJZ+9BqwhGEHc+Zp8CLiUDgpUpXnjNxRNKmO7ByzJsCx7OAePD2iaBApp4Ux7pAvcoeXdnTCK4+k0zivVda/RnQ6EAc7Bbf54Bryj3r5u1GiVBsLgelhxZXPZtiSO+IUkSYOtN+nBOU1lrwwuuK6rLIcNLfhGUA+UtoSGDelkauxET1+tP51eyMzA4jwrga+bl5QpeTphsmnT1eEKwdZYtmwVmPFnnHUBOKuZTB4shTe/aZB25rEsmyURZoH3pw2NZkYzy5j/GvpobGvxAuMGKPBZUGI+w4WcGOLdsNDzSyxir/vuVZEYGs/5TDU7OLiiWnOyFUfT5HQNf5RhKEUL6z5NQpHuZTyHWxkEAcuRxZ7HlidqS3ak01kwAjkOlI9vudhJIyUCsmnIoBJxnXXcKBbLmJ41YoCo03xCcoX1C8a5UQ15oxlS0/fA065Iwc4a73UBFgIstDtPOI7oKwauxQ98rEngJ+YLwmESfu6zM5yzXLp1nYklmlAg4WvgsHUyoyVjQK4kpD+5GsN39a6C92XKAceLm7e8Ek9EfnDDd6pWYFeL8WgUPk3g8NPmWY31Baviy82tyZpZxmYF8Y5wDnHYoLDAU5nnK9mpniSqlqo9MXXjP106tmWTbkTzmDLVV2OYKO47//avXT09to+effbZ9evWkVI/VtMU23YymbSiqNVqJR6Pgx1Yq9n5fNYwIjrhpQOld8MNN9xzz91vOfjQTZvgY2XH8Q477LDzzjsnkUiA/wZ6jIgNovTjNK2KXhtVHVSupq92e7higeEQ1L+dBOsWU4vuAYj8M1u3bv3a164Gox0Wr/vvvh23t/cRp6o89niZ6eVJkGXGtnf/gXsdTStjM1dZGo+qL3yOD4+b9H5mmJBjEccGiMNBQs/qMHFUYWpbYXCd+q2rvp6bmrj44ovBkXJDjgbEL/zEp8fHx+H1qlUrbvr+daVcCSZ6NKqDxSEISiwWJWzF3Ph4GvQYbZdMsXz5yssuu/zKK78GQg2SqahCoVACI7Ojo51OVxAtQrPVoF0DoQqwgUo1GNVmdGZM5yXOI0JsCTIz2DxB4/gMVm0sx4gc8Wk5hiUVATgLht3DiMec3yYj2uljRsP7ejY2mCiNuccQKr76YWS76LQNn2BCd3Rsm2WXnnj84UKlwjNBTDV8/Ny8SqngEvY4t2bH4wnbcfnmZvRoWhmbFTBRYd4KDImq83LAS0GAW49xiDNUHItfs6aT9npfsXzwlltuAXuj5vosaTJ22GFvB50DLtlf/vKXY489Nqnq+XxeUYSxsal169ZdccWXiKQZDBORJI7qHyokgsCTXWDSH5fBZKymaVA3TJJwQSrunICTd+vaqd7Uk4Du+800F0lZnL84ekwWcA0YDmwymE6SoXsDTZxHe/rpp09NuRzja5r28K9/AQ8KXrAhzikXRBgUvPcjkcZxBdvdJ/jFmlTGQkysjfPuyZLPUoeDBBmxjyEJyAmQixNEHFFiwXZwa05Esp2J0ZXt7YGLFI5pUwTOs3Sc7ACrHk8dgz89+jBdURmS8MaFu5jlMIqUhqURgscgPXG3v1Z4PMYCJrvFB0FoKc8CbitIpi8puqw/W+E1bWx3ErnXD5c8Gg4FDQ0ZEqUagINaqbqGpuSLvu2h0PE1lQsQ61g1UZz70DNz7pUuMBbodDDrGUEFEXfdwHKQrBlV26/Y+NMYVpAlxAloMh0mk8zhbzspEk9k05uOPuaoT37sQkxjixiVQ47nSEq98TMnyHSNiERj8L+qNTXxG2paGfurwGbQ9hoSFkw1MAJXdpibN2/WFdPsTOKyKwbtAbXt7rHIJE2vH5QvAGex8XDxOHMNFBpJA1gMmvgwqDG4lQE7MjIiiEp7excMVy6XYzgpamLZGJ3A9IlDo6Mbz790dPTpzu4Dh0bH3v72t5955pkrBxNly69USqCLHbcqzUhj2LfQpDIW4gvjcSwKSwnt41aPNoMvAbNEIizTHouNRgYOceiJZ+4J8qg9it9WrZTtYl5TRCUSYWBFR64wXZTJhGB4MCSKFTBzttbCXRR31uOHr+N2Xy/C+h4i2IJ+45LAEiBh2cBHoa+reH8wxMyKolurkC27uX/NHLsEAiRGKqXTRrK9u3t5uVAeG8t6Id/R1Yb1KvkwQTPGiujCf/5qxXf71hz23HPP/el3D2IiFh5ZZTd0qn2kTZnvSI0RZLff7/SQzv1WFhNNKmN/FTCl8bYPCeKBHQe+zTvf+c7H//O/wGofevXV/VeuMFKpUmYSx/rm3glhiQFveZPUUFGQVJHlBK3RJXuumPNsceyKQcjIOA5ntKlmLGTZ0YmJSKyDJ8OyYcOGXLFcqlhtbW1jY2NPPfEgDmHhbj6BpgmcHqlWq8ViMXD9np7UnlxyE6BJZSwgjY5YBCuaj6NZdFIQM00g65+EY1bgiQWwxHEM6COfl/bPW0jmlK5l+41mCgrjRcyY53OMgO9xui0tLOUMjl+T9Z6ZbY9o1hlYjxrvmFGImsOGDJlG7LW+ysOBMCrzdE+85gmw3DgMbgUgy5K/JyvPnEtICrYeMeWR8XzElGzbLRSKgwPReEfHse8+he4o/uXJJ4444ohyufDDH37PMJUwCBTWFRDrBj4fYBqlwGOTakzSpHqkmVz29OaaX88gadYNdYImlbHdoB6xI/MmoLtPIfb10+n0iSeeqEv8N6/8fwet6bdLOL8JR/yEOXNX7EZgmtwseS3A+QFfqK9/mSjyeKL6eMdMUaTFuRFa+IcJf1SUzVa+/OUvP/v0I5Zt9w+spxU973rXu37w/W+/vHk4GlEqNQsGk2FdVpDwnnmAY06KLhczxfH0eH/fIjW1mHc0qYw1ipjxEtVYlLcfBf0FF86FHiIZVRw4CuCh6fFY39899qtffvFr113zzS/zPovTGdWIzez0yXyI3z3dJG5XmH0ChsFrl8y9r8ECVM/rZGf4KSSh3YvEYoMDA33LBkGN5H3OUFhFUYMA2XsQ8pj7W956/Nkg0plMWhWlZQN9VqlS8dr7B7qm0qMP/ef9cEJEl6q57PrBDgbVJsdfGFy2PJtLs2JEFRRkO06xJkq6GcO04TPnBIWP+0NS7dbSYy208AbGvidj2JCbUXRMEoLBfWN0Xd+6deuaNWvAaHzve9+bihk/ufVmSeLnN0S9KzNyh5LKZgMt4vzTn/50/vnnv/ziCwM9bQrDZ7MZXtXn/Flzf5SaNgDfvn79+moRs0Tatr1ixYof3fwNUEUKiek6NS8SieRymWqlgJVYNhuPJyy7ZnmBhISQZNXA8AZuICnNnc0xO5pUxmgsMCD9w1gwy7FYuTTgLolofHQokupLdWpDuWqh5kcHBksFn3FA8CRWjw6NjHV3rX1+eNv/Oulznl188IFv+y7SSMpuenK8L5WsBSXPr+iCElocrcWWJIkS9NMalt1lYOzCKmFm+fPiGTA091cIWeTTCgMPngXHCC6DN8BrSLV5xuJMn1Msj3OcvKiKQbAY5eF6+tkDV6z4zGfOW7lyWblS1TS1XK4obDBdaKoqeKTjsTj8g9UqHu/GSYhSlDQsmDE7d6wQY8kzZ3EMpqmZPCiaVMZ2A3DiU93dRct96qmnVh50aHaktGXLFo4xVA6nMIAqi+kmnBOPx0eHXlk+0Hn44Yd3pXqdGq7RfMvBB33moo91tkdAcAuFbHsE17CUCUzSV5JWke3tW5xP0PLt5cuXX3311yISkllk8ODp2OHci8H2ADqLisVSPG74vg9rGc9zhCCZbf5G6fOIJpUxjhpgDRWBYxwhXbyQbpiZTJZXo/vtt+7Pzz6/Yv3hd//g/55w4leYohQzTE3Kinx5Kr0ZlvSnn7x1qpCLRz6vI2l0agLeGzqcGU1WK0hRNFWMU75UsFWo4pqamoIX050+9yXQiAfo+foDY3F0hrLkM6JVKVZrNVNFCodK2VI0rnu2pRqLIWN8iEzTAGueYbhkMoHzCQhrwwxLYaawNam9/TrRpDK2G1B66oqLCa4R0UKZTAZnjkrSLbec89a3fdLQ3O7ubteePO644wRNufXHN07mCm3tWGUpiJ2cKhiSXqlYrhVqMg4r0352mqYlEglK+bSUum/KAuYsckOWUOeXSeY9A0cWR13Damiacdt2MNUCx1F6yfnN1Wx+NKmMsaQwhJRgNcYj3L5pKgiYISaZaHeE6LapzJe+fF8hn+b4508//dl1q+Uw5L/5zSvPO+tsP2zPD+X/4dRP6ZLy3PPPwBsHunsRE8ic4IIT7bgxtXbJJZccfPDBMOFodwvaxmFv3PHrAoM1PROyfqO2hkVhGCD4Hdkecq2SFokqPBPKOo/8idwYcv1U+2K0eJZicQ78QhHrTHiuHuYjdXZqplG/4KWLJpWx3SAIgsmpqURn6tOf/vQZF37KMNouueTDGzY819vRu+XlVyIRA/TbRRddBKLyX/f9AKbc2KjbmxKOfTcmLQQ/rSPV5tRsL/RgYb/pppsMAxcyw/pKyR5p+5i9fYvzCVplUygUQFebsiyC+SZJsZiJSU4WHtVSFZ4oqE3KX0LKYW0wPfZJg3xP0awyVucYJEwaO3Y5rtXsjvZUsezvv6bNsx1RCSI6WETs1Pizv/vN3Wf8n/OHhwqcH5bSpfe+5+OlXH5wcOC6a7/ws5/+GN4bN9HWoZxuCrZT7m5LCZ4H6qtYLPb29tLeuWCIRvfB/G4O2QxhfgsZSqjGeQwXkFSxYqm0bu2KyclxRZDsWs3yLKdSlRBjqItREiLFIul0FhYvSroai8UkghmnzNRgSzMQ0qwyNjs0Tc1mc2okViQkOUXP27Bhg+f1xOPxE044wXWE3/76Z46HPvC+C7LZbGdb+9jY2LHHHquQ7SCrPCqr7f/9X3f5SMNtAYOAMgVQVhld12E2wFR4bcXXvotzzjmHUDLrAsfwisIgQTIi1UqetlReaHCcANKVTMZBiZVKJUrLtTjFqc2DppUxbLCFZGUO63mgjUUuCOKxSMV2FUGTGJt3bVkc4Owwty3V3XHgKyNPFzIoGke3/eQ7nGDJIt4z8l3wAQj3W9VFocSRinerpmikl9D0kM9sX7SPwbfgUTmMhDDVHLJDLlsEe8wIsDUQyDz3mwfuq1RLiGPANXUDW1U0Hi3KRGfD/n5M/gWrGOVu2K2ALU2vrGllbFbghVBRwGcGG/Kmm244ecNGMPaYUEOklR6Y/qeeeupP7/gex2ih54mi4qGaJmgOIfeLaBHLDdPpdDKZnL3Ryr4HhnAGebbn2Pg2BdVMRIyq4xzxtr9PJjA/8bZt2wb6+qayE4HtmqaRTU+1x/fVUpF9Ds0uYwFbN9JZJqAFDQKPxoZe7ejuEVlWF5HMVmwn8N1K78DazZteWrlm2eSYc8Y/fObO27/DsHq15oF2Gh0b7kjhRu/VWt4P3I6EkZ7aBl6BLCxGbG0REAbgf7GTk1Ndvcvh11yAk4PLjrhi7ZtLmZFvffMbvR0JDgWGIMgyqHE2mehcrEzm6UzeaSxNZbUbNKuMNToMTdOUMdO0ARzX2dubyWT9kDXakjfccMOHzz1f4CLXXnvxie/9xKZNm0wNV0y94x3vSCTjd9z20yBwezt7s6UpeGtUMzyfxZ3Q2joyucxeu7v5BsvzIyMj/b0rRyYn4dfQjILYnXjiaWCYFaYmcMONQkERRdMwQ1w+ZluWGzWavY3ykkGTyhjdDKNB9HD7kosPPPXnPxxw4IGJpOFb/rah4Z7unk5Deublpz528YV3Pni1IrPHHHVysSilJzkuVN7/3gs2PfeXww898PLL/wXe27lK9ZnAEezR4T929/TtlVtbELh+d1f3M5s2OSKWnK52MV9BohYBzf/4Y79XWZTPW5Ks5NMZz/MSqe4wFGavT51fzFSXs2uwmWctuWSPJpUxmkXFTLPd09dEkx1w8MGFbNaIRsExI5kZ6Atf+MJnLrv0kUceOeOMM356682//u/bh4e9wR7+yLefMTk5uX79+nw+f/nll8N7L/johw897ADQct09/ZVKecmkc4CaYkRx+fLlHofD4uUwPP74EyRJN1TNcZzh9KSOS4q5aCLRFAXbbzA0qYzReeDPeM2ggCNmfWFqPBKJONXS2OjIstXr0/nCusHEj75/zTuPP9uxpKPfveGmH/x7qsuYKuXvvO/rUVUVcbr9RHd7F/6QQEQuCi29kHYiie69dHPzj0gymRsf51S25OCnddT7PhwgNUDCf9z+Pbfk9/f08L6fS6c1TRNlOVcox2J6iObc6GgPwOA0nZ1SOur+9SJ8e5OgSWVsN4D5VEinI4nEstWrwQlJdQ9ki8VA0mVZBn3lBdX+lFFxcKjD4AXHLfue19neSXmwq6WSb/tRLRppFzOTmYSa2Nt3Mz/I5XKxVGqyUPnw2Rci0hx47dq1V1/9ZYQ3JHDHV9Z1Y21ttVIJsayu62QPcG9f9BsGTSpjhNxtpx0cvn61jBRpq8fdu7vxznKbiZ2Qn/3g2xf/y+VPPfPEaaeee831Vxu6XEZu1baiulEMXbuCE4gNUfJdGz7by5UMkXdRjXxMg9d0+nU9N3IXay238G6M3aAzYOt1dAGPNTomufFDr5wrROLJai6vKjpOYNd05AaVeP/zQ+gT/3gB7+Fn1iHbP7n6y7qMQjsQBAbpBqFtC6WIGYQMi6ULjjaTkC05H2wmmlTG9gCiiC699NKNF5yVzWbPPffc/7jx+sn81EB7pxPUFFaSDdKZxQ8UTsA94MNQjEUaMrYvIRKPw/Wr0SgsBKIoloolVcClAxs3fkwR+S1btsA5h7x5vWVZIst6NdBXzU6ju+SxdGRMVYMBlb37zhsGl61aJR5w5FHvkzXtpptuiplatmRFdLxsxzQRszGiSsB6U9kXkyk6/16jr3agZNzhr0zQvqB3AVBC2oeBMJxNB1Vx/14uZPjxbL5Qqi3rj5UtXPRsROOZIjr9tHNZ12KC8NCD18O53/vOVYaCRrYNL8MN1nZOAmzFPBYZS0fGWmihObF0ZKxQKMii7HPctlc3HXPCqbFYDMyqjRs33vj973Z1KDQDFsxI8PsjhhzT1LZUZ4gKe/uqd4Xt9DvbVQ4JuYe5fD4Zb4vH0cjISCzZregon89v2PDRgNFM08xNjl511Q8RbuKK0un0wEBPMV8wzblz47Qwr1g6MpaKOOPFkTZlWb5q3fuzW//+7ScNbX21v2/wlJMvfOih7/PEw896SltfXGa8Z7f8OaobvZHVu/vEXTrizMKbWkxt+/eHHCnA5HHBJRI5NTpedCfT+eWD3ZkyOu/Mi59+9sVkMqlyhR/d8C3TVHRChLPpxS0DPV2bXniuM9m+3VYM+aUdWmhaLB0Zw3pMqXMtVavV3z3ys8P/14fhoCRJb3vb2/bfbw0c/8pXvgU/S6XSioEVvu80ab3SLHosJD2vY/GobrYFQXDWWeds25rv6+uDvzxw9w0yzpbG+g1OXr16oJgtKYpigsp7TQPbFhYZS0fG4pFEsVwImIoh6iPj+aihPvrrH3oInfSBf9SM/f/wp81wzj9fcukln/3nVGebgNsN56QdUvaIwDEz+YN3ymfFLzi04JRpQYPojFT2EL5xxFECnHg8+tQzW888+7z+/uW5bM3Q1Wop94tf/JirupZd40UuoujkIgPfKvX19aTHR5Idjbzn+q29sbg0mgFLR8YQ6Z0nC/JYOt/b0wUTtGJZFdu+/vpvnXHGR2ltGCzzH/3oR4PQveu2H8cjsX0uxHbAAQcc8tajdV2fmJjo7O277rvf0FTkB6DgwnjcrNQs/AvCTloylapUitsFrIW9hyUkY35CExMo9NsTaoCpYkKwHEVZKtUy9915bd7GjTNPPmlDEHDVcnj8+y4EN8aqDN922608jxwnMDW2YqF8oZjqiPp0xa+7XjsIIsPkF/o+yi4uHeU4VC5bsiwaIpqcKn3kIx/hQqTqbcX0pCmG11z7rRUrujKZChfIcY1jNAGsSQ33paU7y3ADvkbZBLYzNRCqeMZndthzb+FvA03zJBY7/fe39+pZQjI2C3RFBzeGk7CN98C9P311qLDxvI8zSBwfH7erE6eddtq2bZtXr173/ev+TTWMTjlaKBYNkxqRzIyfdTALn2inETHJV63zzz8f/EmvkrNs3KQmoungfX318i+1d7QlTGFqKh2LJWGBGNo21NfTs9BX1cIeYwnJGFlUQE0xjMfi5F9QZQ44H9lKMa61D0/iTjxStGdVb+TeO26sVdGG0y8os1I01p/Jirm8/OEzL3vllVdgaRocHMzns7N9CWOvWOj7YNtfhJ/Dw8OdnZ0iq6TL2a72DkNTvv/dawWWiZtiNp3lUTSm8jIq+1Wrrzv6mg6XdCHYfrDBO0S7ddHjzZRLtaSxdGSsrrln9HagBTKmZmYymVQ7JpPgED88Ospxeke7efvt3xF09PTTpSuuuGJsbKxSKa1cuZLycvP8rI+F8Rf8iY2TOssVK1Y4jnPdNf/e16Fu2Zpd3h+HL3YdhHtBETJQfL/khSovBnN9C3uMpSNjHo9ljN3eblHhSGKxgBhOlyQST5tKTygM6uowC4WqApLE+AeuD39480UTExPd3d21Wi2ixCbzk7ForPEhO4MJFpzCOghxOanIwQtk2/7U0FS7oblVjxf49PhYb1dHPGb4gWP7IVZfAnLdKifuaqOZmanNSNPqfS7IsySwdGSsoce2H6F6LJvNmqaZz+NYRTKZZBA3OTkZhnxHR3yqOMFKrCZpy7qXBWQWgpgloolgr26cTRI9loyZkiyLIpdKtYkCFo5qsdbX12lXrXy+qKiiqii+j/seCZIctGSnibF0ZMxnsRPlI5FHMgoF3IMixKHBmNrFMkgi5SpBrcZLoWeNpDoToVdpM7v9wB8fHe/q6iqXq+16amJiSgxlTZmRq77j9GXYBaclXNFBK3dCu5hWFANxQjlbZkUhZiijo+OpVEpSZduxq74HF89oegX8TOa1V4pQvZacdtYOZhxtzq33JYulI2OzgeWwdqK0fgxjI5ZJJBKcILl2rVzOsxzb3dWdy+cikRjOoojFRJH3/RmzcCcZW/gJalVAanBPo1g8USlUFN3UI+bQ8LAopdracGeMYhH0GJi6UtmyBFZg30g1xfsilo6MKaht+y/MDkajIkyTk+L7lQmPhyChWMO3ikdxQbTe4Pfgud3M2gX3xzTStYheihatf11v//bofKy+tYCi8t9Sx00fRCuK+DpBskexB+yT/TFw+72AjbLYVgI/V0KMxjBgMCnY6+X8kNtuOiwdGWuhheZES8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhYtGWuhhYVFS8ZaaGFh0ZKxFlpYWLRkrIUWFhZ8KOB6RB+xo1mUdYKIopTLZs5BGiuJTCiiguAj0VFRyDEBYhlUmzv1pdOif26hySB4u6ZAYZhdz296mAsQCqLcjLfCATd0eUnI11RBkcaySDRQwEusrAhWngPZ8RGfyWTg1FCUo1EjEomoqioIjCrhPrEiYkQkChxiAg43EAlwMagwd83Xoo9oodkgCnPTFZSVqN7CeEfx9B0/cMKAwDRZlsctTWzb1hon8Ko0gT9CTrGsUcg8US0Kqqk5HuK4KsfUbFQKQ1BfHKmmVkDKvdCe6/1odkvKWmguWNKu6SRm5dcmFC+EV5AFGWMJKWzA+IjxZFWwkRcGTr7EB4IR4c0wHInF2oI8nID/8RohsbAYMAmRYRgCQBY5DgkMaCyXRbzAMpjbiOUbXbrn3mtHaFGTtdBc4GexCcNZ+stx7PT5LJFO+ivIAme5tiCIEVnhJc5GMmiwYrEI9uA0syzPki+zi3nREFNJvVCpFfPpatmRDDZAvIhUnxLQYD2G38XOXcbYWe6nhRb2FpxZ6Fxn02McUw8qsGDhTZ8CegyxVuAGri8KiuW4rMgzEtOR7Iga0TBbxmw6TFj3rlzX5YMgn8+PTWU0Q48b4I75DPb0GMIECkYiu8fKaDY/soUW9hZmnZGz/GFa9sIdxBB3b9ElvYap+hyWxXJoWRbYg6VSKdI4iUe1FMIuoChwbKmsRKP7pbp7hidRNALyqlaRyhAG56ChvxRfQ3PEuDjXd7TQwsJCc+Z2/rRc0e4d2505hsgFj1gB3CtUttBkRjaNvyuXRkM2S/QY4j3Pw2cymMcPXnd0JYaGhs4++2zXmQKdSFTYTjI25/uptPyxFpoMujdbjH4WP212GXODIGADy6mCz1ZzuVTPAa+8XMVssw1Gad5lcTuCci0IdcYKgmy5HAhcoSZIwjISrCfhFIb1EecRZ4/xq3O9n8oi9ClvoYW5gAtnMwpnORxO6xYe7xXT07A/5oGewq8V5IecIMqZDGPE4pbnq74nsqjm+Tzp4YoiImv7vmmavu+DKKuq6to205AxHIJ8TYurFlpoATVctbD+Kqz/RHiXrFgsgkz9fwzdQ/Cov6/uAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="181" height="144" border="0">

4.1.4

Vyberte injekčnú striekačku a ihlu. Držte injekčnú liekovku horizontálne a opatrne ju premiešavajte v horizontálnej polohe tak, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny. Nepremiešavajte liekovku prudko, lebo dôjde k nadmernému speneniu, čo môže narušiť proces miešania. Miešanie má trvať najmenej 45 sekúnd a môže sa v ňom pokračovať v prípade, ak roztok nie je číry a homogénny.4.1.5

Injekčnú liekovku s premixom nechajte stáť po dobu 5 minút pri izbovej teplote (do 25°C). Skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (spenenie je normálne aj po 5 minútach vzhľadom na prítomnosť polysorbátu 80 v zmesi).


MOR6DcL5R72Rc4GXwZcCTCoJ7LWtsdEtbLbF23Ea+tI3LoyfBDKMToECLjUzeu7fMfP3CqvmlI4B3Atd7/MPaBgSLd/YCpnsurYgKL50QBZDbb1FKsFKWYRH7gq1IY85T/trbDf1xZany5G9cVa1CRtXQs1laULEcr5fL5fKmzeOKJJ8JXs2fdA0v3vpMmPbnocZi3skd2+Pr3xowZ49trdt555y8N3/rR++6C1VFQBAx8yuJA9AkEMwojpkHRBkW9gTFI2D840TWqRI7TdL2huNw30gB5BTPaoGZ0X18f/G1uyjyxcCZYPuMnnMKe2Z6enmw2bRlWf7GEeFD/NxKHDTUaVGQjrD4pcnIPLNNljsuMGFHW2595/334asTB1+iS/dLjjyewSsMv24XiH68Gv2OrXc770ldO6ujv2fHYyz2/POeRX+ZMcIuI6BCDPvc6r1HOTXoACpdm+66MeK6UJzGIa7Aw2PVASQrqss4PnhRh8B8bdcRrU1JDWXlrZYVDldk/uOfxx5nGSC2byoyhmnKOiGUmqpWyJHEjmlBJ91Y6TaPV9smLT9+1525HJFX+qadmgmnr+8S0EnmvI5RyYUxteq4GKcUNsKDXsx2b4GFvUJEF4zKTyURiqlyGOSWrV6/+QPA322wzghmpfMfyFTzdBlx9M5l0aKLs1Vemr+wix5yIeZrmluy4ceM2a03Of/QxVeW8IrrSIljBIoIUUU5uAxSwQgOZuB+B5Hv7rXQaLFoKh90YVtvGHDAPURRiyQEJCtUSfJI20j0UbRxm4MUXZ1X7Cfhn997/+0QiUfE8bF1sjJb4BhVZUZLW5HsCzYxi4pZIe3OK7+0uv7Wa0Aj8dq2jpky9CayFZxZfLgSYaURuglKpOWe8Nf9HhBdWdNvfubCydFnnPgd+V1abGBfSXuP3PuecaaPHKsRSWCJWpS0IPWWzJUu01taIpnOwiK+Gn1RTGVwNCYgqLT5Y2/luyDGouuqHH/gbc9HAa8rsWDtFxu845DmjlV0kqjVYxLX/GOOXQLNkukYpzwOeRKrOY0JbxtQapxK/5PQntER/pTR/9mN7jT95xpy7PUFOgq/ghBT+dmhwYOBUBzX6ekT71mk0qMiCpmxtbf2oD21N0yRr1qxRzeRTS37Nvt1j7+8FQmCa5t577501U/19a15/6SXFMLAGQFXLtt3SpE2f/mNNw1Wst5+cc85v4FcLFiz44IOXwngZyLqsKFihF0V8HI8es9PPfnRha0sLfAIGboM05W2CAfOQTrVj7pk+hrCgqRYoXR/klWDDbXMURE89dfc+Bx/12OKH0N7VR33OZ0xHg96eaiSEvpLgTbtq7z31etdqq3AxK6KG1Wne/J8wHIidx/1FlJqbE2MO2OfcQA7CuDQ89B986HeaTHSFFJyCpRqZpLjgrjPpT+lfgZliFD2YmB87Ks/XMXw+Y1o2embSC2hGQJbBgEHXkILalmkN69CKaWHI639yF4fo6cHP4lQ6mYpBYHkkHYdPaI0sWvpVSgkW+kQTMAQ4d9ZDEyfcIPHbFbxSMmWGRKq4HvHBuDLLNloUhm5wNS5JXKEEthDF/CcPukFGg4qsLpEVK1ZkW7YHk2v2w9/bfa/vKKY+fvx4ghhSXC47YsZtv4Qp/sNzv4NPlAgBuENaem/0EzVBi6Qk0VBR7/7bNcZEUW1p1VjTi+vyPM9qrjfNgOcEDnr6qWe+85c/vfmnNzWNK5VKcsYCJ7W3txemNK3IvIQrIQjrJjurgdGgt7NScr+6bfPSD4q5RKLUS4anx3Tku5LJ/QlW8n/g2sox034NrtKD875fdYigRojhTfiqS7IWPtmiwHtOMdIkUcbg4tDMFG1T4QXklW/QwbLEYAuB34MpK55nqXxQukyIN8zgGJw81YiDWGP4NuQ4OIdbb7/jm6eeNvXoY++8884XX/vhznt918y0eh4vYyME4Tg+sKsyrVH3A1/mN910NqjIZhLKBx984PtbwoKYyeDdAmU5a9ZF8JUikv3Gf8OvForF4gEHHMAJxlPzZsLn8Na0LJZXxfy7pnkkwuokqRGxCj9jsH6Yc845B67ixhtvHDNmDCvMZZCjm2CIRARFa+rCrbfeqqgCqNQu24bHhkZvMKLSn89nUgmO44KBRppNOBpUZLkqUZz08M2Uzs7OMCKu92Y6M9KgJwvTs2TJHScfcUW6kiuGX3aq7h7jr9B4d8lTP5ZCsnJZ3D6Ck30NtC6ywfPKQL6qlqKtOdpCvFEMrQ0wmJa96667mBULEkyxcza0vMY0NM3060COgBexPiPGBGEYg3UrcTzDotdSWZFzxFKpKIEORnpeXlZ128foAcYK402XfWlQkQVpsyxr1apV8+b9EpZwuGGwPrJKJYVyASxduvTN1+8rx2T8+J/ohirF0R577JHWzIy01QMP/kyiiIX/1tUCWHRGK3SZBG/KIdXtKL5WioPkOdhCLCi1YjFZZNkKNr3ckLavTTAaVGQdn0RclyCVLGq8+bZoV3KHT0GAvs7eJa1N2T//+b4pU87qKJefeeF3VCpdhfxQIVyhJ5I0yYeFzFAUnq8W+/RkTT9xEVoItRZDyubamCiHVQQTJQMqltT17lCwhQ0whibMPi5vXoDJLFUgjk04IQQVAUJc6Cu5kf3VHXao2iVdTXiVKphqnLKWx4lnu9toMtygIvvF+GJ82mhQkQW1AmY+c5C5OkqFTy2nN1/FsiNwyObMuXmPA08Xa31/uDyBfspk0AOTdA2Ls3hOx96bxqjm+JcH06/Ms2H6lb3ekCr2M8dhhx0WBL5fLSmC+dTT8+CTUgkBTznZvOiiMxIa8VxPpifp1U5sk0pRg4os2P6O3Vaq8JMP/dXDv/+2pox2SIWrFd1hgYepaYFHnp5/217jvrNowQ2GKMIKChK608TT5z12W8ogbplPUlSfAYH1AzSRXbusq3ro8A1OIjQ0nLxRQst8BE+C45YNzahlgxEjOgqi4LG5MwQisR5jRkMjG4nQd13H3mIUstMIYMsi+J7EchBhSERmYtWMgWjI6w0/GlRkWW1Kc3PzihUrQNWC7W/m0h2dK9m3MkGNe8Lxp7y36kPf3/6CCy745Q1Xi7r+/vvvJ5PJU0455afXXbL15pvbVQxkMuQiQmpFsLqmFwtFy8hgPim16eLzjTZYH44hUkOflrCBTILZKvIihXHCoGHasni6paRgAw/ZhMHXzxiNKrIi55BS95ryyM3GuiExrHS1qkriMFKneN97/KmSqKnaHlZS/sv/frDX+NNKgrnFll97e2VTS8t2x515c8bg7N5eIyEaWf6WW26BHyYt0tdPWtORkUy4YfTfLK8EnX0wObhyxQbbQ6JEX7Jm1Ute+P6in7OsjtV2W5smCso++16syEk/LFO+y7UaWoP1Oht7NKjIFgoFMJ5kO7jllrOmTZtWLm8DSpKBZ+25554wm4sXz9NUsud+F82ceZVF4SPKhOz49e++8srPXJcce8RFc+b8SAlxVVvZU/7Wt74FP7z/97fTPhqcV1Hgy3Xkqf/O4TgOLEGGYeCEUHnDshhdYEaIaUq77bbbKy+8SGiJEqx4sFjB8//5njMbDXESnxzpRHLZO2/kNhuZSZNZj844fNrZqzu9Kk22msmd1+Q/knSSd4inL4OVDT62A2z8euPlnx13yvS33377ry/90qXE9TDamsx7f387vNhxp2Nee+2BmHB9xX7LbDL+i+UVBqxQFDZGgsc4xOIWQmtnSfcaW0hJqkxMfZs8hfAet+fhi1+Zs/vuF3Ixq2+vl7rHdYN10Gyldd8bufywQUUWdMCoUaM6S0WehgvgEU8mR8yb+31CF5999zmOdr9wrKnaVNVjjzupa/VyK5NZ2TWaKWOQYBbIBIVt0r5yBATnKBGhaQo8uuHSv1vFzAYfbALEemYNnIGf/nz626ved+3CkieeFCJyxNSpL7wwZ3k+n8vlHLf7czzVgdGg98zQ1d41qxWrHVF9Qr4pM+yDzo59DroYvlo4/zrd3GrviT/FyFd6DzGRCLCIZMSfn7uf58nOe34XDDS4BW6poqoG2GZtVpL1znh5Tw6QZlzjlcALwQnLNmU++zT+g0fVKYD7xaMVK4Z0ggSFjB079sorrzRb9Y4O1A1HTjvr4UdmwnOeSqdCrofwFVY5TrGM4K8QsWLzQRN2SJjgvy1iUKlUhg8fvjKPlr4mIWOMprfPn38doSyKbmWrlDQcRLavr2/ChAkyzyvKboTGL5999meHHnptf39/SzptF+2ByC4M0BNgB7/0wtOEVnJkc/+98kpo5CQmMa0OS7B4H5L/JK3mZr3g++ef/71VH73y/JIXGcw3zBd8q6kNwdPXoCLLGcZH3V0ch3yB/RWSa96suyM/7QBE8X5m4Twk7Rh/2qL5t/MSUaTLJ+5//ty5V4VIMIiNzBK3WkqkwRsLE1pAG+j23PNU+GE6m1z44vMVjhQq5KQTzgaLQuL5pxbdRSHZicQXKKQBYk/72BCIVGAMZUZXiFfxZVXC0jzKm91nd1u6xREFtLjglzF+Bhrei2JVCWH/br+pmCTAoNr61DgOmIKfKM2OP9FCw7aViV+pVurVq4JdrWpanVaubm66pZJiYruBVy7IiYQjSF4Yy5pc8ElAd6NlrTwh++9/VEsie8fNtzQ10YhrLPgcx4ckIQkcYjATl2gyTrVLhICvy0/IQI1qJ0SjiRLrONrwAtagIlutVi3LyufR4bIMDCDA2/mPX0WQYWaCyvNLljx5wAGHJzOJO2+fnkql0EigVfoTJ06MopYpU6aUi33PP/884vVQhG6Crc+9Iodps+OOO+2B3/8+YTCQwHFPP/GEwAmyjMkzTVM5jhbf0kHbGQnleVRjxMviGMJmQk/AET3XNhUNHRHWy0CL8ThJVGnmXdi0QUyQ1zrjLihQ3XUQ6lRVVVYbhFHYRKJaqeq6DvIKk8CZBiw1rAY3pNe7atWqY086acmTT/Z3RrkcRe2ke+YoxAHP8/EmLNf6jNGgIpuTddUR0yKiUCB/Abfc8wPW5LzoyUcM3thx1wmbjd7h57/4+eQjLy0UjIMP+fXTi89xfeJLo4LQeXLeHNhy592PeemFB/aZ8K2nn54Ob/ced9akg74viN699/w+aaA66HCIn9zWVZCA5v0+oT3T6tcIXUi5RBS9JnZFokYCcfmqxEmGhHCdEqd6LiiTEN1jWYiwaywENcx5Mbahx7QRJaB4H7EnaetWTebVK9IHlmFWKMkxuJaICFydmKAuQtUA0eNVCmIf4xIPz54mS1wUE3D+PdCjvAhip1i648GSwEu64fiwQJGqK5xw/AldfdgH2t7e/tyTT3Z2l9pbE3BlxZ6OdDYbBLwTibBY8JwcRj5pgNGgIkuoaSXIyKYS0GKDMPRZWZOlGj09Pa+/9HS5So4/6axqVQkCRRCEQw45xPHitrbtb7v9WrYHMF5hJ4lEgkFLgK6dOfPa3fc4OpOqBRMslbCYQzaRYNl8RsQACuaQQw6TtTif74UP20Zs9csbrx02rLliVwxN5ijQlYw1ogjbEcWRwAusEwupXyOK8RFFrABS4NSN33NKNE3s6yupaoK9tSwsAKAoOJEgoLQKkgD+QFtbG5wgQ+GEBWHqkUdUquSJJ+awJRwu4KPly0eOHImTwyMoImaKwdiKsLMDPmwMbvtGFdl+jxi5HMcpvCjBal7st1zbtuiCG8akLdfmguHoFefNvAE/AauKiHvt8XYmk3n5hcUJqtR6ekk5Hx5/7LW9vV1HH/1DgpHIDEhbW9tWtk1UTYoQuYP4vd2nHHdR4CkLHr9h4oTLi85fU0bCragvPPMYohBTLQs3bL/9Tnlk3i0JLeGRACy5qCIivLAMBjPxiGlTliKZ8CrXi2QbfFpA/E6wDEkUhpy4brS38j/YsgMSz5Aw8ZQGMYTqelZKJhMsKwUKn+e5YrnshUEmmQooF1++QLJtbfDEw+Jw/Dd+vnLlymEZ/+FZcywLVINvWPh09RX6xowcGZBAlyTaPk6JbziJR+xkGhbgaFv5510Y36Aia+hYoA2aAIytII6am5tVWQb1QBCHJwdGp6HrmpwCB6mrqyvb3Ab38fnnfwVa+LCpKwilYoRlDvQr2HAvvXQ322fXGgxDrl69GvQps+H233//555bJCCwHNlz9z0lbteXXnwkdMlxR122Zs2aluEtsBmhIouteYg0iBHi5lQKXOxSoSQZ1DtTTU2qVZSrAyaAWDNweQY3vPEHPF0VugrJFOYRFg1TFJcvX97U0qLgIIceeujyFSsyqda5c+fBDKh1cbcsicl6JpmJ4ljkRFCosijBJAuSpKi40FU8zzAM215noqiNMRpUZEEW8tWORKJV1jW3QvLFwpqVPeedfTfBxevZP744t9QXhHE1m+VHNaddUgkCcPWTlkKen3vn/vtNnb9wplMhdk/Hcy/es+POk1UTXemRo8f89vbrBV10QElp2oSDLnh94XyOizzCr+kjyczxYD/0h8hq9FG+w2xpAX9YN9AqjV0SlKuoyUXeTOX6PHCfSWwkeLoQr+kCCwTVj12SrUwWBKGCIWFVINRnF4eGLf+lEfIfMyT4Okzn4OshDwF7nbddME/AusE3EShaZABd+i656qq78/n+Yqkv5u0nnprN8Sw1VQlJ6Fas0IsSFn7U3dMBv2tpbinaZXiSBQpUpBuMGjwKOSnmjQif3I1u4fwro0FFFgZo1t5erM8H1x5Mw2233faOO75LMP393a/u8NXhLZs/MvsBxtmJrXxKkt1oUMyPPTZz3LhxuWz7k08ibOrrr83NU+0gKWTSIYfkcl/Za6+9EpbpeWPBZYE9Vx0nk9E7OzvB1ANBY0VkoCXL5XKCGriyILa2toKiBaMQVOnxx5+6/N23tt5mh+nTbwRFfu655y9b9oqmqKNHfPkXP/3BsLZhBg1GxGG9OH/jd/OZtNOVRQwOm3JYT19f0krKyjYPPHAjLgAcOGG19CpdXvAn8JdT+QK4rqYBwsp+bupmGIcDkQGYzDCOFEUzRKS61dWGqNdsUJEFrRiV7YTIs4hBU1rN93zEHnvPI6+/+Uce7cvD3cheuHABJ5ku/gTFV+E0sPZefuY5yuSC/TIw/zkar/RC8ty8x9wYNBCqi733/oYHdzCyBT23z+RzInU4b5qlmEya9J0obLdjwukmpSZH6/mj7mqkCFWkgpX7bPnZP70Jd3XnnQ8dnmt+et6tvoPa7ogjTs4MHwYazIlcQ1ICql01MG0/QzeFNXqsyI95qRZ0FahF4dmuiK1AcIokFtDbC6gdCRY27JhSd4H9Qy6/4sa//OUvLaIBcjZ6LFIk33HX/LZWvMAoDkTe5WifN1XPcK8lTavDZND5SaYoRDpVn6qixAjvxMcMJI6XYseVrUS3WyWKDka8xilf2LKfNVirMVhUiq4vXbo0l2xinzN70XGcRYseYWsu3L9yBXz5tTu0YIohFyDiX9NwN5JeuBXbHjFiBIsPgLjfd99NJ5x813vvvXfAAQfE8eYtuRxoYrCWM5RQ5MYf/wT8aEJv1kEHHbRgwfw13d1NTU1jx451CiU4w4Suw728//67Qbs/99xzhqCAhrb+hbIbDJfqiF4PHn2ttat+EbKmYLOr52uaBGL6wYcfnnXOucVSUTF0OPmI43r7+rbb7oCLL73+S1sRkxYM9WBchOQQFB451HlOjONgPVQ8L5G+3r5MTpOQsy4wFf3Dnh5Ygqr54jrvayOMBhXZckgiOQ2GbKzooCWsRHvbiFEFOmOpFKkUwozFogdIphBxasYwBvvvOJrAQu2CwXBNNEOGuOMShPbnXKKQjGJNv+47J530s7feemvs5s2qzj0555bONX5riw1arGMlf+EFy1avXtlXwKXwR1c++ec/frTnHqdHAifLoydNOm/247/YddwZptxKbDlh6D5FpUuniCzt3tlDUjkCN9ulKhrWhNha6yVSk8FUSuCql4Qzz7xo1apVsiwjE5iPV5JMJnt7uyWO13T5w2Xv7rrLTg/NnKOpyKMBJqnMg6fvgnJOpihVomyDHrWyGDeNOa27p5BOIW8oH6o8P6QzkelIxjjDDUX8HFgIsNfQsUkmk+lZszLX2hqLItwLJZtb0Z3PwvR93iqWNKzIfjG+GJ82GlRkwTKjLEiGKODqOWrUqNdff/20004jiN7/3uhhW97x2xsQ2SAspZPpjp6ChhGoT9UAwtqusm2Y9cADV4EX4nikQtVka4tULK5JW1Z7u/WLX9zQ0lLTPvk+YqZOi8VaJ/n2X5128sknl0ruqC23nfG7c5HHUOFh/cWiBUk6++yzV3f9Dd7zVMs2NQ1fVV691rOSkGzMLxaLTa1bzZhxj66waFqtU532raGJzFGSOr7ewQ7+n27IruNalsIRBX4OutnnXZgB1s8oECGbzQi1FPL6TL6qoUECKpbQWntHVE4752ykDAm/SNh++qiCi2Tqjkh23PucF5+56b3Ov2+53ch77kdGGl0ksRcacEthQazGXCQNSzdjQRy7SR+jysI3diXPMlsYBUCJwK8q+YKRSPBinywmYIcZ+N8NiCCpkcn7ml/02gxBjASbYq03NQtVu6jLpOpWBaX17T/O6C+RZIIEIdlnn6Oeeuoh9J9ioiYTHy1//qWHliSTJB4MSxHpU9wv1w1VVfApM0NPTyGXS7ouSn9Aeb+8EOxTDkHGa2s3zxARQV7xt5Eg0gNUfKInVTFUkSjSwyPBL2ryGtOf1qSWZbhq2QaCNsJgjduQSsEIZjCKCLIywVEcx0gmw4is6Bzp+Z7OVxsh/9WgIivRcEwYcaBf+/v7wfbv+HDFQKGJJAnw9GMcR9cxaqMa8Fc11g6xpg1xg2gxANJ0oRDzfELDAhERIz4J8H5EXuTpxpIhwcRUwKVLYKwhpl6grumCIOALXU/SzCiYiYlEgskHKL9Cvn+bbbYBecUqPqtmwLLdrvXEMHRLcw4slUowC4C8uIVqgVBbNq41FWps/yBGrAto6P6bchal66HPZN1hlehAWh7brodX12EMVBsifyphdnOxubkZSVcaYDSoyIImsWRRVtSbfnrBGWdc2t3drUoa9fuxoS4IQyOV9Am4VUUQL4fYgilxNYIA+jekdEp0+4DrEyiotRf6sqxxoQF3JBTFIAAlpoU8Z0qqWyaKIoUuljn7oIlUOyZ8T9DDpA1cwUy21SkSTSeS7per/ZZkoM7mwicfm77j7qdynKQnTBDf26dfrJKAlxU5JjZVlvB08fGnLM8xSKSnqDLI65rOrlwuR9tbxWwCOWz7u/LpbArB2/pL8IzpCSUKAw6j/KB6Q9qUHdB8mypLAYkCjudlqs/hsilxXBByEWjcsKZTeUpkM8AlQ3ml625ZXCejpWWNSLrsOIGVtGzb7Y+lKdPOy2S36u0rtIL980WQ69MGa6YjvHDqqacuePzOCft92zJrxXWaosi0bZ5DDDRcv8Iw5IVPhaUQudo1Im6rQDcWQV1ivDaIIl1R7Yqt00Yo0C5hGPHY+swXyuXWbGs+j3UC4H3jcWkOGaQdEYBjzGqCyIqS9PzzdxLkQUa4EJ0LUGW2Iv+baNRQMyR+7ecWR7FCI3agzltakf+NpZHBTsWD5lLsnE2q0n3fpaZqhAF/w6RFlTHIKy4FhkEzXhFHU2EitWhr3LySvB4JK5h8hZZzaJoyZd/Jj8ybu/ehN2Jrp9+37jvb8KNBRTatqn4g9sWtcdyy++Sbi9VUYli6i4JqDaOEKxbvVygbcqlYSUgpUg2dLAWOpKIMUgfa1otLGtqCNYNBk5BkWxawq7lmYkioCGVDDJASjFA2QtRPHJEyZhqs45YkpoVqeolHPsEaVwJY0DLDpiAG/WTAKqFLfEAtTgq0huAUa4er4ViZC/wWeaUDZCnTQdoChXFBMmKtum0uUYramAMNLjJeBI7Wz6gG9hHDR6j7BgEMUakqoowRKwdNmog6duA+CrShFiU8gJVGqlYqumZUi7jig9kaYPwrDiS15JBYJzt9/Zj3Xp4LXwW2KGPsmV8rW84mHg0qsgxIOuCRn1YSxXQ6vXTp0m9/+9vw1X2/+klaQ65XkFcsXmkZVuhEHhUKDYdBSPhKkSQeK+YZVeKmRg5sqAHyCso7qmOCs4ELlIjUvrphlItl1s5JaLQhxMcDM4UT99+/vX17VtKO2L0N05DcoCIL+oSLg4QpI8cxCdJNuSB23nkXK7kmT/3R4kevTIg6LJ+JlnbQD8mmJNwENcJFNvLj2EcGADQaONkGL3twbQxqzrcgsJi5GA1Jmg810dZGLlB7G230GYsF+5MfckOKY1gM4WNNDwLV/TXrSKznDlxSywcHMtExb+whRrRqUvNIFFZ2rhk9arQGnhydoa41xVSb1V8MEho58fgrZs1eNGXKuRFmiMXNtxjR09OjChH5wpb9tCFgbQDqS5jbql1iCRvQtfC3XMhPnTp14aMzwdBMpFJgzOmqgXldRWFUiYpeLwFkVImNUX/0eQ2YQGQWp3xKgsxTTPOARfpAXkEj8Dwfeji9zS3Wmv7+b5xxXr6n49HHFoM9BROuiPhUv/vuu8OGDSMN0ZTQsCIbg9HJ91VL2B+iyXHMFYvE13Bt0iW1u5z+2riz24Zbt957nWYYeYxk6b6TFySNOvJgqfnYKACWF3jr/ICJJ9Q0UDyQwnTZP3TUGVTiWkx3SKxyyIltfB3DRR+P1n3yiCzj+rG264/bmINXFHDUPPUDT5JotCsKWflbQBL5QpBMiqUqSdJWH/jisMNPfXLJo3vu8U1ZJ3ZM8v3FasXRdbWtbXihUESq8c9bxZKGFVkwvxKJRDk0MY6jYpTRd2vIlYJr67IeRdL991930BHTin1rXnn2WXByrTpVokg7E1PpNLgsWEn4eV/L5ztoAIROi4isvfne3myzRvMFkaqKrKlmr3F70S35+QuW0M+xMoEtcabBQgf0KQp6P9dLqY0GFVmOxxYAnhMRfYf6s3GoyjR8o2lCoe8jOcrHMZn76Iwph3/3a18bB8vW3NkPwrc9FSy4NpqRKtGlHjeHgH2oKJFkGZtDhBouF0HvfMghh/xlL9fGYRtyG91nXosi/wccoU/a04I/uEXMADZhgYHpkkIacxUNA+PZnKA1Nzsc6e7vtywDbIQjJl8CLuy7f34WtimWfJBMsPcLdm+hSmRDqnh9AsbpSF9vadPj33/aaFCRhfkpFAr50EilUqKEOSESKSy7A4ohbWjPLrwLXtthCJu98epz+ZI/fvx4rBkdvdOPf3xhC6VKxOz/WssL/psGQ5MOI+SpJLQosbu7+9vnn18u2/m+7qefe+7Ag85iDAhWQnZcLNIdPnw4mFfgHrDOTVEUQAEzpt9GGA16RzEJI6qalHTsSJSEKIwknvABWqVJKwzKKxVaeW0Igslxik+GGdK8JUvgV4cedPbRJ14hKD2Pz5npezyHoVhSr0Ll7RBZayNKBQ53kBNRcQZRgA8DHEKkQfg4qpYrCWR9jwo0lZCkMAiwAf1WZjhW8BDR1RM/VBQ+XHeocOzWqniGIcNvYVccFvJijYFH1XkQBywJ4ke+xPEChx4pbOTatqroGA6oVBRWchmGMRXHEuM61Aw/4B2H6CaBv7Iqd/eVMxmzUiVTDr0A0yV8/xOL7mMuqo20FJFEWToiyi2DbZaFAq8QneiO1ycKXAzzIyL4YRx/0a64XqNSqbSlUqVSSafYJ6BFsESa6hCBJuUfeeS2VJIcePAkmTd613z4yquvsB+yGmq2MagTXUergCWcQGplUWLwnWBLgLyCcQw3lwkrM/hArKIg8AMwClGymeCChBGWflt3uGAMLRsyHEiWEe+DHZ11meP+ebGvry+TyUi8ZFfLpm7CBoZpgvsf+mF3d08rrbRCWBBFqVYruq4jHjetMdB0rC9ndeiwrzPOOKOj46MoVF548en99//OI4/ctWHuxOc0GlRk0a1HyikBnXvOETA7hV1z8NUTi3+UlolB/GK5VxazahTKBI1VkXcDEgxrNnNJMMi8RfNm85F48MHnTThgKuMa8Nx4+PBRv7nll5kM4XSlGhPQXqJmFD2iyXLeI4ZpldzYUGgLgwruMelcgw5Ha3NrIV/RVFVWVF2Eg7iYJrUGK7cp/Po6M4hzgQu2uqYg2wMWAYQeFwcc8pfjTakWnNZULrCjgHBJzerqLWezSYcWosUSnxrWuqyr2NpsEUOtYJGa2VUmCRPPo0pMKYYHm5x48vdBfGO+f/bs2QlNEwVSLhIpsnMGLCxwzmj+8pThS6J5M1oNI+LzEtdDFhwYDC4HS4tQxlUgDL6Iy67POO644+6Z/ksjlzQMIw4pGQYN4vLoZglvvfUWYQEHLZHPwxJXePL5mawETEC4PzLtyBO7u9+xLAuU5ZML5iOJiMwN1FKpCmL/IgqQLIOF19KCEARhECbrTEyg3UEHM3mFDUBTgpLG0Oa6WwaSqnZTRUjo0jGwT5myZegJFaFGQl41cdXOZjHAh9XDWNKF/fFtzTmfpqZQT0uSrgsHHHAAXqZsxW6R48wFCx8eOJZj+57rm6YOmvvfmg6NNLrIgiaAR5+v4AtOCGnZR3d3ApbpmAQ8J9o+KVdcIgZcGDp2aGr6lzfbXfSJpSWjKM5aqYSaMgQshSU0D+nbpQWP3+MjaBxxgnD7rU/ebrvtOjpWCWLc3Nx07XWXjBlDDCsV+NgbWHJkhuIBkhJQdhCMFsiJgJqYVRssBE0xMX1frLisx3WdRtkNBS3F9kZ3y8M+dU33KrTyQZNUrdYXG3Kw3BNRxXMgogxfS3pu/8nndnf1m0l49kTZzuum8NDvEdYpmVQKvQQehI5VQdsw0Q3LiqgkNAmUc7lEtt4yBzaISDRmx4ixJEawnNHnDRtrRQrsL9W1aUShj7GeiPvctWt9NLbIrm0wTDhESYeVGixQxtoBfpiEFBSgtwhVqCHeAA70H1gFch36OJdOrOroaGUKVRT+93/vXrEC766qEXC0vnPB1X//+3wraamKWbULxWK8xZZoL/70pz+FYzGkZV6t7UrXavVZA5pyXYeqCKqC7CNwkqD1QU/LtLBapnvu7+9PZzDbB+vAhx99dO11N77x51esZNYNXce1hw/f4p577obvGXOEVCWKBk8R7hauFU4HVGlbGy4U4FHBXAm8osiKaQq9vb2s/svaVIy4G3w0sMjGYD15tNTTDgWfjyzWT9ubd7wY7DYUXD8EXQiGWRW8H3S7JSnblFuxiowYHWGhVUCEMFTEWqArCIO+rp7NWttgl75bkhQhT8qjxuq0CgqMyuJdv7skJJfxlE2c8QdVaTPMaadd0NPdn8llly39yEoimhULGGFttQHruXXLLdflcut8fXDUt98Jr732pr/+9a8sFw02BlifBRdFb/jw4atWr0hoCs+Fm48eecll124+0uToiQUhUh+GsS+jsi+DYkZEOMeTdYxVxa4bx2ldkot9VSutu35vylTAgMKqWLRFpYjIqiHTfnn0GYUQdDnr54xxHeEkLE4YyJ9FiDIWRxbasnFPI6jaBhbZL8YXY23j309kBzizwceSFA3sWlCxsNJ5Ij9lymGLH184sCUsgrDmghHGoLXANGxpbWU10eD6RKGrSiotD8dJSBkpVJ8i4xHGCJQAPg3N+Nx998/BDu7qIWd+8zszH76BG2LW5Qvk2GPPPeqoo0Qxv64Xku/v//L2h19//eXtwz/miHtDtqEWDt4kgaJpwxBgLRFYwE6IIl+haWokaJblIMA0oagonC9gBjuto1dKgTzg0jzX02gv0L87FY/IGk/4CONJPOfSDFOdRL7+lzVacAyded2jOesxAiJGfKiEsGLFvJ/jMfXCEArAE6tq9KxgGS0S0hdUAt/QNSPg4WaPVcQoxpQlOhSJlmxZzEckqNmdtNxANbWQ+ALxeIRpRWiZevMqpwgSS3mqnBtIbsnp0inqFo+FjmImR0peKcGBy+LXqqk50UiKNskvfuqhHFtba3LnkyGVjv9MK/yz+eSGvGAuEQxslYkodxxFQpSwgFuMaMoDLl4KREmgos/xvkLg4RMFQdTzFeKDMc6lJCz+geNG4NRVZSfiaetiGHM0jFiVMSiowwQ6RkyhbJWoyuFw44EL5OC/iKPvIz4azGLzA3VF7j+5rk8ZYoCZn5Dla+g8h9jOBMeSEB41/DfUsptgYPOjJiXUGvylj8lKpuMaoit6nQbrq4EriDle1zEipq9z/2JjDTGkfSABLwaCEwoi5qOpDhG4wZq7qA7Mjypp49c4E9q8SkvsAkIfZA6bW+AVngaPMZ/BlmueuLhSc7hQ8KHKhdhSxwJHAiwdoSawwA2pqSdB4AdQASSuDiTI/qtfsRSoXCyLXMiOokuSSl09LVSxxS+UanQAqHFhY6rDmVpg2oYeXhzgjd/4ck710GAJQISTUbsa1w9lCenpPRosswOndlVUgUV0NWOlMzwfC4iJxIc8tmyiEub8iEGACR4IBh9IYoCrBio8/LXACs/FSKi1t0VDKjUFmo9Y986biMfa+xCUPs8gf2D+lJgLYs7HvJLwhZZd2xDRho3A6hVoyJ2nDdaO47J+yX/fAavH1ltvjTyJKowGcP7Xa4iM2gE1Kw9ahWdalo6h9skQWNNNdaVCKAqRGKNuFbkYzSwxYqfB8wPqbMDAo89zzAc0E1Z72kE/x1wYkyE6uU7qwtV4AFlZN+sPGVq/HBHfNQyNXXHFsWVVS+iqJoegcoSBzkAewbpDVq0zcEKkVoId1na+KbiKa7ms+p2DFVLgaicgSCE8faEfaEpSVLXrLruwBU1ZvGKPtoWzfnH6O0zbsC5Jdikx7dnFaaQYHhEXMdOWdufQ3VMlGmHBDkX9oCDQ9fp5djbrrGVjZHioAYmxLsyYYohHXG3F+kLLrmVgjx4/KL+aqrHp7+/v/7xO6f806pW/YMi2t+u2XRRhSJ/aRt/gQ2TPAY9lGeCIa6BlJVKT7UG06AGzjNRwqTbBEEJwE5BDA/xRtFM5IWZQ7mBxxbW7QPEkRDTcwNoVwCIPkOiLqtCQNncHPGi8qLZxDbmDqYJB5Yebs/5srtboJ2BVou97bkwLXkRegukplMjmW45AYFchZqAVETWxAyFiCK6k7vyz2aoHAiKyCarCa+7GwIGYRUkLvf2QkyQaC4MlFIN2oiBLkhzXww1g7nPUx0fGG8Z7E0kcw0aKZI4WasIkg2AEQuzyhCIuISIEKHKvBolbs1hjVLQ1NqvaVKz7mgwnA04I3Lg4Ujm+1ujPY2oIG/u46Astu7bB8XB3wWORYiptMdWvqXT617++6fM+tXUeHNWmNNqBxbjYJyPLWPfdIPwy6z6QjpBQKya0fTWB3OaBj5zFWPRWs0qCWscfGjXgUW6K2nTsBOdtQYxsx7adsKmpqVKplqvIAKMS1wtq/c9lmyi64oWRTBfy0MdaU+Q5pI4tbK4rSdAarOqjRkpYUww8i4gIQ4Hh46HqSSCDyERxUyId+ySn4xNfKjspQyvki7ykqIZi6kknqDvKLIzNsWhl7U288Tt8bVq1MlCYE8RCWOfrlgNFFHl464YY7Nl1jxPfeOk+GfuLSL6nT8plFKGGGeZUXVVW4Lpjv5bNyCUMtipRjshYiBC1xI+IIvECJ+f7+zUdK90khWN9PCBLcVRfm6mYrEdUEC4lcqOiU0mnMSjuei4niHwMx/ZZm6lYe9hCrEgvhiHtEqa1fPyQUBIzylFk+U3zcII8ISmwIBsC7/guKDmQXFZ9IpY7QXEwODdBIJ2dnbJC2zwUSZZlOD3w6wVZoW3iNP1DagqFLVh8zf2qL6LxIFriYDSKuh8DlxpTlyKuUx8kTERDSqYsmA/b80ulkiISfgDNndR2WPPmOLIJZowda+BAPD9o04nUtvE8T5Tlgm0z/DmkVzeNXC6Tj2NWTEwo8ExgByLIB88z47C7uxuhTyQBphQ+TKgSbf/kaJk8B8sOmxPb82qhFX6It8XOZt1F1nOwNjKtobyykk44qEQJ1WpXxDQQ6AVFhrPxIsRkIJ4bKDX2VQZCxjbikXxgk0TTQ06043w+H4PprOgaSEQEs8aa8rDxhMQymDmxJHOKKYNUYk1MTNxKD/jwuqygepR18GT7u1ZKxK27UoxfVRyMYA6BqKAvCCFDawhryoYqTZEl/6qVkm4YXqkgmyYCv/rwqUcd9gGDljDXXa6/2wRle0otWFDzqEQaJQ7pWy4OIs/TZR0Xz1gTQLxsYpkJ+JTnxbLN+5FbKCM+etK0vNAWuYQXVhkXQ8T7MqtSFBAHNHDzvM8ZGga6Y6eC5pOEiV+3UkrJVm2i6l31fG321tnJc+yKrMhugP3AisxLglxxOdcvRhJN5fAVkbkhru0i/QhSueL8IwxgyJT9EJFli+omEVlJFDVN8yI9wOCWiOqTkyoVZJaJfRfhJEQ1CHH5h9cU0VLxkcLKYvLV29ubymarXpDL5YYUXw/VhKRWt4d7HFKdHQ15PfA5V1thCMK7YoWDTHP0lLoxBefJmnkG903jO3WwBJYM2ciDRZQGXWOa52T2DWg+Wf7b3/629dbbKBRdFE4704RVtnDOmoZ1j6znGwRCp9cFyxeqXrFe2EnYqovMHwOKnAOD2PPYu3Q6HSAabj2dHA+ew3qkEqx0GmNmUSTLrJyOKu8hS5VYM794hZPF0BfBDIJ77wZEEWvRO3rwQd2zacrZHaybrnokJWuJcrXk+Lwk6ZGLT5GRyBFBcGPihyKm48S0ICm2S1yFrOgpoAsfkDPO/cHNv7lVNcW8Cx69zoKJrDXcpx4nM1brojRonccfwxEa0BAMBJOusPCfT0wJX8t6yudJvhqFeD9xipiMs58PBfzYBEMgQyI8gjRw9NAPwEHZetttYPIqPnlw1o2GRArlUDGEUEAfpafoxfRe+xEF6YlIH2wnijbS7+hMVTpEShiJOHAiBUsHbJ83JZVTVZtGyrFkR1DZOWBVJosscYOo1Os0QmRUhccMayDcQMI+Izg72fIp/Sp8U4sYsMYKRAdSFEqj9TkzPIn0ZHr7eo0girkojH1QteyhZxyL2MEiS2Vq7nCUudNxnDFjxsCvSqXy6tWrLZOUXJfVcG3AUbfyKQqnJHphCEbzhj3Ehh2groQany05/fQzb7315tj1TNNkMg3zw4riCRmgOyfMuoUZbm9vRyMYsXjxk66uLoaWrEg1/cc+D+JQ3nACQ1OMAk+7iRQqnnBQODTf1MY2EAP6TFRs0gMaKZmxssNKuMzWqwpILcY5MDyyKcbqHpJJt7jEAj9X03SOE2lzC55Uc3Js1SYJTYI3nd2kKfclu4os9KGqftClrbE5I52I9W1XFYieVDxp83LdrBwaLxSGmDfRp8RN+Y+/ZEYRgrgKqJCqjqibpKckbPY/h3xYJIzxeCiR4gCA1SYI2bPnUqlHLAOWzqSvVUXOV4iFOpVccdttE0+4+vFZl5ViYsWoU0u+9rU9JnVjMzmxNLBWwSogRmr0qiIZYUkXXvJDTiZOQMz0qK7+/q232GdliWuycKWNfMSn52m+KxJEp36lA8yQnzar/3RQjB9SdvARkhFuFNYBbvSWOy3NF2Lk49FEVp2kaRxYOVWOe+ONN7797T+sfP9PFIBtLSK7aZY5PbPl0mXF9s0ndvb0w4NOlWjA7OyqXZ02bVql0AmPY/Pmu773XnT00Ud3d6+0c6lq9csnnXRS15oP3PBLxx9//PKOt9vbz9h///2ZMTM0wv9xkV37OfzDlDORDUkchKGlGaB9bLc31/qlZ//GnXnmEqXnA/K5i2z97VCR5cH3Sg7r7lymJxIVogvC1hMnTjQ0HUS2r7fbHPXlt9+WTzgBi4xlzin2VxUlDOSdTj75ZFJYkbP+J7/yuWHDR3V27Ths2LD33nvvrLPO+vCd14Y3NcUBRykVaHdG6LFG9o+J7PrGSZQQjEC55IO1RSQp7uruHrnlzu8tzXBNzWwD0Y8ps7CgB5XuJsPQM61vdoHXuGXEmobjwUAlu2ufxRW4AUeeGFnS39+LcYvYI4GHaMExPsy2kl4R7Ir8iwb5oI9I/38iDNf+KDIImgOjiJOf4d4XMQZuA6Cy138YOEWN3/78ysDkQWW3MTN8+AvOu1wMHz8xyMgwgOZxmdWpbAvp4DNWUQ6GL8CaVtAEcmUyKCmz+QDdDz6eHLRNXECK4QF8tQ9kN/gfht9/hBnY9J8Dw1sk6u5PBgl+hn9f3/EK8j56w8skrPL8H3QRHaJDC8+rFI/o/QWfUw0bZf7JIMpw9SMrsyiQ/5PrzxeO/wws4DtPGD6BNze///aNk1+EmYX1w4cPLOCVPrAVoohCaQguGR0FQwlAkxwSCREBrdz/BzmUBDzVIcTKdWRrF7Dk+Pn7359/n/nYuaHDa/+hC0MZQBkUlPyZ6VHRjYIRDMAl93/I6gKk8vEPeHQcmAoB2iwphlQmEXoAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="174" height="144" border="0">

4.1.6

Natiahnite roztok s použitím ihly veľkosti 20. Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť ihneď po príprave. Chemická a fyzikálna stabilita premixu však trvá 8 hodín pri uchovávaní buď pri teplote od 2°C do 8°C a od 20°C do 25°C .
4.2 Príprava infúzneho roztoku


4.2.1

Na dosiahnutie požadovanej dávky docetaxelu pre pacienta je obvykle treba viac ako 1 injekčná liekovka s premixom. Podľa požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg asepticky natiahnite z potrebného počtu injekčných liekoviek s premixom kalibrovanou injekčnou striekačkou s upevnenou ihlou zodpovedajúci objem premixu s koncentráciou 10 mg/ml docetaxelu. Napríklad dávka 140 mg docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.


mOR7Npo4jta8tpPND1ceBKSSHwGEjn2oqt9OHkquuPt2P2lYvGx6PbX908bmUE3Sta5Ht2mCw44ch1vLLasAo3tKPednEOU1zSsehB+jDyVXXH27H7nMcCQM4ir8E/xqCixZXwjkVfmfF6oFulc8SufapQyNKz5ITgoI+WP4KxqGtrlET0YeSq64+3Y/fPjviSIUtJYam8PRwNDpX3caNRF2TGdHcSiZIEopFuIhZL0Zx8NECM1NconfBGIRkjiErHI9noQ8lV1x9ux+97UewgS2sseQySKWNxYtn/S33IPNhQgkfD6YtdMXRoJ7XNLcOJJrNeMJqY3hZ8TBOV1vLzYXoQ8lV1x9ux/gc1HNOx9rlR5DJIrefoz75a6Q7Yj2wtiojkPbEasKSsoHwf7TWhXIP0IeSq64+3Y/wAJRMONwZFqJLEy5AgT+dvenUncnATdaP1viV9tARQ3b0IeSq64+3Y/xOajkLbzxTIUUxI898akXVCEaIbbvGc7ms5RpvPIIaCHSrwtReJuy0frfE/9KS1WXf0IeSq64+3Y/wAkm3hk07qIQRNc9zbac1MjjYIwAnICOOO35T+J2y0frfEknKjvRe4+hDyVXXH27H+Y1rjlUVskBQ1ukFZaP0djmo5v3Cpr2v8Am0frfEtwmBtyKc3oQ8lV1x9ux/oO/wBLR+iqoiOmAavXAruTNeuBTZIXNVrC1/M34tCpyHEGyi3QKV0kme9rWsb6EPJVdcfbsf6EgiCBHlyBx3qQytajU+S/V6OciRbgVrxmYVIMFshjbUDUccQW+lDyVXXH27H+hP8A0QovBxqjuNtcbV+T/AnIqI9yPs36vqQ8lV1x9ux/oShqWKD8f/o2f7nN/SDaiP8Aoy1D4IPqQ8lV1x9ux/oL9U5axpEhPuH9R0rkRXLojXuHTEV7qInG4IkCH1IeSq64+3Y/0bnDcWnLzBR1+lKg0pEHSKi/HMVzoEHp02ypwotEup3os2ciLPla9wlatnzXoy7GYkWcKV4YeSq64+3Y/wBIqJ1A04DfCcWpU1e9dGW4TRw90hXdxZNGtOIE41jC16YdMfHjU6YzWAJST/BDyVXXH27H+jPuPSuRDSHdG5zuibSxHJSxzoi85tFJq0LGjDulppdXjZzjiEISRgq3pQ10oaRjW1H/AHfBDyVXXH27H+jM++6f1SqiVxtriRflWNWreqqLdcAmST1DCOkva+MxdWUqolEOMaW57zyvBDyVXXH27H+jKkp1yCkEpIqLXRhrpB105UrikjUclhKgN0i7pBkjgiDRLREhiWHHgh5nQBp1sjOqTCF0doOj4/gh5Krrj7dj/Rlf4k9r2vSUcjX84tc8tDkFR9Sxs5cL9Lc977lLlge+IhZgmRAPC35OMltlse0jd8PJVdcfbsf5myQvf8Oaj2ltAnKS3SmrIjHjsZ9SNadqrFnrQ7SNH7rsblxI4Ejh62I9GxhvaIPKX5kASQGzue3wQ8lV1x9ux/kuZTCjkOUroReTM3SSdNP8MlPrcZCx4sW2hYC3aMl7RfbL3w8lV1x9ux/kMPmgVNFqK9CRdt1HzIEQ6SI3gk/3NdzLkcyCFaVayNzR1zR1zR0hGKtMyG+HkquuPt2P8tzDyplWY/ELa9qPZauIL/BcJPSnUxjSScTmh15dcKa0i6K2QViwSuNJ3w8lV1x9ux/lu4+OJVqLy5m6d/j3XwXVEcblqwiqRKG77OKuKuKvvpuulr/Pvh5Krrj7dj/K5qPYYaiMxeEjHoQe0gWyZQ9GG33T86fkof49tr/Pvh5Krrj7dj/KWSENXAojya6kyjtbFZB2O+2Qb+KTvun59PuVdEYmjNtr/Pvh5Krrj7dj/LKhilNkAfGLSfVQD5QNkj8UlE4Y7v4910/On+++1/n3w8lV1x9ux/mkxhyhzIb4hIbUfM2vXhYiFfGT+Mm6d9z2/Vd9rb92+HkquuPt2P8AOUTDjh290WZujfiubHtPGIjhbZz1SWiabtfi2fr74eSq64+3Y/1y3MoZh7lIOkAnKnbblH/n3K1HVxK2oQlFF3w8lV1x9ux/r3kXCb4ATnA2kgRyU61t17WtPtpUrt0mm20yq21t1FHEHww8lV1x9ux/r3YfHC+LNIV4/Vh5Krrj7dj/AFyMQgyMURathOXP9WHkquuPt2P9i7D4JtNcrHMcj2epDyVXXH27H+xeh6g+LMXij+pDyVXXH27H+wUTTCcnC6rQTgm+pDyVXXH27H+ytuaa4ttbeEwh9Mi6p6cPJVdcfbsf7L/tlO+ko8h8aHFX+D04eSq64+3Y/wBkzOMS/wAwJT0QFvLqzjb6cPJVdcfbsf7UVyK0pw9LDR/AZgx0AiIf0YeSq64+3Y/2P6obepYaG0zmWyKGiHRWoz7wxeEnow8lV1x9ux/ss5gaKdyMdJfynJJ0s79H+lDyVXXH27H+09qPYIadGqcxjSJDuvpQ8lU4DpEUQbkEWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdKRlzReRceF1skvcjLm1NLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulaXStLpWl0rS6VpdK0ulQoxxG/6v8A/8QAJhEAAgECBwACAwEBAAAAAAAAAAERAjEQEiAhMEJRA0EiMnFAYf/aAAgBAwEBPwHfNBD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpD9IfpTY765RJJvhPLTY76vvU0KreHyU2O+MkrhqpkVUX46bHfFDUiS0KqROdDRT5xU2O+loTnGqn7RP3peznipsd9D/ABE5PvRVs5P1/hOCGU+cNNjvp/T+DunodilbGUhie++Hbhpsd9Tpj+FNfuCaZfQ7rCq/DTY763SZS+0aXdYVXjhpsd+GpwzOZmZzOO6g/ISjhpsd+Gu+Lwp/bjpsd+GtfYr4XLFFP3i6kh/IkL5ExVp6abHfhbgubjKL6IaIkywR7ppsd+Gslm5JTfQ1uQyGb5t9NNjvw1KRqohlOxSt5xbhEeiWFSkpcrRTY76/lufE/rGq2ll3uUWxWimx31/IpRQ4q0U+aK7YLCSm2imx34Hcprza67YLGi2imx31xJXRB8SxYsaraaLaKbHfhSjGpwZ/yxrtpptopsd+StSsKXKxyoyoyIhaabHflahnxPjpsd+X5FvJQ9+Omx35WpIS46bHfmdil7C4abHflY4Jl8VNi1UmYzGYzGYzGYzGYzGYzGYn/g5MxmMxmMxmMxmMxTb/AF//xAAtEQABAgMIAgICAQUAAAAAAAABAAIDERIQICEwMUNRgTJhIkEEE0IjQFJxkf/aAAgBAgEBPwEAUTIVTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4VTeFU3hVN4TwAcFt936SqSpLBSCIlmxNVt93vq8DJObhUMyJqtvu2RVJs0F9r6UWzxblxNVt92lNdLBEkXHMLUQRca6SiD+WVE1W33aOLAfopzZWtfLA6Kn+P8Ay635CnKiarb7uNFeBREjIoeM7jPkKVg//aIkh7RQMlEH3kxNVt93R/Uw+0AaS243VPPyKrKmOERhMWasyYmq2+7zX1Y/afD4sLSNVKm4PE2M0yYmq2+77YhGBX7AdCtBUDbrYPE2MwbPJiarb7yWNLmlCCPtfqav0hGEfpNHxM18B7TnE5MTVbfeTA8bRZF8cuJqtvvJgukZFfVyK+eAtbDcUIBKMBwTobhdiarb7yWtLjIIGSmECo3jcmCAgZIuB1ROGF2JqtvvJg6qQWCkomAuMd8cVW3RVtRcCwkXYmq2+8lj6SmvYphOIUR4IkLWiZki6Z+P0iRKxjqSntpMrkTVbfd/8eUl+QNDazVESuN1WIaAFE8lKx1yJqtvu/BdJyiibbkT/Lm5CE3Y3JKL5XImq2+74TcRinwqBO3XC5C8rsXyuRNVt93wZaKHFDsF+QdBaEbYXldi+VyJqtvvJc4uxNrGl2ARhGjG2D5XXmbrkTVbfeZCMnWPbSZWh7gv2uX7XIvcdbsTVbfea0zE1+QMZ5cTVbfebAdhJRRNuXE1W33mscRoqnORyomq2+85oxT2/JESyYmq2+80JodyqZCYRM8mJqhIskqPao9qj2qPao9qj2qPao9qj2qPao9qj2qPap9pshqVR7VHtUe1R7VHtUe1R7VHtUe1E1/u/wD/xABBEAABAwEDCQUFBgQGAwAAAAABAAIDERIhcQQQIjAxMkBBkRMgNFFhQlJygcEjM2JzobEUJJLhQ1BTgpPRovDx/9oACAEBAAY/AjLZtU5K03IpSPMLwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6LwE3ReAm6J7TEYyzzzPxCiw/zHLMRmfiFFh/mOWYjM/EKLDWaTgMVQv6Cq3j/SVdksp6KgyZzT5uIotkPUqpnsejWg/utPKnObzFkBf4n/ACO/7X2b3sd52if3V0wk9Hin7Kksbmfi5FVBrxOWYjM/EKLDVvkpWyNi+1+1d+O/p5KjGNaPQaukMhhr7uzov4aWW08Usk7TxGWYjM/EKLDVvjrS0NqZJSloVprBUbLwg5te1G48c/TFWXXSD9eHyzEZn4hRYayel47Q3+utofkRyQdGQzKK19H+q7KfQmBpQ8+GyzEZn4hRYd3Sdedg5lfdzf8AEVUsmp+WV9/H/UFUbM1iEtc/n+HFUHzJ566hu8iOSsy6Ew2OHtIZPlbaH3+FyzEZn4hRYd2Wt9Gtp+uYtK0XAsJrpgUPojWN0cnlaQ7TKJHtBrRUaKcBTYeR8l2eUWQ72JB+yORz1t+xwmWYjM/EKLDuxvFzX6Lvp9c5YV2uyWM0r8++abU6LLTUcnUQcw1aV2EsYa07rvPUlvPlioMrDTajdR5TXjYRXg8sxGZ+IUWHdLa0PI+ScDvMNk53F7axSCj8VZkJdk53He76IOaag7O9SRgPr5Kw+r4D5JssBq9t7CCqE/aN3tTLC7ZPe3ED+yfkr9sezg8sxGZ+IUWHebKza3aPeCDm7M5MTrqbnL+yZUk5K/ccfZQc01B7xZIKhHJsoFGk1qm5Tk+47fbyQe01B1FW77b2qPL4x8fpyTXjY4V4LLMRmfiFFh3zMHHsnb7fL1VI5GuPoc7phue2PquwoOzkq5tOWcgG8be5QUtjdToJiC8XU8wiLJOTuQew1ae4ABaed1vmqE1PM+edzXbs93+5SZG/2L23bRwWWYjM/EKLDUDKcnBDeforVKOG0ZpbVbNOSOVOdakN3w+mblZoiQLzt7sc4JDHnS+qsPFWlfy7XSwu5UrRD+XsV5udWnyWmQXegzDtGh1Ni7OTd9l5/bOWqPKRfLEbEl231Ka9uxwqOByzEZn4hRYagtOwoSxEui5oPYcR5KRjd4hf7zqH7NHSUbv4mQV5XLxcvQK7K5OgQJyprvQhC1k8dn0crMrHRmtLxd1Vi2x3oCgLRd6nPNGy8yx2ulFHdSyLPTgcsxGZ+IUWGpLXCoKEkJ+zfyVth+Xkn5LMeeieWom+A/smh5wHkO7Qiq7XJSWSC8CqtEUcDZOeJw2urH9fopYXChjdwOWYjM/EKLDVFjxUFdqwh0Zu/wDqbNAdNvJdjLdKP179igMDNvxLtOVKHvyfmn6Z4nnda+pPyKmiB0Xi2eByzEZn4hRYaujgCPIrtclvA5c0GuHZZVXRe0bSuxywOrycqhF7zRoQGkPUhdraFilapuT5M7e3nj2U1g2DMT5IHz7sn5p+meT5fusneHHTuPA5ZiMz8QosNbWll/vBGGaMSwfsrORZQWA+w51Cv5vKCWg7oNUyMNFluxHJ8nhYKb8lN1UjbTzPn3A32XG7uyfmn6Z3PpVZJABXsW7eByzEZn4hRYa+tC0+iIjyuzXyaqSZXaAvpZQ+I92jhUK69nlzCuP9s8n5p+me1MdCuzzUmWPreaNv5cDlmIzPxCiw4E4IfEVUmgVLYOF63j0W4aLePRWu0aB6miDgcHNXJ4/XNIK39oblpPa3EqzEDI/ZQBNkyqjGcmhBrRQDgcsxGZ+IUWHAvedgC7OKjRWtpVlkLjSnkqDuMCuJCc15tMH6KrHVT5O0e026aKrIXy/EUGsYBTg8sxGZ+IUWHAzfCqgqyRU+ndaOeYnzKDoi4Oqn/mH6cLlmIzPxCiw4GRg2kZvl3fhXmStg6I4IGu+bXC5ZiMz8QosOBIT4XfI+aBQzXlbVXzVt3yGZkQ3nGibG3YOFyzEZn4hRYcEJohpt2gbSrVLwiM27U+i3aYq45rMTS93ou0kvlP6d6jr3HY0IGGAjEVVT2IHqj9s5ffOVW9iUe3gwpcqNucNrTqcsxGZ+IUWHBzjlbKoc5qLkwIkJhHtC135S1tohxuWkLKIMlB0V2UNpivEMVBJWvzQDGl6a+RpZ7V2pyzEZn4hRYcEGMFp/OqdJuWjVVfJ0W+9aEl3qqh9fRVdF0VKEFMY01aBce+PgTdEXgouEYQNhbi3Fc0JnwO+mpyzEZn4hRYcFZcAQG5ryt4LaM97QfkpK/wCoe+MojZbFmh9E11SynptRsuqhhmvKvKt2KMa0iupyzEZn4hRYcFJYjLn7qFuWyPRfaPc/Fbv6rQq13nVXTuJ9VeA8eipuu9UHf6mn33SHlsT3PjaSLTm2hXkmCWBlsi/RvU7dIBr6Cjj5L/E/rK0g44uKe2KBluzdo3ox00mempyzEZn4hRYcE5zhVsl9VVpqFYGiF947qvvHdUNKuOYvO9yUPwDv9m3w7DpUO1djBRv6XJjXZO2Q7Ktf/ZPMjqve60fTufxDADE47Pog5pqDqMsxGZ+IUWGvsNlaXeVc5a4VB5K1G4xurXBUa9szfxq3JDHT0WhkvaE33LQyJzaqn2Y9QVbleZT69+yCKvup6JsY5bT5pzTKymw1O1WoppAzkGOuR+0kd8Rr3HRnnsPkpYHilm/UZZiMz8QosNbaiuHtHyVXvJKjfSt/fhlO7IOzOqg/MCJY4B5uCaJYwX86rKIY32oheL+9NGNlz+uoyzEZn4hRYa18fvNoqZonA10e8482aSZJ6X46mD80LJYrNbJqU91W2g0kApznloLnV2r7xvVfeN6r7xvVUD29c0v5bfrqMsxGZ+IUWGuJpouvFMzoS7d2D07zmHY4UUuSybzTXUxOpa0TQeqtPfR9NoVNvK8q/NX65qhVEhUrnbbDR++oyzEZn4hRYa637hzAe/d34Z+TtupiB90rQK2AoaJW45bjluOWxq0lN8I1GWYjM/EKLDXFp2EUTmEUoU0+RTXjY4V7xbMwFjAC29GMGop57NRD8JTsBmHem+EajLMRmfiFFhrvtJADStF2kVbxfXN2fausUpSqZXnf3WO97RVse7X/AN66iH4SiVVDvTfCNRlmIzPxCiw12kKPpc5GN4/vmomR1rZFO6Xc26SY/kD+huVk7zbj34fhKOom+EajLMRmfiFFhr7EnUKhvYd0qJrhUE95xN4AQj7MULaVqqukrITpD078hPsWafNOPy1Er/lqMsxGZ+IUWHAFjxUFOcaOZZND8+/Y9w2VFK2tDouQaSLbbiO89lbiAjqHfGdRlmIzPxCiw4iWw0Wa7Ci0lob5AKJ3maHvdua0uApqL9IeiaHCjje7HUZZiMz8QosOIZIBvbc7JPeFe8NCx8Fy0JS0et6+/wD/ABWg5jvV1y2xf1H/AKWm9jR+G9acpcPS5aDGg+9S/U5ZiMz8QosOILvcNc7oD7F44bLMRmfiFFhxDmHYRROYfZNMzPJ2jw2WYjM/EKLDibXJ4rmDhtBqmuGwivC5ZiMz8QosOJZJ7ppnfGfYP6cLlmIzPxCiw4lzHCoKLTyzWffFOFyzEZn4hRYcVNbqGUtXKYOLrTDUerUJWMFWabVXhMsxGZ+IUWHFMd7wspp5PFlXCth9l2CDfc0OnCZZiMz8QosOKcOfLFMe3aKOC7SxabI29vqojXfBDviH9lvDg8sxGZ+IUWHFvaNjXJ8ZeNCSibFYL2mQOBHIc02jG/PYhFscWVLfLgssxGZ+IUWHFNlfuuFQ1VEj2XU0SrT9I+biqQEk/hbVEuBfIdtL3D58kHm6mxoPP14LLMRmfiFFhxVi24AE2RYrgnPtSOaPcZT90JGZLvHRe82lK7KpHWWey00qpYiCPaAPB5ZiMz8QosOLLDsIojD7tWJhLiO0o1xHIqpdo7Dz4PLMRmdGylT5oRsdDZC3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehRIMN+1WfsaVqi5zYST+IoAOhoFvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0K3oVvQrehW9Ct6Fb0Kmkns1f7v+bf/8QAKhAAAQIDBQkBAQEAAAAAAAAAAQARITHwEEFRYaEgMEBxgbHR4fGRwVD/2gAIAQEAAT8hAeYICJplBhfk4QdF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeF9V4X1XhfVeERrKcHGNlQxWtdz/o1TOyoYrWu5/0apnZUMVrXc7xtiMnMo6BZ4nYqK/iwAuLx6oEvpJkc2Lp6J2RNieGP0HQKYkxQOYDixQivdWG9CIQiHW4gPwiMNk6JMm/qZSDEHiapnZUMVrXc7sgWaRTQJwcmQYDkPYnHkXYQD7ogAQQ4NydJHMWiQHNAI0Eid4iqZ2VDFa13O7wlyB2V2qxHbeQdF3IOKLPB8UGKjxUDY8Q/wCxw9UzsqGK1rud5AKZLmYNlCOe9cwQxeYLEIZQMXZHA5RmFKx+wHZcNVM7Khita7nZDBoehBeq1/iLgQRJMPRAQZ+KgCICUQRfY9vC14dDso9y5eYLE75zBLmCxCjwDMqMB9Iz4JgZmLvqBAAguDfwlUzsqGK1rudkTYHd10bLqbG8XLNQoBpsDoiQCMS/DMRZEJyCwB/AmYw78A5DgiGZYqBRGTfFV6YRgXdEETgeEqmdlQxWtdzsugAEuJu62hGO8RzERqokcAcsYD0KBAAguDftAQDZkDmnIgWCAAzhch5YwEIOMU9ruQ8wGbgkf1FEFgCxABaWf9UhFBwdUzsqGK1rudmc6EGZ4jNN6bmEtMftoogwDO1wnJARhsCJzsm7Jnc3LEbRnCbAhHkKejERS9XnboPzOAT4Ut413MpQcJbCdyLHRjJBnjqeDqmdlQxWtdztCvxgDohFgidOVhAAghwbkOZBYTuASCPQQvM5Tl4Q6gTgi/acKuiBAYA3Z8kEqKwIIEUG4I3BzgvITcXDnLqsN/O7hF4TwbQXwPBVTOyoYrWu52yckVp3NJp+IvFQchy3OGODkqKPAOcuCGYb8tBoJWDC/Yd78kRohPqjmHreg0I3DmooFGUI2G+IEb4TG8Y460JQI3OHgEOjBTZDJIIk9RwVUzsqGK1rudxfJUEil+H+rA0M6xhqU0ExQvCtxhlftmZgGi6D8BXLGDbLH7CXWBsGZEjA/ikaRzcxS7pvAalOpAUADjQtDvYeMo+K5DxHKF8zZ97SEvEDgU0MREJwkMIFtUXhxCZHgapnZUMVrXc7gK7gYouLwE/1To3MJALdmA6n0QG4gQgRiIwioWeMAJo5hUD/ABF1E3P4UNIjKlc4ZM7obGP3gTAxESJKIZIHMNoFYscyeH9QCwTCLI3A1TOyoYrWu53IMATEFTEBHGGCBIa8ppANBlJr/wBhuBOyA448yGLJclpj9H2W4gwIWSsJE9fijHngvRtExFAMiPCg92A84v24GqZ2VDFa13O6GX0SdMRwe65AMokcCZQQwwMIUfbIGZj78HSH6oZDwYXDFAuARI7VUwtFc2TQY7kJ5mUIi9/fA1TOyoYrWu53ZOa5gcFO3JkHfjMIKK5gLhzzRsDpzRLPfqgAI4IcFMDC5Kei/kAiFzpSyEfyeVsk52ywewZGQOUMDIHGzVMLVBkQUyUEIDgapnZUMVrXc712J08GZzxT4ZDuMUo3Riuf0KGjKaag5gRDrciYUVwvx5oh38GGaZ/gAvGY7BXyRnBn52aphauaAzO0yyBN2zjeGm10uBqmdlQxWtdzvycWu/B8UwiE5+icqni9tIJnhMFNhOQj6IRCJExfzYW1TC1JIXk+H96KLoMO46XbgapnZUMVrXc8DrViCIIEybk9kI/yX3qk5qa+9QC4FAwYkTElFushIusrIboyKLMEdY4bghFS+5cKKBGAgGDgRp1Q2wbADgapnZUMVrXc8CB4l0wQq3igueSn3wAg0TOWGwL4WBTCCYAp3dQACIhWKa6ZNGcOKM0IH+oY4MYOw/EKHy3n9PB1TOyoYrWu54LMxUiroK6Zx/CgQwOlpiRM6JAmWRisCgL0A5BYQN+KJzmf8uFVTOyoYrWu54Ex4DMPJGILwUZbJAMw9oN/BGQB4IB0Kgma9CdiESnUc5Lv5wtUzsqGK1rueBHNAyiIgYgb8IguhCIkmbWAgACUM5LMEwECZy4mrqVgRpswcyT2DOPC1TOyoYrWu54KPMCARPjRUryL2HOoAOU5jzRZSUPI2cmsF0DMn/G0JBWRP9GCCbLyR6ZbiIP6s/VxggEC81xUIxl9R+IYxAe9CSVkD/BjuapnZUMVrXc8GYwwSdYAAMbXBCwFNJB0YsYgJ/0l4TiRtjQRogTenQFASvQOhDeXap5a3HBB6LPMeUAJ06f8IglDcyg4AgIHIIx57mqZ2VDFa13PBBEs2IwCh+Ar8XQjCDNBFfSUDOL06OATGCaFuCfMU5m5SKaJ2MQbYGQAd5bqirshRYghpkpoGIeZWT/Ssn+lCgAGlBVzHcqpnZUMVrXc8EAjAYDU6AAMAwFwUkBzK+qgUwMcjaTcliUdZIAyEIbbPRaDB9T4hnAmDEEegOI7oTMgwSskgOZToCTcBeisS6sG8bmqZ2VDFa13PBQOBgfKacsAylSTbnGCzX6REHK7CUERHHJAiyLqfCULJuJ8D+FFmaDB7tts6CAmZwQxys/mR5JwkDyF7FEgAWAFcKz6eaIuz4pAkAGGA1KF1NYACD83NUzsqGK1rueCEx8wsiE0xiBFrl0RM5oHLCwIjhAlr1hsDAMWKpmG3m/CAGOiKcFZ2YgphAmnUhM6nByPfsOr4DAzBAFgnBF+4qmdlQxWtdzv7iytitHDhiV6JS6wREcgTgxDmRjydBEZzuoQQECnEwOWibBSB6CDuADmAmm5JjDrtuLxRJ4v4mu4IAZ2KvM8VBkAF+6x5J0R4lDbDXcEQO7FTKcMIiCfm4qmdlQxWtdzvRcoczcDIIHwZyU4MFjPiG/u2J9SrcXgdTuhFwA+Io8CYhjmQiE3GcxwTmLOaD7UOA4OXu4fkNxVM7Khita7neyqcgEiRZOGAspFwm+wgHzEDrtNlMAf3QoADEs725oGBTSHcpwxI8KJ6SJwRCHwcHZh7Xza+bXzadwE3ALKZjuFUzsqGK1rud8cUACGjAXNpYRwjE1K9qdqeyC6o2VAgB5w+bl0eksQY909LAwQw6Io0TIieggAHPhYBTH5rCCIQReFHq5l+6lkyDjHcKpnZUMVrXc75tcXcAF7wsK2hgeTdf8AzbhO4dygdCNyMRx4URrAcGdyBPywKIBP8mT/AIeU/wCHlP8Ah5TnJjMrBHyVJz3FUzsqGK1rud9OHRIy8pBwuQyMgEp4NoL4HaCAWMRd4dERlxDFzqO4pOSoGe4lJz3FUzsqGK1rud8RImYGJCLDm1CaIh2sLoLkJlB7GR5HZykBPuOx/U4l9AxaB00IFwCJHbpOSDXMwAgEKQDowh2qTnuKpnZUMVrXc74qugGYTMIiRuDKwGcRZOVAXY7IQk0B0iiMASeo7ohHD3bpOSIt3AD+ogEEGR26TnuKpnZUMVrXc79mBm4mBEICRzfan5FG0EKcCQL08ciG7cnN0UzK4IbYTSWMrC/YLOj6NxMk2a2GfXcVTOyoYrWu54Dtl0j5EgvhAz5ttEOGKNnJk/EtFhCnvjB00NUVGENqYILYlihwry+0x2cPZXsBuKpnZUMVrXc8RcGciwgiMmg7Bh+tDaYnyAOOqd9qfCOIR9sFJS4fcKpnZUMVrXc8QEZACzMbIiILG5BBXO0gAWdfmy6R0O9Z2vNAAMcIehgDYobDYm4tQF0jod6ZmSGgO5nc1TOyoYrWu54huJgtEFHYkl+GqmdlQxWtdzxF+2injEsR6ZpdZagcNVM7Khita7niX4BAWJB6DmFJbQdeFqmdlQxWtdzxLMiLrkbTETl0c3w8LVM7Khita7niRBgL0WfCY2ReYH6pj+8LVM7Khita7nipToCVyaKB5Dc90UYCGzCcI9oIAALgxHCVTOyoYrWu54rJRy5iI/qEGpkuYiP6gUimRJ1cmf0YaNwlUzsqGK1rueKa26+W4n06TImbdyHoKK9m6aQD1DRdlmgQQ44KqZ2VDFa13PFEgByWCNe5IHIxHdClEkAPFifZ/EcA4aGlOPJFGw4tA88eSeyMxoHC5304KqZ2VDFa13PEksJwQHCXDkBc6eEy9CBwTccgjJIjHPrPIIN4gDyjWHQEQ/Ecki5TJGZ4KqZ2VDFa13PFM3gZA2czDJEoNvK/v8I2Uwf1qls0TocGRXs8ZFQ4OqZ2VDFa13PFzXUSOuIfhL+FMuYkLEGHZGroS+5Z+oFw4lwVUzsidIM6E1dqC/xVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpVPpV/pV/pV/pBUyb8zN/FeF1uZzRKJOSZqaqRgq/0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0qn0jFG3N/rf//aAAwDAQACAAMAAAAQAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOcA++++++y0w4wx++++++++++++/A+++++Le++++ew+++++++++++/A++7w+0++++++Yb2+++++++++/A++8oRe++90+++7S+++++++++/A++42S7++ZM++++i+++++++++/A+++u/662+tv29/uW++++++++/A+++uyH+++svNZv+P++++++++/A++++8Y3606N++q+T++++++++/A++++++vEK9+z+q+3++++++++/A++++++++tGtoDY1d++++++++/A++++++++ZU+sww++++++++++/A++++++++Zzvf8N++8w09++++/A++++++++4rO5J+++MVea++++/A++++++++41PPc+++CGbm++++/A+++++++96IuqN++8cd+uf+++/A++++++CV+8J/c++oP8A/ftPvvvwPvvvvvu7vrvEdvvu1sE4FvvvvwPvvvvvqX+KvJrGPq01vfVfvvvwPvvvvvr8BOvL9vDI93ffX/vvvwPvvvvvvv8A7Tw5TzyxT33df7778D777777775TzkPdiw151/77778D7777774wzzzwvDzyxj7777778D777777T6zzzy5Dzzzzz777778D777775xzzzzy1X/zzzyT77778D777777y445zz9y92wzb777778D77777777767Clbtmx77777778P777777777777IYlP77777777Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz//EACkRAAIBAgYCAgICAwAAAAAAAAABESGxIDAxccHwEEFRYZHRQIGh4fH/2gAIAQMBAT8QbaBxQ7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6Dug7oO6DugZuo4Y/uImwn4EtaoSPNvO5wxNTViQyL8LMvO5w8tFqz7vGrpjQgyj8/3l3nc4efZC6vYxTArQI0YFNDxstlXnc4eXRz4gqiJ9+ZPQxfvNcC0nVlXnc4YHaStBCSh6Uu/OCiX+xS/wA2CkOYoQiBJQ9Ppk3nc4YXLSv9BkvUeBU2TENRp1kGjGUJXwqbv+5N53OGFqaMcsJS3+CBQ1Pn9k+zRGSnhaGnm68US2/WTedzhjS3KoxOnVT/AHwak8EJJKF408XXipcledzhkpTP2NnovE3SkSTUdyValX0Lq95N53OGStOwpYjTBVsXLXnc4ZL2oehvzGxr5FEGKrV+aMz0jPSDKE8N53OGSlZY06kiPgI4hoi3eCQ4fsbNDSkTVJITtpthvO5wyXSSn5JNET8Sa1Qyclgiin9ikT+R+shETYbzucMhNPQh01IkR+CBw2ST2x6ZlHmYbEiTnVjJTfiNTVEM8F53OGNGkc0NbylUvQnKlYNJRr9DRJXjTgvO5wx/0pEYKZ+GBmqRTWRlBKF8B5wLzucMbaSqIk0E6I8ulcKqGjG3nc4Y2iQxta0KTeA1PPqFpkN53OGQ1NGLWF5TFsSKS0fmWjBMaiQmC87nDMkfEA/LZ68wlaLDedzhmzCKDWXedzhmxfYRLl3nc4ZqoSQWJypyrzucM11H1Dg0rJvO5wzWrUactFImJJaZN53HNF6NjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjNjHNzImhpVNjNjNjNjNjNjNjNjNjFaq/l/wD/xAAoEQABAgQGAwADAQEAAAAAAAABABEhMbHwECAwcYGRQVFhocHR4UD/2gAIAQIBAT8QFihdlZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSVZJVklWSU0QYQoruM4L4VjhfZCYJnr/WTkiiTatEUCu4zAs8X6/ad55SFAp3ualEUCu4xBogL44TH85zFBB9z1/NOiKBXcY+J+I/yKjT38U54zCXvwm1/OQhBON7T30qIoFdxjEHKSGQgh/MfcSRhfyRDQOQwUvNRLsKUNGiKBXcZBE4x8Ihpimlt/MIeMDcPcIkPqv/AFeQmP6JzuU8ThHvW46NEUCu4ykBd/tGNohjkMgSPaKABp+ggD10ETT6Ica4pgelv5/NGiKBXcZQSC4QiBFh8+90UkkWPr+fEASWUnIkLmZt0S+NP+8IjB8g/hjo0RQK7jOAmBEB2D9Ee0Izg8okkucPyUpqn/eEQf3sw/ujRFAruNEZD2P2gpkBJ+AKDEToTMMlufgEyiQHjRoigV3GiUQ+othM6gAjHcadEUCu40QmkFEdEEC3hTQzEoYgXAgvNBeYCCuRDLRFAruNHyAQAYlfdAdwUZAD2cgcA8IAOCWUAIoYMB4y0RQK7jRAk29JiZTe6aZFCWTkmglAIsH0Q8z3ygAfMtEUCu40CCJqdBwU8d+7ZA4cBxwjTMDlABnbEow8ogGQs6eAIcYQwyM045FEUCu4zkRhohU3FrQZGCITHKPNAx/iEkk70mImpuBTJRFAruM7H9gn8YyQORYfOQARJGiIEGREUxRAzQAGB8pkoigV3GcCTBEQmZRwcQ/Bkl80wM8Z/FMlEUCu4zkJyQ101GxPEoWL4yDfpHJNyURQK7jQBILhEMQKUEMmGJCbIyAQjJRFAruNRlwccUkKHtRVOWWiKBXcagLF0z+yZDTURQK7jVc+adfmnRFAruNVx+E5EUDEjSoigV3GqCxcIkLSKFAnDaNEUCu41RcFpokMIEX5Ha5ohOdGiKBTmAX87LY7Wx2tjtbHa2O1sdrY7Wx2tjtbHa2O1sdra7QYGb2o4AYpvp2tjtbHa2O1sdrY7Wx2tjtbHaIGEvAU/wCv/8QAKhABAAEDAgUFAAMBAQEAAAAAAREAITFBURAwYXHwIECBkfGhscHRUOH/2gAIAQEAAT8QbNBCRgMw70Uh5D2BIv8A6NOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06dOnTp06ZP4uyUrJAmOHndv/qUoPO7f/UpQed282l24Qy7TQsSXC/sJNscJS6qnCQNG86Gf6sZL6HAtGq1ox65CglpRb+I3cEeC0Y6yhGt4SblqbXFj1WDIve1XatEDvIoZZBaiyLgSPye7g87t5lIzqiqHZNRT3m7QygOpAsbFNJRL1YTAZsfXKMsKFEibNMWV9QDKEiEGF87tHjKhghsl5SC6yz7qDzu3mUv3HqRJP3X2NSBMTBP1zLu2cS8aQ2YX7o1TMhC41EEQzgrU9AJZQIuHxc0kvf3MHndvNpAb5bJS+tDJfQRfmGHZMQTCb3fumKOgYAyy4MuDJRchh66sQdV0vpv7iDzu31Urg2XpUiTOrlgcnDuJ5UDAZVwKIJgEBJ3JtQX1EJA4R24RKJLNvqEQ7JFhjDSRnRoX5QAljbnOTRlQaREb1MSOvDDUGYboZJuklR1kWBcnI3kggR0aMsKQMibntoPO7fVSwThczZE2WDGxwegDZIUYesOjbeiypbsiKgCzcZMDLDL5Rqs8QSmMSGHaiopSnIS6TF96EwcCheGJW78+wnTcVjRjsww2YuNAI0sUGiSUe8DYXpsUiYnICTAt3pkj20HndvqpdWDmGnWL4ozfTiPoEkUBhLbAfinFlrQoB0LN5BIuMSFGWFIGRNz1BLdjEhCz90hCyJBwgSi+5a2aAKGjJRUjCKt0Qi1/45LLDBhB0tGYAx0o8Vr5VFwAli1waUtc3QGJMMamPawed2+qkc7sSnQ7Q0SmY3QmQAyZRhdC48U3AAQIDOIEWllGNSTizHWGq3ARbCxNDkFKJJhv6kTEhLN8hgxU5lq3fIONxIM5YpJoEhYYXuWJiOlCWRCIl2RaG5vZtyY50bQRAtvAFvxepwVjguYDZZRLY9rB53b66R9BtnU0nVkktLpM1EwbD1GE7iJwMsKFEibNDFNBvgGyjYvakI6KSySZ8MX1WoNTscHD6gydPdbjo9a0W7CbbuUF9Ip+pkE3kxYkULWu61OMAFnR/meQyCUDzBUyRFxos4q0AwlnQQxiHuqL1DqGASesPtIPO7eRSUbsixwL1iANrCZqOFISDE24oalbb/6ZWTcXIuOKmJuGukhi21txAqATdoAdrI/PoAUWvZnWWgwS9KtcjWbAZluwekUMT4ygoCiEQjEXAoDwy6RvD9Inx6DvM4ZERN4YEksWmnmzMSFcr1wfHHbtCqyzQO9ypdp8N5Lu5kOj7SDzu3kUkERJHI0ijw3rbiC5YmdcsVAUqGmDcOznpwSJ5xaEmFEPpp1rmcQSi3jUyzBtwCRbcEudlmYiItG96LUI2WAL8AfHpeVoiOLQE/6m9CZsFr7E2TNH1OkyrbN7MQi8QtEkXIYsmxJtEkUQTRknNIFP88LoECWUTEbwfVIdSMZrBo6YxdAWeIik3AnYfhinGsSwQlCIJE7buqoFEIkJGOz7ODzu3k0joJgg51vTHVB57kMdG2hQsEBK9QJ3m+sUX9pwJZNXk0EmjbwwVBtMUHgqBVwso6avATpB3ATpNVqTLF6KgP8ANCmkrTIdJhToWvqngYFj3pHZNMAbkMncxRZhi1k1gDp8cbCCAiQwOyNZ2KmzCimUE9mPZwed28qkjAGGSm4LCNBIVr/DMwZzU+pWtE2T/cVIMaWIvFMTGBbW0oRJLnrSDApRKwHem6C5wsAkDgpvn03QfMJPppTDe6GZ3XWCF6qcxsBkQZL4gfM8SPlqsS5HWQ2hajJDhlkwKMMOj2cHndvLpHKTUutx0etTiHAr6AghzCTEN73Q0AQksS+pFrxdvRK6dIEP4ENsYz62U5HlJskYuCTo2XpJfEywKw3ib9C00TqQkenJTAmw+mYr9K29NBNAkcgHYl7ODzu3mUgfDBANkbNCwkSUJbo2ImW+1D9qgLXZQiiDMZqwqycyhKWYEu/i1B4GBqOKLBIKk4JxDOos1DQgu5Na6hZzZFwvE7RalLU8cr3eEw82LMBNTDxZswk8lMArEuqFiyjcZx09nB53bzqRUeFAFSBOgjElB7oSMSQBiIBCG71py9hxHOF0YFmDaLTV7gwMCSKJX2abGIJKET5pZerVkhRFOkM/MiGrknADMhRlu/fomduZqZY7mU6WI15CbQPtUgyh3mjQAzaQVoWaufZwed2+wpPMCxCUshGbtJxjFLtH7RjZQG+dl+685v6TWDjAazTHhdDpsMBGNbU7Ywv3NhldHb1Jm6wSkGaI69B1aU40lAbxVbSwfZwed2+ypeU2rzm9G0GVwDdaFpG5a+5E9K8w/wAoUsbF5icxXmH+UMHCECnsxUuMIFluZH5GjsKAhaKm7eAoVCSHasFpsEIMxtI0JNUilN4WoWEkZIN8WSaVfDoSuLDKsT1OKMy3TgIPZwed2+ypKTSsrpr3pDiog05gyR8aUKdpMKdiGrSKXMpK3+fQacpm/ajR7hYfVCQJ5ATMJEuNWKZEVAhEeo3qH83MILluqpYFANnooamdFOIJVcjq6+1g87t9lS/lP7Kj4DKbg/8APikpqQDtHzW+T5aUZTLiUf3xUC1RIaGn80DIDdYpDXqk0jNF6CQg2GbXpFkpF9vQed2+ypNiojQa3gdqdCiiTaaYOofrgDACZhJvxViRPAmog0LNcWo7hiaVbiFCXrSJJECMQxRitvCRK0euv59vB53b7KldiJpbTTM46LRhLs5zTlizPj9pxVVy8MCUhbtDymIli8VcUMcXcPzQ0YgzGB14NzioCUCektBsI4Mm7Lfuvt4PO7fZ0ipwBlHRIym0a1FI2hQunL/FS9YPcj/OD0RJgDqhQA29xBnotDNvzAxwkoLYS7awTJWMnu0Lo67vqTA6i7GOg6KaO1NB0owdIgOtY9lMgPuikiusUL6dKvJQZCHo1D2MKFUtMIWPSgT6AUMyMGaTA6i5Oegaoam/Lg87t9pScJkKLETStJRIgTftQzUEzBO9JLRc9eiUqO+knxV7gA1C4SFUBIIFreuTjKIYygZtUaCFmf0Wo4mBhkIbGj4pSaVMTuif1UBKleJooRgckEItkWrTgKQj0EvSyEF3Wwkw9nLg87t9nSQvAIhWMRK9HSiTPiFldYbx/wBobqYgp+c/5SQkXglP1VxnwAfZqO1tSgvpdqiH4Y0UvVw3CjEWZLPrsVjAiWbnrUsxDwgSD/rTt+AQLsb02jTQah3rwz/a8M/2hFBCAkDrzIMHndvs6R453EuxlL/KaMmBAEAVB3PEBNfhaOLGAV46T5hLVwgL4CIAwBsW9ZK10ryTKazhE4aFPlBMsXL6B90dyYQ3bNM1anAZTDBwXBdxAVKyxVy/4oSIB6rgPW/HLg87t9nSjSBGBrIN2Fism0YaK6IAP3UrBsRdcXrwb/aZCWaO7XUk+atjEhl3haPPBona6xO9OSRBjlS/Ud4oymqKGZPlEZ9c+JeyGnLrTrawQsQAdf4VAplk5Q2SMJG1qiOQLRvob3XPA4GWCBUPtoF4HVpBNkr1maBoYSkUhIut0qameXB53b7Oku1IJJGULsxJtNXB1GhNR8gFGq2OhpHSh0i2LqSnR6qHE6Y4AunAdbAGJaDvryICxMeRumExlFBpe96V12CVlYDCOKZXEVg2wBEauKCc2AosAk0AXg9CuzAqyO6MWejatAy5hyoPO7fYUiquoGpBUjpD9cQ6VCyDqVBvwBdYCI6XpOSaG0WwlpF+vSi8iRNZaTDai2hO4UyEAZl0rR5NkCd9lK7VWAG5eiS2EDAaBWT1iWyrKukHRy61JTg0GgoluxvSnBIMAS8boYotCyMDDALEz8zWgtrN1FiH0QU5NBqAJLk70dAJzE0I/TlQed286lHrUFi8amrI2aDLQ4BKxbu0L+EYgs056XeqKF5O2QVu30DxWj1YuyuTamBA5wdBN0k3iSrtPhnQE0/7UMy2KZEolunx6kNB6zOQnYGDq35UHndvOpHbsrIRA/CzTPMqS7UKCIjIlKTcWIoal8H1a8ijIDH8h+KTEkBMAIfdOOBT6so3cBuM4bE5nejZBxRYkImbpFJzz5ZhvISWP+14J/teCf7Xgn+0EseEl+J5meDzu3n0jc/O+GETKbb8JlBx8jKkL9Rm/oOF1ztWIf7pxLsFddG9pcmZUXh3k7GWb1N/kXS7aYbvWkWWgIWsrNpo3AS2aG33PCCs03Q+pjgkFpEhPmsGnGLHaRSACAALLkFteVB53bz6R2BoE3BT2zwI7rQiGo+YfPoM8TFIIdReA0oZJKfXOKLHzW5NQz6jFRk7cz/JVuwm9jLu+jDDCdIFcHkOsGaBUm16QrwG/Kwed28+kICxCwwkP90tjwZxX+wj81IvarMCNReodQwCT1h4nFpCaRLzIziX261mPkjFlJb4DGxwik9PgN+Pj+7/AG+rwG/Kwed28+kebwnLzBrhKLraTChBtA4RVQTu2QEbWKHCGBs6hwM8dpdzY/yaMjFCbCcH8lCdSEjvxj0eA3r0ERGIn/tZHEuxUAck47+rwG/Kwed28+ljMGNRUL6Ss92lIXRjIwrXboiacL9RBLvSmrZJFhEx6UCZ+Uoj5BPmkciTRQKdol8VIoCM0jH2Q+iKjh4DeqlrJhtN39ULUhCblBBBj1eA35WDzu32FKFiAXBzZRNy45piBNWGzsP5icUdoEdST44nFq4LpQEoFQbdh4thQXmIe9QYYXhYkMrMX9SUBSct0pPy5Nqcv2WIw+bvImGouz3M6Ho5UHndvsaRzgRsrRHRqUJ4BWWBDA3LWeJjiCAIkI60jvL+dld8waNecSYBBH2fmlZkFKFKU+M+lxQmI7cWIHfVq4Czud31IydBN+Zwg87t9pSM+mTAimFQSkwoVmKCf+2X6irakyXJrfKPx6kK1EACDJrFtECWZi0gwR7PqjG2ZLD9lXnYWZ9sRTKJTZXWemAxyoPO7faUjPpXomBEnX64ChCWVs6NQHw+Gigp8M8HFacGteDwL8aBMRacS70qcE16d5J9V+NovVmVk6AHeZ+OEhvccMp2gEZvOlCnBNeneC/VAOcew+zLOs8uDzu32lI9MIJI20w8WpAlm6wHsx98T2sHndvsKUVFRUeqRQUhpOtThLRdYYnhCIB+Gn+A+eMcYqKj2EHndvuqVmgL3LP9fzwUCO+YJ/JSBS59BJ/fISo50Hndvs6Rn15aEnQ/6fzxdSLKzA2Pv25B53bzqQVBwjkt1uQJB0fhvRwQ8tkY4RoCKro/yPtyoKjmQed286kNSVNTyjxSVRsc9yioBgkyEmMIJbRRC/MxZEWzJbt6DEMQwjy3lwed28mlBUcI4xUcvVx5ueKmp2/f8L+dQBpMTJVSOpb5q4pDLlER7hfPJmppeXB53byKRU1PokqSpKmpqampqeDxc7Y0MgXHzRSiwHVLvyJPmhPYvIEGSGE/ymUw4syXeJT8srSSiUMrc7d6BII4Tjfeo61HPg87t9vSPQqEGVYCsOZqneNIh8USgXi4XjUILUgLz8iNqsuJ1ooPyjYQlqSvYM9qg4UC0yTciAYmY9R50Hndvt6RniSswFYJagCoVCLrcw/zTmIzjpqOn/ynUNlBlmYIKdhWYrbBXli7IbUE3wrWFgUfYO+tBG4bYYVLFBfEcJqan2EHndvuKU1PCfUhmjiCChG2RFWEKT9RIIHemiZQYwBN1LDokGacyRJiVjBizFGZUSwTa85s3a8H2cHndvuqRjgesxjskVFG6LXuRd0+ylvNBhZKvlHDFTyCA4JELcokum2wBIKJE1PaQNaG1FYFvDtQjAoUrdXPdX5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5DT8Bp+A0MCFr3gli1h9V1CtIbcWte9PNnPCsuaAsATLAEF0mvwGn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OafnNPzmn5zT85p+c0/OaSdRyiSTNoIyf+t//9k=" name="Picture 2" align="bottom" width="156" height="144" border="0">

4.2.2

Požadovaný objem premixu vstreknite do 250-mililitrového infúzneho vaku alebo do fľaše obsahujúcej buď 5%-ný roztok glukózy alebo 0,9%-ný roztok chloridu sodného. Ak je potrebná dávka vyššia než 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho nosiča tak, aby sa neprekročila koncentrácia docetaxelu 0,74 mg/ml.


MorLh3mpvJjs5HooxkXYdV/QS2r2KPCaieuszEVC+XHdJWO0dgfF+MNdv02YHSSASeTCRZidJVVhSiEWXH64KgA4GrWyDjggipMppcbR/rDbmOXvyijzXa9Xw+Pz03bRhGGHvwOpiv1+DXnTt3tl3P92MQt7pmTU+fBT36Un4MaBREvaE6jVbcaTbPPXt7rTajSisSAmtqrCn/8Z1bDhH0zGf83ezUwWazWXBaumpj1EmXYHcsXrooPGCLc+s6QkJSHvpjcC+aINNY7zXy/Jxtaqq2am99dZii2Qk6eTMP041GQ9IlEMWTk5P9/YOrrUJWMa553a6iadCtBLET0aTkMBLMuvDCUcMTx64O3A56U5dVofeMHVkA1DQNSUyhG0ps23YqhdXOsdVivfVcLtdNwnazDXxBmZt6qCtWSoXi8dx6gkETeNmASo199srxAs+xHS+Cv4Gpm2gVbpUEYWJiYmhoaGFh4fkvvnhuZnJ021kTh+8T0t7ABoTekjB+mCAJ+/bt00wNzhS4FRpQSUfw4Y07NzdXqQxABwImWOM7zlyrK8vw3tLhusDyw8PDV1999fbtq76iABpm79cnPPf5OfuJ0KTlcjmnw13BSw+sCs6tawCcvcezlGyU2bygd0xbcaJLjBTqLaRpyLZNBR54CXWBHE9+HwqVApqHzbXaSDGKgoLunUSvfvX1rtteafE0eIbmVtwUKJpCocD8bDqd884774orXg4zBwbyLkUxXbm6XKeDoOOuCKgdI9DctSYyTaSlN5emt2IaN4NGuVCGLn3Lbc2150BbrWZvRfJu+JhJDYJSEbUzc6eCmgGSVdZ8RwhxaXh6VbMHnIuk68ymcdevyd///U179uzxPO/8888fG3OPX1hINxjHBDq/gecD6QTBQ/KF356e8pz8+fWku+pu1hWaUaOoRmly9m9VPb9Tq+2zLGO2PimnVns3IH39piBMl20zdEC9tj/16asd/TVeyHJXw3vHNiSY1hXU7rLp1fay0Ez6S2UhOifu1h0Nblwvr+L79tx39q4KYvYldidDF613dXq+ApvaUYBz67rBkow7f/5zmPj76z++Z89dJUtJQqIIpNluC8XiyW6tU6tXKsOSGDWaxDCl2tzE1u2PnptbMM0V2fBExY6AVUE8QhcS6O+uu+56wxvewBbG09PTY7nCygdmmtX5+YMSIrvOedhbrvjzrVu3onQciR3YwjjIIuApUD0gQi3TEkyBpoVCV9xUNlS9sNDoLxcIIYfHx0e3bJmr1S5+2av8sL0it4p01We43e42G9PQCx4a/uPx8XEgTejMgnzD2Fy5UeAtpShw7qDZ6/U6HHnWGkEQEFtZbS/rCyzgT37yH/J51Gyivj7k+czuAq2Y2aE8DwiUvbyFtDTr4cPI0JkVWzUsGfoXAmOA1D7gG6YJgnS1vRQcefzw+M6dOw8eHMcCc3H90KffOwRvZ9o5fuHsIm5yQcu59YxDYOY7THCvxAVlA7VyjOhjL7iw2HcOzLnn7ljTHk7MfCes5axZ0+qvuTtPdi+7dtgHDhwAUdbf3z8yNDwz9eMocFSZijgbdl9uIe2BCrMrbqp/2Gy1pr0wBCbCUXtiJkCp2S5G3SQ4f/n66R92VhNzrmn+vqZpP/zPySum75icnNR1E8Qp/GRU43e+84rh/hwy0QwzDiBDYVLdWmU0S06HmC9/w2fuvOtnu3fvbjbb8BgX8sVGY7skLWe3ZfZWYQURmmFkuJh32sCVXhfFkTwyfJbv4TAQBetutGz0arEQNPsedF09V8njZqVSef/fvaJScNqel9N1Ca3KO+uLbuLpIhwbMfvgGxEkVxd0gki9zeytZbuM09froalD8I550Db70OH7dow8OIzioOvB20vN2arOxur8sKMrSy1Mln0yBL5sqcPt+nxjbuK3f+eRs3OTRRtenA3bYRQu9O7tHp3i3v22qYe5OLeuG0A7FCrsYZZlGRSiKIphGAI5wjtfWnlI4URot9sY4+3bt4Pg+slPfjIwMPDRj14F8rcnRFaSEMIqOwHhY2ls8IkQBH2/JCWgVgtdcsllfnuZQlzGrSBI4SxSV6Ce7gMFBEcCX/f/Ys8b3/jG++79HpxgqVptNLqWJiTYwXhlQiQuo3LDeHS1Wq3VaooCjK3B2ZmmmSTL3w1HuFVYve85NTUFK8ZxDHJ1y5Yt73jHqwoFBK0biUe1ynLnLhWhmYVWfyHX9Py8rjVbLSeXSwfEV7aHrDtUUQXhSUgMd44si6Zksvx/JAFWRWnvwTKZSO/r69NFHZp0+8h2uDoYC/DyEwWx2+3AV8exFeVEwlxVUanE7NfnnHPOvffeq+kS8LLNbNAr6FYOxLl1DSCkjSxi1k0jONOtzM8I9Gm9wUSameuH2/SfP/eXfoAslT3nfai54qbo6oNcXZRfcb4iLxcgRw3eYLTys6SnQxoKOopyTAd94wsfTujKXrGUIFlCv/xV7brrrvvJT26HrjTQa73GzqKvtLNRQ8XSkxHziEBWSlDi6haJcoEZiPfs+dG55z0IOu9xNzYtlYrEDzrf/e7n0UqviVPwjaJHe0ngtGWEXvskowUsoKbODtXTmFG6ZtpICNfESf4EHelVLj6BphcWC//RI84TmSrXDCvqMm/lxKWypg4WR1FCJFHoLU2orZnMaYISES7LkZiqY73tWm30xIte7QmybZsL9ZlH/PZ5zYWupiWSxjYlZraFpaWFbHKDeq2tDTi3rhtKpdJ//pD1TM89dxQk3qMe9ah//94P6/V69eSNrehEjyQ+7vPUIeBVJHD6qJ53bulDH7oGev3McSpmbAv4nSe8ZcVNZX6sx4N26vD5uMc97uq3v7Gvwvzb4wSkfRrMflrOYdPA91lkCvRmgGShtQ2bvRtAt8KNdyqOKCZcZWZmnZ2dPfvss6+88spKWRK9zuohKJsdnFvPOMRs4CgVFAIG5Qd9aeYy8MlPXP/yV10HP93zaxdu/f6B5+gqstVixAa+V3H3Wf02NqTjrYEEHZG6KxHZKl60q8c9wslkHfnlfXA23XZdeCvkck7eyWNFjEncCTqmyl4Sv/rOu1ff3ArwU8UzMdHYUkFulyRJZIGYT6KEBIachX+x2CIh6wD0zqt8UrtgiJguP5ams9p69Mj08gb3lRY68ziBS9NqvRYtyS0WCTxqaU1a9KkSUWPOV1VVt3HRLLH2W7SLLls+tZIc6w195LaZmEFuiPqGR+BCN932llHJ9b2CCpeG2XBwWoIAi0t3RnY3nsip6wEPzq3rgMVhLfSzn/0MsWjCs7du3bp3710XXnjh7V/8oi6uOgJwgoLvq8evrqpYV13l5Pdim7amaRgzXSMKsqRISy5WWXTQ8ciMs8cjzb+MikVm4jANIbV/wiMvx4mPe95sePEYF53bVj3e04l1d+Q8tQNoNpuO4+TLGnCg53m6obNQN3vVuLjVAL0pWZY73S6LbYs96ME0Gg3Z0Cx9U3f8TwDOrWccvQeC0pQJgjToGhMkqhg94ryHwi+/+EUz7vpAqX57pOM1LKvknvz4qhGvfIufgCixOH/Su1lFIcYRKBdBVUVJ0gSWORnJipRxnkhXucdWcUqNUkOoLlKZ4iRBnbbLWFsUbNlON7joFUuPSCpMTt6PUvRXmImXqfteuy2bQzdqUhIxs84LqfaU0vAK1jXqlbhW9Ml6o1rNUxnNTrZLqqzlLUqXt/6R1sPH3i6LP1E030FWZbjpd2RD1A0D9lTtH9BIBF2KlY6JJxTg3HrmcbyvX6pbMQiKD3/4dfD1wgv/cf/+/du3V0HxAY+cYFOnoFtOkNno/ky0J7E1QcBBEKfODuwrSJtut2unBr6TVZXZHkQRs9ygqprPszHuKKLZ15Pb1mnFCd5SpxEnMMic7AFkfhq2bbS7LovQGxgYGuwLo1PMOHPZZZftPYClagku7pbRvr1791Z37WKpcLQN6va77uDcysHBwXH6wbn1zANnfc2sl5SkM1gnNm85mW910OkWbQeEGRGbmkTCqOGgVbqfJ5AuUhbbutxTUzjySZfPX0S8yhDQCeyt4so9eSxiJEYJ9EYZEkECBS5kjjiBsnL3cDXroYK89KCFNNVLXFuoSaImCoJl5RFJWLe352YkHFHEykod/BMjXsxkuHg06emlPrOLIR7o6BFAJfFOei+ngJMXroRVspLSFpWS9EwIq62CxDR24z9/fN8n//kz3//+9/Ol4k033eQUNOgIWHgpASFaZp1JXeNWdBbG6OBhwyrniGkakvQXV7xh11bWOOZiNysbAMzi7Y7e5uYF59Z1gyyiTsDGWKG36zhOrTaWkOnnPe95X/3sF08pAuh4X6t0nCd7Vld6Yk+hj7saIbLErJomYKHrdzGmuqaLouh5jIxE/eT6jFnYpSqr7XbbsYuFQkFAShxHlK4aJsuxIrKsN9dcc0293RwcHGy0W/39zBmVjS6e/HPPMj1a1lhjAS7Q7q3sik9MTe0arKJVxio5OLeeceAkk0gU4TjzphaQKCEZ7vL5OjMgDg3M1RtTsilW+x5678ThOlIMgWBBiEMkisyvpe1FgeipqhijrohED/l5xDzahcCQQWq5TF91KzmaDvQEnYYuBIIgktAHsYepHIVY1lTfQ5nICF2kaKmM1pdittLbYIl+jzBY3IvRZciiQlcIw0eLqToApt4bgFYkSTm1m0tguT9A9zhmDvaJs6TYokpxkqqjgPR8y5Klo5LiHFruOJUlclyUXwJZlmmb9M6Tyhgd83ZZyvyCkO8FBCM9TSALVB8xrkeSuCZxWekoE+1FnaUidPEoVxS06bjVDBCcH6uSVm7GiEooxqjWQX/67GvTRYbCyLTFIstcm0bcJVgK0yuOkZ/mExMEovSaEyMvdYJLpHlTMztR6HdpLleKI1TX7KDpF2i4paoVGqgvJ6BSHzumLAwhFcIilrKDJaiENnmmFs6t64jp6emBgX6YuOGG6y659C+9mIyPjyuqwoYgVG1+fr5cLLtuN6Gx6eRkBL3xABRHEAaxnGQBL/CwjB86tG1wG/FJGLIs/7IkmSzAkfWXhZTbWBykxkgh9dVPY1J19pjCXozfNO+ZVIPTzM2TruDSeWobXPrS+wuNrOlq1rcF6SfLBpY3/GMiSZqkN13XI4Jp6/ONxnNfeJmus+QP0HsoFouHDx/+z/97syKzZI+iuGpPgkUWVBgtUsGExtFlXXfUyemZl13yCkX9A0mSwvrcgQNTacQai02QBLjjNjmFrooNf9M8ALBcHaUWPZx2bkvlfpI+z9UqCgJ4KEBlWiGiGjOTEcvSgQk1zeh0CSWo7Qsx0mVDVyUEN3YnI4Kkve2c0cm7fzm4a5chMZEVdLpYEYgPz48oyrLr+lYhFySIYuJRV8Opr6hEEQkMh6T2NTEllVTUHVv9JePiZPEmWaOKJlRYMtUt8w1ieVREwnyM5BX8daVe9r9M7iW96R4SFrxBUnVFlrxhcc8MvbgZdu6UZFEeAk5IBKyay+VsXZVlgZDY7/rIOGmf0FMAPU7tCff3+piZaNi2rdtau9vNV8zJOnr+S94Re331zj74tb+/f25yfzWv5FQUd2mn0+jr61vssJBFZ78o61GVyr2QrQA6PYocJRGo9b7+6kK730s6ArtFjS1bi5k3iAZvcVDCaKllOY4C59Z1A4ihtscGYagsgQSIMI5IXBroh+nJ+vzQ4ODszGxfpS+XY2QDfPukpz4bK/HU+PhXv/KVoYEBWFG3bc9zB7dtC4Kg44WqCkQgy4qI5N5QmM7yGzEhRhAF4hbSRKfdbhvTkHHG+p37RsHy0SGcpcFCWaIcRVHg9eS6Lsg3lu5ktbRdGwDVoSG4xpRdbp2JTR2XSqUabVTTXhF0gKrV6hc/e10URaYhK0Ku2Wwaq+f5BmGL2BsO3mNiNwpmpif6BwaUtEIMxrjUX3rTm14Ne2k0mnknz4esTgDOrWccPRfungxM1R9loYWz9TbF7InN6RgL0eDA1v0Ts10/fsFLr//BP78pjCPLsQ+MjW8ZHZ6cQi986avna8WB7Wfr5vyfv+FTH/noFbBi3kCCHOjSAshRKdkCXOB3XKSYjVrHNJxIlARFbQRAFoossqcgScfIDAOOwUv/6YuHtNyvYAnHfF2jfHEUB8u+pfY7mloFKXNGOMoSsCjoiNAzbhxfaiaDgMR4WZwnGw6naQBrL8RTYlyCJZIK+V4JRGY4xiqQiqQoztrlyqPLFDnulUe5nx5Ds0lVI08IMi0010JP/9MXU1GJwtBPc6x/47YbCxbLvEOJSIKOJviaJZJeR4X0agyxHbM2DN1EsZjFIBFUZn8Rpf6hIZhoBdgpycCt9dnJh56vS8zmLbPxg6X4uGOZhOcY5Ny6fiiX7OwGvO/w4aGhoV/cc2+ubwie5fvuu29ubq6/UpEleevW4QMHDw1vGf3mNz/0xCdfefjwYejQ/exnP7vkkktgxVv+6fqqrc/N3WsYhiwn0GXL4mpAZEmK1Gi4uYIpyyxPIIiRTqcTuywQq79iIuSDirHt6nqe/4YCxktOCJOTk8ViUdc0aDRoUsLAUhSWKv3re4yrAYQ2XOWpubokC5e96s1Z2bRcLve5z30QpfTWbrfzhgE6fHxycuu2frRKlpx0U2IvqQLC7U6HskFP9Ktf/apSqUyEMXSKJiYmPM/TNN3Om81mzWH6d4OWv113cG4946C4N/IrZHnsegKKLtSbVho1Pzwy8vFb3vHUi16vOaUDh2ujW3fli5Vmx+u48wPVgULZEQTktpEXLuSs0ThRzjrn9yYm5mDFp/zp6//z2/+EK6MSUpHfxNhUTeb+SbB8aKL1uiveOlcPvviNjyQh8rpKpViU0wxbKvxOWRxpejB4UVwIiwbWY7DWloOlJzXNykqY/ZElAkkWj3Mx8So9kk5FWIz3XczQnH4ebwGkR/5i0Ugn2f0fs9KQbL9Z2sHC4OBCC0WgZWPF0pHbRbYmlUprlLx1yXCZ1gUjqd/oUpMst7weOT3Z1KfrtFgp/vHjn+OHrGsyNFi9+eYP2qlbCLRXJ5YkgUgoHhpwegluelvKfIQJK+je2yqJQjYtqIJh2QHSx+eSa975rYnZ+UhhhSguePIfzs/I9jCr36MJKzhN92bR43/ZdODcum4ol/JT9QXEUqPmVFEEreG6Lqs4nSSiiGxLV9I8Ujkr5weBbatf+9qHLrjwbxuNhmrooCPgJ1F2QY06lgpSIq/bWXVolkFe1UulXIchePKTnxzH9EHnPPzy1774wbt3Z7uu1+vFUmkdz/3UwIb16TKCXJw4Lgr+f7epxa1kG2VVw9PtdFz3ta/9q+//17d//7cfff3731V0WFMztwrLOA3ncAYA+jqfV7ISv0EUf+/fvjBdS0ytF/Nq6bqqqkkSepGvswF+dpvpxsphI4IiRGFawzwIwiSRDROE6djYWKlUaiWBKIpve9srqharZ67KomrbsFMmdTlWAufWMw6SGvzT97m46IZJ0y+or8hKqB6eXyiWC7ImBoSYVrndYQMT8LjHCZWljoQjLHpBbBlG0TInW10sCIaqMqPYxDi66Flv/9od1wosL0oLGDl1r5GTmDnG3vr5m5/2zNd5ZETTlB/9uHb5W2679dNvhbUUIhjmLhKhjseGwlHqTAM6Nh206aw6aLNWSmSpIDbt5ateNJ8y6x7xw7aeVmwFGgyCIGdbBBExXizHneqvrKAITtkzjiNJMTqd9vTU/M5dO3yfJoQYhtiKDEFhhbJRmlHf85Fm4Asuen291krrn+pbz/mT8Vp8wXOvcgzrti9eG1NjbZh1pWbuvUZ819V0vQPXKFc8NHZoeHirIOI4BkJE8zV08Usu9txOwTbbrXi4JDUX2maOXUoF4+mZQ9uGtwQkofAN3hOeJ5vMMIATTRUTGvtYlMK2r2gatJqaxnokqUfLTNu1bVNzBpudbkQ7+aJuq9DsqKgrFP5IgkCT1GYtLjcTM65dm+QLGxucW9cNoCqT1JmlVCpQVn1vgUpCoVCdnp4GssvpmqEZAnKTxAe9IGDVDcMvfen9zS567B+8ZXx8HFb8/d/7rT33/PhZz3rWZ275FJLZFnTd1uB5EdHs1Gx1uA9kbLMTOLki6FxQK7AkrPUvt9+KI8anQKxzc3MgdhzHgSVlWWb1Tdc7JcoJAOwPh6fJMrMwipLGrIGEyfzlwz/oqAcbVmGewpXyTsuBFiBEtmyFVeKzrb0HD2Y1E70gevzjn6IZCCtnGYaRJJiFhDkOtIPnu9BReOELX3jb5z611md7HDTLmpmcrA4NzkzPjI6ORhHxfN80zbbvP+MZLyjmc1/96pfg1G2LKdlioWfNh9MfGR7JDO5wrW3LqvT1tbo+xqKqSqyMUKflFIqKrgEpgiBVZGZgmZmZKVarRZttHNpcEAQWStBpwa0B9ByFEdxkhMB76hRSkG0WcG4946BpXBNhVV2WSgvDZGIabPgJvgVpySHd0PxYVLWckyeCwLSb70eGJohCkoZ5+1iJZuvdYjF/5/+8+8IL3wYL/OQH/1EpFMf2Wi9+7ntu/cKb7MLWVqtBUKRrUj5XgEv7ra/94wUX/rkb+zmrHDQaYzNs8OoxT77qM5++eiCvtVthpcw6vO2WrxupWkmStGjS0WPsGdZKiCwVvyKZ42QvlIrtPsFYtfMRop3YQ0kMvOBYtiDqMWouOoGmdkN8JGQLegNlTUpQy0/irhA7Vmm6PePY1X3zqH/r1j946uthmcDtju549OTY4fmpie3btwuSZBjV97z3yosvfbNsloggtQV79+/++eQPPrhGTbAKSByZJvQz5FypCmq11vUVwwT5+AePefq55577tqvenLdZxgWZMOVO4gDeELBWX7kILbnQjfLFKrTLvpmwXFKIIicJWmiE1aKpOgLCchhHgRvYBStKmNm5XB2oBa2YqJde9t7peQ9eQm3vbiGoQ5dIklHoU82ScBIJKRGv4IDL7a2cW9cRIBWFVCGCMgpkGVRk2BCmpqYUBia4arWaNVRgCTiSEKSohKRy0aq1WkYud9NN18CKl1x8ld9xzz777IX5GogLW9VZ3T0/SIeJ5Xa3i2Tja1/74KP/6LWghUGWDg8Pw1rdVvsZz3jG9771OcIiwRmlgi6WJFY9sNVqsYIf61qlYylWarlhNYvCIpSIghiGXUu14LupmDDP8zxH1xal6rGjPdAUrVZT1gzVMKPUBACCXZG8V73q8vFDPymUfwfmQMvv3bu3mHOgJT/84ffYDtq3jw4PoW9+4z1eiJ753HdALyEzcK8vms1moVSFywS0SEikw1lL6E+f/pyBgYH3vve9fX0iSyRYHYQTNAwlIUlm8EGpCLULVeagKjGh+oxnPG+h2SwWKzQRbvzgexxb1fKgW2UljdPLukRDo0NwwxiCcNddd+3c+RToEsUo/p1HPAKuThiyLg7bLsa8738CcG4948jsrT2DfxbYnjJAnHSV9PnXc6IumN1uSxRLimDAI3T3vsnf2jVoahaiOiIq9jpIhi4c3NF+3pIanfZIH4sO+PbXrp6aRs995kuhj/zkP3ntv/7rLYYk66ZM/GCh0cwXHSoQlwpf+dIHnvXCS8NEaxMmSbCled1tj7rwr+75+rWT46yfWK4oLD4/xrlcPkkiUVxez2TZuP2RzzOJXoqmnoU66X2y9ptvRqW81qGOzCLNkNdlHp2ibjaPdqRcfog+jZXiQJQKWs1x7qmhP7vsnc1OpJvVRrTtnEEm5H915w93Dg/88yc+VGAlodjVKu/GAUELHpJ1ND55b6F/ix+vSRKsldHjr0K5Wl9od8O4Ui01PPSkpz59ZPtZ+6fbd//gc/AYHx6f3jo8iFHs0y5GNI1EZU/3+FS9b6AKLdAJpN9/7CusXL9pPqqZTEqhPT//i+rICLNHdTxDERUFu663dXQrYs7PIRIkN0Z9/UNY0mPadiz1pS96rqHg2FNYEHXMLlMSwd2iLY8dW+TaXgdtDVtpw4Fz67rBMEwvzfmkyaZH6cTEhG5rO84Zvfvuu2+44YYPvOutme5g6YdlUK0CE3QYKYJSsCTg32wjA/3Ov//7xy+66A05Q/rd3/3dn//o+91uN6cbeRCiAh6fmioMDJXy+I47PvpHT7isWa+nq2wF6UEIgR1t2XKOabJBIZA5um5gAaZBI69nnoGj028flcUri5hKksRUmYdSLKcpnTCWRXE1bkVpGe3+gYGxiYlXvfrVXVqEE7csu7bQePjDH/7LX94JC+zaufOG978PGrtRaxiG1mi3+yoVWKsyNLBnbBzE7IHJ+RPXl14bwMkWCo6VanhWgL1Q+O///u9zzz0XpR6sI8PM/fYgMyKPBIEnpoA5AwPlmNKDhw699OV/Xqn81nydWZCHhge6LRZZAK0hC4Ki68COWeRVti+4CiIWNYndG3CfDA4Owq8PewiLBmSJyvSebl2tMA8H4ty6BqDHO1fTLDsTdX1mETNlbb7VhUf9R7+YXqg3RUH+3n/dESd/KYOGcpEe2CzUO2QJsUQpCOMFSZFLacjiXHMBOvWz87O3f+X9v/OEtxDh4Y973Mv+7dsfpRERlG4ctYcHtEY8KUjFlht8918+nNXSe/wTXyaqFnTrPnDdP7/5zW80t9ntFtZ0FR4r3w8VRT5asS49PMnRX88UMA4XGynzBRaznKQJc0dTfrmn+zdXv2tivCaphizrYRx33USQFrNz4ViAjm7vyJntVTOtrh9TQXCKg3vHdxcrw1FCYze2zIk4nP/ibZ+EZbZXRZUghZJSXkZeRy/pyK9v6y8vdJOdW4b97mRtYfK888470yfeO4PVf4JXCzTCoal5Rc+/9LLX3Lt/4pGP/sPrrru6VncLuiIi4nfbfUVoipiEoC01t5O+ue3i4en49VfcIGgPH5+JnMrOgmFMzYx12o3HPfaPDs0FgxXdTmsIJolEBTo9xwJM5JyiqNZCgIZGRqNYb7c9S/OT9JIIme8GdG6YkYHRNw8eWBGcW9cTRurYgxHuc5y3v/3tr778PXv3HSyXywXQpqYVB5R1z1OfKDZ8b6igE1itFMWppwq0Uuxre15/tR/u7m9/+90XXHBV3Dp4wQUXfPOLX1Ch7xbHCUG6qsdILJhObWHBKDBfpYGBgXvvOwx7+e53v2sYyiUvuxCIg6YJkxRVo3TjpuN85CMfueucJ+zdu69cGiZYAu0GfXjbzpOlIlrHcavL/FLzzU6HOagaBvPHlFXTNL/4hb8IOqg/NUiG3dA2lOZCUxZjdkUwSl2MRdMQHv34x3do5SEPecjY2Ng6nfQRtFotM5cfGSx7CbO97t69+73vvdrWUUk3xYTOzs6UCjlJt2dnZ/v6KqA8rTR4oOm6r3vdFQsLsagPDA0NjU3XWZIEQrZv337NNa+pGMwZC9SrH4aapqmsqhCzLMcoafn+E5/0jJBsqVQew3ZtmrBiyTIVUwxDeAcL8CmpKleuq4Fz6xmHSpnIJNglLFNmGi5ELFa/OpaNlDiTiGAZ7epHs2N7+wceCfexoz9yagEVCyDhApG4oiDhhLmw0kTOO6MU+eXiIEo1TkmXcKyycXQZ3XLjX1x+xRvHJoTHPvvPvvCVWwTNkjGre5xTQNKg0UIhu9j/9fF3PP4Pn4Cb03Pn/d5nfrT/dR84bx6j0Ed5Q0/HtuQ0FqqXhIPgo0bt1+B2EbrMlBwGVHGw7wdYF0NM3Fh40p9cJg1eePd01HfWY8cPjY2UsNycssV5C1sLeFmZhrR90wmmvg0twgk2pYB6tKTSkZEReIeNDlfyyKNGTGiaoVVVApDJhUIjQrMxrIIi22w20aWXXo60s8LZOTI//9NvfvTMn3p6+ktpZLPaCr0UugyWKgo0wHGiIFQV6sn8XH88VaIlkTZREleLmh8lEbatPgvOwiPoWc99C6zVaIcxNVTFTPykYsea3JJF+Tyr/b73vnWL0eqGXU0pCPByEuG0kSx3FlhnCNnOgCpbEjqXava0d1A25EHxkNxpG5YZJqGiKlEUKWaBjceilYIHMCcWzq3rByYWfJYHy7ANNwgQq7uXh4cceusgsiyLqafAdwtmmpbp/nxOgVJGRpwbb7zx4ktfcWhs8uKLL37/B/7OMQ1Z1cbHx6vVYdRL4Yp8z7v99tuf85znUEr7+vqe9rSnffsrX1ZVVo5lanp6qFIRxXW9K1JTnpKGr4KQijCKohDEpiAIkzMztpXfv3//QF/1k598U9VGIPvHxqaM4YEVtpOlISFseEoW2LeQolqtPVC2vSBoeA1L18V0xAcW8KNIlGVgCsuQXc9red5VV/39vffeOzoyMjw8PD4+thHGw4U0eK9RXyhXq9/4xjfS9BHi2OGxgYoqEBJErun0+wnyfD8kwosuftncHLtnDLvs2E4cIZ/4Bw8ehDnf+7/vUadQuR95wRyhJHN6g6svwRs8STLvZthR6m8SF/uLjSiGLsKNH72xUqnARGbGzT57DgMcK4FzKwcHB8fpB+fWNQVZ5i0EukPFvdHnkIQxUQkJm+0aKIiiYQlylhmPpmGfqfqKWQZn6DMmx2sojPbtGdu5e4tjCF++9aaLnn5xcz645CVvkCTp85//6OjwMKxRX4gci6mMKBZKjnbbbbc96qLXNJrNof7tFz315d/6+sda9XioOiD3xo3WDb7L9s4CfuJQM02WToayM+6066XS1kLe+cqXrinZLL2KF6DAa24ZHQhPsLnU+JokNAxDS1eVHIvoJBTn8yxXQ9bZjmO2N2iaqYn66PaqrOp/+oQXDwCKtpB4pqL96L9vk+gaecIvZTlh1cHosryUAIkZ0UvVftcLVd1ouaAsvYGR7QmqETbSmds768aJ3T+gPeUPr9C1sys2E6QzMzPIDTQlLKnRv37zI/kc2r//wLnbtnU9NNuYKZVKoOldN5AFVZKYNFbE1E6CNEOC3lJuemq8RcJCoQCiFWTs7OzsQJo7GAQsywjMra2rg3PruoGFmUq9LpWhG0Gaj9kWbIDQvu+nP/3pIx/2sMzrKC3Dh05cjG/37i0hUAiFmx3fdNNNz3nBixbqdejyX3jhhbd+6mO6pkmSoaZ7Mxy92WzatvPlL3/4da979749d6Og/exnP/v2Wz8fBVEUR4axnjGvmtXLd8UKlMDbJmGp7YBdHMdJJHVycvLSSy+94QPv2Nbfz+oECMw1LVk9aR7zKwK+kKQk9drVFClKEkNTOp0atLbM6tsgRWYMsdBqXXPNNfML434YVKs7gJJwQoaGBq9993tgF13Py613rhbf9+Ga9g8OslNOEsvUgibzpYtJrEpq23UH+xx4L/3BH//xzMzg7rOq9QXmqAfsmc/LN3/0zQUb+amT7lk7tnVaHVW1hgaHxPRdD62kairLE4S6kpqW0hLRxMREuVxGbkvAia7rQKbwuWXLluyeTFMvkjAdAVvPRtnA4Ny6TsBIiDFKE9c1GjWrUGgGINmazc60hCLSCT/2qe8/6LyHqaLa9duGpqMYLw0PrMivIKwatXqprwJPV9GSvvetz8LEo37viaIoXn7531x33fv68rjRYmmn86Zq2k4Y0z4dv+Mtr3ndqy9DqlyfbkY+NVWZCpjJ5NV2c+aR5biTNQleB6xIHsu5IrTd2G1My7ZgqNjUt+Vy/SDv6vPdbQM2CD1dWPFY07OQsuotUeqfGsELKmgviIZhWbkkQW43JRtJpYKSUNVvN9qzXq5QWJg6MFAp5y375n96n6mhWi3qK64VsWYZEZZyAB75RJom9w1acFlnmw1VpyU4PseOEJoOqnkJ3TvnXv7C15FEPDCR27Gjv1bbr2vsXfqdr11PE2SrjERzQjPptERgx9xA2kAsvQ9NhBz0D6BfFImaZWZ9lqma+7arb/7Fz8dHztpR0JPpuT1ZEp/MZA+fuVwORGtWpIBjRXBuXTeIUq/xsxsUlMjOnTsnfjjHeluC8OMf/xhjBHokCno+3jjFaltrt9ugUEDReL6v6frc/HyhXL7jjjte8pKXHDhw4PnPf/6N/3Dt9h07YMn79t531q7tsoznFhZ2bCvcfvun/uyS1+7bV7/ooou+eccX2VHRUynhfbrQaLDzrfSXs5OFB5gVF+m2zz333Lv2TELf9J577nnCE57wg3/7+uCAATK2XCzJ8opp7ki2OjRds9UAzUVYBizDzuezn1MvK+YYmyAhpKyTCw0Y+IkXhoODg5/97E3QKb771/ft2NpfKhkHDxzcsW3r2rTAasiCVqHPAbxmmQq0w8DQEAjXvONMT0+/7W3XsmQ0ibh7925FUSPP//a/XA9rkYB4XV+B203ACvQAAiKqKjRFt9sNooWSnceUQG9F0xTdkOcXZqy03Ivj2PV6fWhoiI1wTk3lSw5MwK7hMy12yQDC31ij7GC/keDcesaRaZBFaYWXDHdJHItpAVGV9cISx5Bf+8qXzS18FlTFQn0uxkVJZpn1FMNGCQuASQIkquhIEY4eJGYpIMhmzowJPFG2bodh7BhOHMSDRflbX/3M7Fzr7W9/+8suffVnP82SOQGxTkzM2rY9mLq7NjveTf/wt7mcCpru4P49W3fuXB6VzwqKUCmbWhtUBnqpRSki3U6LYmxYzkgl9863XfHsF/8ZDnBfHknSEKbS+OG5nSN9cMqCsCK3psPfUSgAiRKqqRqQU3pmQqteFw09jTzq1XSBjvD2odL7r30X9HB1nc0EvRt65Nxd2wVCw5a7I82YtQbAR4WlMfSSfFPs+bGsS6bDqkjONqK/vPr9n/rUjaaIHv2Yv4H3kJ3La7KA1HYUHvj0Zz5WNpSAsATqjmrAte02GkauhIghoyEUSlRFIN2dNH8QSiTP67CQLEUCzZ69V7sBmlmIoogqiOzcUrz5lqvgTec4TvbCy6jZ9324i04hee4mAefWdQOLKEyROV0hPffg8yu1Wg3UhyzhUt5koahJUjAkQiJmRj3hPQyixvM8287BpkRJNgyWSx+EhqyqxWLuXe96F8jSoUFGWyDQyuWyqvY8KXM5PQnSTCiEpMS6zsj80liZWkky0p58GEUtLxgZLHzrW7c+5zmvZGG5YdhqtbaMVFy3aWr6CXqmCry9FhsOFDEVxUKhAGpL0DVChCwZNjAItDO8WgoFU0hN2kHEMujqaWRns9YpFmxW9tXJrcX5rw7L0hbaXdNmUlFVZbiOcMme+JQnm+Yfs2ork3ucgvz1b95oiMiNWZIwQzkiKjOxycIKyn1ux42IYOg6iy6JY0VUrZyFROTDOpGPUrcq6L3AO54QFjh76NAhkKt+EGSm1SxXIatJDItH0UaIBt6Y4Nx65rFMiPQqtGUlSRaHWGUFq7IUINwN0fT4r3ec9VDghMnpaZxmwPapJ4N8UNIcxCzH/lFhp2kCQwVmQo/PZoMtsaHLLK1xOvJVcJxs56qt/Pt3vp6tYqSGM8w2RVnkLSayxirVCQJCx4mmVHQzA6iYVv9mYxxnGIq+uAvSC7BSRKFk51gtb4Juv+2Gp/7JswxTsphIY9lbkShI4tEFV5aVc8ka3CpWYSJXzoyMSGCGSDbql/2qsITRR1aBdw7QOmKNA21Einlo1Shnr1FNlxNgbq5RrOQDNoIHnR44YukpFzyPJEW0cKB/ZMToM6//4LtLIqo1m7aFNAUuHdOgaXYgSZRVgsS+ah98MW3Tk1GCElVSZUFFcXplSaIy5jSynDQND2Y4eaePZfhVXV3AS2NWS9nTOaueGJxb1w0gS7MhV0HM1BITCzt27AA5AD9Vq1VQoMBsRUMhaf6qjVxWZG0AwnOgkv/EJz5h20ZOYl/L+XXWkmuJSiUfs8yTdcs2L774lSClVV2TJbW6Zcu73vXm6hCycgj6PYUSEGwwMzPWVy2e7C6ASbXUUgTszKq61uug6B9y7rksPwsPEzhJcG5dB9A09aWqqEtpoFuddqKQZls5b9fQN75zp9O/e67Rffll773tlqubnWYOy4f2jo3u2rIogcmyPxJKiRmnijKt3Jcp5SzeZmmFYw0KBGQPjY/MXtXgQBd/zwaQz7huPZLTEKfCkmahU0yLbgVyQbScFxRMgsjXoM9OhdDzsGEetYn/hQFwqf7iItJq1cuad9EuTpa14lqAHuUncNQ0YY4N0WClBFfCa7tRq11y8l+9/WbcbJg50my0NJQv6o6WoChRR/p2Jcs7TKwed5KwZI3pQH8a/YapyM6115lihqFipdJKz3bBRVTJBW7Ul6/u3Xerif9yTc7+AQXOreuG5f6qhBCg2kpJfsELXrBvrFPrioZhHD58d6fTqVg5lWJGrJseIOexLMVJ7Ht+PpcDfuy6LAPLero1rCGW/PTPP//86sDZd975r0laObGi65Q5NgtxHGcFFX3fl+VTcTudnJw0+llO24svvjiKzunv758dG1eKiS5t0DI/GxmcW9cIGAnJMWnx4SHI7JsseSCItFhE8sMfXFRlVG92HcfRDdu0LMJCklxLM71WqDvKUaFdKYQ0oWeM5WX7SucvSxV4XPRMWi4FHzs7k0i4p2To0sfSdtbAW4AuHSwoVrp0LBSLMY07mmpJgugLkYjgn+h3AkO3JHw0u9LlbqHLjniFEtRHBx3gI19puhGaNRE+srkzD5zud7mO7h0RzNAE4UXPf8lo//av3HHrvrsnd5w1KMTmlPvrob4B22FG5CSGu0yWsBL7yzrxqT2ZshswRqkRNmAnLrE7iYiLbcCC3/oH+2tpMx2erIgo0aTYMvOOI/pR3ZRP2sKwycG5df2wrIKeoih+EPhREhLxwIEDW7b9HhsKn22BbjUsS7fM2I8ZsW5uWKblstghEuO43W3nzFyxWASxJm6Ohmk0Gnkn/5GPfMQ01IiiXbsGsYgMA5WdwTAMOp22rud1LZfWBKeyciqmjHq9rhXZiB8rPqibsiwHyP/85z9v4PUfyvuNA+fWdQDBqfSMUBixUVnFIqokY0mWVRYVUy4VZucboGp1zXrZK/7qtk+8P/FjQ1VrU43SAPN7F46VWwxLWVczeSUendoaH/uYsR+T43TrkkBL/bOSzG67fJU1AFkUiNC5ZYe9VNUuQZ7XIIiapgXSzMOxH/gGC2KVEOkcvY1lupUuU6/0yPlScWnu4m7RolLHRz6TZeJ3bXTrknk7c+FY3up5h/Gm32qbkppp0tkpN583p1pquZS3iqxYYYh8TEPNiimhWBJ6W6QSnDCO4VNFlA2HEqWb3jLisl0S+JsvFmYQy9e+46zz79s3065N9hk5A8uuV9f1wTVpgAcOOLeuHySE49R3O0lAJrhdlwhCRFhR6LTuiJW0k4WFtiqJVCAsamggv95HvM7QGauiuXqNefgbOSHlSpbuenPcxXCmUZhU+su1mYVSf8H3wmqVDeKVdSYq2+22bRoiRlGSiDLGK8cB3z+ylINjY2OmWRREGnuR53kFfRP5Y5wubI67cn3RM4/qR5lJMZsvm1lXi30WFse67/zm+x504TWN9gIS+kr9j/j1HDqrIlsgVII5pLMHxkWF5TZXkzBne1UUlmaSZRqLpjMz93l8tPaUVrWeiukv4rqkFFCX9op7uVyXfWHfK0XzyDw4CwPuYetk93LcmYnH/LRos15rLMXvpfsWl9vWJVGUUutHaYC5SWlGzxSS/SnZWYJwUVQK2QbQ4pZWOls2NgX3BvMuEbrpYmJqgrW01HYNClkkDSx5sTAHTX5aT3GzgHPrRoTv+7lcfq5Wn5+f768wQ1u3G1X6NDYIwcFxxtBsNrU0n0BWwt1Q0dnbt6fVIXlg60mDc+tGBI5c2czpqlKfn5uuoZ2lvG0i4s4JVursuegr0FOhPU2Kl2YsV1t45fLSvHwcxxIkZntNhbLjOLX09Z0kSX9/f+Q39+3fkzNwY6HVV+BmgZMD59aNiHK5PDY9v2XbrvHx8Te96U3vuuKSR+44W2DjF+uZtZrjAQ/oMD3nuS9BTLc+KAzDTrutIJaktciJ9eTBuXUj4rM3X/m0Z185NTmWd+w9+1uju85mcwUlswksdc+EZX+PiuRZLkuXpXg54jraK0/NsUlxlB2ZhbCwGfDeVjSt0WKOBJ7vF4pFEqglu4wkeXZ+frBcXp9j/Y0F59aNCMNgDoaUJnEcpyXnUKfdsSyV21s5zihYErU072KlUpmZmSmYys03Xw23Xx8n1pMH51YODg6O0w/OrRsRaoxUsqDK+XazvvusXWNz6Lw+K/bCXi2jY5ZOe/20l30ji1rNPOEzy0AWq3pUL7CXneNMngLHRkbPz4wu3goslIIFKxBJOeuss2DGT386pyhKkiT5ApJwXJurVyt963jAv4ng3LoRIUlpjZYtO+Bz3759l19++cevfePW/gFEuU2A4wxCVdAvf/lLxMayBguFQuIteJ6nm3qlwl1cTxqcWzcihAj9z3c+/pjnX2mZpm7Y9021zDSvM0rrESoIZ+4CPaeBNLugm6AnP/mi73z7y9MT80NDZd/1TFNFccI0LE4jRhcHtVi4OWLlUcXjY145NgsSnIWv4PT+Yd0dQhCNETIt5hIgKHrTbZoikSVdRDFlNXU3R9aG0wfOrRsR0BeTdRFEq++JkqyZQJMKmpmaqVZXdYUBriwWi2NjY9u2bOl0Og5LDk8WFhYKxc0eKcvBsS7g3LoRkdPFTttP3IZsDKlOyXXd/YfR+UPVrAIrXjSVLsYOpGH1Mto/413+19d/+IPvcwzLj9H01OzWkX5K4rRaHA8W4DgCIQuFzfz2WC5HSnsdmqMyT2KWYZ2lRcf8/jl5cG7diIBbHSTn+eeff+ee2VarNT8/fx3gr1+WN9MUxTT9bzGBUTZ8FaW1CH3fV1WWRLndbI+M9MOKJa5bOTjWA5xbNyJw0h0Zzr/9qje+4LJ3dIk8PLr9u//xw0Swe4VVKEFCllMwzWWScuv/eepfIGvg8ELy9Oe94dO3vF+SbViiUCynKZUXDbOLo8JCxs/rkIqEY0PgqPwtbApTLBBE2Y1Cl98V7N4SUUww160nDc6tGxHdblfRtOEqAvUaiYlpmlEUWRaicZZhlNJeTYBUvabTkiQZhoGSYGJiwjaQ7yKQsTLFhnoqtT04ODj+P8G5dSPCsFQUBr5vm7aVKAUvjLbu3H1wHJ3dL2VZsDNrgLBMfNS9RCUk7LgjQ1t9luoU7d3TeMjuAULS8tfH6g6ypgX2ODY8SFZVnUXAsluF3xz//+DcuhHhui5oVeITTdMaQcSKeeSTV73qVd/94j+utkoulxMEoWCq8/OTj3/847/5pS+ds3sgCAJN5lXkODjWAZuaW0mvXgjFSVr0bnnR4aUUJyIzRWXlRdBa5Tcx5QHkoj67/bVbXnzRC9+eN8uz0zqubp2EnyTJwm7mJyAThVIUoiAGteH9BIuDqvFbJEG+7HQ0S0EowrKIEU4wKxGKmwh1s1Og8Qg7kU198R9IOGljqExCuMO7IrPXG6jDKi9SRSLqg5/4V5bVDzOjqCsHYYkeNhLUaMiKKhi8YtZJgj9ey7BUeHW9weqUsOAsqaAXwjCUJQkELIhZTUZux42ihVKejf4TQkCrRmGkasZ3vvWNx/zRC33Bh+Wrg6xCX5Aktqry3h3H/x556B8lbECrUqn487UkYOWFHEfhOdNOAZubWxcT8zFZSoVUqpKj6FUQ1iUVnyRLKEEhDUNMo6BLSMfQGV1OTqJtgyYLLUiH+L1uaJqalKpSUKlpLu3J4cGBicP7XvbSN3/y4+/pFT/pnYF0JIUAf1QeUDiFQXzp6Kovvc9Wi5UWhonQNpJW67Hnb2m12qLshJFvW3xQ9OSwqbkVZ7XgU2mHl0Qr3hjEgxmFhiR++MMf/pMfTMoi8wR4/etf/6mPXlO21YwjLUuFg4X5zWazFpNisQh/PM8TRbHb7RqaBHSMxE19iTlOCo7j6GllQxr5fQMDb3nLZf39zsxco6/KvaRPGvzByxh2iVWPaZD1cetLIiTKSJdsEdFXvPTFl//i3V6nDRy67+CCYdshHFbI6g+aCgrCWFEUU6eCol77zqvf8ubrQXeYhuK5HeDfhErMkIyRgDNv1t64Flmslc3xgMDJ231YLJa02I3J3J3Z7QA3TxSlxQjjICfS0dESPBydbr1Mczz7xMmCc2uKI6J1cc66mikx7unWiCTn7+4H+UkplWX53HPPHR8fH+zrQ3EaO6CknrBKTlXU8Vpt52hpZmYGHo+dZ2+fm4+gf9eX46U4OE4CmqYRwvREqdgnx/78/Hy5Ut6+bft6H9dvJDY1ty7GKWV+okeZAhapNStpTI9a+MxDSE1bURjFmCgyCv2mafQLgn/PPZN/ddVn3/e3bxgusqrREYqtvBYGHklkUzNlhG65+e9f8ao3HNh/r+/7l73ynV/69HvJYhhWamxd9MfaGGYPjvUDPhJ/leYTyCbhbS6ks+MkwlEQRVJCqCBmcX2bmitOAby9NiJAsYqiCJ19RZTbYQjTICjq9frw8PCdd95ZKfau2tzcXKVchF8xEi1VAhodGRHCMCynFTimp6dB1dqGsa6nwvGbBOYQrbEXe61WKyjCwEAetMT0zEy1Wl3vQ/vNw6bmVqAwlo6PFWQX5mr1crm4pFejGLGyqhh13ECWkKqqoAShY67r5hocWEywKCMaY1EUBCz92zc+cdEz30JJND/fqQ6eFyHU6DCjWLWSFxERQeVS7AWxpEoL891yXmq6cQSSQzAlyaCZ6wMLthEW8w9IaE29dTnWE37gy7IsCsy2mpAEbgxN1ZhQTcdwj/gKpNnSMgcsQKFQkAK33Y4VjQKxxkks80HRk8Smbi9QfKbJuBJIkxFrasvPYvV13WZOprJkmipmrtQRLCzL8tocGBxD5rsKx6DLUpRGallW0Q/iIEXBynr3MYjToeo20Kq6qRyenh7s7//gB//h5a98M7wJRreONhqN/j4+wrtJkRGltiyhBDCsqIqsV7SKacuyLJARMDE3PVHWZduWYMF2p2GxdMAcJ4dNza0cHBwcZwibmlsDv6sy65IQhURUcRQh3T7yfu52JRIkpiYyL9EkUlQBelSCuBbh+ZKKEkpkQQo6vm5LLKY1WoiQahhbx8bGLn7F+2644a2wmIZrxf4iDRJFUyjzGpCg47elijqNmkTV8YMzL3jBO77z7fchNpSV6hTS090Uh+lfXqXjgYGVq0pm1bChTwOdGCM1u3e7XU3TFEVhfiZC1LMR4SOJe6IoiWMPpWksdc2ApSQZBWGiRERdoz7bAwebmluXrEsYA7FGSSJIsnjw4EGYs3XrVl2HO1CUJPhVEmUBi8T3PE1fC26FvhuhhJW0EkV4NiiWH/GIR/zPnWPMv2rnzrvu+raTBneTRBaRePjw4S3btsLxD/SXF7rdwxMTpVJpZrphmYbvdtfgaDk2JlqtFkqT+DAyTZFLffJgfm6VEU5VVbO4rIGBAU0gsGShaJeKJcpDp08em5pbDdOMwhD4VJYxRjLQqOuhK//6WvjpQx/6kK73IrTg9e+2XCunL92jZxpB0mWj/7Fq6rLrd2HPL33RM+/Zc8NcxxDkfKl/Wzv1BzNEEiFvy+jWpBN1fdep5h1DMXZt+6eb3nPpxW9faLiy5qSahCSZtjnygHDd+kDCysbTXI6Z2tttV0qB0jwVADY/8VIn6kyLpvcIqFcqgsiIU9fpIAjcZlNRcl6XYpFqOh/2PGlsam5FWdU/BcOtBfIQ7j9VFbIawrbNbqbxsamBvgJ0o9KOFdbUNcrXl47Z9oJvQZCqOnrYQ4fgpgdZcffdd+fKgZ4+TRKSspE3QRDy5XycJB2v042iYqEyNTWlG072nHBsZsCta9tmHLO3sa6rtRp0ZVb1dQHRmg3Yuq6rUJqOYOFf33PfOQ/i4QMnjU3NrdDHz0ZF01AUxQ0QdJX6B4fgy8GxhdEtBd0qBJGgaahYLCIhWbMDwwJKUCyntl1BIJiGMVX8oNuJfCdfGhktdtJj6RPFMOq05ls5JzcxdrjQl89ZqoJkn70q4nzezIweyTE1PBh4F+8BhFUupu+zN2upWHA7wbOe9SyYvvXWW+Gr78WaEh8dg5j9Q0CsmX+rjJEaxQcPtLZuy5XLfWtxFg84bGpuhT4+FgTo/oiCDIo19OB29JvNJvz0xje+8UMffHe1r4+k0dXw8lc0EX7VtLVwRiGEBFGgKSA3YtM0BSx02h3DMKJQdxzn0KEfPelJT4LFvn/HzY5qKRVmRBsaHUECaXUXAkwl3RwcHHTdgG6MlIkc6wJFYU83vF+XevowAV+z+SsCFsistI5p1CYnr7zyymv/9s0DQ4Owuixtaq44BWzq9qIxE4YKvKCJC391DbrYmqY4MHOh1q2U+xIUsZBT6quahBJVxmvk5acKsiZLKEISlhBuAEE6Oe3LX3/PY570d3W3ZeerfsQEaVe0sIfKImrPe3ZFR4lgGyocaIj8r91x9eMe+9eqolAUiAiLCDaHkRhk540Sm7Hupr74DxwkqQAVWbGfZDG7kESRHKTuAwSJniC2FRsjEmqKIGapiTT40STp4piZCBJYX6C5+NdGbhSx8a64Uh78+VxD6x9McJDQQEY8N8XJgT9ev0kA0QGygja6A8PsrWBJli6R/8fed8BJUtX5v1c5d3XuyZvYJQtiPvHuVM505uOM55kDioKYUVQQs6goCgh+QEzoqZyK3nnonX/v9EwgCAssuzuzk0Pn6srp/3tVM7sDzKDN4ezC1PezNN09VV2vql593/f33i+EdqiWsqTwGR4AFIvFu/ZOI2I5VYaGhnhOgTEZDDvPtQU249b+kHErSpZZ039Rspx+71VX6rAm5KOS2dIkATYbDg0WgliSRHLjDszOHTs42Gv1cnklu5MZ/u/47Gc/+453fgLejI/bQKmW2XJcpHCUzmfRfX0jeyIfTDBNk6ZpP/J//T+/ho8f+tDEpR/9aKWcCYoMDwwGi3Sz2UREt/I4wUa5HT4Esam5NdWiOMkVTTJJYyYmr8sSNSRJs6nVXtMbqF0xSWi9/J5O/4N/5RI7MTmxZdv2LduOgy+nZ5YETYP2dRY6eiG3ca3L8BBF3UBTU1PwRpa3p9wKRlMURq1eq5CrHe7WPciwqbn1QYcrrnj/i1/6Adu2VVWFj+3mXb1eT1UUvZQ7TBUSMjykUFJRpUI8rjBWPIBtO46TF3jEb5wD4kMGGbcuIyJ593Di5rccnZ3oVTpCh8H9ftnbMM1pHRGrjKZiCvm1PNttz2Eql8/nESk+OMRxStf3cgyXcWuG/zuaJnFDhDcM43Mcx6tqjASEXHyEFJF7UCHj1gcTQLFqmkbRuXRSTKYcHog3pEhCwqz8VYb/M1QZpVk3k2TFMU1R0OWQQDGZc2v/2NSXLMkGjGI6JjW0EQqSudWIIjF/nU4nwsh1PbO7NFIuGT1DFXi8dr6hBx5hUmaGTrVCSO4RQ7k89PjQz+lhu0VLIlm3FbF8+gs/9rWvnRH5UY7O5lszPABI62UBsZJ4GYaSZRF0a5pSK0Nf2NTceh8YGxu75ZZbHn7iiUq5CvTGsmxam5pjDue6aVHRrARUUtVIzIl79uwRaIEHGvYPY7syZMhwT2TcuoyYuAQQ34DUT2BmYfHDn/j2V64+kY08N7B1QfY9juU2yO5enjulQhTQacFrHEcURjwKLr/iQ+ed+x/79h6ALzsGrlZPbkdtnRIYpG5M2zJkyPDnIOPWtSHL8r59+3gKjHEuJJoQxwnwYa0xNTk5OTa6bffu3ZJIfFpDLwA1TUpj8VnJjQwZjixk3JqGVxOEOF2gJ+zJcryeLySF/LDAkMxAHEPH3krGy78wlssEkIOT+eC0dfC/LaPVNuowNEoDEIMIzc/MKbw205ndJm3fiJZlyJDhz0PGrWtjfn6+VCp1u12ORrzMk/JtHCG6ww5oCchn0zThfV4rV445ptFoDBer2XxrhgxHFDJuzZAhQ4YHHhm3LiOtx0aSriVrWaqel1SNUzWFTBQ4yWwBivyQ4g+TM0qcpGxBIRx/+/bt0xOkEJZlhgutuZe84cU//tb3ZJRNuWbIcAQh49a1EQQB2Nqu6yoCb1mWslHVXO4bZI5C0y644BWvfeXl8NF3gjRA62BRxQwZMhwh2NTcGnAoJktXAgojhrZ55IdIZ5Ig1wiN8SxP0Tx8YCXPttoKN0rxG3S5hDTdMQhoOkQMSWgdIzZCfF5W4bthBSnUTeRLnXX8KPIeHdAD0GK3Y/K6QtuhLtOT082dg3MzMzMyWh4VkiIe5D1N0iUHyQE29d3f3FjJQET6wepwaRrhJMgbR6s2i1AWUt0/sqdrbVAUZZomRZFqLjxHS5IK5OT7flqp7XABdLQo8RxHWgIfMU1FUdzrdFqt1rCSTwMTodmMII+MFC666KJKJXN6zZDh8GBzc2uaE4UM3dSqBNjk1SdFUyiGBinLeQi0YcA73oYRa5w0BBMfrEN6gSZZZDhoLMMi0zLgG5EReE5CtFDK55ET0CzZp1DUkmgDeKNS9LLwwAdP7ODMbYYMGf6S2Nzcuj5UVaVpev/+/Udv28YilucYTEmHu1FErlI+5lk2TajBcFzXNNu9XrPZHNAKILZJDDjLhYAAqJbvdruqlmXOzpDhMGBTcytJfJ0kFozj1F3/YLJs1Gn3wLj+2Cd++ImPvLmix3SEWCfyPY8tCBvRMpx6q95zhUrPcZZLKn4HXjInwIVxxFVrO/RCAUUeisPAdzigXgaziAfFqmvaOvNkWdKsDBn+stjU3Hof0DSN47h9+/bpOgLdylJJ8VV+Q4j1PkFRyPX9NJ8myQJHM6VSaWZmRlME0NoSyZlNAs0sy4riGHSupmeVjjJkOAzY1Ny6PO0Yp0GmFE4mItN4U88LgMdYVnADxDEodF3RRdRGVVMNEfENgCZRMZNqzIRKI9MwaUmTeLZYJozpxcpiu9W8bfzst33/v7/2yrT5ltlmeZ7lcBggRdbiVT+bTbNmyLBh2NTceh+gKMowjLxItdttvcSKvIRDdNhTULMsSzPI8jxoVfKZAq0qSLXFxUUSlYsxCFXP8ySZxBGYva4gHH6hnSHD5sSm5tbAi0HfWbYPTMqykR96MSUlihWFgVutDDQ7t0qS7qEOB+KVRaFJURsSQ7BSAJEiWhOkaxIUBv+JIvG3bXfs/7zhK/DxyX9/NkcLnY7LMBLNEhplOSaynPRHaAZHcUAhetXPHhwYkryFmY7NkOEvhk3NrSkkiQ0CZFldD/uSCPxFLH/f45eWliSVVyQSo9XuWSVZZA+3p4BpmjHNFlZKuoJ6jVlK1wcWFhY6nQ5N04qi5PV8SsSyLFOYQvF9/mKGDBn+MtjU3Aqi1TFtXhIZBjExUjgRiKi+uAB/otki2NcSFbsRyjG8ydjAV1GIqA0pO5Au7ifzvyxO0xyQejKhLPEhJj4ERuJBIMiME2FOUtR8IOXyVIycAAkM8vyYY2gKR57rcmx6i5NJ2xVv2XiVR0SGDBn+EtjU3IoI3eAoimiw9TneR9j0vBNPPBG+3zfOVKtVy9tnWZau4LySD8yA2aiY1/VA/Fs5DuSqkxT1yuVyXoeanZ3lOG58fHzH1q3EsXUlHAKleQbYzX6LM2Q4LNjUD57v9nhZIOXXfNenHTPyea76rne/Hf70prM+3+m1wtjieKntTJcF3Q8ws1ErQyt1vNnlyLH0H4Ui32Q4JKq0SJPYAdsxaDoHxNrtds/74MWXf/HTgkCDzmUwkbp+EImCtOIkmyrWg/Ot6ceswFyGDH8pbGpuPYg4jjmac6kYhN7OHeSaBEGwf//+Y47TZRZZXmgYhkorjuMI8uFceedl2fN9gZXtmEyjzszM8Apz1NFbdu/efeuttwoCEaqBH0gCn54Cyx7OyokZMmxmbGpuZTk2cGyGB16F62AJmG4HsZMss2OMyuWSLHMH5qyjBgo8iYECtbdhxLoyHxqvTnoAiA2rK+e4ZrcLH055xEm/v3m+3mpihq4OboVNHJvmKDrwEUMhjhU8y+HEJAfC8kxrdPffz5Ahw18Km5pbUeIQyoiEMev1ulosyjwJFwXYtj02NjY+/sv3v//9F53/2rHaABGth9tdFPS1JEkY4XKuCB/PP//8M8/+6O69E6VSqdPpuK6LMS+KyHfD0A8EkacRhzJHgQwZDgc2N7dSsahKyCVsCvSEiK7z4sQVwBL4A0YX6Ttvm/VztaMo5LO0haIA0RuR3p+LCYnjVK0m+a8Q5SbN40zfkVixl+QbGK1SU5N7RmojYdBuUkc97vRP/+C6d8UU4kU6igyBsoPAYmgNxTyKyNRtWtWQ1Amn0rNPDnbIWSBMhe0q7wFmWTsf/Jx5Fhx5oGMypZ7U0OQPVtU8mO5sadEuVUQqACtNMAwUyIhnkRIhHIdh0KR5PoqwYQaCSlJPwJPgdYl/N0XXKYqiOTuIkIPELATlfmBzc+uDEFEUWZYF6hXe3zUxsWXLlqmZtiwVyuWyYRinn376D6/9OksTEgUZy8NmWUWCzQrP8+C1WhGhCxB3F54v6KjdcxmKCaMQuBVjnJS2pDRVg00bjQafy6WVLDhBANMtcEkqS7DtzG63Wiwe5vN5sCHj1gwZMmR44LHJuZVaNR1JLgVGeDk/dhwRkxnG9DhKPJqoxGNpg5yW0uTW0AASlhpjUrw7aSaFQ1UUMC2YSd2NYmHLdV/9wJOffpbRaxpWMDAwMHVAmVzEu4YoFHM0zxpGV1VyKFpOtb1s7ePllazlk1meGQhXfUDL2y1/k00EHOFIlihxklM96TDpDWMYLv06DBBHhZ3mfOgjgeU5GjE00zNsRSWefJbrmmaHU3KFYnHBQO1Oj+zcs3iepxErCohHrFLIRGvf2OTc+iADmPkcL+yfmioOjsHHgoYMywKTrVCoth0G7D6O484777zz3/HPJ+zaDpsf9sW3DIcRdDKEttttVdcrlcrUzDRJP1RQoyhyfTdNU+k4jihIHM96CE3OzRUGBuhkQmmhvlStVkPfa7VauijyNMNmQSh9YpNfr1ULNTGbfFpereEin0JUFHsUeYNIxhPMJoGnG4HlCnCY5O2GY5NXojUDUBKNxvy2kdpSh+TB0nN6xEk605s/0Akrx3q2MzC0rWs2pMoueFQ6jq3QEsYcTd3tZymyaEVU6vJaFlpVdS511UpKysQkZ3gWYvAgQHzQriBlBKkVu4S2beJOqEo5sElcq1Ur5nKyQpwNXSyKihN2Q1KTEjo57lkuJ/NadWCuiXLFKvlNmi+WSn4vkKQ8z6PMTfp+YJNz64MMoFtLxVKY5GFJv+EYdOWVV77mte+Zx2yn02m3w059Ip8n1bYLmpY8EpkP1iYF6FN45UQ8t1A/cODAyMiYwGMbTB+OhJYctGkYzIShRyWZgN7+9g/ceecSfJnP5xuNhtNZDILAw1EYhoq4UdmLHyrY5NyaaMLlWUg6VW6pSOMid1m3Yn9Z9mF+Ayce4+Q/nEoSDMoRJCSmBF6sLy6UKhURESesxfm6LBa2D/Dfv/bjj3zhRyka+TEuVbeR1ISy1vGItw2PMZ38yGrxGS3PuAb3OuyhHC54ObEhtRw1u1wfMZt7PQJxyJkOJ1YI+YwpkSfOhcTqwvjUx//V7t27wxDFAQYdOlvvVEo5MG66dqzzpEz87gnv7ed+fGaeLtZGYK9CoQBmEBPkVZlUD2bu1VMy/Elscm59kGFxcbFSqXa7HU0rwMeB2gA8RoZpipLsOE65XG63pmSWPeWUU8ZGtriW+x///sPD3eQMhw2pbl1YWKhWq+edd95rX/ta6CQMzYIIBWK1bdu07VKhsG9i4o1nv4eShqamGhRbSfeCnhb5gUpHcRw7rqtnE/f9Y5Nza+S6ThQoHIdcx48oTJMU2ASU1+U4+BBHQU9CqNOzSpLUbrt6YSOSY0crqVXSBQciITGFUVyplEGUaKR0a5B876CY1yQZNufZqN2cw4jK54fmZk/ueaphLp3+0rd7jmH3GiwbXfvVrxeJREGuj3wfqRIIchYFEalTIAnz8/VareS6IdiAirw8vdbr9USBo4lwQZbVYwFc9owdcQj9gGHZIAzBqM9pxDu12Wrm9RKb2P56oQrdZ2Cw+o1vfUeUmIXFdrWi2yGiRZFC4pP+/iV+hDws0BiEboEXi04S9O3YPYlnr//RZY6NtCOgTNyDEZuaW9MwVrMb0TQlcqLpObfddtt73vte+BPP74C/Qu9kGGb//v3bt20D/tL1Dak6cL/wgx+c/7znXWB023feeef27ds//9l3f+aiy75/3bUMFT7mkSfefvsfzjzzzPrCBGwpq4XrvvNNEiBL08CtcAXq9bqelCzkedr3/W63C2cN3yuKguIwfdhIaQYuW9I4EpGu7NMJYKSE8ZgERq8s087Pz2s5CcZj+KtlWUCsoGTlQvmJT/zbIBY4TvHCuGl2f/ubLy+Y6Ol//15y0xEqDA7yDJqenj5x2zCOSOiBLB3uzPAPNmxqbhUExjQ7slxsdJATLpTK1Ysv+exVV1+JSNRpAfqSaSJFRa98zT8B5/78P29kYqTKG9O0ZB0/WckH0RqSlV86JtI1katodWHsZGkY0QqNQscYGxrcfduepaVeqYLOOOt1H/vo62CLuQV03gfOnZqcRhRZAp6fbP7VaS+nwrhc4S6//PK8gLhSySdhPGjiwNzo4ICsCfCwGlYg8xRD0wJJVIjC0CfJwNTcxpx/hj8flmHKigK9Q5H0GAMPeojmDDOIKMK5gyM16C5T83a5JhpdKfLRS1/1DlkbbnWLu47dBTz7o599GXrbTAflckjUSqmfc8uw2gvjF30m+NQF59Q0V5ayYbVvbGpujeNYFEXHdnRd6LnKYx7zmPJgpZBMZQK5tVqdQiFnWjYQUBiGz3vO83/0r9853E1eF6A3QVxMTEwcffTRzWbrSU96kqLtvOaKD/E8r2nKl754YaOBqokD+GlPfCF8CbTZbM4/61nPKuSor3/zmzRFKTy/66gBKol9rBSLksREfmQ6NpfIVZalpUy5HJGQVTUMAsu0JSmHaUqSODL28sgiIa9obm5OUhSOk4IgOOOMN3e7C57HdefmyuXyN772kY6BaIxane473vGhO+/8Da89m+RTh98UhEKhcPvttysbkT/joYlNza22bUiS7CMBJBstirXRarO51DEW4U95ucLjXGM2KJREhnERQ7W7nXijBm9qeQWfRIKlrgKJmgA7j0ck0cryqi3GySJwEo3TbrBbhqr1ervdatG0ynHPaHd7rzv7247birHzhc9/cKSEWkn6xG9895uKiAQenfac13E6N7G49IJXnjszM7Vz2/YPnHfe1hFJKxaTVDCIYSkqlujUzwBF3W43n8/ic45A0DSFRYGhKdr3Yz8mwYUdM+SJ+YFKAwNAtS88/cx6sxVHdMwokqj95CefA5sMulFEoRe86EML7W6AZVZ7uhPGaS1OUWRrA5X2/AJLoyCwGegKm5sr7gc29fUCYr3rrru27TgJRngwwGFg//kNP0996a2elctJeZ2BP5iOQwPBJAkJRZY93K1eG8NVBKI1lyvSLLtUb4EepxkaNAtwKyfEZ5xxxvju/zc8tgu2FGj5R9//ChDlddddFgTo9Oe/DgxDVVXr9fpZZ52Fw8V//+H3pqanS6WSIghwTTh6uZOkWTwyHGmAbonjmElWnBgGUxSynTCvpz6FqNnpvPRlL3PCMvRhTS98/dufdh3irqXI6JGPepQX8Jg9anDr9vHppl7VWEGCX0NJys1YDOxuFzoAPtyl4x+k2NTc2u40jzpqh2EiXkYd25iY2E88B3wb/sRiHQZ9z0Fh7CPOp1mGk8SY3iBiXfFSBLVKr55bTQtih4c2I/kPqCTfQRAikYuLutrpxSKvFEplmudg5CgPDPAi6vYa2sDfIFZLdpce/7fnAflivXP11R+96tuXqRx63GNfGLreI0562Px0eMrjnnfSCcdeeP65kogRBWKI6NZWp0UeTiWbbz3iwLK8a5JiP82ldq6oQ6dott1iRfqrJzwP/irnCs2uyApIVIqfu/wiy0eKhP7uKecBh5YqTz3hhBNu+MUvpmYbjJQLIiYMAyWZUvesgGbdoaEBGtg6iFCWTq1/bGpuTZyZwKAiM4z5YrFWq8FHkSXxJzSF2q22JOqixLqYdV2XYRgYw0kg1BEJaFu5XJ6eno4pVS9s3bdvX7Fa0XU9ityJicktYzU7iuEsyKYU6zgOnPtCo/Gyl70sDKOrL//873/1TYrMzaHXv/r1cB1uvvnmc845Z/+dvz326BM/9bELYCd4zA7zGWZYH0CUfBJqBZ15Ymrqned+dHruLlEsw584jpMk6WvfvKKQR4aNnvmsZ3HY85wTC4WCYbZ/+MMfVkdHY06wIrbT7fKikvoJuGbcbrf1CrYsC4beOI6zqJF+cYQyxcaAwjmgJLClikLRDVHkq1HMpwkFKBqJmsKwREA+/dmv+sa3/sUIebxRxMqg+1hBWCsdF4VEhvF8i6Iew6hSPbCRlveFGYlmtXgo8KrWndTw8LFLzgxs23JMtXZKw3Vpptw1cIiaT3/+R/MF9J1vf1QcQN++/lK4Es957jOn7TpV3nnXEvOS118CezUb9n//96frASJPGsiYCKkUiHoP+bbKcSj0aJpx2z1e0JAfI0FCPReJfNpeUiJXYYj0YVDgBIzIhF5A8+RCxzjN60zUebR87ne7yDGKD/4pStRTdDD0aAV83Hc4Jo76pwra7XcPBy2mR0uyiqep1FAycQljN5+8JrXN44MpJMBuQhRcKiemJYzAehcY5JP6PcCRZFuMWu2mrKkRxYSIoRFjB57IyDarU6AGYuGZzz7Di0OKDRZdujhArPsvffNzPEWDLdZD6LS/f3et9uK5uTlGoFoBxzNooBgooR2ZZmg4o7mS4WF/yYK9yorscSXXW0SMxDO0F3iHu8bxgw/ZBVsbnudRFANyAAxhUHnQsXO5HPH0PFIDVHia1KGRZbnj2GZk1gZqre6U55k0o4NCwQHu9XqORxaz4CMjiuPj47l8DhQNkNfo6GijuffUU08dHhr67le/SjH09d+7vtHqvuHVb7U6oZgEkgeB8chHPpIqVLYMFN/9nvecePTRKIn8UTjJNDuW0a7VBniwAyIGDAFoiSiLob9sSDLJmETqJIZB4BJuTQqUZWbmGoA+JqkCIdaD4Je9qn3fY1gmrxeAh7uuE8SBLChgTsEuqirMLSy8+tVv83x+qd2sDRV+8YsfpyNwAL8ZBC986UunJyYq5WccOHCAxLP6DnEpGS2oqnrJZ9+/dSt69OPOgN/RK7W9e/fCXnqosVzkhi7o1oACxZH5YPWNjFvXBstylmUDt+q6ltAr6fTckUqsAA7511934Ute8lXM+Y6xCDbdr67/vBMHYsBoIJlC8oQmPjnk9Ze7Jz9/8U32zB3djheFscIMU4ZWip4STzOvfsrnG42l3/7ywoqk/dc1VwA9mkTHoDPPPKvdPs7AOyfuaH3hE/9z0+8/8ZtfXxm5ggUaWypJcqnVc4xuC8hdFHlOE+CRjjkiygLkBqHN0lxIhyxmBYn346jXMnVdRUQ/0kneBHKI5bxcXHflnIjQI3IvpumYdFQ6Sua74xU1u6JdkzqR/SEgSq4/MKhvFzTeHVl+h5ej/dHB1+XMDRHJnEteg6QMC4pFJQTd6qMoRj3HkkHe0+S+sSxLcUKEmGanG1GCqpbAdOj6ZEvko5e9/JK7xn9l2kvHnDyocdEXrvg0R1QzwcwkOuutn23P7BrQHmfUjbGhytTUFK92Tn1C5UPnvvOoQdRsxbaHf/qzLzAimmyhs8++FPbaN74fLqsuqZoi+aFNY5rNsqH1iYxb1waoPFUFw1xst9uGYcgS0WhHsm6FtlEUBTp03947xZIcBN0XvOAFdaOtxLwY+J4Jf/XtxHWRkSR5aNfSgqVHfBpWC9rEdeMtg6NzC/WFhYXBwdquXbt2HrPz0ksuHd0yJCQG90UXXTQwQD32KRfAUZaWlkCZvvjFL+62LJ6nr7nqi5VqBWTp0CCZk221WzzHO65LJckNaYZOAocw6CzP90LPkWQpn1fjLD/XWoD+BT2NpingMkEorKTLIXB8H2OUz+VDRAVkAhTDTf+nl7zcbJuGsXVs+4jrK1dccYnC0mGS1OrxT34y7PWoU567d+94tbwN5CrHcbfffvvWrVu//i/nYQa95qVvnbrjZ8cd//h9+24VJSXAjljZdeONJtnrMY+Gbl+fn4QjirxIZdnU+kfGrWsDiNU0wcQWJUkpl8utdggkKx2pxAqQeFXE6p4b7xweHZKKmh/YF1/6qYLE5WiUw4hJHg2HIq6LTaMtqKWIyJ3edGd6JHe0EaB/eO4b9vXucCh+4Pitk3Pz+vGvwQPqU17/ITdq/vQ/ryW/P0zd2Jv93g1ncaQ4onT6c1650IolenhmxnrVa69ZrNcFQfjuD94fRIjW8jNkOhWlk6A2ajOI8WJPpgSGY2IuWDDnFF6UGSFVQqloPfTwetqhs8Kr3iTTs0TfUT5oPYwTFb7M0Kt2+fNwf6gi7tsPKZWcSS2A9FxXtN/B0uhEqSbFAhCftslk5yMqSgr08sCuThiHDpkTCHyKokUY7g/MooEauuU2/MYz3jo0MhZFx7m5Xw8f1bvqyos7lm+6NAhe0MFPecrHKsorYMe7bvUH9WMljrvjthtyBbxzl/Ov3/14el2/9c2PSAisffLJQxS0tR6iV77iYpREHMBrIVfmaOR70BScZfHtFxm3rguQrhzHcBwrimIQBCDl9u/fX9i27XC3a220Wi1JkUdGRgKG+t3vfnfc8bskiVNZUrkzjuJWq00WkWXylBbUAjxFVhAYtlHNVTudjpLLfec7X4x89A/Pv3B+fp5hmDiO77jjjp3HbLnl9rk3vOENsNf+W2/9j1/8h4gYyzVYTvzBdV+2bEQH6J//6SJ4DjVdh7EHlDLLi/um9/z+f3/Z9mwUJstQfMRRHIUpELZgGXM0uZ4iJWaJZdeE7/ts4kO9uLioiHlZLTArYdYRSaHivPGN59y15/895q9eC9YGfDk5OfmbW37Y8VxQu3mJGO5/8+SnqxLc0kdHPiFNuDtbt4z6vnfSSSddculZioxcOATDwH2vEDcSP4hiuOOwGfQKXyH5sVAie6EvaYiB/iDG7HAtixnpGxm3ZsiQIcMDj4xb18bCwlK1StwDFxfr+/btq5b4N73pTRd97itf//T7DnfT1kaxkG93UERZrU5YLo/RVP6ZTzsT+w3W744Vq5QXg64xPaJ0DMcQdDbiGS432Gh0TNsul8sdo1ssVPYu7X7EKY+ZnJ1RlTzm8B1zi0LluL1zREb1RP3vTv9Mb+aOvM5+/RtfquQQI5Ilpauve0PXa0mc9MKXvNToRjIlFkrHPumpZ0aBmCYiGB1V3/j61xx/fAFj4l+ZV5DryDRPHIgSK9OniBtWAGY+lThXYc5ZfV5pgZLUGo+XK0Wmn/5PK9d01H+cPBX96W3uAZwsvpGlKpTozsR7jDpY9jGMkvDleFVZHQFJMaIwksqVEsntUEdSMhEF75942pvBnhBEZnTsSQem/rBlB3fZlW9RRDSP9sqcPGXEb3nd+e0lOXIebvaYYo72g0nY8dgTaD+66VOfOPeo7UOm34Dff84/PjWMy/l8vleftLs9nuOIWFYGC7Vj53psp534YBVLkxMH5GipVKzlWbDhLEXJskn0h4xb10alUgabi2QRrpQkSfI877jjxn77298e7natC2ihqnJg0GHMDw8PE1NOFn9yw9fZAMkxcjtIUYC2yJaNLjzBMS3gpo8UlrgNwJNteyjHIbAGuyYC4qMp9KznnkPWplk28JcPAU8g2IlmbwGGmfrM7u9ce221XALTdaBSiVD0va99z00cNp/6tFeAyen6wAOELP73f/83DtyJiV/W60uPP/Xv3v2214+OjdHZjMD6aLVahbwEl+jOPXs+8+lrdt/6O0QcJrAknUgiPhanCsX8ZVd+RpKRH5KYEZmR4S6c9e4LHUeKY6lUKnU6LvSHKCIkLgjSZz/5hbEaDuJIZVXfd7797W+zTKVrugUJ8RjGOKBy3A1Ry0RPPf1t8UrWDPgdFUa8MESZi8D9Qsat64LnRZqGvhXLshxhTmBRmuT0yATHOUbcvv6/Pvz4J/+zSQmh1Gn7rae98IyoNy0EiPMFFAupfAJ96PINeFPskdOJKBtRbkjbCLsxFYQY+QFihVwNKZbBxFgvF7bDZrdOT27Z8dgD3RLGuDOzkNN2PfMln6xV6Ssv+7CJEIt8jshQR0TCT350JUfSIaLFBuHPV/3D+/bduFSsPEarRLt/2zzj1ZdarqVqkmEb//6Tz2OaDUIWnm/HRxyL2j1UUlJXsQh0rRmYds8q6AUWMR7yIj+SWCkpz0gFkQ8tYTDjRyEXx0yS9MB2bBgPmJUECFEcUXjtBSgKtKK/nJmf4ck2oRdTFPziulc4IAV+Elf/u9f28QKPYdbezSbzy9xCvV4ulcOYZpLdY8Q6gccxnBMEPMN40HiM7SASGMqNkdhDKio+6bFnSzJsQluWoeeIK3G7sxAE+777vW9bXshyEUuK+rg2YzCIecKTL5GlnNU7RlEUijHkAt4/8+uhAenH3/8q7Di1sO9d73vhwswsCjUaq0xchLOOGNISFll0HFBJxUmXkj2kcWzB8oluDaKwuTi//bhyrxeWBEfm4XCZbu0PGbc+RNBut0ORAsk5ODg4nfiNVWu5q6/+ZI0HMxORrHMrlifh1oQcigmJRUkZ25AYvPBoByHhDs4iQphjKQykMTdLNnvf+6+87ZY5X83RJKOrIIq07zG33777nHPOmdh7C0+F//b96wVeALGPeaHV7UiiWCkSa/arX/1QuUziBPbsQW97x3mgs6CpjmsquvKCF7xg/8Q+QVS2bxv7xEWfKxU1jltmrrn5eU3WVIBOjPdGo6EVNSBW13WNXq9cLIOibnaaPMOTcIlmo1ggiy2iILqeGwYhyeTNskC+8TquXgvzC7VaLQ2LajabcByWY82uJWvServEKAbuJll7EDZN4qgEezmOo6yfho+j2bSkCjmjxflSvpD8DhI4ckPq9Xq1VPKB3ylKZJip6enXvulMquHm82VN2+J6JkexQIOXX/5p2Ks2QOr+kgoroE452TCaQWDm8+oznvMMjJ9IilSWSiB4LRiLLLFSqXz3u5emjdxa3frhD3+4WizxOAeH9kyQuohJeJIladaW3YpdilgwT3rOhWkgOKZi6EgXXPCeSgnaOQc/3l93zJBx60MGuj4A/LXok/pIdjDCMeXQl0UeGRFyQ8Qnln9aEptwq5hov3TeL3kNiaQS03yGwLYgJIHmLJO4PFUHyZfv++CrBgfQY//xA44dhz5u1BUWDWn0UGO8FraO9pno2U+7umfO/OLnF4AFKSYZs6YWSYjtyFB5emmxXC7vOp6/7kfnLzTblYIODXnU45+G+Upp+IScVvz1zX9827s/DSawLGucQ3KFADvYtvXB8997wgmgRklhZ2CAuRYq5kUOi3ULqRLJQgJbwjCgFYpuQhCeFwsrUUxWAEyEuXWy65RqMqKWwwdo3sOsA1KYAelGBPd63CqxK7VOwyQRX8yIVuTAqAREv+YuU535SrUy062Lgl6s1tIvQaG7Huq0Ua1aqzfQ28+57Pe/u8VzoxNOeFhoPFbnrZmJ/fny0rXf+IJeRW7kskmYw0x7vqoPzjYbleIgHFtUC0/860+YPYfFz1VyjzowfkDeIeIgHBvRrrj8LEFCIo16IfEw8EKUE7djH3UdRIq8sEiSSZdAiQNbvJJonRA3Ro4XW0mZCRS5OLLHhghBGPXpUgnGjw1KC/+QQcatDxEQkULTMcXYtl0drnqeNzc//YxnPEPiBG4dbs2tio8PE1ZNubXd6wo8IyuSY1MxjmhMtmu0pVLR6zrbaEqSBSW0SJUXWRbhcIVCwfd6UWSKonjyyScrOV7X9euuu26kMoTI7OHCYHmwbbZVgXGDoFTQQbq6vv/r//4xPOGWT9jsRS8+46abbhoaHmYYfgkYNKlQ0usZILjq9f+kaHlp8cC27dtppnzee994wvHHE963rDiKeJ4HS77T6+Ekx76mKiD0QMTB9zRNMoStJ0IZiun1eumcQE5LMj+BUOc4+HI9HQpXOF2dg9/MreQDy2t5y7UoZu2Zh0quAq8lrbTY6shcbnGRpBd48cteJXC86wgc25aVsd23emOjOyzToxJ869oPcALykqQJ0H6WpF4j17+m1+IkXjkMw9NOO833fU0+TZY015S6vr9z5862cYftWXfeOfXqV7/adluhZUjJ0e1Og2UUOvZcF4sSDdI7DCzEkBGIjck8TjrBAaaMj5EsPxXEL7kmqmz3nB65sNTY2Nif2QkzrEbGrQ8RaLwOjyNoohO3nXTjXQ7DMEeNPmriQJHTx0lQpZ9DoRRHSY5BsP6YW+DNQjCE4kTlxQyKWeLfnqxjiJJomGbbAo6yVI1n2OTp46yG6Q3wpsQ5PB862ImCMKKjZr1Fc0VJU+tLhutTxz/yrZOzSzMN72nPvxaeTNivMPqza758VU4uTJkNMPOJMcowLIPnm/NDhZptNita4aff+YIduGbXAHaWRaKPTCd60YteZJnzUcDjmD7+2L+Zn6/TVPCRC74xt9CKI6pcqlqW5zpkrnNq9qfPf/7zYa83v/nN1TIfUCJLoSACbRhq2trrMPsXeqODZdtJpTvt+cjoBZWChBWpvc4qG5/otlaHTDhoyXrPjTfddcrJR9GctF6F6cc96i2yLLfbTV5gaCbW8yTMl/IHEUUzlOM66uSBm485Zse//Ms7SRKyxbaqibwQeIEHDKgoZOxzUBzEZGql2QkqOvuUZ73V7DEs9RRGyIdMbXqmU6vVIvN/IopSNK8owIAhBl7Rt8rNuqnaRCmTAoW6CmMVq3SR4NP8rO84YbgVEVa1ojigEsslREqIZTIZwJJz40QprwhBoEgajMI2uZoZVfSJ7II9REAEl6QoMvrYx9758jOvnZ+fB2mTz+dpapIkzorSEgYJ0VDL1eswIdPkm/TNykeQhLBBvlDyfYeiA9MiAf4g2cIoACKDnwWyQET60ZpGpkQlSaov1YvFQVktTU9PszwoPw44JVVABw4cOP3002MzHNwxfNkXLltcWgTdN1itDhZqcKCSVgDB2O12S6WSXOA7ppHOElKsfPXVV+c0AfhZklC9jkol9IRTX4LiBmjNQr6IMYbfpykGNPITnvCEG264Afb61a9+RaEuULwsUo4X8Hwxiow1L1ehXP38Zz5xcBpRZBGVU+Eawm8Oj4ysuYthGHD6ek7EyXQwfPO5z32u1TiwsFRP5yjvjWLxsfV6fevWrZiKFpdmO50O+TKvXnX1J0ErT025g4M8S4Ml7rm2PVDR3TAKQx/GNNDFhmX1PC+nl2AEgb3e/vZ3Tuy5ycM7A18uVrTpyabDw0XWFhYWfvqL8/7xhRfOzsxWqkW4eklFwmhkZCT0CSnDDUI4gu9j2uv2Gqoew/0CPYqSRbn03/J7jG2SlohwK/SfoaJGdsVoaXEpp6pHanLNIxfZBXuIQFFAtS6GAT1YKjqdW3y3ubTIlEr567/3KZasZUkkQ1+iyEC3+vQUIvNn1YOZt5eziCSzBmBOt7r1OAyC0K0UC6nhzNOUH/luUGVZMgEqiol/ZpL5xQlQyBB30+e98sw7GrcefeJJjhP/Yvw/jjrq4bDjEP7k0uz81PR+Gw8+67nfbM9PHrV98OovvdK1UFGR/C4qyFwUKXTXdW2jWioFiXkNj3TbCkWEBAUOFwxXGMvxfv0/X4M/dW2TLHTzDOhHnuJNz1xaoj/4wQ/Cn/bt28fzA6rMAr90rDon8jFaeyb09gnxef/8qXTGoNFosCxbLBaFBDMzM2vuonMGSeCbIE3ODw2IY00v1NKP9wbH7b3+375ULvKLDYuD4SqpE+wHEc8gP/S2j9AxWUOKEWVpOc4LGwIMGF1P12u3jy8NDJb/4QXvopma4ZKHtGdvE9WTaIwioRNqKChM144OLvzIewcUxCP/335wLpzJYidWJAzjxF3TztiwsNQldkNFUxxEbr2E0UKbFNOEk6AFcsuZVWtZXnI3n/acT6Rpz8xey3Js4nwVogIj0Hw22do3Mm59iADoJg5DMCQn6h3QjbTA9ZweKCCa5P4mfqfo4CIN8dFPqi6TOkvLu69kaFr2LgKxw2EgXp8sZbhE+vGSCEyU8CyVlKujQeIxPC+ACmJIblDApZd+TuEQ2NTPft6bQKyBGoUvu90pkeFOPfXUW2/+jSAUQc9OTU099alPFTmdjbo8p9xw/bcKBcG1XC1Z6dZKZB0MJJ6u54CzHNdVyLhBZjlB5yYuCiJD1uGWTXdQW0NDwrnnngvvt44pYLzW62G5TEMbQWp565jrcGJPfOJZKSfu2LED+BRODTSmbdvrla7xXELBcO4gYHfu3AnfXH75h8PwYArANYBj0ga4C5WidPAiAyMDR6eJbOBwPMukvgeg3xVRKerqnXv3nnvexxvNhVarpqi6qpEMOG5gQWvJtDiD9uzZs2V79ZZbbnnFK17hNyfzIhOYnh8EevUo321b3UZ+8MSl+VuFHDmRkiLtn52NEN42UJuYs4t5znGCiPbX5Faj9zCcJMGGkQa5BhHaFJvTdRJckDm59onNza2hHxpdPg+WlBeChaVphh2rSepM4BCBXg4YAksQProe8j0TnmgY9ucW5oeHyWQWGF9BHAmr8gZTibMOCECSqj0NNKI2IvelHQh8TjeCSCvwvr3X9sAy39FsNj3EL9qIE5GGUZr2GyMfmYMkrnyNOKODDxBrkkcuWRYXiMFbj8iejkAWVjiFBmufzuctlzh42S565nPfhWKGiMTl161hzKScQwkk68eB6QNqEXWdxSS1t+igJ9Y9D2gZaKXyhPeDXe84YBl7v/zF+4W0NgLOgYYOA1aVWOyThbg8WeRGoRmEkcdJEnBq2O7SOXjHWcjZMZbeAgcoa4gs4fiISS5+5MicbHoGvDqhw9EcReKrgEjl397wmb6usIhb6QmRl3TVD3UTWQwKmva9kGHAGAf2ozme91wXXqHZxmIjXyqiMHGnTXat183KgAxX98AMGhzSZ+tkJlcW0WxXfv2L3jXVkGFgM4wRXT8hVgyHoV17gdwYLsJUKsKjwVzZq6MB8SRkRCy73fOJ1UBzyDDSC446TZDMQ1HiBwF3X2GPT45LQkXcXpKp2zY4nsK8X++2ZK3sejLPjvS6Xdq3uGQvHO3j6bqiiDxmglAK4/AIrRN3BGNzcyvIsWRRWJK4lhssLi6CKgG6RCS/CcZB1Ov1REkFtSLxqNHspUVfQGsAsc7OzsLYbhh2oaSD6hkaGjq8JyJJAowEYCj7EbFYPQ9vrdWgqSAYB7ce64W9xvh4XiVrKcWCajZA9vUw13dar4nFeVZRVJ63o0jiecenFJlheY1lh+/OrTSKl7sWhdYOFQV5mCZbAmKF0WtkZAQsetCzQz5hoChiXbcxNLTtgvPPPXbnLsMw4R4tLCwMDw3TAW6327zAp9YrqEJq/QKRQnKOqe2fzjInTQLt2O+pLxcrW+bWu1U4IbnAgVJZjuUFNk2XBUeEhuEYqwXiKAZC1bE8RSfqdWBAHp+cLBSLQ0Py7Nzchz/+5Ztv+0198cCW7Y/zPIGmtXK5DO0zTRO63/DwcNpUEmiXRr/e7Xom40fcdzAuSxHjw+n1YHjjOG5qerGgFzRNs614cJCo3cnxO6iIiHoYN2BgEIRMtfaNTc2ttmWKijK31MyBUcozwKe6ypiJe5/IxAKDU2fJ+dkZ044HC8rlX7jk1L9+0s9+9tN6vTM4OAg9usDzlu0Bsa75qMbLOnEj4HhEtIQs1zOjkx/+sBt+fkd93vV9zbSeZrYGBXFJ1rb7LrGQu01ZCEfhaZ/n9/R7lC3bj06dnKxORysOgcFvdNwooiTRTFiVJj0qToqXrHBruE4W6tmZcTD2E37sgZFbrVYrZd00T54pJoVPKAqY5ebpxvRnvt9pNGdnp8eGhiuV8jnnvPW4bTQSdCrhFXj6waYu32O2M73sqanrBKrKyHGZBRXssoJIWtVq9XS979zYUXwv36yVrIOiwHfaHopZYG8wccCyiSJeVXEDk4+m6RZU3qCYdtLOIERnfvDL4xMzglwIImrywMyxJ/x1SY0aftzoNIq5xbn5uXa7OTY2pmqe6+1JCbRaEyy7njYkPfah06Xr/Z5Lnj4RGtmuNwVKZiklr3Fjw1UYukDmLy0RmRwE3uMe9XDgd03jXDDZEMdkwrVPbGpuFQQBHuBKudDu2YZjwaPearXS6TYGkWVoGNtBVcFmioht35dlsuIBIqVUyoEwmZufz+VyeB2/8Q0GkBHHcHXLlGX97LPPvm3PByYmDtSGR/V8HmQ1xy9US+WuQUJdjVavplRJuRq9bzEyPz8NFySNdwLA9QExWCyWjK5FUhmipOQseeoxWhFTEV5bVcHVLpVK8DxDy4899lie50HGFgqFbkhmaaenp8FKgA2Iw4PtwEgGCmv//v0XXnjhwsTPDMNQZTmMY0YUZYb57b/+4G4/vYpbgVhhMGg229VqHprteR5xgcgrGPVd/ArdO3x2hd9gsFFVHhSe60a+H0I/AbuBTKpyjGnbZ5zxplt+/6vtx53UM4gLBMMK9RYtyTr0vXyxOjAwAAaT2XMqtWHoXWZnD7TwEY94xLvedfa2EVTvIC8Jnxsso7XXy+7X4B0ZcGWQFZGJeDB32jZqLKFXvvISuCmgWGGD444ehF4kyzwJPJOFqP80NRk2NbciVpBZYaljS6oI9IkorOTyKd94bigJkpRU08NhEIWgDlgWI8sluSvmljrwqNdqA54XiTw1Pj61deuy4w6ZYz0cKfWpWCAzfZhnKTQ2SAm8H2MXM53Fdntgi96zew7q5sfIzK9n2hTaR/m+YHb/5M/eAwMKNjuzIGr++phj3vb2s3ceVQN+MU3iJpVUJFmhm1UXwF1n6PF9kJyoZyEw6OHNvvHWW97yltnxm9ziCfDXnKRVCxUgHcd2eU4JfPa2Ow7UqoMHpjpe+LDSaAksWXjsGZptdrsn/d37lh0e8EpJP3IjiEj3XYdl2YedeOy5576qVqZ7PdqyUa2Egmj9Fah1sDYZJwdkBVJY8aabwosvvviPf/wjSE4g9Pn5ulA+FYiy1T5F2/rY2Z5rOYlbviRHWqvHRRZqRbjNlEOex1a73mKaMfKnf/4NRFwXOsUkY2oth1Jeow7mAcf37F33+uJPo6fOeyhgKNdFQTfg8uI2dRR58R9VtowoEuDAC9Wtgyqb/nh0fw6RYVNza6PRAKWg50TT9TmetSxrcnJy55ZRlCy7SwJ5/Pbu3Ts8PIwSbRJRycIuz0hyzvdJVWGeJ2u+B4n18IKkRBJFJ4qWGg0Q3SMjuwzLAhl+zTVnaTyaWgi2VZdvt20gWV5Dh/1JcCZZFocT73bjfB7D1aAwJUl98xRK3EVtKpRV3XV9z3G2b81/7Wtfyalob7KyrzBozyS68MLPTk5OMQzxR9i5c+f83KIoirlcHr6ZnZ0F6V2tkBlwOlloJ1jmgNRhM6U9srL/X//1X+Pjvwq9Gc/jYiSKbIcUU+0TzppDZurWFjo8x4nio5eWloDKSdnHpMQO0deqCmKw0VyMcMDxy+7Dej7nYzcIzfHx8ZNOPubd73vn8aM5gyQYJA4SYAzJsgxmAVxeGMLTqd16vQ72Qf+XeW1QiCI/Lgo04mwGp0F9oKDbjW7a25vNBRjYqoWCxDCu5bIshzdocuuhg03NrXqxeOeB2S1jg4963N+WawONduuKK7969hkkzf5INd/rGGD17ti+48ovXcFQ6Mw3vuMPf/hDpZx/2Stf98mLPqnJCqZJhWPb81WaWbN6e4z6Z6/7CzYJ+gyTxQfMgKHs5QucVW+brtWzkcIjSY9So9KLPEblYGvK6/sojkAq3METGUoY7FuTEkHZB4RcDmU3pe5OQcE65qReUOOEBQUJ7AAc84hTkBkiNQmVkhh08ij65HveAuTJcyTzoeugF73ow2wgdOa6PMcM5Y6KYawLI8fiZtRCus5Exel8RHJIHICYZVVqdHDInpu6o9s1exVQlDzPjS8tCXHfPd+j08Sy97jT5Barem7/zIwSSaXRU6Ah882mTTnD24bt+cXpxSm9kM+VRdM0ZJnM2EKnuv228XKlWKns4vFAfdL98LuuATpOR3q4jzByAK8BKQMLcwSkqfBlGlWxBvrPRXs0W4ZDYMnELONEyAuZwaETJ26Xy5Va6oFm9cyIJJCBtzAksEleswz9YVNzK2iErWODs3NzO3bsuOqaq8A4XZpvn5Fwa2C1GQxju8lynKDoc0tznDpw840/J/mNXfTUp//9z3/6Q5SoiVKp1O10c7m+SzY9sAARB49fu93hFaWSB7GDp6amPBxTPP2a17ymu7inODLqNsiih+VZw4Ojrakphek/a5zIwROu8IzrU8CqXsRKArZNk6LYdbl1nS4WeY4oSdNTU7t27fKiXLs9I4rE143TyML67379/7Zu3ZovnGza463mvKoPMbQcBFs0VewYXbAqgHIW5utRHAzURszl0NWD3JoAkwX2drtNRbFlGYVCARgZGm8YXVCyVP9FoVd8C9bgVpKbKvEnI8tBGKcpuEDDchjD2e3ZexeI0B07tqX5BLrd9tFHH93ptubn5yUSS6eABofXoaEh6JCW5+u6zvM8/GBSlJBO07ACz7LruUNEfc/4w69BbwniOPD9fKkyNduANmzbtm1xaXLSWIINSgU0UFI9jwQ+q7wCdhzDbmquuB/Y1NdLzeWg2xYGBrrdrpjkHx2o6f/6PTLhxcYojiKQEqVy2fTJnH9Eo1YP5RS0ZPi8nOs5JN+orOajGBFijQ+VccZJViHi1L6RupVjO41Goax4KNw/u1QqlL0lno2rUSAFnZ2adtLS/tli/ljYssjjhTt8TXtEi1s7AOk+0ENFJKMm6GMmmdCkQB0GiCfZk4HcFVkGS5OjuVarVSqW03wCArvORWBRC5hp9MS70hV7sUwCQinEdQhJjx79j3BB6z0mwsdwueMtkgaRiSWq7vTonBrF9AKIOFWFSzxv93h6ObB1hfbSIn+keYrkUEwgy6QWFE2ZQE9Ax6rKE4XcJ5g4mZ5esyJhhPmE3+QVxpZJPTCGiwVzbnoIrIaYduYXtEQs63IRNT0tFFCs0CbbM+wyNyi6qtNxhpRyQ5nyg4AXBNtx6EQ3pjllWaJe17uSS/2ei9cZphnJDjuCIre7BieItWr1j3/8Y6EgFJIkxc3mPjeC43mSyMEoCPqi30Nk2NTceh9IcykVEudEIlgoZDkOzwvAttVSEVgDNAQQShiRZEtAKKKwEQEC942crscItEi8ZXDgve997zvO/eLSkoMohhRb9ntJYm8yl4lJBnsJTuqgv+efj9W74BWHAEQsVgzjk21ZQRCAsQvHgkOkEaJR5Kz3a2siWr0mDeMbCSfDURLPQY4U4zj9Jtl2OSniiivCam5NV7TgJnqeF4ceWe+WxCgBGUrvR02XdE5l7Wqva04JxTikyQoUXklBFqekn5wXOTOcy+UFXgYVCV3ISq6ep93HTM063Er3PbmT3hpZkx3fNx07Vxi4/fbbTznlFMNY6LYPoMSLA7bJczIZMkIfrTnnleE+sam5NfWRTMozh2mRZiZCaT4T4gQOZisBmKkyWM9NU6gUkVQoQq8sVgbmlsyxmgyPT+BFoR+Qmdd7gknz/G+Mdu3VTSUvR5Fbbzckvfawo5Wlhf28MKzpOTCE5+b379x61OLsBGzpOh5H8b4bSlTfq79ynEikhMvS/EkpX3uuq9E0MAWZmojm4IiMQ1aR4E9Mn0tmEbtw6ANOin9jOmloGmiVvMdMlD7sCdNxwT0iWw+xcxyQADngeuDTH//rtd0u0jXy5/ux+sb0v1ZuYXdVew62Kr162Ea2gLhu0AUWKwpF4hkVGVVq/XXR9RrQP+/1kG+glogYFwZjpAZI/JunvmzRWQyiwIuJtfHoU0Ztq6eyIo9Zx2Q4H9GZcu0Tm5pbM2TIkOEvhIxb10ar1QKrVhBFQUQBRjNLS//0z2/tNO9S84V/v/6Ht9xyy1BNnpyc3Do6ShMBd/jDB5ScDPqFpuh8Pm8FIY4phmFyudzM7Cy8GR0dveiit4lJMyV2eVrQuR91Sw/5ON1Nj3MUqWYYhch1kaYglkGOi9K1n37nHe6xMLPaXza61/vlo69/IqSKiYcYhtgVlufpGkehdYJwNxztdrumV3JMroM6oPR5npUZOboPN/0HTreCPhUYIQLDDHQqyYqBeZ63LMuzvbFBUmfi5S9/eV7XUUx0tyhhzw3pvu/kZsem5lacVLJI0poGdMICMY6oxMzM68QVxfc8wwykgqSXyzGT02uPuuYrFwNlPPwRj5xZdIGwTAeZrYXBWulgGNJKR6eWZwY3DCEymjFWTEYReRa1bPuUh2/5xf/8Zmh4a7fbxHFjQEcsIk48TmzQiA9Dp4IH+j0IjlYFB61yKHe6hsbLiBOW51kCFHdMrUAS0/VrSYeH9jh0+Vb/yL25J6butkV62dMJCz9CqkDeWy4Sec7xSY0T7n7Nja/nTHYfcNN8NUnbyGxxvPIpRu0meu+5v/r1b24sFYcEkbhLe24gimKX+sOhc1gGdbc38T3dFaJY7LdhYkSC6+q9fXJOo5M8sLMHSFVtFPU4jvT8hx2TJr9xiEMbw3Ck9Rm39odNza33AZJUDcBxYqKj4KNhGIIgPP/5zy/I4RVf/t5LX/SCn3z/GkHgsaKQjZnD3fMYpGoYyWqQxNHkROGNb3zjHXvOhUcoDMMgCKD9IkNkSMxFmMYCLcRh/zOId/OfP/Re0LQ0rzYcC1OYoqj1UppuPEAJtrtdLaefdtppWr7S7PQw9u+HoUH3z61OWrJhLW7lmMrsjFIsVsA8Mi0b7h+dYLkwbT/cus7y2n2BQpTrks6g6/pSq2lZLhBruVx2LFyvE0c927ZJeQg69gM/8kKez2Zb+8am5tbEmI/DdC0rTtZCSf4r0mtdy2JzOVLyVMQOyQnCxjQfYpblC6yk5Ao4imKKJ3E2qipj8hurfXoOA89GbppB3msZLZ/mfaQds13go4HGlCdJ20b0E5CrsgzJgwVikgmI8d7p3701XJUvMT7EG+ShtzzkwWViQQahmTl03geu2X3bnaRheq6vQwjePVTYvTTrvRIUiFF7+c8Hq37FTEjELO3FMOyJQFwUxRrxw6k2hRkavsFe3z0/Ylend1mLaO8VGap4HFpxYzjIlsTHAaOW41R2FkVVmpw84EXOwMCA5dizzWZe3LJcDOIeiO/hg3WIgkO20e+5dC3E81q1vMN0g5m59kknnXTjb/dLqi4ISmy1k5MVeQYMHZZ40MFNJ2bZxjkUPjSwqbn1PqDkCCM4joMZJsQgxOg0o53v+Xv27MHJn0CagSaMfF9T5b5N3wcaJGNM8rwrihJj2YLBII7b7XalsgUUys0333z22WfPTpE0HAIdCjRj25Gt9P20rB5AVnOrY1mCUsAUb1kd4PdK7eTdu5d27STutDO21dch2PgemvJPcyu7Mke7mluphFsFQXSdME6ytGiaBq/ArY7tSnT/8wJ/Mi/hvbh1OdxgVZ3Hg2/AKGq1Ws1uC3oRdC3oTr1eLwe9rv9gufsBuBSkFKNpNrud448//uKLX/eql38Zvum0WmWFnAXLED8t2+rmZZlOXRKZvmceNjk2NbeGiAX5hhkk8rpt+RLHcmAtp33fdBHHCZQQW6TAn64h2SoYviPlcs3YhqumSDwPNEBFnMBEnkFRidEEiiOpRUyiMYlvPaEVFvWvD/tHzILipsyOJCvkDDiMDtTd0S2didmbA1Ss7nrSvpbHqSfBlrcf+P0pp4iL4+NefAo69MwnWVOT1yCKgBSAkBiG6Zl2mrW20WryPC/6q9O7LIeWwguXp3u2rWqy0VkYHh6cmJuvjY3Ot4nDlrxOVZX14EjEH9ayLEXRaIoD6gFytF0HrNco8XCNViVkSf1cbXSQKOPERSsCW5aUA4uDbqe3bXTorj13gIkhi3pktHP5HKcwoXXnqmtHp3Sc+NLSru8xtEBzbODHcMYkLUCvB/RH+X276JuxQ1is0w7DsFzJzx4gpXTGtgx/6dLLdE1aKVUGCKDZIG/hlYv5nuEB81IUpmlE0csz+bYd8PwD9rQa9DhNCyGZqKCaiA3CkMV/yKsokoL6PIkoCZFLMSzFCVHM0BHL48O/Wvugw6bmVlB2juOyAtPtdoEpYazuNDr5PIlLQYLg2jYvkkImmoZ7nrewsLD1mJ09r71t27ZmswlPC4OYRmNB4lkiN9Yr9blRSCI8odWEKU2A69TKxY9//OOvf/NHm11GEITZ2VkckPilsbGxubmbq9XqbI8816u5NQ0k4xMZBXoRuBUe8nTmNEoKVkd3q1VwSEW2Wl0gkTS1K5NEE9m2nVbo87r9ZUpNF8rhR+DKw32BV0nUIhQTT+N1uJU6JBjjdJMoDkjK6DgYHh4+//wPHjVCvJYj0iokiCSf3tDqtCdxKnUT2RuTtHvw/7aFwoCUBaNI6UZyXXDfkVzpUEuEt+0hhVs2qpfaRlGT4pUk28krlcbrkzgUy1bUZYXouaTiqyiQsVmSH8hHVaIkOwocz7EdT9G3ejQNlxqusCjwaZZ3CpFEMxJPAkxcG0Tr/UnHs8mxqbn1QKtVLRSaZk8Z0IEpu8ih9NjCpIipxMLjDc+nS+V4F4kN29tyknXz7n9jha2FQoFWCz2fXrKCQmVYTI1WfMj6wyuVXegNnKKKseX5nmnEhUKepjnXtVWEtg2LnrcYRsIfb/3v0dFRu0eYiBPixU5LFIJKMHVo91W6lUU8wzFhHJk9U3S9wTxxyrEFm/ZpDznLmyO02iWeVlDgBXbXfOxRIx/7yItHBmuW66bBP3mhvzJ2SvKrnuezPOs4MU1jjiMJCYHj0oW0eKW216EWrPTigy5idBITAjKwXm9WytjsdGMvUHIqmQkP8VABdowOnvVyhAdOTh+jTreb0zRBQEzyR6MXiDIThojp/1mxTZLFJqchHo7XQ0mNC6To6txUq1bLHwzdWKloQF4neFah0Hw7VFVaFplYVNJ4XitED2DFKrFVhQFDInUeydmbXaTxj6Ql2nWbIkXGQg6xsYwlEpDo8oKSzbXeD2xqbgWWHB8fH966tdFokNkuRXLDXprSCqwkkE6gTwUh13HsYqFw1VVXPe8fX19v8d///oXQ50C35iSu3W6Jem5ubm6gcphruoC65Fk+IgWeSRK9QbHkxnGrTaxRkqaEL4IATKf/vvjFt+VLb8M+0lY9q6vJ0rIIkSnJTIYXo1RSNZohxriQu9dDlvzVMNyCRqRNx/LgsnQMgxUEXSas2rcxmZJmFJGMKhQNzfb9wPNiWebC8NAGB4ex+0alUnAdF0TZwOAw/Gp9YQEMYV3XOYlb9VtoJS0hQRrXC/c0nyPpAUlwMEZ+dH8Wc+ACJKvxxOurZdipUQ+mwPBwPo7vmdQmhUKj/fv3f+TTV9xxx40yjXqmqSaVeFxEP4DcSi94FBWLebbeifMVDrPF3bsFMGVUlZqaIiNu4nsrB4HhOY7Ck/hXht7UXHE/sKmvF8gqtrb1ea96dwdVn/3qd152+SUqXyolT9CiuVhVdaFArFo2yaeHGWT4HSQMLnRQJY+2HH3Kgol4Vu9EOFcaurcrK72xLupu2GFZRZQ137NolkguBlPFvPrjH1/++L95qSQfC0Z6FBLVWSmh6fr/Z+9NwCXLqjLRffaZp5gj7pB3yqzMqqwBKIYC7Ge/1m7l2bSt72ufH36itFCCqAi0hcyCCio0VYKIrfBERJ4i0K1P8amtfi3d7VglUFJFVVZmZeatO9+YpzNPb619IuLGzXvjQmQXWVD3LpKoc0/EmfY559//XnutfyWnS5zJEHU8Ljd92TMGaba6MVVkWZI5YtkID2UYRiripImWUka2vFiWqa5gcH7ONHG6j2GhNKVqwSar+KfrMsrnJgBqHE/xuH4wSEdObbxxnWtii9llpMiVBERRZX5+oYYKOtTPzUGfAa3QjEc/3LPBLJOu/93l+N73/87Fi1jzBqu0ViqANQldnupCCKrQZqHZAayh55MEMUVtAHpJkiZV7OqEWzAqv3ixlsncXirP20kjlpiLIAj864iZm2CzuVO2beMMpJRYPTGh6gueN+uh7dz8zGfCDwQlR9DlGicCllYTyNSl1U7sWGMrvDAve+Vrv/TltbNnz/Z6vR/7sR/Lafz//Uu/SBAdMAM9igJ8BzQdOAM815/61Cf/jxe/5Z577lm/8vnInf3+7/9+KYk/8bFfWyzmn/JcH3hdIwxk9WDkHAdoIeV5lFdFIqYoCrxL6ftcr9cXSiV4jRIJOeXBgFW4cMMwBZF2en2ecqqG9DMM41arpU+oL00YcdaAmFHcnBcEXdPSCEp5cqHAQ61YxN/7PnnggQc+9psfe+ALD5pIoWWgTuLYZE481pk5w+WDQaG+G4h8xPEStIoId5FXHasGw5H83CkyAVtj31OMZ2xXdzOZDDBcAEc4NMr9CVPzVhgPGcwRgCKEOTUNNUGxBUHgJqmfhCimMzc3J8t4yb4/6M5gZXitbML1mxd4sEM4hCzytXbX8QFGDVYdS3zNa34cfpBR8DxzOlUUPbRD4cmbRjs+dqyb7Du+9/2ccMfyuefKhtHqdi5v9pPIfvEPfAi+MiXSadRkCX35IfTdnLDTbC6u3CKYpWpPIapZKCS8Eu9sXHzZ3T/5ux/7SDmPiCAlzOXHserZCTDHGxfoylPJJz4GJLKxmyypTgRsO9xpWzS2HLu6tDBXb2Ig5Ktf99u//MGfXCrKuxMmZ4RstkvII4+Q973vwzA+LbLqIoDdm5ubnITCYPuDjZgPVxIABSQZQEMAMIJPSRJTXKBTTgH1WXAF4JphZne2DU+/i+TKXhBgVgKXTr7tzaGly2GyL6BqXzqsoWCpCFWB+whgAfCk5p+ZXckGu86B3w7+dIktC7nK/Bz8uGOFnsfDKD5TmOtbU8/nZCqAX1QUZY/r172qzCRiPCnkNcH1Q3b+aXwW08Zii+ckPmysK5YVsWJkZZ6XIrw6OP9kem2dSdaj/yMSPU1T7MDTZjKz+sLG2j+VyqV2e+e5z8LD4fxbaGuRIvFK6IrQ0Z6kZU1rxxpbgceF8MbG8cMPP7x0egXIws7WVeB3+J2H7kWgG9lstl5rF2fmFxcXL126pOQr0NkjDRHobqeuMT5YzD/1ESpwShEfqaKQTtYzRiICB6rkspqmJbx4+fLlmTmMprpw4cLP/MzP3P9X/3n+1NKhu/I9G9752dl/ubtbA9qVyt2n9UXCNBbnALY6jg3fer4DeAocmTB2pjN/a+hMF7GZuheB8eEUNisE2+/3bdeFgbnrsl2leDT2SSdLbbGi6D5hqWJwQ2FvcCGw8yWlMjr5a64FkBQGNDGJoCWz2QxsAjwXgyW44lQXQpCzc2tra0B/oWfyozAt5S2xlNt0DHEQWz/72fscB+uPJZjnj47alK0myZOp80dlYsVEpqTmeFlVbvTID770pzudDjRRGqcB/Uo5Ww78NgC6kjkJErgeO9bYKklUkgzHD2aXznY8YoVUzd4SRvhs9UPMV6RMD1tUl1o9ISFiPj+baLbtWYJaiEjMS/DGukHQcthjSlgMDYcZP2xiBN6VNAz+hqgKiEpOxBAkShNWiyOCk0F5U7jBn/rEx1/yg2/SddOx8NLKxYVHvry9dP67e/3Dd6XmEYAuru0WCgWgTo0OJkECYppmlriHs1BF0eCVFFl4ecQS70VB8T38MaXTER6x8U/weefc3Hb1QtBJSoWCnviRFCtOT2PRYOO8daDXt7+SVZL6joexZTMCicMheEUsokMnGb+6/7DpPvGE//RPP0OuuWnsD572proQ3I5GAQkEIjm+Aw+TytrHTnyBG+hPxoP6jWmQBq4RSGgO80vTaP1RNvWkilWT1ieTE1q6JIK+xiZWQZUBunWTWPY25la4YRrMJ8KzTagiZblkqCV5rKHieuxYNxhQrX969JJqmJW5FUlX44javT7HIiSVp0vQSbfbrRQyOKJkJa8JY0wrKytXr16VlcNr221tbd1+++2tpgT0LZfLlUr4s1SUIAgOuvwOepr3rZm2Ic8uIZt+4xvfeMftKzgy9UjgowgMquuyp/XgtGGyH/AH0lljP4vH17CvD1egZj9Ij3IItk7/skQkAo6sy6ZpmAkr/wcr7djL63k6FvQ2jq10coMdgZXTGrpuKZ9wiR/4th/xmgZsfX19faZceLIOcWLHGls/+fF7fvSeezd2dgNuo9H2Say7TpRn0zVBlMRA+pJhFGQCvNVPBkWiUTwLOWmMxYWTRB6qcGDUJM+oEfb2+Bu29oY4qmJ2KzHPJtpDFxFZD4X3aKao1apNLY3mcf3NTS+IhBxd3beD4dz6mdvKb3vr9952thKy5yNFUyC5hoIlAr/WNnKdtntY6CEnE4+D8TlR5EE16X3IzVBPHgJhfBB2x/B0PDDW2z/vPb7dUGMmVbDeO5pIpk769AO1WMzBLho2xjnks8hIpZg0HSCGo/Pad/KdyX3RpNLsk3wFR5RyT5gwuizK2NwxiVyyNHeXFG1yvjWIr+BEphL3VE/RfiPbscZWXcES2X6cSIYM/bapFwBbWe0T0q03n+qze3IsoxtAlt785je/8S0fcAO83cBAS6XCf/2ddxzMqE/fKxh56xKT/nKcnJHG8hPToDfG69bpYN2sbDYL/Nr3fZHnBYGXKGBTkM5l7QPQsaSyr0NLw88efPDBD3zwN7700IWbTiMrDDl+a6thmNicB7E15I9wIU36amphVy6kltWTJQ6n+EJhfnb+4X/iy/mC+tRXJnr62LHGVuQu/WY+X05I7PhhQO1ex2o10BNXzGWRrSYpiUF4iSlmqPOJRrBKSMLHNEk4LpaSRBh7tkP2j0On3r71X3OLU37JSawUIluVeASjU9s+J99xS6bV3pB0luDAx2ubG32HZFTMXCIHxs6UkkaXRAFfLmZG4kvwafnkOkJxDnLJo81lKjl2QjgdC33/zy84v/yBX7185WqJxY2RPfoZjU6Y+0rHGPHa0Rprf4XE8e2TMBit4ZIx4hZMLXcbObaqqrquN5ulgH7T4y0Ml/bCIOETP8an72CVdRp2Jl7FxMmsqdklHygcF3Gi17dtzw0ca2FlWcoZZr1+dXjhcDgmxMvRGzNh8PSzY42tAstbJ0wZxPepZgiLi4upU9LqTnzEv7EMqycQve2iyQa+JeVy+eLli694xSuc7u412JrO/7NwG83QTIF21q5cSeeyF0+d6liBxE/dXUyLrRssUKxcmXEcO/J92bjL0HPz8/Orq6up53cIe3uZVJPi8Ed28BSu2WT8Bzybxz8EW7mpSZ2ua91uF0YAKLYQkTROAB45uJDdXSwLdhBbBW5iEOskbE2SwycYJ2MxCT3PNE1J4eDJh4U4Rr5w9epV5jQ6sSfHjjW2JjYxo3kxyQm8ygmC0+KTQOz3kRwpikESrIwCw6eUKFF8zSI+CfG/MdMPwLTFa9CJ7FfAv4HXQtI59GGFRTxjzMKKfBcwwQnU5/+zOz77x38PaypzC5WZfK2VifnbUJ0llUNgIJL611QZ1acaTVvTzkpzz0uziSxJqDW2ZX1c0+sgoh2CcdMqnCws4+E6nU6338mY+YQILUyuN2ZmzgVp0utAYXovWsDlM+m24/5BOnZFg2/HHJCGJ4/LpKadSnofYzZfNx5mll6VJ0/tJrLrX1AEISvmMISLDqKvAG27W1FlHMbGVBM5MhHeJmLrhDY+Als7Au9zdc/vETnQssXqxqqhzWVzIkmswTacx3zNyQ19iJ9edqyx9cRO7MRO7GtkxxpbgZDBAA04RcIDvRB8x9MoleV0zuaGaBR/7U2TtNXd3cLMmbe//Scev4yOjojwjmtH0UAsZEDmhv+B//f7fUVRogiD52Gh0cBBuiRQGMlanju276+Kt05bNCydyyJMSSefK1mObVs9x3HgNtExKarxKNcgGsztf/W8lUSUJONfpZuj8U+ef/Ef/uaP3RCajrg+erHTOuseU7Tapw0w7vKezPMnzftPnMmafB0RTyyHSComim1UyTvf8u7Ll6q6qYZfL4V4ng52rLE1EYkveAkfO4A0SqwZoue1Ug8sCb2BaxFraQgwfowGHro45MKYEp5yEU8FLqYxR7lB5JDM/Aa4hFFYkc82uTHT60bCpPyYMnck4XvIJzmc8EnixZIcJUmJcGKAOihukGt2zdnZ2bj9N6aW2G5P06njYF3bwHMppQkvGFI2LLD0pETSeHSSlCrZbveCiU1xzTOzV74p3rdmYGowaDeyV90Em8jxcJ6n53TgE8ARPi3Lgs+5AsL3hz70oZniTN/tG4oRIRBSy7Ww6O5hJhBv/C92A9LqVnCqfN9zBVnmGAynKq7w6xwryziVieHe0ePhKD7tORrtVqlQgkZodBqKqkJ/5gQOKs/GRGMuGkMYtQHRuAOTT2PoCG0jCqRrJYbBVZuBqogjjUYnZON/dsSI29tq/IYMHNADv/khK9NeBIhDrBIP07KJmiM7VmRznpL0Z+bXq83L8IPTxRmcio2yoUcENXUBH2usuA47aa+nuaVTczzH5XMkTfAXRJTKBiD7n3/+YV0kjQ4pYmEw4kTEtd2MqaQAFMSEpVqRFkOhrI6QdG3c0H47dLpaHZub2au5Mkw3siMCx/NYWCucQBgSwdmB9aVcCYiqznAFNZslFZYnJSDtL+880EJN4/1b3a6RySSsxwPy6zuOommqolxHRWie3+szRq7MtDHKhXK1VtV1o5gtRgSlcgBYFUm5jshmVIWJU4rK5XIiHNNh0RGwz+/6npc8Wdja9mw5l+t5vttpV1ZuXlujM8VCEgbQpc0bGCjWbjcMRVZEEy40nYJ7EjNuj4mdYOv/unFjcEPHinE+BcEryYExuCiIURz5UeTHfOgjJfSirqYWAXP//be/+tOf/PVzZdLHUbib1RSqK7GHFwBjQ5+94YpBGG3FgC3HJbwWH0ixTAsWTDQq7oFryiXT1ur0+5QTVQkQiOu3XTWj5Fkdcyqj6EHfDVut/vxcOYpJuxMqZXxQJ82gc+HgMU7GBLPTUgKygiq1jTZKqeZUlTAlKtcjTXFq0by0murwVnN7V5SQK1fJve/7gy89fEHgZc+PdT0rS0oYhhaZOtpEV2W4NamGA6FCNpvt9XEZhR2k55P9Kubp9fL+zKHhG9fIq4yXdNd8R3ZFTugHfLtTna9kBS5wm7XLFeNU2nrtvqXLOlwlwK826B6fetGMbyw7wdanv2EZ7TDyg+g5z3kO/PnXX7hKkwSlqhIpmx1UC5cVxXMDYE2yKIceasrBaBEJFHDVoVMDBZLZ63oQSY+Md+cO/VnOMMIhIvA8L2I0cdJqtTJMlE9VJKFcpizYNpPJANwA61SNqSs5KxKTmv6PH3nkkQdkGeuUYNZ8QJPpOeV+bB1Yiq2ycuvmRrc8c8rQAQpdUVTDAL3Vsjq1QwiuVJZlOEl0MUcJ3J1+H3UfmA5WmheYjH2yU0qSQ12x1+bIjv0lSVK9XpPzXD6f71oJVuLhgqWlJWifIgtgWFlYYXl+g2A127Y17aSM9nR2gq3TGZcM/qXD25gTMIppnLmOJVnSZGzNDTiz/ZZwlCax51vwIqmSLEj07le8DNZ/8dFf6Hg9eIEDwfaRi4hcHEc0DgWPJ1zEc4kseRELwGHFoxptfLfLqqFmhM7YnA8dW+b2D0LHTycQri1vkOJRt0sMnfACufBI/P73f/DChUu8KALjc6IyYWG5Ozs7gBnlctn3feBxqKA6QWZb5NqTWgWwaWFh4dKljmk+1yzMkKQRyGrEJx1/at7qSx0yoI3CAGjRq4vJzXJg6ouqJ0gbuy3f52RJh24JKKcTXpn2KK7X4z1fUeDMo7RomJTDJOxEUcIgnUhMWeTe7RaEtb3tk1SnJmW1w+ZiZxuNqYXRyKSY1M2qx7PcVi6JaSJkmaj5YKMkDt1I0SW49DA6meSa2k6w9elvHEcBmPwwfOYd6L5MPbDw3gI/BZ5SKJieDYNQW9VVgdCQSeEFQajqiLuPX1795V/+DVj40iP/UKtX9TmsnTUlto6tHcNWRal4biNOgmzmrlqtlsvlowQJVNfGUrKpHDVhzlYgTfAnQCSw2kMvUJwc1Q8XCPsEdgYdDOwHOCCgLc9LspKdrhExdSD1Nh+CrXEUt9tt2/GikJufPyWJWrVah3Oe1BkcYcBY4YThqlN5HTjnUgkdoPV63TDT4OJr++r9ntA96cWx+NZr/sRWxTw3sddotQRZg46Wxsna2hPQ5p0eyn2JiWuqCiUY6SzKJGNO3VwndoKt0xnF3NcYiQFGbOOYFajrKMAaeB43eOvSrMGn8EwHJstI0ALfCWKDMggK7LaRNwnVnoi/+cWv/ovNjcuVos6LgdPrM+X5DI0V3494XlcUhQr8lSsIsrniv1HmlJrIpjUGSBqTPQzF+s/7Q6AGX0R03E1KRwWrhUQgsgBwZ3mmxc/4SQZwBNDEz2GIvsP7RrkAr/pmt9tP+rzMB0E9Ug8PUOLD2fE/h6eBn9ryfDWOHcpHXiRSns8tU1XiBSHq1qdtSd5CyVesMoupUwNNQsoBoXMpHwuSe6ps+IHVt+6PPM7U4lw2J+xOzY5jGD8IAs+LGS3TbtW2dpp3Lq7A+se9qkKc9KDsGvfYq8hv7m2ObTto4YSOJtxSGruntuXKrViVbL9HFD9ffsHVq+vlYqlQiSmNsll8SqRUDiziXQtodN84Sdia3k6w9Wlu6CRlpbB5nmuncQICxgk0WlYUUuBxaTGYntU2VQ2gDaW1HSefL8WxVK1WZVUpFJA3FUp5YJcRRZzlxjKjRthK9mPryAUY7cvITIYFqzlgZ4aRw5CvYZFEwoSxXRXnzuBYKXFzHGdubi5VwMtmp2ZPgNdwoIxhwK5Cz8coZt8HLqZ8pTTZgzZQ/0NsHW47WIaOgvb6TjZrpHrq5XIZGuSJJ544I9887VFgD3CqMIxId3XLLbe8970/QtBJQqR0MokbfQxsvEZhWgY8nccb9vL7RBdHkhEYOEESmXAtn7zsZW/f3d4paiY0DgxyCIZZJIHvi1RWNMHx+fQpmvZajrkd6/byPJx+9ZKk0/G9sF8sr/QsL01M9EPv0E2SKDZ1o92x4fnUdZMnntNqRMOswwRDXZkXiwUPALdFhLmxxTC49Aw4wip4U4FLYt8VJcOKiMIuzXN7otXK5WcbYRDJbsveMQul1vauYlZcvg/0Mxb4QBc8N9bmYi9upqqjcdDQ5tR+HcM2saYBz8PVAeQB1QVkBKIVj8L1RwN/ZmI8dv3A+JB2RXCKpRIMnC8FnlOYneVjq9vu5vIZaDSxiyPfednEmCxCdFjoOAlxFtRs4h0e/0WFjcHu0z/TmKHU90CDHAzlwyqeH/x/KPAik6kTWCOvCODe7Xai2KtUsL9Z31hdWT714Y/cp7IyAZQnEiV26MvQHIBZdmtWmbpUQbLfR88Pp6woYWQZmHKyx8rTr8IEiLjiB9hzQDfp+Z6i6tCpyPpg9ilOO4OBKxYXuz7QVriBnE/CjCT02o1SLpsEoSiJAmsjOJykKhiAwRFVm1pc8cTIMcdW6ImbzSaRpHy+UrcC4EqqnsU1hBjK4REnQOu63a7rhgAoVr9DItuAwe3XcykhYH+sKgh6Ldl5Pu95z/vbf3zUavhcrgh8ZHl5uVlHbFJVtVrdWZybt/o+MNY44uEaRU3KZJh6k2dD+whihfkQ416vB/ABPRPA6/XVyFtbW1tZWbF6HWhwWRZyuRwwa8Rxqk3aZJImSxCM8rLYz8aw9c///P2p4gNi6xjZu56EDpZbBYfyfMJ0KEkQknqN5DKk1bVVVeMpPh5pWRSe8jktd2B+8as2bvy/qSoN67A5buTiHv1W4MVOp2OYBoxCMmYGEPahhx95xh3PCPdXCE8/0jPSJeqyaGdgEj2W89Z22rp8Usz1ybRjja3woAKgeOxVLBaL9aYHg+Xhi3q4bpssYYtpahYeSsfls3pZE53NbbIyl27DsZEjx8ZjMSq53FiliwMnDWM/jF4yZF0RRcI6jNe/7ke2fvZ9dk/YWPMyOZXz7RkAyZy5/qXL86ahNX2TF/phOD+3CJy01tzVtBTsEs3M2N5fx2GsyKo2q3ECz0rhJgTJDYPtwVu/DwHlOO2lEH8R9dBZCbw1fO5tM/e84V/ecettCQHMj0MSuh5WolX4iSxpovgIp4//tW+Sbaz+yzjSOdN3h6HY5aI4o6mRFkUsZVUT1NxcXK01T5UrWK0iRCVyuHzXTTwvME3J4qfudRJOIOPAOcx3Y6MQ9jl2GWn/sdUTC9kiBnOY8pqNJbYW73jWY02vUBj0IAefQdEhoSepzInq9tXTs99ar+4GTn9Mmtwb4TlJ/bwn8a1T2rHGVgAdANPQ9zc2NmZP3wIUrNFopKX0xpPNxw3gRpZlGAHX63XH7ct8ae3yhXvuuee//O59N/TUpzE4YQADQZB8NvN+yzmcMe/1uDvueM7u7i7w2lajJQo6XP7c3NzG6hNRFJ+96fzb3vrjt91GLJek0NrrEUnGf5hZAEN0JxJk3rY905SB/yiT5ffkMXfrXpoBR8IgUCXR8x3L7mYNLaaxJmsUB9YTn8l4Qod3hHwpN+adHAfm65hllKkcxC7blut0MOornxFFgVbKFaCNsqKqktRqtfL5vChySSJRRmOnPcrAi71v3WhNPEY906vAr/Imtis8mUwFgqgC32i1fuiHfiwcSsEexFbF5zkOPuxqo6pnbqrXT990eiU81mDw5Nuxbk7TVIF5ablcNiu4risIZhBYsnzUeFERJYHyIqsdL0lCPl+0OtnLV3f2vF84Ff6UxAdMeI0TIipqt93W84rtsThHSvqdrue5Fx/+/XK+8N/+/IP9HnH9YL4ownn3e27OVLa3e3OMiffsrqSiT0CllshxvVp7tjyL73TYN1Qzx8Tz276jSCoZdwGOvc8T64hzQrNru06/XK4IlEulGh3fM/jJ7T/hEg+vfXUguHgfb72OB5/KTiwLEboF5Cxer8WTXgdzK0QjG/Hkoavez/3c+9eurgq8Al1EHHEuXZz2IAm3P6wCT3s0J7X/T3ZNeC2Rj3FmhSxLAUB93la7Ua/PZbPnhj8ad9GieZadzemCmoi9HV19bpTtijy3U72mPuOJ/S/ZscZWwmo1C5p25szZR65uqrpZKBQGXCM8PNwHAzC7ADcxG5/GsDlgcbl46oae9DTm+76kqmlMa5ol5MQ4HZ/NZhPHhcsEAj5TKoUdAa6Lcpxp4EBRVVUMh/J9XddThf6sgeNuvazASuhXgCIJHL28urq8vGwYahoVMI6qIxyb5BQBcqeIGpdBVtxut6M4LhYKwJ0Db2KYOjcBp1/8nd95yI8HwQzJNWtSuw5stRzLzFU4EvV6bjGP00SaKtWrnoyFvIB/9+fnn/fooxdnoavg5TgJZUl23KldQvuTqdJrGAkH7P9zaPDQwvgDHsVisdisVeGGLi0vwP2NokGncxBbBaY35lo+NDhsfunSJVNX04CQE3uy7FhjK4xz77rrri9fuiS0WjBMJtQRZT0tHCJPYFuVchF+EFP8mec5tWZHJD1DHLy2TEyYIuwOoeapjHDF48eSLAKoIFaiDgqLE/BJp7cjcAVK86126+7X/tZ9733DyiKcKVZwsQKAY8Irgs+hNwHW9FPlpAAQJJEF2ukiSTUkstEm7/jFP3pifXNzp5bNFyKM86WDmW0ijN7jSMB0eDrGudAfmvCKLFNO6rTakiQZBlJjLiYwplazR2Dr4c3p8N88aRM6IXJIiQ6PAznCQiNv8wCYQs+qtevoHID+JQgcXZaLRePCgw9EOTkunHLN3M7uBnQ2M7OyHF2c9iiE7w4WBtLdo5Zkf6a6LAN1lsEzGjj2XFmuVncK5lKndvn8bec+/vE3kJCoytiPhjZ0j3gsBgs/PZL5v77nft+57Ho2GwOkrILN/SWpr+ckTuB67Fhjq2mSN73p9W/66Xev7VSz2byimbYbQk+O38WHv+HVatUwDA7niwPgbpqmJZg4NHUg+o0zSoG0Krre77vUwFdFVzB2SuJl30/OnTtXrV5+05vedPXxv8pkMoHjlEtzrhsrithrox6VIEl+hG+3KOmU8pHviELJDbq2VS2Wz128aD3zzudUYi7h6GRsxZY8iK2WZeVzWqoSC9wfGjbyw5mZmb6/NelSJrkvj6jpkhL2r379ESYowsbGRjZnwn3300AlysEyz9PHHnvsBS94wb3vey2Qfl1AfEpP6EkJuP+KLtskxtgvN0TRMo6NuCQeZcwOeplHf6IYLnvOOVapBro0Q81cR/jwiR1hxxpbKfFvvzmxG9Sgs16sek7ok/UUW5NQTyKZS+e4aR8nwhMN+AKVyzBmjZMaleAhzlF4oJP8KOcywWmeAAWHIg2f4lRC6sYouDKaw3MkIqNgW4LzQrFKWay+pgqpJw9Q5f4/+/D//uKX+fKZC5sXS/nME1VbLnw7cLwo9Dtunhf0q1vNUuXb/Djc6dVLcxik6dJofePSWTPRc7lLD37h5pu/qV6vLiwW+/0NLnF4jmWnDXyF+0agch8dtzFj9slAvxXe+7CUV2v1+0sZCTh1u/aIJvCZSsZ112R+oio5YCvGdXgeQAP0as1m87bbbnvPe96zYg4f4zENwxEkAczZsQtgqokKQIlHXAYoUz/5UjQ2Ub4X3YTX1WjUKiXM2nI8R6RA7mnMsvLEqQGcxHwagsuPvAODfTCH9E6NFCrE93DwYRik3sSZRlEhQYJC73EaIEERWOH6UnYQHIbOFofdbD/Gqcnv+e5f18wXOk49oW14eukg5EvhIlYPHgO0d9l/pvYdH3M71th6zA16kXK57FpdFLLrdjUjI4tqs95XNVHXdZbChBnxad0BwscLCwvVS5+HNd/yLd/y3vf+VD5L+jbq9WVzwz0eNmSXmcDIuHJrwg2i1IBhCSJ6G5KEqBI6gsMQy3dPsoipygJmuS7OIAFb7feTnMHtOVLHZ67YZ6vdLuRyClU6XqfVbxXyBYlI2/XthdL8tM1Fr51D2lsCYN3e3ob2LJVKYYzaAqIki6IgcFO/X0PPdTLC1sHFJSjo9fPv+egXvvSXHJHzhVlR9Kp1uCmFTv/AsCmdVN3LmbvWul5k6nLddhVNaew+Z3Z2Fs5ZF3vTnu2JHWEn2HocLcR0KZJUJd/3y6b4B598q6oTz+0bWizzmJkVJIHjxkEQ5zKVlDf1AkcXVTFAfnTl6u5yljgOAVAVdCJxA8a0bxpmiD6Ckma7U6bcyjF3AVBsIYgSDselohsnkoy/5l2iKFj5e5IJAoBpnMlQouDRUYtV56q7Nj8zQg+OHQX3nyIhAGutlsgKlzezkUQ8m8gqnS8uBtOnO3QOfVeYlsTONrnv3r+8/x8eNLQiDAt4TstkCrZtV+nGtEcxQ+yL4hHBx+UBcy1UcuvrW/nlb4LlqofCYC2+YVswmLprtHnqexnkCkyeSCtn8aaovKsKM7mVU5cvX77l7MIffOr1dFiOYRAtN7iJUvIUxb58Q9sJtp7YiZ3YiT35doKtx9dgDMu8AVczGeL6kaqqMh9aVgeGs5IgCarY55x6vS6myRQscqLf7+dyxsrKTBiGrhvm8/jVzs7OzOzspKNwe3Mqg39puo/EizvVetbMclRJ9bkdx5FlRZKOYkgsv1aCz3a7HwRU1/VSSYvi4dw67jlOBp9orU7nXe/6lb/63H+dnzM0zez3/Jg4HNrUT749mbcq8sr2VmQaxVwuZ1mu7yapniGfn75yDPObpxERyUAqcPAV3ItisWhktKtXr9pu/+zZs5WZkmVZTn/cQzHWepOTAlPZRjeIjQwm15mm2el0qtXqqYo+aZMTm9ZOsPU4Gtz1gJKe5nka3wv9FiWBzIuoW8e7ih7x2mObu+XSrKHA2kFhKy8mVYtQw/A40nOIpgm+Kvhptb/Z2dpRR7vWs5m+8Vs75Off/Zl/evBhUVQxqUkxASZ8L1K5iVntgKS9Xo9SjHLDhDpE2DZ0D7HYOPjj1MMrq1KtVjMXnxcZxpVaDcbRegbVngJ+YmcwyTJ+6q0Yy6IdXo3v0ZUVM46TZnvTsnpRxCmymivm+tzD0x5FDZj3OhloGKL/ZnCs6LP/32ccNzB01L1K2LC963WhBWZmlsiBErt0OKDnD6wH8xJ0dlOBtLrkJd/3HtvrKYZ0qlLhSS8tczuQdadpopiYDCPCTuyrtxNsPb4GbBFwJ2NKXVawD2gjT6ku65s727/0S+9/8IsP8bHjc4KpYZwDJymuyyV8RBKfF3KZjBBFvG013H6fCgI3jWRf+tqq+k3ra52MmZ+bO7Vbra2urgLp0zRDjCY+k3C2+Xw+iiKghACpmqbBAhBe9zCCNphkjyL4GaDw7u4uxpzOzPCSuLW1FUtTT+EPw7YOwdY/+ZP3EhYuzVOSBjLZFs7gu9M7KfVxR/D+KCqBEl4X09YJwjAOw4ySycxk0niAg9g6kO8+sJ6gmjh0kI5pqrJMoJeCIUu328JWPanb8uTZCbYeX+PyROPVruV+76s+0O90ZjL5yE869e7yqbNXHweS+ELFMEjYszxWwdDpyrLsuaIASBpz9dV+knC6PgdvvB9FEk3jzOjY58CSJI08Z5iB0yshi8GKGh33pltPX7lyubP6WKmcn88UFEVqNHY5ZTIJrsS0WIS9O1tbG/5F1HBSu7yay3QXhpeER0nYUVI9w9//3Y+gDMIQYNxoMFCu0Kkz/cPBZaVl0gfxbGwh8uN1jkaVPAZp2bEFvVRB01RO5cOFyfs73FxhFFgt7JUQYJZehO+TOCJKLKiqQCPSaCRaBQl1mnw1bHqUKk+lscduxl4PZHuaaai1XfLmt/ynLz/4j7feemuplFFkg8c83jSYg1UcH0SzySe89TrsBFuPrwFvbTabhbze6XQknrdt27V8wzAvX748NzMDyLWzsyMoSTaHIfCJ4zI3JYelrXXdwLKAmJXgebiep+mDdDBcALAspXvsE1EvSrEVtvrgB+8pZUnPI4ZM2jYSPc8j+uRoYEAdn9XcDtmDKzKBJkBucwRHY5FeAxHdBOme53lAXaFvUIZpWtz0895jsn/jQn/4T6FKz2/JTLw6juOijhHBwJRn81NHeo3lR8TXYKuHkheCKEqcSHwXxVlMTc/luEnxwOOJyOmK0RLP87BfuIePPvrobbfdBg9AFLWmL0BzYkfZCbY+zQ21RBmgjAoBUCazTOMk11H1QJiNs63eej4jtXfWz5RLsbd705zxoQ/eUyyxFFkBfo8Sc8BoRU6ME3mYcEmGSDYiRmk65rWYtW/sPQAlVBqkXFJrPFEhJU+wE98r8MBvlVCEse7cUdfDHRKuqQtDkRE8elrMisfiO/gJ5AuuQSaynLjIxqjCiiRcfz5HOtoei8JNMJLfFMv1KikViBwACCKma+JCfXKs7iTr7s80GcEd8FBB0xot8rIffMPOdn22XNE0bXd7p1SaafR6TLBcRsRMYpwV7KNgubjXkezr7WBXprl98eLFM6f/rcgru9vri4uLn/rMe0XUxxSH94+m2QoxVii4IckvTzs7wdbja6qqApsDcro4U/nwf/qphRJ6Ee0epvsWC6j2hGJOQ+XpmMZe6Ekon7xfcfnaPw/YhMlqjmABZyTOhSzl+ccuP3bLTTdLVJp6rI42KrLCMVCgo8/Qx3rggReEUagqKvBm13UVRTm86vSRNnGDBHCbs/v2a17zxtUr/5jLlXtdC+i/LBub0ZGTfIdZb79mwji2xoGfK9y0s+M+73kv3Fxbv3r1qiorOMXvOGnRQ5zoI8lIsHxEga/B1jTu9cyZM5qqwS93a7HjOJQ+pdoXT0c7wdbjaDxWVCa1br9UKjv2xm6wKc8CYyKu38gXs4BJrdBp225ZK0dYuAWFVCKSYf63YJASOTLuEB/ruI2PWMeG1SKbghb1bObiZatUyiwufpPto08gmX46pcGVxv+kY5hPNbHZIa/+kTdsbW3Nz85tbGzMz8/XajVXvXXao2ScMfrG7esCsJNodCXpDF8434pjbTbz5UuXzp49G3Hb0x7FjF1+5Mzl4lRHnCC2hpbXLqm5nnypvXM/F1q3njOisLu1/meacgYFyxVlZk7jqYiC5SQShUHxQbR9soS4fPGJjYWFhYsPbSwtLQlyLiA9mU9jD/ixJLeI0NTbclKP4HrsBFuPr+m6DiNHoKUcF0hpvA1Wzw7sfr+Uz6tl0wujdreX0XEyKohjz/NKmXRiagqKMw5C45sBV9JUvdVq/dzPvefSpS/NzmRQvFEye6Q/7YU4+09nHEjiMJTUWZ4iQWP1qEvA0yuVyo43feTpuD9yP7t8/PHHlxbPAHzPzpyCq+j33XPnzq2trcmlqVm4kATxYdgaJ2G5XL7vvnvnZ1C9yveJqeICYKIfMz9PiLlqkkhsG0WI4AfSCBIPUG5AXjsg//77PwZt4tt+GGM6FspRSic+1yfNTrD1+NoOZxHbknRSKhQfd0lJIYpcgpeM5lUYyj70qP/hX/vExcfXeVYxpe84xcKM3XOu3UtykLHuWxPJq2TgZU0dsjxNl2NSKc/3ut3qLjXNf/6FjX65UISVAeke2OFXsJ5YHB44GtWMYRQ75GW/5Ttx7GRKpbrdjeOgcGZmtVpdie1pj2JLyN+xfB8QOi4ldCGhHnyeu1P79Cd+KWJhAz5xoX/KiVmXuIXplbAwYzfe72gZLm9u7C7MkF6/x4XObC7DAfS6bUPP7DSqKFgu0FbcMmSzKAuE49tuP8Nn0g3HNcvTZWjipks26h7HCaJWoImFkoOxrxFjICk+qL6ThvSe8NbrsRNsPb4mopqIYGh0e/vK3XffXV+9YIqiBKsoBihli89//OLWzNyKLOFYeGt3V9eyh7gpD3FcXhMncK20M5u9TihHL168WCmXYUBdKBR4KnU6nUwmE8VTR56GQ63+/diKYVhB7BYKuQ9/+EMzBqlZpKKTOutFCtPrCdhpl8EdwtrXtzcpo/aOY8m6mBNz/X4vkRM/majpNcniydi6sDADQwdZlk1DDULXcz1ZkWENACsTLI+ZYLlw+erq8soZFsgx0Xg2pbm4uLi7uwt78P0+9AdHV9w4sWntBFuPo7F616Rk8XEciZ1kIVrQm3xGO4VllcMo9sLt7e1bCmZsSHz0BB9chk1K0lpF3emRqTEpCguDY6b1n7koRb1+t/Wc88sf+tDPyrIgS1Qi0tru6tLMkjjZdTvJ9js/B3M1aWaRQFkYv4p4O+sSKSZnFBJZxNWnRvDyRCVVoTJ3KgiT1nr1zOlTQUAAVxfzeRikh9PHCRzhEIFRfN+Sczl8aXuuoamGzBOXAWXHkRUFQ9nWLPKme/94dWNze6uaKeZxs0SIUKxdwLiJhE8DuzShDl3alS+dAjjO5jJU1gMxVjD/6hqFl+up4HtiqZ1g6/E1xlCpZzsS5bD8F6WW1RU5KvL8s571rA984A25PLGjQS1C20f1v6lpGLydYxpVNBlmvHMYndpoO0VTDUgSRW7f6QOwRlEk8VNj61FHD0MmluhjtqupENQndEWqXEeVwEmVEFFH3Q88PwJgbbfbhpETRe4lL3lJq9Vzuamx6QhsFdSMJBZ8v9rrtPKFJddpdhrV0uyCHziiWPL9rt2p5ufPXXys+4xnPyeqYGE0tESgB7DVddxutzsz8xyWt+aFLL+DTt+rndgRdqyxtWdFoq5y6prIldw4kJUZGp+HZw6+UiWW28NCOzHOPElF9eOErYnSyWzeZ9rBPZq02swxlZMEgAlNkDgBXjdf5HXfT+Tpycv12FB8hN+f5hgnHE8oE0ORIqxIDxCJSQErmvXF9hUgL0G8IavxH/3+b+pA8ZxGQc2yQf1gb6NRIisHQ4xBuOo1LyHHkniIG7AyNhwnC4CbdjGHqNybQBDhVc8DsOK3cIYqr2JeAOy5Nf2ltxKisWvuB8QQEbu36uRHX/2G7a3awqnTrhPEkSCKShLznouhvZIkhf7U0VExf8DXPDQYTadg7WAiqYkxxfxN7bCtyKVJm1yHBR5x8DGbFVTC/N6ntSKSWSXcEjhRkEu1QDudPX/q1Ga/sZnhOeLjDJXKJVlV6ff7tutpqhklHOykWckAqCb0cXjMe7uN285W3J3G3GyGJ87g3iZlEokkwiw46aR49nXZscZWTVO7joMOQI4ApPKOZLlRqYTvQxxMN1ttMBASWVk9Ts9oqmrbtqII8JY9tY2cllFI57jTjHh4zWZnZz/84Q9/6yvejxlZAlcoFFqtll7MZ1WsFSrhyzRSZCbjC8lhmVe4f4574oknlpeXvZCVa2x1X/sf3nTl0pfhK60wc+iJBcHhQq3B9DPVcnm2ur7KloxTpWyn3dZyZ69c2bjred/02IUrAi+TRLIsV5Z0BQa/QYSVrrNT35SYn7gJU/CSM5kMPEvAi6FVK5UKNHK95k59MdMbjOvx6VWSZz/72W9525uWlrCncfqDZzLsE4Xi4ANT5xLih9iVfd4i/+F1v9DZTrrd3vJc5c1vftPCLPH9pnpjeMDxsGONrQLWDFSTKKYc0STVKOSjRleWEYycQRrlgULME+zhx5Bv3XVLHgsooVARgTcNCNzX7NynMKBRgKdwPumf1WoVThIrLdMX9pN+See++MTG99z9sU57s5hT7W4PLgBpKJvWj4aXnlAc3tJUn+lAbIAgDGaioGdqtTqU0mpVz2a/Hb46VEiFsPJTh66nwdTVRqNNx4xWYEGOZGvL3V5ffeaz5hcNsvHlS+eXZnu9VhA2BJHzg/V+p62o8rmVUqc+tU8gmexGEJJYgv/1eo211bm5ub/+u4/V6qRQIAadOkPhOsyPsAAuHKnWIzkTRxZwe/LGsGZXniQRywEJSc/GW2eYZC5DvvTFR87MnVcVyXOsm28mfdsxZW7fiOSwWbsT++rtWGMrS0dRMe8oCeJYhAWU/+hhZQthyqfqAx/4AHx+5N43Zg0j9gfAHIYhEBlJfCrHVC5LQk9HrCoq9ZOlpSUYtgPaAgIyGdYIThLorWEYsiy41GIklx+oc+xhK8IETa7Jcx0YHCKfz9frWFzEtt2ZmZnz589vbx8VOZ+mex00OmH9EcZHUVpHD/bpuME3f/M3v+vdr1pYxFTUdocUizijFbJ+Mr0TfZ9o09+TIxQIOIZcsoAlZ0RK2t3uTCkTX1fFw+swjsOnNRlWnQFWLlGqCUKajlUwDI7pKsBjCOw1dR3B2GJlZaVoFLevrrkkwlpbTLnxBpzt8bFjja1UEOEdU0SBSKJC+O3NrUJlfiBLjLXdR6SDjmVVjpGXQf0MlMp8+CEc/1JJ50nICzjXGgSh58WAU0+tuwpQFYAPGCUspPVQKTNA0mDrylI+r0vxZrVerlQ2WpvEJjflCxYAUiKkWT3xCFvZhfP7qNveH4oguZ47P2/WahvPuuWW++77KdMkzHFN8vnDT2zSvIlAJro1J5kTqhJ7kCNMaYWzinWVtHuWJHBnyloESBK4qoBecLwQEklSGIWZaY9yBNEFVK11HSJJpsH3rXg2k7m6VltcLPuT3QhPon3Xi16EirScGMZcaW4GAB2wNPJsEmBLylSw+v1CoSCoZrPjxgnXcWknnoFbXNaDKHDyFXN3hyzOwngtHga0ssvl6FAHiyWGHW+suA471u0FqFrr9YDs+IEFqFrvNoG3ptjqOdPFlgNTg09VxOQWlUnnC6iUIUrSUzz3qrFpfibXPzDLsuAagejlcjlYgLE8nPxHP3qPrpHQRtols3TUQbXUPWzFT34CwABDlGUkR45DGg0UWII3XNeZhP6EE5vEW+PpY0KDSIjDiC3Ehq5xbO4OejVDVZrNpp6RNVFjR/QwDkEWRG4kYzKFHYGtmCyQU0UmbwKDobt/6IcktbC2djESbkSa0+f+7M+w16TUZzFTIUvWEobzkJ7n2pZVLhTbbrC1215YLEeUPP/b36Aq5ubm5pkzZ97zrtfOzSKTvfT4l++4/ewNOOFjYscaW4FeOlZ0+223fO5vHpGzC4ameKzWBUFQ3PsZm/yGVwtRcvCuAIkbyUHBQiL4Ps5a+BFxul3OzEgiP+KJT63BeD/V6geQTc8H+g9YiWqB1oM6mGpFfqukY21tQw9lHECnQf6IiiN/a8xWDhQ9981lYXOZ7D2+cOmR8+fOz+TieqsOTFnisRF5Rz38zPjD+fyWlJ32Gis4+sa9oUhBgMNzjhNNSezUiSoVAGsferD+kY989P77789lS3DFtVqN0zanPUrMTbybsixD20K3ClB+5513vu++++bm5tDNEl2X8syUlvDANqkfxwpL+khvkotZBviIKrLEY31JwoliZb4cU7LTJjljvtFo0BgGV81bzpFmK8pn+Dtuf9ZYQOsebz1CpubEjrBjja0ndmIndmJfIzvW2AqE7tRs7rWvfe2l1Xd1MYwm6wZxmvkXJ9NFz8DIGj4lnuilkohjUlcSMUQWBuCG/lTWd4PhqqIowFV9ZrDGwMkNznVdYHAsEpN37YBjv5R4DgU70pEs463xft7KHcJbWZ1n4I2iePr0aQdj2qJSvgTUFT7x+wnD4he96EWHrt+aPgxoXhCqVSyZVSxWTEPf2qpyHJmfr2xtosJWo/7E7bd/2ytf+epf+ZU3WX24I8wFrE7NxeLJs+ZRHKNkuCwHCVYhzOp6u99XRfE6lAyvw4B8BoRKohixqUvm4hfhZCKcM4BnUoKzS0cqqkhWNzd/+Cd+2vPOwZqlpaXtJx7FZApRSZKA5VncgPM9Lnas2zKXQcX6W88avutyVEtwGkri2IQ4F8Xc4R628beFDRJxPp3XNZwbYVPDnMgTNgrDoB1VfYoLZwKqjhZGyxi9IEkXukGlUiFm0o2itYRkFPGub3txIZON06J7aQzWsPZJwlKMhIQN5PclmbKYebdvmqbr2rDbZrOey+UEQQCcha8Mevgz9mef+/MIlaspfEJvFJKERf2T7PS5X31hcFNEyvlRKPJ83+lrqsKcGzEZxAjAfzpylshZ1hmQfKPtGSwEFGsTCGwmnZI+zkgdfhRusu80SmiYoLuTclxCxX4QQwdmhUljsr8VTmK32n33u9/9wAMPLC4uAsABOmO9nOkn6yuejQJmnBBBY2JIAOa6oJY2HaRyQK/Q6/ha+dR2q5+dmbWsoiRoGVXc3bq0vJghvKJJsUr52AsJP4oa3Gu3E7s+O9bYesztlltu2d3dbbX6mizffffdFx64f/Hc7f/v739y/JkYxRClL9mkx0VkBVec0DMEOWLpoZTQ1J9KJ7yf7Xa7mMOapgCv9UajVCwCKGCsGJ16/gcgNT3PtbU14GKe75mqabk9IOCCcLiTFAuimHqqqNdoW6985cu3trZNTRGVfBQdHqgQJRMTWOMYdb63t9Zh6cy58ztgm2s333pHzZmYgdJotZ79nH/29re/famSadqxomBiKgu4nmiTvppnPR0MPSLmH2epMKilLbJL7/Y8RZOhv28HmJdR7ZKXft8bodvLZrNKfubtb38dkNk4RJlC/qSoy5NqxxpbWWgVogBHQg4fy4hL4kMqKUHHHw/Dqgdj4pGyPWFFRIS9mKKEfqOEXHc3eqaQEeF67e5v/tZHyxl44UkOgwr2fhOPituxaxImvN8hkE+fiLFMZGJKxA2p6w7AVZlAxGYzuUe/XJ+fLwHA8kHhda9+5yOPPKIoiqN2pr0QalOBRx28cqW4enUdUKPV7M3Ozvp+jDOTaaDu/lI0ftKEHwAWE5bl8Yd/+GkA4Wo9qZS4SRB2BOpxrMqhwGbnnRAG6ZGmYviVPnkqi1Jy4cLj5ys43HHqO0tLWFkrish14FsYDWtqj+L9WeUbq4+RGNB14cwrT1pNYpaIogCTVXki9urdWnjxzjuybtK2223AWSGkZDRfRwcVvNm+J8xGntiRdqyx9Zgb4I7nefkMJ8moogRE8gd+4DVCWKN0b1T8VWKr7fj5/IxpZhuNrdDtehHH83q5jLTUqlUP3cR1+0tLz93aWhWE/tzcs9761reeP4+hsFOrtwKEEUzlxG17oaYKAKeGjj2EJGLMwKFpugCFoxiwXIZ0+3bG0MoldEOLE50CE7vMfr8v6SbP3J0JL2dUBMhGo2EUipM2iaLo/Pmz3W5X13UAVt/3BUHodvumqU1z6WgY7ZcMZvX3QrJ58u+++/sI6zmqjd1uv0XUlcKc2AmI759anJtbffxymkAIw4VyqSwSEQtK3oi4huNixxxbYx6IKnKIAS+lyUCbLmEBngMOwyjPkM4Oy9PHQ36acGMcluyvd5I+qk99JNahNi/FCeb8OjSwf/i7X0WJzbU2P/ff/koZC44aYesgvnUSeQPua2GBJsBrVdVkhfR7oWGyp4tah26RRCHOnilqt93K5NIEA2t3e6s0c27aC+nRdVVA3irnsZqem4Qip/uJZzuiIuuIN9fIImBEPULqyFRBcy2ASKtc1idB6BEpVnnTbHV9PSMlorKxsXtmeWZ1vfaa17zG8Sbm725tbd15553b29vQaKZpbmxsqKo6Pz/fak0Uq5nkiuVdZN8Rq8Kb3iaaRHwS/uEf/D5h1SUEiXohCQVy4Qny/T/8Kl2Tqts7rmX/m3/3wp3mznyB40noAUO1RE0bUlSE6huRVPY0tmOOrcfaANo0TdtYv1jISf/59z5yag6VlhSJxMEeexktpS/tpAFzEAbNZqdUKhmmlM6EsXRPgUzOERAFHoG12wVk2dzcnJubg1/OzM3H00+fKERZX1+HhcXFZfis1+tv+clXX91YN41SHHEDbN3PXnlJbtY3i0XklSitMrvS6fQrlZlmc2PS6D+ezFtpEvedxHdat9z2DNMsPPD3nzt/+3M/8YlPyJO1T4BTN1uDsuGqOvgTFq4jJDqVnYEL5YbuWsqaPt1Tr+fwouJ5fhRzi4sY2gyDFZoky8vLr3/9q0sFgNwOsgpBkEz1qA7kxKa0Y42tHAMLyj75OA5ojEyTvUITvW6HGnr00piBb6SZ1VUvKhqSfNPZttsIZsgGExLc7Me5zN77Pbqa9KWblL4b8bKyXHEI+eLl2ht/6s2Akjs7O/PzS/BVeEjRFzTHcYCyZbNZGEcDZQNABKAH5qVEU1db8ZrCzTffDAsbG+t+YC8uzf/8z//26TOa6xFZGV0Hq0cwnPsWiOn5QRqUZhr6E2vrS0uLLK/M2eNuX7UFIVaggl7BtjEfLI1sU2ROONLD4SW1slwmMnEDF7oHPR/xkwLWjjQ3ykRDXZVRiFxCorRnpNSjnAKDs3aXZEpE1Unk4QgD7lGxAL93emFVioicVCR5anfEiR1hxxpbj7mdOnXq6tWrK8umYRgveMELbj57prq5NVde9t366DdfJbYSjvddW+A4Lbto2+5nPvPJvDngvN4EF55EsZReWjgvtTAkikDE6V1+ok8YSKIcieejztPozyNMlkSmpoi8dXlpMYwiAER9MrBGk3Ww0qQsGEerqsiKUVPAWVjDixN7WgvzUMu9Xg9oO5wIdC2puOURNmkEkKSiLOOH4jjMx+uj6lDGRNUYWRYLjJXCWcmCoGYy/XYHDrpcMmNKM4LBE833fImeiAw+aXassbUP7zMVuk1SNG7b3HUVSeAzUddpwleqLlmeK0uzzbqnGXlAn0ZtA16DKCwCI7v55kroWt1eUxYiQQgp56UZsT5H/MGUgqzgKjbDMjlX8km0hKRuTRnu6f7SqsBpRrG6jBbFPI7wY06xvBUz723u5Ivisn7rf/+93+p346JB8XxZySa71+P5RFYRgGy3p2l6TA5/97hrQyPCsa+G48yB6D3Oh6WptC5yRuJ7RJLxzLoBkQRyBHeaNCjn5b4mDw6mAzxzsEM+YVFFjWYnV8gmhGt1EllTFJG4ITrTiwIJgySVB1N4hY+J3ffMjOa5oSQd/lJEI06Z0HjID1NQgxZrdKRCGaUpAxdLyDQ7MN6X3GQiVHF6tgUbG5kWw0S+mEsXKEc2q725CnY4Fqv1YLF+ImLxDo5NfvTHf7pWbamG0e3YwPeTmJIkRxKZhbnwbBgGDRDyJNLZwfv9viAInudZAZcplDj1W3eazflsL+A3F0qlboeUzJsEvEeBJPiEh7bBpmT3TBx2piG79GONFddhx7q9BFbK3jBQGNtxolvO3Hp55zGexXsPspgSb3l5eWOrBsvnzp179NFH87ncM5/5zJ2dbZnHBCeB84OgpyhK4E49kn3KDa4axuBAlxTZazV9YDqyjFGWKOaScJquaUgpw3ROg0nPHMTQr8LoXnQaTSf/2L96s5ktFDB1LQj6Vq9cKADNrNVqy8Xyk3eJpFjIbu7s6IaRzxrQAbqu68dUUSRAHJ5KqobwA0BMxmomTir3Eo8yJhJyDbZevXLlF3/xNz7/4F9QKhcKM5IY1lvxwkKh1W1OPrXDKa1jW6dWbl1ffVSSJD1XqW5ehU+C9DO/Xds5e9MzLly4Oje7qGlaGOA5g4UokkkZtsYjbI1JFLCTlGUZiHmxWCwZhdWNLY96lUqlU7tYzGTCMNQ0TPEQFYxthQXVOCnp+qTZscZWP25HlDSbGdtdP3/+ji8++Be33bm8XceYoUze7K2uZTOa07k0m1Vg7La5ejWjEpX3OrWNjMzDo7/6xMVbbjq9un1JzKsSn+qwDQIMcUzGBVySDuJuTCMLRxxrXOI7Gc7uFE8ra2trceDV3G5IWxbHBULQsryiYQRhbHOk3fa8MJgpYQGbUJI3O9aSfvj+j0gmao/o3v7AeLVQWK0jqVQMUSCFPqtKky+Xj6i1MukgbjKsacoOkM6GxWz4sL5F7n3fHz305YcpJ7qBr+u6KCuAKYEqo2IZE7Rtt9uEQarKDCjeoUfRXTzKoSquuXx+fV0urLwMltc97GU7tNOxskcMWCalw3Zcl3qnG3SFT3jRFqvBci7AUDY/yTej3SvNUpzNNhKlWo/iWBJFUdVV01kDehpyYsQJLG8A2SefhDTCCwHEvP3cmUceecRKuLO3PPOx1a1e08qZuqYIX7rgv/AOQeBNnsIQIlYnJGefaGRfnx1rbCU4hJbnZjEjZXd3d3Fx8Wd/9m1LN+H6eof8wA/8OA6mnKjTrgN7/fKjD5w/f75Ra8BLKArq7/zOm1/+ivd0Ww34yu7Xv9Jxvh7t3ntf+853fnT1yheB1IhEAs6YcMliCVlSq9WaLRcLObnrSKmbj4piKavTCS7HI7B1HF/G4aTRaLzzne/6u3/425l8VtZ1x/NcxzEUhRxRyXkCHnn73/30HFNs5YSlzY1eeaaia5mu1U/rEgJ7dQJvpLsId980TfiqxwQn01TdQy7EZfT2sCvtWxYMYmD4srq6ank2DHFyuZxt21w40d86CVvPnl14/PHHU8lK13dvvvnmNCpra2sLVsKZw4Fg2yiKcLQElL/fl5luQMgljLfuYWvMUB7wF7adn59v++HGxkaxWEZE5pPNzdWPf/zjd77r5YakwKnCsESaFNh7YtdlxxpbJRq5pJmEp2ShHSf2X/7px0YhKEaW/PfP/up3/OuXix73z5/zzLe//ZWvfd2DterfLxVmYMj8//z2b5ZV8ieffPPmjpfPyy9/2Q/3uvgCSPhKR6nGGx1kZN8gi5kvNQWyvUoiSBVjMvhHIjJAh4Slj73sVb/VaLQLuXOrW9tZI8/nyqZIdi1idcnb3vqZ+//hi+XSnKwbqXi+HwaSrnbdwye+j8iCp9HeM5YyV44Vhsma+vp6Mlv5LkFRtqs4VlAkwYtEZ3o9Ac3fBwr8QA0STwkA6BmnJF6QqjtV6muiLNMoqmRPNYgkaNBxIrMDhOJCKea4qEslVS3Jpw49iqqvEhRVSKGbNTEXsrsc+YHtuTYn6zcvYxwUxz3YbNS7rVYlc/iuyOQWizaEvNtelm8CGN1tbslcZoHdVKnMf+r33tntWaUCsstR9ZWITVCx7CkxGrraKV5+LA1uOozN6GZ1t1JZ2O7ad//Ea6rbrqjf2fejL3z+QT9QqEKoIPM0YHvdF6jADfeWnFDX6e1YYythoZEeJdBvz8yW4TNgKv2EMRFkc6LYafV+5mdeXy6ST//er37X/3k30IRPfepj+QxOEQRhuDCL4zXgvJr6jZeLDa93GoV69uzZ7Y1HXv7yl+8+8bggZGdKZzY36MLCgizp7b6VYmsMkBEIk1LOj8BWnjscW2FXqTg38DJYnpubI3EIw/MwnBhjOYnrheE1g286OBpLlIJ92g6qYs/PLwA1q1arMOrv+d7s7GzqDYCVw6wHFQhsWtTnoFHOm4Stf/qnv+n6GBoMGO8kmLqqCkT4Smmyh19Lh2SzpNdHN7WukW4fd0uY11oSSGKi3rjlumEQAHdFj78gTGqv1LnRs3uSIC0AsDYahWLxQx/60Eu/70fhGkulUkbuYZUXjL3DYzCtrMlnfGJT2jHHVky/CgNvYSH70d/4gCETgY/7HuprnCpm4bUJmttn58orRQwPsv32H3/6l7/1f/u2ioqtphqG7cW9RpdS+vef++yLvuNfEzYFHiXY9cdpxGsyFnP4NTe8leN5YGPTLXSIB5R9cmlAPReapazaa25yfj/09FYjIxsLNErW191ScVY3CxvrO37MzS+tEPaiNjrtQD18Gv8o3so3eATmmLHpmGV2AbUPdzseF8dZPacoiev1m62aY1m6rh+R9DkJWzPk4r6TSXGPNcZ/+fRnADSzmgyg6PRtyqpCGarsdKJMhr96Ffny/HxFlgGFMZc/CCZGbtljTms6XOYYoxNZFl/QJ3FMZA4zAuBJqNUCU5+6nk89Q/7Hw1v3/sdfeOihh8qlPPTuSloc0+1Fvi8rfDZjeJ4NHL/ZbGoaugX0KEdiOYKeEv2tImsB1MEKbXySl5eXoQup19uinqeiEfBSVrhp07VESUk4Cl0CLxBD5OIwgO5HlBVu7yqH7fkNFLP99WTHGlvhrRMFeHbl7e3tPBJQsrGxAXwt/XZnZ+dv/vqzt9/xz5k+U6JrOBbLZrOSSC5dvgw8S9U0Vc54wTfqcAkII2ZDeTKwFlk0fbdtGmrih8DdgMJbTohOPVVNeRz69TQ1muBwPYq3Up5n4+RU8S7NmuVJ8hd/8eskRH2TwMYYLDgHzyGGSo5QapmkhnpN6ashtqKplLQYfRMYNJsazoPX6/WCUdrc3HzjG98Gfzab1QTg3eMKhazjhJQeTgSPwNYockUq8ZzC86Lt2HHcL+QycZzxnIlXM6mfuBJ2n/vcb3vPe95zet6wAqKIJGCnQ5kQDPTYXuQDtpa0XNttZxXTiZ0MMaAfYXECw0nLBLOTEzYnB8MwuIGFAql3iWaShkX+7Xf/VKUyiyETvg/3La3nhrMI8kmQwJNpxxpbBSEDjCoJialrKN/JkYWFooxqeUjuFmcqkUtOV+bFiJMFLky6AidISeT3vZtP3xQzH6bvE3hb4ZNnNUVws5hn8aHynnLGDZETSHB6PEEoi5nKXMpMORSRDVl1Ok4QbBfftjgSDV2ApZxe6zW3S9kkjjqGHlza/PytNz3r13/lV1OB5EG9rFEAFfvMTFAMB7qnKPgJw2FYgMaB5XRqZEtAsbt/9e0v13ESJsSoeoywjb73O1/GQ9NDe8UjZpQqq07dVXX3C10PcurYnnu9jqlqiiJDG+A4Gggd4B+hgtMpFArvu+998MOblk+7oZ9SWqDnmnI4cbYIeoLpUGcqNToYCsRsJSv1ON4shA9IAL8Jk5DDiuoDvzBs7mOYVIxxb5wMv4F7pxDJSTxlrO56jrkVVG7QNul1ybFERIkGpMjnOB9oqsGNwlP2zgr/SWxP/T4pFUinTSSVRDH2CqLIt7t2Pp+3G5t+iLI1Ek8FSXUtS9GktAcbeQdSDTFCbtjw6+ljxxpbr8OAvsGLCujp+6GkMPXoKJKkr19nK4wcy6UyhoaTWFcGSUc7u7svf9WPmua/chxnd3fV0JPA6505c+axxx576Utf6rp9JqjMxvD7sTXrHf6GcZzE84FtB74fsbpcAmArx2EvddHtF7JmqXTbr/3a+8o5zJsC5BVg4CwP5k34ZN9re0Sp6kl2jbrJaAc8m13s+xHAJpyTY6PYFQCO7ccm8WG4LTK9axgy55iSbN+1DUWbLEfDjX1es5KSw7CVphEX+Up6oKurq/D5jne84+/+9m+Xz52WFKxkFTlRq98KwsAUdV4XE3dvZDAg4Mn+P2MyOspgDWvHkCVppL/lGW+VGT5qWiVJOvVawJtCz+4++65/YVmWnCvUarWCKhsGyrS0e91cTlW0k5zXJ9OONbaiCFQ6qkuw7DWHQ7yY44YpTOnKROTiNLUKmSovKDA6A+7VavZn5nOKTCyHD3DYxg/3ea0wyI3p72P09Kap+3zCjd7wGICVYFaVIyqGx0aX8CrmZmZavcxa7dLS0pJZmpmdkd/1zp+8aRGzJnr9vjkWQB4Ps6rYfDTRw8OHjem0mCgKQHrg1QU6pus6+gKYZmC3jw7rQg4Hp4ZAdIbwIYv93afbwGEdWX769jL2w+G4TyDyyT2veseVxy8///nPr+5sra6uGoaBoawFcQSpYYj59dAJZTIZVVVt+/A0EIUOI+2SYVeaasImPE3o4FVKeC6VK2DW8zuLi4tXrlyB3aY1b2DlfT/3qysrmHYFx3EcHLMDwI3mCGUykg1Ld8IPvZ3C3lO1X3fGFZtMO0CCxovYVvxApc1hmwlO7KjUAI5bs+16r/uWt//ixYtW8P+z9yUAklXluefue+3V1ftMz8ruBsE1hvjiEsTkxYRnIrjEJ1HwqUhcElRUEHdRY0QkrjFxIXEBURETogmoCSqLzDBrT+/dtVfdfX//Obequ7qna2JPhgGH/sWa6lt3Pfec73z/f/4FWLzMez7SBNaxAJixXxfDCUnL9Rg94tVlJjbl15XHNbZuyqZsyqY8QrKJrRsTnse+9MBzgOMkW4gi9di1CSDMj6wwjgREJ97yC3PzpaEhQRB2794NimEmRX34w28h5o1OnZWwxy03qWH3314CKOriYmV4eAinwsXZrbTp6dlXveqV8FPZcbZMnN1o6HMzD8pyKZdLxaEBosi4VvbRvDXx0NqQ2MyqbtzLW7OpwvXX37xrBzM5ifJZBDwV2CK8Mp9GzXbHJYDnEcegxIlqbiEYGlp/UKwT0tDlj0zPlt4nChisDPk+JqfJF4RXjXC0MbS/LAuJFu66geO40K/S6bTrLUeFJRrDMm8N+/FWN3IJb40Jbw1Rl7cqQue+JFqCV19pNHPFIU1OlctlURwtlUqRNQN9I5WWs9ls4LZZQdj0CDiB8rjG1s7yAIVWVlCwibDbc2OedGMWL7/CwCBBNpTAN4xATUu8iNwYlcvtdCYFfTJIPIyolf9i6uS6YC1XjsPPlLh/Ydcn13VYgcOlanC8AH7dY+PjAbYS0LalbxnfdfDgvS/547fkssiszykiFfshHSWjmqzSdPXBZNA6fSzLpmnu2LEDBi18gVlncnLy3HPP/ec774SfIq+q8IoV2ADTMqcCEPB0kg0EN0zcaf0VKyW98YALcUVLXyuO5UoyNubsGvMAX0RaFlXUbrWm6vpOoqGDLNVqpXyeI+tMg8W+8yQTkXitTvnb3hI+gGTdyrjdNaUk4YBv6pIkiQwF//MDnw7xo8miqAkpx3Ui1+E4znEcTVaQwNqOLVDUlLA2nfaaqeZo9MtGQwitSsmDiE9Fg9g2wpB4hgnI5zSAbSNGtcZ4Lqe1dJv1PZaX6+1oKEXjSohHRcRRJ9+2dQrJ4xpbj0Ngns9mJRhEuq7THD9USkHHa7aPoxDJSRIGCwcIAKgXsclaFr1nz558Pj9fo6enp4FA/fCH711cQCMFXAM8dFFCdxIfoeWVpQRunT5RkQk1C0iKqSQftOPjdT/4UlQV13V5Ac7N4BhN28ilBNu2+T6usschwJT7DXxJluFXuBOaolSSzRDuIZVO70wX6vV6EicCLQC4X61WRUA9TetH3ZhOkcSVxSsiPc7EvRUnyGcMF2DYSrWCi6awXBKqIIlSo9HAy/S2hT04iFpw4MCBGz52wy9/8cv6csrF5adb/ed62Io//R5sTSpoRA4+cyaTB91DkuiWS9Xrh7OjY5K0HaaZw4cPP3F3TpGQ4YS6boosAygvCupRp9+U45THNbYm2hXmmHRIDPagKfrd3EZ03GGgUYDLueFVHVyL2HYisiALYJIShWrbgeFRyKYiGlMSzFVpbPyPaT/GDp0JBesfIH8inyWMO7yVIWp1h4dHEQ4+ZxhRUTiX/F6uoA994J9nlxbojCkJgm0uVEw0OJQUZA1i1qY4mTmqYySDtl9y04iNcGJQQQDmFsXYtSjFMTGHPYKZmPIDiWGQ6yAvigop1fWQ7QmMuOKP2RPqhI7DwNI6ppdbpY6yWUFi0IKFGVxa5bwQ1croTW/6Sq1WQ6SiFE3TgCzJZ5Iw+2gx6RXcWabzSWnxJC4i2RhRnZ4AUkQczuy1ZUtSu2V4GBccXFxcHB8fn5ubw1EMqpokqYKmO3gQDQ6+QPHDNVdJToiI59ryFZP1pU7r+Twm7hQbU0ynzBA2IATZATzLAaDreiudTiu5opzdtVj3UmoxCKJSsago0tQM2jnGydj/0Ec9CcA2Ser/XB7X2HocUiwWgQAatj1QKNSbzVf8+WuAyd7y1S892vfVV0DrhHEGEwDcs6hidMhmEQzsXC5ncwyO/tT1vILzQ8scm5J5HEOJg1yJwp64OvY4PPYDMTgKgAnOBuwMsBU+UTfmkqdZSWKBONvYSE0DyrzmtW/QbZgKWuti669j3l0jfv9D4GVt3/HUSmV/s7ywdecTLMtZnNs3ODJOx8VDh9DY2BjsMzU1BYyV53loCpwoq09gFkuvDJYebCX3vwpbV7YzMQO4aZJMLkn7IGygl4EjKyTpFFwLoBxndSECKK8vVdZcZQVbO5rEWmzFIb8wgZIyxV0zVBjHgWli+y6cH6cTsqwjR44MDG2FOwHWzLI8bJw89LNrrrnmo9e/dtsgDiWARti0t55AeVxjq0gKlCoSn09L9Uozn88xdEknyUJkibc9XxK5tn2YoZDnBqIw5Hqh0zCykoIopd5GL73s2skZb8eOXSGbiSO8tAUdng0pFshbyFG4wxOmcVIWuvgI42ZIO8BeAQcjimYDvAxCqt57LKOHnIVI4mmAQSuSGb8027C2bTur2ZSfc+H7FCFaWloCRRWGYsTwPVmWIyYOUTfdchQB9YxgAEuS5Ic4eSgniDgXKgHTrtk0MdR2G5kp4sFM04VCwTRxiFejvrVUKgVk0YZOvO571q+sbuEBesW7k8XfYxYrD10nJ7oHBSxkDwzg9F2AkoBQQA8BxWC2ALikxPjwLPxyHpNGM6TgLJfeXTOQxu4bGQW02gtbCt2EsXmsYPRNacbQ3PKtLhs2CdnvvGE6XvsseYabq8ztPP30hfmKH8Wail2+HBbXfbFtG1o7CgIlmHnCxBP+8o2vOPP0QWhpitlwrhoqJFaYPvNLEOBcBByL2jpKaajZii655JI93uh8o5UfGXvwQC09OFj2oEF1AU9SnYUHKiwk4dIBTYXkrZ4M5evUksc1tqIuS/rIRz5yxRVXfOlLX5REPtmCXSBFDrBj27ZtSYq2IAiAncG0Pzs7Wxwf5WKcB2R0dBRUvEf7IY4l8CA0SyWsxCYMtK23sasD5QJ1TWyO2Jmc4YBJwc6ASozIRlQ3uAloUxdN4D8SKMGzPG4ZnK3G92VVA0aWeCCsi62Wa4FCCvcBCOv77sTEBMvQcMUElY7GVp86Gltjgq0xwdZoZUtXeIUHOgxfAPGB+oEajoiGQQja+j38B9/dsKphdhpk5ROhngdencahc2M+dkuApsml8XM+vB8boEcn1MQ27ZM6C56Fi3qliN8wg3X6jU/FR1+YiE2yfPG84Hk+aBLQr+F1w0u/6aab/ugtn4ZWwn9qGqB8WpJaTUujGJ57THu8/GbJ4xpbgxABgNqOPz42/NBDDwkC7wexREpIA58F6ur5Ua1WGxwcpimcx01kkeV4w2Oj0GeXqujQoQM4+QAVpTBlXL3kkIQiPKqSrFrHTgjE1XUsThQpEsEjqalMajjkmUhtTs3sP2P7lsUjRxw34AhiainaQ3UKm0m71UGWeWuMBCat603HdQFhc+m0quZCUhgKOCxawdNVoauhcbsaya5r01G4+4zdl19+0VlnnKZgUyw+Ld1jFeh4+68FlxUI7u622jwLIBIqyYzIk8IGbcvGvvoUqrXamfSaZAMdYYM+0bv9pej0xE2sZHFMbmZVZNnyN0ul2TT+e3LazQ4Iu3Z1OooPHY9Djo1YGSWVV9oWMoxwIAesfMPo1tvRehf1BKnDNe0AO0FIKqrOibSFSsNarVIN3IiLaaDSe/egpz0F8D1NAgdWleTCQSjxpp3gOOVxja0ACqzEA+daWKhu374dBqaFLYZ4CHEcB6SMYTjgcaTICxIF3FYJQTt8+HBxeNvTn/500KPjx3bdYQan4ghoUlglyfocstiwqAcujDnQ0z/+8WtTPIL/cMUqByabTkHUZccbpueL7+B0AUk9LdfD5MvxcFhR3GNkTGR5qpGQI9AcR04ToIBFrBMYoLADMp+oZxSYDouF08L0kMlkKo2mIvDZdKqfgRi498Yv0/N9BVvJFVZNrCutAMRQVJS2rl999fsfPvSLJCNlvdnkRSXyHdPhBdFDrgv3LIo5ipIBWxu1Y5SBWV/6YattYvcVUBqqjSClxvl8vtaAq7Wp2GTkpw8Pl3zTBp3sk5/85LmfeWM/K/OmHLc8rrFVIu5CmiopitRut4G0CoLgk1zxHEsZZqgqHHTNpXJNVVVFFoDhloYL8wvm6JZtboDKterU7MzQUEnHulfXYZ0Kk5V6KqYfjeXW5VHeHSoUAKItqykPQJWUMIF7krPZUNeLVBlo5zkKTqoctkOWYxTTlFm8xhJRnXKBFAlOR11XR13ARfE4FtkOKog4XN+gkMIi1191bdSDszYrGiH2zYK5ybZZTUJGoKbSqBdCehFwbTrSZXfR7gmPplHwqFYSQaukJRbNmejqd9/8s5/9DCfYl9Z3baCcbeu3X3+xRZLXdXVJ8M7KVUz13NjKSw8ZZ2RkpN5sLC2aSubce5ewx2mx9EQ8bfOMz/u+wNmsTcW+gB02zPkmvIQzN3pjDJvYiGnUu5IWMy6FTbdNRomKyGKYGTOI2EhJa3D11lKFCpi0lGMp/8FfHYrglcZqELsU1X28VbaPzZjX45HHNbZShMrB8EvMiDg7ssiZFkZKjhVEUQRCcejQodJAHlRmRMgs0NhUSgEm29Rt2GFsbOz2b9/4GHdYId7pgu9bZDEG7d2/P1mkri8+zKrMwYMHt5SGFV6GviCn1q+YtCwMhWzPC/zQD9iIZ/bu3fvhGz798//68fAo9sNfF1srjsGKCsOwkW8DW85qrG7HKh/FPWm2/4fYarfbCbYWCnk29hkxPznZ2LYNo+dy4ZY1Ekcb5q1Bwuw2gq0x8iYnJ9WUBvpBJp9jGZxVxrIs6EgMw5imyTIUNl8wuKe5NI07ob1xNYgKO1dbha0oKcpdr7VBd2FZttVuk/I8dBRF55133k9+/BMmyw8UCpZug25DxQwuwrhpbj1x8rjG1ihGHC/B58LCEmhMPM/Bd1HEup+DHQNYz4/PPPPM2bnF0ZHBxAL7rVu/8ezffeEXv3LL8JD0jmve+eY3v/l/XfiKb97yhaQIaNypgxrhBPUUTXUA5mQ0cnKlZNyvohkMqPmAmJHjBREhMh+/8ZuTk2U7FLJbfvf+SuWyD93j6a1mZQYGPCARzukpSOGyvTXG+QDxM0S44GvIYTMlQDOOji0WYHY5cKBZ2vl7M2Zf86VEj9ABTUU0jd0mDF4ocG6b5iTfWSn5F/XectTNetMTPZo0b9gBjk5TL0uqGA2S6FFAq1899ND27cODw2OKVty/f7/cJ7dTJBw4dnseLWLQJNdNkgquih2IO7l8qNU/odziwXPOOef6D7wN9B6eoxNwXiwbAwMqKPKui2NtI+KLDH96dqiqTLRxkkhFK1dMmizsiQ1rNUOWZxS500UCEql10EaX/tm81fLabdNuB80GkhVK4JUImZ12xXjdSZuzibfHJ49vbI0ilqEd1xsZGT58+DD0b+AUKu6GHZM+jIe//du/vfzyy7/+tX9M3DwNAwbGwOiQVKnVTt8NcMzbbSP1GM7NtlwRGteypzFZu/fee3O5JzJSvhVFgKezs7MSjX1RaZoGJKJALeQ4ehW24i8sjFSYLdiAZAqPAMV4UUhqOANweG7fQFUqoqDR4LSZTAawGLAb/kz8Ydfdn+5iUy+2oh577tG23dnZaVwSBuFgOWBkN930VkBUIKyAZX0ucjyFzBJz6+pQ/lXLamuX2BAa9ZHnxaKCk0kFPk4jABtLpRTJSBEyjADcHdSAGMWyzHEKA43Zr1mOJUfpTYkFFvQVhN2ZxRj3W1OUcKVs2MhxIugtMDtySIIOzKfTuAIkjzk+/7jGgxMsj+u2BGANIyQKPHym0+kwjJdpjiCwuNY7hbc3Gg34LssC7KZo6szcEowiLZ93cBL4KIxiGKi3334LHPW8573orjtujeMwcUtiOaFfsfsTLx3z6HKO0Q6FBqiicUS9xdJikjtPUlJ+yJugCtLV7bsLswcPCTStph2ex79HlCnJmSOzCyNj49AaC3PTFCkjWhwoiAC05QWASFAtPWf2vOHBK6+84ozTRr0AMev1I4Y8uhyuv84c9fGjiFCvgydLDqYTR3mGQ+Ulr1DibaujIvACZn/yur6XhCRSfRa5/f52nH6/CPEK0V5OOZskFihXaqViSXdsRZQsDxdHUSUxxFVmkcBSSfQwwBavpZInFKC9GJzilqR+oAUZn6Rl+ILA8cLGazES+0bHGtC9P4R9tPGqrGEAJ4WZVXF9xGNnZxEoKfBl122Mjo83FytZTfmDF7375s/91c4xftlPAPvgUcuLCI9xo9djVB7X2HocAsMmn8+3Wq0/e8Ur7DhuNOXhwQIB0JNSXeCEiiAI11zz5i1FpJFB1Cb17zQZOaRb4JnDR1muoxK2fEzc8jFe1mZZyrY9SeKTTKwMs/7g64BnHwzt56K2eiRTq/7BLIyv1Wr5XB6wdf++6Z27xrHfwsaBsl9JlWP81Msoe9J5440ArNAHZFHCCb4ct1TAPSSVTsfRyqnWnJWmqaQuAzD6hMgrCvBKFIQbt7cmxSJ7sZXI4UOH4PNjH/u7/7j7B4CtucJQFAFtDQv53H6zkc8/EWg+UIfDB/c/5axdW8b4arVaKvSLat6UDcsmtm5MTIfRLV9LpxcrnIuYwcGSYdmeSydZlLrZ5np9yU+W9EtW1DEAYz/FhEIHFO0DHMVoN1N7bpGE+bdb2ZyCw9TgLE5gur6SSgEbxTlWQpYjrHHYtRhZDhjO8CJNYpKMLJ6HzLaRy6lUn4sj7PIVoJUx38kxvvz9aBjzV3za6O6+zIp3K4+kfH7vNL7o8I5xC3vXIrF/L+6H4EH/FNxxH0Bu9KxirVgkyAO0TcTz9J/+6Xvm5+ef8MQnzs3NlcvlXC5n9DjkUt3nSsK3cEgbx7ECLwiKaVmuG/AiZ1s+y28Y3WJqLRwnd5ekwVxairQd/9vl+UkHruLasT1liGk5FdtLPJPxA6c0UKjWdQ/mTi0P+s1ych7clTs1en/zeMNjQTaxdWOiqgh4E5CUUqkE2Ao0oFGvqhKKH9NOruvLzMwMjsJigL9ipZoEnjFAzAFY4RkpRshm1XbTZCWsXQOwNptNOZuPMPnxkwROgiBnMnhZJjF9rItJUU/ke2dLz/ejsXX1Yk434wz5RzdNTdOAEl577fUPP/zAQFE1DF2WM551jDxk65PQuH8Znn6M1gx7s6isOn0qO6rrNcMYy2Qyv/zlL0m1Wiw2qbS6pgwMTQ7GKcEMw667qpqBGYBheBmmLt/y+zg2HEuOKhCZXAuAHj7hNuDM09PTjmNNTEyA1gV0td2eTwtwuSDy/HwmY+sGUGae29T9T6RsYuvGJAiBDgzYPt1sWQ5pvVS64C+3Y8ySCjEU1vmA5sQ0FZ/kOX+linYyoGOU2M2SEoVkD2xLwzsoE3/4UFsoZpGaEittwFY2l0MBz1WqKFcE7R/9YgFd885/fOCX/wU7FzCGUmW15HkeT7KOwplEUbRMnWEYiRQLpVbDZuIYK0dttIKnKyvp3bV1tHzDHcCKVk1Tvc0HE9jQ0BBA0uKirkhnPjTbHBjY6cWMdwyjQL9mstaP10L9k8UozGTvCXpvb3FfuVgspeUojgGk7MFMWjfaram5YkYghay6lcPjlWMB70I+9MKAZaKAiqOQjltLtOXx/Nr8rb+GEBMtlUQPJyZSXIfxth9+Dr66Bk4jgLqAa1uo3Xa5QcFG6KLnvk1Ts41GI/YDmkZuhBg67uo/CcSTQjLUJm89HtnE1o1JYqKSBaxwcSQ8URIY2JiV16bdfOzLkSNHrrzyysrCHpmKQldIp/MAlc2mUW7EO0/L79u/XxAnDD1TzGEYYlmaJUK8MhmSLwqva7uOhR2Bw2Qo9lK+jt2yk0ar94dOFsfe7T3fV/PG3j9omtm3b9/AwADQw1wmi302cXxXOgw3Trj621v7SbjKEtrNg0U+d+zYccvX3w+w5Xm4tIFt4+2yhDyy13L8BdNzTV2POI4WZGSZiCEm43oLpdOoT4LDY8pKXtnlGrcrlcciLPgt2JYFLcZx0tCgsBSG80tLxWJx+uB8XssKsgJP53qBvGluPXGyia0bE1XRdNuzfOS4oRtFoEfHAQsbV/GYpJjByWasCK3RyuO1W7tOQnRiUpSzUdtXael0zEuohs/ItVrA84MDWzQkFW3K37bjTN91Qg9Hylp2U0bsjqDVdhqMj/3MaeyCQGdsUw5kmozpTiKoJANA9+rtHgNirwdohFYcRTsVm8khbEBMENGyJQD71SbpuHSjcf628U9+4hpRYgUer7xPz1bGR4vHsMf0i4bnNh6pbJDBsm6ullbLgEfPyKjqtuamWtu2jDt+wMQsR3d2Xq5ou3xsIUsnGapqpjugYZuM67hiXljX4+LYsvwkzOrP5N4UkQbgdky4ezUjUnBRve4FOX778PDNn73qkj95r9GwOFmNYkaT4AbdbiVOekWpOLn1M04Z2cTWTdmUTdmUEy+b2LoxAaLhOA5x+fa8iErqHdE02ng0zaMvOG126GJl0A/SKpZyuZxKpWrN5vTc4vbt2z/96WsUAflESxV5xIKa6WKPU0lC7TZegtc07BIP6nWSzobu4WU9vHXliv087Xu5ZRLzykQ9RInqqNUsiyrVqJCnXZ8oubYDpBUn3OGPEcDax4u2v99xPx8silmHtyZf8mnV9sNDk0eg0YpZ7BCdymYptLLE1zmqt31oyvcDgeV4cvPT09NvevMHmrV9wcbTpx2bt4Y+nc2pocuZpiHzPkXBFbWDYUukqACJobUrlco4hlWv14cHjsPUuyl95RTCVt+OXRd0TFpW4zCyvYgXyZBj8DBeKhulAZx4yXZwXU+WQrYdOzIFWtvTL7hAZDlRkAMWx4QmwzTxm/ajUGQp06zqejWX0tzQbXApaTRbD5GQobgobDcWM5oaLQdqKtTZv/2cQjZlGG1Nkh3HvuOOO6iYwUoZrsUXixItwnc/VDisIHYMcFSYVDIkfyTjb+PR7rRHDu7ENsKZYzqm4sB3TV6S9Lbn0hpHMk+FblYPfE3TsuWf/OTur9WaviYzNOuLDB3FAUAtS4vJohzeOe444cdEiWcE2mhiJMVtGaOF2fbQUMp3UBRg/0qf+BnFJM9L1PW4PMpBqCP93LY6ufSPMqhgb/8QSVm6HXbX6njJw5GZ/LpRUokF1yUZVF/z2vdWynVZzRi6LYh8FFI+KSKwnDWqcwhZcOcEAc+bKMa1C0XRdd2m3h4cHAyMldiBnsc4GqN7tsTs8j7LOWqTFT/PMTOZjG21ceEsXadpOoq0gHmiy5TWb6/+wlOkVAHW3FlyDYbYo9iI6PKirCwYPt7IQycMJEnSeE2s7MNuDCET83HLtIZHhp/5nNfvf/DLYZSSSXUiBrUMx4DHZynWDMLAZ9JSfqM39jiXUwdb8fq1IFABzt/MMKwss4mZyHQcXhQBWG3bpijKcYB4eq+49JIgYBuUo/D83XfdBa3w4pdcgulGJpMsE5P4PzaM4rm5+dNOOw06It7C8e12mwQm4tB1z3NTmsYwuEamZeKgJhghP/3xv0C/bts2oFtKlp51wQUMyw0UC0uLzR/963cR6uQnrlQqhWLxmA90YgQeBxokndIchP7zwQcRCRnIAMoYBuDF3NxctjAiCMiwXJplgtCTJTkMcArqXnaJulH8tXJ1qIgz/MOB+Vx+aDg1eXjyyte/BSahJHXW0dgaRP5693UiZTnl6dHY2mzbO3ac89BDi0ODozji1g3hPQZ+HPMrWaN6DiFZC8IQB4YKPMlsgnNsq+kULlezbha+48VWFPGAqq5jzMzMALZu2bIFUA96BZvacPg+Q3WrzHaWrxJsZZJ0Fkm1GJwjTFE0FatZ1Wp1h6YtLS0VhrdOTk4ODA0uLi5CJ4f+n0tnk3JhLI9UUU1aA3q1Km3WKNywnDrYCsCHGGBbIY37cuzaAS+TVRFaNA1PU3nPjS+77NW2ibPlf//7twM+NkycrhT63eJSrFeRpmShb5Yb5HQMm06hpsNe8rq/eeBXtY9SQtMSFAVd8X9vpO0hJUJOWRkc2jqUzx2ZOsQHXDqThoP23Ic9CttNlMlIFEkqdM9ddwENaOqBJLK/fcELFEX6xtdxdKxCynskEnX9paionwp7/MKJotluc6pUacQf/djtsAUU/6GJYYOR79HPvuCN97hOnWfDVrs8WMw1Grg2n8CrBBTwrYRd3Z5ga6AoVLveiOMIV4/FoB0WC7klf5jhWDgkxFlCGIKtCYHCvSu7Hts7sRKvbrSopxF9Oppv5cVc2mXlxRYghQhTiCALvE1cYrtZTjpBTUT7CK1Y8tlcJmcjG+DGjnWYYm3DyGd68xscw81gBVuheRAm2Uzv9iSIgEVKdaZuNewdW3f6eRcQLfCiocwI4/zHRh+fdbai7uRHapMHEU50GXBk/rBbuoJ8lqOitodr3CpScWux0XJyQ6wbPVwc44oD9J49hwQpHbNZhgalCo8a3/YB6yNcTx2YKy4Xv+lCsFE5dbAVkeodURQxPAvzdK1WHpSwesXzlO3Gz3/+86dnlu66667BgQzQEZi9JUlQSRIN23EKBRG45CWXXPKlL38umyXR2cTd6kV/+FKe33rmmWe+4AUvuPmzt2RS6gMPPAAzPPTRnTt3Th456Fk6Lv0UBM9//gvhqO3bt8NP2QwHY0XmeUCxSy+9dHZx8f777/cCdOed3wMIesFzL7rt219XJenkpHNPnPwZmsrlqMOHDyNcVLkAIzmOoZUooDACj90r4Ts8L/wK5C7hrQm2RqgXWyOg7DwP6gFO8eE5hmVZuFgWqAksxlYK53PC2Er1YCvPP+L+EsfAVkUVQcNIsrhC38C5dVx4+U4uCfXqmlZ7CwgiCvuWwT44jFWWgbWFUQjsNXB7ivf8eti62qq7ire2W00gwuedd97VV79sfBTV6th2MTSE1I1PrqzTc/PJBYiJN4kVbOuYhFI0to8zWNXHKwWIlpQU40W41Pkzn/lnAwMDHEe/5CUv+dfbvyoloSIBTuMSBojiECnAHpxSWHFS5BRqL5rycU6hUCLEAMe6E+1+776D73nPtZ//wpeHBwu6YYeBL3CcyPHz83PFwiiAnecysoCWZid1K/qTi69aqmBGI6ayuhlohSeWGy2JEVz0lBf9+fWAU08/+xxAzP9z4TsURbz3x58qz6PLLr/youe+UtFwHqbBQnp6f/WcM4ZgFB85PLtt6+i/3HGHESPLRTSDDMPWFOnWW2+96A8v/MqX/6FYyHbXLTqeWyT/yAleFAPgkxUlSRiXmDs0TSubUTaF7SfQSl7QinyjkGIcqyXyXOi3oijGvJVo2hHdMZdibKVCe3EJI5SmiLFo1cux68L3iZGRarWM+VgSDoCDJjqhASBpqnlin+hoiePlRGRdSwYVkJYMv3XL11otvZjXaAot5yr34iCdVEVbCU2glg9O9vEj1Gjo+bxGkQoLAo+Oo75EuJ5+n7xiGme4jCuVxVLR8yM3k6PZHH5F8caL/tFyOfkXdfA7uSpruHiyzGgKi1jTdduGUcqXJA07tfkIlzyE20txSM2mI4YSVW3hCA2aXCbJEQF4HGMsNnQE6posnEJAcbLk1Gky4BrAnuIQW0JFRUmlUkmOtRtvvPHIkSOJiTOdyXMsDX8Oloq4vKDfYRYAmt///m1XveXae/7z3m07cOL3atuE6R3Yim5hmqNlC5Zjgxw6dGh0dNSyjenp6T/4gz9AwUCABMAvAFyEK9x93g/Q0tJSabC0fdtoeamSy2WgKz/veRcOjwzquvW9W2+pNNrACAYK2ZNXhoimm82m0/V+x49h46qrtUYZBaGi0fgBU2osCLIows3LsoJIUBk5dpm3YrIGPA7apFmvTk1NPePp51977dtKaTRXQXmyztFJG7q8P5HsIx8NvM7CfjfjC88gOqtxpFpPFASwq6IoPMWGJLlXtNoHOPljcWEBXjFox4IgYP1GFKG9PDfQTmh4CPB9VVWz2Swi74WnebiDRqORzmx4LSteZWFGy9ZjVcBG0tnFheGBYUVQKIZJ9Aw5JdOCbAJPFgTQOG6//cbXvvZ9h/c/PDE8nFI6iLC0sDSYzyUlvmFUJVHRm7IhOXWwFVS5CEUMJ9qeY/nYAJ9Exfzbv//4lz/HUZtqWgt9O+b4ia2j1UoZaJYft2DABIzBsnlRcj/4oddxohqT7PwXvuiPxsa0+ekfcYi2PKNZpia276SDhSdsLVx//WvHRtKuj8RkAZ1ElXbbMRLYSB3M08gtV8tveMPl+/bt4wun/8u/3QFjudFoezEqDaS3b9+5/8DUzp1bkmPiJKl2MixOtJt24LqsIGiptEhTIyMjsKWsswDutVptmDowPqF96MPvy2coL3Ajz8mmNRJhRXcWYZJsAFQSc0Vw2RCgYXkWMxrXcVUVNRvGkwpqZ50mXod0u8wjbhNYc9XetNWW11Zo4GAML0S0gAzblKnYD32XUVcnfV5Jbp0fHZ1qNArZLK/yuhPAY0tpCT71jQf6B+vPK8TLQczYCDVtNaMhB/FuhLUsKjNY3fhUFLNdOI57wDVGNbJy8Larv/bQrx7meVmUFFnSXNcfGhrSWw/Mzc2puZGm7pWGt+7dO3fW6We32rMHZ5zdYzhnj6TSXtzgKD5TiOhO796E143JKYStCOdtEkRJVWToqUBIVRn3Euzj0on24zheAEg9cODAzp074igSaW1hYWFgaAyobkDFKS0H480k9bJuvfUbuh1pKo5UN4kbUkVHeQ1JJlJJXmEtnUmqasOFPN9L2lEUsSMBUGbY4eKLL77zzjuATXts2ouiF77wRblc8Ut/f7PhOvfcc88nb/jQyeGtbDcPi+469TouUtUwOK0wBG0CJPTw4cOaRvEccrxI0zAvw9nB1dSqWnsd7R5v0jQaL55H2LgdkXVzaHOYto5xA/2qqpxAOQa2yrzMYKpuOGTmIEvmQOAYN1pn3TDB1nar9brXve7IoUPjo6Plhs4wsSaKbdNMilRuSIL+k6TnuJrMt006rcaGHfA83BSutuIdD7Yuf1uFrbI6Bv8eOoh27Tw9iuhavSnwIfBW6P8C15iYmFhqOPDSoa/u2LGjXi8LVHjVVVd9/m/fBUeNFjPQF+As8H4lgcUja5O6blBOHWx1/IBk0qNN2+YECXR/P3EVZRj4E7tqR9gv23asLVsmsGsKHbuIzQ6N+ojiFJXD9i8fxaFMtGCGZtJqp3RzhlC2AY1YD2SXQ1wqFVvmUlbNAANyLCut5VvtFvwK+qOWygGYpDKlH9zxEyB3jo0ToYosHcTMp2/+O56DE6vpbH51jnpq2UBJ9dr8TogAr44igRdkjku84iVJgqECIDPlZ1lNeNJFb/zRnR+zOckhGf8DKWNSa26AJbdKPgO8QpKsdekunReRmcofcXFhEk1GLZ0GfDZ19NKX/j/HsRKv+CV/4sQ9zPpCcV1fhDhpw+QTPwPds4XuiUI2uTXuC/Ty4aZhZDLnWspZFJUzBQt4ejWMfcbnxH7lE2H+iEDBjyMKZlZRxM2by+UAsyJmxU+5Z8GNvHweYa/UTITrCPYYG9LuhsGV8gbIP0mpm5DoGTF86m1s90gPo7pXD0KXy7EOVQ6UNvZatXndMA07yhaG2g2TchHFpyzbMu2YlrBvQ4giFrFhBMCqWLYp8I/h0hqPVTl1sBX7YHEYrbDvCMnhxhBiBWODYSjDMFOqwpC1HRjzP/3pPeef/5RlBEkS9eNi7B1nwDV54Vb83MMw5Fh8Wuig8MkxHOzveV46lU5+9YOAoflnPeu3GVrwAxvF4uDubR9+/3Xf+c63FQHVG43XvvovyuVywnlPbgutFeCtpo6nhJe+9KVL1XYxJeqtluuG6fVq1CxHObiugWhWlhXDpFTRNSxUKOQajZbEB7pJG8bC7p1PPnJkYWiolDDWk1CcOUAn0s8LqBxozQvzS5VKBbrN1q1bgbLB92OEciW1aqIQm2gVRXEcB7ofdLy4N8iKWufb0fll+2XhOoZ0Dln+7H5JOhhFR41GPYw8URbIWGCS/QH6d5127t79s9nCME41STMaaHitKZUoIbhsj22mFNzJ4aHozVRYG5dTB1tNQ8e4yDCSmDjcsMkyjKFbL7zojz71qU8Bti7VWyLHmVR83lOf6cGkTCV0Bu+GkZUsGyexUvQyMyEslnANsrzL41Ubqx2Bhhir3M9/vu/zn/v7f//xPYqGFyUGB0cXFyqlgZFc/mlf/MIHoZu222jebAyUsqDrPfWZzx0bG6nWDJwXmWV7o4koqnO5Dnt9hNuKpuwwzrRsleKGsjn2/n0P8JwfIl5TeWzx0EnW0S6aJsWlYho70vOU4se+wIsRJ4WCp1N0M2jFTiYWYwDRbF5sHTnSigaGd4+C3rC4iJ2WFKr6CD8NqCZW9xuxFOOgOoaw8CTyk8WtmwQYdMMM8v7i0edZjtM1DhyJm62ztm71tdjT99E62iEKhr/Qu+/yxfH/Q8r3YmCv0AHTdDp2mynHNC2TkczlA9Y4isU96369Imw8ETUjPLj8vRsNgU/81a9/DT6zkpz4T2G3wsCRWTEif9YdmBLQ03/3/zVsHjqkENOu6aXkXNJAMc1GQIdFnPERR3RHOFnXpmxITh1s1VSsWbUMHRutgDwyfBKkkkqlbr/tGy9/5WWTB/fKavr7t38HgAwIZrIGRXUpKyK5AujlhG3LyNf50unxCd8ExhcTt/OnPGX3E59wHUN3BsnsbJxOUdAdeRHBYFtYWLz88rfpdFAvH951+llwY1/4wuc1AV368ldXq9U8KXH8KEpiht6371A+kykNqI7VoKiwWqmopCW72NrxXOro0wEm/gxZcY5AfZQkDUemMbVaDTeLVExszUDchgYHEgNu4D7iqRai3uCoZD0tprrZyMjvcRfMuggXrRNP1XnXuq6DZnP++edfffXrRkdRvY4c4nnq9wc938d1GODUMIPyDHYaFTnUaCEpvebca/9cB1s33lq9i4W9RxuOnXyZnZ3NpVJqKoV5K46Ui2yyMgHHpdNpxKewt7JpxnHIsuEvfvELOOT8Jz+5UzI8xrpcnIyWTdmInDrY6tmOIIoSx3MUHTO8j+MdsarYbtmmg276zGfqdX2opJ13/u8AIqQ19RvfuCWMUG8ZlqTo1XKEJhN38mB2TQLEGGcDiCOewwe5Hs7UGcbY+fG3nvoc2LJ715kMzx04cEBNpbPZ7Oe+8Imv3fZFOMHskqFpakbGY+9P/s8r9h/cD8Aarx4JyUIK3Scn3omVKJYoytYCeyg7oNN0NoUO7/nJ9q1DttEs0q7kWyu7Un4nI0CEjXdDhUGA0TigTCegWTbSOcEPJCQVhlRA2/b8A3EUyTx97pm733jVladtVxAmYo84tnr9uF5MeNxyjliqsxEdBWHJ8cl0kphqapVasYjCIEhnaJrkMAn6vZwYh3eFDrZsCzHOVmFXvFSJT6sowArASmRtd/eVjb1kNtlubziTxCoewCyvZUUoSxS4vXvQRz/y3QMHJmNEeW5UKo00Go1QPiRpakgXK1WTlwPftw29tX1kGJS8L375XjjqnDOfLDHIspGMfcMQu1mSYONy6mBrq9UqdpcyGQYBbsJoh+9nnnkmbAYOC8BqmubPfvZvMJAqFf3iiy+uGzrJZkqsrGSdh+q6SmLrwlpsxR8RI5tG2fNcURS1dEGW84CtttXctm0b/PrVr37CjzCLYThkmpgOA88FDBouqcnovfTSSw8eOLxr9y4gR6r2KKfTLpVK87NzpSHVda3BwcF/+If3wiQhMChwenaiVj0+G6Ny2cvkeU7ENN9wke3ibFjVOsrl8GogT+OahoGNAJiS9hfkR1yZ7EsoV+eDiXs2rqlU3Yut8GqSiiygZ7iuqygKELp6vZ7O983/kLxoWcajaXJy6m/+5u8ffPDHtWq1mMERJY80trLLz9LrJxAhl8yRovCkpUUzlcrBZG9bPkhSqgt0r70HZ4fHdjd0HFZHU9iJNTTpe++9lzzRZXiSMELs2hhGcAjDbjjRweNcTh1sHRgokmXSyDAcGDqCzI8MYhvoO9/17h27nnL22WfffPPNmqYA9kFfFFTtn7/xdYbCvIIkimZJkuYkEHKlRt46lZ1czGuSbta2HGwikFjsPtOx1UW6W4dGZTkmlZXhTzM2n3/Bq2zbjqNgaGioXq/+7D/v9oNYE48VNXly5At///JL/uwa3a62G7PjW/JehFQW1Vt+Ic0dPYySPCYsokdHeYCShoGjIWFeAW7khEjL4cABmMCA3NICUlRkxoC8eE2M3ThYbFQueO7bky9dFMNNGyaFt6mVz16Ms6PB3jMkMf40sSxzLAUTZ7NRwWBktsjiD1aNHWSiNdKx3mJ/Ycf2YU84kOOEycnFfO4Z4lZx0l+ZppZhtGtppdd8T0TyN7z0x5NDYnqlYCP2FqCRRarppPm0siVwg2DeazuBA29QLar1hazE7ZJ5wzNLvotRVeTtI1NTwwU+KefFYRNHJGl6jAKaiwOcwGVkozf2OJdTB1uBYuAJmWFViYfuYTquaeN5e3Q4e+jAz+vN6GUve5njNG1bv+tf7sSx0mFIke5IMj5REbbTxcQKeyxsVQXOdQMSDshIksiQAEYvBq0Kq8wUTYmC+PsX/n42n5k/NA9QHgrhD3/4HwKpMq3bSJOw5ghoDvSBfeQX0I8tkoQXizNZTZWGl5amr7jiiuve+aZd27d7ntcPWymGoxnm4MGD777+E3sP7NGyOUWV5stL8LwL83PZVCrAAbOcqgq1Wn2ktBsOMepTj/SD8Pz5yZdfH1vDaBXkd7EVv3rXMQEi8Sp/HAN1xZyOpuBL4h+ySrrYCn0vm83DRFsul2VZLRQKxcIAfOfolQl0jQG/t6RNb3GEYxT37iedqjlxb3QW/gTGjYhVPUQ+3H8qramqCrM7EHMcPqDroig5jiMIKdDnCnmFp3KGcXgojY+CPkCFviqxYeAxNHMc3gubcupgqyAlz0IlLtuqKMB/eANR7e3A+Ndvfxm+79175K1XvGXv3n0AjrZr5fP5RTMI2VSqNHpwuporDkM/g4MC3x3MF79xy9sbLfTiP36LqmSqzSYnZmImDUMoGy0WS8rPfn73b/3Wb/30cAUU6ogUPhHiKO3M3/3dH3N0AN3Ropiwx3kxJXVvEN9pP2A9zk4ck8SzFPIZbCMlJ0+cDyhn0ajy3A5AFiY4DTY3lubHz6o120s5F21TmKVqLT8y5uTSDy16r7zuOwePTGoZspaFAj5ETBxxxNyaJF8RpIyhO14YpNOjbSZNUelqw3ejCafFI+WcencZqW0C54kOklRTgTCwoQdh1xo1yeUJOHIc3Wg0aAYBeFlWG1oYVHVo/LAcJy5x8O7wMmOMYcU2cPrRIFiZH3v9WxX6KBLaFVEQYKJOiyryIoUnJQtJSjMmwO+PRr0nxL8xcahquYN7f3XmGTtF1gudBVnhURma1+Q1od1uS5IEAM0zfHKThoFz3HRd8dfaM+Iw6Ri9U0LiyILLBWInOPxTQPVkTohkD2YC3+bZSNTEdGV+8fQzt3ziY9eJCmbNEkv7yKFwznFZD1iZFZoGuuRl3zh46JennbUkCjXTrj7wo2+d+8y/GCzusqJiK8ATxrzHD6m8FzfSrIgfH5rxUWYCv3ly6mDrsSWf79T1PP30re9///tlWWQYbBUFsSjs3v+UZ12ayQzDyEyCl7aMj85OTl1wwQVDI2cA2Fqmp2WzSioL2LqwsOAF3r59s895znOAweVyhfB4iuGdJAFKVUgXLA812maycJ8P8rXatKzisf2Vr3z091985f33358ZHRNkdWpqauvWrbVmrd/ZWq2WLKUqCzVANFHAlZlpltu2bdsiSafQa99cZjobpTyBvybf6wq2wj8FvAYYAoaCojAxMZGE/Jfyo15PDT9SCYIGXlar1YBOrpypt4IZveGaf8kdrIutCwutpz3tae9591+MDuIVziBEAot4DtUsJMsdDz7PQcmTAcCKHM4Fs67EPVFsHYtBt1WTtfqOaXh5J1yYLXYjl47EyEEyh+gQGRZMfiypeYV0o8rJdBT6jm+pcvHAoUNv/Mt3lSvPePaznz27+F3DbkoKmeo5DpoLUXwC+tddd93brnj5zrEcjWJdb2mP9trAb6KcSti6Njy8IxTS2zbxYKcqlYqiaEBqoP9AR3e9CNBhZMfW0Ec8S9ntKktFgzlsJWyVpyi/pYiny1QpKy1EoTdSFB56+D6XzoyPj9PNgGXFQ/se/uatf/dbL7gyl8t1U0lDT18zv59U5xU6WZDpWRx3XNcPXFXOaCklWVwCDqXJqSCstCI3kxaa5tKOnWfw8k4H0eWlSXtREikVUS4LTDhEbCDzPlYSWR8nnI3pr06M7ZDDiho4UzNzGkWNDm9ZPLInpSpoZbEoQj0qcFrvW616XeHo5ciFaPlsyfd2rQGTn+vaoDrs3r3z8ktfesaZQ6D41kM3QXCe5aFD646jiZ0FtBNo1O49Ve8bZcifS+Xp4QGg8KZE4/R82NMJRZpYAKBaqOtw2ymRichNwTtyQnS0SbvTg/jlJ+9Wf+nuEC0H83W1/07VFmgjW9QUREk4USHo9KDDzS3ASTDRLhbH/BATXV5G+6fQ39x07/xCKZv2lqYfgLYsjRU/+vH3ty1veEBp62wYMklOyB98796PXP92Ct+Jz8YMNq5vygblVMLWTdmUTdmUx4o8LrBV0zo508fG8OowzP+gKQcBJcr8zp1bDy8sFocGU6kUxSq1Rvvb374R9kmpSKLQBRdcdujQoQhRO3ec9qmb3vb8C6+iIhFUTsq2//Wum1s6NqHeeecNoOJd9KJrHs0n7C/pVKZOcuyDvp+Yku04SGe5wEMZRZidnQXt3nCCpZmZgOVB4wZt2gF9lYoivJCTVLcnVj/yWSwVP/ShDw0NCKaDBBFTNo9YjpPl8F5mt8Jb7Q3e8Zp4+h6K6PnYexQbcxh4g1i5brWDSqWRKhWbFnb58Bwvo2JPW4H4WNXr9eLAxqy9x5B+vJXC3vs0MFP4jlMF4kpcuLi67dqCUpicnLz2gzfs2bNHZmOLJL1Ma5qPmNB3Vp++S0Y7iWXXlW6F9tW8VdDkdtsvZDjHsCsVs5jlZUX2/fzAIO7tBw/+RJKV7EBx6shB2x+OUGFkaJtrR7Vq9ZynFD/w4b8ezPN2jL785Q8893lvSZKIg4yMjIg0Xh9rtpr5NF5jOHolb1OOLacStvZ1cwSFnWTajyVJAIjwA5+iGUVlAWsURaEirJ/Z7TJFsRNDI0PEsuQ5eCTf/YPPvOpVb1osL/3TF99WqaOf/uAjT73ojVRsfue2z4DmdNmrX39kuuamtgu8TCOiyWKbgEB6Pwlnwvps2H/Z6kTKGifOZb9Ux3dojl2souvff5vnY5xjJb7VrnMiaIrh6OjoDTd89A1veB+dGbA8N/ANRFs/+v7VeDdU5/EnwyOs7zMB7ioh+4qAjHx4qpk5fXRE0w0kCChxeYjWuR+kb7AWyPpR++R0HIXMEJsdQfM3fKQyyBDZTLa4ECBJVpO9/nMS3XDDP+zdu5emGcA7x+61q/b0kOA40qT2mDq7pttknYlm8NwjSaLv+229LggCw1CyIrTrFQCpvftRKvXU7MCQUcOGbEuQsZOpyKCO/1/nxhK7qs323nCvVWTZJ3etnWPYpRXec90woOzBcewRWG3okpiZKWMbRED9bs1gaalIy08cz+frer3u2BMKO7ybu+6vr9iW563Ikymq7XJpyW0ZNTgcjhodHXloj37Wbs3DHRtoxiOezOzUk1MJW/sKLrBKar7CANB1U1U7OfF4nl9YWBgdGWpZVjqdBmz9xCc+lCSQ9rwwn+KjAL397W//xCf/Znp6enzLuOniIkLf/qf3KTi3VPTZz37i4pe8nh/ZevjQlCI9RhMFCZyAy3lkMW/NZMZhS7pUaPruQnkB+J9hGNu2qsBKZmZmEMsoWZ7lOxBCk7FMdyKBOwM7JN45URiqkqSNaIvV6huvukbXqziBywmqI84w65b8wx+uabCiwjBsHLpNPcimON2KFdZ3ednRcbJSuLFU4bxarQVaCBDvVqsliUrPWXrXsjYctn8MbA0CDyApmaqhI3Ec1243Gw0r9Dxo24GBgSSZS5Ks3cfhgIjhBLSCrUlkLv4WrqqLuwpbw3B19rSuVCptUDjCKATCnkoXoVc3GzrLsvUmrjtw9pnn/uL+h/EiZFqDe6hWq9mctm/fvlw+3r2zaNt2wMQqL2dUUg8JWp/Mk0D5P/jBD/79567NZJQwwNmQN9pcm3IKYWv/7HytViOXy5H6ryAxg+shxdBTWSYaLOV8nOlHhtG6uLg4mEMiqZqZSTFHDs/uGB990s7ckV/dPaS9WYgRJ3C1xV/NzVlPGJGbZvTKS14xVNr17w/ty2UHOoMthrHGE0dDOnGXiU8Wb10/HhN78FK6q9NMCnZYKM/BtnJ9MRDLhUGJR23HmU+pp338w29913s/22pHjARwWX7O712DKBfRJgNDP+KZEKMAHeLJI5J8GI2FQh7G4czsZKlUMixOUXaEcbjqXhIhiUXtdbGyv7hrnGupFUBhRAoGOc7JBLyVb7NqoR21YboTLJaT8FEALr6n8pzDMqrl2AwVh8FySPPq22MrG7orcgskxgQXuuyOmpghMbWsmJJxIoV2w6Oicq3J+iwtUNlsqejtDby9QmCFbcAttoBzySJGECmKShC2uwK67FLNjNh096lDHMtAhSQgA3tf4RyY8EmKQnYds/BJmuoWXrJitt10ZpfMGcZhGpEPE5BDArb2Th+qGK3zTj9v38EHY8ocmUib9vSTz1K//tWPlBcrQ4NZH7kUTFs2o3Imx8pJFYd229pTaYDqJgo4q0tB3cTWDcsphK39JfEggUkbWGcyLYNShsvSWRb8GUS4XPbtt99y8cWvQN3CJ6Bibd826ts+TWPPcFWVAU2COAI02ToiAwpfdvmbLMs7OPWL4Z3PphDnWI98OdPjEuBKqqiWmwYQmfFxzFurjXpmdOwrX3lnuz07XBienp8//fRh4K2g3aeLQ6DPBjidJ7A0v4utmPLT5NOKXGjDWq0GTQr0H9oEJ6Cj6dUJsJcD+Ht92n9dWZt6sQdbKSoGbgiXy2QycBvYpmnb8B7h4om5E14rwBauHhjiWtmwT/I2H2lpNBpw6UqtnM1mgaLCdU1cPMX48W2fAqqqSJh/uj72ykI40gR1I1RWhagk39OJGTYJzEXdZJfJF2JnWuWYRQ61Y1rXkaBiLp54iBghNpgkT97W0Sv//HOVSgU3Ed0JsfnSlz6CcNBzMQxdlmGDGAgHc/utn3vWc98Y+Lgnw2sdGsIJ1FOCLEmb0a7HI6cQtvb3dOKwQTUCfoNrrhD3PR776kSCyGF0YFno7kyEHL0m4FqYuCcpskz7DitSKHJSMgxYFwckUazXXoQjS4XiP37+0xSnsTI15eExc9ELb0DYthUTWbknGp2kfkkWHvC4i5PALzIIKYrhRSFAsZZWbdehI7yWFaPAsRuwZ4pPC0gsqiEbo+98891vfceHvveDH+4446ko0lp2SkudXm7WY9pPsI6HwUq5JY8zzVZBk2u1hWIhs7i4ML5lpNls0oEHUEuq50ocyxqGjRUEkvcm781u6EGidYOBl9NWkWK+iEQlIBcVAa2sOYVrOzrGpB9+61uAIDCJKhKeCfzg6PyoXWH0Dd0Vwt5sjipgR7RasymSitK4lCovtC1XxF2rmyIArXzm4A5YFC1n0CL+rd2yPSs21t6sAhZZIXR8X2RwrSpN4E0LP7si4/09UtTSNpGkIQs+ZdryUcChkMNdLSBLi9gnjMEtlOgSL/yjtw8PbS1PHhkaVXk2Wigf+K8f/5McIQYnDw8Q6HDIx0UQedrHObwamTzOjHHo0NLWLaf//guu+vGPbmRo/MMjH7p8qskphK0nRQBBgBABHP/+n/zJ9t1PuOvuH6KhLTTO9P67j/atbVgEUQRulU6lm45bzAl/9Vd/ZTofvfu/9mUKE17AT09P5wcHZI1fXMTgWCgNTk3vTzMxMEGgM6eddtoHP/j6gQJyA5yVRlWwt7yDazsi2wLujwqFzmTHbdBJP1oXDY/pIizRqFzGOn5ak4MIeCKf0FXH8VW1X6aYDc95qqAmUQn5TD6BzvmlciaTTcnC0fSzY6Ai89LaK5Fn8YOVMNxebHWBAMMUpaqg0HPdEkGIVJCEGf5ll/5fw2xbBvBMSxRytfpszEpI4SlBU2XK9ryGabqWxQgCL0k4/xtC2fRzJicni8ViFGHKf9tt/4SVDHr9gf+9733xuc+7EmGPmrFyuYzLKJDwMZwIKZ1e95BN6SenErZuaCkl0beYTn0BKqkLhQ1pyUhgUEDKY9DYG4mKYioKca1D5DR1JmBtR/eM9oGHH2q35bOe9tz9D8/J0jKEBN31CZqsdJy0lCwRtfpaMVl6InVuEttcmOQiobAjuQv3GLY4Vc7qjWY6I0TI3Dkaf+ADf/ru6z9930NT28d36w7bdGcnl2bHd2E3pptuejk0zmkWYjnsFXDw0NyOAjJtN7SaO/LFGIW1Ro2L4mJ+CAnI8yMR0ZZF0mlLG7O3xtSGI6YaIZsbxEmqFkwLaHtWVWC20BSZUxmj3zH+htcewxhZDhIkHD26fx/e8slPfuuhPXvq9XY2X0DLGWLJzhGJ2XIR5rmdpAIrGWPxWxCSSpa9VgGyQ5VXAciGSnnXsCSRLc8vnHP2GQi7Uh0kOQ3GoS+mRophRB2enhvb9hyAS27usGfatbonKnIqpdEFznFD03C2b98BBz784EOKyBZVrtnQv/yZGwbTyNVZWvM7fTNmKBrfD00ixUOPZ3n81hwn0nX97HPOm5xEExNI2wTWjcuphK0nQ/79rtufcv6z9/7sRz/84Q95WWmFqMWgpz77bY/2fR2PMAw2FGaLWT80yrVytlQaLQy/4x3v+N8XX7F///6IkeR85owzznhg33/Czi9+8YttXa/c8YODh6Z27NhSKpVw/j1JUKUC9m9DIdArgZSHqtfrvCCLnJgYYflHfilPZGigZvDlXde/b2ZmRqCpiGGpOApdl+L76LL++puPIRTDBgEfRGaMKy+cDVuq1WZpcDCTKZg2ZohHY2tEgvSOwla8H/BQ1LP78g5afgiYK64dqetRyOdyuRrx3AIMhRZWlXQYoQcf3JMrDZ999tmHj8zAXDIhCIVi1g1tN/CBaRqOLStpRdFA84ADsW2apxcWFtIpHhDSNM2s1us7sUoUqZMZkordwcHBw4cPv/71r7/ttk80m014zg032eNbTiVs7R0ua6Ku6Z7P3r0667NJ7iCKZBZe1uwi4qUeoyigOJ/msYUKhlM5mChts9t6StPm662LXnrZQUPevfMcGGbJUSHjLq8+UMdWZU+sxJ3wWuqo9F0kgRUieT068aOdijUS4gKc2YWluUJukEKi64Tbs9wv7vzM855/LSflTUto3GeN0s+CfQfoUtktn/vsV+zYOXHttdeMDrOmy2Jjn8/wPG43kUHwp+sEkprjePRfe+av/ut3woHT1vYNPccxcy+uv1pdixzAIIRhfSSdPgMmDJznLIhJrpbgqAOTdaINrz36USQpEsMwvh+rCtHTGbMsybVqS1Lya3ZO6hrYJFU1lVQDiqNOlnFcKCDktSwTB51CQZ2cCfhWwwOzeZpRfWo8lUahI9DeL+75N9j+1Kc9KYyWjjx0d3Go+KQhX3fmM87iLtWwvFDXB5CXbjRtUSioaoZhbI6nosAWWBKqIPqU01BV885vflGB2XSeEXkUcDHO3RMvTzwhGT7wyRcKODPn3HQYhYysZGfmp+EWU5vAunE5lbD1+GW5rAv131j2UGkAJ+tM0lprmnbrrV973svfed99942Obj0J93liBZfLTqeXluYHikWe4xuGoaipaqNBcdx3v/uOhQp60R98FLg5I2D1+ciRI6Ojo7TOw5fXvOY1jdqDqUxJEPl2yxoYyMwvLEgcEDspjmjbbAMEZfPbk6w3tLxzQ3d1HNia1tKgRyffWZYFflcoFKqVeuJwetSB1PLHxm4sCrFvbxTRdAeSALixns5xR+ejSbbQNLV8Kcxeu89Gk9rU62LrUG5AYFjXNaH1PLs9kFd/53d+B7Z/+qZ3GSYqFZFJ/A08hBYanqryDIdXmX7+IPrYx/9x38NHKBZPJ1EctfXa2DDupZHf+uo/fCqfwutRgRvkBkV86T51BIAy33wzdiG47FU3VqvV0eFSOhUBxXZ8X05tLC/EppxK2NrLUJJ6a0lXZrp/Hm38ZDvllTrSOwLZCC/l0hFFBRQfUJ36A5SLJh+ehPPMTs0MTozBxm/843te+MdvSzxXsFCPfgQLRfTTiPCluPtftBJL2amrKKpyrdEcGBhtt10UB7l0StdbI1k1RHa5fnBrMf/gT18XIf7lL78Kn7Mxqei75lP/C/BlSm9H3GkGIzFxbFCV6aWoVDp/qlZzW/bw8LjHBw/PzGsWANyTEQ6H3ZgnaeJO20d6XlBPUqu42S6ReBDMUg0biFy1ZQiCNJAvtpqJP0C49vCN58FimBgwC6s3YSi4WKPnbEvg2NB32Y57b0/3Iry14OMCl90uETOdLhowcfj9O67vFLZIslt1y1sciXCyFR67yqGhLK7WJRObiibj/6II7zk3h0rDSGP5V7/8Y7NLCwGlD4wM7dtfF7gcL0qW4yoSPVASypX74cDvffOmwZzPIMNoVnOpPGpYAmJdNYWr7SRXjzkC+viG/ZghtBX2tiiKefChPaftHI54PiNtMLpuU04tbD0ZwnFogISoj46NVZvNCy++eF+zObbzBSvY+psjQK2Sgs+plOg6MdBYYOK2bVCsP5AbgFFseR5Qr+uuuw7hhWPpvCe92uEdXdezGS2Vlvfv+5UosTt3jAHDAjUcM8QwAqooCnKpVGJpLjEp+uzGTJtReAw39fWxlY6iJDXqzMwMsMh8Pg83GYYhkFl61YL4/yguKww9eMYwjBv1NtXJe4aIl7S3Th7FLm8la6Z09447tik6ji+88MJ1sdXIFVyzTAcBzQ18559uVpQEWhHsDw8ly6rhhGp6e721V5CKljPB8qxu2DRNCzCZCNh9GyYYeG9h6P7sR19B5KytVrWUFjlVxeEzcGNq34SBCk8vEPMudoYRhPHxcdNs/d7v/d49d9yBHu1U7r9xcipha18L/cqgWj0EAuRFVMQiCUgpD6oWzNrdjIDY+MTg2TwkehzegaTDDGjUYuwGjat+unzGQM/JFzzX4jzCSKCLN+jx8y58+7/94B1pxAouLouK2JPSyMSu4SAOGCtNe0Lk0wGB+ygdsMw+C1VceccELstRnppi2gxnolBBNA/6LOfHKBIolpYt4FZSKgQ9EmcB9SPOE6h4ZAy3iIf0n/7y47Qp/+FFr419rj4VP3Vsa7UVGDMtURAjFCm87KDplNyiosq3vv3pvEBNl/H60lh+jGUEGolJnUfHQryE16TDGLM4aNyn//ZLR0fOnpu3MuqupqnbAr4crqSCAkUVTaMZRp4mS4DaUeyCyh8zbBRSUkptNHRJTgGAbiuMTM7hkLN8cbBRXZQ0Q+YWZ6f+Y6IwJPgU5os+fnCXjXwmcKV5+P6Tb38Pkex83ebDb5klmcUdQ5dwwpcQCXLbw3fbCtHzLvprN9IESrLN+mAxU1sky0Sy0JyeHCkVHbMly3JI6mtlCsVfPbz/7LPPrrWMpuuzQgqxmunENJdKJgDLaPKxJ/LPkFk38oxKpVIoDQq8PF81cNFcm7HdUVbgPdd7xovez/Oy4WCvZJ5/Bq0x9ZhxhaAZC668LY5jtZiCqTErj9bnXSGO0xzdmHtgRyH9hc/+dVpCAnn/KocYrRC6iGVUp9VkQLX3ffxUJL4WXhxNYXsFHalizNAMCjlsO95emjs8tchliroTKpmnLzpcmo2PnkKSKrCPaL/+zZVTCVtPhsB87vt4BB6embny9W+bny8M7xpdqlVE9TGqNMFoL1damdEhSZLuu+8+2DI4OCgjmWSw9ZMotQDIGAn6oREFY5UnPo24/BwJ/2WIW1qEQzBpGEe33npj20Uv/fNrHtizZ8fp51ZbNs9KCq8cOHDgCeeM3fipvwTVVaWQri9ODEwg7CfAV1r1tIZtlAtLS2NDQ4emZ15/1ZvqzRYvy67npVJbgJFJklqr1UYntizoteS287mU42JYgdHreR6gahjFuOKA508dmZV8ODA3ODQKvwI8AVNG2NiKQ7b+7u/ekubxPYh4ySrCfJFQZ5dgp8v/N0Yb4Gs4+nlwi4e/o8kjR171hjfF8W4grfv27HnSOWcuzU8XyNKZKnJZVbzlK+/BFbMbiGFxWcbZRfTWqz8IZ1iqNrafdk61YflxDMgbUXyShwzhnEGSqTdCyspqOPwpiPG7AGAF8E0KkssMDeoRRbP1ejuJRSkWizOzszTNMwJuSThDFEXNZjPE5eDttCDDsdVqdWJifPHIgauvvvqGD7yLJXy5ZRn4ZUdMHCERdAsa29ljgYdji4UCvOJGs8bRdDqVd53AtewkiBGUlXdd+8H79x3OD4zzitLNwLEpG5BNbN2Y+CErS4puo2ve9f6lpYmxcS2OYh47+iy7IrBEXeW7f56sQOwkyL3DIZiI9mmSUUrQ+Kw09KsyypQkZQCDZqVSbtb3eyHK0HpsBxQvsgyJpvRhjMciy4eewdB8EOPMHVEUJ4FqUYhLSM1RU6qa5VX1fZ9+41vf8aF9++5T8lur7aBQmFBU/+E97qte9vVWZZGO/cC3syl8uTCcAVhkKDkMqYAo7yFt2fbI/2/vTeAsqao08XtjX9++5V5Ze7EIuDRqq+006ICoMK2iAuICAjaKoqzuCAja7Gupg4AIwrDYrS2uaPe00y3tiFBAFdSaZFbub8u3xHuxzzk3MqsKqIKGP1bxr4zvl7/Ml+9FvIi4EXHiO+ee852QDoVhKgzFTluQ1USr01KzysaRdStSGCEVhKA+WlcDZ9WSvpnJ8UIuBQbUTBj2xAaZcsWMxkvWM1sf6VaSBV4O0+nWHGq1NJsuuLFzVZLrIZW2m9YEQ8K2NDTyyjkiYAw9yud/VgR2IejOHHlRKZX6RscmU8UeTiKfv+C79c6wYUgB3bRiuNms/5/BPvPeuy6HJevl5lDerM81VCWh5OAb8WuG+7jLvnHCksF+2EClRk7/1AWPbVh3wMFvHJupiyy4XyjlarVyqaR2G41OawYebw48zyRN4RSrbOmyMpxVZNUrTz5hu24ymRU5nO6fe6ZaNFUKnrkszc5UA1GAZ4DTbvb395fbUtNup5OJuY7YDijJFH78r5u3nnFdGOAjZWZ2ImkYQehY7eayZcvOO+/cg1cWwi4xc4U5j9TKpKeUdzpkcg4eDAKvmA02MPnhxObpubpDSdepzo5a9PlzFTFeBLFtfWlgxY1EU8m3vvWtkz50HVzg22cnikP95XptX+/a7oFNk73wnHMuXL9+evlqbA4IlOrdbz0c442CQIEMuv5cvS6KUui6iSz2a+WRzPICI63stmfPiZDJaalpOwimZ6eHe3q++91vzsyQT59zPdzCExMThmGIhgkeOusNxfsCcE/WQ0zmO51OEiO53Uqt1tvbi5I3lUoyk29bVrXmDA0fPFNG5aqm1QISZ9fLsJZqANXT0oncd797eTZFWg0STVPPzBJFwzKwqVly6aU3PLpuHUpDcFwkPJpKleCbL7zwwosv/NhBq1bBxe172DgSdU5Y8r9PyXz7nT2XZQFHBk43MNALvPWxp58Gm64aRaCcjj831J+fmZq69NJLFfYlpbwJND+TTIyPj/f19QkYoe6KkjI82A+fV+fm8unkvXdffupnbnzwl78fWP5aODpY67F1f+7v77nmmnOW9WAHF45jqok8GmarS3QZQ7WPPNq+/vrrH3v8cSDLio55GlOTsxhItR3J92CjhUwPjFi1WoXDhycKNmpVgJXq2Eejv3T44Ydv2fq0rrFK3CBAB0VCRg+ffuUrXxnf+su0lskmpEar299z8FVXntvf04OzZBxptdsKy6xwPFxrxYoVTkBDQYnNxMtAPGgvDZ0Oce3gHe94T7aQ5+gwT+Hm7a698awPnnARwUkVgYM7mIm3+qzj9F7krSxFd95kcMwUzk+h8Io4Otkt9OXtENPCB5b1fu3iLxKRjE7W+nr6MLlfk1WmkeihRbBTGdmxSbNFwPFtewbHqkZtm7RqRCwkyhZ530e/7IVSq+MVepZUGl3XDTP5lCj6vt3u2C1Nk4hnw+0I9zt+Z9DjdJqVOYPnkwNDPY43OzXzZKm3VC6P8nz/ssG3jG4f5yVgb7JL11lha6WKYUK7MfKvv/wJGJpapcW3xIwY1scqxb6e4ZQf+GHQ5lakhW+fc1K+lAJL9DcfPnm6xlLxrUHe40Y2Bmef+8Cdd16Y0kmSnQNe4GFwBMa8mG4qAWaNf+Yr6Hg6r43CoY6ZpIi8BpZuajo4/0vfMdI922s2MFmvWn/wtivZacWoMcBUiSAr7TlrWW8fQb8+JE3HFQKwzul8qjeRFInnBd4Nl/+9c9mZJ37y66Nb/wPWGuxL2t3J88+/8Na1lwGzF30sdSMuqh+UVOJ2cNLo7Yfqb7rpAtslYOgctqfoPHCk28Wm5W3WhmvD0+VvXn755s2PH1AcptQuT2316u0lPUWRVEY2j2cy+UYLq9KGV6ysNZobNm/N5HKCkKV80i8ewwfqdMMKiPvkFuukU7/nuHA8PjwCe/pKl12GDcnz/RxvFsfnwKfQWq7/1qO/uP3BS//i1/D+hdi2vjQAY221WqVec/v27b5b8J0O0IGzzjqLkOdmj79KAOzDpz5wQI+G0cQ9pTSZFOHEg2GN9KKAtBLWmGBoaCiZxNakCTMBhnVkZOTyy2/ctPERgq69kM8Nj7W2domh6cuyhYH//NM64ESWZeVypYnxyVwuJ3GUiTf6siB0263p6WnC0s6z2SwYW9g6UNpnxibzA+k77libVDFJc2qMnPDRW82U0eo2gCDDfv74nltgLTDNHSfsdu1s1ijPVPOFTLGvr1arpNNpjud8ywWzmMmk4PHRbDRvvPHG0844B9aShfx0uZk2TDiE9773vf/225/A0TH9GrpDrt+PtPz2zFsnJyd7Sn0zlUomkzVNc2ykbCRKcLrzMnrLcMjvPe64e370T9FIzkzPfOmCL6+96To4aiCOmUwCNQEd1OjieaHZbAJJT+rKTDNsMsBaS5cv37Zt2+bNo0kNbz8WRcK2mNGjUFFIvd6UVZGHR6KI5Vt+gPtqGFLklAODBtuqKOqaVbnrrrsiYZKmjU8+4PUtZnO3TZBTTz/H8f2Iy9dqtelyJZlMrly5csuWZ8BrgTF05jDnQZAo9Y3GXA2eC5LEwzIwbmeeeSYepjhN+YMw9Dw7OzS8bO/Iie1niG3rS8NshRy4+sDbf/BtIBMf/cg167dsLfT0PP7EeK6ItpWGPM5Kh9x8B0KO22u0dUHHYP6EgmfPsYJLTTPBunRsqd5uprM4AyPwgkxJ0ydNXqi0BY6TgT1NlckXL7kPzMrMdLW/v9+ybHA8+3qHtmyx+vqOIEyrcLxs8+0jDjnkkEcff2R8y1RfaZUaCkneptbImmGxNfe43W0VM3LgdjzbEnhn2VIs5tkytnF46Zu/+uXPrVhC6sy1D8m4QKY9Yk5MKl8776e80xzfurV3OCsZT951x13RTTzZJB/5yIm18nQ6ZRiK9L3vrk3pJhjpkDUmCGURhrnj+xrlZcNcKnh3fB976pxx+vXtWjPw5MAX+5cchOZU8OA3H3os58NE9jrfrxXZ4M66vUhxgf0tFjGpIJXObhlzMGnep4psFkqJ3952ZdABL54jHf2D7/0gDrJtJUztvrvv5GEZMIoomoY5sKrCh4HgdklKcwOn3XXkkin+091XfuJT6NyMbHnKNIycnsJeOG1L5wMhoBLHS37odByPUkMiMnrhHjO8sm2zXXUc+Oa0qgREz+jEBtvpOxmZlwmfoC3Pbwt+IuM7s89UDx8c/v0dFxkpvcWoPGUaGbZH1m+YuuTyb4+Pb+/XuboP1r85OT4FT0RZDXK54uzslNWZazt2ZJFtKyfrVhCSZUuGqrXZhQrdGC8BsW2NESNGjFcesW19aYCH+ubNm8ERppJ0662fe+d7vgJO1ooVK2qNV2ntAPDNWhcFpPNavmVhDhAwrLm5uVNOOXWuNScbvb7vdq2ZTOGADetnDjjgAN+jtm2D5wv+O7iE4ONH/TwwPYiTDL3w8MMPl/oKspJrdOrRXIqZ0H/wg0s1EWdjZEKabS+vC5SJQBOWRA+kuJQjTKAPo52tbpf6VNNTxSIHTijP86lUqtVqUcnRiBY1PkmbygMP3CVyKPSCvUxCX+QEVm+KOwOcTRT5KLMSlvdFv5DEgo61ay/7yEcusxwelhwZ2SRSEnVSxGqqecY7Pywv4E5gzhOlsN7goDQ2NqbqJRgQcOclCYPocAH87Gc/ilb3ukRVwA/AaAPsEsdzHE/DYH4PJZlHsVUYE0ncXi7zeg4uFcLKDWBsW3Mt+FpRFDWJ9x3LcRxJ0SQYLlH02PjDOxyHBdbz7cEljAnAaLc7HaCWkgQHN99qwZR5IZGo1+upVC7N9IOTSd2y7UiquOtiW0n4qsMOKd1661W6QspNouoYRjBVMtckJ55w4cjISDqdgC3CttJpLMxqtlq271td2wngtIb/9ttryUvUOI+xqG0rikezCzcM56+cHXnQHberiOB/eRHIwt3IU7JkcNgnYVIQRseJ59YLWXN8apuslkg0GRJgDtZ8cI8GO2aX/vKIvDZjQZaeJxSnkuyumE6ARcs6VpBWMAkU/LsTjvuaqi4POLFjwT3W7el5fa1aSZqcwKut1qQocYZhhGGwcfOfVq8ZrlTQInieo2la2N7UU+quWRl+7nOfXrUchfWqDSub0MKd2owkrQs887ujWo427QzmKBcquqhQBUanZiq4q1Y4leOGJjdtWH3gARPVDg3lO354n04knU2dNRq+mcBuMJ2uYypg455ZOjAUgmtPuHarZZopsJVh4NltUZcVT/SmLczTkOU8xjQFE2xQ1L9A4DiRnTsaLpRyRaeY1aQ+J+890tbhedJuObIhOR6qEwjg7Ot6rVbzQtuQ5Gqz9r7j/kcqjQmflenJrtNZtXS57zk33HBDqVhstluGbvok4GWubVu6BGOarDaCfC63vU7WLDsQ1vrDH/9TK6maIOmyTL0g9GxZFOFG9BpNAUaYBjzKD1JZkVkhqi9IUbWyG2IvMT4hRrmm82ljmqYQD7UUUikYuJYEgx604Dg0OIwQ57KUqHQlxO5CCXxSkbRG6pwYJWTnTfLrn162YwSOfOcJjYkN8GLFmgMfX7ehlMnIUlitz6WeN1bzIxYXDuwZi9q2vgDAsAKt4AQiCzKbl8ApLCBNqqY988wz8IQnmp7JkB//+HoiweVPjj7mVdpDO5EgRxx3XKX62lyuFM2lwIG8/uAV69atk0sDBBmWB4cDBjdqhQsGVBBpu92m1D/00EM/e9ZnVq6cFxzpdElBIEAiLYtkUvjYAcuTTryIEOrOpiSU7CoMBoZ268jIwMAAkGjgv/1LejNiCnZgfALrpgb7+jquC+9//gvn3n3H7X19fUyNxU8lU5FWtOfiA09V8e6uNhrpBLItj0319Az0AZtL5fqBJw6VXqBab4/QdSwwAPI4NDT01Fi9UfeKxeKxxx57y41re4f6/uWhf5kqo154Ty4Lx9PttK12s5ArOK4dScPASCrAQmWt1WxxgZxIJuwwPPnkjz61EdMLlq5YjgPeaMCYJ+AAfAp7q4GxnU/Q35f08Fe/ustjaQnlOvnaV7/1yLp1ukZyuRxcM4W4fuAlIratewQv8UDWRF7EsnTWcaDdxvIbcOkKKfOJjY9eeeUDlXpne3m641BRRzvFyBHy1kgkxQcOgg/2vTOfFfW2m6czO27Q5hwpz2TyudTYtk2HHHIIvtNUR9Zv0Py2P/ZoMqUnSSg2poldX7V62efP/vBrDul3ujhbDTa0bbWSRhiQaH7cExTBI+iwpyS/02lZVrOURUVq3wllSWbNw9lUHtmh24hQGXPnPNZrBPvMmKx4njiutryvmFLoRMXJmj3lGfuEE69c+70vDBdwKol2gxPfe5yEXSP94/72b37+218qBuyTQ5x2u96UZV0wTBN8aGBjbYczMpFmQblG8sXC6DMbBgcHJ0c39ZVKAmkJSFJlPC+RvqoQzWLRXUdpfn6LCdpMjI/39g4EPqmW/R/e/vW3veucZst2ug1BW33qWd/+8Y9v2joeLBnsx5EMSbMB14Oq53ITbVKv8319ShCSSkMp5vDOsimwWFJzyHuO+8pEJXPYa98Ab7abVU2T/mrNW2Sq8q4vCJIXdHzH5XnYQ8kje2SCe5KsbAtp8jxVzR3uEivjZlfkTgFZcCnK80eMmWk0SlWA317A6Uw2IJEnl1x4WiqZTibI9gmv14gNxUtGPGS7R9RL45nxbcuWLAPShHk5PT1AShQdI48bN2685ZZb/uM/ngKruvygNUmqVF5y+6W9BCB5wJKAmr7uda+LVJbhWAY4v1Qq/fgfr8D6cR+9YNvBABzcSMihFKSiPEdEUQTy3mElAGBbdVVvWDUsDZB4UzU1nFAOmcjei/RSoiz0spO+MvA8PztdzmazT49sEHUzX8hPTDwmy8R30ZQrAv/zn/+M44jTaUsCB483eMhpGibW69ksqpQFQbVSNk1TFiWJI7N11M/9+MfPrtWyy5cvB8YaJeq/DMDIEBYw7e0Vn9iyBY43mVTBZYFxS5uJ97///ffff1+dbU7R9HQSTRGMMJhLUUTNBI5igRPsHtDSlKFv2bz1C1/6WrVqlkqD27cj252ZGuvryZxx2fmYbjVbz+fSimHY7TZ47cKLjeQrhYWzQZ/zI3Dzot1gkHO5tKpg9DmRiK3Ey0E8arsHGNaJ6QkwrNPl6TvvvPNzn/3Cbbd9D4yMhcEAZeXKoS+c8+mLLloFt8f2Gj7y/+748wgjPhi6XSAPPu/y8xM8f3mE0VYivhIy/xin16q1ztIhY1t3ZnxsolbBhNMDlw/9/PYbWTM9gplWVhOeFoYiYVSWhJIqkKAVuoFttTVR5FVFm5fuxyonSR6ItgZsCKXC/UiBlLK+dwGK6WEPxJ3dodmSGg1QiGBBplskHLJd4PiZHuX8Sz5w3PGfKg6nO6E1NRm++31XS7P/Fz79w+/v3D5BBnqJzemcSPQk7q7HBtbqojBk1yFKMheqpNwltQ5534eux68WDhxcmt627cm+An/Vty6UUT5PYj2nGRljvNRm4gIKFiULO5I2FxgdppJyPG01a6KcrM8Fw0uX3fejy085+8qNT40v6T0ajKPQXvamI6+IavzB7Lquk06nbQfnl2bgAMKwmM+CqW23W/BaT3GSJM1WhqWESqQE5TGO8brD/uq+uz6n8TiggdsgFH1tQRUJr/rPdnGeQ1N3/ff5rlCwy/t0QVSRoPPELCm349pgBHX+mtzRuztq/IMTaAK7fFVViR6CrVYnqcDOxXHVl4zYtu4eruv2FHs6HSuVSkmCum3btmazmTBMNySR4kZfvq/jYczxU5/6jIcix+l9vcu7Bzwk7r9/7aq3n1ksFtNJjAbeeuvFgkDK5bJhGGBVZdYStWO12pYlCGBLgXx5oixj7SPPt1rNqOYVfHNsr82kaoCFdpstM2EKlPACZ+OU9B4vJKSs801NnvU+KjRr8sAASow/9dRTgpGJmjbnWDj1jW9842//5Q/Yt9wLiCxMT0/rug73P+uCjvoHyK1D8qdHHrlh7W3rJyZtG8t55+pt2FsgucuH+pYv6bHtriS/5IAMtkw3zU43SCWFho+ZCVdf/YWTT7p0ZGSkUChgLFVRolx64PXVandmZoZyYaSTTRiHhaOABfr7+0fGN8AOu27IUdFFcQDsOnX11Z+JtgKDDHY5YOA4loDr+/QFqhpeSezgrbtKhVNZkj02YODiwMUQVXOA9wA8PR23HniJiG3r7hHQAPsKq9hok+gy1jJFvQY00pqrV5vTCTNBgJEJgm3PjY7Vkjm88igT44jU5f2Ixu65i/MrDAx30gVqwljifNsSj+dT//lvN9bbJMvmdZqtOUlqJs22o+g10nZZ5o2u6ZpmMP6JXwFrdn1XFYC36pECqh+QRteXVV4WBPR8Q0GWhEhlO+iGJHJmWeNurNnHze/Q2Pd5VkuB3zsvKMPoq0aeqYxksn033/P351903eMbtuUHDt8+2pnTWCuqbs/KIy7sH+iRefLM6NZly4bGxsZwnk0QQoELfK4Oj7pEJplOb9yo5ZS3Cpj0RTJFkfIknVKuu+4bPDwhJMLB3oRCROoCjjjwwyidyCjb84qNmOyAAw9NX1USMAgixyki+fwpF0/PjKdKyx3B2bB5/YpVq1qs6DWwgmQ+ST0PDGWbdxMDGeCqlblay20JHJ1sz3TkZHFgVXe6DBsana0UDGSL51947Y1XfjatyLwc8CpcI12fC7oBDTnRCYIkt9O2Pqe5JN1DSwbds+bPeTTez3lN5gVkd+0mSwJ9x2LhjksGZwJtmRUFs84uPmO9MAyB9nJmBBc7Ytu6e0TpAeDQphPprodKV8BHgKe4ngfsI2NmOMJ5HOZa3XvvXYpA3nbUuft6l/eIKGFT00jUZKWUyUxObgSS6DABQFmSXOKiUl0YOnZX1xNAzIGiShL60UivBLQIQF40lXeDAGyxpihR8k2n01EVzLZ8GXsFPK6QLbhh2Jfp++Y3v/mJ0y7csmULDY2ajdlUwKlNU4cHm0iDKI0BrCpsaXJykoh8b89g07KmpqZCSjOZDNflWg0MeHO8Vp0t9/cU0ml0KTRBeBnT7nCWBRkLf7thqCaTxx57bK1b6unpbVoejMzq1as17KOO1hr+hb2KOsfMzs6KPA41VuX39EgCPzo6auZ64Leq6K0WytB0qxiT2bBhw2mnnfbzB76LlVVOR5UlkRPdAFP9VFHdt3JTui4Hu3TigMNhKYiOpOylQPD+hEVtW+FGECjOo3Y6vq7zzZYbLNyLPrAcpDu02q3xvCkZCY+T2hZJKaLI1R07VW+EZp5UW+Tk065+YtMzJk6wECMht+rPpGRLpGg7BKdOdQN7/u0FMOKm7PxfIhR3CQwjnGOcnYHPmeooINmDE9a7cBFxnvAKTBtU3/mJpD8rWCxwnMoEngXGbtQoSXKXiyiact5V7tAJ0X+WUHqRzgcFeWSTvmhYIal1ySmf/MrItlp/zwFyuT40NDRXw/7UeiBMV+pUkIx8oW+g9PjTW5YvX2FTzuXBbxXblmjqJZE0a9OVfCrjBN1SEQ+t61REsUOpgc2uNaUM50uLtFpcjriwTSUMFVaeH3CYtMsTTNFluQ0Rs7NgB31ZandlPiHzNjng0HOWrTqm5U1atVbK+7Npmq269dB997/z6JNg+UTgq7UJ3ffFjpRSvG59BJh1TveC5rQs80Wu+obAvnbttZ/86iWPz03YXik1gDGBqQm97JudEI5RVLkiI/mOxnk29rJucnTXpgAvEHHd9az8l7KjnrUyt4f3MYN7x2ccpWD244YDLxOL2rYKVLA6VqU619fXV6lUE4kE9pRmdSlMmc0WZSmhJFwiYiEWJaZOum1saqLKRMrTum0fddSxVWvowNe8fvvMDGFFMjzPwzd0u124IBXdYCrLiz1QtTPkugAgRF3blhTl5JNPLlelgYEVM5OzAwNLR0ZGVi7HmS54kS30ZPLFdes3aGaqv78fnlW25YB1E0SuWpmVZbGnkJMVsVlvDC854NE//gnWyhe1dCo1OTn2gQ984Dc/u1d/kdTbPUJVUKzg3e8+NpN58/j4uEM6yZRa1Io33HBDoSDWqo0HHvghwR6IuHCrhUorPI/RH4HpwtbnMD2DpyRVIUQj11xzkZgn/+34i6Om1gnDjBKNY+zfWNS2dbJcKeaKfX3y2Fi5vz/3y1/+6K1vP+Z3//Iz+EjiBItaXafNeia7oetIwHwcYuhKIpGcmbU8XnNC+fe//0U7JP/9mIvzGTSg4L2Wp7bf+r2bNTYPHXjtUql3Xx/lPgYXCjRKJADbwwq2AiJ4lPKK8s53n2n5SUWQylPTmqo0m+tWD6V/exdO9bTbRDfJhk3N8y/8Q705aSoJsEchRwUihE6QovXXH3joKR971yGHYt7Ck21y8kloW3VFbVRqmVSWCxO2Q1QJFb8XaJiAIWmf37Fb+Nt/tqvL5pHgidsh5Ih3fGKmnu8d5ArZ3seeeiSpBnf96DKV9yrN2Xwm7zK1RpFom0c2L1+y3Mfv5T3S5QjwvKCQDELil2dnUrnBdr1rZE2XkLHRbSk2HcRT7DMQsl4z8121MUNNRDMcYz/CoratYFjBbrZa1sBAbuvWbYVCAWhRVM+uYe6RFmDSTpSSonIUQ3h26N9+++2fPOOMmbluulDctv0xJZMtlwfrrQYslkwm4RsSKi7pdLuqzrMq70XdfHi3ZZGsYQzFUivZyGUL1QpmI5i6sfbGL45Hna+yWEGwcqV55503Siqp1rGcwWP2ENio5xBZwChImyFXKFx7LXZ+Pvusr8DmIg0ERSKsP81LnnZH6QAzI4piLpe2bXvTpk35fP6n914ikiZsK2tm4Zgi+cS+whAY1k6nIzPJdDjpoR8GvusFXtIwe/O9ju3oSbMWBJVaDS6MoaEhWKxRq4bh3iknibEvsahtK3AIL3AkJuHcPzAMrOXBf777He98F/x73/13KooC7idPOBnu4VoZRkrmBFkWDENwAsqJ+lNbq4WBIxs2KfVQ32eaA77jduasFskYQhJrBFupVGYfH+K+Buez5FbeZ60IA4+EwP4dQg9746nDyw7fsnWMpBKN6pZ//cVtkoDMTQ6LbD2vMjOjaVrKxGDidG1r/9KlYJO7nY7ic8iCPZ8IcH666bzycGfLisFlsJjVromBWa/bvflixwYaC+xwhpn2DAlV6jHVCJYmT0MWU941UsEUGmEvNVNpkaDtWIW+JRtHJiy7+9t//H4tIElXT+oYBUAR6yS2AgPSKWJlkyqHYMdDp+EUCni65+r11lQ9mTKo3Kl5VU4cSGezhmJuXL8JPjV0yW5gWZTP+SLXYNuWSaDN70xsdfcXLHLbivJCPJWBqhimWa3WUW6Z8aykidMOE9PbU2ZK1Uxw9jGEKqIVhtfAdh988K4jjvnMtm3bBpYfCFQrkcC7DijM0sFBsAao6kTp7OTm5cuX79sD3OfYbQ4aUMuBgYGxsbGIZi5btiySuvV9v1xFu5NOp7OsV3m1Ws1kMsNoWBFMJtVnee4+a1GNpqhX7Y2IJNBVgRM0OGOahqrY8svJfyuXy3I2n8vlgFaD2/H2I/4WZ/AFgeW0YoVYSIRUcn66D68cw5yZmcHO6iFcQlXwXZLo+ydgP93ACgKcOwPyG2l9EaTk2a4QvOAuxNgfsKht69jEVH9v/0ylks9mHTvIspipx3pojI6ODw0OJI1cEGB3lHw2H82Pl6utbMbYuGUUTMb/uv96m5Ajj/pCIpGgPiaT9mTFO9Z+yW2TnGG4HWv58lXtTltXF7fIxXxbco9J/iNvdbHCio6MNQb6Vju236hZ//zjr7TnCKeNc5L0vlNQ9x7VcELsidDTU/zqF7908AGrfZSGoX4QSLzcDbrwWFSI4vCcQAWHOLkiE3DppgrJQT6Q/vDbP6Z1oetNy4LF+iymIqmzMGq4g3plkQLBQrw1Ug9jP9lcrhFwbatr+3I217NhyzPTLaEnRZKK2LWAdSY/8pFPX33lFbB8Kac0qsGZp56hKCLs5NCykipm8EAd/MZu23azSUHOz9nksit+3ZgOEiIG39sVi/Ndxp6tkLRItGWqcv58Y5kY+wcWtW0Fw0pYz2S4k2VZAu4DFOkXv/gFvPnhE46/+aYbi8Vi13Zs27YsnLuA3+m0AVzmLW95y5YtW8668BsTlUou99e1Wq3EagemJ7foKo4pk87iMUVbXfRZ18/jjlG+LdC30dHRocGls7OzySQOmkJMn/gP/uR+WKbr4Zy7SEmraycVud1um7pOSdBxOrzEKWBXWT4XdtkTRAGXxbhqqVQa2TAy3L98zZo1hNHYl7G/sK1QQS8ETmI+X5xtzp199tk3/MOXeo1EZIsrlcrHPvYxeFGb3faaQ9989dVXh6FXLGIjGZSiMU085IAqKYNyQa3T0VR9/fr1XpA1mJQUMFldfZV2XI/xCmJR29YICQPNHxCaQrGwo5vf5FSlUCzW5zwJQSTZBDoiaxqH+dWp8YlyqrTM4lZ0vbROQzNpzk5uhbUOP2jFpg0zr19TgK8BE8B6ZbrqXpETeNViod6VMt7qYTE7xcKs8uzU0OCa6ZkpRZWPfs95P//Jt6fqs8V0sY5TiThzxbHCIFORmZIYj3IGPk2opm27wH4bViedMgUpaXnEF8S3HXk8rGX6R77mgLc88efHCokUFxLeFXhWjBsSkUQ6D/Oz80AsUfOUCpjvFUn3osEnDsXzq5Wbjiro27c3E+YA50t+N5vK5Xwm8wXL3vfPt0QtbHNm2rKbpiy4vhtybSXhBeD0iPgwcTotSVTbJFm19NM/8m23ZfSW+pGM44bsn97zjegy8+evN9i2y9M4P3+/Qmxbdw9NQwH8ZFJpNFxVxWJwrPqGmzsMx8dnwNwmdXLVVV8+79wr2p0u47OYFXvxxRf055DvyEzFo201U8nFnty6J6xcuXLblglZSRQKhebcZLlcHsoXm82mziavAha81lQVy+E4ztAV+Ago4YYNG1auXA1WMZNGagnew4qVy0RCIqL6p4emVaoAI06oWAqVNjUy73S/BMDpS5nqnXde/blzv//7hx+TkgY4NMcee+z91127YmiJ67lwYZx55t/DkuNbR42ket9d94gypYIoiRIRsEga9ryQTcFvm1PyWSyYhqOAywccIFgrn0/G2fiLAYvatkY5jgGLBkb17wH2EMH/f/Hrn73r6JMefPCHoiJu2e4QORHgbAsnoePZ74Z0vELOPu+q7eMT+WxGEqngMwGXHOrp8yJ10N5aiUwu2EVJc3HCZ345x/oysh/CqtT567/96bPPv2pqtrFp838qsnvap//hxu98YyDVEyC3Iyolx77reBo4Bgyu7/z0Vw8mFJW43opcXghpaPu2D7/IisFlI5uqHz7vWxuewDqrNcNvVnhfkLwrv/XhBJjooEs5lgDno9JryOGGA4y0dghj0CHTxAopE0ph4mH4JheIRFUkMrZpo8rTpCJzqtKxhz9/3rX33nN1yxWNRObK6++BFU455fTNm58SUnm4YqYbYYJHjT5ON+BB7Aic1SFHf+jrvieMbhl73SGHCSQILVQmvO2mb2hRH28Uo4pCRrADQaw0tZ9hUdvWGDFixPgLIbatuwdlTe7AUU2lcr29UiTGkUgkqtVqOt0zNTX1wQ9+sBoMZDIZ8AF1Rex2MEwIXFUnqijybduLJi4a2G5kUdcO7An5PGaqCYIAPvjyA5c//dT/Pe+88y45/6xCBsUPzJT+q1/9NHADVebsORjFhiIrkiSJKfS1VUnlSZg06NRM/ZJLLrEs97DDDoO1RN/c8Mhjw/2F1atRFi+bVF5sL3YDmZMDdirvuefyT31u7cj4mOs6isaPjGx9xzveMVOxHv73h7LYnIr84/3foUx75cA1a9IJ2rXdcq3SWyqZJrd169ZPnXHu2FTqoANfJ3PKzMxMt9Uc7MXU3Virb5FgUdvWSLONw5kVTEZn7/FBJLLnkp/95r4PfeiLt932TUEl5XbAJ/Lgw/WUeuA2WX3QwbWuWJvtiKpRHRsrDvfnsVyHpDUN70vP1sGl5PmOF8qLPAGLoEQKwfJQyoXzUUaR2CJYMJG//XtfPPGUzyZz3JNbtwwsfcOjT4x/8rz7fnX/+bDMxgm/r5dvNTnw0s1UguuEokKbTVdTRdR1lIgt0MkOOftra//3nyaMzBJLxESOVvXf//q/9X7npi+0PC+XVjicujJJIO0UkOWiOIAYkMT8fmF1w7woI53X7nY3bN28bOnBfki+dfEZZ5/7Jcup1VqNVPGttm33DClvP/oy3cB5J3jc/uZX1/SvXFPu4iSXLItGqfTkGPnsWdfAA8APDxsY5p7e9uTy/ny9+tQBa/rvu+scWKvTJl7b03SBZR1IeBFSH7ccsmgIiWe09hMsatv6AgiCgHLY4fm44467+34U5jjhhBN+8P2b4T646KLL/vjHdWpmKNuzAslRNuu67uVXXB6tWKvVTF3yfU/WNN/3lT2LRi9yYPNnUwNXIF3MbhudBIegVCoBkz322GPh027beOD+m/KZ5FzNMpOaKFOU0cmk7Y4nq4Llee9+73HllpfJrsFCUikbqZ+AG3HzzV+UwHJToVyeKuTyL2PHwF9ZuXRlrdHQDHPJErp27aUnf+JU8EJ8z4fTLUm5qNUNYUKIH//4x1ut6XbbyWZz7Xa12aiXSm/YPibm83lso82LcFDbtz+zYnj4yisvi8SzdZ3z7fiq2P+xqM9xxFtZ/76AYqHPQtsRIC8yV2+SjkPN9MFHHv2ZZFIXjKKYTNIGeeqppwb6h26+86aPf/YmcANL+VR9cmTpILJdYD8pRaCixBO/M1fj9BxWZi7uyaxIf5ppUYdMKsUnOJvkZjShTYL/+b3LjnzPyZWGmM6s6PoDdbteY41POCV4w/Ffz2hqp1XL6Oov/vEqkktvmCOcJJz4wa+Xm3YgHm6Z/EibovBYrdWXwe3c+J2vCrInkel6q1zMlVynJvKlaA92qeCPXqFTH0mVAuVkrfrmP1IVruOU04m+yRlnulJbtaZ4/703BDx96zsv4AzSBh/Ga0e1rY1Ga44UHCnFSaTs+qIxpJlim+flkm2j/K/XaEzSsPm7f7uF97oFtWF3MWmh0+2mUxkS6iQQF4puo0sk0jKPeet+gkVtW18A4NP93d+dmMkcPLJ9LFvICAJ55JFHKOZmkSilJpMit9/+90cf/XXgMgnDOOaYY2Ctu2+5ZTCfnZubS6ZNleM6lL6s7PVFARglKamrCnno1z8AC/PaN12Qz/bC2Mqs/s0DY9TT88zTT61YOlCbmnjzm9+s67qZGa7MzXac/lShf7LaFNWkLoF7oPEz9gMPXESYibLttm3VCunc1NRUX2no+a0FXhTASVVZdcMQ+OkBa4qj4+NmLqPxykMPXS0S8rdHfR7ehy8nrDDXQ31rJ5lMTk9P5zRTEOSJiQldS0Qi2Yau/fIn18DjOikq5fJElDemKRrQc0Nf9EUl+zsWtW2dczoKVsiIMzWSSSvAl+otcvLHv4wfWU6HrKjOOUpp+WitVuwd4NICsI6j3vOlbjCYzaetJimYhG+OZgvFdsurytie+r+fdn273ZAF/74HbsrrMtCzVsfOinJCwCaGCYm43VAXKbbww27SC0ohwJqiVts8XQgM7j8m2SBRdSnFziLCzsmlVDJZrzcKqYRldTVVWXfv2RdccMF4eyqgr4dP128bMWRlaXGgWQtqbXXFmpPBZtXr4IYvT5t0+9atK5cOTo5tBq+cztmP/u6GnduTdSIfBH/7SqikheaWjzYfhVuBQe8ywcXt/D0v6YJ1evgKzlKJtUBb3dcXLZskQbVe3fCLq3D3NmHH1iuvuf7J9VtMXiLV8mvyqZmpxxWBO0Dls8nOt//hHwZ686Kw8/uTuaU7x8RIze/bsxBrDO5XWNS2VVfVehPV7bJp+Ygjj2xYVjo/XGsguQh4WTeylo0N5lBtHoiGYRx11FGy95pisfjoE4+cfPLJN13/zWw26/s+EJmoQSEQGaAw3Xb19NNPL49umK3X/+pNf/3Dm262LCvkVdeFb+OwEofnmQi/t68HYB8j6nIIgyNLYl9f8YorrigUsk+i6Ar5ykU3rHv8cdsnpf4laseB4XVdl+O4SqViqgqM8+jo6EBP6a67LkrsxbK3TCoTslj8qhVYLX3JJZeomggn03GIoeFvDRVjycRYuX8g53Y9UVjU99cix6I+9wEJJFU7/I1vOvyv3nb/A7/5uw+cpEoZW8bpWlEVtmzb0D+4pG134A7xPb9YyD/9dL8h5FvtTD7/hnZbvPjyP5dnjXxPX71WF1hTKZ7PVcrT/3T/JYpGPvqxa6lefvzx0ZNO+PiPbv2+KVPXEQ2V1GvNVMr0Wm1Be7ZV2G9zx59/YKyBShhKEl5+2WwmYJ47WEyg7yt68PWVl5xYyqXh7Sc3T15x9XXbtj+aUz1ZlmGtu++4PWeQlhUkNOzbVy5X0rnsXjgMq92Ah2hAhNnZmqzhAzht6IKIYocqY5w0IJ0mMUxSyGZ41KPZp62vYuxrLGrbyhHu/e//Hw8//PDsTCOVIL/65Q9HRt1TTz+LsGjgqlWrOEFqWGUAMCy4gXO5nOAZgiDAPQZs689//jO8bjQahUKhUsGSG3gN9OrEE08kXHfzlsTBrzlAkfKVysbjjz/+7rtuSSUS01PTpWIxDEJB10m4qHkrpVTAymAXhpP1yoYXMgy7kkJ1R/AVUF/c99cs78EZduY+GyLphkSnmIxhJNKO46iSVNwrhhW3rkfFuEJ/X2lHFNcGZ8Qnju2qqqoo1GEfqCoHxyXLcWXrosaitq2W22236jJP+3uScFdUK9ayQe2hn98MH3VdbCtipojrYi82YCBvP+ITpixXrFajUV++enjTpk2FYg6MaUiCVnMum44mjhvpRLrTeaOm0t6eaqvhWi2nIGMSAuVkZGsUB3xB0nRBxJMu/CD2n0jrAnZ/RMBAfd+3bbStosShPjQhyVSyXh6BF/lcDkak0bFkXstQIos489PqWEVV40jAi0GSt12vVZuo5PN5Iqb3wmH4vgvWPCRUUxM+O3WuE8IDwlRoGIqUqdHAbrKzjPLYQMOFOCawiLGoz/309PTvfvO7w177WrgNfvPQQyETRIoip7ykZ1I4yewgXFXTMCwoo+4GAGwoYSLKAwMD45MzHatVKeM7vb29s9NTyWSS0jCRSHBcKHCJrJH90a3fNzTetu1iMVurYrvDdquta4ua18AYAjk1jPkJnKiVDuqk5HLRO0BmFUURBYkKFAPWYajq2uTkZF9PMUrVkGQFz8jeEj6BjWqqBrYVdqzVwlIFXTPm58HYczG6ckSeh91OpVKxYV3kWNSnf6gf+xf9/t//j6qob3v73wwODm/ZvC2bjXqKkO/fcnvXsfv6UnZX4l2y/j/u3j7e6khGT55MVcHvI6JKrA45+aOfaTY6mUFca/v2369eMdiobKSh3SrXEmntgTv/ZxGcWC/odF2Fly2ryxSzfN1QdxsT2G+Drs9jr2BYI31VsJuSJAko7B8ahkKi6iQ34EgoiTzxiOQTnhdgWeqToULP9FitWGJewngtWRhqTtTMvdLvsdVoJlMpGgY8xykC7rkc6QMGhNUEEJ5wuq6GgQduisCHrWbNMPcGoY7x6sSitq2tVkvTNF1R/TD89a9/LYtSp+tTpqjpuv4pnziNcHR2dkQSTc+zZ2e2H3TwWyoet37dQ0tXv1nT6OaRDYlkidCkKMrApwiWiqeBzCq8ePc9N2dYsavjwb0X6CrfsUOMLfgc8K8g8ElI+f3P+3/pwKCq48BZIHg6GjtjlCIrWA3CjtXRMA6ArJDjKSxZKDCDRUkig70Czfxesl+waWz93emomrlDdRt2QJJktPsLT8VarabpuqJIhmnunR2L8erEHm0rNjJiM+nY9JdGFUvBfpYKbxpR/rYvUCKIWDJkKlyk5hxK9P57vhexLW6X+V5gUz4W8gQhcFH8jUU9LFY4f2/tCJyykXV5Af7FrxZZ8auqwO+Qj4YxXLgdd666Xw3vAnZ/UJF5ArqaWhAvSaVQFpBEz5wwyoilmoBmF65AIzGfbE93XLMSkcO9l4ElipgxpqoaPCGV+WeAL2MaWRhZVl2X4aNMJhXi8xNntSi3qLnLYkDINNdDBvZviELPAV718bn//4RdCgBixIgRYycWtW19dl1MNGu/I7tmoUIqFHYxnxzvoaQT/IVfPvXYanwYLFBPtiTPeAy+E1GsZ/G2YOdyz4qtLlrRged2PA359sJLbjcf7/rZwuqU7I360SDK8YhO3c5LItpBuvA6DCnrecjeWLQnNQZZ5Lb1BUDn42d0D02go89o1K2A0mcts//OR8WIEeO/ikVtW+l8xDPKo4kIyA6eFBEjDDOHlGPl/yywtkMJNOSjBnsLDHfPmF9lF8b6nFcLX7l/Ytfj3ONBBrt5xV5yexjeYJfv2jv00I+2SNEvCVkMnnveXsNl4rPLKtyLOxbj1YlFbVtfAHTHrUsXZqfoc5fYuSQlz+GtYRyFjRFjcWNR29bnz0MhRX32Ijsie5G5nG95jJFWPyBuOC8BCstJCx9zzND6HH7qssr5KBdnJ8kJ518/a1s7CPGiwfNDqTgGfLAQPKU73tsN+F0/3SvpFTt2F6+JHTke807PTinDcBcV4BiLGYvatsaIESPGXwixbY0RI0aMVx4Ca8lOQtaurcMFvufz1A+5kGd2V/YEUSC+jzM3LqdT4ouBu8cv2+OM+qsV9Ln/0PD5h+A9f1kWTOCF3c9V7EjKkeYDBdE74S5b2c2Kz5lJ20/xImHoKK7tPf+9F17jRWcTXxHILxBE30V1R5z/G/2/qKXO9i+wDDx253KE48KFRMoAw1MyIX5IRN+HHylwlXBhhRgxYsSI8cpCeDYv4FiqUBjVYzKK5dFQ5FnukRA6lNKA7lF26P93tDVGjP86XgY5ju+I/QbRJLfHaos4LP/nUaknJC5PHEocHttscjyx8YfCbznmrTFixIjxl4Aw32DjWSkmSF35ALXeedTBozQUYAkudOGl8wK8da/scYwY+wS7CcW/GOI7Yr+BhI68E82+BMSl86mWOPOC+Zg0cHjK8ZwDP5wQyWTGvDVGjBgxXnns3rZigBXl9FCqhKlozWsMAm/l9/wsjp/SMfZjvJx46yu/FzH2EXzw3AOBn6/64SP5VcKDqQSTyLNPFn64KA0o5q0xYsSI8cpD2DWnEuWKeZ5S6lMgrrwDn3jwMhBEsV3rhnLHSCZDp7un74pr6GPE2BXxHbHfgPckQiROxT5pKBQUUOKy6vXQ40XB4HhBT9frdkJUg1ZH8lGnZ4+8VdM0niPYEb7rhGGopxQi0W63qyhxp4oYMWIsNrA2GZEiMy9gBxYWKRUFQeVJs9nk+QbHaUBPFUURWFBAiB6uu7YTCVkTk6lytdqw1YTMq5LdxlirLMmW05Wl/b12KEaMGDGeDYrTT0BVsYcQDTk+YAqTIbHmXJISfY9okqBpiVarRT2n0wplg+6Rt5qmif1/GBSFWBa2goE343ToGDFiLDpw0S/8AzYQm72x1npaQrQ5tJaBG9i2Xa/XwUYaBlpJIRLJiya2OOygBqSVx4QAUeF4MueQbqudS+tUI80Q9fWlOIYUI0aMRYbI7LVZEJUPCXjvKnPg59p+aPAd3w98X1R5XpZ4VY5c+z3y1q1bt7qua0piKDMaTInAEcfzeSEWU48RI8biQlQyJbK0Op61bo5MZ1LhJ1sd4K1WU+Q4Lmq03ul0JFXdYVuDBTEBLqSo/HvwYYc2fZHniaoLrS7pdIiZJh2PD/bLNs8xYsSI8QJgsVCWJYBevsQSXiNM1C05napa7bm5WYFQXXJ4VSUvwFvHxsZOO+20rU88snJooN32wbb2DBjTVUvg/T2tEiNGjBj7JcDnh9/WQvtesK060490Q5fL9K0f1/LZZZyKsla+74PHT0RRaEg2QaOsugFRwm6325I0pUslV3rrxgoJ+17zpO9RxSeKN9MOeeDE7h71BGLEiBFjvwQ/X2THmjnxaFYrokBC3u4GYl0czGlzlWoyRbrtxnQ7ZYlimmAQFZ18q9MJJYXjuFQq1bZDAFhfgk2ifEJ9bF7J+leSAIhubFtjxIgRAyHLsgKQlQalYDYTiQTY33K53JfLCTqryxJVxQspbwNTdcMuSSfSDuPAIXFQ5CUM+IXgAkfjuawYMWIsLghhFD51wR764Y5eorwf0MZkWzQTeZk6rbmObRXS5pJcDj7+fz1unY3X5EZtAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="157" height="121" border="0">


4.2.3


Ručne premiešajte infúzny vak alebo fľašku kývavým pohybom.opaRoTIkY25NSV6t1e77jpG6r+rsPmbDHWUMjRC6u5NiUya9Xt4hw3uyXiwNCyYgo5zKGqy+kLnEU7lHLmNJETrHpuhVLcoUsRiPdlEaqdkOBybDT0sludF7OxZbjZ1vKdDd1fVGO7S6xqj/4z/sorOz+wkp8Suu8/cRGM1iLE7JDRld/omFBPrOs9i6WNXo/q5BrRQDqQpY8daDG6AKeZ7O7+wxPlKdCfTo2WNoLSiGO0W2rbtVQaj0csULq0AKcTDycnv0+h0bD6130XTRtT/y9G3QhMZuQa9f9hifKnPiWtb1JsWHm5RoWhMdnZThpQBynQnfX0CSaAIssP5XLIhig0+d0R3Ui6Jo0vKAAoB6XRGK+lPdWbHYe6IKK2CHf43VVHB7T3tWbFbj7VV8Ro8V6pj4vyhZxhQW95qVTpY0X5RQInsNqhuH/ADP/AGobqVsTS1wJD6JkV2gMCa9hq0qpsCc0OymGyxOe45Tvd4eg2CNDdPFNb7xtd6edSmT1q10LBVExk/LVZnlAEdjm1WfBgxO8Ci2UZh/K5Zs9EYex4QyZqC7uK1Ibx3OWdKO8CtjF5VbltPe1bSnFbVqsiNxW0bito3FWOC0haQtIVr2jxW0birYrcVtQtLj+lUZAik8Fmy4b8zlnzEGEqPmosY9jF6qVoe2JaqRp3Ib2MarTlu7TVAB8MD5F6xjjCijqKEKWgu6Nmd3roYrujyRTTSqhwoIpBZ1psuPdtKyHn1R+iox9jtBRiRDnH3QfRt631+4guyA4n6qyDAZxWtKLaSi2korzKDwWdOy58Fe4Ksn4Y8VUeUmYqycgP4q0wH8F62BCdwV1Yq/ZldlbDp4LQ4cF7699e+tUniFmwcrwVRLWqyWYrGQwqGahM7wvXeUsFbP18Fmz9P0reX8VvH+K3j/Fbx/ioQc0EU61RrQ3gi85QJ7CnFoyWgVJTojtLjXzOgGuUbR6TQfxEfcS+Uc2tq0l6u5P6VdXcqujuVXV3KrJR3It3P5Vu5+C3c/Bbufgt3PwW7omC3dEwW7omCoPJsTBer8lmnet1rda3Wt1rda3Wt1rdazfJ8IcVcICuUurlLq5S6uUurlLq5S6uUumWaLPO2ANJtPmzWOPAIOZCcCO2xN6VuS/r9Hp26HW17CtNIg0j0rSnN0sDtX/AHWZIgcVZCgN4lWRpUK8SqvEqrxLK9S6vUur1Lq9S6qfKUNvBb1bgt6twW9W4LercFvVuC3q3BZ3lUU4Kv8AVHYrej8VvR+K3o/Fb0fit5xVvGKrfKEUhVMzFrxV4i4q8RcVeIuKvEXFXiLirxFxVXGrsrVCo5pZ3lUyieARiBoe/rqsyG1vAfcFjxVpWXBq5vdpCyX0fx0rOgnwK2LsVmwQOJVGmncwJsUggg1q8pgacku6162cOKzohd4qxpK2D1sHrYPWwetg9XeIrk7FXFXBXBXBZvk+q3c3Bbubgt3NwW7m4LdzcFZ5NbgrPJ7APlVkizkVzZ+2rmz9tXNn7aubP21ZLMbwYtgOQLYDkC2A5Atg3kC2A5As8VY21OdQAwxUI5TGufW2oQmZYkCujsTIn4h91nw2u4hbH6lbH+RVkBvjaqNAHDzEiJRn4is6M95/KFmSkV/FWeTPqt2DFZsjA8SrjL4q5S+KuMviqfZZYeKu8rirvK4q7yuKtgSo76raSmCr00q3wV7lVe5VXuVV7lVe5VXuVVHz8Np/K1byHIt5jkW8xyLeY5FvMcisny7hDV8f+0r4/wDaWdNzFe5ivc1yq9zXKo1fw1ophtDZCqoj3auUpgFujNTcrr0ffxGN0lpARYGNiOZ1Fa8vC8F6zyieAWvMO7xVfFfVfFfVfFfVfFfVfFfVWS0eK7vW7oq3dFW7oq3dFW7oqs8nPr3rdrcQt2NxC3Y3ELdjcQt2NxC3a3ELNlIA+Yq2DKYrYymK2MpitjKYrZSmKp/wsPgVepdXqXV8lsFfJbBXyWwTXQxnC1Ngtg07af8A2hPlZnUB7E2BBbRlU2GPdFPYI9Q8/IroT3xHKgbAYOCvVODVfX8ivr+RX1/Iq/aZlXqZW3mcVeZjFXmYxV5mMVeZjFXmYxVpjc61X/uLVf8AuLVic61YnOtWJzrVic61YnOtlDxWxhYrYQyrsxXZiuzVdmqoht5Vs4f7a1If7a1If7aFKWQ+zzeshhypDYGj2AqNlE5XatVxWho4lWxYYV5hK8wlZNQgr2FewqfacAtv/Fbf+K2/8Vt/4rb/AMVY97uAWpGwWpGwWiOv9df660R1ZLzBCtk4xVyiq5Rlc42KukXFZsnE5lcjzK5HmVyPMrkeZXI8yJdDyD0Wj2NzuwKI6C4N4rPmneCzi93itDfErRCxC1YWIWrCxC0wAql0LmVBEhLawltYS2sJbWEtrCVkwxvBX1WxnP8A0rWPItY8i1jyLWPItd3KVru5Std/KteNgs1sw4dwWxj8i2EfkWwjci2EbkWwjci2EbkWwjciNGkDousexxHHsTn5bGNPW5WzUQ9zGqyDMP4lXKH+tyuUtzLYyjPqtWTwWrJ4KwSeC+DwXweC+DwXweC2sjgrY0kOAV9gcoV9gcoVB5RhYBbxhYBbxhYBbxhYBbxhYBW+UofIt5M5FX+pOwW8n4LekRb0iLekRb0iLekRWeUox4BX2a5UXCemLPyplHOdmkEu6/Y3V96xMBZC7avKp08Nv+NqoYkxE4Citko8TiVuyJiszycR8zlcG86uDOdXBnOrgznVwZzq4M51X+ns5lu6Ct3QVcJdvFbGVwWxlcFsZXBakotSUWpKKg+yL4RfCK37KtvLDgFeJfBXiXwV4l8FeJfBV+1QB4K/wEXfbYJ4BQnuOtX2Nre0rMlA6nW4qrfs8Jesn2t+ULej1vSKVfpnBX2Z5VeJrBXiawV4msFeJrBXiawV4msFVsWbPgtWcWrOrVnVqzq1ZxWys049qucyrnMqySmcVu+NzK4RedXCLzq4RedXCLzq4RedXCLzq4RedVHk8n5nqr5GCB8yAhwGtHXRQX5AbkvFo9jbC91mlUznBZkEvaukZCafyqj4bG8WL1UeVHhRX2AOAV/g4KjvKMHBbyg4LeMHBbxhYLeMLBbwhcqs8oM5VR888/IxX2Z5Cr5M8ivkzyK9zPIr3M8ivczyLbzbv0rbTnKs+JOnwWicXxi0za1ppVa2cctlOYrObNDi5er6X9T16x5oO9UhhQm22xG+x1e3O7QgWwm1HWrPNnAFbMA9oVkan6Vnuy/BbFq2DMFsWYLZMwVkNuC1QtH3ugLQtCzmq2GFQwGYL1bnwz3FZMKZBHfYuiiw8vsNNCZ0mvS3/tN//8QALBABAAIBAgQFBAMBAQEAAAAAAQARITHxQVFhcRAggZHwQKGx0TDB4VBwgP/aAAgBAQABPyH/AN+U1NTSzi4ZqmF4XB/cQhS9EJmMTRbWAXREMfRVj84KoPwXFrO84S9hhK3841DTqI7Ca/Q6SxDHVYMR6RmS62OzMann1Iuu4LtRgtK5hohwzi8K0w43veqgRa3NAqo4BBMGjiGHGzD7z9FRl+YVFsiHahqgLwpKUm1Qpi1KHnT9RpaDjQyvNYM023YMwrlPsmXNLrH7yzAQJoH1mksdPBQLWiKgRXrB71VUNztGIjF7kctML3izeFxvShK0HtAg0Z6JpJ5bWBjHD8sAzuqDQA6QFDi3ABoBCLJ0MsT9LGr8SDCtWCajcXrUp9i4E7rv2+iQDVRGf4szgeZDUnFCFYOjy8UCgJyYDMmxcJZNTQcIZmLvGZQrFyScfHvKyLJxMzQg7kw47KjnqtUqj2VHAaTVW4rqggYvS59lA84UhK0J+fjcvV/Dgl0Bd5Y3b3PV8FAtaIhQxx4zj2mlbXXgTiFkTFdWFfRpGa2q6wZZLpeEIA31iiNvUX3frLfw1ddcoQ4ILc2wsiOp4NysUx9GbsEC9ICBY6jKK1+x+oDLUPV8vrCGrRtyZcNavWX5rP0t2IBoStbgiWNn8WjY3xWG1vYI7R+rPsDr9zNlaPDxdsls4/XcfPGpg3C7KuVzXNS6qMyVs5urlsZS11s5wwRKUGbYFYUw3xwlFdgsDmIA1cQfhAv3tsY1/EvBo1eE9P4DNJn8Brb1XyOLLa7yBAA94uvr8yrMtfExneWa1TwNRNkoxULPQCDUAABQcDy6w6KZHBKrcCvA5vWLBVZGj5mFftO6Nk5cgdCaneh5Ocqd+A4/Ok+J5ohRUonT/g9JC5n1lVVp/AxzwJq3lBNIrHl38p1R+H3lmgm8wNuagcJeobjo4kCyqw8Ki0Ue3/B+M5RQSlvGdWUyU2rWJvsMmTRPLZEkcUh3LAst5HAEa8vOLTOdg8X6gAAKDh5ElQAysaLmK1Z/4IUgtt+JShhdbDH6CNHP2lKxdS8e0SXguVP2eQywLV4Ephlyee81h11X48JJg5vAjHLf9SGWBQHDzLbIW4/szTdRK9yWw/mP2So9crEcpbABYj9ShAnOKzZej7sWX5awh+4XSFxFLiZhCYuexGWlM67zR5Ya6ZnJJfm0YlfQ2REgGVeEdSMLUjAj30zh+3kdHhsdX+fmCifmPPxwI9EpxT72e2JCWdB0RCerDjGULnVGneTjBf8AAqC7EZU3JOQxYU3lF4UHBIslEcAnhFqedk23NtwK0nRm7Tdpu0+4gJtuCWW4tjFGx0Ao2CV2ym9EkbBOmWdicKIHD5UuHehQgFnymDNuMApVLCVRZzGZWmrV24/nSU5K9wHSNhzMK7u8sDj3fA+c5dK/L5xpgVjz6x5ExaCuvPyihzF9Jn+v4AXvQjH9AM6V7TYSfNJZkz7ZcZrpmS/vRS6jk5l9dbQw+vPVRpetqXYpwjN+iN4zdcE6mLDa5Shfvh/c6Hvf3Oh739zoe9/cCr1w/wBwz+gmhi0wRy5XBx+ovhXg1pGsC5Ez215FqLr9QmN2b6Qrlv4u4NuXDFIL4yqK5CoV2VSouHF5kmamgXg+wLncP++bST93k/g0gWWIjZd3WfuZN+zfM37EqW9FG9SHPyilr/cs3TN8y/Iw6P8AAADttitViXFdV+E70Teyb2Teyb2Teyb2Th5nr18bN/h+H3/Hh9w9YpqljSj6xWCnEbL8pi0eg+PWCsBf7nTzKAAvBbrLKSMlKzR+Vw95glaAHQl4F5T5BPkEo0P2m6zdZusLM095pNHIefXvOMb7UULFf5Va1opVva5scKXlyJkFxtN+Tek3pN6Tek3pBWUKTLKNp6hF2G44YgCaL2ek+wNn8AD9YS55sjNiGjlqK2E92PC9QR/57i9/1H9wpQvj3BcYK9U1Zz+SxH6vyLm/s39m9s3tm9swYZ9YC3934H5CfIT5CFnI7Te03tN7Tf039FKS90Z2UuxFS35LnOyzChE5B5pJJCBH9oLZ48JZYxw5cIqmuNVygvXR1bJgumxOv8XuNQUtHoX9z5P2T8aX9pUi8hUURWgl9maOBAD3eSkFOeEAACdTBGqfTLGIeRW+dOg+TOxZsWbFlEB6LU2TMOC54TaJtM2mbTNp8K0RnX8zmZ25nqn4ykSewR4kY2asHNUE8tS8bGUWRAHnMyH52qfvLXXZcuH8/wB3ThJqziXDNeieFMSwBb1id9208G6EuhLpy6cjEQ5W/MYjI3da8yyaaaahuZQEvkFxdQmdtzbc23Nvy2HcsmwzafHCCIsxSoVdkTPp189+UBSmCiw3rzqOwU5TK82uECmUFgq/oCUaphUwKDvTOkBsmH9HPb029C4unsi5XPJm8zOdJpv8l73l+r0la0PO0b8KdXN5ze83vN7ze8Lj82KOX7q5vqcrtlnwmfCZ8NnyWZWR1PhqybnTdqAKVnweFo46M7Ow+g+2gLWF16oeEIP5b5tM2GVDqoeKzeifUnXz189fPXz18hsxy8aMdknR9k6Psg7RZ2lHdidRc18Dp/pK/wC6U6zWlvenj+5pvWnDEO0Gk9a0vXQ13x+jBQsRqW/Lqi8LFF9rjLc9cYNZ6b5HllkmO9S5aUOd4OCDvPmM+Yz5jPmM+Qz3mbz5SN0I9aTfU31N9TcXjtscWno5vOURWcVlP9/nBGMYzoNWYqdfo7KauYl5+gDd1yjiQQMyvOglBwobHmkN5L4oY0mR8xnzGfMYgWtO2bAi2iOY34jDUoTkeWqqqqZr0gZeO1LennUzd3cfoNzN9yqx1GDNQdqaDJ9GZhdCNdjI555RCz17ESNMF1J5v+ZJTs+c1KUpSqFet5v83eWB3Cm2JtibInwyfHJ8clCAcsT4KnwVEOROdEcx2LNmzZs2bNmyhj+dJtZOwBkrGgWZOrX0Y0beNlqtPp1k9khC5Z6Dg8T0yYsdADN0xcr7yDTLPdN1TdU3VN1TdUph+imfypET94QYm7s3dgFv/hA5znOcZYPQ0wO5UBb78WcEa56fRmkuphxZTq7VGmcUnxJgY3qykt9+3UXyHW6DFr5BNqTGA9nljU/7ifo0LP55qQvpCG097L/2JvSb4m44hR1hNUTWpeRWPF+7ENfyjTUvWVfvn51E3xE6R5URJx+aRFgV1qmFM53cxhxDhr9G+zWuJnD0OmYBQA6eBtCdS4E+3ES5Ryy/uWjt2v8AcC/X4QCgNFJoggHT2ZVwe0o5Sv4aJRyJb+qdF7RUpEOoWWhT1g5ENJYd6W37yh4vZU7awUoNVFtzsgBaB9f/AMm//9oADAMBAAIAAwAAABDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzznHTzzzzzzzjPHjjAxfzzzzzzzyHfw5AgTRQfxyz6nzpT7zzzzzzzy+3zzzzzzzzzzzzzyz7zzzzzzywWXdzzzzzzzzzzzzzzg+919DPzyfz/Tzzzzzzzzzzzzzyz/jXzxbyD/yxDf/AM88888888888y8a0Rxf8e888GW2Lu9l5sygnHIf/pQ6G388y884zOeSyqTzMGAA/D//AP8ACu47zzz3mU+vfPN8iQ88uQ8/2wwdB7zzzzzz6Rd2cuV3egY5PzCdOn/L7zzzzzy4iks/B/8Aqld9NbSyCAd888888884RBkwyyWOSBOVPFPLc/8APPPPPPPPiMWWBilFsPMAs9OeuP8Azzzzzzzy23w40506xzzyxzz945zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAKxEAAgEDAgUEAgIDAAAAAAAAAAERIVHwMaFBYZGx0RAwgfEgccHhQFBg/9oACAEDAQE/EP8AdNGMhM4iaentNOrGjiReibJtA3IJqKBm0b9mhXccqCUY3wJpUEcSfwiEuigm1E+LH7jRkRDoG3RFIQUWpGVamn7NKVjHRzqi17ytTqEJCP5O/sPIbIfbYmmpXvxJG5KNBzTbdGRqDRtOxJNIdld6ub4pwWvohv8AAvQjFIkej9UZU3X0erjErHqhkJgmnp7rRas0BBzCCpRoSMbJtSlfSs/DQyKcM3FN9iLhv/YsIJcexG5G6IXRC66kLrqNLoaX2KtP4Q3fZW/byKGiWfIxwmhLTQhtSFh4/VpN/wAGjczQnlsvJ8bIzRGaInKE5QnKEu/Yl5BLyCee6JV90fO68HzuvB87rwLIm6ilkFexGl+qtZHoJeJVVpJTZpbiXJdGS5dCVtiXFbCZfRDxEYSI57IjnsiOeyIV+xjQxoRc+qIufVEK+6F+UTFfEeUb/NqaFMpETwzqRy7eT9M6krH6dj9OxLIIx9EPPoh59GMgjH0Rj6MVIwyHcY4TQpVUEo/NlgTYTyE8hcgldZ8krrPkldZ8ku6z5JXRK6MKE4gl3J5k8yeZp9l4ZkEhKz6ZmUPjv4K27+CXZ7+CuT4K27n6dybHuTZ3K89/JW3fyQ7Z1Ids6lbZ1JzGPLey8OKwbLR3Ep0zclxzcjMZGYxLlnUxp5J5BO3Y/TsQrdiFn0QuW3ghZ9Epn9Gt4EJJey0dGJJaej1yEvRHKIezCZyh8KhMmZ/5b//EACsRAAIBAQcEAgMBAAMAAAAAAAABEVEhMUFhodHwcYGRsRAwIOHxwUBQYP/aAAgBAgEBPxD/ALpDcrRoDRevqVsTCYI7yXcrHoh1w2xHCa6imJfTYVLRQlu4csManqTLEh2popaRUhWQxzPojBT6siuUppeB3LZMLfcSt8CLWkntdyIEshUyL/6baqhFRMYGTlKh/coptxgNkHrXr80KyIbQFaxjQxtu/wC6+ECQ0rRJElai4EIBiNDGIxFLWV8rYH2XFqA0qQ7r/wABJaRKwsL0XyzLS+CXNyhkz+XcHKGvAbK9fbaCRNnmxLluGS2ZtDdW4CU2u4dHLZ8Wd6/hbcqE4rfGw4i7V7DZe9J/xDy/DIu5a7odR5RlPQyn4JUfj9k6Px+xMxaC/oQlV69sRWOj/DItG/aE3m9dhR3eRIckvQtUPOt3yruFH4J0LfMEVfHYhV1bHfVscvbErj2EcnYRydh0CFQRRoIo0GRaCHTR7kZaPcjLR7kZaPceclkj1PQh0ht9fN23F88JDc3O40ShSJJTbVlBtLHySMx+BnsUmw3XoZAo+xCmrIU1ZCmrJRw9HZx0OzjoJ0PDJpeGZDwyKi5QJslamxDUvzThyPJN05eyYx52R1avYjV67DWr1I1epGr1Kzeu5wtE8SJ4kWP5+yaeeSef6c2LcnlImnRCUjtMto/4dRuXL/NXi3bcGbodTQ6ugsOX2Mp87GU+djKfOxmNdiNXOxGrnY6+pCvUhf0yOG9yOJ3I4ncuOi+mJWZNrjnhkYuaodmInJpuNJ4NNyFVabkKq03LFihLYNNiK1psRUtNiKlpsWV9bE1ehPBDqETcEJYp9MTkPG9f2xN762G00NhK7mJzeonN6h5vY5v2IV97Ea+9hK8dWSwfsnnruTm13Jeeu5DV13E2ce+5OZ5/SwloLwfxYyFrMZrG7El/nImVxnsV03PW0ilCUU/8t//EACwQAQACAQIEBgMBAQEBAQEAAAEAESExQVFhkfFxgaHB0fAQILFAMOFQcID/2gAIAQEAAT8Q/wD346yGuWprm8E444lhqx2B5eM18QHH/UTsGmkQ46xy05b+RA35RpDEi2pV8tf8RD0kZCuXjZR5ShuI1aMZG/OJoY+gRUCq1Q9ZT5LkP7N2niveCCxE4n+FQWoHONjE7kmpjeMDlp88Q4amkWBxzCifdDB4gySklaH8ogicCtS621ahJg2Aqm3hAZAFILN65TG2zKqeEpYLeYPOZSHE/wBNY3e7OBviM+34f4nqhorIjqc5q6xNQ6YYddOFqw9bi4+AMByIhhlUcA3+tfSasNFi8oVtC6t8QdSHGuCgSWHQZdCq1MnPMF7tgUELTZCi20IKWei1aKBVAN2ALQ+D+K8uItEIGFgkuK7O2SWamI+wTFBfBuPoFQYTnVHKIgmC+OCPq2BNPO28wmENCudawFHZYKDHsixCC8TrcPMKA2V8eMtxxWzPKXs0AOvGDtByKhlG4Gs8iPWFAuLcPyr0SFEbk9YYPAHF3YD2B0oc5xZTrD/iBmyBxUiBhoWc7HpDKVehvyZdkI8lXQN/hu1ahYwr2icIwJ1ZbaATSOCb6S+WLhBTtTwgwqjYkB8mWbyZWRjrLOqxAnJHqqdPkzdWKVPaFx5CUMtTgip8itw4eFS8wQwPYtx5sAQpy0l/vX5XWNcyDL4SF/cRIiCHIDydY0Uc1dm48bgQFMM9R/CIAFqtAQ6JvmG/wTcmJ8g1oaQ2AKSGSyKjIAV/jU+O7qMhfKXD8awjX0hhQUrkn4SM+hsFz4DxNH/YBolpS3W2sx5wTGzYdCzjHLkDbHXLxd/xlxVy2LrX/GNMx+ww15QMBqBYkQtIRM7k+rl/EUvOr/YNUEpZRh6wGwojJa1wPz9Vwfzig10CrzgRJlA4rjcBCTRGx/5KXaWQkbApbLjlPsly65HZ/ARFqua/sYHieDQ1tzvp+SogBq5gX/cGgYumraMGdUi8wpOA3pedodgi0uja8dRlp5xgoUEze0LssKOQar2ZhRBRD78kmjtWFbS/GVmoWaKoob4xRPQmw0DteXWWcYKCZBdjRHZyvrEtuf8AwvxppQdyjg68snD8Wb0lTmeQWwiHMS9gUr4GV8WJ1RVeka1ov/e8jjoYwCLbMBEuCy9F65jFRTBQo6ZVE1vyiv8At4NaLIZYFAUB+qARBHCO8TFiDLHDJVbeHCBfXVUEMhyWVkM67apTKYLp/a4KGL+b8dfCMOuhcfB38DHhDZtLrwug8ZvGlxoXLzSv/UVWRBTgdbLXpw/30Xe/4yYF1nTBHSCWKFGseNf8CwXGWDJbg1TyYyPYRXVWl8X6kqEosnKcf4hGtjZtvLeoc99uMrAUWgRLE95q3J/Tmc2FrO4ICvwKtrQ8F/8ABy+tlLzSmJW3KWqbAiiKd0LVL4bwSqy83xDxRa7H9ckEgUrt0zgH0hC8FoSKgViqOOv6DStAM/OduviVQL1e7K+LXj1hlgUAoD9HHIWUBurtB0AQNp5a9f8A4LKkEAy5QH1QO8mRa2xpvCxmmK1lOGxOcRBQlEtnUnKV9msAG3C0sdLL5DBEsyfluxH6Ayq8IiqSpBhoDwzZpymuhwUleK+R4B+a3kqvy/uelwMNqcY2PC6o4Byh9iHUA0D9nBqtGFl8CHvgb1KCAN1vXimC7YtDHiQSDkbQqPRlUZxG/wDTq4sqvprGhc0VH0CDYWkyZx0JPfUmAa9nAxS+sUsVNt3Qvzq5aZLxqq1vlrMmLJFKVOO5flLNGgOrEDxWVJDffweCaJDPipUA1V2lpwKsM4eWgllPOAGjCQqq04rR1rjn9ECJibhjpTqhaQLt1mnkUeX7163BfBAaAtRZFNnwMHpDxvxgcFSBDjq58yUMMwM6EicUbKbw5wxWM2L6xiXmzeksadVMfCIy+q0esyBCk59BgV1kt9Sd6Z5I+v7PonvPonvOYmhSdgTsCdgRIGHQF7z6J7wqLVGLfSOqs2LXpUvhnRVfDETajUEPFYIwRpAeeJZKVmtHVl7zd88LIMPufG2nErI1gn6EXKGrlvHSA5Ior1qKwxWo1UNzOLOc10DlijZpa1AFW+NExp0XC7opviGfGJVZQzF3p4WgOLWrg1URS4UegZ8kvW3ri+SODonnEWhnUoaA3L1GEn5OJtrTC3OHjp+lfr+HioOgP+GkfRPIMt0QcSqVelT4T6p7SjQvL4QzazYvVLUiKVsDlAUDXNjIYQKylXrCVPKzjpFtDaiPJUyROxo847qAMfVuFa6LznR0jRe8A/kexfMakuuavWAVU2I9D9Hr16prmGfWCy6dQxdWBGbhSusGoQ1oZ/Rq0wgzcrVOVVAiquAOiVprj/cjN53glYW6j4nK9PxOV6fiAacN6fiZdm1xdtmIlltGF40RK9UpNzVOWXWCBuk3d14cXEVgrg0LdDkafiiGcsqMgbUL5hy/YMrCb2QHr/wviICqQvMaVjUh0Bz93vPvXvPuXvPt3vA7FtY/sKB3Swud3zu+d/wfTynACgPzdMcowrPeMr3fUv3nK9Ccr0Jbs6E5boTluhOX6E5foQKAXiFQc70CU7ARNpN4IP8AZ9A959A959A959A959A940fQ6yg6vcYN3y1/JvY4ZwrTzF/+vw+Crp7QQbN31BsaYzAnQWhuJs61tp+okj9oMvWqefCE7SDtK+ovT9nUToAtwOMEgZmi+AVq2Lut7xgzmhiWo3wUwwzTT/Z2qO1QOtTiUZ2lO0p2lFAFuaYjwKWStBM+nnYc7Di35aEUfNqrlrO1qp0nek70nekQ9lsSuhq2E78gIdqbL85rt0V7+4aaaaaZAGrzazWxzYMqcDFl71oc5kWFXFeDDbUKURgzaDGxPqWvA/4A2Gk/o7JxiVT29eKGXxPSYw+KOXme4x44spHqEIZ7yXzLI4Up6QIvUPds+qFWyqvDemfRKKRadLVfpL144FSEN2atn8YQT6Nd9YV6X04z7h7z7B7z7B7z7B7xvu0AcvO4Xuo4FBgVY45f+TlOj4nKdHxOQ6PiBBRMBfriNzVO36kkmmgtg2IJ3YDYedx0fqbP9f097w4C9YX1Qaj1uff/AGn3/wBp9/8AafU/aFp9/wApiyGgB2E1TwgS0lXBbhWEK5Ydom8Q7ArReOOkHwBd2PPj0p488WBSaFBoay4saz/yGzvAr11ioN5J6QHsnRFqaPyk5YJI6EMMBVdgjGgbyiGa5XK/uy8esqn3GvB50w2oNVzdqJS8s3vpPsPmfafM+o+ZT8Oj7/okkleJjX0CNrVF42oq+OSP4ln64hCED0F5EZfHcl82XmvBeC8FoAUxzvyr1JONW+8qnevxCtfU/EZSyAORZaj2VNgK1eFSrOVF20/qRDm4F046Hgl8pfqLHam4OWjj/u6FK11SQz4sDWi0mkOfOIzYpZ80DTtBKfCiGzLLvF6zk9fzn2fnPs/Od9+U778owe4FLO4PzO5PzO5PzO9PzO5PzE0RgCqeriWZK9u1PsntPsntPsntPsntAwXmnago0tYHSMybURf6oIIMY1uxfRc7b+YgK0nL8yhRvNYumWVk490WezPGY03NYfDVku5i04sRp0TWLObo58BKhMXpKT4D9hrqB8vJvFggIMtbW58/8FNk0sapvwhdU0Yv7BBpoAXWU6uTZIeGJ9g9p9g9oFlhyFidJvk1gOlfiJRhx0aRACNRPxOx/idj/E7H+IMqTfd9Ijf9Vl9ZdcKIH+z617z6v7z6/wC8+v8AvPr/ALwLabvX55l4e4vXi3PqPvLjyh7/AGdw+c7h853H5zNt+PzgAvQEh1cxPKHiYKwycBEzCfDKkFw0tMWvN/GjlJj1ClOU4imrl8Vy67/4LYmm38jYYZStDsXp0gqxvFJqXU4RGEWNRtEtQ/BgxJeS3UwGvXEndCWlPGl1qUe+fidj/E7H+J2P8TiqblT2iAn3q/yd7fECbBePZO6Z37O/YIRWgOPRshtL5Sr6qU7qwPQ/BH4oVUF4Li5rteJ3n8zvv5j1reY+8aRpuh/GXormv9My1kYBn/jdYkDVojI7XgCGvSX0l1SkF3LdVf2YK/4z1lXvfmWWdAzqKHmRGMZbL0GY6JBcd8jvkd8jvkd4hRyXOfgB2bwnUj9J556Ww389liHpVZRrIQAzaIGqzmK9Ui2reX4nY/xOx/idj/EKF0+X4i214H4mABjfW7K/x4xXAW2lQg2swdrpyuKWXkR8GpbuKGkrkJaNK9WcPz/kiC79MmdnTsaNKy64s5kHMi5kSgAZVwShRtNZWYXeB4EbFxcIrFMkAL6BB+t111xABfoBCwujfD4jQZahh5FTsL4geATgE7VO1TtU7VFEun/kCZ/pdI4Md2PIHWFa4l/yDN/43aCENnjMSLMULErwVG6zbJ/ktfLxefSVAA0Wf7N62B4zb+i53d8zvD5neHzO8Pmd4fM7w+ZUVNnHRZ27OzZbiaweZHS/M1Uk0impU9lntsmhvQE/QT9BI03dZqHkjhSn1v2n1v2n1v2n1v2i3xcT/FlgQHpyhk1gd3R55/xuNsM0KIUdw1qDWomoRjEI2SO4cdIpxnmTOao1Ziy5eclCccIxOTeqAP7MMMMMNQXdwvCWoFzjXM+oz7jPuMWEXHkyrLtbPyUEa8G2iNzVW1v5ncHzO4PmdxfM7i+Z3F8zuL5neHzMJ7yXS49vbFsFkZYoDe1MMEMFLvZrl/xjRkCCzcPKAPjUVxhpZEW1Y2XjKWsBU5CnWZVfn+BUyQpkD1CJ2+qf8Y0LXtd/J2D8QT4vxOz/AIg2i+X4g+j+X4irQzhj/ktN/Zg8QmiV9OE1c/XhDQfX5TB9fpMX3+k+6+0MW7VYHWOqCWbjKEUgVbLlajZXxheqijruriILdEQdYkWh4wHuOiU9WHanfhPIZXhvMq81uZXLVJPnFKqwnJw8/wDHTJpt21tcKKDJfxLMqKuhX4ctWEMesupvZsdKjlaaLFNtoGyh/qDZWQNOjmhdJDMLyz0EjNEXgYaI/ATlOkpwOko4H70cCcg6Rf4I6hPEQDTppcgOFSjH4KwcVaWWbkkQal0RXahwCWo8Kg4SEH23yip3SQTQNJ8dpUtQUrZnTH/8m//Z" name="Obrázek4" align="bottom" width="160" height="104" border="2">


4.2.4

Pripravený infúzny roztok Taxegisu sa má použiť do 24 hodín v prípade, že bol uchovávaný pri teplote od 2°C do 8°C a od 20°C do 25°C a pri normálnych svetelných podmienkach. Taxegis sa má podať za aseptických podmienok vo forme jednohodinovej infúzie.4.2.5

Rovnako ako pri všetkých parenterálnych liekoch sa Taxegis vo forme premixu i infúzneho roztoku musí pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztoky obsahujúce zrazeniny sa musia znehodnotiť.


MORUiAl+1qJkjUxsMkaCXgt7LKaJ/TBGN3z9LDtaE8cpg/FxR46GrDrgAZ0xNCAXQd0OBL2WZhEipd4GTd7Xynl9iIOj1EYBQFVVRRFSOBQGccoZtF6ru0EAcv0NDOZIGRVPgVeEhCjqNNpG4YGewo0d6hv7E+jAbsO6HAkIq6NN9rDuhR4XhjHYcgqm8iUSpoGC91uF9hVFEWKcRSEkqAqqhrzarudTscwtTAMES8IKokkXWa/HmGy8IBdB3R4UsiAMdlT+4x54KGoaJyV2bLteE470ICyJdBou05XV3Uioh1zi8ViUTL0dEcXISeMTEE2TBOjQFGATUNKjzwb84BdB3RYEotNQg9K4aScXQFIXdfNZnOCIKiqDP8AJhuNhpHN2rZNQVamdGSoBFs6DpOoYbMEY9hFl0SMk9T7Cl8RTug+QqcOaxqw64AOR/KRiBKcBjvEy8lhvQXdVHTTRmipnjTbrcnxLOiqbdGq1+NSoeRGaGq3s2lSfGC7fdn7LoG9gJN/8sOvZa2cD2AdCwIGcRmBOGwYmUf0Fg+GBuw6oIedelUN9kXrBRtSwtYvm5pWfDDcUoTQ7OxssVIp5kgulwXAbXe7WV3HOlNKd+2e+dR1N//x7v9tZo/dPbUT9gCp+I477jjtlFPgVCIFdRUYNkniwzQXZ/80YNcB7Zv2w2OH4CztmNmDe+ia4ipfiDCang0u//hXfvf721EiZAo5SqS5pero6Gg4XwUxeHh0w9133x0lpU25nKAzk5JqlK/73I+u+cQpEkaGigglnovikM0H0kAYHlB/0HqMdBBs3Gvcsi9Kjbd70/Oe98L12FXRxqfnFoE/ux3P8bxsRpckCRRajTLLMADpsccee8u3Lm+00fOffx7i1uDZmZ0ZE5GY+X1YGxlCNNM80Ls4HKiv2DVBrSBmFsWIyLXQFYWcgwIRKTC+FB7Akt5tvObTRygIkcZ/ACnL9ZEuoekFd7SsrFedlaxfWA5krSBCnodUlX1lxdYRcnzkuXPFTBHWuDHrXaIQhSA2uzc6DVPPwJAFGc3zPFPTmq12NsNGkhO5EpX82GVGEYRMLeMEToxiSZT4UVdK3q0Odz/QJC7izcyikeF0DYAJEgi7qlVaI356BPkRchyUMdBila15z3suv/fee3O59R2SyQFDEo1XpdoI91g34QvxvlLZaIK6zdzQcGlhYS6KokLech1e2Q+HGU12W/Onby5//OOXTQ6X207bUtVap14wDBow145Pso0ue0AvfdFfSSJ7UM1O8z9uu4nldhMkw8NDkSjBiQWYdvDAkfMI0o4dO8YmxtJlUzDv27UrP1pWKXLCEAnr3qm2/AtoPpIktFqtq6667qc//ObEli373B6H68KLa7dVPaOqlu83HQdOG4CepGeKP/7eNzudTrVaTS/P933Xdq1s1jKsjt01NRPGrKhpzOCZMdmvrqtl9FqtZuUzlNtIG41GiMKCVUBsWln3AgBJTNMEXp2ZmYGv773k/b/+zX8es3njeuxatTuIAjhlA686MnYqrJmaaoI+aRjGwsLCvm8f7RsP90Ni75T7YNdwXwcDdj3xxBMvufTiLRvZNn7YWw9Tj28jXUe1xc5wyQBOZnOZqorcSQvPTdI0ymueeGEIeGsV8rA+kznyTErrUV+x6+TwKRHHxLk59MrXv1crlJcW64hb7TOSDLKQmPCuIbwcVYT5SJFa8JrT3SVJ1TQtjsi2bdtOP+VltdoS3zjmBUPSIcPDTam93gUUCwXWirNtd7t+uTwMg356epok0hOe8E5d1zMZo91h1xMEfqGY9d32Z66/dnLSXGyhOEo0Dbc6YUlBTc/PZTILDZTPFyOmX7GeYoCTlo68CJ3x5DeqSgYlMKQFXt5EYP84JxSHZmHGWVxcBD6fnBznl0o3TTw6DJJlHlvD5/z2N+SHYeOyWVzy0PQ998CabqfzZ3/2Z1dccbmV3fc9HkTO2VoAfRB7rsLunrS00Bguk1Y3gFnPsjKi0DsO4Z5UyVQlJmPT0VwJXqaODexhKrBOFXBAUUZ+IsiyDPyMeJgEPmLz0R9EfcWuQICN8PnKV77JTkpNf1YUFHhtxWKxW62B9El7zWrT8qt8kFAKypiisOKOppkBiXRpsfrEJz7xyisv6k3KeM0np/VxmslgXRfpCuo4zKpx7/3zH/3oR0G2zBjjcBmzs7OlMhMya7UqobHntC6++OK5uV8bmTHTyMzObnvUiSddesk7rTzj+bylP/3pT4epJL02QI5shjpekCRjvG0nsGtajYj/49cHIxsgEbY/9dRTbZtJjw888MDTn/G0yy67rFDYS+xLtcGEie6SxGL41GUht9VhXs90rO9N5MATx9equw9GU7xi992DhsuWxyioFNlraPDX6gHrZjJMBjFy8JtIqCDQMAgFgXdZIzKcqN6o67kcbAMvfbHG5Pu0z3h/UF+xayiE3Yi1jf75v3/zBS9/XYBZY8ybv/3tvIFBWmLzMQrTuFKE0tLmQhITSnpzvONEkkTr9Q6MkpHiuhJntL6pBYYlifwokJxWzVLzJ26pXHPlh4bKufmObRkaDMoO00ORoaAgRn/+569cqC8qxsnVWkeQCrVG58674ndfdEu1WgdtVhTJ3fcqjz39DE1nbDQzMzW72C5XcpUM+u6tV62ccS1ogAQgLr9Pn0sZcYyiGAG/k3VYTIgSquEgiMI4DFo9bX0EFFlGD6Fit1onbY0svT+TVYgiWaYydpHvJiB68I2HKhZcVVbhCjqo0KxPG3I7SFDZQO60u1SWBDmXMLWIgIif8NCo47ZsxmmNQBQdeQnpe1JfsStA63CF2VjmGw3AGWBX0FtUFbOetutjYrI8+QOUaapaKhrwFfTMQqGwz+3XG/qIQ4WpM9kVhGrbtgFRU7UqZ7C41mazmc0yERPmfsDAH//4m4j3RYDjTU2j91125QMP7ATJDX7avXv36OjQ0572tC/fcLG7jA1WDm29Pzhmi7jeMIfDekwBD0EIT9+sIjPlEHCSCvvmPbj1MIyWlqrDwxWVw2ur1Ul/Whdd1zfzrk/Jvpb3x65xElOSxgAz2UFVe68PRH1N1SiV4yiGBWBBzRThSExpz7Nn221Hu3ZNX3HFV0Gy2LhxAtZcd92HDvyCD1PqK3aVVdPnY6zZphOjJ8zU2igW/vx/vuyXP7+F9izD0cqwFRAbnTEGLPU0hbGTwl630+q0MkZmqKDCGFhz7HRspQ1KrPUuIAgDQRAwwgWzVzq9kFEi3xMlGXgyqxndBhPqMlYGLmO+NjM2NGJHrkjFzRP05pvf7SUe4CqLVEeig2ZwGBtCDctMXtCoQhE9aQuxI1unDP326LvLSWNcCtcQiQKN4jSrE8dRKFKK98Ea7F5atdlCuTxSziahA0osu+ByGUUucEVpaGjfNxkdOOpi9nhX9dR4eWGfDMtnQz9sRZT1TKSYDdFOswmfRiZTKjGxJ3QC+CUKQjfwdU2DXYyMWa9XjVzWMKlqjoNUZVkW3AXsVcyxZ8TV17iX3nPkBQv3qK/YVVXEZpeJmxMbTFAUPQQDlQLEpZpY1AuJ6VHClwVKGahydkXcDZiiB+iBqrq3x2I11GaflO7L0IwyxwwsAMxijDu2bWiaLFLZYppY1/PiIABeDYJAFoGT8eLSUr7IzJga1WIEiBdqgtaNW+wIlF0bMB7Ata4ZaBn3HpRcxtYkIaBlyq6pDp8xjd51r1P5CJgT9GSdX6TcqyKN4ETr8upBUQ+o98Wuqd17b1Jl5gpzPEeWBXgpGk+7gdsACSVjZuAKM4U8SkjkOqnsAJ+5XC5ECYgYMcZLS0ujo6M7d25Hvcyb/rA09Re7uszAw2Btag794/e+8Zrzrpubm1tY7IgY2I9SEcmSFvsIVDVNhQGNTBN16qplqijs7Q5sa8h6t4l0QwWlSFGX1/OFOGK+BEL99S4g5VY+AiNVThv8+bAyz/TWVf2NBdPIzCwFWljM0kXQaFFmXzHXxhDbjyJDl4yVXYClZc3ECZEJ9+/HacGEZeLxBInIc8qY2cUvWOkEFHPXY4jWITiMqusp+2hcUIdlxTTjvcLrV09F6+sdbT1KcM+LS9em2PCl0PYFTfJsT4aHIqHQR+2uK+uKT0TbRlldXOqCfoEifgdex7eyxQQlRrHAHM44Ui2Y3eD2EiSTjt01NMMJKBEQ8CqoM5MTzDwehwRUAXZqkDFWmjwl6xZAPZypr9gVXkCqh1YqGFB2enoakPOMM86YmZmZGB2JnKhabWgSaHZyrVrL5RiaGSaCmVjgmi2ITwBrsKwbzJyoqDJgLBwwndr5kTFM1Uecb/1wJuBVwEOCCYxEwHlJ0HI5hfeGYfbqxz/+8XlrVJXDL3/xq7BxsZSH95J6tvYm4FVg0Wyh0LKT+fl5kBdgskbLL+5Q3tTDR33FrgMaUH9TX7Grosw0fWbYlOhkJwyPOUn81a9+s3u+9vZLf/31G68RpaauBgrqRkiUssShjtPFSiQWy8V0907b13SJWSSiRJJl2+kC2JogMRPmJGBmXok5fg7q0tLIiuX+1wk3eyUiSgTCLR9kb/vHyteVcp14zT+meAfMdYPTEI5UntX3dWqy5ijpoVZvYT+iwnp4lKADDhKKSMCvI+J3GRK6fCSEFhYXyqVKvdUmQlEw1e3zs6VSqdbouHHu4ouvpMbJTc/PV0byQ0wU6nSQZaTlhBPUi8FMWxAz3ThCkm4Vds05r3ntW0AgAlAtl0ZgfehhrHBr00odtoSuF55xmFNfsSuoW6bEVDs7ivKm9rGPfez888+v1xerO2YUoigwUJjA1Z2dXdqy5dQICaoqejVHR2qvKzzGMJKCIGg2WsVSgcnAy/pNKi0ze1WYaoMDemgIeBWUkUKxsntmxrQKY5UReBPlXO6MZ72q3ZbGR0rTu7Z/5jNXpBsbRs8Hts9DsYamBI8Oqe12uzxcArH5iisuR8ypduhu5+GmvmLXpUbb4lG1noe7Abx1NM/C8tRsdlOE5FYcKoRIemFiy3Fz9UA3xCBAxaI8Nbsj9Y6Wi/kE+RGxMyUU4CXENeF2qwu/mloWfmp326ZuHUSMOwq4CxfvCyoRr0iPA2YxSQMeGQFgpv5PshyuICwnKQAySDyYSWKhHxywlmuOuWtOuWfXth6i7hFVwb+vn4m6nqnpIBw53PZGVk6/9pwYRzEBeacyMrHY6TheRAT6ilefJ5llHNS2zWw99aTjBLlnIerabk5VyJrCpTTNdmCmI9qNk/QuxybGp6cXM5nMBh4/LvEwtuWUnj1NdEca9RW7Fq1i+iZNTQEh0XYc3/fL5aLjNeA+gxiE3Cgd/M9//vNzedPz4q9cf8XY+HDqNggCJ45D7s+I/ZjF2We0TC6bs10b+JYFvuvGeoN4QAdNlXKl1mohKucMI+IsVavVtFwWJtrjjjvupq9c2e1G27axRPPjNm/yHE9V9j1oKWWvpuO627Zti2Mll8vNzs7CmrFSSaB9Ms775DZSChOUxutTmeWyJYlqmWOKYjSbrIJlFBuSZHbCgFIyNHbq1O5A1/Wrr77lPe9918QEQ9d6E8RjDHO55yGAW11DU7MNSZIL+WwQsYA+WNlxYP0Be9l9qbP263LN69Vw5GX9kqV58bVynDBAXg3YW0UHDk6YlUZBe4bgqnuBZ+88qNcNtXeUNUTidX086zk6MHX2uX4/REKzJyPsK/9mftEuDud3TkUVHf3xj8H7PvgR187WnbuOPW7ztZ/8IGxg6LS8eRMszE3tHB8eQknAjwOSAeVRIr0LBYHDgUdCldNOO/2ee7bHcTw2zELcvA5SDIRW4pZBhDliAbav2JVgFimKOJBiwmpfAkK2p5uGofCSs+xmeYC4+PnPf+I153wYZvGf/exfJZmce+7z4KdTH31qxJI/HUFQYWr3ffev//qvdd287tqPlsvleh2OI6+nOA3oIImAPqJNT0+PjY12ff9d73p3s+sODQ3d8p0bF9p+xZRYkEOStLostGvD2AYUrZeGzLOLCTrzzLPml4gsZ6MompqagvUbx8YO3e08zNRX7NpFSszzwkzXQ44wrIh6fSasbPC6niCKXoLi7myF6amC3V7aUPbmF5vmMc/7xV3hv7zny7DXP/3TpyUhkQTqRw2VqmGiI9laaotnPOttGya33HjzRwFWNIIyIVIEbNtMUQTeLhRyTqdLcQSsvNzYG+ZygZmQE5yWQZCRsZ/L3icRDnssPrnXa83jFmC23Ki2rXzZ7TqKygEVg4zvYJD3mChJksDDspFiqtt2qCKJogKw6rlIUJhxVWUGGyQrqNFE1BRBHHnZy95aW5z9r/+4lR28jnIWg3jS6z7uUaZIR5h/8ispH+i99EAdVFTBwz0j+UovcwMut7hhtOWjpz7jDapRELXMTX/78SEfqa1q1iyGBGQdvyayAMkqcmSqUyS5biwnoq4yW28UR4IUA+DaSI5i5MflsSF9atfun//gi0Ya+8iCW0CZ6SYo4B3XZVZTMcX5Iw1l+4pdKbwGLgRSWdQEEjgs2H3WcQAbga8iynIgRUGqVquV0dH3v//9b73oY61Q5zmiLDz4nHPO+dY3blpcXBwpsRS2GFNYDgJ1fHx81+7dr3rVq775rW8wewmP8dc0BrOEsHJemq73IocOSX0jq1BYXFgslSqz09PDo8Mg/4e+IwL/MQ+V5nW8pcXG0AiLIlQMI4yCdrvt+l6xUHxgx47Jyclqo8GC/xXlrLPOmm/PjI9vabWS4eHhF73oRbBLs4H/9Zd/fyiHsed5RABRSALJRWP1NLowoc5Ozw6PVjqdpmKIc3NzQzwoshXYsshaLRuaJCao1WxRIuiGtrS0kC3mWZSFrIJ4tbCwAMeklEVTwl6hH+WsA54uD0/qK3Z1Izd1yZhEhJfUcYRTTztlx6//AC/yrJe/54ff/3Qck3q1ms/kQtcdG9M+d/2H/uLFrwKWFhCTtYJ2rrGIRkujrWaQy+ZB6vqHH9x8zmteHyU1q0B9P/eGN1x11VUXHzMEWq6TyzHrlKhIQZgAFoWAHEwYT92AXC3lmEIO2sH3oKZODA7SgwmeHxXLw4B05bENM/O1SiXf6LoKm4xMD37ODQ3lVkvbxET2Q1k2TAejwtgkbKBZ1ktf9ubf/u72008/fdTKz8zNW7nMpz59xfs/8L8Qqybxuxe/9Jwvf+FvSgWD3QJW+ByUOjjjPS7p/5tSVZHHScoJXi5BmIhpyL2hspo7r3rFmwNv9y3fukEWQAW1hydA3bW9WOp09PzQo+Z54GMhl292kIQZ+Gc1diWyDswbauwNyqouL7CCAqTRqB+3ZbMsgaTA4JXHYkdcUlkxjx9pqLpMfcWuoK4YaZwtH1e5HHrd6173m6lPLi0txZi9cGDmXD6PsMBSOlRULqNf/vIbb3rTh3a6bBpWVfUVr3jFLTdfNzY8DGgsqyp8fvOb33zms8/UzHKr42/duvXCCy/86S3XYE1tMIxC+WxWFFiCXtfuZvVDVK1LlmSPN54APTyfz8NnIcfsUsBQ27bvnBhn+etp6RbQ2IdHR3XghzC2XVfVtB07drzxTW8SpOFjjjkGtvnxP3+73UZFixmCPvvZa2GXiy+86Hf//RvGq4eE2HPW1Gc+85mgr/zqP3/MzMLNppXNxnFr165dY5Mn+dyLbprMUvXkJz95aPiY0LF//MNbUK+qSwh3USqXZ2ZmhOHhCy54+8zMIkgK8BOsGR5iYRLwpnLWEVlIbW/qK3YV1iS1JiCdEnrKqbqkiJiiTRuPW+ogQxMRzO5xomiCi9HiAhIz7b/9ymUoZDu+6Dnndhbj91984w1fuhTFar1hj5byLd+77X/f+tRnvlRWSk888Yzf/OY32+Y6E0NGmkbX9FiuedeNFcVElKwtm4B7ATcH6fjpGS+Zx5CJ2REHBIbbSIIx3XRFM0s0VQXUqHbk5nx1YoI5sfIbJ2DiqXdQrtzTMOe6zKZtmWSpqb3l3LfCFfqk0mx3//ln30YsTsgesjQ3RDMLVZMXB9y544FcJtNucw5JY60S3FNjU+vuQSATjnoXn2Ac01UDd4IUUX3SY1/a8eP/c8ePYiajtPPZuoCaIVElq+iwOhLoGX9xRZq4EyfPmdoZ42TbXz7r3L/924+Olks7dt1fqVS8yC+NjMyFqFb34KupaB/80PtHRglvi4XylsXvgaQl6XqJe0emP66v2FUiUtp0LIgZ58Rx7Hk+aKowEO+6666cgUQkTk9Pj46MIp6AXikXImS6MatlBmt+8IMbn/C4l+3cuZNxPRO0mCgF2mmtVvv+97/zl8859/e//72u61deeeW5r3rB6Y99LDsRT84RRVGWMMvkOpjU7QMmgNMk6RUT83y/kDPe8c4PbN9+J5UkUAG/9IUvjG3YAHcBG4DWjTF+xzvecd89v86Xjm8226VSCRT47373JlACwxiVslqn0wFhcnykl4vPKpKZGVU9RKFbT3ziEw3j2FMfe+L27dsFiRQrGuuRwYoUMi/6f95++6Xvu0qS/kdambFWr5ZLhdBv/fifPkFxvHPntsmJScRkKWFucVEslVjRnEwW3lepxF4E9xKkuZB9Ys/vK3YVkSDy8iciAAoBQCIxURIcy6o0Nr6Bz+lyIcvHJaXFQiEMkR8uSILg2IzJ9bJy1+23POmJZz35CWfedtutUYR8jDRZlPN52PenP7nxjKeeNTwy/uOf/5cfxJ/j7Iq4OZZKDD5cN9B1haaYukzL+agHXt+o12+i5xdN0TVGjEsJQLmCds2i8867wA48mFCa7aphbDAK2bm5uYsu+8Sdd945MsLkQOBMu9NlE1NpUhZppZD5/Oc+NVwSF2uxqBKRgOQZ57NGp4sMHb3s5a9n5w1BKdBgGupJKuslkR8YLc9imDNiOhVwjViShytD1vsufc/IiOajUGTJicTHfsMrOC758JXfaTijTtRWedF9IrrV9gMSqbdAfDBJtpCD9zK7MKsbVq5UXAzQ2IZNnXp1x44H0nrftSrTcYbLGkYBZnHaq+HTyUpbgCOK+opd+TzKLECgTNrttpktiiIMEJZOJcoxa4VEqc6suBFMwHK2BBO5KZghCofLzBwBG4Suf9tt337Ws17zkpe8JMLo1u99FzQf1TCIIACm/eY/vn3yac8/4YQTAGbTgl2UCEEUYx6xZ+jKoalSAHfkuO7b3/5euK/icAXgETRYwPavfe2zz3rWmfV6HfRSWIlYRci5DaNMlY2j6DvfucHpooyOQCcE1G21WvAo8lkK9yWKzC+d7gIc/p1vfw2tX0v5oaVCofCFL3xK5RmLsibzOBcfSSCwkNe/4fwdOxrZ3GQuP5LWhUBxkDGUH/z9l2C2gu0zrMlNCPcuCXqEsCKy+82q8kknnWTbtmJq5TKTj+DJrFP65sijvmJXgIXUkQPIYOrMCwez79zS3MTERLW6YOg6idHs1K7hsVLe1DvMoAtoxUpgdrrMbmTpRqyJBIc33fyJC956iaJVznjcS//9V9+hBAH6GpICW959+/ef+ZyzZVV/7bnvgF1uuvFvIkJDN8yZAjMRCw/ZfB3jlGP2mAEw1wLDED/j2eeamUKuUPzhDz5fazJXqkRZcOxvf3Hr8pY9WgEUWDB1ZLf948dZ0rYTIB1T20c0UXwXveY176jPM/P4xvHRpQV/uCyxMnFpuDFl+afJalW0AxYsPZeV1xDFKIhc228aKrdjYeon+Fvf/wI8s1otzlky3Gvga7KkNeroBS98n5nbaOrTtjcjaNVEmoY9fv6zH5i8wo7vY1OWPS/wosDQMgmK3KjtJGa+OBz5zdnZ3YapBV7PlK6Ky17W9IFicvAyzyNNfcWuaKVKZeJLsiwgDFIuiIWgvwGe3H777c847TTuwYvSLQmmosBqi6zYqFipTD8YG6t87nOfe9FLXpvNZs8666xrPv2JDZsm4ddWu00l8cYbbwRtcPv2bbAGQPgnP/yuLgo7duzYPDl5aNAV1E5JkgBF0+LdhXKZNQRoNkvZdUoDL/e2AEQtWBYsAz4XCplOx05E9cwzXyorZqeTAEzBNrfe+kXXZ4hEyEMGSYoi2LYfx4Esi6baM9ImLM9RciNWmSWTIXBt2SxraNBotN74xot0fRM8Ug+3TnvCCTd8/pJ0l7bn6aKoCqJnu3boa5omLpdrVKjyipe+YtcuSZWix556Kqjux09MUM6P7XY7o/dJVk5fsSu8nrTgkOS6iWMjEdda0ZZjJ3/1q1+DkHzN9T994qdPM0C5dLuCLKtKAlorZh20ScgNVFjGmHSa7UUzow0PKf9w6zfeccFl1aby8Q9944avXlqtdxNazcklqaR84frrznsj0/RERKZ3L1WKuU2Tk9121zQePCyS1f5pfxJxkKQRN866IXKazeOPPxF49bXnvPu7f3+TqaFyNiujZG8OS9G1XmeFHVnEFnCuZ4M83XWcV7z85Ug/pbqAKenk8plb/u5riJUajCslwtpRJKwzDWHFaNLA+wgdLLqyyt2qFCRBEDshsltOl98NtZRKy/UsPQ/DUM9m6i30mnMubTebimzN7N510gknXPW5C8pDqOrWDYWduijHEXJFkBI0OfBJ4LJ6523HTnBoZLNLS0Nbtox43dmPfux/FXi1mYTHruiSuGrWXqaYAy850vC1r9iV6T9pfTBJsms1FbhuWD3vvPN27pwGDQ10NhZ/KMqI+AAvgKigsAV+CJy8UoxTldTx0XHgsXanMzRkXH31FYUKeuYz3/CUpzzlX//tXzEvPtqJgnLBuvrqq2H7d7/9na997Wtv+8UPQe81mFZ8KPCVUvSTn3zvDee9HdS8iEQwRcBVAYZsHhtdbxdeypQRr1QagjYOYkUmk1nounD7t/3L3zI5uycgktnZWStnqWl9qoeCQCuGC+C9IWFKlDM64xzCzWaWbvHuJKFjOxe87bJqlfldQCYCaeiGGy6QC6jGvKY5N2Ju5LbdyZkG6KWSJoN0nWCQsAkSTMorCCuKUgWa35mWPqzVaiK3+xVN68gtffgg6it2JURcni1jlk7FnYUnn6iC2iTEiWaYrAhmwlRb7Hnwit3QTXysaqquMQmNGV2klHWpmZG7XX98krkCbvrqR674+Ecas1VA3bw+lBXIUq27aYT15/7R33/TdZ3mUsPMqHHgUyltNpX6SP+kmZv0cLFn8+G4FlEeIgw3IWdQ5NRDuza+cQQwVxGk8tiYhNYNfwcp1PccphHjRDVZOQgsyl+84ctzLbxxY2F+vmtZeuizkygK0c38miqQaQwQ/CQmvVygAyZVIihxut2WYWYTpKT2hRBJHZ759KSnvfJf/+0f3vTGj+yaamq63Ermv3HrV6VOC7ju/h2LQxuYT0ag7GmLZr7VWMjD/JREQbctGzmUEBqTmMnJIBCoICVZ+ULLRZaCCvk87T2QmCfbLgsHlH1LeuXmjrAur33FrpJIUr8rIUlazg9gpxZF8/Pzvh+A1gpfQSczTSGNxQcNUFF6luT0CIBXMNljDMhjpQ5A4OHNm0c+85nPsMrUGFjaDxOcyegSf3JO1zMNFWvA5KjbaovSodCR4Kps2/n+928655y3bd+1FS5e19WZmZlJPoPsk2Ab1uFuubkTPKVWswUDWuXNOABgQXWslNiv8/O1XD6ftsZ6qC6YSlIS+2kMCTzemUUWKzg8tkmTydOe8ReTkyeefvrpxxzzVFCe/QDu62vwpE0W24AmJkogkDu+X2syW6CE4+FigaUcJMnK0ebmlkbGxwyNVb0DyM3nSrDSFCUbFF2F3V2r2cxl9l3h/YijvmLXAQ2ov6nf2NX1GE4qKrM3ElbcPZvFqFAqOrYvSoC4WabDxW3E1JooTnyEo47dEQibyxWJJZ4rkpmWZUnQIkjXqgZw3ZEEBSVmewGZOQl0V03paXqJQBq1as7MBq5jmCrixbswS4AWEpKsJND9CbFOPdlzuUpLzMqCxTjLTZ2f+sRHR8YyAPg4aE2OFNZR0NjJqcDE/AQJ9UYdlATLylj5EqCWR7oApBVQ0JHWdVhaUqFkUBLKorlc+J9baNbasA4mCLGLKdIUmSA1QlI+z542JWj3DPKdLdW6ML75L1pu6/NfuGLTmNUKayAtq/EsM92T8VqNVCo5I8diKtt1lHRhzMpI9BSVwGFJHBcLBYni3bPI9wIuJlRLORVk3FjClNuTclZ2bzfyATe9PDyo39hV09JGyBGItZ1uW8pWgGG63S4MOBCJ04LunXbHyGRAIKQCTQsLKxK3dsZMuAIJGROmXqmy6jjtMHI1TQNxrlFrWFkLDqsarDSua7OA1Hw+J8sFt2urPOjfWt+V8nBQJpOp1WrcAcOEdllZVxSH22TRFLl8zsp5XpDeNWsiLmlqgdfLd5zU2SMQwXFtnFDtoTM18d4IPYaXJMpFVDQ9N/eWt3wYbqFld3/4k+vhcWY0Zj4wFIMgF94J7CVJ2tCQCopMWiQEFGy3GxCyWpNfBhK0+YWFt771w+02LpVK997938DnfhAYmpjw2TP5E60IhxP1FbsmgSdxD6rjIFWzcnI9QnVcI1vymbnZStJtP+nZb/vFLz6bsUiAWqo7DJNuLCCJoF53bxIoOoBzyG0hQpwYsmyI3DgFCKvniYdYpxaKJF1R9DVlJVSOdVauuHopabIWPnhcXfYx7GULwasvjduM8nxRVpX9FXwjAss+S5cVuXdMWVp9+5K6qqmayl7pOH/aeIc5EKa8MHREMaGhL1N2qQbGeWEhUmdvvfFzFYxc4sqJ7DE3Ecs+R/IQ978IIEwQVVRUHiMNj8OCtT5zMQkWy0wXZTdEZqU8361lKpsXO9U7/vAPKuuTECpJiBNeyTXkGQoYRaS9fDOCGPPXd6Ql0vUVuwpibyCmJVpYkVLXLReOveKKj7zi5VePjY21vCqzKgnM7goTtsgGbt/MvIcv8cBPlDZDiKIozT2sVCrXXXcdoCNAIiA/pRRjnJak5BV83P0f8+ikvmJXkHtSy7Bt21nLIhJ1ui6gxsQYoA/yglajUcNY8BjYiBLv7Lgntz4o4i9ZLkmWplwtZ2AN6AApNbCDvA1yO7BlGpxsWdYYr6IEQu/S0lJaL4K5rw2D+dLW95SyTjeYmfZj3EvvSyurs0owSbJcDXY/ymlyxKqu/cWurI8rT5pSuBqmiupIecSP41qjASOgWq3KigyKE1NlkZiVLNZWsJB7pK+6/4k12pPldCaFBcDVdCXwMHAviEIbNmzoZbRyAuWzXzLeHmLqK3aFEZDKw7Ii+Z5DWQ84KhCSz+VbzWnTNK3C0EIdjeXGWIp0hHLAq70WkKnfNV62SqSxAavxg6mZlOC+elyHjEAABvkWnn/aSjONIeNB/z3lJbVyRaxqhAnrXZZ+nIaa7IGyZKWYTkqJEC9jZYRFyvIQErymkvqayrApCPdEKXj7+2p4ewRQX40/eP1pK1Hfd1meZhi6QRAlsqxpExMT7Xb7rrv+zyWXXPKpj72zkmeVuFKdakAPNwmC4Ps+TKbAqAJPRUScXVNtFlRZkJbhXaSRD7CehUwm9iN80Ycl9RW7CoLs84wcEROB1XoXJAF1IiYaX3PtBR/5yGdqLe2+P84pZpn5VzOC78WSxHF1NcMqfSAUZu6VGiFsJob/EQ98R2igwB4owTQKLAqMmkZ0p6CaMjAsW1avGz2wK8yhIAn31FeUll5b2z4kwWsy/mPMYoIDnKKrIMSsG7XYa7qdrE2sT/CDtdUj1MDYV+wKYyLgDjpTZ5pSGPqKqkqUVWQYHka33XZbebgwNFQEBJ6vLY1WKr2u3gN6mAneS9qdnb+UMC0hAOIxyMApxyLu+IUFYFTYgKfvPdIXfVhSX7GrIstKmpGDHRERUdRQLNPUhJigY44vN+rx9m3TukIzcmWp2c5nYQA5MJhMk/kkHcf3IqRrOoyVVtvJZFRWkCuOWcWSHtIOgPVgaKX1gchpZT3hlC6nPIxW6uP12pyTPYEw7v1EKcvZJczkAC/3fz7vdZgovt0++ZjjW3XbzLGUAtt2dJE7k8kRCqX7oL5i1/2QQFktNVWpgI705Cc/+d//5bZc1oTXTUUJpLK0tkipNCQkzIUAI4HxKguH6Z833fdkmubFF7+zlANleKlsKbpmxB7vpUP7Z5LtK3ZNlrkLp7poLLJSH7gHi//887979Ss/0Ki3qfDYeoMa2Y4qCm6rZWWsIOkVB2110PnnX3Ddpz4VBH6pLLGwXxKy4KSY92BJjrB8qyOX9mq+xYigeHU1r+wacT01RAoI2+7i7PGbURAm7U61Yg37gZe+LxJQIqYGZJIehO9+SG7joaa+Ytf9EOhImiimloxyvpTLoa7rJ4Gfz1iAoqm0BtuYpnjPPfcYBhZFKU7WlKPF+Ah9wUcPCbyOj+8Hk2OTYdiF15patvbTZO+Ioz5l11Tz4dUuMRdpqZjYSWvX7m2nnvSU6V2LW+9Dx5/AihoAotaa3azF2DWOaa2JZK3yinMu/NSnPlmuMJMw5axKUjPjwDJ1qGiNA3wVaHs+cha9xASmCK84XQVA13wm4zSJkQUWdTzfXlGYWQu7NcMcr/WnH2nUp+y6F7F0GSt/8sknLy0uiaL49re//Qf/eLnT6eQyVjabTT2BnY6dsfLwmu+///5CAa/ormtbMLO+zEfoq+53gpeoaSwvj0WtRSElQqvZgvWGlumbaba/2HVFXsV7fkVJyTLvnr77hhs+dOYLP2jqhdpCIkqCkrfqjU7BUn2fzcS5omJ7KCYKospLXvbWW797PXf6rYQ6MYsFHhifDjNiZn9WixSLhMo8DByRJKszX67KAZbQFamI8PC1NFP5kbnaP5H6i13XJ8dxjhk9JuLFO/USKwXCMlclKa05lnoTQPN57nOf32plNm7aCGJzr77Inuw5QNfDlkBogpcriEJGg3fq1et1k0etsUaSRp+Er/UVu7ICWmlwb8Icbmk2DbCXmOCsmrcjL04CI3uvJyzSkuRJ2UaA8qxfKEr7rVWrzZHCWJRED9RFmn2UjXF9Gp1cVoLWEjIF4OlOLCmS0leP7HAlErPHjBPMFFTSKxkX8rYJcSgKBIWkya0KIkGS6I0yyzC+U8pm0taWcSTkLDOdbzVBTrgNebXkKit5nh7zCDP1Hy1jb2pqanhsbLG6dOyxx/7q13dk8xte/OIX33DjzWVLxxx7EWsAkfv85z//gpf/Nbxm0zTb7fbYqIkCJGazvlu3Xdcojj/S9zGgo5qOFnYd0ID6gPqKXclKUD7/2lMxuXg8NjZWt1ulQvHaa6597pmvzmTL26fEnKU3XZcg0qucksRZnWQ0sdZx69XZN//1Z//m2vdi4ls5IqkaDSMfRSzHWj1ErYqPbuLCKpb4W+yZijDPQWe95JI9ev/QmDATYP8EL61LfcWu+yHWrK1SCdN4CU1rNlnVpXq9PpHL+a2OKrPnwBwAVLvuuuv+6tJPwgZbt26tlJHuSDMzu0ZG8lSWbds2tT7pwz2gI5H6il1JshLAIqx419M/pUqp69uxqJqGuLjUCCIll9+gZFgpiUxGiR3GvbpEkUiPm0Dbtv5haGhow3h52xQ6bRQpssq8OYRGwRFq/z8CCbPMKpxIvINA77USHq5CUo9aGv3C3Wu0j2od7p/6il33Q/CmNUmreZ4ms/YqleGxXTOswFetVjPyGbIcAbMIVK8/5jGP+cMf/gDj5OKLL771b96XL5Viv0kEQZdU3/fltCn3gAZ0yKm/2DVZG74irERLANA6IOnGQcbMTTdAKSL1ejObLZx11gf+5bsf6kRdM+aakiCUclqpWPri9cc++7lvkjTzvu3TAWHVQYMoliUqYBIPePUQUdL7xGhNTAPPtODpjJSja5wW6UnIUeIM7y92XZ8M3QA+63qersv/8rNvPOFprzPlYrvd9jyPOVJ5rBJvvp6JwgiYkxDWbmd0dNQwWOZdocjMS6w4GCGojxKyBnRkUX+xK4mXJ+W0aVpqPmR1tNp2V9EzsswqC4NWpMtSt9nQVLWNZJ3KkcPyXVXWHzyksLOnSCJpea7j2RFGmUIBoXBxYSFbHgnivok/PbwJC57nCvJKoD8jjwWiab1vhCzb/9MapjhJq5amsTE83juNGI3CkAjLkf1piD/GR2iMf3+x6/oE6BqlFfcIAVCFBUVRDMNQZQaqWlrKwAtYh1hJt7Loh9/77IvPvmxhYcF13W6nW7T0Uqlkh6EoHC1P7JGlKIpkWYl4MdoEhWmJCUVSWC3FI672/kNHfTX4EiSkkybeoyIXI9dxQpxEREyIHMfmyScc9/s7ti8062ee9a5bv/1Ju8vMTpqiyKEd1OYjc3yqmizML1lW3gmVShHk5djudh0/YHXA8NE7XA4dUc1PonY3NgwYomrDZZXETUWXqJjEvezjaLmyaYLjo6TuR1+x635IAqI0RATecSGL3gn0rg/att1qtQgvGgTbAOoqKBbzeRSgiTFMKZ2Zmbnwwgsvv+Rtx4yzevP55TYzA3q4KQiCBCemIbba7QT5Gd4OKIqCIA7EIy3Q9yGkvmLXcKUcNO6Zg3DcU1Ki0KdEtG3PC6lmaidsFBqzu0rDYztaHdYoSWWjQZFUFHswXfuuX+9IxWKxXq/PzXXGxzdSjOxmVRUkLIpoUKXv4SciyiFC8/Xk1a9+U0IbX//612FlMZNjJb1D5n5NTQi8LHgY4eToCGrqL3bdD0kyS8swdVPjiR0hqxLCKJfLNZvNItddVYpBj63VapXJ45bmoq/f/OFXn/3+zty2xcXF8VKxODTUadSM5aK4A3pYCXTUGONCjoAElFC7wANa4jiOkoQeFYy5b+ordo2W9dU0bpj0qkEQhMMoDOHFy2YGY9GzUatDnvKkx97277/F4xtfcPbH/uvmjyHW9xGrVBzNWDNz3dEhfd5DzWY7q5vlcomXaotxFPKGywN0fdiJUNq2eeNlxUQ08vjK0A+yipzWXko9AFGqwQ501z4jKghMe8UwCGxJ0spldOml79r91kt3xnhpaSmb5RN2yIrXYsOoiPrOpSW5WNQ0bWHXLvYTQZ7r6fk88LzG9agBPawEgo+hSV7Mjfm9HvTIUGRYr5CjN1Klr9hVWQ1/4aoNDla8awC0smJ6bqQRTQJFtIU2ZJA7td3UjilmN7V5M1FTIdiIbLtqSuFkUen6iMxvHTZzOEFegiTWl72lGQfTazBeVbVSCvb8ml6mwHOKUkmPtx5I2Low3ZYgQWDBVYj3VvYCTxLZu2v7TZiGRCRGKFJZ+jZlzmPfJ7wfvNN2VFN3bE9mUZYCQ6GEoDXndnxXU5Rut2PoRhiwpyCJwAxREkWuZ2uq7tlNWdUTz8GSxKSKOA58RZSkJA6xIEQRi+xldTk0NU5AeqWsjTVP/07S+nb8hQh0NdR6zeOLVz7T/pCYxwan/TEMCf4EfqBTosVYDPm2EgklCYt8mcKjAYGZSgliuVKsJexREM/dV+y6H/I8GN+gwFKQZ13XjWNJ04hlWW5Iut1uajxi3VlkIaNlWIB5EAB7UErTVhFxGMUCDLvA91zdOCTqKw/0AGwRRH5xnKHDEMar5DhdVVX9wJ2dnR0bH4H1O3bs2DC5gUVfgdjAymJUJVYABeCoF4yl8uZRyUpP9mVicVqKAscEBd51mLNkeGg4PUKhyNTFXgGclUAuQsS0yKsXdFotkFfYWUyTxX9GkSAcvVrloaE+Y9cHaZXp3bHZWJE14FJF0ShgVKAoKpuLZ+Z2+rk84E0qXvmO7EY288sniSiKXhDDQLzxq58VZV4IiILu1NGN7EFcFo75OF5x2K7JxF3TuZBy6Ov9Vl3aUahUGM8GaT0bgrFAKO99quq1Wtew9NHxzbbHDNWl4RNgN7VitFkLAqQNb0oP8sCsaxVE0czV+dmSvRoVU92seahWE0aHs3KW3ZrN5ABilkerHZTVUSBW4CG6oa5y70mrFoiCL8lUUvW8qqetwFij5W4L5j7uDQ3o6gl6eVHJmiLfa94QXfOZkohWYoVxd2Ah2Jv6jF33R4SQtDAaKxadMIw96aSTtrZYQ9Ft27bBBids2iQiSaAC4YOq2ugAYug6w7TQD7EssLbC0iHqE1zgPYsbjQbh4rFmGIKAmaQqEi8I8nm97XiEFQBkcZUJdxrrpgl6OIgQVsbcuXMn7PXxK7941x//O4l9RVP2ya6B7WIsnXDCEy95z+s2TkwgfhyYESqVommgOIprtcZIOYcxBokXHlQux7kWM9jvdDpmhpUsU1RVIAnIxsu16NYg+FFhADp01F/suopUqdQX95YR6tpdnUm5CQi2oB+CSKxqygc/fNGz33ANCMMf/cQtsM1VH724ZGGa0DiOYHRa+QIiyRl/duavfnWrbwswGg0977jOQTT2XkbTFU16X489/XVZ33ODBswSsqqoMhNoI0Sm5hYMq6gpJCaiB1tJMqiK9TqSA+T66LnPeVeUY+IrMBULluVRezMzC8XC6TBPNQOfn5Q/lF6eEnssWQ1uNv7Fr+f++LabQOBHXPpNuCHWdWwQKU495aTLLjt3qIQ6HcluouESqs2Fo0Os0FzTFZseq3E1UjaobASeL4JsnETMZNCbEoL0FeBktRDhg1Jn9uiuPODz/xf1F7uuTyudzmA0SmJvmGzcWMpkMqC5PfDAA/DVsohEuDZGE0VUQu7o28Utw6CvKTzcPO3jcAiI5cTLqGO7Pm+B2Wh3S6UypgLAZiab9yP/r97ytjv/8PuJydMCvzM8uhFuZEezWSqV4HZarZbI7xcEVNM0FxcXVV3bJ7va7TbsAsIDb1fBTgTHCf0EdjF0DYSLX/7yl9u3/3vkT/u+lCSqJjV/9sN/SquoVyq9nnEgAuQti9mfkpAJvms57ejwrxwyOlrYdUAD6gPqX3ZlVdbSu2PuAVXRwsgHvVSS2ErQATtdG0RiO/RikkiUCbh+iCRRsD2HokhTtGbLq1UX/vI5z/B8fpSE1arFEZIO4pnhfaXdJSvlwZb/JistXFALWfA31HrioqdmbYp2z8R/dcEnFTXjR8Luqczoo87Girntnvt326KhW2JhpBbGvu17nqYiJn+22yhRTaRr7XiN1BmvGnEk06r6dB60UGw4LjtxI8GyZAnFPEjPo6OjeHZ2V6PV6eQmJiZAslhYWDzjRRc1q4uTmzZe/qH3H7+Z7VKPLJBXFhb8kYpEEtD8kUDSTudRaklLUg/NgxwtycrNC0wPSMutJz3wH9iZ9kn9y657EuiBoL5mM8z4WavV8rm8YTBWIDyfzrDY8GB9dMqWpKhh6IIcaGVYmRiQkykr4cQGEEE0Sg5dvivI7QLG09PTsHzx+z72u9/e9vgnvQQE3a4NCrhYLpfhyv1Gt1Kp+GEgiVLLZ+5HTdPgU9dZCTgQcUGNtW1b0daUsU9WecG2u7KZ0XU9m80KjNFYH7eEq+6uzZq4ubadz+dhjgMNH06XRBE8Ezj1tm3bLrroosWZf4Ndjtny+E9f+75yuXTInsxRS33FrsmDHeXpdzZdU4GCVsa990EulwWkTH9sdOv5cn5++m5YrpStjodMEckCA9uIodPi7b//T9tlR5YFVvAp2Wfj0f8nYdsPfIIp4S4jQqjj+oqie14kyKIfsMgHglGjFcH0YRrYcVE1Qa9+1ZXziws5bkCaXSSZ8ZfcOUcjbVPE8scE5nERjUhCNr+9bkJBdIhixPPnxS7LXABhgZ1ClvUk3DdcCYreDiJQzeuOwy4CRAxmG6JIUiVJZnYk3awxqYO5bVlnVAkthCJNIpzLzrkhKjwL1m+tRc997dUEhTJNfvqDa9wAKQKSMPYDuDmYEZClIT+wZVEUEHaDLgdTJEvUdx2JeXE9zCZDvhoPPLf7o75i14MgwzAASMs8usDzPAHJjuNIAgGA8ngCAIs65DEGKcnSwZiaAOUkkdU9VZReAB1LJKgoadY1QJkmskAFVctKInrCE56gavmoaG29TxmfnGCRDJyAk23XlUT1T73nh43gAZ5xxhmZXPmmr3xxpFSEexyu5GUZLS0tlYv5IPRgRlFEpd1k2cWyZEjKIfKK9Q31F7uuaez44J9SCTDtqo5XXY96RgZx9/hxJsjNzCaPmkSirIZe4Due4zqP/R8nBgFIhkxvpQBcNKQAs9IB90dqtVsgbYImhwnzW0ZIFPT8YjvMWmLbRkSWAMdoNvvnL3wTCLO+eayRK9+1O1eZrGjF4tTUFOwiZcqimW3PTslYJgLmqiG7x+V24iywVopW7x8newRLkjXPY60O6QkPXrMf6gUNYjnEfJflomeUO2JpElKZ+FG+Vm295T3f+sOdt285ZuPVV182VEKZYnHJRYai/nH33Phwycgyl3LLacoU9GSyfP3+coe4gd66LvUXux44ffaz7zv//Mtnd90Ly1ddddV73nbW5vHxDOtcJkqacvbZZ+eypuMFnu8VWGQ/DX3vIM5iZXNRHBqakZYj90OcKxRsj8UAGproxuhxj3scolQytjhOoKrq4uJisXgMYDIorvU6C0nKF3MR1xsVRfHDg7mGQ0BwO8PDw3Pz0cLCAqge8HnJJZfM7P7dbT/+R4GKYRhu3DAEA+7+++9HTOOd5J0cg0f6qo8k6i92xXu++2SveXqvNRULtbtLksxUJmCSyY0nZCTkddyu3QSd9jGnnhCjQCReQiLKzZvxQfrvlU6nmcmoRpaJsvNVf6GOsjnk+OIpjz1bUrJq5ZmSYjh+sFRvbaiMBXHbtjtpw4FslhmNXNthcQig4Yax0APOtU1s2X1FHENTIE1W7c1rEglWdfnesrR+wkK8DsrReLn2+kqwB4u7oiAyOHbXDTUqld0EqVYJ5ILm/dgwz3j6Cy8pmsr1118+UUJNF41v2YIYuiKNUlmQudmcKdy4ZxNOLz3c68wD6jN2PXACTbXRaOS4SAY4xiKWYiRriqyySnxxFGFRBKWRVWaLIl547WCytzqdTjaTXVhczOZZ+ZhiQXICZoh+5dmvn5x81Ox8w7KsbTumsnnWeLbdbgMQAaPCGUG1huX02kCdlmWRXaR2iEI1DpRM0wREBd6DiYZQY2RkBC640ayCInDvPXdcfvnlH7z43PHR0TQeQ1Ol0A5l4eit5HIQ1GfsuqeXBRAkWbE07o0VDFlA8sxkNIsnozlLc2GAbDfWYCcxArUqDlgxNh5sGyIqyAKm9GCemG5YQYCyVikN8t+5K3n9G9/qY7XVHY86iVU6Yfd8V9Q3S5lSYi82AsELvQyqojCuzs+n8ViqKBmKpIhirBAc8TB8LingNZbqJjfcJOhBTaQJXwm6JVpr1U5wDDgsxPuA0BRX1/6wNjxQwE7vsEmUpAH6zFnKjNUZM1ddaOQKeV0TCEWLS1VBJIKgVJsJ1bf89vedpz37ssc++vivfuG9iFXPQrIismYm8I72Ngjjw1Tgf2Spz9j1gMl1XYCCiKSJI4koosQnSGLlDBAMaIalcbVazWZyoihgjAHrBPGAHxpLBpIV149f+LwXIFYgtdJq+0jGpdJwvRvBr4Db+WLx3nvvLZSHndAHUBVCV1XlbrercPOpoqiAq82gCQgW+odprWOA1kqlomjq3XffXRkp5XK5MGKJAaHbKRQKEoketWV8692/e8YzngEbj49YN3/pK7nMwWQ4HbXUV+yK0V6Ogf1pmmxGl5C7JS/c/ltmAdq8+VFdYFoducjWkSjEKtOqiF3M6wh3YtTxKEsu9VZ25p9CEvE2EKnNGW+/996NJ5zQbNlqxvB4Wjog6rSidDz0pjd+YD7YCFtl9Hw3Dk0tt+TLYRKiQDBkyW93x6wM8rsqHM7xSSJEfiRhLXbZqdpeKJBcrCCQottep1gsNu0W6MPZXCZBQaqSq1EBBGkQmUFsTngiO0shUri0GfNQe7Snqsrr48AuwEusMg6XsUFuT5APQkcYB1ymjQVB8ANPZr2FMFsV86KErKQkikmqYfoJD9vC8DRj3+2iDRsKNEbU9gWO9DHNuh5ycNycTpB1so0eBWvvdfwnvPqTP//Rh2UmPSOR+XQDlbiSmES+50mKF1BZRpHn2O6i3sv5dTvttqwNw1IQqlhg76LNLoOGR4fHtq/Y9SAIxiKM1FNPPRWxEB97ampqaHhYpZJtdzPKAU/8zWZz43HHscIlhuHxGuKzcwuVoTLgyZYTHn3PPTuHhyZhM13X49BnqB4kAjngVwC8injxMdBvgYu6LA0ggDP6js+Dk9gdweHTE4GUAEqyyt3FD2ZXEPmJAOgN8jZwacz9W4zVEQG01wwV1ssKhTUdbvfaKwrlIaDnP//5GVm+5e++o8rArqLdrNmJZ1nZgJUHUNJbUOFpcQU+iX3LtNBhKlscCjra2dUQ5F27pgDoEO/FcO5fXfHPP7reBtVRy/bifHtlu8hKofG0qwPlQ59VNVkTD5y1so6TIIll8wREAMWsNFR+9pkXROGjq7NDliGQmE0B9aofARzgWJIBm5lddNnWu1oPhZWJY6bXXtGwhBdIwRxGQydiTp2QapqpAsdR0naa1BFCezEKRFAuNUEICGNX7NuwQ0mjcdJGK85YHK8shzSJsRMlXUQWqcBgU6BKCLpoAB8CMG0YC62W37GZymBZFkNdLz3G6qXy75yd0rgyHIJiHDHAW+5zkZgrG+/J8rTtnXjfvXe//NUXf/EzV20oI8moUBZxhhQRGDRptdFStZbN95RbL3AMmHfSsGp2RiF9KRiFR0niz9HOrjAiTzzxxG6LmWSXlpZSS6zrOIqMJXowRmBWQUYTYSh5jmd77qte/aqmB3B4PKwHtZPwrIMoDCVVBpUVYFA98Iw80AYBQrHAusIAnsM1w0QDDDwyMjI3N1er1zdu3GiygiwMV2dmZ1lvES7o7s2umVKOaeOCAHwocaN3FCaEsIBNTEkcOyRJZFkpVYYDTnD8XOahjA0ulUqTw0+c3X3f+eef/7lrL9k4Nkb5M6QyBWZXVQQSBMa+RBk/KroF13A0dxQ72tlVkeWv3fTppz7lzbDseu7wyHE7puixk1bC6iLy2ZvBGkGYLabjREgeVCct5jFGoMzRjhdEiuGAQuWg887/5OxCV1AfjxKxUzNYUmg+h7nKBxKooIDQCQPSD8k+HYxCnCaprNRGYUZYFvEDOmEAF9ph9aUMRXVbTUkQtTAatgrNhT9MFHJ1EsTN++2AOUuG8vnsMIZZotNeYAfhggBZIxLP7LyT2cYLo267JvIkcomKfkScVsiqRCFqGcP1WmOh23Ycv1QuF61CHLNMd25upknSc8PEmE86Pcz1eC6Oj0iUkJDE8Ffijtnlx9WLhxLgfu7fDvwv266i+sZLXvsRU5X+8QefabTlLPFhMlJEIV8cqbd2tBy2t6UiLrEn3EcbcmhNATZ6cBGqPqWjnV273a4Tx+Pj44hj0R133FEs4lqtlstmD8J4AXO/aSgP7Nr1xjdfuGOWqEZFDBQ/0PL5cVEUdV1rNJcQi2oKPd82DNZTq8sLmh0QsQxy1zMMbcPwyNTUblBf5+Y7tmaA/rl58+alpYXFxcXHPeZ02PLyyy8aG4VpCEkpW+2VmwZDHoTmu/7Y+Mxn/ube+1iOviJTVdWjyDWM/NJSHUAb+FkzrNnZBZ7CHqaJOw8VjY2N1RanhoeHFTHuNpYaDfvlL3/5Ld/8FqjMMOPMzs6C+BDFzOPNtj58w6UPER3t7JrRdSFCS/M7YDlISBDG57/9Ezd/+SLKE1wJy5uDiVtMH1SvRWEKE8uDNsGUR+UIALKyYe6qobPffHWtUT7pMY9vddA9W7cXciPVhTqwaxyDYMlGnKTgemPJi/1Ot0t61QOZpsqcqABcPFoooW4KQmmlMmArypgroiS0G7ORUwsScT7YXp+b2XLaqZ5ZF/z6SRPqh979muOOY4Uap6eYdxR41bZRlhV4Wr3ltdxWt/2cJp1xvHX85e8k3Bxl6ExX7tpoet6/7trrf/2737tOuOHEkxw6JwU1DDotC5lOa6YpJG1Xk8gJXDOALRf1Y+ZcBlylIQPzEIBPZqAb454HeKUCDouFWqo6biD7JHf/1vsf/7in3nvXH+6biZ/90o986fq3TY5agjJcawVDw6WsxbIsYuSA2M57QbKQacouIiYJAcH+QTHS/UpHO7uCxNVqtUHrg+XFegu7/s6dO5/3vOf94LvfFcUD1l0Bq8888zVmYUtRkP/4xz8GkbphwwaHtVEzuPW17QdpUloO9E/QFVeybQ6IYN9KpSJS5HZbxx9//FVXXZIvsda2MGGAIjw1NQWQNTLSQyKQFMbG8nG879FsalKj1QK4tiwljQFs2zao1rBmy0bpwgsvHJ1g4ub9O9Fll34csC6fL1S9hzKAAXRsw1Tguem6/sADD7BEiIg5oi+44IKbvvzpfN6KOaWW4dBnWXiicPTm8Rzt7AqDVBUyX/7SB2D5JS89P44oxgBvp3gJq0vd6HYqGQUjwXNYgd8IBozv65LWrlYVg9lyRFVaaHayWQM0xZaLnnvWhYkyvmSLUaIKWg4jvcXqb4LCWYtiBPgqpuU/O4tExo7nArTCQFRkQ5Y1p+liLGLQG+0AuDGM5kQRzy/MGQZjvFZzaaRi7dp133A5E3qtTZMbLn3Pu47fVOp6fkZGtt8xJJUyvEGbRsdWISyGrzleP2mlSQVaW48bxdqQkVnr3zFVni2YMCH5lAmUFoN49AT64dcvSQ/x+OecBXCayebv37p7yzGnwJpGrUqIFiLN9UJJzdWbLeC9fH5k9+7dRq4AKoaspVXaYyZBoF6oWRpi5XghL7cmi0YpTlCbG5hJgkRv6UWvvvjb3/zilhOe8Ps7fhqm/V0FeKRxxwk0Veo6rqmbMW+tXC4Pbd26tVJc9n8TvpYVieNB1H3UguxoZ1fbti1Tq/FkbpjUw1CG+R6meXjFlCIjYwSBEwYBSH0w7MxcVoPRHCGzUEgZArArW8g7joMk6UUvOhORyoFeQD6fv+vOe3O5Yt4oOI5vGTlNzVSr1SiugaqoG6D3sjDjwO/CpR533HFfv+n9MOTtNiplWRoti5fCzHuMH2pby9qiaGsP/ZMffRsGzQNT/rXXfO6+rSy5b2mpWS6Pg+YsiAp8lstleCDbt28fHx/fNTsNX8P/y957gEl2Fffi5+bcOU33hJ2N0rICCZABP+MABp7J2MImfDz+BAuBAkiACCYISUZkgRHRlpHAGGNhgzHghx/+cHh6sk2QhKRdbZyd2Und07n75vSvOrcnrLQjvlnLNruro/1at+/ccO7tU+dXVafqV8Olrd6dLvPGz3jGM8rlZxaLxZDGXQ6sYVpTQFYJrU4GU2ff8R2GPX78+LZt2+zhvf/RZ/6Fb+e6uD7WHmtnUDvXxVWIRD4ghoQTdspwjczUcOCff/7FfgyKL3HCIKsoYcRKoiQoSruPySX1hZWJibEjsytwSqVWhGl/oatc8vJL06WL+wMvJDLWNIylmPBsHEVJqDpjkiSVPHEjYfQfF9KvrebgqU96ijkcLs6eqBSKrNdtNBo7t01renZp4ZgmkfZxdNjWytkvfPbj2RzRqGdKT/k8iQTWV9KEI0PQ0oMw4Lj1FdGNwfwbNjdasFRFTHYwD4l5QCjjY39te2M6W5qkLS+6YFz80ifecs/+E7Dn+g982DSX1bTgBoKq5xutQ5pRWLFbgIWGJHfqDSOJIYyTW7Cr12TWuhEnCYCrVQ5C9FdXBoNBbepVoFHXJmscXWwNVCNm2VYfM340g1NElWXDfsfNFsdmF+qlcyD6+FwXV03jZxeWS+MV2L7tttte9ZobQek1Tfv5z3/+9777HUPhQa/TFMX3fEyCy6Vd1wVZPXbs2Ng4FrbgBRzIl156qaIocCLh1J93w4c20L3n5uYkUcxms2BliTyfSqU6HRjk83t2Tb75zW9+8oU4Um2X6HRpEzRA0zSzWQN6wmBALwYMwmQicdKjHCM40oY3fmKr1+vlcs1x3TAILtg7AXvu+Poth48Gb77mXb2hEzMmaObwINVqtTcYVMZqKyswr3lbvbkAhjvDwOQIk9fRowfR3KDlAmAjnQJjnjMdF96DoGnjRRBaVlHOiUWec11cu43WtkolwY6cEX/5tute+coPux4H440RyHxrWM3rTkQCXzCy2QgATVIW2oPqju1djOojikSe/ptXOlEqU5jqL3Rlo7B+acZjicuSCMMbRmnx3CilO+Losg1uDtq9lKZkNL7TWhz0O5IQcUw4lk/5w+anb7ipVuMsi17MccKQd6xBIWtksujlYiQFg/7COPAjFstxiPEGl9EaOTdD/Tqr0pasu2zgyOHXYZNZx+Gkt/yG7WTdFq8/XcphiAPDiJqWnLC83HzCjsIdt93IydKrX3tVs+/dd9+dz3rub88t9Fv1uzW94AfrxYrWV1xGi8AjzCVJmdbV7a6tsIr6kwfmJSmz7byLf/PF74Wd//D9j0mKsjIkGY2IsjQ0+Ut+55XHF7uK+qu53LhnzrDkYVHRZ1c718U1W8TwwwMHDsDnjvPPX15exvp0sQyQ9fSnP71aqHmD5s7tO6964zV79kwsN5ZqtRrgIUOZUOGUZzzj2YR9XL/fZ8X+2NhYZ7jlhRlN00SRb7ebAs9PbN9+/NiBycnqFz97I+NhbQvojyRjPHM+h6sXkpAOAg+gPooiSRR4gWc5TtP1wPcBahTt0USYeBTRf3JZDPoHgLjBEPN4OOqwTZAtk5FA27/99j8iInnhS94+Pz9/Yn5lrDoxsGxeMLZ694Q7plKZVlV1Zu7OtIL68wte8IK//trXSrruOu5Tn/bUYmnyG9/7m5AjF170DhHaORDXdK6LK0bXB8G+8zGvzSTm+TsrQRAxHKZN/99/+ZfAJzKAox29/tXvADH+9nc+HWBsIqBu+PpL3wyniOmLo0AeSxcsW15qeIJCWdcYGEIuG9NPmswdRTpYs5hKl6ArjZdiKc70+k0xL4ui05g/dN6OC771jZunamkmDmGAu1Y/b0iajvhmWz2YFMrlMmapEXHYtwVO9WzigZKsw6/I86Lij3ROhqzDKZ98Y9c4uE/WmK2EdWVD6ARHwx45woYMzyWcr2uAhTkGJDKJqqhqjlagtNEmB3vb7g10UFz7XS1VjAh/x9c+uthy3nvdTQcOP6gb466fiOsqi9qolxvruyZb62nxVkAq4xccPbRiGP70jiccO/gvBEMupDdcft3M/oO18tj3/v6uSlE+3nCKJblSnUDj9hygiznXxRUwxHUcWUG70Pf9rtkFq8m0XV3Xn/Oc5zBE+Mfvf0dU2a985aOgXf7ar/1axEaKlmaZbMwgpDQ7TT0zDlZrTLKGkXaCLetixWKRJeagN7z44ouvvvqNU7UU8qrlMlh4i+MkWUlCKUBA4B90VRDBUsOatLquiRKIMcgbBwatIDzKLCrxGryuSTgtt8UKtNBOFFm2pevURVcogJYOh+dSOSsMY4YF63W6Jn/4wx949euuGJruaXAbwtwU+nKlUoFZcnFxcWICjWSBiwG0wSr+6zu+IIlkdnb2be/96IMHfySmfg/TcR+lB/9Fbue6uPosx+ipgM7xqiC0vb4iL/VMA+yjTvAi0MR2Peu6Ul758hffMZYif/W3/6TI5Ckv+sT6+TrpBpjkzhDQUFe4DeMyoqxPBP8RXrIcp6/LVZ9WLfUsXxPlKLYUvuW1FjR18P/+6S9kwgW+rUahphaTvDxW4EjEJlzEUcygJ1kWEm07M1Zyafi/lucApEW6FCmQTcOw4rUSFydrjKs1PTamkI62+bWF15PlIBSSFCJWkfS10wRNSiYqlR6s0vIZ6Qz50V/dAl9/9fnv7rmerCq2H8W82DOxIlapNjm7sKTpqeQGbMSzMSYwJCZ9SnJJBJNgV0oCS8zk0XbCI8575OL1n2A7m9seIPC6eTg9Ric35vJEPPWVjWbPmKYVjKjbcNIJSUw1kdOi8vlvbGdYdx/1Bj+h63qhiwOIFQQAVaw1rigmljOVAUNgz7Fjhy+//PKV4z9TSUrgAyI/Z6t36fV6YOkpotJvIm2FKGrj4+Om1ei36lNTU9/4s/cPBt2B41eK+dAPIlDGz0yuXebkLRpZhBvf/e4Hn/Oi9w/MISjYkqwmYUadTge9x/0tZzicy+1cF1eBJYIqxnTFD7Ei5KLQ49gQFE3fZwaDXqWm5cvl7tAPuccXCrXh4HSifLPl9NDqD6yQp7VqFJk7vnCo2zmxbVz5yCfeX+841azmCkMEeybw40Bg1TUjM0GbOKnKfDI4rluko7apKs6QTVZ5os2zbTep9chuxaMzwm6b/N03P3DJ717eaNmxHWRENGWHbrB8rG5k0Ze+SjjuMVzIxtQGjbccsM3C6esKREIvvvYS16c/UFK4k831M6id6+IKNhLW1KBpqH4U9QbDnTt33vXjBlEMTsuB4dTtOmHsx1xM86QZLG2qbtnPGYYh9eWKMovi6pgOYMtTn/KUj3zwdyp50O9kzzPr9bpWm2CDQNbTzWazkM8++k/7X9hWLV+UHV0ljb55xx2fecGL39IxAz2FXu6+61SrtYG95SXZc7md6+KaQm5+mN1RGZYFrpzLXPvWK69666f7nuIJ/OTUOCs5/WEcsp5p90Orz7JbDoQgWCfKZ0VuCFfycBW1nB+TlNyP7r3z1a+/5xt33BDaoSaH01M7lpsnKulcd9AsFAsPqc+VYCy3gWiGGRGXnv6zY9t6hS6G2dydtrHPdDsRWndYn0hn++bgh9/+ZN8hz33x1bBzPF1aWlmU5FzIkqRaCJjnMROElLaGC06DyiMia/DK0FqV6+UCwXJd93AD2HIUb8+4pZ9zXVwBLWFIMRzO8TFhLD/YOZ3udrtWxDftgZHLhNbAC2zVEABdBY/NpPOL1FOypTYcInOnpurLc5ieDkCaMVJgFcM9X/ayl33z63+hc7plDVKplCRIvKFgQpl6OvPCL0JbxdX1jWw6GyCJjAR7VJm5446bYeeLf+c9qVTeeQxct9LOdXGVWQGLt64yk8QUvzjWV0S+lsm7bGwFNs/KXsQKPG/ZnNnqM/KWJ35RSq00B5oiZHNoqqmqLrF8p2NShkHjxb992Rc//9GdY2k/CAPAFZg2WGGUA3dyka7VqhnR+l9GlTdO1xJ7BHw5DehhNi75rrd+YzmVzfICZ9mxrEgVakx891s3PucFlwoSfNEY5C2VQhiNkRIxaC9wp107ZzRFPMR2jailz6wewgSYcPUYup5xjY4wsGDhU8KW7lHPcNvy3cgyI1/QGEVWht2WzouGlvJ939vMbbN5Q6YyhhFF0TMRTQaDekrREvAxDMP3e6997Wv//ptf0WR5cXERc+XFM9IRMmrMSTMJQQK3YrvRyJUxUh/MeJsW3dBU5Xvf++LzXvLW/6ZenpHtnBdXHqNWdbpuyQhcTEBrk2eOHJjc9WuhmvrTW151+TV/0lhZlCWN44RWE9mxGXHLCpzVB7gwfIdhaA6AquBKIEvUGAs0G4xoDNvLr7n84+95+9sed14V9OWsgdFUoUtkmQyGqHundHlhcWGiOmY7tiJjMdhMOufYNkM4SZaHQ1M3NEptFnmeh52kMpOET+D2ZjjCbBnEohBjJHhBwHQjuiQz6PeReJGu24Aajz45lrVM03XdbC6HFN9BKpdL2X2HV+KIixUFR91vveQFPiv9w/e+8YwXvK7RDnL5Hb1mqOo1x8EC8ISZ32rHGMUAMwVUnxArgLmKwLKUPxFwlIljlomoSxjn2nDVwj3jJsVzXVyxBDMH/yU/HP6IPE+2b98OY21u+dg73vGOw4fJ5FS1sbjI6oCRJZZlnfDRtLdoDJMGduyPfvSjm2+++b3vfvnU1FTkY0yyIuOvs1bSqlatHTlyaOfOnf1+J5POLC8vl4pFUIOXlpYwXLnTSSrEY8L6apljuHitVrNte7OYJ5bdchgWywksx2FeTqkEwgl7jFQqCkOkOfc82IY9rVYLbHVV006cOFEdGwOxgPlFkuQ3vOENP9l/b3LL//2P/xSLGrz/v/3bW19/2cfu/dncnt1PWW64uVzOPS1+mW63i4Ts1FSBFwpz16CNngKD5vefHe1cF1dJkDBPhlLpW5YV83Fv4OzZNf2dH+zfdv6TDx6YKxfVcqFodvuCILpmKIqnE+vGRdx6eUXaaBllHnZq6W0Mxw+tdn7sSfWh+oLf++jk5PgXPvfOnMEDAg+HUTajE4oDjWZneufuleZKsZAP46hcqUQRG8VRqTLmRSSVy4YROT6/NDE+1mj3kgTRSq0G2/lcejP1/TT8ypbtw4sqlce6vUHCZnxsZhaLzckqy0m9vqVpGigq3Z6ZThvlyjjLczC/vfyVV4eM88e3fbFU0dcyaDu+JUvqYo80FueYyPVcswmTV17pg+6Q2XLHnFiWU+JCJxzLcgorrSzMlqol+q5RkwGz/yErxmcctJLHxDVCjY5Z21ZEuZSXX/nKVx6Y+dOubQNYcTyZmZnBvBmWazeQAcx/VJ2ZAFA8UQBSOq36sWPHZEEA2Lz00ksDu+FZMEekq2V0vXziYx+rVTBju1goDod9RVX8wBcEUHpZ1/UECVnaAEJBVgmm76RdWvYK5AqQdi3691RtywLL83w+n4XbgTQm152eniL07QkCJwj6wYOH9+zZNTMz+7u/e0kYxrBTl1Of+cxtk9uVEGAWi9ygRXBicTE/UQWl4C3XfADOLRaLNAVnrNc1d+/e3Wjcs9WOwZMuLCwUCrVEDtdp6x7jajprWsQl1TRoUihG56K5c8GFeVlihovtTKVYHzT6/X5mapszcJhYCP3TSajkI+Q2jVdXLGPKIxExTEh4PVvqd/tOGHJ8xihmJY7pDtv1ofi9b3yxYGC4zz13H4NTrnnX9Z49nD8xIzCxKks7dux4x7venc+VBBlMV/HY7Mq2qWLPRtJAUeRBinjKhyqKamKqhZtIJcNsOTEA1GrkI0WjnwzomhaSzoWhqgg90335y18OmjAo8E996lP//C//GkQINNt+KBayfDci/S7JZYzZOl4nXZp48UuuGZgwsfDdgbNzT0lRg5mZ+3PFwoEHD+ZzY1vt2ErHu/bGW7/yufe1+iQrkdr4dGtxAfZj3r/MM8hCu+HBT/rfGdPOdXEFnXGN0xPQCQw/L/TsENm6suXdUYxpMZOTk2iyOg6uEzoO86gWQwbA3DY5OTT7i3MzxVLGC0OYHXZOl6699tob3vPmUqXy5IuQtuJzn/tsHHgZXQx8HxD4vvvve9e73tVqdmOWGfY7O3Y+/tDBu/1IeNrTnvb+97+3VFjnQVlcXKyUy8wmlSpOA3fARMxkMmC7vvMdbz185DiheAv29rGjB0H1ve222/K51NyJpTS0FKIo2KEgq4B1K+1utVwcDIdve9t1sP/47L16+nwQ7GyuqKezs7OzMcOBEc4KgN7caajpoJDPz88fOXLkgp078SeKuXyJKsNnUZWOc11cH2uPtTOonevi6obE84imIszwnBxzLE8khhZlbA56DgldxjU01TRtWRAVQYpF0QzNrd4FF/1pXbbka5j4mVARjXOF4l0//VEuk02Xqn27m0qrpYmphdbi8tzRy6/58Cc+8bHtNQQHOFPXRcyr4wTLD/fuu+BrX/sawThnYpmRKLMAIaCeHjw8/5ar3w4IkzB9gm4MdiAAF7p/TtVOURH35z4L53qet2vXrg99/JZqJZv0bWGhOVEr9AZe2hCdkNQmUJUdOBjDpKbUFokkQdDKxRe98ppm0xt08fkrY89zrDhtaLNHZn9yzx+2e8QOSSVHnvQbLxMxuPrCrXZs4ESGqH7w4395y0fercAv21kar2BQitMz5bRBvXvrMMusRzSfSe1cF1cwV32fJIObYZihZXFcZFLmeEGQs4VS22pDY2O2lC31VnqgBz669UXh4tPT07IoDYdDGKY2NGc4Vs5zcndpael973vfLR9/JxymG5k4jh3XVWWZY7ler5eYhbykpAzB9mCeYeDUPbvGv/qVL8arHqRkdTGINvW2nEapioiWsBQ4MrTCpDhAGMcgq+h8MkQsL0QXTqAzqqLAi/WC4DkvfH7BSC91OkxUnJh4XK+9TOiaMNgfzWYTlNhnP/vZglyOBbm9vF/Ud5RKpX5zyx0DgwV+wf379+s6xklJ+ljo0FBwXFv6TyhN+9/RznlxtZqGKBIOF0uaLhvqGkDnRc983Vh5hzcctk2bi/i0lCYxb5ssowpt3+xGGAmgCggsTj8QWUUgrGV2CjlpYDY0g2n36lo6FRN+YIXZXKnZsHS2TMumBUmWHst4WH+ceIQB0A5gn2thKh9LYwkFWTR7kWj9sqbID+yfefZLMBX7m9+6PpdmWoFcwlyWMJdOLzRbEwUw8iIvHOoiM3SGklK2XCInhIl05VKijCgYcRHSUrQjY3W9Dp23uavJsgLD4GHAg6jDG0oq01hWrMQML5HYJ6IX8AKOH8exZUO3ImIOMB6i0cEUHMtTXvqyW/qDEORW33XJg8eP46pPzJ3oCFIJqXbmaL6r5/fYdGy1nkbcwGz3i+VnMixpLHaKuf6gb/F8YdCLJLmYrCQPLPTMu2GXMC5DmW6wnlAkMREye0SC0Q/tvh//0rOuvOsHn+40zaki6hS21dOVtXqZmLYOOBtQx9OjTMDxn9/OdXEFTMAQHAuDENVUxqShBaBAHnhgNp059fI6zP3Ly8shJXngYxkABOQqjpROp8XyEctiFNH8/HxtfBsMUNhIG2OnEQDb7XZ5nt++a2qljTzDr3rVq5r1Q6IxluIdNVv88uc+XS3kAZBhIMLtAGzT6fRSq5XOIFNcq9WSaE6pCnLMkHarncnmNhCQrm9uktOKDWTVsiwQ1xylZVpcXNQ0FZSL2KT1VzleUSSejne7YyuKLIoC0jdE0etff+lKfYYXU836VC4/IQjCoUOHwLjI5XJLiw1Z5imu4mus1+u5XAaeFPq/fcdkKqXZziAIfVw/47jEvVcoVLu9EElhCckW8vDraOlTqwrQq1I5Y0i1oh4Dxj5x7174mWD/JKjE8VnC43Sui6tgaKCWxTT3uzuMBZ151aUfXmiakxO7+gMTYxvWo+q9mCY1yyt+2eKrVURXd+gtzc7wRjqlxJbZzGVFu14/L6NyegUjYyMmy6dY166rc6s3XCUuxRgJGjuByMBjodSYD/GTSzLjqnv5leZ8w/X7EQ7uaJCv7boEJHN5fiGcY37/qjvmjp7IGuliPnvs4OHqWPG2269J5zW6xII1QRIrrReG3XarWiwFo5j3JDdgxBNKPzedSKzQkVRJVEEl8J3QKdeQc3wYDpqSEceSQpdzHjyC2uaX/vRb9x94cHGhnsqh51xNZ4L0BaIspMe15fZxnHRaC1MZ9p3XXnbzzTc/cP9dxaRU9Hz3ty6++F/+798X8vnfeMr5V1756t278n5ILDuUJO64RS57003dniUINmGcbBbDJlqdE2AV9wbL+DRJ+GScKAxYfYfn2Ua9a/UbS17rbe+e/4dv/ZGaSnLfeZZZ8xsEMa6zc2ea0Tpq57q4DgYDQ9PSMq58RCHpmWi35vN5sMF44dQrNqCYBY4HBxAqrtlsdmKsFgZ9hgyjyP3Wt24xXYAOMrtILrv0Orh+pVI5jY4dPnw4m1MBdpLAV7gpmHmNRuPCfRf02iZcVtd1QL8HV+rFTA7g9NWvfrXt103HkWRZkSSX0hPX2+2nPeWXPnTDjblskuz+cHHdtPEcTCJxwsct0eLrP/vZzz7wwQ/MmdxwaEaeKWuaqO6G/fMnlktj1R07dkTUqM7m80ePHhUDjPeoTox/8y9uGg9Ivw9wTW688fpigVC9hJgmaBCkNv5uULOX61GpxMK9GE5UFIzIUlVUfOB5i3mw1nWabEjmlhYeOT4RkBx+u7Sg8Vwf+nDejh2ERnGKZ8swP1ue43SbkU5b3e6yhSiRGau8/DUfsE1ONDJcQj+KbbVqG8zPNDt83rHFFGh+CHqMEomaf7B9V3Nl5vzdU1//y0+CbAEQHGsOxyb0r3z7ute9/n3777tXK1+wGoRIPxNcRUoWfiQ0gGGYUR0R1qd7gvKOoqKKy8u2ruNUAmOu3+9PnveUm26+7LI3fOXu/YcrhfL5Oy+aOXZwCLdUxLqVssTpQAg82yM2qpoEzWDn735cv//SW52TSBs2MKFw9mZvBpActFZRBPlRQGwIVV9brd2iMGAUhtdkwmq8irq3ksqHsTG/ZKYy2sC03Xr7e9//kzx1ObdJMCTBCsfLOXK0Q8pjpLv6QkUddHVyuE/yKeLn2D5LTFGR6IKr4xNDIB//8Huuu/7DthU1VpaWHZwcL9i3DXRyFgmFg1GhENbHtFo2ILEkCCms8TWMvdAs6PyVb/vUF2/5CByyoyaHNLOfSe6MP2JSbZ0/41zD57q4Esw+Vcepmdq0HWojpTF+vTjp+6c2eDRNA8XLGSInmG87XISxfk972tM++qFrYbj0ez2Z58cLxvLKSrFY/PLt17/iZR9a6G25V3DN/gCLlye5NTAmAcYXFhauuuqqZnMaGow6MIw7nc74WBHUu2arzeY4MBHB5FtaWkqMPXg0sBiht3G8EZTWcfURwhPhXJggoBtgSY6NjQFsIkyJYhyh3hmF0dAaJglG8BX2wwFw/Pj4+M/2/+uLXvSiNI/zS5w1yuWyNbcko2soq4vmYr0+Nj4OZy3Q0E5BG9NEp+9EWZXvgpgGLsfzgmy4veb0nmfffffdU5O7QbPgJcwcAGiFGUQWT631ABqDyrNnekzmdK+/BD/iRA3nDHhFheyZzaSz1s51ce31nXQq3aUY8zu/d7Vpc4WJ7UaotJo9UZSRCBP9tzR+EKZnxocp2rL3wMFsiOfwkiWneMdn7/r3g1e85YPLyzM7Jre1Wp1+z2q3HY5Vp7fvnZ/viymN6qDCKsYKNC6QAwNsVGmCdQn8Y5JPtMo8uyiKqVRWgNFGMNyvv2fPHpaTDxy2y2WPl7vz80eKOUmvtWP9mJKO8sYg6Bu9+QcADMuqKKvoLGWYXstsOR1WkcTRrbHGeVJZCzE2b2+KrqzLTqVxwdmdvR/U1AxdiwbxHjBEBGObZRwmMEJUuc3INGJP4jqqJJlzC6/61Yvu+td/5HimyCpZTvIWG04rmNq168iRI9Vdu/Qo5Q0Q6n9536+AdPUHXYVRA6tnqGkm6MexDNYlazm8On304JHxUi6bVg8dOp7JY73sZmOhVJ0YWiZgKc2RGKn1ScGsVErv9TodmCPsfqte3zE+1aX1SjQtiy8U2V78tZR06iCIEn72M6id6+IKRhEMwcSawnB/hgPFT0vXkpXYUzawGwGyEkbs+lIj9oPJWtVQooMHD9Zquf379wdBVCmPVyrb2y0TlDdARXPrOXeAV4BmnhcnuTVJnSuAl1qt1u93zV7noosuuvljr8+ppNEL8mksc6wTxvRALyZeSFzqiFFkrFLAsw+vnDFq+c37BcYvWJvUiTtanYaOgOXoyYRjcfXVdYhKNV6wS/N5PAB2CiIapZp+DUdNZAZ5qiKFZZcbXiYjwjEsS5LqU/W6WypJtkN0hZgOdtVxCbWRydCJ+yFjaMQOSKdP3vnOzxw9jhViwS5Fh7l46vWXmZmZ7du3t1cW4LcZrzyhtXj0Fa94Bez/9h1/vtWX/wvbznVxjVl5tum87DWvhW0tPc26Vhgrva5VKpVBLOli6frBCQPYTmWogPlKM0VZf0bl/B/e/oVBL8qnWdcMBYEDSfc9ohkoGZ0uFsVYkjoiEX0iPON5LyCYnl6MAiUkmmfzipYb9G0sPcfypoPp75KqmaYpBYJAhNgOZCbhmokJjGlGiFyXDcKxcu7og/dcftk7P//HH6qk4Ufs8oQpulracdoLzYnJyb6JcQaiL8q65g5NSVOTmuX4yayLrLM5j42G5eMJv1p2J0mYVSSkaQH5d0DPEByN6qVKwffCoSzCIbwbuWlNFBkF9GiWEVKGYnf8tiIZeREmEUElQUiSQkL5stQxiSTRiuk8MQMM/hok9gfPgOnreMQdkmqOfPbTl//eKz4Iu+fmlvOlCT+EVy+v0d4QjFfC03J5vdtrCKDwuMgdLQilvoW9f9bz3vTd73xWZmOJjyM/EAV+2OvpqTw+3hkGrue8uIJMlgoGyAih07OYnSCRYJs+umQ3CQUCNG61W+O02JwgCI973O65ubnJ8UmC9h7nOKEsc7JE6isrqqJmMprrhiCry8vL2VLt7777d3DYZW986+xMk3AiWKYA5tWxScLx0BO4GiA8yCpmvW1Ol12tVvudpUwmMz9//Iorrvj4De8plwGmHCKkAJArk5Noe9P4O8A72CNpWhxHI5rC0efas2z5jYEkuFEAc4ogqI5Da+TwsULFGl6amlbhVmBGZmie+vHjx2+66dMPzM8xjNdsglbvKyq8bQRlTeYsl4+iU2vjuioen1s+b+8vtbvHfCINbfTxlkolUVH84ZaT10Hj4DDdlcEoqzjSad+QUm/LT//f3M51cZUMo9ElXoDLeqbXIoEYM0wul7Usi6GJbqjT0VC9EOycGCEmkJxULe44mNcWKoP3ffiqok4GoR87QRSEGV2fa1v5nCoWin5M+hzhVM62tYnKDrhah/qcbvv0zS9+4XWuyyh63peJ2YkZTtDkmh+HWP8uijyfldH5GUSr5TKwITyC9asNO4Lbz6eVPOdrcweG73r7X33lK5eLCqkHhMtlGkOilMcWqS7/0pf+Qa/TxKw6KTFc2RGgrNqxza3TLe6ULkI/FuOKctzvYS4cbLAcRjKUCmVQdUGz8F2x3/NVqZDL1ubnd4ZVdC87hpVOpxk+PjKHq9DsgKAXKqmHudalVbyzl+Zy+uNaS27Ejg8tN2KwPme+Ujsys6hoRWr8UyYXjP1NvMQBmv0ohDA3kSiWAiLFIzbw8NCct31C5BiOFSUfNCMB3q7A+MEZN/zPtP4+2g2A6N3XfXJpCU2j3bv3LXcDP4yTKsCZ9Knpv/v9fqqkrazg0kIuzed0SokkihKHxZ7ggte8/b1zswdVI8OynBs4PMO4QoqPrfryckRwVWZ6V3VpSdq5a1+n74QRK8uGabsATVraAFztD4cYi8tvmtwGINy2bTge7Nh2+8TRo0cvuOCC6W3bWstNDTCLSztupzJWIxihpXuOWalU/IAi0rq4jj5PI7cM1ATAJT8YGsgVR0tapaQwQsYZx3K77Z4oaNu3XZAywhPHWxzbg7svsfO6rpvmEEW6nMM6eujIdWl27qo6frK4gniPjY3dv/+BsYnxbaWxmTmcF5LV5s1ydx+hffKTn7zp+stpjBeT1BzCbH72TFOFHxPXQrH843s9lkfVUZSKoHrxMmO6PUnjqJ+WkFEdQh5DkZAKU+KU8ZYrihkcc2Y8eOrzPthZWS7nc2a3n8tWdS19bLZcrV5UN9uu39OyIhIm+ZMxz1d0KQmZ+OndP9uzczsbcq3FxYE5fOLFT5V55ujsPMczuLbBICdjGFs0BGcUjBMlBTYA3iMiiXx5YqrVbM/MDVLp2uT03tnjVUZIu+W6wzjZlNFpLfco5aJU4lNGeqHTFCiKJqU32JhZY6KpWVuO8e9kDpaKxW63zWJuDqqy/YiHuQOEMFvUhbzTqM8cah5iCCdUBSGV6jvO43j+/W+79KInTvk+cZw4WZoCjfik2nYbN5DhDt+7pOCnh+FTON186rNf+td/e1AzqnEsjfzBDPrt0a+OGIvHRIxE04yS+Qh/u5BR/vf/+eePfuhaJ3Yi08npOvFDgRXORPaXc11cAStgFh/Q9YwEN2D+hlk8n89b/e4pTwFIAhUubdCib5zaaa9MTk6KLAO/P2CyUAWYkZHNqFRaabme5xiGkQpStm2DMXzXXXfBWbv2YN1nkJp9+/Zphv7ju3+maOru3bsX68twYrFYBAnnN3cCzc7OjpcnUqkUTxhZFg4cOLB71/aZ4w+SIg+69IBBN7Ioohy6rnXLLR8tpMgacxw5OSW9uPVg5o5AwE6t9+10SknqY+osWTFtXVMazXapkEtuEWGpEaJwmBZXdNEbHKEhHRkGn0hpFEP3goQV8eHiCufbts+LrOW6Ec+fTxPOr776squv+UhvsOU+T01NqSJW6FtPfqThzeyZJrLnuri+4Q1fWWj1Y6oUchpXqlUB3xaWFwfDkKNxS6sDiMGFO1oAqsQfavUOlgyMoT1+aH+1ohfZ3MKJ+ZSSLhRSYnzMNBcqRuVTH/rw5IRshZHCwUxut4YtRdclotFLciFhh6Enc+Khhe573v9vx4/PyjqrDnu+K0SREkWWx0kYS5zgBqqxiWDhtLLjCWMzhx/wPH+iUj06N/PLT3nSPffdWZsoqivt6YnqH37wbZUxdMBCCz2CRUVCJD7hYprxGa+metJPR9iyvJaI4HkErFEA7CVK42KUiaYogUey2RzcsT8g6TxODT6HMsnGYahw811ims74uOoQ0ujgE8kyn1L5wYZaz+uftMxmNiW4MQCs6kRkuY2nZDI8x9l0BXXV24ShYHS9mnGSmLPkE2wJBnEVh3fIcEa28K/3HP+VC7dJWFKMLkP5hGXOMFklj4kr4Fh1fLpBA4A5QWh1u6ZpIn+3521W+9N1XVD8vv2tj8K2T9c5Ax8HiCZi2hrskXUyP0/GJohpWTylEUO4NvIhGSXW9gcDLZXRONH2vB21zA033HDjjZ/4hx/etXfvE0VeOnLkyPT0dNvdNAl+fn4eDuh2e2CG7dq16zjNTYMOpwXh4MGD11xzzR99+t2JZ9gNMXpR4vkwihgqrszJ4ho9QsGbTRrOWlGkymyz2bzssvcQjF64T9E0y/K8wM3nS64HVnwfOYc9T1ZUUEZ829a0WhTBrNhzTDNi0bGnaVK3OSdpqw6Ck8VVCKNud6U8MbnS7Y5NTXf6+N44SRwMYPpJP7xXj9weeOCB22+/fd+2N2fTOv6yYP6GISc/Zrv+97Z45GaMGCEkPK1whOoOQEroDAUYaJhYDUor7wakbwVKih9mK0PTRiOJYE1fVaA6aBDzLFqJa3neNArGZ2n+SmS0652FAf2DQGNP4ZIxNbFaoEunmLkhSU2Slk90FVQwYsFErpaG4cjRjGdlZC+JyBHF1pBMVLibP/72K6646Z57HqhWJ2sVErp1LqRxcxhqQEcVKG6r6bKSyJkryxL0yCFxKBhhBa9r8yfAasuRZnv41Jd+LkN1dUWM7UFH4kMOcHokmDxGU2GsMmJLW3HJKrXCCGtiHr/Go5wVWryYZzYU9eAJJp0nFdyLReR8sPUdDKAr7zFx3E4ihZJ7CRj9C+/M0urdJFkvKqMmTR1dHZ9wxrRNRom4GNUbs+ur3PBOi2TJjUKVzLSYKMnTtUkoEl6U6q1lXpILhUKrjaEjuULetvisLZMRI2wQch7CMY0PA6TNTz7h3+9ZljKZTo/kNV6EAyWbknSdmmTjF7adXeK6eRNkmaDQOsgXIUigl6ZTfLKisNXWbrd3jNfkZGBxiJwJqz0oamlF+um9937uS3c8cN9dlh1MVfJ8FPUsH6w2sqHaWzL4kiGdLU4f2P+jSm074AaAtqqqlu20W13e2HKY63A4rFarkc/qaoah65md5oKhaQLru565XmgKF4fiZIEooYM4qYxdHFFxXc2EjVf3rP2dQap+sO2TPFuyShwBOxPy8Y0HJw6yhEN0ff8qhwXgLaFG7Op91yeFpHsxE4UMSmDyxgKYnRgSu16pVLJcb25uTjfwpVnOpqGUSev3+5VUCukaVfQ7cBL8WthtRXhMXB9rj7XH2n9OO1fEtVWv58tlwjLpTDqOeZjRl5YH77/x84QUtnqptPFbP7tv/jkv+GPY7jWWC2kFTEeYqmEKZyXd8gJWKGWz/18cN1da/qDTLpayFiq/4ZqhiAlfq2A7NFlp7H+6alpUQGeVj7X6gljQx3e6XbroT5MBCEJxogknKxMRqqoMXTdkQdE1E1wql7i+daCYzZw4Mes7iHuT1XKvM8tEnqFLLPpgaAc22Ku1URTiSRmw7Go1c7KeHEvW9vhkZnIyBzZ/uVDotuji80Tu1ltvTetpboOjdWPAUExOEY2x8YCH+3xizLRDHxnBynRCQB8QfjXowW89942DE41KbrLK5/0hL9gSN4gzmUw/7oYPvVDyndVThqwy9x+0f2mvzrEq2jkkUDahm/tFbueKuGZoFYckXww0QDAkQe3cv38/MX51q5eCi4DOORziSJUkKQiCpaUlULQURVkb2q1WK/ScbeNVNgrR14La4KnFtd0f7Np5/sB06svLIJzpVD6by504sZSRtlx2wnEcuG/kudu3b7/3p7hiBM/41S/fWtBRyrk1XXSDoAinyhHcOOYfHqYn8HbH6mTVbEhCz8c8YU3QIoI1MxRxy7yKm7WkCBfzsHLT8PK/853P/fYl711YXKpWdvpDH6xoURQxbX1z5iVK8H/s9ttvf8L1r1d5CfRhng/XIzTOnHb2i+uo1hiNCkbqQEH1YxbMISNN9HRh62ECxOx/f890ub54ArZFLkxLbICzPwOWm+XH2azhekG3233yky54/x/8TqWsc/6qK3Nt7G/gTYKJ3uw7WEZOIdYQWRSWloM3/P5V95M9o+T1EfsMjq0ResRRwAQMOjcDlgQBJl6j2LGCUKlVfNs58ODh8867CPY0Gs3/9errv/7V92kSSaqFP8QZmose1p/VDeoYi1cBOaQdwe2jjpJWlXqAaTqSgCQPyyHm6EiitrFM9UaZ5zdOCqt3WXO8PQTBkyaSdOLngwkWlYrVpdoAjGqWOJzicq4l8BYfhgJjhpgtxJMAfYoMHzJr90+iR5nAjx07uPvue1xf0kTCCZKIaz+PLeT8ojaYUJMlDcKyAktMBwY6Leuqb/lS+/bte+c1l+3bga4gkKHYJ8OhI6kyTAitfmSksIqHHZB+z6/lBRgvskjcAV0nPJW4mgMzl88tLLRAXPO5vOu4qZT07W9/dvsLP7XVjmHqNhaPHE5MTCT5CbDNxP5zn/vcf/zBd09eKFlrW45yT8uY8J3NZru2LdFcOLjv61/3mt5Kg91Q5+4/LK7oSo5QG2LWxDWmy6wwiQysPWNj4yYGt7BJjUzQnkJ30/gJrC1ULBqyC/ov/DyiJJwOZesvQDu7xHV1vow2VO9kaRy4qiq0EhmXLM+AwQdAoxp5Z+sBqO9437t2lkmyvu8NSCVN5IwM42roEj3FdmzSaJNtNWLkhJaNfWAUEuonESAkqdXJnTlVeqBBylN5NyTPfs31P7t3/9TUVKPR0jNpwvA0oIJWkIhE2IgiLmL4pHrdaLgnsRx0wFsDhSe5Xdv3zByaGdDYnz07ngYC5Dl7nvHrn+QYk2FsjlgsY7PEJSx6U1f4bWRVLV8PeNzwdXV7/TWpWHfOAK1boI1QlbvVnMpmL/S89aALdsOL5cJ1JTlaF9eYrBnNdJVpdc2MrnCxww2nrEViAtLyju8bpXzH8Vb6PS2VQ5NZlJrBIJsUmCcBGycAu9piHqDVEPmIFRwPxwhWEQx8kHNOflQLqPznt7NLXDdv8Nu4tq1oOhh4ICEC5mNQVuut51C95S1v8ZoPeDTSXBdy43n+2Owcx/FjY5PHjh8sT+4BcU2rHdfzZcHgWbZbP66nTlrZ3yiurmUp+nYS13lJrTe0PXv2QK/S6fRpcI/DWZ7rLywsAPRlUgj+YDOD5Wyapi6LHOMzSD8VsEyI+eos3kHgUN62JK5J3nwqlQIpXVlZIaOq82jDb0w5ZE9aztmAtSeL62ibXX8hawcwa1XYVzdYFss+wmTRaDR4UZ2cnGx2BvV6PZsvJ1VwN2ulUil222AKwZUAWWGSCMOQlx81S/u/rJ1l4sqt5puxMQyHUdHwCOPNQkZRtdDzJEX1GOJF5DnP+1+RkD0NSv6F1oSi7vasFt6GFw8stdXMHtDHTnRZkt+zZHKRzDYRyCM7CgUYRrk9TWkdAx/STMYiEZfJTA/6dmZHboVBVt4dO3aU7J9gCWMxZbsoUYpethwuk68u1duSpJGYowDCoU3LBIkm4TMez2C5Wt8Pk1CEKI5cP+KkNBHien2FZZ295012OguBH/Q6XrWcyXsPklFFPC4aqSMJ2xsnymp9uZXLZmVJb7XbAq+A2EiYq7p/9NKGZCJJXvdJlseHU2XlC1/4wtgYC1qqKiP1BBgISF2o4LviCT90bQarX6OcWI6blnMRJUezHAfOTV4QPG1nGKZ1jtuo+MSj1wf/4OFAN/6NZ76VNEiWKGNGodsyMzABryVjMAn9NwZIJGe7XtBr9c7fXmq0iD6GKB2BnvWY7XouNLAPwVJaGiA5IBIFyjmAL5i5AXA2qya5Wmv0FH/evXv30mIjYScDsPLc8OKLL/7Qh16/VxuFTM3jfcgbr3gPw/FHjx4tlKb9rU8xYLo//vGPX1g4fOLEib/5mw+ldSLwxDJH0VxUXNc7l4jJcoOMVZBRammRFEpEEcjAQnsifyoHbIKlgx4ytvb7fUUZ5X+jahtFqwkGjCbRkF066kIJVR7H8xhRgFmAp4tUYGSmFCWt81EUMZuIq+v6jh/Ae2t2rFbXpeUqkd0/eCQiG2vbtm1Hj973vve975M3XTVeKMAeUTrDNGFylolrfLIrhaF1Imh++ZrKiyMnWX/0OD4xC7faSvEPv/lHf1JMIw+Qa3W4yAG1kGd5P/QDRgwZQAV8qww6KkP6SXj21KmzBEeSg8qqlgJNUpYxW2VxsVHTicWQpjlIaUZS9PBrf3bjM599qSoLusr0B3bISDSbhKMcqKtRf2KSQsSGGDY4KoRFaBDRYmtWt9ymu5QxxCuv/cgtn7q20yLbyqQQ0cjkiF3nQUlY12JSKZL6XL+cT1VLxBwS0BI0HqePLnXOPcSGSMRVK5MTfThYm0wTG4z5kMkBjmmsR/JDmzJ4M1i/Y/8DON/8ya1fufPOfysVxyRRG1gWx0owZcURqEUxsvsXZNAa2Jgy2pE1RRdvA9q8nskfPj4nyGk3ZgQp24zabuhnHx7/PFLCRS+M0pnsiqz86Mf3pPKFGOsbnHmLruQsE9f/mgZQkElnEmMJpnaNF13fjbFMOOhjgIhcPFo0YTgkjMcQ2kfgWAGs1jQFxmGj0Y4iGSS/UimBAPfDIJVOd7vddLJiLJAf/OCLr37txw8eXjBSp64G8gjtggsuaNYXJiYmFk8cuffehde97nVf//NbEfM3j3IHqH/b2/7g8KEHUllN4DNhyGiaZA6H88KQbCKuTBhEbEaRsoWsu9LuDAZxKct3+30WAJAovCB4rqMonCQ+nmB8iA3GZ6cND8qgi55OE1HIFAoFZEjrzqNOi+IaMScDP5gzWF+jVIoY2Qoix3Gkn4eT8GMdP34c3q2mjsEMbtu2oYhYskQ/wwhNzzJxXQt0ZRNPCRgoq6UBo6QgTMgk2ZSAsehlPY176K6keVhrHa8PdnAcSW5Ma7zJPMvy6wOZxdmdAnt781o03TYCjmEQLpezYmJ6SClo6JpE62FomcxiP3kikkqRP/qTt/72S29wwoiyNkarWSxcojVwSegPzTbdGN8D2217WO8NWE0uTZ4/f+J4zytd+LQrkOY7OMVAT07lOM5xJrWp8x5stcq5MkiU2/N1XRekdaWTjR9yIhq3jcFgpcPIkhSw/kIYe4IHprKiKIaedsiw73jBEGc6xwxyJNbzYyA2NsNOTo2DNXHs2LHlYSPFOj5LSx+wHmgoLDPKIsSQfSYYOL4b2gEvMHzMG8aK1ZXKGQdM5GHSG7oskODq6ltPGXnPa7J8LBt6p0uUOFIVhhfOuIpWZ5u4/lc0mNoB9ApFBD13CIBhpVSV8FggHIX25Oi7hNDguS9+4WZXKxf3rKwsWFZdEGSW5cIwYhhRlnxGFO/693/ftWuXYCCNy2A4zOV4K+Ra7XGD1q3aUmMYZufOnUeOPsiWYrDi+u1OuVwGXGIF5eEHjwiOwhCQ3zCMJGYLNvJ5GWDKctYz+x4irp7jwkuAlwOKvVquwFlgIlYqFbBIYWMwMOF0AE+D1sgx+wPQTbD2V63mue7s7GwmkwEAhL+uO5kZFpRjmpg6+kpDLzlZ4AUjNTu/lKFIq6Y5WiZrU1WB5/lSodqqH+33B5pGMhjZH/xcTP4FbOeouCLGMmx0WmQCB5Vf/ZVr/74+dxi2K5m0xHqguyZs904IlhYf0XHDIgN3wMfoZHL5X6anrt5uAwXf8XlX12tyWfSiyAIbkUOaorbnKb73y7/5rPnFBUVH4cym+J4FqBQVJtJ9a0iSdLh4LSgphrtJ/tjaZdHRu+FWg358otud3vb0frPf6/oyN+kJAti4KdJbzeoOmHgtgCmCnsckaC8vZdTpXblAZVcWFhaIJIShW8iur388RGeIuECX9GoJ6ReFaI51e7E1UO2B7ISSAjqs2Ov1/W4j7uIUJvhWuZC98ILSe971qu3b0UAPwiRTKAS8VbOJtY9WNZ0U+NHDxCiV3T5pDchVb/loexgbdkZsypqdJlJ/s58MVIO0bMQhsXxHFoiLFrHDBJGmnGEAe46K63+kASgBgCSsZDCpm1YbMAGmaoqupw5DXV2QPIW4AtoA+PT7XYCyhEsJhizgkhu4yHWazXZpkhrSrPAYO4nxCcqWYQGUWICyZrOZklMhz8ucAoDjWw72+VTiGsWBpqMhfeLEibFq8fOfv76UJzal7T5VhNKo+Q4q9mC+Dy2MCoSDHSx1jewwEcxhPLw6ZCoelZl0iC6Tdjsq5lh4A/DUMN9FMdi/JJfNeOv5BuigWq90GRPH8zhOrNWwpmZnGGlGxXYc8ogNHh+9AEjljg/bbrdrhRR3hokqtrNKXJlw1XLkaJFFNFgFJhTQfA15IhDPXwmIyUi4GMHY1Y4p8nl0dIoRBgmyJBDihJ4L4ZeV9M7AhFEGSpprDULPTmsok0oUc54Ve6gTMrwzXcM6q1avCWPCw+KOHEvfKhdHHAEZiMUomE6LBw8e3Lv3vKQ2VBh5qiZGUQCSD4ZcVddb/U5OLwG0yJI+GCzqLBuIWGsjMKP0aCEZoIv2MeatbjC1/fyeE91z36Hy5M6YkVlFGvQdScOqNiLYdALj0owcVeRlhXUGZuzi4ETNN25yHO8Tmr4t8gIr+XbA8t4/f/8PEuJ/mDN4ligs8cIBHzMKT3O+aXk+gycBlnveSPN7ksudlXnP98BWBtASBd5xA6vbHSsX1iRc3hDyqVOQVtRgYMeaYfhROHQtmPU4gZ9vLBlyKZXibI/OihxZ0yJ8hnR9UVbRsB/6pqRnGYE120NZ13xCaaLYBkq4j6ZKIHToaTDXBawsDV1OjSrQmbFCjg+9h1ouZ0I7q8T1ERoIhizIIGyannVo7cN8Pm+Ui3O9Tem3E/ejG4Qw94OsMpE/GHiAk+lMvtPp7KTFCOdmHnzwwSVQXzVNQ1JMjqd0SGviShjM1iNzc3NPetKTrr/+2hqWekGY8gPkS1BE4gZE4hGFQMrbbVwOZRiSyZA1f86aQcatRv2CgriwTNIlnFYueeXH210bYLNcmlxYaFSrVZ6L+4NOkm4CM4Jp2rqi+JssSgLObBufsJz2S1/60j++9cuwJ5NCaxa0WYVXLHvgDh0APRjYGL6J1OJxktG+2k4a73AYqBuShHQTaPpKfKWM+YmPUMFElcWA1gQTsaCzCGA+NT41VhpL+oth3iKGbYzqRMZxwDAwaS61wFxw4Rfs2xxSmfqSqCo9Z3Mm9bOlnV3iuj54VgNcVptEUcLzAo2wfcv/7Ge/++ChZdlwGUroPkoBPXm9BceQqgNcxFFQKOZFNh72O2LsSsMf79Xib3zh7XAMwsjqbQemKWlYEHkUDIyISISEV4Uhi4vd2hjWlSEI5oiuBMdxrEYh4zMSiIciFYt4MuingQWwg2AHWuTICGXW2FtArgVGdnVWavfJrX/4xjde8dYdFX1h+adjpYvsYZvjWEPVohCvD5MUCSXHYThmY8AdXWeiCvnYxORiq2UPGkH+/Oe/EJ/o+393S04hEc/3+14xlfUk0uoOCjl6NVCGFcaOTuGdSlocEDvSkceX51Z6mF0EcmpZJJ07lROIvpljs+RNb7xGEnVz6Dq2XypVYXLsdYct15ycnOSFOAhd2+uFVP1R04rpOmFMLC/cvudxR61e3wx4H86LhFAvCmlu8wWzs6OdXeK6ecMYUcIlmAMK1pEjRyQpbxjGqblJaYO/gpYLooZl1wYDgYms4VDlwPQLW61OQqiNThGeD3xfEARVHSVhr4sru4qNMa6vwnU4SoHEUVZSQAzH8QCWAfNBCQTRMk1TkRWOkxUFC9ERunjLrKatrIXQ1uv1Qrm8QD+1lHr77Z/77UtepSiZNijqimLbVq/XSxkYBoAUqoMhXAJk+JTPCOYxoOXU1JQkeMeb87DnTW9609H7f5TN50MHFGOXkxQuYqLAxhfIG4ocW5vTcsfINkpSBqG84RrLOkEQ63qpO5g91dH4US49Gd6tyXhRyOpaGtQEQEuw2Cv5bfAUc3MnwOIVFSJK2P+kPHQQxYqRuffee4uVKdWQHJ81BNm1H6EQ/NnTzjJxXRtJa3wINLIJ1FOeI36YymZ9EmkSq+sGI5QkXe+aJ2lQa8H3cIYoSqbbz+cLYBD2W/VSLlPO6DEJhjGbrW5r0PHvEr0ig80m90GnZYhDQ6bWxJVbywpiSFSQ0Wyl3/suKsCcJPGS9LxXXAUGbZrGXYAiDfKG65C2H3Jj9PBoBKoMwmyycAJmZ7U6Mb+80h86lepUvdWpTTwbBK++cu/FF19s88LsbF2ihGyamsK1UEFdjYBPCCJGviX40PMZENfmwG4uL1x0IbqvDxx+IOKemMtPZgzxzn/+P9mMdN6u6fn52SA0jQw6bGJ126lePM0x5VnBIG3bhRcGmipMPYNOj43Skr5alSu5L5N0JoSN4ys/5VXy13/zrYysNwaLJaNkxvD49nZJBUWd5bl8Ng+n9QboKVC0FLxr+NoZkEt+9y1m3YQXaNlE0zPLzRU2J8ZMeKZZo1trZ5m4bt5EEnpYDh1U3FjgwcQCqWgNQpJObXZGUq6GxZU/LMMxNjbWby03my1PCB23BygExxz42TE16qcNwyW8wEaMopxSXNvNJicIoetqlHAk4FRBiPqdDuwpjl+IywzpDNwujgAImYQegZXxyFOKK7H9Y8eO7d57wXKjjfk3RYxhAFDa9/hn3n333aqS2rlz5/ISkl1QssLqSqO9WXUNAHYsLe04+/btu//++2DPVCWnSLnDhw//9R237fz822H0O/bI3+t5mJJunxKnacdWVkiljFpB4hmWJdLro4nObxxlzAabhSFBGCoCqhzQB5BV+FE0XdVUjSNesYirO/ATrDSbqo4/E8/yTZgv0MOXgSdKXlSILgIsRHK2K8LYzhlxfaw91s78dnaJ63qQd+KKTIo/0IqmGH+K4WmSLIWsABNzJpPr2WCgrdOIPSRjJuZYQJ5Bvzcc9MtptbOyvDh38LyduxwzHzjusTuR/GVX5emh3RS9IPAt5JuWJLoIlMQMR1wccjRIfVummkqlAAMTS7TZXIErF1gtV5tYacw868Lzr7/++moljQsOAeKSwJEB9ZbhRUbdidYJ+DF7W15qNgr5koMLsixLlzQPtr3r3js/MzerSXlZxtN91wt9+BdxrLT6flbrtVEO3nbfrVarqXyx3jHzpW2wZ+iGMSNE4sR7b/jSde99zfYpstwipSK8ODJwSRYvcyqOFwqYY2V+qbeUT+d1Vez5PeimkRJpFiN/6oLQYNIL3NIiqVWJHciWCfiZ8WwE5ENtIZvFQE8fepo3fPoW/u2Yc9NHP7X/4NHa5K77V9pGphyGQ1bVh+Y8r8sKI3Dx6cS9nEHt7BLXR2gs4VU5DC2BE0CUwQYzsjSvTdqUXwv+CrpWHKM+LElSr9UAJfPLX37Xi57/aRKGk5NY0PWrX7qimEaPKJjGYUgTKZlR1WaGLr2gr5LBKsO6SlodN5PB8Q5HijyWGwYtkWfJzGwDZBW9uCwvi/iLgMYuUMcVM6oVR1BcV71NQRxgcF8BdUWeFqrj0OolO2viBz7wzhtvuvmH/3Dn+fueRHBhVT506ND0tvMs+9Q1UcvlMpiIJIxkQUwZuCpq9QYw7+RyOdCr//APF6++6kVP2LfPNIOBZ2dTBsw4UuqhTua1Bn+96qqrjh85PjU21Rg2oL9pJW0OTZqgu+G4DeJqWYNi4fHt1n2DIZme3gYzI8sy/X4rX9g9HJ4IYl+WjYHZl+iCerr4hKOzM/lSdXFxEWyTkEhLzUG5Wuj2humUFtlnJJ/LltrZKq4PnWUjJ2YVxrNNUdfbffsJT3j8D/9lZtuefcu0vuioNBuJVhlJcJlDFLE4chQFGV0bDjppjXe6HSzsW1zwgsGxxiIcGWauaMeeKnkMy1iBJfKJ7UrdmNRvlfh1dBHZJARO8igyKQqu1sgiYikcWxsrUU+QHPpoY6+sRMWiaoXJYzCrMQZcEnQE5qttcRjuGmKNj8QmBQgC6QYgKxfJ7Z+9+unPfC0bYYQAGNOVmja0VlguCYSK6PV86u+h0ZH2EASVCISN+B6NvOcYBf43dIie23Zwxr386r8U2K9G8UAWItvpplQtGGZBnsFUpp5tfJ5MBi1JkNVSqTBzUN+793cbjYYUTqqqGg0j1nEY5tjoIUaTD7/2VYjl5uJSqbRXJGZoqYwncgKb16t9LLE+xbIhGMyimEsEvNXpGqnCX/3VLUFMnvuia2NWgOkG7qWnUl7g8o9AhXi2tLNVXB/aWMq6L8uy7bq5VObKK69cbNzeHAzI1iucLi8vB5F54c6dhDpCNFHkYDZwTF7e9GUOBgMYu6nU+r1wqcMP4phrNtuZTAFglgYhYHnY9773kz/4wdfHd+wmJ8863Kq4alrRNNtBYMlSStFkEJ5e3xIEf8m2tu978vLcIU3bk/DrD61+sTJteafjhYFHy+cy3dbQGvSmt5cWTxxRVB5EFAwJzO/leRDRhKsJVBXYn06n5+bmnvzkJ19//ZXVKirnMCVhKIjy899xjHMQUk8EPhaShKnOHOVR0b+uuqZCOvnBxUBbAeNiYbkTEt8w8oqu93vmY+J6prU1zZFZq404GvDe0GU5nzcYyx7wUvr88xXAiiHsTCV0vifZrjGzzgBGG/KD0qQsG6RFKF9i9Xr7G0hN9oyXfCYYrmRV0IdNsEtDrArBRRtYRZgYbU5dZ2happJE51iWDdq1wEsw3EHlxpIzHMYVCwIP2/Pzc09+1psWWv9vYw82lrE53pgBQJOlYi8M26HLiiwpaE4QTBTGzEYrDECLGKjUsVyrTnQHZhBBpzbGFdG8eXpBPorWCVSp4YfPThe/7CDqWo5RrEVtxvSl7/3gz1QJJJNU06h7m3YogLawOnycIJapvrrYaFVLxA0jTop0nbJGwL+1KMSHMqSG7U6jmMv1zGZOTyNZDQ9TS+zGbhaU+1FYP32ftPYf5jzGSHDRq5MxTnQCXlLSEpvp1d0xLduN7FW6n7O2nV3iunkTR5x3ftpIN22b4YUhpqSVu8GWDZ6EBHDE58JjtrquC66FUkdXKTjmJHFFdol+vwu6YjabT0p3gyapaZptuWCCAuADEsIghD2ehzXUL7roohtvfFuueNJNN5ZmFem80rGcZDEDs9VocUsdxYb4MSVqoY/1G8+4UtHzGKxnndp2fYSGMSSd5cAX4zAEheKSSy75/Gc+sW1yMlmIAXBd41ELggCei2Z76zLlK4M/EhqYAcjv+H5mU758DCFkKfkooXjuBZ6EV2aZtQUfhjKC0PmXboHwhzfc8MGf/OT+8x/3lLn5VtD1OUFzAZfVM4/me6vt7BLXDXx99HMjXz3O3Y7dExRNUwRQ07QUGHDBz/Uk4sonpsKFXByzMTK5TJEHNFHLySiuf/aFGysphAN70NFyOcp+gHkzaz1ZK3oO1imM78T+hMHJc7iMiYwq2qinIeW2tqyw1++MFckjVHIEc3swGJYFIZdD9a9eH2bTuiiRHi3RwWBBSiLR/LNSMX/gyPFKDUxgYaR6IGmDmFSMAu1awtuENJHQj1bNZMoPSnQjFYRaEPrT03sAA10n+/tXfPkvvvqeImWAxTp+DHFoJ4cWn00RRtLhfD2lJTg+sGNZZlhRBGNhuAbt8Ul+Jqwpwhv3PhC/5923NhptSVQlUeM43jTNgZjkoydsjKPzY+rGU1J6uzuQ9z5uUSbmmJbKFbrDgShoXDN8LAjxLGkwAjRdDEB/AjuJGTF61hstIbXlVO8kcOLAgQMEQQbDG30Xowhh52aaGCYYyLLr+iyTrOmzju3KMiZIQ8fgTxyPldEMA6xCThAL7XbbUDclLFdVUVV1DC0OsFyAJKVBVhcXF/lcXtJQP3WDUXmRr3/9ukte/sFmx2LFLdt1S0tL45Xi/InZO++886InXrDYWC4UCi996UvHM9LycqPZXKpVyrSGDegOUa2ieiFrDtoYDeJ58BghowhC1Ot24Gu2WBld9GHi2u+1tm17zsrKiqLommoM+nYUOVi+RElCoE4hrhibTd821qpXdNu2V+p1VQsKZNOIl7OmnV3iuj65rimPIwnSkPMv1A09pCuZIeJQoKgwh69Gxm04fW1QJRsMGq7I+cXSqheO5hrFlOrTSHeddJF2FAnOXL8nCBKtK5uE92NLjOlFl88RMrNipQx0EedF0ieSGCKppyhpLY+kBBKl1AWPdDp2raywudxDMmjCDc833yeAZoMQC5ALJSQKu3chuv66zx1/8ER1bPK+Bx/cte+CHtV+Y0lutvqMsJofC9CaMMVEfEKezzMYgxkmj78+2WDfc1ml0VqujI/VatX7Hzy4Y3KbBd0NHz8ze2Tnzqf74THLh25izpofdq1AxGynzGQqler1OqDAdltI78jyeqGY7W2M9FwnOKT03wVjyTzkqcOde/deedVr9+4cC2lHpGjV1xRTV1M0OgGX0Xny68+6anFu8X/8j2ccnat35wd78zu7nSErk8ds17Ol8Wyn05RVLwaVlI5einip4SOxSZ+6gYlVr9eFOOGMx6+mbeoKj64mar9uJHpImqbxcMof/MENx47OwNdqSVpuWrms7nmMJDErK91siuNFkRN10wzzaWbm2LF86iSs2CiuglKO/FbfjHM5tb1SB/tw555fnz167P9n7z3gLKuq9NF9crrn3Jwqh84kUWRUHB0FB1BBEDG2ER2xVYygjAIijphGBB0YAcXA6IwR9enMOOM4zvOvqBiwGzqnynXzveeenN7a+9yqrg7V86t+vKfV3UusvnXqhH323WuvtfZe6/uKyb6JiQkIfbft3kMLeNs25O2+voG5WuMEOgznMIPWtVoiyw8MDEBQjTMoI6Sl03feeVM2g5otlCbrdLaDG8aSVI2EguoNXAAIHjYYeovsLYfLhxx+iHgawz6DSz9cTkRk8zalaRx9SO/iTTa0oK7PeOYztewzx8dzW7dupQVNkhSy8K744cnuCp9k6hotkLGEBB+cJPj7FBPQuFDdTWdVsC2OxzkhJbKoMrutNHgOQkV8YYRjXZ9azIsK8S6nF+fSMGHEhIzchMHAlc6//E6H2Qh2I53D42n8/HetGyw4ZtOxdDAshu9iUowFPiWGsDxiZEQXVCvz2GMzmzZhpqlao6YkBMcPTdsEH1JUkuAC4mQhG85n5xpISm1wAg9uqOttCzPBIJyxDOM4rU1PT2vQWDqrqaHvIS01DH9tNaeTGcH1D/znf31HUbDfG9fpg874AfIcJCroWRdtqbS9/rEzpuZaLp1IaEUHb8tgwJTesvPCDNOjRfaRQPC7w4ANwWfgs3H9uq4kn/Oy1/7iP76MUmiGZF8UJIFGlu23VYUPI68/o8HpphfyrMDzuLg3tWSULWK+9fwXGs3XnFxOsAURnoLZ7RkNTm94SObwkrKI2VGQQ5wN8BgC+Jv6zLqruDSHkqV4ZmQZH4UtkZSkB4wWMI4v4OqiaHHNz4vSYsKxK3ZnRiDrGK7b4CWY0VaZ/3xSqevxhMJbKRSMOhGcUGQ4bl9fH6JPJGctBv6anMRpEuPj4425gxIfQfwJVi6iMNbQApNA/AFHkRiPXxCe9rSn3X77DfCHUgEnwXs+9mn9JRuMSwVc7UYbox/GRbgcjSp18JxRIrEsDGrkhJqInXA4AQwOHBFEmedw0R54qg8+ePd7/vauXQcr+fxA26IgNC0WiydQcxZX2zzjGc94+Be/kAkMTbPZTKos/C9ErkgKaxnEKAJee4e+SqVSS5fNjsCEtGw7mcSIbe985zvn5veFYZDKDkwffLx/dN3sxN6kltFkfmL/fknGqljqH9szuZ/Tzltpm+HbATeBDbzzn/pUaK1H05rM4rWG1eY6n9zqShOnNAQvlaKxpXB9ZJpewHPtJrdx7dqf/OJxKX/MpaYlanxYGip2fsfSrt3ZzSlYaX784IfAKsoiNuhhGHECXhVZXAdlFnZ+Y6SR/fsn1hKMb8cJZQaxIuZTDqL49KUbv/jONiV6bsRRVAenXSFw2sH/ZEhsZi8Dl6SI9PRcJ5PROA7JBG3Q95Fh4lVoy+P6yuiTn7zu8he9vVFz+wY22IYv8Kbj0otvu7hdTC95carHn3OoE4ToLzo1cAbGn3HBHRwB2ZEF1G3N5tJyFLgswsBLAsNm0nnHDjw/At2esLcuXn6I0oo8R5BlUCRZUSxcNFhIJBL76mZpzXO6xmQUqdWqweaUYnkThKZwcrNNC+KGMKIJX8bRQ5cgXZFySXQ4mYoksoHu57LJt7/1zZk0TTsBzRmHY8ivDjm51fWQgOnjQRi2VTUELtlXoq655ppdk5+p/S+gXMcQMBpGu51c4ErMKDzWSew3U6bjHFNdTR38PW1kZCiGQXEcVyMYK5OTk/0DGJcULRahLwiOdW+689Hf/ThfwigziUSq253pdtqiIPDSEhduiboajYoopEWRbTTmR0eGSVNt0/Ayac3yKd2Ybzvqhg0X/nHX/lqtFr8IWvlWZQzDDb69prCd1iwcsYzGyMhIbX5CFjmeiRk0KFC/AKILip2ZmYnSS9irDn3AHyuVytjYWKVahZ4ZGRm9554PJXjUsZEQoqJMSM7JbGjigADXqVd1dPnVf7vSNmMs1RADiG/c2Ctzx822LElK/m+X/nnJSaWuS4YuvWRg4M/sgt/DMxRDlOMpZxdELuxtHR524YJEC9wuh0uD2ij2nVtvz8Hni17xhU5jho8MiBhxSYAshdQiN1Sc4o/9TYbGLiLeeCBZe37gqqoqQchH051OmzzkyMKgkVxYr9dldViSUuTauu8z+fxa8Ku9wzikD33m5D41lep0mo4nWjZuQ7NlUhQ1NVvhxQRiCrlk4jcP/+vw+AbLrRb6UhNTVZorLV4eLTQ7puWjl3QFFSOnkR612F2cIjsU+sWjj51z1gb8XK59z5c/lJRxkAznCAKSKOQGod5tZZPJjtnJ9yDV6MOaG0OZ05TjeiwLvecLJJHfcYMsCg28N47XBH0G6TZSyDJ8o4uufun1ISWAs7TYWmYhLyugl9w74jBbR28I+IHnpjS+MTeJwWh0lOJxbpQkyGi1yUmlrscRmuPAErIsrWmaRaZbNwzn5uaQsmICi5jAiidZ+a6L8bKR4/M8CwLW9ZjqyrEM3udQFHD2EF4B8uAOEEQxDKOqMefMkerabE5Ag4eHh2+++Wb4dd142iB2JjxGnNsT0+wlMCQE5JG1GbCuuQyeKQwHo7fBwwMy6OFW77vxTkmyrZW+PCFfbDarXce+6KKLfv/bh+HIQDlz5ZVX/viH31QEFgJymGUGclmBoX1JwkU5cpJeoAU8/E5U3Jm8IMY4bLbjgO8AfSLwjE08lzAAr1VSRBSvtzkOnU6nraa58lbjTDKTUF0mEqzEcIjUHZ7Aff60chKra8+9jHCdDf7k2Tab4GiG4iiESW4ilMuoc66HtyLjeTjmhorYw+/Qi+wW7zuanbbak9kkVoN/euCzpSTEx65AQ9QaROSSgOy2Uj1ACez9Gh7iwU9ElIOLbjARCE/jGd727QWch0NRayyWq0gCLrKTiL8KyiaJeMsE7IO0FNtsaewqx7vEZMODvEQqI9Y7riTxYYRUGXU6Ubtr9fXJmQS68d2veed17/NwhhOLCUqihVRn/PoRYcpaOpoPdUKz7UlK2UTG9t0NLbWetEGYrRiXvui22szE+rV9M1O7BNbJ5pVuuyIIIcxT7hIbTh9ekgqxcTKZnJ2ZL5VKs7Oz4FS3m3jbtmN0QDOR64PSSrK2dzde6T3rvGfum5jh1UKEuAXsdUKtEi8Q03gCDQj5JXYEcIZZvAcESmp123OK4EcRG+c5e5ZH0wGz2uzrSayuR4okSTTNeK7X6OpKMhWEEUztJ1DFAaYAgh8IO+FzNonXRTVVguAVW28O69bCynCcZYE/Y8zUwGcYlmUIpumCkkmstHDykepKgYXEO59sHO5GESYkhegrkxSXWyGpNxoQUkLbavV6LocRQyE63bLlndXqnCgqvmdoqf7ZSr3VOlAslTqmlsv0t1duXmMW5r5yudts+z5u2+xs4+yzz96/9/GBgYH77rstl4R5AS96ezi134JXttChCeYIiwY+CkQmDI1dA1HEF2bTOD1T5FGzi+GvMLy4iLqE6AMc4xe++MYTILyHucDV5xOSRCoisV3F5cSrbl34ZFPXhSxAmoqChfSZKN6D9Tya5R3TFGQ5m87AibVaZyCX3Na0aJqP6VJgdDm2m0jIruN3u5YsLUkD7N0YK5Wla5QtjQ1ugs9dHcZl2jMRnUC0z8UhM01yhimS2UST+cBwcaaEZUBch28ERhIs5PQUvWXLFts52rXDT2E1bnp6uq+vL2YoL5UKoLcYhl/TIrR0MfmQ+IEkimKtXpF4liLk6MVs+q67PlPIJ48g7lm8+EATbXn7J6empvLlgdk5QposKH39Qzt27ElqGWx4F65aTMd1TFmTx7ttxFByfFtF6Z+a8UXxTNsLXvXqz33zX97mQIiI/QLWtFXXx4EkQyC44TPH9jTWIpD/EossOEhhnZyebo8NQayLLr30Ct93y+VyFIS1WiubK1gGfpTHyj6SApjCqB7NH3mZ3tJegImdmd5eK3EzqKiHpG4bDTayv3j/P2gyBZ6EZXYl4TQd85+x0GSNRyAQDRA3dk2jXMz8/d///WXXfqTR6MSkGKKQEHgxBuwql1Ptln7MW+FVIpXZtfM38Pmaa65pze93umF/n9btBiHt95LmiLoyYS8J0UEQ2jpBwGcyOKO/Wu0EQXdk5IKZmZmHf/W9Yz7FpnG9qLKA3NBohxBvjw1n5mtOKn1s0g0HV3Lj8jeZRQ4Zw5WZaimf7HS7auLYGchgyu6///rLLnsvOKL5Al6j7lrejh07hofHW81jv/5xBCaLvbt3vPrVr7atqNueSWui5VCyIoO6eq4t8DzNipbZAXcX4YILQdNEOvBAXdnIoxi+VFqzZ8evtMzA//nZQz4Zmm0dglu/r8Q2CcDsq974QToiGKUrFPAIItvuK2J7irfNETawp/ddT8tpOS3/H8rJpa5LU/ypJZ/BLY380PXAC1LTaQb5juXCmw+XaVFiVFWJnWHTcPG6iNuxTBcsLcctNWKHYsv9RkUQmIHzMNrDuz787rOGULvrKBItM5yNetgxKN5xjXo+JLiCDrjElp+RcIcbIZqbqw715eGX5jKvksbILARYLK76jII1wxkwma98+UtjbPElufI94Xiw8F0ahQRiCq9p2Y5RLOTAhieTOGtiYZlnMQ+Q6XoczSU2DPZPzzXrM7jGKFccChN0qzELDsnCaXgtKlzkXOYOLN4qboFPygWiKOgglB+npztcuZD8zrcfzIqoorfzaqKAIsM0wJrF2OgxvhzLHNrz9f0wrgTWdV2SJHDBJ0wcL0Cr4xp3lSQnz843RK3oU0II9rg3dP3FzAvC6Lvo39J0QMd1FiwK52em2BAbaMf1VZ7CEUrIrDbLiuXkUtflxXVBA0Xed2G4SKJULqsQCjba7fn5eYHX8pjuAs24FQqxsqwJPGjtsgsa4Ax7ngUeI3z+1Kc+Vdn9E9tDmZQkILrjEkaso9QVpglWUbqmlxaxdyykMi3wtH3L0vVE+tgE3skwDFAC5g78L2hvujw9sX3jmWf+4Aff660lHzXcghAn2afJzn+veJ4jdb44dwr/egQda7wAPN/Et0ql0LMvfgcc27Vr11nnnt/sQBS/LLHNcjI5Obl2rN8xQwiGX/KSl3zjgXsK+TwO5yNPkZWQ5CRjygK+Nw9i0nRSkCgIEvioEKsPDw/D9/K0pz2NLozoeiWbVP0wMvROiqycgS4n80PGiivtMcn9kzY9OS5XoHgR5guPEC+s+EZ/ajmZ1XVJAg0dwxUIihR5uEiEB3OLmHwmMzo2vHP7gWYTr7K02g1J0BhGCALKdX1RjKf/wxmcqEBpWmxgP/OMc+D3T9/8VsZ/d1+OZpkAU2aQ2Die+KmIqAcZ81bgSYRKNE73pRaK0Y/T9Dkbb73gVhFgCEmCWAu1Wt2EhJZTI2iuvABY5JLyFCqi2qbNYVnysCVKC5F0hrJ4GbQF/edDd8KR17zpQ9Nz+6odO50pB9Shd8GgMMR2cb6Kehzth1CUIhSCmRseK8zOz64Zf9rs1EHXj1635R/n5uYCx5S5Ns4cpiiwnKaNMTTwo9UE9Fg6m4MZM53NQxNd3wNHYGzNmq/+4uEig7wQw0TCe8xW0duuuwUuWX+GPFXRI4y0RocUdcS7YDp5+A/XR7J0b3qyyHcW9pWz733P2zOpZOjbYeCCr8D4UQ+4fVXJyayuSwVGA0zbrmvjFwaV9RwKVEySPv7x99zw3s/GSC65XE4Wk64b0hQj8IrjHDsBHsZcZXLWsrAVE0WUUUjqbxAoiURv0yUeRCTZP/4Y6ypY+BgXBkaaietRA03TCO33UYK3SfkDBw5s2bKlQ/YwhoaK8/OVCKxh0KXYY39rmiiatmfomLw8IHlU2awG7h+4+i6BYKQXq3gXxGrVNS2vplMHZ6eVJLZgUuoMhmFw6cLKsxGazWY6nd62bVt/KU9FXqMB7kv70d8+qHH4mZMzQT7PCByKs6BhZoN+q+koqyLdQ7UaGixjmpuZeSQzOC+ClyS4oSjJ5YKwdSvOOtaKQxG9HI7M8WT37t1jowSMkuUC1+bAvLO0BdMrp57A3f6EcnKp6+JAPMpRhO/JtXQ+wiw0iGI5nrEcN/RQXw5NTU96mO0UjK7o2pFleZKo0SRzgNwq3hiIIURBBekJ21HHNuzScdrtM6++TqYNz5jlaCcMQ5GQlmKLFDFURDMhrlUHcRkfLAmEZzHphizLYGrA3YxLZEkDj9xUsFotOK1YHPryVz8Nvxaycr3lZFNCS/c09dheHCahElGrY6U0abEnDA9vNcrCoS966ZOkyEFhaHtUvRsqaWzNQUlB05976btoXu35BtjGHsrloAK8iUr38v569wlJVhY8SjfY8TVP7TRaPEZAdnOZ/hdf+fl/vf9lxWKKFjzOQhLH8MQrpgh7R4nDMON01zirrDgBspvGmUVles5IaDjvMJNO2y5+6qZNeNus7dIeUto+dlzQoTh8oSQBNwlifY5kTdBkcZ6sAVPhxvVrW63AZbsYsJznyDwaCtTqG/yrr8UnJjijLQx5Cee7eT44ugqEsh7RJTAm2RI2LGC7bDOAiAaUyjTc5ZYistksGA3TwLm+a4ZzX7n3rqyE+zFcoKlcLInDTK/kERaxqCKNHPI3z4sSPF4psrxlXeIEGYTNjpfWsHKCtYEALzZfy6E4EfQZKk6TihGAYYLgOLDFRwati9LtdiVBEMVEXkQ6CVY1lbEj9G//dsfzL7/5OP15TIEQUeZFiGDTKoTeIbQEjoCNfdvb3vaZz3y8v68fg7MucMmLEo4ILr3kMowpF0ZTB3dkCmVZTs1M7+kb3BSioF2fhJdt6w5i4EScPsVphUZTR9KK8Xo+97m/yyeR0cWJ0OAbQxCrSAlOWpb58s9WTi51XRj78ZS7xAZRiFfwf2SRlmQWYXXiaVRqoKnv3/60y66DI81Q0iMp1z96kNSCOq0qHwZcgLUjQkIQCT7JznGrUwlGz/bhQdOamwQl5HHca5aSYojiYInq2l2agelb6LhmUsrkYrc6QD1PDnSXHEmgZSHUPIRtb1FjYpsWCAxHI5NT44ofhpTUQaRa6XrZBFfRfTXBqjxlB4gXeTBTNNdjPY8C/KhoMadgqUSoofaGPmaO5hdhXzHJwPe/++HnXfJWQdVoLuFHXKWml0YGq/OdbK9fA5JlFC/7+Gz8PkwYBm1NYwNkhCFLKJwpRk38urHu8nd/rzI/D245TbGq1Nv95hBdbWwc4Mugvz5d4oRys9OWlJF63U2ohh/1e8wYJTItC2JwvG9s19hULtu1dJJ76PeAl0M+QAJOz/bmYHawQ8/xzEQigTmyyAZ1Z6o5lkCih9KCjJfgmDCZVmzE+iiSVhtWzMmlriuXZBJ1290YOBOcz67LVquYwMY0zeWWISB2TcgMBJbwGfzHV77yld958AsQG+NsRMKpQVO0LMo0aDhmlPXh5tTyCTTL7dSzNAueN852JdntIQemCldUgz0UFcV2HFbEhBrvuekj0/u2Z/rXMLTLdI8RbfZymMiuz9Hq2lzYzmCOCiC6VpjN/QWfUPfsn1G0HITZlUolky6j5opXjKFzMFwOy2YymWajHYfrEB3QQTQyMnJw775yuQg+C3QgRYeFXL7dqYOyqaq6b9++fGHUsvw163Dpz8Rso9Pp0Nyxu4wjVRyFvgG4M66e9byZGRywjObzxzx/Ncqprq4wSLumUi7iupzHp2qMlPXtaGB4vFarUSFHKBqxhwuxGRVhLJiAYptdEXFlVsLma2z92GN//JXLSRjBn816cLcujozAXNAcevwxdP8Xv/mzn/+SGlh2xFDL6KvQssFLBAc4dmshhMao+SJetW53dVFIWK4DQ7xrPSlKrXdYrV6vK/yy4Ilhb/XryFlDCuukAI0Ek4ehVDCZdKpe1/VKd0Pfpt/+4bHRtRuK6aFt27YN9pdIGB9fEp+8OIoWwelofE/8E1vddImfmJhTkprtz8/Wdw/1YcCdZI5Oa/L0xM83ntN/263XbBjJYKQc3xdY1vIsx5EkhSyhI/T0v3rfwYk9+La8aJiGyseE94tF+iyNcw+RohZ0XW+02/Dd5TJJ8OqzIj7z3rs+sFBN7MVtpCKWXoWBKzqtrjCjl0rpj3zkw/D53R/6+6luOFuvw9wM1jUpHrt2GxwtiF0TZM/m8ccfB3277LLLPEuXGIlj8bIOw7COYwkyx3NP0g1zeHj4oG8s14BoGSgXUE5QVNf1Y8vPcjxmFsdstCwMWUVOgiWBI6qWBMOVzKRxaZ63vGu3HGDM8oJrDN0gk++77743vfYNX9AtF6zr4OAgCleMGAOeCJhKeKMD+w+ce+65//i598DBpIiqDQTzpO+hBIfxcSCYTBBvROHwUvr+6Zkcdn0tMJsUQY1K5otCV7fdY2+8woQF89dsvQbfSKlU2rt7m9vE+7ql0tHp1atVTnV15UURwtxBgugwd3A7JeUzsghxlcrJ2DjgbHoXYUSXMKb9xh6yNOo7oUjYOpq6de5ZZ2/9g4iprggkH3aVE4kgslum63mhYTLpkM9x+1faMDbTDyPYDUyNQCKm08mWUWE4D7zjQl52nNlsCqPZtFt7N20Y+PSnt+SzaGku7RGKG6B4tXSp4CNJj10s6j5MoSOMC2W6iOHAK0bf/KdrLr74LQmaTkjZtsUt1BguhAsYD5WUIi0phIhwd7nxXSV5gyjB1UiU2b27zTe8/m44uHfX1g1rhzjKbNamHavqu3o2LadUfmbmAAZeTq61XalUHti+c5qTcpKCn3jwwC5W4FkxDp7DkCZraFRIcNgF3aJKUpbnzITIu3ab8upPORcDcdSq/iDOH3NRD2cH2k9xaIEmcFXJqa6uiiLVKrWKhaOpXC433fZVNWdhgqZMjE52tDQaDQhuYS6Hz4IgPPLII4N9JYENu62GIkkQOEF8BRYD7pbPp1ptnef5H/zg/uUasJzZ65JFY/iPcFOhXbucu+++G5oEz4WA1nEcMMt4JVaW9+7d+453vGP/3l+nyuXFy48YhyG1iP556Bg6rrpOTO4ZHF3v+lYALjPyXDczNDy8b2Ja1AaWe5flBGacarVqmt3h/hLPUDMzB+EgOB133/3+Qga1G0gSUFpBjheylCuxeBaY0FlRpmp1dP37PtnUw2oDJ2vGO2FOcKyd6gWvJ94bg6h+fLAcA9kVVxna4fHkVFdX1zNyhaRKVjv/8bO3v+bNN1RbFctECiUxhAk5oHhMaUU5GEwE4YGiqDy4dnobO1rFXOYP87OilnVtXXfnaEFSsqwkC3qz1nXnO9XQ9ZySmH/hX29ergHLOcMswrRXMPLi2HVooD/Hcbff8o6zzhq3LQzei8lnPC+bkQMCvwvhmbvESz3EGkVuHy5JQlyqybaI3wgXpuPy9F6eEKnwRjyDiZgTGlI41LRQSsIpDa9+9Rs6fpcQTFHEqC4YOrC0Edsr8sd2NbZjQRxhVhp2MjNgu3OVmp1La4UyNnqVqQOvee3HO7WZwf5cu3Ywk5KMTlXiIkXGez9molQsr61V2/M1cFiyLGa4Qtl0fq5a4WU8aHvAPJjhkzw3YkNaqDa7mkLxtJ/gbRnRsaLahiUp1KFYN8I8Kj0Y49NZTatLcAJQEOzZj+f7oTVrZmZmSoPnJDIS3u5jjx274mTjRsM2se1NSMLIyAgEdTTyCoXCd799KyLZha6FIYt4Gle6avzxenk56xq6GGHQ8ZGu43GWT7Mzc92BUmJyenqov7/RMrIpBfw6aImsqLLAdQ37yhe/bPHyI9Q1hrk4Wl0tgSQ5H0tdm7X5wbGnzlX2hLaeyA163aoZyKKontgQB6MHjkBC5Dqdtk3goMFOhmEAPsiDD96EIYU9jI2MF+zI/asU6nTRi698G9jMVCo7W8E+Rlzua/vHTrdKJpPgd3ieCRPX6Oio05yA7wWODxUKhzO+r2I51dXVMJtJNbmBkLVW6t6O3/zTWedtFrQBicu4ERPQMRU6G1EB06MXRTLOl6dUkSCD6jA4wBCzGHfc7lxxxXVfeeCuza94uaqwntOlQotm8P4jZa8YZcSyEzCUa5X5OO0hk9Lm5+dpnI041GrXSOVAGP9cvOQ//+2fGZa1LUtcSACAwcuytO/iwga4D06vlzFCjGuaHM/AvGOK6XoH+9sDg2gaj2305i0fMUwnDKj/evjDESbUQH/59OsSVJHijP/58UebTUQl0ObNN81XG5l02XUI3ooXM81Lcf0o/n9EgNpwqjH0jM9JU4YzRYs4S4STo7hqPIxCLwpmpqa2vONTb/mb1z/9KVnPx4iHCRkXKoQKeuFl13N8mudStUYgcHjp3nQ920A0KxFTSdJJe0Yep5FVKnMYyaldj7ym02z823c+p5D5lo5sivJ6jHYR2bGi6KM2tVaHnOrqCroKU3K7i6urstnUbK2WSqXsiBJE0T0hTNMPf/jD3/3uP2tSD7U0hjyiwxWvaTguCVybiNT24VIyTJeIs/xRQl2oyzt8zJlmXdW0WFdjH5vl4oIcxIlijKQB1hhGaiaTca0uBL4QaWuaktKQbpo33ngbnLlz51RpYJhh2Oc+97nf/s53nv/CFxWLfw0OeatWu/LKK3/wve+2Q/S9b9729Oe8HZfLj+Jko727p5KpXLvdFVaeJ3T22Wdv27btS1/6kipcfPaZZwoqHpGcgqYbjYGBAct29Y7dwUkguG4J7CdMOl2zfcxbgaMEwS34OPWp+bjmhiJEXhDwpzTxmJesOjnV1bXbtXieJ44l6ur2QDb3Hw997qrN751q7GWUUoDAFuAuCjEiN0ODicLZMzgkWsI2F+JQDc/3jioW//DINEu6dd+e1pqxFENT3RZO4l1pw1ocdgu5Qs8M7O/ilL1iEnUV5Ma5zHE4uuQSLszSBFnG83o1oPBB1ZATChzmxsSsXqZQDglbqskIbIAIaTNeUq6Z8hzRgvEzN5gOsixPyb3w6tfeI6nPKg7kHn/sd+m8bLvlJ513Na/mc7lSMZuzLW/n9j/CJYMDIzNzM/l8ycClNuyCucdpvQS0jWN6edHUYjYvitORQzQ5F1hu8Y87rRtv/Vmr/W27awgkvTk51PfoY3uKhT6eTyZTMO2I5EqmUWsKcW1Tj4oI44NjokwKaSo3OfX7ohRqvPf9r9+Th1dz8Iybxmv48dMYBN8m6Rl6kTJrVcmprq6JhArxTvwZpmE3cAQlKQgChEAnQO4bp0O94Q1vuPcfPrV+TcZxfY5nMylp5bueELa92DJ1q9PJk1JPSetz3YD16y0zUGQ8Xo9WVzFgPLcdRrwgJAQZTxDVakvDOE2CabbDkFZk2g8lUFeWsrpWSNMhHfkcx8212+XBcxsN3A+8FHohp8ga2GHwLQ9M7HNMzLIBZzYq1Y0bN863bMdx9uzZs37dJplsPoOXPj6+bn6+tvIOA4/ABHvIC8zs7Kxl60N9/ZLET09PHzx4ED+UQLSAxKzzeINn+bJDOKdUKqHObCadATM/NTWVUXDzVGGVld0cR051dQ0hAPQCy8TLvOUyTMOMbaF/+fLfXfjiLTrVJoSiOFUII3kFAkNKSSLGgmApWMjeC8j6COY7RtLcbOXpf3H5r3/5Xy956R2aHHUbc/mMAk5jJbHiESMF1tAQXsRqkBpuOZgm8SGrJhUM4LiYUbQk5zgMBsNIgyGu20EkYu/RcAPflJtNvTx4lqGD9oegh9Byw3DAwqoJlXN+Jsqc7An12oFieRAuOXBw/+j6s/bs2VEu9Veru7f9/r6/vuQaWfS9buM/fnR/IaXMmzi8vPTym778pVuyBOThRVd9+JHf/7S/bxjCSrIly8bVDTgUwORzLOcdwuWIDqFgYKBRVetvGobbcigqxyYLVV/wm64epAdAbSWpUe1GhM7E97G6BiGcL1pOh6zSx7u77GL0TqMmjfyE7H/rwU8IARouD8QZHX7LYLUkPNddmNsgQglpj0Sxq4xw/VRXV4wyIYrxaiToVTKZwaUzOFHCQSuPd0ICNT46OpqRuW1/+D9nbxjbu2trX1+foqy4SnMkN/b+979/w/Bg/CtFyn0ChBYH/tFuXECg1cCSz82hHEH2Bb+B4/FVHaJj8POlV18PI/37378Dfu1aqCSZJNdAbDiI0FOhShclE+jq19xqdHE60cUXX/zDH/27baB+DUfjYPeuet2WTmumf+RFL3jBC+gIb4f+5Ge/uPTyG8AlcVYOQBGvGMuUBKbewfnREJuwELXOzT0GnWYbYTZTpHgxtq4YQxzecJn8awjIJ6a2a2lJEpHVtrzIl4hfzS4DK7ca5VRX19NyWlaRnOrqKoqyZ7qcgKPBFF6LCX2vZXrKv//rFy668p2IkvCmP4bbxSsodCAh2nH5GVyWTTIEAsy9xKFIiPPy1GKyYZiGXrHTSmlk7V3/eGs+h/f8uJXvVdZm24ODyTBAxPPFZhOiNvACwMwshzFEE9RS8A74TMBT+JGTjYZaynRtpLH4m37z694Y2m2IXd/8+rd9818+p3BIQXK3i0eBhHp+YUZBkzOoPkWFoTjQP75zm7/l1Xfc8w/vYkI0c8AbG+2nqbNL5fNr89W1Y8/ZP3UAkcWtb33jEy996bsQw5MMihB3CN5i4eMSf4bGYW28OLe4Rh5XtBtUwIlU1zEsswtuuZjnLN9pGnZ/X3/kQChuOX7XsboSWXMOQpNh6TDCKSu9pSbkkR1jbNUPTu7ZtHHo/o+/H74tVZWchs4KpN/Bi1BVvCe3pK8oUrnBnnaGV5dEUQQuX5ds5GAaFdPEYP+MqJ/QkiHDMCLDBx523iSFe+Mb3/jVr3w6I2vcyrsZdBWcc98Pc7kei0+r1VVkIYK5Y9mFK4qsD6VYtlffd8tHPjE5vR/UVRB5xzMiOsXgLWLs9l900UWsoPRDPB4p9XadkeVGC5N0Cam0ExQUZRO8Atxt7dq1cKtXv/rVVnsiJa/l+UoUnd1ut2Msf4gj4JLNmzfzomTbcL8Vj37ocFAtuBsvwITgYd46gomD2fEwWCUN8UUQRHE0YZkGRObhMh43BB07d+7MpyEE8LuWnVDVGAkR+f6xL1iFcqqrK4Up01GCpNHDJM0kMPEZhVwN8T/7+mcue9EbAybrMqk5w08Nr99dramJTNJkD8Fj9v7FCQX4X1wQgDhBhQFSw+l9m/7qZThbWPAskYUwLeq2G/BrSlM5OrQsEwYfaLgkJhqtNkPzEGmqidR8tZnNZq1wxVUBlKTYth0hTxVlP8DBXn1e37Thgont21K8xmAkz5CJAhTF+RUF5KC2nJuamuovDjpGJ0WSgVVROXhw/8g67uDUTDLTZ7uMJwYTRjbZ95S2nAZ9OCdRUTSx3dJzuZxJiBxbs1FuUEVRDblOSFMUr9U6SMsPz862GC6XTqdtq3uM5pJJR+WzuMTdiQ38grFrI4cRwGthWTeMAlH02oTvjxWQF9geKwi8zHMCzBoiiwJDF3hEGe314s6f/Mvd4M24UchriUWsQ+hV8G7Yw8Y6fOmrjR6HyKmurscR+K7XrVv3f/9qp1ZMgeHdsWNHZmycPiHaMp7nRZ5pt5sjIyPw6+TBAyhwNE3FiE2OQyHMmBoGFEuzmNsOowRHx9mxWE4arRZYIV7gMJ6ChX3oNWvWfOADHzhzHZ6SmAWWLbQkVXbOREkZu9DVWbevDytL7GjPzJulomz4yAnxYtXTL3z3vn37pES2v7+f6tTvu++uYgHnQiUJSCoYQprDsMAwSekOuvTyLYqSgYljbGxs154q2E/6Cd3dxBSYU1OqmgTbPjMz+by/vOA3v354KJP8/Oc/n8/nwSzHXbfYgasRoHQ5OeXVdQn85SKqdBwVyRK68b3XTb37JpvyGY46r3/tIzv3pZeBBT6+fOeh6xkqUjnq4PQ0/Lqmvz9A3uz85GhxKEShF3kBaAUjxVBg4Ot17aCwcnUNGBSDIfG9XABk6q6qUmbHFiUCOEb52D2M8+/JOw/KcqsdigK9sY9vN3GeREJLNhq1ES3RqdYlQctqnO2j3/7o029400dma62o2+EzppBFHo2aXluhsb4KGmipyyHeBDNJOw/9+90veenf7D/wmB1Wsn2ZVqOiCqmV99nSEtXFSj2c2+zbwZkbN83Nz7jdxhlr+n778I9TCdGzJkFXfd+vVCplUpkEehvTc57YDPvnKae8ui4vEDWVy+K3v/3JF738dnACtbID5iLmHV+pQBD7ra9grxjiK/gJxmFoYGCoOAS21HZtTdV8JmIRXanXwXQkkklNZJgTqKim8S6ObTs03lkkFXNkpMIgxllBIUGaCRexHfEPiBWTSYkmMWSaAIpTEc71c103n89WGxYmWGWZRse4664PXnTpNWC9v/SlLykcPr9c6FGPY9JUgQ+CwLDtpKJ0YHr6xr1Xbn6f3sXA30ND65rznRPotOUEvhfMctTtwhQEPwcHBzkm+t7X34+PSNLQ0FBMCBD22OZ6e3VPYAP+hHLKqysZusHh3hpDlg0pxGkK/hRZ06NFkVaCRm23ikOsFdu9uYPBK19x4+fvuz2TwE8SBwY8DwkcuL6RqsLgR5WZWn9frpDMcixWKPjr3MoXk7sWSkiIVQR9gZXNpRD4xEE6YZE3xdabOYwWvSNx1Rb6m2v+lgq9O+/8JBx559vfKRJQqEark1BSIcXNVup9A2OG7SbGngLh4otf89GZiUmGFfoKpXoDs+OZbT2bSwWho6VwDka1oTs+r6YHPF9kGXn7jmbpRDySBZaTiI6NKlogcY9cd25yVuHpsYFUfX7v9L6J/oIWOSi2pbGKwk9N0+LZ6thIzqtTTnl1XV7gK4dv2gmCBx743Htu/txvdxzgMzlwWT1zxV8/hHyPP7Z18+bN3/ravQjzJsum6wocnyKgpLt27fr4Jz5zYP/OIARThoIowijz2oozK+yADb2O3mzi6JeMVEVNh67JcDzH9hii0eF5ixXbLg+d3Wx2syn11ltvxUcqlaGBvomJCTmhgcFkMJlmLzUDPAswa1azVi4WOV6yumb8J62k0AwGqAJb2tQ7fYNj7W6IEx5ExQ9wmT4KKit9l+MIdKZhGBRlbdu2LZtkzjnnnM9++mZZxIv8MJvAz8WkFJxTQRDznsCn/2nlVFfXiFq6LdBDCcX1y8hnWQwi7rWNoRK65zNvu/RF76Iis9bUeWHFOLfTs2VRynie9vQLPg6/FkpJ3za7RkOVBJr2h/qKe/Z4dre4adOGffv2gZXA2MDdAyt9ioqsVCqP1AJ4g7UaBrugPaqjB1qS97w4Xj0yiou6WlC1ipzXmNyjeDg5eTSXsOtzu379TQyDbOFVqISMDAdZJsqkUaWKFMHLkVmmXnVSKlZXmUeGGTJsxBMGoF37psoDAxyPqk2M6vvSl39wnsqs9F16yZWHCikWmd1RtVLxfXtkKKuLaO1I5u47by6qyLNMSpLBjY+h6mCqBXc9ruxXVXU5/LpVJ6e6uh5HwLTynCAvUMKCDjA8L4pRuPJ8fZjy4T6e54FlgF/rzRmRpUulUuja9fpspULBzTdt2vSFL3zQMFA+T6rkVj7CQ1IZ39FdsCoxr3lSZdp6oKpMLzvwqJY7LPqr57yaQRSE5fff9ymEN58JiHG3C2ZVkThwsC+88EJWTKJIcp25n/zkJzziMAwax+Xzclzv7jrgbrCiyHS6XXjT4eEBmkEtXX/Vq661LZMTzljxm/xvAlYdTH0+n//Yx25btJ2gnHGMihvP8zDrxW4wybVeZekQy8kpr669hPNeP1AodhodhHyep1CkC7zY1KliWvjJv37y6RdeJ8ulro+Hy8GDGIACVK5cLu/fv59hmFghj/mQQPIcJoTobrqFk2wLpVSjWWMV9p+/ezNDY+iJpIwOTkK8hTgZdVjEZTCn+EoFTBkYUV7GQ5MhiVTQVFpijAXWyTijaEnpHy4E/+l/fRWsqEpMKD6HxhznIZ/wGGRbOMVASTzJsrowoSTk9HOe/RpLWQNWjgZvO+rBU5BdXIw7pyRE0KLy4FCl0WKZlOGeH9AJs20qqRWDJx4m2CkgCf24KACJHGuYnVw2UZ/aryWQwiAOOQwXcmxPcRMLScInjZYuyimvrssLOFQ0TYNPJYpJ1/fbhgHaGDpOQPYmzz33XPgJvivej81kfCLL3QqcMZj7BbG3fAT3AbcNQtZXvvKVX3rgCxlZ2rt379g4RjB6yUte0um2VFG2Vx4hU0us5xJuuLgB5I0O/xMiGR2e1221nP6S1upipZIkWpLUSqUmy7xrBoVC39yc47pWoVDwXC/CcXWIIrJftEDYRfVIbcOZmRmIVOG9QprtK+dc1xAkNpUCZa2u9F2OI/ClgH9rWfC9iDfccMMt77l2sJBUlZMnQD2OnFbXY7q2HE5/85q0IFpWJyMnA3D25GQqlYvYlGdhKP2JiQk4b/369aBpkiRZlgU6uZzGWqHlBE4yVZJobMLM0M/0l4psuHt2+qrXfXTH438877yn2N22Y+m2ISYS41W4T2JopW+yND0vOjxYi72GhXzdQ39zPYNmaU8LTaU81ZzBbx6JKpfusJ3QDtWkWm108oOaxEZdq7vj8W2XXPq8rXM/xbcIGSbsYanh6kLCgsGqfpetpNcJnKDtPvBftJQQlWkaqaK14qVhOozDbMLoR3tLX6pldkvl/B//8+dP/6unbN26Y2RsLDC6NLX6CG9OQE6r67LCElcqTo4BbYwYEbS063ip0kir1Tr//PMRISDGQCque/wACewAaPIC2Rwi7BIBx9Fgi3RdHxwcBCsdutb46KDIQdClVKtVfxm/+jhyXHUl2xtHqWucQSUIHLxZkuQoJbXM9Oy8oijg20PEDm9Xq85JIpNW5QsuuOCWW66Vs9eihQSpRTjBWLdsQhgLjWiRDx2Enn/FdZIkHIaA/P9aoDMfeOCtH9rCVDvT8EXgRzMMdCOY3CfyMX+WclpdD5ee79gjI3RtJ6GpRmBzkkRhdraiR+E9eohdf/e73yGM1p3OZrMkJw7cM2u5fDfK0biAb8+HQYB9tpQ8jhy61e5wXILn80lFSsieqbeMLm+0OqYJXiiz5+cfWWnbjwY6/F9P9ihkOohiULOD0mTBu9ZCb7r29na77tZmKc/7jx9/VuKR1cXFtFGE+jNgfgMCFMoQwqyFTlvYI7JN0/PDIryXgvmUz/Xc6YldZvFJK38XQgONZ5gAui8+GMS5Iwz2fna2K0G7M7ruzH1T4dqBE8HrWI1yWl2PJxBwamIicAOawbujYHBcimoY2FisW7cOEesKdgm0FBQ45p46psA5ONPdteJzEokEy7IUiykVLcswzcgw9YFyoV6tQIj4sU++fd0YiguyVyQMWgAiPEqO3smI1TXEq904b2LRMwA3AcP8EkwWXFckom6nm9EScdjtez7HLjshwLXgQagpFXz551544Vy1Pj52gaZpK+Z1Pq788KGbdNtut9tJhgG/5uabb77n0+9Nnkie4+qT0+q6RBZm6BCR5B+KESQZ4jLHc8G3/OzdP92zf84MUb5UhrHyzw++Fs68+hVfhNgVvFlQ7OM4wykBaVzIYXw+bB/0xjymPxW4iKb7CnkwzjzHTh2cyWS0ZrP1/us/+/UH3+5LwnJ3W04Or+fsCb3k16VpEvHJT3rWaxCl+lHo+Ayv4hGfLQztN+WBgXX7Om3HYZ//hgd2Pv77fCpBR7apN8A31l0RRQIhm2YW2Dd6zjbLMyFNzVSqQyPrZ8LL1LHCXjnbdJoJNLPSd6EIJjtNEZBxeoE6lwoCGl1y5U3gq8OTBTmhNysTU41EMhU8sVPCn6ucVtdlhRA94hEORjWg0COPPJLJrM/JCQcHocHFF18Mf/ryP/37a1/7GVylGQRgKpeD5I8ZEymejSsEDAe025ZUBcwXGO0NGzZMT2EksSjy4Dg89wUveEGKW/lOzpKn/6/qGoskjVK0bNhWf7F/ttGD3oaW4FpWstYKQfXY2FizMpOQeDmXg7Zhhz/ijqmufuD5QVQul2MuZpDp6eknPKkIbgvNS2k4tMZr9RyHM5/500tNp4DES6bMwi/xVgfOGcabigLPSRjeMMLFrJJKO+xkZKQ0Zq0bBqXUlXDmG17x3lTKB1Us9ffXawbN5FCQRHTSMAxW4iSZN7w6hLV2I+KkRESFHZ1gQ1A+x1CuZYD+5HPZerUhCknLgefwvJpsGjRir6rigA1rLN3jZA+gVTTy6Mh37E42qXpulwq8IPRcU5ckUZKkTlRa6evPOTqmY5f8puvbAc4BOmdsZM/uHUk2sFvdjWPDe/fucyoTA5lUuw4KLFEMJTrw9lxT7zJSCloLl/ghhxje9miPEFthB8KxZNEPnJmcCjNIi/XIRijG5vZDvDZOYEQZ/Dg38iEu0A1TFBOej9KpXK3eVBM5z0xEppPNOHpzemSABgcETu4b6K+39XpHVvki7WohQ4uyYhp1O5Q4D2k02cui4p2luNPiXCiGBNuLYHTxCSTWoFdZ6v+prq4nIGBwBgYGZmdxmgQMnEajUiwWdV1nGC4iUWIyhetjdbsLkZVlW2ByVfRE0ipBNKjrnTCwwMZJsqDJOcexMeoqv+JMqFKpdODAAZal86lMDLDyP//zP2dsWt+qz4NRvfXWm9YM4+Fte8g1kaqiZhMrQqmICEIFenwfvsmNH7h7z/6JbGHQ81ZcRgReSTKZlBMqx0nVWgumOeg038c6jNEmKQpC6Dvu+MBgESvevjk/X8IoPBdeelu9Xod+UARBFjJXXXXVf//w2yt99GqU0+p6Wk7LqpHT6rpiGV8zQtM0xWJTFkV2fxkjGDhGW1VTFK3oHVcHf61teH7Y39+vCAlM8aj4PZLYnpAPixDBFGGUwXEgYXxZwjxKReEhXF58GV6W/d4PbjJ0lFKxg1erISWBk5ZUEYloxestj3Xld7zjXrjx1q1bhwcx+MsznvGsW265tq+AWm3Un0W1LjanyRQSk9izzGaRH6Ed+9Db33nr9HxtaARnYh2YrKQyJYbjkXcUTwkVMiH4vTgEiHovQvd8VLKYJPOa2aY7HZ3nUBBxipzMyBgHzrBnbLOhJpR6vfnmN14fr5NzkuiEftujmw1z3foN0O1+4FY7bYHqh2hFJL1GUrv8JYgD8RMJcU/csb2eXZU166fVdcXyxS++5hWv+HxE9dYqv/CFd5kmyqbx0Lj8ijtgDOWUDLjHlWq90WjwIgeOcRQ9kYkCz3rWs9avffL7r7/2jA0bwEGVRWThTdEojFbsiyoK2r59OzjDuVwuToi/665rX/ayLa55QFb6nPa+ZheNDo4qCX/Pnj2hZWHQM8t+2vkvi5fWOgSyHA7COzbaOoYFX6FAd2EVzWREIdHp6njrSJLjmtU1a9Z06hPgojOM1yYstxoTJzvRZ555ZqvdabVa1X27L3neRW63g9MktNNpEqdlqYQSou1cDs03/01O4G2PVDIXhJhjyicz+Ze++q4PfOBjD//mX3PZYr6Y8RzasUNRTOtEkahFdaIOzf10z3YGC0lHsRFm44JsYoGphTNYGoU+jbLFlzy64+AtH/9pu/1QZW46m83ajsnzvGuvONfPRHouWxI4luO4am0ejrzg8luy6bV+0BdElJxbH0rtqhFUOj4l5vJ9GdBMZ2rul1vnZS2ZLKZJ2Q8SOKlpdLumraja4nvFgmk9KD9gHPKmpMo8YntLewTgv5zpsy3PaBtI9AUk0JGXFCS8Ol1oHpzemRHTDC/XKl5f6WyEF7FcxzUiu2no083m/MM//eJLXn5TpVXbs/MAq6jEgEa4x/BPPJlGsRnHfyC0OqRJZC2q18RVN/pXXYP/9LJt27ZnP/vZ23fuRYQU5+qrr06nE7v37CiUSojSpqc76WxGFEVMjREKNM3jNEb/BKBclhWC5RlMTU3FLmLMvBYXJKz0VlpCM0G6uud5ff14YTlOk8D5zwhX52P3kqJAm+ERYEsnJiY2bjxr++O7QF3hBecruKo2my1yktTX19fWj4V4eFwBsxkQNwV6KQxwUXsul4U2xPmPkRF+4xs3Z+Qe2DLMZ8+98G3l4fJMdTruhPn5eSZkzz77bNwV8op3qlednFbXFcs5Z575/vec+aY3fhg+m3V6vrqBD4dlZkNks6ZbXTO6Tk2IMKwDi+8rjVtdqT5TDwvkygVtokkURRH72Yuu4sLxXvk4TUbmEclDBHWNkCo3dEvL9MuKqNK0F3hOEDgIUz95woo5L/xaC8b9+vXrd+3apao4C/GPf/wjKB4oD2ij7XgJiCUFATTasG2GUQpDg1MNW8r10ZLKsags4Y0cNZE2TXtmbj6GcTi0X7IgUc9toEjiA8UQjzYCZyFEru9qkiKIlOd3Ha+1YW3+1g+9fM0ojsI7NsoIyDfQ5GSPGvNd7/58X27I6U5LVOdX//31bohSKVpT+v7w6N4XvuquR797fS8wpXrmc8GIxmSzvd26oFecRHh7V9pff2pZdQ3+0wsYn6G+TJwePN9unH32+TDW+wdLbb0CJqher7dbEdglWUqCreh28UZF84muIAPXF9cJUBTD4UQ8CD5PDDABQlZo5PT0NHzYunUrHPnLv/zL3/zmN/B20Gwwpw4RUGnwF+BDpVJheS6dTsPTGVoQRbz3AyaO4wRVVeOYc0USFzNZtptQJXgpCKRvueWW7dt+wGqalCzSViubKFZmrLGhYTh5925UKqcjJhIEwfd9xwvg8tnZ2dHR0eUSVE4yOa2uK5ZiRppu7slmMWy37Zrt9i9ZqfXQQx+o6yitoumGpapCisMGpKmjLW++ZXqyyYo4QoMRHyuVaZkcK+Fa9oiRl4D0RUvAWWJWiCVjMCYlxyeA12u6AcMTJDEKsYKIucgRyhgr5m4yhQ5FEi7BkIJPC0e2b98tEyQLw4kYQY2bFNE05klnOCmRCGm/Y3kMjw2p4xHSZ4GncB2sv7CGvYQUj9iwENfHUxzDux7MLBRNwPX1bk3hxSgMHLemJtmklugadV6amZ6dzfevpwQ8DSW0JzcbMKcMNBrY7S9kTJlxDbv2Hz/8GoWCkiR892t3POd519qEHt6OUGW62j+Q73a6qsbCWzmE31UQGApaFkYR/BNhU0/h7oqO8l9WgZxW1xUL2M/+bP+XvohB0p5/+ett0y0UCuedd94jjzwCQ22gXKZQL0E/owr33XfrazZ/uBYxNB3ENgqRpVTPxUNbFJRg5YVyq07grUGdXNuLIZQ4MulAJwg0G0Y2xKimXa9Wq7X6dLk/01fK7tm7w7X9RCJRq9UKydG9u/ZuWLMWLtFxuZL5059+jay/MeD6N7pduLzewFGArusDA/kI1wAmbbfpmHYqdbLl/Z9W1xVLOTsQLWyaakxOlESjAxHUC57/gk8Uytn//NGP1mxab9t2PpdzdEeWE4YRRlwrLUsQY1ptvBgjyhobId91m+1uMpXBlFlLJvp4gZg63LlbOIEEr3ExDTlj4TSsAKZYX+m7RHiRtjcGwkPZxDFIzGIgvbh8TSztIQQJFOf6MdFhJyzcLW42vpVjBnQYwcSEkbs923HxwpGqMjOTu7M5deLgrsGhEku5T33qxo99/EOCCMYQKQTAFUz6lVfc9NRnrNv72A64JKNR/9d37qBtvHc1NT8FDnyKS3C+IUsCWO9r3nLr5+66nRfobJLh+KTnRQGB1XJNS1KS8VvgxoMfQIXUMVYHVoGcVtcVC0zw4NuJJGXvrrs++bbrbm00av3Da6bmZm3PePaznz1br8TI1IZhgLqCbZlv1AgdDhs7w0EQNBrtbCZfLg/UG60/8fv8/yLErcB5/9VKs6NjoiAtOQ698ZWv3JbTUIuQyk5OWVmVcRGGcq63WglNe8UrXiWKZ+7cuTNJFrH6+lIQQWgSh9exi33NTlPRxDvvvPO1194C0ezu3buLBc710czMzEBfSSArZAivhKnHhgxZhXJaXVcsOYiffLdGoFLWDvb94Lu3XPyizfX2L4dGxg9O1joJfmZ26txzz223pzP9YaX+MHhr5SwtiW4QWDSNUxE0jQttX+RtMC8ixgEjmUwRE8TLw7FtC4/YlTkUEMaYTMxRgWJbXHFVSsL1jyIb6dlVTH51+P0XTvPiRjBh7wh96BSC2kQtCbPJTw4F2FgGrmu1JCE495ynwMEP/O3mwRJ+76aBUgR+cWxAglu/+PJ3d7GLO3Lw4MGB4Q3V6qSiUGGEHYf7v/B3vOcLjDU/OVEcGslRXKVqrYer7KprRcXhDbsn0NAQooSiE9JsxIUhybKKd7AXnAIqwqA1wWnreuoIjKd8Og8fvCDwo+j+++9/6eY3NZvN4eER34cRM3Tvve/QdZTOIJ7BeQ9gWSbnQEsx4iHIozvRje//SMcwFxG3T25xXVdgMEu6JImm2fr1r38NB9/61l926o/pnc76s562a/sjHE0nNY0RxbkZGW/httswzUFAiwhkx/f/+R6EnWonKQuO0y3291uWJckJmWb37NmD+SZ5fm5m+oYbbrj33g/ms1rgh+DgxBtLGID2ZIFEPK2uKxbKF7JaObZtbbvLykpfnv3B9776qs23Tew39bY7Nr7+hZd8Vk443/vBex2SZuOGaLSE7dQc2dB58nr0w+9+cK6BrnnTbYZlBhRRWopZWpYaEgLFIyxsbFeXLsDSS6xf1lgx1ZrNE3qRw7MX6YWHLT6Lig7VtMepjguopfjzIj3IQuZzFFIMBIcBxcY2Np2QHcewHcN1aUViNRXjj/uBHXHnDI6ljG40OPSidsuIKEmTC4Zc4eiM7jTWrVu3c/9v0znmS1/7aLwcJ4peozFbSKWQbWBD7PFJjd24Zs1ASXl8295CfuDxfbMBo0ErnYAWWcQyeGGPhQaHhD6I1NHF9XPMarStp9X1BAQiUkVVelmsySQMm67jqKLwrW/ddMnzP1MqJDu6AUEazO6XXHJJQFGqnECO16rOpLNZhsew4Ja+7+D09F9eePX8PERoK8f/Xm1CyKa4vJa3bB0c4sjF2ud6RiqVgjAe92TEZTPFbsfet29fqdjfarVyudzPfvazpzx9/QNfeYdE9rrhktGMJmXyczOTpWIJ+R4SZTiTUZX77r31eRf9TYy6nlDw0n0hm6VIhhZcBU47w6443+vPU051dfXI9N9D9IsCBg4sGA2IcQwz4FV2qhLmS7TR9hNpnO4XqJxLY3RqOKdar5SyhTCkxRAn7Dzyw3ee+ZQXF/pHax0/DPO8dMlstRXRyTD0M2syrUqFJdmIjpW/4C9G9z66p8ClzJo53F+otToUy3O8UmvpipyCINbnHfD3WJrWVKzPZtfiOWl+fr5QKJi2oapq1+1EyJM0mDjqXacLIzWoWYuLzEeureCFbB8bZ8qPbSlNTCUXCigUIgpn80YLgyGAYJTyvdDlBZphMPONKCgMI+idbiE/5DocTsRPWI7nmSTrUFXTDEo2qrVSOT07vTOZtTm8t0qZdXt85NkP3HtlWsM8y7smmmuG0maA2DhlGPsmuNNkAU1U0Ovf9LcuF8h9cj2o+5KfDOY2jVv33vGOImEnKKZxJ7Trlqgp2dQaRLEuH3iOndBSDDglJlK92QlP2Tg0svsgOmM4G5EEa8RidY0gPqG9CGO00QuwjQxNTO2qU+JTXV2PI5gJg8XDvlikZ+fnIaA6OFMjlOGmmOBlAYehcW5TTH7FscxspfK7331nro4uu+qdYDR0Wy/0DcNffT+amJigPO+pTz4Hzj+4Z8/WrVs5hs4mU8Vi+dE/PLZ24xkdw5mZmZHUFGHoUJoOhr3mGCYGUhgdHjuwf1LTNPgrRGKgt4mMzHH83NxcMqkMFgZnZ2dzzBNZBE/sng7xJl7UjXD6Eaj53r17M4UxeNmg24X3irFOKYrRW/rAwMB8ZWJ0dLTV3akmVN8NQpmuVCpXXXUVS+lfuOeeNePj8IJve88Nv33kV3BVKpNJZPvTqeTuHY+ObHhWIlGgGW5ursaLOL0JOvm///0BUDl4r0K+1Gzi9fNcJu1aXugHnulynKgkxIjA33keg3dxHWHHjh233377J295XV+u6OOkYrz7HbiufLJgmp7y6krMUA/QKIoprYKFGNIVJLHjBdWOfd0NH915cPe6Tefef/9tJfir27uGMWia8WXPxWxOFD1SznuuOZhiHv3vz+i+f8VVL2PZg7PVepA5K5L0kXV97/3Qy+CqMYLGkBVRUw8pOkopDIS4doASZLNxTg+uefMWvZ0eGhzbvn17OY8TjnV7as26LC5YizyOolJJ1ra7rhkmRU2kxG7NDU02xART7BF5gAsbtnBYoGL0fSo89OaUD85iFHEwOYULQWhEakFTmbTvS12jLVC4yFavVcBvP3fTmNWpU6LrhzqocRhgLWrUDcGUdbsx3pdpVw9QwYzn4Gh8w1D/9IEpLjpT4PVbb/6XXXv25PMlvZs7/6zX4wbRTLOpmzVeQGm3WZqdqaTzWSXKqbT29a+/GVoE8aaBkEK4lYME1rc91dmhQpkm5TV25Ome7wSBIkkG8ubdTkJTYR55dNv2QrkMw9ozA0kmaV54tolXuZmFrjiM8WAVySmvrssLdgIlhue4YlYBa5bNZiFSAmvqmq6hG+ksrlZjZLw+xIsqRiEKQ5jpg8DnEwm8bilJ3/jGN0A/Xr75NY832uVyGQKzt7zlLXCVPvdoeXDtXbffMjw25nh4EMGz3rTl7Y//7tdgc8TsoBMgQSiBYRkZGfEsvBtB0/Rjjz0GN3EdDH86Pj4eoAhOiMk+KIrKZDLIeyKHILyyKLJg6CReaLf00MXsxmAeM6qIoeQiG9fu1HG9q8Br0E4I6Q8cOFAsgD3OKLyo6zq8VLsdwHQDHgH4CNA50EiG5aHZcBU0Np3O2x4uMNhz4OC6deta3Q7ckOeFK664IplP7d/6+/ENG7724IMUqQeCS/oLZcxdIgjwLFpgZF4CxZ2vYLTXhx566NmX3wi+D2XLNIFxpx1Q15Nt4f1UV1fmyBFOghpif1QtaaIAU0uxXNtsa4V+07PBDIYyK0iKQ5gmWUQ5niVzgud7QUBJihaXq+qG5+pBvsC0DfS1r3ztL/76i0l6dM58DIl4a2Gg+MzmzNTNN/3swN57+vuKs3OTybRaqQjrxjFcW6vdWbd2zXRHB0c3k07OmXjLsdvulAv8xnXKru071m4c+tXDP4JhvXb8zK7hdOpdGME4q1FLYaN1xBv1UqDiX1i0GNbGi710nKQRkKMLS8IYwiLMZzMoMBWZdQwzsuqj/YPgbz6y99ExiXUaExs2jIOjm81go5dSE3989Odr1qzJDKS/9tXrTT/IpZkgDM22nk8lm3X0ks3XKUmNCoO5yf2gwwKP44hsSlMVdq4yT1tchrH8+gTruU8eH+h0us322ooT9I9d0WwYz7/4PZX5mb4irhYSOMwT/dWv3l0qJjoWqpm40lgpFOo+YiUmQEG1UZUR3YZQVpAIsxf+HjGmrBjXu/a2l5klxTqrS051dT2ONBoNn+cSiZxLCkfgW6dYUaFwbmpSVbsGXmVJKonYqOI4k2Ud163U64Ik5XOpgKTmbH7dWwMUiuJlcNViPSoYB4hsd+xoFHNJOA4BMIRqpVKpa+pgw1PZzM9//vPxJ52bSqUgxI3V74KnPfUTH702DNHmV1wPVvqMM84AL7zV6ESILUJsTdOgru0ntKq2Xq/n0jI0z9INiEubjeauXXsvuOACfepXoJkf+chtYPEG+rDiQU88+clvhjb4vgs6PDpeCEjxba+ejkLf+tZdMUOy72NieIFsgoJbAReqSeTY6Ior3gd+7ODQIFhvTUvBhSGNQUnh4MhAOZdNNWtz5HIf1BU8lDCYaXYDnk/4QUs39HWbzr7pphvz+Tw8XVEV6GaewftMcYUQdtrRiksL/zzltLqeltOyauRUV9eleNkEizYku+gcilg1I/tkUcmA8JLOBJHge2zHQ3oCnGR00MI2YlihGUGF0yBIMj30spe/Nwp4hoVgz6619JGh9XsnchBwMsGOQGeGCzxNkulq89NnbxjotOaLOcHQW9Xu7Np1Y/v37yimtK8/cAfxl9FfvfgW1nFUFK4dx1u1H/vgtWDYkwoS3InRnPLNr99kGuhv3vSuXTv3aUPrjI5hNW2hOIoOuXnBwgvGNOT4R0g2bEKSzBAvQTER3s8MIwFFQoAWIz283qapDO21OdpDXlVyEUvbI+sK9370dUllMxjeUp/WaLeQj62rb6JnnHfu9PR012h88H13/9M3P8RElghP4tH05P/T3pUASVJW6T/vOyvr6qv6mJ4eGGQYUHc19tA9CEENYFkQAxFZPEBEUFlBVA41VpQlGEAg5FhUNkKcFQhQVpBRcZcVw3CD3TCQyxmXmeme6Z6u6bqzMivv3Pf+rB4GZNiFGGZopr6Aia6szMqsrHz/997/v/c9e2JitAe3MYoEjodYUxX61wcXppfR34i93qM/vUbgScf2wdHgOFYUSCMm733v50ZMo7W7ZndaQO9wSHUXcK+5Y64myxVZ0ZKEj6JwZGzod88s/v3FdweRK4kRj326SBgRt+vK9OnWdXWv6gUqM4zOf7L3D79ScKib68sA/C6WYeI4xuR8jkuTlGEZQcCZIfDZPnf51bBPe2FLAk5bmhZ13QnSOC4ZWqnZbCqyVamYEKdlsv3wFDodWxTZdgPTmobK5TvvvEKRSLtJSgV0Edsd2Eg8n8gS+f22bTPT0+CFwqMpS8wdd2BvK0shf/2uEy1srKVu3PgdiSexRO688wZdw3yBbpdYJnnbCV/dj18fRc9k5p+/fe3kEFnYRSZH8TrFGL4LD/F2x3EKOcvu4cJmsSjceOMn3ve+K6ampqrVbb1ez1IlVJNjmOzrg1Mq8rjaGkYR3NKsqZ/Io5sPcYFlwkBEwNqHRyo8dn/3BB4rbO6999pCDo4ldodklXBRQE444SI4y8JCFW4pL6vN+flckWSTT22vbVqy63Q4bPpD8paaTQTDr6CZ+3OJ6yDiUDdXhsny2/bMzzBZI4mYMPB0MhACMUASxLMlTR+y3eDMU29qdjCd1bZxgcH3IFJKLV0WVbbbXQwDxxgWYjxy0TDNhfln169fd+edX8kzfpYasJyvB3848K9Vpn2oOFIoA6WnKpAcSY+eLpG0J/TYXE6f370wTPP2mw3y+CMPxnT1PwocnShM4mCMl7BgOeN5rdshj226MojJB06/dHHnXL6AHP3TH387TkgaEt8n559/4dPPbj788COrtXoYJEMj461W68cPYNWuLJLZBXL2Ry4lmGEbC6L48MNXAxOfdMJF55zxsaDX0iS+ZOVvuPa61as1N0wUieU1rdrtWrRPeb1LTjj1clVVF1vNlGODROgRX2QCBv0UIHlRYp3sa0v8i7uBSBqmS8DGVRWdIZgoVsLZKz/HqHRNF/fT91StiuQXP7s2IcxSq2lZZTjqd9u33viNb3bbT3KpNDF0RK22xJMAfi+eIUEvUhX8KQW+nzC83KKBJStznokMzPVlAETadb25avWCT3/aso5xPJSWB+oAI6nVao5jwz7jo2VJ4tuN3VEcw/M6vXriiiu/cNgqttokZSpL2OoR8VV5XJZloYLMcoOZIk1V3L179yc+fk4cunfftTHrDWsYOWzhE8e6zj27bdvU9DTsU6lUOnYNz95qCaJsqTIw+c0336xoDPxhe4SmPeAH9nqxruDseKkEJImzr7OzOyvj40cdddTDm3784IPfAHMTWCKxJAmJxCFTGZYJzjCnqnldD2n7aV3ngd8wUUTkJ1fNeJ5X1JFdU1q8BoeoJrePb/kqUbSKqCYcx2tXrb7qqqskVWJZ9u3v/KAsy6Mjo3BbLE1XlP6zva8unisRh7y50vUY8rzqSha+4uPldIhmyIevmpr7H7JuvRR7Hp9CsBd0t/582DT/+E/fCvuce+5HjzyyHPvw6ODifbvTHR5mQ5+oXKwnnNP1BXh2pRzmIex9zj1nTJ8Pn5g9UuFYTEfCMNm1a371qkoWZD39THDeOWdNjBcaNb9QtHjRgHis3mprhgHkYTtdGETWTE83WmTIUiOvbsn4vcqmBZZWX1pI4mBqhLoDQVQSZXDvcUmKkJxCFhfnSyMVCBe/dfPnYctZZ39+87O/fcefnXvF5XfddvtllooX48fEdyG8JYJkugkR80WwYTsmczhfS/7hyxuWbAes3fEaF1/2WbD8XtJNotAQZIawOcNK9tawSfe+C3s2vng9TWa7z9+q538bvGl+HEscDxzbadZUw6joWkprAJ98bCMMHnbdHTJU3+lFDCfQ9RuBar3Ee81PpJj7uCJxyJvrvmEYJADvk+OGhoaWlpZsNx6fnNm6deuWJ34Km9ud/j6ERrmqilKfxaKOES/L6LQfqqbjqE/bN7/iAi4Ixg4//PAtv3vyjDPOgJcb7/qXhx66u1TEZ63ecExTcV13bGyM0MjQ0Iw4jau7q1d86frZ2dlyUecUfLKBZzySDJWHGDrzBId4fpjLo5+M/WXREWeAjtquaztusYyFMsDVQJVbtmxptutnnnlm4jW8nqcpmtOKZqZG6vXGDzY9ALQWRsFxJ548MoFj1s7ZDlgNkJiuFdegrD9mKZQ0gyWod4PW9soVVV8GAidEMRgjXy6VYWAFVvfhf3DBDYMVhEIBF58EsFVRyPTWGG4/c/tBxCFvrkmmbLY8gvcT9GIOtcUCx/FV1TpsWmza7ZyefOfWi+CR7rWeMk2T12lHU05mUg7lwojiua4kqgyrgnPpNdw0SRRLV/qeGK2Tfn5IZ2mvtH5lAelfAT7X9AnDT37g36750IeuKU1PPLltN7w8/rSvTFVGv3bVeZEPHri2o0UEUYUxwY/ACNmcSSKGPfPcW7vdeHTVmxvVrVk2bz5nxGGKDfTSIA0jVRXgP9RUCRNZwHngbmeXbuZERhoql5boAHTzrV/+6PlX2567ZtX0/Py8po+HrMeIHFtOdoVi1Y6PPe4CsMy6vUvRx0UFw8qOuzRUJDvmtz/yyI1gnr3IL2kWT/xOs1Uwcnjylxys6C1fLkj4g27R8Utl+TL9+4VKaQHhaZcSQeA1QSUaafshx4QGL2DRAJJ4EDl42wXZYDj2xZ2qVya9HvLmum9gE0ZZCSNy0003SRpXWwrAVoGgyhbEkYwgUMNmBfSng5DliWyaJOUCLxBFSaZ16K7johoSx0niXn1vlv9iXujpvQiZ5rWuKphdSLXaHn300bPO+mXeLG9+5udjlXUS+IudxZhA3JgnaRuskhH/BFjG89K1a9d+67avECq6TRJWycvwaSm2MsaxA4JJgZfAIYTINp/D0SqKIg6eajpwffDsc3rRmN21m5328PAwYcJurd1tOyOlcqPRKJfLBTO/efPmtevXzi/ueuKJJ+CQXG4UvuPk5CTEwwI2Ypc8z9akfpYC2d+RI/VWpDCMwzBwXJxvgzEOLkCVpZigZGwSepIswtmz1MX9y+0HF4e6ufaDpmWRXqzDZrL2U1G71ShYhZbXKJpWQOKpEaHVq5mq1YvHwL3qoYoLmDTam8/1s/y6fkdUuIiJHLedRD3LssDfTNKQkGF6sv5J4+XuGnQbLdYjcYpLgT7t+0SrwBVTGcnNLyyMlcfpjlxufO2ubtQOpEh5T6KON0Nn0c6bOT0VpXa3CY+swhVSQWp02/HOXovOxVZKOTCWRsspWGacepEfgXNumvmscVa5DFfVsbstQak4AXn3iR+HQ+odltMj3hz2gqCdyLvrrSSVxybGa52ux+oJowYLnZwxtGPbAgxCRxz+Jjhkfme1XtuVz+dPO+WS++/eUDCikPEERirlC6QTEZlnJLxZ6QsJLWPU5AVb9ka817vs3jt4xOVZFjvvEh5GTVlksRQ+DeHOiXgTHZxPS2EASvrjY+gzosSmewTBYTPLrrziOcShbq4vA7DVWq2WL6EEiVG0/NA3FRPCJJaROe75dEJwhTMNF8/zdFmPMbEiNnEyVE0ILsqi8b/y6Om4447j5beCT5vpg/V6wcTIZKvZYRkWYmkgXl7C3qcwGriuA0wCJNNp26VSqdvyDYM77bTT4Kh/33RXlKaGAcFqwgtCHMTssuabH/gZb0OwCuPTqX97quuiRwBUKZj5HUv1Xzz6jy2PmJRy2z752N9dZRhGr+vAuPDww9eDtXRcwtLECpkjx7/7SpoIGWoa2AGrY9+9RVM3BIWPwojfr5n2qqLSG4JFFJlUHfAtL/K4Qs4LKDQj4jKsIkmskJ14MDP8RgHzYkNi6FRi/wculXBdcaRMF9npT79H9Efsq3lre46U+gLfL2zITT8porErS7gsAZiKkhEu41c2DaKA47V6JxJ0Ncu0/4u/+tSq0ZMgdCyYXJw0YduvfnabLpKuHZ51xgcD2yuoWpQwUqJt3zl31JuPufrqG0bGMOPqjDMucb05vViyI6RXTZY932G4MKbROCsKKHuSMpqqaYoG569zJvgTEOIx6pTi42VpilDd8cSzv7oL/h6XgfQdcA9WserTG69IqdsRs3OcvNRqk6lcuUk5HD6JjRaiAHvcwDjmpyzPKEaxIqDTYCeBS5hh8gfRYvZy3xwnvOy7RMdqHMLRqYFsuOTosyyZ2OlHM7UX7c8Sstegwbz4Z1ohONTN9aAD4kaRF1vdrqZZYDl2z2/bbeCN2dnZqampVm37v/7gNoIdnzDmLJjmAw/cK1A1hPldgWmIigGH4CACJCyp6q23brj8C1+a3fpsNimKrCtpnU499wePbwZ4bB3XFSTs0ZjpmImi+Otf35XGKHIPzsVwKbdjcXZ1Zc3ctrnJyiQ4C8Cozz333MzMH4VJIor9+Wfgdrhmu1sH0nPdnmDokoikx6ZYTngAb+cbHANzPZBI+/PATBZC0Y4VHPYrljXZCxKBY1lGuviim3g25dJ25O2+7+7ri/RpB+szTNPptk1F81zXNMzxEdF1Yi7l8grStCCrQHXDZfKbJ58yVG7ValxR2VltjZRyumnR2BjB7lnhpKu7EPTlVBUegubO2tGHHwmbwWiFiNgO5loNl0q7lp6brlSanUWraOHDIgupkJuZKUZEaNgJrYQjqmFs3z4Lfnu+oILRyrIiQnRIIk4UmHCl5g+9PjEw14MNhlla2l0sj0M8DHGXIouPPfbY2iPfCoFlo9EwTZIVc59++gckkqqKqArSQz/6EbwFO+g6t3NxUZYlPZdLEuIFQavVqlQqrl3rdjHNYGy0IGL2b9vUX1qCGOdU6QQyBHtZ9g+wPRD79MxUlOLsdD6fx3ljjrvoUxddd+11+JIeWK/Xc8WiQ/3n+u7aW97yFrikXbtmgVG1LMOJTVg2jaOo53nGPrh9gFeKgbkeCCzHYMxe6VNkeW6YzZl5MByJJ4vzTnlYPPYv37lQXSoVyt/77i0KT3SqfvKL/3hUYVKexK1mnWPidrMe9LzRsbGJ0SGCzOnDOWqM8pnP3x6EsaxoSzVcre04YI1+Qc/1tbz7WNYBZxiDCrsUtNz6w46Yfw5FoUROWD01tThPCkOEEbiTTjy9MlLesWP2zju+ZRSNlttV1RwE4omo1btE1/FzPnbuNdtmZ8GSjz56PctKsAnCWEUEhz1lFVmlTdkH2C8YmOtBBva5kmS712N5MlHJ11pdIDdOlOfn588+++wH77ujSxVSR8vlTqctMEkxX3z66afXrTsabIFKY2PrxFa7bhgGJyqPP/74UUes2bVzx2Grcfknp4HDLTebzWL+5QJIlsVs5CjCuRiIQp955pmZNUdCmAq++U8e/EmtsZDLGRqHDSMZhqHiDHLOwMFmYRGzEIGci8UiuMGXXHKJLGApjypLDKVubGl5aEifHxgMzPVAgMnkUdMXbFoW3iZxEksi73iBKmAmXz4nOF5UHp6sVqusKFplbBew2A6GctYJJ55c3blw7LHvuvzS6dGRXMIqqDXDymZxCD4EzrFq1SRYyLp1677+1Suz83Rtv4hVbHt30GAxeQt5PuWY1Am9dou1SrK/SKevJe5r1/7kttuOlDWh1iIfP++CpfpO3ZDuv/+ethMOF9Dsn36uu2ZG37adXPjpDfTzeFHiQs8++giLw7RkcOnhHEKz2dIV7JEpyANneP9gYK4HGSzDZmZraNJSo5ErFO677zt/c8p5EApCBHj88cf/8P77CbbVQTu5++67C5psO1FOxb7PWQ1Np9OxLM0LvfecfIqirXMcu1adWzWOFgK8apr5BKVY9nkBEJeWy2CNt7zn3Z8hdD2zumXLmWee6YWtjd9/6Lvf/aYoEi/EOBZs1bZt2P+wGT2K40sv/WK2Jlwul+d2bH38V9+jGcIplunSGkRZlkVFSaPotb+LhwoG5nogwb5w9ZEnTBSEgSiIvaAHwV7OKsDv4do9S5LqPZmXBF4vnfqBL8Kut99+w0yFl8BWE4gb+XZI+Fyx2iWGTngrZxNywqkfyetrFha2zayeuu37/0SF8kkpn6dK2CxmKGc5untOTi8kIC7Hcl4U8Lz4zTuRKr9+9U0PbXpUH14fM1MnnHpxL3Smpyc3XHdZscCBaTpwQpac8v4Ldu6oCrxSqaDLvf25LSOjReBvCFcz1TIOPAZMwKBaTfwrbrQ1wL4wMNeDDLBVQlc7SaZw7ffKpfyGDRuOO/uifD4fhq5E85AuvfTSdvW399xzj2lakoBkGcVoq4uLi2d9+MM9z7Oskeru3UB0t9xyQ9Hsr9sAJXYdp7BvLQXgUoGXPD/UNGFyHGeGP/nJT6as+t9PPOn2/ImJCSkRtmzZcsEFF2zb+l85TSsPzfidOkSvcCKek2s1rKodGhrauPHmN1Ddy+sXA3MdYIAVg4G5Hgj0J5n2rOJkfikWdWF6es/rdV2nVCjJPGM3Ij5PDpsWf/PLW45916eMnDw3t41gvwmT4adOff9nR4Yr256bGxsb2759O4SRb3v70UtN2czlehHDBs2SlBs1idcjEk1+lHmOV3TsCbdXj7lMpD+DLPHgwALDL7YaPI/h8ZvWKd+44XwIVk865TxF5uwaeOkqiYqW8fYwDNoNWRacoZLeanfipPPDe78Hhwzl0QOuVTvDwyY2GSJZsMruac2+MovVXo8YmOtBBvirWKYX4yMuidLISDmKIrfrNtP4oYdudnvkwgsvh7cWF+YURYnj9Kmnnpocnw7DsFgsBkGwefNmcKSnp6c3b3nmP3/9M69LsxpFvraEbupoOS8KXPoHWg174Pu+KLAQuJapnAqhM8gcj6Wkj2y6/TdPBBuuvx6cYXC5DazEx4UZB9CxH970o7xGsiVV27bjJB4exu4+tGq3Pzgt/0cYZmCw+wcDcz0geGHxWP8VKr+wfhQonKJrapyGPCMkacqxfN40E5foEpmv2w/e9TXYtxuQE088mfjR+sMm27ZdbzatfN4qas32wjHr13zxss+OjJYSxytr8tyOxcnJcc7A/EDsr5om7UYjl8+RZV5d7pCDF5GXhxIgzV6P4byAtldkJYHnJd9LJVn682PEdTd/wTRQyxvnh3uo8JRdu+eRwCX0JIQTDLvrkNAXhJjmbOAZqAwqn51lRdaqvS4xMNeDDEEQgA/DyGexXCfs9UJwYFVwQznMoKiMGVlrU71Q2LTpATC3Ro3oJmb8x9TsvACFiCyd+CnRNay+BT+50+mEPhJfVqqSKxRI+tIy9ktLSzA0yIqSLle3EIYDJ1aV2WqtNlIqgX2Cvw4ugON4DFHSlFlYWKhUKp7nmRo2y8FrkxXD0By7rfHU76aMmtFsn9YH7LqfMDDXgwye5SMSSZLIYS0fmIwUBsiAlhRWd+yQdHm0kPVr9pcajUJpVCuhv5okyLe6RnSBdD3P9RxTNiPX9Xq+ls9LaWQWMtlPlEpKfZ+hdoviqDRjI87eIEw5R+vm3SAObVGmxiWxwPNetztTgrd6TqcpKobJ8RJKJ+IIMVkZbtrNkpWHy+26OCgwspIGXd3gSYrWy6ASOZ+dJR7ErfsVA3M9yMACd4FTRBHCUYgkdd0CkkujNE2S4dFRIrIdmoQoyXK5VPYj7HMXQLirKKqKyzDAcvl8PiEcfE5Z0yQJe/nIhpFQ8sUqbVXh/880QIbhwRpp82LXtTmByRkomyqKKD3DMShdQ/sAibARF53oslOr1Spmct20GIAfPEuvPfgus5T95ZM89peO+220edjA4diZxEbM8IShPzmdWojkN0iDoAOHflbRS1STyRrSYITqT9gnLcoICd3SfqdWNVfM9ozoJBAHDIwzrjHYkKiIhiJSGmNFDXt/wDs8qkP0z6hY/Q9/IVCpJlsljfqGnBVv4wuR9kSN8BPpgUy/Ox0vS3SjBCfTJCDiWLcMP8tthI9TdPyLeVHNd5r1aB+kNb1SRNhung1jwiuJ63sSz8WBmaaDEXGAAVYOeGFZ6EToz0agwgcmyzF+JreZsDKuD2bjKB2T+WhFCmcMsF/Av4podEV2Kj+YSHk7xnRyTSA2T8V0hTQVkgG7DjDAygHPLytOsSlVl2RDwvgMXRvMyr6w9BmjLpfuTjPGk0F66CGMwVzvaw+qYksXrdkeQ1fLWYbhB7HrAAOsIPAJ6dc3Aa/GDIk5YNfQQw41BRpyuP22CEjCAm3NFHIDOY9DF68iDh3w8SuFR7CIKkxJQMyIQU7lgG+ZAbsOMMDKAZ9ldHpBSHg3YtJeEgwNFaoOGdFISvswdWlsm7BUJo9u6amvuJ/aAAMM8P+HiPkOOEfEK+NdeymXy/W8egwvs3INRRSSJGF41jCMzZs3n3POObVtTw2ZmKG2bK74r0nnmxx5IB47wACvIdxWyzQsXhE3/96YnlkTRVGpVAqCgGdDNFdRZOJezU6CkeL48LCaRHxl4h3tXciiToL9nVIOdWt5twL/wm4H98sMcBAxWHY9ABgty51Op+VGI0O8LHHVVlXlJV0UeXZZdatQKERup9frxXFcq7UsSRVFVLgVRcxxS7nnNUrEgS98CGNgrgcAjUaj1WpNr10LvNpsYnvBxcVF7NwlUFWf+vYdwxIEsF3bXsjJsqkyrO9yCRZYCKlDWIcw2KxXpGlN+uD2H8IYmOsBQKnElhRBJovVejVwuxMTIwWjJMbS/wJAe8gRCGTaWAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="166" height="132" border="0">

5. LIKVIDÁCIA ODPADU


Odpadový materiál má byť zlikvidovaný v súlade so štandardnými nemocničnými procedúrami platnými pre cytotoxické látky a s ohľadom na platné zákony týkajúce sa likvidácie nebezpečného odpadu.5


Taxegis 20 mg

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03090

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/03091

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Taxegis 20 mg

Taxegis 80 mg


koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá jednodávková injekčná liekovka Taxegisu 20 mg s infúznym koncentrátom obsahuje 20 mg docetaxelu (bezvodého). Viskózny roztok obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).

Každá jednodávková injekčná liekovka Taxegisu 80 mg s infúznym koncentrátom obsahuje 80 mg docetaxelu (bezvodého). Viskózny roztok obsahuje 40 mg/ml docetaxelu (bezvodého).

Injekčná liekovka s infúznym koncentrátom sa rekonštituuje rozpúšťadlom na dosiahnutie koncentrácie docetaxelu 10 mg/ml.

Pomocná látka: Každá jednodávková injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 13% (w/v) makrogolu 400 vo vode na injekciu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Infúzny koncentrát je číry, žltý, viskózny roztok.

Rozpúšťadlo je číry, bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Karcinóm prsníka

Taxegis v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom je indikovaný na adjuvantnú liečbu pacientok:

s operovateľným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami

s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami


U pacientok s operovateľným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami sa má adjuvantná liečba

obmedziť iba na pacientky spôsobilé na podanie chemoterapie v súlade s medzinárodne stanovenými kritériami pre primárnu terapiu skorého karcinómu prsníka (pozri časť 5.1).

Taxegis v kombinácii s doxorubicínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto stavu.

Taxegis v monoterapii je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny alebo alkylačné látky.

Taxegis v kombinácii s trastuzumabom je indikovaný na liečbu pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, u ktorých nádory nadmerne exprimujú HER2, a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.

Taxegis v kombinácii s kapecitabínom je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie. Predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny.

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Taxegis je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.

Taxegis v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.

Karcinóm prostaty

Taxegis v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty, refraktérnym na hormonálnu liečbu.

Adenokarcinóm žalúdka

Taxegis v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie.

Karcinóm hlavy a krku

Taxegis v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým, skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Použitie docetaxelu sa má obmedziť na jednotky špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a má sa podávať len pod dohľadom onkológa kvalifikovaného na podávanie protinádorovej chemoterapie (pozri časť 6.6).

Odporúčané dávkovanie

Pre karcinóm prsníka, nemalobunkový karcinóm pľúc, adenokarcinóm žalúdka a karcinóm hlavy a krku premedikácia pozostáva z perorálnych kortikosteroidov, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg 2 x denne), ktorý sa môže použiť, pokiaľ nie je kontraindikovaný (pozri časť 4.4) počas 3 dní, začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF.

Odporúčaná premedikácia pre karcinóm prostaty pri súbežnom užívaní prednizónu alebo prednizolónu je dexa metazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred infúziou docetaxelu (pozri časť 4.4).

Docetaxel sa podáva vo forme jednohodinovej infúzie každé tri týždne.

Karcinóm prsníka

V adjuvantnej liečbe operovateľného karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami a s negatívnymi uzlinami sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu podaná 1 hodinu po podaní doxorubicínu v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamidu v dávke 500 mg/m2každé 3 týždne počas 6 cyklov (TAC režim) (tiež pozri “úpravy dávkovania počas liečby”).

Na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu v monoterapii. V liečbe prvej línie sa podáva 75 mg/m2docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom (50 mg/m2).

V kombinácii s trastuzumabom sa odporúča dávka 100 mg/m2docetaxelu každé 3 týždne, trastuzumab sa podáva týždenne. V pivotnej klinickej štúdii sa iniciálna infúzia docetaxelu podala v nasledujúci deň po prvej dávke trastuzumabu. Ďalšie dávky docetaxelu sa podávali ihneď po ukončení infúzie trastuzumabu, ak predchádzajúca dávka trastuzumabu bola dobre tolerovaná. Dávkovanie a podávanie trastuzumabu si pozrite v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu každé tri týždne kombinovaná s 1 250 mg/m2kapecitabínu dvakrát denne (v priebehu 30 minút po jedle) počas 2 týždňov s následnou 1-týždňovou prestávkou. Výpočet dávky kapecitabínu v závislosti od plochy tela si pozrite v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacientom bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí sú liečení na nemalobunkový karcinóm pľúc, sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu, po ktorej bezprostredne nasleduje dávka 75 mg/m2cisplatiny počas 30-60 minút. Na liečbu po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie na báze platiny sa odporúča dávka 75 mg/m2 v monoterapii.

Karcinóm prostaty

Odporúčaná dávka docetaxelu je 75 mg/m2. Kontinuálne sa perorálne podáva prednizón alebo prednizolón 5 mg dvakrát denne (pozri časť 5.1).

Adenokarcinóm žalúdka

Odporúčaná dávka je 75 mg/m2docetaxelu vo forme jednohodinovej infúzie, po ktorej nasleduje dávka 75 mg/m2cisplatiny vo forme 1 až 3-hodinovej infúzie (obidva lieky len v 1. deň, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2denne, podávaný vo forme 24-hodinovej kontinuálnej infúzie počas 5 dní, začínajúca na konci podania infúzie cisplatiny. Liečba sa opakuje každé tri týždne. Pacienti sa musia podrobiť premedikácii antiemetikami a dostatočnej hydratácii pre podávanie cisplatiny. Na zníženie rizika hematologických toxicít sa má profylakticky použiť G-CSF (tiež pozri “úpravy dávkovania počas liečby”).

Karcinóm hlavy a krku

Pacientom sa musí podať premedikácia antiemetikami a dostatočná hydratácia (pred a po podaní cisplatiny). Na zníženie rizika hematologických toxicít sa môže profylakticky použiť G-CSF. V štúdiách TAX 323 a TAX 324 sa všetkým pacientom v skupine s docetaxelom profylakticky podávali antibiotiká.

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Na indukčnú liečbu neoperovateľného, lokálne pokročilého, skvamocelulárneho karcinómu hlavy a krku (squamous cell carcinoma of the head and neck, SCCHN) sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu vo forme 1-hodinovej infúzie, po ktorej nasleduje dávka 75 mg/m2cisplatiny vo forme 1-hodinovej infúzie v 1. deň, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2denne vo forme 24-hodinovej kontinuálnej infúzie počas 5 dní. Tento režim sa podáva každé 3 týždne počas 4 cyklov. Po chemoterapii sa majú pacienti podrobiť rádioterapii.

 • Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým (technicky neoperovateľný, nepravdepodobnosť chirurgickej liečby a zachovania postihnutého orgánu) skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie v deň 1, po ktorej nasleduje dávka 100 mg/m2cisplatiny vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej infúzie, potom nasleduje 5-fluóruracil v dávke 1000 mg/m2/deň vo forme kontinuálnej infúzie od dňa 1 až po deň 4. Tento režim sa podáva každé 3 týždne počas

3 cyklov. Po chemoterapii sa majú pacienti podrobiť chemorádioterapii.

Úpravy dávok cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností týchto liekov.


Úpravy dávkovania počas liečby

Všeobecne

Docetaxel sa má podať, ak je počet neutrofilov ≥ 1 500 buniek/mm3. Pacientom, u ktorých sa v priebehu liečby docetaxelom objavila febrilná neutropénia, počet neutrofilov < 500 buniek/mm3 dlhšie ako jeden týždeň, alebo u nich nastali závažné či kumulatívne kožné reakcie alebo závažná periférna neuropatia, má sa znížiť dávka docetaxelu zo 100 mg/m2 na 75 mg/m2, a/alebo zo 75 mg/m2 na 60 mg/m2. Ak u pacienta pretrvávajú tieto reakcie aj pri dávke 60 mg/m2, má sa liečba prerušiť.


Adjuvantná liečba karcinómu prsníka

Je potrebné zvážiť primárnu profylaxiu G-CSF u pacientok, ktoré sa podrobujú adjuvantnej liečbe

karcinómu prsníka docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC). Pacientkám, u ktorých sa

vyskytne febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia, sa má dávka docetaxelu znížiť na

60 mg/m² v každom nasledujúcom cykle (pozri časti 4.4 a 4.8). Pacientkám, u ktorých sa vyskytla

stomatitída stupňa 3 alebo 4, sa musí dávka zredukovať na 60 mg/m2.

V kombinácii s cisplatinou

Pacientom s počiatočnou dávkou 75 mg/m2 docetaxelu v kombinácii s cisplatinou a u ktorých bola najnižšia hodnota počtu krvných doštičiek počas predchádzajúcej liečby < 25 000 buniek/mm3alebo u ktorých sa vyskytla febrilná neutropénia alebo pacientom so závažnými nehematologickými toxicitami, sa má v nasledujúcich cykloch znížiť dávka docetaxelu na 65 mg/m2. Informácie o úprave dávkovania cisplatiny sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností od jej výrobcu.

V kombinácii s kapecitabínom

Úpravy dávok kapecitabínu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.

Pacientom, u ktorých sa prvýkrát vyskytol 2. stupeň toxicity, ktorý pretrváva do času, kedy má

nasledovať ďalšia liečba kombináciou docetaxel/kapecitabín, oddiaľte liečbu, až kým sa

nedosiahne 0. alebo 1. stupeň a vráťte sa k 100% pôvodnej dávke.

Pacientom s druhým výskytom 2. stupňa toxicity alebo s prvým výskytom 3. stupňa toxicity

kedykoľvek počas liečebného cyklu, oddiaľte liečbu, až kým sa nedosiahne 0. až 1. stupeň

a potom pokračujte liečbou s docetaxelom 55 mg/m2.

Pri každom ďalšom výskyte toxicít alebo toxicitách 4. stupňa prestaňte docetaxel podávať.

Úpravy dávok trastuzumabu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

V komináciis cisplatinou a 5-fluóruracilom

Ak sa vyskytne epizóda febrilnej neutropénie, prolongovanej neutropénie alebo neutropenickej infekcie aj napriek užívaniu G-CSF, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Ak sa následne vyskytnú epizódy komplikovanej neutropénie, dávka docetaxelu sa má znížiť zo 60 na 45 mg/m2. V prípade trombocytopénie 4. stupňa sa má dávka docetaxelu znížiť zo 75 na 60 mg/m2. Pacienti sa nemajú liečiť ďalšími cyklami docetaxelu, až pokiaľ sa neupraví hladina neutrofilov na > 1 500 buniek/mm3a hladina krvných doštičiek na > 100 000 buniek/mm3. Ak tieto toxicity pretrvávajú, ukončite liečbu. (Pozri časť 4.4).

Odporúčané úpravy dávok pre gastrointestinálne toxicity u pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (5-FU):


Toxicita

Úprava dávky

Hnačka 3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20%.

Druhá epizóda: potom znížte dávku docetaxelu o 20%.

Hnačka 4. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávky docetaxelu a 5-FU o 20%.

Druhá epizóda: prerušte liečbu.

Stomatitída/mukozitída

3. stupňa

Prvá epizóda: znížte dávku 5-FU o 20%.

Druhá epizóda: ukončite len podávanie 5-FU vo všetkých ďalších cykloch.

Tretia epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20%.

Stomatitída/mukozitída

4. stupňa

Prvá epizóda: ukončite len podávanie 5- FU vo všetkých ďalších cykloch.

Druhá epizóda: znížte dávku docetaxelu o 20%

Úpravy dávkovania cisplatiny a 5-fluóruracilu sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností od výrobcu.

V pilotnej klinickej štúdii u pacientov, ktorým sa podával docetaxel ako indukčná liečba neoperovateľného, lokálne pokročilého SCCHN, a u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (vrátane prolongovanej neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie), sa odporúčalo použiť v každom nasledujúcom cykle, ako profylaktické krytie podanie G-CSF (napr. v 6. – 15. deň).

Osobitné skupiny pacientov:

Pacienti s poškodením funkcie pečene

Na základe farmakokinetických údajov o docetaxele v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, pacientom so zvýšenou hladinou oboch transamináz (ALT a/alebo AST) na viac ako 1,5-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (upper limit of the normal range, ULN) a alkalickej fosfatázy na viac ako 2,5-násobok ULN, sa odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu (pozri časti 4.4 a 5.2). U pacientov s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný.

V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka boli z pilotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s ALT a/alebo AST > 1,5-násobok ULN, v spojení s alkalickou fosfatázou > 2,5-násobok ULN a bilirubínom > 1-násobok ULN; pre týchto pacientov nemožno odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene dostupné žiadne informácie.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu pri karcinóme nosohltanu u detí vo veku od 1. mesiaca až do menej ako 18 rokov zatiaľ nebola stanovená.

Použitie docetaxelu sa netýka deti a dospievajúcich v indikácií karcinómu prsníka, nemalobunkového karcinómu pľúc, karcinómu prostaty, karcinómu žalúdka, hlavy a krku, nezahŕňajúce typ II a III menej diferencovaného karcinómu nosohltanu.

Starší pacienti

Na základe analýzy farmakokinetiky v tejto skupine pacientov nie sú žiadne zvláštne pokyny pre podávanie lieku.

Pre liečbu pacientov 60 a viac ročných docetaxelom v kombinácii s kapecitabínom sa odporúča zredukovať počiatočnú dávku kapecitabínu na 75% (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s počiatočným počtom neutrofilov < 1500 buniek/mm3.

Docetaxel sa nesmie podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene, pretože nie sú k dispozícii údaje pre túto skupinu (pozri časti 4.2 a 4.4).

Musia sa vziať do úvahy aj kontraindikácie liekov, ktoré sa kombinujú s docetaxelom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri karcinóme prsníka a nemalobunkovom karcinóme pľúc môže premedikácia perorálnymi kortikosteroidmi, ako je dexametazón v dávke 16 mg denne (napr. 8 mg dvakrát denne) počas 3 dní začínajúc 1 deň pred podaním docetaxelu, pokiaľ nie sú kontraindikované, znížiť výskyt a závažnosť retencie telesných tekutín a rovnako aj závažnosť hypersenzitívnych reakcií. Pri karcinóme prostaty je odporúčanou premedikáciou dexametazón 8 mg podávaný perorálne 12 hodín, 3 hodiny a 1 hodinu pred podaním infúzie docetaxelu (pozri časť 4.2).


Hematológia

Najčastejším nežiaducim účinkom docetaxelu je neutropénia. Medián času, kedy dôjde k najväčšiemu poklesu počtu neutrofilov bol 7 dní po podaní docetaxelu, ale u pacientov s predchádzajúcou intenzívnou chemoterapiou môže byť tento interval kratší. Všetkým pacientom, ktorým sa podáva docetaxel, sa má často monitorovať celkový krvný obraz. Docetaxel sa má znovu podať až po zvýšení počtu neutrofilov na hladinu ≥ 1 500 buniek/mm3(pozri časť 4.2).


V prípade ťažkej neutropénie ( < 500 buniek/mm3počas 7 alebo viac dní) počas cyklu liečby docetaxelom sa odporúča znížiť dávku v nasledujúcich cykloch alebo vykonať príslušné symptomatické opatrenia (pozri časť 4.2).


U pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (TCF), sa febrilná neutropénia a neutropenická infekcia vyskytli v menšej miere, ak sa pacientom profylakticky podával G-CSF. Pacientom liečení TCF sa má profylakticky podávať G-CSF na zníženie rizika komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická infekcia). Pacienti liečení TCF sa majú dôkladne monitorovať (pozri časť 4.2 a 4.8).


U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC) sa

vyskytla febrilná neutropénia a/alebo neutropenická infekcia v menšej miere, ak pacientky dostávali

primárne profylakticky G-CSF. Je potrebné zvážiť primárnu profylaxiu G-CSF na zníženie rizika

komplikovanej neutropénie (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo neutropenická

infekcia) u pacientok, ktoré sa podrobujú adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka docetaxelom,

doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC). Pacientky liečené TAC majú byť dôsledne monitorované

(pozri časti 4.2 a 4.8).

Hypersenzitívne reakcie

Pacienti sa majú pozorne sledovať, či sa u nich nevyskytnú hypersenzitívne reakcie, najmä počas prvej a druhej infúzie. Hypersenzitívne reakcie môžu nastať v priebehu niekoľkých minút od začiatku podávania infúzie docetaxelu, preto majú byť k dispozícii prostriedky na liečbu hypotenzie a bronchospazmu. Ak sa objavia hypersenzitívne reakcie, menej závažné symptómy, ako je začervenanie alebo lokalizované kožné reakcie, si nevyžadujú prerušenie liečby. Avšak závažné reakcie, ako ťažká hypotenzia, bronchospazmus alebo generalizovaný exantém/erytém, vyžadujú okamžité prerušenie liečby docetaxelom a začatie príslušnej terapie. Pacientom, u ktorých nastala závažná hypersenzitívna reakcia, sa docetaxel viac nemá podávať.

Kožné reakcie

Pozoroval sa lokalizovaný kožný erytém na končatinách (dlane rúk a chodidlá na nohách) spolu s edémom a následnou deskvamáciou. Zaznamenali sa závažné symptómy ako exantém s následnou deskvamáciou, čo viedlo k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časť 4.2).

Retencia tekutín

Pacienti so závažnou retenciou tekutín vo forme pleurálneho výpotku, perikardiálneho výpotku a ascitu sa majú pozorne monitorovať.

Pacienti s poškodením funkcie pečene

Pacienti liečení docetaxelom v monoterapii v dávkach 100 mg/m2, ktorí majú hladiny sérových transamináz (ALT a/alebo AST) vyššie ako je 1,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy vyššou ako 2,5-násobok ULN, majú vyššie riziko rozvoja závažných nežiaducich účinkov akými sú toxické úmrtie, vrátane sepsy a gastrointestinálneho krvácania, ktoré môže byť fatálne, febrilná neutropénia, infekcie, trombocytopénia, stomatitída a asténia.

Preto sa týmto pacientom so zvýšenými hodnotami pečeňových testov (liver function tests, LFTs) odporúča dávka 75 mg/m2docetaxelu a hodnoty LFTs sa majú stanoviť pred začatím terapie a pred každým ďalším cyklom (pozri časť 4.2).

Pacientom s hladinou sérového bilirubínu > ULN a/alebo s hladinami ALT a AST > 3,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 6-násobok ULN, nie je možné odporučiť žiadne zníženie dávky a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. V kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom, na liečbu pacientov s adenokarcinómom žalúdka, boli z pivotnej klinickej štúdie vylúčení pacienti s hladinou ALT a/alebo AST > 1,5-násobok ULN v spojení s hladinou alkalickej fosfatázy > 2,5-násobok ULN a hladinou bilirubínu > 1-násobok ULN. Pre týchto pacientov nie je možné odporučiť žiadne znižovanie dávok a docetaxel sa nemá použiť, ak nie je prísne indikovaný. O liečbe docetaxelom v kombinácii pri iných indikáciách nie sú v skupine pacientov s poškodením funkcie pečene k dispozícii žiadne informácie.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

O pacientoch so závažným poškodením funkcie obličiek, ktorí sú liečení docetaxelom, nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Nervový systém

Výskyt závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časť 4.2).

Kardiotoxicita

U pacientok liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom sa pozorovalo zlyhávanie srdca, najmä po chemoterapii obsahujúcej antracyklíny (doxorubicín alebo epirubicín). Zlyhávanie môže byť stredne závažné až závažné, prípadne končiace smrťou (pozri časť 4.8).

Pacientky, ktoré sú kandidátkami na liečbu docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom, sa majú podrobiť základnému kardiologickému vyšetreniu. Funkcia srdca sa má počas liečby ďalej monitorovať (napr. každé tri mesiace), aby sa mohli identifikovať pacientky s rizikom vzniku srdcovej dysfunkcie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností trastuzumabu.

Ostatné

Ženy a muži vo fertilnom veku musia v priebehu terapie používať účinnú antikoncepciu a muži minimálne po dobu 6 mesiacov po jej ukončení (pozri časť 4.6).

Ďalšie opatrenia pri použítí v adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka

Komplikovaná neutropénia

Pacientkám, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (pretrvávajúca neutropénia, febrilná neutropénia alebo infekcia), sa má zvážiť podanie G-CSF a redukcia dávky (pozri časť 4.2).


Gastrointestinálne reakcie

Symptómy, ako je skorá abdominálna bolesť a citlivosť, horúčka, hnačka s neutropéniou alebo bez nej, môžu byť skorými prejavmi závažnej gastrointestinálnej toxicity a musia sa bezodkladne posúdiť a liečiť.


Kongestívne zlyhávanie srdca

Počas liečby a v období ďalšieho sledovania sa majú monitorovať u pacientok symptómy kongestívneho zlyhávania srdca. U pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami liečenými režimom TAC sa zvýšené riziko CHF preukázalo počas prvého roka po liečbe (pozri 4.8 a 5.1).


Leukémia

U pacientok liečených docetaxelom, doxorubicínom a cyklofosfamidom (TAC), sa v dôsledku rizika oneskorenej myelodysplázie alebo myeloidnej leukémie vyžaduje následné hematologické sledovanie.


Pacientky s počtom pozitívnych uzlín 4 a viac

Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri prežívaní bez ochorenia (disease-free interval, DSF) a celkovom prežívaní (overall survival, OS) štatisticky významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami sa v koncovej analýze úplne nepreukázal (pozri časť 5.1).


Starší pacienti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o použití docetaxelu v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientov vo veku > 70 rokov.


Z počtu 333 pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne v štúdii karcinómu prostaty bolo 209 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 68 pacientov bolo starších ako 75 rokov. U pacientov liečených docetaxelom každé tri týždne bol výskyt súvisiacich zmien na nechtoch o ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov v porovnaní s mladšími pacientmi. Výskyt súvisiacej horúčky, hnačky, anorexie a periférneho edému bol o ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 75 alebo viac rokov oproti pacientom mladším ako 65 rokov.


Z počtu 300 pacientov (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II) liečených docetaxelom v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom v štúdii karcinómu žalúdka bolo 74 pacientov vo veku 65 alebo viac rokov a 4 pacienti vo veku 75 alebo viac rokov. Výskyt závažných nežiaducich účinkov bol vyšší u starších pacientov v porovnaní s mladšími. Výskyt nasledujúcich nežiaducich účinkov (všetkých stupňov): letargia, stomatitída, neutropenická infekcia bol o ≥ 10 % vyšší u pacientov vo veku 65 alebo viac rokov porovnaní s mladšími pacientmi.

Starší pacienti liečení TCF sa majú dôsledne monitorovať.


4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdie in vitroukázali, že metabolizmus docetaxelu môže byť modifikovaný súbežným podávaním látok, ktoré indukujú alebo inhibujú cytochróm P450-3A, alebo sa ním metabolizujú (a teda sú schopné kompetitívnej inhibície enzýmu). Jedná sa napr. o cyklosporín, terfenadín, ketokonazol, erytromycín a troleandomycín. Existuje potenciálne nebezpečenstvo významnej interakcie, preto si vyžaduje súbežná liečba pacientov týmito liekmi zvýšenú opatrnosť.

Docetaxel sa výrazne viaže na proteíny (> 95%). Napriek tomu, že sa prípadná interakcia docetaxelu so súbežne podávanými liečivami in vivooficiálne neskúmala, väzbu docetaxelu na proteíny in vitroneovplyvnili interakcie s látkami pevne viazanými na proteíny ako sú erytromycín, difenhydramín, propranolol, propafenón, fenytoín, salicyláty, sulfametoxazol a valproát sodný. Ani podanie dexametazónu neovplynilo väzbu docetaxelu na proteíny. Docetaxel neovplyvňuje väzbu digitoxínu.

Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neoplyvnilo ich farmakokinetiku. Obmedzené údaje o interakciách medzi docetaxelom a karboplatinou z jednej nekontrolovanej štúdie boli zaujímavé. V kombinácii s docetaxelom sa klírens karboplatiny zvýšil asi o 50% v porovnaní s hodnotami, ktoré sa predtým zaznamenali u karboplatiny podávanej v monoterapii.

U pacientov s metastatickým karcinómom prostaty sa skúmala farmakokinetika docetaxelu za prítomnosti prednizónu. Docetaxel sa metabolizuje CYP3A4 a prednizón, ako je známe, indukuje CYP3A4. Nepozoroval sa žiadny štatisticky významný účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


Boli hlásené klinické prípady so zvýšením toxicity docetaxelu v kombinácii s ritonavirom. Mechanizmus tejto interakcie súvisí s inhibíciou CYP3A4, hlavného izoenzýmu podieľajúceho sa na metabolizme docetaxelu, ritonavirom. Na základe extrapolácie z farmakokinetickej štúdie s ketokonazolom u 7 pacientov, treba zvážiť 50% zníženie dávky docetaxelu u pacientov, ktorí si vyžadujú súčasné podávanie silných inhibítorov CYP3A4, ako sú azolové antimykotiká, ritonavir a niektoré makrolidy (klaritromycín, telitromycín).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o použití docetaxelu u gravidných žien. Docetaxel preukázal embryotoxické a fetotoxické účinky u potkanov a králikov, u potkanov taktiež zníženie plodnosti. Docetaxel môže mať škodlivé účinky na plod, keď je podávaný počas gravidity, rovnako ako ostatné cytotoxické liečivá. Počas gravidity sa preto docetaxel nesmie podávať, pokiaľ nie je jasne indikovaný.

Ženy vo fertilnom veku / antikoncepcia:

Ženám vo fertilnom veku liečeným docetaxelom sa má odporučiť zabrániť otehotneniu. Ak by došlo k otehotneniu, okamžite musí byť o tom informovaný ošetrujúci lekár.

Laktácia

Docetaxel je lipofilná látka, nie je však známe, či sa vylučuje do materského mlieka. Vzľadom na potenciálne nebezpečenstvo nežiaducich účinkov u dojčiat, dojčenie sa musí počas liečby docetaxelom prerušiť.

Fertilita

V priebehu terapie sa musí používať účinná antikoncepcia.

V predklinických štúdiách má docetaxel genotoxické účinky a môže mať vplyv na mužskú fertilitu (pozri časť 5.3). Preto sa mužom liečeným docetaxelom odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a až do 6 mesiacov po jej ukončení; odporúča sa vyhľadať odbornú radu ohľadom konzervácie spermií pred začatím liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu týkajúci sa všetkých indikácií

Nežiaduce účinky, ktoré možno alebo pravdepodobne súviseli s podaním docetaxelu, sa získali od:

1 312 pacientov, ktorí dostávali 100 mg/m2a 121 pacientov, ktorí dostávali 75 mg/m2docetaxelu v monoterapii.

 • 258 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom.

 • 406 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou.

 • 92 pacientov liečených docetaxelom v kombinácii s trastuzumabom.

 • 255 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s kapecitabínom.

 • 332 pacientov, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 1276 pacientov (744 v TAX 316 a 532 v GEICAM 9805), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 300 pacientov s adenokarcinómom žalúdka (221 pacientov v časti štúdie fázy III a 79 pacientov v časti štúdie fázy II), ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

 • 174 a 251 pacientov s karcinómom hlavy a krku, ktorí dostávali docetaxel v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom (uvádzajú sa klinicky významné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou).

Tieto reakcie sa opisujú pomocou NCI Common Toxicity Criteria(obvyklé kritériá toxicity) (3. stupeň = G3; 3.-4. stupeň = G3/4; 4. stupeň = G4) COSTART a MedDRA termínov. Frekvencie výskytu sa definujú ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky docetaxelu v monoterapii sú: neutropénia (ktorá je reverzibilná a nekumulatívna; s mediánom času do poklesu na najnižšie hodnoty 7 dní a s mediánom trvania závažnej neutropénie (< 500 buniek/mm3) 7 dní), anémia, alopécia, nauzea, vracanie, stomatitída, hnačka a asténia. Závažnosť nežiaducich účinkov docetaxelu sa môže zvýšiť, keď sa docetaxel podáva v kombinácii s inými chemoterapeutickými liečivami.

Pre kombináciu s trastuzumabom sa uvádzajú nežiaduce účinky (všetky stupne), ktoré sa zaznamenali u ≥ 10%. V porovnaní s monoterapiou docetaxelom bol v skupine s kombináciou s trastuzumabom zvýšený výskyt závažných nežiaducich účinkov (40% oproti 31%) a nežiaducich účinkov 4. stupňa (34% oproti 23%).

Pre kombináciu s kapecitabínom sa najčastejšie uvádzajú nežiaduce účinky súvisiace s liečbou (≥ 5%), ktoré sa zaznamenali v klinickom skúšaní fázy III u pacientov s karcinómom prsníka, u ktorých zlyhala liečba antracyklínmi (pozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu).

U docetaxelu sa často pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky:

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívne reakcie sa väčšinou rozvinuli v priebehu niekoľkých minút po začatí infúzie

docetaxelu, zvyčajne sa hodnotili ako mierne až stredne ťažké. Najčastejšie sa zaznamenali

nasledujúce príznaky: začervenanie, svrbiaca alebo nesvrbiaca vyrážka, tlak na hrudníku, bolesť

chrbta, dyspnoe a horúčka alebo zimnica. Ako závažné reakcie sa hodnotili hypotenzia a/alebo

bronchospazmus alebo generalizovaná vyrážka/erytém (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému

Rozvoj závažnej periférnej neurotoxicity si vyžaduje zníženie dávky (pozri časti 4.2 a 4.4). Mierne až stredne závažné neurosenzorické ťažkosti sa prejavujú ako parestézia, dyzestézia alebo bolesť vrátane pálenia. Neuromotorické príznaky sa prejavujú hlavne slabosťou.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pozorovali sa reverzibilné kožné reakcie, väčšinou sa hodnotili ako mierne až stredne závažné. Reakcie sa prejavili vo forme vyrážky vrátane lokalizovaných exantémov, hlavne na nohách a rukách (vrátane závažného syndrómu ruka-noha), ale aj na ramenách, tvári či hrudníku, často sa spájali so svrbením. Exantémy sa väčšinou objavili po uplynutí jedného týždňa od podania infúzie docetaxelu. Menej často sa zaznamenali závažné príznaky ako sú exantémy s následnou deskvamáciou, ktoré zriedkavo viedli k prerušeniu alebo ukončeniu liečby docetaxelom (pozri časti 4.2 a 4.4). Závažné poškodenia nechtov sa niekedy prejavili ako hypo- alebo hyperpigmentácia a niekedy ako bolesť a onycholýza.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Reakcie v mieste podania infúzie boli väčšinou mierne: hyperpigmentácia, zápal, sčervenanie alebo vysušenie kože, flebitída alebo extravazácia a opuch žily.

Zaznamenala sa retencia tekutín vrátane takých účinkov ako je periférny edém a menej často pleurálny výpotok, perikardiálny výpotok, ascites a prírastok hmotnosti. Periférny edém sa zvyčajne objavuje najskôr na dolných končatinách s možnou generalizáciou spolu s prírastkom hmotnosti 3 kg alebo viac. Retencia tekutín je kumulatívna, čo do výskytu a závažnosti (pozri časť 4.4).

Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2v monoterapii


Triedy

orgánových systémov

podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce

účinky


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5,7%,

vrátane sepsy a

pneumónie, fatálne

u 1,7%)

Infekcie spojené s G4

neutropéniou (G3/4:

4,6%)


Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 76,4%);

Anémia (G3/4: 8,9%);

Febrilná neutropénia

Trombocytopénia (G4:

0,2%)


Poruchy imunitného

systému

Hypersenzitivita

(G3/4: 5,3%)Poruchy metabolizmu a výživy

AnorexiaPoruchy nervového

systému


Periférna senzorická

neuropatia (G3: 4,1%);

Periférna motorická

neuropatia (G3/4: 4%);

Dysgeúzia (závažná:

0,07%)Poruchy srdca a

srdcovej činnosti


Arytmia (G3/4: 0,7%)

Srdcové zlyhanie

Poruchy ciev


Hypotenzia;

Hypertenzia;

KrvácanieOchorenia dýchacej

sústavy, hrudníka

a mediastína

Dyspnoe (závažná: 2,7%)
Poruchy gastrointestinálneho

traktu


Stomatitída (G3/4: 5,3%);

Hnačka (G3/4: 4%);

Nauzea (G3/4: 4%);

Vracanie (G3/4: 3%)

Obstipácia (závažná:

0,2%);

Abdominálna bolesť

(závažná: 1%);

Gastrointestinálne

krvácanie (závažné:

0,3%)

Ezofagitída (závažná:

0,4%)

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožné reakcie (G3/4:

5,9%);

Poruchy nechtov

(závažné: 2,6%)Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná:

1,4%)

Artralgia


Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Retencia tekutín

(závažná: 6,5%);

Asténia (závažná:

11,2%); Bolesť

Reakcie v mieste

podania infúzie;

Nekardiálna bolesť na hrudníku (závažná 0,4%)


Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


G3/4 vzostup bilirubínu

v krvi (< 5%);

G3/4 vzostup alkalickej

fosfatázy v krvi (< 4%);

G3/4 vzostup AST

(< 3%);

G3/4 vzostup ALT

(< 2%)Opis vybraných nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2v monoterapii


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: krvácavé príhody spojené s trombocytopéniou 3. – 4. stupňa.

Poruchy nervového systému

Údaje o reverzibilite sú dostupné asi u 35,3% pacientov, u ktorých sa rozvinula neurotoxicita po liečbe docetaxelom v dávke 100 mg/m2v monoterapii. Účinky spontánne vymizli v priebehu 3 mesiacov.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: do ukončenia štúdie bol jeden prípad alopécie ireverzibilný. 73% kožných reakcií bolo reverzibilných v priebehu 21 dní.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Medián kumulatívnej dávky do ukončenia liečby bol vyšší ako 1000 mg/m2a medián času do návratu (relapsu) retencie tekutín bol 16,4 týždňov (interval 0 až 42 týždňov). U pacientov s premedikáciou bol nástup stredne závaťnej a závažnej retencie oneskorený (medián kumulatívnej dávky: 818,9 mg/m2) v porovnaní s pacientmi bez premedikácie (medián kumulatívnej dávky: 489,7 mg/m2); tieto údaje sa však zaznamenali u niektorých pacientov v priebehu prvých liečebných cyklov.


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 75 mg/m2v monoterapii

Triedy

orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce


Časté nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5%)

Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 54,2%);

Anémia (G3/4: 10,8%);

Trombocytopénia (G4: 1,7%)

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita (nezávažná)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Poruchy nervového

systému

Periférna senzorická neuropatia

(G3/4: 0,8%)

Periférna motorická neuropatia

(G3/4: 2,5%)

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti


Arytmia (nezávažná)

Poruchy ciev


Hypotenzia

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu


Nauzea (G3/4: 3,3%);

Stomatitída (G3/4: 1,7%);

Vracanie (G3/4: 0,8%);

Diarea (G3/4: 1,7%)

Obstipácia

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožné reakcie (G3/4: 0,8%)

Poruchy nechtov (závažné:

0,8%)

Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva


Myalgia

Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Asténia (závažná: 12,4%);

Retencia tekutín (závažná:

0,8%);

Bolesť


Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


G3/4 vzostup bilirubínu v krvi

(< 2%)


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s doxorubicínom


Triedy

orgánových systémov

podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce

účinky


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 7,8%)Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 91,7%);

Anémia (G3/4: 9,4%);

Febrilná neutropénia;

Trombocytopénia

(G4: 0,8%)Poruchy imunitného

systému


Hypersenzitivita

(G3/4: 1,2%)


Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia


Poruchy nervového

systému


Periférna senzorická

neuropatia (G3: 0,4%)

Periférna motorická

neuropatia (G3/4: 0,4%)


Poruchy srdca a

srdcovej činnosti


Srdcové zlyhanie;

Arytmia (nezávažná)


Poruchy cievHypotenzia

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu


Nauzea (G3/4: 5%);

Stomatitída (G3/4: 7,8%);

Diarea (G3/4: 6,2%);

Vracanie (G3/4: 5%),

ObstipáciaPoruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia;

Poruchy nechtov

(závažné: 0,4%);

Kožné reakcie (nezávažné)Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva


Myalgia


Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Asténia (závažná: 8,1%);

Retencia tekutín (závažná: 1,2%);

Bolesť

Reakcie v mieste podania infúzie


Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


G3/4 vzostup bilirubínu

v krvi (< 2,5%);

G3/4 vzostup alkalickej

fosfatázy v krvi (< 2,5%)

G3/4 vzostup AST

(< 1%);

G3/4 vzostup ALT

(< 1%)


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou


Triedy

orgánových systémov

podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce

účinky


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 5,7%)Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G4: 51,5%);

Anémia (G3/4: 6,9%);

Trombocytopénia (G4:

0,5%)

Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného

systému

Hypersenzitivita (G3/4:

2,5%)Poruchy metabolizmu a výživy

AnorexiaPoruchy nervového

systému


Periférna senzorická

neuropatia (G3: 3,7%);

Periférna motorická

neuropatia (G3/4: 2%)Poruchy srdca a

srdcovej činnosti


Arytmia (G3/4: 0,7%)

Srdcové zlyhanie

Poruchy ciev


Hypotenzia (G3/4:

0,7%)


Poruchy

gastrointestinálneho

traktu


Nauzea (G3/4: 9,6%);

Vracanie (G3/4: 7,6%);

Diarea (G3/4: 6,4%);

Stomatitída (G3/4: 2%)

Obstipácia


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia;

Zmeny na nechtoch

(závažné: 0,7%);

Kožné reakcie (G3/4:

0,2%)Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Myalgia (závažná: 0,5%)Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Asténia (závažná: 9,9%);

Retencia tekutín (závažná: 0,7%);

Horúčka (G3/4: 1,2%)

Reakcie v mieste

podania infúzie;

BolesťLaboratórne a funkčné

vyšetrenia


G3/4 vzostup bilirubínu

v krvi (2,1%);

G3/4 vzostup ALT

(1,3%)

G3/4 vzostup AST

(0,5%);

G3/4 vzostup

alkalickej fosfatázy

v krvi (0,3%)


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2v kombinácii s trastuzumabom


Triedy orgánových systémov

Podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky

Časté nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 32%);

Febrilná neutropénia (zahŕňa

neutropéniu spojenú s horúčkou

a používaním antibiotík) alebo

neutropenická sepsa


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Psychické poruchy

Insomnia


Poruchy nervového systému

Parestézia; Bolesť hlavy; Dysgeúzia; Hypestézia


Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia; Konjuktivitída


Poruchy srdca a

srdcovej činnosti


Srdcové zlyhanie

Poruchy ciev

Lymfedém


Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka a

mediastína

Epistaxa; Faryngolaryngálna bolesť; Nazofaryngitída; Dyspnoe; Kašeľ; Rinorea


Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

Nauzea; Hnačka; Vracanie;

Obstipácia; Stomatitída; Dyspepsia;

Abdominálna bolesť


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia; Erytém; Vyrážka; Poruchy nechtov


Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Myalgia; Artralgia; Bolesť

v končatinách; Bolesť kostí; Bolesť chrbta


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia; Periférny edém; Pyrexia; Únava; Zápal slizníc; Bolesť; Ochorenie podobné chrípke; Bolesť na hrudníku; Zimnica

Letargia

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Nárast hmotnosti


Opis vybraných nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 100 mg/m2v kombinácii s trastuzumabom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Symptomatické srdcové zlyhávanie sa zaznamenalo u 2,2% pacientov, ktorí dostávali docetaxel

v kombinácii s trastuzumabom v porovnaní s 0% pacientov, ktorým bol podávaný docetaxel samotný. V skupine s kombináciou docetaxel plus trastuzumab 64% pacientov podstúpilo predchádzajúcu antracyklínovú adjuvantnú liečbu v porovnaní s 55% takýchto pacientov v skupine s docetaxelom v monoterapii.

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté: V porovnaní so samotným docetaxelom bola hematologická toxicita zvýšená u pacientov liečených kombináciou trastuzumabu a docetaxelu (v 32% neutropénia 3. – 4. stupňa oproti 22%, podľa kritérií NCI-CTC). Ale je pravdepodobné, že sa podceňuje fakt, že docetaxel samotný v dávke 100 mg/m2spôsobuje neutropéniu u 97% pacientov, u 76% 4. stupňa na základe krvného obrazu. Výskyt febrilnej neutropénie/neutropenickej sepsy bol taktiež vyšší u pacientov liečených Herceptinom v kombinácii s docetaxelom (23% oproti 17% u pacientov liečených docetaxelom samotným).


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s kapecitabínom


Triedy orgánových systémov

Podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky

Časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy


Kandidóza úst (G3/4: < 1%)
Poruchy krvi a lymfatického

systému

Neutropénia (G3/4: 63%);

Anémia (G3/4: 10%)

Trombocytopénia (G3/4: 3%)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 1%);

Znížená chuť do jedla

Dehydratácia (G3/4: 2%)

Poruchy nervového systému

Dysgeúzia (G3/4: 1%);

Parestézia (G3/4: 1%)

Závraty;

Bolesť hlavy (G3/4: 1%);

Periférna neuropatia

Poruchy oka

Zvýšená lakrimácia


Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Faryngolaryngálna bolesť

(G3/4: 2%)

Dyspnoe (G3/4: 1%);

Kašeľ (G3/4: 1%);

Epistaxa (G3/4: 1%)

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

Stomatitída (G3/4: 18%);

Hnačka (G3/4: 14%);

Nauzea (G3/4: 6%);

Vracanie (G3/4: 4%);

Obstipácia (G3/4: 1%);

Abdominálna bolesť (G3/4: 2%);

Dyspepsia

Bolesť v hornej časti brucha;

Suchosť v ústach

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Ruka-noha syndróm (G3/4:

24%);

Alopécia (G3/4: 6%);

Poruchy nechtov (G3/4: 2%)

Dermatitída;

Erytematózna vyrážka (G3/4:

1%);

Zafarbenie nechtov;

Onycholýza (G3/4: 1%)

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 2%);

Artralgia (G3/4: 1%)

Bolesť v končatinách (G3/4:

1%);

Bolesť chrbta (G3/4: 1%)

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Asténia (G3/4: 3%);

Pyrexia (G3/4: 1%);

Únava/slabosť (G3/4: 5%);

Periférny edém (G3/4: 1%)

Letargia;

Bolesť

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


Pokles hmotnosti;

G3/4 vzostup bilirubínu v krvi

(9%)

Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme prsníka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s prednizónom alebo predizolónom


Triedy orgánových systémov

Podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky

Časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 3,3%)


Poruchy krvi a lymfatického

systému

Neutropénia (G3/4: 32%);

Anémia (G3/4: 4,9%)

Trombocytopénia (G3/4: 0,6%);

Febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita (G3/4: 0,6%)

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6%)


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia

(G3/4: 1,2%);

Dysgeúzia (G3/4: 0%)

Periférna motorická neuropatia

(G3/4: 0%)

Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia

(G3/4: 0,6%)

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti


Zníženie funkcie ľavej komory

(G3/4: 0,3%)

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína


Epistaxa (G3/4: 0%);

Dyspnoe (G3/4: 0,6%);

Kašeľ (G3/4: 0%)

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

Nauzea (G3/4: 2,4%);

Hnačka (G3/4: 1,2%);

Stomatitída/faryngitída

(G3/4: 0,9%);

Vracanie (G3/4: 1,2%)


Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Alopécia;

Poruchy nechtov (nezávažné)

Exfoliatívna vyrážka

(G3/4: 0,3%)

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia (G3/4: 0,3%);

Myalgia (G3/4: 0,3%)

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Únava (G3/4: 3,9%);

Retencia tekutín (závažná: 0,6%)Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri adjuvantnej liečbe pre docetaxel 75 mg/m2 v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom

u pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316) a negatívnymi uzlinami

(GEICAM 9805) – súhrnné údaje


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcie (G3/4: 2,4%);

Neutropenická infekcia

(G3/4: 2,7%)Poruchy krvi

a lymfatického systému

Anémia (G3/4: 3%);

Neutropénia (G3/4:

59,2%);

Trombocytopénia (G3/4: 1,6%);

Febrilná neutropénia (G3/4:NAPoruchy imunitného

systému


Hypersenzitivita

(G3/4: 0,6%)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 1,5%)Poruchy nervového

systému

Dysgeúzia (G3/4: 0,7%);

Periférna senzorická

neuropatia (G3/4: 0%)

Periférna motorická

neuropatia (G3/4: 0%);

Neurokortikálne

(G3/4: 0,3%);

Neurocerebelárne

(G3/4: 0,1%)

Synkopa (G3/4: 0%)

Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia

(G3/4: 0,1%);

Konjuktivitída (G3/4:

0,3%)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Arytmia (G3/4: 0,2%)


Poruchy ciev

Návaly tepla (G3/4:

0,5%)

Hypotenzia (G3/4:

0%);

Flebitída (G3/4: 0%)

Lymfedém (G3/4:

0%)

Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka

a mediastína


Kašeľ (G3/4: 0%)


Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

Nauzea (G3/4: 5,1%);

Stomatitída

(G3/4: 7,1%);

Vracanie (G3/4: 4,3%);

Hnačka (G3/4: 3,2%);

Obstipácia (G3/4: 0,4%)

Abdominálna bolesť

(G3/4: 0,5%)

Kolitída /enteritída/

perforácia hrubého čreva

Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia;

Kožná toxicita (G3/4:

0,7%);

Poruchy nechtov

(G3/4: 0,4%)Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

Myalgia (G3/4: 0,8%);

Artralgia (G3/4: 0,4%)Poruchy

reprodukčného systému a prsníkov

AmenoreaCelkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Asténia (G3/4: 10,0%);

Horúčka (G3/4: NA)

Periférny edém (G3/4: 0,2%Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


Nárast hmotnosti

(G3/4: 0%);

Pokles hmotnosti

(G3/4: 0,2%)


Opis vybraných nežiaducich účinkov pri adjuvantnej liečbe pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom u pacientok s karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316) a negatívnymi uzlinami (GEICAM 9805)

Poruchy nervového systému


V štúdii karcinómu prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX316) sa v priebehu sledovaného obdobia pretrvávanie periférnej senzorickej neuropatie pozorovalo u 10 pacientov spomedzi 84 pacientov s periférnou senzorickou neuropatiou pri ukončení chemoterapie.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


V štúdii TAX316 sa u 26 pacientov (3,5%) v ramene TAC a u 17 pacientov (2,3%) v ramene FAC zaznamenalo kongestívne srdcové zlyhanie. Po vyše 30 dňoch liečby sa u všetkých pacientov s výnimkou jedného v každom ramene diagnostikovalo CHF. Dvaja pacienti v ramene TAC a 4 pacienti v ramene FAC zomreli na zlyhanie srdca.

Poruchy kože a podkožného tkaniva


V štúdii TAX316 sa u 687 pacientov v ramene TAC a u 645 pacientov v ramene FAC zaznamenala alopécia pretrvávajúca až do sledovaného obdobia po ukončení chemoterapie.

Na konci sledovaného obdobia sa pretrvávanie alopécie pozorovalo U 29 pacientov (4,2%) v ramene TAC a u 16 pacientov (2,4%) v ramene FAC.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

V priebehu sledovaného obdobia sa pretrvávanie amenorey pozorovalo u 121 pacientov spomedzi

202 pacientov s amenoreou pri ukončení chemoterapie v štúdii TAX316.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


V štúdii TAX316 sa pretrvávanie periférneho edému pozorovalo u 19 pacientov zo 119 pacientov s periférnym edémom v ramene TAC a u 4 pacientov z 23 pacientov s periférnym edémom v ramene FAC.

V štúdii GEICAM 9805 sa pretrvávanie lymfedému pozorovalo u 4 z 5 pacientov s lymfedémom pri ukončení chemoterapie.

Akútna leukémia / Myelodysplastický syndróm

Po 10 rokoch sledovania v štúdii TAX316 bola hlásená akútna leukémia u 4 zo 744 pacientov v ramene TAC a u 1 zo 736 pacientov v ramene FAC. Myelodysplastický syndróm bol hlásený u 2 zo 744 pacientov v ramene TAC a u 1 zo 736 pacientov v ramene FAC.

Pri mediáne sledovania (follow up) 77 mesiacov sa vyskytla akútna leukémia u 1 z 532 (0,2%)

pacientov, ktorým sa podával docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid v štúdii GEICAM 9805. Žiadne

prípady neboli hlásené u pacientov, ktorým sa podával fluorouracil, doxorubicín a cyklofosfamid.

V oboch sledovaných skupinách sa u žiadneho pacienta nevyskytol myelodysplastický syndróm.


Neutropenické komplikácie

Nasledujúca tabuľka ukazuje, že výskyt neutropénie stupňa 4, febrilnej neutropénie a neutropenickej

infekcie sa znížil u pacientok, ktoré dostávali primárne profylakticky G-CSF po tom, ako to bolo

povinné v ramene TAC – GEICAM štúdie


Neutropenické komplikácie u pacientok liečených TAC s alebo bez primárnej profylaxie G-CSF

(GEICAM 9805)S primárnou

profylaxiou G-CSF

(n = 111)

n (%)


Bez primárnej

profylaxie G-CSF

(n = 421)

n (%)

Neutropénia (Stupeň 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilná neutropénia

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenická infekcia

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenická infekcia

(Stupeň 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri adenokarcinóme žalúdka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou a 5-fluórouracilom


Triedy orgánových systémov

Podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky

Časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Neutropenická infekcia;

Infekcia (G3/4: 11,7%)


Poruchy krvi a lymfatického

Systému

Anémia (G3/4: 20,9%);

Neutropénia (G3/4: 83,2%);

Trombocytopénia (G3/4: 8,8%);

Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita (G3/4: 1,7%)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 11,7%)


Poruchy nervového systému

Periférna senzorická neuropatia

(G3/4: 8,7%)

Závraty (G3/4: 2,3%);

Periférna motorická neuropatia

(G3/4: 1,3%)

Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia (G3/4: 0%)

Poruchy ucha a labyrintu


Poškodenie sluchu (G3/4: 0%)

Poruchy srdca a srdcovej

Činnosti


Arytmia (G3/4: 1,0%)

Poruchy

gastrointestinálneho traktu

Hnačka (G3/4: 19,7%);

Nauzea (G3/4: 16%);

Stomatitída (G3/4: 23,7%);

Vracanie (G3/4: 14,3%)

Obstipácia (G3/4: 1,0%);

Gastrointestinálna bolesť

(G3/4: 1,0%);

Ezofagitída/dysfágia/

odynofágia (G3/4: 0,7%)

Poruchy kože a podkožného

Tkaniva

Alopécia (G3/4: 4,0%)

Svrbiaca vyrážka (G3/4:0,7%);

Poruchy nechtov

(G3/4:0,7%);

Exfoliácia kože (G3/4:0%)

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Letargia (G3/4:19,0%);

Horúčka (G3/4: 2,3%);

Retencia tekutín (závažná/životohrozujúca: 1%)Opis vybraných nežiaducich účinkov pri adenokarcinóme žalúdka pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom

Poruchy krvi a lymfatického systému

Febrilná neutropénia sa vyskytla u 17,2% pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 13,5% pacientov, bez ohľadu na použitie G-CSF. G-CSF sa použil na sekundárnu profylaxiu u 19,3% pacientov (10,7% cyklov). Febrilná neutropénia sa vyskytla u 12,1% pacientov a neutropenická infekcia sa vyskytla u 3,4% pacientov, keď pacienti dostávali profylakticky G-CSF, u pacientov bez profylaxie G-CSF sa febrilná neutropénia vyskytla u 15,6% a neutropenická infekcia u 12,9% pacientov (pozri časť 4.2).


Tabuľkový súhrn nežiaducich účinkov pri karcinóme hlavy a krku pre docetaxel 75 mg/m2v kombinácii s cisplatinou a 5-fluóruracilom


Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 6,3%);

Neutropenická infekciaBenígne a malígne

nádory, vrátane

nešpecifikovaných

novotvarov (cysty a

polypy)


Nádorová bolesť (G3/4:

0,6%)


Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4: 76,3%);

Anémia (G3/4: 9,2%);

Trombocytopénia (G3/4: 5,2%)

Febrilná neutropénia


Poruchy imunitného

systému


Hypersenzitivita (nie

závažná)


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 0,6%)Poruchy nervového

systému

Dysgeúzia/Parosmia;

Periférna senzorická

neuropatia (G3/4: 0,6%)

Závraty


Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia;

Konjunktivitída


Poruchy ucha

a labyrintu


Poškodenie sluchu


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Myokardiálna ischémia

(G3/4: 1,7%)

Arytmia (G3/4:

0,6%)

Poruchy ciev


Poruchy žíl (G3/4: 0,6%)


Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

Nauzea (G3/4: 0,6%);

Stomatitída (G3/4: 4,0%);

Hnačka (G3/4: 2,9%);

Vracanie (G3/4: 0,6%)

Obstipácia;

Ezofagitída/dysfágia/odyn

ofágia (G3/4: 0,6%);

Abdominálna bolesť;

Dyspepsia;

Gastrointestinálne

krvácanie (G3/4: 0,6%)


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 10,9%)

Svrbivá vyrážka;

Suchá koža;

Exfoliácia kože (G3/4:

0,6%)


Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva


Myalgia (G3/4: 0,6%)


Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

Letargia (G3/4: 3,4%);

Horúčka (G3/4: 0,6%);

Retencia tekutín; Opuch
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšená hmotnosťIndukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)


Triedy orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté nežiaduce účinky


Časté nežiaduce


Menej časté nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Infekcia (G3/4: 3,6%)

Neutropenická infekcia


Benígne a malígne

nádory, vrátane

nešpecifikovaných

novotvarov (cysty a

polypy)


Nádorová bolesť

(G3/4: 1,2%)


Poruchy krvi

a lymfatického systému

Neutropénia (G3/4:

83,5%);

Anémia (G3/4: 12,4%);

Trombocytopénia

(G3/4: 4,0%);

Febrilná neutropéniaPoruchy imunitného

systémuHypersenzitivita


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia (G3/4: 12,0%)Poruchy nervového

systému

Dysgeúzia/Parosmia

(G3/4: 0,4%);

Periférna senzorická

neuropatia (G3/4: 1,2%)

Závraty (G3/4: 2,0%);

Periférna motorická

neuropatia (G3/4: 0,4%)


Poruchy oka


Zvýšená lakrimácia

Konjunktivitída

Poruchy ucha

a labyrintu

Poškodenie sluchu

(G3/4: 1,2%)Poruchy srdca a

srdcovej činnosti


Arytmia (G3/4: 2,0%)

Myokardiálna ischémia

Poruchy cievPoruchy žíl

Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

Nauzea (G3/4: 13,9%);

Stomatitída (G3/4:

20,7%);

Vracanie (G3/4: 8,4%);

Hnačka (G3/4: 6,8%);

Ezofagitída/dysfágia/ody

nofágia (G3/4: 12,0%);

Obstipácia (G3/4: 0,4%)

Dyspepsia (G3/4: 0,8%);

Gastrointestinálna bolesť

(G3/4: 1,2%);

Gastrointestinálne

krvácanie (G3/4: 0,4%)


Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Alopécia (G3/4: 4,0%);

Svrbiaca vyrážka

Suchá koža;

Deskvamácia


Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Myalgia (G3/4: 0,4%)


Celkové poruchy

a reakcie v mieste

podania

Letargia (G3/4: 4,0%);

Pyrexia (G3/4: 3,6%);

Retencia tekutín (G3/4:
Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Pokles hmotnosti


Nárast hmotnosti


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

V súvislosti s použitím docetaxelu v kombinácii s inými chemoterapeutikami a/alebo rádioterapiou sa zaznamenali prípady akútnej myeloidnej leukémie a myelodysplastistického syndrómu.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zaznamenala sa supresia kostnej drene a ďalšie hematologické nežiaduce účinky. Zaznamenala sa diseminovaná intravaskulárna koagulácia (disseminated intravascular coagulation, DIC), často spojená so sepsou alebo zlyhaním viacerých orgánov.

Poruchy imunitného systému

Zaznamenali sa niektoré prípady anafylaktického šoku, niekedy s fatálnymi následkami.

Poruchy nervového systému

V súvislosti s podaním docetaxelu sa pozorovali zriedkavé prípady konvulzie alebo prechodnej straty vedomia.Tieto reakcie sa niekedy objavili počas podania infúzie.

Poruchy oka

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady prechodných porúch zraku (záblesky, blikajúce svetlá, skotómy), ktoré sa väčšinou zaznamenali počas podávania infúzie a v spojení s hypersenzitívnymi reakciami. Po prerušení podávania infúzie sú reverzibilné. Zriedkavo sa zaznamenali prípady lakrimácie s konjuktivitídou alebo bez nej, ako aj prípady obštrukcie slzovodu, ktorá má za následok nadmerné slzenie.

Poruchy ucha a labyrintu

Zaznamenali sa zriedkavé prípady ototoxicity, poškodenia sluchu a/alebo straty sluchu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavo sa zaznamenali prípady infarktu myokardu.


Poruchy ciev

Zriedkavo sa zaznamenali venózne tromboembolické príhody.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavo sa zaznamenal syndróm akútnej dychovej tiesne a prípadyintersticiálnej pneumónie a pulmonálnej fibrózy, niekedy fatálne. U pacientov súbežne liečených rádioterapiou sa zaznamenali zriedkavé prípady radiačnej pneumonitídy.

Poruchy a gastrointestinálneho traktu

Zaznamenali sa zriedkavé prípady dehydratácie ako dôsledku gastrointestinálnych príhod, gastrointestinálnej perforácie, ischemickej kolitídy, kolitídy a neutropenickej enterokolitídy. Zaznamenali sa zriedkavé prípady nepriechodnosti čriev a intestinálnej obštrukcie.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, niekedy fatálne, primárne u pacientov

s preexistujúcimi poruchami pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

V súvislosti s docetaxelom sa veľmi zriedkavo zaznamenal kožný lupus erythematosus a bulózne exantémy ako napríklad multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza. V niektorých prípadoch k výskytu týchto účinkov môžu prispieť iné sprievodné faktory.

V súvislosti s docetaxelom sa zaznamenali zmeny podobné sklerodermii, ktorým zvyčajne predchádzal periférny lymfedém. Boli hlásené prípady pretrvávajúcej alopécie.


Poruchy obličiek a močových ciest

Bola hlásená renálna insuficiencia a zlyhanie obličiek. Približne u 20% týchto prípadov sa nevyskytovali rizikové faktory pre akútne zlyhanie obličiek ako súčasná liečba nefrotoxickými liekmi a gastrointestinálne poruchy.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavo bol po rádioterapii zaznamenaný „recall“ fenomén.

Retencia tekutín nebola spojená s akútnymi prípadmi oligúrie alebo hypotenzie. Zriedkavo bola zaznamenaná dehydratácia a pľúcny edém.

4.9 Predávkovanie

Zaznamenalo sa málo prípadov predávkovania. V súvislosti s predávkovaním docetaxelom nie je známe žiadne antidotum. V prípade predávkovania sa má pacient hospitalizovať na špecializovanom oddelení a starostlivo sa mu majú monitorovať vitálne funkcie. V prípadoch predávkovania možno očakávať exacerbáciu nežiaducich účinkov. Hlavné komplikácie pri predávkovaní sú supresia kostnej drene, periférna neurotoxicita a mukozitída. Pacientovi sa po zistení predávkovania má čo najrýchlejšie podať G-CSF za účelom liečby. Ďalšia liečba, ak je potrebná, má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Taxány,

ATC kód: L01CD02

Spôsob účinku

Docetaxel je antineoplastická látka, ktorá podporuje polymerizáciu tubulínu za vzniku stabilných mikrotubulov a bráni ich depolymerizácii, čo vedie k výraznému poklesu voľného tubulínu. Väzba docetaxelu na mikrotubuly nemení počet protofilamentov.

Pri docetaxele sa ukázalo, že in vitronarušuje v bunkách mikrotubulárnu sieť, nevyhnutnú pre vitálne mitotické a medzifázové bunkové funkcie.

Farmakodynamické účinky

V klonovacích testoch sa zistilo, že docetaxel je in vitrocytotoxický voči rôznym myšacím a ľudským nádorovým bunkovým líniám a voči čerstvo excidovaným ľudským nádorovým bunkám. Docetaxel dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie s dlhým bunkovým rezidenčným časom. Navyše sa zistilo, že docetaxel pôsobí na niektoré (ale nie všetky) bunkové línie produkujúce nadmerné množstvo p- glykoproteínu kódovaného génom multiliekovej rezistencie. In vivo je docetaxel nezávislý od dávkovacej schémy a má široké spektrum experimentálnej protinádorovej aktivity voči pokročilým myšacím a ľudským nádorovým transplantátom.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Karcinóm prsníka

Docetaxel v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom: adjuvantná liečba

Pacientky s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami (TAX 316)

Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operabilným karcinómom prsníka s pozitívnymi uzlinami a KPS ≥ 80%, vo veku od 18 do 70 rokov. Po stratifikácii podľa počtu pozitívnych lymfatických uzlín (1-3, 4+) bolo 1491 pacientok randomizovaných na liečbu buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2a cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2(TAC rameno), alebo na liečbu doxorubicínom v dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2a cyklofosfamid v dávke 500 mg/m2(FAC rameno). Oba režimy sa podávali každé 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával ako 1-hodinová infúzia, všetky ostatné lieky sa podávali ako intravenózny bolus v prvý deň. G-CSF sa podávala ako sekundárna profylaxia pacientkam, u ktorých sa vyskytla komplikovaná neutropénia (febrilná neutropénia, prolongovaná neutropénia alebo infekcia). Pacientky v TAC ramene dostávali ako antibiotickú profylaxiu ciprofloxacín v dávke 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní od 5.dňa každého cyklu, alebo ekvivalentnú terapiu. V oboch ramenách dostávali pacientky s pozitívnymi estrogénovými a/alebo progesterónovými receptormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg denne až po dobu do 5 rokov. Adjuvantná rádioterapia bola aplikovaná podľa smerníc príslušných inštitúcií a bola podaná 69% pacientok, ktoré dostávali TAC a 72% pacientok, ktoré dostávali FAC.

Vykonali sa dve predbežné a jedna koncová analýza. Prvá predbežná analýza sa naplánovala po 3 rokoch odo dňa, kedy bola vykonaná polovica náboru pacientov do štúdie. Druhá predbežná analýza sa vykonala po zaznamenaní celkovo 400 prípadov DFS, čo viedlo k mediánu sledovania 55 mesiacov. Koncová analýza sa vykonala po 10-rokoch sledovania všetkých pacientov (pokiaľ sa nejednalo o DFS prípad alebo neboli skôr vyradení zo sledovania). Primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo prežívanie bez ochorenia (DFS) a sekundárnym koncovým ukazovateľom účinnosti bolo celkové prežívanie (OS).

Koncová analýza sa vykonala s aktuálnym mediánom sledovania 96 mesiacov. V priemere TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov v priebehu 10 rokov sa znížil u pacientok liečených kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (35% oproti 45%) t.j. absolútne zníženie rizika o 6% (p=0,0043). Celkové prežívanie v priebehu 10 rokov bolo taktiež signifikantne vyššie v ramene TAC v porovnaní s ramenom FAC (76% oproti 69%) t.j. absolútne zníženie rizika smrti o 7% (p=0,002). Keďže prínos zaznamenaný u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami nebol pri DFS a OS štatisticky významný, pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC u pacientok so 4 a viac pozitívnymi uzlinami sa v koncovej analýze úplne nepreukázal.

Celkove poukazujú výsledky štúdie na pozitívny pomer prínosu a rizika pre TAC v porovnaní s FAC.

Analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných prognostických faktorov:Prežívanie bez ochorenia

Celkové prežívanie

Podskupina

pacientok

Počet

pacientok


Hazard

ratio*

95% IS

p =

Hazard

ratio*

95% IS

p =

Počet pozitívnych

uzlín

Celkovo

1-3

4+745

467

2780,80

0,72

0,870,68-0,93

0,58-0,91

0,70-1,090,0043

0,0047

0,22900,74

0,62

0,870,61-0,90

0,46-0,82

0,67-1,120,0020

0,0008

0,2746

*hazard ratio menšie ako 1 naznačuje, že kombinácia TAC je v porovnaní s FAC spojená s dlhším prežívaním bez ochorenia a s celkovým prežívaním


Pacientky s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami spôsobilé užívať chemoterapiu

(GEICAM 9805)


Údaje z multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdie podporujú používanie

docetaxelu v adjuvantnej liečbe pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi

uzlinami spôsobilými užívať chemoterapiu. 1060 pacientok bolo randomizovaných na liečbu buď

docetaxel v dávke 75 mg/m2 podávaným 1 hodinu po doxorubicíne v dávke 50 mg/m2 a

cyklofosfamide v dávke 500 mg/m2 (539 pacientok v ramene TAC), alebo na liečbu doxorubicínom v

dávke 50 mg/m2, po ktorom nasleduje fluóruracil v dávke 500 mg/m2 a cyklofosfamid v dávke

500 mg/m2 (521 pacientok v ramene FAC), ako adjuvantnú liečbu operabilného karcinómu prsníka

s negatívnymi uzlinami s vysokým rizikom relapsu podľa kritérií 1998 St. Gallen (veľkosť tumoru

>2 cm a/alebo negatívnymi ER a PR a/alebo vysoký histologický/nukleárny stupeň (stupeň 2 až 3)

a/alebo vek <35 rokov). Oba režimy sa podávali každé 3 týždne v 6 cykloch. Docetaxel sa podával

ako 1-hodinová infúzia, všetky ostatné lieky sa podávali intravenózne v prvý deň každé tri týždne.

Primárna profylaxia G-CSF sa podávala povinne v TAC ramene po randomizovaní 230 pacientok.

Výskyt neutropénie, febrilnej neutropénie a neutropenickej infekcie stupňa 4 sa znížil u pacientok,

ktorým sa podávala primárna profylaxia G-CSF (pozri časť 4.8). V oboch ramenách dostávali

pacientky s ER+ a/alebo PgR+ tumormi po poslednom cykle chemoterapie tamoxifén v dávke 20 mg

raz denne až po dobu do 5 rokov. Aplikovala sa adjuvantná rádioterapia v súlade s odporúčaniami

zúčastnených inštitúcií a bola podaná 57,3% pacientkám, ktoré dostávali TAC a 51,2% pacientkám,

ktoré dostávali FAC.

Medián sledovania bol 77 mesiacov. V ramene TAC sa preukázalo signifikantne dlhšie prežívanie bez

ochorenia v porovnaní s ramenom FAC. Výskyt relapsov sa znížil o 32% u pacientok liečených

kombináciou TAC v porovnaní s tými, ktoré boli liečené kombináciou FAC (hazard ratio = 0,68; 95%

IS (0,49-0,93), p = 0,01). Celkové prežívanie (CP) bolo taktiež vyššie v ramene TAC so znížením

rizika smrti o 24% v porovnaní s ramenom FAC (hazard ratio = 0,76; 95% IS (0,46-1,26); p = 0,29).

Avšak celkové prežívanie nebolo signifikantne rozdielne medzi oboma skupinami.

Analýza pacientok liečených TAC, ktoré sú rozdelené podľa prospektívne definovaných hlavných

prognostických faktorov (pozri nasledovnú tabuľku):

Analýza štúdie adjuvantnej liečby pacientok s operabilným karcinómom prsníka s negatívnymi uzlinami („Intent-to-Treat“ analýza)


Rozdelenie pacientok

Počet pacientok v ramene TAC

Prežívanie bez ochorenia

Hazard ratio* 95% IS

Celkovo

539

0,68

0,49-0,93

Veková kategória 1

<50 rokov

50 rokov

260

279

0,67

0,67

0,43-1,05

0,43-1,05

Veková kategória 2

<35 rokov

35 rokov

42

497

0,31

0,73

0,11-0,89

0,52-1,01

Stav hormonálnych

receptorov

Negatívny

Pozitívny


195

344


0,7

0,62


0,45-1,1

0,4-0,97

Veľkosť tumoru

2 cm

>2 cm

285

254

0,69

0,68

0,43-1,1

0,45-1,04

Histologický stupeň

Stupeň 1 (zahŕňa nedosiahnutie stupňa)

Stupeň 2

Stupeň 3

64

216

259

0,79

0,77

0,59

0,24-2,6

0,46-1,3

0,39-0,9

Menopauzálny stav

Pre-Menopauzálny Post-Menopauzálny

285

254

0,64

0,72

0,40-1

0,47-1,12

*hazard ratio (TAC/FAC) menšie ako 1 indikuje, že TAC je spojené s dlhším prežívaním bez ochorenia v porovnaní s FAC.


Prieskumná analýza sa vykonala u pacientok s dlhším prežívaním bez ochorenia, ktoré spĺňajú kritéria

chemoterapie 2009 St. Gallen – (ITT populácia) a sú uvedené nasledovne:TAC

FAC

Hazard ratio

(TAC/FAC)


Podskupiny pacientok

(n=539)

(n=521)

(95% IS)

p-hodnota

Spĺňajúce relatívne

indikácie chemoterapiea

Nie

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796 (0,434 –1,459)

0,4593

Áno

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606 (0,42 – 0,877)

0,0072


TAC = docetaxel, doxorubicín a cyklofosfamid

FAC = 5-fluóruracil, doxorubicín a cyklofosfamid

IS = interval spoľahlivosti, ER = estrogénový receptor

PR = progesterónový receptor

a ER/PR-negatívny alebo Stupeň 3 alebo veľkosť tumora >5 cm


Pri stanovení hazard ratio sa používal ako faktor Cox proportional hazard model s liečenou skupinou.

Docetaxel v monoterapii

V skupine pacientok s metastatickým karcinómom prsníka, z toho 326 pacientok bolo po zlyhaní

liečby alkylujúcimi látkami a 392 pacientok po zlyhaní liečby antracyklínmi, sa uskutočnili dve randomizované komparatívne štúdie fázy III s docetaxelom v odporúčanom režime dávok 100 mg/m2každé 3 týždne.

U pacientok po zlyhaní liečby alkylujúcimi látkami sa porovnával docetaxel s doxorubicínom

(75 mg/m2každé 3 týždne). Podiel pacientok odpovedajúcich na liečbu docetaxelom vzrástol (52% oproti 37%, p = 0,01) a skrátila sa doba odpovede (12 týždňov oproti 23 týždňov, p = 0,007), bez vplyvu zostala priemerná doba prežitia (docetaxel 15 mesiacov oproti doxorubicínu 14 mesiacov, p = 0,38) a čas do progresie (docetaxel 27 týždňov oproti doxorubicín 23 týždňov, p = 0,54). Tri pacientky liečené docetaxelom (2%) ukončili liečbu pre retenciu tekutín, zatiaľ čo 15 pacientok liečených doxorubicínom (9%) ukončilo liečbu pre kardiotoxicitu (v troch prípadoch nastalo fatálne kongestívne zlyhanie srdca).

U pacientok po zlyhaní liečby antracyklínmi sa porovnával docetaxel s kombináciou mitomycínu C a vinblastínu (12 mg/m2každých 6 týždňov a 6 mg/m2každé 3 týždne). U docetaxelu vzrástol pomer odpovedí (33% oproti 12%, p 0,0001), čas do progresie sa predĺžil (19 týždňov oproti 11 týždňom

p = 0,0004) a predĺžilo sa celkové prežívanie (11 mesiacov oproti 9 mesiacom, p = 0,01).

Počas týchto dvoch štúdií fázy III bol bezpečnostný profil docetaxelu zhodný s bezpečnostným profilom, aký sa pozoroval v štúdiách fázy II (pozri časť 4.8).

V otvorenej, multicentrickej, randomizovanej štúdii fázy III sa porovnával docetaxel v monoterapii a paklitaxel v liečbe pokročilého karcinómu prsníka u pacientok, ktorých predchádzajúca liečba mala obsahovať antracyklíny. Celkovo bolo randomizovaných 449 pacientok, ktorým sa podával buď docetaxel v monoterapii v dávke 100 mg/m2vo forme 1-hodinovej infúzie alebo paklitaxel v dávke 175 mg/m2vo forme 3-hodinovej infúzie. Oba režimy sa podávali každé tri týždne. Bez ovplyvnenia primárneho koncového ukazovateľa a celkového pomeru odpovedí na liečbu (32% oproti 25%, p = 0,10), docetaxel predlžoval medián času do progresie ochorenia (24,6 týždňov oproti 15,6 týždňov; p < 0,01) a medián prežívania (15,3 mesiacov oproti 12,7 mesiacov; p = 0,03).

Viac nežiaducich účinkov 3. - 4. stupňa sa pozorovalo pri docetaxele v monoterapii (55,4%) v porovnaní s paklitaxelom (23,0%).

Docetaxel v kombinácii s doxorubicínom

V jednej veľkej randomizovanej štúdii fázy III, do ktorej bolo zaradených 429 pacientok s metastatickou formou choroby bez predchádzajúcej liečby sa porovnával doxorubicín (50 mg/m2) v kombinácii s docetaxelom (75 mg/m2) (skupina AT) s doxorubicínom (60 mg/m2) v kombinácii s cyklofosfamidom (600 mg/m2) (skupina AC). V obidvoch režimoch sa lieky podávali v 1. deň každé 3 týždne.

Čas do progresie (time to progression, TTP) bol signifikantne vyšší v skupine AT oproti skupine AC, p = 0,0138. Medián času do progresie bol 37,3 týždňov (95% IS: 33,4 – 42,1) v skupine AT a 31,9 týždňov (95% IS: 27,4 – 36,0) v skupine AC.

Celkový pomer odpovedí (overall response rate, ORR) bol signifikantne vyšší v skupine AT v porovnaní so skupinou AC, p = 0,009. V skupine AT bol ORR 59,3% (95% IS: 52,8 – 65,9), kým v skupine AC bol 46,5 % (95% IS: 39,8 – 53,2).

V tejto klinickej štúdii sa ukázalo, že v skupine AT sa v porovnaní so skupinou AC častejšie vyskytla závažná neutropénia (90% oproti 68,6%), febrilná neutropénia (33,3% oproti 10%), infekcia (8% oproti 2,4%), hnačka (7,5% oproti 1,4%), asténia (8,5% oproti 2,4%) a bolesť (2,8% oproti 0%). Na druhej strane, v skupine AC sa v porovnaní so skupinou AT častejšie vyskytla závažná anémia (15,8% oproti 8,5%) a navyše sa častejšie vyskytla závažná kardiotoxicita: kongestívne zlyhávanie srdca (3,8% oproti 2,8%), pokles absolútnej LVEF (left ventricular ejection fraction, ejekčná frakcia ľavej srdcovej komory) o ≥ 20% (13,1% oproti 6,1%), pokles absolútnej LVEF o ≥ 30% (6,2% oproti 1,1%). Toxická smrť nastala u jednej pacientky v skupine AT (kongestívne zlyhanie srdca) a u 4 pacientok v skupine AC (1 na septický šok a 3 na kongestívne zlyhanie srdca).

Kvalita života v oboch režimoch bola podľa dotazníka EORTC porovnateľná a stabilná počas liečby a po nej.

Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom

Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom sa sledoval pri liečbe pacientok s metastatickým karcinómom prsníka s nadmernou expresiou HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii metastatického ochorenia. 186 pacientok bolo randomizovaných do skupiny, ktorá dostávala docetaxel (100 mg/m2) s trastuzumabom alebo bez neho; 60% pacientok dostávalo predtým adjuvantnú chemoterapiu založenú na antracyklínoch. Docetaxel v kombinácii s trastuzumabom bol účinný u pacientok bez ohľadu na to, či dostávali predtým adjuvantnú liečbu antracyklínmi alebo nie. Hlavnou testovacou metódou na stanovenie HER2 pozitivity v tejto pilotnej štúdii bola imunohistochémia (imunohistochemistry, IHC). Malý počet pacientok bol testovaný s použitím fluorescenčnej hybridizácie in situ(fluorescence in-situ hybridization, FISH). V tejto štúdii 87% pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a 95% zaradených pacientok malo ochorenie, ktoré bolo IHC 3+ a/alebo FISH pozitívne. Výsledky účinnosti sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Parameter

Docetaxel v kombinácii

s trastuzumabom1

n = 92

Docetaxel1


n = 94

Podiel odpovedí

(95% IS)

61%

(50-71)

34%

(25-45)

Medián trvania odpovede

(mesiace)

(95% IS)


11,4

(9,2-15,0)


5,1

(4,4-6,2)

Medián TTP (mesiace)

(95% IS)

10,6

(7,6-12,9)

5,7

(5,0-6,5)

Medián prežívania (mesiace)

(95% IS)

30,52

(26,8-ne)

22,12

(17,6-28,9)

TTP = čas do progresie; “ne” znamená, že nemohol byť stanovený alebo sa ešte nedosiahol. 1Analýza celého súboru (intent-to-treat)

2 Stanovený medián prežívania


Docetaxel v kombinácii s kapecitabínom

Údaje získané z jednej multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej štúdie fázy III podporujú použitie docetaxelu v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej terapie obsahujúcej antracyklíny. V tejto štúdii bolo randomizovaných 255 pacientok na liečbu docetaxelom (75 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé tri týždne) a kapecitabínom (1 250 mg/m2dvakrát denne počas dvoch týždňov, potom nasleduje týždňová prestávka). 256 pacientok bolo randomizovaných na liečbu samotným docetaxelom (100 mg/m2v jednohodinovej intravenóznej infúzii každé tri týždne). Prežívanie bolo lepšie v skupine s kombináciou docetaxel + kapecitabín (p = 0,0126). Medián prežívania bol 442 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 352 dní (samotný docetaxel). Celkový pomer objektívnych odpovedí v celej randomizovanej populácii (posudok investigátora) bol 41,6% (docetaxel + kapecitabín) oproti 29,7% (samotný docetaxel); p = 0,0058. Čas do progresie ochorenia bol lepší v režime kombinácie docetaxel + kapecitabín (p < 0,0001). Medián času do progresie bol 186 dní (docetaxel + kapecitabín) oproti 128 dní (samotný docetaxel).

Nemalobunkový karcinóm pľúc

Pacienti po predchádzajúcej liečbe chemoterapiou s alebo bez nej

V štúdii fázy III bol u pacientov po predchádzajúcej liečbe čas do progresie (12,3 týždňov oproti 7 týždňom) a celkové prežívanie signifikantne dlhšie pri liečbe docetaxelom v dávke 75 mg/m2 v porovnaní s Best Supportive Care (BSC). Pomer 1-ročného prežívania bol taktiež signifikantne vyšší pri liečbe docetaxelom (40%) v porovnaní s BSC (16%).

U pacientov liečených docetaxelom v dávke 75 mg/m2 sa v porovnaní s BSC použilo menej morfínových analgetík (p 0,01), nemorfínových analgetík (p 0,01), iných liečebných postupov v súvislosti s ochorením (p = 0,06) a rádioterapia (p 0,01).

Celkový podiel odpovedí u hodnotiteľných pacientov bol 6,8% a medián trvania odpovede bol 26,1 týždňov.

Docetaxel v kombinácii s derivátmi platiny u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie

Do štúdie fázy III bolo zaradených 1 218 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc v neoperovateľnom stupni IIIb alebo IV, s KPS 70% alebo viac, bez predchádzajúcej chemoterapie, ktorí boli randomizovaní na liečbu docetaxelom (T) v dávke 75 mg/m2v jednohodinovej infúzii s bezprostredne podanou cisplatinou (Cis) v dávke 75 mg/m2počas 30-60 minút každé tri týždne (TCis), na liečbu docetaxelom v dávke 75 mg/m2v jednohodinovej infúzii v kombinácii s karboplatinou (Cb) (AUC 6 mg/ml za minútu) počas 30-60 minút každé 3 týždne, alebo na liečbu vinorelbínom (V) v dávke 25 mg/m2počas 6-10 minút v 1., 8., 15. a 22. deň, s bezprostredne podanou cisplatinou v dávke 100 mg/m2v 1. deň cyklov opakujúcich sa každé 4 týždne (VCis).

Nasledujúca tabuľka uvádza údaje o prežívaní, mediáne času do progresie, pomery odpovedí pre dve skupiny štúdie:TCis

n = 408

VCis

n = 404

Štatistická analýza

Celkové prežívanie

(Primárny koncový ukazovateľ):

Medián prežívania (mesiace)


1-ročné prežívanie(%)


2-ročné prežívanie (%)11,3


46


21


10,1


41


14


Hazard ratio: 1,122

[97,2% IS: 0,937; 1,342]*

Rozdiel v liečbe: 5,4%

[95% IS: -1,1; 12,0]

Rozdiel v liečbe: 6,2%

[95% IS: 0,2; 12,3]

Medián času do progresie ochorenia

(týždne):22,0


23,0


Hazard ratio: 1,032

[95% IS: 0,876; 1,216]

Celkový podiel odpovedí (%):

31,6

24,5

Rozdiel v liečbe: 7,1%

[95% IS: 0,7; 13,5]

*:Korigované pre viacnásobné porovnávania a upravené na stratifikáciu faktorov (stupeň ochorenia a oblasť liečby), vychádza sa z údajov u hodnotiteľných pacientov.

Sekundárne koncové ukazovatele zahŕňajú zmeny v bolesti, celkovom hodnotení kvality života stupnicou EuroQoL-5D, stupnicou symptómov karcinómu pľúc a zmeny výkonnostného stavu podľa Karnofského. Výsledky týchto koncových ukazovateľov podporujú výsledky primárnych koncových ukazovateľov.

Ukázalo sa, že kombináciou docetaxel/karboplatina sa nedosahuje ekvivalentná, ale ani menšia účinnosť v porovnaní s referenčnou kombináciou VCis.

Karcinóm prostaty

V randomizovanej multicentrickej klinickej štúdii fázy III sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty refraktérnym na hormonálnu liečbu. Celkový počet 1 006 pacientov s KPS ≥ 60 bolo randomizovaných do nasledujúcich liečebných skupín:


Docetaxel 75 mg/m2každé 3 týždne v 10 cykloch.

Docetaxel 30 mg/m2podávaný týždenne počas prvých 5 týždňov, po čom nasledovalo 5

cyklov v 6-týždňovom intervale.

Mitoxantrón 12 mg/m2každé 3 týždne v 10 cykloch.


Všetky 3 režimy sa podávali v kombinácii s kontinuálne podávaným prednizónom alebo prednizolónom 5 mg dvakrát denne.

U pacientov, ktorým sa podával docetaxel každé tri týždne sa preukázalo výrazne dlhšie celkové prežívanie v porovnaní s tými, ktorí boli liečení mitoxantrónom. Predĺženie prežívania pozorované v skupine s docetaxelom podávanom týždenne nebolo štatisticky významné v porovnaní s mitoxantrónom v kontrolnej skupine. Výsledky z hľadiska účinnosti liečby pre skupiny s docetaxelom oproti kontrolnej skupine sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:


Koncový ukazovateľ


Docetaxel každé

3 týždne

Docetaxel

každý týždeň

Mitoxantrón

každé 3 týždne

Počet pacientov

Medián prežívania (mesiace)

95% IS

Hazard ratio

95% IS

p-hodnota *

335

18,9

(17,0-21,2)

0,761

(0,619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

--

--

--


Počet pacientov

PSA** pomer odpovedí (%)

95 % IS

p-hodnota*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9)

< 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí bolesti (%)

95% IS

p-hodnota*

153

34,6

(27,1-42,7)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0,0798

157

21,7

(15,5-28,9)

--

Počet pacientov

Pomer odpovedí nádoru (%)

95% IS

p-hodnota*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

--

Stratifikovaný log-rank test

*Prah štatistickej významnosti = 0,0175

**PSA: Prostatic-Specific Antigen: Prostatický špecifický antigén

Na základe skutočnosti, že pri docetaxeli podávanom každý týždeň sa ukázal o niečo lepší bezpečnostný profil, ako pri docetaxeli podávanom každé 3 týždne, je možné, že niektorí pacienti môžu profitovať z liečby docetaxelom podávanej každý týždeň.

Čo sa týka celkovej kvality života (Global Quality of Life), nepozorovali sa žiadne štatistické rozdiely medzi liečebnými skupinami.

Adenokarcinóm žalúdka

Uskutočnila sa multicentrická, otvorená, randomizovaná klinická štúdia na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti docetaxelu v liečbe pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane adenokarcinómu gastroezofageálnej junkcie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie. Celkovo bolo liečených 445 pacietov s KPS > 70 buď docetaxelom (T)

(75 mg/m2v 1. deň) v kombinácii s cisplatinou (C) (75 mg/m2v 1. deň) a 5-fluóruracilom (F) (750 mg/m2denne počas 5 dní) alebo cisplatinou (100 mg/m2v deň 1) a 5-fluóruracilom (1 000 mg/m2denne počas 5 dní). Dĺžka liečebného cyklu v skupine TCF bola 3 týždne a v skupine CF 4 týždne. V skupine TCF bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 6 (v rozmedzí 1-16) v porovnaní so skupinou CF, kde bol medián počtu cyklov na jedného pacienta 4 (v rozmedzí 1-12). Primárnym koncovým ukazovateľom bol čas do progresie (TTP). Zníženie rizika progresie bolo 32,1% a bolo spojené so štatisticky významne dlhším TTP (p = 0,0004) v prospech skupiny TCF. Celkové prežívanie bolo taktiež štatisticky významne dlhšie (p = 0,0201) v prospech skupiny TCF so znížením rizika mortality o 22,7%. Výsledky účinnosti sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:

Účinnosť docetaxelu v liečbe pacientov s adenokarcinómom žalúdka


Koncový ukazovateľ

TCF

n = 221

CF

n = 224

Medián TTP (mesiace)

(95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

5,6

(4,86-5,91)

3,7

(3,45-4,47)

1,473

(1,189-1,825)

0,0004

Medián prežívania (mesiace)

(95% IS)

2-ročný odhad (%)

Hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

9,2

(8,38-10,58)

18,4

8,6

(7,16-9,46)

8,8

1,293

(1,041-1,606)

0,0201

Celkový podiel odpovedí (CR+PR) (%)

p-hodnota

36,7

25,4

0,0106

Podiel pacientov s kontinuálnou progresiou (%)

16,7

25,9

*nestratifikovaný log-rank test


Analýzy podskupín pacientov podľa veku, pohlavia a rasy zhodne svedčia v prospech skupiny TCF v porovnaní so skupinou CF.

Aktualizovaná analýza prežívania, ktorá bola vykonaná počas sledovania s mediánom 41,6 mesiacov, neukázala štatisticky významný rozdiel – hoci tento bol vždy v prospech režimu TCF a tiež ukázala, že prínos TCF oproti CF je jasne viditeľný medzi 18 a 30 mesiacmi sledovania.


Vo všeobecnosti, zlepšenie kvality života (quality of life, QoL) a klinický prospech zhodne poukazovali na zlepšenie v prospech skupiny TCF. Pacienti liečení TCF mali o 5 % dlhší čas do definitívneho zhoršenia celkového zdravotného stavu podľa hodnotenia dotazníka QLQ-C30 (p = 0,0121) a dlhší čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu podľa Karnofského (p = 0,0088) v porovnaní s pacientmi liečenými CF.

Karcinóm hlavy a krku

Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje rádioterapia (TAX 323)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov so skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v multicentrickej, otvorenej, randomizovanej klinickej štúdii fázy III (TAX323). V tejto štúdii bolo 358 pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN, ktorých výkonnostný stav podľa WHO bol 0 alebo 1, liečených buď docetaxelom v dávke 75 mg/m2, po ktorom nasledovala cisplatina v dávke 75 mg/m2a potom 5-fluóruracil v dávke 750 mg/m2denne ako kontinuálna infúzia počas 5 dní (TPF) alebo cisplatinou v dávke 100 mg/m2, po ktorej nasledoval 5-fluóruracil v dávke 1 000 mg/m2(PF) denne počas 5 dní. Tieto režimy sa podávali každé 3 týždne v 4 cykloch v prípade, že po 2 cykloch sa pozorovala aspoň minimálna odpoveď (≥ 25% redukcia veľkosti tumoru meranej dvojdimenzionálne). Na konci chemoterapie v intervale minimálne 4 týždne a maximálne 7 týždňov sa pacienti bez progresie ochorenia podrobili rádioterapii (RT) v trvaní 7 týždňov podľa inštitucionalizovaných smerníc. Lokoregionálna liečba radiáciou sa podala buď s konvenčnou frakciou (1,8 Gy − 2,0 Gy jedenkrát denne, 5 dní týždenne pri celkovej dávke 66 až 70 Gy) alebo vo forme akcelerovaných/hyperfrakcionovaných režimov rádioterapie (dvakrát denne, s minimálnym medzifrakčným intervalom 6 hodín, 5 dní týždenne). Celkovo sa odporúčalo 70 Gy pre akcelerované režimy a 74 Gy pre hyperfrakcionované schémy. Po chemoterapii bola operačná resekcia povolená pred rádioterapiou alebo po nej. Pacientom v skupine TPF sa profylakticky podávali antibiotiká, a to ciprofloxacín 500 mg perorálne dvakrát denne počas 10 dní so začiatkom podávania v 5.deň každého cyklu, alebo iná ekvivalentná terapia. Primárny koncový ukazovateľ v tejto štúdii, prežívanie bez progresie (progression-free survival, PFS), bol štatisticky významne dlhší (p = 0,0042) v skupine TPF (medián PFS: 11,4 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián PFS: 8,3 mesiacov) = , pričom medián celkového sledovania bol 33,7 mesiacov. Medián celkového prežívania (overall survival, OS) bol taktiež štatisticky významne dlhší v prospech skupiny TPF (medián OS: 18,6 mesiacov) v porovnaní so skupinou PF (medián OS: 14,5 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality bola 28 %, p = 0,0128. Výsledky účinností sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým SCCHN (analýza celého súboru - „Intent-to-Treat“)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel +

Cis+5-FU

n = 177

Cis + 5-FU


n = 181

Medián prežívania bez progresie (mesiace)

(95% IS)

Upravený Hazard ratio

(95% IS)

*p-hodnota

11,4

(10,1-14,0)

8,3

(7,4-9,1)

0,70

(0,55-0,89)

0,0042

Medián prežívania (mesiace)

(95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

**p-hodnota

18,6

(15,7-24,0)

14,5

(11,6-18,7)

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

Najlepšia celková odpoveď na chemoterapiu (%)

(95% IS)

***p-hodnota

67,8

(60,4-74,6)

53,6

(46,0-61,0)

0,006

Najlepšia celková odpoveď na liečbu v štúdii

[chemoterapia +/- rádioterapia] (%)

(95% IS)

***p-hodnota


72,3

(65,1-78,8)


58,6

(51,0-65,8)

0,006

Medián trvania odpovede na chemoterapiu

rádioterapiu (mesiace)

(95% IS)

Hazard ratio

(95% IS)

**p-hodnota

n = 128

15,7

(13,4-24,6)

n = 106

11,7

(10,2-17,4)

0,72

(0,52-0,99)

0,0457

Hazard ratio menší ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + 5-FU

*Cox model (úprava vzhľadom na primárne miesto nádoru, klinické štádiá T a N a PSWHO)

**Log-rank test

***Chi-kvadrát test


Parametre kvality života

U pacientov liečených TPF sa zaznamenalo štatisticky významne menšie zhoršenie ich celkového zdravotného skóre (global health score) v porovnaní s tými pacientmi, ktorí boli liečení PF (p = 0,01, pri použití stupnice EORTC QLQ-C30).

Parametre klinického prínosu

Špecifická škála výkonnostného stavu pre hlavu a krk (performance status scale for head and neck, PSS-HN) určená na meranie zrozumiteľnosti reči, schopnosti jesť na verejnosti a normálneho stavu stravy bola štatisticky významne lepšia v prospech TPF v porovnaní so skupinou PF.

Medián času do prvého zhoršenia výkonnostného stavu podľa WHO bol štatisticky významnejšie dlhší v skupine TPF v porovnaní so skupinou PF. Zlepšenie skóre intenzity bolesti počas terapie v oboch skupinách poukazuje na adekvátnu liečbu bolesti.

Indukčná chemoterapia, po ktorej nasleduje chemorádioterapia (TAX 324)

Bezpečnosť a účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku (SCCHN) sa vyhodnocovala v randomizovanej, multicentrickej, otvorenej klinickej štúdii fázy III (TAX324). V tejto štúdii bolo 501 pacientov s lokálne pokročilým SCCHN s výkonnostným stavom podľa WHO bol 0 alebo 1randomizovaných do jedného alebo do dvoch skupín. Populácia štúdie pozostávala z pacientov s technicky neoperovateľným ochorením, pacientov s malou pravdepodobnosťou chirurgickej liečby a pacientov, u ktorých je snaha zachovať orgán. Zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti sa odráža iba v koncových ukazovateľoch prežívania a úspech zachovania orgánu nebol formálne hodnotený. Pacientom v skupine s docetaxelom sa podávala intravenózna infúzia 75 mg/m2docetaxelu (T) v 1. deň, po ktorej nasledovala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2podávaná vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň 1. do 4. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (TPF/CRT) podávala chemorádioterapia (CRT). Pacientom v komparatívnej skupine sa podávala cisplatina (P) v dávke 100 mg/m2vo forme 30-minútovej až 3-hodinovej intravenóznej infúzie v 1. deň a potom nasledovala kontinuálna intravenózna infúzia 5-fluóruracilu (F) v dávke 1 000 mg/m2/deň od 1. do 5. dňa. Cykly sa opakovali každé 3 týždne v 3 cykloch. Všetkým pacientom bez progresívneho ochorenia sa podľa protokolu (PF/CRT) podávala CRT.

Po indukčnej chemoterapii s minimálnym intervalom 3 týždne podanej najneskôr 8 týždňov od začiatku posledného cyklu (od 22. do 56. dňa posledného cyklu) sa pacientom v oboch liečebných skupinách počas 7 týždňov podávala CRT.. Počas rádioterapie sa týždenne podávala karboplatina (AUC 1,5) vo forme jednohodinovej intravenóznej infúzie v maximálne 7 dávkach. Radiácia sa podala pomocou vysokovoltážneho zariadenia použitím jednej frakcionácie denne (2 Gy denne, 5 dní týždenne počas 7 týždňov, pri celkovej dávke 70 − 72 Gy). Operáciu primárneho miesta ochorenia a/alebo krku možno zvážiť kedykoľvek po ukončení CRT. Všetkým pacientom v skupine s docetaxelom sa profylakticky podávali antibiotiká. Primárny koncový ukazovateľ účinnosti v tejto štúdii, celkové prežívanie (OS, overall survival), bol významne dlhší (log-rank test, p = 0,0058) v režime s docetaxelom (medián OS: 70,6 mesiacov) v porovnaní s PT (medián OS: 30,1 mesiacov), pričom redukcia rizika mortality v porovnaní s PF bola 30 % (HR = 0,70; 95 % IS = 0,54 – 0,90) s celkovým mediánom sledovania 41,9 mesiacov. Sekundárny koncový ukazovateľ, PFS, preukázal 29 % redukciu rizika progresie alebo smrti a 22-mesačné zlepšenie mediánu PFS (35,5 mesiacov pre TPF a 13,1 pre PF). To bolo tiež štatisticky významné pri HR 0,71; 95 % IS 0,56 – 0,90; log-rank test p = 0,004. Výsledky účinnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Účinnosť docetaxelu v indukčnej liečbe pacientovs lokálne pokročilým SCCH (analýza celého súboru - „Intent-to-Treat“)


Koncový ukazovateľ

Docetaxel + Cis + 5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Medián celkového prežívania (mesiace)

(95% CI)

Hazard ratio:

(95% CI)

*p-hodnota

70,6

(49,0-NA)

30,1

(20,9-51,5)

0,70

(0,54-0,90)

0,0058

Medián PFS (mesiace)

(95% CI)

Hazard ratio:

(95% CI)

**p-hodnota

35,5

(19,3-NA)

13,1

(10,6-20,2)

0,71

(0,56-0,90)

0,004

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR)

na chemoterapiu (%)

(95% CI)

***p-hodnota


71,8

(65,8-77,2)


64,2

(57,9-70,2)

0,070

Najlepšia celková odpoveď (CR + PR)

na liečbu v štúdii [chemoterapia +/-

chemorádiotarapia] (%)

(95%CI)

***p-hodnota


76,5

(70,8-81,5)


71,5

(65,5-77,1)

0,209

Hazard ratio menší ako 1 je v prospech kombinácie docetaxel + cisplatina + fluóruracil

*neupravený log-rank test

**neupravený log-rank test, neupravený pre viacnásobné porovnania

***Chi-kvadrát test, neupravený pre viacnásobné porovnania

NA-neaplikovateľné


Deti a dospievajúci

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s docetaxelom vo

všetkých vekových podskupinách detí a dospievajúcich pri karcinóme prsníka, nemalobunkovom

karcinóme pľúc, karcinóme žalúdka, hlavy a krku, nezahŕňajúce typ II a III menej diferencovaného

karcinómu nosohltanu (pozri v časti 4.2 informáciu o pediatrickom použití).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Farmakokinetika docetaxelu sa stanovila v štúdiách fázy I u pacientov s tumormi po aplikácii dávky 20 − 115 mg/m2. Kinetický profil docetaxelu nezávisí od dávky a zodpovedá trojkompartmentovému farmakokinetickému modelu s polčasmi pre fázu alfa s hodnotou 4 minúty, beta 36 minút a gama 11,1 hod. Dlhá tretia fáza je čiastočne daná relatívne pomalým výstupom docetaxelu z periférneho kompartmentu.


Distribúcia

Po podaní dávky 100 mg/m2v jednohodinovej infúzii sa dosiahla stredná hodnota maximálnej plazmatickej koncentrácie 3,7 μg/ml spolu so zodpovedajúcou AUC 4,6 h. μg/ml. Stredná hodnota pre celotelový klírens bola 21 l/h/m2a distribučný objem v rovnovážnom stave 113 l. Interindividuálna variabilita celotelového klírensu bola približne 50 %. Viac ako 95 % docetaxelu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Eliminácia

U troch pacientov s karcinómom sa uskutočnili štúdie s docetaxelom s označeným uhlíkom 14C. Docetaxel sa vylúčil v priebehu 7 dní močom aj stolicou, a to po oxidačnej metabolizácii terciárnej butylesterovej skupiny, sprostredkovanej cytochrómom P450. Vylučovanie močom predstavovalo zhruba 6 %, stolicou 75 % podanej rádioaktivity. Okolo 80 % rádioaktivity vylučovanej stolicou sa vylúči v priebehu prvých 48 hodín ako hlavný neaktívny metabolit a tri menej významné neaktívne metabolity a veľmi malé množstvo sa vylúčilo vo forme nezmeneného liečiva.


Špeciálne skupiny pacientov


Vek a pohlavie

Populačná farmakokinetická analýza docetaxelu sa uskutočnila u 577 pacientov. Odhadované modelové farmakokinetické parametre sa veľmi blížili parametrom odhadnutým na základe štúdii fázy I. Farmakokinetika docetaxelu sa nemenila s vekom alebo pohlavím pacienta.


Porucha pečene

U malého počtu pacientov (n = 23) s biochemickými hodnotami, ktoré svedčili o miernom alebo stredne závažnom poškodení pečeňových funkcií (ALT, AST ≥ 1,5-násobok ULN spolu s alkalickou fosfatázou ≥ 2,5-krát ULN) sa znížil celkový klírens priemerne o 27 % (pozri časť 4.2).


Retencia tekutín

Klírens docetaxelu sa nezmenil u pacientov s miernou až stredne závažnou retenciou tekutín. Údaje týkajúce sa pacientov so závažnou retenciou tekutín nie sú k dispozícii.


Kombinovaná liečba


Doxorubicín

V kombinovanej liečbe docetaxel neovplyvnil klírens doxorubicínu ani plazmatické hladiny doxorubicinolu (metabolit doxorubicínu). Súbežné podávanie docetaxelu, doxorubicínu a cyklofosfamidu neovplyvňuje ich farmakokinetiku.


Kapecitabín

Štúdia fázy I, v ktorej sa sledoval vplyv kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu a naopak, nepreukázala žiadny účinok kapecitabínu na farmakokinetiku docetaxelu (Cmaxa AUC) a žiadny účinok docetaxelu na farmakokinetiku relevantného metabolitu kapecitabínu 5΄-DFUR.


Cisplatina

Klírens docetaxelu v kombinovanej liečbe s cisplatinou sa podobá klírensu po monoterapii. Farmakokinetický profil cisplatiny podanej krátko po infúzii docetaxelu sa podobá profilu pozorovanému po podaní samotnej cisplatiny.


Cisplatina a 5-fluóruracil

Kombinované podávanie docetaxelu, cisplatiny a 5-fluóruracilu u 12 pacientov so solídnymi tumormi nemalo vplyv na farmakokinetiku jednotlivých liekov.


Prednizón a dexametazón

U 42 pacientov sa skúmal účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu podávaného so štandardnou premedikáciou dexametazónom.


Prednizón

Nepozoroval sa žiadny účinok prednizónu na farmakokinetiku docetaxelu.


5.3 Predklinickéúdaje o bezpečnosti

Karcinogénny potenciál docetaxelu sa neštudoval.

Ukázalo sa, že docetaxel je mutagénny v mikronukleárnom teste in vitro a teste chromozómových aberácií na bunkách CHO-K1 a v mikronukleárnom teste in vivo na myšiach. Docetaxel však neindukoval mutagenitu v Amesovom teste alebo v skúške génovej mutácie CHO/HGPRT. Tieto výsledky sú v súlade s farmakologickou aktivitou docetaxelu.

Nežiaduce účinky na testes zistené v štúdiách toxicity u hlodavcov naznačujú, že docetaxel môže zhoršiť samčiu plodnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Injekčná liekovka infúzneho koncentrátu:

polysorbát 80

kyselina citrónová bezvodá (na úpravu pH).

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom:

makrogol 400

voda na injekciu.

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

 1. Čas použiteľnosti


 • 2 roky

 • Roztok premixu: roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť okamžite po príprave. Dokázalo sa však, že chemická a fyzikálna stabilita roztoku premixu zostáva zachovaná 8 hodín pri teplote od 2°C do 8°C alebo pri teplote od 20oC do 25oC.

 • Infúzny roztok: Dokázalo sa, že chemická a fyzikálna stabilita infúzneho roztoku je 24 hodín pri teplote od 2°C do 8°C a pri teplote od 20oC do 25oC, ak sa nariedi v 250 ml infúznom vaku, ktorý nie je z PVC, alebo v infúznej fľaške s obsahom roztoku glukózy 50 mg/ml (5%) roztok, alebo chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) roztok na injekciu. Z mikrobiologického hľadiska sa má infúzny roztok použiť okamžite. Ak sa nepoužije hneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania zodpovedá používateľ a normálne nemá byť dlhší ako 24 hodín pri teplote od 2°C do 8°C, bez ohľadu na skutočnosť, že riedenie bolo urobené za kontrolovaných a schválených aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v chadničke alebo mrazničke.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Každé blistrové balenie obsahuje:

jednu jednodávkovú injekčnú liekovku infúzneho koncentrátu a

jednu jednodávkovú injekčnú liekovku rozpúšťadla

Injekčná liekovka Taxegis 20 mg infúzny koncentrát

5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s gumovou zátkou fluorotec plus a červeným vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

5 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I a sivou chlórbutylovou gumovou zátkou a ružovým vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka Taxegis 80 mg infúzny koncentrát

15 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I s gumovou zátkou fluorotec plus a červeným vyklápacím viečkom.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

15 ml injekčná liekovka z číreho skla typu I a sivou chlórobutylovou gumovou zátkou a ružovým vyklápacím viečkom.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

Taxegis je antineoplastická látka a rovnako ako pri iných potenciálne toxických látkach sa musí zachovávať pri manipulácii a príprave roztokov Taxegisu na infúziu opatrnosť. Odporúča sa používanie rukavíc.

Ak sa koncentrát Taxegisu, roztok premixu, alebo infúzny roztok dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju dôkladne umyte mydlom a vodou. Ak sa koncentrát Taxegisu, roztok premixu, alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so sliznicou, okamžite ju dôkladne opláchnite vodou.

Informácie o nadstavení

Injekčná liekovka Taxegis 20 mg infúzny koncentrát

Táto injekčná liekovka obsahuje 0,5 ml roztoku docetaxelu v koncentrácii 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 26,4 mg/0,66 ml). Tento plniaci objem sa stanovil počas vývoja Taxegisu tak, aby kompenzoval stratu tekutiny v priebehu prípravy premixu v dôsledku penenia, adhézie na steny injekčnej liekovky a ”mŕtveho objemu”. Toto nadstavenie zabezpečuje, že po zriedení uvedeným množstvom priloženého rozpúšťadla, existuje minimálny extrahovateľný objem premixu 2 ml, obsahujúci docetaxel v koncentrácii 10 mg/ml, čo zodpovedá uvedenému množstvu 20 mg na injekčnú liekovku.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 13% w/v roztok makrogolu 400 vo vode na injekciu (plniaci objem: 2,40 ml). 2 ml rozpúšťadla sa odoberie za aseptických pomienok a pridá sa do injekčnej liekovky Taxegisu 20 mg koncentrát na infúzny roztok (plniaci objem: 0,66 ml). Toto zaručuje celkový objem 2,66 ml obsahujúci 26,4 mg docetaxelu a konečnú koncentráciu

10 mg/ml docetaxelu.

Injekčná liekovka Taxegis 80 mg infúzny koncentrát

Táto injekčná liekovka obsahuje 2 ml roztoku docetaxelu v koncentrácii 40 mg/ml v polysorbáte 80 (plniaci objem: 96 mg/2,4 ml). Tento plniaci objem sa stanovil počas vývoja Taxegisu tak, aby kompenzoval stratu tekutiny v priebehu prípravy premixu v dôsledku penenia, adhézie na steny injekčnej liekovky a ”mŕtveho objemu”. Toto nadstavenie zabezpečuje, že po zriedení uvedeným množstvom priloženého rozpúšťadla, existuje minimálny extrahovateľný objem premixu 8 ml, obsahujúci docetaxel v koncentrácii 10 mg/ml, čo zodpovedá uvedenému množstvu 80 mg na injekčnú liekovku.

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom

Injekčná liekovka s rozpúšťadlom obsahuje 13% w/v roztok makrogolu 400 vo vode na injekciu (plniaci objem: 7,60 ml). 7,2 ml rozpúšťadla sa odoberie za aseptických pomienok a pridá sa do injekčnej liekovky Taxegisu 80 mg koncentrát na infúzny roztok (plniaci objem: 2,4 ml). Toto zaručuje celkový objem 9,6 ml obsahujúci 96 mg docetaxelu a konečnú koncentráciu

10 mg/ml docetaxelu.

Príprava na intravenózne podanie

a) Príprava premixu roztoku Taxegis (10 mg docetaxelu/ml)

Vyberte injekčnú liekovku s Taxegisom a injekčnú liekovku s rozpúšťadlom z obalu. Teplota injekčných liekoviek má byť počas rekonštitúcie asi 25°C. Toto sa dá dosiahnuť príslušnými postupmi.

Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20, asepticky natiahnite 2 ml rozpúšťadla pre Taxegis 20 mg tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte.

Pomocou injekčnej striekačky s upevnenou ihlou veľkosti 20, asepticky natiahnite 7,2 ml rozpúšťadla pre Taxegis 80 mg tak, že injekčnú liekovku mierne nakloníte.

Opatrne vstreknite celý obsah injekčnej striekačky do príslušnej injekčnej liekovky Taxegisu tak, aby sa vytvorilo len minimálne množstvo peny. Pridávanie rozpúšťadla sa má robiť pomaly a na celý povrch lieku, t.j. nie len na jedno miesto. Počas pomalého pridávania sa má injekčná liekovka s Taxegisom otáčať tak, aby jej celý obsah bol v kontakte s rozpúšťadlom.

Vyberte injekčnú striekačku a ihlu. Držte injekčnú liekovku horizontálne a opatrne ju premiešavajte v horizontálnej polohe tak, aby sa vytvorilo minimálne množstvo peny. Nepremiešavajte liekovku prudko, lebo dôjde k nadmernému speneniu, čo môže narušiť proces miešania. Miešanie má trvať najmenej 45 sekúnd a môže sa v ňom pokračovať v prípade, ak roztok nie je číry.

Injekčnú liekovku s premixom nechajte stáť po dobu 5 minút pri izbovej teplote (do 25°C). Skontrolujte, či je roztok homogénny a číry (spenenie je normálne aj po 5 minútach vzhľadom na prítomnosť polysorbátu 80 v zmesi).

Natiahnite roztok s použitím ihly veľkosti 20. Roztok premixu obsahuje 10 mg/ml docetaxelu a má sa použiť ihneď po príprave. Chemická a fyzikálna stabilita premixu však trvá 8 hodín pri teplote od 2°C do 8°C a pri teplote od 20°C do 25°C .

b) Príprava infúzneho roztoku

Na dosiahnutie požadovanej dávky docetaxelu pre pacienta je obvykle treba viac ako 1 injekčná liekovka s premixom. Podľa požadovanej dávky pre pacienta vyjadrenej v mg asepticky natiahnite z potrebného počtu injekčných liekoviek s premixom kalibrovanou injekčnou striekačkou s upevnenou ihlou zodpovedajúci objem premixu s koncentráciou 10 mg/ml docetaxelu. Napríklad dávka 140 mg docetaxelu vyžaduje 14 ml roztoku premixu.

Požadovaný objem premixu vstreknite do 250-mililitrového infúzneho vaku alebo do fľaše obsahujúcej buď 5%-ný roztok glukózy alebo 0,9%-ný roztok chloridu sodného.

Ak je potrebná dávka vyššia než 200 mg docetaxelu, použite väčší objem infúzneho nosiča tak, aby sa neprekročila koncentrácia docetaxelu 0,74 mg/ml.

Ručne premiešajte infúzny vak alebo fľašku kývavým pohybom.

Pripravený infúzny roztok Taxegisu sa má použiť do 24 hodín v prípade, že bol uchovávaný pri teplote od 2°C do 8°C a od 20°C do 25°C a pri normálnych svetelných podmienkach. Taxegis sa má podať za aseptických podmienok vo forme jednohodinovej infúzie.

Rovnako ako pri všetkých parenterálnych liekoch sa Taxegis vo forme premixu i infúzneho roztoku musí pred použitím vizuálne skontrolovať. Roztoky obsahujúce zrazeniny sa musia znehodnotiť.

Odpadový materiál má byť zlikvidovaný v súlade so štandardnými nemocničnými procedúrami platnými pre cytotoxické látky a s ohľadom na platné zákony týkajúce sa likvidácie nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0137/11-S

44/0138/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.02.2011


Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2012


40Taxegis 20 mg