+ ipil.sk

TAXIER 50 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04830-Z1BPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


TAXIER 50 mg

filmom obalené tablety


sildenafil (ako sildenafiliumcitrát)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Taxier a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Taxier

3. Ako užívať Taxier

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Taxier

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Taxier a na čo sa používa


Taxier obsahuje liečivo sildenafil, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev v penise, čo vedie k prítoku krvi do penisu počas sexuálneho vzrušenia. Taxier vám iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný.

Taxier je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj

impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu

pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Taxier


Neužívajte Taxier

ak ste alergický na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak užívate lieky nazývané nitráty, keďže kombinácia môže viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo “bolesti na hrudníku”). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

ak používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká“), keďže kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku.

ak máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.


ak ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo keď

máte nízky tlak krvi.

ak máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).

ak ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie

zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Taxier:

keď máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krviniek),

mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).

keď máte deformitu penisu alebo Peyronieho chorobu.

keď máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či Vaše

srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.

keď máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je hemofília).

keď u vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať Taxier a ihneď kontaktujte vášho lekára.


Taxier sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou (ústami užívanou) alebo lokálnou liečbou poruchy erekcie.


Neužívajte Taxier, ak nemáte erektilnú dysfunkciu.


Neužívajte Taxier, ak ste žena.


Špeciálne upozornenie týkajúce sa pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou

Informujte vášho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár môže rozhodnúť

o nižšej dávke pre vás.


Deti a dospievajúci

Taxier sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.


Iné lieky a Taxier


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Sildenafil (liečivo lieku Taxier) môže ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, že ste už užili Taxier a kedy ste ho užili. Neužívajte Taxier spolu s inými liekmi, pokiaľ vám to nepovolí váš lekár.


Taxier nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, keďže kombinácia týchto liekov môže viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie

srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudníku“).


Taxier nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaká“), keďže kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu krvného tlaku.


Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu HIV, váš lekár vás môže

nastaviť na najnižšiu dávku sildenafilu (25 mg).


Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku krvi alebo zväčšenej prostaty,

môžu pociťovať závraty alebo stratu rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri

rýchlom posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní Taxieru s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín po užití Taxieru. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania Taxieru užívať pravidelné denné dávky alfablokátora. Váš lekár vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku (25 mg) sildenafilu.


Taxier a jedlo, nápoje a alkohol

Taxier sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa vám stať, že účinok Taxieru nastúpi o niečo neskôr, ak ho užijete s ťažkým jedlom.


Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím Taxieru.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Taxier nie je určený na použitie pre ženy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Taxier môže spôsobiť závrat a ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na podanie Taxieru.


3. Ako užívať Taxier


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná úvodná dávka je 50 mg sildenafilu.


Taxiernesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.


Neužívajte Taxier filmom obalené tablety v kombinácií s orodispergovateľnými tabletami obsahujúcimi sildenafil.


Taxier sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk. Tabletu prehltnite vcelku a zapite pohárom vody.


Ak cítite, že účinok Taxieru je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Taxier vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Taxieru sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak sa Taxier užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok sa môže dostaviť neskôr.


Ak vám Taxier nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to vášmu lekárovi.


Ak užijete viac Taxieru, ako máte:

Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky vyššie ako 100 mg

nezvyšujú účinnosť.


Neužívajte viac tabliet, ako vám povie váš lekár.


Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte vášho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním Taxieru sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.


Ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Taxier a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:


 • alergická reakcia (vyskytuje sa zriedka).

Príznaky zahrňujú náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo závrat, opuch očných viečok, tváre,

pier alebo hrdla.


 • bolesť na hrudníku (vyskytuje sa menej často)

  • Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

  • Neužívajte nitráty na liečbu bolesti na hrudníku.


 • predĺžené a niekedy bolestivé stoporenie (frekvencia neznáma).

Ak máte stoporenie, ktoré trvá viac ako 4 hodiny, mali by ste kontaktovať okamžite lekára.


 • náhle zhoršenie alebo strata zraku (frekvencia neznáma).


 • závažné kožné reakcie (frekvencia neznáma).

Príznaky môžu zahŕňať ťažké olupovanie a opuch kože, pľuzgiere na ústach, genitáliách a

okolo očí, horúčku.


 • záchvaty alebo kŕče (frekvencia neznáma).


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb): bolesť hlavy.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb): začervenenie tváre, porucha trávenia, vplyv na videnie (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia), plný nos a závrat.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb) :

vracanie, kožná vyrážka, krvácanie do očného pozadia, podráždenie oka, krvou podliate oči /červené oči, bolesť v oku, dvojité videnie, abnormálne pocity v oku, slzenie očí, búšenie srdca, zrýchlený pulz, bolesť svalov, pocit ospalosti, znížená citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v ušiach, nutkanie na vracanie, sucho v ústach, krvácanie v penise, krv v moči a/alebo ejakuláte, pocit únavy.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb):

vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdloba, mŕtvica, srdcový záchvat, nepravidelná činnosť srdca, krvácanie z nosa a náhly pokles alebo strata sluchu.


Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh: nestabilná angína (ochorenie srdca), náhla smrť prechodne znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci muži, ktorí udávali tieto vedľajšie účinky už mali problémy so srdcom ešte predtým, než užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli so sildenafilom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Taxier


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na papierovej skladačke po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Taxierobsahuje

Liečivo je sildenafil. Každá tableta obsahuje 50 mg sildenafilu (ako citrátovú soľ).


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý), mikrokryštalická celulóza (E460)

sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát


Filmová vrstva: Sepifilm 3048 žltý, hypromelóza (E464), mikrokryštalická celulóza,

makrogol 40 stearát, oxid titaničitý (E171), chinolínový lak žltý (E 104), makrogol 6000.


Ako vyzerá Taxiera obsah balenia

Taxier filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety, s číslom „50“ na jednej strane.


Veľkosť balenia:

1 tableta ( 1 x 1 tbl.)

4 tablety ( 1 x 4 tbl.)

8 tabliet ( 2 x 4 tbl.)


Každý blister obsahuje 1 alebo 4 filmom obalené tablety.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s.,Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

ТАКСИЕР 50 mg филмирани таблетки

Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika

TAXIER 50 mg

Poľsko

TAXIER


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.

TAXIER 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04830-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TAXIER 50 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 50 mg sildenafilu ako sildenafiliumcitrát.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


50 mg tablety sú žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety, s číslom „50“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Taxier je indikovaný u dospelých mužov na liečbu erektilnej dysfunkcie, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.


Aby bol Taxier účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Použitie u dospelých:

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa

účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná

dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne.

Ak sa užije Taxier spolu s jedlom, nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom

účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti:

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

U pacientov s miernym a stredným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min)

sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako je opísané v odseku ‘Použitie u dospelých‘.

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu

< 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku podľa potreby postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poškodením funkcie pečene (napr. s cirhózou) znížený, má

sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku podľa potreby postupne zvýšiť na 50 mg až 100 mg.


Pediatrická populácia:

Taxier nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.


Použitie u pacientov užívajúcich iné lieky:

S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča (pozri časť 4.4), má sa

u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).


Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní na tejto liečbe, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického

guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil zosilňuje hypotenzný

účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo

nitrátmi v akejkoľvek forme je kontraindikované.


Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú používať muži, u ktorých sa

sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná

angina pectoris alebo ťažké srdcové zlyhávanie).


Sildenafil je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu videnia v jednom oku v dôsledku

nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic

neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou

expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).


Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov, a preto jeho použitie je

u týchto pacientov kontraindikované: ťažké poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný

tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonaný infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda,

hereditárne degeneratívne ochorenia retiny, ako sú retinitis pigmentosa (menšina z týchto pacientov

má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin sa má pred rozhodnutím

o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.


Kardiovaskulárne rizikové faktory

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status

pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má

vazodilatačné vlastnosti, ktoré vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1).

Pred predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým ochorením, ktorého

priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so

sexuálnou aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä

pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa

manifestuje ako ťažké poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.


Sildenafil zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím sildenafilu hlásené závažné kardiovaskulárne

príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej angina pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej

arytmie, cerebrovaskulárnej hemorágie, tranzitórneho ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie.

U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné preexistujúce kardiovaskulárne rizikové

faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko

z nich sa vyskytlo krátko po užití sildenafilu, ale bez sexuálnej aktivity. Nie je možné určiť, či tieto

príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.


Priapizmus

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov

s anatomickou deformáciou penisu (ako angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba)

alebo u pacientov s ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčiková anémia,

mnohonásobný myelóm alebo leukémia).


Kombinovanie sildenafilu s inými liečebnými postupmi na liečbu erektilnej dysfunkcie

Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi na liečbu erektilnej

dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie takýchto kombinácií neodporúča.


Účinky na zrak

V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady

nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu. Pacient má byť poučený, aby v akomkoľvek prípade náhlej poruchy videnia prestal užívať Taxier a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).


Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru

Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Súčasné podávanie s alfablokátormi

Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfablokátory vzhľadom na to,

že súčasné podávanie môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri

časť 4.5). Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu. Pacienti liečení

alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom hemodynamicky stabilizovaní, aby sa

minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg

(pozri časť 4.2). Lekári majú okrem toho poradiť pacientom čo robiť v prípade príznakov posturálnej

hypotenzie.


Účinok na krvácavosť

Štúdie in vitro s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil zosilňuje antiagregačný

účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti podania sildenafilu pacientom

s poruchami krvácania alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto pacientov

podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.


Ženy

Taxier nie je indikovaný na použitie u žien.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na sildenafil


Štúdie in vitro:

Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný (CYP) izoenzýmami 3A4 (hlavná metabolická

cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu P450. Inhibítory týchto izoenzýmov môžu

preto znížiť klírens sildenafilu.


Štúdie in vivo:

Analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov, ktorí boli sledovaní v klinických

štúdiách, naznačujú, že dochádza k zníženiu klírensu sildenafilu, ak sa podáva súčasne s inhibítormi

izoenzýmu CYP3A4 (ako sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín). Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov, aj napriek tomu, ak sa sildenafil podáva súčasne s inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg.


Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný inhibítor cytochrómu

P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo

k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmaxsildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC

sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále

približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml, ak bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje

sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil

neovplyvňuje farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto farmakokinetické výsledky, sa súčasné

podávanie sildenafilu a ritonaviru neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade maximálna

dávka sildenafilu nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.


Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4, v rovnovážnom stave

(1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax

sildenafilu a k 210 % vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňoval farmakokinetiku sakvinaviru (pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.


Ak sa sildenafil podával jednorazovo v dávke 100 mg spolu s erytromycínom, špecifickým

inhibítorom CYP3A4, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne počas 5 dní), zaznamenal sa 182 % vzostup systémovej expozície sildenafilu (AUC). U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal vplyv azitromicínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú rýchlostnú konštantu alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný cirkulujúci metabolit. Pri súčasnom podávaní sildenafilu (50 mg) a cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítorom cytochrómu P450 a nešpecifickým inhibítorom CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom sa zaznamenal 56 % vzostup plazmatickej koncentrácie sildenafilu.


Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej stene a môže vyvolať

mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.


Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových dávok antacíd

(hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).


Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, analýzy farmakokinetických

údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako sú tolbutamid,

warfarín, fenytoín), inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania

serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík, slučkových diuretík a draslík

šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikových kanálov,

betablokátorov alebo induktorov metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na

farmakokinetiku sildenafilu pri ich súčasnom podaní.


Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na nitrátovú zložku má

potenciál viesť k závažným interakciám so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky


Štúdie in vitro:

Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 μmol/l) izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4

cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by sildenafil ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže maximálna koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je

približne 1 μmol/l.


Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi fosfodiesterázy, ako sú

teofylín alebo dipyridamol.


Štúdie in vivo:

V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa

preukázalo, že sildenafil zosilňuje hypotenzný účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podanie

s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť u niektorých citlivých

jedincov k symptomatickej hypotenzii. Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní

sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných štúdiách sa pacientom

s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH), stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával

alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg). V týchto štúdiách sa

u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg,

9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg

a 4/5 mmHg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na liečbe

doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u pacientov boli ojedinelé.

Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu rovnováhy, ale nie synkopu.


Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s tolbutamidom (250 mg),

ani s warfarínom (40 mg), liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2C9.


Sildenafil (50 mg) nezosilňoval predĺženie času krvácania zapríčineného kyselinou acetylsalicylovou

(150 mg).


Sildenafil (50 mg) nezosilňoval hypotenzný účinok alkoholu u zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali

priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi 80 mg/dl.


Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory,

antagonisty angiotenzínu II, iné antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory

adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory, nepreukázala žiadny rozdiel

v profile nežiaducich účinkov medzi pacientmi, ktorí užívali sildenafil, a pacientmi, ktorí užívali

placebo. V špecifickej interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne užívali amlodipín

so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg.

Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie

tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne

(pozri časť 5.1).


Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v rovnovážnom stave,

sakvinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi CYP3A4.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Taxier nie je indikovaný na použitie u žien.


Nie sú k dispozícii adekvátne a kontrolované štúdie u gravidných alebo dojčiacich žien.


V reprodukčných štúdiách u potkanov a zajacov sa po perorálnom podávaní sildenafilu nepozoroval

žiaden relevantný nežiaduci účinok.


Nebol prítomný žiaden efekt na mobilitu spermií alebo ich mofrológiu po podaní jednotlivej

perorálnej dávky 100 mg sildenafilu u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 5.1).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so sildenafilom, pacienti predtým,

ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie lieku Taxier.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnostný profil sildenafilu je založený na 8 691 pacientoch, ktorí dostávali odporúčaný dávkovací

režim v rámci 67 placebom kontrolovaných klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie

v klinických štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly, dyspepsia, poruchy

videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného videnia.


Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli zhromaždené počas obdobia

približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi

rozhodnutia o registrácii, a tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa

nedajú spoľahlivo určiť.


Zoznam nežiaducich reakcií zostavený do tabuľky

V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v rámci klinických

štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie

(veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000).

Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení

lieku na trh, uvedená ako neznáma.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách

s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci

sledovania po uvedení lieku na trh.


MedDRA trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

zvýšená srdcová frekvencia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

palpitácie, tachykardiazriedkavé

infarkt myokardu, fibrilácia predsieníneznáme

komorová arytmia, nestabilná angina pectoris, náhla srdcová smrť


Poruchy nervového systému

veľmi časté

bolesť hlavyčasté

závratmenej časté

somnolencia, hypoestéziazriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda, synkopaneznáme

tranzitórny ischemický atak, záchvat, recidíva záchvatov


Poruchy oka


časté

poruchy videnia, porucha farebného videnia

menej časté

ochorenie spojoviek, poruchy oka, poruchy slzenia, iné

poruchy oka

neznáme

nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového

nervu (NAION), oklúzia ciev sietnice, poruchy v zornom

poli

Poruchy ucha a labyrintu


menej časté

vertigo, tinnitus

zriedkavé

hluchota

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

časté

nazálna kongescia

zriedkavé

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu


časté

dyspepsia

menej časté

vracanie, nauzea, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva


menej časté

kožná vyrážka

neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická

epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

menej časté

myalgia

Poruchy ciev


časté

návaly horúčavy

zriedkavé

hypertenzia, hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté

bolesť na hrudníku, únava

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

hypersenzitívne reakcie

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

hematúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

hematospermia, hemorágie v penise

neznáme

priapizmus, prolongovaná erekcia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do 800 mg nežiaduce

účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky

200 mg neviedli k väčšej účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy,

návaly, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).


V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné opatrenia. Keďže

sildenafil je pevne viazaný na bielkoviny plazmy a neeliminuje sa močom, nie je pravdepodobné, že

by renálna dialýza mala urýchliť klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Urologiká, lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie, ATC kód: G04B E03


Mechanizmus účinku

Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených podmienok, t.j. po

sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.


Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje uvoľňovanie oxidu

dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom

aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického

guanozínmonofosfátu (cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok

krvi.


Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5)

v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu

je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne

kavernózne teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto tkanivo. Ak je

aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5

účinkom sildenafilu vedie k zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza

k očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade sexuálnej stimulácie.


Farmakodynamické účinky

Štúdie in vitro preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa podieľa na procese erekcie.

Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát

selektívnejší pre PDE5 ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych

odporučených dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a viac ako 700-krát

vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4 000-krát

vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa

podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Dve klinické štúdie sa špeciálne zaoberali tým, aby sa určil časový úsek po podaní dávky sildenafilu,

počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou

(RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie

u tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity na vykonanie pohlavného

styku) 25 minút (rozsah 12 – 37 minút). V druhej štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol

sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 – 5 hodín po podaní dávky.


Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine prípadov bez klinického

významu. Priemerné maximálne zníženie systolického tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu

perorálne bolo 8,4 mmHg. Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg.

Toto zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne

v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg

u zdravých dobrovoľníkov neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.


V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu

u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou (coronary artery disease, CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol priemerný pokojový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní s východiskovými hodnotami. Priemerný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o 9 %.

Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu krvného prietoku cez stenózne

koronárne artérie.


Dvojito-zaslepená placebom kontrolovaná štúdia hodnotila odpoveď na telesnú záťaž u 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou anginou pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu liečbu (okrem nitrátov). Výsledky nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely medzi sildenafilom a placebom v čase do vzniku limitujúcej anginy.


U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu pri použití

Farnsworthovho-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý hrá úlohu vo fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť, ani kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humphreyho perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).


Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým dobrovoľníkom sa

nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu spermií (pozri časť 4.6).


Ďalšie informácie o klinických skúškach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo veku 19 – 87 rokov.

Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou

(30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %),

poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po

radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli

vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom výkone v oblasti panvy, pacienti po

rádioterapii, pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými

kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba viedla k zlepšeniu erekcie, bol

62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg) v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo.

V kontrolovaných klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom zriedkavé a v podobnej

miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.

Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po podaní

sildenafilu bol nasledovný: psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia

(77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes mellitus (59 %),

ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), transuretrálnou resekciou prostaty (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.


Pediatrická populácia

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií so sildenafilom vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie na liečbu erektilnej dysfunkcie (Pozri časť 4.2 - informácie o použití v pediatrickej populácii).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú 30 – 120 minút

(v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická

dostupnosť je 41 % (rozsah 25 – 63 %). AUC a Cmaxsa po perorálnom podaní odporučených dávok

sildenafilu (25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.


Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži, pričom priemerné oneskorenie

tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmaxo 29 %.


Distribúcia:

Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vd) sildenafilu je 105 l, čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky 100 mg dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný cirkulujúci N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické bielkoviny, dosahuje priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od celkových koncentrácií lieku.


U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú dávku), bolo po 90 minútach

v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky (priemerne 188 ng).


Biotransformácia:

Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4

(hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit

sildenafilu je výsledkom N-demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na

fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť in vitro na PDE5 približne 50 % v porovnaní

s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne 40 %

koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl metabolit je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je

približne 4 h.


Eliminácia:

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 – 5 h. Tak po perorálnom,

ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice

(približne 80 % podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej

perorálnej dávky).


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Starší ľudia:

U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený klírens sildenafilu, čo viedlo

k zvýšeniu plazmatických koncentrácií sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne

90 % v porovnaní s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45-ročných). Vzhľadom na

rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom, bolo zodpovedajúce

zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu približne 40 %.


Renálna insuficiencia:

U dobrovoľníkov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens

kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika sildenafilu po podaní jednorazovej

perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a CmaxN-desmetyl metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp.

o 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek.

Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky signifikantné.

U dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens

sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie

obličiek, sa AUC zvýšila o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a CmaxN-desmetyl

metabolitu sa signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 %.


Hepatálna insuficiencia:

U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa Child-Pugha) bol klírens

sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie

pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a Cmaxo 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkým

poškodením funkcie pečene nebola študovaná.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity a vývoja neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý)

mikrokryštalická celulóza (E460)

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát


Filmová vrstva:

Sepifilm 3048 žltý:

hypromelóza (E464)

mikrokryštalická celulóza

makrogol 40 stearát

oxid titaničitý (E171)

chinolínový lak žltý (E 104)

makrogol 6000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister PVC / PVDC / hliníková fólia v kartónovej škatuľke.


Veľkosť balenia :

1, 4, alebo 8 filmom obalených tabliet.


Každý blister obsahuje 1 alebo 4 filmom obalené tablety.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ZENTIVA, a.s., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0751/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.11.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

12TAXIER 50 mg