+ ipil.sk

Tazocin 4,5 gPríbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Tazocin 2,25 g

prášok na infúzny roztok

Tazocin 4,5 g

prášok na infúzny roztok

piperacilín/tazobaktám


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tazocin a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Tazocin

3. Ako používať Tazocin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tazocin

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TAZOCIN A NA ČO SA POUŽÍVA


Piperacilín patrí do skupiny liekov známych ako „širokospektrálne penicilínové antibiotiká“. Ničí veľa druhov baktérií. Tazobaktám môže zabrániť niektorým rezistentným (odolným) baktériám prežiť účinky piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podávajú súčasne, ničia viacero typov baktérií.


Tazocin sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií, ktoré postihujú dolný respiračný trakt (pľúca), močový trakt (obličky a močový mechúr), brucho, kožu alebo krv. Tazocin sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Tazocin sa používa u detí vo veku 2 – 12 rokov na liečbu infekcií brucha, ako je apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a infekcií žlčníka. Tazocin sa môže používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená odolnosť voči infekciám).


Pri určitých závažných infekciách môže váš lekár zvážiť použitie Tazocinu v kombinácii s inými antibiotikami.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE TAZOCIN


Nepoužívajte Tazocin

- keď ste alergický (precitlivený) na piperacilín alebo tazobaktám alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tazocinu.

- keď ste alergický (precitlivený) na antibiotiká známe ako penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové inhibítory, pretože môžete byť alergický na Tazocin.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Tazocinu

- ak máte alergie. Ak máte niekoľko alergií, ubezpečte sa, že ste to povedali svojmu lekárovi alebo iného zdravotníckemu pracovníkovi pred podaním tohto lieku.

- ak ste predtým trpeli na hnačku alebo ak sa u vás vyvinula hnačka počas liečby alebo po nej. V takomto prípade ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Neužívajte žiadne lieky na hnačku predtým, než sa poradíte s vašim lekárom.

- ak máte nízke hladiny draslíka vo vašej krvi. Váš lekár vám môže skontrolovať vaše obličky predtým ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, alebo ak podstupujete hemodialýzu. Váš lekár vám môže skontrolovať vaše obličky predtým ako použijete tento liek a môže počas liečby vykonávať pravidelné vyšetrenia krvi.

- ak užívate určité lieky (nazývané antikoagulanciá), ktoré zabraňujú nadmernej zrážanlivosti krvi (pozri tiež Používanie iných liekov v tejto písomnej informácii pre používateľa) alebo ak začnete neočakávane krvácať počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

- ak sa u vás vyvinú kŕče počas liečby. V tomto prípade ihneď informujte vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.

- ak sa u vás vyvinie nová infekcia alebo sa infekcia zhorší. V tomto prípade ihneď informujte vášho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.


Deti mladšie ako 2 roky


Piperacilín/tazobaktám sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi. Niektoré lieky sa môžu s piperacilínom/tazobaktámom navzájom ovplyvňovať.

Medzi ne patria:

 • liek na dnu (probenecid). Ten môže predĺžiť čas potrebný piperacilínu/tazobaktámu na vylúčenie z vášho tela.

 • lieky na riedenie krvi alebo na liečbu krvných zrazenín (napr. heparín, warfarín alebo kyselina acetylsalicylová).

 • lieky používané na uvoľnenie vášho svalstva počas chirurgického výkonu. Informujte vášho lekára, ak máte podstúpiť celkovú anestéziu.

 • metotrexát (liek používaný na liečbu rakoviny, artritídy alebo psoriázy). Piperacilín a tazobaktám predlžuje čas na vylúčenie metotrexátu z vášho tela.

 • lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka vo vašej krvi (napr. tablety na zvýšenie močenia alebo niektoré lieky na rakovinu).

 • lieky obsahujúce iné antibiotiká tobramycín alebo gentamycín. Informujte vášho lekára, ak máte problémy s obličkami.


Vplyv na laboratórne vyšetrenia

Informujte vášho lekára alebo laboratórneho pracovníka, že používate Tazocin, keď máte poskytnúť vzorku krvi alebo moču.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť, informujte vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka pred podaním tohto lieku. Váš lekár rozhodne, či je Tazocin pre vás vhodný.


Piperacilin a tazobaktám môže prestúpiť do dieťaťa v maternici alebo cez materské mlieko. Ak dojčíte, váš lekár rozhodne, či je Tazocin pre vás vhodný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že použitie Tazocinu ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Tazocinu

Tazocin 2,25 g obsahuje 5,58 mmol (128 mg) sodíka.


Tazocin 4,5 g obsahuje 11,16 mmol (256 mg) sodíka.


Je to potrebné vziať do úvahy, ak ste na kontrolovanej sodíkovej diéte.


3. AKO POUŽÍVAŤ TAZOCIN


Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník vám podá tento liek cez infúziu (počas 30 minút) do jednej z vašich žíl.


Dávkovanie


Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od toho na čo ste liečený, od vášho veku a či máte problémy s obličkami.


Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov


Zvyčajná dávka je 4 g/0,5 g piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6‑8 hodín do jednej z vašich žíl (priamo do krvného riečiska).


Deti vo veku 2 – 12 rokov


Zvyčajná dávka pre deti s brušnými infekciami je 100 mg/12,5 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 8 hodín do jednej zo žíl (priamo do krvného riečiska). Zvyčajná dávka pre deti s nízkym počtom bielych krviniek je 80 mg/10 mg/kg hmotnosti piperacilínu/tazobaktámu podávaná každých 6 hodín do jednej zo žíl (priamo do krvného riečiska).


Váš lekár vypočíta dávku závislú od telesnej hmotnosti vášho dieťaťa, ale denná dávka nemá prekročiť 4 g/0,5 g Tazocinu.


Tazocin sa vám bude podávať, až kým príznaky infekcie úplne neustúpia (5 až 14 dní).

Pacienti s problémami obličiek


Váš lekár vám môže znížiť dávku alebo častosť podávania Tazocinu. Váš lekár vám môže tiež vyšetriť krv, aby sa presvedčil, že dostávate správnu dávku, najmä ak používate liek dlhšiu dobu.


Ak použijete viac Tazocinu, ako máte

Keďže dostanete Tazocin od vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka, je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku.

Avšak ak pociťujete vedľajšie účinky, ako sú kŕče, alebo si myslíte, že ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď informujte vášho lekára.


Ak zabudnete použiť Tazocin

Ak si myslíte, že ste nedostali dávku Tazocinu, ihneď informujte svojho lekára alebo iného zdravotníka.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Tazocin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich potenciálne závažných vedľajších účinkov Tazocinu, okamžite navštívte lekára:


Závažné vedľajšie účinky Tazocinu sú:

 • závažné kožné vyrážky (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza) vyskytujúce sa na trupe najprv ako červenkasté bodky v tvare terčíka alebo kruhové škvrny v strede s pľuzgiermi. Medzi ďalšie prejavy patria vriedky v ústach, hrdle, nose, na končatinách, pohlavných orgánoch a konjunktivitída (červené a opuchnuté oči). Vyrážka sa môže postupne vyvíjať na rozsiahle pľuzgiere alebo olupovanie kože a potenciálne môže ohrozovať život,

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela,

 • skrátené dýchanie, sipot alebo ťažkosti s dýchaním,

 • závažné vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na koži,

 • zažltnutie očí alebo kože,

 • poškodenie krviniek (príznaky zahŕňajú: dýchavičnosť, keď ju neočakávate, červený alebo hnedý moč, krvácanie z nosa a podliatiny),

 • závažná alebo pretrvávajúca hnačka sprevádzaná horúčkou alebo slabosťou,

 • neočakávané krvácanie, hlavne ak užívate antikoagulanciá, ako je warfarín.


Ak sa ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov zhorší, alebo ak spozorujete vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľa, oznámte to svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi.


Možné vedľajšie účinky sú uvedené podľa nasledujúcich kategórií:

- časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

- menej časté vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000

- zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

- veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000


Časté vedľajšie účinky:

 • hnačka, vracanie, pocit na vracanie

 • vyrážky na koži


Menej časté vedľajšie účinky:

 • afty

 • (nezvyčajné) zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia, neutropénia) a krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • alergická reakcia

 • bolesť hlavy, nespavosť

 • nízky krvný tlak, zápal žíl (pociťovaný ako citlivosť alebo začervenanie v postihnutej oblasti)

 • žltačka (žlté sfarbenie kože alebo očných bielkov), zápal ústnej sliznice, zápcha, porucha trávenia, žalúdková nevoľnosť

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi (zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie aspartátaminotransferázy)

 • svrbenie, žihľavka

 • zvýšenie produktov metabolizmu svalstva v krvi (zvýšenie kreatinínu v krvi)

 • horúčka, reakcia v mieste podania injekcie

 • kvasinková infekcia (kandidová superinfekcia)


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • (nezvyčajné) zníženie počtu červených krviniek alebo krvného pigmentu/ hemoglobínu, (nezvyčajné) zníženie počtu červených krviniek z dôvodu predčasného delenia (degradácie) (hemolytická anémia), malé bodkovité podliatiny (purpura), krvácanie z nosa (epistaxa) a predĺženie času krvácavosti, (nezvyčajné) zvýšenie počtu špecifického typu bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku)

 • začervenanie kože

 • určitá forma infekcie čreva (pseudomembranózna kolitída), bolesť brucha

 • zápal pečene (hepatitída), zvýšenie produktov degradácie krvného pigmentu (bilirubín), zvýšenie hladín určitých enzýmov v krvi (zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, gamaglutamyltransferázy v krvi)

 • kožné reakcie so začervenaním a tvorbou kožných lézií (exantém, erythema multiforme), kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov (bulózna dermatitída)

 • bolesť kĺbov a svalstva

 • slabá funkcia obličiek a problémy s obličkami

 • mrazenie/stuhnutosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

 • závažný pokles počtu granulárnych typov bielych krviniek (agranulocytóza), závažný pokles počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia)

 • predĺženie času na tvorbu krvných zrazenín (predĺžený parciálny tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas), nezvyčajné laboratórne výsledky testov (pozitívny priamy Coombsov test), zvýšenie počtu krvných doštičiek (trombocytémia)

 • zníženie draslíka v krvi (hypokaliémia), zníženie cukru v krvi (glukózy), zníženie krvnej bielkoviny albumínu, zníženie celkových bielkovín krvi

 • odlúčenie vrchnej časti kože po celom povrchu tela (toxická epidermálna nekrolýza), závažná celotelová alergická reakcia s vyrážkami na koži a sliznici a rozličnými kožnými pľuzgiermi (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • zvýšenie močoviny v krvi


Liečba piperacilínom bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok u pacientov s cystickou fibrózou.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TAZOCIN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Tazocin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Iba na jednodávkové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Tazocin obsahuje


- Liečivá sú piperacilín a tazobaktám.

Každá injekčná liekovka obsahuje 2 g piperacilínu (ako sodnú soľ) a 0,25 mg tazobaktámu ako sodnú soľ).

Každá injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (ako sodnú soľ) a 0,5 g tazobaktámu (ako sodnú soľ).

- Ďalšie zložky sú: monohydrát kyseliny citrónovej a edetan disodný (EDTA).


Ako vyzerá Tazocin a obsah balenia


Tazocin 2,25 g je biely až takmer biely prášok, ktorý sa dodáva v injekčných liekovkách.

Balenie obsahuje 1, 5, 10, 12, 25 alebo 50 injekčných liekoviek.


Tazocin 4,5 g je biely až takmer biely prášok, ktorý sa dodáva v injekčných liekovkách.

Balenie obsahuje 1, 5, 10, 12, 25 alebo 50 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PFIZER EUROPE MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca:

Wyeth Lederle S.r.l

Via Franco Gorgone

Zona Industriale

95100 Catania

Taliansko


Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledujúci názvami:


Rakúsko: Tazonam 4,0 g/0,5 g-Trockenstechapullen

Belgicko: Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable

Tazocin 4 g/500 mg poudre pour solution injectable

Bulharsko: TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion

Piperacillin/Tazobactam

Cyprus: TAZOCIN® EF

Česká rep.: Tazocin 2,25 g

Tazocin 4,5 g

Dánsko: Tazocin

Estónsko: TAZOCIN 4,5 G

Fínsko: Tazocin

Francúzsko: TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

TAZOCILLINE 4 g/500 mg poudre pour solution pour perfusion

Nemecko: Tazobac EF 4g/0,5g

Grécko: TAZOCIN® EF

Maďarsko: Tazocin 4,5 g injekció

Írsko: Tazocin 2 g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion

Tazocin 4 g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion

Taliansko: TAZOCIN

Lotyšsko: TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva: TAZOCIN

Luxembursko: Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable

Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable

Malta: Tazocin 2g/0.25 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Tazocin 4g/0.5 g Powder for Solution for Injection or Infusion

Holandsko: Tazocin® 2 g/ 250 mg

Tazocin® 4 g/ 500 mg

Nórsko: Tazocin

Poľsko: Tazocin

Portugalsko: Tazobac

Rumunsko: Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă

Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru soluţie injectabilă/ perfuzabilă

Slovenská rep.: Tazocin 2,25 g

Tazocin 4,5 g

Slovinsko: TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Španielsko: Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable

Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable

Švédsko: Tazocin

Veľká Británia: TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion

TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 11/2013.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nasledujúce informácie sú určené len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie

Tazocin sa má podávať intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Intravenózne použitie

Pripravte každú injekčnú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí. Pri konštantnom vírení sa príprava uskutoční počas 5 až 10 minút(pre pokyny týkajúce sa uchovávania, prosím, pozri nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla* pridaný do injekčnej liekovky

2 g/0,25 g (2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu)

10 ml

4 g/0,50 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


*Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu

- 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

- sterilná voda na injekciu(1)

- 5 % glukóza


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na dávku je 50 ml


Rekonštituovaný roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvom piperacilínu a tazobaktámu.


Rekonštituovaný roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

 • 5 % glukóza

 • 6 % dextrán v 0,9 % roztoku chloridu sodného

 • Ringerov roztok s laktátom

 • Hartmannov roztok

 • Ringerov roztok s acetátom

 • Ringerov roztok s acetátom/malátom


Inkompatibility

Vždy keď sa Tazocin používa súčasne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), musia sa lieky podávať osobitne. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s aminoglykozidmi vedie in vitro k inaktivácii aminoglykozidu. Avšak, in vitro sa amikacín a gentamycín stanovili ako kompatibilné s Tazocinom v určitých rozpúšťadlách pri špecifických koncentráciách (pozri Súbežné podávanie Tazocinu s aminoglykozidmi nižšie).


Tazocin sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, pokiaľ sa nestanovila kompatibilita.


Vzhľadom na chemickú nestabilitu sa Tazocin nesmie používať v roztokoch obsahujúcich len bikarbonát sodný.


Tazocin je kompatibilný s Ringerovým roztokom s laktátom a je určený na podávanie prostredníctvom Y-infúzie.


Tazocin sa nesmie pridávať do krvných derivátov alebo hydrolyzátov albumínu.


Súbežné podávania Tazocinu s aminoglykozidmi

Kvôli in vitro inaktivácii aminoglykozidu betalaktámovými antibiotikami sa odporúča samostatné podávanie Tazocinu a aminoglykozidu. Tazocin a aminoglykozid sa majú samostatne rozpustiť a nariediť, ak je indikovaná súbežná terapia s aminoglykozidmi.


V prípade, že sa odporúča súčasné podávanie, je Tazocin kompatibilný pre súbežné podávanie pomocou Y- infúzie len s nasledovnými aminoglykozidmi pri nasledujúcich podmienkach:


Aminoglykozid

Tazocin dávka


Tazocin objem rozpúšťadla (ml)

Rozpätie* koncentrácie

aminoglykozidu (mg/ml)

Akceptovateľné

rozpúšťadlá

Amikacín

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

1,75 – 7,5

0,9 % chlorid

sodný alebo

5 % glukóza

Gentamicín

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

0,7 – 3,32

0,9 % chlorid

sodný alebo

5 % glukóza

* Dávka aminoglykozidu sa má stanoviť na základe hmotnosti pacienta, stavu infekcie (závažná alebo život ohrozujúca) a funkcie obličiek (klírens kreatinínu).


Kompatibilita Tazocinu s inými aminoglykozidmi sa nestanovila. Len koncentrácia a rozpúšťadlá pre amikacín alebo gentamycín s dávkou Tazocinu uvedenými vyššie boli stanovené ako kompatibilné pre súčasné podávanie pomocou Y- infúzie. Súčasné podávanie pomocou Y- infúzie iným spôsobom ako je uvedený vyššie môže viesť k inaktivácii aminoglykozidu Tazocinom.

8Tazocin 4,5 g

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/01679; 2013/06365

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/07721
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tazocin 2,25 g

prášok na infúzny roztok


Tazocin 4,5 g

prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje piperacilín (ako sodnú soľ), ktorá zodpovedá 2 g a tazobaktám (ako sodnú soľ), ktorá zodpovedá 0,25 g.


Každá injekčná liekovka Tazocinu 2,25 g obsahuje 5,58 mmol (128 mg) sodíka.


Každá injekčná liekovka obsahuje piperacilín (ako sodnú soľ), ktorá zodpovedá 4 g a tazobaktám (ako sodnú soľ), ktorá zodpovedá 0,5 g.


Každá injekčná liekovka Tazocinu 4,5 g obsahuje 11,16 mmol (256 mg) sodíka.


Pomocné látky:


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na infúzny roztok.


Biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tazocin je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí starších ako 2 roky (pozri časti 4.2 a 5.1):


Dospelí a dospievajúci


 • Ťažká pneumónia vrátane v nemocnici získanej pneumónie a pneumónie vznikajúcej v súvislosti s použitím dýchacieho prístroja

 • Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

 • Komplikované intraabdominálne infekcie

 • Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Liečba pacientov s bakteriémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti alebo sa predpokladá v súvislosti

s akýmikoľvek infekciami uvedenými vyššie.

Tazocin sa môže použiť pri liečbe neutropenických pacientov s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Deti vo veku od 2 do 12 rokov


 • Komplikované intraabdominálne infekcie


Tazocin sa môže používať pri liečbe neutropenických detí s horúčkou s podozrením na bakteriálnu infekciu.


Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania vhodného použitia antibakteriálnych liekov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka a častosť podávania Tazocinu závisia od závažnosti a lokalizácie infekcie

a očakávaných patogénov.


Dospelí a dospievajúci pacienti


Infekcie

Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8 hodín.


Odporúčaná dávka pre neutropenických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže tiež použiť v liečbe pacientov s inými indikovanými infekciami, najmä ak sú závažné.


Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie alebo stavu:


Častosť terapie

Tazocin 4,5 g

Každých 6 hodín

Ťažká pneumónia

Neutropenickí dospelí pacienti s horúčkou s podozrením na

bakteriálnu infekciu

Každých 8 hodín

Komplikované infekcie močového traktu (vrátane pyelonefritídy)

Komplikované intraabdominálne infekcie

Infekcie kože a mäkkých tkanív (vrátane infekcií diabetickej nohy)


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na príznaky látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Tazocin (odporúčaná dávka)

> 40

Nie je nutná úprava dávky

20-40

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín

< 20

Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodín


Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu/0,25 g tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa odstráni 30 %‑50 % piperacilínu počas 4 hodín.


Porucha funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Dávka u starších pacientov

Nie je potrebná úprava dávky u starších pacientov s normálnou renálnou funkciou alebo hodnotami klírensu kreatinínu nad 40 ml/min.


Pediatrická populácia (vo veku 2 ‑ 12 rokov)


Infekcie


Nasledujúca tabuľka zahŕňa častosť liečby a dávku na základe telesnej hmotnosti pre pediatrických pacientov vo veku 2‑12 rokov podľa indikácie alebo stavu:


Dávka na hmotnosť a častosť terapie

Indikácia/stav

80 mg piperacilínu/10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 6 hodín

Neutropenické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou*

100 mg piperacilínu/12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 8 hodín

Komplikované intraabdominálne infekcie*

* Nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku počas 30 minút


Porucha funkcie obličiek

Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne (každý pacient sa musí dôkladne monitorovať na prejavy látkovej toxicity; dávka lieku a interval sa majú podľa toho upraviť):


Klírens kreatinínu

(ml/min)

Tazocin

(odporúčaná dávka)

> 50

Nie je nutná úprava dávky

 50

70 mg piperacilínu/8,75 mg tazobaktámu/kg

každých 8 hodín.


Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu/5 mg tazobaktámu/kg, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale.


Použitie u detí mladších ako 2 roky


Bezpečnosť a účinnosť Tazocinu u detí vo veku 0‑2 roky sa nestanovila.


Nie sú k dispozícii údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Trvanie liečby


Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5‑14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov) a klinického a bakteriologického napredovania pacienta.


Spôsob podávania

Tazocin 2,25 g sa podáva intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Tazocin 4,5 g sa podáva intravenóznou infúziou (počas 30 minút).


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, iné penicilínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Anamnéza závažnej akútnej alergickej reakcie na iné betalaktámové liečivá (napr. cefalosporíny, monobaktám alebo karbapeném).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výbere piperacilínu/tazobaktámu na liečbu jednotlivých pacientov sa má vziať do úvahy vhodnosť použitia širokospektrálneho semisyntetického penicilínu založeného na faktoroch ako sú závažnosť infekcie a prevalencia rezistencie na iné vhodné antibakteriálne lieky.

Pred začatím liečby Tazocinom je potrebné starostlivo zistiť predchádzajúce hypersenzitívne reakcie na penicilíny, iné betalaktámové lieky (napr. cefalosporíny, monobaktámy alebo karbapenémy) alebo iné alergény. U pacientov liečených penicilínmi vrátane piperacilínu/tazobaktámu sa pozorovali vážne a ojedinele fatálne hypersenzitívne anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (vrátane šoku). Tieto reakcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u osôb s predchádzajúcou vnímavosťou na viaceré alergény. Závažné hypersenzitívne reakcie si vyžadujú vysadenie antibiotika a môže byť potrebné podanie adrenalínu a iných urgentných opatrení.


Závažné kožné reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, sa zaznamenali u pacientov užívajúcich Tazocin (pozri časť 4.8). Ak sa u pacientov vyvinie kožná vyrážka, treba ich starostlivo sledovať a v prípade progresie lézií ukončiť liečbu Tazocinom.


Pseudomembranózna kolitída indukovaná antibiotikami sa môže manifestovať závažnou pretrvávajúcou hnačkou, ktorá môže byť život ohrozujúca. Symptómy pseudomembranóznej kolitídy sa môžu vyskytnúť počas antibiotickej liečby alebo po nej. V týchto prípadoch je nevyhnutné ukončiť podávanie Tazocinu.


Liečba Tazocinom môže spôsobiť nárast rezistentných organizmov, ktoré môžu spôsobiť superinfekciu.


U niektorých pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami sa môže manifestovať krvácanie. Tieto reakcie niekedy môžu súvisieť s abnormalitami koagulačných parametrov ako sú čas zrážania, agregácia trombocytov a protrombínový čas a sú častejšie prítomné u pacientov so zlyhávaním obličiek. Ak sa objaví krvácanie, terapia antibiotikom sa má ukončiť a má sa začať vhodná liečba.


Môže sa vyskytnúť leukopénia a neutropénia, hlavne počas dlhodobej liečby, preto sa majú pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií.


Podobne ako pri liečbe inými penicilínmi sa môžu pri podaní vysokých dávok vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov, predovšetkým u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.


Každá injekčná liekovka Tazocinu 2,25 g obsahuje 5,58 mmol (128 mg) sodíka a Tazocinu 4,5 g obsahuje 11,16 mmol (256 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte sledujúcej obsah sodíka.


Hypokaliémia sa môže vyskytnúť u pacientov s nízkou hladinou draslíka alebo u tých, ktorí súčasne užívajú lieky, ktoré spôsobujú zníženie hladiny draslíka; u týchto pacientov sa odporúča pravidelné sledovanie hladín elektrolytov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nedepolarizujúce svalové relaxanciá


Keď sa piperacilín súbežne používa s vekuróniom, dochádza k predĺženiu neuromuskulárnej blokády spôsobenej vekuróniom. Vzhľadom na ich podobný mechanizmu účinku sa očakáva, že neuromuskulárna blokáda spôsobená nedepolarizujúcim myorelaxanciom sa môže predĺžiť v prítomnosti piperacilínu.


Perorálne antikoagulanciá


Pri súčasnom podávaní heparínu, perorálnych antikoagulancií a iných látok, ktoré môžu mať vplyv na koagulačný systém krvi vrátane funkcie trombocytov sa majú vhodné koagulačné testy vykonávať častejšie a majú sa pravidelne kontrolovať.


Metotrexát


Piperacilín môže znížiť vylučovanie metotrexátu; preto, aby sa predišlo látkovej toxicite, majú sa monitorovať sérové hladiny metotrexátu.


Probenecid


Ako aj u iných penicilínov, súčasné podávanie probenecidu a piperacilínu/tazobaktámu spôsobuje dlhší polčas a nižší renálny klírens pre piperacilín a tazobaktám, avšak vrcholové plazmatické koncentrácie oboch liečiv nie sú ovplyvnené.


Aminoglykozidy


Piperacilín buď samostatný alebo s tazobaktámom signifikantne neovplyvňuje farmakokinetiku tobramycínu u subjektov s normálnou renálnou funkciou a s ľahkou alebo stredne ťažkou renálnou poruchou. Farmakokinetika piperacilínu, tazobaktámu a M1 metabolitu taktiež nebola signifikantne ovplyvnená podávaním tobramycínu.


Inaktivácia tobramycínu a gentamicínu piperacilínom sa dokázala u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Informácie týkajúce sa podania piperacilínu/tazobaktámu s aminoglykozidmi, pozri časti 6.2 a 6.6.


Vankomycín


Žiadne farmakokinetické interakcie sa nezaznamenali medzi piperacilínom/tazobaktámom a vankomycínom.


Účinky na laboratórne testy


Ako aj u ostatných penicilínov môžu neenzymatické metódy merania glukózy v moči viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Preto sa odporúča enzymatický spôsob merania glukózy v moči počas liečby Tazocinom.


Mnoho chemických metód merania bielkovín v moči môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Meranie proteínov močovými tyčinkami nie je ovplyvnené.


Priamy Coombsov test môže byť pozitívny.


U pacientov liečených Tazocinom môžu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testy viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Boli hlásené skrížené reakcie u non – Aspergillus polysacharidov a polyfuranóz s Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom.


U pacientov liečených Tazocinom sa majú pozitívne výsledky z analytických testov uvedených vyššie potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Tazocinu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali vývojovú toxicitu, ale nepreukázali teratogenitu pri dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3).


Piperacilín a tazobaktám prechádzajú placentou. Piperacilín/tazobaktám sa má používať počas gravidity, iba ak je jednoznačne indikovaný, napr. iba ak očakávaný prospech prevýši možné riziká pre gravidnú ženu a plod.


Laktácia

Piperacilín sa v nízkych koncentráciách vylučuje do materského mlieka; koncentrácie tazobaktámu sa v materskom mlieku nesledovali. Ženy, ktoré dojčia sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.


Fertilita

Štúdia fertility na potkanoch nepreukázala účinok na fertilitu a párenie po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u 1 až 10 pacientov zo 100) sú hnačka, vracanie, nauzea a vyrážka.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a podľa databázy MedDRA. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté

≥ 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé

≥ 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé

< 1/10 000

Infekcie a nákazy


kandidové superinfekciePoruchy krvi a lymfatického systému


leukopénia, neutropénia, trombocytopénia

anémia, hemolytická anémia, purpura, epistaxa, predĺžený čas krvácavosti, eozinofília

agranulocytóza, pancytopénia, aktivovaný čiastočný predĺžený tromboplastínový čas, predĺžený protrombínový čas, pozitivita priameho Coombsovho testu, trombocytémia

Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita

anafylaktická/ anafylaxtoidná reakcia (vrátane šoku)


Poruchy metabolizmu a výživy
hypokaliémia, pokles glukózy v krvi, pokles albumínu v krvi, pokles celkových bielkovín v krvi

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy, nespavosťPoruchy ciev


hypotenzia, tromboflebitída, flebitída

začervenanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, vracanie, nauzea

žltačka, stomatitída, zápcha, dyspepsia

pseudomembranózna kolitída, bolesť brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest


zvýšenie alanínaminotransfe-rázy, zvýšenie aspartátaminotrans-ferázy

hepatitída, zvýšenie bilirubínu v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšenie gama-glutamyltransferázy


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka vrátane makulopapulóz-nej vyrážky

urtikária, pruritus

erythema multiforme, bulózna dermatitída, exantém

toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov‑Johnsonov syndróm

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

a spojivového tkanivaartralgia, myalgia


Poruchy obličiek a močových ciest


zvýšenie kreatinínu v krvi

renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída

zvýšenie močoviny v krvi

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


horúčka, reakcia v mieste podania

zimnicaLiečba piperacilínom u pacientov s cystickou fibrózou bola spojená so zvýšeným výskytom horúčky a vyrážok.


4.9 Predávkovanie


Symptómy


Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady predávkovania piperacilínom/tazobaktámom. Väčšina zo zaznamenaných udalostí, vrátane nauzey, vracania a hnačky, boli tiež hlásené pri bežne odporučenej dávke. Pacienti môžu mať neuromuskulárnu dráždivosť alebo kŕče, ak je podávaná intravenózna dávka vyššia ako odporúčaná (najmä pri výskyte renálneho zlyhania).


Liečba


V prípade predávkovania piperacilínom/tazobaktámom sa má liečba ukončiť. Nie je známe špecifické antidotum.


Liečba má byť podporná a symptomatická vzhľadom na klinický obraz pacienta.


Nadmerné sérové koncentrácie piperacilínu alebo tazobaktámu sa môžu redukovať hemodialýzou (pozri časť 4.4).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antibiotiká na systémové použitie, kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz, ATC kód: J01CR05


Mechanizmus účinku


Piperacilín, široko spektrálny semisyntetický penicilín s baktericídnou aktivitou, inhibuje syntézu septa a bunkovej steny.


Tazobaktám, betalaktám štrukturálne podobný penicilínom, je inhibítorom viacerých betalaktamáz, ktoré zvyčajne spôsobujú rezistenciu na penicilíny a cefalosporíny, ale neinhibuje AmpC enzýmy alebo metalo betalaktamázu. Tazobaktám rozširuje antibiotické spektrum piperacilínu vrátane mnohých betalaktamázu produkujúcich baktérií, ktoré získali rezistenciu na samotný piperacilín.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Hlavným farmakodynamickým rozhodujúcim činiteľom účinnosti piperacilínu je čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T>MIC).


Mechanizmus rezistencie


Známe sú dva hlavné mechanizmy rezistencie na piperacilín/tazobaktám:


 • Inaktivácia súčastí piperacilínu tými betalaktamázami, ktoré nie sú inhibované tazobaktámom: betalaktamázy molekulovej triedy B,C a D. Okrem toho, tazobaktám neposkytuje ochranu proti rozšírenému spektru betalaktamáz (ESBL) v molekulovej triede A a v skupinách enzýmu D.


 • Zmena penicilín viažucich proteínov (PBP), ktorej výsledkom je zníženie afinity piperacilínu pre molekulárne terče baktérie.


Okrem toho, zmeny v permeabilite bakteriálnej membrány, ako aj zvýraznenie efluxných púmp pre mnohé lieky, môže viesť alebo prispieť k bakteriálnej rezistencii na piperacilín/tazobaktám, hlavne u gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty


Klinické EUCAST MIC hraničné hodnoty pre piperacilín/tazobaktám (2009-12-02, v 1). Pre účely skúšania citlivosti je 4 mg/l fixná koncentrácia tazobaktámu

Patogén

Druhovo závislé hraničné hodnoty (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegatívne a grampozitívne anaeróby

8/16

Hraničné hodnoty nezávislé od druhu baktérie

4/16

Citlivosť streptokokov vyplýva z citlivosti na penicilín.

Citlivosť stafylokokov vyplýva z citlivosti na oxacilín.


Citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie sa môže líšiť geograficky a s časom pre vybrané druhy, vhodné sú lokálne informácie o výskyte rezistencie, najmä v liečbe ťažkých infekcií. Ak je to nevyhnutné, potrebná je odborná pomoc, keď lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je prospešnosť lieku aspoň u niektorých typov infekcií sporná.


Zoskupenie vhodných druhov baktérií podľa citlivosti na piperacilín/tazobaktám

BEŽNE CITLIVÉ DRUHY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, citlivý na meticilín£

Staphylococcus species, coagulase negative, citlivý na meticilín

Streptococcus pyogenes

Skupina B streptokokov

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Clostridium species

Eubacterium species

Peptostreptococcus species

Anaeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis group

Fusobacterium species

Porphyromonas species

Prevotella species

DRUHY, KTORÝCH ZÍSKANÁ REZISTENCIA MÔŽE BYŤ PROBLÉMOM

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$,+

Streptoccoccus pneumonia

Skupina Streptococcus viridans

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter species

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providentia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia species

PRIRODZENE REZISTENTNÉ ORGANIZMY

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Corynebacterium jeikeium

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Legionella species

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Iné mikroorganizmy

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Druhy vykazujúce prirodzene slabú citlivosť.

+ Druhy, u ktorých bol zaznamenaný vysoký podiel rezistencie (viac ako 50 %) v jednej alebo

viacerých oblastiach/krajinách/regiónoch EU.

£ Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na piperacilín/tazobaktám.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Vrcholové koncentrácie piperacilínu/tazobaktámu 4 g/0,5 g podaných intravenóznou infúziou počas 30 minút sú 298 µg/ml a 34 µg/ml v tomto poradí.


Distribúcia


Väzba oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, na plazmatické proteíny je približne 30 %. Väzba na proteín, či už piperacilínu alebo tazobaktámu, nie je ovplyvnená prítomnosťou inej zlúčeniny. Väzba metabolitov tazobaktámu na proteín je zanedbateľná.


Piperacilín/tazobaktám sa dobre distribuujú v tkanivách a telových tekutinách vrátane sliznice čreva, žlčníka, pľúc, žlče a kostí. Priemerné tkanivové koncentrácie sú spravidla 50 % až 100 % z tých, ktoré sú v plazme. U subjektov bez zápalu mozgomiechovej pleny, podobne ako u iných penicilínov, je distribúcia do cerebrospinálnej tekutiny nízka.


Biotransformácia


Piperacilín sa metabolizuje na málo mikrobiologicko aktívny dezetylmetabolit. Tazobaktám sa metabolizuje na samostatný metabolit, ktorý je mikrobiologicky inaktívny.


Eliminácia


Piperacilín a tazobaktám sa vylučujú obličkami glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.


Piperacilín sa rýchlo vylučuje v nezmenej forme, 68 % z podanej dávky sa vylúči močom. Tazobaktám a jeho metabolity sa primárne vylučujú renálnou exkréciou, pričom 80 % z podanej dávky sa vylúči v nezmenej podobe a zbytok ako samostatný metabolit. Piperacilín, tazobaktám a dezetylpiperacilín sa tiež vylučujú do žlče.


Po jednorázovej alebo opakovanej dávke piperacilínu/tazobaktámu podanej zdravým subjektom sa plazmatický polčas piperacilínu/tazobaktámu pohyboval od 0,7 hodiny do 1,2 hodiny a nebol ovplyvnený dávkou alebo trvaním infúzie. Polčasy eliminácie oboch liečiv, piperacilínu a tazobaktámu, rastú so znížením renálneho klírensu.


Nie sú známe signifikantné zmeny farmakokinetiky piperacilínu spôsobené tazobaktámom. Zdá sa, že piperacilín mierne znižuje klírens tazobaktámu.


Osobitné skupiny pacientov


Biologický polčas piperacilínu sa zvyšuje približne o 25 % a tazobaktámu približne o 18 % u pacientov s hepatálnou cirhózou v porovnaní so zdravými subjektami.


Biologický polčas piperacilínu a tazobaktámu sa zvyšuje s poklesom klírensu kreatinínu. Vzostup biologického polčasu je 2-násobný pre piperacilín a 4-násobný pre tazobaktám pri poklese klírensu pod 20 ml/min v porovnaní s pacientmi s normálnou renálnou funkciou.


Hemodialýzou sa odstráni 30 % až 50 % piperacilínu/tazobaktámu s dodatočnými 5 % z dávky tazobaktámu odstránenými ako metabolit tazobaktámu. Peritoneálnou dialýzou sa odstráni približne 6 % podanej dávky piperacilínu a približne 21 % podanej dávky tazobaktámu, pričom až 18 % podanej dávky tazobaktámu sa odstráni ako metabolit tazobaktámu.


Pediatrická populácia

Podľa populačnej farmakokinetickej (FK) analýzy bol odhadovaný klírens v populácii 9-mesačných až 12-ročných pacientov porovnateľný ako u dospelých s priemernou hodnotou pre populáciu (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhadovaný klírens piperacilínu je 80 % z tejto hodnoty pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 9 mesiacov. Priemerná hodnota (SE) distribučného objemu piperacilínu populácie je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislá od veku.


Starší pacienti

Priemerné biologické polčasy piperacilínu a tazobaktámu boli u starších pacientov dlhšie o 32 % a 55 %, v uvedenom poradí, v porovnaní s mladšími subjektmi. Tento rozdiel môže byť spôsobený vekovo podmienenými zmenami v klírense kreatinínu.


Rasa

Nepozoroval sa rozdiel vo farmakokinetike piperacilínu a tazobaktámu medzi ázijskými (n=9) a kaukazskými (n=9) zdravými dobrovoľníkmi, ktorí dostali jednu dávku 4 g/0,5 g.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa s piperacilínom/tazobaktámom nevykonali.


V štúdiách fertility a v štúdiách všeobecnej reprodukcie u potkanov po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu bolo hlásené zmenšenie veľkosti vrhu, zvýšenie oneskorenej osifikácie plodu a zmeny rebier súbežne s dávkou toxickou pre matku. Fertilita F1 generácie a embryonálny vývoj F2 generácie neboli zhoršené.


V štúdiách teratogenity intravenózne podanie tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu potkanom a myšiam viedlo k miernej redukcii fetálnej hmotnosti potkanov pri dávkach toxických pre matku, ale nepreukázalo teratogénne účinky.


U potkanov sa po intraperitoneálnom podaní tazobaktámu alebo kombinácie piperacilínu/tazobaktámu pozorovalo poškodenie peri/postnatálneho vývoja (zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie mortality mláďat, zvýšenie narodenia mŕtvych plodov) súbežne s dávkou toxickou pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


edetan disodný (EDTA)

monohydrát kyseliny citrónovej


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


Vždy keď sa Tazocin používa súbežne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), musia sa lieky podávať osobitne. Zmiešanie betalaktámových antibiotík s aminoglykozidmi môže viesť in vitro k inaktivácii aminoglykozidu.


Tazocin sa nemá miešať s inými liekmi v injekčnej striekačke alebo infúznej fľaši, pokiaľ sa nestanovila kompatibilita.


Vzhľadom na chemickú nestabilitu sa Tazocin nesmie používať v roztokoch obsahujúcich len bikarbonát sodný.


Tazocin sa nesmie pridávať do krvných derivátov alebo hydrolyzátov albumínu.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka: 3 roky


Pripravený roztok v injekčnej liekovke


Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní bola dokázaná po dobu 24 hodín pri teplote 25 °C a 48 hodín pri uchovávaní v chladničke pri teplote 2 – 8 °C, ak sa roztok pripravil s jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na rekonštitúciu (pozri časť 6.6).


Nariedený infúzny roztok


Po rekonštitúcii bola chemická a fyzikálna stabilita pri používaní nariedených infúznych roztokov dokázaná po dobu 24 hodín pri teplote 25 °C a 48 hodín pri uchovávaní v chladničke pri teplote 2 ‑ 8 °C, ak sa pripravil s jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na ďalšie nariedenie pripraveného roztoku v požadovaných dilučných objemoch (pozri časť 6.6).


Z mikrobiologického hľadiska sa majú rekonštituované a nariedené roztoky použiť okamžite. Ak sa nepoužijú okamžite, za uchovávanie a podmienky predchádzajúce použitiu zodpovedá používateľ a normálne nemajú byť dlhšie ako 12 hodín pri 2 ‑ 8 C, pokiaľ sa zriedenie nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorené injekčné liekovky: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


Podmienky na uchovávanie pripraveného a nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


30 ml sklenená injekčná liekovka typu I s bromobutylovým gumovým uzáverom a odnímateľným viečkom.


70 ml sklenená injekčná liekovka typu I s bromobutylovým gumovým uzáverom a odnímateľným viečkom.


Veľkosť balenia: 1, 5, 10, 12, 25 alebo 50 injekčných liekoviek v škatuli.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Rekonštitúcia a riedenie sa majú vykonávať za aseptických podmienok. Pred podaním je potrebné vizuálne skontrolovať roztok na prítomnosť častíc a zmenu sfarbenia. Roztok sa má použiť iba vtedy, keď je číry a je bez viditeľných častíc.


Intravenózne použitie


Pripravte každú injekčnú liekovku použitím daného objemu rozpúšťadla z tabuľky uvedenej nižšie pomocou jedného z kompatibilných rozpúšťadiel na riedenie uvedených nižšie. Roztok miešajte, kým sa nerozpustí. Pri konštantnom vírení sa príprava uskutoční počas 5 až 10 minút(pre pokyny týkajúce sa uchovávania, prosím, pozri nižšie).


Obsah injekčnej liekovky

Objem rozpúšťadla* pridaný do injekčnej liekovky

2 g/0,25 g (2 g piperacilínu a 0,25 g tazobaktámu)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacilínu a 0,5 g tazobaktámu)

20 ml


* Kompatibilné rozpúšťadlá na prípravu

- 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

- sterilná voda na injekciu(1)

- 5 % glukóza


(1) Maximálny odporúčaný objem sterilnej vody na injekciu na dávku je 50 ml.


Rekonštituovaný roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. Po nariedení podľa návodu poskytne obsah injekčnej liekovky natiahnutý injekčnou striekačkou požadované množstvom piperacilínu a tazobaktámu.


Rekonštituovaný roztok sa môže ďalej riediť na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) jedným z kompatibilných rozpúšťadiel na intravenózne použitie uvedených nižšie:

 • 0,9 % (9 mg/ml) injekčný roztok chloridu sodného

 • 5 % glukóza

 • 6 % dextrán v 0,9 % roztoku chloridu sodného

 • Ringerov roztok s laktátom

 • Hartmannov roztok

 • Ringerov roztok s acetátom

 • Ringerov roztok s acetátom/malátom


Súbežné podávanie s aminoglykozidmi


Kvôli in vitro inaktivácii aminoglykozidu betalaktámovými antibiotikami sa odporúča samostatné podávanie Tazocinu a aminoglykozidu. Tazocin a aminoglykozid sa majú samostatne rozpustiť a riediť, ak sa indikuje súbežná terapia s aminoglykozidmi.


V prípade, že sa odporúča súčasné podávanie je Tazocin kompatibilný pre súbežné podávanie pomocou Y- infúzie len s nasledovnými aminoglykozidmi pri nasledujúcich podmienkach:


Aminoglykozid

Tazocin

dávka


Tazocin

objem rozpúšťadla (ml)

Rozpätie* koncentrácie

aminoglykozidu (mg/ml)

Akceptovateľné

rozpúšťadlá

Amikacín

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

1,75 – 7,5

0,9 % chlorid

sodný alebo

5 % glukóza

Gentamicín

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

0,7 – 3,32

0,9 % chlorid

sodný alebo

5 % glukóza

* Dávka aminoglykozidu sa má stanoviť na základe hmotnosti pacienta, stavu infekcie (závažná alebo život ohrozujúca) a funkcie obličiek (klírens kreatinínu).


Kompatibilita Tazocinu s inými aminoglykozidmi sa nestanovila. Len koncentrácia a rozpúšťadlá pre amikacín alebo gentamycín s dávkou Tazocinu uvedenými vyššie boli stanovené ako kompatibilné pre súčasné podávanie pomocou Y- infúzie. Súčasné podávanie pomocou Y- infúzie iným spôsobom ako je uvedený vyššie môže viesť k inaktivácii aminoglykozidu Tazocinom.


Inkompatibility, pozri časť 6.2.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok zlikvidujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich

Kent CT13 9 NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tazocin 2,25 g: 15/0400/13-S

Tazocin 4,5 g: 15/0209/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 27. február 1996

Dátum predĺženia registrácie: 20. december 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke:


0/26

Tazocin 4,5 g